Sony | MHC-V90DW | Sony MHC-V90DW V90DW MUTEKI nagy teljesítményű hangrendszer Használati útmutató

Otthoni hangrendszer
Használati útmutató
Első lépések
Lemez/USB-eszköz
lejátszása
USB-átvitel
Tuner
BLUETOOTH
Hálózat
Gesture Control
Hangbeállítás
Egyéb műveletek
További információk
MHC-V90DW
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély megelőzése
érdekében ne takarja el a készülék
szellőzőnyílásait újságpapírral,
terítővel, függönnyel stb.
Ne tegye ki a készüléket nyílt láng
(például égő gyertya) hatásának.
A tűzeset és az áramütés elkerülése
érdekében óvja a készüléket a
rácseppenő és ráfröccsenő víztől, és
soha ne tegyen folyadékkal teli tárgyat
– például virágvázát – a készülékre.
Az egységet könnyen hozzáférhető
hálózati kimenethez csatlakoztassa.
Amennyiben bármilyen
rendellenességet észlel az egység
működésében, azonnal húzza ki
a hálózati csatlakozót a hálózati
kimenetből.
A készüléket nem szabad több oldalról
zárt térben (pl. könyvszekrényben
vagy beépített fülkében) elhelyezni és
működtetni.
Az elemeket vagy az elemekkel
ellátott eszközt ne helyezze el olyan
helyen, ahol sugárzó hőnek – például
napfénynek vagy tűznek – vannak
kitéve.
Amíg a tápkábel csatlakozóját nem
húzza ki a hálózati kimenetből, az
egység áram alatt van, még akkor is,
ha ki van kapcsolva.
Csak beltéri használatra.
CE jelöléssel ellátott termékek
A CE jelölés érvényessége azokra
az országokra korlátozódik, ahol
ez jogilag kényszerítő erejű, vagyis
főleg az Európai Gazdasági Térség
országaira.
FIGYELEM!
A termékben lévő optikai eszközök
használata növeli a szemkárosodás
veszélyét.
2HU
Európai vásárlók számára
Ez a készülék 1. OSZTÁLYÚ
LÉZERTERMÉK az IEC 60825-1:2007
szabvány szerint. Ez a jelölés a burkolat
hátoldalán található.
Elhasznált elemek, valamint
elektromos és elektronikus
berendezések hulladékként
való eltávolítása (az Európai
Unióra és egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési rendszerrel
rendelkező európai
országokra érvényes)
Ez a jelölés a terméken, az
elemen vagy annak
csomagolásán arra
figyelmeztet, hogy a
terméket és az elemet ne
kezelje háztartási
hulladékként. Egyes elemeken ez a
jelzés vegyjellel együtt szerepel. A
higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele
akkor van feltüntetve, ha az elem/
akkumulátor több mint 0,0005%
higanyt vagy több mint 0,004% ólmot
tartalmaz. A feleslegessé vált termékek
és elemek helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi
egészség helytelen hulladékkezelésből
eredő károsodását. Az anyagok
újrahasznosítása elősegíti a természeti
erőforrások megőrzését.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok
miatt állandó kapcsolat szükséges
a beépített elemekkel, az elemek
eltávolításához szakember szükséges.
Az elemek, valamint az elektromos és
elektronikus berendezések szakszerű
hulladékkezelése érdekében a
készülékek hasznos élettartamának
végén adja le azokat a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító
telepen. Egyéb elemek esetén olvassa
el az elemek biztonságos kicserélésére
vonatkozó részt. Az elemeket
adja le a megfelelő gyűjtőhelyen
újrahasznosítás céljából.
A termék és az elemek selejtezéséről
és újrahasznosításáról a lakóhelye
szerinti illetékes intézménytől, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatótól, illetve
a terméket árusító üzlettől kaphat
tájékoztatást.
Megjegyzés a vásárlók
számára: a következő
információk csak az európai
uniós irányelveket alkalmazó
országokban értékesített
berendezésekre érvényesek.
Ezt a terméket a Sony Corporation
(címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan) gyártotta vagy
gyártatta. A termék európai uniós
rendelkezéseknek való megfelelésével
kapcsolatos kérdéseket címezze a
hivatalos képviseletnek (Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgium). A szervizeléssel vagy
garanciával kapcsolatos ügyekben
forduljon a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban
megadott címekhez.
A Sony Corporation kijelenti, hogy a
berendezés megfelel a 2014/53/EU
irányelvnek. Az európai uniós
megfelelőségi nyilatkozat teljes
szövege a következő internetcímen
található:
http://www.compliance.sony.de/
E rádiós berendezés esetében a
következő országokban korlátozások
vonatkoznak a használatba vételre,
illetve jóváhagyási követelmények
tartoznak a használathoz: BE, BG, CZ,
DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV,
LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK,
FI, SE, UK, IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD,
RS, ME, XK, TR: Az 5150–5350 MHz-es
sáv csak beltéri működtetéshez
használható.
Ezt a berendezést tesztelték, és 3
méternél rövidebb csatlakozókábel
használata esetén az EMC
szabályozásban megállapított
határértéknek megfelelőnek
minősítették.
Ez a rendszer rendeltetése szerint a
következő célokra használható:
•• Lemezen vagy USB-eszközökön
elérhető zene-/videoforrás
lejátszása
•• Zene átvitele USB-eszközökre
•• Rádióállomások hallgatása
•• A tv hangjának hallgatása
•• BLUETOOTH-eszközökön elérhető
zeneforrás lejátszása
•• Lejátszás társas összejöveteleken a
„Party Chain” funkcióval
•• Zene streamelése hálózati
kapcsolaton keresztül
Az ausztráliai és új-zélandi
vásárlók számára
A berendezést úgy kell elhelyezni és
működtetni, hogy legalább 20 cm
távolság maradjon a sugárzó egység
és a személy teste között (nem
számítva a végtagokat: a kézfejet, a
csuklót, a lábfejet és a bokát).
3HU
Az ausztráliai és az indiai
vásárlók számára
eleslegessé vált
F
elektromos és
elektronikus
berendezések
selejtezése (az Európai
Unió tagállamaiban és
olyan európai
országokban,
amelyekben szelektív
hulladékgyűjtési
rendszer működik)
A szingapúri vásárlók számára
Az Egyesült Arab
Emirátusokban élő
vásárlók esetén
Ez a készülék 1. OSZTÁLYÚ
LÉZERTERMÉK az IEC 60825-1:2007
szabvány szerint. Ez a jelölés a burkolat
hátoldalán található.
4HU
Licenccel és védjeggyel
kapcsolatos megjegyzések
•• Az
a DVD Format/Logo
Licensing Corporation védjegye.
•• A „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”,
„DVD-R”, „DVD VIDEO” és „CD” logók
védjegyek.
•• A WALKMAN® megnevezés és
a WALKMAN® embléma a Sony
Corporation bejegyzett védjegye.
•• Az MPEG Layer-3 audiokódolási
technológiát és a kapcsolódó
szabadalmakat a Fraunhofer IIS és a
Thomson licenceli.
•• A Windows Media a Microsoft
Corporation védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Amerikai
Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
•• A termék egyes részei a
Microsoft Corporation szellemi
tulajdonjogainak védelme alá esnek.
Az ilyen technológiák e terméken
kívüli használata vagy terjesztése
kizárólag a Microsoft vagy valamely
hivatalos leányvállalatának
megfelelő engedélyével lehetséges.
•• A rendszer Dolby* Digital
technológiát is magában foglal.
* A készülék gyártása a Dolby
Laboratories licence alapján történt.
A Dolby, a Dolby Audio és a dupla
D szimbólum a Dolby Laboratories
védjegyei.
•• A rendszer a High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™)
technológiát alkalmazza. A HDMI
és a High-Definition Multimedia
Interface kifejezés, valamint a HDMI
embléma a HDMI Licensing LLC
védjegye vagy bejegyzett védjegye
az Egyesült Államokban és más
országokban.
•• A „BRAVIA” a Sony Corporation
védjegye.
•• Az LDAC™ és az LDAC embléma a
Sony Corporation védjegye.
•• A BLUETOOTH® szó és embléma
a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett
védjegye; a Sony Corporation licenccel
rendelkezik az ilyen megjelölések
használatára. A többi védjegy és
márkanév a vonatkozó jogtulajdonos
tulajdonát képezi.
•• Az N jel az NFC Forum, Inc. védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Amerikai
Egyesült Államokban és más
országokban.
•• Az Android™ a Google Inc. védjegye.
•• A Google Play™ a Google Inc.
védjegye.
•• Az Android, a Google Play, a Google
Play logó és a Chromecast a Google
Inc. védjegyei.
•• Az Apple, az Apple embléma, az
iPhone és az iPod touch az Apple Inc.
védjegye az Egyesült Államokban és
más országokban. Az App Store az
Apple Inc. szolgáltatási védjegye.
•• A „Made for iPod” és „Made for
iPhone” azt jelenti, hogy egy
elektronikus tartozékot kifejezetten
az iPod vagy iPhone eszközökhöz
való csatlakoztatásra terveztek, és a
fejlesztő tanúsította, hogy megfelel az
Apple teljesítménykövetelményeinek.
Az Apple nem felelős ezen eszköz
működéséért vagy a biztonsági
és törvényi előírásoknak való
megfeleléséért. Ne feledje, hogy
ennek a tartozéknak és egy iPod
vagy iPhone készüléknek az együttes
használata befolyásolhatja a vezeték
nélküli teljesítményt.
•• A Wi-Fi®, a Wi-Fi Protected Access®
és a Wi-Fi Alliance® a Wi-Fi Alliance®
bejegyzett védjegye.
•• A Wi-Fi CERTIFIED™, a WPA™, a
WPA2™ és a Wi-Fi Protected Setup™ a
Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegyei.
•• A DLNA™, a DLNA embléma és a DLNA
CERTIFIED™ a Digital Living Network
Alliance védjegye, szolgáltatási
védjegye vagy tanúsítási jele.
•• Az AOSS a BUFFALO INC. védjegye.
•• Ez a termék Spotify-szoftvert is
tartalmaz, amely az itt található külső
licencek hatálya alá tartozik:
https://developer.spotify.com/esdkthird-party-licenses/
•• A Spotify és a Spotify logók a Spotify
Group védjegyei.
•• A ClearAudio+ és a
a Sony Corporation védjegyei.
•• Az „Xperia” és az „Xperia Tablet” a
Sony Mobile Communications AB
védjegyei.
•• A TERMÉK AZ ALÁBBI FELHASZNÁLÁSI
KÖRÖKBEN RENDELKEZIK AZ
MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO
LICENCPORTFÓLIÓNAK A VÁSÁRLÓK
ÁLTALI SZEMÉLYES ÉS NEM
KERESKEDELMI CÉLÚ FELHASZNÁLÁST
LEHETŐVÉ TÉVŐ LICENCÉVEL:
(i) VIDEOADATOK KÓDOLÁSA AZ
MPEG-4 VISUAL STANDARD
(MPEG-4 VIDEO) SZABVÁNY
SZERINT
ÉS/VAGY
(Ii)SZEMÉLYES ÉS NEM
KERESKEDELMI FELHASZNÁLÁS
KÖRÉBEN A VÁSÁRLÓ ÁLTAL
KÓDOLT, ILLETVE MPEG-4
FORMÁTUMÚ VIDEOTARTALMAK
SZOLGÁLTATÁSÁRA JOGOSÍTÓ
LICENCCEL RENDELKEZŐ
VIDEOSZOLGÁLTATÓTÓL
BESZERZETT MPEG-4 FORMÁTUMÚ
VIDEOADATOK DEKÓDOLÁSA.
SEMMILYEN MÁS KÖZVETLEN VAGY
KÖZVETETT HASZNÁLAT NINCS
ENGEDÉLYEZVE. A PROMÓCIÓS, BELSŐ
ÉS KERESKEDELMI FELHASZNÁLÁSHOZ
SZÜKSÉGES LICENCEK AZ MPEG LA,
L.L.C. TÁRSASÁGTÓL SZEREZHETŐK BE.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Minden más védjegy a
jogtulajdonosának tulajdonát képezi.
•• Ebben a leírásban nem tüntettük
fel a ™ és ® jeleket.
5HU
Néhány szó az
útmutatóról
•• Ez az útmutató a műveleteket
főleg távvezérlő használatával
ismerteti, de ugyanezek
a műveletek az egység
érintőpaneljének azonos vagy
hasonló elnevezésű gombjaival is
elvégezhetők.
•• Az egyes ismertetések fölött
látható ikonok, például a
ikon, azt jelzik, hogy az ismertetett
funkcióhoz mely hordozók
használhatók.
•• Egyes illusztrációk elvi vázlat
jellegűek, és eltérhetnek a konkrét
terméktől.
•• A tv-képernyőn megjelenő elemek
a területtől függően változhatnak.
•• Az alapértelmezett beállítás alá
van húzva.
•• A szögletes zárójelben szereplő
elemek ([--]) a tv-képernyőn, az
idézőjelben szereplő elemek („--”)
a kijelzőn jelennek meg.
6HU
Tartalomjegyzék
Néhány szó az útmutatóról.......6
Kicsomagolás......................... 9
Lejátszható lemezek/fájlok
lemezeken/USB-eszközön.......9
A kompatibilis eszközökkel
kapcsolatos weboldalak........12
Az egység részei és
kezelőszervei.........................13
Első lépések
Az egység összeszerelése.......20
A rendszer biztonságos
vezetékelése..........................21
A bemutató kikapcsolása..... 23
Elemek behelyezése............. 23
A tv-készülék
csatlakoztatása..................... 25
Az egység szállítása.............. 27
A színrendszer módosítása...... 28
A gyorsbeállítás elvégzése....... 28
A kijelző üzemmód
módosítása........................... 29
Lemez/USB-eszköz
lejátszása
Az USB-eszköz
használata előtt.................... 30
A lemez lejátszásának
korlátozása
(Szülői felügyelet)................. 35
Lemez/USB-eszköz
információinak
a megtekintése..................... 36
A beállítási menü
használata............................ 37
USB-átvitel
Az USB-eszköz
használata előtt.....................41
Zene átvitele..........................41
Tuner
Rádióhallgatás......................44
BLUETOOTH
A BLUETOOTH vezeték nélküli
technológia bemutatása...... 45
A rendszer és egy BLUETOOTHeszköz párosítása......................45
Zenehallgatás BLUETOOTHeszközökön...........................46
Egyérintéses BLUETOOTHkapcsolat (NFC)..................... 47
A BLUETOOTH hangkodekek
beállítása..............................48
Alap lejátszás........................ 30
Egyéb lejátszási műveletek...... 31
A lejátszás mód használata......34
7HU
Hálózat
A hálózati csatlakozási
módszer kiválasztása........... 49
Csatlakoztatás a
számítógéphez..................... 49
Ugyanazon zene hallgatása
több hangsugárzón...............51
Internetes zenei
szolgáltatások hallgatása
(Chromecast built-in).............51
Internetes zenei
szolgáltatások
hallgatása (Spotify)............... 52
Gesture Control
A Gesture Control
használata............................ 53
A Gesture Control
használata lejátszás közben.....54
Bulihangulat létrehozása
(DJ Effect).............................. 54
A Gesture Control használata
a Karaoke funkció közben.........55
Hangbeállítás
Egyéb műveletek
A rendszer irányítása
okostelefonnal vagy
tablettel (SongPal)................ 57
Őrült bulik rendezése a
„Fiestable” alkalmazással..... 58
A Control for HDMI
funkció használata................ 58
A Party Chain funkció
használata.............................61
Éneklés zenére: karaoke.......64
Gitár használata.................... 65
Zenelejátszás Party Light és
Speaker Light funkcióval......66
Az Elalvásidőzítő
használata............................66
A hangutasítások
használata............................66
Külön megvásárolható
berendezések használata..... 67
Az egységen található
érintőpanel deaktiválása
(Gyermekzár)........................ 67
Az automatikus készenléti
funkció beállítása................... 67
A hang beállítása.................. 56
A BLUETOOTH/Hálózati
készenlét mód beállítása......68
A Virtual Football
üzemmód kiválasztása......... 56
A BLUETOOTH-/Wi-Fi-jel
be- és kikapcsolása..............68
A mélysugárzó
hangerejének beállítása....... 57
Szoftverfrissítés.................... 69
Saját hangeffektus
létrehozása........................... 57
További információk
Hibaelhárítás......................... 70
Óvintézkedések.....................81
Specifikációk......................... 85
Nyelvkódok listája.................88
8HU
Kicsomagolás
•• Az egység (MHC-V90DW) (1)
(amely a szatellitegységből és a
mélysugárzó-egységből áll)
•• Rögzítőcsavarok (M5 × 30) (4)
•• Távvezérlő (1)
•• R03-as (AAA méretű) elemek (2 db)
•• FM-főantenna (1)
•• Hálózati adaptercsatlakozó (1)*
A hálózati csatlakozóadapter
nem használható Chilében,
Paraguayban és Uruguayban.
A csatlakozóadaptert azokban
az országokban használja, ahol
szükséges.
•• Hálózati kábel (tápkábel) (1)*
Egyesült királyságbeli, írországi,
máltai és ciprusi vásárlók:
—Használja
—
az (A) jelű tápkábelt.
—A
— (B) jelű tápkábel használata
biztonsági okokból nem javasolt
a felsorolt országokban/
régiókban.
Egyéb országok/régiók vásárlói
számára:
—Használja
—
a (B) jelű tápkábelt.
(A)
Lejátszható lemezek/
fájlok lemezeken/
USB-eszközön
Lejátszható lemezek
•• DVD VIDEO típusú lemezek
•• DVD VIDEO formátumú vagy videó
üzemmódú DVD-R/DVD-RW
•• DVD VIDEO formátumú DVD+R/
DVD+RW
•• VIDEO CD ( 1.0, 1.1 és 2.0 verziójú
lemezek)
•• Super VCD
•• VIDEO CD formátumú vagy super
VCD formátumú CD-R/CD-RW/
CD-ROM
•• AUDIO CD
•• AUDIO CD formátumú CD-R/CD-RW
Lemezről lejátszható fájlok
•• Zene:
MP3-fájlok (.mp3)*1*2
•• Videó:
MPEG4-fájlok (.mp4/.m4v)*2*3,
Xvid-fájlok (.avi)
USB-eszközről lejátszható fájlok
•• Zene:
(B)
* A régiótól/országtól függően.
Megjegyzés
A doboz kicsomagolásakor mindig két
embernek kell fognia az egységet. Az
egység leejtése személyi sérülést és/
vagy anyagi károkat okozhat.
MP3-fájlok (.mp3)*1*2, WMA-fájlok
(.wma)*2, AAC-fájlok (.m4a/.
mp4/.3gp)*2, WAV-fájlok (.wav)*2,
AIFF-fájlok(.aiff)*2, FLAC-fájlok
(.flac)*2, ALAC-fájlok (.alac)*2, DSD
(.dsf/.dff)*2
•• Videó:
MPEG4-fájlok (.mp4/.m4v)*2*3,
Xvid-fájlok (.avi)
Megjegyzés
•• A lemezeknek a következő
formátumokban kell lenniük:
—— ADAT-CD formátumú, MP3-*1*2,
MPEG4-*2*3 és Xvid-fájlokat tartalmazó
CD-ROM/-R/-RW, amely megfelel az
ISO 9660*4 Level 1/Level 2 vagy Joliet
előírásainak (kibővített formátum).
9HU
—— ADAT DVD-formátumú, MP3-*1*2,
MPEG4-*2*3 és Xvid-fájlokat tartalmazó
DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW, amely
megfelel az UDF (Universal Disk Format)
szabványnak.
•• A rendszer megpróbálja a fenti
kiterjesztések valamelyikét tartalmazó
nevű bármilyen adatfájlt lejátszani,
még akkor is, ha az nem támogatott
formátumú. Az ilyen adatok lejátszása
hangos zajt eredményezhet, ami
károsíthatja a hangsugárzó-rendszert.
*1 Az MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) a
tömörített hangadatok ISO/MPEG által
definiált, szabványos formátuma. Az
MP3-fájloknak MPEG 1 Audio Layer 3
formátumúaknak kell lenniük.
2
* A DRM-védelemmel (digitális
jogkezeléssel) ellátott fájlokat nem
lehet lejátszani a rendszeren.
*3 Az MPEG4-fájloknak MP4
formátumúaknak kell lenniük. A
támogatott video- és audiokodekek a
következők:
—— Videokodek: MPEG4 Simple Profile
(az AVC formátum nem támogatott)
—— Audiokodek: AAC-LC (a HE-AAC
formátum nem támogatott)
*4 A CD-ROM-okon található fájlok
és mappák logikai formátuma, az
ISO (International Organization
for Standardization) szabványban
meghatározottak szerint.
Nem lejátszható lemezek/fájlok
•• A következő típusú lemezeket
nem lehet lejátszani:
—Blu-ray
—
Disc lemezek
—PHOTO
—
CD formátumban
rögzített CD-ROM-ok
—A
— CD-Extra vagy vegyes CD-k
adatrésze*
—CD
— Graphics lemez
—Super
—
Audio CD-k
—DVD
—
Audio
—Packet
—
Write formátumban
létrehozott DATA CD/DATA DVD
—DVD-RAM
—
—Nem
—
megfelelően lezárt DATA
CD/DATA DVD
10HU
—„Copy
—
once” (Egyszer
másolható) megjelölésű
tartalmat tartalmazó CPRM
(Content Protection for
Recordable Media) kompatibilis
DVD-R/-RW lemez
—Nem
—
szabványos (pl. szív,
négyzet, csillag) alakú lemez
—Olyan
—
lemez, amelynek
felületére címke, papír vagy
matrica van ragasztva
•• A következő típusú fájlokat nem
lehet lejátszani:
—Azok
—
a videofájlok, amelyek
felbontása nagyobb mint 720
(szélesség) × 576 (magasság)
pixel.
—Azok
—
a videofájlok, melyeknek
magas a szélesség–magasság
aránya.
—WMA
—
DRM, veszteségmentes
WMA vagy WMA PRO
formátumú WMA-fájlok.
—AAC
—
DRM vagy veszteségmentes
AAC formátumú AAC-fájlok.
—96
— kHz-es kódolású AAC-fájlok.
—Titkosított
—
vagy jelszóval védett
fájlok.
—Digitális
—
jogkezeléses
védelemmel (DRM) ellátott
fájlok.
—Egyes,
—
2 óránál hosszabb Xvidfájlok.
•• Az MP3 PRO hangfájlok MP3hangfájlként játszhatók le.
•• Előfordulhat, hogy a rendszer nem
tudja lejátszani az Xvid-fájlokat,
ha azokat két vagy több Xvid-fájl
egybefűzésével hozták létre.
* Vegyes formátumú CD: Ez a formátum
adatokat rögzít az első sávon és hangot
(AUDIO CD-adatokat) a munkamenet
második és további sávján.
CD-R/-RW és DVD-R/-RW/+R/
+RW lemezekkel kapcsolatos
megjegyzések
Megjegyzések a lejátszható
fájlokról
•• Egyes esetekben a CD-R/-RW és
kell várni az alábbi esetekben:
——a DATA CD/DATA DVD/USB-eszköz
bonyolult mappaszerkezetben
van rögzítve,
——előzőleg egy másik mappában
levő hangfájlokat vagy
videofájlokat játszott le a készülék.
•• A rendszer az alábbi feltételek
mellett tudja lejátszani a DATA CD/
DATA DVD lemezeket, illetve az USBeszközökön tárolt videofájlokat:
——legfeljebb 8 mappányi mélység
——legfeljebb 300 mappa
——legfeljebb 999 fájl egy lemezen
——legfeljebb 2000 fájl egy USBeszközön
——legfeljebb 650 fájl egy mappában
A rendszer az alábbi feltételek
mellett tudja lejátszani az USBeszközön tárolt hangfájlokat:
——legfeljebb 8 mappányi mélység
——legfeljebb 998 fájl és almappa egy
mappában
Ezek a számok a fájl- és
mappakonfigurációtól függően
változhatnak.
•• A nem hangfájlokat vagy
videofájlokat tartalmazó mappákat
a rendszer átugorja.
•• A számítógéppel vagy más
eszközzel átvitt fájlokat a rendszer
esetleg nem az átvitel sorrendjében
játssza le.
•• A lejátszás sorrendje a hangfájl vagy
videofájl létrehozására használt
szoftvertől függően esetleg nem
alkalmazható.
•• Nem garantálható a kompatibilitás a
támogatott formátumok valamennyi
kódoló- és írószoftverével, valamint
minden rögzítőeszközzel és írható
adathordozóval.
•• Az Xvid-fájltól függően előfordulhat,
hogy a kép nem tiszta, vagy a hang
ugrik.
DVD-R/-RW/+R/+RW lemezeket nem
lehet lejátszani ezen a rendszeren a
lemez felvételi minősége vagy fizikai
állapota miatt, vagy a felvevő eszköz
és a létrehozó szoftver jellemzői miatt.
Ha további információkra kíváncsi,
olvassa el a felvevő eszköz kezelési
utasítását.
•• Egyes lejátszási funkciók esetleg nem
működnek bizonyos DVD+R/+RW
lemezek esetén, még ha azok
megfelelően le is vannak zárva. Az
ilyen lemezeket normál lejátszással
nézze meg.
A lemezekkel kapcsolatos
megjegyzések
•• Ezt a terméket a Compact Disc (CD)
szabványnak megfelelő lemezek
lejátszására tervezték.
•• A DualDisc lemezek és a
másolásvédelmi technológiákkal
kódolt egyes zenei lemezek nem
felelnek meg a CD szabványnak, ezért
előfordulhat, hogy ezek a lemezek
nem kompatibilisek a termékkel.
A többmenetes lemezekkel
kapcsolatos megjegyzés
Ez a rendszer akkor képes lejátszani
a lemezek egymást követő meneteit,
ha a formátumuk megegyezik az első
menetével. A lejátszás azonban nem
garantált.
A DVD VIDEO és VIDEO CD
lemezek lejátszásával
kapcsolatos megjegyzés
Előfordulhat, hogy a szoftverek
gyártói szándékosan korlátozzák a
DVD VIDEO vagy VIDEO CD lejátszási
műveleteit. Emiatt bizonyos
lejátszási funkciók esetleg nem
működnek. Mindenképpen olvassa
el a DVD VIDEO vagy VIDEO CD
kezelési utasítását.
•• A lejátszás indítására hosszabb időt
11HU
Megjegyzések az USBeszközökkel kapcsolatban
•• Nem garantáljuk, hogy a
rendszer minden USB-eszközzel
megfelelően működik.
