Sony | MHC-GT4D | Sony MHC-GT4D Nagy teljesítményű otthoni hangrendszer BLUETOOTH® technológiával Használati útmutató

filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\010COV.fm]
OTTHONI
HANGRENDSZER
Kezelési utasítás
masterpage:Cov
Kezdeti lépések
Lejátszás lemezről/
USB-eszközről
USB-átvitel
Tuner
BLUETOOTH
Gesture Control
Hangbeállítás
További műveletek
További információk
MHC-GT4D
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\020REG.fm]
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély megelőzése érdekében
ne takarja el a készülék
szellőzőnyílásait újságpapírral,
terítővel, függönnyel stb.
Ne tegye ki a készüléket nyílt láng
(például égő gyertya) hatásának.
A tűzeset és az áramütés elkerülése
érdekében óvja a készüléket
a rácseppenő és ráfröccsenő víztől,
és soha ne tegyen folyadékkal teli
tárgyat – például virágvázát –
a készülékre.
Mivel a hálózati csatlakozó szolgál
a készülék hálózatról való
leválasztására, a készüléket könnyen
hozzáférhető hálózati aljzathoz
csatlakoztassa. Amennyiben
bármilyen rendellenességet észlel
a készülék működésében, azonnal
húzza ki a hálózati csatlakozót
a hálózati aljzatból.
A készüléket nem szabad több oldalról
zárt térben (pl. könyvszekrényben
vagy beépített fülkében) elhelyezni
és működtetni.
Az elemeket és az elemet tartalmazó
berendezéseket ne helyezze el olyan
helyen, ahol sugárzó hőnek – például
napfénynek vagy tűznek – vannak
kitéve.
A készülék mindaddig áram alatt van,
amíg ki nem húzzák a hálózati
csatlakozóvezetéket a hálózati
aljzatból, még akkor is, ha maga
a készülék kikapcsolt állapotban van.
A CE jelölés érvényessége azokra az
országokra korlátozódik, ahol az
a jogrendszer része, azaz főleg az EGT
(Európai Gazdasági Térség) országaira.
Ezt a berendezést tesztelték, és
3 méternél rövidebb csatlakozókábel
használata esetén az EMC
szabályozásban megállapított
határértéknek megfelelőnek
minősítették.
Csak beltéri használatra.
masterpage:Left
FIGYELEM!
Optikai eszközöknek a jelen termékkel
együtt történő használata növeli
a szemkárosodás veszélyét.
Ez a készülék a CLASS 1 LASER
termékosztályba sorolható az IEC
60825-1:2007 szerint. Ez a jelölés
a burkolat hátoldalán található.
Európai vásárlók számára
Csak
Európában
Elhasznált elemek,
illetve elektromos
és elektronikus
készülékek
hulladékként való
eltávolítása (az Európai
Unióra és egyéb,
szelektív
hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes)
Ez a jelölés a terméken, az elemen vagy
annak csomagolásán arra figyelmeztet,
hogy a terméket és az elemet ne kezelje
háztartási hulladékként. Egyes elemeken
ez a jelzés vegyjellel együtt szerepel.
A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele
akkor van feltüntetve, ha az elem több
mint 0,0005% higanyt vagy 0,004%
ólmot tartalmaz. A feleslegessé vált
termékek és elemek helyes kezelésével
segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség helytelen hulladékkezelésből
eredő károsodását. Az anyagok
újrahasznosítása elősegíti a természeti
erőforrások megőrzését.
Olyan termékek esetében, amelyeknél
biztonsági, hatékonysági vagy
adatkezelési okok miatt a beépített
elemek állandó csatlakozása szükséges,
az elemek cseréjét kizárólag szakember
végezheti. Az elemek, illetve és az
2HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\020REG.fm]
elektromos és elektronikus készülékek
szakszerű hulladékkezelést igényelnek.
Kérjük, ennek biztosításához hasznos
élettartamuk végén adja le őket
a megfelelő hulladékgyűjtő ponton vagy
újrahasznosító telepen. Egyéb elemek
esetében olvassa el az elemek
biztonságos cseréjére vonatkozó
szakaszt. Az elemet adja le a lemerült
elemek újrahasznosítását szolgáló
megfelelő gyűjtőhelyen. A termék
és az elemek selejtezéséről és
újrahasznosításáról a lakóhelye szerinti
illetékes intézménytől, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatótól, illetve
a terméket árusító üzlettől kaphat
tájékoztatást.
Ez az otthoni hangrendszer lemezekről
vagy USB-eszközökről való hang- és
videolejátszásra, NFC-kompatibilis
okostelefonról, BLUETOOTH-eszközről
történő zeneadatfolyam-lejátszásra,
illetve FM-rádióadások lejátszására
szolgál. Ez a rendszer a karaoke
funkciót is támogatja.
Ausztráliai és indiai vásárlók
számára
Feleslegessé vált
elektromos és
elektronikus
készülékek
kiselejtezése
(az Európai Unióra
és más, szelektív
hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
európai országokra
érvényes)
Megjegyzés a vásárlók számára:
A következő információk csak az
európai uniós irányelveket
alkalmazó országokban eladott
készülékekre érvényesek.
Ezt a terméket a következő vállalat
gyártotta vagy nevében gyártották:
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku, 108-0075 Tokió, Japán. A termék
európai uniós rendelkezéseknek való
megfelelésével kapcsolatos
kérdéseket címezze a hivatalos
képviseletnek (Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgium). A szervizeléssel vagy
garanciával kapcsolatos ügyekben
forduljon a külön szerviz- vagy
garanciadokumentumokban
megadott címekhez.
A Sony Corp. ezennel kijelenti, hogy ez
a berendezés megfelel az 1999/5/EK
irányelv alapvető követelményeinek és
egyéb ide vonatkozó előírásainak.
Részletekért keresse fel a következő
URL-címet:
http://www.compliance.sony.de/
masterpage:Right
Egyesült arab emirátusokbeli
vásárlók számára
Licenccel és védjeggyel
kapcsolatos megjegyzések

A
a DVD Format/Logo Licensing
Corporation hivatalos védjegye.

A „DVD+RW,” „DVD-RW,” „DVD+R,”
„DVD-R,” „DVD VIDEO” és „CD” logók
hivatalos védjegyek.

Az MPEG Layer-3 audiokódolási
technológiát és szabadalmait
a Fraunhofer IIS és a Thomson
licence alapján használjuk.
3HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\020REG.fm]


A Windows Media a Microsoft
Corporation bejegyzett védjegye vagy
védjegye az Egyesült Államokban 
és/vagy más országokban.
Ezt a terméket a Microsoft
Corporation bizonyos szellemi
tulajdonjogai védik. Az ilyen
technológiának az ezen a terméken
kívüli használata vagy terjesztése
kizárólag a Microsoft vagy egy
hivatalos Microsoft leányvállalat
megfelelő engedélyével lehetséges.

A „WALKMAN” és a „WALKMAN”
embléma a Sony bejegyzett
védjegye.

A rendszer Dolby* Digital
technológiát is magában foglal.
* A készülék gyártása a Dolby
Laboratories engedélyével történt.
A Dolby és a dupla D szimbólum
a Dolby Laboratories védjegye.

A rendszer a High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™)
technológiát alkalmazza. A HDMI
és a High-Definition Multimedia
Interface kifejezés, valamint a HDMI
embléma a HDMI Licensing LLC
védjegye vagy bejegyzett védjegye
az Amerikai Egyesült Államokban és
más országokban.

A „BRAVIA” a Sony Corporation
védjegye.

Az LDAC™ és az LDAC embléma
a Sony Corporation védjegye.

A BLUETOOTH® kifejezés és
emblémák a Bluetooth SIG, Inc.
bejegyzett védjegyei, és ezek
bármilyen, a Sony Corporation általi
felhasználása engedéllyel történik.
Más védjegyek és védett
kereskedelmi nevek
a tulajdonosukhoz tartoznak.

Az N-jel az NFC Forum, Inc. védjegye
vagy bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és
más országokban.
masterpage:Left

Az Android™ a Google Inc. hivatalos
védjegye.

Az Google Play™ a Google Inc.
hivatalos védjegye.

Az Apple, az Apple embléma, az
iPhone és az iPod touch az Apple Inc.
bejegyzett védjegye az Amerikai
Egyesült Államokban és más
országokban. Az App Store az
Apple Inc. szolgáltatási védjegye.

A „Made for iPod” és a „Made for
iPhone” felirat azt jelenti, hogy egy
elektronikus kiegészítőt kifejezetten
az iPod vagy iPhone készülékekhez
való csatlakoztatásra terveztek, és
a fejlesztő tanúsította, hogy megfelel
az Apple
teljesítménykövetelményeinek.
Az Apple nem felelős ezen eszköz
működéséért, sem a biztonsági
és törvényi előírásoknak való
megfeleléséért. Ne feledje, hogy
ezen kiegészítő és az iPod vagy
iPhone együttes használata
befolyásolhatja a vezeték nélküli
teljesítményt.

A TERMÉK AZ ALÁBBI
FELHASZNÁLÁSI KÖRÖKBEN
RENDELKEZIK AZ MPEG-4 VISUAL
PATENT PORTFOLIO
LICENCPORTFÓLIÓNAK
A VÁSÁRLÓK ÁLTALI SZEMÉLYES
ÉS NEM KERESKEDELMI CÉLÚ
FELHASZNÁLÁST LEHETŐVÉ
TÉVŐ LICENCÉVEL
(i) VIDEOADATOK KÓDOLÁSA AZ
MPEG-4 VISUAL STANDARD
(MPEG-4 VIDEO) SZABVÁNY
SZERINT
ÉS/VAGY
(ii) SZEMÉLYES ÉS NEM
KERESKEDELMI FELHASZNÁLÁS
KÖRÉBEN A VÁSÁRLÓ ÁLTAL
KÓDOLT, ILLETVE MPEG-4
FORMÁTUMÚ VIDEOTARTALMAK
SZOLGÁLTATÁSÁRA JOGOSÍTÓ
4HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\020REG.fm]
masterpage:Right
LICENCCEL RENDELKEZŐ
VIDEOSZOLGÁLTATÓTÓL
BESZERZETT MPEG-4
FORMÁTUMÚ VIDEOADATOK
DEKÓDOLÁSA.
SEMMILYEN MÁS KÖZVETLEN VAGY
KÖZVETETT HASZNÁLAT NINCS
ENGEDÉLYEZVE. A PROMÓCIÓS,
BELSŐ ÉS KERESKEDELMI
FELHASZNÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES
LICENCEK AZ MPEG LA, L.L.C.
TÁRSASÁGTÓL SZEREZHETŐK BE. 
HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Minden más védjegy a vonatkozó
tulajdonosokhoz tartozik.

Ebben az útmutatóban nem
tüntettük fel a ™ és az  jeleket.
Néhány szó az
útmutatóról

A jelen útmutató elsősorban
a távvezérlővel végezhető
műveleteket tárgyalja, ezek azonban
a mélysugárzó azonos vagy hasonló
elnevezésű gombjaival is
végrehajthatók.
 Az egyes ismertetések fölött látható
ikonok, például a
, azt jelzik,
hogy az ismertetett funkcióhoz mely
adathordozók használhatók.
 Egyes illusztrációk elvi vázlat
jellegűek, és eltérhetnek a konkrét
terméktől.
 A tv képernyőjén megjelenő elemek
változhatnak a területtől függően.
 Az egyes funkciók gyári beállítását
aláhúzás jelöli.
 A szögletes zárójelben szereplő
elemek ([--]) a tv-képernyőn, az
idézőjelben szereplő elemek („--”)
a kijelzőpanelen jelennek meg.
5HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\030TOC.fm]
masterpage:Left
Tartalomjegyzék
Néhány szó az útmutatóról...... 5
Kicsomagolás ........................... 8
Lejátszható lemezek/
lemezről és USB-eszközről
lejátszható fájlok ...................... 8
A kompatibilis eszközök
webhelyei ................................ 11
Részekkel és kezelőszervekkel
kapcsolatos útmutató .............12
Kezdeti lépések
A rendszer telepítése ..............15
A rendszer szállítása................21
A rendszer biztonságos
vezetékelése........................... 23
A QUICK setup művelet
elvégzése................................ 27
A színrendszer módosítása
(az európai, latin-amerikai 
és oroszországi típusok
kivételével) ............................. 28
A kijelzési mód 
megváltoztatása..................... 28
Lejátszás lemezről/
USB-eszközről
Normál lejátszás ..................... 29
Egyéb lejátszási műveletek.... 30
A lejátszás mód használata ... 33
A lemez lejátszásának
korlátozása (Szülői 
felügyelet)............................... 34
Lemez/USB-eszköz
információinak 
a megtekintése....................... 35
A beállítómenü használata .... 36
USB-átvitel
Zene átvitele ...........................41
Tuner
Rádióhallgatás ....................... 44
BLUETOOTH
A BLUETOOTH vezeték nélküli
technológiáról ........................ 45
A rendszer és egy BLUETOOTHeszköz párosítása................... 45
Zene lejátszása BLUETOOTHeszközről ................................ 46
Egyérintéses BLUETOOTHkapcsolat (NFC) .......................47
A BLUETOOTH-hangkodekek
beállítása ................................ 48
A BLUETOOTH készenléti 
mód beállítása ....................... 49
A BLUETOOTH-jel beállítása ... 49
A „SongPal” program 
használata BLUETOOTHkapcsolattal ............................ 50
Gesture Control
A Gesture Control 
használata .............................. 50
A Gesture Control használata
lejátszás közben...................... 51
Bulihangulat létrehozása
(DJ EFFECT) .............................. 51
A megvilágítási hatás
módosítása..............................52
6HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\030TOC.fm]
masterpage:Right
Hangbeállítás
A hang beállítása ....................53
A Virtual Football üzemmód
kiválasztása.............................53
A mélysugárzó hangerejének
beállítása.................................53
Saját hangeffektus 
létrehozása .............................54
További műveletek
A Control for HDMI funkció
használata...............................54
A Party Chain funkció 
használata...............................56
Éneklés zenére: karaoke.........58
A Party Light funkció 
használata...............................59
A kikapcsolásidőzítő 
használata...............................59
Opcionális berendezés
használata...............................59
A mélysugárzón található
gombok deaktiválása
(gyermekzár) .......................... 60
Az automatikus készenlét
funkció beállítása................... 60
A szoftver frissítése ............... 60
További információk
Hibaelhárítás........................... 61
Óvintézkedések ......................70
Műszaki adatok....................... 72
Nyelvkódok listája................... 75
Tárgymutató ........................... 77
7HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\040PLA.fm]
Kicsomagolás








Távvezérlő (1)
R03-as (AAA méretű) elemek (2)
FM zsinórantenna (1)
Hálózati csatlakozóvezeték (1)
Hangsugárzóállványok (2)
Hangsugárzótalpak (8)
Csavarok (6)
Hálózati átalakító (1) (csak bizonyos
területeken tartozék) 
A hálózati adapter nem használható
Chilében. Az adaptert azokban az
országokban használja, ahol
szükséges.
Lemezről és USB-eszközről
lejátszható fájlok


Megjegyzések
formátumokban kell lenniük:
 Olyan DATA CD formátumú 
CD-ROM/-R/-RW, amely
tartalmazza az MP3-1)2), MPEG4-2)5)
és Xvid-fájlokat, és megfelel az ISO
96606) Level 1/Level 2 vagy Joliet
(kibővített formátum) szabványnak.
 Olyan DATA DVD formátumú DVDROM/-R/-RW/+R/+RW, amely
tartalmazza az MP3-1)2), MPEG4-2)5)
és Xvid-fájlokat, és megfelel az UDF
(Universal Disk Format)
szabványnak.
 A rendszer megpróbál a fenti
kiterjesztések valamelyikével
rendelkező bármilyen adatfájlt
lejátszani, még akkor is, ha az nem
MP3/WMA/AAC/WAV/MPEG4/Xvid
formátumú. Az ilyen adatok lejátszása
hangos zajt eredményezhet, ami
károsíthatja a hangsugárzórendszert.
Aktív mélysugárzó: SA-WGT4D (1)
Hangsugárzórendszer: SS-GT4DB (2)
Megjegyzés
A doboz kibontásakor két ember kezelje
a mélysugárzót. A mélysugárzó leejtése
személyi sérülést és/vagy anyagi kárt
okozhat.
Lejátszható lemezek/
lemezről és USBeszközről lejátszható
fájlok
Lejátszható lemezek








DVD VIDEO
DVD VIDEO formátumú vagy video
módú DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW DVD VIDEO
formátumban
VIDEO CD ( 1.0, 1.1 és 2.0 lemezek)
Super VCD
VIDEO CD formátumú vagy szuper
VCD formátumú CD-R/CD-RW/CDROM
AUDIO CD
CD-R/CD-RW AUDIO CD
formátumban
Zene: MP3-fájlok1)2) (.mp3), WMAfájlok2)3) (.wma), AAC-fájlok2)3)
(.m4a/.mp4/.3gp), WAV-fájlok3)4)
(.wav)
Videó: MPEG4-fájlok2)5) (.mp4/.m4v),
Xvid-fájlok (.avi)
 A lemezeknek a következő
A MHC-GT4D rendszer részei:


masterpage:Left
1)
Az MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3)
a tömörített hangadatok ISO/MPEG
által definiált szabványos formátuma.
Az MP3-fájloknak MPEG 1 Audio Layer 3
formátumúnak kell lenniük.
2) A DRM-védelemmel (digitális
másolásvédelemmel) ellátott fájlokat
nem lehet lejátszani a rendszeren.
3) Csak USB-eszköz esetén.
4)
A kibővíthető formátumú WAV-fájlok
nem támogatottak.
5) Az MPEG4-fájloknak MP4
formátumúaknak kell lenniük.
A támogatott video- és audiokodekek
a következők:
 Videokodek: MPEG4 Simple Profile
(az AVC nem támogatott.)
 Audiokodek: AAC-LC (az HE-AAC
nem támogatott.)
8HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\040PLA.fm]
6)
CD-ROM-ok-okon található fájlok és
mappák logikai formátuma, az ISO
(International Organization for
Standardization) definiálta.
Nem lejátszható lemezek/fájlok

A következő típusú lemezeket nem
lehet lejátszani:
 BD-k (Blu-ray lemezek)
 Olyan CD-ROM-ok lemezek,
amelyek PHOTO CD formátumban
kerültek rögzítésre
 A CD-Extra lemezek vagy vegyes
CD-k adatrésze*
 CD Graphics lemez
 Super Audio CD-k
 DVD Audio
 Packet Write formátumban
létrehozott DATA CD/DATA DVD
 DVD-RAM
 Olyan DATA CD/DATA DVD, amely
nincs megfelelően lezárva
 „Copy once” (Egyszer másolható)
megjelölésű tartalmat tartalmazó
CPRM- (Content Protection for
Recordable Media – felvételi
adathordozók tartalmának
védelme) kompatibilis DVD-R/-RW
lemez
 Nem szabványos (pl. szív, négyzet,
csillag) alakú lemez
 Olyan lemez, amelynek felületére
címke, papír vagy matrica van
ragasztva
 A következő típusú fájlokat nem lehet
lejátszani:
 Azok a videofájlok, amelyek
felbontása nagyobb, mint 720
(szélesség) × 576 (magasság)
képpont.
 Nagy szélesség-magasság arányú
videofájlok.
 WMA DRM, WMA Lossless vagy
WMA PRO formátumú WMA-fájlok.
 AAC DRM vagy AAC Lossless
formátumú AAC-fájlok.
 96 kHz-es kódolású AAC-fájlok.
 A titkosított vagy jelszóval védett
fájlok.


masterpage:Right
 Másolásvédett (DRM, Digital Rights
Management) fájlok.
 Egyes 2 óránál hosszabb Xvidfájlok.
Az MP3 PRO-hangfájl MP3hangfájlként játszható le.
A rendszer nem minden esetben
tudja lejátszani a két vagy több Xvidfájl egybefűzésével létrehozott Xvidfájlokat.
* Vegyes CD: A formátum adatokat rögzít
az első sávon, és hangot (AUDIO CDadatokat) a munkamenet második
és további sávjain.
Megjegyzések a CD-R/-RW és
a DVD-R/-RW/+R/+RW
formátumról


A CD-R/-RW és a DVD-R/-RW/+R/
+RW formátumokat bizonyos
esetekben nem lehet lejátszani
ezen a rendszeren a lemez felvételi
minősége vagy fizikai állapota
miatt, illetve a felvevő eszköz és
a létrehozó szoftver jellemzői miatt.
Ha további információkra kíváncsi,
olvassa el a felvevő eszköz kezelési
utasítását.
Egyes lejátszási funkciók esetleg nem
működnek bizonyos DVD+R/+RW
lemezek esetén, még ha azok
megfelelően le is vannak zárva. Az
ilyen lemezeket normál lejátszással
nézze meg.
A lemezekkel kapcsolatos
megjegyzések


Ezt a terméket a kompaktlemez (CD)
szabványnak megfelelő lemezek
lejátszására tervezték.
A DualDisc lemezek és
a másolásvédelmi technológiákkal
kódolt egyes zenei lemezek nem
felelnek meg a CD szabványnak,
ezért előfordulhat, hogy ezek
a lemezek nem kompatibilisek ezzel
a termékkel.
9HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\040PLA.fm]
A többmenetes lemezekkel
kapcsolatos megjegyzés
Ez a rendszer akkor képes lejátszani
a lemezek egymást követő meneteit,
ha a formátumuk megegyezik az első
menetével. A lejátszás azonban nem
garantált.
Megjegyzés a DVD VIDEO és
VIDEO CD lejátszásáról
Gyakran előfordul, hogy a szoftverek
gyártói szándékosan korlátozzák
a DVD VIDEO vagy VIDEO CD lejátszási
műveleteit. Emiatt bizonyos lejátszási
funkciók esetleg nem működnek.
Mindenképpen olvassa el a DVD VIDEO
vagy a VIDEO CD kezelési utasítását.






