Sony | MHC-V11 | Sony MHC-V11 Nagy teljesítményű otthoni hangrendszer BLUETOOTH® technológiával Használati útmutató

Otthoni hangrendszer
Kezelési utasítás
Kezdeti lépések
Lemez
Tuner
USB-eszköz
BLUETOOTH
Hangszabályzás
Egyéb műveletek
További információk
MHC-V11
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék vagy nedvesség hatásának.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne
takarja el a készülék szellőzőnyílásait
újságpapírral, terítővel, függönnyel stb.
Ne tegye ki a készüléket nyílt láng
(például égő gyertya) hatásának.
A tűzeset és az áramütés elkerülése
érdekében óvja a készüléket
a rácseppenő és ráfröccsenő víztől, és
soha ne tegyen folyadékkal teli tárgyat –
például virágvázát – a készülékre.
Mivel a hálózati csatlakozó szolgál
a készülék hálózatról való leválasztására,
a készüléket könnyen hozzáférhető
hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
Amennyiben bármilyen rendellenességet
észlel a készülék működésében, azonnal
húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati
aljzatból.
A készüléket nem szabad több oldalról
zárt térben (pl. könyvszekrényben
vagy beépített fülkében) elhelyezni
és működtetni.
Az elemeket és az elemet tartalmazó
berendezéseket ne helyezze el olyan
helyen, ahol sugárzó hőnek – például
napfénynek vagy tűznek – vannak kitéve.
A készülék mindaddig áram alatt
van, amíg ki nem húzzák a hálózati
csatlakozóvezetéket a hálózati aljzatból,
még akkor is, ha maga a készülék
kikapcsolt állapotban van.
Csak beltéri használatra.
FIGYELEM!
Optikai eszközöknek a jelen termékkel
együtt történő használata növeli
a szemkárosodás veszélyét.
Európai vásárlók számára
Ez a készülék az 1. OSZTÁLYÚ LÉZER
termékosztályba sorolható. Ez a jelzés
a hátlap külső részén található.
2HU
Elhasznált elemek és elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(az Európai Unióra és egyéb,
szelektív hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes)
Ez a jelölés a terméken,
az elemen vagy annak
csomagolásán arra
figyelmeztet, hogy
a terméket és az elemet ne
kezelje háztartási
hulladékként. Egyes elemeken ez a jelzés
vegyjellel együtt szerepel. A higany (Hg)
vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van
feltüntetve, ha az elem több mint
0,0005% higanyt vagy 0,004% ólmot
tartalmaz. A feleslegessé vált termékek
és elemek helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi
egészség helytelen hulladékkezelésből
eredő károsodását. Az anyagok
újrahasznosítása elősegíti a természeti
erőforrások megőrzését.
Olyan termékek esetében, amelyeknél
biztonsági, hatékonysági vagy
adatkezelési okok miatt a beépített
elemek állandó csatlakozása szükséges,
az elemek cseréjét kizárólag szakember
végezheti. Az elemek, illetve és az
elektromos és elektronikus készülékek
szakszerű hulladékkezelést igényelnek.
Kérjük, ennek biztosításához hasznos
élettartamuk végén adja le őket
a megfelelő hulladékgyűjtő ponton
vagy újrahasznosító telepen. Egyéb
elemek esetében olvassa el az elemek
biztonságos cseréjére vonatkozó
szakaszt. Az elemet adja le a lemerült
elemek újrahasznosítását szolgáló
megfelelő gyűjtőhelyen. A termék vagy
az elem újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon
a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
vagy az elemet megvásárolta.
Megjegyzés a vásárlók számára:
a következő információk csak az EU
irányelveket alkalmazó országokban
eladott készülékekre érvényesek.
Ezt a terméket a Sony Corporation (címe:
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan) gyártotta vagy gyártatta. A termék
európai uniós rendelkezéseknek való
megfelelésével kapcsolatos kérdéseket
címezze a hivatalos képviseletnek (Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgium). A szervizeléssel vagy garanciával
kapcsolatos ügyekben forduljon a külön
szerviz- vagy garanciadokumentumokban
megadott címekhez.
Ezennel a Sony Corp. kijelenti, hogy
ez a készülék megfelel az 1999/5/EK
direktíva alapvető követelményeinek
és egyéb vonatkozó kitételeinek.
Részletekért keresse fel a következő
URL-címet:
http://www.compliance.sony.de/
A CE jelölés érvényessége azokra
az országokra korlátozódik, ahol az
a jogrendszer része, azaz főleg az EGT
(Európai Gazdasági Térség) országaira.
Ezt a berendezést tesztelték, és 3
méternél rövidebb csatlakozókábel
használata esetén az EMC irányelvben
megállapított határértéknek
megfelelőnek minősítették.
Ez a rendszer rendeltetése szerint
a következő célokra használható:
•• Lemezeken és USB-eszközökön
elérhető zeneforrás lejátszása
•• Zene átvitele USB-eszközökre
•• Rádióállomások hallgatása
•• BLUETOOTH-eszközökön
elérhető zeneforrás lejátszása
•• Lejátszás társas összejöveteleken
a „Party Chain” funkcióval
Néhány szó az
útmutatóról
•• A jelen kézikönyv elsősorban
a távirányítóval végezhető
műveleteket tárgyalja, ezek
azonban az egység azonos vagy
hasonló elnevezésű gombjaival
is végrehajthatók.
•• Egyes illusztrációk elvi vázlat
jellegűek, és eltérhetnek a konkrét
terméktől.
DualDisc lemezekkel kapcsolatos
megjegyzés
A DualDisc olyan kétoldalas lemez,
amelynek egyik oldalán DVD-anyag,
a másik oldalán pedig digitális
hanganyag található. E termék lejátszása
nem garantált, mivel a hanganyagot
tartalmazó oldal nem felel meg
a Compact Disc (CD) szabványnak.
Másolásvédett technológiával
rendelkező zenei lemezek
Ezt a terméket a Compact Disc (CD)
szabványnak megfelelő lemezek
lejátszására tervezték. Egyes
lemezgyártók a közelmúltban
másolásvédett technológiával ellátott
zenei lemezeket kezdtek forgalmazni.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy
e lemezek között lehetnek olyanok,
amelyek nem felelnek meg a CD
szabványnak, és ezért elképzelhető, hogy
ezzel a készülékkel nem játszhatók le.
3HU
Tartalomjegyzék
Néhány szó az útmutatóról........ 3
Részekkel és kezelőszervekkel
kapcsolatos útmutató................ 6
Kezdeti lépések
A rendszer biztonságos
vezetékelése............................. 10
A bemutató kikapcsolása.......... 11
Elemek behelyezése.................. 11
A rendszer szállítása.................. 11
A kijelzési mód
megváltoztatása........................12
Energiagazdálkodás..................12
Lemez
CD/MP3-lemez lejátszása.........13
Tuner
Rádióhallgatás...........................15
USB-eszköz
USB-eszköz használata előtt.... 16
Zene átvitele lemezről.............. 16
Fájl lejátszása............................ 18
4HU
BLUETOOTH
A BLUETOOTH vezeték nélküli
technológiáról..........................20
A rendszer és egy BLUETOOTHeszköz párosítása.....................20
Zenehallgatás
BLUETOOTH-eszközön...............21
Egyérintéses BLUETOOTHcsatlakozás NFC funkcióval...... 22
Lejátszás kiváló
minőségű hangkodekkel
(AAC/LDAC™)........................... 23
A BLUETOOTH készenléti
mód beállítása.......................... 23
A BLUETOOTH-jel
be- és kikapcsolása.................. 24
A „SongPal” használata
BLUETOOTH-kapcsolattal......... 24
Hangszabályzás
A hang beállítása...................... 25
Bulihangulat létrehozása
(DJ EFFECT)................................ 25
Egyéb műveletek
A Party Chain funkció
használata................................ 26
Éneklés zenére: karaoke........... 28
Zene hallgatása
a hangsugárzó-jelzőfények
bekapcsolt állapotában............ 29
Külön megvásárolható
berendezés használata............ 29
A kijelzőn megjelenő
adatok módosítása...................30
Az elalvásidőzítő használata....30
A készülék gombjainak
inaktiválása (gyermekzár).........31
Az automatikus készenlét
funkció beállítása......................31
További információk
Információk a kompatibilis
eszközökről............................... 32
Hibaelhárítás............................. 32
Óvintézkedések........................ 37
Műszaki adatok........................ 39
A licencekkel és védjegyekkel
kapcsolatos megjegyzés.......... 41
5HU
Részekkel és kezelőszervekkel kapcsolatos útmutató
Az egység gombjai a  (be-/kikapcsoló) kivételével lezárhatók, így elkerülhető
a készülék véletlen működtetése (31. oldal).
Készülék
Hangsugárzó
jelzőfényei*
(29. oldal)
* Ne nézzen közvetlenül a fénykibocsátó alkatrészekre, amikor a hangsugárzó jelzőfénye be
van kapcsolva.
6HU
  (be-/kikapcsoló) gomb
A rendszer bekapcsolása, illetve
készenléti állapotba helyezése.

  (lejátszás)* gomb
——Lejátszás indítására szolgál.
——Ha több mint 5 másodpercig
lenyomva tartja ezt a gombot,
a rendszer lejátssza a beépített
bemutatóhangot. A bemutató
leállításához nyomja meg a 
gombot.
 (leállítás) gomb
——A lejátszás leállítására szolgál.
Kétszer lenyomva törölhető
a lejátszás folytatása.
——Az átvitel leállítására szolgál
zene másolása közben.
——Leállítja a beépített
hangbemutató lejátszását.
BLUETOOTH PAIRING gomb
——A BLUETOOTH funkció
kiválasztására szolgál.
——Tartsa lenyomva a BLUETOOTH
párosítás aktiválásához
a BLUETOOTH funkció közben.
BLUETOOTH kijelző (20. oldal)
FUNCTION gomb
Funkcióválasztó gomb.
 (USB) port
USB-eszköz csatlakoztatására
szolgál.
MEGA BASS PARTY CHAIN gomb
(25., 28. oldal)
Kijelző
 VOCAL FADER gomb (29. oldal)
+/– (mappaválasztó) gomb
Adatlemez vagy USB-eszköz
mappáinak kiválasztására
használható.
/ (hátraléptetés/
előreléptetés) gomb
Műsorszám vagy fájl
kiválasztására szolgál.
TUNING+/– gomb (15. oldal)
  (kiadás/behúzás) gomb
Nyomja meg a lemeztálca
kitolásához, illetve behúzásához.

(N-jel) (22. oldal)
 DJ OFF, FLANGER, ISOLATOR
gomb (25. oldal)
VOLUME/DJ CONTROL
forgatógomb
——A hangerő szabályozására
szolgál. Amíg a DJ EFFECT funkció
aktív, a hangerő nem állítható
ezzel a gombbal.
——A FLANGER és az ISOLATOR
effektus szintjének beállításához
forgassa a gombot (25. oldal).
Lemeztálca
Távirányító-érzékelő
 MIC 1/2 aljzat
A mikrofon(ok) csatlakoztatására
szolgál.
* A készülék  gombján egy tapintópont
található. A tapintópont a készülék
használata közben viszonyítási pontként
használható.
MIC ECHO gomb (29. oldal)
MIC LEVEL (MIN/MAX)
forgatógomb (28. oldal)
7HU
Távirányító
 TUNING MODE gomb (15. oldal)
TUNER MEMORY gomb (15. oldal)
BACK gomb
Megnyomásával visszatérhet az
előző kijelzőhöz.
OPTIONS gomb
A beállítómenükbe való belépésre
és onnan való kilépésre szolgál.
/ / / gomb
Menüelemek kiválasztására
szolgál.
+/– (mappaválasztás) gombok
Adatlemez vagy USB-eszköz
mappáinak kiválasztására
használható.
gomb
Beállítások bevitelére/
jóváhagyására szolgál.
 SPEAKER LIGHT gomb
(29. oldal)
DISPLAY gomb
A kijelzőn megjelenő adatok
módosítására szolgál.
SLEEP gomb (30. oldal)
 (be-/kikapcsoló) gomb
A rendszer bekapcsolása, illetve
készenléti állapotba helyezése.
 PLAY MODE gomb
(13., 18. oldal)
REPEAT/FM MODE gomb
(13., 15., 18. oldal)
CLEAR gomb (148. oldal)
REC TO USB gomb (24. oldal)
A zenének a lemezről
a csatlakoztatott USB-eszközre
történő átvitelére szolgál.
8HU
 FUNCTION gomb
Funkcióválasztó gomb.
