Sony | NAS-E300HD | Sony NAS-E300HD Használati útmutató

4-115-698-11(2)
Kezdeti lépések
Műsorszámok áttöltése és
másolása
Műsorszámok lejátszása
A merevlemez műsorszámainak szerkesztése
Merevlemezes audiorendszer
Kezelési útmutató
További beállítások
Hibaelhárítás
Óvintézkedések,
minőségtanúsítás
NAS-E300HD
© 2009 Sony Corporation
00NASE300HD.indb 1
2009. 05. 14. 18:46:55
Ez a kiegészítés a készülékre előtelepített „Title Updater” szoftverre vonatkozik.
4-138-524-11(1)
SONY SZOFTVER VÉGFELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS
OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI SZERZŐDÉST, MIELŐTT HASZNÁLATBA VENNÉ A
SZOFTVERT.
A SZOFTVER HASZNÁLATÁVAL ÖN MEGERŐSÍTI EZEN SZERZŐDÉS FELTÉTELEINEK
ELFOGADÁSÁT.
FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN: Jelen Végfelhasználói Licenc Szerződés („VLSZ”) Ön és az Ön Sony
készülékének („TERMÉK”) gyártója, a Sony Corporation („SONY”) között létrejött jogilag kötelező
megállapodás. Jelen szerződésben a SZOFTVER fogalom kiterjed az összes SZOFTVER-re és harmadik fél által
gyártott szoftverre (eltekintve a Microsoft Corporation által biztosított szoftverektől és a külön szerződéssel
rendelkező egyéb szoftverektől), mely lehet a TERMÉK része, vagy az Internetről letöltött szoftver, illetve
frissítésként rendelkezésre bocsátott szoftverkiegészítés. Ez a szerződés kizárólag a SZOFTVER-re vonatkozik.
A SZOFTVER magában foglalja a számítógépes szoftvert, a hozzátartozó digitális és nyomtatott kiegészítőket,
illetve minden „on-line” vagy elektronikus dokumentációt és a Sony által biztosított vagy jogosult frissítést.
Minden, a Microsoft Corporation által biztosított szoftverre külön Végfelhasználói Licenc Szerződés érvényes,
és ugyanez vonatkozhat egyéb, harmadik fél által forgalmazott szoftverekre is (mely esetben Ön erről külön
értesítést kap). A SZOFTVERT kizárólag a TERMÉK működtetésével kapcsolatban jogosult használni. Ön
ezennel tudomásul veszi, hogy a SZOFTVER telepítésével, másolásával, letöltésével vagy egyéb típusú
használatával kapcsolatban Önt a jelen Szerződés feltételei kötik. Ha nem fogadja el jelen Szerződés feltételeit, a
SONY nem biztosítja Önnek a SZOFTVER használati jogát. Ilyen esetben Ön nem jogosult a SZOFTVER
használatára vagy másolására, és azonnal fel kell vennie a kapcsolatot a SONY képviselettel a további
teendőkkel kapcsolatban, illetve hiánytalanul vissza kell juttatnia a TERMÉK-et és a hozzátartozó SZOFTVERT
a vásárlás helyére, ahol a TERMÉK vásárlási árát visszatérítik Önnek.
SZOFTVER LICENC
A SZOFTVER a szerzői jog és nemzetközi szerzői jogi egyezmények, valamint egyéb, a szellemi tulajdonra
vonatkozó jogszabályok és nemzetközi egyezmények védelme alatt áll. A jelen szerződéssel a SZOFTVER
használatát engedélyezzük, de tulajdonjogát nem ruházzuk át.
A LICENC TERJEDELME
Jelen szerződés az alábbi jogokat biztosítja Önnek:
Szoftver. A SZOFTVER egy példányát telepítheti és használhatja egyetlen számítógépen.
Személyes felhasználás. A SZOFTVER kizárólag személyes célokra használható.
Tárolás, hálózati felhasználás. A SZOFTVER-t nem használhatja hálózaton, illetve nem továbbíthatja más
számítógépekhez a hálózaton keresztül, hacsak a SZOFTVER dokumentációjában nincs másképp említve.
Biztonsági másolat. A SZOFTVER-ről egyetlen biztonsági másolat készíthető, kizárólag adatvisszaállítás
céljából.
EGYÉB JOGOK, KÖVETELMÉNYEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
A feltörésre, visszafejtésre és a belső felépítés elemzésére vonatkozó korlátozások. A SZOFTVER-t vagy annak
bármely részét tilos átalakítani, feltörni, visszafejteni vagy belső felépítését elemezni.
Az alkotóelemek elkülönítése. A szerződés a SZOFTVER-re, mint egységes termékre érvényes. Annak
alkotóelemei nem különíthetőek el egynél több számítógépen történő alkalmazás céljából, hacsak a Sony ezt
kifejezetten nem engedélyezi.
Adatfájlok. A SZOFTVER önműködően létrehozhat olyan fájlokat, melyek a SZOFTVER működéséhez
szükségesek. Az említett fájlok mindegyike úgy tekintendő, mint a SZOFTVER szerves része.
Egységes TERMÉK. A SZOFTVER a TERMÉK beépített részeként kezelendő. A SZOFTVER-t kizárólag a
TERMÉK-hez szabad használni, hacsak a SZOFTVER dokumentációjában nincs másképp említve.
Kölcsönzés. A SZOFTVER-t tilos kölcsönözni vagy bérbe adni.
SZOFTVER átruházás. Ön abban az esetben jogosult a jelen VLSZ alapján Önt megillető összes jogot másra
végleges jelleggel átruházni, ha a TERMÉK-et értékesíti vagy átadja, és az átruházás után nem őriz meg
egyetlen példányt sem, azaz a SZOFTVER teljes egészét (a SZOFTVER összes másolatát, beleértve az összes
alkotóelemet, a digitális és nyomtatott anyagokat, az összes frissítést, illetve a jelen VLSZ-t) átadja, és ha az
átvevő elfogadja jelen Szerződés feltételeit.
I
00NASE300HD.indb 2
2009. 05. 14. 18:46:55
Megszűnés. Egyéb jogokra vonatkozó jogfenntartás mellett a SONY a jelen VLSZ-t visszavonhatja, amennyiben
Ön a jelen VLSZ-ben foglalt feltételeket és rendelkezéseket megszegi. Ebben az esetben Ön köteles
megsemmisíteni a SZOFTVER összes másolatát és alkotóelemét.
Bizalmas kezelés. Ön ezennel kijelenti, hogy az ebben a SZOFTVER-ben foglalt, nem publikus információkat
bizalmasan kezeli, és a SONY írásos engedélye nélkül nem fedi fel azokat mások előtt.
Egyéb körülmények. Az olyan szoftverek, hálózati szolgáltatások vagy egyéb termékek biztosítását, melyek nem
e SZOFTVER részét képezik, de a SZOFTVER működését befolyásolják, a szállító (szoftvergyártó, szolgáltató
vagy a SONY) saját belátása szerint megszüntetheti vagy szüneteltetheti. A SONY és annak szállítói nem
garantálják, hogy az említett szoftverek, hálózati szolgáltatások vagy egyéb termékek folyamatosan elérhetők
maradnak, és megszakítás vagy átalakítás nélkül működnek.
SZERZŐI JOG
A SZOFTVER-re vonatkozó vagy az abban foglalt összes tulajdonosi és szerzői jog (ideértve többek között a
SZOFTVER-be beépített képeket, fényképeket, animációt, video- és hangfelvételeket, zenét, szöveget és miniapplikációkat), illetve a SZOFTVER összes másolatának tulajdonjoga a SONY-t vagy annak beszállítóit illeti
meg. Minden egyéb, az ebben a VLSZ-ben fel nem sorolt jogot a SONY fenntartja magának.
A SZOFTVER FELHASZNÁLÁSA SZERZŐI JOG ÁLTAL VÉDETT ANYAGOKHOZ
Ez a SZOFTVER alkalmas arra, hogy segítségével Ön egy harmadik fél vagy az Ön által készített tartalmat
tároljon, feldolgozzon és felhasználjon. Az említett tartalmak azonban szerzői, másolásvédelmi vagy
tulajdonosi jogvédelem alatt állhatnak, illetve külön szerződés védheti azokat. Ön ezennel kijelenti, hogy a
SZOFTVER-t kizárólag oly módon használja, mely összhangban áll az említett tartalmakra vonatkozó összes
jogi feltétellel. Ön ezennel tudomásul veszi, hogy a SONY megfelelő intézkedéseket tesz a SZOFTVER-rel
tárolt, feldolgozott vagy felhasznált tartalmakra vonatkozó szerzői jogok védelme érdekében. Ezek az
intézkedések kiterjednek a következők megállapítására (de nem csupán ezekre korlátozódnak): a SZOFTVERrel történő biztonsági másolatkészítési és visszaállítási gyakorisága és az adatvisszaállítási kérés
visszautasításának gyakorisága. A SZOFTVER jogosulatlan vagy törvénybe ütköző használata esetén a SONY
felbontja jelen Szerződést.
NAGY KOCKÁZATÚ TEVÉKENYSÉGEK
A SZOFTVER nem hibatűrő és nem olyan környezetekben történő használatra lett tervezve, gyártva és szánva,
amelyekben hibamentes működés vagy folytonos on-line felügyelet szükséges. Ezért nem használható
repülőgép-helymeghatározó rendszerek, nukleáris létesítmények, adatátviteli rendszerek, fegyverrendszerek,
közvetett vagy közvetlen életfenntartó rendszerek, illetve légi irányítás működésében, vagy bármilyen olyan
alkalmazásban vagy eszközben, amelyben a SZOFTVER meghibásodása halálos kimenetellel, vagy súlyos, testi
épségben vagy vagyonban keletkező, illetve környezeti kárral járhat (nagy kockázatú tevékenységek). A SONY
és beszállítói megtagadnak minden kifejezett vagy törvényi garanciát a nagy kockázatú tevékenységekre
vonatkozóan, és nem vállalnak felelősséget az ilyen felhasználásból származó károkért.
CD-ROM ADATHORDOZÓRA VONATKOZÓ KORLÁTOZOTT GARANCIA
Azokban az esetekben, amikor a SZOFTVER egy biztonsági másolatát CD-ROM lemezen mellékelik, a SONY
kilencven (90) napos garanciát vállal arra, hogy az Ön számára CD-ROM lemezen eljuttatott biztonsági
SZOFTVER másolat – normál körülmények között – anyagában és megmunkálásában hibamentes. Ez a
korlátozott garancia kizárólag Önre, mint eredeti szerződés-vásárlóra érvényes. A SONY felelőssége és az Ön
kizárólagos kárpótlása a CD-ROM pótlására terjed ki, ha az valamilyen oknál fogva nem felel meg a SONY
által biztosított garanciális feltételeknek, és Ön visszajuttatja azt a SONY-hoz a vásárlást igazoló számlával
együtt (mely tanúsítja, hogy a CD-ROM vásárlása a vállalt garanciaidőn belül történt). A SONY nem vállal
garanciát a véletlen eseményből, illetve a gondatlan vagy szakszerűtlen használatból eredő lemezkárosodásért.
A CD-ROM LEMEZRE VONATKOZÓ ÖSSZES GARANCIÁLIS FELTÉTEL, BELEÉRTVE AZ
ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGRE VONATKOZÓ GARANCIÁT
IS, LEGFELJEBB A VÁSÁRLÁSTÓL SZÁMÍTOTT KILENCVEN (90) NAPIG ÉRVÉNYES. LEHETNEK
OLYAN TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK, MELYEK TILTJÁK A GARANCIA IDŐBELI KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT
ELŐFORDULHAT, HOGY EZ A KORLÁTOZÁS NEM ÉRVÉNYES ÖNRE NÉZVE. EZ A GARANCIA
KÜLÖNLEGES JOGOKKAL RUHÁZZA FEL ÖNT, ÉS ÖN OLYAN TOVÁBBI JOGOKKAL IS
RENDELKEZHET, MELYEK AZ EGYES ÁLLAMOK TÖRVÉNYKEZÉSEIBEN KÜLÖNBÖZŐEK.
A SZOFTVERRE VONATKOZÓ TOVÁBBI GARANCIÁK KIZÁRÁSA
II
00NASE300HD.indb 3
2009. 05. 14. 18:46:55
Ön ezennel tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy a SZOFTVER-t kizárólag saját felelősségére használja. A
SZOFTVER-t jelen formájában, bármilyen garancia nélkül bocsátjuk rendelkezésre. Sem a SONY, sem a SONY
szállítói (a továbbiakban egységesen „SONY”) nem ismernek el semmilyen más, kifejezett vagy hallgatólagos
garanciát és feltételt, így – a teljesség igénye nélkül – sem a kereskedelmi forgalmazással kapcsolatos, sem egy
meghatározott célra való alkalmassággal kapcsolatos garanciát vagy feltételt. A SONY NEM GARANTÁLJA,
HOGY A SZOFTVER FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE MEGFEL AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK, ILLETVE AZT,
HOGY A SZOFTVER ESETLEGES HIBÁIT HELYESBÍTENI FOGJA. EZEN KÍVÜL, A SONY NEM VÁLLAL
GARANCIÁT ÉS SZAVATOSSÁGOT ARRA NÉZVE, HOGY A SZOFTVER HASZNÁLATA VAGY A
HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ EREDMÉNY KORREKT, MEGBÍZHATÓ, PONTOS VAGY EGYÉB
ELVÁRÁSOKNAK MEGFELELŐ LESZ. A SONY VAGY A HIVATALOS SONY MÁRKAKÉPVISELET
SEMMILYEN SZÓBELI VAGY ÍRÁSOS INFORMÁCIÓJA VAGY KÖZLÉSE NEM TEKINTHETŐ
GARANCIAKÉNT VAGY A JELENLEGI GARANCIA HATÁLYÁNAK KITERJESZTÉSEKÉNT.
AMENNYIBEN A SZOFTVER AZ ÖN ÉRTELMEZÉSE SZERINT HIBÁSAN MŰKÖDIK, ÖNNEK (ÉS NEM
A SONY-nak VAGY A HIVATALOS SONY MÁRKAKÉPVISELETNEK) KELL MINDEN SZÜKSÉGES
JAVÍTÁSI VAGY HELYREÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGET MEGTÉRÍTENIE. EGYES ÁLLAMOK
TÖRVÉNYKEZÉSÉBEN A HALLGATÓLAGOS GARANCIA NEM ENGEDÉLYEZETT, EZÉRT
ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KIZÁRÁSOK NEM VONATKOZNAK ÖNRE.
A SONY nem vállal garanciát arra, hogy a SZOFTVER vagy a SZOFTVER használatával letöltött adatok nem
okoznak meghibásodást a számítógép hardvereiben vagy szoftvereiben. Ön ezennel tudomásul veszi és
elfogadja azt, hogy a SZOFTVER-t kizárólag saját felelősségére használja, és Ön vállalja a felelősséget a
SZOFTVER telepítéséért és a TERMÉK-kel történő használatáért.
A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
A SONY, ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI ÉS AZOK LICENC-TULAJDONOSAI – A TOVÁBBIAKBAN
EGYÜTTESEN „SONY” – NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN OLYAN KÖZVETLEN VAGY
KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIA MEGSZŰNÉSÉRT,
SZERZŐDÉSBONTÁSÉRT, GONDATLANSÁGBÓL VAGY KÖTELESSÉGSZEGÉSBŐL (ILLETVE EGYÉB
JOGI DEFINÍCIÓBÓL) EREDŐ KÁRÉRT, AMELY EZEN TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL ERED. AZ
EMLÍTETT KÁROK LEHETNEK (IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRVA) AZ ÜZLETI HASZON ELMARADÁSA,
AZ ÜZLETI BEVÉTEL KIESÉSE, ADATVESZTÉS, A TERMÉK VAGY BÁRMELY AZZAL KAPCSOLATOS
HARDVER HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK CSÖKKENÉSE, LEÁLLÁSI ÉS FELHASZNÁLÓI IDŐ
VÁLTOZÁSA, MÉG ABBAN AZ ESETBEN IS, HA A SONY-T TÁJÉKOZATTÁK AZ ILYEN KÁROK
BEKÖVETKEZTÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. A SONY JELEN SZERZŐDÉS BÁRMELY PONTJA ALAPJÁN
FENNÁLLÓ FELELŐSSÉGE MINDEN ESETBEN LEGFELJEBB AZ ÖN ÁLTAL A KÉSZÜLÉKÉRT
FIZETETT ÖSSZEGHATÁRIG TERJED KI. EGYES ÁLLAMOK TÖRVÉNYKEZÉSÉBEN NEM
ENGEDÉLYEZETT A KÖZVETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK KIZÁRÁSA VAGY
KORLÁTOZÁSA, EZÉRT ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTIEK NEM VONATKOZNAK ÖNRE.
ADATGYŰJTÉS ÉS NYOMONKÖVETÉS
A SZOFTVER olyan funkciókat is tartalmaz, mely alkalmas arra, hogy a Sony és/vagy egy harmadik fél
vezérelje vagy nyomonkövesse a SZOFTVER-t futtató vagy azzal kapcsolatban álló számítógépeket és
eszközöket, illetve adatokat gyűjtsön azokról. Ön ezennel tudomásul veszi, hogy ilyen tevékenység előfordulhat.
Kérjük, forduljon az Ön lakóhelyén illetékes címhez a SONY aktuális adatvédelmi tájékoztatójáért.
ÖNMŰKÖDŐ FRISSÍTÉS
Időről időre a SONY vagy egy harmadik fél önműködően frissítheti vagy egyéb módon megváltoztathatja a
SZOFTVER-t, például (de nem kizárólag ezekre korlátozva) a biztonsági funkciók fokozása céljából,
hibajavítási célból vagy a szolgáltatás minőségének javítása érdekében, és ilyen esetekben Ön a SONY vagy a
harmadik fél hálózati kiszolgálóival vagy egyéb eszközeivel kerülhet kapcsolatba. Az említett frissítések vagy
módosítások törölhetik vagy megváltoztathatják a SZOFTVER egyes funkcióit, azok működési módját vagy
egyéb jellemzőit, beleértve azokat is, melyeket Ön rendszeresen használ. Ön ezennel tudomásul veszi, hogy a
SONY saját belátása szerint dönthet az említett frissítésekről, és a SONY a SZOFTVER további használatának
feltételéül szabhatja a frissítések vagy módosítások maradéktalan elfogadását vagy telepítését.
EXPORT
Ha a SZOFTVER-t az állandó lakhelyétől eltérő országban kívánja használni, be kell tartania az adott
országban érvényes export-, import- és vámszabályokat, illetve előírásokat.
III
00NASE300HD.indb 4
2009. 05. 14. 18:46:55
ELVÁLASZTHATÓSÁG
Ha a jelen VLSZ bármely szakasza érvénytelenné vagy érvényesíthetetlenné válik, a fennmaradó szakaszok
továbbra is érvényben maradnak.
IRÁNYADÓ JOG, ILLETÉKESSÉG
Jelen VLSZ tekintetében a japán jogrendszer az irányadó, függetlenül a jogrendszerek esetleges ütközésétől. A
felek ezennel elfogadják a japán bíróságok nem kizárólagos illetékességét az esetleges jogvitákban. A SONY
FENNTARTJA A JOGOT A SZOFTVERRE VONATKOZÓ LICENCMEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEINEK
SAJÁT BELÁTÁSA SZERINTI MÓDOSÍTÁSÁRA, MELYRŐL ÉRTESÍTÉST KELL KÜLDENIE AZ ÖN
SZÁMÁRA A REGISZTRÁCIÓ SORÁN MEGADOTT EMAIL CÍMRE, ILLETVE EGYÉB JOGILAG
ELFOGADOTT MÓDON ÉRTESÍTENIE KELL ÖNT ERRŐL A TÉNYRŐL. Ha nem kívánja elfogadni a
módosított feltételeket (mely módosításról a SONY-nak a hatályba lépést megelőzően értesítenie kell Önt), a
TERMÉKET hiánytalanul, a vásárláskor kapott minden kiegészítővel, illetve a Sony honlapjáról letöltött
szoftverekkel együtt vissza kell juttatnia a jelen Szerződés első szakaszában („FONTOS-OLVASSA EL
FIGYELMESEN”) rögzített feltételeknek megfelelően, a vásárlási ár visszatérítése céljából. Ha az említett
értesítés kézhezvételét követően Ön folytatja a SZOFTVER használatát, úgy tekintjük, hogy tudomásul vette és
elfogadta a módosított feltételeket.
KEDVEZMÉNYEZETT HARMADIK SZEMÉLY
Jelen Szerződés minden vonatkozásában úgy kell tekinteni a SONY által megbízott összes olyan harmadik
személyt, aki bármelyik SZOFTVER licenctulajdonosa, mint jelen Szerződés kedvezményezett harmadik
személyét, aki jogosult arra, hogy a jelen Szerződés feltételeinek és előírásainak betartását érvényre juttassa.
Ha a jelen Szerződéssel vagy a korlátozott garanciával kapcsolatban kérdései lennének, lépjen kapcsolatba
írásban a helyileg illetékes SONY kapcsolattartóval.
4-125-570-11(1)
Az önműködő bemutató kikapcsolása
A készüléket gyárilag úgy állítottuk be, hogy kikapcsolt állapotban (készenléti üzemmód) a kijelzőn
bemutató képsor jelenjen meg. A készülék bekapcsolt állapotában a bemutató akkor jelenik meg, ha a
készülékkel semmilyen műveletet nem végez 15 percig.
Kapcsolja ki a készüléket az  (üzemi) kapcsolóval, és nyomja meg többször a DISPLAY gombot mindaddig, míg
az órakijelzés vagy az energiatakarékos üzemmód (nincs kijelzés) be nem kapcsol.
 bemutató  energiatakarékos üzemmód (nincs kijelzés)  órakijelzés