A lejátszás indítására hosszabb időt
kell várni az alábbi esetekben:
 a DATA CD/DATA DVD/USB-eszköz
bonyolult faszerkezetben van
felvéve,
 előzőleg egy másik mappában levő
hangfájlokat vagy videofájlokat
játszott le a rendszer.
A rendszer az alábbi feltételek
mellett tudja lejátszani a DATA CD/
DATA DVD lemezen vagy USBeszközön lévő állományokat:
 legfeljebb 8 mappányi mélység
 legfeljebb 300 mappa
 legfeljebb 999 fájl egy lemezen
 legfeljebb 2000 fájl egy USBeszközön
 legfeljebb 650 fájl egy mappában
Ezek a számok a fájl- és
mappakonfigurációtól függően
változhatnak.
A nem hangfájlokat vagy
videofájlokat tartalmazó mappákat
átugorja a rendszer.
A számítógéppel vagy más eszközzel
átvitt fájlokat a rendszer esetleg nem
az átvitel sorrendjében játssza le.
A lejátszás sorrendje a hangfájl vagy
videofájl létrehozására használt
szoftvertől függően esetleg nem
alkalmazható.
Nem garantált a kompatibilitás az
összes MP3/WMA/AAC/WAV/
MPEG4/Xvid kódoló- és
írószoftverrel, rögzítőeszközzel
és írható adathordozóval.
Az Xvid-fájltól függően előfordulhat,
hogy a kép nem tiszta, vagy a hang
ugrik.
Megjegyzések az USB-eszközökről


Megjegyzések a lejátszható
fájlokról

masterpage:Left





Nem garantálható, hogy a rendszer
az összes USB-eszközzel működik.
Noha sokféle összetett funkció áll
rendelkezése az USB-eszközök
számára, a rendszerhez
csatlakoztatott USB-eszközök
lejátszható tartalma a zenei és
videotartalmakra korlátozódik. A
részleteket lásd az USB-eszközök
kezelési utasításában.
Az USB-eszköz csatlakoztatásakor
a rendszer beolvassa az USBeszközön található összes fájlt. Ha az
USB-eszközön sok mappa vagy fájl
van, sokáig tarthat az USB-eszköz
beolvasása.
Ne használjon USB-elosztót
a rendszer és az USB-eszköz
csatlakoztatásához.
Ha több USB-eszköz van
csatlakoztatva, a rendszer által
végrehajtott művelet késleltetést
szenvedhet.
A rendszer lejátszási sorrendje
eltérhet a csatlakoztatott USB-eszköz
lejátszási sorrendjétől.
Az USB-eszköz használata előtt
győződjön meg róla, hogy nincsenek
vírusos fájlok az USB-eszközön.
10HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\040PLA.fm]
masterpage:Right
A kompatibilis eszközök
webhelyei
A kompatibilis USB-eszközökkel és
BLUETOOTH-eszközökkel kapcsolatos
legfrissebb információk az alábbi
webhelyeken találhatók.
Latin-amerikai vásárlók számára:
<http://esupport.sony.com/LA>
Európai és oroszországi vásárlók
számára:
<http://www.sony.eu/support>
Ázsiai–csendes-óceáni-térségbeli
vásárlók számára:
<http://www.sony-asia.com/support>
11HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\040PLA.fm]
masterpage:Left
Részekkel és kezelőszervekkel kapcsolatos
útmutató
Aktív mélysugárzó
̙
̘
̚
̛
̜
̗
̖
̝
̕
̞
̔
̟
̠
̡
̤
̣
̢
Megjegyzés
A  és VOLUME + gombokon tapintópont található. A tapintópont a rendszer kezelése
közben viszonyítási pontként használható.
12HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\040PLA.fm]
  (be- és kikapcsolás)
A rendszer bekapcsolása vagy
készenléti állapotba helyezése.
  (lejátszás)
A lejátszás elindítása.
Ha több mint 2 másodpercig
nyomva tartja a mélysugárzó 
gombját, a rendszer lejátssza
a beépített hangbemutatót. A
bemutató leállításához nyomja
meg a  gombot.
 (leállítás)
A lejátszás leállítása.
A lejátszás folytatásának
törléséhez nyomja meg
kétszer a gombot.
 BLUETOOTH
Nyomja meg a BLUETOOTH
funkció kiválasztásához.
masterpage:Right
 FIESTA (53. oldal)
A fiesta hangeffektus
alkalmazása.
FIESTA jelzőfény (53. oldal)
 VOCAL FADER (58. oldal)
MIC ECHO (58. oldal)
MIC LEVEL (58. oldal)
Forgassa a MIC LEVEL szabályzót
az óramutató járásával egyező
vagy ellentétes irányban
a mikrofon hangerejének
módosításához.

+/– (mappa kiválasztása)
Mappa kiválasztása adatlemezről
vagy USB-eszközről.
 / (hátraléptetés/
előreléptetés) (29., 32., 46. oldal)
TUNING+/– (44. oldal)
PAIRING
Tartsa nyomva a BLUETOOTHpárosítás aktiválásához
a BLUETOOTH funkció használata
közben.
  (nyitás/zárás)
Lemez behelyezése vagy kiadása.
BLUETOOTH jelzőfény (45. oldal)
 GESTURE CONTROL (50., 62. oldal)
FUNCTION
Funkció kiválasztása.
 REC TO USB
Zene átvitele az (USB) porthoz
csatlakoztatott USB-eszközre.

(N-jel) (47. oldal)
GESTURE ON/OFF (50., 62. oldal)
A Gesture Control be- és
kikapcsolása.
PLAYBACK, DJ, SAMPLER, LIGHT
(51., 52. oldal)
ENTER
Belépés a beállításokba.
PLAYBACK, DJ, SAMPLER, LIGHT
jelzőfények (51., 52. oldal)
(USB) (REC/PLAY) port
Ide csatlakoztathatók az USBeszközök.
VOLUME +/–
A hangerő módosítása.
 SOUND FIELD (53. oldal)
FOOTBALL (53. oldal)
PARTY LIGHT (59. oldal)
PARTY CHAIN (57., 57., 68. oldal)
 Lemeztálca
 Távvezérlő-érzékelő
 MIC1, MIC2 aljzat
Ide csatlakoztatható(k)
a mikrofon(ok).
 MEGA BASS (53. oldal)
 Kijelzőpanel
13HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\040PLA.fm]
Távvezérlő
masterpage:Left
REPEAT/FM MODE (33., 44. oldal)
 SOUND FIELD gombok: MUSIC,
VIDEO, FOOTBALL (53. oldal)
 Számgombok
Műsorszám, fejezet vagy fájl
kiválasztása.
Rádióállomás behangolása
és tárolása.
Jelszavak beírása.
SUBTITLE (31. oldal)
AUDIO (31., 35. oldal)
ANGLE (31. oldal)
SETUP (27., 34., 36., 69. oldal)
MEDIA MODE (29., 43. oldal)
CLEAR (31. oldal)
VOCAL FADER (58. oldal)
MIC ECHO (58. oldal)
SCORE (58. oldal)
+/– (mappa kiválasztása)
Mappa kiválasztása adatlemezről
vagy USB-eszközről.
KEY CONTROL / (58. oldal)
Megjegyzések
 A 2-es számgombon, illetve az AUDIO,
 + és  gombokon tapintópont
található. A tapintópont a rendszer
kezelése közben viszonyítási pontként
használható.
 A rózsaszín feliratú gombfunkciók
használatához tartsa nyomva a SHIFT
gombot (), majd nyomja meg
a megfelelő gombot.
  (be- és kikapcsolás)
A rendszer bekapcsolása vagy
készenléti állapotba helyezése.
 DVD TOP MENU
A DVD műsormenüjének
megjelenítése a tv-képernyőn.
DVD/TUNER MENU 
(30., 31., 44. oldal)
RETURN (30. oldal)
OPTIONS
Beállítási menü elérése vagy
elhagyása.
/ / /
Menüelemek kiválasztása.
DISPLAY (28., 36., 44., 46. oldal)
DISPLAY (35. oldal)
SLEEP (59. oldal)
 PARTY LIGHT (59. oldal)
Belépés a beállításokba.
 MEGA BASS (53. oldal)
LIGHT MODE (59. oldal)
FUNCTION +/–
Funkció kiválasztása.
PLAY MODE (33., 41. oldal)
SEARCH (30., 30. oldal)
14HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\050CON.fm]
SHIFT
Tartsa lenyomva a rózsaszín
funkciógombok aktiválásához.
 +/–
A hangerő módosítása.
 / (gyors keresés
visszafelé/előre) (30., 46. oldal)
masterpage:Right
Kezdeti lépések
A rendszer telepítése
A lenti ábrákon a rendszer elhelyezését
illusztráló példák láthatók.
A tartozék hangsugárzóállványok
csatlakoztatásával (asztallap
elrendezés) (17. oldal),
a hangsugárzó egységeket
függőlegesen, a tévéállványon
álló tévé két oldalán elhelyezve

A hangsugárzó egységek
összeillesztésével (hangprojektor
elrendezés) (17. oldal), az
összeillesztett egységet
a tévéállványon belülre helyezve
TUNING+/– (44. oldal)
 (lejátszás)
A lejátszás elindítása.
/ (hátraléptetés/
előreléptetés) (29., 32., 46. oldal)
Kezdeti lépések

/
(lassított lejátszás
visszafele/előre) (30. oldal)
Lassított lejátszás (Slow-motion
Play).
PRESET+/– (44. oldal)
 (szünet) (29., 30., 46. oldal)
 (leállítás)
A lejátszás leállítása.
A lejátszás folytatásának
törléséhez nyomja meg
kétszer a gombot.
A beépített hangbemutató
lejátszásának leállítása.
15HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\050CON.fm]

A hangsugárzó egységeket falra
szerelve (18. oldal)
 A hangsugárzó egységek
vízszintes felszerelése
masterpage:Left
 Ne helyezze a hangsugárzó rendszert
és a mélysugárzót fémszekrénybe.
 Ne helyezzen semmilyen tárgyat,
például akváriumot a hangsugárzó
rendszer és a mélysugárzó közé.
 A mélysugárzót és a hangsugárzó
rendszert egy helyiségben,
egymáshoz közel helyezze el.
 Ha a hangsugárzó rendszert tévé elé
helyezi, akkor ügyeljen, hogy ne takarja
el a tévéképernyőt és a tévé távvezérlőérzékelőjét. Ha a hangsugárzó rendszer
eltakarja a tévé távvezérlő-érzékelőjét,
akkor előfordulhat, hogy nem lehet
távvezérlővel vezérelni a tévét.
 A hangsugárzó egységek
függőleges felszerelése
 A mélysugárzót legalább 8 cm-re
helyezze a faltól, hogy elkerülje
a hálózati csatlakozóvezeték (tápkábel)
sérülését.
8 cm

A hangsugárzó egységeket
a mélysugárzó rúdjára szerelve
(line array elrendezés) (19. oldal)
Megjegyzések
 Ne engedjen gyermekeket a rendszer
közelébe.
 Ne helyezze a rendszert lejtő felületre.
 A hangsugárzó rendszer és
a mélysugárzó telepítésekor ügyeljen az
alábbi óvintézkedésekre.
 Ne takarja el a mélysugárzó hátsó
lapján lévő szellőzőnyílásokat.
16HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\050CON.fm]
A hangsugárzóállványok
felhelyezése (asztallap
elrendezés)
1
Illessze a hangsugárzó
egység kiemelkedő részét
a hangsugárzóállvány
bemélyedésébe.
Jobb hangsugárzó
egység
A hangsugárzó egységek
összeillesztése
(hangprojektor elrendezés)
1
Az elcsúszás megelőzése
érdekében szerelje fel
a tartozék hangsugárzótalpakat
a hangsugárzó egységekre.
Bal hangsugárzó egység
Jobb hangsugárzó egység
2 Rögzítse a hangsugárzó egységet
a hangsugárzóállványhoz.
Húzza meg a csavarokat
(tartozékok) a hangsugárzóállvány
alján.
Kezdeti lépések
Bal hangsugárzó
egység
masterpage:Right
2 Illessze egymáshoz
a hangsugárzó egységeket.
Bal hangsugárzó egység
Jobb hangsugárzó egység
17HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\050CON.fm]
A hangsugárzó egységek
falra szerelése
Megjegyzések
masterpage:Left
2 Hajtsa be a csavarokat a falba.
A csavaroknak 6–7 mm-re kell
kiállniuk a falból.
 A hangsugárzó egységek
vízszintes felszerelése
 Az építőanyagnak és a falvastagságnak
megfelelő csavarokat használjon (nem
tartozékok). Mivel a gipszkartonfalak
különösen gyengék, a csavarokat
biztonságos módon a falgerendába
hajtsa be. A hangsugárzót függőleges,
sima felületű, megerősített falra
szerelje.
 Bízza a szerelést a Sony
márkakereskedőkre vagy engedéllyel
rendelkező alvállalkozóra, és az
elhelyezés során fordítson különös
figyelmet a biztonságra.
 A Sony nem felelős a nem megfelelő
felszerelésből, falvastagságból,
csavarrögzítésből vagy természeti
csapásból stb. eredő balesetekért
és károkért.
1
277 mm
6–7 mm
 A hangsugárzó egységek
függőleges felszerelése
Készítsen elő a hangsugárzók
hátsó furataiba illeszkedő
csavarokat (nem tartozékok).
4 mm
277 mm
6–7 mm
Legalább 25 mm
Furat a hangsugárzó rendszer hátulján
5 mm
5 mm
10 mm
3 Függessze a hangsugárzó
rendszert a csavarokra.
Illessze a hangsugárzó rendszer
hátsó furatait a csavarokhoz,
majd függessze fel a hangsugárzó
rendszert a csavarokra.
 A hangsugárzó egységek
vízszintes felszerelése
18HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\050CON.fm]
 A hangsugárzó egységek
függőleges felszerelése
Megjegyzés
Távolítsa el az USB-eszközt
a mélysugárzóból, nehogy kárt
tegyen benne, ha véletlenül elejti
a hangsugárzó egységeket.
1
 Zárja be a kapcsot.
Folytassa a 2. lépéssel, ha
a hangsugárzó egységeket
ebben a magasságban
(kb. 1,3 m) szeretné rögzíteni.
Azt javasoljuk, hogy folytassa
az 1-. lépéssel, hogy
a hangsugárzó egységeket
a legnagyobb a magasságban
(kb. 1,6 m) rögzíthesse.
 Nyissa ki a gyorsrögzítőt, majd
nyomja meg a kioldógombot,
és húzza felfelé a rudat, amíg
a kioldógomb a helyére nem
kattan.
Kezdeti lépések
A hangsugárzó egységek
felszerelése a mélysugárzó
rögzítőrúdjára (line array
elrendezés)
masterpage:Right
Húzza fel a mélysugárzó
rögzítőrúdját.
 Nyissa ki a kapcsot, majd nyomja
meg a kioldógombot, és húzza
felfelé a rudat, amíg
a kioldógomb a helyére
nem kattan.
Gyorsrögzítő
Kioldógomb
 Zárja be a gyorsrögzítőt.
Kapocs
Kioldógomb
19HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\050CON.fm]
masterpage:Left
 Zárja le a reteszelő kart.
Megjegyzések
 Állítsa be a rúd pozícióját, mielőtt
felhelyezi rá a hangsugárzó
egységeket.
 Ne változtassa a rúd hosszát úgy,
hogy fel vannak rá szerelve
a hangsugárzó egységek, mert
a hangsugárzó egységek leeshetnek.
 A rúd tárolási pozícióba való
visszaállításakor ügyeljen, hogy ne
csípje be a kezét.
2 Rögzítse a hangsugárzó
egységeket a szerelvényekre.
 Hajtsa ki a reteszelőkart.
Megjegyzés
Ne felejtse el lezárni a reteszelőkart
a hangsugárzó egységek levételekor,
mert zajt okozhat lejátszás közben.
3 Erősítse a hangsugárzókábeleket
a rögzítőrúdhoz.
 Fűzze be a hangsugárzókábelt
a kábelszorítóba, és dugja be
a kábelszorítót a rögzítőrúdon
található furatba.
 Illessze a hangsugárzó egység
rögzítőlapját a tartószerelvény
konzoljához, majd lefelé
csúsztatva rögzítse
a hangsugárzó egységet.
Jobb
hangsugárzó
egység
Bal
hangsugárzó
egység
Szorító
furata
Kábelszorító
20HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\050CON.fm]
 Erősítse fel az összes
kábelszorítót a fenti lépések
megismétlésével.
masterpage:Right
5 Hajtogassa fel
a hangsugárzókábeleket, és
rögzítse őket a kábelkötegelőbe.
Kábelkötegelő
Kezdeti lépések
Szorító
furata
A rendszer szállítása
4 Csatlakoztassa a hangsugárzócsatlakozókat és a hangsugárzók
LED-csatlakozóját a megfelelő
aljzatokhoz.
Részletekért lásd a 23. oldal 
ábráját.
A mélysugárzónak görgői és a rúdon
egy kihajtható fogantyúja van, hogy
könnyedén lehessen gördíteni.
Normál esetben sima felületen ez
a mélysugárzó mozgatásának
javasolt módja.
A mélysugárzó hordozása előtt
válasszon le minden kábelt és
hangsugárzó egységet.
21HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\050CON.fm]
masterpage:Left
Megjegyzések
 A görgők csak sima felületen
használhatók. Egyenetlen felület esetén
két ember emelje a mélysugárzót.
A mélysugárzó hordozása közben
nagyon fontos ügyelni a megfelelő
fogásra, hogy elkerüljék a személyi
sérülést és/vagy az anyagi kárt.
 A mélysugárzó lejtőn való
mozgatásakor legyen rendkívül óvatos.
 A mélysugárzót nem szabad a rúd
fogantyújánál fogva emelni.
 Ne mozgassa a mélysugárzót úgy, hogy
fel vannak rá szerelve a hangsugárzó
egységek (line array elrendezésben),
mert a hangsugárzó egységek
leeshetnek.
 Ne mozgassa a mélysugárzót úgy,
hogy valaki vagy valami van rajta.
 A rendszer mozgatása közben ne
engedjen gyermekeket a rendszer
közelébe.
 Ez a rendszer nem csepp- és vízálló. Ne
mozgassa a rendszert nedves területen.
22HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\050CON.fm]
masterpage:Right
A rendszer biztonságos vezetékelése
Piros
Kezdeti lépések
Fehér
A fali aljzathoz
* A dugó és a mélysugárzó között akkor is marad némi hely, ha a hálózati
csatlakozóvezetéket (tápkábelt) stabilan csatlakoztatta. Ez a megfelelő módja
a csatlakoztatásnak, nem jelent hibás működést.
23HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\050CON.fm]
 Hangsugárzók
 LED SPEAKER L/R
csatlakozóaljzatok
Csatlakoztassa hangsugárzó 
LED-csatlakozóját ehhez
a csatlakozóaljzathoz.
A mélysugárzó és a hangsugárzók
világítása a zeneforrrásnak
megfelelően reagál (59. oldal).
 SPEAKERS L/R
csatlakozóaljzatok
Csatlakoztassa hangsugárzó
hangsugárzó-csatlakozóját
ehhez a csatlakozóaljzathoz.
Megjegyzések
 Mindenképpen a mellékelt
masterpage:Left
 AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R
aljzatok
 Csatlakoztassa az opcionális
készülék hangbemeneti
aljzataihoz.
 Csatlakoztassa másik
hangrendszerhez a Party Chain
funkció használatához (56. oldal).
 AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) 
L/R aljzatok
 Csatlakoztassa tv vagy audio-/
videokészülék hangbemeneti
aljzataihoz. A hang ezen
a rendszeren keresztül szólal
meg (25. oldal).
 Csatlakoztassa másik
hangrendszerhez a Party Chain
funkció használatához (56. oldal).
hangsugárzót használja.
 A hangsugárzó-kábelek másik végét
csatlakoztassa közvetlenül
a csatlakozóaljzatokhoz.
 FM ANTENNA
Keressen olyan helyet és tájolást,
ahol jó vétel fogható, amikor beállítja
az antennát.
Az antennát a zajfelvétel elkerülése
érdekében tartsa távol
a hangsugárzókábelektől, a hálózati
csatlakozóvezetéktől (tápkábeltől) és
az USB-kábeltől.
Az FM zsinórantennát
vízszintesen helyezze el
 Audio
Az összeköttetéseket hangkábellel
(nem tartozék) hozza létre az alábbiak
szerint:
 HDMI OUT (TV) aljzat
Csatlakoztassa a rendszert a televízió
HDMI IN aljzatához egy HDMI-kábel
segítségével (nem tartozék) (25. oldal).
 VIDEO OUT aljzat
A televízió vagy a kivetítő
videobemeneti aljzatához való
csatlakozáshoz videokábelt használjon
(nem tartozék) (25. oldal).
Megjegyzés
Ezt a rendszert ne kösse össze
videolejátszón keresztül a tévével.
 Tápellátás
Csatlakoztassa a hálózati
csatlakozóvezetéket (tartozék)
a rendszerhez, majd dugja be egy
fali aljzatba.
A kijelzőpanelen megjelenik
a bemutató. A rendszer
bekapcsolásához nyomja meg
a  gombot, és a bemutató
automatikusan leáll.
24HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\050CON.fm]
masterpage:Right
A tv-készülék csatlakoztatása
A kábelek csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy kihúzta-e a hálózati
csatlakozóvezeték (tápkábel) csatlakozóját.
Videonézés
Válassza ki a csatlakozási módszereket a tv-készülék aljzatainak megfelelően.
Kiváló minőség
vagy
 Videokábel (nem tartozék)
Kezdeti lépések
 HDMI-kábel1) (nem tartozék)
Normál minőség
Javasolt csatlakoztatási mód
Alternatív csatlakoztatási m
1)
2)
Nagy sebességű HDMI with Ethernet-kábel
A televízió hangját a rendszeren keresztül szólaltathatja meg, ha csatlakoztatja
a rendszert a tévé HDMI IN (ARC) aljzatához. Az Audio Return Channel (ARC) funkció
lehetővé teszi a televízió számára a hangnak a HDMI-csatlakozással rendelkező
rendszeren keresztüli kiadását anélkül, hogy audiokapcsolatot (a lenti  csatlakozást)
kellene létesíteni. Az ARC funkciónak ezen a rendszeren való beállítását lásd: 
[AUDIO RETURN CHANNEL] (40. oldal). A televízió ARC funkciójával való kompatibilitás
ellenőrzésről a televízióhoz mellékelt kezelési útmutatóban található tájékoztatás.
A televízió hangjának megszólaltatása a rendszerből
Ha nem a tv-készülék HDMI IN (ARC) aljzatához csatlakoztatja a rendszert,
akkor hozza létre ezt a csatlakozást.
 Audiokábel (nem tartozék)
AUDIO OUT
A televízió hangjának hallgatáshoz a válassza ki a „TV” funkciót a FUNCTION +/–
gomb többszöri megnyomásával.
25HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\050CON.fm]
masterpage:Left
Megjegyzések
 Külső berendezések (DVD-lejátszó stb.) hangját is hallgathatja a rendszeren keresztül,
ha a fenti  csatlakozásnak megfelelően csatlakozást létesít az AUDIO IN (TV) aljzattal.
A részleteket lásd a berendezés kezelési utasításában.
 Ha a külső berendezés csatlakoztatásakor túl halk a rendszerből hallható hang, akkor
próbáljon meg állítani a csatlakoztatott berendezés hangkimeneti beállításain.
Ezzel javíthatja a hangkimenet erősségét. A részleteket lásd a berendezés kezelési
utasításában.
Ha a „CODE 01” és a „SGNL ERR” jelzés jelenik meg a mélysugárzó
kijelzőpanelén
Ha a rendszerre érkező jelek nem kétcsatornás lineáris PCM-jelek, akkor
a mélysugárzó kijelzőpanelén megjelenik a „CODE 01” és a „SGNL ERR” üzenet
(ami nem támogatott bemeneti audiojelet jelez).
Ebben az esetben válassza ki a megfelelő hangkimeneti módot a televízión,
hogy a kimenő hangjel kétcsatornás lineáris PCM-jel legyen. A részleteket lásd
a tv-készülék kezelési utasításában.
Elemek behelyezése
Helyezze be a két tartozék R03-as
(AAA méretű) elemet az alábbi ábrán
látható polaritásnak megfelelően.
Az rendszer működtetése
a távvezérlő használatával
Irányítsa a távvezérlőt a mélysugárzó
távvezérlő-érzékelője felé.
Megjegyzések
 Ne használjon együtt régi és új, valamint
különböző típusú elemeket.
 Ha hosszú ideig nem használja
a távvezérlőt, vegye ki az elemeket az
elem szivárgása és korróziója miatti
károsodás megelőzése érdekében.
26HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\050CON.fm]
A QUICK setup művelet
elvégzése
A rendszer használata előtt elvégezheti
az alapvető beállításokat a QUICK setup
(Gyorsbeállítás) funkció segítségével.
1
2 Kapcsolja be a rendszert a 
gombbal.
3 Válassza ki a „DVD/CD” vagy
„USB” funkciót a FUNCTION +/–
gomb többszöri megnyomásával,
anélkül hogy lemezt tenne be,
illetve USB-eszközt
csatlakoztatna.
Ekkor megjelenik a [Press ENTER to
run QUICK SETUP.] (Nyomja meg az
ENTER gombot a QUICK SETUP
indításához.) felirat a tv-képernyő
alsó részén.
4 Nyomja meg az
gombot.
A tv-képernyőn a [LANGUAGE
SETUP] üzenet jelenik meg.
A megjelenő lehetőségek
köre egyes esetekben országés régiófüggő.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
5 Válassza ki a nyelvet a
/
gomb többszöri megnyomásával,
gombot.
majd nyomja meg az
A tv-képernyőn az [VIDEO SETUP]
üzenet jelenik meg.
6A
/ gombokkal válassza ki
a tévé típusának megfelelő
beállítást, majd nyomja meg az
gombot.
Miután megjelenik a tv-képernyőn
a [QUICK SETUP is complete.]
üzenet, a rendszer készen áll
a lejátszásra.
A beállítás manuális módosítása
Lásd: A beállítómenü használata
(36. oldal).
Kezdeti lépések
Kapcsolja be a tévét, és válassza
ki a bemenetet a csatlakozásnak
megfelelően.
masterpage:Right
Kilépés a QUICK Setup
(Gyorsbeállítás) funkcióból
Nyomja meg a SETUP gombot.
Megjegyzés
Az üzenet a rendszer első bekapcsolását,
valamint a „RESET” művelet
végrehajtását követően jelenik meg
(69. oldal).
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
27HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\050CON.fm]
A színrendszer
módosítása
(az európai, latin-amerikai és
oroszországi típusok kivételével)
Állítsa be a színrendszert PAL vagy
NTSC értékre a tv színrendszerének
megfelelően.
Az alábbi művelet minden egyes
végrehajtásakor a színrendszer
a következőképpen változik:
NTSC  PAL
Ehhez a művelethez a mélysugárzón
lévő gombokat kell használnia.
1
Kapcsolja be a rendszert a 
gombbal.
masterpage:Left
A kijelzési mód
megváltoztatása
A rendszer kikapcsolt állapotában
nyomja meg többször a DISPLAY
gombot.
Bemutató
A bemutató be van kapcsolva.
Nincs kijelzés (energiatakarékos
mód)
A kijelző az energiatakarékosság
érdekében kikapcsol.
A kikapcsolásidőzítő működése
nem áll le.
2 A FUNCTION gombot többször
megnyomva válassza ki az 
„DVD/CD” funkciót.
3 Tartsa nyomva legalább
3 másodpercig a MIC ECHO
és az ENTER gombot.
A kijelzőpanelen megjelenik az
„NTSC” vagy a „PAL” felirat.
28HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\060CDP.fm]
Lejátszás lemezről/
USB-eszközről
Normál lejátszás
masterpage:Right
3 (csak
esetén) 
A MEDIA MODE gomb ismételt
megnyomásával válassza ki
a kívánt formátumot ([MUSIC]/
[VIDEO]).