MEGA BASS gomb (25. oldal)
EQ gomb (25. oldal)
 / (visszatekerés/előretekerés)
gomb (13, 18. oldal)
Lejátszás közben megnyomva egy
műsorszámon vagy fájlon belüli
rész kiválasztását teszi lehetővé.
TUNING+/– gomb (15. oldal)
 (lejátszás)* gomb
Lejátszás indítására szolgál.
/ (hátra-/előreléptetés)
gomb
Műsorszám vagy fájl
kiválasztására szolgál.
PRESET+/– gomb (15. oldal)
 (szünet) gomb
Lejátszás szüneteltetésére
szolgál. A lejátszás a  gombbal
folytatható.
 (leállítás) gomb
——A lejátszás leállítására szolgál.
Kétszer lenyomva törölhető
a lejátszás folytatása.
——Az átvitel leállítására szolgál
zene másolása közben.
——Leállítja a beépített
hangbemutató lejátszását.
 VOCAL FADER gomb (29. oldal)
MIC ECHO gomb (29. oldal)
KEY CONTROL / gomb
(29. oldal)
VOL +/– * gomb
A hangerő módosítására szolgál.
* A távvezérlő VOL + és  gombján
tapintópont található. A tapintópont
a készülék használata közben viszonyítási
pontként használható.
9HU
Kezdeti lépések
A rendszer biztonságos vezetékelése
A fali aljzathoz
 Hangkimeneti és -bemeneti
aljzatok
Az összeköttetéseket hangkábellel
(nem tartozék) hajtsa végre az
alábbiak szerint:
•• AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R
aljzatok
—Csatlakoztassa
—
az opcionális
készülék hangbemeneti
aljzataihoz.
—Csatlakoztassa
—
másik
hangrendszerhez a Party Chain
funkció használatához (26. oldal).
•• AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R
aljzatok
—Csatlakoztassa
—
tv vagy audio-/
videokészülék hangbemeneti
aljzataihoz. A hang ezen
a rendszeren keresztül szólal meg.
—Csatlakoztassa
—
másik
hangrendszerhez a Party Chain
funkció használatához (26. oldal).
10HU
A
ntenna
Csatlakoztassa az FM-zsinórantennát
(tartozék).
Feszítse ki vízszintesen az antennát.
Tipp
•• Helyezze a rendszert jó vételt biztosító
helyre/irányba.
Gyenge vételt
eredményező
területek:
ablakoktól
távol stb.
Jó vételt
eredményező
területek:
ablakokhoz
közel stb.
•• Kerülje az alábbi helyeket.
A bemutató kikapcsolása
Ha ki szeretné kapcsolni a rendszer
kikapcsolt állapotában megjelenített
bemutatót, akkor a SPEAKER LIGHT
gomb többszöri megnyomásával
válassza ki az energiatakarékos
módot (12. oldal).
Épületek közötti helyek
Helyezze be a két R03-as (AAA méretű)
elemet (tartozék) az alábbi ábrán
látható polaritásnak megfelelően.
Mobiltelefonok, elektromos
készülékek környéke
Kezdeti lépések
Elemek behelyezése
Megjegyzések
Acélból készült asztalok
•• Tartsa távol az antennát a tápkábeltől
és az USB-kábeltől, hogy megelőzze
a zajbeszűrődést.
 T ápellátás
Csatlakoztassa a tartozék tápkábelt
a rendszerhez és a fali konnektorhoz.
A tápkábel csatlakoztatásakor
automatikusan elindul a bemutató
(12. oldal). Ha a  gombbal
bekapcsolja a rendszert, a bemutató
befejeződik.
•• Ne használjon együtt régi és új, valamint
különböző típusú elemeket.
•• Ha hosszú ideig nem használja
a távvezérlőt, vegye ki az elemeket az
elem szivárgása és korróziója miatti
károsodás megelőzése érdekében.
A rendszer szállítása
A rendszer hordozása előtt győződjön
meg róla, hogy nincs lemez
a lemeztálcában, és nincs USB-eszköz
csatlakoztatva, majd húzza ki az
összes kábelt.
Megjegyzés
Nagyon fontos a kéz helyes elhelyezése
a rendszer hordozása közben, hogy elkerülje
a személyi sérülést és/vagy anyagi károkat.
11HU
A kijelzési mód
megváltoztatása
A rendszer kikapcsolt állapotában
nyomja meg többször
a SPEAKER LIGHT gombot.
A gomb minden megnyomásakor
a következőképpen módosul a kijelző:
Bemutató
A megvilágítás bekapcsol.
Nincs kijelzés (készenléti mód)
A kijelző és a megvilágítás az
energiatakarékosság érdekében
kikapcsol.
Energiagazdálkodás
Alapbeállítás szerint ez a készülék
automatikusan kikapcsol, amennyiben
kb. 15 percig nem történik semmilyen
művelet vagy nincs észlelhető
kimeneti audiojel. Részletek:
„Az automatikus készenlét funkció
beállítása” (31. oldal).
12HU
Művelet
Lemez
CD/MP3-lemez lejátszása
Tipp
A lejátszható lemezekre vonatkozó információkat
lásd itt: „Óvintézkedések”, (37. oldal).
1 Addig nyomogassa a FUNCTION
gombot, amíg a kijelzőn meg
nem jelenik a „CD” felirat.
Nyissa ki a lemeztálcát a készülék 
gombjának megnyomásával, majd
helyezzen egy lemezt a címkés
oldalával felfelé a lemeztálcába.
Műsorszám
vagy fájl
kiválasztása
Nyomja meg
a / gombot.
Műsorszámon
vagy fájlon
belüli rész
kiválasztása
Tartsa nyomva
a / gombot
lejátszás közben,
majd a kívánt ponton
engedje fel.
Ismételt
lejátszás
kiválasztása
Nyomogassa a REPEAT/
FM MODE gombot,
amíg a „REP ONE1)”,
„REP FLDR2)” vagy „REP
ALL3)” felirat nem jelenik
meg a kijelzőn.
A lejátszási
mód
módosítása
A lejátszó leállított
állapotában nyomja
meg többször egymás
után a PLAY MODE
gombot. Választhat
a normál („FLDR”
a lemezen lévő
mappában található
összes MP3-fájl
lejátszása), a véletlen
sorrendű („SHUF”, illetve
„FLDRSHUF” mappák
közötti váltáshoz),
valamint a programozott
lejátszás („PROGRAM”)
közül.
8 cm-es (lemez, például CD
kislemez lejátszásakor a lemezt
a tálca belső körébe helyezze.
3 Nyomja meg az egység
 gombját a lemeztálca
bezárásához.
Bezáráshoz ne erőltesse
megnyomással a lemeztálcát, mert
az meghibásodásához vezethet.
4 Indítsa el a lejátszást a 
gomb megnyomásával.
Egyéb műveletek
Művelet
Teendő
Lejátszás szü- Nyomja meg a 
neteltetése
gombot. A lejátszás
folytatásához nyomja
meg a  gombot.
Lejátszás
leállítása
Nyomja meg a 
gombot. A lejátszás
folytatásához nyomja
meg a  gombot.
A lejátszás folytatásának
törléséhez nyomja meg
kétszer a  gombot.
Lemez
2 Helyezzen be egy lemezt.
Teendő
Mappa
Nyomja meg többször
kiválasztása
a
+/– gombot.
MP3-lemezről
„REP ONE”: Az aktuális zeneszám vagy
fájl ismétlése.
2)
„REP FLDR” (Csak MP3-lemez esetén):
Az aktuális mappa ismétlése.
3)
„REP ALL”: Az összes zeneszám vagy
fájl ismétlése.
1)
MP3-lemez lejátszásával kapcsolatos
megjegyzések
•• Ne mentsen más típusú fájlokat és
fölösleges mappákat az MP3-fájlokat
tartalmazó lemezre.
•• Az MP3-fájlokat nem tartalmazó mappák
kihagyásra kerülnek.
•• Az MP3-fájlok lejátszási sorrendje
megegyezik rögzítési sorrendjükkel.
•• A rendszer kizárólag „.mp3” kiterjesztésű
MP3-fájlok lejátszására képes.
•• Olyan fájlok esetén, amelyeknek a nevében
ugyan helyes fájlkiterjesztés szerepel, de
fájlszerkezetük mégis eltérő, lejátszáskor erős
zaj keletkezhet, amely hibás működéshez
vagy a rendszer károsodásához vezethet.
13HU
•• Maximális értékek:
—— 256 mappa (a gyökérmappával együtt).
—— 999 MP3-fájl.
—— 8 mappaszint (fájlok fastruktúrája).
•• Nem garantálható az összes MP3-kódoló
és -író szoftverrel, -rögzítő eszközzel
és -rögzítő adathordozóval való
kompatibilitás. Nem kompatibilis MP3lemezek lejátszásakor zaj vagy szaggatott
hang fordulhat elő, vagy lehetséges, hogy
egyáltalán nem játszhatók le.
Többmenetes lemez lejátszásával
kapcsolatos megjegyzések
A rendszer akkor képes lejátszani a lemezek
egymást követő meneteit, ha a formátumuk
megegyezik az első menetével. Ha más
formátumban rögzített menet található
a lemezen, akkor azt és az azt követő
meneteket nem lehet lejátszani. Felhívjuk
figyelmét, hogy még ha azonos formátumúak
is a rögzített menetek, előfordulhat, hogy
egyes meneteket nem játszik le a rendszer.
Saját program létrehozása
(Program Play (programozott
lejátszás))
1 Addig nyomogassa
a FUNCTION gombot, amíg
a kijelzőn meg nem jelenik
a „CD” felirat.
2 Válassza ki a lejátszási módot.
A lejátszó leállított állapotában
nyomja meg többször egymás
után a PLAY MODE gombot,
amíg meg nem jelenik a kijelzőn
a „PROGRAM” felirat.
3 Válassza ki a kívánt
műsorszám vagy fájl számát.
Nyomogassa a / gombot,
amíg a kívánt zeneszám vagy fájl
száma nem jelenik meg a kijelzőn.
A kiválasztott
műsorszám
vagy fájl
száma
A kiválasztott
hangsáv vagy fájl
teljes lejátszási ideje
(csak CD-DA-lemez
esetén)
Ha egy bizonyos mappában
található MP3-fájlokat vesz
fel a programba, válassza ki
a kívánt mappát a  +/– gomb
nyomogatásával, majd válassza
ki a kívánt fájlt.
4 Programozza be a kiválasztott
zeneszámot, illetve fájlt.
A kiválasztott műsorszám vagy
fájl beviteléhez nyomja meg a
gombot.
5 További (összesen legfeljebb
64) műsorszám vagy fájl
beprogramozásához ismételje
meg a 3–4. lépést.
6 A beprogramozott
műsorszámok vagy fájlok
lejátszásához nyomja meg
a  gombot.
A program törlődik, ha elvégzi
a következő műveletek valamelyikét:
——a funkció megváltoztatása
——a rendszer kikapcsolása
——a hálózati vezeték kihúzása
——a lemeztálca kiadása
Ha újra le szeretné játszani
ugyanazt a programot, nyomja
meg a  gombot.
A programozott lejátszás megszakítása
Nyomja meg a PLAY MODE gombot.
A programlista utolsó számának
vagy fájljának törlése
A lejátszó leállított állapotában nyomja
meg a CLEAR gombot.
14HU
Tuner
Rádióhallgatás
1 Addig nyomogassa
a FUNCTION gombot, amíg
a kijelzőn meg nem jelenik
a „FM” felirat.
Rádióállomások előbeállítása
1 Hangolja be a kívánt állomást.
2 A vevőegység memória
módjának kiválasztásához
nyomja meg a TUNER MEMORY
gombot.
2 Végezze el a behangolást.
Állomások automatikus keresése
3 Válassza ki a kívánt számú
programhelyet a PRESET+/–
gomb segítségével.
Amennyiben a választott számhoz
már tartozik egy rádióállomás,
akkor azt a készülék az újonnan
beállított állomásra cseréli.
Tuner
Nyomja meg többször egymás
után a TUNING MODE gombot,
amíg meg nem jelenik a kijelzőn az
„AUTO” felirat, majd nyomja meg
a TUNING+/– gombot. A keresés
automatikusan leáll, amikor
a rendszer egy állomást talál.
4 Az állomás tárolásához
Ha az FM állomások keresése
nem áll meg, akkor a  gomb
megnyomásával szakítsa meg
a keresést, majd végezze el
a hangolást manuálisan (lásd alább).
Kézi hangolás
Nyomja meg többször egymás után
a TUNING MODE gombot, amíg meg
nem jelenik a kijelzőn a „MANUAL”
felirat, majd a TUNING+/– gomb
nyomogatásával hangoljon a kívánt
állomásra.
Ha RDS-szolgáltatásokat nyújtó
állomást hangol be, akkor az
adó neve megjelenik a kijelzőn
(az észak-amerikai modellek
kivételével).
