Sony | MHC-GT5D | Sony MHC-GT5D Nagy teljesítményű otthoni hangrendszer BLUETOOTH® technológiával Használati útmutató

Otthoni hangrendszer
Kezelési utasítás
Kezdeti lépések
Lejátszás lemezről/
USB‑eszközről
USB-átvitel
Vevőegység
BLUETOOTH
Hangbeállítás
További műveletek
További információk
MHC-GT5D
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély megelőzése
érdekében ne takarja el a készülék
szellőzőnyílásait újságpapírral,
terítővel, függönnyel stb.
Ne tegye ki a készüléket nyílt láng
(például égő gyertya) hatásának.
A tűzeset és az áramütés elkerülése
érdekében óvja a készüléket a
rácseppenő és ráfröccsenő víztől, és
soha ne tegyen folyadékkal teli tárgyat
– például virágvázát – a készülékre.
Mivel a hálózati csatlakozó
szolgál a készülék hálózatról való
leválasztására, a készüléket könnyen
hozzáférhető hálózati aljzathoz
csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen
rendellenességet észlel a készülék
működésében, azonnal húzza ki
a hálózati csatlakozót a hálózati
aljzatból.
A készüléket nem szabad több oldalról
zárt térben (pl. könyvszekrényben
vagy beépített fülkében) elhelyezni
és működtetni.
Az elemeket és az elemet tartalmazó
berendezéseket ne helyezze el olyan
helyen, ahol sugárzó hőnek – például
napfénynek vagy tűznek – vannak
kitéve.
A készülék mindaddig áram alatt van,
amíg a hálózati csatlakozóvezetéket
nem húzza ki a hálózati aljzatból, még
akkor is, ha maga a készülék ki van
kapcsolva.
Csak beltéri használatra.
FIGYELEM!
Ha ezzel a termékkel optikai
berendezést használ együtt, akkor
nő a szemkárosodás veszélye.
2HU
Az európai és egyesült arab
emirátusokbeli vásárlók
számára
Ez a termék az IEC 60825-1:2007
szabvány szerinti Class 1 besorolású
lézertermék.
Ez a címke a termék hátsó felületén
van elhelyezve.
Az európai vásárlók számára
Elhasznált elemek és
elektromos és elektronikus
készülékek hulladékként való
eltávolítása (az Európai Unióra
és egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési rendszerrel
rendelkező országokra
érvényes)
Ez a jelölés a terméken,
az elemen vagy annak
csomagolásán arra
figyelmeztet, hogy
a terméket és az elemet
ne kezelje háztartási
hulladékként. Egyes elemeken ez
a jelzés vegyjellel együtt szerepel.
A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele
akkor van feltüntetve, ha az elem
több mint 0,0005% higanyt vagy
0,004% ólmot tartalmaz.
A feleslegessé vált termékek és elemek
helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne,
ha nem követi a hulladék elemek
kezelésének helyes módját.
Az anyagok újrahasznosítása elősegíti
a természeti erőforrások megőrzését.
Olyan termékek esetében, amelyeknél
biztonsági, hatékonysági vagy
adatkezelési okok miatt a beépített
elemek állandó csatlakozása
szükséges, az elemek cseréjét
kizárólag szakember végezheti.
Az elemek és az elektromos és
elektronikus készülékek szakszerű
hulladékkezelése érdekében
a készülékek hasznos élettartamának
végén adja le azokat a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító
telepen. Egyéb elemek esetében
olvassa el az elemek biztonságos
cseréjére vonatkozó szakaszt.
Az elemet adja le a lemerült elemek
újrahasznosítását szolgáló megfelelő
gyűjtőhelyen.
A termék vagy az elem
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket vagy az elemet
megvásárolta.
Megjegyzés a vásárlók
számára: a következő
információk csak az EU
irányelveket alkalmazó
országokban eladott
készülékekre érvényesek.
Ezt a terméket a Sony Corporation
(címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan) gyártotta vagy
gyártatta. A termék európai uniós
rendelkezéseknek való megfelelésével
kapcsolatos kérdéseket címezze
a hivatalos képviseletnek
(Sony Deutschland GmbH, címe:
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany). A szervizeléssel vagy
garanciával kapcsolatos ügyekben
forduljon a külön szerviz- vagy
garanciadokumentumokban
megadott címekhez.
Ezennel a Sony Corp. kijelenti, hogy
ez a készülék megfelel az 1999/5/EK
direktíva alapvető követelményeinek
és egyéb vonatkozó kitételeinek.
Részletekért keresse fel a következő
URL-címet:
http://www.compliance.sony.de/
A CE jelölés érvényessége csak azokra
az országokra korlátozott, ahol az a
jogrendszer része, azaz főleg az EEA
(Európai Gazdasági Körzet) országaira.
Ezt a berendezést tesztelték, és
3 méternél rövidebb csatlakozókábel
használata esetén az EMC
szabályozásban megállapított
határértéknek megfelelőnek
minősítették.
Ez a rendszer rendeltetése szerint
a következő célokra használható:
•• Lemezeken és USB-eszközökön
tárolt zene/videó/fényképek
lejátszása
•• Zene átvitele USB-eszközökre
•• Rádióállomások hallgatása
•• A TV hangjának hallgatása
•• BLUETOOTH-eszközökön
elérhető zeneforrás lejátszása
•• Lejátszás társas összejöveteleken
a „Party Chain” funkcióval
3HU
A licenccel és védjeggyel
kapcsolatos megjegyzés
•• A
embléma a DVD Format/Logo
Licensing Corporation védjegye.
•• A „DVD+RW”, a „DVD-RW”, a
„DVD+R”, a „DVD-R”, a „DVD VIDEO”
és a „CD” embléma védjegy.
•• A WALKMAN® megnevezés
és a WALKMAN® embléma
a Sony Corporation bejegyzett
védjegye.
•• Az MPEG Layer-3 audiokódolási
technológiát és szabadalmait
a Fraunhofer IIS és Thomson licence
alapján használjuk.
•• A Windows Media a Microsoft
Corporation bejegyzett védjegye
vagy védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más
országokban.
•• Erre a termékre kiterjed
a Microsoft Corporation egyes
szellemi tulajdonjogainak védelme.
Az ilyen technológia használata és
terjesztése ezen a terméken kívül
tilos a Microsoft vagy felhatalmazott
leányvállalatának engedélye nélkül.
•• A rendszer Dolby* Digital
technológiát is magában foglal.
* A készülék gyártása a Dolby
Laboratories engedélyével történt.
A Dolby és a dupla D szimbólum
a Dolby Laboratories védjegye.
•• A BLUETOOTH® kifejezés és
embléma a Bluetooth SIG,
Inc. bejegyzett védjegye.
A Sony Corporation licenccel
rendelkezik az ilyen megjelölések
használatára. Más védjegyek
és védett kereskedelmi nevek
a tulajdonosukhoz tartoznak.
•• Az N jel az NFC Forum, Inc. védjegye
vagy bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban
és más országokban.
•• Az Android™ a Google Inc.
védjegye.
4HU
•• A Google Play™ a Google Inc.
védjegye.
•• Az Apple, az Apple embléma,
az iPhone és az iPod touch az
Apple Inc., bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és
más országokban. Az App Store az
Apple Inc. szolgáltatási védjegye.
•• A „Made for iPod” és „Made
for iPhone” azt jelenti, hogy
egy elektronikus kiegészítőt
kifejezetten az iPod vagy iPhone
készülékekhez való csatlakoztatásra
tervezték, és a fejlesztő tanúsította,
hogy megfelel az Apple
teljesítménykövetelményeinek.
Az Apple nem felelős ezen eszköz
működéséért vagy a biztonsági
és törvényi előírásoknak való
megfeleléséért. Ne feledje, hogy
e kiegészítő és az iPod vagy iPhone
együttes használata befolyásolhatja
a vezeték nélküli teljesítményt.
•• A TERMÉK AZ ALÁBBI
FELHASZNÁLÁSI KÖRÖKBEN
RENDELKEZIK AZ MPEG-4
VISUAL PATENT PORTFOLIO
LICENCPORTFÓLIÓNAK A
VÁSÁRLÓK ÁLTALI SZEMÉLYES
ÉS NEM KERESKEDELMI CÉLÚ
FELHASZNÁLÁST LEHETŐVÉ TÉVŐ
LICENCÉVEL
(i) VIDEOADATOK KÓDOLÁSA AZ
MPEG-4 VISUAL STANDARD
(MPEG-4 VIDEO) SZABVÁNY
SZERINT
ÉS/VAGY
(ii)SZEMÉLYES ÉS NEM
KERESKEDELMI FELHASZNÁLÁS
KÖRÉBEN A VÁSÁRLÓ ÁLTAL
KÓDOLT, ILLETVE MPEG-4
FORMÁTUMÚ VIDEOTARTALMAK
SZOLGÁLTATÁSÁRA JOGOSÍTÓ
LICENCCEL RENDELKEZŐ
VIDEOSZOLGÁLTATÓTÓL
BESZERZETT MPEG-4
FORMÁTUMÚ VIDEOADATOK
DEKÓDOLÁSA.
SEMMILYEN MÁS KÖZVETLEN VAGY
KÖZVETETT HASZNÁLAT NINCS
ENGEDÉLYEZVE. A PROMÓCIÓS,
BELSŐ ÉS KERESKEDELMI
FELHASZNÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES
LICENCEK AZ MPEG LA, L.L.C.
TÁRSASÁGTÓL SZEREZHETŐK BE.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Minden más védjegy a vonatkozó
tulajdonosokhoz tartozik.
•• Ebben a leírásban nem tüntettük
fel a ™ és az ® jeleket.
Néhány szó az
útmutatóról
•• A jelen kézikönyv elsősorban
a távvezérlővel végezhető
műveleteket tárgyalja, ezek
azonban a mélysugárzó azonos
vagy hasonló elnevezésű
gombjaival is végrehajthatók.
•• Az egyes ismertetések fölött
látható ikonok, például
a
, azt jelzik, hogy az
ismertetett funkció milyen
adathordozókkal használható.
•• Egyes illusztrációk elvi vázlat
jellegűek, és eltérhetnek a konkrét
terméktől.
•• A tv képernyőjén megjelenő
elemek változhatnak a területtől
függően.
•• Az egyes funkciók gyári beállítását
aláhúzás jelöli.
•• A szögletes zárójelben szereplő
elemek ([--]) a tévéképernyőn,
az idézőjelben szereplő elemek
(„--”) a kijelzőn jelennek meg.
5HU
Tartalomjegyzék
Néhány szó az útmutatóról.... 5
Lejátszható lemezek/fájlok
lemezeken/USB-eszközön..... 8
A kompatibilis eszközök
webhelyei.............................. 11
Részekkel és
kezelőszervekkel
kapcsolatos útmutató............12
Kezdeti lépések
Kicsomagolás........................18
A rendszer telepítése.............18
A rendszer biztonságos
vezetékelése......................... 25
A bemutató kikapcsolása..... 27
Elemek behelyezése............. 27
Előkészítés a tévé
hangjának átvitelére............. 28
A rendszer hordozása........... 30
A színrendszer
módosítása............................31
Gyors beállítás.......................31
Az óra beállítása................... 32
A kijelző mód módosítása.... 32
6HU
Lejátszás lemezről/
USB-eszközről
Az USB-eszköz használata
előtt....................................... 33
Normál lejátszás................... 33
Egyéb lejátszási
műveletek............................. 35
A lejátszás mód
használata............................ 39
A lemez lejátszásának
korlátozása........................... 42
Lemez és USB-eszköz
információinak
megtekintése........................ 43
A beállítási menü
használata............................44
USB-átvitel
Az USB-eszköz használata
előtt.......................................48
Zene átvitele.........................48
Vevőegység
Rádióhallgatás...................... 54
BLUETOOTH
További műveletek
A BLUETOOTH vezeték
nélküli technológiáról........... 55
A Party Chain funkció
használata............................ 65
A rendszer és egy
BLUETOOTH-eszköz
párosítása............................. 56
Éneklés zenére: karaoke.......68
Zenehallgatás
BLUETOOTH-eszközön.......... 57
Egyérintéses
BLUETOOTH-csatlakozás
NFC funkcióval...................... 58
A BLUETOOTHhangkodekek beállítása.......60
A BLUETOOTH készenléti
mód beállítása......................60
A BLUETOOTH-jel be- és
kikapcsolása.........................60
A „SongPal” használata
BLUETOOTH-kapcsolaton
keresztül................................61
Hangbeállítás
A hang beállítása.................. 62
Zenehallgatás a Party Light
funkcióval és a hangsugárzó
kivilágításával....................... 69
Az időzítők használata.......... 70
Opcionális berendezés
használata.............................71
A mélysugárzó gombjainak
inaktiválása (gyermekzár).... 72
Az automatikus készenlét
funkció beállítása.................. 72
A szoftver frissítése............... 73
További információk
Hibaelhárítás......................... 74
Óvintézkedések....................84
Műszaki adatok..................... 87
Nyelvkódok listája.................90
A mélysugárzó
hangerejének beállítása....... 62
A virtuális futball
üzemmód kiválasztása......... 63
Saját hangeffektus
létrehozása........................... 63
Bulihangulat létrehozása
(DJ EFFECT)............................64
7HU
Lejátszható lemezek/
fájlok lemezeken/
USB-eszközön
Lejátszható lemezek
•• DVD VIDEO típusú lemezek
•• DVD VIDEO formátumú vagy video
módú DVD-R/DVD-RW
•• DVD VIDEO formátumú DVD+R/
DVD+RW
•• VIDEO CD (1.0-s, 1.1-es és 2.0-s
verziójú lemezek)
•• Super VCD
•• VIDEO CD formátumú vagy Super
VCD formátumú CD-R/CD-RW/
CD-ROM
•• AUDIO CD
•• AUDIO CD formátumú CD-R/
CD‑RW
Lejátszható fájlok lemezeken/
USB-eszközön
1)2) (.mp3), WMA•• Zene: MP3-fájlok
fájlok2)3) (.wma), AAC-fájlok2)3)
(.m4a/.mp4/.3gp)
4)
•• Fotó: JPEG-fájlok
(.jpg/.jpeg/.jpe)
5)
•• Videó: MPEG4-fájlok
(.mp4/.m4v), Xvid-fájlok (.avi)
Megjegyzések
•• A lemezeknek a következő
formátumokban kell lenniük:
—— CD-ROM/-R/-RW lemez DATA CD
formátumban, amely az MP3-1)2),
JPEG-4), MPEG4-5) és Xvid-fájlokat
tartalmazza, és megfelel az ISO
96606) Level 1/Level 2 vagy Joliet
(bővített formátumú) szabványnak.
—— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW lemez
DATA DVD formátumban, amely az
MP3-1)2), JPEG-4), MPEG4-5) és Xvidfájlokat tartalmazza, és megfelel
az UDF (Universal Disk Format)
szabványnak.
8HU
•• A rendszer akkor is megpróbálja
lejátszani a fenti kiterjesztésű
adatfájlokat, ha azok nem MP3/WMA/
AAC/JPEG/MPEG4/Xvid formátumúak.
Az ilyen adatok lejátszása hangos
zajt eredményezhet, ami károsíthatja
a hangsugárzó rendszert.
1)Az MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3)
a tömörített hangadatok ISO/MPEG
által definiált szabványos formátuma.
Az MP3-fájloknak MPEG 1 Audio Layer 3
formátumúaknak kell lenniük.
2)A DRM-védelemmel (digitális
másolásvédelemmel) ellátott fájlokat
nem lehet lejátszani a rendszeren.
3)Csak USB-eszköz esetén.
4)A JPEG-fájloknak DCF képfájlformátumúaknak kell lenniük.
(DCF – „Tervezési szabály a
kamera-fájlrendszerhez”: a digitális
fényképezőgépek képszabványait a
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association)
szabályozza.)
5)Az MPEG4-fájloknak MP4
formátumúaknak kell lenniük.
A támogatott video- és audiokodekek
a következők:
—— Videokodek: MPEG4 Simple Profile
(az AVC nem támogatott.)
—— Audiokodek: AAC-LC (a HE-AAC nem
támogatott.)
6)
CD-ROM-okon található fájlok és
mappák logikai formátuma, az
ISO (International Organization for
Standardization) definiálta.
Nem lejátszható lemezek/fájlok
•• A következő típusú lemezeket
nem lehet lejátszani:
—BD
— (Blu-ray) lemezek
—PHOTO
—
CD formátumban
rögzített CD-ROM
—A
— CD-Extra lemezek és vegyes
módú CD-k adatrésze*
—CD
— Graphics lemez
—Super
—
Audio CD-k
—DVD
—
Audio
—Packet
—
Write formátumban
létrehozott DATA CD/DATA DVD
—DVD-RAM
—
—Nem
—
megfelelően lezárt
DATA CD/DATA DVD
—„Copy
—
once” (Egyszer
másolható) megjelölésű
tartalmat tartalmazó CPRM(Content Protection for
Recordable Media – felvételi
adathordozók tartalmának
védelme) kompatibilis
DVD‑R/‑RW lemez
—Nem
—
szabványos (pl. szív,
négyzet, csillag) alakú lemez
—Olyan
—
lemez, amelynek
felületére címke, papír vagy
matrica van ragasztva
•• A következő típusú fájlokat nem
lehet lejátszani:
—Olyan
—
JPEG-fájlok, amelyek
mérete normál módban
meghaladja a 3072 (szélesség)
× 2048 (magasság) képpontot,
illetve a főleg internetes
webhelyeken használt
progresszív JPEG formátumban
meghaladja a 3 300 000
képpontot.
—A
— videofájlok felbontása
nagyobb, mint 720 (szélesség) ×
576 (magasság) képpont.
—Nagy
—
szélesség-magasság
arányú kép- és videofájlok.
—WMA
—
DRM, WMA Lossless és
WMA PRO formátumú WMA
hangfájlok.
—AAC
—
DRM és AAC Lossless
formátumú AAC-fájlok.
—96
— kHz-en kódolt AAC-fájlok.
—Titkosított
—
vagy jelszóval védett
fájlok.
—Másolásvédett
—
(DRM, Digital
Rights Management) fájlok.
—Az
— MP3 PRO-hangfájl MP3hangfájlként játszható le.
—A
— rendszer nem minden esetben
tudja lejátszani a két vagy
több Xvid-fájl egybefűzésével
létrehozott Xvid-fájlokat.
—A
— rendszer nem képes egyes
2 óránál hosszabb Xvid-fájlok
lejátszására.
* Vegyes módú CD: A formátum adatokat
rögzít az első sávon, és hangot (AUDIO
CD-adatokat) a munkamenet második
és további sávján.
A CD-R/-RW and DVD-R/‑RW/
+R/+RW lemezekkel kapcsolatos
megjegyzések
•• Egyes esetekben a CD-R/-RW és
a DVD-R/-RW/+R/+RW lemezeket
nem lehet lejátszani ezen a
rendszeren a lemez felvételi
minősége vagy fizikai állapota
miatt, vagy a felvevő eszköz és a
létrehozó szoftver jellemzői miatt.
Ha további információkra kíváncsi,
olvassa el a felvevő eszköz
kezelési utasítását.
•• Előfordulhat, hogy egyes lejátszási
funkciók bizonyos DVD+R/+RW
lemezeknél nem működnek, még
ha a lemezek megfelelően le is
vannak zárva. Az ilyen lemezeket
normál lejátszással nézze meg.
A lemezekkel kapcsolatos
megjegyzések
•• Ezt a terméket a Compact Disc
(CD) szabványnak megfelelő
lemezek lejátszására tervezték.
•• A DualDisc lemezek és a
másolásvédelmi technológiákkal
kódolt egyes zenei lemezek nem
felelnek meg a CD-szabványnak,
ezért előfordulhat, hogy ezek
a lemezek nem kompatibilisek
ezzel a termékkel.
9HU
A többmenetes lemezekkel
kapcsolatos megjegyzés
Ez a rendszer akkor képes lejátszani
a lemezek egymást követő meneteit,
ha a formátumuk megegyezik az
első menetével. A lejátszás azonban
nem garantált.
A DVD VIDEO és VIDEO CD
lemezek lejátszási műveleteivel
kapcsolatos megjegyzés
Gyakran előfordul, hogy a szoftverek
gyártói szándékosan korlátozzák a
DVD VIDEO vagy VIDEO CD lejátszási
műveleteit. Emiatt bizonyos
lejátszási funkciók esetleg nem
működnek. Mindenképpen olvassa
el a DVD VIDEO vagy a VIDEO CD
kezelési utasítását.
Megjegyzések a lejátszható
fájlokról
•• A lejátszás indítására hosszabb
időt kell várni az alábbi esetekben:
—a
— DATA CD/DATA DVD/USBeszköz bonyolult faszerkezetben
van felvéve,
—előzőleg
—
egy másik mappában
levő hangfájlokat, képfájlokat
vagy videofájlokat játszott le
a készülék.
•• A rendszer az alábbi feltételek
mellett tudja lejátszani a DATA CD/
DATA DVD lemezen vagy USBeszközön lévő állományokat:
—legfeljebb
—
8 mappányi mélység
—legfeljebb
—
300 mappa
—legfeljebb
—
999 fájl egy lemezen
—legfeljebb
—
2000 fájl egy USBeszközön
—legfeljebb
—
650 fájl egy
mappában
Ezek a számok a fájl- és
mappakonfigurációtól függően
változhatnak.
10HU
•• A nem hangfájlokat, képfájlokat
vagy videofájlokat tartalmazó
mappákat átugorja a rendszer.
•• A számítógéppel vagy hasonló
eszközzel átvitt fájlokat a
rendszer esetleg nem az átvitel
sorrendjében játssza le.
•• A lejátszás sorrendje a
hangfájl, képfájl vagy videofájl
létrehozására használt
szoftvertől függően esetleg nem
alkalmazható.
•• Nem garantálható a kompatibilitás
minden MP3/WMA/AAC/MPEG4/
Xvid kódoló- és írószoftverrel,
rögzítő eszközzel és írható
adathordozóval.
•• Az Xvid-fájltól függően
előfordulhat, hogy a kép nem
tiszta, vagy a hang ugrik.
Megjegyzések az USBeszközökről
•• Nem garantálható, hogy a
rendszer minden USB-eszközzel
működjön.
•• Az USB-eszközökhöz
sokféle bonyolult funkció áll
rendelkezésre, a rendszerhez
csatlakoztatott USBeszközök lejátszható tartalma
azonban a zenei, fénykép- és
videotartalmakra korlátozódik.
A részleteket lásd az USBeszközök kezelési utasításában.
•• Az USB-eszköz csatlakoztatásakor
a rendszer beolvassa az USBeszközön található összes fájlt.
Ha az USB-eszközön sok mappa
vagy fájl van, az USB-eszköz
beolvasása sokáig eltarthat.
•• Ne használjon USB-elosztót
a rendszer és az USB-eszköz
csatlakoztatásához.
•• Ha több USB-eszköz van
csatlakoztatva, a rendszer által
végrehajtott művelet késleltetést
szenvedhet.
