Sony | BDV-L600 | Sony BDV-L600 BDV-L600 2.1ch 3D Blu-ray Disc™/DVD home cinema Instrucţiuni de utilizare

4-279-067-11(2) (RO)
Sistem Blu-ray
Disc/DVD
Home Theatre
Instrucţiuni de utilizare
BDV-L800/BDV-L800M/BDV-L600
AVERTISMENT
Nu instalaţi echipamentul într-un
spaţiu închis, cum ar fi o bibliotecă
sau un dulap încorporat.
Pentru a reduce riscul de incendiu,
nu acoperiţi orificiul de ventilare al
aparatului cu ziare, feţe de masă,
draperii etc. Nu plasaţi pe aparat
surse de flacără deschisă, cum ar
fi lumânări aprinse.
Pentru a reduce riscul de incendiu
şi de electrocutare, evitaţi stropirea
aparatului şi posibilitatea ca pe
acesta să se scurgă lichide şi nu
plasaţi pe aparat obiecte pline cu
lichide, precum vazele.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele
cu baterii instalate la căldură
excesivă, precum lumina directă
a soarelui, focul sau altele asemenea.
Pentru a evita accidentările, acest
aparat trebuie fixat în siguranţă pe
podea/perete, în conformitate cu
instrucţiunile de instalare.
Doar pentru utilizare la interior.
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice cu
acest produs măreşte riscul de a vă
fi afectată vederea. Nu încercaţi să
demontaţi carcasa, deoarece raza
laser utilizată în acest Blu-ray Disc/
DVD Home Theatre System
dăunează ochilor.
Pentru service, apelaţi numai la
personal calificat.
Acest aparat este clasificat ca fiind
un produs LASER din CLASA 3R.
Asiguraţi-vă că evitaţi expunerea
directă a ochilor la radiaţiile laser
vizibile şi invizibile ce sunt emise
2RO
atunci când carcasa de protecţie
a laserului este deschisă.
Acest marcaj este amplasat pe
carcasa de protecţie a laserului, în
interiorul incintei.
Acest aparat este clasificat ca fiind
un produs LASER din CLASA 1.
Acest marcaj este amplasat în
exterior, pe partea din spate.
Pentru clienţii din Europa
Casarea
echipamentelor
electrice şi
electronice
uzate (valabil în
ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de
colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs
sau pe ambalaj indică faptul că
produsul respectiv nu trebuie tratat
ca deşeu menajer. În schimb, acesta
trebuie predat la punctul de
colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi
electronice. Asigurându-vă că acest
produs este casat în mod corect veţi
ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra
mediului şi sănătăţii umane,
consecinţe ce ar putea rezulta altfel
din manipularea incorectă ca deşeu
a acestui produs. Reciclarea
materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale.
Pentru informaţii mai detaliate
referitoare la reciclarea acestui
produs, contactaţi autorităţile
locale, serviciul local de eliminare
a deşeurilor menajere sau
magazinul de la care aţi achiziţionat
produsul.
Eliminarea
bateriilor uzate
(valabil în
ţările Uniunii
Europene şi în
alte ţări din
Europa care
au sisteme de colectare
diferenţiată)
Acest simbol prezent pe baterie sau
pe ambalaj indică faptul că bateria
furnizată împreună cu produsul
respectiv nu trebuie tratată ca deşeu
menajer.
Este posibil ca pe anumite baterii,
acest simbol să fie utilizat în
combinaţie cu un simbol chimic. Se
adaugă simbolurile chimice pentru
mercur (Hg) sau plumb (Pb) dacă
bateria conţine mai mult de
0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii
sunt eliminate în mod corect veţi
ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra
mediului şi sănătăţii umane,
consecinţe ce ar putea rezulta altfel
din manipularea incorectă ca deşeu
a bateriilor. Reciclarea materialelor
contribuie la conservarea
resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive
de siguranţă, de performanţă sau
de integritate a datelor, necesită
o conexiune permanentă la
o baterie încorporată, aceasta
trebuie înlocuită doar de către
personal de service calificat.
Pentru a vă asigura că bateria este
tratată în mod corespunzător,
predaţi produsul la sfârşitul duratei
de exploatare la punctul de
colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi
electronice.
Pentru toate celelalte baterii,
consultaţi secţiunea referitoare la
modul de eliminare în siguranţă
a bateriilor din produs. Predaţi
bateriile la punctul de colectare
relevant pentru reciclarea
bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate
referitoare la reciclarea acestui
produs sau a bateriilor, contactaţi
autorităţile locale, serviciul local de
eliminare a deşeurilor menajere sau
magazinul de la care aţi achiziţionat
produsul.
Aviz pentru clienţi: următoarele
informaţii sunt valabile doar în
cazul echipamentelor vândute în
statele ce aplică directivele UE.
Acest produs este fabricat de Sony
Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075,
Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru compatibilitatea
electromagnetică şi siguranţa
produsului este Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania.
Comunicaţi orice probleme legate
de service sau garanţie la adresele
prevăzute în documentele separate
de service sau garanţie.
Pentru clienţii din
Australia
Acest echipament trebuie instalat şi
utilizat la cel puţin 20 cm între
radiator şi corpul persoanei
(excluzând extremităţile: mâinile,
încheieturile mâinilor, picioarele
şi gleznele).
Pentru unitatea
principală
Plăcuţa de identificare este
amplasată în exterior, pe partea din
spate a aparatului.
Măsuri de precauţie
Cu privire la sursele de
alimentare
• Unitatea rămâne sub tensiune
chiar şi atunci când este oprită,
atât timp cât este conectată la
priza CA.
• Deoarece pentru deconectarea
unităţii de la priză se foloseşte
ştecărul principal, conectaţi
unitatea la o priză CA uşor
accesibilă. Dacă observaţi nereguli
în funcţionarea unităţii,
deconectaţi imediat ştecărul
principal de la priza CA.
Cu privire la urmărirea de
imagini video 3D
Este posibil ca unele persoane să
aibă parte de o anumită doză de
disconfort (precum obosirea
ochilor, oboseală sau ameţeală) în
timp ce urmăresc imagini video 3D.
Sony recomandă tuturor
utilizatorilor să facă pauze regulate
atunci când urmăresc imagini
video 3D. Durata şi frecvenţa
pauzelor necesare variază de la
o persoană la alta. Dumneavoastră
trebuie să decideţi care este varianta
optimă. Dacă experimentaţi orice
fel de disconfort, ar trebui să nu mai
urmăriţi imagini video 3D până
dispare starea de disconfort;
consultaţi un medic, în cazul
în care credeţi că este necesar.
De asemenea, ar trebui să
consultaţi (i) manualul de
instrucţiuni şi/sau mesajele
de atenţionare ale oricărui alt
dispozitiv utilizat cu acest produs
sau ale conţinutului Blu-ray Disc
redat cu acesta şi (ii) site-ul nostru
Web (http://esupport.sony.com/)
pentru a fi la curent cu cele mai
recente informaţii. Vederea
copiilor mici (în special a celor
sub şase ani) este încă în stadiu
de dezvoltare. Consultaţi medicul
(precum un pediatru sau un
oftalmolog) înainte de a permite
copiilor mici să urmărească imagini
video 3D.
Adulţii ar trebui să supravegheze
copiii mici pentru a se asigura că
aceştia respectă recomandările
enumerate mai sus.
Pentru dispozitivul de
emisie-recepţie fără fir
(EZW-RT50) şi receptorul
Blu-ray Disc/DVD
(HBD-L800)
(Pentru clienţii din Australia)
Acest echipament trebuie instalat şi
utilizat la cel puţin 20 cm între
radiator şi corpul persoanei
(excluzând extremităţile: mâinile,
încheieturile mâinilor, picioarele
şi gleznele).
Pentru dispozitivul de
emisie-recepţie fără fir
(EZW-RT50) şi sistemul
Blu-ray Disc/DVD Home
Theatre (BDV-L600/
BDV-L800/BDV-L800M)
(Pentru clienţii din Europa)
Consultaţi „Informaţii despre
conformitatea produsului fără fir”
(furnizate).
Protejarea la copiere
Ţineţi seama de sistemele avansate
de protejare a conţinutului utilizate
de suporturile Blu-ray DiscTM şi
DVD. Aceste sisteme, denumite
AACS (Advanced Access Content
System) şi CSS (Content Scramble
System), pot conţine unele restricţii
cu privire la redare, la ieşirea
analogică şi la alte caracteristici
similare. Funcţionarea acestui
produs şi restricţiile impuse
pot varia în funcţie de data
achiziţionării, deoarece comitetul
director al AACS poate adopta sau
modifica regulile de restricţionare
după data achiziţionării.
Drepturi de autor şi mărci
comerciale
• Acest sistem este dotat cu Dolby*
Digital şi sistem surround
digital DTS**.
* Fabricat sub licenţă Dolby
Laboratories.
Dolby şi simbolul dublu D
sunt mărci comerciale ale
Dolby Laboratories.
** Fabricat sub licenţă,
conform brevetelor
publicate în S.U.A. cu
numerele: 5.451.942;
5.956.674; 5.974.380;
5.978.762; 6.226.616;
6.487.535; 7.212.872;
7.333.929; 7.392.195;
7.272.567 şi alte brevete din
S.U.A. şi din întreaga lume,
publicate sau în curs de
publicare. DTS, DTS-HD
şi simbolul sunt mărci
comerciale înregistrate, iar
DTS-HD Master Audio şi
3RO
siglele DTS sunt mărci
comerciale ale DTS, Inc.
Produsul include software.
© DTS, Inc. Toate
drepturile rezervate.
• Acest sistem încorporează
tehnologia High-Definition
Multimedia Interface (HDMITM).
HDMI, sigla HDMI şi HighDefinition Multimedia Interface
sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale HDMI
Licensing LLC în Statele Unite şi
în alte ţări.
• Java este marcă comercială
a companiei Oracle şi/sau
a afiliaţilor săi.
• „BD-LIVE” şi „BONUSVIEW”
sunt mărci comerciale ale
Asociaţiei Blu-ray Disc.
• „Blu-ray Disc” este marcă
comercială.
• Siglele „Blu-ray Disc”,
„DVD+RW”, „DVD-RW”,
„DVD+R”, „DVD-R”, „DVD
VIDEO” şi „CD” sunt mărci
comerciale.
• „Blu-ray 3D” şi sigla „Blu-ray 3D”
sunt mărci comerciale ale
Asociaţiei Blu-ray Disc.
• „BRAVIA” este marcă comercială
a Sony Corporation.
• „AVCHD” şi sigla „AVCHD”
sunt mărci comerciale ale
Panasonic Corporation şi ale
Sony Corporation.
• , „XMB” şi „xross media bar”
sunt mărci comerciale ale Sony
Corporation şi ale Sony
Computer Entertainment Inc.
• „PLAYSTATION” este marcă
comercială a Sony Computer
Entertainment Inc.
• Tehnologia de recunoaştere
a muzicii şi a conţinutului video,
precum şi datele asociate, sunt
furnizate de către Gracenote®.
Gracenote este standardul în
domeniu pentru tehnologia de
recunoaştere a muzicii şi pentru
furnizarea conţinutului asociat.
Pentru mai multe informaţii,
vizitaţi www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc şi datele
despre muzică şi video de la
4RO
Gracenote, Inc., drepturi de
autor © 2000 până în prezent
Gracenote. Software Gracenote,
drepturi de autor © 2000 până
în prezent Gracenote. Unul sau
mai multe brevete deţinute de
Gracenote se aplică acestui
produs şi acestui serviciu.
Consultaţi site-ul Web Gracenote
pentru o listă neexhaustivă
a brevetelor Gracenote aplicabile.
Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, sigla şi modelul
siglei Gracenote, precum şi sigla
„Powered by Gracenote” sunt
mărci comerciale înregistrate sau
mărci comerciale ale Gracenote în
Statele Unite şi/sau în alte ţări.
• Sigla Wi-Fi CERTIFIED™ este
marcă de certificare a Wi-Fi
Alliance.
• Marca Wi-Fi Protected Setup™
este marcă a Wi-Fi Alliance.
• „Wi-Fi CERTIFIED™” şi „Wi-Fi
Protected Setup™” sunt mărci
comerciale ale Wi-Fi Alliance.
• „PhotoTV HD” şi sigla „PhotoTV
HD” sunt mărci comerciale ale
Sony Corporation.
• Tehnologia şi brevetele de
codificare audio MPEG Layer-3
sunt utilizate sub licenţă
Fraunhofer IIS şi Thomson.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano şi iPod touch sunt mărci
comerciale ale Apple Inc.,
înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări.
• „Made for iPod” şi „Made for
iPhone” înseamnă că un accesoriu
electronic a fost conceput pentru
a se conecta în mod specific la
iPod sau, respectiv, la iPhone şi
că respectarea standardelor de
performanţă Apple a fost
certificată de către dezvoltator.
Compania Apple nu este
responsabilă pentru funcţionarea
acestui dispozitiv şi nici pentru
conformarea acestuia cu
standardele de siguranţă şi
de reglementare. Reţineţi că
utilizarea acestui accesoriu cu
iPod sau iPhone poate afecta
performanţa în regim de
funcţionare fără fir.
• Windows Media este marcă
comercială înregistrată sau
marcă comercială a Microsoft
Corporation în Statele Unite şi/
sau în alte ţări.
Acest produs conţine tehnologie
ce face obiectul anumitor drepturi
de proprietate intelectuală ale
Microsoft. Utilizarea sau
distribuirea acestei tehnologii
în afara acestui produs este
interzisă fără a deţine licenţa(ele)
corespunzătoare din partea
Microsoft.
Proprietarii conţinutului
utilizează tehnologie de acces la
conţinut Microsoft PlayReady™
pentru a-şi proteja proprietatea
intelectuală, inclusiv conţinutul
protejat prin drepturi de autor.
Acest dispozitiv utilizează
tehnologia PlayReady pentru
a accesa conţinut protejat cu
PlayReady şi/sau conţinut
protejat cu WMDRM. Dacă
dispozitivul nu reuşeşte să aplice
restricţiile cu privire la utilizarea
conţinutului, proprietarii
conţinutului pot cere Microsoft să
revoce capacitatea dispozitivului
de a consuma conţinut protejat
cu PlayReady. Această revocare
trebuie să nu afecteze conţinutul
neprotejat şi nici conţinutul
protejat cu alte tehnologii de
accesare a conţinutului.
Proprietarii de conţinut vă pot
solicita să faceţi upgrade la
PlayReady pentru a le accesa
conţinutul. Dacă refuzaţi un
upgrade, nu veţi putea accesa
conţinut care necesită upgrade-ul
respectiv.
• DLNA®, sigla DLNA Logo şi
DLNA CERTIFIED™ sunt mărci
comerciale, mărci de servicii sau
mărci de certificare ale Digital
Living Network Alliance.
• Toate celelalte mărci comerciale
aparţin deţinătorilor de drept ai
acestora.
• Alte nume de sisteme şi de
produse sunt, în general, mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale producătorilor.
În acest document nu sunt
indicate mărcile ™ şi ®.
Despre aceste
instrucţiuni de
utilizare
• Instrucţiunile din aceste
Instrucţiuni de utilizare
descriu comenzile de pe
telecomandă. Puteţi utiliza,
de asemenea, comenzile de pe
unitatea principală, dacă au
aceleaşi nume sau unele
similare cu cele de pe
telecomandă.
• În acest manual, „disc” este
utilizat ca referinţă generală
la suporturi BD, DVD, Super
Audio CD sau CD, dacă nu
este specificat altfel în text sau
ilustraţii.
• Instrucţiunile din acest
manual sunt pentru
BDV-L800, BDV-L800M şi
BDV-L600. BDV-L600 este
modelul utilizat în scop de
ilustrare. Orice diferenţă de
funcţionare este indicată clar
în text, de exemplu, „doar
pentru BDV-L600”.
• Unele ilustraţii sunt
prezentate ca desene
conceptuale şi pot diferi
de produsele reale.
• Elementele afişate pe ecranul
televizorului pot varia în
funcţie de zonă.
• Setarea implicită este
subliniată.
5RO
Cuprins
Despre aceste instrucţiuni de utilizare .....5
Despachetare ...............................................7
Index pentru componente şi comenzi ...10
Introducere
Pasul 1: Instalarea sistemului .......... 16
Pasul 2: Conectarea sistemului........ 18
Pasul 3: Efectuarea [Easy Setup]
(Configurare simplă) .................. 32
Pasul 4: Selectarea sursei................. 33
Pasul 5: Ascultarea de sunet
surround...................................... 34
Redare
Redarea unui disc......................................36
Redarea de pe un dispozitiv USB............37
Utilizarea unui iPod/iPhone....................38
Redarea prin intermediul unei reţele .....40
Opţiuni disponibile...................................42
Ajustarea sunetului
Selectarea efectului pentru a se
potrivi sursei .......................................45
Selectarea formatului audio, a pistelor
în mai multe limbi sau a canalului...45
Ascultarea sunetului difuzării
multiplex .............................................46
Tuner
Ascultarea de radio ...................................47
Utilizarea Sistemului de date
radio (RDS) .........................................48
Alte operaţiuni
Utilizarea funcţiei Control for HDMI
(Comandă HDMI) pentru
„BRAVIA” Sync .................................49
Configurarea difuzoarelor .......................50
Utilizarea Cronometrului
pentru repaus......................................51
Dezactivarea butoanelor de pe
unitatea principală .............................51
Controlarea televizorului şi a altor
componente cu telecomanda
furnizată ..............................................51
Economia de energie în modul
standby ................................................53
6RO
Răsfoirea site-urilor Web.........................53
Setări suplimentare pentru sistemul
fără fir ..................................................55
Configurarea reţelei..................................56
Setări şi reglaje
Utilizarea afişajului Setup
(Configurare)......................................60
[Remote Controller Setting Guide]
(Ghid setări telecomandă) ................61
[Network Update] (Actualizare reţea)...61
[Screen Settings] (Setări ecran)...............61
[Audio Settings] (Setări audio) ...............63
[BD/DVD Viewing Settings]
(Setări vizualizare BD/DVD) ...........64
[Parental Control Settings]
(Setări control parental)....................64
[Music Settings] (Setări muzică) ............65
[System Settings] (Setări sistem) ............65
[Network Settings] (Setări reţea) ............66
[Easy Setup] (Configurare simplă).........67
[Resetting] (Reiniţializare) ......................67
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie ..................................68
Note cu privire la discuri .........................69
Depanare....................................................70
Discuri redabile.........................................76
Tipuri redabile de fişiere..........................77
Formate audio acceptate..........................78
Specificaţii..................................................79
Lista codurilor de limbă...........................81
Index...........................................................82
Despachetare
BDV-L800/BDV-L800M
• Unitate principală (1)
• Doc pentru iPod/iPhone
(TDM-iP30) (1)
• Suporturi difuzoare (2)
• Şuruburi (argintii) (2)
• Difuzoare frontale (2)
• Cablu video pentru Docul
pentru iPod/iPhone (1)
• Consolă montare pe
perete A (1)
• Cablu USB (1)
• Capac suport (1)
• Consolă montare pe
perete B (1)
• Subwoofer (1)
• Dispozitive de emisierecepţie fără fir
(EZW-RT50) (2)
• Antenă cu fir pentru FM
(aeriană) (1)
sau
• Adaptor CA (1)
• Telecomandă (1)
• Baterii R6 (mărime AA) (2)
• Cablu de alimentare CA
(de la reţea) (1)
• Instrucţiuni de utilizare (Doar
pentru modelele din Australia)
• Ghid de configurare rapidă
• Ghid de instalare
a difuzoarelor
• Ghid de instalare a unităţii
principale
• Informaţii despre licenţa
software
• Informaţii despre
conformitatea produsului
fără fir
• Garanţie
• Ghid de referinţă (doar
pentru modelele din
Europa)
7RO
BDV-L600
• Unitate principală (1)
• Telecomandă (1)
• Dispozitive de emisierecepţie fără fir
(EZW-RT50) (2)
• Baterii R6 (mărime AA) (2)
• Adaptor CA (1)
• Difuzoare frontale (2)
• Doc pentru iPod/iPhone
(TDM-iP30) (1)
• Cablu de alimentare CA
(de la reţea) (1)
• Subwoofer (1)
• Cablu video pentru Docul
pentru iPod/iPhone (1)
• Cablu USB (1)
• Antenă cu fir pentru FM
(aeriană) (1)
sau
8RO
• Capac suport (1)
• Instrucţiuni de utilizare (Doar
pentru modelele din Australia)
• Ghid de configurare rapidă
• Ghid de instalare
a difuzoarelor
• Ghid de instalare a unităţii
principale
• Informaţii despre licenţa
software
• Informaţii despre conformitatea
produsului fără fir
• Garanţie
• Ghid de referinţă (doar
pentru modelele din Europa)
Pregătirea telecomenzii
Introduceţi două baterii R6 (mărimea AA) (furnizate), potrivind capetele 3 şi # de pe baterii cu
marcajele din interiorul compartimentului.
9RO
Index pentru componente şi comenzi
Pentru mai multe informaţii, consultaţi paginile indicate în paranteze.
Unitate principală
VOLUME
A Orificii de ventilare
Z (scoatere)
Scoate discul.
B Fantă pentru disc (pagina 36)
C Butoane cu atingere uşoară/indicatori
D Senzor telecomandă
N (redare)
E Afişaj panou frontal
Porneşte sau reporneşte redarea
(reluare redare).
Redă o prezentare de diapozitive atunci
când este introdus un disc ce conţine fişiere
imagine JPEG.
F LED iluminare (pagina 65)
x (oprire)
Opreşte redarea şi memorează punctul de
oprire (punct de reluare).
Punctul de reluare pentru un titlu/o pistă
este ultimul punct redat sau ultima
fotografie pentru un folder foto.
VOLUME +/–
Reglează volumul sistemului.
FUNCTION
Selectează sursa de redare.
10RO
FUNCTION
Despre butoanele cu atingere uşoară/
indicatori
Aceste butoane funcţionează când indicatorii
butoanelor cu atingere uşoară sunt aprinşi.
Puteţi activa/dezactiva indicatorii setând
[Illumination/Display] (Iluminare/Afişaj)
(pagina 65). Când setaţi [Illumination/Display]
(Iluminare/Afişaj) la [Simple/Off] (Simplu/
Dezactivat), indicatorii sunt dezactivaţi. În acest
caz, atingeţi orice buton cu atingere uşoară. Când
indicatorii se aprind, atingeţi butonul dorit.
Notă
• Aceste butoane funcţionează când le atingeţi uşor.
Nu apăsaţi pe ele cu forţă excesivă.
Vedere laterală
(fără capacul panoului)
A Port
(USB) (stânga) (pagina 37)
Utilizat pentru conectarea unui
dispozitiv USB.
B "/1 (pornire/standby)
Porneşte unitatea principală sau o trece
în modul standby.
C Mufă VIDEO OUT (pagina 19)
D Mufă HDMI OUT (pagina 19)
E Mufă HDMI IN 1 (pagina 21)
Panoul din spate
H Port
(USB) (spate) (pagina 37)
Utilizat pentru conectarea unui
dispozitiv USB.
I Mufă TV DIGITAL IN (OPTICAL) (pagina 19)
J Mufă ANTENNA FM 75 Ω COAXIAL
(pagina 22)
K Fantă dispozitiv de emisie-recepţie fără
fir (EZW-RT50/EZW-RT20) (pagina 25)
EZW-RT50 este furnizat cu sistemul.
F Mufă HDMI IN 2 (pagina 21)
G Bornă LAN(100) (pagina 23)
11RO
Afişaj panou frontal
Despre indicaţiile de pe afişajul panoului frontal
A Afişează starea de redare a sistemului.
F Se aprinde atunci sunetul este dezactivat.
B Se aprinde atunci când este activată
redarea repetată.
G Afişează starea sistemului, precum
frecvenţa radio etc.