4 Indítsa el a lejátszást a  gomb
megnyomásával.
1
A FUNCTION +/– gombot többször
megnyomva válassza ki a „DVD/
CD” vagy az „USB” funkciót.
Nyomja meg a mélysugárzón
található  gombot a lemeztálca
kiadásához, és helyezzen egy
lemezt a lemeztálcára, a címkézett
oldalával felfelé.
8 cm-es
lemez,
például CD
kislemez
lejátszásakor
helyezze azt
a tálca belső
körébe.
A lemeztálca becsukásához nyomja
meg ismét a mélysugárzón
található  gombot.
Bezáráshoz ne erőltesse
megnyomással a lemeztálcát, mert
az meghibásodásához vezethet.
Az USB funkcióhoz:
Csatlakoztassa az USB-eszközt az
(USB) porthoz.
Megjegyzések
 Ezzel a rendszerrel az iPhone/iPod
eszközök csak BLUETOOTHkapcsolaton keresztül használhatók.
 Ha az USB-eszköz nem
csatlakoztatható az (USB) porthoz,
akkor az USB-eszköznek
a mélysugárzóhoz való
csatlakoztatásához USB-adapter
(nem tartozék) használható.
Megnyomandó
gombok
Lejátszás leállítása 
Lejátszás
szüneteltetése

Visszatérés
a normál
lejátszáshoz vagy
a lejátszás
folytatása

A folytatási pont
megszüntetése
 kétszer
Műsorszám, fájl,
 vagy 
fejezet vagy jelenet a lejátszás során.
kiválasztása
Vagy tartsa lenyomva
a SHIFT gombot, majd
nyomja meg
a számgombokat, végül
nyomja meg az
gombot.
(Előfordulhat, hogy ezt
a műveletet a lemez
vagy USB-eszköz tiltja.)
Lejátszás lemezről/USB-eszközről
2 A DVD/CD funkcióhoz:
Művelet
A Gesture Control használata
lejátszás közben
Lásd: 51. oldal.
Adott hang- vagy videofájl
lejátszása
1
A MEDIA MODE gomb többszöri
megnyomásával válassza ki
a [MUSIC] vagy a [VIDEO]
lehetőséget.
29HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\060CDP.fm]
2
Nyomja meg a SEARCH gombot
a mappalista megjelenítéséhez.
3
A / gomb többszöri
megnyomásával válassza ki
a kívánt mappát.
4
Nyomja meg a
gombot a fájllista
megjelenítéséhez.
masterpage:Left
Művelet
Megnyomandó
gombok
Visszatérés
a mappalistához
a fájllistából
RETURN
Egy pont gyors
kikeresése gyors
visszatekerés vagy
előretekerés
módban (Lock
Search).
 vagy  a lejátszás
során. A gomb egy-egy
megnyomásakor
változik a lejátszási
sebesség.
Megtekintés
, majd nyomja meg
kockáról kockára a
vagy
gombot.
(Slow-motion Play) A
vagy
gomb egy-egy
megnyomásakor
változik a lejátszási
sebesség.
Adott műsorszám keresése
5
Nyomja meg többször a /
gombot a kívánt fájl kiválasztásához,
majd nyomja meg az
gombot.
Egyéb lejátszási
műveletek
A lemez vagy fájl típusától függően
előfordulhat, hogy a funkció nem
működik.
Művelet
Tartsa lenyomva a SHIFT gombot,
majd a számgombok segítségével
válassza ki a lejátszani kívánt
műsorszámot, és nyomja meg a
gombot.
Keresés a SEARCH gomb
segítségével
1
Nyomja meg a SEARCH gombot
a műsorszámlista
megjelenítéséhez.
2
A lejátszani kívánt műsorszám
kiválasztásához nyomja meg
többször a / gombot, majd
nyomja meg az
gombot.
Megnyomandó
gombok
A DVD menüjének DVD/TUNER MENU
megtekintése
Mappalista vagy
fájllista
megtekintése
SEARCH. A mappalista
vagy fájllista
megtekintéséhez
nyomja meg ismét
a gombot.
30HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\060CDP.fm]
Adott cím, fejezet, jelenet,
műsorszám, index
keresése
1
A keresési mód kiválasztásához
lejátszás közben nyomja meg
ismételten az SEARCH gombot.
2 Tartsa lenyomva a SHIFT gombot,
Megjegyzések
 Ha VIDEO CD-t játszik le PBC-
lejátszással, nyomja meg a SEARCH
gombot a jelenet megkereséséhez.
 Ha PBC-lejátszás nélkül játszik le VIDEO
CD-t, nyomja meg a SEARCH gombot
a műsorszám és index kereséséhez.
Keresés az időkód segítségével
1
Az idő szerinti keresési
kiválasztásához lejátszás közben
nyomja meg ismételten az SEARCH
gombot.
2
Tartsa lenyomva a SHIFT gombot,
majd nyomja meg a számgombokat
az időkód megadásához, végül
nyomja meg a
gombot.
Példa: A 2 óra, 10 perc, 20
másodpercnél lévő jelenet esetében
például tartsa nyomva a SHIFT
gombot, majd nyomja meg a 2, 1, 0,
2, 0 számgombokat ([2:10:20]).
A szám törléséhez nyomja meg
a CLEAR gombot.
Keresés a DVD menü segítségével
1
Nyomja meg a DVD/TUNER MENU
gombot.
2
Nyomja meg a / / / gombot,
vagy tartsa lenyomva a SHIFT
gombot, majd a számgombok
segítségével válassza ki a lejátszani
kívánt címet vagy elemet, és nyomja
meg a
gombot.
Szögek módosítása
Lejátszás közben az ANGLE gomb
megnyomásával válthat
a kameraállások között.
Feliratozás megjelenítése
Lejátszás közben a SUBTITLE gomb
többszöri megnyomásával
kiválaszthatja a felirat nyelvét, vagy
akár ki is kapcsolhatja a feliratot.

Lejátszás lemezről/USB-eszközről
majd a számgombok segítségével
adja meg a keresett cím, fejezet,
jelenet, műsorszám vagy index
számát, és nyomja meg a
gombot.
Elindul a lejátszás.
masterpage:Right
A nyelv/hang módosítása
A kívánt hangformátum vagy -mód
kiválasztásához nyomja meg
ismételten az AUDIO gombot
lejátszás közben.
DVD VIDEO
Ha a forrás több formátumban vagy
nyelven tartalmazza a hangot,
a formátum vagy nyelv átváltható.
A megjelenített négy számjegy
nyelvkódot jelent. Ha meg szeretné
ismerni, hogy a kód melyik nyelvre
vonatkozik, olvassa el a következő
részt: Nyelvkódok listája (75. oldal).
31HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\060CDP.fm]
Ha ugyanaz a nyelv legalább kétszer
látható, a DVD VIDEO felvétele több
hangformátumban történt.
A PBC-lejátszás megszakítása
1
Nyomja le a  vagy a 
gombot, vagy tartsa lenyomva
a SHIFT gombot, majd
a számgombok segítségével
válassza ki a lejátszani kívánt
műsorszámot, amikor áll a lejátszás.
2
Nyomja meg a  vagy a
gombot.
A lejátszás a kiválasztott
műsorszámtól indul.
VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/
DATA DVD (MP3-fájl) vagy USBeszköz (hangfájl)
A hangsáv módosítható.
 [STEREO]: A sztereó hang.
 [1/L]/[2/R]: A bal vagy jobb csatorna
monó hangja.
SUPER VIDEO CD

[1:STEREO]: Az 1. hangsáv sztereó
hangja.
[1:1/L]/[1:2/R]: Az 1. hangsáv bal vagy
jobb csatornájának monó hangja.
[2:STEREO]: A 2. hangsáv sztereó
hangja.
[2:1/L]/[2:2/R]: A 2. hangsáv bal vagy
jobb csatornájának monó hangja.



PBC-funkciót támogató
VIDEO CD lejátszása
A PBC (Playback Control) menü
segítségével igénybe veheti 
a VIDEO CD interaktív szoftverét.
1
Nyomja le a  gombot, ha VIDEO
CD-t szeretne lejátszani PBC
módban.
Ekkor megjelenik a PBC menü
a tévéképernyőn.
2 Tartsa lenyomva a SHIFT gombot,
majd a számgombok segítségével
válassza ki a kívánt elem számát,
és nyomja meg a
gombot.
masterpage:Left
Visszalépés a PBC-lejátszáshoz
Nyomja meg kétszer a  gombot,
majd a  gombot.
Lejátszás folytatása több
lemeznél
A rendszer folytatási pontokat tud
tárolni akár 6 lemez esetében, és
a lejátszást az adott ponttól folytatja,
amikor Ön visszahelyezi az adott
lemezt. Amikor a 7. lemez
lejátszásának folytatási pontját tárolja,
törlődik a legelső lemez folytatási
pontja.
A funkció aktiválásához állítsa
a [SYSTEM SETUP] [MULTI-DISC
RESUME] beállítását [ON] értékre
(39. oldal).
Megjegyzés
Ha a lemez elejétől szeretné indítani
a lejátszást, nyomja meg kétszer a 
gombot, majd a  gombot.
3 Folytassa a lejátszást a menü
utasításai szerint.
Megjegyzés
A PBC-lejátszás leáll a Repeat Play
funkció aktiválása esetén.
32HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\060CDP.fm]
A lejátszás mód
használata
Lejátszás eredeti
sorrendben (normál
lejátszás)
masterpage:Right
 USB-eszközről történő lejátszás
esetén
 [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]: az USBeszközön lévő összes hangfájl
véletlen sorrendű lejátszása.
 [FOLDER (SHUFFLE)]: az USB-eszköz
mappájában lévő összes
kompatibilis fájl véletlen sorrendű
lejátszása.

Megjegyzések
 A véletlen sorrendű lejátszás nem
 Lemez lejátszása esetén
 [DISC]: lemez lejátszása.
 [FOLDER]*: a lemez mappájában lévő
összes kompatibilis fájl lejátszása.
* AUDIO CD esetén nem választható ki.
 USB-eszközről történő lejátszás
esetén
 [ONE USB DEVICE]: egy USB-eszköz
lejátszása.
 [FOLDER]: az USB-eszköz
mappájában lévő összes
kompatibilis fájl lejátszása.
Lejátszás véletlenszerű
sorrendben (Shuffle Play)
Amikor leáll a lejátszás, nyomja meg
többször a PLAY MODE gombot.
 Lemez lejátszása esetén
 [DISC (SHUFFLE)]: a lemezen lévő
összes hangfájl véletlen sorrendben
való lejátszása.
 [FOLDER (SHUFFLE)]*: a lemezen
a mappában levő összes hangfájl
véletlen sorrendű lejátszása.
* AUDIO CD esetén nem választható ki.
alkalmazható videofájlok esetében.
 A véletlen sorrendű lejátszás
automatikusan kikapcsol, amikor Ön:
 kikapcsolja a rendszert,
 kiadja a lemeztálcát,
 szinkronizált átvitelt végez,
 módosítja a MEDIA MODE értékét,
 A véletlen sorrendű lejátszás
megszakadhat olyankor, amikor Ön
kiválaszt egy lejátszandó mappát vagy
műsorszámot.
Ismétlődő lejátszás 
(Repeat Play)
Nyomja meg többször egymás után
a REPEAT gombot.
A lemez vagy fájl típusától függően
elképzelhető, hogy egyes beállítások
nem használhatóak.
 [OFF]: nincs ismétlődő lejátszás.
 [ALL]: megismétli a kiválasztott
lejátszási mód minden
műsorszámának vagy fájljának
lejátszását.
 [DISC]: ismétlődően lejátssza a teljes
tartalmat (csak DVD VIDEO és VIDEO
CD esetén).
 [TITLE]: az aktuális cím ismétlése
(csak DVD VIDEO esetén).
 [CHAPTER]: az aktuális fejezet
ismétlése (csak DVD VIDEO esetén).
 [TRACK]: az aktuális műsorszám
megismétlése.
 [FILE]: az aktuális videofájl ismétlése.
Lejátszás lemezről/USB-eszközről
Amikor leáll a lejátszás, nyomja meg
többször a PLAY MODE gombot.
33HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\060CDP.fm]
Az ismétlődő lejátszás
megszakítása
A REPEAT gomb többszöri
megnyomásával válassza ki az [OFF]
lehetőséget.
Megjegyzések
 Ha az ismétlődő lejátszás beállítása
[ALL] vagy [DISC], akkor a kijelzőn a „ ”
szimbólum látható.
 Ha az ismétlődő lejátszás beállítása
[TITLE], [CHAPTER], [TRACK] vagy [FILE],
akkor a kijelzőn a „
” szimbólum
látható.
 A Repeat Play funkció nem használható
VIDEO CD lemezzel PBC-lejátszás során.
 A DVD VIDEO lemeztől függően
előfordulhat, hogy a Repeat Play
funkció nem használható.
 Az ismétlődő lejátszás funkció
automatikusan kikapcsol, amikor Ön:
 kiadja a lemeztálcát,
 kikapcsolja a rendszert (csak DVD
VIDEO és VIDEO CD esetén),
 funkciót vált (csak DVD VIDEO
és VIDEO CD esetén),
 szinkronizált átvitelt végez,
 módosítja a MEDIA MODE értékét.
A lemez lejátszásának
korlátozása
(Szülői felügyelet)
masterpage:Left
3A
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza
a [PARENTAL CONTROL]
lehetőséget, majd nyomja
meg az
gombot.
4 Írja be vagy ismételje meg
a négyjegyű jelszavát
a számgombokkal, majd nyomja
meg a
gombot.
5A
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza
a [STANDARD] lehetőséget, majd
gombot.
nyomja meg az
6A
/ gombokkal válasszon ki
egy földrajzi helyet
a lejátszáskorlátozás szintjének
meghatározásához, majd nyomja
meg a
gombot.
A hely ki van választva.
Amikor kiválasztotta az [EGYÉB
FUNKCIÓK ] lehetőséget, írja be
a számgombok segítségével
a kívánt földrajzi hely kódját,
a következő részt követve: „Szülői
felügyeleti/területkódok listája”,
76. oldal.
7A
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza
a [LEVEL] lehetőséget, majd
nyomja meg az
gombot.
8 Nyomja meg többször a
Előre meghatározott feltétel alapján
korlátozhatja a DVD-videók
lejátszását. Átugortathatja egyes
jelenetek lejátszását, illetve helyettük
másik lejátszandó jelenetet állíthat be.
1
A lejátszó leállított állapotában
nyomja meg a SETUP gombot.
2A
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza
a [SYSTEM SETUP] lehetőséget,
majd nyomja meg az
gombot.
/
gombokat a kívánt szint
kiválasztásához, majd nyomja
meg az
gombot.
Minél alacsonyabb az érték, annál
szigorúbb a korlátozás.
A PARENTAL CONTROL funkció
kikapcsolása
Állítsa a [LEVEL] beállítást [OFF] értékre
a 8. lépésben.
34HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\060CDP.fm]
masterpage:Right
A PARENTAL CONTROL
funkcióval korlátozott lemez
lejátszása
 Lejátszási információk
Lejátszási idő, hátralévő idő
1
Tegye be a lemezt, majd nyomja
meg a  gombot.
Ekkor megjelenik a jelszó megadására
szolgáló felület a tv-képernyőn.
 Fájl típusa
Írja be a négyjegyű jelszavát
a számgombokkal, majd nyomja
meg a
gombot.
A rendszer megkezdi a lejátszást.
 Album1)/mappanév2)/fejezet/
indexszám
2
 Bitsebesség
 A lejátszás állapota
 Cím1)/műsorszám/fájl neve2)
 Előadó neve1)2)
Hangfájl lejátszásakor látható.
1)
Vegye ki a lemezt, és ismételje meg
az 1–3. lépést (A lemez lejátszásának
korlátozása (34. oldal)). Írja be
az „199703” jelszót a számgombokkal,
majd nyomja meg a
gombot.
Kövesse a képernyőn megjelenő
útmutatást, és adja meg új, négyjegyű
jelszavát. Ezután tegye be a lemezt, és
nyomja meg a  gombot. Ismét meg
kell adnia az új jelszót.
 A rendszer a játszott forrástól függően
Információk a tv-képernyőn
Ha egy hangfájl ID3 címkével
rendelkezik, a rendszer az ID3 címke
információi szerint jeleníti meg az
album/szám címét, illetve az előadó
nevét. A rendszer az 1.0/1.1/2.2/2.3
verziójú ID3 címkéket támogatja.
2)
Ha a fájl vagy mappa nem
megjeleníthető karaktereket tartalmaz,
akkor azok helyett „_” fog megjelenni.
Megjegyzések
 bizonyos információkat nem mindig
jelenít meg,
 egyes karaktereket nem jelenít meg.
 A megjelenített információk a lejátszási
módtól függően eltérnek.
Lejátszás lemezről/USB-eszközről
Ha elfelejtette a jelszót
Lemez/USB-eszköz
információinak
a megtekintése

Audioinformációk
megjelenítése
(csak DVD VIDEO és videofájlok
esetében)
Nyomja meg ismételten az AUDIO
gombot a lejátszás során.
Tartsa lenyomva a SHIFT gombot, majd
nyomja meg többször a
DISPLAY
gombot a lejátszás közben.
35HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\060CDP.fm]
Információk
a kijelzőpanelen
Nyomja meg a DISPLAY gombot
többször a rendszer bekapcsolt
állapotában.
A következő információk jeleníthetők
meg:
 lejátszási idő, hátralévő idő
a műsorszámból, cím, fejezet
 jelenet száma
 fájlnév, mappanév
 cím, előadó és az album adatai
Megjegyzések
 A szövegtől függően előfordulhat, hogy
a lemez neve vagy a szám címe nem
jelenik meg.
 Előfordulhat, hogy az MP3-fájlok és
a videofájlok lejátszási ideje nem jelenik
meg megfelelően.
 A VBR (változó bitsebesség) kódolású
hangfájl eltelt lejátszási ideje nem
megfelelően jelenik meg.
A beállítómenü
használata
A képek, hangok és más elemek
beállításait számos módon
módosíthatja.
A megjelenő lehetőségek köre országés régiófüggő.
1
masterpage:Left
A FUNCTION +/– gombot többször
megnyomva válassza ki a „DVD/
CD” vagy az „USB” funkciót.
2 A lejátszó leállított állapotában
nyomja meg a SETUP gombot.
Ekkor megjelenik a beállítási menü
a tévéképernyőn.
3 Nyomja meg többször a
/
gombot a [LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP],
[SYSTEM SETUP] vagy [HDMI
SETUP] lehetőség
kiválasztásához, majd nyomja
gombot.
meg az
4 Nyomja meg többször a
/
gombot a kívánt elem
kiválasztásához, majd nyomja
meg az
gombot.
5 A kívánt beállítás kiválasztásához
nyomja meg többször a /
gombot, majd nyomja meg az
gombot.
A beállítás kiválasztódik, és
a beállítási folyamat befejeződik.
A menüből való kilépés
Nyomja meg az SETUP gombot.
Megjegyzés
A lemezen tárolt lejátszási beállítások
felülbírálják a Setup Menu (Beállítási
menü) képernyőn megadott
beállításokat. Ezért előfordulhat,
hogy a menü egyes beállításai nem
hajthatók végre.
36HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\060CDP.fm]
masterpage:Right

A nyelv beállítása –
[LANGUAGE SETUP]
[OSD]
Kiválasztja a képernyőn megjelenített
szöveg nyelvét.
[MENU]
Kiválasztja a DVD-lemez menüjének
megjelenítési nyelvét.
A tv-képernyő
beállítása – [VIDEO
SETUP]
[TV TYPE]
[16:9]: Ezt a beállítást válassza, ha
a készülékhez széles képernyős tv-t
vagy széles képernyős megjelenítést
támogató tv-t csatlakoztat.
Átváltja a hangsáv nyelvét.
Ha az [ORIGINAL] (Eredeti) beállítást
választja, a lemezen meghatározott
alapértelmezett nyelvet használja
a rendszer.
[SUBTITLE]
Átváltja a DVD VIDEO lemezen
rögzített felirat nyelvét.
Ha az [AUDIO FOLLOW] (Hang
követése) lehetőséget választja,
a feliratozási nyelv a választott
hangsávnyelvnek megfelelően
változik.
Megjegyzés
Amikor az [EGYÉB FUNKCIÓK ]
lehetőséget választja a [MENU], [AUDIO],
majd [SUBTITLE] pontban, adjon meg egy
nyelvi kódot (Nyelvkódok listája
(75. oldal)) a számgombok segítségével.
[4:3 LETTER BOX]: Akkor válassza
ezt a beállítást, ha a készülékhez
4:3 képarányú, a széles képernyős
megjelenítést nem támogató tv-t
csatlakoztat. A készülék széles képet
jelenít meg, az alján és a tetején fekete
csíkkal.
Lejátszás lemezről/USB-eszközről
[AUDIO]
[4:3 PAN SCAN]: Akkor válassza
ezt a beállítást, ha a készülékhez
4:3 képarányú, a széles képernyős
megjelenítést nem támogató tv-t
csatlakoztat. A beállítás teljes
magasságú képet jelenít meg a teljes
képernyőn, levágott szélekkel.
37HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\060CDP.fm]
[4:3 OUTPUT]
[FULL]: Akkor válassza ezt a beállítást,
ha a készülékhez széles képernyős
megjelenítést támogató tv-t
csatlakoztat. A beállítás hatására a 4:3
méretarányú kép 16:9 méretaránnyal
jelenik meg még a széles képernyős
tv-ken is.
[NORMAL]: A beállítás hatására
a képméret a képernyő méretéhez
igazodik az eredeti méretarány
megtartásával. A beállítás használata
esetén fekete csíkok láthatók
a képernyő bal és jobb szélén 4:3
méretarányú kép megjelenítésekor.
masterpage:Left
[OFF]: Lejjebb veszi a szabványos
feketeszintet. Akkor tegye ezt, amikor
a kép túl fehér.
[PAUSE MODE]
[AUTO]: (Automatikus): A kép,
beleértve a dinamikusan mozgó
tárgyakat is, sebességingadozás
(szaggatás) nélkül kerül a kimenetre.
Általában ezt a beállítást kell
választani.
[FRAME]: A kép, beleértve a nem
dinamikusan mozgó tárgyakat is, nagy
felbontásban jelenik meg.
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
(az európai, latin-amerikai és
oroszországi típusok kivételével)
Kiválasztja a színrendszert (PAL vagy
NTSC).
[AUTO]: A lemezen rögzített
színrendszernek megfelelő videojelet
ad ki. Akkor válassza ezt a beállítást,
ha a tv DUAL rendszert használ.
[PAL]: Videojelek kivitele PAL
formátumban.
[NTSC]: Videojelek kivitele NTSC
formátumban.
Részletek: A színrendszer módosítása
(28. oldal).
[BLACK LEVEL]
(csak a latin-amerikai modellek
esetén)
Kiválasztja a feketeszintet (beállítási
szintet) a VIDEO OUT aljzaton kiadott
videojelekre.
[ON]: A kiadott videojelek
feketeszintjét normál szintre állítja.
38HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\060CDP.fm]
masterpage:Right

Hangbeállítások
megadása – [AUDIO
SETUP]
[AUDIO DRC]
(Dinamikaszűkítő)
[TRACK SELECTION]
[OFF]: Kikapcsolás.
[AUTO]: Ha több hangformátum (PCM,
MPEG vagy Dolby Digital) is rögzítve
van a lejátszott DVD VIDEO-n,
előnyben részesíti a legtöbb
csatornával rendelkező hangsávot.
[A/V SYNC]
(Csak videofájlok)
[OFF]: Kikapcsolás.
[ON]: A kép és a hang közötti késés
módosítása.
[DOWNMIX]
Kiválasztja az audiokimeneti jelet
a többcsatornás hang lejátszásához.
[NORMAL]: A többcsatornás hangot
kétcsatornás sztereó jelként küldi ki.
[DOLBY SURROUND]: A többcsatornás
hangot kétcsatornás térhatású jelként
küldi ki.
[SCREEN SAVER]
Megakadályozza a televízió
képernyőjének károsodását. A
képernyőkímélő megszakításához
nyomja meg a  +/– gombot.
[ON]: Ha körülbelül 15 percen keresztül
nem használja a rendszert, bekapcsol
a képernyőkímélő funkció.
[OFF]: Kikapcsolás.
[BACKGROUND]
Kiválasztja a tv-képernyő háttérszínét
vagy háttérképét.
[JACKET PICTURE]: A háttérben
a lemezre felvett tasakkép (állókép)
jelenik meg.
[GRAPHICS]: A rendszerben tárolt
kép jelenik meg a háttérben.
[BLUE]: A háttér kék színű.
[BLACK]: A háttér fekete színű.
[PARENTAL CONTROL]
Beállítja a lejátszás korlátozásait.
Részletek: A lemez lejátszásának
korlátozása (34. oldal).
Lejátszás lemezről/USB-eszközről
Hasznos funkció az éjszakai halk
filmnézéshez.
[OFF]: Kikapcsolás.
[STANDARD]: A hangmérnök által
előírt teljes dinamikatartományt
adja vissza.
A rendszer beállítása –
[SYSTEM SETUP]
[MULTI-DISC RESUME]
[ON]: A memóriában tárolja
a lejátszási pontot legfeljebb
6 lemezhez.
[OFF]: Csak a rendszerben lévő
aktuális lemez esetén tárolja
a folytatási pontot.
[RESET]
A SETUP beállításainak visszaállítása
a gyári értékekre. Részletek: A SETUP
beállításainak visszaállítása a gyári
értékekre (69. oldal).
39HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\060CDP.fm]
HDMI-beállítások
megadása – [HDMI
SETUP]
[HDMI RESOLUTION]
A tv-kimenet felbontásának
megadása, amikor a tv HDMI-kábelen
keresztül csatlakozik.
[AUTO(1920×1080p)]1): A rendszer
a tv felbontásnak megfelelő videojelet
ad ki.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]2)/[720×480p/576p]3):
A rendszer a kiválasztott felbontásnak
megfelelő videojelet ad ki.
1)
Az orosz modellek esetén az
alapértelmezett beállítás az
[АВТО(1920×1080p)].
2) Csak a latin-amerikai modellek esetén.
3)
Minden egyéb modell esetén.
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: A rendszer YCBCR videojelet ad
le. Állítsa [RGB] értékre, ha a lejátszott
kép torz.
[RGB]: A rendszer RGB videojelet ad le.
masterpage:Left
[AUDIO RETURN CHANNEL]
Ezt a funkciót akkor állítsa be, ha
a rendszer olyan HDMI IN aljzathoz
csatlakozik a tv-készüléken, amely
kompatibilis az Audio Return Channel
funkcióval. Ez a funkció csak akkor
használható, ha a [CONTROL FOR
HDMI] elem [ON] értékre van állítva.
[ON]: A tv hangját a rendszer
hangsugárzóin keresztül hallgathatja.
[OFF]: Kikapcsolás.
[STANDBY LINKED TO TV]
Ez a funkció csak akkor használható,
ha a [CONTROL FOR HDMI] elem [ON]
értékre van állítva.
[AUTO]: A „TV” bemenet használata
esetén a rendszer automatikusan
kikapcsol a tv kikapcsolásakor.
[ON]: A rendszer a bemenettől
függetlenül automatikusan kikapcsol
a tv kikapcsolásakor.
[OFF]: A rendszer nem kapcsol ki a tv
kikapcsolásakor.
[AUDIO(HDMI)]
[AUTO]: A rendszer az eredeti
formátumú audiojelet adja le a HDMI
OUT (TV) aljzaton keresztül.
[PCM]: A rendszer kétcsatornás
lineáris PCM-audiojelet ad le a HDMI
OUT (TV) aljzaton keresztül.
[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: A Control for HDMI funkció
bekapcsolása. A HDMI-kábellel
összekötött rendszert és tv-készüléket
egymásról vezérelheti.
[OFF]: Kikapcsolás.
40HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\060CDP.fm]

128 KBPS: a kódolt MP3
műsorszámok kisebb fájlmérettel
és gyengébb hangminőséggel
rendelkeznek.
 256 KBPS: a kódolt MP3
műsorszámok nagyobb
fájlmérettel, de jobb
hangminőséggel rendelkeznek.
A beállítási menüből való
kilépéshez nyomja meg az
OPTIONS gombot.
USB-átvitel
Zene átvitele
Lehetőség van zenének egy lemezről
(csak AUDIO CD vagy MP3-lemez) az
(USB) porthoz csatlakoztatott USBeszközre történő átvitelére.
A rendszer által átvitt fájlok
hangformátuma MP3.
Megjegyzések
 Átvitel és törlési műveletek közben ne
Szerzői jogvédelem alatt álló
tartalommal kapcsolatos
megjegyzés
Az átvitt zene kizárólag személyes
célra használható. A zene más célra
való felhasználásához a jogtulajdonos
engedélye szükséges.
A bitsebesség kiválasztása
Zene jobb minőségben történő
átviteléhez nagyobb bitsebesség is
választható.
1
2
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
3
A kívánt bitsebesség
kiválasztásához nyomja meg
többször a / gombot, majd
nyomja meg az
gombot.
Válassza ki a „BIT RATE” lehetőséget
a / gomb többszöri
megnyomásával, majd nyomja meg
az
gombot.


Zene átvitele lemezről
A következő módszerekkel viheti át
a zenét az (USB) porthoz
csatlakoztatott USB-eszközre:
 Szinkronizált átvitel: Az összes
támogatott zenei fájl átvitele
a lemezről az USB-eszközre.
 REC1-átvitel: Lejátszás közben egyetlen
műsorszám vagy hangfájl átvitele.
Ehhez a művelethez a mélysugárzón
lévő gombokat kell használnia.
1
USB-átvitel
távolítsa el az USB-eszközt. Ebben az
esetben ugyanis megsérülhetnek az
USB-eszközön tárolt adatok, vagy akár
maga az USB-eszköz is.
 Az MP3 formátumú fájlok átvitele az
eredeti fájlokéval megegyező
bitsebességgel történik.
 AUDIO CD-ről történő átvitel esetén az
átvitel előtt kiválasztható a bitsebesség.
 A lemeztálca nyitott állapota esetén az
USB-átviteli és -törlési műveletek
letiltásra kerülnek.
masterpage:Right
Csatlakoztasson egy átvitelre
alkalmas USB-eszközt az (USB)
porthoz.
2 A FUNCTION gomb többszöri
megnyomásával válassza ki
a „DVD/CD” funkciót, majd
helyezzen be egy lemezt.
Ha automatikusan elindul
a lejátszás, nyomja meg kétszer 
a  gombot a leállításához.
3 Készítse elő a hangforrást.
Szinkronizált átvitel esetén:
Ha a lejátszás leállt, a kívánt
lejátszási mód kiválasztásához
nyomja meg többször a távvezérlőn
a PLAY MODE gombot.
Megjegyzés
Ha véletlen sorrendű lejátszás vagy
ismétlő lejátszás üzemmódban indítja el
az átvitelt, a rendszer automatikusan
átvált normál lejátszási üzemmódra.
41HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\060CDP.fm]
REC1-átvitel esetén:
Válassza ki az átvinni kívánt
műsorszámot vagy hangfájlt,
majd indítsa el a lejátszást.
 Walkman® eszköznek a rendszerhez
történő csatlakoztatása esetén várja
meg, hogy eltűnjön a Walkman®
eszközön megjelenő „Creating Library”
vagy „Creating Database” felirat.
4 Nyomja meg az REC TO USB
Mappák és fájlok
létrehozásával kapcsolatos
szabályok
gombot.
A kijelzőpanelen megjelenik
a „PUSH ENTER” felirat.
5 Nyomja meg az ENTER gombot.
Az átvitel akkor kezdődik, amikor
a kijelzőpanelen megjelenik 
a „DO NOT REMOVE” felirat.
Ha az átvitel befejeződött
A lemez lejátszása automatikusan leáll
(szinkronizált átvitel esetén), illetve
folytatódik (REC1-átvitel esetén).
Átvitel leállítása
Nyomja meg a  gombot.
Megjegyzések az átvitellel
kapcsolatban
 Átvitel közben nincs hangkimenet.
 A rendszer a CD-TEXT információkat
nem viszi át a létrehozott MP3-fájlokba.
 Az átvitel automatikusan leáll, ha:
 az USB-eszközön elfogy a hely átvitel
közben, vagy
 az USB-eszközön található hangfájlok
vagy mappák száma elérte a korlátot.
 Ha az átvitt mappával vagy fájllal
megegyező nevű fájl vagy mappa
található az USB-eszközön, a rendszer
egy sorszámot fűz a névhez, és nem írja
felül az eredeti mappát vagy fájlt.
 Az átvitel közben a következő nem
végezhetők el:
 a lemez kiadása,
 másik műsorszám vagy fájl
kiválasztása,
 a lejátszás szüneteltetése, illetve
műsorszámon vagy fájlon belüli
rész keresése,
 átváltás másik funkcióra.
 Ha a zenét a „Media Manager for
WALKMAN” alkalmazással viszi át
Walkman® eszközre, ügyeljen arra, hogy
az átvitel MP3 formátumban történjen.
masterpage:Left
A generálható MP3-fájlok
maximális száma



298 mappa
650 fájl mappánként
650 fájl a REC1-CD vagy REC1-MP3
mappában.
Ezek a számok a fájl- és
mappakonfigurációtól függően
változhatnak.
USB-eszközre való átvitel esetén
a rendszer egy „MUSIC” nevű mappát
hoz létre közvetlenül a „ROOT” mappa
alatt. A mappákat és fájlokat ezen
a „MUSIC” mappán belül az átvitel
módjának és forrásának megfelelően
hozza létre a rendszer.
Szinkronizált átvitel
Forrás
Mappanév
Hangfájlok
A forrással azonos
Fájlnév
AUDIO CD
„CDDA0001”*
„TRACK001”*
REC1 átvitel
Forrás
Mappanév
Fájlnév
Hangfájlok
„REC1-MP3”
A forrással
azonos
AUDIO CD
„REC1-CD”
„TRACK001”*
* A mappák és a fájlok számát ezután
sorrendben rendeli hozzá a készülék.
42HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\060CDP.fm]
masterpage:Right

Hangfájlok vagy mappák
törlése az USB-eszközről
1
Válassza ki az „USB” funkciót
a FUNCTION +/– gomb többszöri
megnyomásával.
2 A MEDIA MODE gomb többszöri
megnyomásával válassza ki
a [MUSIC] lehetőséget.
Megjegyzések
 Nem törölhetők az olyan mappák,

amelyek az MP3/WMA/AAC/WAV
formátumtól eltérő hangfájlokat
vagy almappákat tartalmaznak.
 Véletlen sorrendű lejátszás esetén
hangfájlok vagy mappák nem
törölhetők. Állítsa a lejátszási módot
normál lejátszásra a törlés előtt.
5 A lemeztálca nyitott állapota esetén
a törlési műveletek letiltásra kerülnek.
3 A lejátszó leállított állapotában
nyomja meg az OPTIONS gombot.
4A
USB-átvitel
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza az
„ERASE” lehetőséget, majd
gombot.
nyomja meg az
A mappalista megjelenik a tvképernyőn.
5A
/ gomb többszöri
megnyomásával válasszon ki egy
mappát, majd nyomja meg az
gombot.
6 A törölni kívánt hangfájl
kiválasztásához nyomja meg
többször a / gombot, majd
nyomja meg az
gombot.
Az [ALL TRACKS] lehetőség
kiválasztásával az összes hangfájl
törölhető egy mappából.
A „FOLDER ERASE” vagy „TRACK
ERASE” és a „PUSH ENTER” felirat
jelenik meg a kijelzőpanelen.
A megszakításhoz nyomja meg a 
gombot.
7 Nyomja meg az
gombot.
A kijelzőpanelen megjelenik
a „COMPLETE” felirat.
A beállítási menüből való
kilépéshez nyomja meg az
OPTIONS gombot.
43HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\070TUN.fm]
Tuner
masterpage:Left
Rádióállomások tárolása
Rádióhallgatás
A memóriában kedvenc állomásként
tárolható legfeljebb 20 FM állomás.
1
1 Hangoljon a kívánt állomásra.
2 Nyomja meg a DVD/TUNER MENU
Válassza ki a „TUNER FM” funkciót
a FUNCTION +/– gomb többszöri
megnyomásával.
2 Válassza ki a rádióállomást.
Automatikus hangolás:
Tartsa lenyomva a TUNING+/–
gombot addig, amíg
a frekvenciakijelzés meg nem
változik, majd engedje el.
A hangolás automatikusan leáll,
amikor a rendszer behangolta
a rádióállomást. A kijelzőpanelen
világítani kezd az „ST” jelzés (csak
FM sztereó műsorok esetén).
Ha a hangolás nem áll le magától,
nyomja meg a  gombot
a hangolás leállításához. Ezután
végezze el a hangolást manuálisan
(lásd alább).
Kézi hangolás:
A kívánt állomás behangolásához
nyomja meg többször a TUNING+/–
gombot.
Megjegyzés
gombot.
3 A kívánt programhely
kiválasztásához nyomja meg
többször a / gombot, majd
nyomja meg az
gombot.
A kijelzőpanelen megjelenik
a „COMPLETE” felirat. Az állomás
tárolásra került.
Ha a kiválasztott programhelyhez
már tartozott egy állomás, akkor azt
az új állomás felülírja.
Programhelyen tárolt állomás
hangolása
Nyomja meg többször a PRESET+/–
gombot a kívánt programhelyszám
kiválasztásához.
Megteheti azt is, hogy lenyomva tartja
a SHIFT gombot, majd
a számgombokkal lép az egyik tárolt
állomásra, és megnyomja az
gombot a kiválasztásához.
Ha olyan FM-állomásra hangol, amely
RDS-információkat is sugároz, akkor
a műsorsugárzás információkat, például
a szolgáltatás vagy az állomás nevét is
biztosítja. Az RDS információ a DISPLAY
gomb többszöri megnyomásával
ellenőrizhető.
Tipp
Gyenge FM sztereó állomás zajának
csökkentéséhez nyomja meg többször az
FM MODE gombot, amíg a kijelzőpanelen
meg nem jelenik az „ST” felirat. Ekkor nem
lesz sztereó hatás, a vétel azonban javul.
44HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\070TUN.fm]
masterpage:Right

BLUETOOTH
A BLUETOOTH vezeték
nélküli technológiáról
A BLUETOOTH vezeték nélküli
technológia olyan kis hatótávú vezeték
nélküli technológia, amely digitális
eszközök közti vezeték nélküli
kommunikációt tesz lehetővé.
A BLUETOOTH vezeték nélküli
technológia körülbelül 10 méteres
tartományon belül üzemel.
Támogatott BLUETOOTHverziók, -profilok és -kodekek
Kompatibilis BLUETOOTHeszközök
Részletek: A kompatibilis eszközök
webhelyei (11. oldal).
A BLUETOOTH jelzőfényről
A mélysugárzó BLUETOOTH jelzőfénye
kék színnel vagy villogással jelzi
a BLUETOOTH-állapotot.
A rendszer állapota
Jelzőfény
állapota
BLUETOOTH-készenlét
Lassan villog
BLUETOOTH-párosítás
Gyorsan villog
A BLUETOOTH-kapcsolat Világít
létrejött


