Sony | SRS-BTM8 | Sony SRS-BTM8 Hordozható, vezeték nélküli BLUETOOTH® hangsugárzó Használati útmutató

Przycisk /
Wireless Speaker System
Wskaźnik OPR/
BATT (zielony)
Uwagi
Górna część systemu
Przycisk BLUETOOTH
PAIRING
Przycisk
Przycisk 
(odtwarzanie/pauza)
Znak N
(połączenie)
Przycisk VOLUME −/+
 Tryb parowania systemu jest wyłączany po około 5 minutach, a wskaźnik (Bluetooth) (niebieski) miga powoli. Jeśli tryb parowania wyłączy
się podczas wykonywania tej procedury, rozpocznij od kroku 3.
 Kod systemu jest ustawiony na „0000”. System nie może zostać sparowany z urządzeniem Bluetooth, którego kod nie jest ustawiony na „0000”.
 Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania. Powtórzenie procedury parowania jest jednak konieczne w
następujących przypadkach.
– Informacje o parowaniu zostały usunięte na skutek naprawy itp.
– System został sparowany z 5 lub większą liczbą urządzeń.
System może być sparowany maksymalnie z 4 urządzeniami Bluetooth. Jeśli po sparowaniu z 4 urządzeniami wykonane zostanie parowanie
z nowym urządzeniem, to urządzenie spośród dotychczasowych 4 urządzeń, które łączyło się najdawniej, zostanie zastąpione przez nowe
urządzenie.
 Z systemem może być sparowanych więcej urządzeń, ale dźwięk może być odtwarzany tylko z jednego urządzenia.
Aby usunąć wszystkie informacje o parowaniu z systemu
Gdy system jest wyłączony, przytrzymaj przycisk / przez ponad 15 sekund. Oznacza to, że system został zresetowany do ustawień
domyślnych, a wszystkie informacje o parowaniu zostały usunięte.
Instrukcja obsługi
Használati útmutató
1 Włącz system.
Wskaźnik
Wskaźnik
(Bluetooth) (niebieski)
Wskazówka
 Po włączeniu, system podejmie próbę nawiązania połączenia Bluetooth z urządzeniem Bluetooth podłączonym do systemu jako ostatni. Po
nawiązaniu połączenia Bluetooth, wskaźnik (Bluetooth) (niebieski) na systemie świeci.
Mikrofon
4-456-717-31(1)
3 Wybierz „SRS-BTM8” wyświetlane na ekranie urządzenia Bluetooth.
©2013 Sony Corporation Printed in China
SRS-BTM8
Przed rozpoczęciem korzystania z systemu należy dokładnie
przeczytać tę instrukcję i zachować ją do użytku w przyszłości.
OSTRZEŻENIE
Aby ograniczyć ryzyko pożaru i porażenia prądem, nie należy
otwierać obudowy. Naprawy produktu należy powierzać
wyłącznie wykwalifikowanym serwisantom.
Aby ograniczyć ryzyko pożaru, nie należy nakrywać otworu
wentylacyjnego systemu gazetami, obrusami, zasłonami itp. Nie
należy umieszczać na systemie źródeł otwartego ognia, takich
jak świece.
Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym, nie należy narażać systemu na działanie kapiącej
lub chlapiącej wody ani kłaść na nim przedmiotów napełnionych
płynami, takich jak wazony.
Nie należy instalować systemu w miejscach o ograniczonej
przestrzeni, takich jak półki na książki lub zabudowane szafki.
Ponieważ do odłączania zasilacza od źródła zasilania służy
wtyczka zasilacza, należy podłączyć system do łatwo
dostępnego gniazda zasilania. W razie stwierdzenia
jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu systemu należy
natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania.
System pozostaje podłączony do zasilania tak długo, jak długo
wtyczka znajduje się w gnieździe, nawet jeśli sam system został
wyłączony.
Informacje dotyczące praw autorskich i licencji
Nazwa i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Corporation używa tych
znaków na mocy licencji.
Znak N jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem
towarowym NFC Forum, Inc. w USA i innych krajach.
Android jest znakiem towarowym firmy Google Inc.
Inne znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością
odpowiednich podmiotów.
UWAGA
Wprowadzenie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji do systemu,
które nie są wprost dozwolone w tej instrukcji, powoduje utratę
prawa do korzystania z tego systemu.
Środki ostrożności
Informacje dotyczące używania systemu łącznie z
telefonem komórkowym
 Informacje dotyczące używania telefonu komórkowego do
odbierania połączeń w czasie, gdy emitowany jest dźwięk za
pomocą połączenia Bluetooth, można znaleźć w dostarczonej
z telefonem komórkowym instrukcji obsługi.
Informacja dotycząca bezpieczeństwa
Tabliczka znamionowa zawierająca znak towarowy Sony, numer
modelu i parametry elektryczne znajduje się w dolnej części
systemu po stronie zewnętrznej i na powierzchni zasilacza.
Informacje dotyczące zasilacza
 Przed podłączeniem lub odłączeniem zasilacza należy
wyłączyć system. W innym przypadku może dojść do awarii.
 Należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza. W celu
uniknięcia uszkodzenia systemu nie używać żadnego innego
zasilacza.
Biegunowość wtyczki
 Należy podłączyć zasilacz do najbliższego gniazda zasilania. W
razie stwierdzenia jakiegokolwiek problemu należy
natychmiast odłączyć zasilacz od gniazda.
 Nie należy instalować systemu w miejscach o ograniczonej
przestrzeni, takich jak półki na książki lub zabudowane szafki.
 Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym, nie należy narażać zasilacza na działanie
kapiącej lub chlapiącej wody ani kłaść na nim przedmiotów
napełnionych płynami, takich jak wazony.
Informacje dotyczące umieszczania
 Nie należy ustawiać głośników w pozycji pochylonej.
 Nie należy pozostawiać systemu w pobliżu źródeł ciepła ani w
miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych, kurzu, wilgoci, deszczu czy uderzeń
mechanicznych.
 Nie należy narażać akumulatora na działanie nadmiernego
ciepła, pochodzącego np. z promieni słonecznych czy ognia.
Zakłócenia powodowane w pracy innych
urządzeń
Uwagi
 Aby możliwe było korzystanie z funkcji Bluetooth,
przeznaczone do podłączenia urządzenie Bluetooth musi
obsługiwać ten sam profil co system.
Należy również pamiętać, że nawet w przypadku obsługi tego
samego profilu funkcje urządzeń mogą się różnić w zależności
od ich danych technicznych.
 Ze względu na charakterystykę technologii bezprzewodowej
Bluetooth dźwięk odtwarzany przez system jest nieco
opóźniony w stosunku do dźwięku odtwarzanego przez
urządzenie Bluetooth podczas rozmów telefonicznych lub
słuchania muzyki.
 Ten system obsługuje funkcje zabezpieczeń zgodne ze
standardem Bluetooth, aby zapewnić bezpieczeństwo
połączeń przy użyciu bezprzewodowej technologii Bluetooth,
ale stopień zabezpieczeń w zależności od ustawień może nie
być wystarczający. Podczas komunikacji przy użyciu
bezprzewodowej technologii Bluetooth należy zachować
ostrożność.
 Nie ponosimy odpowiedzialności za wyciek informacji
podczas łączności Bluetooth.
 Urządzenie z funkcją Bluetooth musi być zgodne z
ustanowionym przez firmę Bluetooth SIG, standardem
Bluetooth i zostać uwierzytelnione. Nawet jeżeli podłączone
urządzenie jest zgodne ze wspomnianym powyżej
standardem Bluetooth, niektóre urządzenia mogą nie zostać
podłączone lub mogą pracować nieprawidłowo w zależności
od swoich funkcji i danych technicznych.
 W zależności od podłączonego do systemu urządzenia
Bluetooth i środowiska komunikacji mogą wystąpić zakłócenia.
Dane techniczne
Głośniki
System głośników 50 mm
Typ obudowy
Bass reflex
Czym jest technologia
bezprzewodowa
Bluetooth?
Technologia bezprzewodowa Bluetooth to technologia
bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu, umożliwiająca
bezprzewodowe przesyłanie danych pomiędzy urządzeniami
cyfrowymi, takimi jak komputery czy aparaty cyfrowe.
Technologia bezprzewodowa Bluetooth ma zasięg działania
około 10 m.
Najczęstsze są połączenia dwóch urządzeń, ale niektóre
urządzenia umożliwiają jednoczesną komunikację pomiędzy
wieloma urządzeniami.
Do połączenia nie są potrzebne przewody, urządzenia nie muszą
też być nakierowane na siebie, jak to ma miejsce w przypadku
podczerwieni. Urządzeń można używać np. w kieszeni lub torbie.
Standard Bluetooth jest wspierany i wykorzystywany przez
tysiące firm na całym świecie.
System komunikacji tego systemu i
zgodne z nim profile Bluetooth
Profil to standaryzacja funkcji dla poszczególnych specyfikacji
urządzeń Bluetooth. System obsługuje następujące wersje i
profile Bluetooth:
System komunikacji:
Specyfikacja Bluetooth wersja 3.0
Zgodne profile Bluetooth:
– A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): transmisja lub
odbiór dźwięku wysokiej jakości.
– AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): sterowanie
sprzętem audio-wideo (wstrzymywanie, zatrzymywanie lub
rozpoczynanie odtwarzania itd.).
– HSP (Headset Profile): rozmowy telefoniczne/obsługa
telefonu.
– HFP (Hands-free Profile): rozmowy telefoniczne/obsługa
telefonu przy użyciu zestawu głośnomówiącego.