DISPLAY
00NASE300HD.indb 5
IV
2009. 05. 14. 18:46:55
FIGYELEM!
A tűzveszély és az
áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki
a készüléket csapadék,
nedvesség hatásának.
A tűzveszély megelőzése
érdekében ne takarja el a készülék
szellőzőnyílásait újságpapírral,
terítővel, függönnyel stb.
Soha ne állítson nyílt lángforrást, pl.
égő gyertyát a készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése
érdekében óvja a készüléket a
cseppenő és fröccsenő víztől, és soha
ne tegyen folyadékkal teli edényt, pl.
virágvázát a készülékre.
Mivel a hálózati dugasszal lehet
áramtalanítani a rendszert, a készüléket
könnyen hozzáférhető hálózati
aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben
bármilyen rendellenességet észlel a
készülék működésében, azonnal húzza
ki a hálózati aljzatból.
A készüléket nem szabad több
oldalról zárt térben elhelyezni és
működtetni (pl. könyvszekrényben
vagy beépített fülkében).
Ne tegye ki az elemeket vagy az
elemeket tartalmazó készüléket
erős hősugárzásnak például
közvetlen napsütésnek, tűznek vagy
hasonlónak.
FIGYELMEZTETÉS
Ha ezzel a készülékkel együtt más
optikai eszközt is használ, növekszik
a szem veszélyeztetettsége.
A készülék besorolása „CLASS
1 LASER” termék (1. osztályú
lézerberendezés). Az ezt tanúsító
jelölés a készülék hátoldalán
található.
Megjegyzés az EU
irányelveket alkalmazó
országok vásárlói számára
Ezt a terméket a Sony Corporation
(Japán, Tokió, 1-7-1 Konan,
Minato-ku) gyártotta. A
termékbiztonsággal és az EMC
irányelvekkel kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH (Németország,
70327 Stuttgart, Hedelfinger
Strasse 61.) a jogosult képviselő.
Kérjük, bármely szervizeléssel
vagy garanciával kapcsolatos
ügyben, a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban
megadott címekhez forduljon.
Feleslegessé vált
elektromos és
elektronikus
készülékek
hulladékként való
eltávolítása
(Használható az Európai Unió
és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy
a csomagolásán azt jelzi, hogy
a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja
le. A feleslegessé vált termékének
helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne,
ha nem követi a hulladékkezelés
helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A
termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta. A fenti előírás erre a
tartozékra is vonatkozik: távvezérlő.
A kimerült
elemek
hulladékként
való eltávolítása
(Használható az
Európai Unió és egyéb
európai országok szelektív
hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a jelölés az elemen vagy annak
csomagolásán arra figyelmeztet,
hogy az elemet ne kezelje háztartási
hulladékként.
Vannak olyan elemek, melyeknél
a fenti szimbólummal együtt
vegyjeleket is feltüntetnek. A higany
(Hg) vagy az ólom (Pb) vegyjelét
akkor tüntetik fel, ha az elem
0,0005%-nál több higanyt vagy
0,004%-nál több ólmot tartalmaz.
Az elemek hulladékként való
elhelyezésének szakszerű módjával
segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladékkezelés helyes módját.
Az anyagok újrahasznosítása
segít a természeti erőforrások
megőrzésében.
Olyan termékek esetén, ahol
biztonsági, hatékonysági és
adatkezelési okok miatt állandó
kapcsolat szükséges a beépített
elemekkel, az elemek eltávolításához
szakember szükséges.
Az elemek szakszerű
hulladékkezelése érdekében a
készülék hasznos élettartamának
végén adja le azt a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító
telepen.
Más típusú elemek esetében
olvassa el az útmutató azon
szakaszát, mely az elemek
szakszerű eltávolítását részletezi. Az
elemeket adja le a használt elemek
számára kijelölt hulladékgyűjtő
helyen. A termék vagy az elemek
újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Csak az európai modellnél
A fülhallgató vagy fejhallgató erős
hangerővel történő alkalmazása
halláskárosodást okozhat.
HU
00NASE300HD.indb 2
2009. 05. 14. 18:46:55
DualDisc (kettős
formátumú) lemezek
A DualDisc elnevezés olyan
kétoldalas lemezeket takar, melyek
egyik oldalán a DVD-lejátszók
által lejátszható tartalom, a másik
oldalukon digitális hanganyag
található. Mivel a hanganyagot
tartalmazó oldal nem felel meg a
Compact Disc (CD) szabványnak,
az ilyen lemezek lejátszása nem
garantált.
Másolásvédelmi
rendszerrel ellátott zenei
lemezek
Ez a készülék a Compact Disc (CD)
szabványnak megfelelő lemezek
lejátszására képes. Napjainkban
egyre több lemeztársaság
másolásvédelemmel ellátott zenei
CD-lemezeket hoz forgalomba.
Kérjük, ne feledje, hogy ezek között
lehetnek olyanok is, melyek nem
felelnek meg a CD-szabványnak,
ezért ezzel a készülékkel nem lehet
lejátszani.
HU
00NASE300HD.indb 3
2009. 05. 14. 18:46:55
A készülék használatba vétele előtt
A merevlemezről
Az önműködő bemutatóról
A merevlemez ütés és rázkódás hatására könnyen
megsérülhet, ezért tartsa be az alábbi óvintézkedéseket. A
részleteket lásd a 72. oldalon.
Ne tegye ki a készüléket erős ütésnek.
Ne mozgassa a készüléket, ha a hálózati vezeték
csatlakoztatva van a hálózati aljzathoz.
Ne használja a készüléket erős rázkódásnak kitett, vagy
nem rögzített helyen.
Felvétel vagy lejátszás közben ne mozgassa a készüléket
és ne húzza ki a tápvezetéket.
Ne próbálja meg saját maga cserélni vagy bővíteni a
merevlemezt, mert ez meghibásodást okozhat.
Ez a készülék úgy van beállítva, hogy a megvásárlást
követő legelső bekapcsoláskor önműködően bemutató
képeket játsszon le. (A kijelző háttérvilágítása bekapcsolva
marad, és a különböző képek megjelenítése a kikapcsolást
követően (készenléti üzemmódban) is folytatódik). A
bemutató kikapcsolásának módját lásd „Az önműködő
bemutató kikapcsolása” című részben (21. oldal).
A merevlemez meghibásodása következtében elveszett
adatok nem állíthatók vissza.
A merevlemezen lévő adatok a normál működés közben is
megsérülhetnek.
A Sony nem nyújt kártérítést a meghibásodott
merevlemez miatti adatvesztésért.
A felvételkészítésről
A felvételkészítés előtt készítsen próbafelvételt,
különösen fontos anyag felvételekor.
A Sony nem nyújt kártérítést a készülék meghibásodása
miatt elmaradt felvétel esetén.
A másolásvédelemről
Az ezzel a készülékkel felvett hanganyag a jogtulajdonos
engedélye nélkül kizárólag személyes célokra használható.
Néhány szó a készülékre telepített
szoftverről („Title Updater”)
Mielőtt használatba venné a készüléket, kérjük olvassa
el a „SONY SZOFTVER VÉGFELHASZNÁLÓI
SZERZŐDÉS” című részt.
A készülék használatba vétele azt jelenti, hogy Ön
elolvasta és elfogadja a végfelhasználói szerződést és
annak feltételeit.
Az útmutatóban használt ábrákról
Az útmutatóban használt ábrák a forgalomba hozás
helyétől függően különbözhetnek. Az ábrák és a kijelzések
eltérhetnek a bemutatottaktól.
Hogyan használja ezt az útmutatót?
Az útmutatóban szereplő magyarázatok és utasítások
főleg a távvezérlőn található kezelőszervekre vonatkoznak,
azonban az ismertetett műveletek a készülék azonos vagy
hasonló elnevezésű gombjaival is végrehajthatók.
A készülék normál használata közben bekövetkező
meghibásodást a Sony a készülék garanciális
feltételeiben meghatározottak szerint javítja, azonban a
Sony nem vonható felelősségre a felvétel vagy lejátszás
sikertelensége, vagy a készülék meghibásodása miatt
fellépő károkért.
HU
00NASE300HD.indb 4
2009. 05. 14. 18:46:55
Tartalomjegyzék
A készülék használatba vétele előtt.................................................................................. 4
A készülék jellemzői............................................................................................................... 8
Kezdeti lépések
A mellékelt tartozékok ellenőrzése . ..............................................................................10
Részegységek és kezelőszervek.......................................................................................11
Távvezérlő.................................................................................................................................... 11
A készülék felülnézete............................................................................................................. 14
A készülék elölnézete.............................................................................................................. 15
Kijelző............................................................................................................................................ 16
A hangsugárzók és az antennák csatlakoztatása.......................................................18
Az önműködő bemutató kikapcsolása..........................................................................21
Az óra beállítása.....................................................................................................................22
Műsorszámok áttöltése és másolása
Néhány szó az áttöltésről és a másolásról....................................................................23
Műsorszámok áttöltése, felvétele a merevlemezre...................................................24
Felvétel audio CD-lemezről................................................................................................... 24
Műsorszámok áttöltése MP3 lemezről, Walkmanről vagy USB-eszközről............ 26
Felvétel FM/AM rádióból, DAB-szolgáltatásról*, vagy a csatlakoztatott külső
készülékről............................................................................................................................ 27
Műsorszámok átmásolása a merevlemezről................................................................28
Az ovális Walkman csatlakozó csatlakoztatása.............................................................. 28
Zeneszámok átmásolása Walkman-re vagy USB-eszközre........................................ 29
Műsorszámok törlése a Walkman-ről vagy az USB-eszközről................................32
* Csak a nagy-britanniai modellnél.
HU
00NASE300HD.indb 5
2009. 05. 14. 18:46:55
Műsorszámok lejátszása
Lejátszás a merevlemezről.................................................................................................33
CD-lejátszás.............................................................................................................................35
Rádió vagy DAB szolgáltatás hallgatása........................................................................37
FM/AM rádióállomás vagy DAB szolgáltatás kiválasztása*....................................... 37
Rádióállomás vagy DAB szolgáltatás tárolása* ............................................................ 38
Zenelejátszás Walkman-ről vagy USB-eszközről........................................................39
Digitális zenelejátszó csatlakoztatása a DMPORT aljzathoz...................................41
Külső eszköz csatlakoztatása (AUDIO IN)......................................................................42
Ismétléses, véletlen sorrendű, programozott lejátszás............................................43
A lejátszási mód kiválasztása................................................................................................ 43
Ismétléses lejátszás.................................................................................................................. 44
Lejátszási program létrehozása (Programozott lejátszás).......................................... 44
Műsorszám keresése............................................................................................................45
A merevlemez műsorszámainak szerkesztése
A címinformációk letöltése................................................................................................46
Albuminformációk átmásolása egy USB memóriaeszközre...................................... 47
Címinformációk keresése a számítógépen...................................................................... 48
A legfrissebb címinformációk áttöltése a készülékre.................................................. 50
A címinformációk módosítása............................................................................................. 50
Szerkesztés...............................................................................................................................52
Címek módosítása.................................................................................................................... 52
Felvételek törlése...................................................................................................................... 53
Szövegbevitel.........................................................................................................................54
A szöveg beírása........................................................................................................................ 55
További beállítások
A kikapcsolás időzítő használata.....................................................................................56
A lejátszás időzítő használata...........................................................................................57
A felvétel időzítő használata..............................................................................................58
A készülék beállításainak módosítása............................................................................59
A kijelző fényerejének módosítása..................................................................................... 59
A kijelzések beállítása.............................................................................................................. 59
A nyelv kiválasztása.................................................................................................................. 60
A rendszer formattálása......................................................................................................61
* Csak a nagy-britanniai modellnél.
HU
00NASE300HD.indb 6
2009. 05. 14. 18:46:55
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás...........................................................................................................................62
Üzenetek...................................................................................................................................... 69
Óvintézkedések, minőségtanúsítás
Óvintézkedések......................................................................................................................72
A CD-lemezekről....................................................................................................................... 73
Minőségtanúsítás..................................................................................................................74
Rendszerkövetelmények.....................................................................................................77
A készülékkel kompatibilis Walkman és USB-modellek..........................................78
Fogalom magyarázat...........................................................................................................79
Tárgymutató............................................................................................................................80
HU
00NASE300HD.indb 7
2009. 05. 14. 18:46:55
A készülék jellemzői
Tárolás
Az audio CD-ről, Walkman-ról, USB-eszközökről, rádióról stb. áttöltött
zeneszámokat a beépített merevlemezen (HDD) tárolhatja.
24. oldal
26. oldal
Merevlemez (HDD)
27. oldal
27. oldal
27. oldal
Lejátszás
A műsorszámokat változatos módon játszhatja le, pl. programozott
sorrendben, véletlen sorrendben stb. 43. oldal
Véletlen sorrendű lejátszás
Programozott lejátszás
Ismétléses lejátszás
HU
00NASE300HD.indb 8
2009. 05. 14. 18:46:56
Másolás
A merevlemezen lévő műsorszámokat átmásolhatja Walkman-re vagy USBeszközre (pl. digitális zenelejátszó vagy USB memória). 28. oldal
Merevlemez (HDD)
További lehetőségek nyílnak meg Ön előtt, ha a készüléket
számítógéphez csatlakoztatja
 Címinformációk betöltése
46. oldal
A legfrissebb címinformációkat letöltheti az Internetről, a Gracenote® Music Recognition
Service adatbázisból, az előretelepített „Title Updater” szoftver és egy USB memória
segítségével.
 Áttöltheti a számítógépen tárolt audiofájlokat
26. oldal
A számítógépen tárolt audiofájlokat egy USB-eszköz segítségével áttöltheti a merevlemezre.
HU
00NASE300HD.indb 9
2009. 05. 14. 18:46:56
Kezdeti lépések
A mellékelt tartozékok ellenőrzése
Ha bármelyik tartozék hiányzik vagy sérült, kérjük,
keresse fel a vásárlás helyét.
 Távvezérlő (1 db)
 Hangsugárzóvezetékek (2 db)
 Hangsugárzótalpak (8 db)
Az alábbi két hangsugárzótalp-készlet egyikét
mellékeltük.
 AA (R6) típusú elem (2 db)
 Ovális csatlakozó Walkmanhez (2 db)
„A” típus
 AM keretantenna (1 db)
„B” típus
 FM huzalantenna (1 db)
Az alábbi három antenna egyikét mellékeltük.
A csatlakozó típusa (A vagy B) a csatlakozó
alján van feltüntetve.
Az „A” és „B” típusú csatlakozóval kompatibilis
Walkman modellek listája a 78. oldalon
olvasható.
 Kezelési útmutató (ez az útmutató)
 VÉGFELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS SONY
SZOFTVERHEZ (az útmutató része)
 DAB huzalantenna (1 db) (csak a nagybritanniai modellnél)
Az alábbi két antenna egyikét mellékeltük.
10HU
00NASE300HD.indb 10
2009. 05. 14. 18:46:56
Részegységek és kezelőszervek
Távvezérlő
SLEEP gomb
A kikapcsolás időzítő beállítása vagy a beállítások
ellenőrzése (56. oldal).
CLOCK/TIMER gombok
Az időzítő vagy az óra beállítása.
SELECT gomb
Az időzítő beállítások megerősítése vagy törlése
(57., 58. oldal).
SET gomb
Az óra vagy az időzítő menü megjelenítése (22.,
57., 58. oldal).
 (üzemi) kapcsoló
A készülék ki- és bekapcsolása.
Üzemmódválasztó gombok
A kívánt üzemmód kiválasztása.
HDD gomb (29., 33. oldal)
WM-PORT/USB gomb (26., 39. oldal)
CD gomb (25., 35. oldal)
TUNER/BAND gomb (27., 37. oldal)
DMPORT gomb (27., 41. oldal)
AUDIO IN gomb (27., 42. oldal)
HDD REC gombok
Felvétel a merevlemezre (HDD).
HDD REC  (felvétel indító) gomb (25. oldal)
HDD REC  (felvételi szünet) gomb (27. oldal)
PLAY MODE és REPEAT gomb
PLAY MODE gomb
Lejátszási mód kiválasztása (43. oldal).
REPEAT gomb
Az ismétlési mód kiválasztása (44. oldal).
11HU
00NASE300HD.indb 11
2009. 05. 14. 18:46:56
TUNING MODE gomb
Hangolási mód kiválasztása (37. oldal).
FM MODE gomb
Sztereó vagy mono vételi mód kiválasztása FM
rádióadó hallgatása közben (38. oldal).
TUNER MEMORY gomb
Rádióállomás vagy DAB szolgáltatás kiválasztása
(csak a nagy-britanniai modellnél) (38. oldal).
DSGX és EQ gomb
DSGX gomb
Dinamikusabb hangzás előállítása (Dynamic
Sound Generator X-tra).
E gomb többszöri megnyomásakor a DSGX
funkció felváltva be- („ON”) vagy kikapcsol
(„OFF”). A gyári beállítás „ON”.
EQ (hangszínbeállító) gomb
A mély- és magashangok beállítása.
Ezzel a gombbal kapcsolja be a „BASS” kijelzést,
majd a  vagy  gombbal állítsa be a
mélyhangokat. Ezt követően kapcsolja be a
„TREBLE” kijelzést, majd a  vagy 
gombbal állítsa be a magashangokat.
Szám-*, betűgombok
Műsorszám kiválasztása lejátszás közben, vagy
szöveg bevitele (33., 54. oldal).
Beprogramozott FM/AM rádióállomás vagy DAB
szolgáltatás kiválasztása (38. oldal).
MUTING gomb
A hang némítása.
VOLUME+* és VOLUME− gomb
A hangerő beállítása.
Csillaggal (*) jelöljük azokat a gombokat,
melyeken tapintható kiemelkedés
található („5”-ös számgomb és a
VOLUME + gomb).
12HU
00NASE300HD.indb 12
2009. 05. 14. 18:46:56
SEARCH gomb
Keresési üzemmódba kapcsolás HDD, CD vagy
WM-PORT/USB üzemmódban (45. oldal).
DIMMER gomb
A kijelző fényerejének beállítása (59. oldal).
Menüvezérlő gombok
A menüpontok kiválasztása és a beállítások bevitele.
, ,  és  gomb
Menüpont kiválasztása vagy egy beállítás
módosítása.
ENTER gomb
Egy beállítás bevitele.
OPTIONS gomb
Az Option menü megjelenítése (25., 36., 52., 60.
oldal). A menüpontok a kiválasztott üzemmódtól
függően változnak.
BACK gomb
Visszalépés az előző kijelzésre (32., 34., 53. oldal).
TUNE + • TUNE −, •  és
+•
−
gomb
TUNE + és TUNE − gomb
A vételi frekvencia beállítása (37. oldal).
 és  gomb
Ugrás a műsorszám elejére (33. oldal).
− gomb
 + és
Album vagy mappa kiválasztása (33. oldal).
Vezérlőgombok
Az alapfunkciók vezérlése mindegyik
üzemmódban.
 (lejátszás) gomb*
 (keresés vissza) és  (keresés előre) gomb
 (szünet) gomb
 (állj) gomb
DISPLAY gomb
A kijelzett információk (lejátszási idő, óra,
bemutató stb.) kiválasztása (21., 33., 36., 40., 53.
oldal).
Csillaggal (*) jelöljük azokat a gombokat,
melyeken tapintható kiemelkedés
található (a vezérlőgombok közül a 
(lejátszás) gomb).
13HU
00NASE300HD.indb 13
2009. 05. 14. 18:46:57
A készülék felülnézete
A „Walkman” (WM-PORT) ovális
csatlakozójához illeszkedő aljzat
A készülékhez mellékelt vagy külön
megvásárolható „Walkman” (28. oldal) ovális
csatlakozójához illeszkedő aljzat.
Kijelző (16. oldal)
Üzemmódválasztó gombok
Az üzemmód kiválasztására szolgál.
HDD gomb (29., 33. oldal)
WM-PORT/USB gomb (26., 39. oldal)
CD gomb (25., 35. oldal)
TUNER/BAND gomb (27., 37. oldal)
DMPORT gomb (27., 41. oldal)
AUDIO IN gomb (27., 42. oldal)
SEARCH gomb
Keresési üzemmódba kapcsolás HDD, CD vagy
WM-PORT/USB üzemmódban (45. oldal).
Funkciógombok
Az alapfunkciók vezérlése mindegyik
üzemmódban.
 (lejátszás/szünet) gomb
 (állj) gomb
 (üzemi) kapcsoló és STANDBY jelző
 (üzemi) kapcsoló
A készülék be- és kikapcsolása.
STANDBY jelző
Akkor világít, ha a készülék ki van kapcsolva.
BACK gomb
Visszalépés az előző képernyőre vagy a
rendszer formázása (32., 34., 53., 61. oldal).
Menüvezérlő gombok, •  és
TUNE+ • TUNE− gombok
A menüpontok kiválasztása és a beállítások
bevitele.
, ,  és  gombok
Menüpont kiválasztása vagy egy beállítás
módosítása.
ENTER gomb
Egy beállítás bevitele.
 és  gombok
Keresés gyorsított lejátszással hátra és előre
(33. oldal).
TUNE + és TUNE − gombok
A vételi frekvencia beállítása (37. oldal).
14HU
00NASE300HD.indb 14
2009. 05. 14. 18:46:57
DIMMER gomb
A kijelző fényereje (59. oldal).
HDD REC gomb
Felvétel a merevlemezre vagy a rendszer
formázása (25., 61. oldal).
TRANSFER gomb
Műsorszámok másolása USB-eszközre vagy
Walkmanre (30. oldal).
TITLE UPDATE gomb
A címfrissítő (Title Update) funkció
bekapcsolása (47. oldal).
A nagy-britanniai modellnél
DAB AUTO SCAN/TITLE UPDATE gomb
DAB AUTO SCAN gomb
DAB üzemmódban a DAB szolgáltatások
önműködő keresése (20. oldal).
OPTIONS gomb
Az Option menü megjelenítése (25., 36., 52.,
60. oldal).
A menüpontok a kiválasztott üzemmódtól
függően változnak.
A készülék elölnézete
 (fejhallgató) aljzat
Fejhallgató csatlakoztatásához.
AUDIO IN aljzat
Külső készülék audiokimenetének
csatlakoztatásához (42. oldal).
Lemeztálca
CD-lemez behelyezéséhez (35. oldal).
Távvezérlés érzékelő
CDHDD ONE-TOUCH REC gomb
A CD-lemez nagysebességű másolása a
merevlemezre (24. oldal).
VOLUME szabályozó
A hangerő beállítása.
 (USB) aljzat
USB-eszköz vagy Walkman csatlakoztatása
(26., 39. oldal).
 gomb
A lemeztálca nyitása, zárása (35. oldal).
15HU
00NASE300HD.indb 15
2009. 05. 14. 18:46:57
Kijelző
DSGX jelző
Akkor világít, ha a DSGX funkció be van
kapcsolva (12. oldal).
Időzítő jelzők
SLEEP
Akkor világít, ha beállította a kikapcsolás
időzítőt (56. oldal).
REC
Akkor világít, ha beállította a felvétel időzítőt
(58. oldal).
PLAY
Akkor világít, ha beállította a lejátszás
időzítőt (57. oldal).
TAG jelző
Akkor világít, ha az éppen lejátszott
műsorszám ID3 adatait kijelzi a készülék.
WM-PORT jelző
Akkor világít, ha Walkmant csatlakoztatott a
WM-PORT aljzathoz (26., 39. oldal).
USB jelző
Akkor világít, ha Walkmant vagy USB-eszközt
csatlakoztatott az (USB) aljzathoz (26.,
39., 47. oldal). (Az USB jelző nem világít,
ha a Walkmant a WM-PORT aljzathoz
csatlakoztatja.)
Lejátszási mód jelzők
A pillanatnyi lejátszási módot jelzik (43. oldal).
Rádióvétel jelzők
A pillanatnyi rádióvételi módot, funkciót jelzik
(37. oldal).
Szöveges információ
Folyamatjelző és szöveges információk, pl.
műsorszámcím, albumcím vagy üzemmódnév
megjelenítése.
16HU
00NASE300HD.indb 16
2009. 05. 14. 18:46:57
17HU
00NASE300HD.indb 17
2009. 05. 14. 18:46:57
A hangsugárzók és az antennák csatlakoztatása
Hangsugárzóvezetékek
Nyomja le a csatlakozó aljánál lévő fület, és helyezze be
a megfelelő hangsugárzóvezetéket: a piros vonallal jelölt
vezetéket a + csatlakozóhoz, a jelölés nélküli vezetéket a
– csatlakozóhoz kell csatlakoztatni.
Győződjön meg róla, hogy a vezetékek fémes része (nem
a műanyag szigetelőhüvely) megfelelően csatlakozik-e a
hangsugárzó-csatlakozóhoz.
Egyeztesse a SPEAKER csatlakozókon lévő kiemelkedéseket a megfelelő hangsugárzóvezetékekkel, és ütközésig
tolja be a vezetékeket a SPEAKER aljzatokba.
Megjegyzés
Ehhez a készülékhez kizárólag a mellékelt hangsugárzókat szabad
csatlakoztatni.
Hálózati vezeték
A hálózati vezetéket a többi vezeték csatlakoztatása után csatlakoztassa a hálózati aljzathoz.
Ha a csatlakozódugasz nem illeszthető be
a hálózati aljzatba, távolítsa el a mellékelt
csatlakozódugasz átalakítót (csak az átalakítóval
felszerelt modellek esetén).
Amikor a megvásárlás után először csatlakoztatja a
készüléket a hálózathoz önműködően megjelenik
a bemutató. (Alapértelmezett érték szerint a
bemutató a kikapcsolt készüléken is megjelenik.)
A bemutató kikapcsolásának módját lásd „Az
önműködő bemutató kikapcsolása” című részben
(21. oldal).
DAB huzalantenna (csak a nagy-britanniai modellnél)
vagy
18HU
Ezt az oldalát
csatlakoztassa
00NASE300HD.indb 18
Külön megvásárolható kültéri DAB antennával jobb
DAB vételt és hangminőséget érhet el. A mellékelt
DAB huzalantenna használata csak átmeneti ideig
javasolt, amíg felszereli a külön megvásárolható
kültéri DAB antennát.
A külön megvásárolható kültéri DAB antenna
felszereléséhez F-típusú dugasszal ellátott 75  -os
koaxiális vezeték szükséges (külön megvásárolható).
2009. 05. 14. 18:46:57
Az ábrákon szereplő modell külső megjelenése eltérhet az Ön országában kapható készülékétől.
FESZÜLTSÉGVÁLASZTÓ
A feszültségváltóval ellátott modellek esetén állítsa be a feszültségváltót
(VOLTAGE SELECTOR) a helyi viszonyoknak megfelelően.
* Brazil modell: 127 V vagy 220 V.
DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)
DIGITAL MEDIA PORT illesztő csatlakoztatásához, a digitális
audiolejátszó műsorszámainak lejátszásához (41. oldal).
AM keretantenna
Keressen olyan helyet, és helyzetet, amely jó vételi
minőséget biztosít, és így helyezze el az antennát.
Zaj kialakulásának elkerülése érdekében az
AM keretantennát a készüléktől és egyéb külső
berendezésektől távol helyezze el.
FM huzalantenna
vagy
vagy
A barna színű oldalát
csatlakoztassa.
Keressen olyan helyet, és helyzetet, amely jó vételi minőséget biztosít, és így helyezze el
az antennát.
A külső antenna csatlakoztatásához használjon a kereskedelemben
Kültéri
kapható 75  koaxiális vezetéket.
antenna
Megjegyzés
Helyezze távolabb az FM és AM antennát a hangsugárzó-, a hálózati csatlakozóés az USB-vezetékektől a zajos vétel megelőzése érdekében.
19HU
00NASE300HD.indb 19
2009. 05. 14. 18:46:57
Elemek behelyezése a távvezérlőbe
Az önműködő DAB keresés futtatása
Csúsztassa el és távolítsa el az elemtartó fedelet,
majd helyezze be a 2 db mellékelt AA (R6) típusú
elemet, először a  pólust beillesztve, ügyelve az
alábbi ábrán látható polaritásra.
Ha a távvezérlő már nem működteti a készüléket,
cserélje ki mindkét elemet.
Amikor a megvásárlás után először kapcsolja be
a készüléket, önműködően megkezdődik a DAB
szolgáltatások keresése, és a készülék létrehozza
az elérhető szolgáltatások listáját. Ha a DAB
keresést később szeretné újból lefuttatni, tegye a
következőket.
Ez a funkció csak a nagy-britanniai modellnél
elérhető.
1
2
Megjegyzések
Az elemek szakszerűtlen kezelése szivárgást vagy
robbanást okozhat. Tartsa be az alábbi előírásokat:
—Az elemek behelyezésekor ügyeljen a megfelelő
+ és − polaritásra.
—Ne használjon együtt új és régi, vagy eltérő gyártótól
származó elemeket.
—A szárazelemeket tilos feltölteni.
—Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt,
vegye ki az elemeket.
—Ha kifolyt az elektrolit, törölje szárazra az elemtartót
és helyezzen be új elemeket.
Ne irányítsa a készülék távvezérlés érzékelőjét erős
fényforrás, például közvetlen napfény vagy lámpa
felé. Ellenkező esetben a távvezérlő működésében
üzemzavar keletkezhet.
Átlagos használat mellett a távvezérlő legalább 6
hónapig működik az elemekkel. Ha a távvezérlő már
nem működteti a készüléket, cserélje ki mindkét elemet.
Nyomja meg a készülék DAB AUTO
SCAN gombját.
Az „Auto Scan?” és a „Push ENTER” felirat
váltakozik a kijelzőn.
Nyomja meg az ENTER gombot.
A keresés megkezdődik. Az „Auto Scan”
megjelenik.
Az elérhető DAB szolgáltatások számától
függően a keresés több percig is tarthat.
Amikor a keresés befejeződik, az elérhető
szolgáltatások listája megjelenik.
Megjegyzések
Ha az adott körzetben nincs DAB műsorszórás, a „No
Service” jelenik meg.
DAB keresés közben ne nyomjon meg egyetlen gombot
sem a távvezérlőn. A keresés félbeszakad, és a lista nem
lesz teljes. Ilyen esetben futtassa újra a DAB keresést.
Ha elköltözik, a fenti műveletet ismét végre kell hajtania
az új körzetben fogható állomások behangolásához.
A fenti művelettel a korábban tárolt beállítások
törlődnek.
Mielőtt kihúzná a DAB antennát, ellenőrizze, hogy a
készülék ki van-e kapcsolva. Ellenkező esetben a tárolt
DAB beállítások törlődhetnek.
Ez a készülék nem támogatja az adat-alapú
szolgáltatásokat.
A hangsugárzótalpak felszerelése
A biztonság fokozása, és az elmozdulás
megakadályozása érdekében erősítse fel a
hangsugárzókra a mellékelt csúszásgátló talpakat.
vagy
20HU
00NASE300HD.indb 20
2009. 05. 14. 18:46:58
Az önműködő bemutató kikapcsolása
Gyári beállítás szerint a készülék kijelzőjén
kikapcsolt állapotban is önműködően megjelenik a
bemutató kijelzés.
Az önműködő bemutató bekapcsolásához tegye a
következőket.
ki a készüléket az 
1 Kapcsolja
(üzemi) kapcsolóval.
A készenlét jelző világít.
Ha most először kapcsolja be a készüléket,
és a bemutató megkezdődik, ugorjon a 2.
lépésre.
meg többször a DISPLAY
2 Nyomja
gombot mindaddig, míg az
órakijelzés helyén a (–– : ––) kijelzés
vagy az energiatakarékos üzemmód
(nincs kijelzés) meg nem jelenik.
A DISPLAY gomb többszöri megnyomásakor a
kijelzőn az alábbi információk váltják egymást:
Bemutató Energiatakarékos üzemmód
(nincs kijelzés)  Óra  Bemutató  ...
(: gyári beállítás).
Ha az órát vagy az energiatakarékos kijelzési
módot választja ki, a bemutató kikapcsol. (Az
órakijelzés 8 másodpercig megjelenik, majd
kialszik.)
Ha bekapcsolja a bemutató funkciót, az alábbi
esetekben a bemutató kijelzések önműködően
megjelennek:
Ha kikapcsolja a készüléket.
Ha bekapcsolt állapotban 15 percig
semmilyen műveletet nem végez (csak
HDD, CD vagy WM-PORT/USB
üzemmódban).
21HU
00NASE300HD.indb 21
2009. 05. 14. 18:46:58
Az óra beállítása
Állítsa be pontosan az órát a funkciók megfelelő
működéséhez. Az órát az alábbi eljárással állíthatja
be.
CLOCK/TIMER SET
 (üzemi)
kapcsoló
//ENTER
be a készüléket a 
1 Kapcsolja
(üzemi) kapcsolóval.
meg a CLOCK/TIMER SET
2 Nyomja
gombot.
Megjelenik az órabeállító kijelzés, és az óra
kijelzés villog.
Ha a kijelzőn az óra/időzítő beállító menü
jelenik meg, a / gombbal válassza ki a
„CLOCK SET” opciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
/ gombbal állítsa be az órát, és
3 Anyomja
meg az ENTER gombot.
4 Hasonló módon állítsa be a percet is.
A hálózati vezeték kihúzása és áramszünet
esetén az óra beállításai elvesznek.
22HU
00NASE300HD.indb 22
2009. 05. 14. 18:46:58
Műsorszámok áttöltése és másolása
Néhány szó az áttöltésről és a másolásról
A készülék lehetővé teszi a műsorszámok áttöltését a merevlemezre különféle műsorforrásokról, és az
áttöltött adatok kezelését.
A műsorszámokat átmásolhatja Walkmanre és USB-eszközre.
Kérjük ne feledje, hogy CD-lemezről vagy rádióból nem másolhat műsorszámokat közvetlenül a
Walkmanre vagy USB-eszközre. Ehhez először át kell töltenie vagy fel kell vennie a műsorszámokat a
merevlemezre, majd onnan kell átmásolni a Walkmanre vagy az USB-eszközre.
A kompatibilis Walkman modelleket és USB-eszközöket lásd a 78. oldalon.
Műsorszámok áttöltése vagy felvétele a merevlemezre
Audio CD
Walkman
Walkman,
USB-eszköz
FM/AM/DAB*
Külső készülék
(AUDIO IN)
Merevlemez
(HDD)
USB-eszköz
Digitális zenelejátszó (DMPORT)
* Csak a nagy-britanniai modellnél.
Műsorszámok átmásolása a merevlemezről
23HU
00NASE300HD.indb 23
2009. 05. 14. 18:46:58
Műsorszámok áttöltése, felvétele a merevlemezre
Felvehet vagy áttölthet műsorszámokat CDlemezről, rádióműsorból, a csatlakoztatott külső
készülékből (DMPORT/AUDIO IN) vagy USBeszközről.
A készülék elölnézete
CD
HDD REC 
HDD REC 

CDHDD
ONE-TOUCH REC
Felvétel audio CD-lemezről
A műsorszámokat önműködően MP3 formátumúvá alakítja át a készülék, 128 kbps bitsűrűséggel.
////
ENTER
OPTIONS

A készülék felülnézete
meg a  gombot, és
1 Nyomja
helyezzen egy lemezt a lemeztálcára
(35. oldal).
A CD címinformációit önműködően betölti a
memóriából a készülék.
Ha az adott CD-hez még nincsenek tárolt
címinformációk, a cím nem jelenik meg.
meg a CDHDD ONE2 Nyomja
TOUCH REC gombot a készüléken.
A beállított felvételi sebességtől (25.
oldal) függetlenül a készülék a teljes CD-t
nagysebességgel másolja át. Nagysebességű
másolás közben a hang nem hallható. Amikor a
felvétel befejeződik, a másolás önműködően leáll.

