Sony | BDV-N5200W | Sony BDV-N5200W Sistem Home Cinema Blu-ray cu Bluetooth® Ghid de referinţă

4-485-833-13(1) (RO)
Sistem Blu-ray Disc™/
DVD Home Theatre
Ghid de referinţă
BDV-N9200W/BDV-N9200WL/BDV-N7200WL/
BDV-N7200W/BDV-N5200W/BDV-NF7220
ATENŢIE
AVERTISMENT
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu
închis, cum ar fi o bibliotecă sau un
dulap încorporat.
Pentru a reduce riscul de incendiu,
nu acoperiţi orificiul de ventilare al
aparatului cu ziare, feţe de masă,
draperii etc.
Nu expuneţi aparatul la surse de flacără
deschisă (de exemplu lumânări aprinse).
Pentru a reduce riscul de incendiu
şi de electrocutare, evitaţi stropirea
aparatului şi posibilitatea ca pe acesta
să se scurgă lichide şi nu plasaţi
pe aparat obiecte pline cu lichide,
precum vazele.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele
cu baterii instalate la căldură excesivă,
precum lumina directă a soarelui şi focul.
Pentru a evita accidentările, acest
aparat trebuie fixat în siguranţă
pe podea/perete, în conformitate
cu instrucţiunile de instalare.
Doar pentru utilizare în interior.
Acest echipament a fost testat şi
s-a constatat că respectă limitele
specificate în Directiva privind
compatibilitatea electromagnetică
utilizând un cablu de conectare mai
scurt de 3 metri.
Banda 5,15 GHz – 5,35 GHz este
restricţionată doar la operaţiile
de interior.
Utilizarea de instrumente optice
cu acest produs măreşte riscul
de pierdere a vederii.
Nu încercaţi să demontaţi carcasa,
deoarece raza laser utilizată în acest
Sistem Blu-ray Disc/DVD Home Theatre
dăunează ochilor.
Pentru service, apelaţi numai
la personal calificat.
Unitatea de preluare a acestui aparat
este clasificată ca fiind un produs LASER
din CLASA 3R. Asiguraţi-vă că evitaţi
expunerea directă a ochilor la radiaţiile
laser vizibile şi invizibile ce sunt emise
atunci când carcasa de protecţie
a laserului este deschisă.
Acest marcaj este amplasat în exterior,
pe partea din spatele unităţii principale.
Cu privire la sursele de alimentare
• Unitatea rămâne sub tensiune chiar şi
atunci când este oprită, atât timp cât
este conectată la priza CA.
• Deoarece pentru deconectarea
unităţii de la priză se foloseşte ştecărul
principal, conectaţi unitatea la o priză
CA uşor accesibilă. Dacă observaţi
nereguli în funcţionarea unităţii,
deconectaţi imediat conectorul
principal de la priza CA.
2RO
Acest aparat este clasificat ca fiind un
produs LASER din CLASA 1. Acest marcaj
este amplasat în exterior, pe partea din
spatele unităţii principale.
Pentru unitatea principală şi
amplificatorul surround
Plăcuţa de identificare este amplasată
în exterior, pe partea de dedesubt
a aparatului.
Cabluri recomandate
Trebuie utilizate cabluri şi conectori
ecranaţi şi împământaţi corespunzător
pentru cuplarea la calculatoarele gazdă
şi/sau la periferice.
Casarea bateriilor
şi echipamentelor
electrice şi electronice
uzate (valabil în ţările
Uniunii Europene şi în
alte ţări din Europa care
au sisteme de colectare
diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs,
pe baterie sau pe ambalaj indică faptul
că produsul şi bateria nu trebuie tratate
ca deşeuri menajere. Este posibil ca
pe anumite baterii, acest simbol să
fie utilizat în combinaţie cu un simbol
chimic. Se adaugă simbolurile chimice
pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb)
dacă bateria conţine mai mult de
0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste produse şi
baterii sunt eliminate în mod corect
veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului şi
sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea
rezulta altfel din manipularea incorectă
a deşeurilor. Reciclarea materialelor
contribuie la conservarea resurselor
naturale.
În cazul produselor care, din motive
de siguranţă, de performanţă sau
de integritate a datelor, necesită
o conexiune permanentă la o baterie
încorporată, aceasta trebuie înlocuită
doar de către personal de service
calificat. Pentru a vă asigura că bateria
şi echipamentele electrice şi electronice
vor fi tratate în mod corespunzător,
predaţi aceste produse la sfârşitul
duratei de exploatare la punctul de
colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi
secţiunea referitoare la modul de
eliminare în siguranţă a bateriilor din
produs. Predaţi bateriile la punctul
de colectare relevant pentru reciclarea
bateriilor uzate. Pentru informaţii mai
detaliate referitoare la reciclarea acestui
produs sau a bateriilor, contactaţi
autorităţile locale, serviciul local de
eliminare a deşeurilor menajere sau
magazinul de la care aţi achiziţionat
produsul sau bateria.
Aviz pentru clienţi: următoarele
informaţii sunt valabile doar în cazul
echipamentelor vândute în statele
ce aplică directivele UE.