A párosítás az a művelet, amelynek
során a BLUETOOTH-eszközök
előzetesen regisztrálják egymást.
Ha már megtörtént a párosítás, azt
többször nem kell végrehajtani.
1
Helyezze a BLUETOOTH-eszközt
a rendszer 1 méteres körzetén
belülre.
2 A BLUETOOTH funkció
kiválasztásához nyomja meg
többször a mélysugárzó
BLUETOOTH gombját.
A „BT AUDIO” felirat jelenik meg
a kijelzőpanelen.
Megjegyzések
 Ha a rendszernek nincsenek
párosítási adatai, automatikusan
párosítási módba lép, és
a kijelzőpanelen villogni kezd
a „PAIRING” felirat. Folytassa
a 4. lépéssel.
 Ha a rendszer BLUETOOTHeszközhöz csatlakozik, nyomja
meg a BLUETOOTH gombot
a mélysugárzón a BLUETOOTHeszköz leválasztásához.
Tuner/BLUETOOTH
Részletek: BLUETOOTH-részegység
(73. oldal).
A rendszer és egy
BLUETOOTH-eszköz
párosítása
3 Tartsa nyomva legalább
2 másodpercig a mélysugárzó
PAIRING gombját.
A kijelzőpanelen a „PAIRING”
üzenet villog.
4 Hajtsa végre a párosítási eljárást
a BLUETOOTH-eszközön.
A részleteket lásd a BLUETOOTHeszköz kezelési utasításában.
45HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\070TUN.fm]
5 Az eszköz kijelzőjén válassza az
„MHC-GT4D” lehetőséget.
Ezt a lépést 5 percen belül hajtsa
végre, különben a párosítás
megszakad. Ebben az esetben
ismételje meg a folyamatot az 1.
lépéstől.
Ha a rendszer csatlakoztatva van
egy BLUETOOTH-eszközhöz,
a kijelzőpanelen megjelenik
a BLUETOOTH-eszköz neve.
A BLUETOOTH-eszköz
lecsatlakoztatásához nyomja
meg a BLUETOOTH gombot.
2
Megjegyzés
Ha jelszót kell megadni a BLUETOOTHeszközön, írja be: „0000”. A „jelszó”
elnevezése lehet még „Passkey”,
„Passcode”, „PIN code”, „PIN number”
és „Password” is.
6 Hajtsa végre a BLUETOOTH
csatlakoztatást a BLUETOOTHeszközön.
A BLUETOOTH-eszköz neve
megjelenik az kijelzőpanelen.
A BLUETOOTH-eszköztől függően
a párosítás végeztével
a csatlakozás automatikusan
megkezdődik.
A BLUETOOTH-eszköz címe
a DISPLAY gomb többszöri
megnyomásával ellenőrizhető.
Megjegyzések
 Legfeljebb 9 BLUETOOTH-eszköz
párosítható. A 10. BLUETOOTH-eszköz
párosításakor a legrégebben párosított
eszköz törlésre kerül.
 Másik BLUETOOTH-eszköz
párosításához Ismételje az 1–6. lépést.
A párosítás megszakítása
Tartsa nyomva legalább
2 másodpercig az mélysugárzó
PAIRING gombját, amíg
a kijelzőpanelen meg nem jelenik
a „BT AUDIO" jelzés.
A párosítási információk törlése
Ehhez a művelethez a mélysugárzón
lévő gombokat kell használnia.
1
Nyomja meg a BLUETOOTH gombot
a BLUETOOTH funkció kiválasztásához.
A „BT AUDIO” felirat jelenik meg
a kijelzőpanelen.
masterpage:Left
Tartsa nyomva az ENTER és a
–
gombot körülbelül 3 másodpercig.
A kijelzőpanelen megjelenik a „BT
HIST CLEAR” felirat, és az összes
párosítási információ törlődik.
Zene lejátszása
BLUETOOTH-eszközről
A BLUETOOTH-eszköz a rendszer és
a BLUETOOTH-eszköz AVRCP profil
használatával történő csatlakoztatása
révén működtethető.
A rendszer és a BLUETOOTH-eszköz
csatlakoztatása után a lejátszást a ,
, , / és /
gombokkal vezérelheti.
Zene lejátszása előtt ellenőrizze az
alábbiakat:
 Be van kapcsolva a BLUETOOTHeszköz BLUETOOTH funkciója.
 A párosítás befejeződött (45. oldal).
1
Nyomja meg többször
a mélysugárzó BLUETOOTH
gombját a BLUETOOTH funkció
kiválasztásához.
A „BT AUDIO” felirat jelenik meg
a kijelzőpanelen.
2 Létesítsen kapcsolatot
a BLUETOOTH-eszközzel.
Nyomja meg a mélysugárzó
BLUETOOTH gombját az utoljára
csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz
csatlakoztatásához.
Végezze el a BLUETOOTHcsatlakoztatást a BLUETOOTHeszközről, ha az eszköz nincs
csatlakoztatva.
46HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\070TUN.fm]
Ha a párosítás befejeződött,
a kijelzőpanelen megjelenik
a BLUETOOTH-eszköz neve.
3 Indítsa el a lejátszást a  gomb
megnyomásával.
A BLUETOOTH-eszköztől függően
 lehetséges, hogy kétszer kell
megnyomnia a  gombot.
 esetleg el kell indítani egy
hangforrás lejátszását
a BLUETOOTH-eszközön.
4 Módosítsa a hangerőt.
Először a BLUETOOTH-eszköz
hangerősségét állítsa be, és csak
ha túl halk a hang, akkor állítsa
be a hangerőt a rendszeren.
Megjegyzések
 Ha a rendszer nincs BLUETOOTH-
A Gesture Control használata
lejátszás közben
Lásd: 51. oldal.
A BLUETOOTH-eszköz
lecsatlakoztatása
Nyomja meg a mélysugárzó
BLUETOOTH gombját. A „BT AUDIO”
felirat jelenik meg a kijelzőpanelen.
A BLUETOOTH-eszköztől függően
a BLUETOOTH-csatlakozás a lejátszás
leállítása után automatikusan
bontásra kerülhet.

Egyérintéses BLUETOOTH- 
kapcsolat (NFC)
Az NFC (Near Field Communication –
közeli kommunikáció) olyan
technológia, amely különféle
eszközök, például okostelefonok és 
IC-címkék közötti kis hatótávú vezeték
nélküli kommunikációt tesz lehetővé.
Amikor hozzáérint egy NFC-kompatibilis
okostelefont, a rendszer automatikusan
végrehajtja az alábbiakat:
 a BLUETOOTH funkció bekapcsolása.
 a párosítás és a BLUETOOTHcsatlakoztatás elvégzése.
Kompatibilis okostelefonok
Beépített NFC-funkcióval
rendelkező okostelefonok
(operációs rendszer:
Android 2.3.3 vagy újabb,
kivéve: Android 3.x)
Megjegyzések


BLUETOOTH
eszközhöz csatlakoztatva, akkor
automatikusan csatlakozik a legutóbb
csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközhöz,
amikor Ön megnyomja a mélysugárzó
BLUETOOTH gombját vagy a 
gombot.
 Ha a rendszerhez egy másik
BLUETOOTH-eszközt próbál
csatlakoztatni, akkor a jelenleg
csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz
lecsatlakozik.
masterpage:Right
 A rendszer egyszerre csak egy NFC-
kompatibilis okostelefont tud felismerni
és csak egy ilyen eszközhöz tud
csatlakozni. Ha a rendszerhez egy másik
NFC-kompatibilis okostelefont próbál
csatlakoztatni, akkor a jelenleg
csatlakoztatott NFC-kompatibilis
okostelefon lecsatlakozik.
 Az NFC-kompatibilis okostelefontól
függően előfordulhat, hogy előbb végre
kell hajtania a következő műveletet az
NFC-kompatibilis okostelefonon.
 Kapcsolja be a „NFC” funkciót.
A részleteket lásd az adott NFCkompatibilis okostelefon kezelési
útmutatójában.
 Ha NFC-kompatibilis okostelefonján
az Android 4.1.x-nél régebbi verzió
található, töltse le és indítsa el az 
„NFC Easy Connect” alkalmazást.
Az „NFC Easy Connect” egy ingyenes
alkalmazás az androidos
okostelefonokhoz, amely a Google
Playről tölthető le. (Előfordulhat, hogy
az alkalmazás egyes országokban/
régiókban nem érhető el.)
47HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\070TUN.fm]
1
Tartsa az okostelefont
a mélysugárzó N-jeléhez, amíg az
okostelefon rezegni nem kezd.
masterpage:Left
A BLUETOOTHhangkodekek beállítása
A rendszer alkalmas BLUETOOTHeszközökről származó adatok AAC,
LDAC vagy SBC kodek formátumban
történő fogadására.
A képernyőn megjelenő útmutatást
követve végezze el
a csatlakoztatást az okostelefonon.
Ha a BLUETOOTH-kapcsolat
létrejött, a kijelzőpanelen
megjelenik a BLUETOOTH-eszköz
neve.
2 Kezdje el a hangforrás lejátszását
az okostelefonon.
A részleteket lásd a BLUETOOTHeszköz kezelési utasításában.
Tipp
Ha sikertelen a párosítás és
a BLUETOOTH-csatlakozás, tegye
a következőket.
 Vegye le az okostelefon tokját,
ha a kereskedelmi forgalomban
kapható okostelefontokot használ.
 Az okostelefont érintse ismét
a mélysugárzó N-jeléhez.
 Indítsa újra az „NFC Easy Connect”
alkalmazást.
Az okostelefon leválasztása
Az okostelefont érintse ismét
a mélysugárzó N-jeléhez.
1 Nyomja meg az OPTIONS gombot.
2 A / gomb többszöri
megnyomásával válassza 
a „BT CODEC” lehetőséget, majd
gombot.
nyomja meg az
3A
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza ki
a beállítást.
 AUTO: Az AAC vagy LDAC
kodekformátumban való fogadás
engedélyezése.
 SBC: Fogadás SBC
kodekformátumban.
A beállítási menüből való
kilépéshez nyomja meg az OPTIONS
gombot.
Megjegyzések
 Ha be van kapcsolva az AAC vagy az
LDAC, akkor kiváló minőségű hangot
élvezhet. Ha az eszközről nem hallható
az AAC vagy LDAC formátumú hang,
vagy akadozik a hang, válassza az „SBC”
lehetőséget.
 Ha ezt a beállítást akkor módosítja,
amikor a rendszer egy BLUETOOTHeszközhöz van csatlakoztatva, akkor
a BLUETOOTH-eszköz lecsatlakozik.
A BLUETOOTH-eszköz
csatlakoztatásához végezze el
ismét a BLUETOOTH csatlakoztatást.
Tipp
Az LDAC egy olyan, a Sony által
kifejlesztett technológia, amely lehetővé
teszi a nagyfelbontású (Hi-Res)
audiotartalmak átvitelét akár
BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül is.
A többi BLUETOOTH-kompatibilis
kódolási technológiától, így például az
48HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\070TUN.fm]
SBC-től eltérően úgy működik, hogy
nem konvertálja le a nagyfelbontású
audiotartalmat*, és mintegy háromszor
annyi adat** BLUETOOTH vezeték nélküli
hálózaton keresztül, egyedülálló
minőségben való továbbítását teszi
lehetővé, mint a többi technológia –
köszönhető mindez a hatékony
kódolásnak és az optimalizált
csomagkészítésnek.
* A DSD formátumú tartalmakat kivéve.
** Az SBC-vel (Subband Coding)
összehasonlítva, 990 kb/s (96/48 kHz)
vagy 909 kb/s (88,2/44,1 kHz)
bitsűrűség esetén.
A BLUETOOTH készenléti
mód beállítása
1 Nyomja meg az OPTIONS gombot.
2 A / gomb többszöri
megnyomásával válassza 
a „BT STBY” lehetőséget, majd
gombot.
nyomja meg az
3A
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza ki
a beállítást.
 ON: BLUETOOTH-kapcsolatnak
BLUETOOTH-eszközről történő
létesítése esetén a rendszer
automatikusan bekapcsol.
 OFF: A funkció kikapcsol.
A beállítási menüből való
kilépéshez nyomja meg az
OPTIONS gombot.

A BLUETOOTH-jel
beállítása
A rendszerhez minden funkció
használata közben csatlakozhat
a párosított BLUETOOTH-eszközökről,
ha a BLUETOOTH-jel be van kapcsolva.
A BLUETOOTH-jel alapértelmezés
szerint be van kapcsolva.
Ehhez a művelethez a mélysugárzón
lévő gombokat kell használnia.



Tartsa nyomva az ENTER és a
+
gombot körülbelül 3 másodpercig.
A kijelzőpanelen megjelenik a „BT ON”
vagy a „BT OFF” felirat.
Megjegyzések
 A következő műveletek nem
végezhetők el, ha a BLUETOOTH-jel ki
van kapcsolva:
 BLUETOOTH-eszköz párosítása 
és/vagy csatlakoztatása
 A párosítási információ törlése
 A „SongPal” program használata
BLUETOOTH-kapcsolattal
 A BLUETOOTH-hangkodekek
módosítása
Ha a rendszerhez NFC-kompatibilis
okostelefont érint, vagy bekapcsolja
a BLUETOOTH készenléti üzemmódot,
a BLUETOOTH-jel automatikusan
bekapcsolódik.
BLUETOOTH
A BLUETOOTH készenléti üzemmód
lehetővé teszi, hogy a rendszer
automatikusan bekapcsoljon, ha
BLUETOOTH-kapcsolatot létesítenek
vele egy BLUETOOTH-eszközről.
masterpage:Right
49HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\080SND.fm]
A „SongPal” program
használata BLUETOOTHkapcsolattal
Az alkalmazásról
Egy ehhez a modellhez kifejlesztett
alkalmazás, amely a Google Play és
az App Store portálon is elérhető.
A kényelmes funkciók megismeréséhez
keressen a „SongPal” kifejezésre, vagy
olvassa be az alábbi QR-kódot, és töltse
le az ingyenes alkalmazást.
masterpage:Left
Gesture Control
A Gesture Control
használata
PLAYBACK, DJ, SAMPLER és LIGHT
üzemmódban a mélysugárzó GESTURE
CONTROL érzékelője felett végzett
seprő mozdulatokkal irányíthatja
a rendszert.
GESTURE CONTROL
Megjegyzés
A BLUETOOTH technológia a következő
eszközökkel használható: iPhone 6s
Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6,
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone
4s, iPod touch (6. generációs), iPod
touch (5. generációs).
Megjegyzés
Ha a „SongPal” alkalmazás nem működik
megfelelően, távolítsa el, majd
csatlakoztassa újra a BLUETOOTHeszközt a mélysugárzón található
BLUETOOTH gomb használatával
(46. oldal).
Ügyeljen rá, hogy a keze nem érjen hozzá
a GESTURE CONTROL érzékelőhöz
a seprő mozdulat elvégzése közben.
Az alábbi hat irányban húzhatja
át a kezét a GESTURE CONTROL
érzékelő felett.
Seprő mozdulat
Húzza a kezét ebben
az irányban
Jobbról balra
Balról jobbra
Alulról felülre
Felülről alulra
Az óramutató
járásával egyező
irányban
Az óramutató
járásával ellentétes
irányban
A Gesture Control bekapcsolása
Nyomja meg a GESTURE ON/OFF
gombot.
Világítani kezd a GESTURE CONTROL
érzékelő.
50HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\080SND.fm]
A Gesture Control kikapcsolása
Nyomja meg a GESTURE ON/OFF
gombot.
A GESTURE CONTROL kialszik.
A Gesture Control
használata lejátszás
közben
A Gesture Control segítségével
elvégezheti az alapvető lejátszási
műveleteket lemezről, USB-eszközről
vagy BLUETOOTH-eszközről történő
zenelejátszás közben.
Ehhez a művelethez a mélysugárzó
gombjait és GESTURE CONTROL
érzékelőjét kell használnia.
1
2 Nyomja meg a PLAYBACK gombot.
Világítani kezd a PLAYBACK jelzőfény.
3 Húzza át a kezét a GESTURE
CONTROL felett.
Művelet
Hátraléptetés
Előreléptetés
Lejátszás
Leállítás
Hangerő növelése
Hangerő
csökkentése
Húzza a kezét ebben az
irányban

Bulihangulat létrehozása 
(DJ EFFECT)
Ehhez a művelethez a mélysugárzó
gombjait és GESTURE CONTROL
érzékelőjét kell használnia.
1
Nyomja meg a GESTURE ON/OFF
gombot.
Világítani kezd a GESTURE
CONTROL érzékelő.



2 Nyomja meg a DJ vagy a SAMPLER
gombot.
Világítani kezd a DJ vagy a SAMPLER
jelzőfény.
3 Húzza át a kezét a GESTURE
CONTROL felett.
A DJ mód esetén:
Művelet
Húzza a kezét
ebben az irányban
FLANGER1) effektus
aktiválása
ISOLATOR2)
effektus aktiválása
WAH3) effektus
aktiválása
PAN4) effektus
aktiválása
Gesture Control
Nyomja meg a GESTURE ON/OFF
gombot.
A GESTURE CONTROL világítani kezd.
masterpage:Right
Aktív effektus
szintjének növelése
Aktív effektus
szintjének
csökkentése
1)
Sugárhajtómű hangjához hasonló,
harmonikusan változó, mély
visszhangeffektust hoz létre.
2) Más frekvenciasávok módosításával
elszigetel egy adott frekvenciasávot.
Használható például a vokál
kiemeléséhez.
3)
Speciális „wah-wah” hangeffektust
kelt a szűrő frekvenciájának
automatikus fel-le mozgatásával.
4)
Olyan érzetet kelt, mintha a hang
a bal és a jobb csatorna között
mozogna.
51HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\080SND.fm]
A SAMPLER mód esetén:
Művelet
Húzza a kezét
ebben az irányban
„Come On!” hang
lejátszása
„Let’s Go!” hang
lejátszása
Reggae Horn
hangeffektus
lejátszása
Phaser
hangeffektus
lejátszása
Scratch
hangeffektus
lejátszása
Audience
hangeffektus
lejátszása
Megjegyzések
 A DJ EFFECT automatikusan kikapcsol,
ha Ön:
 kikapcsolja a rendszert,
 funkciót vált,
 aktiválja vagy kikapcsolja a PARTY
CHAIN funkciót,
 aktiválja a Football üzemmódot,
 aktiválja a „FIESTA” hangeffektust,
 aktiválja a VIDEO hangeffektust,
 a Vocal Fader funkciót használja,
 módosítja a hangnemet (Key Control).
 Ha a DJ EFFECT lehetőséget átvitel
közben aktiválja, akkor a hangeffektus
nem kerül átvitelre az USB-eszközre.
masterpage:Left
A megvilágítási hatás
módosítása
Módosíthatja a megvilágítási hatást
a Party Light funkció bekapcsolt
állapotában (59. oldal).
Ehhez a művelethez a mélysugárzó
gombjait és GESTURE CONTROL
érzékelőjét kell használnia.
1
Nyomja meg a GESTURE ON/OFF
gombot.
A GESTURE CONTROL világítani
kezd.
2 Nyomja meg a LIGHT gombot.
Világítani kezd a LIGHT jelzőfény.
3 Húzza át a kezét a GESTURE
CONTROL felett a megvilágítási
hatás módosításához.
A megvilágítási hatás megváltozik,
ha különböző irányban húzza
a kezét.
52HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\080SND.fm]
Hangbeállítás
A hang beállítása
masterpage:Right
A Virtual Football üzemmód
kikapcsolása
Válassza ki a „FLAT” lehetőséget
a MUSIC gomb többszöri
megnyomásával.
Művelet
Teendő
Megjegyzések
A basszus
felerősítése és
erőteljesebb
hang létrehozása
Nyomja meg többször
a mélysugárzó MEGA
BASS gombját 
a „BASS ON” funkció
kiválasztásához.
 Azt ajánljuk, hogy futballmérkőzés
A fiesta
hangeffektus
alkalmazása
Nyomja meg a FIESTA
gombot a mélysugárzón.
Világítani kezd a FIESTA
jelzőfény.
A „FIESTA” hangeffektust
a MUSIC gomb többszöri
megnyomásával is
aktiválhatja.
Tárolt
hangeffektus
alkalmazása
Nyomja meg többször
egymás után a MUSIC
vagy a VIDEO gombot.
A tárolt hangeffektus
kikapcsolásához válassza
ki a „FLAT” lehetőséget
a MUSIC gomb többszöri
megnyomásával.
A tárolt hangeffektust
a mélysugárzó SOUND
FIELD gombjával is
kiválaszthatja.
közvetítése közben kapcsolja be
a futball üzemmódot.
 Ha az „OFF NARRATION” beállítás esetén
természetellenes hangot hall, javasolt
az „ON NARRATION” használata.
 Ez a funkció nem támogat monó
hangot.
 A Virtual Football üzemmódot csak
az AUDIO IN vagy a TV funkció
használata esetén választhatja.




1 Nyomja meg az OPTIONS gombot.
2 Nyomja meg többször a /
gombot az „S-WOOFER” elem
kiválasztásához, majd nyomja
meg az
gombot.
/ gomb többszöri
megnyomásával állítsa be
a mélysugárzó hangerejét, majd
nyomja meg az
gombot.
A beállítási menüből való
kilépéshez nyomja meg az
OPTIONS gombot.
Hangbeállítás
Futballmérkőzés nézése közben
a képernyő előtt is úgy érezheti magát,
mintha a stadionban lenne.

A mélysugárzó
hangerejének beállítása
3A
A Virtual Football
üzemmód kiválasztása

A futballmérkőzés közvetítése
közben nyomja meg többször
a FOOTBALL gombot.
 ON NARRATION: Az erőteljes szurkolás
a futballstadion élményét nyújtja.
 OFF NARRATION: A futballstadionbeli
élményt még fokozza a kommentár
minimálisra csökkentett hangerőssége
és a szurkolás erőteljes hangja.
53HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\080SND.fm]
Saját hangeffektus
létrehozása
Az egyes frekvenciasávok szintje
növelhető vagy csökkenthető,
a beállítás pedig a memóriában
„CUSTOM EQ” néven tárolható.
1 Nyomja meg az OPTIONS gombot.
2 Válassza ki a „CUSTOM EQ”
lehetőséget a / gomb
többszöri megnyomásával, majd
gombot.
nyomja meg az
3 A hangszínszabályzó szintjének
beállításához nyomja meg
a többször a / gombot, majd
nyomja meg az
gombot.
4 Más frekvenciasávok szintjének
és a surround hatásnak
a beállításához ismételje
meg a 3. lépést.
A beállítási menüből való
kilépéshez nyomja meg az
OPTIONS gombot.
Az egyéni hangszínszabályzóbeállítás kiválasztása
Nyomja meg többször a MUSIC
gombot a „CUSTOM EQ”
kiválasztásához.
masterpage:Left
További műveletek
A Control for HDMI
funkció használata
Ha a Control for HDMI funkcióval*
kompatibilis tv-készüléket csatlakoztat
HDMI-kábel (nagy sebességű HDMI
with Ethernet-kábel, nem tartozék)
segítségével, egyszerűen kezelheti
az eszközt a tv távvezérlőjével.
A Control for HDMI funkció az alábbi
funkciók használatát teszi lehetővé.
 System Power Off funkció
 System Audio Control funkció
 Audio Return Channel
 One-Touch Play funkció
 Remote Easy Control
 Language Follow
* A Control for HDMI a CEC (Consumer
Electronics Control) által használt
szabvány, amely lehetővé teszi, hogy
a HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) csatolófelülettel rendelkező
eszközök vezéreljék egymást.
Megjegyzés
Ezek a funkciók működhetnek a nem
Sony gyártmányú készülékek esetében is,
de ez nem garantált.
A Control for HDMI funkció
használatának
előkészítése
Állítsa a rendszer [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] beállítását [ON]
értékre (40. oldal). Az alapértelmezett
érték az [ON].
Engedélyezze a rendszerhez
csatlakoztatott tv-készülék Control for
HDMI funkcióra vonatkozó beállításait.
Tipp
Ha a Control for HDMI („BRAVIA” sync)
funkciót Sony gyártmányú tv
használatakor engedélyezi, a rendszeren
is automatikusan bekapcsol a Control for
54HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\080SND.fm]
HDMI funkció. A beállítási folyamat végén
megjelenik a „COMPLETE” üzenet
a kijelzőpanelen.
System Power Off funkció
A tv kikapcsolásakor a rendszer
automatikusan kikapcsolásra kerül.
Állítsa a rendszer [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV] beállítását
[ON] vagy [AUTO] értékre (40. oldal).
Az alapértelmezett érték az [AUTO].
masterpage:Right
élvezheti anélkül, hogy hangkábelt
(nem tartozék) csatlakoztatna.
Állítsa a rendszeren a [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] beállítást
[ON] értékre (40. oldal). Az
alapértelmezett érték az [ON].
System Audio Control funkció
Megjegyzések
 Bizonyos tv-típusok esetén a rendszer
hangerőszintje megjelenhet 
a tv-képernyőn. Ez a szint eltérhet
a kijelzőpanelen látható
hangerőszinttől.
 A tv-készülék beállításaitól függően
elképzelhető, hogy a System Audio
Control funkció nem használható.
A részleteket lásd a tv-készülék
kezelési utasításában.
Audio Return Channel
Ha a rendszer egy televízió Audio
Return Channel (ARC) funkcióval
kompatibilis HDMI IN aljzatához van
csatlakoztatva, a televízió hangját
a rendszer hangsugárzóin keresztül

One-Touch Play funkció
Amikor tartalmat játszik le a rendszeren,
a televízió automatikusan bekapcsol. 
A tv átvált arra a HDMI-bemenetre,
amelyikhez a rendszer csatlakozik.



Megjegyzés
A televízió típusától függően
előfordulhat, hogy a lejátszott tartalom
elejét nem játssza le megfelelően
a rendszer.
Remote Easy Control
Kiválaszthatja a rendszert a tv
távvezérlőjének SYNC MENU
gombjával, és ezt követően
működtetheti a rendszert.
Ez a funkció csak akkor használható,
ha a televízió tartalmaz csatlakozási
menüt. A részleteket lásd a tv-készülék
kezelési utasításában.
Megjegyzések
 A televízió csatlakozási menüjében
a rendszer „Player” néven jelenik meg.
További műveletek
Ha tv-nézés közben bekapcsolja
a rendszert, a televízió hangja
a rendszer hangsugárzóiból szólal
meg. A rendszer hangereje a televízió
távvezérlőjével állítható.
Ha a tv-műsor hangja a rendszer
hangsugárzóin keresztül szólt
a legutóbbi tévénézéskor, a rendszer
automatikusan bekapcsol a televízió
legközelebbi bekapcsolásakor.
A vezérlés a televízió menürendszerén
keresztül is lehetséges. A részleteket
lásd a tv-készülék kezelési
utasításában.


Megjegyzés
Ha a televízió nem kompatibilis az Audio
Return Channel funkcióval, hangkábelt
(nem tartozék) kell csatlakoztatni
(25. oldal).
Megjegyzés
Az eszköz állapotától függően
előfordulhat, hogy a csatlakoztatott
eszköz nem kapcsol ki.

 Bizonyos típusú televíziók esetén
előfordulhat, hogy egyes funkciók
nem működnek.
Language Follow
Ha módosítja a tv képernyőn
megjelenített feliratainak nyelvét,
a rendszer képernyőn megjelenített
elemeinek nyelve is megváltozik.
55HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\080SND.fm]
A Party Chain funkció
használata
Több hangrendszert összekötve
láncot alakíthat ki, amellyel jobb
partihangulatot teremthet, és nagyobb
hangteljesítményt biztosíthat.
Aktiválja a lánc egyik rendszerét „Party
Host” szereppel (házigazdaként), és
osszon meg zenét. A többi rendszer
„Party Guest” (vendég) szerepet fog
betölteni, és ugyanazt a zenét fogja
lejátszani, mint a „Party Host”.



masterpage:Left
Az utolsó rendszert össze kell kötni
az első rendszerrel.
Bármely rendszer lehet Party Host.
A Party Chain funkció aktiválásakor
választhat új Party Hostot. Részletek:
Új Party Host kiválasztása (57. oldal).
 Ha az egyik rendszer nem
támogatja a Party Chain
funkciót
Első
rendszer
A Party Chain beállítása
A Party Chain funkció aktiválásához
kösse össze az összes rendszert
hangkábellel (nem tartozék).
A kábelek csatlakoztatása előtt
ellenőrizze, hogy kihúzta a tápkábel
csatlakozóját.
 Ha az összes rendszer
támogatja a Party Chain
funkciót
Második
rendszer
Folytassa a csatlakoztatást
az utolsó rendszerig.
Utolsó
rendszer

Első
rendszer


Második
rendszer
Az utolsó rendszer nincs összekötve
az első rendszerrel.
Csatlakoztassa a Party Chain funkciót
nem támogató rendszert az utolsó
rendszerhez. Ellenőrizze, hogy az
utolsó rendszer hangbemenetét
választotta-e ki.
Az első rendszert Party Hostnak kell
választania, hogy minden rendszer
ugyanazt a zenét játssza le a Party
Chain funkció aktiválásakor.
Folytassa a csatlakoztatást
az utolsó rendszerig.
Utolsó
rendszer
56HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\080SND.fm]
A Party Chain funkció
használata
Ehhez a művelethez a mélysugárzón
lévő gombokat kell használnia.
1
Dugja be a hálózati
csatlakozóvezetéket, és kapcsolja
be az összes rendszert.
2 Állítsa be a hangerőt az összes
rendszeren.
3 Aktiválja a Party Chain funkciót
 Ha az összeköttetésben lévő egyik
rendszer USB-átvitelt végez, akkor
várjon, amíg az befejeződik, vagy
állítsa le az átvitelt, mielőtt aktiválná
a Party Chain funkciót.
 A más rendszerekkel kapcsolatos
részleteket lásd a rendszerek kezelési
útmutatójában.
Új Party Host kiválasztása
Ismételje meg „A Party Chain funkció
használata” rész 3. pontját azon
a rendszeren, amelyet új Party Hostnak
szeretne választani.
Az korábbi Party Host automatikusan
Party Guest szerepre vált. Minden
rendszer ugyanazt a zenét játssza le,
mint az új Party Host.
 A csatlakoztatott rendszerek számától
függően beletelhet egy kis időbe,
amíg a Party Guest rendszerek
megkezdik a zenelejátszást.
 A hangerőnek és a hangeffektusnak
a Party Host rendszeren való
megváltoztatása nincs hatással a Party
Guest rendszerekre.
 A Party Guest folytatja akkor is folytatja
a Party Host által lejátszott zene
lejátszását, ha funkciót vált a Party
Guest rendszeren. Azonban a Party
Guest rendszeren is megváltoztathatja
a hangerőt és a hangeffektust.
 Ha a mikrofont használja a Party Host
rendszeren, a mikrofon hangja nem
hallható a Party Guest rendszereken.






Megjegyzések
 Csak akkor választhat másik rendszert új
Party Hostnak, ha már minden rendszer
aktiválta a Party Chain funkciót.
 Ha pár másodperc alatt nem válik
a kiválasztott rendszer új Party Hosttá,
ismételje meg a fenti lépést.
A Party Chain funkció
kikapcsolása
Nyomja meg a Party Host szerepet
betöltő rendszer PARTY CHAIN gombját.
Megjegyzés
Megjegyzések

Ha pár másodperc alatt a rendszer nem
kapcsolja ki a Party Chain funkciót,
ismételje meg a fenti lépést.
A Party Chain hangzásmód
beállítása
További műveletek
a Party Host szerepkörrel
használni kívánt rendszeren.
Nyomja meg többször a FUNCTION
gombot a kívánt funkció
kiválasztásáig (kivéve az AUDIO IN
funkciót az  kapcsolatban
(56. oldal)). Indítsa el a lejátszást,
majd nyomja meg a PARTY CHAIN
gombot.
A kijelzőpanelen megjelenik
a „PARTY CHAIN” felirat. Ez
a rendszer lesz a Party Host, a többi
rendszer pedig automatikusan
Party Guest szerepet fog betölteni.
Minden rendszer ugyanazt a zenét
játssza le, mint a Party Host.
masterpage:Right
A hangzásmód a Party Chain funkció
aktiválása esetén állítható be.
1 Nyomja meg az OPTIONS gombot.
2 A / gomb többszöri
megnyomásával válassza
a „P CHAIN MODE” lehetőséget,
majd nyomja meg az
gombot.
57HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\080SND.fm]
3 A kívánt üzemmód
kiválasztásához nyomja meg
többször a / gombot, majd
nyomja meg az
gombot.
 STEREO: sztereó hang
megszólaltatása.
 RIGHT CH: a jobb csatorna monó
hangjának megszólaltatása.
 LEFTCH: a bal csatorna monó
hangjának megszólaltatása.
A beállítási menüből való
kilépéshez nyomja meg az
OPTIONS gombot.
Éneklés zenére: karaoke
Előkészületek a karaoke
funkcióhoz
1
A mikrofon hangerejének
csökkentéséhez forgassa el
a mélysugárzó MIC LEVEL
gombját az óramutató járásával
ellentétes irányban.
2 Csatlakoztassa a külön
megvásárolható mikrofont
a mélysugárzó MIC1 vagy
MIC2 aljzatához.
Csatlakoztasson még egy külön
megvásárolható mikrofont,
amennyiben duettet szeretne
énekelni.
3 Indítsa el a zene lejátszását, és
állítsa be a mikrofon hangerejét.
A MIC ECHO gombbal állítsa be
a visszhangot.
4 Megkezdheti a zenére való
éneklést.
masterpage:Left
Megjegyzések
 Gerjedés esetén:
 távolítsa el a mikrofont
a hangsugárzóktól,
 változtassa meg a mikrofon irányát,
 vegye lejjebb a MIC LEVEL értékét,
 a  gombbal csökkentse a hangerőt,
vagy a MIC ECHO többszöri
megnyomásával állítsa be a visszhang
erősségét.
 USB-átvitel közben a mikrofonból
származó hang nem kerül átvitelre
az USB-eszközre.
A Vocal Fader funkció
használata
Csökkenheti az énekhangot a sztereó
forrásban.
Nyomja meg többször a VOCAL
FADER gombot az „ON V FADER”
lehetőség kiválasztásához.
A Vocal Fader hatás kikapcsolásához
nyomja meg többször a VOCAL FADER
gombot az „OFF” lehetőség
kiválasztásához.
A hangnem módosítása
(Key Control)
Nyomja meg a KEY CONTROL /
gombot, hogy a hangjának
megfelelő hangnemre válthasson.
A pontszám megtekintése
Pontszámát 0 és 99 között határozza
meg a rendszer az Ön hangját a zenei
forrással összevetve.
1 Indítsa el a zene lejátszását.
2 Nyomja meg a SCORE gombot,
mielőtt énekelni kezdene.
3 Miután már több mint egy perce
énekel, nyomja meg újra
a SCORE gombot pontszámának
megtekintéséhez.
58HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\080SND.fm]
masterpage:Right

A Party Light funkció
használata
Opcionális berendezés
használata
Nyomja meg többször egymás után
a PARTY LIGHT gombot a „LED ON”
lehetőség kiválasztásához.
1
Nyomja meg többször egymás
után a LIGHT MODE gombot
a megvilágítási mód
megváltoztatásához.
A Party Light funkció kikapcsolásához
válassza ki a „LED OFF” lehetőséget
a PARTY LIGHT gomb többszöri
megnyomásával.
Megjegyzések
 Ha a világítás vakító erejű, kapcsolja
fel a szoba világítását, vagy kapcsolja
ki a rendszer világítását.
 A Party Light funkciót bekapcsolhatja
vagy kikapcsolhatja a bemutató
bekapcsolt állapotában.
A megvilágítási hatás
módosítása
Lásd: 52. oldal.
2 Csatlakoztassa az opcionális
berendezést (24. oldal).
3 A csatlakoztatott berendezésnek
megfelelő funkció kiválasztásához
nyomja meg többször a FUNCTION
+/– gombot.





4 Indítsa el a lejátszást
a csatlakoztatott berendezésen.
5 A  + gombot többször
megnyomva állítsa be a hangerőt.
Megjegyzés
Ha a csatlakoztatott berendezés
hangereje túl alacsony, akkor a rendszer
automatikusan készenléti üzemmódra
válthat. Állítsa be a berendezés
hangerejének szintjét. Az automatikus
készenléti üzemmód funkció
kikapcsolásához olvassa el ezt a részt: 
Az automatikus készenlét funkció
beállítása (60. oldal).
A rendszer a beállított idő után
automatikusan kikapcsol.
További műveletek
A kikapcsolásidőzítő
használata
Nyomja meg többször a 
gombot, amíg a kijelzőpanelen
meg nem jelenik a „VOL MIN”
üzenet.

Nyomja meg többször egymás
után a SLEEP gombot.
Az elalvásidőzítő kikapcsolása
érdekében az „OFF” kiválasztásához
nyomja meg többször a SLEEP
gombot.
Tipp
A rendszer kikapcsolásáig hátralévő
idő megjelenítéséhez nyomja meg
a SLEEP gombot.
59HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\080SND.fm]
A mélysugárzón
található gombok
deaktiválása
(gyermekzár)
A mélysugárzón található gombokat
(a  gomb kivételével) letilthatja
a nem kívánt használat, például
a gyermekcsínyek megakadályozása
érdekében.
Tartsa nyomva legalább
5 másodpercig a mélysugárzó 
gombját.
A kijelzőpanelen megjelenik 
a „CHILD LOCK ON” felirat.
A rendszer csak a távvezérlő
gombjaival működtethető.
A gyermekzár törléséhez tartsa
nyomva a mélysugárzón
5 másodpercnél hosszabb ideig a 
gombot, amíg a kijelzőpanelen meg
nem jelenik a „CHILD LOCK OFF” felirat.
Megjegyzések
 A hálózati csatlakozóvezeték (tápkábel)
kihúzása esetén a gyermekzár funkció
törlődik.
 A gyermekzár funkció nem aktiválható
a lemeztálca nyitott állapotában.
Az automatikus
készenlét funkció
beállítása
A rendszer automatikusan készenléti
üzemmódra vált, ha kb. 15 percig nem
történik semmilyen művelet vagy nincs
kimeneti audiojel.
Gyári beállítás szerint az automatikus
készenléti üzemmód funkció be van
kapcsolva.
masterpage:Left
1 Nyomja meg az OPTIONS gombot.
2 A / gomb többszöri
megnyomásával válassza ki az
„AutoSTBY” lehetőséget, majd
gombot.
nyomja meg az
3A
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza ki az
„ON” vagy az „OFF” lehetőséget.
A beállítási menüből való
kilépéshez nyomja meg az
OPTIONS gombot.
Megjegyzések
 Körülbelül 2 perccel az előtt, hogy
a rendszer készenléti módba lép,
a kijelzőpanelen villogni kezd az
„AutoSTBY” felirat.
 Az automatikus készenlét funkció nem
működik a következő esetekben:
 a tuner funkció használata közben,
 a kikapcsolásidőzítő aktivált
állapotában,
 ha mikrofon van csatlakoztatva.
A szoftver frissítése
A rendszer szoftvere a jövőben
frissíthető. A szoftvert az alábbi
webhelyek segítségével frissítheti.
Latin-amerikai vásárlók számára:
<http://esupport.sony.com/LA>
Európai és oroszországi vásárlók
számára:
<http://www.sony.eu/support>
Ázsiai–csendes-óceáni-térségbeli
vásárlók számára:
<http://www.sony-asia.com/support>
A szoftver frissítéséhez kövesse az
online útmutatást.
60HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\090INF.fm]
További információk
Hibaelhárítás
A rendszerrel kapcsolatos probléma
esetén keresse meg a problémát az
alábbi hibaelhárítási listában, és
végezze el a hozzá tartozó javító
műveletet.
Ha a probléma továbbra is fennáll,
forduljon a legközelebbi Sonyforgalmazóhoz.
Ne feledje, hogy ha a javítás közben
a szerviz kicserél egyes alkatrészeket,
ezeket visszakérheti és megőrizheti.
Ha a kijelzőpanelen
a „PROTECTX” (az X egy
számot jelöl) üzenet jelenik
meg
Miután ellenőrizte a fentieket
és elhárította az esetleges
problémákat, dugja be ismét
a hálózati csatlakozóvezetéket
(tápkábelt), és kapcsolja be
a rendszert. Ha a hiba továbbra is
fennáll, forduljon a legközelebbi
Sony forgalmazóhoz.
Általános
Az egység nem kapcsolódik be.
 Ellenőrizze, hogy megfelelően
csatlakoztatta-e a hálózati tápkábelt.
A rendszer készenléti üzemmódra
váltott.
 Ez nem jelent hibás működést.
A rendszer automatikusan készenléti
üzemmódra vált, ha kb. 15 percig
nem történik semmilyen művelet
vagy nincs kimeneti audiojel
(60. oldal).
Nincs hang.
Módosítsa a hangerőt.
Ellenőrizze a hangsugárzók
csatlakozásait (24. oldal).
 Ellenőrizze az opcionális berendezés
(ha van) beállításait (24. oldal).
 Kapcsolja be a csatlakoztatott
berendezést.
 Húzza ki, majd dugja vissza a hálózati
csatlakozóvezetéket, és kapcsolja be
a rendszert.


Nincs kép vagy hang a HDMI OUT
(TV) aljzathoz csatlakozva.
 Módosítsa a [HDMI SETUP] – [HDMI
RESOLUTION] beállítás értékét.
Ez megoldhatja a problémát.
 A HDMI OUT (TV) aljzathoz
csatlakoztatott berendezés nem
támogatja az audiojel formátumát.
Ebben az esetben állítsa a [HDMI
SETUP] – [AUDIO(HDMI)] beállítást
[PCM] értékre.
 Próbálkozzon a következőkkel:
 Kapcsolja ki a rendszert, majd
kapcsolja be újra.
 Kapcsolja ki a csatlakoztatott
készüléket, majd kapcsolja be újra.
 Válassza le, majd csatlakoztassa
újra a HDMI-kábelt.
Nincs mikrofonhang.
Módosítsa a mikrofon hangerejét.
Győződjön meg arról, hogy
a mikrofon megfelelően van
csatlakoztatva a mélysugárzó
MIC1 vagy MIC2 aljzatához.
 Ha nincs bekapcsolva a mikrofon,
kapcsolja be.










További információk
Azonnal húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket (tápkábelt)
a fali aljzatból, és ellenőrizze
a következőket.
 Takarja valami a mélysugárzó
szellőzőnyílásait?
 Nincs rövidre zárva az USB-port?
 Megfelelően csatlakoznak
a hangsugárzó rendszer
hangsugárzókábelei
a mélysugárzóhoz?
masterpage:Right
61HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\090INF.fm]
masterpage:Left
Nem hallható a tv hangja a rendszeren.
A kijelzőpanelen a „CODE 01” és az
„SGNL ERR” üzenet látható.
 Ez a rendszer csak a kétcsatornás
lineáris PCM-formátumokat
támogatja. 
Ellenőrizze a tv hangkimenetbeállítását, és ha automatikus
módra van állítva, akkor állítsa
át PCM-kimenetre.
 Ellenőrizze, hogy a tv hangsugárzókimeneti beállításában külső
hangsugárzók vannak-e beállítva.
Elszíneződés tapasztalható 
a tv-képernyőn.
 Kapcsolja ki azonnal a tv-készüléket,
majd 15–30 perc múlva kapcsolja be
újra. Ha az elszíneződés továbbra
is fennáll, helyezze a rendszert 
a tv-készüléktől távolabbra.
Erős zúgást vagy zajt észlel.
 Zajforrásoktól távol helyezze el
a rendszert.
 Csatlakoztassa a rendszert egy
másik fali aljzathoz.
 Szereljen fel egy (kereskedelmi
forgalomban kapható) zajszűrőt
a hálózati csatlakozóvezetékre
(tápkábelre).
 Kapcsolja ki a környező elektromos
berendezéseket.
 Ha a rendszer halkan játszik le,
hallható lehet a hűtőventilátor zaja.
Ez nem jelent hibás működést.
Bekapcsoláskor kattanó hang
hallható.
 Ez a normál működés hangja, amely
például be- és kikapcsoláskor
hallható. Ez nem jelent hibás
működést.
Nem működik a távvezérlő.
 A távvezérlő és a mélysugárzó között
ne legyenek akadályok.
 Vigye közelebb a távvezérlőt
a mélysugárzóhoz.
 Irányítsa a távvezérlőt a mélysugárzó
érzékelője felé.
 Cserélje ki az elemeket (R03/AAA
méret).
 Távolítsa el a mélysugárzót
a gerjesztési elven működő
fényforrástól.
A Gesture Control funkció nem
működik megfelelően.
 Helyezze kezét közelebb a GESTURE
CONTROL érzékelőjéhez (50. oldal)
a seprő mozdulat elvégzése közben.
 Lassabban végezze el a seprő
mozdulatot.
 Válassza ki a megfelelő üzemmódot
(PLAYBACK, DJ, SAMPLER vagy
LIGHT) a Gesture Control
használatának megkezdése előtt
(51., 52. oldal).
 Szereljen fel egy (kereskedelmi
forgalomban kapható) zajszűrőt
a hálózati csatlakozóvezetékre
(tápkábelre).
 Kapcsolja ki a környező elektromos
berendezéseket.
Akusztikus gerjedés észlelhető.
 Csökkentse a hangerőt.
 A mikrofont helyezze
a hangsugárzóktól távolabbra,
vagy fordítsa más irányba.
A mélysugárzó bármely gombjának
megnyomásakor „CHILD LOCK”
jelzés jelenik meg.
 Kapcsolja ki a gyermekzár funkciót
(60. oldal).
A Gesture Control nem aktiválható.
 Nyomja meg többször a GESTURE
ON/OFF gombot, amíg világítani
nem kezd a GESTURE CONTROL
vezérlő.
 Győződjön meg arról, hogy nincs
aktiválva a Child Lock funkció
(60. oldal).
62HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\090INF.fm]
Lemezlejátszó
A lemez nem adható ki, és
a „LOCKED” felirat jelenik meg
az előlapi kijelzőn.
 Forduljon tanácsért a legközelebbi
Sony-forgalmazóhoz vagy a helyileg
illetékes Sony-szervizhez.
A lemeztálca nem csukódik be.
 Helyezze be megfelelően a lemezt.
Nem adható ki a lemez.
 CD–USB szinkronizált átvitel és 
REC1-átvitel közben a rendszer
nem adja ki a lemezt. Az átvitel
megszakításához nyomja meg 
a  gombot, ezután a mélysugárzó
 gombjával kiadhatja a lemezt.
 Forduljon a legközelebbi Sonyforgalmazóhoz.
A zene lejátszása nem folyamatos,
ugrál.
 Törölje tisztára a lemezt (71. oldal).
 Helyezze be újra a lemezt.
 Tegye a mélysugárzót olyan helyre,
ahol nincs rezgésnek kitéve.
A lejátszás nem az első
műsorszámtól indul.
 Állítsa a lejátszási módot normál
lejátszásra (33. oldal).
 A lejátszás folytatását választotta.
Nyomja meg kétszer a  gombot.
Ezután indítsa el a lejátszást a 
gomb megnyomásával.
Egyes funkciók nem hajthatók végre
(pl. leállítás, Lock Search, lassított
lejátszás, ismétlődő lejátszás vagy
véletlen sorrendű lejátszás).
 A lemeztől függően egyes fenti
műveleteket esetleg nem lehet
elvégezni. Olvassa el a lemezhez
kapott kezelési utasítást.




A DATA CD/DATA DVD (MP3 vagy
Xvid) nem játszható le.
 Az adatok nem támogatott
formátumban kerültek rögzítésre.
 A lejátszás előtt győződjön meg
arról, hogy a megfelelő médiamódot
választotta ki.

A mappa neve, a műsorszám neve
és az ID3 címkekarakterek nem
megfelelően jelennek meg.
 Az ID3 címke nem 1-es (1.0/1.1)
vagy 2-es (2.2/2.3) verziójú.
 Az adott rendszer által
megjeleníthető karakterek
a következők:
 nagybetűk (A–Z)
 számok (0–9)
 írásjelek (< > * +, [ ] \ _)
Minden egyéb karakter helyett
alulvonás (_) szerepel a kijelzőn.

AUDIO CD, VIDEO CD, hangfájl,
videofájl vagy DVD VIDEO
lejátszásakor nincs sztereó hatás.
 Húzzon ki minden mikrofont.
A kijelzőpanelről eltűnik a „ ”
jelzés.
 Győződjön meg arról, hogy
a rendszer megfelelően van
csatlakoztatva.
 Ellenőrizze a hangsugárzók
csatlakozásait (24. oldal).


További információk
Nem indul el a lejátszás.
 Törölje tisztára a lemezt (71. oldal).
 Helyezze be újra a lemezt.
 Helyezzen be a rendszer által
lejátszható lemezt (8. oldal).
 Távolítsa el a lemezt, törölje le
róla a nedvességet, majd hagyja
bekapcsolva a rendszert néhány
órán át, amíg a nedvesség el nem
párolog.
 A DVD VIDEO-n található térségkód
nem egyezik meg a rendszerével.
masterpage:Right
USB-eszköz
Hibával ér véget az átvitel.
 Nem támogatott USB-eszköz van
használatban. A kompatibilis USB
eszközökkel kapcsolatban lásd
a weboldalakon található
információkat (11. oldal).
63HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\090INF.fm]




Az USB-eszköz formázása nem
megfelelő. A formázásról az USBeszköz kezelési utasításából
tájékozódhat.
Kapcsolja ki a rendszert, és távolítsa
el az USB-eszközt Ha az USBeszközön van bekapcsoló- és
kikapcsológomb, akkor a rendszerről
való eltávolítását követően kapcsolja
ki, majd ismét be az USB-eszközt.
Ezután végezze el ismét az átvitelt.
Ha az átviteli és törlési művelet
sokszor ismétlődik, az USB-eszköz
fájlszerkezete töredezetté válik.
Nézze meg az USB-eszköz kezelési
útmutatóját a probléma
megoldásával kapcsolatban.
Átvitel közben megszakadt
a kapcsolat az USB-eszközzel, vagy
megszűnt az áramellátás. Törölje
a részben átmásolt fájlt, majd
végezze el ismét az átvitelt. Ha
ez nem oldja meg a problémát,
elképzelhető, hogy elromlott az USBeszköz. Nézze meg az USB-eszköz
kezelési útmutatóját a probléma
megoldásával kapcsolatban.
Nem lehet törölni hangfájlokat vagy
mappákat az USB-eszközről.
 Ellenőrizze, hogy nem írásvédett-e
az USB-eszköz.
 Törlés közben megszakadt
a kapcsolat az USB-eszközzel, vagy
megszűnt az áramellátás. Törölje
a részlegesen törölt fájlt. Ha ez
nem oldja meg a problémát,
elképzelhető, hogy elromlott az USBeszköz. Nézze meg az USB-eszköz
kezelési útmutatóját a probléma
megoldásával kapcsolatban.
Nincs hang.
 Az USB-eszköz csatlakozása nem
megfelelő. Kapcsolja ki a rendszert,
csatlakoztassa ismét az USB-eszközt,
majd kapcsolja be a rendszert, és
ellenőrizze, hogy az „USB” felirat
megjelenik-e a kijelzőpanelen.
masterpage:Left
Zaj, akadozás vagy torz hang hallható.
 Nem támogatott USB-eszköz van
használatban. A kompatibilis USBeszközökkel kapcsolatban lásd
a weboldalakon található
információkat (11. oldal).
 Kapcsolja ki a rendszert,
csatlakoztassa ismét az USB-eszközt,
majd kapcsolja be újra a rendszert.
 A zenei adatok zajosak, vagy a hang
torz. Lehetséges, hogy az adatátvitel
során került zaj a felvételre. Törölje
a fájlt, és próbálja meg ismét az
átvitelt.
 Alacsony bitsebességet használtak
a hangfájlok kódolásakor. Másoljon
nagyobb bitsebességgel kódolt
hangfájlokat az USB-eszközre.
A „READING” hosszú ideig látható,
vagy sokáig tart a lejátszás
megkezdése.
 Az olvasási folyamat a következő
esetekben sokáig tarthat:
 Az USB-eszközön sok mappa vagy
fájl van (10. oldal).
 A fájlszerkezet különösen összetett.
 A memória kapacitása túl nagy.
 A belső memória töredezett.
A kijelzőpanelen megjelenik 
a „NO FILE” felirat.
 A rendszer szoftverfrissítési módba
lépett, minden gomb (kivéve az )
deaktiválódott. A szoftverfrissítés
megszakításához nyomja meg
az  gombot a mélysugárzón.
A kijelzőpanelen az „OVER
CURRENT” üzenet jelenik meg.
 A rendszer az
(USB) port
áramerősségével kapcsolatos
problémát észlelt. Kapcsolja ki
a rendszert, és távolítsa el az USBeszközt a portról. Győződjön meg
arról, hogy semmilyen probléma
nem áll fenn az USB-eszközzel.
Ha az üzenet továbbra is megjelenik,
keresse fel a legközelebbi Sony
forgalmazót.
64HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\090INF.fm]
Hibás kijelzés.
 Az USB-eszközön tárolt adatok
sérültek lehetnek, ismételje meg
az adatátviteli műveletet.
 Az adott rendszer által
megjeleníthető karakterek
a következők:
 nagybetűk (A–Z)
 számok (0–9)
 írásjelek (< > * +, [ ] \ _)
Minden egyéb karakter helyett
alulvonás (_) szerepel a kijelzőn.
Az USB-eszközt nem ismeri fel
a készülék.
 Kapcsolja ki a rendszert,
csatlakoztassa ismét az USB-eszközt,
majd kapcsolja be újra a rendszert.
 A kompatibilis USB-eszközökkel
kapcsolatban lásd a weboldalakon
található információkat (11. oldal).
 Az USB-eszköz nem működik
megfelelően. Nézze meg az USBeszköz kezelési útmutatóját
a probléma megoldásával
kapcsolatban.
A lejátszás nem az első fájltól indul.
 Állítsa a lejátszási módot normál
lejátszásra (33. oldal).
Bizonyos fájlok nem játszhatók le.
 A lejátszás előtt győződjön meg
arról, hogy a megfelelő médiamódot
választotta ki.
 A nem FAT16 vagy FAT32
fájlrendszerű USB-eszközök nem
támogatottak.*
 Ha particionált USB-eszközt használ,
csak az első partíción lévő fájlok
játszhatók le.
* Ez a rendszer a FAT16és FAT32
fájlrendszert támogatja, de egyes USBeszközök nem feltétlenül támogatják az
összes ilyen FAT fájlrendszert. Bővebb
információkat az USB-eszközök kezelési
útmutatójában találhat, vagy vegye fel
a kapcsolatot a gyártóval.




Kép
Nem ad képet a rendszer.
 Ellenőrizze, hogy a rendszert
megfelelően csatlakoztatta-e.
 Ha a videokábel vagy a HDMI-kábel
megsérült, cserélje újra.
 Ügyeljen arra, hogy a mélysugárzót
a tévé HDMI bemeneti aljzatához
vagy videobemeneti aljzatához
csatlakoztassa (25. oldal).
 Győződjön meg róla, hogy
megfelelően bekapcsolta és
működteti a tévét.
 Ügyeljen arra, hogy a csatlakozásnak
megfelelő bemenetet válassza ki
a tévén, hogy megtekinthesse
a rendszerről érkező képeket.
 (Az európai, latin-amerikai és
oroszországi típusok kivételével)
A színrendszert helyesen, a tévéje
színrendszerének megfelelően
állítsa be.
Képzaj jelentkezik.
Törölje tisztára a lemezt (71. oldal).
Ha a rendszer videojelei videomagnón
haladnak át, mielőtt a tv-re kerülnének,
akkor egyes DVD VIDEO-műsorok egy
részére alkalmazott másolásvédelmi jel
ronthatja a képminőséget.
 (az európai, latin-amerikai és
oroszországi típusok kivételével)
Ha olyan VIDEO CD-t játszik le,
amelynek rögzítése a rendszeren
beállítottól eltérő színrendszerrel
történt, akkor a képek torzan
jelenhetnek meg (28., 38. oldal).
 (az európai, latin-amerikai és
oroszországi típusok kivételével)
Állítsa be a színrendszert a tv
színrendszerének megfelelően 
(28. és 38). oldal.






További információk
Nem indul el a lejátszás.
 Kapcsolja ki a rendszert,
csatlakoztassa ismét az USB-eszközt,
majd kapcsolja be újra a rendszert.
 A kompatibilis USB-eszközökkel
kapcsolatban lásd a weboldalakon
található információkat (11. oldal).
masterpage:Right
65HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\090INF.fm]
Nem módosítható a tv-képernyő
képaránya.
 A DVD VIDEO vagy videofájl
képaránya.
 A tv-készüléktől függően
elképzelhető, hogy a képarány
nem módosítható.
Nem változtatható meg a hangsáv
nyelve.
 Nincs többnyelvű hangsáv rögzítve
a lejátszott DVD VIDEO lemezen.
 A DVD VIDEO lemez nem engedélyezi
a hangsáv nyelvének módosítását.
Nem változtatható meg a feliratok
nyelve.
 Nincs többnyelvű felirat rögzítve
a lejátszott DVD VIDEO lemezen.
 A DVD VIDEO lemez nem engedélyezi
a feliratok nyelvének módosítását.
Nem lehet kikapcsolni a feliratokat.
 A DVD VIDEO lemez nem engedélyezi
a feliratok kikapcsolását.
A szögek nem módosíthatók.
 Nincs több szög rögzítve a lejátszott
DVD VIDEO lemezen.
 A DVD VIDEO lemez nem engedélyezi
a szögek módosítását.
Tuner*
Erős zúgás vagy zaj hallható, vagy
egyetlen állomás sem fogható be.
 Csatlakoztassa megfelelően az
antennát.
 A jó vétel érdekében módosítsa az
antenna helyét és helyzetét.
 Kapcsolja ki a környező elektromos
berendezéseket.
* Az adott terület rádióhullámokat érintő
hatásaitól és beépítettségétől függően
előfordulhat, hogy a területen nem
foghatók rádiójelek.
masterpage:Left
BLUETOOTH-eszköz
A párosítás nem végezhető el.
 Helyezze közelebb a rendszerhez
a BLUETOOTH-eszközt.
 Ha a rendszer közelében más
BLUETOOTH-eszközök is találhatók,
akkor előfordulhat, hogy nem lehet
párosítani. Ilyenkor kapcsolja ki
a többi BLUETOOTH-eszközt.
 Ügyeljen rá, hogy a BLUETOOTHeszközön megfelelő jelszót adjon
meg.
A BLUETOOTH-eszköz nem észleli
a rendszert, vagy a „BT OFF” felirat
olvasható a kijelzőpanelen.
 A BLUETOOTH-jelet állítsa „BT ON”
állapotba (49. oldal).
A csatlakozás nem lehetséges.
 A csatlakoztatni próbált BLUETOOTHeszköz nem támogatja az A2DP
profilt, és nem csatlakoztatható
a rendszerhez.
 A BLUETOOTH-eszközön kapcsolja
be a BLUETOOTH funkciót.
 Létesítsen kapcsolatot
a BLUETOOTH-eszközről.
 Kitörlődött a párosítási regisztrációs
információ. Hajtsa végre újra
a párosítást.
 Törölje a BLUETOOTH-eszköz
(46. oldal) párosítási regisztrációs
információit, majd végezze el újra
a párosítási műveletet (45. oldal).
Ugrik vagy hullámzik a hang, illetve
megszakad a kapcsolat.
 Túl messze van egymástól
a BLUETOOTH-eszköz és a rendszer.
 Ha akadályok vannak a rendszer és
a BLUETOOTH-eszköz között,
távolítsa el őket onnan.
 Ha elektromágneses sugárzást
kibocsátó berendezés, például
vezeték nélküli LAN, másik
BLUETOOTH-eszköz vagy
mikrohullámú sütő van a közelben,
vigye őket távolabb.
66HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\090INF.fm]
A BLUETOOTH-eszköz hangja nem
hallható a rendszeren.
 Először növelje a hangerőt
a BLUETOOTH-eszközön, majd
állítsa be a hangerőt a  +/– gomb
használatával.
Erős zúgás, zaj vagy torz hang
hallható.
 Ha akadályok vannak a rendszer
és a BLUETOOTH-eszköz között,
távolítsa el őket onnan.
 Ha elektromágneses sugárzást
kibocsátó berendezés, például
vezeték nélküli LAN, másik
BLUETOOTH-eszköz vagy
mikrohullámú sütő van a közelben,
vigye őket távolabb.
 Csökkentse a csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköz hangerejét.
Nem hallható a „Voice Playback”
hangja a „Fiestable” alkalmazásban.
 Elindult a beépített hangbemutató.
A bemutató leállításához nyomja
meg a  gombot. Ezután kezdje újra
a lejátszást.
Control for HDMI („BRAVIA” Sync)
A rendszer kikapcsol a tv
kikapcsolásakor.
 Ellenőrizze a [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV] beállítás
értékét (40. oldal). Ha a [STANDBY
LINKED TO TV] beállítás értéke [ON],
a rendszer a bemenettől függetlenül
automatikusan kikapcsol a tv
kikapcsolásakor.
A rendszer nem kapcsol ki a tv
kikapcsolásakor.
 Ellenőrizze a [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV] beállítás
értékét (40. oldal). Ha azt szeretné,
hogy a rendszer a bemenettől
függetlenül automatikusan
kikapcsoljon a tv kikapcsolásakor,
állítsa a [STANDBY LINKED TO TV]
beállítást [ON] értékre. A tvkészüléknek támogatnia kell
a Control for HDMI funkciót
(54. oldal). A részleteket lásd a tvkészülék kezelési utasításában.
Nem hallható a tv hangja
a rendszeren.
 Ellenőrizze a rendszerhez és a tv-hez
csatlakoztatott HDMI-kábel vagy
a hangkábel típusát és csatlakozását
(25. oldal).
 Ha a tv kompatibilis az Audio Return
Channel funkcióval, ellenőrizze,
hogy a rendszer a tv-készülék ARCkompatibilis HDMI IN aljzatához
csatlakozik-e (25. oldal). Ha még
mindig nem hallható a hang, vagy
szakadozik, csatlakoztasson
hangkábelt (nem tartozék), és állítsa
a [HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN
CHANNEL] beállítást [OFF] értékre
(40. oldal).
 Ha a televízió nem kompatibilis az
Audio Return Channel (ARC) funkcióval,
a hangja nem szólal meg a rendszer
hangsugárzóin keresztül akkor sem,
ha a rendszer a tv HDMI IN aljzatához
van csatlakoztatva. A tv hangjának
a rendszeren történő
megszólaltatásához csatlakoztasson
hangkábelt (nem tartozék) (25. oldal).








További információk
A rendszer nem kapcsol be a tv
bekapcsolásakor.
 Állítsa a [HDMI SETUP] – [CONTROL
FOR HDMI] beállítást [ON] értékre
(40. oldal). A tv-készüléknek
támogatnia kell a Control for HDMI
funkciót (54. oldal). A részleteket lásd
a tv-készülék kezelési utasításában.
 Ellenőrizze a televízió hangsugárzóbeállításait. A rendszer a televízió
hangsugárzó-beállításai szerint
szinkronizálja a tápellátást. A
részleteket lásd a tv-készülék
kezelési utasításában.
 Ha a hang a televízió hangsugárzóin
keresztül szólt a legutóbbi
alkalommal, a rendszer nem
kapcsol be a televízió legközelebbi
bekapcsolásakor.
masterpage:Right
67HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\090INF.fm]




Váltsa át a rendszer bemenetét
a „TV” lehetőségre (25. oldal).
Hangosítsa fel a rendszert.
A televízió és a rendszer
csatlakoztatásának sorrendjétől
függően előfordulhat, hogy
a rendszer elnémul, és
a kijelzőpanelén a „MUTING” felirat
jelenik meg. Ebben az esetben
kapcsolja be először a tv-t, majd
utána a rendszert.
Állítsa a tv (BRAVIA) hangsugárzóbeállítását az Audio System értékre.
A televízió beállításáról a tv kezelési
utasításában tájékozódhat.
A rendszerből és a tv-ből is hallható
hang.
 Némítsa el a rendszer vagy
a tv hangját.
 Állítsa a tv hangsugárzó-kimenetét
a TV speaker vagy az Audio System
értékre.
A Control for HDMI funkció nem
működik megfelelően.
 Ellenőrizze a rendszer csatlakozásait
(25. oldal).
 Kapcsolja be a tv-készülék Control
for HDMI funkcióját. A részleteket
lásd a tv-készülék kezelési
utasításában.
 Várjon egy kicsit, és próbálkozzon
újra. Ha kihúzza a rendszert, eltart
egy darabig, mire használni lehet.
Várjon legalább 15 másodpercet,
és utána próbálkozzon újra.
 Győződjön meg róla, hogy
a rendszerhez csatlakoztatott tvkészülék támogatja a Control for
HDMI funkciót.
 A Control for HDMI funkció által
vezérelhető készülékek típusait
és számát a HDMI CEC szabvány
a következőképpen korlátozza:
 Felvevőeszközök (Blu-ray Disc
felvevő, DVD-felvevő stb.):
max. 3 eszköz
 Lejátszóeszközök (Blu-ray Disclejátszó, DVD-lejátszó stb.):
max. 3 eszköz
masterpage:Left
 Vevőegységgel kapcsolatos
eszközök: max. 4 eszköz
 Hangrendszer (rádióerősítő/
fejhallgató): max. 1 eszköz
(a rendszer használja fel)
Party Chain
A Party Chain funkció nem
kapcsolható be.
 Ellenőrizze a csatlakozásokat
(56. oldal).
 Győződjön meg róla, hogy
a hangkábelek megfelelően
csatlakoznak.
A kijelzőpanelen a „PARTY CHAIN”
üzenet villog.
 Az AUDIO IN funkció nem választható
ki, ha az  csatlakozási móddal
(56. oldal) használja a Party Chain
funkciót. Válasszon másik funkciót
(57. oldal).
 Nyomja meg a mélysugárzó PARTY
CHAIN gombját.
 Indítsa újra a rendszert.
A Party Chain funkció nem működik
megfelelően.
 Kapcsolja ki a rendszert. Ezután
kapcsolja be a rendszert, és aktiválja
a Party Chain funkciót.
A rendszer visszaállítása
Amennyiben a rendszer még mindig
nem működik megfelelően, állítsa
vissza a gyári alapértelmezett
beállításokat.
Ehhez a művelethez a mélysugárzón
lévő gombokat kell használnia.
1
Húzza ki, majd csatlakoztassa vissza
ismét a hálózati
csatlakozóvezetéket.
2
Kapcsolja be a rendszert a 
gombbal.
3
Tartsa nyomva az ENTER és az 
gombot körülbelül 3 másodpercig.
A kijelzőpanelen megjelenik
a „RESET” felirat.
68HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\090INF.fm]
A felhasználó által elvégzett
összes beállítás – például
a tárolt rádióállomások és
a kikapcsolásidőzítő – visszaáll
a gyári alapértelmezett beállításra
(kivéve a SETUP beállításait).
A SETUP beállításainak
visszaállítása a gyári értékekre
Alaphelyzetbe állíthatja a SETUP
beállításait (a PARENTAL CONTROL
beállításainak kivételével).
1
2
Nyomja meg a SETUP gombot.
masterpage:Right

A szervizkód első Ok és helyreállítási
3 karaktere
lépés
C 13
A lemez szennyezett.
 Tisztítsa meg a lemezt
egy puha kendővel
(71. oldal).
C 31
A lemez nincs
megfelelően behelyezve.
 Indítsa újra a rendszert,
majd helyezze be
a lemezt helyesen.
E XX
(XX egy szám)
A működési hiba
elhárítása érdekében
a rendszer öndiagnózist
végzett.
 Forduljon
a legközelebbi Sonyforgalmazóhoz vagy
a helyileg illetékes
Sony-szervizhez, és
adja meg az ötjegyű
szervizkódot.
Példa: E 61 10
A / gomb többszöri
megnyomásával válassza a [SYSTEM
SETUP] lehetőséget, majd nyomja
meg az
gombot.
3
A / gomb többszöri
megnyomásával válassza a [RESET]
lehetőséget, majd nyomja meg az
gombot.
4
A / gomb többszöri
megnyomásával válassza a [YES]
lehetőséget, majd nyomja meg az
gombot.
A folyamat eltarthat néhány
másodpercig. Ne nyomja meg a 
gombot a rendszer alaphelyzetbe
állítása közben.
Ha betűk/számok jelennek meg
a tv-képernyőn vagy
a kijelzőpanelen
A rendszer hibás működésének
kiküszöbölése érdekében elindul az
öndiagnosztizáló funkció, és egy
ötkarakteres, egy betűből és négy
számból álló szervizkód (például
C 13 50) jelenik meg. Ebben az esetben
tekintse meg az alábbi táblázatot.






Üzenetek
Előfordulhat, hogy működés közben az
alábbi üzenetek valamelyike megjelenik
vagy villog a kijelzőpanelen.
CANNOT PLAY
 Nem lejátszható lemezt helyezett be.
 Olyan DVD VIDEO lemezt helyeztek
be, amelynek nem támogatott
a térségkódja.
CODE 01
SGNL ERR
Nem támogatott hangjel érkezik
a csatlakoztatott televízió HDMI IN
(ARC) aljzatáról (26. oldal).
További információk
Öndiagnosztizáló funkció

DATA ERROR
 A fájl formátuma nem megfelelő.
 A fájl formátuma nem egyezik
a fájlnév kiterjesztésével.
DEVICE ERROR
Az USB-eszköz nem ismerhető fel vagy
ismeretlen eszköz csatlakozott.
69HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\090INF.fm]
masterpage:Left
DEVICE FULL
Megtelt az USB-eszköz memóriája.
PROTECT
Az USB-eszköz írásvédett.
ERASE ERROR
Az USB-eszközön található hangfájlok
vagy mappák törlése sikertelen volt.
PUSH STOP
Olyan művelet elvégzésével
próbálkozott, amely csak a lejátszás
leállítása esetén végezhető el.
FATAL ERROR
Az USB-eszköz átviteli vagy törlési
művelet közben eltávolításra került
és lehetséges, hogy károsodott.
FOLDER FULL
Az átvitel az USB-eszközre nem
lehetséges, mert a mappák száma
elérte a maximális értéket.
GUEST
A Party Chain funkció aktiválása esetén
a rendszer Party Guest beállítást kap.
HOST
A Party Chain funkció aktiválása esetén
a rendszer Party Host beállítást kap.
NoDEVICE
Nincs USB-eszköz csatlakoztatva, vagy
nem támogatott eszközt
csatlakoztatott.
NO DISC
A lemeztálcán nincs lemez.
NO MUSIC
Az MP3/WMA/AAC/WAV-adatok nem
léteznek MUSIC lejátszási módban.
NO SUPPORT
Nem támogatott USB-eszközt
csatlakoztatott, vagy az USB-eszköz
USB-elosztón keresztül csatlakozik.
READING
A rendszer a lemez vagy az USBeszköz adatait olvassa. Egyes
műveletek nem elérhetők.
REC ERROR
Az átvitel nem indult el, félúton leállt
vagy más módon volt sikertelen.
TRACK FULL
Az átvitel az USB-eszközre nem
lehetséges, mert a fájlok száma
elérte a maximális értéket.
Óvintézkedések
A mélysugárzó szállítása
A lemezmechanizmus védelme
érdekében végezze el a következő
eljárást.
Ehhez a művelethez a mélysugárzón
lévő gombokat kell használnia.
1
Kapcsolja be a rendszert a 
gombbal.
2
A FUNCTION gombot többször
megnyomva válassza ki az 
„DVD/CD” funkciót.
3
Távolítsa el a lemezt.
Nyomja meg a  gombot
a lemeztálca kitolásához és
behúzásához.
Várjon, amíg a kijelzőpanelen
megjelenik a „NO DISC” felirat.
4
Húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket.
NO VIDEO
Az MPEG4-/Xvid-adatok nem léteznek
VIDEO lejátszási módban.
NOT USE
A kívánt művelet az adott körülmények
között nem végezhető el.
OVER CURRENT
Túláram érkezett az
csatlakozóból.
(USB)
70HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\090INF.fm]
masterpage:Right
A lemezekkel kapcsolatos
megjegyzések
Felmelegedés
 Lejátszás előtt törölje le a lemezt egy
felmelegedése normális jelenség, és
nem igényel semmilyen intézkedést.
 Nagy hangerőn huzamosabb ideig
történő működtetés esetén
a készülékház felforrósodhat, ezért ne
érintse meg.
 Hagyja szabadon a szellőzőnyílásokat.
törlőkendővel a közepétől a széle felé
haladva.
 A lemezek tisztításához ne használjon
oldószert, például benzint, hígítószert,
a kereskedelemben kapható
tisztítószereket vagy a bakelitlemezekhez
készült antisztatikus permeteket.
 Ne tegye ki a lemezt közvetlen
napfénynek vagy hőhatásnak (például
hővezetékek hőjének), és ne hagyja
közvetlen napsütésben álló autóban.
Biztonság
 Ha huzamosabb ideig nem használja
a rendszert, akkor húzza ki teljesen
a hálózati csatlakozóvezetéket
(tápkábelt) a fali aljzatból. A rendszer
tápkábelét mindig a csatlakozódugónál
fogva húzza ki. Soha ne húzza magát
a vezetéket.
 Ha bármilyen szilárd anyag vagy
folyadék kerül a rendszer belsejébe,
az ismételt használat előtt húzza ki
a hálózati csatlakozókábelt, és forduljon
szakemberhez.
 A hálózati csatlakozóvezeték cseréjét
kizárólag szakszerviz végezheti.
A készülék kezelése
Ez a rendszer nem csepp- és vízálló.
Óvja a készüléket a ráfröccsenő víztől,
és ne tisztítsa vízzel.
 Ne döntse meg a rendszert, és ne
helyezze túl meleg, hideg, poros,
szennyezett, párás vagy nem megfelelő
szellőzésű helyre, vagy ahol rezgésnek,
közvetlen napfénynek vagy erős
fénynek van kitéve.
 Legyen óvatos, ha a rendszert
védőbevonattal (például gyanta, olaj,
fényező) kezelt felületre állítja, mert
foltosodás vagy elszíneződés léphet fel
a felületen.
 Ha a rendszert a hidegről közvetlenül
meleg helyre viszi vagy nagyon nedves
szobába helyezi, a mélysugárzón belül
lecsapódhat a nedvesség a lencsére,
ami hibás működést okozhat. Ilyen
esetben távolítsa el a lemezt, és hagyja
bekapcsolva a rendszert körülbelül
egy órán át, amíg a nedvesség el nem
párolog.
A hangsugárzórendszer
Ez a hangzórórendszer nem rendelkezik
mágneses árnyékolással, ezért
a közelben elhelyezett televízió képe
mágnesesen torzulhat. Ebben az
esetben kapcsolja ki a televíziót, várjon
15–30 percet, majd ismét kapcsolja be.
Ha nem tapasztal javulást, akkor
a hangsugárzókat a televíziótól
távolabb helyezze el.







FONTOS TUDNIVALÓ
Figyelem: Ha hosszú ideig hagyja
megjelenítve ezeket a képeket
a rendszeren keresztül, az a tvképernyő tartós károsodását
okozhatja. A kivetítős televíziók
különösen érzékenyek erre.
A készülékház tisztítása
Kímélő tisztítószeroldattal enyhén
megnedvesített puha kendővel törölje le
a készüléket.
A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot vagy
oldószert (például higítószert, benzint
vagy alkoholt).
A BLUETOOTH-kommunikációról
 A BLUETOOTH-eszközöket egymástól
hozzávetőleg 10 méteren belül kell
használni (és nem lehet köztük akadály).
A tényleges kommunikációs tartomány
a következő esetekben kisebb lehet:
 Ha személy, fémből készült tárgy, fal
vagy más akadály van az egymással
BLUETOOTH-kapcsolatban álló
eszközök között.
 Olyan helyen, ahol vezeték nélküli
LAN van telepítve.
 Használatban lévő mikrohullámú sütő
közelében.
 Olyan helyen, ahol más
elektromágneses sugárzás jön létre.
További információk
Elhelyezés
 A mélysugárzó működés közbeni

71HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\090INF.fm]
masterpage:Left
 A BLUETOOTH-eszközök és a vezeték
 A BLUETOOTH-kommunikáció nem
nélküli LAN (IEEE 802.11b/g)
berendezések ugyanazt
a frekvenciasávot (2,4 GHz) használják.
Amikor BLUETOOTH-eszközét egy
vezeték nélküli helyi hálózati működésre
alkalmas eszköz közelében használja,
elektromágneses interferencia léphet
fel. Ennek eredménye lehet a kisebb
adatátviteli sebesség, a zaj, illetve az,
hogy nem jön létre kapcsolat. Ilyen
esetben próbálja meg a következőket:
 Ezt a rendszert a vezeték nélküli LAN
eszköztől legalább 10 méteres
távolságban használja.
 Amikor BLUETOOTH-eszközét
a vezeték nélküli helyi hálózati
eszköztől számított 10 méteren belül
használja, kapcsolja ki a vezeték
nélküli LAN-eszközt.
 Ezt a rendszert és BLUETOOTHeszközét a lehető legközelebb
helyezze egymáshoz.
 Az e rendszer által kibocsátott
rádióhullámok zavarhatják egyes orvosi
berendezések működését. Mivel ez az
interferencia meghibásodást
eredményezhet, a következő helyeken
mindig kapcsolja ki ezt a rendszert és
a BLUETOOTH-eszközt:
 kórházban, vonaton, repülőgépen,
benzinkútnál, továbbá minden
olyan helyen, ahol gyúlékony gázok
lehetnek jelen, illetve
 automatikus ajtók és tűzjelzők
közelében.
 Ez a rendszer a BLUETOOTHspecifikációnak megfelelő biztonsági
funkciók segítségével biztosítja
a biztonságos kapcsolat fenntartását
a BLUETOOTH technológiát használó
kommunikáció során. A beállításoktól és
egyéb tényezőktől függően azonban
előfordulhat, hogy ez a biztonság nem
elégséges, ezért a BLUETOOTH
technológiát használó kommunikáció
használatakor mindig legyen óvatos.
 A Sony semmilyen módon nem tehető
felelőssé a BLUETOOTH technológiát
használó kommunikáció során
bekövetkező információkiszivárgásból
eredő károkért és egyéb
vesztességekért.
feltétlenül garantált az ezzel
a rendszerrel azonos profilú minden
BLUETOOTH-eszközzel.
 A rendszerhez csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszközöknek meg kell
felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által
előírt BLUETOOTH-specifikáció
követelményeinek, és erről
tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
Azonban még a BLUETOOTHspecifikációnak megfelelő eszközök
esetén is előfordulhat, hogy
a BLUETOOTH-eszköz specifikációja
vagy jellemzői bizonyos esetekben
lehetetlenné teszik a csatlakozást, vagy
más vezérlési módszert, megjelenítést
és működést eredményeznek.
 Az ehhez a rendszerhez csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköztől,
a kommunikációs környezettől, illetve
a környezeti feltételektől függően
előfordulhat, hogy zaj keletkezik
vagy elhallgat a hang.
Műszaki adatok
Aktív mélysugárzó 
(SA-WGT4D)
Hangsugárzó
Hangsugárzó-rendszer
Mélysugárzó, szarv alakú
hangsugárzó
Hangsugárzóegység
250 mm, kúpos típus
Névleges impedancia
4Ω
Bemenetek
AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R
2 V feszültség, 47 kΩ impedancia
TV (ARC)
Támogatott hangjelek: 
Kétcsatornás lineáris PCM
MIC1, MIC2
Érzékenység: 1 mV, impedancia:
10 kΩ
72HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\090INF.fm]
Kimenetek
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R
2 V feszültség, 1 kΩ impedancia
VIDEO OUT
Max. kimeneti szint 1Vp-p,
kiegyensúlyozatlan, negatív
szinkron, terhelési impedancia 75 Ω
HDMI OUT (TV)
Támogatott hangjelek: kétcsatornás
lineáris PCM (48 kHz-ig), Dolby
Digital
HDMI-részegység
Csatlakozó
Type A (19 érintkezős)
USB-részegység
Támogatott bitsebesség
WMA: 48–192 kb/s, VBR, CBR
AAC: 48–320 kb/s, VBR, CBR
WAV: 16 bites
Mintavételezési frekvenciák
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
WAV: 44,1 kHz/48 kHz
Támogatott USB-eszköz
MSC (Mass Storage Class)
Maximális áramerősség
1A
(USB) port
Type A
Lemez/USB-részegység
Felbontás/képkockasebesség:
720 × 576, 30 fps
Audiokodek: AAC-LC 
(Az HE-AAC nem kompatibilis.)
DRM: Nem kompatibilis
Lemezlejátszó rész
Rendszer
CD-lejátszó, valamint digitális hangés képlejátszó rendszer
Lézerdióda jellemzői
Kibocsátás időtartama: Folyamatos
Lézerkimenet*: Kevesebb mint
44,6 W
* Ez a kimenet a 7 mm-es apertúrájú
optikai vevőegység objektívjének
felületétől 200 mm-re mért érték.
Frekvenciaátvitel
20 Hz – 20 kHz
Videoképek színformátuma
NTSC és PAL








FM Vevőegység
Rendszer
FM sztereó, FM szuperheterodin
vevőegység
Antenna
FM zsinórantenna
Vételi frekvenciatartomány
87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz-es
lépésekben)
BLUETOOTH-részegység
Kommunikációs rendszer
BLUETOOTH szabvány, 3.0-s verzió
Kimenet
BLUETOOTH szabvány, 2.
energiaosztály (Power Class 2)
Legnagyobb kommunikációs hatótáv
Rálátás esetén kb. 10 m1)
Frekvenciasáv
2,4 GHz-es sáv (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Modulációs módszer
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibilis BLUETOOTH-profilok2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
SPP (Serial Port Profile)
További információk
Támogatott bitsebesség
MPEG1 Layer-3:
32–320 kbps, VBR
Mintavételezési frekvenciák
MPEG1 Layer-3:
32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
Xvid
Videokodek: Xvid
Bitsebesség: 4,854Mbps (MAX)
Felbontás/képkockasebesség:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps
Audiokodek: MP3
MPEG4
Fájlformátum: MP4 fájlformátum
Videokodek:
MPEG4 Simple Profile (Az AVC
formátum nem kompatibilis.)
Bitsebesség: 4 Mbps
masterpage:Right
73HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\090INF.fm]
Támogatott kodekek
SBC3), AAC, LDAC
1)
A tényleges hatótáv olyan tényezőktől
függ, mint az eszközök közötti
akadályok, a mikrohullámú sütő körül
kialakult mágneses tér, a sztatikus
elektromosság, a vételi érzékenység,
az antenna teljesítménye, az operációs
rendszer, a szoftveralkalmazás stb.
2) A szokásos BLUETOOTH-profilok az
eszközök közötti BLUETOOTHkommunikáció célját jelzik.
3) Alsávkodek
masterpage:Left
Tömeg (kb.)
Aktív mélysugárzó:
23,5 kg
Hangsugárzó egység (bal/jobb):
3,1 kg
4)
A rendszer teljesítményfelvétele nem
éri el a 0,5 W-ot, ha nincs HDMIkapcsolat, és a „BT STBY” beállítása
„OFF”.
A kivitel és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
Hangsugárzó rendszer 
(SS-GT4DB)
Hangsugárzó rendszer
2 utas, bass reflex
Hangsugárzó egység (bal/jobb)
Magassugárzók: 40 mm × 1, kúpos
típus
Középsugárzó: 80 mm × 2, kúpos
típus
Névleges impedancia
5Ω
Általános
Energiaellátási követelmények
120–240 V AC, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel
270 W
Energiafogyasztás (energiatakarékos
módban)
Európai és orosz modellek esetén:
0,5 W (a „BT STBY” beállítás „OFF”
értéke és a [CONTROL FOR HDMI]
beállítás [OFF] értéke esetén)
3 W4) (a „BT STBY” beállítás „ON”
értéke és a [CONTROL FOR HDMI]
beállítás [ON] értéke esetén)
Méret (szélesség/magasság/mélység) (kb.)
Aktív mélysugárzó:
392 mm × 710 mm × 435 mm
Hangsugárzó egység (bal/jobb):
480 mm × 108 mm × 134 mm
Hangsugárzó egység
(hangprojektor elrendezés):
960 mm × 108 mm × 134 mm
74HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\090INF.fm]
masterpage:Right

Nyelvkódok listája

A nyelvek írásmódja az ISO 639:1988 (E/F) szabványt követi.
Kód
Language
Kód
Language
Kód
Language
Kód
Language
1027
Afar
1186
Skót gael
1350
Malajálam
1513
Siswati
1028
Abház
1194
Galíciai
1352
Mongol
1514
Sesotho
1032
Afrikansz
1196
Guarani
1353
Moldáv
1515
Szundanéz
1039
Amhara
1203
Gudzsaráti
1356
Maráthi
1516
Svéd
1044
Arab
1209
Hausza
1357
Maláj
1517
Szuahéli
1045
Asszámi
1217
Hindi
1358
Máltai
1521
Tamil
1051
Ajmara
1226
Horvát
1363
Burmai
1525
Telugu
1052
Azerbajdzsáni
1229
Magyar
1365
Nauru
1527
Tádzsik
1053
Baskír
1233
Örmény
1369
Nepáli
1528
Thai
1057
Belarusz
1235
Interlingua
1376
Holland
1529
Tigrinya
1059
Bolgár
1239
Interlingue
1379
Norvég
1531
Türkmén
1060
Bihari
1245
Inupiak
1393
Okszitán
1532
Tagalog
1061
Biszlama
1248
Indonéz
1403
(Afan) Oromo
1534
Setswana
1066
Bengáli; bangla
1253
Izlandi
1408
Orija
1535
Tonga
Török
1067
Tibeti
1254
Olasz
1417
Pandzsábi
1538
1070
Breton
1257
Héber
1428
Lengyel
1539
Conga
1079
Katalán
1261
Japán
1435
Pasto, pastu
1540
Tatár
1093
Korzikai
1269
Jiddis
1436
Portugál
1543
Twi
1097
Cseh
1283
Jávai
1463
Kecsua
1557
Ukrán
1103
Walesi
1287
Grúz
1481
Rétoromán
1564
Urdu
Üzbég
Dán
1297
Kazah
1482
Kirundi
1572
1109
Német
1298
Grönlandi
1483
Román
1581
Vietnami
1130
Bhutáni
1299
Kambodzsai
1489
Orosz
1587
Volapük
1142
Görög
1300
Kannada
1491
Kinyarwanda
1613
Wolof
1144
Angol
1301
Koreai
1495
Szanszkrit
1632
Xhosza
1145
Eszperantó
1305
Kasmíri
1498
Szindhi
1665
Joruba
1149
Spanyol
1307
Kurd
1501
Sangho
1684
Kínai
1150
Észt
1311
Kirgiz
1502
Szerbhorvát
1697
Zulu
1703
Nincs megadva
1151
Baszk
1313
Latin
1503
Szingaléz
1157
Perzsa
1326
Lingala
1505
Szlovák
1165
Finn
1327
Lao
1506
Szlovén
1166
Fidzsi
1332
Litván
1507
Szamoai
1171
Färöi
1334
Lett
1508
Sona
1174
Francia
1345
Malgas
1509
Szomáli
1181
Fríz
1347
Maori
1511
Albán
1183
Ír
1349
Macedón
1512
Szerb





További információk
1105

75HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\090INF.fm]
masterpage:Left
Szülői felügyeleti/területkódok listája
Kód
Terület
Kód
Terület
Kód
Terület
Kód
Terület
2044
Argentína
2174
Franciaország
2363
Malajzia
2086
Svájc
Svédország
2047
Ausztrália
2424
Fülöp-szigetek
2362
Mexikó
2499
2046
Ausztria
2376
Hollandia
2109
Németország
2501
Szingapúr
2057
Belgium
2248
India
2379
Norvégia
2528
Thaiföld
2390
Új-Zéland
2070
Brazília
2238
Indonézia
2254
Olaszország
2090
Chile
2276
Japán
2489
Oroszország
2115
Dánia
2079
Kanada
2427
Pakisztán
2184
Egyesült Királyság 2092
Kína
2436
Portugália
2165
Finnország
Korea
2149
Spanyolország
2304
76HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\100IND_IX.fm]
masterpage:Right

Tárgymutató

A
I
Q
A/V SYNC 39
AAC-fájl 8
AUDIO 37
AUDIO DRC 39
AUDIO RETURN CHANNEL
(ARC) 25, 40, 55
AUDIO SETUP 39
AUDIO(HDMI) 40
Információk 
megtekintése 35
Kijelzőpanel 36
TV-képernyő 35
ismétlődő lejátszás 33
QUICK setup
(gyorsbeállítás) 27
K
S
karaoke 58
Key Control 58
VOCAL FADER 58
Kikapcsolásidőzítő 59
SCREEN SAVER 39
STANDBY LINKED TO TV 40
SUBTITLE 31, 37
SYSTEM SETUP 39
L
SZ
LANGUAGE SETUP 37
Lejátszható lemezek/
fájlok 8
Szögek 31
B
BACKGROUND 39
Beállítómenü 36
Bemutató 28
BLACK LEVEL 38
BLUETOOTH 45
C
COLOR SYSTEM 28, 38
CONTROL FOR HDMI 40, 54
D
DATA CD 8
DATA DVD 8
DJ EFFECT 51
DOWNMIX 39
DVD VIDEO 8
E
F
FM MODE 44
Frissítés 60
G
Gesture Control 50
GY
gyermekzár 60
H
Hangeffektus 54
HDMI RESOLUTION 40
HDMI SETUP 40
MEDIA MODE 29
MEGA BASS 53
MENU 37
MP3-fájl 8
MPEG4-fájl 8
MULTI-DISC RESUME 32, 39
RESET 39, 68


U
NY
V
Nyelv/hang 31
Nyelvkódok listája 75
véletlen sorrendű 
lejátszás 33
VIDEO SETUP 37
OSD 37
W
P
WAV-fájl 8
WMA-fájl 8
PARENTAL CONTROL 34, 39
Party Chain 56
Party Light 59
PAUSE MODE 38
Párosítás 45
PBC-lejátszás 32

Tárolt állomás 44
Távvezérlő 14
Többmenetes lemez 10
TRACK SELECTION 39
TV TYPE 37
NFC 13, 47
NFC Easy Connect 47
Normál lejátszás 33
O

T
USB-átvitel 41
Bitsebesség 41
REC1-átvitel 41, 42
Szinkronizált átvitel 41, 42
Törlés 43
USB-eszközök 10, 29, 41
N

X
További információk
Elemek 26
Energiatakarékos mód 28
M
R

Xvid-fájl 8
Y
YCBCR/RGB(HDMI) 40
77HU
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\HU\110BPG.fm]
©2016 Sony Corporation
masterpage:Left
4-584-051-13(1) (HU)
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] HU
Download PDF

advertising