Sony | MHC-V90DW | Sony MHC-V90DW V90DW MUTEKI nagy teljesítményű hangrendszer Egyéb

4-694-848-21(1)
©2017 Sony Corporation
Magyar
VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS
FONTOS:
AZ ESZKÖZ HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT GONDOSAN OLVASSA EL EZT A
VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉST (A TOVÁBBIAKBAN „LICENCSZERZŐDÉS”).
AZ ESZKÖZ HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA E LICENCSZERZŐDÉS FELTÉTELEIT.
HA NEM FOGADJA EL A LICENCSZERZŐDÉS FELTÉTELEIT, AKKOR NEM HASZNÁLHATJA
AZ ESZKÖZT.
Ez a LICENCSZERZŐDÉS egy jogilag kötelező megállapodás Ön és a Sony Corporation
(a továbbiakban „SONY”) között. Ez a LICENCSZERZŐDÉS meghatározza az Ön jogait
és kötelezettségeit a SONY és/vagy harmadik fél licencadók (köztük a SONY
leányvállalatai) és azok leányvállalatai (a továbbiakban összefoglalóan „HARMADIK
FÉL SZÁLLÍTÓK”) által szállított szoftverrel, illetve azzal együtt a SONY által ehhez az
eszközhöz (a SONY audioeszköze, ez az „ESZKÖZ”) kiadott bármilyen frissítéssel/
módosítással, bármilyen nyomtatott, online vagy egyéb elektronikus dokumentációval,
illetve az ilyen szoftver működése során előállított bármilyen adatfájllal (a továbbiakban
összefoglalóan „SZOFTVER”) kapcsolatban.
Az előzőek ellenére bármilyen szoftver esetében, amely a SZOFTVER részét képezi,
és amelyre külön végfelhasználói licencszerződés (többek között, de nem kizárólag
GNU General Public licenc vagy Lesser/Library General Public License) vonatkozik, a
LICENCSZERZŐDÉS helyett a vonatkozó külön végfelhasználói licencszerződés feltételeit
kell figyelembe venni, feltéve hogy a külön végfelhasználói licencszerződés nem köt ki
mást („KIZÁRT SZOFTVER”).
SZOFTVERLICENC
A SZOFTVERHEZ Ön licencet kap, a szoftvert nem vásárolta meg. A SZOFTVERT szerzői
jogi törvények, a szellemi tulajdont védő egyéb törvények és nemzetközi egyezmények
védik.
SZERZŐI JOG
A SZOFTVERBEN megtestesített és az arra vonatkozó minden jog (beleértve többek
között, de nem kizárólag a SZOFTVER részét képező bármilyen képet, fényképet,
animációt, videót, hangfelvételt, zenét, szöveget és kisalkalmazást – appletet)
tulajdonosa a SONY vagy annak egy vagy több HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓJA.
A LICENC MEGADÁSA
A SONY korlátozott licencet ad Önnek a SZOFTVER használatára, amely kizárólag erre
az ESZKÖZRE, és csak egyéni, nem kereskedelmi felhasználásra szól. A SONY és a
HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK kifejezetten fenntartanak minden jogot, jogcímet és
érdekeltséget (beleértve többek között, de nem kizárólag minden szellemi tulajdonhoz
fűződő jogot) a SZOFTVERBEN és arra vonatkozóan, amelyet ez a LICENCSZERZŐDÉS
kifejezetten nem ad meg Önnek.
KÖVETELMÉNYEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Önnek sem részben, sem egészben nem szabad a SZOFTVER bármely részét másolni,
közzétenni, feldolgozni, továbbforgalmazni, forráskódjának levezetésére kísérletet
tenni, módosítani, visszafejteni, dekompilálni vagy gépi kódból újra előállítani,
a SZOFTVERBŐL vagy annak felhasználásával bármilyen származékos művet létrehozni,
kivéve, ha a SZOFTVER kifejezetten ilyen származékos mű létrehozásának
megkönnyítésére szolgál. Ön nem módosíthatja vagy másíthatja meg a SZOFTVER
semmilyen tartalomvédelmi funkcióját. Nem kerülheti meg, módosíthatja vagy
iktathatja ki a SZOFTVER vagy a működés szempontjából a SZOFTVERHEZ kapcsolódó
mechanizmusok semmilyen funkcióját vagy védelmét. Nem különítheti el a SZOFTVER
egyes összetevőit abból a célból, hogy azokat több ESZKÖZÖN használja, kivéve, ha
erre a SONY kifejezetten feljogosítja. Nem távolíthatja el, változtathatja meg, fedheti
el vagy alakíthatja át a SZOFTVERBEN megjelenő védjegyeket és tájékoztatásokat.