Acest produs a fost fabricat de sau în
numele Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Întrebările referitoare la modul în
care acest produs respectă legislaţia
Uniunii Europene trebuie să fie
adresate reprezentantului autorizat,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.
Comunicaţi orice probleme legate de
service sau garanţie la adresele oferite
în documentele separate de service sau
garanţie.
Prin prezenta, Sony Corp. declară
că BDV-N9200W/BDV-N9200WL/
BDV-N7200W/BDV-N7200WL/
BDV-N5200W/BDV-NF7220/
TA-SA700WR/TA-SA600WR/
TA-SA500WR sunt în conformitate cu
cerinţele de bază şi cu alte prevederi
relevante ale Directivei 1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm să accesaţi
următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/
3RO
Acest produs este destinat utilizării în
următoarele ţări.
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
EL, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB
Acest sistem Blu-ray Disc/DVD
Home Theatre a fost dezvoltat pentru
redarea audio şi video a discurilor sau
dispozitivelor USB, redarea de muzică
în flux pentru un dispozitiv smartphone
compatibil NFC-sau un dispozitiv
BLUETOOTH şi tuner FM. De asemenea,
acest sistem acceptă şi redarea în flux
în reţeaua şi ecranele în oglindă.
Doar pentru modelele
BDV-N9200W/BDV-N9200WL/
BDV-N7200W/BDV-N7200WL/
BDV-N5200W
Acest marcaj are scopul de a alerta
utilizatorul cu privire la riscul de
electrocutare, astfel că nu trebuie
să deschideţi aparatul. Acest marcaj
este amplasat în exterior, spatele
amplificatorului surround.
4RO
Cu privire la urmărirea de imagini
video 3D
Este posibil ca unele persoane să aibă
parte de disconfort (precum oboseală
a ochilor, oboseală sau ameţeală) în
timp ce urmăresc imagini video 3D.
Sony recomandă tuturor utilizatorilor
să facă pauze regulate atunci când
urmăresc imagini video 3D. Durata şi
frecvenţa pauzelor necesare variază
de la o persoană la alta. Dumneavoastră
trebuie să decideţi care este varianta
optimă. Dacă întâmpinaţi orice fel de
disconfort, ar trebui să nu mai urmăriţi
imagini video 3D până dispare starea
de disconfort; consultaţi un medic,
în cazul în care credeţi că este necesar.
De asemenea, ar trebui să consultaţi
(i) manualul de instrucţiuni şi/sau
mesajele de atenţionare ale oricărui
alt dispozitiv sau Blu-ray Disc utilizat
cu acest produs sau ale conţinutului
redat cu acesta şi (ii) site-ul nostru Web
(http://esupport.sony.com/) pentru a fi
la curent cu cele mai recente informaţii.
Vederea copiilor mici (în special a celor
sub şase ani) este încă în stadiu de
dezvoltare. Consultaţi medicul (precum
un pediatru sau un oftalmolog) înainte
de a permite copiilor mici să urmărească
imagini video 3D.
Adulţii ar trebui să supravegheze
copiii mici pentru a se asigura că
aceştia respectă recomandările
enumerate mai sus.
Protejarea la copiere
• Ţineţi seama de sistemele avansate
de protejare a conţinutului utilizate
de suporturile Blu-ray Disc şi DVD.
Aceste sisteme, denumite AACS
(Advanced Access Content System)
şi CSS (Content Scramble System),
pot conţine unele restricţii cu privire
la redare, la ieşirea analogică şi la alte
caracteristici similare. Funcţionarea
acestui produs şi restricţiile impuse pot
varia în funcţie de data achiziţionării,
deoarece comitetul director al AACS
poate adopta sau modifica regulile de
restricţionare după data achiziţionării.
• Notă Cinavia
Acest produs utilizează tehnologia
Cinavia pentru a limita utilizarea
copiilor neautorizate ale unor filme
şi videoclipuri comerciale şi ale
coloanelor lor sonore. La detectarea
utilizării interzise a unei copii
neautorizate, va fi afişat un mesaj, iar
redarea sau copierea va fi întreruptă.
Mai multe informaţii despre
tehnologia Cinavia sunt oferite
la Centrul Cinavia online cu
informaţii pentru consumatori la
http://www.cinavia.com. Pentru
a solicita mai multe informaţii despre
Cinavia prin poştă, trimiteţi o scrisoare
cu adresa dvs. de corespondenţă
către: Cinavia Consumer Information
Center, P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, S.U.A.
Drepturi de autor şi mărci
comerciale
• (Doar pentru modelele BDV-N9200W/
BDV-N9200WL/BDV-N7200W/
BDV-N7200WL/BDV-N5200W)
Acest sistem este dotat cu decodor
de sunet surround matricial adaptabil
Dolby* Digital şi Dolby Pro Logic şi
cu sistem surround digital DTS**.
* Fabricat sub licenţă Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic
şi simbolul dublu D sunt mărci
comerciale ale Dolby Laboratories.
** Pentru patentele DTS, consultaţi
http://patents.dts.com. Fabricat
sub licenţă DTS Licensing Limited.
DTS, DTS-HD, simbolul şi DTS şi
simbolul împreună sunt mărci
înregistrate ale DTS, Inc. Toate
drepturile sunt rezervate.