Tipp
nyomja meg a
gombot.
5 Az 1–4. lépések
megismétlésével további
állomásokat tárolhat el.
Legfeljebb 20 FM állomás tárolható.
A beállított állomásokat a rendszer
még áramszünet és a készülék
hálózati csatlakozóvezetékének
kihúzása esetén is megőrzi
körülbelül fél napig.
Tárolt állomás hallgatása
Nyomja meg többször
a TUNING MODE gombot, amíg
a „PRESET” felirat nem jelenik meg
a kijelzőn, majd a PRESET+/– gomb
többszöri megnyomásával válassza
ki a kívánt programhelyet.
Ha egy sztereó FM állomás vétele gyenge,
akkor a zaj csökkentéséhez kapcsolja ki
a sztereó vételt az REPEAT/FM MODE gomb
többszöri megnyomásával, amíg a kijelzőn
meg nem jelenik a „MONO” felirat. Ekkor
elveszik a sztereó hangzás, de a vétel
jobb lesz.
15HU
USB-eszköz
USB-eszköz
használata előtt
A kompatibilis eszközökről lásd:
„Információk a kompatibilis
eszközökről” (32. oldal).
Amennyiben Apple gyártmányú
eszközöket használ a rendszerrel,
csatlakoztassa őket
BLUETOOTH-kapcsolattal (20. oldal).
Apple-eszközök USB-csatlakoztatása
nem támogatott.
Megjegyzések
•• Ha USB-kábeles kapcsolat szükséges,
használja az USB-eszközhöz kapott USBkábelt. A működtetési móddal kapcsolatos
részletes információkat az USB-eszközhöz
kapott kezelési útmutatóban találhat.
•• A csatlakoztatott USB-eszköz típusától
függően hosszabb idő is eltelhet, amíg
a „SEARCH” felirat megjelenik a kijelzőn.
•• Ne használjon USB-elosztót a rendszer
és az USB-eszköz csatlakoztatásához.
•• Az USB-eszköz csatlakoztatásakor
a rendszer az USB-eszközön található
összes fájlt beolvassa. Ha az USB-eszközön
sok mappa vagy fájl van, az USB-eszköz
beolvasása sokáig eltarthat.
•• Ha több USB-eszköz van csatlakoztatva,
a rendszer által végrehajtott művelet
késleltetést szenvedhet.
•• Nem garantálható az összes kódoló- és
írószoftverrel való kompatibilitás. Ha az
USB-eszközön található audiofájlokat
eredetileg nem kompatibilis szoftverrel
kódolták, akkor előfordulhat, hogy zaj
vagy a hang elakadása tapasztalható,
vagy a fájl egyáltalán nem játszható le.
•• Ez a rendszer nem feltétlenül támogatja
a csatlakoztatott USB-eszköz által
biztosított összes funkciót.
•• Átvitel és törlési műveletek közben ne
távolítsa el az USB-eszközt. Ebben az
esetben ugyanis sérülhetnek az USBeszközön tárolt adatok, vagy akár maga
az eszköz is.
A rendszer akkumulátortöltőként
való használata
A rendszer akkumulátortöltőként
használható újratöltési funkcióval
rendelkező USB-eszközökhöz.
Csatlakoztassa az USB-eszközt az
(USB) porthoz.
A töltés akkor kezdődik, amikor
az egység (USB) portjához
csatlakoztatja az USB-eszközt.
A részleteket lásd az USB-eszköz
kezelési útmutatójában.
Zene átvitele lemezről
Lehetőség van zenének egy lemezről
(csak CD-DA vagy MP3-lemez) egy
USB-eszközre történő átvitelére.
•• CD SYNC átvitel: Egy CD-DA lemez
mindegyik CD-DA zeneszámának
átvitele.
•• MP3-mappa átvitele: Az MP3lemez egy adott mappájában lévő
összes MP3-fájl átvitele.
•• REC1 átvitel: Az éppen hallgatott
zeneszám vagy MP3-fájl átvitele
a lemezről.
1 Addig nyomogassa
a FUNCTION gombot, amíg
a kijelzőn meg nem jelenik
a „CD” felirat.
2 Csatlakoztassa az USBeszközt az
(USB) porthoz.
3 Helyezze be azt a lemezt,
amelyről át szeretne vinni
tartalmat.
4 Készüljön fel az átvitelre.
CD SYNC átvitel esetén folytassa
az 5. lépéssel.
MP3-mappa átvitele
Ha egy mappa MP3-fájljait szeretné
átvinni, válassza ki a kívánt mappát
a
+/– gomb nyomogatásával.
Ezután indítsa el a lejátszást, és
nyomja meg egyszer a  gombot.
Ellenőrizze, hogy megállt-e
a kijelzőn az eltelt lejátszási idő.
16HU
REC1 átvitel
Válassza ki azt a zeneszámot vagy
MP3-fájlt a / gombbal,
amelyet át szeretne vinni, majd
indítsa el a lejátszást.
Ha olyan MP3-fájlt szeretne átvinni,
amely egy bizonyos mappában
található, válassza ki azt a mappát
+/– gomb nyomogatásával,
a
majd válassza ki az átvinni
kívánt MP3-fájlt a /
megnyomásával. Ezután indítsa
el a lejátszást.
5 Nyomja meg a REC TO USB
gombot.
A kijelzőn a „READY” üzenet
jelenik meg.
gombot.
Az átvitel elkezdődik, majd
megjelenik a kijelzőn az „USB REC”
jelzés.
Ne távolítsa el az USB-eszközt,
amíg be nem fejeződik az átvitel.
Amikor befejeződik az átvitel,
a „COMPLETE” felirat jelenik meg
a kijelzőn, és MP3 formátumú
audiofájlok jönnek létre.
Átvitel leállítása
Nyomja meg a  gombot.
Mappák és fájlok létrehozásával
kapcsolatos szabályok
Forrás
MP3
Mappanév Fájlnév
„MP3_REC1” A forrással
azonos
CD-DA
„CD_REC1”
„TRACK001”*
* A mappák és a fájlok számát ezután
sorrendben rendeli hozzá a készülék.
Megjegyzések
•• A rendszer a CD-TEXT információkat
nem viszi át a létrehozott MP3-fájlokba.
A rendszer maga nem támogatja
a CD-TEXT szabványt.
•• Az átvitel automatikusan leáll, ha:
—— az USB-eszközön elfogy a hely
átvitel közben.
—— az USB-eszközön található
hangfájlok és mappák száma eléri
azt a határértéket, amelyet a rendszer
kezelni képes.
•• Ha az átvitt mappával vagy fájllal
megegyező nevű fájl vagy mappa
található az USB-eszközön, a rendszer egy
sorszámot fűz a névhez, és nem írja felül
az eredeti mappát vagy fájlt.
•• Átvitel során ne nyomja meg a távirányító
vagy a készülék gombjait, nehogy leálljon
az átvitel.
USB-eszköz
6 Nyomja meg az
REC1 átvitel
Szerzői jogvédelem alatt álló
tartalommal kapcsolatos megjegyzés
Az átvitt zene kizárólag személyes
célra használható. A zene más célra
való felhasználásához a jogtulajdonos
engedélye szükséges.
Az USB-eszközre történő másolás
során a rendszer közvetlenül a
„ROOT” alatt létrehoz egy „MUSIC”
mappát. A mappákat és fájlokat ezen
a „MUSIC” mappán belül az alábbiak
szerint hozza létre az átvitel módjának
és forrásának megfelelően:
CD SYNC átvitel
Forrás
CD-DA
Mappanév Fájlnév
„CDDA001”* „TRACK001”*
MP3-mappa átvitele
Forrás
MP3
Mappanév Fájlnév
A forrással azonos
17HU
Fájl lejátszása
A támogatott hangformátumok
a következők:
—MP3:
—
fájlkiterjesztés: „.mp3”
—WMA:
—
fájlkiterjesztés: „.wma”
Művelet
Teendő
A lejátszási
mód
módosítása
Az USB-eszköz leállított
állapotában nyomja
meg többször a
PLAY MODE gombot.
Választhat a normál
(„FLDR” az USB-eszközön
lévő mappában
található összes USB fájl
lejátszása), a véletlen
sorrendű („SHUF”, illetve
„ FLDRSHUF” mappák
közötti váltáshoz),
valamint a programozott
lejátszás („PROGRAM”)
közül.
1 Addig nyomogassa
a FUNCTION gombot, amíg
a kijelzőn meg nem jelenik
az „USB” felirat.
2 Csatlakoztassa az USBeszközt az
(USB) porthoz.
3 Indítsa el a lejátszást a 
gomb megnyomásával.
4 A VOL +/– gombbal
módosítsa a hangerőt.
Egyéb műveletek
Művelet
Teendő
Lejátszás szü- Nyomja meg a 
neteltetése
gombot. A lejátszás
folytatásához nyomja
meg a  gombot.
Lejátszás
leállítása
Nyomja meg a 
gombot. A lejátszás
folytatásához
nyomja meg a  1)
gombot. A lejátszás
folytatásának
törléséhez nyomja meg
kétszer a  gombot.
Mappa
kiválasztása
Nyomja meg többször
az
+/– gombot.
Fájl
kiválasztása
Nyomja meg
a / gombot.
Adott pont
Tartsa nyomva
megkeresése a / gombot
fájlon belül
lejátszás közben,
majd a kívánt ponton
engedje fel.
Ismételt
lejátszás
kiválasztása
18HU
Nyomogassa a
REPEAT/FM MODE
gombot, amíg a „REP
ONE2)”, „REP FLDR3)”
vagy „REP ALL4)” felirat
nem jelenik meg
a kijelzőn.
VBR típusú MP3-/WMA-fájl lejátszása
esetén elképzelhető, hogy a lejátszás
egy másik ponttól folytatódik.
2)
„REP ONE”: Az aktuális fájl ismétlése.
3)
„REP FLDR”: Az aktuális mappa ismétlése.
4)
„REP ALL”: Az USB-eszközön található
összes fájl ismétlése.
1)
Megjegyzések
•• A rendszer az alábbi esetekben nem
képes az USB-eszközön lévő audiofájlok
lejátszására:
—— ha az USB-eszközön több mint 999
audiofájl található;
—— Ha az USB-eszközön a mappák száma
meghaladja a 256-et (beleértve
a „ROOT” mappát és az üres mappákat).
Ezek a számok a fájl- és
mappaszerkezettől függően változhatnak.
Ne mentsen más típusú fájlokat és
fölösleges mappákat audiofájlokat
tartalmazó USB-eszközre.
•• A rendszer csak 8 mappa mélységig képes
lejátszani.
•• Az USB-eszközön található fájlok és
mappák a létrehozásuk sorrendjében
jelennek meg a kijelzőn.
•• A rendszer átugorja a hangfájlokat
nem tartalmazó mappákat.
•• Még abban az esetben is, ha a fájl
kiterjesztése megfelelő, eltérő
fájlformátum esetén a lejátszáskor
a rendszer zajt produkálhat vagy
meghibásodhat.
Hangfájlok vagy mappák törlése
az USB-eszközről
1 Addig nyomogassa a FUNCTION
gombot, amíg a kijelzőn meg nem
jelenik az „USB” felirat.
2 Csatlakoztassa az USB-eszközt az (USB) porthoz.
3 Válassza a ki a törölni kívánt
hangfájlt vagy mappát
a / vagy a
+/– gomb
nyomogatásával, majd indítsa
el a lejátszást.
4 Nyomja meg a OPTIONS gombot.
5 A / gomb többszöri
megnyomásával válassza az
„ERASE” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
6 A / megnyomásával válassza
7 Nyomja meg az
gombot.
Amikor a törlés befejeződik,
megjelenik a kijelzőn a „COMPLETE”
felirat.
Nyomogassa a / gombot,
amíg a kívánt fájl száma nem
jelenik meg a kijelzőn.
A kiválasztott fájl száma
Ha egy bizonyos mappában található
MP3-/WMA-fájlokat szeretne
beprogramozni, válassza ki a kívánt
mappát a
+/– nyomogatásával,
majd válassza ki a kívánt fájlt.
4 Programozza be
a kiválasztott fájlt.
A kiválasztott fájl beviteléhez
nyomja meg a
gombot.
5 További (összesen legfeljebb
64) fájl beprogramozásához
ismételje meg a 3–4. lépést.
6 A beprogramozott fájlok
Saját program létrehozása
(Program Play (programozott
lejátszás))
1 Addig nyomogassa
a FUNCTION gombot, amíg
a kijelzőn meg nem jelenik az
„USB” felirat.
