Sony | MHC-EC719IP | Sony MHC-EC719iP Használati útmutató

4-467-786-11(1) (HU)
Otthoni hangrendszer
Kezelési utasítás
Kezdeti lépések
Lemez
Vevőegység
iPod/iPhone
USB-eszköz
Egyéb műveletek
További információk
MHC-EC919iP/EC719iP
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék vagy nedvesség hatásának.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne
takarja el a készülék szellőzőnyílásait
újságpapírral, terítővel, függönnyel stb.
Ne tegye ki a készüléket nyílt láng
(például égő gyertya) hatásának.
A tűzeset és az áramütés elkerülése
érdekében óvja a készüléket
a rácseppenő és ráfröccsenő víztől,
és soha ne tegyen folyadékkal
teli tárgyat – például virágvázát –
a készülékre.
A készüléket nem szabad több oldalról
zárt térben (pl. könyvszekrényben
vagy beépített fülkében) elhelyezni
és működtetni.
Mivel a hálózati csatlakozó szolgál
a készülék hálózatról való leválasztására,
a készüléket könnyen hozzáférhető
hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
Amennyiben bármilyen rendellenességet
észlel a készülék működésében, azonnal
húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati
aljzatból.
Az elemeket és az elemet tartalmazó
berendezéseket ne helyezze el olyan
helyen, ahol sugárzó hőnek – például
napfénynek vagy tűznek – vannak kitéve.
A készülék mindaddig áram alatt
van, amíg ki nem húzzák a hálózati
csatlakozóvezetéket a hálózati aljzatból,
még akkor is, ha maga a készülék
kikapcsolt állapotban van.
FIGYELEM!
Optikai eszközöknek a jelen termékkel
együtt történő használata növeli
a szemkárosodás veszélyét.
Az Egyesült Államokban és
a Kanadában vásárolt készülékek
kivételével
2HU
Ez a készülék az 1. OSZTÁLYÚ LÉZER
termékosztályba sorolható. Ez a jelzés
a hátlap külső részén található.
Tájékoztatás az egyesült államokbeli
vásárlók számára
A tulajdonos feljegyzései
A modell- és sorozatszámok
a készülék hátoldalán találhatók.
Írja fel ezeket a számokat az alábbi
helyekre. Hivatkozzon ezekre a Sony
kereskedőjénél, ha a termékkel
kapcsolatos panasza van.
Típusszám:
Sorozatszám:
Fontos biztonsági előírások
1) Olvassa el ezeket az utasításokat.
2) Őrizze meg az utasításokat.
3) Vegye figyelembe
a figyelmeztetéseket.
4) Kövesse az utasításokat.
5) A készüléket ne használja víz
közelében.
6) Csak száraz törlőkendővel tisztítsa.
7) Ne takarja el egyik szellőzőnyílást se.
A gyártói utasítások szerint helyezze
üzembe a készüléket.
8) A készüléket ne helyezze fűtőtestek,
hősugárzók, sütő közelébe, illetve
olyan készülékek (például erősítő)
mellé, amelyek hőt termelnek.
9) Ne kerülje ki a polarizált vagy
földelt hálózati dugasszal felszerelt
csatlakozó védelmi szerepét.
A polarizált dugasszal felszerelt
csatlakozó egyik csatlakozókése
szélesebb, mint a másik. A földelt
dugasszal felszerelt csatlakozónak
két érintkezőkése van, valamint
egy földelésre szolgáló érintkezője.
A szélesebb harmadik csatlakozókés
az ön biztonságát szolgálja.
Ha a dugasz nem illeszkedik
a fali csatlakozóba, akkor vegye fel
a kapcsolatot egy villanyszerelő
szakemberrel az elavult fali
csatlakozó cseréje érdekében.
10) Védje meg a vezetéket attól, hogy
járjanak rajta vagy becsípődjön,
legfőképpen a csatlakozóknál,
csatlakozóaljzatoknál és olyan
pontokon, ahol a készülékből
kilépnek.
11) Csak a gyártó által javasolt
felszereléseket és kiegészítőket
használja.
12) Csak a gyártó által
javasolt vagy árusított
gurulós kocsit, állványt,
háromlábú állványt,
konzolt, asztalt használja
a készülékhez. A felborulásból eredő
sérülések elkerülése érdekében
óvatosan mozgassa a guruló
állvánnyal egybeépített készüléket.
13) Villámlással kísért viharok, illetve
hosszú használati szünet idejére
húzza ki a készüléket.
14) Minden javítást bízzon szakemberre.
A javítás akkor szükséges,
ha a készülék bármilyen módon
megsérült, például ha megsérült
a tápkábel vagy a dugasz, folyadék
került vagy tárgyak hullottak
a készülék belsejébe, ha a készülék
esőnek, párának volt kitéve, nem
működik megfelelően vagy leesett.
A következő FCC nyilatkozat csak az
Egyesült Államokban való eladásra
gyártott típusváltozatra érvényes.
Más verziók nem feltétlenül felelnek
meg az FCC műszaki előírásainak.
MEGJEGYZÉS:
Ezt a berendezést a digitális
berendezésekre vonatkozó „Class B”
szabvány szerint tesztelték és
megfelelőnek minősítették az FCC
szabályok 15. fejezete szerint. Ezek
a korlátozások elfogadható védelmet
jelentenek a lakóhelyi használat
körülményei között is. Ez a berendezés
rádiófrekvenciás energiát termel, használ,
és azt ki is sugározhatja, ami a használati
útmutatónak nem megfelelő telepítés
esetén a rádiókommunikációt zavarhatja.
Mindazonáltal nem garantálható,
hogy bizonyos körülmények között
nem keletkezik interferencia. Ha ez
a berendezés zavarja a rádió- vagy
televízióvételt (ezt a készülék beés kikapcsolásával ellenőrizheti),
azt javasoljuk, hogy a felhasználó
az interferenciát a következő
módszerek egyikével vagy ezek
együttes használatával kísérelje
meg megszüntetni:
a vevőantenna irányának vagy
elhelyezésének változtatása;
a berendezés és a vevőkészülék közti
távolság megnövelése;
a berendezésnek és
a vevőkészüléknek különböző
konnektorokhoz való csatlakoztatása;
segítségkérés a kereskedőtől vagy
képzett rádió- vagy tv-szerelő
szakembertől.
FIGYELEM!
Felhívjuk a figyelmét, hogy a készüléknek
az ebben az útmutatóban leírtaktól
eltérő módosítása vagy átalakítása
után a készüléket nem szabad tovább
üzemeltetni.
Ennek a jelzésnek
a célja a felhasználó
figyelmeztetése
szigeteletlen „veszélyes
feszültségre” a termék
borításán belül, amely
eléggé nagy lehet ahhoz,
hogy áramütést okozzon.
Ennek a jelzésnek
a célja a felhasználó
figyelmeztetése
fontos működtetési és
karbantartási (szervizelési)
utasításokra a készülékhez
kapott leírásban.
Megjegyzés a vásárlók számára:
a következő információk csak az EU
irányelveket alkalmazó országokban
eladott készülékekre érvényesek.
Ezt a terméket a Sony Corporation (címe:
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan) gyártotta vagy gyártatta. A termék
európai uniós rendelkezéseknek való
megfelelésével kapcsolatos kérdéseket
címezze a hivatalos képviseletnek
(Sony Deutschland GmbH, címe:
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany). A szervizeléssel vagy
garanciával kapcsolatos ügyekben
forduljon a külön szerviz- vagy
garanciadokumentumokban
megadott címekhez.
3HU
Európában, illetve Ausztráliában
vásárolt készülék esetén
Feleslegessé vált
elektromos és
elektronikus készülékek
ártalmatlanítása
(az Európai Unióra és más,
szelektív hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
európai országokra
érvényes)
Ez a készüléken vagy annak
csomagolásán szereplő szimbólum azt
jelzi, hogy a terméket tilos háztartási
hulladékként kezelni. Kérjük, hogy
ehelyett az elektromos és elektronikai
hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termék
helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség
károsodását, amely a hulladékkezelés
helyes módjának figyelmen kívül
hagyása esetén állna fenn. Az anyagok
újrahasznosítása elősegíti a természeti
erőforrások megőrzését. A termék
újrahasznosításával kapcsolatos
további információkat illetően forduljon
a területileg illetékes irodához,
a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, amelyben
a terméket vásárolta.
Érintett tartozékok: távirányító
Csak Európában
A kimerült elemek
hulladékként való
eltávolítása (Az Európai
Unióra és egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes.)
Ez az elemen vagy annak csomagolásán
szereplő szimbólum arra figyelmeztet,
hogy az elemet tilos háztartási
hulladékként kezelni.
Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel
együtt szerepel. A higany (Hg) vagy
ólom (Pb) vegyjele akkor van feltüntetve,
ha az elem több mint 0,0005% higanyt
vagy 0,004% ólmot tartalmaz.
A feleslegessé vált elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását,
amely az elemek hulladékkezelése
helyes módjának figyelmen kívül
hagyása esetén állna fenn. Az anyagok
4HU
újrahasznosítása elősegíti a természeti
erőforrások megőrzését.
Olyan termékek esetében, amelyeknél
biztonsági, hatékonysági vagy
adatkezelési okok miatt beépített
elemek állandó csatlakozása szükséges,
az elemek cseréjét kizárólag szakember
végezheti. Az elemeket a szakszerű
kezelésük érdekében hasznos
élettartamuk végén adja le a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító
telepen.
Egyéb elemek esetében olvassa el az
elemek biztonságos cseréjére vonatkozó
szakaszt. Az elemet adja le a lemerült
elemek újrahasznosítását szolgáló
megfelelő gyűjtőhelyen.
A termék vagy az elem
újrahasznosításával kapcsolatos
további információkat illetően forduljon
a területileg illetékes irodához, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, amelyben a terméket
megvásárolta.
DualDisc lemezekkel kapcsolatos
megjegyzés
A DualDisc olyan kétoldalú lemez,
amelynek egyik oldalán DVD-anyag,
a másik oldalán pedig digitális
hanganyag található. E termék lejátszása
nem garantált, mivel a hanganyagot
tartalmazó oldal nem felel meg
a Compact Disc (CD) szabványnak.
Másolásvédett technológiával
rendelkező zenei lemezek
Ezt a terméket a kompaktlemez
(CD) szabványnak megfelelő
lemezek lejátszására tervezték.
Egyes lemezgyártók a közelmúltban
másolásvédett technológiával ellátott
zenei lemezeket kezdtek forgalmazni.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy
e lemezek között lehetnek olyanok,
amelyek nem felelnek meg a CD
szabványnak, és ezért elképzelhető,
hogy ezzel a készülékkel nem
játszhatók le.
Tartalomjegyzék
Részekkel és kezelőszervekkel
kapcsolatos útmutató................ 6
Kezdeti lépések
A rendszer biztonságos
vezetékelése............................... 9
Elemek behelyezése................. 10
Az óra beállítása....................... 10
További információk
A rendszerrel kompatibilis
eszközök................................... 24
Hibaelhárítás............................. 24
Üzenetek................................... 29
Óvintézkedések........................ 29
Műszaki adatok.........................31
A licencekkel és védjegyekkel
kapcsolatos megjegyzés.......... 33
Lemez
CD/MP3-lemez lejátszása......... 11
Vevőegység
Rádióhallgatás...........................13
iPod/iPhone
Lejátszás iPod/iPhone
eszközről................................... 14
USB-eszköz
Az USB-eszköz használata
előtt........................................... 16
Zene átvitele lemezről...............17
Fájl lejátszása............................ 18
Egyéb műveletek
Külön megvásárolható
audiokészülékek használata.....21
A hang beállítása.......................21
A kijelző módosítása................ 22
Az időzítők használata............. 22
5HU
Részekkel és kezelőszervekkel kapcsolatos útmutató
A jelen kézikönyv elsősorban a távirányítóval végezhető műveleteket tárgyalja,
ezek azonban az egység azonos vagy hasonló elnevezésű gombjaival is
végrehajthatók.
Készülék
A gyermekzár funkció ismertetése
A készülék  (be/készenlét) gombja kivételével zárolhatja a gombokat, nehogy
véletlenül működtessék őket. Tartsa lenyomva a készülék  (leállítás) gombját,
amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „LOCK ON” vagy a „LOCK OFF” felirat. Ezzel
zárolja vagy feloldja a készülék gombjait, a  kivételével.
6HU
Távirányító

Készülék: ENTER gomb
Távirányító: gomb
Beállítások bevitelére/jóváhagyására
szolgál.

TUNING+/TUNING gomb
A kívánt állomás behangolására
szolgál.
 (hátraléptetés)/
 (előreléptetés) gomb
Műsorszám vagy fájl kiválasztására
szolgál.
 (gyors visszatekerés)/
 (gyors előretekerés) gomb
Műsorszámon vagy fájlon belüli rész
kiválasztására szolgál.
Távirányító: PRESET+/PRESET gomb
Nyomja meg egy tárolt rádióállomás
kiválasztásához.

+/
 (mappa kiválasztása)
gomb (11. és 18. oldal)
Mappa kiválasztására szolgál.

 (be/készenlét) gomb
A rendszer be- és kikapcsolására
szolgál.

OPTIONS gomb (19. oldal)
A beállítómenükbe való belépésre
és onnan való kilépésre szolgál.

Távirányító-érzékelő

Lightning csatlakozó
iPhone 5, iPod touch (5. generációs)
és iPod nano (7. generációs)
csatlakoztatására szolgál.

REC TO USB gomb (17. oldal)
A zenének a lemezről a csatlakoztatott
USB-eszközre történő átvitelére
szolgál.
Készülék: PRESET+/PRESET gomb
Nyomja meg egy tárolt rádióállomás
kiválasztásához.
Távirányító: /// gomb
Az iPod/iPhone menüjének
működtetésére szolgál.

 OPEN/CLOSE gomb
Nyomja meg a lemeztálca kitolásához,
illetve behúzásához.

Készülék: VOLUME hangerőszabályzó
A hangerő szabályozására szolgál.
Távirányító: VOLUME +*/ gomb
A hangerő módosítására szolgál.

(USB) port
Opcionális USB-eszköz
csatlakoztatására szolgál.

AUDIO IN aljzat
Külső audiokészülék csatlakoztatására
szolgál.
7HU

BASS BOOST gomb (21. oldal)
Nyomja meg dinamikusabb hang
előállításához.

RETURN gomb (14. oldal)
Az iPod/iPhone előző menüjéhez való
visszatérésre szolgál.

Készülék: EQ gomb
Távirányító: EQ +/EQ  gomb
(21. oldal)
Előre beállított hangeffektus
kiválasztására szolgál.

TUNER MEMORY gomb (13. oldal)
Rádióállomás beállítására szolgál.

 (leállítás) gomb
A lejátszás leállítására szolgál.

Készülék:  (lejátszás/szünet)
gomb
Lejátszás indítására vagy
szüneteltetésére szolgál.
Távirányító:  (lejátszás)* gomb
Lejátszás indítására szolgál.
Távirányító:  (szünet) gomb
Lejátszás szüneteltetésére szolgál.

FUNCTION gomb
Funkció kiválasztására szolgál.

CD gomb
A CD-funkció kiválasztására szolgál.
USB gomb
Az USB-funkció kiválasztására szolgál.
AUDIO IN gomb
Az AUDIO IN funkció kiválasztására
szolgál.
TUNER gomb
A tuner funkció (FM/AM)
kiválasztására szolgál.
iPod gomb
Az iPod funkció kiválasztására szolgál.

TUNING MODE gomb (13. oldal)
A hangolás módjának kiválasztására
szolgál.

DISPLAY gomb (22. oldal)
A kijelzőn megjelenő adatok
módosítására szolgál.

PLAY MODE gomb
(11. és 19. oldal)
A CD, MP3-lemez vagy USB-eszköz
lejátszási módjának kiválasztására
szolgál.

SLEEP gomb (22. oldal)
A kikapcsolásidőzítő beállítására
szolgál.

REPEAT gomb (11. és 18. oldal)
Nyomja meg az ismétlő lejátszás
bekapcsolásához.
FM MODE gomb (13. oldal)
FM-vételi mód (monó vagy sztereó)
kiválasztására szolgál.

CLEAR gomb (20. oldal)
A programlista utolsó számának vagy
fájljának törlésére szolgál.
8HU

TUNER MEMORY NUMBER gomb
(13. oldal)
Tárolt rádióállomásra való átváltásra
szolgál.

TIMER MENU gomb
(10. és 22. oldal)
Az óra és a bekapcsolásidőzítő
beállítására szolgál.
* A távírányító VOLUME + és  gombján
tapintópontok találhatók. A tapintópont
a készülék használata közben viszonyítási
pontként használható.
Kezdeti lépések
A rendszer biztonságos vezetékelése
MHC-EC719iP esetén
Kezdeti lépések
 A mélysugárzó hangszóróhoz
 A bal oldali hangszóróhoz
 A jobb oldali hangszóróhoz
 Hangsugárzóvezeték (piros/)
 Hangsugárzóvezeték (fekete/)
 FM zsinórantenna (vízszintesen
helyezze el)
 AM keretantenna
 A hálózati aljzathoz
 SUBWOOFER (csak MHC-EC919iP)
 FRONT SPEAKERS (MHC-EC919iP)/
SPEAKERS (MHC-EC719iP)
Csatlakoztassa a mélysugárzó
hangszóró vezetékét a SUBWOOFER
aljzathoz. A basszus hangzás jobb
visszaadása érdekében függőlegesen
helyezze el a mélysugárzó hangszórót.
A mélysugárzó elhelyezésekor
emellett tartsa be az alábbi
szempontokat:
szilárd talajon helyezze el, ahol
valószínűleg nem lesz kitéve
rezonanciának,
legyen legalább néhány
centiméterre a faltól,
az állóhullámok keletkezésének
megelőzése érdekében ne a szoba
középe kerüljön (vagy ha igen,
helyezzen egy könyvespolcot
az egyik fal mellé).
Csatlakoztassa a hangszórókábeleket.
 ANTENNA
Az FM zsinóranenna és az AM
keretantenna csatlakoztatásakor
ügyeljen a helyes irányultságra.
Az antennák beállításakor keresse
meg a megfelelő vételt biztosító
helyet és irányt.
Az antennákat a zaj felvételének
elkerülése érdekében tartsa távol
a hangszóró vezetékétől és a hálózati
csatlakozókábeltől.
 Tápellátás
Csatlakoztassa a hálózati vezetéket
egy fali aljzathoz.
9HU
A hangsugárzótalpak
felhelyezése
A hangsugárzók csúszásának
megelőzése érdekében helyezze
fel a kapott talpakat az elülső
hangsugárzók és a mélysugárzó aljára.
Elemek behelyezése
Tegyen be egy R6-os (AA méretű)
elemet (mellékelt tartozék) az
alábbi ábrán látható polaritásnak
megfelelően.
A távirányító használatával kapcsolatos
megjegyzések
A rendszer hordozása
Győződjön meg róla, hogy nincs
a készülékben lemez, nincs
hozzá USB-eszköz vagy iPod/
iPhone csatlakoztatva, és húzza
ki a tápkábelt a hálózati aljzatból.
Normál használat mellett az elem
körülbelül hat hónapig használható.
Ha hosszú ideig nem használja
a távirányítót, vegye ki az elemet az elem
szivárgása és korróziója miatti károsodás
megelőzése érdekében.
Az óra beállítása
1 Kapcsolja be a készüléket
a  gombbal.
2 Válassza ki az óra beállítási
módját a TIMER MENU gomb
megnyomásával.
Ha a „SELECT” felirat jelenik meg,
a / nyomogatásával
válassza ki a „CLOCK” lehetőséget.
Ezután nyomja meg az (ENTER)
gombot.
3 Állítsa be az órát a ///
gomb nyomogatásával, majd
nyomja meg a gombot.
4 A perc beállítását ugyanezzel
a műveletsorral végezheti el.
Megjegyzés
Az óra beállításai a készülék
feszültségmentesítése és áramszünet
esetén elvesznek.
Az óra megjelenítése a rendszer
kikapcsolt állapotában
Nyomja meg a DISPLAY gombot. Az
óra néhány másodpercre jelenik meg.
10HU
Lemez
CD/MP3-lemez lejátszása
1 Válassza ki a CD-funkciót.
Megnyomandó
gombok
Ismételt
lejátszás
kiválasztása
REPEAT/FM MODE
nyomogatása,
amíg a „REP ONE”*1,
„REP FLDR”*2 vagy
„REP ALL”*3 felirat
nem jelenik meg.
A lejátszási
mód
módosítása
PLAY MODE
nyomogatása,
miközben a lejátszó le
van állítva. Választhat
a normál („FLDR”
a lemezen lévő
mappában található
összes MP3-fájl
lejátszása), a véletlen
sorrendű („SHUF”,
illetve „FLDRSHUF”
mappák közötti
váltáshoz), valamint
a programozott
lejátszás
(„PROGRAM”) közül.
Nyomja meg a CD gombot.
2 Helyezzen be egy lemezt.
Nyissa ki a lemeztálcát a készülék
 OPEN/CLOSE gombjának
megnyomásával, majd helyezzen
egy lemezt a címkés oldalával
felfelé a lemeztálcába.
3 Csukja be a lemeztálcát
a készülék  OPEN/CLOSE
gombjának megnyomásával.
A lemeztálca behúzása után
automatikusan elindul a lejátszás.
Ha nem indul el automatikusan
a lejátszás, akkor nyomja meg
a  (lejátszás) gombot.
Egyéb műveletek
Művelet
Megnyomandó
gombok
Lejátszás
. A lejátszás
szüneteltetése folytatásához nyomja
meg a  gombot.
Lejátszás
leállítása
. A lejátszás
folytatásához nyomja
meg a  gombot.
A lejátszás
megszakításához
nyomja meg újra
a  gombot.
Mappa
kiválasztása
MP3-lemezről
+/

nyomogatása.
Műsorszám
vagy fájl
kiválasztása
/.
Műsorszámon
vagy fájlon
belüli rész
kiválasztása
Tartsa lenyomva
a / gombot
lejátszás közben,
majd a kívánt ponton
engedje fel.
Lemez
Művelet
*1 „REP ONE”: Az aktuális zeneszám vagy
fájl ismétlése.
*2„REP FLDR” (csak MP3 lemez esetén):
Az aktuális mappa ismétlése.
*3„REP ALL”: Az összes zeneszám vagy
fájl ismétlése.
MP3-lemez lejátszásával kapcsolatos
megjegyzések
Ne mentsen más típusú fájlokat és
fölösleges mappákat az MP3-fájlokat
tartalmazó lemezre.
Az MP3-fájlokat nem tartalmazó mappák
kihagyásra kerülnek.
Az MP3-fájlok lejátszási sorrendje
megegyezik rögzítési sorrendjükkel.
A rendszer kizárólag „.mp3” kiterjesztésű
MP3-fájlok lejátszására képes.
Olyan fájlok esetén, amelyeknek
a nevében ugyan helyes fájlkiterjesztés
szerepel, de fájlszerkezetük mégis eltérő,
lejátszáskor erős zaj keletkezhet, amely
hibás működéshez vagy a rendszer
károsodásához vezethet.
Maximális értékek:
 256 mappa (a gyökérmappával együtt).
 999 MP3-fájl.
 8 mappaszint (fájlok fastruktúrája).
11HU
Nem garantálható az összes MP3-kódoló
és -író szoftverrel, -rögzítő eszközzel
és -rögzítő adathordozóval való
kompatibilitás. Nem kompatibilis MP3lemezek lejátszásakor zaj vagy szaggatott
hang fordulhat elő, vagy lehetséges, hogy
egyáltalán nem játszhatók le.
4 Programozza be a kiválasztott
zeneszámot, illetve fájlt.
A kiválasztott műsorszám vagy
fájl beviteléhez nyomja meg
a gombot.
Többmenetes lemez lejátszásával
kapcsolatos megjegyzések
A rendszer akkor képes lejátszani
a lemezek egymást követő meneteit,
ha a formátumuk megegyezik az első
menetével. Ha más formátumban rögzített
menet található a lemezen, akkor azt és az
azt követő meneteket nem lehet lejátszani.
Felhívjuk figyelmét, hogy még ha azonos
formátumúak is a rögzített menetek,
előfordulhat, hogy egyes meneteket
nem játszik le a rendszer.
Saját program létrehozása
(programozott lejátszás)
1 Válassza ki a CD funkciót.
Nyomja meg a CD gombot.
2 Válassza ki a lejátszási módot.
A lejátszó leállított állapotában
nyomogassa a PLAY MODE
gombot, amíg meg nem jelenik
a kijelzőn a „PROGRAM” felirat.
3 Válassza ki a kívánt zeneszám
vagy fájl számát.
Nyomogassa a / gombot,
amíg a kívánt zeneszám vagy
fájl száma nem jelenik meg.
Ha egy bizonyos mappában
található MP3-fájlokat vesz fel
a programba, válassza ki a kívánt
mappát a
 +/
  gomb
nyomogatásával, majd válassza
ki a kívánt fájlt.
12HU
A kiválasztott
műsorszám
vagy fájl
száma
A kiválasztott
hangsáv vagy fájl
teljes lejátszási
ideje (csak CD-DAlemez esetén)
5 További (összesen
legfeljebb 64) műsorszám
vagy fájl beprogramozásához
ismételje meg a 3–4. lépést.
6 A beprogramozott
műsorszámok vagy fájlok
lejátszásához nyomja meg
a  gombot.
A program törlődik, ha kinyitja
a lemeztálcát, vagy ha kihúzza
a tápkábelt.
Ha újra le szeretné játszani
ugyanazt a programot, nyomja
meg a  gombot.
A programozott lejátszás
megszakítása
Nyomja meg a PLAY MODE gombot.
A programlista utolsó számának
vagy fájljának törlése.
A lejátszó leállított állapotában
nyomja meg a CLEAR gombot.
Vevőegység
Rádióhallgatás
1 Válassza a tuner funkciót
(FM/AM).
Nyomogassa a TUNER (vagy
a készüléken a FUNCTION) gombot.
Rádióállomások előbeállítása
1 Hangoljon a kívánt állomásra.
2 A vevőegység
memóriamódjának
kiválasztásához nyomja meg
a TUNER MEMORY gombot.
2 Végezze el a behangolást.
Állomások automatikus keresése
3 Válassza ki a kívánt számot
a PRESET+/PRESET gomb
nyomogatásával.
Amennyiben a választott számhoz
már tartozik egy rádióállomás,
akkor azt a készülék az újonnan
beállított állomásra cseréli.
4 Az állomás tárolásához
Ha az FM állomások keresése
nem áll meg, akkor a  gomb
megnyomásával szakítsa
meg a keresést, majd végezze
el a hangolást manuálisan
(lásd alább).
Kézi hangolás
Nyomogassa a TUNING MODE
gombot, hogy megjelenjen
a „MANUAL” felirat, majd
a TUNING+/TUNING gomb
nyomogatásával hangolja be
a kívánt állomást.
Ha RDS-szolgáltatásokat nyújtó
állomást hangol be, akkor az adó
neve megjelenik a kijelzőn (csak
az európai modellen).
Tanács
Ha egy sztereó FM állomás vétele gyenge,
akkor a statikus zaj csökkentéséhez
kapcsolja ki a sztereó vételt a REPEAT/FM
MODE gomb többszöri megnyomásával,
amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „MONO”
felirat. Ekkor elveszik a sztereó hangzás,
de a vétel jobb lesz.
nyomja meg a
Vevőegység
Nyomogassa a TUNING MODE
gombot, amíg meg nem jelenik
a kijelzőn az „AUTO” felirat, majd
nyomja meg a TUNING+/TUNING
gombot. A keresés automatikusan
leáll, amikor a rendszer egy
állomást talál.
gombot.
5 Az 1–4. lépés megismétlésével
további állomásokat tárolhat.
Legfeljebb 20 FM és 10 AM
állomás tárolható. A beállított
állomásokat a rendszer még
áramszünet és a készülék hálózati
csatlakozókábelének kihúzása
esetén is megőrzi körülbelül
fél napig.
Tárolt rádióállomás hallgatása
Az 1–4 szám valamelyikén tárolt
rádióállomás hallgatásához
egyszerűen nyomja meg a megfelelő
(1–4) TUNER MEMORY NUMBER
gombot, miközben a rendszer az
FM vagy az AM módra van állítva.
Ha az 5-ös vagy nagyobb sorszámú
rádióállomást szeretné hallgatni,
nyomja meg a TUNING MODE gombot
annyiszor, hogy a kijelzőn megjelenjen
a „PRESET” felirat, majd a PRESET+/
PRESET gomb nyomogatásával adja
meg a kívánt állomás sorszámát.
13HU
iPod/iPhone
Lejátszás iPod/iPhone
eszközről
A Lightning csatlakozó iPhone 5, iPod
touch (5. generációs) és iPod nano
(7. generációs) készülékkel működik.
Az USB az iPhone 5, iPhone 4S,
iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch
(3., 4. és 5. generációs), iPod classic
és iPod nano (4–7. generációs)
készülékekkel működik.
Lásd még: 24. oldal.
1 Válassza ki a funkciót.
iPhone 5, iPod touch (5. generációs)
és iPod nano (7. generációs)
számára
Nyomja meg az iPod gombot.
Más iPod/iPhone modellek számára
Nyomja meg az USB gombot.
Egyéb műveletek
Művelet
Lejátszás
/.
szüneteltetése
Leállítás
.
Műsorszám
kiválasztása
/.
Adott pont
megkeresése
egy
műsorszámon
belül
Tartsa lenyomva a
/ gombot
lejátszás közben,
majd a kívánt ponton
engedje fel.
A kijelölt elem
/. A kijelölt elemet
kiválasztása
lényegében ugyanúgy
választhatja ki, mint
az iPod/iPhone
készüléken a középső
gombbal vagy
érintéssel.
Görgetés
felfelé/lefelé
a menükben
/. A menük lefeléfelfelé görgetése
lényegében ugyanúgy
működik, mint
a „Kattintókerék”
műveletek és a fogd
és vidd műveletek
az iPod/iPhone
készüléken.
Visszatérés
az előző
menühöz*
/RETURN
2 Csatlakoztassa az iPod/
iPhone készüléket.
iPhone 5, iPod touch (5. generációs)
és iPod nano (7. generációs)
számára
Csatlakoztassa az iPod/
iPhone készüléket a Lightning
csatlakozóhoz.
Más iPod/iPhone modellek számára
Csatlakoztassa az iPod/iPhone
készüléket az (USB) porthoz az
iPhone/iPod készülékhez mellékelt
USB-kábellel.
3 Indítsa el a lejátszást.
Nyomja meg a  gombot.
14HU
Megnyomandó
gombok
* Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások
esetén ez a művelet érvénytelen.
Megjegyzések
A rendszer akkumulátortöltőként
való használata
A rendszer bekapcsolt állapotban
akkumulátortöltőként használható
az iPod/iPhone eszközhöz.
Más iPod/iPhone modellek számára
Csatlakoztassa az iPod/iPhone
készüléket az (USB) porthoz az
iPhone/iPod készülékhez mellékelt
USB-kábellel.
A töltés akkor kezdődik meg,
amikor az iPod/iPhone készüléket
csatlakoztatja a Lightning
csatlakozóhoz vagy az  (USB)
porthoz. Az iPod/iPhone eszköz
kijelzőjén megjelenik a töltési
állapot. A további részletekkel
kapcsolatban lásd az iPod/iPhone
használati útmutatóját.
iPod/iPhone töltésének leállítása
Válassza le az iPod/iPhone eszközt. Az iPod/
iPhone töltése a rendszer kikapcsolásával is
leállítható.
iPod/iPhone
A rendszer teljesítménye az iPod/iPhone
műszaki jellemzőitől függően változhat.
Ha nem tudja az iPod/iPhone készüléket
a rendszer segítségével rendesen
működtetni, akkor működtesse
közvetlenül.
Az iPod/iPhone csatlakoztatása, illetve
leválasztása során egyik kezével fogja
a rendszert, és vigyázzon, nehogy
véletlenül megnyomja az iPod/iPhone
kezelőszerveit.
Az iPod/iPhone csatlakoztatásának
megszüntetése előtt szüneteltesse
a lejátszást.
A hangerőt a VOLUME +/ gombbal
állíthatja be. A hangerő nem változik,
ha az iPod/iPhone készüléken próbálja
meg módosítani.
A Sony nem vállal felelősséget az iPod/
iPhone készüléken tárolt adatoknak
a készülékkel való használat során való
elvesztéséért vagy károsodásáért.
1 Válassza ki a funkciót.
iPhone 5, iPod touch (5. generációs)
és iPod nano (7. generációs)
számára
Nyomja meg az iPod gombot.
Más iPod/iPhone modellek számára
Nyomja meg az USB gombot.
2 Csatlakoztassa az iPod/iPhone
készüléket.
iPhone 5, iPod touch (5. generációs)
és iPod nano (7. generációs)
számára
Csatlakoztassa az iPod/
iPhone készüléket a Lightning
csatlakozóhoz.
15HU
USB-eszköz
Az USB-eszköz
használata előtt
„A rendszerrel kompatibilis eszközök”
című fejezet „USB-eszközök”
szakaszában (24. oldal) felsorolt
webhelyeken nézze meg, melyek
a kompatibilis USB-eszközök. Az
USB-eszköz használatával kapcsolatos
információk az USB-eszközhöz kapott
használati útmutatóban találhatók.
Megjegyzések
Ha USB-kábeles kapcsolat szükséges,
az USB-eszközhöz kapott USB-kábelt
csatlakoztassa. A működtetési módra
vonatkozó részletes információkat
a csatlakoztatandó USB-eszköz
használati útmutatójában olvashat.
A csatlakoztatott USB-eszköz típusától
függően hosszabb idő is eltelhet, amíg
a „SEARCH” felirat megjelenik.
Ne használjon USB-elosztót a rendszer
és az USB-eszköz csatlakoztatásához.
Az USB-eszköz csatlakoztatásakor
a rendszer beolvassa az USB-eszközön
található összes fájlt. Ha az USB-eszközön
sok mappa vagy fájl van, az USB-eszköz
beolvasása sokáig eltarthat.
Bizonyos csatlakoztatott USB-eszközök
esetében előfordulhat, hogy művelet
végrehajtása után a rendszer késve
hajtja végre a műveletet.
Nem garantálható az összes kódoló- és
írószoftverrel való kompatibilitás. Ha az
USB-eszközön található audiofájlokat
eredetileg nem kompatibilis szoftverrel
kódolták, akkor előfordulhat, hogy zaj
vagy a hang elakadása tapasztalható,
vagy a fájl egyáltalán nem játszható le.
Ez a rendszer nem feltétlenül támogatja
a csatlakoztatott USB-eszköz által
biztosított összes funkciót.
Átvitel és törlési műveletek közben
ne távolítsa el az USB-eszközt. Ebben
az esetben ugyanis megsérülhetnek
az eszközön tárolt adatok, vagy akár
maga az eszköz is.
16HU
A rendszer akkumulátortöltőként
való használata
A rendszer bekapcsolt állapotban
akkumulátortöltőként használható
újratöltési funkcióval rendelkező
USB‑eszközökhöz.
1 Válassza ki az USB-funkciót.
Nyomja meg az USB gombot.
2 Csatlakoztassa az USB-eszközt
az (USB) porthoz.
Amikor csatlakoztatja az USBeszközt az (USB) porthoz,
elkezdődik a töltése. További
részletek az USB-eszköz használati
útmutatójában olvashatók.
Zene átvitele lemezről
A készülék következő átviteli módjait
használva vihet át zenét (CD-DA
lemezről vagy MP3-lemezről).
CD SYNC átvitel: Egy CD-DA lemez
mindegyik CD-DA zeneszámának
átvitele.
MP3-mappa átvitele: Az MP3-lemez
egy adott mappájában lévő összes
MP3-fájl átvitele.
REC1 átvitel: Az éppen hallgatott
zeneszám vagy MP3-fájl átvitele
a lemezről.
1 Válassza ki a CD funkciót.
Nyomja meg a CD gombot.
2 Csatlakoztassa az USBeszközt az
(USB) porthoz.
amelyről át szeretne vinni
tartalmat.
Ha automatikusan elindul
a lejátszás, nyomja meg kétszer
a  gombot.
4 Készüljön fel az átvitelre.
CD SYNC átvitel esetén folytassa
az 5. lépéssel.
MP3-mappa átvitele
Ha egy mappa MP3-fájljait szeretné
átvinni, válassza ki a kívánt
mappát a
+/
 gomb
nyomogatásával. Ezután indítsa
el a lejátszást, és nyomja meg
egyszer a  gombot.
Ellenőrizze, hogy megállt-e
a kijelzőn az eltelt lejátszási idő.
lévő REC TO USB gombot.
A kijelzőn megjelenik a „READY”
felirat.
6 Nyomja meg a
gombot.
Elindul az átvitel, a kijelzőn az
„USB REC” felirat jelenik meg.
Ne távolítsa el az USB-eszközt,
amíg be nem fejeződik az átvitel.
Amikor befejeződik az átvitel,
a „COMPLETE” felirat jelenik meg
a kijelzőn, és MP3 formátumú
audiofájlok jönnek létre.
Mappák és fájlok létrehozásával
kapcsolatos szabályok
Amikor először visz át zenét egy
USB‑eszközre, közvetlenül a „ROOT”
mappa alatt létrejön egy mappa
(„CDDA001”*, „MP3_REC1” vagy
„CD_REC1”) (MP3 mappa átvitele
esetén a „ROOT” mappa alatt egy
ugyanolyan nevű mappa jön létre,
mint az átvitel forrása).
A mappák és a fájlok a következő
szabályok szerint jönnek létre.
USB-eszköz
3 Helyezze be azt a lemezt,
5 Nyomja meg a készüléken
CD SYNC átvitel
Átvitel
forrása
CD-DA
Mappanév Fájlnév
„CDDA001”*
„TRACK001”*
MP3-mappa átvitele
Átvitel
forrása
MP3
Mappanév Fájlnév
Az átviteli forrással
azonos
REC1 átvitel
Válassza ki azt a zeneszámot vagy
MP3-fájlt a / gombbal,
amelyet át szeretne vinni,
majd indítsa el a lejátszást.
Ha olyan MP3-fájlt szeretne átvinni,
amely egy mappában található,
válassza ki azt a mappát a
+/
 gomb nyomogatásával, majd
válassza ki az átvinni kívánt MP3fájlt a / megnyomásával.
Ezután indítsa el a lejátszást.
REC1 átvitel
Átvitel
forrása
MP3
Mappanév Fájlnév
„MP3_REC1”
CD-DA
„CD_REC1”
Az átviteli
forrással
azonos
„TRACK001”*
* A mappák és a fájlok számát ezután
sorrendben rendeli hozzá a készülék.
17HU
Megjegyzések
Ha véletlen sorrendű lejátszás vagy
ismétlő lejátszás üzemmódban indítja
el az átvitelt, a készülék automatikusan
átvált normál lejátszási üzemmódra.
A rendszer a CD-TEXT információkat
nem viszi át a létrehozott MP3-fájlokba.
A rendszer maga nem támogatja
a CD‑TEXT szabványt.
Az átvitel automatikusan leáll, ha:
 az USB-eszközön elfogy a hely
átvitel közben.
 az USB-eszközön található
hangfájlok és mappák száma
eléri azt a határértéket, amelyet
a rendszer kezelni képes.
Ha az átvitt mappával vagy fájllal
megegyező nevű fájl vagy mappa
található az USB-eszközön, a rendszer
egy sorszámot fűz a névhez, és nem
írja felül az eredeti mappát vagy fájlt.
Átvitel során ne nyomja meg a távirányító
vagy a készülék gombjait, nehogy leálljon
az átvitel.
Szerzői jogvédelem alatt álló
tartalommal kapcsolatos megjegyzés
Az átvitt zene kizárólag személyes
célra használható. A zene más célra
való felhasználásához a jogtulajdonos
engedélye szükséges.
18HU
Fájl lejátszása
A rendszer a következő
audioformátumok lejátszására képes:
MP3/WMA*.
* Digitális jogkezeléses (DRM) védelem
alatt álló fájlok nem játszhatók le ezen
a rendszeren.
Előfordulhat, hogy az online
zeneáruházból letöltött fájlokat
a rendszer nem játssza le.
1 Válassza ki az USB funkciót.
Nyomja meg az USB gombot.
2 Csatlakoztassa az USBeszközt az
(USB) porthoz.
3 Indítsa el a lejátszást.
Nyomja meg a  gombot.
Egyéb műveletek
Művelet
Megnyomandó
gombok
Lejátszás
. A lejátszás
szüneteltetése folytatásához nyomja
meg a  gombot.
Lejátszás
leállítása
. A lejátszás
folytatásához
nyomja meg a *1
gombot. A lejátszás
megszakításához
nyomja meg újra
a  gombot.
Mappa
kiválasztása
+/

nyomogatása.
Fájl
kiválasztása
/.
Adott rész
megkeresése
egy fájlon
belül
Tartsa lenyomva
a / gombot
lejátszás közben,
majd a kívánt ponton
engedje fel.
Ismételt
lejátszás
kiválasztása
REPEAT/FM MODE
nyomogatása,
amíg a „REP ONE”*2,
„REP FLDR”*3 vagy
„REP ALL”*4 felirat
nem jelenik meg.
Művelet
Megnyomandó
gombok
A lejátszási
mód
módosítása
Az USB-eszköz
leállított állapotában
nyomja meg
többször egymás
után a PLAY MODE
gombot. Választhat
a normál („FLDR” az
USB-eszközön lévő
mappában található
összes USB fájl
lejátszása), a véletlen
sorrendű („SHUF”,
illetve „FLDRSHUF”
mappák közötti
váltáshoz), valamint
a programozott
lejátszás
(„PROGRAM”) közül.
Megjegyzések
A rendszer az alábbi esetekben nem
képes az USB-eszközön lévő audiofájlok
lejátszására:
 ha valamelyik mappában több mint
999 audiofájl található;
 ha az USB-eszközön több mint
999 audiofájl található;
 ha az USB-eszközön 256-nál több
mappa van (beleértve a „ROOT”
gyökérmappát és az üres mappákat is).
Ezek a számok a fájl- és
mappaszerkezettől függően változhatnak.
Ne mentsen más típusú fájlokat és
fölösleges mappákat audiofájlokat
tartalmazó USB-eszközre.
A rendszer csak 8 mappa mélységig képes
a lejátszásra.
Az USB-eszközön található fájlok és
mappák a létrehozásuk sorrendjében
jelennek meg a kijelzőn.
A rendszer átugorja a hangfájlokat nem
tartalmazó mappákat.
Hangfájlok vagy mappák törlése
az USB-eszközről
1 Válassza ki az USB-funkciót.
Nyomja meg az USB gombot.
2 Csatlakoztassa az USB-eszközt
az
(USB) porthoz.
3 Válassza a ki a törölni kívánt
hangfájlt vagy mappát a /
vagy a
+/
 gomb
nyomogatásával, majd indítsa
el a lejátszást.
4 Nyomja meg a készülék OPTIONS
gombját.
5 Válassza ki az „ERASE” lehetőséget
a / gombbal, majd nyomja
meg a gombot.
A kijelzőn a „FO ERASE” vagy
a „FI ERASE” felirat jelenik meg.
USB-eszköz
*1 VBR típusú MP3-/WMA-fájl lejátszása
esetén elképzelhető, hogy a lejátszás
egy másik ponttól folytatódik.
*2„REP ONE”: Az aktuális fájl ismétlése.
*3„REP FLDR”: Az aktuális mappa ismétlése.
*4„REP ALL”: Az USB-eszközön található
összes fájl ismétlése.
A rendszeren a következő
audioformátumok hallgathatók:
 MP3: „.mp3” fájlkiterjesztés
 WMA: „.wma” fájlkiterjesztés
Még abban az esetben is, ha a fájl
kiterjesztése megfelelő, eltérő
fájlformátum esetén a lejátszáskor
a rendszer zajt produkálhat vagy
meghibásodhat.
6 Nyomja meg a
gombot.
Megjelenik a „COMPLETE” felirat
a kijelzőn.
19HU
Saját program létrehozása
(programozott lejátszás)
1 Válassza ki az USB-funkciót.
Nyomja meg az USB gombot.
2 Válassza ki a lejátszási módot.
A lejátszó leállított állapotában
nyomogassa a PLAY MODE
gombot, amíg meg nem jelenik
a kijelzőn a „PROGRAM” felirat.
3 Válassza ki a kívánt fájl
számát.
Nyomogassa a / gombot,
amíg a kívánt fájl száma nem
látható.
Ha egy bizonyos mappában
található MP3-/WMA-fájlokat
szeretne programozni, válassza
ki a kívánt mappát a
 +/
 
nyomogatásával, majd válassza ki
a kívánt fájlt.
4 Programozza be
a kiválasztott fájlt.
A kiválasztott fájl beviteléhez
nyomja meg a gombot.
A kiválasztott fájl száma
5 További (összesen legfeljebb
64) fájl beprogramozásához
ismételje meg a 3–4. lépést.
6 A beprogramozott fájlok
lejátszásához nyomja meg
a  gombot.
A program törlődik, ha kinyitja
a lemeztálcát, vagy ha kihúzza
a tápkábelt.
Ha újra le szeretné játszani
ugyanazt a programot, nyomja
meg a  gombot.
A programozott lejátszás
megszakítása
Nyomja meg a PLAY MODE gombot.
20HU
A programlista utolsó számának
vagy fájljának törlése.
A lejátszó leállított állapotában nyomja
meg a CLEAR gombot.
Egyéb műveletek
Külön megvásárolható
audiokészülékek
használata
1 Készítse elő a hangforrást.
Csatlakoztassa a kiegészítő
audioeszközt a készülék
AUDIO IN aljzatához egy
(külön megvásárolható)
analóg audiokábellel.
A hang beállítása
Művelet
Megnyomandó
gombok
A hangerő
módosítása
VOLUME +/
Dinamikusabb
hang
előállítása
BASS BOOST
A hangeffektus Az EQ +/EQ 
beállítása
gomb nyomogatása
a kívánt hangeffektus
megjelenéséig
2 Nyomogassa a VOLUME 
gombot, amíg a kijelzőn
meg nem jelenik az
„VOL MIN” felirat.
3 Válassza az AUDIO IN
funkciót.
4 Indítsa el a lejátszást.
Indítsa el a lejátszást
a csatlakoztatott eszközön,
és állítsa be a hangerőt.
Megjegyzés
Ha a csatlakoztatott eszköz hangereje túl
alacsony, akkor a rendszer automatikusan
készenléti üzemmódra válthat. Állítsa
be megfelelően az eszköz hangerejét.
Lásd: „Az automatikus készenlét funkció
kikapcsolása” (28. oldal).
Egyéb műveletek
Nyomja meg az AUDIO IN gombot.
21HU
A kijelző módosítása
Művelet
Megnyomandó
gombok
A kijelzőn
megjelenő
adatok
módosítása*
DISPLAY többször
egymás után
a rendszer
bekapcsolt
állapotában
* Megtekintheti például a zeneszám
sorszámát, a fájl és a mappa nevét,
az album címét és az előadó nevét.
A rendszer a következő kijelzési módot
kínálja fel.
Kijelzési mód
A rendszer
kikapcsolt
állapotában
Energiatakarékos A kijelző az
mód
energiatakarékosság
érdekében
kikapcsol.
Az időzítő és
az óra továbbra
is működik.
A kijelzőn megjelenő adatokkal
kapcsolatos megjegyzések
A kijelzőn a nem megjeleníthető
karakterek helyett „-” szimbólum látható.
A következő információk nem
jelennek meg:
 MP3-lemez és USB-eszköz teljes
játékideje;
 MP3-/WMA-fájl hátralévő
lejátszási ideje.
A következő információk nem jelennek
meg megfelelően:
 a változó bitsebességgel kódolt (VBR)
MP3-/WMA-fájlok teljes lejátszási ideje;
 azoknak a mappáknak és fájloknak
a neve, amelyek nem az 1-es és
2-es szintű ISO9660 kiterjesztési
formátumot követik.
Az időzítők használata
A rendszer kétféle időzítő funkciót
biztosít. Mindkettőnek a beállítása
esetén a kikapcsolásidőzítő élvez
prioritást.
Elalvásidőzítő
Lehetősége van arra, hogy zenére
aludjon el. Ez a funkció abban
az esetben is működik, ha az óra
nincs beállítva.
Nyomja meg többször a SLEEP
gombot. Ha az „AUTO” lehetőséget
választja, akkor a rendszer az aktuális
lemez vagy USB-eszköz lejártával
vagy 100 percen belül áll le.
Bekapcsolásidőzítő:
Lehetősége van egy előre beállított
időpontban CD-re, FM/AM műsorra,
valamint iPod/iPhone vagy
USB‑eszközre ébredni.
Győződjön meg arról, hogy az óra
be van állítva.
1 Készítse elő a hangforrást.
Készítse elő a hangforrást,
majd állítsa be a hangerőt
a VOLUME +/ gomb segítségével.
Ha elsőként egy CD adott
műsorszámát vagy audiofájlját
szeretné lejátszani, hozza létre saját
programját (12. és 20. oldal).
2 Válassza az időzítőbeállítási
üzemmódot.
Nyomja meg a TIMER MENU
gombot.
Ha nincs beállítva az óra, akkor
a rendszer órabeállítási módra vált.
Ilyen esetben állítsa be az órát.
3 Állítsa be
a bekapcsolásidőzítőt.
Válassza a „PLAY SET” lehetőséget
a / gomb nyomogatásával,
majd nyomja meg a gombot.
4 Állítsa be a lejátszás
indításának idejét.
Állítsa be az órát a /// gomb
nyomogatásával, majd nyomja
meg a gombot. Végezze el
a perc beállítását ugyanezzel
a művelettel.
22HU
5 A 4. lépésbeli eljárással állítsa
be a lejátszás leállásának
idejét.
Tanács
A Play Timer bekapcsolásidőzítő beállítása
érvényben marad mindaddig, amíg ki
nem kapcsolják.
6 Válassza ki a hangforrást.
Nyomogassa a / gombot,
amíg meg nem jelenik a kívánt
hangforrás, azután nyomja meg
a gombot.
7 Kapcsolja ki a rendszert.
Nyomja meg a  gombot.
A rendszer a beállított idő előtt
automatikusan bekapcsol.
Ha a rendszer a beállított
időpontban már be van
kapcsolva, akkor nem
aktiválódik a bekapcsolásidőzítő.
Ne működtesse a rendszert
a bekapcsolás és a lejátszás
megkezdése közötti időszakban.
A beállítás ellenőrzése
gombot.
2 Válassza ki a „SELECT”
lehetőséget a / gomb
nyomogatásával, majd nyomja
meg a gombot.
3 Válassza ki a „PLAY SEL”
lehetőséget a / gomb
nyomogatásával, majd nyomja
meg a gombot.
Egyéb műveletek
1 Nyomja meg a TIMER MENU
Az időzítés törlése
Ismételje meg „A beállítás ellenőrzése”
című szakaszban ismertetett eljárást,
amíg a 3. lépésben meg nem jelenik
az „OFF” felirat, majd nyomja meg
a gombot.
A beállítás módosítása
Kezdje újra „Az időzítők használata”
szakasz 1. lépésétől.
Megjegyzések iPod-/iPhone-használók
számára
A bekapcsolásidőzítő alkalmazása
esetén győződjön meg arról, hogy
nincs folyamatban iPod/iPhone
eszközről történő lejátszás.
A csatlakoztatott iPod/iPhone
állapotától függően előfordulhat, hogy
a bekapcsolásidőzítő nem aktiválható.
23HU
További információk
A rendszerrel
kompatibilis eszközök
iPod/iPhone
Ezzel a rendszerrel a következő
iPod/iPhone-modellek használhatók.
Mielőtt használná az iPod/iPhone
készülékét, frissítse a szoftverét
a legújabb verzióra.
Modell
 iPhone 5
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPod touch (5. generációs)
 iPod touch (4. generációs)
 iPod touch (3. generációs)
 iPod classic
 iPod nano (7. generációs)
 iPod nano (6. generációs)
 iPod nano (5. generációs)
 iPod nano (4. generációs)
USB-eszközök
A kompatibilis USB-eszközökkel
kapcsolatban lásd az alábbi
weboldalakat.
Európai vásárlók számára:
http://support.sony-europe.com/
Az egyesült államokbeli vásárlók
számára:
http://esupport.sony.com/
A kanadai vásárlók számára:
http://esupport.sony.com/CA
Egyéb országok/régiók vásárlói
számára:
http://www.sony-asia.com/support
24HU
Hibaelhárítás
1 Győződjön meg arról, hogy
a tápkábel és a hangsugárzóvezetékek megfelelően
és biztosan vannak
csatlakoztatva.
2 Keresse meg a problémát
az alábbi ellenőrző listában,
és végezze el a hozzá tartozó
javító műveletet.
Ha a probléma továbbra is fennáll,
keresse fel a Sony legközelebbi
forgalmazóját.
Ha a kijelzőn megjelenik
a „PROTECT” felirat
Azonnal húzza ki a tápkábelt
a fali aljzatból, és a „PROTECT”
felirat eltűnése után ellenőrizze
a következőket.
Nincs rövidzárlat a + és a 
hangsugárzó-vezeték között?
Nem takarja el valami a rendszer
szellőzőnyílásait?
Ha a fentiek ellenőrzése során nem
észlelt hibát, akkor csatlakoztassa
ismét a hálózati csatlakozókábelt,
és kapcsolja be a rendszert.
Ha a probléma továbbra is fennáll,
keresse fel a Sony legközelebbi
forgalmazóját.
Ha a kijelzőn megjelenik az
„OVER CURRENT” felirat
A rendszer problémát észlel az
(USB) portról és a Lightning
csatlakozóról eredő elektromos
áram erősségével. Kapcsolja ki
a rendszert, és válassza le az
USB-eszközt és az iPod/iPhone
készüléket az (USB) portról
és a Lightning csatlakozóról.
Győződjön meg arról, hogy
semmilyen probléma nem áll
fenn az USB-eszközzel és az
iPod/iPhone készülékkel. Ha az
üzenet továbbra is megjelenik,
keresse fel a legközelebbi Sony
márkakereskedőt.
Általános
A rendszer nem kapcsol be.
Csatlakoztatva van a hálózati
csatlakozókábel?
A rendszer váratlanul készenléti
üzemmódra váltott.
Ez nem jelent hibás működést.
A készülék automatikusan készenléti
üzemmódra vált, ha kb. 30 percig
nem történik semmilyen művelet
vagy nincs kimeneti audiojel. Lásd:
„Az automatikus készenlét funkció
kikapcsolása” (28. oldal).
A bekapcsolásidőzítő órabeállítása
váratlanul törlődött.
Amennyiben körülbelül egy
percig semmilyen művelet nem
történik, akkor az órabeállítás és
a bekapcsolásidőzítő beállítása
automatikusan törlésre kerül.
Ismételje meg a műveletet
az elejétől.
Nincs hang.
A hang csak az egyik oldalról érkezik,
illetve a jobb és a bal oldali hangerő
nem kiegyenlített.
A hangszórókat a lehető
legszimmetrikusabban helyezze el.
Kizárólag a tartozék hangszórókat
csatlakoztassa a készülékhez.
Erős zúgás vagy zaj.
Zajforrásoktól távol helyezze el
a rendszert.
Csatlakoztassa a rendszert egy
másik fali aljzathoz.
Szereljen fel egy (külön
megvásárolható) zajszűrőt
a hálózati csatlakozókábelre.
Távolítsa el a távirányító és
a készüléken található érzékelő
között esetleg elhelyezkedő
akadályokat, és ne helyezze
a készüléket fénycső közelébe.
Irányítsa a távirányítót a rendszer
érzékelője felé.
Vigye közelebb a távirányítót
a rendszerhez.
Az  kivételével semmilyen
gomb nem működik a készülékén,
és a kijelzőn a „LOCK ON” felirat
látható.
A gyermekzár funkció aktív.
A gyermekzár funkció
kikapcsolásához tartsa lenyomva
a készüléken lévő  gombot, amíg
meg nem jelenik a „LOCK OFF”
felirat.
A lemez nem adható ki, és a „LOCKED”
felirat jelenik meg a kijelzőn.
Forduljon a területileg illetékes Sonyforgalmazóhoz vagy a területileg
illetékes Sony-szervizhez.
CD/MP3-lemez
A hang ugrik vagy a rendszer nem
játssza le a lemezt.
Törölje meg, majd ismét helyezze be
a lemezt.
Tegye a rendszert olyan helyre, ahol
nincs rezgésnek kitéve (például egy
stabil állványra).
Helyezze távolabb a hangszórókat
a rendszertől, vagy tegye őket külön
állványokra. Nagy hangerő esetén
előfordulhat, hogy a hangszóró
rezgése okozza az ugrást.
További információk
Nincs rövidzárlat a + és a 
hangsugárzóvezetékek között?
Csak a melléklet hangsugárzókat
használja?
Nem takarja el valami a rendszer
szellőzőnyílásait?
Elképzelhető, hogy az adott
állomáson ideiglenesen szünetel
a sugárzás.
Nem működik a távirányító.
A lejátszás nem az első műsorszámtól
indul.
Állítsa a lejátszási módot normál
lejátszásra.
25HU
A lejátszás indítása a szokásosnál több
időt vesz igénybe.
A csatlakoztatott iPod/iPhone nem
tölthető fel.
A következő típusú lemezek
növelhetik a lejátszás elindításának
időtartamát:
bonyolult faszerkezettel rögzített
lemez;
többmenetes módban rögzített
lemez;
nem lezárt lemez (azaz olyan
lemez, amelyre még írhatók
további adatok);
sok mappát tartalmazó lemez.
Győződjön meg arról, hogy az
iPod/iPhone megfelelően van
csatlakoztatva.
Ha nincs bekapcsolva a rendszer,
kapcsolja be.
A csatlakoztatott USB-eszköz nem
tölthető.
iPod/iPhone
Győződjön meg arról, hogy az
USB-eszköz megfelelően van
csatlakoztatva.
Nincs hang.
Támogatott USB-eszközt használ?
Győződjön meg arról, hogy az
iPod/iPhone megfelelően van
csatlakoztatva.
Győződjön meg arról, hogy az iPod/
iPhone készüléken folyamatban van
a zenelejátszás.
Győződjön meg arról, hogy az
iPod/iPhone szoftverének frissítése
megtörtént. Ha nem, akkor
a rendszerrel való használata előtt
frissítse az iPod/iPhone szoftverét.
Állítsa be a hangerőt.
A hang torz.
Győződjön meg arról, hogy az
iPod/iPhone megfelelően van
csatlakoztatva.
Vegye lejjebb a hangerőt.
Állítsa az iPod/iPhone „EQ”
beállítását „Off” vagy „Flat” értékre.
Az iPod/iPhone nem működik.
Állítsa le az esetleg az iPod/
iPhone eszközön futó egyéb
„iOS”‑alkalmazásokat. A részletekért
nézze meg a iPod/iPhone eszközhöz
kapott használati útmutatót.
Győződjön meg arról, hogy az
iPod/iPhone megfelelően van
csatlakoztatva.
Mivel a rendszer és az iPod/
iPhone vezérlése egymástól külön
történik, elképzelhető, hogy az
iPod/iPhone nem működtethető
a távirányító vagy a készülék
gombjaival. Ebben az esetben az
iPod/iPhone készüléken végezze
el a műveleteket.
26HU
USB-eszköz
Ha nem támogatott USB-eszközt
használ, az alábbi problémák
fordulhatnak elő. „A rendszerrel
kompatibilis eszközök” című fejezet
„USB-eszközök” szakaszában
(24. oldal) felsorolt webhelyeken
nézze meg, melyek a kompatibilis
USB-eszközök.
Az USB-eszközt nem ismeri fel
a készülék.
A fájl- és mappanevek nem
jelennek meg a rendszeren.
A lejátszás nem lehetséges.
A zene lejátszása nem folyamatos,
ugrál.
A hang zajos.
Torz hang hallható.
Nincs hang.
Az USB-eszköz csatlakozása nem
megfelelő. Kapcsolja ki a rendszert,
és csatlakoztassa újra az USBeszközt.
Zaj, akadozás vagy torz hang hallható.
Kapcsolja ki a rendszert, és
csatlakoztassa újra az USB-eszközt.
A zenei adatok zajosak, vagy
a hang torz. Előfordulhat, hogy
akkor keletkezett a zaj, amikor ezen
a készüléken vagy számítógépen
létrehozta a zenei adatokat. Hozza
létre újra a zenei adatokat.
Túl alacsony bitsebességet
használtak a fájlok kódolásakor.
Ismételje meg az USB-eszközre való
átvitelt nagyobb bitsebességgel.
A „SEARCH” felirat hosszú ideig
látható, vagy sokáig tart, amíg
elindul a lejátszás.
Az olvasási folyamat a következő
esetekben sokáig tarthat:
Az USB-eszközön sok mappa
vagy fájl van.
A fájlszerkezet különösen
összetett.
A memória kapacitása túl nagy.
A belső memória töredezett.
Hibás kijelzés
A kijelzőn a nem megjeleníthető
karakterek helyett „-” szimbólum
látható.
Az USB-eszközt nem ismeri fel
a készülék.
Kapcsolja ki a rendszert,
csatlakoztassa ismét az USB-eszközt,
majd kapcsolja be újra a rendszert.
„A rendszerrel kompatibilis
eszközök” című fejezet „USBeszközök” szakaszában (24. oldal)
felsorolt webhelyeken nézze meg,
melyek a kompatibilis USB-eszközök.
„A rendszerrel kompatibilis
eszközök” című fejezet „USBeszközök” szakaszában (24. oldal)
felsorolt webhelyeken nézze meg,
melyek a kompatibilis USB-eszközök.
Az USB-eszköz formázása nem
megfelelő. A formázásról az
USB-eszköz kezelési utasításából
tájékozódhat.
Kapcsolja ki a rendszert, és
távolítsa el az USB-eszközt Ha az
USB-eszközön van bekapcsoló- és
kikapcsológomb, akkor a rendszerről
való eltávolítását követően kapcsolja
ki, majd ismét be. Ezután végezze el
ismét az átvitelt.
Átvitel közben megszakadt
a kapcsolat az USB-eszközzel,
vagy megszűnt az áramellátás.
Törölje a részben átmásolt fájlt,
majd végezze el ismét az átvitelt.
Ha ez nem oldja meg a problémát,
elképzelhető, hogy elromlott az USBeszköz. Nézze meg az USB-eszköz
kezelési útmutatóját a probléma
megoldásával kapcsolatban.
Ellenőrizze, hogy nem írásvédett-e
az USB-eszköz.
Törlés közben megszakadt
a kapcsolat az USB-eszközzel,
vagy megszűnt az áramellátás.
Törölje a részlegesen törölt fájlt.
Ha ez nem oldja meg a problémát,
elképzelhető, hogy elromlott az USBeszköz. Nézze meg az USB-eszköz
kezelési útmutatóját a probléma
megoldásával kapcsolatban.
A lejátszás nem indul el.
Kapcsolja ki a rendszert,
csatlakoztassa ismét az USB-eszközt,
majd kapcsolja be újra a rendszert.
„A rendszerrel kompatibilis
eszközök” című fejezet „USBeszközök” szakaszában (24. oldal)
felsorolt webhelyeken nézze meg,
melyek a kompatibilis USB-eszközök.
Indítsa el a lejátszást a  gomb
megnyomásával.
A lejátszás nem az első műsorszámtól
indul.
Állítsa a lejátszási módot normál
lejátszásra.
Bizonyos fájlok nem játszhatók le.
Lehet, hogy helytelen az audiofájlok
kiterjesztése. A rendszer a következő
fájlkiterjesztéseket támogatja:
MP3: „.mp3” fájlkiterjesztés
WMA: „.wma” fájlkiterjesztés
A nem FAT16 vagy FAT32
fájlrendszerű USB-eszközök
nem támogatottak.*
Ha particionált USB-eszközt
használ, csak az első partíción
lévő hangfájlok játszhatók le.
A titkosított vagy jelszóval védett
fájlok nem játszhatók le.
További információk
Hibával ér véget az átvitel.
Nem lehet törölni hangfájlokat vagy
mappákat az USB-eszközről.
* Bár ez a rendszer támogatja a FAT16
és a FAT32 formátumot, vannak
olyan USB-tárolóeszközök, amelyek
nem. A részleteket olvassa el az
adott USB‑tárolóeszköz használati
útmutatójában, vagy forduljon
a gyártóhoz.
27HU
Vevőegység
Erős zúgás vagy zaj hallható, vagy
egyetlen állomás sem fogható be.
Csatlakoztassa megfelelően az
antennát.
Javulhat a vétel, ha máshol és más
irányban helyezi el az antennát.
Az antennát a zaj felvételének
elkerülése érdekében tartsa távol
a hangsugárzó vezetékétől és
a tápkábeltől.
Kapcsolja ki a közelben elhelyezett
egyéb elektromos berendezéseket.
Az AM hangolási intervallum
módosítása (az európai modell
kivételével)
Az AM-hangolási lépésköz gyári
beállítása 9–10 kHz. A készüléken lévő
gombokkal módosítsa az AM hangolás
lépésközét.
1 Hangoljon egy AM állomásra.
2 Tartsa lenyomva a készüléken lévő
OPTIONS gombot, amíg meg nem
jelenik a kijelzőn az „530” vagy az
„531” felirat.
Az összes beállított
AM‑rádióállomás törlődik.
A rendszer gyári beállításainak
visszaállítása
Ha a rendszer még mindig nem
működik megfelelően, állítsa
vissza a gyári beállításokat.
1 Húzza ki, majd csatlakoztassa
ismét a hálózati csatlakozókábelt,
és kapcsolja be a rendszert.
2 Tartsa lenyomva a  és az
EQ gombot a készüléken,
amíg a „RESET OK” felirat
nem jelenik meg.
A felhasználó által elvégzett
összes beállítás – például
a behangolt rádióállomások,
időzítő, óra – törlődik.
28HU
Az automatikus készenlét funkció
kikapcsolása
Ez a rendszer automatikus
készenléti funkcióval van ellátva.
Ennek köszönhetően a készülék
automatikusan készenléti üzemmódra
vált, amennyiben kb. 30 percig nem
történik semmilyen művelet vagy
nincsen kimeneti audiojel.
Gyári beállítás szerint az automatikus
készenléti üzemmód funkció be van
kapcsolva.
Az automatikus készenléti üzemmódot
a készüléken található gombokkal
kapcsolhatja ki.
Addig tartsa nyomva a 
gombot a rendszer bekapcsolt
állapotában, amíg meg nem
jelenik az „AUTO STANDBY OFF”
felirat.
A funkció bekapcsolásához
ismételje meg a műveletet az
„AUTO STANDBY ON” felirat
megjelenéséig.
Megjegyzések
A tuner (FM/AM) funkcióban nem érhető
el az automatikus készenléti üzemmód.
Az alábbi esetekben előfordulhat, hogy
a rendszer nem vált automatikusan
készenléti üzemmódra:
 ha audiojelet észlel.
 ha iPod/iPhone van csatlakoztatva
a Lightning csatlakozóhoz.
 zeneszámok vagy fájlok lejátszása
közben.
 ha a bekapcsolásidőzítő vagy
a kikapcsolásidőzítő funkció aktív.
Üzenetek
Óvintézkedések
DISC ERR
Az ezzel a rendszerrel LEJÁTSZHATÓ
lemezek
Nem lejátszható lemezt helyezett be.
ERROR
Az USB-eszköz írásvédett.
Megtelt az USB-eszköz memóriája.
FULL
64-nél több műsorszámot vagy fájlt
(lépést) próbált beprogramozni.
NO FILE
Nincs lejátszható fájl a CD-R/CD-RW
lemezen, illetve az USB-eszközön.
NO STEP
Minden beprogramozott lépés
törölve van.
NO USB
PLAY SET
Az időzítőt úgy próbálta
kiválasztani, hogy nincs beállítva
a bekapcsolásidőzítő.
PLS STOP
Lejátszás közben megnyomta
a PLAY MODE gombot.
SELECT
Az időzítő működése közben
megnyomta a TIMER MENU gombot.
TIME NG
A bekapcsolásidőzítő kezdési és
befejezési időpontja azonos.
Az ezzel a rendszerrel NEM
LEJÁTSZHATÓ lemezek
CD-ROM
Nem 1-es vagy 2-es szintű ISO9660kompatibilis zenei CD formátumú
CD-R/CD-RW lemezek
Többmenetes, nem lezárt CD-R/
CD‑RW lemezek
Gyenge felvételi minőségű CD-R/
CD-RW, szennyezett vagy karcolt
CD-R/CD-RW, vagy nem kompatibilis
felvevőeszközzel rögzített CD-R/
CD‑RW lemezek
Nem megfelelően véglegesített
CD-R/CD-RW
Nem MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
formátumú fájlokat tartalmazó
lemezek
Nem szabványos formájú lemezek
(például szív, négyzet vagy csillag
alakú)
Olyan lemezek, amelyeknek
a felületére címke, papír vagy
matrica van ragasztva
Címkével ellátott kölcsönzött vagy
használt lemezek, amelyeknél
a ragasztó kitüremkedik a címke alól
Nyomtatott címkével ellátott
lemezek, amelyeken a tinta
ragadós érzetű
További információk
Nincs csatlakoztatva USB-eszköz,
vagy nem támogatott USB-eszköz
van csatlakoztatva.
Nincs lejátszható fájl az USBeszközön.
Zenei CD
CD-R/CD-RW (hangadat/MP3-fájlok)
A lemezekkel kapcsolatos
megjegyzések
Lejátszás előtt törölje le a lemezt egy
törlőkendővel a közepétől a széle
felé haladva.
A lemezek tisztításához ne
használjon oldószert, például
benzint, hígítót, a kereskedelemben
kapható tisztítószereket vagy
a bakelitlemezekhez készült
antisztatikus permeteket.
Ne tegye ki a lemezt közvetlen
napfénynek vagy hőhatásnak
(például hővezetékek hőjének),
és ne hagyja közvetlen napsütésben
álló autóban.
29HU
Biztonság
Ha huzamosabb ideig nem
használja a készüléket, akkor
húzza ki teljesen a hálózati
csatlakozókábelt (tápkábelt)
a fali aljzatból. A vezetéket mindig
a csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Soha ne húzza magát a vezetéket.
Ha bármilyen szilárd anyag vagy
folyadék kerül a készülék belsejébe,
az ismételt használat előtt húzza
ki a hálózati csatlakozókábelt,
és forduljon szakemberhez.
A tápkábel cseréjét kizárólag
szakszerviz végezheti.
Elhelyezés
Ne döntse meg a rendszert,
és ne helyezze túl meleg, hideg,
poros, szennyezett, párás vagy
nem megfelelő szellőzésű helyre,
vagy ahol rezgésnek, közvetlen
napfénynek vagy erős fénynek
van kitéve.
Legyen óvatos, ha a készüléket vagy
a hangszórókat védőbevonattal
(például gyanta, olaj, fényező) kezelt
felületre állítja, mert foltosodás
vagy elszíneződés keletkezhet.
Ha a rendszert a hidegről
közvetlenül meleg helyre viszi vagy
nagyon nedves szobába helyezi,
a nedvesség a CD-lejátszóban
lecsapódhat a lencsére, ami hibás
működést okozhat. Ilyen esetben
távolítsa el a lemezt, és hagyja
bekapcsolva a rendszert körülbelül
egy órán át, amíg a nedvesség el
nem párolog.
Felmelegedés
A készülék működés közbeni
felmelegedése normális jelenség,
és nem igényel semmilyen
intézkedést.
Nagy hangerőn huzamosabb
ideig történő működtetés esetén
a készülékház felforrósodhat,
ezért ne érintse meg.
Hagyja szabadon
a szellőzőnyílásokat.
30HU
A hangszórórendszer
Ez a hangzórórendszer nem
rendelkezik mágneses árnyékolással,
ezért a közelben elhelyezett televízió
képe mágnesesen torzulhat. Ebben az
esetben kapcsolja ki a televíziót, várjon
15–30 percet, majd ismét kapcsolja be.
Ha nem tapasztal javulást, akkor
a hangszórókat a televíziótól távolabb
helyezze el.
A készülékház tisztítása
Kímélő tisztítószeroldattal enyhén
megnedvesített puha kendővel törölje
le a készüléket. A tisztításhoz soha ne
használjon súrolószert, súrolószivacsot
vagy oldószert (például higítószert,
benzint vagy alkoholt).
Műszaki adatok
Fő készülék
AUDIOTELJESÍTMÉNY-JELLEMZŐK
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY ÉS HARMONIKUS
TORZÍTÁS:
(csak az egyesült államokbeli típusok
esetében)
3 Ω terhelésnél, mindkét csatornát
egyszerre vezérelve, 12010 000 Hz
frekvenciamenetnél; 30 W névleges
csatornánkénti RMS teljesítmény,
0,7%-nál kisebb teljes harmonikus
torzítás 250 mW-tól egészen
a névleges kimenő teljesítményig
terjedő terhelés mellett.
Erősítő
MHC-EC919iP
MHC-EC719iP
Egyesült államokbeli (US) típus:
Kimenő teljesítmény (referencia):
235 W + 235 W (csatornánként,
3 Ω és 1 kHz esetén)
Más modellek:
Kimenő (névleges) teljesítmény:
60 W + 60 W (3 Ω, 1 kHz, 1% THD)
Kimenő teljesítmény (referencia):
235 W + 235 W (csatornánként,
3 Ω és 1 kHz esetén)
AUDIO IN (sztereó mini csatlakozó):
Érzékenység: 800 mV, impedancia:
10 kΩ
Kimenetek
FRONT SPEAKERS (MHC-EC919iP)/
SPEAKERS (MHC-EC719iP): 3 Ω-os
impedanciához
SUBWOOFER (csak MHC-EC919iP):
3 Ω-os impedanciához
CD-lejátszó
Rendszer: CD- és digitális audiorendszer
Lézerdióda jellemzői
Kibocsátás időtartama: Folyamatos
Lézerkimenet*: Kevesebb mint
44,6 µW
* A 7 mm-es apertúrájú optikai
vevőegység objektívjének felületétől
200 mm-re mért érték.
Vevőegység
FM sztereó, FM/AM szuperheterodin
vevőegység
Antenna:
FM zsinórantenna
AM keretantenna
FM vevőegység:
Vételi frekvenciatartomány:
Észak-amerikai típus: 87,5 MHz –
108,0 MHz (100 kHz-es lépésekben)
Más modellek: 87,5–108,0 MHz
(50 kHz-es lépésekben)
AM vevőegység:
Vételi frekvenciatartomány:
Európai modell: 531 kHz–1602 kHz
(9 kHz-es lépésekben)
Más modellek:
531 kHz – 1710 kHz (9 kHz-es
lépésekben)
530 kHz – 1710 kHz (10 kHz-es
lépésekben)
További információk
Egyesült államokbeli (US) típus:
Első hangszóró:
Kimenő teljesítmény (referencia):
235 W + 235 W (csatornánként,
3 Ω és 1 kHz esetén)
Mélysugárzó hangszóró:
Kimenő teljesítmény (referencia):
230 W (3 Ω, 100 Hz)
Más modellek:
Első hangszóró:
Kimenő (névleges) teljesítmény:
60 W + 60 W (3 Ω, 1 kHz, 1% THD)
Kimenő teljesítmény (referencia):
235 W + 235 W (csatornánként,
3 Ω és 1 kHz esetén)
Mélysugárzó hangszóró:
Kimenő teljesítmény (referencia):
230 W (3 Ω, 100 Hz)
Bemenet
Dokkoló részegység
Csatlakozó típusa: 8 érintkezős Lightning
csatlakozó*
Kimeneti feszültség: 5 V egyenfeszültség
Maximális kimeneti áramerősség: 1 A
* A Lightning csatlakozó iPhone 5, iPod
touch (5. generációs) és iPod nano
(7. generációs) készülékkel működik.
31HU
USB-részegység
(USB) port*: A típusú, 1 A maximális
áramerősség
*Az (USB) porthoz történő
csatlakoztatáshoz használja az
iPod/iPhone eszközhöz mellékelt
USB-kábelt.
Támogatott audioformátumok (csak
MP3‑lemezek és USB-eszközök esetén)
Támogatott bitsebesség:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kb/s  320 kb/s, VBR
WMA*: 32 kb/s  192 kb/s, VBR
Mintavételezési frekvenciák:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA*: 44,1 kHz
* Csak USB-eszköz esetén
Hangszóró
Első hangszóró (SS-EC719iP)
Hangszórórendszer: Kétutas
hangszórórendszer, Bass reflex funkció
Hangszórók:
Mélysugárzó hangszóró: 160 mm
(6 1/2 hüvelykes), kúpos
Magassugárzó hangszóró: 40 mm
(1 1/2 hüvelykes), kürt típusú
Névleges impedancia: 3 Ω
Méretek (Sz/Ma/Mé): Kb. 230 mm ×
300 mm × 205 mm
Tömeg: Kb. nettó 2,5 kg
hangsugárzónként
Mennyiség: 2 darab
Mélysugárzó (SS-WG919iP) csak az
MHC‑EC919iP esetében
Hangszórórendszer: Mélysugárzó
rendszer, Bass reflex funkció
Hangszóró egység: 200 mm
(8 hüvelykes), kúpos
Névleges impedancia: 3 Ω
Méretek (Sz/Ma/Mé): Kb. 280 mm ×
300 mm × 290 mm
Tömeg: Kb. nettó 5 kg hangsugárzónként
Mennyiség: 1 darab
32HU
Általános
Energiaellátási követelmények:
Észak-amerikai típus: 120 V AC,
60 Hz
Más modellek: 120  240 V
váltakozó feszültség, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel:
MHC-EC919iP: 90 W
MHC-EC719iP: 75 W
(0,5 W energiatakarékos módban)
Méretek (sz/ma/mé), a kinyúló részekkel
együtt (hangsugárzók nélkül):
MHC-EC919iP: Kb. 193 mm ×
300 mm × 260 mm
MHC-EC719iP: Kb. 193 mm ×
300 mm × 260 mm
Tömeg (hangsugárzók nélkül):
MHC-EC919iP: Kb. 2,4 kg
MHC-EC719iP: Kb. 2,4 kg
A főkészülék mennyisége: 1 darab
Mellékelt tartozékok:
Távirányító (1), R6 (AA méretű)
elem (1), FM zsinórantenna (1),
AM keretantenna (1), hangszórótalpak
MHC-EC919iP (12)/MHC-EC719iP (8)
A kivitel és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
Készenléti teljesítményfelvétel: 0,5 W
A licencekkel és
védjegyekkel
kapcsolatos megjegyzés
További információk
Az iPhone, az iPod, az iPod classic, az
iPod nano és az iPod touch az Apple
Inc. védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
A Lightning az Apple Inc. védjegye.
A „Made for iPod” és „Made
for iPhone” azt jelenti, hogy
egy elektronikus kiegészítőt
kifejezetten az iPod vagy iPhone
eszközökhöz való csatlakoztatásra
terveztek, és a fejlesztő tanúsította,
hogy megfelel az Apple
teljesítménykövetelményeinek.
Az Apple nem felelős ezen eszköz
működéséért vagy a biztonsági
és törvényi előírásoknak való
megfeleléséért. Ne feledje, hogy
e kiegészítő és az iPod vagy iPhone
együttes használata befolyásolhatja
a vezeték nélküli teljesítményt.
Az MPEG Layer-3 audiokódolási
technológiát és szabadalmait
a Fraunhofer IIS és Thomson
licence alapján használjuk.
A Windows Media
a Microsoft Corporation bejegyzett
védjegye vagy védjegye az
Egyesült Államokban és/vagy
más országokban.
Erre a termékre kiterjed
a Microsoft Corporation egyes
szellemi tulajdonjogainak védelme.
Az ilyen technológia használata és
terjesztése ezen a terméken kívül
tilos a Microsoft vagy felhatalmazott
leányvállalatának engedélye nélkül.
Minden más védjegy és bejegyzett
védjegy az illetékes személyek
tulajdona. Ebben a leírásban nem
tüntettük fel a TM és a ® jelet.
33HU
©2013 Sony Corporation
4-467-786-11(1) (HU)
Download PDF

advertising