A SZOFTVERT nem oszthatja meg, nem terjesztheti, nem adhatja bérbe, sem albérletbe,
nem lízingelheti, nem ruházhatja át, nem adhatja át és nem adhatja el. Előfordulhat,
hogy a SZOFTVER részét nem képező, de a SZOFTVER működéséhez szükséges egyéb
szoftver, hálózati szolgáltatások és egyéb termékek szállítását a szállító (szoftverszállító,
szolgáltató vagy SONY) saját belátása szerint megszakítja vagy megszünteti. A SONY és
az ilyen szállítók nem garantálják, hogy a SZOFTVER, hálózati szolgáltatások, tartalom
és egyéb termékek mindig rendelkezésre fognak állni, illetve megszakítás vagy
módosítás nélkül fognak működni.
KIZÁRT SZOFTVER ÉS NYÍLT FORRÁSKÓDÚ ÖSSZETEVŐK
A korlátozott licenc megadására vonatkozó előző pontok mellett Ön tudomásul veszi,
hogy a SZOFTVER a licencből KIZÁRT SZOFTVERT tartalmazhat. Bizonyos KIZÁRT
SZOFTVEREKRE nyílt forráskódú szoftverek licencei vonatkozhatnak („nyílt forrású
összetevők”), amelyek az Open Source Initiative által nyílt forráskódú licencként
jóváhagyott vagy egyéb, lényegükben hasonló szoftverlicencek, beleértve többek
között, de nem kizárólag minden olyan licencet, amely az ilyen licenccel licencbe
adott szoftver terjesztését ahhoz a feltételhez köti, hogy a terjesztő nyílt forráskódú
formátumban is rendelkezésre bocsátja a szoftvert. Ha és amilyen mértékben az ilyen
közzététel kötelező, az oss.sony.net/Products/Linux vagy a SONY által kijelölt egyéb
webhelyen találja meg a SZOFTVERBE foglalt NYÍLT FORRÁSKÓDÚ ÖSSZETEVŐK
naprakész listáját, valamint a használatukat szabályozó feltételeket. A megfelelő
harmadik felek bármikor módosíthatják ezeket a feltételeket anélkül, hogy Önnel
szemben bármilyen kötelezettségük keletkezne. A KIZÁRT SZOFTVEREKRE
vonatkozó licencek feltételei az általuk megkövetelt mértékben helyettesítik a
LICENCSZERZŐDÉSBEN meghatározott feltételeket. Ha a KIZÁRT SZOFTVERRE
vonatkozó licencekben meghatározott feltételek bármilyen mértékben tiltják a
LICENCSZERZŐDÉSBEN megfogalmazott korlátozások bármelyikét, akkor az ilyen
korlátozások csak a megengedett mértékig vonatkoznak a KIZÁRT SZOFTVERRE.
Ha a nyílt forráskódú összetevőkre vonatkozó licencek feltételei bármilyen
mértékben megkövetelik, hogy a SONY a SZOFTVERREL együtt felajánlja
Önnek a forráskód átadását, akkor a SONY megteszi ezt a felajánlást.
A SZOFTVER HASZNÁLATA SZERZŐI JOG ÁLTAL VÉDETT
ANYAGOKKAL
A SZOFTVER lehetővé teheti, hogy Ön saját készítésű és/vagy harmadik felek által
készített tartalom megtekintésére, tárolására, feldolgozására és/vagy felhasználására
használja. Az ilyen tartalmat szerzői jogi törvények, a szellemi tulajdont védő egyéb
törvények és/vagy szerződések védhetik. Ön elfogadja, hogy a SZOFTVERT csak az
ilyen tartalomra vonatkozó jogszabályok és szerződések maradéktalan betartásával
használja. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a SONY megfelelő intézkedéseket
tehet a SZOFTVERREL tárolt, feldolgozott vagy felhasznált tartalom szerzői jogainak
védelme érdekében. Ilyen intézkedés lehet többek között, de nem kizárólag a
biztonsági mentés és visszaállítás gyakoriságának figyelése a SZOFTVER bizonyos
funkcióin keresztül, az adatok visszaállítására vonatkozó kérések elfogadásának
elutasítása, illetve a SZOFTVER jogosulatlan használata esetén a LICENCSZERZŐDÉS
felmondása.
TARTALOMSZOLGÁLTATÁS
FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY A SZOFTVER RENDELTETÉSE SZERINT EGY VAGY TÖBB
TARTALOMSZOLGÁLTATÓN KERESZTÜL ELÉRHETŐ TARTALOMMAL IS HASZNÁLHATÓ
LEHET („TARTALOMSZOLGÁLTATÁS”). A SZOLGÁLTATÁS ÉS AZ ADOTT TARTALOM
IGÉNYBEVÉTELÉRE AZ ADOTT TARTALOMSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEI
VONATKOZNAK. HA ELUTASÍTJA AZ ADOTT FELTÉTELEK ELFOGADÁSÁT, AKKOR CSAK
KORLÁTOZOTTAN HASZNÁLHATJA A SZOFTVERT. Ön tudomásul veszi és elfogadja,
hogy a SZOFTVEREN keresztül elérhető bizonyos tartalmak és szolgáltatások olyan
harmadik felektől származhatnak, amelyek nem tartoznak a SONY felügyelete alá.
A TARTALOMSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ INTERNETKAPCSOLAT SZÜKSÉGES.
A TARTALOMSZOLGÁLTATÁS BÁRMIKOR MEGSZŰNHET.
INTERNETKAPCSOLAT ÉS HARMADIK FELEK SZOLGÁLTATÁSAI
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a SZOFTVER bizonyos funkcióinak eléréséhez
internetkapcsolatra van szükség, amelyért kizárólag Ön felelős. Továbbá kizárólag
Ön felelős minden harmadik félnek fizetendő díjért, amely az internetkapcsolattal
kapcsolatban felmerül, beleértve többek között, de nem kizárólag az internetszolgáltatói
vagy közvetítési díjakat. Az internetkapcsolat vagy -szolgáltatás képességeitől,
sávszélességétől és műszaki korlátaitól függően előfordulhat, hogy a SZOFTVER csak
korlátozásokkal működtethető. Az internetkapcsolat rendelkezésre bocsátása, minősége
és védelme az ilyen szolgáltatást nyújtó szolgáltató kizárólagos felelőssége.
KIVITELI ÉS EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK
A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
A SONY és a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK (e szakasz további részében a SONY név alatt
összefoglalóan a SONY és a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK mindegyike értendő) EGYIKE
SEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT
BEKÖVETKEZŐ KÁRÉRT, AMELY BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA
BE NEM TARTÁSA, SZERZŐDÉSSZEGÉS, HANYAGSÁG, SZIGORÚ FELELŐSSÉG VAGY
A SZOFTVERREL KAPCSOLATOS BÁRMILYEN MÁS JOGI NÉZET SZERINT KELETKEZIK,
BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG MINDEN OLYAN KÁRT, AMELY
NYERESÉG ELVESZTÉSÉBŐL, BEVÉTEL ELVESZTÉSÉBŐL, ADATVESZTÉSBŐL, A SZOFTVER
VAGY BÁRMILYEN KAPCSOLÓDÓ HARDVER HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK ELVESZTÉSÉBŐL,
ÜZEMIDŐ ÉS FELHASZNÁLÓI IDŐ ELVESZTÉSÉBŐL ERED, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ
ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK-E A FIGYELMET. BÁRMELY
ILYEN ESETBEN A SONYNAK AZ ÖN FELÉ FENNÁLLÓ, JELEN LICENCSZERZŐDÉSBEN
SZEREPLŐ FELTÉTELEKBŐL FAKADÓ EGYENKÉNTI ÉS EGYÜTTES FELELŐSSÉGE AZ
ESZKÖZÉRT TÉNYLEGESEN FIZETETT ÖSSZEG MÉRTÉKÉIG TERJED. NÉHÁNY JOGHATÓSÁG
NEM ENGEDI MEG A VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT BEKÖVETKEZŐ KÁROKÉRT
VÁLLALT FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, ILYEN ESETBEN A FENTI
KIZÁRÁS VAGY KORLÁTOZÁS ÖNRE NEM VONATKOZIK.