2 Válassza ki a lejátszási módot.
A lejátszó leállított állapotában
nyomja meg többször egymás
után a PLAY MODE gombot,
amíg meg nem jelenik a kijelzőn
a „PROGRAM” felirat.
USB-eszköz
ki a „FOLDER” vagy a „FILE”
lehetőséget, majd nyomja
meg a
gombot.
A kijelzőn az „ERASE??” felirat villog.
3 Válassza ki a kívánt fájl számát.
lejátszásához nyomja meg
a  gombot.
A program törlődik, ha elvégzi
a következő műveletek
valamelyikét:
——a funkció megváltoztatása
——a rendszer kikapcsolása
——a hálózati vezeték kihúzása
Ha újra le szeretné játszani
ugyanazt a programot, nyomja
meg a  gombot.
A programozott lejátszás
megszakítása
Nyomja meg a PLAY MODE gombot.
A programlista utolsó számának
vagy fájljának törlése
A lejátszó leállított állapotában nyomja
meg a CLEAR gombot.
19HU
BLUETOOTH
A BLUETOOTH vezeték
nélküli technológiáról
A BLUETOOTH vezeték nélküli
technológia olyan kis hatótávú
vezeték nélküli technológia, amely
digitális eszközök közti vezeték
nélküli kommunikációt tesz lehetővé.
A BLUETOOTH vezeték nélküli
technológia körülbelül 10 méteres
tartományon belül üzemel.
Támogatott BLUETOOTH-verziók,
-profilok és -kodekek
Részletek: „BLUETOOTH-egység”
(40. oldal).
A BLUETOOTH jelzőről
A BLUETOOTH kijelző kék színű
világítással vagy villogással jelzi
a BLUETOOTH-állapotot.
A rendszer
állapota
Jelzőfény állapota
BLUETOOTHkészenlét
Lassan villog
BLUETOOTHpárosítás
Gyorsan villog
BLUETOOTHkapcsolat
létrejött
Világít
A rendszer és egy
BLUETOOTH-eszköz
párosítása
A párosítás az a művelet, amelynek
során a BLUETOOTH-eszközök
előre regisztrálják egymást. Ha már
megtörtént a párosítás, azt többször
nem kell végrehajtani.
Ha az eszköz egy NFC-kompatibilis
okostelefon, akkor a manuális
párosítási eljárásra nincs
szükség. (Lásd: „Egyérintéses
BLUETOOTH-csatlakozás NFC
funkcióval” (22. oldal).)
1 Helyezze a BLUETOOTH-eszközt
a rendszer 1 méteres körzetén
belülre.
2 Nyomja meg többször
a készülék BLUETOOTH
gombját a BLUETOOTH
funkció kiválasztásához.
A kijelzőn a „BT AUDIO” üzenet
jelenik meg.
Tippek
•• Ha a rendszer még nem tárol
párosítási információkat (például mert
Ön először használja a BLUETOOTH
funkciót a megvásárolt eszközön),
akkor a kijelzőn villog a „PAIRING”
jelzés, és a rendszer automatikusan
párosítási módba lép. Ebben az
esetben ismételje meg a 4. lépést.
•• Ha a BLUETOOTH-csatlakozás
befejeződött, szüntesse meg
a BLUETOOTH-kapcsolatot (22. oldal).
3 Tartsa nyomva 3 másodpercnél
hosszabb ideig az egység
BLUETOOTH gombját.
A kijelzőn a „PAIRING” felirat villog.
4 Hajtsa végre a párosítási
eljárást a BLUETOOTH-eszközön.
A részleteket lásd az
BLUETOOTH-eszköz kezelési
utasításában.
20HU
5 A BLUETOOTH-eszköz
kijelzőjén válassza
az „MHC-V11” lehetőséget.
Megjegyzés
Ha jelszót kell megadni
a BLUETOOTH-eszközön, írja be: „0000”.
A jelszót egyes eszközök kulcsnak,
kódnak, PIN-kódnak, passcode-nak,
PIN-nek vagy passwordnek is
nevezhetik.
6 Hajtsa végre a BLUETOOTH
csatlakoztatást
a BLUETOOTH-eszközön.
Megjegyzések
•• Legfeljebb 8 BLUETOOTH-eszköz
párosítható. A 9. BLUETOOTH-eszköz
párosításakor a legrégebben párosított
eszköz törlődik.
•• Másik BLUETOOTH-eszköz párosításához
Ismételje az 1–6. lépést.
A párosítás megszakítása
Nyomja meg a készüléken lévő
BLUETOOTH gombot.
A BLUETOOTH-eszköz a rendszer és
a BLUETOOTH-eszköz AVRCP profil
használatával történő csatlakoztatása
révén működtethető.
Zene lejátszása előtt ellenőrizze
az alábbiakat:
——Be van kapcsolva a BLUETOOTH-eszköz
BLUETOOTH funkciója.
—A
— párosítás megtörtént (20. oldal).
A rendszer és a BLUETOOTH -eszköz
csatlakoztatása után a lejátszást a ,
a , a  és a / gombbal
vezérelheti.
1 Nyomja meg többször
a készülék BLUETOOTH
gombját a BLUETOOTH
funkció kiválasztásához.
A kijelzőn a „BT AUDIO” üzenet
jelenik meg.
2 Létesítsen kapcsolatot
BLUETOOTH
Ha a párosítás befejeződött és
létrejött a BLUETOOTH-kapcsolat,
akkor a kijelzőpanelen megjelenik
a „BT AUDIO” felirat.
A BLUETOOTH-eszköztől
függően a párosítás végeztével
a csatlakozás automatikusan
megkezdődik.
Zenehallgatás
BLUETOOTH-eszközön
a BLUETOOTH-eszközzel.
A legutóbb csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköz automatikusan
csatlakoztatva lesz.
A BLUETOOTH-eszközről végezze
el a BLUETOOTH-csatlakoztatást,
ha az eszköz nincs csatlakoztatva.
3 Indítsa el a lejátszást a 
Az összes párosítási regisztrációs
információ törlése
Az összes párosítási regisztrációs
adat törléséhez a rendszeren vissza
kell állítani a gyári beállításokat. Lásd:
„A rendszer alaphelyzetbe állítása”
(36. oldal).
gomb megnyomásával.
A BLUETOOTH-eszköztől függően:
——lehetséges, hogy kétszer kell
megnyomni a  gombot.
——esetleg el kell indítani egy
hangforrás lejátszását
a BLUETOOTH-eszközön.
4 Módosítsa a hangerőt.
Először a BLUETOOTH-eszközön
állítsa be a hangerőt. Ha még
mindig túl halk a hang, akkor
a rendszeren is módosítsa
a hangerőt a VOL +/– gombokkal.
Megjegyzés
Ha a rendszerhez egy másik
BLUETOOTH-eszközt próbál csatlakoztatni,
akkor a jelenleg csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköz lecsatlakozik.
21HU
A BLUETOOTH-kapcsolat bontása
1 Nyomja meg az OPTIONS gombot.
2 A / gomb többszöri
megnyomásával válassza
a „DISCONNECT” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
A BLUETOOTH-eszköztől függően
a BLUETOOTH-csatlakozás a lejátszás
leállítása után automatikusan bontásra
kerülhet.
Egyérintéses
BLUETOOTH-csatlakozás
NFC funkcióval
Az NFC (Near Field Communication –
közeli kommunikáció) olyan
technológia, amely különféle
eszközök, például okostelefonok és
IC-címkék közötti kis hatótávú vezeték
nélküli kommunikációt tesz lehetővé.
Amikor hozzáérint egy NFC-kompatibilis
okostelefont, a rendszer automatikusan
végrehajtja az alábbiakat:
—bekapcsolja
—
a BLUETOOTH-funkciót.
—elvégzi
—
a párosítást és
a BLUETOOTH-csatlakoztatást.
Kompatibilis okostelefonok
Beépített NFC funkcióval
rendelkező okostelefonok
(operációs rendszer:
Android™ 2.3.3 vagy újabb, az
Android 3.x rendszerek kivételével)
Megjegyzések
•• A rendszer egyszerre csak egy NFCkompatibilis okostelefont tud felismerni, és
csak egy ilyen eszközhöz tud csatlakozni. Ha
a rendszerhez egy másik NFC-kompatibilis
okostelefont próbál csatlakoztatni, azzal
leválasztja a már csatlakoztatott NFCkompatibilis okostelefont.
•• Az NFC-kompatibilis okostelefontól
függően előfordulhat, hogy előbb végre
kell hajtania a következő lépéseket az
NFC-kompatibilis okostelefonon.
—— Kapcsolja be az NFC funkciót. A részleteket
lásd az adott NFC-kompatibilis
okostelefon kezelési útmutatójában.
22HU
—— Az „NFC Easy Connect” alkalmazás
letöltése és elindítása, ha a NFCkompatibilis okostelefonján az Android
4.1.x-nél régebbi verziója található.
Az „NFC Easy Connect” az androidos
okostelefonokhoz készült ingyenes
alkalmazás, amely letölthető a Google
Play™-ről. (Előfordulhat, hogy az
alkalmazás egyes országokban/
régiókban nem érhető el.)
1 Addig érintse a mobileszközt
(például okostelefont vagy
táblagépet) az egységen
található N jelhez, amíg
a mobileszköz rezegni nem kezd.
A képernyőn megjelenő
útmutatást követve végezze el
a csatlakoztatást az okostelefonon.
Amikor létrejön a BLUETOOTHkapcsolat, a készülék BLUETOOTH
jelzőfénye villogás helyett
folyamatosan kezd világítani. A kijelzőn
a „BT AUDIO” felirat jelenik meg.
2 Kezdje el a hangforrás
lejátszását az okostelefonon.
A részleteket lásd az
BLUETOOTH-eszköz kezelési
utasításában.
Tipp
Ha sikertelen a párosítás és a
BLUETOOTH-csatlakozás, tegye a következőket.
—— Vegye le az okostelefon tokját, ha
a kereskedelmi forgalomban kapható
okostelefontokot használ.
—— Az okostelefont érintse ismét az egység
N jeléhez.
—— Indítsa el újra az „NFC Easy Connect”
alkalmazást.
A BLUETOOTH-kapcsolat bontása
Az okostelefont érintse ismét az
egység N jeléhez.
Lejátszás kiváló
minőségű hangkodekkel
(AAC/LDAC™)
A rendszer alkalmas
BLUETOOTH-eszközökről származó
adatok AAC vagy LDAC kodek
formátumban történő fogadására.
Ez jobb hangminőségű lejátszást
tesz lehetővé.
Alapértelmezés szerint az „AUTO”
mód van beállítva.
A beállítás módosításainak
alkalmazásához meg kell szüntetnie
a BLUETOOTH-kapcsolatot
(22. oldal), majd ismét el kell
végeznie a BLUETOOTH-csatlakoztatást.
a készülék BLUETOOTH
gombját a BLUETOOTH
funkció kiválasztásához.
A kijelzőn a „BT AUDIO” üzenet
jelenik meg.
2 Nyomja meg az OPTIONS
gombot.
3 A
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza
a „BT:CODEC” lehetőséget,
majd nyomja meg a gombot.
4 Válassza ki a beállítást
a / gomb többszöri
megnyomásával, majd
nyomja meg a
gombot.
•• AUTO: A rendszer felismeri
a forráseszközön használt
kodeket, és automatikusan
kiválasztja az optimális
kodeket az „SBC” az „AAC*”
és a „LDAC*” közül.
•• SBC: Az „SBC” a forráseszközön
használt kodektől függetlenül
mindig alkalmazásra kerül.
* Csak akkor érhető el, ha
a BLUETOOTH-eszköz
támogatja a kodeket.
Az LDAC egy olyan, a Sony által
kifejlesztett technológia, amely
lehetővé teszi a nagyfelbontású
(Hi-Res) audiotartalmak átvitelét
akár BLUETOOTH-kapcsolaton
keresztül is. A többi
BLUETOOTH-kompatibilis kódolási
technológiától, így például az
SBC-től eltérően úgy működik,
hogy nem konvertálja le
a nagyfelbontású audiotartalmat1).
Emellett egyedülálló
hangminőséget biztosít azzal,
hogy a hatékony kódolás és az
optimalizált csomagkészítés
révén mintegy háromszor annyi
adat2) továbbítását teszi lehetővé
a BLUETOOTH vezeték nélküli
hálózaton keresztül, mint a többi
technológia.
BLUETOOTH
1 Nyomja meg többször
Megjegyzés
Amennyiben a forráseszköz AAC/LDACkompatibilis, és a beállítás értéke „AUTO”,
jobb hangminőséget élvezhet, azonban
a BLUETOOTH-kapcsolat körülményeitől
függően előfordulhat, hogy megszakad
a hanglejátszás. Ebben az esetben állítsa
át ezt a funkciót az „SBC” beállításra.