(doar pentru BDV-NF7220)
Acest sistem este dotat cu Dolby*
Digital şi sistemul surround digital
DTS**.
* Fabricat sub licenţă Dolby
Laboratories. Dolby şi simbolul
dublu D sunt mărci comerciale
ale Dolby Laboratories.
** Pentru patentele DTS, consultaţi
http://patents.dts.com. Fabricat
sub licenţă DTS Licensing Limited.
DTS, DTS-HD, simbolul şi DTS şi
simbolul împreună sunt mărci
înregistrate ale DTS, Inc. Toate
drepturile sunt rezervate.
• Acest sistem încorporează tehnologia
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™).
Termenii HDMI, High-Definition
Multimedia Interface şi sigla HDMI sunt
mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale HDMI Licensing LLC în
Statele Unite şi în alte ţări.
• Java este marcă comercială
a companiei Oracle şi/sau
a afiliaţilor săi.
5RO
• Sigla DVD este marcă înregistrată a DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
• „Blu-ray Disc”, „Blu-ray”, „Blu-ray 3D”,
„BD-LIVE”, „BONUSVIEW” şi siglele
acestora sunt mărci comerciale
ale Asociaţiei Blu-ray Disc.
• Siglele „Blu-ray Disc”, „DVD+RW”,
„DVD-RW”, „DVD+R”, „DVD-R”,
„DVD VIDEO” şi „CD” sunt mărci
comerciale.
• „Super Audio CD” este o marcă
comercială.
• App Store este o marcă de serviciu
a companiei Apple Inc.
• „BRAVIA” este marcă comercială
a Sony Corporation.
• „AVCHD 3D/Progressive” şi sigla
„AVCHD 3D/Progressive” sunt mărci
comerciale ale Panasonic Corporation
şi ale Sony Corporation.
• , „XMB” şi „xross media bar” sunt
mărci comerciale ale Sony Corporation
şi Sony Computer Entertainment Inc.
• „PlayStation” este marcă comercială
înregistrată a Sony Computer
Entertainment Inc.
• Sigla „Sony Entertainment Network”
şi „Sony Entertainment Network” sunt
mărci comerciale ale Sony Corporation.
• Tehnologia de recunoaştere a muzicii
şi a conţinutului video, precum şi
datele asociate, sunt furnizate de
către Gracenote®. Gracenote este
standardul în domeniu pentru
tehnologia de recunoaştere a muzicii
şi pentru furnizarea conţinutului
asociat. Pentru mai multe informaţii,
vizitaţi www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc şi datele despre
muzică şi video de la Gracenote, Inc.,
drepturi de autor © 2000 până
în prezent, Gracenote. Software
Gracenote, drepturi de autor © 2000
până în prezent, Gracenote. Unul
sau mai multe brevete deţinute de
Gracenote se aplică acestui produs şi
acestui serviciu. Consultaţi site-ul Web
Gracenote pentru o listă neexhaustivă
a brevetelor Gracenote aplicabile.
6RO
Gracenote, CDDB, MusicID, sigla şi
modelul siglei Gracenote, precum şi
sigla „Powered by Gracenote” sunt
fie mărci comerciale înregistrate, fie
mărci comerciale ale Gracenote, Inc.
în Statele Unite şi/sau în alte ţări.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® şi Wi-Fi
Alliance® sunt mărci comerciale
înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™ şi
Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ sunt mărci
comerciale ale Wi-Fi Alliance.
• Marca N este marcă comercială
sau marcă comercială înregistrată
a NFC Forum, Inc. în Statele Unite
ale Americii şi în alte ţări.
• Android™ este marcă comercială
a Google Inc.
• Google Play™ este marcă comercială
a Google Inc.
• „Xperia” este marcă comercială a
Sony Mobile Communications AB.
• Marca cuvântului şi siglele Bluetooth®
sunt mărci comerciale înregistrate
deţinute de Bluetooth SIG, Inc. şi orice
utilizare a unor astfel de mărci de către
Sony Corporation se face în baza unei
licenţe. Alte mărci comerciale şi
denumiri comerciale aparţin
deţinătorilor de drept ai acestora.
• Tehnologia de codificare audio MPEG
Layer-3 şi brevetele sunt utilizate sub
licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
• Acest produs utilizează tehnologii
brevetate sub licenţă de la Verance
Corporation şi este protejat prin
brevetul S.U.A. 7,369,677 şi prin alte
brevete din S.U.A. şi din întreaga lume,
publicate sau în curs de publicare,
precum şi ca drepturi de autor şi
protecţia informaţiilor confidenţiale
a anumitor aspecte ale unei astfel
de tehnologii. Cinavia este marcă
înregistrată a Verance Corporation.
Drepturi de autor 2004-2010
Verance Corporation. Toate drepturile
rezervate de Verance. Este interzisă
tehnica de inginerie inversă sau
dezasamblarea.
• Windows Media este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială
a Microsoft Corporation în Statele
Unite şi/sau în alte ţări.
Acest produs este protejat prin
anumite drepturi de proprietate
intelectuală ale Microsoft Corporation.
Utilizarea sau distribuirea unei astfel
de tehnologii în afara acestui produs
este interzisă fără a deţine o licenţă din
partea Microsoft sau a unui subsidiar
autorizat al Microsoft.