BELEEGYEZÉS NEM SZEMÉLYES ADATOK, POZÍCIÓADATOK
FELHASZNÁLÁSÁBA, ADATBIZTONSÁG
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a SONY és leányvállalatai, partnerei és
megbízottjai elolvashatnak, összegyűjthetnek, továbbíthatnak, feldolgozhatnak
és tárolhatnak a SZOFTVERBŐL összegyűjtött bizonyos információkat, beleértve
többek között, de nem kizárólag a (i) SZOFTVERRE és (ii) a szoftver alkalmazásaira,
a tartalmakra és az ESZKÖZZEL és a SZOFTVERREL kommunikáló perifériás eszközökre
vonatkozó információkat („Információ”). Információknak számítanak többek között,
de nem kizárólag: (1) az ESZKÖZ és összetevőinek egyedi azonosítói; (2) az ESZKÖZ,
a SZOFTVER és összetevőik teljesítménye; (3) az ESZKÖZ, a SZOFTVER és a
szoftver alkalmazásainak, a tartalmaknak és az ESZKÖZZEL és a SZOFTVERREL
kommunikáló perifériás eszközök beállításai; (4) (x) a SZOFTVER funkcióinak, (y) a
szoftveralkalmazások, tartalmak és a SZOFTVERREL kommunikáló perifériás eszközök
funkcióinak használata és a funkciók használatának gyakorisága, (5) pozícióadatok az
alábbi pontoknak megfelelően. A SONY és leányvállalatai, partnerei és megbízottjai
a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően felhasználhatják és megoszthatják
az Információkat a termékek és szolgáltatások javítása, illetve a termékek és
szolgáltatások Önnek történő biztosítása céljából. Ilyen felhasználásnak minősül
többek között, de nem kizárólag: (a) a SZOFTVER funkcióinak felügyelete;
(b) a SZOFTVER javítása, szervizelése, frissítése és módosítása; (c) a SONY és más
felek jelenlegi és jövőbeni termékeinek jobbá tétele és fejlesztése; (d) információk
szolgáltatása Önnek a SONY és más felek által kínált termékekről és szolgáltatásokról;
(e) a vonatkozó jogszabályoknak és szabályozásoknak való megfelelés; (f) az
ajánlattétel mértékéig a SONY és más felek alább meghatározott pozícióalapú
szolgáltatásainak biztosítása az Ön számára. Továbbá a SONY fenntartja magának a
jogot, hogy az Információkat saját maga és harmadik felek törvénytelen, bűnös vagy
kárt okozó tevékenységgel szembeni védelmére használja.
A SZOFTVEREN keresztül elérhető bizonyos szolgáltatások működéséhez szükség lehet
pozícióadatokra, többek között, de nem kizárólag az ESZKÖZ földrajzi pozícióadataira.
Ön tudomásul veszi, hogy az ilyen szolgáltatások nyújtásának céljára a SONY,
a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK vagy azok partnerei ilyen pozícióadatokat gyűjthetnek,
archiválhatnak, dolgozhatnak fel és használhatnak fel, és az ilyen szolgáltatásokat
a SONY és a megfelelő harmadik fél adatvédelmi irányelvei szabályozzák. Az ilyen
szolgáltatások igénybevételével Ön elfogadja, hogy áttekintette az ilyen
szolgáltatásokra vonatkozó adatvédelmi irányelveket, és hozzájárul ezekhez
a tevékenységekhez.
A SONY, leányvállalatai, partnerei és megbízottjai az Ön tudomása és beleegyezése
nélkül nem használhatják szándékosan arra az Információkat, hogy személyesen
azonosítsák a SZOFTVER tulajdonosát vagy felhasználóját. Az Információk felhasználása
a SONY és a megfelelő harmadik fél adatvédelmi irányelveinek megfelelően történik.
A SONY aktuális adatvédelmi irányelveiről az egyes területhez és országhoz megadott
kapcsolattartói címen érdeklődhet.
A harmadik felek szoftvereinek és szolgáltatásainak használatakor megadott személyes
azonosításra alkalmas és egyéb információkra vonatkozó adatvédelmi irányelvekről a
megfelelő harmadik félnél érdeklődhet.