•• Bár az USB-eszközökön számos
összetett funkció lehet elérhető,
a rendszerhez csatlakoztatott
USB-eszközök lejátszható tartalma
a zenei és videotartalmakra
korlátozódik. A részletekért
tekintse meg az USB-eszköz
használati útmutatóját.
•• Az USB-eszköz csatlakoztatásakor
a rendszer beolvassa az USBeszközön található összes fájlt. Ha
az USB-eszközön sok mappa vagy
fájl van, az USB-eszköz beolvasása
sokáig eltarthat.
•• Ne használjon USB-elosztót
a rendszer és az USB-eszköz
csatlakoztatásához.
•• Ha több USB-eszköz van
csatlakoztatva, a rendszer által
végrehajtott művelet késleltetést
szenvedhet.
•• A rendszer lejátszási sorrendje
eltérhet a csatlakoztatott USBeszköz lejátszási sorrendjétől.
•• Az USB-eszköz használata előtt
győződjön meg arról, hogy
nincsenek vírusos fájlok az USBeszközön.
Régiókód
A készüléken régiókód van
beállítva. A készülék csak az ilyen,
illetve a régiókóddal ellátott
DVD VIDEO-lemezek lejátszására
alkalmas.
12HU
A kompatibilis
eszközökkel
kapcsolatos
weboldalak
A kompatibilis USB-és BLUETOOTHeszközökkel kapcsolatos legfrissebb
információk az alábbi weboldalakon
érhetők el.
Latin-amerikai vásárlók számára:
<http://esupport.sony.com/LA>
Európai és oroszországi vásárlók:
<http://www.sony.eu/support>
Egyéb országok/régiók vásárlói
számára:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Kompatibilis iPhone és iPod
típusok
A kompatibilis iPhone/iPod típusok
az alábbiak. A rendszerrel történő
használata előtt frissítse az iPhone/
iPod szoftverét a legújabb verzióra.
A BLUETOOTH-technológia az
alábbiakkal működik:
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone 7
•• iPhone SE
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6s
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6. generációs)
•• iPod touch (5. generációs)
Az egység részei és kezelőszervei
Egység (elölnézet):
 Középsugárzó × 4
(hangsugárzójelzőfényekkel*)
 Magassugárzó × 4
Érintőpanel (14. oldal)
 Lemeztálca és környezete
(14. oldal)
 Mélysugárzó × 2
(hangsugárzójelzőfényekkel*)
Szatellitegység
Egység (hátulnézet):
Mélysugárzó-egység
Hangkiterjedés-generáló
Az egység hátoldalánál is
kiterjeszti a hangot.
Csatlakozópanel (21. oldal)
 Partifények (bal/jobb)*
(66. oldal)
 Az egység szállítását vagy
megemelését segítő
fogantyúk
* Ne nézzen bele a fénykibocsátó
részekbe, miközben be van kapcsolva
a hangszóró világítása és a Party Light
funkció.
13HU
Érintőpanel:
Az egységen található gombokat a  (be-/kikapcsoló) gomb kivételével
lezárhatja a nem kívánt használat megakadályozása érdekében (67. oldal).
Lemeztálca:

(USB) (REC/PLAY) port
USB-eszköz csatlakoztatására
szolgál. Ezt a portot
lejátszáshoz és zeneátvitelhez is
használhatja.
 LIGHT MODE gomb
(66. oldal)
 PARTY LIGHT gomb
(66. oldal)
PARTY CHAIN gomb
(63. oldal)
14HU
BLUETOOTH-jelzőfény
(45. oldal)
BLUETOOTH gomb
Érintse meg a BLUETOOTHfunkció kiválasztásához.
PAIRING gomb
Tartsa lenyomva a BLUETOOTHpárosítás aktiválásához a
BLUETOOTH-funkció használata
közben.
Kijelző
 GESTURE CONTROL érzékelő
(53., 54., 55. oldal)
 GUITAR jelzőfény
A gitár mód bekapcsolásakor
villan fel.
GUITAR gomb (65. oldal)
 MIC/GUITAR LEVEL +/– gomb
(64., 65. oldal)
 FIESTA gomb (56. oldal)
 Direct funkció gombja (DVD/
CD, USB, FM, AUDIO IN, TV)
A gomb használatához érintse
meg a PLAYBACK () gombot,
majd a kívánt funkciógombot.
VOCAL FADER gomb
(64. oldal)
SCORE gomb (65. oldal)
VOICE CHANGER +/– gomb
(65. oldal)
MIC ECHO gomb (64. oldal)
 PLAYBACK gomb (54. oldal)
 SOUND FIELD gomb
(56. oldal)
DJ gomb (54. oldal)
 MEGA BASS jelzőfény
KARAOKE gomb (55. oldal)
A MEGA BASS hangeffektus
kiválasztásakor villan fel.
MEGA BASS gomb (56. oldal)

(mappa) +/– gomb
Érintse meg egy adatlemez vagy
USB-eszköz egy mappájának
kiválasztásához.
 VOLUME +/– gomb
A gomb megérintésével
szabályozható a hangerő.
 / (hátra-/előreléptetés)
gombok
Műsorszám vagy fájl
kiválasztására szolgál.
TUNING +/– gomb (44. oldal)
  (kiadás/zárás) gombja
Érintse meg a lemeztálca
kiadásához vagy bezárásához.
SAMPLER gomb (54. oldal)
 Bekapcsolást jelző fény
A rendszer aktuális állapotát
jelzi:
Nem világít: A rendszer
készenléti módban van, és a
BLUETOOTH/hálózati készenlét
mód ki van kapcsolva.
Világítani kezd:
——Narancs: A rendszer
készenléti módban van,
és a BLUETOOTH/hálózati
készenlét mód be van
kapcsolva.
——Zöld: A rendszer be van
kapcsolva.
Villog:
——Zöld: A rendszer éppen
bekapcsol, vagy éppen belép
a készenléti módba.
——Piros: A rendszer olyan
rendellenességet
észlelt, amelyet nem tud
hibaüzenettel megjeleníteni.
15HU
——Kék: A rendszer a
ChromeCast built-in funkción
keresztül valamilyen zenei
szolgáltatáshoz csatlakozik.
Villog:
——Fehér: A hálózathoz való
csatlakozáskor.
 (be-/kikapcsolás) gomb
A rendszer bekapcsolása,
illetve készenléti üzemmódba
helyezése.
  (leállítás) gomb
Érintse meg a lejátszás
leállításához. A gombot kétszer
megérintve törölheti a lejátszás
folytatását.
Érintse meg zeneátvitel közben
az átvitel leállításához.
Érintse meg a beépített
bemutatóhang lejátszásának
leállításához.
  (lejátszás) gomb
Érintse meg a lejátszás
indításához.
Ha több mint 2 másodpercig
lenyomva tartja a  gombot,
a rendszer lejátssza a beépített
bemutatóhangot.
A bemutató leállításához érintse
meg a  gombot.
 FUNCTION gomb
Érintse meg egy funkció
kiválasztásához.
 GESTURE ON/OFF gomb
(53., 54., 55. oldal)
 NETWORK jelzőfény
A rendszer aktuális állapotát
jelzi:
Nem világít: A rendszer
készenléti módban van.
Világítani kezd:
——Fehér: Létrejött a hálózati
kapcsolat.
——Zöld: A rendszer a Spotify-on
keresztül csatlakozott a zenei
szolgáltatáshoz.
16HU
NETWORK gomb
Érintse meg a NETWORK funkció
bekapcsolásához.
WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
gomb (49. oldal)
Érintse meg és tartsa lenyomva
Wi-Fi-hálózat beállításához.

(N jel) (47. oldal)
 Távvezérlő érzékelője ( )
(24. oldal)
Lemeztálca
 MIC1 jack dugó
Mikrofon csatlakoztatására
használható.
MIC2/GUITAR jack dugó
Mikrofon vagy gitár
csatlakoztatására használható.
Távirányító:
 Számgombok (0–9)*1*2
——Az adott számmal jelölt
zeneszám, fejezet vagy fájl
kiválasztása.
——Számok vagy értékek bevitele.
SUBTITLE gomb (32. oldal)
AUDIO*2 gomb
(32., 36. oldal)
ANGLE gomb (32. oldal)
DVD SETUP gomb
(37. oldal)
MEDIA MODE gomb
(30. oldal)
Az adatlemezről vagy USBeszközről lejátszani kívánt
hordozó típusának kiválasztása.
CLEAR gomb (32. oldal)
REC TO USB gomb
(42. oldal)
A gomb megnyomásával
zenét vihet át az (USB) portra
csatlakoztatott USB-eszközre.
MIC ECHO gomb (64. oldal)
SCORE gomb (65. oldal)
  (be-/kikapcsoló) gomb
A rendszer bekapcsolása,
illetve készenléti üzemmódba
helyezése.
 PLAY MODE gomb
(34., 42. oldal)
 REPEAT/FM MODE gomb
(34., 44. oldal)
(mappa) +/–
Nyomja meg egy adatlemez
vagy USB-eszköz egy
mappájának kiválasztásához.
SEARCH gomb
(31., 32. oldal)
KEY CONTROL / gomb
(64. oldal)
17HU
 DVD TOP MENU gomb
 (lejátszás)*2 gomb
DVD/TUNER MENU gomb
(31., 32., 44. oldal)
/ (léptetés hátra/
előre) gomb (31. oldal)
RETURN gomb (31. oldal)
Műsorszám vagy fájl
kiválasztására szolgál.
OPTIONS gomb
PRESET+/– gomb (44. oldal)
A beállítómenükbe való
belépésre és onnan való
kilépésre szolgál.
/ / / gomb
Menüelemek kiválasztására
szolgál.
gomb
Nyomja meg a belépéshez,
illetve a beállítások
jóváhagyásához.

MUSIC SERVICE gomb
(52. oldal)
Nyomja meg a zenei szolgáltatás
elindításához/folytatásához.
  (hangerő) +/–*2 gomb
A hangerő módosítására szolgál.
 SHIFT*1 gomb
Tartsa lenyomva a rózsaszín
funkciógombok aktiválásához.
 / (gyors előretekerés/
gyors visszatekerés) gomb
(31. oldal)
Lejátszás közben megnyomva
egy műsorszámon vagy fájlon
belüli rész kiválasztását teszi
lehetővé.
/ (lassú visszatekerés/
lassú előretekerés) gomb
(32. oldal)
Nyomja meg a lassított lejátszás
aktiválásához.
18HU
TUNING+/– gomb (44. oldal)
Nyomja meg a DVD
címének tv-képernyőn való
megjelenítéséhez.
Lejátszás indítására szolgál.
 (szünet) gomb
A lejátszás szüneteltetésére
szolgál. A lejátszás folytatásához
nyomja meg a  gombot.
 (leállítás) gomb
——A lejátszás leállítására
szolgál. A gombot kétszer
megnyomva törölheti a
lejátszás folytatását.
——Nyomja meg zeneátvitel
közben az átvitel leállításához.
——Nyomja meg a beépített
bemutatóhang lejátszásának
leállításához.
 FUNCTION +/– gomb
Funkcióválasztó gomb.
 MEGA BASS gomb
(56. oldal)
 SOUND FIELD
gomb (56. oldal)
MUSIC gomb (57. oldal)
MUSIC ARENA
gomb (56. oldal)
 PARTY LIGHT gomb
(29., 66. oldal)
LIGHT MODE gomb
(66. oldal)
 DISPLAY gomb
(23., 29., 36., 44., 46.
oldal)
A kijelzőn megjelenő adatok
módosítására szolgál.
DISPLAY*1 gomb
(36-oldal)
A képernyőn megjelenő
információk megtekintése vagy
elrejtése.
 SLEEP gomb (66. oldal)
*1 Ez a gomb rózsaszín. A gomb
használatához tartsa lenyomva a SHIFT
() gombot, majd nyomja meg ezt a
gombot.
2
* A 2/AUDIO számgombon, valamint a
 + és  gombokon tapintópontok
találhatók. A tapintópont a rendszer
kezelése közben viszonyítási pontként
használható.
19HU
Első lépések
Az egység összeszerelése
Az egység felszerelését mindig két ember végezze. Az egység leejtése
személyi sérülést és/vagy anyagi károkat okozhat.
Szerelje fel a szatellitegységet a mélysugárzó-egységre, majd rögzítse
egymáshoz a két egységet a csomagban található csavarokkal (M5 × 30).
Kéz elhelyezése
Csomagban található
csavarok (M5 × 30)
Megjegyzés
•• Az egység összeszereléséhez mindig a csomagban található csavarokat (M5 × 30)
használja.
•• A szatellitegység felszerelésekor ügyeljen rá, hogy ne csípje be ujjait vagy a
hangsugárzó vezetékét.
•• Az egység összeszerelését követően ellenőrizze, hogy a csavarok megfelelően
rögzítik-e a szatellitegységet a mélysugárzóhoz.
•• Ha elektromos csavarhúzót használ a csavarok meghúzásához, körülbelül 1 N·m {10
kgf·cm} értékű nyomatékot állítson be.
•• Ne helyezze az egységet instabil felületre. Mindig sík felületre helyezze az egységet.
20HU
•• Ha a csavarok használat közben meglazulnának, szorítsa meg őket.
A rendszer biztonságos vezetékelése
Egység (hátulnézet):
Piros
Első lépések
Fehér
A hangsugárzó vezetékének megfelelő tárolása
Vezesse át a vezetékeket a kábelszorítón.
Csatlakozópanel:
21HU
 HDMI OUT (TV) jack dugó
Csatlakoztassa a rendszert a
televízió HDMI IN aljzatához
egy HDMI-kábel (nem tartozék)
segítségével (25-oldal).
 VIDEO OUT jack dugó
A tv-készülék vagy a kivetítő
videobemeneti jack dugójához
való csatlakozáshoz videokábelt
használjon (nem tartozék)
(25-oldal).
 LAN (100) port
A hálózati berendezésekhez való
csatlakozáshoz használjon LANkábelt (nem tartozék) (50. oldal).
 FM ANTENNA csatlakozó
Az antennák beállításakor
keressen egy megfelelő vételt
biztosító helyet és elhelyezést.
A zajbeszűrődés elkerülése
érdekében ügyeljen arra, hogy
az antenna ne legyen a hálózati
kábel (tápkábel) és az USB-kábel
közelében.
Az FM zsinórantennát
vízszintesen helyezze el
Megjegyzés
Ne csatlakoztassa a rendszert és a tvkészüléket a videolejátszón keresztül.
 Audiobemeneti- és kimeneti
jack dugók
22HU
Az alábbi csatlakozásokhoz
hangkábelt (nem tartozék)
használjon:
•• AUDIO/PARTY CHAIN OUT
L/R jack dugók
—Csatlakoztassa
—
az opcionális
berendezés audiobemeneti
jack dugóihoz.
—Csatlakoztassa
—
másik
hangrendszerhez a Party
Chain funkció használatához
(61. oldal).
•• AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV)
L/R aljzatok
—Csatlakoztassa
—
tv vagy
audio-/videoberendezés
audiokimeneti jack
dugóihoz. A hang ezen a
rendszeren keresztül
szólal meg.
—Csatlakoztassa
—
másik
hangrendszerhez a Party
Chain funkció használatához
(61. oldal).
 LED SPEAKER csatlakozó
Csatlakoztassa hangsugárzók
LED-csatlakozóját ehhez a
csatlakozóaljzathoz.
A hangsugárzók világítása a
zeneforrásnak megfelelően
reagál (66. oldal).
A hangsugárzókábel
leválasztása
Húzza ki a dugaszt a
csatlakozóból.
 SPEAKERS L/R csatlakozók
A hangsugárzó-egység
csatlakozóját csatlakoztassa
ehhez a csatlakozóaljzathoz.
Megjegyzés
•• Mindenképpen a mellékelt
hangsugárzót használja.
•• A hangsugárzókábel
A hangsugárzókábel
leválasztása
A reteszelő kart lenyomva
húzza ki a csatlakozót a
csatlakozóaljzatból. A vezeték
meghúzása előtt nyomja le a
zárolókart. Ellenkező esetben a
vezeték megszakadhat.
A rendszer kikapcsolt állapotában
futó bemutató kikapcsolásához
a DISPLAY gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a No
display lehetőséget (Takarékos
üzemmód) (29. oldal).
Elemek behelyezése
Helyezze be a két tartozék R03as (AAA méretű) elemet az
alábbi ábrán látható polaritásnak
megfelelően.
Első lépések
csatlakoztatásakor a
csatlakozót dugja közvetlenül a
csatlakozóaljzatba.
•• Ellenőrizze, hogy a jobb oldali
hangsugárzó csatlakozója
megfelelően csatlakozik-e a
SPEAKERS R csatlakozóhoz, illetve
hogy a bal oldali hangsugárzó
csatlakozója megfelelően
csatlakozik-e a SPEAKERS L
csatlakozóhoz.
A bemutató
kikapcsolása
Megjegyzés
•• Ne használjon együtt régi és új,
valamint különböző típusú elemeket.
•• Ha hosszú ideig nem használja a
 Hálózati kábel (tápkábel)
távvezérlőt, vegye ki az elemeket az
elem szivárgása és korróziója miatti
károsodás megelőzése érdekében.
Csatlakoztassa a hálózati
csatlakozóvezetéket (tartozék) az
egységhez, majd dugja be egy
fali aljzatba.
A hálózati csatlakozóvezeték
csatlakoztatásakor a rendszer
elvégzi az inicializálást. A rendszer
inicializálása során a „WELCOME”
felirat jelenik meg a kijelzőn. Amíg
az inicializálás folyamatban van, a
rendszer nem kapcsolható ki.
Az inicializálás befejeződését
követően automatikusan elindul
a bemutató mód (29. oldal).
Ha a  gombbal bekapcsolja a
rendszert, a bemutató befejeződik.
23HU
Az egység működtetése a
távvezérlővel
Irányítsa a távvezérlőt az egység
távvezérlő-érzékelőjére.
24HU
A tv-készülék csatlakoztatása
A kábelek csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy kihúzta-e a hálózati kábel
(tápkábel) csatlakozóját.
Videó megtekintése
Válassza ki a csatlakozás módját a tv-készülék jack dugóinak megfelelően.
Kiváló minőségű
vagy
 Videokábel (nem tartozék)
Első lépések
 HDMI-kábel*1
(nem tartozék)
Normál minőségű
Javasolt csatlakoztatási mód
Alternatív csatlakoztatási mód
*1 Nagy sebességű, Ethernet-kompatibilis HDMI-kábel
*2 Ha a rendszert a tv-készülék HDMI IN (ARC) jack dugójához csatlakoztatja, a
rendszeren keresztül hallgathatja a tv-készülék hangját. Az Audio Return Channel
(ARC) funkcióval HDMI-kapcsolaton keresztül, audiokapcsolat létesítése nélkül
hallgathatja a tv-készülék hangját a rendszeren (a  csatlakozást lásd alább). Az ARCfunkció beállításával kapcsolatban lásd: [AUDIO RETURN CHANNEL] (40. oldal).
A tv-készüléken elérhető ARC funkció kompatibilitásának ellenőrzéséhez tekintse meg
a tv-készülék használati útmutatóját.
25HU
A tv-készülék hangjának hallgatása a rendszeren keresztül
Ha a rendszert nem csatlakoztatja a tv-készülék HDMI IN (ARC) jack
dugójához, használja az alábbi csatlakozási módot.
 Hangkábel (nem tartozék)
A tv-készülék hangjának hallgatásához a FUNCTION +/– gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a „TV” lehetőséget.
Tipp
•• Ha a fenti  csatlakozást választja, és az AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) jack dugóhoz
egy külső berendezést (DVD-lejátszó stb.) csatlakoztat, a külső berendezés hangját
is lejátszhatja a rendszeren keresztül. A részleteket lásd az adott berendezés kezelési
utasításában.
•• Ha külső készülék csatlakoztatásakor a rendszer hangkimeneti szintje alacsony,
akkor próbálja módosítani a csatlakoztatott berendezés hangkimeneti beállításait. Ez
növelheti az audiokimeneti szintet. A részleteket lásd az adott berendezés kezelési
utasításában.
26HU
Az egység szállítása
—egyenetlen
—
felületeken:
Az egységet görgőkkel szereltük fel,
így könnyen gurítható.
Az egység szállítása előtt válassza le
a hálózati kábelt (tápkábelt).
Első lépések
Az egység szállításához a következő
módszert javasoljuk:
—sík
— felületeken:
Egyemberes szállítás
Megjegyzés
•• A görgők csak sima felületen
Kétemberes szállítás
használhatók. Egyenetlen felület esetén
két ember emelje meg az egységet.
Rendkívül fontos a kezek helyes
elhelyezése az egység mozgatása
közben, mivel ennek betartása esetén
elkerülhetők a személyi sérülések
és/vagy anyagi károk. Az egység
megemeléséhez mindig használja a
fogantyút.
•• Az egység lejtőn való mozgatásakor
legyen rendkívül óvatos.
•• Ne mozgassa az egységet úgy, hogy
valaki vagy valami van rajta.
•• Az egység mozgatása közben ne
engedjen gyermekeket a rendszer
közelébe.
27HU
Gyermekekre vonatkozó
utasítások
•• Ügyeljen rá, hogy
gyermekek ne
mászhassanak fel az
egységre.
•• Warning: Tartsa távol
a kisebb tartozékokat (például
hálózati adapter, elemek, csavarok
stb.) a gyermekektől, hogy nehogy
véletlenül lenyeljék azokat.
A színrendszer
módosítása
(az európai, latin-amerikai és
oroszországi típusok kivételével)
Állítsa be a színrendszert PAL
vagy NTSC értékre a tv-készülék
színrendszerének megfelelően.
Az alábbi művelet minden egyes
végrehajtásakor a színrendszer a
következőképpen változik:
NTSC  PAL
A gyorsbeállítás
elvégzése
A rendszer használata előtt a
gyorsbeállítások segítségével
végezheti el az alapvető beállításokat.
1 Kapcsolja be a tv-készüléket, és
2
3
válassza ki a csatlakozásnak
megfelelő bemenetet.
A rendszer bekapcsolásához
nyomja meg a  gombot.
A FUNCTION +/– gomb
többszöri megnyomásával
válassza ki a „DVD/CD”
lehetőséget.
A tv-képernyő alján ekkor
megjelenik a [Press ENTER to run
QUICK SETUP.] üzenet.
4Anélkül, hogy behelyezne egy
lemezt, nyomja meg a
gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
[LANGUAGE SETUP] menü. A
megjelenő lehetőségek köre egyes
esetekben ország- és régiófüggő.
A művelet elvégzéséhez használja
az egység érintőpaneljének
gombjait.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
1 A rendszer bekapcsolásához
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
nyomja meg a  gombot.
2 A FUNCTION gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
„DVD/CD” lehetőséget.
3 Érintse meg és tartsa lenyomva
a DJ és TUNING + gombokat
több mint 2 másodpercig.
Ekkor az „NTSC” vagy „PAL” felirat
jelenik meg a kijelzőn.
28HU
5 A
/ gombok többszöri
megnyomásával válassza ki a
nyelvet, majd nyomja meg a
gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
[VIDEO SETUP] menü.
6A
/ gombok többszöri
megnyomásával válassza ki a
tv-készülék típusának
megfelelő beállítást, majd
nyomja meg a
gombot.
Miután megjelent a tv-képernyőn a
[A QUICK SETUP folyamata
befejeződött.] üzenet, a rendszer
készen áll a lejátszásra.
Lásd: „A beállítási menü használata”
(37. oldal).
A gyorsbeállítás menü bezárása
Nyomja meg a DVD SETUP gombot.
Első lépések
A beállítás manuális módosítása
Megjegyzés
Az útmutató üzenet a rendszer első
bekapcsolását, valamint a [RESET]
művelet végrehajtását követően
jelenik meg (lásd: „A beállítási
menü beállításainak visszaállítása
alaphelyzetbe”, 79. oldal).
A kijelző üzemmód
módosítása
A rendszer kikapcsolt állapotában
nyomja meg többször a DISPLAY
gombot.
A gomb minden megnyomásakor a
következőképpen módosul a kijelző:
Bemutató
A kijelzőn megjelennek a rendszer
fő funkcióival kapcsolatos üzenetek,
és bekapcsol a világítás.
A világítás kikapcsolásához nyomja
meg a PARTY LIGHT gombot.
Nincs megjelenítés (Takarékos
üzemmód)
A kijelző az energiatakarékosság
érdekében kikapcsol.
29HU
Lemez/USB-eszköz
lejátszása
Az USB-eszköz
használata előtt
A kompatibilis USB-eszközökkel
kapcsolatban lásd: „A kompatibilis
eszközökkel kapcsolatos
weboldalak” (12. oldal).
A lemeztálca bezárásához érintse
meg ismét az egységen található 
gombot.
Bezáráskor ne erőltesse nyomással
a lemeztálcát, mert az
meghibásodásához vezethet.
USB funkció esetén:
Csatlakoztassa az USB-eszközt az
(USB) porthoz.
Alap lejátszás
1 A FUNCTION +/– gombok
többszöri megnyomásával
válassza ki a „DVD/CD” vagy az
„USB” lehetőséget.
Alternatív megoldásként érintse
meg a PLAYBACK, majd a DVD/CD
vagy az USB gombot az egységen.
2 Készítse elő a lejátszás forrását.
A DVD/CD funkció esetén:
Érintse meg az egységen található
 gombot a lemeztálca kiadásához,
és helyezzen egy lemezt a
lemeztálcára, a címkézett oldalával
felfelé.
Megjegyzés
Ha az USB-eszköz nem
csatlakoztatható az (USB)
porthoz, akkor az USB-eszköz az
USB-adatperrel (nem tartozék)
csatlakoztatható az egységhez.
3 (Csak
esetén) A
kívánt hordozótípus ([MUSIC]/
[VIDEO]) kiválasztásához
nyomja meg többször a
MEDIA MODE gombot.
4A lejátszás indításához nyomja
meg a  gombot.
8 cm-es lemez, például CD
kislemez lejátszásakor helyezze
azt a tálca belső körébe.
30HU
Egyéb műveletek
Művelet
Teendő
Lejátszás
leállítása
Nyomja meg a 
gombot.
Lejátszás
Nyomja meg a 
szüneteltetése gombot.
3 A
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
kívánt mappát.
4 Nyomja meg a gombot a
fájllista megjelenítéséhez.