Proprietarii conţinutului utilizează
tehnologie de acces la conţinut
Microsoft PlayReady™ pentru a-şi
proteja proprietatea intelectuală,
inclusiv conţinutul protejat prin
drepturi de autor. Acest dispozitiv
utilizează tehnologia PlayReady
pentru a accesa conţinut protejat cu
PlayReady şi/sau conţinut protejat
cu WMDRM. Dacă dispozitivul nu
reuşeşte să aplice restricţiile cu privire
la utilizarea conţinutului, proprietarii
conţinutului pot cere Microsoft să
revoce capacitatea dispozitivului de
a reda conţinut protejat cu PlayReady.
Această revocare trebuie să nu
afecteze conţinutul neprotejat şi nici
conţinutul protejat cu alte tehnologii
de accesare a conţinutului. Proprietarii
de conţinut vă pot solicita să faceţi
upgrade la PlayReady pentru a le
accesa conţinutul. Dacă refuzaţi un
upgrade, nu veţi putea accesa conţinut
care necesită upgrade-ul respectiv.
• DLNA™, sigla DLNA şi DLNA
CERTIFIED™ sunt mărci comerciale,
mărci de servicii sau mărci de certificare
ale Digital Living Network Alliance.
• Opera® Devices SDK de la Opera
Software ASA. Drepturi de autor
1995-2013 Opera Software ASA.
Toate drepturile rezervate.
• Toate celelalte mărci comerciale
aparţin deţinătorilor de drept ai
acestora.
• Alte nume de sisteme şi de produse
sunt, în general, mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate
ale producătorilor. Mărcile ™ şi ® nu
sunt indicate în acest document.
Informaţii despre licenţa de
utilizare
Acord de licenţă de utilizare
Gracenote®
Această aplicaţie sau dispozitiv conţine
software de la Gracenote, Inc. din
Emeryville, California („Gracenote”).
Software-ul de la Gracenote („Software
Gracenote”) dă posibilitatea acestei
aplicaţii să efectueze identificarea
discurilor şi/sau fişierelor şi să obţină
informaţii legate de muzică, printre
care numele, artistul, pista şi informaţii
despre titlu („Date Gracenote”)
de la servere online sau din baze de
date încorporate (denumite împreună
„Servere Gracenote”) şi să efectueze
alte funcţii. Puteţi utiliza Datele
Gracenote numai prin funcţiile
de utilizare ale acestei aplicaţii
sau dispozitiv.
7RO
Sunteţi de acord că veţi utiliza Datele
Gracenote, Software-ul Gracenote
şi Serverele Gracenote doar în scop
personal, necomercial. Sunteţi de acord
să nu atribuiţi, copiaţi, transferaţi
sau transmiteţi Software-ul Gracenote
sau orice alte Date Gracenote către
o terţă parte. SUNTEŢI DE ACORD
SĂ NU UTILIZAŢI SAU EXPLOATAŢI
DATELE GRACENOTE, SOFTWARE-UL
GRACENOTE SAU SERVERELE
GRACENOTE ALTFEL DECÂT VĂ ESTE
PERMIS EXPLICIT ÎN ACEST DOCUMENT.
Sunteţi de acord că licenţa dvs.
neexclusivă pentru a utiliza Datele
Gracenote, Software-ul Gracenote şi
Serverele Gracenote se va încheia în
cazul în care încălcaţi aceste restricţii.
Dacă licenţa dvs. se încheie, sunteţi de
acord să încetaţi orice utilizare a Datelor
Gracenote, a Software-ului Gracenote
şi a Serverelor Gracenote. Gracenote
îşi păstrează toate drepturile asupra
Datelor Gracenote, a Software-ului
Gracenote şi a Serverelor Gracenote,
inclusiv toate drepturile de proprietate.
În niciun caz, compania Gracenote nu
va trebui să vă plătească niciun fel de
daune pentru informaţiile pe care le
furnizaţi. Sunteţi de acord că Gracenote,
Inc. îşi poate exercita drepturile
garantate de acest Acord împotriva
dvs. în nume personal.
Serviciul Gracenote utilizează un
identificator unic pentru a urmări
interogările în scopuri statistice.
Scopul unui identificator numeric
atribuit aleator este de a permite
serviciului Gracenote calculul
interogărilor fără a cunoaşte datele
dvs. personale. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi pagina Web
pentru Politica de confidenţialitate
Gracenote pentru serviciul Gracenote.
8RO
Software-ul Gracenote şi fiecare
element din Datele Gracenote vă
sunt acordate sub licenţă „CA ATARE”.
Gracenote nu pretinde sau garantează,
explicit sau implicit, acurateţea Datelor
Gracenote de pe Serverele Gracenote.
Gracenote îşi rezervă dreptul de a şterge
datele de pe Serverele Gracenote sau de
a schimba categoriile de date din orice
motiv pe care îl consideră întemeiat.
Nu există vreo garanţie asupra
corectitudinii Software-ului Gracenote,
a Serverelor Gracenote sau asupra
faptului că acestea vor funcţiona fără
întrerupere. Compania Gracenote nu
este obligată să vă ofere tipuri sau
categorii noi de date, îmbunătăţite sau
suplimentare pe viitor şi poate decide
să întrerupă serviciile în orice moment.
GRACENOTE NU RECUNOAŞTE NICIO
GARANŢIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ,
CARE INCLUDE, DAR NU SE LIMITEAZĂ
LA, GARANŢIILE IMPLICITE DE
MERCANTIBILITATE, FIABILITATE
PENTRU UN ANUMIT SCOP, TITLU
ŞI NEREALIZAREA DE INFRACŢIUNI.
GRACENOTE NU GARANTEAZĂ
REZULTATELE OBŢINUTE PRIN
UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI
GRACENOTE SAU A SERVERELOR
GRACENOTE. ÎN NICIO CIRCUMSTANŢĂ,
GRACENOTE NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE
PENTRU VREO DAUNĂ PRIN
CONSECINŢĂ SAU INCIDENŢĂ
PENTRU PROFITURI SAU CÂŞTIGURI
NEREALIZATE.
© Gracenote, Inc. 2009
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
Cu privire la siguranţă
• Dacă în carcasă cad obiecte solide
sau lichide, deconectaţi sistemul de
la priză şi dispuneţi verificarea lui
de către personal calificat, înainte
de a îl utiliza din nou.
• Nu atingeţi cablul de alimentare CA
(de la reţea) cu mâinile ude. Acest
lucru poate provoca electrocutarea.
Cu privire la sursele de
alimentare
Dacă nu utilizaţi sistemul
pentru o perioadă mai îndelungată,
deconectaţi-l de la priza de perete.
Pentru a deconecta cablul de alimentare
CA (de la reţea), apucaţi de ştecăr;
nu trageţi niciodată de cablu.
Cu privire la amplasare
• Amplasaţi sistemul într-un loc cu
ventilaţie adecvată, pentru a preveni
încălzirea sistemului.
• Sistemul se încălzeşte în timpul
operării, aceasta nefiind o defecţiune.
Dacă utilizaţi încontinuu acest sistem
la un volum ridicat, temperatura
carcasei în părţile superioară, laterală
şi inferioară va creşte considerabil.
Nu atingeţi carcasa, pentru a evita
arsurile.
• Nu amplasaţi sistemul pe o suprafaţă
moale (covoare, pături etc.), ce ar
putea bloca orificiile de ventilare.
• Nu instalaţi sistemul în apropierea
unor surse de căldură, precum
radiatoare sau suflante de aer şi nici în
locuri expuse direct la lumina soarelui,
la praf excesiv, la vibraţii mecanice sau
la şocuri.
• Nu aşezaţi sistemul în poziţie înclinată.
Acesta este prevăzut pentru
a funcţiona exclusiv în poziţie
orizontală.
• Nu păstraţi sistemul şi discurile
în apropierea componentelor cu
magneţi puternici, precum cuptoarele
cu microunde sau boxele de
dimensiuni mari.
• Nu puneţi obiecte grele pe sistem.
• Nu puneţi obiecte din metal în faţa
panoului frontal. Aceasta ar putea
limita recepţionarea undelor radio.
• Nu puneţi sistemul într-un loc în care
sunt utilizate echipamente medicale.
Acesta ar putea provoca defectarea
echipamentelor medicale.
• Dacă utilizaţi un stimulator cardiac sau
un alt dispozitiv medical, consultaţi
medicul sau producătorul
dispozitivului medical înainte de
a utiliza funcţia LAN wireless.
Cu privire la funcţionare
Dacă sistemul este adus direct dintr-un
loc cu temperatură scăzută în altul
cu temperatură ridicată, sau dacă este
amplasat într-o cameră cu umezeală
ridicată, este posibil să se formeze
condens pe lentilele din interiorul
unităţii principale. În acest caz, este
posibil ca sistemul să nu funcţioneze
corect. Scoateţi discul şi lăsaţi sistemul
pornit timp de aproximativ o jumătate
de oră, până se evaporă umezeala.
Cu privire la reglarea volumului
Nu creşteţi volumul atunci când
ascultaţi un fragment cu date de intrare
foarte slabe sau fără semnale audio.
În caz contrar, boxele se pot deteriora
la redarea bruscă a unui vârf de semnal.
9RO
Cu privire la curăţare
Cu privire la mutarea sistemului
Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele
de comandă cu o cârpă moale, umezită
uşor cu o soluţie slabă de detergent.
Nu utilizaţi niciun fel de burete abraziv,
praf de curăţat sau solvenţi, cum ar fi
alcoolul sau benzina.
Înainte de a muta sistemul asiguraţi-vă
că nu se află niciun disc înăuntrul
acestuia şi deconectaţi cablul de
alimentare CA (de la reţea) din priza
de perete.
Despre comunicaţia BLUETOOTH
Cu privire la discurile de curăţare,
produsele de curăţare pentru
discuri/lentile
Nu folosiţi discuri de curăţare sau
produse de curăţare pentru discuri/
lentile (inclusiv produse lichide sau tip
spray). Acestea pot duce la defectarea
aparatului.
Cu privire la piesele de schimb
În cazurile în care acest sistem este
reparat, piesele reparate pot fi păstrate
pentru a fi refolosite sau în scopuri de
reciclare.
Cu privire la culorile televizorului
Dacă ecranul televizorului prezintă
neregularităţi de culoare din cauza
boxelor, opriţi televizorul, apoi porniţi-l
din nou după 15-30 minute. Dacă
neregularităţile de culoare persistă,
amplasaţi boxele mai departe
de televizor.
NOTĂ IMPORTANTĂ
Atenţie: Acest sistem este capabil
să menţină o imagine video statică
sau o imagine afişată -pe ecranul
televizorului pentru un timp
nedeterminat. Dacă lăsaţi o imagine
video statică sau o imagine simplă
pe ecranul televizorului pentru
o perioadă îndelungată de timp,
există riscul deteriorării permanente
a ecranului televizorului.
Televizoarele cu ecran cu plasmă
şi cele cu proiecţie pot prezenta
această problemă.
10RO
• Dispozitivele BLUETOOTH trebuie
utilizate la o distanţă de maximum
10 metri (distanţă fără obstacole)
unul de altul. Raza de comunicaţie
efectivă poate fi redusă în următoarele
condiţii.
– Dacă o persoană, un obiect de metal,
un perete sau un alt obstacol se
află între dispozitivele cu conexiune
BLUETOOTH
– Locaţii unde este instalată o reţea
LAN wireless
– În jurul cuptoarelor cu microunde
aflate în uz
– Locaţii unde apar alte unde
electromagnetice
• Dispozitivele BLUETOOTH şi reţeaua
LAN wireless (IEEE 802.11b/g)
utilizează aceeaşi frecvenţă de bandă
(2,4 GHz). Dacă utilizaţi dispozitivul
BLUETOOTH lângă un dispozitiv cu
capacitate LAN wireless, este posibil
să apară interferenţă
electromagnetică. Aceasta poate
duce la rate mai mici de transfer
al datelor, zgomot sau incapacitate
de conectare. Dacă se întâmplă acest
lucru, încercaţi următoarele remedii:
– Utilizaţi această unitate principală
la cel puţin 10 metri distanţă
de dispozitivul LAN wireless.
– Opriţi alimentarea echipamentului
LAN wireless atunci când utilizaţi
dispozitivul BLUETOOTH pe o rază
de 10 metri.
– Instalaţi această unitate principală
cât mai aproape posibil de
dispozitivul BLUETOOTH.
• Undele radio transmise de această
unitate principală pot interfera
cu funcţionarea unor dispozitive
medicale. Deoarece această
interferenţă poate duce la defecţiuni,
opriţi întotdeauna alimentarea acestei
unităţi principale şi a dispozitivului
BLUETOOTH în următoarele locaţii:
– În spitale, în trenuri, în avioane,
la benzinării şi în orice loc în care
pot fi prezente gaze inflamabile
– În apropierea uşilor automate sau
a alarmelor de incendiu
• Această unitate principală acceptă
funcţii de securitate care respectă
specificaţia BLUETOOTH, pentru
a asigura o conexiune securizată
în timpul comunicaţiilor cu ajutorul
tehnologiei BLUETOOTH. În orice
caz, această securitate poate fi
insuficientă, în funcţie de conţinutul
setărilor şi de alţi factori, aşa că,
aveţi întotdeauna grijă atunci când
efectuaţi comunicaţii cu ajutorul
tehnologiei BLUETOOTH.
• Compania Sony nu poate fi trasă
la răspundere în niciun fel pentru
daune sau alte prejudicii ce rezultă
din scurgerea de informaţii în timpul
comunicaţiilor cu ajutorul tehnologiei
BLUETOOTH.
• Comunicaţia BLUETOOTH nu este
garantată în mod necesar cu toate
dispozitivele BLUETOOTH care au
acelaşi profil ca această unitate
principală.
• Dispozitivele BLUETOOTH conectate
cu această unitate principală trebuie
să fie conforme cu specificaţia
BLUETOOTH prescrisă de
Bluetooth SIG, Inc., iar această
conformare trebuie să fie certificată.
În orice caz, chiar şi atunci când un
dispozitiv este conform cu specificaţia
BLUETOOTH, pot exista cazuri în
care caracteristicile sau specificaţiile
dispozitivului BLUETOOTH să facă
imposibilă conectarea sau să aibă
ca rezultat metode de comandă,
afişaj sau funcţionare diferite.
• Este posibil să apară zgomot sau
sunetul să fie tăiat, în funcţie de
dispozitivul BLUETOOTH conectat la
această unitate principală, de mediul
de comunicaţie sau de condiţiile
ambientale.
Dacă aveţi întrebări sau probleme
cu privire la sistem, consultaţi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
11RO
Note cu privire la discuri
Cu privire la manipularea
discurilor
• Pentru a menţine curată suprafaţa
discului, manipulaţi discul ţinându-l
de margini. Nu atingeţi suprafaţa
discului.
• Nu lipiţi hârtie sau bandă adezivă
pe suprafaţa discului.
• Nu expuneţi discul la lumina directă
a soarelui şi nici la surse de căldură,
precum suflantele de aer cald, nu
îl lăsaţi în maşina parcată în bătaia
soarelui, deoarece temperatura poate
creşte considerabil în interiorul
maşinii.
• După utilizare, reintroduceţi discul
în carcasa lui.