A DSD formátumú tartalmakat kivéve.
Az SBC-vel (Sub Band Codec)
összehasonlítva, 990 kb/s
(96/48 kHz) vagy 909 kb/s
(88,2/44,1 kHz) bitsebesség esetén.
1)
2)
A BLUETOOTH készenléti
mód beállítása
A BLUETOOTH készenléti üzemmód
lehetővé teszi, hogy a rendszer
automatikusan bekapcsoljon, ha
a BLUETOOTH-kapcsolat létesítése
BLUETOOTH-eszközről történik.
1 Nyomja meg az OPTIONS
gombot.
2 A
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza
a „BT:STBY” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
23HU
3 Válassza ki a beállítást
a / gomb többszöri
megnyomásával, majd
nyomja meg a
gombot.
•• ON: A rendszer automatikusan
bekapcsol akkor is, amikor
készenléti üzemmódban van.
•• OFF: A funkció kikapcsol.
A „SongPal” használata
BLUETOOTH-kapcsolattal
Az alkalmazásról
Tipp
Tiltsa le a BLUETOOTH készenléti
üzemmódot a teljesítményfelvétel
csökkentése érdekében (takarékos mód).
A BLUETOOTH-jel beés kikapcsolása
A rendszerhez minden funkció
használata esetén csatlakozhat egy
párosított BLUETOOTH-eszközről, ha
a BLUETOOTH-jel be van kapcsolva.
A BLUETOOTH-jel alapértelmezés
szerint be van kapcsolva.
Ehhez a művelethez az egységen lévő
gombokat kell használnia.
Tartsa nyomva az  és
a TUNING– gombot körülbelül
5 másodpercig.
A kijelzőn megjelenik a „BT ON” vagy
a „BT OFF” felirat.
Megjegyzés
Ha a BLUETOOTH-jel ki van kapcsolva, nem
végezheti el a következő műveleteket:
—— BLUETOOTH-eszköz párosítása és/vagy
csatlakoztatása
—— A BLUETOOTH hangkodekek beállítása
—— A BLUETOOTH készenléti mód beállítása
—— A „SongPal” program használata
BLUETOOTH-kapcsolattal
24HU
A Google Play és az App Store
áruházban is elérhető „SongPal”
ingyenes alkalmazással vezérelni tudja
a rendszert. A kényelmes funkciók
megismeréséhez keressen a „SongPal”
kifejezésre, vagy olvassa be az alábbi
kétdimenziós kódot, és töltse le az
alkalmazást.
Megjegyzések
•• Ha a „SongPal” alkalmazás nem
működik megfelelően, szüntesse
meg a BLUETOOTH-kapcsolatot
(22. oldal), majd végezze el
újból a BLUETOOTH-csatlakoztatást
a BLUETOOTH-kapcsolat
működőképessége érdekében.
•• A „SongPal” alkalmazással vezérelhető
lehetőségek köre a csatlakoztatott
eszköztől függ.
•• Az alkalmazás kialakítása és a műszaki
adatok előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak.
Hangszabályzás
A hang beállítása
Művelet
Teendő
Hangerő
módosítása
Nyomja meg
a VOL +/– gombot.
Dinamikusabb
hang
előállítása
Addig nyomogassa
a MEGA BASS
gombot, amíg
a kijelzőn meg nem
jelenik a „BASS ON”
felirat.
A hangeffektus Nyomogassa az EQ
beállítása
gombot, amíg meg
nem jelenik a kívánt
hangeffektus.
Bulihangulat létrehozása
(DJ EFFECT)
Ehhez a művelethez az egységen lévő
gombokat kell használnia.
1 A hatástípus kiválasztásához
nyomja meg a következő
gombot.
•• FLANGER: Sugárhajtómű
hangjához hasonló,
harmonikusan változó, mély
visszhangeffektust hoz létre.
•• ISOLATOR: Más frekvenciasávok
módosításával elszigetel egy
adott frekvenciasávot. Jól
használható például a vokál
kiemeléséhez.
2 A hangeffektus szintjének
A hatás kikapcsolása
Nyomja meg a DJ OFF gombot.
Megjegyzések
•• A DJ EFFECT automatikusan kikapcsol,
ha Ön:
—— kikapcsolja a rendszert,
—— aktiválja vagy kikapcsolja a Party
Chain funkciót;
•• A DJ EFFECT nincs hatással az átvitt
hangfájlokra. Az átvitt hangfájlok akkor
sem fogják tartalmazni a DJ EFFECT
hanghatásait, ha aktiválta a funkciót.
•• Ha a DJ EFFECT aktív, akkor nem lehet
a készülék VOLUME/DJ CONTROL
gombjával beállítani a hangerőt.
A hangerő módosításához nyomja meg
a távvezérlőn a VOL +/– gombot.
Hangszabályzás
beállításához fordítsa el
a VOLUME/DJ CONTROL
gombot.
25HU
Egyéb műveletek
A Party Chain funkció használata
Több hangrendszert összekötve láncot alakíthat ki, amellyel jobb partihangulatot
teremthet, és nagyobb hangteljesítményt biztosíthat.
A lánc egyik aktivált rendszere felveszi a „Party Host” (házigazda) szerepet, és
megosztja a zenét. A többi rendszer „Party Guest” (vendég) szerepet fog betölteni,
és ugyanazt a zenét játssza le, mint a „Party Host”.
A Party Chain beállítása
A Party Chain funkció aktiválásához kösse össze az összes rendszert hangkábellel
(nem tartozék).
A kábelek csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy kihúzta a hálózati
csatlakozóvezetéket.
 Ha az összes rendszer támogatja a Party Chain funkciót
Példa: Ha csatlakoztatáskor ez a rendszer az első rendszer
Utolsó rendszer
A csatlakoztatás
folytatása
az utolsó
rendszerig.
Második rendszer
Első rendszer
•• Az utolsó rendszert össze kell kötni az első rendszerrel.
•• Bármely rendszer lehet Party Host.
•• A láncban módosíthatja, hogy melyik rendszer legyen a Party Host. Részletek:
„Új Party Host kiválasztása” (28. oldal).
•• Ügyeljen rá, hogy az audiobemenet funkciótól eltérő funkció legyen kiválasztva.
Ha az audiobemenet funkció van kiválasztva, a Party Chain funkció nem
aktiválható.
26HU
 Ha az egyik rendszer nem támogatja a Party Chain funkciót
Példa: Ha csatlakoztatáskor ez a rendszer az első rendszer
A csatlakoztatás
folytatása
az utolsó
rendszerig.
Utolsó
rendszer*
Második rendszer
Első rendszer
* Csatlakoztassa a Party Chain funkciót nem támogató rendszert az utolsó rendszerhez.
Ellenőrizze, hogy az utolsó rendszeren az audiobemenet funkciót választotta-e ki.
Egyéb műveletek
•• Az utolsó rendszer nincs összekötve az első rendszerrel.
•• Az első rendszert Party Hostnak kell választania, hogy minden rendszer
ugyanazt a zenét játssza le a Party Chain funkció aktiválásakor.
27HU
A Party Chain használata
1 Dugja be a tápkábelt, és
kapcsolja be az összes
rendszert.
2 Állítsa be a hangerőt az
összes rendszeren.
3 Aktiválja a Party Chain
funkciót a Party Host
szerepkörrel használni
kívánt rendszeren.
Példa: A rendszer Party Host
szerepkörben való használata
esetén
A FUNCTION gomb ismételt
megnyomásával válassza ki
a kívánt funkciót.
A  (26. oldal) használatával
való csatlakoztatáskor ne
válassza ki az audiobemenet
funkciót. Ezen funkció
kiválasztása esetén a Party
Chain funkció nem aktiválható.
Indítsa el a lejátszást, majd
tartsa lenyomva a készüléken
lévő MEGA BASS gombot, amíg
meg nem jelenik a kijelzőn
a „PARTY CHAIN HOST” felirat
A Party Host indítja a Party
Chaint, a többi rendszer
automatikusan Party Guest
szerepet tölt be. Minden
rendszer ugyanazt a zenét
játssza le, mint a Party Host.
Megjegyzések
•• A csatlakoztatott rendszerek számától
függően beletelhet egy kis időbe, amíg
a Party Guest rendszerek megkezdik
a zenelejátszást.
•• A hangerőnek és a hangeffektusnak
a Party Host rendszeren való
megváltoztatása nincs hatással
a Party Guest rendszerekre.
•• Ha a mikrofont használja a Party Host
rendszeren, a mikrofon hangja nem
hallható a Party Guest rendszereken.
•• Ha az összeköttetésben lévő egyik rendszer
USB-átvitelt végez, akkor várjon, amíg
az befejeződik, vagy állítsa le az átvitelt,
mielőtt aktiválná a Party Chain funkciót.
•• A más rendszerekkel kapcsolatos
részleteket lásd a rendszerek kezelési
útmutatójában.
28HU
Új Party Host kiválasztása
Ismételje meg „A Party Chain
használata” című rész 3. pontját azon
a rendszeren, amelyet új Party Hostként
kíván használni. A korábbi Party Host
automatikusan Party Guest szerepre
vált. Minden rendszer ugyanazt a zenét
kezdi lejátszani, mint az új Party Host.
Megjegyzések
•• Csak azután jelölhet ki másik rendszert
új Party Host rendszerként, hogy a lánc
minden rendszerén aktiválta a Party
Chain funkciót.
•• Ha a kijelölt rendszer nem jelenik meg
néhány másodpercen belül új Party Host
rendszerként, ismételje meg „A Party
Chain használata” rész 3. pontját.
A Party Chain funkció kikapcsolása
Ha ezt a rendszert használja Party
Host szerepkörben, nyomja le hosszan
a készülék MEGA BASS gombját.
Ha másik rendszert használ Party
Host szerepkörben, nyomja le
a PARTY CHAIN gombot a Party Host
szerepét betöltő rendszeren.
Megjegyzés
Ha néhány másodpercen belül nem
kapcsol ki a Party Chain funkció, akkor
ismét végezze el a fenti műveletet a Party
Host rendszeren.
Éneklés zenére: karaoke
Előkészületek a karaoke
funkcióhoz
1 A mikrofon hangerejének
csökkentéséhez forgassa el
a MIC LEVEL gombot a MIN
jelzés irányába.
A mikrofon hangerejének
tartománya
2 Csatlakoztassa a külön
megvásárolható mikrofont
a készülék MIC 1 vagy MIC 2
aljzatához.
Csatlakoztasson még egy külön
megvásárolható mikrofont,
amennyiben duettet szeretne énekelni.
3 Indítsa el a zene lejátszását, és
állítsa be a mikrofon hangerejét.
A MIC ECHO gombbal állítsa be
a visszhangot.
4 Megkezdheti a zenére való
éneklést.
Megjegyzések
A Vocal Fader funkció használata
Csökkenheti az énekhangot a sztereó
forrásban.
Addig nyomogassa
a VOCAL FADER gombot, amíg
a kijelzőn meg nem jelenik
a „FADE ON” felirat.
A Vocal Fader hatás kikapcsolásához
addig nyomogassa a VOCAL FADER
gombot, amíg a kijelzőn meg nem
jelenik a „FADE OFF” felirat.
Megjegyzés
Ha a Vocal Fader hatást a CD vagy az USB
funkcióval együtt kívánja használni, akkor
először kapcsolja be a Karaoke módot
a mikrofon csatlakoztatásával.
Nyomja meg a KEY CONTROL
/ gombot, hogy a hangjának
megfelelő hangnemet
választhasson Karaoke módban.
Zene hallgatása
a hangsugárzó-jelzőfények
bekapcsolt állapotában
Nyomja meg a SPEAKER LIGHT
gombot.
A hangsugárzó-jelzőfények bekapcsolnak.
A hangsugárzó-jelzőfények
kikapcsolása
Nyomja meg még egyszer
a SPEAKER LIGHT gombot.
Megjegyzés
Ha a világítás vakító erejű, kapcsolja fel
a szoba világítását, vagy kapcsolja ki
a rendszer világítását.
Külön megvásárolható
berendezés használata
Egyéb műveletek
•• A Karaoke mód akkor kapcsol be,
ha a mikrofon van csatlakoztatva.
•• Gerjedés esetén:
—— vigye a mikrofont távolabb
a rendszertől,
—— változtassa meg a mikrofon irányát,
—— halkítsa le a mikrofont,
—— a VOL – gombbal csökkentse
a hangerőt, vagy a MIC ECHO többszöri
megnyomásával állítsa be a visszhang
erősségét.
•• USB-átvitel közben a mikrofon hangja
nem kerül az USB-eszközre.