•• A rendszer lejátszási sorrendje
eltérhet a csatlakoztatott USBeszköz lejátszási sorrendjétől.
•• Az USB-eszköz használata
előtt győződjön meg róla, hogy
nincsenek-e vírusos fájlok az USBeszközön.
Régiókód
A készüléken régiókód van
beállítva. A készülék csak az ilyen,
illetve a
régiókóddal ellátott
DVD VIDEO-lemezek lejátszására
alkalmas.
A kompatibilis
eszközök webhelyei
A kompatibilis USB-eszközökkel
és BLUETOOTH-eszközökkel
kapcsolatos legfrissebb információk
az alábbi webhelyeken találhatók.
Latin-amerikai vásárlóknak:
<http://esupport.sony.com/LA>
Európai és oroszországi
vásárlóknak:
<http://www.sony.eu/support>
Egyéb országok/régiók
vásárlóinak:
<http://www.sony-asia.com/
support>
A BLUETOOTH-kommunikációról
iPhone és iPod touch eszközök
esetén
Kompatibilis készülékek:
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPhone 4
•• iPhone 3GS
•• iPod touch (5. generációs)
•• iPod touch (4. generációs)
11HU
Részekkel és kezelőszervekkel kapcsolatos
útmutató
A mélysugárzó  (be/készenlét) gombja kivételével zárolhatja a gombokat,
nehogy véletlenül működtessék őket (72. oldal).
Aktív mélysugárzó
Hangszóróvilágítás*
(69. oldal)
Party Light*
(69. oldal)
* Ne nézzen bele a fénykibocsátó részekbe, miközben be van kapcsolva a hangszóró
világítása és a Party Light funkció.
12HU
Hangsugárzó rendszer
  (be/készenlét) gomb
A rendszer bekapcsolása, illetve
készenléti állapotba helyezése.
PARTY LIGHT gomb
(69. oldal)
  (lejátszás)1) gomb
Lejátszás indítására szolgál.
Ha több mint 2 másodpercig
lenyomva tartja a mélysugárzó
 gombját, akkor a
rendszer lejátssza a beépített
bemutatóhangot. A bemutató
leállításához nyomja meg
a  gombot.
 (leállítás) gomb
——A lejátszás leállítására szolgál.
Kétszer lenyomva törölhető
a lejátszás folytatása.
——Az átvitel leállítására szolgál
zene másolása közben.
——Leállítja a beépített
hangbemutató lejátszását.
BLUETOOTH-PAIRING gomb
——A BLUETOOTH funkció
kiválasztására szolgál.
——Nyomva tartásával
aktiválhatja a
BLUETOOTH-párosítást
a BLUETOOTH funkcióban.
MEGA BASS gomb
(62. oldal)
MEGA BASS kijelző
(62. oldal)
FUNCTION2) gomb
SOUND FIELD2) gomb
LIGHT MODE gomb
(69. oldal)
ENTER gomb
Beállítások bevitelére/
jóváhagyására szolgál.
MULTI CONTROL forgatógomb
Forgatásával funkció,
hangzáskép és világítási mód
választható.
 FLANGER, ISOLATOR,
SAMPLER, DJ OFF gomb
(64. oldal)
REC TO USB gomb
A gomb megnyomásával zenét
vihet át az (USB) 2 portra
csatlakoztatott USB-eszközre.
PARTY CHAIN gomb
(67. oldal)
BLUETOOTH kijelző
(55. oldal)
13HU
 (USB) 1 (PLAY) port
USB-eszköz csatlakoztatására
szolgál. Ez az USB-port csak
lejátszásra használható.
 FOOTBALL gomb
(63. oldal)
Többszöri megnyomásával
kiválaszthatja a stadionbeli
szurkolást erősítő módot,
amelyet futballmeccsek
közvetítésekor alkalmazhat.
(USB) 2 (REC/PLAY) port
USB-eszköz csatlakoztatására
szolgál. Ez az USB-port
lejátszásra és zeneátvitelre is
használható.

(N jel) (59. oldal)
Kijelző
 (nyitás/zárás) gomb
Nyomja meg a lemeztálca
kitolásához, illetve behúzásához.
 VOLUME/DJ CONTROL
forgatógomb
——A hangerő szabályozására
szolgál. Amíg a DJ EFFECT
vagy a SAMPLER funkció aktív,
a hangerő nem állítható ezzel
a gombbal.
——Elforgatásával beállíthatja
a FLANGER és a ISOLATOR
effektust, illetve folyamatosra
állíthatja a SAMPLER
hangeffektust (64. oldal).
 MIC 1/2 aljzat
A mikrofon(ok) csatlakoztatására
szolgál.
VOCAL FADER gomb
(68. oldal)
MIC ECHO gomb (68. oldal)
MIC LEVEL (MIN/MAX)
forgatógomb (68. oldal)

+/– (mappaválasztó) gomb
Adatlemez vagy USB-eszköz
mappáinak kiválasztására
használható.
S1, S2 gomb (64. oldal)
/ (visszalépés/
előrelépés) gomb
Műsorszám vagy fájl
kiválasztására szolgál.
TUNING+/– gomb
(54. oldal)
S3, S4 gomb (64. oldal)
14HU
Távirányító-érzékelő
Lemeztálca
1)
A mélysugárzó  gombján egy
tapintópont található. A tapintópont a
készülék használata közben viszonyítási
pontként használható.
2)
A FUNCTION vagy SOUND FIELD gomb
megnyomása után a MULTI CONTROL
gomb elforgatásával válassza ki a kívánt
funkciót vagy hangzásképet, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Távvezérlő
 DISPLAY gomb
A kijelzőn megjelenő adatok
módosítására szolgál.
DISPLAY1) gomb
A képernyőkijelző megjelenítése
és elrejtése.
SLEEP gomb (70. oldal)
TIMER MENU1) gomb
(32., 70. oldal)
 (be/készenlét) gomb
A rendszer bekapcsolása, illetve
készenléti állapotba helyezése.
 PARTY LIGHT gomb
(69. oldal)
LIGHT MODE gomb
(69. oldal)
PLAY MODE gomb
(39. oldal)
REPEAT/FM MODE gomb
(41., 54. oldal)
 SOUND FIELD gomb (MUSIC,
VIDEO, FOOTBALL)
(62. oldal)
15HU
Számgombok1) 2)
A DVD főképernyőjének
megjelenítése a tévéképernyőn.
SUBTITLE gomb (37. oldal)
RETURN gomb (35. oldal)
AUDIO2) gomb
(37., 44. oldal)
OPTIONS gomb
ANGLE gomb (37. oldal)
SETUP gomb (44. oldal)
MEDIA MODE gomb
Adatlemezről vagy USBeszközről való lejátszás
kiválasztása.
CLEAR gomb
(36., 41. oldal)
VOCAL FADER gomb
(68. oldal)
MIC ECHO gomb (68. oldal)
SCORE gomb (69. oldal)
+/– gomb
(mappaválasztás)
Adatlemez vagy USB-eszköz
mappáinak kiválasztására
használható.
KEY CONTROL / gomb
(69. oldal)
16HU
 DVD TOP MENU gomb
——Műsorszám, fejezet vagy
fájl kiválasztása a megfelelő
számmal.
——Számok és értékek bevitelére
használható.
DVD/TUNER MENU gomb
(35., 37., 55. oldal)
A beállítómenükbe való
belépésre és onnan való
kilépésre szolgál.
/ / / gomb
Menüelemek kiválasztására
szolgál.
gomb
Beállítások bevitelére/
jóváhagyására szolgál.
 MEGA BASS gomb
(62. oldal)
FUNCTION +/– gomb
Funkcióválasztó gomb.
SEARCH gomb
(35., 36. oldal)
SHIFT1) gomb
Tartsa lenyomva a rózsaszín
funkciógombok aktiválásához.
 +/–2) gomb
A hangerő módosítására szolgál.
 / (gyors vissza-/
előretekerés) gomb
(35. oldal)
Lejátszás közben megnyomva
egy műsorszámon vagy fájlon
belüli rész kiválasztását teszi
lehetővé.
/ (lassú vissza-/
előretekerés) gomb
(35. oldal)
1)Ez a gomb rózsaszínnel van a
távvezérlőre nyomtatva. A gomb
használatához tartsa nyomva a SHIFT
() gombot, és közben nyomja meg
ezt a gombot.
2)A távvezérlő 2/AUDIO,  + és 
számgombján egy-egy tapintópont
található. A tapintópont a készülék
használata közben viszonyítási
pontként használható.
A lassított lejátszást aktiválja.
TUNING+/– gomb
(54. oldal)
 (lejátszás)2) gomb
Lejátszás indítására szolgál.
/ (visszalépés/
előrelépés) gomb
Műsorszám vagy fájl
kiválasztására szolgál.
PRESET+/– gomb
(55. oldal)
 (szünet) gomb
Lejátszás szüneteltetésére
szolgál. A lejátszás folytatásához
nyomja meg a  gombot.
 (leállítás) gomb
——A lejátszás leállítására szolgál.
Kétszer lenyomva törölhető
a lejátszás folytatása.
——Az átvitel leállítására szolgál
zene másolása közben.
——Leállítja a beépített
hangbemutató lejátszását.
17HU
Kezdeti lépések
Kicsomagolás
•• Távvezérlő (1)
•• R03-as (AAA méretű) elemek (2)
•• Hangsugárzóállványok (2)
•• Hangsugárzó-vezeték (1)
•• Hangsugárzótalpak (8)
•• FM zsinór- / AM keretantenna (1)
•• Tápkábel (1 db)
•• Optikai digitális kábel (1)
•• Videokábel (1)
•• Hálózati tápadapter* (1) (csak
A rendszer telepítése
A lenti ábrákon a rendszer
elhelyezését illusztráló példák
láthatók.
•• A tartozék hangsugárzóállványok
felhasználásával (20. oldal),
a hangsugárzó egységeket
függőlegesen az állványra álló
tévé két oldalán elhelyezve
bizonyos területeken tartozék)
* Ez a hálózati adapter nem
használható Chilében, Paraguayban
és Uruguayban. Az adaptert azokban
az országokban használja, ahol
szükséges.
A rendszer a következőkből áll:
•• Aktív mélysugárzó: SA-WGT5D (1)
•• Hangsugárzó rendszer:
SS-GT5DB (2)
Megjegyzés
A doboz kibontásakor két ember kezelje
a mélysugárzót. A mélysugárzó leejtése
személyi sérülést és/vagy anyagi kárt
okozhat.
18HU
•• A hangsugárzó egységek
összevonásával
(hangsugárzósávhoz hasonló
elrendezés), az összevont
egységet a tévéállványra helyezve
(21. oldal)
•• A hangsugárzó egységek fali
elhelyezése egy egységként
(hangsugárzósávhoz hasonlóan)
(22. oldal)
•• Ha a hangsugárzó rendszert tévé elé
helyezi, akkor ügyeljen, hogy ne takarja
el a tévéképernyőt és a tévé távvezérlőérzékelőjét. Ha a hangsugárzó rendszer
eltakarja a tévé távvezérlő-érzékelőjét,
akkor előfordulhat, hogy nem lehet
távvezérlővel vezérelni a tévét.
a mélysugárzó rúdjára
szerelve (line array elrendezés)
(23. oldal)
•• A mélysugárzót legalább 8 cm-re
Kezdeti lépések
•• A hangsugárzó egységeket
helyezze a faltól, hogy elkerülje a kiálló
tápkábel sérülését.
8 cm
Megjegyzések
•• Ne engedjen gyermekeket a rendszer
közelébe.
•• Ne helyezze a rendszer lejtő felületre.
•• A hangsugárzó rendszer és a
mélysugárzó telepítésekor ügyeljen
az alábbi óvintézkedésekre.
—— Ne takarja el a mélysugárzó hátsó
lapján lévő szellőzőnyílásokat.
—— Ne helyezze a hangsugárzó rendszert
és a mélysugárzót fémszekrénybe.
—— Ne helyezzen semmilyen tárgyat,
például akváriumot a hangsugárzó
rendszer és a mélysugárzó közé.
—— A mélysugárzót és a hangsugárzó
rendszert egy helyiségben,
egymáshoz közel helyezze el.
19HU
A hangsugárzóállványok
felhelyezése
A hangsugárzóállványokat az ábrán
látható módon rögzítse. Ügyeljen,
hogy a bal és a jobb hangsugárzó
egységeknek megfelelő állványt
használja.
 J obb hangsugárzó állvány
Illessze a hangsugárzó
egység kiemelkedő részét
a hangsugárzóállvány
bemélyedésébe, és csúsztassa
az állványt az  jelű nyíl irányába,
amíg a helyére nem rögzül.
 Bal hangsugárzó állvány
Illessze a hangsugárzóállvány
kiemelkedő részét a hangsugárzó
egység bemélyedésébe, és
csúsztassa az állványt az  jelű nyíl
irányába, amíg a helyére nem rögzül.
 jel
Az állvány csúsztatásakor az állvány
és a hangsugárzó egység kampói
egymásba rögzülnek.
A hangsugárzóállványok
leválasztása
 jel
Az állvány csúsztatásakor az állvány
és a hangsugárzó egység kampói
egymásba rögzülnek.
20HU
Csúsztassa az állványt az  jelű
nyíllal ellentétes irányba.
A hangsugárzó
egységek egyesítése
(hangsugárzósávhoz hasonló
elrendezés)
1 Az elcsúszás megelőzése
Bal hangsugárzó egység
egységet a nyíl irányába, amíg
a helyére nem rögzül.
A bal hangsugárzó egység
csúsztatásakor a csatlakozó felület
kampói egymásba kapaszkodnak,
és mindkét hangsugárzó egység
rögzített helyzetbe kerül.
A hangsugárzó egységek
szétválasztása
Jobb hangsugárzó egység
A kioldógombot az  jelű nyíl
irányába nyomva csúsztassa a bal
hangsugárzó egységet a  jelű nyíl
irányába.
Kezdeti lépések
érdekében szerelje fel a
tartozék hangsugárzótalpakat
a hangsugárzó egységekre.
3 Csúsztassa a bal hangsugárzó
2 Illessze a jobb hangsugárzó
egység kiemelkedő részét
a bal hangsugárzó egység
bemélyedésébe.
Bal hangsugárzó
Jobb hangsugárzó
egység
egység
Kioldógomb
21HU
A hangsugárzó egységek fali
elhelyezése egy egységként
(hangsugárzósávhoz
hasonlóan)
3 Hajtsa be a csavarokat a falba.
A csavaroknak 6–7 mm-re kell
kiállniuk a falból.
387 mm
Megjegyzések
•• Az építőanyagnak és a falvastagságnak
megfelelő csavarokat használjon. Mivel
a gipszkartonfalak különösen gyengék,
a csavarokat biztonságos módon a
falgerendába hajtsa be. A hangsugárzót
függőleges, sima felületű, megerősített
falra szerelje.
•• Bízza a szerelést a Sony
márkakereskedőkre vagy engedéllyel
rendelkező alvállalkozóra, és az
elhelyezés során fordítson különös
figyelmet a biztonságra.
•• A Sony nem felelős a nem megfelelő
felszerelésből, falvastagságból,
csavarrögzítésből vagy természeti
csapásból stb. eredő balesetekért és
károkért.
6–7 mm
4Függessze a hangsugárzó
rendszert a csavarokra.
Illessze a hangsugárzó rendszer
hátsó furatait a csavarokhoz, majd
függessze fel a hangsugárzó
rendszert a 2 csavarra.
1 A hangsugárzó egységek
egyesítése (hangsugárzósávhoz
hasonló elrendezés)
(21. oldal).
2 Készítsen elő a hangsugárzók
hátsó furataiba illeszkedő
csavarokat (nem tartozékok).
4 mm
Legalább 25 mm
Furat a hangsugárzó
rendszer hátulján
5 mm
10 mm
22HU
Megjegyzés
Fogja meg mindkét hangsugárzó
egységet. Ha csak az egyik véget
fogja, akkor az egyesített hangsugárzó
egységek szétválhatnak.
A hangsugárzó egységek
felszerelése a mélysugárzó
rögzítő rúdjára (line array
elrendezés)
Megjegyzés
felhelyezi rá a hangsugárzó
egységeket.
•• A rúd tárolási pozícióba való
visszaállításakor ügyeljen, hogy ne
csípje be a kezét.
2 Rögzítse a hangsugárzó
egységeket a szerelvényekre.
Hajtsa ki a reteszelő kart.
1 Húzza fel a mélysugárzó rögzítő
rúdját.
Oldja a reteszt, majd a
kioldógomb nyomása közben
húzza ki a rudat.
Illessze a hangsugárzó egység
rögzítőlapját a tartószerelvény
konzoljához, majd lefelé
csúsztatva rögzítse a
hangsugárzó egységet.
Kezdeti lépések
Távolítsa el az USB-eszközöket a
rendszerből, nehogy kárt tegyen bennük,
ha véletlenül elejti a hangsugárzó
egységeket.
Megjegyzések
•• Állítsa be a rúd pozícióját, mielőtt
Gyorsrögzítő
Kioldógomb
Engedje el a gombot, és állítsa
a rudat a kívánt helyzetbe. A rúd
a rajta található furatoknak
megfelelően két pozícióban
rögzíthető. Rögzítse a pozíciót
a gyorsrögzítővel, és győződjön
meg a rúd biztonságos
rögzítéséről.
23HU
Zárja a reteszelő kart.
3 Állítsa irányba a hangsugárzó
egységeket.
Lazítsa meg a csavargombot,
és állítsa a kívánt irányba a
hangsugárzó egységeket.
A beállítás után a csavargomb
meghúzásával rögzítse
a hangsugárzó helyzetét.
A hangsugárzó egységek
leválasztása
Hajtsa ki a reteszkart, és felfelé
csúsztatva vegye le a hangsugárzó
egységeket.
24HU
A rendszer biztonságos összekötése
Kezdeti lépések
 jel
Fehér
A fali aljzathoz
Szürke
Fehér
 jel
Piros
25HU
 Antenna
Az antennák beállításakor keressen
egy megfelelő vételt biztosító helyet
és elhelyezést.
Tartsa távol az antennákat a
tápkábeltől és az USB-kábeltől, hogy
megelőzze a zajbeszűrődést.
•• AUDIO IN/PARTY CHAIN IN L/R
aljzatok
—A
— tévé vagy audio-/
videokészülék hangbemeneti
aljzataihoz csatlakoztassa.
A hang ezen a rendszeren
keresztül szólal meg.
—A
— Party Chain funkció használata
esetén csatlakoztassa másik
hangrendszerhez (65. oldal).
 Videokimeneti aljzat
Az FM zsinórantennát
vízszintesen helyezze el
Videokábellel csatlakoztassa
televízió vagy kivetítő
videobemenetéhez.
AM
keretantenna
 Optikai bemeneti (OPT IN)
aljzat
A tartozék optikai digitális kábellel
a tévé digitális optikai kimenetéhez
csatlakoztathatja a rendszert,
ha ezen hallgatja a tévé hangját
(28. oldal).
 Hangbemeneti- és kimeneti
aljzatok
Az összeköttetéseket hangkábellel
(nem tartozék) hozza létre az
alábbiak szerint:
•• AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT
L/R aljzatok
—Csatlakoztassa
—
az opcionális
készülék hangbemeneti
aljzataihoz.
—A
— Party Chain funkció használata
esetén csatlakoztassa másik
hangrendszerhez (65. oldal).
26HU
Megjegyzés
Ezt a rendszert ne kösse össze
videolejátszón keresztül a tévével.
 Hangsugárzók
A hangsugárzók bekötéséhez
használja a (tartozék)
hangsugárzókábeleket.
Megjegyzések
•• Mindenképpen a mellékelt
hangsugárzót használja.
•• A hangsugárzókábel csatlakoztatásakor
a csatlakozót dugja közvetlenül
a csatlakozóaljzatba.
A hangsugárzókábel
leválasztása
A reteszelő kart lenyomva húzza ki
a csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
 Tápellátás
Csatlakoztassa a tartozék
tápkábelt a rendszerhez és a fali
konnektorhoz.
A tápkábel csatlakoztatásakor
automatikusan elindul a bemutató
(32. oldal). Ha a  gombbal
bekapcsolja a rendszert, a bemutató
befejeződik.
Ha ki szeretné kapcsolni a rendszer
kikapcsolt állapotában megjelenített
bemutatót, akkor a DISPLAY gomb
többszöri megnyomásával válassza
ki az energiatakarékos módot
(32. oldal).
Irányítsa a távvezérlőt a
mélysugárzó távvezérlő-érzékelője
felé.
Távirányítóérzékelő
Kezdeti lépések
A bemutató
kikapcsolása
A mélysugárzó működtetése
a távvezérlővel
Elemek behelyezése
Helyezze be a két tartozék R03-as
(AAA méretű) elemet az alábbi ábrán
látható polaritásnak megfelelően.
Megjegyzések
•• Ne használjon együtt régi és új,
valamint különböző típusú elemeket.
•• Ha hosszú ideig nem használja a
távvezérlőt, vegye ki az elemeket az
elem szivárgása és korróziója miatti
károsodás megelőzése érdekében.
27HU
Előkészítés a tévé hangjának átvitelére
Ha a mélysugárzót és a tévét az alábbi ábrán látható módon összeköti
a tartozék optikai digitális kábellel, akkor ezen a rendszeren keresztül
hallgathatja a tévé hangját.
Digitális optikai
kimeneti aljzat
Digitális optikai
kábel (tartozék)
Televízió
A tévé hangjának átvitele optikai digitális kapcsolattal
Kapcsolja be a tévét, és a FUNCTION +/– gomb többszöri megnyomásával
válassza ki az optikai funkciót.
Megjegyzés
Ha a csatlakoztatott tévé hangereje túl alacsony, akkor a rendszer automatikusan
készenléti üzemmódra válthat. Állítsa be a tévé hangerejét. Ha kikapcsolja
az automatikus készenléti üzemmód funkciót, akkor lásd: „Az automatikus készenlét
funkció beállítása” (72. oldal).
Tippek
•• Az OPT IN aljzathoz külső berendezést (DVD-lejátszót stb.) is csatlakoztathat.
Ha ilyen berendezést csatlakoztat, akkor ugyanúgy csatlakoztassa az OPT IN aljzatot
a berendezés digitális optikai kimeneti aljzatához, ahogy a fenti ábrán látható.
A részleteket lásd a berendezés kezelési utasításában.
•• Ha a külső berendezés csatlakoztatásakor túl halk a rendszerből hallható hang,
akkor próbáljon meg állítani a csatlakoztatott berendezés hangkimeneti beállításain.
Ezzel javíthatja a hangkimenet erősségét. A részleteket lásd a berendezés kezelési
utasításában.
Ha a „CODE 01” és a „SIGNAL ERR” jelzés jelenik meg a mélysugárzó
kijelzőjén
Ha a rendszerre érkező jelek nem kétcsatornás lineáris PCM-jelek, akkor
a mélysugárzó kijelzőjén megjelenik a „CODE 01” és a „SIGNAL ERR” jelzés
(ami nem támogatott bemeneti hangjelet jelez).
Ebben az esetben válassza ki a megfelelő hangkimeneti módot a tévén
vagy a külső berendezésen, hogy a kimenő hangjel kétcsatornás lineáris
PCM-jel legyen.
28HU
Ha nem hallható a tévé hangja a rendszeren
Ha a kijelzőn a „CODE 01” és a „SIGNAL ERR” jelzés látható,
és a mélysugárzóból és a hangsugárzó rendszerből nem hallható a tévé
hangja, akkor ellenőrizze az alábbiakat, és hajtsa végre a hibaelhárító
lépéseket a tévén.
•• Ellenőrizze, hogy hangsugárzó-kimeneti beállításban a külső
hangsugárzók vannak beállítva.
Példa: KDL-42W800B
ki a beállításelemet.
2 Válassza a hangbeállítás elemet, majd a hangsugárzó-beállítás
elemet.
3 Válassza ki a külső hangsugárzó-kimeneti módot.
•• Ellenőrizze a hangkimeneti beállítást, és ha az automatikus mód van
Kezdeti lépések
1 Nyomja meg a TV-távvezérlő HOME gombját, és válassza
kiválasztva, akkor módosítsa PCM-kimeneti módra. Ez a rendszer csak
a kétcsatornás lineáris PCM-formátumokat támogatja.
Példa: KDL-42W800B
1 Nyomja meg a TV-távvezérlő HOME gombját, és válassza
ki a beállításelemet.
2 Válassza a hangbeállítás elemet, majd a digitális hangkimenet
beállítási elemét.
3 Válassza a PCM-kimeneti módot.
Megjegyzés
A fenti információk Sony tévék esetén érvényesek. Más tévék és külső berendezések
esetén hasonló beállítási elemeket keressen. A részleteket lásd a tévé vagy a külső
berendezés kezelési utasításában.
29HU
A rendszer hordozása
A mélysugárzónak görgői és a rúdon
egy kihajtható fogantyúja van, hogy
könnyedén lehessen gördíteni.
Normál esetben sima felületen
ez a mélysugárzó mozgatásának
javasolt módja.
A mélysugárzó hordozása előtt
válasszon le minden kábelt és
hangsugárzó egységet.
•• A mélysugárzó lejtőn való
mozgatásakor legyen rendkívül óvatos.
•• A mélysugárzót nem szabad a rúd
fogantyújánál fogva emelni.
•• Ne mozgassa a hangsugárzó sávként
A fogantyú
teljesen felhajtva
automatikusan
rögzül.
A fogantyú lehajtása
Nyomja jobbra a rögzítőpecket,
és hajtsa le a fogantyút.
egybeépített hangsugárzó rendszert
csak az egyik végénél fogva, mert az
egyesített hangsugárzó egységek
szétválhatnak.
•• Ne mozgassa a mélysugárzót úgy, hogy
fel vannak rá szerelve a hangsugárzó
egységek (line array elrendezésben),
mert a hangsugárzó egységek
leeshetnek.
Megjegyzések
•• A görgők csak sima felületen
használhatók. Egyenetlen felület esetén
két ember emelje a mélysugárzót.
A mélysugárzó hordozása közben
nagyon fontos ügyelni a megfelelő
fogásra, hogy elkerüljék a személyi
sérülést és/vagy az anyagi kárt.
30HU
•• Ne mozgassa a mélysugárzót úgy,
hogy valaki vagy valami van rajta.
•• A rendszer mozgatása közben ne
engedjen gyermekeket a rendszer
közelébe.
•• Ez a rendszer nem csepp- és vízálló.
Ne mozgassa a rendszert nedves
területen.
A színrendszer
módosítása
(az európai, latin-amerikai és
oroszországi típusok kivételével)
Ehhez a művelethez a mélysugárzón
lévő gombokat kell használnia.
1 Kapcsolja be a rendszert a 
gomb megnyomásával.
2 Nyomja meg a FUNCTION
gombot, fordítsa el a
MULTI CONTROL gombot
a „DVD/CD”, kiválasztásáig,
majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3 Tartsa nyomva legalább 3
másodpercit a MIC ECHO
és az ENTER gombot.
A kijelzőn megjelenik
a „COLOR NTSC” vagy
a „COLOR PAL” jelzés.
A rendszer használatba vétele
előtt a gyors beállító funkcióval
megadhatja az alapvető
beállításokat.
1 Kapcsolja be a tévékészüléket,
és válassza ki a
videobemenetet.
2 Kapcsolja be a rendszert a 
gomb megnyomásával.
3 A FUNCTION +/– gomb
többszöri megnyomásával
válassza ki a „DVD/CD”, „USB 1”
vagy „USB 2” lehetőséget.
Kezdeti lépések
Állítsa be a színrendszert
PAL vagy NTSC értékre a tévé
színrendszerének megfelelően.
Az alábbi művelet minden egyes
végrehajtásakor a színrendszer
a következőképpen változik:
NTSC  PAL
Gyors beállítás
Ekkor megjelenik a [Press ENTER to
run QUICK SETUP.] (Nyomja le az
ENTER gombot a QUICK SETUP
indításához.) utasítás a
tévéképernyő alsó részén.
4Nyomja meg a
gombot
anélkül, hogy lemezt tenne
be vagy USB-eszközt
csatlakoztatna.
A tévéképernyőn megjelenik
a [LANGUAGE SETUP] jelzés.
A megjelenő lehetőségek köre
egyes esetekben ország- és
régiófüggő.
5 A
/ gombokkal válassza
ki a nyelvet, majd nyomja
gombot.
meg a
A tévéképernyőn megjelenik
a [VIDEO SETUP] jelzés.
31HU
6A
/ gombokkal válassza
ki a tévé típusának megfelelő
beállítást, majd nyomja meg
a gombot.
Amikor megjelenik a tévéképernyőn
a [QUICK SETUP is complete.]
(A gyors beállítás kész.) üzenet,
a rendszer készen áll a lejátszásra.
A beállítás manuális módosítása
A kijelző mód
módosítása
Lásd: „A beállítási menü használata”
(44. oldal).
A rendszer kikapcsolt állapotában
nyomja meg többször a DISPLAY
gombot.
Kilépés a gyors beállításból
A gomb minden megnyomásakor a
következőképpen módosul a kijelző:
Nyomja meg a SETUP gombot.
Megjegyzés
Az utasítás a rendszer első bekapcsolását,
valamint a [RESET] művelet végrehajtását
követően jelenik meg (lásd: „A beállítási
menü beállításainak visszaállítása a gyári
értékekre”, 82. oldal).
Az óra beállítása
1 Kapcsolja be a rendszert a 
gomb megnyomásával.
2 Tartsa lenyomva a SHIFT
gombot, majd nyomja meg
a TIMER MENU gombot.
Ha a „PLAY SET” jelzés látható a
kijelzőn, akkor a / többszöri
megnyomásával válassza ki a
„CLOCK SET” beállítást, és nyomja
meg a
gombot.
3 Állítsa be a
/ gombokkal az
órát, és nyomja meg a
gombot.
4Állítsa be a
/ gombokkal
a percet, és nyomja
meg a
gombot.
32HU
Megjegyzés
Energiatakarékos üzemmódban nem
állítható be az óra.
Bemutató
A kijelző a rendszer fő funkcióit
bemutató üzeneteket jelenít meg
bekapcsolt világítás mellett.
A világítás kikapcsolásához nyomja
meg a PARTY LIGHT gombot.
Nincs kijelzés (energiatakarékos
mód)
A kijelző az energiatakarékos
működés érdekében kikapcsol.
Az időzítő és az óra továbbra is
működik.
Óra
Néhány másodpercig látható az óra,
majd a rendszer energiatakarékos
módra vált.
Lejátszás lemezről/
USB‑eszközről
Az USB-eszköz
használata előtt
Normál lejátszás
1 A FUNCTION +/– gomb
többszöri megnyomásával
válassza ki a „DVD/CD”, „USB 1”
vagy „USB 2” lehetőséget.
Használhatja a mélysugárzó
gombjait is. Nyomja meg
a FUNCTION gombot, forgassa
a MULTI CONTROL gombot
a „DVD/CD”, „USB 1” vagy „USB 2”
kiválasztásáig, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
2 Készítse elő a lejátszandó
hangforrást.
A DVD/CD funkcióhoz:
Nyomja meg a mélysugárzó
 gombját a lemeztálca
kiadásához, és helyezzen egy
lemezt a lemeztálcára, a címkézett
oldalával felfelé.
A lemeztálca becsukásához nyomja
meg ismét a mélysugárzón
található  gombot.
Bezáráskor ne erőltesse nyomással
a lemeztálcát, mert az
meghibásodásához vezethet.
Az USB funkcióhoz:
Csatlakoztasson egy USB-eszközt az (USB) 1 vagy az (USB) 2 porthoz
az 1. lépésben kiválasztott
beállításnak megfelelően.
(USB) 1
port
(USB) 2
port
Lejátszás lemezről/USB‑eszközről
Kompatibilis USB-eszközök:
„A kompatibilis eszközök webhelyei”
(11. oldal).
(Az Apple eszközei csak
BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül
használhatók ezzel a rendszerrel.)
8 cm-es lemez, például CD
kislemez lejátszásakor a lemezt
a tálca belső körébe helyezze.
Megjegyzés
Ha az USB-eszköz nem
csatlakoztatható a (USB) porthoz,
akkor USB-adapterrel (nem tartozék)
csatlakoztathatja a mélysugárzóhoz.
3 (csak
esetén)
A MEDIA MODE gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
kívánt hordozótípust ([MUSIC]/
[VIDEO]/[PHOTO]).
4Indítsa el a lejátszást
a  gombbal.
33HU
Egyéb műveletek
Művelet
Teendő
Lejátszás
leállítása
Nyomja meg
a  gombot.
Lejátszás
szüneteltetése
Nyomja meg
a  gombot.
Visszatérés
Nyomja meg
a normál
a  gombot.
lejátszáshoz
vagy a lejátszás
folytatása
A folytatási pont Nyomja meg kétszer
megszüntetése a  gombot.
Műsorszám,
fájl, fejezet
vagy jelenet
kiválasztása
Nyomja meg
lejátszás közben
a  vagy a 
gombot.
Vagy tartsa lenyomva
a SHIFT gombot,
majd nyomja meg
a megfelelő
számgombokat,
végül nyomja meg
a
gombot.
(Előfordulhat, hogy
a lemez vagy az
USB-eszköz nem
engedélyezi ezt
a műveletet.)
3 A kívánt memória
kiválasztásához nyomja
meg a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
A beállítási menüből való kilépéshez
nyomja meg az OPTIONS gombot.
Adott hang- vagy videofájl
lejátszása
1 A MEDIA MODE gomb többszöri
megnyomásával válassza ki
a [MUSIC] vagy a [VIDEO]
lehetőséget.
2 Nyomja meg a SEARCH gombot
a mappalista megjelenítéséhez.
3 A
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza
ki a kívánt mappát.
4 Nyomja meg a
gombot
a fájllista megjelenítéséhez.
USB-memória kiválasztása
Ha az USB-eszköz belső memóriával
és memóriakártyával is rendelkezik,
akkor kiválaszthatja, hogy melyiket
szeretné lejátszási forrásként
vagy átviteli célként használni.
A memóriát mindig a lejátszás vagy
az átvitel indítása előtt válassza ki.
1 Nyomja meg az OPTIONS
gombot.
2 A „MEM SEL” lehetőség
kiválasztásához nyomja meg
többször a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
34HU
5 Nyomja meg többször
a / gombot a kívánt fájl
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
Adott képfájlok lejátszása
(diavetítés)
1 Nyomja meg többször a
Egyéb lejátszási
műveletek
MEDIA MODE gombot a [PHOTO]
beállítás kiválasztásához.
2 Nyomja meg a
DVD/TUNER MENU gombot.
Ekkor megjelenik a kijelölt
mappában található első 16 JPEGfájl indexképe a tv-képernyőn.
3 A
/ / / gombokkal válassza
ki a kívánt fájlt, majd nyomja
meg a  gombot.
Művelet
Teendő
DVD-menü
Nyomja meg
megtekintése a DVD/TUNER MENU
gombot.
Mappalista
Nyomja meg a
vagy fájllista
SEARCH gombot.
megtekintése A mappalista vagy
fájllista
kikapcsolásához
nyomja meg újra
a SEARCH gombot.
Visszatérés a Nyomja meg
mappalistához a RETURN gombot.
a fájllistából
Egy pont gyors
kikeresése
gyors
visszatekerés
vagy
előretekerés
módban
(Lock Search)
Nyomja meg lejátszás
közben a  vagy
a  gombot.
A  vagy 
minden
megnyomásakor
változik a lejátszás
sebessége.
Megtekintés
kockáról
kockára
(Slow-motion
Play)
Nyomja meg a 
gombot, majd a
vagy a  gombot.
A
vagy  gomb
egy-egy
megnyomásakor
változik a lejátszási
sebesség.
Lejátszás lemezről/USB‑eszközről
Ha 16-nál több képfájl található
a kiválasztott mappában, akkor
a jobb oldalon megjelenik
a görgetősáv.
A lemez vagy fájl típusától függően
előfordulhat, hogy a funkció nem
működik.
Képek
Nyomja meg
megtekintése a DVD/TUNER MENU
indexképes
gombot.
nézetben
Navigáció
indexképes
nézetben
Nyomja meg
a / / / gombot.
35HU
Művelet
Teendő
Egy-egy kép
Nyomja meg a
megtekintése gombot indexképes
nézetben.
Képekből álló
diavetítés
indítása
Képekből álló
diavetítés
leállítása
Nyomja meg a 
gombot.
Módosíthatja
a diavetítés léptetési
időintervallumát
(46. oldal), és
effekteket is
hozzáadhat
a diavetítéshez
(46. oldal).
Nyomja meg a 
gombot.
Következő
Nyomja meg a 
vagy előző kép vagy a  gombot.
megtekintése
diavetítés
közben
A kép
elforgatása
90 fokkal.
Nyomja meg a /
gombot a kép
megtekintése közben.
Az eredeti nézethez
való visszatéréshez
nyomja meg a CLEAR
gombot.
Adott műsorszám keresése
Tartsa lenyomva a SHIFT gombot,
majd a számgombok segítségével
válassza ki a lejátszani kívánt
műsorszámot, és nyomja meg
a
gombot.
Keresés a SEARCH gombbal
1 Nyomja meg a SEARCH gombot
a műsorszámlista
megjelenítéséhez.
2 A lejátszani kívánt műsorszám
kiválasztásához nyomja meg
többször a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
Adott cím, fejezet, jelenet,
műsorszám, index keresése
1 A keresési mód kiválasztásához
lejátszás közben nyomja meg
ismételten a SEARCH gombot.
2 Tartsa lenyomva a SHIFT
gombot, majd a számgombok
segítségével adja meg
a keresett cím, fejezet, jelenet,
műsorszám vagy index számát,
és nyomja meg a
gombot.
Elindul a lejátszás.
Megjegyzések
•• Ha VIDEO CD-t játszik le PBC-
lejátszással, nyomja meg a SEARCH
gombot a jelenet megkereséséhez.
•• Ha PBC-lejátszás nélkül játszik le VIDEO
CD-t, akkor nyomja meg a SEARCH
gombot a műsorszám és a mutató
kereséséhez.
36HU
Meghatározott pont
megkeresése időkód
használatával
1 Az idő szerinti keresési
kiválasztásához lejátszás
közben nyomja meg ismételten
a SEARCH gombot.
2 Tartsa lenyomva a SHIFT
Példa: Ha például a kezdet után
2 óra 10 perc és 20 másodpercnél
szeretne megtalálni egy jelenetet,
akkor tartsa nyomva a SHIFT
gombot, és nyomja meg a 2, 1, 0, 2, 0
([2:10:20]) gombot.
Ha hibát vét, a szám törléséhez
nyomja meg a CLEAR gombot.
Keresés a DVD-menü
segítségével
1 Nyomja meg a
DVD/TUNER MENU gombot.
2 Nyomja meg a
/ / / gombot,
vagy tartsa lenyomva a SHIFT
gombot, majd a számgombok
segítségével válassza ki a
lejátszani kívánt címet vagy
elemet, és nyomja meg a
gombot.
Lejátszás közben az ANGLE gomb
megnyomásával válthat
a kameraállások között.
A feliratbeállítás kiválasztása
Lejátszás közben a SUBTITLE gomb
többszöri megnyomásával
kiválaszthatja a felirat nyelvét,
vagy akár ki is kapcsolhatja
a feliratot.
A nyelv/hang módosítása
A kívánt hangformátum vagy
-mód kiválasztásához nyomja
meg többször az AUDIO gombot
lejátszás közben.
Lejátszás lemezről/USB‑eszközről
gombot, majd nyomja meg
a számgombokat az időkód
megadásához, végül nyomja
meg a
gombot.
A kameraszögek módosítása
DVD VIDEO típusú lemezek
Ha a forrás több formátumban
vagy nyelven tartalmazza a hangot,
akkor a formátum vagy a nyelv
kiválasztható.
A megjelenített négy számjegy
nyelvkódot jelent. Ha meg szeretné
ismerni, hogy a kód melyik
nyelvre vonatkozik, olvassa el
a következő részt: „Nyelvkódok
listája” (90. oldal). Ha ugyanaz
a nyelv legalább kétszer látható,
akkor a DVD VIDEO felvétele több
hangformátumban történt.
37HU
VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/
DATA DVD (MP3 fájl) vagy
USB-eszköz (hangfájl)
A hangkimenet módosítható.
•• [STEREO]: A szabványos sztereó
hang.
•• [1/L]/[2/R]: A bal vagy jobb
csatorna monó hangja.
SUPER VIDEO CD
•• [1:STEREO]: Az 1. hangsáv sztereó
hangja.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: Az 1. hangsáv bal
vagy jobb csatornájának monó
hangja.
•• [2:STEREO]: A 2. hangsáv sztereó
hangja.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: A 2. hangsáv bal
vagy jobb csatornájának monó
hangja.
PBC-funkciókat támogató
VIDEO CD lejátszása
A PBC (Playback Control) menü
segítségével igénybe veheti a VIDEO
CD (VIDEO CD 2. verzió és Super
VCD) formátum interaktív funkcióit.
1 A PBC funkciókat kínáló VIDEO
CD lejátszásához nyomja meg
a  gombot.
Ekkor megjelenik a PBC menü
a tévéképernyőn.
2 Tartsa lenyomva a SHIFT
gombot, majd a számgombok
segítségével válassza ki a kívánt
elem számát, és nyomja meg
a gombot.
3 Folytassa a lejátszást a menü
utasításai szerint.
38HU
Megjegyzés
A PBC-lejátszás leáll a Repeat Play funkció
aktiválása esetén.
A PBC-lejátszás megszakítása
1 Nyomja le a  vagy a 
gombot, vagy tartsa lenyomva
a SHIFT gombot, majd
a számgombok segítségével
válassza ki a lejátszani kívánt
műsorszámot, amikor áll
a lejátszás.
2 Nyomja meg a  vagy a
gombot.
A lejátszás a kiválasztott
műsorszámtól indul.
Visszalépés a PBC-lejátszáshoz
Nyomja meg kétszer a  gombot,
majd a  gombot.
Lejátszás folytatása több
lemeznél
A rendszer folytatási pontokat
tud tárolni akár 6 lemez esetében,
és a lejátszást az adott ponttól
folytatja, amikor Ön visszahelyezi
az adott lemezt. Amikor a 7. lemez
lejátszásának folytatási pontját
tárolja, törlődik a legelső lemez
folytatási pontja.
A funkció aktiválásához
állítsa a [MULTI-DISC RESUME]
[SYSTEM SETUP] beállítását [ON]
értékre (47. oldal).
Megjegyzés
Ha a lemez elejétől szeretné indítani
a lejátszást, nyomja meg kétszer a 
gombot, majd a  gombot.
A lejátszás mód
használata
Lejátszás egymás után
(normál lejátszás)
 Lemez lejátszása esetén
•• [DISC]: minden műsorszám/fájl
lejátszása egymás után.
•• [FOLDER]*: a lemez megadott
mappájában található összes
kompatibilis fájl lejátszása.
* AUDIO CD esetén nem választható ki.
 USB-eszközről történő lejátszás
esetén
•• [ALL USB DEVICES]: a két USBeszközön található kompatibilis
fájlok lejátszása egymás után.
•• [ONE USB DEVICE]: az egyik USBeszközön található kompatibilis
fájlok lejátszása egymás után.
•• [FOLDER]: az USB-eszköz
megadott mappájában található
összes kompatibilis fájl lejátszása.
Amikor leáll a lejátszás, nyomja
meg többször a PLAY MODE
gombot.
 Lemez lejátszása esetén
•• [DISC (SHUFFLE)]: a lemezen
lévő összes hangfájl véletlen
sorrendben való lejátszása.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: a lemez
megadott mappájában található
összes hangfájl véletlen
sorrendben való lejátszása.
* AUDIO CD esetén nem választható ki.
 USB-eszközről történő lejátszás
esetén
•• [ALL USB DEVICES (SHUFFLE)]:
a két USB-eszközön található
összes hangfájl lejátszása véletlen
sorrendben.
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
az egyik USB-eszköz összes
hangfájljának lejátszása véletlen
sorrendben.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: az USBeszköz megadott mappájában
található hangfájlok lejátszása
véletlen sorrendben.
Lejátszás lemezről/USB‑eszközről
Amikor leáll a lejátszás, nyomja
meg többször a PLAY MODE
gombot.
Lejátszás véletlenszerű
sorrendben (Véletlen sorrendű
lejátszás)
39HU
Megjegyzések
•• A véletlenszerű lejátszás nem
alkalmazható kép- és videofájlok
esetében.
•• A Shuffle Play funkció automatikusan
kikapcsol, amikor Ön:
—— kikapcsolja a rendszert,
—— kiadja a lemeztálcát,
—— átvitelt hajt végre az USB 1 és USB 2
forrás között (kivéve a REC1 átvitelt),
—— átvitelt hajt végre lemez és USBeszköz között (kivéve a REC1 átvitelt),
—— módosítja a MEDIA MODE beállítást,
—— USB-memória kiválasztására vált.
•• A véletlen sorrendű lejátszás
megszakítható olyankor, amikor Ön
kiválaszt egy lejátszandó mappát vagy
műsorszámot.
Saját program létrehozása
(programozott lejátszás)
Legfeljebb 25 lépésből álló program
készíthető, a kívánt lejátszási
sorrendben.
Csak az aktuális lemezen/
USB 1-eszközön található
műsorszámokat/fájlokat
programozhatja be.
1 A FUNCTION +/– gomb többször
megnyomásával válassza ki
a „DVD/CD” vagy az „USB 1”
lehetőséget.
2 (csak
esetén)
A MEDIA MODE gomb többszöri
megnyomásával válassza ki
a [MUSIC] beállítást.