Előfordulhat, hogy az információk feldolgozásakor, tárolásakor és a SONY, annak
leányvállalatai vagy megbízottjai részére történő továbbításakor az információk az Ön
tartózkodási helyéül szolgáló országon kívülre kerülnek. Előfordulhat, hogy bizonyos
országok adatvédelmi és személyes adatok bizalmasságát biztosító jogszabályai nem
biztosítanak ugyanolyan mértékű védelmet, mint az Ön tartózkodási helyéül szolgáló
ország, illetve az ilyen országokban feldolgozott, tárolt vagy átvitt Információkra
kevesebb jogot határoznak meg. A SONY az ésszerű kereteken belül mindent megtesz
azért, hogy megfelelő műszaki és szervezeti intézkedésekkel megelőzze az Információk
illetéktelen elérését és megosztását, de nem garantálja, hogy az Információkkal való
visszaélés kockázatát teljes mértékben ki tudja küszöbölni.
AUTOMATIKUS FRISSÍTÉSI FUNKCIÓ
A SONY és a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK időről időre, a jelen ESZKÖZ használata során
a SONY vagy a harmadik fél szervereivel folytatott kommunikáció ideje alatt vagy
másképp automatikusan frissíthetik, illetve más módon módosíthatják a SZOFTVERT,
beleértve többek között, de nem kizárólag a biztonsági funkciók javítását, a hibák
kijavítását és a funkciók fejlesztését. Ezek a frissítések és módosítások törölhetik a
SZOFTVER funkcióit vagy megváltoztathatják azok jellemzőit, többek között, de nem
kizárólag azokat, amelyekre Ön hagyatkozhat. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy
ezek a tevékenységek a SONY saját belátása szerint történnek, és a SONY a frissítések
és módosítások teljes telepítéséhez és elfogadásához kötheti a SZOFTVER további
használatát. E LICENCSZERZŐDÉS feltételeinek értelmezésekor bármely frissítést/
módosítást a SZOFTVER részének kell tekinteni. E LICENCSZERZŐDÉS elfogadásával
Ön belegyeezik az ilyen frissítésekbe/módosításokba.
TELJES SZERZŐDÉS, ELÁLLÁS, ELVÁLASZTHATÓSÁG
E LICENCSZERZŐDÉS és a SONY adatvédelmi irányelveinek mindenkor aktuális
módosított verziója együtt alkotja a teljes szerződést, amely Ön és a SONY között
létrejön a SZOFTVERRE vonatkozóan. A SONY e LICENCSZERZŐDÉSBEN biztosított
bármilyen joga vagy rendelkezése gyakorlásának vagy kikényszerítésének elmulasztása
nem jelenti az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondást. Ha e LICENCSZERZŐDÉS
bármely része érvénytelennek, jogszabályba ütközőnek vagy végrehajthatatlannak
bizonyul, akkor az adott intézkedést a LICENCSZERZŐDÉS szándékának fenntartása
érdekében a megengedett maximális mértékig kell végrehajtani, a többi résznek pedig
maradéktalanul érvényben kell maradnia.
MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS ILLETÉKES JOGHATÓSÁG
Erre a LICENCSZERZŐDÉSRE nem vonatkozik az Egyesült Nemzetek áruk nemzetközi
adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye. Erre a LICENCSZERZŐDÉSRE a japán
törvények vonatkoznak, a más országok törvényeivel történő esetleges ütközéseket
figyelmen kívül hagyva. E LICENCSZERZŐDÉSSEL kapcsolatban felmerülő viták
rendezésére kizárólag a japán Tokió körzeti bíróság illetékes, és a felek kölcsönösen
elismerik e bíróság illetékességét és joghatóságát.
JOG SZERINTI JÓVÁTÉTELEK
A LICENCSZERZŐDÉSBEN foglalt bármilyen ellentétes feltétel ellenére Ön tudomásul
veszi és elfogadja, hogy e LICENCSZERZŐDÉS bármilyen megsértése vagy be nem
tartása jóvátehetetlen kárt okoz a SONY-nak, amely nem tehető jóvá pénzbeni
kártérítéssel, és Ön beleegyezik, hogy a SONY gyorsított bírósági beavatkozás vagy
meghatározott viselkedésre való kötelezés útján szerezze meg a jóvátételt, amelyet
ilyen körülmények között szükségesnek vagy megfelelőnek tart. Továbbá a SONY
bármilyen jogi és technikai jogorvoslatot igénybe vehet, hogy megakadályozza e
LICENCSZERZŐDÉS megszegését és/vagy végrehajtsa a LICENCSZERZŐDÉSBEN
foglaltakat, beleértve többek között, de nem kizárólag a SZOFTVER Ön általi
használatának azonnali befejezését, ha a SONY saját belátása szerint úgy hiszi,
hogy Ön megszegi a LICENCSZERZŐDÉST vagy a LICENCSZERZŐDÉS megszegésére
készül. Ezek a jogorvoslatok kiegészítik a többi jogorvoslatot, amely a SONY-t a
jogszabályok, méltányosság vagy szerződés alapján megilleti.
MEGSZŰNÉS
Amennyiben nem teljesíti a LICENCSZERZŐDÉS bármely feltételét, a SONY – egyéb
jogainak sérelme nélkül – jogosult a LICENCSZERZŐDÉS felmondására. Ilyen megszűnés
esetén Ön köteles: (i) felhagyni a SZOFTVER használatával, és megsemmisíteni az arról
készült másolatokat; (ii) teljesíteni „Az Ön fiókkal kapcsolatos kötelezettségei” című
szakaszban meghatározott követelményeket.
MÓDOSÍTÁS
A SONY FENNTARTJA A JOGOT, HOGY E LICENCSZERZŐDÉS BÁRMELY PONTJÁT SAJÁT
BELÁTÁSA SZERINT MÓDOSÍTSA A SONY KIJELÖLT WEBHELYÉN KÖZZÉTETT ÉRTESÍTÉS,
AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT E-MAIL CÍMRE KÜLDÖTT ÉRTESÍTŐ E-MAIL, A FRISSÍTÉSEK/
MÓDOSÍTÁSOK MEGSZERZÉSI FOLYAMATÁNAK RÉSZEKÉNT MEGJELENÍTETT ÉRTESÍTÉS
FORMÁJÁBAN VAGY BÁRMILYEN EGYÉB, JOG SZERINT ELISMERT TÁJÉKOZTATÁSI
FORMÁBAN. Ha nem ért egyet a módosítással, akkor azonnal a SONY-hoz kell fordulnia
útmutatásért. A SZOFTVER folytatólagos használatát az ilyen értesítés érvénybe
lépésének dátuma után a módosítás elfogadásának kell tekinteni.
Ön elfogadja, hogy a tartózkodási helyéül szolgáló terület vagy ország minden
érvényben lévő kiviteli és újrakiviteli korlátozását és szabályozását betartja,
a SZOFTVERT nem továbbítja tiltott országba, és ezt nem is engedélyezi, valamint
más módon sem sérti meg az ilyen korlátozásokat és szabályozásokat.
KEDVEZMÉNYEZETT HARMADIK FELEK
MAGAS KOCKÁZATÚ TEVÉKENYSÉGEK
AZ ÖN FIÓKOKKAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEI
A SZOFTVER nem hibatűrő, és nem úgy lett tervezve, gyártva vagy értékesítve, hogy
olyan veszélyes, meghibásodásmentes teljesítményt igénylő környezetek (például
nukleáris létesítmények, repülőgépek, kommunikációs rendszerek, légi irányítás,
újraélesztő berendezések vagy hadászati rendszerek) online vezérlőeszközeként
használják, ahol a SZOFTVER hibája halált, személyi sérülést, illetve súlyos fizikai
vagy környezeti károsodást okozhat („NAGY KOCKÁZATÚ TEVÉKENYSÉGEK”). A SONY,
A HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK mindegyike és azok leányvállalatainak mindegyike
kifejezetten elhárít minden kifejezett és vélelmezett garanciát, kötelezettséget és
alkalmassági feltételt, amely NAGY KOCKÁZATÚ TEVÉKENYSÉGEKRE vonatkozik.