Visszatérés a
Nyomja meg a 
normál
gombot.
lejátszáshoz
vagy a lejátszás
folytatása
Zeneszám, fájl,
fejezet vagy
jelenet
kiválasztása
Nyomja meg lejátszás
közben a
 vagy 
gombot,
vagy tartsa lenyomva a
SHIFT gombot, nyomja
meg a megfelelő
számgombokat, majd
a gombot.*
(Előfordulhat, hogy ezt a
műveletet a lemez vagy
az USB-eszköz tiltja.)
* Ez a művelet USB-eszközön tárolt
hangfájlok lejátszására nem használható.
A Gesture Control használata
lejátszás közben
Lásd: 54. oldal.
Lejátszás a lemezen vagy az
USB-eszközön található konkrét
videofájltól kezdve
1 A MEDIA MODE gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
[VIDEO] lehetőséget.
2 Tartsa lenyomva a SHIFT gombot,
majd a mappalista megjelenítéséhez
nyomja meg a SEARCH gombot.
5 Nyomja meg többször a
/
gombot a kívánt fájl
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
Egyéb lejátszási műveletek
A lemez vagy fájl típusától függően
előfordulhat, hogy a funkció nem
működik.
Művelet
Teendő
A DVD menüjének Nyomja meg a
megtekintése
DVD/TUNER MENU
gombot.
Mappalista vagy Tartsa lenyomva a
fájllista
SHIFT gombot, majd
megtekintése
nyomja meg a
SEARCH gombot.
A mappalista vagy
fájllista bezárásához
nyomja meg ismét
a SEARCH gombot.
Visszatérés a
Nyomja meg a
mappalistához a RETURN gombot.
fájllistából
USB-eszközön
Lejátszás közben
tárolt hangfájl
tartsa lenyomva a
konkrét pontjának  vagy a 
megkeresése
gombot.
Egy pont gyors
Nyomja meg
kikeresése gyors lejátszás közben
visszatekerés vagy a  vagy 
előretekerés
gombot.
módban
A  vagy 
(előretekerés)
gomb minden
megnyomásakor
változik a lejátszási
sebesség.
Lemez/USB-eszköz lejátszása
A folytatási
Nyomja meg kétszer a
pont
 gombot.
megszüntetése
31HU
Művelet
Teendő
Megtekintés
kockáról kockára
(hátratekerés)
Nyomja meg a ,
majd a
vagy 
gombot.
A
vagy 
gomb minden
megnyomásakor
változik a lejátszási
sebesség.
Adott cím, fejezet, jelenet,
zeneszám, index keresése
1 A keresési mód kiválasztásához
2
tartsa lenyomva a SHIFT gombot,
és nyomja meg többször a
SEARCH gombot a lejátszás során.
Tartsa lenyomva a SHIFT gombot,
majd a számgombok segítségével
adja meg a keresett címet,
fejezetet, jelenetet, zeneszámot
vagy indexszámot, és nyomja
meg a
gombot.
Ekkor elindul a lejátszás.
Megjegyzés
•• A lejátszásvezérléses VIDEO CD-k
esetében a jelenet megkereséséhez
tartsa lenyomva a SHIFT gombot, majd
nyomja meg a SEARCH gombot.
•• A lejátszásvezérlést nem alkalmazó
VIDEO CD-k esetében a zeneszám és az
index megkereséséhez tartsa lenyomva
a SHIFT gombot, majd nyomja meg a
SEARCH gombot.
Adott pont keresése időkód
használatával
1 Az idő szerinti keresési mód
kiválasztásához tartsa lenyomva
a SHIFT gombot, és nyomja meg
többször a SEARCH gombot a
lejátszás során.
2 Tartsa lenyomva a SHIFT gombot,
nyomja meg a számgombokat az
időkód megadásához, végül
nyomja meg a
gombot.
32HU
Példa: A videó kezdetétől számítva 2
órával, 10 perccel és 20 másodperccel
később található jelenet
megkereséséhez nyomja meg a
SHIFT gombot, majd a következő
számgombokat: 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Ha hibát vét, a szám törléséhez nyomja
meg a CLEAR gombot.
Keresés a DVD menü segítségével
1 Nyomja meg a DVD/TUNER
MENU gombot.
/ / / gombot,
vagy tartsa lenyomva a SHIFT
gombot, majd a számgombok
segítségével válassza ki a lejátszani
kívánt címet vagy elemet, és
nyomja meg a
gombot.
2 Nyomja meg a
A kameraszög módosítása
Lejátszás közben az ANGLE gomb
megnyomásával válthat a
kameraszögek között.
A feliratbeállítások kiválasztása
Lejátszás közben a SUBTITLE gomb
többszöri megnyomásával
kiválaszthatja a felirat nyelvét, vagy
akár ki is kapcsolhatja a feliratot.
A nyelv/hang módosítása
A kívánt hangformátum vagy -mód
kiválasztásához nyomja meg többször
az AUDIO gombot lejátszás közben.
DVD VIDEO típusú lemezek
Ha a forrás több formátumban
vagy nyelven tartalmazza a
hangot, kiválaszthatja a kívánt
hangformátumot vagy nyelvet.
A megjelenített négy számjegy
nyelvkódot jelent. Ha meg szeretné
ismerni, hogy a kód melyik nyelvre
vonatkozik, olvassa el a következő
részt: „Nyelvkódok listája” (88. oldal).
Ha ugyanaz a nyelv legalább kétszer
látható, akkor a DVD VIDEO felvétele
több hangformátumban történt.
VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/
DATA DVD (MP3-fájl)
SUPER VIDEO CD
•• [1:STEREO]: Az 1. hangsáv sztereó
hangja.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: Az 1. hangsáv bal
vagy jobb csatornájának monó
hangja.
•• [2:STEREO]: A 2. hangsáv sztereó
hangja.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: A 2. hangsáv bal
vagy jobb csatornájának monó
hangja.
gombot, a számgombok
segítségével válassza ki a
kívánt elem számát, és nyomja
meg a
gombot.
3 Folytassa a lejátszást a menü
utasításai szerint.
Megjegyzés
A lejátszásvezérlés az ismétlődő aktiválás
esetén leáll.
A lejátszásvezérlés elvetése
1 Nyomja meg a  vagy 
gombot, vagy tartsa lenyomva a
SHIFT gombot, majd a számgombok
segítségével válassza ki a lejátszani
kívánt műsorszámot, amikor áll a
lejátszás.
2 Nyomja meg a  vagy a
gombot.
A lejátszás a kiválasztott
műsorszámtól indul.
Visszalépés a lejátszásvezérléshez
Nyomja meg kétszer a  gombot,
majd nyomja meg a  gombot.
Lemez/USB-eszköz lejátszása
A hangkimenet módosítható.
•• [STEREO]: A szabványos sztereó
hang.
•• [1/L]/[2/R]: A bal vagy jobb
csatorna monó hangja.
2 Tartsa lenyomva a SHIFT
Lejátszás folytatása több lemeznél
Lejátszásvezérlés funkciókkal
rendelkező VIDEO CD
lejátszása
A VIDEO CD (2.0. verziójú VIDEO CD
és Super VCD) interaktív funkcióit a
lejátszásvezérlés menü segítségével
használhatja.
1 Lejátszásvezérlés funkciókkal
rendelkező VIDEO CD
lejátszásához nyomja meg a 
gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
lejátszásvezérlés menü.
A rendszer folytatási pontokat tud
tárolni akár 6 lemez esetében, és a
lejátszást az adott ponttól folytatja,
amikor Ön visszahelyezi az adott
lemezt. Amikor a 7. lemez lejátszásának
folytatási pontját tárolja, törlődik a
legelső lemez folytatási pontja.
A funkció aktiválásához a
[SYSTEM SETUP] [MULTI-DISC RESUME]
elemét állítsa [ON] értékre (39. oldal).
Megjegyzés
Ha a lemez elejétől szeretné indítani
a lejátszást, nyomja meg kétszer a 
gombot, majd nyomja meg a  gombot.
33HU
A lejátszás mód használata
Lejátszás sorrendben (normál
lejátszás)
Leállított lejátszás mellett nyomja
meg többször a PLAY MODE gombot.
 Lemez lejátszása esetén
•• [DISC]: a lemez lejátszása.
•• [FOLDER]*: a lemezen a megadott
mappában levő összes lejátszható
fájl lejátszása.
* AUDIO CD esetén nem választható.
 USB-eszköz lejátszása esetén
•• [ONE USB DEVICE]: az USB-eszköz
lejátszása.
•• [FOLDER]: az USB-eszközön a
megadott mappában levő összes
lejátszható fájl lejátszása.
Megjegyzés
•• Ha a normál lejátszás a [DISC] vagy
[ONE USB DEVICE] lehetőségre van
állítva, a kijelzőn a „FLDR” és „SHUF”
jelzés nem jelenik meg.
•• Ha a normál lejátszás a [FOLDER]
lehetőségre van állítva, a kijelzőn a
„FLDR” jelzés jelenik meg.
•• Az USB-s funkciók és a [MUSIC] mód
bekapcsolása esetén a kijelzőn látható
jelzések alapján válassza ki a használni
kívánt lejátszási módot.
Lejátszás véletlenszerű
sorrendben (véletlen sorrendű
lejátszás)
Leállított lejátszás mellett nyomja
meg többször a PLAY MODE gombot.
34HU
 Lemez lejátszása esetén
•• [DISC (SHUFFLE)]: a lemezen
lévő összes hangfájl véletlen
sorrendben való lejátszása.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: a lemezen
egy adott mappában levő összes
hangfájl véletlen sorrendű lejátszása.
* AUDIO CD esetén nem választható.
 USB-eszköz lejátszása esetén
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
az USB-eszközön levő összes hangfájl
véletlen sorrendű lejátszása.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]:
az USB-eszköz adott mappájában
levő összes hangfájl véletlen
sorrendű lejátszása.
Megjegyzés
•• Ha a véletlen sorrendű lejátszás
a [DISC (SHUFFLE)] vagy
[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)] lehetőségre
van állítva, a kijelzőn a „SHUF” jelzés
jelenik meg.
•• Ha a véletlen sorrendű lejátszás
beállítása [FOLDER (SHUFFLE)], a kijelzőn
megjelenik az „FLDR” és a „SHUF” felirat.
•• Az USB-s funkciók és a [MUSIC] mód
bekapcsolása esetén a kijelzőn látható
jelzések alapján válassza ki a használni
kívánt lejátszási módot.
•• A véletlenszerű lejátszás nem
alkalmazható videofájlok esetében.
•• A véletlen sorrendű lejátszás
automatikusan kikapcsol, amikor Ön:
—— kinyitja a lemeztálcát,
—— szinkronizált átvitelt végez,
—— módosítja a MEDIA MODE beállítást.
•• A véletlen sorrendű lejátszás
megszakítható olyankor, amikor Ön
kiválaszt egy lejátszani kívánt mappát
vagy műsorszámot.
Ismételt lejátszás (ismétlődő
lejátszás)
Nyomja meg többször a REPEAT
gombot.
A lemez vagy fájl típusától függően
elképzelhető, hogy egyes beállítások
nem használhatók.
•• [OFF]: nincs ismétlődő lejátszás.
•• [ALL]: megismétli a kiválasztott
lejátszási mód minden
műsorszámának vagy fájljának
lejátszását.
•• [DISC]: minden tartalom ismétlése
(csak DVD VIDEO és VIDEO CD esetén).
•• [TITLE]: az aktuális cím ismételt
lejátszása (csak DVD VIDEO esetén).
•• [CHAPTER]: az aktuális fejezet
ismételt lejátszása (csak DVD VIDEO
esetén).
•• [TRACK]: az aktuális zeneszám
ismételt lejátszása.
•• [FILE]: az aktuális videofájl ismételt
lejátszása.
Az ismétlődő lejátszás megszakítása
Megjegyzés
•• Ha az ismétlődő lejátszás az [ALL] vagy
[DISC] lehetőségre van állítva, a kijelzőn
a „ ” jelzés jelenik meg.
•• Ha az ismétlődő lejátszás a [TITLE],
[CHAPTER], [TRACK] vagy [FILE]
lehetőségre van állítva, a kijelzőn a
„
” jelzés jelenik meg.
•• Az USB-s funkciók és a [MUSIC] mód
bekapcsolása esetén a kijelzőn látható
jelzések alapján válassza ki a használni
kívánt lejátszási módot.
•• Az ismétlődő lejátszás funkció nem
használható VIDEO CD lemezzel
lejátszásvezérlés használata esetén.
•• A DVD VIDEO lemeztől függően
előfordulhat, hogy az ismétlődő
lejátszás használható.
•• Az ismétlődő lejátszás automatikusan
kikapcsol, amikor Ön:
—— kinyitja a lemeztálcát,
—— kikapcsolja a rendszert (csak DVD
VIDEO és VIDEO CD esetén),
—— funkciót vált (csak DVD VIDEO és
VIDEO CD esetén),
—— szinkronizált átvitelt végez,
—— módosítja a MEDIA MODE beállítást.
DVD SETUP gombot.
2 A
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
[SYSTEM SETUP] elemet, majd
nyomja meg a
gombot.
3 A
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
[PARENTAL CONTROL] elemet,
majd nyomja meg a
gombot.
4 Tartsa lenyomva a SHIFT gombot,
nyomja meg a számgombokat a
négyjegyű jelszó megadásához,
végül nyomja meg a
gombot.
5 A
6
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
[STANDARD] elemet, majd nyomja
meg a
gombot.
A / gombok többszöri
megnyomásával válasszon ki egy
földrajzi területet a
lejátszáskorlátozás szintjének
meghatározásához, majd nyomja
meg a
gombot.
A hely ki van választva.
A [EGYÉB FUNKCIÓK] lehetőség
kiválasztásakor a SHIFT gombot
nyomva tartva írja be a számgombok
segítségével a kívánt földrajzi hely
kódját a „Szülői felügyelet
területkódok listája” (89. oldal)
alapján.
Lemez/USB-eszköz lejátszása
A REPEAT gomb többszöri
megnyomásával válassza ki az [OFF]
lehetőséget.
1 Ha leállt a lejátszás, nyomja meg a
7 A
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
[LEVEL] elemet, majd nyomja
meg a
gombot.
A lemez lejátszásának
korlátozása (Szülői
felügyelet)
8A
Előre meghatározott feltétel alapján
korlátozhatja a DVD VIDEO lemezek
lejátszását. Átugorhatja egyes jelenetek
lejátszását, illetve helyettük másik
lejátszani kívánt jelenetet állíthat be.
A Szülői felügyelet funkció
kikapcsolása
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
kívánt szintet, majd nyomja
meg a
gombot.
Minél alacsonyabb az érték, annál
szigorúbb a korlátozás.
Állítsa a [LEVEL] beállítást [OFF]
értékre a 8. lépésben.
35HU
A Szülői felügyelet funkcióval
korlátozott lemez lejátszása
1 Tegye be a lemezt, majd nyomja
meg a  gombot.
Ekkor megjelenik a jelszó megadására
szolgáló felület a tv-képernyőn.
2 Tartsa lenyomva a SHIFT gombot,
nyomja meg a számgombokat a
négyjegyű jelszó megadásához,
végül nyomja meg a
gombot.
A rendszer megkezdi a lejátszást.
Ha elfelejtette a jelszót
Vegye ki a lemezt, és ismételje meg
„A lemez lejátszásának korlátozása
(Szülői felügyelet)” fejezet 1–3. lépését
(35. oldal). Tartsa lenyomva a
SHIFT gombot, majd a számgombok
segítségével adja meg a jelszót
(„199703”), majd nyomja meg a
gombot. Kövesse a képernyőn
megjelenő útmutatást, és adja meg új,
négyjegyű jelszavát. Ezután tegye be a
lemezt, és nyomja meg a  gombot.
Ismét meg kell adnia az új jelszót.
Lemez/USB-eszköz
információinak a
megtekintése
Információk a tv-képernyőn
Tartsa lenyomva a SHIFT gombot,
többször nyomja meg a DISPLAY
gombot a lejátszás során.
36HU
 Lejátszási információk
Lejátszási idő és hátralévő idő





Bitsebesség
Fájl típusa
Lejátszási állapot
Cím*1/zeneszám/fájlnév*2
Album*1/mappanév*2/fejezet/
indexszám
 Előadó neve*1*2
Hangfájl lejátszásakor látható.
*1 Ha egy hangfájl ID3 címkével
rendelkezik, a rendszer az ID3 címke
információi szerint jeleníti meg az
album/szám címét, illetve az előadó
nevét. A rendszer az 1.0/1.1/2.2/2.3
verziójú ID3 címkéket támogatja.
2
* Ha a fájl vagy mappa nem
megjeleníthető karaktereket tartalmaz,
akkor azok helyett „_” fog megjelenni.
Megjegyzés
•• A rendszer a játszott forrástól függően:
—— bizonyos információkat nem mindig
jelenít meg,
—— egyes karaktereket nem jelenít meg.
•• A megjelenített információk a lejátszási
módtól függően eltérnek.
•• Az USB-s funkciók bekapcsolása
esetében csak akkor tekintheti meg az
adatokat a tv-képernyőn, ha a MEDIA
MODE beállítása a következő: [VIDEO].
A hangformátum adatainak
megjelenítése a DVD VIDEO-k és
a videofájlok esetén
Nyomja meg ismételten az AUDIO
gombot a lejátszás során.
A kijelzőn megjelenő
információ
A rendszer bekapcsolt állapotában
nyomja meg egymás után
többször a DISPLAY gombot.
A következő információk
jeleníthetők meg:
—lejátszási
—
idő, hátralévő idő a
műsorszámból, cím, fejezet
—jelenet
—
száma
—fájlnév,
—
mappanév
—cím,
—
előadó és az album adatai
Megjegyzés
•• A karakterektől függően előfordulhat,
hogy a lemez neve vagy a szám címe
nem jelenik meg.
•• Előfordulhat, hogy a hangfájlok és a
videofájlok lejátszási ideje nem jelenik
meg megfelelően.
•• A VBR (változó bitsebesség) módszerrel
kódolt hangfájl eltelt lejátszási ideje
nem megfelelően jelenik meg.
A képek, hangok és más elemek
beállításait számos módon
módosíthatja.
A megjelenő lehetőségek köre
ország- és régiófüggő.
Megjegyzés
A lemezen tárolt lejátszási beállítások
felülbírálják a beállítási menü
képernyőjén megadott beállításokat.
Ezért előfordulhat, hogy a beállítási menü
egyes beállításai nem hajthatók végre.
1 Ha a DVD/CD funkció használata
közben leáll a lejátszás, nyomja
meg a DVD SETUP gombot.
Ekkor megjelenik a beállítási menü a
tv-képernyőn.
2 A
/ gombok többszöri
megnyomásával válasszon a
[LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP],
[SYSTEM SETUP] vagy
[HDMI SETUP] lehetőségek közül,
majd nyomja meg a
gombot.
3 A
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
kívánt elemet, majd nyomja meg a
gombot.
4 A kívánt beállítás kiválasztásához
Nyomja meg a DVD SETUP gombot.
nyelv beállítása
A
– [LANGUAGE SETUP]
[OSD]
A képernyőn megjelenített szöveg
nyelvének beállítására szolgál.
[MENU]
A DVD menü nyelvének beállítására
szolgál.
[AUDIO]
Átváltja a hangsáv nyelvét.
Ha az [ORIGINAL] beállítást
választja, a rendszer a lemezen
meghatározott, alapértelmezett
nyelvet használja.
[SUBTITLE]
A DVD VIDEO lemezen rögzített
felirat nyelvének módosítására
szolgál.
Ha az [AUDIO FOLLOW] lehetőséget
választja, a felirat nyelve a választott
hangsáv nyelvének megfelelően
változik.
Lemez/USB-eszköz lejátszása
A beállítási menü
használata
A menüből való kilépés
Megjegyzés
Amikor az [EGYÉB FUNKCIÓK]
lehetőséget választja a [MENU], [AUDIO],
majd a [SUBTITLE] pontban, adjon
meg egy nyelvi kódot a számgombok
segítségével. Ezeket a következő
fejezetben találja: „Nyelvkódok listája”
(88. oldal).
nyomja meg többször a /
gombot, majd nyomja meg a
gombot.
A beállítás kiválasztásra kerül, és a
beállítási folyamat befejeződik.
37HU
tv-képernyő beállítása
A
– [VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
[16:9]: Akkor válassza ezt a beállítást,
ha a készülékhez szélesképernyős tv-t
vagy szélesvásznú módú megjelenítést
támogató tv-t csatlakoztat.
[NORMAL]: A beállítás hatására a
képméret a képernyő méretéhez
igazodik az eredeti képarány
megtartásával. A beállítás
használatakor 4:3 arányú kép
megjelenítésekor fekete sávok
jelennek meg a bal és jobb oldalon.
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
[4:3 LETTER BOX]: Akkor válassza
ezt a beállítást, ha a készülékhez egy
olyan 4:3 képarányú tv-készüléket
csatlakoztat, amely nem támogatja
a szélesvásznú módot. A készülék
széles képet jelenít meg, az alján és
a tetején fekete csíkkal.
[4:3 PAN SCAN]: Akkor válassza ezt
a beállítást, ha a készülékhez egy
olyan 4:3 képarányú tv-készüléket
csatlakoztat, amely nem támogatja a
szélesvásznú módot. A beállítás teljes
magasságú képet jelenít meg a teljes
képernyőn, levágott szélekkel.
[4:3 OUTPUT]
[FULL]: Akkor válassza ezt a beállítást,
ha a készülékhez egy olyan tvkészüléket csatlakoztat, amely
támogatja a szélesvásznú módot. A
beállítás hatására a 4:3 méretarányú
kép 16:9 képaránnyal jelenik meg még
a szélesképernyős tv-ken is.
38HU
(az európai, latin-amerikai és
oroszországi típusok kivételével)
A színrendszer (PAL vagy NTSC)
beállítására szolgál.
[AUTO]: A lemezen rögzített
színrendszernek megfelelő videojelet
küld ki. Akkor válassza ezt a beállítást,
ha a tv DUAL rendszert használ.
[PAL]: PAL videojellé alakítja egy NTSC
lemez videojelét.
[NTSC]: NTSC videojellé alakítja egy PAL
lemez videojelét.
Részletek: „A színrendszer módosítása”,
(28. oldal).
[BLACK LEVEL]
(Csak Latin-amerikai modellek esetén)
Kiválasztja a sötét részek
fényerőszintjét (beállítási szint) a
VIDEO OUT jack dugón kiadott
videojelekre.
[ON]: A sötét részek kiadott
fényerőszintjét normál szintre állítja.
[OFF]: Lejjebb veszi a sötét részek
szabványos fényerőszintjét. Akkor
tegye ezt, amikor a kép túl fehér.
[PAUSE MODE]
[AUTO]: A kép, beleértve a dinamikusan
mozgó tárgyakat is, sebességingadozás
(szaggatás) nélkül kerül a kimenetre.
Általában ezt a beállítást kell választani.
[FRAME]: A kép, beleértve a nem
dinamikusan mozgó tárgyakat is,
nagy felbontásban jelenik meg.
Hangbeállítások
megadása –
[AUDIO SETUP]
[TRACK SELECTION]
[A/V SYNC]
(Csak videofájlok)
[OFF]: Nincs módosítás.
[ON]: A kép és a hang közötti
késleltetés beállítására szolgál
arra az esetre, ha a hang nincs
szinkronban a tv-képernyőn
megjelenő képpel.
Megjegyzés
•• A lejátszott tartalomtól függően
előfordulhat, hogy ez a funkció nem
működik.
•• HDMI-kapcsolat esetén ez a
funkció csak akkor használható, ha
a [HDMI SETUP] – [AUDIO(HDMI)]
beállítást [PCM] értékre állítja.
[DOWNMIX]
Kiválasztja az audiokimeneti jelet a
többcsatornás hang lejátszásához.
[NORMAL]: A többcsatornás hangot
kétcsatornás sztereó jelként küldi ki.
[DOLBY SURROUND]: A
többcsatornás hangot kétcsatornás
surround jelként küldi ki.
rendszer beállítása
A
– [SYSTEM SETUP]
[SCREEN SAVER]
A képernyővédő használatával
elkerülheti a megjelenítő
eszköz sérülését (szellemkép). A
képernyővédő kikapcsolásához
nyomja meg a  +/– gombot.
[ON]: Ha körülbelül 15 percen
keresztül nem használja a rendszert,
megjelenik a képernyővédő képe.
[OFF]: A funkció kikapcsolása. A
képernyővédő képe nem jelenik meg.
[BACKGROUND]
Kiválasztja a tv-képernyő
háttérszínét vagy háttérképét.
[JACKET PICTURE]: A háttérben a
lemezre felvett tasakkép (állókép)
jelenik meg.
[GRAPHICS]: A rendszerben tárolt
kép jelenik meg a háttérben.
[BLUE]: A háttér kék színű.
[BLACK]: A háttér fekete színű.
Lemez/USB-eszköz lejátszása
Ha több hangformátum (PCM, MPEG
audio vagy Dolby Digital) is rögzítve
van a lejátszott DVD VIDEO lemezen,
a legtöbb csatornával rendelkező
hangsávot részesíti előnyben.
[OFF]: Nincs prioritás.
[AUTO]: Prioritás beállítva.
Megjegyzés
Ez a funkció csak HDMI OUT (TV) jack
dugó használata esetén működik.
A funkció használatához állítsa a
[HDMI SETUP] – [AUDIO(HDMI)] beállítást
[PCM] értékre.
[PARENTAL CONTROL]
Beállítja a lejátszás korlátozásait.
Részletek: „A lemez lejátszásának
korlátozása (Szülői felügyelet)”
(35. oldal).
[MULTI-DISC RESUME]
[ON]: A memóriában tárolja
a lejátszás folytatási pontját
legfeljebb 6 lemezhez.
39HU
[OFF]: A lejátszás csak a
rendszerben lévő aktuális lemez
esetén folytatódik a folytatási
pontnál.
[RESET]
Visszaállítja a beállítási menü
beállításait a gyári alapértelmezett
értékekre. Részletek: „A beállítási
menü beállításainak visszaállítása
alaphelyzetbe”, (79. oldal).
HDMI-beállítások
megadása – [HDMI SETUP]
[HDMI RESOLUTION]
Kiválasztja a tv kimeneti felbontását,
amikor a tv-készüléket HDMIkábellel csatlakoztatja.
[AUTO(1920×1080p)]: A kimenő
videojeleket a tv-készülék
felbontásának megfelelően küldi ki.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]*1/[720×480/576p]*2:
A kiválasztott felbontásnak megfelelő
videojeleket küld ki.
*1 Csak Latin-amerikai modellek esetén
*2 Egyéb modellek esetén.
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: YCBCR videojeleket küld ki.
[RGB]: RGB-videojelek leadása.
[AUDIO(HDMI)]
[AUTO]: Az eredeti audiojeleket
küldi ki a HDMI OUT (TV) jack dugón.
[PCM]: Kétcsatornás, lineáris PCMjeleket küld ki a HDMI OUT (TV) jack
dugón.
40HU
[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: A Control for HDMI funkció
bekapcsolása. A HDMI-kábellel
összekötött rendszert és tvkészüléket egymásról vezérelheti.
[OFF]: Kikapcsolás.
[AUDIO RETURN CHANNEL]
Akkor állítsa be ezt a funkciót, ha
a rendszer a tévé olyan HDMI IN
jack dugójához van csatlakoztatva,
amely kompatibilis az Audio
Return Channel funkcióval. Ez a
funkció csak akkor érhető el, ha a
[CONTROL FOR HDMI] beállítás [ON]
értékre van állítva.
[ON]: A tv hangját a rendszer
hangsugárzóin keresztül
hallgathatja.
[OFF]: Kikapcsolás.
[STANDBY LINKED TO TV]
Ez a funkció csak akkor érhető el,
ha a [CONTROL FOR HDMI] beállítás
[ON] értékre van állítva.
[AUTO]: A tv kikapcsolásakor a
rendszer a következő esetekben
kapcsol ki automatikusan:
—a
— DVD/CD funkció használata
mellett berakott egy VIDEO CD
vagy egy DVD VIDEO lemezt
—a
— [VIDEO] mód kiválasztása mellett
berakott egy DATA CD vagy egy
DATA DVD lemezt
—bekapcsolta
—
az USB-s funkciókat
és a [VIDEO] módot
—bekapcsolta
—
a tv-s funkciókat
[ON]: A rendszer a tévé
kikapcsolásakor a funkciótól
függetlenül automatikusan
kikapcsol.
[OFF]: A rendszer nem kapcsol ki a
tv kikapcsolásakor.
USB-átvitel
Az USB-eszköz
használata előtt
A kompatibilis USB-eszközökkel
kapcsolatban lásd: „A kompatibilis
eszközökkel kapcsolatos weboldalak”
(12. oldal).
(Az Apple-eszközök ezzel a rendszerrel
csak BLUETOOTH-kapcsolaton
keresztül használhatók.)
A funkció használatával egy
lemezen (csak AUDIO CD vagy
MP3 lemez) lévő zeneszámokat
vihet át egy, az (USB) porthoz
csatlakoztatott USB-eszközre.
A rendszer által átvitt fájlok
hangformátuma MP3.
Megjegyzés
•• Átvitel vagy törlés közben ne távolítsa
el az USB-eszközt. Ellenkező esetben
az USB-eszközön lévő adatok
megsérülhetnek, vagy maga az USBeszköz is károsodhat.
•• Az MP3 formátumú fájlok átvitele
az eredeti fájlokéval megegyező
bitsebességgel történik.
•• AUDIO CD lemezről végzett átvitel
esetén az átvitel előtt lehetősége van
kiválasztani a bitsebességet.
•• A lemeztálca nyitott állapota esetén
az USB-átviteli és -törlési műveletek
letiltásra kerülnek.
/ többszöri megnyomásával
válassza ki a „BIT RATE”
lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
3 A kívánt bitsebesség
kiválasztásához nyomja meg
többször a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
•• „128 KBPS”: a kódolt MP3-fájlok
mérete kisebb lesz, a hangminőség
pedig csökken.
•• „256 KBPS”: a kódolt MP3-fájlok
mérete nagyobb lesz, de ez jobb
hangminőséget is eredményez.
A beállítási menüből való kilépéshez
nyomja meg az OPTIONS gombot.
Zene átvitele egy lemezről
Lehetősége van zenéket továbbítani
egy, az (USB) porthoz csatlakoztatott
USB-eszközre. Az átvitelhez kövesse az
alábbi utasításokat:
•• Szinkronizált átvitel: A lemezen
található összes MP3-fájl átvitele az
USB-eszközre.
•• REC1 átvitel: Egyetlen zeneszám vagy
MP3-fájl átvitele lejátszás közben.
USB-átvitel
Zene átvitele
2 A
1 Csatlakoztasson egy átvitelre
alkalmas USB-eszközt az
(USB) porthoz.
Szerzői jogvédelem alatt álló
tartalommal kapcsolatos megjegyzés
Az átvitt zene kizárólag személyes
célra használható. A zene más célra
való felhasználásához a jogtulajdonos
engedélye szükséges.
A bitsebesség kiválasztása
Ha jobb minőségben szeretne zenét
átvinni, akkor választhat nagyobb
bitsebességet.
1 Nyomja meg az OPTIONS gombot.
Megjegyzés
Ha az USB-eszköz nem csatlakoztatható
az (USB) porthoz, akkor az USB-eszköz
az USB-adatperrel (nem tartozék)
csatlakoztatható az egységhez.
41HU
2 A FUNCTION +/– gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
„DVD/CD” lehetőséget, majd
helyezze be a kívánt lemezt.
3 Készítse elő a hangforrást.
Szinkronizált átvitel:
Ha a lejátszás automatikusan elindul, a
teljes leállítás érdekében nyomja meg
kétszer a  gombot.
Miután leállította a lejátszást, a kívánt
lejátszási mód kiválasztásához nyomja
meg többször a PLAY MODE gombot.
Megjegyzés
Ha véletlen sorrendű lejátszás vagy
ismétlődő lejátszás módban kezdi meg az
átvitelt, akkor a kiválasztott lejátszási mód
automatikusan normál lejátszásra vált.
REC1 átvitel:
Válassza ki az átvinni kívánt
zeneszámot vagy MP3-fájlt, majd
indítsa el a lejátszást.
4 Nyomja meg a REC TO USB
gombot.
A „PUSH ENTER” üzenet jelenik meg a
kijelzőn.
5 Nyomja meg a
gombot.
Megkezdődik az átvitel, majd a „DO
NOT REMOVE” üzenet jelenik meg a
kijelzőn. Az átvitel befejezéséig ne
húzza ki az USB-eszközt.
Az átvitel befejezését követően a
rendszer a következő lépéseket
végzi el:
Szinkronizált átvitel:
Ha befejeződött az átvitel, a lemez
automatikusan leáll.
REC1 átvitel:
Az átvitel automatikusan befejeződik,
de a lemez lejátszása automatikusan
folytatódik a következő számmal vagy
fájllal.
Átvitel leállítása
Nyomja meg a  gombot.
42HU
Megjegyzések az átvitellel
kapcsolatban
•• UDF (Universal Disk Format) formátumú
lemezen lévő MP3-fájlokat nem vihet át
az USB-eszközre.
•• Az átvitel során nem hallható hang.
•• A CD-TEXT információkat a rendszer nem
viszi át a létrehozott MP3-fájlokba.
•• Az átvitel automatikusan leáll, ha:
—— az USB-eszközön elfogy a hely átvitel
közben, vagy
—— az USB-eszközön található hangfájlok
vagy mappák száma eléri azt a korlátot,
amelyet a rendszer kezelni képes.
•• Ha az átvitt mappával vagy fájllal
megegyező nevű fájl vagy mappa
található az USB-eszközön, a rendszer egy
sorszámot fűz a névhez, és nem írja felül
az eredeti mappát vagy fájlt.
•• Az átvitel közben a következő műveletek
nem végezhetők el:
—— a lemez kiadása
—— másik műsorszám vagy fájl kiválasztása
—— lejátszás szüneteltetése vagy
műsorszámon vagy fájlon belüli rész
keresése.
—— funkcióváltás
•• Amikor egy WALKMAN® eszközre továbbít
zenét a „Media Manager for WALKMAN”
használatával, biztosítsa, hogy az átvitel
MP3 formátumban történjen.
•• Amikor egy WALKMAN® eszközt
csatlakoztat a rendszerhez, csak
azután csatlakoztassa az eszközt,
hogy a „Creating Library” vagy a
„Creating Database” felirat eltűnt a
WALKMAN® eszközről.
Mappák és fájlok
létrehozásával kapcsolatos
szabályok
A generálható MP3-fájlok
maximális száma
•• 298 mappa
•• 650 fájl mappánként
•• 650 fájl a REC1-CD vagy a
REC1-MP3 mappában.
Ezek a számok a fájl- és
mappakonfigurációtól függően
változhatnak.
USB-eszközre való átvitel esetén a
rendszer egy „MUSIC” nevű mappát hoz
létre közvetlenül a „ROOT” mappa alatt.
A mappákat és fájlokat ezen a „MUSIC”
mappán belül az átvitel módjának és
forrásának megfelelően hozza létre a
rendszer a következők szerint:
Szinkronizált átvitel
 Amikor CD-DA zeneszámokat
visz át egy AUDIO CD-ről
Mappanév: „CDDA0001”*
Fájlnév: „TRACK001”*
REC1-átvitel
 Amikor CD-DA zeneszámot visz
át egy AUDIO CD lemezről
Mappanév: „REC1-CD”
Fájlnév: „TRACK001”*
 Amikor MP3-fájlt visz át egy
lemezről
Mappanév: „REC1-MP3”
Fájlnév: A forrással azonos
* A mappák és a fájlok számát ezután
sorrendben rendeli hozzá a készülék.
Hangfájlok vagy mappák
törlése az USB-eszközről
1 A FUNCTION +/– gomb
többszöri megnyomásával
válassza ki az „USB”
lehetőséget.
Alternatív megoldásként érintse
meg a PLAYBACK, majd az USB
gombot az egységen.
2 A MEDIA MODE gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
[MUSIC] lehetőséget.
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza ki az
„ERASE” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
A mappalista megjelenik a
tv-képernyőn.
5 A
/ gomb többszöri
megnyomásával válasszon ki
egy mappát, majd nyomja meg
a
gombot.
A fájllista megjelenik a tvképernyőn.
6A
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
törölni kívánt hangfájlt, majd
nyomja meg a
gombot.
A mappában lévő összes hangfájl
törléséhez válassza az [ALL TRACKS]
lehetőséget a listán.
Ekkor a „FOLDER ERASE” vagy
„TRACK ERASE”, illetve a „PUSH
ENTER” feliratok jelennek meg a
képernyőn.
A törlési műveletek
visszavonásához nyomja meg a 
gombot.
7 Nyomja meg a
USB-átvitel
 Amikor MP3-fájlokat visz át egy
lemezről
Mappanév: A forrással azonos
Fájlnév: A forrással azonos
4A
gombot.
Ekkor a „COMPLETE” felirat jelenik
meg a kijelzőn.
A beállítási menüből való
kilépéshez nyomja meg az 
gombot.
Megjegyzés
•• Csak az MP3/WMA/AAC/WAV
formátumú fájlok törölhetők.
•• Az MP3/WMA/AAC/WAV formátumtól
eltérő formátumú hangfájlokat
tartalmazó mappákat vagy almappákat
nem lehet törölni.
•• A lemeztálca nyitott állapotában nincs
lehetőség törlésre.
3 Leállított lejátszás mellett nyomja
meg az OPTIONS gombot.
43HU
Tuner
Rádióhallgatás
1 A FUNCTION +/– gomb
többszöri megnyomásával
válassza ki a „TUNER FM”
lehetőséget.
Alternatív megoldásként érintse
meg a PLAYBACK, majd az FM
gombot az egységen.
2 Keressen meg egy állomást.
Állomások automatikus keresése:
Tartsa lenyomva a TUNING+/–
gombot, amíg a kijelzőn változni
nem kezd a frekvencia értéke.
Az automatikus programkeresés
automatikusan leáll, amikor a
rendszer behangolta a
rádióállomást. A kijelzőpanelen
világítani kezd a „ST” jelzés (csak FM
sztereó műsorok esetén).
Ha a programkeresés nem áll le, a
leállításhoz nyomja meg a 
gombot. Majd végezze el a
programkeresést manuálisan (alább
ismertetve).
Manuális programkeresés:
A kívánt állomás megkereséséhez
nyomja meg többször a TUNING+/–
gombot.
Megjegyzés
Ha olyan FM-állomásra hangol, amely
RDS-információkat is sugároz, akkor a
műsorsugárzás információkat, például
a szolgáltatás vagy az állomás nevét is
biztosítja. Az RDS-információ a DISPLAY
gomb többszöri megnyomásával
ellenőrizhető.
Tipp
Gyenge FM sztereó állomás zajának
csökkentéséhez nyomja meg többször az
FM MODE gombot, amíg a kijelzőn meg
nem jelenik az „ST” felirat. Ekkor nem lesz
sztereó hatás, a vétel azonban javul.
44HU
Rádióállomások
beprogramozása
Legfeljebb 20 FM-állomás
tárolható a memóriában kedvenc
állomásként.
1 Hangolja be a kívánt állomást.
2 Nyomja meg a DVD/TUNER
MENU gombot.
3 A kívánt programhely
kiválasztásához nyomja meg
többször a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
A kijelzőn megjelenik a „COMPLETE”
felirat, és a készülék tárolja az
állomást.
Ha a kiválasztott programhelyhez
már tartozott egy állomás, akkor az
új állomás felülírja.
Tárolt állomás hallgatása
A kívánt programhely számának
kiválasztásához nyomja meg
többször a PRESET+/– gombot.
BLUETOOTH
A BLUETOOTH vezeték
nélküli technológia
bemutatása
A BLUETOOTH vezeték nélküli
technológia olyan kis hatótávú,
vezeték nélküli technológia, amely
vezeték nélküli kommunikációt tesz
lehetővé digitális eszközök között.
Támogatott BLUETOOTH-verziók,
-profilok és -kodekek
Kompatibilis BLUETOOTHeszközök
Részletek: „A kompatibilis
eszközökkel kapcsolatos
weboldalak”, (12. oldal).
A BLUETOOTH-kijelző
bemutatása
Az egységen található BLUETOOTHkijelző felkapcsolással vagy
villogással jelzi a BLUETOOTH
állapotát.
A rendszer állapota Kijelző állapota
BLUETOOTH
készenlétben
BLUETOOTH
párosítása
folyamatban
BLUETOOTHkapcsolat
létrehozva
Lassan villog
Gyorsan villog
Világítani kezd
A párosítás az a művelet, amelynek
során a BLUETOOTH-eszközök
előre regisztrálják egymást. Ha már
megtörtént a párosítás, azt többször
nem kell végrehajtani. Ha az eszköz egy
NFC-kompatibilis okostelefon, akkor a
kézi párosítási eljárásra nincs szükség.
(Lásd: „Egyérintéses BLUETOOTHkapcsolat (NFC)”, (47 oldal).)
1 Helyezze a BLUETOOTH-eszközt
az egység 1 méteres körzetén
belülre.
2 Érintse meg az egységen
található BLUETOOTH gombot a
BLUETOOTH-funkció
kiválasztásához.
A „BT AUDIO” felirat jelenik meg a
kijelzőn.
Tipp
Tuner / BLUETOOTH
Részletek: „BLUETOOTH”, (86. oldal).
A rendszer és egy
BLUETOOTH-eszköz
párosítása
•• Ha a rendszer még nem tárol párosítási
információkat (például mert először
használja a BLUETOOTH-funkciót a
megvásárolt eszközzel), a „PAIRING”
felirat villogni fog a kijelzőn, a rendszer
pedig párosítási módba lép. Folytassa
a 4. lépéssel.
•• Ha a rendszer BLUETOOTH-eszközhöz
csatlakozik, nyomja meg a BLUETOOTH
gombot az egységen a BLUETOOTHeszköz leválasztásához.
3 Legalább 2 másodpercig tartsa
lenyomva az egységen
található PAIRING gombot.
A „PAIRING” felirat villogni kezd a
kijelzőn.
4Hajtsa végre a párosítási eljárást
a BLUETOOTH-eszközön.
A részleteket lásd a BLUETOOTHeszköz kezelési utasításában.
45HU
5 A BLUETOOTH-eszköz kijelzőjén
válassza az „MHC-V90DW”
lehetőséget.
Ezt a lépést 5 percen belül hajtsa
végre, különben a párosítás
megszakad. Ebben az esetben
ismételje meg a folyamatot a 3.
lépéstől.
Megjegyzés
Ha a BLUETOOTH-eszköz jelszó
megadására kéri, írja be a következőt:
„0000”. A „jelszó” elnevezése lehet
még „Passkey”, „Passcode”, „PIN code”,
„PIN number” és „Password” is.
6Létesítsen kapcsolatot a
BLUETOOTH-eszközzel.
Ha a párosítás befejeződött és
létrejött a BLUETOOTH-kapcsolat,
akkor a kijelzőpanelen megjelenik a
BLUETOOTH-eszköz neve.
A BLUETOOTH-eszköztől függően a
párosítás végeztével a csatlakozás
automatikusan megkezdődik.
A BLUETOOTH-eszköz adatait a
DISPLAY gomb többszöri
megnyomásával tekintheti meg.
Megjegyzés
•• Legfeljebb 9 BLUETOOTH-eszköz
párosítható. A 10. BLUETOOTH-eszköz
párosításakor a legrégebben párosított
eszköz törlésre kerül.
•• Másik BLUETOOTH-eszköz
párosításához ismételje meg az 1–6.
lépést.
A párosítás megszakítása
Legalább 2 másodpercig tartsa
lenyomva a PAIRING gombot,
amíg a „BT AUDIO” felirat meg nem
jelenik a kijelzőn.
46HU
Zenehallgatás
BLUETOOTH-eszközökön
A BLUETOOTH-eszköz a rendszer
és a BLUETOOTH-eszköz AVRCP
használatával történő csatlakoztatása
révén működtethető.
Zene lejátszása előtt ellenőrizze az
alábbiakat:
——A BLUETOOTH-eszköz BLUETOOTH
funkciója bekapcsol.
——A párosítás megtörtént (45. oldal).
A rendszer és a BLUETOOTH-eszköz
csatlakoztatását követően a lejátszást
a , , , / és /
gombokkal vezérelheti.
1 Érintse meg az egységen
található BLUETOOTH gombot a
BLUETOOTH-funkció
kiválasztásához.
A „BT AUDIO” felirat jelenik meg a
kijelzőn.
2 Alakítsa ki a BLUETOOTH-
kapcsolatot a BLUETOOTHeszközzel.
Ha a legutóbb csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszközhöz kíván
csatlakozni, akkor érintse meg az
egységen található BLUETOOTH
gombot.
A BLUETOOTH-eszközről végezze el a
BLUETOOTH-csatlakoztatást, ha az
eszköz nincs csatlakoztatva.
Ha a párosítás befejeződött, a kijelzőn
megjelenik a BLUETOOTH-eszköz
neve.
3 A lejátszás indításához érintse
meg a  gombot.
A BLUETOOTH-eszköztől függően
——előfordulhat, hogy kétszer kell
megérintenie a gombot.
——előfordulhat, hogy el kell indítani
egy hangforrás lejátszását a
BLUETOOTH-eszközön.
4 Állítsa be a hangerőt.
Először a BLUETOOTH-eszközön
állítsa be a hangerőt. Ha még mindig
túl halk a hang, akkor a rendszeren
állítsa be a hangerőt.
Megjegyzés
Kompatibilis okostelefonok
Beépített NFC funkcióval
rendelkező okostelefonok
(operációs rendszer: Android
2.3.3 vagy újabb, az Android 3.x
rendszerek kivételével)
•• Ha a rendszer aktuálisan nem csatlakozik
BLUETOOTH-eszközhöz, automatikusan
a legutóbb csatlakoztatott BLUETOOTHeszközhöz fog csatlakozni az egység
BLUETOOTH vagy  gombjának
megérintésekor.
•• Ha a rendszerhez egy másik BLUETOOTHeszközt próbál csatlakoztatni, akkor a
jelenleg csatlakoztatott BLUETOOTHeszköz lecsatlakozik.
A Gesture Control használata
lejátszás közben
Lásd: 54. oldal.
Érintse meg az egység BLUETOOTH
gombját. A „BT AUDIO” felirat jelenik
meg a kijelzőn.
A BLUETOOTH-eszköztől függően a
BLUETOOTH-csatlakozás a lejátszás
leállítása után automatikusan
megszűnhet.
Egyérintéses
BLUETOOTHkapcsolat (NFC)
Az NFC (Near Field Communication)
olyan technológia, amely különféle
eszközök, például okostelefonok és
IC-címkék között kis hatótávú, vezeték
nélküli kommunikációt tesz lehetővé.
Amikor hozzáérint egy NFCkompatibilis okostelefont, a rendszer
automatikusan végrehajtja az
alábbiakat:
——bekapcsolja a BLUETOOTH-funkciót.
——elvégzi a párosítást és a
BLUETOOTH-csatlakoztatást.
NFC-kompatibilis okostelefont tud
felismerni, és csak egy ilyen eszközhöz
tud csatlakozni. Ha a rendszerhez egy
másik NFC-kompatibilis okostelefont
próbál csatlakoztatni, azzal leválasztja
a már csatlakoztatott NFC-kompatibilis
okostelefont.
•• Az NFC-kompatibilis okostelefontól
függően előfordulhat, hogy előbb végre
kell hajtania a következő műveletet az NFCkompatibilis okostelefonon.
—— Az NFC funkció bekapcsolása.
A részleteket lásd az adott NFCkompatibilis okostelefon kezelési
útmutatójában.
—— Ha NFC-kompatibilis okostelefonján
az Android 4.1.x-nél régebbi verziója
található, töltse le, majd indítsa el
az „NFC Easy Connect” alkalmazást.
Az „NFC Easy Connect” az androidos
okostelefonokhoz készült ingyenes
alkalmazás, amely a Google Play
Áruházból tölthető le. (Előfordulhat,
hogy az alkalmazás egyes
országokban/régiókban nem érhető el.)
BLUETOOTH
A BLUETOOTH-kapcsolat
megszüntetése
Megjegyzés
•• A rendszer egyszerre csak egy
1 Addig tartsa az okostelefont az
egység N jele közelében, amíg az
okostelefon rezegni nem kezd.
A képernyőn megjelenő útmutatást
követve végezze el a csatlakoztatást
az okostelefonon.
Ha a BLUETOOTH-kapcsolat
létrejött, a kijelzőn megjelenik a
BLUETOOTH-eszköz neve.
47HU
2 Indítsa el a hangforrás
lejátszását az okostelefonon.
A részleteket lásd a BLUETOOTHeszköz kezelési utasításában.
Tipp
Ha sikertelen a párosítás és a
BLUETOOTH-kapcsolat létrehozása, tegye
a következőket.
—— Vegye le az okostelefon tokját, ha a
kereskedelmi forgalomban kapható
okostelefontokot használ.
—— Az okostelefont érintse ismét az
egység N jeléhez.
—— Indítsa el újra az „NFC Easy Connect”
alkalmazást.
A BLUETOOTH-kapcsolat
megszüntetése
Az okostelefont érintse ismét az
egység N jeléhez.
A BLUETOOTH
hangkodekek
beállítása
Engedélyezheti az AAC-, LDACvagy SBC-kodek használatát a
BLUETOOTH-eszközön. Az AAC/
LDAC lehetőség csak akkor
választható ki, ha a BLUETOOTHeszköz támogatja az AAC/LDAC
kodeket.
1 Nyomja meg az OPTIONS
gombot.
2 A
/ többszöri
megnyomásával válassza ki a
„BT CODEC” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
3 A beállítás kiválasztásához
nyomja meg többször a /
gombot, majd a
gombot.
48HU
•• „AUTO”: Vétel engedélyezése AAC
vagy LDAC kodekformátumban a
BLUETOOTH-eszköz jellemzőitől
függően.
•• „SBC”: Fogadás SBC
kodekformátumban.
A beállítási menüből való
kilépéshez nyomja meg az OPTIONS
gombot.
Megjegyzés
•• Az AAC vagy az LDAC kodek fogadása
esetén kiváló minőségű hangot
élvezhet. Ha az eszközről nem hallható
az AAC vagy LDAC hang, vagy akadozik
a hang, válassza az „SBC” lehetőséget.
•• Ha ezt a beállítást akkor módosítja,
amikor a rendszer egy BLUETOOTHeszközhöz van csatlakoztatva, akkor
a BLUETOOTH-eszköz lecsatlakozik. A
BLUETOOTH-eszköz csatlakoztatásához
végezze el ismét a BLUETOOTHkapcsolat létrehozását.
Tipp
Az LDAC egy olyan, a Sony által
kifejlesztett technológia, amely
lehetővé teszi a nagyfelbontású
(Hi-Res) audiotartalmak átvitelét akár
BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül is.
Más BLUETOOTH-kompatibilis kódolási
technológiáktól, mint például az SBC-től
eltérően az LDAC nem konvertálja le a
nagyfelbontású hangtartalmat*1, emellett
a hatékony kódolás és az optimalizált
csomagkezelés révén lehetővé teszi ezen
egyéb technológiáknál kb. háromszor
több adat*2 átvitelét BLUETOOTH vezeték
nélküli hálózaton keresztül, egyedülálló
hangminőséget biztosítva.
*1 A DSD formátumú tartalmakat kivéve.
*2 Az SBC-vel (Subband Coding)
összehasonlítva, amikor a bitsebesség
990 kbit/s (96/48 kHz) vagy 909 kbit/s
(88,2/44,1 kHz).
Hálózat
A hálózati csatlakozási
módszer kiválasztása
Ha ezt a rendszert hálózathoz
csatlakoztatja, akkor sokféle módon
használhatja. A beállítási módszerek
a hálózati környezettől függően
eltérők. Válassza ki a megfelelő
csatlakozási módszert a saját
hálózati környezetéhez az alábbiak
közül.
Megjegyzés
•• A vezetékes és a Wi-Fi-hálózaton nem
Nyomja meg hosszan az egység
WPS gombját, majd nyomja meg a
vezeték nélküli router Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS) gombját. A részletekért
tekintse át a Wi-Fi üzembe helyezési
útmutatót (különálló dokumentum).
Módszer számítógép használata
esetén
(Lásd: „Csatlakoztatás a
számítógéphez” (49. oldal).)
Módszer vezetékes hálózat
használata esetén
Részletekért lásd a súgót.
http://rd1.sony.net/help/has/
mhc-v90dw/h_zz/
Hálózat
lehet egyidejűleg csatlakozni. Ha a
Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik, ügyeljen
rá, hogy a LAN-kábelt kihúzza az
egységből.
•• A funkciótól függően szükség lehet a
rendszer beállításainak frissítésére.
A vezeték nélküli router WPS
(AOSS) gombbal való
használatának módja
Tipp
A rögzített IP-cím beállításához használja
a „Csatlakoztatás a számítógéphez”
eljárás 6. lépésénél szereplő képernyőt
(49. oldal).
Módszer okostelefon/iPhone
esetén
Telepítse okostelefonjára/iPhonejára a „SongPal" alkalmazást.
A kapcsolat létrehozása előtt
kapcsolja be az okostelefon/
iPhone BLUETOOTH funkcióját,
majd a „SongPal" alkalmazással
és a BLUETOOTH funkcióval
csatlakoztassa okostelefonját vagy
iPhone-ját a rendszerhez.
A részletekért tekintse át a Wi-Fi
üzembe helyezési útmutatót
(különálló dokumentum).
Csatlakoztatás a
számítógéphez
Ha vezeték nélküli routerén nincs
WPS (AOSS) gomb, a Wi-Fi-beállítások
konfigurálásához csatlakoztassa az
egységet számítógépéhez egy LANkábellel (nem tartozék).
Tipp
A Wi-Fi-hálózat beállításához szükség
lehet az SSID azonosítóra (a Wi-Fi-hálózat
nevére), valamint a biztonsági kulcsra (a
WEP- vagy WPA-kulcsra). A biztonsági kulcs
(vagy hálózati kulcs) titkosítás használatával
korlátozza azon eszközök körét, amelyekkel
kommunikáció lehetséges. Vezeték
nélküli routeren/hozzáférési ponton
keresztül kommunikáló eszközöknek nyújt
biztonságot.
49HU
1 Írja fel az SSID azonosítót és a
router jelszavát.
A részleteket lásd a router kezelési
útmutatójában.
SSID (a Wi-Fi-hálózat neve):
Jelszó (biztonsági kulcs):
4Lépjen a [Sony Network Device
Settings] (Sony hálózati eszköz
beállításai) képernyőre.
Indítsa el a böngészőt, és a
böngésző címmezőjébe írja be az
alábbi URL-címet.
http://169.254.1.1
2 Csatlakoztassa az egységet
közvetlenül a számítógéphez
egy LAN-kábel segítségével
(nem tartozék).
A fenti URL-cím csak akkor
érvényes, ha a számítógép és az
egység LAN-kábellel kapcsolódnak
egymáshoz.
5 Válassza ki a menü
[Network Settings] elemét.
3 A rendszer bekapcsolásához
nyomja meg a  gombot.
Várja meg, hogy a kijelzőn
megjelenjen a ikon. Ez körülbelül
2 percet (esetenként 4 vagy 5
percet) vesz igénybe.
Network Settings
6Válassza ki a vezeték nélküli
router SSID azonosítóját, és írja
be a jelszót.
SSID
Lásd az első lépésben leírt jelszót.
50HU
7 Válassza az [Apply] lehetőséget.
8Amikor a program kéri, húzza ki
a LAN-kábelt az egységből.
Ha kihúzza a LAN-kábelt az
egységből, a kijelzőről eltűnik a
ikon. Ha létrejött a Wi-Fi-kapcsolat,
a kijelzőn megjelenik a ikon.
A jelzés megjelenéséig akár 2 perc
is eltelhet.
A Wi-Fi üzembe helyezési útmutató
(különálló dokumentum) bemutatja,
hogyan hallgathat zenét ezen a
rendszeren.
Megjegyzés
2 Csatlakoztassa a rendszert,
valamint az okostelefont/
iPhone-t a Wi-Fi-hálózathoz.
Ügyeljen rá, hogy a router ugyanazon
SSID azonosítójához (hálózatához)
csatlakoztassa a rendszer és az
okostelefont/iPhone-t.
3 Több eszköz csatlakoztatása
esetén csatlakoztassa a
többhelyiséges lejátszással
kompatibilis eszközöket a
Wi-Fi-hálózathoz.
A részletekről a súgóban tájékozódhat.
http://rd1.sony.net/help/has/
mhc-v90dw/h_zz/
Ezt az eljárást 10 percen belül be kell fejezni.
Ha nem sikerül ennyi időn belül végeznie,
indítsa újra a rendszert (79. oldal).
A Wi-Fi funkció segítségével a ház
bármely szobájában kiemelkedő
hangminőségben hallgathatja a
számítógépén vagy mobiltelefonján
tárolt, vagy különböző
zenestreamelési szolgáltatásokban
elérhető zenéket.
1 Telepítse a „SongPal alkalmazást”
okostelefonjára/iPhone-jára.
A Wireless Party Chain használata
Ha a többhelyiséges lejátszással
kompatibilis hangszórókat a Wi-Fihálózathoz csatlakoztatja, és egy
szobában helyezi el őket, akkor
Wi-Fi-n keresztül is használhatja
a magas hangnyomást biztosító
funkciókat (például Party Chain).
(Ez a funkció CDDA típusú lemezek
és USB-eszközökön tárolt hangfájlok
lejátszása esetén érhető el.)
Hálózat
Ugyanazon zene
hallgatása több
hangsugárzón
Internetes zenei
szolgáltatások hallgatása
(Chromecast built-in)
A Chromecast built-in funkció
segítségével kiválaszthat zenei
tartalmakat a Chromecastkompatibilis alkalmazásból, és
lejátszhatja azokat a rendszeren.
A Chromecast built-in funkciót az
első használat előtt be kell állítani a
SongPal segítségével.
51HU
1 Telepítse a „SongPal alkalmazást”
okostelefonjára/iPhone-jára.
2 Csatlakoztassa a rendszert,
valamint az okostelefont/
iPhone-t a Wi-Fi-hálózathoz.
Ügyeljen rá, hogy a router ugyanazon
SSID azonosítójához (hálózatához)
csatlakoztassa a rendszer és az
okostelefont/iPhone-t.
3 Indítsa el a „SongPal”
alkalmazást, és töltsön le egy
Chromecast-kompatibilis
alkalmazást.
 Indítsa el a „SongPal” alkalmazást,
majd érintse meg az [MHC-V90DW]
 [Settings] 
[Chromecast built-in]  [Learn
how to Cast] elemet.
 Olvassa el az útmutatót, majd
keressen egy Chromecastkompatibilis alkalmazást, és
telepítse az okostelefonra/
iPhone-ra.
4 Indítsa el Chromecast-
kompatibilis alkalmazást, majd
koppintson Cast gombra ( ), és
válassza ki az „MHC-V90DW”
készüléket.
Internetes zenei
szolgáltatások hallgatása
(Spotify)
A Spotify segítségével zeneszámok
millióit érheti el pillanatok alatt. A
„Spotify Connect” funkció segítségével
kiválaszthatja a zenét a Spotify
alkalmazásban, majd átjátszhatja
a rendszerre. A „Spotify Connect”
funkció használatához Premium fiók
szükséges.
Részletekért keresse fel a
www.spotify.com/connect weblapot.
Ha létrejött a kapcsolat, a MUSIC
SERVICE gomb megnyomásával
elindíthatja/folytathatja a zenei
szolgáltatást.
1 Csatlakoztassa a rendszert,
valamint az okostelefont/iPhone-t
a Wi-Fi-hálózathoz.
Ügyeljen rá, hogy a router ugyanazon
SSID azonosítójához (hálózatához)
csatlakoztassa a rendszer és az
okostelefont/iPhone-t.
2 Töltse le a Spotify alkalmazást
okostelefonjára/iPhone-jára a
Google Play vagy az App Store
áruházból.
5 Válassza ki a hallgatni kívánt
zenét a Chromecast-kompatibilis
alkalmazásban.
A zene megszólal a rendszeren.
A részletekről a súgóban tájékozódhat.
http://rd1.sony.net/help/has/
mhc-v90dw/h_zz/
52HU
3 Indítsa el a Spotify alkalmazást, és
jelentkezzen be prémium
Spotify-fiókjába.
4 Válassza ki a kívánt zenét, és
indítsa el a lejátszását.
5 Érintse meg a „Spotify Connect”
ikont ( ), és hangkimeneti
eszközként válassza ki a rendszert.
Megjegyzés
A zenei szolgáltatások és az elérhetőség
időtartama az országtól/régiótól függően
eltérő lehet.
Tipp
A „Spotify Connect” aktiválásakor világítani
kezd a „Spotify Connect” ikon ( ).
Gesture Control
A Gesture Control
használata
PLAYBACK, DJ, SAMPLER és
KARAOKE üzemmódban az egység
GESTURE CONTROL érzékelője felett
végzett seprő mozdulatokkal is
irányíthatja az egységet.
Megjegyzés
A seprő mozdulatok elvégzése közben
ne érjen hozzá a GESTURE CONTROL
érzékelőhöz.
Seprő mozdulat Húzza a kezét ebben
az irányban
Jobbról balra
Balról jobbra
Alulról felülre
Gesture Control
Kezét az alábbi hat irányban húzhatja
át a GESTURE CONTROL érzékelő felett.
Felülről alulra
Az óramutató
járásával
egyező
irányban
Az óramutató
járásával
ellentétes
irányban
A Gesture Control bekapcsolása
Érintse meg a GESTURE ON/OFF
gombot, majd a kívánt érintéses módot
(PLAYBACK, DJ, SAMPLER, KARAOKE).
Világítani kezd a GESTURE CONTROL
érzékelő.
53HU
A Gesture Control kikapcsolása
Érintse meg a GESTURE ON/OFF
gombot.
A GESTURE CONTROL érzékelő
világítása megszűnik.
A Gesture Control
használata lejátszás
közben
A Gesture Control segítségével
elvégezheti az alapvető lejátszási
műveleteket lemezről, USB-eszközről
vagy BLUETOOTH-eszközről történő
zenelejátszás közben.
A művelet végrehajtásához használja
az érintőpanel gombjait és a GESTURE
CONTROL érzékelőt az egységen.
1 Érintse meg a GESTURE ON/OFF
gombot.
Világítani kezd a GESTURE CONTROL
érzékelő.
2 Érintse meg a PLAYBACK gombot.
Bekapcsol a PLAYBACK mód.
3 A használni kívánt funkciónak
megfelelően érintse meg a DVD/
CD, az USB, az FM, az AUDIO IN
vagy a TV gombot.
4 Húzza át a kezét a GESTURE
CONTROL érzékelő felett.
Művelet
Hátraléptetés
Előreléptetés
Lejátszás
Leállítás
Hangerő
növelése
Hangerő
csökkentése
54HU
Húzza a kezét
ebben az
irányban
Bulihangulat
létrehozása (DJ Effect)
A művelet végrehajtásához használja
az érintőpanel gombjait és a GESTURE
CONTROL érzékelőt az egységen.
1 Érintse meg a GESTURE ON/OFF
gombot.
Világítani kezd a GESTURE CONTROL
érzékelő.
2 Érintse meg a DJ vagy a SAMPLER
gombot.
Bekapcsol a DJ vagy a SAMPLER mód.
3 Húzza át a kezét a GESTURE
CONTROL érzékelő felett.
DJ módban:
Művelet
Húzza a kezét
ebben az
irányban
A FLANGER
kiválasztása*1
Az ISOLATOR
kiválasztása*2
A WAH kiválasztása*3
A PAN kiválasztása*4
Aktív effektus
szintjének növelése
Aktív effektus
szintjének
csökkentése
*1 Sugárhajtómű hangjához hasonló,
harmonikusan változó, mély
visszhanghatást hoz létre.
2
* Más frekvenciasávok módosításával
elszigetel egy adott frekvenciasávot.
Használható például a vokál
kiemeléséhez.
3
* Különleges „wah-wah” hangeffektust
kelt a szűrő frekvenciájának
automatikus fel-le mozgatásával.
4
* Olyan érzetet kelt, mintha a hang
a bal és a jobb csatorna között
mozogna.
SAMPLER módban:
Művelet
Húzza a kezét
ebben az
irányban
„Come On!” hang
lejátszása
„Let’s Go!” hang
lejátszása
Reggae Horn
hangeffektus
lejátszása
Phaser
hangeffektus
lejátszása
Scratch
hangeffektus
lejátszása
Audience
hangeffektus
lejátszása
A Gesture Control
használata a Karaoke
funkció közben
A művelet végrehajtásához
használja az érintőpanel gombjait
és a GESTURE CONTROL érzékelőt az
egységen.
1 Érintse meg a GESTURE ON/OFF
gombot.
Világítani kezd a GESTURE CONTROL
érzékelő.
2 Érintse meg a KARAOKE
gombot.
Bekapcsol a KARAOKE mód.
3 Húzza át a kezét a GESTURE
CONTROL érzékelő felett.
Érintse meg a SAMPLER gombot
majd a közvetlen funkciógombok
(DVD/CD, USB, FM, AUDIO IN, TV)
valamelyikét a kívánt hangeffektus
lejátszásához.
DJ mód kikapcsolása
Húzza el a kezét a GESTURE
CONTROL érzékelő fölött ugyanabba
az irányba, mint a fenti 3. lépésnél.
Megjegyzés
•• A DJ Effect automatikusan kikapcsol,
ha Ön:
—— kikapcsolja a rendszert,
—— funkciót vált,
—— kikapcsolja a Gesture Control
funkciót
—— átvált PLAYBACK/SAMPLER/
KARAOKE módra
•• Ha a DJ Effect lehetőséget átvitel
közben aktiválja, akkor a hangeffektus
nem kerül átvitelre az USB-eszközre.
Művelet
Hangmagasság
csökkentése ()
Hangmagasság
növelése ()
Mikrofon
hangerejének
növelése
Húzza a kezét
ebben az
irányban
Gesture Control
A SAMPLER mód
hangeffektusainak lejátszása
Mikrofon
hangerejének
csökkentése
Taps
hangeffektus
lejátszása
Pfujolás
hangeffektus
lejátszása
55HU
Hangbeállítás
A hang beállítása
Művelet
Teendő
Erősítse meg a
mélyhangzást, és
hozzon létre még
erőteljesebb
hangzást
(MEGA BASS)
Nyomja meg
ismételten a MEGA
BASS gombot a
„BASS ON”
kiválasztásához. A
MEGA BASS kijelzője
felkapcsol. A
funkció
kikapcsolásához
nyomja meg
ismételten a MEGA
BASS gombot a
„BASS OFF”
kiválasztásához.
Reprodukálja a
bulihelyek
hangeffektusát
(Fiesta)
Érintse meg az
egység FIESTA
gombját. A
kikapcsoláshoz
érintse meg ismét a
FIESTA gombot.
Koncertterem
hangulatának
visszaadása
(digitális
koncertterem)
Nyomja meg a
MUSIC ARENA
gombot az „ON”
lehetőség
kiválasztásához. A
funkció
kikapcsolásához
nyomja meg ismét a
MUSIC ARENA
gombot.
Tárolt
hangeffektus
kiválasztása
(tárolt
hangeffektus)
56HU
A SOUND FIELD
gomb többszöri
megnyomásával
válassza ki a kívánt
hangeffektust. A
funkció
kikapcsolásához
nyomja meg
többször a SOUND
FIELD gombot a
„FLAT” lehetőség
kiválasztásához.
A Virtual Football
üzemmód kiválasztása
Futballmérkőzés nézése közben a
képernyő előtt is úgy érezheti magát,
mintha a stadionban lenne.
Ne feledje, hogy a Virtual Football
üzemmódot csak az AUDIO IN és TV
funkciók használatakor választhatja ki.
A futballmérkőzés közvetítése
közben nyomja meg többször a
SOUND FIELD gombot.
•• ON NARRATION: Az erőteljes
szurkolás a futballstadion élményét
nyújtja.
•• OFF NARRATION: A futballstadionbeli
élményt még fokozza a kommentár
minimálisra csökkentett hangereje
és a szurkolás erőteljes hangja.
A Virtual Football üzemmód
kikapcsolása
Nyomja meg többször a SOUND
FIELD gombot a „FLAT” lehetőség
kiválasztásához.
Megjegyzés
•• A Virtual Football üzemmód
kiválasztását futballmérkőzés
közvetítése esetén javasoljuk.
•• Ha az „OFF NARRATION” beállítás
esetén természetellenes hangokat hall,
javasolt az „ON NARRATION” lehetőség
használata.
•• Ez a funkció nem támogat monó
hangot.
A mélysugárzó
hangerejének beállítása
1 Nyomja meg a BEÁLLÍTÁSOK
gombot.
2 Nyomja meg többször a
/
gombot az „S-WOOFER” elem
kiválasztásához, majd nyomja
meg az
gombot.
3 A
/ gomb többszöri
megnyomásával állítsa be a
mélysugárzó hangerejét, majd
nyomja meg az
gombot.
A beállítási menüből való kilépéshez
nyomja meg az BEÁLLÍTÁSOK gombot.
Saját hangeffektus
létrehozása
Az egyes frekvenciasávok szintje
növelhető vagy csökkenthető, majd
a beállítás „CUSTOM EQ” néven a
memóriában tárolható.
megnyomásával válassza ki a
„CUSTOM EQ” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
A rendszer irányítása
okostelefonnal vagy
tablettel (SongPal)
A „SongPal” egy olyan
alkalmazás, amellyel a Sony
által gyártott „SongPal”kompatibilis audioeszközök
működtethetők okostelefon vagy tablet
segítségével. Keressen rá a „SongPal”
alkalmazásra a Google Play vagy az
App Store áruházban, és töltse le azt
okostelefonjára vagy tabletjére.
A „SongPal” lehetővé teszi a
következőket:
——a rendszer funkciójának módosítása,
a lemezről/USB-eszközről való
lejátszás vezérlése és FM-állomások
behangolása.
——zenei tartalom tallózása a lemezen/
USB-eszközön.
——a lemez/USB-eszköz információinak
megtekintése, pl. lejátszási idő és cím.
——a hangerő és a hangbeállítások
módosítása.
1 Keressen rá a „SongPal”
alkalmazásra, vagy olvassa be
az alábbi kétdimenziós kódot.
3 A hangkiegyenlítés szintjének
beállításához nyomja meg
többször a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
4 Más frekvenciasávok szintjének és
a surround hatásnak a beállításához
ismételje meg a 3. lépést.
A beállítási menüből való kilépéshez
nyomja meg az OPTIONS gombot.
Az egyéni hangkiegyenlítésbeállítás kiválasztása
Nyomja meg többször a MUSIC gombot
a „CUSTOM EQ” kiválasztásához.
2 Töltse le a „SongPal”
alkalmazást a
távvezérlőeszközön.
Hangbeállítás/Egyéb műveletek
1 Nyomja meg az OPTIONS gombot.
2 A / gomb többszöri
Egyéb műveletek
3 Csatlakoztassa egymáshoz a
rendszert és az eszközt
BLUETOOTH-kapcsolattal.
(45. oldal) vagy hálózati
kapcsolattal (49. oldal).
57HU
Tipp
Ha a rendszerhez hálózati
kapcsolaton keresztül csatlakoztatja a
távvezérlőeszközt, akkor ugyanahhoz
a Wi-Fi-hálózathoz csatlakoztassa a két
eszközt.
4 Indítsa el a „SongPal” alkalmazást,
és kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
Megjegyzés
•• A „SongPal” legújabb verziójának
1 Keresse meg a SongPal
alkalmazást, majd töltse le
távvezérlőeszközére (57. oldal).
2 Keresse meg a Fiestable
alkalmazást a Google Play vagy
az App Store áruházban, és
töltse le távvezérlőeszközére.
3 Indítsa el a „SongPal”
alkalmazást, és érintse meg a
„Fiestable” ikont a bal felső
sarokban.
használatát javasoljuk.
•• Ha a „SongPal” alkalmazás nem működik
megfelelően, a BLUETOOTH-kapcsolat
megfelelő működése érdekében érintse
meg az egység BLUETOOTH gombját, ezzel
megszakítva a BLUETOOTH-kapcsolatot,
majd ismételten végezze el a BLUETOOTHcsatlakoztatást.
•• A „SongPal” alkalmazással elérhető
műveletek az audioeszköz típusától
függnek.
•• A „SongPal” alkalmazással kapcsolatos
további információkért látogasson el az
alábbi címre:
http://info.songpal.sony.net/help/
•• A „SongPal” műszaki adatai és
kijelzőelrendezése értesítés nélkül
változhatnak.
Őrült bulik rendezése a
„Fiestable” alkalmazással
A „Fiestable” alkalmazás
intuitív és divatos felhasználói
felületével a Sony Home Audio
System partifunkcióit vezérelheti.
A „Fiestable” segítségével olyan
funkciókat vezérelhet, mint pl. a
DJ Effect, a világítás és a karaoke.
A távvezérlőeszköz kezdőképernyőjén
akkor sem jelenik meg a Fiestable ikon,
ha telepítette a Fiestable alkalmazást.
Ez a „SongPal” alkalmazás beépülő
moduljaként működik.
58HU
Megjegyzés
•• A „Fiestable” használata előtt kapcsolja
be okostelefonja vagy táblagépe
BLUETOOTH-funkcióját.
•• A „SongPal” alkalmazással kapcsolatos
további információkért látogasson el az
alábbi címre:
http://info.songpal.sony.net/help/
A Control for HDMI
funkció használata
Ha Control for HDMI funkcióval*
kompatibilis tv-készüléket
csatlakoztat HDMI-kábellel (vagy nagy
sebességű, Ethernet-kompatibilis
HDMI-kábellel, nem tartozék),
akkor a tv-készülék távvezérlőjével
működtetheti az eszközt.
A Control for HDMI funkcióval a
következő funkciók használhatók.
•• System Power Off funkció
•• System Audio Control funkció
•• Audio Return Channel
•• One-Touch Play funkció
•• Remote Easy Control
•• Language Follow
System Audio Control funkció
* A Control for HDMI a CEC (Consumer
Electronics Control) által használt
szabvány, amely lehetővé teszi, hogy
a HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) szabványú eszközök
vezéreljék egymást.
Ha tévénézés közben bekapcsolja
a rendszert, a tévéműsor hangja
a rendszer hangszóróiból lesz
hallható. A rendszer hangereje a
televízió távvezérlőjével állítható.
Ha a tévét előző alkalommal
a rendszer hangszóróin
keresztül hallgatta, akkor a tévé
bekapcsolásakor a rendszer is
automatikusan bekapcsol.
A működtetés a tévé
menürendszerén keresztül
is lehetséges. A részleteket
lásd a tévékészülék használati
útmutatójában.
Megjegyzés
Ezek a funkciók működhetnek a nem
Sony gyártmányú készülékek esetében is,
de ez nem garantált.
A Control for HDMI funkció
használatának előkészítése
Nyomja meg a DVD SETUP gombot,
majd állítsa a [HDMI SETUP] – [ON]
beállítást [ON] értékre (40. oldal).
Az alapértelmezett beállítás az [ON].
Engedélyezze a Control for
HDMI funkciót a rendszerhez
csatlakoztatott tv-készüléken.
Tipp
System Power Off funkció
A tv kikapcsolásakor a rendszer
automatikusan kikapcsolásra kerül.
Nyomja meg a DVD SETUP gombot,
majd állítsa a [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV] beállítást
[ON] vagy [AUTO] értékre (40. oldal).
Az alapértelmezett beállítás az [AUTO].
Megjegyzés
Az eszköz állapotától függően
előfordulhat, hogy a csatlakoztatott
eszköz nem kapcsol ki.
jelzése megjelenik a tv-képernyőn. Ez
eltérhet a kijelzőn jelzett hangerőtől.
•• A tv-készülék beállításaitól függően
elképzelhető, hogy a System Audio
Control funkció nem használható.
A részleteket lásd a tévékészülék
használati útmutatójában.
Audio Return Channel
Ha a rendszer a tv-készülék Audio
Return Channel-kompatibilis
HDMI IN jack dugójához van
csatlakoztatva, akkor a tv-készülék
hangját hangkábel (nem tartozék)
használata nélkül hallgathatja a
rendszer hangszóróiból.
Nyomja meg a rendszer
DVD SETUP gombját, majd
állítsa a [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] beállítást
[ON] értékre (40. oldal). Az
alapértelmezett beállítás az [ON].
Egyéb műveletek
Ha egy Sony által gyártott tv-készüléken
engedélyezi a Control for HDMI („BRAVIA”
Sync) funkciót, azzal automatikusan
engedélyezi a rendszer Control for HDMI
funkcióját is. A beállítások megadása
után a kijelzőn megjelenik a „COMPLETE”
felirat.
Megjegyzés
•• A tévé típusától függően a hangerő
Megjegyzés
Ha a tv-készülék nem kompatibilis az
Audio Return Channel funkcióval, (külön
megvásárolható) hangkábelre van
szükség a csatlakoztatáshoz (26. oldal).
59HU
One-Touch Play funkció
Amikor elindítja a lemezen
vagy az USB-eszközön tárolt
videotartalom lejátszását, a tvkészülék automatikusan bekapcsol.
A tv-készülék bemenete arra a
HDMI-bemenetre vált, amelyhez a
rendszert csatlakoztatta.
Megjegyzés
A televízió típusától függően
előfordulhat, hogy a lejátszott tartalom
elejét nem játssza le megfelelően a
rendszer.
Remote Easy Control
A tv-készülék távvezérlőjének
SYNC MENU gombjával kiválaszthatja
és működtetheti a rendszert.
Ez a funkció csak akkor használható,
ha a tv-készülék támogatja a
csatlakozási menüt. A részleteket
lásd a tévékészülék használati
útmutatójában.
Megjegyzés
•• A tv-készülék csatlakozási menüjében a
rendszer „lejátszóként” jelenik meg.
•• Bizonyos típusú televíziók esetén
előfordulhat, hogy egyes funkciók nem
működnek.
Language Follow
Ha módosítja a tévéképernyőn
megjelenített feliratok nyelvét, a
rendszer képernyőn megjelenített
elemeinek nyelve is megváltozik.
60HU
A Party Chain funkció használata
Több hangrendszer láncba fűzhető, így érdekesebb bulikörnyezet hozható
létre és erősebb hangzás szólaltatható meg.
A lánc egyik aktivált rendszere felveszi a „Party Host” (házigazda) szerepet, és
megosztja a zenét. A többi rendszer beállítása „Party Guest” lesz, és ugyanazt
a zenét fogják játszani, mint a „Party Host”.
A Party Chain beállítása
A Party Chain funkció aktiválásához kösse össze az összes rendszert
hangkábel használatával (nem tartozék).
A kábelek csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy kihúzta-e a hálózati kábel
(tápkábel) csatlakozóját.
 Ha az összes rendszer támogatja a Party Chain funkciót
Példa: Ha csatlakoztatáskor ez a rendszer az első rendszer
Első rendszer
Egyéb műveletek
Folytassa a
csatlakoztatást
az utolsó
rendszerig
Második
rendszer
Utolsó
rendszer
61HU
•• Az utolsó rendszert össze kell kötni az első rendszerrel.
