Sony | MHC-V7D | Sony MHC-V7D Nagy teljesítményű otthoni hangrendszer BLUETOOTH® technológiával Használati útmutató

OTTHONI
HANGRENDSZER
Kezelési utasítás
Kezdeti lépések
Lejátszás lemezről/
USB­eszközről
USB-átvitel
Vevőegység
BLUETOOTH
Hangbeállítás
További műveletek
További információk
MHC-V7D
VIGYÁZAT!
A tűzveszély és az áramütés
elkerülése érdekében ne tegye ki
a készüléket csapadék vagy
nedvesség hatásának.
A tűzveszély megelőzése érdekében
ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait
újságpapírral, terítővel, függönnyel stb.
Ne tegye ki a készüléket nyílt láng
(például égő gyertya) hatásának.
A tűzeset és az áramütés elkerülése
érdekében óvja a készüléket
a rácseppenő és ráfröccsenő víztől, és
soha ne tegyen folyadékkal teli tárgyat
– például virágvázát – a készülékre.
Mivel a hálózati csatlakozó szolgál
a készülék hálózatról való leválasztására,
a készüléket könnyen hozzáférhető
hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
Amennyiben bármilyen rendellenességet
észlel a készülék működésében, azonnal
húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati
aljzatból.
A készüléket nem szabad több oldalról
zárt térben (pl. könyvszekrényben vagy
beépített fülkében) elhelyezni és
működtetni.
Az elemeket és az elemet tartalmazó
berendezéseket ne helyezze el olyan
helyen, ahol sugárzó hőnek – például
napfénynek vagy tűznek – vannak
kitéve.
A készülék mindaddig áram alatt van,
amíg ki nem húzzák a hálózati
csatlakozóvezetéket a hálózati aljzatból,
még akkor is, ha maga a készülék
kikapcsolt állapotban van.
A CE jelölés érvényessége csak azokra
az országokra korlátozott, ahol az
a jogrendszer része, azaz főleg az EEA
(Európai Gazdasági Körzet) országaira.
Ezt a berendezést tesztelték, és
3 méternél rövidebb csatlakozókábel
használata esetén az EMC
szabályozásban megállapított
határértéknek megfelelőnek
minősítették.
2HU
FIGYELEM!
Optikai eszközöknek a jelen termékkel
együtt történő használata növeli
a szemkárosodás veszélyét.
Ez a készülék a 1. OSZTÁLYÚ LÉZER
termékosztályba sorolható az IEC
60825-1:2007 szerint. Ez a jelzés
a hátlap külső részén található.
Az európai vásárlók számára
Elhasznált elemek
és elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként
való eltávolítása
(az Európai Unióra
és egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes)
Ez a jelölés a terméken, az elemen vagy
annak csomagolásán arra figyelmeztet,
hogy a terméket és az elemet ne kezelje
háztartási hulladékként. Egyes elemeken
ez a jelzés vegyjellel együtt szerepel.
A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele
akkor van feltüntetve, ha az elem több
mint 0,0005% higanyt vagy 0,004%
ólmot tartalmaz. A feleslegessé vált
termékek és elemek helyes kezelésével
segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladék elemek kezelésének helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása
elősegíti a természeti erőforrások
megőrzését.
Olyan termékek esetében, amelyeknél
biztonsági, hatékonysági vagy
adatkezelési okok miatt a beépített
elemek állandó csatlakozása szükséges,
az elemek cseréjét kizárólag szakember
végezheti. Az elemek és az elektromos
és elektronikus készülékek szakszerű
hulladékkezelése érdekében
a készülékek hasznos élettartamának
végén adja le azokat a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító
telepen. Egyéb elemek esetében olvassa
el az elemek biztonságos cseréjére
vonatkozó szakaszt. Az elemet adja
le a lemerült elemek újrahasznosítását
szolgáló megfelelő gyűjtőhelyen.
A termék vagy az elem újrahasznosítása
érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez,
a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
vagy az elemet megvásárolta.
videolejátszására, NFC-kompatibilis
okostelefonról, BLUETOOTH-eszközről
és FM-vevőegységről történő
zenelejátszásra szolgál. Ez a rendszer
a karaoke funkciót is támogatja.
Megjegyzés a vásárlók számára:
A következő információk csak
az európai uniós irányelveket
alkalmazó országokban eladott
készülékekre érvényesek.
Ezt a terméket a következő vállalat
gyártotta vagy nevében gyártották:
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokió, 108-0075 Japán. A termék
európai uniós rendelkezéseknek való
megfelelésével kapcsolatos kérdéseket
címezze a hivatalos képviseletnek
(Sony Deutschland GmbH, címe:
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany). A szervizeléssel vagy
garanciával kapcsolatos ügyekben
forduljon a külön szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott
címekhez.
A Sony Corp. ezennel kijelenti, hogy ez
a berendezés megfelel az 1999/5/EK
irányelv alapvető követelményeinek és
egyéb ide vonatkozó előírásainak.
Részletekért keresse fel a következő
URL-címet:
http://www.compliance.sony.de/
Ez az otthoni hangrendszer lemezek
vagy USB-eszközök hang- és
A licencekkel és védjegyekkel
kapcsolatos megjegyzés

Az
a DVD formátum/Logo
Licensing Corporation hivatalos
védjegye.

A „DVD+RW,” „DVD-RW,” „DVD+R,”
„DVD-R,” „DVD VIDEO típusú
lemezek” és „CD” logók hivatalos
védjegyek.

Az MPEG Layer-3 audiokódolási
technológiát és szabadalmait
a Fraunhofer IIS és a Thomson
licence alapján használjuk.

A Windows Media a Microsoft
Corporation bejegyzett védjegye vagy
védjegye az Egyesült Államokban és/
vagy más országokban.

Ezt a terméket a Microsoft Corporation
bizonyos szellemi tulajdonjogai védik.
Az ilyen technológiának az ezen
a terméken kívüli használata vagy
terjesztése kizárólag a Microsoft vagy
egy hivatalos Microsoft leányvállalat
megfelelő engedélyével lehetséges.

A „WALKMAN” és a „WALKMAN”
embléma a Sony bejegyzett védjegye.

A rendszer Dolby* Digital technológiát
is magában foglal.
* A készülék gyártása a Dolby
Laboratories engedélyével történt.
A Dolby és a dupla D szimbólum
a Dolby Laboratories védjegye.

A BLUETOOTH® kifejezés és emblémák
a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett
védjegye, és ezek bármilyen,
a Sony Corporation általi felhasználása
engedéllyel történik. Más védjegyek
és védett kereskedelmi nevek
a tulajdonosukhoz tartoznak.
3HU

Az N-jel az NFC Forum, Inc. védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Amerikai
Egyesült Államokban és más
országokban.

Az Android™ a Google Inc. hivatalos
védjegye.

Az Google Play™ a Google Inc.
hivatalos védjegye.

Az Apple, az Apple embléma, az iPhone
és az iPod touch az Apple Inc. védjegye
az Amerikai Egyesült Államokban és
más országokban. Az App Store az
Apple Inc. szolgáltatási védjegye.

A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” azt jelenti, hogy egy elektronikus kiegészítőt kifejezetten az iPod
vagy iPhone készülékekhez való
csatlakoztatásra terveztek, és
a fejlesztő tanúsította, hogy megfelel
az Apple teljesítménykövetelményeinek. Az Apple nem felelős ezen
eszköz működéséért, sem a biztonsági és törvényi előírásoknak való
megfeleléséért. Ne feledje, hogy
ezen kiegészítő és az iPod vagy iPhone együttes használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.

A TERMÉK AZ ALÁBBI
FELHASZNÁLÁSI KÖRÖKBEN
RENDELKEZIK AZ MPEG-4 VISUAL
PATENT PORTFOLIO
LICENCPORTFÓLIÓNAK A VÁSÁRLÓK
ÁLTALI SZEMÉLYES ÉS NEM
KERESKEDELMI CÉLÚ
FELHASZNÁLÁST LEHETŐVÉ TÉVŐ
LICENCÉVEL
(i) VIDEOADATOK KÓDOLÁSA AZ
MPEG-4 VISUAL STANDARD
(MPEG-4 VIDEO) SZABVÁNY
SZERINT
ÉS/VAGY
(ii) SZEMÉLYES ÉS NEM
KERESKEDELMI FELHASZNÁLÁS
KÖRÉBEN A VÁSÁRLÓ ÁLTAL
KÓDOLT, ILLETVE MPEG-4
FORMÁTUMÚ VIDEOTARTALMAK
4HU
SZOLGÁLTATÁSÁRA JOGOSÍTÓ
LICENCCEL RENDELKEZŐ
VIDEOSZOLGÁLTATÓTÓL
BESZERZETT MPEG-4 FORMÁTUMÚ
VIDEOADATOK DEKÓDOLÁSA.
SEMMILYEN MÁS KÖZVETLEN VAGY
KÖZVETETT HASZNÁLAT NINCS
ENGEDÉLYEZVE. A PROMÓCIÓS,
BELSŐ ÉS KERESKEDELMI
FELHASZNÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES
LICENCEK AZ MPEG LA, L.L.C.
TÁRSASÁGTÓL SZEREZHETŐK BE.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Minden más védjegy a vonatkozó
tulajdonosokhoz tartozik.

Ebben a leírásban nem tüntettük fel a ™
és az ® jeleket.
Néhány szó az
útmutatóról






A jelen kézikönyv elsősorban
a távvezérlővel végezhető
műveleteket tárgyalja, ezek azonban
az egység azonos vagy hasonló
elnevezésű gombjaival is
végrehajthatók.
Az egyes ismertetések fölött látható
ikonok, például a
, azt jelzik,
hogy az ismertetett funkcióhoz mely
médiumok használhatók.
Egyes illusztrációk elvi vázlat
jellegűek, és eltérhetnek a konkrét
terméktől.
A tv képernyőjén megjelenő elemek
változhatnak a területtől függően.
Az egyes funkciók gyári beállítását
aláhúzás jelöli.
A szögletes zárójelben szereplő
elemek ([--]) a tv-képernyőn, az
idézőjelben szereplő elemek („--”)
a kijelzőpanelen jelennek meg.
Tartalomjegyzék
Néhány szó az útmutatóról ......4
Kicsomagolás............................ 7
Lejátszható lemezek/fájlok
lemezeken/USB­eszközön ....... 7
Részekkel és
kezelőszervekkel
kapcsolatos útmutató............. 10
Kezdeti lépések
A rendszer biztonságos
vezetékelése ........................... 15
A QUICK Setup
(Gyorsbeállítás) elvégzése...... 16
A színrendszer módosítása
(az európai, latin-amerikai
és oroszországi típusok
kivételével) .............................. 17
Az óra beállítása ..................... 17
A kijelző mód módosítása ...... 17
Lejátszás lemezről/
USB­eszközről
Normál lejátszás ..................... 18
Egyéb lejátszási műveletek .... 19
A lejátszás mód használata....22
A lemez lejátszásának
korlátozása (Szülői
felügyelet) ...............................24
Lemez/USB-eszköz
információinak
a megtekintése .......................25
A beállítómenü használata.....26
Vevőegység
Rádióhallgatás........................ 32
BLUETOOTH
A BLUETOOTH vezeték
nélküli technológiáról ............ 33
Egyérintéses BLUETOOTHkapcsolat (NFC)....................... 35
A BLUETOOTH hangkodekek
beállítása ................................ 36
A BLUETOOTH készenléti
mód beállítása........................ 36
A BLUETOOTH jel
beállítása ................................ 37
A „SongPal” program
használata BLUETOOTH
kapcsolattal ............................ 37
Hangbeállítás
A hang beállítása.................... 38
A virtuális futball üzemmód
kiválasztása ............................ 38
Saját hangeffektus
létrehozása ............................. 38
Bulihangulat létrehozása
(DJ Effect) ................................ 39
USB-átvitel
Zene átvitele ...........................29
5HU
További műveletek
A Party Chain funkció
használata ..............................40
Éneklés zenére: karaoke ........ 42
A Party Light funkció
használata .............................. 43
Az időzítők használata ........... 43
Opcionális berendezés
használata ..............................44
Az egységen található
gombok deaktiválása
(Child Lock) ............................. 45
Az automatikus készenlét
funkció beállítása ................... 45
A szoftver frissítése ................ 45
További információk
Hibaelhárítás ..........................46
Óvintézkedések ...................... 53
Műszaki adatok ...................... 55
Nyelvkódok listája .................. 58
Tárgymutató ...........................60
6HU
 Olyan DATA DVD formátumú DVDROM/-R/-RW/+R/+RW, amely
tartalmazza az MP31)2), JPEG4),
MPEG45) és Xvid formátumú fájlokat,
és megfelel az UDF (Universal Disk
Format) normáinak.
 A rendszer megpróbálja a fenti
kiterjesztések valamelyikét tartalmazó
nevű bármilyen adatfájlt lejátszani,
még akkor is, ha az nem MP3/WMA/
AAC/JPEG/MPEG4/Xvid formátumú.
Az ilyen adatok lejátszása hangos zajt
eredményezhet, ami károsíthatja
a hangsugárzórendszert.
Kicsomagolás





Távvezérlő (1)
R03-as (AAA méretű) elemek (2 db)
FM zsinórantenna (1)
Hálózati tápvezeték (1)
Hálózati átalakító (1) (csak bizonyos
területeken tartozék)
A hálózati adapter nem használható
Chilében. Az adaptert azokban az
országokban használja, ahol szükséges.
Lejátszható lemezek/
fájlok lemezeken/
USB­eszközön
Zene: MP3-fájlok1)2) (.mp3),
WMA­fájlok2)3) (.wma), AAC-fájlok2)3)
(.m4a/.mp4/.3gp)
Fotó: JPEG-fájlok4) (.jpg/.jpeg/.jpe)
Videó: MPEG4-fájlok5) (.mp4/.m4v),
Xvid-fájlok (.avi)
Az MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3)
a tömörített hangadatok ISO/MPEG által
definiált szabványos formátuma.
Az MP3-fájloknak MPEG 1 Audio Layer
3 formátumúnak kell lenniük.
2)
A DRM-védelemmel (digitális
másolásvédelemmel) ellátott fájlokat
nem lehet lejátszani a rendszeren.
3)
Csak USB-eszköz esetén.
4) A JPEG-fájloknak DCF képfájlformátumúaknak kell lenniük.
(DCF „Tervezési szabály a kamerafájlrendszerhez”: a digitális
fényképezőgépek képszabványait a JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association)
szabályozza.)
5)
Az MPEG4-fájloknak MP4
formátumúaknak kell lenniük.
A támogatott video- és audiokodekek
a következők:
 Videokodek: MPEG4 Simple Profile
(az AVC nem támogatott.)
 Audiokodek: AAC-LC (az HE-AAC nem
támogatott.)
6)
CD-ROM-ok-okon található fájlok és
mappák logikai formátuma, az ISO
(International Organization for
Standardization) definiálta.
Megjegyzések
Nem lejátszható lemezek/fájlok
 A lemezeknek a következő

Lejátszható lemezek








DVD VIDEO típusú lemezek
DVD VIDEO típusú lemezek
formátumú vagy video módú DVD-R/
DVD-RW típusú lemezek
DVD+R/DVD+RW DVD VIDEO típusú
lemezek formátumban
VIDEO CD típusú lemezek ( 1.0, 1.1 és
2.0 lemezek)
Super VCD
VIDEO CD típusú lemezek formátumú
vagy szuper VCD formátumú CD-R/
CD-RW/CD-ROM
AUDIO CD
CD-R/CD-RW AUDIO CD
formátumban
Lejátszható lemezek/fájlok/
USB-eszközön



1)
formátumokban kell lenniük:
 Olyan DATA CD formátumú CDROM/-R/-RW, amely tartalmazza
az MP31)2), JPEG4), MPEG45) és Xvid
kiterjesztésű fájlokat, és megfelel az
ISO 96606) Level 1/Level 2 vagy Joliet
(kibővített formátum) normáinak.
A következő típusú lemezeket nem
lehet lejátszani:
 BD-k (Blu-ray lemezek)
 Olyan CD-ROM-ok lemezek,
amelyek PHOTO CD formátumban
kerültek rögzítésre
7HU

8HU
 A CD-Extra lemezek vagy vegyes
CD-k adatrésze*
 CD Graphics lemez
 Super Audio CD-k
 DVD Audio
 Packet Write formátumban
létrehozott DATA CD/DATA DVD
 DVD-RAM
 Olyan DATA CD/DATA DVD, amely
nincs megfelelően lezárva
 CPRM„Copy once” (Egyszer
másolható) megjelölésű tartalmat
tartalmazó CPRM- (Content Protection
for Recordable Media – felvételi
adathordozók tartalmának védelme)
kompatibilis DVD-R/-RW lemez
 Nem szabványos (pl. szív, négyzet,
csillag) alakú lemez
 Olyan lemez, amelynek felületére
címke, papír vagy matrica van
ragasztva
A következő típusú fájlokat nem lehet
lejátszani:
 A JPEG-fájl mérete a 3072 (szélesség)
× 2048 (magasság) értéknél nagyobb
normál módban, illetve a főleg
internetes webhelyeken használt
progresszív JPEG formátumban
meghaladja a 3 300 000 képpontot.
 A videofájlok felbontása nagyobb,
mint 720 (szélesség) × 576
(magasság) képpont.
 A kép- és videofájlok, melyeknek
magas a szélesség-magasság aránya.
 A WMA-fájl formátuma WMA DRM,
WMA Lossless vagy WMA PRO.
 A AAC-fájl formátuma AAC DRM
vagy AAC Lossless.
 Az AAC-fájlok kódolása 96 kHz-en
történt.
 A fájlok titkosítottak vagy jelszóval
védettek.
 Másolásvédett (DRM, Digital Rights
Management) fájlok.
 Az MP3 PRO-hangfájl MP3hangfájlként játszható le.
 Lehet, hogy a rendszer nem tudja
lejátszani az Xvid-fájlokat, ha
azokat két vagy több Xvid-fájl
egybefűzésével hozták létre.
 A rendszer nem képes egyes
2 óránál hosszabb Xvid videofájlok
lejátszására.
* Vegyes CD: A formátum adatokat rögzít
az első sávon, és hangot (AUDIO CDadatokat) a munkamenet második és
további sávján.
Megjegyzések a CD-R/-RW és
DVD-R/-RW/+R/+RW típusú
lemezekhez


A CD-R/-RW és a DVD-R/-RW/+R/+RW
formátumokat bizonyos esetekben
nem lehet lejátszani ezen a rendszeren
a lemez felvételi minősége vagy fizikai
állapota miatt, illetve a felvevő eszköz
és a létrehozó szoftver jellemzői miatt.
Ha további információkra kíváncsi,
olvassa el a felvevő eszköz kezelési
utasítását.
Egyes lejátszási funkciók esetleg nem
működnek bizonyos DVD+R/+RW
lemezek esetén, még ha azok
megfelelően le is vannak zárva.
Az ilyen lemezeket normál
lejátszással nézze meg.
A lemezekkel kapcsolatos
megjegyzések


Ezt a terméket a kompaktlemez (CD)
szabványnak megfelelő lemezek
lejátszására tervezték.
A DualDisc lemezek és a
másolásvédelmi technológiákkal kódolt
egyes zenei lemezek nem felelnek
meg a CD szabványnak, ezért
előfordulhat, hogy ezek a lemezek nem
kompatibilisek ezzel a termékkel.
A többmenetes lemezekkel
kapcsolatos megjegyzés
Ez a rendszer akkor képes lejátszani
a lemezek egymást követő meneteit,
ha a formátumuk megegyezik az első
menetével. A lejátszás azonban nem
garantált.
Megjegyzés a DVD VIDEO típusú
lemezek és VIDEO CD típusú
lemezek lejátszásáról
Gyakran előfordul, hogy a szoftverek
gyártói szándékosan korlátozzák
a DVD VIDEO típusú lemezek vagy
VIDEO CD típusú lemezek lejátszási
műveleteit. Emiatt bizonyos lejátszási
funkciók esetleg nem működnek.
Mindenképpen olvassa el a DVD VIDEO
típusú lemezek vagy a VIDEO CD típusú
lemezek kezelési utasítását.
Megjegyzések a lejátszható
fájlokról