Ha ESZKÖZÉT visszaviszi a vásárlás helyére, eladja vagy más módon átruházza, vagy
ha ez a LICENCSZERZŐDÉS megszűnik, akkor Ön felelős minden olyan fiók törléséért,
amelyet az ESZKÖZÖN létesített, vagy amely az ESZKÖZÖN keresztül elérhető. Kizárólag
Ön felelős a SONY-nál vagy harmadik feleknél nyitott bármely fiók, valamint az ESZKÖZ
Ön általi használatához kapcsolódó bármely felhasználónév és jelszó bizalmasságának
megőrzéséért.
A SZOFTVER GARANCIÁJÁNAK KIZÁRÁSA
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a SZOFTVERT kizárólag saját felelősségére
használja, és a SZOFTVER használatáért Ön a felelős. A SONY „ÖNMAGÁBAN”, bármilyen
garancia, kötelezettségvállalás vagy feltétel nélkül biztosítja a SZOFTVERT.
A SONY és a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK MINDEGYIKE (e szakasz további részében a
SONY név alatt összefoglalóan a SONY és a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK mindegyike
értendő) KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT
GARANCIÁT, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁST ÉS FELTÉTELT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT, DE
NEM KIZÁRÓLAG AZ ELADHATÓSÁGRA, A JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELŐSÉGRE
VAGY AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT.
A SONY NEM VÁLLAL GARANCIÁT, NEM SZAB MEG SEMMILYEN FELTÉTELT, ILLETVE NEM
TESZ SEMMILYEN KIJELENTÉST ARRA VONATKOZÓAN, HOGY (A) A SZOFTVEREK
BÁRMELYIKÉNEK FUNKCIÓI MEGFELELNEK AZ ÖN KÖVETELMÉNYEINEK VAGY AZOKNAK
MEGFELELŐEN MÓDOSULNAK, (B) A SZOFTVEREK BÁRMELYIKÉNEK MŰKÖDÉSE PONTOS,
HIBAMENTES LESZ, ÉS/VAGY BÁRMILYEN HIBA KI LESZ JAVÍTVA, (C) A SZOFTVER NEM
TESZ KÁRT BÁRMILYEN MÁS SZOFTVERBEN, HARDVERBEN VAGY ADATOKBAN,
(D) BÁRMELY SZOFTVER, HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS (BELEÉRTVE AZ
INTERNETSZOLGÁLTATÁST) VAGY TERMÉK (A SZOFTVER KIVÉTELÉVEL), AMELYTŐL
A SZOFTVER MŰKÖDÉSE FÜGG, MINDIG, FOLYAMATOSAN ÉS MÓDOSÍTÁS NÉLKÜL
ELÉRHETŐ LESZ, (E) A SZOFTVER HASZNÁLATA ÉS A HASZNÁLATTAL ELÉRT EREDMÉNYEK
HELYESEK, PONTOSAK, MEGBÍZHATÓAK VAGY EGYÉB FELTÉTELNEK MEGFELELŐEK
LESZNEK.
A SONY ÉS A SONY HIVATALOS KÉPVISELŐI ÁLTAL ADOTT SZÓBELI VAGY ÍRÁSOS
INFORMÁCIÓK NEM JELENTIK GARANCIA, KÖTELEZETTSÉG VAGY FELTÉTEL VÁLLALÁSÁT,
ÉS SEMMILYEN MÓDON NEM BŐVÍTIK E GARANCIA HATÓKÖRÉT. HA A SZOFTVER
HIBÁSNAK BIZONYUL, AKKOR ÖN VÁLLALJA MINDEN SZÜKSÉGES JAVÍTÁS, SZERVIZ
VAGY KORREKCIÓ TELJES KÖLTSÉGÉT. EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDIK MEG
A VÉLELMEZETT GARANCIÁK KIZÁRÁSÁT, ÍGY LEHET, HOGY EZEK A KIZÁRÁSOK NEM
VONATKOZNAK ÖNRE.
Minden HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓ az általa szállított SZOFTVER tekintetében
a LICENCSZERZŐDÉS egyes intézkedésének kifejezetten meghatározott
kedvezményezettje, és mint ilyen jogosult az adott intézkedések végrehajtására.
Ha e LICENCSZERZŐDÉSSEL kapcsolatban bármilyen kérése lenne, akkor a megadott
elérhetőségeken írásban kapcsolatba léphet a SONY megfelelő országbeli
képviseletével.
Copyright © 2012 Sony Corporation.
Download PDF

advertising