////
ENTER
OPTIONS
HDD REC
Üzemmódválasztó gombok
(WM-PORT, USB, CD, TUNER, BAND,
DMPORT, AUDIO IN)
Hasznos tudnivaló
Bármilyen üzemmódban is működik a készülék, a
CDHDD ONE-TOUCH REC gomb megnyomásakor
azonnal megkezdődik a CD nagysebességű átmásolása a
merevlemezre.
24HU
00NASE300HD.indb 24
2009. 05. 14. 18:46:58
A felvétel megszakítása
Csak a kívánt műsorszámok felvétele
Nyomja meg a  gombot.
Lejátszási program létrehozásával kiválogathatja
a kívánt műsorszámokat. A programot a
felvételkészítés megkezdése előtt kell létrehozni
(44. oldal).
Egyetlen műsorszám felvétele
1
2
3
Nyomja meg a  gombot, helyezzen
egy lemezt a lemeztálcára, majd
kapcsoljon CD üzemmódba a CD
gombbal (35. oldal).
Nyomja meg a HDD REC  gombot.
A / gombbal válassza ki a kívánt
műsorszámot, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A felvételi sebesség kiválasztása
Beállíthatja a HDD REC gombbal indított
felvétel sebességét. A felvételi sebesség beállítását a
felvételkészítés megkezdése előtt kell végrehajtani.
2
3
4
2
A készülék felvételi készenléti üzemmódba
kapcsol.
A felvétel megkezdődik.
Ha az „All Track” opciót választja, a lemez
összes műsorszámát felveszi a készülék.
1
1
Kapcsoljon CD üzemmódba a CD
gombbal.
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
A / gombbal válassza ki a „REC
Speed” opciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A / gombbal válassza ki a „Normal
Speed” vagy „High Speed” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Normal Speed
 High Speed
(: gyári beállítás)
A felvétel normál sebességgel
történik. Ennél a sebességnél
a hang hallható felvétel
közben.
A normálisnál négyszer
gyorsabb felvételi sebesség.
Ennél a sebességnél a hang
nem hallható felvétel közben.
3
4
Kapcsoljon CD üzemmódba a CD
gombbal.
Kövesse a „Lejátszási program
létrehozása (Programozott lejátszás)”
című műveletsor 1–4. lépéseket (44.
oldal).
Nyomja meg a HDD REC  gombot.
A / gombbal válassza ki az „All
Step” opciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
Megjegyzések
CD-lemezről történő felvételkor a készülék erősebb zajt
és rezgést bocsáthat ki, mint CD-lejátszás közben. Ennek
oka a lemez felvételkor alkalmazott nagyobb forgási
sebessége, nem pedig meghibásodás. A zaj és rezgés
mennyisége a CD-lemez típusától függően változhat.
Ha a szöveges információ olyan karaktert is tartalmaz,
melyet a készülék nem képes megjeleníteni, a („_”)
jelenik meg a helyén.
Ha olyan audioadatokat vesz fel, melyek nem
rendelkeznek műsorszám-jelöléssel (pl. élő
koncertfelvétel), a készülék önműködően elhelyezi a
műsorszám-jelöléseket, és az így létrehozott szakaszok
közé több másodperces üres részt szúr be.
Hasznos tudnivalók
Ha a címinformációk nem találhatók vagy helytelenek,
a „Title Updater” szoftver segítségével töltse le a
műsorszámhoz tartozó legfrissebb címinformációkat
(46. oldal). A címadatokat szerkesztheti is (a készülék
az ábécé betűit, számokat és szimbólumokat támogat)
(52. oldal).
Ha csupán egyetlen műsorszámot tölt át, a készülék az
alábbi könyvtárban tárolja azt a merevlemezen.
„(Favorite)” mappa az előadók könyvtárában 
„REC 1” mappa az albumok könyvtárában 
„műsorszámcím” a műsorszámok könyvtárában.
25HU
00NASE300HD.indb 25
2009. 05. 14. 18:46:58
Műsorszámok áttöltése MP3
lemezről, Walkmanről vagy
USB-eszközről
Az MP3 lemezen, Walkmanen vagy az USBeszközön tárolt műsorszámokat áttöltheti a
merevlemezre (HDD). Áttöltés közben a hang nem
hallható.
A merevlemezre áttöltött műsorszámok eredeti
hangformátuma, bitsűrűsége és címinformációi
nem változnak.
A készülékre az alábbi hangformátumok áttöltése
lehetséges.
MP3 („.mp3”)
WMA („.wma”)
AAC („.m4a”, „.mp4”*)
* Erre a készülékre csak audiofájlok tölthetők át.
Videofájlok nem tölthetőek át.
1
Készítse elő a készüléket a felvételre.
Válassza ki az áttöltési műsorforrásnak
megfelelő üzemmódot.
Ha MP3 lemez műsorszámait tölti át:
Kapcsoljon CD üzemmódba a CD gombbal,
és helyezzen be egy lemezt (35. oldal).
Ha Walkman műsorszámait tölti át:
A WM-PORT, USB gombbal kapcsoljon
WM-PORT, USB üzemmódba, és
csatlakoztassa a Walkmant a készülék WMPORT aljzatához (28. oldal).
A WM-PORT, USB gombbal kapcsoljon
WM-PORT, USB üzemmódba, és
csatlakoztassa a Walkmant a készülék
(USB) aljzatához.
Ha egy USB-eszköz műsorszámait tölti át:
A WM-PORT, USB gombbal kapcsoljon WMPORT, USB üzemmódba, és csatlakoztassa az
USB-eszközt a készülék (USB) aljzatához.
ki az áttölteni kívánt
2 Válassza
albumot, mappát vagy műsorszámot.
Ha a kiválasztott adathordozó teljes tartalmát
szeretné áttölteni, ugorjon a 3. lépésre.
/ gombbal válasszon egy
4 Aopciót.
Ha a kiválasztott adathordozó teljes
tartalmát szeretné áttölteni:
Válassza az „All Folder” opciót.
Ha csak egy mappát szeretne áttölteni:
Válassza az „All Track” opciót.
Ha csak egy műsorszámot szeretne
áttölteni:
Ellenőrizze, hogy a megfelelő műsorszámot
választotta-e ki.
5 Nyomja meg az ENTER gombot.
Az áttöltés megkezdődik.
A címinformációk szintén áttöltésre kerülnek.
Az áttöltés megszakítása
Nyomja meg a  gombot.
Megjegyzés
A pillanatnyi nyelvtől függően előfordulhat, hogy nem
minden karakter áttöltése lehetséges.
Hasznos tudnivalók
Ha a számítógépen tárolt műsorszámokat szeretné
áttölteni, először másolja a műsorszámokat egy
USB-eszközre, majd onnan töltse át a készülék
merevlemezére.
Ha csupán egyetlen műsorszámot tölt át, a készülék az
alábbi könyvtárban tárolja azt a merevlemezen.
„(Favorite)” mappa az előadók könyvtárában 
„REC 1” mappa az albumok könyvtárában 
„műsorszámcím” a műsorszámok könyvtárában.
A Walkman vagy az USB-eszköz
leválasztása a készülékről
1
2
3
A WM-PORT, USB gombbal kapcsoljon WM-PORT, USB üzemmódba.
Tartsa nyomva a  gombot
mindaddig, míg a „Device Stop” meg
nem jelenik a kijelzőn.
Húzza ki a Walkmant vagy az USBeszközt a készülékből.
3 Nyomja meg a HDD REC  gombot.
A készülék áttöltési készenléti állapotba
kapcsol.
26HU
00NASE300HD.indb 26
2009. 05. 14. 18:46:58
A memóriaegység kiválasztása az
USB-eszközön
Lehetnek olyan USB-eszközök, melyeknél az áttöltés
előtt ki kell választani azt a memóriaegységet
(például beépített memória vagy memóriakártya),
melyen a kívánt mappa vagy műsorszám található.
Az alábbiak szerint kell eljárni.
A kompatibilis USB-eszközök listáját lásd a 78.
oldalon.
1
2
3
4
A WM-PORT, USB gombbal kapcsoljon WM-PORT, USB üzemmódba,
és csatlakoztassa az USB-eszközt a
készülék (USB) aljzatához.
Ha a Walkmant a WM-PORT aljzathoz
csatlakoztatta, válassza le onnan.
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
A / gombbal válassza ki a
„Memory Select” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Hajtsa végre a „Műsorszámok
áttöltése MP3 lemezről, Walkmanről
vagy USB-eszközről” című részben
ismertetett műveletsort a 2. lépéstől
(26. oldal).
Felvétel FM/AM rádióból,
DAB-szolgáltatásról*, vagy
a csatlakoztatott külső
készülékről
Felvételt készíthet a rádió műsoráról, egy DABszolgáltatásról* vagy a csatlakoztatott külső
készülékről. A műsorszámokat önműködően
MP3 formátumúvá alakítja át a készülék, 128 kbps
bitsűrűséggel.
* Csak a nagy-britanniai modellnél.
1 Készítse elő a készüléket a felvételre.
Válassza ki a felvételi műsorforrásnak
megfelelő üzemmódot.
Ha FM/AM rádióműsort vagy DABszolgáltatást* szeretne felvenni:
A TUNER/BAND gombbal kapcsoljon
FM/AM/DAB üzemmódba, és hangolja be a
megfelelő rádióadót vagy DAB-szolgáltatást
(37. oldal).
Ha külső készülékről szeretne felvenni
(DMPORT):
A DMPORT gombbal kapcsoljon DMPORT
üzemmódba, és csatlakoztassa a külső eszközt
a DMPORT aljzathoz (41. oldal).
Ha külső készülékről szeretne felvenni
(AUDIO IN):
Az AUDIO IN gombbal kapcsoljon AUDIO
IN üzemmódba, és csatlakoztassa a külső
eszközt az AUDIO IN aljzathoz (42. oldal).
2 Nyomja meg a HDD REC  gombot.
A felvétel megkezdődik.
A készülék 60 perces időközönként
önműködően műsorszám-jelölést helyez el.
A felvétel megszakítása
Nyomja meg a  gombot.
A felvétel szüneteltetése
Nyomja meg a HDD REC  gombot.
Amikor a felvételt folytatja, a készülék elhelyez egy
műsorszám-jelölést, és létrejön egy új műsorszám.
Hasznos tudnivalók
A készülék a HDD REC  gomb minden egyes
megnyomásakor elhelyez egy műsorszám-jelölést.
Műsorszám jelölést csak a legalább 4 másodperc
hosszúságú felvételeken lehet elhelyezni.
A merevlemezre felvett adatok elnevezése a következők
szerint történik.
Felvételi
forrás
Előadó
könyvtár
Album
könyvtár*1
Műsorszám
könyvtár*2
FM
(TUNER
FM)
(vételi
frekvencia)
MHz
Track01
AM
(TUNER
AM)
(vételi
frekvencia)
kHz
Track01
DAB
(TUNER
DAB)
(szolgáltatás
neve)
Track01
DMPORT
(DMPORT) DMPORT
0001*2
Track01
AUDIO
IN
(AUDIO)
Track01
AUDIO
0001*2
*1FM, AM és DAB felvételek esetén egy-egy mappában
legfeljebb 99 műsorszám tárolható. A 100. és az ezt
követő műsorszámok egy új mappában tárolódnak,
melynek nevéhez egy sorszám adódik.
(Például: 87,5 MHz (0002))
DMPORT és AUDIO IN felvételek esetén minden
felvétel új mappában tárolódik.
*2A címhez hozzáadott sorszám attól függ, hány
alkalommal történt felvételkészítés az adott
műsorforrásról.
27HU
00NASE300HD.indb 27
2009. 05. 14. 18:46:58
Műsorszámok átmásolása a merevlemezről
A merevlemezen (HDD) lévő zeneszámokat
átmásolhatja Walkmanre vagy USB-eszközre. A
kompatibilis Walkmanokat és USB-eszközöket lásd
a 78. oldalon.
Az ovális Walkman csatlakozó
csatlakoztatása
////
ENTER
Az ábrán az „A” típusú csatlakozó látható.
A WM-PORT csatlakozóval ellátott Walkman
készülékeket csatlakoztathatja a készülék felső
részén lévő WM-PORT aljzathoz.
Az „A” és „B” típusú csatlakozóval kompatibilis
Walkman modelleket lásd a 78. oldalon.
alábbi ábrának megfelelően
1 Az
távolítsa el a WM-PORT csatlakozó
fedelét.

Üzemmódválasztó (HDD)
WM-PORT


TRANSFER
////ENTER
Nyomja meg a WM-PORT aljzat fedelén lévő „PUSH” jelzésű
részt, és vegye le a fedelet.
28HU
00NASE300HD.indb 28
2009. 05. 14. 18:46:59
alábbi ábra szerint csatlakoztassa
2 Az
az ovális Walkman csatlakozót.
Zeneszámok átmásolása
Walkmanre vagy USBeszközre
a Walkmant vagy az
1 Csatlakoztassa
USB-eszközt a készülékhez.
Ha Walkmanre tölt át műsorszámokat:
Az alábbi lehetőségek közül választhat.
Csatlakoztassa a Walkmant a készülék
WM-PORT aljzatához.
Csatlakoztassa a Walkmant a készülék
előlapján lévő (USB) aljzathoz.
Illessze a WM-PORT aljzaton lévő bemélyedést a
csatlakozó bal oldalán lévő kiemelkedéshez.
Az ovális Walkman csatlakozó eltávolításához
kövesse az 1. lépésben leírtakat.
Ha USB-eszközre tölt át
műsorszámokat:
Csatlakoztassa az USB-eszközt a készülék
előlapján lévő (USB) aljzathoz.
Ellenőrizze, hogy a Walkman vagy az USBeszköz biztosan csatlakozik-e.
A csatlakoztatás részleteit lásd a Walkman
vagy az USB-eszköz kezelési útmutatójában.
Ha egy-egy készüléket csatlakoztat a
WM-PORT és az (USB) aljzathoz, a
WM-PORT aljzathoz csatlakoztatott
készülék élvez elsőbbséget. Ha az (USB)
aljzathoz csatlakoztatott eszközt szeretné
kiválasztani, húzza ki a WM-PORT aljzathoz
csatlakoztatott eszközt.
Megjegyzések
 Amíg a Walkman saját adatbázisát frissíti, ne
csatlakoztassa a Walkmant a készülékhez.
 Hosszabb időt is igénybe vehet a csatlakoztatott
Walkman vagy USB-eszköz felismerése.
HDD gombbal kapcsoljon HDD
2 Aüzemmódba.
ki az áttölteni kívánt elemet
3 Válassza
(album vagy műsorszám).
Ha a merevlemez teljes tartalmát szeretné
áttölteni, ugorjon a 4. lépésre.
29HU
00NASE300HD.indb 29
2009. 05. 14. 18:46:59
meg a TRANSFER gombot a
4 Nyomja
készüléken.
A készülék készenléti állapotba kapcsol.
A memóriaegység kiválasztása az
USB-eszközön
Lehetnek olyan USB-eszközök, melyeknél az áttöltés
előtt ki kell választani azt a memóriaegységet
(például beépített memória vagy memóriakártya),
melyen a kívánt mappa vagy műsorszám található.
Az alábbiak szerint kell eljárni.
A kompatibilis USB-eszközök listáját lásd a 78.
oldalon.
1
/ gombbal válasszon egy
5 Aopciót.
Ha a kiválasztott album összes
műsorszámát szeretné áttölteni:
Válassza az „All Track” opciót.
Ha csak a kiválasztott műsorszámot
szeretné áttölteni:
Ellenőrizze, hogy a kívánt műsorszám vane kiválasztva.
6 Nyomja meg az ENTER gombot.
Az áttöltés megkezdődik.
Az áttöltés megszakítása
Nyomja meg a  gombot.
Ha megszakítja a másolást, elképzelhető, hogy a
másolás leállása csak kis idő múlva történik meg.
A Walkman vagy az USB-eszköz
leválasztása a készülékről
1
2
3
A WM-PORT, USB gombbal kapcsoljon WM-PORT, USB üzemmódba.
Tartsa nyomva a  gombot
mindaddig, míg a „Device Stop” meg
nem jelenik a kijelzőn.
Húzza ki a Walkmant vagy az USBeszközt a készülékből.
2
3
4
A WM-PORT, USB gombbal kapcsoljon WM-PORT, USB üzemmódba,
és csatlakoztassa az USB-eszközt a
készülék (USB) aljzatához.
Ha a Walkmant a WM-PORT aljzathoz
csatlakoztatta, válassza le onnan.
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
A / gombbal válassza ki a
„Memory Select” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Hajtsa végre a „Zeneszámok
átmásolása Walkmanre vagy USBeszközre” című részben ismertetett
műveletsort a 2. lépéstől (29. oldal).
Hasznos tudnivalók
Ha olyan műsorszámot tölt át a Walkmanre, mely
rendelkezik ID3-mező adatokkal, az ID3-mező tartalma
címként fog megjelenni a Walkman kijelzőjén. Ha
helytelen ID3-mező információkkal találkozik, az alábbi
módszerek egyikével frissítse az információkat és csak
azután töltse át az audioadatokat a Walkmanre.
A „Title Updater” szoftverrel frissítse a címinformációkat (49. oldal).
Másolja át újra az audio CD-lemezt a merevlemezre.
Amikor a CD-t behelyezi, a „Title Data Searching”
címkeresés eredménye megjelenik (35. oldal). Válassza
ki a „No Match” opciót, és másolja a CD tartalmát
a merevlemezre. Másolás után a névszerkesztési
funkcióval létrehozhatja a kívánt címeket (52. oldal).
Ha a műsorszám nem rendelkezik ID3-mező adatokkal,
műsorszámnév és az albumnév címként jelenik meg a
Walkmanon.
Megjegyzések
Adatátvitel közben ne válassza le a Walkmant vagy az
USB-eszközt. Ellenkező esetben a Walkman vagy az
USB-eszköz adatai megsérülhetnek.
Ha a Walkmant vagy az USB-eszközt az (USB)
aljzathoz csatlakoztatja, a csatlakoztatáshoz ne
használjon USB-elosztót (hubot).
30HU
00NASE300HD.indb 30
2009. 05. 14. 18:46:59
Csak a kívánt műsorszámok áttöltése
Lejátszási program létrehozásával kiválogathatja
a kívánt műsorszámokat. A programot az áttöltés
megkezdése előtt kell létrehozni (44. oldal).
1
2
3
4
Kapcsoljon HDD üzemmódba a HDD
gombbal.
Kövesse a „Lejátszási program
létrehozása (Programozott lejátszás)”
című műveletsor 1–4. lépéseket (44.
oldal).
Állj üzemmódban nyomja meg a
TRANSFER gombot a készüléken.
A / gombbal válassza ki az „All
Step” opciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
Megjegyzés
Amennyiben beprogramozott műsorszámokat tölt át a
Walkmanre vagy az USB-eszközre, a lejátszási sorrendet
a Walkman vagy az USB-eszköz lejátszási beállításai
határozzák meg. Ezért a lejátszási sorrend nem fog
minden esetben megegyezni a program lejátszási
sorrendjével.
Az áttöltéshez szükséges szabad
hely a Walkman készüléken vagy az
USB-eszközön
Az áttöltéshez szükséges szabad hely nagysága az
áttölteni kívánt műsorszám hosszának (lejátszási
idejének) függvénye.
Az alábbi táblázatban szereplő értékek MP3
formátumú, 128 kbps bitsűrűségű, 44,1 kHz
mintavételezési frekvenciájú műsorszám áttöltésére
érvényesek.
Műsorszám
hossza
(lejátszási idő)
5 perc
Szükséges
szabad hely
Áttöltési
időtartam
Kb. 5 MB
15 perc
Kb. 14 MB
30 perc
Kb. 28 MB
Kb. 30
másodperc
Kb. 1 perc 30
másodperc
Kb. 3 perc
A Walkman vagy az USB-eszköz maradék
tárterületének ellenőrzéséhez kapcsoljon WMPORT, USB üzemmódba a WM-PORT, USB
gombbal, és nyomja meg DISPLAY gombot,
amikor a Walkman vagy az USB-eszköz állj
üzemmódban van (40. oldal).
31HU
00NASE300HD.indb 31
2009. 05. 14. 18:46:59
Műsorszámok törlése a Walkmanről vagy az
USB-eszközről
Törölheti a készülékhez csatlakoztatott Walkman
vagy USB-eszköz kiválasztott műsorszámait.
Megjegyzés
Ne húzza ki az USB-eszközt vagy a Walkmant, illetve ne
kapcsolja ki a készüléket, amíg a törlés nem fejeződött be.
USB gombbal kapcsol1 AjonWM-PORT,
WM-PORT, USB üzemmódba.
a törölni kívánt
2 Csatlakoztassa
műsorszámokat tartalmazó
Walkmant vagy USB-eszközt.
Ha a Walkman műsorszámait szeretné
törölni
Az alábbi lehetőségek közül választhat.
Csatlakoztassa a Walkmant a készülék
WM-PORT aljzatához (28. oldal).
Csatlakoztassa a Walkmant a készülék
előlapján lévő (USB) aljzathoz.
Ha az USB-eszköz műsorszámait
szeretné törölni:
Csatlakoztassa az USB-eszközt a készülék
előlapján lévő (USB) aljzathoz.
Ellenőrizze, hogy a Walkman vagy az USBeszköz biztosan csatlakozik-e.
3 Nyomja meg az OPTIONS gombot.
/ gombbal válassza ki az „Erase”,
4 Aopciót,
és nyomja meg az ENTER
gombot.
/ gombbal válassza ki a törölni
5 Akívánt
elemet, és nyomja meg az
tartalmát törölni szeretné:
Válassza ki az „All Erase” opciót.
Ha egy mappát szeretne törölni:
Válassza ki a kívánt mappát, majd az „All
Track” opciót.
Ha csupán egyetlen műsorszámot szeretne
törölni:
Válassza ki azt a mappát, mely a törölni
kívánt műsorszámot tartalmazza, majd
válassza ki a műsorszámot.
gombbal válassza ki az „OK” opci6 Aót,/
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Visszalépés az előző állapotba
Nyomja meg a BACK gombot.
Ha a 6. lépésben a „Cancel” opciót választja, a
kijelző visszakapcsol az 5. lépésben látott állapotba.
A törlés megszakítása
Nyomja meg a  gombot. Hosszabb idő is eltelhet,
mire a törlés megszakításra kerül.
A Walkman vagy az USB-eszköz
leválasztása a készülékről
Tartsa nyomva a  gombot mindaddig, míg a
„Device Stop” meg nem jelenik a kijelzőn, majd
húzza ki a Walkmant vagy az USB-eszközt a
készülékből.
Megjegyzések
A teljes program törlődik, ha a program valamelyik
műsorszámát törli a Walkmanről vagy az USBeszközről.
Ha a mappában rejtett fájlok is vannak, a mappa akkor
sem törölhető, ha az 5. lépésben az „All Erase” vagy
az „All Track” opciót választja ki. (A műsorszámok
törlődnek a mappából, de a mappa nem törlődik.)
ENTER gombot.
Ha a Walkman vagy az USB-eszköz teljes
32HU
00NASE300HD.indb 32
2009. 05. 14. 18:46:59
Műsorszámok lejátszása
Lejátszás a merevlemezről
Ez a készülék a következő formátumok lejátszására
képes.
MP3 („.mp3”)*1
WMA („.wma”)*1
AAC („.m4a”, „.mp4”*2)*1
*1A másolásvédelemmel (digitális szerzői jogvédelemmel)
ellátott zeneszámok nem játszhatóak le a készülékkel.
Előfordulhat, hogy az Internet oldalakról (beleértve
az online zeneboltokat is) letöltött zeneszámok nem
játszhatóak le ezzel a készülékkel.
*2Csak audiofájlok lejátszása lehetséges. Csak a „Media
Manager for Walkman” szoftverrel létrehozott fájlok
hibamentes lejátszása garantálható.
Műsorszám címe
Lejátszás jelző
Albumcím stb.
Műsorszám száma az albumban Idő információ (eltelt idő)
Egyéb műveletek
HDD
Művelet
Lejátszás leállítása
Teendő
Lejátszás
szüneteltetése.
Nyomja meg a  gombot. A
lejátszás folytatásához nyomja
meg újból a  gombot, vagy
nyomja meg a  gombot.
Keresés egy
műsorszámban.
Lejátszás közben tartsa nyomva
a / gombot, majd a
kívánt pontnál engedje fel.
Számgombok
Az előző vagy követ- Nyomja meg a /
gombot lejátszás közben.
kező műsorszám
kiválasztása.
//ENTER
+/ −
/
DISPLAY

Nyomja meg a  gombot.
Műsorszám
kiválasztása.
A / gombbal válasszon egy
műsorszámot a műsorszám
könyvtárban (34. oldal). Vagy
nyomja meg a megfelelő
számgombot*1, majd az ENTER
gombot.
Album
kiválasztása.
Nyomja meg a
A műsorszáminformációk
ellenőrzése.
Nyomja meg többször a
DISPLAY gombot.*2

/

HDD üzemmódba a HDD
1 Kapcsoljon
gombbal.
2 Indítsa el a lejátszást a  gombbal.
A lejátszás megkezdődik.
A lejátszás az utoljára lejátszott vagy felvett
műsorszámmal kezdődik meg.
+/− gombot.
*1A 10-nél nagyobb számok megadásához nyomja meg a
számjegyeknek megfelelő számgombokat (pl. 15: [1] és [5]).
*2A DISPLAY gomb megnyomásakor megjelenő
információ a készülék pillanatnyi állapotától függ.
Állj üzemmódban az óra vagy a merevlemez maradék
tárterülete jelenik meg. Lejátszás közben az ID3-mező
tartalma, az óra stb. látható.
33HU
00NASE300HD.indb 33
2009. 05. 14. 18:46:59
Előadó ikon
Hasznos tudnivaló
Ha a címinformációk nem elérhetők, használja a
„Title Updater” szoftvert az elnevezéshez (46. oldal). A
címadatokat szerkesztheti is (a készülék az ábécé betűit,
számokat és szimbólumokat támogat) (52. oldal).
Megjegyzés
A DISPLAY gomb megnyomásakor megjelenő
címinformációk (ID3-mező tartalma; műsorszámcím,
előadónév vagy albumcím) nem szerkeszthetők.
A merevlemez adatszerkezete
Előadó mappa
Album mappa
Nyomja meg a  vagy
ENTER gombot.
Nyomja meg a  vagy
BACK gombot.
Műsorszám mappa
2. könyvtár (album könyvtár)
A kiválasztott előadó albumainak listája
megjelenik. A / gombbal válassza ki a kívánt
albumot.
album ikon
Nyomja meg a 
vagy ENTER gombot.
Az alábbiakban ismertetjük a merevlemez
adatszerkezetét és a menüelemek kiválasztását.
Az alábbi ábrákon látható műsorszámcímek,
előadónevek vagy albumcímek azonosak a fenti
szerkezeti ábrán látható adatokkal.
Nyomja meg a 
vagy BACK gombot.
3. könyvtár (műsorszám könyvtár)
A kiválasztott album műsorszámainak listája
megjelenik. A / gombbal válassza ki a kívánt
albumot.
Műsorszám ikon
1. könyvtár (előadó könyvtár)
Amikor bekapcsolja a készüléket és HDD
üzemmódba kapcsol, megjelenik azon előadók
listája, melyek műsorszámai szerepelnek a
merevlemezen (amennyiben a készülék folyamatos
lejátszási üzemmódban működik).
Ha megnyomja az ENTER gombot, a készülék
megkezdi a kiválasztott műsorszám lejátszását.
Ha lejátszás közben megnyomja a BACK gombot,
megjelenik a műsorszám könyvtár.
Hasznos tudnivalók
A fenti könyvtárakban látható címek szerkeszthetők.
Ha lejátszás közben megnyomja a DISPLAY gombot,
megjelenik az ID3-mező tartalma. Az ID3 információk
nem szerkeszthetők.
34HU
00NASE300HD.indb 34
2009. 05. 14. 18:47:00
CD-lejátszás
Ez a készülék alkalmas audio CD-lemezek és
MP3 műsorszámokat tartalmazó CD-R, CDRW lemezek lejátszására. A lejátszható lemezek
részleteit lásd a 73. oldalon.
CD
Helyezzen be egy lemezt a feliratos oldalával felfelé.
Ha 8 cm-es CD-lemezt kíván lejátszani,
helyezze azt a kisebb átmérőjű mélyedésbe.
Számgombok
////
ENTER
/

DISPLAY
OPTIONS
+/ −

/

CD gombbal kapcsoljon CD
1 Aüzemmódba.
A  gomb ismételt megnyomásakor a
lemeztálca bezáródik.
A készülék önműködően megkezdi a lemez
címinformációinak keresését a készülék
adatbázisában (Gracenote). (A készülékbe
épített adatbázis a 2008. októberi állapotnak
felel meg.)
Ha a címinformációk elérhetők, az eredmény
megjelenik (akkor is, ha csupán egyetlen
találat van). A / gombbal válassza ki
a kívánt címet, és nyomja meg az ENTER
gombot. Ha egyik találat sem megfelelő,
válassza ki a „No Match” opciót. A készülék
nem olvas be címinformációt. Ha a készülék
nem talál címinformációt, az nem jelenik meg
és a műsorszámnak nem lesz címe.
meg a  gombot és
2 Nyomja
3 A  gombbal indítsa el a lejátszást.
helyezzen egy lemezt a lemeztálcára.
A lemeztálca kinyílik.
A lejátszás megkezdődik.
Műsorszámcím
Lejátszás jelző
Album- vagy mappanév
Műsorszám száma az Idő információk
albumban
(eltelt idő)
00NASE300HD.indb 35
35HU
2009. 05. 14. 18:47:00
A könyvtárszerkezet és az MP3
fájlok lejátszási sorrendje
Az MP3 fájlok két könyvtárszinten érhetők el:
mappa és fájl. Egy mappa tartalmazhat almappákat
(alkönyvtárakat). Miután a készülék lejátszotta egy
mappa (vagy almappa) összes fájlját, a következő
mappa (vagy almappa) első fájljára lép. A készülék
az adat CD-lemezeken lévő MP3 fájlokat a 8.
almappaszintig (8 alkönyvtár) tudja megjeleníteni.
1
2
További műveletek
Művelet
Teendő
Lejátszás leállítása.
Nyomja meg a  gombot.
Lejátszás
szüneteltetése.
Nyomja meg a  gombot. A
lejátszás folytatásához nyomja
meg újból a  gombot, vagy
nyomja meg a  gombot.
Keresés egy
műsorszámban.
Lejátszás közben tartsa nyomva
a / gombot, majd a
kívánt pontnál engedje fel.
Az előző vagy következő műsorszám
kiválasztása.
Nyomja meg a /
gombot lejátszás közben.
Műsorszám
kiválasztása a
számgombokkal.
Nyomja meg a megfelelő
számgombot*1, majd az
ENTER gombot.
Mappa kiválasztása
(csak MP3 lemez).
Nyomja meg a
A műsorszáminformációk
ellenőrzése.
Nyomja meg többször a
DISPLAY gombot.*2
A lemez kivétele.
Nyomja meg a készülék 
gombját.
+/− gombot.
*1A 10-nél nagyobb számok megadásához nyomja meg a
számjegyeknek megfelelő számgombokat (pl. 124: [1],
[2] és [4]).
*2A DISPLAY gomb megnyomásakor megjelenő
információ a készülék pillanatnyi állapotától függ. Állj
üzemmódban az óra és a normál kijelzés váltakozik.
Audio CD lejátszás közben a műsorszámból eltelt idő, a
műsorszámból hátralévő idő, a lemezből hátralévő idő,
az ID3-mező tartalma, az óra stb. látható. MP3 lemez
lejátszása esetén az ID3 mező tartalma, az óra stb.
látható.
Megjegyzés
A lemezből hátralévő idő nem jelenik meg véletlen
sorrendű vagy programozott lejátszás közben.
Az információk kézi kiválasztása
A készülék egy CD-lemez behelyezésekor
önműködően letölti a címinformációkat, azonban
az információk kézzel is letölthetők.
36HU
00NASE300HD.indb 36
3
Állj üzemmódban nyomja meg az
OPTIONS gombot.
Az Options menü megjelenik.
A / gombbal válassza ki a „CD
Info” opciót, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Az „Accessing Gracenote Database”
megjelenik, és a készülék megkezdi a címinformáció keresését.
Ha a címinformációk elérhetők, az eredmény
megjelenik (akkor is, ha csupán egyetlen
találat van). A / gombbal válassza ki
a kívánt címet, és nyomja meg az ENTER
gombot. Ha egyik találat sem megfelelő,
válassza ki a „No Match” opciót. A készülék
nem olvas be címinformációt. Ha a készülék
nem talál címinformációt, az nem jelenik meg
és a műsorszámnak nem lesz címe.
Erősítse meg a keresési
eredményeket és nyomja meg az
ENTER gombot.
Az eredményeket alkalmazza a készülék.
Hasznos tudnivaló
Ha a címinformációk nem elérhetők, használja a
„Title Updater” szoftvert az elnevezéshez (46. oldal). A
címadatokat szerkesztheti is (a készülék az ábécé betűit,
számokat és szimbólumokat támogat) (52. oldal).
Megjegyzések az MP3 lemezekhez
Ne mentsen más típusú fájlokat, vagy felesleges
mappákat az MP3 fájlokat tartalmazó lemezre.
Az MP3 műsorszámot nem tartalmazó könyvtárak nem
kerülnek lejátszásra.
Az MP3 fájlok lejátszása ábécé sorrendben történik.
A készülék csak olyan MP3 fájlokat tud lejátszani,
melyeknek „.mp3” a kiterjesztése.
Ha a lemezen olyan fájlok vannak, melyek kiterjesztése
„.MP3”, de nem MP3 fájlok, akkor a készülék zajt fog
lejátszani, vagy meghibásodhat.
Legnagyobb értékek:
—MP3 mappák száma: 255 (beleértve a gyökérmappát is),
—MP3 fájlok: 511,
— egy lemezen tárolható MP3 fájlok és mappák száma: 512,
—mappa mélység (a könyvtárszerkezet): 8.
A kompatibilitás nem garantált az összes MP3 tömörítő
és író szoftverrel, felvevővel, adathordozóval. A nem
kompatibilis MP3 lemezek zajt vagy szaggatott hangot
eredményezhetnek vagy lejátszásuk nem lehetséges.
Megjegyzések többmenetes lemezek lejátszásához
Ha egy lemez CD-DA (vagy MP3) menettel kezdődik,
akkor azt CD-DA (vagy MP3) lemezként ismeri fel
a készülék, és a lejátszás a következő menet eléréséig
folytatódik.
A kevert CD formátumú lemezt CD-DA (audio)
lemezként ismeri fel a készülék.
2009. 05. 14. 18:47:00
Rádió vagy DAB szolgáltatás hallgatása
Kézzel vagy önműködően egyaránt behangolhat FM/
AM rádióállomásokat vagy DAB szolgáltatásokat. A
rádióállomások vagy szolgáltatások tárolása lehetővé
teszi a behangolásukat a megfelelő memóriahely
kiválasztásával. A DAB szolgáltatás kizárólag NagyBritanniában elérhető.
TUNER/BAND
TUNING MODE
FM MODE
TUNER
MEMORY
MODE gombbal válassza ki
2 AazTUNING
„AUTO” hangolási módot.
TUNE +/− gombbal hangolja be a
3 Akívánt
állomást vagy szolgáltatást.
A keresés önműködően megáll egy állomás
behangolásakor, és megjelenik a „TUNED” és
a „STEREO” (sztereó adások esetén) felirat. A
keresés leállításához nyomja meg a  gombot.
Üzemmód
FM vétel
ENTER
Frekvencia (FM/AM) vagy szolgáltatás azonosító (DAB)
TUNE +/−

Ha egy RDS (rádiós adatrendszer)
szolgáltatással rendelkező FM állomást vagy
DAB szolgáltatást hangol be, az állomás vagy
a szolgáltatás neve megjelenik a kijelzőn (csak
az európai modell esetén).
Hasznos tudnivaló
FM/AM rádióállomás vagy DAB
szolgáltatás kiválasztása*
DAB szolgáltatások vétele előtt regisztrálnia
kell a műsorszóró komponenseket (szolgáltatás
komponens) az önműködő DAB-keresés
elvégzésével (lásd „Az önműködő DAB-keresés
futtatása” szakaszt a 20. oldalon).
* Csak a nagy-britanniai modellnél.
TUNER/BAND gombbal válassza ki
1 Aa „DAB”,
„FM” vagy „AM” hullámsávot.
A hangolási mód az Options menüben is kiválasztható.
Lépjen be az Options menübe, és válassza ki a „Tuning
Mode” – „Manual” vagy „Auto” opciót (DAB vétel esetén
a „Manual” nem jelenik meg).
Gyenge térerővel fogható állomás
behangolása (csak az FM vagy AM
hullámsávon)
Ha a „TUNED” nem jelenik meg, és a hangolás
nem áll le, nyomja meg többször a TUNING
MODE gombot az „AUTO” és a „PRESET”
eltűnéséig, majd nyomja meg a +/− gombot (vagy
a TUNE +/− gombot a készüléken) többször, a
kívánt állomás behangolásáig.
37HU
00NASE300HD.indb 37
2009. 05. 14. 18:47:00
A zaj csökkentése a gyenge jelű FM
sztereó állomásoknál
Sztereó vételről mono vételre történő
átkapcsolásához nyomja meg többször az FM
MODE gombot a „MONO” megjelenéséig.
Az AM léptetőfrekvencia
megváltoztatása
Az AM léptetőfrekcencia gyári alapértelmezett
beállítása 9 kHz (vagy egyes területeken 10 kHz; ez
a funkció nem elérhető az európai modelleken).
1
2
3
Hangoljon be bármely AM állomást,
majd kapcsolja ki a készüléket a 
kapcsolóval.
Memóriahely száma
TUNE +/− gombbal válassza ki
3 Aa kívánt
memóriahely számát, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Az állomás vagy szolgáltatás tárolása
megtörtént.
Nyomja meg a DISPLAY gombot az
óra kijelzéséhez.
Memóriahely száma
Az órakijelzés 8 másodpercig megjelenik. A 3.
lépést addig kell végrehajtani, amíg az óra látható.
Miközben nyomva tartja a készülék
TUNE + gombját, nyomja meg a 
kapcsolót a készüléken.
Minden tárolt AM állomás törlődik. A gyári
beállítás visszaállításához ismételje meg az eljárást.
Megjegyzések a DAB szolgáltatás használatához
Egy DAB szolgáltatás behangolása után eltelhet némi
idő, mire a műsor hangja hallható lesz.
Amikor a másodlagos szolgáltatás véget ér, a készülék
önműködően az elsődleges szolgáltatásra kapcsol át.
Rádióállomás vagy DAB
szolgáltatás tárolása*
Az FM és AM rádióállomások, illetve a DAB
szolgáltatások* tárolása után egyszerűen
behangolhatja azokat, a megfelelő memóriahely
kiválasztásával. A készülék memóriájában
összesen 20 FM állomás vagy DAB szolgáltatás, és
10 AM rádióállomás tárolható.
* Csak a nagy-britanniai modellnél.
a kívánt rádióállomás
1 Kapcsoljon
vagy DAB szolgáltatás műsorára
(lásd a „Rádió vagy DAB szolgáltatás
hallgatása” című részt a 37. oldalon).
meg a TUNER MEMORY
2 Nyomja
gombot.
A memóriahely száma villog.
állomások vagy
4 További
szolgáltatások tárolásához ismételje
meg az 1–3. lépéseket.
Áramkimaradás vagy a hálózati
csatlakozóvezeték kihúzása esetén a
tárolt állomások és szolgáltatások még
körülbelül fél napig megőrződnek.
Tárolt állomás vagy szolgáltatás
meghallgatása
1
2
3
A TUNER/BAND gombbal válassza ki a
„DAB”, „FM” vagy „AM” hullámsávot.
A TUNING MODE gombbal válassza ki
a „PRESET” hangolási módot.
A TUNE +/− gombbal válassza ki a
kívánt memóriahelyet.
Hasznos tudnivaló
A tárolt rádióállomás kiválasztásához használhatja a
távvezérlő számgombjait is.
Ha például a 15-ös memóriahelyen tárolt állomást kívánja
kiválasztani, nyomja meg az 1-es és 5-ös számgombot,
majd az ENTER gombot. Ha érvénytelen memóriahelyet
választ ki, a „––” jelenik meg a kijelzőn, és az állomás
műsora nem lesz hallható.
38HU
00NASE300HD.indb 38
2009. 05. 14. 18:47:00
Zenelejátszás Walkmanről vagy USBeszközről
A készülékhez Walkmant vagy USB-eszközt
csatlakoztathat, és meghallgathatja az azokon tárolt
zeneszámokat.
A készülékhez csatlakoztatható Walkmanek és
USB-eszközök listáját „A készülékkel kompatibilis
Walkman és USB-modellek” fejezetben találhatja
a 78. oldalon.
Ez a készülék a következő formátumok lejátszására
képes.
MP3 („.mp3”)*1
WMA („.wma”)*1
AAC („.m4a”, „.mp4”*2)*1
*1A másolásvédelemmel (digitális szerzői
jogvédelemmel) ellátott zeneszámok nem játszhatóak
le ezzel a készülékkel. Előfordulhat, hogy az Internet
oldalakról (beleértve az online zeneboltokat is) letöltött
zeneszámok nem játszhatóak le ezzel a készülékkel.
*2Csak audiofájlok lejátszása lehetséges. Videofájlok nem
játszhatók le. Csak a „Media Manager for Walkman”
szoftverrel létrehozott fájlok hibamentes lejátszása
garantálható.
WM-PORT, USB
Számgombok
WM-PORT, USB üzem1 Kapcsoljon
módba a WM-PORT, USB gombbal.
a Walkmant vagy az
2 Csatlakoztassa
USB-eszközt a készülékhez.
Ha Walkman műsorszámait játssza le:
Az alábbi lehetőségek közül választhat.
Csatlakoztassa a Walkmant a készülék
WM-PORT aljzatához (28. oldal).
Csatlakoztassa a Walkmant a készülék
előlapján lévő (USB) aljzathoz.
Ha USB-eszközre tölt át
műsorszámokat:
Csatlakoztassa az USB-eszközt a készülék
előlapján lévő (USB) aljzathoz.
Ellenőrizze, hogy a Walkman vagy az USBeszköz biztosan csatlakozik-e.
A csatlakoztatás részleteit lásd a Walkman
vagy az USB-eszköz kezelési útmutatójában.
Csatlakoztatás után a „Reading” felirat, majd
a kötetcímke jelenik meg.
Ha egy-egy készüléket csatlakoztat a
WM-PORT és az (USB) aljzathoz, a
WM-PORT aljzathoz csatlakoztatott
készülék élvez elsőbbséget. Ha az (USB)
aljzathoz csatlakoztatott eszközt szeretné
kiválasztani, húzza ki a WM-PORT aljzathoz
csatlakoztatott eszközt.
Megjegyzések
////
ENTER
+/ −
/
DISPLAY

 Amíg a Walkman saját adatbázisát frissíti, ne
csatlakoztassa a Walkmant a készülékhez.
 Hosszabb időt is igénybe vehet a csatlakoztatott
Walkman vagy USB-eszköz felismerése.

/

39HU
00NASE300HD.indb 39
2009. 05. 14. 18:47:01
3
Indítsa el a lejátszást a  gombbal.
Műsorszámcím
Lejátszás jelző
Album- vagy
mappanév
*3A DISPLAY gomb megnyomásakor megjelenő
információ a készülék pillanatnyi állapotától függ. Állj
üzemmódban az órakijelzés, vagy a Walkman illetve az
USB-eszköz maradék tárterülete jelenik meg. Lejátszás
közben az ID3-mező tartalma, az óra stb. látható.
Megjegyzések
Műsorszám száma a
mappában
Mielőtt a Walkmant vagy az USB-eszközt leválasztaná,
állítsa le a lejátszást.
Ha a Walkmant vagy az USB-eszközt az (USB)
aljzathoz csatlakoztatja, a csatlakoztatáshoz ne
használjon USB-elosztót (hubot).
Ez a rendszer nem szükségszerűen támogatja a
csatlakoztatott Walkman vagy USB-eszköz minden
funkcióját.
A készülék által kijelzett szabad tárterület eltérhet
a Walkman vagy az USB-eszköz tényleges szabad
tárterülettől.
Idő információ
(eltelt idő)
Megjegyzések az USB-eszközhöz
További műveletek
Művelet
Teendő
Lejátszás
leállítása.*1
Nyomja meg a  gombot.
Lejátszás
szüneteltetése.
Nyomja meg a  gombot. A
lejátszás folytatásához nyomja
meg újból a  gombot, vagy
nyomja meg a  gombot.
Keresés egy
műsorszámban.
Lejátszás közben tartsa
nyomva a / gombot,
majd a kívánt pontnál engedje
fel.
Az előző vagy
következő
műsorszám
kiválasztása.
Nyomja meg a /
gombot lejátszás közben.
Műsorszám
kiválasztása a
számgombokkal.
Nyomja meg a megfelelő
számgombot*2, majd az
ENTER gombot.
Mappa kiválasztása. Nyomja meg a
40HU
+/− gombot.
A műsorszáminformációk
ellenőrzése.
Nyomja meg többször a
DISPLAY gombot.*3
A Walkman vagy
az USB-eszköz
leválasztása.
Állj üzemmódban tartsa
lenyomva a  gombot
mindaddig, míg a „Device
Stop” meg nem jelenik, majd
távolítsa el a Walkmant vagy az
USB-eszközt.
Lehetnek olyan USB-eszközök, melyeknél a kiválasztott
művelet végrehajtása kis késéssel kezdődik.
Ez a rendszer nem szükségszerűen támogatja a
csatlakoztatott USB-eszköz minden funkcióját.
A zenefájlok lejátszása ábécé sorrendben történik az
adott mappán belül.
Ne mentsen más típusú fájlokat, vagy felesleges
mappákat az audiofájlokat tartalmazó USB-eszközre.
Az audiofájlokat nem tartalmazó mappák nem
kerülnek lejátszásra.
Egy USB-eszközön található mappák és fájlok
legnagyobb számai a következők lehetnek:
—999 mappa (a gyökérmappával együtt),
—999 fájl.
A mappák és fájlok legnagyobb száma változhat a fájl
és könyvtárszerkezettől függően.
Ezzel a készülékkel az alábbi hangformátumok
játszhatók le (a másolásvédelemmel (digitális szerzői
jogvédelemmel) ellátott zeneszámok nem játszhatóak le
ezzel a készülékkel).
—MP3 („.mp3”),
—WMA („.wma”),
—AAC („.m4a”, „.mp4”*).
Ha a fájlnevek tartalmazzák a fenti kiterjesztéseket,
de a fájl formátuma eltérő, akkor a készülék zajt fog
lejátszani, vagy akár meg is hibásodhat.
* Ezzel a készülékkel csak audiofájlok játszhatók le.
Videofájlokat nem lehet lejátszani.
A kompatibilitás nem garantált az összes tömörítő
és író szoftverrel, felvevővel, adathordozóval. A nem
kompatibilis adathordozók zajt vagy szaggatott hangot
eredményezhetnek vagy lejátszásuk nem lehetséges.
*1Amikor megnyomja a  (lejátszás) gombot, a
készülék a legutóbb leállított műsorszám lejátszását
folytatja. Ha azonban a készüléket kikapcsolta az
 (állj) gomb megnyomása után, a készülék az első
műsorszámmal kezdi a lejátszást.
*2A 10-nél nagyobb számok megadásához nyomja meg a
számjegyeknek megfelelő számgombokat (pl. 124: [1], [2] és
[4]).
00NASE300HD.indb 40
2009. 05. 14. 18:47:01
Digitális zenelejátszó csatlakoztatása a
DMPORT aljzathoz
Meghallgathatja vagy rögzítheti egy külön
megvásárolható, a DMPORT kapcsolattal
kompatibilis digitális zenelejátszó (pl. hordozható
audiolejátszó stb.) műsorát.
Csatlakoztassa a külön megvásárolható DIGITAL
MEDIA PORT illesztőhöz a készüléket és a
digitális zenelejátszót.
DMPORT
aljzathoz
ki a készüléket az 
1 Kapcsolja
(üzemi) kapcsolóval.
a DIGITAL MEDIA
2 Csatlakoztassa
PORT illesztőt a készülék DMPORT
aljzatához és a külön megvásárolható
digitális zenelejátszóhoz.
Kapcsolja be a készüléket az 
3 (üzemi)
kapcsolóval, és kapcsoljon
DMPORT üzemmódba a DMPORT
gombbal.
4 Indítsa el a lejátszást a  gombbal.
A lejátszott műsor a készülék hangsugárzóin
hallható.
Olvassa el a csatlakoztatott digitális
zenelejátszó kezelési útmutatóját is.
Megjegyzések
DIGITAL MEDIA
PORT illesztő (külön
megvásárolható)
Digitális zenelejátszó
A DIGITAL MEDIA PORT illesztő típusától függően,
vezérelheti a csatlakoztatott digitális zenelejátszót a
távvezérlőn vagy a készüléken lévő gombokkal is.
A DIGITAL MEDIA PORT illesztők választéka a
forgalmazás helyétől függően különbözhet.
A videó kimeneti funkcióval rendelkező DIGITAL
MEDIA PORT adaptereket közvetlenül a tvkészülékhez kell csatlakoztatni.
A készülék bekapcsolt állapotában ne csatlakoztassa
vagy távolítsa el a DIGITAL MEDIA PORT illesztőt.
41HU
00NASE300HD.indb 41
2009. 05. 14. 18:47:01
Külső eszköz csatlakoztatása (AUDIO IN)
Meghallgathatja vagy rögzítheti a készülék
előlapján lévő AUDIO IN aljzathoz csatlakoztatott
külső készülék (pl. kazettás magnó) műsorát.
A készülék AUDIO IN aljzatának és a külső eszköz
hangkimenetének csatlakoztatásához használjon
(külön megvásárolható) audiovezetéket.
Ügyeljen az audiovezeték megfelelő
csatlakoztatására mindkét aljzatnál, ellenkező
esetben a hangkimenet zajos lehet.
a külső eszközt a
1 Csatlakoztassa
készülék AUDIO IN aljzatához.
2 Nyomja meg az AUDIO IN gombot.
el a lejátszást a csatlakoztatott
3 Indítsa
eszközön.
A lejátszott műsor a készülék hangsugárzóin
hallható.
Olvassa el a csatlakoztatott eszköz kezelési
útmutatóját is.
Az AUDIO IN aljzathoz
Audiovezeték (külön megvásárolható)
mindkét végén sztereó minijack
dugasszal
A külső eszköz
hangkimenete
Külső készülék (hordozható eszköz)
42HU
00NASE300HD.indb 42
2009. 05. 14. 18:47:01
Ismétléses, véletlen sorrendű, programozott
lejátszás
A merevlemezen, audio CD vagy MP3 lemezen,
Walkmanen, illetve USB-eszközön lévő
műsorszámokat változatos módokon hallgathatja
meg.
A lejátszási mód kiválasztása
Ha a készüléket állj üzemmódba
kapcsolta, és kiválasztotta a megfelelő
üzemmódot, nyomja meg többször a
PLAY MODE gombot.
E gomb többszöri megnyomásakor a megfelelő
lejátszási mód jelzője világítani kezd.
Lejátszási mód jelzők
Lejátszási mód, jelző
Leírás
véletlen sorrendű,
SHUF
A készülék véletlen
sorrendben játssza le a
merevlemezen, Walkmanen,
USB-eszközön lévő
műsorszámokat.
album vagy
A készülék véletlen
mappa véletlen
sorrendben játssza le a
sorrendben*1 *2,
kiválasztott mappában
SHUF
vagy albumban lévő
műsorszámokat.
programozott, PGM A készülék a kiválasztás
sorrendjében játssza le a
program műsorszámait
(44. oldal).
(: gyári beállítás)
*1CD-DA lemez lejátszása esetén a „folyamatos mappa”
lejátszási mód megegyezik a „folyamatos” móddal,
a „mappa véletlen sorrendben” pedig a „véletlen
sorrendű” móddal.
*2Merevlemezről történő lejátszás esetén az „Album
Continue” és az „Album Shuffle” jelenik meg. MP3
lemez, Walkman vagy USB-eszköz műsorszámainak
lejátszása közben a „Folder Continue” és a „Folder
Shuffle” jelenik meg.
Hasznos tudnivaló
A lejátszási módot az Option menüből is kiválaszthatja.
Lépjen be az Option menübe, válassza ki a „Play Mode”
menüpontot, majd a kívánt lejátszási módot.
Megjegyzések
Lejátszási mód, jelző
Leírás
 folyamatos, (nincs)
A készülék sorban lejátssza a
merevlemezen, Walkmanen,
USB-eszközön lévő
műsorszámokat.
A készülék sorban lejátssza
a kiválasztott albumban
vagy mappában lévő
műsorszámokat.
album vagy
mappa folyamatos
sorrendben*1 *2,
Ha a készüléket kikapcsolja „Shuffle”, „Album Shuffle”,
vagy „Folder Shuffle” lejátszási módban, a legközelebbi
bekapcsoláskor a lejátszási mód „Continue”, „Album
Continue” vagy „Folder Continue” lesz.
Ugyanaz a lejátszási mód érvényes (WM-PORT/USB
üzemmódban) a WM-PORT-hoz csatlakoztatott
Walkmanre, mint az (USB) aljzathoz csatlakoztatott
USB-eszközre. A két eszközre nem lehet eltérő lejátszási
módot beállítani.
Ha például az (USB) aljzathoz csatlakoztatott USBeszközt véletlen sorrendű lejátszási módba kapcsolja,
majd Walkmant csatlakoztat a WM-PORT-hoz, a
Walkman önműködően véletlen lejátszásra kapcsol.
43HU
00NASE300HD.indb 43
2009. 05. 14. 18:47:01
Ismétléses lejátszás
A kiválasztott lejátszási mód műsorszámait
ismételten meghallgathatja.
A REPEAT gombbal válassza ki a kívánt
ismétlési módot.
E gomb minden megnyomásakor az ismétlési mód
változik, és a megfelelő jelző világít.
Ismétlési mód, jelző Leírás
 Repeat Off,
(nincs)
Ismételt lejátszás
kikapcsolva.
Repeat All, REP
A kiválasztott lejátszási mód
összes műsorszámának
megismétlése.
Repeat 1, REP1
A kiválasztott műsorszám
ismételt lejátszása.
a készüléket állj üzemmódba
1 Ha
kapcsolta, és kiválasztotta a
megfelelő üzemmódot, a PLAY
MODE gombbal válassza ki a „PGM”
kijelzést.
/ gombbal válassza ki a
2 Akívánt
műsorszámot.
A
+/− gombbal válassza ki a megfelelő
albumot vagy mappát, majd a kívánt
műsorszámot.
A műsorszámot a keresési funkcióval is
kiválaszthatja (45. oldal).
ENTER gombbal adja a
3 Az
műsorszámot a programhoz.
(: gyári beállítás)
Hasznos tudnivaló
A lejátszási módot az Option menüből is kiválaszthatja.
Lépjen be az Option menübe, válassza ki a „Repeat”
menüpontot, majd a kívánt ismétlési módot.
Megjegyzés
Ugyanaz az ismétlési mód érvényes (WM-PORT/USB
üzemmódban) a WM-PORT-hoz csatlakoztatott
Walkmanre, mint az (USB) aljzathoz csatlakoztatott
USB-eszközre. A két eszközre nem lehet eltérő lejátszási
módot beállítani.
Ha például az (USB) aljzathoz csatlakoztatott USBeszközt „összes műsorszámismétlési” módba kapcsolja,
majd Walkmant csatlakoztat a WM-PORT-hoz, a
Walkman önműködően „összes műsorszámismétlési”
módba kapcsol.
több műsorszámot is szeretne
4 Ha
beprogramozni, ismételje meg a 2. és
3. lépést.
 gombbal lejátszhatja a
5 Aprogramot.
A program mindaddig elérhető marad, amíg
ki nem nyitja a lemeztálcát, vagy el nem
távolítja a Walkmant vagy az USB-eszközt.
A programozott lejátszási mód
kikapcsolása
Lejátszási program létrehozása (Programozott lejátszás)
HDD, CD vagy WM-PORT/USB üzemmódban
lejátszási programot állíthat össze a megfelelő
műsorszámok kiválogatásával.
A program legfeljebb 25 műsorszámot
tartalmazhat.
Állj üzemmódban nyomja meg többször a PLAY
MODE gombot, amíg a „PGM” el nem tűnik.
A program utolsó műsorszámának
törlése
Állj üzemmódban nyomja meg a CLEAR gombot.
Megjegyzés
Ha törli vagy módosítja a merevlemez vagy a Walkman
műsorszámait, a program tartalma önműködően törlődik.
44HU
00NASE300HD.indb 44
2009. 05. 14. 18:47:01
Műsorszám keresése
A merevlemez műsorszámai között előadónév
szerint is kereshet.
HDD gombbal kapcsoljon HDD
1 Aüzemmódba.
2 Nyomja meg a SEARCH gombot.
Megjelennek a merevlemezen található
előadónevek kezdőbetűi.
/ gombbal válassza ki a kívánt
6 Aműsorszámot,
és nyomja meg az
ENTER gombot.
A lejátszás megkezdődik.
A keresési funkció kikapcsolása
Nyomja meg a  gombot.
Visszalépés az előző könyvtárba
Nyomja meg a BACK gombot.
Műsorszámkeresés CD-lemezen
gombbal válassza
3 Aki ///
a kívánt előadó kezdőbetűjét, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a kiválasztott betűvel kezdődő
előadónevek listája.
/ gombbal válassza ki a kívánt
4 Aelőadót,
és nyomja meg az ENTER
gombot.
Ha CD üzemmódban megnyomja a SEARCH
vagy a BACK gombot, megjelenik a CD-lemez
műsorszámainak listája. A / gombbal válassza
ki a kívánt műsorszámot, és nyomja meg az
ENTER gombot.
Műsorszámkeresés MP3 lemezen,
Walkmanen vagy USB-eszközön
Ha CD üzemmódba (MP3 lemez esetén) vagy
WM-PORT/USB üzemmódba (Walkman vagy
USB-eszköz esetén) kapcsolt, nyomja meg a
SEARCH gombot mindaddig, míg a lemezen, a
Walkmanen vagy az USB-eszközön lévő mappák
listája meg nem jelenik, majd ismételje meg a fenti
műveletsort az 5. lépéstől.
Megjelennek a kiválasztott előadó albumai
(album könyvtár).
/ gombbal válassza ki a kívánt
5 Aalbumot,
és nyomja meg az ENTER
gombot.
Megjelennek a kiválasztott album
műsorszámai (műsorszám könyvtár).
45HU
00NASE300HD.indb 45
2009. 05. 14. 18:47:01
A merevlemez műsorszámainak szerkesztése
A címinformációk letöltése
A készülékbe beépített adatbázis a Gracenote® zenefelismerő szolgáltatás által biztosított CD-információk
egy részét tartalmazza. Ily módon kikeresheti a címeket, és hozzárendelheti azokat a megfelelő
albumokhoz és műsorszámokhoz, amikor a CD-lemezt behelyezi. Ha egy cím nem található az
adatbázisban, a készülékre előtelepített „Title Updater” szoftver segítségével megpróbálhatja frissíteni azt.
A „Title Updater” szoftvert egy USB-eszközzel együtt kell használni. A kompatibilis USB-eszközök listáját
lásd a vásárlói támogatási honlapon (78. oldal).
Megjegyzések
Walkman nem használható a „Title Updater” szoftverhez. Használjon USB memóriaeszközt.
Ha a „Title Updater” szoftvert MICROVAULT eszközhöz szeretné használni, első lépésként zárja be a Virtual Expander
(MICROVAULT) szoftvert (78. oldal).
Néhány szó a „Title Updater” szoftverről
A „Title Updater” egy előretelepített alkalmazás, mely lehetővé teszi a készülék adatbázisában nem szereplő
címinformációk megkeresését az Interneten. Az albumcím, előadónév és műsorszámcím információkat a
Gracenote® zenefelismerő szolgáltatás biztosítja.
A legfrissebb információk letöltése
1
2
3
Másolja át a cím nélküli adatokat egy külön megvásárolható USB
memóriaeszközre.
 Lásd „Albuminformációk átmásolása egy USB memóriaeszközre” (47. oldal).
Töltse le az USB memóriaeszközre másolt adatokra vonatkozó legfrissebb
információkat az Internetről.
 Lásd „A címinformációk keresése a számítógépen” (48. oldal).
Töltse át az albuminformációkat a készülékre.
 Lásd „A legfrissebb címinformációk áttöltése a készülékre” című részt (50. oldal).
1
2
3
46HU
00NASE300HD.indb 46
2009. 05. 14. 18:47:01
Mielőtt használni kezdené a „Title
Updater” szoftvert
A „Title Updater” hibamentes működéséhez szükséges
rendszerkövetelményeket lásd a 77. oldalon.
Megjegyzések az Internet
kapcsolathoz
A címinformációk keresése csak akkor lehetséges, ha a
számítógép kapcsolódik az Internethez.
Lehetnek olyan internetes környezetek, melyeknél a
normál online keresés nem hajtható végre.
Ha nem tud kapcsolódni az Internethez, állítsa be a
hálózati kapcsolatokat (51. oldal).
Megjegyzések a Gracenote®
zenefelismerő szolgáltatáshoz
A Gracenote® zenefelismerő szolgáltatás által közölt
adatok pontossága nem garantálható.
A készülék gyárilag telepített adatbázisa a 2008.
októberi állapotot tükrözi.
/ gombbal válassza ki az
3 A„Export”
funkciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
Az átmásolásra szolgáló menü megjelenik.
gombbal válassza ki az „All
4 ANon/Titled”
opciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
Hasznos tudnivaló
Az alábbi példákban a Windows Vista operációsrendszer
kijelzései szerepelnek.
Albuminformációk átmásolása egy USB memóriaeszközre
Ebben a fejezetben bemutatjuk, hogyan
másolhatjuk át azokat az albumokat egy USB
memóriaeszközre, melyek nem rendelkeznek
címinformációkkal. Ha legelső alkalommal hajtja
végre ezt a funkciót, a készülék önműködően
átmásolja az alkalmazást (Title Updater) is az USB
memóriaeszközre.
az USB memóriaesz1 Csatlakoztassa
közt a készülék (USB) aljzatához.
HDD üzemmódba a HDD
2 Kapcsoljon
gombbal, és nyomja meg a TITLE
UPDATE gombot.
Minden olyan albumadatot, mely nem
tartalmaz címinformációt, a készülék az USB
memóriaeszközre másol („export.dat”). A
Title Updater („TitleUpdater.exe”) alkalmazás
szintén az USB memóriaeszközre másolódik.
a „Complete!” felirat
5 Amikor
megjelenik, válassza le az USB
memóriaeszközt a készülékről.
Az USB memóriaeszköz leválasztása
a készülékről
Ha szeretné leválasztani az USB memóriaeszközt,
kapcsoljon WM-PORT/USB üzemmódba a WMPORT/USB gombbal, tartsa nyomva a  gombot
mindaddig, míg a „Device Stop” meg nem jelenik
a kijelzőn, majd húzza ki az USB memóriaeszközt
a készülékből.
A címfrissítő menü megjelenik.
47HU
00NASE300HD.indb 47
2009. 05. 14. 18:47:02
Címinformációk keresése a
számítógépen
5 Kattintson az [Open] ikonra.
A kiválasztott fájl megjelenik az
albuminformáció-választó ablakban.
a készülékből
1 Csatlakoztassa
eltávolított USB memóriaeszközt a
számítógép
(USB) aljzatához.
kétszer a [TitleUpdater.
2 Kattintson
exe] ikonra az USB memóriaeszköz
gyökérkönyvtárában.
A számítógép futtatja a Title Updater
szoftvert.
Ha az albuminformációk fájlja („export.dat”)
az USB memóriaeszköz gyökérkönyvtárában
található, megjelenik egy keresőablak. Ebben
az esetben ugorjon a 7. lépésre.
Ha az albuminformációk fájlja („export.
dat”) nem az USB memóriaeszköz
gyökérkönyvtárában található, megjelenik egy
albuminformáció-választó ablak.
6 Kattintson a [Next >>] gombra.
Megjelenik egy keresőablak.
7 Kattintson a [Search] gombra.
A számítógép önműködően megkezdi a
címinformációk keresését.
3 Kattintson a [Refer…] ikonra.
Megjelenik egy fájlválasztó ablak.
be a csatlakoztatott USB
4 Lépjen
memóriaeszköz gyökérkönyvtárába
és válassza ki az [export.dat] fájlt.
A megtalált album- és előadóinfomációk a
találati sorrendben jelennek meg.
A keresés leállításához kattintson a [Cancel]
ikonra. Ha a művelet megerősítését kérő ablak
jelenik meg, kattintson az [OK] gombra.
Ekkor a keresés kikapcsol.
Ha megjelenik az albumválasztó ablak
48HU
00NASE300HD.indb 48
Ha egy albumra több találat is létezik,
megjelenik az albumválasztó ablak. A találatok
közül válassza ki az Önnek megfelelőt.
Válassza ki az albumot és kattintson a
[Title info] gombra a címinformációk
megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez (lásd
2009. 05. 14. 18:47:02
„Az elérhető címinformációk megtekintése
vagy szerkesztése” című szakaszt ezen az
oldalon).
a fájl mentése be nem fejeződik.
Ha az információk sikeres mentése után újból rákattint
a [Search] ikonra, újabb keresés kezdődik. Kattintson
újból a [Save] gombra a fájl („import.dat”) mentéséhez.
Az online kereséssel megtalált információk nem
minden esetben felelnek meg a tényleges címeknek.
Az elérhető címinformációk
megtekintése vagy szerkesztése
A letöltött albuminformációkat megtekintheti és
szerkesztheti (műsorszámcím, előadónév stb.).
Amikor a keresés befejeződik, megjelenik
azon albumok listája, melyekhez sikerült friss
címinformációt találni.
Kattintson azokra a találatokra, melyeket
nem szeretne menteni (a jelölés eltűnik a
jelölőnégyzetből).
Válasszon egy albumot és kattintson a
[Title info] gombra a címinformációk
megjelenítéséhez és szerkesztéséhez (lásd „Az
elérhető címinformációk megtekintése vagy
szerkesztése” című szakaszt ezen az oldalon).
1
2
címinformációk USB memóriaesz8 Aközre
történő mentéséhez kattintson
a [Save] gombra.
A tárolt címinformációk az USB
memóriaeszköz „import.dat” fájljában
találhatók meg.
az [End] gombra a „Title
9 Kattintson
Updater” bezárásához.
számítógépen, majd húzza ki az USB
memóriaeszközt a számítógépből.
Megjegyzések
Ha a letöltött címinformációkhoz
tartozó albumok listája megjelenik,
válassza ki a kívánt albumot és
kattintson a [Title info] gombra.
A címinformációk megjelennek.
3
ajtsa végre a „Hardver biztonságos
10Heltávolítása”
műveletet a
Végezze el a „Címinformációk
keresése a számítógépen” műveletsor
1–7. lépéseit (48. oldal).
4
Végezze el a szükséges
módosításokat a címeken.
Ha egy albumcímet vagy előadónevet szeretne
átalakítani, kattintson a megfelelő névmezőre
az ablak felső részén.
Ha a műsorszámlistában szereplő
műsorszámot vagy előadónevet szeretné
módosítani, válassza ki a műsorszámot,
majd kattintson a megfelelő névmezőre. Az
információk ekkor szerkeszthetők.
Mindegyik cím legfeljebb 56 karakter
hosszúságú lehet.
Ha nem kívánja szerkeszteni a címet,
kattintson a [Cancel] gombra.
Amikor a szerkesztést befejezte,
kattintson az [Update] gombra.
A címinformációk frissítése megtörtént és
a kijelző visszatér a 2. lépésben megjelenő
albumlistára.
Ha nem sikerül elérni a Gracenote® adatbázist, olvassa
el az „A hálózati kapcsolat beállítása a számítógépen”
című részt az 51. oldalon a hálózat megfelelő beállítása
érdekében.
Ne zárja be a „Title Updater” szoftvert mindaddig, míg
49HU
00NASE300HD.indb 49
2009. 05. 14. 18:47:02
Hasznos tudnivaló
A címinformációs kijelzést úgy is bekapcsolhatja, hogy az
albumválasztó ablakban rákattint a [Title info] gombra.
Megjegyzések
Ha az albumhoz tartozó előadónevet módosítja (mely
az ablak felső részén látható), az előadónév az album
minden műsorszámánál önműködően módosul (mely a
műsorszámcím mellett látható).
Ha a címinformáció szerkesztését elölről kívánja
kezdeni, kattintson a [Cancel] gombra az információs
ablak bezárásához. Ezután kattintson újra a [Title info]
gombra az albumlista ablakban. A cím szerkesztését
elölről kezdheti.
Ha a címinformációs ablakban töröl egy címet, és
rákattint az [Update] gombra, újból az eredeti cím
jelenik meg. Üres mezőt nem fogad el a szoftver.
A legfrissebb címinformációk
áttöltése a készülékre
a készülékből
1 Csatlakoztassa
eltávolított USB memóriaeszközt a
számítógép
(USB) aljzatához.
HDD üzemmódba a HDD
2 Kapcsoljon
gombbal, és nyomja meg a TITLE
UPDATE gombot a készüléken.
A címfrissítő menü megjelenik.
/ gombbal válassza ki az
3 A„Import”
funkciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
PORT/USB gombbal, tartsa nyomva a  gombot
mindaddig, míg a „Device Stop” meg nem jelenik
a kijelzőn, majd húzza ki az USB memóriaeszközt
a készülékből.
A címinformációk módosítása
Ha a készülék adatbázisban szereplő egyik albumvagy műsorszámcím helytelen, az Interneten
megkeresheti a helyes információt. Ehhez az
alábbiakat kell tennie. A kapcsolódó műveletek
leírását a zárójelben szereplő oldalakon olvashatja.
át a kívánt album- vagy
1 Töltse
műsorszámcím-információkat az USB
memóriaeszközre.
Csatlakoztassa az USB memóriaeszközt a
készülék (USB) aljzatához.
Kapcsoljon HDD üzemmódba, nyomja meg
a TITLE UPDATE gombot, válassza ki az
„Export” – „Select” opciót, majd válassza ki
azt az albumot vagy műsorszámot, melynek
címét módosítani szeretné (a műveletsor
részleteit a 47. oldalon olvashatja).
A frissített album- vagy
műsorszáminformációk áttöltődnek az USB
memóriaeszközre.
Hasznos tudnivaló
A címmel nem rendelkező albumokra vonatkozó
friss címinformációk is az USB memóriaeszközre
kerülnek.
meg a friss címinformációkat
2 Keresse
a számítógéppel.
Végezze el a „Címinformációk keresése a
számítógépen” című fejezet 1–10. lépéseit (48.
oldalon).
A készülék megkezdi a frissített
albuminformációk áttöltését az USB
memóriaeszközről. A frissített információk a
készülék adatbázisába kerülnek.
a „Complete!” felirat
4 Amikor
megjelenik, húzza ki az USB-eszközt
a készülékből.
Az USB memóriaeszköz leválasztása
a készülékről
50HU
Ha szeretné leválasztani az USB memóriaeszközt,
kapcsoljon WM-PORT/USB üzemmódba a WM-
00NASE300HD.indb 50
át a legfrissebb információkat
3 Töltse
a készülékre.
Végezze el az „A legfrissebb címinformációk
áttöltése a készülékre” (ezen az oldalon) című
rész 1–4. lépéseit).
A készülék menti és alkalmazza a legfrissebb
címinformációkat a kiválasztott albumra vagy
műsorszámra.
A Title Updater törlése
Amikor a készülékről áttölti az
albuminformációkat az USB memóriaeszközre,
az eszköz gyökérkönyvtárába másolódik a
„TitleUpdater.exe” és az „export.dat” fájl.
2009. 05. 14. 18:47:02
Amikor a „TitleUpdater.exe” szoftvert futtatja
a számítógéppel, az USB memóriaeszköz
gyökérkönyvtárában létrejön az „import.dat”, az
„ecddb.reg” és a „Cupd.ini” fájl. Ha a teljes Title
Updater alkalmazást törölni szeretné, az említett
5 fájlt törölnie kell az USB memóriaeszközről. (A
„Cupd.ini” fájl nem jön létre minden esetben.)
A hálózati kapcsolat beállítása a
számítógépen
1
Kattintson kétszer az USB
memóriaeszköz gyökérkönyvtárában
lévő [TitleUpdater.exe] ikonra.
A címfrissítő szoftver futni kezd.
service provider node) a legördülő ablakban.
Ha bejelöli az [Auto end connection
upon title retrieval] opciót, a kapcsolat
önműködően megszakad, amikor a
címinformációk letöltése megtörténik.
Ha proxy szervert használ
Jelölje be a [Use proxy server] opciót, és
végezze el az alábbi beállításokat.
— [Server]
Írja be a proxy szerver címét.
(pl. 190.225.254.22)
— [Port No.]
Írje be a proxy szerver portcímét.
(pl. 8080)
Megjegyzés
Ha a proxy szerver beállításait módosítja, indítsa újra
a Title Updater szoftvert.
Ha telefonos kapcsolatot használ
Ha a [Use Dial up connection] kapcsolódást
választotta, és megkezdi az online keresést,
megjelenik a telefonos kapcsolat beállítására
szolgáló ablak. Állítsa be az alábbi értékeket.
2
Kattintson a [Conn.set] ikonra.
Megjelenik a hálózati kapcsolat beállítására
szolgáló ablak.
Ha Internet Explorert használ
Jelölje ki a [Use settings of Internet Explorer]
opciót, és kattintson a [Setting] ikonra.
A Title Updater szoftver az Internet Explorer
beállításaival kapcsolódik az Internetre.
(További beállítások nem szükségesek.)
Ha más böngészőt használ
Távolítsa el a jelölést a [Use settings of Internet
Explorer] opcióról, és tegye a következőket.
Másik kapcsolódási mód választása
Az online címkereséshez használhat LAN
([Use LAN connection]) vagy telefonos
([Use Dial up connection]) kapcsolatot.
Telefonos kapcsolat esetén meg kell adni
a távoli gazdaszámítógép nevét (Internet
00NASE300HD.indb 51
[Con.dest.]
Válassza ki a távoli gazdaszámítógépet
(Internet service provider node) a legördülő
ablakból.
[User name]
Írja be a kapcsolódáshoz szükséges
felhasználónevet.
[Password]
Írja be a kapcsolódáshoz szükséges jelszót.
A kapcsolódáshoz kattintson a [Connect] ikonra.
51HU
2009. 05. 14. 18:47:02
Szerkesztés
Címek módosítása
Megváltoztathatja az előadók, albumok és
műsorszámok címét a merevlemezen.
Megjegyzések
Ez a készülék az angoltól eltérő nyelven írt címeket is
képes megjeleníteni, de a beviteli nyelv kizárólag angol
(betűk, számok és szimbólumok).
Mivel a címek listázása ábécé sorrendben történik,
az előadók, albumok vagy műsorszámok címének
módosítása után a listázási sorrend önműködően
megváltozik.
A gyárilag beállított mintaadatok (bemutató
műsorszámok) címét (előadónév, albumcím vagy
műsorszámcím) nem lehet módosítani.
üzemmódban nyomja meg az
1 HDD
OPTIONS gombot.
/ gombbal válassza ki a „Name
2 AEdit”
funkciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
/ gombbal válassza ki a
3 Amódosítani
kívánt kategóriát, és
4 Írja be a kívánt nevet vagy címet.
A beírásról bővebben a „Szövegbevitel” című
részben olvashat (54. oldal).
5 Nyomja meg az ENTER gombot.
Kilépés a címmódosító funkcióból
Nyomja meg a  gombot.
Hasznos tudnivaló
Ha ID3 adatokkal ellátott MP3 műsorszámokat másol
Walkmanre, a Walkman az ID3 mező adatait jeleníti meg,
és nem az ezzel a címszerkesztő funkcióval létrehozott
nevet.
Ha helytelen ID3-mező információkkal találkozik, az
alábbi módszerek egyikével frissítse az információkat és
csak azután töltse át az audioadatokat a Walkmanre.
A „Title Updater” szoftverrel frissítse a címinformációkat (49. oldal).
Másolja át újra az audio CD-lemezt a merevlemezre.
Amikor a CD-t behelyezi, a „Title Data Searching”
címkeresés eredménye megjelenik (35. oldal). Válassza
ki a „No Match” opciót, és másolja a CD tartalmát
a merevlemezre. Másolás után a névszerkesztési
funkcióval létrehozhatja a kívánt címeket (lásd ezen az
oldalon).
nyomja meg az ENTER gombot.
Az alábbiakat teheti.
Az előadónév módosítása:
Válassza ki azt az előadót, melynek nevét
módosítani szeretné, majd válassza ki az
„Artist ?” opciót.
Az albumcím módosítása:
Válassza ki azt az előadót, mely a módosítani
kívánt albumot tartalmazza, válassza ki az
albumot, majd az „Album ?” opciót.
A műsorszámcím módosítása:
Válassza ki azt az előadót és albumot,
mely a módosítani kívánt műsorszámot
tartalmazza, majd válassza ki a
műsorszámot.
Az előadónév vagy az albumcím legfeljebb
64 karaktert, a műsorszámcím legfeljebb 60
karaktert tartalmazhat.
52HU
00NASE300HD.indb 52
2009. 05. 14. 18:47:02
Felvételek törlése
Albumokat és műsorszámokat törölhet a
merevlemezről.
Ha egy felvételt töröl, az nem állítható vissza.
Ha töröl egy műsorszámot, az összes azután
következő műsorszám átszámozásra kerül.
Például, ha törli a 2. műsorszámot, a következő 3.
műsorszám átsorszámozódik, és a 2. műsorszám
lesz.
Példa: ha a „B” műsorszámot törli
Sorszámok
2. műsorszám törlése
/ gombbal válassza ki az „OK”,
4 Aopciót,
és nyomja meg az ENTER
gombot.
Visszalépés az előző állapotba
Nyomja meg a BACK gombot.
Ha a 4. lépésben a „Cancel” opciót választja, a
kijelző visszakapcsol a 3. lépésben látott állapotba.
A törlés megszakítása
Nyomja meg a  gombot.
Eredeti
sorrend
Törlés
után
Műsorszámok törlése a Walkmanről
vagy az USB-eszközről
A részleteket lásd a „Műsorszámok törlése a
Walkmanről vagy az USB-eszközről” című részben
(32. oldal).
üzemmódban lépjen be az
1 HDD
Option menübe.
/ gombbal válassza ki az „Erase”
2 Afunkciót,
és nyomja meg az ENTER
gombot.
/ gombbal válassza ki a törölni
3 Akívánt
kategóriát, és nyomja meg az
ENTER gombot.
Az alábbiakat teheti.
A merevlemez teljes tartalmának törlése:
Válassza az „All Erase” opciót.
Egy album törlése:
Válassza ki azt az előadót, mely a törölni
kívánt albumot tartalmazza, válassza ki az
albumot, majd az „All Track” opciót.
Egy műsorszám törlése:
Válassza ki azt az előadót és albumot, mely
a törölni kívánt műsorszámot tartalmazza,
majd válassza ki a műsorszámot.
53HU
00NASE300HD.indb 53
2009. 05. 14. 18:47:02
Szövegbevitel
Megjegyzés
Ez a készülék az angoltól eltérő nyelven írt címeket is
képes megjeleníteni, de a beviteli nyelv kizárólag angol
(betűk, számok és szimbólumok).
a/A gomb
Ezzel a gombbal a kis- és nagybetűs írásmód
közül választhat.
/// gombok
/ gombok
A  gombbal egy szövegrész elejére, a 
gombbal egy szövegrész végére mozgathatja
a kurzort.
/ gombok
Ezekkel a gombokkal mozgathatja a kurzort.
CLEAR gomb
E gomb megnyomásával törölheti az utoljára
megadott betűt.

gomb
Ha megnyomja ezt a gombot, a szám-,
betűgombokhoz rendelt karakterek fordított
sorrendben jelennek meg. (Például: ha az
„a” karakter bevitele után megnyomja ezt a
gombot, a „2” jelenik meg.)
Számgombok/betűgombok
Nyomja meg a kívánt betűhöz tartozó gombot
(ABC, DEF stb.). Nyomja meg többször a
gombot, a kívánt betű megjelenéséig.
A szám-, betűgombok többszöri
megnyomásával az alábbi karakterek közül
választhat. (Az a/A gombbal kis- és nagybetűs
írásmód közül választhat.)
Szám-,
betűgomb
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Beírható karakterek
1.,!@'`;()[]{}
abc2
def3
ghi4
jkl5
mno6
pqrs7
tuv8
wxyz9
0-~=_+#$%&^
(szóköz)
54HU
00NASE300HD.indb 54
2009. 05. 14. 18:47:03
A szöveg beírása
meg a megfelelő
1 Nyomja
szám-, betűgombot a kívánt
karakter megjelenítéséhez.
 gombbal mozgassa a kurzort a
2 Akövetkező
karakterhelyre.
1. és 2. lépés megismétlésével írja
3 Az
be a kívánt szövegrészt.
4 Nyomja meg az ENTER gombot.
A szöveg beírása megtörténik.
További műveletek
Művelet
Teendő
A kurzor mozgatása.
Nyomja meg a / gombot.
Nagybetűk, kisbetűk
bevitele („A” vagy „a”).
Nyomja meg az a/A gombot,
vagy nyomja meg többször
a megfelelő szám-, betűgombot.
Szóköz beírása.
Az utolsó beírt karakter után
mozgassa egy karakterhellyel
jobbra a kurzort a  gomb
segítségével. Vagy nyomja meg
többször a „0”
szám-, betűgombot.
Megjegyzés
Ennél a készüléknél aláhúzás („_”) vagy pont („ . ”) jelzi
a műsorszámcím, előadónév vagy albumcím előtt álló
szóközt, illetve üres karakter vagy pont („ . ”) jelzi az
előadónév vagy albumcím után álló szóközt.
55HU
00NASE300HD.indb 55
2009. 05. 14. 18:47:03
További beállítások
A kikapcsolás időzítő használata
Beállíthatja a kikapcsolás időzítőt 10 perces
egységekben, hogy a beállított idő leteltével a
készülék kikapcsoljon. Ezzel a funkcióval zenét
hallgathat elalvásig vagy indulás előtt.
1 Indítsa el a műsorforrás lejátszását.
2 Nyomja meg a SLEEP gombot.
Az időtartam 10 perccel változik a gomb
minden egyes megnyomásakor.
AUTO  90min  80min  70min  ...
 10min  OFF  AUTO…
Ha kiválasztja az „AUTO” opciót, a készülék
100 perc elteltével önműködően kikapcsol.
Ha 100 percen belül véget ér a CD-lemez, a
merevlemez, a WALKMAN vagy az USBeszköz lejátszása, a készülék a lejátszás végén
önműködően kikapcsol.
A kikapcsolás időzítő beállítása a kívánt
időtartam kiválasztásával végezhető el.
Ha a kikapcsolás időzítő be van kapcsolva, a
„SLEEP” jelző villog.
A kikapcsolásig hátralévő idő
ellenőrzése
Nyomja meg a SLEEP gombot.
A kikapcsolás időzítő funkció
kikapcsolása
A 2. lépésben válassza ki az „OFF” beállítást.
Megjegyzés
Ha a kikapcsolás időzítő beállításakor a lejátszás- vagy
felvétel időzítő aktív, a kikapcsolás időzítő rendelkezik
elsőbbséggel, ezért a lejátszás- vagy felvétel időzítő
kikapcsol.
56HU
00NASE300HD.indb 56
2009. 05. 14. 18:47:03
A lejátszás időzítő használata
Beállíthatja a készüléket, hogy a megadott
időpontban önműködően be- és kikapcsoljon.
Bekapcsolás után a készülék megkezdi a merevlemez,
a CD, a rádió, a DAB szolgáltatás*, a WALKMAN
vagy az USB-eszköz lejátszását. Győződjön meg róla,
hogy az óra megfelelően van-e beállítva (22. oldal).
Az időzített lejátszási és az időzített felvételkészítési
funkció egyszerre nem használható.
* Csak a nagy-britanniai modellnél.
1 Készítse elő a műsorforrást.
Készítse elő a műsorforrást, majd nyomja
meg a VOLUME +/− gombot a hangerő
beállításához.
Ha egy megadott műsorszám lejátszásával
szeretne kezdeni, készítsen egy programot
(44. oldal).
2
Nyomja meg a CLOCK/TIMER SET
gombot, a / gombbal válassza ki
a „PLAY SET” funkciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
A „PLAY” jelzés megjelenik, és az óraérték
villogni kezd.
3 Állítsa be a bekapcsolás időpontját.
/ gombbal válassza ki a kívánt
5 Aműsorforrást,
és nyomja meg az
ENTER gombot.
ki a készüléket a 
6 Kapcsolja
kapcsolóval.
Ha a műsorforrás a merevlemez, CDlemez, WALKMAN vagy USB-eszköz:
A beállított időpont előtt kb. 60 másodperccel a
készülék önműködően bekapcsol, majd kb. 10
másodperccel az időpont előtt a lejátszás időzítő
aktiválódik. Ha a beállított időpont előtt 60
másodperccel a készülék be van kapcsolva, az időzített
lejátszási funkció nem aktiválódik.
Ha a műsorforrás egy DAB-szolgáltatás
vagy rádióműsor:
A beállított időpont előtt kb. 15 másodperccel a
készülék önműködően bekapcsol, és a lejátszás
időzítő aktiválódik. Ha ekkor a készülék már be
van kapcsolva, az időzített lejátszási funkció nem
aktiválódik.
A lejátszás folytatása a lejátszás időzítő
kikapcsolási időpontja után
A lejátszás időzítő beállításai törölhetők az időzítő
működési időtartama alatt. Ilyenkor a kikapcsolási idő
törlődik és a lejátszás folytatódik.
A beállítások törléséhez nyomja meg a CLOCK/TIMER
SELECT gombot, a / gombbal válassza ki az „OFF”
beállítást, és nyomja meg az ENTER gombot (ha a
lejátszás időzítő aktív). A „TIMER OFF” megjelenik a
kijelzőn, és a kikapcsolási időpont törlődik.
Az időzítő ellenőrzése, illetve újbóli
aktiválása
A / gombbal állítsa be az óraértéket, és nyomja
meg az ENTER gombot. A percérték villogni kezd.
Hasonló módon állítsa be a percértéket.
Ha szeretne visszalépni az órakijelzésre,
nyomja meg a  gombot.
Ha a perc beállítása után megnyomja az
ENTER gombot, az „OFF” megjelenik, és az
órakijelzés villog.
4 Állítsa be a kikapcsolás időpontját.
Ismételje meg a 3. lépést.
00NASE300HD.indb 57
Nyomja meg a CLOCK/TIMER SELECT gombot, a
/ gombbal válassza ki a „PLAY” funkciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Az időzítő beállításainak törlése
Nyomja meg a CLOCK/TIMER SELECT gombot,
a / gombbal válassza ki az „OFF” beállítást, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A beállítások megváltoztatása
Kezdje újra az 1. lépéstől.
Hasznos tudnivaló
A lejátszás időzítő beállításai nem törlődnek mindaddig,
míg nem törli azokat.
57HU
2009. 05. 14. 18:47:03
A felvétel időzítő használata
Beállíthatja a készüléket, hogy a megadott
időpontban önműködően be- és kikapcsoljon.
Bekapcsolás után a készülék önműködően
megkezdi a rádió vagy a DAB szolgáltatás*
műsorának felvételét. Győződjön meg róla, hogy az
óra megfelelően van-e beállítva (22. oldal), illetve a
rádióadó (37. oldal) vagy a DAB-szolgáltatás* (37.
oldal) megfelelően be van-e hangolva.
Az időzített lejátszási és az időzített felvételkészítési
funkció egyszerre nem használható.
* Csak a nagy-britanniai modellnél.
 gombbal kapcsolja ki a
5 Akészüléket.
A beállított időpont előtt kb. 60 másodperccel a
készülék önműködően bekapcsol, majd kb. 10
másodperccel az időpont előtt a felvétel időzítő
aktiválódik. Ha a beállított időpont előtt 60
másodperccel a készülék be van kapcsolva, az
időzített felvételi funkció nem aktiválódik.
Időzített felvétel közben a hangerő „MIN”
állásban marad. A hangerő beállításához
használja a VOLUME + gombot.
be a kívánt rádióadót vagy
1 Hangolja
DAB-szolgáltatást.
Az időzített felvétel leállítása
meg a CLOCK/TIMER SET
2 Nyomja
gombot, a / gombbal válassza
A lejátszás folytatása az időzített
felvétel befejezése után
ki a „REC SET” funkciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
A „REC” kijelzés megjelenik, és az
órakijelzés villog.
3 Állítsa be a felvétel kezdőidőpontját.
Nyomja meg a  gombot.
Amíg a felvétel időzítő aktív, törölheti az időzítési
beállításokat. Ilyen esetben a befejező időpont
törlődik, és a lejátszás folytatódik.
A beállítások törléséhez nyomja meg a CLOCK/TIMER
SELECT gombot, a / gombbal válassza ki az „OFF”
beállítást, és nyomja meg az ENTER gombot (ha a
felvétel időzítő aktív). A „TIMER OFF” megjelenik a
kijelzőn, és a kikapcsolási időpont törlődik.
Az időzítő ellenőrzése, illetve aktiválása
Nyomja meg a CLOCK/TIMER SET gombot, a /
gombbal válassza ki a „REC” funkciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Az időzítő beállításainak törlése
A / gombbal állítsa be az óraértéket, és nyomja
meg az ENTER gombot. A percérték villogni kezd.
Hasonló módon állítsa be a percértéket.
Ha szeretne visszalépni az órakijelzésre,
nyomja meg a  gombot.
Ha a perc beállítása után megnyomja az ENTER
gombot, az „OFF” megjelenik, és az órakijelzés
villog.
be a felvétel befejező
4 Állítsa
időpontját.
Ismételje meg a 3. lépést.
Nyomja meg a CLOCK/TIMER SET gombot, a /
gombbal válassza ki az „OFF” beállítást és nyomja meg
az ENTER gombot.
A beállítások megváltoztatása
Kezdje újra az 1. lépéstől.
Megjegyzések
Az időzített felvétel kezdő és befejező időpontja nem
lehet azonos. Ilyen esetben az „OFF TIME NG!” üzenet
jelenik meg.
Ha DAB szolgáltatást kíván felvenni a felvétel
időzítővel, a felvétel előtt be kell állítania a szolgáltatást,
e nélkül nem tudja elvégezni a beállítást.
58HU
00NASE300HD.indb 58
2009. 05. 14. 18:47:03
A készülék beállításainak módosítása
 (üzemi)
kapcsoló
A kijelzések beállítása
A DISPLAY gombbal változatos kijelzési módok
közül választhat.
A kijelzések beállítása a készülék
bekapcsolt állapotában
Nyomja meg többször a DISPLAY
gombot a bekapcsolt készüléken.
DIMMER
//ENTER
OPTIONS
DISPLAY
A kijelző fényerejének
módosítása
A kijelző fényerejét módosíthatja.
Nyomja meg ismételten a DIMMER
gombot.
Állj üzemmódban a készülék kijelzi a
merevlemezen, CD-lemezen, Walkmanen vagy
USB-eszközön lévő albumok vagy műsorszámok
teljes számát, a merevlemez, Walman vagy USBeszköz maradék tárterületét, az órát stb. Lejátszás
közben a készülék kijelzi a műsorszám címét, az
album címét, az előadó nevét, az eltelt időt, az órát
stb. A kijelzőn megjelenő információk tartalma a
pillanatnyi üzemmódtól függ.
DAB-szolgáltatás kiválasztása esetén a kijelzőn
megjelenik a szolgáltatás neve, a csatorna
azonosítója, a DLS (dinamikus címrész), a
közösségi címke stb.
Megjegyzések
A nem megjeleníthető karakterek helyén „_” kerül
kijelzésre
A kiválasztott lejátszási módtól függően előfordulhat,
hogy a CD-ből eltelt idő nem jelenik meg.
Ez a készülék legfeljebb 64 karakter hosszúságú
információ megjelenítésére képes.
E gomb többszöri megnyomásakor a fényerő az
alábbiak szerint változik:
Backlight 2 (világos)  Backlight 1 (sötét)
 Backlight 0 (háttérvilágítás kikapcsolva) 
Backlight 2 (világos) …
(: gyári beállítás)
Megjegyzés
Ha a készülék kikapcsolt állapotában a kijelző bekapcsolva
marad, (pl. bemutató vagy energiatakarékos üzemmódban
(60. oldal)) a fényerő nem módosítható, amíg a készülék
ki van kapcsolva.
59HU
00NASE300HD.indb 59
2009. 05. 14. 18:47:03
A kijelzések beállítása a készülék
bekapcsolt állapotában
Beállíthatja, hogy a készülék kikapcsolt állapotában
milyen információk jelenjenek meg a kijelzőn.
Nyomja meg többször a DISPLAY
gombot a kikapcsolt készüléken.
A DISPLAY gomb többszöri megnyomásakor a
kijelzőn az alábbi információk váltják egymást:
Kijelzés
Demonstration*
Energiatakarékos
mód (nincs
kijelzés)
Óra (––:––)
Jelentés
Bemutató lejátszása.
A takarékosság érdekében
nincs semmilyen kijelzés.
Az órakijelzés 8 másodpercre
megjelenik, majd eltűnik
(energiatakarékos mód).
* A bemutató funkció bekapcsolt állapotában a kijelzőn
minden esetben megjelenik a bemutató képsor, ha a
bekapcsolt készülékkel legalább 15 percig semmilyen
műveletet nem végez (csak HDD, CD vagy WM-PORT/
USB üzemmódban). A bemutató megszakításához
nyomjon meg egy gombot.
Megjegyzés
/ gombbal válassza ki a kívánt
4 Anyelvet,
és nyomja meg az ENTER
gombot.
Megjegyzések a kijelzett információkhoz
A nem megjeleníthető karakterek helyén „_” kerül
kijelzésre.
A kiválasztott nyelvtől függően előfordulhat, hogy a
merevlemez, a CD, a WALKMAN vagy az USB-eszköz
szöveges információi nem megfelelően jelennek meg.
A következők kijelzése nem lehetséges:
—CD-DA lemez teljes lejátszási ideje a pillanatnyi
lejátszási módnak megfelelően,
—MP3 lemez teljes lejátszási ideje.
A következők kijelzése nem megfelelő:
—VBR (változó bitsűrűséggel) kódolt MP3
műsorszám eltelt játékideje,
—az olyan mappa- és fájlnevek, amelyek nem felelnek
meg az ISO 9660 1-es, 2-es szintnek vagy a Joliet
kiterjesztési formátumnak.
Az alábbiakat kijelzi a készülék:
—ID3 információ az olyan MP3 műsorszámoknál,
amelyek 1-es vagy 2-es verziójú ID3 információt
használnak,
—64 karakternél nem hosszabb ID3 információ.
A bemutató vagy az óra kijelzése közben a beépített
ventilátor időnként önműködően bekapcsol, a
felgyülemlett hő eltávolítása érdekében (a készülék
kikapcsolt állapotában is). Ez nem hibajelenség.
A nyelv kiválasztása
A lemezen, a Walkmanen vagy az USB-eszközön
lévő szöveges információk különböző nyelveken
jeleníthetők meg. Ehhez a művelethez a készülék
kezelőszerveit kell használni.
ki a készüléket a 
1 Kapcsolja
kapcsolóval.
DISPLAY gombbal kapcsolja be az
2 Aórakijelzést.
Az órakijelzés 8 másodpercre megjelenik.
A 3. lépést addig kell végrehajtani, amíg az
órakijelzés látható.
az órakijelzés látható, nyomja
3 Amíg
meg az OPTIONS gombot.
60HU
A nyelvek listája megjelenik. A választható
nyelvek az ország- vagy régióbeállítások
függvényében eltérhetnek.
00NASE300HD.indb 60
2009. 05. 14. 18:47:03
A rendszer formattálása
Ez a funkció formattálja és visszaállítja a készüléket
abba az állapotba, amiben megvásárlásakor volt. Ez
a folyamat töröl minden beállítást és információt
(például a felvett vagy a merevlemezre áttöltött
audioadatokat, az órabeállítást stb.). A gyárilag
előtelepített minták (bemutató műsorszámok) is
törlődnek a merevlemezről.
A készülék merevlemeze nem formattálható
mindaddig, míg a kikapcsolt készülékre vonatkozó
kijelzési mód „energiatakarékos üzemmód”.
Kapcsolja a készüléket bemutató üzemmódba.
Ezt a funkciót kizárólag a készülék kezelőszerveivel
lehet végrehajtani.
HDD
meg egyszerre a  és a
3 Nyomja
BACK, illetve a HDD REC gombot.
A „HDD Format” megjelenik a kijelzőn.
/ gombbal válassza ki az „OK”
4 Aopciót,
és nyomja meg az ENTER
gombot.
A formattálás megkezdődik.
Amikor a formattálás befejeződik, a készülék
önműködően kikapcsol.
Minden felhasználói beállítás, például a tárolt
rádióállomások, az időzítő és az óra beállításai
törlődnek.
A formattálás megszakítása
A 4. lépésben válassza a „Cancel” opciót.
Megjegyzés
Formattálás közben soha ne kapcsolja ki a készüléket és ne
húzza ki a hálózati vezetéket.

BACK
HDD REC
//ENTER
ki és csatlakoztassa újból a
1 Húzza
hálózati vezetéket, majd kapcsolja be
a készüléket.
HDD üzemmódba a HDD
2 Kapcsoljon
gombbal.
61HU
00NASE300HD.indb 61
2009. 05. 14. 18:47:03
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha a készülék használata közben hiba történik,
hajtsa végre az alábbi lépéseket, mielőtt kapcsolatba
lépne a legközelebbi Sony szakszervizzel.
1
Ellenőrizze, hogy a hiba szerepel-e
ebben a „Hibaelhárítás” szakaszban.
2
Ellenőrizze a vásárlói támogatási
honlapot.
Az európai vásárlók számára:
<http://support.sony-europe.com/>
3
A honlapon megtalálhatja a legújabb
információkat és a gyakori kérdéseket.
Ha az 1. és 2. lépés után még
mindig nem sikerült megoldania
a problémát, lépjen kapcsolatba a
legközelebbi Sony szakszervizzel.
Ha a hiba a fentiek elvégzése után is fennáll,
lépjen kapcsolatba a Sony szakszervizzel.
A készülék alaphelyzetbe állítása
Általában nem szükséges a készülék alaphelyzetbe
állítása, azonban ritkán előfordulhat, hogy a
készülék rendellenes állapotba kerül, és nem reagál
a gombnyomásokra és a képernyőn elvégzett
műveletekre. Ilyen esetben állítsa alaphelyzetbe
a készüléket a  és az ENTER gomb, illetve az
/ (üzemi) kapcsoló egyidejű megnyomásával.
Minden felhasználói beállítás, például a tárolt
rádióállomások, időzítő, és az óra törlődnek.
Ha a STANDBY jelző villog
A védelmi funkció bekapcsolt. Azonnal húzza
ki a hálózati vezetéket és a csatlakoztatott
készülékeket (pl. Walkman vagy USB-eszköz), és
ellenőrizze az alábbiakat:
Nincs valamilyen probléma a csatlakoztatott
eszközzel (eszközökkel), a hálózati vezetékkel
vagy a hangsugárzóvezetékekkel?
Rendelkezik-e a készülék feszültségválasztó
kapcsolóval, és az a megfelelő állásba van-e
kapcsolva?
Csak a mellékelt hangsugárzókat használja?
Valamilyen tárgy takarja a készülék hátulján
lévő szellőzőnyílásokat?
Miután a STANDBY jelző abbahagyta a
villogást, csatlakoztassa újra a hálózati vezetéket,
és kapcsolja be a rendszert. Ha a probléma még
mindig fennáll, keresse fel a vásárlás helyét.
Tápfeszültség
A készülék nem kapcsol be.
Csatlakoztassa a hálózati vezetéket biztonságosan a
hálózati aljzathoz.
Húzza ki a hálózati vezetéket a hálózati aljzatból.
Körülbelül egy perc után csatlakoztassa ismét a
hálózati vezetéket és nyomja meg a készüléken az
 (üzemi) kapcsolót.
Amíg a „STANDBY” kijelzés látható, a készülék
kikapcsolása hosszabb időt vesz igénybe.
Ha a készülék merevlemezén nagyobb mennyiségű
adat található, hosszabb idő telik el a készülék
kikapcsolása előtt.
62HU
00NASE300HD.indb 62
2009. 05. 14. 18:47:03
A készülék nem kapcsol ki.
Elképzelhető, hogy a készülék nem reagál az 
(üzemi) kapcsoló megnyomására, amíg a készülék a
bekapcsolási műveletsort végzi.
Miután kihúzta a hálózati vezetéket, a STANDBY
jelző egy ideig még világít.
Ha kihúzza a hálózati vezetéket a hálózati aljzatból
amíg a STANDBY jelző világít, a jelző egy rövid ideig
tovább világít. Ez nem hibajelenség.
A bal–jobb hangerőegyensúly nem megfelelő,
vagy fel van cserélve.
Csatlakoztassa megfelelően a hangsugárzókat és
egyéb eszközöket.
Amennyire lehet, szimmetrikusan helyezze el a
hangsugárzókat.
Csak a mellékelt hangsugárzókat csatlakoztassa.
A hangnak nincs mélysége és mononak tűnik.
Csatlakoztassa megfelelően a hangsugárzókat és
Kijelző
egyéb eszközöket.
Erős elektromos zaj hallható.
Változatos információk jelennek meg a kijelzőn,
miután a hálózati vezetéket csatlakoztatta (annak
ellenére, hogy az  (üzemi) kapcsolóval nem
kapcsolta be a készüléket).
Bekapcsolt állapotban változatos információk
jelennek meg a kijelzőn, ha egy ideig nem
működteti a készüléket.
Csatlakoztassa megfelelően a hangsugárzókat és
egyéb eszközöket.
Vigye távolabb az audio csatlakozóvezetéket
képernyőtől, fénycső típusú világítóeszköztől, vagy
egyéb elektromos eszköztől.
Vigye távolabb a készüléket a képernyőtől vagy tvkészüléktől.
A készülék bemutató üzemmódban működik. A
bemutató kikapcsolásának módját lásd a 21. oldalon.
Ha a csatlakozódugaszok vagy aljzatok
A kép torzított.
A behelyezett lemez meg van karcolva vagy
A készüléket erős rázkódás vagy ütés érte. Tegye
biztos helyre.
Csatlakoztassa a készüléket egy másik hálózati
Nagyon ritkán előfordulhat, hogy a merevlemez
Szereljen fel (külön megvásárolható) zajszűrőt a
sajátosságai miatt torzulhat a kép; ez azonban nem
hibajelenség.
Hangkimenet
szennyezettek, törölje le őket alkohollal kissé
megnedvesített ruhával.
szennyezett.
aljzatba.
hálózati csatlakozóvezetékre.
Merevlemez
Nincs hang.
A készülék nem tudja felvenni a CD-lemez
műsorszámait.
Nyomja meg a VOLUME +/− gombot, vagy
A lemez nem felel meg a támogatott audio CD
Lépjen ki a szünet üzemmódból.
Ellenőrizze, hogy ne legyen semmi csatlakoztatva a
A lemez meg van karcolva vagy szennyezett.
kapcsolja ki a némítást a MUTING gombbal.
 (fejhallgató) aljzathoz.
Ellenőrizze a külső készülék csatlakozását.
Ellenőrizze, hogy a megfelelő üzemmódba kapcsolt-e.
Csatlakoztassa megfelelően a
hangsugárzóvezetékeket.
Nagysebességű másolás (CD-ről merevlemezre)
közben a hang nem hallható.
Időzített felvétel közben a hangerő „MIN” állásban
van. A VOLUME + gombbal állítsa be a hangerőt.
szabványoknak.
A készülék nem tud áttölteni műsorszámokat.
A készülékre az alábbi audio formátumok áttöltése
lehetséges.
MP3 („.mp3”),
Windows Media Audio fájl („.wma”),
AAC („.m4a”, „.mp4”*1)
*1 Csak audiofájlok másolhatók át erre a készülékre.
Videofájlok másolása nem lehetséges.
63HU
00NASE300HD.indb 63
2009. 05. 14. 18:47:03
A készülék nem tud audioadatokat áttölteni vagy
felvenni a merevlemezre.
A merevlemez megtelt.
A merevlemezen tárolható műsorszámok és albumok
száma elérte a felső korlátot.
Műsorszámok Walkmanre vagy USB-eszközre
másoláskor nem másolható át a mappa teljes
neve.
Walkman vagy USB-eszköz esetében a mappák neve
128 bájt hosszúságú lehet.
A készülék nem játssza le az MP3
műsorszámokat.
Az MP3 műsorszámok nem támogatott
formátumban kerültek felvételre.
A címinformációk nem szerkeszthetők.
A DISPLAY gomb megnyomásakor megjelenő
címinformációk (ID3 adatok; műsorszámcím,
előadónév vagy albumcím) nem szerkeszthetők
lejátszás közben.
Egy szerkesztési művelet hosszú ideig tart.
A szerkesztési művelethez szükséges idő a
merevlemezen tárolt albumok és műsorszámok
számától függ.
A címinformációk letöltése nem lehetséges.
A készülék adatbázisa nem tartalmazza a lemezre
vonatkozó információkat. Próbálkozzon a címfrissítő
(Title Updater) szoftver használatával (46. oldal).
Elképzelhető, hogy nem lehet letölteni olyan
műsorszámok címinformációját, melyek rossz
minőségben vannak felvéve, például olyan
műsorszám, melynek az eleje hiányzik.
A 15 másodperces vagy rövidebb műsorszámok
információi nem tölthetők le.
CD
A lejátszás nem indul el.
Ellenőrizze, hogy van-e lemez behelyezve.
A lemezt a feliratos oldalával felfelé helyezze be (35.
oldal).
Ha a lemez nem fekszik egyenesen a tálcában,
igazítsa meg.
A készülék nem támogatja a behelyezett lemeztípust
(73. oldal).
Páralecsapódás történt a lemeztálcában. Vegye ki
a lemezt és kapcsolja ki a készüléket körülbelül 30
percre, majd helyezze be ismét a lemezt (72. oldal).
Ugrik a hang, vagy a lemez nem játszható le.
A lemez nem felel meg az audio CD-lemez
szabványnak.
A behelyezett lemez meg van karcolva vagy
szennyezett.
Helyezze a készüléket rezgésmentes helyre (például
egy rögzített állványra).
Helyezze a hangsugárzókat távolabb a készüléktől,
vagy állítsa őket külön állványra. Nagy hangerőnél a
hangsugárzó rezgése okozhatja a hang ugrását.
Nincs hang.
A készülék nem támogatja a behelyezett lemeztípust
(73. oldal).
Nagysebességű másolás (CD-ről merevlemezre)
közben a hang nem hallható.
A lejátszás nem az első műsorszámmal kezdődik.
Nyomja meg ismételten a PLAY MODE gombot
mindaddig, míg a „PGM” és a „SHUF” kijelzés el
nem tűnik (43. oldal). A készülék ekkor normál
lejátszásra kapcsol.
A lejátszás elkezdése tovább tart a szokásosnál.
A következő lemezek lejátszásának elkezdése
Hibás kijelzés.
Megsérülhettek a merevlemezen tárolt audioadatok.
Végezze el újból a másolást vagy felvételt.
A nem megjeleníthető karakterek helyén a „_”
látható.
hosszabb időt igényel:
bonyolult könyvtárfelépítést tartalmazó lemez,
többmenetes lemez,
lezáratlan lemez (olyan lemez, amihez még lehet
adatot hozzáadni),
sok könyvtárat tartalmazó lemez.
64HU
00NASE300HD.indb 64
2009. 05. 14. 18:47:04
Egyes műsorszámok lejátszása nem lehetséges.
DAB műsorszórás nem fogható.*
Ha többmenetes CD-lemezt használ audio CD
Ellenőrizze az összes antenna csatlakozását, majd
formátumban, csak az első menet műsorszámai
játszhatók le.
végezze el az önműködő DAB keresési eljárást (20.
oldal).
A jelenlegi DAB szolgáltatás nem érhető el. A +/−
Az MP3 műsorszámokat nem lehet lejátszani.
A lemezre felvett MP3-fájlok, melyek nem felelnek
meg az ISO 9660 1., 2. szintnek vagy a Joliet
szabványnak.
Az MP3 kiterjesztéssel nem rendelkező fájlok nem
játszhatóak le. Ha a lemezen lévő fájl nem MP3
formátumú, azonban a kiterjesztése „.MP3”, akkor
a készülék megpróbálja lejátszani a fájlt, amely
zajt eredményezhet, és a készülék meghibásodását
okozhatja.
A fájl MP3 kiterjesztéssel rendelkezik, azonban nem
gombbal (vagy a készülék TUNE +/− gombjával)
válasszon ki másik szolgáltatást.
Ha elköltözött, elképzelhető, hogy egyes
szolgáltatások vagy frekvenciák megváltoznak vagy
nem tudja elérni a megszokott szolgáltatásokat.
Végezze el az önműködő DAB keresési eljárást a
szolgáltatás tartalmának újbóli regisztrálásához (20.
oldal). (Az eljárás elvégzésekor a korábbi felhasználói
beállítások törlődnek.)
WM-PORT, USB
MPEG-1 Audio Layer 3 formátumú.
A Walkmant nem ismeri fel a készülék.
A címinformációk letöltése nem lehetséges.
Nincs lemez a készülékben.
A készülék adatbázisa nem tartalmaz a lemezre
vonatkozó információkat. Próbálkozzon a címfrissítő
(Title Updater) szoftver használatával (46. oldal).
FM/AM és DAB*
Erős zaj hallható vagy a rádióállomásokat nem
lehet behangolni.
Csatlakoztassa megfelelően az antennákat (18. és 19.
oldal).
Állítsa be az antennát.
Használjon kültéri antennát.
Helyezze az antennát távolabb a hangsugárzó-,
a hálózati- és az USB-vezetékektől a zajos vétel
megelőzése érdekében.
Kapcsolja ki a közelben lévő elektromos
készülékeket.
Ha az FM-rádióadó sztereóban sugároz, kapcsoljon
mono vételre (38. oldal).
Ha az AM antenna vezetéke levált az
antennaállványról, forduljon a legközelebbi Sony
szervizhez.
USB-eszközt csatlakoztatott az
(USB) aljzathoz,
és éppen az adatok másolása zajlik. Várjon, amíg a
másolási művelet befejeződik.
Ha mind a WM-PORT, mind az
(USB) aljzathoz
Walkmant csatlakoztatott, húzza ki az egyik
készüléket.
Csatlakoztassa újból a Walkmant.
Olyan Walkmant csatlakoztasson, melyet ez a
készülék támogat (78. oldal).
A Walkman nem megfelelően működik. A probléma
elhárításának módjáról a Walkman kezelési
útmutatójában tájékozódhat. Ha a probléma továbbra
is fennáll, forduljon a Sony márkaszervizhez.
Az USB-eszközt nem ismeri fel a készülék.
Ha Walkmant csatlakoztatott a WM-PORT aljzathoz,
húzza ki.
Csatlakoztassa újból az USB-eszközt.
Olyan USB-eszközt csatlakoztasson, melyet ez a
készülék támogat (78. oldal).
Az USB-eszköz nem megfelelően működik.
A probléma elhárításának módjáról az USBeszköz kezelési útmutatójában tájékozódhat. Ha
a probléma továbbra is fennáll, forduljon a Sony
márkaszervizhez.
Az RDS funkció nem használható.*1
Ellenőrizze, hogy FM rádióállomást hangolt-e be.
*1Csak az európai modellnél.
* Csak a nagy-britanniai modellnél.
65HU
00NASE300HD.indb 65
2009. 05. 14. 18:47:04
A készülék nem kezdi el a Walkman vagy az USBeszköz műsorszámainak másolását.
Az alábbi problémák történhettek:
A Walkman vagy az USB-eszköz memóriája
megtelt. Törölje a felesleges adatokat a
Walkman -ről vagy az USB-eszközről (32. oldal).
A műsorszámok és mappák száma elérte a
Walkmanre vagy az USB-eszközre érvényes
korlátozás felső határát. Törölje a felesleges
adatokat a Walkmanről vagy az USB-eszközről (32.
oldal).
Nem támogatott Walkmant vagy USB-eszközt
használ. A támogatott eszközök listáját lásd az
„A készülékkel kompatibilis Walkman és USBmodellek” című részben (78. oldal).
A Walkman vagy az USB-eszköz írásvédett.
A másolás félbeszakad.
Nem támogatott Walkmant vagy USB-eszközt
használ. A támogatott eszközök listáját lásd az
„A készülékkel kompatibilis Walkman és USBmodellek” című részben (78. oldal).
Az USB-eszköz formattálása nem megfelelő. Olvassa
el az USB-eszköz kezelési útmutatóját a formattálás
részleteiért.
Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az USB-eszközt.
Ha az USB-eszköz üzemi kapcsolóval is rendelkezik,
kapcsolja ki és be azt, miután az eszközt eltávolította
a készülékből. Ezután ismételje meg a másolást.
A másolás és a törlés sokszori ismétlése miatt
a Walkman vagy az USB-eszköz fájlszerkezete
túlságosan bonyolulttá vált. A megoldásról
bővebben a Walkman vagy az USB-eszköz kezelési
útmutatójában olvashat. Ha a probléma továbbra
is fennáll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony
márkakereskedővel.
USB-eszközt, vagy kikapcsolta a készüléket. Törölje
a töredék fájlt, és ismételje meg a másolást. Ha ez
nem oldja meg a problémát, a Walkman vagy az
USB-eszköz valószínűleg sérült. A megoldásról
bővebben a Walkman vagy az USB-eszköz kezelési
útmutatójában olvashat. Ha a probléma továbbra
is fennáll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony
márkakereskedővel.
A Walkmanen vagy az USB-eszközön lévő
műsorszámok vagy mappák nem törölhetők.
Ellenőrizze, hogy a Walkman vagy az USB-eszköz
nem írásvédett-e.
Másolás közben leválasztotta a Walkmant vagy az
USB-eszközt, vagy kikapcsolta a készüléket. Törölje
a töredék fájlt, és ismételje meg a másolást. Ha ez
nem oldja meg a problémát, a Walkman vagy az
USB-eszköz valószínűleg sérült. A megoldásról
bővebben a Walkman vagy az USB-eszköz kezelési
útmutatójában olvashat. Ha a probléma továbbra
is fennáll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony
márkakereskedővel.
A Walkman vagy az USB-eszköz kijelzőjén
megjelenő kijelzések nem azonosak a készülék
kijelzőjén látható adatokkal.
Ha ID3 adatokkal rendelkező műsorszámokat másol
át, a Walkman vagy az USB-eszköz kijelzőjén az
ID3 adatok jelennek meg. Ha a műsorszám nem
rendelkezik ID3 adatokkal, a fájl- vagy mappanév
jelenik meg a Walkman vagy az USB-eszköz
kijelzőjén.
A WM-PORT/USB üzemmód nem működik
megfelelően.
Nem támogatott Walkmant vagy USB-eszközt
A Walkmanre vagy az USB-eszközre történő
másolás közben hiba történik.
A Walkman vagy az USB-eszköz memóriája megtelt.
Törölje a felesleges adatokat a
Walkmanről vagy az USB-eszközről (32. oldal).
A műsorszámok és mappák száma elérte a
Walkmanre vagy az USB-eszközre érvényes
korlátozás felső határát. Törölje a felesleges adatokat
a Walkmanről vagy az USB-eszközről (32. oldal).
Nem támogatott Walkmant vagy USB-eszközt
használ. A támogatott eszközök listáját lásd az
„A készülékkel kompatibilis Walkman és USBmodellek” című részben (78. oldal).
használ. Ha nem támogatott Walkmant vagy
USB-eszközt csatlakoztat, az alábbi problémák
fordulhatnak elő. A támogatott eszközök listáját lásd
az „A készülékkel kompatibilis Walkman és USBmodellek” című részben (78. oldal).
A Walkman vagy az USB-eszköz felismerése nem
sikerül.
A műsorszám- és mappaneveket nem jelzi ki a
készülék.
A lejátszás nem lehetséges.
Hangkiesés észlelhető.
Zaj hallható.
A hang torz.
A másolás félbeszakad.
Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az USB-eszközt.
Ha az USB-eszköz üzemi kapcsolóval is rendelkezik,
kapcsolja ki és be azt, miután az eszközt eltávolította
a készülékből. Ezután ismételje meg a másolást.
Másolás közben leválasztotta a Walkmant vagy az
66HU
00NASE300HD.indb 66
2009. 05. 14. 18:47:04
Nincs hang.
A lejátszás nem indul el.
A Walkman vagy az USB-eszköz nem lett
Nem támogatott Walkmant vagy USB-eszközt
megfelelően csatlakoztatva. Kapcsolja ki és be a
készüléket, majd csatlakoztassa újra a Walkmant
vagy az USB-eszközt. Ellenőrizze, hogy a „WMPORT” vagy az „USB” kijelzés látható-e.
A hang zajos, akadozik vagy torz.
Kapcsolja ki a készüléket, és csatlakoztassa újra a
Walkmant vagy az USB-eszközt.
Maguk a zenei adatok tartalmazzák a zajt vagy a
torzítást. A zaj az átmásolás közben is keletkezhetett.
Törölje a fájlt és ismételje meg a másolást.
A Walkman vagy az USB-eszköz nem
csatlakoztatható az (USB) aljzatba.
Fordítva próbálta csatlakoztatni a Walkmant vagy az
USB-eszközt. Csatlakoztassa az eszközt a megfelelő
helyzetben.
A „Reading” felirat hosszú ideig látható, vagy a
lejátszás elindítása hosszabb időt igényel.
Az alábbi esetekben az adatkiolvasás hosszabb ideig
tarthat.
A Walkmanen vagy az USB-eszközön sok mappa
vagy fájl található.
A fájlszerkezet nagyon bonyolult.
A memóriatárterület nagyon nagy.
Az audiofájl megsérült.
Hibás kijelzés.
Másolja fel az audiofájlokat újra a Walkmanre
vagy az USB-eszközre, mivel az azon tárolt adatok
valószínűleg megsérültek.
A lejátszó csak az ábécé betűit és számokat képes
megjeleníteni. Az ettől eltérő karakterek nem
megfelelően jelennek meg.
használ. A támogatott eszközök listáját lásd az
„A készülékkel kompatibilis Walkman és USBmodellek” című részben (78. oldal).
Ez a készülék kizárólag MP3 („.mp3”)*1, WMA
(„.wma”)*1 és AAC („.m4a”, „.mp4”*2)*1 formátumú
fájlokat képes lejátszani. Más formátumú fájlokat
nem lehet lejátszani (39. oldal).
*1A másolásvédelemmel (digitális szerzői
jogvédelemmel) ellátott zeneszámok nem
játszhatóak le.
Az Internetről letöltött zeneszámokat (beleértve
az online zeneáruházakat is) nem minden esetben
lehet lejátszani.
*2Ez a készülék kizárólag audiofájlok lejátszására
képes. Videofájlokat nem tud lejátszani.
Kapcsolja ki a készüléket, csatlakoztassa újból a
Walkmant vagy az USB-eszközt, majd kapcsolja be a
készüléket.
A lejátszás nem az első fájllal kezdődik.
Véletlen sorrendű vagy programozott lejátszásra
kapcsolt. Nyomja meg a PLAY MODE gombot
mindaddig, míg a „SHUF” és a „PGM” kijelzés
el nem tűnik. A készülék visszakapcsol normál
lejátszásra (43. oldal).
A műsorszámokat nem lehet lejátszani.
Ez a készülék kizárólag MP3 („.mp3”)*1, WMA
(„.wma”)*1 és AAC („.m4a”, „.mp4”*2)*1 formátumú
fájlokat képes lejátszani. Más formátumú fájlokat
nem lehet lejátszani (39. oldal).
*1A másolásvédelemmel (digitális szerzői
jogvédelemmel) ellátott zeneszámok nem
játszhatóak le.
Az Internetről letöltött zeneszámokat (beleértve
az online zeneáruházakat is) nem minden esetben
lehet lejátszani.
*2Ez a készülék kizárólag audiofájlok lejátszására
képes. Videofájlokat nem tud lejátszani.
Ez a készülék csak a FAT16 és FAT32 fájlrendszerrel
formattált USB-eszközöket támogatja.*3
*3 Ez a készülék a FAT16 és a FAT32 fájlrendszert
támogatja, de lehetnek olyan USB-eszközök,
melyek nem támogatják ezeket a fájlrendszereket.
A részletekért olvassa el az USB-eszköz kezelési
útmutatóját, vagy lépjen kapcsolatba a gyártóval.
Ha partícionált USB-eszközt használ, csak az első
partíción található MP3, AAC és WMA fájlok
lesznek lejátszhatóak.
A lejátszás csak 8 szintig lehetséges.
A mappák száma elérte a 999-et.
A fájlok száma elérte a 999-et.
A kódolt vagy jelszóval védett fájlok nem
lejátszhatóak.
67HU
00NASE300HD.indb 67
2009. 05. 14. 18:47:04
Időzítő
Az „import.dat” fájlt nem lehet menteni.
Az USB memóriaeszköz megtelt. Törölje a felesleges
Az időzített felvétel vagy lejátszás nem működik.
Állítsa be pontosan az órát (22. oldal).
Áramkimaradás történt vagy kihúzták a hálózati
vezetéket miközben az időzítő készenléti állapotban
volt.
fájlokat az USB memóriaeszközről.
Az USB memóriaeszköz írásvédett. Oldja fel az
írásvédelmet.
Egyéb jelenségek
A készülék ütésnek vagy rezgésnek van kitéve.
Helyezze a készüléket biztos helyre.
A felvétel időzítővel rögzített műsor nem teljes.
A műsor része hiányzik az elején, a végén vagy a
közepén.
A készülék nem megfelelően működik.
Elképzelhető, hogy a készülék statikus
elektromosságnak vagy egyéb hatásnak van kitéve.
Indítsa újra a készüléket. Ha a készülék még mindig
rosszul működik, állítsa alaphelyzetbe a készüléket
(62. oldal).
Állítsa be pontosan az órát (22. oldal).
Áramkimaradás történt vagy kihúzták a hálózati
Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg járjon el az
A készülék ütésnek vagy rezgésnek van kitéve.
A távvezérlő nem működik.
vezetéket miközben az időzítő készenléti állapotban
volt.
Helyezze a készüléket biztos helyre.
Címfrissítés (Title Update)
üzenet utasításainak megfelelően.
Az elemek lemerültek.
Nincsenek elemek a készülékben.
A távvezérlőt fordítsa a készülék távvezérlés
érzékelője felé (15. oldal).
A „Title Updater” nem fut a számítógépen.
Támogatott USB-eszközt csatlakoztasson (78. oldal).
A „TitleUpdater.exe” számítógépes futtatása
közben hiba történik.
Először zárja be a Virtual Expander (MICROVAULT)
szoftvert, majd futtassa újból a „TitleUpdater.exe”
fájlt.
Az „export.dat” fájlt nem lehet áttölteni.
Csak az audio CD-lemezek albuminformációit lehet
áttölteni.
Ellenőrizze, hogy az USB-eszközt megfelelően
csatlakoztatta-e a készülékhez.
A számítógép nem ismeri fel az USB
memóriaeszközt vagy a „Title Updater” szoftvert.
Húzza ki, majd csatlakoztassa újból az USB-eszközt.
Áramváltó vagy fénycső típusú fényforrás működik
a készülék közelében. Vigye távolabb a készüléket az
áramkörtől.
Távolítson el minden akadályt a távvezérlő és a
készüléken lévő távvezérlés érzékelő közül, és
helyezze távolabb a készüléket gerjesztési elven
működő fényforrástól.
Vigye közelebb a távvezérlőt a készülékhez.
A készülék remeg, vagy zaj hallható a
szellőzőnyílásból.
A remegést a merevlemez magas fordulatszáma
okozza, a zajt pedig a hűtőventilátor. Ezek normál
működési körülmények, nem hibajelenségek.
CD-felvétel közben növekszik a remegés vagy
a zaj.
CD-lemez felvétele közben a merevlemez gyorsabban
forog, mint CD-lejátszáskor, ezért a megnövekedett
remegés vagy zaj nem hibajelenség.
A remegés vagy zaj mennyisége a CD-lemez típusától
függ.
68HU
00NASE300HD.indb 68
2009. 05. 14. 18:47:04
A beépített ventilátor a készülék kikapcsolt
állapotában is működik.
Üzenetek
A bemutató vagy az óra kijelzése közben (60.
Merevlemez (HDD)
oldal) a beépített ventilátor időnként önműködően
bekapcsol, a felgyülemlett hő eltávolítása érdekében
(a készülék kikapcsolt állapotában is). Ez nem
hibajelenség.
Album Full!
A felvehető albumok száma elérte a felső korlátot.
A vételi minőség javítása
Complete!
Kapcsolja ki a CD-lejátszó tápellátását a CD
energiatakarékosság funkcióval. Alapértelmezett
érték szerint a CD tápellátása be van kapcsolva.
Data Error!
1
2
3
A CD gombbal kapcsoljon CD
üzemmódba, majd kapcsolja ki a
készüléket.
Miután a „STANDBY” jelző villogása
megszűnik, a DISPLAY gombbal
jelenítse meg az órát.
Az órakijelzés 8 másodpercre megjelenik. A 3.
lépést addig kell elvégezni, amíg az órakijelzés
látható.
Amíg az órakijelzés látható, nyomja
meg egyszerre a  gombot és a 
kapcsolót a készüléken.
A „CD POWER OFF” megjelenik. Kikapcsolt
CD-lejátszó tápellátás esetén a lemezek elérési
ideje növekszik. A CD-lejátszó tápellátásnak
visszakapcsolásához ismételje meg az eljárást a
„CD POWER ON” megjelenéséig.
Néhány szó a merevlemez
javításáról
A merevlemez javítása vagy átvizsgálása esetén
ellenőrizhetjük a merevlemez tartalmát. A
merevlemezre felvett anyagot azonban a Sony
nem menti ki és nem tárolja.
Ha a merevlemezt formattálni vagy cserélni
kell, azt a Sony megfontoltan és saját megítélése
szerint teszi. Azonban a merevlemez teljes
tartalma törlődni fog, beleértve a szerzői jogot
sértő tartalmakat is.
A művelet sikeresen befejeződött.
Nem kompatibilis műsorszámot próbált meg lejátszani.
Export Error!
Nincsenek áttölthető albuminformációk, a
kiválasztott albuminformáció nem tölthető át, vagy az
albuminformációk áttöltése során hiba történt.
Fatal Error!
Audioadatok másolása közben a Walkmant vagy az USBeszközt leválasztotta a készülékről.
HDD Error!
Hiba történt, ezért a készülék nem ismeri fel a
merevlemezt. Húzza ki a hálózati vezetéket a hálózati
aljzatból, és keresse fel a vásárlás helyét.
HDD Full!
A merevlemezen nincs több szabad hely.
Import Error!
Nincsenek áttölthető albuminformációk, vagy az
albuminformációk áttöltése során hiba történt.
Name NG!
Az albumcímet, az előadónevet vagy a műsorszámcímet
nem lehet bejegyezni, mert ilyen név vagy cím már létezik.
A bejegyzett címinformációt törölte, és nem jegyzett
be újat. A gyárilag telepített mintaadatokat (bemutató
műsorszámokat) próbálta meg szerkeszteni.
No Step
A programozott műsorszámok törlése megtörtént.
Not in Use
A végrehajtani kívánt művelet érvénytelen, vagy jelenleg
nem elérhető, illetve nincs lejátszható műsorszám vagy a
HDD-től eltérő üzemmódba kapcsolt.
No Track
Nincsen olyan műsorszám, melyet a készülék le tud
játszani.
69HU
00NASE300HD.indb 69
2009. 05. 14. 18:47:04
Push STOP!
No Text
Olyan műveletet próbált meg végrehajtani, mely csak állj
üzemmódban indítható (pl. lejátszás közben megnyomta a
PLAY MODE gombot).
A pillanatnyi DAB szolgáltatás nem sugároz szöveges
információkat.
Reading
Nem használható vagy jelenleg nem elérhető műveletet
hajtott végre.
A készülék a merevlemez információit olvassa be.
Eközben néhány gomb nem használható.
REC Error!
Not in Use
Push STOP!
Az áttöltés vagy a felvétel nem indul el, félbeszakad vagy
egyéb okból nem végezhető el.
Olyan műveletet próbált meg végrehajtani, mely csak állj
üzemmódban indítható (pl. lejátszás közben megnyomta a
PLAY MODE gombot).
Step Full!
Reading
Több mint 26 műsorszámot (programlépést) próbált
beprogramozni.
A készülék a lemez információit olvassa be. Eközben
néhány gomb nem használható.
Track Full!
Step Full!
A merevlemezen tárolt műsorszámok száma elérte a felső
korlátot.
Több mint 26 műsorszámot (programlépést) próbált
beprogramozni.
CD, rádió, DAB*
WM-PORT, USB
* Csak a nagy-britanniai modellnél.
Accessing Gracenote Database
A készülék saját adatbázisában keresi a megfelelő
címinformációkat.
Complete!
Complete!
A művelet sikeresen befejeződött.
Data Error!
Nem kompatibilis műsorszámot próbált meg lejátszani.
Az FM/AM állomás vagy a DAB-szolgáltatás tárolása
sikeresen megtörtént.
Device Error
No Disc
Device Full!
Nincs lemez a készülékben, vagy a behelyezett lemez nem
játszható le.
No Label
A jelenlegi DAB-szolgáltatás nem rendelkezik zenekar
azonosítóval.
No Match
A készülék adatbázisa nem tartalmaz az albumra vagy
műsorszámra vonatkozó információkat.
No Preset
Még nem tárolt DAB szolgáltatásokat.
No Service
Nincs elérhető DAB szolgáltatás.
No Step
A programozott műsorszámok törlése megtörtént.
A Walkman vagy az USB-eszköz felismerése nem sikerült.
A Walkman vagy az USB-eszközön nincs több szabad
hely.
Device Stop
A Walkman vagy az USB-eszköz le van állítva. Mindaddig
látható, amíg le nem választja az eszközt.
Erase Error!
A készülék nem tudja törölni a Walkman vagy az USBeszköz egyik albumát vagy mappáját.
Fatal Error!
A Walkmant vagy az USB-eszközt kihúzta, miközben
az audiofájlok, mappák vagy albumok átmásolása vagy
törlése folyamatban volt.
Folder Full!
A Walkmanen vagy az USB-eszközön tárolt mappák,
albumok száma elérte a felső korlátot.
70HU
00NASE300HD.indb 70
2009. 05. 14. 18:47:04
HDD REC Data Error 1*
Track Full!
Walkmanről vagy USB-eszközről a merevlemezre történő
másolás közben a készülék egy vagy több nem másolható
fájlt (pl. MP4 videofájl) érzékelt. Az üzenet eltüntetéséhez
nyomjon meg egy gombot.
* A kihagyott fájlok száma zárójelben látható.
A Walkmanen vagy az USB-eszközön tárolt műsorszámok
száma elérte a felső korlátot.
No Device
Nem csatlakoztatott Walkmant vagy USB-eszközt.
No Medium
Az (USB) aljzathoz csatlakoztatott memóriakártyaolvasóba nem helyezett memóriakártyát.
No Step
A programozott műsorszámok törlése megtörtént.
Not in Use
A végrehajtani kívánt művelet érvénytelen, vagy jelenleg
nem elérhető.
No Track
Nincsen olyan műsorszám, melyet a készülék le tud
játszani.
Not Supported
Nem támogatott Walkmant vagy USB-eszközt
csatlakoztatott.
Transfer Error!
Az audioadatok Walkmanre vagy USB-eszközre történő
átmásolása nem kezdődött meg, félbeszakadt, vagy egyéb
ok miatt nem hajtható végre.
Óra, időzítő
OFF TIME NG!
Olyan befejező időpontot próbált meg beállítani a
lejátszás időzítőn vagy a felvétel időzítőn, mely azonos a
kezdőidőponttal.
Push SELECT!
Az időzítő működése közben megnyomta a CLOCK/
TIMER SET gombot.
SET CLOCK!
Megpróbálta beállítani az időzítőt, azonban az óra nincs
beállítva.
SET TIMER!
Az időzítőt megpróbálta kiválasztani, azonban nincs
beállítva időzítési érték.
Please Use USB Storage Device
A címfrissítési funkciót Walkman készüléken próbálta
meg alkalmazni. Használjon USB-eszközt.
Protected
A Walkman vagy az USB-eszköz írásvédett.
Push STOP!
Olyan funkciót próbált meg használni, mely csak állj
üzemmódban működik (pl. lejátszás közben megnyomta a
PLAY MODE gombot).
Reading
A készülék a Walkman vagy az USB-eszköz információit
olvassa be. Eközben néhány gomb nem használható.
Removed
A Walkmant vagy az USB-eszközt eltávolította.
Step Full!
Több mint 26 műsorszámot (programlépést) próbált
beprogramozni.
71HU
00NASE300HD.indb 71
2009. 05. 14. 18:47:04
Óvintézkedések, minőségtanúsítás
Óvintézkedések
A biztonságról
Felmelegedés
Legyen tekintettel másokra
Ha hosszú ideig nem használja
készülékét, húzza ki a hálózati
csatlakozót a hálózati aljzatból.
Mindig a csatlakozódugaszt, és
soha ne a vezetéket fogja meg!
Ha bármilyen szilárd anyag
vagy folyadék kerül a készülék
belsejébe, húzza ki a hálózati
vezetéket, és forduljon
szakemberhez mielőtt újra
használná a készüléket.
A hálózati vezeték cseréjét
kizárólag szakember végezheti.
Működés közben a készülék
felmelegedése normális és nem ok
az aggodalomra.
Ne érintse meg a burkolatot nagy
hangerőn történt folyamatos
használat után, mert a burkolat
felforrósodhat.
Ne takarja el a készülék alján lévő
szellőzőnyílásokat, mert a készülék
erősítője túlmelegedhet, amely
meghibásodást okozhat. Ügyeljen,
hogy semmi se akadályozza a
szellőzőket.
A készüléket közepes hangerővel
hallgassa, és legyen tekintettel a
szomszédaira, különösen éjjel.
Elhelyezés
A készülék mozgatása
A készüléket ne helyezze el döntött
állásban vagy olyan helyen, ami
túlságosan forró, hideg, poros,
koszos, párás, a levegő szabad
áramlása akadályozott, vagy
ahol rázkódásnak, közvetlen
napfénynek vagy éles fénynek van
kitéve.
Legyen óvatos, ha a készüléket
vagy a hangsugárzókat
védőbevonattal (gyanta, olaj,
fényező stb.) kezelt felületre állítja,
mert foltosodás vagy elszíneződés
keletkezhet.
Ha a készüléket közvetlenül egy
hideg helyről egy meleg térbe
viszi, vagy párás szobában helyezi
el, a CD-lejátszó belsejében
található lencsén páralecsapódás
jöhet létre, ami meghibásodáshoz
vezethet. Ebben az esetben vegye
ki a lemezt és legalább egy óráig
hagyja bekapcsolva a készüléket,
amíg a nedvesség elpárolog belőle.
Ne mozgassa a készüléket, ha
CD-lemez van behelyezve. Ez
károsíthatja a CD-lemezt.
A hangsugárzó-rendszer
Ez a hangsugárzó rendszer nincs
mágnesesen leárnyékolva, ezért
a közelben lévő tv-készülék képe
mágnesesen torzítottá válhat.
Ebben az esetben kapcsolja ki
a tv-készüléket, várjon 15–30
percet, majd kapcsolja vissza. Ha
nincs javulás, akkor helyezze a
hangsugárzókat távolabb a tvkészüléktől.
Hangerőbeállítás
A CD-lemezek használatakor a
bakelit lemezektől lényegesen kisebb
zaj hallható. Ezért, ha két műsorszám
között, amikor csak zaj hallható,
megnöveli a hangerőt (ahogy talán
bakelit lemezek esetében is tette) a
hirtelen nagy hangerővel megszólaló
hang a hangsugárzók károsodását
okozhatja.
A lejátszás megkezdése előtt
csökkentse le a hangerőt.
A merevlemezről
A merevlemez a nagy tárolási
sűrűsége miatt nagyon
nagysebességgel tudja olvasni és
írni az adatokat, azonban a rezgés,
ütés vagy por könnyen károsíthatja.
Bár a merevlemezek rendelkeznek
biztonsági mechanizmussal, az
ilyen okokból történő adatvesztés
elkerülése érdekében tartsa be az
alábbi előírásokat:
Ne tegye ki a készüléket erős
rázkódásnak.
Ne helyezze a készüléket
mechanikus rezgésnek kitett vagy
nem biztos helyre.
Ne mozgassa a készüléket, ha a
hálózati vezeték csatlakoztatva van
a hálózati aljzathoz.
Felvétel vagy lejátszás közben ne
húzza ki a hálózati vezetéket.
Ne használja a
készüléket szélsőséges
hőmérsékletingadozásnak kitett
helyen (a hőmérsékletváltozás
kevesebb, mint 10°C/óra).
Ne próbálja meg önállóan
kicserélni vagy bővíteni a
merevlemezt, mert üzemzavar
keletkezhet.
A Sony nem nyújt kártérítést a
meghibásodott merevlemez miatti
adatvesztésért.
72HU
00NASE300HD.indb 72
2009. 05. 14. 18:47:04
A burkolat tisztítása
Kímélő tisztítószerrel enyhén
megnedvesített puha ruhával
törölje le a készülék burkolatát.
A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, benzint
vagy alkoholt.
A hálózati vezetékről
Mielőtt kihúzza a hálózati
vezetéket a hálózati aljzatból,
ellenőrizze, hogy a készülék ki
van-e kapcsolva. Ha olyankor húzza
ki a hálózati vezetéket, amikor a
készülék működik, a felvett adatok
elveszhetnek, vagy a készülék
károsodhat.
Megjegyzések a CD-lemezekről
Ne karcolja meg a lemez felületét
és ne ragasszon rá matricákat.
Különleges alakú (szív-, négyzetvagy csillag alakú) lemezeket
nem szabad ezzel a készülékkel
lejátszani, mert a készülék
károsodhat.
A lemez tisztításához használjon
tisztítókendőt, és belülről kifelé
haladva törölje a lemezt. Ha a
lemez nagyon szennyezett, törölje
le a lemezt enyhén megnedvesített,
majd száraz ruhával. Ne
tisztítsa a lemezt lakkbenzinnel,
kereskedelmi forgalomban
kapható tisztítószerekkel vagy a
bakelit lemezekhez árult, a statikus
feltöltődést megakadályozó
aeroszollal.
Ne tegye a lemezeket meleg,
közvetlen napfénynek kitett
helyre, hőforrások közelébe,
meleglevegő befúvó nyílásokhoz
vagy parkoló járműbe.
Ne használjon kölcsönzött vagy
használtan vásárolt lemezt,
amelyen rajta maradt a kölcsönzői
címke ragasztója. Ilyen esetben a
lemez beragadhat, és károsíthatja a
készülék alkatrészeit.
Ne használjon kereskedelemben
kapható tisztítólemezt, mert azzal
károsíthatja a készüléket.
Másolásvédelemmel ellátott
zenei lemezek
Ez a készülék a Compact Disc (CD)
szabványnak megfelelő lemezek
lejátszására képes. Napjainkban
egyre több lemeztársaság
másolásvédelemmel ellátott zenei
CD-lemezeket hoz forgalomba.
Kérjük, ne feledje, hogy ezek között
lehetnek olyanok is, melyek nem
felelnek meg a CD-szabványnak,
ezért ezzel a készülékkel nem lehet
lejátszani.
DualDisc (kettős formátumú)
lemezek
A DualDisc elnevezés olyan
kétoldalas lemezeket takar, melyek
egyik oldalán a DVD-lejátszók
által lejátszható tartalom, a másik
oldalukon digitális hanganyag
található. Mivel a hanganyagot
tartalmazó oldal nem felel meg a
Compact Disc (CD) szabványnak,
az ilyen lemezek lejátszása nem
garantált.
Megjegyzés az MP3, WMA, AAC
fájlokhoz
A kompatibilitás nem garantált
az összes MP3, WMA, AAC
tömörítő és író szoftverrel,
felvevővel, adathordozóval. A nem
kompatibilis MP3, WMA-, AAClemezek zajt vagy szaggatott hangot
eredményezhetnek vagy lejátszásuk
nem lehetséges.
A CD-lemezekről
A készülékkel LEJÁTSZHATÓ
lemezek
CD-lemezek:
Zenei CD-k, CD-R, CD-RW
lemezek.
MP3 fájlok:
CD-R és CD-RW lemezek (az ISO
9660 1-es, vagy 2-es, vagy a Joliet
szabványnak megfelelően megírt
lemezek). A többmenetes CDlemezek is támogatottak.
Megjegyzések
Ha egy lemez CD-DA (vagy MP3)
menettel kezdődik, akkor azt
CD-DA (vagy MP3) lemezként
ismeri fel a készülék, és a lejátszás
a következő menet eléréséig
folytatódik.
A kevert CD-formátumú lemezt
CD-DA (audio) lemezként ismeri
fel a készülék.
A jellemzőktől és a felvétel
körülményeitől függően
előfordulhat, hogy egyes CD-R
vagy CD-RW lemezek nem
játszhatók le a készüléken.
A CD-RW lemezek esetében a
lejátszás megkezdése több időt
vesz igénybe. Ennek oka, hogy
a visszatükrözési képességük
alacsonyabb, mint az egyéb
lemezeknek.
Ha egy lemez több, mint 511
audio műsorszámot tartalmaz, a
készülék nem ismeri fel az 512. és
a további műsorszámokat.
A sok mappával vagy bonyolult
szerkezettel rendelkező lemezek
lejátszásának megkezdése
több időt vesz igénybe. Az
albumok lemezre rögzítésekor
javasoljuk, hogy ne alkalmazzon
két szintnél nagyobb mélységű
mappaszerkezetet.
Hasznos tudnivaló
Az adatok lemezre írásának részleteit
lásd a CD-R, CD-RW meghajtó
kezelési útmutatójában.
73HU
00NASE300HD.indb 73
2009. 05. 14. 18:47:04
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja,
hogy az NAS-E300HD típusú
készülék a 2/1984. (III. 10.)
számú BkM-IpM. együttes
rendeletben előírtak szerint
megfelel a következő műszaki
jellemzőknek.
Erősítő
Kimenő teljesítmény (névleges):
24 + 24 W (8 , 1 kHz, 1%
THD)
CD-lejátszó
FM vevőegység
Rendszer:
Vevőegység:
CD-lejátszó és digitális audio
rendszer
FM sztereó, FM szuperheterodin
vevőegység
A lézer dióda jellemzői:
Áramkör rendszer:
Kibocsátási időtartam:
folyamatos
Lézer kimenet*1: kevesebb, mint
44,6 µw
PLL kvarcvezérelt digitális
frekvenciaszabályzós vevőegység
* Ezt a kimeneti értéket a
vetítőlencse felszínétől 200 mm
távolságban mértük az optikai
vevőegységen 7 mm rekesszel.
Folytonos RMS kimenő
teljesítmény (referencia):
Frekvenciaátvitel:
30 + 30 W (8 , 1 kHz, 10%
THD)
Teljes harmonikus torzítás:
Merevlemez (HDD)
Tárterület:
80 GB*
20 Hz–20 kHz
Kevesebb, mint 0,1%
Támogatott bitsűrűség
Felvételi rendszer:
MP3/128 kbps
Mintavételezési frekvenciák
Teljes felvételi idő (MP3 formátum
és 128 kbps bitsűrűség esetén):
MP3 (MPEG-1 Audio Layer3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
44,1 kHz
AAC:
44,1 kHz
kb. 1230 óra
Műsorszámok legnagyobb száma:
20 000
Albumok legnagyobb száma:
2000
87,5–108,0 MHz (50 kHz-es
lépések)
Antenna:
FM huzalantenna
Antennacsatlakozók:
75 , aszimmetrikus
Középfrekvencia:
10,7 MHz
USB-rész
MP3 (MPEG-1 Audio Layer3):
32–320 kbps, VBR
WMA:
48–192 kbps, VBR
AAC:
48–320 kbps
* A memória egy része a
rendszerfunkciókra van
fenntartva. A rendelkezésre álló
memória kb. 72 GB (77 309 411
328 bájt).
Vételi frekvenciák:
AM vevőegység
Vevőegység:
AM szuperheterodin
vevőegység
Áramkör rendszer:
PLL kvarcvezérelt digitális
frekvenciaszabályzós vevőegység
Vételi frekvenciák:
531–1602 kHz (9 kHz-es
léptetőfrekvencia)
Antenna:
AM keretantenna
Antennacsatlakozók:
Külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia:
450 kHz
74HU
00NASE300HD.indb 74
2009. 05. 14. 18:47:04
 (fejhallgató) aljzat (sztereó
minijack):
DAB vevőegység (csak
a nagy-britanniai
modellnél)
Frekvencia
Címke
211,648 MHz
10B
213,360 MHz
10C
Vevőegység:
215,072 MHz
10D
216,928 MHz
11A
218,640 MHz
11B
Antenna:
220,352 MHz
11C
Hangsugárzók
DAB huzalantenna
222,064 MHz
11D
Hangsugárzó rendszer:
Vételi frekvenciák:
223,936 MHz
12A
225,648 MHz
12B
2-utas, bassz-reflex típusú
227,360 MHz
12C
229,072 MHz
12D
DAB sztereó vevőegység
III-as sáv: 174,928 (5A)–239,200
(13F) MHz
DAB frekvenciatáblázat (III-as sáv):
8  vagy annál nagyobb
impedanciájú fejhallgatók
fogadására alkalmas
Hangszóró egységek:
Mélyhangszóró: 120 mm, kúpos
Magashangszóró: 40 mm, kúpos
230,784 MHz
13A
Frekvencia
Címke
232,496 MHz
13B
174,928 MHz
5A
234,208 MHz
13C
176,640 MHz
5B
235,776 MHz
13D
178,352 MHz
5C
237,488 MHz
13E
Kb. 152 × 250 × 210 mm
180,064 MHz
5D
239,200 MHz
13F
Tömeg:
181,936 MHz
6A
183,648 MHz
6B
185,360 MHz
6C
187,072 MHz
6D
188,928 MHz
7A
190,640 MHz
7B
192,352 MHz
7C
194,064 MHz
7D
195,936 MHz
8A
197,648 MHz
8B
199,360 MHz
8C
201,072 MHz
8D
202,928 MHz
9A
204,640 MHz
9B
206,352 MHz
9C
208,064 MHz
9D
209,936 MHz
10A
Be- és kimenetek
Névleges impedancia:
8
Méretek (szé × ma × mé)
Kb. 2,3 kg (nettó)
hangsugárzónként
AUDIO IN (sztereó minijack):
Feszültség: 0,8 V
(USB) aljzat:
USB („A” típus), teljes sebességű
USB
WM-PORT:
Feszültség: 5 V, egyenáram
Legnagyobb kimeneti áram:
500 mA
DMPORT:
Feszültség: 5 V, egyenáram
Legnagyobb kimeneti áram:
700 mA
(DIGITAL MEDIA PORT
illesztő csatlakoztatásához)
75HU
00NASE300HD.indb 75
2009. 05. 14. 18:47:05
Általános adatok
Energiaellátási követelmények:
220–240 V-os, 50/60 Hz-es
váltóáram
Teljesítményfelvétel:
40 W (0,5 W vagy kevesebb
energiatakarékos üzemmódban)
Készenléti
teljesítményfelvétel: 0,5 W
A nyomtatott áramköri
lapok egy részében nem
használtunk halogénezett
égésgátló anyagokat.
Méretek (szé × ma × mé):
Nagy-britanniai modell:
Kb. 285 × 139 × 316 mm a
legnagyobb kinyúlásokkal és
a kezelőszervekkel
Egyéb modellek:
Kb. 285 × 139 × 310 mm a
legnagyobb kinyúlásokkal és
a kezelőszervekkel
Tömeg:
Kb. 4,0 kg
Üzemi hőmérséklet:
5–35C
Üzemi páratartalom:
25–80%
Mellékelt tartozékok:
Lásd a 10. oldalon.
A kivitel és a műszaki adatok
előzetes bejelentés nélkül
változhatnak.
76HU
00NASE300HD.indb 76
2009. 05. 14. 18:47:05
Rendszerkövetelmények
A Title Updater hibamentes működéséhez az alábbi rendszerkövetelmények teljesülése szükséges.
Számítógép
Operációsrendszer*
Képernyő, videokártya
Egyéb
IBM PC/AT vagy kompatibilis
 Processzor: Intel MMX Pentium 166 MHz vagy gyorsabb (Pentium II 266
MHz vagy gyorsabb javasolt)
 RAM: 64 MB vagy több (128 MB vagy több javasolt)
 USB aljzat
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 vagy újabb)
Windows XP Professional (Service Pack 2 vagy újabb)
Windows XP Media Center 2004/2005
Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate
800 × 600 képpontos képernyőfelbontás és 16-bites vagy jobb színmélység
 Internet kapcsolat: 64 kbps vagy gyorsabb javasolt
 USB memóriaeszköz: USB 1.1 vagy újabb, 10 MB vagy több szabad hellyel
* Ez a szoftver nem kompatibilis a 64 bites operációsrendszerekkel.
* Ez a szoftver kizárólag a fentebb felsorolt operációsrendszerekkel kompatibilis.
Megjegyzések az Internet kapcsolathoz
A címinformációk keresése csak akkor lehetséges, ha a számítógép kapcsolódik az Internethez.
Lehetnek olyan internetes környezetek, melyeknél a normál online keresés nem hajtható végre.
Az internetes kereséshez használhatja a Microsoft Internet Explorer kapcsolódási beállításait. Az Internet Explorer
beállítását a Title Updater használatának megkezdése előtt kell elvégezni.
77HU
00NASE300HD.indb 77
2009. 05. 14. 18:47:05
A készülékkel kompatibilis Walkman és USBmodellek
Ez a készülék a következő Sony Walkman és USB-modellekkel használható a műsorszámok áttöltésére,
átmásolására és lejátszására. Más modelleket nem támogat a készülék.
Elfogadott Sony Walkman modellek (a 2009. márciusi állapot szerint)
Terméknév
Modellnév
Walkman A sorozat
NWZ-A815, NWZ-A816, NWZ-A818
NWZ-A726, NWZ-A728, NWZ-A729, NWZA826, NWZ-A828, NWZ-A829, NWZ-A826K,
NWZ-A828K, NWZ-A829K
NWD-B103, NWD-B103F, NWD-B105, NWDB105F
NWZ-E435F, NWZ-E436F, NWZ-E438F
NWZ-S636F, NWZ-S638F, NWZ-S639F, NWZS636FK
NWZ-S736F, NWZ-S738F, NWZ-S739F
NWZ-S515, NWZ-S516, NWZ-S615F, NWZS616F, NWZ-S618F, NWZ-S715F, NWZ-S716F,
NWZ-S718F
NWZ-W202
NWZ-X1050, NWZ-X1060
Walkman B sorozat
Walkman E sorozat
Walkman S sorozat
Walkman W sorozat
Walkman X sorozat
A szükséges ovális Walkman
illesztő (tartozék)
„A” típusú illesztő
Illesztő nem szükséges.
„A” típusú illesztő
„A” típusú illesztő
„B” típusú illesztő
Illesztő nem szükséges.
„B” típusú illesztő
Elfogadott Sony USB memóriaeszközök (a 2009. márciusi állapot szerint)
Terméknév
MICROVAULT
Modellnév
USM1GLX, USM2GLX, USM4GLX, USM8GLX, USM16GLX
USM1GL, USM2GL, USM4GL, USM8GL
USM1GJ, USM2GJ, USM4GJ, USM8GJ
USM512JX, USM1GJX, USM2GJX, USM4GJX
Az alábbi Internet címen találhatja meg a legfrissebb információt a kompatibilis eszközökről.
<http://support.sony-europe.com/>
Megjegyzések
A Walkman vagy az USB-eszköz formattálásához feltétlenül magát az eszközt vagy az előírt szoftvert használja.
Ellenkező esetben a Walkmanről vagy az USB-eszközről történő másolás hibamentes végrehajtása nem garantálható.
A Walkmant vagy az USB-eszközt nem szabad USB-elosztón (hub) keresztül csatlakoztatni a készülékhez.
Kizárólag a felsorolt Walkman modelleket és USB memóriaeszközöket használja. Az itt fel nem sorolt modellek
használhatósága nem garantálható.
A megfelelő működés esetenként akkor sem biztosítható, ha a felsorolt Walkman modelleket vagy USB
memóriaeszközöket modelleket használja.
 Lehetnek olyan területek, ahol a fenti Walkman modellek vagy USB memóriaeszközök nem kaphatóak.
Mielőtt a Walkmant ehhez a készülékhez csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy a „Creating Library” vagy a „Creating
Database” nem látható-e a Walkman kijelzőjén.
78HU
00NASE300HD.indb 78
2009. 05. 14. 18:47:05
Fogalom magyarázat
Bájt
A számítógépek digitalizált adatainak
egyik alapvető mértékegysége. A
digitális adatokat gyakran bináris
számjegyekkel (nullák és egyesek)
fejezik ki. Egy adategység egy bit.
Egy bájt nyolc bitből áll.
Bitsűrűség
A bitsűrűség az adatsűrűség mértéke
másodpercenkénti bitekben kifejezve
(bits per second – bps).
ID3
Az ID3 olyan információ (például
műsorszám név vagy előadó név),
amely az MP3 fájlban rögzítve
van. Ez a készülék az ID3 mezőt
használja az MP3 fájlok műsorszám
információinak megjelenítésére.
ISO9660
A Nemzetközi Szabványügyi
Szervezet (International
Organization for Standardization
– ISO) egyik szabványa, amely
meghatározza a CD-ROM
adathordozó fájlrendszerét.
Merevlemez
Nagy tárterületű, digitális
kódolású tárolóeszköz, melyeket
számítógépekben és egyéb digitális
eszközökben alkalmaznak. A
mágneslemez és a meghajtóegység
integrálásával olyan merevlemezek
állíthatók elő, melyek rendkívül
gyors adatírásra és -olvasásra
képesek, és kivételes adatkeresési
tulajdonságokkal jellemezhetők.
Mintavételezési frekvencia
Ahhoz, hogy az analóg hangokat
digitálissá alakítsuk, az analóg
jeleket számjegyekké kell alakítani.
Ezt a folyamatot mintavételezésnek
nevezik, és a másodpercenként
kvantált analóg jelek számát neveik
mintavételezési frekvenciának. A
hagyományos zenei CD adatainak
kvantálása másodpercenként 44 100
gyakorisággal történik, ez 44,1 kHzes mintavételezési frekvenciát jelent.
Általánosságban elmondható, hogy a
nagyobb mintavételezési frekvencia
jobb hangminőséget jelent.
DAB (digitális audio
műsorszórás) fogalmak
(csak a nagy-britanniai
modellnél)
MP3
Közösségi név
Az MPEG-1 Audio Layer3
rövidítése. Ez egy audio fájl
tömörítési eljárás, amit az MPEG
(Motion Picture Experts Group), és
az ISO (International Organization
for Standardization – Nemzetközi
Szabványügyi Szervezet)
munkacsoportja dolgozott ki.
Lehetővé teszi a kompakt lemez
szabványhoz képest az audio
fájlok körülbelül 1/10-ed részére
történő tömörítését. Mivel az MP3
kódolási algoritmus nyílt, számos
kódoló és dekódoló kompatibilis a
szabvánnyal. Ezért az MP3 szabványt
széles körben alkalmazzák a
számítástechnika területén.
Dinamikus cím-rész
Az egyes csatornák vagy szolgáltatók
által közvetített szöveges
információk.
A DAB rendszernél több
rádióállomás műsorát sugározzák
egyetlen átviteli csatornán vagy
frekvencián. Az ily módon
közvetített állomások csoportját
nevezik „közösségnek”, és a csoport
azonosítója a „közösségi név”.
Szolgáltató név
Az egyes digitális rádiócsatornák
vagy szolgáltatók neve.
Páralecsapódás
Gyors hőmérsékletemelkedés esetén,
például a fűtés bekapcsolásakor, a
készülék belsejében páralecsapódás
történik. Ha páralecsapódás történik
a készüléket tartsa kikapcsolt
állapotban a nedvesség elpárolgásáig.
WMA
A WMA (Windows Media Audio)
egy a Microsoft Corporation által
kifejlesztett szabványos technológia
a hang tömörítésére. A tömörített
audio CD-adatok mérete az
eredetinek körülbelül 1/22-ed része
lesz.
WM-PORT
A Walkman csatlakoztatására
szolgáló aljzat.
79HU
00NASE300HD.indb 79
2009. 05. 14. 18:47:05
Tárgymutató
A
Album
információ 47
AM keretantenna 19
AM hangolási lépésköz 38
Áttöltés
kiválasztott műsorszámok 31
áttöltési idő 31
Walkman, USB-eszköz 29
Audio CD 35, 73
Audio formátum 24, 26, 27, 39
AUDIO IN 15
lejátszás 42
felvétel 27
B
Beállítások
óra 22
Bemutató 21, 60
Bitsűrűség 24, 27
C
CD 73
gyorsmásolás 24
lejátszás 35
felvétel 24
CD-R, CD-RW 73
Csatlakoztatás
AUDIO IN 42
DMPORT 41
ovális illesztő Walkmanhez 28
hangsugárzók, antennák 18
D
DAB 79
önműködő pásztázás 20
meghallgatás 37
tárolás 38
felvétel 27
DAB önműködő pásztázás 20
DMPORT 19
lejátszás 41
felvétel 27
DSGX 12
E
Elem 20
F
Felvétel
CD 24
külső eszköz (DMPORT/
AUDIO IN) 27
programozott műsorszámok 25
rádióműsor 27
Walkman, USB-eszköz 26
Felvétel időzítő 58
Felvételi sebesség 25
Feszültségválasztó 19
FM/AM
meghallgatás 37
tárolás 38
felvétel 27
FM huzalantenna 19
FM vétel 38
Formattálás
rendszer 61
Főbb jellemzők 8
G
Gracenote® zenefelismerő
szolgáltatás 46
H
Hálózat 51
Hangsugárzók 18
Hangszín 12
HDD (merevlemez)
adatszerkezet 34
lejátszás 33
I
Ismétléses lejátszás 44
K
Kazettás magnó 42
Keresés
merevlemezen 45
címinformációk 46
Kijelzések 16
fényerő 59
merevlemez adatszerkezete 34
kikapcsolt állapotban 60
bekapcsolt állapotban 59
Kikapcsolás időzítő 56
Külső készülék 42
L
Lejátszás
AUDIO IN 42
CD 35
DMPORT 41
HDD 33
lejátszási mód 43
programozás 44
Walkman, USB-eszköz 39
Lejátszás időzítő 57
Lejátszási mód 43
Letöltés
címinformációk 47
M
Másolás
MP3 lemez, Walkman, USBeszköz 26
címinformációk 50
Mellékelt tartozékok 10
Memóriatörlés 62
80HU
00NASE300HD.indb 80
2009. 05. 14. 18:47:05
Merevlemez 4, 69
MP3 24, 26, 36, 39, 79
mappaszerkezet 35
MP3 lemez
másolás 26
lejátszás 33
Műsorszám
címszerkesztés 46
audio formátum 33, 39
sorszám 33
Műsorszám jelölés 27
N
Nagysebességű másolás 24
Némítás 12
Nyelv kiválasztása 60
O
Óra 22
Ovális illesztő Walkmanhez 28
Önműködő hangolás 37
P
Páralecsapódás 79
Programozás
felvétel 25
beállítások 44
áttöltés 31
R
Title Updater szoftver 46
átmásolás 47
áttöltés 50
rendszerkövetelmények 77
Törlés
merevlemez 53
időzítő beállítások 57, 58
Walkman vagy USB-eszköz
műsorszámai 32
U
USB aljzat 15
V
Véletlen sorrendű lejátszás 43
Z
Zenehallgatás
AUDIO IN 42
CD 35
DMPORT 41
HDD 33
rádió 37
Walkman, USB-eszköz 39
W
Walkman 26, 29, 39, 78
Windows Media Audio 26
WM-PORT 28
Rádió 37
Rádió
műsorhallgatás 37
felvétel 27
időzítés 57, 58
RDS 37
Rendszerkövetelmények 77
S
STANDBY jelző 62
Számítógép 26, 48
Szerkesztés 52
Szövegbevitel 55
Szöveg szerkesztése 52
T
Tárolás
rádióállomások, DABszolgáltatás 38
Távvezérlő 11
elem 20
81HU
00NASE300HD.indb 81
2009. 05. 14. 18:47:05
82HU
00NASE300HD.indb 82
2009. 05. 14. 18:47:05
Védjegyek, szerzői jogi információk stb.
A „GIGA JUKE” és logoja a Sony Corporation védjegye.
A Title Updater a Sony Corporation védjegye.
és a
a
A Walkman
Sony Corporation bejegyzett védjegye.
A MICROVAULT a Sony Corporation védjegye.
Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és
szabadalom felhasználása a Fraunhofer IIS és Thomson
engedélyével történt.
A Microsoft, Windows, Windows Vista és Windows
Media a Microsoft Corporation védjegyei, illetve
bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy
egyéb országokban.
Ez a készülék a Microsoft Corporation számos
szabadalmi oltalma alatt áll. Ezen technológiák
használata vagy megosztása a terméken kívül a
Microsoft vagy jogosult Microsoft leányvállalat
engedélye nélkül tilos.
A Linter adatbázissal készült.
Copyright © 2006–2009, Brycen Corp., Ltd.
Copyright © 1990–2003, Relex, Inc., Minden jog
fenntartva.
A zenefelismerési technológiát és a szükséges adatokat
a Gracenote® biztosítja. A Gracenote egy ipari
szabvány a zenefelismerési technológiák területén és
az ahhoz kapcsolódó tartalomszolgáltatásban. További
információkért látogassa meg a www.gracenote.co honlapot.
A CD-lemezekkel és zenékkel kapcsolatos adatokat
a Gracenote, Inc. biztosítja, copyright © 2000–2009
Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000–2009
Gracenote. A termék és a szolgáltatás rendelkezik a
következő egyesült államokbeli szabadalmak közül
egyel vagy többel: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773,
#6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459,
#6,330,593, valamint további megszerzett, vagy
folyamatban lévő szabadalmakkal. A szolgáltatás nyújtása,
és/vagy a készülék gyártása az Open Globe,Inc. következő
védjegye alapján történik: United States Patent 6,304,523.
A Gracenote és a CDDB a Gracenote bejegyzett
védjegyei. A Gracenote logo és logotípus, valamint a
„Powered by Gracenote” logo a Gracenote védjegyei.
Gracenote® végfelhasználói szerződés
Ez az alkalmazás vagy eszköz a kaliforniai Emeryville
székhelyű Gracenote, Inc. („Gracenote”) vállalattól
származó szoftvert tartalmaz. A Gracenote-tól származó
szoftver („Gracenote szoftver”) lehetővé teszi, hogy ez az
alkalmazás a lemezeket és fájlokat azonosítsa, és az online
kiszolgálóktól vagy beágyazott adatbázisokból (együttesen
„Gracenote kiszolgálók”) átvegye a zenével kapcsolatos
információkat, beleértve a névre, művészre, sávra és
címre vonatkozó adatokat („Gracenote adatok”), továbbá
végrehajtson más funkciókat is. A Gracenote adatokat
Ön csak a jelen alkalmazás vagy eszköz végfelhasználói
funkcióinak megfelelően használhatja fel.
Ön vállalja, hogy a Gracenote adatokat, Gracenote szoftvert
és Gracenote kiszolgálókat csak saját, nem-kereskedelmi
céljaira fogja felhasználni. Ön vállalja, hogy nem adja át,
nem sokszorosítja és nem küldi el a Gracenote szoftvert
vagy Gracenote adatokat harmadik félnek. ÖN VÁLLALJA,
HOGY A GRACENOTE ADATOKAT, GRACENOTE
SZOFTVERT ÉS GRACENOTE KISZOLGÁLÓKAT CSAK
AZ ITT KIFEJEZETTEN MEGENGEDETT MÓDON
FOGJA FELHASZNÁLNI.
Ön tudomásul veszi, hogy a Gracenote adatok, Gracenote
szoftver és Gracenote kiszolgálók használatát engedélyező
nem kizárólagos engedély megszűnik abban az esetben, ha
Ön ezeket a korlátozásokat megszegi. Ha a felhasználási
engedélye megszűnik, akkor vállalja, hogy azonnal
megszünteti a Gracenote adatok, Gracenote szoftver és
Gracenote kiszolgálók minden használatát. A Gracenote
minden jogot fenntart a Gracenote adatokkal, Gracenote
szoftverrel és Gracenote kiszolgálókkal kapcsolatban, az
összes tulajdonjogot is beleértve. A Gracenote semmilyen
körülmények között sem felelős semmilyen összeg
kifizetéséért az Ön által megadott bármely információk
fejében. Ön tudomásul veszi, hogy a Gracenote, Inc. a jelen
szerződés alapján járó jogait saját nevében, közvetlenül is
érvényesítheti Önnel szemben.
A Gracenote szolgáltatás a kérések nyomon követésére
statisztikai célból egyedi azonosítót használ. A
véletlenszerűen kiválasztott számszerű azonosító célja, hogy
a Gracenote szolgáltatás megszámolhassa a kéréseket anélkül,
hogy bármit megtudna Önről. További információért olvassa
el a Gracenote honlapján a szolgáltatásokra vonatkozó
Gracenote titoktartási irányelveket.
A Gracenote szoftver és minden Gracenote adat használatát
ún. „MEGTEKINTETT ÁLLAPOTBAN” engedélyezzük.
A Gracenote nem vállal semmilyen felelősséget, illetve
kifejezett vagy beleértett garanciát a Gracenote kiszolgálókról
származó bármely Gracenote adat pontosságáért. A
Gracenote minden jogot fenntart arra, hogy a Gracenote
kiszolgálóról törölje az adatokat, vagy a Gracenote
által indokoltnak tartott bármilyen okból módosítsa az
adatkategóriákat. Nem ad semmilyen garanciát arra,
hogy a Gracenote szoftver vagy Gracenote kiszolgálók
hibamentesek lesznek, vagy hogy a Gracenote szoftver vagy
Gracenote kiszolgálók megszakítás nélkül fognak működni.
A Gracenote nem köteles biztosítani Önnek az új, javított
vagy bővített adattípusokat vagy kategóriákat, amelyeket a
Gracenote a jövőben biztosíthat, és szolgáltatásait bármikor
szabadon megszüntetheti.
A GRACENOTE MINDEN KIFEJEZETT VAGY
BELEÉRTETT GARANCIÁT KIZÁR, BELEÉRTVE
EBBE AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, ADOTT CÉLRA
VALÓ ALKALMASSÁGRA, TULAJDONJOGRA ÉS A
SZERZŐI JOG MEG NEM SÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ
GARANCIÁT IS. A GRACENOTE NEM GARANTÁLJA
AZOKAT AZ EREDMÉNYEKET, AMELYEKET
ÖN A GRACENOTE SZOFTVER VAGY BÁRMELY
GRACENOTE KISZOLGÁLÓ HASZNÁLATÁBÓL
ESETLEG SZEREZHET. A GRACENOTE SEMMILYEN
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM VÁLLAL
FELELŐSSÉGET BÁRMILYEN KÖVETKEZMÉNYES
VAGY ESETLEGES KÁRÉRT, ELVESZTETT HASZONÉRT
VAGY KIESETT JÖVEDELEMÉRT.
Az útmutatóban szereplő rendszer- és termék
megnevezések általában a gyártójuk védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei.
Ebben az útmutatóban a  és a  jelölések nincsenek
mindenhol feltüntetve.
83HU
00NASE300HD.indb 83
2009. 05. 14. 18:47:05
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Printed in Czech Republic (EU)
00NASE300HD.indb 84
2009. 05. 14. 18:47:05
Download PDF

advertising