A lejátszás indítására hosszabb időt
kell várni az alábbi esetekben:
 ha a DATA CD/DATA DVD/USB-eszköz
bonyolult fastruktúrával rendelkezik,
 ha előzőleg egy másik mappában
levő hangfájlokat, képfájlokat vagy
videofájlokat játszott le a készülék.
A rendszer az alábbi feltételek
mellett tudja lejátszani a DATA CD/
DATA DVD lemezen vagy USB
eszközön lévő állományokat:
 legfeljebb 8 mappányi mélység
 legfeljebb 300 mappa
 legfeljebb 999 fájl egy lemezen
 legfeljebb 2000 fájl egy USB-eszközön
 legfeljebb 650 fájl egy mappában
Ezek a számok a fájl- és
mappakonfigurációtól függően
változhatnak.
A nem hangfájlokat, képfájlokat vagy
videofájlokat tartalmazó mappákat
átugorja a rendszer.
A számítógéppel vagy hasonló
eszközzel átvitt fájlokat a rendszer
esetleg nem az átvitel sorrendjében
játssza le.
A lejátszás sorrendje a hangfájl, képfájl
vagy videofájl létrehozására használt
szoftvertől függően esetleg nem
alkalmazható.
Az összes MP3/WMA/AAC/MPEG4/
Xvid kódoló- és írószoftverrel, rögzítő
eszközzel és írható adathordozóval
való kompatibilitás nem garantálható.
Az Xvid-fájltól függően előfordulhat,
hogy a kép nem tiszta, vagy a hang
ugrik.
Megjegyzések az
USB­eszközökről

Az azonban nem garantálható, hogy
a rendszer az összes USB-eszközzel
működjön.
 Noha sokféle bonyolult funkció áll
rendelkezése az USB-eszközök számára,
a rendszerhez csatlakoztatott USBeszközök lejátszható tartalma a zenei,
fénykép- és videotartalmakra
korlátozódik. A részleteket lásd az
USB-eszközök kezelési utasításában.
 Az USB-eszköz csatlakoztatásakor
a rendszer beolvassa az USB-eszközön
található összes fájlt. Ha az USBeszközön sok mappa vagy fájl van,
sokáig tarthat az USB-eszköz
beolvasása.
 Ne használjon USB-elosztót a rendszer
és az USB-eszköz csatlakoztatásához.
 Ha több USB-eszköz van
csatlakoztatva, a rendszer által
végrehajtott művelet késleltetést
szenvedhet.
 A rendszer lejátszási sorrendje eltérhet
a csatlakoztatott USB-eszköz lejátszási
sorrendjétől.
 Az USB-eszköz használata előtt
győződjön meg róla, hogy
nincsenek-e vírusos fájlok az USBeszközön.
A kompatibilis eszközök
webhelyei
A kompatibilis USB-eszközökkel és
BLUETOOTH-eszközökkel kapcsolatos
legfrissebb információk az alábbi
webhelyeken találhatók.
Latin-amerikai vásárlók számára:
<http://esupport.sony.com/LA>
Európai és oroszországi vásárlók
számára:
<http://www.sony.eu/support>
Egyéb országok/régiók vásárlói számára:
<http://www.sony-asia.com/support>
9HU
Részekkel és kezelőszervekkel kapcsolatos útmutató
Felső panel
* A  gomb felett tapintópont található. A tapintópont a készülék használata közben
viszonyítási pontként használható.
** Ne nézzen bele a fénykibocsátó részbe a Party Light (43. oldal) funkció bekapcsolt
állapota során.
Megjegyzés
Az egység gombjait a rajtuk lévő jelnél nyomja meg, az ábrán látható módon.
10HU
 (leállítás)
A lejátszás leállítása.
A lejátszás folytatásához nyomja
meg kétszer a gombot.
Előlap
 BLUETOOTH
Nyomja meg a BLUETOOTH
funkció kiválasztásához.
PAIRING
Tartsa lenyomva a BLUETOOTH
párosítás aktiválásához
a BLUETOOTH funkció közben.
BLUETOOTH kijelző (33. oldal)
MEGA BASS (38. oldal)
MEGA BASS kijelző (38. oldal)
 FUNCTION*
SOUND FIELD*
* Nyomja le ezt a MULTI
CONTROLgombot, majd állítsa be
a kívánt funkciót vagy hangot,
és nyomja meg az ENTER gombot.
LIGHT MODE (43. oldal)
ENTER
Belépés a beállításokhoz.
MULTI CONTROL
FUNCTION, SOUND FIELD vagy
LIGHT MODE kiválasztása.
 Kijelzőpanel
** Ne nézzen bele a fénykibocsátó részbe
a Party Light (43. oldal) funkció
bekapcsolt állapota során.
  (bekapcsolás/készenlét)
A rendszer bekapcsolása vagy
készenléti állapotba helyezése.
  (lejátszás)
Ekkor elindul a lejátszás.
Ha több mint 2 másodpercig
lenyomva tartja a  gombot,
a rendszer lejátssza a beépített
bemutatóhangot. A bemutató
leállításához nyomja meg a 
gombot.
 FOOTBALL (38. oldal)
Az „ON NARRATION” vagy „OFF
NARRATION” funkció
kiválasztásához nyomja meg
többször egymás után ezt a gombot.
PARTY LIGHT (43. oldal)
PARTY CHAIN (41., 42., 51. oldal)
 Party Light (43. oldal)
Bulifényeket varázsol a helyiségbe.

(USB) 1 (PLAY) port
Opcionális USB-eszköz
csatlakoztatására szolgál.
(USB) 2 (REC/PLAY) port
Csatlakozás és átvitel egy
opcionális USB-eszközhöz.
11HU
REC TO USB
Zene átvitele az opcionális USBeszközre, amely a (USB) 2 portra
csatlakozik.
Nyomja le a GESTURE ON/OFF ()
gombot a Motion Gesture funkció
kiválasztásához.
A GESTURE CONTROL világítani kezd.
Az 1. vagy 2. zóna többszöri
megérintésével válassza ki
a megfelelő módot.
 Világításvezérlő
Görgetésével módosítható a LEDminta (csak a Party Light esetén).
 MIC 1/2 aljzat
Mikrofon(ok) csatlakoztatására
szolgál.
VOCAL FADER (42. oldal)
Kigyullad a készüléken a kiválasztott
GESTURE CONTROL mód jelzőfénye.
A PLAYBACK mód kiválasztása
esetén vezérelheti az, USB- és
BLUETOOTH-eszközről való
lejátszást, a CD/DVD, USB vagy
BLUETOOTH funkció használatával.
Csúsztassa végig az ujját
a GESTURE CONTROL felületén
a következők szerint.
MIC ECHO (42. oldal)
MIC LEVEL (MIN/MAX)
Módosítsa a mikrofon hangerejét.
A mikrofon hangerejének tartománya
Művelet
Hátraléptetés

+/– (mappa kiválasztása)
Mappa kiválasztása adatlemezről
vagy USB-eszközről.
Előreléptetés
Play
 / (hátraléptetés/
előreléptetés) (18., 20., 21., 34.
oldal)
Leállítás
Hangerő
növelése
TUNING +/– (32. oldal)
Hangerő
csökkentése
 GESTURE ON/OFF (12., 39., 43.
oldal)
A Motion Gesture funkció be- vagy
kikapcsolása.

Megjegyzés
Győződjön meg arról, hogy a keze
nem ér hozzá a GESTURE CONTROL
érzékelőjéhez a csúsztatás
elvégzése közben.
(N-jel) (35. oldal)
 VOLUME +/–
A hangerő módosítására szolgál.
 GESTURE CONTROL
A műveleteket vagy hatásokat
mozgásvezérléssel irányítja az
alábbi négy módban: PLAYBACK
(12. oldal), DJ (39. oldal), SAMPLER
(39. oldal) és LIGHT (43. oldal).




12HU
Csúsztasson
ebbe az irányba
(2. zónától az
1. zóna felé)
(1. zónától
a 2. zóna felé)
(4. zónától a 3. zóna
felé)
(3. zónától a 4. zóna
felé)
(az óramutató
járásával egyező
irányban)
(az óramutató
járásával ellenkező
irányban)
Nyomja le a GESTURE ON/OFF ()
gombot a Motion Gesture funkció
kikapcsolásához.
A GESTURE CONTROL kialszik.
A GESTURE CONTROL mód jelzője
A kiválasztott mód alapján gyullad ki.
Lemeztálca
 (nyitás/zárás)
Lemez behelyezése vagy kiadása.
Távvezérlő-érzékelő
Távvezérlő
 PARTY LIGHT (43. oldal)
LIGHT MODE (43. oldal)
PLAY MODE (22., 23., 30. oldal)
REPEAT/FM MODE (24., 32. oldal)
 SOUND FIELD gombok (38. oldal)
MUSIC, VIDEO, FOOTBALL
 Számgombok
Műsorszám, fejezet vagy fájl
kiválasztására szolgál.
Rádióállomás behangolása és
tárolása.
Beír egy jelszót.
SUBTITLE (21. oldal)
AUDIO (21., 25. oldal)
szög (21. oldal)
SETUP (16., 24., 26., 52. oldal)
MEDIA MODE (18., 19., 23., 31. oldal)
CLEAR (20., 23. oldal)
VOCAL FADER (42. oldal)
MIC ECHO (42. oldal)
SCORE (43. oldal)
Megjegyzések
 A 2. számjegy/AUDIO,  + és 
gombokon tapintópontok találhatók.
A tapintópont a készülék használata
közben viszonyítási pontként
használható.
 A rózsaszín gomb használatához tartsa
lenyomva a SHIFT gombot (), majd
nyomja meg a gombot.
 DISPLAY (17., 26., 32., 34. oldal)
DISPLAY (23., 25. oldal)
+/– (mappa kiválasztása)
Mappa kiválasztása adatlemezről
vagy USB-eszközről.
KEY CONTROL / (43. oldal)
 DVD TOP MENU
A DVD címének megjelenítése
a tv-képernyőn.
DVD/TUNER MENU (19., 20., 33.
oldal)
SLEEP (44. oldal)
RETURN (19., 23. oldal)
TIMER MENU (17., 44. oldal)
OPTIONS
Beállítási menü elérése vagy
elhagyása.
 (be/készenlét)
A rendszer bekapcsolása vagy
készenléti állapotba helyezése.
/ / /
Menüelemek kiválasztása.
Belépés a beállításokhoz.
13HU
 MEGA BASS (38. oldal)
FUNCTION +/–
Funkció kiválasztása.
SEARCH (19., 20., 23. oldal)
SHIFT
Tartsa lenyomva a rózsaszín
funkciógombok aktiválásához.
 +/–
A hangerő módosítására szolgál.
 / (hátraléptetés/gyors
előreléptetés) (20., 34. oldal)
/
(20. oldal)
Lassított lejátszás megtekintése.
TUNING +/– (32. oldal)
 (lejátszás)
Ekkor elindul a lejátszás.
/ (hátraléptetés/
előreléptetés) (18., 20., 21., 34.
oldal)
PRESET+/– (33. oldal)
 (szünet) (18., 20., 34. oldal)
 (leállítás)
A lejátszás leállítása.
A lejátszás folytatásához nyomja
meg kétszer a gombot.
Leállítja a beépített hangbemutató
lejátszását.
14HU
Kezdeti lépések
A rendszer biztonságos vezetékelése
Kezdeti lépések
Videovezeték
(külön
megvásárolható)
Audiovezeték
(külön
megvásárolható)
Feszítse ki vízszintesen az
FM huzalantennát
A fali konnektorhoz
 VIDEO OUT aljzat
A televízió vagy a kivetítő
videobemenetéhez való csatlakozáshoz
videokábelt használjon (nem tartozék).
Megjegyzés
Ne kösse össze az egységet és a tévét
a videolejátszón keresztül.
 Audio
Az összeköttetéseket hangkábellel
(nem tartozék) hajtsa végre az
alábbiak szerint:
 AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT
L/R aljzatok
 Csatlakoztassa az opcionális készülék
hangbemeneti aljzataihoz.
 Csatlakoztassa másik
hangrendszerhez a Party Chain
funkció használatához (40. oldal).
 AUDIO IN 1/PARTY CHAIN IN
L/R aljzatok
 Csatlakoztassa tv vagy audio-/
videokészülék hangbemeneti
aljzataihoz. A hang ezen
a rendszeren keresztül szólal meg.
 Csatlakoztassa másik
hangrendszerhez a Party Chain
funkció használatához (40. oldal).
 AUDIO IN 2 L/R aljzatok
Csatlakoztassa számítógép vagy
játékgép hangbemeneti aljzataihoz.
A hang ezen a rendszeren keresztül
szólal meg.
15HU
 Antenna
Keressen olyan helyet és tájolást, ahol
jó vétel fogható, amikor beállítja az
antennát.
Ügyeljen arra, hogy az antenna ne legyen
a hálózati csatlakozóvezeték és az
USB-kábel közelében, megelőzve
ezzel a zajbeszűrődést.
1 Kapcsolja be a tv-készüléket,
és válassza ki a videobemenetet.
2 Nyomja meg az  gombot
a rendszer bekapcsolásához.
3 A FUNCTION +/– gomb többször
 Tápellátás
Csatlakoztassa a hálózati csatlakozóvezetéket (tartozék) az egységhez, majd
dugja be egy fali aljzatba.
Megjegyzések
4
 Ha az egység csatlakozódugója nem
illeszkedik az aljzatba, akkor helyezze
a dugóra a hálózati adaptert (csak hálózati
adapterrel ellátott típusok esetében).
 A kijelzőpanelen megjelenik a bemutató.
A rendszer bekapcsolásához nyomja
meg a  gombot, és a bemutató
automatikusan befejeződik.
megnyomásával válassza ki
a „DVD/CD”, „USB 1” vagy az
„USB 2” lehetőséget.
Ekkor megjelenik a [Nyomja meg az
ENTER gombot a QUICK SETUP
eléréséhez.] (Nyomja le az ENTER
gombot a QUICK SETUP indításához.)
a tévéképernyő alsó részén.
Nyomja meg a
gombot anélkül,
hogy lemezt tenne be, illetve USBeszközt csatlakoztatna.
A tv-képernyőn az [LANGUAGE SETUP]
üzenet jelenik meg. A megjelenő
lehetőségek köre egyes esetekben
ország- és régiófüggő.
Elemek behelyezése
Helyezze be a két tartozék R03-as (AAA
méretű) elemet az alábbi ábrán látható
polaritásnak megfelelően.
5A
6
Megjegyzések
 Ne használjon együtt régi és új, valamint
különböző típusú elemeket.
 Ha hosszú ideig nem használja
a távvezérlőt, vegye ki az elemeket
az elem szivárgása és korróziója miatti
károsodás megelőzése érdekében.
A QUICK Setup
(Gyorsbeállítás) elvégzése
/ gombokkal válassza ki a
nyelvet, majd nyomja meg a
gombot.
A tv-képernyőn az [VIDEO SETUP]
üzenet jelenik meg.
A / gombokkal válassza ki a tv
típusának megfelelő beállítást,
majd nyomja meg a
gombot.
Miután megjelenik a tv-képernyőn a
[A QUICK SETUP folyamata
befejeződött.] üzenet, a rendszer
készen áll a lejátszásra.
A beállítás manuális módosítása
Lásd: „A beállítómenü használata”
(26. oldal).
Kilépés a QUICK Setup
(Gyorsbeállítás) funkcióból
Nyomja meg a SETUP gombot.
Megjegyzés
A rendszer használata előtt elvégezheti
az alapvető beállításokat a QUICK Setup
(Gyorsbeállítás) segítségével.
16HU
Az üzenet a rendszer első bekapcsolását,
valamint a „RESET” művelet végrehajtását
követően jelenik meg (52. oldal).
A színrendszer
módosítása
(az európai, latin-amerikai és
oroszországi típusok kivételével)
1
Nyomja meg az  gombot
a rendszer bekapcsolásához.
2 Nyomja le a FUNCTION gombot,
csavarja a MULTI CONTROL
forgatógombot a „DVD/CD”
lehetőséghez, majd nyomja le az
ENTER gombot.
3 Tartsa nyomva az ENTER és a MIC
ECHO gombokat 3 másodpercnél
hosszabb ideig.
A kijelzőpanelen megjelenik
a „NTSC” vagy a „PAL” felirat.
/ gomb többszöri
megnyomásával állítsa be az órát,
majd nyomja meg a
gombot.
4A
/ gomb többszöri
megnyomásával állítsa be
a percet, majd nyomja meg a
gombot.
A kijelző mód
módosítása
A rendszer kikapcsolt állapotában
nyomja meg többször a DISPLAY
gombot.
Kezdeti lépések
Állítsa be a színrendszert PAL vagy
NTSC értékre a tv színrendszerének
megfelelően.
Az alábbi művelet minden egyes
végrehajtásakor a színrendszer
a következőképpen változik:
NTSC  PAL
Ehhez a művelethez az egységen lévő
gombokat kell használnia.
3A
Bemutató
A bemutató be van kapcsolva.
Nincs kijelzés (energiatakarékos mód)
A kijelző az energiatakarékosság
érdekében kikapcsol. Az időzítő és
az óra továbbra is működik.
Óra
Az óra néhány másodpercig látható,
majd energiatakarékos módra vált.
Az óra beállítása
Energiatakarékos üzemmódban nem
állítható be az óra.
1
Nyomja meg az  gombot
a rendszer bekapcsolásához.
2 Tartsa lenyomva a SHIFT gombot,
majd nyomja le a TIMER MENU
gombot.
A kijelzőpanelen megjelenik
a „PLAY SET” felirat. A / gomb
többszöri megnyomásával válassza
a „CLOCK” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
17HU
Lejátszás lemezről/
USB­eszközről
Az USB funkcióhoz:
Csatlakoztasson egy USB-eszközt az
(USB) 1 vagy (USB) 2 porthoz.
USB-eszköz
Normál lejátszás
1
A FUNCTION +/– gomb többször
megnyomásával válassza ki
a „DVD/CD”, „USB 1” vagy az
„USB 2” lehetőséget.
Használhatja az egység gombjait is.
Nyomja le a FUNCTION gombot,
csavarja a MULTI CONTROL
forgatógombot a „DVD/CD”, „USB
1” vagy „USB 2” lehetőség
kiválasztásához, majd nyomja le az
ENTER gombot.
2 A DVD/CD funkcióhoz:
Nyomja meg a készüléken található
 gombot a lemeztálca kiadásához,
és helyezzen egy lemezt
a lemeztálcára, a címkézett
oldalával felfelé.
8 cm-es
lemez,
például CD
kislemez
lejátszásakor
helyezze azt a
tálca belső
körébe.
A lemeztálca becsukásához nyomja
meg ismét a készüléken található 
gombot.
Bezáráshoz ne erőltesse
megnyomással a lemeztálcát, mert
az meghibásodásához vezethet.
18HU
Megjegyzések
 Ezzel a rendszerrel az iPhone/iPod
eszközök csak BLUETOOTHkapcsolaton keresztül használhatók.
 Ha az USB-eszköz nem
csatlakoztatható a (USB) porthoz,
akkor az USB-eszköznek az egységhez
való csatlakoztatásához USB-adapter
(nem tartozék) használható.
3 (csak
esetén)
A MEDIA MODE gomb ismételt
megnyomásával válassza ki
a kívánt formátumot ([MUSIC]/
[VIDEO]/[PHOTO]).
4 Indítsa el a lejátszást a  gomb
megnyomásával.
Művelet
Lejátszás
leállítása
Lejátszás
szüneteltetése
Visszatérés a
normál
lejátszáshoz
vagy a lejátszás
folytatása
A folytatási pont
megszüntetése
Műsorszám, fájl,
fejezet vagy
jelenet
kiválasztása
Megnyomandó gombok



 kétszer
 vagy  a lejátszás
során.
Vagy tartsa lenyomva a
SHIFT gombot, majd nyomja
meg a számgombokat, végül
nyomja meg a
gombot.
(Előfordulhat, hogy ezt
a műveletet a lemez
vagy USB-eszköz tiltja)
USB-memória kiválasztása
Adott képfájlok lejátszása
(diavetítés)
1
A MEDIA MODE gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
[PHOTO] lehetőséget.
2
Nyomja meg a DVD/TUNER MENU
gombot.
Ekkor megjelenik a kijelölt mappában
található első 16 JPEG-fájl indexképe
a tv-képernyőn.
Adott hang- vagy videofájl
lejátszása
1
2
A MEDIA MODE gomb többszöri
megnyomásával válassza ki
a [MUSIC] vagy a [VIDEO] lehetőséget.
Nyomja meg a SEARCH gombot
a mappalista megjelenítéséhez.
Ha 16-nál több JPEG-fájl található
a kiválasztott mappában, jobb
oldalon megjelenik a görgetősáv.
3
Nyomja meg többször a / / /
gombot a kívánt fájl kiválasztásához,
majd nyomja meg a  gombot.
Lejátszás lemezről/USB­eszközről
Ha az USB-eszköz belső memóriával és
memóriakártyával is rendelkezik, akkor
kiválaszthatja, hogy melyiket szeretné
lejátszási forrásként vagy átviteli célként
használni.
A memóriát mindig a lejátszás vagy az
átvitel indítása előtt válassza ki.
1 Nyomja meg a OPTIONS gombot.
2 A „MEM SEL” lehetőség
kiválasztásához nyomja meg
többször a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
3 A kívánt memória kiválasztásához
nyomja meg a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
A beállítási menüből való kilépéshez
nyomja meg az OPTIONS gombot.
Egyéb lejátszási
műveletek
3
4
A / gomb többszöri megnyomásával válassza ki a kívánt mappát.
Nyomja meg a
gombot a fájllista
megjelenítéséhez.
A lemez vagy fájl típusától függően
előfordulhat, hogy a funkció nem
működik.
Művelet
5
Nyomja meg többször a /
gombot a kívánt fájl kiválasztásához,
majd nyomja meg a
gombot.
Megnyomandó
gombok
A DVD menüjének DVD/TUNER MENU
megtekintése
Mappalista vagy SEARCH. A mappalista
fájllista
vagy fájllista
megtekintése
megtekintéséhez
nyomja meg ismét
a gombot.
RETURN
Visszatérés
a mappalistához
a fájllistából
19HU
Művelet
Megnyomandó
gombok
 vagy  a lejátszás
Egy pont gyors
kikeresése gyors során. A gomb egy-egy
visszatekerés vagy megnyomásakor változik
a lejátszási sebesség.
előretekerés
módban
(Lock Search).
Megtekintés
, majd nyomja meg
kockáról kockára a
vagy
gombot.
(Slow-motion Play) A
vagy
gomb
egy-egy megnyomásakor
változik a lejátszási
sebesség.
DVD/TUNER MENU
Képek
megtekintése
indexképes
nézetben
Navigáció
/ / /
indexképes
nézetben
Egy-egy kép
indexképes nézetben.
megtekintése
Képekből álló
. Módosíthatja
diavetítés indítása. a diavetítés léptetési
időintervallumát (27 .
oldal), és effekteket
is hozzáadhat a
diavetítéshez (27 . oldal).
Képekből álló

diavetítés leállítása.
 vagy 
Következő vagy
előző kép
megtekintése
diavetítés közben
A kép elforgatása
/ egy kép
90 fokkal.
megtekintése közben.
Az eredeti nézethez való
visszatéréshez nyomja
meg a CLEAR gombot.
Adott cím, fejezet, jelenet,
műsorszám, index keresése
1
2
Megjegyzések
 Ha VIDEO CD típusú lemezek-t játszik le
PBC-lejátszással, nyomja meg a SEARCH
gombot a jelenet megkereséséhez.
 Ha PBC-lejátszás nélkül játszik le VIDEO
CD típusú lemezek-t, nyomja meg a
SEARCH gombot a műsorszám és index
kereséséhez.
Keresés az időkód segítségével
1
2
Adott műsorszám keresése
Tartsa lenyomva a SHIFT gombot,
majd a számgombok segítségével
válassza ki a lejátszani kívánt
műsorszámot, és nyomja meg a
gombot.
1
1
2
2
20HU
Az idő szerinti keresési kiválasztásához
lejátszás közben nyomja meg
ismételten az SEARCH gombot.
Tartsa lenyomva a SHIFT gombot,
majd nyomja meg a számgombokat
az időkód megadásához, végül
nyomja meg a
gombot.
Példa: A 2 óra, 10 perc, 20
másodpercnél lévő jelenet esetében
például tartsa le a SHIFT gombot,
majd nyomja meg a 2, 1, 0, 2, 0
számgombokat ([2:10:20]).
A szám törléséhez nyomja meg
a CLEAR gombot.
Keresés a DVD menü segítségével
Keresés a SEARCH gomb
segítségével
Nyomja meg a SEARCH gombot
a műsorszámlista megjelenítéséhez.
A lejátszani kívánt műsorszám
kiválasztásához nyomja meg
többször a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
A keresési mód kiválasztásához
lejátszás közben nyomja meg
ismételten az SEARCH gombot.
Tartsa lenyomva a SHIFT gombot,
majd a számgombok segítségével
adja meg a keresett cím, fejezet,
jelenet, műsorszám vagy index
számát, és nyomja meg a
gombot.
Elindul a lejátszás.
Nyomja meg a DVD/TUNER MENU
gombot.
Nyomja meg a / / / gombot,
vagy tartsa lenyomva a SHIFT gombot,
majd a számgombok segítségével
válassza ki a lejátszani kívánt címet
vagy elemet, és nyomja meg a
gombot.
Szögek módosítása
Lejátszás közben az szög gomb
megnyomásával válthat
a kameraállások között.
SUPER VIDEO CD

