Sony | GTK-X1BT | Sony GTK-X1BT Használati útmutató

4-485-790-13(2) (HU)
SZEMÉLYI
HANGRENDSZER
Kezelési útmutató
Kezdeti lépések
USB lejátszás
Bluetooth
Vevőegység
Hangszabályzás
További műveletek
További információk
GTK-X1BT
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék, nedvesség hatásának.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne
takarja el a készülék szellőzőnyílásait
újságpapírral, terítővel, függönnyel stb.
Ne tegye ki a készüléket nyílt láng (például
égő gyertya) hatásának.
A tűzeset és az áramütés elkerülése
érdekében óvja a készüléket a rácseppenő és
ráfröccsenő víztől, és soha ne tegyen
folyadékkal teli tárgyat – például virágvázát –
a készülékre.
A készüléket könnyen hozzáférhető
konnektorhoz csatlakoztassa. Amennyiben
bármilyen rendellenességet észlel a készülék
működésében, azonnal húzza ki
a konnektorból.
A készüléket nem szabad több oldalról zárt
térben elhelyezni és működtetni
(pl. könyvespolcban vagy beépített
szekrényben).
Az elemeket vagy az elemekkel ellátott
eszközt ne helyezze el olyan helyen, ahol
sugárzó hőnek – például napfénynek vagy
tűznek – vannak kitéve.
A készülék mindaddig áram alatt van, amíg
a tápkábel csatlakozóját nem húzza ki
a konnektorból még akkor is, ha maga
a készülék kikapcsolt állapotban van.
Ezt a berendezést tesztelték, és 3 méternél
rövidebb csatlakozókábel használata esetén
az EMC irányelvben megállapított
határértéknek megfelelőnek minősítették.
2HU
Az európai vásárlók számára
Elhasznált elemek és
elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való
eltávolítása (az Európai
Unióra és egyéb,
szelektív
hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes)
Ez a jelölés a terméken, az elemen vagy
annak csomagolásán arra figyelmeztet, hogy
a terméket és az elemet ne kezelje háztartási
hulladékként. Egyes elemeken ez a jelzés
vegyjellel együtt van feltüntetve. A higany
(Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van
feltüntetve, ha az elem több mint 0,0005%
higanyt vagy több mint 0,004% ólmot
tartalmaz. A feleslegessé vált termékek és
elemek helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladék elemek kezelésének helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében is.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok miatt
állandó kapcsolat szükséges a beépített
elemekkel, az elemek eltávolításához
szakember szükséges. Az elemek és az
elektromos és elektronikus készülékek
szakszerű hulladékkezelése érdekében
a készülékek hasznos élettartamának végén
adja le azokat a megfelelő hulladékgyűjtő
vagy újrahasznosító telepen.
Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek
biztonságos kicserélésére vonatkozó részt.
Az elemeket adja le a megfelelő gyűjtőhelyen
újrahasznosítás céljából. A termék vagy az
elem újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket vagy az elemet megvásárolta.
Megjegyzés a vásárlók számára:
A következő információk csak az EU
irányelveket alkalmazó
országokban eladott készülékekre
érvényesek.
Ezt a terméket a Sony Corporation (címe:
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japán) gyártotta vagy gyárttatta. A termék
európai uniós rendelkezéseknek való
megfelelésével kapcsolatos kérdéseket
címezze a hivatalos képviseletnek (címe:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország).
A szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos
ügyekben forduljon a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott
címekhez.
A Sony Corp. ezennel kijelenti, hogy ez
a berendezés megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb ide
vonatkozó előírásainak.
A részletekért keresse fel a következő
URL-címet:
http://www.compliance.sony.de/
A licenccel és védjeggyel kapcsolatos
megjegyzés
• Az iPhone és az iPod touch az Apple Inc.
védjegye az Egyesült Államokban és más
országokban. Az App Store az Apple Inc.
szolgáltatási védjegye.
• A „Made for iPod” és „Made for iPhone”
azt jelenti, hogy egy elektronikus
kiegészítőt kifejezetten az iPod vagy
iPhone készülékekhez való
csatlakoztatásra tervezték, és a fejlesztő
tanúsította, hogy megfelel az Apple
teljesítménykövetelményeinek.Az Apple
nem felelős ezen eszköz működéséért vagy
a biztonsági és törvényi előírásoknak való
megfeleléséért. Ne feledje, hogy ezen
kiegészítő és az iPod vagy iPhone együttes
használata befolyásolhatja a vezeték
nélküli teljesítményt.
• A Bluetooth® szó és embléma a Bluetooth
SIG, Inc. bejegyzett védjegye; a Sony
Corporation licenccel rendelkezik az ilyen
megjelölések használatára. Más védjegyek
és védett kereskedelmi nevek
a tulajdonosukhoz tartoznak.
• Az N-jel az NFC Forum, Inc. védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
• © 2013 CSR plc és a csoportjába tartozó
vállalatok.
Az aptX® jel és az aptX embléma a CSR plc
vagy a csoportjába tartozó valamely vállalat
védjegye, és bejegyzett védjegy lehet egy
vagy több államban.
• A Android™ a Google Inc védjegye.
• A Google Play™ a Google Inc védjegye.
• Az MPEG Layer-3 audiokódolási
technológiát és szabadalmait a Fraunhofer
IIS és a Thomson licence alapján
használjuk.
• A Windows Media a Microsoft
Corporation bejegyzett védjegye vagy
védjegye az Egyesült Államokban és/vagy
más országokban.
• Ezt a terméket a Microsoft Corporation
bizonyos szellemi tulajdonjogai védik. Az
ilyen technológiának az ezen a terméken
kívüli használata vagy terjesztése kizárólag
a Microsoft vagy egy hivatalos Microsoft
leányvállalat megfelelő engedélyével
lehetséges.
• Minden más védjegy és bejegyzett védjegy
az illetékes személyek tulajdona. Ebben
a leírásban nem tüntettük fel a ™ és az ®
jeleket.
3HU
Tartalomjegyzék
Részekkel és kezelőszervekkel
kapcsolatos útmutató .................... 5
Kezdeti lépések
A rendszer biztonságos
beállítása.......................................... 8
Az óra beállítása ............................. 9
A kijelző üzemmód
módosítása .................................... 10
USB lejátszás
Lejátszás USB-eszközről ............. 10
Bluetooth
A Bluetooth vezeték nélküli
technológiáról .............................. 12
A Bluetooth hangkodekek
beállítása........................................ 12
Csatlakozás okostelefonhoz az
egygombos (NFC) funkcióval .... 13
Vezeték nélküli zenehallgatás
Bluetooth-eszközön ..................... 14
A Bluetooth készenléti mód
beállítása........................................ 16
A Bluetooth-jel beállítása ............ 16
A „SongPal” program használata
Bluetooth kapcsolattal ................. 16
Vevőegység
A rádió hallgatása ........................ 17
4HU
Hangszabályzás
A hang beállítása...........................18
Partihangulat létrehozása
(DJ EFFECT).................................18
A függőleges hangeffektus
beállítása ........................................18
További műveletek
A Party Chain funkció
használata ......................................19
A megvilágítás beállítása..............21
Az időzítők használata .................21
Opcionális készülék
használata ......................................22
Az egységen található gombok
deaktiválása (Gyermekzár)..........22
Az automatikus készenléti
üzemmód beállítása......................23
További információk
webhelyek kompatibilis
eszközökhöz ..................................24
Hibaelhárítás .................................24
Üzenetek ........................................27
Óvintézkedések.............................28
Műszaki adatok.............................29
Részekkel és kezelőszervekkel kapcsolatos útmutató
Ez az útmutató a műveleteket főleg távvezérlő használatával ismerteti, de ugyanezek
a műveletek az egység azonos vagy hasonló elnevezésű gombjaival is elvégezhetők.
Egység
– Felülnézet
– Elölnézet
Kiálló részek
5HU
– Jobb oldali nézet (vízszintes telepítés esetén)
Megjegyzés
A gomboknak az egységen való megnyomásakor a kiválasztáshoz nyomja meg a gombok feliratait.
Viszont a 9 gomb esetén a kiálló részeket nyomja meg az ábra szerint (5. oldal).
Távvezérlő RM-AMU166
B BLUETOOTH (12., 14., 15. oldal)
Nyomja meg a Bluetooth funkció
kiválasztásához.
Tartsa lenyomva a Bluetooth párosítás
aktiválásához a Bluetooth funkció
közben.
C Egység: FUNCTION
Távvezérlő: FUNCTION +/–
Válasszon egy funkciót.
D
+/– (mappa választása)
Mappa kiválasztása egy USBeszközön.
E PARTY CHAIN (20. oldal)
A Party Chain funkció aktiválása vagy
kikapcsolása.
1 ?/1 (be/készenlét)
A rendszer bekapcsolása vagy
készenléti állapotba helyezése.
6HU
F
(USB) port (10., 11. oldal)
Csatlakoztasson USB-eszközt.
G
(N-jel) (13. oldal)
Near Field Communication (NFC)
érintőpont jelzése.
H x (leállítás)
A lejátszás leállítása.
Nyomja meg az USB-eszköz
lejátszásának leállításához.
I m/M (gyors keresés előre/
visszafelé)
Tartsa lenyomva egy műsorszám vagy
fájl adott pontjának megkereséséhez
lejátszás közben.
./> (visszalépés/
előrelépés)
Műsorszám vagy fájl kiválasztása.
Egység: TUNING +/–
Távvezérlő: +/– (hangolás)
Hangolás a kívánt rádióállomásra a
TUNER funkció közben.
J Egység: NX (lejátszás/szünet)
Távvezérlő: N* (lejátszás),
X (szünet)
A lejátszás elindítása vagy
szüneteltetése.
Az USB-eszköz lejátszásának
folytatásához nyomja meg a NX
vagy a N gombot.
K Kijelzőpanel
L Távirányító-érzékelő
M Egység: VOLUME/
DJ CONTROL +/–
Állítsa be a hangerőt.
A DJ EFFECT szintjének beállítása
(18. oldal).
Ha a DJ EFFECT aktív, akkor
a hangerő beállításához ez a gomb
nem használható.
Távvezérlő: VOLUME +*/–
Állítsa be a hangerőt.
N LED SPEAKER (21. oldal)
A megvilágítás módosítása.
R TIMER MENU (9., 21. oldal)
Az óra és az időzítő beállítása.
S
A beállítások megadása.
T OPTIONS
Belépés vagy kilépés a beállítási
menübe/menüből.
U RETURN O
Az előző választáshoz való visszatérés.
V
/ / /
A beállítási menü vagy az időzítő
menü elemeinek kiválasztása.
W TUNER MEMORY (17. oldal)
Rádióállomás beállítása.
X PLAY MODE/TUNING MODE
Az USB-eszköz lejátszási módjának
kiválasztása (10. oldal).
A hangolási mód kiválasztása
(17. oldal).
Y REPEAT/FM MODE
USB-eszköz, egy műsorszám vagy fájl
ismételt hallgatása (11. oldal).
Az FM vételi üzemmód (monó vagy
sztereó) kiválasztása (17. oldal).
Z SLEEP (21. oldal)
A kikapcsolásidőzítő beállítása.
wj DISPLAY (10. oldal)
A kijelzőpanelen megjelenő
információk módosítása.
* A VOLUME + és az N gombon tapintópont
található. A tapintópont viszonyítási pontként
használható a rendszer használata közben.
O FLANGER, ISOLATOR, PHASER,
PAN (18. oldal)
A DJ EFFECT típusának beállítása.
P BASS BAZUCA (18. oldal)
A BASS BAZUCA effektus beállítása.
Q EQ (18. oldal)
A tárolt hangeffektus kiválasztása.
7HU
Kezdeti lépések
A rendszer biztonságos beállítása
A fali konnektorhoz
A FM ANTENNA aljzat
Keressen olyan helyet és tájolást, ahol jó
vétel fogható, amikor beállítja az antennát.
Ügyeljen arra, hogy az antenna ne legyen
a tápkábel és az USB-kábel közelében,
megelőzve ezzel a zajbeszűrődést.
– PARTY CHAIN IN/OUT L/R aljzatok
A Party Chain funkció használatához
csatlakoztassa egy másik
hangrendszerhez (19. oldal).
Példa:
Példa:
Feszítse ki vízszintesen az
FM huzalantennát
* A fali dugaszoló aljzat formája országtól/
területtől függően eltérhet.
B Audio
Használjon audiokábelt (nem tartozék)
a következő csatlakozások egyikének
létesítéséhez:
– AUDIO OUT L/R aljzatok
Csatlakoztassa az opcionális készülék
audiobemeneti aljzataihoz.
– AUDIO IN L/R aljzatok
Csatlakoztassa az opcionális készülék
audiokimeneti aljzataihoz. A hang
a rendszeren keresztül szólal meg.
8HU
C Áramellátás
A hálózati tápkábelt csatlakoztassa egy fali
csatlakozóhoz (konnektorhoz).
A bemutató megjelenik az kijelzőpanelen.
A rendszer bekapcsolásához nyomja meg
a ?/1 gombot, és a bemutató
automatikusan befejeződik.
Ha a dugaszon levő mellékelt adapter nem
illeszkedik a fali csatlakozóba
(konnektorba), akkor válassza le
a dugaszról (csak adapterrel rendelkező
típusok esetén).
Elemek behelyezése
– Függőleges telepítés
Helyezze be a két mellékelt R6 (AA
méretű) elemet, ügyelve az alábbi ábra
szerinti polaritásra.
• Ne használjon vegyesen régi és új, illetve
eltérő típusú elemeket.
• Ha hosszú ideig nem használja a távvezérlőt,
vegye ki az elemeket az elemek szivárgása és
korróziója miatti esetleges károsodás
megelőzése érdekében.
A rendszer telepítése
A rendszer vízszintesen vagy függőlegesen
telepíthető. Válasszon igénye szerinti
telepítési stílust.
– Vízszintes telepítés
Figyelem!
Kezdeti lépések
Megjegyzések
Ne üljön rá a rendszerre és ne nyomja meg;
ellenkező esetben a rendszer felborulhat és
sérülés történhet. Ügyeljen rá, hogy a rendszert
lapos felületre helyezze, és tegye meg a szükséges
intézkedéseket, különös tekintettel
a gyermekekre.
Az óra beállítása
Energiatakarékos üzemmódban az óra
nem állítható be.
1 Nyomja meg az ?/1 gombot
a rendszer bekapcsolásához.
2 Nyomja meg a TIMER MENU
gombot.
Ha a kijelzőpanelen megjelenik
a „PLAY SET” üzenet, nyomja meg
többször a / gombot a
„CLOCK” kiválasztásához, majd
nyomja meg a
gombot.
3A
/ gomb többszöri
megnyomásával állítsa be az órát,
majd nyomja meg a
gombot.
4A
/ gomb többszöri
megnyomásával állítsa be a percet,
majd nyomja meg a
gombot.
9HU
A kijelző üzemmód
módosítása
A bemutató megjelenik a kijelzőpanelen,
ha a hálózati tápkábelt bedugja a fali
csatlakozóba (konnektorba).
A rendszer kikapcsolt állapotában
nyomja meg többször a DISPLAY
gombot.
USB lejátszás
Lejátszás USB-eszközről
A rendszer által támogatott
hangformátumok a következők:
– MP3: fájlkiterjesztés „.mp3”
– WMA: fájlkiterjesztés: „.wma”
– AAC: fájlkiterjesztés: „.m4a”, „.mp4”
vagy „.3gp”
– WAV: fájlkiterjesztés: „.wav”
Nincs kijelzés (energiatakarékos mód)
Ha a hangfájlok a fenti
fájlkiterjesztésekkel rendelkeznek, de nem
azokhoz tartozó formátumúak,
akkor előfordulhat, hogy a rendszer zajt
bocsát ki vagy meghibásodik.
Az energiatakarékosság érdekében
a kijelzőpanel ki van kapcsolva. Az időzítő
és az óra belsőleg tovább működik.
A kompatibilis USB-eszközökkel
kapcsolatos legfrissebb információk
a webhelyeken találhatók (24. oldal).
Óra
1 Csatlakoztassa az USB-eszközt
Bemutató
A kijelzőpanel és a jelzőfény villogni kezd,
még a rendszer kikapcsolt állapotában is.
Az óra megjelenítése néhány másodperc
múlva automatikusan kikapcsol.
a
porthoz.
Megjegyzések
• Az iPhone/iPod eszköz ezzel a rendszerrel
csak Bluetooth-kapcsolaton keresztül
használható.
• Ha az USB-eszköz nem csatlakoztatható
a
porthoz, akkor az USB-eszköz az
USB-adatperrel (nem tartozék)
csatlakoztatható az egységhez.
2 Az USB-funkció kiválasztásához
nyomja meg többször a FUNCTION
+/– gombot.
3 A lejátszás indításához nyomja
meg az N gombot.
A lejátszási mód módosítása
Nyomja meg többször a PLAY MODE
gombot.
• Normal Play (Normál lejátszás) (üres):
az USB-eszközön levő összes hangfájl
lejátszása
• Folder Play (Mappa lejátszás)
(„FLDR”)1): az USB-eszköz
meghatározott mappájában levő összes
hangfájl lejátszása
10HU
• Shuffle Play (Véletlen sorrendű
lejátszás) („SHUF”)2)3): az USBeszközön levő összes hangfájl véletlen
sorrendű lejátszása
1)
A Folder Play (Mappa lejátszás) és a „
”
nem választható ki egyidejűleg.
A Shuffle Play (Véletlen sorrendű lejátszás) és
a Repeat Play (Ismételt lejátszás) nem
választható ki egyidejűleg.
3)
A rendszer kikapcsolásakor a kiválasztott
Shuffle Play (Véletlen sorrendű lejátszás)
törlődik, és a lejátszás visszaáll a normál
lejátszásra.
2)
Nyomja meg többször a REPEAT
gombot.
•
: az USB-eszközön vagy egy
mappában levő összes hangfájl ismételt
lejátszása
•
: hangfájl ismételt lejátszása
Megjegyzések az USB-eszközzel
kapcsolatban
• A rendszer lejátszási sorrendje eltérhet
a csatlakoztatott digitális zenelejátszó
lejátszási sorrendjétől.
• Ügyeljen rá, hogy mindig kapcsolja ki
a rendszert, mielőtt eltávolítja az USBeszközt.
Ha a rendszer be van kapcsolva az USB-eszköz
eltávolításakor, az USB-eszközön található
adatok elveszhetnek.
• Nem garantálható a kompatibilitás az összes
kódoló- és írószoftverrel. Ha az USBeszközön levő hangfájlokat eredetileg egy
inkompatibilis szoftverrel kódolták, akkor
előfordulhat, hogy az adott fájlok zajt vagy
megszakadt hangot eredményeznek, vagy
egyáltalán le sem játszhatók.
• Ez a rendszer legfeljebb
– az USB-eszközön található 256 mappa,
– az USB-eszközön levő 65 536 hangfájl,
– egy mappában 256 hangfájl felismerésére
képes.
Információk megjelenítése
a kijelzőpanelen
A rendszer kikapcsolt állapotában
nyomja meg többször a DISPLAY
gombot.
Az információ a következőképpen
jeleníthető meg:
• Az eltelt lejátszási idő, fájlnév és
mappanév.
• A cím, az előadó és az album adatai.
Megjegyzések
USB lejátszás
Az ismétlődő lejátszás kiválasztása
A töltés akkor kezdődik, ha az USBeszköz csatlakozik az
portra. Az USBeszköz kijelzőpaneljén megjelenik a töltés
állapota. A részleteket lásd az USB-eszköz
kezelési utasításában.
• Az USB-eszköz esetén a teljes lejátszási idő
nem jelenik meg.
• A következők nem jelennek meg megfelelően:
– VBR (változó bitsebesség) módszerrel
kódolt MP3 fájl eltelt lejátszási ideje,
– a bővítési formátumban sem a ISO9660
Level 1, sem Level 2, sem a Joliet szabványt
nem követő mappa- és fájlnevek.
• Az MP3 fájlokhoz tartozó ID3
címkeinformáció jelenik meg ID3 1 és 2
verziójú címkék használata esetén (az ID3 2
verziójú címkeinformáció élvez előnyt, ha ID3
1 és 2 verziójú címkéket is használnak
egyetlen MP3 fájlhoz).
A rendszer használata
akkumulátortöltőként
A bekapcsolt rendszer az újratöltő
funkcióval rendelkező USB-eszközök
akkumulátortöltőjeként is használható.
Az USB-funkció kiválasztásához nyomja
meg többször a FUNCTION +/– gombot.
11HU
Bluetooth
A Bluetooth vezeték
nélküli technológiáról
A Bluetooth vezeték nélküli technológia
olyan kis hatótávú vezeték nélküli
technológia, amely digitális eszközök
közti vezeték nélküli kommunikációt tesz
lehetővé. A Bluetooth vezeték nélküli
technológia körülbelül 33 méteres
tartományon belül üzemel.
Támogatott Bluetooth-verziók, -profilok
és -kodekek
Támogatott Bluetooth-verzió:
• Bluetooth Standard 3.0 verzió
Támogatott Bluetooth-profilok:
• A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
• AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Támogatott Bluetooth-kodekek:
• SBC (Sub Band Codec)
• AAC (Advanced Audio Coding)
• aptX (aptX Codec)
A BLUETOOTH jelzőről
A BLUETOOTH jelző kéken villogni vagy
világítani kezd a Bluetooth állapot
jelzéséhez.
A Bluetooth hangkodekek
beállítása
Adatok AAC vagy aptX kodek
formátumban fogadhatók a Bluetootheszközről.
1 A Bluetooth-funkció
kiválasztásához nyomja meg
többször a BLUETOOTH gombot.
A kijelzőpanelen a „BT AUDIO”
üzenet jelenik meg.
2 Nyomja meg a OPTIONS gombot.
3 A „BT AAC” vagy „BT APTX”
kiválasztásához nyomja meg
többször a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
4 A „ON” vagy „OFF”
kiválasztásához nyomja meg
többször a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
• ON: Engedélyezze az AAC vagy az
aptX kodekformátum fogadását, ha
a 3. lépésben a „BT AAC” vagy
a „BT APTX” lehetőséget választotta.
• OFF: Fogadás SBC
kodekformátumban.
Beállítási menüből való kilépéshez
nyomja meg az OPTIONS gombot.
Megjegyzések
12HU
A rendszer állapota
Jelző állapota
Bluetooth készenlét
Lassan villog
Bluetooth párosítás
Gyorsan villog
Bluetooth-kapcsolat
létrejött
Világítani kezd
• Ha ki van választva az AAC vagy aptX, akkor
kiváló minőségű hangot élvezhet. Ha az
eszközről nem hallható AAC vagy aptX hang,
válassza az [OFF] (Kikapcsolva) lehetőséget.
• Ha ezt a beállítást akkor módosítja, amikor
a rendszer egy Bluetooth-eszközhöz van
csatlakoztatva, akkor a Bluetooth-eszköz
lecsatlakozik. A Bluetooth-eszköz
csatlakoztatásához végezze el ismét
a Bluetooth csatlakoztatást.
• Ha AAC kodekformátum esetén a hang
megszakad, a beállítás törléséhez válassza
az „OFF” lehetőséget. Ebben az esetben
a rendszer SBC kodeket fog kapni.
Csatlakozás
okostelefonhoz az
egygombos (NFC)
funkcióval
Mi az a „NFC” ?
Ha a rendszert összeérinti az NFCkompatibilis okostelefonnal, akkor
a rendszer automatikusan:
– bekapcsolja a Bluetooth-funkciót,
– elvégzi a párosítást,
– elvégzi a Bluetooth-csatlakoztatást.
Kompatibilis okostelefonok
Beépített NFC-funkcióval
rendelkező okostelefonok
(operációs rendszer: Android 2.3.3
vagy újabb, kivéve: Android 3.x)
2 Indítsa el az „NFC Easy Connect”
alkalmazást az okostelefonon.
Ügyeljen arra, hogy megjelenjen az
alkalmazás képernyője.
3 Addig tartsa az okostelefont az
egység N-jele közelében, amíg az
okostelefon rezegni nem kezd.
Bluetooth
Az NFC (Near Field Communication,
közeli kommunikáció) olyan technológia,
amely különféle eszközök, például
mobiltelefonok és IC-címkék közötti kis
hatótávú vezeték nélküli kommunikációt
tesz lehetővé. Az NFC funkciónak
köszönhetően az adatok könnyen
továbbíthatók, ehhez csupán hozzá kell
érinteni az eszközt az NFC-kompatibilis
eszközön található jelöléshez.
• Az okostelefontól függően, az NFCfunkció az alkalmazás telepítése nélkül
használható. Ilyen esetben a műveletek és
műszaki adatok eltérők lehetnek.
A részleteket lásd az okostelefon kezelési
utasításában.
1 Az „NFC Easy Connect” alkalmazás
letöltése és telepítése.
Töltse le Android alkalmazást
a Google Play áruházból a „NFC Easy
Connect” kifejezés keresésével, vagy
érje el az alábbi kétdimenziós
vonalkóddal. Adatkommunikációs
díjak kerülhetnek felszámításra.
Közvetlen elérést biztosító
kétdimenziós kód*
* Kétdimenziós kódbeolvasó alkalmazást
kell használni.
Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy az alkalmazás egyes
országokban/térségekben nem áll
rendelkezésre.
Az okostelefonon megjelenített
útmutatót követve végezze el
a csatlakoztatást.
Amikor létrejött a Bluetoothkapcsolat, akkor a BLUETOOTH
jelzőfény abbahagyja a villogást és
tovább világít. A kijelzőpanelen
megjelenik a Bluetooth-eszköz neve.
A hangforrás átváltható az
okostelefonról egy másik NFCkompatibilis Bluetooth-eszközre.
A részleteket lásd a Bluetooth-eszköz
kezelési utasításában.
13HU
Hasznos tanács
Ha sikertelen a párosítás és a Bluetoothcsatlakozás, tegye a következőket.
– Indítsa el újra az „NFC Easy Connect”
alkalmazást, és az okostelefont lassan vigye az
N-jel fölé.
– Vegye le az okostelefon tokját, ha
a kereskedelmi forgalomban kapható
okostelefontokot használ.
Zene lejátszása okostelefonról
Kezdje el a hangforrás lejátszását az
okostelefonon. A lejátszás részleteit az
okostelefon kezelési útmutatója ismerteti.
Az okostelefon lecsatlakoztatása
Az okostelefont érintse ismét a rendszer
N-jeléhez.
Vezeték nélküli
zenehallgatás Bluetootheszközön
A Bluetooth-eszközről vezeték nélküli
kapcsolaton keresztül hallgathat zenét.
A kompatibilis Bluetooth-eszközökkel
kapcsolatos legfrissebb információk
a webhelyeken találhatók (24. oldal).
A rendszer és egy Bluetooth-eszköz
párosítása
A párosítás az a művelet, amelynek során
a Bluetooth-eszközök előre regisztrálják
egymást. Ha már megtörtént a párosítás,
azt többször nem kell végrehajtani. Ha az
eszköz egy NFC-kompatibilis
okostelefon, akkor a manuális párosítási
eljárásra nincs szükség.
1 Helyezze a Bluetooth-eszközt
a rendszer 1 méteres körzetén
belülre.
14HU
2 A Bluetooth-funkció
kiválasztásához nyomja meg
többször a BLUETOOTH gombot.
A kijelzőpanelen a „BT AUDIO”
üzenet jelenik meg.
Megjegyzés
Ha a rendszer Bluetooth-eszközhöz
csatlakozik, nyomja meg a BLUETOOTH
gombot a Bluetooth-eszköz
lecsatlakoztatásához.
3 Nyomja meg, és tartsa nyomva 2
másodpercig vagy hosszabb ideig
az egység BLUETOOTH gombját.
A kijelzőpanelen a „PAIRING” üzenet
villog.
4 Hajtsa végre a párosítási eljárást
a Bluetooth-eszközön.
A részleteket lásd a Bluetooth-eszköz
kezelési utasításában.
5 A Bluetooth-eszköz kijelzőjén
válassza a „SONY:GTK-X1BT”
lehetőséget.
Ha jelszót kell megadni a Bluetootheszközön, írja be: „0000”.
6 Hajtsa végre a Bluetooth
csatlakoztatást a Bluetootheszközön.
Ha a párosítás befejeződött és létrejött
a Bluetooth-kapcsolat, akkor
a Bluetooth jelzőfény abbahagyja
a villogást és tovább világít. A
kijelzőpanelen megjelenik a -eszköz
neve.
A Bluetooth-eszköztől függően
a párosítás végeztével a csatlakozás
automatikusan megkezdődik.
A Bluetooth-eszköz címe a DISPLAY
gomb többszöri megnyomásával
ellenőrizhető.
Megjegyzések
• Legfeljebb 9 Bluetooth-eszköz párosítható.
A 10. Bluetooth-eszköz párosításakor
a legrégebben párosított eszköz törlésre kerül.
• A „jelszó„ elnevezése az eszköztől függően
lehet még „Passcode”, „PIN code”, „PIN
number” vagy „Password” is.
• A rendszer párosítási készenléti állapota kb. 5
perc után törlődik. Ha a párosítás sikertelen,
ismételje meg az eljárást az 1. lépéstől.
• Másik Bluetooth-eszköz párosításához
Ismételje az 1–6. lépést.
A párosítási művelet megszakítása
Nyomja meg és tartsa nyomva legalább 2
másodpercig az egység BLUETOOTH
gombját, amíg a kijelzőpanelen meg nem
jelenik a „BT AUDIO” jelzés.
Zene lejátszása Bluetootheszközről
1 A Bluetooth-funkció
kiválasztásához nyomja meg
többször a BLUETOOTH gombot.
A kijelzőpanelen a „BT AUDIO”
üzenet jelenik meg.
2 Létesítsen kapcsolatot a Bluetootheszközzel.
A legutóbb csatlakoztatott Bluetootheszköz automatikusan csatlakoztatva
lesz.
A Bluetooth-eszközről végezze el
a Bluetooth csatlakoztatást, ha az
eszköz nincs csatlakoztatva.
Ha a párosítás befejeződött,
a kijelzőpanelen megjelenik
a Bluetooth-eszköz neve.
3 Nyomja meg a N gombot
a lejátszás indításához.
A Bluetooth-eszköztől függően
– lehetséges, hogy kétszer kell
megnyomni a N gombot.
– esetleg el kell indítani egy hangforrás
lejátszását a Bluetooth-eszközön.
• Ha a rendszer egyetlen Bluetooth-eszközhöz
sem csatlakozik, akkor a rendszer
automatikusan a legutóbb csatlakoztatott
Bluetooth-eszközhöz csatlakozik,
ha megnyomják a N gombot.
• Ha a rendszerhez egy másik Bluetooth-eszközt
próbál csatlakoztatni, akkor a jelenleg
csatlakoztatott Bluetooth-eszköz
lecsatlakozik.
Az Bluetooth-eszköz lecsatlakoztatása
Az egységen nyomja meg a BLUETOOTH
gombot. A kijelzőpanelen a „BT AUDIO”
üzenet jelenik meg.
A Bluetooth-eszköztől függően a lejátszás
leállításakor a Bluetooth-kapcsolat
automatikusan törlődhet.
Az összes párosítási regisztrációs
információ törlése.
Bluetooth
A Bluetooth-eszköz a rendszer és
a Bluetooth-eszköz AVRCP használatával
történő összekapcsolásával vezérelhető.
Zene lejátszása előtt ellenőrizze az
alábbiakat:
– Be van kapcsolva a Bluetooth-eszköz
Bluetooth funkciója.
– A párosítás befejeződött.
Megjegyzések
Ehhez a művelethez az egység gombjait
használja.
1 Nyomja meg a BLUETOOTH
gombot a Bluetooth funkció
kiválasztásához.
A kijelzőpanelen a „BT AUDIO”
üzenet jelenik meg.
Ha a rendszer csatlakoztatva van
a Bluetooth-eszközhöz, a kijelzőpanelen
megjelenik a Bluetooth-eszköz neve.
A Bluetooth-eszköz
lecsatlakoztatásához nyomja meg
a BLUETOOTH gombot.
2 A x gombot lenyomva tartva
nyomja meg a LED SPEAKER
gombot 3 másodpercig.
A kijelzőpanelen megjelenik
a „BT HIST” és a „CLEAR” felirat, és az
összes párosítási információ törlődik.
15HU
A Bluetooth készenléti
mód beállítása
A Bluetooth készenléti mód lehetővé teszi,
hogy Bluetooth eszközről történő
Bluetooth kapcsolat létesítése esetén
a rendszer automatikusan bekapcsoljon.
1 Nyomja meg a OPTIONS gombot.
2 A / gomb többszöri
megnyomásával válassza
a „BT STBY” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
3 Az „ON” vagy az „OFF” lehetőség
kiválasztásához nyomja meg
többször a / gombot.
4 A rendszer kikapcsolásához
nyomja meg a ?/1 gombot.
Ha a Bluetooth készenléti mód be van
kapcsolva, akkor a rendszer még
kikapcsolt állapotban is vár Bluetooth
kapcsolatra. Bluetooth kapcsolat
létesítése esetén a rendszer
automatikusan bekapcsol.
Megjegyzés
Ha a párosítási regisztrációs információt
törölték, akkor a rendszer nem tud Bluetooth
készenléti módba lépni.
A Bluetooth-jel beállítása
Ha a Bluetooth-jel be van kapcsolva, akkor
a rendszerhez egy párosított Bluetootheszközről az összes funkcióban
csatlakozhat. A Bluetooth-jel
alapértelmezés szerint be van kapcsolva.
Ehhez a művelethez az egység gombjait
használja.
A x gombot lenyomva tartva nyomja
meg a BLUETOOTH gombot
3 másodpercig.
A kijelzőpanelen megjelenik a „BT ON”
vagy a „BT OFF” felirat.
16HU
Megjegyzések
• Ha a Bluetooth-jel ki van kapcsolva,
a következő műveletek nem végezhetők el:
– Párosítás Bluetooth-eszközzel
– A párosítási információ törlése
– A „SongPal” program használata Bluetooth
kapcsolattal
• Ha a Bluetooth-jel ki van kapcsolva, akkor más
Bluetooth-eszközök nem észlelik a rendszert,
és nem tudnak kapcsolatba lépni vele.
• Ha a rendszer egy NFC-kompatibilis
okostelefonnal érintkezik, vagy bekapcsolják
a Bluetooth készenléti módot, akkor
a Bluetooth-jelek automatikusan
bekapcsolnak.
A „SongPal” program
használata Bluetooth
kapcsolattal
Az alkalmazásról
Egy ehhez a típushoz kifejlesztett
alkalmazás, amely a Google Play és az App
Store portálon is elérhető. A kényelmes
funkciók megismeréséhez keressen
a „SongPal” kifejezésre és töltse le az
ingyenes alkalmazást.
A Bluetooth technológia iPhone 5s,
iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4,
iPhone 3GS, iPod touch (5. generációs),
iPod touch (4. generáció) eszközökkel
használható.
Vevőegység
A rádió hallgatása
1 Az FM sáv kiválasztásához nyomja
meg többször a FUNCTION +/–
gombot.
Rádióállomások beállítása
Legfeljebb 20 FM-állomás tárolható
a memóriában kedvenc állomásként.
1 Hangoljon a kívánt állomásra.
2 Nyomja meg a TUNER
MEMORYgombot.
2 Automatikus hangoláshoz:
Manuális hangoláshoz:
Nyomja meg többször a TUNING
MODE gombot addig, amíg az
„AUTO” és a „PRESET” felirat el nem
tűnik a kijelzőpanelről.
Majd a kívánt állomás behangolásához
nyomja meg többször a +/– gombot.
Programhelyszám
3 A kívánt programhely
kiválasztásához nyomja meg
többször a +/– gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
A kijelzőpanelen a „COMPLETE”
üzenet jelenik meg. Az állomást
a rendszer tárolta.
Vevőegység
Nyomja meg többször a TUNING
MODE gombot addig, amíg az
„AUTO” felirat meg nem jelenik
a kijelzőpanelen. Majd nyomja meg
a +/– gombot.
Az automatikus hangolás
automatikusan leáll, amikor a rendszer
behangolta a rádióállomást.
A kijelzőpanelen világítani kezd
a „TUNED” és az „ST” jelzés (csak FM
sztereó műsorok esetén).
Ha a „TUNED” felirat nem jelenik
meg és a hangolás nem áll le, akkor
a hangolás leállításához nyomja meg
a x gombot. Majd végezze el
a hangolást manuálisan (alább
ismertetve).
Hangolás tárolt állomásra
Nyomja meg többször a TUNING MODE
gombot addig, amíg a „PRESET” felirat
meg nem jelenik a kijelzőpanelen.
A kívánt programhelyszám
kiválasztásához nyomja meg többször
a +/– gombot.
Megjegyzés
Ha olyan FM-állomásra hangol, amely RDSinformációkat is sugároz, akkor
a műsorsugárzás információkat, például
a szolgáltatás vagy az állomás nevét is biztosítja.
Az RDS információ a DISPLAY gomb többszöri
megnyomásával ellenőrizhető.
Hasznos tanács
Gyenge FM sztereó állomás zajának
csökkentéséhez nyomja meg többször az FM
MODE gombot, amíg a kijelzőpanelen meg nem
jelenik a „MONO” felirat.
17HU
Hangszabályzás
A hang beállítása
Művelet
Tegye ezt
A mélyhang
megerősítése és
erősebb hang
létrehozása
Nyomja meg a BASS
BAZUCA gombot.
Tárolt
hangeffektus
kiválasztása
Nyomja meg többször
a EQ gombot.
A „FLAT” kiválasztásához
nyomja meg többször
a EQ gombot.
Partihangulat
létrehozása
(DJ EFFECT)
Ehhez a művelethez az egység gombjait
használja.
1 Nyomja meg a FLANGER, az
ISOLATOR, a PHASER vagy a PAN
gombot.
A kiválasztott gomb világítani kezd és
a hatás aktiválódik.
• FLANGER: Sugárhajtómű
hangjához hasonló mély hatás
létrehozása.
• ISOLATOR: Egy adott frekvenciasáv
elszigetelése más frekvenciasávok
beállításával. Például a vokálhangzás
kiemeléséhez.
• PHASER: Csúcs- és völgysorozat
létrehozása
a frekvenciatartományban, simító
hatásként.
• PAN: A bal és jobb csatornák között,
a hangsugárzók körüli hangmozgás
érzetének létrehozása.
18HU
2 A hatás szintjének beállításához
forgassa a DJ CONTROL +/–
gombot.
A hatás kikapcsolása
Nyomja meg ismét a kiválasztott hatás
gombját.
Megjegyzések
• A DJ EFFECT automatikusan kikapcsol, ha
kikapcsolja a rendszert, vagy módosítja
a funkciót vagy a tunersávot.
• Ha a DJ EFFECT aktív, akkor a hangerő
beállításához a VOLUME/DJ CONTROL
+/– nem használható. A hangerő
beállításához nyomja meg a távvezérlőn
a VOLUME +/– gombot.
A függőleges
hangeffektus beállítása
A hangeffektus beállítható úgy, hogy
automatikusan módosuljon a rendszer
telepítési stílusának megfelelően.
Vízszintes telepítés esetén a rendszer
sztereó hangeffektust ad ki.
Függőleges telepítés esetén a felső
hangsugárzó a középső, az alsó
hangsugárzó az alsó
frekvenciatartományt erősíti.
1 Nyomja meg a OPTIONS gombot.
2 A / gomb többszöri
megnyomásával válassza
a „VERTICAL SOUND” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
3 A „AUTO” vagy „OFF”
kiválasztásához nyomja meg
többször a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
beállítási menüből való kilépéshez
nyomja meg az OPTIONS gombot.
Az A csatlakozás használatakor
További műveletek
A Party Chain funkció
használata
Több hangrendszer láncba fűzhető, így
érdekesebb partikörnyezet hozható létre
és erősebb hangzás szólaltatható meg.
A láncban lévő egyik rendszer aktiválása
„Party Host” beállítással és
zenemegosztás. A több rendszer beállítása
„Party Guest” lesz, és ugyanazt a zenét
fogja játszani, mint a „Party Host”.
• Ebben a csatlakoztatásban bármelyik
rendszer kaphat Party Host beállítást.
• Új Party Host a Party Chain funkció
aktiválása esetén választható.
Részletekért lásd: „Új Party Host
kiválasztása” (20. oldal).
• Ebben a csatlakoztatásban az utolsó
rendszert az első rendszerhez kell
csatlakoztatni.
B Ha valamelyik rendszer nem
rendelkezik Party Chain funkcióval
Első rendszer
A Party Chain beállítása
A Ha mindegyik rendszer rendelkezik
Party Chain funkcióval
Első rendszer
Második rendszer
A csatlakoztatás folytatása az utolsó
rendszerig
Utolsó rendszer
Második rendszer
A B csatlakozás használatakor
A csatlakoztatás folytatása az utolsó
rendszerig
Utolsó rendszer
Hangszabályzás/További műveletek
A Party Chain lánc az összes rendszer
hangkábelek (nem tartozék) használatával
való összekapcsolása révén hozható létre.
A kábelek csatlakoztatása előtt gondosan
húzza ki a tápkábel csatlakozóját.
• A Party Chain funkcióval nem
rendelkező rendszer az utolsó
rendszerhez csatlakoztatható. Ügyeljen
rá, hogy az utolsó rendszer „AUDIO IN”
aljzatainak megfelelő funkciót válassza.
• Az első rendszert Party Host beállításra
kell állítani, így a Party Chain funkció
aktiválásakor az összes rendszer
ugyanazt a zenét fogja játszani.
• Ebben a csatlakoztatásban az utolsó
rendszer nem csatlakozik az első
rendszerhez.
19HU
A Party Chain használata
A Party Chain funkció aktiválásához
végezze el a következő eljárást.
1 Dugja be a hálózati tápkábelt és
kapcsolja be az összes rendszert.
2 Állítsa be a hangerőt mindegyik
rendszeren.
3 Aktiválja a Party Chain funkciót
azon a rendszeren, amelyet Party
Host beállításra kíván beállítani.
A kívánt funkció kiválasztásához
(az AUDIO IN kivételével) nyomja
meg többször a FUNCTION +/–
gombot, majd indítsa el a lejátszást.
Az egységen nyomja meg a PARTY
CHAIN gombot.
A kijelzőpanelen kétszer megjelenik
a „PARTY” és a „CHAIN” üzenet.
Mindegyik rendszer ugyanazt a zenét
játssza, mint a Party Host.
Megjegyzések
• A csatlakoztatott rendszerek számától
függően előfordulhat, hogy a Party Guest
beállítású rendszerek csak egy idő után kezdik
el a zene lejátszását.
• A hangerőszint és a hangeffektus Party Host
rendszeren történő módosítása nincs hatással
a Party Guest rendszerek hangvisszaadására.
• A Party Guest rendszerek tovább játsszák
ugyanazt a hangforrást, mint amelyet a Party
Host rendszer, még akkor is, ha a Party Guest
rendszeren funkciómódosítás történik.
Mindazonáltal a hangerő beállítható és
a hangeffektus módosítható a Party Guest
rendszereken.
• A Party Chain funkcióval nem rendelkező
rendszer nem kaphat Party Host beállítást.
• A más rendszerrel kapcsolatos részleteket lásd
a rendszer kezelési útmutatójában.
Új Party Host kiválasztása
Az A csatlakozás használatakor új Party
Host rendszerként másik rendszer is
megadható. Ismételje meg „A Party Chain
használata” rész 3. lépését azon
a rendszeren, amelyet új Party Host
beállításra kíván beállítani.
A jelenlegi Party Host rendszer beállítása
automatikusan Party Guest lesz.
Mindegyik rendszer ugyanazt a zenét
játssza, mint az új Party Host.
Megjegyzések
• Csak az után jelölhet ki másik rendszert
új Party Host rendszerként, hogy minden
rendszer elvégezte a Party Chain funkciót.
• Ha a kijelölt rendszer nem jelenik meg
néhány másodpercen belül új Party Host
rendszerként, ismételje meg a fenti lépést.
A Party Chain kikapcsolása
Nyomja meg a PARTY CHAIN gombot
a Party Host egységen.
Megjegyzés
Ha a rendszer néhány másodpercen belül nem
deaktiválja a Party Chain funkciót, ismételje
meg a fenti lépést.
A Party Chain hangzásmód
beállítása
A hangzásmód a Party Chain funkció
aktiválása esetén állítható be.
A partikörnyezet optimális
hangeffektusához a helyiség bal oldalán
levő rendszereket állítsa be csak a bal
csatorna, a jobb oldali rendszereket pedig
csak a jobb csatorna megszólaltatására.
1 Nyomja meg a OPTIONS gombot.
2 A / gomb többszöri
megnyomásával válassza
a „P.CHAIN MODE” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
20HU
3 A „STEREO”, „RIGHT CH” vagy
„LEFT CH” kiválasztásához nyomja
meg többször a / gombot,
majd nyomja meg a
gombot.
• STEREO: A sztereó hang
megszólaltatása.
• RIGHT CH: A jobb csatorna monó
hangjának megszólaltatása.
• LEFT CH: A bal csatorna monó
hangjának megszólaltatása.
beállítási menüből való kilépéshez
nyomja meg az OPTIONS gombot.
A megvilágítás beállítása
A megvilágítás sokféle megvilágítási
mintából választható ki. A megvilágítás
fényeffektust hoz létre a zene forrása
alapján.
A megvilágítás kikapcsolása
Nyomja meg többször a LED SPEAKER
gombot a „LED OFF” kiválasztásához.
Megjegyzés
Ha a megvilágítás erősen ragyog, kapcsolja be
a helyiség lámpáit vagy kapcsolja ki
a megvilágítást.
A rendszer 2 időzítő funkciót kínál.
Ha mindkettőt használja, akkor
a kikapcsolásidőzítő élvez elsőbbséget.
Kikapcsolásidőzítő
Ön akár el is aludhat zenehallgatás
közben. A rendszer a beállított idő
elteltével kikapcsol.
Nyomja meg többször a SLEEP
gombot.
A kikapcsolásidőzítő kikapcsolása
érdekében az „OFF” kiválasztásához
nyomja meg többször a SLEEP gombot.
Hasznos tanács
A rendszer kikapcsolásáig hátralévő idő
megjelenítéséhez nyomja meg a SLEEP gombot.
Lejátszásidőzítő
Megadott időben a rádió vevőegysége
vagy USB-eszköz ébresztheti.
Ellenőrizze, hogy beállította-e az órát.
1 Készítse elő a hangforrást, majd
a hangerő beállításához nyomja
meg a VOLUME +/– gombot.
További műveletek
Nyomja meg többször a LED SPEAKER
gombot.
A gomb minden megnyomásakor a minta
változik.
Az időzítők használata
2 Nyomja meg a TIMER MENU
gombot.
3A
/ gomb többszöri
megnyomásával válassza
a „PLAY SET” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
4 Állítsa be a lejátszás indításának
idejét.
Nyomja meg többször a / gombot
az óra/perc beállításához, majd nyomja
meg a
gombot.
5 A lejátszás leállítási idejének
beállításához használja a 4.
lépésben ismertetett eljárást.
21HU
6 Nyomja meg többször a
/
gombot a kívánt hangforrás
kiválasztásához, majd nyomja meg
a
gombot.
7 A rendszer kikapcsolásához
4 A csatlakoztatott készülék
lejátszásának indítása.
5 A hangerő beállításához nyomja
meg többször a VOLUME +
gombot.
nyomja meg a ?/1 gombot.
Megjegyzés
Az időzítő beállításának ellenőrzése
vagy az időzítő ismételt aktiválása
1 Nyomja meg a TIMER MENU gombot.
2
3
A kijelzőpanelen a „TIMERSEL”
üzenet villog.
Nyomja meg a
gombot.
A / gomb többszöri
megnyomásával válassza a „PLAY
SEL” lehetőséget, majd nyomja meg
a
gombot.
Az egységen található
gombok deaktiválása
Az időzítő megszakítása
(Gyermekzár)
Ismételje meg a fenti eljárást, a 3. lépésben
válassza a „OFF” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
Az egységen található gombokat (a ?/1
gomb kivételével) letilthatja a nem kívánt
használat, például a gyermekcsínyek
megakadályozása érdekében.
Megjegyzések
• A rendszer a beállított idő előtt bekapcsol.
Ha a megadott időben a rendszer be van
kapcsolva, vagy ha a kijelzőpanelen
a „STANDBY” üzenet villog,
a lejátszásidőzítő nem fog lejátszani.
• Ne működtesse a rendszert a rendszer
bekapcsolásától addig, amíg a lejátszás el nem
indul.
Opcionális készülék
használata
1 Nyomja meg többször a VOLUME –
gombot, amíg a kijelzőpanelen
meg nem jelenik a „VOL MIN”
üzenet.
2 Csatlakoztasson egy opcionális
készüléket (8. oldal).
3 Az AUDIO IN-funkció
kiválasztásához nyomja meg
többször a FUNCTION +/– gombot.
22HU
Ha a csatlakoztatott készülék hangerejének
szintje túl alacsony, a rendszer automatikusan
készenléti üzemmódba kapcsolhat. Állítsa be
a készülék hangerőszintjét. Az automatikus
készenléti üzemmód kikapcsolásához olvassa el
a „Az automatikus készenléti üzemmód
beállítása” (23. oldal) részt.
Nyomja meg, és tartsa nyomva
5 másodpercnél hosszabb ideig
az egység x gombját.
A kijelzőpanelen a „CHILD” és
a „LOCK ON” üzenet jelenik meg.
A rendszer csak a távvezérlő gombjaival
működtethető.
A törléshez tartsa nyomva
5 másodpercnél hosszabban a x gombot,
amíg meg nem jelenik a „CHILD” és
„LOCK OFF” felirat a felső panel
kijelzőjén.
Megjegyzés
A hálózati tápkábel kihúzása esetén
a gyermekzár funkció törlődik.
Az automatikus
készenléti üzemmód
beállítása
Ez a rendszer automatikus készenlét
funkcióval rendelkezik. Ezzel
a funkcióval, ha körülbelül 15 percen
keresztül nem történik művelet
vagy audiojelkimenet, a rendszer
automatikusan készenléti módba lép.
Alapértelmezés szerint az automatikus
készenléti funkció be van kapcsolva.
1 Nyomja meg a OPTIONS gombot.
2 A / gomb többszöri
megnyomásával válassza
a „AutoSTBY” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
3 Az „ON” vagy az „OFF” lehetőség
beállítási menüből való kilépéshez
nyomja meg az OPTIONS gombot.
Megjegyzések
• Körülbelül 2 perccel az előtt, hogy a rendszer
készenléti módba lép, a kijelzőpanelen
villogni kezd az „AutoSTBY” felirat.
• Az automatikus készenléti üzemmód a tuner
funkció közben nem működik.
• Előfordulhat, hogy a rendszer nem lép
automatikusan készenléti módba a következő
esetekben:
– ha audiojelet észlel,
– hangfájlok lejátszása közben,
– az előre beállított lejátszásidőzítő vagy
kikapcsolásidőzítő folyamatban van.
További műveletek
kiválasztásához nyomja meg
többször a / gombot.
23HU
További információk
webhelyek kompatibilis
eszközökhöz
A kompatibilis USB-eszközökkel és
Bluetooth-eszközökkel kapcsolatos
legfrissebb információk az alábbi
webhelyeken találhatók.
A latin-amerikai vásárlók számára:
<http://esupport.sony.com/LA>
Egyesült államokbeli vásárlók számára:
<http://esupport.sony.com/>
Európai és oroszországi vásárlók számára:
<http://support.sony-europe.com/>
Egyéb országok/régiók vásárlói számára:
<http://www.sony-asia.com/support>
Ha a kijelzőpanelen „PROTECT” és
„EXX” (az X egy szám) jelzés jelenik meg
Azonnal húzza ki a hálózati tápkábelt.
• Ellenőrizze, hogy nem takarja-e el
valami az egység szellőzőnyílásait.
• Távolítsa el a csatlakoztatott USBeszközt. Ellenőrizze, hogy minden
rendben van-e az USB-eszközzel.
Miután ellenőrizte a fentieket és
elhárította az esetleges problémákat,
dugja be ismét a hálózati tápkábelt és
kapcsolja be a rendszert. Ha a hiba
tartósan fennáll, forduljon
a legközelebbi Sony márkaképviselethez.
Általános
A rendszer készenléti módba lépett.
Hibaelhárítás
Ha a rendszerrel kapcsolatos problémát
észlel, akkor keresse meg a problémát az
alábbi hibaelhárítási ellenőrző listában,
majd végezze el a szükséges hibaelhárítási
műveleteket.
Ha a probléma tartósan fennáll, forduljon
a legközelebbi Sony márkaképviselethez.
Ne feledje, hogy ha a javítás közben
a szerviz kicserél egyes alkatrészeket,
ezeket visszatarthatja.
• Ez nem hibajelenség. Ha körülbelül 15
percen keresztül nem történik művelet
vagy audiojel-kimenet, a rendszer
automatikusan készenléti módba lép
(23. oldal).
Az óra vagy az időzítő beállításait
törölték.
• A hálózati tápkábel ki van húzva, vagy
áramellátási hiba történt. Állítsa be
ismét az órát (9. oldal) és az időzítőt
(21. oldal).
Nincs hang.
• Állítsa be a hangerőt.
• Ellenőrizze az opcionális készülék
(ha van) csatlakozását (8. oldal).
• Kapcsolja be a csatlakoztatott
készüléket.
Erős zúgást vagy zajt észlel.
• Helyezze a rendszert távolabb
a zajforrásoktól.
• Csatlakoztassa a rendszert egy másik fali
csatlakozóhoz (konnektorhoz).
• Telepítsen zajszűrőt (kereskedelmi
forgalomban kapható) a hálózati
tápkábelre.
• Kapcsolja ki a környezetben levő
elektromos készülékeket.
24HU
Az időzítő nem működik.
• Ellenőrizze az időzítő beállítását és
állítsa be a megfelelő időt (21. oldal).
• A kikapcsolásidőzítő funkció
megszakítása (21. oldal).
A távirányító nem működik.
• A távvezérlő és az egység között ne
legyenek akadályok.
• Vigye a távvezérlőt az egységhez
közelebb.
• Irányítsa a távvezérlőt az egység
érzékelőjére.
• Cserélje ki az elemeket (R6/méret AA).
• Helyezze távolabb az egységet
a fluoreszcens fényforrástól.
Ha az egységen bármelyik gombot
megnyomja, megjelenik a „CHILD” és
a „LOCK” jelzés.
• Kapcsolja ki a gyermekzárfunkciót
(22. oldal).
USB-eszköz
Nincs hang.
Zaj, akadozás vagy torz hang hallható.
• Nem támogatott USB-eszközt használ.
A kompatibilis USB-eszközökkel
kapcsolatos legfrissebb információk
a webhelyeken találhatók (24. oldal).
• Kapcsolja ki a rendszert, és
csatlakoztassa újra az USB-eszközt,
majd kapcsolja be a rendszert.
• A zenei adatok zajosak, vagy a hang torz.
A számítógépes körülmények miatt
előfordulhat, hogy a zenei adatok
a készítés során zajosak lesznek. Hozza
létre ismét a zenei adatokat.
• Túl alacsony volt a mintavételezési
frekvencia a hangfájlok kódolásakor.
Küldje a hangfájlokat magasabb
bitsebességgel az USB-eszközre.
• Az olvasási folyamat a következő
esetekben sokáig tarthat:
– Az USB-eszközön sok mappa vagy fájl
van.