Zakłócenia powodowane przez inne
urządzenia
Ponieważ urządzenia Bluetooth i urządzenia bezprzewodowej
sieci LAN (IEEE802.11b/g) wykorzystują te same częstotliwości,
mogą wystąpić zakłócenia mikrofalowe, skutkujące obniżeniem
prędkości komunikacji, szumami i nieprawidłowym połączeniem
w sytuacji, gdy system będzie używany w pobliżu urządzenia
bezprzewodowej sieci LAN. W takim przypadku należy
zastosować się do poniższych wskazówek.
– Używaj systemu w odległości przynajmniej 10 m od
urządzenia bezprzewodowej sieci LAN.
– Jeśli system jest używany w odległości mniejszej niż 10 m od
urządzenia bezprzewodowej sieci LAN, wyłącz urządzenie
bezprzewodowej sieci LAN.
Połączenie wychodzące
 Naciśnij raz, aby anulować połączenie wychodzące.
 Naciskaj przez około 2 sekundy, aby zmienić urządzenie, z którego nawiążesz połączenia między
systemem a telefonem komórkowym.
Połączenie przychodzące
 Naciśnij raz, aby odebrać połączenie.
 Naciskaj przez około 2 sekundy, aby odrzucić połączenie.
W trakcie połączenia
 Naciśnij raz, aby zakończyć połączenie.
 Naciskaj przez około 2 sekundy, aby zmienić urządzenie, z którego nawiążesz połączenia między
systemem a telefonem komórkowym.
System komunikacji
Specyfikacja Bluetooth wersja 3.0
Wyjście
Specyfikacja Bluetooth, klasa mocy 2
Maksymalny zasięg komunikacji
W zasięgu wzroku ok. 10 m*1
Pasmo częstotliwości
2,4 GHz (2,4000–2,4835 GHz)
Metoda modulacji FHSS
Zgodne profile Bluetooth*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Obsługiwany Codec*3
SBC*4
Zakres transmisji (A2DP)
20–20 000 Hz (częstotliwość próbkowania
44,1 kHz)
*1Zasięg rzeczywisty może się różnić w zależności od obiektów
pomiędzy urządzeniami, pól magnetycznych dookoła
kuchenek mikrofalowych, elektryczności statycznej, czułości
odbioru, parametrów anteny, systemu operacyjnego, aplikacji
itp.
*2Profile standardu Bluetooth określają przeznaczenie łączności
Bluetooth pomiędzy urządzeniami.
*3Kodek: format konwersji i kompresji sygnału dźwiękowego
*4Subband Codec
Połączenie Bluetooth jest nawiązane i wskaźnik
6 V prądu stałego (przy używaniu
dołączonego zasilacza podłączonego do
źródła zasilania prądem zmiennym 230 V, 50
Hz) lub 4 baterie alkaliczne LR6 (rozmiar AA)
Znamionowy pobór mocy
6 W (przy używaniu dołączonego zasilacza)
ok. 0,2 W (w trybie czuwania, przy używaniu
dołączonego zasilacza)
Żywotność baterii (przy używaniu połączenia Bluetooth)
Baterie alkaliczne Sony LR6 (rozmiar AA):
ok. 20 godzin*5
Akumulatory niklowo-metalowo-wodorkowe
Sony NHAAB2K (rozmiar AA):
ok. 20 godzin*5
Wymiary
Około 245 mm × 185 mm × 88 mm
(szer./wys./gł.)
Masa
Około 1 060 g z bateriami
Dostarczone wyposażenie
Zasilacz (1)
Instrukcja obsługi (ten dokument) (1)
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
5
* Rzeczywisty czas może się różnić w zależności od temperatury
i warunków użytkowania.
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Sprawdź, czy system i podłączone
urządzenie są włączone.
Jeśli podłączasz do systemu
komputer, sprawdź, czy wyjście
audio komputera jest ustawione
na urządzenie Bluetooth.
Zwiększ głośność systemu i
podłączonego urządzenia.
Ponownie sparuj system z
urządzeniem Bluetooth.
Sprawdź, czy podłączone
urządzenie odtwarza dźwięk.
Jeśli podłączone urządzenie jest
monofoniczne, dźwięk będzie
emitowany wyłącznie z lewego
głośnika.
(Bluetooth) (niebieski) na systemie świeci.
dotknięcia (NFC)
Po dotknięciu systemu smartfonem zgodnym z funkcją NFC, system włącza się automatycznie, następnie paruje się i łączy ze
smartfonem.
Gniazdo DC IN 6V
1 Pobierz i zainstaluj w smartfonie aplikację „Łatwa komunikacja NFC”.
Gniazdo AUDIO IN
„Łatwa komunikacja NFC” jest oryginalną aplikacją Sony przeznaczoną do telefonów z systemem Android i jest dostępna w sklepie
Google Play.
Wyszukaj aplikację „Łatwa komunikacja NFC” lub zeskanuj poniższy kod dwuwymiarowy w celu pobrania i zainstalowania
darmowej aplikacji. W celu pobrania aplikacji, konieczne jest uiszczenie opłaty komunikacyjnej.
W niektórych krajach i/lub regionach aplikacja może być niedostępna.
Funkcje elementów
Przycisk /
Do włączania i wyłączania systemu.
Mikrofon
Używaj podczas połączenia.
Wskaźnik OPR/BATT (zielony)
Świeci, gdy system jest włączony. Przygaszony podczas pracy
na baterii, gdy bateria jest bliska rozładowania.
Gniazdo AUDIO IN
Do podłączania do wtyku słuchawek przenośnego urządzenia
audio, komputera itp. za pomocą przewodu łączącego (nie
znajduje się w zestawie).
Przycisk BLUETOOTH PAIRING
Naciśnij w celu sparowania z urządzeniem Bluetooth.
Wskazania funkcji Bluetooth
Przycisk
(połączenie)
Naciśnij, aby zadzwonić lub obsługiwać podczas połączenia.
Stan
Przycisk VOLUME −/+
Do regulacji głośności. Sygnał dźwiękowy z głośników, gdy
głośność zostanie ustawiona na minimum lub maksimum.
Wskaźnik (Bluetooth)
(niebieski)
Parowanie z urządzeniem
Miga szybko
Szukanie urządzenia
Miga
Uchwyt
Używany do przenoszenia systemu.
Połączony z urządzeniem
Świeci
Wskaźnik (Bluetooth) (niebieski)
Świeci lub miga w zależności od stanu komunikacji.
Szczegółowe informacje podano w następnej sekcji,
„Wskazania funkcji Bluetooth”.
między systemem a telefonem komórkowym z Bluetooth przez HFP lub HSP.
W celu uzyskania informacji szczegółowych dotyczących procedury połączenia Bluetooth, patrz „Nawiązywanie połączenia
bezprzewodowego z urządzeniami z Bluetooth”. Po nawiązaniu połączenia Bluetooth, wskaźnik (Bluetooth) (niebieski) na systemie
świeci.
Za pomocą kodu dwuwymiarowego:
Użyj czytnika kodu dwuwymiarowego.
Wskazówki
 Aby użyć wyłącznie funkcji połączenia w telefonie komórkowym z Bluetooth, który wyposażono w funkcję muzyki, nawiąż połączenie
Bluetooth między systemem a telefonem komórkowym przez HFP lub HSP a nie przez A2DP.
 W zależności od telefonu komórkowego z Bluetooth, gdy połączenie Bluetooth zostanie nawiązane przez HFP lub HSP, można również
nawiązać drugie połączenie Bluetooth przez A2DP przez ten sam telefon komórkowy z Bluetooth. W tym przypadku nie można połączyć
odtwarzacza muzyki Bluetooth z tym systemem.
Zakłócony dźwięk /
Buczenie lub szum w systemie
Uwaga
 Aby nawiązać to samo połączenie z tymi samymi urządzeniami po wyłączeniu systemu, należy ponownie przeprowadzić tę procedurę.
Zgodne smartfony
 Smartfony wyposażone w funkcję NFC
(System operacyjny: Android 2.3.3 lub nowszy, z wyjątkiem Android 3.x)
Klienci w Europie
W celu uzyskania szczegółowych informacji, należy odwiedzić poniższą witrynę internetową:
http://support.sony-europe.com
1 Podłącz urządzenie do systemu.
Informacje o NFC
Zmniejsz głośność podłączonego
urządzenia.
Trzymaj system z dala od
telewizora.
Jeśli podłączone urządzenie jest
wyposażone w funkcję korektora,
wyłącz ją.
Przełącz połączenie Bluetooth na
A2DP za pomocą urządzenia
Bluetooth, gdy ustawiony jest profil
HFP lub HSP.
Trzymaj system z dala od
kuchenek mikrofalowych,
urządzeń bezprzewodowej sieci
LAN itp.
Jeśli wskaźnik OPR/BATT (zielony)
jest przygaszony, wymień wszystkie
baterie na nowe.
Ustaw system i urządzenie
Bluetooth bliżej siebie. Usuń
przeszkody oddzielające system
od urządzenia Bluetooth.
Jeśli do systemu podłączone
zostanie urządzenie z
wbudowanym odbiornikiem
radiowym lub tunerem, odbieranie
sygnału stacji radiowych może być
niemożliwe albo czułość ulegnie
zmniejszeniu. W takiej sytuacji
należy umieścić system z dala od
urządzenia i sprawdzić, czy możliwe
jest odbieranie sygnału stacji
radiowych.
Słuchanie muzyki poprzez połączenie przewodowe z
przenośnego urządzenia audio itp.
NFC (Near Field Communication) to technologia, która zapewnia bezprzewodową komunikację na niewielką odległość między
różnymi urządzeniami, np. telefonami komórkowymi i znacznikami IC. Dzięki funkcji NFC, transfer danych jest prosty, wystarczy
dotknąć odpowiedni symbol lub przeznaczone do tego celu miejsce na urządzeniach zgodnych z funkcją NFC.
2 Uruchom aplikację „Łatwa komunikacja NFC” w smartfonie.
Przewód łączący (nie
znajduje się w zestawie)
Upewnij się, że wyświetlił się ekran aplikacji.
3 Dotknij smartfonem systemu.
Włączanie i wyłączanie systemu
Sprawdź, czy obie wtyczki
przewodu łączącego (nie znajduje
się w zestawie) są mocno włożone
do gniazd systemu i
podłączonego urządzenia.
1 Nawiąż połączenie Bluetooth między systemem a odtwarzaczem muzyki Bluetooth przez A2DP oraz
 W niektórych smartfonach, funkcja jednodotykowego połączenia może być już zainstalowana i pobieranie aplikacji „Łatwa komunikacja
NFC” może nie być konieczne. W takim przypadku, działanie oraz dane techniczne mogą być inne od tych przedstawionych w tym
dokumencie. Odpowiednie informacje można znaleźć w dostarczonej ze smartfonem instrukcji obsługi.
Przedział akumulatora
Włóż cztery baterie alkaliczne LR6 (rozmiar AA) (nie znajdują
się w zestawie).
Znak N
Dotknij, aby nawiązać połączenie Bluetooth ze smartfonem
zgodnym z funkcją NFC.
 W tym przypadku funkcja jednodotykowego połączenia (NFC) jest niedostępna.
 Operacje mogą się różnić w zależności od urządzenia Bluetooth. Ten typ połączenia Bluetooth można nawiązać w zależności od
kombinacji urządzeń Bluetooth. Zapoznaj się także z instrukcją obsługi dostarczaną razem z urządzeniami Bluetooth.
Wskazówka
Gniazdo DC IN 6V
Do podłączania dołączonego zasilacza.
Przycisk  (odtwarzanie/pauza)
Obsługuje podłączone urządzenie Bluetooth. Nie można
obsługiwać urządzenia podłączonego do gniazda AUDIO IN.
Dotykaj smartfonem część systemu ze znakiem N do momentu, gdy smartfon zacznie wibrować.
Smartfon wibruje
(rozpoznany przez system)
(Gniazdo mini stereo)
1 Podłącz dołączony zasilacz.
2 Włącz system.
Wskaźnik świeci.
3 Rozpocznij odtwarzanie na podłączonym urządzeniu, a następnie wyreguluj głośność.
Ustaw głośność na podłączonym urządzeniu na średni poziom i naciskaj przyciski VOLUME –/+ na systemie.
Uwagi
 Gdy z systemem jest używany przewód łączący (nie znajduje się w zestawie), urządzenie źródłowe przełącza się na urządzenie podłączone za
pomocą przewodu w sposób automatyczny, nawet jeśli użytkownik słucha muzyki przez połączenie Bluetooth.
 Słuchanie muzyki przez połączenie Bluetooth, gdy przewód łączący (nie znajduje się w zestawie) jest używany z systemem nie jest możliwe. Po
użyciu, należy go odłączyć.
Wskazówki
2 Naciśnij przycisk /.
Wskaźnik OPR/BATT (zielony) włączy się.
Aby nawiązać połączenie, postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.
Po nawiązaniu połączenia Bluetooth, wskaźnik (Bluetooth) (niebieski) świeci.
 Można korzystać z funkcji połączenia w trybie głośnomówiącym, gdy przewód łączący (nie znajduje się w zestawie) jest podłączony do
systemu.
 W przypadku połączenia z urządzeniem źródłowym przez przewód łączący (nie znajduje się w zestawie), a nie przez połączenie Bluetooth, gdy
muzyka nie była odtwarzana przez 20 minut, system wyłączy się automatycznie.
Wskazówki
 W razie wystąpienia trudności z nawiązaniem połączenia, postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami.
– Uruchom aplikację „Łatwa komunikacja NFC” i przesuń smartfonem po części systemu ze znakiem N.
– Jeżeli smartfon znajduje się w futerale, zdejmij go.
 Ponownie dotknij smartfonem systemu, aby odłączyć.
 W przypadku kilku urządzeń zgodnych z funkcją NFC, wystarczy smartfonem dotknąć innego urządzenia, aby przełączyć się na to
urządzenie. Przykładowo, w przypadku nawiązanego połączenia między posiadanym smartfonem a słuchawkami zgodnymi z funkcją NFC,
wystarczy smartfonem dotknąć systemu, aby nawiązać połączenie Bluetooth z tym systemem (przełączanie za pomocą jednodotykowego
połączenia).
Wskaźnik świeci.
Aby używać systemu z bateriami LR6 (rozmiar AA) (nie znajdują się w zestawie)
1 Otwórz pokrywę znajdującą się na dole systemu i włóż cztery baterie alkaliczne LR6 (rozmiar AA) (nie znajdują się w zestawie),
następnie zamknij pokrywę.
Mikrofon
Zasilanie
(połączenie)
Brak dźwięku / Dźwięk tylko z jednego
głośnika / Niski poziom dźwięku
Sposób C Połączenie ze smartfonem za pomocą funkcji jednego
Parowanie nie jest możliwe
Ustaw system i urządzenie
Bluetooth w odległości
maksymalnie 1 m od siebie.
Jeżeli wskaźnik (Bluetooth)
(niebieski) nie miga szybko, naciśnij
i przytrzymaj przycisk BLUETOOTH
PAIRING na systemie do momentu
włączenia sygnału dźwiękowego.
Słuchanie muzyki
Korzystając z połączenia Bluetooth można słuchać muzyki i wykonywać podstawowe operacje zdalnego sterowania z urządzenia
Bluetooth. Urządzenie Bluetooth jest wymagane do obsługi poniższych profili Bluetooth.
 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): umożliwia korzystanie z wysokiej jakości bezprzewodowej treści audio.
 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): umożliwia korzystanie z podstawowych operacji zdalnego sterowania (odtwarzanie,
zatrzymanie itd.) z urządzenia Bluetooth.

Nie słychać głosu / Słaby poziom
słyszalności głosu odbiorcy
2 Naciśnij przycisk /.
Operacje te mogą się różnić w zależności od urządzenia Bluetooth. Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia Bluetooth.
Uwaga
 Jeśli system jest używany z zasilaczem, system przełącza się automatycznie na zasilanie z gniazda zasilania, nawet jeśli baterie są włożone. Po
podłączeniu systemu do zasilacza, włożone baterie nie stanowią źródła zasilania. Jeżeli używasz systemu z bateriami, upewnij się, że wtyczka
zasilacza jest odłączona od systemu.
1 Nawiąż połączenie Bluetooth między systemem a urządzeniem.
Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z
urządzeniami z Bluetooth
2 Rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu Bluetooth, a następnie wyreguluj głośność.
Za pomocą tego systemu można bezprzewodowo słuchać muzyki i wykonywać połączenia w trybie głośnomówiącym korzystając z
funkcji Bluetooth.
Wybierz jeden z przedstawionych poniżej trzech sposobów połączenia, najlepiej dostosowany do urządzenia Bluetooth. Informacje
dotyczące używania urządzenia do odtwarzania muzyki można znaleźć w dostarczonej z tym urządzeniem instrukcji obsługi.
Parowanie z urządzeniem Bluetooth: patrz
Sposób A
Urządzenia Bluetooth muszą zostać najpierw „sparowane” ze sobą.
Połączenie ze sparowanym urządzeniem: patrz
Sposób B
Aby słuchać muzyki z urządzenia Bluetooth, które zostało sparowane, patrz ten sposób.
Jednodotykowe połączenie ze smartfonem (NFC): patrz Sposób C
Jeżeli korzystasz ze smartfona zgodnego z funkcją NFC, możesz nawiązać połączenie Bluetooth dotykając tym urządzeniem systemu.
Przed użyciem systemu należy sprawdzić następujące punkty.
 System i urządzenie muszą być umieszczone w odległości 1 m od siebie.
 System musi być podłączony do zasilania albo do systemu muszą być włożone baterie.
 Dołączona do urządzenia instrukcja obsługi musi znajdować się w pobliżu.
Sposób A Parowanie i łączenie z urządzeniem Bluetooth
1 Włącz system.
2 Włącz funkcję Bluetooth urządzenia Bluetooth.
Odpowiednie informacje można znaleźć w dostarczonej z urządzeniem instrukcji obsługi.
W celu uzyskania informacji szczegółowych dotyczących procedury połączenia Bluetooth, patrz „Nawiązywanie połączenia
bezprzewodowego z urządzeniami z Bluetooth”. Po nawiązaniu połączenia Bluetooth, wskaźnik (Bluetooth) (niebieski) na systemie
świeci.
Ustaw głośność na urządzeniu Bluetooth na średni poziom i naciskaj przyciski VOLUME – /+ na systemie.
Po naciśnięciu przycisku  (odtwarzanie/pauza) na systemie, można korzystać z urządzenia Bluetooth, które obsługuje AVRCP.
Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od urządzenia Bluetooth. Odpowiednie informacje można znaleźć w dostarczonej z
urządzeniem Bluetooth instrukcji obsługi.
Sprawdź, czy system i podłączone
urządzenie są włączone.
Wybierz połączenie Bluetooth HFP
lub HSP za pomocą urządzenia
Bluetooth.
Sprawdź, czy wyjście telefonu
komórkowego Bluetooth jest
ustawione dla systemu.
Zwiększ głośność systemu i
podłączonego urządzenia.
Po użyciu
Wykonaj jedną z następujących czynności.
 Wyłącz funkcję Bluetooth urządzenia Bluetooth. Odpowiednie informacje można znaleźć w dostarczonej z urządzeniem instrukcji
obsługi.
 Wyłącz urządzenie Bluetooth.
 Wyłącz system.
 Ponownie dotknij smartfonem systemu, aby odłączyć (tylko smartfony zgodne z funkcją NFC).