[1:STEREO]: Az 1. hangsáv sztereó
hangja.
 [1:1/L]/[1:2/R]: Az 1. hangsáv bal vagy
jobb csatornájának monó hangja.
 [2:STEREO]: A 2. hangsáv sztereó
hangja.
 [2:1/L]/[2:2/R]: A 2. hangsáv bal vagy
jobb csatornájának monó hangja.
Feliratozás megjelenítése
A nyelv/hang módosítása
A kívánt hangformátum vagy -mód
kiválasztásához nyomja meg
ismételten az AUDIO gombot
lejátszás közben.
A PBC (Playback Control) menü
segítségével igénybe veheti a VIDEO CD
típusú lemezek interaktív szoftverét.
1
2 Tartsa lenyomva a SHIFT gombot,
majd a számgombok segítségével
válassza ki a kívánt elem számát,
és nyomja meg a
gombot.
DVD VIDEO típusú lemezek
Ha a forrás több formátumban vagy
nyelven tartalmazza a hangot,
a formátum vagy nyelv átváltható.
A megjelenített négy számjegy
nyelvkódot jelent. Ha meg szeretné
ismerni, hogy a kód melyik nyelvre
vonatkozik, olvassa el a következő részt:
„Nyelvkódok listája” (58. oldal). Ha
ugyanaz a nyelv legalább kétszer látható,
a DVD VIDEO típusú lemezek felvétele
több hangformátumban történt.
VIDEO CD típusú lemezek/
AUDIO CD/DATA CD/DATA DVD
(MP3-fájl) vagy USB-eszköz
(hangfájl)
A hangsáv módosítható.
 [STEREO]: A sztereó hang.
 [1/L]/[2/R]: A bal vagy jobb csatorna
monó hangja.
Nyomja le a  gombot, ha VIDEO
CD típusú lemezek-t szeretne
lejátszani PBC módban.
Ekkor megjelenik a PBC menü
a tévéképernyőn.
Lejátszás lemezről/USB­eszközről
Lejátszás közben a SUBTITLE gomb
többszöri megnyomásával
kiválaszthatja a felirat nyelvét, vagy
akár ki is kapcsolhatja a feliratot.
PBC-funkciót támogató
VIDEO CD típusú lemezek
lejátszása
3 Folytassa a lejátszást a menü
utasításai szerint.
Megjegyzés
A PBC-lejátszás leáll a Repeat Play funkció
aktiválása esetén.
A PBC-lejátszás megszakítása
1
2
Nyomja le a  vagy a  gombot,
vagy tartsa lenyomva a SHIFT gombot,
majd a számgombok segítségével
válassza ki a lejátszani kívánt
műsorszámot, amikor áll a lejátszás.
Nyomja meg a  vagy a
gombot.
A lejátszás a kiválasztott
műsorszámtól indul.
Visszalépés a PBC-lejátszáshoz
Nyomja meg kétszer a  gombot, majd
a  gombot.
21HU
Lejátszás folytatása több
lemeznél
A rendszer folytatási pontokat tud tárolni
akár 6 lemez esetében, és a lejátszást
az adott ponttól folytatja, amikor Ön
visszahelyezi az adott lemezt. Amikor
a 7. lemez lejátszásának folytatási
pontját tárolja, törlődik a legelső lemez
folytatási pontja.
A funkció aktiválásához állítsa
a [SYSTEM SETUP] [MULTI-DISC RESUME]
beállítását [ON] értékre (28 . oldal).
Lejátszás véletlenszerű
sorrendben (Shuffle Play)
Amikor leáll a lejátszás, nyomja meg
többször a PLAY MODE gombot.
 Lemez lejátszása esetén
 [DISC (SHUFFLE)]: a lemezen lévő
összes hangfájl véletlen sorrendben
való lejátszása.
 [FOLDER (SHUFFLE)]*: a lemezen
a mappában levő összes hangfájl
véletlen sorrendű lejátszása.
* AUDIO CD esetén nem választható ki.
Megjegyzés
Ha a lemez elejétől szeretné indítani
a lejátszást, nyomja meg kétszer a 
gombot, majd a  gombot.
A lejátszás mód
használata
Lejátszás eredeti sorrendben
(normál lejátszás)
 USB-eszközről történő lejátszás
esetén
 [ALL USB DEVICES (SHUFFLE)]: az
összes USB-eszközön lévő összes
hangfájl véletlen sorrendben való
lejátszása.
 [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]: az
USB­eszközön levő összes hangfájl
véletlen sorrendű lejátszása.
 [FOLDER (SHUFFLE)]: az USB-eszközön
a mappában levő összes kompatibilis
fájl véletlen sorrendű lejátszása.
Megjegyzések
 A véletlenszerű lejátszás nem
Amikor leáll a lejátszás, nyomja meg
többször a PLAY MODE gombot.
 Lemez lejátszása esetén
 [DISC]: lemez lejátszása.
 [FOLDER]*: a lemezen a mappában
levő összes kompatibilis fájl lejátszása.
* AUDIO CD esetén nem választható ki.
 USB-eszközről történő lejátszás
esetén
 [ALL USB DEVICES]: az összes
USB­eszköz lejátszása.
 [ONE USB DEVICE]: egy USB-eszköz
lejátszása.
 [FOLDER]: az USB-eszközön
a mappában levő összes
kompatibilis fájl lejátszása.
22HU
alkalmazható kép- és videofájlok
esetében.
 A Shuffle Play funkció automatikusan
kikapcsol, amikor Ön:
 kikapcsolja a rendszert,
 kiadja a lemeztálcát,
 USB TRANSFER műveletet hajt végre
(kivéve: REC1 Transfer),
 zenét visz át lemezről USB-eszközre
(kivéve REC1 átvitelnél),
 módosítja a MEDIA MODE értékét,
 megváltoztatja a kiválasztott
USB­memóriát.
 A véletlen sorrendű lejátszás
megszakítható olyankor, amikor Ön
kiválaszt egy lejátszandó mappát vagy
műsorszámot.
Saját program létrehozása
(programozott lejátszás)
8 Nyomja meg a  gombot
a lejátszás programozásához.
A programlista megjelenik a tvképernyőn.
Amikor véget ér a programozott
lejátszás, ugyanazt a listát
újrakezdheti a  gomb
lenyomásával.
Legfeljebb 25 lépésből álló program
készíthető, a kívánt lejátszási sorrendben.
Csak az aktuális lemezen/USB 1eszközön található műsorszámokat/
fájlokat programozhatja be.
1
2 (csak a következőnél:
)
A MEDIA MODE gomb többszöri
megnyomásával válassza ki
a [MUSIC] lehetőséget.
3 Amikor leáll a lejátszás, nyomja
meg többször a PLAY MODE
gombot a [PROGRAM] lehetőség
kiválasztásához.
4 Nyomja meg a SEARCH gombot.
A tv-képernyőn megjelenik
a mappalista vagy a műsorszámlista.
5 (csak a következőnél:
)
A kívánt mappa kiválasztásához
nyomja meg a / gombot,
majd nyomja meg a
gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a fájllista.
6 A kívánt műsorszám vagy hangfájl
kiválasztásához nyomja meg
többször a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
A program lépésszáma a kiválasztott
műsorszám vagy fájl bal oldalán
jelenik meg.
7 Ismételje meg a 6. lépést további
műsorszámok vagy fájlok
programozásához.
Ha másik mappában lévő fájlokat
szeretne programozni, térjen vissza
a RETURN elemmel a mappalistához,
és ismételje meg az 5. és 6. lépést.
1
Ismételje meg a „Saját program
létrehozása” című rész 4. és 5. lépését.
2
A törölni kívánt műsorszám vagy fájl
kiválasztásához nyomja meg
többször a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
A program lépésszáma ekkor eltűnik.
A programlista utolsó lépésének
törlése
Nyomja meg a CLEAR gombot.
A programlista megjelenítése
Tartsa lenyomva a SHIFT gombot, majd
nyomja le a
DISPLAY gombot.
A programozott lejátszás
megszakítása
Lejátszás lemezről/USB­eszközről
A „DVD/CD” vagy az „USB 1”
lehetőség kiválasztásához nyomja
meg többször a FUNCTION +/–
gombot.
Programozott lépés törlése
Megállított lejátszás közben nyomja
meg többször a PLAY MODE gombot
más lejátszási mód kiválasztásához.
Megjegyzések
 A Program Play funkció nem
alkalmazható kép- és videofájlok
esetében.
 A programozott lejátszás funkció
automatikusan kikapcsol, amikor Ön:
 kiadja a lemeztálcát,
 módosítja a MEDIA MODE értékét,
 megváltoztatja a kiválasztott
USB­memóriát.
 (Csak DVD/CD funkció) A lemeztálca
nyitásakor a programlista törlésre kerül.
 (Csak USB funkció) A programlista
törlésre kerül a következő esetekben:
 a törlési művelet elvégzése.
 az USB-eszköz eltávolítása.
 megváltoztatja a kiválasztott USBmemóriát.
23HU
Ismétlődő lejátszás
(Repeat Play)
A lemez lejátszásának
korlátozása
(Szülői felügyelet)
Nyomja meg többször egymás után
a REPEAT gombot.
A lemez vagy fájl típusától függően
elképzelhető, hogy egyes beállítások
nem használhatóak.
 [OFF]: nincs ismétlődő lejátszás.
 [ALL]: megismétli a kiválasztott
lejátszási mód minden műsorszámának
vagy fájljának lejátszását.
 [DISC]: ismétlődően lejátssza a teljes
tartalmat (csak DVD VIDEO típusú
lemezek és VIDEO CD típusú lemezek
esetén).
 [TITLE]: az aktuális cím ismétlése (csak
DVD VIDEO típusú lemezek esetén).
 [CHAPTER]: az aktuális fejezet
ismétlése (csak DVD VIDEO típusú
lemezek esetén).
 [ TRACK]: az aktuális műsorszám
megismétlése.
 [FILE]: az aktuális videofájl ismétlése.
Előre meghatározott feltétel alapján
korlátozhatja a DVD-videók lejátszását.
Átugortathatja egyes jelenetek
lejátszását, illetve helyettük másik
lejátszandó jelenetet állíthat be.
1 A lejátszó leállított állapotában
nyomja meg a SETUP gombot.
2 A / gomb többszöri
3
4
Az ismételt lejátszás megszakítása
A REPEAT gomb többszöri megnyomásával válassza ki az [OFF] lehetőséget.
Megjegyzések
5
 Amikor az ismétlődő lejátszás beállítása
[ALL] vagy [DISC], akkor a kijelzőn a „ ”
szimbólum látható.
 Amikor az ismétlődő lejátszás beállítása
[TITLE], [CHAPTER], [ TRACK] vagy [FILE],
akkor a kijelzőn a
szimbólum látható.
 A Repeat Play funkció nem használható
VIDEO CD típusú lemezek lemezzel PBClejátszás során.
 A DVD VIDEO típusú lemezek lemeztől
függően előfordulhat, hogy a Repeat
Play funkció nem használható.
 Az ismétlődő lejátszás funkció
automatikusan kikapcsol, amikor Ön:
 kiadja a lemeztálcát,
 kikapcsolja a rendszert (csak DVD VIDEO
típusú lemezek és VIDEO CD típusú
lemezek esetén),
 funkciót vált (csak DVD VIDEO típusú
lemezek és VIDEO CD típusú lemezek
esetén),
 USB TRANSFER műveletet hajt végre
(kivéve: REC1 Transfer),
 zenét visz át lemezről USB-eszközre
(kivéve REC1 átvitelnél),
 módosítja a MEDIA MODE értékét,
 megváltoztatja a kiválasztott USBmemóriát.
24HU
6
7
8
megnyomásával válassza
a [SYSTEM SETUP] lehetőséget,
majd a
elemet.
A / gomb többszöri
megnyomásával válassza
a [PARENTAL CONTROL]
lehetőséget, majd a
elemet.
Írja be vagy ismételje meg
a négyjegyű jelszavát
a számgombokkal, majd nyomja
meg a
gombot.
A / gomb többszöri
megnyomásával válassza
a [STANDARD] lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
A / gombokkal válasszon ki
egy földrajzi helyet
a lejátszáskorlátozás szintjének
meghatározásához, majd nyomja
meg a
gombot.
A hely ki van választva.
Amikor kiválasztotta a [EGYÉB
FUNKCIÓK ] lehetőséget, írja be
a számgombok segítéségével a kívánt
földrajzi hely kódját, a következő
segítségével: „Szülői felügyeleti/
területkódok listája”, 59. oldal.
A / gomb többszöri
megnyomásával válassza a [LEVEL]
lehetőséget, majd a
elemet.
Nyomja meg többször a /
gombokat a kívánt szint
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
Minél alacsonyabb az érték, annál
szigorúbb a korlátozás.
A PARENTAL CONTROL funkció
kikapcsolása
Állítsa a [LEVEL] beállítást [OFF] értékre
a 8. lépésben.
PARENTAL CONTROL funkcióval
korlátozott lemez lejátszása
1
Tegye be a lemezt, majd nyomja
meg a  gombot.
Ekkor megjelenik a jelszó megadására
szolgáló felület a tv-képernyőn.
2
Ha elfelejtette a jelszót
Vegye ki a lemezt, és ismételje meg
az 1–3. lépést („A lemez lejátszásának
korlátozása” (24. oldal)). Írja be
a „199703” jelszót a számgombokkal,
majd nyomja meg a
gombot.
Kövesse a képernyőn megjelenő
útmutatást, és adja meg új, négyjegyű
jelszavát. Ezután tegye be a lemezt, és
nyomja meg a  gombot. Ismét meg
kell adnia az új jelszót.
Lemez/USB-eszköz
információinak
a megtekintése
Információk a tv-képernyőn
Tartsa lenyomva a SHIFT gombot, majd
nyomja meg többször a
DISPLAY
gombot a lejátszás közben.
 Bitsebesség
 Fájl típusa
 A lejátszás állapota
 Cím2)/műsorszám/fájl neve3)
 Album2)/mappanév3)/fejezet/
indexszám
 Előadó neve2)3)
Hangfájl lejátszásakor látható.
1)
A dátuminformációk akkor jelennek meg,
ha az Exif (Exchangeable Image File
Format) rögzítve van a JPEG-fájlban.
Az Exif egy képformátum a digitális
fényképezőgépekhez, amelyet a Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA) hozott létre.
2)
Ha egy hangfájl ID3 címkével rendelkezik,
a rendszer az ID3 címke információi
szerint jeleníti meg az album/szám
címét, illetve az előadó nevét. A rendszer
az 1.0/1.1/2.2/2.3 verziójú ID3 címkéket
támogatja.
3)
Ha a fájl vagy mappa nem megjeleníthető
karaktereket tartalmaz, akkor azok helyett
„_” fog megjelenni.
Lejátszás lemezről/USB­eszközről
Írja be a négyjegyű jelszavát
a számgombokkal, majd nyomja
meg a
gombot.
A rendszer megkezdi a lejátszást.
 Lejátszási információk
Lejátszási idő, hátralévő idő és
dátuminformációk1).
Megjegyzések
 A rendszer a játszott forrástól függően
 bizonyos információkat nem mindig
jelenít meg.
 egyes karaktereket nem jelenít meg.
 A megjelenített információk a lejátszási
módtól függően eltérnek.
Audioinformációk
megjelenítése
(csak DVD VIDEO típusú lemezek
és videofájlok esetében)
Nyomja meg ismételten a AUDIO
gombot a lejátszás során.
25HU
Információk a kijelzőpanelen
Nyomja meg a DISPLAY gombot
többször a rendszer bekapcsolt
állapotában.
A következő információk jeleníthetők
meg:
 lejátszási idő, hátralévő idő
a műsorszámból, cím, fejezet
 jelenet száma
 fájlnév, mappanév
 cím, előadó és az album adatai
Megjegyzések
3 Nyomja meg ismételten a
/
gombot a kívánt elem
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
4 A kívánt beállítás kiválasztásához
nyomja meg többször a /
gombot, majd nyomja meg a
gombot.
A beállítás kiválasztódik, és
a beállítási folyamat befejeződik.
A menüből való kilépés
Nyomja meg az SETUP gombot.
 A szövegtől függően előfordulhat, hogy
a lemez neve vagy a szám címe nem
jelenik meg.
 Előfordulhat, hogy az MP3-fájlok és
a videofájlok lejátszási ideje nem jelenik
meg megfelelően.
 A VBR (változó bitsebesség) kódolású
hangfájl eltelt lejátszási ideje nem
megfelelően jelenik meg.
A nyelv beállítása –
[LANGUAGE SETUP]
[OSD]
Kiválasztja a képernyőn megjelenített
szöveg nyelvét.
[MENU]
A beállítómenü
használata
A képek, hangok és más elemek
beállításait számos módon módosíthatja.
A megjelenő lehetőségek köre országés régiófüggő.
Megjegyzés
A lemezen tárolt lejátszási beállítások
felülbírálják a Setup Menu (Beállítási
menü) képernyőn megadott beállításokat.
Ezért előfordulhat, hogy a menü egyes
beállításai nem hajthatók végre.
1
A lejátszó leállított állapotában
nyomja meg a SETUP gombot.
Ekkor megjelenik a beállítási menü
a tévéképernyőn.
2 Nyomja le többször a
/
gombot a [LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP]
vagy [SYSTEM SETUP] lehetőség
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
26HU
Kiválasztja a DVD-lemez menüjének
megjelenítési nyelvét.
[AUDIO]
Átváltja a hangsáv nyelvét.
Ha az [ORIGINAL] (Eredeti) beállítást
választja, a lemezen meghatározott
alapértelmezett nyelvet használja
a rendszer.
[SUBTITLE]
Átváltja a DVD VIDEO típusú lemezek
lemezen rögzített felirat nyelvét.
Ha az [AUDIO FOLLOW] (Hang követése)
lehetőséget választja, a feliratozási
nyelv a választott hangsávnyelvnek
megfelelően változik.
Megjegyzés
Amikor az [EGYÉB FUNKCIÓK ]
lehetőséget választja a [MENU], [AUDIO],
majd [SUBTITLE] pontban, adjon meg egy
nyelvi kódot („Nyelvkódok listája”
(58. oldal)) a számgombok segítségével.
A tv-képernyő
beállítása – [VIDEO
SETUP]
[TV TYPE]
[16:9]: Ezt a beállítást válassza, ha
a készülékhez széles képernyős tv-t
vagy széles képernyős megjelenítést
támogató tv-t csatlakoztat.
[BLACK LEVEL]
(csak a latin-amerikai modellek esetén)
Kiválasztja a feketeszintet (beállítási
szintet) a VIDEO OUT aljzaton kiadott
videojelekre.
[ON]: A kiadott videojelek
feketeszintjét normál szintre állítja.
[OFF]: Lejjebb veszi a szabványos
feketeszintet. Akkor tegye ezt, amikor
a kép túl fehér.
[PAUSE MODE]
[AUTO]: A kép, beleértve
a dinamikusan mozgó tárgyakat is,
sebességingadozás (szaggatás) nélkül
kerül a kimenetre. Általában ezt
a beállítást kell választani.
[FRAME]: A kép, beleértve a nem
dinamikusan mozgó tárgyakat is,
nagy felbontásban jelenik meg.
[PHOTO EFFECT]
[4:3 PAN SCAN]: Akkor válassza ezt
a beállítást, ha a készülékhez 4:3
képarányú, a széles képernyős
megjelenítést nem támogató tv-t
csatlakoztat. A beállítás teljes
magasságú képet jelenít meg a teljes
képernyőn, levágott szélekkel.
[COLOR SYSTEM (VIDEO CD)]
(az európai, latin-amerikai és
oroszországi típusok kivételével)
Kiválasztja a színrendszert (PAL vagy
NTSC).
[AUTO]: A lemezen rögzített
színrendszernek megfelelő videojelet
Lejátszás lemezről/USB­eszközről
[4:3 LETTER BOX]: Akkor válassza ezt
a beállítást, ha a készülékhez 4:3
képarányú, a széles képernyős
megjelenítést nem támogató tv-t
csatlakoztat. A készülék széles képet
jelenít meg, az alján és a tetején fekete
csíkkal.
ad ki. Akkor válassza ezt a beállítást, ha
a tv DUAL rendszert használ.
[PAL]: Videojelek kivitele PAL
formátumban.
[NTSC]: Videojelek kivitele NTSC
formátumban.
Részletek: „A színrendszer
módosítása” (17. oldal).
(csak JPEG-fájloknál)
[MODE 1]: A kép a képernyő tetejéről
beúszik az alja felé.
[MODE 2]: A kép a képernyő bal széle
felől beúszik a jobb széle felé.
[MODE 3]: A kép a képernyő közepétől
terjed szét.
[MODE 4]: A képeknél a rendszer
véletlenszerűen alkalmazza az
effektusokat.
[MODE 5]: A következő kép a mostanira
úszik.
[OFF]: Kikapcsolás.
[PHOTO INTERVAL]
(csak JPEG-fájloknál)
[NORMAL]/[FAST]/[SLOW 1]/[SLOW 2]:
A diavetítés időtartamának megadása.
A [SLOW 2] beállítás lassabb, mint
a [SLOW 1].
27HU
Hangbeállítások
megadása –
[AUDIO SETUP]
[AUDIO DRC]
(Dinamikaszűkítő)
Hasznos funkció az éjszakai halk
filmnézéshez.
[OFF]: Kikapcsolás.
[STANDARD]: A hangmérnök által előírt
teljes dinamikatartományt adja vissza.
[TRACK SELECTION]
[OFF]: Kikapcsolás.
[AUTO]: Ha több hangformátum (PCM,
MPEG vagy Dolby Digital) is rögzítve
van a lejátszott DVD VIDEO típusú
lemezek-n, előnyben részesíti a legtöbb
csatornával rendelkező hangsávot.
[SCORE MODE]
[BEGINNER 1]*/[BEGINNER 2]/
[EXPERT 1]*/[EXPERT 2]: Kiválasztja
a pontozást olyankor, amikor Ön
Karaoke módban énekel.
[DEMO]: Bemutató mód. A pontszám
az énekléstől függetlenül jelenik meg.
* A pontszám az éneklés közben jelenik
meg.
[DOLBY SURROUND]:
A többcsatornás hangot kétcsatornás
térhatású jelként küldi ki.
A rendszer beállítása –
[SYSTEM SETUP]
[SCREEN SAVER]
Megakadályozza a televízió
képernyőjének károsodását.
A képernyőkímélő megszakításához
nyomja meg bármelyik gombot.
[ON]: Ha körülbelül 15 percen keresztül
nem használja a rendszert, bekapcsolja
a képernyőkímélő funkciót.
[OFF]: Kikapcsolás.
[BACKGROUND]
Kiválasztja a tv-képernyő háttérszínét
vagy háttérképét.
[JACKET PICTURE]: A háttérben
a lemezre felvett tasakkép (állókép)
jelenik meg.
[GRAPHICS]: A rendszerben tárolt kép
jelenik meg a háttérben.
[BLUE]: A háttér kék színű.
[BLACK]: A háttér fekete színű.
[PARENTAL CONTROL]
Beállítja a lejátszás korlátozásait.
Részletek: „A lemez lejátszásának
korlátozása” (24. oldal).
[A/V SYNC]
[MULTI-DISC RESUME]
(Csak videofájlok)
[OFF]: Kikapcsolás.
[ON]: A kép és a hang közötti késés
módosítása.
[ON]: A memóriában tárolja a lejátszási
pontot legfeljebb 6 lemezhez.
[OFF]: Csak a rendszerben lévő aktuális
lemez esetén tárolja a folytatási pontot.
[DOWNMIX]
Kiválasztja az audiokimeneti jelet
a többcsatornás hang lejátszásához.
[NORMAL]: A többcsatornás hangot
kétcsatornás sztereó jelként küldi ki.
28HU
[RESET]
A SETUP beállításainak visszaállítása
a gyári értékekre. Részletek: „A SETUP
beállításainak visszaállítása a gyári
értékekre” (52. oldal).
USB-átvitel
3
Zene átvitele
Lehetőség van zenének egy
hangforrásból az (USB) 2 porthoz
csatlakoztatott USB-eszközre történő
átvitelére.
A rendszer által átvitt fájlok
hangformátuma MP3. Mindazonáltal
WMA és AAC fájlok is átvihetők az USB
1 portról.
A kívánt bitsebesség
kiválasztásához nyomja meg
többször a / gombot, majd
nyomja meg az
gombot.
 128 KBPS: a kódolt MP3
műsorszámok kisebb fájlmérettel
és gyengébb hangminőséggel
rendelkeznek.
 256 KBPS: a kódolt MP3
műsorszámok nagyobb
fájlmérettel, de jobb
hangminőséggel rendelkeznek.
Az OPTIONS gomb megnyomásával
lépjen ki az OPTIONS menüből.
Megjegyzések
távolítsa el az USB-eszközt. Ebben az
esetben ugyanis megsérülhetnek az
USB-eszközön tárolt adatok, vagy akár
maga az USB-eszköz is.
 Az MP3/WMA/AAC formátumú fájlok
átvitele az eredeti fájlokéval megegyező
bitsebességgel történik.
 A TUNER FM, AUDIO IN 1 vagy AUDIO IN
2 funkcióról, illetve AUDIO CD-ről
történő átvitel esetén az átvitel előtt
kiválasztható a bitsebesség.
 A lemeztálca nyitott állapota esetén az
USB-átviteli és -törlési műveletek
letiltásra kerülnek.
Szerzői jogvédelem alatt álló
tartalommal kapcsolatos
megjegyzés
Az átvitt zene kizárólag személyes
célra használható. A zene más célra
való felhasználásához a jogtulajdonos
engedélye szükséges.
USB-memória kiválasztása
Zeneszámok átvitele
lemezről, USB-eszközről
vagy analóg hangforrásról
Lehetőség van zenének az (USB) 2
porthoz csatlakoztatott USB-eszközre
történő átvitelére; a következők szerint:
 Szinkronizált átvitel: Az összes
támogatott zenei fájl átvitele
lemezről vagy USB 1-ről USB 2-re.
 REC1 Átvitel: Lejátszás közben egyetlen
műsorszám vagy hangfájl is átvihető.
 Analóg átvitel: Hang átvitele a TUNER,
AUDIO IN 1 vagy AUDIO IN 2 funkcióról.
Ehhez a művelethez az egységen lévő
gombokat kell használnia.
1
USB-átvitel
 Átvitel és törlési műveletek közben ne
Csatlakoztasson egy átvihető
USB-eszközt a (USB) 2 porthoz,
az alábbi ábra szerint.
USB-eszköz
Lásd: 19. oldal.
A bitsebesség kiválasztása
Zene jobb minőségben történő
átviteléhez nagyobb bitsebesség
is választható.
1
2
Nyomja meg a OPTIONS gombot.
A / gomb többszöri
megnyomásával válassza a „BIT
RATE” lehetőséget, majd nyomja
meg a
gombot.
29HU
2 Szinkronizált átvitel vagy REC1
3
átvitel esetén:
(Lemeznél)
Nyomja le a FUNCTION gombot,
csavarja a MULTI CONTROL
forgatógombot a „DVD/CD”
lehetőséghez, majd nyomja le az
ENTER gombot. Ha automatikusan
elindul a lejátszás, nyomja meg
kétszer a  gombot a leállításához.
(USB esetén)
Nyomja le a FUNCTION gombot,
csavarja a MULTI CONTROL
forgatógombot a „USB 1”
lehetőséghez, majd nyomja le az
ENTER gombot. Csatlakoztassa
azt az USB-eszközt, amelyikre
át szeretné vinni a fájlokat az
(USB) 1 porton keresztül.
Analóg átvitel esetén:
Nyomja le a FUNCTION gombot,
majd válassza ki az átvitel forrását
(„TUNER FM”/„AUDIO IN 1”/„AUDIO
IN 2”) a MULTI CONTROL forgatógomb
segítségével, és nyomja meg az
ENTER gombot.
Szinkronizált átvitel esetén:
Ha a lejátszás leállt, a kívánt lejátszási
mód kiválasztásához nyomja meg
többször a távvezérlőn a PLAY MODE
gombot.
Megjegyzések
 Ha véletlen sorrendű lejátszás
([FOLDER (SHUFFLE)]) módban indítja
el az átvitelt, a kiválasztott lejátszási
mód automatikusan átvált [FOLDER]
lejátszási módra.
 Ha véletlen sorrendű lejátszás (kivéve
[FOLDER (SHUFFLE)]), ismételt
lejátszás vagy lépések nélküli
programozott lejátszás módban
indítja el az átvitelt, a kiválasztott
lejátszási mód automatikusan átvált
normál lejátszási módra.
REC1-átvitel esetén:
Válassza ki az átvinni kívánt
műsorszámot vagy hangfájlt, majd
indítsa el a lejátszást.
4 Nyomja meg az REC TO USB gombot.
A kijelzőpanelen megjelenik
a „PUSH ENTER” felirat.
30HU
5 Szinkronizált átvitel vagy REC1
átvitel esetén:
Nyomja meg az ENTER gombot.
Az átvitel akkor kezdődik, amikor
a kijelzőpanelen megjelenik
a „DO NOT REMOVE” felirat.
Analóg átvitel esetén:
Nyomja le az ENTER gombot,
és indítsa el a forrás lejátszását.
Az átvitel akkor kezdődik, amikor
a kijelzőpanelen megjelenik
a „DO NOT REMOVE” felirat.
Ha az átvitel befejeződött
A lemezen vagy USB-eszközön
automatikusan leáll (szinkronizált
átvitel esetén), illetve folytatódik
(REC1 átvitel esetén) a lejátszás.
Átvitel leállítása
Nyomja meg a  gombot.
Új MP3-fájl létrehozása
(csak analóg átvitel közben)
Analóg átvitel közben nyomja meg
a REC TO USB gombot.
A kijelzőpanelen megjelenik a „NEW
TRACK” felirat.
A rendszer automatikusan új MP3-fájlt
hoz létre körülbelül 1 órányi átvitel után.
Megjegyzések
 Az új MP3-fájl létrehozásakor az átvitel
ideiglenesen leáll.
 Ha néhány másodpercen belül ismét
megnyomja a REC TO USB gombot, a
rendszer új MP3-fájlt tud létrehozni.
Megjegyzések az átvitellel
kapcsolatban
 Átvitel közben (analóg átvitel
kivételével) nincs hangkimenet.
 A rendszer a CD-TEXT információkat
nem viszi át a létrehozott MP3-fájlokba.
 Az átvitel automatikusan leáll, ha:
 az USB-eszközön elfogy a hely átvitel
közben, vagy
 az USB-eszközön található hangfájlok
vagy mappák száma elérte a korlátot.
 Ha az átvitt mappával vagy fájllal
Mappák és fájlok
létrehozásával kapcsolatos
szabályok
A generálható MP3-fájlok
maximális száma



298 mappa
650 fájl mappánként
650 fájl a REC1-CD vagy REC1-MP3
mappában.
Ezek a számok a fájl- és
mappakonfigurációtól függően
változhatnak.
USB-eszközre való átvitel esetén
a rendszer egy „MUSIC” nevű mappát
hoz létre közvetlenül a „ROOT” mappa
alatt. A mappákat és fájlokat ezen
a „MUSIC” mappán belül az átvitel
módjának és forrásának megfelelően
hozza létre a rendszer.
Szinkronizált átvitel
Forrás
Hangfájlok
AUDIO CD
Mappanév
Fájlnév
A forrással azonos
„CDDA0001”* „TRACK001”*
Analóg átvitel
Forrás
Mappanév
FM
„TUFM0001”*
AUDIO IN 1/ „EXAU0001”*
AUDIO IN 2
Fájlnév
„TRACK001”*
* A mappák és a fájlok számát ezután
sorrendben rendeli hozzá a készülék.
Hangfájlok vagy mappák
törlése az USB-eszközről
1
A FUNCTION +/– gomb többszöri
megnyomásával válassza ki az
„USB 1” „USB 2” lehetőséget.
2 A MEDIA MODE gomb többszöri
megnyomásával válassza ki
a [MUSIC] lehetőséget.
3 A lejátszó leállított állapotában
nyomja meg az OPTIONS gombot.
USB-átvitel
megegyező nevű fájl vagy mappa
található az USB-eszközön, a rendszer
egy sorszámot fűz a névhez, és nem
írja felül az eredeti mappát vagy fájlt.
 Az átvitel közben a következő nem
végezhetők el:
 a lemez kiadása.
 másik műsorszám vagy fájl kiválasztása.
 lejátszás leállítása vagy műsorszámon
vagy fájlon belüli rész keresése.
 a funkció vagy a tunersáv módosítása.
 Zenének a „Media Manager for WALKMAN”
megoldással Walkman® eszközre történő
átvitele esetén ügyeljen arra, hogy az
átvitel MP3 formátumban történjen.
 Walkman® eszköznek a rendszerhez
történő csatlakoztatása esetén, ezt csak
a Walkman® eszközön megjelenő „Creating
Library” vagy „Creating Database” felirat
eltűnése után tegye meg.
4A
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza
az „ERASE” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
A mappalista megjelenik a tvképernyőn.
5A
/ gomb ismételt
megnyomásával válasszon ki egy
mappát, majd nyomja meg a
gombot.
6 A törölni kívánt hangfájl
kiválasztásához nyomja meg
többször a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
Az [ALL TRACKS] lehetőség
kiválasztásával az összes hangfájl
törölhető egy mappából.
A kijelzőpanelen megjelenik
a „FOLDER ERASE” vagy a „TRACK
ERASE” és a „PUSH ENTER” felirat.
A megszakításhoz nyomja meg a 
gombot.
7 Nyomja meg az
REC1 átvitel
Forrás
Hangfájlok
Mappanév
„REC1-MP3”
AUDIO CD
„REC1-CD”
Fájlnév
A forrással
azonos
„TRACK001”*
gombot.
A kijelzőpanelen megjelenik
a „COMPLETE” felirat.
Az OPTIONS gomb megnyomásával
lépjen ki az OPTIONS menüből.
31HU
Megjegyzések
 Nem törölhetők az olyan mappák,
amelyek nem MP3-/WMA-/AACaudiofájlokat vagy almappákat
tartalmaznak.
 Véletlen sorrendű lejátszás vagy
programozott lejátszás esetén
hangfájlok vagy mappák nem
törölhetők. Állítsa a lejátszási módot
normál lejátszásra a törlés előtt.
 A lemeztálca nyitott állapota esetén a
törlési műveletek letiltásra kerülnek.
Vevőegység
Rádióhallgatás
1 A tuner funkció kiválasztásához
nyomja meg a FUNCTION +/–
gombot egymás után többször.
Használhatja az egység gombjait is.
Nyomja le a FUNCTION gombot,
csavarja a MULTI CONTROL
forgatógombot a „TUNER FM”
lehetőséghez, majd nyomja le az
ENTER gombot.
2 Válassza ki a rádióállomást.
Automatikus hangolás:
Tartsa lenyomva a TUNING+/–
gombot addig, amíg
a frekvenciakijelzés meg nem
változik, majd engedje el.
A hangolás automatikusan leáll,
amikor a rendszer behangolta
a rádióállomást. A kijelzőpanelen
világítani kezd az „ST” jelzés (csak
FM sztereó műsorok esetén).
Ha a hangolás nem áll le magától,
nyomja meg a  gombot hangolás
leállításához. Majd végezze el a
hangolást manuálisan (lásd alább).
Kézi hangolás:
A kívánt állomás behangolásához
nyomja meg többször a TUNING+/–
gombot.
Megjegyzés
Ha olyan FM-állomásra hangol, amely
RDS-információkat is sugároz, akkor
a műsorsugárzás információkat, például
a szolgáltatás vagy az állomás nevét is
biztosítja. Az RDS információ a DISPLAY
gomb többszöri megnyomásával
ellenőrizhető.
Tipp
Gyenge FM sztereó állomás zajának
csökkentéséhez nyomja meg többször az
FM MODE gombot, amíg a kijelzőpanelen
meg nem jelenik az „ST” felirat. Ekkor nem
lesz sztereó hatás, a vétel azonban javul.
32HU
Rádióállomások beállítása
Legfeljebb 20 FM-állomás tárolható
a memóriában kedvenc állomásként.
1 A kívánt állomás behangolása.
2 Nyomja meg a DVD/TUNER MENU
gombot.
3 A kívánt programhely
Hangolás tárolt állomásra
A kívánt programhelyszám
kiválasztásához nyomja meg többször
a PRESET+/– gombot.
Megteheti azt is, hogy lenyomva tartja
a SHIFT gombot, majd a számgombokkal
lép az egyik tárolt állomásra, és
megnyomja a
gombot
a kiválasztásához.
A BLUETOOTH vezeték
nélküli technológiáról
A BLUETOOTH vezeték nélküli
technológia olyan kis hatótávú vezeték
nélküli technológia, amely digitális
eszközök közti vezeték nélküli
kommunikációt tesz lehetővé.
A BLUETOOTH vezeték nélküli
technológia körülbelül 10 méteres
tartományon belül üzemel.
Támogatott BLUETOOTHverziók, -profilok és -kodekek
Részletek: „BLUETOOTH rész” (56. oldal).
Kompatibilis BLUETOOTHeszközök
Részletek: „A kompatibilis eszközök
webhelyei” (9. oldal).
A BLUETOOTH jelzőről
A BLUETOOTH kijelző kék színű
világítással vagy villogással jelzi
a BLUETOOTH-állapotot.
A rendszer állapota
Jelző állapota
BLUETOOTH készenlét
Lassan villog
BLUETOOTH párosítás
Gyorsan villog
BLUETOOTH-kapcsolat
létrejött
Világít
Vevőegység/BLUETOOTH
kiválasztásához nyomja meg
többször a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
A kijelzőpanelen megjelenik
a „COMPLETE” felirat. Az állomás
tárolásra került.
Ha a kiválasztott programhelyhez
már tartozott egy állomás, akkor azt
az új állomás felülírja.
BLUETOOTH
A rendszer és egy
BLUETOOTH-eszköz
párosítása
A párosítás az a művelet, amelynek
során a BLUETOOTH-eszközök előre
regisztrálják egymást. Ha már megtörtént
a párosítás, azt többször nem kell
végrehajtani.
33HU
1
Helyezze a BLUETOOTH-eszközt
a rendszer 1 méteres körzetén
belülre.
2 A BLUETOOTH funkció
kiválasztásához nyomja meg
többször a BLUETOOTH gombot.
A kijelzőpanelen megjelenik
a „BT AUDIO” felirat.
Megjegyzés
Ha a rendszer BLUETOOTH-eszközhöz
csatlakozik, nyomja meg a BLUETOOTH
gombot az egységen a BLUETOOTHeszköz lecsatlakoztatásához.
3 Tartsa nyomva az egységen
2 másodpercnél hosszabb ideig
a PAIRING gombot.
A kijelzőpanelen a „PAIRING”
üzenet villog.
4 Hajtsa végre a párosítási eljárást
a BLUETOOTH-eszközön.
A részleteket lásd az BLUETOOTHeszköz kezelési utasításában.
5 Az eszköz kijelzőjén válassza az
„MHC-V7D” lehetőséget.
Ezt a lépést 5 percen belül hajtsa
végre, különben a párosítás
megszakad. Ebben az esetben
ismételje meg a folyamatot az
1. lépéstől.
Megjegyzés
Ha jelszót kell megadni a BLUETOOTHeszközön, írja be: „0000”. A „jelszó”
elnevezése lehet még „Passkey”,
„Passcode”, „PIN code”, „PIN number”
és „Password” is.
6 Hajtsa végre a BLUETOOTH
csatlakoztatást a BLUETOOTHeszközön.
A BLUETOOTH-eszköz neve
megjelenik az kijelzőpanelen.
A BLUETOOTH-eszköztől függően
a párosítás végeztével a csatlakozás
automatikusan megkezdődik.
A BLUETOOTH-eszköz címe
a DISPLAY gomb többszöri
megnyomásával ellenőrizhető.
34HU
Megjegyzések
 Legfeljebb 9 BLUETOOTH-eszköz
párosítható. A 10. BLUETOOTH-eszköz
párosításakor a legrégebben párosított
eszköz törlésre kerül.
 Másik BLUETOOTH-eszköz párosításához
Ismételje az 1–6. lépést.
A párosítás megszakítása
Nyomja meg és tartsa nyomva
legalább 2 másodpercig az egység
PAIRING gombját, amíg a
kijelzőpanelen meg nem jelenik a
„BT AUDIO" jelzés.
Zene lejátszása
BLUETOOTH-eszközről
A BLUETOOTH-eszköz a rendszer és
a BLUETOOTH-eszköz AVRCP profil
használatával történő csatlakoztatása
révén működtethető.
A rendszer és a BLUETOOTH-eszköz
csatlakoztatása után a lejátszást
a következő gombokkal vezérelheti:
, , , / és /.
Zene lejátszása előtt ellenőrizze az
alábbiakat:
 Be van kapcsolva a BLUETOOTHeszköz BLUETOOTH funkciója.
 A párosítás befejeződött (33 . oldal).
1
A BLUETOOTH funkció
kiválasztásához nyomja meg
többször a BLUETOOTH gombot.
A kijelzőpanelen megjelenik
a „BT AUDIO” felirat.
2 Létesítsen kapcsolatot
a BLUETOOTH-eszközzel.
Nyomja meg a készülék BLUETOOTH
gombját az utoljára csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköz
csatlakoztatásához.
A BLUETOOTH-eszközről végezze el
a BLUETOOTH csatlakoztatást, ha az
eszköz nincs csatlakoztatva.
Ha a párosítás befejeződött,
a kijelzőpanelen megjelenik a
BLUETOOTH-eszköz neve.
3 Indítsa el a lejátszást a  gomb
megnyomásával.
A BLUETOOTH-eszköztől függően
 lehetséges, hogy kétszer kell
megnyomnia a  gombot.
 esetleg el kell indítani egy
hangforrás lejátszását
a BLUETOOTH-eszközön.
4 Módosítsa a hangerőt.
Először a BLUETOOTH-eszköz
hangerősségét állítsa be, és csak ha
túl halk a hang, akkor állítsa be a
hangerőt a rendszeren.
Megjegyzések
 Ha a rendszer egyetlen BLUETOOTH-
A BLUETOOTH-eszköz
lecsatlakoztatása
Tartsa nyomva az ENTER és a
–
gombot körülbelül 3 másodpercig.
A kijelzőpanelen megjelenik a „BT
HIST CLEAR” felirat, és az összes
párosítási információ törlődik.
Egyérintéses
BLUETOOTH-kapcsolat
(NFC)
Az NFC (Near Field Communication –
közeli kommunikáció) olyan
technológia, amely különféle
eszközök, például okostelefonok és
IC­címkék közötti kis hatótávú vezeték
nélküli kommunikációt tesz lehetővé.
Amikor hozzáérint egy NFC-kompatibilis
okostelefont, a rendszer automatikusan
végrehajtja az alábbiakat:
 a BLUETOOTH funkció bekapcsolása.
 a párosítás és a BLUETOOTHcsatlakoztatás elvégzése.
Kompatibilis okostelefonok
Beépített NFC-funkcióval
rendelkező okostelefonok
(operációs rendszer: Android
2.3.3 vagy újabb, kivéve:
Android 3.x)
Nyomja meg a készüléken lévő
BLUETOOTH gombot.
A kijelzőpanelen megjelenik
a „BT AUDIO” üzenet.
A BLUETOOTH-eszköztől függően
a BLUETOOTH-csatlakozás a lejátszás
leállítása után automatikusan bontásra
kerülhet.
Megjegyzések
A párosítási információk törlése
 A rendszer egyszerre csak egy NFC-
Ehhez a művelethez az egységen lévő
gombokat kell használnia.
kompatibilis okostelefont tud felismerni
és csak egy ilyen eszközhöz tud
csatlakozni. Ha a rendszerhez egy másik
NFC-kompatibilis okostelefont próbál
csatlakoztatni, akkor a jelenleg
csatlakoztatott NFC-kompatibilis
okostelefon lecsatlakozik.
 Az NFC-kompatibilis okostelefontól
függően előfordulhat, hogy előbb végre
kell hajtania a következő műveletet az
NFC-kompatibilis okostelefonon.
 Kapcsolja be a „NFC” funkciót.
A részleteket lásd az adott NFCkompatibilis okostelefon kezelési
útmutatójában.
1
Nyomja meg a BLUETOOTH gombot
a BLUETOOTH funkció
kiválasztásához.
A kijelzőpanelen a „BT AUDIO”
üzenet jelenik meg.
Ha a rendszer csatlakoztatva van
a BLUETOOTH-eszközhöz,
a kijelzőpanelen megjelenik
a BLUETOOTH-eszköz neve.
A BLUETOOTH-eszköz
lecsatlakoztatásához nyomja meg
a BLUETOOTH gombot.
BLUETOOTH
eszközhöz sem csatlakozik, akkor
a rendszer automatikusan a legutóbb
csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközhöz
csatlakozik, ha megnyomják a BLUETOOTH
gombot az egységen (vagy ).
 Ha a rendszerhez egy másik BLUETOOTHeszközt próbál csatlakoztatni, akkor
a jelenleg csatlakoztatott BLUETOOTHeszköz lecsatlakozik.
2
35HU
 Ha NFC-okostelefonján az Android
4.1.x-nél régebbi operációs rendszer
fut, töltse le, majd indítsa el az „NFC
Easy Connect” alkalmazást. Az „NFC
Easy Connect” egy ingyenes alkalmazás
Android-okostelefonokhoz, amelyet
a Google Play portálról lehet letölteni.
(Előfordulhat, hogy az alkalmazás
egyes országokban/régiókban nem
érhető el.)
1
Tartsa az okostelefont az egység
N-jeléhez, amíg az okostelefon
rezegni nem kezd.
A BLUETOOTH
hangkodekek beállítása
A rendszer alkalmas BLUETOOTHeszközökről származó adatok AAC
vagy SBC kodek formátumban történő
fogadására.
1 Nyomja meg az OPTIONS gombot.
2 A / gomb többszöri
megnyomásával válassza
a „BT AAC” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
3A
/ többszöri megnyomásával
válassza ki a beállítást.
 ON: Engedélyezze az AAC
kodekformátumban való fogadást.
 OFF: Fogadás SBC
kodekformátumban.
A beállítási menüből való kilépéshez
nyomja meg az OPTIONS gombot.
A képernyőn megjelenő útmutatást
követve végezze el a csatlakoztatást
az okostelefonon.
Ha a BLUETOOTH-kapcsolat létrejött,
a kijelzőpanelen megjelenik
a BLUETOOTH-eszköz neve.
2 Kezdje el a hangforrás lejátszását
az okostelefonon.
A részleteket lásd az BLUETOOTHeszköz kezelési utasításában.
Tipp
Ha sikertelen a párosítás és a BLUETOOTHcsatlakozás, tegye a következőket.
 Vegye le az okostelefon tokját, ha
a kereskedelmi forgalomban kapható
okostelefontokot használ.
 Az okostelefont érintse ismét az egység
N jeléhez.
 Indítsa újra az „NFC Easy Connect”
alkalmazást.
Az okostelefon leválasztása
Az okostelefont érintse ismét az
egység N jeléhez.
36HU
Megjegyzések
 Ha be van kapcsolva az AAC, akkor kiváló
minőségű hangot élvezhet. Ha az eszközről
nem hallható az AAC hang, vagy akadozik
a hang, válassza az „OFF” lehetőséget.
 Ha ezt a beállítást akkor módosítja,
amikor a rendszer egy BLUETOOTHeszközhöz van csatlakoztatva, akkor
a BLUETOOTH-eszköz lecsatlakozik.
A BLUETOOTH-eszköz csatlakoztatásához
végezze el ismét a BLUETOOTH
csatlakoztatást.
A BLUETOOTH készenléti
mód beállítása
A BLUETOOTH készenléti üzemmód
lehetővé teszi, hogy a rendszer
automatikusan bekapcsoljon, ha
a BLUETOOTH-kapcsolat létesítése
BLUETOOTH-eszközről történik.
1 Nyomja meg az OPTIONS gombot.
2 A / gomb többszöri
megnyomásával válassza
a „BT STBY” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
3A
/ többszöri megnyomásával
válassza ki a beállítást.
 ON: BLUETOOTH-kapcsolatnak
BLUETOOTH-eszközről történő
létesítése esetén a rendszer
automatikusan bekapcsol.
 OFF: A funkció kikapcsol.
A beállítási menüből való kilépéshez
nyomja meg az OPTIONS gombot.
A BLUETOOTH jel
beállítása
Tartsa nyomva az ENTER és a
+
gombot körülbelül 3 másodpercig.
A kijelzőpanelen megjelenik a „BT ON”
vagy a „BT OFF” felirat.
Megjegyzések
 Az átvitel közben nem végezheti el
a következő műveleteket ha
a BLUETOOTH-jel ki van kapcsolva:
 BLUETOOTH-eszköz párosítása és/
vagy csatlakoztatása
 A párosítási információ törlése
 A „SongPal” program használata
BLUETOOTH-kapcsolattal
 A BLUETOOTH-hangkodekek
módosítása
 Ha a rendszerhez NFC-kompatibilis
okostelefont érint, vagy bekapcsolja
a BLUETOOTH készenléti üzemmódot,
a BLUETOOTH-jel automatikusan
bekapcsolódik.
Az alkalmazásról
Egy ehhez a modellhez kifejlesztett
alkalmazás, amely a Google Play és az
App Store portálon is elérhető. A
kényelmes funkciók megismeréséhez
keressen a „SongPal” kifejezésre, vagy
olvassa be az alábbi QR-kódot, és
töltse le az ingyenes alkalmazást.
A BLUETOOTH technológia az iPhone 6
Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c,
iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone
3GS, iPod touch (5. generációs) és
iPod touch (4. generációs) eszközök
használata esetén működik.
BLUETOOTH
A rendszerhez minden funkció
használata esetén csatlakozhat egy
párosított BLUETOOTH-eszközről, ha
a BLUETOOTH-jel be van kapcsolva.
A BLUETOOTH-jel alapértelmezés
szerint be van kapcsolva.
Ehhez a művelethez az egységen lévő
gombokat kell használnia.
A „SongPal” program
használata BLUETOOTH
kapcsolattal
Megjegyzés
Ha a „SongPal” alkalmazás nem működik
megfelelően, távolítsa el, majd
csatlakoztassa újra a BLUETOOTH-eszközt
az egységen található BLUETOOTH gomb
használatával (34 . oldal).
37HU
Hangbeállítás
A hang beállítása
Művelet
A basszus
megerősítése és
erősebb hang
létrehozása
A basszushang
mérséklése
(BASS CUT)
Teendő
Nyomja meg az egységen
lévő MEGA BASS gombot.
Tartsa nyomva az
egységen
2 másodpercnél hosszabb
ideig a MEGA BASS gombot.
A BASS CUT hatás
kikapcsolásához nyomja
meg ismét a MEGA BASS
gombot az egységen.
Megjegyzések
 Ha a BASS CUT hatás be
van kapcsolva, akkor
villog a MEGA BASS
kijelző az egységen.
 A rendszer
kikapcsolásakor vagy
a Football mód
aktiválásakor (38 . oldal)
a BASS CUT hatás
automatikusan
kikapcsol.
Tárolt hanghatás Nyomja meg a MUSIC
kiválasztása
vagy az VIDEO gombot.
Használhatja az egység
gombjait is. Nyomja le a
SOUND FIELD gombot,
majd állítsa be a kívánt
hangeffektust a MULTI
CONTROL forgatógomb
segítségével, és nyomja
meg az ENTER gombot.
A „FLAT” kiválasztásához
nyomja meg többször az
MUSIC gombot.
Használhatja az egység
gombjait is a „FLAT”
lehetőség
kiválasztásához.
A virtuális futball
üzemmód kiválasztása
Futballmérkőzés nézése közben
a képernyő előtt is úgy érezheti magát,
mintha a stadionban lenne.
38HU
A futballmérkőzés közvetítése
közben nyomja meg többször
a FOOTBALL gombot.
 ON NARRATION: Az erőteljes szurkolás
a futballstadion élményét nyújtja.
 OFF NARRATION: A futballstadionbeli
élményt még fokozza a kommentár
minimálisra csökkentett
hangerőssége és a szurkolás
erőteljes hangja.
A virtuális futball üzemmód
kikapcsolása
Nyomja meg többször a MUSIC
gombot az „FLAT” kiválasztásához.
Megjegyzések
 Azt ajánljuk, hogy futballmérkőzés
közvetítése közben kapcsolja be
a futball üzemmódot.
 Ha az „OFF NARRATION” beállítás esetén
természetellenes hangot hall, javasolt
az „ON NARRATION” használata.
 Ez a funkció nem támogat monó hangot.
 A virtuális futball üzemmódot csak az
AUDIO IN 1 vagy AUDIO IN 2 funkció
használata esetén választhatja.
Saját hangeffektus
létrehozása
Az egyes frekvenciasávok szintje
növelhető vagy csökkenthető,
a beállítás pedig a memóriában
„CUSTOM EQ” néven tárolható.
1 Nyomja meg az OPTIONS gombot.
2 A / gomb többszöri
megnyomásával válassza a
„EQ EDIT” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
3 A hangszínszabályzó szintjének
beállításához nyomja meg
a többször a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
4 Más frekvenciasávok szintjének
és a surround hatásnak
a beállításához ismételje meg
a 3. lépést.
A beállítási menüből való kilépéshez
nyomja meg az OPTIONS gombot.
Az egyéni hangszínszabályzóbeállítás kiválasztása
Nyomja meg többször a MUSIC gombot
a „CUSTOM EQ” kiválasztásához.
Bulihangulat
létrehozása
(DJ Effect)
Ehhez a művelethez használja
az egységen található gombokat
és a GESTURE CONTROL vezérlést.
Nyomja le a GESTURE ON/OFF
gombot a Motion Gesture funkció
kiválasztásához.
A GESTURE CONTROL világítani kezd.
2 Az 1. vagy 2. zóna többszöri
megérintésével válassza ki a „DJ”
vagy a „SAMPLER” módot.
Csúsztassa végig az ujját a GESTURE
CONTROL felületén.
DJ Effect
Csúsztasson
ebbe az irányba
(2. zónától
FLANGER:
Sugárhajtómű hangjához az 1. zóna felé)
hasonló, harmonikusan
változó, mély
visszhangeffektust hoz
létre.
(1. zónától
ISOLATOR:
a 2. zóna felé)
Más frekvenciasávok
módosításával elszigetel
egy adott frekvenciasávot.
Használható például
a vokál kiemeléséhez.
(4. zónától
WAH:
a 3. zóna felé)
Speciális „wah-wah”
hangeffektust kelt a szűrő
frekvenciájának
automatikus fel-le
mozgatásával.
(3. zónától
PAN:
Olyan érzetet kelt, mintha a 4. zóna felé)
a hang a bal és a jobb
csatorna között mozogna.
Az effekt kikapcsolásához érintse meg
a 3. vagy 4. zónát.
Csúsztasson (az óramutató járásával
egyező irányban) vag (az óramutató
járásával ellentétes irányban) a hatás
szintjének módosításához.
Hangbeállítás
1
3 A DJ mód esetén:
A „SAMPLER” mód esetén:
Csúsztasson , , , , ,
irányba
a SAMPLER hangeffektusok
kimenetének beállításához.
A 3., illetve 4. zónát megérintve
dobhangok is kiválaszthatók.
Kigyullad a készüléken a kiválasztott
GESTURE CONTROL mód jelzőfénye.
Megjegyzés
Győződjön meg arról, hogy a keze nem ér
hozzá a GESTURE CONTROL érzékelőjéhez
a csúsztatás elvégzése közben.
A Motion Gesture funkció
kikapcsolása
Nyomja meg az GESTURE ON/OFF
gombot.
A GESTURE CONTROL kialszik.
39HU
Megjegyzések
 A DJ EFFECT funkció automatikusan
kikapcsol, amikor Ön:
 kikapcsolja a rendszert;
 funkciót vált;
 másik tunersávra vált;
 aktiválja vagy kikapcsolja a PARTY
CHAIN funkciót
 aktiválja a Football üzemmódot.
 Ha a DJ EFFECT lehetőséget átvitel
közben aktiválja, akkor a hangeffektus
nem kerül átvitelre az USB-eszközre.
További műveletek
A Party Chain funkció
használata
Több hangrendszert összekötve láncot
alakíthat ki, amellyel jobb partihangulat
és nagyobb hangteljesítmény
biztosítható.
Aktiválja a lánc egyik rendszerét „Party
Host” szereppel (házigazdaként), és
osszon meg zenét. A többi rendszer
„Party Guest” (vendég) szerepet fog
betölteni, és ugyanazt a zenét fogja
lejátszani, mint a „Party Host”.
A Party Chain beállítása
A Party Chain funkció aktiválásához
kösse össze az összes rendszert
hangkábellel (nem tartozék).
A kábelek csatlakoztatása előtt
ellenőrizze, hogy kihúzta a tápkábel
csatlakozóját.
 Ha az összes rendszer
támogatja a Party Chain
funkciót
Első
rendszer
Második
rendszer
Folytassa
a csatlakoztatást
az utolsó rendszerig
Utolsó
rendszer
40HU

Az utolsó rendszert össze kell kötni
az első rendszerrel.
Bármely rendszer lehet Party Host.
A Party Chain funkció aktiválásakor
választhat új Party Hostot. Részletek:
„Új Party Host kiválasztása” (41 . oldal).