C Se aprinde atunci când se recepţionează
sunet stereo. (Doar pentru radio)
H Se aprinde atunci când sunt scoase
semnale video 720p/1080i/1080p
prin mufa HDMI OUT.
D Se aprinde când sistemul redă prin
intermediul funcţiei PARTY STREAMING.
E Se aprinde când mufa HDMI OUT este
conectată corect la un dispozitiv
compatibil cu HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection), cu intrare
HDMI sau DVI (Digital Visual Interface).
12RO
Subwoofer
Panoul frontal
Panoul din spate
A Indicator LINK/STANDBY
Puteţi verifica starea transmisie fără fir
dintre unitatea principală şi subwoofer.
Indicator
Stare
Se face verde.
Sistemul este pornit,
transmisia fără fir este activată
şi se primesc semnale de sunet.
Se face
portocaliu.
Sistemul este pornit,
transmisia fără fir este activată
cu funcţia Legătură securizată
şi se primesc semnale de sunet.
B Mufe SPEAKERS
C Orificii de ventilare
D Buton "/1 (alimentare)
Porneşte/opreşte subwooferul.
E Buton SECURE LINK (pagina 55)
Porneşte funcţia Legătură securizată.
F Fantă dispozitiv de emisie-recepţie fără
fir (EZW-RT50/EZW-RT20) (pagina 25)
EZW-RT50 este furnizat cu sistemul.
Clipeşte rapid, Dispozitivul de emisie-recepţie
de culoare
fără fir nu este introdus corect
verde.
în fanta sa.
Clipeşte încet,
de culoare
verde sau
portocaliu.
Transmisia fără fir este
dezactivată.
Se face roşu.
Subwoofer se află în modul
standby, în timp ce sistemul
se află în modul standby
sau transmisia fără fir este
dezactivată.
Se stinge.
Subwooferul este oprit.
Clipeşte, de
culoare roşie.
Protecţia subwooferului este
activă.
13RO
A Z (scoatere)
Telecomandă
Scoate discul.
Mai jos sunt descrise doar butoanele pentru
comandarea sistemului. Consultaţi
„Controlarea televizorului şi a altor
componente cu telecomanda furnizată”
(pagina 51) pentru a afla detalii despre
butoanele utilizate la comandarea
componentelor conectate.
SPEAKERS TVyAUDIO
Selectează dacă sunetul televizorului este
scos prin difuzoarele sistemului sau prin
cele ale televizorului. Această funcţie este
disponibilă doar atunci când setaţi [Control
for HDMI] (Comandă HDMI) la [ON]
(Activat) (pagina 66).
AV "/1 (pornire/standby) (pagina 51)
SPEAKERS
TV AUDIO
AV
1
BRAVIA Sync
BD
1
2
3
TV
4
5
6
7
8
9
STB
"/1 (pornire/standby) (paginile 32, 47)
2
9
Porneşte sistemul sau îl trece în modul
standby.
B Butoane numerice (paginile 48, 51)
ENTER
0
3
TOP MENU
Porneşte televizorul sau altă componentă
sau trece televizorul sau componenta
respectivă în modul standby.
Introduce numerele titlurilor/capitolelor,
numărul postului de radio presetat etc.
POP UP/ MENU
ENTER
4
TOOLS
OPTIONS
RETURN
FUNCTION
MENU
SOUND MODE
HOME
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
5
6
Accesează elementul selectat.
C Butoane colorate (roşu/verde/galben/
albastru)
Taste cu comenzi rapide pentru selectarea
elementelor din unele meniuri BD (pot fi
utilizate, de asemenea, pentru operaţiuni
interactive Java pe suporturi BD).
D TOP MENU
8
PROG
DISPLAY
7
SLEEP
• Numărul 5, butoanele
, PROG + şi N
au un punct tactil. Folosiţi acest punct drept
referinţă, atunci când utilizaţi telecomanda.
• Numele butoanelor care funcţionează după ce
apăsaţi butonul funcţional TV sau STB sunt
indicate cu o etichetă verde sau galbenă.
Deschide sau închide meniul principal al
suportului BD sau al DVD-ului.
POP UP/MENU
Deschide sau închide meniul pop-up al
suportului BD-ROM sau meniul DVD-ului.
OPTIONS (paginile 34, 42, 54)
Afişează meniul opţiunilor pe ecranul
televizorului sau pe afişajul panoului
frontal. (Locaţia depinde de funcţia
selectată.)
RETURN
Revine la afişajul anterior.
C/X/x/c
Evidenţiază un element selectat.
(intrare)
Accesează elementul selectat.
14RO
E FUNCTION (paginile 33, 47)
G
Selectează sursa de redare.
(dezactivare sunet)
Dezactivează temporar sunetul.
HOME (paginile 32, 47, 50, 53, 55, 56, 60)
(audio) (paginile 45, 46)
Accesează sau părăseşte meniul de pornire
al sistemului.
Selectează formatul/pista audio.
SOUND MODE (pagina 45)
Reglează volumul.
Selectează modul de sunet.
DISPLAY (paginile 37, 40, 53)
2 (volum) +/– (pagina 47)
F Butoane pentru operaţii de redare
Afişează informaţiile despre redare şi
despre navigarea pe Web pe ecranul
televizorului.
Afişează postul de radio presetat, frecvenţa
etc. pe afişajul panoului frontal.
Afişează informaţii despre flux pe afişajul
panoului frontal, când funcţia este setată la
altă valoare decât „BD/DVD”. Când
sistemul este setat la funcţia „HDMI1”,
„HDMI2” sau „TV” informaţiile despre flux
apar doar când intră un semnal digital.
Este posibil ca informaţiile despre flux să nu
apară, în funcţie de fluxul sau elementul
decodat.
Consultaţi „Redare” (pagina 36).
./> (anteriorul/următorul)
Sare la capitolul, pista sau fişierul
anterior/următor.
(reluare/avansare)
Redă din nou, pe scurt, scenele curente,
timp de 10 secunde./Derulează puţin
înainte scenele curente, timp de 15 secunde.
m/M (rapid/încet/îngheţare cadru)
Derulează înapoi/derulează înainte discul
în timpul redării. De fiecare dată când
apăsaţi butonul, viteza de căutare se
modifică.
Activează redarea cu încetinitorul atunci
când este apăsat mai mult de o secundă în
modul pauză. Redă câte un cadru, pe rând,
când este apăsat în modul pauză.
Redarea cu încetinitorul şi cea cadru cu
cadru nu sunt disponibile pentru suporturi
Blu-ray Disc 3D.
N (redare)
Porneşte sau reporneşte redarea (reluare
redare).
Activează Redarea printr-o singură atingere
(pagina 49) dacă sistemul este pornit şi setat
la funcţia „BD/DVD”.
X (pauză)
Întrerupe sau reporneşte redarea.
x (oprire)
Opreşte redarea şi memorează punctul de
oprire (punct de reluare). Punctul de
reluare pentru un titlu/o pistă este ultimul
punct redat sau ultima fotografie pentru un
folder foto.
SLEEP (pagina 51)
Setează cronometrul pentru repaus.
H
(subtitrări) (pagina 64)
Selectează limba subtitrărilor, atunci când
pe un suport BD-ROM/DVD VIDEO sunt
înregistrate subtitrări în mai multe limbi.
I Butoane mod de funcţionare (pagina 51)
Schimbă componenta ce urmează să fie
controlată cu telecomanda.
BD: Puteţi controla acest Blu-ray Disc/
Sistem DVD Home Theatre.
TV: Puteţi controla un televizor.
STB: Puteţi controla o cutie pentru cablu,
un receptor satelit digital, un receptor video
digital etc.
(favorite)
Afişează conţinutul de pe Internet adăugat
la Favorites List (Listă favorite). Puteţi salva
18 materiale de pe Internet favorite.
Butoane operaţii radio
Consultaţi „Tuner” (pagina 47).
PRESET +/–
TUNING +/–
15RO
Introducere
Introducere
Pasul 1: Instalarea sistemului
Puteţi selecta una dintre cele trei poziţii pentru instalarea unităţii principale: în poziţie verticală, în
poziţie orizontală sau pe perete. Pentru detalii, consultaţi „Selectarea poziţiei de instalare a unităţii
principale” (pagina 27).
De asemenea, puteţi monta difuzoarele frontale pe perete. Pentru detalii, consultaţi „Ghidul de
instalare a difuzoarelor” furnizat.
Cum se poziţionează sistemul
Instalaţi sistemul consultând ilustraţia de mai jos.
A Difuzor frontal (L (stânga))
B Difuzor frontal (R (dreapta))
C Subwoofer
D Unitate principală
Notă
• Aveţi grijă atunci când amplasaţi difuzoarele şi/sau standurile pentru difuzoare ataşate difuzoarelor pe o podea
tratată special (cu ceară, ulei, lustruită etc.), deoarece suprafaţa se poate păta sau decolora.
• Lăsaţi un spaţiu pentru introducerea/scoaterea discului (aproximativ 15 cm) în partea dreaptă (cea cu fanta pentru
disc) a unităţii principale, atunci când plasaţi un obiect în apropiere.
Aproximativ 15 cm
• Nu vă sprijiniţi şi nu vă agăţaţi de difuzoare, deoarece acestea pot cădea.
• Este posibil ca imaginea să apară distorsionată pe ecranul televizorului, în funcţie de locaţia subwooferului. În acest
caz, plasaţi subwooferul departe de televizor.
• Nu blocaţi orificiile de ventilare ale unităţii principale (pagina 10).
• Plasaţi ambele difuzoare frontale la aceeaşi distanţă de poziţia de ascultare (A).
• Difuzoarele frontale trebuie plasate la o distanţă de cel puţin 0,6 m.
16RO
• Plasaţi difuzoarele frontale în faţa televizorului. Asiguraţi-vă că nu există obstacole în faţa difuzoarelor frontale.
• Ambele difuzoare frontale trebuie să fie orientate fix înainte. Nu plasaţi difuzoarele oblic.
Nu ţineţi subwooferul de deschiderea din mijloc atunci când îl ridicaţi. Transductorul difuzorului se
poate deteriora. Când ridicaţi subwooferul, ţineţi-l de dedesubt.
Deschidere
Sfat
• Se recomandă plasarea subwooferului pe o podea tare.
• Puteţi plasa subwooferul la stânga sau la dreapta unităţii principale, cu faţa spre poziţia de ascultare.
17RO
Introducere
Notă cu privire la manipularea subwooferului
Introducere
Pasul 2: Conectarea sistemului
Pentru conectarea sistemului, citiţi informaţiile de pe paginile următoare.
Nu conectaţi cablurile de alimentare AC (de la reţea) ale unităţii principale şi subwooferului la o priză
de perete (reţea), până când nu aţi făcut toate celelalte conexiuni.
Notă
• La conectarea unei alte componente dotate cu facilitatea de comandă a volumului, reduceţi volumul celorlalte
componente la un nivel la care sunetul nu este distorsionat.
Conectarea difuzoarelor la subwoofer
Conectaţi cablurile difuzoarelor pentru a se potrivi culorilor mufelor SPEAKERS de pe subwoofer.
Când efectuaţi conexiunea la subwoofer, introduceţi conectorul până se aude un clic.
Spatele difuzorului
frontal
Panoul din spate al subwooferului
Roşu
(Difuzor frontal
dreapta (R))
Spatele difuzorului
frontal
Alb
(Difuzor frontal
stânga (L))
Scoaterea capacului panoului unităţii principale
Înainte de a conecta cablurile, scoateţi capacul panoului de pe unitatea principală.
Apăsaţi uşor capacul panoului la (A),
apoi glisaţi-l lateral în afară.
18RO
Conectarea televizorului
În funcţie de mufele şi de funcţiile televizorului, selectaţi metoda de conectare.
• Când televizorul are o mufă HDMI marcată cu „ARC*”: Conexiunea A
• Când televizorul are o mufă HDMI: Conexiunile A şi C
• Când televizorul nu este prevăzut cu mufe HDMI: Conexiunile B şi C
Conexiune audio
Conexiuni video
A
B
C
Cablu HDMI de
mare viteză
(nefurnizat)
Cablu video
(nefurnizat)
Cablu optic digital
(nefurnizat)
Calitate imagine
Panoul din spate al unităţii principale
Galben
Galben
**
La mufa
de intrare
video
a televizorului.
La mufa
HDMI IN
a televizorului.
Flux semnal
La mufa
DIGITAL
OUT
(OPTICAL)
a televizorului.
: Semnal video
: Semnal audio
* Audio Return Channel. Pentru detalii, consultaţi „Despre Audio Return Channel” (pagina 20).
** Disponibil doar dacă televizorul dumneavoastră este compatibil cu funcţia Audio Return Channel.
19RO
Introducere
Conectaţi sistemul la televizor pentru a afişa imaginea sistemului pe televizor şi pentru a asculta sunetul
televizorului prin intermediul difuzoarelor sistemului.
Introducere
A Conexiune prin cablu HDMI
Dacă televizorul are o mufă HDMI, realizaţi conexiunea la televizor printr-un cablu HDMI de mare
viteză. Aceasta va asigura o calitate mai bună a imaginii, în comparaţie cu alte tipuri de conexiune.
Când conectaţi televizorul printr-un cablu HDMI de mare viteză, trebuie să selectaţi tipul de semnal
de ieşire atunci când efectuaţi Easy Setup (Configurare simplă) (pagina 32).
Pentru mai multe setări HDMI, consultaţi „[HDMI Settings] (Setări HDMI)” (pagina 66).
Despre Audio Return Channel
Dacă televizorul dumneavoastră este compatibil cu funcţia Audio Return Channel, o conexiune printrun cablu HDMI de mare viteză trimite, de asemenea, semnal audio digital de la televizor. Nu trebuie să
efectuaţi o conexiune audio separată pentru a asculta sunetul de la televizor. Pentru a seta funcţia Audio
Return Channel, consultaţi [Audio Return Channel] (Canal de retur audio) (pagina 66).
B Conexiune cu cablu video
Dacă televizorul nu are o mufă HDMI, efectuaţi această conexiune.
C Conexiune prin cablu optic digital
Această conexiune trimite un semnal audio către sistem de la televizor. Pentru a asculta sunetul
televizorului prin intermediul sistemului, faceţi această conexiune. Cu această conexiune, sistemul
recepţionează un semnal de difuzare multiplex Dolby Digital şi vă puteţi bucura de sunet de difuzare
multiplex.
Notă
• Puteţi asculta sunetul televizorului, selectând funcţia „TV” (pagina 33).
20RO
Conectarea altor componente cu o mufă HDMI (OUT)
Panoul din spate al unităţii principale
Cablu HDMI de mare viteză (nefurnizat)
La mufa HDMI OUT a set-top
box-ului/receptorului
de satelit digital sau
a PLAYSTATION®3 etc.
Notă
• Semnalele video de la mufele HDMI IN 1/2 sunt trimise către mufa HDMI OUT doar când este selectată funcţia
„HDMI1” sau „HDMI2”.
• Pentru a trimite un semnal audio de la mufele HDMI IN 1/2 către mufa HDMI OUT, este posibil să fie necesară
modificarea setării ieşirii audio. Pentru detalii, consultaţi [Audio Output] (Ieşire audio) din [Audio Settings] (Setări
audio) (pagina 63).
• Puteţi modifica intrarea audio a unei componente care este conectată la mufa HDMI IN 1 la mufa TV DIGITAL IN
(OPTICAL). Pentru detalii, consultaţi [HDMI1 Audio Input mode] (Mod intrare audio HDMI1) din [HDMI
Settings] (Setări HDMI) (pagina 66). (Doar pentru modelele din Europa.)
21RO
Introducere
Puteţi conecta o componentă care are mufă HDMI (OUT), precum un set-top box/receptor satelit
digital sau PLAYSTATION®3 etc. cu un cablu HDMI de mare viteză. O conexiune printr-un cablu
HDMI de mare viteză poate trimite atât semnale video, cât şi audio. Prin conectarea sistemului şi
a componentei utilizând un cablu HDMI de mare viteză vă puteţi bucura de imagine şi sunet digital
de înaltă calitate prin intermediul mufei HDMI IN 1 sau HDMI IN 2.
Introducere
Conectarea antenei (aeriană)
Panoul din spate al unităţii principale
Antenă cu fir pentru FM (aeriană)
(furnizat)
sau
Notă
• Asiguraţi-vă că aţi întins antena cu fir pentru FM (aeriană) pe întreaga lungime.
• După conectarea antenei cu fir pentru FM (aeriană), încercaţi pe cât posibil să o menţineţi în poziţie orizontală.
Sfat
• Dacă experimentaţi o recepţie FM slabă, utilizaţi un cablu coaxial cu impedanţa de 75 Ohmi (nefurnizat), pentru
a conecta unitatea principală la o antenă de exterior pentru FM (aeriană).
22RO
Conectarea la reţea
Pentru BDV-L800/BDV-L800M
Selectaţi metoda, în funcţie de mediul LAN (Local Area Network).
• Dacă utilizaţi o reţea LAN fără fir
Sistemul este prevăzut cu Wi-Fi încorporat şi puteţi conecta sistemul la reţea efectuând setările
de reţea.
• Dacă utilizaţi o reţea diferită de LAN fără fir
Conectaţi-vă la reţea, efectuând o conexiune cu un cablu LAN, după cum urmează.
Panoul din spate al unităţii principale
Internet
Modem ADSL/
modem prin cablu
Ruter de bandă largă
Cablu LAN
(nefurnizat)
Notă
• Distanţa de amplasare dintre unitatea principală şi ruterul LAN fără fir diferă, în funcţie de mediul de utilizare. Dacă
sistemul nu se poate conecta la reţea sau dacă această conexiune la reţea este instabilă, apropiaţi unitatea principală
de ruterul LAN fără fir. Dacă nu puteţi apropia unitatea principală de ruterul LAN fără fir, utilizaţi adaptorul LAN
fără fir USB opţional (doar Sony UWA-BR100*).
• Pentru a vă conecta la o reţea LAN fără fir utilizând o bandă de frecvenţă de 5 GHz, aveţi nevoie de adaptorul LAN
fără fir USB opţional (doar Sony UWA-BR100*).
* Începând cu martie 2011. Este posibil ca adaptorul LAN fără fir USB să nu fie disponibil în anumite regiuni/ţări.
• Puteţi obţine, de asemenea, informaţii pentru setările de reţea de pe următoarea pagină de asistenţă Sony:
Pentru clienţii din Europa:
http://support.sony-europe.com
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/support
23RO
Introducere
Notă
• Pentru a conecta sistemul la reţea, trebuie să efectuaţi setările de reţea potrivite pentru mediul de utilizare şi pentru
componente. Pentru detalii, consultaţi „Configurarea reţelei” (pagina 56) şi „[Network Settings] (Setări reţea)”
(pagina 66).
Pentru BDV-L600
Introducere
Selectaţi metoda, în funcţie de mediul LAN (Local Area Network).
Panoul din spate al unităţii principale
Internet
Modem ADSL/
modem prin cablu
Ruter de
bandă largă
Cablu LAN
(nefurnizat)
Adaptor LAN fără fir USB
(nefurnizat)
1 Configurare prin cablu
Utilizaţi un cablu LAN pentru a face conexiunea la borna LAN(100) de pe unitatea principală.
2 Configurare fără fir USB
Utilizaţi o reţea LAN fără fir prin intermediul adaptorului LAN fără fir USB (doar Sony UWA-BR100*).
Este posibil ca adaptorul LAN fără fir USB să nu fie disponibil în anumite regiuni/ţări.
* Începând cu martie 2011.
Opriţi unitatea principală înainte de a conecta cablul prelungitor şi de a introduce adaptorul LAN fără
fir USB. După introducerea adaptorului LAN fără fir USB în bază şi după conectarea cablului
prelungitor la portul
(USB) (spate sau stânga) (pagina 11), porniţi din nou unitatea principală.
Notă
• Distanţa de amplasare dintre adaptorul LAN fără fir USB şi ruterul LAN fără fir diferă, în funcţie de mediul de
utilizare. Dacă sistemul nu se poate conecta la reţea sau dacă această conexiune la reţea este instabilă, mutaţi
adaptorul LAN fără fir USB într-o poziţie diferită sau amplasaţi adaptorul LAN fără fir USB şi ruterul LAN
fără fir mai aproape unul de celălalt.
• Puteţi obţine, de asemenea, informaţii pentru setările de reţea de pe următoarea pagină de asistenţă Sony:
Pentru clienţii din Europa:
http://support.sony-europe.com
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/support
24RO
Introducerea dispozitivelor de emisie-recepţie fără fir
1
Introduceţi un dispozitiv de emisie-recepţie fără fir în unitatea principală, respectând
marcajele de pe panoul din spate.
Panoul din spate al unităţii principale
Dispozitiv de emisierecepţie fără fir
2
Introduceţi un dispozitiv de emisie-recepţie fără fir în subwoofer.
Panoul din spate al subwooferului
Dispozitiv de emisie-recepţie fără fir
Notă
• Transmisia fără fir se va activa după pornirea unităţii principale şi a subwooferului (pagina 31).
25RO
Introducere
Unitatea principală transmite sunet subwooferului, care este conectat la difuzoarele frontale. Pentru
a activa transmisia fără fir, urmaţi paşii de mai jos.
Introducere
Conectarea cablului de alimentare CA (de la reţea) la unitatea principală
Nu conectaţi cablul de alimentare AC (de la reţea) pentru unitatea principală la o priză de perete (reţea),
până când nu aţi făcut toate celelalte conexiuni.
1
Conectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea) la adaptorul CA.
Adaptor CA (furnizat)
Cablu de alimentare CA (de la reţea) (furnizat)
2
Conectaţi adaptorul CA la conectorul DC IN 14V din partea din spate a unităţii principale.
Pentru a deconecta cablul adaptorului CA
Ridicaţi uşor componenta (A) a conectorului adaptorului CA pentru a o scoate din nişa de pe unitatea
principală (1), învârtiţi conectorul spre stânga cu 90 de grade (2) şi apoi trageţi-l afară din unitatea
principală (3).
Notă
• Nu trageţi de cablu atunci când deconectaţi cablul adaptorului.
26RO
Selectarea poziţiei de instalare a unităţii principale
Introducere
Puteţi selecta una dintre cele trei poziţii pentru instalarea unităţii principale: în poziţie verticală,
în poziţie orizontală sau pe perete.
Pentru a instala unitatea principală în poziţie verticală
Consultaţi „Ataşarea capacelor” (pagina 28).
Pentru a instala unitatea principală în poziţie orizontală
Consultaţi „Ghidul de instalare a unităţii principale” furnizat.
Pentru a instala unitatea principală pe un perete
Consultaţi „Ghidul de instalare a unităţii principale” furnizat.
Contactaţi un instalator pentru a instala unitatea principală pe un perete.
Notă
• Pentru a instala unitatea principală pe un perete, aveţi nevoie de consolele de montare A şi B. Acestea nu sunt
furnizate cu modelul BDV-L600, aşa că achiziţionaţi consolele (WS-L100) dacă este necesar.
27RO
Introducere
Ataşarea capacelor
După ce aţi efectuat toate conexiunile, organizaţi cablurile şi ataşaţi capacul panoului şi capacul
suportului urmând paşii de mai jos.
1
Puneţi unitatea principală cu faţa în jos.
Notă
• Asiguraţi-vă că plasaţi unitatea principală pe o cârpă moale şi groasă, pentru a preveni deteriorarea unităţii
principale.
2
Strângeţi toate cablurile la un loc (cu excepţia antenei cu fir pentru FM (aeriană)), ghidaţi-le
prin fanta din partea dreaptă a unităţii principale, prin spatele clemei (A) şi prin fanta din
partea de jos a unităţii principale.
Introduceţi antena cu fir pentru FM (aeriană) prin adâncitura mică din partea din spate
a unităţii principale.