•• Bármelyik rendszer lehet Party Host.
•• A láncban módosíthatja, hogy melyik rendszer legyen a Party Host.
Részletek: „Új Party Host kiválasztása (ha valamennyi rendszeren elérhető a
Party Chain funkció)” (63. oldal).
 Ha az egyik rendszer nem támogatja a Party Chain funkciót
Példa: Ha csatlakoztatáskor ez a rendszer az első rendszer
Első rendszer
Folytassa a
csatlakoztatást
az utolsó
rendszerig
Második
rendszer
Utolsó
rendszer*
* A Party Chain funkciót nem támogató rendszert csatlakoztassa utoljára, ellenkező
esetben a lánc megszakad az adott rendszernél. Ellenőrizze, hogy az utolsó rendszeren
az audiobemenet funkciót választotta-e ki.
•• Az utolsó rendszer nincs összekötve az első rendszerrel.
•• Az első rendszert Party Hostnak kell választania, hogy minden rendszer
ugyanazt a zenét játssza le a Party Chain funkció aktiválásakor.
62HU
A Party Chain használata
1 Dugja be a hálózati kábelt
(tápkábelt), és kapcsolja be az
összes rendszert.
2 Állítsa be a hangerőt az összes
rendszeren.
3 Aktiválja a Party Chain funkciót
azon a rendszeren, amelyet
Party Hostként használ.
Példa: Ha ezt a rendszert használja
Party Hostként
A kívánt funkció kiválasztásához
érintse meg többször egymás után az
egység FUNCTION gombját (kivéve,
ha az AUDIO IN és  funkciót együtt
használja (61. oldal)). Indítsa el a
zenelejátszást, majd nyomja meg
hosszan az egység PARTY CHAIN
gombját.
A kijelzőn megjelenik a „PARTY
CHAIN” felirat. A Party Host indítja a
Party Chaint, a többi rendszer
automatikusan Party Guest szerepet
tölt be. Minden rendszer ugyanazt a
zenét játssza le, mint a Party Host.
Lásd: 51. oldal.
Megjegyzés
•• A csatlakoztatott rendszerek számától
függően beletelhet egy kis időbe, amíg
a Party Guest rendszerek megkezdik a
zenelejátszást.
•• A hangerőnek és a hangeffektusnak
a Party Host rendszeren való
megváltoztatása nincs hatással a Party
Guest rendszerekre.
•• Ha mikrofont használ vagy gitáron játszik
a Party Host rendszeren, a Party Guest
rendszereken nem szólal meg hang.
•• Ha az összeköttetésben lévő egyik
rendszer USB-átvitelt végez, akkor várjon,
amíg az befejeződik, vagy állítsa le az
átvitelt, mielőtt aktiválná a Party Chain
funkciót.
részleteket lásd a rendszerek kezelési
útmutatójában.
Új Party Host kiválasztása (ha
valamennyi rendszeren elérhető a
Party Chain funkció)
Ismételje meg a „A Party Chain
használata” című rész 3. lépését azon a
rendszeren, amelyet új Party Hostként
kíván használni. A korábbi Party Host
automatikusan Party Guest szerepre
vált. Minden rendszer ugyanazt a zenét
kezdi lejátszani, mint az új Party Host.
Megjegyzés
•• Csak az után jelölhet ki másik rendszert
új Party Hostként, miután a lánc minden
rendszerén aktiválta a Party Chain
funkciót.
•• Ha a kijelölt rendszer nem jelenik meg
néhány másodpercen belül új Party Host
rendszerként, ismételje meg a „A Party
Chain használata” rész 3. lépését.
A Party Chain funkció
kikapcsolása
Nyomja meg hosszan a Party Host
egység PARTY CHAIN gombját.
Megjegyzés
Ha a rendszer néhány másodpercen belül
nem deaktiválja a Party Chain funkciót, ismét
nyomja meg hosszan a PARTY CHAIN
gombot a Party Host egységen.
A Party Chain hang üzemmód
beállítása
Egyéb műveletek
A Wireless Party Chain használata
•• A más rendszerekkel kapcsolatos
A hang üzemmód a Party Chain
funkció aktiválása esetén állítható be.
1 Nyomja meg az OPTIONS gombot.
2 A / többszöri
megnyomásával válassza ki a
„P CHAIN MODE” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
63HU
3 A kívánt mód kiválasztásához
nyomja meg többször a /
gombot, majd nyomja meg a
gombot.
•• „STEREO”: sztereó hang
megszólaltatása.
•• „RIGHT CH”: a jobb csatorna monó
hangjának megszólaltatása.
•• „LEFT CH”: A bal csatorna monó
hangjának megszólaltatása.
A beállítási menüből való kilépéshez
nyomja meg az OPTIONS gombot.
Éneklés zenére: karaoke
Előkészületek a Karaoke
funkcióhoz
1 A mikrofon hangerejének
csökkentéséhez érintse meg
többször az egység MIC/GUITAR
LEVEL – gombját.
2 Csatlakoztasson egy külön
megvásárolható mikrofont az
egység MIC1 vagy MIC2/GUITAR
jack dugójához.
Csatlakoztasson még egy külön
megvásárolható mikrofont,
amennyiben duettet szeretne
énekelni.
Ha világít a GUITAR jelzőfény, érintse
meg annyiszor az egységen a GUITAR
elemet, amíg a GUITAR jelzőfény ki
nem alszik.
3 Indítsa el a zenelejátszást, és
állítsa be a mikrofon hangerejét.
A visszhanghatás beállításához
nyomja meg többször a MIC ECHO
gombot.
4 Kezdjen énekelni a zenére.
A Gesture Control használata
karaoke közben
Lásd: 55. oldal.
64HU
Megjegyzés
•• A mikrofon hangerejének beállításához
érintse meg többször az egység
MIC/GUITAR LEVEL +/– gombját. Az
egység VOLUME +/– gombjával és
a távvezérlő  +/– gombjával nem
módosítható a mikrofon hangereje.
•• Gerjedés esetén:
—— távolítsa el a mikrofont a rendszer
közeléből.
—— változtassa meg a mikrofon irányát,
—— érintse meg többször az egység
MIC/GUITAR LEVEL – gombját.
•• USB-átvitel közben a mikrofon hangja
nem továbbítódik az USB-eszközre.
A Vocal Fader funkció
használata
Csökkentheti az énekhang
erősségét a sztereó forrásban.
A KARAOKE gomb
megnyomásával, majd a VOCAL
FADER gomb többszöri
megnyomásával válassza ki az
„ON V FADER” lehetőséget.
A Vocal Fader hatás kikapcsolásához
érintse meg többször a VOCAL
FADER gombot az „OFF” lehetőség
kiválasztásához.
Hangnem módosítása
(Key Control)
A megfelelő hangtartomány
kiválasztásához nyomja meg a
KEY CONTROL / gombot.
A Karaoke pontozás üzemmód
aktiválása (Score Mode)
A pontozás funkció akkor
használható, ha csatlakoztatva van
a mikrofon.
Pontszámát 0 és 99 között határozza
meg a rendszer az Ön hangját a
zenei forrással összevetve.
A Score Mode használatához
csatlakoztasson egy mikrofont
legalább a MIC1 jack dugóhoz,
ellenkező esetben a mód nem fog
működni.
A MIC2/GUITAR jack dugó esetében
a Score Mode csak akkor érhető el,
ha a gitár mód ki van kapcsolva.
1 Indítsa el a zene lejátszását.
2 Nyomja meg a SCORE gombot,
mielőtt elkezdene énekelni
egy dalt.
3 Miután már több mint egy perce
énekel, nyomja meg újra a
SCORE gombot pontszámának
megtekintéséhez.
A Voice Changer funkció
használata
Ezzel a funkcióval megváltoztathatja
hangjának hangzását, amikor
belebeszél vagy énekel a
mikrofonba. 7 különböző minta
érhető el.
Az egység MIC2/GUITAR jack
dugójához egy gitárt csatlakoztatva
a rendszeren hallgathatja a gitár
hangját. Ha az egység MIC1
jack dugójához egy mikrofont
csatlakoztat, egyszerre énekelhet és
gitározhat.
1 A gitár hangerejének
csökkentéséhez érintse meg
többször az egység
MIC/GUITAR LEVEL – gombját.
2 A gitárt (nem tartozék)
hangszerekhez tervezett
kábellel (nem tartozék)
csatlakoztassa az egység
MIC2/GUITAR jack dugójához.
3 Érintse meg többször az egység
GUITAR gombját, amíg a GUITAR
kijelző felkapcsol.
4Kezdjen el gitározni, és állítsa
be a gitár hangerejét.
A gitár hangja a rendszeren
keresztül szólal meg.
Megjegyzés
•• Ha a gitár hangja torzít, csökkentse
a gitáron a hangerőt addig, amíg a
torzítás meg nem szűnik. Ha a gitár
hangereje túl alacsony, a hangerő
beállításához érintse meg többször az
egység MIC/GUITAR LEVEL + gombját.
•• Gitározás közben a MIC ECHO gomb
többszöri megnyomásával állíthatja be
a visszhanghatást.
Egyéb műveletek
Érintse meg a KARAOKE gombot,
majd többször egymás után a
VOICE CHANGER +/– gombot az
egységen a hangeffektusok
közötti váltáshoz.
Gitár használata
A gitár mód kikapcsolása
Érintse meg többször az egység
GUITAR gombját, amíg a GUITAR
kijelző kialszik.
65HU
Zenelejátszás Party
Light és Speaker Light
funkcióval
1 A PARTY LIGHT gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
„LED ON” lehetőséget.
2 Nyomja meg többször egymás
után a LIGHT MODE gombot a
megvilágítási mód
megváltoztatásához.
A Party Light és Speaker Light
funkció kikapcsolása
A PARTY LIGHT gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
„LED OFF” lehetőséget.
Megjegyzés
•• Ne nézzen bele a fénykibocsátó részbe, ha
a Party Light funkció be van kapcsolva.
•• Ha a világítás vakító erejű, kapcsolja fel
a szoba világítását, vagy kapcsolja ki a
rendszer világítását.
•• A Party Light és Speaker Light funkciót
ki- és bekapcsolhatja, ha a bemutató be
van kapcsolva.
Az Elalvásidőzítő
használata
A rendszer a beállított idő után
automatikusan kikapcsol.
A SLEEP gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a kívánt
időpontot.
Az Elalvásidőzítő kikapcsolásához a
SLEEP gomb többszöri megnyomásával
válassza ki az „OFF” lehetőséget.
Tipp
66HU
A rendszer kikapcsolásáig hátralévő idő
megjelenítéséhez nyomja meg a SLEEP
gombot.
A hangutasítások
használata
A rendszeren keresztül angol nyelvű
hangutasítások hallhatók az alábbi
helyzetekben.
—BLUETOOTH-párosítás
—
elindításakor.
—BLUETOOTH-eszköz
—
csatlakoztatásakor.
—BLUETOOTH-eszköz
—
leválasztásakor.
—A
— Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
működése esetén
—Ha
— létrejön egy Wi-Fi-kapcsolat.
1 Nyomja meg az OPTIONS
gombot.
2 A
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
„VOICE GUIDANCE” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
3 A
/ gombbal válassza ki az
„ON”, lehetőséget, majd nyomja
meg a
gombot.
Ekkor aktiválódik a hangvezérlés. A
beállítási menüből való kilépéshez
nyomja meg az OPTIONS gombot.
Megjegyzés
•• A hangvezérlés és a SAMPLER
hangeffektus nem használható
egyszerre. Ha a hangvezérlés
használata közben kiválasztja a
SAMPLER hangeffektust, a hangvezérlés
automatikusan leáll, míg ha a SAMPLER
hangeffektus használata közben
próbálja használni a hangvezérlést,
a SAMPLER hangeffektus áll le
automatikusan.
•• A hangvezérlés hangereje a rendszer
hangerejének megfelelően változik.
Bizonyos esetekben azonban
előfordulhat, hogy a hangvezérlés
hangereje nem változik.
•• Egyes esetekben előfordulhat, hogy
késik a hangvezérlés lejátszása.
Külön megvásárolható
berendezések használata
1 Nyomja meg többször a 
– gombot, amíg a kijelzőn meg
nem jelenik a „VOL MIN” üzenet.
2 Csatlakoztasson egy külön
megvásárolható berendezést
(21. oldal).
3 A FUNCTION +/– gomb többszöri
megnyomásával válassza ki az
„AUDIO IN” lehetőséget.
4 A csatlakoztatott berendezés
lejátszásának indítása.
5 A  + gomb többszöri
megnyomásával állítsa be a
hangerőt.
Megjegyzés
Az egységen található
érintőpanel deaktiválása
(Gyermekzár)
A nem megfelelő használat, például
a gyermekcsínyek megakadályozása
érdekében lezárhatja az egység
érintőpanelén található gombokat
(a  kivételével).
Tartsa lenyomva legalább 5
másodpercig az egység  gombját.
Ekkor a kijelzőn megjelenik a
„CHILD LOCK ON” felirat.
A rendszer csak a távvezérlő gombjaival
működtethető.
Megjegyzés
•• A hálózati kábel (tápkábel) kihúzása esetén
a gyermekzár funkció automatikusan
kikapcsol.
•• A gyermekzár funkció nem aktiválható a
lemeztálca nyitott állapotában.
Az automatikus
készenléti funkció
beállítása
Ha körülbelül 15 percen keresztül nem
történik művelet vagy nincs audiojelkimenet, a rendszer automatikusan
készenléti üzemmódba lép.
Gyári beállítás szerint az automatikus
készenléti üzemmód funkció be van
kapcsolva.
1 Nyomja meg az OPTIONS gombot.
2 A / gomb többszöri
megnyomásával válassza ki az
„AutoSTBY”, lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
3 A
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza ki az
„ON” vagy „OFF” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
A beállítási menüből való kilépéshez
nyomja meg az OPTIONS gombot.
Egyéb műveletek
Ha a csatlakoztatott berendezés
hangerejének szintje túl alacsony, a rendszer
automatikusan készenléti üzemmódba
kapcsolhat. Állítsa be a berendezés
hangerőszintjét.
Az automatikus készenléti üzemmód
kikapcsolásához lásd: „Az automatikus
készenléti funkció beállítása” (67. oldal).
A Gyermekzár funkció kikapcsolásához
tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig
az egység  gombját, amíg meg nem
jelenik a kijelzőn a „CHILD LOCK OFF”
felirat.
Megjegyzés
•• Körülbelül 2 perccel az előtt, hogy a
rendszer készenléti üzemmódba lép, a
kijelzőn villogni kezd az „AutoSTBY” felirat.
•• Az automatikus készenlét funkció nem
működik a következő esetekben:
—— a tuner funkció használata közben,
—— amikor az Elalvásidőzítő aktiválva van.
—— amikor mikrofon vagy gitár van
csatlakoztatva.
67HU
A BLUETOOTH/Hálózati
készenlét mód
beállítása
A BLUETOOTH/Hálózati készenléti
módban a rendszer automatikusan
bekapcsol, ha BLUETOOTH-, Wi-Fivagy vezetékes LAN-kapcsolatot hoz
létre.
1 Nyomja meg az OPTIONS
gombot.
2 A
/ többszöri
megnyomásával válassza ki a
„NW STBY” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
3 A beállítás kiválasztásához
nyomja meg többször a /
gombot, majd a
gombot.
•• „ON”: A rendszer automatikusan
bekapcsol, még akkor is, ha
készenléti üzemmódban van.
•• „OFF”: Kikapcsolja ezt a funkciót.
A beállítási menüből való
kilépéshez nyomja meg az OPTIONS
gombot.
A BLUETOOTH-/Wi-Fi-jel
be- és kikapcsolása
Ha bekapcsolja a rendszer
BLUETOOTH-/Wi-Fi-jelét, bármely
funkció használata esetén
kapcsolódhat a rendszerhez a
csatlakoztatott hálózati eszközökről
vagy a párosított BLUETOOTHeszközökről. A BLUETOOTH-/Wi-Fijel alapértelmezés szerint be van
kapcsolva.
1 Nyomja meg az OPTIONS
gombot.
2 A
/ többszöri
megnyomásával válassza ki az
„RF” lehetőséget, majd nyomja
meg a
gombot.
3 A kívánt beállítás
kiválasztásához nyomja meg
többször a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
•• „RF ON”: A Wi-Fi-jel/BLUETOOTH-
jel be van kapcsolva
•• „WIFI OFF”: A Wi-Fi-jel ki van
kapcsolva/a BLUETOOTH-jel be
van kapcsolva
•• „RF OFF”: A Wi-Fi-jel ki van
kapcsolva/a BLUETOOTH-jel ki
van kapcsolva
A beállítási menüből való
kilépéshez nyomja meg az OPTIONS
gombot.
Megjegyzés
Ha a BLUETOOTH-/Wi-Fi-jel ki van
kapcsolva, nem végezheti el az alábbi
műveleteket:
—— BLUETOOTH-eszköz párosítása és/
vagy csatlakoztatása
—— A „SongPal” alkalmazás használata
68HU
Szoftverfrissítés
A jövőben lehetőség lehet a
rendszer szoftverének frissítésére.
A rendszer előzetesen telepített
szoftverét az alábbi 3 módszerrel
lehet frissíteni:
Automatikus frissítés az
interneten keresztül
Ha a rendszer rendelkezik
internetkapcsolattal, és elérhetővé
válik az új frissítési fájl, a rendszer
automatikusan elvégzi a szoftver
frissítését. A funkció használatához
el kell végeznie a beállításokat az
okostelefonon/iPhone-on futó
SongPal alkalmazásban.
Indítsa el a SongPal alkalmazást
az okostelefon/iPhone-on, és
konfigurálja a [Settings] menü
[Auto Update] beállítását.
További információt a SongPal
súgójában talál.
http://info.songpal.sony.net/help/
Manuális frissítés az
interneten keresztül
Ha a rendszer rendelkezik
internetkapcsolattal, és új
frissítési fájl jelenik meg, a kijelzőn
megjelenik az „UPDATE” felirat.
1 Nyomja meg az OPTIONS
gombot.
/ többszöri
megnyomásával válassza ki a
„SYSTEM” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
3 A
/ többszöri
megnyomásával válassza ki az
„UPDATE” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
4A
/ többszöri
megnyomásával válassza ki a
„VIA NW” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
5 A
/ többszöri
megnyomásával válassza ki az
„EXEC” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
6A
/ többszöri
megnyomásával válassza ki a
„YES” lehetőséget, majd nyomja
meg a
gombot.
A beállítási menüből való
kilépéshez nyomja meg az OPTIONS
gombot.
Manuális frissítés USBeszközről
Számítógépen vagy más eszközön
töltse le a frissítési fájlt az alábbi
oldalak valamelyikéről, majd
másolja azt egy USB-eszközre. A
szoftver frissítéséhez kövesse az
online útmutatást.
Latin-amerikai vásárlók számára:
<http://esupport.sony.com/LA>
Egyéb műveletek
Tipp
Az automatikus frissítés funkció a
frissítési fájlok letöltését követően kezdi
meg a szoftver frissítését. Így akkor sem
következik be adatvesztés, ha véletlenül
megszakad a hálózati kapcsolat. Ha
a hibaüzenet nem tűnik el, végezzen
manuális frissítést USB-eszközről.
2 A
Európai és oroszországi vásárlók:
<http://www.sony.eu/support>
Egyéb országok/régiók vásárlói
számára:
<http://www.sony-asia.com/
support>
69HU
További információk
Hibaelhárítás
A rendszerrel kapcsolatos probléma
esetén keresse meg a problémát
az alábbi hibaelhárítási listában, és
végezze el a hozzá tartozó javító
műveletet.
Ha a probléma továbbra is fennáll,
forduljon a legközelebbi Sonymárkaképviselethez.
Ne feledje, hogy a szerviz megtarthatja
a javítás közben kicserélt alkatrészeket.
A „PROTECTx CHECK
MANUAL” felirat jelenik meg a
kijelzőn
(az „x” helyén egy szám áll)
Azonnal húzza ki a hálózati
kábelt (tápkábelt), és ellenőrizze,
hogy nem zárja-e el valami az
egység szellőzőnyílásait.
Ha semmilyen problémát nem
talál, csatlakoztassa vissza a
hálózati kábelt (tápkábelt), és
kapcsolja be a rendszert. Ha a
probléma továbbra is fennáll,
keresse fel a Sony legközelebbi
forgalmazóját.
Általános
Az egység nem kapcsolódik be.
•• Ellenőrizze, hogy megfelelően
csatlakoztatta-e a hálózati kábelt
(tápkábelt).
A rendszer nem kapcsol be a  gomb
megnyomására.
•• Lehet, hogy véletlenül bemutató
módra állította a kijelző módját.
A DISPLAY gomb többszöri
megnyomásával válassza ki az
energiatakarékos módot (29. oldal).
70HU
A rendszer készenléti üzemmódba
lépett.
•• Ez nem jelent hibás működést.
Ha körülbelül 15 percen keresztül
nem végez semmilyen műveletet
és nincs kimeneti audiojel, a
rendszer automatikusan készenléti
üzemmódba lép (67. oldal).
Nincs hang
•• Állítsa be a hangerőt.
•• Ellenőrizze a külön megvásárolható
berendezés (ha van) csatlakozását
(21. oldal).
•• Kapcsolja be a csatlakoztatott
berendezést.
•• Húzza ki, majd dugja vissza a hálózati
kábelt (tápkábelt), és kapcsolja be a
rendszert.
A HDMI OUT (TV) jack dugóhoz
csatlakoztatva nincs kép/hang.
•• Módosítsa a [HDMI SETUP] –
[HDMI RESOLUTION] beállítását.
Elképzelhető, hogy ez megoldja a
problémát.
•• A HDMI OUT (TV) jack dugóhoz
csatlakoztatott berendezés nem
felel meg az audiojel-formátumnak.
Ebben az esetben állítsa a [HDMI
SETUP] – [AUDIO(HDMI)] beállítás
értékét a [PCM] lehetőségre
(40. oldal).
•• Próbálkozzon a következőkkel:
——Kapcsolja ki a rendszert, majd
kapcsolja be újra.
——Kapcsolja ki a csatlakoztatott
berendezést, majd kapcsolja be
újra.
——Válassza le, majd csatlakoztassa
újra a HDMI-kábelt.
Nincs mikrofonhang.
•• Állítsa be a mikrofon hangerejét.
•• Győződjön meg arról, hogy
a mikrofon megfelelően van
csatlakoztatva az egység MIC1 vagy
MIC2/GUITAR jack dugójához.
•• Ha nincs bekapcsolva a mikrofon,
akkor kapcsolja be.
Nem hallható a televízió hangja a
rendszeren.
•• Ellenőrizze, hogy a tv
hangsugárzó-kimeneti
beállításában külső hangsugárzók
vannak-e beállítva.
Erős zúgást vagy zajt észlel.
•• Zajforrásoktól távol helyezze el a
rendszert.
•• Helyezze távolabb a rendszert
a neonfénytől vagy fénycsöves
világítástól.
•• Csatlakoztassa a rendszert egy
másik fali aljzathoz.
•• Szereljen fel egy (külön
megvásárolható) zajszűrőt a
hálózati kábelre (tápkábelre).
•• Kapcsolja ki a közelben lévő
elektromos berendezéseket.
•• A rendszer bekapcsolt állapotában
hallható lehet a ventilátorzaj. Ez
nem jelent hibás működést.
Akusztikus gerjedés észlelhető.
•• Csökkentse a hangerőt.
•• Helyezze a mikrofont és a gitárt
a rendszertől távolabbra, vagy
fordítsa más irányba a mikrofont.
Elszíneződés tapasztalható a
tv-képernyőn.
•• Kapcsolja ki azonnal a tvkészüléket, majd 15–30 perc
múlva kapcsolja be újra. Ha az
elszíneződés továbbra is fennáll,
helyezze a rendszert a tvkészüléktől távolabbra.
Bekapcsoláskor kattanó hang
hallható.
•• Ez a normál működés hangja, amely
például be- és kikapcsoláskor
hallható. Ez nem jelent hibás
működést.
Lemezlejátszó
A lemez nem adható ki, és a „LOCKED”
felirat jelenik meg a kijelzőn.
•• Forduljon a legközelebbi Sony
kereskedéshez, illetve a helyileg
illetékes hivatalos Sony szervizhez.
A lemeztálca nem csukódik be.
•• Helyezze be megfelelően a lemezt.
Nem adható ki a lemez.
•• Szinkronizált átvitel vagy REC1 átvitel
közben a rendszer nem adja ki a
lemezt. Az átvitel elvetéséhez nyomja
meg a  gombot, majd a lemez
kiadásához érintse meg az egységen
található  gombot.
•• Forduljon a legközelebbi Sony
márkaképviselethez.
Nem indul el a lejátszás.
•• Törölje tisztára a lemezt (81. oldal).
•• Helyezze be újra a lemezt.
•• Helyezzen be egy, a rendszer által
lejátszható lemezt (9. oldal).
•• Távolítsa el a lemezt, törölje le
róla a nedvességet, majd hagyja
bekapcsolva a rendszert néhány órán
át, amíg a nedvesség el nem párolog.
•• A DVD VIDEO lemez területkódja nem
egyezik meg a rendszerével.
A zene lejátszása nem folyamatos,
ugrál a hang.
•• Törölje tisztára a lemezt (81. oldal).
•• Helyezze be újra a lemezt.
•• Tegye az egységet olyan helyre, ahol
nincs rezgésnek kitéve.
További információk
Nem működik a távvezérlő.
•• A távvezérlő és az egység között
ne legyenek akadályok.
•• Vigye közelebb a távvezérlőt az
egységhez.
•• Irányítsa a távvezérlőt az egység
érzékelője felé.
•• Cserélje ki az elemeket (R03/AAA
méret).
•• Távolítsa el az egységet a
gerjesztési elven működő
fényforrástól.
Az egység bármely gombját
megérintve a „CHILD LOCK” üzenet
jelenik meg a kijelzőn.
•• Kapcsolja ki a gyermekzár funkciót
(67. oldal).
71HU
A lejátszás nem az első
műsorszámtól indul.
•• Állítsa a lejátszási módot normál
lejátszásra (34. oldal).
•• A lejátszás folytatását választotta.
Nyomja meg kétszer a  gombot.
Ezután indítsa el a lejátszást a 
gomb megnyomásával.
Egyes funkciók nem hajthatók
végre (pl. leállítás, előretekerés,
hátratekerés, ismétlődő lejátszás
vagy veletlen sorrendű lejátszás).
•• A lemeztől függően egyes fenti
műveleteket esetleg nem lehet
elvégezni. Olvassa el a lemezhez
kapott kezelési utasítást.
A DATA CD/DATA DVD (MP3, MPEG4
vagy Xvid) nem játszható le.
•• Az adatok nem támogatott
formátumban vannak rögzítve.
•• A lejátszás előtt győződjön
meg arról, hogy a megfelelő
hordozómódot választotta ki.
A mappa neve, a zeneszám neve, a
fájlnév és az ID3 címkekarakterek
nem megfelelően jelennek meg.
•• Az ID3 címke nem 1-es (1.0/1.1)
vagy 2-es (2.2/2.3) verziójú.
•• A rendszer által megjeleníthető
karakterek a következők:
—nagybetűk
—
(A–Z);
—számok
—
(0–9);
—írásjelek
—
(< > * +, [ ] \ _)
Minden egyéb karakter helyett
alulvonás (_) szerepel a kijelzőn.
AUDIO CD, VIDEO CD, hangfájl,
videofájl vagy DVD VIDEO
lejátszásakor nincs sztereó hatás.
•• Kapcsolja ki a Vocal Fader funkciót
(64. oldal).
•• Győződjön meg arról, hogy
a rendszer megfelelően van
csatlakoztatva.
72HU
USB-eszköz
Hibával ér véget az átvitel.
•• Nem támogatott USB-eszköz van
használatban. A kompatibilis USBeszközökkel kapcsolatban tekintse
meg a weboldalon található
információkat (12. oldal).
•• Nincs megfelelően formázva az
USB-eszköz. A formázásról az USBeszköz használati útmutatójából
tájékozódhat.
•• Kapcsolja ki a rendszert, és
távolítsa el az USB-eszközt.
Ha az USB-eszközön van beés kikapcsológomb, akkor a
rendszerről való eltávolítását
követően kapcsolja ki, majd
kapcsolja ismét be az USBeszközt. Ezt követően végezze el
ismét az átvitelt.
•• Ha az átviteli és törlési művelet
sokszor ismétlődik, az USB-eszköz
fájlszerkezete töredezetté válik.
Tanulmányozza az USB-eszköz
kezelési útmutatóját a probléma
megoldásához.
•• Átvitel közben megszakadt a
kapcsolat az USB-eszközzel,
vagy megszűnt az áramellátás.
Törölje a részben átmásolt
fájlt, majd végezze el ismét az
átvitelt. Ha ez nem oldja meg a
problémát, elképzelhető, hogy
meghibásodott az USB-eszköz.
Tanulmányozza az USB-eszköz
kezelési útmutatóját a probléma
megoldásához.
Nem lehet törölni a hangfájlokat
vagy mappákat az USB-eszközről.
•• Ellenőrizze, hogy nem írásvédett-e
az USB-eszköz.
•• Törlés közben megszakadt a
kapcsolat az USB-eszközzel,
vagy megszűnt az áramellátás.
Törölje a részlegesen törölt
fájlt. Ha ez nem oldja meg a
problémát, elképzelhető, hogy
meghibásodott az USB-eszköz.
Tanulmányozza az USB-eszköz
kezelési útmutatóját a probléma
megoldásához.
Nincs hang
•• Az USB-eszköz csatlakozása
nem megfelelő. Kapcsolja ki a
rendszert, csatlakoztassa ismét az
USB-eszközt, majd kapcsolja be
a rendszert, és ellenőrizze, hogy
az „USB” felirat megjelenik-e a
kijelzőn.
A „READING” felirat hosszú ideig
látható, vagy sokáig tart, amíg a
lejátszás elindul.
•• Az olvasási folyamat a következő
esetekben sokáig tarthat:
—Az
— USB-eszközön sok mappa
vagy fájl van (11. oldal).
A „NO FILE” felirat jelenik meg a
kijelzőn.
•• A rendszer szoftverfrissítési
módba lépett, és minden
gomb (kivéve a  gombot)
deaktiválódott. A szoftverfrissítés
megszakításához nyomja meg az
egység  gombját.
Az „OVER CURRENT” felirat jelenik
meg a kijelzőn.
•• A rendszer az (USB) port
áramerősségével kapcsolatos
problémát észlelt. Húzza ki a
tápkábelt, és húzza ki az USBeszközt a portból. Győződjön meg
arról, hogy semmilyen probléma
nem áll fenn az USB-eszközzel. Ha
az üzenet továbbra is megjelenik,
keresse fel a Sony legközelebbi
forgalmazóját.
Hibás kijelzés.
•• Az USB-eszközön tárolt adatok
sérültek lehetnek, ismételje meg
az átvitelt.
•• A rendszer által megjeleníthető
karakterek a következők:
—nagybetűk
—
(A–Z);
—számok
—
(0–9);
—írásjelek
—
(< > * +, [ ] \ _)
Minden egyéb karakter helyett
alulvonás (_) szerepel a kijelzőn.
Nem ismeri fel az egység az
USB-eszközt.
•• Kapcsolja ki a rendszert,
csatlakoztassa ismét az USBeszközt, majd kapcsolja be a
rendszert.
•• A kompatibilis USB-eszközökkel
kapcsolatban tekintse meg
a weboldalon található
információkat (12. oldal).
További információk
Zaj, akadozás vagy torz hang
hallható.
•• Nem támogatott USB-eszköz van
használatban. A kompatibilis USBeszközökkel kapcsolatban tekintse
meg a weboldalon található
információkat (12. oldal).
•• Kapcsolja ki a rendszert,
csatlakoztassa ismét az USBeszközt, majd kapcsolja be a
rendszert.
•• A zenei adatok zajosak, vagy a
hang torz. Lehetséges, hogy az
átvitel során került zaj a felvételre.
Törölje a fájlt, és kísérelje meg újra
az átvitelt.
•• Túl alacsony volt a bitsebesség a
hangfájl kódolásakor. Másoljon
nagyobb bitsebességgel kódolt
hangfájlt az USB-eszközre.
—A
— fájlszerkezet különösen
összetett.
—A
— memória kapacitása túl nagy.
—A
— belső memória töredezett.
73HU
•• Az USB-eszköz nem működik
megfelelően. Tanulmányozza az
USB-eszköz kezelési útmutatóját a
probléma megoldásához.
Nem indul el a lejátszás.
•• Kapcsolja ki a rendszert,
csatlakoztassa ismét az USBeszközt, majd kapcsolja be a
rendszert.
•• A kompatibilis USB-eszközökkel
kapcsolatban tekintse meg a
weboldalon található információkat
(12. oldal).
A lejátszás nem az első fájltól indul.
•• Állítsa a lejátszási módot normál
lejátszásra (34. oldal).
Nem játszhatók le fájlok.
•• A lejátszás előtt győződjön
meg arról, hogy a megfelelő
hordozómódot választotta ki.
•• A nem FAT16 vagy FAT32
fájlrendszerrel formázott USBeszközök nem támogatottak*.
•• Ha particionált USB-eszközt használ,
csak az első partíción lévő fájlok
játszhatók le.
* Ez a rendszer támogatja a FAT16 és a
FAT32 fájlrendszert, de egyes USBeszközök nem feltétlenül támogatják
mindkettőt. A részleteket olvassa
el az adott USB-eszköz használati
útmutatójában, vagy forduljon a
gyártóhoz.
Kép
A rendszer nem jelenít meg képet.
•• Ellenőrizze, hogy a rendszert
megfelelően csatlakoztatta-e.
•• Ha a videokábel vagy a HDMI-kábel
sérült, cserélje ki azt.
•• Ügyeljen arra, hogy az egységet a
tv-készülék HDMI-bemeneti vagy
videobemeneti jack dugójába
csatlakoztassa (25. oldal).
•• Győződjön meg róla, hogy
megfelelően bekapcsolta és
működteti a tévét.
74HU
•• Ügyeljen arra, hogy a tv-készülék
csatlakozásának megfelelő
bemenetet válassza annak
érdekében, hogy megjeleníthesse
a képeket a rendszerről.
•• (Az európai, latin-amerikai és
oroszországi típusok kivételével)
A színrendszert helyesen, a tévéje
színrendszerének megfelelően
állítsa be.
Képzaj jelentkezik.
•• Törölje tisztára a lemezt (81. oldal).
•• Ha a rendszer videojele
videomagnón halad át, mielőtt
a tv-készülékre kerülne, akkor
egyes DVD VIDEO-műsorok
másolásvédelme ronthatja a
képminőséget.
•• (Az európai, latin-amerikai és
oroszországi típusok kivételével)
Ha olyan VIDEO CD lemezt
játszik le, amelynek rögzítése
a rendszeren beállítottól eltérő
színrendszerrel történt, akkor a
képek torzan jelenhetnek meg
(28., 38. oldal).
•• (Az európai, latin-amerikai és
oroszországi típusok kivételével)
Állítsa be a színrendszert a tv
színrendszerének megfelelően
(28. és 38. oldal).
Nem módosítható a tv-képernyő
képaránya.
•• A DVD VIDEO vagy videofájl
képaránya rögzítve van.
•• A tv-készüléktől függően
elképzelhető, hogy a képarány
nem módosítható.
Nem változtatható meg
a hangsáv nyelve.
•• Nincs többnyelvű hangsáv
rögzítve a lejátszott DVD VIDEO
lemezen.
•• A DVD VIDEO lemez nem
engedélyezi a hangsáv nyelvének
módosítását.
Nem változtatható meg a feliratok
nyelve.
•• Nincs többnyelvű felirat rögzítve a
lejátszott DVD VIDEO lemezen.
•• A DVD VIDEO lemez nem
engedélyezi a felirat módosítását.
Nem lehet kikapcsolni a feliratokat.
•• A DVD VIDEO lemez nem
engedélyezi a feliratok
kikapcsolását.
A kameraszögek nem módosíthatók.
•• Nincs több kameraszög rögzítve a
lejátszott DVD VIDEO lemezen.
•• A DVD VIDEO lemez nem
engedélyezi a kameraszög
módosítását.
Tuner*
Erős zúgás vagy zaj hallható, vagy a
rádióállomások nem foghatók.
•• Megfelelően csatlakoztassa az
antennát.
•• A jó vétel érdekében módosítsa az
antenna helyét és helyzetét.
•• Kapcsolja ki a közelben levő
elektromos berendezést.
* A rádióhullámok erősségétől és a
használati helytől függően előfordulhat,
hogy a készülék nem fogja a rádiójeleket.
BLUETOOTH-eszköz
Nem sikerül kapcsolatot létesíteni.
•• A csatlakoztatni próbált
BLUETOOTH-eszköz nem
támogatja az A2DP profilt és nem
csatlakoztatható a rendszerhez.
•• Engedélyezze a BLUETOOTHfunkciót a BLUETOOTH-eszközön.
•• Létesítsen kapcsolatot a
BLUETOOTH-eszközről.
•• Kitörlődött a párosítási
regisztrációs információ. Hajtsa
végre újra a párosítást.
Ugrik vagy hullámzik a hang,
illetve megszakad a kapcsolat.
•• Túl nagy a távolság a BLUETOOTHeszköz és a rendszer között.
•• Ha akadályok vannak a rendszer
és a BLUETOOTH-eszköz között,
távolítsa el azokat.
•• Ha elektromágneses sugárzást
kibocsátó berendezés, például
vezeték nélküli LAN, másik
BLUETOOTH-eszköz vagy
mikrohullámú sütő van a közelben,
helyezze azokat távolabbra.
A BLUETOOTH-eszköz hangja nem
hallható a rendszeren.
•• Először növelje a hangerőt a
BLUETOOTH-eszközön, majd
állítsa be a hangerőt a +/–
gomb használatával.
További információk
Nem lehet párosítani.
•• Vigye a BLUETOOTH-eszközt
közelebb a rendszerhez.
•• Ha a rendszer közelében más
BLUETOOTH-eszközök is találhatók,
előfordulhat, hogy nem lehet
elvégezni a párosítást. Ilyenkor
kapcsolja ki a többi BLUETOOTHeszközt.
•• Ügyeljen arra, hogy megfelelő
jelszót adjon meg, amikor a rendszer
(ezen rendszer) nevét kiválasztja a
BLUETOOTH-eszközön.
A rendszer nem érzékeli a
BLUETOOTH-eszközt, vagy az
„RF OFF” felirat jelenik meg a
kijelzőn.
•• Állítsa „WIFI OFF” vagy „RF ON”
értékre a BLUETOOTH/Wi-Fi jelét
(68. oldal).
75HU
Erős zúgás, zaj vagy torz hang
hallható.
•• Ha akadályok vannak a rendszer
és a BLUETOOTH-eszköz között,
távolítsa el azokat.
•• Ha elektromágneses sugárzást
kibocsátó berendezés, például
vezeték nélküli LAN, másik
BLUETOOTH-eszköz vagy
mikrohullámú sütő van a közelben,
helyezze azokat távolabbra.
•• Csökkentse a csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköz hangerejét.
Hálózati kapcsolat
A rendszer nem tud csatlakozni a
hálózathoz. (A hálózaton lévő más
berendezések nem találják vagy
nem ismerik fel a rendszert.)
•• Ellenőrizze, hogy a kijelzőn
látható-e a ikon.
•• Ha a rendszert olyan
kommunikációs környezetben
kapcsolják be, amelyben nem
üzemel router, az IP-cím lekérése
akár 2 percet is igénybe vehet.
•• Fix IP-cím használata esetén
ugyanazt az IP-címet más
berendezés is használhatja.
Használjon eltérő IP-címet.
A rendszer nem tud a hálózathoz
csatlakozni vezeték nélküli
kapcsolattal.
•• Ha a rendszerhez hálózati
(LAN-) kábel csatlakozik, akkor a
rendszer automatikusan vezetéket
LAN-kapcsolatot próbál meg
létesíteni. Ha vezeték nélküli
kapcsolatot szeretne használni,
ne csatlakoztasson hálózati (LAN-)
kábelt a rendszerhez.
•• Ellenőrizze a vezeték nélküli LAN
router/hozzáférési pont beállításait.
Ha a hozzáférési ponton be
(„On” értékre) van kapcsolva az
SSID elrejtése, kapcsolja ki („Off”
értékre) azt. A vezeték nélküli router
hozzáférési pontja beállításának
részleteit a hozzáférési pont
használati útmutatója tartalmazza.
•• Állítsa „RF ON” értékre a BLUETOOTH/
Wi-Fi jelét ( 68. oldal).
76HU
A rendszer nem tud csatlakozni a
hálózathoz WPS használatával.
•• Állítsa be a hálózatát, miután
a hozzáférési pont keresés
használatával megkereste a
hozzáférési pontot.
•• Nem tud hálózathoz csatlakozni
WPS használhatával, ha
hozzáférési pontja WEP-re van
beállítva.
•• Frissítse a vezeték nélküli LAN
útválasztó/hozzáférési pont
firmware programját a legújabb
verzióra.
Zenei szolgáltatások
A rendszer nem tud a Music
Services szolgáltatáshoz
csatlakozni.
•• Győződjön meg arról, hogy
vezeték nélküli router/hozzáférési
pont be van kapcsolva.
•• Ellenőrizze, hogy a kijelzőn
látható-e a ikon. Ha nem, akkor
állítsa be újra a vezeték nélküli
hálózatot. Részletekért lásd a WiFi üzembe helyezési útmutatót.
•• Ha a rendszer vezeték nélküli
hálózathoz csatlakozik, helyezze
közelebb egymáshoz a rendszert
és a vezeték nélküli LAN routert/
hozzáférési pontot, és ismételje
meg a beállítást.
•• A szolgáltatótól függően
előfordulhat, hogy csak egy
internetkapcsolat engedélyezett.
•• Amikor pillanatnyi kikapcsolás
után bekapcsolja mobiltelefonját
(androidos eszközét, Xperia
eszközét vagy iPhone/iPod
touch eszközét), próbálja
meg újraindítani a „SongPal”
alkalmazást.
Otthoni hálózat
A vezérlő (a működtető eszköz)
nem találja ezt a rendszert. (A
vezérlő nem tud böngészni a
rendszer tartalmában.)
•• Gondoskodjon arról, hogy a
vezérlő csatlakozzon az otthoni
hálózathoz.
•• Engedélyezve van a hozzáférési
ponton a multicast vezérlés.
A zene automatikusan megszólalt.
•• Előfordulhat, hogy a rendszert
egy másik berendezés vezérli.
A vezérlés megszüntetéséhez
kapcsolja ki a BLUETOOTH/
Hálózati készenlét módot
(68. oldal).
Hangolás vagy lejátszás nem
hajtható végre.
•• Ellenőrizze, hogy megfelelő-e
az audiofájl, illetve nem lett-e
kitörölve a kiszolgálóról. Olvassa el
a kiszolgáló kezelési útmutatóját.
támogatott audioformátumú
audiofájlt próbál meg lejátszani.
Nézze meg a kiszolgáló
audioformátumokkal kapcsolatot
adatait.
•• Tiltsa le a multicast vezérlést a
vezeték nélküli LAN routeren/
hozzáférési ponton. Ha
engedélyezve van, több percig is
eltarthat, amíg megszólal a hang.
A részleteket lásd a vezeték nélküli
router/hozzáférési pont használati
utasításában.
•• A kiszolgáló visszautasítja a
rendszer hozzáférési kérelmeit.
Módosítsa a kiszolgáló beállításait
úgy, hogy az ne utasítsa vissza a
rendszer hozzáférési kérelmeit.
A részleteket lásd a kiszolgáló
kezelési útmutatójában.
Gesture Control
A Gesture Control nem aktiválható.
•• Érintse meg többször a GESTURE
ON/OFF gombot, amíg a GESTURE
CONTROL érzékelő világítani
nem kezd.
•• Ellenőrizze, hogy nincs-e
bekapcsolva a Gyermekzár funkció
(67. oldal).
A Gesture Control funkció nem
működik megfelelően.
•• A seprő mozdulat elvégzéséhez
vigye közelebb a kezét a GESTURE
CONTROL érzékelőhöz (53. oldal).
•• Lassabban végezze el a seprő
mozdulatot.
•• Válassza ki a megfelelő
üzemmódot (PLAYBACK, DJ,
SAMPLER vagy KARAOKE) a
Gesture Control használatának
megkezdése előtt
(54., 55. oldal).
•• Szereljen fel egy (külön
megvásárolható) zajszűrőt a
hálózati kábelre (tápkábelre).
•• Kapcsolja ki a közelben lévő
elektromos berendezéseket.
További információk
Megszakadt a hang.
•• Túl van terhelve a DLNAkiszolgáló. Lépjen ki minden futó
alkalmazásból.
•• A vezeték nélküli jelet interferencia
gyengíti. Kapcsolja ki a jelet
esetlegesen zavaró eszközöket
(például a mikrohullámú sütőt).
•• IEEE 802.11n-kompatibilis vezeték
nélküli útválasztók/hozzáférési
pontok esetén a vezeték nélküli
LAN kommunikációs sebessége
csökkenthet, ha a WEP vagy a
WPA/WPA2-PSK (TKIP) titkosítási
mód van kiválasztva. Ha a rendszer
lelassul, módosítsa a következőre
a biztonsági módszert:
WPA/WPA2-PSK (AES).
A titkosítási (biztonsági) séma
az eszköztől függően változik.
A részleteket lásd a router/
hozzáférési pont kezelési
útmutatójában.
•• A kiszolgáló a rendszer által nem
77HU
Control for HDMI („BRAVIA” Sync)
A rendszer nem kapcsol be a tv
bekapcsolásakor.
•• Nyomja meg a DVD SETUP
gombot, majd állítsa a [HDMI
SETUP] – [CONTROL FOR HDMI]
beállítást [ON] értékre (40. oldal).
A tv-készüléknek támogatnia
kell a Control for HDMI funkciót
(58. oldal). A részleteket
lásd a tévékészülék használati
útmutatójában.
•• Ellenőrizze a televízió hangsugárzóbeállításait. A rendszer a televízió
hangsugárzó-beállításai szerint
szinkronizálja a tápellátást. A
részleteket lásd a tévékészülék
használati útmutatójában.
•• Ha a hang az előző alkalommal
a televízió hangszóróin keresztül
szólt, akkor a rendszer nem
kapcsol be a televízió legközelebbi
bekapcsolásakor.
A rendszer kikapcsol a tv
kikapcsolásakor.
•• Ellenőrizze a [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV] beállítást
(40. oldal). Ha a [STANDBY
LINKED TO TV] beállítás az [ON]
értékre van állítva, akkor a rendszer
a tv-készülék kikapcsolásakor
a bemenettől függetlenül
automatikusan kikapcsol.
A rendszer nem kapcsol ki a tv
kikapcsolásakor.
•• Ellenőrizze a [HDMI
SETUP] – [STANDBY LINKED TO TV]
beállítást (40. oldal).
Ha a tv-készülék kikapcsolásakor
a bemenettől függetlenül
automatikusan ki szeretné
kapcsolni a rendszert, akkor állítsa a
[STANDBY LINKED TO TV] beállítást
az [ON] értékre. A tv-készüléknek
támogatnia kell a Control for HDMI
funkciót (58. oldal). A részleteket
lásd a tévékészülék használati
útmutatójában.
78HU
Nem hallható a tv hangja a
rendszeren.
•• Ellenőrizze a rendszerhez és a
tv-készülékhez csatlakoztatott HDMIkábel vagy hangkábel típusát és
csatlakozását (25. oldal).
•• Ha a tv-készülék kompatibilis az
Audio Return Channel funkcióval,
akkor győződjön meg arról, hogy
a rendszer a tévékészülék ARCkompatibilis HDMI IN jack dugójához
van-e csatlakoztatva (25. oldal).
Ha továbbra sincs hang vagy
szakadozottan szól, csatlakoztasson
egy (külön megvásárolható)
hangkábelt, nyomja meg a DVD SETUP
gombot, és állítsa a [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] beállítást
[OFF] értékre (40. oldal).
•• Ha a tv-készülék nem kompatibilis
az Audio Return Channel funkcióval,
a tv-készülék hangja akkor sem
fog szólni a rendszeren, ha az a
tv-készülék HDMI IN jack dugójához
van csatlakoztatva. A tv-készülék
hangjának a rendszeren történő
lejátszásához csatlakoztasson egy
(külön megvásárolható) hangkábelt
(26. oldal).
•• Váltsa át a rendszer bemenetét a „TV”
lehetőségre (26. oldal).
•• Növelje a hangerőt a rendszeren.
•• A televízió és a rendszer
csatlakoztatásának sorrendjétől
függően előfordulhat, hogy a rendszer
elnémul, és a kijelzőpanelén a
„MUTING” felirat jelenik meg. Ebben
az esetben kapcsolja be először a tv-t,
majd utána a rendszert.
•• Állítsa a tévé (BRAVIA) hangsugárzórendszerének beállítását az Audio
System lehetőségre. A televízió
beállításáról a tv kezelési utasításában
tájékozódhat.
A rendszerből és a tévéből is hallható
hang.
•• Némítsa el a rendszer vagy a tv
hangját.
•• Állítsa a tv-készüléken a hangsugárzó
kimenetét a TV speaker vagy az Audio
System lehetőségre.
A Control for HDMI funkció nem
működik megfelelően.
•• Ellenőrizze a tv-készülék és a
rendszer kapcsolatát (21. oldal).
•• Kapcsolja be a tv-készülék Control
for HDMI funkcióját. A részleteket
lásd a tévékészülék használati
útmutatójában.
•• Várjon egy kicsit, majd próbálja
újra. Ha kihúzza a rendszert, eltart
egy darabig, mire használni lehet.
Várjon legalább 15 másodpercet,
majd próbálja újra.
•• Ellenőrizze, hogy a rendszerhez
csatlakoztatott tv-készülék
támogatja-e a Control for HDMI
funkciót.
•• A Control for HDMI funkció által
vezérelhető készülékek típusait
és számát a HDMI CEC szabvány a
következőképpen korlátozza:
—Felvevőeszközök
—
(Blu-ray Disc
felvevő, DVD-felvevő stb.):
maximum 3 eszköz
—Lejátszóeszközök
—
(Blu-ray Disc
lejátszó, DVD-lejátszó stb.):
maximum 3 eszköz (a rendszer
egyet használ ezek közül)
—Tunerrel
—
kapcsolatos eszközök:
maximum 4 eszköz
—Hangrendszer
—
(vevő/
fejhallgató): maximum 1 eszköz
(amelyet a rendszer használ)
A Party Chain funkció nem
kapcsolható be.
•• Ellenőrizze a csatlakozásokat
(61. oldal).
•• Ellenőrizze, hogy a hangkábelek
megfelelően vannak-e
csatlakoztatva.
A Party Chain funkció nem
működik megfelelően.
•• Kapcsolja ki a rendszert. Ezután
kapcsolja vissza, és aktiválja a
Party Chain funkciót.
Ha a rendszer még mindig nem
működik megfelelően, állítsa vissza a
gyári alapértelmezett beállításokat.
1 Húzza ki a hálózati kábelt
(tápkábelt), majd csatlakoztassa
vissza újra.
2 A rendszer bekapcsolásához
nyomja meg a  gombot.
3 Nyomja meg az OPTIONS gombot.
4 A / többszöri megnyomásával
válassza ki a „SYSTEM” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
5 A / többszöri megnyomásával
válassza ki a „RESET” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
6 A / többszöri megnyomásával
válassza ki a „YES” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
Ekkor a „RESET” felirat jelenik meg a
kijelzőn.
Miután a visszaállítás befejeződik, a
rendszer automatikusan újraindul. A
rendszer bekapcsolásához nyomja
meg a  gombot.
A felhasználó által elvégzett összes
beállítás – például a behangolt
rádióállomások és az elalvásidőzítő
– visszaállításra kerül az
alapértelmezett gyári beállításra.
A beállítási menü beállításainak
visszaállítása alaphelyzetbe
Alaphelyzetbe állíthatja a beállítási menü
beállításait (a [PARENTAL CONTROL]
beállításainak kivételével).
1 Nyomja meg a DVD SETUP gombot.
További információk
Party Chain
A rendszer alaphelyzetbe
állítása
Ekkor megjelenik a beállítási menü a
tv-képernyőn.
2 A
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
[SYSTEM SETUP] elemet, majd
nyomja meg a
gombot.
79HU
3 A
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
[RESET] elemet, majd nyomja meg a
gombot.
4 A / gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a [IGEN]
elemet, majd nyomja meg a
gombot.
A folyamat eltarthat néhány
másodpercig. Ne nyomja meg a 
gombot a rendszer visszaállítása
közben.
Öndiagnosztika funkció
Amikor betűk/számok jelennek
meg a tv-képernyőn vagy a kijelzőn
Amikor a rendszer hibás működésének
kiküszöbölése érdekében elindul az
öndiagnosztika funkció, megjelenik egy
szervizkód. A szervizkód egy betűből
és számokból áll (pl. C 13 50). Tekintse
meg a lehetséges okokat és korrekciós
műveleteket tartalmazó, alábbi
táblázatot.
A szervizkód Ok és helyreállítási lépés
első 3
karaktere
C 13
A lemez szennyezett.
•• Tisztítsa meg a lemezt
egy puha kendővel
(81. oldal).
C 31
A lemez nincs
megfelelően behelyezve.
•• Kapcsolja ki, majd
kapcsolja ismét be a
rendszert. Ezt követően
helyezze be megfelelően
a lemezt.
E XX
(XX egy
szám)
A működési hiba
elhárítása érdekében a
rendszer diagnosztizálta
magát.
•• Forduljon a legközelebbi
80HU
Sony márkakereskedéshez
vagy a hivatalos Sony
szervizhez, és adja meg az
ötjegyű szervizkódot.
Példa: E 61 10
Üzenetek
Előfordulhat, hogy működés közben
az alábbi üzenetek valamelyike
jelenik meg vagy villog a kijelzőn.
CANNOT PLAY
•• Nem lejátszható lemezt helyezett
be.
•• Olyan DVD VIDEO lemezt
helyeztek be, amelynek nem
támogatott a térségkódja.
DATA ERROR
•• A fájl nem támogatott formátumú.
•• A fájl formátuma nem egyezik a
fájlnév kiterjesztésével.
DEVICE ERROR
A rendszer nem ismerte fel az USBeszközt, vagy ismeretlen eszközt
csatlakoztattak.
DEVICE FULL
Megtelt az USB-eszköz memóriája.
ERASE ERROR
Az USB-eszközön található
hangfájlok vagy mappák törlése
sikertelen volt.
FATAL ERROR
Az USB-eszköz átviteli vagy törlési
művelet közben eltávolításra került
és lehetséges, hogy károsodott.
FOLDER FULL
Az átvitel az USB-eszközre nem
lehetséges, mert a mappák száma
elérte a maximális értéket.
GUEST
A rendszer Party Guest üzemmódba
lépett, mivel egy Party Host
egységen aktiválta a Party Chain
funkciót.
GROUP
A rendszer csatlakozott a Wireless
Party Chain Host által aktivált
Wireless Party Chain funkcióhoz.
HOST
A rendszer aktiválta a Party Chain
funkciót, és Party Host egységként
működik.
M-ROOM
A rendszer aktiválta a Wireless Party
Chain funkciót, és Wireless Party
Chain Host egységként működik.
NoDEVICE
Nincs csatlakoztatva USB-eszköz, vagy
nem támogatott USB-eszközt
csatlakoztattak a rendszerhez.
NO DISC
Nincs lemez a lejátszóban.
NO MUSIC
A lejátszási forrásban nincsenek
támogatott hangfájlok.
NO SUPPORT
Nem támogatott USB-eszközt
csatlakoztatott, vagy az USB-eszköz
USB-elosztón keresztül csatlakozik.
NO VIDEO
A lejátszási forrásban nincsenek
támogatott videofájlok.
OVER CURRENT
Túláram érkezett az
(USB) portból.
PROTECT
Az USB-eszköz írásvédett.
PUSH STOP
Olyan művelet elvégzésével
próbálkozott, amely csak a lejátszás
leállítása esetén végezhető el.
READING
A rendszer a lemez vagy az USBeszköz adatait olvassa. Egyes
műveletek nem elérhetők.
TRACK FULL
Az átvitel az USB-eszközre nem
lehetséges, mert a fájlok száma elérte
a maximális értéket.
Óvintézkedések
Az egység szállítása esetén
A lemezmechanizmus sérülésének
elkerülése érdekében az egység
szállítása előtt végezze el az alábbi
eljárást.
A művelet elvégzéséhez használja az
egység érintőpaneljének gombjait.
1 A rendszer bekapcsolásához
nyomja meg a  gombot.
2 A FUNCTION gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
„DVD/CD” lehetőséget.
3 Távolítsa el a lemezt.
Érintse meg a  gombot a lemeztálca
kitolásához és behúzásához.
Várja meg, amíg a kijelzőn megjelenik
a „NO DISC” felirat.
4 Húzza ki a hálózati kábelt
(tápkábelt).
A lemezekkel kapcsolatos
megjegyzések
•• Lejátszás előtt törölje le a lemezt egy
törlőkendővel a közepétől a széle felé
haladva.
•• A lemezek tisztításához ne használjon
oldószert, például benzint, hígítószert,
a kereskedelemben kapható
tisztítószereket vagy a bakelitlemezekhez
készült antisztatikus permeteket.
•• Ne tegye ki a lemezeket közvetlen
napfénynek vagy hőforrások (például
hővezetékek) hőjének, és ne hagyja
azokat közvetlen napsütésben álló
járműben.
További információk
NOT USE
A kívánt művelet az adott
körülmények között nem
végezhető el.
REC ERROR
Az átvitel nem indult el, félúton leállt
vagy más módon volt sikertelen.
81HU
Biztonság
A hangsugárzó-rendszer
•• Ha huzamosabb ideig nem használja
A beépített hangsugárzó-rendszer nem
rendelkezik mágneses árnyékolással, és
a közeli tv-készülékek képe mágnesesen
eltorzulhat. Ebben az esetben kapcsolja
ki a televíziót, várjon 15–30 percet, majd
ismét kapcsolja be. Ha nincs javulás,
helyezze a rendszert távolra a televíziótól.
a készüléket, akkor húzza ki teljesen
a hálózati kábelt (tápkábelt) a fali
aljzatból. A rendszer tápkábelét mindig
a csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Soha ne húzza magát a vezetéket.
•• Ha bármilyen szilárd anyag vagy
folyadék kerül a rendszer belsejébe,
az ismételt használat előtt húzza ki a
hálózati csatlakozókábelt, és forduljon
szakemberhez.
•• A hálózati kábel (tápkábel) cseréjét
kizárólag szakszerviz végezheti.
Elhelyezés
•• Ne helyezze el a rendszert döntött
helyzetben vagy különösen meleg,
hideg, poros, szennyezett, párás,
megfelelő szellőzés nélküli helyen,
illetve ne tegye ki rázkódásnak,
közvetlen napfénynek vagy erős
fénynek.
•• Legyen óvatos, ha a rendszert
védőbevonattal (például gyanta, olaj,
fényező) kezelt felületre állítja, mert
foltosodás vagy elszíneződés léphet fel
a felületen.
•• Ha a rendszert a hidegről közvetlenül
meleg helyre viszi, illetve nagyon
nedves szobába helyezi, a nedvesség az
egységben lecsapódhat az objektívre,
és a rendszer meghibásodását
okozhatja. Ilyen esetben távolítsa el
a lemezt, és hagyja bekapcsolva a
rendszert körülbelül egy órán át, amíg a
nedvesség elpárolog.
Felmelegedés
•• A készülék működés közbeni
felmelegedése normális jelenség, és
nem igényel semmilyen intézkedést.
•• Nagy hangerőn huzamosabb
ideig történő működtetés esetén a
készülékház felforrósodhat, ezért ne
érintse meg.
•• Hagyja szabadon a szellőzőnyílásokat.
82HU
FONTOS TUDNIVALÓ
Figyelem! Ha hosszú ideig hagyja
megjelenítve ezeket a képeket a
rendszeren keresztül, az a tv-képernyő
tartós károsodását okozhatja.
A kivetítős televíziók különösen
érzékenyek erre.
A készülékház tisztítása
Kímélő tisztítószerrel enyhén
megnedvesített, puha törlőkendővel
tisztítsa a rendszert.
A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószert, dörzsszivacsot vagy
oldószert, például benzint vagy alkoholt.
Megjegyzések a frissítésről
A rendszeren lehetővé teszi a szoftver
automatikus frissítését, ha a rendszer
vezetékes vagy vezeték nélküli hálózaton
keresztül kapcsolódik az internethez.
A rendszer frissítésével felvehet új
funkciókat, és nagyobb kényelmet és
biztonságot kaphat.
Ha nem szeretné fogadni az automatikus
frissítéseket, kapcsolja ki a funkciót az
okostelefonon/iPhone-on futó SongPal
alkalmazásban. Bizonyos esetekben,
például a biztonsági funkciókat kiegészítő
javítások megjelenésekor a rendszer
akkor is automatikusan telepíti a frissítést,
ha Ön letiltotta a funkciót.
A beállítási menüből akkor is frissítheti
a szoftvert, ha letiltotta az automatikus
frissítést. További információkért lásd: „A
szoftver frissítése” (69. oldal).
A rendszer nem használható, miközben
folyamatban van szoftverfrissítés.
Nyilatkozat a harmadik felek által
kínált szolgáltatásokról
A harmadik felek által kínált szolgáltatásokat
előzetes bejelentés nélkül módosíthatják,
felfüggeszthetik, illetve megszüntethetik.
A Sony nem vállal felelősséget ezekért az
esetekért.
BLUETOOTH-kommunikáció
•• A BLUETOOTH-eszközöket egymástól
További információk
hozzávetőleg 10 méteren belül kell
használni (és nem lehet köztük akadály).
A hatásos kommunikációs tartomány a
következő esetekben kisebb lehet.
—— Ha személy, fémből készült tárgy, fal
vagy más akadály van az egymással
BLUETOOTH-kapcsolatban álló
eszközök között
—— Vezeték nélküli LAN-hálózatok
környezetében
—— Használatban lévő mikrohullámú sütő
közelében
—— Olyan helyen, ahol más
elektromágneses sugárzás jön létre.
•• A BLUETOOTH-eszközök és a vezeték
nélküli LAN (IEEE802.11b/g/n) berendezés
ugyanazt a frekvenciasávot (2,4 GHz)
használják. Amikor BLUETOOTH-eszközét
egy vezeték nélküli LAN működésre
alkalmas eszköz közelében használja,
elektromágneses interferencia léphet
fel. Ennek eredménye lehet a kisebb
adatátviteli sebesség, a zaj, illetve az, hogy
nem jön létre kapcsolat. Ilyen esetben
próbálja meg a következőket:
—— A rendszert a vezeték nélküli LAN
berendezéstől legalább 10 méteres
távolságban használja.
—— Amikor BLUETOOTH-eszközét a vezeték
nélküli LAN berendezéstől számított 10
méteren belül használja, kapcsolja ki a
vezeték nélküli LAN eszközt.
—— A rendszert és BLUETOOTH-eszközét
a lehető legközelebb helyezze
egymáshoz.
•• Az ezen rendszer által kibocsátott
rádióhullámok zavarhatják egyes
orvosi berendezések működését. Mivel
ez az interferencia meghibásodást
eredményezhet, a következő helyeken
mindig kapcsolja ki ezt a rendszert és a
BLUETOOTH-eszközt:
—— kórházban, vonaton, repülőgépen,
benzinkútnál, továbbá minden
olyan helyen, ahol gyúlékony gázok
lehetnek jelen
—— automatikus ajtók és tűzjelzők
közelében.
•• A rendszer a BLUETOOTHspecifikációknak megfelelő biztonsági
funkciók segítségével biztosítja a
biztonságos kapcsolatot a BLUETOOTHtechnológiát használó kommunikáció
során. A beállításoktól és egyéb
tényezőktől függően azonban
előfordulhat, hogy ez a biztonság
nem elégséges, ezért a BLUETOOTHtechnológiát alkalmazó kommunikáció
használatakor mindig legyen óvatos.
•• A Sony semmilyen módon nem tehető
felelőssé a BLUETOOTH-technológiát
használó kommunikáció során
bekövetkező információkiszivárgásból
adódó károkért és veszteségekért.
•• A BLUETOOTH-kommunikáció
nem feltétlenül garantált az ezzel a
rendszerrel azonos profilú minden
BLUETOOTH-eszközzel.
•• Az ehhez a rendszerhez csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszközöknek meg kell
felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által
előírt BLUETOOTH-specifikációnak, és
erről tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
Azonban még a BLUETOOTHspecifikációnak megfelelő eszközök
esetén is előfordulhat, hogy a
BLUETOOTH-eszköz specifikációja
vagy jellemzői bizonyos esetekben
lehetetlenné teszik a csatlakozást, vagy
más vezérlési módszert, megjelenítést
és működést eredményeznek.
•• Az ehhez a rendszerhez csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköztől, a
kommunikációs környezettől, illetve
a környezeti feltételektől függően
előfordulhat, hogy zaj keletkezik vagy
elnémul a hang.
83HU
Megjegyzések a licenccel
kapcsolatban
Ez a termék olyan szoftvert foglal
magában, amelyet a Sony a szoftver
szerzőijog-tulajdonosával kötött
licencszerződés alapján használ. A
szoftver jogtulajdonosa által előírt feltétel
alapján a szerződés tartalmát kötelesek
vagyunk közölni a vevőkkel.
Kérjük, keresse fel a következő URL-címet,
és olvassa el licenc tartalmát.
http://rd1.sony.net/help/has/sl/16/
Ha nem szeretné, hogy a szoftver
automatikusan frissüljön, akkor az
okostelefonjára/iPhone készülékére
telepített SongPal alkalmazással
letilthatja ezt a funkciót.
A funkció letiltása ellenére is előfordulhat
azonban, hogy az egység a stabil
használat stb. érdekében frissíti a
szoftvert. A funkció letiltása esetén
továbbra is lehetősége van arra, hogy a
szoftvert manuálisan frissítse.
A beállítás és a működtetés részletes
leírását a súgóban találja.
Előfordulhat, hogy az egység a frissítés
ideje alatt nem reagál.
Nyilatkozat a harmadik felek által
kínált szolgáltatásokról
Tájékoztatás alkalmazott GNU GPL/
LGPL szoftverről
Ez a termék olyan szoftvereket is
tartalmaz, amelyre a következő GNU
General Public License (a továbbiakban
„GPL”) vagy a GNU Lesser General Public
License (a továbbiakban „LGPL”) licenc
érvényes. Ezek a licencek megállapítják,
hogy az ügyfelek a kapott GPL vagy az
LGPL licencdokumentumban foglalt
feltételek betartásával jogosultak az adott
szoftver forráskódjának megszerzésére,
módosítására és terjesztésére. Az
előbbiekben felsorolt szoftverek forráskódja
elérhető a weben.
A letöltéshez keresse fel a következő URLcímet, majd válassza az „MHC-V90DW”
modellnevet.
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
Tájékoztatjuk, hogy a Sony a forráskód
tartalmával kapcsolatos megkeresésekre
nem tud válaszolni, illetve reagálni.
Megjegyzések a frissítéssel
kapcsolatban
84HU
Ha az egységet úgy használja, hogy
vezetékes vagy Wi-Fi-hálózaton keresztül
az internethez van csatlakoztatva, akkor az
egység képes automatikusan a legújabb
verzióra frissíteni a szoftverét.
A szoftver frissítésével új funkciók válhatnak
elérhetővé az egységen, amelyek még
kényelmesebbé és stabilabbá teszik a
használatot.
A harmadik felek által kínált
szolgáltatásokat
előzetes bejelentés nélkül módosíthatják,
felfüggeszthetik, illetve megszüntethetik.
A Sony nem vállal felelősséget az ilyen
szituációkért.
A szoftververzióról
Ez a rádiós berendezés az európai
uniós megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett szoftver jóváhagyott
verziójával/verzióival használható. A
rádiós berendezésbe betöltött szoftver
igazoltan megfelel a 2014/53/EU irányelv
alapvető követelményeinek.
Szoftververzió: SYS _._ _
A szoftververzió megjelenítéséhez
nyomja meg a távvezérlő OPTIONS
gombját.
1 Nyomja meg az OPTIONS
gombot.
2 A rendszer kiválasztásához
nyomja meg többször a /
gombot, majd a
gombot.
3 Válassza a „VERSION”
lehetőséget, majd nyomja meg
a
gombot.
A kijelzőn megjelenik a „SYS _._ _”
felirat.
Specifikációk
Szatellitegység (SS-V90DW
hangsugárzó-rendszer)
Hangsugárzó-rendszer:
Magassugárzó + Középsugárzó
Hangsugárzó-egység:
Magassugárzó: 50 mm-es × 4,
kúpos
Középsugárzó: 130 mm-es × 4,
kúpos
Névleges impedancia:
8 ohm
Mélysugárzó-egység
(SA-V90DW DVD-lejátszós
vevőkészülék)
Hangsugárzó-rendszer:
Mélysugárzó, bass reflex
Hangsugárzó-egység:
250 mm-es × 2, kúpos
Névleges impedancia:
8 ohm
Bemenetek
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:
Feszültség: 2 V, impedancia: 1 kΩ
VIDEO OUT:
Max. kimeneti szint: 1Vp-p,
aszimmetrikus, negatív szinkron,
terhelési impedancia 75 Ω
HDMI OUT (TV):
Támogatott audiojel:
Kétcsatornás lineáris PCM (max.
48 kHz), Dolby Digital
HDMI rész
Csatlakozó:
Type A (19 érintkezős)
Lemezlejátszó rész
Rendszer:
CD-lejátszó, valamint digitális
hang- és videolejátszó rendszer
Lézerdióda jellemzői
Kibocsátás időtartama:
folyamatos
Lézerteljesítmény*: Kisebb mint
44,6 μW
* Ez a kimenet a 7 mm-es blendével
rendelkező optikai vevőegység
objektívjének felületétől 200 mmre mért érték.
Frekvenciaátvitel:
20 Hz – 20 kHz
Videoképek színformátuma:
Latin-amerikai modellek:
NTSC
Egyéb típusok:
NTSC és PAL
USB-egység
Támogatott USB-eszköz:
MSC (Mass Storage Class)
Maximális feszültség:
1 A
(USB) port:
Type A
További információk
AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R:
Feszültség: 2 V, impedancia:
47 kΩ
TV (ARC):
Támogatott audiojel:
Kétcsatornás lineáris PCM
MIC1:
Érzékenység: 1 mV, impedancia:
10 kΩ
MIC2/GUITAR:
Érzékenység: 1 mV, impedancia:
10 kΩ (a gitár üzemmód
kikapcsolt állapota mellett)
Érzékenység: 200 mV,
impedancia: 1 MΩ (a gitár
üzemmód bekapcsolt állapota
mellett)
Kimenetek
85HU
FM-tuner
Hálózat
Sztereó szuperheterodin FM-tuner
Antenna:
FM-főantenna
Programkeresési frekvenciatartomány:
87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz-es
lépésekben)
Ethernet LAN
100BASE-TX
Vezeték nélküli LAN
Kompatibilis szabványok:
IEEE 802.11 a/b/g/n
Titkosítás:
WPA/WPA2-PSK, WEP
Üzemi frekvencia:
2400–2483,5 MHz/
5150–5250 MHz/
5250–5350 MHz/
5470–5725 MHz
Maximális kimenő teljesítmény:
< 20,0 dBm
Üzemi frekvencia:
5725–5850 MHz
Maximális kimenő teljesítmény:
< 13,9 dBm
BLUETOOTH
Kommunikációs rendszer:
BLUETOOTH Standard version 4.2
Kimenet:
BLUETOOTH Standard Power
Class 1
Kommunikációs hatótáv:
Hatótáv kb. 30 m*1
Üzemi frekvencia:
2400–2483,5 MHz
Maximális kimenő teljesítmény:
< 20,0 dBm
Modulációs módszer:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibilis BLUETOOTH-profilok*2:
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (soros portos profil)
Támogatott kodekek:
SBC (Subband Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
*1 A tényleges tartomány különböző
tényezők függvénye, ilyenek
az eszközök közti akadályok,
a mikrohullámú sütők körül
jelentkező mágneses mezők,
a statikus elektromosság, az
érzékelési érzékenység, az antenna
teljesítménye, az operációs rendszer,
az eszközön futó szoftverek stb.
2
* A BLUETOOTH-profilok az eszközök
közötti BLUETOOTH-kommunikáció
célját jelzik.
86HU
NFC rész
Üzemi frekvencia:
13,56 MHz
Maximális kimenő teljesítmény:
< 60 dBμA/m 10 méteren
Támogatott hangformátumok
Támogatott bitsebesség és mintavételi
frekvencia:
MP3:
16/22,05/24/32/44,1/48 kHz,
16–320 kb/s (CBR/VBR)
AAC:
16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/
96 kHz, 16–320 kb/s (CBR/VBR)
WMA:
32/44,1/48 kHz, 16–320 kb/s
(CBR/VBR)
WAV:
16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/
96/176,4/192 kHz (16/24 bit)
AIFF:
32/44,1/48/88,2/96/176,4/
192 kHz (16/24 bit)
FLAC:
16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/
96/176,4/192 kHz (16/24 bit)
ALAC:
16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/
96/176,4/192 kHz (16/24 bit)
DSD (DSF/DFF):
2,8 MHz (1 bit)
Támogatott videoformátumok
Energiaellátási követelmények:
120 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel:
320 W
Energiafogyasztás (energiatakarékos
módban):
0,5 W (ha az „NW STBY” beállítás
értéke „OFF”, és a [CONTROL FOR
HDMI] beállítás értéke [OFF].)
3 W* (ha az „NW STBY” beállítás
értéke „ON”, és a [CONTROL FOR
HDMI] beállítás értéke [ON].)
Méret (szélesség/magasság/
mélység, kb.):
Összeszerelt egység:
532 mm × 1706 mm ×
494 mm
Szatellitegység:
429 mm × 830 mm × 344 mm
Mélysugárzó-egység:
532 mm × 1 080 mm ×
494 mm
Tömeg (kb.):
Összeszerelt egység:
50,5 kg
Szatellitegység:
13,5 kg
Mélysugárzó-egység:
37 kg
* A rendszer teljesítményfelvétele nem
éri el a 0,5 W-ot, ha nincs HDMIkapcsolat, és az „NW STBY” beállítás
értéke „OFF”.
A kivitel és a műszaki adatok
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
További információk
Xvid:
Videokodek: Xvid video
Bitsebesség: 4,854 Mbit/s (MAX)
Felbontás/kamerasebesség:
720 × 480, 30 képkocka/mp
720 × 576, 25 képkocka/mp (a
latin-amerikai modellek
kivételével)
Audiokodek: MP3
MPEG4:
Fájlformátum: MP4 fájlformátum
Videokodek: MPEG4 Simple
Profile (az AVC formátum nem
támogatott)
Bitsebesség: 4 Mbit/s
Felbontás/kamerasebesség:
720 × 480, 30 képkocka/mp
720 × 576, 25 képkocka/mp (a
latin-amerikai modellek
kivételével)
Audiokodek: AAC-LC (a HE-AAC
formátum nem támogatott)
Digitális jogkezelés: Nem
kompatibilis
Általános
87HU
Nyelvkódok listája
A nyelvek írásmódja az ISO 639:1988 (E/F) szabványt követi.
88HU
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
1027
Afar
1186
Skót gael
1350
Malajálam
1513
Siswati
1028
Abház
1194
Galíciai
1352
Mongol
1514
Sesotho
1032
Afrikansz
1196
Guarani
1353
Moldáv
1515
Szundanéz
1039
Amhara
1203
Gudzsaráti
1356
Maráthi
1516
Svéd
1044
Arab
1209
Hausza
1357
Maláj
1517
Szuahéli
1045
Asszámi
1217
Hindi
1358
Máltai
1521
Tamil
1051
Ajmara
1226
Horvát
1363
Burmai
1525
Telugu
1052
Azeri
1229
Magyar
1365
Nauru
1527
Tádzsik
1053
Baskír
1233
Örmény
1369
Nepáli
1528
Thai
1057
Belarusz
1235
Interlingua
1376
Holland
1529
Tigrinya
1059
Bolgár
1239
Interlingue
1379
Norvég
1531
Türkmén
1060
Bihari
1245
Inupiak
1393
Okszitán
1532
Tagalog
1061
Biszlama
1248
Indonéz
1403
(Afan) Oromo
1534
Setswana
1066
Bengáli; bangla 1253
Izlandi
1408
Orija
1535
Tonga
1067
Tibeti
1254
Olasz
1417
Pandzsábi
1538
Török
1070
Breton
1257
Héber
1428
Lengyel
1539
Conga
1079
Katalán
1261
Japán
1435
Pashto; pushto
1540
Tatár
1093
Korzikai
1269
Jiddis
1436
Portugál
1543
Twi
1097
Cseh
1283
Jávai
1463
Kecsua
1557
Ukrán
1103
Walesi
1287
Grúz
1481
Rétoromán
1564
Urdu
1105
Dán
1297
Kazah
1482
Kirundi
1572
Üzbég
1109
Német
1298
Grönlandi
1483
Román
1581
Vietnami
1130
Bhutáni
1299
Kambodzsai
1489
Orosz
1587
Volapük
1142
Görög
1300
Kanada
1491
Kinyarwanda
1613
Wolof
1144
Magyar
1301
Koreai
1495
Szanszkrit
1632
Xhosza
1145
Eszperantó
1305
Kasmíri
1498
Szindhi
1665
Joruba
1149
Spanyol
1307
Kurd
1501
Sangho
1684
Kínai
1150
Észt
1311
Kirgiz
1502
Szerbhorvát
1697
Zulu
1151
Baszk
1313
Latin
1503
Szingaléz
1703
Nincs megadva
1157
Perzsa
1326
Lingala
1505
Szlovák
1165
Finn
1327
Lao
1506
Szlovén
1166
Fidzsi
1332
Litván
1507
Szamoai
1171
Färöi
1334
Lett
1508
Sona
1174
Francia
1345
Malgas
1509
Szomáli
1181
Fríz
1347
Maori
1511
Albán
1183
Ír
1349
Macedón
1512
Szerb
Szülői felügyelet területkódok listája
Kód
Terület
Kód
Terület
Kód
Terület
Kód
Terület
2044
Argentína
2165
Finnország
2362
Mexikó
2149
Spanyolország
2047
Ausztrália
2174
Franciaország
2376
Hollandia
2499
Svédország
2046
Ausztria
2109
Németország
2390
Új-Zéland
2086
Svájc
2057
Belgium
2248
India
2379
Norvégia
2528
Thaiföld
2070
Brazília
2238
Indonézia
2427
Pakisztán
2184
Egyesült Királyság
2079
Kanada
2254
Olaszország
2424
Fülöp-szigetek
2090
Chile
2276
Japán
2436
Portugália
2092
Kína
2304
Korea
2489
Oroszország
2115
Dánia
2363
Malajzia
2501
Szingapúr
További információk
89HU
©2017 Sony Corporation
4-694-841-34(1)
Download PDF

advertising