 Ha az egyik rendszer nem
támogatja a Party Chain
funkciót
Első
rendszer
Második
rendszer
Folytassa a csatlakoztatást
az utolsó rendszerig
Utolsó
rendszer
Az utolsó rendszer nincs összekötve
az első rendszerrel.
Csatlakoztassa a Party Chain funkciót
nem támogató rendszert az utolsó
rendszerhez. Ellenőrizze, hogy az
utolsó rendszer hangbemenetét
választotta-e ki.
Az első rendszer kell Party Hostnak
választania, hogy minden rendszer
ugyanazt a zenét játssza le a Party
Chain funkció aktiválásakor.


A Party Chain funkció
használata
Ehhez a művelethez az egységen lévő
gombokat kell használnia.
1
Dugja be a hálózati
csatlakozóvezetéket, és kapcsolja
be az összes rendszert.
rendszeren.
3 Aktiválja a Party Chain funkciót
azon a rendszeren, amelyet Party
Hostnak szeretne.
Nyomja le a FUNCTION gombot,
majd válassza ki a kívánt funkciót
(az AUDIO IN kapcsolat  kivételével
(40. oldal)) a MULTI CONTROL
forgatógomb segítségével, végül
nyomja meg az ENTER gombot.
Indítsa el a lejátszást, majd nyomja
meg a PARTY CHAIN gombot.
A kijelzőpanelen megjelenik a
„PARTY CHAIN” felirat. Ez a rendszer
lesz a Party Host, a többi rendszer
pedig automatikusan Party Guest
szerepet fog betölteni. Minden
rendszer ugyanazt a zenét játssza
le, mint a Party Host.
Megjegyzések
 A csatlakoztatott rendszerek számától
függően beletelhet egy kis időbe, amíg
a Party Guest rendszerek megkezdik
a zenelejátszást.
 A hangerőnek és a hangeffektusnak
a Party Host rendszeren való
megváltoztatása nincs hatással a Party
Guest rendszerekre.
 A Party Guest folytatja akkor is folytatja
a Party Host által lejátszott zene lejátszását,
ha funkciót vált a Party Guest rendszeren.
Azonban a Party Guest rendszeren is
megváltoztathatja a hangerőt és
a hangeffektust.
 Ha a mikrofont használja a Party Host
rendszeren, a mikrofon hangja nem
hallható a Party Guest rendszereken.
 Ha az összeköttetésben lévő egyik
rendszer USB-átvitelt végez, akkor
várjon, amíg az befejeződik, vagy állítsa
le az átvitelt, mielőtt aktiválná a Party
Chain funkciót.
 A más rendszerekkel kapcsolatos
részleteket lásd a rendszerek kezelési
útmutatójában.
További műveletek

2 Állítsa be a hangerőt az összes
Új Party Host kiválasztása
Ismételje meg „A Party Chain funkció
használata” rész 3. pontját azon
a rendszeren, amelyet új Party Hostnak
szeretne választani.
Az korábbi Party Host automatikusan
Party Guest szerepre vált. Minden
rendszer ugyanazt a zenét játssza le,
mint az új Party Host.
41HU
Megjegyzések
 Csak akkor választhat másik rendszert új
Party Hostnak, ha már minden rendszer
aktiválta a Party Chain funkciót.
 Ha pár másodperc alatt nem válik
a kiválasztott rendszer új Party Hosttá,
ismételje meg a fenti lépést.
A Party Chain funkció kikapcsolása
Nyomja meg a PARTY CHAIN gombot
a Party Host egységen.
Megjegyzés
Ha pár másodperc alatt a rendszer nem
kapcsolja ki a Party Chain funkciót,
ismételje meg a fenti lépést.
A Party Chain hangzásmód
beállítása
A hangzásmód a Party Chain funkció
aktiválása esetén állítható be.
1 Nyomja meg az OPTIONS gombot.
2 Nyomja meg ismételten a /
gombokat a „P CHAIN MODE”
`
elem kiválasztáshoz, majd
nyomja meg a
gombot.
3 A „STEREO”, „RIGHT CH” vagy
„LEFT CH” kiválasztásához nyomja
meg többször a / gombot,
majd nyomja meg a
gombot.
 STEREO: sztereó hang
megszólaltatása.
 RIGHT CH: a jobb csatorna monó
hangjának megszólaltatása.
 LEFT CH: a bal csatorna monó
hangjának megszólaltatása.
A beállítási menüből való kilépéshez
nyomja meg az OPTIONS gombot.
Éneklés zenére: karaoke
Előkészületek a karaoke
funkcióhoz
1
42HU
A mikrofon hangerejének
csökkentéséhez forgassa el a MIC
LEVEL gombot a MIN jelzés irányába.
2 Csatlakoztassa a külön
megvásárolható mikrofont
a készülék MIC 1 vagy MIC 2
aljzatához.
Csatlakoztasson még egy külön
megvásárolható mikrofont,
amennyiben duettet szeretne
énekelni.
3 Indítsa el a zene lejátszását, és
állítsa be a mikrofon hangerejét.
A MIC ECHO gombbal állítsa be
a visszhangot.
4 Megkezdheti a zenére való
éneklést.
Megjegyzések
 A Karaoke mód akkor kapcsol be,
ha a mikrofon csatlakozik a
DVD/CD, USB 1 vagy USB 2 funkcióhoz.
 Gerjedés esetén:
 vigye a mikrofont távolabb a rendszertől.
 változtassa meg a mikrofon irányát.
 vegye lejjebb a MIC LEVEL értékét.
 a  – gombot megnyomva csökkentse
a hangerőt, vagy a MIC ECHO gombbal
állítsa be a visszhang szintjét.
 USB-átvitel közben a mikrofonból
származó hang nem kerül átvitelre
az USB-eszközre.
A Vocal Fader funkció
használata
Csökkenheti az énekhangot a sztereó
forrásban.
Nyomja meg többször a VOCAL
FADER gombot a „V FADER ON”
`
lehetőség kiválasztásához.
A Vocal Fader hatás kikapcsolásához
nyomja meg többször a VOCAL FADER
gombot a „VFADER OFF” lehetőség
kiválasztásához.
Megjegyzés
Ha a Vocal Fader hatást a DVD/CD, USB 1
vagy USB 2 funkcióval együtt kívánja
használni, először kapcsolja be a Karaoke
módot a mikrofon csatlakoztatásával.
Hangnem módosítása
(Key Control)
Nyomja meg a KEY CONTROL /
gombot, hogy a hangjának megfelelő
hangnemet választhasson Karaoke
módban.
A pontozás üzemmód
kiválasztása (Score Mode)
Ha a Karaoke mód be van kapcsolva,
akkor a pontozási üzemmód is
használható.
Pontszámát 0 és 99 között határozza
meg a rendszer az Ön hangját a zenei
forrással összevetve.
1 Indítsa el a zene lejátszását.
2 Nyomja meg a SCORE gombot,
3
mielőtt énekelni kezdene Karaoke
módban.
Miután már több mint egy perce
énekel, nyomja meg újra a SCORE
gombot pontszámának
megtekintéséhez.
Megjegyzések
 Ne nézzen bele a fénykibocsátó részbe
a Party Light funkció bekapcsolt állapota
során.
 Ha a világítás vakító erejű, kapcsolja fel
a szoba világítását, vagy kapcsolja ki
a rendszer világítását.
A megvilágítási hatások
módosítása
Ehhez a művelethez használja az
egységen található GESTURE CONTROL
vezérlést.
1
Nyomja le a GESTURE ON/OFF
gombot a Motion Gesture funkció
kiválasztásához.
A GESTURE CONTROL világítani kezd.
2 Az 1. vagy 2. zóna többszöri
megérintésével válassza ki
a „LIGHT” módot.
A pontozás üzemmód
értékelésének kiválasztása
A Party Light funkció
használata
Nyomja meg többször a PARTY LIGHT
gombot a „LED ON” lehetőség
kiválasztásához.
Nyomja meg többször egymás után
a LIGHT MODE gombot a megvilágítási
mód megváltoztatásához. Az „ALL
ON”, „WALL” vagy a „FLOOR”
lehetőséget választhatja.
Használhatja az egység gombjait is.
Nyomja le a LIGHT MODE gombot,
csavarja a MULTI CONTROL
forgatógombot az „ALL ON”, „WALL”
vagy „FLOOR” lehetőséghez, majd
nyomja le az ENTER gombot.
A Party Light funkció kikapcsolásánál
a „LED OFF” lehetőség kiválasztásához
nyomja meg többször a PARTY LIGHT
gombot.
3
Kigyullad a készüléken a GESTURE
CONTROL mód jelzőfénye.
Csúsztasson , , , , ,
irányba a LED-minta módosításához.
Megjegyzés
Győződjön meg arról, hogy a keze nem ér
hozzá a GESTURE CONTROL érzékelőjéhez
a csúsztatás elvégzése közben.
A Motion Gesture funkció
kikapcsolása
További műveletek
Lásd a [SCORE MODE] részt itt:
„Hangbeállítások megadása – [AUDIO
SETUP]” (28 . oldal).
Nyomja meg a GESTURE ON/OFF
gombot.
A GESTURE CONTROL kialszik.
Az időzítők használata
A rendszer háromféle időzítőfunkciót
biztosít. A bekapcsolásidőzítő és
a felvételidőzítő egyidejűleg nem
aktiválható. Bármelyiknek az
elalvásidőzítővel való használata esetén
az elalvásidőzítő élvez prioritást.
43HU
Elalvásidőzítő
A rendszer a beállított idő után
automatikusan kikapcsol.
Nyomogassa a SLEEP gombot.
Az elalvásidőzítő kikapcsolása érdekében
az „OFF” kiválasztásához nyomja meg
többször a SLEEP gombot.
5 A lejátszás vagy az átvitel
leállításának ideje szintén
a 4. lépésben megadott módon
végezhető el.
6 A kívánt hangforrás
kiválasztásához nyomja meg
többször a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
Tipp
A rendszer kikapcsolásáig hátralévő idő
megjelenítéséhez nyomja meg a SLEEP
gombot.
Bekapcsolásidőzítő/
felvételidőzítő
Győződjön meg arról, hogy az óra be
van állítva (17 . oldal).
Bekapcsolásidőzítő:
Beállíthatja, hogy a rendszer
bekapcsoljon, és automatikusan
lejátsszon egy lemezt, USB-eszközt
vagy rádióállomást
a beállított időpontban.
Felvételidőzítő:
Egy tárolt rádióállomásról megadott
időben átviheti a zenét egy USB-eszközre.
1
2
Bekapcsolásidőzítő esetén:
Készítse elő a hangforrást, majd
a hangerő beállításához nyomja
meg a  +/– gombot.
Egy adott műsorszám vagy fájl
elsőként való lejátszásához hozzon
létre saját programot (23 . oldal).
Felvételidőzítő esetén:
Hangoljon a tárolt rádióállomásra
(33 . oldal).
Tartsa lenyomva a SHIFT gombot,
majd nyomja le a TIMER MENU
gombot.
3 Nyomja meg többször a
/
gombot a „PLAY SET” vagy „REC
SET” lehetőség kiválasztásához,
majd nyomja meg a
gombot.
4 Állítsa be a lejátszás vagy az átvitel
indításának idejét.
Az óra/perc beállításához nyomja
meg többször a / gombot,
majd nyomja meg a
gombot.
44HU
Felvételidőzítő esetén:
Csatlakoztasson egy átvihető
USBeszközt az (USB) 2 porthoz.
7 A rendszer kikapcsolásához
nyomja meg a  gombot.
Az időzítő beállításának
ellenőrzése vagy az időzítő
újraaktiválása
1
Tartsa lenyomva a SHIFT gombot,
majd nyomja le a TIMER MENU
gombot.
A kijelzőpanelen villogni kezd
a „TIMERSEL” felirat.
2
3
Nyomja meg az
gombot.
Nyomja meg többször a /
gombot a „PLAY SEL” vagy „REC SEL”
kiválasztásához, majd nyomja meg
a
gombot.
Az időzítés törlése
Ismételje meg a fenti eljárást,
a 3. lépésben válassza a „OFF”
lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
Megjegyzések
 A rendszer a beállított idő előtt bekapcsol.
Ha a beállított időben a rendszer ki van
kapcsolva vagy ha a kijelzőpanelen
a „STANDBY” felirat villog, akkor
a bekapcsolásidőzítő és a felvételidőzítő
nem hajt végre lejátszást vagy átvitelt.
 Ne működtesse a rendszert a bekapcsolás
és a lejátszás vagy az átvitel megkezdése
közötti időszakban.
Opcionális berendezés
használata
1 Nyomja meg többször a  –
gombot, amíg a kijelzőpanelen meg
nem jelenik a „VOL MIN” üzenet.
2 Csatlakoztassa az opcionális
berendezést (15 . oldal).
3 A csatlakoztatott berendezésnek
megfelelő funkció
kiválasztásához nyomja meg
többször a FUNCTION +/– gombot.
4 Indítsa el a lejátszást
a csatlakoztatott berendezésen.
5 A  + gombot többször
megnyomva állítsa be a hangerőt.
Megjegyzés
Ha a csatlakoztatott berendezés
hangereje túl alacsony, akkor a rendszer
automatikusan készenléti üzemmódra
válthat. Állítsa be a berendezés
hangerejének szintjét. Az automatikus
készenléti üzemmód funkció
kikapcsolásához olvassa el ezt a részt: „Az
automatikus készenlét funkció beállítása”
(45 . oldal).
Az egységen található
gombok deaktiválása
(Child Lock)
Tartsa nyomva 5 másodpercnél
hosszabb ideig az egység  gombját.
A kijelzőpanelen a „CHILD LOCK ON”
üzenet jelenik meg.
A rendszer csak a távvezérlő gombjaival
működtethető.
Törléséhez tartsa nyomva az egységen
5 másodpercnél hosszabb ideig a 
gombot, amíg a kijelzőpanelen meg
nem jelenik a „CHILD LOCK OFF” felirat.
Megjegyzések
 A hálózati csatlakozóvezeték kihúzása
esetén a gyermekzár funkció törlődik.
 A gyermekzár funkció nem aktiválható
a lemeztálca nyitott állapotában.
A készülék automatikusan készenléti
üzemmódra vált, ha kb. 15 percig nem
történik semmilyen művelet vagy nincs
kimeneti audiojel.
Gyári beállítás szerint az automatikus
készenléti üzemmód funkció be van
kapcsolva.
1 Nyomja meg az OPTIONS gombot.
2 A / gomb többszöri
megnyomásával válassza
a „AutoSTBY” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
3A
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza ki az
„ON” vagy „OFF” lehetőséget.
A beállítási menüből való kilépéshez
nyomja meg az OPTIONS gombot.
Megjegyzések
 Körülbelül 2 perccel az előtt, hogy
a rendszer készenléti módba lép,
a kijelzőpanelen villogni kezd az
„AutoSTBY” felirat.
 Az automatikus készenlét funkció nem
működik a következő esetekben:
 a tuner funkció használata közben.
 az időzítő aktivált állapotában.
 ha mikrofon van csatlakoztatva.
A szoftver frissítése
További műveletek
Az egységen található gombokat
(a  gomb kivételével) letilthatja
a nem kívánt használat, például
a gyermekcsínyek megakadályozása
érdekében.
Az automatikus készenlét
funkció beállítása
A rendszer szoftvere a jövőben
frissíthető. A szoftvert az alábbi
webhelyek segítségével frissítheti.
Latin-amerikai vásárlók számára:
<http://esupport.sony.com/LA>
Európai és oroszországi vásárlók
számára:
<http://www.sony.eu/support>
Egyéb országok/régiók vásárlói
számára:
<http://www.sony-asia.com/support>
A szoftver frissítéséhez kövesse az
online útmutatást.
45HU
További információk
Hibaelhárítás
A rendszerrel kapcsolatos probléma
esetén keresse meg a problémát az
alábbi hibaelhárítási listában, és végezze
el a hozzá tartozó javító műveletet.
Ha a probléma továbbra is fennáll,
forduljon a legközelebbi Sonyforgalmazóhoz.
Ne feledje, hogy ha a javítás közben
a szerviz kicserél egyes alkatrészeket,
ezeket visszakérheti és megőrizheti.
Ha a kijelzőpanelen
a „PROTECTX” (az X egy számot
jelöl) üzenet jelenik meg
Azonnal húzza ki a tápkábelt a fali
aljzatból, és ellenőrizze
a következőket.
 Nem takarja el valami az egység
szellőzőnyílásait?
 Rövidre van zárva az USB-port?
Miután ellenőrizte a fentieket és
elhárította az esetleges
problémákat, dugja be ismét a
tápkábelt, és kapcsolja be a
rendszert. Ha a hiba továbbra is
fennáll, forduljon a legközelebbi
Sony forgalmazóhoz.
Általános
Az egység nem kapcsolódik be.
 Ellenőrizze, hogy megfelelően
csatlakoztatta-e a hálózati tápkábelt.
A rendszer készenléti üzemmódra
váltott.
 Ez nem jelent hibás működést.
A készülék automatikusan készenléti
üzemmódra vált, ha kb. 15 percig
nem történik semmilyen művelet
vagy nincs kimeneti audiojel
(45 . oldal).
46HU
Az óra vagy az időzítő beállítása
törlésre került.
 A hálózati csatlakozóvezeték ki van
húzva vagy áramellátási hiba történt.
Állítsa be ismét az órát (17 . oldal) és
az időzítőt (43 . oldal).
Nincs hang.
Módosítsa a hangerőt.
Ellenőrizze az opcionális berendezés
(ha van) beállításait (15 . oldal).
 Kapcsolja be a csatlakoztatott
készüléket.
 Felvételi időzítés közben nincs
hangkimenet.
 Húzza ki, majd dugja vissza a hálózati
csatlakozóvezetéket, és kapcsolja be
a rendszert.


Nincs mikrofonhang.
A mikrofon hangerejének
módosítása.
 Győződjön meg arról, hogy a mikrofon
megfelelően van csatlakoztatva az
egység MIC 1 vagy MIC 2 aljzatához.
 Ha nincs bekapcsolva a mikrofon,
kapcsolja be.

Erős zúgást vagy zajt észlel.
Zajforrásoktól távol helyezze el
a rendszert.
 Csatlakoztassa a rendszert egy másik
fali aljzathoz.
 Szereljen fel egy (kereskedelmi
forgalomban kapható) zajszűrőt
a hálózati csatlakozóvezetékre.
 Kapcsolja ki a környező elektromos
berendezéseket.
 Ha a rendszer készenléti módban
van, vagy halkan játszik le, hallható
a ventilátorok zaja. Ez nem jelent
hibás működést.

Az időzítő nem működik.
Ellenőrizze az időzítő beállítását és
állítsa be a megfelelő időt (43 . oldal).
 Az elalvásidőzítő funkció
megszakítása (44 . oldal).

Nem működik a távvezérlő.
A távvezérlő és az egység között ne
legyenek akadályok.





Vigye közelebb a távvezérlőt az
egységhez.
Irányítsa a távvezérlőt az egység
érzékelője felé.
Cserélje ki az elemeket (R03/AAA
méret).
Távolítsa el az egységet a gerjesztési
elven működő fényforrástól.
Akusztikus gerjedés észlelhető.
 Csökkentse a hangerőt.
 A mikrofont helyezze a rendszertől
távolabbra, vagy fordítsa más
irányba a mikrofont.
Elszíneződés tapasztalható
a TV-képernyőn.
 Kapcsolja ki azonnal a tv-készüléket,
majd 15–30 perc múlva kapcsolja be
újra. Ha az elszíneződés továbbra
is fennáll, helyezze a rendszert
a tv-készüléktől távolabbra.
Nem aktiválható a Motion Gesture
funkció
 Nyomja meg többször a GESTURE
ON/OFF gombot a GESTURE
CONTROL felirat megjelenéséig.
 Győződjön meg arról, hogy nincs
aktiválva a Child Lock funkció
(45. oldal).
A Motion Gesture funkció nem
működik megfelelően.
 Helyezze kezét közelebb a GESTURE
CONTROL (12. oldal) érzékelőjéhez
a mozdulat elvégzése közben.
 Lassabban végezze el a mozdulatot.
 Az 1. vagy 2. zóna többszöri
megérintésével válassza ki
a megfelelő mozdulatvezérlési
módot (12. oldal).
 Szereljen fel egy (kereskedelmi
forgalomban kapható) zajszűrőt
a hálózati csatlakozóvezetékre.
 Kapcsolja ki a környező elektromos
berendezéseket.
A lemez nem adható ki, és
a „LOCKED” felirat jelenik meg az
előlapi kijelzőn.
 Forduljon tanácsért a legközelebbi
Sony-forgalmazóhoz vagy a helyileg
illetékes Sony-szervizhez.
A lemeztálca nem csukódik be.
 Helyezze be megfelelően a lemezt.
Nem adható ki a lemez.
 CD-USB szinkronizált átvitel vagy
REC1 átvitel közben a rendszer nem
adja ki a lemezt. Az átvitel törléséhez
nyomja meg a  gombot, majd
a lemez kiadásához az egységen
nyomja meg a  gombot az egységen.
 Forduljon a legközelebbi Sonyforgalmazóhoz.
Nem indul el a lejátszás.
 Törölje tisztára a lemezt (54 . oldal).
 Helyezze be újra a lemezt.
 Helyezzen be a rendszer által
lejátszható lemezt (7 . oldal).
 Távolítsa el a lemezt, törölje le
róla a nedvességet, majd hagyja
bekapcsolva a rendszert néhány órán
át, amíg a nedvesség el nem párolog.
 A VIDEO DVD-n található térségkód
nem egyezik meg a rendszerével.
A zene lejátszása nem folyamatos,
ugrál.
 Törölje tisztára a lemezt (54 . oldal).
 Helyezze be újra a lemezt.
 Tegye az egységet olyan helyre, ahol
nincs rezgésnek kitéve (például egy
stabil állványra).
További információk
Az egység bármelyik gombjának
megnyomásakor „CHILD LOCK”
felirat jelenik meg.
 Kapcsolja ki a gyermekzár funkciót
(45 . oldal).
Lemezlejátszó
A lejátszás nem az első
műsorszámtól indul.
 Állítsa a lejátszási módot Normal Play
állásba (22 . oldal).
 A Resume Play funkciót választotta.
Nyomja meg kétszer a  gombot.
Ezután indítsa el a lejátszást a 
gomb megnyomásával.
47HU
Egyes funkciók nem hajthatók végre
(pl. Stop, Lock Search, Slow-motion
Play, Repeat Play, Shuffle Play vagy
Program Play.
 A lemeztől függően egyes fenti
műveleteket esetleg nem lehet
elvégezni. Olvassa el a lemezhez
kapott kezelési utasítást.
A DATA CD/DATA DVD (MP3, JPEG
vagy Xvid) formátum nem játszható le.
 Az adatok nem támogatott
formátumban kerültek rögzítésre.
 A lejátszás előtt győződjön meg
arról, hogy a megfelelő Media Mode
beállítást választotta ki.
A mappa neve, a műsorszám neve és
az ID3 címkekarakterek nem
megfelelően jelennek meg.
 Az ID3 címke nem 1-es (1.0/1.1) vagy
2-es (2.2/2.3) verziójú.
 Az adott rendszer által megjeleníthető
karakterek a következők:
 nagybetűk (A–Z)
 számok (0–9)
 írásjelek (< > * +, [ ] \ _)
Minden egyéb karakter helyett
alulvonás (_) szerepel a kijelzőn.
AUDIO CD, VIDEO CD típusú lemezek,
hangfájl, videofájl vagy VIDEO DVD
lejátszásakor nincs sztereó hatás.
 Húzzon ki minden mikrofont. A
kijelzőpanelről eltűnik a „ ” üzenet.
 Győződjön meg arról, hogy
a rendszer megfelelően van
csatlakoztatva.
USB-eszköz
Hibával ér véget az átvitel.
 Nem támogatott USB-eszköz van
használatban. A kompatibilis USB
eszközökkel kapcsolatban lásd
a weboldalakon található
információkat (9 . oldal).
 Az USB-eszköz formázása nem
megfelelő. A formázásról az USBeszköz kezelési utasításából
tájékozódhat.
48HU



Kapcsolja ki a rendszert, és távolítsa
el az USB-eszközt Ha az USB-eszközön
van bekapcsoló- és kikapcsológomb,
akkor a rendszerről való eltávolítását
követően kapcsolja ki, majd ismét be
az USB-eszközt. Ezután végezze el
ismét az átvitelt.
Ha az átviteli és törlési művelet
sokszor ismétlődik, az USB-eszköz
fájlszerkezete töredezetté válik.
Nézze meg az USB-eszköz kezelési
útmutatóját a probléma
megoldásával kapcsolatban.
Átvitel közben megszakadt a kapcsolat
az USB-eszközzel, vagy megszűnt az
áramellátás. Törölje a részben átmásolt
fájlt, majd végezze el ismét az átvitelt.
Ha ez nem oldja meg a problémát,
elképzelhető, hogy elromlott az USBeszköz. Nézze meg az USB-eszköz
kezelési útmutatóját a probléma
megoldásával kapcsolatban.
Nem lehet törölni hangfájlokat vagy
mappákat az USB-eszközről.
 Ellenőrizze, hogy nem írásvédett-e az
USB-eszköz.
 Törlés közben megszakadt a kapcsolat
az USB-eszközzel, vagy megszűnt az
áramellátás. Törölje a részlegesen törölt
fájlt. Ha ez nem oldja meg a problémát,
elképzelhető, hogy elromlott az USBeszköz. Nézze meg az USB-eszköz
kezelési útmutatóját a probléma
megoldásával kapcsolatban.
Nincs hang.
Az USB-eszköz csatlakozása nem
megfelelő. Kapcsolja ki a rendszert,
csatlakoztassa ismét az USB -eszközt,
majd kapcsolja be a rendszert, és
ellenőrizze, hogy az „USB 1” vagy
„USB 2” felirat megjelenik-e
a kijelzőpanelen.

Zaj, akadozás vagy torz hang
hallható.
 Nem támogatott USB-eszköz van
használatban. A kompatibilis USB
eszközökkel kapcsolatban lásd
a weboldalakon található
információkat (9 . oldal).



Kapcsolja ki a rendszert,
csatlakoztassa ismét az USB-eszközt,
majd kapcsolja be újra a rendszert.
A zenei adatok zajosak, vagy a hang
torz. Lehetséges, hogy az adatátvitel
során került zaj a felvételre. Törölje a
fájlt, és próbálja meg ismét az átvitelt.
Alacsony bitsebességet használtak
a hangfájlok kódolásakor. Másoljon
nagyobb bitsebességgel kódolt
hangfájlokat az USB-eszközre.
A „READING” hosszú ideig látható,
vagy sokáig tart a lejátszás
megkezdése.
 Az olvasási folyamat a következő
esetekben sokáig tarthat:
 Az USB-eszközön sok mappa vagy
fájl van (9 . oldal).
 A fájlszerkezet különösen összetett.
 A memória kapacitása túl nagy.
 A belső memória töredezett.

Az adott rendszer által
megjeleníthető karakterek
a következők:
 nagybetűk (A–Z)
 számok (0–9)
 írásjelek (< > * +, [ ] \ _)
Minden egyéb karakter helyett
alulvonás (_) szerepel a kijelzőn.
Az USB-eszközt nem ismeri fel
a készülék.
 Kapcsolja ki a rendszert,
csatlakoztassa ismét az USB-eszközt,
majd kapcsolja be újra a rendszert.
 A kompatibilis USB eszközökkel
kapcsolatban lásd a weboldalakon
található információkat (9 . oldal).
 Az USB-eszköz nem működik
megfelelően. Nézze meg az USBeszköz kezelési útmutatóját
a probléma megoldásával
kapcsolatban.
Nem indul el a lejátszás.
 Kapcsolja ki a rendszert,
csatlakoztassa ismét az USB-eszközt,
majd kapcsolja be újra a rendszert.
 A kompatibilis USB eszközökkel
kapcsolatban lásd a weboldalakon
található információkat (9 . oldal).
A kijelzőpanelen a „OVER CURRENT”
üzenet jelenik meg.
 A rendszer az
(USB) 1 vagy
(USB) 2 port áramerősségével
kapcsolatos problémát észlelt.
Kapcsolja ki a rendszert, és távolítsa
el az USB-eszközt a portról.
Győződjön meg arról, hogy
semmilyen probléma nem áll fenn az
USB-eszközzel. Ha az üzenet
továbbra is megjelenik, keresse fel
a legközelebbi Sony forgalmazót.
A lejátszás nem az első fájltól indul.
 Állítsa a lejátszási módot normál
lejátszásra (22 . oldal).
Hibás kijelzés.
 Az USB-eszközön tárolt adatok
sérültek lehetnek, ismételje meg
az adatátviteli műveletet.
Bizonyos fájlok nem játszhatók le.
 A lejátszás előtt győződjön meg
arról, hogy a megfelelő Media Mode
beállítást választotta ki.
 A nem FAT16 vagy FAT32
fájlrendszerű USB-eszközök nem
támogatottak.*
 Ha particionált USB-eszközt használ,
csak az első partíción lévő fájlok
játszhatók le.
További információk
A kijelzőpanelen megjelenik a „NO
FILE” felirat.
 A rendszer szoftverfrissítési módba
lépett, minden gomb (kivéve az )
deaktiválódott. A szoftverfrissítés
megszakításához nyomja meg az
 gombot az egységen.
* Ez a rendszer a FAT16és FAT32
fájlrendszert támogatja, de egyes USBeszközök nem feltétlenül támogatják az
összes ilyen FAT fájlrendszert. Bővebb
információkat az USB-eszközök kezelési
útmutatójában találhat, vagy vegye fel
a kapcsolatot a gyártóval.
49HU
Kép
Nem ad képet a rendszer.
 Ellenőrizze, hogy a rendszert
megfelelően csatlakoztatta-e.
 Cserélje a videokábelt újra, ha
megsérült.
 Ügyeljen arra, hogy az egységet
a tévéje videobemeneti aljzatába
csatlakoztassa (15 . oldal).
 Ellenőrizze, hogy megfelelően
sikerült-e bekapcsolnia és
működtetnie a tévét.
 Ügyeljen arra, hogy a tévé
videobemenetét válassza ki, hogy
megtekinthesse a rendszerről érkező
képeket.
 (az európai, latin-amerikai és
oroszországi típusok kivételével)
A színrendszert helyesen, a tévéje
színrendszerének megfelelően
állítsa be.
Képzaj jelentkezik.
 Törölje tisztára a lemezt (54 . oldal).
 Ha a rendszer videojelei
videomagnón haladnak át, mielőtt
a tv-re kerülnének, akkor egyes
VIDEO DVD-műsorok egy részére
alkalmazott másolásvédelmi jel
ronthatja a képminőséget.
 (az európai, latin-amerikai és
oroszországi típusok kivételével) Ha
olyan VIDEO CD típusú lemezek-t
játszik le, amelynek rögzítése
a rendszeren beállítottól eltérő
színrendszerrel történt, akkor
a képek torzan jelenhetnek meg
(17., 27. oldal).
 (az európai, latin-amerikai és
oroszországi típusok kivételével)
Állítsa be a színrendszert a tv
színrendszerének megfelelően
(17. és 27). oldal.
Nem módosítható a tv-képernyő
képaránya.
 A VIDEO DVD vagy videofájl képaránya.
 A tv-készüléktől függően elképzelhető,
hogy a képarány nem módosítható.
50HU
Nem változtatható meg a hangsáv
nyelve.
 Nincs többnyelvű hangsáv rögzítve
a lejátszott VIDEO DVD lemezen.
 A VIDEO DVD lemez nem engedélyezi
a hangsáv nyelvének módosítását.
Nem változtatható meg a feliratok
nyelve.
 Nincs többnyelvű felirat rögzítve
a lejátszott VIDEO DVD lemezen.
 A VIDEO DVD lemez nem engedélyezi
a feliratok nyelvének módosítását.
Nem lehet kikapcsolni a feliratokat.
A VIDEO DVD lemez nem engedélyezi
a feliratok kikapcsolását.

A szögek nem módosíthatók.
Nincs több szög rögzítve a lejátszott
VIDEO DVD lemezen.
 A VIDEO DVD lemez nem engedélyezi
a szögek módosítását.

Tuner
Erős zúgás vagy zaj hallható, vagy
egyetlen állomás sem fogható be.
 Csatlakoztassa megfelelően az
antennát.
 A jó vétel érdekében módosítsa az
antenna helyét és helyzetét.
 Kapcsolja ki a környező elektromos
berendezéseket.
BLUETOOTH-eszköz
Nem lehet párosítani.
 Helyezze közelebb a rendszerhez
a BLUETOOTH-eszközt.
 Ha a rendszer közelében más
BLUETOOTH-eszközök is találhatók,
akkor előfordulhat, hogy nem lehet
párosítani. Ilyenkor kapcsolja ki
a többi BLUETOOTH-eszközt.
 Ügyeljen rá, hogy a BLUETOOTHeszközön megfelelő jelszót adjon meg.
A BLUETOOTH-eszköz nem észleli ezt
a készüléket, vagy a „BT OFF” felirat
olvasható a kijelzőpanelen.
 A BLUETOOTH-jelet állítsa „BT ON”
állapotba (37. oldal).
A csatlakozás nem lehetséges.
 A csatlakoztatni próbált BLUETOOTHeszköz nem támogatja az A2DP
profilt, és nem csatlakoztatható
a rendszerhez.
 A BLUETOOTH-eszközön kapcsolja
be a BLUETOOTH funkciót.
 Létesítsen kapcsolatot a BLUETOOTHeszközről.
 Kitörlődött a párosítási regisztrációs
információ. Hajtsa végre újra
a párosítást.
 Törölje a BLUETOOTH-eszköz
(35 . oldal) párosítási regisztrációs
információit, majd végezze el újra
a párosítási műveletet (33 . oldal).
A BLUETOOTH-eszköz hangja nem
hallható a rendszeren.
 Először növelje a hangerőt
a BLUETOOTH-eszközön, majd
állítsa be a hangerőt a  +/– gomb
használatával.
Erős zúgás, zaj vagy torz hang hallható.
 Ha akadályok vannak a rendszer és
a BLUETOOTH-eszköz között,
távolítsa el őket onnan.
 Ha elektromágneses sugárzást
kibocsátó berendezés, például
vezeték nélküli LAN, másik
BLUETOOTH-eszköz vagy
mikrohullámú sütő van a közelben,
vigye őket távolabb.
Csökkentse a csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköz hangerejét.
Nem hallható a „Hanglejátszás”
hangja a „Fiestable” alkalmazásban.
 Elindult a beépített hangbemutató.
A bemutató leállításához nyomja
meg a  gombot. Ezután kezdje újra
a lejátszást.
Party Chain
A Party Chain funkció nem
kapcsolható be.
 Ellenőrizze a csatlakozásokat (40. oldal).
 Győződjön meg arról, hogy
a hangsugárzó vezetékei
megfelelően csatlakoznak-e.
A kijelzőpanelen a „PARTY CHAIN”
üzenet villog.
 Az AUDIO IN 1 funkció nem
választható ki  kapcsolat
létesítésekor (40. oldal) a Party Chain
funkció használata esetén. Használja
az egység gombjait egy másik
funkció kiválasztásához (41. oldal).
 Nyomja meg a készüléken lévő
PARTY CHAIN gombot.
 Indítsa újra r rendszert.
A Party Chain funkció nem működik
megfelelően.
 Kapcsolja ki a rendszert. Ezután
kapcsolja be a rendszert, és aktiválja
a Party Chain funkciót.
A rendszer visszaállítása
Amennyiben a rendszer még mindig
nem működik megfelelően, állítsa
vissza a gyári alapértelmezett
beállításokat.
Ehhez a művelethez az egységen lévő
gombokat kell használnia.
1 Húzza ki, majd csatlakoztassa vissza
ismét a hálózati csatlakozóvezetéket.
2 Nyomja meg az  gombot
a rendszer bekapcsolásához.
3 Tartsa nyomva az ENTER és a TUNING
+/ gombot körülbelül
3 másodpercig.
A kijelzőpanelen megjelenik
a „RESET” felirat.
A felhasználó által elvégzett összes
beállítás – például a behangolt
rádióállomások, időzítő és óra –
visszaállításra kerül a gyári
alapértelmezett beállításra.
További információk
Ugrik vagy hullámzik a hang, illetve
megszakad a kapcsolat.
 Túl messze van egymástól
a BLUETOOTH-eszköz és a rendszer.
 Ha akadályok vannak a rendszer és
a BLUETOOTH-eszköz között,
távolítsa el őket onnan.
 Ha elektromágneses sugárzást
kibocsátó berendezés, például
vezeték nélküli LAN, másik
BLUETOOTH-eszköz vagy
mikrohullámú sütő van a közelben,
vigye őket távolabb.

51HU
A SETUP beállításainak
visszaállítása a gyári értékekre
A szervizkód első Ok és helyreállítási
3 karaktere
lépés
Alaphelyzetbe állíthatja a SETUP
képernyő beállításait (a PARENTAL
CONTROL beállításainak kivételével).
E XX
(XX egy szám)
1
2
Nyomja meg a SETUP gombot.
3
A / gomb többszöri
megnyomásával válassza a [RESET]
lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
4
A / gomb többszöri
megnyomásával válassza a [SYSTEM
SETUP] lehetőséget, majd nyomja
meg a
gombot.
A / gomb többszöri
megnyomásával válassza a [IGEN]
lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
A folyamat eltarthat néhány
másodpercig. Me nyomja meg az
 gombot a rendszer
visszaállítása közben.
Öndiagnosztizáló funkció
Amikor betűk/számok jelennek
meg a tv-képernyőn vagy
a kijelzőpanelen
A rendszer hibás működésének
kiküszöbölése érdekében elindul az
öndiagnosztizáló funkció, és egy
ötkarakteres, egy betűből és négy
számból álló szervizkód (például C 13
50) jelenik meg. Ebben az esetben
tekintse meg az alábbi táblázatot.
A szervizkód első Ok és helyreállítási
3 karaktere
lépés
52HU
C 13
A lemez szennyezett.
 Tisztítsa meg a lemezt
egy puha kendővel (54 .
oldal).
C 31
A lemez nincs
megfelelően behelyezve.
 Indítsa újra a rendszert,
majd helyezze be a
lemezt helyesen.
A működési hiba
elhárítása érdekében
a rendszer öndiagnózist
végzett.
 Forduljon a Sonyforgalmazóhoz vagy
a helyileg illetékes
Sony-szervizhez,
és adja meg az ötjegyű
szervizkódot.
Példa: E 61 10
Üzenetek
Előfordulhat, hogy működés közben az
alábbi üzenetek valamelyike megjelenik
vagy villog a kijelzőpanelen.
CANNOT PLAY
 Nem lejátszható lemezt helyezett be.
 Olyan VIDEO DVD lemezt helyeztek
be, amelynek nem támogatott
a térségkódja.
DATA ERROR
A fájl formátuma nem megfelelő.
A fájl formátuma nem egyezik
a fájlnév kiterjesztésével.


DEVICE ERROR
Az USB-eszköz nem ismerhető fel vagy
ismeretlen eszköz csatlakozott.
DEVICE FULL
Megtelt az USB-eszköz memóriája.
ERASE ERROR
Az USB-eszközön található hangfájlok
vagy mappák törlése sikertelen volt.
FATAL ERROR
Az USB-eszköz átviteli vagy törlési
művelet közben eltávolításra került és
lehetséges, hogy károsodott.
FOLDER FULL
Az átvitel az USB-eszközre nem
lehetséges, mert a mappák száma
elérte a maximális értéket.
FULL
25-nél több lépést próbált
beprogramozni.
GUEST
A rendszer Party Guest szerepre vált
a Party Chain funkció aktiválásakor.
HOST
A rendszer Party Host szerepre vált
a Party Chain funkció aktiválásakor.
NoDEVICE
Nincs csatlakoztatva USB-eszköz.
NoMemory
A lejátszásra vagy átvitelre kiválasztott
memória adathordozója nincsen az
USB-eszközbe helyezve.
NO DISC
A lemeztálcán nincs lemez.
NO PHOTO
A JPEG-adatok nem léteznek PHOTO
lejátszási módban.
NO STEP
Minden beprogramozott lépés törölve
van.
NO SUPPORT
Nem támogatott USB-eszközt
csatlakoztatott, vagy az USB-eszköz
USB elosztón keresztül csatlakozik.
PROTECT
Az USB-eszköz írásvédett.
PUSH STOP
Olyan művelet elvégzésével
próbálkozott, amely csak a lejátszás
leállítása esetén végezhető el.
READING
A rendszer a lemez vagy az USBeszköz adatait olvassa. Egyes
műveletek nem elérhetők.
REC ERROR
Az átvitel nem indult el, félúton leállt
vagy más módon volt sikertelen.
TIME NG
A bekapcsolásidőzítő vagy a
felvételidőzítő be- és kikapcsolási ideje
azonos.
TRACK FULL
Az átvitel az USB-eszközre nem
lehetséges, mert a fájlok száma elérte
a maximális értéket.
Óvintézkedések
Az egység szállítása esetén
A lemezmechanizmus védelme
érdekében végezze el a következő
eljárást.
Ehhez a művelethez az egységen lévő
gombokat kell használnia.
1 Nyomja meg az  gombot
a rendszer bekapcsolásához.
2
Nyomja le a FUNCTION gombot,
csavarja a MULTI CONTROL
forgatógombot a „DVD/CD”
lehetőséghez, majd nyomja le az
ENTER gombot.
3
Távolítsa el a lemezt.
NO VIDEO
Az MPEG4-/Xvid-adatok nem léteznek
VIDEO lejátszási módban.
NOT USE
A kívánt művelet az adott körülmények
között nem végezhető el.
(USB)
További információk
NO MUSIC
Az MP3-/WMA-/AAC-adatok nem
léteznek MUSIC lejátszási módban.
OVER CURRENT
Túláram érkezett az
csatlakozóból.
Nyomja meg a  gombot
a lemeztálca kitolásához és
behúzásához.
Várjon, amíg a kijelzőpanelen
megjelenik a „NO DISC” felirat.
53HU
4
Húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket.
A lemezekkel kapcsolatos
megjegyzések
 Lejátszás előtt törölje le a lemezt egy
törlőkendővel a közepétől a széle felé
haladva.
 A lemezek tisztításához ne használjon
oldószert, például benzint, hígítószert,
a kereskedelemben kapható
tisztítószereket vagy a bakelitlemezekhez
készült antisztatikus permeteket.
 Ne tegye ki a lemezt közvetlen
napfénynek vagy hőhatásnak (például
hővezetékek hőjének), és ne hagyja
közvetlen napsütésben álló autóban.
Biztonság
 Ha huzamosabb ideig nem használja
a készüléket, akkor húzza ki teljesen
a tápkábelt (tápkábelt) a fali aljzatból.
A vezetéket mindig a csatlakozódugónál
fogva húzza ki. Soha ne húzza magát
a vezetéket.
 Ha bármilyen szilárd anyag vagy
folyadék kerül a készülék belsejébe, az
ismételt használat előtt húzza ki a
hálózati csatlakozókábelt, és forduljon
szakemberhez.
 A hálózati csatlakozóvezeték cseréjét
kizárólag szakszerviz végezheti.
Elhelyezés
 Ne döntse meg a rendszert, és ne helyezze
túl meleg, hideg, poros, szennyezett,
párás vagy nem megfelelő szellőzésű
helyre, vagy ahol rezgésnek, közvetlen
napfénynek vagy erős fénynek van kitéve.
 Legyen óvatos, ha a rendszert
védőbevonattal (például gyanta, olaj,
fényező) kezelt felületre állítja, mert
foltosodás vagy elszíneződés léphet fel
a felületen.
 Ha a rendszert a hidegről közvetlenül
meleg helyre viszi vagy nagyon nedves
szobába helyezi, a nedvesség az
egységben lecsapódhat a lencsére, ami
hibás működést okozhat. Ilyen esetben
távolítsa el a lemezt, és hagyja
bekapcsolva a rendszert körülbelül egy
órán át, amíg a nedvesség el nem
párolog.
Felmelegedés
 A készülék működés közbeni
felmelegedése normális jelenség, és
nem igényel semmilyen intézkedést.
54HU
 Nagy hangerőn huzamosabb ideig
történő működtetés esetén a készülékház
felforrósodhat, ezért ne érintse meg.
 Hagyja szabadon a szellőzőnyílásokat.
A hangszórórendszer
A beépített hangsugárzórendszer nem
rendelkezik mágneses árnyékolással, és
a közeli televíziók képe mágnesesen
eltorzulhat. Ebben az esetben kapcsolja ki
a televíziót, várjon 15–30 percet, majd
ismét kapcsolja be. Ha nincs javulás,
helyezze a rendszert távolra a televíziótól.
FONTOS TUDNIVALÓ
Figyelem: Ha hosszú ideig hagyja
megjelenítve ezeket a képeket a
rendszeren keresztül, az a tvképernyő tartós károsodását
okozhatja. A kivetítős televíziók
különösen érzékenyek erre.
A készülékház tisztítása
Kímélő tisztítószeroldattal enyhén
megnedvesített puha kendővel törölje le
a készüléket.
A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot vagy
oldószert (például higítószert, benzint
vagy alkoholt).
A BLUETOOTH-kommunikációról
 A BLUETOOTH-eszközöket egymástól
hozzávetőleg 10 méteren belül kell
használni (és nem lehet köztük akadály).
A tényleges kommunikációs tartomány
a következő esetekben kisebb lehet:
 Ha személy, fémből készült tárgy, fal
vagy más akadály van az egymással
BLUETOOTH-kapcsolatban álló
eszközök között.
 Olyan helyen, ahol vezeték nélküli LAN
van telepítve.
 Használatban lévő mikrohullámú sütő
közelében.
 Olyan helyen, ahol más
elektromágneses sugárzás jön létre.
 A BLUETOOTH-eszközök és a vezeték
 A rendszerhez csatlakoztatott
nélküli LAN (IEEE 802.11b/g) berendezések
ugyanazt a frekvenciasávot (2,4 GHz)
használják. Amikor BLUETOOTH-eszközét
egy vezeték nélküli helyi hálózati
működésre alkalmas eszköz közelében
használja, elektromágneses interferencia
léphet fel. Ennek eredménye lehet a kisebb
adatátviteli sebesség, a zaj, illetve az,
hogy nem jön létre kapcsolat. Ilyen
esetben próbálja meg a következőket:
 Ezt a rendszert a vezeték nélküli LAN
eszköztől legalább 10 méteres
távolságban használja.
 Amikor BLUETOOTH-eszközét a vezeték
nélküli helyi hálózati eszköztől számított
10 méteren belül használja, kapcsolja
ki a vezeték nélküli LAN eszközt.
 Ezt a rendszert és BLUETOOTHeszközét a lehető legközelebb
helyezze egymáshoz.
 Az e rendszer által kibocsátott
rádióhullámok zavarhatják egyes orvosi
berendezések működését. Mivel ez az
interferencia meghibásodást
eredményezhet, a következő helyeken
mindig kapcsolja ki ezt a rendszert és
a BLUETOOTH-eszközt:
 kórházban, vonaton, repülőgépen,
benzinkútnál, továbbá minden olyan
helyen, ahol gyúlékony gázok
lehetnek jelen.
 automatikus ajtók és tűzjelzők
közelében.
 Ez a rendszer a BLUETOOTHspecifikációnak megfelelő biztonsági
funkciók segítségével biztosítja
a biztonságos kapcsolat fenntartását
a BLUETOOTH technológiát használó
kommunikáció során. A beállításoktól
és egyéb tényezőktől függően azonban
előfordulhat, hogy ez a biztonság nem
elégséges, ezért a BLUETOOTH
technológiát használó kommunikáció
használatakor mindig legyen óvatos.
 A Sony semmilyen módon nem tehető
felelőssé a BLUETOOTH technológiát
használó kommunikáció során
bekövetkező információkiszivárgásból
eredő károkért és egyéb
vesztességekért.
 A BLUETOOTH-kommunikáció nem
feltétlenül garantált az ezzel a rendszerrel
azonos profilú minden BLUETOOTHeszközzel.
BLUETOOTH-eszközöknek meg kell
felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által előírt
BLUETOOTH-specifikáció
követelményeinek, és erről tanúsítvánnyal
kell rendelkezniük. Azonban még
a BLUETOOTH-specifikációnak megfelelő
eszközök esetén is előfordulhat, hogy
a BLUETOOTH-eszköz specifikációja
vagy jellemzői bizonyos esetekben
lehetetlenné teszik a csatlakozást, vagy
más vezérlési módszert, megjelenítést
és működést eredményeznek.
 Az ehhez a rendszerhez csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköztől, a kommunikációs
környezettől, illetve a környezeti
feltételektől függően előfordulhat, hogy
zaj keletkezik vagy elhallgat a hang.
Műszaki adatok
Erősítő
Hangsugárzó
Hangszórórendszer:
Magassugárzó + középsugárzó +
mélyközépsugárzó
Magassugárzó hangszóró B/J: 40 mm-es,
kúpos
Közép B/J: 120 mm-es, kúpos
Mélysugárzó hangszóró: 250 mm-es, kúpos
További információk
A következők mérése az alábbiak szerint
történt:
AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz
Kimenő (névleges) teljesítmény
Bal/jobb csatorna: 400 W + 400 W
(csatornánként 4 ohm, 1 kHz, 1% THD)
RMS kimenő teljesítmény (referencia)
Bal/jobb csatorna: 720 W + 720 W
(csatornánként, 4 Ω, 1 kHz esetén)
Bemenetek
AUDIO IN 1/PARTY CHAIN IN L/R
Feszültség 2 V, impedancia 47 kΩ
AUDIO IN 2 L/R
Feszültség 2 V, impedancia 47 kΩ
MIC 1, MIC 2
Érzékenység: 1 mV, impedancia:
10 kΩ
(USB) 1,
(USB) 2 port:
Type A
55HU
Kimenetek
AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R
Feszültség 2 V, impedancia 1 kΩ
VIDEO OUT
Max. kimeneti szint 1 Vp-p,
kiegyensúlyozatlan, negatív
szinkron, terhelési impedancia 75 Ω
USB-részegység
Támogatott bitsebesség
WMA: 48 kb/s – 192 192 kb/s, VBR,
CBR
AAC: 48 kb/s – 320 320 kb/s, VBR,
CBR
Mintavételezési frekvenciák
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
Támogatott USB-eszköz
MSC (Mass Storage Class)
Maximális áramerősség
1A
Lemez/USB rész
Támogatott bitsebesség
MPEG1 Layer-3:
32–320 kbps, VBR
Mintavételezési frekvenciák
MPEG1 Layer-3:
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Xvid
Videokodek: Xvid
Bitsebesség: 4,854 Mbps (MAX)
Felbontás/képkockasebesség:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps
Audiokodek: MP3
MPEG4
Fájlformátum: MP4 fájlformátum
Videokodek:
MPEG4 Egyszerű profil
(Az AVC nem kompatibilis.)
Bitsebesség: 4 Mbps
Felbontás/képkockasebesség:
720 × 576, 30 fps
Audiokodek: AAC-LC
(Az HE-AAC nem kompatibilis.)
DRM: Nem kompatibilis
Lemezlejátszó rész
Rendszer
CD-lejátszó, valamint digitális hangés képlejátszó rendszer
56HU
Lézerdióda jellemzői
Kibocsátás időtartama: Folyamatos
Lézerkimenet*: Kevesebb mint
44,6 W
* Ez a kimenet a 7 mm-es apertúrájú
optikai vevőegység objektívjének
felületétől 200 mm-re mért érték.
Frekvenciaátvitel
20 Hz – 20 kHz
Videoképek színformátuma
NTSC és PAL
Vevőegység
FM sztereó, FM szuperheterodin tuner
Antenna
FM-zsinórantenna
Vételi frekvenciatartomány
87,5–108,0 MHz (50 kHz-es
lépésekben)
BLUETOOTH rész
Kommunikációs rendszer
BLUETOOTH Standard version 3.0
Kimenet
BLUETOOTH Standard Power Class 2
Legnagyobb kommunikációs hatótáv
Hatótáv kb. 10 m1)
Frekvenciasáv
2,4 GHz-es sáv (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Modulációs módszer
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibilis BLUETOOTH-profilok2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Támogatott kodekek
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
1)
A tényleges hatótáv olyan tényezőktől
függ, mint az eszközök közötti
akadályok, a mikrohullámú sütő körül
kialakult mágneses tér, a sztatikus
elektromosság, a vételi érzékenység,
az antenna teljesítménye, az operációs
rendszer, a szoftveralkalmazás stb.
2) A szokásos BLUETOOTH-profilok az
eszközök közötti BLUETOOTHkommunikáció célját jelzik.
Általános
Energiaellátási követelmények
120–240 V AC, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel
220 W
Energiafogyasztás (energiatakarékos
módban)
0,5 W (ha a „BT STBY” beállítása
„OFF”)
4 W (ha a „BT STBY” beállítása „ON”)
Méret (szélesség/magasság/mélység)
(kb.)
340 mm × 924 mm × 320 mm
Tömeg (kb.)
19 kg
A kivitel és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
További információk
57HU
Nyelvkódok listája
A nyelvek írásmódja az ISO 639:1988 (E/F) szabványt követi.
58HU
Kód
Language
Kód
Language
Kód
Language
Kód
Language
1027
Afar
1186
Scots Gaelic
1350
Malayalam
1513
Siswati
1028
Abkhazian
1194
Galician
1352
Mongolian
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldavian
1515
Sundanese
1039
Amharic
1203
Gujarati
1356
Marathi
1516
Swedish
1044
Arabic
1209
Hausa
1357
Malay
1517
Swahili
1045
Assamese
1217
Hindi
1358
Maltese
1521
Tamil
1051
Aymara
1226
Croatian
1363
Burmese
1525
Telugu
1052
Azerbaijani
1229
Hungarian
1365
Nauru
1527
Tajik
1053
Bashkir
1233
Armenian
1369
Nepali
1528
Thai
1057
Byelorussian
1235
Interlingua
1376
Dutch
1529
Tigrinya
1059
Bulgarian
1239
Interlingue
1379
Norwegian
1531
Turkmen
1060
Bihari
1245
Inupiak
1393
Occitan
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
Indonesian
1403
(Afan) Oromo
1534
Setswana
1066
Bengali; Bangla
1253
Icelandic
1408
Oriya
1535
Tonga
Turkish
1067
Tibetan
1254
Italian
1417
Punjabi
1538
1070
Breton
1257
Hebrew
1428
Polish
1539
Tsonga
1079
Catalan
1261
Japanese
1435
Pashto; Pushto
1540
Tatar
1093
Corsican
1269
Yiddish
1436
Portuguese
1543
Twi
1097
Czech
1283
Javanese
1463
Quechua
1557
Ukrainian
1103
Welsh
1287
Georgian
1481
Rhaeto-Romance 1564
Urdu
1105
Danish
1297
Kazakh
1482
Kirundi
Uzbek
1109
German
1298
Greenlandic
1483
Romanian
1581
Vietnamese
1130
Bhutani
1299
Cambodian
1489
Russian
1587
Volapük
Wolof
1572
1142
Greek
1300
Kannada
1491
Kinyarwanda
1613
1144
English
1301
Korean
1495
Sanskrit
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kashmiri
1498
Sindhi
1665
Yoruba
1149
Spanish
1307
Kurdish
1501
Sangho
1684
Chinese
1150
Estonian
1311
Kirghiz
1502
Serbo-Croatian
1697
Zulu
1703
Nincs megadva
1151
Basque
1313
Latin
1503
Singhalese
1157
Persian
1326
Lingala
1505
Slovak
1165
Finnish
1327
Laothian
1506
Slovenian
1166
Fiji
1332
Lithuanian
1507
Samoan
1171
Faroese
1334
Latvian; Lettish
1508
Shona
1174
French
1345
Malagasy
1509
Somali
1181
Frisian
1347
Maori
1511
Albanian
1183
Irish
1349
Macedonian
1512
Serbian
Szülői felügyeleti/területkódok listája
Kód
Terület
Kód
Terület
Kód
Terület
Kód
2044
Argentína
2174
Franciaország
2362
Mexikó
2086
Terület
Svájc
2047
Ausztrália
2424
Fülöp-szigetek
2109
Németország
2501
Szingapúr
2046
Ausztria
2376
Hollandia
2379
Norvégia
2528
Thaiföld
2057
Belgium
2248
India
2254
Olaszország
2079
USA, Kanada
2070
Brazília
2238
Indonézia
2489
Oroszország
2390
Új-Zéland
2090
Chile
2276
Japán
2427
Pakisztán
2115
Dánia
2092
Kína
2436
Portugália
2184
Egyesült Királyság 2304
Korea
2149
Spanyolország
2165
Finnország
Malajzia
2499
Svédország
2363
További információk
59HU
Tárgymutató
A
K
S
A/V SYNC 28
AAC fájl 7
AUDIO 26
AUDIO DRC 28
AUDIO SETUP 28
karaoke 42
Hangnem
módosítása 43
SCORE MODE 28, 43
VOCAL FADER 42
SCREEN SAVER 28
SUBTITLE 21, 26
SYSTEM SETUP 28
Szögek 21
B
L
BACKGROUND 28
BASS CUT 38
Beállítómenü 26
Bemutató 17
BLACK LEVEL 27
BLUETOOTH 33
LANGUAGE SETUP 26
Lejátszható lemezek/
fájlok 7
Tárolt állomás 33
Távvezérlő 13
Többmenetes lemez 8
TRACK SELECTION 28
TV TYPE 27
C
COLOR SYSTEM 17, 27
D
DATA CD 7
DATA DVD 7
Diavetítés 19
DJ EFFECT 39
DOWNMIX 28
DVD VIDEO típusú
lemezek 7
E
MEDIA MODE 18
MEGA BASS 38
MENU 26
MP3 fájl 7
MPEG4 fájl 7
MULTI-DISC
RESUME 22, 28
N
NFC 12, 35
NFC Easy Connect 36
Normál lejátszás 22
Nyelv/hang 21
Nyelvkódok listája 58
U
USB-átvitel 29
Analóg átvitel 31
Bitsebesség 29
REC1 átvitel 29, 31
Szinkronizált
átvitel 29, 31
Törlés 31
USB-eszközök 9, 18, 29
USB-memória 19
V
véletlen sorrendű
lejátszás 22
VIDEO SETUP 27
Elemek 16
O
Óra 17
OSD 26
W
F
FM MODE 32
Frissítés 45
P
X
PARENTAL
CONTROL 24, 28
Party Chain 40
Party Light 43
PAUSE MODE 27
PBC-lejátszás 21
PHOTO EFFECT 27
PHOTO INTERVAL 27
Power Saving Mode 17
Programozott lejátszás 23
Xvid-fájl 7
G
gyermekzár 45
H
Hangeffektus 38
I
Időzítő 43
Információk
megtekintése 25
Kijelzőpanel 26
TV-képernyő 25
ismétlődő lejátszás 24
60HU
M
T
Q
QUICK Setup
(gyorsbeállítás) 16
J
R
JPEG fájl 7
RESET 28, 51
WMA fájl 7
©2015 Sony Corporation
4-564-681-13(1) (HU)
Download PDF

advertising