Sony | GTK-XB60 | Sony GTK-XB60 XB60 EXTRA BASS nagy teljesítményű hangrendszer beépített akkumulátorral Használati útmutató

Otthoni hangrendszer
Használati útmutató
Első lépések
USB-eszköz
BLUETOOTH-kapcsolat
Hangbeállítás
Egyéb műveletek
További információk
GTK-XB60/XB90
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély megelőzése érdekében ne
takarja el a készülék szellőzőnyílásait
újságpapírral, terítővel, függönnyel stb.
Ne tegye ki a készüléket nyílt láng
(például égő gyertya) hatásának.
A tűzeset és az áramütés elkerülése
érdekében óvja a készüléket a
rácseppenő és ráfröccsenő víztől, és
soha ne tegyen folyadékkal teli tárgyat –
például virágvázát – a készülékre.
Az egységet könnyen hozzáférhető
hálózati kimenethez csatlakoztassa.
Amennyiben bármilyen rendellenességet
észlel az egység működésében, azonnal
húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati
kimenetből.
A készüléket nem szabad több oldalról
zárt térben (pl. könyvszekrényben
vagy beépített fülkében) elhelyezni és
működtetni.
Az elemeket vagy az elemekkel ellátott
eszközt ne helyezze el olyan helyen, ahol
sugárzó hőnek – például napfénynek
vagy tűznek – vannak kitéve.
Ne szerelje szét, ne nyissa fel és ne zúzza
szét az akkumulátorokat és azok celláit.
Egy cella szivárgása esetén ne tegye
lehetővé, hogy a folyadék érintkezzen
bőrével, illetve a szemébe kerüljön. Ha ez
mégis megtörténne, mossa ki az érintett
területet bő vízzel, és forduljon orvoshoz.
Ne használjon olyan töltőt, amelyet nem
kifejezetten a berendezéshez biztosított
a gyártó.
A másodlagos cellákat és
akkumulátorokat fel kell tölteni a
használat előtt. Mindig a megfelelő
töltőt használja, a megfelelő töltéssel
kapcsolatos utasításokért pedig
tájékozódjon a gyártó utasításaiból
vagy berendezési útmutatójából.
Hosszabb ideig történő tárolás
esetén szükség lehet a cellák vagy
akkumulátorok többszöri feltöltésére
és lemerítésére a lehető legjobb
teljesítmény elérése érdekében.
Az ártalmatlanítás során tartsa be a
hulladékkezelés szabályait.
Amíg a tápkábel csatlakozóját nem
húzza ki a hálózati kimenetből, az egység
áram alatt van, még akkor is, ha ki van
kapcsolva.
Csak beltéri használatra.
2HU
Európai vásárlók számára
Elhasznált elemek és elektromos és
elektronikus berendezések
hulladékként való eltávolítása (az
Európai Unióra és egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési rendszerrel
rendelkező európai országokra
érvényes)
Ez a jelölés a terméken, az
elemen vagy annak
csomagolásán arra
figyelmeztet, hogy a
terméket és az elemet ne
kezelje háztartási
hulladékként. Egyes elemeken ez a jelzés
vegyjellel együtt szerepel. A higany (Hg)
vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van
feltüntetve, ha az elem/akkumulátor
több mint 0,0005% higanyt vagy több
mint 0,004% ólmot tartalmaz. A
feleslegessé vált termékek és elemek
helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség
helytelen hulladékkezelésből eredő
károsodását. Az anyagok
újrahasznosítása elősegíti a természeti
erőforrások megőrzését.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok miatt
állandó kapcsolat szükséges a beépített
elemekkel, az elemek eltávolításához
szakember szükséges. Az elemek és az
elektromos és elektronikus berendezések
szakszerű hulladékkezelése érdekében
a készülékek hasznos élettartamának
végén adja le azokat a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító
telepen. Egyéb elemek esetén olvassa
el az elemek biztonságos kicserélésére
vonatkozó részt. Az elemeket adja le a
megfelelő gyűjtőhelyen újrahasznosítás
céljából. A termék és az elemek
selejtezéséről és újrahasznosításáról a
lakóhelye szerinti illetékes intézménytől,
a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatótól,
illetve a terméket árusító üzlettől kaphat
tájékoztatást.
Megjegyzés a vásárlók számára:
a következő információk csak
az európai uniós irányelveket
alkalmazó országokban értékesített
berendezésekre érvényesek.
Ezt a terméket a Sony Corporation
(címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan) gyártotta vagy
gyártatta. A termék európai uniós
rendelkezéseknek való megfelelésével
kapcsolatos kérdéseket címezze a
hivatalos képviseletnek (Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgium). A szervizeléssel vagy
garanciával kapcsolatos ügyekben
forduljon a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott
címekhez.
A Sony Corporation kijelenti, hogy a
berendezés megfelel a 2014/53/EU
irányelvnek.
Az európai uniós megfelelőségi
nyilatkozat teljes szövege a következő
internetcímen található:
http://www.compliance.sony.de/
A CE jelölés érvényessége azokra az
országokra korlátozódik, ahol ez jogilag
kényszerítő erejű, vagyis főleg az Európai
Gazdasági Térség országaira.
Ezt a berendezést tesztelték, és 3 méternél
rövidebb csatlakozókábel használata
esetén az EMC irányelvben megállapított
határértékeknek megfelelőnek
minősítették.
3HU
Ez a rendszer rendeltetése szerint a
következő célokra használható:
•• USB-eszközökön vagy
BLUETOOTH-eszközökön
elérhető zeneforrás lejátszása
•• Lejátszás társas összejöveteleken
a „Party Chain” vagy a
hangsugárzó-hozzáadás
funkcióval
4HU
Néhány szó az
útmutatóról
•• Egyes illusztrációk elvi vázlat
jellegűek, és eltérhetnek a konkrét
terméktől.
•• A jelen használati útmutató a
GTK-XB60 és a GTK-XB90 modellek
leírását tartalmazza. Illusztráció
céljára a GTK-XB60 típust használjuk,
ha másképp nem jelezzük.
Tartalomjegyzék
Néhány szó az útmutatóról........4
Az egység részei és
kezelőszervei.............................. 6
Első lépések
A rendszer bekapcsolása......... 10
A rendszer szállítása................. 10
A rendszer vízszintes
elhelyezése................................ 11
Energiagazdálkodás.................. 11
Az akkumulátor töltése............. 11
USB-eszköz
Az USB-eszköz használata
előtt............................................13
Fájl lejátszása.............................13
BLUETOOTH-kapcsolat
A rendszer és egy BLUETOOTHeszköz párosítása......................15
Egyérintéses BLUETOOTHkapcsolat (NFC)..........................17
Zenehallgatás BLUETOOTHeszközön................................... 18
A BLUETOOTH vezeték nélküli
technológia bemutatása..........20
Lejátszás kiváló
minőségű hangkodekkel
(AAC/LDAC™)...........................20
A BLUETOOTH készenléti
üzemmód beállítása..................21
A BLUETOOTH-jel be- vagy
kikapcsolása..............................21
A „Sony | Music Center” és
a „Fiestable” használata
BLUETOOTH-kapcsolaton
keresztül................................... 22
Hangbeállítás
A hang beállítása...................... 23
Egyéb műveletek
Vezetékes lejátszás több
rendszerrel (Wired Party Chain
funkció)..................................... 24
Vezeték nélküli lejátszás több
rendszerrel (Wireless Party Chain
funkció)..................................... 27
Zenelejátszás vezeték nélkül
két rendszeren (Speaker Add
funkció)..................................... 28
Zene hallgatása a hangsugárzójelzőfényekkel...........................30
Kihangosított telefonhívások
bonyolítása................................31
Külön megvásárolható
berendezés használata............ 32
Külön megvásárolható mikrofon
használata................................ 32
Az automatikus készenléti
funkció beállítása..................... 33
Az akkumulátoros energiaellátás
szintjének megőrzése.............. 33
További információk
A kompatibilis eszközökkel
kapcsolatos információk.......... 34
Hibaelhárítás............................. 34
Óvintézkedések........................ 38
Specifikációk.............................40
Licenccel és védjeggyel
kapcsolatos megjegyzések...... 42
5HU
Az egység részei és kezelőszervei
GTK-XB60
Felülnézet
Hangsugárzó
jelzőfényei*
(30. oldal)
Hátulnézet
6HU
* Ne nézzen közvetlenül a fénykibocsátó alkatrészekre, amikor a hangsugárzó jelzőfénye be
van kapcsolva.
GTK-XB90
Felülnézet
Hangsugárzó
jelzőfényei*
(30. oldal)
Hátulnézet
* Ne nézzen közvetlenül a fénykibocsátó alkatrészekre, amikor a hangsugárzó jelzőfénye be
van kapcsolva.
7HU
  (be-/kikapcsoló) gomb
A rendszer be- és kikapcsolására
szolgál.
 (áramellátás) jelzőfény
——Zölden világít mindaddig, amíg a
rendszer be van kapcsolva.
——Borostyánsárgán világít, amikor
a készülék ki van kapcsolva,
illetve amikor a BLUETOOTH
készenléti üzemmód be van
kapcsolva.
CHARGE jelzőfény (11. oldal)
Borostyánsárgán világít, amikor az
akkumulátor tölt.
  (lejátszás/szünet)/ (hívás)*
gomb
——Nyomja meg a zene lejátszásához
/szüneteltetéséhez.
——Nyomja meg hívás fogadásához/
befejezéséhez, amikor a
kihangosítás funkciót használja a
BLUETOOTH-hoz csatlakozatott
mobiltelefonján (31. oldal).
 Beépített mikrofon
STAMINA BATTERY gomb
——Nyomja meg a Takarékos
üzemmód bekapcsolásához
(STAMINA mód) a beépített
akkumulátor használatakor
(33. oldal).
——Tartsa lenyomva az akkumulátor
töltöttségének ellenőrzéséhez
(12. oldal).
STAMINA BATTERY jelzőfény
Akkor gyullad ki, ha a STAMINA
mód aktiválva van (33. oldal).
FUNCTION PAIRING gomb
——A BLUETOOTH, USB vagy az
audiobemenet funkció
kiválasztásához nyomja meg
többször.
——A BLUETOOTH funkció
kiválasztása közben tartsa
lenyomva a BLUETOOTH
párosítás aktiválásához.
——Nyomja meg a beépített
bemutatóhang lejátszásának
leállításához.

(BLUETOOTH) jelzőfény
(20. oldal)
USB jelzőfény (13. oldal)
8HU
AUDIO IN jelzőfény (32. oldal)

(N jel) (17. oldal)
ADD gomb (28. oldal)
ADD L/R jelzőfények (28. oldal)
 W.PARTY CHAIN LIGHT gomb
——Nyomja meg a Wireless Party
Chain funkció bekapcsolásához
(27. oldal).