40HU
3 Amikor leáll a lejátszás, nyomja
meg többször a PLAY MODE
gombot a [PROGRAM]
lehetőség kiválasztásához.
4Nyomja meg a SEARCH gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
mappalista vagy a műsorszámlista.
5 (csak
esetén)
A kívánt mappa kiválasztásához
nyomja meg többször a /
gombot, majd nyomja meg
a
gombot.
A tv-képernyőn megjelenik
a fájllista.
6A kívánt műsorszám vagy
hangfájl kiválasztásához
nyomja meg többször a /
gombot, majd nyomja meg
a
gombot.
A program lépésszáma
a kiválasztott műsorszám vagy
fájl bal oldalán jelenik meg.
7 Ismételje meg a 6. lépést
további műsorszámok vagy
hangfájlok programozásához.
Ha másik mappában lévő fájlokat
szeretne programozni, térjen
vissza a RETURN gombbal
a mappalistához, és ismételje
meg az 5. és 6. lépést.
8Nyomja meg a  gombot
a program lejátszásának
megkezdéséhez.
A programlista megjelenik
a tv-képernyőn.
Amikor véget ér a programozott
lejátszás, a listát újra lejátszhatja
a  gomb lenyomásával.
Programozott lépés törlése
1 Végezze el ugyanazt a
műveletsort, mint a „Saját
program létrehozása
(programozott lejátszás)” 4. és 5.
lépésében.
2 A törölni kívánt műsorszám vagy
fájl kiválasztásához nyomja meg
többször a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
A programlista utolsó számának
vagy fájljának törlése
Nyomja meg a CLEAR gombot.
A programozott lejátszás
megszakítása
Megállított lejátszás közben nyomja
meg többször a PLAY MODE gombot
más lejátszási mód kiválasztásához.
A programlista megjelenítése
Tartsa lenyomva a SHIFT gombot,
majd nyomja meg többször
a DISPLAY gombot.
Megjegyzések
•• A programozott lejátszás funkció nem
alkalmazható kép- és videofájlok
esetében.
•• A programozott lejátszás funkció
automatikusan kikapcsol, amikor Ön:
—— kiadja a lemeztálcát,
—— módosítja a MEDIA MODE beállítást,
—— USB-memória kiválasztására vált.
•• (Csak a DVD/CD funkció esetén)
A lemeztálca kiadásakor a programlista
törlődik.
•• (Csak az USB funkció esetén)
A programlista törlődik, amikor Ön:
—— törlés műveletet végez,
—— eltávolítja az USB-eszközt,
—— USB-memória kiválasztására vált.
•• (Csak az USB funkció esetén)
A programlejátszás csak akkor érhető el,
ha az USB-eszköz az (USB) 1 porthoz
van csatlakoztatva.
Nyomja meg többször egymás
után a REPEAT gombot.
A lemez vagy fájl típusától
függően elképzelhető, hogy egyes
beállítások nem használhatóak.
•• [OFF]: nincs ismétlődő lejátszás.
•• [ALL]: a kiválasztott lejátszási mód
minden műsorszámának vagy
fájljának ismétlődő lejátszása.
•• [DISC]: a teljes tartalom ismétlése
(csak DVD VIDEO és VIDEO CD
esetén).
•• [TITLE]: az aktuális cím ismétlése
(csak DVD VIDEO esetén).
•• [CHAPTER]: az aktuális fejezet
ismétlése (csak DVD VIDEO
esetén).
•• [TRACK]: az aktuális műsorszám
ismétlése.
•• [FILE]: az aktuális videofájl
ismétlése.
Lejátszás lemezről/USB‑eszközről
A program lépésszáma ekkor eltűnik.
Ismétlődő lejátszás
(ismételt lejátszás)
Az ismételt lejátszás
megszakítása
Nyomja meg többször a REPEAT
gombot az [OFF] beállítás
kiválasztásához.
Megjegyzések
•• Amikor az ismétlődő lejátszás beállítása
[ALL] vagy [DISC], akkor a kijelzőn a „ ”
szimbólum látható.
•• Amikor az ismétlődő lejátszás beállítása
[TITLE], [CHAPTER], [TRACK] vagy [FILE],
akkor a kijelzőn a „
” szimbólum
látható.
•• Az ismétlődő lejátszás funkció nem
használható VIDEO CD lemezzel
PBC-lejátszás során.
•• A DVD VIDEO lemeztől függően
előfordulhat, hogy az ismétlődő
lejátszás funkció nem használható.
41HU
•• Az ismétlődő lejátszás funkció
automatikusan kikapcsol, amikor Ön
—— kiadja a lemeztálcát,
—— kikapcsolja a rendszert (csak
DVD VIDEO és VIDEO CD esetén),
—— funkciót vált (csak DVD VIDEO és
VIDEO CD esetén),
—— átvitelt hajt végre az USB 1 és USB 2
forrás között (kivéve a REC1 átvitelt),
—— átvitelt hajt végre lemez és USBeszköz között (kivéve a REC1 átvitelt),
—— módosítja a MEDIA MODE beállítást,
—— USB-memória kiválasztására vált.
A lemez lejátszásának
korlátozása
(Szülői felügyelet)
Előre meghatározott feltétel
alapján korlátozhatja a DVD-videók
lejátszását. Átugortathatja egyes
jelenetek lejátszását, illetve
helyettük másik lejátszandó
jelenetet állíthat be.
1 A lejátszó leállított állapotában
nyomja meg a SETUP gombot.
2 A
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza ki
a [SYSTEM SETUP] menüpontot,
majd nyomja meg a
gombot.
3 A
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza
ki a [PARENTAL CONTROL]
menüpontot, majd nyomja
meg a
gombot.
4Írja be vagy ismételje meg
a négyjegyű jelszavát a
számgombokkal, majd
gombot.
nyomja meg a
42HU
5 A
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza
ki a [STANDARD] menüpontot,
majd nyomja meg a
gombot.
6A
/ gombokkal válasszon
ki egy földrajzi helyet a
lejátszáskorlátozás szintjének
meghatározásához, majd
nyomja meg a
gombot.
A hely ki van választva.
Amikor kiválasztotta az [OTHERS]
lehetőséget, írja be a számgombok
segítéségével a kívánt földrajzi hely
kódját, a következő részt követve:
„Szülői felügyeleti/területkódok
listája” (91. oldal).
7 A
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza ki
a [LEVEL] menüpontot, majd
nyomja meg a
gombot.
8Nyomja meg többször a
/
gombokat a kívánt szint
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
Minél alacsonyabb az érték, annál
szigorúbb a korlátozás.
A szülői felügyelet funkció
kikapcsolása
Állítsa a [LEVEL] beállítást [OFF]
értékre a 8. lépésben.
A szülői felügyelet funkcióval
korlátozott lemez lejátszása
1 Tegye be a lemezt, majd nyomja
meg a  gombot.
Ekkor megjelenik a jelszó
megadására szolgáló felület
a tv-képernyőn.
2 Írja be a négyjegyű jelszavát
a számgombokkal, majd nyomja
meg a
gombot.
A rendszer megkezdi a lejátszást.
Ha elfelejtette a jelszót
Információk a tv-képernyőn
Tartsa lenyomva a SHIFT gombot,
majd nyomja meg többször a
DISPLAY gombot a lejátszás
közben.
 Lejátszási információk
Lejátszási idő, hátralévő idő
és dátuminformációk1)
 Bitsebesség
 Fájl típusa
Lejátszás lemezről/USB‑eszközről
Vegye ki a lemezt, és ismételje meg
az 1–3. lépést a következő részből:
„A lemez lejátszásának korlátozása”
(42. oldal). Írja be a „199703”
jelszót a számgombokkal, majd
nyomja meg a
gombot. Kövesse
a képernyőn megjelenő útmutatást,
és adja meg új, négyjegyű jelszavát.
Ezután tegye be a lemezt, és nyomja
meg a  gombot. Ismét meg kell
adnia az új jelszót.
Lemez és USB-eszköz
információinak
megtekintése
 A lejátszás állapota
 Cím2)/műsorszám/fájl neve3)
 Album2)/mappanév3)/fejezet/
indexszám
 Előadó neve2)3)
Hangfájl lejátszásakor látható.
1)A dátuminformációk akkor láthatók,
ha az Exif- (Exchangeable Image File
Format) adatok rögzítve vannak a
JPEG-képfájlban. Az Exif egy digitális
fényképezőgépes képformátum,
amelyet a JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association) hozott létre.
2)Ha egy hangfájlnak van ID3-címkéje,
akkor a rendszer az ID3-címke alapján
jeleníti meg az album/szám címét,
illetve az előadó nevét. A rendszer az
1.0/1.1/2.2/2.3 verziójú ID3-címkéket
támogatja.
43HU
3)Ha a fájl vagy mappa nem
megjeleníthető karaktereket tartalmaz,
akkor azok helyett „_” fog megjelenni.
Megjegyzések
•• A rendszer a játszott forrástól függően
—— bizonyos információkat nem mindig
jelenít meg.
—— egyes karaktereket nem jelenít meg.
•• A megjelenített információk a lejátszási
módtól függően eltérnek.
A DVD VIDEO lemezek és
videofájlok hangformátumának
megjelenítése
(csak DVD VIDEO és videofájlok
esetén)
Nyomja meg többször a AUDIO
gombot a lejátszás során.
A kijelzőn megjelenő
információk
Nyomja meg a DISPLAY gombot
többször a rendszer bekapcsolt
állapotában.
A következő információk
jeleníthetők meg:
—lejátszási
—
idő, hátralévő idő
a műsorszámból, cím, fejezet
—jelenet
—
száma
—fájlnév,
—
mappanév
—cím,
—
előadó és az album adatai
Megjegyzések
•• A karakterektől függően előfordulhat,
hogy a lemez neve vagy a szám címe
nem jelenik meg.
•• Előfordulhat, hogy a hangfájlok és a
videofájlok lejátszási ideje nem jelenik
meg megfelelően.
•• A VBR (változó bitsebesség) kódolású
hangfájl eltelt lejátszási ideje nem
megfelelően jelenik meg.
44HU
A beállítási menü
használata
A képek, hangok és más elemek
beállításait számos módon
módosíthatja.
A megjelenő lehetőségek köre
ország- és régiófüggő.
Megjegyzés
A lemezen tárolt lejátszási beállítások
felülbírálják a beállítási menüben
megadott beállításokat. Ezért
előfordulhat, hogy a menü egyes
beállításai nem hajthatók végre.
1 A lejátszó leállított állapotában
nyomja meg a SETUP gombot.
Ekkor megjelenik a beállítási menü
a tévéképernyőn.
2 Nyomja meg többször a
/
gombot a [LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP]
vagy [SYSTEM SETUP] lehetőség
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
3 Nyomja meg többször
a / gombot a kívánt elem
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
4A kívánt beállítás
kiválasztásához nyomja meg
többször a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
A beállítás kiválasztódik, és a
beállítási folyamat befejeződik.
A menüből való kilépés
Nyomja meg a SETUP gombot.
A
nyelv beállítása
– [LANGUAGE SETUP]
[OSD]
Beállítja a képernyőn megjelenített
szöveg nyelvét.
[MENU]
Beállítja a DVD-menü megjelenítési
nyelvét.
A
tv-képernyő beállítása
– [VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
[16:9]: Válassza ezt a beállítást, ha
a készülékhez széles képernyős TV-t
vagy széles képernyős megjelenítést
támogató TV-t csatlakoztat.
Átváltja a hangsáv nyelvét.
Ha az [ORIGINAL] beállítást választja,
akkor a lemezen meghatározott
alapértelmezett nyelvet használja
a rendszer.
[SUBTITLE]
Átváltja a DVD VIDEO lemezen
rögzített felirat nyelvét.
Ha az [AUDIO FOLLOW] lehetőséget
választja, akkor a feliratozási nyelv
a választott hangsávnyelvnek
megfelelően változik.
Megjegyzés
Ha a [OTHERS] lehetőséget választja a
[MENU], [AUDIO] és [SUBTITLE] menüben,
akkor a számgombokkal adja meg a
nyelvkódot a következő rész alapján:
„Nyelvkódok listája” (90. oldal).
[4:3 LETTER BOX]: Akkor válassza
ezt a beállítást, ha a készülékhez
4:3 képarányú, a széles képernyős
megjelenítést nem támogató tv-t
csatlakoztat. A készülék széles képet
jelenít meg, az alján és a tetején
fekete csíkkal.
[4:3 PAN SCAN]: Akkor válassza
ezt a beállítást, ha a készülékhez
4:3 képarányú, a széles képernyős
megjelenítést nem támogató
tv-t csatlakoztat. A beállítás
teljes magasságú képet jelenít
meg a teljes képernyőn, levágott
szélekkel.
Lejátszás lemezről/USB‑eszközről
[AUDIO]
45HU
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
(az európai, latin-amerikai és
oroszországi típusok kivételével)
Beállítja a VIDEO CD-k lejátszásakor
alkalmazott színrendszert (PAL vagy
NTSC).
[AUTO]: A lemezen rögzített
színrendszernek megfelelő
videojelet ad ki. Akkor válassza ezt
a beállítást, ha a tv DUAL rendszert
használ.
[PAL]: Átalakítja az NTSC formátumú
lemezek videojelét, és PAL
formátumú jelet ad ki.
[NTSC]: Átalakítja a PAL formátumú
lemezek videojelét, és NTSC
formátumú jelet ad ki.
Részletek: „A színrendszer
módosítása” (31. oldal).
[BLACK LEVEL]
(Csak latin-amerikai típusok esetén)
Kiválasztja a feketeszintet (beállítási
szintet) a VIDEO OUT aljzaton kiadott
videojelekre.
[ON]: A kiadott videojelek
feketeszintjét normál szintre állítja.
[OFF]: Lejjebb veszi a szabványos
feketeszintet. Akkor tegye ezt,
amikor a kép túl fehér.
[PHOTO EFFECT]
(Csak JPEG-képfájlok)
Effektus kiválasztása a diavetítéshez.
[MODE 1]: A kép a képernyő
tetejéről beúszik az alja felé.
[MODE 2]: A kép a képernyő bal
széle felől beúszik a jobb széle felé.
[MODE 3]: A kép a képernyő
közepétől terjed szét.
[MODE 4]: A képeknél a rendszer
véletlenszerűen alkalmazza az
effektusokat.
[MODE 5]: A következő kép
a mostanira úszik.
[OFF]: Az effektusok kikapcsolása.
[PHOTO INTERVAL]
(Csak JPEG-képfájlok)
A diavetítés időtartamának
megadása.
[NORMAL]: A normál értékre állítja
be az időtartamot.
[FAST]: A [NORMAL] értéknél
rövidebbre állítja az időtartamot.
[SLOW 1]: A [NORMAL] értéknél
hosszabbra állítja az időtartamot.
[SLOW 2]: A [SLOW 1] értéknél
hosszabbra állítja az időtartamot.
[PAUSE MODE]
[AUTO]: A kép, beleértve
a dinamikusan mozgó tárgyakat
is, sebességingadozás (szaggatás)
nélkül kerül a kimenetre. Általában
ezt a beállítást kell választani.
[FRAME]: A kép, beleértve a nem
dinamikusan mozgó tárgyakat is,
nagy felbontásban jelenik meg.
46HU
Hangbeállítások
megadása –
[AUDIO SETUP]
[AUDIO DRC]
(Dinamikaszűkítő)
Hasznos funkció az éjszakai halk
filmnézéshez.
[OFF]: A rendszer nem szűkíti
a dinamikatartományt.
[STANDARD]: A hangmérnök által
előírt teljes dinamikatartományt
adja vissza.
[TRACK SELECTION]
Ha több hangformátum (PCM, MPEG
hang, Dolby Digital) is rögzítve van,
akkor a DVD VIDEO lejátszásakor
előnyben részesíti a legtöbb
csatornával rendelkező hangsávot.
[OFF]: Nincs prioritás.
[AUTO]: Prioritás szerinti lejátszás.
[SCORE MODE]
[A/V SYNC]
(Csak videofájlok)
Beállítja a kép és a hang közötti
késleltetést, ha a hang nincs
szinkronban a tv-képernyőn látható
képekkel.
[OFF]: Nincs korrekció.
[ON]: A kép és a hang egymáshoz
viszonyított késésének korrigálása.
[DOWNMIX]
Kiválasztja az audiokimeneti jelet
a többcsatornás hang lejátszásához.
[NORMAL]: A többcsatornás hangot
kétcsatornás sztereó jelként küldi ki.
[DOLBY SURROUND]:
A többcsatornás hangot
kétcsatornás térhatású jelként
küldi ki.
[SCREEN SAVER]
A képernyőkímélő megelőzi, hogy a
kijelző készülékben kár (szellemkép)
keletkezzen. A képernyőkímélőből
való kilépéshez nyomja meg
bármelyik gombot.
[ON]: Ha körülbelül 15 percen
keresztül nem használja a rendszert,
megjelenik a képernyőkímélő képe.
[OFF]: A funkció kikapcsolása.
A képernyőkímélő kép nem jelenik
meg.
[BACKGROUND]
Kiválasztja a tv-képernyő
háttérszínét vagy háttérképét.
[JACKET PICTURE]: A háttérben
a lemezre felvett tasakkép (állókép)
jelenik meg.
[GRAPHICS]: A rendszerben tárolt
kép jelenik meg a háttérben.
[BLUE]: A háttér kék színű.
[BLACK]: A háttér fekete színű.
[PARENTAL CONTROL]
Lejátszás lemezről/USB‑eszközről
Kiválasztja a pontozást, amikor Ön
karaoke módban énekel.
[BEGINNER 1]: Kezdő szint.
A pontszám az éneklés közben
jelenik meg.
[BEGINNER 2]: Kezdő szint.
[EXPERT 1]: Haladó szint.
A pontszám az éneklés közben
jelenik meg.
[EXPERT 2]: Haladó szint.
[DEMO]: Bemutató mód.
A pontszám az énekléstől
függetlenül jelenik meg.
A
rendszer beállítása
– [SYSTEM SETUP]
Beállítja a lejátszás korlátozásait.
Részletek: „A lemez lejátszásának
korlátozása” (42. oldal).
[MULTI-DISC RESUME]
[ON]: A memóriában tárolja
a lejátszási pontot legfeljebb
6 lemezhez.
[OFF]: Nem tárolja a memóriában
a lejátszás folytatási pontját.
A lejátszás csak a rendszerbe
éppen behelyezett lemez esetében
indul a folytatási ponttól.
47HU
.
[RESET]
Visszaállítja a beállítási menü
beállításait a gyári értékekre.
Részletek: „A beállítási menü
beállításainak visszaállítása a gyári
értékekre” (82. oldal).
USB-átvitel
Az USB-eszköz
használata előtt
Kompatibilis USB-eszközök:
„A kompatibilis eszközök webhelyei”
(11. oldal).
(Az Apple eszközei csak
BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül
használhatók ezzel a rendszerrel.)
Zene átvitele
Lehetőség van arra, hogy egy
hangforrásból zenét vigyen át a (USB) 2 porthoz csatlakoztatott
USB-eszközre.
Az átvitellel létrehozott
hangformátumok
 Hangforrás: lemezek, rádió,
az AUDIO IN L/R aljzatokra
csatlakoztatott opcionális
berendezések
Az átvitellel MP3 formátumú fájlok
jönnek létre.
 Hangforrás: az (USB) 1 porthoz
csatlakoztatott USB-eszköz
Az átvitellel a hangforrás
hangfájljaival megegyező
formátumú (MP3, WMA vagy AAC)
fájlok jönnek létre.
48HU
Megjegyzések
•• Átvitel és törlési műveletek közben
ne távolítsa el az USB-eszközt. Ebben
az esetben ugyanis sérülhetnek az
USB-eszközön tárolt adatok, vagy akár
maga az eszköz is.
•• A MP3/WMA/AAC fájlok átvitele
az eredeti fájlokéval megegyező
bitsebességgel történik.
•• A lemeztálca nyitott állapota esetén
az USB átviteli és törlési műveletek
letiltásra kerülnek.
Szerzői jogvédelem alatt álló
tartalommal kapcsolatos
megjegyzés
USB-memória kiválasztása
kiválasztásához nyomja meg
többször a / gombot, majd
nyomja meg az
gombot.
•• 128 KBPS: a kódolt MP3-fájlok
mérete kisebb, de gyengébb
a hangminőségük.
•• 256 KBPS: a kódolt MP3-fájlok
mérete nagyobb, de jobb a
hangminőségük.
A beállítási menüből való kilépéshez
nyomja meg az OPTIONS gombot.
Megjegyzés
A bitsebesség csak akkor módosítható,
ha a hangforrás AUDIO CD-n tárolt CD-DA
műsorszám, rádióhang vagy az AUDIO IN
L/R aljzatokhoz csatlakoztatott opcionális
berendezés.
USB-átvitel
Az átvitt zene kizárólag személyes
célra használható. A zene más célra
való felhasználásához a jogtulajdonos
engedélye szükséges.
3 A kívánt bitsebesség
Lásd: 34. oldal.
A bitsebesség kiválasztása
Ha jobb minőségben szeretne zenét
átvinni, akkor választhat nagyobb
bitsebességet.
1 Nyomja meg az OPTIONS
gombot.
2 A „BIT RATE” lehetőség
kiválasztásához nyomja meg
többször a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
49HU
Zeneszámok átvitele lemezről,
USB-eszközről vagy analóg
hangforrásról
A (USB) 2 portra csatlakoztatott
USB-eszközre a következő módon
vihet át zenét:
•• Szinkronizált átvitel: egy lemez
vagy az USB 1 eszköz teljes
tartalmának átvitele az USB 2
eszközre.
•• REC1 átvitel: egyetlen műsorszám
vagy hangfájl átvitele lejátszás
közben.
•• Analóg átvitel: a rádió vagy
az AUDIO IN L/R aljzatokhoz
csatlakoztatott opcionális
berendezés hangjának átvitele.
1 Csatlakoztassa az átviteli
célként használt USB-eszközt az
(USB) 2 porthoz.
(USB) 2
port
2 Válassza ki a funkciót.
Lemezek:
A FUNCTION +/– gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
„DVD/CD” funkciót. A funkció
kiválasztása után helyezze be
a lemezt.
Ha automatikusan elindul
a lejátszás, nyomja meg kétszer
a  gombot a leállításához.
USB:
Nyomja meg többször az
FUNCTION +/– gombot az „USB 1”
kiválasztásához. A funkció
kiválasztása után csatlakoztassa
az (USB) 1 porthoz azt az
USB-eszközt, amelyen az átvinni
kívánt hangfájlok vannak.
Analóg hangforrás:
A FUNCTION +/– többszöri
megnyomásával válassza
ki az átvinni kívánt forrást
(„TUNER FM”/„TUNER AM”/
„AUDIO IN”).
3 Készítse elő a hangforrást.
Szinkronizált átvitel:
Megjegyzés
Ha az USB-eszköz nem
csatlakoztatható a (USB) porthoz,
akkor USB-adapterrel (nem tartozék)
csatlakoztathatja a mélysugárzóhoz.
Megállított lejátszás közben nyomja
meg többször a PLAY MODE
gombot a kívánt lejátszási mód
kiválasztásához.
Megjegyzés
Ha véletlen sorrendű lejátszás,
ismételt lejátszás vagy lépések nélküli
programozott lejátszás módban indítja
el az átvitelt, a kiválasztott lejátszási
mód automatikusan átvált normál
lejátszási módra.
REC1 átvitel:
Válassza ki az átvinni kívánt
műsorszámot vagy hangfájlt,
majd indítsa el a lejátszást.
50HU
Analóg átvitel:
Rádióműsor átviteléhez hangolja
be a kívánt állomást a következő
részben leírtak szerint:
„Rádióhallgatás” (54. oldal).
Ha az AUDIO IN L/R aljzatokhoz
csatlakoztatott opcionális
berendezésről szeretne
hangot átvinni, akkor a következő
résznek megfelelően indítsa el
a csatlakoztatott berendezést:
„Opcionális berendezés használata”
(71. oldal).
4Nyomja meg a mélysugárzó
A kijelzőn megjelenik
a „PUSH ENTER” jelzés.
5 Nyomja meg a
gombot.
Az átvitel akkor kezdődik,
amikor a kijelzőn megjelenik
a „DO NOT REMOVE” jelzés.
Ne távolítsa el az USB-eszközt,
amíg be nem fejeződik az átvitel.
Az átvitel befejezésekor a rendszer
a következőképpen működik:
Szinkronizált átvitel:
Az átvitel befejeződésekor
a lemez vagy USB-eszköz
automatikusan leáll.
REC1 átvitel:
Az átvitel automatikusan
befejeződik, de a lemez vagy
USB-eszköz lejátszása folytatódik
a következő számmal vagy fájllal.
Analóg átvitel:
Az átvitel a  gomb
megnyomásáig tart.
Átvitel leállítása
Nyomja meg a  gombot.
Nyomja meg a mélysugárzó
REC TO USB gombját analóg
átvitel közben.
A kijelzőn megjelenik a
„NEW TRACK” jelzés.
Megjegyzések az analóg átvitellel
kapcsolatban
•• Az MP3-fájlok létrehozása alatt
az átvitel le van tiltva.
•• Ha néhány másodperc után újra
megnyomja a mélysugárzó REC TO USB
gombját, akkor egy új MP3-fájlt hoz
létre.
•• Körülbelül egy órával az analóg átvitel
megkezdése után az eszköz új MP3-fájlt
hoz létre.
Megjegyzések az átvitellel
kapcsolatban
USB-átvitel
REC TO USB gombját.
A hang átvitele új MP3 fájlba
az analóg átvitel során
•• Az UDF (Universal Disk Format)
formátumú lemezekről nem vihetők
át hangfájlok az USB-eszközre.
•• Átvitel közben (analóg átvitel
kivételével) nincs hangkimenet.
•• A rendszer a CD-TEXT információkat
nem viszi át a létrehozott MP3-fájlokba.
•• Az átvitel automatikusan leáll, ha:
—— az USB-eszközön elfogy a hely átvitel
közben.
—— az USB-eszközön található
hangfájlok vagy mappák száma
eléri azt a határértéket, amelyet
a rendszer kezelni képes.
•• Ha az átvitt mappával vagy fájllal
megegyező nevű fájl vagy mappa
található az USB-eszközön, a rendszer
egy sorszámot fűz a névhez, és nem írja
felül az eredeti mappát vagy fájlt.
•• Az átvitel közben a következő nem
végezhetők el:
—— a lemez kiadása.
—— másik műsorszám vagy fájl
kiválasztása.
—— lejátszás leállítása vagy
műsorszámon vagy fájlon belüli rész
keresése.
—— a funkció vagy a tunersáv
módosítása.
51HU
•• Ha a „Media Manager for WALKMAN”
megoldással visz át zenét Walkman®lejátszóra, ügyeljen, hogy az átvitel MP3
formátumban történjen.
•• Ha Walkman®-lejátszót csatlakoztat
a rendszerhez, ügyeljen, hogy azután
csatlakoztassa, miután a Walkman®
kijelzőjéről eltűnt a „Creating Library”
vagy „Creating Database” jelzés.
Mappák és fájlok
létrehozásával kapcsolatos
szabályok
A generálható hangfájlok
maximális száma
•• 298 mappa
•• 650 fájl mappánként
•• 650 fájl a REC1-CD vagy
a REC1-MP3 mappában.
Ezek a számok a fájl- és
mappakonfigurációtól függően
változhatnak.
Az USB-eszközre történő másolás
során a rendszer közvetlenül a
„ROOT” alatt létrehoz egy „MUSIC”
mappát. A „MUSIC” mappán belüli
mappákat és fájlokat az átviteli
módtól és a forrástól függően
az alábbiak szerint hozza létre:
Szinkronizált átvitel
 CD-DA műsorszámok átvitele
AUDIO CD-ről
Mappanév: „CDDA0001”*
Fájlnév: „TRACK001”*
 MP3-fájlok átvitele lemezről
vagy egy USB-eszköz MP3/
WMA/AAC fájljaiból
Mappanév: A forrással azonos
Fájlnév: A forrással azonos
52HU
REC1-átvitel
 CD-DA műsorszám átvitele
AUDIO CD-ről
Mappanév: „REC1-CD”
Fájlnév: „TRACK001”*
 MP3-fájl átvitele lemezről vagy
egy USB-eszköz MP3/WMA/AAC
fájljából
Mappanév: „REC1-MP3”
Fájlnév: A forrással azonos
Analóg átvitel
 FM program átvitele
Mappanév: „TUFM0001”*
Fájlnév: „TRACK001”*
 AM program átvitele
Mappanév: „TUAM0001”*
Fájlnév: „TRACK001”*
 Az AUDIO IN L/R aljzatokhoz
csatlakoztatott opcionális
berendezés hangjának átvitele
Mappanév: „EXAU0001”*
Fájlnév: „TRACK001”*
* A mappák és a fájlok számát ezután
sorrendben rendeli hozzá a készülék.
Tipp
Programozott lejátszás üzemmódban
a mappa neve „PGM_xxxx”, a fájl neve
pedig attól függ, hogy mi a zene forrása
(AUDIO CD vagy hangfájlok).
Hangfájlok vagy mappák
törlése az USB-eszközről
1 A FUNCTION +/– gomb többször
megnyomásával válassza ki
a „USB 1” vagy az „USB 2”
lehetőséget.
2 Nyomja meg többször a
MEDIA MODE gombot a [MUSIC]
beállítás kiválasztásához.
3 A lejátszó leállított állapotában
4Az „ERASE” lehetőség
kiválasztásához nyomja meg
többször a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
gombot.
A kijelzőn az „COMPLETE” jelzés
jelenik meg.
A beállítási menüből való
kilépéshez nyomja meg az OPTIONS
gombot.
Megjegyzések
•• Véletlen sorrendű lejátszás vagy
programozott lejátszás esetén
hangfájlok vagy mappák nem
törölhetők. Állítsa a lejátszási módot
normál lejátszásra a törlés előtt.
•• Nem törölhetők az olyan mappák,
amelyek nem MP3/WMA/AAC
formátumú hangfájlokat vagy
almappákat tartalmaznak.
•• A lemeztálca nyitott állapotában nincs
lehetőség törlésre.
USB-átvitel
nyomja meg az OPTIONS
gombot.
7 Nyomja meg a
A mappalista megjelenik a
tv-képernyőn.
5 A
/ gomb többszöri
megnyomásával válasszon
ki egy mappát, majd nyomja
meg a
gombot.
6A törölni kívánt hangfájl
kiválasztásához nyomja meg
többször a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
Ha a mappában levő összes
hangfájlt törölni szeretné, akkor
válassza az [ALL TRACKS]
lehetőséget a listában.
A kijelzőn megjelenik a
„FLDR ERASE” vagy a „TRK ERASE”
és a „PUSH ENTER” jelzés.
A törlési művelet megszakításához
nyomja meg a  gombot.
53HU
Vevőegység
Rádióhallgatás
1 A tuner funkció („TUNER FM”
vagy „TUNER AM”)
kiválasztásához nyomja meg
többször a FUNCTION +/–
gombot.
Használhatja a mélysugárzó
gombjait is. Nyomja meg a
FUNCTION gombot, forgassa a
MULTI CONTROL gombot a
„TUNER FM” vagy „TUNER AM”
kiválasztásáig, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
2 Hangoljon egy állomásra.
Állomások automatikus
keresése:
Tartsa lenyomva a TUNING+/–
gombot, amíg a kijelzőn változni
nem kezdenek a frekvenciát jelző
számjegyek.
Amikor a rendszer állomást talál,
automatikusan leállítja a keresést,
és a kijelzőn világítani kezd
a „TUNED” jelzés.
Ha a „TUNED” jelzés nem jelenik
meg, és a hangolás nem áll le, akkor
a hangolás leállításához nyomja
meg a  gombot. Ezután végezze
el a hangolást manuálisan (alább
ismertetve).
Kézi hangolás:
A kívánt állomás behangolásához
nyomja meg többször a TUNING+/–
gombot.
Megjegyzés
RDS szolgáltatásokat nyújtó FM állomás
behangolásakor a műsorszórással
kapcsolatos információk, például
a szolgáltatás vagy az állomás neve
látható. Az RDS információ a DISPLAY
gomb többszöri megnyomásával
ellenőrizhető.
Tipp
Gyengén vett FM sztereó állomás zajának
csökkentéséhez nyomja meg többször
az FM MODE gombot, amíg a kijelzőn
meg nem jelenik a „MONO” felirat.
Ekkor nem lesz sztereó hatás, a vétel
azonban javul.
Az AM-hangolási lépték
módosítása
(az európai és az orosz piacra szánt
típusok kivételével)
Az AM hangolási lépésköz
alapértelmezett beállítása 9 kHz
(illetve egyes területeken 10 kHz).
Megjegyzés: energiatakarékos
módban az AM hangolási lépésköz
nem módosítható.
Ehhez a művelethez a mélysugárzón
lévő gombokat kell használnia.
1 Nyomja meg a FUNCTION
gombot, fordítsa el a
MULTI CONTROL gombot
a „TUNER AM” kiválasztásáig,
majd nyomja meg az ENTER
gombot.
2 A  gomb megnyomásával
kapcsolja ki a rendszert.
3 Nyomja meg a FOOTBALL
gombot, miközben nyomva
tartja a ENTER gombot.
A kijelzőn megjelenik a „9K STEP”
vagy a „10K STEP” jelzés.
A lépésköz módosításakor
a rendszer törli az összes tárolt
AM-rádióállomást.
54HU
Rádióállomások előbeállítása
BLUETOOTH
Legfeljebb 20 FM és 10 AM
rádióállomás tárolható
a memóriában kedvenc
állomásként.
A BLUETOOTH vezeték
nélküli technológiáról
1 Hangolja be a kívánt állomást.
2 Nyomja meg a
A BLUETOOTH vezeték nélküli
technológia olyan kis hatótávú
vezeték nélküli technológia, amely
digitális eszközök közti vezeték
nélküli kommunikációt tesz
lehetővé. A BLUETOOTH vezeték
nélküli technológia körülbelül
10 méteres tartományon belül
működik.
DVD/TUNER MENU gombot.
3 A kívánt programhely
kiválasztásához nyomja meg
többször a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
Tárolt állomás hallgatása
Nyomja meg többször a PRESET+/–
gombot a kívánt programhely
kiválasztásához.
Megteheti azt is, hogy lenyomva
tartja a SHIFT gombot, majd
a számgombokkal lép az egyik
tárolt állomásra, és megnyomja a
gombot a kiválasztásához.
Támogatott BLUETOOTH-verziók,
-profilok és -kodekek
Részletek: „BLUETOOTH egység”
(88. oldal).
Kompatibilis
BLUETOOTH-eszközök
Részletek: „A kompatibilis eszközök
webhelyei” (11. oldal).
BLUETOOTH
Megjelenik a „COMPLETE” jelzés
a kijelzőn, és a készülék tárolja az
állomást.
Ha a kiválasztott programhelyhez
már tartozott egy állomás, akkor
az új állomás felülírja.
A BLUETOOTH kijelzőről
A mélysugárzó BLUETOOTH kijelzője
kék színnel vagy villogással jelzi
a BLUETOOTH-állapotot.
A rendszer állapota Kijelző állapota
BLUETOOTH
Lassan villog
készenlét
BLUETOOTH
Gyorsan villog
párosítás
BLUETOOTH-kapcsolat Világít
létrejött
55HU
A rendszer és egy
BLUETOOTH-eszköz
párosítása
A párosítás az a művelet, amelynek
során a BLUETOOTH-eszközök
előre regisztrálják egymást. Ha már
megtörtént a párosítás, azt többször
nem kell végrehajtani.
Ha az eszköz NFC-kompatibilis
okostelefon, akkor nincs szükség
kézi párosításra. (Lásd: „Egyérintéses
BLUETOOTH-csatlakozás NFC
funkcióval” (58. oldal).)
1 Helyezze a BLUETOOTH-eszközt
a rendszer 1 méteres körzetén
belülre.
2 A BLUETOOTH funkció
kiválasztásához nyomja
meg többször a mélysugárzó
BLUETOOTH gombját.
A kijelzőn megjelenik
a „BLUETOOTH” jelzés.
Tippek
•• Ha a rendszer még nem tárol
párosítási információkat (például
mert először használja a BLUETOOTH
funkciót a megvásárolt eszközön),
akkor a kijelzőn villog a „PAIRING”
jelzés, és a rendszer párosítási
módba lép. Folytassa a 4. lépéssel.
•• Ha a rendszer
BLUETOOTH-eszközhöz csatlakozik,
nyomja meg a BLUETOOTH
gombot a mélysugárzón
a BLUETOOTH-eszköz
leválasztásához.
3 Tartsa nyomva legalább
2 másodpercig a mélysugárzó
PAIRING gombját.
A kijelzőn a „PAIRING” jelzés villog.
56HU
4Hajtsa végre a párosítási eljárást
a BLUETOOTH-eszközön.
A részleteket lásd
a BLUETOOTH-eszköz
kezelési utasításában.
5 A BLUETOOTH-eszköz kijelzőjén
válassza a ki a rendszere nevét
(például „MHC-GT5D”).
Ezt a lépést 5 percen belül hajtsa
végre, különben a párosítás
megszakad. Ebben az esetben
ismételje meg a folyamatot
a 3. lépéstől.
Megjegyzés
Ha jelszót kell megadni a
BLUETOOTH-eszközön, írja be: „0000”.
A „jelszó” elnevezése „Passkey”,
„Passcode”, „PIN code”, „PIN number”
és „Password” is lehet.
6Hajtsa végre a
BLUETOOTH-csatlakoztatást
a BLUETOOTH-eszközön.
Ha a párosítás befejeződött, és
létrejött a BLUETOOTH-kapcsolat,
akkor a kijelzőn megjelenik a
BLUETOOTH-eszköz neve.
A BLUETOOTH-eszköztől függően
a párosítás végeztével a csatlakozás
automatikusan megkezdődik.
A BLUETOOTH-eszköz címe
a DISPLAY gomb többszöri
megnyomásával ellenőrizhető.
Megjegyzések
•• Legfeljebb 9 BLUETOOTH-eszköz
párosítható. A 10. BLUETOOTH-eszköz
párosításakor a legrégebben párosított
eszköz törlődik.
•• Másik BLUETOOTH-eszköz
párosításához ismételje az 1–6. lépést.
A párosítás megszakítása
Tartsa nyomva legalább
2 másodpercig a mélysugárzó
PAIRING gombját, amíg a kijelzőn
meg nem jelenik a „BLUETOOTH”
jelzés.
A párosítási információk törlése
Ehhez a művelethez a mélysugárzón
lévő gombokat kell használnia.
1 Válassza ki a BLUETOOTH
funkciót a BLUETOOTH gombbal.
2 Tartsa nyomva az ENTER
és a – gombot körülbelül
3 másodpercig.
A kijelzőn megjelenik
a „BT HISTORY CLEAR” jelzés,
és minden párosítási információ
törlődik.
A BLUETOOTH-eszközt működtetheti
úgy, hogy AVRCP segítségével
csatlakoztatja a rendszerhez.
Zene lejátszása előtt ellenőrizze
az alábbiakat:
—Be
— van kapcsolva
a BLUETOOTH-eszköz
BLUETOOTH funkciója.
—A
— párosítás megtörtént
(56. oldal).
A rendszer és a BLUETOOTH-eszköz
csatlakoztatása után a lejátszást
a , , , / és /
gombokkal vezérelheti.
1 A BLUETOOTH funkció
kiválasztásához nyomja
meg többször a mélysugárzó
BLUETOOTH gombját.
A kijelzőn megjelenik a
„BLUETOOTH” jelzés.
BLUETOOTH
A kijelzőn megjelenik a
„BLUETOOTH” jelzés.
Ha a rendszer
BLUETOOTH-eszközhöz van
csatlakoztatva, akkor a kijelzőn
megjelenik a BLUETOOTH-eszköz
neve. A BLUETOOTH-kapcsolat
megszüntetéséhez nyomja meg
a BLUETOOTH gombot.
Zenehallgatás
BLUETOOTH-eszközön
2 Hajtsa végre a
BLUETOOTH-csatlakoztatást
a BLUETOOTH-eszközzel.
Nyomja meg a készülék BLUETOOTH
gombját az utoljára csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköz
csatlakoztatásához.
Ha az eszköz nincs csatlakoztatva,
akkor a BLUETOOTH-eszközről
végezze el a
BLUETOOTH-csatlakoztatást.
Ha a csatlakozás befejeződött,
a kijelzőn megjelenik
a BLUETOOTH-eszköz neve.
57HU
3 Indítsa el a lejátszást a 
gombbal.
A BLUETOOTH-eszköztől függően
——lehetséges, hogy kétszer kell
megnyomnia a  gombot.
——esetleg el kell indítani egy
hangforrás lejátszását a
BLUETOOTH-eszközön.
4Állítsa be a hangerőt.
Először a BLUETOOTH-eszközön
állítsa be a hangerőt. Ha még
mindig túl halk a hang, akkor
a rendszeren állítsa be a hangerőt.
Megjegyzések
•• Ha a rendszer nincs
BLUETOOTH-eszközhöz csatlakoztatva,
akkor automatikusan csatlakozik
a legutóbb csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszközhöz, amikor
megnyomja a mélysugárzó BLUETOOTH
gombját vagy a  gombot.
•• Ha a rendszerhez egy másik
BLUETOOTH-eszközt próbál
csatlakoztatni, azzal leválasztja a már
csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközt.
A BLUETOOTH-kapcsolat
bontása
Nyomja meg a mélysugárzó
BLUETOOTH gombját. A kijelzőn
megjelenik a „BLUETOOTH” jelzés.
A BLUETOOTH-eszköztől függően
lehet, hogy a BLUETOOTH-kapcsolat
a lejátszás leállítása után
automatikusan megszűnik.
58HU
Egyérintéses
BLUETOOTH-csatlakozás
NFC funkcióval
Az NFC (Near Field Communication
– kis hatótávú kommunikáció)
olyan technológia, amely különféle
eszközök, például okostelefonok
és IC-címkék közötti kis hatótávú
vezeték nélküli kommunikációt tesz
lehetővé.
Amikor hozzáérint egy
NFC-kompatibilis okostelefont,
a rendszer automatikusan
végrehajtja az alábbiakat:
—bekapcsolja
—
a BLUETOOTH
funkciót.
—végrehajtja
—
a párosítást és
a BLUETOOTH-csatlakozást.
Kompatibilis okostelefonok
Beépített NFC funkcióval
rendelkező okostelefonok
(operációs rendszer: Android™
2.3.3 vagy újabb, az Android 3.x
rendszerek kivételével)
Megjegyzések
•• A rendszer egyszerre csak egy
mélysugárzó N jeléhez, amíg
az okostelefon rezegni nem
kezd.
A képernyőn megjelenő útmutatást
követve végezze el a csatlakoztatást
az okostelefonon.
Ha a BLUETOOTH-csatlakozás
befejeződött, a kijelzőn megjelenik
a BLUETOOTH-eszköz neve.
2 Kezdje el a hangforrás
lejátszását az okostelefonon.
A részleteket lásd a
BLUETOOTH-eszköz kezelési
utasításában.
BLUETOOTH
NFC-kompatibilis okostelefont tud
felismerni, és csak egy ilyen eszközhöz
tud csatlakozni. Ha a rendszerhez egy
másik NFC-kompatibilis okostelefont
próbál csatlakoztatni, azzal leválasztja
a már csatlakoztatott NFC-kompatibilis
okostelefont.
•• Az NFC-kompatibilis okostelefontól
függően előfordulhat, hogy előbb
végre kell hajtania a következő
lépéseket az NFC-kompatibilis
okostelefonon.
—— Kapcsolja be az NFC funkciót.
A részleteket lásd az adott
NFC-kompatibilis okostelefon
kezelési útmutatójában.
—— Ha NFC-kompatibilis okostelefonon
az Android 4.1.x verziónál régebbi
operációs rendszer fut, akkor töltse
le és indítsa el az „NFC Easy Connect”
alkalmazást. Az „NFC Easy Connect”
az androidos okostelefonokhoz
készült ingyenes alkalmazás,
amely letölthető a Google Play™
webáruházból. (Előfordulhat, hogy
az alkalmazás egyes országokban/
régiókban nem érhető el.)
1 Tartsa az okostelefont a
Tipp
Ha sikertelen a párosítás és
a BLUETOOTH-csatlakozás, tegye
a következőket.
—— Vegye le az okostelefon tokját,
ha a kereskedelmi forgalomban
kapható okostelefontokot használ.
—— Az okostelefont érintse ismét
a mélysugárzó N jeléhez.
—— Indítsa el újra az „NFC Easy Connect”
alkalmazást.
A BLUETOOTH-kapcsolat
bontása
Az okostelefont érintse ismét
a mélysugárzó N jeléhez.
59HU
A BLUETOOTHhangkodekek
beállítása
A BLUETOOTH
készenléti mód
beállítása
A választható
BLUETOOTH-hangkodekek
az AAC és az SBC. Az AAC
csak akkor választható,
ha a BLUETOOTH-eszköz
támogatja az AAC formátumot.
A BLUETOOTH készenléti üzemmód
lehetővé teszi, hogy a rendszer
automatikusan bekapcsoljon,
amikor egy BLUETOOTH-eszközről
BLUETOOTH-kapcsolatot létesít.
1 Nyomja meg az OPTIONS
gombot.
2 A „BT AAC” lehetőség
kiválasztásához nyomja meg
többször a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
3 Válassza ki a beállítást
a / gomb többszöri
megnyomásával, majd nyomja
gombot.
meg a
•• BT AAC ON: Az AAC elérhető.
•• BT AAC OFF: Az AAC nem érhető
el, helyette az SBC van
engedélyezve.
A beállítási menüből való
kilépéshez nyomja meg az OPTIONS
gombot.
Megjegyzések
•• Ha ki van választva az AAC, akkor kiváló
minőségű hangot élvezhet. Ha az
eszközről nem hallgatható AAC-hang,
vagy a hang akadozik, akkor válassza
a BT AAC OFF lehetőséget.
•• Ha ezt a beállítást akkor
módosítja, amikor a rendszer
egy BLUETOOTH-eszközhöz
van csatlakoztatva, azzal
leválasztja a BLUETOOTH-eszközt.
A BLUETOOTH-eszköz
csatlakoztatásához végezze el ismét
a BLUETOOTH-csatlakoztatást.
60HU
1 Nyomja meg az OPTIONS
gombot.
2 A „BT STBY” lehetőség
kiválasztásához nyomja meg
többször a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
3 Válassza ki a beállítást a
/
gomb többszöri
megnyomásával, majd nyomja
meg a
gombot.
•• ON: A rendszer automatikusan
bekapcsol akkor is, amikor
készenléti üzemmódban van.
•• OFF: Kikapcsolja ezt a funkciót.
A beállítási menüből való
kilépéshez nyomja meg az OPTIONS
gombot.
A BLUETOOTH-jel beés kikapcsolása
A rendszerhez minden funkcióban
csatlakozhat egy párosított
BLUETOOTH-eszközről, ha a
BLUETOOTH-jel be van kapcsolva.
A BLUETOOTH-jel alapértelmezés
szerint be van kapcsolva.
Ehhez a művelethez a mélysugárzón
lévő gombokat kell használnia.
Tartsa nyomva az ENTER és a +
gombot körülbelül 3 másodpercig.
A kijelzőn megjelenik a „BT ON” vagy
a „BT OFF” jelzés.
Megjegyzések
•• Ha a BLUETOOTH-jel ki van kapcsolva,
a következő műveleteket nem tudja
elvégezni:
—— BLUETOOTH-eszköz párosítása és/
vagy csatlakoztatása
—— A párosítási információk törlése
—— A „SongPal” program használata
BLUETOOTH-on keresztül
—— A BLUETOOTH-hangkodek
módosítása
•• Ha egy NFC-kompatibilis okostelefonnal
megérinti a mélysugárzó N jelét, vagy
bekapcsolja a BLUETOOTH készenléti
üzemmódot, akkor a BLUETOOTH-jel
automatikusan bekapcsolódik.
BLUETOOTH
A „SongPal”
használata BLUETOOTHkapcsolaton keresztül
Megjegyzés
Ha a „SongPal” alkalmazás nem
működik megfelelően, akkor
a mélysugárzó BLUETOOTH gombjának
megnyomásával szüntesse meg
a BLUETOOTH-kapcsolatot, majd végezze
el újra a BLUETOOTH-csatlakoztatást,
hogy a BLUETOOTH-kapcsolat
megfelelően működjön.
Az alkalmazásról
A rendszer vezérelhető az
ingyenes „SongPal” alkalmazással,
amely a Google Play és az
App Store webáruházban is
elérhető. A kényelmi funkciók
megismeréséhez keressen
a „SongPal” kifejezésre, vagy olvassa
be az alábbi kétdimenziós kódot,
és töltse le az ingyenes alkalmazást.
61HU
Hangbeállítás
A hang beállítása
Művelet
Teendő
A basszus
A MEGA BASS
megerősítése gomb többszöri
és erőteljesebb megnyomásával
hangzás
válassza ki
létrehozása
a „BASS ON” beállítást.
A mélysugárzón
világítani kezd a
MEGA BASS kijelző.
Tárolt
Nyomja meg a MUSIC
hanghatás
vagy a VIDEO gombot.
kiválasztása
Használhatja
a mélysugárzó
gombjait is. Nyomja
meg a SOUND FIELD
gombot, majd állítsa
be a kívánt
hangeffektust
a MULTI CONTROL
forgatógomb
segítségével,
és nyomja meg
az ENTER gombot.
A tárolt hanghatás
kikapcsolásához
a MUSIC gomb
többszöri
megnyomásával
válassza ki a „FLAT”
beállítást. A „FLAT”
beállítás a
mélysugárzó
gombjaival is
kiválasztható.
62HU
A mélysugárzó
hangerejének
beállítása
1 Nyomja meg az OPTIONS
gombot.
2 A „SUBWOOFER” lehetőség
kiválasztásához nyomja meg
többször a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
3 A
/ gomb többszöri
megnyomásával állítsa be
a mélysugárzó hangerejét,
és nyomja meg a
gombot.
A beállítási menüből való
kilépéshez nyomja meg az OPTIONS
gombot.
A virtuális futball
üzemmód kiválasztása
Saját hangeffektus
létrehozása
Futballmérkőzés nézése közben
a képernyő előtt is úgy érezheti
magát, mintha a stadionban lenne.
A virtuális futball üzemmódot
csak a hangbemenet és az optikai
funkciók használata közben
választhatja.
Az egyes frekvenciasávok szintje
növelhető vagy csökkenthető,
a beállítás pedig a memóriában
„CUSTOM EQ” néven tárolható.
A futballmérkőzés közvetítése
közben nyomja meg többször
a FOOTBALL gombot.
A virtuális futball üzemmód
kikapcsolása
A MUSIC gomb többszöri
megnyomásával válassza a „FLAT”
beállítást.
Megjegyzések
•• Javasoljuk, hogy futballmérkőzések
közvetítésekor kapcsolja be a virtuális
futball üzemmódot.
•• Ha az „OFF NARRATION” beállítás
esetén nem valósághű a hangzás,
akkor az „ON NARRATION” beállítás
használatát javasoljuk.
•• Ez a funkció nem támogat monó
hangot.
gombot.
2 Az „EQ EDIT” lehetőség
kiválasztásához nyomja meg
többször a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
3 A hangszínszabályzó szintjének
beállításához nyomja meg
a többször a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
4Más frekvenciasávok
szintjének és a surround
hatásnak a beállításához
ismételje meg a 3. lépést.
A beállítási menüből való
kilépéshez nyomja meg az OPTIONS
gombot.
Hangbeállítás
• ON NARRATION: Az erőteljes
szurkolás a futballstadion élményét
nyújtja.
• OFF NARRATION:
A futballstadionbeli élményt még
fokozza a kommentár minimálisra
csökkentett hangerőssége és
a szurkolás erőteljes hangja.
1 Nyomja meg az OPTIONS
Az egyéni hangszínszabályzóbeállítás kiválasztása
A MUSIC gomb többszöri
megnyomásával válassza
a „CUSTOM EQ” beállítást.
63HU
Bulihangulat
létrehozása
(DJ EFFECT)
Ehhez a művelethez a mélysugárzón
lévő gombokat kell használnia.
1 A hatástípus kiválasztásához
nyomja meg a megfelelő
gombot.
•• FLANGER: Sugárhajtómű
hangjához hasonló,
harmonikusan változó, mély
visszhangeffektust hoz létre.
•• ISOLATOR: Más frekvenciasávok
módosításával elszigetel egy
adott frekvenciasávot. Jól
használható például a vokál
kiemeléséhez.
•• SAMPLER: Hangeffektusokat
kínál.
2 Módosítsa a hangeffektust.
A FLANGER és ISOLATOR esetén:
A VOLUME/DJ CONTROL gomb
forgatásával szabályozhatja
az effektus erősségét.
A SAMPLER esetén:
A SAMPLER gomb többszöri
megnyomásával válassza
a „SAMPLER1” vagy „SAMPLER2”
beállítást, majd a S1/S2/S3/S4
megnyomásával állítsa be
a kimenetre a mintavételi
hangeffektust.
Más mintavételi hangeffektus
folyamatos alkalmazásához fordítsa
el a VOLUME/DJ CONTROL gombot.
A hatás kikapcsolása
Nyomja meg ismét a DJ OFF gombot
vagy a kiválasztott effektus gombját
(csak FLANGER és ISOLATOR esetén).
64HU
Megjegyzések
•• A DJ EFFECT automatikusan kikapcsol,
ha Ön:
—— kikapcsolja a rendszert;
—— funkciót vált;
—— másik tunersávra vált;
—— aktiválja vagy kikapcsolja a Party
Chain funkciót;
—— aktiválja a virtuális futball
üzemmódot.
•• A DJ EFFECT nincs hatással az átvitt
hangfájlokat. Az átvitt hangfájlok akkor
sem fogják tartalmazni a DJ EFFECT
hanghatásait, ha aktiválta a funkciót.
•• Ha a VOLUME/DJ CONTROL aktív, akkor
a mélysugárzó DJ EFFECT gombjával
nem állítható a hangerő. A hangerő
beállításához nyomja meg a távvezérlő
 +/– gombját.
További műveletek
A Party Chain funkció használata
Több hangrendszert összekötve láncot alakíthat ki, amellyel jobb
partihangulatot teremthet, és nagyobb hangteljesítményt biztosíthat.
A lánc egyik aktivált rendszere felveszi a „Party Host” (házigazda) szerepet,
és megosztja a zenét. A többi rendszer „Party Guest” (vendég) szerepet fog
betölteni, és ugyanazt a zenét játssza le, mint a „Party Host”.
A Party Chain beállítása
A Party Chain funkció aktiválásához kösse össze az összes rendszert
hangkábellel (nem tartozék).
A kábelek csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy kihúzta-e a tápkábel
csatlakozóját.
 Ha az összes rendszer támogatja a Party Chain funkciót
Példa: Ha csatlakoztatáskor ez a rendszer az első rendszer
Első rendszer
További műveletek
Folytassa a
csatlakoztatást
az utolsó
rendszerig
Második
rendszer
Utolsó
rendszer
•• Az utolsó rendszert össze kell kötni az első rendszerrel.
•• Bármelyik rendszer lehet Party Host.
•• A láncban módosíthatja, hogy melyik rendszer legyen a Party Host.
Részletek: „Új Party Host kiválasztása” (67. oldal).
65HU
 Ha valamelyik rendszer nem támogatja a Party Chain funkciót
Példa: Ha csatlakoztatáskor ez a rendszer az első rendszer
Első rendszer
Folytassa a
csatlakoztatást
az utolsó
rendszerig
Második
rendszer
Utolsó
rendszer*
* A Party Chain funkciót nem támogató rendszert az utolsó rendszerhez csatlakoztassa.
Ügyeljen, hogy ezen az utolsó rendszeren az Audio In funkciót válassza.
•• Az utolsó rendszer nincs összekötve az első rendszerrel.
•• Az első rendszert Party Hostnak kell választania, hogy minden rendszer
ugyanazt a zenét játssza le a Party Chain funkció aktiválásakor.
66HU
A Party Chain funkció
használata
1 Dugja be a tápkábelt, és
kapcsolja be az összes
rendszert.
2 Állítsa be a hangerőt az összes
rendszeren.
3 Aktiválja a Party Chain funkciót
azon a rendszeren, amelyet
Party Hostként használ.
függően beletelhet egy kis időbe, amíg
a Party Guest rendszerek megkezdik a
zenelejátszást.
•• A hangerőnek és a hangeffektusnak
a Party Host rendszeren való
megváltoztatása nincs hatással a Party
Guest rendszerekre.
•• A Party Guestek akkor is folytatják
a Party Host által lejátszott zene
lejátszását, ha bármelyik Party Guest
rendszeren funkciót vált. A Party Guest
rendszereken beállíthatja a hangerőt és
a hangeffektust.
•• Ha a mikrofont használja a Party Host
rendszeren, a mikrofon hangja nem
hallható a Party Guest rendszereken.
•• Ha az összeköttetésben lévő egyik
rendszer USB-átvitelt végez, akkor
várjon, amíg az befejeződik, vagy állítsa
le az átvitelt, mielőtt aktiválná a Party
Chain funkciót.
•• A más rendszerekkel kapcsolatos
részleteket lásd a rendszerek kezelési
útmutatójában.
Új Party Host kiválasztása
Ismételje meg „A Party Chain
funkció használata” rész 3. pontját
azon a rendszeren, amelyet új
Party Hostnak szeretne választani.
A korábbi Party Host automatikusan
Party Guest szerepre vált. Minden
rendszer ugyanazt a zenét kezdi
lejátszani, mint az új Party Host.
További műveletek
Példa: Ha ezt a rendszert
használja Party Hostként
Nyomja meg többször a
FUNCTION +/– gombot a kívánt
funkció kiválasztásáig (kivéve, ha az
 kapcsolatban az Audio In
funkciót használja (65. oldal)).
Kezdje meg a zene lejátszását, majd
nyomja meg a mélysugárzó
PARTY CHAIN gombját.
A kijelzőn megjelenik a
„PARTY CHAIN” jelzés. A Party Host
indítja a Party Chaint, a többi
rendszer automatikusan Party
Guest szerepet tölt be. Minden
rendszer ugyanazt a zenét játssza
le, mint a Party Host.
Megjegyzések
•• A csatlakoztatott rendszerek számától
Megjegyzések
•• Csak akkor választhat másik rendszert új
Party Hostnak, ha a lánc minden tagján
aktiválta a Party Chain funkciót.
•• Ha a kiválasztott rendszer pár
másodperc alatt nem válik új Party
Hosttá, akkor ismételje meg 3. lépését.
67HU
A Party Chain funkció
kikapcsolása
Nyomja meg a Party Host
PARTY CHAIN gombját.
Megjegyzés
Ha néhány másodpercen belül nem
kapcsol ki a Party Chain funkció, akkor
nyomja meg még egyszer a Party Host
PARTY CHAIN gombját.
Éneklés zenére:
karaoke
Előkészületek a karaoke
funkcióhoz
1 A mikrofon hangerejének
csökkentéséhez forgassa el a
mélysugárzó MIC LEVEL
gombját a MIN jelzés irányába.
A mikrofon hangerőtartománya
3 Indítsa el a zene lejátszását, és
állítsa be a mikrofon hangerejét.
A MIC ECHO gombbal állítsa be
a visszhangot.
4Kezdjen énekelni a zenére.
Megjegyzések
•• A Karaoke mód akkor kapcsol be, ha a
mikrofonokat aktivált DVD/CD vagy USB
funkció mellett csatlakoztatja.
•• Gerjedés esetén:
—— vigye a mikrofont távolabb a
rendszertől.
—— változtassa meg a mikrofon irányát.
—— halkítsa le a mikrofont.
—— a  – gombbal csökkentse a
hangerőt, vagy a MIC ECHO többszöri
megnyomásával állítsa be a
visszhang erősségét.
•• USB-átvitel közben a mikrofon hangja
nem kerül az USB-eszközre.
A Vocal Fader funkció
használata
Csökkentheti az énekhang
erősségét a sztereó forrásban.
Nyomja meg többször a
VOCAL FADER gombot a
„V,FADER ON” kiválasztásához.
2 Csatlakoztassa a külön
megvásárolható mikrofont a
mélysugárzó MIC 1 vagy MIC 2
aljzatához.
Csatlakoztasson még egy külön
megvásárolható mikrofont,
amennyiben duettet szeretne
énekelni.
68HU
A Vocal Fader hatás kikapcsolásához
nyomja meg többször a VOCAL FADER
gombot a „V,FADER OFF” lehetőség
kiválasztásához.
Megjegyzés
Ha a Vocal Fader hatást a DVD/CD vagy az
USB funkcióval együtt kívánja használni,
akkor először kapcsolja be a Karaoke
módot a mikrofon csatlakoztatásával.
Hangnem módosítása
(Key Control)
Nyomja meg a KEY CONTROL /
gombot, hogy a hangjának
megfelelő hangnemet
választhasson Karaoke módban.
A pontozás üzemmód
(Score Mode) kiválasztása
Ha a Karaoke mód be van kapcsolva,
akkor használható a pontozás
funkció.
Pontszámát 0 és 99 között határozza
meg a rendszer az Ön hangját a
zenei forrással összevetve.
1 Indítsa el a zene lejátszását.
2 Nyomja meg a SCORE gombot,
3 Legalább egy perc éneklés után
nyomja meg újra a SCORE
gombot pontszámának
megtekintéséhez.
A pontozás üzemmód
értékelésének kiválasztása
Lásd: [SCORE MODE] a
„Hangbeállítások megadása –
[AUDIO SETUP]” című részben:
(46. oldal).
1 A PARTY LIGHT gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
„LED ON” beállítást.
2 Nyomja meg többször egymás
után a LIGHT MODE gombot a
megvilágítási mód
megváltoztatásához.
A Party Light funkció és a
hangsugárzó-megvilágítás
kikapcsolása
Nyomja meg többször a
PARTY LIGHT gombot a „LED OFF”
beállítás kiválasztásához.
Megjegyzés
Ha a világítás vakító erejű, kapcsolja fel
a szoba világítását, vagy kapcsolja ki a
rendszer világítását.
További műveletek
mielőtt énekelni kezdene
Karaoke módban.
Zenehallgatás a Party
Light funkcióval és a
hangsugárzó
kivilágításával
69HU
Az időzítők használata
A rendszer háromféle
időzítőfunkciót biztosít.
A bekapcsolásidőzítő és a
felvételidőzítő egyidejűleg nem
aktiválható. Bármelyiknek az
elalvásidőzítővel való használata
esetén az elalvásidőzítő élvez
prioritást.
1 Készítse elő a hangforrást.
Bekapcsolásidőzítő:
Készítse elő a hangforrást,
majd állítsa be a hangerőt
a  +/– gombbal.
Ha lemezt vagy USB-eszközt választ
hangforrásként, és meghatározott
számot vagy fájlt szeretne
elindítani, akkor hozzon létre saját
programot (40. oldal).
Felvételidőzítő:
Kikapcsolásidőzítő
A rendszer a beállított idő után
automatikusan kikapcsol.
Nyomja meg többször egymás
után a SLEEP gombot a kívánt
időtartam beállításához.
Ha ki szeretné kapcsolni az
elalvásidőzítőt, akkor válassza ki az
„OFF” lehetőséget a SLEEP gomb
többszöri megnyomásával.
Tipp
A rendszer kikapcsolásáig hátralévő idő
megjelenítéséhez nyomja meg a SLEEP
gombot.
Bekapcsolásidőzítő/
felvételidőzítő
Győződjön meg arról, hogy az óra be
van állítva (32. oldal).
Bekapcsolásidőzítő:
Lehetősége van egy előre beállított
időpontban lemezre,
rádióműsorra vagy USB-eszközről
lejátszott zenére ébredni.
Felvételidőzítő:
Egy tárolt rádióállomásról megadott
időben átviheti a zenét egy USBeszközre.
70HU
Hangoljon a kívánt rádióállomásra
(54. oldal).
2 Tartsa nyomva a SHIFT gombot,
és nyomja meg a TIMER MENU
gombot.
3 Nyomja meg többször
a / gombot a „PLAY SET”
vagy a „REC SET” lehetőség
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
4Állítsa be a lejátszás vagy az
átvitel indításának idejét.
Az óra/perc beállításához nyomja
meg többször a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
5 A lejátszás vagy az átvitel
leállításának ideje szintén
a 4. lépésben megadott módon
végezhető el.
6A kívánt hangforrás
kiválasztásához nyomja meg
többször a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
A felvételidőzítő aktiválásához
csatlakoztasson egy USB-eszközt az (USB) 2 porthoz, miután
kiválasztotta a hangforrást.
7 A  gomb megnyomásával
kapcsolja ki a rendszert.
Megjegyzés
Ha a rendszer bekapcsolva marad, az
időzítők aktiválódnak.
Az időzítő beállításának
ellenőrzése vagy az időzítő
újraaktiválása
1 Tartsa lenyomva a SHIFT gombot,
majd nyomja meg a TIMER MENU
gombot.
A kijelzőn a „TIMER SEL” jelzés villog.
2 Nyomja meg a gombot.
3 Nyomja meg többször a /
gombot a „PLAY SEL” vagy a
„REC SEL” lehetőség
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
Az időzítés törlése
Megjegyzések
•• A rendszer a beállított idő előtt
bekapcsol. Ha a beállított időben
a rendszer már be van kapcsolva,
vagy ha a kijelzőn a „STANDBY” jelzés
villog, akkor a bekapcsolásidőzítő és a
felvételidőzítő nem aktiválódik.
•• Ne működtesse a rendszert a
bekapcsolás és a lejátszás vagy az
átvitel megkezdése közötti időszakban.
1 A  – gomb többszöri
megnyomásával jelenítse meg
a „VOLUME MIN” jelzést a
kijelzőn.
2 Csatlakoztassa az opcionális
berendezést (25. oldal).
3 A csatlakoztatott
berendezésnek megfelelő
funkció kiválasztásához nyomja
meg többször a FUNCTION +/–
gombot.
4Indítsa el a lejátszást a
csatlakoztatott berendezésen.
5 A  + gombot többször
megnyomva állítsa be a
hangerőt.
Megjegyzés
Ha a csatlakoztatott berendezés
hangereje túl alacsony, akkor a rendszer
automatikusan készenléti üzemmódra
válthat. Állítsa be a berendezés
hangerejének szintjét.
Ha kikapcsolja az automatikus készenléti
üzemmód funkciót, akkor lásd: „Az
automatikus készenlét funkció beállítása”
(72. oldal).
További műveletek
Ismételje meg „Az időzítő
beállításának ellenőrzése vagy az
időzítő újraaktiválása” részben leírt
eljárást, de a 3. lépésben válassza
a „TIMER OFF” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
Opcionális berendezés
használata
71HU
A mélysugárzó
gombjainak
inaktiválása
(gyermekzár)
A mélysugárzón található gombokat
(a  gomb kivételével) letilthatja
a nem kívánt használat, például
a gyermekcsínyek megakadályozása
érdekében.
Tartsa nyomva legalább
5 másodpercig a mélysugárzó
 gombját.
A kijelzőn megjelenik
az „CHILD LOCK ON” jelzés.
A rendszer csak a távvezérlő
gombjaival működtethető.
A gyermekzár funkció kikapcsolásához
tartsa nyomva legalább 5 másodpercig
a mélysugárzó  gombját, amíg
a „CHILD LOCK OFF” jelzés meg nem
jelenik a kijelzőn.
Megjegyzések
•• A tápkábel kihúzása esetén
a gyermekzár funkció automatikusan
kikapcsol.
•• A gyermekzár funkció nem aktiválható
a lemeztálca nyitott állapotában.
Az automatikus
készenlét funkció
beállítása
A készülék automatikusan
készenléti üzemmódra vált,
amennyiben kb. 15 percig nem
történik semmilyen művelet vagy
nincsen kimeneti audiojel.
Gyári beállítás szerint az
automatikus készenléti üzemmód
funkció be van kapcsolva.
1 Nyomja meg az OPTIONS
gombot.
2 Az „AUTO STBY” lehetőség
kiválasztásához nyomja meg
többször a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
3 Nyomja meg többször a
/
gombot az „ON” vagy az „OFF”
lehetőség kiválasztásához,
gombot.
majd nyomja meg a
A beállítási menüből való
kilépéshez nyomja meg az OPTIONS
gombot.
Megjegyzések
•• Körülbelül 2 perccel az előtt, hogy
a rendszer készenléti módba lép,
a kijelzőn villogni kezd az „AUTO STBY”
felirat.
•• Az automatikus készenlét funkció nem
működik a következő esetekben:
—— a tuner funkció használata közben.
—— az időzítő aktivált állapotában.
—— ha mikrofon van csatlakoztatva.
72HU
A szoftver frissítése
A jövőben lehetőség lehet a
rendszer szoftverének frissítésére.
A szoftvert az alábbi webhelyek
segítségével frissítheti.
Latin-amerikai vásárlók:
<http://esupport.sony.com/LA>
Európai és oroszországi vásárlók:
<http://www.sony.eu/support>
Egyéb országok/régiók vásárlói:
<http://www.sony-asia.com/
support>
A szoftver frissítéséhez kövesse az
online útmutatást.
További műveletek
73HU
További információk
Hibaelhárítás
A rendszerrel kapcsolatos probléma
esetén keresse meg a problémát
az alábbi hibaelhárítási listában,
és végezze el a hozzá tartozó javító
műveletet.
Ha a probléma nem szűnik meg,
akkor forduljon a legközelebbi Sony
márkaképviselethez.
Ne feledje, hogy ha a javítás
során a szerviz kicserél egyes
alkatrészeket, ezeket visszakérheti
és megőrizheti.
Ha a kijelzőpanelen a
„PROTECT XX” üzenet jelenik
meg (az X helyén egy
számmal)
Azonnal húzza ki a tápkábelt
a fali aljzatból, és ellenőrizze
a következőket.
•• Takarja-e bármi a mélysugárzó
szellőzőnyílásait?
•• Nincs-e rövidre zárva az
USB-port?
Ha a fentiek ellenőrzése
során nem észlelt hibát, akkor
csatlakoztassa ismét a tápkábelt,
és kapcsolja be a rendszert. Ha
a probléma továbbra is fennáll,
keresse fel a Sony legközelebbi
forgalmazóját.
74HU
Általános
Az egység nem kapcsolódik be.
•• Ellenőrizze, hogy a hálózati
vezetéket megfelelően
csatlakoztatta-e.
A rendszert nem lehet kikapcsolni
a  gomb megnyomásával.
•• Lehet, hogy véletlenül bemutató
módra állította a kijelző módját.
Nyomja meg egymás után
többször a DISPLAY gombot,
amíg ki nem választja az
energiatakarékos módot
(32. oldal).
A rendszer készenléti üzemmódra
váltott.
•• Ez nem jelent hibás működést.
A készülék automatikusan
készenléti üzemmódra vált,
ha kb. 15 percig nem történik
semmilyen művelet vagy nincs
kimeneti audiojel (72. oldal).
Az óra vagy az időzítő beállítása
törlésre került.
•• A tápkábel ki van húzva, vagy
áramellátási hiba történt. Állítsa
be ismét az órát (32. oldal) és
az időzítőt (70. oldal).
Nincs hang.
•• Állítsa be a hangerőt.
•• Ellenőrizze a hangsugárzók
csatlakozásait (25. oldal).
•• Ellenőrizze az esetleges opcionális
berendezések beállításait
(25. oldal).
•• Kapcsolja be a csatlakoztatott
készüléket.
•• Az időzített felvétel közben nincs
hangkimenet.
•• Húzza ki, majd dugja vissza
a tápkábelt, és kapcsolja be
a rendszert.
Nincs mikrofonhang.
•• Állítsa be a mikrofon hangerejét.
•• Győződjön meg arról, hogy
a mikrofon megfelelően van
csatlakoztatva a mélysugárzó
MIC 1 vagy MIC 2 aljzatához.
•• Ha nincs bekapcsolva a mikrofon,
akkor kapcsolja be.
A rendszeren nem hallható a TV
hangja.
A kijelzőn a „CODE 01” és a
„SIGNAL ERR” jelzés látható.
•• Ez a rendszer csak a kétcsatornás
lineáris PCM-formátumokat
támogatja. Ellenőrizze a TV
hangkimenet-beállítását, és ha
automatikus módra van állítva,
akkor állítsa át PCM-kimenetre
(29. oldal).
•• ellenőrizze, hogy a TV
hangsugárzó-kimeneti
beállításában a külső
hangsugárzók vannak-e
beállítva (29. oldal).
között ne legyenek akadályok.
•• Vigye közelebb a távirányítót a
mélysugárzóhoz.
•• Irányítsa a távvezérlőt a
mélysugárzó érzékelője felé.
•• Cserélje ki az elemeket (R03/AAA
méret).
•• Távolítsa el a mélysugárzót
a gerjesztési elven működő
fényforrástól.
Akusztikus gerjedés észlelhető.
•• Csökkentse a hangerőt.
•• A mikrofont helyezze a rendszertől
távolabbra, vagy fordítsa más
irányba a mikrofont.
Elszíneződés tapasztalható a
TV-képernyőn.
•• Kapcsolja ki azonnal a
tv-készüléket, majd 15–30 perc
múlva kapcsolja be újra.
Ha az elszíneződés továbbra
is fennáll, helyezze a rendszert
a tv-készüléktől távolabbra.
A mélysugárzó bármelyik
gombjának megnyomásakor
„CHILD LOCK” jelzés jelenik meg.
•• Kapcsolja ki a gyermekzár funkciót
(72. oldal).
Bekapcsoláskor kattanó hang
hallható.
•• Ez a normál működés
hangja, amely például beés kikapcsoláskor hallható.
Ez nem jelent hibás működést.
További információk
Erős zúgást vagy zajt észlel.
•• Zajforrásoktól távol helyezze el
a rendszert.
•• Csatlakoztassa a rendszert egy
másik fali aljzathoz.
•• Szereljen fel (kereskedelmi
forgalomban kapható) zajszűrőt
a tápkábelre.
•• Kapcsolja ki a környező
elektromos berendezéseket.
•• A rendszer hűtőventilátorai által
keltett zaj készenléti módban és
lejátszás közben hallható. Ez nem
jelent hibás működést.
Nem működik a távvezérlő.
•• A távvezérlő és a mélysugárzó
Az időzítő nem működik.
•• Ellenőrizze az időzítő beállításait,
és állítsa be a pontos időt
(70. oldal).
•• Törölje az elalvásidőzítő funkciót
(70. oldal).
75HU
Lemezlejátszó
A lemeztálca nem nyílik ki, és a
„LOCKED” jelzés látható a kijelzőn.
•• Forduljon a legközelebbi Sony
kereskedeshez, illetve a helyileg
illetékes hivatalos Sony szervizhez.
A lemeztálca nem csukódik be.
•• Helyezze be megfelelően
a lemezt.
Nem adható ki a lemez.
•• CD-USB szinkronizált átvitel és
REC1 átvitel közben a rendszer
nem adja ki a lemezt. Az átvitel
megszakításához nyomja meg a 
gombot, ezután a mélysugárzó 
gombjával kiadhatja a lemezt.
•• Forduljon a legközelebbi Sony
márkaképviselethez.
Nem indul el a lejátszás.
•• Törölje tisztára a lemezt
(84. oldal).
•• Helyezze be újra a lemezt.
•• Helyezzen be a rendszer által
lejátszható lemezt (8. oldal).
•• Távolítsa el a lemezt, törölje le
róla a nedvességet, majd hagyja
bekapcsolva a rendszert néhány
órán át, amíg a nedvesség el nem
párolog.
•• A DVD VIDEO területkódja nem
egyezik a rendszerével.
A zene lejátszása nem folyamatos,
ugrál.
•• Törölje tisztára a lemezt
(84. oldal).
•• Helyezze be újra a lemezt.
•• Tegye a mélysugárzót olyan
helyre, ahol nincs rezgésnek
kitéve.
76HU
A lejátszás nem az első
műsorszámtól indul.
•• Állítsa a lejátszási módot normál
lejátszásra (39. oldal).
•• A lejátszás folytatását választotta.
Nyomja meg kétszer a  gombot.
Ezután indítsa el a lejátszást a 
gomb megnyomásával.
Egyes funkciók nem hajthatók
végre (pl. Stop, Lock Search,
Slow-motion Play, Repeat Play,
Shuffle Play vagy Program Play.
•• A lemeztől függően egyes fenti
műveleteket esetleg nem lehet
elvégezni. Olvassa el a lemezhez
kapott kezelési utasítást.
Nem lehet lejátszani az adat-CD-t/
adat-DVD-t (MP3, JPEG, MPEG4
vagy Xvid).
•• Az adatok nem támogatott
formátumban vannak rögzítve.
•• A lejátszás előtt győződjön
meg arról, hogy a megfelelő
médiamódot választotta ki.
A mappa neve, a műsorszám neve
és az ID3- címkekarakterek nem
megfelelően jelennek meg.
•• Az ID3-címkék verziója nem 1-es
(1.0/1.1) vagy 2-es (2.2/2.3).
•• Az adott rendszer által
megjeleníthető karakterek
a következők:
—nagybetűk
—
(A–Z);
—számok
—
(0–9);
—szimbólumok
—
(< > * +, [ ] \ _).
Minden egyéb karakter helyén „_”
jelenik meg.
AUDIO CD, VIDEO CD, hangfájl,
videofájl vagy DVD VIDEO
lejátszásakor nincs sztereó hatás.
•• Húzzon ki minden mikrofont.
A kijelzőről eltűnik a „ ” jelzés.
•• Győződjön meg arról, hogy
a rendszer megfelelően van
csatlakoztatva.
•• Ellenőrizze a hangsugárzók
csatlakozásait (25. oldal).
USB-eszköz
Nincs hang.
•• Az USB-eszköz csatlakozása
nem megfelelő. Kapcsolja ki
a rendszert, csatlakoztassa ismét
az USB-eszközt, majd kapcsolja
be a rendszert, és ellenőrizze,
hogy az „USB 1” vagy a „USB 2”
jelzés világít-e a kijelzőn.
Zaj, akadozás vagy torz hang
hallható.
•• Nem támogatott USB-eszköz
van használatban. A kompatibilis
USB-eszközökkel kapcsolatos
legfrissebb információk
a webhelyeken találhatók
(11. oldal).
•• Kapcsolja ki a rendszert,
csatlakoztassa ismét az USBeszközt, majd kapcsolja be újra
a rendszert.
•• A zenei adatok zajosak, vagy
a hang torz. Lehetséges, hogy
az átvitel során került zaj
a felvételre. Törölje a fájlt, és
próbálja meg ismét az átvitelt.
•• Alacsony bitsebességet
használtak a hangfájl kódolásakor.
Másoljon nagyobb bitsebességgel
kódolt hangfájlt az USB-eszközre.
További információk
Hibával ér véget az átvitel.
•• Nem támogatott USB-eszközt
használ. A kompatibilis
USB-eszközökkel kapcsolatos
legfrissebb információk
a webhelyeken találhatók
(11. oldal).
•• Az USB-eszköz formázása nem
megfelelő. A formázásról az
USB-eszköz kezelési utasításából
tájékozódhat.
•• Kapcsolja ki a rendszert,
és távolítsa el az USB eszközt.
Ha az USB-eszközön van
bekapcsoló- és kikapcsológomb,
akkor a rendszerből való
eltávolítását követően kapcsolja
ki, majd ismét be az USB-eszközt.
Ezután végezze el ismét az átvitelt.
•• Ha az átviteli és törlési művelet
sokszor ismétlődik, az USBeszköz fájlszerkezete töredezetté
válik. Nézze meg az USB-eszköz
kezelési útmutatóját a probléma
megoldásával kapcsolatban.
•• Átvitel közben megszakadt
a kapcsolat az USB-eszközzel,
vagy megszűnt az áramellátás.
Törölje a részben átmásolt fájlt,
majd végezze el ismét az átvitelt.
Ha ez nem oldja meg a problémát,
elképzelhető, hogy elromlott
az USB-eszköz. Nézze meg az
USB-eszköz kezelési útmutatóját
a probléma megoldásával
kapcsolatban.
Nem lehet törölni hangfájlokat
vagy mappákat az USB-eszközről.
•• Ellenőrizze, hogy nem írásvédett-e
az USB-eszköz.
•• Törlés közben megszakadt a
kapcsolat az USB-eszközzel, vagy
megszűnt az áramellátás. Törölje
a részlegesen törölt fájlt. Ha ez
nem oldja meg a problémát,
elképzelhető, hogy elromlott
az USB-eszköz. Nézze meg az
USB-eszköz kezelési útmutatóját
a probléma megoldásával
kapcsolatban.
77HU
A „READING” hosszú ideig látható,
vagy sokáig tart a lejátszás
megkezdése.
•• Az olvasási folyamat a következő
esetekben sokáig tarthat:
—Az
— USB-eszközön sok mappa
vagy fájl van (10. oldal).
—A
— fájlszerkezet különösen
összetett.
—A
— memória kapacitása túl nagy.
—A
— belső memória töredezett.
A kijelzőn a „NO FILE” jelzés jelenik
meg.
•• A rendszer szoftverfrissítési
módba lépett, és a  gomb
kivételével minden gombot
inaktivált. A szoftverfrissítés
megszakításához nyomja meg
az  gombot a mélysugárzón.
A kijelzőn az „OVER CURRENT”
jelzés jelenik meg.
•• A rendszer a (USB) 1 port vagy
a (USB) 2 port áramerősségével
kapcsolatos problémát észlelt.
Kapcsolja ki a rendszert, és
távolítsa el az USB-eszközt
a portról. Győződjön meg arról,
hogy nincs semmilyen probléma
az USB-eszközzel. Ha az üzenet
továbbra is megjelenik,
keresse fel a Sony legközelebbi
forgalmazóját.
Hibás kijelzés.
•• Az USB-eszközön tárolt adatok
sérültek lehetnek. Ismételje meg
az adatátviteli műveletet.
•• A rendszer által megjeleníthető
karakterek a következők:
—nagybetűk
—
(A–Z);
—számok
—
(0–9);
—szimbólumok
—
(< > * +, [ ] \ _).
Minden egyéb karakter helyén „_”
jelenik meg.
78HU
A készülék nem ismeri fel az
USB-eszközt.
•• Kapcsolja ki a rendszert,
csatlakoztassa ismét az
USB-eszközt, majd kapcsolja
be a rendszert.
•• A kompatibilis USB-eszközökkel
kapcsolatban lásd a weboldalakon
található információkat
(11. oldal).
•• Az USB-eszköz nem működik
megfelelően. Nézze meg az
USB-eszköz kezelési útmutatóját
a probléma megoldásával
kapcsolatban.
Nem indul el a lejátszás.
•• Kapcsolja ki a rendszert,
csatlakoztassa ismét az
USB-eszközt, majd kapcsolja
be újra a rendszert.
•• A kompatibilis USB-eszközökkel
kapcsolatban lásd a weboldalakon
található információkat
(11. oldal).
A lejátszás nem az első fájltól indul.
•• Állítsa a lejátszási módot normál
lejátszásra (39. oldal).
Bizonyos fájlok nem játszhatók le.
•• A lejátszás előtt győződjön
meg arról, hogy a megfelelő
médiamódot választotta ki.
•• A nem FAT16 vagy FAT32
fájlrendszerű USB-eszközök nem
támogatottak.*
•• Ha particionált USB-eszközt
használ, akkor csak az első
partíción lévő fájlok játszhatók le.
* Ez a rendszer támogatja a FAT16 és
a FAT32 fájlrendszert, de egyes USBeszközök nem feltétlenül támogatják
mindkettőt. A részleteket olvassa
el az adott USB-eszköz használati
útmutatójában, vagy forduljon
a gyártóhoz.
Kép
A rendszer nem jelenít meg képet.
•• Ellenőrizze, hogy a rendszert
megfelelően csatlakoztatta-e.
•• Cserélje a videokábelt újra, ha
megsérült.
•• Ügyeljen arra, hogy az egységet
a tévéje videobemeneti aljzatába
csatlakoztassa (26. oldal).
•• Ellenőrizze, hogy megfelelően
sikerült-e bekapcsolnia és
működtetnie a tévét.
•• Ügyeljen arra, hogy a tévé
videobemenetét válassza
ki, hogy megtekinthesse
a rendszerről érkező képeket.
•• (az európai, latin-amerikai és
oroszországi típusok kivételével)
A színrendszert helyesen, a tévéje
színrendszerének megfelelően
állítsa be.
Nem változtatható meg a hangsáv
nyelve.
•• Nincs többnyelvű hangsáv
rögzítve a lejátszott DVD VIDEO
lemezen.
•• A DVD VIDEO lemez nem
engedélyezi a hangsáv nyelvének
módosítását.
Nem változtatható meg a feliratok
nyelve.
•• Nincs többnyelvű felirat rögzítve
a lejátszott DVD VIDEO lemezen.
•• A DVD VIDEO lemez nem
engedélyezi a feliratok nyelvének
módosítását.
Nem lehet kikapcsolni a
feliratokat.
•• A DVD VIDEO lemez nem
engedélyezi a feliratok
kikapcsolását.
A kameraszögek nem
módosíthatók.
•• Nincs több szög rögzítve
a lejátszott DVD VIDEO lemezen.
•• A DVD VIDEO lemez nem
engedélyezi a szögek
módosítását.
További információk
Képzaj jelentkezik.
•• Törölje tisztára a lemezt
(84. oldal).
•• Ha a rendszer videojelei
videomagnón haladnak át,
mielőtt a tv-re kerülnének, akkor
egyes DVD VIDEO műsorok
másolásvédelmi jele ronthatja
a képminőséget.
•• (Az európai, latin-amerikai és
oroszországi típusok kivételével)
Ha olyan VIDEO CD-t játszik le,
amelynek rögzítése a rendszeren
beállítottól eltérő színrendszerrel
történt, akkor a képek torzan
jelenhetnek meg (31., 46.
oldal).
•• (Az európai, latin-amerikai és
oroszországi típusok kivételével)
Állítsa be a színrendszert a tv
színrendszerének megfelelően
(31. és 46. oldal).
Nem módosítható a tv-képernyő
képaránya.
•• A DVD VIDEO-n vagy videofájlban
rögzítve van a képarány.
•• A tv-készüléktől függően
elképzelhető, hogy a képarány
nem módosítható.
79HU
Tuner*
Erős zúgás vagy zaj hallható, vagy
egyetlen állomás sem fogható be.
(A kijelzőn a „TUNED” vagy az
„STEREO” jelzés villog.)
•• Csatlakoztassa megfelelően
az antennát.
•• A jó vétel érdekében módosítsa
az antenna helyét és helyzetét.
•• Ellenőriztesse a legközelebbi Sony
forgalmazóval, hogy nem vált-e el
a műanyag talptól az AM antenna.
•• Kapcsolja ki a közelben
elhelyezett egyéb elektromos
berendezéseket.
* Az adott terület rádióhullámokat érintő
hatásaitól és beépítettségétől függően
előfordulhat, hogy a területen nem
foghatók rádiójelek.
BLUETOOTH-eszköz
Nem lehet párosítani.
•• Helyezze közelebb a rendszerhez
a BLUETOOTH-eszközt.
•• Ha a rendszer közelében
más BLUETOOTH-eszközök is
találhatók, akkor előfordulhat,
hogy nem lehet párosítani.
Ilyenkor kapcsolja ki a többi
BLUETOOTH-eszközt.
•• Ügyeljen rá, hogy
a modellszámnak
(ennek a rendszernek)
a BLUETOOTH-eszközön történő
kiválasztásánál megfelelő jelszót
adjon meg.
A BLUETOOTH-eszköz nem észleli
ezt a rendszert, vagy a „BT OFF”
jelzés olvasható a kijelzőn.
•• Állítsa a BLUETOOTH-jelet „BT ON”
állapotba (60. oldal).
80HU
A csatlakozás nem lehetséges.
•• A csatlakoztatni próbált
BLUETOOTH-eszköz nem
támogatja az A2DP profilt és nem
csatlakoztatható a rendszerhez.
•• Kapcsolja be a BLUETOOTH
funkciót a BLUETOOTH-eszközön.
•• Létesítsen kapcsolatot a
BLUETOOTH-eszközről.
•• Kitörlődött a párosítási
regisztrációs információ.
Hajtsa végre újra a párosítást.
•• Törölje a BLUETOOTH-eszköz
(57. oldal) párosítási
regisztrációs információit, majd
végezze el újra a párosítási
műveletet (56. oldal).
Ugrik vagy hullámzik a hang,
illetve megszakad a kapcsolat.
•• Túl messze van egymástól a
BLUETOOTH-eszköz és a rendszer.
•• Ha akadályok vannak a rendszer
és a BLUETOOTH-eszköz között,
távolítsa el őket onnan.
•• Ha elektromágneses sugárzást
kibocsátó berendezés, például
vezeték nélküli LAN, másik
BLUETOOTH-eszköz vagy
mikrohullámú sütő van a közelben,
vigye őket távolabb.
A BLUETOOTH-eszköz hangja nem
hallható a rendszeren.
•• Először növelje a hangerőt
a BLUETOOTH-eszközön, majd
állítsa be a hangerőt a +/–
használatával.
Erős zúgás, zaj vagy torz hang
hallható.
•• Ha akadályok vannak a rendszer
és a BLUETOOTH-eszköz között,
távolítsa el őket onnan.
•• Ha elektromágneses sugárzást
kibocsátó berendezés, például
vezeték nélküli LAN, másik
BLUETOOTH-eszköz vagy
mikrohullámú sütő van a közelben,
vigye őket távolabb.
•• Csökkentse a csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköz hangerejét.
Party Chain
A Party Chain funkció nem
kapcsolható be.
•• Ellenőrizze a csatlakozásokat
(65. oldal).
•• Győződjön meg arról, hogy
a hangsugárzó vezetékei
megfelelően csatlakoznak-e.
A Party Chain funkció nem
működik megfelelően.
•• Kapcsolja ki a rendszert. Ezután
kapcsolja vissza, és aktiválja
a Party Chain funkciót.
Ha a rendszer még mindig nem
működik megfelelően, állítsa
vissza a gyári alapértelmezett
beállításokat.
Ehhez a művelethez a mélysugárzón
lévő gombokat kell használnia.
1 Húzza ki, majd dugja vissza a
tápkábelt.
2 Kapcsolja be a rendszert a 
gomb megnyomásával.
3 Tartsa nyomva az ENTER és
az TUNING+/  gombot
körülbelül 3 másodpercig.
A kijelzőn megjelenik a „RESET”
jelzés.
A felhasználó által elvégzett összes
beállítás – például a behangolt
rádióállomások, időzítő és óra –
visszaállításra kerül a gyári
alapértelmezett beállításra.
További információk
A kijelzőn a „PARTY CHAIN” jelzés
villog.
•• Az Audio In funkció nem
választható ki  (65. oldal)
kapcsolat létesítésekor a Party
Chain funkció használata közben.
Válasszon az Audio In funkciótól
különböző funkciót (67. oldal).
•• Nyomja meg a mélysugárzó
PARTY CHAIN gombját.
•• Próbálkozzon a rendszer ki-,
majd bekapcsolásával.
A rendszer alaphelyzetbe
állítása
81HU
A beállítási menü
beállításainak visszaállítása
a gyári értékekre
Alaphelyzetbe állíthatja
a beállítási menü beállításait
(a PARENTAL CONTROL
beállításainak kivételével).
1 Nyomja meg a SETUP gombot.
2 A / gomb többszöri
megnyomásával válassza ki
a [SYSTEM SETUP] menüpontot,
majd nyomja meg a
gombot.
3 A
/ többszöri megnyomásával
válassza ki a [RESET]
menüpontot, majd nyomja
meg a
gombot.
Öndiagnosztizáló funkció
Amikor betűk/számok jelennek
meg a tv-képernyőn vagy
a kijelzőn
Amikor a rendszer hibás
működésének megelőzése
érdekében elindul az
öndiagnosztikai funkció, akkor
megjelenik egy szervizkód.
A szervizkód egy betűből és
számjegyekből áll (pl. C 13 50).
Az okok és a helyreállítási műveletek
az alábbi táblázatban olvashatók.
A szervizkód Ok és helyreállítási lépés
első 3
karaktere
C 13
•• Tisztítsa meg a lemezt
egy puha kendővel
(84. oldal).
4 A
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza
ki a [YES] lehetőséget, és
nyomja meg a
gombot.
A lemez szennyezett.
C 31
A folyamat eltarthat néhány
másodpercig. A rendszer
visszaállítása közben ne nyomja
meg a  gombot.
A lemez nincs
megfelelően
behelyezve.
•• Kapcsolja ki a rendszert,
majd kapcsolja be újra.
Ezután helyezze vissza
megfelelően a lemezt.
E XX
(XX egy
szám)
A működési hiba
elhárítása érdekében
a rendszer
diagnosztizálta magát.
•• Forduljon a Sony-
forgalmazóhoz vagy
a helyileg illetékes
Sony-szervizhez, és
adja meg az ötjegyű
szervizkódot.
Példa: E 61 10
82HU
Üzenetek
Előfordulhat, hogy működés közben
az alábbi üzenetek valamelyike
jelenik meg vagy villog a kijelzőn.
GUEST
A rendszer Party Guest szerepre
váltott, mivel egy Party Host szerepű
készüléken aktiválták a Party Chain
funkciót.
CANNOT PLAY
•• Nem lejátszható lemezt
helyezett be.
•• Olyan DVD VIDEO lemezt
helyeztek be, amelynek nem
támogatott a térségkódja.
HOST
A rendszer aktiválta a Party Chain
funkciót, és Party Host szerepre
váltott.
CODE 01/SIGNAL ERR
Nem támogatott hangjel érkezik
a csatlakoztatott TV-ről az OPT IN
aljzatra. Lásd „Ha nem hallható
a tévé hangja a rendszeren”
(29. oldal).
NO DISC
Nincs lemez a lejátszóban.
DATA ERROR
•• A fájl nem támogatott
formátumban készült.
•• A fájl formátuma nem egyezik
a fájlnév kiterjesztésével.
DEVICE FULL
Megtelt az USB-eszköz memóriája.
ERASE ERROR
Az USB-eszközön található
hangfájlok vagy mappák törlése
sikertelen volt.
FATAL ERROR
Az USB-eszköz átviteli vagy törlési
művelet közben eltávolításra került
és lehetséges, hogy károsodott.
FOLDER FULL
Az átvitel az USB-eszközre nem
lehetséges, mert a mappák száma
elérte a maximális értéket.
NO MEMORY
Nincs adathordozó memória
behelyezve a lejátszásra vagy
átvitelre kijelölt USB-eszközbe
(kártyaolvasóba stb.).
NO MUSIC
A lejátszandó forráson nincsenek
MP3/WMA/AAC-fájlok.
NO PHOTO
A lejátszandó forráson nincsenek
JPEG-fájlok.
NO STEP
Minden beprogramozott lépést
töröltek.
NO VIDEO
A lejátszandó forráson nincsenek
MPEG4/Xvid-fájlok.
NOT IN USE
A kívánt művelet az adott
körülmények között nem
végezhető el.
További információk
DEVICE ERROR
A rendszer nem ismerte fel az
USB-eszközt, vagy ismeretlen
eszközt csatlakoztattak.
NO DEVICE
Nincs csatlakoztatva USB-eszköz.
NOT SUPPORTED
Nem támogatott USB-eszközt
csatlakoztatott, vagy az USB-eszköz
USB-elosztón keresztül csatlakozik.
83HU
OVER CURRENT
Túláram érkezett az
csatlakozóból.
(USB)
PROTECTED
Az USB-eszköz írásvédett.
PUSH STOP
Olyan művelet elvégzésével
próbálkozott, amely csak a lejátszás
leállítása esetén végezhető el.
READING
A rendszer a lemez vagy az USBeszköz adatait olvassa. Egyes
műveletek nem elérhetők.
REC ERROR
Az átvitel nem indult el, félúton leállt
vagy más módon volt sikertelen.
STEP FULL
25-nél több lépést próbált
beprogramozni.
TIME NG
A bekapcsolásidőzítő vagy
a felvételidőzítő be- és kikapcsolási
ideje azonos.
TRACK FULL
Az átvitel az USB-eszközre nem
lehetséges, mert a fájlok száma
elérte a maximális értéket.
Óvintézkedések
A mélysugárzó szállítása
A lemezkezelő mechanika
károsodásának elkerülése
érdekében hajtsa végre az
alábbi eljárást, mielőtt szállítja
a mélysugárzót.
Ehhez a művelethez a mélysugárzón
lévő gombokat kell használnia.
1 Kapcsolja be a rendszert a 
gomb megnyomásával.
2 Nyomja meg a FUNCTION
gombot, fordítsa el a
MULTI CONTROL gombot
a „DVD/CD”, kiválasztásáig, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
3 Távolítsa el a lemezt.
Nyomja meg a  gombot
a lemeztálca kitolásához és
behúzásához.
Várjon, amíg a kijelzőn megjelenik
a „NO DISC” jelzés.
4 Húzza ki a konnektorból
a tápkábelt.
A lemezekkel kapcsolatos
megjegyzések
•• Lejátszás előtt törölje le a lemezt egy
törlőkendővel a közepétől a széle felé
haladva.
•• A lemezek tisztításához ne használjon
oldószert, például benzint,
hígítószert, a kereskedelemben
kapható tisztítószereket vagy
a bakelitlemezekhez készült
antisztatikus permeteket.
•• Ne tegye ki a lemezt közvetlen
napfénynek vagy hőhatásnak (például
hővezetékek hőjének), és ne hagyja
közvetlen napsütésben álló autóban.
84HU
Biztonság
A hangsugárzó rendszer
•• Ha huzamosabb ideig nem használja
Ez a hangzórórendszer nem rendelkezik
mágneses árnyékolással, ezért a közelben
elhelyezett televízió képe mágnesesen
torzulhat. Ebben az esetben kapcsolja
ki a televíziót, várjon 15–30 percet, majd
ismét kapcsolja be. Ha nem tapasztal
javulást, akkor a hangszórókat a
televíziótól távolabb helyezze el.
a készüléket, akkor húzza ki teljesen
a tápkábelt (tápkábelt) a fali aljzatból.
A rendszer tápkábelét mindig
a csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Soha ne húzza magát a vezetéket.
•• Ha bármilyen szilárd anyag vagy
folyadék kerül a készülék belsejébe,
az ismételt használat előtt húzza ki a
hálózati csatlakozókábelt, és forduljon
szakemberhez.
•• Az egyenáramú hálózati
csatlakozókábel cseréjét kizárólag
szakszerviz végezheti.
Az egység kezelése
Ez a rendszer nem csepp- és vízálló.
Óvja a készüléket a ráfröccsenő víztől,
és ne tisztítsa vízzel.
Elhelyezés
•• Ne döntse meg a rendszert, és ne
Felmelegedés
•• A mélysugárzó működés közbeni
felmelegedése normális jelenség, és
nem igényel semmilyen intézkedést.
•• Nagy hangerőn huzamosabb
ideig történő működtetés esetén
a készülékház felforrósodhat, ezért
ne érintse meg.
•• Hagyja szabadon a szellőzőnyílásokat.
Figyelem! Ha hosszú ideig hagyja
megjelenítve ezeket a képeket a
rendszeren keresztül, az a tv-képernyő
tartós károsodását okozhatja.
A kivetítős televíziók különösen
érzékenyek erre.
A készülékház tisztítása
Kímélő tisztítószeroldattal enyhén
megnedvesített puha kendővel törölje
le a készüléket.
A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot vagy
oldószert (például hígítószert, benzint
vagy alkoholt).
BLUETOOTH-kommunikáció
•• A BLUETOOTH-eszközöket egymástól
hozzávetőleg 10 méteren belül kell
használni (és nem lehet köztük
akadály). A tényleges kommunikációs
tartomány a következő esetekben
kisebb lehet:
—— Ha személy, fémből készült tárgy, fal
vagy más akadály van az egymással
BLUETOOTH-kapcsolatban álló
eszközök között
—— Olyan helyen, ahol vezeték nélküli
LAN van telepítve
—— Használatban lévő mikrohullámú
sütő közelében
—— Olyan helyeken, ahol más
elektromágneses sugárzás jön létre
További információk
helyezze túl meleg, hideg, poros,
szennyezett, párás vagy nem megfelelő
szellőzésű helyre, vagy ahol rezgésnek,
közvetlen napfénynek vagy erős
fénynek van kitéve.
•• Legyen óvatos, ha a rendszert
védőbevonattal (például gyanta, olaj,
fényező) kezelt felületre állítja, mert
foltosodás vagy elszíneződés léphet
fel a felületen.
•• Ha a rendszert a hidegről közvetlenül
meleg helyre viszi vagy nagyon nedves
szobába helyezi, a mélysugárzón belül
lecsapódhat a nedvesség a lencsére,
ami hibás működést okozhat. Ilyen
esetben távolítsa el a lemezt, és hagyja
bekapcsolva a rendszert körülbelül egy
órán át, amíg a nedvesség elpárolog.
FONTOS TUDNIVALÓ
85HU
86HU
•• A BLUETOOTH-eszközök és a
•• A Sony semmilyen módon nem tehető
vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11b/g)
berendezések ugyanazt a
frekvenciasávot (2,4 GHz) használják.
Amikor BLUETOOTH-eszközét
egy vezeték nélküli helyi hálózati
működésre alkalmas eszköz
közelében használja, elektromágneses
interferencia léphet fel. Ennek
eredménye lehet a kisebb adatátviteli
sebesség, a zaj, illetve az, hogy nem jön
létre kapcsolat. Ilyen esetben próbálja
meg a következőket:
—— Ezt a rendszert a vezeték nélküli
LAN-eszköztől legalább 10 méteres
távolságban használja.
—— Amikor BLUETOOTH-eszközét
a vezeték nélküli helyi hálózati
eszköztől számított 10 méteren belül
használja, kapcsolja ki a vezeték
nélküli helyi hálózati eszközt.
—— Ezt a rendszert és
BLUETOOTH-eszközét a lehető
legközelebb helyezze egymáshoz.
•• Az e rendszer által kibocsátott
rádióhullámok zavarhatják egyes
orvosi berendezések működését. Mivel
ez az interferencia meghibásodást
eredményezhet, a következő helyeken
mindig kapcsolja ki ezt a rendszert és
a BLUETOOTH-eszközt:
—— kórházban, vonaton, repülőgépen,
benzinkútnál, továbbá minden
olyan helyen, ahol gyúlékony gázok
lehetnek jelen
—— automatikus ajtók és tűzjelzők
közelében.
•• Ez a rendszer a
BLUETOOTH-specifikációnak megfelelő
biztonsági funkciók segítségével
biztosítja a biztonságos kapcsolat
fenntartását a BLUETOOTH technológiát
használó kommunikáció során.
A beállításoktól és egyéb tényezőktől
függően azonban előfordulhat, hogy
ez a biztonság nem elégséges, ezért
a BLUETOOTH technológián alapuló
kommunikáció használatakor mindig
legyen óvatos.
felelőssé a BLUETOOTH technológiát
használó kommunikáció során
bekövetkező információkiszivárgásból
adódó károkért és vesztességekért.
•• A BLUETOOTH-kommunikáció
nem feltétlenül garantált az ezzel
a rendszerrel azonos profilú minden
BLUETOOTH-eszközzel.
•• Az ehhez a rendszerhez csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszközöknek meg kell
felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által
előírt BLUETOOTH-specifikációnak,
és erről tanúsítvánnyal kell
rendelkezniük. Azonban még
a BLUETOOTH-specifikációnak
megfelelő eszközök esetén
is előfordulhat, hogy
a BLUETOOTH-eszköz specifikációja
vagy jellemzői bizonyos esetekben
lehetetlenné teszik a csatlakozást, vagy
más vezérlési módszert, megjelenítést
és működést eredményeznek.
•• Az ehhez a rendszerhez
csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköztől,
a kommunikációs környezettől, illetve
a környezeti feltételektől függően
előfordulhat, hogy zaj keletkezik vagy
elhallgat a hang.
Műszaki adatok
Aktív mélysugárzó
(SA-WGT5D)
Erősítő
A következők mérése az alábbiak
szerint történt:
120–240 V AC, 50/60 Hz
Kimenő (névleges) teljesítmény:
Bal/jobb csatorna: 400 W + 400 W
(4 Ω, 1 kHz, 1% THD)
Kimenő RMS-teljesítmény (referencia):
Bal/jobb csatorna: 600 W +
600 W (csatornánként, 4 ohm,
1 kHz)
Mélysugárzó: 1200 W (8 Ω, 100 Hz)
Hangsugárzó
Hangsugárzó rendszer:
Mélysugárzó, szarv alakú
hangsugárzó
Hangsugárzó egység:
350 mm, kúpos típus
Névleges impedancia:
8Ω
AUDIO IN/PARTY CHAIN IN L/R:
2 V feszültség, 47 kΩ impedancia
OPT IN:
Támogatott hangjelek:
Kétcsatornás lineáris PCM
MIC 1, MIC 2:
Érzékenység: 1 mV, impedancia:
10 kΩ
Kimenetek
AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R:
2 V feszültség, 1 kΩ impedancia
VIDEO OUT:
Max. kimeneti szint 1 Vp-p,
kiegyensúlyozatlan, negatív
szinkron, terhelési impedancia
75 Ω
Rendszer:
CD-lejátszó, valamint digitális
hang- és képlejátszó rendszer
Lézerdióda jellemzői
Kibocsátás időtartama:
Folyamatos
Lézerteljesítmény*: kisebb, mint
44,6 μW
* Ez a kimenet a 7 mm-es apertúrájú
optikai vevőegység objektívjének
felületétől 200 mm-re mért érték.
Frekvenciaátvitel:
20 Hz – 20 kHz
Videoképek színformátuma:
Latin-amerikai típus:
NTSC
Többi típus:
NTSC és PAL
USB-egység
Támogatott USB-eszköz:
MSC (Mass Storage Class)
Maximális feszültség:
1 A
USB-port:
(USB) 1, (USB) 2
Type A
Vevőegység
FM sztereó, FM/AM szuperheterodin
vevőegység
Antenna:
FM zsinórantenna
AM keretantenna
FM vevőegység
További információk
Bemenetek
Lemezlejátszó
Vételi frekvenciatartomány:
87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz-es
lépésekben)
87HU
AM vevőegység
Vételi frekvenciatartomány:
Európai és orosz típusok:
531 kHz – 1602 kHz (9 kHz-es
lépésekben)
Latin-amerikai és ausztrál
típusok:
531 kHz – 1710 kHz (9 kHz-es
lépésekben)
530 kHz – 1710 kHz (10 kHz-es
lépésekben)
Többi típus:
531 kHz – 1602 kHz (9 kHz-es
lépésekben)
530 kHz – 1610 kHz (10 kHz-es
lépésekben)
BLUETOOTH egység
Kommunikációs rendszer:
BLUETOOTH szabvány, 3.0-s verzió
Kimenet:
BLUETOOTH 2-es
teljesítményosztály
Legnagyobb kommunikációs hatótáv:
Hatótáv kb. 10 m1)
Frekvenciasáv:
2,4 GHz-es sáv (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Modulációs módszer:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibilis BLUETOOTH-profilok2):
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Támogatott kodekek:
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
1)A tényleges hatótáv olyan tényezőktől
függ, mint az eszközök közötti
akadályok, a mikrohullámú sütő körül
kialakult mágneses tér, a sztatikus
elektromosság, a vételi érzékenység,
az antenna teljesítménye, az operációs
rendszer, a szoftveralkalmazás stb.
88HU
2)A szokásos BLUETOOTH-profilok
az eszközök közötti
-BLUETOOTHkommunikáció célját jelzik.
Támogatott hangformátumok
Támogatott bitsebesség:
MPEG1 Layer-3:
32–320 kbit/s (VBR)
WMA (csak USB-eszköz esetén):
48–192 kbit/s (VBR, CBR)
AAC (csak USB-eszköz esetén):
48–320 kbit/s (VBR, CBR)
Mintavételezési frekvenciák:
MPEG1 Layer-3:
32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
WMA (csak USB-eszköz esetén):
44,1 kHz
AAC (csak USB-eszköz esetén):
44,1 kHz
Támogatott videoformátumok
Xvid:
Videokodek: Xvid-videó
Bitsebesség: 4,854 Mbit/s (MAX)
Felbontás/kamerasebesség:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (a latin-amerikai
típust kivéve)
Audiokodek: MP3
MPEG4:
Fájlformátum: MP4 fájlformátum
Videokodek: MPEG4 Simple
Profile (az AVC nem kompatibilis.)
Bitsebesség: 4 Mbit/s
Felbontás/kamerasebesség:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (a latin-amerikai
típust kivéve)
Audiokodek: AAC-LC (a HE-AAC
nem kompatibilis.)
DRM: Nem kompatibilis
Hangsugárzó rendszer
(SS-GT5DB)
Hangsugárzó rendszer:
2 utas, bass reflex
Hangsugárzó egység (bal):
Magassugárzó: 50 mm × 1, kúpos
típus
Középsugárzó: 90 mm × 2, kúpos
típus
Hangsugárzó egység (jobb):
Magassugárzó: 50 mm × 1, kúpos
típus
Középsugárzó: 90 mm × 2, kúpos
típus
Névleges impedancia:
4Ω
Általános
A kivitel és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
További információk
Energiaellátási követelmények:
120–240 V AC, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel:
350 W
Energiafogyasztás (energiatakarékos
módban):
0,5 W (a „BT STBY” beállítást az
„OFF” értékre állítva)
2,5 W (a „BT STBY” beállítást az
„ON” értékre állítva)
Méret (szélesség/magasság/mélység,
kb.):
Aktív mélysugárzó:
450 mm × 728 mm × 503 mm
Hangsugárzó egység (bal):
500 mm × 115 mm × 142 mm
Hangsugárzó egység (jobb):
507 mm × 115 mm × 142 mm
Hangsugárzó egységek
(hangsugárzó stílusú)
1000 mm × 115 mm × 142 mm
Tömeg (kb.):
Aktív mélysugárzó:
32 kg
Hangsugárzó egység (bal):
3,2 kg
Hangsugárzó egység (jobb):
3,2 kg
Mennyiség:
Aktív mélysugárzó:
1 darab
Hangszóró egység:
2 darab
89HU
Nyelvkódok listája
A nyelvek írásmódja az ISO 639:1988 (E/F) szabványt követi.
90HU
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
1027
Afar
1186
Scots Gaelic
1350
Malayalam
1513
Siswati
1028
Abkhazian
1194
Galician
1352
Mongolian
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldavian
1515
Sundanese
1039
Amharic
1203
Gujarati
1356
Marathi
1516
Swedish
1044
Arabic
1209
Hausa
1357
Malay
1517
Swahili
1045
Assamese
1217
Hindi
1358
Maltese
1521
Tamil
1051
Aymara
1226
Croatian
1363
Burmese
1525
Telugu
1052
Azerbaijani
1229
Hungarian
1365
Nauru
1527
Tajik
1053
Bashkir
1233
Armenian
1369
Nepali
1528
Thai
1057
Byelorussian
1235
Interlingua
1376
Dutch
1529
Tigrinya
1059
Bulgarian
1239
Interlingue
1379
Norwegian
1531
Turkmen
1060
Bihari
1245
Inupiak
1393
Occitan
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
Indonesian
1403
(Afan) Oromo
1534
Setswana
1066
Bengali; Bangla 1253
Icelandic
1408
Oriya
1535
Tonga
1067
Tibetan
Italian
1417
Punjabi
1538
Turkish
1254
1070
Breton
1257
Hebrew
1428
Polish
1539
Tsonga
1079
Catalan
1261
Japanese
1435
Pashto; Pushto
1540
Tatar
1093
Corsican
1269
Yiddish
1436
Portuguese
1543
Twi
1097
Czech
1283
Javanese
1463
Quechua
1557
Ukrainian
1103
Welsh
1287
Georgian
1481
Rhaeto-Romance
1564
Urdu
1105
Danish
1297
Kazakh
1482
Kirundi
1572
Uzbek
1109
German
1298
Greenlandic
1483
Romanian
1581
Vietnamese
1130
Bhutani
1299
Cambodian
1489
Russian
1587
Volapük
1142
Greek
1300
Kannada
1491
Kinyarwanda
1613
Wolof
1144
English
1301
Korean
1495
Sanskrit
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kashmiri
1498
Sindhi
1665
Yoruba
1149
Spanish
1307
Kurdish
1501
Sangho
1684
Chinese
1150
Estonian
1311
Kirghiz
1502
Serbo-Croatian
1697
Zulu
1151
Basque
1313
Latin
1503
Singhalese
1703
Nincs megadva
1157
Persian
1326
Lingala
1505
Slovak
1165
Finnish
1327
Laothian
1506
Slovenian
1166
Fiji
1332
Lithuanian
1507
Samoan
1171
Faroese
1334
Latvian; Lettish
1508
Shona
1174
French
1345
Malagasy
1509
Somali
1181
Frisian
1347
Maori
1511
Albanian
1183
Irish
1349
Macedonian
1512
Serbian
Szülői felügyeleti/területkódok listája
Kód
Terület
Kód
Terület
Kód
Terület
Kód
Terület
2044
Argentína
2174
Franciaország
2362
Mexikó
2499
Svédország
2047
Ausztrália
2424
Fülöp-szigetek
2109
Németország
2501
Szingapúr
2046
Ausztria
2376
Hollandia
2379
Norvégia
2528
Thaiföld
2057
Belgium
2248
India
2254
Olaszország
2079
USA, Kanada
2070
Brazília
2238
Indonézia
2489
Oroszország
2390
Új-Zéland
2090
Chile
2276
Japán
2427
Pakisztán
2115
Dánia
2092
Kína
2436
Portugália
2184
Egyesült Királyság
2304
Korea
2149
Spanyolország
2165
Finnország
2363
Malajzia
2086
Svájc
További információk
91HU
©2015 Sony Corporation
4-570-734-12(1) (HU)
Download PDF

advertising