A hangnem módosítása
(Key Control)
1 Csatlakoztassa a külön
megvásárolható berendezést
a készülék AUDIO IN L/R
aljzataihoz egy audiokábellel
(nem tartozék).
2 Addig nyomogassa
a FUNCTION gombot, amíg
a kijelzőn meg nem jelenik
az „AUDIO IN” felirat.
3 Indítsa el a lejátszást
a csatlakoztatott készüléken.
29HU
4 Módosítsa a hangerőt.
Először a csatlakoztatott
készüléken állítsa be a hangerőt.
Ha még mindig túl halk a hang,
akkor a rendszeren is módosítsa
a hangerőt a VOL +/– gombokkal.
Megjegyzés
Ha a csatlakoztatott készülék hangerejének
szintje túl alacsony, a rendszer
automatikusan készenléti üzemmódba
kapcsolhat. Ebben az esetben növelje
a hangerőt a csatlakoztatott készüléken.
Az automatikus készenléti üzemmód
funkció kikapcsolásához lásd „Az
automatikus készenlét funkció beállítása”
(28. oldal).
Az elalvásidőzítő
használata
A rendszer a beállított idő után
automatikusan kikapcsol.
Nyomja meg többször egymás
után a SLEEP gombot a kívánt
időtartam beállításához.
Az elalvásidőzítő kikapcsolása
érdekében az „OFF” kiválasztásához
nyomja meg többször a SLEEP
gombot.
Megjegyzés
A kijelzőn megjelenő
adatok módosítása
Megtekintheti a zeneszám sorszámát,
a fájl és a mappa nevét, az album
címét és az előadó nevét.
Nyomja meg a DISPLAY gombot
többször a rendszer bekapcsolt
állapotában.
A kijelzőn megjelenő adatokkal
kapcsolatos megjegyzések
•• A kijelzőn a nem megjeleníthető
karakterek helyett „_” szimbólum látható.
•• A következő információk nem kerülnek
kijelzésre:
—— MP3-lemez és USB-eszköz teljes
játékideje
—— MP3-/WMA-fájl hátralévő lejátszási ideje.
•• A következő információk nem jelennek
meg megfelelően:
—— a változó bitsebességgel kódolt (VBR)
MP3-/WMA-fájlok teljes lejátszási ideje;
—— azoknak a mappáknak és fájloknak
a neve, amelyek nem az 1-es és
2-es szintű ISO9660 kiterjesztési
formátumot követik.
30HU
A lemeztálca kinyitása és bezárása
meghosszabbíthatja a rendszer
kikapcsolásáig hátralévő időt.
Tippek
•• A rendszer kikapcsolásáig hátralévő idő
megjelenítéséhez nyomja meg a SLEEP
gombot.
•• Ha az „AUTO” lehetőséget választja,
akkor a rendszer az aktuális lemez vagy
USB-eszköz lejátszásának végén, illetve
100 perc után automatikusan kikapcsol.
A készülék gombjainak
inaktiválása
(gyermekzár)
Az automatikus
készenlét funkció
beállítása
Az egységen található gombokat
(a  gomb kivételével) letilthatja
a nem kívánt használat, például
a gyermekcsínyek megakadályozása
érdekében.
Alapbeállítás szerint a készülék
automatikusan kikapcsol, amennyiben
kb. 15 percig nem történik semmilyen
művelet, vagy nincs kimenő audiojel.
Tartsa lenyomva 3 másodpercnél
hosszabb ideig az egység DJ OFF
és  gombját.
A kijelzőn a „LOCK ON” üzenet
jelenik meg.
A rendszer csak a távvezérlő
gombjaival működtethető.
A gyermekzár funkció kikapcsolásához
tartsa lenyomva legalább 3
másodpercig a készülék DJ OFF és 
gombját, amíg a „LOCK OFF” jelzés
meg nem jelenik a kijelzőn.
A funkció kikapcsolásához –
miközben a rendszer be van
kapcsolva – nyomja le legalább
3 másodpercre a  gombot,
amíg meg nem jelenik az
„AUTO STANDBY OFF” felirat
a kijelzőn.
A funkció bekapcsolásához ismételje
meg a műveletsort, amíg meg nem
jelenik az „AUTO STANDBY ON” felirat.
Megjegyzések
Egyéb műveletek
•• Körülbelül 2 perccel azelőtt, hogy
a rendszer készenléti módba lép,
a kijelzőn villogni kezd a „STANDBY” felirat.
•• Az automatikus készenlét funkció nem
működik a következő esetekben:
—— a tuner funkció használata közben,
—— a kikapcsolásidőzítő aktivált
állapotában.
31HU
További információk
Információk a kompatibilis
eszközökről
A támogatott USB-eszközökről
•• Ez a rendszer csak az USB
tömegtároló eszközöket támogatja.
•• Ez a rendszer csak FAT fájlrendszerrel
formázott USB-eszközöket támogat
(az exFAT rendszereket kivéve)
•• Előfordulhat, hogy egyes USBeszközök nem működnek ezzel
a rendszerrel.
A BLUETOOTH-kommunikációról
iPhone és iPod touch eszközök
esetén
Made for
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6. generációs)
•• iPod touch (5. generációs)
Kompatibilis eszközök
webhelyei
A kompatibilis USB- és
BLUETOOTH-eszközökkel kapcsolatos
legfrissebb információk az alábbi
webhelyeken találhatók.
Az egyesült államokbeli vásárlók
számára:
http://esupport.sony.com/
A kanadai vásárlók számára:
http://esupport.sony.com/CA
Európai vásárlók számára:
http://www.sony.eu/support
Latin-amerikai vásárlók számára:
http://esupport.sony.com/LA
Egyéb országok/régiók vásárlói
számára:
http://www.sony-asia.com/support
32HU
Hibaelhárítás
Ha probléma történik a rendszer
üzemeltetése közben, hajtsa végre az
alábbi ismertetett lépéseket, mielőtt
a legközelebbi Sony-kereskedőhöz
fordulna. Ha hibaüzenet jelenik meg,
jegyezze fel, mert szükség lehet rá
a probléma elhárításához.
1 Ellenőrizze, hogy a probléma
szerepel-e ebben a
„Hibaelhárítás” című fejezetben.
2 Tekintse meg a következő
ügyfélszolgálati webhelyeket.
Az egyesült államokbeli vásárlók
számára:
http://esupport.sony.com/
A kanadai vásárlók számára:
http://esupport.sony.com/CA
Európai vásárlók számára:
http://www.sony.eu/support
Latin-amerikai vásárlók számára:
http://esupport.sony.com/LA
Egyéb országok/régiók vásárlói
számára:
http://www.sony-asia.com/support
Oldalainkon megtalálja a legfrissebb
támogatási információkat és
a gyakori kérdéseket.
Ne feledje, hogy a szerviz
megtarthatja a javítás közben
kicserélt alkatrészeket.
Ha a kijelzőn megjelenik
a „PROTECT” felirat
Azonnal húzza ki a hálózati
csatlakozókábelt a fali aljzatból, és
a „PROTECT” felirat eltűnése után
ellenőrizze a következőket.
•• Takarja valami a rendszer
szellőzőnyílásait?
•• Nincs rövidre zárva az USB-port?
Ha a fentiek ellenőrzése során nem
észlelt hibát, akkor csatlakoztassa
ismét a tápkábelt, és kapcsolja
be a rendszert. Ha a probléma
továbbra is fennáll, keresse fel
a Sony legközelebbi forgalmazóját.
Általános
A rendszer nem kapcsol be.
•• Ellenőrizze, hogy a hálózati
vezetéket megfelelően
csatlakoztatta-e.
A rendszert nem lehet kikapcsolni
a  gomb megnyomásával.
•• Lehet, hogy véletlenül bemutató
módra állította a kijelző módját.
A SPEAKER LIGHT gomb többszöri
megnyomásával válassza ki
a készenléti üzemmódot (12. oldal).
A rendszer készenléti üzemmódra
váltott.
•• Ez nem jelent hibás működést.
A készülék automatikusan készenléti
üzemmódra vált, ha kb. 15 percig nem
történik semmilyen művelet, vagy
nincs kimeneti audiojel (31. oldal).
Nincs mikrofonhang.
•• Állítsa be a mikrofon hangerejét.
•• Győződjön meg arról, hogy
a mikrofon megfelelően van
csatlakoztatva az egység MIC 1 vagy
MIC 2 aljzatához.
•• Ha nincs bekapcsolva a mikrofon,
kapcsolja be.
Erős zúgást vagy zajt észlel.
•• Zajforrásoktól távol helyezze
el a rendszert.
•• Csatlakoztassa a rendszert egy
másik fali aljzathoz.
•• Szereljen fel (kereskedelmi
forgalomban kapható) zajszűrőt
a tápkábelre.
•• Kapcsolja ki a környező elektromos
berendezéseket.
•• A rendszer készenléti
üzemmódjában vagy lejátszás
közben hallható lehet a ventilátorzaj.
Ez nem jelent hibás működést.
Akusztikus gerjedés észlelhető.
•• Csökkentse a hangerőt.
•• A mikrofont helyezze a rendszertől
távolabbra, vagy fordítsa más
irányba a mikrofont.
A  kivételével az egység egyetlen
gombja sem működik, és a kijelzőn
a „LOCK ON” felirat látható.
•• Kapcsolja ki a gyermekzár funkciót
(31. oldal).
A kijelzőn megjelenik a „SEARCH”,
„READING” vagy a „TUNING” felirat.
•• A rendszert az üzenet eltűnése után
használja.
Lemezlejátszó
A lemeztálca nem nyílik ki, és
a „LOCKED” jelzés látható a kijelzőn.
•• Forduljon a legközelebbi Sony
kereskedéshez, illetve a helyileg
illetékes hivatalos Sony szervizhez.
Nem indul el a lejátszás.
•• Törölje tisztára a lemezt (37. oldal).
•• Helyezze be újra a lemezt.
•• Helyezzen be a rendszer által
lejátszható lemezt (37. oldal).
•• Távolítsa el a lemezt, törölje le
róla a nedvességet, majd hagyja
bekapcsolva a rendszert néhány
órán át, amíg a nedvesség el
nem párolog.
További információk
Nincs hang.
•• Módosítsa a hangerőt.
•• Ellenőrizze az opcionális berendezés
(ha van) beállításait (10. oldal).
•• Kapcsolja be a csatlakoztatott
berendezést.
•• Húzza ki, majd csatlakoztassa ismét
a hálózati csatlakozóvezetéket, és
kapcsolja be a rendszert.
Nem működik a távirányító.
•• A távvezérlő és az egység között
ne legyenek akadályok.
•• Vigye közelebb a távirányítót
a rendszerhez.
•• Irányítsa a távirányítót a rendszer
érzékelője felé.
•• Cserélje ki az elemeket (R03/AAA
méret).
•• Helyezze távolabb a rendszert
a fénycsőtől.
A zene lejátszása nem folyamatos,
ugrál.
•• Törölje tisztára a lemezt (37. oldal).
•• Helyezze be újra a lemezt.
•• Vigye át a rendszert egy olyan
helyre, ahol nincs rezgésnek kitéve.
33HU
A lejátszás nem az első
műsorszámtól indul.
•• Állítsa a lejátszási módot normál
lejátszásra (13. oldal).
•• A lejátszás folytatását választotta.
Nyomja meg kétszer a  gombot.
Ezután indítsa el a lejátszást a 
gomb megnyomásával.
A lejátszás indítása a szokásosnál
több időt vesz igénybe.
•• A következő típusú lemezek
növelhetik a lejátszás elindításának
időtartamát:
—bonyolult
—
faszerkezettel rögzített
lemez.
——többmenetes módban rögzített lemez.
—nem
—
véglegesített lemez
(olyan lemez, amelyhez még
hozzáadhatók adatok).
—sok
—
mappát tartalmazó lemez.
USB-eszköz
A csatlakoztatott USB-eszköz nem
tölthető.
•• Győződjön meg arról, hogy az
USB-eszköz megfelelően van
csatlakoztatva.
Hibásan működik az USB-eszköz.
•• Ha nem támogatott USB-eszközt
használ, az alábbi problémák
fordulhatnak elő. Lásd: „Információk
a kompatibilis eszközökről” (32. oldal).
—Az
— USB-eszközt nem ismeri fel
a készülék.
—A
— fájl- és mappanevek nem
jelennek meg a rendszeren.
—A
— lejátszás nem lehetséges.
—A
— zene lejátszása nem folyamatos,
ugrál.
—A
— hang zajos.
—Torz
—
hang hallható.
Nincs hang.
•• Az USB-eszköz csatlakozása nem
megfelelő. Kapcsolja ki a rendszert,
csatlakoztassa ismét az USB-eszközt,
majd kapcsolja be a rendszert, és
ellenőrizze, hogy az „USB” jelzés
világít-e a kijelzőn.