Antenă cu fir pentru FM (aeriană)
3
Introduceţi cablul de alimentare CA (de la reţea) prin nişa de pe unitatea principală,
prinzându-l în spatele clapetelor, ghidaţi-l prin fanta din partea stângă a unităţii principale,
prin spatele clemei (B) şi prin fanta din partea de jos a unităţii principale.
Clapete
28RO
4
Ataşaţi capacul panoului în partea din spate a unităţii principale.
Antenă cu fir
pentru FM (aeriană)
Notă
• Asiguraţi-vă că aţi întins antena cu fir pentru FM (aeriană) pe întreaga lungime.
• După ataşarea capacului panoului, menţineţi pe cât posibil antena cu fir pentru FM (aeriană) în poziţie
orizontală.
• Dacă inseraţi un dispozitiv USB (precum o memorie USB) cu corp lung şi subţire în panoul lateral, utilizaţi
portul
(USB) din partea din stânga a unităţii principale.
5
Ataşaţi capacul suportului în partea din spate a unităţii principale.
Aliniaţi ambele margini ale părţii de jos a capacului suportului cu ghidajele de pe suport (E)
şi apoi glisaţi uşor capacul suportului în jos.
Pentru a scoate capacul suportului
Puneţi unitatea principală cu faţa în jos.
Apăsaţi în jos elementele de prindere de pe suport şi glisaţi capacul suportului în direcţia săgeţii din
ilustraţia de mai jos.
29RO
Introducere
Puneţi marginea din stânga a părţii de jos a capacului panoului pe (C), aliniaţi ieşiturile de jos ale
capacului panoului cu (D) şi apoi glisaţi-l înăuntru până se fixează şi se aude un clic.
Introducere
Pentru a deschide uşiţa capacului panoului
Pentru a aranja cablurile în partea din stânga a unităţii principale, deschideţi uşiţa capacului panoului
înainte de a ataşa capacul panoului. Aveţi grijă să nu pierdeţi uşiţa.
Uşiţă
Pentru a deschide uşiţa, scoateţi capacul panoului, ţineţi de uşiţă şi apoi trageţi-o în sus şi în afară.
Pentru a închide uşiţa, aliniaţi ieşitura uşiţei cu deschiderea de pe capacul panoului şi apoi apăsaţi uşor
în jos şi înspre interior pe uşiţă, până se aude un clic.
Pentru a deschide uşiţa
30RO
Pentru a închide uşiţa
Pornirea sistemului
Introducere
După ce aţi efectuat toate conexiunile de la „Pasul 2: Conectarea sistemului” (pagina 18), porniţi
sistemul.
1
Apăsaţi "/1 pentru a porni unitatea principală.
"/1
2
Conectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea) al subwooferului la priza de perete (reţea).
După ce porneşte subwooferul, indicatorul LINK/STANDBY se face verde şi transmisia fără fir
este activată.
Indicator LINK/STANDBY
Notă
• Dacă indicatorul LINK/STANDBY nu se aprinde, consultaţi „Subwoofer” (pagina 13) şi „Sunet” (pagina 72).
Despre modul standby
Subwooferul intră automat în modul standby (indicatorul LINK/STANDBY se face roşu) atunci când
unitatea principală se află în modul standby sau transmisia fără fir este dezactivată.
Subwooferul porneşte automat (indicatorul LINK/STANDBY se face verde) atunci când este pornită
unitatea principală şi transmisia fără fir este activată.
Pentru a specifica conexiunea fără fir
Dacă utilizaţi mai multe produse fără fir sau dacă vecinii dumneavoastră utilizează produse fără fir, este
posibil să aibă loc interferenţe. Pentru a preveni aceste interferenţe, puteţi specifica conexiunea fără fir
pentru a lega unitatea principală de subwoofer (funcţia Legătură securizată). Pentru detalii, consultaţi
„Setări suplimentare pentru sistemul fără fir” (pagina 55).
31RO
Introducere
Pasul 3: Efectuarea [Easy
Setup] (Configurare simplă)
Urmaţi paşii de mai jos pentru a realiza reglajele
de bază pentru utilizarea sistemului.
Elementele afişate variază în funcţie de ţară şi
de model.
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
• Conexiune cu cablu video: Selectaţi [16:9]
sau [4:3], astfel încât imaginea să fie
afişată corect.
Pentru a apela Easy Setup Display
(Afişaj Configurare simplă)
1
Pe ecranul televizorului apare meniul de
pornire.
2
Apăsaţi C/c pentru a selecta
(Configurare).
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Easy Setup]
(Configurare simplă), apoi apăsaţi
.
4
Apăsaţi C/c pentru a selecta [Start]
(Pornire), apoi apăsaţi
.
0
C/X/x/c,
HOME
1
2
3
Porniţi televizorul.
Apăsaţi [/1.
Comutaţi selectorul de intrare de pe
televizor, astfel încât semnalul de la
sistem să apară pe ecranul televizorului.
Apare Easy Setup Display (Afişaj
Configurare simplă) pentru selectarea
limbii afişajului pe ecran.
4
Efectuaţi [Easy Setup] (Configurare
simplă). Urmaţi instrucţiunile de pe
ecran pentru a efectua setările de bază,
utilizând C/X/x/c şi
.
În funcţie de metoda de conectare
(pagina 19), efectuaţi următoarea setare.
• Conexiune prin cablu HDMI: Urmaţi
instrucţiunile afişate pe ecranul
televizorului.
32RO
Apăsaţi HOME.
Apare Easy Setup Display (Afişaj
Configurare simplă).
[Setup]
Pasul 4: Selectarea sursei
Introducere
Puteţi selecta sursa de redare.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
FUNCTION
Apăsaţi repetat pe FUNCTION, până când
funcţia dorită apare pe panoul afişajului
frontal.
De fiecare dată când apăsaţi FUNCTION,
funcţia se modifică, după cum urmează.
„BD/DVD” t „FM” t „HDMI1” t
„HDMI2” t „TV” t „BD/DVD” t …
Funcţie
Sursă
„BD/DVD”
Disc, dispozitiv USB, iPod/iPhone
sau dispozitiv de reţea care să fie
redat de sistem
„FM”
Radio FM (pagina 47)
„HDMI1”/
„HDMI2”
Componenta care este conectată la
mufa HDMI IN 1 sau HDMI IN 2
de pe panoul din spate (pagina 21)
„TV”
Componenta (TV etc.) care este
conectată la mufa TV DIGITAL
IN (OPTICAL) de pe panoul din
spate sau un televizor compatibil
cu funcţia Audio Return Channel
şi care este conectat la mufa HDMI
OUT de pe panoul din spate
(pagina 19)
33RO
Introducere
Pasul 5: Ascultarea de sunet surround
După ce aţi efectuat paşii anteriori şi aţi pornit redarea, puteţi asculta cu uşurinţă sunet surround. De
asemenea, puteţi selecta setări surround programate în prealabil şi care sunt concepute special pentru
diferite surse de sunet. Sunetul se va auzi la fel de impresionant şi de rezonant ca într-un cinematograf.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
X/x/c,
OPTIONS
Selectarea setărilor surround în funcţie de preferinţele de ascultare
Metoda de setare depinde de funcţie.
La redarea prin intermediul funcţiei „BD/DVD”* sau al funcţiei „FM”
1
Apăsaţi OPTIONS.
Pe ecranul televizorului apare meniul opţiunilor.
2
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Surround Setting] (Setare surround), apoi apăsaţi
.
Apăsaţi în mod repetat X/x, până când setarea surround dorită apare pe ecranul televizorului.
Consultaţi tabelul de mai jos pentru descrieri ale setărilor de sunet surround.
4
Apăsaţi
.
Setarea este realizată.
* Setările de sunet surround nu se aplică şi conţinutului de pe Internet.
La redarea prin intermediul funcţiei „HDMI1”, „HDMI2” sau TV
1
Apăsaţi OPTIONS.
Meniul opţiunilor apare pe afişajul panoului frontal.
2
Apăsaţi repetat pe X/x, până când pe panoul afişajului frontal apare „SUR. SET”, apoi
apăsaţi
sau c.
3
Apăsaţi în mod repetat X/x, până când setarea surround dorită apare pe afişajul panoului
frontal.
Consultaţi tabelul de mai jos pentru descrieri ale setărilor de sunet surround.
4
Apăsaţi
.
Setarea este realizată.
5
Apăsaţi OPTIONS.
Meniul opţiunilor de pe afişajul panoului frontal se închide.
34RO
Despre ieşirea difuzoarelor
Setarea implicită este [Auto] (Automat) („AUTO”).
Efect
[Auto] (Automat)
“AUTO”
Sistemul scoate automat sunetul cu efectul potrivit, în funcţie de sursă.
• Sursă pe 2 canale: Scoate sunetul pe 2 canale aşa cum este.
• Sursă pe mai multe canale: Simulează sunetul surround 7.1 sau 5.1 cu două difuzoare
frontale şi un subwoofer.
[2ch Stereo]
(2 canale stereo)
“2CH ST.”
Sistemul scoate pe 2 canale, indiferent de formatul sunetului sau de numărul de canale.
Formatele surround multi-canal sunt reduse la 2 canale.
Notă
• Este posibil ca setarea surround să nu producă efectele scontate, în funcţie de fluxul de intrare.
• Când redaţi un Super Audio CD, setările surround nu sunt activate.
Sfat
• Puteţi, de asemenea, selecta setările surround în [Surround Setting] (Setare surround) din [Audio Settings] (Setări
audio) (pagina 63).
35RO
Introducere
Setare surround
1
Conectaţi dispozitivul USB la portul
(USB) din spatele unităţii principale.
Redare
Pentru a utiliza doar BONUSVIEW, treceţi
la Pasul 3.
Pentru stocare locală, utilizaţi o memorie
USB de cel puţin 1 GO.
Redarea unui disc
Pentru discuri redabile, consultaţi „Discuri
redabile” (pagina 76).
1
Panoul din spate
Comutaţi selectorul de intrare de pe
televizor, astfel încât semnalul de la
sistem să apară pe ecranul televizorului.
2
Încărcaţi un disc.
Memorie
USB
Partea etichetată orientată în faţă
2
În meniul de pornire apare
şi porneşte
redarea.
Dacă redarea nu porneşte automat,
selectaţi
în categoria
[Video],
[Music] (Muzică) sau
[Photo]
(Foto) şi apăsaţi
.
Pregătiţi sistemul pentru BD-LIVE (doar
BD-LIVE).
• Conectaţi sistemul la o reţea (pagina 23).
• Setaţi [BD Internet Connection]
(Conexiune Internet BD) la [Allow]
(Se permite) (pagina 64).
3
Introduceţi un BD-ROM cu BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Metoda de funcţionare diferă în funcţie de
disc. Consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale discului.
Notă
• Nu încărcaţi un disc în timp ce unitatea principală se
află în modul standby.
• Nu încărcaţi un disc în timp ce LED-ul de iluminare
clipeşte imediat după ce aţi pornit unitatea principală.
• Introduceţi discul direct în fanta pentru disc.
Sfat
• Pentru a şterge datele din memoria USB, selectaţi
[Erase BD Data] (Ştergere date BD) din
[Video]
şi apăsaţi . Toate datele stocate în folderul buda vor
fi şterse.
Utilizarea BONUSVIEW/BD-LIVE
Unele suporturi BD-ROM cu „sigla BD-LIVE*”
au conţinut bonus şi alte date ce pot fi descărcate
pentru divertisment.
*
Utilizarea Blu-ray 3D
Vă puteţi bucura de suporturi Blu-ray 3D Disc
cu sigla 3D*.
*
1
Pregătiţi sistemul pentru redarea Blu-ray
3D Disc.
• Conectaţi sistemul la televizorul
compatibil 3D, utilizând un cablu HDMI
de mare viteză (nefurnizat).
36RO
• Setaţi [3D Output Setting] (Setare ieşire
3D) şi [TV Screen Size Setting for 3D]
(Setare dimensiune ecran televizor pentru
3D) din [Screen Settings] (Setări ecran)
(pagina 61).
Introduceţi un Blu-ray 3D Disc.
Metoda de funcţionare diferă în funcţie de
disc. Consultaţi instrucţiunile de utilizare
furnizate împreună cu discul.
Sfat
Puteţi reda fişiere video/muzicale/foto de pe
dispozitivul USB conectat.
Pentru tipurile redabile de fişiere, consultaţi
„Tipuri redabile de fişiere” (pagina 77).
1
• Consultaţi, de asemenea, instrucţiunile de utilizare
ale televizorului compatibil 3D.
Redare
2
Redarea de pe un
dispozitiv USB
Conectaţi dispozitivul USB la portul
(USB) de pe unitatea principală.
Înainte de conectare, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale
dispozitivului USB.
Afişarea informaţiilor de redare
Panoul din spate/partea laterală a unităţii
principale
Puteţi consulta informaţiile despre redare etc.,
apăsând pe DISPLAY.
Informaţiile afişate diferă în funcţie de tipul de
disc şi de starea sistemului.
Dispozitiv
USB
Exemplu: la redarea unui suport BD-ROM
2
Apăsaţi HOME.
Pe ecranul televizorului apare meniul
de pornire.
A Rezoluţia de ieşire/frecvenţa video
B Numărul sau numele titlului
C Setarea audio selectată în momentul respectiv
D Funcţiile disponibile (
subtitrări)
unghi,
audio,
E Informaţii despre redare
Afişează modul de redare, bara de stare
a redării, tipul de disc, codecul video, rata de
biţi, tipul de repetare, timpul scurs, timpul
total de redare
3
Apăsaţi C/c pentru a selecta
[Video],
[Music] (Muzică) sau
[Photo] (Foto).
4
Apăsaţi X/x pentru a selecta
[USB
device (rear)] (Dispozitiv USB (spate)) sau
[USB device (left)] (Dispozitiv USB
(stânga)), apoi apăsaţi
.
Notă
• Nu scoateţi dispozitivul USB în timpul
operaţiei. Pentru a evita avarierea sau
deteriorarea dispozitivului USB, opriţi
sistemul atunci când conectaţi sau deconectaţi
dispozitivul USB.
F Număr capitol
G Unghiul selectat în momentul respectiv
37RO
Utilizarea unui iPod/iPhone
Panoul din
spate
Partea
stângă
TV
sau
Vă puteţi bucura de muzica/materialele video/
foto şi puteţi încărca bateria unui iPod/iPhone
prin intermediul sistemului.
Modele de iPod/iPhone compatibile
Modelele de iPod/iPhone compatibile sunt
următoarele. Înainte de a-l utiliza cu sistemul,
actualizaţi dispozitivul iPod/iPhone cu cea mai
recentă versiune de software.
VIDEO IN
Doc pentru
iPod/iPhone
Cablu USB (furnizat)
Made for iPod touch 4th generation, iPod touch
3rd generation, iPod touch 2nd generation, iPod
touch 1st generation, iPod nano 6th generation,
iPod nano 5th generation (video camera), iPod
nano 4th generation (video), iPod nano 3rd
generation (video), iPod nano 2nd generation
(aluminum), iPod nano 1st generation, iPod 5th
generation (video), iPod classic, iPhone 4,
iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone
Pentru a utiliza un iPod/iPhone prin
intermediul sistemului
1
Conectaţi Docul pentru iPod/iPhone
(furnizat) la portul
(USB) din spate sau
din stânga al unităţii principale, apoi
plasaţi dispozitivul iPod/iPhone pe Docul
pentru iPod/iPhone.
Când redaţi un fişier video/foto, conectaţi
mufa de ieşire video a Docului pentru
iPod/iPhone la mufa de intrare video
a televizorului cu un cablu video (furnizat)
înainte de a plasa dispozitivul iPod/iPhone
pe Docul pentru iPod/iPhone.
V I D E O O UT
USB
Cablu video (furnizat)
2
Apăsaţi HOME.
Pe ecranul televizorului apare meniul de
pornire.
3
Apăsaţi C/c pentru a selecta
[Video],
[Music] (Muzică) sau
[Photo] (Foto).
4
Apăsaţi X/x pentru a selecta [iPod
(rear)] (iPod (spate)) sau [iPod (left)]
(iPod (stânga)), apoi apăsaţi
.
x Dacă la Pasul 3 aţi selectat [Video]
sau [Music] (Muzică)
Fişierele video/muzicale sunt listate pe
ecranul televizorului. Treceţi la Pasul
următor.
x Dacă la Pasul 3 aţi selectat [Photo]
(Foto)
Pe ecranul televizorului apare [Please
change the TV input to the video input...]
(Modificaţi intrarea televizorului la intrarea
video...). Comutaţi selectorul de intrare
de pe televizor, astfel încât semnalul de
la iPod/iPhone să apară pe ecranul
televizorului. Apoi, porniţi prezentarea de
diapozitive, comandând direct dispozitivul
iPod/iPhone.
38RO
5
Apăsaţi C/X/x/c şi
pentru a selecta
fişierul pe care doriţi să îl redaţi.
• Pentru a modifica o setare de sistem, precum setarea
surround, în timp ce vizualizaţi imagini de pe iPod/
iPhone pe televizor, selectaţi intrarea de pe televizor
pentru acest sistem înainte de a comanda sistemul.
Pentru a utiliza dispozitivul iPod/
iPhone cu ajutorul telecomenzii
Puteţi utiliza dispozitivul iPod/iPhone cu
ajutorul butoanelor de pe telecomandă.
Următorul tabel prezintă un exemplu de
butoane ce pot fi utilizate. (În funcţie de modelul
de iPod/iPhone, funcţionarea poate diferi.)
[Video]/
[Music] (Muzică)
Apăsaţi
Operaţiune
N
Porneşte redarea.
X
Întrerupe redarea.
x
Opreşte redarea.
m sau M
Derulează înapoi sau înainte.
. sau >
Trece la fişierul sau capitolul
anterior/următor (dacă există).
Pentru
Trece la fişierul anterior/următor.
Dacă apăsaţi şi menţineţi apăsat
unul dintre aceste butoane,
dispozitivul iPod/iPhone derulează
înapoi sau înainte.
DISPLAY
Activează iluminarea de fundal (sau
o prelungeşte cu 30 de secunde).
OPTIONS, C
Revine la ierarhia anterioară afişaj/
folder.
X/x
Selectează elementul anterior/
următor.
,c
Accesează elementul selectat.
Notă
Notă
Pentru
Operaţiune
. sau >
Redare
Sunetul de la iPod/iPhone este redat
pe sistem.
Când redaţi un fişier video, comutaţi
selectorul de intrare de pe televizor, astfel
încât semnalul de la iPod/iPhone să apară
pe ecranul televizorului.
Puteţi utiliza dispozitivul iPod/iPhone cu
ajutorul butoanelor de pe telecomandă.
Pentru detalii cu privire la funcţionarea
dispozitivului iPod/iPhone, consultaţi, de
asemenea, instrucţiunile de utilizare ale
dispozitivului iPod/iPhone.
Apăsaţi
[Photo] (Foto)
Apăsaţi
Operaţiune
N, X
Porneşte/întrerupe redarea.
Dacă apăsaţi şi menţineţi apăsat
unul dintre aceste butoane timp de
câteva secunde, dispozitivul iPod/
iPhone conectat intră în modul
repaus.
x
Întrerupe redarea.
m sau M
Derulează înapoi sau înainte.
• Dispozitivul iPod/iPhone se încarcă atunci când este
conectat la sistem şi sistemul este pornit.
• Dacă [Auto Standby] (Standby automat) este setat la
[On] (Activ), este posibil ca sistemul să nu se închidă
automat atunci când utilizaţi un iPod/iPhone.
• Nu puteţi transfera melodii pe iPod/iPhone de pe
acest sistem.
• Sony nu poate accepta responsabilitatea în cazul în
care datele înregistrate pe iPod/iPhone se pierd sau se
deteriorează atunci când se utilizează un iPod/iPhone
conectat la această unitate principală.
• Acest produs a fost conceput în mod specific
pentru a funcţiona cu iPod/iPhone şi respectarea
standardelor de performanţă Apple a fost certificată.
• Nu scoateţi dispozitivul iPod/iPhone în timpul
operaţiei. Pentru a evita avarierea sau deteriorarea
dispozitivului iPod/iPhone, opriţi sistemul atunci când
conectaţi sau deconectaţi dispozitivul iPod/iPhone.
• Acest sistem recunoaşte doar dispozitive iPod/iPhone
care au fost conectate anterior la sistem.
• Funcţia de control audio al sistemului nu este
disponibilă în timp ce sunt redate fişiere video/foto
prin intermediul iPod/iPhone.
• Atunci când conectaţi un iPod care nu este
compatibil cu funcţia de ieşire video şi selectaţi
[iPod (rear)] (iPod (spate)) sau [iPod (left)]
(iPod (stânga)) în [Video] sau [Photo] (Foto), un
mesaj de alertare apare pe ecranul televizorului.
• Sistemul poate recunoaşte până la 3.000 de fişiere
(inclusiv foldere).
39RO
Redarea prin intermediul
unei reţele
Redarea în flux BRAVIA
Internet Video
BRAVIA Internet Video serveşte ca gateway
care livrează conţinutul de pe Internet selectat şi
o varietate de materiale de divertisment la cerere
direct pe unitatea principală.
Sfat
• Anumite materiale de pe Internet necesită
înregistrarea cu ajutorul unui PC înainte de
a putea fi redate.
1
Pregătiţi sistemul pentru BRAVIA
Internet Video.
Conectaţi sistemul la o reţea (pagina 23).
2
Apăsaţi C/c pentru a selecta
[Video],
[Music] (Muzică) sau
[Photo] (Foto).
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta pictograma
unui furnizor de conţinut Internet, apoi
apăsaţi
.
În cazul în care lista cu conţinutul Internet
nu a fost regăsită, aceasta va fi reprezentată
printr-o pictogramă „neobţinut” sau „nou”.
B Bara de stare a redării
Bară de stare, cursor ce indică poziţia curentă,
timpul de redare, durata fişierului video
C Indicatorul de stare a reţelei
Indică intensitatea semnalului pentru
o conexiune fără fir.
Indică o conexiune prin cablu.
D Viteza de transmisie a reţelei
E Numele următorului fişier video
F Numele fişierului video selectat în momentul
respectiv
Redarea de fişiere într-o reţea de
domiciliu (DLNA)
Puteţi reda fişiere video/muzicale/foto de pe alte
componente certificate DLNA, conectându-le la
reţeaua de domiciliu.
Această unitate principală poate fi utilizată ca
player şi ca dispozitiv de redare.
• Server: Stochează şi trimite fişiere
• Player: Primeşte şi redă fişiere de pe server
• Dispozitiv de redare: Primeşte şi redă fişiere
de pe server şi poate fi comandat de o altă
componentă (controler)
• Controler: Controlează componenta de redare
Server
Pentru a utiliza panoul de comandă
Panoul de comandă apare când fişierul video
începe să fie redat. Elementele afişate pot diferi
în funcţie de furnizorii de conţinut Internet.
Pentru a afişa din nou, apăsaţi DISPLAY.
Player
(Acest sistem)
Player
Pregătiţi sistemul pentru utilizarea
funcţiei DLNA.
A Afişajul comenzilor
Apăsaţi C/X/x/c sau
redare.
40RO
pentru operaţii de
• Conectaţi sistemul la o reţea (pagina 23).
• Pregătiţi celelalte componente certificate
DLNA. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare ale componentelor.
Pentru a reda fişiere stocate pe un server
DLNA cu ajutorul sistemului (Player DLNA)
Server
Redarea aceleiaşi muzici în camere
diferite (PARTY STREAMING)
Puteţi reda aceeaşi muzică, în acelaşi timp, pe
toate componentele Sony compatibile cu funcţia
PARTY STREAMING şi care sunt conectate la
reţeaua dumneavoastră de domiciliu.
Redare
Selectaţi pictograma serverului DLNA din
[Video],
[Music] (Muzică) sau
[Photo] (Foto) din meniul de pornire, apoi
selectaţi fişierul pe care doriţi să-l redaţi.
Există două tipuri de componente compatibile
PARTY STREAMING.
• Gazdă PARTY: Trimite şi redă fişiere
• Oaspete PARTY: Primeşte şi redă fişiere
Player
(Acest sistem)
Această unitate principală poate fi utilizată
gazdă PARTY sau ca oaspete PARTY.
Gazdă PARTY
(Acest sistem)
Pentru a reda fişiere la distanţă prin
comandarea sistemului (dispozitiv de
redare) cu ajutorul unui controler DLNA
Puteţi controla sistemul cu un controler
certificat DLNA, precum iPhone, atunci când
redaţi fişiere stocate pe un server DLNA.
Oaspete PARTY
Server
Oaspete PARTY
Pregătiţi sistemul pentru PARTY STREAMING.
• Conectaţi sistemul la o reţea (pagina 23).
• Conectaţi componentele compatibile cu
funcţia PARTY STREAMING.
Controler
Dispozitiv de redare
(Acest sistem)
Controlaţi acest sistem utilizând un controler
DLNA.
Pentru detalii despre această operaţie, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale controlerului DLNA.
Notă
• Nu controlaţi sistemul cu telecomanda furnizată şi cu
un controler DLNA în acelaşi timp.
• Pentru detalii despre controlerul DLNA, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale controlerului DLNA.
Sfat
• Sistemul este compatibil cu funcţia „Play To”
a Windows Media® Player 12, care este inclus
standard în Windows 7.
Pentru a utiliza sistemul ca gazdă PARTY
Selectaţi o pistă în
[Music] (Muzică), apoi
selectaţi [Start Party] (Pornire petrecere) din
meniul cu opţiuni pentru a porni o PARTY.
Pentru a închide PARTY, apăsaţi HOME.
Pentru a utiliza sistemul ca oaspete PARTY
Selectaţi
[Party] (Petrecere) în
[Music]
(Muzică), apoi selectaţi pictograma
dispozitivului gazdă PARTY.
Pentru a părăsi PARTY, apăsaţi OPTIONS, apoi
selectaţi [Leave Party] (Părăsire petrecere).
Pentru a închide PARTY, apăsaţi OPTIONS, apoi
selectaţi [Close Party] (Închidere petrecere).
41RO
Notă
• Vânzarea şi gama de produse pentru produsele
compatibile cu funcţia PARTY STREAMING diferă,
în funcţie de zonă.
Căutarea informaţiilor despre
materiale video/muzică
Pentru a căuta mai multe informaţii
asociate
Selectaţi un element din liste şi apoi selectaţi
serviciul pentru căutare.
Opţiuni disponibile
Puteţi obţine informaţii despre conţinut,
utilizând tehnologia Gracenote şi căutând
informaţii asociate.
Sunt disponibile diverse setări şi operaţii de
redare, prin apăsarea OPTIONS. Elementele
disponibile variază în funcţie de situaţie.
1
2
Opţiuni comune
Conectaţi sistemul la o reţea (pagina 23).
Introduceţi un disc sau conectaţi un
dispozitiv USB cu conţinut despre care
doriţi să căutaţi informaţii.
Elemente
Detalii
Puteţi efectua o căutare video de pe un
suport BD-ROM sau DVD-ROM şi
o căutare pentru muzică de pe un
suport CD-DA (CD muzical) sau un
dispozitiv USB.
[Surround Setting]
(Setare surround)
Modifică setarea surround
(pagina 34).
[Repeat Setting]
(Setare repetare)
Setează redarea repetată.
[3D Menu]
(Meniu 3D)
[3D Depth Adjustment]
(Ajustare adâncime 3D):
Ajustează adâncimea
imaginilor 3D.
[Favourites List]
(Listă favorite)
Afişează lista de favorite.
[Play/Stop] (Redare/
oprire)
Porneşte sau opreşte redarea.
3
Apăsaţi C/c pentru a selecta
sau
[Music] (Muzică).
4
Apăsaţi X/x pentru a selecta
Search] (Căutare video) sau
Search] (Căutare muzică).
[Video]
[Video
[Music
Sunt afişate informaţiile despre conţinut.
[Play from start]
Redă elementul de la început.
(Redare de la început)
[Add to Favourites] Adaugă un element de
(Adăugare la favorite) conţinut de pe Internet la
Lista de favorite.
[Remove from
Şterge un element de conţinut
Favourites] (Eliminare de pe Internet din Lista de
din favorite)
favorite.
A Detalii conţinut
Afişează o listă de informaţii asociate, precum
titlul, distribuţia, pista sau artistul.
B [Playback History] (Istoric redare)
Afişează o listă cu titlurile de pe un suport
BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA (CD muzical)
redate anterior. Selectaţi un titlu pentru
a obţine informaţii despre conţinut.
C [Search History] (Istoric căutare)
Afişează o listă cu căutările anterioare
efectuate cu funcţia [Video Search] (Căutare
video) sau [Music Search] (Căutare muzică).
42RO
[Start Party] (Pornire Porneşte o petrecere cu sursa
petrecere)
selectată.
Este posibil ca acest element să
nu apară, în funcţie de sursă.
[Leave Party]
(Părăsire petrecere)
Părăseşte o petrecere la care
participă sistemul. Funcţia
PARTY STREAMING
continuă între alte dispozitive
participante.
[Close Party]
Închide o petrecere la care
(Închidere petrecere) participă sistemul. Funcţia
PARTY STREAMING se
termină pentru toate celelalte
dispozitive participante.
Doar
[Video]
Detalii
[A/V SYNC]
(Sincronizare A/V)
Ajustează diferenţa dintre
imagine şi sunet. Pentru
detalii, consultaţi „Ajustarea
întârzierii dintre imagine şi
sunet” (pagina 44).
[3D Output Setting]
(Setare ieşire 3D)
Stabileşte dacă semnalul
video 3D să fie scos automat
sau nu.
Notă
• Semnalul video 3D de la
mufa HDMI IN 1 sau
HDMI IN 2 este scos
indiferent de această setare.
[Video Settings]
(Setări video)
• [Picture Quality Mode]
(Mod calitate imagine):
Selectează setările de
imagine pentru diferite
medii de iluminare.
• [FNR]: Reduce zgomotul
aleatoriu ce apare în
imagine.
• [BNR]: Reduce zgomotul cu
blocuri de tip mozaic ce
apare în imagine.
• [MNR]: Reduce zgomotul
de tip oglindă din jurul
conturului imaginii
(zgomot de ţânţar).
[Pause] (Pauză)
Întrerupe redarea.
[Top Menu] (Meniu
principal)
Afişează meniul principal
al suportului BD sau al
DVD-ului.
[Menu/Popup Menu] Afişează meniul pop up al
(Meniu/meniu
suportului BD-RM sau
pop up)
meniul DVD-ului.
[Title Search]
(Căutare titlu)
Caută un titlu pe suporturile
BD-ROM/DVD VIDEO şi
porneşte redarea de la
început.
[Chapter Search]
(Căutare capitol)
Caută un capitol şi porneşte
redarea de la început.
[Angle] (Unghi)
Comută la alte unghiuri de
vizualizare, atunci când pe
un suport BD-ROM/DVD
VIDEO sunt înregistrate
mai multe unghiuri.
[IP Content Noise
Ajustează calitatea video
Reduction] (Reducere pentru conţinut de pe
zgomot conţinut IP) Internet.
Detalii
[Video Search]
(Căutare video)
Afişează informaţii despre
suportul BD-ROM/DVDROM pe baza tehnologiei
Gracenote.
Doar
[Music] (Muzică)
Elemente
Detalii
[Add Slideshow BGM]
(Adăugare muzică
de fundal pentru
prezentare diapozitive)
Înregistrează fişiere muzicale
în memoria USB ca muzică de
fundal (BGM) pentru
prezentarea de diapozitive.
[Music Search]
(Căutare muzică)
Afişează informaţii despre
CD-ul audio (CD-DA) pe
baza tehnologiei Gracenote.
[Shuffle Setting]
(Setare amestecare)
(doar pentru iPod/
iPhone)
Setează redarea amestecată.
Doar
Redare
Elemente
Elemente
[Photo] (Foto)
Elemente
Detalii
[Slideshow]
(Prezentare de
diapozitive)
Porneşte o prezentare de
diapozitive.
[Slideshow Speed]
(Viteză prezentare
de diapozitive)
Modifică viteza prezentării de
diapozitive.
[Slideshow Effect]
(Efect prezentare
de diapozitive)
Setează efectul la prezentarea
de diapozitive.
[Slideshow BGM]
(Muzică de fundal
prezentare de
diapozitive)
• [Off] (Dezactivat):
Dezactivează funcţia.
• [My Music from USB]
(Muzica mea de pe USB):
Setează fişierele muzicale
înregistrate în [Add
Slideshow BGM] (Adăugare
muzică de fundal pentru
prezentare diapozitive).
• [Play from Music CD]
(Redare de pe CD muzical)
Setează pistele de pe suporturi
CD-DA (CD-uri muzicale).
[Rotate Left] (Rotire
la stânga)
Roteşte fotografia spre stânga
cu 90 de grade.
[Rotate Right] (Rotire Roteşte fotografia spre
la dreapta)
dreapta cu 90 de grade.
[View Image]
Afişează imaginea selectată.
(Vizualizare imagine)
43RO
Ajustarea întârzierii dintre
imagine şi sunet
(A/V SYNC)
Dacă sunetul nu se potriveşte cu imaginea de pe
ecranul televizorului, puteţi ajusta întârzierea
dintre imagine şi sunet.
Metoda de setare depinde de funcţie.
Notă
• Este posibil ca A/V SYNC să nu producă efectele
scontate, în funcţie de fluxul de intrare.
La redarea prin intermediul funcţiei
„BD/DVD”
1
Apăsaţi OPTIONS.
Pe ecranul televizorului apare meniul
opţiunilor.
2
Apăsaţi X/x pentru a selecta [A/V SYNC]
(Sincronizare A/V), apoi apăsaţi
.
3
Apăsaţi C/c pentru a ajusta întârzierea
dintre imagine şi sunet.
Puteţi ajusta întârzierea între 0 ms şi
300 ms, în paşi de 25 ms.
4
Apăsaţi
.
Setarea este realizată.
La redarea prin intermediul funcţiei
„HDMI1”, „HDMI2” sau „TV”
1
Apăsaţi OPTIONS.
Meniul opţiunilor apare pe afişajul
panoului frontal.
2
Apăsaţi repetat pe X/x, până când pe
panoul afişajului frontal apare „A/V
SYNC”, apoi apăsaţi
sau c.
3
Apăsaţi X/x pentru a ajusta întârzierea
dintre imagine şi sunet.
Puteţi ajusta întârzierea între 0 ms şi
300 ms, în paşi de 25 ms.
4
Apăsaţi
.
Setarea este realizată.
5
Apăsaţi OPTIONS.
Meniul opţiunilor de pe afişajul panoului
frontal se închide.
44RO
Ajustarea sunetului
Selectarea efectului pentru
a se potrivi sursei
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Când sistemul redă un suport BD/DVD VIDEO
înregistrat în mai multe formate audio (PCM,
Dolby Digital, MPEG audio sau DTS) sau cu
piste în mai multe limbi, puteţi modifica
formatul audio sau limba.
În cazul unui CD, puteţi selecta sunetul de la
canalul din dreapta sau din stânga şi să ascultaţi
sunetul canalului selectat prin ambele difuzoare,
atât cel din dreapta, cât şi cel din stânga.
Ajustarea sunetului
Puteţi selecta un mod de sunet potrivit pentru
filme sau muzică.
Selectarea formatului
audio, a pistelor în mai
multe limbi sau a canalului
SOUND
MODE
Apăsaţi în mod repetat SOUND MODE în
timpul redării, până când modul dorit apare
pe panoul afişajului frontal.
• “AUTO”: Sistemul selectează automat
„MOVIE” sau „MUSIC” pentru a produce
efectul de sunet, în funcţie de disc sau de fluxul
de sunet.
• “MOVIE”: Sistemul furnizează sunet pentru
filme.
• “MUSIC”: Sistemul furnizează sunet pentru
muzică.
• “SPORTS”: Sistemul adaugă reverberaţie
pentru programele de sport.
• “GAME ROCK”: Sistemul furnizează sunet
pentru jocuri cu muzică/ritm.
Notă
• În funcţie de disc sau de sursă, dacă selectaţi
„AUTO”, partea de început a sunetului poate fi tăiată,
în timp ce sistemul selectează automat modul optim.
Pentru a evita tăierea sunetului, selectaţi altceva decât
„AUTO”.
• Este posibil ca modul de sunet să nu producă efectele
scontate în funcţie de fluxul de intrare.
• Această funcţie nu este disponibilă când redaţi un
Super Audio CD.
Apăsaţi în mod repetat
în timpul redării
pentru a selecta semnalul audio dorit.
Pe ecranul televizorului apar informaţiile audio.
x BD/DVD VIDEO
În funcţie de suportul BD/DVD VIDEO,
opţiunile de limbă variază.
Când sunt afişate 4 cifre, acestea indică un cod
de limbă. Consultaţi „Lista codurilor de limbă”
(pagina 81) pentru a vedea ce limbă reprezintă
codul. Când aceeaşi limbă este afişată de două
sau mai multe ori, suportul BD/DVD VIDEO
este înregistrat cu mai multe formate audio.
x DVD-VR
Sunt afişate tipurile de piste de sunet înregistrate
pe un disc.
Exemplu:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Audio1)]
• [ Stereo (Audio2)]
• [ Main] (Principal)
• [ Sub] (Secundar)
• [ Main/Sub] (Principal/Secundar)
45RO
Notă
• [ Stereo (Audio1)] şi [ Stereo (Audio2)] nu apar
când pe disc este înregistrat un singur flux audio.
x CD
• [ Stereo]: Sunetul stereo standard.
• [ 1/L] (Stânga): Sunetul canalului din stânga
(monofonic).
• [ 2/R] (Dreapta): Sunetul canalului din
dreapta (monofonic).
• [ L+R] (stânga + dreapta): Sunetul ambelor
canale, stânga şi dreapta, iese din fiecare
difuzor în parte.
Ascultarea sunetului
difuzării multiplex
(DUAL MONO)
Vă puteţi bucura de sunet de difuzare multiplex
atunci când sistemul recepţionează sau redă un
semnal de difuzare Dolby Digital multiplex.
Notă
• Pentru a recepţiona semnalul Dolby Digital, trebuie
să conectaţi un televizor sau o altă componentă la
unitatea principală cu un cablu optic digital (pagina
19). Dacă televizorul dumneavoastră este compatibil
cu funcţia Audio Return Channel (paginile 20, 66),
puteţi recepţiona un semnal Dolby Digital prin
intermediul unui cablu HDMI de mare viteză.
Apăsaţi repetat pe
, până când semnalul
dorit apare pe panoul afişajului frontal.
• “MAIN”: Va fi scos sunetul limbii principale.
• “SUB”: Va fi scos sunetul limbii secundare.
• “MAIN/SUB”: Va fi scos sunetul combinat al
limbilor principală şi secundară.
46RO
Acordare manuală
Apăsaţi repetat pe TUNING +/–.
Tuner
3
Reglaţi volumul apăsând pe 2 +/–.
Ascultarea de radio
Dacă un program FM are zgomot
Puteţi asculta sunetul de la radio cu difuzoarele
sistemului.
Dacă un program FM are zgomot, puteţi selecta
recepţia monofonică. Nu veţi beneficia de efect
stereo, însă recepţia se va îmbunătăţi.
"/1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Pe ecranul televizorului apare meniul
opţiunilor.
Butoane
numerice
0
C/X/x/c,
2
Apăsaţi X/x pentru a selecta [FM Mode]
(Mod FM), apoi apăsaţi
.
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Monaural]
(Monofonic).
OPTIONS
HOME
FUNCTION
PRESET +/–
• [Stereo]: Recepţie stereo.
• [Monaural] (Monofonic): Recepţie
monofonică.
TUNING +/–
x
2 +/–
Apăsaţi OPTIONS.
Tuner
1
4
Apăsaţi
.
Setarea este realizată.
Postul curent
Banda curentă şi numărul presetat
Pentru a opri radioul
Apăsaţi "/1.
FM 7
Presetarea posturilor de radio
88.00 MHz
SONY FM
Numele postului (doar pentru
modelele din Europa)
1
2
Apăsaţi repetat pe FUNCTION, până când
„FM” apare pe panoul afişajului frontal.
Puteţi preseta până la 20 de posturi. Înainte de
acordare, asiguraţi-vă că aţi redus nivelul
volumului la minimum.
1
2
Apăsaţi şi menţineţi apăsat TUNING +/–
până când începe scanarea automată.
Pe ecranul televizorului apare [Auto
Tuning] (Acordare automată). Scanarea
se opreşte când sistemul recepţionează
un post.
Pentru a opri manual acordarea automată,
apăsaţi TUNING +/– sau x.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat TUNING +/–
până când începe scanarea automată.
Scanarea se opreşte când sistemul
recepţionează un post.
Selectaţi postul de radio.
Acordare automată
Apăsaţi repetat pe FUNCTION, până când
„FM” apare pe panoul afişajului frontal.
3
Apăsaţi OPTIONS.
Pe ecranul televizorului apare meniul
opţiunilor.
4
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Preset
Memory] (Memorie presetare), apoi
apăsaţi
.
5
Apăsaţi X/x pentru a selecta numărul
presetat dorit, apoi apăsaţi
.
6
Pentru a memora alte posturi, repetaţi
Paşii de la 2 la 5.
47RO
Pentru a modifica numărul presetat
Selectaţi numărul presetat dorit apăsând
PRESET +/–, apoi continuaţi cu procedura
de la Pasul 3.
Selectarea postului presetat
1
Apăsaţi repetat pe FUNCTION, până când
„FM” apare pe panoul afişajului frontal.
Este acordat ultimul post recepţionat.
2
Apăsaţi în mod repetat PRESET +/– pentru
a selecta postul presetat.
Numărul presetat şi frecvenţa apar pe
ecranul televizorului şi pe afişajul panoului
frontal.
De fiecare dată când apăsaţi butonul,
sistemul acordează un post presetat.
Sfat
• Puteţi selecta direct numărul postului presetat,
apăsând pe butoanele numerice.
Utilizarea Sistemului de
date radio (RDS)
(Doar pentru modelele din Europa)
Ce este Sistemul de date radio?
Sistemul de date radio (RDS) este un serviciu de
difuzare care permite posturilor de radio să
trimită informaţii suplimentare împreună cu
semnalul programului. Acest tuner vă oferă
caracteristici RDS convenabile, precum afişarea
numelui postului.
Numele postului apare şi pe ecranul
televizorului.
Recepţionarea de difuzări RDS
Selectaţi pur şi simplu un post din banda FM.
Dacă acordaţi un post care oferă servicii RDS,
numele postului* apare pe afişajul panoului
frontal.
48RO
* Dacă nu se recepţionează o difuzare RDS, este
posibil ca numele postului să nu apară pe afişajul
panoului frontal.
Notă
• RDS poate funcţiona necorespunzător dacă postul
recepţionat nu transmite semnal RDS în mod
corespunzător sau dacă intensitatea semnalului
este scăzută.
• Nu toate posturile FM oferă servicii RDS şi nici nu
furnizează acelaşi tip de servicii. Dacă nu sunteţi
familiarizat cu sistemul RDS, consultaţi posturile de
radio locale pentru detalii cu privire la serviciile RDS
din zona dumneavoastră.
Sfat
• În timp ce se recepţionează o difuzare RDS, de fiecare
dată când apăsaţi DISPLAY, informaţiile de pe
afişajul panoului frontal se modifică, după cum
urmează:
Nume post t Frecvenţă t Număr presetat t
Informaţii flux t Nume post t …
Redare printr-o singură atingere
Alte operaţiuni
Utilizarea funcţiei Control
for HDMI (Comandă HDMI)
pentru „BRAVIA” Sync
Notă
• Unele funcţii pot fi utilizate doar dacă televizorul
conectat este compatibil şi necesită setarea prealabilă
prin intermediul televizorului. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale televizorului.
• Pentru a utiliza funcţia Control audio al sistemului,
trebuie să efectuaţi o conexiune audio între sistem şi
televizor (pagina 19).
• Pentru a utiliza funcţia Controlul poziţiei, televizorul
dumneavoastră trebuie să fie prevăzut cu un senzor
care să poată detecta poziţia de ascultare. În acest caz,
nivelul sunetului şi/sau calitatea imaginii tuturor
componentelor conectate la televizor sunt ajustate,
de asemenea, în funcţie de semnalul de la televizor.
Utilizarea „BRAVIA” Sync
Comandă HDMI – configurare simplă
Puteţi seta automat funcţia [Control for HDMI]
(Comandă HDMI) a sistemului, activând
setarea corespunzătoare de pe televizor.
Pentru detalii despre funcţia Control for HDMI
(Comandă HDMI), consultaţi „[HDMI
Settings] (Setări HDMI)” (pagina 66)
Controlul audio al sistemului
Puteţi simplifica funcţionarea pentru a vă bucura
de sunetul de la televizor sau alte componente.
Puteţi utiliza funcţia Control audio al sistemului
după cum urmează:
• Când sistemul este pornit, sunetul
televizorului sau al altor componente poate
fi scos prin difuzoarele sistemului.
• Când sunetul de la televizor sau alte
componente este scos prin difuzoarele
sistemului, puteţi modifica difuzoarele prin
care să fie scos sunetul televizorului, apăsând
SPEAKERS TVyAUDIO.
• Când sunetul de la televizor sau alte componente
este scos prin difuzoarele sistemului, puteţi să
reglaţi volumul şi să opriţi sunetul sistemului
prin comandarea televizorului.
Notă
• În timp ce televizorul se află în modul PAP (picture
and picture) sau dacă sistemul redă fişiere video/foto
de pe iPod/iPhone, funcţia Control audio al
sistemului nu va fi disponibilă.
• În funcţie de televizor, atunci când reglaţi volumul
unităţii principale, nivelul volumului apare pe
ecranul televizorului. În acest caz, nivelul volumului
care apare pe ecranul televizorului şi pe afişajul
panoului frontal al unităţii principale poate diferi.
Audio Return Channel
Vă puteţi bucura de sunetul televizorului prin
intermediul sistemului utilizând un singur cablu
HDMI de mare viteză. Pentru detalii despre setare,
consultaţi „Conectarea televizorului” (pagina 19).
Oprirea alimentării sistemului
Control simplu la distanţă
Puteţi opri sistemul odată cu televizorul.
Puteţi controla funcţiile de bază ale sistemului
cu telecomanda televizorului, dacă ieşirea video
a sistemului este afişată pe ecranul televizorului.
Notă
• Sistemul nu se închide automat în timp ce redă
muzică sau când este setat la funcţia „FM”.
Alte operaţiuni
Această funcţie este disponibilă pe televizoare
cu funcţia „BRAVIA” Sync.
Prin conectarea de componente Sony
compatibile cu funcţia Control for HDMI
(Comandă HDMI) cu ajutorul unui cablu
HDMI de mare viteză, utilizarea se simplifică.
Dacă apăsaţi N pe telecomandă, sistemul şi
televizorul pornesc, iar intrarea televizorului
este setată la intrarea HDMI la care este conectat
sistemul.
Urmarea limbii
Când modificaţi limba afişajului pe ecran
al televizorului, limba afişajului pe ecran al
sistemului se modifică şi ea, după oprirea şi
pornirea sistemului.
49RO
Direcţionarea controlului
Când efectuaţi Redarea cu o singură atingere pe
componenta conectată, sistemul porneşte şi
setează funcţia sistemului la „HDMI1” sau
„HDMI2” (în funcţie de mufa de intrare HDMI
utilizată) şi intrarea televizorului este setată
automat la intrarea HDMI la care este conectat
sistemul.
Notă
• Asiguraţi-vă că respectiva componentă este conectată
la sistem prin intermediul unui cablu HDMI de mare
viteză şi că funcţia Comandă HDMI a componentei
conectate este activată.
x [Distance] (Distanţă)
Dacă mutaţi difuzoarele, nu uitaţi să setaţi
parametrii distanţei (A) de la poziţia de
ascultare la difuzoare.
Puteţi seta parametrii de la 0 la 7,0 metri.
Difuzoarele din ilustraţie corespund
următoarelor:
1Difuzor frontal stânga (L)
2Difuzor frontal dreapta (R)
3Subwoofer
1
3
2
Controlul poziţiei
Sistemul reglează automat nivelul sunetului
pentru difuzoarele frontale dreapta şi stânga,
dacă televizorul este compatibil cu Controlul
dispozitivelor externe al funcţiei Controlul
poziţiei. În acest caz, sunt reglate, de asemenea,
şi alte componente conectate la televizor. Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
televizorului.
Configurarea difuzoarelor
Pentru a obţine cel mai bun sunet surround posibil,
setaţi conexiunea difuzoarelor şi distanţa acestora
faţă de poziţia dumneavoastră de ascultare. Apoi,
utilizaţi tonul de testare pentru a regla nivelul şi
balansul difuzoarelor la acelaşi nivel.
Apăsaţi HOME.
Pe ecranul televizorului apare meniul de
pornire.
2
Apăsaţi C/c pentru a selecta
(Configurare).
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Audio
Settings] (Setări audio), apoi apăsaţi
4
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Speaker
Settings] (Setări difuzor), apoi apăsaţi
Apăsaţi X/x pentru a selecta elementul,
apoi apăsaţi
.
Verificaţi următoarele setări.
50RO
• Este posibil ca [Distance] (Distanţă) să nu producă
efectele scontate, în funcţie de fluxul de intrare.
x [Level] (Nivel)
Puteţi ajusta nivelul sunetului pentru difuzoare.
Puteţi seta parametrii de la –6,0 dB la +6,0 dB.
Asiguraţi-vă că setaţi [Test Tone] (Ton testare)
la [On] (Activat) pentru o reglare uşoară.
[Front Left/Right] (Frontal stânga/dreapta)
0 dB: Setaţi nivelul pentru difuzoarele frontale.
[Subwoofer] 0 dB: Setaţi nivelul pentru
subwoofer.
[Setup]
Apare afişajul [Speaker Settings] (Setări
difuzor).
5
[Front Left/Right] (Frontal stânga/dreapta)
3,0 m: Setaţi distanţa pentru difuzoarele
frontale.
[Subwoofer] 3,0 m: Setaţi distanţa pentru
subwoofer.
Notă
[Speaker Settings] (Setări difuzor)
1
A
.
x [Test Tone] (Ton testare)
.
Difuzoarele vor emite un ton de testare pentru
a ajusta [Level] (Nivel).
[Off] (Dezactivat): Tonul de testare nu este emis
prin difuzoare.
[On] (Activat): Tonul de testare este emis prin
fiecare difuzor, pe rând, în timp ce se reglează
nivelul. Dacă selectaţi unul dintre elementele
[Speaker Settings] (Setări difuzor), tonul de
testare este emis prin fiecare difuzor, pe rând.
Ajustaţi nivelul sunetului, după cum urmează.
1
Setaţi [Test Tone] (Ton testare) la [On]
(Activat).
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Level]
(Nivel), apoi apăsaţi
.
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta tipul de
difuzor dorit, apoi apăsaţi
.
4
Apăsaţi C/c pentru a selecta difuzorul
stânga sau dreapta, apoi apăsaţi X/x
pentru a ajusta nivelul.
5
6
7
Apăsaţi
9
Apăsaţi SLEEP o dată.
Pentru a modifica timpul rămas
Apăsaţi în mod repetat SLEEP pentru a selecta
timpul dorit.
Dezactivarea butoanelor de
pe unitatea principală
.
Repetaţi Paşii de la 3 la 5.
Apăsaţi RETURN.
Sistemul revine la afişajul anterior.
8
Pentru a verifica timpul rămas
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Test Tone]
(Ton testare), apoi apăsaţi
.
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Off]
(Dezactivat), apoi apăsaţi
.
Notă
• Semnalele tonului de testare nu sunt scoase prin mufa
HDMI OUT.
Sfat
• Pentru a regla volumul tuturor difuzoarelor în acelaşi
timp, apăsaţi 2 +/–.
Utilizarea Cronometrului
pentru repaus
Puteţi seta sistemul să se oprească după un timp
prestabilit, astfel încât să puteţi adormi în timp
ce ascultaţi muzică. Timpul poate fi presetat în
intervale de 10 minute.
Apăsaţi SLEEP.
De fiecare dată când apăsaţi SLEEP, afişajul
minutelor (timpul rămas) de pe afişajul
panoului frontal se modifică cu 10 minute.
(Blocare pentru copii)
Puteţi dezactiva butoanele de pe unitatea
principală (cu excepţia "/1) pentru a preveni
utilizarea din greşeală, precum din joaca copiilor
(funcţie de blocare pentru copii).
Alte operaţiuni
2
Atunci când setaţi cronometrul pentru repaus,
timpul rămas apare la fiecare 5 minute.
Când timpul rămas este sub 2 minute, „SLEEP”
clipeşte pe afişajul panoului frontal.
Apăsaţi x pe unitatea principală timp de peste
5 secunde.
Pe afişajul panoului frontal apare „LOCKED”.
Funcţia de blocare pentru copii este activată şi
butoanele de pe unitatea principală sunt blocate.
(Puteţi controla sistemul cu ajutorul telecomenzii).
Pentru a revoca, apăsaţi x timp de peste
5 secunde, astfel încât „UNLOCK” să apară
pe afişajul panoului frontal.
Notă
• Atunci când acţionaţi asupra butoanelor de pe
unitatea principală în timp ce funcţia de blocare
pentru copii este activată, pe afişajul panoului frontal
clipeşte „LOCKED”.
Controlarea televizorului şi
a altor componente cu
telecomanda furnizată
Puteţi controla televizorul şi alte componente,
precum o cutie pentru cablu/receptor satelit digital
cu telecomanda furnizată. Telecomanda este setată
iniţial să controleze componentele Sony.
51RO
Puteţi controla componente care nu poartă marca
Sony, modificând codul presetat al telecomenzii.
Pentru detalii despre această operaţie, consultaţi
„Modificarea codului presetat al telecomenzii
(mod Presetat)” (pagina 52).
Notă
• Când înlocuiţi bateriile telecomenzii, este posibil ca
setările telecomenzii să fie reiniţializate la valorile
implicite (SONY).
Controlarea componentelor cu
telecomanda furnizată
1
2
Apăsaţi butonul modului de funcţionare
TV sau STB corespunzător componentei
pe care doriţi să o controlaţi.
Apăsaţi apoi pe butoanele corespunzătoare
listate în tabelul următor.
• z: Butonul poate fi utilizat cu setarea
implicită a telecomenzii.
• a: Butonul poate fi utilizat atunci când
modificaţi codul presetat al telecomenzii.
Buton
STB
AV "/1
z
z
Butoane
numerice
z
z
/
z
z
ENTER (-)
z
a
z
a
z
z
)
z
z
Butoane colorate
(roşu/verde/
galben/albastru)
z
z
TOP MENU
( )
z
z
z
z
POP UP/MENU
a
a
C/X/x/c,
z
z
RETURN
z
z
HOME (MENU)
z
z
OPTIONS
(TOOLS)
z
a
SOUND MODE
(
)
z
a
SLEEP (t/
52RO
Mod telecomandă
TV
Buton
Mod telecomandă
TV
STB
z
a
z
a
m/M
z
a
N
z
a
X
z
a
x
z
a
z
z
2 +/–
z
z
PROG +/–
(c/C)
z
z
DISPLAY
( / )
z
z
./>
Notă
• În modul TV sau STB, dacă apăsaţi pe oricare
dintre butoanele de mai sus, butonul modului de
funcţionare TV sau STB se aprinde. (Totuşi, în
funcţie de setarea codului, este posibil ca unele
butoane să nu funcţioneze şi ca butonul modului
de funcţionare TV sau STB să nu se aprindă.)
• Dacă apăsaţi alte butoane decât cele de mai sus atunci
când telecomanda se află în modul TV sau STB,
butonul modului de funcţionare TV sau STB nu
se aprinde.
• În funcţie de televizor sau de componentă, este
posibil să nu puteţi utiliza unele dintre butoane.
Modificarea codului presetat al
telecomenzii (mod Presetat)
1
Apăsaţi HOME.
Pe ecranul televizorului apare meniul de
pornire.
2
Apăsaţi C/c pentru a selecta
(Configurare).
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Remote
Controller Setting Guide] (Ghid setări
telecomandă), apoi apăsaţi
.
4
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Preset
Mode] (Mod presetare), apoi apăsaţi
5
[Setup]
.
Apăsaţi X/x pentru a selecta tipul
componentei pe care doriţi să o controlaţi
cu ajutorul telecomenzii furnizate, apoi
apăsaţi
.
6
7
Apăsaţi X/x pentru a selecta
producătorul dispozitivului, apoi
apăsaţi
.
Apăsaţi POP UP/MENU în timp ce
ţineţi apăsat pe butonul modului de
funcţionare TV (pentru un televizor) sau
STB (pentru o cutie pentru cablu, un
receptor satelit digital, un dispozitiv de
înregistrare video digital etc.).
Telecomanda intră în modul Presetat.
Butonul modului de funcţionare TV sau
STB (în funcţie de butonul pe care aţi
apăsat) începe să clipească.
Când butonul modului de funcţionare TV
sau STB începe să clipească, introduceţi
codul de pe ecranul televizorului de la
butoanele numerice, apoi apăsaţi ENTER.
Dacă aţi setat cu succes codul, butonul
modului de funcţionare TV sau STB va clipi
de două ori încet. Dacă setarea nu este
reuşită, butonul modului de funcţionare
TV sau STB va clipi de cinci ori rapid.
Asiguraţi-vă că sunt efectuate ambele setări
următoare:
– [Control for HDMI] (Comandă HDMI) din
[HDMI Settings] (Setări HDMI) este setat la
[Off] (Dezactivat) (pagina 66).
– [Quick Start Mode] (Modul Pornire rapidă)
este setat la [Off] (Dezactivat) (pagina 66).
Răsfoirea site-urilor Web
Vă puteţi conecta la Internet şi vă puteţi bucura
de site-uri Web, precum pagina de pornire Sony,
utilizând sistemul.
1
Notă
2
Apăsaţi şi menţineţi apăsat mai întâi AV ?/1,
apoi apăsaţi 2 – şi apoi CH –.
Butoanele funcţionale BD, TV şi STB se
aprind.
Eliberaţi toate butoanele.
Butoanele modului de funcţionare BD, TV
şi STB se sting şi codul presetat este şters.
Telecomanda revine la setările implicite.
Apăsaţi HOME.
Pe ecranul televizorului apare meniul
de pornire.
3
Apăsaţi C/c pentru a selecta
[Network] (Reţea).
4
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Internet
Browser] (Browser Internet), apoi apăsaţi
Ştergerea codului presetat din
memoria telecomenzii
2
Pregătiţi sistemul pentru navigarea
pe Internet.
Conectaţi sistemul la o reţea (pagina 23).
• Puteţi părăsi modul Presetare, apăsând pe butonul
modului de funcţionare TV sau STB (în funcţie de
butonul care clipeşte).
• Dacă nu acţionaţi asupra telecomenzii mai mult de
10 secunde în timpul modului de presetare, aceasta
părăseşte modul de presetare.
1
Alte operaţiuni
8
Economia de energie în
modul standby
.
Apare afişajul [Internet Browser] (Browser
Internet).
Notă
• Este posibil ca unele site-uri Web să nu fie afişate
corect sau să nu funcţioneze.
Pentru a introduce un URL
Selectaţi [URL entry] (Introducere URL) din
meniul cu opţiuni.
Introduceţi URL-ul utilizând tastatura software,
apoi selectaţi [Enter] (Introducere).
Pentru a seta pagina de pornire implicită
În timp ce este afişată pagina pe care doriţi să
o setaţi, selectaţi [Set as start page] (Setare ca
pagină de pornire) din meniul cu opţiuni.
53RO
Pentru a reveni la pagina anterioară
Opţiuni disponibile
Selectaţi [Previous page] (Pagina anterioară) din
meniul cu opţiuni. Dacă pagina anterioară nu
apare chiar dacă selectaţi [Previous page]
(Pagina anterioară), selectaţi [Window List]
(Listă ferestre) din meniul cu opţiuni şi selectaţi
pagina la care doriţi să reveniţi din listă.
Sunt disponibile diverse setări şi operaţii,
prin apăsarea OPTIONS.
Elementele disponibile variază în funcţie
de situaţie.
Pentru a părăsi browserul de Internet
Elemente
Detalii
Apăsaţi HOME.
[Browser Setup]
(Configurare
browser)
Afişează setările browserului
de Internet.
• [Zoom]: Măreşte sau
micşorează dimensiunea
conţinutului afişat.
• [JavaScript Setup]
(Configurare JavaScript):
Stabileşte dacă JavaScript
trebuie activat sau
dezactivat.
• [Cookie Setup]
(Configurare cookie-uri):
Stabileşte dacă sunt
acceptate cookie-uri
de browser sau nu.
• [SSL Alarm Display] (Afişaj
alarmă SSL): Stabileşte
dacă se activează sau se
dezactivează SSL.
Afişajul browserului de Internet
Puteţi consulta informaţii de pe site-uri Web,
apăsând pe DISPLAY. Informaţiile afişate diferă
în funcţie de site-ul Web şi de starea paginii.
A Titlu pagină
B Cursor
Mutaţi apăsând pe C/X/x/c. Plasaţi cursorul
pe linkul pe care doriţi să-l vizualizaţi, apoi
apăsaţi . Site-ul Web la care face trimitere
linkul este afişat.
C Adresă pagină
D Pictogramă SSL
Apare atunci când URL-ul este securizat.
E Indicator intensitate semnal
Apare atunci când sistemul este conectat la
o reţea fără fir.
F Bară de progres/Pictogramă „se încarcă”
Apare atunci când se citeşte pagina sau în
timpul descărcării/transferului de fişiere.
G Câmp introducere text
Apăsaţi , apoi alegeţi [Input] (Introducere)
din meniul cu opţiuni pentru a deschide
tastatura software.
H Bară defilare
Apăsaţi C/X/x/c pentru a muta afişajul
paginii la stânga, în sus, în jos sau la dreapta.
54RO
[Input] (Introducere) Afişează tastatura software
pentru a introduce caractere
în timp ce navigaţi pe un
site Web.
[Break] (Întrerupere) Mută cursorul pe rândul
următor al câmpului de
introducere a textului.
[Delete] (Ştergere)
Şterge un caracter din partea
stângă a cursorului în timpul
introducerii de text.
[Window List]
(Listă ferestre)
Afişează o listă cu toate siteurile Web deschise în
momentul respectiv.
Vă permite să reveniţi la un
site Web afişat anterior prin
selectarea ferestrei respective.
[Bookmark List]
(Listă marcaje)
Afişează lista cu marcaje.
[Character encoding] Setează codul caracterelor.
(Codificare caractere)
[Previous page]
(Pagina anterioară)
Trece la o pagină afişată
anterior.
[Next page]
(Pagina următoare)
Trece la următoarea pagină
afişată.
4
Elemente
Detalii
[Cancel loading]
(Revocare încărcare)
Opreşte încărcarea unei
pagini.
[Reload]
(Reîncărcare)
Reîncarcă aceeaşi pagină.
[URL entry]
(Introducere URL)
Vă permite să introduceţi un
URL atunci când este afişată
tastatura software.
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Wireless
Sound Connection] (Conexiune sunet
fără fir), apoi apăsaţi
.
Apare afişajul [Wireless Sound
Connection] (Conexiune sunet fără fir).
[Add to Bookmark]
Adaugă site-ul Web afişat în
(Adăugare ca marcaj) momentul respectiv la lista de
marcaje.
Setează site-ul Web afişat în
momentul respectiv ca pagină
de pornire implicită.
[Open in new
Deschide un link într-o
window] (Se deschide fereastră nouă.
în fereastră nouă)
[Display certificate]
(Afişare certificat)
Afişează certificate de server
trimise de pe paginile care
acceptă SSL.
5
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Secure Link]
(Legătură securizată), apoi apăsaţi
.
6
Apăsaţi X/x pentru a selecta [On]
(Activat), apoi apăsaţi
.
Pentru a revoca funcţia Legătură securizată,
selectaţi [Off] (Dezactivat).
7
Setări suplimentare pentru
sistemul fără fir
Apăsaţi SECURE LINK pe partea din spate
a subwooferului.
Treceţi la pasul următor în câteva minute.
8
Apăsaţi C/c pentru a selecta [Start]
(Pornire), apoi apăsaţi
.
Pentru a reveni la afişajul anterior, selectaţi
[Cancel] (Revocare).
Activarea transmisiei fără fir între
unităţi specifice
9
[Secure Link] (Legătură securizată)
Puteţi specifica conexiunea fără fir pentru a lega
unitatea principală de subwoofer, utilizând
funcţia Legătură securizată.
Această funcţie poate ajuta la prevenirea
interferenţelor, dacă utilizaţi mai multe produse
fără fir sau dacă vecinii dumneavoastră
utilizează produse fără fir.
1
Alte operaţiuni
[Set as start page]
(Setare ca pagină de
pornire)
Apăsaţi HOME.
După ce apare mesajul [Secure Link
setting is complete.] (Stabilirea Legăturii
securizate este finalizată.), apăsaţi
.
Subwooferul este conectat la unitatea
principală şi indicatorul LINK/STANDBY
se face portocaliu.
Dacă apare mesajul [Cannot set Secure
Link.] (Imposibil de stabilit Legătura
securizată), urmaţi mesajele de pe ecran.
Pentru a revoca funcţia Legătură
securizată
Pe ecranul televizorului apare meniul de
pornire.
Pentru unitatea principală
2
Apăsaţi C/c pentru a selecta
(Configurare).
Pentru subwoofer
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta [System
Settings] (Setări sistem), apoi apăsaţi
Selectaţi [Off] (Dezactivat) la pasul 6 de mai sus.
[Setup]
.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat SECURE LINK din
spatele subwooferului, până când indicatorul
LINK/STANDBY se face verde sau clipeşte, de
culoare verde.
55RO
Dacă transmisia fără fir
este instabilă
Configurarea reţelei
[RF Channel] (Canal RF)
Dacă utilizaţi mai multe sisteme fără fir, precum
o reţea LAN (Local Area Network) fără fir sau
Bluetooth, este posibil ca semnalele fără fir să
fie instabile. În acest caz, transmisia poate fi
îmbunătăţită prin modificarea următoarei setări
[RF Channel] (Canal RF).
1
[Internet Settings] (Setări Internet)
Înainte de configurare, conectaţi sistemul la
reţea. Pentru detalii, consultaţi „Conectarea la
reţea” (pagina 23).
Pentru a deschide afişajul setărilor
1
Apăsaţi HOME.
Apăsaţi HOME.
Pe ecranul televizorului apare meniul de
pornire.
2
Apăsaţi C/c pentru a selecta
(Configurare).
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta [System
Settings] (Setări sistem), apoi apăsaţi
4
2
3
4
5
6
7
8
9
0
[Setup]
HOME
.
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Wireless
Sound Connection] (Conexiune sunet fără
fir), apoi apăsaţi
.
Apare afişajul [Wireless Sound
Connection] (Conexiune sunet fără fir).
5
Apăsaţi X/x pentru a selecta [RF Channel]
(Canal RF), apoi apăsaţi
.
6
Apăsaţi X/x pentru a selecta setarea
dorită, apoi apăsaţi
.
• [Auto] (Automat): În mod normal, faceţi
această selecţie. Sistemul selectează
automat cal mai bun canal pentru
transmisie.
• [1], [2], [3]: Sistemul transmite sunet prin
fixarea canalului pentru transmisie.
Selectaţi canalul cu cea mai bună
transmisie.
Notă
• Transmisia poate fi îmbunătăţită prin modificarea
canalului de transmisie (frecvenţei) celorlalte sisteme
fără fir. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale celorlalte sisteme fără fir.
56RO
1
Pe ecranul televizorului apare meniul de
pornire.
2
Apăsaţi C/c pentru a selecta
(Configurare).
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Network
Settings] (Setări reţea), apoi apăsaţi
.
[Setup]
4
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Internet
Settings] (Setări Internet), apoi
apăsaţi
.
Apare afişajul [Internet Settings] (Setări
Internet).
Pentru BDV-L800/BDV-L800M
La conectarea la o reţea LAN cu un
cablu LAN
Urmaţi paşii de mai jos pentru conectarea la
o reţea LAN (Local Area Network).
Configurare automată
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Wired
Setup] (Configurare cu cablu) în afişajul
[Internet Settings] (Setări Internet), apoi
apăsaţi
.
2
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Auto]
(Automat), apoi apăsaţi
.
Sistemul execută configurarea automată
a reţelei şi setările de Internet apar pe
ecranul televizorului.
Pentru BDV-L600
3
4
Apăsaţi c.
Alte operaţiuni
1
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Save &
Connect] (Salvare şi conectare), apoi
apăsaţi
.
Sistemul începe să verifice conexiunea
la reţea.
Notă
• Elementele [Internet Settings] (Setări Internet) sunt
necesare pentru a vă conecta la Internet. Introduceţi
valorile (alfanumerice) respective pentru ruterul de
bandă largă sau ruterul LAN fără fir. Elementele care
trebuie setate pot diferi în funcţie de furnizorul de
servicii de Internet sau de ruter. Pentru detalii,
consultaţi manualele de instrucţiuni oferite de
furnizorul dumneavoastră de servicii de Internet
sau primite împreună cu ruterul.
• Pentru mai multe informaţii, vizitaţi următorul URL.
Pentru clienţii din Europa:
http://support.sony-europe.com
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/support
5
Verificaţi dacă apare mesajul [Internet
Settings is now complete.] (Setările
pentru Internet sunt finalizate.), apoi
apăsaţi
.
Configurarea a luat sfârşit. Dacă mesajul nu
apare, urmaţi mesajele de pe ecran.
Configurare manuală
1
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Wired
Setup] (Configurare cu cablu) în afişajul
[Internet Settings] (Setări Internet), apoi
apăsaţi
.
2
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Custom]
(Particularizare), apoi apăsaţi
.
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta tipul de
configurare a reţelei, apoi apăsaţi
.
• [Auto] (Automat): Sistemul stabileşte
automat adresa IP şi apare afişajul
[DNS Settings] (Setări DNS).
Dacă selectaţi [Auto] (Automat) şi
apăsaţi
, sistemul configurează
automat setarea DNS.
57RO
Dacă selectaţi [Specify IP address]
(Se specifică adresa IP) şi apăsaţi
,
introduceţi manual setările DNS.
Apăsaţi C/X/x/c şi butoanele numerice
pentru a seta următoarele elemente, apoi
apăsaţi
.
– [Primary DNS] (DNS primar)
– [Secondary DNS] (DNS secundar)
• [Specify IP address] (Se specifică adresa
IP): Introduceţi manual setările de reţea,
în funcţie de mediul dumneavoastră
de reţea.
Apăsaţi C/X/x/c şi butoanele numerice
pentru a seta următoarele elemente, apoi
apăsaţi
.
– [IP Address] (Adresă IP)
– [Subnet Mask] (Mască subreţea)
– [Default Gateway] (Gateway implicit)
– [Primary DNS] (DNS primar)
– [Secondary DNS] (DNS secundar)
4
Apăsaţi X/x pentru a selecta setarea
serverului proxy, apoi apăsaţi
.
• [No] (Nu): Nu este utilizat un server
proxy.
• [Yes] (Da): Introduceţi setarea pentru
serverul proxy.
Apăsaţi C/X/x/c şi butoanele numerice,
apoi apăsaţi
.
Valorile setărilor de Internet apar pe
ecranul televizorului.
5
6
La conectarea la o reţea LAN fără fir
cu modulul Wi-Fi încorporat al
sistemului sau cu adaptorul LAN
fără fir USB
Urmaţi paşii de mai jos pentru conectarea la
o reţea LAN fără fir (Local Area Network).
Când ruterul fără fir este compatibil cu
funcţia WPS
1
* Doar BDV-L800/BDV-L800M.
2
3
4
Apăsaţi c.
Configurarea a luat sfârşit. Dacă mesajul nu
apare, urmaţi mesajele de pe ecran.
Activaţi funcţia WPS a ruterului fără fir,
apăsaţi X/x pentru a selecta [Start]
(Pornire), apoi apăsaţi
.
Verificaţi dacă apare mesajul [Wi-Fi
Protected Setup was successful.]
(Configurarea protejată a Wi-Fi a reuşit.),
apoi apăsaţi c.
Când ruterul fără fir nu este compatibil
cu funcţia WPS
1
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Wireless
Setup(built-in)] (Configurare fără fir
(încorporat))* sau [USB Wireless Setup]
(Configurare fără fir USB) în afişajul
[Internet Settings] (Setări Internet), apoi
apăsaţi
.
* Doar BDV-L800/BDV-L800M.
58RO
.
Configurarea conectivităţii LAN fără fir şi
a adresei IP este finalizată.
Apoi, introduceţi setarea pentru serverul
proxy. Urmaţi Paşii de la 4 la 7 de la
“Configurare manuală” din “La conectarea
la o reţea LAN cu un cablu LAN” de mai sus.
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Save &
Connect] (Salvare şi conectare), apoi
apăsaţi
.
Verificaţi dacă apare mesajul [Internet
Settings is now complete.] (Setările
pentru Internet sunt finalizate.), apoi
apăsaţi
.
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Wi-Fi
Protected Setup (WPS)] (Configurare
protejată Wi-Fi (WPS)), apoi apăsaţi
Pentru detalii despre activarea funcţiei
WPS, consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale ruterului.
Sistemul începe să verifice conexiunea
la reţea.
7
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Wireless
Setup(built-in)] (Configurare fără fir
(încorporat))* sau [USB Wireless Setup]
(Configurare fără fir USB) în afişajul
[Internet Settings] (Setări Internet), apoi
apăsaţi
.
2
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Scan]
(Scanare), apoi apăsaţi
.
Sistemul caută reţele LAN fără fir
disponibile, apoi apare lista de reţele LAN
fără fir.
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta numele
reţelei LAN fără fir, apoi apăsaţi
.
x Când reţeaua LAN fără fir selectată este
nesecurizată
x Când reţeaua LAN fără fir selectată este
securizată
Apare afişajul pentru introducerea unei
chei WEP sau WPA. Treceţi la Pasul 5.
x Pentru a specifica numele reţelei LAN
fără fir
Selectaţi [Manual Entry] (Introducere
manuală).
Apare afişajul de introducere. Introduceţi
numele reţelei LAN fără fir, urmând
mesajele de pe ecran, apoi apăsaţi c.
4
Apăsaţi X/x pentru a selecta modul de
securitate, apoi apăsaţi
.
• [None] (Niciunul): Selectaţi această
opţiune dacă reţeaua LAN fără fir este
nesecurizată. Configurarea conectivităţii
LAN fără fir este finalizată. În continuare,
introduceţi setările adresei IP, urmând
Paşii de la “Configurare automată” sau
“Configurare manuală” din “La
conectarea la o reţea LAN cu un cablu
LAN” de mai sus.
• [WEP]: Reţeaua LAN fără fir este
protejată cu o cheie WEP.
• [WPA/WPA2-PSK]: Reţeaua LAN fără fir
este protejată cu o cheie WPA-PSK sau
WPA2-PSK.
• [WPA2-PSK]: Reţeaua LAN fără fir este
protejată cu o cheie WPA2-PSK.
Introduceţi cheia WEP/cheia WPA,
urmând mesajele de pe ecran, apoi
apăsaţi c.
Configurarea conectivităţii LAN fără fir
este finalizată. În continuare, introduceţi
setările adresei IP, urmând Paşii de la
“Configurare automată” sau “Configurare
manuală” din “La conectarea la o reţea LAN
cu un cablu LAN” de mai sus.
Despre securitatea LAN fără fir
Din moment ce comunicarea prin intermediul
funcţiei LAN fără fir are loc prin unde radio,
semnalul fără fir poate fi susceptibil la
interceptare. Pentru a proteja comunicarea
fără fir, acest sistem acceptă diverse funcţii de
securitate. Asiguraţi-vă că aţi configurat corect
setările de securitate, în conformitate cu mediul
dumneavoastră de reţea.
Alte operaţiuni
Configurarea conectivităţii LAN fără fir
este finalizată. În continuare, introduceţi
setările adresei IP, urmând Paşii de la
“Configurare automată” sau “Configurare
manuală” din “La conectarea la o reţea LAN
cu un cablu LAN” de mai sus.
5
Fără securitate
Deşi puteţi efectua setările cu uşurinţă, oricine
poate să intercepteze comunicarea fără fir sau să
intre în reţeaua dumneavoastră fără fir, chiar
şi fără ajutorul vreunui instrument sofisticat.
Reţineţi că există riscul accesului neautorizat sau
al interceptării de date.
WEP
WEP aplică măsuri de securitate comunicaţiilor
pentru a împiedica persoanele din exterior să
intercepteze comunicaţiile sau să intre în reţeaua
dumneavoastră fără fir. WEP este o tehnologie
de securitate moştenită, care permite conectarea
unui dispozitiv mai vechi, care nu acceptă
TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP este o tehnologie de securitate dezvoltată
ca răspuns la deficienţele WEP. TKIP asigură un
nivel de securitate superior faţă de WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES este o tehnologie de securitate care
utilizează o metodă de securitate avansată,
diferită de WEP şi TKIP.
AES asigură un nivel de securitate superior
faţă de WEP sau TKIP.
59RO
Pictogramă
Setări şi reglaje
Utilizarea afişajului Setup
(Configurare)
Puteţi face diverse ajustări unor elemente,
precum imaginea şi sunetul.
Selectaţi
(Setup) (Configurare) în meniul
de pornire, atunci când trebuie să modificaţi
setările sistemului.
Setările implicite sunt subliniate.
Notă
• Setările de redare memorate pe disc au prioritate faţă
de setările Configurare afişaj şi este posibil ca nu toate
funcţiile descrise să fie disponibile.
1
2
Explicaţie
[Remote Controller Setting
Guide] (Ghid setări
telecomandă) (pagina 61)
Efectuează setările telecomenzii
pentru a comanda televizorul şi
alte componente.
[Network Update] (Actualizare
reţea) (pagina 61)
Actualizează software-ul
sistemului.
[Screen Settings] (Setări ecran)
(pagina 61)
Efectuează setările ecranului în
funcţie de tipul mufelor de
conectare.
[Audio Settings] (Setări audio)
(pagina 63)
Apăsaţi HOME.
Efectuează setările audio în
funcţie de tipul mufelor de
conectare.
Pe ecranul televizorului apare meniul de
pornire.
[BD/DVD Viewing Settings]
(Setări vizualizare BD/DVD)
(pagina 64)
Apăsaţi C/c pentru a selecta
(Configurare).
Efectuează setări detaliate pentru
redarea BD/DVD.
[Setup]
[Parental Control Settings]
(Setări control parental)
(pagina 64)
Efectuează setări detaliate pentru
funcţia de Control parental.
[Music Settings] (Setări muzică)
(pagina 65)
Efectuează setări detaliate pentru
redarea Super Audio CD.
3
[System Settings] (Setări
sistem) (pagina 65)
Apăsaţi X/x pentru a selecta pictograma
categoriei de modificat, apoi apăsaţi
.
Efectuează setările legate de
sistem.
Exemplu: [Screen Settings] (Setări ecran)
[Network Settings] (Setări
reţea) (pagina 66)
Efectuează setări detaliate pentru
Internet şi reţea.
[Easy Setup] (Configurare
simplă) (pagina 67)
Execută din nou Easy Setup
(Configurare simplă) pentru
a efectua setările de bază.
[Resetting] (Reiniţializare)
(pagina 67)
Puteţi configura următoarele opţiuni.
60RO
Reiniţializează sistemul la
setările din fabrică.
[Remote Controller
Setting Guide] (Ghid setări
telecomandă)
x [Preset Mode] (Mod presetare)
Puteţi schimba codul presetat al telecomenzii
pentru controlarea unor componente ce nu
poartă marca Sony. Pentru detalii, consultaţi
„Modificarea codului presetat al telecomenzii
(mod Presetat)” (pagina 52).
x [3D Output Setting] (Setare ieşire 3D)
[Auto] (Automat): În mod normal, faceţi această
selecţie.
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această opţiune
pentru a afişa toate materialele în format 2D.
Notă
• Semnalul video 3D de la mufa HDMI IN 1 sau HDMI
IN 2 este scos indiferent de această setare.
x [TV Screen Size Setting for 3D] (Setare
dimensiune ecran TV pentru 3D)
Setează dimensiunea ecranului televizorului
compatibil 3D.
Notă
• Setarea nu se aplică semnalului video 3D de la mufa
HDMI IN 1 sau HDMI IN 2.
Setări şi reglaje
[Network Update]
(Actualizare reţea)
[Screen Settings]
(Setări ecran)
x [TV Type] (Tip televizor)
Puteţi actualiza şi îmbunătăţi funcţiile
sistemului.
Pentru informaţii despre funcţiile de actualizare,
consultaţi următorul site Web:
Pentru clienţii din Europa:
http://support.sony-europe.com
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/support
În timpul unei actualizări de software, pe afişajul
panoului frontal apare „UPDATING”. După
finalizarea actualizării, unitatea principală se
opreşte automat. Aşteptaţi finalizarea
actualizării software-ului; nu porniţi şi nu opriţi
unitatea principală şi nu utilizaţi unitatea
principală sau televizorul.
[16:9]: Selectaţi această opţiune atunci când
conectaţi un televizor cu ecran lat sau un
televizor cu funcţie mod de ecran lat.
[4:3]: Selectaţi această opţiune atunci când
conectaţi un televizor cu ecran 4:3 fără funcţie
mod de ecran lat.
x [Screen Format] (Format ecran)
[Original]: Selectaţi această opţiune atunci când
conectaţi un televizor cu funcţie mod de ecran
lat. Afişează o imagine de ecran 4:3 în raport de
aspect 16:9, chiar şi pe un televizor cu ecran lat.
[Fixed Aspect Ratio] (Raport de aspect fix):
Modifică dimensiunea imaginii, pentru a se
potrivi la dimensiunea ecranului cu raportul de
aspect al imaginii originale.
61RO
x [DVD Aspect Ratio] (Raport de aspect DVD)
[Letter Box] (Panoramic): Afişează o imagine
lată cu benzi negre în partea de sus şi de jos.
[Pan & Scan] (Trunchiat): Afişează o imagine cu
înălţime completă, pe întregul ecran, cu părţile
laterale eliminate.
x [Cinema Conversion Mode] (Mod conversie
cinematograf)
[Auto] (Automat): În mod normal, faceţi această
selecţie. Unitatea principală detectează automat
dacă materialul este bazat pe video sau pe film
şi comută la metoda de conversie
corespunzătoare.
[Video]: Metoda de conversie adecvată
materialelor bazate pe video va fi selectată
întotdeauna, indiferent de material.
x [Output Video Format] (Format video de
ieşire)
[HDMI]: În mod normal, selectaţi [Auto]
(Automat). Selectaţi [Original Resolution]
(Rezoluţie originală) pentru a scoate rezoluţia
înregistrată pe disc. (Dacă rezoluţia este mai
mică decât rezoluţia SD, aceasta este scalată la
rezoluţie SD.)
[Video]: Setează automat cea mai scăzută
rezoluţie.
Notă
• Atunci când conectaţi mufa HDMI OUT şi mufa de
ieşire video în acelaşi timp, selectaţi [Video].
• Dacă nu apare nicio imagine la setarea rezoluţiei
[HDMI], selectaţi [Video].
62RO
x [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] (Ieşire BD/
DVD-ROM 1080/24p)
[Auto] (Automat): Scoate semnale video de
1920 × 1080p/24 Hz doar când se conectează un
televizor compatibil 1080/24p, utilizând mufa
HDMI OUT.
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această opţiune
când televizorul nu este compatibil cu semnale
video 1080/24p.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Automat): Detectează automat tipul
dispozitivului extern şi comută la setarea de
culoare potrivită.
[YCbCr (4:2:2)]: Scoate semnale video
YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Scoate semnale video
YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Selectaţi această opţiune atunci când
efectuaţi conexiunea la un dispozitiv cu mufă
DVI compatibilă HDCP.
x [HDMI Deep Colour Output] (Ieşire culori
adânci HDMI)
[Auto] (Automat): În mod normal, faceţi această
selecţie.
[16bit] (16 biţi), [12bit] (12 biţi), [10bit]
(10 biţi): Scoate semnale video pe 16 biţi/12 biţi/
10 biţi, atunci când televizorul conectat este
compatibil cu Deep Colour.
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această opţiune
când imaginea este instabilă sau culorile nu sunt
naturale.
x [Pause Mode] (Mod pauză) (doar BD/DVD
VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
[Auto] (Automat): Imaginea, inclusiv subiecţi
care se mişcă dinamic, este scoasă fără tremurat.
În mod normal, selectaţi această poziţie.
[Frame] (Cadru): Imaginea, inclusiv subiecţi
care nu se mişcă dinamic, este scoasă la înaltă
rezoluţie.
[Audio Settings]
(Setări audio)
x [BD Audio MIX Setting] (Setări MIX
audio BD)
[On] (Activat): Scoate semnalul audio obţinut
prin mixarea semnalului audio interactiv şi
a semnalului audio secundar în semnalul audio
principal.
[Off] (Dezactivat): Scoate doar semnalul audio
principal.
x [DTS Neo:6]
[Cinema]: Scoate sunet pe mai multe canale
simulat de la surse pe 2 canale, utilizând modul
DTS Neo:6 Cinema.
[Music] (Muzică): Scoate sunet pe mai multe
canale simulat de la surse pe 2 canale, utilizând
modul DTS Neo:6 Music.
[Off] (Dezactivat): Scoate sunetul cu numărul
original de canale.
x [Audio DRC] (Comprimare interval dinamic
audio)
Puteţi să comprimaţi intervalul dinamic al pistei
audio.
[Auto] (Automat): Execută redarea în intervalul
dinamic specificat de disc (doar BD-ROM).
[On] (Activat): Sistemul reproduce pista audio
cu tipul de interval dinamic avut în vedere de
inginerul de înregistrare.
[Off] (Dezactivat): Fără compresie a intervalului
dinamic.
x [Audio Output] (Ieşire audio)
Puteţi selecta metoda de ieşire unde este scos
semnalul audio.
Notă
• Dacă [Control for HDMI] (Comandă HDMI) este
setat la [On] (Activat) (pagina 66), [Audio Output]
(Ieşire audio) este setat la [Speaker + HDMI]
(Difuzor + HDMI) automat şi această setare nu poate
fi modificată.
• Semnalele audio nu sunt scoase prin mufa HDMI
OUT dacă [Audio Output] (Ieşire audio) este setat la
[Speaker + HDMI] (Difuzor + HDMI) şi [HDMI1
Audio Input Mode] (Mod intrare audio HDMI1)
(pagina 66) este setat la [TV]. (Doar pentru modelele
din Europa.)
• Dacă [Audio Output] (Ieşire audio) este setat la
[HDMI], formatul semnalului de ieşire pentru
funcţia „TV” este PCM linear pe 2 canale. (Doar
pentru modelele din Europa.)
Setări şi reglaje
Simulează sunet surround pe mai multe canale
de la surse pe 2 canale în funcţie de capacitatea
dispozitivului conectat şi scoate sunetul prin
intermediul mufei HDMI OUT.
[Speaker + HDMI] (Difuzor + HDMI): Scoate
sunet prin difuzoarele sistemului şi semnal PCM
linear pe 2 canale prin mufa HDMI OUT.
[HDMI]: Scoate sunet doar prin mufa HDMI
OUT. Formatul sunetului depinde de
componenta conectată.
x [Sound Effect] (Efect sunet)
Puteţi activa/dezactiva efectele de sunet ale
sistemului (SOUND MODE şi [Surround
Setting] (Setare surround)).
[On] (Activat): Activează toate efectele de sunet
ale sistemului. Limita superioară a frecvenţei de
eşantionare este setată la 48 kHz.
[Off] (Dezactivat): Efectele de sunet sunt
dezactivate. Selectaţi această opţiune dacă nu
doriţi să setaţi limita superioară a frecvenţei de
eşantionare.
x [Surround Setting] (Setare surround)
Puteţi selecta setarea surround. Pentru detalii,
consultaţi „Pasul 5: Ascultarea de sunet
surround” (pagina 34)
x [Speaker Settings] (Setări difuzor)
Pentru a obţine cel mai bun sunet surround,
setaţi difuzoarele. Pentru detalii, consultaţi
„Configurarea difuzoarelor” (pagina 50).
[Speaker] (Difuzor): Scoate sunet doar prin
difuzoarele sistemului.
63RO
[BD/DVD Viewing
Settings] (Setări vizualizare
BD/DVD)
[Parental Control
Settings] (Setări control
parental)
Puteţi efectua setări detaliate pentru redarea
BD/DVD.
x [Password] (Parolă)
x [BD/DVD Menu] (Meniu BD/DVD)
Puteţi selecta limba implicită a meniului pentru
suporturi BD-ROM sau DVD VIDEO.
Dacă selectaţi [Select Language Code] (Selectare
cod limbă), apare afişajul pentru introducerea
codului de limbă. Introduceţi codul pentru
limba dumneavoastră, consultând „Lista
codurilor de limbă” (pagina 81).
x [Audio]
Puteţi selecta limba implicită a pistei pentru
suporturi BD-ROM sau DVD VIDEO.
Dacă selectaţi [Original], este selectată limba
care are prioritate pe disc.
Dacă selectaţi [Select Language Code] (Selectare
cod limbă), apare afişajul pentru introducerea
codului de limbă. Introduceţi codul pentru
limba dumneavoastră, consultând „Lista
codurilor de limbă” (pagina 81).
x [Subtitle] (Subtitrări)
Puteţi selecta limba implicită a subtitrărilor
pentru suporturi BD-ROM sau DVD VIDEO.
Dacă selectaţi [Select Language Code] (Selectare
cod limbă), apare afişajul pentru introducerea
codului de limbă. Introduceţi codul pentru
limba dumneavoastră, consultând „Lista
codurilor de limbă” (pagina 81).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer] (Strat
redare disc hibrid BD)
[BD]: Redă stratul BD.
[DVD/CD]: Redă stratul DVD sau CD.
x [BD Internet Connection] (Conexiune
Internet BD)
[Allow] (Se permite): În mod normal, faceţi
această selecţie.
[Do not allow] (Nu se permite): Interzice
conectarea la Internet.
64RO
Setaţi sau modificaţi parola pentru funcţia de
Control parental. O parolă vă permite să setaţi
o restricţie pentru redarea de suporturi
BD-ROM, DVD VIDEO sau de materiale
video de pe Internet. Dacă este necesar, puteţi
diferenţia nivelurile de restricţie pentru
suporturi BD-ROM şi DVD VIDEO.
x [Parental Control Area Code] (Cod de zonă
control parental)
Redarea unor suporturi BD-ROM sau DVD
VIDEO poate fi limitată în funcţie de zona
geografică. Anumite scene pot fi blocate sau
înlocuite cu scene diferite. Urmaţi instrucţiunile
de pe ecran şi introduceţi parola formată din
patru cifre.
x [BD Parental Control] (Control parental BD)
Redarea unor suporturi BD-ROM poate fi
limitată în funcţie de vârsta utilizatorilor.
Anumite scene pot fi blocate sau înlocuite cu
scene diferite. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran
şi introduceţi parola formată din patru cifre.
x [DVD Parental Control] (Control
parental DVD)
Redarea unor suporturi DVD VIDEO poate
fi limitată în funcţie de un nivel prestabilit,
precum vârsta utilizatorilor. Anumite scene pot
fi blocate sau înlocuite cu scene diferite. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran şi introduceţi parola
formată din patru cifre.
x [Internet Video Parental Control] (Control
parental video de pe Internet)
Redarea unor materiale video de pe Internet
poate fi limitată în funcţie de vârsta
utilizatorilor. Anumite scene pot fi blocate sau
înlocuite cu scene diferite. Urmaţi instrucţiunile
de pe ecran şi introduceţi parola formată din
patru cifre.
x [Internet Video Unrated] (Video de pe
Internet neclasificat)
[Allow] (Se permite): Se permite redarea de
materiale video de pe Internet neclasificate.
[Block] (Se blochează): Se blochează redarea de
materiale video de pe Internet neclasificate.
[Music Settings]
(Setări muzică)
Puteţi efectua setări detaliate pentru redarea
Super Audio CD.
[Super Audio CD]: Redă stratul Super Audio CD.
[CD]: Redă stratul CD.
x [Super Audio CD Playback Channels]
(Canale redare Super Audio CD)
[DSD 2ch] (DSD 2 canale): Redă zona pe
2 canale.
[DSD Multi]: Redă zona pe mai multe canale.
Puteţi selecta starea butoanelor cu atingere
uşoară (pagina 10), a afişajului panoului frontal
(pagina 12) şi a LED-ului de iluminare
(pagina 10).
Pentru BDV-L800/BDV-L800M
[All Sync/On] (Sincronizare toate/Activat):
LED-ul de iluminare se mută pentru a se potrivi
tuturor componentelor audio. Butoanele cu
atingere uşoară şi afişajul panoului frontal
rămân iluminate.
[Music Sync/On] (Sincronizare muzică/
Activat): LED-ul de iluminare se mută pentru
a se potrivi doar muzicii sau radioului.
Butoanele cu atingere uşoară şi afişajul panoului
frontal rămân iluminate.
[Music Sync/Off] (Sincronizare muzic/
Dezactivat): LED-ul de iluminare se mută
pentru a se potrivi doar muzicii sau radioului.
Butoanele cu atingere uşoară şi afişajul panoului
frontal se sting în momentul în care sistemul nu
este utilizat.
[Simple/Off] (Simplu/Dezactivat): Butoanele cu
atingere uşoară şi afişajul panoului frontal se
sting în momentul în care sistemul nu este
utilizat.
Setări şi reglaje
x [Super Audio CD Playback Layer] (Strat
redare Super Audio CD)
x [Illumination/Display] (Iluminare/Afişaj)
Pentru BDV-L600
[System Settings]
(Setări sistem)
Puteţi efectua setările legate de sistem.
x [OSD] (Afişaj pe ecran)
Puteţi modifica limba pentru afişajele pe ecran
ale sistemului.
x [Wireless Sound Connection] (Conexiune
sunet fără fir)
Puteţi efectua setări suplimentare pentru
sistemul fără fir. Pentru detalii, consultaţi
„Setări suplimentare pentru sistemul fără fir”
(pagina 55).
De asemenea, puteţi verifica starea transmisie
fără fir. Dacă transmisia fără fir este activată,
[OK] apare la dreapta [Status] (Stare).
[Standard/On] (Standard/Activat): Butoanele
cu atingere uşoară şi afişajul panoului frontal
rămân iluminate.
[Simple/Off] (Simplu/Dezactivat): Butoanele cu
atingere uşoară şi afişajul panoului frontal se
sting în momentul în care sistemul nu este
utilizat.
x [Remote Sensor] (Senzor telecomandă)
Puteţi selecta senzorul telecomenzii care să fie
utilizat, în funcţie de poziţia de instalare
a unităţii principale.
În poziţie verticală
În poziţie orizontală
[Vertical/Horizontal] (Vertical/Orizontal):
Ambii senzori ai telecomenzii sunt activi.
Cel din poziţia verticală are prioritate.
65RO
[Vertical]: Doar senzorul telecomenzii din
poziţia verticală este activ.
[Horizontal] (Orizontal): Doar senzorul
telecomenzii din poziţia orizontală este activ.
x [HDMI Settings] (Setări HDMI)
[Control for HDMI] (Comandă HDMI)
[On] (Activat): Activat. Puteţi comanda
reciproc componente conectate cu un cablu
HDMI de mare viteză.
[Off] (Dezactivat): Dezactivat.
[Audio Return Channel] (Canal de retur audio)
Această funcţie este disponibilă atunci când
conectaţi sistemul şi un televizor compatibil cu
funcţia Audio Return Channel.
[Auto] (Automat): Sistemul poate recepţiona
automat semnalul audio digital al televizorului
prin intermediul unui cablu HDMI de mare
viteză.
[Off] (Dezactivat): Dezactivat.
Notă
• Această funcţie este disponibilă doar atunci când
[Control for HDMI] (Comandă HDMI) este setată la
[On] (Activat).
[HDMI1 Audio Input Mode] (Mod intrare audio
HDMI1) (Doar pentru modelele din Europa)
Puteţi selecta intrarea audio a componentei care
este conectată la mufa HDMI IN 1.
[HDMI1]: Sunetul componentei care este
conectată la mufa HDMI IN 1 este primit de la
mufa HDMI IN 1.
[TV]: Sunetul componentei care este conectată
la mufa HDMI IN 1 este primit de la mufa TV
DIGITAL IN (OPTICAL).
x [Quick Start Mode] (Mod Pornire rapidă)
[On] (Activat): Scurtează timpul de pornire din
modul standby. Puteţi comanda sistemul mai
rapid după ce îl porniţi.
[Off] (Dezactivat): Setarea implicită.
x [Auto Standby] (Standby automat)
[On] (Activat): Activează funcţia [Auto
Standby] (Standby automat). Dacă nu
interacţionaţi cu sistemul circa 30 minute,
sistemul intră automat în modul standby.
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
66RO
x [Auto Display] (Afişaj automat)
[On] (Activat): Afişează automat informaţii pe
ecran, atunci când se modifică titlurile de
vizualizare, modurile de imagine, semnalele
audio etc.
[Off] (Dezactivat): Afişează informaţii doar
când apăsaţi pe DISPLAY.
x [Screen Saver] (Economizor ecran)
[On] (Activat): Activează funcţia de economizor
ecran.
[Off] (Dezactivat): Dezactivat.
x [Software Update Notification] (Notificare
actualizare software)
[On] (Activat): Setează sistemul să vă informeze
cu privire la o nouă versiune a software-ului
(pagina 61).
[Off] (Dezactivat): Dezactivat.
x [Gracenote Settings] (Setări Gracenote)
[Auto] (Automat): Descarcă automat informaţii
despre disc în momentul în care opriţi redarea
discului. Pentru descărcare, sistemul trebuie să
fie conectat la reţea.
[Manual]: Descarcă informaţii despre disc dacă
este selectat [Video Search] (Căutare video) sau
[Music Search] (Căutare muzică).
x [System Information] (Informaţii sistem)
Puteţi afişa informaţiile despre versiunea
software-ului şi adresa MAC ale sistemului.
[Network Settings]
(Setări reţea)
Puteţi efectua setări detaliate pentru Internet şi
reţea.
x [Internet Settings] (Setări Internet)
Conectaţi mai întâi sistemul la reţea. Pentru
detalii, consultaţi „Conectarea la reţea”
(pagina 23).
x [Network Connection Diagnostics]
(Diagnosticare conexiune reţea)
Puteţi executa diagnosticarea reţelei pentru
a verifica dacă conexiunea la reţea a fost realizată
corespunzător.
x [Connection Server Settings] (Setări server
conexiune)
[Easy Setup]
(Configurare simplă)
Execută din nou Easy Setup (Configurare
simplă) pentru a efectua setările de bază. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.
Stabileşte dacă să fie afişat serverul DLNA
conectat sau nu.
x [Renderer Set-up] (Configurare dispozitiv
de redare)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Reiniţializare la setările implicite din fabrică)
Puteţi reiniţializa setările sistemului la valorile
implicite din fabrică, selectând grupul de setări.
Toate setările din grup vor fi reiniţializate.
x [Initialize Personal Information] (Iniţializare
informaţii personale)
Setări şi reglaje
[Automatic Access Permission] (Permisiune
acces automat): Stabileşte dacă se acordă acces
automat de la noul controler DLNA detectat.
[Smart Select] (Selectare inteligentă): Permite
unui controler Sony DLNA să găsească sistemul
sub formă de componentă ţintă pe care să
o comande, utilizând raze infraroşii. Puteţi
activa sau dezactiva această funcţie.
[Renderer Name] (Nume dispozitiv de redare):
Afişează numele sistemului atunci când este
listat pe alte dispozitive DLNA din reţea.
[Resetting]
(Reiniţializare)
Puteţi şterge informaţiile personale stocate în
sistem.
x [Renderer Access Control] (Control acces
dispozitiv de redare)
Stabileşte dacă sunt acceptate comenzi de la
controlerul DLNA sau nu.
x [Party Auto Start] (Pornire automată
petrecere)
[On] (Activat): Porneşte o PARTY sau se alătură
unei PARTY existente, la cererea unui dispozitiv
din reţea compatibil cu funcţia PARTY
STREAMING.
[Off] (Dezactivat): Dezactivat.
x [Media Remote Device Registration]
(Înregistrare dispozitiv Media Remote)
Înregistrează dispozitivul „Media remote”.
x [Registered Media Remote Devices]
(Dispozitive Media Remote înregistrate)
Afişează o listă cu dispozitivele dumneavoastră
„Media remote” înregistrate.
67RO
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
Cu privire la siguranţă
• Pentru evita incendiile şi pericolele de electrocutare,
nu plasaţi pe sistem obiecte pline cu lichide, precum
vazele şi nu plasaţi sistemul lângă apă, cum ar fi în
apropierea unei căzi sau a unei cabine de duş. Dacă în
carcasă cad obiecte solide sau lichide, deconectaţi
sistemul de la priză şi dispuneţi verificarea lui de către
personal calificat, înainte de a îl utiliza din nou.
• Nu atingeţi cablurile de alimentare CA (de la reţea) cu
mâinile ude. Acest lucru poate provoca
electrocutarea.
Cu privire la sursele de alimentare
• Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi unitatea principală
pentru o perioadă de timp mai îndelungată,
deconectaţi-o de la priza de perete (de la reţea).
Pentru a deconecta cablul, trageţi de ştecăr, niciodată
de cablu.
Cu privire la amplasare
• Amplasaţi sistemul într-un loc cu ventilaţie adecvată,
pentru a preveni încălzirea sistemului.
• La volum ridicat, pe perioade lungi de timp, carcasa
devine fierbinte la atingere. Aceasta nu reprezintă
o defecţiune. În orice caz, trebuie evitată atingerea
carcasei. Nu amplasaţi sistemul într-un spaţiu închis,
unde ventilaţia este slabă, deoarece acest lucru poate
duce la supraîncălzire.
• Nu blocaţi orificiile de ventilare prin amplasarea de
obiecte pe sistem. Sistemul este dotat cu un
amplificator de mare putere. Dacă orificiile de
ventilare sunt blocate, sistemul se poate supraîncălzi
şi se poate defecta.
• Nu aşezaţi sistemul pe suprafeţe (pături, carpete etc.)
sau în apropierea unor materiale (perdele, draperii)
care pot bloca orificiile de ventilare.
• Nu instalaţi sistemul într-un spaţiu închis, cum ar fi
o bibliotecă sau un corp de mobilier similar.
• Nu instalaţi sistemul în apropierea unor surse de
căldură, precum radiatoare sau suflante de aer şi nici
în locuri expuse direct la lumina soarelui, la praf
excesiv, la vibraţii mecanice sau la şocuri.
• Nu aşezaţi sistemul în poziţie înclinată. Acesta este
prevăzut pentru a funcţiona exclusiv în poziţie
orizontală.
• Nu păstraţi sistemul şi discurile în apropierea
componentelor cu magneţi puternici, precum
68RO
cuptoarele cu microunde sau boxele de
dimensiuni mari.
• Nu puneţi obiecte grele pe sistem.
• Nu puneţi obiecte din metal în faţa panoului frontal.
Acestea ar putea limita recepţionarea undelor radio.
• Nu puneţi sistemul într-un loc în care sunt utilizate
echipamente medicale. Acesta ar putea provoca
defectarea echipamentelor medicale.
• Dacă utilizaţi un stimulator cardiac sau un alt
dispozitiv medical, consultaţi medicul sau
producătorul dispozitivului medical înainte
de a utiliza funcţia LAN fără fir.
Cu privire la funcţionare
• Dacă sistemul este adus direct dintr-un loc cu
temperatură scăzută în altul cu temperatură ridicată,
sau dacă este amplasat într-o cameră cu umezeală
ridicată, este posibil să se formeze condens pe lentilele
din interiorul unităţii principale. În acest caz, este
posibil ca sistemul să nu funcţioneze corect. Scoateţi
discul şi lăsaţi sistemul pornit timp de aproximativ
o jumătate de oră, până ce se evaporează umezeala.
• Scoateţi orice disc din sistem înainte să-l mutaţi. Dacă
nu faceţi acest lucru, discul se poate deteriora.
• Dacă în carcasă cad obiecte, deconectaţi unitatea
principală de la priză şi dispuneţi verificarea acesteia
de către personal calificat, înainte de a o utiliza
din nou.
Cu privire la reglarea volumului
• Nu creşteţi volumul atunci când ascultaţi un
fragment cu date de intrare foarte slabe sau fără
semnale audio. În caz contrar, difuzoarele se pot
deteriora la redarea bruscă a unui vârf de semnal.
Cu privire la curăţare
• Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele de comandă cu
o cârpă moale, umezită uşor cu o soluţie slabă de
detergent. Nu utilizaţi niciun fel de burete abraziv,
praf de curăţat sau solvenţi, cum ar fi alcoolul sau
benzina.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire la sistem,
consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
• Pentru a îndepărta amprentele de pe panoul frontal al
unităţii principale, ştergeţi-l cu o cârpă moale, uşor
umedă şi bine stoarsă (doar BDV-L800).
Cu privire la discurile de curăţare,
produsele de curăţare pentru
discuri/lentile
• Nu folosiţi discuri de curăţare sau produse de
curăţare pentru discuri/lentile (inclusiv produse
lichide sau tip spray). Acestea pot duce la defecarea
aparatului.
Cu privire la piesele de schimb
• În cazurile în care acest sistem este reparat, piesele
reparate pot fi colectate pentru a fi refolosite sau în
scopuri de reciclare.
Note cu privire la discuri
Cu privire la adaptorul CA
• Pentru a menţine curată suprafaţa discului,
manipulaţi discul ţinându-l de margini. Nu
atingeţi suprafaţa discului.
• Nu lipiţi hârtie sau bandă adezivă pe suprafaţa
discului.
Cu privire la culorile televizorului
• Dacă ecranul televizorului prezintă neregularităţi de
culoare din cauza difuzoarelor, opriţi televizorul, apoi
porniţi-l din nou după 15–30 de minute. Dacă
neregularităţile de culoare persistă, amplasaţi
difuzoarele mai departe de televizor.
NOTĂ IMPORTANTĂ
Atenţie: Acest sistem este capabil să menţină
o imagine video statică sau o imagine afişată pe
ecranul televizorului pentru un timp nedeterminat.
Dacă lăsaţi o imagine video statică sau o imagine
simplă pe ecranul televizorului pentru o perioadă
îndelungată de timp, există riscul deteriorării
permanente a ecranului televizorului. Proiectoarele
sunt predispuse în special la acest comportament.
Cu privire la mutarea sistemului
• Înainte de a muta sistemul asiguraţi-vă că nu se află
niciun disc înăuntrul acestuia şi scoateţi cablurile de
alimentare CA (de la reţea) din priza de perete.
• Nu expuneţi discul la lumina directă a soarelui
şi nici la surse de căldură, precum suflantele de
aer cald, nu îl lăsaţi în maşina parcată în bătaia
soarelui, deoarece temperatura poate creşte
considerabil în interiorul maşinii.
• După utilizare, reintroduceţi discul în
carcasa lui.
Cu privire la curăţare
• Înainte de redare, curăţaţi discul cu o cârpă
de curăţat.
Ştergeţi discul pornind dinspre centru către
margine.
Informaţii suplimentare
• Utilizaţi adaptorul CA furnizat (AC-BD100) pentru
acest player, deoarece alte adaptoare pot provoca
defecţiuni.
• Nu dezasamblaţi şi nu aplicaţi tehnici de inginerie
inversă asupra adaptorului.
• Nu închideţi adaptorul CA într-un loc închis, precum
o bibliotecă sau un dulap AV.
• Nu conectaţi adaptorul CA la un transformator
electric de voiaj, care ar putea genera căldură şi
provoca o defecţiune.
• Nu scăpaţi şi nu supuneţi adaptorul la şocuri.
• Trebuie evitate stropirea şi picurarea de lichide pe
echipament.
• Cuplajul/intrarea aparatului trebuie să fi uşor
accesibil(ă) şi gata de funcţionare.
Cu privire la manipularea discurilor
• Nu folosiţi pentru curăţare solvenţi precum
benzina, diluanţi, produse de curăţare din
comerţ sau spray antistatic pentru curăţarea
discurilor de vinil.
Acest sistem poate reda doar discuri circulare
standard. Utilizarea unor altfel de discuri decât
a celor standard, cu formă circulară (de ex. în
formă de cartelă, inimă sau stea) poate provoca
defecţiuni.
Nu utilizaţi discuri pe care sunt ataşate accesorii
disponibile în comerţ, cum ar fi o etichetă sau
un inel.
69RO
Depanare
Dacă în timpul utilizării sistemului întâmpinaţi una dintre următoarele dificultăţi, utilizaţi acest ghid
de depanare pentru a încerca să remediaţi problema înainte de a apela la reparaţii. Dacă problema
persistă, consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Reţineţi că, dacă personalul de service înlocuieşte unele piese în timpul reparaţiei, aceste piese pot fi
reţinute.
În cazul unei probleme cu funcţia de sunet fără fir, dispuneţi verificarea întregului sistem de către un
distribuitor Sony (unitate principală şi subwoofer).
Generalităţi
Simptom
Probleme şi soluţii
Alimentarea nu este pornită.
• Verificaţi conectarea corectă a cablurilor de alimentare CA (de la reţea) ale
unităţii principale şi subwooferului.
• Verificaţi conectarea corectă a cablului de alimentare CA (de la reţea) al unităţii
principale la adaptorul CA.
• Verificaţi conectarea corectă a adaptorului CA la conectorul DC IN 14V din
partea din spate a unităţii principale.
Telecomanda nu funcţionează.
• Distanţa dintre telecomandă şi unitatea principală este prea mare.
• Bateriile din telecomandă sunt slabe.
Discul nu iese şi nu puteţi scoate • Încercaţi următoarele: 1 Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe N şi Z de pe unitatea
discul nici după ce apăsaţi pe Z. principală mai mult de 5 secunde pentru a scoate discul. 2 Scoateţi discul.
3 Deconectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea) de la priza de perete şi
reconectaţi-l după câteva minute.
Sistemul nu funcţionează
normal.
• Deconectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea) de la priza de perete şi
reconectaţi-l după câteva minute.
Mesaje
Simptom
Probleme şi soluţii
Pe ecranul televizorului apare
• Consultaţi [Network Update] (Actualizare reţea) (pagina 61) pentru a actualiza
[A new software version is
sistemul cu o nouă versiune de software.
available. Please go to the
“Setup” section of the menu and
select “Network Update” to
perform the update.] (Este
disponibilă o nouă versiune
a software-ului. Accesaţi
secţiunea „Setup” (Configurare)
a meniului şi selectaţi „Network
Update” (Actualizare reţea)
pentru a efectua actualizarea).
„PROTECTOR” şi „PUSH
Apăsaţi "/1 pentru a opri sistemul şi verificaţi următoarele după ce dispare
PWR” apar alternativ pe afişajul „STANDBY”.
panoului frontal.
• Sunt blocate orificiile de ventilare ale sistemului?
• După ce verificaţi cele de mai sus şi rezolvaţi problemele, porniţi sistemul. Dacă
nu poate fi detectată cauza problemei nici după ce verificaţi toate elementele de
mai sus, consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Pe afişajul panoului frontal apare • Dezactivaţi funcţia de blocare pentru copii (pagina 51).
„LOCKED”.
70RO
Simptom
Probleme şi soluţii
Pe afişajul panoului frontal apare • Contactaţi cel mai apropiat distribuitor Sony sau atelierul de service Sony
„DEMO LOCK”.
autorizat local.
Pe afişajul panoului frontal apare • Contactaţi cel mai apropiat distribuitor Sony sau atelierul de service Sony
„Exxxx”.
autorizat local şi comunicaţi codul erorii.
apare fără niciun mesaj pe
întregul ecran al televizorului.
• Contactaţi cel mai apropiat distribuitor Sony sau atelierul de service Sony
autorizat local.
Imagine
Simptom
Probleme şi soluţii
Nu se vede imaginea.
• Verificaţi metoda de ieşire a sistemului (pagina 19).
Nu se vede imaginea când
realizaţi o conexiune prin cablu
HDMI.
• Unitatea principală este conectată la un dispozitiv de intrare care nu este
compatibil cu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) (nu se
aprinde „HDMI” pe panoul frontal) (pagina 19).
• Verificaţi dacă mufa HDMI OUT de pe unitatea principală şi mufa HDMI IN
de pe televizor sunt conectate printr-un cablu HDMI de mare viteză.
• Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe N şi VOL – pe unitatea principală mai mult de
Nu apare nicio imagine când
rezoluţia ieşirii video selectată la 5 secunde pentru a reiniţializa rezoluţia ieşirii video la cea mai mică rezoluţie.
[Output Video Format] (Format
video ieşire) este incorectă.
Zona întunecată a imaginii este • Setaţi [Picture Quality Mode] (Mod calitate imagine) la [Standard] (implicit)
prea întunecată/zona luminoasă (pagina 43).
este prea luminoasă sau
nenaturală.
Imaginea nu este scoasă corect.
• Verificaţi setările [Output Video Format] (Format video ieşire) din [Screen
Settings] (Setări ecran) (pagina 62).
• Dacă sunt scoase simultan semnale analogic şi digital, setaţi [BD/DVD-ROM
1080/24p Output] (Ieşire BD/DVD-ROM 1080/24p) din [Screen Settings]
(Setări ecran) la [Off] (Dezactivat) (pagina 62).
• Pentru suporturi BD-ROM, verificaţi setările [BD/DVD-ROM 1080/24p
Output] (Ieşire BD/DVD-ROM 1080/24p) din [Screen Settings] (Setări ecran)
(pagina 62).
Imaginea prezintă zgomot.
• Curăţaţi discul.
• Dacă imaginea care iese din sistem trece prin VCR pentru a ajunge pe televizor,
semnalul de protejare la copiere aplicat unor programe BD/DVD poate afecta
calitatea imaginii. Dacă experimentaţi în continuare probleme, chiar şi atunci
când conectaţi unitatea principală direct la televizor, încercaţi să conectaţi
unitatea principală la alte mufe de intrare.
O imagine nu este afişată pe
întregul ecran al televizorului.
• Verificaţi setarea [TV Type] (Tip televizor) din [Screen Settings] (Setări ecran)
(pagina 61).
• Raportul de aspect de pe dis este fix.
Pe ecranul televizorului apar
neregularităţi de culoare.
• Dacă difuzoarele sunt utilizate cu un televizor sau proiector pe bază de CRT,
instalaţi difuzoarele la cel puţin 0,3 metri de televizor.
• În cazul în care neregularităţile de culoare persistă, opriţi televizorul, apoi
porniţi-l din nou după 15–30 de minute.
• Asiguraţi-vă că niciun obiect magnetic (încuietoare magnetică pe suportul
televizorului, dispozitiv medical, jucărie etc.) nu se află lângă difuzoare.
Informaţii suplimentare
Imaginile 3D de la mufa HDMI • În funcţie de televizor sau de componenta video, este posibil ca imaginile 3D să
IN 1 sau HDMI IN 2 nu apar pe nu apară.
ecranul televizorului.
• Este posibil ca televizorul să necesite mai mult timp pentru a detecta
semnale 3D.
71RO
Simptom
Probleme şi soluţii
Nu se vede imaginea după
• Selectaţi intrarea de pe televizor pentru acest sistem.
redarea unui fişier video/foto de
pe iPod/iPhone.
Sunet
Simptom
Probleme şi soluţii
Nu există sunet sau transmisia
fără fir nu este activată.
• Este posibil să nu fie conectat bine cablul.
• Verificaţi dacă este bine conectat cablul de alimentare CA (de la reţea) al
subwooferului.
• Asiguraţi-vă că volumul unităţii principale are altă valoare decât „0”.
• Verificaţi starea indicatorului LINK/STANDBY de pe subwoofer.
– Se stinge.
– Verificaţi dacă este bine conectat cablul de alimentare CA (de la reţea) al
subwooferului.
– Porniţi subwooferul apăsând pe "/1 de pe subwoofer.
– Clipeşte rapid, de culoare verde.
– 1 Apăsaţi "/1 pe subwoofer. 2 Introduceţi corect dispozitivul de
emisie-recepţie fără fir în subwoofer. 3 Apăsaţi "/1 pe subwoofer.
– Clipeşte, de culoare roşie.
– Apăsaţi "/1 pentru a opri subwooferul şi verificaţi următoarele.
1Cablurile + şi – ale difuzoarelor sunt scurtcircuitate?
2Sunt blocate orificiile de ventilare ale subwooferului?
După ce verificaţi cele de mai sus şi rezolvaţi problemele, porniţi
subwooferul. Dacă nu poate fi detectată cauza problemei nici după ce
verificaţi toate elementele de mai sus, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
– Clipeşte încet, de culoare verde sau portocaliu, sau se face roşu.
– Asiguraţi-vă că dispozitivul de emisie-recepţie fără fir este introdus corect
în unitatea principală.
– Efectuaţi din nou setarea [Secure Link] (Legătură securizată) (pagina 55).
– Transmisia sunetului este slabă. Mutaţi subwooferul, astfel încât
indicatorul LINK/STANDBY să se facă verde sau portocaliu.
– Îndepărtaţi sistemul de alte dispozitive fără fir.
– Evitaţi utilizarea oricăror alte dispozitive fără fir.
– Se face verde sau portocaliu.
– Verificaţi conexiunile difuzoarelor.
Sunetul Super Audio CD al unei • HDMI IN 1 şi HDMI IN 2 nu acceptă un format audio care conţine protecţie la
componente care este conectată
copiere.
la mufa HDMI IN 1 sau HDMI
IN 2 nu este scos.
Nu se aude sunetul de la televizor • Setaţi [Control for HDMI] (Comandă HDMI) din [System Settings] (Setări
prin mufa HDMI OUT atunci
sistem) la [On] (Activat) (pagina 66). De asemenea, setaţi [Audio Return
când este utilizată funcţia Audio Channel] (Canal de retur audio) din [System Settings] (Setări sistem) la [Auto]
Return Channel.
(Automat) (pagina 66).
• Asiguraţi-vă că televizorul este compatibil cu funcţia Audio Return Channel.
• Asiguraţi-vă că un cablu HDMI de mare viteză este conectat la o mufă
a televizorului compatibil cu funcţia Audio Return Channel.
Sistemul nu scoate sunet corect
atunci când este conectat la un
set-top box.
72RO
• Setaţi [Audio Return Channel] (Canal de retur audio) din [HDMI Settings]
(Setări HDMI) la [Off] (Dezactivat) (pagina 66).
Simptom
Probleme şi soluţii
Se aude un bâzâit sau un zgomot • Îndepărtaţi televizorul de componentele audio.
puternic.
• Curăţaţi discul.
Sunetul îşi pierde efectul stereo
când redaţi un CD.
• Selectaţi sunetul stereo apăsând pe
(pagina 45).
Sunetele din stânga şi din
dreapta sunt neechilibrate
sau inversate.
• Verificaţi conectarea corectă şi fermă a difuzoarelor şi a componentelor.
Sunetul este instabil.
• Este activată funcţia Controlul poziţiei a televizorului. Pentru detalii cu privire
la dezactivarea funcţiei, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale televizorului.
Se aude zgomot din difuzoarele
frontale sau sunetul din
difuzoarele frontale sare.
• Transmisia fără fir este instabilă. Modificaţi setarea [RF Channel] (Canal RF)
din [Wireless Sound Connection] (Conexiune sunet fără fir) (pagina 56).
• Instalaţi unitatea principală mai aproape de subwoofer.
• Nu instalaţi unitatea principală şi subwooferul într-un raft închis, pe un raft de
metal sau sub o masă.
Tuner
Probleme şi soluţii
Nu se poate face acordul pe
frecvenţa posturilor radio.
• Verificaţi conectarea fermă a antenei (aeriană). Ajustaţi poziţia antenei
(aeriană) şi, dacă este cazul, conectaţi o antenă de exterior (aeriană).
• Intensitatea semnalului de la posturile radio este prea scăzută (atunci când se
face acordul automat). Efectuaţi acordul direct.
Redare
Simptom
Probleme şi soluţii
Nu se redă discul.
• Codul de regiune de pe BD/DVD nu se potriveşte cu sistemul.
• Umezeala a produs condens în interiorul unităţii principale, fapt care poate
dăuna lentilelor. Scoateţi discul şi lăsaţi unitatea principală pornită timp de
aproximativ o jumătate de oră.
• Sistemul nu poate reda un disc înregistrat care nu a fost finalizat corect
(pagina 76).
Informaţii suplimentare
Simptom
Numele fişierelor nu sunt afişate • Sistemul poate afişa doar formate de caractere conforme ISO 8859-1. Este
corect.
posibil ca alte formate de caractere să fie afişate diferit.
• În funcţie de software-ul de scriere utilizat, caracterele introduse pot
fi afişate diferit.
Redarea unui disc nu porneşte de • A fost selectată reluarea redării. Apăsaţi OPTIONS şi selectaţi [Play from start]
la început.
(Redare de la început), apoi apăsaţi .
Redarea nu porneşte de la
punctul de reluare în care aţi
oprit redarea ultima dată.
• În funcţie de disc, este posibil ca punctul de reluare să fi fost şters din memorie,
atunci când
– scoateţi discul.
– deconectaţi dispozitivul USB.
– redaţi alt conţinut.
– opriţi unitatea principală.
Limba pentru pista de sunet/
subtitrări sau unghiurile nu pot
fi modificate.
• Încercaţi să utilizaţi meniul suportului BD sau al DVD-ului.
• Pe suportul BD sau DVD redat nu sunt înregistrate piste/subtitrări în mai multe
limbi sau unghiuri multiple.
Nu poate fi redat conţinutul
bonus sau alte date conţinute
pe un suport BD-ROM.
• Încercaţi următoarele: 1 Scoateţi discul. 2 Opriţi sistemul. 3 Scoateţi şi
conectaţi din nou dispozitivul USB (pagina 37). 4 Porniţi sistemul.
5 Introduceţi suportul BD-ROM cu BONUSVIEW/BD-LIVE.
73RO
Dispozitiv USB
Simptom
Probleme şi soluţii
Dispozitivul USB nu este
recunoscut.
• Încercaţi următoarele: 1 Opriţi sistemul. 2 Scoateţi şi conectaţi din nou
dispozitivul USB . 3 Porniţi sistemul.
• Asiguraţi-vă că dispozitivul USB este conectat în siguranţă la portul
(USB).
• Verificaţi dacă dispozitivul USB sau un cablu este deteriorat.
• Verificaţi dacă dispozitivul USB este pornit.
• Dacă dispozitivul USB este conectat prin intermediul unui hub USB,
deconectaţi-l şi conectaţi dispozitivul USB direct la unitatea principală.
BRAVIA Internet Video
Simptom
Probleme şi soluţii
Imaginea/sunetul este slab(ă)/
anumite programe sunt afişate
cu puţine detalii, în special în
timpul scenelor cu mişcare
rapidă sau întunecate.
• Calitatea imaginii/sunetului poate fi redusă, în funcţie de furnizorii de conţinut
Internet.
• Calitatea imaginii/sunetului poate fi îmbunătăţită modificând viteza
conexiunii. Sony recomandă o viteză a conexiunii de cel puţin 2,5 Mbps pentru
video de definiţie standard şi de 10 Mbps pentru video de înaltă definiţie.
• Nu toate materialele video conţin sunet.
Imaginea este mică.
• Apăsaţi X pentru a o mări.
“BRAVIA” Sync ([Control for HDMI] (Comandă HDMI))
Simptom
Probleme şi soluţii
Funcţia [Control for HDMI]
• Asiguraţi-vă că [Control for HDMI] (Comandă HDMI) este setat la [On]
(Comandă HDMI) nu
(Activat) (pagina 66).
funcţionează („BRAVIA” Sync). • Dacă modificaţi conexiunea HDMI, opriţi şi reporniţi sistemul.
• Dacă are loc o pană de curent, setaţi [Control for HDMI] (Comandă HDMI) la
[Off] (Dezactivat), apoi setaţi [Control for HDMI] (Comandă HDMI) la [On]
(Activat) (pagina 66).
• Verificaţi următoarele şi consultaţi instrucţiunile de utilizare furnizate
împreună cu componenta.
– componenta conectată este compatibilă cu funcţia [Control for HDMI]
(Comandă HDMI).
– setarea componentei conectate pentru funcţia [Control for HDMI]
(Comandă HDMI) este corectă.
Conexiune la reţea
74RO
Simptom
Probleme şi soluţii
Sistemul nu se poate conecta
la reţea.
• Verificaţi conexiunea la reţea (pagina 23) şi setările reţelei (pagina 66).
Conexiune LAN fără fir încorporată/USB
Simptom
Probleme şi soluţii
Nu puteţi conecta PC-ul la
Internet după ce aţi efectuat
[Wi-Fi Protected Setup (WPS)]
(Configurare protejată Wi-Fi
(WPS)).
• Setările fără fir are ruterului se pot modifica automat dacă utilizaţi funcţia de
configurare protejată Wi-Fi înainte de ajustarea setărilor ruterului. În acest caz,
modificaţi în mod corespunzător setările PC-ului.
Nu puteţi conecta sistemul la
ruterul LAN fără fir.
• Verificaţi dacă ruterul LAN fără fir este pornit.
• În funcţie de mediul de utilizare, inclusiv materialul pereţilor, condiţiile de
recepţie a undelor radio sau obstacolele dintre sistem şi ruterul LAN fără fir,
distanţa de comunicare posibilă poate să fie scurtată. Mutaţi sistemul şi ruterul
LAN fără fir mai aproape unul de celălalt.
• Este posibil ca dispozitivele care utilizează banda de frecvenţă de 2,4 GHz,
precum un cuptor cu microunde, Bluetooth sau un dispozitiv digital fără fir, să
întrerupă comunicarea. Îndepărtaţi unitatea principală de astfel de dispozitive
sau opriţi aceste dispozitive.
Ruterul fără fir dorit nu este
detectat nici după executarea
[Scan] (Scanare).
• Apăsaţi RETURN pentru a reveni la ecranul anterior şi încercaţi [Scan]
(Scanare) din nou. Dacă ruterul fără fir dorit nu este detectat în continuare,
apăsaţi RETURN pentru a selecta [Manual registration] (Înregistrare manuală).
Informaţii suplimentare
Sistemul nu se poate conecta la • Distanţa dintre unitatea principală şi ruterul LAN fără fir este prea mare
reţea sau conexiunea la reţea este (pagina 23).
instabilă.
75RO
Discuri redabile
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (CD muzical)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1)
Deoarece specificaţiile Blu-ray Disc sunt noi şi în
continuă dezvoltare, este posibil ca unele discuri să
nu poată fi redate, în funcţie de tipul şi versiunea
discului. De asemenea, ieşirea audio diferă în funcţie
de sursă, de mufa de ieşire conectată şi de setările
audio selectate.
2)BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 inclusiv tipul cu pigment
organic BD-R (tip LTH)
Suporturile BD-R înregistrate pe un PC nu pot fi
redate dacă postscripturile sunt înregistrabile.
3)
Un suport CD sau un DVD nu va fi redat, dacă nu
a fost finalizat corect. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare furnizate
împreună cu dispozitivul de înregistrare.
Discuri care nu pot fi redate
• Suporturi BD cu cartuş
• Suporturi BDXL
• Suporturi DVD-RAM
• Suporturi DVD HD
• Discuri DVD Audio
• CD-uri FOTO
• Partea de date a unui CD-Extra
• Suporturi Super VCD
• Partea cu material audio de pe suporturi
DualDisc
Note cu privire la discuri
Acest produs este proiectat pentru redarea de
discuri conforme standardului Compact Disc (CD).
Discurile duale şi unele discuri muzicale,
codificate cu tehnologii de protejare
a drepturilor de autor nu sunt conforme cu
standardul Compact Disc (CD). Prin urmare,
este posibil ca aceste discuri să nu fie
compatibile cu acest produs.
76RO
Notă cu privire la operaţii de redare
a unui suport BD/DVD
Este posibil ca unele operaţii de redare ale unui
suport BD/DVD să fie setate în mod intenţionat
de producătorii de software. Din moment ce
acest sistem redă un suport BD/DVD în
conformitate cu conţinutul discului conceput de
producătorii software, este posibil ca unele
caracteristici de redare să nu fie disponibile.
Notă despre suporturile BD/DVD cu
strat dublu
Este posibil ca imaginea şi sunetul redării să fie
întrerupte câteva momente la comutarea între
straturi.
Cod de regiune (doar pentru BD-ROM/
DVD VIDEO)
Sistemul dumneavoastră are un cod de regiune
imprimat pe spatele unităţii principale şi va reda
doar suporturi BD-ROM/DVD VIDEO (doar
redare) etichetate cu coduri de regiune identice
sau cu ALL .
Tipuri redabile de fişiere
Video1)
Format fişier
Extensii
MPEG-1 Video/PS2)5)
MPEG-2 Video/PS,
TS2)6)
“.mpg,” “.mpeg,” “.m2ts,”
“.mts”
Xvid
„.avi”
MPEG4/AVC2)5)
“.mkv,” “.mp4,” “.m4v,”
“.m2ts,” “.mts”
WMV92)5)
“.wmv,” “.asf”
AVCHD
3)5)
Muzică
Extensii
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
“.mp3”
AAC2)4)5)
“.m4a”
WMA9 Standard2)4)
“.wma”
LPCM
“.wav”
Foto1)
Format fişier
Extensii
JPEG
“.jpg,” “.jpeg”
GIF
„.gif”
PNG
„.png”
Informaţii suplimentare
Format fişier
– până la foldere din al treilea nivel ierarhic
– până la 500 de fişiere într-o singură structură
arborescentă
• Sistemul poate recunoaşte următoarele fişiere sau
foldere stocate pe serverul DLNA:
– până la foldere din al optsprezecelea nivel ierarhic
– până la 999 de fişiere într-o singură structură
arborescentă
• Este posibil ca unele dispozitive USB să nu
funcţioneze cu acest sistem.
• Sistemul poate recunoaşte dispozitive Mass Storage
Class (MSC) (precum memorie flash sau hard disk),
dispozitive de capturare a imaginilor statice (SICD) şi
tastaturi cu 101 de taste (doar portul
(USB)
frontal).
• Pentru a evita avarierea sau deteriorarea memoriei
USB sau a altor dispozitive, opriţi sistemul înainte de
a conecta sau de a deconecta memoria USB sau alte
dispozitive.
• Este posibil ca sistemul să nu redea uniform fişiere
video cu o rată de biţi mare de pe un CD DATE. Se
recomandă redarea de fişiere video cu o rată de biţi
mare utilizând un DVD DATE.
1)
Sistemul nu redă aceste fişiere prin intermediul
funcţiei de dispozitiv de redare.
2)Sistemul nu redă fişiere codificate cu DRM.
3)Sistemul redă fişiere în format AVCHD care sunt
înregistrate cu o cameră video digitală etc. Pentru
a urmări fişiere în format AVCHD, discul cu fişiere
în format AVCHD pe el trebuie finalizat.
4)Sistemul nu redă fişiere codificate cu Lossless etc.
5)Sistemul nu redă aceste fişiere prin intermediul
funcţiei DLNA.
6)
Sistemul redă rezoluţie SD doar prin intermediul
funcţiei DLNA.
Notă
• Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate, în funcţie
de formatul fişierului, de codificarea fişierului, de
starea înregistrării sau de starea serverului DLNA.
• Este posibil ca unele fişiere editate pe un PC să nu
fie redate.
• Sistemul poate recunoaşte următoarele fişiere sau
foldere pe suporturi BD, DVD, CD şi dispozitive
USB:
77RO
Formate audio acceptate
Formatele audio acceptate de acest sistem sunt următoarele.
Format
LPCM 2ch
Funcţie
LPCM 5.1ch
LPCM 7.1ch
Dolby Digital
Dolby
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
DTS
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1,
DTS96/24
DTS-HD High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master Audio
“BD/DVD”
a
a
a
a
a
a
a
a
“HDMI1”
“HDMI2”
a
–
a
–
a
–
–
–
“TV”
(DIGITAL IN)
a
–
a
–
a
–
–
–
a: Format acceptat.
–: Format neacceptat.
Notă
• Mufele HDMI IN 1 şi HDMI IN 2 nu permit intrarea sunetului în cazul unui format audio care conţine protecţii la
copiere precum Super Audio CD sau DVD-Audio.
• Pentru formatul LPCM 2ch, frecvenţa de eşantionare acceptată a semnalului digital este de până la 96 kHz atunci
când se utilizează funcţia „HDMI1” sau „HDMI2” şi de 48 kHz atunci când se utilizează funcţia „TV”.
78RO
Secţiunea tuner FM
Specificaţii
Sistem
Interval de frecvenţă
Secţiunea amplificator
Secţiunea video
Ieşiri
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohmi
Secţiunea HDMI
Conector
Tip A (19pin)
Sistem BD/DVD/Super Audio CD/CD
Sistem format semnal
NTSC/PAL
Secţiunea USB
Port
(USB):
Antenă (aeriană)
Borne antenă (aeriană)
Frecvenţă intermediară
Generalităţi (unitate principală, adaptor CA
(AC-BD100))
Necesar de putere (adaptor CA)
Intrare: 110 V – 240 V CA,
50/60 Hz
Ieşire: 14 V CC, 3,3 A
Temperatură de
funcţionare:
40 °C (MAX)
Putere consumată
Pornit: 30 W
Standby: 0,3 W (în modul
de Economisire a energiei)
Dimensiuni (aprox.)
Adaptor CA
122 mm × 37 mm × 64 mm
(l/î/a)
Unitate principală
480 mm × 46 mm ×
232 mm (l/î/a)
480 mm × 259 mm ×
103 mm (l/î/a) (cu suport)
480 mm × 105 mm ×
231 mm (l/î/a) (în poziţie
orizontală)
Masă (aprox.)
Adaptor CA
0,3 kg
Unitate principală
L800: 3,2 kg
4,2 kg (cu suport)
L800M: 3,3 kg
4,3 kg (cu suport)
L600: 3,0 kg
4,0 kg (cu suport)
Tip A (pentru conectarea
de memorie USB, cititor de
cartele de memorie, aparat
foto digital şi cameră video
digitală)
Difuzoare
Bornă 100BASE-TX
Unitate difuzor
Difuzor frontal (SS-TSL800) pentru BDV-L800/
BDV-L800M
Sistem difuzoare
Secţiunea LAN
Bornă LAN(100)
Secţiunea LAN fără fir
BDV-L800/BDV-L800M
Conformitate cu standardele
IEEE 802.11 b/g/n
Frecvenţă şi canal
2,4 GHz – 2,4835 GHz
[canale 1 -13]
Informaţii suplimentare
PUTERE PRODUSĂ (de referinţă)
Subwoofer:
120 W (la 4 ohmi, 80 Hz)
BDV-L800/BDV-L800M:
PUTERE PRODUSĂ (nominală)
Frontal stânga/Frontal dreapta:
85 W + 85 W (la 4 ohmi,
1 kHz, 1% THD)
PUTERE PRODUSĂ (de referinţă)
Frontal stânga/Frontal dreapta:
130 W (per canal, la
4 ohmi, 1 kHz)
BDV-L600:
PUTERE PRODUSĂ (nominală)
Frontal stânga/Frontal dreapta:
80 W + 80 W (la 4 ohmi,
1 kHz, 1% THD)
PUTERE PRODUSĂ (de referinţă)
Frontal stânga/Frontal dreapta:
115 W (per canal, la
4 ohmi, 1 kHz)
Intrări (Digitale)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Formate acceptate: LPCM
2CH (până la 48 kHz),
Dolby Digital, DTS
HDMI IN 1/HDMI IN 2 Formate acceptate: LPCM
2CH (până la 96 kHz),
Dolby Digital, DTS
Sintetizator digital blocat
cu cuarţ PLL
87,5 MHz – 108,0 MHz
(paşi de 50 kHz)
Antenă cu fir pentru FM
(aeriană)
75 ohmi, neechilibrate
250 kHz/300 kHz/
350 kHz/400 kHz
Impedanţă nominală
Dimensiuni (aprox.)
Masă (aprox.)
Sistem de difuzoare cu
două căi şi cu două
transductoare
Tweeter: 25 mm, tip cupolă
Interval complet: 65 mm,
tip conic
4 ohmi
123 mm × 475 mm ×
137 mm (l/î/a)
1,3 kg
79RO
Difuzor frontal (SS-TSL600) pentru BDV-L600
Sistem difuzoare
Unitate difuzor
Impedanţă nominală
Dimensiuni (aprox.)
Masă (aprox.)
Sistem de difuzoare cu
două căi şi cu două
transductoare, reflex bas
Tweeter: 25 mm, tip cupolă
Interval complet: 50 mm,
tip conic
4 ohmi
112 mm × 320 mm ×
112 mm (l/î/a)
0,9 kg
Subwoofer activ (SA-WSL600)
Sistem de difuzoare
Unitate difuzor
Impedanţă nominală
Dimensiuni (aprox.)
Masă (aprox.)
Subwoofer
160 mm, tip conic
4 ohmi
275 mm × 395 mm ×
290 mm (l/î/a)
9 kg
Generalităţi (Subwoofer)
Necesar de putere
Putere consumată
220 V – 240 V CA,
50/60 Hz
Pornit: 70 W
Standby: Aprox. 0,6 W
Oprit: 0,3 W
Dispozitiv de emisie-recepţie fără fir
(EZW-RT50)
Sistem de comunicaţii
Ieşire
Bandă de frecvenţă
Metodă modulare
Necesar de putere
Dimensiuni (aprox.)
Masă (aprox.)
Specificaţie sunet fără fir,
versiunea 1.0
23 mW (EIRP)
5,725 GHz – 5,875 GHz
DSSS
3,3 V CC, 300 mA
30 mm × 9 mm × 60 mm
(l/î/a)
10 g
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără notificare
prealabilă.
• Putere consumată în standby 0,3 W (unitate
principală), 0,3 W (subwoofer).
• Peste 85% din randamentul de putere al blocului
amplificator este obţinut cu amplificatorul digital
complet, S-Master.
80RO
Lista codurilor de limbă
Ortografierea limbilor este conformă ISO 639: standard 1988 (E/F).
Cod
Limbă
Cod
Limbă
Cod
Limbă
Cod
Limbă
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Informaţii suplimentare
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian;
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Nespecificat
Lista codurilor de zonă/control parental
Cod
Zonă
Argentina
Australia
Austria
Belgia
Brazilia
Chile
China
Columbia
Danemarca
Finlanda
Franţa
Cod
Zonă
Germania
Grecia
Hong Kong
India
Indonezia
Irlanda
Italia
Japonia
Coreea
Luxemburg
Malaiezia
Cod
Zonă
Mexic
Olanda
Noua Zeelandă
Norvegia
Pakistan
Filipine
Polonia
Portugalia
Rusia
Singapore
Spania
Cod
Zonă
Suedia
Elveţia
Taiwan
Tailanda
Marea Britanie
81RO
Index
Simboluri
3D 36
A
A/V SYNC 44
Actualizare 61
Actualizare reţea 61
Afişaj automat 66
Afişaj panou frontal 12
Afişaj pe ecran 65
Audio 64
Audio Return Channel 66
E
Economizor ecran 66
Efect sunet 63
F
FM MODE 47
Format ecran 61
Format video de ieşire 62
G
B
Ghid setări telecomandă 61
BD-LIVE 36
Blocare pentru copii 51
BONUSVIEW 36
BRAVIA Internet Video 40
BRAVIA Sync 49
H
C
Ieşire audio 63
Ieşire BD/DVD-ROM
1080/24p 62
Ieşire culori adânci HDMI 62
Iluminare/Afişaj 65
Informaţii redare 37
Informaţii sistem 66
Iniţializare informaţii
personale 67
Canale redare
Super Audio CD 65
CD 76
Cod de regiune 76
Cod de zonă control parental 64
Comandă HDMI 49, 66
Comprimare interval dinamic
audio 63
Conexiune Internet BD 64
Conexiune sunet fără fir 65
Configurare dispozitiv de
redare 67
Configurare simplă 32, 67
Control acces dispozitiv de
redare 67
Control parental BD 64
Control parental DVD 64
Control parental video de pe
Internet 64
Conţinut Internet 40
D
Diagnosticare conexiune
reţea 67
Discuri redabile 76
Dispozitive Media Remote
înregistrate 67
DLNA 40, 67
Dolby Digital 45
DTS 45
82RO
DTS Neo:6 63
DVD 76
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 62
I
Î
Înregistrare dispozitiv Media
Remote 67
L
Lista codurilor de limbă 81
M
Meniu BD/DVD 64
Mod conversie cinematograf 62
Mod pauză 62
Mod Pornire rapidă 66
Mod presetare 61
Reiniţializare 67
Reiniţializare la setările
implicite din fabrică 67
S
Senzor telecomandă 65
Setare dimensiune ecran TV
pentru 3D 61
Setare ieşire 3D 61
Setare surround 63
Setări audio 63
Setări control parental 64
Setări difuzor 50, 63
Distanţă 50
Nivel 50
Setări ecran 61
Setări Gracenote 66
Setări Internet 56, 66
Setări MIX audio BD 63
Setări muzică 65
Setări reţea 66
Setări server conexiune 67
Setări vizualizare BD/DVD 64
SLEEP 51
Standby automat 66
Strat redare disc hibrid BD 64
Strat redare Super Audio CD 65
Subtitrări 64
Subwoofer 13
Sunet difuzare multiplex 46
T
Telecomandă 14
Tip televizor 61
Ton testare 50
U
Unitate principală 10
USB 37
V
Video de pe Internet
neclasificat 65
P
Z
Parolă 64
Pornire automată petrecere 67
Prezentare de diapozitive 43
WEP 59
WPA2-PSK (AES) 59
WPA2-PSK (TKIP) 59
WPA-PSK (AES) 59
WPA-PSK (TKIP) 59
R
Raport de aspect DVD 62
RDS 48
Software-ul acestui sistem poate fi actualizat în viitor. Pentru a afla detalii despre actualizările
disponibile, vizitaţi următorul URL.
Pentru clienţii din Europa:
http://support.sony-europe.com
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/support
(Doar pentru modelele din Europa)
©2011 Sony Corporation
(2)
Download PDF