Cu privire la curăţare
• Înainte de redare, curăţaţi discul cu
o cârpă de curăţat.
Ştergeţi discul pornind dinspre centru
către margine.
• Nu folosiţi pentru curăţare solvenţi
precum benzina, diluanţi, produse
de curăţare din comerţ sau spray
antistatic pentru curăţarea discurilor
de vinil.
12RO
Acest sistem poate reda doar discuri
circulare standard. Utilizarea unor
altfel de discuri decât a celor standard,
cu formă circulară (de ex. în formă de
cartelă, inimă sau stea) poate provoca
defecţiuni.
Nu utilizaţi discuri pe care sunt ataşate
accesorii disponibile în comerţ, cum ar
fi o etichetă sau un inel.
Secţiunea HDMI
Specificaţii
Secţiunea amplificator
BDV-N9200W/BDV-N9200WL/
BDV-N7200W/BDV-N7200WL/
BDV-N5200W
PUTERE DE IEŞIRE (nominală)
Frontal stânga/Frontal dreapta:
125 W + 125 W (la 6 ohmi, 1 kHz,
1% THD)
PUTERE DE IEŞIRE (de referinţă)
Frontal stânga/Frontal dreapta:
200 W (per canal la 6 ohmi, 1 kHz)
Central:
200 W (la 6 ohmi, 1 kHz)
Subwoofer:
200 W (la 6 ohmi, 80 Hz)
Intrări (Analogice)
AUDIO IN
Sensibilitate: 2 V/700 mV
Intrări (Digitale)
TV (Canal de retur audio/OPTICAL)
Formate acceptate: LPCM 2CH
(până la 48 kHz), Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Formate acceptate: LPCM 5.1CH
(până la 48 kHz), LPCM 2CH
(până la 96 kHz), Dolby Digital, DTS
BDV-NF7220
PUTERE DE IEŞIRE (nominală)
Frontal stânga/Frontal dreapta:
125 W + 125 W (la 6 ohmi, 1 kHz,
1% THD)
PUTERE DE IEŞIRE (de referinţă)
Frontal stânga/Frontal dreapta:
200 W (pe fiecare canal, la 6 ohmi,
1 kHz)
Subwoofer:
200 W (la 6 ohmi, 80 Hz)
Intrări (Analogice)
AUDIO IN
Sensibilitate: 2 V/700 mV
Intrări (Digitale)
TV (Canal de retur audio/OPTICAL)
Formate acceptate: LPCM 2CH
(până la 48 kHz), Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Formate acceptate: LPCM 5.1CH
(până la 48 kHz), LPCM 2CH
(până la 96 kHz), Dolby Digital, DTS
Conector
Tip A (19 pini)
Sistem BD/DVD/Super Audio CD/CD
Sistem format semnal
NTSC/PAL
Secţiunea USB
Port
(USB):
Tip A (pentru conectarea unui stick
de memorie USB, cititor de carduri
de memorie, aparat foto digital şi
cameră video digitală)
Secţiunea LAN
Bornă LAN (100)
Terminal 100BASE-TX
Secţiunea LAN wireless
Conformitate cu standardele
IEEE 802.11 a/b/g/n
Bandă de frecvenţă
2,4 GHz, 5 GHz
Secţiunea BLUETOOTH
Sistem comunicaţii
Specificaţia BLUETOOTH versiunea 3.0
Ieşire
Specificaţie BLUETOOTH Alimentare
Clasa 2
Rază maximă de comunicare
Spaţiu liber, aprox. 10 m1)
Bandă de frecvenţă
2,4 GHz
Metodă de modulare
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Profiluri BLUETOOTH compatibile2)
A2DP 1.2 (Profil distribuţie audio
avansată)
AVRCP 1.3 (Profil control audio-video
la distanţă)
Codecuri acceptate3)
SBC4), AAC
Rază de transmisie (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (frecvenţele
de eşantionare de 44,1 kHz, 48 kHz)
13RO
1)
Raza efectivă va varia în funcţie de factori
precum obstacolele dintre dispozitive,
câmpurile magnetice din jurul unui
cuptor cu microunde, electricitatea
statică, telefoane fără fir, sensibilitatea
recepţiei, performanţa antenei, sistemul
de operare, aplicaţia software etc.
2) Profilurile standard BLUETOOTH indică
scopul comunicaţiei BLUETOOTH între
dispozitive.
3) Codec: Format compresie şi conversie
semnal audio
4)
Codec de bandă secundară
Secţiunea tuner FM
Sistem
Sintetizator digital blocat cu cuarţ PLL
Interval de frecvenţă
87,5 MHz - 108,0 MHz (paşi de 50 kHz)
Antenă (aeriană)
Antenă cu fir pentru FM (aeriană)
Terminale antenă (aeriană)
75 ohmi, neechilibrate
Frontale (SS-TSB135) pentru
BDV-N7200W/BDV-NF7220
Surround (SS-TSB140) pentru
BDV-N7200W
Frontale (SS-TSB136)/Surround
(SS-TSB141) pentru BDV-N7200WL
Dimensiuni (l/î/a) (aprox.)
100 mm × 450 mm × 57 mm
(fără suport)
147 mm × 455 mm × 147 mm (cu suport)
Greutate (aprox.)
SS-TSB135/SS-TSB140:
1,1 kg (fără suport)
1,2 kg (cu suport)
SS-TSB136/SS-TSB141:
1,2 kg (fără suport, cu cablu boxă)
1,3 kg (cu suport)
Frontale (SS-TSB137) pentru
BDV-N5200W
Boxe
Dimensiuni (l/î/a) (aprox.)
91 mm × 275 mm × 96 mm
Greutate (aprox.)
0,71 kg (cu cablu boxă)
Frontale (SS-TSB133)/Surround
(SS-TSB138) pentru BDV-N9200W
Surround (SS-TSB142) pentru
BDV-N5200W
Frontale (SS-TSB134)/Surround
(SS-TSB139) pentru BDV-N9200WL
Dimensiuni (l/î/a) (aprox.)
90 mm × 205 mm × 91 mm
Greutate (aprox.)
0,58 kg (cu cablu boxă)
Dimensiuni (l/î/a) (aprox.)
102 mm × 705 mm × 71 mm
(partea montată pe perete)
270 mm × 1.200 mm × 270 mm
(întreaga boxă)
Greutate (aprox.)
SS-TSB133/SS-TSB138:
1,9 kg (partea montată pe perete)
4,2 kg (boxa întreagă)
SS-TSB134/SS-TSB139:
2,0 kg (piesă montată pe perete
cu cablu pentru boxă)
4,4 kg (boxa întreagă)
Centrală (SS-CTB125) pentru
BDV-N9200W/BDV-N7200W
Centrală (SS-CTB126) pentru
BDV-N9200WL/BDV-N7200WL
Dimensiuni (l/î/a) (aprox.)
365 mm × 73 mm × 77 mm
Greutate (aprox.)
1,1 kg
Centrală (SS-CTB127) pentru
BDV-N5200W
Dimensiuni (l/î/a) (aprox.)
240 mm × 90 mm × 85 mm
Greutate (aprox.)
0,58 kg (cu cablu boxă)
14RO
Subwoofer (SS-WSB126) for
BDV-N9200W/BDV-N7200W/
BDV-NF7220
Subwoofer (SS-WSB127) pentru
BDV-N9200WL/BDV-N7200WL
Dimensiuni (l/î/a) (aprox.)
SS-WSB126:
265 mm × 430 mm × 265 mm
SS-WSB127:
265 mm × 425 mm × 265 mm
Greutate (aprox.)
SS-WSB126: 6,3 kg
SS-WSB127: 6,2 kg
Subwoofer (SS-WSB128) pentru
BDV-N5200W
Dimensiuni (l/î/a) (aprox.)
225 mm × 365 mm × 345 mm
Greutate (aprox.)
5,8 kg (cu cablu boxă)
Generalităţi
Unitate principală
Necesar de putere
220 V – 240 V CA, 50/60 Hz
Consum de energie
Pornit: 95 W (HBD-N9200W/
HBD-N7200W/HBD-5200W)
105 W (HBD-N9200WL/
HBD-N7200WL)
85 W (HBD-NF7220)
Standby:
0,3 W (în modul de economisire
a energiei. Pentru detalii cu privire
la setarea televizorului, consultaţi
Instrucţiunile de utilizare de pe
site-ul web următor:
http://support.sony-europe.com/)
1,7 W (Când funcţiile [Remote
Start] (Pornire la distanţă), [NFC] şi
[Bluetooth Power Setting] (Setare
alimentare Bluetooth) sunt setate
la [On] (Activat) şi [Quick Start
Mode] (Mod Pornire rapidă) este
setată la [Off] (Dezactivat).)
Dimensiuni (l/î/a) (aprox.)
480 mm × 78 mm × 212.5 mm,
inclusiv părţile ieşite în afară
Greutate (aprox.)
3,1 kg
Amplificator surround (TA-SA500WR)
pentru BDV-N9200W/BDV-N7200W
Amplificator surround (TA-SA600WR)
pentru BDV-N9200WL/BDV-N7200WL
Amplificator surround (TA-SA700WR)
pentru BDV-N5200W
Secţiunea amplificator
TA-SA500WR/TA-SA600WR:
PUTERE DE IEŞIRE (de referinţă)
Surround stânga/Surround dreapta:
200 W (per canal la 6 ohmi, 1 kHz)
TA-SA700WR:
PUTERE DE IEŞIRE (de referinţă)
Surround stânga/Surround dreapta:
100 W (pe fiecare canal, la 6 ohmi,
1 kHz)
Impedanţă nominală
6Ω
Sistem comunicaţii
Specificaţie sunet wireless
versiunea 3.0
Bandă de frecvenţă
5,2 GHz, 5,8 GHz
Metodă de modulare
DSSS
Necesar de putere
220 V – 240 V CA, 50/60 Hz
Consum de energie
Pornit: 55 W (TA-SA500WR)
70 W (TA-SA600WR)
45 W (TA-SA700WR)
Consum de energie în standby
0,5 W (mod standby)
0,3 W (oprit)
Dimensiuni (l/î/a) (aprox.)
200 mm × 64 mm × 211,5 mm
Greutate (aprox.)
1,3 kg
Designul şi specificaţiile se pot modifica
fără notificare prealabilă.
15RO
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising