Sony | BDV-N990W | Sony BDV-N990W BDV-N990W Sistem Home Cinema Instrucţiuni de utilizare

4-418-141-12(2) (RO)
Sistem Blu-ray Disc™/
DVD Home Theatre
Instrucţiuni de utilizare
BDV-N990W/BDV-N890W/BDV-N790W
AVERTISMENT
Nu instalaţi echipamentul într-un
spaţiu închis, cum ar fi o bibliotecă
sau un dulap încorporat.
Pentru a reduce riscul de incendiu,
nu acoperiţi orificiul de ventilare al
aparatului cu ziare, feţe de masă,
draperii etc. Nu plasaţi pe aparat
surse de flacără deschisă, cum ar
fi lumânări aprinse.
Pentru a reduce riscul de incendiu
şi de electrocutare, evitaţi stropirea
aparatului şi posibilitatea ca pe
acesta să se scurgă lichide şi nu
plasaţi pe aparat obiecte pline
cu lichide, precum vazele.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele
cu baterii instalate la căldură
excesivă, precum lumina directă a
soarelui, focul sau altele asemenea.
Pentru a evita accidentările, acest
aparat trebuie fixat în siguranţă pe
podea/perete, în conformitate cu
instrucţiunile de instalare.
Doar pentru utilizare în interior.
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice cu
acest produs măreşte riscul de a vă fi
afectată vederea. Nu încercaţi să
demontaţi carcasa, deoarece raza
laser utilizată în acest Blu-ray Disc/
Sistem DVD Home Theatre
dăunează ochilor.
Pentru service, apelaţi numai
la personal calificat.
Acest aparat este clasificat ca fiind
un produs LASER din CLASA 3R.
Asiguraţi-vă că evitaţi expunerea
directă a ochilor la radiaţiile laser
vizibile şi invizibile ce sunt emise
atunci când carcasa de protecţie
a laserului este deschisă.
2RO
Acest marcaj este amplasat pe
carcasa de protecţie a laserului,
în interiorul incintei.
Acest aparat este clasificat ca fiind
un produs LASER din CLASA 1.
Acest marcaj este amplasat în
exterior, pe partea din spate.
Pentru clienţii din Europa
Casarea
echipamentelor
electrice şi
electronice
uzate (valabil
în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de
colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs sau
pe ambalaj indică faptul că produsul
respectiv nu trebuie tratat ca deşeu
menajer. În schimb, acesta trebuie
predat la punctul de colectare
relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi
electronice. Asigurându-vă că acest
produs este casat în mod corect veţi
ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra
mediului şi sănătăţii umane,
consecinţe ce ar putea rezulta
altfel din manipularea incorectă ca
deşeu a acestui produs. Reciclarea
materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale.
Pentru informaţii mai detaliate
referitoare la reciclarea acestui
produs, contactaţi autorităţile
locale, serviciul local de eliminare a
deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul.
Eliminarea
bateriilor
uzate (valabil
în ţările Uniunii
Europene şi
în alte ţări din
Europa care
au sisteme de colectare
diferenţiată)
Acest simbol prezent pe baterie sau
pe ambalaj indică faptul că bateria
furnizată împreună cu produsul
respectiv nu trebuie tratată ca
deşeu menajer.
Este posibil ca pe anumite baterii,
acest simbol să fie utilizat în
combinaţie cu un simbol chimic.
Se adaugă simbolurile chimice
pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb)
dacă bateria conţine mai mult de
0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt
eliminate în mod corect veţi ajuta la
prevenirea eventualelor consecinţe
negative asupra mediului şi
sănătăţii umane, consecinţe ce ar
putea rezulta altfel din manipularea
incorectă ca deşeu a bateriilor.
Reciclarea materialelor contribuie
la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive
de siguranţă, de performanţă sau
de integritate a datelor, necesită o
conexiune permanentă la o baterie
încorporată, aceasta trebuie
înlocuită doar de către personal
de service calificat.
Pentru a vă asigura că bateria
este tratată în mod corespunzător,
predaţi produsul la sfârşitul
duratei de exploatare la punctul
de colectare relevant pentru
reciclarea echipamentelor electrice
şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii,
consultaţi secţiunea referitoare
la modul de eliminare în siguranţă
a bateriilor din produs. Predaţi
bateriile la punctul de colectare
relevant pentru reciclarea bateriilor
uzate.
Pentru informaţii mai detaliate
referitoare la reciclarea acestui
produs sau a bateriilor, contactaţi
autorităţile locale, serviciul local de
eliminare a deşeurilor menajere sau
magazinul de la care aţi achiziţionat
produsul.
Aviz pentru clienţi: următoarele
informaţii sunt valabile doar în
cazul echipamentelor vândute
în statele ce aplică directivele UE.
Acest produs este fabricat de
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075,
Japonia. Reprezentantul
autorizat pentru compatibilitatea
electromagnetică şi siguranţa
produsului este Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germania.
Comunicaţi orice probleme legate
de service sau garanţie la adresele
prevăzute în documentele separate
de service sau garanţie.
Pentru unitatea
principală
Plăcuţa de identificare este
amplasată în exterior, pe partea
de dedesubt a aparatului.
Măsuri de precauţie
Acest echipament a fost testat şi
s-a constatat că respectă limitele
specificate în Directiva privind
compatibilitatea electromagnetică
utilizând un cablu de conectare
mai scurt de 3 metri. (Doar
pentru modelele din Europa)
Cu privire la sursele de alimentare
• Unitatea rămâne sub tensiune
chiar şi atunci când este oprită,
atât timp cât este conectată la
priza CA.
• Deoarece pentru deconectarea
unităţii de la priză se foloseşte
ştecărul principal, conectaţi
unitatea la o priză CA uşor
accesibilă. Dacă observaţi
nereguli în funcţionarea unităţii,
deconectaţi imediat ştecărul
principal de la priza CA.
Cu privire la urmărirea
de imagini video 3D
Este posibil ca unele persoane să
aibă parte de disconfort (precum
obosirea ochilor, oboseală sau
ameţeală) în timp ce urmăresc
imagini video 3D. Sony recomandă
tuturor utilizatorilor să facă pauze
regulate atunci când urmăresc
imagini video 3D. Durata şi
frecvenţa pauzelor necesare
variază de la o persoană la alta.
Dumneavoastră trebuie să decideţi
care este varianta optimă. Dacă
întâmpinaţi orice fel de disconfort,
ar trebui să nu mai urmăriţi imagini
video 3D până dispare starea de
disconfort; consultaţi un medic, în
cazul în care credeţi că este necesar.
De asemenea, ar trebui să consultaţi
(i) manualul de instrucţiuni şi/sau
mesajele de atenţionare ale oricărui
alt dispozitiv utilizat cu acest
produs sau ale conţinutului
Blu-ray Disc redat cu acesta şi
(ii) site-ul nostru Web
(http://esupport.sony.com/) pentru
a fi la curent cu cele mai recente
informaţii. Vederea copiilor mici
(în special a celor sub şase ani)
este încă în stadiu de dezvoltare.
Consultaţi medicul (precum un
pediatru sau un oftalmolog) înainte
de a permite copiilor mici să
urmărească imagini video 3D.
Adulţii ar trebui să supravegheze
copiii mici pentru a se asigura că
aceştia respectă recomandările
enumerate mai sus.
Pentru dispozitivul de
emisie-recepţie fără fir
(EZW-RT50) şi Blu-ray
Disc/Sistem DVD Home
Theatre (BDV-N990W/
BDV-N890W)
(Pentru clienţii din
Singapore)
Protejarea la copiere
• Ţineţi seama de sistemele avansate
de protejare a conţinutului
utilizate de suporturile Blu-ray
Disc şi DVD. Aceste sisteme,
denumite AACS (Advanced
Access Content System) şi CSS
(Content Scramble System), pot
conţine unele restricţii cu privire
la redare, la ieşirea analogică şi
la alte caracteristici similare.
Funcţionarea acestui produs şi
restricţiile impuse pot varia în
funcţie de data achiziţionării,
deoarece comitetul director al
AACS poate adopta sau modifica
regulile de restricţionare după
data achiziţionării.
• Notă Cinavia
Acest produs utilizează tehnologia
Cinavia pentru a limita utilizarea
copiilor neautorizate ale unor
filme şi videoclipuri comerciale
şi ale coloanelor lor sonore. La
detectarea utilizării interzise a
unei copii neautorizate, va fi afişat
un mesaj, iar redarea sau copierea
va fi întreruptă.
Mai multe informaţii despre
tehnologia Cinavia sunt oferite
la Centrul Cinavia online cu
informaţii pentru consumatori
la http://www.cinavia.com.
Pentru a solicita mai multe
informaţii despre Cinavia prin
poştă, trimiteţi o scrisoare cu
adresa dvs. de corespondenţă
către: Cinavia Consumer
Information Center, P.O.
Box 86851, San Diego, CA,
92138, S.U.A.
Drepturi de autor şi
mărci comerciale
Pentru dispozitivul de
emisie-recepţie fără fir
(EZW-RT50) şi receptorul
Blu-ray Disc/DVD
(HBD-N790W)
(Pentru clienţii din Europa)
Consultaţi „Informaţii despre
conformitatea produsului fără fir”
(furnizat).
• Acest sistem este dotat cu decodor
Dolby* Digital, Dolby Pro Logic
decodor de sunet surround
matricial adaptabil şi sistem
surround digital DTS**.
* Fabricat sub licenţă Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic şi simbolul
dublu D sunt mărci
comerciale ale Dolby
Laboratories.
3RO
** Fabricat sub licenţă,
conform brevetelor
publicate în S.U.A. cu
numerele: 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195;
7,272,567 şi alte brevete din
S.U.A. şi din întreaga lume,
publicate sau în curs de
publicare. DTS-HD,
simbolul, & DTS-HD şi
simbolul împreună sunt
mărci înregistrate ale DTS,
Inc. Produsul include
software. © DTS, Inc. Toate
drepturile rezervate.
• Acest sistem încorporează
tehnologia High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, sigla HDMI şi HighDefinition Multimedia Interface
sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale HDMI
Licensing LLC în Statele Unite
şi în alte ţări.
• Java este marcă comercială
a companiei Oracle şi/sau
a afiliaţilor săi.
• „BD-LIVE” şi „BONUSVIEW”
sunt mărci comerciale ale
Asociaţiei Blu-ray Disc.
• „Blu-ray Disc” este marcă
comercială.
• Siglele „Blu-ray Disc”,
„DVD+RW”, „DVD-RW”,
„DVD+R”, „DVD-R”, „DVD
VIDEO” şi „CD” sunt mărci
comerciale.
• „Blu-ray 3D” şi sigla „Blu-ray 3D”
sunt mărci comerciale ale
Asociaţiei Blu-ray Disc.
• „BRAVIA” este marcă comercială
a Sony Corporation.
• „AVCHD” şi sigla „AVCHD”
sunt mărci comerciale ale
Panasonic Corporation
şi ale Sony Corporation.
• , „XMB” şi „xross media bar”
sunt mărci comerciale ale
Sony Corporation şi ale Sony
Computer Entertainment Inc.
4RO
• „PlayStation” este marcă
înregistrată a Sony Computer
Entertainment Inc.
• Tehnologia de recunoaştere
a muzicii şi a conţinutului video,
precum şi datele asociate, sunt
furnizate de către Gracenote®.
Gracenote este standardul în
domeniu pentru tehnologia de
recunoaştere a muzicii şi pentru
furnizarea conţinutului asociat.
Pentru mai multe informaţii,
vizitaţi www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc şi datele
despre muzică şi video de la
Gracenote, Inc., drepturi de
autor © 2000 până în prezent
Gracenote. Software Gracenote,
drepturi de autor © 2000 până
în prezent Gracenote. Unul sau
mai multe brevete deţinute de
Gracenote se aplică acestui
produs şi acestui serviciu.
Consultaţi site-ul Web Gracenote
pentru o listă neexhaustivă a
brevetelor Gracenote aplicabile.
Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, sigla şi modelul
siglei Gracenote, precum şi sigla
„Powered by Gracenote” sunt
mărci comerciale înregistrate sau
mărci comerciale ale Gracenote în
Statele Unite şi/sau în alte ţări.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®
şi Wi-Fi Alliance® sunt mărci
comerciale ale Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™,
WPA2™ şi Wi-Fi Protected
Setup™ sunt mărci ale Wi-Fi
Alliance.
• Sigla Wi-Fi CERTIFIED este
marcă de certificare a
Wi-Fi Alliance.
• Marca Wi-Fi Protected Setup
este marcă a Wi-Fi Alliance.
• „PhotoTV HD” şi sigla „PhotoTV
HD” sunt mărci comerciale
ale Sony Corporation.
• Tehnologia şi brevetele de
codificare audio MPEG Layer-3
sunt utilizate sub licenţă
Fraunhofer IIS şi Thomson.
• Acest produs utilizează tehnologii
brevetate sub licenţă de la
Verance Corporation şi este
protejat prin brevetul S.U.A.
7,369,677 şi prin alte brevete
din S.U.A. şi din întreaga lume,
publicate sau în curs de publicare,
precum şi ca drepturi de autor
şi protecţia informaţiilor
confidenţiale a anumitor aspecte
ale unei astfel de tehnologii.
Cinavia este marcă înregistrată
a Verance Corporation. Drepturi
de autor 2004-2010 Verance
Corporation. Toate drepturile
rezervate de Verance. Este
interzisă tehnica de inginerie
inversă sau dezasamblarea.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano şi iPod touch sunt mărci
comerciale ale Apple Inc.,
înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări.
(Cu excepţia modelelor pentru
Rusia)
• „Made for iPod” şi „Made for
iPhone” înseamnă că un accesoriu
electronic a fost conceput pentru a
se conecta în mod specific la iPod
sau, respectiv, la iPhone şi că
respectarea standardelor de
performanţă Apple a fost
certificată de către dezvoltator.
Compania Apple nu este
responsabilă pentru funcţionarea
acestui dispozitiv şi nici pentru
conformarea acestuia cu
standardele de siguranţă şi
de reglementare. Reţineţi că
utilizarea acestui accesoriu cu
iPod sau iPhone poate afecta
performanţa în regim de
funcţionare fără fir. (Cu excepţia
modelelor pentru Rusia)
• Windows Media este marcă
comercială înregistrată sau
marcă comercială a
Microsoft Corporation în
Statele Unite şi/sau în alte ţări.
Acest produs conţine tehnologie
ce face obiectul anumitor drepturi
de proprietate intelectuală ale
Microsoft. Utilizarea sau
distribuirea acestei tehnologii în
afara acestui produs este interzisă
fără a deţine licenţa(ele)
corespunzătoare din partea
Microsoft.
Proprietarii de conţinut utilizează
tehnologia de acces la conţinut
Microsoft® PlayReady™, pentru
a-şi proteja proprietatea
intelectuală, inclusiv conţinutul
protejat prin drepturi de autor.
Acest dispozitiv utilizează
tehnologia PlayReady pentru
a accesa conţinut protejat cu
PlayReady şi/sau conţinut
protejat cu WMDRM. Dacă
dispozitivul nu reuşeşte să aplice
restricţiile cu privire la utilizarea
conţinutului, proprietarii
conţinutului pot cere Microsoft să
revoce capacitatea dispozitivului
de a reda conţinut protejat cu
PlayReady. Această revocare
trebuie să nu afecteze conţinutul
neprotejat şi nici conţinutul
protejat cu alte tehnologii de
accesare a conţinutului.
Proprietarii de conţinut vă pot
solicita să faceţi upgrade la
PlayReady pentru a le accesa
conţinutul. Dacă refuzaţi un
upgrade, nu veţi putea accesa
conţinut care necesită upgrade-ul
respectiv.
• DLNA®, sigla DLNA Logo şi
DLNA CERTIFIED™ sunt mărci
comerciale, mărci de servicii sau
mărci de certificare ale Digital
Living Network Alliance.
• Browser Opera® de la Opera
Software ASA. Drepturi de autor
1995-2010 Opera Software ASA.
Toate drepturile rezervate.
• Toate celelalte mărci comerciale
aparţin deţinătorilor de drept ai
acestora.
• Alte nume de sisteme şi de
produse sunt, în general, mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale producătorilor.
Mărcile ™ şi ® nu sunt indicate
în acest document.
Informaţii despre licenţa
de utilizare
Acord de licenţă de utilizare
Gracenote®
Această aplicaţie sau dispozitiv
conţine software de la Gracenote,
Inc. din Emeryville, California
(„Gracenote”). Software-ul de la
Gracenote („Software Gracenote”)
dă posibilitatea acestei aplicaţii să
efectueze identificarea discurilor şi/
sau fişierelor şi să obţină informaţii
legate de muzică, printre care
numele, artistul, pista şi informaţii
despre titlu („Date Gracenote”)
de la servere online sau din baze
de date încorporate (denumite
împreună „Servere Gracenote”)
şi să efectueze alte funcţii. Puteţi
utiliza Datele Gracenote numai
prin funcţiile de utilizare ale acestei
aplicaţii sau dispozitiv.
Sunteţi de acord că veţi utiliza
Datele Gracenote, Software-ul
Gracenote şi Serverele Gracenote
doar în scop personal, necomercial.
Sunteţi de acord să nu atribuiţi,
copiaţi, transferaţi sau transmiteţi
Software-ul Gracenote sau orice
alte Date Gracenote către o terţă
parte. SUNTEŢI DE ACORD SĂ
NU UTILIZAŢI SAU
EXPLOATAŢI DATELE
GRACENOTE, SOFTWARE-UL
GRACENOTE SAU SERVERELE
GRACENOTE ALTFEL DECÂT
VĂ ESTE PERMIS EXPLICIT ÎN
ACEST DOCUMENT.
Sunteţi de acord că licenţa dvs.
neexclusivă pentru a utiliza Datele
Gracenote, Software-ul Gracenote
şi Serverele Gracenote se va încheia
în cazul în care încălcaţi aceste
restricţii. Dacă licenţa dvs. se
încheie, sunteţi de acord să încetaţi
orice utilizare a Datelor Gracenote,
a Software-ului Gracenote şi a
Serverelor Gracenote. Gracenote
îşi păstrează toate drepturile asupra
Datelor Gracenote, a Software-ului
Gracenote şi a Serverelor
Gracenote, inclusiv toate drepturile
de proprietate. În niciun caz,
compania Gracenote nu va trebui
să vă plătească niciun fel de daune
pentru informaţiile pe care le
furnizaţi. Sunteţi de acord că
Gracenote, Inc. îşi poate exercita
drepturile garantate de acest Acord
împotriva dvs. în nume personal.
Serviciul Gracenote utilizează un
identificator unic pentru a urmări
interogările în scopuri statistice.
Scopul unui identificator numeric
atribuit aleator este de a permite
serviciului Gracenote calculul
interogărilor fără a cunoaşte datele
dvs. personale. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi pagina Web
pentru Politica de confidenţialitate
Gracenote pentru serviciul
Gracenote.
Software-ul Gracenote şi fiecare
element din Datele Gracenote vă
sunt acordate sub licenţă „CA
ATARE”. Gracenote nu pretinde
sau garantează, explicit sau
implicit, acurateţea Datelor
Gracenote de pe Serverele
Gracenote. Gracenote îşi rezervă
dreptul de a şterge datele de pe
Serverele Gracenote sau de a
schimba categoriile de date din
orice motiv pe care îl consideră
întemeiat. Nu există vreo garanţie
asupra corectitudinii Software-ului
Gracenote, a Serverelor Gracenote
sau asupra faptului că Software-ul
Gracenote sau Serverele Gracenote
vor funcţiona fără întrerupere.
Compania Gracenote nu este
obligată să vă ofere tipuri sau
categorii noi de date, îmbunătăţite
sau suplimentare pe viitor şi poate
decide să întrerupă serviciile în
orice moment.
5RO
GRACENOTE NU
RECUNOAŞTE NICIO
GARANŢIE EXPLICITĂ SAU
IMPLICITĂ, CARE INCLUDE,
DAR NU SE LIMITEAZĂ LA,
GARANŢIILE IMPLICITE
DE MERCANTIBILITATE,
FIABILITATE PENTRU
UN ANUMIT SCOP, TITLU
ŞI NEREALIZAREA DE
INFRACŢIUNI. GRACENOTE
NU GARANTEAZĂ
REZULTATELE OBŢINUTE
PRIN UTILIZAREA SOFTWAREULUI GRACENOTE SAU A
SERVERELOR GRACENOTE.
ÎN NICIO CIRCUMSTANŢĂ,
GRACENOTE NU VA FI
RĂSPUNZĂTOARE PENTRU
VREO DAUNĂ PRIN
CONSECINŢĂ SAU INCIDENŢĂ
PENTRU PROFITURI SAU
CÂŞTIGURI NEREALIZATE.
© Gracenote, Inc. 2009
ACORD DE LICENŢĂ DE
UTILIZARE AL COMPANIEI REAL
(numai pentru modelele
comercializate în Singapore,
Thailanda şi Taiwan)
1. Le sunt interzise utilizatorilor
modificarea, traducerea,
operaţia de inginerie inversă,
decompilarea, dezasamblarea
sau utilizarea altor mijloace
pentru a descoperi software-ul
dezvoltat de Real sau de a copia
în alt mod funcţionalitatea
acestuia, cu excepţia situaţiilor
în care această restricţie este
interzisă în mod explicit de
legile în vigoare.
2. Real nu recunoaşte nicio garanţie
sau condiţie, explicită sau
implicită, inclusiv garanţii
implicite sau condiţii de
mercantibilitate şi fiabilitate
pentru un anumit scop; şi
exclude în mod explicit toate
responsabilităţile pentru daune
indirecte, speciale, accidentale
şi consecvenţiale, care includ,
dar fără a se limita la, profituri
pierdute sau sisteme de înlocuire.
6RO
Despre aceste
instrucţiuni
de utilizare
• Instrucţiunile din aceste
Instrucţiuni de utilizare
descriu comenzile de pe
telecomandă. Puteţi utiliza,
de asemenea, comenzile de
pe unitate, dacă au aceleaşi
nume sau unele similare
cu cele de pe telecomandă.
• În acest manual, „disc” este
utilizat ca referinţă generală
la suporturi BD, DVD, Super
Audio CD sau CD, dacă nu
este specificat altfel în text
sau ilustraţii.
• Instrucţiunile din acest
manual sunt pentru BDVN990W, BDV-N890W şi
BDV-N790W. BDV-N990W
este modelul utilizat în scop
de ilustrare. Orice diferenţă
de funcţionare este indicată
clar în text, de exemplu,
„numai pentru BDVN990W”.
• Unele ilustraţii sunt
prezentate ca desene
conceptuale şi pot diferi
de produsele reale.
• Elementele afişate pe
ecranul televizorului pot
varia în funcţie de zonă.
• Setarea implicită este
subliniată.
Cuprins
Despre aceste instrucţiuni de utilizare..... 6
Despachetare ............................................... 8
Index pentru componente
şi comenzi ........................................... 11
Introducere
Pasul 1: Instalarea sistemului ......... 16
Pasul 2: Conectarea sistemului ....... 17
Conectarea difuzoarelor ............... 17
Conectarea televizorului .............. 18
Conectarea altor componente
(receiver etc.) ............................. 19
Conectarea antenei (aeriană) ....... 21
Pasul 3: Pregătirea unei
conexiuni de reţea ..................... 21
Pasul 4: Configurarea sistemului
fără fir.......................................... 22
Pasul 5: Efectuarea Configurării
simple ......................................... 24
Pasul 6: Selectarea sursei ................ 25
Pasul 7: Ascultarea de
sunet surround .......................... 26
Redare
Redarea unui disc ..................................... 27
Redarea de pe un dispozitiv USB ........... 28
Utilizarea unui iPod/iPhone ................... 28
Redarea prin intermediul unei reţele..... 30
Opţiuni disponibile .................................. 33
Ajustarea sunetului
Selectarea formatului audio,
a pistelor în mai multe
limbi sau a canalului.......................... 36
Ascultarea sunetului difuzării
multiplex ............................................. 36
Tuner
Ascultarea de radio................................... 37
Utilizarea Sistemului de date
radio (RDS) ........................................ 38
Alte operaţiuni
Utilizarea funcţiei Comandă HDMI
pentru „BRAVIA” Sync .................... 39
Calibrarea automată a setărilor
corespunzătoare ale difuzoarelor .... 39
Configurarea difuzoarelor....................... 40
Utilizarea Cronometrului
pentru repaus ..................................... 41
Dezactivarea butoanelor
de pe unitate....................................... 42
Controlarea televizorului cu
telecomanda furnizată ...................... 42
Modificarea luminozităţii
afişajului panoului frontal şi
a indicatorului de alimentare........... 42
Economia de energie în modul
standby................................................ 43
Răsfoirea site-urilor Web ........................ 43
Setări suplimentare pentru
sistemul fără fir .................................. 44
Setări şi reglaje
Utilizarea ecranului Setup
(Configurare) ..................................... 46
[Network Update] (Actualizare
reţea) ................................................... 46
[Screen Settings] (Setări ecran) .............. 47
[Audio Settings] (Setări audio)............... 48
[BD/DVD Viewing Settings]
(Setări afişare BD/DVD) .................. 49
[Parental Control Settings] (Setări
control parental)................................ 50
[Music Settings] (Setări muzică) ............ 50
[System Settings] (Setări sistem)............ 50
[External Input Settings] (Setări
intrare externă) .................................. 52
[Network Settings] (Setări reţea) ........... 52
[Easy Setup] (Configurare simplă) ........ 53
[Resetting] (Reiniţializare)...................... 53
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie.................................. 54
Note cu privire la discuri......................... 55
Depanare ................................................... 56
Discuri redabile ........................................ 61
Tipuri redabile de fişiere ......................... 62
Formate audio acceptate ......................... 63
Specificaţii ................................................. 63
Lista codurilor de limbă .......................... 65
Index .......................................................... 66
7RO
Despachetare
BDV-N990W
• Difuzoare frontale (2)
• Capace pentru partea de
dedesubt a difuzoarelor (4)
• Suporturi (4)
• Telecomandă (1)
• Baterii R6 (mărime AA) (2)
• Microfon de calibrare (1)
• Difuzoare surround (2)
• Părţile inferioare ale
difuzoarelor frontale
şi surround (4)
• Cablu video (1) (doar pentru
modelele din Rusia)
• Difuzor central (1)
• Subwoofer (1)
• Şuruburi (argintii) pentru
difuzoare (4)
• Şuruburi (negre) pentru
difuzoare (12)
• Suport (1)
• Cabluri difuzoare
(4, roşu/alb/gri/albastru)
• Amplificator surround (1)
• Capac cablu (1)
• Şuruburi pentru suport (3)
• Antenă cu fir pentru FM
(aeriană) (1)
sau
8RO
• Cablu HDMI de mare
viteză (1) (numai pentru
modelele comercializate în
India, Orientul Mijlociu,
Singapore, Thailanda şi
Taiwan)
• Dispozitive de emisierecepţie fără fir (2)
• Instrucţiuni de utilizare
• Ghid de configurare rapidă
• Ghid de instalare
a difuzoarelor
BDV-N890W
• Difuzoare frontale (2)
• Capace pentru partea de
dedesubt a difuzoarelor (2)
• Microfon de calibrare (1)
• Suporturi (2)
• Cablu HDMI de mare
viteză (1)
• Difuzoare surround (2)
• Părţile inferioare ale
difuzoarelor frontale (2)
• Amplificator surround (1)
• Difuzor central (1)
• Şuruburi (argintii) (2)
• Dispozitive de emisierecepţie fără fir (2)
• Şuruburi (negre) (6)
• Subwoofer (1)
• Antenă cu fir pentru FM
(aeriană) (1)
sau
• Cabluri difuzoare
(2, roşu/alb)
• Instrucţiuni de utilizare
• Ghid de configurare rapidă
• Ghid de instalare
a difuzoarelor
• Telecomandă (1)
• Baterii R6 (mărime AA) (2)
9RO
BDV-N790W
• Difuzoare frontale (2)
• Antenă cu fir pentru FM
(aeriană) (1)
sau
• Cablu video (1)
• Amplificator surround (1)
• Telecomandă (1)
• Difuzoare surround (2)
• Baterii R6 (mărime AA) (2)
• Dispozitive de emisierecepţie fără fir (2)
• Microfon de calibrare (1)
• Difuzor central (1)
• Doc pentru iPod/iPhone
(TDM-iP30) (1)
• Subwoofer (1)
• Cablu USB (1)
10RO
• Ghid de configurare rapidă
• Ghid de instalare
a difuzoarelor
• Ghid de referinţă
• Informaţii despre
conformitatea produsului
fără fir
Index pentru componente şi comenzi
Pentru mai multe informaţii, consultaţi paginile indicate în paranteze.
Panoul frontal
Fantă
USB 2
FUNCTION
VOL
VOL
BDV-N990W
BDV-N890W
BDV-N790W
A Fantă pentru disc (pagina 27)
B Afişaj panou frontal
C
(remote sensor) (senzor telecomandă)
D Port
USB 2 (pagina 28)
Deschideţi capacul, introducând unghia
în fantă.
E Butoane cu atingere uşoară/indicatori
N (redare)
x (oprire)
./> (anteriorul/următorul)
Z (scoatere)
FUNCTION (pagina 25)
USB 2
Fantă
Despre butoanele cu atingere uşoară/
indicatori
Aceste butoane funcţionează când indicatorii
butoanelor cu atingere uşoară sunt aprinşi.
Puteţi activa/dezactiva indicatorii setând
[Illumination/Display] (Iluminare/Afişaj)
(pagina 50). Când setaţi [Illumination/Display]
(Iluminare/Afişaj) la [Auto] (Automat),
indicatorii sunt dezactivaţi. În acest caz, atingeţi
orice buton cu atingere uşoară. Când indicatorii
se aprind, atingeţi butonul dorit.
Notă
• Aceste butoane funcţionează când le atingeţi uşor.
Nu apăsaţi pe ele cu forţă excesivă.
Selectează sursa de redare.
VOL +/–
F Indicator alimentare
Se aprinde când sistemul este pornit.
G "/1 (pornire/standby)
Porneşte unitatea sau o trece în modul
standby.
11RO
Afişaj panou frontal
Despre indicaţiile de pe afişajul panoului frontal
A Se aprinde atunci când este activată
redarea repetată.
F Afişează starea sistemului, precum
frecvenţa radio etc.
B Se aprinde atunci când se recepţionează
sunet stereo. (Doar pentru radio)
C Se aprinde când sistemul redă prin
intermediul funcţiei PARTY STREAMING.
D Se aprinde atunci sunetul este dezactivat.
E Se aprinde când mufa HDMI (OUT)
este conectată corect la un dispozitiv
compatibil cu HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection), cu intrare
HDMI sau DVI (Digital Visual Interface).
Când apăsaţi pe DISPLAY (Afişare),
informaţiile despre flux/starea decodării
sunt afişate dacă funcţia este setată la
valoarea „Televizor”.
Este posibil ca informaţiile despre flux/
starea decodării să nu apară, în funcţie
de fluxul sau elementul decodat.
Panoul din spate
TV
OPTICAL
USB 1
AUDIO
L
ANTENNA
VIDEO OUT
COAXIAL 75
R
A.CAL MIC
SPEAKERS
ARC
LAN (100)
12RO
IN 1
IN 2
OUT
DIGITAL IN
AUDIO IN
ECM-AC3
FM
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER CENTER
A Fantă dispozitiv de emisie-recepţie
wireless (pagina 22)
G Mufă Televizor (DIGITAL IN OPTICAL)
(pagina 18)
B Port
H Mufe AUDIO (AUDIO IN L/R) (pagina 19)
USB 1 (pagina 28)
C Bornă LAN (100) (pagina 21)
I Mufă A.CAL MIC (paginile 24, 39)
D Mufă VIDEO OUT (pagina 18)
E Mufe HDMI (IN 1/IN 2) (pagina 19)
J Mufă ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω)
(pagina 21)
F Mufă HDMI (OUT) (pagina 18)
K Mufe SPEAKERS (pagina 17)
Amplificator surround
Panoul frontal
Panoul din spate
L
R
IMPEDANCE USE 3-16
SPEAKERS
EZW-RT50
SECURE LINK
LINK/STANDBY
A "/1 (Alimentare)
B Indicator LINK/STANDBY (pagina 23)
Puteţi verifica starea transmisie fără
fir dintre unitatea principală şi
amplificatorul surround.
C Fantă dispozitiv de emisie-recepţie
fără fir (EZW-RT50)
D Mufe SPEAKERS
E Buton SECURE LINK (pagina 44)
Porneşte funcţia Legătură securizată.
13RO
TV "/1 (pornire/standby) (pagina 42)
Telecomandă
Porneşte televizorul sau îl trece în modul
standby.
SPEAKERS
TV AUDIO
"/1 (pornire/standby) (paginile 24, 37)
TV
1
BRAVIA Sync
DIMMER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
B Butoane numerice (paginile 37, 42)
SLEEP
9
FUNCTION
ANGLE
AUDIO
2
SUBTITLE
3
4
RETURN
OPTIONS
SOUND MODE
HOME
3D
PRESET
PRESET
TUNING
8
5
SEN
TUNING
Selectează formatul/pista audio.
SUBTITLE
POP UP/ MENU
SOUND MODE
Introduce numerele titlurilor/capitolelor,
numărul postului de radio presetat etc.
AUDIO (pagina 36)
0
TOP MENU
Porneşte sistemul sau îl trece în modul
standby.
6
DISPLAY
TV
Selectează limba subtitrărilor, atunci când
pe un suport BD-ROM/DVD VIDEO sunt
înregistrate subtitrări în mai multe limbi.
C Butoane colorate (roşu/verde/galben/
albastru)
Taste cu comenzi rapide pentru selectarea
elementelor din unele meniuri BD (pot fi
utilizate, de asemenea, pentru operaţiuni
interactive Java pe suporturi BD).
D TOP MENU
TV
7
Deschide sau închide meniul principal
al suportului BD sau al DVD-ului.
POP UP/MENU
Numărul 5, butoanele AUDIO, 2 + şi N
au un punct tactil. Folosiţi acest punct drept
referinţă, atunci când utilizaţi telecomanda.
•
: Pentru operaţii TV
(Pentru detalii, consultaţi „Controlarea
televizorului cu telecomanda furnizată”
(pagina 42).)
A Z (scoatere)
SPEAKERS TVyAUDIO
Selectează dacă sunetul televizorului este
scos prin difuzoarele sistemului sau prin
cele ale televizorului. Această funcţie este
disponibilă doar atunci când setaţi [Control
for HDMI] (Comandă HDMI) la [ON]
(Activat) (pagina 51).
14RO
Deschide sau închide meniul pop-up al
suportului BD-ROM sau meniul DVD-ului.
OPTIONS (paginile 26, 33, 43)
Afişează meniul opţiunilor pe ecranul
televizorului sau pe afişajul panoului
frontal. (Locaţia depinde de funcţia
selectată.)
RETURN
Revine la afişajul anterior.
C/X/x/c
Evidenţiază un element selectat.
(intrare)
Accesează elementul selectat.
E SOUND MODE +/– (pagina 26)
G
(dezactivare sunet)
Selectează modul de sunet.
Dezactivează temporar sunetul.
HOME (paginile 24, 37, 39, 40, 43, 44, 46)
2 (volum) +/– (pagina 37)
Accesează sau părăseşte meniul de pornire
al sistemului.
Reglează volumul.
3D
Reglează volumul televizorului.
Converteşte conţinutul 2D în conţinut 3D
simulat la conectarea la un dispozitiv 3D
compatibil.
Televizor t (intrare TV)
SEN
Accesează serviciul online „Sony
Entertainment Network™”.
F Butoane pentru operaţii de redare
Consultaţi „Redare” (pagina 27).
./> (anteriorul/următorul)
Sare la capitolul, pista sau fişierul anterior/
următor.
m/M (rapid/încet/îngheţare cadru)
Derulează înapoi/derulează înainte discul în
timpul redării. De fiecare dată când apăsaţi
butonul, viteza de căutare se modifică.
Activează redarea cu încetinitorul atunci
când este apăsat mai mult de o secundă în
modul pauză. Redă câte un cadru, pe rând,
când este apăsat în modul pauză.
Notă
• În timpul redării unui disc Blue-Ray 3D, redarea
cu încetinitorul şi cea cadru cu cadru nu sunt
disponibile.
N (redare)
Porneşte sau reporneşte redarea (reluare
redare).
Activează Redarea printr-o singură atingere
(pagina 39) dacă sistemul este pornit şi setat
la funcţia „BD/DVD”.
Televizor 2 (volum) +/–
Comută sursa de intrare a televizorului
între televizor şi alte surse de intrare.
H DISPLAY (paginile 27, 30, 43)
Afişează informaţiile despre redare şi
despre navigarea pe Web pe ecranul
televizorului.
Afişează postul de radio presetat, frecvenţa
etc. pe afişajul panoului frontal.
I DIMMER
Setează luminozitatea panoului frontal
de afişaj şi a indicatorului de alimentare
la unul dintre cele 2 niveluri.
SLEEP (pagina 41)
Setează cronometrul pentru repaus.
FUNCTION (paginile 25, 37)
Selectează sursa de redare.
Setând [External Input Settings] (Setări
intrare externă) (pagina 52), puteţi trece
peste intrările neutilizate la selectarea unei
funcţii.
ANGLE (Unghi)
Comută la alte unghiuri de vizualizare,
atunci când pe un suport BD-ROM/
DVD VIDEO sunt înregistrate mai
multe unghiuri.
X (pauză)
Întrerupe sau reporneşte redarea.
x (oprire)
Opreşte redarea şi memorează punctul de
oprire (punct de reluare). Punctul de reluare
pentru un titlu/o pistă este ultimul punct redat
sau ultima fotografie pentru un folder foto.
Butoane operaţii radio
Consultaţi „Tuner” (pagina 37).
PRESET +/–
TUNING +/–
15RO
Ataşarea suportului la unitate
Introducere
Introducere
(Doar pentru BDV-N990W)
Pasul 1: Instalarea
sistemului
Puteţi instala unitatea într-o poziţie mai ridicată
prin ataşarea suportului.
1
Introduceţi pinii suportului în găurile din
partea de dedesubt a unităţii.
Cum se poziţionează sistemul
Instalaţi sistemul consultând ilustraţia de
mai jos.
A
B
F
C
G
Suport (furnizat)
D
E
2
Fixaţi suportul cu şuruburile.
H
A Difuzor frontal (L (stânga))
B Difuzor frontal (R (dreapta))
C Difuzor central
D Difuzor surround (L (stânga))
E Difuzor surround (R (dreapta))
F Subwoofer
G Unitate
H Amplificator surround
Notă
• Aveţi grijă atunci când amplasaţi difuzoarele şi/sau
standurile pentru difuzoare ataşate difuzoarelor pe
o podea tratată special (cu ceară, ulei, lustruită etc.),
deoarece suprafaţa se poate păta sau decolora.
• Nu vă sprijiniţi şi nu vă agăţaţi de difuzoare,
deoarece acestea pot cădea.
• Difuzorul acestui aparat nu este antimagnetic.
Aceasta poate conduce la culori neuniforme când
este amplasat lângă un televizor CRT sau lângă
un proiector.
Sfat
• Puteţi monta difuzoarele pe un perete. Pentru detalii,
consultaţi „Ghidul de instalare a difuzoarelor”
furnizat.
16RO
Şuruburi (furnizate)
Nu conectaţi cablurile de alimentare AC (de la
reţea) ale unităţii şi amplificatorului surround la
o priză de perete (reţea), până când nu aţi făcut
toate celelalte conexiuni.
Pentru asamblarea difuzoarelor, consultaţi
„Ghidul de instalare a difuzoarelor” furnizat.
(numai pentru BDV-N990W/BDV-N890W)
La amplificatorul surround
Gri
(Difuzor surround
dreapta (R))
Albastru
(Difuzor surround
stânga (L))
L
R
IMPEDANCE USE 3-16
SPEAKERS
Notă
• La conectarea unei alte componente dotate cu
facilitatea de comandă a volumului, reduceţi volumul
celorlalte componente la un nivel la care sunetul nu
este distorsionat.
Conectarea difuzoarelor
Conectaţi cablurile difuzoarelor pentru a se
potrivi culorilor mufelor SPEAKERS de pe
unitate.
Când efectuaţi conexiunea la unitate,
introduceţi conectorul până se aude un clic.
La unitate
Roşu
(Difuzor frontal dreapta (R))
Alb
(Difuzor frontal stânga (L))
Mov
(Subwoofer)
Verde
(Difuzor central)
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER CENTER
17RO
Introducere
Pasul 2: Conectarea
sistemului
Introducere
Conectarea televizorului
Selectaţi una dintre următoarele metode de conectare, în funcţie de mufele de intrare ale televizorului.
B
A
TV
OPTICAL
USB 1
AUDIO
L
ANTENNA
VIDEO OUT
COAXIAL 75
A.CAL MIC
R
SPEAKERS
ARC
LAN (100)
IN 1
IN 2
OUT
DIGITAL IN
C
AUDIO IN
ECM-AC3
FM
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER CENTER
D
Conexiuni video
A
ARC
Cablu HDMI1) (furnizat numai pentru
modelele comercializate în India, Orientul
Mijlociu, Singapore, Thailanda şi Taiwan)
Înaltă calitate
2)
sau
OUT
B
VIDEO OUT
Cablu video
(furnizat doar cu modelele pentru Rusia3))
Calitate
standard
1) Cablu HDMI
de mare viteză
mufa HDMI IN a televizorului este compatibilă cu funcţia ARC (Canal de retur audio), o conexiune
printr-un cablu HDMI poate trimite, de asemenea, semnal audio digital de la televizor. Pentru a seta funcţia
Canal de retur audio, consultaţi [Audio Return Channel] (Canal de retur audio) (pagina 51).
3) Cablul video este furnizat pentru conexiunea docului unui iPod/iPhone. (Doar pentru modelele BDV-N790W
din Europa şi Australia)
2) Dacă
Conexiuni audio
Dacă nu conectaţi sistemul la o mufă HDMI din televizor, compatibilă cu funcţia ARC, realizaţi
o conexiune audio corespunzătoare pentru a asculta sunetul televizorului în difuzoarele sistemului.
C
TV
OPTICAL
Înaltă calitate
Cablu optic digital (nefurnizat)
DIGITAL OUT
OPTICAL
DIGITAL IN
D
AUDIO
L
Cablu audio (nefurnizat)
L
AUDIO
OUTPUT
R
AUDIO IN
18RO
R
Calitate
standard
Conectarea altor componente (receiver etc.)
Introducere
Conectaţi sistemul, celelalte componente şi televizorul după cum urmează.
Televizor
Ieşire video*
Componentă
(Receiver, VCR, PlayStation® sau receptor
digital de satelit etc.)
Conexiunea A
Conexiunea B, C
Flux semnal
: Semnal video
: Semnal audio
Sistem
* Această conexiune nu este necesară pentru conexiunea A (conexiune HDMI).
Selectaţi una dintre următoarele metode de conectare, în funcţie de tipul de mufă a componentei.
TV
OPTICAL
USB 1
AUDIO
L
ANTENNA
VIDEO OUT
COAXIAL 75
A.CAL MIC
R
SPEAKERS
ARC
LAN (100)
IN 1
A
IN 2
OUT
DIGITAL IN
AUDIO IN
B
ECM-AC3
FM
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER CENTER
C
A
Înaltă calitate
Cablu HDMI* (nu este inclus)
HDMI OUT
IN 1
IN 2
B
TV
OPTICAL
Cablu optic digital (nefurnizat)
DIGITAL OUT
OPTICAL
DIGITAL IN
C
AUDIO
L
Cablu audio (nefurnizat)
L
AUDIO
OUTPUT
R
AUDIO IN
R
Calitate
standard
* Utilizaţi un cablu HDMI de mare viteză.
19RO
La efectuarea conexiunii A
Introducere
Această conexiune poate trimite atât semnale video, cât şi audio.
Notă
• Semnalele video de la mufele HDMI (IN 1/2) sunt trimise către mufa HDMI (OUT) doar când este selectată funcţia
„HDMI1” sau „HDMI2”.
• Pentru a trimite un semnal audio de la mufele HDMI (IN 1/2) către mufa HDMI (OUT), este posibil să fie necesară
modificarea setării ieşirii audio. Pentru detalii, consultaţi [Audio Output] (Ieşire audio) din [Audio Settings]
(Setări audio) (pagina 48).
• Puteţi modifica intrarea audio a unei componente care este conectată la mufa HDMI (IN 1) la mufa Televizor
(DIGITAL IN OPTICAL). Pentru detalii, consultaţi [HDMI1 Audio Input mode] (Mod intrare audio HDMI1)
din [HDMI Settings] (Setări HDMI) (pagina 51). (Doar pentru modelele din Europa)
La efectuarea conexiunii B, C
Conectaţi sistemul, astfel încât semnalele video de la sistem şi de la o altă componentă să fie trimise
către televizor, iar semnalele audio de la componentă să fie trimise către sistem.
Notă
• Dacă efectuaţi conexiunea B, C, setaţi [Control for HDMI] (Comandă HDMI) din opţiunea [HDMI Settings]
(Setări HDMI) a [System Settings] (Setări sistem) la [Off] (Dezactivat) (pagina 51).
• Puteţi asculta sunetul componentei, selectând funcţia „AUDIO” pentru conexiunea B.
20RO
Conectarea antenei (aeriană)
Panoul din spate al unităţii
Sfat
AUDIO
L
ANTENNA
COAXIAL 75
A.CAL MIC
R
AUDIO IN
ECM-AC3
FM
FRONT R
FRONT L
sau
Antenă cu fir pentru FM (aeriană)
(furnizat)
Notă
• Asiguraţi-vă că aţi întins antena cu fir pentru FM
(aeriană) pe întreaga lungime.
• După conectarea antenei cu fir pentru FM (aeriană),
încercaţi pe cât posibil să o menţineţi în poziţie
orizontală.
• Pentru a conecta sistemul la reţea, efectuaţi paşii
din [Easy Network Settings] (Setări rapide de reţea).
Pentru detalii, consultaţi „Pasul 5: Efectuarea
Configurării simple” (pagina 24).
Selectaţi metoda, în funcţie de mediul LAN
(Local Area Network).
• Dacă utilizaţi o reţea LAN fără fir
Sistemul este prevăzut cu Wi-Fi încorporat
şi puteţi conecta sistemul la reţea efectuând
setările de reţea.
• Dacă utilizaţi o reţea diferită de LAN fără fir
Conectaţi-vă la reţea, efectuând o conexiune
cu un cablu LAN, după cum urmează.
Panoul din spate al unităţii
TV
OPTICAL
USB 1
VIDEO OUT
ARC
Sfat
• Dacă experimentaţi o recepţie FM slabă, utilizaţi un
cablu coaxial cu impedanţa de 75 Ohmi (nefurnizat),
pentru a conecta unitatea la o antenă de exterior
pentru FM (aeriană).
LAN (100)
IN 1
IN 2
OUT
DIGITAL IN
Ruter de bandă largă
LAN
Cablu LAN (nefurnizat)
Înainte de a efectua setările de reţea
Dacă ruterul LAN fără fir (punct de acces) este
compatibil cu Configurare protejată Wi-Fi
(WPS), puteţi configura cu uşurinţă setările
de reţea cu ajutorul butonului WPS.
Dacă nu, verificaţi informaţiile următoare în
avans şi înregistraţi-le în spaţiul de mai jos.
• Numele de reţea (SSID*) ce identifică
reţeaua**.
• Dacă reţeaua fără fir are configurate elemente
de securitate, cheia de securitate (cheia WEP
sau WPA)**.
21RO
Introducere
Pasul 3: Pregătirea unei
conexiuni de reţea
Introducere
* SSID (Identificator set servicii) este un nume
ce identifică o anumită reţea fără fir.
** Trebuie să verificaţi setările ruterului LAN fără
fir pentru a obţine informaţii despre SSID şi
despre cheia de securitate. Pentru detalii:
– vizitaţi următorul site Web:
Pentru clienţii din Europa şi Rusia:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/section/support
Pasul 4: Configurarea
sistemului fără fir
Unitatea transmite sunet amplificatorului
surround, care este conectat la difuzoarele
surround. Pentru a activa transmisia fără fir,
urmaţi paşii de mai jos.
1
– consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat
împreună cu ruterul LAN fără fir
– consultaţi producătorul ruterului LAN fără fir
Introduceţi dispozitivul de emisierecepţie fără fir în unitate.
Panoul din spate al unităţii
Despre securitatea LAN fără fir
Din moment ce comunicarea prin intermediul
funcţiei LAN fără fir are loc prin unde radio,
semnalul fără fir poate fi susceptibil la
interceptare. Pentru a proteja comunicarea
fără fir, acest sistem acceptă diverse funcţii de
securitate. Asiguraţi-vă că aţi configurat corect
setările de securitate, în conformitate cu mediul
dumneavoastră de reţea.
x Fără securitate
Dispozitiv de emisie-recepţie fără fir
2
Deşi puteţi efectua setările cu uşurinţă, oricine
poate să intercepteze comunicarea fără fir sau
să intre în reţeaua dumneavoastră fără fir, chiar
şi fără ajutorul vreunui instrument sofisticat.
Reţineţi că există riscul accesului neautorizat
sau al interceptării de date.
Introduceţi dispozitivul de emisierecepţie fără fir în amplificatorul
surround.
Panoul din spate al amplificatorului surround
x WEP
WEP aplică măsuri de securitate comunicaţiilor
pentru a împiedica persoanele din exterior să
intercepteze comunicaţiile sau să intre în reţeaua
dumneavoastră fără fir. WEP este o tehnologie
de securitate de generaţie mai veche, care
permite conectarea unor dispozitive mai vechi,
care nu acceptă TKIP/AES.
x WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP este o tehnologie de securitate dezvoltată
ca răspuns la deficienţele WEP. TKIP asigură
un nivel de securitate superior faţă de WEP.
x WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES este o tehnologie de securitate care
utilizează o metodă de securitate avansată,
diferită de WEP şi TKIP.
AES asigură un nivel de securitate superior
faţă de WEP sau TKIP.
22RO
EZ
T50
W-R
Dispozitiv de emisie-recepţie fără fir
3
Conectaţi cablul de alimentare CA
(de la reţea) al unităţii.
Înainte de a conecta cablul de alimentare
CA (de la reţea), asiguraţi-vă că toate
conexiunile de la „Pasul 2: Conectarea
sistemului” (pagina 17) sunt sigure.
4
Apăsaţi "/1 pentru a porni sistemul.
"/1
Conectaţi cablul de alimentare CA (de la
reţea) al amplificatorului surround.
Indicator LINK/STANDBY
LINK/STANDBY
Dacă transmisia fără fir este activată,
indicatorul LINK/STANDBY se face verde.
Dacă indicatorul LINK/STANDBY nu se
aprinde, consultaţi „Sunet fără fir”
(pagina 58).
Despre indicatorul LINK/STANDBY
Indicatorul LINK/STANDBY prezintă starea
transmisiei wireless, după cum urmează.
Indicator
Stare
Se face verde.
Sistemul este pornit, transmisia
fără fir este activată şi se primesc
semnale surround.
Se face
portocaliu.
Sistemul este pornit, transmisia
fără fir este activată cu funcţia
Legătură securizată şi se primesc
semnale surround.
Clipeşte încet, de Transmisia fără fir este
culoare verde sau dezactivată.
portocaliu.
Se face roşu.
Se stinge.
Amplificatorul surround se află
în modul standby, în timp ce
sistemul se află în modul standby
sau transmisia fără fir este
dezactivată.
Amplificatorul surround intră automat în
modul standby atunci când unitatea principală
se află în modul standby sau transmisia wireless
este dezactivată.
Amplificatorul surround porneşte automat
atunci când este pornită unitatea principală
şi transmisia wireless este activată.
Pentru a specifica conexiunea fără fir
Dacă utilizaţi mai multe produse fără fir sau
dacă vecinii dumneavoastră utilizează produse
fără fir, este posibil să aibă loc interferenţe.
Pentru a preveni aceste interferenţe, puteţi
specifica conexiunea fără fir pentru a lega
unitatea principală de amplificatorul surround
(funcţia Legătură securizată). Pentru detalii,
consultaţi „Setări suplimentare pentru sistemul
fără fir” (pagina 44).
Ataşarea capacului cablului
la unitate
(Doar pentru BDV-N990W)
Puteţi proteja conectorii cu ajutorul capacului
cablului, în cazul în care utilizaţi unitatea cu
ajutorul suportului, într-o poziţie mai ridicată.
Notă
• Asiguraţi-vă că dispozitivul de emisie-recepţie
wireless este introdus în unitate (pagina 22)
înainte de a ataşa capacul cablului.
Introduceţi pinii suportului cablului în găurile
din partea din spate a unităţii.
Capac cablu (furnizat)
Amplificatorul surround este
oprit.
Clipeşte rapid, de Dispozitivul de emisie-recepţie
culoare verde.
fără fir nu este introdus corect
în fanta sa.
Clipeşte, de
culoare roşie.
Protecţia amplificatorului
surround este activă.
23RO
Introducere
5
Despre modul standby
Introducere
6
Pasul 5: Efectuarea
Configurării simple
Urmaţi paşii de mai jos pentru a realiza reglajele
de bază şi setările de reţea ale sistemului.
Elementele afişate variază în funcţie de ţară şi de
model.
1
2
3
Conectaţi microfonul de calibrare la mufa
A.CAL MIC de pe panoul din spate.
Aranjaţi microfonul de calibrare la
nivelul urechii, folosind un trepied etc.
(nefurnizat). Partea frontală a fiecărui
difuzor trebuie să fie orientată spre
microfonul de calibrare şi nu trebuie să
existe niciun obstacol între difuzoare şi
microfonul de calibrare.
4
5
C/X/x/c
În funcţie de metoda de conectare
(pagina 18), efectuaţi următoarea setare.
• Conexiune prin cablu HDMI: Urmaţi
instrucţiunile afişate pe ecranul
televizorului.
• Conexiune cu cablu video: Selectaţi [16:9]
sau [4:3], astfel încât imaginea să fie
afişată corect.
Introduceţi două baterii R6 (mărimea AA)
(furnizate), potrivind capetele 3 şi # de
pe baterii cu marcajele din interiorul
compartimentului.
Porniţi televizorul.
Efectuaţi [Easy Initial Settings] (Setări
iniţiale rapide). Urmaţi instrucţiunile de
pe ecran pentru a efectua setările de bază,
utilizând C/X/x/c şi .
Pentru detalii despre setările [Auto
Calibration] (Calibrare automată) din
[Easy Initial Settings] (Setări iniţiale rapide),
consultaţi „Calibrarea automată a setărilor
corespunzătoare ale difuzoarelor” (pagina 39).
7
După configurarea setului [Easy Initial
Settings] (Setări iniţiale rapide), efectuaţi
[Easy Network Settings] (Setări de reţea
rapide). Apăsaţi C/X/x/c pentru a selecta
[Easy Network Settings] (Setări de reţea
rapide), apoi apăsaţi .
Apare ecranul [Easy Network Settings]
(Setări de reţea rapide).
8
Apăsaţi [/1.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
efectua setările de reţea cu ajutorul
tastelor C/X/x/c şi .
Comutaţi selectorul de intrare de pe
televizor, astfel încât semnalul de la
sistem să apară pe ecranul televizorului.
Dacă sistemul nu se poate conecta la reţea,
consultaţi „Conexiune la reţea” (pagina 60)
sau „Conexiune LAN fără fir” (pagina 60).
Apare Ecran Configurare simplă pentru
selectarea limbii afişajului pe ecran.
24RO
Pasul 6: Selectarea sursei
1
Puteţi selecta sursa de redare.
Apăsaţi HOME.
Pe ecranul televizorului apare meniul de
pornire.
2
Apăsaţi C/c pentru a selecta
(Configurare).
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Easy Setup]
(Configurare simplă), apoi apăsaţi .
4
Apăsaţi X/x pentru a selecta setarea, apoi
apăsaţi
.
[Setup]
• [Easy Initial Settings] (Setări iniţiale rapide)
• [Easy Network Settings] (Setări de reţea
rapide)
Va apărea ecranul Easy Initial Settings
(Setări iniţiale rapide)/Easy Network
Settings (Setări de reţea rapide).
Apăsaţi repetat pe FUNCTION, până când
funcţia dorită apare pe panoul afişajului frontal.
Dacă apăsaţi o dată pe FUNCTION, va apărea
funcţia curentă pe afişajul panoului frontal,
apoi, de fiecare dată când apăsaţi FUNCTION,
funcţia se va modifica după cum urmează.
„BD/DVD” t „USB1” t „USB2” t „FM” t
„HDMI1” t „HDMI2” t „Televizor” t
„AUDIO” t „BD/DVD” t …
Funcţie
Sursă
„BD/DVD”
Disc sau dispozitiv de reţea care să fie
redat de sistem
„USB1”/
„USB2”
Dispozitivul USB sau aparatul iPod/
iPhone conectat la portul
USB 1
(pagina 12) sau
USB 2
(pagina 11)
„FM”
Radio FM (pagina 37)
„HDMI1”/
„HDMI2”
Componenta care este conectată la
mufa HDMI (IN 1) sau HDMI (IN 2)
de pe panoul din spate (pagina 19)
„Televizor”
Componenta (TV etc.) care este
conectată la mufa Televizor
(DIGITAL IN OPTICAL) de pe
panoul din spate sau un televizor
compatibil cu funcţia Canal de retur
audio şi care este conectat la mufa
HDMI (OUT) de pe panoul din spate
(pagina 18)
„AUDIO”
Componenta care este conectată la
mufele AUDIO (AUDIO IN L/R)
de pe panoul din spate (pagina 19)
Sfat
Unele funcţii pot fi modificate pe ecranul televizorului
dacă apăsaţi FUNCTION, X/x şi .
25RO
Introducere
Pentru a apela afişajul Easy Initial
Settings (Setări iniţiale rapide)/Easy
Network Settings (Setări de reţea rapide)
Introducere
Pasul 7: Ascultarea de
sunet surround
După efectuarea paşilor anteriori şi pornirea
redării, vă puteţi bucura cu uşurinţă de modurile
de sunet programate în prealabil şi care sunt
concepute special pentru diferite surse de sunet.
Sunetul se va auzi la fel de impresionant şi de
rezonant ca într-un cinematograf.
Selectarea modului de sunet
Apăsaţi în mod repetat SOUND MODE +/– în
timpul redării, până când modul dorit apare
pe panoul afişajului frontal sau pe ecranul
televizorului.
Puteţi selecta următoarele elemente. Textul
dintre paranteze ([--]) va apărea pe ecranul
televizorului, iar textul din ghilimele („--”)
va apărea pe afişajul ecranului frontal.
Mod sunet
Efect
[Auto] (Automat) Sistemul selectează automat [Movie]
(„AUTO”)
(Film) sau [Music] (Muzică) pentru
a produce efectul de sunet, în funcţie
de disc sau de fluxul de sunet.
• Sursă pe 2 canale: Sistemul
simulează sunetul surround de la
surse pe 2 canale şi scoate sunetul
prin difuzoarele pe 5.1 canale prin
copierea sunetului de la sursă pe
2 canale pentru fiecare difuzor.
• Sursă pe mai multe canale:
Sistemul scoate sunet prin
difuzoare, în funcţie de numărul de
canale al sursei.
[Movie] (Film)
(„MOVIE”)
Sistemul furnizează sunet optimizat
pentru vizionarea filmelor.
[Music] (Muzică) Sistemul furnizează sunet optimizat
(„MUSIC”)
pentru a asculta muzică.
[Audio Enhancer]
(Modul
îmbunătăţire
audio)
(„ENHANCER”)
26RO
Sistemul optimizează sursele pe 2
canale prin îmbunătăţirea sunetului
pierdut prin compresia audio.
Volumul sunetului este ajustat
automat, astfel încât să puteţi asculta
conţinut audio cu nivel neregulat
al sunetului.
Mod sunet
Efect
[3D Surround]
(„3D SUR.”)
[3D Surround] este un Sony
algoritm unic, care asigură
o experienţă de sunet 3D cu
adâncime şi prezenţă, prin
crearea unui câmp de sunet
virtual în apropierea urechilor
dumneavoastră.
[Sports] (Sport)
(„SPORTS”)
Sistemul furnizează sunet optimizat
pentru vizionarea programelor
sportive.
[Night] (Noaptea) Optim pentru vizionarea filmelor
(„NIGHT”)
noaptea prin reducerea sunetelor
puternice, dar păstrarea unui sunet
de dialog clar.
[Hall] (Sală)
(„HALL”)
Sistemul creează sunetul ca şi când
aţi asculta într-o sală de concerte.
[2ch Stereo]
(2 canale stereo)
(„2CH ST.”)
Sistemul scoate sunetul prin
difuzoarele frontale şi prin
subwoofer, indiferent de formatul
sunetului sau de numărul de canale.
[Demo Sound]
Sistemul furnizează sunet captivant,
corespunzător pentru prezentări etc.
(Sunet
demonstrativ)
(„DEMO SND”)
Sfat
• Dacă setaţi modul de sunet la [Auto] (Automat)
şi redaţi conţinut de pe Internet cu Filarmonica
din Berlin, sistemul trece automat în modul „BERLIN
PHILHARMONIC HALL” (numai pentru zonele
unde este oferit acest serviciu).
Pentru a selecta modul sunet din meniul
de opţiuni
1
Apăsaţi OPTIONS şi X/x Pentru a
selecta [Sound Mode] (Modul sunet),
apoi apăsaţi .
2
Apăsaţi X/x pentru a selecta modul de
sunet, apoi apăsaţi .
Notă
• Modul de sunet poate fi selectat numai când [Sound
Effect] (Efect sunet) este configurat la valoarea
[Sound Mode On] (Mod sunet activ) (pagina 49).
Când [Sound Effect] (Efect sunet) este configurat la
orice altă valoare în afară de [Sound Mode On] (Mod
sunet activ), setările modului sunet nu se aplică.
Sfat
• Pentru a vă bucura de o sursă pe 2 canale, cum ar fi
un CD cu ieşire multi-canal, selectaţi [Auto]
(Automat), [Sports] (Sporturi), [3D Surround] sau
[Hall] (Sală).
3
Introduceţi un BD-ROM cu BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Redare
Metoda de funcţionare diferă în funcţie de
disc. Consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale discului.
Redarea unui disc
1
2
Comutaţi selectorul de intrare de pe
televizor, astfel încât semnalul de la
sistem să apară pe ecranul televizorului.
Sfat
• Pentru a şterge datele din memoria USB, selectaţi
[Erase BD Data] (Ştergere date BD) din
[Video]
şi apăsaţi . Toate datele stocate în folderul buda vor
fi şterse.
Redare
Pentru discuri redabile, consultaţi „Discuri
redabile” (pagina 61).
Utilizarea Blu-ray 3D
Încărcaţi un disc.
Vă puteţi bucura de suporturi Blu-ray 3D Disc
cu sigla 3D*.
*
1
• Conectaţi sistemul la televizorul
compatibil 3D cu ajutorul unui cablu
HDMI de mare viteză (furnizat numai
pentru modelele comercializate în India,
Orientul Mijlociu, Singapore, Thailanda
şi Taiwan).
• Setaţi [3D Output Setting] (Setare ieşire
3D) şi [TV Screen Size Setting for 3D]
(Setare dimensiune ecran televizor pentru
3D) din [Screen Settings] (Setări ecran)
(pagina 47).
Redarea porneşte.
Dacă redarea nu porneşte automat,
selectaţi
în categoria
[Video],
[Music] (Muzică) sau
[Photo]
(Foto) şi apăsaţi .
Utilizarea BONUSVIEW/BD-LIVE
Unele suporturi BD-ROM cu „sigla BD-LIVE*”
au conţinut bonus şi alte date ce pot fi descărcate
pentru divertisment.
2
Conectaţi dispozitivul USB la portul
USB 1 (pagina 12).
Pentru stocare locală, utilizaţi o memorie
USB de cel puţin 1 GO.
2
Introduceţi un Blu-ray 3D Disc.
Metoda de funcţionare diferă în funcţie de
disc. Consultaţi instrucţiunile de utilizare
furnizate împreună cu discul.
*
1
Pregătiţi sistemul pentru redarea Blu-ray
3D Disc.
Sfat
• Consultaţi, de asemenea, instrucţiunile de utilizare
ale televizorului compatibil 3D.
Pregătiţi sistemul pentru BD-LIVE
(doar BD-LIVE).
• Conectaţi sistemul la o reţea (pagina 21).
• Setaţi [BD Internet Connection]
(Conexiune Internet BD) la [Allow]
(Se permite) (pagina 49).
27RO
Afişarea informaţiilor de redare
Puteţi consulta informaţiile despre redare etc.,
apăsând pe DISPLAY .
Informaţiile afişate diferă în funcţie de tipul de
disc şi de starea sistemului.
Exemplu: la redarea unui suport BD-ROM
2
Apăsaţi HOME.
Pe ecranul televizorului apare meniul de
pornire.
3
Apăsaţi C/c pentru a selecta
[Video],
[Music] (Muzică) sau
[Photo] (Foto).
4
Apăsaţi X/x pentru a selecta
[USB
device (USB1)] (Dispozitiv USB (USB1))
sau
[USB device (USB2)] (Dispozitiv
USB (USB2)), apoi apăsaţi .
Notă
• Nu scoateţi dispozitivul USB în timpul operaţiei.
Pentru a evita avarierea sau deteriorarea
dispozitivului USB, opriţi sistemul înainte de
a conecta sau deconecta dispozitivul USB.
Utilizarea unui iPod/iPhone
(Cu excepţia modelelor pentru Rusia)
A Rezoluţia de ieşire/frecvenţa video
B Numărul sau numele titlului
C Setarea audio selectată în momentul respectiv
D Funcţiile disponibile (
subtitrări)
unghi,
F Număr capitol
G Unghiul selectat în momentul respectiv
Redarea de pe un
dispozitiv USB
Puteţi reda fişiere video/muzicale/foto de pe
un dispozitiv USB conectat.
Pentru tipurile redabile de fişiere, consultaţi
„Tipuri redabile de fişiere” (pagina 62).
Conectaţi dispozitivul USB la portul
USB 1 (pagina 12) sau
USB 2
(pagina 11).
Înainte de conectare, consultaţi instrucţiunile
de utilizare ale dispozitivului USB.
28RO
* Doar pentru modelele din Europa şi Australia.
audio,
E Informaţii despre redare
Afişează modul de redare, bara de stare a
redării, tipul de disc, codecul video, rata de
biţi, tipul de repetare, timpul scurs, timpul
total de redare
1
Vă puteţi bucura de muzica/materialele video*/
foto* şi puteţi încărca bateria unui iPod/iPhone
prin intermediul sistemului.
Modele de iPod/iPhone compatibile
Înainte de a-l utiliza cu sistemul, actualizaţi
dispozitivul iPod/iPhone cu cea mai recentă
versiune de software.
Creat pentru iPod touch 4th generation, iPod
touch 3rd generation, iPod touch 2nd generation,
iPod nano 6th generation, iPod nano 5th
generation (video camera), iPod nano 4th
generation (video), iPod nano 3rd generation
(video), iPod clasic, iPhone 4S, iPhone 4,
iPhone 3GS, iPhone 3G
Pentru a utiliza un iPod/iPhone prin
intermediul sistemului
1
4
(Pentru modelele comercializate în
Europa şi Australia)
Conectaţi docul pentru iPod/iPhone la
portul
USB 1 (pagina 12) sau
USB 2
(pagina 11), apoi plasaţi aparatul iPod/
iPhone în docul pentru iPod/iPhone.
x Dacă aţi selectat [Video]* sau [Music]
(Muzică) la pasul 3
USB 2
x Dacă la Pasul 3 aţi selectat [Photo]
(Foto)*
Pe ecranul televizorului apare [Please
change the TV input to the video input...]
(Modificaţi intrarea televizorului la intrarea
video...). Comutaţi selectorul de intrare
de pe televizor, astfel încât semnalul
de la iPod/iPhone să apară pe ecranul
televizorului. Apoi, porniţi prezentarea de
diapozitive, comandând direct dispozitivul
iPod/iPhone.
Televizor
* Doar pentru modelele din Europa şi Australia.
VIDEO IN
5
Doc pentru iPod/iPhone (furnizat)
USB
Cablu video (furnizat)
(Pentru alte modele)
Conectaţi aparatul iPod/iPhone la portul
USB 1 (pagina 12) sau
USB 2
(pagina 11) cu cablul aparatului iPod/
iPhone USB.
2
Apăsaţi HOME.
Pe ecranul televizorului apare meniul de
pornire.
3
Apăsaţi C/c pentru a selecta
[Video]*,
[Music] (Muzică) sau
[Photo]
(Foto)*.
* Doar pentru modelele din Europa şi Australia.
Apăsaţi C/X/x/c şi
pentru a selecta
fişierul pe care doriţi să îl redaţi.
Sunetul de la iPod/iPhone este redat pe
sistem.
Când redaţi un fişier video, comutaţi
selectorul de intrare de pe televizor, astfel
încât semnalul de la iPod/iPhone să apară
pe ecranul televizorului. (doar pentru
modelele comercializate în Europa şi
Australia).
Puteţi utiliza dispozitivul iPod/iPhone
cu ajutorul butoanelor de pe telecomanda
furnizată.
Pentru detalii cu privire la funcţionare,
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
dispozitivului iPod/iPhone.
Cablu USB (furnizat)
V I D E O O UT
Redare
Fişierele video/muzicale sunt listate pe
ecranul televizorului. Treceţi la Pasul
următor.
Când redaţi un fişier video/foto, conectaţi
mufa de ieşire video a docului pentru
iPod/iPhone la mufa de intrare video
a televizorului cu un cablu video, înainte
de a plasa dispozitivul iPod/iPhone pe
docul pentru iPod/iPhone.
portul
USB 1
al aparatului
Apăsaţi X/x pentru a selecta [iPod
(USB1)] sau [iPod (USB2)], apoi
apăsaţi .
Notă
• Pentru a modifica o setare de sistem, precum setarea
mod sunet, în timp ce vizualizaţi imagini de pe iPod/
iPhone pe televizor, selectaţi intrarea de pe televizor
pentru acest sistem înainte de a comanda sistemul.
(doar pentru modelele comercializate în Europa şi
Australia).
• Dispozitivul iPod/iPhone se încarcă atunci când
este conectat la sistem şi sistemul este pornit.
• Sony nu poate accepta responsabilitatea în cazul
în care datele înregistrate pe iPod/iPhone se pierd
sau se deteriorează atunci când se utilizează un
iPod/iPhone conectat la această unitate.
29RO
• Nu scoateţi dispozitivul iPod/iPhone în timpul
operaţiei. Pentru a evita avarierea sau deteriorarea
dispozitivului iPod/iPhone, opriţi sistemul atunci
când conectaţi sau deconectaţi dispozitivul iPod/
iPhone.
• Acest sistem recunoaşte doar un dispozitiv iPod/
iPhone care a fost conectat anterior la sistem.
• Funcţia de control audio al sistemului nu este
disponibilă în timp ce sunt redate fişiere video/
foto prin intermediul dispozitivului iPod/iPhone
(numai pentru modelele comercializate în Europa
şi Australia).
• Sistemul poate recunoaşte până la 5.000 de fişiere
(inclusiv foldere).
Redarea prin intermediul
unei reţele
Utilizarea funcţiei Sony
Entertainment Network (SEN)
Sony Entertainment Network serveşte
ca gateway care livrează conţinutul de pe
Internet selectat şi o varietate de materiale
de divertisment la cerere direct pe unitatea
dumneavoastră.
Sfat
• Anumite materiale de pe Internet necesită
înregistrarea cu ajutorul unui PC înainte de
a putea fi redate. Pentru mai multe detalii,
accesaţi următorul site Web:
Pentru clienţii din Europa şi Rusia:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/section/support
• Este posibil ca un anumit conţinut de pe Internet
să nu fie disponibil în anumite regiuni/ţări.
1
Pregătiţi sistemul pentru Sony
Entertainment Network.
Conectaţi sistemul la o reţea (pagina 21).
2
3
Apăsaţi SEN.
Apăsaţi C/X/x/c pentru a selecta
conţinutul de pe Internet şi o varietate
de materiale de divertisment la cerere,
apoi apăsaţi .
Panou de control al redării video în flux
Panoul de comandă apare când un fişier video
începe să fie redat. Elementele afişate pot diferi
în funcţie de furnizorul de conţinut Internet.
Pentru a afişa din nou, apăsaţi DISPLAY .
30RO
A Afişajul comenzilor
Apăsaţi C/X/x/c sau
de redare.
pentru operaţii
C Indicatorul de stare a reţelei
Indică intensitatea semnalului pentru
o conexiune fără fir.
Indică o conexiune prin cablu.
Selectaţi pictograma serverului DLNA
din
[Video],
[Music] (Muzică) sau
[Photo] (Foto) din meniul de pornire,
apoi selectaţi fişierul pe care doriţi să-l redaţi.
Server
Redare
B Bara de stare a redării
Bară de stare, cursor ce indică poziţia curentă,
timpul de redare, durata fişierului video
Pentru a reda fişiere stocate pe un
server DLNA cu ajutorul sistemului
(Player DLNA)
D Viteza de transmisie a reţelei
E Numele următorului fişier video
F Numele fişierului video selectat în momentul
respectiv
Redarea de fişiere într-o reţea
de domiciliu (DLNA)
Puteţi reda fişiere video/muzicale/foto de pe alte
componente certificate DLNA, conectându-le la
reţeaua de domiciliu.
Această unitate poate fi utilizată ca player şi ca
dispozitiv de redare.
• Server: Stochează şi trimite fişiere
• Player: Primeşte şi redă fişiere de pe server
• Dispozitiv de redare: Primeşte şi redă fişiere
de pe server şi poate fi comandat de o altă
componentă (controler)
• Controler: Controlează componenta de redare
Player
(Acest sistem)
Pentru a reda fişiere la distanţă prin
comandarea sistemului (dispozitiv de
redare) cu ajutorul unui controler DLNA
Puteţi controla sistemul cu un controler
certificat DLNA, precum iPhone, atunci când
redaţi fişiere stocate pe un server DLNA.
Server
Server
Controler
Dispozitiv de redare
(Acest sistem)
Controlaţi acest sistem utilizând un controler
DLNA.
Pentru detalii despre această operaţie, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale controlerului
DLNA.
Player
(Acest sistem)
Player
Notă
Pregătiţi sistemul pentru utilizarea funcţiei
DLNA.
• Nu controlaţi sistemul cu telecomanda furnizată
şi cu un controler DLNA în acelaşi timp.
• Pentru detalii despre controlerul DLNA, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale controlerului DLNA.
• Conectaţi sistemul la o reţea (pagina 21).
• Pregătiţi celelalte componente certificate
DLNA. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare ale componentelor.
• Sistemul este compatibil cu funcţia „Play To”
a Windows Media® Player 12, care este inclus
standard în Windows 7.
Sfat
31RO
Redarea aceleiaşi muzici în camere
diferite (PARTY STREAMING)
Puteţi reda aceeaşi muzică, în acelaşi timp, pe
toate componentele Sony compatibile cu funcţia
PARTY STREAMING şi care sunt conectate
la reţeaua dumneavoastră de domiciliu.
Conţinutul din
[Music] (Muzică) şi funcţiile
„FM” şi „AUDIO” pot fi utilizate cu funcţia
PARTY STREAMING.
Există două tipuri de componente compatibile
PARTY STREAMING.
• Gazdă PARTY: Redă şi trimite muzică.
• Oaspete PARTY: Redă muzica trimisă de
la gazda PARTY.
Notă
• Dacă este redat conţinut care nu este compatibil
cu funcţia PARTY STREAMING, sistemul închide
automat sesiunea PARTY.
Pentru a utiliza sistemul ca oaspete
PARTY
Selectaţi
[PARTY] (PARTY) în
[Music]
(Muzică), apoi selectaţi pictograma
dispozitivului gazdă PARTY.
Pentru a părăsi PARTY, apăsaţi OPTIONS,
apoi selectaţi [Leave Party] (Părăsire PARTY).
Pentru a închide PARTY, apăsaţi OPTIONS,
apoi selectaţi [Close Party] (Închidere PARTY).
Notă
• Vânzarea şi gama de produse pentru produsele
compatibile cu funcţia PARTY STREAMING
diferă, în funcţie de zonă.
Această unitate poate fi utilizată ca gazdă
PARTY sau ca oaspete PARTY.
Căutarea informaţiilor despre
materiale video/muzică
Gazdă PARTY
(Acest sistem)
Puteţi obţine informaţii despre conţinut,
utilizând tehnologia Gracenote şi căutând
informaţii asociate.
Oaspete PARTY
1
2
• Conectaţi sistemul la o reţea (pagina 21).
• Conectaţi componentele compatibile
cu funcţia PARTY STREAMING.
Pentru a utiliza sistemul ca gazdă
PARTY
Selectaţi o pistă din
[Music] (Muzică),
o staţie radio din
[Radio] (Radio) sau
[AUDIO] (Audio) în
[Input] (Intrare),
apăsaţi OPTIONS, apoi selectaţi [Start PARTY]
(Pornire PARTY) din meniul de opţiuni pentru
a porni.
Pentru a închide, apăsaţi pe OPTIONS, apoi
selectaţi [Close PARTY] (Închidere PARTY)
din meniul de opţiuni.
32RO
Introduceţi un disc cu conţinut despre
care doriţi să căutaţi informaţii.
Puteţi efectua o căutare video de pe
un suport BD-ROM sau DVD-ROM şi
o căutare pentru muzică de pe un suport
CD-DA (CD muzical).
Oaspete PARTY
Pregătiţi sistemul pentru PARTY STREAMING.
Conectaţi sistemul la o reţea (pagina 21).
3
Apăsaţi C/c pentru a selecta
sau
[Music] (Muzică).
4
Apăsaţi X/x pentru a selecta
[Video Search] (Căutare video) sau
[Music Search] (Căutare muzică).
[Video]
Sunt afişate informaţiile despre conţinut.
A Detalii conţinut
Afişează o listă de informaţii asociate,
precum titlul, distribuţia, pista sau artistul.
Detalii
[Play from start]
Redă elementul de la început.
(Redare de la început)
[Start PARTY]
(Pornire PARTY)
Porneşte o petrecere cu sursa
selectată.
Este posibil ca acest element
să nu apară, în funcţie de
sursă.
C [Search History] (Istoric căutare)
Afişează o listă cu căutările anterioare
efectuate cu funcţia [Video Search] (Căutare
video) sau [Music Search] (Căutare muzică).
[Leave PARTY]
(Părăsire PARTY)
Părăseşte o petrecere la care
participă sistemul. Funcţia
PARTY STREAMING
continuă între alte dispozitive
participante.
Pentru a căuta mai multe informaţii
asociate
[Close PARTY]
(Închidere PARTY)
Pentru gazda PARTY:
Închide o sesiune PARTY.
Pentru oaspetele PARTY:
Închide o sesiune PARTY
la care participă sistemul.
Funcţia PARTY
STREAMING se termină
pentru toate celelalte
dispozitive participante.
Selectaţi un element din liste şi apoi selectaţi
serviciul pentru căutări.
Opţiuni disponibile
Sunt disponibile diverse setări şi operaţii de
redare, prin apăsarea OPTIONS. Elementele
disponibile variază în funcţie de situaţie.
Opţiuni comune
Element
Detalii
[Sound Mode]
(Mod sunet)
Modifică setarea modului
de sunet (pagina 26).
[Shuffle Setting]
Setează redarea amestecată.
(Setare amestecare)
(doar pentru iPod/
iPhone) (Cu excepţia
modelelor pentru
Rusia)
[Repeat Setting]
(Setare repetare)
Setează redarea repetată.
[3D Menu]
(Meniu 3D)
[Simulated 3D] (3D simulat):
Reglează efectul 3D simulat.
[3D Depth Adjustment]
(Ajustare adâncime 3D):
Ajustează adâncimea
imaginilor 3D.
[2D Playback] (Redare 2D):
Setează redarea la
imagine 2D.
[Play/Stop]
(Redare/oprire)
Porneşte sau opreşte redarea.
Doar
Redare
B [Playback History] (Istoric redare)
Afişează o listă cu titlurile de pe un suport
BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA (CD muzical)
redate anterior. Selectaţi un titlu pentru
a obţine informaţii despre conţinut.
Element
[Video]
Element
Detalii
[A/V SYNC]
(Sincronizare A/V)
Ajustează diferenţa dintre
imagine şi sunet. Pentru
detalii, consultaţi „Ajustarea
întârzierii dintre imagine şi
sunet” (pagina 35).
[3D Output Setting]
(Setare ieşire 3D)
Stabileşte dacă semnalul
video 3D să fie scos
automat sau nu.
Notă
• Semnalul video 3D de la
mufa HDMI (IN 1) sau
HDMI (IN 2) este scos
indiferent de această setare.
33RO
34RO
Element
Detalii
Element
[Video Settings]
(Setări video)
• [Picture Quality Mode]
(Mod calitate imagine):
Selectează setările imaginii.
[Automat], [Custom1]
(Particularizat1) şi
[Custom2] (Particularizat2)
sunt disponibile numai
pentru conexiuni HDMI.
• [Texture Remaster]
(Remodelare textură):
Ajustează claritatea şi
detaliile marginilor.
• [Super Resolution] (Super
rezoluţie): Îmbunătăţeşte
rezoluţia.
• [Smoothing] (Netezire):
Reduce impurităţile de
pe ecran prin netezirea
gradaţiilor zonelor plane.
• [Contrast Remaster]
(Remodelare contrast):
Configurează automat
nivelele de alb şi negru,
astfel încât ecranul să
nu fie prea întunecat, iar
imaginea să fie modulată.
• [Clear Black] (Golire
negru): Reglează afişarea
elementelor de culoare
închisă din imagine.
Umbrirea nu este
suprimată. Oferă tonuri
de negru reproduse frumos.
[Subtitle] (Subtitrări) Selectează limba subtitrărilor,
atunci când pe un suport
BD-ROM/DVD VIDEO sunt
înregistrate subtitrări în mai
multe limbi.
Detalii
[Pause] (Pauză)
Întrerupe redarea.
Element
Detalii
[Top Menu] (Meniu
principal)
Afişează meniul principal
al suportului BD sau al
DVD-ului.
[Slideshow]
(Prezentare de
diapozitive)
Porneşte o prezentare de
diapozitive.
[Menu/Popup Menu] Afişează meniul pop up
(Meniu/meniu
al suportului BD-RM
pop up)
sau meniul DVD-ului.
[Slideshow Speed]
(Viteză prezentare
de diapozitive)
Modifică viteza prezentării
de diapozitive.
[Title Search]
(Căutare titlu)
Caută un titlu pe suporturile
BD-ROM/DVD VIDEO
şi porneşte redarea de la
început.
[Slideshow Effect]
(Efect prezentare
de diapozitive)
Setează efectul la prezentarea
de diapozitive.
[Chapter Search]
(Căutare capitol)
Caută un capitol şi porneşte
redarea de la început.
[Audio] (Audio)
Selectează formatul/pista
audio.
[Angle] (Unghi)
Comută la alte unghiuri de
vizualizare, atunci când pe
un suport BD-ROM/DVD
VIDEO sunt înregistrate
mai multe unghiuri.
[IP Content NR Pro]
Ajustează calitatea imaginii
pentru conţinutul de pe
Internet.
[Video Search]
(Căutare video)
Afişează informaţii despre
suportul BD-ROM/DVDROM pe baza tehnologiei
Gracenote.
Doar
[Music] (Muzică)
Element
Detalii
[Add Slideshow
BGM] (Adăugare
muzică de fundal
pentru prezentare
diapozitive)
Înregistrează fişiere muzicale
în memoria USB ca muzică
de fundal (BGM) pentru
prezentarea de diapozitive.
[Music Search]
(Căutare muzică)
Afişează informaţii despre
CD-ul audio (CD-DA) pe
baza tehnologiei Gracenote.
Doar
[Photo] (Foto)
Detalii
[Slideshow BGM]
(Muzică de fundal
prezentare de
diapozitive)
• [Off] (Dezactivat):
Dezactivează funcţia.
• [My Music from USB]
(Muzica mea de pe USB):
Setează fişierele muzicale
înregistrate în [Add
Slideshow BGM] (Adăugare
muzică de fundal pentru
prezentare diapozitive).
• [Play from Music CD]
(Redare de pe CD muzical)
Setează pistele de pe
suporturi CD-DA
(CD-uri muzicale).
[Switch Display]
(Comutare afişare)
Comută între [Grid View]
(Vizualizare grilă) şi [List
View] (Vizualizare listă).
[Rotate Left]
(Rotire la stânga)
Roteşte fotografia spre
stânga cu 90 de grade.
[Rotate Right]
(Rotire la dreapta)
Roteşte fotografia spre
dreapta cu 90 de grade.
Ajustarea întârzierii dintre
imagine şi sunet
(A/V SYNC)
Dacă sunetul nu se potriveşte cu imaginea de pe
ecranul televizorului, puteţi ajusta întârzierea
dintre imagine şi sunet.
Metoda de setare depinde de funcţie.
Redare
Element
La redarea cu ajutorul altei funcţii
decât „FM” sau „Televizor”
1
Apăsaţi OPTIONS.
Pe ecranul televizorului apare meniul
opţiunilor.
2
Apăsaţi X/x pentru a selecta [A/V SYNC]
(Sincronizare A/V), apoi apăsaţi
.
3
Apăsaţi C/c pentru a ajusta întârzierea
dintre imagine şi sunet.
[View Image]
Afişează imaginea selectată.
(Vizualizare imagine)
Puteţi ajusta întârzierea între 0 ms
şi 300 ms, în paşi de 25 ms.
4
Apăsaţi
.
Setarea este realizată.
La redarea prin intermediul funcţiei
„Televizor”
1
Apăsaţi OPTIONS.
Meniul opţiunilor apare pe afişajul
panoului frontal.
2
Apăsaţi repetat pe X/x, până când
pe panoul afişajului frontal apare
„A/V SYNC”, apoi apăsaţi
sau c.
3
Apăsaţi X/x pentru a ajusta întârzierea
dintre imagine şi sunet.
Puteţi ajusta întârzierea între 0 ms şi
300 ms, în paşi de 25 ms.
4
Apăsaţi
.
Setarea este realizată.
5
Apăsaţi OPTIONS.
Meniul opţiunilor de pe afişajul
panoului frontal se închide.
35RO
x CD
Ajustarea sunetului
Selectarea formatului
audio, a pistelor în mai
multe limbi sau a canalului
Când sistemul redă un suport BD/DVD VIDEO
înregistrat în mai multe formate audio (PCM,
Dolby Digital, MPEG audio sau DTS) sau
cu piste în mai multe limbi, puteţi modifica
formatul audio sau limba.
În cazul unui CD, puteţi selecta sunetul de la
canalul din dreapta sau din stânga şi să ascultaţi
sunetul canalului selectat prin ambele difuzoare,
atât cel din dreapta, cât şi cel din stânga.
Apăsaţi în mod repetat AUDIO în timpul
redării pentru a selecta semnalul audio dorit.
Pe ecranul televizorului apar informaţiile audio.
x BD/DVD VIDEO
În funcţie de suportul BD/DVD VIDEO,
opţiunile de limbă variază.
Când sunt afişate 4 cifre, acestea indică un cod
de limbă. Consultaţi „Lista codurilor de limbă”
(pagina 65) pentru a vedea ce limbă reprezintă
codul. Când aceeaşi limbă este afişată de două
sau mai multe ori, suportul BD/DVD VIDEO
este înregistrat cu mai multe formate audio.
x DVD-VR
Sunt afişate tipurile de piste de sunet înregistrate
pe un disc.
Exemplu:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Audio1)]
• [ Stereo (Audio2)]
• [ Main] (Principal)
• [ Sub] (Secundar)
• [ Main/Sub] (Principal/Secundar)
Notă
• [ Stereo (Audio1)] şi [ Stereo (Audio2)] nu apar
când pe disc este înregistrat un singur flux audio.
36RO
• [ Stereo]: Sunetul stereo standard.
• [ 1/L] (Stânga): Sunetul canalului din stânga
(monofonic).
• [ 2/R] (Dreapta): Sunetul canalului din
dreapta (monofonic).
• [ L+R] (Stânga + Dreapta): Sunetul ambelor
canale, stânga şi dreapta, iese din fiecare
difuzor în parte.
Ascultarea sunetului
difuzării multiplex
(DUAL MONO)
Vă puteţi bucura de sunet de difuzare multiplex
atunci când sistemul recepţionează sau redă un
Dolby Digital semnal de difuzare multiplex.
Notă
• Pentru a recepţiona un semnal Dolby Digital, trebuie
să conectaţi un televizor sau o altă componentă la
mufa Televizor (DIGITAL IN OPTICAL) printr-un
cablu optic digital (paginile 18, 19). Dacă mufa
HDMI IN a televizorului este compatibilă cu
funcţia Canal de retur audio (paginile 18, 51),
puteţi recepţiona un semnal Dolby Digital
printr-un cablu HDMI.
Apăsaţi repetat pe AUDIO, până când
semnalul dorit apare pe panoul afişajului
frontal.
• „MAIN”: Va fi redat sunetul limbii principale.
• „SUB”: Va fi redat sunetul limbii secundare.
• „MAIN/SUB”: Va fi redat sunetul combinat
al limbilor principală şi secundară.
Presetarea posturilor de radio
Tuner
Ascultarea de radio
Puteţi preseta până la 20 de posturi. Înainte
de acordare, asiguraţi-vă că aţi redus nivelul
volumului la minimum.
1
1
2
Apăsaţi repetat pe FUNCTION, până când
„FM” apare pe panoul afişajului frontal.
Selectaţi postul de radio.
2
Apăsaţi şi menţineţi apăsat TUNING +/–
până când începe scanarea automată.
Pe ecranul televizorului apare [Auto
Tuning] (Acordare automată). Scanarea
se opreşte când sistemul recepţionează
un post.
Pentru a anula acordarea automată,
apăsaţi orice buton în afară de 2 +/–.
Acordare manuală
Apăsaţi repetat pe TUNING +/–.
3
Reglaţi volumul apăsând pe
2 +/–.
Dacă un program FM are zgomot
Dacă un program FM are zgomot, puteţi
selecta recepţia monofonică. Nu veţi beneficia
de efect stereo, însă recepţia se va îmbunătăţi.
1
Apăsaţi OPTIONS.
Pe ecranul televizorului apare meniul
opţiunilor.
2
Apăsaţi X/x pentru a selecta [FM Mode]
(Mod FM), apoi apăsaţi .
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Monaural]
(Monofonic).
• [Stereo]: Recepţie stereo.
• [Monaural] (Monofonic): Recepţie
monofonică.
4
Apăsaţi
.
Setarea este realizată.
Sfat
• Puteţi configura [FM Mode] (Mod FM) pentru
fiecare staţie presetată separat.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat TUNING +/–
până când începe scanarea automată.
Scanarea se opreşte când sistemul
recepţionează un post.
3
Tuner
Acordare automată
Apăsaţi repetat pe FUNCTION, până când
„FM” apare pe panoul afişajului frontal.
Apăsaţi OPTIONS.
Pe ecranul televizorului apare meniul
opţiunilor.
4
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Preset
Memory] (Memorie presetare), apoi
apăsaţi .
5
Apăsaţi X/x pentru a selecta numărul
presetat dorit, apoi apăsaţi .
6
Pentru a memora alte posturi, repetaţi
Paşii de la 2 la 5.
Pentru a modifica un număr presetat
Selectaţi numărul presetat dorit apăsând
PRESET +/–, apoi continuaţi cu procedura
de la Pasul 3.
Selectarea unui post presetat
1
Apăsaţi repetat pe FUNCTION, până când
„FM” apare pe panoul afişajului frontal.
Este acordat ultimul post recepţionat.
2
Apăsaţi în mod repetat PRESET +/– pentru
a selecta postul presetat.
Numărul presetat şi frecvenţa apar pe
ecranul televizorului şi pe afişajul panoului
frontal.
De fiecare dată când apăsaţi butonul,
sistemul acordează un post presetat.
Sfat
• Puteţi selecta direct numărul postului presetat,
apăsând pe butoanele numerice.
Pentru a opri radioul
Apăsaţi "/1.
37RO
Utilizarea Sistemului de
date radio (RDS)
(Doar pentru modelele din Europa)
Ce este Sistemul de date radio?
Sistemul de date radio (RDS) este un serviciu
de difuzare care permite posturilor de radio să
trimită informaţii suplimentare împreună cu
semnalul programului. Acest tuner vă oferă
caracteristici RDS convenabile, precum afişarea
numelui postului.
Numele postului apare şi pe ecranul
televizorului.
Recepţionarea de difuzări RDS
Selectaţi pur şi simplu un post din banda FM.
Dacă acordaţi un post care oferă servicii RDS,
numele postului* apare pe afişajul panoului
frontal.
* Dacă nu se recepţionează o difuzare RDS, este
posibil ca numele postului să nu apară pe afişajul
panoului frontal.
Notă
• RDS poate funcţiona necorespunzător dacă postul
recepţionat nu transmite semnal RDS în mod
corespunzător sau dacă intensitatea semnalului
este scăzută.
• Nu toate posturile FM oferă servicii RDS şi nici
nu furnizează acelaşi tip de servicii. Dacă nu sunteţi
familiarizat cu sistemul RDS, consultaţi posturile
de radio locale pentru detalii cu privire la serviciile
RDS din zona dumneavoastră.
Sfat
• În timp ce se recepţionează o difuzare RDS, de
fiecare dată când apăsaţi DISPLAY, informaţiile
de pe afişajul panoului frontal se modifică, după
cum urmează:
Nume post t Frecvenţă t Număr presetare t
Stare decodare* t Nume post t …
* Apare când [Sound Effect] (Efect sunet)
este configurat la valoarea [Dolby Pro Logic],
[DTS Neo:6 Cinema] sau [DTS Neo:6 Music]
(pagina 49).
38RO
Alte operaţiuni
Utilizarea funcţiei Comandă
HDMI pentru „BRAVIA” Sync
Această funcţie este disponibilă pe televizoare cu
funcţia „BRAVIA” Sync.
Prin conectarea de componente Sony compatibile
cu funcţia Comandă HDMI cu ajutorul unui cablu
HDMI, utilizarea se simplifică.
• Când sunetul de la televizor sau alte componente
este redat prin difuzoarele sistemului, puteţi să
reglaţi volumul şi să opriţi sunetul sistemului
prin comandarea televizorului.
Canalul de retur audio
Vă puteţi bucura de sunetul televizorului prin
intermediul sistemului utilizând un singur cablu
HDMI. Pentru detalii despre setare, consultaţi
„[Audio Return Channel] (Canal de retur audio)”
(pagina 51).
Modificarea automată a limbii
Comandă HDMI - configurare simplă
Direcţionarea controlului
Puteţi seta automat funcţia [Control for HDMI]
(Comandă HDMI) a sistemului, activând setarea
corespunzătoare de pe televizor.
Pentru detalii despre funcţia Comandă HDMI,
consultaţi „[HDMI Settings] (Setări HDMI)”
(pagina 51)
Când efectuaţi Redarea cu o singură atingere
pe componenta conectată, sistemul porneşte
şi setează funcţia sistemului la „HDMI1” sau
„HDMI2” (în funcţie de mufa de intrare HDMI
utilizată) şi intrarea televizorului este setată
automat la intrarea HDMI la care este conectat
sistemul.
Alte operaţiuni
• Pentru a utiliza funcţia „BRAVIA Sync”, activaţi
sistemul şi toate componentele conectate la sistem
după conectarea lor cu un cablu HDMI.
Când modificaţi limba afişajului pe ecran
al televizorului, limba afişajului pe ecran al
sistemului se modifică şi ea, după oprirea şi
pornirea sistemului.
Notă
Oprirea alimentării sistemului
Puteţi opri sistemul odată cu televizorul.
Notă
• Sistemul nu se închide automat în timp ce redă
muzică sau când este setat la funcţia „FM”.
Redare printr-o singură atingere
Dacă apăsaţi N pe telecomandă, sistemul şi
televizorul pornesc, iar intrarea televizorului
este setată la intrarea HDMI la care este conectat
sistemul.
Controlul audio al sistemului
Puteţi simplifica funcţionarea pentru a vă bucura
de sunetul de la televizor sau alte componente.
Puteţi utiliza funcţia Control audio al sistemului
după cum urmează:
• Când sistemul este pornit, sunetul televizorului
sau al altor componente poate fi scos prin
difuzoarele sistemului.
• Când sunetul de la televizor sau de la alte
componente este redat prin difuzoarele
sistemului, puteţi modifica difuzoarele prin
care să fie redat sunetul televizorului, apăsând
SPEAKERS TVyAUDIO.
Calibrarea automată a
setărilor corespunzătoare
ale difuzoarelor
[Auto Calibration] (Calibrare automată)
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto Calibration)
oferă o experienţă de sunet ideală prin ajustarea
automată a setărilor de distanţă, locaţie şi
caracteristici ale difuzoarelor.
Notă
• Sistemul scoate un sunet de testare puternic în
momentul în care porneşte [Auto Calibration]
(Calibrare automată). Nu puteţi reduce volumul.
Fiţi atenţi la prezenţa copiilor sau la efectul asupra
vecinilor.
• Înainte de [Auto Calibration] (Calibrare automată),
asiguraţi-vă că toate difuzoarele sunt conectate la
unitate şi la amplificatorul surround.
39RO
1
9
Apăsaţi HOME.
Pe ecranul televizorului apare meniul
de pornire.
2
Apăsaţi C/c pentru a selecta
(Configurare).
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Audio
Settings] (Setări audio), apoi apăsaţi
4
x Măsurătoarea este în regulă.
x Măsurătoarea nu este în regulă.
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Auto
Calibration] (Calibrare automată),
apoi apăsaţi
.
Conectaţi microfonul de calibrare la
mufa A.CAL MIC de pe panoul din spate.
Apăsaţi X/x pentru a selecta [OK].
Pentru a revoca, selectaţi [Cancel]
(Revocare).
7
Apăsaţi
Notă
• Înainte de [Auto Calibration] (Calibrare
automată), asiguraţi-vă că amplificatorul
surround este pornit şi că instalaţi
amplificatorul surround într-un loc
corespunzător pentru a permite
conexiunea wireless.
Confirmaţi rezultatul setării [Auto
Calibration] (Calibrare automată).
Distanţa şi nivelul de sunet al fiecărui
difuzor apar pe ecranul televizorului.
Notă
• Dacă măsurătoarea eşuează, urmaţi mesajul şi
apoi reîncercaţi [Auto Calibration] (Calibrare
automată).
40RO
Notă
• În timpul rulării setării [Auto Calibration]
(Calibrare automată), nu controlaţi sistemul.
Configurarea difuzoarelor
[Speaker Settings] (Setări difuzor)
Pentru a obţine cel mai bun sunet surround
posibil, setaţi distanţa difuzoarelor faţă de
poziţia dumneavoastră de ascultare. Apoi
utilizaţi tonul de testare pentru a regla
balansul difuzoarelor.
1
Apăsaţi HOME.
Pe ecranul televizorului apare meniul
de pornire.
.
Porneşte [Auto Calibration] (Calibrare
automată)
Sistemul reglează automat setările
difuzoarelor.
Păstraţi liniştea în timpul măsurătorii.
8
Urmaţi mesajul, apoi selectaţi [OK]
pentru a reîncerca.
.
Aranjaţi microfonul de calibrare la
nivelul urechii, folosind un trepied etc.
(nefurnizat). Partea frontală a fiecărui
difuzor trebuie să fie orientată spre
microfonul de calibrare şi nu trebuie să
existe niciun obstacol între difuzoare şi
microfonul de calibrare.
6
Deconectaţi microfonul de calibrare, apoi
selectaţi [OK]. Rezultatul este implementat.
[Setup]
Apare afişajul de confirmare pentru
[Auto Calibration] (Calibrare automată).
5
Apăsaţi X/x pentru a selecta [OK] sau
[Cancel] (Revocare), apoi apăsaţi
.
2
Apăsaţi C/c pentru a selecta
(Configurare).
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Audio
Settings] (Setări audio), apoi apăsaţi
4
[Setup]
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Speaker
Settings] (Setări difuzor), apoi apăsaţi
Apare afişajul [Speaker Settings] (Setări
difuzor).
5
Apăsaţi X/x pentru a selecta elementul,
apoi apăsaţi
.
Verificaţi următoarele setări.
x [Distance] (Distanţă)
Dacă mutaţi difuzoarele, nu uitaţi să setaţi
parametrii distanţei de la poziţia de ascultare
la difuzoare.
Puteţi seta parametrii de la 0 la 7,0 metri.
[Front Left/Right] (Frontal stânga/dreapta)
3,0 m: Setaţi distanţa pentru difuzoarele
frontale.
.
.
[Centre] (Central) 3,0 m: Setaţi distanţa
pentru difuzorul central.
[Surround Left/Right] (Surround stânga/
dreapta) 3,0 m: Setaţi distanţa pentru
difuzoarele surround.
[Subwoofer] 3,0 m: Setaţi distanţa pentru
subwoofer.
1
2
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Level]
(Nivel), apoi apăsaţi
.
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta tipul
de difuzor dorit, apoi apăsaţi
.
4
Apăsaţi C/c pentru a selecta difuzorul
stânga sau dreapta, apoi apăsaţi X/x
pentru a ajusta nivelul.
x [Level] (Nivel)
Puteţi ajusta nivelul sunetului pentru difuzoare.
Puteţi seta parametrii de la –6,0 dB la +6,0 dB.
Asiguraţi-vă că setaţi [Test Tone] (Ton testare)
la [On] (Activat) pentru o reglare uşoară.
x [Relocation] (Relocare)
Puteţi corecta virtual poziţia difuzoarelor,
pentru a îmbunătăţi efectul de surround.
[On] (Activat): Puteţi auzi sunetul de la poziţia
virtuală a unui difuzor relocat, determinată prin
setarea [Auto Calibration] (Calibrare
automată).
[Off] (Dezactivat): Puteţi auzi sunetul din
poziţia actuală a difuzorului.
Notă
• Această setare este observată după efectuarea
setării [Auto Calibration] (Calibrare automată).
5
6
7
Apăsaţi
.
Repetaţi Paşii de la 3 la 5.
Apăsaţi RETURN.
Sistemul revine la afişajul anterior.
8
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Test Tone]
(Ton testare), apoi apăsaţi
.
9
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Off]
(Dezactivat), apoi apăsaţi
.
Alte operaţiuni
[Front Left/Right] (Frontal stânga/dreapta)
0 dB: Setaţi nivelul pentru difuzoarele frontale.
[Centre] (Central) 0 dB: Setaţi nivelul pentru
difuzorul central.
[Surround Left/Right] (Surround stânga/
dreapta) 0 dB: Setaţi nivelul pentru difuzoarele
surround.
[Subwoofer] 0 dB: Setaţi nivelul pentru
subwoofer.
Setaţi [Test Tone] (Ton testare) la [On]
(Activat).
Notă
• Semnalele tonului de testare nu sunt scoase prin mufa
HDMI (OUT).
Sfat
• Pentru a regla volumul tuturor difuzoarelor în acelaşi
timp, apăsaţi 2 +/–.
Utilizarea Cronometrului
pentru repaus
Puteţi seta sistemul să se oprească după un timp
prestabilit, astfel încât să puteţi adormi în timp
ce ascultaţi muzică. Timpul poate fi presetat în
intervale de 10 minute.
Apăsaţi SLEEP.
x [Test Tone] (Ton testare)
Difuzoarele vor emite un ton de testare pentru
a ajusta [Level] (Nivel).
[Off] (Dezactivat): Tonul de testare nu este emis
prin difuzoare.
[On] (Activat): Tonul de testare este emis prin
fiecare difuzor, pe rând, în timp ce se reglează
nivelul. Dacă selectaţi unul dintre elementele
[Speaker Settings] (Setări difuzor), tonul de
testare este emis prin fiecare difuzor, pe rând.
Ajustaţi nivelul sunetului, după cum urmează.
De fiecare dată când apăsaţi SLEEP, afişajul
minutelor (timpul rămas) de pe afişajul
panoului frontal se modifică cu 10 minute.
Atunci când setaţi cronometrul pentru repaus,
timpul rămas apare la fiecare 5 minute.
Când timpul rămas este sub 2 minute, „SLEEP”
clipeşte pe afişajul panoului frontal.
Pentru a verifica timpul rămas
Apăsaţi SLEEP o dată.
41RO
Pentru a modifica timpul rămas
Apăsaţi în mod repetat SLEEP pentru a
selecta timpul dorit.
Dezactivarea butoanelor
de pe unitate
(Blocare pentru copii)
Puteţi dezactiva butoanele de pe unitate
(cu excepţia "/1) pentru a preveni utilizarea
din greşeală, precum din joaca copiilor
(funcţie de blocare pentru copii).
Apăsaţi x pe unitate timp de peste 5 secunde.
Pe afişajul panoului frontal apare „LOCKED”.
Funcţia de blocare pentru copii este activată şi
butoanele de pe unitate sunt blocate. (Puteţi
controla sistemul cu ajutorul telecomenzii).
Pentru a revoca, apăsaţi x timp de peste
5 secunde, astfel încât „UNLOCK” să apară
pe afişajul panoului frontal.
Notă
• Atunci când acţionaţi asupra butoanelor de pe
unitate în timp ce funcţia de blocare pentru copii
este activată, pe afişajul panoului frontal clipeşte
„LOCKED”.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pe TV "/1 în
timp ce introduceţi codul producătorului
televizorului dumneavoastră (consultaţi
tabelul) utilizând butoanele numerice.
Apoi eliberaţi TV "/1.
Dacă setarea nu este reuşită, codul înregistrat
în momentul respectiv nu este modificat.
Introduceţi din nou numărul codului.
Numere de cod pentru televizoare
controlabile
Dacă sunt listate mai multe numere de cod,
încercaţi să le introduceţi pe rând, până îl
găsiţi pe cel ce se potriveşte televizorului
dumneavoastră.
Producător
Număr cod
SONY
01 (implicit)
LG
05
PANASONIC
06
PHILIPS
02, 03, 07
SAMSUNG
02, 08
TOSHIBA
04
Prin ajustarea semnalului telecomenzii, puteţi
controla televizorul cu telecomanda furnizată.
Modificarea luminozităţii
afişajului panoului frontal
şi a indicatorului de
alimentare
Notă
Apăsaţi DIMMER.
Controlarea televizorului
cu telecomanda furnizată
• Când înlocuiţi bateriile telecomenzii, numărul codului
se poate reiniţializa singur la setarea implicită (SONY).
Setaţi din nou numărul codului corespunzător.
42RO
Pregătirea telecomenzii pentru
controlarea televizorului
De fiecare dată când apăsaţi DIMMER,
luminozitatea afişajului panoului frontal
şi a indicatorului de alimentare se modifică.
Pentru a reveni la pagina anterioară
Economia de energie în
modul standby
Asiguraţi-vă că sunt efectuate ambele setări
următoare:
– [Control for HDMI] (Comandă HDMI) din
[HDMI Settings] (Setări HDMI) este setat la
[Off] (Dezactivat) (pagina 51).
– [Quick Start Mode] (Modul Pornire rapidă)
este setat la [Off] (Dezactivat) (pagina 51).
Selectaţi [Previous page] (Pagina anterioară)
din meniul cu opţiuni.
Dacă pagina anterioară nu apare chiar dacă
selectaţi [Previous page] (Pagina anterioară),
selectaţi [Window List] (Listă ferestre) din
meniul cu opţiuni şi selectaţi pagina la care
doriţi să reveniţi din listă.
Pentru a părăsi browserul de Internet
Apăsaţi HOME.
Răsfoirea site-urilor Web
1
Pregătiţi sistemul pentru navigarea
pe Internet.
Puteţi consulta informaţii de pe site-uri Web,
apăsând pe DISPLAY . Informaţiile afişate diferă
în funcţie de site-ul Web şi de starea paginii.
Alte operaţiuni
Afişajul browserului de Internet
Conectaţi sistemul la o reţea (pagina 21).
2
Apăsaţi HOME.
Pe ecranul televizorului apare meniul
de pornire.
3
Apăsaţi C/c pentru a selecta
[Network] (Reţea).
4
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Internet
Browser] (Browser Internet), apoi
apăsaţi
.
Apare afişajul [Internet Browser]
(Browser Internet).
Notă
• Este posibil ca unele site-uri Web să nu fie
afişate corect sau să nu funcţioneze.
Pentru a introduce un URL
Selectaţi [URL entry] (Introducere URL)
din meniul cu opţiuni.
Introduceţi URL-ul utilizând tastatura software,
apoi selectaţi [Enter] (Introducere).
Pentru a seta pagina de pornire
implicită
În timp ce este afişată pagina pe care doriţi să
o setaţi, selectaţi [Set as start page] (Setare ca
pagină de pornire) din meniul cu opţiuni.
A Titlu pagină
B Adresă pagină
C Cursor
Mutaţi apăsând pe C/X/x/c. Plasaţi cursorul
pe linkul pe care doriţi să-l vizualizaţi, apoi
apăsaţi . Site-ul Web la care face trimitere
linkul este afişat.
D Pictogramă SSL
Apare atunci când URL-ul este securizat.
E Indicator intensitate semnal
Apare atunci când sistemul este conectat
la o reţea fără fir.
F Bară de progres/Pictogramă „se încarcă”
Apare atunci când se citeşte pagina sau în
timpul descărcării/transferului de fişiere.
G Câmp introducere text
Apăsaţi , apoi alegeţi [Input] (Introducere)
din meniul cu opţiuni pentru a deschide
tastatura software.
43RO
H Bară defilare
Apăsaţi C/X/x/c pentru a muta afişajul
paginii la stânga, în sus, în jos sau la dreapta.
Opţiuni disponibile
Sunt disponibile diverse setări şi operaţii,
prin apăsarea OPTIONS.
Elementele disponibile variază în funcţie
de situaţie.
Elemente
Detalii
[Browser Setup]
(Configurare
browser)
Afişează setările browserului
de Internet.
• [Zoom]: Măreşte sau
micşorează dimensiunea
conţinutului afişat.
• [JavaScript Setup]
(Configurare JavaScript):
Stabileşte dacă JavaScript
trebuie activat sau
dezactivat.
• [Cookie Setup]
(Configurare cookie-uri):
Stabileşte dacă sunt
acceptate cookie-uri
de browser sau nu.
• [SSL Alarm Display]
(Afişaj alarmă SSL):
Stabileşte dacă se activează
sau se dezactivează SSL.
[Input] (Introducere) Afişează tastatura software
pentru a introduce caractere
în timp ce navigaţi pe un
site Web.
[Break] (Întrerupere) Mută cursorul pe rândul
următor al câmpului de
introducere a textului.
[Delete] (Ştergere)
Şterge un caracter din partea
stângă a cursorului în timpul
introducerii de text.
[Window List]
(Listă ferestre)
Afişează o listă cu toate
site-urile Web deschise
în momentul respectiv.
Vă permite să reveniţi la un
site Web afişat anterior prin
selectarea ferestrei respective.
[Bookmark List]
(Listă marcaje)
Afişează lista cu marcaje.
Elemente
Detalii
[URL entry]
(Introducere URL)
Vă permite să introduceţi un
URL atunci când este afişată
tastatura software.
[Previous page]
(Pagina anterioară)
Trece la o pagină afişată
anterior.
[Next page] (Pagina
următoare)
Trece la următoarea pagină
afişată.
[Cancel loading]
(Revocare încărcare)
Opreşte încărcarea unei
pagini.
[Reload]
(Reîncărcare)
Reîncarcă aceeaşi pagină.
[Add to Bookmark]
Adaugă site-ul Web afişat în
(Adăugare ca marcaj) momentul respectiv la lista de
marcaje.
[Set as start page]
(Setare ca pagină
de pornire)
Setează site-ul Web afişat în
momentul respectiv ca pagină
de pornire implicită.
Deschide un link într-o
[Open in new
window] (Se deschide fereastră nouă.
în fereastră nouă)
[Character encoding] Setează codul caracterelor.
(Codificare caractere)
[Display certificate]
(Afişare certificat)
Afişează certificate de server
trimise de pe paginile care
acceptă SSL.
Setări suplimentare pentru
sistemul fără fir
Activarea transmisiei fără fir între
unităţi specifice
[Secure Link] (Legătură securizată)
Puteţi specifica conexiunea fără fir pentru a lega
unitatea principală de amplificatorul surround,
utilizând funcţia Legătură securizată.
Această funcţie poate ajuta la prevenirea
interferenţelor, dacă utilizaţi mai multe produse
fără fir sau dacă vecinii dumneavoastră
utilizează produse fără fir.
1
Apăsaţi HOME.
Pe ecranul televizorului apare meniul
de pornire.
44RO
2
3
4
Apăsaţi C/c pentru a selecta
(Configurare).
[Setup]
Apăsaţi X/x pentru a selecta [System
Settings] (Setări sistem), apoi apăsaţi
Pentru amplificatorul surround
.
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Wireless
Sound Connection] (Conexiune sunet
fără fir), apoi apăsaţi
.
Apare afişajul [Wireless Sound
Connection] (Conexiune sunet fără fir).
Apăsaţi şi menţineţi apăsat SECURE LINK din
spatele amplificatorului surround, până când
indicatorul LINK/STANDBY se face verde sau
clipeşte, de culoare verde.
Dacă transmisia fără fir este
instabilă
[RF Channel] (Canal RF)
1
Apăsaţi HOME.
5
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Secure Link]
(Legătură securizată), apoi apăsaţi
.
6
Apăsaţi X/x pentru a selecta [On]
(Activat), apoi apăsaţi
.
2
Apăsaţi SECURE LINK pe partea din spate
a amplificatorului surround.
Apăsaţi C/c pentru a selecta
(Configurare).
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta [System
Settings] (Setări sistem), apoi apăsaţi
4
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Wireless
Sound Connection] (Conexiune sunet
fără fir), apoi apăsaţi
.
7
Treceţi la pasul următor în câteva minute.
8
Apăsaţi C/c pentru a selecta [Start]
(Pornire), apoi apăsaţi
.
Pe ecranul televizorului apare meniul
de pornire.
Pentru a reveni la afişajul anterior, selectaţi
[Cancel] (Revocare).
9
După ce apare mesajul [Secure Link
setting is complete.] (Stabilirea Legăturii
securizate este finalizată.), apăsaţi
.
Amplificatorul surround este conectat la
unitatea principală şi indicatorul LINK/
STANDBY se face portocaliu.
Dacă apare mesajul [Cannot set Secure
Link.] (Imposibil de stabilit Legătura
securizată.), urmaţi mesajele de pe ecran.
[Setup]
.
Apare afişajul [Wireless Sound
Connection] (Conexiune sunet fără fir).
5
Apăsaţi X/x pentru a selecta [RF Channel]
(Canal RF), apoi apăsaţi
.
6
Apăsaţi X/x pentru a selecta setarea
dorită, apoi apăsaţi
.
• [Auto] (Automat): În mod normal, faceţi
această selecţie. Sistemul selectează
automat cal mai bun canal pentru
transmisie.
• [1], [2], [3]: Sistemul transmite sunet
prin fixarea canalului pentru transmisie.
Selectaţi canalul cu cea mai bună
transmisie.
Pentru a revoca funcţia Legătură
securizată
Pentru unitatea principală
Selectaţi [Off] (Dezactivat) la pasul 6 de mai sus.
Alte operaţiuni
Dacă utilizaţi mai multe sisteme fără fir, precum
o reţea LAN (Local Area Network) fără fir sau
Bluetooth, este posibil ca semnalele fără fir să
fie instabile. În acest caz, transmisia poate fi
îmbunătăţită prin modificarea următoarei
setări [RF Channel] (Canal RF).
Notă
Transmisia poate fi îmbunătăţită prin modificarea
canalului de transmisie (frecvenţei) celorlalte sisteme
fără fir. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale celorlalte sisteme fără fir.
45RO
Pictogramă
[Music Settings] (Setări muzică)
(pagina 50)
Setări şi reglaje
Utilizarea ecranului Setup
(Configurare)
Puteţi face diverse ajustări unor elemente,
precum imaginea şi sunetul.
Setările implicite sunt subliniate.
Notă
• Setările de redare memorate pe disc au prioritate faţă
de setările Configurare afişaj şi este posibil ca nu toate
funcţiile descrise să fie disponibile.
1
Explicaţie
Apăsaţi HOME.
Pe ecranul televizorului apare meniul de
pornire.
2
Apăsaţi C/c pentru a selecta
(Configurare).
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta pictograma
categoriei de modificat, apoi apăsaţi
.
[Setup]
Efectuează setări detaliate pentru
redarea Super Audio CD.
[System Settings] (Setări
sistem) (pagina 50)
Efectuează setările legate de
sistem.
[External Input Settings] (Setări
intrare externă) (pagina 52)
Configurează setarea ignorării
intrării pentru fiecare intrare
externă.
[Network Settings] (Setări
reţea) (pagina 52)
Efectuează setări detaliate pentru
Internet şi reţea.
[Easy Setup] (Configurare
simplă) (pagina 53)
Execută din nou Easy Setup
(Configurare simplă) pentru
a efectua setările de bază.
[Resetting] (Reiniţializare)
(pagina 53)
Reiniţializează sistemul la
setările din fabrică.
Puteţi configura următoarele opţiuni.
Pictogramă
Explicaţie
[Network Update] (Actualizare
reţea) (pagina 46)
Actualizează software-ul
sistemului.
[Screen Settings] (Setări ecran)
(pagina 47)
Efectuează setările ecranului
în funcţie de tipul mufelor de
conectare.
[Audio Settings] (Setări audio)
(pagina 48)
Efectuează setările audio în
funcţie de tipul mufelor de
conectare.
[BD/DVD Viewing Settings]
(Setări afişare BD/DVD)
(pagina 49)
Efectuează setări detaliate pentru
redarea BD/DVD.
[Parental Control Settings]
(Setări control parental)
(pagina 50)
Efectuează setări detaliate pentru
funcţia de Control parental.
46RO
[Network Update]
(Actualizare reţea)
Pentru informaţii despre funcţiile de actualizare,
consultaţi următorul site Web:
Pentru clienţii din Europa şi Rusia:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/section/support
În timpul unei actualizări de software, pe afişajul
panoului frontal apare „UPDATING”. După
finalizarea actualizării, unitatea principală
se opreşte automat. Aşteptaţi finalizarea
actualizării software-ului; nu porniţi şi nu
opriţi unitatea principală şi nu utilizaţi unitatea
principală sau televizorul.
[Screen Settings]
(Setări ecran)
[Pan & Scan] (Trunchiat): Afişează o imagine cu
înălţime completă, pe întregul ecran, cu părţile
laterale eliminate.
x [3D Output Setting] (Setare ieşire 3D)
[Auto] (Automat): În mod normal, faceţi această
selecţie.
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această opţiune pentru
a afişa toate materialele în format 2D.
Notă
• Semnalul video 3D de la mufa HDMI (IN 1) sau HDMI
(IN 2) este scos indiferent de această setare.
Setează dimensiunea ecranului televizorului
compatibil 3D.
Notă
• Setarea nu se aplică semnalului video 3D de la mufa
HDMI (IN 1) sau HDMI (IN 2).
x [TV Type] (Tip televizor)
[16:9]: Selectaţi această opţiune atunci când
conectaţi un televizor cu ecran lat sau un televizor
cu funcţie mod de ecran lat.
[4:3]: Selectaţi această opţiune atunci când
conectaţi un televizor cu ecran 4:3 fără funcţie
mod de ecran lat.
[Auto] (Automat): În mod normal, faceţi
această selecţie. Unitatea detectează automat
dacă materialul este bazat pe video sau pe film şi
comută la metoda de conversie corespunzătoare.
[Video]: Metoda de conversie adecvată
materialelor bazate pe video va fi selectată
întotdeauna, indiferent de material.
x [Output Video Format] (Format video de
ieşire)
[HDMI]: În mod normal, selectaţi [Auto]
(Automat). Selectaţi [Original Resolution]
(Rezoluţie originală) pentru a scoate rezoluţia
înregistrată pe disc. (Dacă rezoluţia este mai mică
decât rezoluţia SD, aceasta este redimensionată la
rezoluţie SD.)
[Video]: Setează automat cea mai scăzută
rezoluţie.
Setări şi reglaje
x [TV Screen Size Setting for 3D] (Setare
dimensiune ecran TV pentru 3D)
x [Cinema Conversion Mode] (Mod conversie
cinematograf)
x [BD-ROM 24p Output] (Ieşire BD-ROM 24p)
x [Screen Format] (Format ecran)
[Full] (Complet): Selectaţi această opţiune atunci
când conectaţi un televizor cu funcţie mod de
ecran lat. Afişează o imagine de ecran 4:3 în raport
de aspect 16:9, chiar şi pe un televizor cu ecran lat.
[Normal] (Normal): Modifică dimensiunea
imaginii, pentru a se potrivi la dimensiunea
ecranului cu raportul de aspect al imaginii
originale.
x [DVD Aspect Ratio] (Raport de aspect DVD)
[Letter Box] (Panoramic): Afişează o imagine lată
cu benzi negre în partea de sus şi de jos.
[Auto] (Automat): Scoate semnale video de
1920 × 1080p/24 Hz doar când se conectează un
televizor compatibil 1080/24p, utilizând mufa
HDMI (OUT).
[On] (Activat): Selectaţi această opţiune când
televizorul este compatibil cu semnale video
1080/24p.
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această opţiune când
televizorul nu este compatibil cu semnale video
1080/24p.
x [DVD-ROM 24p Output] (Ieşire DVD-ROM 24p)
[Auto] (Automat): Scoate semnale video de
1920 × 1080p/24 Hz doar când se conectează
un televizor compatibil 1080/24p, utilizând
mufa HDMI (OUT).
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această opţiune
când televizorul nu este compatibil cu semnale
video 1080/24p.
47RO
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Automat): Detectează automat tipul
dispozitivului extern şi comută la setarea de
culoare potrivită.
[YCbCr (4:2:2)]: Scoate semnale video
YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Scoate semnale video
YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Selectaţi această opţiune atunci când
efectuaţi conexiunea la un dispozitiv cu mufă
DVI compatibilă HDCP.
x [HDMI Deep Colour Output] (Ieşire culori
adânci HDMI)
[Auto] (Automat): În mod normal, faceţi această
selecţie.
[16bit] (16 biţi), [12bit] (12 biţi), [10bit] (10 biţi):
Scoate semnale video pe 16 biţi/12 biţi/10 biţi,
atunci când televizorul conectat este compatibil
cu Deep Colour.
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această opţiune când
imaginea este instabilă sau culorile nu sunt
naturale.
x [SBM] (Super Bit Mapping)
[On] (Activat): Netezeşte gradaţiile de ieşire
ale semnalelor video de la mufa HDMI (OUT).
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această opţiune când
apar semnale video distorsionate sau culori ce nu
sunt naturale la ieşire.
x [Pause Mode] (Mod pauză) (doar BD/DVD
VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
[Auto] (Automat): Imaginea, inclusiv subiecţi
care se mişcă dinamic, este scoasă fără tremurat.
În mod normal, selectaţi această poziţie.
[Frame] (Cadru): Imaginea, inclusiv subiecţi
care nu se mişcă dinamic, este scoasă la înaltă
rezoluţie.
[Audio Settings]
(Setări audio)
x [BD Audio MIX Setting] (Setări BD Audio MIX)
[On] (Activat): Scoate semnalul audio obţinut
prin mixarea semnalului audio interactiv şi a
semnalului audio secundar în semnalul audio
principal.
[Off] (Dezactivat): Scoate doar semnalul audio
principal.
x [Audio DRC] (Comprimare interval dinamic
audio)
Puteţi să comprimaţi intervalul dinamic al pistei
audio.
[Auto] (Automat): Execută redarea în intervalul
dinamic specificat de disc (doar BD-ROM).
[On] (Activat): Sistemul reproduce pista audio
cu tipul de interval dinamic avut în vedere de
inginerul de înregistrare.
[Off] (Dezactivat): Fără compresie a intervalului
dinamic.
x [Attenuate - AUDIO] (Atenuare - AUDIO)
Atunci când ascultaţi la o componentă conectată
la mufele AUDIO (AUDIO IN L/R) pot apărea
distorsiuni. Puteţi evita distorsiunile atenuând
nivelul intrării de pe unitate.
[On] (Activat): Atenuează nivelul intrării.
Nivelul de ieşire va scădea în cazul acestei setări.
[Off] (Dezactivat): Nivel normal al intrării.
x [Audio Output] (Ieşire audio)
Puteţi selecta metoda de ieşire unde este scos
semnalul audio.
[Speaker] (Difuzor): Scoate sunet multi-canal
doar prin difuzoarele sistemului.
[Speaker + HDMI] (Difuzor + HDMI): Scoate
sunet multi-canal prin difuzoarele sistemului
şi semnal PCM linear pe 2 canale prin mufa
HDMI (OUT).
[HDMI]: Scoate sunet doar prin mufa
HDMI (OUT). Formatul sunetului depinde
de componenta conectată.
48RO
Notă
• În cazul în care [Control for HDMI] (Comandă
HDMI) este setat la [On] (Activat) (pagina 51) ,
[Audio Output] (Ieşire audio) este setat automat
la [Speaker + HDMI] (Difuzor + HDMI) şi această
setare nu poate fi modificată.
• Semnalele audio nu sunt scoase prin mufa HDMI
(OUT), dacă [Audio Output] (Ieşire audio) este setat
la [Speaker + HDMI] (Difuzor + HDMI) şi [HDMI1
Audio Input Mode] (Mod intrare audio HDMI1)
(pagina 51) este setat la [TV]. (Doar pentru modelele
din Europa)
• Dacă [Audio Output] (Ieşire audio) este setat la
[HDMI], formatul semnalului de ieşire pentru
funcţia „Televizor” este PCM linear pe 2 canale.
x [Sound Effect] (Efect sunet)
[Sound Mode On] (Mod sunet activat): Activează
efectul de surround al modului de sunet
(pagina 26). Limita superioară a frecvenţei
de eşantionare este setată la 48 kHz.
[Dolby Pro Logic]: Sistemul simulează sunetul
surround de la surse pe 2 canale şi scoate sunetul
prin toate difuzoarele pe 5.1 canale (decodare
Dolby Pro Logic).
[DTS Neo:6 Cinema]/[DTS Neo:6 Music]:
Sistemul simulează sunetul surround de la
surse pe 2 canale şi produce sunet pe 6.1 canale
(decodare mod DTS Neo:6 Cinema/DTS Neo:6
Music).
[Off] (Dezactivat): Efectele de sunet sunt
dezactivate. Puteţi asculta sunetul aşa cum
a fost înregistrat.
x [Speaker Settings] (Setări difuzor)
Pentru a obţine cel mai bun sunet surround,
setaţi difuzoarele. Pentru detalii, consultaţi
„Configurarea difuzoarelor” (pagina 40).
x [Auto Calibration] (Calibrare automată)
Puteţi calibra automat setările corespunzătoare.
Pentru detalii, consultaţi „Calibrarea automată a
setărilor corespunzătoare ale difuzoarelor”
(pagina 39).
x [BD/DVD Menu Language] (Limbă meniu
BD/DVD)
Puteţi selecta limba implicită a meniului pentru
suporturi BD-ROM sau DVD VIDEO.
Dacă selectaţi [Select Language Code] (Selectare
cod limbă), apare afişajul pentru introducerea
codului de limbă. Introduceţi codul pentru limba
dumneavoastră, consultând „Lista codurilor de
limbă” (pagina 65).
x [Audio Language] (Limbă audio)
Puteţi selecta limba implicită a pistei pentru
suporturi BD-ROM sau DVD VIDEO.
Dacă selectaţi [Original], este selectată limba
care are prioritate pe disc.
Dacă selectaţi [Select Language Code] (Selectare
cod limbă), apare afişajul pentru introducerea
codului de limbă. Introduceţi codul pentru limba
dumneavoastră, consultând „Lista codurilor de
limbă” (pagina 65).
Setări şi reglaje
Puteţi activa/dezactiva efectele de sunet ale
sistemului (setarea SOUND MODE (pagina 26)).
În cazul unei surse pe 2 canale, pentru a simula
sunetul surround, puteţi selecta [Dolby Pro
Logic], [DTS Neo:6 Cinema] sau [DTS Neo:6
Music] .
[BD/DVD Viewing
Settings] (Setări afişare
BD/DVD)
x [Subtitle Language] (Limbă subtitrări)
Puteţi selecta limba implicită a subtitrărilor
pentru suporturi BD-ROM sau DVD VIDEO.
Dacă selectaţi [Select Language Code] (Selectare
cod limbă), apare afişajul pentru introducerea
codului de limbă. Introduceţi codul pentru
limba dumneavoastră, consultând „Lista
codurilor de limbă” (pagina 65).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(Strat redare disc hibrid BD)
[BD]: Redă stratul BD.
[DVD/CD]: Redă stratul DVD sau CD.
x [BD Internet Connection] (Conexiune
Internet BD)
[Allow] (Se permite): În mod normal, faceţi
această selecţie.
[Do not allow] (Nu se permite): Interzice
conectarea la Internet.
49RO
[Parental Control
Settings] (Setări control
parental)
[Music Settings]
(Setări muzică)
x [Password] (Parolă)
[Super Audio CD]: Redă stratul Super Audio CD.
[CD]: Redă stratul CD.
Setaţi sau modificaţi parola pentru funcţia de
Control parental. O parolă vă permite să setaţi o
restricţie pentru redarea de suporturi BD-ROM,
DVD VIDEO sau de materiale video de pe
Internet. Dacă este necesar, puteţi diferenţia
nivelurile de restricţie pentru suporturi BD-ROM
şi DVD VIDEO.
x [Parental Control Area Code] (Cod de zonă
control parental)
Redarea unor suporturi BD-ROM sau DVD
VIDEO poate fi limitată în funcţie de zona
geografică. Anumite scene pot fi blocate sau
înlocuite cu scene diferite. Urmaţi instrucţiunile
de pe ecran şi introduceţi parola formată din
patru cifre.
x [BD Parental Control] (Control parental BD)/
[DVD Parental Control] (Control parental DVD)/
[Internet Video Parental Control] (Control
parental video de pe Internet)
Prin setarea Parental Control (Control parental),
anumite scene pot fi blocate sau înlocuite cu
scene diferite. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran
şi introduceţi parola formată din patru cifre.
x [Internet Video Unrated] (Video de pe
Internet neclasificat)
[Allow] (Se permite): Se permite redarea de
materiale video de pe Internet neclasificate.
[Block] (Se blochează): Se blochează redarea
de materiale video de pe Internet neclasificate.
x [Super Audio CD Playback Layer] (Strat
redare Super Audio CD)
x [Super Audio CD Playback Channels]
(Canale redare Super Audio CD)
[DSD 2ch] (DSD 2 canale): Redă zona pe 2 canale.
[DSD Multi]: Redă zona pe mai multe canale.
[System Settings]
(Setări sistem)
x [OSD Language] (Limbă afişaj pe ecran)
Puteţi modifica limba pentru mesajele de pe
ecran ale sistemului.
x [Wireless Sound Connection] (Conexiune
sunet fără fir)
Puteţi efectua setări suplimentare pentru
sistemul fără fir. Pentru detalii, consultaţi
„Setări suplimentare pentru sistemul fără fir”
(pagina 44).
De asemenea, puteţi verifica starea transmisie
fără fir. Dacă transmisia fără fir este activată,
[OK] apare la dreapta [Status] (Stare).
x [Illumination/Display] (Iluminare/Afişaj)
Puteţi selecta starea butoanelor cu atingere
uşoară (pagina 11) şi a afişajului panoului frontal
(pagina 12).
[On] (Activat): Butoanele cu atingere uşoară
şi afişajul panoului frontal rămân iluminate.
[Auto] (Automat): Butoanele cu atingere uşoară
şi afişajul panoului frontal se sting în momentul
în care sistemul nu este utilizat.
50RO
x [Senzor telecomandă] (doar BDV-N990W)
x [Quick Start Mode] (Mod Pornire rapidă)
Puteţi selecta senzorul telecomenzii care să
fie utilizat, în funcţie de poziţia de instalare
a unităţii principale.
[On] (Activat): Scurtează timpul de pornire din
modul standby. Puteţi comanda sistemul mai
rapid după ce îl porniţi.
[Off] (Dezactivat): Setarea implicită.
x [Power Save Drive] (Unitate cu economisire
de energie electrică)
În poziţie verticală
În poziţie orizontală
x [HDMI Settings] (Setări HDMI)
[Control for HDMI] (Comandă HDMI)
[On] (Activat): Activat. Puteţi comanda reciproc
componente conectate cu un cablu HDMI.
[Off] (Dezactivat): Dezactivat.
[Audio Return Channel] (Canal de retur audio)
Această funcţie este disponibilă atunci când
conectaţi sistemul la mufa HDMI IN a unui
televizor compatibil cu funcţia Canal de retur
audio.
[Auto] (Automat): Sistemul poate recepţiona
automat semnalul audio digital al televizorului
prin intermediul unui cablu HDMI.
[Off] (Dezactivat): Dezactivat.
Notă
• Această funcţie este disponibilă doar atunci când
[Control for HDMI] (Comandă HDMI) este setată
la [On] (Activat).
[HDMI1 Audio Input Mode] (Mod intrare
audio HDMI1) (Doar pentru modelele
comercializate în Europa)
Puteţi selecta intrarea audio a componentei
care este conectată la mufa HDMI (IN 1).
[HDMI1]: Sunetul componentei care este
conectată la mufa HDMI (IN 1) este primit
de la mufa HDMI (IN 1).
[TV]: Sunetul componentei care este conectată
la mufa HDMI (IN 1) este primit de la mufa
Televizor (DIGITAL IN OPTICAL).
x [Auto Standby] (Standby automat)
[On] (Activat): Activează funcţia [Auto
Standby] (Standby automat). Dacă nu
interacţionaţi cu sistemul circa 30 minute,
sistemul intră automat în modul standby.
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
x [Auto Display] (Afişaj automat)
Setări şi reglaje
[Vertical/Horizontal] (Vertical/Orizontal):
Ambii senzori ai telecomenzii sunt activi.
Cel din poziţia verticală are prioritate.
[Vertical]: Doar senzorul telecomenzii
din poziţia verticală este activ.
[Horizontal] (Orizontal): Doar senzorul
telecomenzii din poziţia orizontală este activ.
[On] (Activat): Reduce consumul de energie
electrică la volum scăzut.
[Off] (Dezactivat): Stare normală. Sistemul
poate reda volumul sunetului.
[On] (Activat): Afişează automat informaţii
pe ecran, atunci când se modifică titlurile de
vizualizare, modurile de imagine, semnalele
audio etc.
[Off] (Dezactivat): Afişează informaţii doar
când apăsaţi pe DISPLAY.
x [Screen Saver] (Economizor ecran)
[On] (Activat): Activează funcţia de economizor
ecran.
[Off] (Dezactivat): Dezactivat.
x [Software Update Notification]
(Notificare actualizare software)
[On] (Activat): Setează sistemul să vă informeze
cu privire la o nouă versiune a software-ului
(pagina 46).
[Off] (Dezactivat): Dezactivat.
x [Gracenote Settings] (Setări Gracenote)
[Auto] (Automat): Descarcă automat informaţii
despre disc în momentul în care opriţi redarea
discului. Pentru descărcare, sistemul trebuie să
fie conectat la reţea.
[Manual]: Descarcă informaţii despre disc dacă
este selectat [Video Search] (Căutare video)
sau [Music Search] (Căutare muzică).
51RO
x [System Information] (Informaţii sistem)
Puteţi afişa informaţiile despre versiunea
software-ului şi adresa MAC ale sistemului.
x [Software License Information]
(Informaţii despre licenţa software)
Puteţi afişa Informaţiile despre licenţa software.
[External Input
Settings] (Setări intrare
externă)
Setarea ignorare este o funcţie convenabilă
ce permite trecerea peste intrările neutilizate
la selectarea unei funcţii.
x [HDMI1]/[HDMI2]/[TV]/[AUDIO]
[Do not skip] (Nu se trece peste): Sistemul
nu trece peste funcţia selectată, la selectarea
acestei funcţii, dacă apăsaţi FUNCTION.
[Skip] (Trecere peste): Sistemul trece peste
funcţia selectată, la selectarea acestei funcţii,
dacă apăsaţi FUNCTION.
[Network Settings]
(Setări reţea)
x [Internet Settings] (Setări Internet)
Conectaţi mai întâi sistemul la reţea. Pentru
detalii, consultaţi „Pasul 3: Pregătirea unei
conexiuni de reţea” (pagina 21).
[Wired Setup] (Configurare prin cablu):
Selectaţi această opţiune la conectarea la un
ruter de bandă largă cu ajutorul unui cablu LAN.
[Wireless Setup(built-in)] (Configurare fără
fir (încorporată)): Selectaţi această opţiune la
utilizarea reţelei fără fir LAN, încorporată în
sistem, pentru o conexiune la reţea fără fir.
[View Network Status] (Vizualizare stare reţea):
Afişează starea curentă a reţelei.
52RO
Sfat
• Pentru mai multe detalii, vizitaţi următorul site
Web şi consultaţi secţiunea de întrebări frecvente:
Pentru clienţii din Europa şi Rusia:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/section/support
x [Network Connection Diagnostics]
(Diagnosticare conexiune reţea)
Puteţi executa diagnosticarea reţelei pentru
a verifica dacă conexiunea la reţea a fost
realizată corespunzător.
x [Connection Server Settings]
(Setări server conexiune)
Stabileşte dacă să fie afişat serverul DLNA
conectat sau nu.
x [Renderer Set-up] (Configurare dispozitiv
de redare)
[Automatic Access Permission] (Permisiune
acces automat): Stabileşte dacă se acordă acces
automat de la un nou controler DLNA detectat.
[Smart Select] (Selectare inteligentă): Permite
unui controler Sony DLNA să găsească sistemul
sub formă de componentă ţintă pe care să
o comande, utilizând raze infraroşii. Puteţi
activa sau dezactiva această funcţie.
[Renderer Name] (Nume dispozitiv de redare):
Afişează numele sistemului atunci când este
listat pe alte dispozitive DLNA din reţea.
x [Renderer Access Control]
(Control acces dispozitiv de redare)
Stabileşte dacă sunt acceptate comenzi
de la controlerul DLNA sau nu.
x [PARTY Auto Start] (Pornire automată
PARTY)
[On] (Activat): Porneşte o PARTY sau se
alătură unei PARTY existente, la cererea
unui dispozitiv din reţea compatibil cu
funcţia PARTY STREAMING.
[Off] (Dezactivat): Dezactivat.
x [Media Remote Device Registration]
(Înregistrare dispozitiv Media Remote)
Înregistrează dispozitivul „Media Remote”.
x [Registered Media Remote Devices]
(Dispozitive Media Remote înregistrate)
Afişează o listă cu dispozitivele dumneavoastră
„Media Remote” înregistrate.
x [Remote Start] (Pornire de la distanţă)
[On] (Activat): Permite pornirea sistemului
de la dispozitivul „Media Remote”.
[Off] (Dezactivat): Dezactivat.
x [Easy Initial Settings] (Setări iniţiale rapide)
Setări şi reglaje
[Easy Setup]
(Configurare simplă)
Execută [Easy Initial Settings] (Setări iniţiale
rapide) pentru a efectua setările de bază.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
x [Easy Network Settings] (Setări de reţea
rapide)
Execută [Easy Network Settings] (Setări de reţea
rapide) pentru a efectua setările de reţea de bază.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
[Resetting]
(Reiniţializare)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Reiniţializare la setările implicite din fabrică)
Puteţi reiniţializa setările sistemului la valorile
implicite din fabrică, selectând grupul de setări.
Toate setările din grup vor fi reiniţializate.
x [Initialize Personal Information]
(Iniţializare informaţii personale)
Puteţi şterge informaţiile personale stocate
în sistem.
53RO
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
Cu privire la siguranţă
• Pentru evita incendiile şi pericolele de electrocutare,
nu plasaţi pe sistem obiecte pline cu lichide, precum
vazele, şi nu plasaţi sistemul lângă apă, cum ar fi în
apropierea unei căzi sau a unei cabine de duş. Dacă
în carcasă cad obiecte solide sau lichide, deconectaţi
sistemul de la priză şi dispuneţi verificarea lui de către
personal calificat, înainte de a îl utiliza din nou.
• Nu atingeţi cablul de alimentare CA (de la reţea) cu
mâinile ude. Acest lucru poate provoca electrocutarea.
Cu privire la sursele de alimentare
• Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi unitatea pentru o
perioadă de timp mai îndelungată, deconectaţi-o de la
priza de perete (de la reţea). Pentru a deconecta cablul,
trageţi de ştecăr, niciodată de cablu.
Cu privire la amplasare
• Amplasaţi sistemul într-un loc cu ventilaţie adecvată,
pentru a preveni încălzirea sistemului.
• La volum ridicat, pe perioade lungi de timp, carcasa
devine fierbinte la atingere. Aceasta nu reprezintă
o defecţiune. În orice caz, trebuie evitată atingerea
carcasei. Nu amplasaţi sistemul într-un spaţiu închis,
unde ventilaţia este slabă, deoarece acest lucru poate
duce la supraîncălzire.
• Nu blocaţi fantele de ventilaţie prin amplasarea
de obiecte pe sistem. Sistemul este dotat cu un
amplificator de mare putere. Dacă fantele de ventilaţie
sunt blocate, sistemul se poate supraîncălzi şi se poate
defecta.
• Nu aşezaţi sistemul pe suprafeţe (pături, carpete etc.)
sau în apropierea unor materiale (perdele, draperii)
care pot bloca fantele de ventilaţie.
• Nu instalaţi sistemul într-un spaţiu închis, cum ar
fi o bibliotecă sau un corp de mobilier similar.
• Nu instalaţi sistemul în apropierea unor surse de
căldură, precum radiatoare sau suflante de aer şi
nici în locuri expuse direct la lumina soarelui, la
praf excesiv, la vibraţii mecanice sau la şocuri.
• Nu aşezaţi sistemul în poziţie înclinată. Acesta
este prevăzut pentru a funcţiona exclusiv în
poziţie orizontală.
• Nu păstraţi sistemul şi discurile în apropierea
componentelor cu magneţi puternici, precum
cuptoarele cu microunde sau boxele de
dimensiuni mari.
• Nu puneţi obiecte grele pe sistem.
• Nu puneţi obiecte din metal în faţa panoului frontal.
Acestea ar putea limita recepţionarea undelor radio.
54RO
• Nu puneţi sistemul într-un loc în care sunt
utilizate echipamente medicale. Acesta ar putea
provoca defectarea echipamentelor medicale.
• Dacă utilizaţi un stimulator cardiac sau un
alt dispozitiv medical, consultaţi medicul sau
producătorul dispozitivului medical înainte
de a utiliza funcţia LAN fără fir.
Cu privire la funcţionare
• Dacă sistemul este adus direct dintr-un loc cu
temperatură scăzută în altul cu temperatură ridicată,
sau dacă este amplasat într-o cameră cu umezeală
ridicată, este posibil să se formeze condens pe lentilele
din interiorul unităţii. În acest caz, este posibil ca
sistemul să nu funcţioneze corect. Scoateţi discul şi
lăsaţi sistemul pornit timp de aproximativ o jumătate
de oră, până se evaporă umezeala.
• Scoateţi orice disc din sistem înainte să-l mutaţi.
Dacă nu faceţi acest lucru, discul se poate deteriora.
• Dacă în carcasă cad obiecte, deconectaţi unitatea de la
priză şi dispuneţi verificarea acesteia de către personal
calificat, înainte de a o utiliza din nou.
Cu privire la reglarea volumului
• Nu creşteţi volumul atunci când ascultaţi un fragment
cu date de intrare foarte slabe sau fără semnale audio.
În caz contrar, difuzoarele se pot deteriora la redarea
bruscă a unui vârf de semnal.
Cu privire la curăţare
• Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele de comandă
cu o cârpă moale, umezită uşor cu o soluţie slabă de
detergent. Nu utilizaţi niciun fel de burete abraziv,
praf de curăţat sau solvenţi, cum ar fi alcoolul sau
benzina.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire la sistem,
consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Cu privire la discurile de curăţare,
produsele de curăţare pentru discuri/
lentile
• Nu folosiţi discuri de curăţare sau produse de
curăţare pentru discuri/lentile (inclusiv produse
lichide sau tip spray). Acestea pot duce la defectarea
aparatului.
Cu privire la piesele de schimb
• În cazurile în care acest sistem este reparat, piesele
reparate pot fi colectate pentru a fi refolosite sau în
scopuri de reciclare.
Cu privire la culorile televizorului
• Dacă ecranul televizorului prezintă neregularităţi
de culoare din cauza difuzoarelor, opriţi televizorul,
apoi porniţi-l din nou după 15-30 de minute. Dacă
neregularităţile de culoare persistă, amplasaţi
difuzoarele mai departe de televizor.
NOTĂ IMPORTANTĂ
Atenţie: Acest sistem este capabil să menţină
o imagine video statică sau o imagine afişată pe
ecranul televizorului pentru un timp nedeterminat.
Dacă lăsaţi o imagine video statică sau o imagine
simplă pe ecranul televizorului pentru o perioadă
îndelungată de timp, există riscul deteriorării
permanente a ecranului televizorului. Proiectoarele
sunt predispuse în special la acest comportament.
Note cu privire la discuri
Cu privire la manipularea discurilor
• Pentru a menţine curată suprafaţa discului,
manipulaţi discul ţinându-l de margini.
Nu atingeţi suprafaţa discului.
• Nu lipiţi hârtie sau bandă adezivă pe suprafaţa
discului.
Cu privire la mutarea sistemului
• Înainte de a muta sistemul asiguraţi-vă că nu se află
niciun disc înăuntrul acestuia şi scoateţi cablul de
alimentare CA (de la reţea) din priza de perete.
Cu privire la curăţare
• Înainte de redare, curăţaţi discul cu o cârpă
de curăţat.
Ştergeţi discul pornind dinspre centru către
margine.
Informaţii suplimentare
• Nu expuneţi discul la lumina directă a soarelui
şi nici la surse de căldură, precum suflantele de
aer cald, nu îl lăsaţi în maşina parcată în bătaia
soarelui, deoarece temperatura poate creşte
considerabil în interiorul maşinii.
• După utilizare, reintroduceţi discul în
carcasa lui.
• Nu folosiţi pentru curăţare solvenţi precum
benzina, diluanţi, produse de curăţare din
comerţ sau spray antistatic pentru curăţarea
discurilor de vinil.
Acest sistem poate reda doar discuri circulare
standard. Utilizarea unor altfel de discuri decât
a celor standard, cu formă circulară (de ex. în
formă de cartelă, inimă sau stea) poate provoca
defecţiuni.
Nu utilizaţi discuri pe care sunt ataşate accesorii
disponibile în comerţ, cum ar fi o etichetă sau
un inel.
55RO
Depanare
Dacă în timpul utilizării sistemului întâmpinaţi
una dintre următoarele dificultăţi, utilizaţi acest
ghid de depanare pentru a încerca să remediaţi
problema înainte de a apela la reparaţii. Dacă
problema persistă, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Reţineţi că, dacă personalul de service
înlocuieşte unele piese în timpul reparaţiei,
aceste piese pot fi reţinute.
În cazul unei probleme cu funcţia de sunet
fără fir, dispuneţi verificarea întregului sistem
de către un distribuitor Sony (unitate principală
şi amplificator surround).
Generalităţi
Alimentarea nu porneşte.
t Verificaţi dacă este bine conectat cablul
de alimentare CA (de la reţea).
Telecomanda nu funcţionează.
t Distanţa dintre telecomandă şi unitate
este prea mare.
t Bateriile din telecomandă sunt slabe.
Discul nu iese şi nu puteţi scoate discul nici după
ce apăsaţi pe Z.
t Încercaţi următoarele:
1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat N şi Z de pe
unitatea principală mai mult de 5 secunde
pentru a scoate discul.
2 Scoateţi discul.
3 Deconectaţi cablul de alimentare CA
(reţea) de la priza de perete şi reconectaţi-l
după câteva minute.
Sistemul nu funcţionează normal.
t Deconectaţi cablul de alimentare CA (de la
reţea) de la priza de perete şi reconectaţi-l
după câteva minute.
Mesaje
Pe ecranul televizorului apare [A new software version
is available. Please go to the „Setup” section of the
menu and select „Network Update” to perform the
update.] (Este disponibilă o nouă versiune a softwareului. Accesaţi secţiunea „Setup” (Configurare) a
meniului şi selectaţi „Network Update” (Actualizare
reţea) pentru a efectua actualizarea).
t Consultaţi [Network Update] (Actualizare
reţea) (pagina 46) pentru a actualiza sistemul
cu o nouă versiune de software.
„PROTECT” şi „PUSH PWR” apar alternativ pe afişajul
panoului frontal.
t Apăsaţi "/1 pentru a opri sistemul şi verificaţi
următoarele după ce dispare „STANDBY”.
• Cablurile + şi – ale difuzoarelor sunt
scurtcircuitate?
• Utilizaţi doar difuzoarele specificate?
• Sunt blocate orificiile de ventilaţie ale
sistemului?
• După ce verificaţi cele de mai sus şi rezolvaţi
problemele, porniţi sistemul. Dacă nu poate
fi detectată cauza problemei nici după ce
verificaţi toate elementele de mai sus,
consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Pe afişajul panoului frontal apare „LOCKED”.
t Dezactivaţi funcţia de blocare pentru copii
(pagina 42).
Pe afişajul panoului frontal apare „DEMO. LOCK”.
t Contactaţi cel mai apropiat distribuitor Sony
sau atelierul de service Sony autorizat local.
Pe afişajul panoului frontal apare „Exxxx”.
t Contactaţi cel mai apropiat distribuitor Sony
sau atelierul de service Sony autorizat local
şi comunicaţi codul erorii.
apare fără niciun mesaj pe întregul ecran al
televizorului.
t Contactaţi cel mai apropiat distribuitor Sony
sau atelierul de service Sony autorizat local.
56RO
Imagine
Nu se vede imaginea.
t Verificaţi metoda de ieşire a sistemului
(pagina 18).
Nu se vede imaginea când realizaţi o conexiune prin
cablu HDMI.
t Unitatea este conectată la un dispozitiv de
intrare care nu este compatibil cu HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection)
(nu se aprinde „HDMI” pe panoul frontal)
(pagina 18).
Imaginile 3D de la mufa HDMI (IN 1) sau HDMI (IN 2)
nu apar pe ecranul televizorului.
t În funcţie de televizor sau de componenta
video, este posibil ca imaginile 3D să nu apară.
t Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe N şi VOL – pe
unitate mai mult de 5 secunde pentru a
reiniţializa rezoluţia ieşirii video la cea mai
mică rezoluţie.
Zona întunecată a imaginii este prea întunecată/
zona luminoasă este prea luminoasă sau nenaturală.
t Curăţaţi discul.
t Dacă imaginea care iese din sistem trece prin
VCR pentru a ajunge pe televizor, semnalul
de protejare la copiere aplicat unor programe
BD/DVD poate afecta calitatea imaginii. Dacă
experimentaţi în continuare probleme, chiar
şi atunci când conectaţi unitatea direct la
televizor, încercaţi să conectaţi unitatea la
alte mufe de intrare.
O imagine nu este afişată pe întregul ecran al
televizorului.
t Verificaţi setarea [TV Type] (Tip televizor) din
[Screen Settings] (Setări ecran) (pagina 47).
t Raportul de aspect de pe disc este fix.
Pe ecranul televizorului apar neregularităţi de
culoare.
t Dacă difuzoarele sunt utilizate cu un televizor
sau proiector pe bază de CRT, instalaţi
difuzoarele la cel puţin 0,3 metri de televizor.
t În cazul în care neregularităţile de culoare
persistă, opriţi televizorul, apoi porniţi-l
din nou după 15-30 de minute.
t Asiguraţi-vă că niciun obiect magnetic
(încuietoare magnetică pe suportul
televizorului, dispozitiv medical, jucărie etc.)
nu se află lângă difuzoare.
t Setaţi [Picture Quality Mode] (Mod calitate
imagine) la [Standard] (implicit) (pagina 33).
Nu se vede imaginea după redarea unui fişier video/
foto de pe iPod/iPhone. (doar pentru modelele
comercializate în Europa şi Australia).
Imaginea nu este scoasă corect.
t Selectaţi intrarea de pe televizor pentru acest
sistem.
t Verificaţi setările [Output Video Format]
(Format video ieşire) din [Screen Settings]
(Setări ecran) (pagina 47).
t Dacă sunt scoase simultan semnale analogic
şi digital, setaţi [BD-ROM 24p Output] (Ieşire
BD-ROM 24p) sau [DVD-ROM 24p Output]
(Ieşire DVD-ROM 24p) din [Screen Settings]
(Setări ecran) la [Off] (Dezactivat) (pagina 47).
t Pentru suporturi BD-ROM, verificaţi setările
[BD-ROM 24p Output] (Ieşire BD-ROM 24p)
din [Screen Settings] (Setări ecran)
(pagina 47).
Informaţii suplimentare
Nu apare nicio imagine când rezoluţia ieşirii video
selectată la [Output Video Format] (Format video
ieşire) este incorectă.
Imaginea prezintă zgomot.
Sunet
Nu se aude sunetul.
t Cablurile difuzoarelor nu sunt conectate bine.
t Verificaţi setările difuzoarelor (pagina 40).
Sunetul Super Audio CD al unei componente care este
conectată la mufa HDMI (IN 1) sau HDMI (IN 2) nu este
scos.
t HDMI (IN 1) şi HDMI (IN 2) nu acceptă un
format audio care conţine protecţie la copiere.
Conectaţi ieşirea audio analogică a
componentei la mufele AUDIO (AUDIO IN L/
R) ale unităţii.
57RO
Nu se aude sunetul de la televizor prin mufa HDMI
(OUT) atunci când este utilizată funcţia Canal de retur
audio.
t Setaţi [Control for HDMI] (Comandă HDMI)
din [System Settings] (Setări sistem) la [On]
(Activat) (pagina 51). De asemenea, setaţi
[Audio Return Channel] (Canal de retur
audio) din [HDMI Settings] (Setări HDMI)
din cadrul [System Settings] (Setări sistem)
la [Auto] (Automat) (pagina 51).
t Asiguraţi-vă că televizorul este compatibil
cu funcţia Canal de retur audio.
t Asiguraţi-vă că un cablu HDMI este conectat
la o mufă a televizorului compatibil cu funcţia
Canal de retur audio.
Sistemul nu scoate corect sunetul programelor
TV atunci când este conectat la un set-top box.
t Setaţi [Audio Return Channel] (Canal de retur
audio) din [HDMI Settings] (Setări HDMI)
din cadrul [System Settings] (Setări sistem)
la [Off] (Dezactivat) (pagina 51).
t Verificaţi conexiunile (pagina 19).
Se aude un bâzâit sau un zgomot puternic.
t Îndepărtaţi televizorul de componentele audio.
t Curăţaţi discul.
Sunetul îşi pierde efectul stereo când redaţi un CD.
t Selectaţi sunetul stereo apăsând pe AUDIO
(pagina 36).
Sunetul se aude doar din difuzorul central.
t În funcţie de disc, este posibil ca sunetul
să se audă doar din difuzorul central.
Nu se aude sunet din difuzoarele surround sau
sunetul are un nivel foarte redus.
t Verificaţi conexiunile şi setările difuzoarelor
(paginile 17, 40).
t Verificaţi setarea modului de sunet (pagina 26).
t În funcţie de sursă, efectul difuzoarelor
surround poate fi mai puţin perceptibil.
t Este redată o sursă pe 2 canale.
Sunetul de la o componentă conectată este
distorsionat.
t Reduceţi nivelul intrării componentei
conectate cu ajutorul setării [Attenuate AUDIO] (Atenuare - AUDIO) (pagina 48).
58RO
Sunet fără fir
Transmisia fără fir nu este activată sau nu se aude
sunet din difuzoarele surround.
t Verificaţi starea indicatorului LINK/
STANDBY de pe amplificatorul surround.
• Se stinge.
– Verificaţi dacă este bine conectat cablul
de alimentare CA (de la reţea) al
amplificatorului surround.
– Porniţi amplificatorul surround, apăsând
pe "/1 de pe amplificatorul surround.
• Clipeşte rapid, de culoare verde.
– 1 Apăsaţi "/1 de pe amplificatorul
surround.
2 Introduceţi corect dispozitivul de
emisie-recepţie wireless în amplificatorul
surround.
3 Apăsaţi "/1 de pe amplificatorul
surround.
• Clipeşte, de culoare roşie.
– Apăsaţi "/1 pentru a opri amplificatorul
surround şi verificaţi următoarele.
1 Cablurile + şi – ale difuzoarelor sunt
scurtcircuitate?
2 Sunt blocate orificiile de ventilare ale
amplificatorului surround?
După ce verificaţi cele de mai sus şi
rezolvaţi problemele, porniţi
amplificatorul surround. Dacă nu poate
fi detectată cauza problemei nici după
ce verificaţi toate elementele de mai sus,
consultaţi cel mai apropiat distribuitor
Sony.
• Clipeşte încet, de culoare verde sau
portocaliu, sau se face roşu.
– Asiguraţi-vă că dispozitivul de emisierecepţie fără fir este introdus corect în
unitatea principală.
– Efectuaţi din nou setarea [Secure Link]
(Legătură securizată) (pagina 44).
– Transmisia sunetului este slabă. Mutaţi
amplificatorul surround, astfel încât
indicatorul LINK/STANDBY să se facă
verde sau portocaliu.
– Îndepărtaţi sistemul de alte dispozitive
fără fir.
– Evitaţi utilizarea oricăror alte dispozitive
fără fir.
• Se face verde sau portocaliu.
– Verificaţi conexiunile şi setările
difuzoarelor.
Nu se aude sunet din difuzoarele surround sau
sunetul din difuzoarele surround sare.
t Transmisia fără fir este instabilă. Modificaţi
setarea [RF Channel] (Canal RF) din [Wireless
Sound Connection] (Conexiune sunet fără fir)
(pagina 45).
t Instalaţi unitatea mai aproape de
amplificatorul surround.
t Nu instalaţi unitatea şi amplificatorul
surround într-un raft închis, pe un raft
de metal sau sub o masă.
Tuner
t Verificaţi conectarea fermă a antenei (aeriană).
Ajustaţi poziţia antenei (aeriană) şi, dacă este
cazul, conectaţi o antenă de exterior (aeriană).
t Intensitatea semnalului de la posturile radio
este prea scăzută (atunci când se face acordul
automat). Utilizaţi acordarea manuală.
Redare
Nu se redă discul.
t Codul de regiune de pe BD/DVD nu se
potriveşte cu sistemul.
t Umezeala a produs condens în interiorul
unităţii, fapt care poate dăuna lentilelor.
Scoateţi discul şi lăsaţi unitatea pornită
timp de aproximativ o jumătate de oră.
t Sistemul nu poate reda un disc înregistrat
care nu a fost finalizat corect (pagina 61).
Numele fişierelor nu sunt afişate corect.
t Sistemul poate afişa doar formate de caractere
conforme ISO 8859-1. Este posibil ca alte
formate de caractere să fie afişate diferit.
t În funcţie de software-ul de scriere utilizat,
caracterele introduse pot fi afişate diferit.
t În funcţie de disc, este posibil ca punctul
de reluare să fi fost şters din memorie,
atunci când
• deschideţi tava discului.
• deconectaţi dispozitivul USB.
• redaţi alt conţinut.
• opriţi unitatea.
Limba pentru pista de sunet/subtitrări sau
unghiurile nu pot fi modificate.
t Încercaţi să utilizaţi meniul suportului BD
sau al DVD-ului.
t Pe suportul BD sau DVD redat nu sunt
înregistrate piste/subtitrări în mai multe
limbi sau unghiuri multiple.
Nu poate fi redat conţinutul bonus sau alte date
conţinute pe un suport BD-ROM.
t Încercaţi următoarele:
1 Scoateţi discul.
2 Opriţi sistemul.
3 Scoateţi şi reconectaţi dispozitivul USB
(pagina 28).
4 Porniţi sistemul.
5 Introduceţi suportul BD-ROM
cu BONUSVIEW/BD-LIVE.
Informaţii suplimentare
Nu se poate face acordul pe frecvenţa posturilor
radio.
Redarea nu porneşte de la punctul de reluare în
care aţi oprit redarea ultima dată.
Dispozitiv USB
Dispozitivul USB nu este recunoscut.
t Încercaţi următoarele:
1 Opriţi sistemul.
2 Scoateţi şi conectaţi din nou dispozitivul
USB.
3 Porniţi sistemul.
t Asiguraţi-vă că dispozitivul USB este conectat
în siguranţă la portul
(USB).
t Verificaţi dacă dispozitivul USB sau un cablu
este deteriorat.
t Verificaţi dacă dispozitivul USB este pornit.
t Dacă dispozitivul USB este conectat prin
intermediul unui hub USB, deconectaţi-l şi
conectaţi dispozitivul USB direct la unitate.
Redarea unui disc nu porneşte de la început.
t A fost selectată reluarea redării. Apăsaţi
OPTIONS şi selectaţi [Play from start]
(Redare de la început), apoi apăsaţi .
59RO
BRAVIA Internet Video
Imaginea/sunetul este slab(ă)/anumite programe
sunt afişate cu puţine detalii, în special în timpul
scenelor cu mişcare rapidă sau întunecate.
Nu puteţi conecta PC-ul la Internet după ce aţi efectuat
[Wi-Fi Protected Setup (WPS)] (Configurare protejată
Wi-Fi (WPS)).
t Calitatea imaginii/sunetului poate fi redusă,
în funcţie de furnizorii de conţinut Internet.
t Calitatea imaginii/sunetului poate fi
îmbunătăţită modificând viteza conexiunii.
Sony recomandă o viteză a conexiunii de
cel puţin 2,5 Mbps pentru video de definiţie
standard şi de 10 Mbps pentru video de înaltă
definiţie.
t Nu toate materialele video conţin sunet.
t Setările fără fir are ruterului se pot modifica
automat dacă utilizaţi funcţia de configurare
protejată Wi-Fi înainte de ajustarea setărilor
ruterului. În acest caz, modificaţi în mod
corespunzător setările PC-ului.
Imaginea este mică.
t Apăsaţi X pentru a o mări.
„BRAVIA” Sync ([Control for HDMI]
(Comandă HDMI))
Funcţia [Control for HDMI] (Comandă HDMI)
nu funcţionează („BRAVIA” Sync).
t Asiguraţi-vă că [Control for HDMI]
(Comandă HDMI) este setat la [On]
(Activat) (pagina 51).
t Dacă modificaţi conexiunea HDMI, opriţi
şi reporniţi sistemul.
t Dacă are loc o pană de curent, setaţi
[Control for HDMI] (Comandă HDMI) la
[Off] (Dezactivat), apoi setaţi [Control for
HDMI] (Comandă HDMI) la [On] (Activat)
(pagina 51).
t Verificaţi următoarele şi consultaţi
instrucţiunile de utilizare furnizate împreună
cu componenta.
• Componenta conectată este compatibilă
cu funcţia [Control for HDMI] (Comandă
HDMI).
• Setarea componentei conectate pentru
funcţia [Control for HDMI] (Comandă
HDMI) este corectă.
Conexiune la reţea
Sistemul nu se poate conecta la reţea.
t Verificaţi conexiunea la reţea (pagina 21)
şi setările reţelei (pagina 52).
60RO
Conexiune LAN fără fir
Sistemul nu se poate conecta la reţea sau conexiunea
la reţea este instabilă.
t Verificaţi dacă ruterul LAN fără fir este pornit.
t Verificaţi conexiunea la reţea (pagina 21)
şi setările reţelei (pagina 52).
t În funcţie de mediul de utilizare, inclusiv
materialul pereţilor, condiţiile de recepţie
a undelor radio sau obstacolele dintre sistem
(sau adaptorul LAN fără fir) şi ruterul LAN fără
fir, distanţa de comunicare posibilă poate să fie
scurtată. Mutaţi sistemul şi ruterul LAN fără fir
mai aproape unul de celălalt.
t Este posibil ca dispozitivele care utilizează banda
de frecvenţă de 2,4 GHz, precum un cuptor cu
microunde, Bluetooth sau un dispozitiv digital
fără fir, să întrerupă comunicarea. Îndepărtaţi
unitatea de astfel de dispozitive sau opriţi aceste
dispozitive.
Ruterul fără fir dorit nu este afişat în lista de elemente
de reţea fără fir.
t Apăsaţi RETURN pentru a reveni la ecranul
anterior şi încercaţi din nou [Wireless Setup
(built-in)] (Configurare fără fir (încorporat))/
[USB Wireless Setup] (Configurare USB fără fir).
Dacă ruterul fără fir dorit nu este detectat în
continuare, selectaţi [Manual registration]
(Înregistrare manuală).
Discuri redabile
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (CD muzical)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1)
Este posibil ca unele operaţii de redare ale unui
suport BD/DVD să fie setate în mod intenţionat
de producătorii de software. Din moment ce
acest sistem redă un suport BD/DVD în
conformitate cu conţinutul discului conceput
de producătorii software, este posibil ca unele
caracteristici de redare să nu fie disponibile.
Notă despre suporturile BD/DVD cu
strat dublu
Este posibil ca imaginea şi sunetul redării să fie
întrerupte câteva momente la comutarea între
straturi.
Cod de regiune (doar pentru BD-ROM/
DVD VIDEO)
Sistemul dumneavoastră are un cod de regiune
imprimat în partea de dedesubt a unităţii şi va
reda doar suporturi BD-ROM/DVD VIDEO
(doar redare) etichetate cu coduri de regiune
identice sau cu ALL .
Informaţii suplimentare
Deoarece specificaţiile standardului Blu-ray Disc
sunt noi şi în continuă dezvoltare, este posibil ca
unele discuri să nu poată fi redate, în funcţie de tipul
şi versiunea discului. De asemenea, ieşirea audio diferă
în funcţie de sursă, de mufa de ieşire conectată şi de
setările audio selectate.
2) BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 inclusiv tipul cu pigment
organic BD-R (tip LTH)
Suporturile BD-R înregistrate pe un PC nu pot
fi redate dacă postscripturile sunt înregistrabile.
3)
Un suport CD sau un DVD nu va fi redat, dacă nu
a fost finalizat corect. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare furnizate
împreună cu dispozitivul de înregistrare.
Notă cu privire la operaţii de redare
a unui suport BD/DVD
Discuri care nu pot fi redate
• Suporturi BD cu cartuş
• Suporturi BDXL
• Suporturi DVD-RAM
• Suporturi DVD HD
• Discuri DVD Audio
• CD-uri FOTO
• Partea de date a unui CD-Extra
• Suporturi Super VCD
• Partea cu material audio de pe suporturi
DualDisc
Note cu privire la discuri
Acest produs este proiectat pentru redarea
de discuri conforme standardului Compact
Disc (CD).
Discurile duale şi unele discuri muzicale,
codificate cu tehnologii de protejare a drepturilor
de autor nu sunt conforme cu standardul Compact
Disc (CD). Prin urmare, este posibil ca aceste
discuri să nu fie compatibile cu acest produs.
61RO
Tipuri redabile de fişiere
Video
Format fişier
Extensii
MPEG-1 Video/PS1)5)
MPEG-2 Video/PS,
TS1)6)
„.mpg”, „.mpeg”, „.m2ts”,
„.mts”
Xvid
„.avi”
MPEG4/AVC1)5)
„.mkv”, „.mp4”, „.m4v”,
„.m2ts”, „.mts”
WMV91)5)
„.wmv”, „.asf”
AVCHD2)
3)5)
Video Real7)
„.rmvb”
Muzică
Format fişier
Extensii
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
„.mp3”
AAC/HE-AAC1)4)5)
„.m4a”
WMA9 Standard1)4)
„.wma”
LPCM
„.wav”
Foto
Format fişier
Extensii
JPEG
„.jpg”, „.jpeg”
GIF8)
„.gif”
PNG8)
„.png”
MPO9)
„.mpo”
1)
Sistemul nu redă fişiere codificate cu DRM.
Compatibil cu AVCHD Ver. 2.0 (AVCHD 3D/
Progressive).
3) Sistemul redă fişiere în format care sunt înregistrate
cu o cameră video digitală etc. Pentru a urmări fişiere
în format AVCHD, discul cu fişiere în format
AVCHD pe el trebuie finalizat.
4) Sistemul nu redă fişiere codificate cu Lossless etc.
5) Sistemul nu redă aceste fişiere prin intermediul
funcţiei DLNA.
6)
Sistemul redă rezoluţie SD doar prin intermediul
funcţiei DLNA.
7)
Numai pentru modelele comercializate în Singapore,
Thailanda şi Taiwan.
8) Sistemul nu redă fişiere animate PNG sau GIF.
9) Pentru alte fişiere MPO decât cele 3D, este afişată
imaginea cheie sau prima imagine.
2)
62RO
Notă
• Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate, în funcţie
de formatul fişierului, de codificarea fişierului, de
starea înregistrării sau de starea serverului DLNA.
• Este posibil ca unele fişiere editate pe un PC să nu
fie redate.
• Sistemul poate recunoaşte următoarele fişiere sau
foldere pe suporturi BD, DVD, CD şi dispozitive
USB:
– până la 9 nivele de foldere, inclusiv folderul
rădăcină
– până la 500 de fişiere/foldere pe un singur nivel
• Sistemul poate recunoaşte următoarele fişiere sau
foldere stocate pe serverul DLNA:
– până la 19 nivele de foldere
– până la 999 de fişiere/foldere pe un singur nivel
• Este posibil ca unele dispozitive USB să nu
funcţioneze cu acest sistem.
• Sistemul poate recunoaşte dispozitive Mass Storage
Class (MSC) (precum memorie flash sau hard disk),
dispozitive de capturare a imaginilor statice (SICD)
şi tastaturi cu 101 de taste.
• Pentru a evita avarierea sau deteriorarea memoriei
USB sau a altor dispozitive, opriţi sistemul înainte
de a conecta sau de a conecta memoria USB sau alte
dispozitive.
• Este posibil ca sistemul să nu redea uniform fişiere
video cu o rată de biţi mare de pe un CD DATE. Se
recomandă redarea de fişiere video cu o rată de biţi
mare utilizând un DVD DATE sau un BD DATE.
Formate audio acceptate
Specificaţii
Formatele audio acceptate de acest sistem sunt
următoarele.
Secţiunea amplificator
Funcţie
Format
„HDMI1”
„HDMI2”
„Televizor”
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch
a
a
a
LPCM 5.1ch
a
a
–
LPCM 7.1ch
a
–
–
Dolby Digital
a
a
a
Dolby
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
a
–
–
DTS
a
a
a
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1
–
–
–
DTS96/24
a
–
–
DTS-HD High
Resolution
Audio
a
–
–
DTS-HD
Master Audio
a
Secţiunea video
–
–
Ieşiri
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohmi
Secţiunea HDMI
Conector
Tip A (19 pini)
a: Format acceptat.
–: Format neacceptat.
Sistem BD/DVD/Super Audio CD/CD
Notă
Secţiunea USB
• HDMI (IN 1) şi HDMI (IN 2) nu permit intrarea
sunetului în cazul unui format audio care conţine
protecţii la copiere precum Super Audio CD sau
DVD-Audio.
• Pentru formatul LPCM 2ch, frecvenţa de eşantionare
acceptată a semnalului digital este de până la 96 kHz
atunci când se utilizează funcţia „HDMI1” sau
„HDMI2” şi de 48 kHz atunci când se utilizează
funcţia „Televizor”.
• Pentru formatul LPCM 5.1ch, frecvenţa de
eşantionare acceptată a semnalului digital este
de până la 48 kHz atunci când se utilizează funcţia
„HDMI1” sau „HDMI2”.
Port
Sistem format semnal
USB 1/2:
Informaţii suplimentare
„BD/DVD”
PUTERE PRODUSĂ (nominală)
Frontal stânga/Frontal dreapta:
78 W + 78 W (la 3 ohmi,
1 kHz, 1% THD)
PUTERE PRODUSĂ (de referinţă)
Frontal stânga/Frontal dreapta:
125 W (per canal, la 3 ohmi,
1 kHz)
Centru:
250 W (la 6 ohmi, 1 kHz)
Subwoofer:
250 W (la 6 ohmi, 80 Hz)
Intrări (Analogice)
AUDIO (AUDIO IN)
Sensibilitate: 3,0 V/1,0 V
Intrări (Digitale)
Televizor (Canal de retur audio/OPTICAL)
Formate acceptate: LPCM
2CH (până la 48 kHz),
Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Formate acceptate: LPCM
5.1CH (până la 48 kHz),
LPCM 2CH (până la
96 kHz), Dolby Digital,
DTS
NTSC/PAL
Tip A (pentru conectarea
unui stick de memorie
USB, cititor de cartele de
memorie, aparat foto digital
şi cameră video digitală)
Secţiunea LAN
Bornă LAN (100)
Bornă 100BASE-TX
Secţiunea LAN fără fir
Conformitate cu
standardele
Frecvenţă şi canal
IEEE 802.11 b/g/n
2,4 GHz - 2,4835 GHz
[canale 1 -13]
Secţiunea tuner FM
Sistem
Interval de frecvenţă
Antenă (aeriană)
Borne antenă (aeriană)
Sintetizator digital blocat
cu cuarţ PLL
87,5 MHz - 108,0 MHz
(paşi de 50 kHz)
Antenă cu fir pentru FM
(aeriană)
75 ohmi, neechilibrate
63RO
Putere consumată
Difuzoare
Frontal (SS-TSB113) pentru BDV-N990W/
BDV-N890W
Dimensiuni (aprox.)
Masă (aprox.)
106 mm × 649 mm ×
86 mm (l/î/a) (partea
montată pe perete)
256 mm × 1.200 mm ×
256 mm (l/î/a) (întregul
difuzor)
1,3 kg (partea montată
pe perete)
2,9 kg (întregul difuzor)
Dimensiuni (aprox.)
Frontal (SS-TSB112) pentru BDV-N790W
Dimensiuni (aprox.)
Masă (aprox.)
98 mm × 318 mm ×
103 mm (l/î/a)
0,7 kg
Surround (SS-TSB114) pentru BDV-N990W
Dimensiuni (aprox.)
Masă (aprox.)
106 mm × 649 mm ×
86 mm (l/î/a) (partea
montată pe perete)
256 mm × 1.200 mm ×
256 mm (l/î/a) (întregul
difuzor)
1,2 kg (partea montată
pe perete)
2,8 kg (întregul difuzor)
Surround (SS-TSB111) pentru BDV-N890W/
BDV-N790W
Dimensiuni (aprox.)
Masă (aprox.)
98 mm × 255 mm × 91 mm
(l/î/a)
0,6 kg
Central (SS-CTB111)
Dimensiuni (aprox.)
Masă (aprox.)
331 mm × 59 mm × 57 mm
(l/î/a)
0,5 kg
Subwoofer (SS-WSB112) pentru BDV-N990W
Dimensiuni (aprox.)
Masă (aprox.)
211 mm × 337 mm ×
411 mm (l/î/a)
7,2 kg
Subwoofer (SS-WSB111) pentru BDV-N890W/
BDV-N790W
Dimensiuni (aprox.)
Masă (aprox.)
191 mm × 326 mm ×
376 mm (l/î/a)
5,6 kg
Generalităţi
Necesar de putere
Modele pentru Taiwan:
Alte modele:
64RO
120 V CA, 50/60 Hz
220 V - 240 V CA,
50/60 Hz
Masă (aprox.)
Pornit: 115 W
Standby: 0,3 W (în modul
de economisire a energiei)
460 mm × 74 mm ×
226 mm (l/î/a), inclusiv
părţile ieşite în afară
460 mm × 74 mm ×
239 mm (l/î/a) (cu
dispozitivul de emisierecepţie fără fir introdus)
460 mm × 148 mm ×
226 mm (l/î/a) (cu suport
şi cu capacul cablului
conectat) (doar
BDV-N990W)
3,6 kg
Amplificator surround (TA-SA300WR)
Secţiunea amplificator
PUTERE PRODUSĂ (de referinţă)
Surround stânga/Surround dreapta
125 W (pe fiecare canal,
la 3 ohmi, 1 kHz)
Impedanţă nominală:
3 - 16 Ω
Necesar de putere
Modele pentru Taiwan:
120 V CA, 50/60 Hz
Alte modele:
220 V - 240 V CA,
50/60 Hz
Putere consumată
Pornit: 50 W
Putere consumată în standby
0,5 W (mod standby)
0,2 W (oprit)
Dimensiuni (aprox.)
206 mm × 60 mm ×
236 mm (l/î/a), cu
dispozitivul de emisierecepţie fără fir introdus
Masă (aprox.)
1,3 kg
Dispozitiv de emisie-recepţie fără fir
(EZW-RT50)
Sistem de comunicaţii
Bandă de frecvenţă
Metodă modulare
Necesar de putere
Dimensiuni (aprox.)
Masă (aprox.)
Specificaţie sunet fără fir,
versiunea 1.0
5,725 GHz - 5,875 GHz
DSSS
3,3 V CC, 300 mA
30 mm × 9 mm × 60 mm
(l/î/a)
10 g
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără notificare
prealabilă.
• Putere consumată în standby 0,3 W (unitate
principală), 0,2 W (amplificator surround).
• Peste 85% din randamentul de putere al blocului
amplificator este obţinut cu amplificatorul digital
complet S-Master.
Lista codurilor de limbă
Ortografierea limbilor respectă standardul ISO 639:1988 (E/F).
Cod
Limbă
Cod
Limbă
Cod
Limbă
Cod
Limbă
Informaţii suplimentare
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Nespecificat
Lista codurilor de zonă/control parental
Cod
Zonă
Argentina
Australia
Austria
Belgia
Brazilia
Chile
China
Columbia
Coreea
Danemarca
Elveţia
Cod
Zonă
Filipine
Finlanda
Franţa
Germania
Grecia
Hong Kong
India
Indonezia
Irlanda
Italia
Japonia
Cod
Zonă
Luxemburg
Malaiezia
Marea Britanie
Mexic
Noua Zeelandă
Norvegia
Olanda
Pakistan
Polonia
Portugalia
Rusia
Cod
Zonă
Singapore
Spania
Suedia
Tailanda
Taiwan
65RO
Index
Cifre
D
L
3D 27
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto
Calibration) 39
Diagnosticare conexiune
reţea 52
Discuri redabile 61
Dispozitive Media Remote
înregistrate 53
DLNA 31, 52
Dolby Digital 36
DTS 36
DVD 61
DVD-ROM 24p Output (Ieşire
DVD-ROM 24p) 47
Limbă afişaj pe ecran 50
Limbă audio 49
Limbă subtitrări 49
Lista codurilor de limbă 65
A
A/V SYNC 35
Actualizare 46
Actualizare reţea 46
Afişaj automat 51
Afişaj panou frontal 12
Amplificator surround 13
Atenuare - AUDIO 48
B
BD/DVD Menu Language
(Limbă meniu BD/DVD) 49
BD-LIVE 27
BD-ROM 24p Output (Ieşire
BD-ROM 24p) 47
Blocare pentru copii 42
BONUSVIEW 27
BRAVIA Sync 39
C
Calibrare automată 39, 49
Canal de retur audio 51
Canale redare Super
Audio CD 50
CD 61
Cod de regiune 61
Cod de zonă control
parental 50
Comandă HDMI 39, 51
Comprimare interval dinamic
audio 48
Conexiune Internet BD 49
Conexiune sunet fără fir 50
Configurare dispozitiv de
redare 52
Configurare simplă 24, 53
Control acces dispozitiv de
redare 52
Control parental BD 50
Control parental DVD 50
Control parental video de pe
Internet 50
Conţinut Internet 30
66RO
E
Easy Initial Settings (Setări
iniţiale rapide) 53
Easy Network Settings (Setări
de reţea rapide) 53
Economizor ecran 51
Efect sunet 49
External Input Settings (Setări
intrare externă) 52
M
Mod conversie cinematograf 47
Mod FM 37
Mod pauză 48
Mod Pornire rapidă 51
P
Panoul din spate 12
Panoul frontal 11
Parolă 50
Pornire automată PARTY 52
Power Save Drive (Unitate cu
economisire de energie
electrică) 51
Prezentare de diapozitive 34
R
H
Raport de aspect DVD 47
RDS 38
Reiniţializare 53
Reiniţializare la setările
implicite din fabrică 53
Remote Start (Pornire de la
distanţă) 53
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 48
S
F
Format ecran 47
Format video de ieşire 47
I
Ieşire audio 48
Ieşire culori adânci HDMI 48
Iluminare/Afişaj 50
Informaţii despre licenţa
software 52
Informaţii redare 28
Informaţii sistem 52
Iniţializare informaţii
personale 53
Î
Înregistrare dispozitiv Media
Remote 53
SBM 48
Senzor telecomandă 51
Setare dimensiune ecran TV
pentru 3D 47
Setare ieşire 3D 47
Setări audio 48
Setări control parental 50
Setări difuzor 40, 49
Distanţă 40
Nivel 41
Setări ecran 47
Setări Gracenote 51
Setări Internet 52
Setări MIX audio BD 48
Setări muzică 50
Setări reţea 52
Setări server conexiune 52
Setări vizualizare BD/DVD 49
SLEEP 41
Standby automat 51
Strat redare disc hibrid BD 49
Strat redare Super
Audio CD 50
Sunet difuzare multiplex 36
T
Telecomandă 14
Tip televizor 47
Ton testare 41
U
USB 28
V
Video de pe Internet
neclasificat 50
W
WEP 22
WPA2-PSK (AES) 22
WPA2-PSK (TKIP) 22
WPA-PSK (AES) 22
WPA-PSK (TKIP) 22
67RO
Download PDF

advertising