——Tartsa lenyomva 3 másodpercnél
hosszabb ideig a hangsugárzó
jelzőfényeinek be- és
kikapcsolásához (30. oldal).
W.PARTY CHAIN LIGHT jelzőfény
Akkor világít, amikor a Wireless
Party Chain funkció használatban
van (27. oldal).
EXTRA BASS gomb
——Dinamikusabb hang előállítása
(23. oldal).
——Tartsa lenyomva 3 másodpercnél
hosszabb ideig, amikor a
hálózati kábel csatlakoztatva
van a beépített bemutatóhang
lejátszásához.
EXTRA BASS jelzőfény
Akkor világít, amikor az
EXTRA BASS funkció használatban
van (23. oldal).
 Hangerő +*/– gombok
A hangerő módosítására szolgál.

(USB) port
USB-eszköz csatlakoztatására
szolgál.
 AC IN aljzat (10. oldal)
 PARTY CHAIN gomb (26. oldal)
PARTY CHAIN jelzőfény
(26. oldal)
 MIKROFON aljzat (32. oldal)
MIC LEVEL (MIN/MAX) gomb
(32. oldal)
 Audiokimeneti és -bemeneti
aljzatok
Az összeköttetéseket hangkábellel
(nem tartozék) hajtsa végre az
alábbiak szerint:
•• AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R
aljzatok
——Csatlakoztassa az opcionális
berendezés audiobemeneti
aljzataihoz.
——Csatlakoztassa másik
hangrendszerhez a Wired
Party Chain funkció
használatához (24. oldal).
•• AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R
aljzatok
——Csatlakoztassa tv vagy
audio-/videoberendezés
audiokimeneti aljzataihoz.
A hang ezen a rendszeren
keresztül szólal meg.
——Csatlakoztassa másik
hangrendszerhez a Wired
Party Chain funkció
használatához (24. oldal).
 RESET gomb
* A / gombon és a hangerő +
gombon tapintópont található.
A tapintópont a rendszer kezelése közben
viszonyítási pontként használható.
Jelzőfények állapotai
A készüléken lévő jelzőfények
állapotai a következő ábrán láthatók.
Kijelző állapota
Ábra
Villog
Világít
Kikapcsolva
9HU
Első lépések
A rendszer bekapcsolása
1 Csatlakoztassa a hálózati
kábelt (tartozék) a készülék
hátoldalán található AC IN
aljzathoz, majd egy fali
konnektorhoz.
GTK-XB60
A bemutató kikapcsolása
Tartsa lenyomva a
W.PARTY CHAIN LIGHT gombot
legalább 3 másodpercig a
bemutató közben.
A bemutató befejeződik, és a rendszer
készenléti üzemmódba lép.
Ha lenyomva tartja a W.PARTY CHAIN LIGHT gombot a készenléti üzemmódban,
illetve ha leválasztja és újracsatlakoztatja
a hálózati kábelt, a rendszer bemutató
módba lép.


GTK-XB90

A rendszer szállítása
Mielőtt áthelyezné a rendszert, húzza
ki az összes kábelt.

 Hálózati kábel (tartozék)
 A fali konnektorhoz
A készülék bekapcsol bemutató
módban és automatikusan elkezdi
a bemutatót.
2 Nyomja meg a  gombot a
rendszer bekapcsolásához.
Zöld fénnyel világítani kezd a 
jelzőfény.
Tipp
A rendszer a hálózati kábel(tartozék) fali
aljzathoz csatlakoztatása helyett a beépített
akkumulátorral is használható, ha használat
előtt feltöltötte az akkumulátort. Részletek:
„Az akkumulátor töltése”, (11. oldal).
10HU
Megjegyzés
Nagyon fontos a kéz helyes elhelyezése a
rendszer hordozása közben, hogy elkerülje a
személyi sérülést és/vagy anyagi károkat.
A rendszer vízszintes
elhelyezése
A rendszert az alábbi ábrán látható módon
vízszintesen is elhelyezheti. (A gumilábakkal
lefelé fektesse le.)
Az akkumulátor töltése
A rendszer a hálózati kábel fali
aljzathoz csatlakoztatása helyett a
(újratölthető) beépített akkumulátorral
is használható, ha az akkumulátor
töltöttsége megfelelő.
GTK-XB60

Első lépések
Csatlakoztassa a hálózati kábelt
(tartozék) a készülék hátoldalán
található AC IN aljzathoz, majd
egy fali konnektorhoz.

Tipp
Ha megváltoztatja a rendszer tájolását,
a bal és a jobb csatornát megszólaltató
magassugárzók automatikusan a felső két
egységre kapcsolnak át (csak a GTK-XB90
modell esetén).
GTK-XB90


Energiagazdálkodás
•• Alapbeállítás szerint a készülék
automatikusan kikapcsol,
amennyiben kb. 15 percig nem
történik semmilyen művelet, vagy
nem érzékel audiojelet. Részletek:
„Az automatikus készenléti funkció
beállítása”, (33. oldal).
•• A STAMINA mód használatával
csökkentheti a teljesítményfelvételt.
Részletek: „Az akkumulátoros
energiaellátás szintjének
megőrzése”, (33. oldal).
 Hálózati kábel (tartozék)
 A fali konnektorhoz
A CHARGE jelzőfény borostyánsárgán
világít. A töltés körülbelül 4 óra alatt
fejeződik be. Ekkor kialszik a jelzőfény.
11HU
Megjegyzések
•• A használat körülményeitől függően
hosszabb ideig is eltarthat az akkumulátor
feltöltése.
•• Az akkumulátort a teljesítményének
megőrzése érdekében hat hónaponként
akkor is töltse fel teljesen, ha hosszú ideig
nem használja a rendszert.
•• A töltés szélsőségesen hideg vagy meleg
környezetben biztonsági okból leáll.
Ha a töltés sokáig tart, a rendszer töltését
az is leállítja.
Ilyen esetben a CHARGE jelzőfény
továbbra is borostyánsárgán sűrűn villog,
ez azonban nem hibajelenség.
A probléma megoldásához válassza le a
hálózati kábelt, majd csatlakoztassa ismét,
ha a hőmérséklet 5 és 35 °C között van.
Az akkumulátor töltöttségi
szintjének ellenőrzése
Hangvezérléssel ellenőrizheti az
akkumulátor töltöttségét.
A „Sony | Music Center” használatával
is ellenőriheti az akkumulátor
töltöttségi szintjét (22. oldal).
1 Nyomja meg a  gombot a
rendszer bekapcsolásához.
2 Tartsa lenyomva
STAMINA
BATTERY gombot.
Tipp
Töltés közben működtetheti a rendszert.
3 A hangvezérlés üzenete
hallhatóvá válik, és a CHARGE
jelzőfény az akkumulátor
töltöttségének megfelelően
az alábbiak szerint villog.
Üzenet (az
akkumulátor
töltöttsége)
A jelzőfény
villog
„Fully charged”
(80% – 100%)
Négyszer
„About 70%”
(60% – 79%)
Háromszor
„About 50%”
(30% – 59%)
Kétszer
„About 20%”
(11% – 29%)
Egyszer
„Please charge”
(10% alatt)
Folyamatosan
Tipp
A „Please charge” hangértesítés
automatikusan megjelenik, amikor
az akkumulátor töltöttsége 10%-nál
alacsonyabb.
12HU
USB-eszköz
Az USB-eszköz
használata előtt
Megjegyzések
•• Ha USB-kábeles kapcsolat szükséges,
használja az USB-eszközhöz kapott USBkábelt. A működtetési móddal kapcsolatos
részletes információkat az USB-eszközhöz
kapott kezelési útmutatóban találhat.
•• Ne használjon USB-elosztót a rendszer és
az USB-eszköz csatlakoztatásához.
•• Az USB-eszköz csatlakoztatásakor a
rendszer beolvassa az USB-eszközön
található összes fájlt. Ha az USB-eszközön
sok mappa vagy fájl van, az USB-eszköz
beolvasása sokáig eltarthat.
•• Ha több USB-eszköz van csatlakoztatva,
a rendszer által végrehajtott művelet
késleltetést szenvedhet.
•• Nem garantálható az összes kódoló- és
írószoftverrel való kompatibilitás. Ha
az USB-eszközön található audiofájlok
eredetileg nem kompatibilis szoftverrel
lettek kódolva, akkor előfordulhat, hogy
zaj, illetve a hangban elakadás keletkezik,
vagy esetleg a fájl nem játszható le.
•• Ez a rendszer nem feltétlenül támogatja a
csatlakoztatott USB-eszköz által biztosított
összes funkciót.
A rendszer akkumulátortöltőként
használható újratöltési funkcióval
rendelkező USB-eszközökhöz.
Csatlakoztassa az USB-eszközt a
(USB) porthoz.
A töltés akkor kezdődik, ha az USBeszköz csatlakozik az (USB) porthoz.
A részleteket lásd az USB-eszköz
kezelési útmutatójában.
Fájl lejátszása
A támogatott hangformátumok a
következők:
—MP3:
—
„.mp3” fájlkiterjesztés
—WMA:
—
„.wma” fájlkiterjesztés
USB-eszköz
A kompatibilis USB-eszközökkel
kapcsolatban lásd: „A kompatibilis
eszközökkel kapcsolatos információk”
(34. oldal).
Amennyiben Apple gyártmányú
eszközöket használ a
rendszerrel, csatlakoztassa őket
BLUETOOTH-kapcsolattal (15. oldal).
Apple-eszközök USB-csatlakoztatása
nem támogatott.
A rendszer akkumulátortöltőként
való használata
1 Nyomogassa addig a
FUNCTION PAIRING gombot,
amíg az USB jelzőfény
világítani nem kezd az
egységen.
2 Csatlakoztassa az USB-eszközt
a
(USB) porthoz.
3 Nyomja meg a /
gombot
a lejátszás indításához.
A „Sony | Music Center”
használatával vezérelheti a lejátszási
műveleteket és az USB-eszköz zenei
tartalmait könnyedén lejátszhatja
egy listából (22. oldal).
4 A hangerő +/– gombok
segítségével állítsa be a
hangerőt.
13HU
Egyéb műveletek
Művelet
Teendő
Lejátszás
szüneteltetése
Nyomja meg a
/ gombot.
Nyomja meg még
egyszer a /
gombot a lejátszás
folytatásához.
A következő
Nyomja meg kétszer
szám lejátszása a / gombot.
Az előző szám
lejátszása
Nyomja meg
háromszor a /
gombot.
Megjegyzések
•• A rendszer az alábbi esetekben nem
képes az USB-eszközön lévő audiofájlok
lejátszására:
—— ha az USB-eszközön több mint 999
audiofájl található;
—— ha az USB-eszközön a mappák száma
meghaladja a 75-öt (beleértve a „ROOT”
mappát és az üres mappákat).
A számok a fájl- és mappaszerkezettől
függően változhatnak. Ne mentsen más
típusú fájlokat és fölösleges mappákat
audiofájlokat tartalmazó USB-eszközre.
•• A rendszer csak 8 mappa mélységig képes
lejátszani.
•• A rendszer átugorja a hangfájlokat nem
tartalmazó mappákat.
•• Ne feledje, hogy még abban az esetben
is, ha a fájl kiterjesztése megfelelő,
de a tényleges fájlformátum eltérő, a
lejátszáskor a rendszer zajt bocsáthat ki
vagy meghibásodhat.
14HU
BLUETOOTH-kapcsolat
A rendszer és egy
BLUETOOTH-eszköz
párosítása
1 Helyezze a
BLUETOOTH-eszközt a
rendszer 1 méteres körzetén
belülre.
2 Válassza ki a BLUETOOTH
funkciót.
Nyomja meg a  gombot a
rendszer bekapcsolásához.
Nyomja meg többször a
FUNCTION PAIRING gombot,
amíg a (BLUETOOTH)
jelzőfény lassan villogni kezd
az egységen.
FUNCTION PAIRING
gombot 3 másodpercnél
hosszabb ideig.
A hangvezérlés („Bluetoothpárosítás”) válik hallhatóvá, és a
(BLUETOOTH) jelzőfény gyorsan
villogni kezd.
Bluetooth
párosítás
4 Kapcsolja be a
BLUETOOTH funkciót a
BLUETOOTH-eszközön.
A részleteket lásd a
BLUETOOTH-eszköz kezelési
útmutatójában.
BLUETOOTH-kapcsolat
A párosítás az a művelet, amelynek
során a BLUETOOTH-eszközök előre
regisztrálják egymást. A párosítás
végrehajtását követően a műveletet
többször nem kell végrehajtani az
adott eszközökön.
Ha az eszköz egy NFC-kompatibilis
okostelefon, akkor a kézi párosítási
eljárásra nincs szükség. (Lásd:
„Egyérintéses BLUETOOTH-kapcsolat
(NFC)”, (17. oldal).)
3 Tartsa nyomva a
5 Válassza ki a „GTK-XB60” vagy
a „GTK-XB90” lehetőséget a
BLUETOOTH-eszköz kijelzőjén.
Megjegyzés
Tipp
Ha a rendszer még nem tárol
párosítási információkat (például
mert először használja a BLUETOOTH
funkciót a megvásárolt eszközzel), a
(BLUETOOTH) jelzőfény gyorsan kezd
el villogni, és a rendszer automatikusan
párosítási módba lép. Ebben az esetben
ismételje meg a 4. lépést.
Ha jelszót kell megadni a
BLUETOOTH-eszközön, írja be: „0000”.
A „jelszó” elnevezése „Passkey”,
„Passcode”, „PIN code”, „PIN number” és
„Password” is lehet.
15HU
6 Ellenőrizze, hogy létrejött-e
a BLUETOOTH-kapcsolat.
Ha a BLUETOOTH-kapcsolat
létrejött, a rendszer értesítő
hangjelzést ad, és az egység
(BLUETOOTH) jelzőfénye
villogás helyett folyamatosan kezd
világítani.
A párosítás megszakítása
Nyomja meg a FUNCTION
gombot.
PAIRING
A BLUETOOTH-kapcsolat bontása
Kapcsolja ki a BLUETOOTH funkciót a
csatlakoztatott eszközön.
Megjegyzés
A BLUETOOTH-eszköztől függően a
BLUETOOTH-csatlakozás a lejátszás
leállítása után automatikusan bontásra
kerülhet.
Az összes párosítási regisztrációs
információ törlése
A BLUETOOTH-eszköztől függően a
párosítás végeztével a csatlakozás
automatikusan megkezdődik.
Megjegyzések
•• Legfeljebb 8 BLUETOOTH-eszköz
párosítható. A 9. BLUETOOTH-eszköz
párosításakor a legrégebben párosított
eszköz törlésre kerül.
•• Másik BLUETOOTH-eszköz párosításához
ismételje meg az 1–6. lépést.
•• Ha a legutóbb csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköz a közelben van, a
BLUETOOTH-kapcsolat automatikusan
létrejön, és a BLUETOOTH jelzőfény világít.
16HU
Az összes párosítási regisztrációs adat
törléséhez a rendszeren vissza kell
állítani a gyári alapbeállításokat. Lásd:
„A rendszer gyári alapbeállításainak
visszaállítása” (38. oldal).
Megjegyzés
Ha az összes párosítási információ törlésre
került a rendszeren, előfordulhat, hogy
az iPhone/iPod touch eszköz nem tud
csatlakozni a rendszerhez. Ebben az
esetben törölje a párosítási információkat
az iPhone/iPod touch eszközről, majd hajtsa
végre ismét a párosítási folyamatot.
Egyérintéses
BLUETOOTH-kapcsolat
(NFC)
Kompatibilis okostelefonok
Beépített NFC funkcióval rendelkező
okostelefonok (operációs rendszer:
Android™ 2.3.3 vagy újabb, az
Android 3.x kivételével)
az egység N jelzéséhez, amíg
a BLUETOOTH-eszköz válaszol
a rendszernek.
A BLUETOOTH-eszközön
megjelenített útmutatót követve
végezze el a csatlakoztatást.
Amikor létrejött a
BLUETOOTH-kapcsolat, az egység
(BLUETOOTH) jelzőfénye
villogás helyett folyamatosan kezd
világítani.
Megjegyzés
Az NFC-kompatibilis okostelefontól függően
előfordulhat, hogy előbb végre kell hajtania
a következő műveletet az NFC-kompatibilis
okostelefonon.
—— Az NFC funkció bekapcsolása. A
részleteket lásd az adott NFC-kompatibilis
okostelefon kezelési útmutatójában.
—— Ha NFC-kompatibilis okostelefonján
az Android 4.1.x-nél régebbi verziója
található, töltse le, majd indítsa el
az „NFC Easy Connect” alkalmazást.
Az „NFC Easy Connect” az androidos
okostelefonokhoz készült ingyenes
alkalmazás, amely letölthető a Google
Play™-ről. (Előfordulhat, hogy az
alkalmazás egyes országokban/
régiókban nem érhető el.)
1 Kapcsolja be a
BLUETOOTH-eszköz, például
okostelefon vagy tablet NFC
funkcióját.
BLUETOOTH-kapcsolat
Az NFC (Near Field Communication)
olyan technológia, amely különféle
eszközök, például okostelefonok és
IC-címkék között kis hatótávú, vezeték
nélküli kommunikációt tesz lehetővé.
Amikor hozzáérint egy
NFC-kompatibilis okostelefont, a
rendszer automatikusan végrehajtja az
alábbiakat:
—bekapcsolja
—
a BLUETOOTH funkciót.
—elvégzi
—
a párosítást és a
BLUETOOTH-csatlakoztatást.
2 Érintse a BLUETOOTH-eszközt
Tipp
Ha sikertelen a párosítás és a
BLUETOOTH-csatlakozás, tegye a
következőket.
—— Vegye le az okostelefon tokját, ha
kereskedelmi forgalomban kapható
okostelefontokot használ.
—— Az okostelefont érintse ismét az egység
N jeléhez.
—— Indítsa el újra az „NFC Easy Connect”
alkalmazást.
—— Oldja fel a BLUETOOTH-eszköz
képernyőjét.
17HU
A BLUETOOTH-kapcsolat
megszüntetése
Érintse újra a BLUETOOTH-eszközt az
egység N jeléhez.
Az összes párosítási regisztrációs
információ törlése.
Az összes párosítási regisztrációs adat
törléséhez a rendszeren vissza kell
állítani a gyári alapbeállításokat. Lásd:
„A rendszer gyári alapbeállításainak
visszaállítása” (38. oldal).
Megjegyzés
Ha az összes párosítási információ törlésre
került a rendszeren, előfordulhat, hogy
az iPhone/iPod touch eszköz nem tud
csatlakozni a rendszerhez. Ebben az
esetben törölje a párosítási információkat
az iPhone/iPod touch eszközről, majd hajtsa
végre ismét a párosítási folyamatot.
Zenehallgatás
BLUETOOTH-eszközön
Lejátszhatja a csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszközön található
zenéket.
Zene lejátszása előtt ellenőrizze az
alábbiakat:
—Be
— van kapcsolva a
BLUETOOTH-eszköz BLUETOOTH
funkciója.
—A
— párosítás megtörtént (15. oldal).
1 Nyomja meg többször a
FUNCTION PAIRING gombot,
amíg a (BLUETOOTH)
jelzőfény világítani kezd az
egységen.
A készülék automatikusan
csatlakozik az utoljára
csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszközhöz.
Megjegyzés
Ha a (BLUETOOTH) jelzőfény villog, nem
jött létre a BLUETOOTH-kapcsolat. Ebben
az esetben fejezze be a párosítást, és
létesítsen BLUETOOTH-kapcsolatot.
18HU
2 Kezdje el a hangforrás
lejátszását a
BLUETOOTH-eszközön.
A részleteket lásd a
BLUETOOTH-eszköz kezelési
útmutatójában.
A rendszeren a / is
használható a zene lejátszásához
vagy szüneteltetéséhez.
Váltás a rendszerhez egyidejűleg
csatlakoztatott BLUETOOTHeszközök között (többeszközös
csatlakozás)
A rendszerhez egyszerre legfeljebb
3 BLUETOOTH-eszköz csatlakozhat.
Valamelyik csatlakoztatott eszköz
hangforrásának lejátszása közben
BLUETOOTH beviteli eszközt válthat,
ha a másik csatlakoztatott eszköz
működtetésével elindítja a lejátszást.
Megjegyzések
Először a BLUETOOTH-eszközön
állítsa be a hangerőt. Ha még
mindig túl halk a hang, akkor a
rendszeren is módosítsa a hangerőt
a hangerő +/– gombokkal.
BLUETOOTH-kapcsolat
3 Állítsa be a hangerőt.
•• A kihangosítás funkció, a hangsugárzóhozzáadás funkció vagy a Wireless Party
Chain funkció használatakor ez a funkció
nem érhető el.
•• A BLUETOOTH-eszközöktől függően
előfordulhat, hogy nem lehet egyszerre
3 BLUETOOTH-kapcsolatot létesíteni.
BLUETOOTHeszköz
19HU
A BLUETOOTH vezeték
nélküli technológia
bemutatása
Lejátszás kiváló
minőségű hangkodekkel
(AAC/LDAC™)
A BLUETOOTH vezeték nélküli
technológia olyan kis hatótávú,
vezeték nélküli technológia, amely
vezeték nélküli kommunikációt tesz
lehetővé digitális eszközök között.
A BLUETOOTH vezeték nélküli
technológia hozzávetőleg 10 méteres
hatósugáron belül működik.
A rendszer alkalmas
BLUETOOTH-eszközökről származó
adatok AAC vagy LDAC kodek
formátumban történő fogadására. Ez
jobb hangminőségű lejátszást tesz
lehetővé.
A „Sony | Music Center” használatával
a következő két beállításból választhat
hangkodek-beállítást (22. oldal).
Alapértelmezés szerint az „AUTO” mód
van beállítva.
•• AUTO: A rendszer felismeri a
forráseszközön használt kodeket,
és automatikusan kiválasztja az
optimális kodeket az „SBC” az „AAC*”
és a „LDAC*” közül.
•• SBC: Az „SBC” a forráseszközön
használt kodektől függetlenül
mindig alkalmazásra kerül.
Támogatott BLUETOOTH-verziók,
-profilok és -kodekek
Részletek: „BLUETOOTH”, (40. oldal).
(BLUETOOTH) jelzőfény
Az egység (BLUETOOTH) jelzőfénye
kék színű világítással vagy villogással
jelzi a BLUETOOTH állapotát.
20HU
A rendszer
állapota
Kijelző állapota
BLUETOOTH-készenlét
Lassan villog
BLUETOOTH-párosítás
Gyorsan villog
A BLUETOOTH-kapcsolat
létrejött
Világít
* Csak akkor érhető el, ha a BLUETOOTH-eszköz támogatja a kodeket.
A beállítás módosításainak
alkalmazásához meg kell szüntetnie a
BLUETOOTH-kapcsolatot
(16. oldal), majd ismét el kell
végeznie a BLUETOOTH-csatlakoztatást.
Megjegyzés
Amennyiben a forráseszköz AAC/LDACkompatibilis, és a beállítás értéke „AUTO”,
jobb hangminőséget élvezhet. Azonban
a BLUETOOTH-kapcsolat körülményeitől
függően előfordulhat, hogy megszakad a
hanglejátszás. Ebben az esetben állítsa át
ezt a funkciót az „SBC” beállításra.
A DSD formátumú tartalmakat kivéve.
Az SBC-vel (Sub Band Codec)
összehasonlítva, 990 kb/s (96/48 kHz)
vagy 909 kb/s (88,2/44,1 kHz)
bitsebesség esetén.
1)
2)
A BLUETOOTH készenléti
üzemmód beállítása
A BLUETOOTH-jel bevagy kikapcsolása
A rendszerhez minden funkcióban
csatlakozhat egy párosított
BLUETOOTH-eszközről, ha a
BLUETOOTH-jel be van kapcsolva.
Ez a beállítás alapértelmezés szerint
be van kapcsolva.
Tartsa lenyomva 5 másodpercnél
hosszabb ideig a
STAMINA BATTERY és a
W.PARTY CHAIN LIGHT
gombot a BLUETOOTH-jel
kikapcsolásához.
Az AUDIO IN jelzőfény egyet villan.
Megjegyzések
•• Ha a BLUETOOTH-jel ki van kapcsolva, nem
végezheti el a következő műveleteket:
—— BLUETOOTH-eszköz párosítása és/vagy
csatlakoztatása
—— A „Sony | Music Center” használata
BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül
•• A BLUETOOTH-jel bekapcsolásához
ismételje meg a fenti eljárást. Amikor a
BLUETOOTH-jel bekapcsol, az AUDIO IN
jelzőfény háromszor felvillan.
BLUETOOTH-kapcsolat
Az LDAC egy olyan, a Sony által
kifejlesztett technológia, amely
lehetővé teszi a nagyfelbontású
(Hi-Res) audiotartalmak átvitelét
akár BLUETOOTH-kapcsolaton
keresztül is. A többi
BLUETOOTH-kompatibilis kódolási
technológiától, így például az
SBC-től eltérően úgy működik,
hogy nem konvertálja le a
nagyfelbontású audiotartalmat1).
Emellett egyedülálló
hangminőséget biztosít azzal,
hogy a hatékony kódolás és az
optimalizált csomagkészítés
révén mintegy háromszor annyi
adat2) továbbítását teszi lehetővé
a BLUETOOTH vezeték nélküli
hálózaton keresztül, mint a többi
technológia.
A BLUETOOTH készenléti üzemmód
lehetővé teszi, hogy a rendszer
automatikusan bekapcsoljon,
amikor BLUETOOTH-kapcsolat
létesít egy BLUETOOTH-eszközzel.
Alapértelmezés szerint ez a beállítás ki
van kapcsolva.
Ezt a beállítást csak a
„Sony | Music Center” használata
esetén lehet konfigurálni. A
„Sony | Music Center” részletes
ismertetését lásd: „A „Sony | Music
Center” és a „Fiestable” használata
BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül”
(22. oldal).
Megjegyzés
A BLUETOOTH készenléti üzemmód csak
akkor kapcsolható be, amikor a hálózati
kábel csatlakoztatva van.
Tipp
A BLUETOOTH készenléti üzemmód
letiltásával csökkentheti a rendszer
energiafogyasztását (takarékos mód).
21HU
A „Sony | Music
Center” és a „Fiestable”
használata BLUETOOTHkapcsolaton keresztül
3 Indítsa el a „Sony | Music Center”
szolgáltatást, és töltse le a
„Fiestable” alkalmazást.
Az alkalmazásról
Az okostelefonján/iPhone eszközén a
„Sony | Music Center” és a „Fiestable”
ingyenes alkalmazások használata a
rendszer még rugalmasabb vezérlését
és új lehetőségek igénybe vétlét teszi
lehetővé. A „Sony | Music Center”
és a „Fiestable” a Google Play és az
App Store oldalán is elérhető.
1 Keressen rá a
„Sony | Music Center”
kifejezésre, és töltse
le az alkalmazást
okostelefonjára/iPhone
eszközére.
Az alkalmazást letöltheti az alábbi
kétdimenziós kód beolvasásával is.
Tipp
A „Fiestable” alkalmazást az
App Store-ból vagy a Google Play
Áruházból is letöltheti.
Mire használható a
„Sony | Music Center” alkalmazás?
•• Zene lejátszására USB-eszközön, és a
lejátszási mód beállítására
•• A hangzás kiegyensúlyozására
előbeállított hangszínek vagy egyéni
hangszínek segítségével
•• A DJ EFFECT használatával a
hangeffektus megváltoztatására
•• Több rendszer vezérlésére a Wireless
Party Chain vagy a hangsugárzóhozzáadás funkció használatakor
•• Az akkumulátor töltöttségi szintjének
ellenőrzésére
•• A rendszer különböző beállításainak
megadására
Mire használható a „Fiestable”
alkalmazás?
2 Létesítsen
BLUETOOTH-kapcsolatot
a rendszer és
okostelefonja/iPhone eszköze
között.
A BLUETOOTH-kapcsolattal
kapcsolatos információkért lásd:
„A rendszer és egy BLUETOOTHeszköz párosítása” (15. oldal)
vagy „Egyérintéses BLUETOOTHkapcsolat (NFC)” (17. oldal).
22HU
•• DJ-vezérlés
•• Megvilágítás
•• Mozgásvezérlés
 További információt a
„Sony | Music Center” súgójában talál.
http://info.vssupport.sony.net/help/
Megjegyzések
A hang beállítása
Művelet
Teendő
Hangerő
módosítása
Nyomja le a hangerő
+/– gombokat.
Dinamikusabb Nyomja meg az
hang előállítása EXTRA BASS gombot.
Az EXTRA BASS
jelzés pirosra
vált, miközben az
EXTRA BASS funkció
bekapcsol.
Hangbeállítás
•• Ha a „Sony | Music Center” alkalmazás
nem működik megfelelően, szüntesse
meg a BLUETOOTH-kapcsolatot
(16. oldal), majd végezze el újból
a BLUETOOTH-csatlakoztatást a
BLUETOOTH-kapcsolat működőképessége
érdekében.
•• A „Sony | Music Center” alkalmazással
vezérelhető lehetőségek köre a
csatlakoztatott eszköztől függ.
•• Az alkalmazás kialakítása és a műszaki
adatok előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak.
Hangbeállítás
23HU
Egyéb műveletek
Vezetékes lejátszás több rendszerrel (Wired Party
Chain funkció)
Több hangrendszer láncba fűzhető, így érdekesebb bulikörnyezet hozható létre és
erősebb hangzás szólaltatható meg.
A lánc egyik aktivált rendszere felveszi a „Party Host” (házigazda) szerepet, és
megosztja a zenét. A többi rendszer beállítása „Party Guest” lesz, és ugyanazt a
zenét fogja játszani, mint a „Party Host”.
A Wired Party Chain beállítása
A Wired Party Chain funkció aktiválásához kösse össze az összes rendszert
hangkábellel (nem tartozék).
A kábelek csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy kikapcsolta-e a rendszert és
kihúzta-e a hálózati kábelt.
 Ha az összes rendszer támogatja a Wired Party Chain funkciót
Példa: Ha csatlakoztatáskor ez a rendszer az első rendszer
A csatlakoztatás
folytatása az
utolsó rendszerig.
Utolsó
rendszer
Első rendszer
Második rendszer
•• Bármelyik rendszer lehet Party Host. A láncban módosíthatja, hogy melyik rendszer
legyen a Party Host. Részletek: „Új Party Host kiválasztása” (26. oldal).
•• Ellenőrizze, hogy a (BLUETOOTH) funkció vagy az USB funkció van-e kiválasztva.
Az audiobemenet funkció kiválasztásakor ez a funkció nem használható.
Megjegyzés
Nem kell csatlakoztatnia az utolsó rendszert az első rendszerhez. Ebben az esetben csak az
első rendszer lehet Party Host.
24HU
 Ha az egyik rendszer nem támogatja a Wired Party Chain funkciót
Példa: Ha csatlakoztatáskor ez a rendszer az első rendszer
A csatlakoztatás
folytatása az
utolsó rendszerig.
Utolsó
rendszer*
Első rendszer
Második rendszer
•• Az utolsó rendszer nincs összekötve az első rendszerrel.
•• Az első rendszert Party Host beállításra kell állítani, így a Wired Party Chain
funkció aktiválásakor az összes rendszer ugyanazt a zenét fogja játszani.
Egyéb műveletek
* A Wired Party Chain funkciót nem támogató rendszert utolsó rendszerként csatlakoztassa.
Ellenőrizze, hogy az utolsó rendszer hangbemenetét választotta-e ki. Ennél a
konfigurációnál az utolsó rendszer hangja késhet a többiéhez képest.
25HU
A Wired Party Chain használata
1 Kapcsolja be az összes
rendszert.
2 Aktiválja a Wired Party
Chain funkciót a Party Host
szerepkörrel használni kívánt
rendszeren.
Példa: Ha ezt a rendszert
használja Party Hostként
A FUNCTION PAIRING gomb
többszöri megnyomásával
válassza ki a kívánt funkciót.
Az  (24. oldal)
használatával való
csatlakoztatáskor ne válassza ki
az audiobemenet funkciót. Ha
mégis kiválasztja ezt a funkciót,
a hang nem szólal meg.
Indítsa el a lejátszást, majd
nyomja meg a PARTY CHAIN
gombot az egység hátulján.
Világítani kezd a PARTY CHAIN
jelzőfény. A Party Host
elindítja a Wired Party Chain
funkciót, a többi rendszer
pedig automatikusan Party
Guest szerepet tölt be. Minden
rendszer ugyanazt a zenét
játssza le, mint a Party Host.
3 Állítsa be a hangerőt az
összes rendszeren.
Megjegyzések
•• A csatlakoztatott rendszerek számától
függően beletelhet egy kis időbe, amíg
a Party Guest rendszerek megkezdik a
zenelejátszást.
•• A hangerőnek és a hangeffektusnak
a Party Host rendszeren való
megváltoztatása nincs hatással a Party
Guest rendszerekre.
•• A más rendszerekkel kapcsolatos
részleteket lásd a rendszerek kezelési
útmutatójában.
26HU
Új Party Host kiválasztása
Csak  (24. oldal) csatlakoztatása
esetén választhat új Party Hostot.
Ismételje meg a „A Wired Party Chain
használata” című rész 2. lépését
azon a rendszeren, amelyet új Party
Hostként kíván használni. A korábbi
Party Host automatikusan Party
Guest szerepre vált. Minden rendszer
ugyanazt a zenét kezdi lejátszani, mint
az új Party Host.
Megjegyzések
•• Csak azután jelölhet ki másik rendszert
új Party Host rendszerként, hogy a lánc
minden rendszerén aktiválta a Wired Party
Chain funkciót.
•• Ha a kijelölt rendszer nem jelenik meg
néhány másodpercen belül új Party Host
rendszerként, ismételje meg a „A Wired
Party Chain használata” rész 2. pontját.
A Wired Party Chain kikapcsolása
Nyomja meg a PARTY CHAIN gombot
a Party Hoston.
Megjegyzés
Ha a rendszer néhány másodpercen belül
nem kapcsolja ki a Wired Party Chain
funkciót, nyomja meg ismét a PARTY CHAIN
gombot a Party Hoston.
Party Chain kijelző
Az egység PARTY CHAIN jelzőfénye
világítással vagy villogással jelzi a
rendszer állapotát.
A rendszer
állapota
Kijelző állapota
Party Host
Világít
Party Guest
Villog
Vezeték nélküli lejátszás
több rendszerrel
(Wireless Party Chain
funkció)
BLUETOOTH-kapcsolattal több
hangrendszer láncba fűzhető, ha az
összes rendszer támogatja a Wireless
Party Chain funkciót. Ez a funkció
kábeles kapcsolat nélkül érdekesebb
bulikörnyezet létrehozását és erősebb
hangzás megszólaltatását teszi
lehetővé.
A lánc első aktiválandó rendszere
felveszi a „Party Host” (házigazda)
szerepet, és megosztja a zenét. A
többi rendszer „Party Guest” beállítást
vesz fel, és ugyanazt a zenét játssza,
mint a „Party Host”.
Példa: A GTK-XB60 vagy a GTK-XB90
beállítása első rendszerként (Party
Hostként)
1 Kapcsolja be az összes
rendszert.
2 Az első rendszert állítsa be
Party Hostnak.
Nyomja meg többször a
FUNCTION PAIRING gombot,
amíg a (BLUETOOTH) jelzőfény
világítani kezd.
Csatlakoztassa a
BLUETOOTH-eszközt
a rendszerhez
BLUETOOTH-kapcsolattal.
Nyomja meg az egység
W.PARTY CHAIN LIGHT
gombját.
A W.PARTY CHAIN LIGHT
jelzőfény villogni kezd, és a
rendszer elindítja a Wireless
Party Chain üzemmódot.
3 A második rendszert állítsa be
Party Guestnek.
Nyomja meg többször a
FUNCTION PAIRING gombot
a második rendszeren, amíg
a (BLUETOOTH) jelzőfény
világítani kezd.
Megjegyzés
A Wireless Party Chain funkció kikapcsol
az alábbi helyzetekben.
—— Nincs művelet legfeljebb egy
perccel a Party Host 2. lépés szerinti
beállítását követően.
—— A Party Hoston a 3. lépés
befejeződése előtt lenyomják a
W.PARTY CHAIN LIGHT gombot.
4 A harmadik vagy több
rendszert állítson be Party
Guestnek.
Ismételje meg a 3. lépést.
Megjegyzés
A harmadik vagy a többi rendszer
csatlakoztatását az előző után
30 másodpercen belül végezze el.
30 másodperc eltelte után a rendszer
már nem csatlakoztatható.
Egyéb műveletek
A Wireless Party Chain beállítása
és használata
Nyomja meg a
W.PARTY CHAIN LIGHT
gombot a második rendszeren.
A második rendszer Party Guest
beállítást kap.
Ellenőrizze, hogy a Party Guest
rendszeren a
W.PARTY CHAIN LIGHT
jelzőfénye villogni kezd-e,
és a Party Host rendszeren
a W.PARTY CHAIN LIGHT
jelzőfénye villogás helyett
folyamatosan kezd-e világítani.
5 Kezdje el a hangforrás
lejátszását a Party Hoston.
6 Állítsa be a hangerőt az
összes rendszeren.
A Wireless Party Chain kikapcsolása
Nyomja meg a FUNCTION PAIRING
gombot, vagy kapcsolja ki a Party Host
egységet.
A Party Guest kiléptetése a Wireless
Party Chain funkcióból
Nyomja meg a FUNCTION PAIRING
gombot, vagy kapcsolja ki azt a Party
Host egységet, amelyiket ki szeretné
léptetni. Ebben az esetben a Wireless
Party Chain többi tagja továbbra is
aktív marad.
27HU
Tipp
A Wireless Party Chain létrejötte után új
Party Guest rendszerek hozzáadásához
ismételje meg a folyamatot a 2. lépés
-as pontjától.
Wireless Party Chain jelzőfény
Az egység W.PARTY CHAIN LIGHT
jelzőfénye világítással vagy villogással
jelzi a rendszer állapotát.
A rendszer
állapota
Kijelző állapota
Party Host
Világít
Party Guest
Villog
Zenelejátszás vezeték
nélkül két rendszeren
(Speaker Add funkció)
Ennek a funkciónak a használatához
két GTK-XB60 vagy két GTK-XB90
készülék szükséges.* Két rendszer
BLUETOOTH vezeték nélküli
technológiával való összekötésével
jobban és hangosabban élvezheti a
zenét. Ezenfelül választhat a kettőzött
üzemmód (ugyanaz a hang hallható
egyszerre mind a két készülékből) és
a sztereó üzemmód (sztereó hang)
között.
A következő lépések során a két
rendszerre „ rendszerként”(vagy
főrendszerként) és „ rendszerként”
hivatkozunk.
* A hangsugárzó-hozzáadás funkcióban
csak ugyanolyan modellű rendszerek
használhatók. Ez a funkció nem
használható például a GTK-XB60 és a
GTK-XB90 modell kombinációjához.
28HU
A hangsugárzó-hozzáadás
funkció aktiválása
1 Helyezzen el két GTK-XB60
vagy GTK-XB90 rendszert
egymástól 1 méter távolságon
belül.
2 Nyomja meg többször a
FUNCTION PAIRING gombot
az  rendszeren, amíg a
(BLUETOOTH) jelzőfény
világítani kezd az egységen.
3 Nyomja meg az ADD gombot
az  rendszeren.
Az ADD L/R jelzőfények villogni
kezdenek, és a rendszer elindítja
a hangsugárzó-hozzáadás
üzemmódot.
4 Nyomja meg többször a
FUNCTION PAIRING gombot
a  rendszeren, amíg a
(BLUETOOTH) jelzőfény
világítani kezd az egységen.
5 Nyomja meg az ADD gombot
a rendszeren. Az egység
ADD L/R jelzőfényei villogni
kezdenek.
Ekkor az L/R jelzőfény mindkét
rendszeren villogás helyett
folyamatosan világítani kezd,
miközben a (BLUETOOTH)
jelzőfény a  rendszeren kialszik.
6 Tartsa lenyomva ismételten
a ADD gombot az 
rendszeren a kimeneti mód
kiválasztásához.
Mindkét rendszer ADD L/R
jelzőfényei az aktuális kimeneti
módot mutatják.
Az ADD gomb egyes lenyomásaira
az alábbiak szerint változik a
kimeneti mód.
 : Kettőzött üzemmód
(sztereó/sztereó)
 : Sztereó üzemmód
(R cs./L cs.)
Egyéb műveletek
 : Sztereó üzemmód
(L cs./R cs.)
Tipp
Tipp
Ha a hangsugárzó-hozzáadás
funkció nagyon gyorsan létrehozza a
kapcsolatot, előfordulhat, hogy az L/R
jelzőfények a  rendszeren villogás
nélkül világítani kezdenek.
A kimeneti mód megváltoztatá
sához használja az  rendszert
(a főrendszert), amelyen a
hangsugárzó-hozzáadási
módot aktiválta.
29HU
Zenelejátszás két rendszeren
1 Aktiválja a párosítási
módot az  rendszeren,
majd végezze el a
BLUETOOTH-csatlakoztatást
egy BLUETOOTH-eszközzel.
A párosítással kapcsolatos részletes
információkért lásd: „A rendszer és
egy BLUETOOTH-eszköz párosítása”
(15. oldal) vagy „Egyérintéses
BLUETOOTH-kapcsolat (NFC)”
(17. oldal).
Ellenőrizze, hogy a BLUETOOTH
eszközt az  (fő) rendszerrel
párosítja.
2 Indítsa el a lejátszást a
BLUETOOTH-eszközön, és
állítsa be a hangerőt.
Részletek: „Zenehallgatás
BLUETOOTH-eszközön”,
(18. oldal).
A rendszerek bármelyikén
módosítja a hangerőt, azt a másik
rendszer is követi.
Megjegyzések
•• Ha bármilyen más BLUETOOTH-eszköz,
például BLUETOOTH-egér vagy
BLUETOOTH-billentyűzet van
csatlakoztatva a rendszerhez
csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközhöz,
a lejátszott hang torzulhat vagy
zajossá válhat. Ilyenkor szüntesse
meg a BLUETOOTH-kapcsolatot a
BLUETOOTH-eszköz és a további egy vagy
több BLUETOOTH-eszköz között.
•• Ha az egyik rendszert a hangsugárzóhozzáadás funkció használata közben
alaphelyzetbe állítja, feltétlenül kapcsolja
ki a másik rendszert. Amennyiben nem
teszi ezt meg a hangsugárzó-hozzáadás
funkció újraindítása előtt, problémák
léphetnek fel a BLUETOOTH-kapcsolattal
és a hangkimenettel.
A hangsugárzó-hozzáadás funkció
kikapcsolása
Nyomja meg a ADD gombot. Az ADD
L/R jelzőfények kikapcsolnak.
Tipp
Ha nem kapcsolja ki a funkciót, a rendszer
a legközelebbi bekapcsoláskor megkísérli
ismét létrehozni a legutóbbi kapcsolatot.
30HU
Zene hallgatása
a hangsugárzójelzőfényekkel
A hangsugárzó-jelzőfények
alapértelmezés szerint be
vannak kapcsolva.
Emellett a „Sony | Music Center”
használatával is kiválaszthat különböző
fényüzemmódokat (22. oldal).
•• RAVE: tánczenéhez tervezett
fényüzemmód sok villogó fénnyel
•• CHILL: nyugtató hatású zenéhez
tervezett fényüzemmód
•• RANDOM FLASH OFF: mindenfajta
zenéhez, közte tánczenéhez is
alkalmas fényüzemmód villogó
fények nélkül
•• HOT: meleg színekkel rendelkező
fényüzemmód
•• COOL: hideg színekkel rendelkező
fényüzemmód
•• STROBE: fényüzemmód fehér
elektromos vakuvillanásokkal
A hangsugárzó-jelzőfények
kikapcsolása
Tartsa lenyomva
W.PARTY CHAIN LIGHT gombot.
A hangsugárzó-jelzőfények
bekapcsolásához tartsa ismét
lenyomva a W.PARTY CHAIN LIGHT
gombot.
Megjegyzés
Ha a világítás vakító erejű, kapcsolja fel
a szoba világítását, vagy kapcsolja ki a
rendszer világítását.
Kihangosított
telefonhívások
bonyolítása
Kihangosított telefonhívásokat
bonyolíthat a HFP (Hands-free
Profile) vagy HSP (Headset Profile)
profilt támogató BLUETOOTH
mobiltelefonján.
A funkció használatához ellenőrizze,
hogy létrejött-e a BLUETOOTH-kapcsolat.
Megjegyzés
Az okostelefon típusától, operációs
rendszerétől és a telepített alkalmazásoktól
függően előfordulhat, hogy a kihangosítás
funkció egyes funkciói nem használhatók
megfelelően.
Hívás kezdeményezése
1 Indítson hívást
a csatlakoztatott
BLUETOOTH-mobiltelefon
működtetésével.
Amikor hívást indít, a lejátszás
szünetel, és a rendszer
tárcsahangot bocsát ki.
2 Beszéljen a rendszer beépített
mikrofonjába, miután a másik
fél válaszol a hívásra.
3 Nyomja meg a /
gombot
a hívás befejezéséhez.
Megjegyzés
Ha beszéd közben nyomva tartja
a / gombot, a telefonhívás
kimenete a rendszerről a mobiltelefonja
hangsugárzójára vált.
Hívásfogadás
gombot,
amikor bejövő hívás érkezik.
Amikor bejövő hívás érkezik,
szünetel a lejátszás, és a rendszer
csengőhangot bocsát ki.
GTK-XB90
GTK-XB60
Tippek
•• Ha BLUETOOTH-mobiltelefonja egyaránt
támogatja a HFP és HSP profilokat, állítsa
azt HFP profilra.
•• Ha a hívás előtt zenét hallgatott, a
lejátszás újraindul a hívás befejeztével.
•• A műveletek a BLUETOOTH-mobiltelefontól
függően eltérőek lehetnek. Részletes
információkért nézze meg a mobiltelefon
használati utasítását.
Egyéb műveletek
1 Nyomja meg a /
Beépített mikrofon
Megjegyzés
Ha bejövő hívás érkezésekor nyomva
tartja a / gombot, a hívást elutasítja.
2 Beszéljen a rendszer beépített
mikrofonjába.
3 Nyomja meg a /
gombot
a hívás befejezéséhez.
31HU
Külön megvásárolható
berendezés használata
1 Csatlakoztasson egy
külön megvásárolható
eszközt (pl. WALKMAN®,
okostelefon, tv, DVD-lejátszó,
IC-felvevő stb.) a készülék
AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R
aljzataihoz egy audiokábel
használatával (nem tartozék).
Külön megvásárolható
mikrofon használata
A rendszerből kinyerheti hangját, ha
normál csatlakozóval (nem tartozék)
dinamikus mikrofont csatlakoztat a
rendszerhez.
1 A mikrofon hangerejének
csökkentéséhez forgassa el
a MIC LEVEL gombot a MIN
jelzés irányába.
2 Nyomogassa addig a
FUNCTION PAIRING
gombot, amíg az AUDIO IN
felirat világítani nem kezd a
jelzőfény a készüléken.
3 Indítsa el a lejátszást a
csatlakoztatott készüléken.
4 Állítsa be a hangerőt.
Először a csatlakoztatott készüléken
állítsa be a hangerőt. Ha még
mindig túl halk a hang, akkor a
rendszeren is módosítsa a hangerőt
a hangerő +/– gombokkal.
Megjegyzés
Ha a csatlakoztatott berendezés
hangerejének szintje túl alacsony, a
rendszer automatikusan készenléti
üzemmódba kapcsolhat. Ebben az esetben
növelje a hangerőt a csatlakoztatott
készüléken. Az automatikus készenléti
üzemmód funkció kikapcsolásához lásd „Az
automatikus készenléti funkció beállítása”
(33. oldal).
2 Csatlakoztassa a külön
megvásárolható mikrofont az
egység MIKROFON aljzatához.
3 Állítsa be a hangerőt
a MIC LEVEL gomb
segítségével.
4 Beszéljen vagy énekeljen a
csatlakoztatott mikrofonba.
Megjegyzés
A Wireless Party Chain vagy a hangsugárzóhozzáadás funkció használatakor csak az
a rendszer bocsátja ki a mikrofon hangját,
amelyikhez a mikrofon csatlakoztatva van.
32HU
Az automatikus
készenléti funkció
beállítása
Az akkumulátoros
energiaellátás szintjének
megőrzése
Alapbeállítás szerint a készülék
automatikusan kikapcsol, amennyiben
kb. 15 percig nem történik semmilyen
művelet, vagy nincs kimenő audiojel.
Energiát takaríthat meg és hosszabb
ideig használhatja a rendszert, ha
bekapcsolja a STAMINA módot, amikor
a rendszert beépített (újratölthető)
akkumulátorral használja.
A funkció kikapcsolásához nyomja
le legalább 3 másodpercre a 
gombot, miközben a rendszer be
van kapcsolva.
A  jelzőfény egyet villan.
A funkció kikapcsolásához ismételje
meg az eljárást. A  jelzőfény
háromszor villan.
Megjegyzések
•• Ha a csatlakoztatott berendezés
hangerejének szintje túl alacsony, a
rendszer automatikusan készenléti
üzemmódba kapcsolhat. Ebben
az esetben növelje a hangerőt a
csatlakoztatott készüléken.
•• A rendszer nem lép készenléti
üzemmódba, amikor a MIKROFON aljzat
használatban van.
A STAMINA BATTERY jelzőfény
világít.
A funkció kikapcsolásához nyomja
meg ismét a STAMINA BATTERY
gombot.
Tipp
Az akkumulátorkapacitással kapcsolatos
részletes információkért lásd: „Lítiumionos
akkumulátor üzemideje” (41. oldal).
Egyéb műveletek
A „Sony | Music Center” használatával
is konfigurálhatja ezt a beállítást, és
ellenőrizheti, hogy a funkció be van-e
kapcsolva. A „Sony | Music Center”
részletes ismertetését lásd: „A „Sony |
Music Center” és a „Fiestable”
használata BLUETOOTH-kapcsolaton
keresztül” (22. oldal).
Nyomja meg a
STAMINA BATTERY gombot a
STAMINA mód bekapcsolásához.
33HU
További információk
A kompatibilis
eszközökkel kapcsolatos
információk
A támogatott USB-eszközökről
•• Ez a rendszer csak az USB
tömegtároló eszközöket támogatja.
•• Ez a rendszer csak FAT fájlrendszerrel
formázott USB-eszközöket támogat
(az exFAT rendszereket kivéve)
•• Előfordulhat, hogy egyes USBeszközök nem működnek ezzel a
rendszerrel.
A BLUETOOTH-kommunikációról
iPhone és iPod touch eszközök
esetén
Kompatibilis modellek
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone 7
•• iPhone SE
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6s
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6. generációs)
•• iPod touch (5. generációs)
A kompatibilis eszközökkel
kapcsolatos weboldalak
A kompatibilis
BLUETOOTH-eszközökkel kapcsolatos
legfrissebb információk az alábbi
webhelyeken találhatók.
Európai vásárlók:
http://www.sony.eu/support
34HU
Hibaelhárítás
Ha probléma történik a rendszer
üzemeltetése közben, hajtsa végre az
alább ismertetett lépéseket, mielőtt
a legközelebbi Sony-kereskedőhöz
fordulna. Ha hibaüzenet jelenik meg,
jegyezze fel, mert szükség lehet rá a
probléma elhárításához.
1 Ellenőrizze, hogy a
probléma szerepel-e ebben
a „Hibaelhárítás” című
fejezetben.
2 Tekintse meg a következő
ügyfélszolgálati webhelyeket.
Európai vásárlók:
http://www.sony.eu/support
Oldalainkon megtalálja
a legfrissebb támogatási
információkat és a gyakori
kérdéseket.
Ha a probléma továbbra is fennáll,
forduljon a legközelebbi Sonymárkaképviselethez.
Ne feledje, hogy a szerviz
megtarthatja a javítás közben kicserélt
alkatrészeket.
Általános
A rendszer nem kapcsol be.
•• Töltse fel a beépített akkumulátort.
•• Ellenőrizze, hogy a hálózati
vezetéket biztonságosan
csatlakoztatta-e.
A rendszer készenléti üzemmódba
lépett.
•• Ez nem jelent hibás működést. A
készülék automatikusan készenléti
üzemmódra vált, ha kb. 15 percig nem
történik semmilyen művelet, vagy
nincs kimeneti audiojel (33. oldal).
Nincs hang
•• Állítsa be a hangerőt.
•• Ellenőrizze a külön megvásárolható
berendezés (ha van) csatlakozását.
•• Kapcsolja be a csatlakoztatott
berendezést.
•• Húzza ki, majd csatlakoztassa ismét
a hálózati csatlakozóvezetéket, és
kapcsolja be a rendszert.
Erős zúgást vagy zajt észlel.
•• Zajforrásoktól távol helyezze el a
rendszert.
•• Csatlakoztassa a rendszert egy
másik fali aljzathoz.
•• Telepítsen zajszűrőt (kereskedelmi
forgalomban kapható) a hálózati
csatlakozóvezetékre.
•• Kapcsolja ki a közelben lévő
elektromos berendezéseket.
Akusztikus gerjedés észlelhető.
•• Csökkentse a hangerőt.
USB-eszköz
Az USB-eszköz nem működik
megfelelően.
•• Ha nem támogatott USB-eszközt
használ, az alábbi problémák
fordulhatnak elő. Lásd: „A
kompatibilis eszközökkel kapcsolatos
információk” (34. oldal).
—Nem
—
ismeri fel az egység az USBeszközt.
—A
— lejátszás nem lehetséges.
—A
— zene lejátszása nem folyamatos,
ugrál a hang.
—A
— hang zajos.
—Torz
—
hang hallható.
Nem ismeri fel az egység az USBeszközt.
•• Kapcsolja ki a rendszert,
csatlakoztassa ismét az USB-eszközt,
majd kapcsolja be a rendszert.
•• Nem támogatott USB-eszköz van
használatban. Lásd: „A kompatibilis
eszközökkel kapcsolatos
információk” (34. oldal).
•• Az USB-eszköz nem működik
megfelelően. Tanulmányozza az
USB-eszköz kezelési útmutatóját a
probléma megoldásához.
Nem indul el a lejátszás.
•• Kapcsolja ki a rendszert,
csatlakoztassa ismét az USB-eszközt,
majd kapcsolja be a rendszert.
•• Nem támogatott USB-eszköz van
használatban. Lásd: „A kompatibilis
eszközökkel kapcsolatos
információk” (34. oldal).
További információk
A csatlakoztatott USB-eszköz nem
tölthető.
•• Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz
megfelelően van-e csatlakoztatva.
•• Ha a rendszer akkumulátorának
töltöttsége 10%-nál alacsonyabb,
a csatlakoztatott USB-eszköz nem
tölthető.
Zaj, akadozás vagy torz hang
hallható.
•• Nem támogatott USB-eszköz van
használatban. Lásd: „A kompatibilis
eszközökkel kapcsolatos
információk” (34. oldal).
•• Kapcsolja ki a rendszert,
csatlakoztassa ismét az USB-eszközt,
majd kapcsolja be a rendszert.
•• A zenei adatok zajosak, vagy a hang
torz. A számítógépes zenekészítési
folyamat során előfordulhat, hogy
zajok kerülnek a felvételbe. Hozza
létre újra a zenei adatokat.
•• Túl alacsony volt a bitsebesség
a hangfájl kódolásakor. Küldjön
nagyobb bitsebességű hangfájlokat
az USB-eszközre.
A lejátszás nem az első fájltól indul.
•• Állítsa a lejátszási módot
normál lejátszási módra a
„Sony | Music Center” segítségével
(22. oldal).
Nincs hang
•• Az USB-eszköz csatlakozása nem
megfelelő. Kapcsolja ki a rendszert, és
csatlakoztassa újra az USB-eszközt.
35HU
Nem játszhatók le fájlok.
•• A nem FAT16 vagy FAT32
fájlrendszerrel formázott USBeszközök nem támogatottak*.
•• Ha particionált USB-eszközt használ,
csak az első partíción lévő fájlok
játszhatók le.
•• A titkosított vagy jelszóval védett
fájlok nem játszhatók le.
•• A rendszer nem képes DRM
(Digital Rights Management)
másolásvédelemmel ellátott fájlokat
lejátszani.
* Bár ez a rendszer igen, egyes USBeszközök nem támogatják a FAT16 és a
FAT32 formátumot. Bővebb információkat
az USB-tárolóeszközök kezelési
útmutatójában találhat, vagy vegye fel a
kapcsolatot a gyártóval.
BLUETOOTH-eszköz
Nem lehet párosítani.
•• Helyezze közelebb a rendszerhez a
BLUETOOTH-eszközt.
•• Ha a rendszer közelében más
BLUETOOTH-eszközök is találhatók,
akkor előfordulhat, hogy nem lehet
párosítani. Ilyenkor kapcsolja ki a
többi BLUETOOTH-eszközt.
•• Ügyeljen rá, hogy a rendszer
nevének (ennek a rendszernek)
a BLUETOOTH-eszközön történő
kiválasztásánál megfelelő jelszót
adjon meg.
A BLUETOOTH-eszköz nem érzékeli a
rendszert.
•• A BLUETOOTH-jelet állítsa
bekapcsolt állapotba (21. oldal).
Nem sikerül kapcsolatot létesíteni.
•• A csatlakoztatni próbált
BLUETOOTH-eszköz nem támogatja
a hangtovábbítási profilt és nem
csatlakoztatható a rendszerhez.
•• A BLUETOOTH-eszközön kapcsolja
be a BLUETOOTH funkciót.
•• Létesítsen kapcsolatot a
BLUETOOTH-eszközről.
•• Kitörlődött a párosítási regisztrációs
információ. Hajtsa végre újra a
párosítást.
•• Törölje a BLUETOOTH-eszköz
párosítási regisztrációs információit
a rendszer a gyári alapértékekre
való visszaállításával (38. oldal),
majd végezze el újra a párosítási
műveletet (15. oldal).
•• Ha az összes párosítási információ
törlődött a rendszeren, előfordulhat,
hogy az iPhone/iPod touch eszköz
nem tud csatlakozni a rendszerhez.
Ebben az esetben törölje a párosítási
információkat az iPhone/iPod touch
eszközön, majd hajtsa végre ismét a
párosítási folyamatot.
Ugrik vagy hullámzik a hang, illetve
megszakad a kapcsolat.
•• Túl messze van egymástól a
BLUETOOTH-eszköz és a rendszer.
•• Ha akadályok vannak a rendszer és a
BLUETOOTH-eszköz között, távolítsa
el őket onnan.
•• Ha elektromágneses sugárzást
kibocsátó berendezés, például
vezeték nélküli LAN, másik
BLUETOOTH-eszköz vagy
mikrohullámú sütő van a közelben,
vigye őket távolabb.
A BLUETOOTH-eszköz hangja nem
hallható a rendszeren.
•• Először növelje a hangerőt a
BLUETOOTH-eszközön, majd állítsa
be a hangerőt a hangerő +/–
gombokkal.
36HU
Erős zúgás, zaj vagy torz hang
hallható.
•• Ha akadályok vannak a rendszer és a
BLUETOOTH-eszköz között, távolítsa
el őket onnan.
•• Ha elektromágneses sugárzást
kibocsátó berendezés, például
vezeték nélküli LAN, másik
BLUETOOTH-eszköz vagy
mikrohullámú sütő van a közelben,
vigye őket távolabb.
•• Csökkentse a csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköz hangerejét.
A rendszer alaphelyzetbe állítása
Ha a rendszer nem reagál és
bekapcsolt állapotban sem
működtethető, a RESET gombbal
indítsa újra a rendszert.
1 Egy gombostűvel vagy más
hegyes tárggyal nyomja le
a RESET gombot az egység
hátulján.
A Party Chain és a hangsugárzóhozzáadás funkció
A Wired Party Chain funkció nem
aktiválható.
•• Ellenőrizze a csatlakozásokat
(24. oldal).
•• Győződjön meg arról, hogy a
hangsugárzó vezetékei megfelelően
csatlakoznak-e.
•• Válasszon az audiobemenet
funkción kívüli funkciót (26. oldal).
Nem sikerül csatlakoztatni a
rendszert BLUETOOTH-eszközhöz a
Wireless Party Chain funkcióban.
•• Az összes rendszer csatlakoztatása
után végezze el a párosítási
folyamatot a BLUETOOTH-eszköz
és azon rendszer között, amely
W.PARTY CHAIN LIGHT jelzőfénye
világít. Ezután végezze el a
BLUETOOTH-csatlakoztatást.
2 Nyomja meg a 
gombot a rendszer
visszakapcsolásához.
Megjegyzések
•• Ha nem kapcsol be újra a rendszer,
forduljon a Sony márkaképviselethez.
•• A párosítási információk nem törlődnek a
RESET gomb megnyomásának hatására.
További információk
A Wired Party Chain funkció nem
működik megfelelően.
•• Kapcsolja ki a rendszert. Ezután
kapcsolja vissza, és aktiválja a Wired
Party Chain funkciót.
A rendszer kikapcsol.
Nem sikerül csatlakoztatni a
rendszert BLUETOOTH-eszközhöz a
hangsugárzó-hozzáadási
funkcióban.
•• Két GTK-XB60 vagy két GTK-XB90
rendszer csatlakoztatása után
végezze el a párosítási folyamatot a
BLUETOOTH-eszköz és azon rendszer
között, amely (BLUETOOTH)
jelzőfénye villog. Ezután végezze el a
BLUETOOTH-csatlakoztatást.
37HU
A rendszer gyári
alapbeállításainak visszaállítása
Ha a rendszer nem működik
megfelelően, akkor állítsa vissza a
gyári alapértékekre.
1 Nyomja meg a  gombot a
rendszer bekapcsolásához.
2 Tartsa nyomva 5 másodpercnél
hosszabb ideig a
FUNCTION PAIRING és a
hangerő – gombot.
Miután az egységen a ,
(BLUETOOTH), USB, és AUDIO IN
jelzőfénye kétszer felvillan,
valamennyi, a felhasználó által
konfigurált beállítás, például a
párosítás regisztrációs információja
visszaáll az alapértelmezett gyári
beállításokra.
Óvintézkedések
Biztonság
•• Ha huzamosabb ideig nem használja
a készüléket, akkor húzza ki teljesen a
hálózati kábelt (tápkábelt) a fali aljzatból.
A vezetéket mindig a csatlakozódugónál
fogva húzza ki. Soha ne húzza magát a
vezetéket.
•• Ha bármilyen szilárd anyag vagy
folyadék kerül a rendszer belsejébe,
az ismételt használat előtt húzza ki a
hálózati csatlakozókábelt, és forduljon
szakemberhez.
•• Az egyenáramú hálózati csatlakozókábel
cseréjét kizárólag szakszerviz végezheti.
Elhelyezés
•• Ne helyezze el a rendszert döntött
helyzetben vagy különösen meleg, hideg,
poros, szennyezett, párás, megfelelő
szellőzés nélküli helyen, illetve ne tegye ki
rázkódásnak, közvetlen napfénynek vagy
erős fénynek.
•• Legyen óvatos, ha a rendszert
védőbevonattal (például gyanta, olaj,
fényező) kezelt felületre állítja, mert
foltosodás vagy elszíneződés léphet fel a
felületen.
•• Óvja az egységet a ráfröccsenő víztől. Az
egység nem vízálló.
Felmelegedés
•• Működés közben a rendszer
felmelegedése normális jelenség, nem ok
az aggodalomra.
•• Nagy hangerőn huzamosabb ideig
történő működtetés esetén a készülékház
felforrósodhat, ezért ne érintse meg.
•• Hagyja szabadon a szellőzőnyílásokat.
A hangsugárzó-rendszer
A beépített hangsugárzó-rendszer nem
rendelkezik mágneses árnyékolással, és
a közeli tv-készülékek képe mágnesesen
eltorzulhat. Ebben az esetben kapcsolja ki
a televíziót, várjon 15–30 percet, majd ismét
kapcsolja be. Ha nincs javulás, helyezze a
rendszert távolra a televíziótól.
A készülékház tisztítása
Kímélő tisztítószerrel enyhén
megnedvesített, puha törlőkendővel
tisztítsa a rendszert. A tisztításhoz soha ne
használjon súrolószert, dörzsszivacsot vagy
oldószert, például benzint vagy alkoholt.
38HU
A BLUETOOTH-kommunikációról
•• A Sony semmilyen módon nem tehető
felelőssé a BLUETOOTH-technológiát
használó kommunikáció során
bekövetkező információkiszivárgásból
adódó károkért és vesztességekért.
•• A BLUETOOTH-kommunikáció nem
feltétlenül garantált az ezzel a
rendszerrel azonos profilú minden
BLUETOOTH-eszközzel.
•• A rendszerhez csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszközöknek meg
kell felelniük a Bluetooth SIG, Inc.
által előírt BLUETOOTH-specifikáció
követelményeinek, és erről tanúsítvánnyal
kell rendelkezniük. Azonban még a
BLUETOOTH specifikációnak megfelelő
eszközök esetén is előfordulhat, hogy a
BLUETOOTH-eszköz specifikációja vagy
jellemzői bizonyos esetekben lehetetlenné
teszik a csatlakozást, vagy más vezérlési
módszert, megjelenítést és működést
eredményeznek.
•• A rendszerhez csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköztől, a kommunikációs
környezettől, illetve a környezeti
feltételektől függően előfordulhat, hogy
zaj keletkezik vagy elhallgat a hang.
További információk
•• A BLUETOOTH-eszközöket egymástól
hozzávetőleg 10 méteren belül kell
használni (és nem lehet köztük akadály).
A hatásos kommunikációs tartomány a
következő esetekben kisebb lehet.
—— Ha személy, fémből készült tárgy, fal
vagy más akadály van az egymással
BLUETOOTH-kapcsolatban álló
eszközök között
—— Vezeték nélküli LAN-hálózatok
környezetében
—— Használatban lévő mikrohullámú sütő
közelében
—— Olyan helyen, ahol más
elektromágneses sugárzás jön létre.
•• A BLUETOOTH-eszközök és a vezeték
nélküli LAN (IEEE 802.11b/g) berendezések
ugyanazt a frekvenciasávot (2,4 GHz)
használják. Ha BLUETOOTH-eszközét
egy vezeték nélküli LAN-nal működni
képes eszköz közelében használja,
elektromágneses interferencia léphet
fel. Ennek eredménye lehet a kisebb
adatátviteli sebesség, a zaj, illetve az,
hogy nem jön létre kapcsolat. Ilyen
esetben próbálja meg a következőket:
—— Ezt a rendszert a vezeték nélküli LAN
berendezéstől legalább 10 méteres
távolságban használja.
—— Amikor vezeték nélküli LAN berendezést
a BLUETOOTH-eszköztől számított
10 méteren belül használja, kapcsolja ki.
—— Ezt a rendszert és a
BLUETOOTH-eszközét a lehető
legközelebb helyezze egymáshoz.
•• Az ezen rendszer által kibocsátott
rádióhullámok zavarhatják egyes
orvosi berendezések működését. Mivel
ez az interferencia hibás működést
eredményezhet, a következő helyeken
mindig kapcsolja ki a rendszert és a
BLUETOOTH-eszközt:
—— kórházban, vonaton, repülőgépen,
benzinkútnál, továbbá minden olyan
helyen, ahol gyúlékony gázok lehetnek
jelen
—— automatikus ajtók és tűzjelzők
közelében.
•• Ez a rendszer a BLUETOOTH-specifikációnak
megfelelő biztonsági funkciók segítségével
biztosítja a biztonságos kapcsolat
fenntartását a BLUETOOTH-technológiát
használó kommunikáció során.
A beállításoktól és egyéb tényezőktől
függően azonban előfordulhat, hogy
ez a biztonság nem elégséges, ezért
a BLUETOOTH-technológián alapuló
kommunikáció használatakor mindig
legyen körültekintő.
39HU
Specifikációk
Hangsugárzó rész
GTK-XB60:
Magassugárzó: 50 mm
(2 hüvelyk) × 2, kúpos típus
Mélysugárzó: 130 mm
(5 1/8 hüvelyk) × 2, kúpos típus
GTK-XB90:
Magassugárzó: 60 mm
(2 3/8 hüvelyk) × 3, kúpos típus
Mélysugárzó: 180 mm
(7 1/8 hüvelyk) × 2, kúpos típus
Bemenetek
AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R:
Feszültség: 2 V, impedancia: 10 kΩ
MIKROFON:
Érzékenység: 1 mV, impedancia: 10 kΩ
Kimenetek
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:
Feszültség: 2 V, impedancia: 600 Ω
USB rész és támogatott
hangformátumok
(USB) port:
A típusú, 2,1 A maximális
áramerősség
Támogatott bitsebesség:
MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):
32 kb/s  320 kb/s, VBR
WMA: 32 kb/s  192 kb/s, VBR
Mintavételezési frekvenciák:
MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
40HU
BLUETOOTH
Kommunikációs rendszer:
BLUETOOTH 4.2 verziójú szabvány
Kimenet:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
Maximális kimenő teljesítmény:
< 20,0 dBm
Kommunikációs hatótáv:
Hatótáv kb. 10 m1)
Frekvenciasáv:
2,4 GHz-es sáv (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Modulációs módszer:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibilis BLUETOOTH profilok2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Támogatott kodekek:
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
A tényleges tartomány különböző
tényezők függvénye, ilyenek az eszközök
közti akadályok, a mikrohullámú sütők
körül jelentkező mágneses mezők, a
statikus elektromosság, az érzékelési
érzékenység, az antenna teljesítménye,
az operációs rendszer, az eszközön futó
szoftverek stb.
2)
A szabványos BLUETOOTH-profilok
jelzik az eszközök közti
BLUETOOTH-kommunikáció célját.
1)
NFC rész
Maximális kimenő teljesítmény:
< 60 dBμA/m 10 méteren
Üzemi frekvencia:
13,56 MHz
Általános
GTK-XB60:
Normál feszültség: 14,4 V
Normál kapacitás: 2500 mAh, 36 Wh
Maximális töltési áramerősség: 1 A
Maximális töltési feszültség: 16,7 Vdc
Energiaellátási követelmények:
Észak-amerikai modell: 120 V AC 60 Hz
Egyéb típusok: 120 V  240 V AC,
50/60 Hz
Teljesítményfelvétel:
GTK-XB60: 55 W
GTK-XB90: 60 W
Teljesítményfelvétel készenléti
állapotban:
Ha a BLUETOOTH készenléti
üzemmód ki van kapcsolva: 0,5 W
(takarékos mód)
Ha a BLUETOOTH készenléti
üzemmód be van kapcsolva: 1,5 W
(minden vezeték nélküli hálózati
port bekapcsolva)
Méret (szélesség/magasság/mélység, kb.):
GTK-XB60:
264 mm × 552 mm × 272 mm
(10 1/2 hüvelyk × 21 3/4 hüvelyk ×
10 3/4 hüvelyk)
GTK-XB90:
336 mm × 670 mm × 335 mm
(13 1/4 hüvelyk × 26 1/2 hüvelyk ×
13 1/4 hüvelyk)
Tömeg (kb.):
GTK-XB60: 8 kg
GTK-XB90: 14 kg
A rendszer egységeinek száma:
1 darab
Mellékelt tartozékok:
Tápkábel (1)
GTK-XB90:
Normál feszültség: 21,6 V
Normál kapacitás: 2500 mAh, 54 Wh
Maximális töltési áramerősség: 1 A
Maximális töltési feszültség: 24,9 Vdc
Lítiumionos akkumulátor
üzemideje
Ha a hangsugárzó-jelzőfények
kikapcsolnak:
GTK-XB60:
3,5 óra (maximális hangerőszint
mellett)
5 óra (maximális hangerőszint
mellett bekapcsolt STAMINA
móddal)
14 óra (17-es hangerőszint mellett)
GTK-XB90:
3,5 óra (maximális hangerőszint
mellett)
5 óra (maximális hangerőszint
mellett bekapcsolt STAMINA
móddal)
16 óra (16-os hangerőszint mellett)
Ha a hangsugárzó-jelzőfények
bekapcsolnak:
A kivitel és a műszaki adatok bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
További információk
Lítiumionos akkumulátor rész
GTK-XB60:
3 óra ( maximális hangerőszint
mellett)
GTK-XB90:
3 óra (maximális hangerőszint
mellett)
A fent megadott időtartamok:
—— előre meghatározott zeneforrást
használva lettek mérve.
—— a lejátszott tartalomtól függően
eltérőek lehetnek.
—— lerövidülnek, ha többször feltölti és
lemeríti az akkumulátort
41HU
Licenccel és védjeggyel
kapcsolatos
megjegyzések
•• Az MPEG Layer-3 audiokódolási
technológiát és a kapcsolódó
szabadalmakat a Fraunhofer IIS és a
Thomson licenceli.
•• A Windows Media a Microsoft
Corporation védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Amerikai
Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
•• A termék egyes részei a
Microsoft Corporation szellemi
tulajdonjogainak védelme alá esnek.
Az ilyen technológiák e terméken
kívüli használata vagy terjesztése
kizárólag a Microsoft vagy valamely
hivatalos leányvállalatának
megfelelő engedélyével lehetséges.
•• A BLUETOOTH® kifejezés és
embléma a Bluetooth SIG, Inc.
bejegyzett védjegye; a Sony
Corporation licenccel rendelkezik
az ilyen megjelölések használatára.
A többi védjegy és márkanév a
vonatkozó jogtulajdonos tulajdonát
képezi.
•• Az N jel az NFC Forum, Inc. védjegye
vagy bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és
más országokban.
•• A Google Play és az Android a
Google Inc. védjegye.
•• Az LDAC™ és az LDAC embléma a
Sony Corporation védjegye.
42HU
•• Az Apple, az Apple embléma,
az iPhone és az iPod touch az
Apple Inc. védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban. Az
App Store az Apple Inc. szolgáltatási
védjegye.
•• A „Made for iPod” és „Made
for iPhone” azt jelenti, hogy
egy elektronikus kiegészítőt
kifejezetten az iPod vagy iPhone
készülékekhez való csatlakoztatásra
tervezték, és a fejlesztő tanúsította,
hogy megfelel az Apple
teljesítménykövetelményeinek.
Az Apple nem felelős ezen eszköz
működéséért vagy a biztonsági
és törvényi előírásoknak való
megfeleléséért. Ne feledje, hogy
ennek a tartozéknak és egy iPod
vagy iPhone készüléknek az
együttes használata befolyásolhatja
a vezeték nélküli teljesítményt.
•• A WALKMAN és a WALKMAN
embléma a Sony Corporation
bejegyzett védjegye.
•• Minden más védjegy és
bejegyzett védjegy a vonatkozó
védjegytulajdonos tulajdonát képezi.
Ebben a leírásban nem tüntettük fel
a TM és a ® jelet.
További információk
43HU
©2017 Sony Corporation
4-697-227-21(1)
Download PDF

advertising