Sony | HDR-UX1E | Sony HDR-UX1E Instrucţiuni de utilizare

Camerã video digitalã HD
Manual de instrucþiuni
HDR-UX1E
© 2006 Sony Corporation
1
Citiþi aceste informaþii înainte de a acþiona
camera video
Înainte de a acþiona camera video, vã rugãm
sã citiþi cu atenþie acest manual de utilizare
pe care vã recomandãm sã îl pãstraþi pentru
a putea fi consultat ulterior.
ATENÞIE
Pentru a preveni incendiile sau
electrocutãrile nu expuneþi aparatul
la ploaie sau umezealã.
Atenþie
Utilizarea de instrumente optice împreunã
cu acest produs creºte pericolul sã vã fie
afectatã vederea. Folosirea butoanelor sau
reglajelor precum ºi aplicarea de proceduri,
altele decât cele precizate în continuare, pot
conduce la expunerea la radiaþii periculoase.
Înlocuiþi acumulatorul numai cu unul de tipul
indicat la specificaþii. În caz contrar pot
rezulta probleme grave.
PENTRU CLIENÞII DIN
MAREA BRITANIE
Pentru protecþie, la acest echipament este
adaptat un conector compatibil BS1363.
Dacã siguranþa acestuia se arde ea trebuie
înlocuitã cu acelaºi tip de siguranþã, cu
aceeaºi valoare a rezistenþei ca cea ce v-a
fost furnizatã ºi care sã fi aprobatã de ASTA
sau BSI pentru BS 1362 (marcatã cu semnele
sau ).
Dacã siguranþa prezintã un capac de
protecþie detaºabil, nu uitaþi sã-l puneþi la
loc dupã înlocuirea siguranþei. Nu folosiþi
niciodatã siguranþa fãrã capac. În cazul în
care îl pierdeþi, contactaþi cel mai apropiat
service Sony.
PENTRU CLIENÞII DIN
EUROPA
2
ATENÞIE
Câmpurile electromagnetice de anumite
frecvenþe pot influenþa imaginea ºi sonorul
acestei camere video digitale.
Acest produs a fost testat ºi se considerã
cã se încadreazã în limitele stabilite de
Directiva EMC privind utilizarea cablurilor
de conectare mai scurte de 3 metri (9,8
picioare).
Remarcã
În cazul în care datoritã interferenþelor
electromagnetice survin întreruperi în cursul
transferului de date, reporniþi aplicaþia
software sau deconectaþi ºi apoi cuplaþi din
nou cablul de conectare (USB etc.).
Dispensarea de echipamentele electrice ºi
electronice învechite
(Valabil în Uniunea
Europeanã ºi în celelalte state cu sisteme de
colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indicã faptul cã
respectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în care doriþi
sã vã dispensaþi de el. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclãrii
echipamentelor electrice ºi electronice.
Dispensându-vã în mod corect de acest
produs veþi ajuta la prevenirea posibilelor
consecinþe negative asupra mediului
înconjurãtor ºi sãnãtãþii oamenilor care pot
fi cauzate de tratarea inadecvatã a acestor
reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta
totodatã la conservarea resurselor naturale.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vã rugãm consultaþi biroul
local, serviciul de preluare a deºeurilor sau
magazinul de unde aþi achiziþionat produsul.
Accesoriu pentru care este valabil :
Telecomanda.
Pentru clienþii din S.U.A.
Dacã aveþi vreo întrebare în legãturã cu acest
produs, puteþi suna la :
Centrul de Service cu Informaþii
pentru Clienþii Sony.
1-800-222-SONY (7669)
Numãrul de mai sus este alocat numai pentru
chestiuni legate de FCC.
Informaþii de reglementare
Declaraþie de conformitate
Denumire producãtor : SONY
Numãrul modelului : HDR-UX1E
Partea responsabilã : Sony Electronics Inc.
Adresa :
16450 W. Bernardo Dr.
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Nr. telefon : 858-942-2230
Acest dispozitiv corespunde Pãrþii a 15-a
a Reglementãrilor FCC. Funcþionarea sa
îndeplineºte urmãtoarele douã condiþii :
(1) Acest aparat nu cauzeazã interferenþe
dãunãtoare, ºi (2) acest aparat trebuie sã
accepte orice interferenþã recepþionatã,
inclusiv interferenþe care pot determina
acþiuni nedorite.
ATENÞIE
Sunteþi atenþionaþi cã orice schimbãri sau
modificãri ce nu sunt expres aprobate în
acest manual pot conduce la imposibilitatea
dvs. de a folosi acest aparat.
Notã :
Acest echipament a fost testat ºi s-a dovedit
a se încadra în limitele Clasei B de dispozitive
digitale, conform Pãrþii 15 din Regulamentul
FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru
asigurarea unei protecþii rezonabile
împotriva interferenþelor dãunãtoare din
instalaþiile casnice. Acest echipament
genereazã, foloseºte ºi poate radia energie
cu frecvenþã radio, iar în cazul în care nu
este instalat ºi folosit conform instrucþiunilor
poate cauza interferenþe dãunãtoare pentru
sistemul de radiocomunicaþii. Totuºi, nu
existã nici o garanþie cã nu vor apãrea
interferenþe cu unele instalaþii. Dacã acest
aparat cauzeazã interferenþe cu recepþia radio
poate cauza interferenþe dãunãtoare pentru
sau TV care pot fi sesizate prin oprirea sau
pornirea echipamentului, utilizatorul este
sfãtuit sã încerce eliminarea acestor
interferenþe prin una dintre urmãtoarele
mãsuri :
– Reorientarea sau repoziþionarea antenei
de recepþie.
– Mãrirea distanþei dintre echipament ºi
receptor.
– Conectarea echipamentului la o prizã din
alt circuit electric faþã de cel la care este
cuplat receptorul.
– Sã consulte dealer-ul sau un tehnician
radio/TV experimentat pentru ajutor.
Cablul de legãturã ce v-a fost furnizat trebuie
utilizat cu echipamentul pentru a se încadra
în limitele impuse dispozitivelor digitale prin
Secþiunea B a Pãrþii a 15-a a regulamentului
FCC.
Note privind utilizarea
Camera dvs. este însoþitã de
douã tipuri de documentaþie
– Manualul de instrucþiuni (acesta),
– Ghidul de iniþiere pentru folosirea camerei
când este cuplatã la calculator (furnizat
pe CD-ROM).
Despre discurile ce pot fi
folosite pentru aceastã camerã
video
• Pot fi utilizate numai urmãtoarele tipuri de
discuri :
– DVD-R de 8 cm,
– DVD-RW de 8 cm
– DVD+RW de 8cm.
– DVD+R DL de 8 cm
Folosiþi discuri care marcajele de mai jos.
Pentru detalii vedeþi pagina 16.
Pentru fiabilitatea ºi durabilitatea
înregistrãrilor / redãrii, vã recomandãm ca
pentru aceastã camerã sã folosiþi discuri
*
marca Sony având marcajul
(pentru VIDEO CAMERA).
• Folosind altfel de discuri, înregistrarea /
redarea pot fi nesatisfãcãtoare sau este
posibil sã nu puteþi scoate discul din
aparat.
* În funcþie locul de unde a fost achiziþionat,
discul poate avea marcajul
.
continuã...
3
Tipuri de “Memory Stick” care
pot fi utilizate pentru aceastã
camerã video
Existã douã tipuri de “Memory Stick”.
Puteþi utiliza unitãþi “Memory Stick Duo”
marcate cu siglele
sau
(pagina 128).
“Memory Stick Duo” : se poate utiliza
cu aceastã camerã video.
“Memory Stick” : nu se poate utiliza
cu aceastã camerã video.
• Nu pot fi utilizate alte carduri de memorie în
afarã de “Memory Stick Duo”.
• “Memory Stick PRO” ºi “Memory Stick
PRO Duo” pot fi utilizate numai cu
echipamente compatibile cu “Memory
Stick PRO”.
Când folosiþi o unitate “Memory
Stick Duo” la un echipament
compatibil cu “Memory Stick”
Puteþi folosi o unitate “Memory Stick Duo”,
introducând-o într-un Adaptor Memory
Stick Duo.
Adaptor Memory Stick Duo
La folosirea camerei
• Nu þineþi camera de urmãtoarele pãrþi :
Vizor
Acumulator
4
• Camera video nu rezistã la praf, stropire
sau udare. Consultaþi secþiunea
“Întreþinere ºi mãsuri de precauþie” (p 131).
• Pentru a evita ca discurile sã se spargã
sau sã se piardã imaginile conþinute de
acestea, nu efectuaþi urmãtoarele operaþii
dacã este aprins unul dintre indicatoarele
luminoase corespunzãtoare poziþiei
comutatorului POWER (pag. 29) sau
indicatorul luminos ACCESS (pag. 33) :
– nu scoateþi decuplaþi acumulatorul sau
adaptorul de reþea de la camera video ;
– nu aplicaþi ºocuri mecanice sau vibraþii
camerei.
• Înainte de a conecta camera dvs. video la
un alt echipament prin intermediul unui
cablu HDMI, a unuia pentru componente
video sau printr-un cablu USB etc., aveþi
grijã sã cuplaþi conectorul în poziþia
corectã. Dacã forþaþi conectarea în poziþie
greºitã, este posibil ca terminalul sã se
deterioreze
sau
pot
apãrea
disfuncþionalitãþi ale camerei.
Note privind elementele de
meniu, ecranul cu cristale
lichide (LCD), vizor ºi lentile
• Un element de meniu care apare de culoare
gri nu este disponibil în condiþiile curente
de înregistrare.
• Ecranul LCD ºi vizorul pentru fixarea
imaginii sunt produse folosindu-se o
tehnologie de înaltã precizie, astfel încât
99,99 % dintre pixeli sunt operaþionali
pentru utilizarea efectivã.
Totuºi, este posibilã existenþa unor
minuscule puncte negre ºi / sau a unora
luminoase (albe, roºii, albastre sau verzi)
care sã aparã în mod constant pe ecranul
LCD ºi pe vizor.
Aceste puncte apar în mod normal în
procesul de fabricaþie ºi nu afecteazã în
nici un fel imaginea înregistratã.
Ecranul LCD
Punct negru
Punct alb, roºu, albastru sau verde
• Expunerea ecranului LCD, a vizorului sau
a lentilelor la luminã solarã directã o
perioadã îndelungatã de timp poate
conduce la apariþia unor disfuncþionalitãþi.
• Nu îndreptaþi camera de luat vederi direct
spre soare. Existã posibilitatea ca astfel
sã se deterioreze aparatul. Înregistraþi
imagini ale soarelui în condiþii de
luminozitate scãzutã, cum ar fi în amurg.
Note privind utilizarea
• Înainte de înregistrare, testaþi funcþia de
înregistrare pentru a vã asigura cã
imaginile ºi sunetul sunt înregistrate fãrã
probleme. Nu puteþi ºterge imaginile dupã
ce le-aþi înregistrat pe un DVD-R / DVD+R
DL. Pentru a efectua înregistrãri de probã,
folosiþi discuri DVD-RW / DVD+RW
(pagina 16).
• Nu se acordã despãgubiri pentru
conþinutul înregistrãrii chiar dacã
înregistrarea sau redarea nu sunt posibile
din cauza camerei digitale, a mediului de
înregistrare etc.
• Sistemul TV color poate diferi în funcþie
de þarã/regiune. Pentru a viziona
înregistrãrile dvs. la televizor, este necesar
un aparat TV în sistem PAL.
• Programele de televiziune, filmele, casetele
video precum ºi alte materiale se pot afla
sub incidenþa legii drepturilor de autor.
Înregistrarea neautorizatã a acestor
materiale poate sã contravinã legii
drepturilor de autor.
Note privind redarea discului
cu alte echipamente
Puteþi reda sau formata discuri înregistrate la
o calitate HD (înaltã definiþie) numai cu
echipamente compatibile cu formatul
AVCHD.
Note privind utilizarea acestui
manual
• Imaginile ecranului cu cristale lichide
(LCD) ºi ale vizorului sunt preluate cu
ajutorul unei camere foto digitale ºi din
acest motiv ilustraþiile pot diferi de ceea
ce vedeþi dvs. în realitate.
• Design-ul ºi specificaþiile pentru suportul
media ºi pentru accesorii pot fi modificate
fãrã sã fiþi avizaþi.
• Manualul de instrucþiuni se referã la discuri
DVD de 8 cm.
• Indicaþiile afiºate pe ecran pentru fiecare
limbã în parte au scopul de a ilustra
procedurile descrise. La nevoie, modificaþi
limba de afiºare a aparatului înainte de al folosi (pagina 20).
Despre lentilele Carl Zeiss
Camera dvs. este dotatã cu lentile Carl Zeiss,
obþinute prin colaborarea dintre Carl Zeiss,
din Germania, ºi Compania Sony, care
produc imagini de înaltã calitate.
Ele se supun sistemului de mãsurã MTF*
pentru camere video ºi oferã o calitate
specificã lentilelor Carl Zeiss. Lentilele
camerei dvs. sunt totodatã acoperite cu un
strat T* care diminueazã reflexiile nedorite
ºi asigurã o reproducere fidelã a culorilor.
* MTF este un acronim pentru Funcþia de
Transfer de Modulaþie. Valoarea numericã
reprezintã cantitatea de luminã provenitã de
la subiect care intrã în lentile.
Despre marcajele utilizate în
acest manual
• Operaþiile disponibile depind de discul
folosit. Urmãtoarele marcaje sunt
utilizate pentru a indica tipul de disc pe
care îl puteþi utiliza pentru o anumitã
operaþie.
• Marcajele indicã faptul cã discurile pot fi
utilizate când înregistraþi la calitatea HD
(înaltã definiþie) pentru imagini.
5
Citiþi mai întâi aceste informaþii
Ce ar trebui sã ºtiþi înainte de a utiliza camera video
Pãstrarea amintirilor în imagini de calitate HD
Puteþi înregistra imagini de calitate HD (înaltã definiþie) pe discuri DVD de 8 cm.
Alegeþi pentru calitatea imaginilor una dintre variantele HD (înaltã definiþie) sau SD (definiþie
standard) când formataþi discul.
Imagini de calitate HD (înaltã
definiþie)
Imagini de calitate SD (definiþie
standard)
Înregistrate în format AVCHD
Înregistrate în format DVD
Rezoluþia imaginii :
de circa 4 ori mai mare faþã
de varianta SD*
Înregistreazã imagini la calitate SD
(definiþie standard). Se recomandã dacã
este importantã compatibilitatea cu un
player DVD.
Înregistreazã imagini la calitate HD (înaltã
definiþie). Se recomandã indiferent dacã
aveþi un televizor de înaltã definiþie.
* Datoritã diferenþei între sistemele TV color, este de circa 4,5 ori în cazul HDR-UX1 ºi de
aproximativ 3,75 ori pentru HDR-UX1E.
b Note
• Nu puteþi schimba calitatea imaginilor pentru un disc pe parcurs.
Informaþii importante cu privire la discurile înregistrate în format
AVCHD
Aceastã camerã video captureazã imagini de înaltã definiþie în format AVCHD. Suporturile
DVD care conþin înregistrãri în format AVCHD nu pot fi utilizate pentru playere sau
recordere DVD standard, deoarece este posibil ca respectivele echipamente (playere /
recordere DVD) sã nu poatã scoate suportul media ºi pot ºterge, fãrã avertizare prealabilã,
conþinutul discului.
i
Numeroase funcþii, funcþionare simplã
Cu ajutorul a numai douã meniuri, HOME ºi OPTION, puteþi utiliza aceastã camerã video.
Meniul “ HOME” – punctul de început pentru toate operaþiile
cu camera video
Acest meniu este poarta de acces cãtre toate funcþiile acestei camere video.
Nu vreau sã pãstrez aceste
fotografii.
Ce sã fac?
Încercaþi [DELETE] corespunzãtor
opþiunii [EDIT] din meniul HOME. Le
puteþi selecta ºi ºterge toate
fotografiile de-o datã.
z Observaþie
• De fiecare datã când nu cunoaºteþi funcþia unui element, atingeþi simbolul
documentaþie).
Meniul “
video
(HELP -
OPTION” permite accesul direct la funcþiile camerei
Acest meniu afiºeazã funcþiile disponibile în contextul acþionãrii camerei. Veþi constata cã
este extrem de uºor sã realizaþi diverse reglaje.
Vreau sã fiu sigurã ce
fotografii voi ºterge.
Ce sã fac?
Porniþi meniul OPTION când
vizualizaþi imagini, apoi încercaþi
[DELETE]. Puteþi ºterge fotografia de
pe ecran.
ii
Faceþi urmãtoarele alegeri înainte de a folosi camera video
1 Înregistrarea imaginilor la calitate HD (înaltã definiþie)
Aici sunt descrise diferenþele de calitate a imaginii disponibile la momentul redãrii sau al
montajului.
b Note
• Un disc înregistrat la calitate SD (definiþie standard) nu poate fi convertit la calitate HD
(înaltã definiþie).
• Mai jos sunt prezentate exemple de conexiuni ce folosesc cablurile furnizate. Consultaþi
Ghidul de acþionare pentru a afla detalii legate de conexiunile ºi reglajele camerei.
• Deoarece majoritatea dispozitivelor DVD disponibile sunt incompatibile cu formatul AVCHD,
ele nu vor putea reda discuri înregistrate la calitate HD (înaltã definiþie).
Imagini înregistrate la
calitate
Imagini înregistrate
la calitate
Calitatea imaginii pe ecranul televizorului conectat
Televizor de înaltã definiþie
Cablu de conectare A/V
Cablu de componente video
• Aveþi grijã sã cuplaþi ambele cabluri.
Televizor fãrã înaltã definiþie
Cablu de conectare A/V
Calitatea imaginilor copiate
Copierea cu alte dispozitive
Cablu de conectare A/V
: Calitate HD (înaltã definiþie)
: Calitate SD (definiþie standard)
iii
Înregistrarea imaginilor la calitate HD (înaltã definiþie) - continuare
Imagini înregistrate la
calitate
Imagini înregistrate
la calitate
Calitatea imaginii discurilor copiate
Discuri copiate cu alt echipament
Cablu de conectare A/V
Discuri copiate cu un calculator *1
sau
Cablu USB
Dispozitivele care pot reda discul diferã, în funcþie de calitatea
imaginilor
Discuri înregistrate
la calitate
Nu
Dispozitiv DVD *2
Discuri înregistrate
la calitate
Da
Dispozitiv DVD
Da
Dispozitiv compatibil cu formatul AVCHD
Da
Calculator *1
Da
Calculator
*1 : Instalaþi pe calculatorul dvs. aplicaþia software furnizatã pe CD-ROM înainte de acþionare.
*2 : Dacã introduceþi un disc înregistrat la calitate HD (înaltã definiþie) în format AVCHD într-un
dispozitiv DVD, este posibil sã nu puteþi scoate discul din aparat.
iv
Faceþi urmãtoarele alegeri înainte de a folosi camera video
2
Alegerea discului potrivit
Dacã doriþi sã înregistraþi imagini la
(înaltã definiþie)
calitate
Doriþi sã ºtergeþi imaginile ºi sã suprascrieþi discul ?
Da
Nu
Doriþi sã ºtergeþi sau sã
realizaþi montaje ale
imaginilor.
Nu apar diferenþe dacã
alegeþi unul dintre aceste
douã discuri.
P u t e þ i
înregistra o
perioadã
lungã de timp
pe disc.
v
Alegerea discului potrivit - continuare
Dacã doriþi sã înregistraþi imagini la
calitate
(definiþie standard)
Doriþi sã ºtergeþi imaginile ºi sã realizaþi montaje cu
camera video ?
Da
Nu
Doriþi sã ºtergeþi sau sã suprascrieþi discul?
Da
Nu
P u t e þ i
înregistra o
perioadã
lungã de timp
pe disc.
vi
Imagini la calitate
(înaltã definiþie)
Ce trebuie sã faceþi în cazul fiecãrui tip de disc
Trebuie sã selectaþi varianta HD (înaltã definiþie) când formataþi discul.
Puteþi înregistra ºi reda discul cu camera dumneavoastrã video
Puteþi ºterge sau realiza
montaje ale imaginilor cu
camera dvs. video
Puteþi beneficia de calitatea HD (înaltã definiþie) a imaginilor
conectând camera la un televizor cu înaltã definiþie.
Trebuie sã finalizaþi discul.
Puteþi reda discul cu un echipament compatibil cu formatul AVCHD.
Puteþi adãuga materiale pe
disc.
Puteþi formata discul ºi apoi
sã îl folosiþi din nou.
vii
Imagini la calitate
(definiþie standard)
Ce trebuie sã faceþi în cazul fiecãrui tip de disc
Trebuie sã selectaþi varianta SD (definiþie standard) când
formataþi discul.
Puteþi înregistra ºi reda discul cu camera dumneavoastrã video
Puteþi ºterge
sau realiza
montaje ale
imaginilor cu
camera dvs.
video
Puteþi beneficia de calitatea SD (definiþie standard) a imaginilor
conectând camera la televizor.
Trebuie sã finalizaþi
discul.
Trebuie sã finalizaþi
discul.
Puteþi reda
discul cu un
dispozitiv
DVD. *2
Puteþi reda discul cu un echipament DVD.
Puteþi adãuga materiale pe disc.
Puteþi formata discul ºi apoi sã îl
folosiþi din nou.
*1 : Selectaþi un mod de înregistrare când
formataþi discul cu camera video.
*2 : Numai cu un dispozitiv DVD compatibil
cu modul VR.
viii
CUPRINS
Citiþi mai întâi aceste informaþii
(broºurã furnizatã)
Oferã informaþii legate de camera video pe care
trebuie sã le cunoaºteþi înainte de a folosi acest aparat.
Citiþi aceste informaþii înainte de a acþiona camera video
Secþiune introductivã
Exemple de subiecte ºi soluþiile corespunzãtoare pentru înregistrare ........... 10
Prezentarea camerei DVD Handycam
Procedura de lucru ....................................................................................... 12
Experimentaþi frumuseþea imaginilor HD (înaltã definiþie) ............................... 14
Selectarea discului adecvat .......................................................................... 16
Meniurile “ HOME” ºi “ OPTION”
– pentru a profita de avantajele a douã tipuri de meniuri ........................... 18
Pornire
Pasul 1: Verificarea accesoriilor furnizate ..................................................... 25
Pasul 2: Încãrcarea acumulatorului .............................................................. 26
Pasul 3 : Pornirea alimentãrii ....................................................................... 29
Pasul 4 : Reglarea panoului LCD ºi a vizorului .............................................. 30
Pasul 5 : Potrivirea datei ºi orei .................................................................... 31
Pasul 6 : Introducerea în aparat a unui disc sau a unui card “Memory Stick
Duo” .............................................................................................. 33
Înregistrare
Înregistrarea imaginilor ............................................................ 36
Mãrire
Înregistrarea unui sonor mai pregnant (sunet pe 5,1 canale cu efect de
învãluire)
Folosirea bliþului
Pentru a înregistra fotografii de înaltã rezoluþie în cursul filmãrii (Dual Rec)
Înregistrarea în spaþii întunecate (NightShot)
Reglarea expunerii în cazul subiectelor iluminate din spate (BACK LIGHT)
Înregistrarea în oglindã
Înregistrarea cu încetinitorul a acþiunilor desfãºurate rapid (SMTH SLW
REC)
Reglaje manuale pentru imagini, realizate cu ajutorul inelului de reglaj al
camerei
6
Redare
Vizualizarea imaginilor ............................................................. 44
Utilizarea funcþiei de mãrire la redare (PB Zoom)
Redarea unor serii de fotografii (Succesiuni de imagini)
Redarea imaginilor la televizor ................................................ 48
Montaj
Categoria (OTHERS - Altele) .............................................. 54
ªtergerea imaginilor ................................................................ 54
Divizarea imaginilor ................................................................. 56
Crearea Listei de redare ......................................................... 57
Copiere / Imprimare
Categoria
(SELECT DEVICES - selectare dispozitive) ...... 61
Copierea unui disc ................................................................... 61
Copierea cu aparate video sau cu recordere DVD / HDD ........ 62
Imprimarea imaginilor înregistrate
(Imprimantã compatibilã cu standardul PictBridge) .............. 63
Utilizarea suportului de înregistrare
Categoria
(MANAGE DISC / MEMORY - gestionarea discului /
memoriei) ........................................................................... 65
Realizarea unui disc compatibil pentru redarea cu alte echipamente
sau dispozitive DVD (Finalizare).......................................... 66
Redarea unui disc cu alte echipamente .................................... 70
Alegerea discului adecvat – Ghidul de alegere a discului ......... 71
ªtergerea tuturor scenelor de pe disc
(Formatare) ......................................................................... 72
Înregistrarea de scene suplimentare dupã finalizare
(Definalizare) ....................................................................... 74
Consultarea informaþiilor de pe disc ......................................... 75
7
Personalizarea camerei video
Categoria
(SETTINGS - reglaje) din meniul HOME ......... 76
Folosirea meniului HOME
Lista elementelor de reglaj pentru categoria
(SETTINGS)
Reglaje pentru filme .............................................................. 78
(Elemente de reglaj pentru înregistrarea filmelor)
Reglaje pentru fotografii ....................................................... 81
(Elemente de reglaj pentru înregistrarea fotografiilor)
Reglaje pentru vizualizarea imaginilor ................................ 84
(Elemente de reglaj pentru personalizarea volumului sonor ºi a
ecranului)
Reglaje de sunet / ecran ....................................................... 85
(Elemente de reglaj pentru semnalele sonore ºi ecran)
Reglaje legate de ieºirea semnalului ................................... 86
(Elemente de reglaj pentru conectarea altor echipamente)
Ceas /
Limbã ...................................................................... 87
(Elemente de reglaj pentru stabilirea orei ºi a limbii folosite)
Reglaje generale.................................................................... 87
(Alte elemente de reglaj)
Activarea funcþiilor folosind Meniul
OPTION ..................................... 88
Folosirea Meniului OPTION
Elemente de înregistrare din Meniul OPTION ......................................... 89
PROGRAM AE, FADER, SPOT METER etc.
Elemente de vizualizare din Meniul OPTION ......................................... 95
VOLUME, SLIDE SHOW, SLIDE SHOW SET etc.
Utilizarea unui calculator
Ce puteþi face cu un calculator Windows .................................. 96
Instalarea pe calculator a aplicaþiilor software ºi a
Ghidului de iniþiere ............................................................... 98
Vizualizarea Ghidului de iniþiere ............................................. 101
Folosirea unui calculator Macintosh ........................................ 101
8
Soluþionarea defecþiunilor
Soluþionarea defecþiunilor....................................................... 103
Indicatoare ºi mesaje de avertizare ........................................ 121
Informaþii suplimentare
Utilizarea camerei video în strãinãtate .................................... 123
Despre discuri ....................................................................... 125
Despre formatul AVCHD ........................................................ 127
Despre “Memory Stick” .......................................................... 128
Despre acumulatorul “InfoLITHIUM”. ....................................... 139
Întreþinere ºi mãsuri de precauþie ........................................... 131
Specificaþii............................................................................. 134
Referinþe rapide
Identificarea pãrþilor ºi a butoanelor........................................ 138
Indicatoare afiºate în cursul înregistrãrii / redãrii ..................... 143
Glosar .................................................................................... 146
Index ...................................................................................... 148
9
Exemple de subiecte ºi soluþiile
corespunzãtoare pentru înregistrare
Înregistrare
Verificarea poziþiei la golf
B Înregistrarea cursivã cu încetinitorul ..... 42
Prim planuri cu flori
B Portret .................................................. 91
B Focalizare ............................................ 90
B Prim planuri la distanþã ......................... 90
Focalizarea asupra câinelui aflat în
partea stângã a ecranului
B Focalizare ............................................ 90
B Focalizare punctualã ............................ 90
Focalizarea pe subiecte aflate la
distanþã
B Landscape (Peisaj) .............................. 92
B Focalizare ............................................ 90
Captarea de fotografii în timpul
filmãrii
B Înregistrare dualã .................................. 40
Obþinerea unei înregistrãri bune pe o
pârtie de schi sau pe o plajã
B Iluminarea din spate a subiectului ........ 41
B Beach&Ski (Plaja& Schi) ..................... 91
10
Un copil pe scenã aflat sub lumina
reflectoarelor
B Spotlight ............................................... 91
Focuri de artificii în întreaga lor
splendoare
B Sunset&Moon (Apus de soare&Lunã) .. 91
B Focalizare ............................................ 90
Un copil adormit într-un spaþiu slab
luminat
B NightShot .............................................. 41
B Color Slow Shutter ............................... 92
Redare
Vizualizarea pe ecranul unui televizor .............................. 48
Redarea discului cu un alt echipament ............................. 70
Montaje, Alte aplicaþii
ªtergerea imaginilor care nu sunt necesare ..................... 54
Copierea unui disc pentru un prieten ............................... 61
Refolosirea unui disc ........................................................ 72
Utilizarea camerei video într-o cãlãtorie ........................... 123
11
Plãcerea de a utiliza camera video
Procedura de lucru
B Despachetarea camerei video ºi a
accesoriilor furnizate.
Citiþi secþiunea introductivã înainte de a folosi camera video.
B Pregãtirea discului adecvat (p. 16).
Puteþi consulta informaþiile [DISC SELECT GUIDE]
(pagina 71) afiºate pe ecran pentru a selecta discul
potrivit.
• În secþiunea introductivã veþi gãsi o schemã care
vã va ajuta sã alegeþi discul potrivit.
B Iniþializarea discului (p. 33).
Când formataþi un disc, puteþi selecta pentru calitatea
imaginii înregistrate una dintre variantele HD (înaltã
definiþie) sau SD (definiþie standard).
Înregistrarea cu ajutorul camerei
video (p. 36).
B
Filmele sunt înregistrate pe disc, iar fotografiile sunt
stocate pe “Memory Stick Duo”.
12
Priviþi filmele înregistrate la calitatea oferitã de înalta definiþie
(HD) imaginilor
B
Puteþi urmãri filmele având pentru calitate, aleasã varianta
HD (înaltã definiþie) – pagina 48.
b Note
• Imaginile înregistrate la o calitate standard
(SD) nu pot fi convertite la calitatea
corespunzãtoare înaltei definiþie (HD).
z Observaþii
• Dacã televizorul dvs. nu este de înaltã
definiþie, filmele cu imagini de înaltã
definiþie vor fi afiºate la o calitate standard.
• Puteþi consulta informaþiile conþinute de
[TV CONNECT Guide] (pag. 48) afiºate pe
ecran, cu privire la conectarea televizorului
ºi a camerei video.
B Redarea discurilor cu echipamente compatibile cu formatul
AVCHD – pagina 70.
Informaþii importante privind înregistrarea discurilor în format AVCHD
Camera video captureazã date la înaltã definiþie în format AVCHD. Suportul DVD care
conþine date în format AVCHD nu trebuie utilizat pentru redarea cu playere sau recordere
DVD deoarece respectivele echipamente pot eºua în încercarea de scoatere a discului din
aparat ºi pot ºterge conþinutul acestuia fãrã nici un avertisment prealabil.
B
Realizarea de montaje ºi copierea conþinutului discului –
pagina 62.
Puteþi copia imagini înregistrate la calitate HD (înaltã definiþie) conectând camera video la
un dispozitiv DVD. Þineþi seama, însã, cã imaginile copiate vor fi înregistrate la calitate
standard (SD).
Utilizând un calculator, puteþi realiza montaje
sau copia imaginile înregistrate la calitate de
înaltã definiþie (HD).
b Note
• Instalaþi mai întâi, aplicaþia software furnizatã,
pe calculatorul personal.
13
Experimentaþi frumuseþea imaginilor HD
(înaltã definiþie)
B Camera video vã oferã posibilitatea de a înregistra atât în format
AVCHD cât ºi în format DVD.
Formatul de înregistrare depinde de calitatea imaginii HD (înaltã definiþie) sau SD (definiþie
standard). Selectaþi calitatea imaginii când utilizaþi un disc nou pentru camera video (p. 33).
b Note
• Imaginile înregistrate la o calitate standard a imaginilor (SD) nu pot fi convertite la calitatea
corespunzãtoare înaltei definiþii (HD).
• Imaginile înregistrate la calitate standard nu pot fi convertite astfel încât sã ajungã la
calitate HD (înaltã definiþie).
• Camera dumneavoastrã este compatibilã cu standardul “1440 × 1080/50i” pentru formatul
AVCHD (pagina 127). “Formatul AVCHD 1080i” este abreviat sub forma “AVCHD”, cu
excepþia cazului în care trebuie descris cu mai multe detalii.
B Calitatea HD (înaltã definiþie)
B Calitatea SD (înaltã definiþie)
Format AVCHD
Format DVD
a imaginii
a imaginii
Rezoluþia imaginii :
de circa 3,75 ori mai mare faþã
de calitatea standard (SD)
Sunt înregistrate imagini de înaltã
definiþie.
Varianta este recomandatã indiferent
dacã aveþi sau nu un televizor de înaltã
definiþie.
Discul poate fi redat numai cu
echipamente compatibile cu formatul
AVCHD (p. 70).
Sunt înregistrate imagini la definiþie
standard.
Varianta este recomandatã dacã este
important aspectul compatibilitãþii.
Discul poate fi redat numai cu
echipamente compatibile cu formatul
DVD.
b Note
• Imaginile nu pot fi redate cu majoritatea
dispozitivelor DVD disponibile, care sunt
incompatibile cu formatul AVCHD.
b Note
• Discurile DVD-RW (modul VR) pot fi redate
numai cu dispozitive compatibile.
z Observaþii
• Imaginile AVCHD pot fi vizualizate chiar
dacã televizorul utilizat nu este de înaltã
definiþie. Calitatea imaginilor urmãrite va
fi însã standard (SD) – pagina 48.
14
Durata înregistrãrii
Durata estimatã de înregistrare pe una dintre feþele discului
Calitatea HD (înaltã definiþie)
Format AVCHD
() : durata minimã a înregistrãrii
Durata aproximativã de înregistrare (min.)
Modul de
înregistrare
AVC HD 12M (HQ+)
calitatea cea mai înaltã
AVC HD 9M (HQ)
înaltã calitate
AVC HD 7M (SP)
calitate standard
AVC HD 5M (LP)
redare îndelungatã
15 (14)
27 (26)
20 (14)
35 (26)
25 (18)
45 (34)
32 (26)
60 (50)
Calitatea SD (definiþie standard)
Format DVD
() : durata minimã a înregistrãrii
Durata aproximativã de înregistrare (min.)
Modul de
înregistrare
SD 9M (HQ)
înaltã calitate
SD 6M (SP)
calitate standard
SD 3M (LP)
redare îndelungatã
20 (18)
35 (32)
30 (18)
55 (32)
60 (44)
110 (80)
z Observaþii
• Cifrele cum ar fi 12M ºi 9M care apar în tabel reprezintã viteza medie de transfer. M
reprezintã Mbps.
• Dacã utilizaþi un disc cu douã feþe, puteþi înregistra pe ambele feþe ale sale (pag. 125).
Camera utilizeazã formatul VBR (vitezã de transfer variabilã) pentru a ajusta automat calitatea
imaginii astfel încât sã se potriveascã scenelor înregistrate. Aceastã tehnologie cauzeazã
fluctuaþii ale duratei de înregistrare a discului.
Filmele care conþin imagini în miºcare rapidã ºi de complexitate ridicatã sunt înregistrate la
vitezã de transfer mai mare, reducându-se astfel durata generalã de înregistrare.
15
Selectarea discului adecvat
Cu aceastã camerã digitalã puteþi utiliza discuri DVD-R, DVD-RW, DVD+RW ºi DVD+R DL
cu diametrul de 8 cm . Ce puteþi face cu imaginile înregistrate depinde de calitatea lor, HD
(înaltã definiþie) sau SD (definiþie standard) ºi de tipul de disc ales.
B Alegerea
discului adecvat pentru scopul vizat
Sunt disponibile urmãtoarele materiale pentru documentare.
• “Alegerea discului potrivit” din secþiunea introductivã.
• [DISC SELECT GUIDE] (pagina 71).
• Caracteristicile discurilor prezentate pe pagina de faþã.
Calitate HD a imaginii (înaltã definiþie)
Tipul de disc
Ce puteþi face cu camera video când folosiþi
un astfel de disc
(Simbolurile discurilor)
ªtergerea imaginilor cu camera video (54)
Realizarea de montaje ale imaginilor cu camera
video (56)
Finalizarea discului, necesarã pentru redarea
cu alte echipamente (66)
Realizarea de înregistrãri suplimentare pe un
disc finalizat (74)
Formatarea discului utilizat pentru a fi refolosit
(72)
Realizarea unor înregistrãri mai lungi pe o faþã
a unui disc
( ) indicã pagini de referinþã
b Notã
• Raportul laturilor imaginilor înregistrate la calitatea corespunzãtoare pentru HD (înaltã
definiþie) este 16:9 (panoramice).
16
Calitate SD a imaginii
(definiþie standard)
Tipul de disc
Ce puteþi face cu camera video
când folosiþi un astfel de disc
(Simbolurile discurilor)
Înregistrarea pe un disc de filme
cu raportul laturilor imaginilor de
16:9 (panoramice) ºi de 4:3 (34)
ªtergerea imaginilor cu camera
video (54)
Realizarea de montaje ale imaginilor
cu camera video (56)
Finalizarea discului, necesarã
pentru redarea cu alte aparate (66)
Realizarea de înregistrãri suplimentare pe un disc finalizat (74)
Crearea de meniuri DVD în cursul
operaþiei de finalizare (66)
Formatarea discului utilizat pentru
a fi refolosit (72)
Realizarea unor înregistrãri mai
lungi pe o faþã a unui disc
( ) indicã pagini de referinþã
*1 Existã douã formate de înregistrare : modul VIDEO ºi modul VR, pentru DVD-RW.
*2 Finalizarea este necesarã pentru redarea unui disc dintr-un drive DVD cu ajutorul
unui calculator personal. Un DVD+RW care nu este finalizat poate induce
disfuncþionalitãþi ale calculatorului.
17
Meniurile “
HOME” ºi “
OPTION”
– pentru a profita de avantajele a douã tipuri de meniuri
Meniul “ HOME” – punctul de început pentru toate operaþiile
realizate cu camera dumneavoastrã video
Când doriþi sã personalizaþi camera video, deschideþi meniul “HOME”. Acest meniu este
poarta de acces cãtre toate funcþiile camerei video. Consultaþi pagina 20 pentru detalii
suplimentare.
Nu doresc sã pãstrez aceste
fotografii.
Ce trebuie sã fac ?
Încercaþi [DELETE] (ºtergere)
corespunzãtor elementului [EDIT]
(montaj) din meniul HOME. Le
puteþi selecta ºi ºterge pe toate
odatã.
(HELP)
Este afiºatã descrierea elementului
de meniu respectiv (p. 22).
Categorie (p. 23)
18
Meniul “
OPTION” – vã permite accesul direct la funcþii
Este suficient sã atingeþi ecranul în timpul înregistrãrii sau al redãrii pentru a fi afiºate
funcþiile disponibile la momentul respectiv. Veþi considera uºor sã efectuaþi diferite reglaje.
Consultaþi pagina 24 pentru detalii suplimentare.
Vreau sã ºtiu cu precizie ce
fotografii ºterg.
Ce trebuie sã fac ?
Activaþi meniul OPTION când
vizualizaþi imagini, apoi încercaþi
[DELETE] (ºtergere) . Veþi putea
ºterge fotografia afiºatã pe ecran.
Elementele meniului OPTION
diferã, în funcþie de ce operaþie
efectuez !
19
x Note privind acþionarea
meniului
Utilizarea Meniului HOME
Þineþi degetele în partea din spate a panoului
LCD (afiºajul tactil) pentru a-l sprijini, apoi
atingeþi butoanele afiºate pe ecran cu
degetul mare al mâinii.
Drept exemplu este prezentatã modalitatea
de selectare ºi ºtergere a unei fotografii din
interfaþa de montaj.
1
Efectuaþi operaþiile prezentate mai sus ºi
când apãsaþi butoanele de pe panoul LCD.
• Aveþi grijã sã nu apãsaþi accidental
butoanele de sub panoul LCD când
utilizaþi afiºajul tactil.
• Dacã butoanele de pe afiºajul tactil nu
funcþioneazã corect, este necesar sã
ajustaþi afiºajul tactil (CALIBRATION calibrare) (pag. 32).
Deplasaþi comutatorul POWER
pentru a porni camera.
2 Apãsaþi
(HOME) A (sau B).
Modificarea reglajelor relativ
la limba folositã
Puteþi efectua reglaje pentru ca mesajele
afiºate sã aparã în limba pe care o preferaþi.
Pentru a alege limba doritã, atingeþi
(SETTING) T [CLOCK / LANG] T
[ LANGUAGE SET] (pag. 87).
Meniul HOME
Categoria (pag. 23)
20
3
Atingeþi simbolul categoriei
(OTHERS).
4 Atingeþi [EDIT].
5 Atingeþi [
DELETE]
6 Atingeþi [
DELETE]
7
Atingeþi fotografia pe care vreþi
sã o ºtergeþi.
8 Atingeþi
T [YES] T
.
21
B Când doriþi sã ºtiþi ceva legat
de funcþia fiecãrui element din
meniul HOME – apelaþi la
documentaþia HELP
1 Apãsaþi
(HOME).
2 Atingeþi
(HELP).
Este afiºat meniul HOME.
Partea de jos a butonului
devine portocalie.
3
(HELP)
Atingeþi elementul a cãrei
semnificaþie doriþi sã o ºtiþi.
Când atingeþi un element, explicaþia sa
apare pe ecran.
Pentru a aplica opþiunea respectivã,
atingeþi [YES], în caz contrar, atingeþi
[NO].
Pentru a dezactiva facilitatea
HELP
Atingeþi
22
(HELP) la pasul 2.
B Categoriile ºi elementele meniului HOME
Categorie
(Camerã)
(Imagini
vizualizate)
Element
MOVIE (film) – p. 37
PHOTO (fotografie) – p. 38
SMTH SLW REC (înregistrare cursivã cu încetinitorul) – p. 42
VISUAL INDEX (prezentare index) – p. 46
PLAYLIST (listã de redare) – p. 57
EDIT (montaj) – p. 54
PLAYLIST EDIT (realizarea listei de redare) – p. 57
PRINT (imprimare) – p. 63
(Selectarea COMPUTER (calculator) – p. 61
dispozitivelor) Ghid TV CONNECT (de cuplare la televizor) – p. 48
PRINTER (imprimantã) – p. 63
FINALIZE (finalizare) – p. 66
Ghid DISC SELECT (de alegere a discului) – p. 71
FORMAT (formatare) – p. 72
(Manevrarea discului /
FORMAT
(formatare) – p. 73
Memorie)
UNFINALIZE (definalizare) – p. 74
DISC INFO (informaþii despre disc) – p. 75
(Reglaje)
Pentru personalizarea camerei dumneavoastrã video –
p. 76
(Altele)
23
Utilizarea Meniului OPTION
3 Atingeþi [DELETE] T [YES] T
.
Ca exemplu este prezentatã ºtergerea unei
fotografii în cursul vizualizãrii.
1
În timpul vizualizãrii fotografiei
pe care vreþi sã o ºtergeþi, atingeþi
(OPTION) de pe
indicaþia
ecran.
Elementele meniului OPTION
Consultaþi paginile 89 ºi 95.
Dacã elementul cãutat de
dumneavoastrã nu apare pe
ecran
Atingeþi o altã clapetã. Dacã nu puteþi gãsi
nicãieri elementul dorit, înseamnã cã funcþia
nu este disponibilã în situaþia respectivã.
Meniul OPTION
Clapeta
2 Atingeþi
24
.
b Notã
• Clapetele ºi elementele de meniu apar pe
ecran în funcþie de starea camerei la
momentul respectiv : înregistrare / redare.
• Unele elemente apar fãrã clapetã.
Pornire
Pasul 1 : Verificarea accesoriilor furnizate
Verificaþi dacã urmãtoarele accesorii v-au fost
furnizate împreunã cu camera video.
Numãrul care apare în prima parantezã indicã
numãrul de elemente furnizate.
Acumulator reîncãrcabil NP-FM50
(1) (pag. 26, 130)
Adaptor de reþea (1) (pag. 26)
CD-ROM cu “Aplicaþii software
pentru Handycam” (1) (pag. 96)
Manual de instrucþiuni pentru
utilizarea camerei video (Acest
manual) (1)
Cablu de alimentare (1) (pag.26)
b Notã
• Discurile ºi unitatea “Memory Stick Duo”
nu sunt furnizate.
Cablu video pe componente (1)
(pag. 49)
Cablu de conectare A/V (1)
(pag. 49, 62)
Cablu USB (1) (pag. 63)
Telecomandã (1) (pag. 142)
Conþine deja o baterie tip pastilã, cu litiu.
25
Pasul 2 : Încãrcarea acumulatorului
Puteþi încãrca acumulatorul tip
“InfoLITHIUM” (seria M) (pagina 130)
ataºându-l la camera dvs. video.
3
Mufa DC IN
Comutator POWER
Acumulator
Capacul mufei
Cablu de reþea
Spre priza de
perete
Adaptor de
reþea
1 Deplasaþi comutatorul POWER în
direcþia indicatã de sãgeatã, pânã
în poziþia OFF (CHG) - varianta
implicitã.
2
mufa DC IN a camerei.
Deschideþi capacul conectorului DC IN
pentru a cupla adaptorul de reþea.
Capacul mufei
Indicator
luminos CHG
(încãrcare)
Conector
(DC) de
curent
continuu
Conectaþi adaptorul de reþea la
Cu
marcajul
v
îndreptat în sus,
corespunzãtor
marcajului similar
( v ) de pe corpul
camerei video.
4 Conectaþi adaptorul de reþea la
priza de perete folosind cablul de
alimentare.
Indicatorul luminos CHG (încãrcare) se
aprinde ºi începe încãrcarea. Indicatorul
(CHG) se stinge când acumulatorul este
încãrcat.
Ataºaþi acumulatorul -aºa cum
este ilustrat mai jos- glisându-l în
direcþia indicatã de sãgeatã, pânã
ce se aude un clic.
5
Decuplaþi adaptorul de reþea de
la mufa DC IN a camerei video.
b Notã
• Deconectaþi adaptorul de reþea de la mufa
DC IN apucând cu mâna atât camera
video, cât ºi mufa DC (de curent continuu).
26
z Observaþie
• Dacã veþi monta acumulatorul sau dacã
veþi conecta adaptorul de reþea când
comutatorul POWER este în poziþia OFF
(CHG), camera dvs. va porni, dupã care se
va opri din nou dupã câteva secunde.
Pentru a detaºa acumulatorul
Deplasaþi comutatorul POWER în poziþia
OFF (CHG). Glisaþi butonul BATT, de
eliberare a acumulatorului, în direcþia
indicatã de sãgeatã, apoi scoateþi
acumulatorul.
Dupã o vreme, sunt afiºate pentru circa 7
secunde perioada aproximativã cât mai
puteþi înregistra în formatul stabilit ºi
informaþiile legate de acumulator. Puteþi
vizualiza informaþiile legate de acumulator
timp de 20 de secunde apãsând din nou
butonul DISP / BATT INFO câtã vreme
aceste informaþii sunt afiºate.
Energia rãmasã a acumulatorului
(aproximativã)
Capacitatea de
înregistrare (aproximativã)
Buton BATT de
eliberare a
acumulatorului
b Notã
• Când detaºaþi acumulatorul, aveþi grijã ca
indicatorul luminos
(Film) / (Foto)
sã fie stins, pagina 29.
La depozitarea acumulatorului
Dacã urmeazã sã nu folosiþi acumulatorul o
perioadã îndelungatã de timp, descãrcaþi-l
complet înainte de a-l depozita (consultaþi
pag. 130 pentru detalii legate de pãstrare).
Pentru a utiliza o sursã externã
de energie
Efectuaþi aceleaºi conexiuni ca în cazul
încãrcãrii acumulatorului. În aceastã situaþie
nu va mai fi consumatã energia
acumulatorului.
Pentru a afla durata rãmasã de
autonomie (informaþii legate de
acumulator)
Puneþi comutatorul POWER în poziþia OFF
(CHG), apoi apãsaþi butonul DISP/BATT
INFO
Durata încãrcãrii
(încãrcare completã)
Durata aproximativã de timp, exprimatã în
numãr de minute, necesarã încãrcãrii
complete a unui acumulator total descãrcat.
Tip acumulator Durata încãrcãrii
NP-FM50 (furnizat)
150 min.
NP-QM71D
260 min.
NP-QM91D
360 min.
Durata înregistrãrii
Durata aproximativã de timp, exprimatã în
minute, în care beneficiaþi de autonomie de
funcþionare folosind un acumulator complet
încãrcat.
Înregistrare în format HD (înaltã
definiþie)
Tip
Durata
acumulator înregistrãrii
continue
NP-FM50
95
(furnizat)
100
95
NP-QM71D
235
245
240
Durata
înregistrãrii
obiºnuite*
50
55
50
125
130
130
continuã...
27
Tip
Durata
acumulator înregistrãrii
continue
NP-QM91D
360
375
365
Durata
înregistrãrii
obiºnuite*
195
205
200
Înregistrare în format SD (definiþie
standard)
Tip
Durata
acumulator înregistrãrii
continue
NP-FM50
120
(furnizat)
125
120
NP-QM71D
300
305
300
NP-QM91D
455
465
455
Durata
înregistrãrii
obiºnuite*
65
65
65
165
165
165
250
255
250
* Durata înregistrãrii obiºnuite reprezintã
numãrul de minute disponibile când perioadele
de înregistrare alterneazã cu operaþii de
pornire/oprire a înregistrãrii, de pornire/
oprire a alimentãrii sau de mãrire.
b Notã
• Perioadele sunt mãsurate în cazul înregistrãrii
în modul [SP] în urmãtoarele condiþii:
În rândul de sus :
Cu iluminarea ecranului
LCD pornitã.
În rândul din mijloc : Cu iluminarea ecranului
LCD opritã.
În rândul de jos: Înregistrare folosind vizorul
în timp ce ecranul LCD este închis.
Durata redãrii
Durata aproximativã exprimatã în minute în
care beneficiaþi de autonomie de funcþionare
folosind un acumulator complet încãrcat.
Înregistrare în format HD (înaltã
definiþie)
Tip
Cu ecranul
Cu ecranul
acumulator LCD deschis* LCD închis
NP-FM50
125
125
(furnizat)
28
NP-QM71D
305
305
NP-QM91D
465
465
Înregistrare în format SD (definiþie
standard)
Tip
Cu ecranul
Cu ecranul
acumulator LCD deschis* LCD închis
NP-FM50
140
145
(furnizat)
NP-QM71D
340
355
NP-QM91D
520
535
* Când ecranul LCD este iluminat.
Despre acumulator
• Înainte de a schimba acumulatorul, glisaþi
comutatorul POWER în poziþia OFF(CHG)
ºi stingeþi indicatorul luminos
(Film) /
(Foto), pagina 29.
• Indicatorul de CHG (încãrcare) lumineazã
intermitent în timpul încãrcãrii sau
informaþiile legate de acumulator (pag. 27)
nu sunt corect afiºate în urmãtoarele
condiþii :
– Acumulatorul nu este corect montat.
– Acumulatorul este deteriorat.
– Acumulatorul este complet descãrcat.
(Numai pentru informaþii privind
acumulatorul).
• Camera nu va fi alimentatã de la acumulator
dacã adaptorul de reþea este cuplat la mufa
DC IN a camerei, chiar dacã este decuplat
cablul de alimentare de la prizã.
• Când ataºaþi o sursã de luminã video, se
recomandã sã utilizaþi un acumulator tip
NP-QM71D sau NP-QM91D.
• Nu recomandãm folosirea unui acumulator
tip NP-FM30, care permite înregistrãri sau
redãri de scurtã duratã cu aceastã camerã
video.
Despre duratele încãrcãrii,
înregistrãrii ºi redãrii
• Duratele sunt mãsurate la o temperaturã a
mediului ambiant de 25°C (77°F). (Se
recomandã o temperaturã între 10° C ºi
30° C (50° F ºi 86° F)).
• Autonomia camerei va fi mai scurtã dacã
înregistrarea sau redarea au loc la
temperaturi scãzute.
• Autonomia camerei va fi mai scurtã în
funcþie de condiþiile în care folosiþi camera.
Despre adaptorul de reþea
• Când folosiþi adaptorul de reþea cuplaþi-l
la o prizã de perete uºor accesibilã. În cazul
în care apar disfuncþionalitãþi, decuplaþi
imediat adaptorul de la prizã.
• În timpul folosirii, nu puneþi adaptorul de
reþea în spaþii înguste, cum ar fi între mobilã
ºi perete.
• Nu scurtcircuitaþi bornele de curent
continuu (DC) ale adaptorului de reþea sau
bornele acumulatorului cu obiecte
metalice deoarece pot apãrea
disfuncþionalitãþi.
Pasul 3 : Pornirea
alimentãrii
Pentru a înregistra, deplasaþi comutatorul
POWER mai multe trepte pentru a se aprinde
indicatorul luminos corespunzãtor.
Când utilizaþi camera pentru prima datã, este
afiºatã interfaþa [CLOCK SET] (potrivirea
ceasului) (pagina 31).
Comutatorul
POWER
Capacul
obiectivului
Mãsuri de precauþie
Cu toate cã este opritã, camera video este în
continuare alimentatã cu energie cât timp
este cuplatã la prizã prin intermediul
adaptorului de reþea.
Apãsând butonul verde din centru,
deplasaþi comutatorul POWER mai
multe trepte în direcþia indicatã de
sãgeatã pentru a porni alimentarea.
Buton verde
Pentru a înregistra, porniþi alimentarea
deplasând comutatorul POWER mai multe
trepte în direcþia sãgeþii, pânã ce indicatorul
luminos respectiv devine luminos.
(Film) : Pentru a înregistra filme
(Foto) : Pentru a înregistra fotografii
continuã...
29
Pasul 3 : Pornirea
alimentãrii (continuare)
Pentru a opri alimentarea
Deplasaþi comutatorul POWER pânã în
poziþia OFF (CHG).
b Note
• Poate dura câteva secunde pânã ce camera
video sã poatã înregistra dupã ce a fost
pornitã. Nu puteþi acþiona aparatul în
aceastã perioadã.
• Capacul obiectivului se deschide automat
când alimentarea este pornitã ºi se închide
când este selectatã interfaþa de redare sau
dacã este opritã alimentarea.
• La momentul achiziþionãrii, camera este
reglatã astfel încât dacã nu o acþionaþi timp
de cca. 5 minute, alimentarea sã se
întrerupã automat, pentru a economisi
energia acumulatorului, ([A.SHUT OFF],
pagina 88).
Pasul 4 : Reglarea
panoului LCD
ºi a vizorului
Panoul LCD
Deschideþi panoul LCD la 90° faþã de corpul
camerei (1), apoi rotiþi-l pânã ce ajunge în
poziþia optimã pentru redare sau înregistrare
(2).
DISP/BATT INFO
2 Maxim 90 grade
1 90 grade faþã de camerã
2 Maxim 180 grade
Oprirea iluminãrii ecranului
LCD pentru a economisi
energia acumulatorului
Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul DISP/
BATT INFO timp de câteva secunde pânã
ce apare simbolul
.
Aceastã facilitate este utilã când folosiþi
camera video în condiþii de luminozitate mare
sau când doriþi sã economisiþi energia
acumulatorului. Imaginea înregistratã nu va
fi afectatã de acest reglaj. Pentru a porni
iluminarea ecranului LCD, apãsaþi ºi
menþineþi apãsat butonul DISP/BATT INFO
timp de câteva secunde pânã ce simbolul
dispare.
Pentru a nu mai fi afiºaþi
indicatorii de ecran
Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul DISP/
BATT INFO pentru ca indicatorii de ecran
sã comute între stãrile pornit /oprit (spre
exemplu codul temporal).
b Note
• Nu apãsaþi accidental butoanele de sub
ecranul LCD când deschideþi sau când
reglaþi panoul LCD.
30
z Observaþii
• Dacã deschideþi panoul LCD aducându-l
în poziþie perpendicularã pe corpul
camerei, iar apoi rotiþi panoul LCD cu 180
de grade spre din poziþia 1, îl puteþi
închide cu ecranul spre exterior. Aceastã
facilitate este utilã în timpul operaþiilor de
redare.
• În meniul HOME, atingeþi (SETTINGS)
T [SOUND/DISP SET] T [LCD
BRIGHT] (pagina 85) pentru a regla
luminozitatea ecranului LCD.
Pasul 5 : Potrivirea
datei ºi orei
Potriviþi data ºi ora când folosiþi camera
video pentru prima oarã. Dacã nu realizaþi
acest reglaj, interfaþa [CLOCK SET] va fi
afiºatã ori de câte ori porniþi camera sau când
schimbaþi poziþia comutatorului POWER.
b Notã
• Dacã nu folosiþi camera video circa 4 luni,
bateria reîncãrcabilã tip pastilã încorporatã
se va descãrca, iar data ºi ora vor fi ºterse
din memorie. În acest caz, încãrcaþi bateria
tip pastilã (pagina 133) dupã care potriviþi
din nou data ºi ora.
Vizor
Comutator POWER
Puteþi vedea imaginile cu ajutorul vizorului
pentru a economisi energia acumulatorului
sau când imaginile sunt dificil de urmãrit pe
ecranul LCD.
Vizor
Treceþi la pasul 5 când potriviþi ceasul pentru
prima datã.
Pârghie de reglare a
lentilelor vizorului.
Deplasaþi-o pânã ce
imaginea devine clarã.
z Observaþie
• Puteþi regla gradul de iluminare a vizorului
selectând
(SETTINGS) T [SOUND/
DISP SET] T [VF B.LIGHT] în meniul
HOME (pagina 85).
1 Apãsaþi
(HOME) A (sau B)
pentru a fi afiºat meniul HOME.
2 Atingeþi
(SETTINGS - reglaje).
continuã...
31
Pasul 5 : Potrivirea datei ºi orei (continuare)
3 Afiºaþi opþiunea [CLOCK/
LANG]
folosind v/V, apoi atingeþi-o.
4 Atingeþi opþiunea [CLOCK SET].
5
6
Selectaþi aria geograficã care vã
intereseazã folosind v/V, apoi
atingeþi [NEXT].
Reglaþi [SUMMERTIME], apoi
atingeþi [NEXT].
7 Selectaþi [Y] (year-an) cu ajutorul
butoanelor v/V.
8
Selectaþi [M] folosind b/B, apoi
stabiliþi luna.
9 Selectaþi [D] (day-ziua), hour-ora ºi
minute-minutele în aceeaºi
manierã, apoi atingeþi [NEXT].
32
10 Verificaþi dacã ceasul este corect
potrivit, apoi atingeþi
.
Ceasul porneºte.
Puteþi alege orice an pânã la 2037.
z Observaþii
• Data ºi ora nu apar în timpul înregistrãrii,
însã sunt înregistrate automat pe disc ºi
pot fi afiºate la redare (consultaþi pagina
84 pentru [DATA CODE]).
• Consultaþi pagina 124 pentru a obþine
informaþii privind diferenþele de fus orar
în lume.
Pasul 6 : Introducerea în aparat a unui disc
sau a unui card “Memory Stick
Duo”
Comutatorul OPEN pentru capacul
compartimentului pentru disc
Disc
Pentru înregistrare este necesar un disc nou
de 8 cm, tip DVD-R, DVD-RW, DVD+RW sau
DVD-R DL (p. 16).
Lentilã de culegere
a semnalului
b Note
• Înainte de a utiliza un disc, îndepãrtaþi
praful sau amprentele digitale de pe el, cu
o bucatã de pânzã moale (p. 126).
Comutator POWER
Dupã ce capacul compartimentului pentru
discuri se deschide puþin, continuaþi
deschiderea lui.
3
Indicator luminos de
acces (Disc)
1
2
Aºezaþi discul cu partea pe care
vreþi sã înregistraþi îndreptatã spre
aparat, apoi apãsaþi centrul
discului pânã ce se aude un clic.
Verificaþi dacã alimentarea
camerei video este pornitã.
Deplasaþi comutatorul OPEN de
pe capacul compartimentului
pentru disc în direcþia indicatã de
sãgeatã (OPEN B).
Pe ecranul LCD apare mesajul
[PREPARING TO OPEN] (în curs de
deschidere). Se aude sunetul emis la
deschidere, urmat de : bip, bip.
Dupã ce semnalul sonor înceteazã,
capacul compartimentului pentru disc se
deschide uºor, în mod automat.
Aºezaþi discul cu partea cu etichetã
spre exterior, în cazul unui disc cu o
singurã parte inscriptibilã.
4
Închideþi capacul compartimentului pentru disc.
Pe ecranul LCD apare indicaþia [DISC
ACCESS].
Poate dura mai multã vreme pânã ce
camera recunoaºte discul, în funcþie de
tipul de disc ºi de condiþii.
continuã...
33
Pasul 6 : Introducerea în aparat a unui disc sau a
unui card “Memory Stick Duo” (continuare)
Treceþi la pasul 6 dacã folosiþi un DVDR / DVD+R DL.
5 Când utilizaþi un DVD-RW / DVD-
RW, atingeþi indicaþia [Use DISC
SELECT GUIDE].
Dacã aþi ales calitatea SD a
imaginilor (definiþie standard).
• Dacã folosiþi un disc DVD-RW, va fi stabilit
automat unul dintre modurile [VIDEO] sau
[VR] (pag. 17).
• Dacã folosiþi un DVD+RW, selectaþi
raportul laturilor imaginilor, [16:9 WIDE]
sau [4:3].
Pentru scoaterea discului
Parcurgeþi paºii 1 ºi 2 pentru a deschide
capacul compartimentului pentru disc, apoi
scoateþi discul.
6 Atingeþi indicaþia [Record HD (high
definition) images.].
Atingeþi [Record SD (standard
definition) images.] pentru a înregistra
imagini la definiþie standard.
Elementele afiºate diferã în funcþie de
starea camerei sau de tipul de disc folosit.
b Note
• Nu puteþi schimba calitatea imaginii ºi sã
treceþi de la HD (înaltã definiþie) la SD
(definiþie standard) sau invers, în cursul
înregistrãrii.
• Consultaþi pagina 14 pentru detalii legate
de calitatea HD (înaltã definiþie) sau SD
(definiþie standard) a imaginilor.
7
34
Atingeþi opþiunea de pe ecran
adecvatã pentru dumneavoastrã.
Discul va fi formatat la calitatea ºi modul
stabilite de dumneavoastrã. Dupã ce
formatarea se încheie, puteþi începe
înregistrarea pe disc.
b Note
• Aveþi grijã sã nu împiedicaþi, cu mâna sau
cu alte obiecte, funcþionarea aparatului
etc. la deschiderea sau închiderea
capacului compartimentului pentru disc.
Treceþi cureaua de prindere în partea de
jos a aparatului , apoi deschideþi sau
închideþi capacul compartimentului.
• Dacã cureaua este prinsã la închiderea
capacului, poate cauza disfuncþionalitãþi
ale camerei.
• Nu atingeþi discul pe partea inscriptibilã
sau pe lentila de culegere a semnalului
(pagina 133).
La folosirea unui disc dublu, aveþi grijã sã
nu murdãriþi suprafaþa cu amprente
digitale.
• Dacã închideþi capacul compartimentului
pentru discuri când discul nu este corect
aºezat în interior, pot apãrea
disfuncþionalitãþi ale camerei.
• Nu decuplaþi sursele de alimentare în cursul
formatãrii.
• Nu supuneþi camera la ºocuri sau vibraþii:
– când indicatorul ACCESS este luminos
– când indicatorul ACCESS clipeºte
– când pe ecranul LCD apare una dintre
indicaþiile [DISC ACCESS] sau
[PREPARING TO OPEN].
• Scoaterea discului poate dura mai mult
timp în funcþie de starea discului ºi de
materialele înregistrate.
• Scoaterea din aparat a unui disc deteriorat
sau murdar de amprente digitale etc. poate
dura ºi 10 minute într-un astfel de caz,
discul poate fi deteriorat.
z Observaþii
• Dacã este conectatã o sursã de alimentare
la camera video, puteþi scoate discul din
din aparat chiar dacã aceasta este opritã.
Procesul de recunoaºtere a discului nu
începe însã (pasul 4).
• Pentru a ºterge toate imaginile anterior
înregistrate pe un DVD-RW/DVD+RW ºi
pentru a-l folosi încã o datã la înregistrarea
de imagini noi, consultaþi secþiunea
һtergerea tuturor scenelor de pe disc
(Formatare)”, de la pagina 72.
• Puteþi verifica dacã este un disc adecvat
folosind [DISC SELECT GUIDE] din meniul
HOME (pagina 71).
“Memory Stick Duo”
Puteþi utiliza numai unitãþi “Memory Stick
Duo” marcate cu indicaþia
sau
(pag. 128).
1 Deschideþi panoul LCD.
Pentru a scoate cardul Memory
Stick Duo din camera video
Deschideþi panoul LCD ºi apãsaþi uºor, cu o
singurã miºcare, cardul “Memory Stick
Duo”.
b Note
• Cât timp indicatorul ACCESS este luminos
sau clipeºte, camera citeºte / scrie date.
Nu agitaþi ºi nu loviþi camera, nu opriþi
alimentarea, nu scoateþi unitatea “Memory
Stick Duo” ºi nu demontaþi acumulatorul
în aceastã perioadã. În caz contrar datele
de imagine pot fi deteriorate.
• Dacã forþaþi introducerea unitãþi “Memory
Stick Duo” în fanta sa în poziþie greºitã,
puteþi deteriora fie slotul, fie cardul
Memory Stick Duo, fie datele de imagine
conþinute de unitatea de memorie.
• Aveþi grijã ca unitatea “Memory Stick Duo”
sã nu fie împinsã în afarã ºi sã vã scape pe
jos când încercaþi sã o introduceþi sau sã
o scoateþi din aparat.
z Observaþii
• Numãrul de imagini ce pot fi înregistrate
diferã în funcþie de calitatea ºi de
dimensiunea acestora. Pentru detalii,
consultaþi pagina 81.
2 Introduceþi “Memory Stick Duo” în
fanta care-i este destinatã,
respectând poziþia corectã, pânã
ce se aude un clic.
Indicator luminos de ACCES
(Memory Stick Duo)
35
Înregistrare
Înregistrarea imaginilor
Capacul obiectivului
Se deschide în funcþie
de poziþia comutatorului
POWER.
START / STOP B
Comutator POWER
START / STOP A
Ajustarea curelei de prindere
36
b Note
• Dacã indicatorul luminos de acces,
(ACCES - pagina 33, 35) este aprins dupã
ce înregistrarea s-a încheiat, înseamnã cã
datele sunt încã în curs de inscripþionare
pe disc sau pe “Memory Stick Duo”. Nu
supuneþi camera la ºocuri sau vibraþii ºi
nici nu decuplaþi acumulatorul sau
adaptorul de reþea.
Înregistrarea filmelor
Filmele sunt înregistrate pe disc.
Deplasaþi comutatorul POWER în direcþia indicatã de sãgeatã pentru
ca sã se aprindã indicatorul luminos
(Film).
Deplasaþi comutatorul POWER în direcþia
indicatã de sãgeatã, în timp ce þineþi apãsat
butonul verde, numai când comutatorul POWER
este în poziþia OFF (CHG).
Apãsaþi START / STOP A (sau B).
Pentru a opri înregistrarea, apãsaþi din nou butonul START / STOP.
Pentru a înregistra fotografii la înaltã rezoluþie pe “Memory Stick Duo” în
cursul înregistrãrii unui film (Dual Rec – Înregistrare dualã)
T Consultaþi pagina 40.
Pentru a trece în modul de înregistrare a unui film folosind butonul
(HOME)
1 Apãsaþi (HOME) C (sau D) când alimentarea camerei este pornitã.
2 Atingeþi indicaþia de categorie
(CAMERA)dinMeniulHOME
3 Atingeþi [MOVIE] (film).
continuã...
37
Înregistrarea imaginilor (continuare)
Fotografierea
Fotografiile sunt înregistrate pe “Memory Stick Duo”.
Deplasaþi comutatorul POWER în direcþia indicatã de sãgeatã pentru
ca sã se aprindã indicatorul luminos
(Foto).
Deplasaþi comutatorul POWER în direcþia
indicatã de sãgeatã, în timp ce þineþi apãsat
butonul verde, numai când comutatorul POWER
este în poziþia OFF (CHG).
Apãsaþi uºor butonul PHOTO pentru a regla focalizarea A, apoi apãsaþi
complet butonul B.
Semnal
sonor
Clic
Clipeºte b lumineazã
Se aude sunetul scos de obturator. Când dispare simbolul
înregistratã.
, imaginea a fost
Pentru a trece în modul fotografiere folosind butonul (HOME)
1 Apãsaþi (HOME) C (sau D) când alimentarea camerei este pornitã.
2 Atingeþi indicaþia de categorie
(CAMERA)dinMeniulHOME
3 Atingeþi [PHOTO] (fotografie).
38
Mãrire
Puteþi mãri imaginile de 1,1 pânã la de 10 ori
faþã de dimensiunea originalã, folosind
cursorul pentru puterea de mãrire sau
butoanele aflate sub ecranul LCD.
Înregistrarea unui sonor mai
pregnant (5,1 canale cu efect
de învãluire)
Sunetul captat de microfonul încorporat, cu
4 canale, este transformat în sunet cu efect
de învãluire pe 5,1 canale ºi înregistrat.
Interfaþã activã
pentru accesorii
Microfon încorporat
cu 4 canale
Unghi mai larg :
unghi panoramic
Prim plan : fotografiere la distanþã
(telefoto)
Deplasaþi uºor cursorul pentru puterea de
mãrire pentru ca mãrirea sã fie lentã sau
deplasaþi-l mult pentru o mãrire rapidã.
b Note
• Aveþi grijã sã menþineþi degetul pe cursorul
pentru puterea de mãrire. Dacã luaþi
degetul de pe cursor, sunetul scos de
acesta poate fi înregistrat.
• Nu puteþi modifica viteza de mãrire cu
ajutorul butoanelor de mãrire de sub
ecranul LCD.
• Distanþa minimã necesarã dintre camera
dvs. video ºi subiect pentru a obþine o
focalizare bunã este de circa 1cm pentru
unghiul panoramic ºi de circa 80 cm
pentru înregistrarea prim planurilor.
z Observaþii
• Puteþi ajusta [DIGITAL ZOOM] (pag. 79)
dacã vreþi ca mãrirea sã fie mai mare de
10×.
Folosind facilitatea Dolby Digital 5.1 Creator,
puteþi înregistra sonor cu efect de învãluire,
pe 5,1 canale. Veþi putea beneficia de un
sonor real când este redat un disc cu un
echipament de redare care acceptã 5,1 canale.
Dolby Digital 5.1 Creator, Efect de învãluire
pe 5,1 canale 1 Glosar (p. 146).
b Note
• Pentru redarea unui disc înregistrat la înaltã
definiþie (HD) ºi care beneficiazã de sonor
cu efect de învãluire pe 5,1 canale, este
necesar un echipament compatibil cu
formatul AVCHD cu 5,1 canale cu efect de
învãluire (pagina 70).
• Sonorul pe 5,1 canale va fi convertit la 2
canale pentru a fi redat de camera dvs.
video.
• În timpul înregistrãrii sau redãrii în modul
5,1 canale este afiºat simbolul 95,1ch
Înregistrarea cu un microfon fãrã fir
Cuplând un microfon fãrã fir (opþional*) la
interfaþa activã pentru accesorii (pag. 139),
puteþi înregistra sunete de la distanþã.
Sunetul este cules este destinat pãrþii centru
faþã a sunetului cu efect de învãluire pe 5,1
canale, mixat cu sunetul cules de microfonul
intern cu 4 canale ºi înregistrat.
39
Înregistrarea imaginilor (continuare)
Puteþi beneficia de un sonor mai realist,
redând discul cu un echipament care acceptã
sonor cu efect de învãluire pe 5,1 canale.
Pentru detalii, consultaþi manualul de
instrucþiuni al microfonului fãrã fir.
* Microfonul opþional fãrã fir nu este disponibil
în toate þãrile / regiunile.
Folosirea bliþului
Bliþ
z Observaþii
• Puteþi modifica luminozitatea bliþului
reglând nivelul bliþului [FLASH LEVEL]
(83) sau puteþi evita efectul de ochi roºii
folosind opþiunea [REDEYE REDUC] (p. 83).
Pentru a înregistra fotografii
de înaltã rezoluþie în cursul
filmãrii
Puteþi înregistra fotografii de înaltã rezoluþie
pe “Memory Stick Duo” în cursul înregistrãrii
unui film pe disc.
Indicator luminos de
încãrcare a bliþului
Apãsaþi de mai multe ori pe (bliþ) pentru a
selecta una dintre variantele disponibile.
Nici un indicator afiºat (bliþ declanºat
automat) : Bliþul se declanºeazã
automat în cazurile în care nu este
suficientã luminã în jur.
r
(Bliþ forþat) : Este utilizat întotdeauna
bliþul, indiferent de luminozitatea
spaþiului în care are loc înregistrarea.
1 Apãsaþi butonul START / STOP pentru
a începe filmarea.
2 Apãsaþi complet butonul PHOTO.
Dupã începerea înregistrãrii ºi înainte de
a o încheia, puteþi selecta pânã la 3 cadre
de fotografile de pe film.
r
Careurile de culoare
portocalie
indicã
numãrul de imagini
înregistrate.
Când înregistrarea se
încheie, culoarea
devine portocaliu.
(Fãrã bliþ) : Se înregistreazã fãrã bliþ.
b Note
• Distanþa recomandatã pentru înregistrarea
unui subiect în cazul când se foloseºte
bliþul încorporat este cuprinsã între 0,5 m
ºi 2,5 m.
• Îndepãrtaþi praful de pe suprafaþa bliþului
înainte de a-l folosi deoarece efectul
acestuia poate fi diminuat de decolorãri
sau de obturãri cauzate de praf.
• Indicatorul luminos de încãrcare a bliþului
clipeºte pe durata încãrcãrii ºi rãmâne
aprins când încãrcarea bateriei se încheie.
• Dacã folosiþi bliþul în spaþii luminoase spre
exemplu când înregistraþi subiecte
poziþionate contra luminii, este posibil ca
acesta sã nu fie eficient.
• Bliþul nu emite luminã când ataºaþi lentile
de conversie sau un filtru (opþionale).
40
3 Apãsaþi butonul START / STOP pentru
a încheia înregistrarea filmului.
Sunt defilate una câte una fotografiile
inscripþionate, apoi sunt înregistrate pe
“Memory Stick Duo”. Când dispare
, fotografia a fost
simbolul
înregistratã.
b Note
• Nu scoateþi unitatea “Memory Stick Duo”
din camera video înainte de încheierea
înregistrãrii ºi stocarea fotografiilor pe
“Memory Stick Duo”.
• Nu puteþi folosi bliþul în timpul înregistrãrii
duale.
z Observaþii
• Când comutatorul POWER este în poziþia
(Film), dimensiunea fotografiilor
devine
2,3M (16:9 panoramic) sau
1,7M (4:3).
• Puteþi înregistra fotografii în timpul stãrii
de aºteptare în acelaºi mod ca atunci când
comutatorul POWER este în poziþia
(Foto). Puteþi de asemenea sã
înregistraþi folosind bliþul.
Reglarea expunerii în cazul
subiectelor iluminate din
spate (BACK LIGHT)
Înregistrarea în spaþii
întunecate (NightShot)
Pentru a regla expunerea în cazul obiectelor
iluminate din spate, apãsaþi BACK LIGHT
pentru a fi afiºat simbolul .. Pentru a renunþa
la funcþia de iluminare din spate, apãsaþi din
nou BACK LIGHT.
Înregistrarea în oglindã
Port pentru
raze infraroºii
Puneþi comutatorul NIGHTSHOT în poziþia
ON. (Apare simbolul .)
b Note
• Funcþiile NightShot ºi Super NightShot
utilizeazã radiaþii infraroºii. De aceea nu
acoperiþi portul de raze infraroºii cu
degetele sau cu alte obiecte ºi demontaþi
lentilele de conversie (opþionale).
• Reglaþi manual focalizarea ([FOCUS], pag.
90) atunci când focalizarea automatã este
dificil de realizat.
• Nu folosiþi funcþiile NightShot ºi Super
NightShot în spaþii luminoase deoarece
pot apãrea disfuncþionalitãþi.
Deschideþi panoul LCD pânã ce ajunge
perpendicular pe corpul camerei video (1),
apoi rotiþi-l cu 180 spre obiectiv (2).
z Observaþii
• Pe ecranul LCD apare o imagine în oglindã
a subiectului, însã imaginea va fi
înregistratã normal.
z Observaþii
• Pentru a înregistra imagini mai luminoase,
folosiþi funcþia Super NightShot (pag. 93).
Pentru a înregistra o imagine mai fidelã
culorilor originale, folosiþi funcþia Color
Slow Shutter (pag. 92).
continuã...
41
Înregistrarea imaginilor (continuare)
Înregistrarea cu încetinitorul a
acþiunilor desfãºurat rapid
(SMTH SLW REC)
Subiectele aflate în miºcare rapidã ºi acþiunile
dinamice care nu pot fi surprinse în condiþii
de înregistrare obiºnuite, pot fi imortalizate
în înregistrãri cursive cu încetinitorul, cu
durata de circa 3 secunde.
Aceastã facilitate este utilã pentru
surprinderea acþiunilor desfãºurate cu
rapiditate cum ar fi un joc de golf sau miºcãri
dintr-o partidã de tenis.
Pentru a selecta punctul de
început
Varianta implicitã este [3sec AFTER].
1 Atingeþi
(OPTION) de pe interfaþa
[SMTH SLW REC].
2 Atingeþi
.
3 Atingeþi [TIMING].
Selectaþi unul dintre urmãtoarele puncte
de început pentru înregistrare.
[3 sec AFTER]
[3 sec BEFORE]
1 Deplasaþi comutatorul POWER pentru a
porni camera video.
2 Apãsaþi (HOME) A (sau B) pentru
a fi afiºat meniul HOME.
(CAMERA).
3 Atingeþi
4 Atingeþi [SMTH SLW REC].
5 Apãsaþi START / STOP.
Este înregistrat un film de circa 3 secunde
sub forma unui film de 12 secunde cu
încetinitorul.
Când dispare indicaþia [Recording...],
înregistrarea s-a încheiat.
Atingeþi
pentru a renunþa la
înregistrarea cursivã, cu încetinitorul.
42
b Note
• Nu pot fi înregistrate sunete.
Reglaje manuale pentru
imagini realizate cu ajutorul
inelului de reglaj al camerei
Puteþi atribui inelului funcþia de reglare a
unui anumit element de meniu pe care îl
ajustaþi frecvent.
Funcþia atribuitã în mod implicit acestui inel
de reglaj este focalizarea. În continuare este
prezentatã modalitatea de reglare a focalizãrii
cu ajutorul acestuia.
Inelul de reglaj al camerei
1 Apãsaþi butonul MANUAL pentru a
activa modul de reglaj manual.
Prin apãsarea butonului MANUAL, se
comutã între modul manual ºi cel automat
de funcþionare.
2 Rotiþi inelul de reglaj pentru a ajusta
focalizarea.
Elemente de meniu care pot fi
atribuite inelului de reglaj
– [FOCUS] (focalizare), p. 90.
– [EXPOSURE] (expunere), p. 91.
– [AE SHIFT] (expuneri adiacente), p. 78.
– [WB SHIFT] (valori adiacente pentru
echilibrul de alb), p. 78.
Pentru a atribui un element de
meniu inelului de reglaj al
camerei video
1 Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul
MANUAL timp de câteva secunde.
Pe ecran apare indicaþia [RING SETTING].
2 Rotiþi inelul de reglaj al camerei ºi selectaþi
elementul de meniu care sã îi fie atribuit.
3 Apãsaþi butonul MANUAL.
z Observaþii
• Funcþiile elementelor de meniu care pot fi
atribuite inelului de reglaj al camerei sunt
aceleaºi cu cele din meniul de operare.
• Dacã selectaþi [RESET] în timp ce este
reglat manual un element de meniu, toate
elementele reglate manual sunt readuse la
valorile stabilite implicit.
• Puteþi atribui un element din meniul HOME
inelului de reglaj al camerei selectând
(SETTING) T [MOVIE SETTING] /
[PHOTO SETTING] T [RING SETTING]
(pagina 80).
43
Redare
Vizualizarea imaginilor
Capacul obiectivului
Se închide în concordanþã
cu
(VIEW IMAGES)
Comutatorul
POWER
(HOME) D
(HOME) C
(VIEW IMAGES) B
(VIEW IMAGES) A
Deplasaþi comutatorul POWER pentru a porni camera video.
Apãsaþi
(VIEW IMAGES) A (sau B).
Pe ecranul LCD apare interfaþa VISUAL INDEX. Poate trece mai multã vreme pânã ce
este afiºatã aceastã interfaþã.
Apare având în fiecare zonã imaginea cea mai
recent redatã/ înregistratã (B pentru fotografii).
Se revine la interfaþa
de înregistrare
Tipul de disc
Precedentele
12 imagini
Urmãtoarele
12 imagini
(OPTION)
Se revine la interfaþa
de înregistrare
Sunt prezentate filmele
44
Sunt afiºate fotografii
Redarea filmelor
În interfaþa VISUAL INDEX, atingeþi clapeta
vreþi sã fie redat.
, apoi filmul care
Comutã între Redare ºi
Pauzã la fiecare atingere
Revenire (la interfaþa
VISUAL INDEX)
Începutul scenei/
scena precedentã
Scena
urmãtoare
(OPTION)
Stop (trece la interfaþa
VISUAL INDEX)
Deplasare
înainte/înapoi
Pentru a reda filmele cu încetinitorul
Atingeþi
/
în cursul pauzei.
Pentru a ajusta volumul sonor
Apãsaþi
/
(OPTION) T clapeta
T [VOLUME], apoi reglaþi volumul cu butoanele
.
z Observaþii
• O atingere a butoanelor
/
mãreºte de circa 5 ori viteza de rulare înainte / înapoi,
2 atingeri ale acestor butoane conduc la creºterea vitezei de circa 10 ori (Aproximativ 8 ori
mai rapid în cazul unui DVD+RW cu imagini la calitate standard).
• Peste imaginea corespunzãtoare ultimului film redat apare simbolul i. Dacã atingeþi
reprezentarea acestui film, va putea fi redat în continuare, din punctul unde a fost opritã
redarea.
Continuã...
45
Vizualizarea imaginilor (continuare)
Vizualizarea fotografiilor
În interfaþa VISUAL INDEX, atingeþi clapeta
care vreþi sã o vedeþi.
, apoi fotografia pe
Revenire (la interfaþa
VISUAL INDEX)
Stop (trece la interfaþa
VISUAL INDEX)
(OPTION)
Precedenta/
Urmãtoarea
Pentru a trece în modul redare folosind butonul
(HOME)
1 Apãsaþi (HOME) C (sau D) când alimentarea camerei este pornitã.
2 Atingeþi indicaþia de categorie
(VIEW IMAGES) din Meniul HOME.
3 Atingeþi [VISUAL INDEX].
46
Vizualizarea imaginilor (continuare)
Utilizarea funcþiei de mãrire la
redare (PB zoom)
Puteþi mãri fotografiile de 1,1 pânã la de 5 ori
faþã de dimensiunea originalã.
Mãrirea poate fi reglatã cu ajutorul
cursorului pentru puterea de mãrire sau cu
butoanele de mãrire de pe marginea
ecranului LCD.
1 Redaþi imaginea care vreþi sã fie mãritã.
2 Mãriþi imaginea cu T (Telefoto).
Pe ecranul LCD apare un cadru.
3 Atingeþi ecranul în zona care vreþi sã fie
afiºatã în centrul ecranului.
4 Reglaþi mãrirea cu W (Wide-panoramic)
/ T (Telefoto-prim plan).
Pentru a renunþa, atingeþi
.
b Note
• Nu puteþi schimba viteza de mãrire cu
ajutorul butoanelor de mãrire de sub
ecranul LCD.
Redarea unei serii de
fotografii (succesiune de
imagini)
Atingeþi
din interfaþa de redare a
fotografiilor.
Prezentarea succesiunii de imaginii începe
cu imaginea pe care aþi selectat-o.
Atingeþi
pentru a opri succesiunea de
imagini. Pentru reluarea prezentãrii
succesiunii de imagini, atingeþi din nou
.
z Observaþii
• Puteþi stabili redarea continuã a succesiunii
de imagini cu ajutorul indicaþiei [SLIDE
SHOW SET] din
(OPTION). Reglajul
implicit este [ON] (redare continuã).
b Note
• Nu puteþi folosi mãrirea la redare în tipul
unei succesiuni de imagini.
47
Redarea imaginilor la televizor
Metodele de conectare ºi calitatea imaginii
urmãrite la televizor diferã în funcþie de tipul
de televizor folosit ºi de conectorii utilizaþi.
Conectaþi camera dvs. video la o prizã de
perete prin intermediul adaptorului de reþea
furnizat pentru a efectua aceastã operaþie
(pagina 26). Consultaþi ºi manualele de
utilizare ce însoþesc dispozitivele ce urmeazã
a fi conectate.
Procedura de lucru
Puteþi verifica dacã aþi conectat corect
televizorul folosind ghidul [TV CONNECT
Guide] afiºat pe ecranul LCD.
Pentru a comuta intrarea televizorului
în poziþia corespunzãtoare mufei
conectate
Consultaþi manualul de instrucþiuni al
televizorului.
r
Conectaþi camera video ºi televizorul
conform instrucþiunilor furnizate de
Alegerea conexiunii optime –
Ghidul de conectare a
televizorului [TV CONNECT Guide]
Camera video vã va prezenta care este cea
mai avantajoasã modalitate de conectare a
televizorului.
1
Porniþi camera video ºi apãsaþi
(HOME).
2 Atingeþi
3
4
(SELECT DEVICES).
Atingeþi indicaþia [TV CONNECT
Guide].
Atingeþi opþiunea care este
adecvatã
în
cazul
dumneavoastrã, dintre cele
afiºate pe ecran.
[TV CONNECT Guide].
r
Efectuaþi reglajele necesare pentru
ieºirea camerei video (pagina 49).
Mufele camerei video
Deschideþi capacul de protecþie a mufelor ºi
conectaþi cablul.
48
Între timp, puteþi efectua conexiunea
adecvatã între camerã ºi televizor.
Conectarea unui televizor de înaltã definiþie
Atât imaginile înregistrate la înaltã definiþie sunt redate la calitate HD (înaltã definiþie), iar
cele înregistrate la definiþie standard sunt redate la calitate SD (definiþie standard).
Mufele de intrare ale televizorului
Tip
La camerã
T (pag. 49)
T (pag. 50)
Cablu
La TV
l : Flux de semnal
Reglaje în
meniul HOME
(SETTINGS)
Cablu pe componente video COMPONENT
VIDEO IN [OUTPUT SETTINGS]
(furnizat)
(Verde) Y
T [COMPONENT] T
(Albastru) PB/CB
[1080i / 576i] (p. 86)
(Roºu) PR/CR
Cablu de conectare A/V
(furnizat)
(Roºu)
(Alb)
(Galben)
AUDIO
b Note
• Pentru obþinerea la ieºire a semnalelor audio, este necesar ºi un cablu de conectare A/V.
Cuplaþi conectorii alb ºi roºu aa cablului de conectare A/V la mufa de intrare audio a
televizorului.
continuã...
49
Redarea imaginilor la televizor (continuare)
l : Flux de semnal
Tip
La camerã
Cablu
La TV
Reglaje în
meniul HOME
Cablu HDMI (opþional)
b Note
• Folosiþi un cablu HDMI cu sigla HDMI.
• Imaginile nu sunt transmise la ieºire prin mufa HDMI OUT, dacã pe imagini sunt înregistrate
semnale de protejare a drepturilor de autor.
• Este posibil ca unele televizoare sã nu funcþioneze corect (spre exemplu sã nu aibã sunet
sau imagine) în cazul realizãrii acestei conexiuni.
• Nu cuplaþi mufa HDMI OUT a camerei video ºi mufa HDMI OUT a dispozitivului extern
prin cablul HDMI deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi.
50
Conectarea la un televizor fãrã înaltã definiþie cu raportul laturilor
ecranului de 16:9 (panoramic) sau 4:3
Imaginile înregistrate la înaltã definiþie (HD) sunt convertite la calitate SD (definiþie standard)
ºi apoi redate. Imaginile înregistrate la calitate SD (definiþie standard) sunt redate la aceeaºi
calitate la care au fost înregistrate.
Mufele de intrare ale televizorului
T (pag. 52)
T (pag. 52)
T (pag. 52)
Pentru a stabili raportul laturilor în funcþie de televizorul conectat (16:9/4:3)
Modificaþi reglajul [TV TYPE] alegând [16:9] sau [4:3] pentru a-l adapta la televizor
dumneavoastrã (pag. 86).
b Note
• Dacã redaþi un film înregistrat la calitate SD (definiþie standard) pe un televizor 4:3 care nu
este compatibil cu semnalul 16:9, afiºaþi meniul HOME, apoi selectaþi
(SETTING) T
[MOVIE SETTING] T [WIDE SELECT] T [4:3] la camera dvs. video când înregistraþi o
imagine (pag. 79).
51
Redarea imaginilor la televizor (continuare)
l : Flux de semnal
Tip
La camerã
Cablu
La TV
Cablu video pe componente
(furnizat)
(verde) Y
(albastru) PB/CB
(roºu) PR/CR
Cablu de conectare A/V
(furnizat)
(roºu)
(alb)
(galben)
Reglaje în
meniul HOME
(SETTINGS)
[OUTPUT SETTINGS]
T [COMPONENT] T
[576i] (p. 86)
(SETTINGS)
[OUTPUT SETTINGS]
T [TV TYPE] T
[16:9] / [4:3] (p. 86)
b Notã
• Pentru obþinerea la ieºire a semnalelor audio, este necesarã ºi conectarea cablului A/V.
Cuplaþi conectorii alb ºi roºu ai cablului de conectare A/V la mufa de intrare audio a
televizorului.
(SETTINGS)
[OUTPUT SETTINGS]
T [TV TYPE] T
[16:9] / [4:3] (p. 86)
Cablu de conectare A/V cu
S VIDEO (opþional)
(roºu)
(alb)
(galben)
b Notã
• Când cuplaþi numai conectorul S VIDEO (canalul S VIDEO), semnalele audio nu sunt
transmise la ieºire. Pentru obþinerea la ieºire a semnalelor audio, cuplaþi conectorii alb ºi
roºu a cablului de conectare A/V cu un cablu S VIDEO la mufa de intrare audio a televizorului.
• Aceastã conexiune produce imagini de înaltã rezoluþie comparativ cu cazul în care este
folosit un cablu de conectare A/V (Tip ).
Cablu de conectare A/V
(furnizat)
52
(roºu)
(alb)
(galben)
(SETTINGS)
[OUTPUT SETTINGS]
T [TV TYPE] T
[16:9] / [4:3] (p. 86)
Când conectaþi camera la televizor prin intermediul unui aparat
video
Conectaþi camera la intrarea LINE IN a aparatului video prin intermediul cablului de conectare
A/V. Puneþi selectorul de intrãri al aparatului video în poziþia LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 etc.).
Dacã televizorul dvs. este mono (are o singurã mufã audio de
intrare)
Conectaþi mufa galbenã a cablului de conectare A/V la mufa de intrare video, apoi conectaþi
mufa albã (canalul din stânga) sau pe cea roºie (canalul din dreapta) la intrarea audio a
televizorului sau a aparatului video. Când doriþi sã fie redat sonorul în mod mono, folosiþi un
cablu de conectare destinat acestui scop.
Dacã televizorul / aparatul dvs. video are un adaptor cu 21 de
pini (EUROCONECTOR)
Utilizaþi adaptorul cu 21 de pini (opþional) pentru a viziona imagini.
Televizor /
Aparat video
z Observaþie
• Când conectaþi camera la televizor folosind un cablu de conectare A/V, imaginile vor fi
transmise la ieºire la calitatea SD (definiþie standard).
b Note
• Dacã veþi conecta camera la televizor folosind mai multe tipuri de cablu pentru a transmite
la ieºire imagini , ordinea prioritãþilor semnalelor la ieºire va fi urmãtoarea :
HDMI T componente video T S VIDEO T audio / video.
• HDMI (High Definition Multimedia Interface - Interfaþã multimedia de înaltã definiþie)
este o interfaþã prin care sunt transmise atât semnale video, cât ºi semnale audio. Conectând
mufa HDMI OUT ºi un dispozitiv extern veþi obþine imagini de înaltã calitate ºi sonor
digital.
53
Montaj
Categoria
(OTHERS – Altele)
Aceastã categorie vã permite sã editaþi
imagini pe un disc sau pe “Memory Stick
Duo”.
Categoria
(OTHERS - altele)
Lista elementelor
EDIT (montaj)
Puteþi realiza montaje ale imaginilor pe un
disc sau pe “Memory Stick Duo” (pag. 54,
55).
ªtergerea imaginilor
Puteþi ºterge imagini înregistrate pe un disc
sau pe “Memory Stick Duo” folosind camera
dumneavoastrã video.
Introduceþi în aparat un disc înregistrat sau
o unitate “Memory Stick Duo”.
ªtergerea imaginilor de pe
disc
1
Porniþi camera video, apoi
apãsaþi butonul
2 Atingeþi
(HOME).
(OTHERS) T [EDIT]
PLAYLIST EDIT (editarea listei de
redare)
Puteþi crea ºi realiza montaje într-o listã de
redare (p. 57).
PRINT (imprimare)
Puteþi imprima fotografii cu ajutorul unei
imprimante PictBridge (pag. 63).
3 Atingeþi [
DELETE].
4 Atingeþi [
DELETE].
5
Atingeþi imaginea care sã fie
ºtearsã.
Scena selectatã este marcatã cu
54
.
Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã imaginea
de pe ecranul LCD pentru a o confirma .
Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
6 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK].
Pentru a ºterge simultan toate
filmele de pe disc
ªtergerea fotografiilor din
“Memory Stick Duo”
1
Porniþi camera video, apoi
apãsaþi butonul
(HOME).
2 Atingeþi
(OTHERS) T [EDIT]
3 Atingeþi [
DELETE].
4 Atingeþi [
DELETE].
La pasul 4, atingeþi [ DELETE ALL] T
[YES]T [YES] T [OK].
b Note
• Odatã ºterse, imaginile ºterse nu mai pot fi
recuperate.
• Nu demontaþi acumulatorul sau adaptorul
de reþea de la camera video în timpul
realizãrii de montaje. Poate fi deteriorat
discul.
• Puteþi face aceastã operaþie numai cu
discuri DVD-RW (modul VR) pentru
imagini la calitate SD (definiþie standard).
• Dacã filmul ºters este inclus în Lista de
redare (p. 57), filmul este ºters ºi din lista
de redare.
• Chiar dacã ºtergeþi imaginile nenecesare
de pe disc, capacitatea rãmasã liberã a
acestuia este posibil sã nu creascã atât de
mult încã sã vã permitã realizarea de
înregistrãri suplimentare.
• Pentru a ºterge toate imaginile înregistrate
pe disc ºi a reveni la capacitatea iniþialã a
discului, trebuie ca acesta sã fie formatat
(pagina 72).
z Observaþii
• Puteþi selecta pânã la 100 de imagini
deodatã.
5
Atingeþi fotografia care sã fie
ºtearsã.
Fotografia selectatã este marcatã cu .
Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã fotografia
de pe ecranul LCD pentru a o confirma.
Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
• Puteþi ºterge o imagine în timp ce o
vizionaþi, folosind opþunea [DELETE] din
meniul (OPTION).
Continuã...
55
ªtergerea imaginilor
Divizarea înregistrãrilor
6 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK].
1
(continuare)
Porniþi camera video, apoi
apãsaþi butonul
Pentru a ºterge simultan toate
fotografiile de pe “Memory
Stick Duo”
La pasul 4, atingeþi [ DELETE ALL] T
[YES]T [YES] T [OK].
b Note
• Odatã ºterse, fotografiile nu mai pot fi
recuperate.
• Nu puteþi ºterge fotografiile când
comutatorul de protejare la scriere a unitãþii
“Memory Stick Duo” este în poziþia blocat
(pag. 128) sau dacã imaginea respectivã
este protejatã.
z Observaþii
• Puteþi selecta pânã la 100 de fotografii
deodatã.
• Puteþi ºterge o fotografie în timp ce o
vizionaþi, folosind opþiunea [DELETE] din
meniul (OPTION).
• Pentru a ºterge toate imaginile înregistrate
pe “Memory Stick Duo”, formataþi
unitatea “Memory Stick Duo” (pagina 73).
2 Atingeþi
(HOME).
(OTHERS) T [EDIT].
3 Atingeþi [DIVIDE].
4
Atingeþi filmul care vreþi sã fie
divizat.
Filmul face o pauzã.
5 Atingeþi
în punctul unde doriþi
sã divizaþi filmul în scene.
Filmul face o pauzã.
Se revine la începutul
filmului selectat.
Stabileºte poziþia punctului cu mai
mare precizie dupã ce acesta a fost
.
selectat folosind
La apãsarea butonului
se comutã
între redare ºi pauzã.
Pentru a regla volumul, atingeþi
(OPTION) T [VOLUME].
6 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK].
56
Crearea Listei de redare
b Note
• Odatã divizate, filmele nu mai pot fi
restaurate.
• Nu demontaþi acumulatorul sau adaptorul
de reþea de la camera video în timpul
realizãrii de montaje. Poate fi deteriorat
discul.
• Puteþi efectua aceastã operaþie numai
pentru DVD-RW (modul VR) cu imagini la
calitate SD (definiþie standard).
• Chiar dacã filmul divizat este inclus în Lista
de redare, aceasta nu este divizat ºi în lista
de redare.
• Poate exista o uºoarã diferenþã între
punctul unde a fost atins butonul
ºi
punctul efectiv de divizare, deoarece
camera selecteazã punctul de secþionare
la intervale de jumãtate de secundã.
O listã de redare este o listã care prezintã
imagini reprezentative, la dimensiuni reduse,
ale filmelor selectate. Scenele originale nu
sunt modificate chiar dacã realizaþi montaje
sau ºtergeþi scenele din Lista re redare.
Listã de redare 1 Glosar (p. 147).
Aveþi grijã sã introduceþi discul înregistrat
în camera video.
b Note
• Puteþi efectua aceastã operaþie numai
pentru DVD-RW (modul VR) pentru SD
(definiþie standard).
1
Porniþi camera video, apoi
apãsaþi butonul
2 Atingeþi
(HOME).
(OTHERS) T
[PLAYLIST EDIT].
3 Atingeþi [
4
ADD].
Atingeþi scena care sã fie
adãugatã în Lista de redare.
Scena selectatã este marcatã cu .
Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã imaginea
de pe ecranul LCD pentru a o confirma.
Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
continuã...
57
Crearea Listei de redare (continuare)
5 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK].
Pentru a adãuga toate filmele
de pe disc în Lista de redare
La pasul 3, atingeþi [
ADD ALL] T
[YES]T [YES] T [OK].
b Note
• Nu demontaþi acumulatorul sau adaptorul
de reþea de la camera video în timpul editãrii
Listei de redare. Poate fi deteriorat discul.
z Observaþii
• Puteþi include pânã la 999 de filme în Lista
de redare.
• Puteþi adãuga un film în lista de redare în
cursul vizionãrii folosind [ ADD] din
(OPTION).
Redarea filmelor din Lista de
redare
1
Porniþi camera video, apoi
apãsaþi butonul
2
Atingeþi
(HOME).
(VIEW IMAGES) T
[PLAYLIST].
ªtergerea scenelor nedorite
din Lista de redare
1
Porniþi camera video, apoi
apãsaþi butonul
2
Atingeþi
(HOME).
(OTHERS) T
[PLAYLIST EDIT].
3 Atingeþi [ERASE].
4 Selectaþi scena care sã fie ºtearsã
în Lista de redare.
Scena selectatã este marcatã cu .
Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã imaginea
de pe ecranul LCD pentru a confirma
imaginea.
Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
5 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK].
Pentru a ºterge toate scenele
din Lista de redare
La pasul 3, atingeþi [ERASE ALL] T
[YES]T [YES] T [OK].
3
58
Atingeþi scena de unde vreþi sã
înceapã redarea.
Lista de redare este redatã începând cu
scena selectatã, pânã la final, apoi scena
revine la interfaþa cu Lista de redare.
z Observaþii
• Scenele originale nu sunt modificate chiar
dacã ºtergeþi scene din Lista de redare.
Modificarea ordinii în Lista de
redare
1
Porniþi camera video, apoi
apãsaþi butonul
2
Atingeþi
(HOME).
7 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK].
z Observaþii
• Dacã selectaþi scene multiple, acestea sunt
deplasate urmând ordinea ce apare în
Lista de redare.
(OTHERS) T
[PLAYLIST EDIT].
3 Atingeþi [MOVE].
Divizarea unui film din Lista
de redare
4 Atingeþi scena care sã fie mutatã. 1
Porniþi camera video, apoi
apãsaþi butonul
2 Atingeþi
(HOME).
(OTHERS) T
[PLAYLIST EDIT].
Scena selectatã este marcatã cu .
Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã imaginea
de pe ecranul LCD pentru a o confirma.
Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
5 Atingeþi [OK].
3 Atingeþi [DIVIDE].
4 Atingeþi scena care sã fie divizatã.
Începe redarea scenei selectate.
5 Atingeþi
în punctul unde doriþi
sã divizaþi filmul în scene.
Filmul face o pauzã.
6 Selectaþi destinaþia folosind [t] /
[T].
Bara de destinaþie
Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã imaginea
de pe ecranul LCD pentru a confirma
imaginea.
La fiecare apãsare a
butonului
, se comutã
între redare ºi pauzã.
6 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK].
continuã...
59
Crearea Listei de redare (continuare)
b Note
• Poate exista o uºoarã diferenþã între
punctul unde a fost atins butonul
ºi
punctul efectiv de divizare, deoarece
camera selecteazã punctul de secþionare
la intervale de jumãtate de secundã.
z Observaþii
• Filmele originale nu sunt modificate chiar
dacã sunt divizate în Lista de redare.
60
Copiere / Imprimare
Categoria
(SELECT DEVICES –
Selectarea dispozitivelor)
Aceastã categorie vã permite sã utilizaþi
camera conectatã la alte echipamente.
Categoria
(SELECT DEVICESSelectarea dispozitivelor)
Lista elementelor
COMPUTER (calculator)
Camera poate fi cuplatã la un calculator
(pag. 96).
TV CONNECT GUIDE (Ghid de
conectare la televizor)
Camera vã semnaleazã modalitatea optimã
de realizare a conexiunilor la televizor pentru
a putea vizualiza imaginile cu ajutorul
acestuia (p. 48).
PRINTER (imprimantã)
Puteþi imprima fotografii cu ajutorul unei
imprimante PictBridge conectate.
Copierea unui disc
Conectând camera la un aparat video, la un
recorder DVD / HDD sau la un calculator
puteþi copia un disc.
b Note
• Dacã doriþi ca discurile sã fie redate de
majoritatea echipamentelor DVD
disponibile pe piaþã, creaþi discurile
copiindu-le astfel încât calitatea imaginii
sã fie convertitã la nivel SD (definiþie
standard).
• O imagine înregistratã la calitate SD
(definiþie standard) nu poate fi convertitã
la calitatea HD (înaltã definiþie).
Calitatea imaginilor copiate prin
conectarea altor echipamente
La copierea imaginilor de pe disc cu un alt
aparat video sau recorder DVD/HDD (p. 62).
Calitatea imaginilor Calitatea imaginilor
înregistrate
copiate
HD
T
SD
SD
T
SD
Calitatea imaginilor copiate prin
conectarea la un calculator
La calculator trebuie instalatã aplicaþia
software “Picture Motion Browser” de pe
CD-ROM-ul furnizat (p. 98).
Calitatea imaginilor Calitatea imaginilor
înregistrate
copiate
HD
T
HD sau SD
SD
T
SD
Pentru copierea întregului disc
Folositi aplicaþia software “Disc Copier” de
pe CD-ROM-ul furnizat.
Calitatea imaginilor Calitatea imaginilor
înregistrate
copiate
HD
T
HD sau SD
SD
T
HD (înaltã definiþie).
SD (definiþie standard).
SD
61
Copierea cu aparate video sau cu recordere
DVD / HDD
Puteþi copia imagini redate de camera video cu alte echipamente de înregistrare, cum ar fi
aparate video sau recordere DVD/HDD. Conectaþi echipamentul respectiv într-unul dintre
urmãtoarele moduri. Conectaþi camera dvs. de luat vederi la o prizã de perete prin intermediul
adaptorului de reþea furnizat (pagina 26). Consultaþi ºi manualele de instrucþiuni ce însoþesc
echipamentele conectate.
b Note
• Filmele înregistrate la o calitate de înaltã definiþie (HD) vor fi copiate la calitate cu
definiþie standard (SD).
• Deoarece copierea se efectueazã prin transfer de date analogice, calitatea imaginii se poate
deteriora.
• Pentru a copia un disc înregistrat la calitate de înaltã definiþie (HD), instalaþi aplicaþia
software (furnizatã) pe calculatorul dumneavoastrã (p. 98) ºi copiaþi imaginile pe un disc
din calculator.
Mufã A/V OUT
IN
(intrare)
galben
S VIDEO
VIDEO
l : Flux de semnal
1 Cablul de conectare A/V (furnizat)
Conectaþi la mufa de intrare a celuilalt
echipament video.
2 Cablul de conectare A/V cu S
VIDEO (opþional)
Când conectaþi camera la un alt dispozitiv
prin mufa S VIDEO, utilizând un cablu
de conectare A/V împreunã cu unul
S VIDEO (opþional), imaginile reproduse
vor fi de calitate superioarã comparativ
cu cazul în care este folosit numai un
cablu A/V. Conectaþi mufele albã ºi roºie
(audio, stânga/dreapta) ºi mufa S VIDEO
(canalul S VIDEO) ale cablului de
conectare A/V cu un cablu S VIDEO
(opþional). În acest caz, conectarea mufei
galbene nu este necesarã. Numai
conexiunea S VIDEO nu va transmite
semnal sonor la ieºire.
62
alb
roºu
AUDIO
IN
(intrare)
galben
alb
VIDEO
roºu
AUDIO
aparate video sau
recordere DVD / HDD
b Note
• Nu puteþi copia pe recordere conectate
printr-un cablu HDMI.
• Pentru ca indicatorii de ecran (spre exemplu
contorul etc.) sã nu mai fie afiºaþi pe
ecranul echipamentului conectat, alegeþi
(SETTINGS)
în meniul HOME pentru
T [OUTPUT SETTINGS] T[DISP
OUTPUT] T [LCD PANEL] (variantã
implicitã), pagina 86.
• Pentru a fi înregistrate data/ora ºi
informaþiile legate de reglarea camerei,
afiºaþi-le pe ecran (pagina 84).
• Când conectaþi camera dvs. video la un
echipament mono, cuplaþi conectorul
galben al cablului A/V la mufa video de
intrare, iar pe cel roºu (canalul drept) sau
pe cel alb (canalul stâng) la mufa audio de
intrare a aparatului.
1
2
Introduceþi discul înregistrat în
camera de luat vederi.
Porniþi camera video ºi apãsaþi
(VIEW IMAGES).
butonul
Alegeþi pentru opþiunea [TV TYPE]
varianta corespunzãtoare, în funcþie de
echipamentul folosit pentru afiºare
(pagina 86)
3 Introduceþi în celãlalt echipament
suportul de înregistrare adecvat .
Dacã echipamentul de înregistrare are un
selector de intrãri, puneþi-l în poziþia
corespun-zãtoare modului intrare
(input).
4
5
6
Conectaþi camera video la
echipamentul de înregistrare
(aparat video sau recorder DVD/
HDD) prin cablul de cuplare A/V
(furnizat) 1 sau prin cablul de
conectare A/V cu S VIDEO
(opþional) 2.
Conectaþi camera la mufele de intrare ale
echipamentului de înregistrare.
Porniþi redarea discului cu
camera video ºi înregistraþi-l cu
celãlalt echipament video.
Pentru detalii, consultaþi ºi instrucþiunile
de utilizare ce însoþesc dispozitivul de
înregistrare.
Imprimarea imaginilor înregistrate
(Imprimantã compatibilã cu
standardul PictBridge)
Puteþi tipãri fotografii folosind o imprimantã
compatibilã cu standardul PictBridge, fãrã a
cupla camera la calculator.
Conectaþi adaptorul de reþea la o prizã de
perete pentru a alimenta camera video în
vederea acestei operaþii (pag. 26).
Introduceþi în camera video unitatea de
memorie “Memory Stick Duo” pe care sunt
înregistrate fotografiile ºi porniþi imprimanta.
Conectarea camerei dvs. de
luat vederi la imprimantã
1 Porniþi camera video.
2 Conectaþi mufa
(USB) a camerei
video la o imprimantã, folosind
cablul USB (p. 140).
Pe ecranul LCD apare automat interfaþa
[USB SELECT].
3 Atingeþi [
PRINT].
Dupã ce este efectuatã conexiunea, pe ecran
apare simbolul
(conectare PictBridge)
Când copierea se încheie, opriþi
camera ºi echipamentul video de
înregistrare.
Va fi afiºatã una dintre fotografiile stocate
pe “Memory Stick Duo”.
b Notã
• Putem garanta operaþia numai pentru
modele compatibile PictBridge.
Continuã...
63
Imprimarea imaginilor înregistrate
(Imprimantã compatibilã cu standardul PictBridge) (continuare)
Imprimare
1 Atingeþi fotografia pe care vreþi sã
o imprimaþi.
Fotografia selectatã este marcatã cu .
Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã imaginea
de pe ecranul LCD pentru a o confirma .
Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
4
Atingeþi
(Option), ajustaþi
urmãtoarele opþiuni, apoi atingeþi
.
[COPIES] : Stabiliþi numãrul de copii ale
fotografiei care urmeazã sã fie imprimatã.
Puteþi stabili un numãr de pânã la 20 de
exemplare.
[DATE / TIME] : Selectaþi [DATE],
[DAY&TIME] sau [OFF] (nu este
imprimatã nici o datã sau orã).
[SIZE] : Selectaþi dimensiunea colii de
hârtie.
Dacã nu doriþi sã modificaþi reglajul
existent, treceþi la pasul 3.
3 Atingeþi [EXEC] T [YES] T
.
Apare din nou interfaþa de selecþie a
fotografiilor.
Pentru a încheia imprimarea
Atingeþi
interfaþa de selecþie a imaginilor.
64
b Note
• Consultaþi manualul de instrucþiuni al
imprimantei care urmeazã a fi folositã.
• Este posibil ca operaþiile sã nu fie corect
realizate dacã încercaþi sã efectuaþi
urmãtoarele când este afiºat pe ecran
simbolul :
– Sã acþionaþi comutatorul POWER ;
– Sã apãsaþi
(VIEW IMAGES) ;
–Sã deconectaþi cablul USB (furnizat) de
la imprimantã ;
– Sã scoateþi cardul de memorie “Memory
Stick Duo” din camera de luat vederi.
• Dacã imprimanta nu mai funcþioneazã,
deconectaþi cablul USB, opriþi imprimanta,
apoi reporniþi-o ºi reluaþi operaþia de
tipãrire de la început.
• Puteþi selecta numai una dintre
dimensiunile de imagine pe care
imprimanta le poate tipãri.
• La unele modele de imprimante, marginile
de sus, de jos, din stânga ºi din dreapta
ale imagini pot fi modificate. Dacã
imprimaþi o fotografie înregistratã cu un
raport al laturilor de 16:9 (panoramic),
marginile din stânga ºi din dreapta ale
acesteia pot fi eliminate.
• Este posibil ca unele modele de imprimante
sã nu accepte funcþia de printare a datei.
Consultaþi instrucþiunile de folosire ale
imprimatei pentru a afla detalii.
• Nu putem garanta imprimarea imaginilor
înregistrate cu alt dispozitiv decât acest
tip de camerã.
• Fotografiile înregistrate de alte
echipamente, care au dimensiunea
fiºierului de 2MB sau mai mult, sau care
sunt mai mari de 2304 × 1728 pixeli, nu pot
fi imprimate.
z Observaþii
• PictBridge reprezintã un standard industrial
stabilit de Camera & Imaging Products
Association (CIPA). Puteþi tipãri fotografii
fãrã a utiliza un calculator, conectând o
imprimantã direct la o camerã video digitalã
sau un aparat de fotografiat digital,
indiferent de model ºi de producãtorul
aparatului.
• Puteþi imprima o fotografie dacã o
vizualizaþi folosind indicaþia [PRINT] din
meniul
(OPTION).
Utilizarea suportului de înregistrare
Categoria
(MANAGE DISC / MEMORY
– Gestionarea discului / memoriei)
Aceastã categorie vã permite sã folosiþi un
disc sau o unitate “Memory Stick Duo”
pentru diverse scopuri.
Categoria
(MANAGE DISC /
MEMORY – Gestionarea
discului / memoriei)
Lista elementelor
FINALIZE (finalizare)
Puteþi asigura redarea discurilor cu alte
echipamente finalizându-le (pag. 66).
DISC SELECT GUIDE (ghid de alegere
a discului)
Camera vã semnaleazã discul cel mai potrivit
pentru scopul urmãrit (p. 71).
FORMAT (formatare)
Puteþi formata ºi utiliza din nou discul (p.
72).
FORMAT (formatare)
Puteþi formata ºi utiliza din nou unitatea
“Memory Stick Duo” (p. 73).
UNFINALIZE (definalizare)
Puteþi definaliza un disc ºi sã înregistraþi în
continuare multe imagini pe el (p. 74).
DISC INFO (informaþii despre disc)
Puteþi afiºa informaþiile despre disc (p. 75).
65
Realizarea unui disc compatibil pentru
redarea cu alte echipamente sau
dispozitive DVD (Finalizare)
Operaþia de finalizare face discul înregistrat compatibil pentru redarea cu alte echipamente
sau drivere DVD de calculator.
În timpul operaþiei de finalizare, puteþi selecta tipul de meniu de disc pentru a vizualiza
conþinutul acestuia (p. 68).
b Note
• Nu este garantatã compatibilitatea la redare cu orice echipament.
• Numai dispozitivele compatibile cu formatul AVCHD pot reda discuri înregistrate la calitate
HD (înaltã definiþie), p. 70. Echipamentele DVD obiºnuite nu pot reda astfel de discuri.
Discuri înregistrate la calitate HD (înaltã definiþie)
Discurile de orice tip trebuie finalizate.
Discuri înregistrate la calitate SD (definiþie standard)
• Finalizaþi discurile DVD-R / DVD+R DL/DVD-RW.
• Finalizaþi discurile DVD+RW în urmãtoarele cazuri :
– Pentru a crea meniul DVD ;
– Pentru a reda discul cu drivere DVD de calculator ;
– Dacã durata înregistratã este scurtã (de 5 minute sau mai puþin în modul HQ, de 8 minute
sau mai puþin în modul SP ºi de 15 minute sau mai puþin în modul LP).
b Note
• În cazul unei imagini la calitatea SD (definiþie standard), este crea un meniu DVD în loc de
meniul de disc.
• Nu este creat nici un meniu DVD pentru discuri DVD-RW (modul VR).
66
Procedura de lucru
Urmãtoarele operaþii sunt destinate discurilor înregistrate la calitate HD (înaltã definiþie).
Pentru redarea întâia oarã a unui disc cu un alt echipament
(p. 68)
Redare cu alte
echipamente
Finalizare
Dispozitive
compatibile AVCHD
Calculator
Realizaþi reglajele
dorite.
B Meniul discului
Pentru a adãuga înregistrãri unui disc finalizat (p. 74)
Nu pot fi
înregistrãri.
adãugate
Nu pot fi
înregistrãri.
adãugate
Realizarea
unei noi
înregistrãri
Dacã a fost creat meniul unui
disc, apare o interfaþã de
confirmare care vã solicitã sã
precizaþi dacã vreþi sã
adãugaþi o înregistrare.
67
Realizarea unui disc compatibil pentru redarea cu alte
echipamente dau dispozitive DVD (Finalizare) (continuare)
Pentru redarea întâia oarã a unui disc cu un alt echipament
dupã adãugarea unei înregistrãri (p. 68)
Redare cu alte
echipamente
Finalizare
Dispozitive
compatibile AVCHD
Calculator
Realizaþi reglajele
dorite.
B Meniul discului
Finalizarea unui disc
4 Apãsaþi
b Note
• Operaþia de finalizare poate dura de la un
minut la câteva ore. Cu cât materialul
înregistrat pe disc este mai scurt, cu atât
finalizarea dureazã mai mult.
• Folosiþi un adaptor de reþea ca sursã de
energie pentru a evita întreruperea
alimentãrii în cursul operaþiei de finalizare.
• La finalizarea unui disc cu douã feþe active,
este necesar sã efectuaþi aceastã operaþie
pentru fiecare faþã în parte.
5
1
2
3
68
Introduceþi în aparat discul care
trebuie finalizat.
Atingeþi
(MANAGE DISC /
MEMORY) T [FINALIZE].
Pentru a selecta un stil de meniu de disc,
atingeþi (OPTION) T [DISC MENU]
(pag. 69).
Treceþi la pasul 6 dacã doriþi sã finalizaþi
discul folosind [STYLE1] (varianta
implicitã). Meniul discului 1 (pag. 146).
Aºezaþi camera în poziþie stabilã
ºi conectaþi adaptorul de reþea la
mufa DC IN a camerei.
Porniþi alimentarea deplasând
comutatorul POWER.
(HOME).
6 Atingeþi [Yes] T [YES].
Începe finalizarea.
7
Atingeþi
când apare indicaþia
[Completed.] (operaþie încheiatã).
b Note
• Nu supuneþi camera la ºocuri sau la vibraþii
ºi nu decuplaþi adaptorul de reþea în timpul
operaþiei de finalizare.
Dacã este necesar sã decuplaþi adaptorul
de reþea, aveþi grijã ca alimentarea camerei
sã fie opritã ºi sã deconectaþi adaptorul
dupã ce indicatorul luminos
(film) sau
(foto) se stinge. Finalizarea va fi reluatã
dupã ce cuplaþi din nou adaptorul la
camerã ºi porniþi alimentarea.
• Dacã folosiþi urmãtoarele tipuri de disc,
simbolurile Z clipesc dupã încheierea
operaþiei de finalizare, în interfaþa stãrii de
aºteptare pentru înregistrare a camerei
video. Scoateþi discul din camera video.
– Discurile înregistrate la calitate HD
(înaltã definiþie)
– Discurile înregistrate la calitate SD
(definiþie standard) cu excepþia celor
DVD-RW (modul VR).
Pentru a selecta un stil de
meniu de disc
1 La pasul 4, atingeþi
(OPTION) T
[DISC MENU].
2 Selectaþi stilul dorit dintre cele 4 modele
disponibile, folosind [t] /[T].
Selectaþi [NO MENU] dacã nu creaþi un
meniu de disc.
3 Atingeþi
.
b Note
• Nu puteþi efectua aceastã operaþie pentru
discuri DVD-RW (modul VR) la calitatea
SD (definiþie standard).
z Observaþii
• Dacã aþi efectuat reglaje care permit crearea
unui meniu de disc (sau a unui meniu DVD)
ºi apoi aþi finalizat discul, meniul de disc
va fi afiºat pentru câteva secunde în timpul
operaþiei de finalizare.
• Dupã finalizarea discului, indicatorul
tipului de disc ºi al formatului de
înregistrare se modificã dupã cum
urmeazã:
DVD-R
DVD+R DL
DVD+RW
DVD-RW (calitate HD)
DVD-RW (calitate SD
– în mod VIDEO)
DVD-RW (calitate SD
– în mod VR)
69
Redarea unui disc cu alte echipamente
Redarea unui disc cu alte
echipamente
Tipul de echipament care poate reda un disc
depinde de calitatea imaginilor conþinute de
disc –HD (înaltã definiþie) sau SD (definiþie
standard)– selectatã când discul a fost
înregistrat. Pentru detalii, consultaþi
manualul de instrucþiuni furnizat pentru
respectivul echipament.
Pentru discurile înregistrate la
calitate HD (înaltã definiþie)
Puteþi reda aceste discuri numai cu
echipamente compatibile cu formatul
AVCHD.
Deoarece player-ele DVD sau recorder-ele
DVD sunt incompatibile cu formatul
AVCHD, ele nu pot reda discuri înregistrate
la calitate HD.
Totodatã, introducând un disc cu imagini la
calitate HD (înaltã definiþie) în format
AVCHD într-un astfel de echipament, este
posibil ca discul sã nu mai poatã fi scos din
aparat.
Dacã aþi introdus un disc înregistrat în format
AVCHD într-un aparat DVD, existã riscul ca
acesta sã nu fie inscripþionat sau redat corect
cu camera video.
Pentru discurile înregistrate la
calitate SD (definiþie standard)
Puteþi reda aceste discuri cu echipamente
DVD. Nu putem însã garanta redarea cu orice
tip de aparat DVD.
70
b Note
• Nu utilizaþi un adaptor pentru CD-uri de
8cm în cazul unui DVD de 8 cm deoarece
pot apãrea disfuncþionalitãþi.
• Verificaþi dacã în cazul unui echipament
DVD aºezat vertical, poziþia permite ca
discul sã fie pus orizontal.
• Consultaþi manualul de instrucþiuni care
însoþeºte echipamentul dvs. sau apelaþi la
dealer-ul dvs.
• Unele discuri nu pot fi redate, pot îngheþa
imaginea pentru un moment între scene.
În cazul unor echipamente, unele funcþii
pot fi dezactivate.
z Observaþii
• Echipamentele care acceptã subtitluri pot
afiºa data ºi ora înregistrãrii în locul unde
în mod obiºnuit apar subtitluri (pag. 80).
Consultaþi ºi manualul de instrucþiuni care
însoþeºte echipamentul respectiv.
• Dacã aþi creat un meniu de disc (p. 68),
puteþi selecta scena doritã din meniu.
• Aveþi de asemenea posibilitatea de a reda
Lista de redare cu alte echipamente, dacã
acestea au fost înregistrate la calitate HD
(înaltã definiþie) (p. 57).
Creaþi în prealabil lista de redare cu
ajutorul camerei dvs. video, apoi selectaþi
din meniul discului.
Redarea unui disc cu ajutorul
calculatorului
b Note
• Verificaþi dacã drive-ul DVD al
calculatorului poate reda un DVD de 8cm.
• Nu utilizaþi un adaptor pentru CD-uri de
8cm în cazul unui DVD de 8 cm deoarece
pot apãrea disfuncþionalitãþi.
• Discul trebuie finalizat (pag. 66), în caz
contrar putând apãrea disfuncþionalitãþi.
Pentru redarea unui disc
înregistrat la calitate HD (înaltã
definiþie)
Instalaþi pe calculator aplicaþia software
“Picture Motion Browser” de pe discul
CD-ROM furnizat pentru a reda filme (p. 98).
z Observaþii
• Pentru detalii legate de operaþii ºi proceduri,
consultaþi ghidul de iniþializare “First Step
Guide” de pe CD-ROM-ul furnizat (p. 101).
Pentru redarea unui disc
înregistrat la calitate SD
(definiþie standard)
Puteþi reda un astfel de disc la calculator,
dacã este instalatã o aplicaþie de redare DVD
pe acel calculator.
1 Introduceþi discul finalizat în drive-ul DVD
al calculatorului.
2 Redaþi discul folosind o aplicaþie software
pentru redarea unui DVD.
b Note
• Este posibil ca discul sã nu fie redat sau ca
filmele sã nu ruleze cursiv pe anumite
calculatoare.
• Nu pot fi redate ºi nu se pot realiza montaje
ale filmelor care au fost copiate direct de
pe disc pe hard diskul calculatorului.
Pentru detalii legate de modalitatea de
importare a filmelor, consultaþi ghidul de
iniþializare “First Step Guide” furnizat în
format electronic pe CD-ROM.
Eticheta de volum a discului
înregistratã la calitate SD
(definiþie standard)
Data la care discul a fost folosit pentru prima
datã este înregistratã.
<ex.>
Dacã discul a fost folosit la ora 6:00 pm pe
data de 1 ianuarie 2006 :
2006_01_01_06H00M_PM
Eticheta
volumului
• Imaginile de pe discuri la calitate SD
(definiþie standard) sunt stocate în
urmãtoarele directoare :
– DVD-RW (în mod VIDEO) :
în directorul DVD_RTAV
– Alte discuri ºi moduri :
în directorul VIDEO_TS
Alegerea discului
adecvat – Ghid de
alegere a discului
Selectaþi opþiunea care este potrivitã pentru
dvs. dintre cele afiºate pe ecran, apoi veþi fi
informaþi despre opþiunile adecvate pentru
scopul pe care îl urmãriþi.
1
Porniþi camera video ºi apãsaþi
butonul
2
Atingeþi
(HOME).
(MAMAGE DISC /
MEMORY).
3 Atingeþi [DISC SELECT GUIDE].
4 Atingeþi opþiunea care este
potrivitã pentru dumneavoastrã
pe ecran.
Dupã ce rãspundeþi la toate întrebãrile,
veþi fi informaþi asupra discului cel mai
potrivit pentru dvs.
Puteþi introduce acelaºi tip de disc care
este indicat de rezultatele ghidului, discul
este formatat cu opþiunile selectate de
dumneavoastrã.
z Observaþii
• Puteþi consulta ºi “Selecting the right disc”
(Alegerea discului adecvat).
71
ªtergerea tuturor scenelor de pe disc
(Formatare)
Formatarea unui disc
3 Introduceþi în camera video discul
care trebuie formatat.
Prin formatare, discul înregistrat este readus
la starea iniþialã, putând fi refolosit pentru
înregistrare. Toate datele înregistrate
anterior pe disc sunt ºterse, capacitatea
acestuia fiind recuperatã în întregime prin
formatare.
Un DVD-R / DVD+R DL nu poate fi
formatat. Înlocuiþi-l cu un nou disc.
4 Apãsaþi
5
(HOME).
Atingeþi
(MANAGE DISC /
MEMORY) T [FINALIZE].
Dacã formataþi un disc finalizat
Prin formatare, toate imaginile de pe un disc
finalizat sunt ºterse. Pe ecran apare unul
dintre simbolurile urmãtoare:
sau
, însã nu este necesar sã finalizaþi din
nou discul înainte de redarea acestuia cu un
player compatibil cu formatul AVCHD*.
Când formataþi un disc cu
imagini la calitate SD (definiþie
standard)
b Note
• Mesajul afiºat va fi diferit dacã discul
a fost formatat la calitate SD (definiþie
standard) la formatarea precedentã.
Urmaþi procedura indicatã pe ecran.
6 Atingeþi [Yes].
Pentru a înregistra imagini la calitate SD
(definiþie standard), atingeþi indicaþia
[SD].
• În cazul unui DVD-RW (în modul VIDEO),
discul este definalizat ºi trebuie sã fie
finalizat din nou pentru a putea fi redat de
un alt echipament.
• În cazul unui DVD-RW (în modul VR)/
DVD+RW, la formatare sunt ºterse toate
imaginile de pe discul finalizat. Pe ecran
apare unul dintre simbolurile urmãtoare:
sau
, însã nu este necesar sã
finalizaþi din nou discul înainte de redarea
acestuia cu alte echipamente*.
* Pentru a crea un meniu de disc (meniu DVD)
pe DVD+RW, finalizaþi din nou discul (p. 66).
1
2
72
Conectaþi adaptorul de reþea la
mufa DC IN a camerei, apoi
cuplaþi cablul de alimentare la o
prizã de perete.
Porniþi camera video.
b Note
• Nu puteþi modifica pe parcurs formatul de
înregistrare al unui disc.
• Pentru detalii legate de formatul AVCHD /
DVD, consultaþi pagina 14.
7
Atingeþi opþiunea care este
convenabilã pentru dvs. din
interfaþa afiºatã.
Discul va fi formatat la o calitate a
imaginilor înregistrate ºi în modul
stabilite de dvs.
Când discul este formatat, puteþi începe
sã înregistraþi pe disc.
Pentru a formata un disc cu
imagini la calitate SD (definiþie
standard)
• Selectaþi formatul de înregistrare, modul
VIDEO sau VR pentru DVD-RW (p. 17).
• Selectaþi raportul laturilor imaginilor [16:9
WIDE] sau [4:3] pentru DVD+RW.
b Note
• Utilizaþi adaptorul de reþea ca sursã de
alimentare cu energie pentru a evita
întreruperea alimentãrii în cursul formatãrii.
• Nu supuneþi camera la ºocuri sau vibraþii
ºi nici nu decuplaþi adaptorul de reþea în
timpul formatãrii.
• Dacã folosiþi un disc dublu (cu douã feþe),
este necesarã formatare fiecãrei feþe a
discului. Cele douã pãrþi pot fi formatate
în moduri ºi la calitãþi ale imaginilor diferite.
• În cazul unui DVD+RW cu SD (calitate
standard), nu puteþi modifica raportul
laturilor imaginilor pe parcurs. Formataþi
din nou discul pentru a schimba raportul
laturilor imaginilor.
• Nu puteþi formata un disc care a fost
protejat la scriere cu alte echipamente.
Anulaþi protecþia folosind echipamentul
original, apoi formataþi discul.
Formatarea unui “Memory
Stick Duo”
În urma formatãrii sunt ºterse toate
fotografiile de pe “Memory Stick Duo”
1
2
Porniþi camera video.
Introduceþi unitatea “Memory
Stick Duo” de formatat, în
camera dvs. video.
3 Atingeþi
4
(HOME).
Atingeþi
(MANAGE DISC /
MEMORY) T [ FORMAT].
5 Atingeþi [Yes] T [Yes].
6
Când este afiºatã indicaþia
[Completed.], atingeþi [OK].
b Note
• Fotografiile sunt ºterse chiar dacã au fost
protejate cu alt echipament împotriva
ºtergerii accidentale.
• Nu încercaþi sã efectuaþi urmãtoarele
operaþii dacã pe ecran apare indicaþia
[Executing...] :
– sã acþionaþi comutatorul POWER sau
alte butoane,
– sã scoateþi unitatea “Memory Stick Duo”
din aparat.
73
Înregistrarea scenelor suplimentare dupã
finalizare (Definalizare)
Puteþi înregistra material suplimentar pe
discurile DVD-RW / DVD+RW dupã ce
urmaþi paºii de mai jos, în cazul în care existã
spaþiu de înregistrare pe disc.
b Note
• Utilizaþi adaptorul de reþea ca sursã de
alimentare cu energie pentru a evita
întreruperea alimentãrii în cursul acestei
operaþii.
• Nu supuneþi camera la ºocuri sau vibraþii
ºi nici nu decuplaþi adaptorul de reþea în
timpul operaþiei.
• Un meniu de disc creat în cursul operaþiei
de finalizare este ºters.
• Dacã folosiþi un disc dublu (cu douã feþe),
este necesarã definalizarea fiecãrei feþe a
discului.
1
2
Conectaþi adaptorul de reþea la
mufa DC IN a camerei, apoi
cuplaþi cablul de alimentare la o
prizã de perete.
Deplasaþi comutatorul POWER
pentru a porni indicatorul luminos
(Film).
3 Introduceþi în camera video discul
finalizat.
Va apãrea o interfaþã care vã va permite
sã confirmaþi cã doriþi sã înregistraþi
scene suplimentare.
74
4 Atingeþi [Yes] T [Yes].
5
Când
apare
indicaþia
[Completed.], atingeþi [OK].
Pentru discurile înregistrate cu
imagini la calitate SD (definiþie
standard)
• Când utilizaþi un disc finalizat DVD-RW
(modul VR), puteþi înregistra materiale
suplimentare pe disc fãrã a parcurge paºi
suplimentari.
• Pentru a definaliza un disc DVD-RW
(modul VIDEO), parcurgeþi urmãtorii paºi
(MANAGE DISC / MEMORY) T
[UNFINALIZE] din meniul HOME.
• Dacã aþi creat un meniu DVD (p. 68), când
finalizaþi discul DVD+RW, este afiºatã o
casetã de dialog pentru a confirma cã
doriþi sã înregistraþi scene suplimentare
când deplasaþi comutatorul POWER
pentru a aprinde indicatorul luminos
(film).
b Note
• Nu puteþi definaliza ºi înregistra scene
suplimentare pe discuri DVD-R / DVD+R
DL.
Consultarea informaþiilor de pe disc
1
Porniþi camera video, apoi
apãsaþi
2
(HOME).
Atingeþi
(MANAGE DISC /
MEMORY) T [DISC INFO].
Dacã elementul nu apare pe ecran,
atingeþi
/
pentru a schimba
pagina.
Sunt afiºate urmãtoarele informaþii.
• Tipul de suport media,
• Formatul de înregistrare,
• Titlul discului.
• Data ºi ora la care discul a fost utilizat
pentru prima datã,
• Zona înregistratã.
Pentru a opri afiºajul
Atingeþi
.
z Observaþii
• Raportul laturilor imaginii este de asemenea
afiºat pentru discuri DVD+RW conþinând
imagini la calitate SD (definiþie standard).
75
Personalizarea camerei video
Categoria
(SETTINGS – reglaje) din
meniul HOME
Puteþi modifica funcþiile de înregistrare ºi
reglajele privind funcþionarea dupã cum vã
este convenabil.
3 Atingeþi elementul de reglaj dorit.
Dacã elementul nu este afiºat pe ecran,
atingeþi V/v pentru a schimba pagina.
Folosirea Meniului HOME
1
Porniþi camera video, apoi
(HOME).
apãsaþi butonul
(HOME)
4 Atingeþi varianta doritã.
Dacã varianta nu este afiºatã pe ecran,
atingeþi V/v pentru a schimba pagina.
(HOME)
5
Categoria
2 Atingeþi
76
(SETTINGS)
(SETTINGS).
Modificaþi reglajul, apoi atingeþi
.
Lista elementelor de reglaj
pentru categoria
(SETTINGS)
REGLAJE PENTRU FILME (p. 78)
Element
HD REC MODE
SD REC MODE
AE SHIFT
WB SHIFT
NS LIGHT
WIDE SELECT
DIGITAL ZOOM
STEADYSHOT
EXP. FOCUS
GUIDEFRAME
ZEBRA
REMAINING
SUB-T DATE
RING SETTING
Pagina
78
78
78
78
79
79
79
79
79
80
80
80
80
80
REGLAJE PENTRU FOTOGRAFII
(p. 81)
Element
IMAGE SIZE
QUALITY
FILE NO.
AE SHIFT
WB SHIFT
NS LIGHT
EXP. FOCUS
GUIDEFRAME
ZEBRA
FLASH LEVEL
REDEYE REDUC
RING SETTING
Pagina
81
83
83
78
78
79
79
80
80
83
83
80
REGLAJE PENTRU VIZUALIZAREA
IMAGINILOR (p. 84)
Element
VOLUME
DATA CODE
Pagina
84
84
REGLAJE DE SUNET ªI ECRAN (p. 85)
Element
BEEP
LCD BRIGHT
LCD BL LEVEL
LCD COLOR
VF B.LIGHT
Pagina
85
85
85
85
85
REGLAJE LEGATE DE IESIREA
SEMNALULUI (p. 86)
Element
TV TYPE
DISP OUTPUT
COMPONENT
CEAS /
Pagina
86
86
86
LIMBÃ (p. 87)
Element
CLOCK SET
AREA SET
SUMMERTIME
LANGUAGE SET
Pagina
31
87
87
87
REGLAJE CU CARACTER GENERAL
(p. 87)
Element
DEMO MODE
REC LAMP
CALIBRATION
A.SHUT OFF
REMOTE CTRL
Pagina
87
87
132
88
88
77
Reglaje pentru filme
(Elemente de reglaj pentru înregistrarea filmelor)
SD REC MODE
(Modul de înregistrare la definiþie
standard)
Atingeþi 1, apoi 2.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
v/V pentru a trece la altã paginã.
Cum se efectueazã reglajul
(HOME MENU) T pagina 76
(OPTION MENU) T pagina 88
Variantele implicite sunt marcate cu simbolul
B.
HD REC MODE
(Modul de înregistrare la înaltã definiþie)
Puteþi selecta unul dintre cele 4 nivele
disponibile pentru modul de înregistrare a
filmelor cu imagini la înaltã definiþie.
HD HQ+
Se înregistreazã la calitatea maximã
posibilã (AVC HD 12M (HQ+))
HD HQ
Se înregistreazã la înaltã definiþie.
(AVC HD 9M (HQ))
B HD SP
Se înregistreazã la definiþie standard.
(AVC HD 7M (SP))
HD LP
Este prelungitã durata de înregistrare
(redare îndelungatã).
(AVC HD 5M (LP))
b Note
• Dacã înregistraþi în modul LP, detaliile
scenelor în care sunt elemente în miºcare
rapidã pot apãrea grosiere la redarea
discului.
z Observaþii
• Consultaþi pagina 15 pentru detalii legate
de durata înregistrãrii în fiecare dintre
aceste moduri.
78
Puteþi selecta unul dintre cele 3 nivele
disponibile pentru modul de înregistrare a
filmelor cu imagini la definiþie standard.
SD HQ
Se înregistreazã la înaltã calitate
(SD 9M (HQ))
B SD SP
Se înregistreazã la definiþie standard.
(SD 6M (SP))
SD LP
Este prelungitã durata de înregistrare
(redare îndelungatã).
(SD 3M (LP))
b Note
• Dacã înregistraþi în modul LP, calitatea
scenelor poate scãdea, iar scenele cu
elemente în miºcare rapidã pot prezenta
zgomot de bloc la redarea discului.
z Observaþii
• Consultaþi pagina 15 pentru detalii legate
de durata înregistrãrii în fiecare dintre
aceste moduri.
AE SHIFT
(Valori adiacente ale expunerii)
Selectaþi [ON] pentru a regla expunerea cu
ajutorul butoanelor
(întunecos) /
(luminos). Simbolul
ºi valoarea stabilitã
apar când pentru [AE SHIFT] este aleasã
altã variantã decât cea implicitã.
z Observaþii
• Atingeþi
dacã subiectul este alb sau
iluminat puternic din spate, ori atingeþi
dacã subiectul este negru sau dacã
lumina este slabã.
• Puteþi regla automat nivelul expunerii
alegând o variantã mai luminoasã sau mai
întunecatã dacã pentru [EXPOSURE]
alegeþi [AUTO].
• Puteþi realiza manual reglajul ºi cu ajutorul
inelului de reglaj al camerei (pag. 42).
WB SHIFT
(Valori adiacente ale echilibrului de alb)
Selectaþi [ON] pentru a regla echilibrul de
alb folosind butoanele
/
.
Simbolul
ºi valoarea stabilitã apar când
pentru [WB SHIFT] este aleasã altã variantã
decât cea implicitã.
z Observaþii
• Când pentru echilibrul de alb este stabilitã
o valoare scãzutã, imaginile au o tentã
albãstruie, iar când valoarea aleasã este
mare, imaginile au o tentã roºiaticã.
• Puteþi realiza manual reglajul ºi cu ajutorul
inelului de reglaj al camerei (pag. 42).
b Note
• Alegeþi pentru opþiunea [TV TYPE]
varianta corectã, corespunzãtoare televizorului conectat pentru redare (pag. 86).
• Nu puteþi modifica pe parcurs raportul
laturilor imaginilor pe un DVD+RW.
DIGITAL ZOOM
(mãrire digitalã)
Puteþi selecta nivelul maxim de mãrire în cazul
în care doriþi ca imaginea sã fie mãritã mai
mult decât în cazul mãririi optice, 10×
(varianta implicitã), în timpul înregistrãrii.
Þineþi seama însã cã atunci când folosiþi
mãrirea digitalã, calitatea imaginii scade.
NS LIGHT
(Iluminare Night Shot)
Dacã folosiþi funcþia NightShot (pagina 41)
sau [SUPER NS] (pagina 93), veþi putea sã
înregistraþi imagini mai clare alegând pentru
opþiunea [NS LIGHT] varianta [ON] (stabilitã
din oficiu). În acest caz vor fi emise radiaþii
infraroºii (invizibile pentru ochiul uman).
• Nu acoperiþi cu degetele sau cu alte obiecte
emiþãtorul de radiaþii infraroºii (pag. 41).
• Demontaþi lentilele de conversie
(opþionale).
• Distanþa maximã de la care puteþi filma
folosind opþiunea [NS LIGHT] este de
aproximativ 3 m .
WIDE SELECT
(raportul laturilor imaginilor)
La înregistrarea la definiþie standard, puteþi
selecta raportul laturilor imaginilor în funcþie
de televizorul conectat. Consultaþi ºi
manualul de instrucþiuni care însoþeºte
televizorul dumneavoastrã.
B 16:9 WIDE
Se înregistreazã imagini pe întreg
ecranul, pentru un televizor cu ecran
panoramic – 16:9 (wide).
4:3
Se înregistreazã imagini pe întreg
ecranul, pentru un televizor cu ecran
4:3.
Partea din dreapta a scalei reprezintã
factorul mãririi digitale.
Zona corespunzãtoare mãririi este
afiºatã când selectaþi nivelul de mãrire.
B OFF
Nivelul maxim în cazul mãririi realizate optic
este 10 ×.
20×
Poate fi obþinutã o mãrire opticã de pânã
la 10×, dupã care mãrirea se realizeazã
digital pânã la 20 ×.
80×
Poate fi obþinutã o mãrire opticã de pânã
la 10×, dupã care mãrirea se realizeazã
digital pânã la 80 ×.
STEADYSHOT
(compensarea miºcãrilor camerei)
Puteþi compensa miºcãrile nedorite ale
camerei (varianta stabilitã din oficiu este
[ON]). Alegeþi pentru [STEADYSHOT]
varianta [OFF] ( ) când folosiþi un trepied
deoarece imaginea va fi mai naturalã.
continuã...
79
Reglaje pentru filme
(Elemente de reglaj pentru înregistrarea filmelor)
EXP. FOCUS
(Focalizare extinsã)
Selectaþi [ON] pentru ca imaginea de pe
ecran sã fie mãritã de circa 2 ori când reglaþi
focalizarea în mod manual (pag. 90). Ecranul
va reveni în mod automat la dimensiunea
originalã dupã încheierea focalizãrii. Atingeþi
[OFF] pentru a dezactiva aceastã funcþie.
b Note
• Nu puteþi activa aceastã funcþie în cursul
înregistrãrii.
• Aceastã funcþie este dezactivatã dacã
utilizaþi funcþia de mãrire.
GUIDEFRAME
(Cadru orientativ)
Puteþi afiºa un caroiaj pentru a verifica dacã
subiectul este orizontal sau vertical alegând
pentru opþiunea [GUIDEFRAME] varianta
[ON].
Caroiajul nu este înregitrat. Apãsaþi DISP /
BATT INFO pentru ca sã disparã chenarul.
b Note
• Poziþionând subiectul în punctul de
intersecþie al caroiajului, compoziþia va fi
mai echilibratã.
ZEBRA
(Haºurã)
Zonele de ecran unde luminozitatea are
nivelul stabilit apar haºurate (cu linii oblice
paralele).
Aceastã facilitate are rol orientativ pentru
ajustarea luminozitãþii. Când modificaþi
reglajul implicit, este afiºat simbolul .
Haºura nu este înregistratã.
B OFF
Nu este afiºatã haºura.
70
Haºura apare în zonele unde luminozitatea
ecranului este de circa 70 IRE.
80
100
Haºura apare în zonele unde luminozitatea
ecranului este de circa 100 IRE sau mai
mare.
b Note
• Zonele de ecran unde luminozitatea este
de aproximativ 100 IRE sau mi mult pot fi
supraexpuse.
z Observaþii
• IRE reprezintã luminozitatea ecranului.
REMAINING
(indicatorul spaþiului rãmas)
B AUTO
Este afiºat timp de circa 8 secunde
indicatorul spaþiului rãmas pe disc în
urmãtoarele cazuri :
• Dacã aparatul recunoaºte capacitatea
rãmasã pe disc când comutatorul
POWER este în poziþia
(film).
• Dacã apãsaþi DISP/BATT INFO pentru
ca indicatorul sã comute între poziþiile
pornit / oprit când comutatorul POWER
este în poziþia
(film).
• Când selectaþi unul dintre modurile de
înregistrare din HOME MENU.
ON
Indicatorul spaþiului rãmas pe disc este
afiºat mereu.
b Note
• Dacã durata de înregistrare disponibilã
pentru filme este mai micã de 5 minute,
indicatorul rãmâne afiºat pe ecran.
SUB-T DATE
(data / ora pentru subtitrare)
Selectaþi [ON] (reglaj implicit) pentru afiºarea
datei ºi orei înregistrãrii, când este redat un
disc cu un dispozitiv care beneficiazã de
funcþia de afiºare a subtitlurilor. Consultaþi
ºi documentaþia respectivului aparat.
b Note
• Discurile înregistrate cu imagini de calitate
HD (înaltã definiþie), pot fi redate numai
cu echipamente care acceptã formatul
AVCHD (pag. 70).
Reglaje
fotografii
RING SETTING
(inel de reglaj)
Puteþi atribui un anumit element inelului de
reglaj al camerei ºi sã ajustaþi ulterior
respectivul element folosind acest inel.
B FOCUS
Atribuie reglarea focalizãrii [FOCUS]
(pagina 90) inelului de reglaj al camerei.
EXPOSURE
Atribuie reglarea expunerii [EXPOSURE]
(pagina 91) inelului de reglaj al camerei.
AE SHIFT
Atribuie reglajul [AE SHIFT] (pagina 78)
inelului de reglaj al camerei.
WB SHIFT
Atribuie reglajul [WB SHIFT] (pagina 78)
inelului de reglaj al camerei.
z Observaþii
• Puteþi efectua aceste reglaje ºi menþinând
apãsat butonul MANUAL.
• Pentru detalii legate de inelul de reglaj al
camerei, consultaþi pagina 42.
• Reglajele manuale vor fi reþinute chiar dacã
schimbaþi elementul atribuit inelului de
reglaj al camerei. Dacã însã reglaþi
[EXPOSURE] dupã ce aþi reglat manual
[AE SHIFT], reglajul pentru [EXPOSURE]
va avea prioritate faþã de cel anterior
efectuat pentru [AE SHIFT].
pentru
(Elemente de reglaj pentru
înregistrarea fotografiilor)
Atingeþi 1, apoi 2.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
v/V pentru a trece la altã paginã.
Cum se efectueazã reglajul
(HOME MENU) T pagina 76
(OPTION MENU) T pagina 88
Variantele implicite sunt marcate cu B.
IMAGE SIZE
(dimensiunea fotografiei)
)
B 4,0M (
Sunt înregistrate fotografii clare.
3,0M (
)
Sunt înregistrate în mod clar fotografii
panoramice (cu raportul laturilor 16:9).
1,9 (
)
Permite înregistrarea mai multor fotografii,
la o claritate relativ bunã.
VGA (0,3M) (
)
Permite înregistrarea numãrului maxim de
fotografii.
b Note
• Opþiunea [ IMAGE SIZE] poate fi
reglatã numai în starea de aºteptare
pentru înregistrare.
continuã...
81
Reglaje pentru fotografii
(continuare)
Capacitatea memoriei “Memory
Stick Duo” (MB) ºi numãrul de
fotografii ce pot fi înregistrate
Când comutatorul POWER este pus
în poziþia
(foto).
* Dimensiunea imaginii este stabilitã dupã cum
urmeazã, în funcþie de calitatea imaginilor
înregistrate :
–[
2,3M] pentru imagini de calitate HD
(înaltã definiþie)
– [
2,3M] pentru imagini cu raportul
laturilor de 16:9 la definiþie standard SD
– [1,7M] în format cu raportul laturilor de 4:3,
la o calitate standard a imaginilor (SD).
Când comutatorul POWER este pus
în poziþia
(film)*.
b Note
• Numerele sunt stabilite în urmãtoarele
condiþii :
Sus : pentru calitatea imaginilor este aleasã
varianta [FINE].
Jos : pentru calitatea imaginilor este aleasã
varianta [STANDARD].
• Numerele au fost determinate la utilizarea
unui card de memorie “Memory Stick
Duo” produs de Sony Corporation.
Numãrul imaginilor înregistrate depinde de
condiþiile de înregistrare.
Dimensiunea aproximativã a unei
imagini (kB)
Imagine cu raportul laturilor 4:3
Imagine cu raportul laturilor 16:9
• Datele privind dimensiunile imagini sunt
mãsurate în urmãtoarele condiþii :
Sus : pentru calitatea imaginilor este aleasã
varianta [FINE].
Jos : pentru calitatea imaginilor este aleasã
varianta [STANDARD].
82
QUALITY
(calitate)
B FINE (FINE)
Sunt înregistrate fotografii de calitate
foarte bunã.
STANDARD (STD)
Sunt înregistrate fotografii la calitate
standard.
FILE NO.
(numãrul fiºierului)
B SERIES
Alocã numere succesive fiºierelor chiar
dacã unitatea “Memory Stick Duo” este
înlocuitã cu o alta. Numãrãtoarea fiºierelor
este luatã de la început când este creat un
nou director sau când directorul de
înregistrare este înlocuit cu un altul.
RESET
Alegeþi aceastã variantã pentru ca
numãrãtoarea fiºierelor sã înceapã de la
0001 de fiecare datã când este schimbatã
unitatea de memorie “Memory Stick Duo”.
AE SHIFT (expuneri adiacente)
Consultaþi pagina 78.
WB SHIFT
(Stabilirea echilibrului de alb)
Consultaþi pagina 78.
NS LIGHT
(Iluminare NightShot)
Consultaþi pagina 79.
EXP. FOCUS
Consultaþi pagina 79.
GUIDEFRAME
Consultaþi pagina 80.
ZEBRA (haºurã)
Consultaþi pagina 80.
FLASH LEVEL
(nivelul bliþului)
Puteþi regla aceastã funcþie când folosiþi
bliþul încorporat sau un bliþ extern
(opþionale) care este compatibil cu camera
dvs.
HIGH ( +)
Nivelul bliþului creºte.
B NORMAL ( )
LOW ( –)
Nivelul bliþului scade.
REDEYE REDUC
(reducere efect de ochi roºii)
Puteþi regla aceastã funcþie când folosiþi
bliþul încorporat sau un bliþ extern (opþional)
care este compatibil cu camera dvs. Puteþi
evita efectul de ochi roºii activând bliþul
înainte de înregistrare.
Alegeþi pentru [REDEYE REDUC] varianta
[ON], apoi apãsaþi de mai multe ori (bliþ)
(pag. 40) pentru a selecta una dintre variante.
(Reducerea automatã a efectului de
ochi roºii) : Bliþul ilumineazã anticipat
înainte de a se declanºa automat pentru
înregistrarea propriu-zisã dacã nu este
suficientã luminã în jur, ca sã reducã
efectul de ochi roºii.
r
(Reducerea forþatã a efectului de
ochi roºii) : Este folosit întotdeauna
bliþul ºi iluminarea anticipatã pentru
reducerea efectul de ochi roºii.
r
(Fãrã bliþ) : Se înregistreazã fãrã bliþ.
• Este posibil ca reducerea fenomenului de
ochi roºii sã nu aibã efectul dorit în funcþie
de diferenþele individuale ºi de alte
condiþii.
RING SETTING (Inel de reglaj)
Consultaþi pagina 80.
83
Reglaje pentru vizualizarea imaginilor
(Elemente de reglaj pentru particularizarea volumului sonor ºi a
indicaþiilor afiºate)
CAMERA DATA (date privind camera)
Film
Atingeþi 1, apoi 2.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
v/V pentru a trece la altã paginã.
Cum se efectueazã reglajul
Fotografie
(HOME MENU) T pagina 76
(OPTION MENU) T pagina 88
Variantele implicite sunt marcate cu B.
VOLUME (Volum)
Atingeþi butoanele
/
regla volumul (pagina 45).
pentru a
DATA CODE (cod de date)
În timpul redãrii sunt afiºate informaþii
înregistrate în mod automat (cod de date)
împreunã cu imaginile.
B OFF
Codul de date nu este afiºat.
DATE/TIME
Sunt afiºate data ºi ora.
CAMERA DATA
(date privind camera)
Sunt afiºate date privind reglarea camerei.
DATE/TIME (data / ora)
1 Data
2 Ora
84
3 SteadyShot - oprit
4 Luminozitate
5 Echilibru de alb
6 Amplificare (gain)
7 Viteza obturatorului
8 Valoarea aperturii
9 Expunere
z Observaþii
• În cazul imaginilor înregistrate cu ajutorul
unui bliþ apare simbolul .
• Codul de date este afiºat pe ecranul TV
dacã este conectatã camera la un televizor.
• Indicatorul comutã între urmãtoarele
elemente la apãsarea butonul DATA
CODE de la telecomandã : [DATE/TIME]
(Data ºi ora) T [CAMERA DATA] (date
privind camera) T [OFF] (oprit).
• În funcþie de condiþiile legate de disc, pe
ecran va apãrea indicaþia [--:--:--].
Reglaje de sunet ºi ecran
(Elemente de reglaj pentru personalizarea volumului sonor ºi a
ecranului)
Atingeþi 1, apoi 2.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
v/V pentru a trece la altã paginã.
Cum se efectueazã reglajul
(HOME MENU) T pagina 76
(OPTION MENU) T pagina 88
b Note
• Când conectaþi camera dvs. video la o sursã
externã de alimentare cu energie, este
selectatã automat varianta [BRIGHT] a
acestui reglaj.
• Când selectaþi varianta [BRIGHT],
autonomia acumulatorului se diminueazã
puþin la înregistrare.
• Dacã deschideþi panoul LCD la 180 de
grade, cu ecranul spre exterior ºi apropiaþi
panoul LCD de corpul camerei, reglajul
devine automat [NORMAL].
z Observaþie
• Acest reglaj nu influenþeazã în nici un fel
imaginile înregistrate.
Variantele implicite sunt marcate cu B.
LCD COLOR
BEEP (semnal sonor)
B ON
La pornirea/oprirea înregistrãrii sau când
acþionaþi afiºajul tactil este emis un semnal
acustic sub forma unei melodii.
OFF
Nu se aude melodia.
(luminozitatea ecranului LCD)
Puteþi regla luminozitatea ecranului LCD.
2 Atingeþi
Intensitate
scãzutã
Intensitate
ridicatã
z Observaþie
• Acest reglaj nu influenþeazã în nici un fel
imaginile înregistrate.
LCD BRIGHT
1 Reglaþi luminozitatea atingând
Puteþi regla culoarea ecranului LCD
atingând butoanele
/
.
/
.
.
z Observaþie
• Acest reglaj nu influenþeazã în nici un fel
imaginile înregistrate.
LCD BL LEVEL
(iluminarea din spate a ecranului LCD)
Puteþi regla iluminarea din spate a ecranului
LCD.
B NORMAL
Iluminare standard.
BRIGHT
Iluminarea ecranului LCD este mai
puternicã.
VF B.LIGHT
(luminozitatea vizorului)
Puteþi regla luminozitatea vizorului.
B NORMAL
Luminozitate standard.
BRIGHT
Luminozitatea vizorului creºte.
b Note
• Când conectaþi camera dvs. video la o sursã
externã de energie, este selectatã automat
varianta [BRIGHT] a acestui reglaj.
• Când selectaþi varianta [BRIGHT],
autonomia acumulatorului se diminueazã
uºor la înregistrare.
z Observaþie
• Acest reglaj nu influenþeazã în nici un fel
imaginile înregistrate.
85
Reglaje legate de ieºirea semnalului
(Elemente de reglaj pentru conectarea altor echipamente)
DISP OUTPUT
(modalitate de afiºare)
Atingeþi 1, apoi 2.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
v/V pentru a trece la altã paginã.
Cum se efectueazã reglajul
(HOME MENU) T pagina 76
(OPTION MENU) T pagina 88
Variantele implicite sunt marcate cu B.
TV TYPE (tip de televizor)
La redarea imaginilor, semnalul trebuie
convertit în funcþie de televizorul conectat.
Imaginile înregistrate sunt redate în
urmãtoarele douã moduri.
B 16:9
Selectaþi aceasta pentru a vizualiza
imaginile la un televizor panoramic 16:9.
Imagini în format
panoramic (16:9)
Imagini în format
(4:3)
4:3
Selectaþi aceasta pentru a vizualiza
imaginile la un televizor standard 4:3.
Imagini în format
panoramic (16:9)
Imagini în format
(4:3)
b Notã
• Raportul laturilor imaginii înregistrate la
calitate HD (înaltã definiþie) este 16:9.
86
B LCD PANEL
Informaþii cum ar fi codul temporal sunt
afiºate pe ecranul LCD ºi în vizor.
V-OUT/PANEL
Informaþii cum ar fi codul temporal sunt
afiºate pe ecranul televizorului, pe ecranul
LCD ºi în vizor.
COMPONENT
(componente)
Selectaþi [COMPONENT] când conectaþi
camera la televizor folosind mufa de intrare
pentru componente.
576i
Selectaþi aceastã variantã când conectaþi
camera la un televizor cu mufã de intrare
pentru componente.
B 1080i / 576i
Alegeþi aceastã variantã când conectaþi
camera la un televizor care are mufã de
intrare pentru componente ºi care este
capabil sã afiºeze semnal 1080i.
Ceas /
Limbã
(Elemente de reglaj pentru
stabilirea orei ºi a limbii folosite)
Reglaje generale
(Alte elemente de reglaj)
Atingeþi 1, apoi 2.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
v/V pentru a trece la altã paginã.
Atingeþi 1, apoi 2.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
v/V pentru a trece la altã paginã.
Cum se efectueazã reglajul
Cum se efectueazã reglajul
(HOME MENU) T pagina 76
(OPTION MENU) T pagina 88
(HOME MENU) T pagina 76
(OPTION MENU) T pagina 88
Variantele implicite sunt marcate cu B.
CLOCK SET
(potrivirea ceasului)
Vezi pagina 31.
AREA SET
(diferenþa de fus orar)
Puteþi stabili diferenþa de fus orar fãrã a opri
ceasul.
Alegeþi fusul orar corespunzãtor folosind
v/V când folosiþi aparatul în strãinãtate.
Consultaþi diferenþele de fus orar prezentate
la pagina 124.
SUMMERTIME (ora de varã)
Puteþi modifica acest reglaj fãrã a opri ceasul.
Alegeþi varianta [ON] pentru ca indicaþia orei
sã avanseze cu 1 orã.
LANGUAGE SET
(limba folositã)
Puteþi alege limba care sã fie utilizatã pentru
afiºarea informaþiilor pe ecran.
z Observaþie
• În cazul în care nu gãsiþi limba dvs. maternã
printre opþiuni, camera video vã pune la
dispoziþie varianta [ENG[SIMP]] (englezã
simplificatã).
DEMO MODE
(mod demonstrativ)
Reglajul din oficiu este [ON] ºi vã permite
sã urmãriþi timp de circa 10 minute un
program demonstrativ dupã ce deplasaþi
comutatorul POWER în poziþia
(film).
• Demonstraþia va fi suspendatã în
urmãtoarele cazuri :
– când atingeþi ecranul în timpul
desfãºurãrii demonstraþiei.
(Demonstraþia va reîncepe dupã circa
10 minute) ;
– când deplasaþi comutatorul de
deschidere a capacului compartimentului pentru disc ;
– când introduceþi sau scoateþi unitatea
“Memory Stick Duo” ;
– când puneþi comutatorul POWER în
(foto) ;
poziþia
– când apãsaþi
IMAGES) .
(HOME) /
(VIEW
REC LAMP (indicator
luminos pentru înregistrare)
Indicatorul de înregistrare nu va deveni
luminos pe perioada cât filmaþi dacã alegeþi
varianta [OFF]. Varianta stabilitã din oficiu
este [ON].
CALIBRATION (calibrare)
Consultaþi pagina 132.
87
Reglaje generale
(continuare)
A. SHUT OFF
(oprirea automatã)
B 5 min
Camera video se opreºte în mod automat
dacã au trecut circa 5 minute în care nu a
fost folositã.
NEVER (niciodatã)
Camera video nu se opreºte niciodatã în
mod automat.
• Dacã aceastã camerã video este conectatã
la o prizã de perete, pentru opþiunea
[A.SHUT OFF] este aleasã automat
varianta [NEVER].
REMOTE CTRL
(telecomandã)
Varianta stabilitã din oficiu este [ON] ºi ea
vã permite sã utilizaþi telecomanda care v-a
fost furnizatã (pagina 142).
• Selectaþi varianta [OFF] pentru a evita
preluarea de cãtre camera video a
comenzilor transmise de telecomanda altui
aparat video.
Activarea funcþiilor
folosind Meniul
OPTION
Meniul pentru opþiuni (OPTION MENU)
apare ca o fereastrã extensibilã când faceþi
clic dreapta cu mouse-ul la calculator.
Diverse funcþii sunt afiºate în contextul
operaþiei.
Folosirea Meniului OPTION
b Note
• Clapetele ºi elementele de meniu care apar
pe ecran diferã în funcþie de starea camerei
la momentul respectiv (înregistrare /
redare).
• Unele elemente apar fãrã clapetã.
1 În timp ce folosiþi camera, atingeþi
(OPTION) pe ecran.
(OPTION)
clapetã
2 Atingeþi elementul de meniu dorit.
Dacã nu puteþi gãsi elementul dorit,
atingeþi o altã clapetã pentru a trece la o
altã paginã.
88
3 Modificaþi valoarea corespun-
zãtoare elementului respectiv,
apoi atingeþi
.
Elemente pentru
înregistrare
din
Meniul OPTION
Consultaþi pagina 88 pentru operaþia
de reglaj.
Când elementul dorit nu apare pe
ecran
Atingeþi o altã clapetã. Dacã nu puteþi gãsi
nicãieri elementul dorit, înseamnã cã funcþia
respectivã nu este disponibilã în acea
situaþie.
* Elemente care sunt incluse ºi în meniul
HOME.
continuã...
89
Elemente pentru înregistrare din Meniul
OPTION (continuare)
În continuare sunt descrise elementele care
pot fi reglate numai din meniul OPTION.
Cum se efectueazã reglajul
(HOME MENU) T pagina 76
(OPTION MENU) T pagina 88
SPOT FOCUS
(focalizare punctualã)
Puteþi alege ºi regla punctul focal vizând un
subiect care nu este plasat în centrul
ecranului.
Variantele implicite sunt marcate cu B.
FOCUS (focalizare)
Puteþi regla manual focalizarea. Apelaþi la
aceastã funcþi când vreþi sã focalizaþi asupra
unui anumit subiect.
1 Atingeþi indicaþia [MANUAL].
Apare simbolul 9.
2 Atingeþi unul dintre simbolurile
(pentru a focaliza pe subiecte aflate în
apropiere) sau
(pentru focalizarea
pe subiecte aflate la distanþã mare).
Simbolul apare când nu se poate
focaliza mai aproape, iar când nu se
poate focaliza la distanþã mai mare.
3 Atingeþi
.
Pentru a reveni la reglarea automatã a focala pasul 1.
lizãrii, apãsaþi [AUTO] T
90
• Este mai uºor sã focalizaþi asupra unui
subiect dacã deplasaþi pârghia pentru
puterea de mãrire spre T (telefoto) pentru
a regla focalizarea, apoi spre W
(panoramic) pentru a adapta mãrirea
pentru înregistrare. Când doriþi sã
înregistraþi un prim-plan al unui subiect,
deplasaþi pârghia pentru reglarea mãririi
spre W (unghi panoramic) pentru ca
imaginea sã fie mãritã complet, apoi reglaþi
focalizarea.
• Distanþa minimã necesarã dintre camera
dvs. video ºi subiect, pentru a obþine o
focalizare bunã, este de circa 1 cm în cazul
unghiurilor panoramice ºi de circa 80 cm
în cazul înregistrãrii la distanþã.
• Reglajul revine la [AUTO] dacã lãsaþi
comutatorul POWER în poziþia OFF (CHG)
mai mult de 12 ore.
• Focalizarea poate fi reglatã manual
folosind inelul de reglaj al camerei (p.42)
1 Atingeþi uºor subiectul de pe ecran.
Apare simbolul 9.
2 Atingeþi [END].
Pentru a regla automat focalizarea, atingeþi
[AUTO] T [END] la pasul 1.
• Dacã reglaþi [SPOT FOCUS], pentru
[FOCUS] este aleasã automat varianta
[MANUAL].
• Reglajul revine la varianta [AUTO] dacã
lãsaþi comutatorul POWER în poziþia OFF
(CHG) mai mult de 12 ore.
TELE MACRO
(prim planuri)
Opþiunea este utilã pentru înregistrarea
subiectelor de mici dimensiuni, spre exemplu
flori sau insecte. Fundalul poate fi neclar,
însã subiectul va apãrea mai clar, ieºind în
evidenþã.
Când pentru [TELE MACRO] alegeþi
varianta [ON] (pornit) (T ) , mãrirea (pagina
39) se deplaseazã spre partea superioarã a
secþiunii T (Telefoto–Fotografiere la distanþã)
permiþând înregistrarea subiectelor la
distanþe mici, de pânã la 37cm.
Pentru a renunþa, apãsaþi [OFF], sau alegeþi
pentru mãrire varianta unghi panoramic
(secþiunea W).
• Când înregistraþi un subiect aflat la distanþã,
focalizarea poate dura mai mult timp.
• Când focalizarea automatã este greu de
realizat, focalizaþi manual ([FOCUS], p. 90).
EXPOSURE (expunere)
Puteþi stabili manual luminozitatea unei
imagini. Dacã înregistraþi imagini în interiorul
unei clãdiri, într-o zi seninã, pentru a evita
ca persoanele aflate în apropierea unei
ferestre ºi care sunt luminate din spate sã
aparã umbrite, puteþi fixa expunerea la nivelul
adecvat pentru respectivul perete al camerei.
2 Atingeþi [END].
Pentru a reveni la reglarea automatã a
expunerii, apãsaþi [AUTO] T [END], la
pasul 1.
• Dacã folosiþi opþiunea [SPOT METER],
pentru [EXPOSURE] este aleasã în mod
automat varianta [MANUAL].
• Reglajul revine la [AUTO] dacã lãsaþi
comutatorul POWER în poziþia OFF (CHG)
mai mult de 12 ore.
PROGRAM AE
1 Atingeþi [MANUAL].
Apare simbolul
.
2 Reglaþi expunerea atingând butoanele
.
3 Atingeþi
.
Pentru a reveni la reglarea automatã a
expunerii, apãsaþi [AUTO] T
, la pasul
1.
• Puteþi realiza manual reglajul ºi cu ajutorul
inelului de reglaj al camerei (pag. 42).
• Reglajul revine la [AUTO] dacã lãsaþi
comutatorul POWER în poziþia OFF (CHG)
mai mult de 12 ore.
SPOT METER
(Exponometrul punctual)
Puteþi regla ºi fixa expunerea pentru un
anumit subiect, astfel încât acesta sã fie
înregistrat în condiþii de iluminare adecvatã
cu toate cã existã un contrast puternic între
subiect ºi fundal (spre exemplu, în cazul
subiectelor aflate pe o scenã, sub lumina
reflectoarelor).
1 Atingeþi uºor punctul de pe ecran
pentru care doriþi sã reglaþi ºi sã fixaþi
expunerea.
Apare simbolul
.
Puteþi înregistra imagini în diferite situaþii
folosind funcþia [PROGRAM AE].
B AUTO
Selectaþi aceastã variantã pentru a fi
înregistrate în mod automat imagini, fãrã
a folosi funcþia [PROGRAM AE].
SPOTLIGHT*
( )
(spot de luminã)
Selectaþi aceasta pentru a evita ca feþele
persoanelor sã aparã excesiv de albe
atunci când sunt iluminate puternic.
PORTRAIT ( )
(portret pe
fundal neutru)
Alegeþi aceastã variantã pentru a scoate
în evidenþã subiectul, spre exemplu o
persoanã sau o floare, în timp ce fundalul
este estompat.
BEACH & SKI*
( ) (plajã sau schi)
Alegeþi aceastã variantã pentru a evita ca
feþele persoanelor filmate sã aparã
întunecate în spaþii cu luminã puternicã
sau cu luminã reflectatã, cum ar fi vara la
plajã sau iarna pe o pârtie de schi.
continuã...
91
Înregistrarea elementelor în Meniul OPTION
(continuare)
SUNSET&MOON**
( )
(apus de soare
sau lumina lunii)
Selectaþi aceasta pentru a pãstra atmosfera
anumitor momente cum ar fi apusul de
soare, vederile nocturne sau focurile de
artificii.
LANDSCAPE**
( ) (peisaj)
Alegeþi aceasta pentru a înregistra clar
elemente aflate la distanþã, cum ar fi munþii.
Reglajul face sã se evite ca aceastã camerã
sã focalizeze pe un geam sau pe ochiurile
unei plase metalice interpuse între camera
video ºi subiect.
• Opþiunile marcate cu un asterisc (*) pot fi
reglate pentru a se focaliza numai asupra
subiectelor aflate la distanþã micã.
Opþiunile marcate cu douã asteriscuri (**)
pot fi reglate pentru a se focaliza numai
asupra subiectelor aflate la distanþã mai
mare.
• Reglajul revine la [AUTO] dacã lãsaþi
comutatorul POWER în poziþia OFF (CHG)
mai mult de 12 ore.
WHITE BAL.
(echilibrul de alb)
Puteþi regla echilibrul de culoare în funcþie
de luminozitatea spaþiului în care se
înregistreazã.
B AUTO
Echilibrul de alb este reglat în mod
automat.
92
OUTDOOR ( ) (exterior)
Echilibrul de alb este stabilit astfel încât
sã fie adecvat pentru înregistrarea de
imagini în urmãtoarele condiþii :
– în aer liber,
– pentru vederi nocturne, reclame
luminoase ºi focuri de artificii ,
– la rãsãritul sau la apusul soarelui,
– la lumina unor lãmpi cu fluorescenþã care
dau luminã similarã cu cea naturalã.
INDOOR ( ) (interior)
Echilibrul de alb este stabilit astfel încât
sã corespundã urmãtoarelor condiþii :
– pentru scene înregistrate la o petrecere
sau în studiouri, unde condiþiile de
iluminare se modificã rapid,
– în interiorul unei clãdiri,
– la lumina unor surse video din cadrul
unui studio sau a unor lãmpi color cu
sodiu sau cu incandescenþã.
ONE PUSH ( ) (o singurã apãsare)
Echilibrul de alb va fi stabilit în funcþie de
lumina spaþiului în care înregistraþi.
1 Apãsaþi [ONE PUSH].
2 Vizaþi un obiect alb cum ar fi o bucatã
de hârtie care sã umple ecranul, în
aceleaºi condiþii de iluminare în care
ulterior veþi înregistra subiectul.
].
3 Atingeþi simbolul [
Simbolul
va clipi des. Dupã
reglarea ºi memorarea echilibrului de
alb, indicatorul înceteazã a mai clipi.
• Nu agitaþi camera video cât timp
indicatorul
clipeºte des.
• Simbolul
clipeºte rar dacã
echilibrul de alb nu a putut fi corect
stabilit.
• Dacã simbolul
continuã sã
clipeascã ºi dupã atingerea
, alegeþi pentru
butonului
opþiunea [WHITE BAL.] varianta
[AUTO].
• Dacã schimbaþi acumulatorul sau dacã
deplasaþi camera de afarã înãuntru ori
invers având selectatã varianta [AUTO],
vizaþi cu camera timp de 10 secunde -în
varianta [AUTO]- un obiect alb din
apropiere pentru ca echilibrul de culoare
sã fie mai bine reglat.
• Reluaþi procedura [ONE PUSH] (o singurã
apãsare) dacã modificaþi reglajul
[PROGRAM AE] sau când deplasaþi
camera de luat vederi de afarã în interior
sau vice versa.
• Alegeþi pentru [WHITE BAL.] varianta
[AUTO] sau reglaþi culoarea în [ONE
PUSH] la lumina unor lãmpi cu
fluorescenþã cu luminã albã sau rece.
• Reglajul revine la [AUTO] dacã lãsaþi
comutatorul POWER în poziþia OFF (CHG)
mai mult de 12 ore.
COLOR SLOW S
(Color Slow Shutter)
Când alegeþi pentru opþiunea [COLOR
SLOW S] varianta [ON], puteþi înregistra
imagini cu culori mai luminoase, chiar ºi în
spaþii întunecate.
Pe ecran apare simbolul
.
Pentru a renunþa la funcþia [COLOR SLOW
S] apãsaþi [OFF].
• Când focalizarea automatã este greu de
realizat, focalizaþi manual (pag. 90).
• Viteza obturatorului camerei dvs. de luat
vederi se modificã în funcþie de
luminozitate, ceea ce poate conduce la
reducerea dinamicii imaginii.
SUPER NS
(Super NightShot)
Imaginea va fi înregistratã la o sensibilitate
de cel mult 16 ori mai mare faþã de cea a unei
înregistrãri efectuate folosind funcþia
NightShot dacã pentru [SUPER NS] este
aleasã varianta [ON] în timp ce comutatorul
NIGHTSHOT (pagina 41) este de asemenea
în poziþia ON.
Pe ecran apare simbolul S
.
Pentru a reveni la reglajul obiºnuit, alegeþi
pentru [SUPER NS] varianta [OFF].
• Nu folosiþi funcþia [SUPER NS] în spaþii
luminoase deoarece pot apãrea
disfuncþionalitãþi.
• Nu acoperiþi cu degetele sau cu alte obiecte
emiþãtorul de radiaþii infraroºii (pag. 41).
• Demontaþi lentilele de conversie
(opþionale).
• Când focalizarea automatã este greu de
realizat, focalizaþi manual [FOCUS] (pag.
90).
• Viteza obturatorului camerei dvs. de luat
vederi se modificã în funcþie de
luminozitate. Dinamica imaginii poate fi
diminuatã în acest caz.
FADER (gradare)
Puteþi înregistra tranziþia dintre scene cu
urmãtoarele efecte adãugate intervalului
respectiv :
1 Selectaþi simbolul efectului dorit în
[STBY] (la intrarea gradatã în scenã) sau
[REC] (la pãrãsirea treptatã a scenei),
apoi atingeþi
.
2 Apãsaþi butonul START/STOP.
Indicatorul de gradare înceteazã sã mai
clipeascã ºi dispare când gradarea se
încheie.
Pentru a renunþa la aceastã operaþie înainte
de a începe, atingeþi [OFF] la pasul 1.
La apãsarea butonului START STOP,
reglajul este anulat.
Pãrãsirea treptatã
a scenei
Intrare gradatã
în scenã
[WHITE FADER] (gradare dinspre alb)
[BLACK FADER] (gradare dinspre negru)
D. EFFECT (efecte digitale)
Puteþi adãuga efecte digitale înregistrãrilor.
Apare simbolul
.
1 Atingeþi efectul dorit.
2 Când selectaþi [LUMI. KEY] ajustaþi
efectul folosind
/
, apoi atingeþi
.
Imaginea afiºatã când atingeþi
este
memoratã ca fotografie.
3 Atingeþi
.
Apare
.
Pentru a renunþa la opþiunea [D. EFFECT],
apoi atingeþi [OFF] la pasul 1.
continuã...
93
Înregistrarea elementelor în Meniul OPTION
(continuare)
LUMI. KEY (luminanþã)
Înlocuieºte o zonã mai luminoasã dintr-o
fotografie anterior înregistratã (ex. o
persoanã) cu un film.
OLD MOVIE (film de altãdatã)
Puteþi asocia imaginilor o atmosferã de film
vechi. Scena este înregistratã în modul 16:9
(panoramic).
• Nu puteþi trece la un alt raport al laturilor
dacã este selectatã varianta [OLD
MOVIE].
PICT. EFFECT
(efecte de imagine)
Puteþi adãuga efecte speciale unei imagini
în timpul înregistrãrii sau al redãrii.
Este afiºat simbolul
.
B OFF
Nu este folositã opþiunea [PICT. EFFECT].
SEPIA
Imaginea este sepia.
B&W (alb-negru)
Imaginile sunt monocrome (alb-negru).
PASTEL*
Imaginile seamãnã cu
un pastel.
MICREF LEVEL
(nivelul microfonului)
Puteþi selecta nivelul microfonului pentru
înregistrarea sunetului.
Selectaþi [LOW] dacã vreþi sã înregistraþi un
sunet puternic ºi interesant într-o salã de
concerte etc.
B NORMAL
Sunt înregistrate diverse sunete
înconjurãtoare, care sunt convertite la un
anumit nivel.
LOW ( )
Sunetul din mediul înconjurãtor este
înregistrat fidel. Acest reglaj nu este
adecvat pentru înregistrarea discuþiilor.
• Reglajul revine la varianta [NORMAL]
dacã lãsaþi comutatorul POWER în poziþia
OFF (CHG) mai mult de 12 ore.
SELF-TIMER
(cronometrul propriu)
Când folosiþi cronometrul propriu, puteþi
începe fotografierea cu o întârziere de circa
10 secunde.
Apãsaþi PHOTO pentru a înregistra
fotografii când pentru [SELF-TIMER] este
aleasã varianta [ON] ºi apare simbolul .
Pentru a anula numãrãtoarea inversã atingeþi
[RESET].
Pentru a renunþa la cronometrul propriu
selectaþi [OFF].
• Cronometrul propriu poate fi acþionat ºi
cu ajutorul butonului PHOTO al
telecomenzii (pagina 142).
94
Elemente de vizualizare din Meniul OPTION
Consultaþi pagina 88 pentru operaþii de reglaj.
* Elemente care sunt incluse ºi în meniul
HOME.
95
Utilizarea unui calculator
Ce puteþi face cu un calculator Windows
Dupã ce instalaþi aplicaþia software “Picture
Motion Browser” de pe CD-ROM-ul furnizat
pe un calculator Windows, puteþi beneficia
de operaþiile prezentate în continuare.
z Observaþii
• Consultaþi pagina 101 dacã folosiþi un
calculator Macintosh.
Imaginile în miniaturã pot fi mãrite ºi
redate ca o succesiune de imagini.
x Crearea unui disc în format AVCHD
Selectând filmele importate, puteþi crea
un disc care sã conþinã filme cu imagini
la calitate HD (înaltã definiþie).
x Copierea unui disc T Video Disc
Copier
Puteþi copia toate imaginile de pe un disc
înregistrat cu camera dvs.
Despre Ghidul de iniþiere
Principalele funcþii
x Redarea unui disc în format AVCHD
T Player pentru AVCHD
Puteþi urmãri filmele înregistrate pe un disc
în format AVCHD cu ajutorul camerei
video, introducând un disc în drive-ul
DVD al calculatorului.
b Note
• Chiar ºi în cazul unei configuraþii de
calculator pentru care funcþionarea este
garantatã, este posibil ca unele cadre sã fie
omise din film.
x Importul filmelor înregistrate cu
camera dvs. video
Puteþi importa filmele ale cãror imagini
sunt înregistrate la o calitate HD (înaltã
definiþie), aºa cum sunt.
x Vizionarea filmelor la calculator
Puteþi gestiona filme ºi fotografii dupã
de data la care au fost înregistrate ºi sã
selectaþi filmele sau fotografiile pe care
vreþi sã le urmãriþi cu ajutorul imaginilor
în miniaturã corespunzãtoare.
96
Ghidul de iniþiere (“First Step Guide”) este un
manual electronic de instrucþiuni care îl puteþi
consulta cu ajutorul calculatorului.
Acest manual descrie operaþiile de bazã, de
la conectarea iniþialã a camerei video la
calculator ºi realizarea primelor reglaje, pânã
la funcþionarea generalã atunci când folosiþi
pentru prima datã aplicaþia software “Picture
Motion Browser”de pe CD-ROM (furnizat).
Consultaþi «Instalarea Ghidului de iniþiere»
(pagina 98), porniþi Ghidul de iniþiere ºi urmaþi
instrucþiunile.
Despre funcþia “Help” a
aplicaþiilor software
Documentaþia Help explicã exhaustiv funcþiile
tuturor aplicaþiilor software. Consultaþi
documentaþia Help pentru a afla detalii
suplimentare dupã ce aþi citit cu atenþie
“Ghidul de iniþiere”. Pentru afiºarea
informaþiilor Help, faceþi clic pe semnul de
întrebare [?] de pe ecran.
Cerinþe de sistem
Când folosiþi “Picture Motion
Browser”
SO: Microsoft Windows 2000 Professional,
Microsoft Windows XP Home Edition
Microsoft Windows XP Professional.
Este necesarã instalarea standard.
Nu este garantatã funcþionarea dacã mediul
de operare constã într-un sistem de operare
actualizat (upgrade) sau într-un mediu multiboot.
Procesor :
Minim : Intel Pentium 4 la 2,8 GHz sau mai
rapid (se recomandã Pentium 4 la 3,6 GHz
sau mai rapid).
Pentru procesarea exclusiv de imagini la
calitate SD (definiþie standard), este necesar
un procesor Intel Pentium III la 1 GHz sau
mai rapid.
Aplicaþii :
DirectX 9.0c sau versiuni ulterioare (Acest
produs se bazeazã pe tehnologia DirectX.
Este necesar sã fie instalat DirectX.)
.Net Framework 1.1 (instalat cu Picture
Motion Browser), în funcþie de calculatorul
folosit.
Sistem de sunet :
Placã de sunet compatibilã Direct Sound.
Memorie :
512 MB sau mai mult (se recomandã 1 GB
sau mai mult).
Pentru procesarea exclusivã a imaginilor la
calitate SD (definiþie standard), sunt
necesare 256 MB de memorie sau mai mult.
Hard disk :
• Spaþiu liber necesar pentru instalare :
aproximativ 800 MB (se recomandã 10 GB
sau mai mult la crearea de discuri în format AVCHD).
Monitor :
• Placã video compatibila cu DirectX 7 sau
variante ulterioare,
• Rezoluþie minimã 1024 × 768, adâncime
mare de culoare (culoare pe 16 biþi),
Alte cerinþe :
• Port (USB) (trebuie sã fie standard) .
• Se recomandã USB de mare vitezã (USB
2.0),
• Este necesar un drive optic de disc (este
necesar un drive CD-ROM pentru
instalare).
Când sunt redate cu ajutorul
calculatorului fotografii înregistrate
pe un “Memory Stick Duo”
SO: Microsoft Windows 2000 Professional,
Microsoft Windows XP Home Edition
Microsoft Windows XP Professional.
Este necesarã instalarea standard.
Nu este garantatã funcþionarea dacã mediul
de operare este un sistem de operare
actualizat (upgrade).
Procesor :
• Pentium MMX la 200 MHz sau mai rapid
Alte cerinþe
• Port
:
(USB) (trebuie sã fie standard).
b Note
• Nu este garantatã funcþionarea în cazul
tuturor configuraþiilor recomandate.
Spre exemplu, lansarea sau funcþionarea
simultanã altor aplicaþii poate limita
performanþele acestui produs.
• Chiar ºi în cazul unor configuraþii în care
este garantatã funcþionarea, este posibil
ca unele cadre sã fie omise la filmele cu o
înaltã calitate a imaginilor, rezultând o
calitate neuniformã.
Imaginile importate ºi imaginile de pe
discuri create ulterior nu for fi însã
afectate.
z Observaþii
• Dacã existã un slot de Memory Stick la
calculator, introduceþi unitatea “Memory
Stick Duo” ce conþine fotografiile în
adaptorul pentru Memory Stick Duo
(opþional), apoi introduceþi-l în slotul
pentru Memory Stick al calculatorului
pentru a copia fotografiile la calculator.
• La folosirea unui “Memory Stick PRO
Duo”, cu care calculatorul nu este
compatibil, conectaþi camera la calculator
prin cablul USB în loc sã folosiþi slotul
Memory Stick.
97
Instalarea pe calculator a aplicaþiilor
software ºi a Ghidului de iniþiere
Trebuie sã instalaþi Ghidul de iniþiere ºi
aplicaþiile software de pe discul CD-ROM
(furnizat) pe calculatorul dvs. Windows,
înainte de a conecta camera video la computer. Odatã instalate programele, nu mai
sunt necesare instalãri ulterioare.
Conþinutul de instalat ºi procedurile pot
diferi în funcþie de sistemul de operare
utilizat.
z Observaþii
• Dacã folosiþi un calculator Macintosh,
consultaþi pagina 101.
4 Faceþi clic pe [FirstStepGuide].
5 Selectaþi limba doritã din meniul
extensibil.
Instalarea Ghidului de iniþiere
1
Verificaþi sã nu fie conectatã
camera video la calculator.
2 Porniþi calculatorul.
• Conectaþi-vã ca administrator pentru
instalare.
• Închideþi toate aplicaþiile software care
ruleazã pe calculator înainte de a
instala programele.
3 Introduceþi în cititorul de discuri
al calculatorului CD-ROM-ul care
v-a fost furnizat.
Apare interfaþa de instalare.
6 Faceþi clic pe
[FirstStepGuide(HTML)].
Începe instalarea.
Când apare mesajul [Save is complete]
(stocarea s-a încheiat), faceþi clic pe [OK]
pentru a încheia instalarea.
Pentru a instala Ghidul de iniþiere
(“First Step Guide”) în format pdf.
La
pasul
4,
faceþi
clic
pe
[FirstStepGuide(PDF)].
Dacã nu apare interfaþa :
1 Faceþi clic pe[Start], apoi pe [My
Computer]. (Pentru Windows 2000,
faceþi dublu clic pe [My Computer].)
2Faceþi dublu-clic pe [SONYPICTUTIL
(E:)] (CD-ROM) (Drive-ul de disc)*.
* Denumirea drive-ului (spre exemplu (E:))
poate varia de la un calculator la altul.
98
Pentru a instala aplicaþia software
(“Adobe
Reader”)
pentru
vizualizarea fiºierelor PDF.
La pasul 4, faceþi clic pe [Adobe(R)
Reader(R)].
Instalarea aplicaþiei software
5
1 Parcurgeþi paºii de la 1 la 3 de la
«Instalarea “Ghidului de iniþiere”»
(pagina 98).
Citiþi [License Agreement]
(Convenþie de licenþã), selectaþi
caseta de confirmare corespunzãtoare afirmaþiei [I accept the
terms of the license agreement]
(Accept termenii convenþiei de
licenþã) dacã sunteþi de acord,
dupã care faceþi clic [Next].
2 Faceþi clic pe [Install].
6 Selectaþi sistemul dvs. de camerã
video apoi faceþi clic pe [Next].
3
Selectaþi limba doritã pentru
aplicaþia ce urmeazã a fi
instalatã, apoi faceþi clic pe
[Next].
7
Selectaþi locaþia unde sã fie
stocatã aplicaþia software pe
calculator ºi faceþi clic pe [Next].
4 Faceþi clic pe [Next].
8 Faceþi clic pe [Install] din fereastra
[Ready to install the Program]
(Programul este gata de instalare).
Începe instalarea Picture Motion
Browser.
continuã...
99
Instalarea aplicaþiilor software ºi a Ghidului de iniþiere
pe calculator (continuare)
Simbolurile care asigurã legãtura directã
(short-cut), cum ar fi [ ] (Picture
Motion Browser), apar pe desktop.
9 Apare una dintre urmãtoarele
interfeþe de instalare, în funcþie de
configuraþia calculatorului.
Consultaþi interfaþa ºi urmaþi
instrucþiunile afiºate pentru a
instala aplicaþia software
necesarã.
x Sonic UDF Reader
Aplicaþie software necesarã pentru a
recunoaºte un disc în format AVCHD.
x Windows Media Format 9
Series Runtime (numai pentru
Windows 2000)
Aplicaþie software pentru a crea un
DVD.
x Microsoft .NET Framework 1.1
Aplicaþie software necesarã pentru a
crea un disc în format AVCHD.
x Microsoft DirectX 9.0c
Aplicaþie software necesarã pentru a
acþiona asupra filmelor.
10 Verificaþi sã fie selectatã opþiunea
[Yes, I want to restart my computer
now.], apoi faceþi clic pe [Finish].
Calculatorul reporneºte automat
(Restart).
100
11 Scoateþi discul CD-ROM din
drive-ul pentru
calculatorului.
discuri
al
V i z u a l i z a r e a Folosirea unui
Ghidului de iniþiere calculator Macintosh
z Observaþii
• Consultaþi pagina 101 dacã folosiþi un
calculator Macintosh.
Pentru a vizualiza la calculator Ghidul de
iniþiere, se recomandã folosirea Versiunii 6.0
sau a uneia ulterioare a Microsoft Internet
Explorer.
Faceþi dublu-clic pe simbolul [HDR-UX1
First Step Guide (HTML)] de pe desktop.
Puteþi copia fotografii de pe “Memory Stick
Duo” un calculator Macintosh.
Instalaþi “First Step Guide” de pe discul
furnizat
b Note
• Aplicaþia software “Picture Motion
Browser” nu funcþioneazã în sistemele de
operare Mac.
• Consultaþi Ghidul de iniþiere pentru a afla
detalii legate de conectarea camerei la
calculator ºi privind copierea fotografiilor.
Cerinþe de sistem
Pentru copierea fotografiilor de
pe un “Memory Stick Duo”
• Puteþi lansa aplicaþia selectând [Start],
[Programs] ([All Programs] pentru
Windows XP), [Sony Picture Utility],
[First Step Guide] [HDR-UX1], apoi [HDRUX1 First Step Guide.html].
• Pentru a vizualiza “First Step Guide” în
HTML fãrã a efectua operaþia de instalare,
copiaþi directorul corespunzãtor limbii
dorite din directorul [First Step Guide] de
pe disc, apoi faceþi dublu-click pe
[Index.html].
• Consultaþi “First Step Guide(PDF)” în
urmãtoarele cazuri :
– când imprimaþi secþiunile care vã
intereseazã din “First Step Guide”,
– când “First Step Guide” nu este corect
afiºat datoritã reglajelor corespunzãtoare browser-ului, chiar dacã este
utilizatã configuraþia recomandatã,
– dacã nu poate fi instalatã versiunea
HTML a “First Step Guide”.
SO : Mac OS 9.1/9.2 sau Mac OS X (v10.1/
v10.2/v10.3/v10.4)
Alte cerinþe :
• Port USB (trebuie sã fie standard).
Despre Ghidul de iniþiere
Ghidul de iniþiere (“First Step Guide”) este
un manual de instrucþiuni care poate fi
consultat pe calculator. Aici sunt descrise
operaþiile de bazã, începând cu conectarea
iniþialã a camerei la calculator ºi continuând
cu realizarea reglajelor.
Consultaþi “Installing “First Step Guide””,
lansaþi “First Step Guide”, apoi urmaþi
instrucþiunile.
Instalarea Ghidului de iniþiere
Copiaþi “FirstStepGuide(PDF)” corespunzãtor limbii dorite, în directorul
[FirstStepGuide] de pe calculator.
101
Folosirea unui calculator Macintosh
Instalarea Ghidului de iniþiere
Faceþi dublu clic pe “FirstStepGuide(PDF)”.
Pentru a putea vede un fiºier PDF, este
necesar programul Adobe Reader. Dacã
acesta nu este instalat pe calculator, îl puteþi
prelua de la pagina de internet Adobe
Systems cu adresa :
http://www.adobe.com/
102
(continuare)
Soluþionarea defecþiunilor
Soluþionarea defecþiunilor
Dacã apar probleme la folosirea camerei de luat vederi, consultaþi urmãtorul tabel pentru a
soluþiona defecþiunile. Dacã problema persistã, deconectaþi sursa de alimentare ºi contactaþi
dealer-ul dvs. Sony.
Operaþii generale
Camera video nu funcþioneazã chiar dacã alimentarea este pornitã.
• Dureazã câteva secunde pânã ce camera este pregãtitã pentru a înregistra, dupã ce este
pornitã. Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
• Deconectaþi adaptorul de reþea de la priza de perete sau demontaþi acumulatorul ºi
recuplaþi-l dupã circa 1minut. În cazul în care funcþiile nu sunt active, apãsaþi butonul
RESET (pagina 140) cu un obiect cu vârf ascuþit. (Dacã apãsaþi butonul RESET, toate
reglajele, inclusiv cel al ceasului sunt iniþializate.)
• Temperatura camerei este extrem de ridicatã. Opriþi camera ºi þineþi-o o vreme într-un loc
rãcoros.
Nu începe modul demonstrativ [DEMO MODE]
• Puneþi comutatorul POWER în poziþia (Film).
Camera de luat vederi vibreazã.
• Aceasta depinde de starea discului ºi nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Se simte o vibraþie la mânã sau se aude un sunet slab în timpul funcþionãrii.
• Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Periodic, se aude un zgomot de motor în timpul operãrii.
• Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Se aude un zgomot de motor în camera video când capacul compartimentului
pentru discuri este închis, fãrã a se afla vreun disc în interior.
• Camera încearcã sã recunoascã discul. Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Camera de luat vederi se încãlzeºte.
• Aceasta se datoreazã faptului cã alimentarea a fost pornitã mult timp ºi nu reprezintã o
disfuncþionalitate. Opriþi camera video ºi lãsaþi-o pentru o vreme într-un loc rãcoros.
Acumulator / Surse de alimentare
Alimentarea nu porneºte.
• Acumulatorul nu este montat. Ataºaþi camerei video un acumulator încãrcat (pagina 26).
• Acumulatorul este descãrcat sau aproape descãrcat. Încãrcaþi acumulatorul (p. 26).
• ªtecherul adaptorului de reþea a fost decuplat din priza de perete. Conectaþi ºtecherul
la o prizã de perete (pagina 26).
103
Soluþionarea defecþiunilor
(continuare)
Alimentarea se întrerupe brusc.
• Dacã au trecut aproximativ 5 minute în care nu aþi acþionat camera, aceasta se opreºte
automat (A.SHUT OFF). Modificaþi reglajul pentru [A.SHUT OFF] (pagina 88), reporniþi
alimentarea sau folosiþi adaptorul de reþea.
• Acumulatorul este descãrcat sau aproape descãrcat. Încãrcaþi acumulatorul (p. 26).
Alimentarea se întrerupe curând.
• Dacã ataºaþi acumulatorul sau adaptorul de reþea la camera video când comutatorul
POWER în poziþia OFF(CHG), camera va porni, apoi se va opri dupã câteva secunde.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Indicatorul CHG (încãrcare) nu este luminos în timpul încãrcãrii acumulatorului.
• Deplasaþi comutatorul POWER în poziþia OFF (CHG) (pagina 26)
• Montaþi corect acumulatorul la camera de luat vederi (pagina 26).
• Conectaþi în mod corespunzãtor cablul de alimentare la priza de perete.
• Încãrcarea acumulatorului s-a încheiat (pagina 26).
Indicatorul CHG (încãrcare) lumineazã intermitent în timp ce acumulatorul
este încãrcat.
• Montaþi corect acumulatorul la camera de luat vederi (pagina 26). Dacã problema
persistã, deconectaþi adaptorul de reþea de la priza de perete ºi contactaþi dealer-ul dvs.
Sony. Este posibil ca acumulatorul dvs. sã fie deteriorat.
Alimentarea se întrerupe frecvent cu toate cã indicatorul de autonomie aratã
cã acumulatorul are suficientã energie pentru a funcþiona.
• A survenit o problemã legatã de indicatorul perioadei rãmase de funcþionare a
acumulatorului sau acumulatorul nu a fost suficient încãrcat. Reîncãrcaþi, din nou,
complet acumulatorul pentru a corecta respectiva indicaþie (pagina 26).
Indicatorul de autonomie a acumulatorului nu prezintã corect aceastã duratã
de timp.
• Temperatura mediului înconjurãtor este prea scãzutã sau prea ridicatã. Aceasta nu
reprezintã o disfuncþionalitate.
• Acumulatorul nu a fost suficient încãrcat. Reîncãrcaþi complet acumulatorul. Dacã
problema persistã, înlocuiþi acumulatorul cu altul nou. (pagina 26).
• Este posibil ca perioada de timp indicatã sã nu fie corectã, în funcþie de spaþiul unde
este utilizatã camera video. Când deschideþi sau închideþi panoul cu ecranul LCD, poate
dura 1 minut pânã ce este afiºatã corect autonomia acumulatorului.
Acumulatorul se descarcã rapid.
• Temperatura mediului înconjurãtor este prea scãzutã sau prea ridicatã. Aceasta nu
reprezintã o disfuncþionalitate.
• Acumulatorul nu a fost suficient încãrcat. Reîncãrcaþi complet acumulatorul. Dacã
problema persistã, înlocuiþi acumulatorul cu altul nou (pagina 26).
104
Apare o problemã atunci când camera este conectatã prin intermediul
adaptorului la reþea.
• Opriþi alimentarea, deconectaþi adaptorul de reþea de la prizã, apoi reconectaþi-l.
Ecran cu cristale lichide (LCD) / Vizor
Pe ecranul LCD sau în vizor este afiºatã o imagine necunoscutã.
• Camera video funcþioneazã în modul demonstrativ [DEMO MODE] (pagina 87). Atingeþi
ecranul LCD pentru a pãrãsi [DEMO MODE].
Pe ecranul LCD apare un indicator necunoscut.
• Acesta poate fi un mesaj sau un indicator de avertizare (pagina 118).
Pe ecranul LCD existã o imagine remanentã.
• Aceasta se întâmplã dacã decuplaþi conectorul DC sau dacã demontaþi acumulatorul fãrã
a opri mai întâi alimentarea ºi nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Butoanele nu apar pe afiºajul tactil.
• Atingeþi uºor afiºajul cu cristale lichide.
• Apãsaþi butonul DISP/BATT INFO al camerei video (sau butonul DISPLAY al telecomenzii)
(paginile 30).
Butoanele de pe afiºajul tactil nu acþioneazã corect sau nu funcþioneazã
deloc.
• Realizaþi calibrarea afiºajului tactil ([CALIBRATION]) (pagina 132).
Imaginea vãzutã prin vizor nu este clarã.
• Folosiþi pârghia de reglare a lentilelor vizorului pentru a optimiza imaginea. (pagina 31).
Imaginea din vizor a dispãrut.
• Imaginea nu este afiºatã în vizor atunci când panoul LCD este deschis. Închideþi panoul
LCD (pagina 31).
Disc
Discul nu poate fi scos din aparat.
• Asiguraþi-vã cã sursa de energie (acumulator sau adaptor de reþea) este corect conectatã
(pagina 26).
• Demontaþi acumulatorul, apoi montaþi-l la loc (pagina 27).
• Montaþi un acumulator încãrcat (pagina 26).
• Discul este deteriorat sau murdar de amprente. În acest caz, poate dura ºi 10 minute pânã
ce discul este scos din aparat.
• Camera video s-a încãlzit foarte tare. Opriþi camera ºi þineþi-o pentru o vreme într-un loc
rãcoros.
• A condensat umezealã pe disc. Opriþi camera ºi lãsaþi-o opritã vreme de 1 orã.(pag.132)
• Operaþia de finalizare a unui disc a fost întreruptã prin oprirea aparatului. Porniþi camera
ºi scoateþi discul dupã ce operaþia de finalizare se efectueazã complet (pag. 68).
Imaginile nu pot fi ºterse.
• Numãrul maxim de imagini ce pot fi ºterse simultan din interfaþa index este de 100.
• Imaginile nu pot fi ºterse în funcþie de tipul ºi modul de disc (pagina 16).
105
Soluþionarea defecþiunilor
(continuare)
Indicatorul spaþiului liber rãmas pe disc nu este afiºat.
• Pentru ca indicatorul spaþiului rãmas liber pe disc sã fie tot timpul afiºat, alegeþi varianta
[ON] pentru opþiunea [ REMAINING] (pagina 80).
Indicatorii tipului de disc ºi al formatului înregistrãrii de pe ecranul LCD au
devenit de culoare gri.
• Este posibil ca discul sã fi fost creat cu altã camerã video. Astfel de discuri pot fi redate
cu camera dvs., dar pe ele nu pot fi înregistrate scene noi.
“Memory Stick Duo”
Funcþiile referitoare la “Memory Stick Duo” nu sunt operaþionale.
• Introduceþi o unitate “Memory Stick Duo” în camera video (pagina 35).
• Dacã folosiþi o unitate “Memory Stick Duo” care a fost formatatã pe un calculator
personal formataþi-o din nou cu ajutorul camerei dvs. video (pagina 73).
Nu puteþi ºterge imaginile.
• Puneþi clapeta de protejare la scriere a cardului “Memory Stick Duo” în poziþia deblocat.
(pagina 128).
• Numãrul maxim de imagini ce pot fi ºterse simultan din interfaþa index este de 100.
• Nu puteþi ºterge imaginile protejate cu un alt echipament. Renunþaþi la protecþia
imaginilor cu dispozitivul cu care aþi realizat-o.
Nu puteþi ºterge toate imaginile simultan.
• Puneþi clapeta de protejare la scriere a cardului “Memory Stick Duo” în poziþia deblocat.
(pagina 128).
Nu puteþi formata unitatea “Memory Stick Duo”.
• Puneþi clapeta de protejare la scriere a cardului “Memory Stick Duo” în poziþia deblocat.
(pagina 128).
Numele fiºierului cu date nu este afiºat corect.
• Dacã structura directoarelor nu este conformã cu standardul universal va fi afiºat numai
numele fiºierului.
• Fiºierul este defect.
• Formatul fiºierului nu este acceptat de camera dumneavoastrã. (pagina 128).
Denumirea fiºierului de date clipeºte.
• Fiºierul este defect.
• Formatul fiºierului nu este acceptat de camera dumneavoastrã. (pagina 128).
106
Înregistrare
Consultaþi ºi secþiunea “Ajustarea imaginii în timpul înregistrãrii” (pagina 109).
Când apãsaþi butonul START / STOP nu se înregistreazã filme pe disc.
• Apare interfaþa de redare. Treceþi camera în starea de aºteptare pentru înregistrare
(pagina 38).
• Camera dvs. înscrie pe disc ultima imagine înregistratã.
• Spaþiul liber rãmas pe disc este insuficient. Folosiþi un disc nou, formataþi discul (numai
pentru DVD-RW/DVD+RV, pagina 72) sau ºtergeþi imaginile care nu sunt necesare
(pagina 54).
• Dacã utilizaþi unul dintre urmãtoarele discuri dupã ce a fost finalizat, aduceþi discul în
starea în care permite înregistrarea de noi scene (pagina 74) sau folosiþi un disc nou.
– DVD+RW
– DVD-RW înregistrat cu imagini de calitate HD (înaltã definiþie)
– DVD-RW (modul VIDEO) înregistrat cu imagini de calitate SD (definiþie standard)
• Camera video s-a încãlzit foarte tare. Opriþi camera ºi þineþi-o pentru o vreme într-un loc
rãcoros.
• A condensat umezealã pe disc. Opriþi camera ºi lãsaþi-o circa 1 orã într-un loc rãcoros
(p.132).
Nu puteþi înregistra o fotografie.
• Apare interfaþa de redare. Treceþi camera în starea de aºteptare pentru înregistrare
(pagina 38).
• Puneþi clapeta de protejare la scriere a cardului “Memory Stick Duo” în poziþia deblocat.
(pagina 128).
• Cardul “Memory Stick Duo” este complet ocupat. Utilizaþi un “Memory Stick Duo” nou
sau formataþi unitatea “Memory Stick Duo” respectivã (pagina 73), ori ºtergeþi imaginile
care nu sunt necesare (pagina 55).
• Nu puteþi o fotografia dacã folosiþi funcþiile :
– [SMTH SLW REC]
– [FADER]
– [D.EFFECT]
– [PICT. EFFECT]
• Nu puteþi înregistra o fotografie pe un disc din camera dvs. video
Indicatorul ACCESS este aprins chiar dacã aþi oprit înregistrarea.
• Camera dvs. înscrie pe disc ultima imagine înregistratã.
Unghiul de înregistrare diferã în funcþie de poziþia comutatorului POWER.
• Unghiul de înregistrare a imaginilor statice este mai larg decât cel de înregistrare a filmelor.
Nu se aude sunetul scos de obturator când fotografiaþi.
• Alegeþi pentru opþiunea [BEEP] varianta [ON] (pagina 85).
• Obturatorul nu emite sunete când folosiþi funcþia Dual Rec.
continuã...
107
Soluþionarea defecþiunilor
(continuare)
Bliþul nu funcþioneazã.
• Nu puteþi înregistra folosind bliþul în urmãtoarele cazuri :
– la fotografierea în timpul înregistrãrii de filme
– la folosirea funcþiei [SMTH SLW REC]
– la folosirea funcþiei [FADER]
– la folosirea funcþiei [PICT.EFFECT]
– la folosirea funcþiei [D. EFFECT]
– dacã sunt montate lentilele de conversie (opþionale)
• Nu puteþi folosi bliþul intern, chiar dacã este selectatã varianta Auto pentru bliþ sau
(Reducerea automatã a efectului de ochi roºii), împreunã cu :
– NightShot
– [SUPER NS]
– [SPOTLIGHT], [SUNSET&MOON] sau [LANDSCAPE] din [PROGRAM AE]
– [MANUAL] din [EXPOSURE]
– [SPOT METER].
Bliþul extern (opþional) nu funcþioneazã.
• Alimentarea bliþului extern nu este pornitã sau bliþul nu este corect montat.
Nu puteþi înregistra fotografii în mod continuu.
• Nu puteþi înregistra în mod continuu fotografii cu aceastã camerã video.
Durata realã a înregistrãrii unui film este mai micã decât durata estimatã de
înregistrare pe disc.
• La înregistrarea anumitor subiecte cum ar fi obiecte care se miºcã repede, timpul
disponibil pentru înregistrare poate fi mai scurt (paginile 15, 78).
Înregistrarea se opreºte.
• Camera video s-a încãlzit foarte tare. Opriþi camera ºi þineþi-o pentru o vreme într-un loc
rãcoros.
• A condensat umezealã pe disc. Opriþi camera ºi lãsaþi-o opritã timp de 1 orã într-un loc
rãcoros (pag.132).
Apare o diferenþã între punctul în care apãsaþi butonul START/STOP ºi
punctul în care începe /se terminã filmul înregistrat.
• La aceastã camerã poate exista o micã diferenþã între punctul în care aþi apãsat butonul
START /STOP ºi punctul în care începe /se terminã înregistrarea. Aceasta nu reprezintã
o disfuncþionalitate.
Raportul laturilor imaginilor filmului (16:9 / 4:3) nu poate fi modificat
• Raportul laturilor imaginilor filmului înregistrat la calitate HD (înaltã definiþie) este 16:9.
• Raportul laturilor imaginilor în cazul unui DVD+RW înregistrat la calitate standard (SD)
nu poate fi modificat. Formataþi din nou discul pentru a schimba raportul laturilor
imaginilor din film.
108
Ajustarea imaginii în timpul înregistrãrii
Consultaþi ºi secþiunea “Meniu de reglaj” (pagina 112).
Funcþia de focalizare automatã nu acþioneazã.
• Alegeþi pentru opþiunea [FOCUS] varianta [AUTO] (pagina 90).
• Condiþiile în care se desfãºoarã înregistrarea nu sunt adecvate focalizãrii automate.
Reglaþi manual focalizarea. (pagina 90).
Funcþia [STEADYSHOT] nu acþioneazã.
• Alegeþi pentru [STEADY SHOT] varianta [ON] (pagina 79).
• Funcþia [STEADYSHOT] este posibil sã nu poatã compensa vibraþiile excesive.
Funcþia BACK LIGHT nu acþioneazã.
• Funcþia BACK LIGHT (de iluminare din spate) este anulatã dacã
– pentru [EXPOSURE] alegeþi varianta [MANUAL] (pagina 91)
– dacã selectaþi [SPOT METER] (pagina 91).
Subiectele care traverseazã rapid cadrul pot apãrea deformate.
• Acesta se numeºte fenomen de plan focal. Nu reprezintã o disfuncþionalitate. Depinzând
de modul în care dispozitivul de imagine (senzorul CMOS) citeºte semnalele de imagine,
subiectul care traverseazã rapid cadrul poate apãrea deformat în funcþie de condiþiile de
înregistrare.
Pe ecran apar mici puncte albe, roºii, albastre sau verzi.
• Punctele apar când înregistraþi într-unul din modurile [SUPER NS] sau [COLOR SLOW
S] ºi nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Culoarea imaginii nu este corect afiºatã.
• Alegeþi pentru funcþia NIGHTSHOT varianta OFF (pagina 41).
Imaginea afiºatã este prea luminoasã, iar subiectul nu apare pe ecran.
• Alegeþi pentru funcþia NIGHTSHOT varianta OFF (pagina 41).
Imaginea ce apare pe ecran este prea întunecatã, iar subiectul nu este afiºat.
• Porniþi iluminarea ecranului LCD apãsând ºi þinând apãsat butonul DISP/BATT INFO
pentru câteva secunde (pagina 30).
Imaginea apare prea luminoasã, este instabilã sau apar modificãri ale culorii.
• Acestea apar când înregistraþi imagini la lumina unor lãmpi cu fluorescenþã, a unor becuri
cu sodiu sau cu mercur. În aceste cazuri renunþaþi la funcþia [PROGRAM AE] pentru
a diminua simptomele (pagina 91).
Apar benzi negre la înregistrarea unui ecran de televizor sau de calculator.
• Alegeþi pentru opþiunea [STEADYSHOT] varianta [OFF] (pagina 79).
109
Soluþionarea defecþiunilor
(continuare)
Telecomanda
Telecomanda furnizatã nu funcþioneazã.
• Alegeþi pentru [REMOTE CTRL] varianta [ON] (pagina 88).
• Introduceþi o baterie nouã în dispozitivul de prindere care îi este destinat, respectând
polaritatea pozitiv/negativ indicatã prin marcajele + /– (pagina 134).
• Îndepãrtaþi obstacolele dintre telecomandã ºi senzorul camerei video care îi este destinat.
• Nu îndreptaþi senzorul pentru telecomandã al camerei cãtre surse puternice de luminã
cum ar fi razele directe ale soarelui sau un bec deoarece este posibil ca aceasta sã nu
mai funcþioneze corespunzãtor.
• Scoateþi lentilele de conversie (opþionale) deoarece senzorul pentru telecomandã poate
fi acoperit de acestea.
Un alt echipament DVD nu funcþioneazã corespunzãtor atunci când folosiþi
telecomanda furnizatã.
• Alegeþi un alt mod de comandã decât DVD 2 pentru echipamentul DVD sau acoperiþi
senzorul pentru telecomandã al respectivului aparat cu hârtie neagrã.
În timpul redãrii unui disc cu camera video
Discul nu poate fi redat.
(VIEW IMAGES).
• Deplasaþi comutatorul POWER pentru a porni camera ºi apãsaþi
• În meniul HOME, atingeþi
(VIEW IMAGES), apoi [VISUAL INDEX].
• Verificaþi compatibilitatea discului (pag. 16).
• Introduceþi corect discul în aparat, cu partea de înregistrat spre corpul camerei. (pag. 33).
• Este posibil ca discul înregistrat, formata sau finalizat cu alte dispozitive sã nu poatã fi
redat cu camera video.
Imaginea redatã este distorsionatã.
• ªtergeþi discul cu pânza de curãþat (furnizatã, pag. 126).
Fotografiile stocate pe “Memory Stick Duo” nu sunt redate la dimensiunea
realã.
• Fotografiile înregistrate cu alte echipamente este posibil sã nu aparã la dimensiunea realã.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Fotografiile stocate pe “Memory Stick Duo” nu pot fi redate
• Fotografiile nu pot fi redate dacã aþi modificat fiºierele sau directoarele sau dacã aþi realizat
montaje ale datelor pe calculator. (În acest caz denumirea fiºierelor apare intermitent.)
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate (pag. 129).
• Fotografiile înregistrate cu alte echipamente este posibil sã nu poatã fi redate. Aceasta
nu reprezintã o disfuncþionalitate (pag. 129).
110
În interfaþa VISUAL INDEX, pe o imagine apare simbolul “
”.
• Este posibil ca preluarea datelor sã fi eºuat. Imaginea poate sã aparã corect dacã opriþi
alimentarea ºi o reporniþi ulterior sau dacã scoateþi ºi puneþi la loc cardul “Memory Stick
Duo”, de câteva ori.
• Acest simbol poate apãrea pe fotografiile înregistrate cu alte echipamente sau care au
fost editate pe calculator etc.
La redarea discului se aude un sunet slab sau sonorul nu se aude deloc.
• Mãriþi nivelul volumului (pag. 45).
• Nu este emis sonor când ecranul LCD este închis. Deschideþi ecranul LCD.
• Când înregistraþi sonorul alegând pentru opþiunea [MICREF LEVEL] (pag. 94) varianta
[LOW], este posibil ca sonorul înregistrat sã fie dificil de auzit.
• Nu puteþi înregistra sonorul în timpul folosirii [SMTH SLW REC].
Vizionarea la televizor
Nu puteþi vizualiza imaginile sau sã ascultaþi sonorul la un televizor conectat
prin cablul pentru componente video.
• Reglaþi [COMPONENT] în funcþie de cerinþele dispozitivului conectat (pagina 86).
• Dacã folosiþi un cablul pe componente video, aveþi grijã ca mufele roºie ºi albã ale cablului
de conectare A/V sã fie cuplate (pagina 49).
Nu puteþi vizualiza imaginea sau sã ascultaþi sunetul la televizorul conectat
prin cablul HDMI.
• Imaginile nu sunt transmise la ieºire prin mufa HDMI OUT în cazul în care conþin semnale
de protejare a drepturilor de autor.
Nu se aude sonorul.
• Dacã folosiþi un cablul pe componente video, aveþi grijã ca mufele roºie ºi albã ale cablului
de conectare A/V sã fie cuplate (paginile 49, 52).
• Când folosiþi conectorul S VIDEO, aveþi grijã ca mufele roºie ºi albã ale cablului de
conectare A/V sã fie cuplate (pagina 52).
Raportul laturilor la redare nu este corect când cuplaþi camera la televizor.
• Reglaþi opþiunea [TV TYPE] în funcþie de televizor (pagina 86).
Imaginile apar distorsionate la televizorul cu raportul laturilor 4:3.
• Aceasta se întâmplã când vizionaþi imagini înregistrate în format 16:9 (panoramic) la un
televizor care foloseºte formatul 4:3 TV. Alegeþi varianta corectã pentru opþiunea [TV
TYPE] (pagina 86) ºi redaþi imaginea.
111
Soluþionarea defecþiunilor
(continuare)
Redarea unui disc cu alte echipamente
Nu puteþi reda discul sau un anumit disc nu poate fi recunoscut.
• Pentru redarea unui disc înregistrat la o calitate a imaginilor HD (înaltã definiþie), aveþi
nevoie de un echipament compatibil cu formatul AVCHD (pagina 70).
• Curãþaþi discul folosind pânza de curãþare (pagina 126).
• Finalizaþi discul (pagina 66).
• Un disc înregistrat în modul VR nu poate fi redat cu un echipament care nu acceptã modul
VR. Verificaþi compatibilitatea în manualul de instrucþiuni al echipamentului de redare.
Redarea imaginii este distorsionatã.
• Curãþaþi discul folosind o pânzã moale (pagina 126).
Simbolul “
” apare pe imagini în meniul de disc sau în cel DVD.
• Încãrcarea datelor poate eºua când discul a fost finalizat. Pentru urmãtoarele discuri,
faceþi discul capabil sã primeascã înregistrãri suplimentare (pag. 74), apoi refaceþi meniul
disc finalizând din nou discul (pag. 68). Meniul de disc sau cel DVD poate fi afiºat corect
pentru urmãtoarele tipuri de discuri :
– DVD+RW
– DVD-RW înregistrat cu imagini de calitate HD (înaltã definiþie)
– DVD-RW (modul VIDEO) înregistrat cu imagini de calitate SD (definiþie standard)
Imaginea redatã îngheaþã un moment între scene.
• Imaginea poate îngheþa un moment între scene, în funcþie de echipamentul utilizat.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
• În cazul unui disc DVD+R DL, imaginea poate îngheþa un moment când se schimbã stratul
pe care se înregistreazã. Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Redarea nu trece la scena precedentã dacã apãsaþi butonul ..
• Dacã redarea traverseazã automat 2 titluri la camera video când este apãsat butonul .,
este posibil ca redarea sã nu se deplaseze la scena precedentã. Selectaþi scena doritã
din interfaþa meniului. Consultaþi manualul de instrucþiuni al echipamentului de redare
pentru informaþii suplimentare.
Meniu
Elementele de meniu apar de culoare gri.
• Nu puteþi selecta elementele de meniu afiºate de culoare gri în situaþia respectivã de
înregistrare/redare.
• Existã unele funcþii care nu pot fi activate simultan. Lista urmãtoare prezintã combinaþii
de funcþii ºi de elemente de meniu incompatibile.
112
Nu se poate utiliza
Din cauza urmãtoarelor reglaje
[PROGRAM AE]
NightShot, [SUPER NS], [COLOR SLOW S],
[OLD MOVIE], [TELE MACRO]
[SPOT METER]
NightShot, [SUPER NS]
[EXPOSURE]
NightShot, [SUPER NS]
[WHITE BAL.]
NightShot, [SUPER NS]
[ONE PUSH] din [WHITE BAL.]
[SMTH SLW REC]
[SPOT FOCUS]
[PROGRAM AE]
[SUPER NS]
[FADER], [D.EFFECT]
[COLOR SLOW S]
[FADER], [D.EFFECT], [PROGRAM AE]
[FADER]
[SUPER NS], [COLOR SLOW S], [D.EFFECT]
[D.EFFECT]
[SUPER NS], [COLOR SLOW S], [FADER]
[OLD MOVIE]
[PROGRAM AE], [PICT.EFFECT]
[PICT.EFFECT]
[OLD MOVIE]
[STEADYSHOT]
[SMTH SLW REC]
[EXP.FOCUS]
[SMTH SLW REC], [DIGITAL ZOOM]
[TELE MACRO]
[PROGRAM AE]
Nu puteþi utiliza [SUPER NS].
• Puneþi comutatorul NIGHTSHOT în poziþia ON.
[COLOR SLOW S] nu acþioneazã corect.
• Este posibil ca funcþia [COLOR SLOW S] sã nu acþioneze corect în întuneric total. Folosiþi
NightShot sau [SUPER NS].
Nu puteþi regla [LCD BL LEVEL].
• Funcþia [LCD BL LEVEL] nu poate fi reglatã dacã :
– la camera video, panoul LCD este închis cu ecranul spre exterior,
– camera este alimentatã de la adaptorul de reþea.
Nu puteþi utiliza [WIDE SELECT].
• Nu puteþi folosi [WIDE SELECT] împreunã cu :
– imagini de calitate HD (înaltã definiþie)
– imagini de calitate SD (definiþie standard) de pe DVD+RW
• Nu existã nici un disc în camera video.
continuã...
113
Soluþionarea defecþiunilor
(continuare)
Montajul filmelor pe disc
Discurile pe care puteþi realiza montaje cu camera dvs. video sunt :
• DVD–RW / DVD+RW ce conþin imagini de calitate HD (înaltã definiþie) ;
• DVD–RW (în modul VR) ce conþine imagini de calitate SD (definiþie standard).
Nu puteþi realiza montaje.
• Nu existã imagini înregistrate pe disc.
• Nu puteþi realiza montaje din cauza stãrii aflã imaginilor.
• Nu puteþi realiza montaje ale imaginilor care au fost protejate cu un alt echipament.
• Nu puteþi copia sau deplasa imagini de pe disc pe “Memory Stick Duo” sau invers.
Nu puteþi adãuga scene în Lista de redare.
• Discul este complet ocupat sau scenele adãugate depãºesc numãrul maxim, de 999.
ªtergeþi scenele care nu sunt necesare (pagina 54).
• Nu puteþi adãuga fotografii în Lista de redare.
Un film nu poate fi secþionat.
• Filmul este prea scurt pentru a putea fi secþionat.
• Un film care fost protejat cu un alt echipament nu poate fi secþionat.
O scenã nu poate fi ºtearsã.
• O scenã care fost protejatã cu un alt echipament nu poate fi ºtearsã.
Copiere / Montaj / Conectarea altor echipamente
Consultaþi ºi secþiunea “Vizionarea la televizor” (pag. 111).
La redarea unui disc nu se aude sonorul.
• Semnalul audio nu va fi transmis la ieºire când conectaþi un echipament exclusiv prin
conectorul S VIDEO. Conectaþi de asemenea mufele albã ºi roºie ale cablului de
conectare A/V (pagina 52).
Nu puteþi realiza corect operaþia de copiere dacã folosiþi cablul HDMI.
• Nu puteþi copia imagini folosind cablul HDMI.
Nu puteþi copia corect folosind cablul de conectare A/V.
• Cablul de conectare A/V nu este conectat în mod corespunzãtor. Aveþi grijã sã fie bine
conectat cablul la mufa adecvatã, spre exemplu la mufa de intrare a altui echipament
pentru copierea unei imagini de la camerã la respectivul aparat (pagina 62).
Nu puteþi tipãri cu o imprimantã PictBridge.
• Este posibil ca imprimanta sã nu poatã tipãri imagini implicate în montaje realizate la
calculator sau înregistrate cu alte echipamente. Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
114
Altele
Nu poate fi ºtearsã o imagine.
• Nu puteþi ºterge imagini de pe un DVD-R / DVD+R DL.
• În cazul unui DVD-RW (mod VIDEO) / DVD+RW, nu puteþi ºterge imaginile înregistrate
la calitate SD (definiþie standard).
• Nu puteþi ºterge imagini de pe un “Memory Stick Duo” care a fost protejat cu un alt
echipament.
Nu puteþi copia imagini de pe un disc pe “Memory Stick Duo”.
• Nu puteþi copia un film de pe un disc pe “Memory Stick Duo”, ca fotografie, în timpul
redãrii cu camera video.
Nu poate fi finalizat discul.
• Energia acumulatorului s-a consumat în tipul operaþiei de finalizare. Folosiþi adaptorul
de reþea.
• Discul este deja finalizat. Dacã folosiþi urmãtoarele tipuri de discuri, parcurgeþi procedura
de definalizare pentru a înregistra material suplimentar pe disc (pag. 74) :
– DVD+RW
– DVD-RW înregistrat cu imagini de calitate HD (înaltã definiþie)
– DVD-RW (modul VIDEO) înregistrat cu imagini de calitate SD (definiþie standard).
Nu puteþi realiza montaje sau sã înregistraþi materiale suplimentare pe un disc
folosind alte echipamente.
• Este posibil sã nu puteþi realiza cu alte echipamente, montaje ale unui disc înregistrat cu
camera dvs. video.
Titlul discului nu poate fi modificat.
• Nu se poate stabili un titlu pentru disc cu camera dvs. video.
Se aude un semnal sonor timp de 5 secunde.
• Temperatura camerei de luat vederi este foarte mare. Opriþi camera ºi lãsaþi-o o vreme
într-un loc rãcoros.
• A condensat umezealã pe disc. Opriþi camera ºi lãsaþi-o circa o orã ca sã se evapore
umezeala, apoi reporniþi aparatul (pag. 132).
• Au apãrut unele probleme legate de camera dvs. video. Scoateþi discul, reintroduceþi-l ºi apoi acþionaþi din nou camera.
Nu se poate definaliza discul.
• Nu puteþi finaliza urmãtoarele tipuri de discuri :
– DVD-R,
– DVD+R DL,
– DVD+RW înregistrat cu imagini de calitate SD (definiþie standard),
– DVD-RW (în modul VR) înregistrat cu imagini de calitate SD (definiþie standard)
continuã...
115
Soluþionarea defecþiunilor
(continuare)
Conectarea la calculator
La folosirea filmelor de pe disc, un calculator nu recunoaºte camera video.
• Instalaþi aplicaþia software Picture Motion Browser (pagina 98).
• Deconectaþi toate dispozitivele USB în afarã de tastaturã, mouse ºi camera video de la
calculator.
• Deconectaþi cablul atât de la calculator cât ºi de la camera video, reporniþi calculatorul,
apoi cuplaþi-le din nou, corect.
Nu puteþi utiliza aplicaþia software furnizatã, Picture Motion Browser, în cazul
unul calculator Macintosh.
• Nu puteþi utiliza aplicaþia software Picture Motion Browser în cazul calculatoarelor
Macintosh.
Nu puteþi vizualiza filmele de pe un disc redat cu camera dvs. video pe
monitorul unui calculator.
• Aveþi grijã sã introduceþi conectorul în direcþia corectã, apoi conectaþi ferm cablul USB
la mufa (USB) a camerei.
• Selectaþi [COMPUTER], apoi [ COMPUTER] din meniul HOME (pag. 61)
• Decuplaþi celelalte dispozitive USB – în afarã de tastaturã, mouse ºi camera video – de
la calculator.
Nu puteþi vizualiza fotografiile înregistrate pe un “Memory Stick Duo” la un
calculator.
• Introduceþi ferm unitatea “Memory Stick Duo” în direcþia corectã.
• Selectaþi [COMPUTER], apoi [ COMPUTER] din meniul HOME (pag. 61).
• Calculatorul nu recunoaºte unitatea “Memory Stick Duo” în cursul funcþionãrii camerei,
spre exemplu la redare sau la realizarea de montaje. Încheiaþi operaþia efectuatã de camerã
înainte de a o conecta din nou la calculator.
Simbolul de “Memory Stick Duo” ([Removable Disk]) nu apare la calculator.
• Introduceþi o unitate “Memory Stick Duo” în camera video.
• Decuplaþi celelalte dispozitive USB – în afarã de tastaturã, mouse ºi camera video de la
calculator.
• Selectaþi [COMPUTER], [ COMPUTER] din meniul HOME (pag. 61).
• Calculatorul nu recunoaºte unitatea “Memory Stick Duo” în cursul funcþionãrii camerei,
spre exemplu la redare sau la realizarea de montaje. Încheiaþi operaþia efectuatã de camerã
înainte de a o conecta din nou la calculator.
Aplicaþia software Picture Motion Browser nu funcþioneazã corect.
• Închideþi aplicaþia software Picture Motion Browser, apoi reporniþi calculatorul Windows.
116
Soluþionarea defecþiunilor
(continuare)
În timpul utilizãrii aplicaþiei Picture Motion Browser apare un mesaj de
eroare.
• Închideþi mai întâi aplicaþia Picture Package, apoi deplasaþi comutatorul POWER al
camerei video într-un alt mod de funcþionare.
Filmul, fotografiile sau sunetul camerei nu sunt corect redate de calculator.
• Când conectaþi camera la un calculator care nu este compatibil cu Hi-Speed USB (USB
2.0), este posibil ca acesta sã nu poatã reda corect filmul, fotografiile sau sunetul.
Aceasta nu afecteazã însã filmul, fotografiile sau sunetul copiate pe calculator.
• În funcþie de calculatorul pe care îl folosiþi, filmele redate ºi sunetul se pot întrerupe
temporar, fãrã a fi afectate însã filmele ºi sunetul copiate pe calculator.
Nu puteþi scrie date de pe calculator pe un disc aflat în camera video.
• Discul nu este compatibil cu camera dvs. Folosiþi un disc compatibil (pag. 16).
• Nu puteþi scrie date pe un disc aflat în drive-ul DVD al camerei dvs. video decât dacã
folosiþi aplicaþia Picture Motion Browser.
Fiºierul transferat de la calculator nu este scris pe unitatea “Memory Stick
Duo” din camera video.
• Cablul USB (furnizat) nu a fost detaºat cu respectarea procedurii corecte. Conectaþi din
nou camera video la calculator ºi transferaþi datele.
Interfaþa de redare trece în starea de pauzã sau este distorsionatã.
• Dacã discul înregistrat este redat de cãtre camera dvs. video conectatã la calculator, este
posibil ca imaginea sã nu fie redatã cursiv, în funcþie de viteza de transfer. Introduceþi
discul în drive-ul DVD al calculatorului pentru o redare cursivã.
• Verificaþi din nou dacã este adecvatã configuraþia calculatorului pentru redarea de filme
(pagina 96).
• Închideþi toate aplicaþiile cu excepþia “Player for AVCHD” de la calculator.
Un disc nu poate fi redat.
• Folosiþi aplicaþia “Player for AVCHD” furnizatã pentru redarea unui disc înregistrat cu
imagini la calitate HD (înaltã definiþie). Nu poate fi folosit un player standard de disc.
Dacã se lanseazã p altã aplicaþie software când este introdus în calculator discul cu
imagini la calitate HD (înaltã definiþie), închideþi-o.
Interfaþa afiºatã de fapt sau mesajul care apare diferã faþã de cele indicate în
Ghidul de iniþiere.
• Interfaþa sau mesajul pot fi diferite de cele din Ghidul de iniþiere.
117
Indicatoare ºi mesaje de avertizare
Afiºaj de autodiagnosticare /
Indicatoare de avertizare
Dacã indicatoarele apar pe ecranul LCD sau
în vizor, verificaþi urmãtoarele. Unele
simptome pot fi rezolvate chiar de dvs. Dacã
problema persistã cu toate cã aþi încercat de
mai multe ori soluþiile sugerate, contactaþi
dealer-ul dvs. Sony sau un service Sony
autorizat.
C : (sau E : ) ss : ss (Afiºaj de
autodiagnosticare)
C : 04 : ss
• Este utilizat un acumulator care nu este
“InfoLITHIUM”. Folosiþi un
acumulator “InfoLITHIUM”. (pag. 130)
• Cuplaþi ferm conectorul DC al
adaptorului de reþea la mufa DC IN a
camerei dvs. (pag. 26).
C : 13 : ss
• Discul este nepotrivit. Folosiþi un disc
compatibil cu camera video (pag. 16).
• Discul este murdar sau zgâriat. Curãþaþi
discul cu o pânzã moale (pag. 126).
C : 21 : ss
• A condensat umezealã pe disc. Opriþi
camera de luat vederi ºi lãsaþi-o cel
puþin o orã înainte de a o mai folosi
(pag. 132).
C : 32 : ss
• Au apãrut simptome care nu au fost
descrise anterior. Scoateþi ºi apoi
reintroduceþi discul în aparat, dupã
care încercaþi din nou sã acþionaþi
camera video.
• Decuplaþi sursa de alimentare.
Reconectaþi-o ºi acþionaþi din nou
camera video.
• Reporniþi camera video.
E : 20 : ss / E : 31 : ss / E : 40 : ss/
E : 61 : ss / E : 62 : ss / E : 91 : ss/
E : 94 : ss
• A apãrut o disfuncþionalitate pe care nu
o puteþi rezolva dvs. Contactaþi un
dealer local Sony sau un service Sony
autorizat. Aduceþi la cunoºtinþa
specialiºtilor codul de 5 caractere ce
începe cu litera “E” care a fost afiºat.
118
101-0001(Indicator de avertizare
referitor la fiºiere)
Indicatorul clipeºte rar :
• Fiºierul este deteriorat.
• Fiºierul nu poate fi citit.
(Indicator de avertizare
referitor la discuri)
Indicatorul clipeºte rar :
• Nu este introdus nici un disc în aparat*.
• Pentru înregistrarea filmelor au rãmas
mai puþin de 5 minute.
Indicatorul clipeºte des :
• În aparat este introdus un disc care nu
poate fi recunoscut.*
• În camera video este introdus un disc
finalizat în cursul stãrii de aºteptare
pentru înregistrare.
• Discul este complet înregistrat*
• Este introdus un disc care nu poate fi
inscripþionat sau citit, spre exemplu un
disc cu o singurã faþã, aºezat cu partea
activã spre exterior.
• Discul este înregistrat în alt sistem TV
color decât cel acceptat de camera dvs.
video când este selectat
(Film).*
Z (Indicator de avertizare pentru
scoaterea discului din aparat)*
Indicatorul clipeºte des :
• A fost introdus un disc care nu poate
fi recunoscut.
• Discul este complet înregistrat.
• Este posibil sã fi apãrut o problemã
legatã de drive-ul de disc al camerei.
• În camera video este introdus un disc
finalizat (pagina 66).
E (Indicator de avertizare
privind
nivelul
energiei
acumulatorului)
Indicatorul clipeºte rar :
• Acumulatorul este aproape consumat.
• În funcþie de condiþiile de funcþionare,
de cele de mediu sau de starea
acumulatorului, indicatorul E poate fi
afiºat intermitent chiar dacã perioada
rãmasã de funcþionare este de încã
aproximativ 20 de minute.
% (Indicator de avertizare privind
condensarea umezelii)*
Indicatorul clipeºte rar :
• Decuplaþi sursa de alimentare ºi lãsaþi
camera video opritã cel puþin 1 orã
înainte de a o mai folosi (pag. 132).
(Indicator de avertizare privind
temperatura ridicatã)
Indicatorul clipeºte rar :
• Temperatura camerei este ridicatã. Opriþi
camera ºi lãsaþi-o o vreme într-un loc
rãcoros.
Indicatorul clipeºte des* :
• Temperatura camerei este extrem de
ridicatã. Opriþi camera ºi lãsaþi-o o
vreme într-un loc rãcoros.
(Indicator de avertizare relativ
la “Memory Stick Duo”)
• Nu este introdusã nici o unitate
“Memory Stick Duo” în aparat (pg. 35).
(Indicator de avertizare privind
unitatea de memorie “Memory
Stick Duo”)*
• Memoria “Memory Stick Duo” este
deterioratã.
• Cardul “Memory Stick Duo” nu este
corect formatat (pagina 73, 128).
(Indicator de avertizare relativ
la o unitate de memorie “Memory
Stick Duo” incompatibilã)*
• În aparat este introdus un card de
memorie “Memory Stick Duo”
incompatibil (pag. 73, 128).
- (Indicator de avertizare
privind protejarea la scriere a
memoriei “Memory Stick Duo”)*
• Clapeta de protejare la scriere a
memoriei “Memory Stick Duo” este
în poziþia blocat (pagina 128).
• Accesul la cardul “Memory Stick Duo”
a fost restricþionat cu un alt echipament.
(Indicator de avertizare cu
privire la bliþ)*
Indicatorul clipeºte rar :
• În timpul încãrcãrii.
Indicatorul clipeºte des :
• Existã o problemã legatã de bliþ.
(Indicator de avertizare cu
privire la agitarea camerei)
• Cantitatea de luminã nu este suficientã,
astfel cã apar cu uºurinþã miºcãri
involuntare ale camerei. Folosiþi bliþul.
• Camera video este instabilã, aºa cã apar
cu uºurinþã miºcãri involuntare ale
camerei. Þineþi camera nemiºcatã, cu
ambele mâini ºi înregistraþi imaginea.
Indicatorul de avertizare cu privire la
agitarea camerei nu dispare însã.
* Se aude o melodie când indicatorii de avertizare
apar pe ecran (pagina 85).
Descrierea mesajelor de
avertizare
Dacã sunt afiºate mesajele prezentate în
continuare, urmaþi instrucþiunile de mai jos :
x Drive
Z Drive error. Turn on power again.
(A apãrut o problemã legatã de drive.
Reporniþi alimentarea.)
• A apãrut o problemã legatã de drive-ul
de disc. Opriþi ºi reporniþi.
x Condensarea umezelii
% Moisture condensation. Turn off
for 1H. (A condensat umezeala. Opriþi
aparatul pentru o orã.) (pag. 132)
% Condensation. Cannot open.
Remove disc later (Condensare
umezealã. Nu se poate deschide.
Scoateþi discul mai târziu.) (p. 132)
continuã...
119
Indicatoare ºi mesaje de avertizare
x Disc
Overheated. Recording on disc
disabled.
(Supraîncãlzire.
Înregistrarea pe disc este dezactivatã.)
Overheated. Cannot open. Try
later (Supraîncãlzire. Nu se poate
deschide. Încercaþi mai târziu.)
Overheated. Cannot activate
function. Wait a while and try again
later (Supraîncãlzire. Nu se poate
activa funcþia. Aºteptaþi puþin ºi
încercaþi din nou.)
Z Recording on disc disabled.
(Înregistrare pe disc dezactivatã.)
• A apãrut o disfuncþionalitate legatã de
disc ºi nu mai poate fi folosit.
Scene number on disc is full.
(S-a atins numãrul maxim de scene
acceptat pe disc.)
• ªtergeþi scenele care nu sunt necesare
(pag. 54)
Z Disc full. Cannot record. (Discul
este complet ocupat. Nu se mai poate
înregistra)
• ªtergeþi scenele care nu sunt necesare
(pag. 54).
Playback prohibited. (Redarea
interzisã)
• Aþi încercat sã redaþi un disc
incompatibil cu camera video.
• Aþi încercat sã redaþi o imagine
înregistratã cu semnal de protecþie a
drepturilor de autor.
Z Disc finalized. Cannot record on
disc. (Discul este finalizat. Nu se mai
poate înregistra pe disc.)
• Un DVD-R / DVD+R DL finalizat nu
poate fi înregistrat. Folosiþi un disc
nou.
Z Disc finalized. Function is not
available. (Discul este finalizat.
Funcþia nu este disponibilã.)
120
(continuare)
Z Need to unfinalized. (Discul
trebuie definalizat.)
• Pentru a înregistra pe un disc finalizat
de tipul DVD+RW / DVD-RW (în modul
VIDEO, în cazul unor imagini la calitate
SD -definiþie standard), definalizaþi-l
(pag. 74)
Records movies in 16:9. Format to
set. (Înregistreazã filme cu raportul
laturilor imaginilor de 16:9. Formataþi
pentru a-l modifica.) (pag. 72)
Records movies in 4:3. Format to set.
(Înregistreazã filme cu raportul laturilor
imaginilor de 4:3. Formataþi pentru
a-l modifica.) (pag. 72)
Z Disc error. Remove disc. (Eroare
de disc. Scoateþi discul.)
• Camera nu poate recunoaºte discul
deoarece este incompatibil, din cauza
zgârieturilor sau a faptului cã discul
este incorect introdus etc.
Z Disc error. Unsupported format.
(Eroare de disc. Format incompatibil.)
• Discul este înregistrat în alt format
decât cel acceptat de camera dvs.
Formatarea discului îl poate face
utilizabil pentru camera dvs. de luat
vederi (numai pentru DVD-RW /
DVD+RW) (pag. 72).
Data error. (Eroare legatã de date.)
• A apãrut o eroare în timpul citirii sau
inscripþionãrii datelor pe disc.
Access error. (Eroare de acces.)
• A apãrut o eroare în timpul citirii sau al
inscripþionãrii datelor pe disc.
Cannot play back or edit playlist on
this disc. (Nu pot fi redate sau editate
liste de redare pe respectivul disc.)
x “Memory Stick Duo”
Reinsert the Memory Stick.
(Reintroduceþi cardul Memory Stick.)
• Reintroduceþi de câteva ori cardul
“Memory Stick Duo” în camera video.
Dacã ºi dupã aceasta indicatorul
clipeºte, este posibil ca unitatea
“Memory Stick Duo” sã fie deterioratã.
Încercaþi sã introduceþi o altã memorie
în aparat.
This is a read-only Memory Stick.
(Aceastã unitate de memorie Memory
Stick poate fi doar citit㠖read-only).
• Introduceþi un card “Memory Stick
Duo” inscriptibil.
Incompatible type of Memory
Stick. (Memoria “Memory Stick” este
incompatibilã.)
• Tipul de memorie “Memory Stick Duo”
folosit este incompatibil cu camera dvs.
video (pagina 128).
This Memory Stick is not formatted
correctly. (Aceastã unitate de memorie
nu este corect formatatã).
• Verificaþi formatul, apoi formataþi
memoria “Memory Stick Duo” cu
camera video dacã este necesar
(paginile 73, 128).
Cannot record. The Memory Stick is
full. (Nu se poate înregistra. Cardul
Memory Stick este complet ocupatã).
• ªtergeþi imaginile care nu vã sunt
necesare (pagina 55).
Cannot record still pictures (Nu se pot
înregistra fotografii) (pagina 107).
- The Memory Stick is locked.
Check the tab. (Unitatea de memorie
este protejatã la scriere. Verificaþi
poziþia clapetei de protejare.) (p. 128).
Memory Stick has been removed.
Process canceled. (Unitatea Memory
Stick a fost scoasã. Procesul este
anulat.)
Memory Stick folders are full.
(Directoarele din Memory Stick sunt
complet ocupate.)
• Nu puteþi crea un numãr de directoare
mai mare de 999MSDCF. Directoarele
create nu pot fi ºterse cu ajutorul
camerei.
• Va trebui sã formataþi cardul “Memory
Stick Duo” (pag. 73) sau sã le ºtergeþi
cu ajutorul calculatorului.
Do not eject Memory Stick during
writing. (Nu scoateþi unitatea Memory
Stick în timpul scrierii).
Cannot save still picture. (Nu poate
stoca fotografia).
• Dacã folosiþi funcþia Dual Rec, nu
scoateþi suportul media de înregistrare
a fotografiilor din camera video pânã
ce nu se încheie înregistrarea ºi
înregistrarea fotografiilor nu se încheie
(pagina 40).
No more still pictures during movie
recording. (Nu se mai poate fotografia
în timpul înregistrãrii de filme).
• Aþi încercat sã înregistraþi mai multe de
3 fotografii, trei fiind numãrul maxim de
fotografii ce poate fi înregistrat de-o
datã, la folosirea funcþiei Dual Rec (pag.
40).
x Imprimantã compatibilã cu
standardul PictBridge
Check the connected device.
(Verificaþi dispozitivul conectat.)
• Opriþi ºi reporniþi imprimanta, apoi
decuplaþi cablul USB ºi reconectaþi-l.
Not connect to PictBridge compatible
printer. (Nu s-a conectat o imprimantã
compatibilã cu standardul PictBridge.)
• Opriþi ºi reporniþi imprimanta, apoi
decuplaþi cablul USB ºi reconectaþi-l.
Error. Cancel the task. (Eroare.
Renunþã la operaþie.)
• Verificaþi imprimanta.
121
Indicatoare ºi mesaje de avertizare
Cannot print. Check the printer. (Nu
se poate imprima. Verificaþi
imprimanta.)
• Opriþi ºi reporniþi imprimanta, apoi
decuplaþi cablul USB ºi reconectaþi-l.
x Bliþ
Charging... Cannot record still
images. (Se încarcã... Nu pot fi
înregistrate fotografii.)
• Încercaþi sã înregistraþi o fotografie în
timp ce bliþul (opþional) se încarcã.
Flash cannot charge. Not available.
(Nu se poate încãrca bliþul. Nu este
disponibil.)
• A apãrut o problemã legatã de bliþ.
Lens accessory attached. Cannot use
flash. (Sunt ataºate lentile ale
accesoriilor. Nu puteþi folosi bliþul),
pagina 40.
x Altele
E Please connect AC adaptor. (Vã
rugãm conectaþi adaptorul de reþea.)
• Aþi încercat sã finalizaþi, sã formataþi
sau sã definitivaþi un disc în condiþiile
în care acumulatorul are prea puþinã
energie. Folosiþi adaptorul de reþea ca
sursã de alimentare pentru a evita
epuizarea energiei în cursul acestor
operaþii.
Playlist full / No further selection is
possible. (Lista de redare completã. /
Nu mai puteþi efectua selecþii.)
• Nu puteþi crea o Listã de redare cu mai
mult de 999 de scene (pag. 57).
• Puteþi selecta pânã la 100 de imagini,
simultan, pentru lista de redare (pag.
57).
Data protect. (Date protejate.)
• Discul a fost protejat cu un alt
echipament.
122
(continuare)
Cannot divide. (Nu puteþi diviza.)
• Nu puteþi diviza un film care este foarte
scurt.
Recovering data.
Avoid any
vibration. (Se recupereazã date. Evitaþi
orice vibraþii.)
• Camera dvs. încearcã sã recupereze
automat datele, dacã inscripþionarea
acestora nu s-a efectuat corespunzãtor.
Cannot recover data. (Nu se pot
recupera datele.)
• Inscripþionarea datelor pe disc a eºuat.
S-a încercat recuperarea datelor, însã
operaþia nu a avut succes.
Please wait. (Vã rugãm aºteptaþi.)
• Mesajul este afiºat dacã scoaterea
discului din aparat dureazã mai mult
timp. Porniþi camera ºi lãsaþi-o neatinsã
timp de circa 10 minute fãrã a o supune
la vibraþii.
Possibility of problem with disc. (Poate
fi o problemã legatã de disc.)
• Procesul de scoatere a discului din
aparat a eºuat. Probabil discul are o
problemã.
Informaþii suplimentare
Utilizarea camerei video în strãinãtate
Alimentare
Puteþi folosi camera dvs. video în orice þarã/
regiune utilizând adaptorul de reþea ce v-a
fost furnizat împreunã cu camera. Tensiunea
de alimentare poate fi cuprinsã între 100 V ºi
240 V în curent alternativ, iar frecvenþa de
50/60 Hz.
Vizualizarea
imaginilor
înregistrate la calitate HD
(înaltã definiþie)
În þãrile / regiunile unde este acceptat
sistemul 1080 / 50i, puteþi vizualiza imagini
la aceeaºi calitate înaltã (HD) ca ºi imaginile
înregistrate. Este necesar un aparat TV (sau
un monitor) în sistem PAL compatibil
sistemul 1080 / 50i care sa aibã mufe pe
componente ºi de intrare AUDIO/
VIDEO.Trebuie conectat atât un cablu A/V
cât ºi unul video pe componente.
Vizualizarea
imaginilor
înregistrate la calitate SD
(definiþie standard)
Relativ la sistemele TV de
culoare
Camera dvs. video este una ce se bazeazã
pe sistemul PAL. Dacã vreþi sã vedeþi
imaginile redate la televizor, acesta trebuie
sã fie un aparat TV în sistem PAL cu o mufã
de intrare AUDIO/VIDEO.
Sistem
Folosit în
PAL
Australia, Austria, Belgia,
China, Republica Cehia,
Danemarca,
Elveþia,
Finlanda, Germania, Hong
Kong, Italia, Kuwait,
Malaysia, Marea Britanie,
Norvegia, Noua Zeelandã,
Olanda, Polonia, Portugalia,
Singapore,
Republica
Slovacia, Spania, Suedia,
Tailanda, Ungaria etc.
PAL – M
Brazilia
PAL – N
Argentina,
Uruguay
NTSC
Insulele Bahamas, Bolivia,
Canada, America Centralã,
Chile, Columbia, Ecuador,
Filipine, Guyana, Jamaica,
Japonia, Korea, Mexic, Peru,
S.U.A., Surinam, Taiwan,
Venezuela etc.
SECAM
Bulgaria, Franþa, Guiana,
Iran, Irak, Monaco, Rusia,
Ukraina etc.
Pentru a vizualiza imagini înregistrate la
calitate standard (SD), este necesar un
aparat TV în sistem PAL cu mufe de intrare
AUDIO/VIDEO.Trebuie conectat un cablu
A/V.
Paraguay,
123
Utilizarea camerei video în strãinãtate (continuare)
Potrivirea simplã a ceasului stabilind diferenþele temporale
Puteþi potrivi cu uºurinþã ceasul stabilind diferenþa de fus orar atunci când cãlãtoriþi în
strãinãtate. Alegeþi
(SETTINGS) T [CLOCK / LANG] T [AREA SET] (diferenþa de
fus orar) ºi [SUMMERTIME] (ora de varã) din meniul HOME. (pagina 31).
Diferenþa de fus orar
Cod de Diferenþa
arie
de fus
orar
Cod de Diferenþa
arie
de fus
orar
Regiune
1
GMT
Lisabona, Londra
17
+11:00
I. Solomon
2
+01:00
Berlin, Paris
18
+12:00
Fiji, Wellington
Helsinki, Cairo,
Istambul
19
–12:00
Eniwetok,Kwajalein
20
–11:00
I. Midway, Samoa
21
–10:00
Hawaii
22
–09:00
Alaska
23
–08:00
LosAngeles, Tijuana
24
–07:00
Denver, Arizona
25
–06:00
Chicago, MexicoCity
26
–05:00
New York, Bogota
27
–04:00
Santiago
28
–03:30
St. John’s
29
–03:00
Brasilia, Montevideo
30
–02:00
FernandodeNoronha
31
–01:00
Azores, I. Capului Verde
3
124
Regiune
+02:00
4
+03:00
Moscova, Nairobi
5
+03:30
Teheran
6
+04:00
Abu Dhabi, Baku
7
+04:30
Kabul
8
+05:00
Karachi, Islamabad
9
+05:30
Calcutta, New Delhi
10
+06:00
Almaty, Dhaka
11
+06:30
Rangoon
12
+07:00
Bangkok, Jakarta
13
+08:00
HongKong,Singapore,
Beijing
14
+09:00
Seoul, Tokyo
15
+09:30
Adelaide, Darwin
16
+10:00
Melbourne,Sydney
Despre discuri
Consultaþi pagina 16 pentru detalii
legate de discurile care pot fi utilizate
cu aceastã camerã video.
Simbol A
Note privind utilizarea
• Pentru a menþine discurile curate, prindeþi-le de muchie ºi susþineþi-le uºor cu
degetul în zona centralã. Nu atingeþi
suprafaþa pe care se înregistreazã (partea
opusã celei tipãrite, în cazul în care discul
are o singurã faþã inscripþionabilã).
• Înainte de înregistrare, curãþaþi discul de
praf ºi de amprente digitale ºtergându-l
cu o pânzã moale. În caz contrar este posibil
sã nu puteþi înregistra sau reda în anumite
situaþii acel disc.
• Când puneþi discul în camera dvs., apãsaþi-l ferm pânã ce se aude un clic. Dacã este
afiºat mesajul [C:13:ss] pe ecranul LCD,
deschideþi capacul ºi aºezaþi din nou, mai
bine discul.
• Nu lipiþi nici un fel materiale de suprafaþa
discului, cum ar fi abþibilduri, deoarece
acesta se va dezechilibra putând produce
defecþiuni fie ale discului, fie ale camerei
de luat vederi.
Folosirea discurilor cu douã
feþe active
Discurile cu douã feþe active vã permit sã
înregistraþi pe ambele pãrþi ale lor.
x Înregistrarea pe faþa A
Introduceþi discul în camera video cu faþa
marcatã în centru cu indicaþia A îndreptatã
spre exterior, pânã ce se aude un clic.
Plasaþi simbolul A spre exterior.
Înregistrarea se efectueazã pe partea
din spate.
• La folosirea unui disc cu douã feþe active,
aveþi grijã sã nu îi murdãriþi suprafeþele cu
amprente digitale.
• Când este folosit un disc cu douã feþe de
cãtre camera dvs., înregistrarea / redarea
au loc numai pe faþa respectivã. Nu puteþi
comuta pentru a înregistra sau reda faþa
cealaltã a discului.
Când înregistrarea / redarea unei feþe se
încheie, scoateþi discul din camera video
ºi întoarceþi-l pentru a avea acces la
cealaltã faþã.
• Efectuaþi urmãtoarele operaþii pentru
fiecare parte a unui disc cu douã feþe
active :
– Finalizare (pagina 66),
– Definalizare (pagina 74),
– Formatare (pagina 72).
continuã...
125
Despre discuri (continuare)
Îngrijirea ºi pãstrarea discurilor
• Pãstraþi discurile curate deoarece în caz
contrar calitatea semnalului audio ºi video
putându-se diminua.
• Pentru curãþarea discului folosiþi pânza
care v-a fost furnizatã. Efectuaþi miºcãrile
de ºtergere dinspre centru spre margine.
Pentru a înlãtura murdãria, curãþaþi discul
cu o bucatã de pânzã moale, uºor umezitã
cu apã, apoi ºtergeþi umezeala cu o altã
bucatã de pânzã moale, uscatã. Nu folosiþi
solvenþi cum ar fi benzina, tinerul, agenþi
de curãþare disponibili în comerþ sau
spray-uri antistatice pentru LP-urile de
vinil deoarece pot deteriora discul.
• Nu expuneþi discurile la radiaþii solare
directe ºi nici nu le lãsaþi în locuri cu
umiditate ridicatã.
• Pentru deplasare ºi pãstrare, puneþi discul
în cutia sa.
• Puteþi scrie numai pe partea opusã celei
de inscripþionat, folosind un marker
dedicat. Aºteptaþi pânã se usucã. Nu
încãlziþi discul ºi nu folosiþi obiecte
ascuþite, cum ar fi un creion, pentru a scrie
pe discuri. Nu încercaþi sã uscaþi suprafaþa
discului prin încãlzire. Nu puteþi scrie sau
aplica marcaje pe discurile cu douã feþe
înregistrabile.
126
Despre formatul AVCHD
Camera dvs. video digitalã conþine funcþii
de înregistrare atât pentru formatul AVCHD
cât ºi pentru cel DVD.
Ce este formatul AVCHD ?
Formatul AVCHD este un format de înaltã
definiþie pentru camerele video digitale
utilizat pentru înregistrarea semnalului HD
(înaltã definiþie), corespunzãtor uneia dintre
specificaþiile 1080*1 sau 720p*2, ce foloseºte
o tehnologie eficientã de codare a datelor
de compresie. Formatul MPEG-4 AVC / H.264
este adoptat pentru compresia datelor video,
iar sistemul Dolby Digital sau Linear PCM
este utilizat pentru compresia datelor audio.
Formatul MPEG-4 AVC / H.264 este capabil
sã comprime imaginile cu o eficienþã mai mare
decât cea caracteristicã formatului obiºnuit
de compresie a imaginilor. Formatul MPEG4 AVC / H.264 permite înregistrarea
semnalului video HD (înaltã definiþie) cu
camera video digitalã pe discuri DVD de 8
cm.
Înregistrarea ºi redarea cu
camera video
Bazându-se pe formatul AVCHD, camera
dvs. video înregistreazã imagini la calitate
HD (înaltã definiþie), menþionat mai jos.
Semnal video :
Formatul AVCHD 1440 ×1080/50i
Semnal audio :
Dolby Digital 5,1 canale
Suportul media :
Discuri 8 cm DVD-RW, DVD-R, DVD+RW,
DVD+R DL
• DVD-urile înregistrate în alt format AVCHD
decât cele mai sus menþionate nu pot fi
redate cu camera dvs. Discurile DVDRAM de 8 cm nu pot fi înregistrate sau
redate de aceastã camerã.
Pe lângã imagini de calitate HD (înaltã
definiþie), camera dvs. poate înregistra
imagini la calitate standard (SD) în format
DVD obiºnuit.
*1 : specificaþie 1080i
Specificaþie pentru definiþie înaltã care
utilizeazã 1080 linii de baleiere efectivã
ºi sistemul intercalat.
*2 : specificaþie 720p
Specificaþie pentru definiþie înaltã care
utilizeazã 720 linii de baleiere efectivã ºi
sistemul progresiv.
127
Despre “Memory Stick”
“Memory Stick” este un suport de
înregistrare cu circuite integrate compact ºi
portabil a cãrui capacitate este mai mare
decât a unei dischete.
Pentru aceastã camerã video puteþi utiliza
numai carduri “Memory Stick Duo”, care au
dimensiunea de aproximativ douã ori mai
micã faþã de un “Memory Stick”.
Tipurile de “Memory Stick Duo” ce pot fi
utilizate pentru aceastã camerã sunt
prezentate în tabelul urmãtor. Nu putem
garanta însã funcþionarea adecvatã a tuturor
tipurilor de “Memory Stick Duo” (consultaþi
lista de mai jos pentru detalii).
Tipul de “Memory
Înregistrare/
Stick”
Redare
“Memory Stick”
(fãrã Magic Gate)
—
“Memory Stick Duo”*1
(fãrã Magic Gate)
a
“MagicGate Memory Stick”
—
“Memory Stick Duo”*
(cu Magic Gate)
a*2*3
“MagicGate Mem. Stick Duo”*1
a*3
“Memory Stick PRO”
—
“Memory Stick PRO Duo”*1
a*2*3
1
*1 Dimensiunea unui card “Memory Stick Duo”
este aproximativ jumãtate faþã de cu unul
“Memory Stick”.
*2 Tipuri de “Memory Stick” care acceptã o
vitezã mare de transfer al datelor. Viteza de
transfer variazã în funcþie de echipamentul
folosit.
*3 MagicGate este o tehnologie de protejare a
drepturilor de autor care foloseºte tehnologia
de criptare a datelor. Datele care utilizeazã
tehnologia MagicGate nu pot fi însã
înregistrate sau redate cu aceastã camerã.
128
• Formatul pentru fotografii : Camera dvs.
comprimã ºi înregistreazã datele de
imagine în format JPEG (Joint
Photographic Experts Group). Extensia
fiºierelor este “.JPG”.
• Nu se garanteazã funcþionarea cu aceastã
camerã a unei unitãþi “Memory Stick Duo”
formatate la calculator (Windows / Mac).
• Denumirile fiºierelor de fotografii :
– 101-0001 : Aceastã denumire de fiºier
apare pe ecranul camerei dvs.
– DSC00001.JPG : Aceastã denumire de
fiºier apare pe monitorul unui calculator.
• Durata de citire/scriere a datelor diferã în
funcþie de utilizarea combinatã a unei
unitãþi “Memory Stick Duo” cu alt
dispozitiv compatibil “Memory Stick”.
Despre unitãþile “Memory Stick
Duo” cu clapetã de protejare la
scriere
Pentru a proteja imaginile de ºtergerea
accidentalã, puneþi clapeta de protejare la
scriere a unitãþii “Memory Stick Duo” în
poziþia LOCK (blocat), folosind un obiect
cu vârf ascuþit.
Note privind utilizarea
Datele de imagine se pot deteriora în
urmãtoarele cazuri. Nu se acordã
compensaþii pentru datele pierdute.
• Dacã scoateþi unitatea “Memory Stick
Duo”, dacã opriþi alimentarea camerei sau
dacã scoateþi acumulatorul pentru a-l
înlocui în timpul citirii sau scrierii datelor
de pe/ pe “Memory Stick Duo” (cât timp
indicatorul luminos de acces este luminos
sau clipeºte).
• Dacã utilizaþi unitatea “Memory Stick
Duo” în apropierea unor magneþi sau în
câmpuri magnetice.
Vã recomandãm sã realizaþi copii de
siguranþã ale tuturor datelor importante pe
hard diskul unui calculator.
x Note privind manevrarea unui card
“Memory Stick”
La manevrarea unui card “Memory Stick
Duo” þineþi seama de urmãtoarele :
• Nu apãsaþi tare când scrieþi ceva în zona
de notare.
• Nu puneþi etichete pe cardul “Memory
Stick Duo” ºi nici pe adaptorul Memory
Stick Duo.
• Când deplasaþi sau depozitaþi memoria
“Memory Stick Duo” , puneþi-o în cutia
cu care v-a fost furnizatã.
• Nu atingeþi cu mâna sau cu obiecte
metalice bornele unitãþii de memorie
“Memory Stick Duo”.
• Nu loviþi, nu îndoiþi, nu forþaþi ºi nu scãpaþi
pe jos unitatea de memorie “Memory Stick
Duo”.
• Nu dezasamblaþi ºi nu modificaþi unitatea
“Memory Stick Duo”.
• Nu udaþi memoria “Memory Stick Duo”.
• Nu lãsaþi memoria “Memory Stick Duo” la
îndemna copiilor mici. Existã pericolul ca
aceºtia sã o înghitã accidental.
• Nu introduceþi corpuri strãine în slotul
pentru “Memory Stick Duo” deoarece pot
apãrea disfuncþionalitãþi.
x Despre spaþiile unde poate fi utilizat
un card de memorie
Nu utilizaþi ºi nu pãstraþi memoria “Memory
Stick Duo” în urmãtoarele feluri de locuri :
• în locuri cu temperaturi ridicate, cum ar fi
în interiorul unei maºini parcate la soare,
• în locuri expuse la radiaþii solare directe,
• în locuri cu umiditate mare sau în
apropierea unor materiale corozive.
x Despre adaptorul pentru Memory
Stick Duo
Utilizaþi o unitate “Memory Stick Duo” cu
un aparat compatibil cu “Memory Stick”,
numai dupã ce o introduceþi într-un adaptor
Memory Stick Duo.
• La folosirea unui “Memory Stick Duo” cu
echipament compatibil “Memory Stick”,
aveþi grijã sã introduceþi unitatea
“Memory Stick Duo” în adaptorul care îi
este destinat (Adaptor Memory Stick
Duo).
• Când introduceþi o unitate “Memory Stick
Duo” într-un adaptor Memory Stick Duo,
aveþi grijã ca unitatea “Memory Stick
Duo” sã fie introdusã în poziþia corectã ºi
complet. Utilizarea necorespunzãtoare
poate deteriora echipamentul. De
asemenea, dacã forþaþi intrarea unei unitãþi
“Memory Stick Duo” în slotul care-i este
destinat în poziþie greºitã, respectiva fantã
se poate deteriora.
• Nu introduceþi adaptorul Memory Stick
Duo , într-un aparat compatibil “Memory
Stick Duo” fãrã a fi introdus mai întâi
unitatea de memorie “Memory Stick Duo”
în adaptor, deoarece pot apãrea
disfuncþionalitãþi.
x Note privind utilizarea unei unitãþi
“Memory Stick Duo PRO”
• Pentru aceastã camerã video a fost
confirmatã funcþionarea corespunzãtoare
a unitãþilor de memorie “Memory Stick
PRO Duo” cu capacitatea de pânã la 2 GB.
Despre
compatibilitatea
datelor de imagine
• Fiºierele cu date de imagine înregistrate pe
o unitate de memorie “Memory Stick Duo”
cu ajutorul camerei dvs. de luat vederi se
încadreazã în standardul universal “Design
rule for Camera File system”, stabilit de
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Nu puteþi reda cu camera dvs. fotografii
înregistrate cu alte echipamente (DCRTRV900E sau DSC-D700/D770) care nu se
supun acestui standard universal. (Aceste
modele nu sunt comercializate în anumite
regiuni).
• Dacã nu puteþi utiliza o unitate de memorie
“Memory Stick Duo” ce a fost folositã de
alt echipament, formataþi-o cu aceastã
camerã video (pagina 73). Prin formatare
va fi ºtearsã însã toatã informaþia stocatã
pe “Memory Stick Duo”.
• Este posibil sã nu puteþi reda imagini cu
camera dvs. de luat vederi în urmãtoarele
cazuri :
– Când datele ce doriþi a fi redate au fost
modificate cu ajutorul unui calculator.
– Când se încearcã redarea unor imagini
înregistrate cu alt dispozitiv.
129
Despre acumulatorul “InfoLITHIUM”
Camera dvs. video funcþioneazã numai cu
acumulatoare “InfoLITHIUM” (seria M).
Acumulatoarele “InfoLITHIUM” din seria
.
M poartã marcajul
Ce este acumulatorul
“InfoLITHIUM” ?
Acumulatorul “InfoLITHIUM” este unul care
utilizeazã ioni de litiu, fiind folosit pentru
comunicarea informaþiilor legate de condiþiile
de operare între camera de luat vederi ºi un
adaptor de reþea/încãrcãtor opþional.
Acumulatorul “InfoLITHIUM” calculeazã
consumul de putere în funcþie de condiþiile în
care funcþioneazã camera video ºi afiºeazã
autonomia rãmasã a acumulatorului,
exprimatã în minute.
La folosirea unui adaptor de reþea / încãrcãtor,
sunt afiºate autonomia rãmasã ºi durata de
încãrcare.
Încãrcarea acumulatorului
• Aveþi grijã sã încãrcaþi acumulatorul înainte
de a folosi camera de luat vederi.
• Vã recomandãm sã încãrcaþi acumulatorul
la o temperaturã a mediului ambiant
cuprinsã între 10°C ºi 30°C (50°F ÷ 86°F),
pânã ce se stinge indicatorul luminos CHG
(încãrcare). Dacã operaþia are loc în afara
intervalului de temperaturã indicat mai sus,
este posibil ca încãrcarea acumulatorului
sã nu fie eficientã.
• Dupã ce încãrcarea se încheie, fie
deconectaþi cablul de la mufa DC IN a
camerei de luat vederi, fie demontaþi
acumulatorul.
Folosirea
efectivã
acumulatorului
a
• Performanþele acumulatorului descresc la
temperaturi ale mediului de 10°C (50°F)
sau mai scãzute, iar perioada cât acesta
poate fi folosit în locuri rãcoroase este mai
scurtã. În astfel de cazuri, pentru a prelungi
durata de folosire a acumulatorului vã
recomandãm urmãtoarele :
130
– Puneþi acumulatorul într-un buzunar
pentru a-l încãlzi ºi montaþi-l la camera de
luat vederi cu puþin timp înainte de a
începe sã filmaþi ;
– Folosiþi un acumulator de capacitate mai
mare : NP-QM71D/QM91D.
• Utilizarea frecventã a ecranului cu cristale
lichide (LCD) sau alternarea funcþiilor de
redare, de rulare rapidã înainte sau de
derulare conduc la consumarea mai rapidã
a acumulatorului. Vã recomandãm sã
folosiþi un acumulator de capacitate mai
mare : NP-QM71D/QM91D.
• Aveþi grijã sã deplasaþi comutatorul
POWER în poziþia OFF (CHG) atunci când
nu înregistraþi sau redaþi cu camera de luat
vederi. Acumulatorul se consumã ºi când
camera este în stare de aºteptare sau în
pauzã de redare.
• Vã recomandãm sã aveþi la îndemânã
acumulatoare de rezervã care sã asigure
folosirea camerei o perioadã de douã - trei
ori mai lungã decât durata previzionatã a
înregistrãrii ºi sã efectuaþi probe de filmare
pe un DVD-RW / DVD+RW înainte de a
înregistra ceea ce vã intereseazã.
• Nu udaþi acumulatorul deoarece acesta nu
este rezistent la apã.
Despre indicatorul duratei
rãmase de funcþionare a
acumulatorului
• Dacã alimentarea se întrerupe cu toate cã
indicatorul duratei rãmase de funcþionare
aratã cã acesta are suficientã energie pentru
a opera, încãrcaþi din nou, complet
acumulatorul astfel încât indicaþia
respectivului indicator sã fie corectã. Þineþi
seama însã cã indicaþia va fi uneori
incorectã, dacã acumulatorul este folosit
perioade lungi de timp la temperaturi
ridicate, dacã este lãsat complet încãrcat
sau dacã este frecvent utilizat. Consideraþi
indicaþia ca fiind aproximativã.
• Marcajul E care aratã cã acumulatorul mai
poate funcþiona puþin timp este afiºat
uneori intermitent, cu toate cã dispozitivul
mai poate lucra încã circa 5 ÷ 10 minute.
Aceasta depinde de condiþiile de lucru ºi
de temperatura mediului ambiant.
Pãstrarea acumulatorului
• Dacã acumulatorul nu este folosit o perioadã
îndelungatã, pentru a i se menþine
capacitatea de funcþionare la nivel
corespunzãtor este necesar ca o datã pe an
sã fie încãrcat complet dupã care sã fie
consumatã energia acumulatã folosindu-se camera video.
Pentru a pãstra acumulatorul, scoateþi-l
din camera de luat vederi ºi depozitaþi-l
într-un loc uscat, curat ºi rãcoros.
• Pentru a descãrca în totalitate acumulatorul
cu camera dvs. de luat vederi, atingeþi
(SETTINGS) T [GENERAL SET] T
[A.SHUT OFF] T [NEVER] în meniul
HOME ºi lãsaþi aparatul în starea de
aºteptare corespunzãtoare înregistrãrii,
fãrã a introduce un disc în camera video,
pânã ce alimentarea înceteazã (pagina 88).
Durata de viaþã a
acumulatorului
• Capacitatea acestuia scade puþin câte puþin
în timp, pe mãsurã ce îl folosiþi tot mai mult.
Când durata de funcþionare a
acumulatorului s-a diminuat considerabil,
o posibilã cauzã este aceea cã durata sa de
viaþã se apropie de final. Este necesar sã îl
înlocuiþi cu un alt acumulator.
• Durata de viaþã a acumulatorului depinde
de condiþiile de pãstrare, de cele de operare
ºi de mediu, fiind diferitã pentru fiecare
acumulator în parte.
Întreþinere ºi mãsuri
de precauþie
Privind utilizarea ºi îngrijirea
• Nu folosiþi ºi nu depozitaþi camera video
sau accesoriile sale în locuri ce corespund
descrierilor de mai jos :
– În spaþii unde este extrem de cald sau de
frig. Nu lãsaþi niciodatã aparatul sau
accesoriile expuse la temperaturi care sã
depãºeascã 60°C (140°F), cum ar fi sub
razele directe ale soarelui vara, în
apropierea surselor de cãldurã sau în
maºinile parcate la soare. Pot apãrea
disfuncþionalitãþi sau se pot deforma.
– În câmpuri magnetice puternice sau în
locuri supuse vibraþiilor mecanice.
Camera video se poate defecta.
– În zone cu unde radio sau radiaþii
puternice. Este posibil ca aparatul sã nu
poatã înregistra corespunzãtor.
– În apropierea receptorilor AM ºi a unor
aparate video. Poate apãrea zgomot.
– Pe plaja cu nisip sau oriunde este mult
praf. Dacã praful sau nisipul pãtrund în
interiorul camerei video, pot apãrea
defecþiuni uneori iremediabile.
– În apropierea ferestrelor sau uºilor, unde
ecranul cu cristale lichide (LCD), vizorul
sau lentilele pot fi expuse luminii solare
directe. Se pot deteriora atât partea
interioarã a vizorului cât ºi ecranul LCD.
– În locuri cu umiditate mare.
• Camera funcþioneazã în curent continuu
alimentatã cu 7,2V (de la acumulator) sau
cu 8,4V (de adaptorul de reþea).
• Pentru alimentarea cu curent continuu (DC)
sau cu curent alternativ (AC) folosiþi
accesoriile recomandate în acest manual.
• Nu permiteþi sã fie udatã camera de luat
vederi spre exemplu de ploaie sau de apa
mãrii. Dacã pãtrunde apã în interiorul sãu,
aparatul se poate defecta. Uneori camera
video nu mai poate fi reparatã.
• Dacã în interiorul carcasei pãtrunde vreun
lichid sau vreun obiect solid, întrerupeþi
alimentarea camerei de luat vederi ºi
duceþi-o la un dealer Sony pentru a fi
verificatã, înainte de a o mai folosi.
• Evitaþi manevrarea brutalã, dezasamblarea,
modificarea, ºocurile mecanice sau
ciocnirile (lovirea cu ciocanul, cãderea).
Acordaþi o grijã deosebitã lentilelor.
continuã...
131
Întreþinere ºi mãsuri de precauþie (continuare)
• Când nu folosiþi camera, puneþi comutatorul
POWER în poziþia OFF (CHG).
• Nu folosiþi camera de luat vederi când
aceasta este înfãºuratã în ceva (de exemplu
într-un prosop) deoarece se poate acumula
cãldurã în interior.
• Când deconectaþi adaptorul de la prizã,
apucaþi ºi trageþi de ºtecher nu de cablu.
• Nu deterioraþi cablul de alimentare plasând
obiecte grele pe el.
• Menþineþi curaþi conectorii metalici.
• Nu lãsaþi telecomanda sau bateriile tip
pastilã la îndemâna copiilor. În cazul în
care accidental este înghiþitã o astfel de
baterie, consultaþi imediat un doctor.
• În cazul în care s-a scurs electrolitul din
baterie :
– consultaþi specialiºtii unui service Sony
autorizat ;
– spãlaþi bine zonele de piele care au intrat
în contact cu electrolitul ;
– dacã lichidul v-a ajuns la ochi, spãlaþi-vã
cu multã apã ºi consultaþi imediat un
doctor.
x Dacã urmeazã sã nu folosiþi camera
video o perioadã îndelungatã de timp
• Porniþi camera de luat vederi din când în
când ºi lãsaþi-o sã funcþioneze circa 3
minute ca la redarea discurilor sau la
înregistrare.
• Înainte de a-l pune la pãstrare, consumaþi
complet energia acumulatorului.
• Scoateþi discul din aparat.
Condensarea umezelii
Dacã este adusã direct dintr-un loc friguros
într-unul încãlzit, este posibil ca umezeala sã
condenseze în interiorul camerei de luat
vederi, pe suprafaþa discului sau pe lentile. În
acest caz este posibil ca aparatul sã nu
funcþioneze corect. Dacã existã umezealã
condensatã în interiorul camerei, este afiºatã
una dintre indicaþiile [ % Moisture
condensation. Turn off for 1H] (Umezealã
condensatã. Opriþi pentru 1 orã) sau [%
Moisture condensation. Remove disc later.]
(Umezealã condensatã. Scoateþi discul mai
târziu). Respectivele indicaþii nu apar dacã
umezeala condenseazã pe lentilele camerei.
132
x Dacã a condensat umezeala
Opriþi camera de luat vederi ºi lãsaþi
aproximativ o orã pentru ca umezeala sã se
evapore, înainte de a o porni.
x Note privind condensarea umezelii
Umezeala poate condensa când camera este
adusã direct dintr-un loc friguros într-unul
încãlzit (sau viceversa) sau dacã folosiþi
camera în locuri încãlzite excesiv cum ar fi :
• Dacã aduceþi camera de pe pârtia de schi
într-un spaþiu încãlzit ;
• Dacã deplasaþi camera de luat vederi
dintr-o încãpere sau maºinã cu aer
condiþionat, afarã, unde este foarte cald ;
• Dacã utilizaþi camera dupã o furtunã sau
dupã duº ;
• Dacã folosiþi camera în locuri cu temperaturi
ridicate ºi cu un nivel ridicat de umezealã.
x Cum se poate preveni condensarea
umezelii
Când deplasaþi camera de luat vederi
dintr-un loc rãcoros într-unul încãlzit,
puneþi-o într-o pungã de plastic pe care
închideþi-o cât mai bine. Îndepãrtaþi punga
doar dupã ce aerul din interiorul acesteia a
ajuns la temperatura mediului ambiant (dupã
circa o orã).
Ecranul cu cristale lichide (LCD)
• Nu apãsaþi prea tare ecranul LCD deoarece
se poate defecta.
• Dacã aparatul funcþioneazã în locuri cu
temperaturã scãzutã, este posibil ca pe
ecranul LCD sã aparã o imagine rezidualã.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
• În timp ce folosiþi camera video, partea din
spate a ecranului LCD se poate încãlzi.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
x Pentru a curãþa ecranul cu cristale
lichide (LCD)
Dacã ecranul se murdãreºte de praf sau de
amprente digitale, se recomandã sã folosiþi o
pânzã moale pentru a le îndepãrta. Când
folosiþi setul de curãþare LCD (opþional), nu
aplicaþi lichidul de curãþare direct pe ecranul
LCD. Utilizaþi hârtia de curãþare umezitã cu
respectivul lichid.
x Pentru reglarea ecranului LCD
(CALIBRATION - calibrare)
Este posibil ca butoanele afiºajului tactil sã
nu funcþioneze corect. În acest caz, urmaþi
procedura de mai jos. Pe durata acestei
operaþii se recomandã sã conectaþi camera
video la o prizã de perete folosind adaptorul
de reþea furnizat.
1 Porniþi camera video, apoi apãsaþi butonul
(HOME).
2 Decuplaþi toate cablurile de conectare a
camerei video cu excepþia celui cãtre
adaptorul de reþea, apoi scoateþi discul ºi
unitatea “Memory Stick Duo” din aparat.
3Atingeþi
(SETTINGS) T [GENERAL
SET] T [CALIBRATION].
4 Atingeþi simbolul “×” afiºat pe ecran cu
un obiect subþire cum ar fi colþul unei
unitãþi “Memory Stick Duo”.
Poziþia simbolului “×” se modificã.
Pentru a renunþa, atingeþi [CANCEL].
Dacã nu aþi atins corect punctul dorit, reluaþi
operaþia de calibrare.
b Note
• Nu folosiþi un obiect cu vârf ascuþit la
calibrarea ecranului LCD deoarece puteþi
deteriora suprafaþa acestuia.
• Nu puteþi calibra ecranul LCD dacã este
rotit sau dacã panoul este aºezat cu
ecranul spre exterior.
Privind manevrarea carcasei
• Dacã se murdãreºte carcasa camerei, curãþaþi -o cu o bucatã de pânzã uºor umezitã cu
apã dupã care ºtergeþi-o cu o pânzã moale
ºi uscatã.
• Pentru a evita deteriorarea finisajului
aparatului, aveþi grijã de urmãtoarele :
– Nu folosiþi tiner, benzinã, alcool sau
materialele textile îmbibate cu substanþe
chimice ºi insecticide ;
– Nu manevraþi camera atât timp cât mâinile
vã sunt murdare de substanþele mai sus
menþionate ;
– Nu lãsaþi carcasa perioade îndelungate
de timp în contact cu obiecte de cauciuc
sau de vinil.
Privind lentilele de culegere a
semnalului
• Nu atingeþi lentilele din compartimentul
pentru discuri. Þineþi închis capacul acestui
compartiment, cu excepþia momentelor în
care introduceþi sau scoateþi discul din
aparat, pentru a evita pãtrunderea prafului
în interior.
• Când camera nu funcþioneazã deoarece
lentilele de citire sunt murdare, curãþaþi-le
cu un suflãtor (care nu este furnizat). Nu
atingeþi direct lentilele de culegere a
semnalului în timpul operaþiei de curãþare
deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi ale
camerei.
Lentile de culegere a semnalului
Lentile culegere semnal 1 Glosar (p. 147).
Îngrijirea ºi pãstrarea lentilelor
• ªtergeþi suprafaþa lentilelor cu o pânzã
moale, pentru a le curãþa, în urmãtoarele
cazuri :
– dacã pe suprafaþa lentilelor existã urme
de degete ;
– în spaþii foarte încãlzite sau cu umiditate
crescutã ;
– când lentilele sunt expuse la atmosferã
salinã, spre exemplu pe malul mãrii.
• Pãstraþi lentilele în locuri bine aerisite, fãrã
praf ºi murdãrie.
• Pentru a evita deteriorarea lor, curãþaþi
periodic lentilele aºa cum este indicat mai
sus. Se recomandã acþionarea camerei cel
puþin o datã pe lunã pentru a o menþine în
stare optimã de funcþionare cât mai mult
timp.
Pentru a încãrca bateria
reîncãrcabilã a camerei video
Camera dvs. video conþine de la început ºi o
baterie reîncãrcabilã care are ca scop
furnizarea energiei necesare pentru ca
aparatul sã reþinã data, ora ºi alte reglaje,
133
Întreþinere ºi mãsuri de
precauþie (continuare)
Specificaþii
chiar ºi atunci când comutatorul POWER
este pus în poziþia OFF (CHG). Bateria
reîncãrcabilã se încãrcã automat în timp ce
folosiþi camera, însã se va descãrca treptat
când camera de luat vederi nu este folositã.
Dacã aparatul nu este deloc utilizat, aceastã
baterie va fi complet descãrcatã dupã
aproximativ 4 luni. Funcþionarea camerei nu
va fi afectatã de descãrcarea bateriei
reîncãrcabile atâta timp cât nu înregistraþi
data.
Sistem
x Procedurã
Conectaþi camera video la o prizã de perete
folosind adaptorul de reþea furnizat ºi
lãsaþi-o cu comutatorul POWER în poziþia
oprit OFF(CHG) mai mult de 24 de ore.
Pentru a schimba bateria
telecomenzii
1 Apãsând clapeta, introduceþi unghia în
adâncitura sistemului de prindere ºi
trageþi-l în afarã.
2 Introduceþi în sistemul de prindere o nouã
baterie de acelaºi tip, cu partea pozitivã
(+) îndreptatã în sus.
3 Introduceþi sistemul de prindere a bateriei
în telecomandã împingând pânã ce se
aude un clic.
Clapetã
ATENÞIE
Existã pericolul ca bateria sã explodeze
dacã nu este manevratã corect. Nu o
reîncãrcaþi, nu o demontaþi ºi nu o aruncaþi
în foc.
• Când bateria cu litiu se consumã, este
134
posibil ca distanþa de acþionare dintre
telecomandã ºi aparat sã scadã sau este
posibil ca telecomanda sã nu funcþioneze
corespunzãtor. În acest caz, înlocuiþi
bateria cu o alta cu litiu, tip Sony CR2025.
Folosirea altui tip de baterie poate
prezenta risc de incendii sau de explozii.
Format de compresie video
AVCHD (HD) / MPEG2 (SD) / JPEG
(fotografii)
Format de compresie audio
Dolby Digital 2/5.1 ch
Dolby Digital 5,1 Creator
Semnal video
PAL color, standarde CCIR
specificaþie 1080/50i
Discuri care pot fi utilizate
DVD-R / DVD+R DL / DVD-RW /
DVD+RW de 8 cm.
Format de înregistrare
• Filme
HD
- AVCHD 1080/50i
SD
- DVD-R / DVD+R DL : DVD-VIDEO
- DVD-RW : DVD-VIDEO (mod
VIDEO), DVD-VideoRecording (mod
VR)
- DVD+RW : DVD+RW Video
• Fotografii
Exif Ver. 2.2*1
Durata de înregistrare
DVD-R / DVD-RW / DVD+RW :
AVC HD 12M (HQ+) : cca. 15 min.
AVC HD 9M (HQ) :
cca. 20 min.
AVC HD 7M (SP) :
cca. 25 min.
AVC HD 5M (LP) :
cca. 32 min.
SD 9M (HQ) :
cca. 20 min.
SD 6M (SP) :
cca. 30 min.
SD 3M (LP) :
cca. 60 min.
DVD+R DL
AVC HD 12M (HQ+) : cca. 27 min.
AVC HD 9M (HQ) :
cca. 35 min.
AVC HD 7M (SP) :
cca. 45 min.
AVC HD 5M (LP) :
cca. 60 min.
SD 9M (HQ) :
cca. 35 min.
SD 6M (SP) :
cca. 55 min.
SD 3M (LP) :
cca.110 min.
Vizor
Vizor electric (color)
Specificaþii
(continuare)
Dispozitiv de imagine (Senzor ClearVid
CMOS)
CMOS : 5,9 mm (tip 1/3)
Pixeli la înregistrare (foto, 4:3) :
Max. 4.0 mega (2304 × 1728) pixeli*2
Total : aprox. 2.100.000 pixeli
Eficace (film, 16:9) : cca. 1.430.000 pixeli
Eficace (film, 4:3) : cca. 1.080.000 pixeli
Eficace (fotografii, 16:9) :
cca. 1.490.000 pixeli
Eficace (fotografii, 4:3) :
cca. 1.990.000 pixeli
Lentile
Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
• 10× (optic);
• 20× , 80× (digital)
Diametrul filtrului : 30 mm (1 3/16 in.)
Distanþã focalã
F = 1,8 ÷ 2,9
f = 5,1 - 51 mm
Când se transformã în aparat foto digital
de 35 mm.
Pentru filme*3 :
41,3 - 485 mm (16:9)
50,5 - 594 mm (4:3)
Pentru fotografii :
40,4 - 404 mm (16:9)
37 - 370 mm (4:3)
Temperatura de culoare
[ AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR]
(3200 K), [OUTDOOR] (5 800 K)
Iluminare minimã
5 1x lux (F1,8)
0 1x lux (la folosirea funcþiei NightShot)
Conectori de Intrare / Ieºire
Ieºire audio / video
Conector cu 10 pini
Semnal video : 1 Vp-p, 75Ω (ohm),
asimetric,
Semnal luminanþã : 1 Vp-p, 75Ω (ohm),
asimetric,
Semnal crominanþã : 0,3 Vp-p, 75Ω (ohm),
asimetric,
Semnal audio : 327 mV (la o impedanþã
în sarcinã de 47 kΩ (kilohm),
Impedanþã de ieºire mai micã de 2,2
kΩ
Mufã COMPONENT OUT
Y : 1 Vp-p, 75 Ω , asimetric
PB/PR, CB/CR : +/– 350 mVp-p
Mufã HDMI OUT
Tip A (19 pini)
Mufã cãºti
Mini-mufã stereo (φ 3,5 mm).
Mufã USB
Mini-B
Mufã de intrare MIC
Minimufã stereo (φ 3,5 mm).
Mufã REMOTE
Mini-minimufã stereo (φ 2,5 mm).
Ecran LCD
Imagine
8,8 cm (tip 3,5; raportul laturilor 16:9)
Numãrul total de puncte
211.200 (960 × 220)
*1 “Exif” este un format de fiºiere pentru fotografii
stabilit de JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Association).
Fiºierele în acest format conþin informaþii
suplimentare cum ar fi informaþii legate de
reglajele camerei în momentul înregistrãrii.
*2 Dispunerea ordonatã a pixelilor Senzorului
ClearVid CMOS ºi sistemul de procesare
unice realizate de firma Sony permit obþinerea
unei rezoluþii echivalente pentru fotografii
dublã comparativ cu numãrul de pixeli eficace
ai senzorului de imagine.
*3 Cifrele care indicã distanþa focalã reprezintã
cifrele reale, rezultate la citirea pixelilor la
unghi panoramic.
continuã...
135
Specificaþii
(continuare)
Caracteristici generale
Adaptor de reþea AC-L15A
Cerinþe privind alimentarea
7,2 V curent continuu (de la acumulator)
8,4 V curent continuu (cu adaptor de
reþea)
Consum mediu de putere :
• În timpul înregistrãrii folosind vizorul
reglat la luminozitate normalã :
4,9 W
• În timpul înregistrãrii folosind
ecranul LCD reglat la luminozitate
normalã :
5,0 W
Temperatura de funcþionare
între 0°C ºi 40°C (32°F ÷ 104°F)
Temperatura de depozitare
–20°C ÷ +60°C (–4°F ÷ +140°F)
Dimensiuni (aproximativ)
76 × 89 × 165 mm (L×Î×A) inclusiv pãrþile
proeminente
76 × 89 × 165 mm (L×Î×A) inclusiv pãrþile
proeminente, cu acumulatorul NP-FM50,
ataºat
Masa (aproximativ)
660 g numai unitatea centralã
740 g inclusiv acumulatorul
tip NP-FP50 ºi un disc
Accesorii furnizate
Vezi pagina 25.
Cerinþe privind alimentarea
100 - 240 V curent alternativ, 50/60 Hz
Consum de curent :
0,35 - 0,18 A
Consum de putere :
18 W
Tensiunea la ieºire
8,4 V* ; curent continuu
Temperatura de funcþionare
între 0°C ºi 40°C (32°F ÷ 104°F)
Temperatura de depozitare
între -20°C ºi +60°C (-4°F ÷ 140°F)
Dimensiuni (aproximativ)
56 × 31 × 100 mm (L×Î×A)
exclusiv pãrþile proeminente
Masa (aproximativ)
190 g exclusiv cablul de alimentare
* Vezi eticheta de pe adaptorul de reþea pentru
alte specificaþii
Acumulator reîncãrcabil tip
NP-FM50 :
Tensiunea maximã la ieºire
8,4 V curent continuu
Tensiunea la ieºire
7,2 V curent continuu
Capacitate
8,5 Wh (1.180 mAh)
Dimensiuni (aproximativ)
38,2 × 20,5 × 55,6 mm (L×Î×A)
Masa (aproximativ)
76 g
Temperatura de funcþionare
între 0°C ºi 40°C (32°F ÷ 104°F)
Tip :
Cu ioni de litiu
Designul ºi specificaþiile pot fi modificate
fãrã sã fiþi anunþaþi.
136
În legãturã cu mãrcile
• “Handycam” si simbolul
sunt mãrci de comerþ ale Sony Corporation.
• “AVCHD” ºi sigla AVCHD sunt mãrci de
comerþ ale Matsushita Electric Industrial
Co., Ltd ºi Sony Corporation.
• “Memory Stick”,
, “Memory Stick
”, “Memory Stick
Duo”, “
PRO Duo”,
“
”,
“MagicGate”,
“
”,
“MagicGate Memory Stick”, “MagicGate
Memory Stick Duo” sunt mãrci ale Sony
Corporation.
• “InfoLITHIUM” este marcã de comerþ a
Sony Corporation.
• Microsoft, Windows ºi Windows Media
sunt mãrci înregistrate sau mãrci comerciale
ale Microsoft Corporation din Statele Unite
ºi/sau din alte þãri.
• Macintosh este marcã înregistratã a Apple
Computer, Inc. în Statele Unite ºi în alte
þãri.
• HDMI, sigla HDMI ºi High-Definition
Multimedia Interface sunt mãrci înregistrate
sau comerciale ale HDMI Licesing LLC.
• Pentium este marcã înregistratã sau
comercialã a Intel Corporation.
Toate denumirile produselor menþionate în
acest manual sunt, în general, mãrci
înregistrate sau mãrci comerciale ale
dezvoltatorilor ºi producãtorilor respectivi.
În acest manual nu vor apãrea însã, în fiecare
caz, marcajele ™ sau ®.
Note legate de licenþã
ESTE ÎN MOD EXPRES INTERZISÃ ORICE
ALTÃ UTILIZARE A ACESTUI PRODUS
ÎN AFARA CELEI ÎN SCOP PERSONAL,
CARE FOLOSEªTE INFORMAÞII LEGATE
DE STANDARDUL MPEG-2 PENTRU
CODARE VIDEO, FÃRÃ A FI ÎN POSESIA
UNEI LICENÞE PENTRU PATENTELE DIN
PORTOFOLIUL MPEG-2, LICENÞÃ CARE
POATE FI ACHIZIÞIONATÃ DE LA MPEG
LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300,
DENVER, COLORADO 80206.
ACEST PRODUS SE AFLÃ ÎN
PORTOFOLIUL DE LICENÞÃ AL
PATENTULUI AVC PENTRU UZ PERSONAL ªI NON-COMERCIAL PENTRU :
(i) CODARE VIDEO CONFORM
STANDARDULUI AVC (“AVC VIDEO”)
ªI / SAU
(ii) DECODARE AVC VIDEO CARE A FOST
CODATÃ DE UN CONSUMATOR
IMPLICAT ÎNTR-O ACTIVITATE NONCOMERCIALÃ ªI / SAU OBÞINUTÃ DE
LA UN FURNIZOR VIDEO LICENÞIAT
PENTRU A FURNIZA VIDEO AVC. NU
ESTE GARANTATÃ NICI O LICENÞÃ ªI
NU VA FI IMPLICATÃ ÎN NICI UN ALT
TIP DE UTILIZARE.
INFORMAÞII SUPLIMENTARE POT FI
OBÞINUTE DE LA MPEG LA, L.L.C.
CONSULTAÞI <HTTP://MPEGLA.COM>
137
Referinþe rapide
Identificarea pãrþilor ºi a butoanelor
Numerele care apar între paranteze ( ) indicã paginile unde puteþi gãsi referinþe ulterioare.
1 Cursor pentru puterea de mãrire (pagina 39, 47)
2 Buton PHOTO (pagina 38)
3 Manºonul ocularului
4 Vizor (pagina 31)
5 Pârghie pentru ajustarea ocularului vizorului (pagina 31)
6 Comutator POWER (pagina 29)
7 Indicatoare luminoase
(film) /
(foto) (pagina 29)
8 Indicator luminos CHG (încãrcare) (pagina 26)
9 Bridã de prindere a curelei de umãr.
Ataºaþi o curea de umãr (opþionalã).
0 Acumulator (pagina 26)
qa Buton START / STOP (pagina 37)
qs Capacul compartimentului pentru disc (pagina 33)
qd Mufã cãºti i
qf Curea de prindere (pagina 36)
qg Mufã REMOTE
138
1 Interfaþã activã pentru accesorii
(pagina 39)
Interfaþa activã pentru accesorii furnizeazã energia necesarã pentru accesoriile opþionale
cum ar fi iluminarea video, un bliþ sau un microfon. Accesoriul poate fi pornit sau oprit
prin acþionarea comutatorului POWER al camerei video. Consultaþi instrucþiunile de
operare furnizate care însoþesc accesoriul furnizat.
Interfaþa activã pentru accesorii are un dispozitiv de fixare care permite prinderea în
siguranþã a accesoriului. Pentru a conecta accesoriul, apãsaþi în jos ºi împingeþi accesoriul
pânã la capãt, dupã care strângeþi ºurubul. Pentru a demonta accesoriul, desfaceþi ºurubul,
apoi apãsaþi în jos ºi trageþi accesoriul spre exterior pentru a-l detaºa.
• Când înregistraþi filme folosind un bliþ extern (opþional) conectat la suportul pentru
accesorii, opriþi alimentarea bliþului extern pentru a evita înregistrarea zgomotului
produs la încãrcare.
• Nu puteþi utiliza simultan un bliþ extern (opþional) ºi pe cel încorporat.
• Când este conectat un bliþ extern (opþional), acesta are prioritate în faþa bliþului incorporat
(pagina 39).
2 Buton (bliþ) (pagina 40)
3 Mufã MIC (cuplare sub tensiune)
Când este conectat un microfon extern (opþional), acesta are prioritate în faþa microfonului
intern (pagina 39).
139
Identificarea pãrþilor ºi a butoanelor
1 Buton RESET
Iniþializeazã toate reglajele, inclusiv
reglajele privind data ºi ora.
2 Buton DISP / BATT INFO
(pagina 27)
3 Ecran LCD / afiºaj tactil
(paginile 18, 30)
4 Buton START / STOP (pagina 37)
5 Butoane de mãrire (paginile 39, 47)
6 Buton
7
(HOME) (paginile 20, 76)
Buton comutator pentru
deschiderea
/
închiderea
capacului
8 Boxã
Redarea sunetelor este realizatã cu
ajutorul difuzorului. Pentru informaþii
legate de volum, consultaþi pagina 45.
9 Mufã (USB) (pagina 63).
0 Slot pentru “Memory Stick
Duo”(pagina 35)
qa Indicator luminos de acces (pg. 35)
140
(continuare)
qs Mufã DC IN (pagina 26)
qd Mufã HDMI OUT (pagina 50)
qf Mufã COMPONENT OUT (pagina 49)
qg Mufã A/V OUT (pagina 52)
Pentru a deschide capacul
pentru mufe
1 Comutator OPEN de deschidere a
capacului compartimentului
pentru disc/ Indicator luminos
ACCESS (pagina 33)
2 Microfon intern pe 4 canale (p. 39)
Un microfon (opþional) compatibil cu
Interfaþa activã pentru accesorii va avea
prioritate dacã este conectat.
3 Bliþ (pagina 40)
4 Obiectiv (lentile Carl Zeiss) (pag.5)
qs Sistem de prindere de trepied
Ataºaþi dispozitivul de prindere a
aparatului de trepied folosind ºurubul
acestuia (opþional : lunginea ºurubului
de prindere trebuie sã fie mai micã de 5,5
mm)
qd Senzor pentru telecomandã
Îndreptaþi telecomanda spre senzorul
care îi este destinat pentru a acþiona
camera (pagina 142).
5 Inelul de comandã al camerei
(pagina 42)
6 Indicator luminos de înregistrare
(pagina 36)
Indicatorul este luminos ºi de culoare
roºie în cursul înregistrãrii.
Indicatorul clipeºte când spaþiul liber de
pe disc sau energia acumulatorului scad
sub anumite nivele.
7 Buton
(Vizualizare imagini)
(pagina 44)
8 Buton BACK LIGHT (pagina 41)
9 Buton MANUAL (pagina 42)
0 Comutator NIGHTSHOT (pagina 41)
qa Comutator BATT (de eliberare a
acumulatorului) (pagina 27)
141
Identificarea pãrþilor ºi a butoanelor
(continuare)
Telecomandã
Foiþa izolatoare
1 Butonul DATA CODE (pag. 84)
Este afiºatã data ºi ora sau datele de reglaj
ale camerei pentru imaginile înregistrate,
dacã este apãsat în cursul redãrii.
2 Butonul PHOTO (pag. 38)
Imaginea afiºatã pe ecran la momentul
apãsãrii acestui buton va fi înregistratã
ca fotografie.
3 Butoane SCAN / SLOW (pag. 45)
4 Butoane . > (Precedent /
Urmãtor) (pag. 45)
5 Buton PLAY (Redare) (pag. 45)
6 Buton STOP (pag. 45)
7 Buton DISPLAY (pag. 27)
8 Emiþãtor
9 Butonul START/STOP (pag. 37)
0 Butoane pentru puterea de mãrire (pag.
39, 47)
qa Butoane PAUSE (pauzã) (pag. 45)
qs Buton VISUAL INDEX (pag. 44)
Este afiºatã o interfaþa VISUAL INDEX
dacã apãsaþi acest buton în timpul redãrii.
142
qd Butoanele b/B/v/V ENTER
Când apãsaþi oricare buton din interfaþa
VISUAL INDEX sau din Lista de redare,
pe ecranul LCD apare chenarul
portocaliu. Selectaþi butonul dorit sau
un element cu b/B/v/V, apoi apãsaþi
ENTER pentru acces.
b Note
• Înainte de a folosi telecomanda desprindeþi
foiþa izolatoare.
• Îndreptaþi telecomanda spre senzorul care
îi este destinat pentru a acþiona camera
video (pagina 141).
• Dacã nu sunt transmise comenzi de la
telecomandã pentru o anumitã perioadã
de timp, chenarul portocaliu dispare. Dacã
apãsaþi oricare dintre butoanele b/B/v/
V sau ENTER, chenarul apare în poziþia
unde a fost anterior afiºat.
• Nu puteþi selecta unele butoane de pe
ecranul LCD folosind b/B/v/V.
• Pentru schimbarea bateriei, consultaþi
pagina 134.
Indicatoarele afiºate în cursul înregistrãrii/
redãrii
La înregistrarea filmelor
1 Format de înregistrare (HD / SD) (pag.
14) ºi mod de înregistrare (HD+ / HQ /
SP / LP) (pag. 78)
2 Butonul HOME (pag. 18)
3 Indicatorul energiei rãmase a
acumulatorului (aprox.) (pag. 27)
4 Starea înregistrãrii ([STBY] (stare de
aºteptare) sau [REC] (înregistrare))
5 Contor (orã / minute / secunde)
6 Tip de disc (pag. 16)
7 Mod de înregistrare (pag. 34)
Apare numai în cazul discurilor DVD-RW
înregistrate la calitate standard (SD) a
imaginilor.
8 Buton OPTION (pag. 19)
9 Dual Rec (înregistrare dualã) (pag. 40)
0 Buton VIEW IMAGES
qa Înregistrare sunetului pe 5,1 canale, cu
efect de învãluire (pag. 39)
La fotografiere
qs Calitate ([FINE] / [STD]) (pag. 83)
qd Dimensiune imagini (pag. 81)
qf Este afiºat în cursul stocãrii unei
fotografii
qg Director de înregistrare.
z Observaþii
• Când folosiþi funcþia Dual Rec, interfaþa
pentru film ºi cea pentru fotografii sunt
ambele afiºate simultan. Poziþionarea pe
ecran diferã uºor de cea prezentatã la
funcþionarea obiºnuitã.
• Deoarece numãrul de fotografii înregistrate
pe “Memory Stick Duo” creºte, sunt
create în mod automat noi directoare
pentru a le stoca.
143
Indicatoarele afiºate în cursul înregistrãrii/ redãrii
(continuare)
La vizualizarea filmelor
1 Format de înregistrare (HD / SD) (pag.
14) ºi mod de înregistrare (HD+ / HQ /
SP / LP) (pag. 78)
2 Butonul Return (de revenire)
3 Indicatorul energiei rãmase a
acumulatorului (aprox.) (pag. 27)
4 Mod de redare
5 Contor (orã / minute / secunde)
6 Tip de disc (pag. 16)
7 Buton precedent / urmãtor (pag. 45)
8 Buton OPTION (pag. 19)
9 Butoane de acþionare video (pag. 45)
0 Numãr de scene
144
La vizualizarea fotografiilor
qa Dimensiune imagini (pag. 81)
qs Numãrul fotografiei curente / Numãrul
total de fotografii
qd Buton pentru succesiunea de imagini
(pag. 47)
qf Buton Precedentã / Urmãtoare (pag. 46)
qg Denumirea fiºierului de date.
qh Buton VISUAL INDEX (pag. 44).
qj Director de redare.
Indicatoare
afiºate
realizarea de modificãri
la
În timpul înregistrãrii/ redãrii sunt afiºate
urmãtoarele indicatoare pentru a simboliza
reglajele efectuate la camera video.
Stânga sus
Centru sus
Dreapta sus
Indicatori
Semnificaþie
Color Slow Shutter (92)
Conectare PictBridge (63)
EZ
Avertisment (118)
Jos
Indicatori
Semnificaþie
Efecte de imagine (94)
Efecte digitale (93)
9
Jos
Centru
Stânga sus
Indicatori
Înregistrare cu Cronometrul
propriu (94)
+
0,1m ; 1,0m ; Distanþa focalã (90)
10m ;
Semnificaþie
Înregistrarea / redarea a 5,1
canale cu efect de învãluire (39)
Reglarea manualã a
focalizãrii (90)
PROGRAM AE (91)
.
Iluminare din spate (41)
Echilibrul de alb (92)
4:3
WIDE SELECT (79)
Folosirea bliþului (40)
Opþiunea
inactivã (79)
MICREF LEVEL scãzut (94)
SPOT METER (91)
(Exponometrul punctual) /
EXPOSURE (91)
–
Centru sus
Indicatori
Semnificaþie
Stabilirea succesiunii de imagini
(47)
Dreapta sus
Indicatori
Valori adiacente ale expunerii
(78)
Valori adiacente ale
echilibrului de alb (78)
Înregistrare prim planuri (90)
Haºurã (80)
Semnificaþie
Gradare (93)
Codul de date în timpul redãrii
Iluminarea din spate a
ecranului LCD este opritã (30)
Datele referitoare la orã, datã ºi la reglajele
camerei vor fi înregistrate automat pe disc ºi
pe “Memory Stick Duo”. Ele nu sunt afiºate
pe ecran în timpul înregistrãrii, dar le puteþi
vizualiza la redare selectând [DATA CODE]
(pagina 84). Puteþi vedea data ºi ora
înregistrãrii cu ajutorul altui echipament, etc.
([SUB-T DATE], pag. 80).
Centru
Indicatori
SteadyShot
Semnificaþie
NightShot (41)
Super NightShot (93)
145
Glosar
x Calitatea imaginii înregistrate
Calitatea imaginii, HD (definiþie înaltã) sau
SD (definiþie standard) este selectatã
pentru un disc prin alegerea fãcutã în cursul
procesului de formatare. Cu cât calitatea de
înregistrare este mai înaltã, cu atât durata
înregistrãrii pe disc este mai scurtã.
x Disc de 12 cm
Disc cu diametrul de 12 cm. Nu puteþi utiliza
discuri de 12 cm pentru aceastã camerã.
x Disc de 8 cm
Disc cu diametrul de 8 cm. Pentru aceastã
camerã video puteþi utiliza discuri de 8 cm.
x Disc cu douã feþe active
Disc care poate fi înregistrat pe ambele feþe.
x Definalizare
Proces de tratare a unui disc finalizat care
conþine spaþiile nefolosite, prin care se
permite înregistrarea în continuare pe el.
x Dolby Digital
Un sistem de compresie audio dezvoltat de
Dolby Laboratories Inc.
x Dolby Digital 5,1 Creator
Tehnologie de compresie a sunetului
dezvoltatã de Dolby Laboratories Inc. care
comprimã eficient semnalul audio pãstrând
o înaltã calitate a sunetului. Acesta permite
înregistrarea sunetului cu efect de învãluire
pe 5,1 canale folosind în acelaºi timp mai
eficient spaþiul de pe disc. Discurile create
cu ajutorul Dolby Digital 5,1 Creator pot fi
redate de un echipament compatibil cu
discurile create de camera dvs.
x DVD-R
Format DVD care nu permite reînregistrarea.
Este de obicei utilizat pentru stocarea datelor
care nu vor fi ulterior implicate în montaje.
Odatã discul finalizat, nu veþi mai putea
înregistra însã pe el, chiar dacã mai existã
spaþiu liber.
146
x DVD+R DL
Disc care nu permite reînregistrarea.
DL înseamnã Double Layer -strat dublu.
Existã 2 straturi pe care se poate înregistra,
ambele pe o aceeaºi faþã a discului, ceea ce
permite realizarea unei înregistrãri mai
îndelungate. Spre deosebire de discul de
discul cu douã feþe active, nu este nevoie
sã întoarceþi discul DVD+R DL pentru a
avea acces la al doilea strat.
x DVD-RW
Disc reînregistrabil. Dacã discul este
înregistrat cu imagini de înaltã definiþie (HD),
dupã înregistrare sunt disponibile diverse
funcþii de editare pentru acestea.
Dacã imaginile sunt înregistrate la calitate
standard (SD), trebuie sã alegeþi un mod de
înregistrare : mod VIDEO sau mod VR. În
modul VR sunt de asemenea disponibile
diferite funcþii de editare cu camera dvs.
x DVD+RW
Disc reînregistrabil. Dacã discul este
înregistrat cu imagini de înaltã definiþie (HD),
dupã înregistrare sunt disponibile diverse
funcþii de editare pentru acestea.
x Finalizare
Proces prin care discuri înregistrate cu
camera dvs. devin compatibile cu alte
echipamente.
x Format AVCHD
Format de camerã video digitalã de înaltã
definiþie utilizat pentru înregistrarea unui
semnal HD (înaltã definiþie) folosind formatul
MPEG-4 AVC / H.264.
x Format DVD
Format folosit pentru înregistrarea
semnalului SD (definiþie standard) pe discuri
DVD cu diametrul de 8 cm.
x Formatare
Proces prin care toate filmele înregistrate pe
disc sunt ºterse, capacitatea liberã de
stocare a acestuia revenind la valoarea
iniþialã, iar discul putând fi din nou
înregistrat.
x JPEG
JPEG este acronimul pentru Joint Photographic Experts Group, ºi reprezintã o
compresie standard a datelor fotografiilor
(reducerea capacitãþii ocupate de date).
Aceastã camerã video înregistreazã
fotografii în format JPEG.
x Meniu HOME
Meniul HOME este prima interfaþã afiºatã
când apãsaþi butonul (HOME) ºi are rolul
unei porþi de acces cãtre funcþiile camerei
dvs. video.
x Meniu OPTION
Meniul OPTION apare la apãsarea butonului
(OPTION) ºi permite accesul rapid la
toate funcþiile disponibile în starea camerei
video de la momentul respectiv.
x Lentile de culegere a semnalului
Componentã a sistemului care citeºte optic
semnalele de pe un disc înregistrat.
x Listã de redare (Playlist)
Listã a filmelor originale preferate conþinute
de disc, alcãtuitã de dvs.
x Meniu de disc
O interfaþã de meniu care vã permite sã
selectaþi o anumitã scenã de pe disc pentru
a fi redatã cu un alt echipament .
În cazul imaginilor la calitate SD (definiþie
standard), este afiºat un meniu DVD.
x Mod VIDEO
Unul dintre formatele de înregistrare pe care
îl puteþi selecta când folosiþi un DVD-RW
având o calitate standard a imaginilor (SD).
Modul VIDEO asigurã o excelentã
compatibilitate cu alte echipamente DVD.
x Mod VR
Unul dintre formatele de înregistrare pe care
îl puteþi selecta când folosiþi un DVD-RW
având o calitate standard a imaginilor (SD).
Modul VR permite realizarea a diferite
montaje (ºtergere sau rearanjarea) cu camera
video. Finalizarea discului vã va permite
redarea discului cu echipamente DVD
compatibile cu modul VR.
x MPEG
MPEG este acronimul pentru Moving
Picture Experts Group, grup de standarde
pentru codificarea (compresia de imagine)
video (filme) ºi audio. Existã formatele
MPEG1 ºi MPEG2. Aceastã camerã video
înregistreazã filme la calitate SD (definiþie
standard) în format MPEG2.
x MPEG-4 AVC / H.264
Este cel mai recent standard de format de
codare a imaginilor la care au aderat în anul
2003 douã organisme de standardizare : ISOIEC ºi ITU-T. Faþã de formatul MPEG2
obiºnuit, MPEG-4 AVC / H.264 are o eficienþã
de douã ori mai mare. Camera dvs. foloseºte
standardul MPEG-4 AVC / H.264 pentru
codarea filmelor de înaltã definiþie.
x Original
Un film înregistrat cu camera dvs. video pe
un disc poartã numele de “original”.
x Reprezentare de mici dimensiuni
a imaginilor (Thumbnail)
Imagini de dimensiuni reduse care vã permit
vizualizarea simultanã a mai multor imagini.
Acest sistem de vizualizare a imaginilor este
folosit la aceastã camerã de cãtre “VISUAL
INDEX” ºi “meniul de disc”.
x Sunet cu efect de învãluire pe
5,1ch
Sistem care redã sunetul cu ajutorul a 6 boxe,
3 plasate frontal (în stânga, în dreapta ºi
central) ºi 2 plasate în spate, la care se
adaugã un subwoofer specializat pe
frecvenþe joase, considerat ca 0,1 canal
pentru frecvenþe de 120 Hz sau mai joase.
x Titlul discului
Titlul (denumirea) dat unui disc înregistrat.
x VBR
VBR este acronimul pentru Variable Bit Rate
ºi reprezintã un format care permite stabilirea
automatã a vitezei de transfer a datelor
(volumul de date înregistrate într-un interval
de timp), în concordanþã cu scena
înregistratã. Pentru piese video în care
elementele se deplaseazã rapid, este utilizat
mult spaþiu de pe disc pentru a se obþine o
imagine clarã, ceea ce conduce la diminuarea
duratei disponibile de înregistrare.
x VISUAL INDEX
Aceastã funcþie afiºeazã simultan câte o
imagine din fiecare film ºi fotografii pe care
le-aþi înregistrat, pentru a vã permite sã
selectaþi ce doriþi sã vedeþi.
147
Index
Indicaþii numerice
Adaptor 21 pini .............. 53
1080i ............................... 86
576i ................................. 86
8cm (diametru disc) ........ 16
Înregistrare cu efect de
învãluire 5,1 canale ... 39
Microfon pe 4 canale
(încorporat) ............... 39
TV Panoramic 16:9 .......... 79
Raportul laturilor imaginilor
4:3, 16:9 ..................... 51
C
Cablu de alimentare ........ 26
Cablu componente video 49
Cablu A/V ................ 49, 62
Cablu HDMI ................... 50
Cablu S VIDEO ............... 52
Cablu USB ...................... 25
Calculator ....................... 96
Macintosh ................ 101
Windows .................... 96
Calibrare (CALIBRATION) 133
Calitate ........................... 83
Calitatea imaginii HD / SD14
A
CAMERA DATA ........... 84
Acumulator .................... 19
Capac obiectiv ......... 30, 36
informaþii (BATT INFO) .. 27
Categorii
încãrcare ..................... 26
Others ......................... 54
autonomie ................... 27
Manage Disc / Memory65
Acumulator “InfoLITHIUM”
Settings ...................... 76
............................... 130
Select devices ............. 61
Adaptor de reþea ............ 26
CD-ROM ........................ 96
AE SHIFT ....................... 78
ceas (CLOCK SET) ............ 31
Afiºaj de autodiagnosticare
Cerinþe privind sistemul de
............................... 118
operare ..................96, 101
Afiºaj tactil ..................... 20
Clapetã de protejare la scriere
AREA SET ..................... 87
................................... 128
A.SHUT OFF ................ 88
CLOCK / LANG .............. 87
Autonomie ............ 143, 144
COLOR SLOW S .....92, 113
Avertizare
indicatori ...................... 118 COMPONENT ................ 86
mesaje ........................... 119 Comutator
OPEN (compartiment disc) . 33
AVCHD, format ......... 14, 127
POWER ...................... 29
B
NIGHTSHOT .............. 41
Back light (contra luminii) .
Condensarea
umezelii ... 132
............................. 41, 109
Conectare
Baterie tip pastilã cu litiu136
televizor 4:3 ................. 51
Baterie reîncãrcabilã tip
televizor panoramic 16:951
pastilã ........................ 133
televizor înaltã definiþie 49
BEACH&SKI ................. 91
recorder DVD / HDD ... 62
BEEP (semnal sonor) ...... 85
aparat video ................ 62
BLACK FADER .............. 93
Conector
Butoane
curent continuu (DC) .. 26
bliþ ............................... 40
intrare c.c. (DC IN) ...... 26
de afiºare ecran index 144
Copiere
........................... 62
DISP/BATTINFO ....... 27, 30
Cronometru
propriu ........ 94
eliberare acumulator BATT ... 27
Curea
de
prindere
........... 26
PHOTO ..................... 142
Curea
de
umãr
..............
138
START / STOP ............ 37
Cursor
pentru
puterea
de
RESET ....................... 140
mãrire
...........................
39
B&W (alb-negru) ........... 94
148
D
DATA CODE ............ 31, 84
DATE/TIME ............. 31, 84
DEMO MODE ................ 87
Definalizare disc ......74, 115
Diferenþe temporale
diferenþe de fus orar .. 124
ora de varã .................. 87
Difuzor ......................... 140
DIGITAL ZOOM ............ 79
Dimensiunea imaginii ..... 81
Disc cu douã feþe ......... 125
DISC INFO ..................... 75
DISP OUTPUT ............... 86
DISC SELECT GUIDE ..... 71
Divizare
original ........................ 56
listã de redare ............. 59
Dolby Digital 5,1 Creator 39
Drepturi de autor .......... 137
Drive DVD] .................... 70
Dual Rec ......................... 40
Durata încãrcãrii ............. 27
Durata înregistrãrii ......... 27
DVD,
DVD+RW .................... 16
DVD-R ........................ 16
DVD+R DL .................. 16
DVD-RW ..................... 16
E
Echilibru de alb .............. 78
Ecran LCD ...................... 30
Efecte de imagine
(PICT. EFFECT) .... 94, 113
Emiþãtor ........................ 142
Exponometru punctual ......
..............................91, 113
EXPOSURE .............91, 113
EXP. FOCUS ............79, 113
Expuneri adiacente ......... 78
Expunerea
în
cazul
subiectelor luminate din
spate .....................41, 109
Index (continuare)
F
FADER (gradare) ..... 93, 113
FILE NO. (numãr fiºier) .. 83
Film
calitatea imaginilor ...... 14
înregistrare .................. 37
REC MODE ................. 78
Finalizare (disc) .......65, 115
FINE ............................... 83
First Step Guide .............. 96
FLASH LEVEL ............... 83
FOCUS (focalizare) ..90, 109
Focalizare extinsã .... 79, 113
Foiþã izolatoare ............. 142
Format
AVCHD ................ 14, 127
compresie ................. 128
DVD ............................ 14
Formatare ..................... 128
Fotografii
calitate ........................ 83
dimensiune ................. 81
format ....................... 128
fotografiere ................. 38
I
Iluminarea din spate a
subiectului ............ 41, 109
Iluminare LCD ................ 30
Imprimare PictBridge ...... 63
Indicatori de avertizare . 118
Indicatori de ecran 143, 144
Indicator luminos
ACCESS disc .............. 33
CHG (încãrcare) ......... 26
REC ............................. 87
INDOOR (în interior) ...... 92
Inel de reglaj al camerei .. 42
InfoLITHIUM, acumulator
................................... 130
Iniþializare (Reset) ......... 140
Instalare ......................... 98
Interfaþã VISUAL INDEX .. 44
Interfaþã activã pentru
accesorii ..................... 39
Î, J
Ghid de iniþiere 96, 101, 102
Gradare ....................93, 113
dinspre alb (WHITE FADER)
dinspre negru (BLACK
FADER)
Încãrcare
acumulator .................. 26
baterie montatã iniþial 133
completã ..................... 26
Înregistrare ............... 32, 38
Înregistrare dualã ........... 40
Înregistrãri suplimentare 74
Întreþinere ..................... 131
JPEG ...................... 128, 147
H
L
G
Haºurã ............................ 80
HD (înaltã definiþie) ........ 14
Help ................................ 97
HOME, meniu ............. 22
software ...................... 96
HOME ...................... 18, 76
CLOCK / LANG .......... 87
GENERAL SET ........... 87
MOVIE SETTING ....... 78
OUTPUT SETTINGS .. 86
PHOTO SETTINGS ..... 81
SOUND / DISP. SET .... 85
VIEW IMAGES SET ... 84
HQ, HQ+ ........................ 78
LANDSCAPE ................. 92
LANGUAGE SET ........... 87
LCD
LCD BL LEVEL .... 85, 113
LCD BRIGHT .............. 85
LCD COLOR ............... 85
LCD BRIGHT (luminozitatea
ecranului) .................... 85
LCD COLOR ................... 85
Lentile
de culegere semnal ... 133
vizor ............................ 31
Lista de redare
creare .......................... 57
deplasare .................... 58
redare .......................... 58
secþionare ................... 59
ºtergere ....................... 58
LP (redare îndelungatã) .. 78
Luminozitate LCD ........... 30
Luminozitate vizor .......... 85
M
Macintosh .................... 101
Marcã înregistratã .............
(de comerþ) ............. 137
Mãrire ............................. 39
Mãrire la redare .............. 47
“Memory Stick” ........... 128
“Memory Stick Duo”
adaptor ..................... 129
clapetã de protejare la
scriere ..................... 128
numãr de imagini ce pot fi
înregistrate ............... 82
scoatere/introducere ... 35
slot .............................. 35
Meniu OPTION ........ 19, 88
Meniu HOME ................. 22
Mesaje de avertizare .... 119
MICREF LEVEL .............. 94
Modul
demonstrativ (DEMO) .. 87,
103
înregistrare (REC) ........ 75
oglindã ........................ 41
Montaje ale imaginilor .... 54
MPEG ........................... 147
MPEG-4 AVC / H.264 .... 147
Mufe .............................. 48
A/V OUT .............. 49, 62
COMPONENT OUT .... 42
DC ............................... 26
DC IN .......................... 26
HDMI OUT ................. 49
S VIDEO ...................... 62
continuã...
149
Index (continuare)
N
NightShot ....................... 41
NIGHTSHOT,comutator ......... 41
NS LIGHT ....................... 79
Numãrul fiºierului ........... 83
Numãrul de imagini ce pot fi
înregistrate pe disc ....... 82
O
OLD MOVIE (film vechi) 93,
113
ONE PUSH ..................... 92
Ora de varã ..................... 87
Original
Divizare ....................... 56
ªtergere ...................... 54
OUTDOOR ..................... 92
OUTPUT SETTINGS ...... 86
P
PAL .............................. 123
PASTEL .......................... 94
Pârghie de reglare a
sistemului de lentile al
vizorului ....................... 31
PHOTO SETTINGS ........ 81
PictBridge ....................... 63
PICT. EFFECT (efecte de
imagine) ................ 94, 113
Playlist (Listã de redare) . 57
Port raze infraroºii .......... 41
PORTRAIT ..................... 91
Potrivire datã / orã .......... 31
POWER, comutator ........ 29
Pregãtire
camerã ......................... 25
calculator .................... 96
Prim plan (Tele photo) .... 39
Prizã de perete ................ 26
PROGRAM AE .......91, 112
Protejare ...................... 122
R
Raportul laturilor imaginilor
34, 79, 86
REC LAMP .................... 87
REDEYE REDUC (reducerea
efectului de ochi roºii) ......... 83
Redare ............................ 44
Reglare volum ................ 45
RESET .......................... 140
REMOTE CTRL .............. 88
RING SETTING .............. 80
REMAINING .................. 80
S
SD (definiþie standard) ... 14
SELF TIMER (cronometru) . 94
Semnal sonor de confirmare
a operaþiilor .................. 85
Semnificaþia indicatorilor de
ecran ................... 143, 144
SEPIA ............................. 94
Simboluri ...................... 145
Sisteme TV de culoare .. 123
SLIDE SHOW (succesiune
de imagini) ................... 47
SMTH SLW REC (înregistrare
cursivã cu încetinitorul) ....... 42
Software ......................... 98
SOUND / DISP SET ........ 85
SP (redare standard) ....... 78
Specificaþii .................... 134
SPOTLIGHT ................... 91
SPOT FOCUS .......... 90, 113
SPOT METER (exponometru
punctual) ............... 91, 112
STANDARD .................. 83
STEADY SHOT .......79, 113
START/STOP ................. 37
SUB-T DATE ................. 80
SUMMERTIME .............. 87
SUNSET&MOON .......... 91
SUPER NS ............... 93, 113
ª
ªtergere
Disc ............................ 54
din lista de redare ....... 58
“Memory Stick Duo” .. 55
150
T, Þ
TELEMACRO ......... 90. 113
Telefoto (înregistrarea prim
planurilor) .................... 39
Telecomandã ......... 110, 142
Trepied ......................... 141
TV
televizor 4:3 ................. 51
panoramic 16:9 ............ 51
televizor înaltã definiþie 49
TV TYPE ........................ 86
U
Unghi panoramic ............ 39
USB (2.0) ....................... 97
cablu ........................... 25
Utilizarea camerei în
strãinãtate .................. 123
V
VF B.LIGHT (luminozitatea
vizorului) ...................... 85
VIEW IMAGES SET ....... 84
Vitezã de transfer înaltã .. 97
Vizionarea imaginilor la
televizor
Vizor ............................... 31
luminozitate ................ 85
pârghie de reglare a
lentilelor .................... 31
VISUAL INDEX, interfaþã .
..................................... 44
Volum ....................... 45, 84
VR mod .......................... 34
V-OUT / PANEL ............. 86
W
WHITE BAL. (echilibrul de
alb) ........................ 92, 113
WHITE FADER .............. 93
WIDE SELECT ........ 79, 113
Windows .................. 96, 10
Z
Zebra .............................. 80
Zoom .............................. 39
Informaþii suplimentare legate de acest
produs ºi rãspunsuri la întrebãrile cele mai
frecvente pot fi gãsite la pagina noastrã
de internet destinatã clienþilor
http://www.sony.ro
151
Download PDF

advertising