34HU
Zaj, akadozás vagy torz hang hallható.
•• Nem támogatott USB-eszköz van
használatban. Lásd: „Információk
a kompatibilis eszközökről” (32. oldal).
•• Kapcsolja ki a rendszert,
csatlakoztassa ismét az USB-eszközt,
majd kapcsolja be újra a rendszert.
•• A zenei adatok zajosak, vagy a hang
torz. Lehetséges, hogy az átvitel során
került zaj a felvételre. Törölje a fájlt, és
próbálja meg ismét az átvitelt.
•• Túl alacsony volt a bitsebesség
a hangfájl kódolásakor. Küldjön
nagyobb bitsebességű hangfájlokat
az USB-eszközre.
A „SEARCH” hosszú ideig látható,
vagy sokáig tart a lejátszás
megkezdése.
•• Az olvasási folyamat a következő
esetekben sokáig tarthat:
—Az
— USB-eszközön sok mappa
vagy fájl van.
—A
— fájlszerkezet különösen
összetett.
—A
— memória kapacitása túl nagy.
—A
— belső memória töredezett.
A kijelzőn az „OVER CURRENT” üzenet
jelenik meg.
•• A rendszer az (USB) port
áramerősségével kapcsolatos
problémát észlelt. Kapcsolja ki
a rendszert, és távolítsa el az
USB-eszközt az (USB) portról.
Győződjön meg arról, hogy
semmilyen probléma nem áll fenn
az USB-eszközzel. Ha az üzenet
továbbra is megjelenik, keresse fel
a Sony legközelebbi forgalmazóját.
Hibás kijelzés
•• A kijelzőn a nem megjeleníthető
karakterek helyett „_” szimbólum
látható.
Az USB-eszközt nem ismeri fel
a készülék.
•• Kapcsolja ki a rendszert,
csatlakoztassa ismét az USB-eszközt,
majd kapcsolja be újra a rendszert.
•• Nem támogatott USB-eszköz van
használatban. Lásd: „Információk
a kompatibilis eszközökről” (32. oldal).
•• Az USB-eszköz nem működik
megfelelően. Nézze meg az
USB-eszköz kezelési útmutatóját
a probléma megoldásával
kapcsolatban.
Nem lehet törölni hangfájlokat
vagy mappákat az USB-eszközről.
•• Ellenőrizze, hogy nem írásvédett-e
az USB-eszköz.
•• Törlés közben megszakadt
a kapcsolat az USB-eszközzel,
vagy megszűnt az áramellátás.
Törölje a részlegesen törölt fájlt.
Ha ez nem oldja meg a problémát,
elképzelhető, hogy elromlott az USBeszköz. Nézze meg az USB-eszköz
kezelési útmutatóját a probléma
megoldásával kapcsolatban.
Nem indul el a lejátszás.
•• Kapcsolja ki a rendszert,
csatlakoztassa ismét az USB-eszközt,
majd kapcsolja be újra a rendszert.
•• Nem támogatott USB-eszköz
van használatban. Lásd:
„Információk a kompatibilis
eszközökről” (32. oldal).
A lejátszás nem az első fájltól indul.
•• Állítsa a lejátszási módot normál
lejátszásra (18. oldal).
•• A lejátszás folytatását választotta.
Nyomja meg kétszer a  gombot.
Ezután indítsa el a lejátszást
a  gomb megnyomásával.
Bizonyos fájlok nem játszhatók le.
•• A nem FAT16 vagy FAT32
fájlrendszerrel formázott USBeszközök nem támogatottak.*
•• Ha particionált USB-eszközt használ,
csak az első partíción lévő fájlok
játszhatók le.
•• A titkosított vagy jelszóval védett
fájlok nem játszhatók le.
•• A rendszer nem képes DRM
(Digital Rights Management)
másolásvédelemmel ellátott
fájlokat lejátszani.
* Bár ez a rendszer igen, egyes USBeszközök nem támogatják a FAT16
és a FAT32 formátumot. Bővebb
információkat az USB-tárolóeszközök
kezelési útmutatójában találhat, vagy
vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
Tuner*
Erős zúgás vagy zaj hallható, vagy
egyetlen állomás sem fogható be.
•• Csatlakoztassa megfelelően az
antennát.
•• A jó vétel érdekében módosítsa
az antenna helyét és helyzetét.
•• Az antennát a zaj felvételének
elkerülése érdekében tartsa távol
a hálózati csatlakozóvezetéktől.
•• Kapcsolja ki a közelben elhelyezett
egyéb elektromos berendezéseket.
További információk
Hibával ér véget az átvitel.
•• Nem támogatott USB-eszköz van
használatban. Lásd: „Információk
a kompatibilis eszközökről”
(32. oldal).
•• Az USB-eszköz formázása nem
megfelelő. A formázásról az
USB-eszköz kezelési utasításából
tájékozódhat.
•• Kapcsolja ki a rendszert, és
távolítsa el az USB-eszközt Ha az
USB-eszközön van bekapcsolóés kikapcsológomb, akkor
a rendszerből való eltávolítását
követően kapcsolja ki, majd ismét
be az USB-eszközt. Ezután végezze
el ismét az átvitelt.
•• Ha az átviteli és törlési művelet
sokszor ismétlődik, az USBeszköz fájlszerkezete töredezetté
válik. Nézze meg az USB-eszköz
kezelési útmutatóját a probléma
megoldásával kapcsolatban.
•• Átvitel közben megszakadt
a kapcsolat az USB-eszközzel,
vagy megszűnt az áramellátás.
Törölje a részben átmásolt fájlt,
majd végezze el ismét az átvitelt.
Ha ez nem oldja meg a problémát,
elképzelhető, hogy elromlott az USBeszköz. Nézze meg az USB-eszköz
kezelési útmutatóját a probléma
megoldásával kapcsolatban.
* Az adott terület rádióhullámokat érintő
hatásaitól és beépítettségétől függően
előfordulhat, hogy a területen nem
foghatók rádiójelek.
BLUETOOTH-eszköz
A párosítás nem végezhető el.
•• Helyezze közelebb a rendszerhez
a BLUETOOTH-eszközt.
•• Ha a rendszer közelében más
BLUETOOTH-eszközök is találhatók,
akkor előfordulhat, hogy nem lehet
párosítani. Ilyenkor kapcsolja ki
a többi BLUETOOTH-eszközt.
35HU
•• Ügyeljen rá, hogy a rendszer
nevének (ennek a rendszernek)
a BLUETOOTH-eszközön történő
kiválasztásánál megfelelő jelszót
adjon meg.
A BLUETOOTH-eszköz nem észleli ezt
a rendszert, vagy a „BT OFF” jelzés
olvasható a kijelzőn.
•• A BLUETOOTH-jelet állítsa „BT ON”
állapotba (24. oldal).
A csatlakozás nem lehetséges.
•• A csatlakoztatni próbált
BLUETOOTH-eszköz nem
támogatja az A2DP profilt és nem
csatlakoztatható a rendszerhez.
•• A BLUETOOTH-eszközön kapcsolja
be a BLUETOOTH funkciót.
•• Létesítsen kapcsolatot
a BLUETOOTH-eszközről.
•• Kitörlődött a párosítási regisztrációs
információ. Hajtsa végre újra
a párosítást.
•• Törölje a BLUETOOTH-eszköz
párosítási regisztrációs információit
a rendszer a gyári alapértékekre
való visszaállításával (36. oldal),
majd végezze el újra a párosítási
műveletet (20. oldal).
Ugrik vagy hullámzik a hang, illetve
megszakad a kapcsolat.
•• Túl messze van egymástól
a BLUETOOTH-eszköz és a rendszer.
•• Ha akadályok vannak a rendszer
és a BLUETOOTH-eszköz között,
távolítsa el őket onnan.
•• Ha elektromágneses sugárzást
kibocsátó berendezés, például
vezeték nélküli LAN, másik
BLUETOOTH-eszköz vagy
mikrohullámú sütő van a közelben,
vigye őket távolabb.
A BLUETOOTH-eszköz hangja nem
hallható a rendszeren.
•• Először növelje a hangerőt a
BLUETOOTH-eszközön, majd állítsa
be a hangerőt a VOL +/– gomb
használatával.
Erős zúgás, zaj vagy torz hang
hallható.
•• Ha akadályok vannak a rendszer
és a BLUETOOTH-eszköz között,
távolítsa el őket onnan.
36HU
•• Ha elektromágneses sugárzást
kibocsátó berendezés, például
vezeték nélküli LAN, másik
BLUETOOTH-eszköz vagy
mikrohullámú sütő van a közelben,
vigye őket távolabb.
•• Csökkentse a csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköz hangerejét.
Party Chain
A Party Chain funkció nem
kapcsolható be.
•• Ellenőrizze a csatlakozásokat
(26. oldal).
•• Ellenőrizze, hogy a hangkábeleket
megfelelően csatlakoztatta-e.
•• Válasszon az audiobemenet
funkción kívüli funkciót (28. oldal).
A Party Chain funkció nem működik
megfelelően.
•• Kapcsolja ki a rendszert. Ezután
kapcsolja vissza, és aktiválja a Party
Chain funkciót.
A rendszer alaphelyzetbe állítása
Amennyiben a rendszer még mindig
nem működik megfelelően, állítsa
vissza a gyári alapértelmezett
beállításokat.
1 Húzza ki, majd csatlakoztassa
ismét a tápkábelt, és
kapcsolja be a rendszert.
2 Tartsa lenyomva a készüléken
lévő  és – gombot, amíg
meg nem jelenik a kijelzőn
a „RESET” felirat.
Minden, a felhasználó által megadott
beállítás – például a behangolt
rádióállomások és párosítási
regisztrációs információk –
visszaáll a gyári alapértelmezett
beállításokra.
Üzenetek
Előfordulhat, hogy működés közben
az alábbi üzenetek valamelyike
megjelenik vagy villog a kijelzőn.
Óvintézkedések
Az ezzel a rendszerrel LEJÁTSZHATÓ
lemezek
DISC ERR
•• Zenei CD
•• CD-R/CD-RW (hangadat/MP3-fájlok)
ERROR
Az ezzel a rendszerrel NEM
LEJÁTSZHATÓ lemezek
Nem lejátszható lemezt helyezett be.
Nem másolható át zene az USBeszközre, mert az USB-eszköz
írásvédett, vagy az USB-eszköz
memóriája betelt.
FULL
64-nél több lépést próbált
beprogramozni.
NO FILE
Nincs lejátszható fájl a CD-R/CD-RW
lemezen, illetve az USB-eszközön.
NO STEP
Minden beprogramozott lépés törölve
van.
NO USB
PARTY CHAIN GUEST
A rendszer Party Guest szerepre
váltott, mivel egy Party Host szerepű
készüléken aktiválták a Party Chain
funkciót.
PARTY CHAIN HOST
A rendszer aktiválta a Party Chain
funkciót, és Party Host szerepre váltott.
PLS STOP
Olyan művelet elvégzésével
próbálkozott, amely csak a lejátszás
leállítása esetén végezhető el.
A lemezekkel kapcsolatos
megjegyzések
•• Lejátszás előtt törölje le a lemezt egy
törlőkendővel a közepétől a széle felé haladva.
•• A lemezek tisztításához ne használjon
oldószert, például benzint, hígítószert,
a kereskedelemben kapható
tisztítószereket vagy a bakelitlemezekhez
készült antisztatikus permeteket.
•• Ne tegye ki a lemezt közvetlen
napfénynek vagy hőhatásnak (például
hővezetékek hőjének), és ne hagyja
közvetlen napsütésben álló autóban.
További információk
Nincs csatlakoztatva USB-eszköz,
vagy nem támogatott USB-eszköz
van csatlakoztatva.
•• CD-ROM
•• Nem 1-es vagy 2-es szintű ISO9660kompatibilis zenei CD formátumú CD-R/
CD-RW lemezek
•• Többmenetes, nem lezárt CD-R/CD-RW
lemezek
•• Gyenge felvételi minőségű CD-R/CD-RW,
szennyezett vagy karcolt CD-R/CD-RW,
vagy nem kompatibilis felvevőeszközzel
rögzített CD-R/CD-RW lemezek
•• Nem megfelelően véglegesített CD-R/CD-RW
•• Nem MPEG11 Audio Layer-3 (MP3)
formátumú fájlokat tartalmazó lemezek
•• Nem szabványos formájú lemezek
(például szív, négyzet vagy csillag alakú)
•• Olyan lemezek, amelyek felületére címke,
papír vagy matrica van ragasztva
•• Címkével ellátott kölcsönzött vagy
használt lemezek, amelyeknél a ragasztó
kitüremkedik a címke alól
•• Nyomtatott címkével ellátott lemezek,
amelyeken a tinta ragadós érzetű
Biztonság
•• Ha huzamosabb ideig nem használja
a rendszert, akkor húzza ki teljesen
a hálózati csatlakozóvezetéket (tápkábelt)
a fali aljzatból. A vezetéket mindig
a csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Soha ne húzza magát a vezetéket.
•• Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék
kerül a készülék belsejébe, az ismételt
használat előtt húzza ki a hálózati
csatlakozókábelt, és forduljon szakemberhez.
•• Az egyenáramú hálózati csatlakozókábel
cseréjét kizárólag szakszerviz végezheti.
37HU
Elhelyezés
•• Ne döntse meg a rendszert, és ne
helyezze túl meleg, hideg, poros,
szennyezett, párás vagy nem megfelelő
szellőzésű helyre, vagy ahol rezgésnek,
közvetlen napfénynek vagy erős fénynek
van kitéve.
•• Legyen óvatos, ha a rendszert
védőbevonattal (például gyanta, olaj,
fényező) kezelt felületre állítja, mert
foltosodás vagy elszíneződés léphet
fel a felületen.
•• Ha a rendszert hideg környezetből
meleg környezetbe helyezi át, vagy nagy
páratartalmú helyiségben helyezi el,
a nedvesség a rendszerbeli lencséken
páralecsapódás formájában összegyűlhet,
és ez hibás működést okozhat. Ilyen
esetben távolítsa el a lemezt, és hagyja
bekapcsolva a rendszert körülbelül egy
órán át, amíg a nedvesség el nem párolog.
Felmelegedés
•• Működés közben a rendszer
felmelegedése normális jelenség,
nem ok az aggodalomra.
•• Nagy hangerőn huzamosabb ideig
történő működtetés esetén a készülékház
felforrósodhat, ezért ne érintse meg.
•• Hagyja szabadon a szellőzőnyílásokat.
A hangszórórendszer
A beépített hangsugárzórendszer nem
rendelkezik mágneses árnyékolással,
és a közeli televíziók képe mágnesesen
eltorzulhat. Ebben az esetben kapcsolja
ki a televíziót, várjon 15–30 percet, majd
ismét kapcsolja be.
Ha nincs javulás, helyezze a rendszert
távolra a televíziótól.
A készülékház tisztítása
Kímélő tisztítószeroldattal enyhén
megnedvesített puha kendővel törölje
le a készüléket. A tisztításhoz soha ne
használjon súrolószert, súrolószivacsot vagy
oldószert (például higítószert, benzint vagy
alkoholt).
BLUETOOTH-kommunikáció
•• A BLUETOOTH-eszközöket egymástól
hozzávetőleg 10 méteren belül kell
használni (és nem lehet köztük akadály).
A hatásos kommunikációs tartomány
a következő esetekben kisebb lehet.
—— Ha személy, fémből készült tárgy, fal
vagy más akadály van az egymással
BLUETOOTH-kapcsolatban álló
eszközök között
—— Olyan helyen, ahol vezeték nélküli
LAN van telepítve
38HU
—— Használatban lévő mikrohullámú sütő
közelében
—— Olyan helyeken, ahol más
elektromágneses sugárzás jön létre
•• A BLUETOOTH-eszközök és a vezeték
nélküli LAN (IEEE 802.11b/g) berendezések
ugyanazt a frekvenciasávot (2,4 GHz)
használják. Amikor BLUETOOTH-eszközét
egy vezeték nélküli helyi hálózati
működésre alkalmas eszköz közelében
használja, elektromágneses interferencia
léphet fel. Ennek eredménye lehet
a kisebb adatátviteli sebesség, a zaj, illetve
az, hogy nem jön létre kapcsolat. Ilyen
esetben próbálja meg a következőket:
—— Ezt a rendszert a vezeték nélküli LAN
berendezéstől legalább 10 méteres
távolságban használja.
—— Amikor vezeték nélküli LAN
berendezését a BLUETOOTH-eszköztől
számított 10 méteren belül használja,
kapcsolja ki.
—— Ezt a rendszert és BLUETOOTH-eszközét
a lehető legközelebb helyezze
egymáshoz.
•• Az e rendszer által kibocsátott
rádióhullámok zavarhatják egyes
orvosi berendezések működését. Mivel
ez az interferencia meghibásodást
eredményezhet, a következő helyeken
mindig kapcsolja ki ezt a rendszert és
a BLUETOOTH-eszközt:
—— kórházban, vonaton, repülőgépen,
benzinkútnál, továbbá minden
olyan helyen, ahol gyúlékony gázok
lehetnek jelen
—— automatikus ajtók és tűzjelzők közelében.
•• Ez a rendszer a BLUETOOTHspecifikációnak megfelelő biztonsági
funkciók segítségével biztosítja
a biztonságos kapcsolat fenntartását
a BLUETOOTH technológiát használó
kommunikáció során. A beállításoktól
és egyéb tényezőktől függően azonban
előfordulhat, hogy ez a biztonság
nem elégséges, ezért a BLUETOOTH
technológiát használó kommunikáció
használatakor mindig legyen óvatos.
•• A Sony semmilyen módon nem tehető
felelőssé a BLUETOOTH technológiát
használó kommunikáció során
bekövetkező információkiszivárgásból
adódó károkért és vesztességekért.
•• A BLUETOOTH-kommunikáció
nem feltétlenül garantált az ezzel
a rendszerrel azonos profilú minden
BLUETOOTH-eszközzel.
•• Az ehhez a rendszerhez csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszközöknek meg kell
felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által
előírt BLUETOOTH-specifikációnak,
és erről tanúsítvánnyal kell
rendelkezniük. Azonban még
a BLUETOOTH-specifikációnak megfelelő
eszközök esetén is előfordulhat, hogy
a BLUETOOTH-eszköz specifikációja vagy
jellemzői bizonyos esetekben lehetetlenné
teszik a csatlakozást, vagy más vezérlési
módszert, megjelenítést és működést
eredményeznek.
•• Az ehhez a rendszerhez csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköztől, a kommunikációs
környezettől, illetve a környezeti
feltételektől függően előfordulhat, hogy
zaj keletkezik vagy elhallgat a hang.
Műszaki adatok
AUDIOTELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY ÉS HARMONIKUS
TORZÍTÁS:
(csak az egyesült államokbeli típusok
esetében)
Bal/jobb csatorna:
3 Ω terhelésnél, mindkét
csatornát egyszerre vezérelve,
120  10 000 Hz frekvenciamenetnél:
30 W csatornánkénti minimum RMS
teljesítmény, 0,7%-nál kisebb teljes
harmonikus torzítás 250 mW-tól
a névleges kimenő teljesítményig
terjedő terhelés mellett.
Hangsugárzó
Hangsugárzórendszer:
Magassugárzó + mélysugárzó
Magassugárzó B/J:
50 mm, kúpos
Mélysugárzó:
200 mm, kúpos
AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R:
Feszültség 2 V, impedancia 10 kΩ
MIC 1, MIC 2:
Érzékenység: 1 mV, impedancia: 10 kΩ
Kimenetek
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:
Feszültség 2 V, impedancia 600 Ω
További információk
Bemenetek
39HU
Lemezlejátszó rész
BLUETOOTH-egység
Rendszer:
CD- és digitális audiorendszer
Lézerdióda jellemzői
Kibocsátás időtartama: Folyamatos
Lézerkimenet*: Kevesebb mint 44,6 µW
Kommunikációs rendszer:
BLUETOOTH szabvány, 3.0-s verzió
Kimenet:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
Legnagyobb kommunikációs hatótáv:
Hatótáv kb. 10 m1)
Frekvenciasáv:
2,4 GHz-es sáv
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulációs módszer:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibilis BLUETOOTH-profilok2):
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Támogatott kodekek:
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
* A 7 mm-es apertúrájú optikai
vevőegység objektívjének felületétől
200 mm-re mért érték.
USB-részegység
(USB) port:
A típusú, 1 A maximális áramerősség
Támogatott audioformátumok
(csak MP3-lemezek és USBeszközök esetén)
Támogatott bitsebesség:
MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):
32 kb/s  320 kb/s, VBR
WMA*: 32 kb/s  192 kb/s, VBR
Mintavételezési frekvenciák:
MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA*: 44,1 kHz
* Csak USB-eszköz esetén
Vevőegység
FM sztereó
FM szuperheterodin tuner
Antenna:
FM zsinórantenna
FM vevőegység:
Vételi frekvenciatartomány:
Észak-amerikai típus: 87,5 MHz –
108,0 MHz (100 kHz-es lépésekben)
Más modellek: 87,5–108,0 MHz
(50 kHz-es lépésekben)
40HU
A tényleges hatótáv olyan tényezőktől
függ, mint az eszközök közötti akadályok,
a mikrohullámú sütő körül kialakult
mágneses tér, a sztatikus elektromosság,
a vételi érzékenység, az antenna
teljesítménye, az operációs rendszer,
a szoftveralkalmazás stb.
2)
A BLUETOOTH szabványban definiált
profilok a készülékek közötti
BLUETOOTH-kommunikáció célját jelzik.
1)
Általános
* A hálózati adapter nem használható
Chilében, Paraguayban és
Uruguayban. Az adaptert azokban
az országokban használja, ahol
szükséges.
A kivitel és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
A licencekkel és
védjegyekkel
kapcsolatos megjegyzés
•• Az MPEG Layer-3 audiokódolási
technológiát és szabadalmait
a Fraunhofer IIS és Thomson licence
alapján használjuk.
•• A Windows Media
a Microsoft Corporation bejegyzett
védjegye vagy védjegye az
Egyesült Államokban és/vagy
más országokban.
•• Erre a termékre kiterjed
a Microsoft Corporation egyes
szellemi tulajdonjogainak védelme.
Az ilyen technológia használata és
terjesztése ezen a terméken kívül
tilos a Microsoft vagy felhatalmazott
leányvállalatának engedélye nélkül.
•• A BLUETOOTH® kifejezés és
embléma a Bluetooth SIG,
Inc. bejegyzett védjegye;
a Sony Corporation licenccel
rendelkezik az ilyen megjelölések
használatára. Más védjegyek
és védett kereskedelmi nevek
a tulajdonosukhoz tartoznak.
•• Az N jel az NFC Forum, Inc. védjegye
vagy bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban
és más országokban.
•• Az Android™ a Google Inc. védjegye.
•• A Google Play™ a Google Inc.
védjegye.
•• Az LDAC™ és az LDAC embléma
a Sony Corporation védjegye.
További információk
Energiaellátási követelmények:
Észak-amerikai típus: 120 V~, 60 Hz
Más modellek: 120240 V~,
50/60 Hz
Teljesítményfelvétel:
45 W
Készenléti energiafogyasztás (készenléti
üzemmódban):
Ha BLUETOOTH készenléti üzemmód
beállítás kikapcsolva: 0,5 W
(takarékos mód)
Ha BLUETOOTH készenléti üzemmód
beállítás bekapcsolva:
2,8 W (minden vezeték nélküli
hálózati port bekapcsolva)
Méret (szélesség/magasság/mélység, kb.):
290 mm × 600 mm × 265 mm
Tömeg (kb.):
10 kg
A rendszer egységeinek száma:
1 darab
Mellékelt tartozékok:
Távvezérlő (1)
R03-as (AAA méretű) elemek (2)
FM zsinórantenna (1)
Tápkábel (1 db)
Hálózati tápadapter* (1) (csak
bizonyos területeken tartozék)
41HU
•• Az Apple, az Apple embléma, az
iPhone és az iPod touch az Apple
Inc. bejegyzett védjegye az Amerikai
Egyesült Államokban és más
országokban. Az App Store az Apple
Inc. szolgáltatási védjegye.
•• A „Made for iPod” és „Made
for iPhone” azt jelenti, hogy
egy elektronikus kiegészítőt
kifejezetten az iPod vagy iPhone
készülékekhez való csatlakoztatásra
tervezték, és a fejlesztő tanúsította,
hogy megfelel az Apple
teljesítménykövetelményeinek.
Az Apple nem felelős ezen eszköz
működéséért vagy a biztonsági
és törvényi előírásoknak való
megfeleléséért. Ne feledje, hogy
e kiegészítő és az iPod vagy iPhone
együttes használata befolyásolhatja
a vezeték nélküli teljesítményt.
•• Minden más védjegy és bejegyzett
védjegy az illetékes személyek
tulajdona. Ebben a leírásban nem
tüntettük fel a TM és a ® jelet.
42HU
©2016 Sony Corporation
4-582-493-21(1) (HU)
Download PDF

advertising