Wskazówka
 Po połączeniu z urządzeniem Bluetooth przez A2DP/AVRCP i po zatrzymaniu odtwarzania na około 20 minut, system wyłączy się
automatycznie.
Korzystanie z funkcji połączenia w trybie
głośnomówiącym w trakcie słuchania muzyki
Można korzystać z funkcji połączenia w trybie głośnomówiącym w trakcie słuchania muzyki przez połączenie Bluetooth z telefonu
komórkowego z funkcją Bluetooth, wyposażanego w funkcję muzyki i obsługującego profil Bluetooth A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile), HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile).
Jeżeli telefon komórkowy z Bluetooth obsługuje zarówno profil HFP, jak i HSP, ustaw na HFP.
Jednodotykowe połączenie (NFC) nie
jest możliwe
Przytrzymaj smartfon blisko
systemu do momentu, gdy
smartfon zacznie wibrować. W
razie niepowodzenia, przesuń
smartfonem po części systemu ze
znakiem N.
Jeżeli smartfon znajduje się w
futerale, zdejmij go.
Sprawdź, czy funkcja NFC w
smartfonie jest włączona.
Czułość odbioru NFC zależy od
urządzenia. Jeżeli jednodotykowe
połączenie ze smartfonem nie
powiedzie się kilkakrotnie, podłącz
do systemu korzystając z ekranu.
3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BLUETOOTH PAIRING znajdujący się na systemie do momentu
włączenia sygnału dźwiękowego i szybkiego migania wskaźnika (Bluetooth) (niebieski).
Wskazówka
 Gdy system jest włączany po raz pierwszy, wskaźnik
(Bluetooth) (niebieski) zaczyna szybko migać.
Wskaźnik miga szybko.
Operacje mogą się różnić w zależności od telefonu komórkowego z Bluetooth. Zapoznaj się z instrukcją obsługi telefonu
komórkowego.
1 Nawiąż połączenie Bluetooth między systemem a telefonem komórkowym.
W celu uzyskania informacji szczegółowych dotyczących procedury połączenia Bluetooth, patrz „Nawiązywanie połączenia
bezprzewodowego z urządzeniami z Bluetooth”. Po nawiązaniu połączenia Bluetooth, wskaźnik (Bluetooth) (niebieski) na systemie
świeci.
Maksymalny zasięg komunikacji
Używaj urządzeń Bluetooth w zasięgu 10 m (w zasięgu wzroku)
od systemu.
Maksymalny zasięg komunikacji może ulec zmniejszeniu z
powodu następujących warunków.
– Pomiędzy systemem i urządzeniem Bluetooth występuje
przeszkoda, taka jak ciało ludzkie, metal lub ściana.
– W pobliżu systemu używane jest urządzenie
bezprzewodowej sieci LAN.
– W pobliżu systemu używana jest kuchenka mikrofalowa.
– W pobliżu systemu używane jest urządzenie generujące
promieniowanie elektromagnetyczne.
 Naciśnij raz, aby włączyć wybieranie głosowe (tylko telefony komórkowe zgodne z funkcją
wybierania głosowego).
 Naciskaj przez około 2 sekundy, aby ponownie wybrać ostatnio wybrany numer telefonu.
Ten system obsługuje technologię Multipoint. Można korzystać z funkcji połączenia w trybie głośnomówiącym z innym telefonem
komórkowym z Bluetooth w trakcie słuchania muzyki z odtwarzacza Bluetooth.
Bluetooth
Parametry ogólne
 W razie jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z tym
systemem, na które nie można znaleźć odpowiedzi w tej
instrukcji, prosimy kontaktować się z najbliższym sprzedawcą
produktów firmy Sony.
Przycisk
Tryb gotowości
Uwaga
Wyjściowa moc odniesienia
2 W + 2 W (10% T.H.D., 1 kHz, 6 Ω)
Wejście
Gniazdo mini stereo × 1
Informacje dotyczące czyszczenia
Inne
Stan
Korzystanie z funkcji połączenia w trybie głośnomówiącym z innym telefonem
komórkowym z Bluetooth w trakcie słuchania muzyki
Wzmacniacz
 Nie należy wkładać w gniazda małych przedmiotów itd.
Mogłoby to doprowadzić do zwarcia lub awarii.
 Do czyszczenia obudowy nie należy używać alkoholu,
benzyny ani rozpuszczalników.
Przedział akumulatora
(dolna część systemu)
Tył systemu
Mikrofale emitowane przez urządzenie Bluetooth mogą zakłócać
działanie elektronicznych urządzeń medycznych. Należy
wyłączyć system i inne urządzenia Bluetooth w wymienionych
poniżej miejscach, ponieważ mogą doprowadzić do wypadku.
– W miejscach, gdzie obecne są łatwopalne gazy, w szpitalach,
pociągach, samolotach lub na stacjach benzynowych.
– W pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów
przeciwpożarowych.
Typ:
kondensator elektretowy
Charakterystyka kierunkowa:
wszechkierunkowy
Skuteczny zakres częstotliwości:
200 Hz – 3 600 Hz
Temperatura robocza:
0°C do 45°C
Informacje dotyczące obsługi
Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od telefonu komórkowego z funkcją Bluetooth lub profili obsługiwanych przez telefon
komórkowy z funkcją Bluetooth. Odpowiednie informacje można znaleźć w dostarczonej z telefonem komórkowym z Bluetooth
instrukcji obsługi.
Jeżeli jest to konieczne, wybierz profil Bluetooth obsługiwany przez system z następujących: A2DP, HSP lub HFP. W celu uzyskania
szczegółowych informacji na temat każdego profilu, przejdź do „Słuchanie muzyki” lub „Korzystanie z funkcji połączenia w trybie
głośnomówiącym w trakcie słuchania muzyki”.
 Ten krok może nie być potrzebny w przypadku niektórych urządzeń.
Rozwiązywanie problemów
Funkcje przycisków podczas połączenia
(Bluetooth) (niebieski) miga.
2 Włącz funkcję Bluetooth urządzenia Bluetooth.
System głośników bezprzewodowych
Wykonaj jedną z następujących czynności.
 Wyłącz funkcję Bluetooth urządzenia Bluetooth. Odpowiednie informacje można znaleźć w dostarczonej z urządzeniem instrukcji
obsługi.
 Wyłącz urządzenie Bluetooth.
 Wyłącz system.
 Ponownie dotknij smartfonem systemu, aby odłączyć (tylko smartfony zgodne z funkcją NFC).
Sposób B Połączenie ze sparowanym urządzeniem Bluetooth
Uchwyt
Polski
Po użyciu
2 Rozpocznij odtwarzanie na podłączonym telefonie komórkowym z Bluetooth, a następnie wyreguluj
głośność.
Ustaw głośność na telefonie komórkowym z Bluetooth na średni poziom i naciskaj przyciski VOLUME –/+ na systemie.
Poprzez naciskanie przycisku  (odtwarzanie/pauza) na systemie, można obsługiwać telefon komórkowy Bluetooth, który
obsługuje AVRCP. Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od telefonu komórkowego Bluetooth. Odpowiednie informacje
można znaleźć w dostarczonej z telefonem komórkowym z Bluetooth instrukcji obsługi.
Aby wykonać połączenie
4 Wykonaj procedurę parowania na urządzeniu Bluetooth w celu wykrycia systemu.
Jeśli na wyświetlaczu urządzenia nie pojawi się „SRS-BTM8”, powtórz procedurę od kroku 2.
Uwaga
 Niektóre urządzenia nie wyświetlają listy wykrytych urządzeń.
5 Wybierz „SRS-BTM8” wyświetlane na ekranie urządzenia Bluetooth.
6 Jeśli na wyświetlaczu urządzenia Bluetooth wymagane jest wprowadzenie kodu*, wprowadź „0000”.
Połączenie Bluetooth jest nawiązane i wskaźnik (Bluetooth) (niebieski) na systemie świeci.
Kod może także nosić nazwę „Klucz”, „Kod PIN”, „Numer PIN” lub „Hasło”.
Wskazówka
 W celu sparowania z innymi urządzeniami Bluetooth powtórz kroki od 2 do 6 dla każdego urządzenia.
Użyj telefonu komórkowego z Bluetooth. Sprawdź, czy sygnał wybierania jest słyszalny w systemie, rozmawiaj korzystając z mikrofonu.
Jeżeli nie słychać sygnału wybierania, naciskaj przycisk
(połączenie) na systemie przez około 2 sekundy, aby zmienić urządzenie, z
którego nawiążesz połączenie.
Aby odebrać połączenie
Po nadejściu połączenia, odtwarzanie zostanie zatrzymane i dźwięk dzwonka będzie słyszalny z systemu. Naciśnij przycisk
(połączenie) na systemie i rozmawiaj korzystając z mikrofonu.
Wskazówki
(połączenie), aby
 Jeżeli dźwięk dzwonka nie jest słyszalny z systemu po nadejściu połączenia, zatrzymaj odtwarzanie i naciśnij przycisk
rozmawiać.
 Po zakończeniu odtwarzania, można użyć funkcji połączenia w trybie głośnomówiącym.
 W trakcie połączenia, naciskaj przyciski VOLUME –/+ na systemie, aby wyregulować głośność. Głośność połączenia i głośność odtwarzania są
ustawiane oddzielnie.
Uwaga
 Gdy używany jest telefon komórkowy, należy go trzymać w odległości minimalnie 50 cm od systemu. Jeżeli telefon komórkowy znajdzie się za
blisko systemu, może być słyszalny hałas.
Aby zakończyć połączenie
Naciśnij przycisk
(połączenie). Jeżeli muzyka była odtwarzana przed nadejściem połączenia, po jego zakończeniu odtwarzanie
muzyki zostanie wznowione.
Sprawdź, czy aplikacja „Łatwa
komunikacja NFC” wyświetla się
na ekranie smartfona.
Magyar
Vezeték nélküli hangsugárzórendszer
A rendszer használata előtt alaposan olvassa el ezt az útmutatót,
és tartsa meg a későbbi használathoz.
FIGYELMEZTETÉS
A tűz vagy áramütés elkerülése érdekében ne nyissa fel a
készülékházat. A készülék javítását csak képzett szakember
végezheti.
A tűz elkerülése érdekében a készülék szellőzőnyílásait ne takarja
el újsággal, asztalterítővel, függönnyel stb. Ne tegyen a
készülékre nyílt lángot használó eszközt, például égő gyertyát.
A tűz vagy áramütés elkerülése érdekében a készüléket ne érje
csepegő vagy fröccsenő víz, valamint ne tegyen rá folyadékot
tartalmazó edényt, például vázát.
A készüléket ne használja szűk zárt térben, például
könyvszekrényben vagy beépített szekrényben.
Mivel a hálózati tápegység elektromos csatlakozója használható
arra, hogy a hálózati tápegységet leválassza az elektromos
hálózatról, ezért könnyen elérhető elektromos aljzathoz
csatlakoztassa. Ha a rendszer rendellenesen működik, azonnal
válassza le a hálózati csatlakozóról.
A készülék addig nincs leválasztva a hálózati feszültségről, amíg
a hálózati csatlakozóaljzathoz csatlakozik – még akkor is
feszültség alatt van, ha magát a készüléket kikapcsolta.
Szerzői jogok és licencek
A Bluetooth® jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc.
tulajdonában vannak, a Sony Corporation ezeket
licencmegállapodás keretében használja.
Az N jel az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye
az Egyesült Államokban és más országokban.
Az Android a Google Inc. védjegye.
A többi védjegy és kereskedelmi megnevezés a megfelelő
tulajdonosok tulajdona.
VIGYÁZAT!
Figyelmeztetjük, hogy az ebben a kézikönyvben kifejezetten
jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások
megszüntethetik a készülék használatára vonatkozó jogát.
Óvintézkedések
Megjegyzések a mobiltelefonnal való használathoz
 További részleteket a mobiltelefon működtetéséről, ha a
hívásfogadáskor a hangot a Bluetooth kapcsolat továbbítja, a
mobiltelefonhoz mellékelt használati útmutatóban olvashat.
Biztonság
A Sony védjegyet, modellszámot és az elektromos jellemzőket
megadó típustábla a készülék külső részének alján és a hálózati
tápegységen található.
Megjegyzések a hálózati tápegységgel kapcsolatban
 Ha a rendszert hálózati tápegységhez csatlakoztatja vagy
leválasztja arról, előbb kapcsolja ki. Máskülönben
meghibásodás merülhet fel.
 Csak a mellékelt hálózati tápegységet használja. A rendszer
meghibásodásának elkerülése érdekében ne használjon más
hálózati tápegységet.
A csatlakozódugó polaritása
 Csatlakoztassa a hálózati tápegységet egy közeli fali
csatlakozóaljzathoz. Ha működési problémát észlel, azonnal
húzza ki a fali csatlakozóaljzatból.
 A hálózati tápegységet ne használja szűk zárt térben, például
könyvszekrényben vagy beépített szekrényben.
 A tűz vagy áramütés elkerülése érdekében a hálózati
tápegységet ne érje csepegő vagy fröccsenő víz, valamint ne
tegyen rá folyadékot tartalmazó edényt, például vázát.
Elhelyezés
 Ne állítsa a hangszórót megdöntött helyzetbe.
 Ne tárolja a rendszert hőforrás közelében, tűző napon, poros
helyen, illetve olyan környezetben, ahol rázkódásnak van
kitéve.
 Ne tegye ki az akkumulátort túlságosan magas
hőmérsékletnek, például közvetlen napfénynek, tűznek vagy
hasonló hatásnak.
Műszaki adatok
/ gomb
BLUETOOTH
PAIRING gomb
A rendszer teteje
Megjegyzések
 A rendszer párosítási módja kb. 5 perc után megszakad, és a (Bluetooth) jelzőfény (kék) lassan villog. Ha a művelet végrehajtása közben a
párosítási mód megszakad, kezdje újra a 3. lépéstől.
 A rendszer jelszava rögzítetten „0000”. A rendszer nem párosítható olyan Bluetooth eszközzel, amelynek jelszava nem „0000”.
 A Bluetooth eszközök párosítását követően nem kell újra párosítania ezeket az eszközöket. Azonban az alábbi esetekben újból el kell végeznie
a párosítási eljárást.
– Ha a párosítási adatok törlődnek javítást stb. követően.
– Ha a rendszer legalább 5 eszközhöz van párosítva.
A rendszer legfeljebb 4 Bluetooth eszközzel párosítható. Ha 4 eszközzel való párosítást követően újabb eszközt párosít, az új eszköz azt az
eszközt váltja fel a 4 párosított eszköz közül, amely csatlakozási időpontja a legrégebbi.
Egynél
több eszközt is párosíthat a rendszerhez, de a hang csak az egyik eszközből fog szólni.

(hívás) gomb
Hangsugárzók
Hangsugárzórendszer
50 mm
Ház típusa
Basszusreflex
Erősítő
Névleges kimenő teljesítmény
2 W + 2 W (10 % T.H.D., 1 kHz, 6 Ω)
Bemenet
Sztereó mini aljzat × 1
OPR/BATT
jelzőfény (zöld)
 (lejátszás/lejátszás
szüneteltetése) gomb
VOLUME
−/+ gomb
N-jel
Bluetooth
Áramellátás
DC 6 V (a mellékelt hálózati tápegység
használatakor AC 230 V, 50 Hz áramellátáshoz
csatlakoztatva) vagy 4 alkáli LR6 (AA méretű)
elem
Névleges teljesítményfelvétel
6 W (ha a mellékelt hálózati tápegységet
használja)
Kb. 0,2 W (készenléti üzemmódban, ha a
mellékelt hálózati tápegységet használja)
Akkumulátor/elem üzemideje (Bluetooth kapcsolat használata
esetén)
LR6 (AA méretű) Sony alkáli elem:
kb. 20 óra*5
NHAAB2K (AA méretű) Sony nikkel-fémhidrid
akkumulátor:
kb. 20 óra*5
Méretek
Kb. 245 mm × 185 mm × 88 mm
(szé/ma/mé)
Tömeg
Kb. 1 060 g elemekkel együtt
Mellékelt tartozékok
Hálózati tápegység (1)
Használati útmutató (ez a dokumentum) (1)
Biztonsági előírások
*5A megadott idők a hőmérséklet és az üzemi körülmények
függvényében változhatnak.
A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak.
Csatlakozás egy párosított Bluetooth eszközhöz
1 Kapcsolja be a rendszert.
A
Fogó
Az elérhető funkciók az adott Bluetooth mobiltelefontól, vagy a Bluetooth mobiltelefon által támogatott profiloktól függően
változhatnak. További részleteket a Bluetooth mobiltelefonhoz mellékelt használati útmutatóban olvashat.
Állapot
 Nyomja meg egyszer hanghívás kezdeményezéséhez (csak hanghívásra képes mobiltelefonokon).
 Nyomja meg nagyjából 2 másodpercig a legutóbb hívott telefonszám újrahívásához.
Kimenő hívás
 Nyomja meg egyszer a kimenő hívás megszakításához.
 Nyomja meg nagyjából 2 másodpercig, ha váltani szeretné a hívókészüléket a rendszer és a
mobiltelefon között.
Bejövő hívás
 Nyomja meg egyszer a hívás fogadásához.
 Nyomja meg nagyjából 2 másodpercig a hívás elutasításához.
Hívás közben
 Nyomja meg egyszer a hívás befejezéséhez.
 Nyomja meg nagyjából 2 másodpercig, ha váltani szeretné a hívókészüléket a rendszer és a
mobiltelefon között.
Nincs hang / Csak az egyik hangszóró szól /
Halk hang
Ellenőrizze, hogy a rendszer és a
csatlakoztatott eszköz be van-e
kapcsolva.
Ha személyi számítógépet
csatlakoztat a rendszerhez,
győződjön meg róla, hogy a
számítógép hangkimeneti
beállítása a Bluetooth eszközhöz
van-e beállítva.
Növelje a hangerőt a rendszeren
és a csatlakoztatott eszközön.
Párosítsa újra a rendszert és a
Bluetooth eszközt.
Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott
készüléken történik-e a lejátszás.
Ha a csatlakoztatott készülék monó,
akkor csak a bal oldali hangszóróból
jön hang.
A rendszer támogatja a Multipoint technológiát. Használhatja a kihangosított híváskezdeményezést egy másik Bluetooth
mobiltelefonon, miközben zenét hallgat egy Bluetooth zenelejátszón.
Tanács
 Bekapcsolt állapotban a rendszer megpróbál Bluetooth kapcsolatot létesíteni a rendszerhez utoljára csatlakoztatott Bluetooth eszközzel. Ha
a Bluetooth kapcsolat létrejött, a (Bluetooth) jelzőfény (kék) világít a rendszeren.
Mikrofon
Hibaelhárítás
(hívás) gomb
Készenléti állapot
Kihangosított híváskezdeményezés zenehallgatás közben egy másik Bluetooth
mobiltelefonon
(Bluetooth) jelzőfény (kék) villog.
2 Állítsa a Bluetooth eszköz Bluetooth funkcióját „be” állapotba.
(Bluetooth) jelzőfény (kék)
3 Válassza ki a Bluetooth eszköz kijelzőjén megjelenő „SRS-BTM8” elemet.
Amennyiben szükséges, válasszon egy olyan Bluetooth profilt a következők közül, amelyet a rendszer támogat: A2DP, HSP vagy HFP.
Az egyes profilok részleteihez tekintse meg a „Zenehallgatás” vagy a „Kihangosított híváskezdeményezés zenehallgatás közben”
részeket.
Megjegyzés
 Ez a lépés nem minden eszköz esetén szükséges.
Akkumulátortartó
(a rendszer alja)
A rendszer hátulja
A Bluetooth kapcsolat létrejött, és a
C minta
(Bluetooth) jelzőfény (kék) világít a rendszeren.
Csatlakozás okostelefonhoz egyetlen érintéssel (NFC)
Ha a rendszert egy NFC-kompatibilis okostelefonnal megérinti, az automatikusan bekapcsol, majd elvégzi a párosítást, és csatlakozik az
okostelefonhoz.
1 Töltse le és telepítse az „NFC Easy Connect” alkalmazást az okostelefonon.
DC IN 6V aljzat
Mikrofon
Általános
Tartsa lenyomva a / gombot legalább 15 másodpercig, amíg a rendszer ki nem kapcsol. A rendszer visszaáll az alapértelmezett
állapotba, és az összes párosítási információ törlődik.
B minta
Kommunikációs rendszer
Bluetooth specifikáció, 3.0 verzió
Kimenet
Bluetooth Power Class 2 specifikáció
Maximális kommunikációs tartomány
Rálátással kb. 10 m *1
Frekvenciasáv
2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Modulációs módszer
FHSS
Kompatibilis Bluetooth profilok*2
A2DP (fejlett audioszétosztás profil)
AVRCP (audio/video távvezérlés profil)
HSP (headset-profil)
HFP (kihangosító-profil)
Támogatott kodek*3
SBC*4
Átviteli tartomány (A2DP)
20 Hz - 20 000 Hz (Mintavételi frekvencia:
44,1 kHz)
1
* A tényleges tartomány olyan tényezőktől függ, mint az
eszközök közötti akadályok, a mikrohullámú sütő körüli
mágneses mezők, a sztatikus elektromosság, a vétel
érzékenysége, az antenna teljesítménye, az operációs
rendszer, a szoftveres alkalmazás stb.
2
* A standard Bluetooth profilok megjelölik az eszközök közötti
Bluetooth kommunikáció célját.
*3Kodek: Az audiojelek tömörítési és átalakítási formátuma
4
* Subband Codec
Típus:
Elektret-kondenzátor
Iránykarakterisztika:
Kör karakterisztikájú
Tényleges frekvenciatartomány:
200 Hz – 3 600 Hz
Működési hőmérséklet:
0 °C – 45 °C
A rendszer összes párosítási információjának törlése
Az egység gombjainak funkciója hívás közben
Az „NFC Easy Connect” egy eredeti Sony alkalmazás Android telefonokra, és a Google Play áruházban érhető el.
Keressen az „NFC Easy Connect” kifejezésre, vagy olvassa be az alábbi kétdimenziós kódot az ingyenes alkalmazás letöltéséhez és
telepítéséhez. Az alkalmazás letöltése kommunikációs díjat von maga után.
Előfordulhat, hogy egyes országokban és/vagy régiókban az alkalmazás nem érhető el.
AUDIO IN aljzat
Tanács
 Egyes okostelefonok esetén az egyérintéses kapcsolat elérhető lehet az „NFC Easy Connect” alkalmazás letöltése nélkül is. Ebben az
esetben a művelet és a műszaki adatok eltérhetnek az itt leírtaktól. További részleteket az okostelefonhoz mellékelt használati
útmutatóban olvashat.
Az alkatrészek funkciója
(Bluetooth) jelzőfény (kék)
Világítani kezd vagy villog a kommunikáció állapotától
függően. Részletekért olvassa el „A Bluetooth funkció jelzései”
részt.
/ gomb
Ki- és bekapcsolja a rendszert.
OPR/BATT jelzőfény (zöld)
Világít, ha a rendszer be van kapcsolva. Elhalványul, ha az
akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.
Kétdimenziós kóddal:
Használjon kétdimenziós kódolvasó alkalmazást.
AUDIO IN aljzat
Egy hordozható audioeszközt, számítógépet stb.
csatlakoztathat a fejhallgató csatlakozójához egy
csatlakozókábel (nem tartozék) segítségével.
 (lejátszás/lejátszás szüneteltetése) gomb
A csatlakoztatott Bluetooth eszközt működteti. Nem
működtetheti az AUDIO IN aljzathoz csatlakoztatott eszközt.
DC IN 6V aljzat
A mellékelt hálózati tápegységet csatlakoztatja.
N-jel
Érintse meg Bluetooth kapcsolat létrehozásához egy NFCkompatibilis okostelefonnal.
Elemtartó rekesz
Helyezzen be négy alkáli LR6 (AA méretű) elemet (nem
tartozék).
(hívás) gomb
Nyomja meg hívásindításhoz vagy hívás közbeni
műveletekhez.
A Bluetooth funkció jelzései
VOLUME −/+ gomb
A hangerő beállítására szolgál. Egy hangjelzés hallatszik a
hangszórókból, ha a hangerő maximumra vagy minimumra
van állítva.
Állapot
Fogó
Fogja meg a rendszer szállításához.
(Bluetooth) jelzőfény (kék)
Párosítás egy eszközzel
Gyorsan villog
Eszköz keresése
Villog
Csatlakoztatva van egy
eszközhöz
Világítani kezd
A rendszer ki- és bekapcsolása
1 Hozza létre a Bluetooth kapcsolatot a rendszer és a Bluetooth zenelejátszó között az A2DP profil
használatával, majd a rendszer és a Bluetooth mobiltelefon között a HFP vagy a HSP profil
használatával.
A Bluetooth kapcsolódási eljárás részleteiről lásd a „Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth eszközzel” fejezetet. Ha a
Bluetooth kapcsolat létrejött, a (Bluetooth) jelzőfény (kék) világít a rendszeren.
Tanácsok
 Ha csak a hívásfunkcióját szeretné használni egy olyan Bluetooth mobiltelefonnak, amely zenelejátszásra is képes, akkor a rendszer és a
mobiltelefon közötti Bluetooth kapcsolatot HFP vagy HSP, és ne A2DP profilon keresztül alakítsa ki.
 Az adott Bluetooth mobiltelefontól függően előfordulhat, hogy míg a Bluetooth kapcsolat HFP vagy HSP profilon keresztül jött létre, az
A2DP profilon alapuló másik Bluetooth kapcsolatot is ugyanaz a Bluetooth mobilkészülék foglalja le. Ez esetben nem csatlakoztatható
Bluetooth zenelejátszó a rendszerhez.
Ellenőrizze, hogy a
csatlakozókábel (nem tartozék)
mindkét csatlakozója
megfelelően be van-e dugva a
rendszerbe és a csatlakoztatott
eszközbe.
Megjegyzés
 Ha a rendszer kikapcsolása után ugyanazt a kapcsolatot és ugyanazokkal az eszközökkel szeretné újra létrehozni, akkor végezze el újra az
ismertetett lépéseket.
Mikrofon
Hívás közben használható.
BLUETOOTH PAIRING gomb
Nyomja meg egy Bluetooth eszközzel való párosításhoz.
 Az egyérintéses kapcsolat (NFC) itt nem használható.
 A műveletek az adott Bluetooth eszköztől függően változhatnak. Elképzelhető, hogy ezt a típusú Bluetooth kapcsolatot nem lehet
kialakítani a párosított Bluetooth eszközök között. Tekintse meg a Bluetooth eszközökhöz mellékelt használati útmutatót is.
Zenehallgatás vezetékes kapcsolaton keresztül
hordozható hangeszközön stb.
Kompatibilis okostelefonok
 Beépített NFC-funkcióval rendelkező okostelefonok
(OS: Android 2.3.3 vagy újabb, kivéve Android 3.x)
Európai felhasználók
További információkat a következő webhelyen találhat:
http://support.sony-europe.com
1 Csatlakoztassa az eszközt a rendszerhez.
Torz hang /
Zúgás vagy zaj a rendszerkimenetben
Csökkentse a csatlakoztatott
készülék hangerejét.
Tartsa a rendszert távol a tvkészülékektől.
Ha a csatlakoztatott eszköz
rendelkezik hangszínszabályozó
funkcióval, akkor kapcsolja ki azt.
Állítsa a Bluetooth kapcsolatot az
A2DP profilra úgy, hogy működteti
a Bluetooth eszközt, miközben a
HFP vagy a HSP van beállítva.
Tartsa a rendszert távol a
mikrohullámú sütőktől, vezeték
nélküli LAN eszközöktől stb.
Ha az OPR/BATT jelzőfény (zöld)
halványan világít, akkor cserélje ki
az összes elemet újakra.
Helyezze közelebb egymáshoz a
rendszert és a Bluetooth eszközt.
Távolítsa el az akadályokat a
rendszer és a Bluetooth eszköz
közül.
Ha a rendszert olyan eszközhöz
csatlakoztatja, amely beépített
rádióval vagy hangolóval
rendelkezik, a rádióadás vétele
megszűnhet, vagy a vételi
érzékenység csökkenhet. Vigye a
rendszert távolabb a készüléktől, és
ellenőrizze, hogy megfelelően
hallja-e a rádióadásokat.
Csatlakozókábel
(nem tartozék)
Az NFC technológia
Az NFC (Near Field Communication) egy olyan technológia, amely lehetővé teszi a rövid hatótávolságú vezeték nélküli
kommunikációt különböző eszközök, például mobiltelefonok és IC-tag eszközök között. Az NFC-funkciónak köszönhetően az
adatkommunikáció könnyen létrejöhet az NFC-kompatibilis eszközök megfelelő jelének és kijelölt helyének összeérintésével.
2 Indítsa el az „NFC Easy Connect” alkalmazást az okostelefonon.
Győződjön meg róla, hogy az alkalmazás képernyője megjelenik.
(Sztereó mini aljzat)
3 Érintse meg a rendszert az okostelefonnal.
Addig érjen hozzá az okostelefonon a rendszer N-nel jelölt részéhez, amíg az okostelefon vibrálni nem kezd.
2 Kapcsolja be a rendszert.
Az okostelefon vibrál
(felismeri a rendszert).
3 Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott eszközön, majd állítsa be a hangerőt.
Állítsa be a csatlakoztatott készülék hangerejét közepes szintre, majd nyomja meg a rendszer VOLUME –/+ gombjait.
Megjegyzések
1 Csatlakoztassa a mellékelt hálózati tápegységet.
 Ha csatlakozókábelt (nem tartozék) használ a rendszerrel, a forráseszköz automatikusan a kábellel csatlakoztatott eszközre vált, akkor is, ha
Bluetooth kapcsolaton keresztül hallgat zenét.
 Nem tud Bluetooth kapcsolaton keresztül zenét hallgatni, ha csatlakozókábelt (nem tartozék) használ a rendszerrel. A használat után válassza le
azt.
A jelzőfény világítani kezd.
Használat
Tanácsok
 Ne helyezzen apró tárgyakat stb. a csatlakozókba. Ez
rövidzárlatot vagy a rendszer helytelen működését okozhatja.
 Használhatja a kihangosított híváskezdeményezést, ha csatlakozókábelt (nem tartozék) használ a rendszerrel.
 Ha a forráseszközhöz csatlakozókábellel (nem tartozék), és nem Bluetooth kapcsolattal csatlakozik, és a lejátszás már nagyjából 20 perce
szünetel, a rendszer automatikusan kikapcsol.
Tisztítás
 Ne használjon alkoholt, benzint vagy hígítót a készülékház
tisztításához.
Egyéb
 Ha bármilyen, ebben a kézikönyvben nem tárgyalt kérdése
vagy problémája merülne fel ezzel a készülékkel kapcsolatban,
forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.
A kapcsolat kialakításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Amikor a Bluetooth kapcsolat létrejön, a (Bluetooth) jelzőfény (kék) világít.
2 Nyomja meg a / gombot.
Az OPR/BATT jelzőfény (zöld) világítani kezd.
Tanácsok
 Ha nehézségei vannak a kapcsolat kialakításával, próbálkozzon az alábbiakkal.
– Aktiválja az „NFC Easy Connect” alkalmazást, és kissé mozgassa el az okostelefont a rendszer N-nel jelölt részén.
– Ha az okostelefon tokban van, vegye ki belőle.
 A szétkapcsoláshoz érintse meg újra a rendszert az okostelefonnal.
 Ha több NFC-kompatibilis eszköze is van, csak egy másikhoz kell érintenie az okostelefont, ha arra kívánja átvinni a csatlakozást. Ha
például az okostelefon NFC-kompatibilis fülhallgatóval csatlakozik, csak érintse az okostelefont a rendszerhez, hogy módosítsa annak
Bluetooth csatlakozását (egyérintéses kapcsolatváltás).
Mi a Bluetooth vezeték
nélküli technológia?
A Bluetooth vezeték nélküli technológia olyan rövid
hatótávolságú vezeték nélküli technológia, amellyel digitális
eszközök, például számítógépek vagy digitális fényképezőgépek
között vezeték nélküli adatátvitelt lehet megvalósítani. A
Bluetooth vezeték nélküli technológia körülbelül 10 méter
sugarú körben működik.
Általában két készülék kapcsolódhat egymáshoz, egyes
készülékek azonban egyidejűleg több készülékre is
csatlakozhatnak.
Nem kell kábelt használnia a kapcsolathoz, és az infravörös
technológiával ellentétben az eszközöknek nem kell egymással
szembe nézniük sem. Egy táskában vagy a zsebében is
használhatja ezt a technológiát.
A Bluetooth szabvány világszerte több ezer vállalat által
támogatott és különböző vállalatok által alkalmazott nemzetközi
szabvány.
A jelzőfény világítani kezd.
Zenehallgatás
LR6 (AA méretű) elemmel (nem tartozék) való használat
1 Nyissa fel a rendszer alján található fedelet, és helyezzen be négy alkáli LR6 (AA méretű) elemet (nem tartozék), majd csukja le
fedelet.
Maximális kommunikációs tartomány
A Bluetooth eszközöket a rendszertől 10 méteres távolságon
belül (hatótáv) használhatja.
Az alábbi körülmények fennállása esetén a maximális
kommunikációs tartomány csökkenhet.
– A rendszer és a Bluetooth eszköz között akadály (például
emberi test, fém vagy fal) található.
– A rendszer közelében egy vezeték nélküli eszköz van
használatban.
– A rendszer közelében egy mikrohullámú sütő van
használatban.
– A rendszer közelében egy elektromágneses sugárzást
gerjesztő eszköz van használatban.
Interferencia egyéb készülékekkel
Mivel a Bluetooth eszközök és a vezeték nélküli LAN
(IEEE802.11b/g) ugyanazt a frekvenciát használja, mikrohullámú
interferencia jöhet létre, ami csökkentheti a kommunikációs
sebességet, zajt vagy érvénytelen kapcsolatot eredményezhet,
ha a rendszert vezeték nélküli LAN eszköz közelében használja.
Ilyen esetben végezze el a következőt.
– A rendszert legalább 10 méter távolságra használja a vezeték
nélküli LAN eszköztől.
– Ha a rendszert 10 méteres távolságon belül használja egy
vezeték nélküli LAN eszköztől, kapcsolja ki a vezeték nélküli
LAN eszközt.
Interferencia más eszközökkel
A Bluetooth eszközök által kibocsátott mikrohullámok hatással
lehetnek az elektronikus orvosi eszközök működésére. A
következő helyeken kapcsolja ki a rendszert és a Bluetooth
eszközöket, mert balesetet okozhatnak:
– gyúlékony gáz jelenlétében, kórházban, vonaton,
repülőgépen vagy üzemanyagtöltő állomáson
– automatikus ajtók vagy tűzjelző rendszer közelében
Ha a (Bluetooth) jelzőfény (kék)
nem villog gyorsan, nyomja meg és
tartsa nyomva a BLUETOOTH
PAIRING gombot a rendszeren,
amíg egy hangjelzést nem hall.
Nincs hang / A fogadó hangja halk
A műveletek az adott Bluetooth eszköztől függően változhatnak. Tekintse meg a Bluetooth eszközhöz mellékelt használati útmutatót is.
1 Hozza létre a Bluetooth kapcsolatot a rendszer és az eszköz között.
2 Nyomja meg a / gombot.
Megjegyzés
A Bluetooth kapcsolódási eljárás részleteiről lásd a „Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth eszközzel” fejezetet. Ha a
Bluetooth kapcsolat létrejött, a (Bluetooth) jelzőfény (kék) világít a rendszeren.
 Ha a hálózati tápegységet használja a rendszerrel, az áramforrás automatikusan a fali csatlakozóaljzatra vált, függetlenül attól, hogy van-e elem
a készülékben. A behelyezett elemek nem üzemelnek áramforrásként, ha a hálózati tápegység csatlakoztatva van a rendszerhez. Ellenőrizze,
hogy a hálózati tápegység dugóját kihúzta-e a fali csatlakozóaljzatból, ha elemmel használja a rendszert.
2 Indítsa el a lejátszást a Bluetooth eszközön, majd állítsa be a hangerőt.
Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth
eszközzel
Használat után
Zenét hallgathat vagy kihangosított hívást végezhet a rendszerrel vezeték nélkül, ha az eszköz Bluetooth funkcióját használja.
Válassza azt az alábbi három csatlakoztatási mód közül, amelyik a legjobb a Bluetooth eszköz esetén. Az eszköz működtetésével
kapcsolatban további részleteket az eszközhöz mellékelt használati útmutatóban talál.
Párosítás Bluetooth eszközzel, lásd:
A minta
A Bluetooth eszközöket előre „párosítani” kell egymással.
Csatlakozás egy párosított eszközhöz, lásd:
B minta
Ha zenét szeretne hallgatni egy párosított Bluetooth eszközzel, tekintse meg ezt a mintát.
Ellenőrizze, hogy a rendszer és a
csatlakoztatott eszköz be van-e
kapcsolva.
Válassza ki a HFP vagy HSP
Bluetooth kapcsolatot a Bluetooth
eszköz használatával.
Ellenőrizze, hogy a Bluetooth
mobiltelefon kimenete a
rendszerre van-e beállítva.
Növelje a hangerőt a rendszeren és
a csatlakoztatott eszközön.
Állítsa be a Bluetooth eszköz hangerejét közepes szintre, majd nyomja meg a rendszer VOLUME –/+ gombjait.
A rendszer  (lejátszás/szünet) gombjának megnyomásával működtethet egy olyan Bluetooth eszközt, amely támogatja az
AVRCP profilt. Az elérhető funkciók az adott Bluetooth eszköztől függően változhatnak. További részleteket a Bluetooth eszközhöz
mellékelt használati útmutatóban olvashat.
Tegye az alábbiak valamelyikét.
 Állítsa a Bluetooth eszköz Bluetooth funkcióját „ki” állapotba. További részleteket az eszközhöz mellékelt használati útmutatóban
olvashat.
 Kapcsolja ki a Bluetooth eszközt.
 Kapcsolja ki a rendszert.
 A szétkapcsoláshoz érintse meg újra a rendszert az okostelefonnal (csak NFC-kompatibilis okostelefonok esetén).
Tanács
 Ha A2DP/AVRCP profillal kapcsolódik egy Bluetooth eszközhöz, és a lejátszás már nagyjából 20 perce szünetel, a rendszer automatikusan
kikapcsol.
Egyérintéses csatlakozás egy okostelefonhoz (NFC), lásd:
C minta
Ha NFC-kompatibilis okostelefont használ, Bluetooth kapcsolatot hozhat létre mindössze a rendszer hozzáérintésével.
A rendszer használata előtt ellenőrizze a következőket.
 A rendszer és az eszköz legfeljebb 1 m távolságra van egymástól.
 A rendszer áramforráshoz csatlakozik, vagy elemet helyezett a rendszerbe.
 Kéznél van az eszközhöz mellékelt használati útmutató.
A minta Párosítás és csatlakozás egy Bluetooth eszközzel
1 Kapcsolja be a rendszert.
Kihangosított híváskezdeményezés zenehallgatás
közben
Kihasználhatja a kihangosított híváskezdeményezést Bluetooth kapcsolaton keresztül is egy olyan Bluetooth mobiltelefonon, amelynek
van zenehallgatási funkciója, és támogatja az A2DP (fejlett audioszétosztás profil), valamint a HFP (kihangosító-profil) vagy HSP
(headset-profil) Bluetooth profilokat.
Ha a Bluetooth mobiltelefon a HFP és a HSP profilt is támogatja, állítsa be a HFP profilt.
2 Állítsa a Bluetooth eszköz Bluetooth funkcióját „be” állapotba.
További részleteket az eszközhöz mellékelt használati útmutatóban olvashat.
Az egyérintéses kapcsolat (NFC)
nem lehetséges
Tartsa az okostelefont közel a
rendszerhez, amíg az okostelefon
vibrálni nem kezd. Ha nem sikerül,
kissé mozgassa el az okostelefont
a rendszer N-nel jelölt részén.
Ha az okostelefon tokban van,
vegye ki belőle.
Ellenőrizze, hogy az okostelefon
NFC funkciója be van-e kapcsolva.
Az NFC fogadási érzékenysége az
adott eszköztől függ. Ha egymás
után többször sem sikerül
csatlakoznia az okostelefonhoz az
egyérintéses művelettel, akkor
használja a képernyőn megjelenő
műveleteket.
3 Nyomja meg és tartsa nyomva a BLUETOOTH PAIRING gombot a rendszeren, amíg egy hangjelzést
nem hall, és a (Bluetooth) jelzőfény (kék) villogni nem kezd.
Tanács
 A rendszer első elindításakor a
(Bluetooth) jelzőfény (kék) gyorsan villogni kezd.
A műveletek az adott Bluetooth mobiltelefontól függően változhatnak. Tekintse meg a mobiltelefonhoz mellékelt használati útmutatót
is.
1 Hozza létre a Bluetooth kapcsolatot a rendszer és a mobiltelefon között.
A jelzőfény gyorsan villog.
Megjegyzések
 A Bluetooth funkció használatához a csatlakoztatott Bluetooth
eszköznek ezzel a rendszerrel azonos profilt kell használnia.
Megjegyezzük, hogy jellemzőiktől függően az eszközök
működése azonos profil esetén is eltérő lehet.
 A Bluetooth vezeték nélküli technológia jellemzői miatt
telefonbeszélgetés vagy zenehallgatás során az ezen a
rendszeren hallható hang kissé késik a Bluetooth eszközön
lejátszott hanghoz képest.
 A rendszer a Bluetooth szabványnak megfelelő biztonsági
lehetőségeket támogat, amelyek biztonságos kapcsolatot
tesznek lehetővé a Bluetooth vezeték nélküli technológia
használatakor, de a beállítástól függően lehet, hogy nem
elegendő a biztonság. Legyen körültekintő, amikor Bluetooth
vezeték nélküli technológiával kommunikál.
 Nem vállalunk felelősséget a Bluetooth kommunikáció során
fellépő esetleges adatszivárgásért.
 A Bluetooth funkcióval rendelkező eszközöknek meg kell
felelniük a Bluetooth SIG által meghatározott Bluetooth
szabványnak, és hitelesíteni kell azokat. Ha a csatlakoztatott
eszköz meg is felel a fent említett Bluetooth szabványnak, az
eszköz jellemzőitől vagy műszaki adataitól függően lehet,
hogy néhány eszköz nem csatlakozik vagy működik
megfelelően.
 Zaj vagy hangugrások a rendszerhez kapcsolt Bluetooth
eszköztől, a kommunikációs környezettől vagy a használati
környezettől függően fordulhatnak elő.
Helyezze a rendszert és a
Bluetooth eszközt egymástól
legfeljebb 1 méter távolságra.

A rendszer kommunikációs rendszere és
kompatibilis Bluetooth profiljai
A profilok az egyes Bluetooth eszközök műszaki specifikációinak
szabványosításai. Ez a rendszer a következő Bluetooth verziót és
profilokat támogatja:
Kommunikációs rendszer:
Bluetooth specifikáció, 3.0 verzió
Kompatibilis Bluetooth profilok:
– A2DP (fejlett audioszétosztás profil): kiváló minőségű audiotartalom adása vagy vétele.
– AVRCP (audio/video távvezérlés profil): A/V-eszközök
vezérlése; szünet, leállítás, lejátszás indítása stb.
– HSP (headset-profil): telefonbeszélgetés/a telefon kezelése.
– HFP (kihangosító-profil): telefonbeszélgetés/a telefon
kezelése a kihangosítóval.
Zenét hallgathat, és használhatja egy Bluetooth eszköz alapvető távvezérlő műveleteit a Bluetooth kapcsolaton keresztül. A Bluetooth
eszköznek az alábbi Bluetooth profilokat kell támogatnia.
 A2DP (fejlett audioszétosztás profil): lehetővé teszi kiváló minőségű hanganyagok élvezetét, vezeték nélkül.
 AVRCP (audio/video távvezérlés profil): lehetővé teszi egy Bluetooth eszköz alapvető távvezérlési műveleteinek (lejátszás, megállítás
stb.) használatát.
A párosítás nem lehetséges
A Bluetooth kapcsolódási eljárás részleteiről lásd a „Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth eszközzel” fejezetet. Ha a
Bluetooth kapcsolat létrejött, a (Bluetooth) jelzőfény (kék) világít a rendszeren.
2 Indítsa el a lejátszást a Bluetooth mobiltelefonon, majd állítsa be a hangerőt.
Állítsa be a Bluetooth mobiltelefon hangerejét közepes szintre, majd nyomja meg a rendszer VOLUME –/+ gombjait.
A rendszer  (lejátszás/szünet) gombjának megnyomásával működtethet egy olyan Bluetooth mobiltelefont, amely támogatja
az AVRCP profilt. Az elérhető funkciók az adott Bluetooth mobiltelefontól függően változhatnak. További részleteket a Bluetooth
mobiltelefonhoz mellékelt használati útmutatóban olvashat.
Hívás kezdeményezése
Használja a Bluetooth mobiltelefont. Ellenőrizze, hogy a tárcsázási hang hallható-e a rendszeren, és beszéljen a mikrofonba. Ha nem
hallható a tárcsázási hang, nyomja le a rendszer
(hívás) gombját nagyjából 2 másodpercig, hogy módosítsa a rendszer
hívókészülékét.
Hívás fogadása
4 Végezze el a párosítási műveletet a Bluetooth eszközén a rendszer felismeréséhez.
Ha az „SRS-BTM8” kijelzés nem jelenik meg az eszköz kijelzőjén, ismételje meg a 2. lépést.
Mikor befut egy bejövő hívás, a lejátszás szünetel, és a rendszer egy csengőhangot ad le. Nyomja le a rendszer
beszéljen a mikrofonba.
(hívás) gombját, és
Tanácsok
5 Válassza ki a Bluetooth eszköz kijelzőjén megjelenő „SRS-BTM8” elemet.
(hívás) gombot, hogy
 Ha nem hall csengőhangot a rendszertől a bejövő hívás érkezésekor, akkor állítsa le a lejátszást, és nyomja le a
beszélni tudjon.
 A kihangosított híváskezdeményezést akkor is használhatja, ha a lejátszás befejeződött.
 A hívások közben a hangerő beállításához nyomja meg a rendszer VOLUME –/+ gombját. A hívás és a lejátszás hangerejét egymástól
függetlenül lehet beállítani.
6 Ha jelszó* megadása szükséges a Bluetooth kijelzőjén, adja meg a „0000” jelszót.
Megjegyzés
Megjegyzés
 Egyes eszközök nem képesek megjeleníteni a felismert eszközök listáját.
A Bluetooth kapcsolat létrejött, és a (Bluetooth) jelzőfény (kék) világít a rendszeren.
* A jelszó más néven lehet PIN-kód, PIN-szám vagy kulcs.
Tanács
 Egy másik Bluetooth eszközzel való párosításhoz ismételje meg a 2-6. lépést mindegyik eszköz esetén.
 Ha mobiltelefont használ, tartsa legalább 50 centiméternyire a rendszertől. Ha ennél közelebb vannak, az zajt okozhat.
Hívás befejezése
Nyomja meg a
(hívás) gombot. Ha éppen zenét hallgatott a hívás érkezésekor, akkor újra az lesz hallható a hívás befejeztével.
Használat után
Tegye az alábbiak valamelyikét.
 Állítsa a Bluetooth eszköz Bluetooth funkcióját „ki” állapotba. További részleteket az eszközhöz mellékelt használati útmutatóban
olvashat.
 Kapcsolja ki a Bluetooth eszközt.
 Kapcsolja ki a rendszert.
 A szétkapcsoláshoz érintse meg újra a rendszert az okostelefonnal (csak NFC-kompatibilis okostelefonok esetén).
Ellenőrizze, hogy az „NFC Easy
Connect” alkalmazás megjelenike az okostelefonon.
Download PDF

advertising