– A fájlszerkezet különösen összetett.
– A memória kapacitása túl nagy.
– A belső memória töredezett.
Megjelenik az „OVER CURRENT” üzenet.
• A rendszer a
port áramerősségével
kapcsolatos problémát észlelt. Kapcsolja
ki a rendszert, és távolítsa el az USBeszközt a portról. Ellenőrizze, hogy
minden rendben van-e az USBeszközzel. Ha az üzenet továbbra is
megjelenik, keresse fel a legközelebbi
Sony-forgalmazót.
Hibás kijelzés.
• Lehetséges, hogy az USB-eszközön
tárolt adatok megsérültek, küldje el
ismét a zenei adatokat az USB-eszközre.
• A rendszer által megjeleníthető
karakterkódok csak a számokat és az
ábécé betűit jelentik. Más, nem
megjeleníthető karakterek „_” jelként
jelennek meg.
Az USB-eszközt nem ismeri fel
a készülék.
• Kapcsolja ki a rendszert, és
csatlakoztassa újra az USB-eszközt,
majd kapcsolja be a rendszert.
• A kompatibilis USB-eszközökkel
kapcsolatos legfrissebb információk
a webhelyeken találhatók (24. oldal).
• Az USB-eszköz nem működik
megfelelően. Nézze meg az USB-eszköz
kezelési útmutatóját a probléma
megoldásával kapcsolatban.
További információk
• Az USB-eszköz nincs megfelelően
csatlakoztatva. Kapcsolja ki a rendszert,
és csatlakoztassa újra az USB-eszközt,
majd kapcsolja be a rendszert.
a „READING” hosszú ideig látható, vagy
sokáig tart a lejátszás megkezdése.
A lejátszás nem indul el.
• Kapcsolja ki a rendszert, és
csatlakoztassa újra az USB-eszközt,
majd kapcsolja be a rendszert.
• A kompatibilis USB-eszközökkel
kapcsolatos legfrissebb információk
a webhelyeken találhatók (24. oldal).
25HU
A tartalom lejátszása nem az első fájltól
indul el.
• A lejátszási módot állítsa normál
lejátszás módba (10. oldal).
A hangfájlok nem játszhatók le.
• Az MP3 PRO formátumú MP3
hangfájlok nem játszhatók le.
• Előfordulhat, hogy egyes AAC fájlok
nem játszhatók le megfelelően.
• A videofolyammal rendelkező AAC
fájlok nem játszhatók le.
• A Windows Media Audio
veszteségmentes és Professzionális
formátumú WMA hangfájlok nem
játszhatók le.
• A nem FAT16 vagy FAT32
fájlrendszerrel formázott USB-eszközök
nem támogatottak.*
• Ha particionált USB-eszközt használ,
csak az első partíción lévő hangfájlok
játszhatók le.
• A rendszer csak 8 mappa mélységben
képes lejátszani.
• A titkosított vagy jelszóval védett fájlok
nem játszhatók le.
• Ez a rendszer nem képes másolásvédett
DRM (Digital Rights Management)
fájlokat lejátszani.
* Ez a rendszer támogatja a FAT16 és a FAT32
fájlrendszert, de egyes USB-eszközök nem
támogatják mindegyik FAT rendszert.
Bővebb információkat az USB-eszközök
kezelési útmutatójában találhat, vagy vegye fel
a kapcsolatot a gyártóval.
Bluetooth-eszköz
A párosítás nem végezhető el.
• Helyezze közelebb a rendszerhez
a Bluetooth-eszközt.
• Ha a rendszer közelében más Bluetootheszközök is találhatók, akkor
előfordulhat, hogy nem lehet párosítani.
Ilyenkor kapcsolja ki a többi Bluetootheszközt.
• Ügyeljen rá, hogy a Bluetooth-eszközön
megfelelő jelszót adjon meg.
26HU
A Bluetooth-eszköz nem észleli ezt az
egységet, vagy a kijelzőpanelen
a „BT OFF” üzenet jelenik meg.
• A Bluetooth-jelet állítsa „BT ON”
(16. oldal) beállításra.
A csatlakozás nem lehetséges.
• A csatlakoztatni próbált Bluetootheszköz nem támogatja az A2DP profilt
és nem csatlakoztatható a rendszerhez.
• A Bluetooth-eszközön kapcsolja be
a Bluetooth funkciót.
• Létesítsen kapcsolatot a Bluetootheszközről.
• Kitörlődött a párosítási regisztrációs
információ. Hajtsa végre újra
a párosítást.
• Törölje a Bluetooth-eszköz párosítási
regisztrációs információit, majd végezze
el újra a párosítási műveletet.
Ugrik vagy hullámzik a hang, illetve
megszakad a kapcsolat.
• Túl messze van egymástól a Bluetootheszköz és a rendszer.
• Ha akadályok vannak a rendszer és
a Bluetooth-eszköz között, távolítsa el
őket onnan.
• Ha elektromágneses sugárzást kibocsátó
berendezés, például vezeték nélküli
LAN, másik Bluetooth-eszköz vagy
mikrohullámú sütő van a közelben,
vigye őket távolabb.
A Bluetooth-eszköz hangja nem hallható
a rendszeren.
• Először növelje a hangerőt a Bluetootheszközön, majd állítsa be a hangerőt
a VOLUME +/– gomb használatával.
Erős zúgás, zaj vagy torz hang hallható.
• Ha akadályok vannak a rendszer és
a Bluetooth-eszköz között, távolítsa el
őket onnan.
• Ha elektromágneses sugárzást kibocsátó
berendezés, például vezeték nélküli
LAN, másik Bluetooth-eszköz vagy
mikrohullámú sütő van a közelben,
vigye őket távolabb.
• Csökkentse a csatlakoztatott Bluetootheszköz hangerejét.
Vevőegység
Erős zúgás vagy zaj hallható, vagy
a rádióállomások nem foghatók.
(A „TUNED” vagy a „ST” villog
a kijelzőpanelen.)
• Csatlakoztassa megfelelően az antennát.
• Módosítsa az antenna helyét és tájolását
a jó vételhez.
• Csatlakoztasson egy kereskedelmi
forgalomban kapható külső antennát.
• Kapcsolja ki a környezetben levő
elektromos készülékeket.
Party Chain
A Party Chain funkció nem aktiválható.
• Ellenőrizze a kapcsolatot (19. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a hangkábeleket
megfelelően csatlakoztatta-e.
A kijelzőpanelen villog a „PARTY” és
a „CHAIN” üzenet.
A Party Chain funkció nem működik
megfelelően.
meg a FUNCTION gombot
3 másodpercig.
A kijelzőpanelen a „RESET” üzenet
jelenik meg.
A felhasználó által konfigurált összes
beállítás, mint például
a beprogramozott rádióállomások,
időzítők és az óra visszaáll a gyári
alapértékre.
Üzenetek
A működtetés közben a következő
üzenetek egyike jelenik meg vagy villog
a kijelzőpanelen.
CHILD LOCK
A gyermekzár funkció be van kapcsolva.
CONNECT
A Bluetooth funkció közben a rendszer
a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz
csatlakozik.
ERROR
Az USB-eszköz nem ismerhető fel vagy
ismeretlen eszköz csatlakozott.
GUEST
A Party Chain funkció aktiválása esetén
a rendszer Party Guest beállítást kap.
• Kapcsolja ki a rendszert. Ezután
kapcsolja be a rendszert, és aktiválja a
Party Chain funkciót.
HOST
A Party Chain funkció aktiválása esetén
a rendszer Party Host beállítást kap.
A rendszer visszaállítása
NoDEVICE
Nincs csatlakoztatva USB-eszköz.
Ha a rendszer nem működik megfelelően,
akkor állítsa vissza a rendszert a gyári
alapértékekre.
Ehhez a művelethez az egység gombjait
használja.
1 Húzza ki a hálózati tápkábelt, majd
csatlakoztassa újra.
2 Nyomja meg az ?/1 gombot
a rendszer bekapcsolásához.
További információk
• A Party Chain funkció közben
kiválasztották az AUDIO IN funkciót.
Másik funkció kiválasztásához nyomja
meg többször a FUNCTION +/–
gombot.
• Indítsa újra a rendszert.
3 A x gombot lenyomva tartva nyomja
NO TRACK
Nincs lejátszható fájl betöltve
a rendszerbe.
NOT SUPPORT
Nem támogatott USB-eszközt
csatlakoztatott, vagy az USB-eszköz USB
elosztón keresztül csatlakozik.
PAIRING
A rendszer párosítás üzemmódban van.
27HU
READING
A rendszer információkat olvas az USBeszközről. Egyes műveletek nem érhetők el.
TIME NG
A lejátszásidőzítő be- és kikapcsolási ideje
azonos.
A hangsugárzórendszer
A beépített hangsugárzórendszer nem
rendelkezik mágneses árnyékolással, és a közeli
televíziók képe mágnesesen eltorzulhat. Ilyen
esetben kapcsolja ki a televíziót, várjon
15–30 percet, majd kapcsolja be újra. Ha nincs
javulás, helyezze a rendszert távolra
a televíziótól.
A burkolat tisztítása
Óvintézkedések
Biztonság
• Ha hosszabb ideig nem használja az egységet,
teljesen húzza ki a hálózati kábelt (tápkábelt)
a fali csatlakozóból (konnektorból). Az egység
tápkábelének kihúzásakor mindig
a csatlakozódugót fogja meg. Soha ne húzza
magát a kábelt.
• Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék
kerül a rendszerbe, húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket, és újabb használat előtt
forduljon szakemberhez.
• (Az egyesült államokbeli vásárlók számára)
A csatlakozódugasz egyik érintkezője
biztonsági okokból szélesebb, mint a másik,
ezért csak egy irányban illeszthető be
a konnektorba. Ha nem tudja megfelelően
beilleszteni a csatlakozódugót, vegye fel
a kapcsolatot a Sony márkaképviselettel.
• A hálózati tápkábel cseréjét kizárólag
szakszerviz végezheti.
Elhelyezés
• Ne helyezze el a rendszert döntött helyzetben
vagy különösen meleg, hideg, poros,
szennyezett, párás, megfelelő szellőzés nélküli
helyen, illetve ne tegye ki rázkódásnak,
közvetlen napsütésnek vagy erős fénynek.
• Legyen óvatos, ha a rendszert védőbevonattal
(például gyanta, olaj, fényező) kezelt felületre
állítja, mert foltosodás vagy elszíneződés léphet
fel a felületen.
• Ha a rendszert a hidegről közvetlenül meleg
helyre viszi, illetve nagyon nedves szobába
helyezi, a nedvesség a készülékben lecsapódhat
a objektívre, és a rendszer meghibásodását
okozhatja. Ilyen esetben hagyja kikapcsolva a
rendszert, amíg a nedvesség elpárolog.
Felmelegedés
• Működés közben az egység felmelegedése
normális jelenség, nem ok az aggodalomra.
• Folyamatosan nagy hangerővel történő
használat után ne érintse meg a készülék
burkolatát, mert az forró lehet.
• Ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
28HU
Kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített
puha törlőkendővel tisztítsa a rendszert.
A tisztításhoz soha ne használjon súrolószert,
dörzsszivacsot vagy oldószert, például, benzint
vagy alkoholt.
Bluetooth kommunikáció
• A Bluetooth-eszközöket egymástól
hozzávetőleg 10 méteren belül kell használni
(és nem lehet köztük akadály). A hatásos
kommunikációs tartomány a következő
esetekben kisebb lehet.
– Ha személy, fémből készült tárgy, fal vagy
más akadály van az egymással Bluetoothkapcsolatban álló eszközök között
– Olyan helyen, ahol vezeték nélküli LAN van
telepítve
– Használatban lévő mikrohullámú sütő
közelében
– Olyan helyen, ahol más elektromágneses
sugárzás van jelen
• A Bluetooth-eszközök és a vezeték nélküli
LAN (IEEE 802.11b/g) ugyanazt
a frekvenciasávot (2,4 GHz) használják.
Amikor Bluetooth-eszközét egy vezeték
nélküli LAN működésre képes eszköz
közelében használja, elektromágneses
interferencia léphet fel. Ennek eredménye
lehet a kisebb adatátviteli sebesség, a zaj,
illetve az, hogy nem jön létre kapcsolat. Ilyen
esetben próbálja meg a következőket:
– Ezt a rendszert és az Bluetooth-eszközt
akkor csatlakoztassa, ha legalább 10 méteres
távolságban van a vezeték nélküli
LAN berendezéstől.
– Amikor Bluetooth-eszközét a vezeték
nélküli LAN eszköztől számított 10 méteren
belül használja, kapcsolja ki a vezeték
nélküli LAN eszközt.
• Az ez által a rendszer által kibocsátott
rádióhullámok zavarhatják egyes orvosi
berendezések működését. Mivel ez az
interferencia meghibásodást eredményezhet,
a következő helyeken mindig kapcsolja ki ezt
a rendszert és a Bluetooth-eszközt:
•
•
•
•
Műszaki adatok
AUDIOTELJESÍTMÉNYI
JELLEMZŐK
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY ÉS
HARMONIKUS TORZÍTÁS:
(csak az egyesült államokbeli modell)
6 Ω terhelésnél, mindkét csatornát
egyszerre vezérelve, 120 – 10 000 Hz
frekvenciamenetnél: 75 W csatornánkénti
minimum RMS teljesítmény, 0,7%-nál
kisebb teljes harmonikus torzítás
250 mW-tól a névleges kimenő
teljesítményig terjedő terhelés mellett.
Erősítőegység
A következő műszaki adatok mérése
a következő körülmények között történt:
Egyesült államokbeli típus:
AC 120 V, 60 Hz
Mexikói típus:
AC 127 V, 60 Hz
Európai és orosz típusok:
AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Chilei és bolíviai típusok:
AC 220 V – 240 V, 50 Hz
Más típusok:
AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz
Kimenő teljesítmény (névleges)
150 W + 150 W (6 Ω, 1 kHz, 1% THD)
RMS kimenő teljesítmény (referencia)
250 W + 250 W (csatornánként, 6 Ω,
1 kHz esetén)
További információk
•
– Kórházban, vonaton, repülőgépen,
benzinkútnál, továbbá minden olyan
helyen, ahol gyúlékony gázok lehetnek jelen
– Automatikus ajtók és tűzjelzők közelében
Ez a rendszer a Bluetooth-specifikációnak
megfelelő biztonsági funkciók segítségével
biztosítja a biztonságos kapcsolatot
a Bluetooth-technológiát használó
kommunikáció során. A beállításoktól és
egyéb tényezőktől függően azonban
előfordulhat, hogy ez a biztonság nem
elégséges, ezért a Bluetooth-technológiát
használó kommunikáció használatakor
mindig legyen óvatos.
A Sony semmilyen módon nem tehető
felelőssé a Bluetooth-technológiát használó
kommunikáció során bekövetkező
információkiszivárgásból adódó károkért és
veszteségekért.
A Bluetooth-kommunikáció nem feltétlenül
garantált az ezzel a rendszerrel azonos profilú
minden Bluetootheszközzel.
Az ehhez a rendszerhez csatlakoztatott
Bluetooth-eszközöknek meg kell felelniük
a Bluetooth SIG, Inc.által előírt Bluetoothspecifikációnak, és erről tanúsítvánnyal kell
rendelkezniük. Azonban még a Bluetoothspecifikációnak megfelelő eszközök esetén is
előfordulhat, hogy a Bluetooth-eszköz
specifikációja vagy jellemzői bizonyos
esetekben lehetetlenné teszik a csatlakozást,
vagy más vezérlési módszert, megjelenítést és
működést eredményeznek.
A rendszerhez csatlakoztatott Bluetootheszköztől, a kommunikációs környezettől,
illetve a környezeti feltételektől függően
előfordulhat, hogy zaj keletkezik vagy
elhallgat a hang.
Bemenetek
AUDIO IN/PARTY CHAIN IN L/R
Feszültség 2 V, impedancia 47 kΩ
Kimenetek
AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R
Feszültség 2 V, impedancia 1 kΩ
29HU
USB rész
Támogatott formátum
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps
AAC: 48 kbps – 320 kbps
WAV: 16 bites PCM
Mintavételi frekvenciák
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
WMA: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
AAC: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
WAV: 8 – 48 kHz
Támogatott USB-eszköz
MSC (Mass Storage Class)
Maximális áramerősség
1A
(USB) port
Type A
Bluetooth rész
Kommunikációs rendszer
Bluetooth Standard 3.0 verzió
Kimenet
Bluetooth Standard Power Class 2
Legnagyobb kommunikációs hatótáv
Hatótáv kb. 10 m1)
Frekvenciasáv
2,4 GHz-es sáv band (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Modulációs módszer
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibilis Bluetooth-profilok2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Támogatott kodekek
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
aptX (aptX Codec)
30HU
1) A tényleges hatótáv olyan tényezőktől függ,
mint az eszközök közötti akadályok,
a mikrohullámú sütő körül kialakult
mágneses tér, a sztatikus elektromosság,
a vételi érzékenység, az antenna teljesítménye,
az operációs rendszer, a szoftveralkalmazás
stb.
2)
A szokásos Bluetooth-profilok az eszközök
közötti Bluetooth-kommunikáció célját jelzik.
FM vevőegység
FM sztereó, FM szuperheterodin vevőegység
Antenna
FM huzalantenna
Vételi frekvenciatartomány
Egyesült államokbeli típus:
87,5 MHz – 108,0 MHz (100 kHz-es
lépésköz)
Más típusok:
87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz-es
lépésköz)
Hangsugárzó rész
Hangsugárzórendszer
Kétutas, bass reflex
Hangsugárzóegység
Mélysugárzó: 200 mm-es, kúp típusú
Magassugárzó: 66 mm-es, kúp típusú
Névleges impedancia
6Ω
Általános
Áramellátási követelmények
Egyesült államokbeli típus:
AC 120 V, 60 Hz
Mexikói típus:
AC 127 V, 60 Hz
Európai és orosz típusok:
AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Chilei és bolíviai típusok:
AC 220 V – 240 V, 50 Hz
Más típusok:
AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel
110 W
Teljesítményfelvétel (energiatakarékos
módban)
Európai és orosz típusok:
0,5 W (Ha a „BT.STBY” beállítása
„OFF”)
6 W (Ha a „BT.STBY” beállítása „ON”)
Méret (szélesség/magasság/mélység) (kb.)
757 mm × 303 mm × 363 mm
(29 ⅞ hüv. × 12 hüv × 14 ⅜ hüv)
Tömeg (kb.)
13,8 kg
Mellékelt tartozékok
Távirányító (1 db)
R6 (AA méretű) elemek (2)
FM huzalantenna (1)
A külső és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
További információk
31HU
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising