Sony | RDH-GTK11iP | Sony RDH-GTK11iP RDH-GTK11iP Boom box with iPod and iPhone dock Használati útmutató

4-418-233-11(1) (HU)
A vezérlők elhelyezkedése
Kezdeti lépések
Az óra beállítása
1 Kapcsolja be a rendszert a   gomb megnyomásával.
2 Az órabeállítás üzemmódba lépéshez nyomja meg a TIMER MENU  gombot.
Egység (felülnézetből)
 Áramellátás
HOME AUDIO
DOCKING SYSTEM
Csatlakoztassa a hálózati kábelt egy konnektorhoz.
A kijelzőn a bemutató jelenik meg . A   gomb megnyomására a rendszer
bekapcsol, a bemutató pedig automatikusan leáll.
Az adapterrel felszerelt modellek esetében, ha a hálózati kábelhez mellékelt
adapter nem illik a konnektorba, vegye azt le a kábelről.
Kezelési utasítás
 Audio in L/R (DVD/PC IN aljzatok)
Egység (elölnézetből)
©2012 Sony Corporation
FST-GTK33iP/GTK11iP
RDH-GTK33iP/GTK11iP
A kimerült elemek kiselejtezése
(az Európai Unió tagállamaiban
és olyan európai országokban,
amelyekben szelektív
hulladékgyűjtési rendszer
működik)
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a
készülék szellőzőnyílásait újsággal, terítővel, függönnyel
stb. Ne tegyen nyílt lángot keltő tárgyat, például égő
gyertyát a készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja
a készüléket a cseppenő és fröccsenő víztől, és soha
ne tegyen folyadékkal teli edényt, például virágvázát
a készülékre.
A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben
elhelyezni és működtetni (pl. könyvszekrényben vagy
beépített fülkében).
A készüléket könnyen hozzáférhető konnektorhoz
csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen rendellenességet
észlel a készülék működésében, azonnal húzza ki
a konnektorból.
Az elemeket vagy az elemekkel ellátott eszközt ne
helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek, például
napfénynek vagy tűznek van kitéve.
A készülék mindaddig áram alatt van, amíg a
hálózati csatlakozóvezetéket nem húzta ki a hálózati
aljzatból, még akkor is, ha maga a készülék kikapcsolt
állapotban van.
Megjegyzés a vásárlók számára:
a következő információk csak az EU
irányelveket alkalmazó országokban
eladott készülékekre érvényesek.
A termék gyártója a Sony Corporation
(Japán, 108-0075 Tokió, 1-7-1 Konan Minato-ku).
A termékbiztonsággal és az elektromágneses
kompatibilitással kapcsolatban a Sony Deutschland
GmbH (Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany) a felhatalmazott képviselő. Kérjük,
bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos
ügyben forduljon a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott címekhez.
Európai és ausztráliai vásárlók
számára
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Az Európai Unióra és egyéb,
szelektív hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező európai
országokra érvényes)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé
vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a lakhelyén
az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Használható tartozék: távvezérlő.
Ez a jelölés az elemen vagy annak csomagolásán arra
figyelmeztet, hogy az elemet ne kezelje háztartási
hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés egy vegyjellel együtt van
feltüntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele akkor
van feltüntetve, ha az elem több, mint 0,0005% higanyt
vagy 0,004% ólmot tartalmaz.
A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés
helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági, hatékonysági
és adatkezelési okok miatt állandó kapcsolat
szükséges a beépített elemekkel, az elemek
eltávolításához szakember szükséges. Az elemek
szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülék
hasznos élettartamának végén adja le azt a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen.
Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek biztonságos
kicserélésére vonatkozó szakaszt. Az elemet adja le
a megfelelő gyűjtőhelyen.
A termék vagy az elem újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
A licenccel és védjeggyel kapcsolatos
megjegyzés
Az iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano és iPod touch
az Apple Inc. védjegyei az Egyesült Államokban és
egyéb országokban.
Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológiát és
szabadalmait a Fraunhofer IIS és a Thomson licenceli.
A Windows Media a Microsoft Corporation bejegyzett
védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy
egyéb országokban.
Ez a termék olyan technológiát használ, amely
a Microsoft egyes szellemi tulajdonjogainak hatálya
alá eshet. Ennek a technológiának a használata vagy
terjesztése ezen terméken kívül tilos a Microsoft
megfelelő engedélye(i) nélkül.
Minden más védjegy és bejegyzett védjegy az illetékes
személyek tulajdona. Ebben a leírásban nem tüntettük
fel a és jeleket.
™ ®
Hátulról
FM fő/keretantenna csatlakozójának behelyezésekor ügyeljen arra, hogy a kábelfej
a megfelelő pozícióban legyen bedugva.
Az antenna felállításakor jó vételt biztosító helyet és tájolást keressen.
Ügyeljen arra, hogy az antenna ne legyen a hálózati kábel közelében, megelőzve
ezzel a zajbeszűrődést.
Megjegyzés
Áramszünet, illetve a hálózati kábel kihúzása esetén az órabeállítás a gyári alapértékre áll vissza.
Nyomja meg a DISPLAY  gombot. A kijelzőn, mintegy 8 másodpercig megjelenik az óra.
Az iPod/iPhone leesésének megakadályozása érdekében az iPod/iPhone rendszerrel történő használatakor mindig
biztosítsa a készüléket a rögzítőkarral. Az iPod/iPhone készülék eltávolításakor emelje fel a rögzítőkart, amíg az kattan
és a helyére pattan, majd vegye le az iPod/iPhone készüléket az iPod/iPhone csatlakozóról.
1 Helyezze az iPod/iPhone készüléket az iPod/iPhone csatlakozóba.
2 Addig nyomja a PUSH gombot, amíg a rögzítőkar egy kattanással el nem enged.
A rögzítőkar a helyére pattan, így rögzítve az iPod/iPhone készüléket.
A rendszer telepítése
A távvezérlő használata
A rendszer vízszintes és függőleges helyzetben egyaránt telepíthető. Saját ízlése
szerint döntheti el, melyik megoldást választja (az iPod nano modellt használókat
kivéve). Ne feledje, hogy az iPod nano modellek használata esetén ez a rendszer
csak vízszintes helyzetben használható.
Helyezzen két darab R6 (AA méretű) elemet (mellékelve) a távvezérlőbe az alábbi ábrán
látható módon.
Telepítés vízszintes helyzetben
 gombot.
iPhone/iPod használata
 Antennák
HU
Csak Európában
3 A /  gomb többszöri megnyomásával állítsa be az időpont óra értékét, majd nyomja meg a
4 A perceket ugyanezen a módon állíthatja be.
Az óra megjelenítése kikapcsolt rendszer esetén
Ezekbe az aljzatokba külön megvásárolható audioeszközöket, például digitális
audiolejátszót vagy analóg hangkimenettel rendelkező eszközt csatlakoztathat,
boltban kapható RCA hangbemeneti kábel segítségével.
 A konnektorhoz
 Az AM keretantennához
 A DVD/PC IN L aljzathoz
 A DVD/PC IN R aljzathoz
 Az FM fő antennához
(vízszintesen
meghosszabbítandó).
Ha a “PLAY SET” felirat villog, a /  gomb többszöri megnyomásával válassza ki a „CLOCK” pontot, majd
(enter)  gombot.
nyomja meg az
PUSH gomb
Rögzítőkar
Telepítés függőleges helyzetben
iPod/iPhone
csatlakozó
Megjegyzés
Fejhallgató nem csatlakoztatható a rendszerhez, mert az egységnek
nincs fejhallgató-csatlakozója.
Megjegyzések a távirányító használatával kapcsolatban
Távvezérlő
Normál használat esetén az elemek körülbelül 6 hónap alatt merülnek le.
Ne használjon egyszerre különböző márkájú vagy új és régi elemeket.
Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót, vegye ki az elemeket, az azok szivárgása és korróziója miatti
esetleges károsodás megelőzése érdekében.
Megjegyzés az iPod nano felhasználóinak
NE állítsa a rendszert függőleges helyzetbe, ha a rendszerhez iPod nano készüléket csatlakoztat, mert az iPod nano készülékeket a rögzítőkar
alacsony magasságuk miatt nem tudja megfelelően az egységhez rögzíteni. Ebben az esetben a rendszert vízszintes helyzetben használja.
Megjegyzés a rendszer mozgatásával kapcsolatban
NE mozgassa a rendszert rácsatlakoztatott iPod/iPhone-készülékkel. Ellenkező esetben az iPod/iPhone készülék az egységből kieshet
és megsérülhet. A Sony nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból fakadó károkért.
Megjegyzések
A boltokban kapható tokban tárolt iPod/iPhone készülékeket csatlakoztatás után nem biztos, hogy a rendszer felismeri. Ilyen esetekben vegye ki
az iPod/iPhone készüléket a tokból, és így csatlakoztassa a rendszerhez.
Függőleges helyzetben telepített rendszernél figyeljen rá, hogy az iPod/iPhone készülék függőleges helyzetben legyen, ne ferdén.
Műveletek
Lejátszás iPhone-ról/iPodról
1 Válassza ki az iPod funkciót.
Nyomja meg a FUNCTION +/  gombot többször
egymás után.
Ez az útmutató elsősorban a rendszer távvezérlővel
történő működtetésére koncentrál, de a műveletek az
egységen lévő, a távvezérlő gombjaival megegyező vagy
hasonló nevű gombokkal is végrehajthatók.
Az egység gombjainak zárolása (gyermekzár
funkció)
Az egységen található gombok a  (be/készenlét)
 gomb kivételével zárolhatók, így megelőzhető
véletlen használatuk.
Tartsa lenyomva az egység   gombját, amíg
a „CHILD LOCK ON” vagy „CHILD LOCK OFF” jelzés
a kijelzőn meg nem jelenik . Az egység gombjai ekkor,
a   gomb kivételével, zárolásra kerülnek vagy
zárolásuk feloldódik.
Megjegyzés
A gyermekzár a hálózati kábel kihúzásakor feloldódik.
Tipp
A távirányító gombjaival akkor is működtethető a rendszer, ha az
egység gombjait a gyermekzár zárolja.
2 Helyezze az iPod/iPhone készüléket az iPod/iPhone
csatlakozóba .
3 Nyomja meg a PUSH gombot, majd rögzítse az
iPod/iPhone készüléket.
4 Indítsa el a lejátszást.
Nyomja meg a   gombot.
iPod/iPhone készülék vezérlése
Művelet
A lejátszás
szüneteltetése
Fejezet/hangsáv
kiválasztása
hangoskönyvben/
podcastban
Egy adott
pont fellelése
hangoskönyv
egy fejezetében/
podcast
hangsávjában
Kijelölt elem
kiválasztása
Fel-/legörgetés az
iPod menüiben
Visszatérés az
előző menübe
vagy menü
kiválasztása
Megnyomandó
 (szüneteltetés) /
 (leállítás) .
 (visszalépés)/
(továbblépés) . Előre-/
visszatekeréshez tartsa lenyomva
a gombot.
Tartsa lejátszás közben lenyomva
a  (visszatekerés)/
(előretekerés)  gombot, majd
a kívánt pontnál engedje azt fel.
(enter) .
/ .
TOOL MENU /RETURN 
(vissza) .
A rendszer használata akkumulátortöltőként
A készülék iPod/iPhone készülékek akkumulátorának
töltésére is használható, be- és kikapcsolt állapotban
egyaránt.
iPod/iPhone készülék töltésekor, ha a rendszer bekapcsolt
állapotban van, győződjön meg róla, hogy nem az USB
funkció van kiválasztva.
A töltés akkor kezdődik, ha az iPod/iPhone készüléket az
iPod/iPhone csatlakozóra  helyezte. A töltés állapota
az iPod/iPhone készülék kijelzőpanelén látható. Töltéskor
az iPod/iPhone készüléket ne lejátszás közben helyezze
a csatlakozóra.
Bővebb leírást az iPod/iPhone készülék használati
útmutatójában talál.
iPod/iPhone készülék töltésének befejezése
Távolítsa el a csatlakozóról az iPhone-ról/iPod készüléket.
Megjegyzések iPod/iPhone készülék töltésével
kapcsolatban
Bekapcsolt állapotú rendszer esetén nem tölthető iPod/iPhone
készülék, ha az USB funkció van kiválasztva.
Ha a kijelző bemutató- vagy óra módban van, még kikapcsolt
rendszer esetén sem tölthető iPod/iPhone készülék.
Ha kikapcsolt rendszeren történő töltés közben megnyomja
a DISPLAY  gombot, az iPod/iPhone készülék töltése megszakad.
Az iPod/iPhone készülék töltésének újrakezdéséhez energiatakarékos
módba állított kijelző mellett csatlakoztassa ismét az iPod/iPhone
készüléket a rendszerhez.
Megjegyzések
Érdemes az iPod/iPhone készülék „Shake to Shuffle” funkcióját
kikapcsolni, ha nem szeretné, hogy hangos zenehallgatás közben
váratlanul másik zeneszámra váltson a lejátszás.
Ha az iPod/iPhone készülék akkumulátora lemerült, akkor
előfordulhat, hogy a rendszer a készüléket nem ismeri fel. Ilyen
esetben a töltést más módon, például számítógépen végezze el,
mielőtt a készüléket a rendszerhez csatlakoztatja.
A rendszer teljesítménye a csatlakoztatott iPod/iPhone készülék
műszaki adataitól függően változhat.
Az iPod/iPhone készülék csatlakoztatásakor és eltávolításakor
a készüléket abban a szögben tartsa, ahogy a csatlakoztatónyílás és
-tüske áll. A csatlakoztató megóvása érdekében a művelet közben
az iPod/iPhone készüléket ne csavarja és lengesse.
A rendszert ne mozgassa rácsatlakoztatott iPod/iPhone-készülékkel.
Ez meghibásodáshoz vezethet.
Az iPod/iPhone készülék csatlakoztatásakor és eltávolításakor
a készüléket egyik kezével fogja körbe, és ügyeljen rá, hogy közben
ne nyomja meg véletlenül az iPod/iPhone készülék vezérlőit.
Az iPod/iPhone készülék eltávolítása előtt szüneteltesse a lejátszást.
Tartsa lenyomva a /  gombot az előre-/visszatekeréshez
videó lejátszása közben, ha a /  opciók nem működnek.
A hangerőt a VOLUME +/  gombokkal változtathatja.
A hangerő az iPod/iPhone készüléken találtható vezérlőkkel
nem változtatható.
Ez a rendszer kizárólag iPod/iPhone készülékek befogadására
van tervezve. Más gyártmányú hordozható audiolejátszó eszköz
az iPod/iPhone csatlakozóhoz nem csatlakoztatható.
Az iPod/iPhone készülékek használatáról részletes leírást ezen
eszközök használati útmutatójában talál.
A Sony nem vállal felelősséget a rendszerhez csatlakoztatott
iPod/iPhone használata során bekövetkező adatvesztésért
és -károsodásért.
Az USB-eszközön található fájlok
lejátszása
Ezen a rendszeren MP3/WMA*/AAC* hangformátumú
fájlok játszhatók le.
* DRM tartalomvédelemmel ellátott, illetve online zeneboltból
letöltött fájlokat nem lehet lejátszani ezen a rendszeren. Ha
ilyen fájlt próbál lejátszani, a rendszer a következő nem védett
hangfájlra ugrik.
A kompatibilis USB-eszközökről az alábbi webhelyeken
található további tájékoztatás:
A latin-amerikai vásárlók számára:
<http://esupport.sony.com/LA>
Az európai és oroszországi vásárlók számára:
<http://support.sony-europe.com/>
Az egyéb országok/régiók vásárlói számára:
<http://www.sony-asia.com/support>
1 Válassza ki az USB funkciót.
Nyomja meg a FUNCTION +/  gombot többször
egymás után.
2 Csatlakoztassa az USB-eszközt az
3 Indítsa el a lejátszást.
(USB) porthoz .
Nyomja meg a   gombot.
A lejátszás
leállítása
Mappa
kiválasztása
Fájl kiválasztása
Adott pont
fellelése egy
fájlban
Az ismétlődő
lejátszás
kiválasztása
A rendszer használata akkumulátortöltőként
Nyomja meg többször a PLAY MODE  gombot.
A Normál lejátszás (az USB-eszközön található összes
fájl lejátszása, az USB-eszközön lévő sorrendben),
Mappa lejátszása („FLDR” az USB-eszközön található
mappa összes fájljának lejátszásához) és Véletlenszerű
lejátszás („SHUF”) módok közül választhat.
A rendszer bekapcsolt állapotban az újratölthető
akkumulátorral rendelkező USB-eszközök
akkumulátorának töltésére is használható.
Az USB funkció kiválasztásához nyomja meg többször
a FUNCTION +/  gombot.
A töltés akkor kezdődik, amikor az USB-eszközt az
(USB) porthoz  csatlakoztatja. A töltés állapota
az USB-eszköz kijelzőjén látható. Bővebb leírást az
USB-eszköz használati útmutatójában talál.
Megjegyzések a lejátszási módokkal kapcsolatban
Ha a „SHUF”, vagyis Véletlenszerű lejátszási módot választja,
a rendszer az USB-eszközön található összes hangfájlt véletlenszerű
sorrendben játssza le. Véletlenszerű lejátszási módban ugyanaz
a hangfájl többször is lejátszásra kerülhet.
Mappa lejátszása módban a „
” funkció nem érhető el.
Véletlenszerű lejátszási módban az Ismételt lejátszás funkció
nem használható.
Ha az Ismételt lejátszás funkció be van kapcsolva, a Véletlenszerű
lejátszási mód nem választható. Ha az Ismételt lejátszás beállítása
„
”, a Mappa lejátszása mód nem választható.
Ha a rendszer kikapcsolásakor a Véletlenszerű („SHUF”) lejátszási
mód van kiválasztva, a következő bekapcsoláskor ez a beállítás
törlődik és a Normál lejátszási mód lesz aktív.
Megjegyzés az Ismételt lejátszás funkcióval kapcsolatban
Ha Normál lejátszási módban a „ ” lehetőséget választja, a rendszer
addig ismétli az USB-eszközön található összes hangfájl ismételt
lejátszását, amíg Ön a lejátszást le nem állítja. Ha Mappa lejátszása
módban a „ ” lehetőséget választja, a rendszer addig ismétli
a kiválasztott mappában található összes hangfájl ismételt lejátszását,
amíg Ön a lejátszást le nem állítja.
Megjegyzések
Egyéb műveletek
Művelet
A lejátszás
szüneteltetése
A lejátszási mód megváltoztatása
Megnyomandó
 (szüneteltetés) . A lejátszás
folytatásához nyomja meg újra
a gombot.
 (leállítás) . A lejátszás
folytatásához nyomja meg a 
(lejátszás)  gombot*1. A lejátszás
folytatásának elvetéséhez nyomja
meg ismét a   gombot*2.
+/  gomb, többször.
 (visszalépés)/
(továbblépés) .
Tartsa lejátszás közben lenyomva
a  (visszatekerés)/
(előretekerés)  gombot, majd
a kívánt pontnál engedje azt fel.
REPEAT  gombot többször, amíg
a „ ” (összes hangsáv ismétlése)
” (egy hangsáv ismétlése)
vagy „
felirat meg nem jelenik.
*1 VBR MP3/WMA fájlok esetén előfordulhat, hogy a lejátszás nem
attól a folytatási ponttól indul újra, ahol előtte megállította.
*2 A lejátszás folytatásakor a lejátszás a legfelső mappához ugrik.
Ha USB-kábeles kapcsolat szükséges, csatlakoztassa a rendszerhez az
USB-eszközhöz kapott USB-kábelt. Az USB-eszköz működtetésével
kapcsolatos részletes információkat az eszközhöz kapott használati
útmutatóban találja.
A csatlakoztatott USB-eszköz típusától függően körülbelül
10 másodpercig tart, amíg a „READING” felirat megjelenik.
Ne csatlakoztassa az USB-eszközt a rendszerhez USB-hubon keresztül.
Az USB-eszköz csatlakoztatásakor a rendszer beolvassa az USBeszközön található összes fájlt. Ha az USB-eszközön sok mappa vagy
fájl van, az USB-eszköz beolvasása sokáig tarthat.
Egyes csatlakoztatott USB-eszközök esetén előfordulhat, hogy egy
műveletet a rendszer csak kis idő elteltével hajt végre.
Nem garantálható a kompatibilitás az összes kódoló- és írószoftverrel.
Lehet, hogy az USB-eszközön lévő, eredetileg a rendszerrel nem
kompatibilis szoftverrel kódolt hangfájlok lejátszásakor zaj vagy
szaggatott lejátszás tapasztalható, sőt az is előfordulhat, hogy az ilyen
fájlokat a rendszer egyáltalán nem tudja lejátszani.
A rendszer az alábbi esetekben nem tudja az USB-eszközön található
hangfájlokat lejátszani:
ha az egyik mappában lévő fájlok száma túllépte a 100-at.
ha az USB-eszközön lévő fájlok száma túllépte a 10 ezret.
ha az USB-eszközön lévő mappák száma túllépte a 100-at
(a „ROOT” mappát és az üres mappákat is beleértve).
A fenti számok a fájl- és mappaszerkezettől függően változhatnak.
Ne mentsen más típusú fájlokat vagy fölösleges mappákat
hangfájlokat is tartalmazó USB-eszközre.
A rendszer legfeljebb 8 mappa mélységben tárolt hangfájlokat képes
lejátszani.
Ez a rendszer nem feltétlenül támogatja a csatlakoztatott USB-eszköz
összes funkcióját.
A lejátszás megszakad, ha kihúzza a hálózati kábelt.
A hangfájlokat nem tartalmazó mappákat a készülék kihagyja.
A rendszeren a következő hangformátumú fájlok hallgathatók:
MP3: „.mp3” fájlkiterjesztés
WMA: „.wma” fájlkiterjesztés
AAC: „.m4a” fájlkiterjesztés
Megjegyzés: még ha a fájl nevében a helyes kiterjesztés is szerepel,
ha maga a fájl nem támogatott, a lejátszás zajos vagy hibás lehet.
Rádióhallgatás
1 Válassza ki a tuner (TUNER FM/TUNER AM) funkciót.
Nyomja meg a FUNCTION +/  gombot többször
egymás után.
2 Végezze el a hangolást.
Automatikus keresés
Nyomja meg többször a TUNING MODE 
gombot, amíg az „AUTO” beállítás meg nem jelenik,
majd nyomja meg a +/  gombot. Ha a rendszer
rádióállomást talált, a keresés automatikusan
megszakad, és a kijelzőn felgyulladnak a „TUNED”,
illetve (sztereó adás esetén) „ST” jelzések .
Ha a „TUNED” jelzés nem gyullad fel és a keresés
nem szakad meg, a   megnyomásával szakíthatja
meg a keresést és végezheti el kézzel a hangolást
(lásd alább).
Ha a kiválasztott FM-állomás RDS-információkat
is sugároz, a sugárzás olyan adatokat is tartalmaz,
mint a szolgáltatás vagy az állomás neve.
Kézi hangolás
Nyomja meg többször a TUNING MODE  gombot,
amíg az „AUTO” és „PRESET” jelzések eltűnnek,
majd a kívánt állomás behangolásához nyomja meg
többször a +/  gombot.
Tipp
A gyenge jelerősségű FM sztereó állomások esetén tapasztalható
statikus zaj csökkentése érdekében a sztereó vétel kikapcsolásához
nyomja meg többször az FM MODE  gombot, amíg a „MONO”
jelzés meg nem jelenik. Ekkor a sugárzás nem sztereóban lesz hallható,
a vétel azonban javul.
Rádióállomások programhelyre történő
beállítása
1 Állítsa be a kívánt csatornát.
2 A tuner memória módot a TUNER MEMORY 
gombbal választhatja ki.
Megjegyzések a kijelzőn megjelenő információkkal
kapcsolatban
A meg nem jeleníthető karakterek helyett „_” karakterek láthatók.
Az USB-eszközön található összes hangfájl teljes lejátszási ideje nem
jelenik meg.
Az alábbiak nem helyesen jelennek meg:
a változó bitsebességgel (VBR) kódolt MP3-fájlok lejátszásából
eltelt idő.
a kiterjesztés-formátumukban az ISO9660 1./2. szint vagy Joliet
formátumot nem követő mappa- és fájlnevek.
Az MP3 fájlok ID3 címkeinformációja megjelenik 1./2. verziójú
ID3 címkék használata esetén (1. és 2. verziójú ID3 címkék együttes
jelenléte esetében a 2. verziójú címkeinformáció megjelenítése élvez
elsőbbséget).
3 A kívánt sorszámú programhelyet a +/  gomb
többszöri lenyomásával választhatja ki.
Ha a kiválasztott sorszámhoz már egy másik állomás
volt hozzárendelve, az újonnan választott állomás
felülírja a régit.
4 Az állomás eltárolásához nyomja meg
a
 gombot.
5 Az 1–4. lépések ismétlésével további állomásokat
tárolhat el.
Legfeljebb 20 FM és 10 AM állomás tárolható.
6 Tárolt állomás előhívásához nyomja meg többször
a TUNING MODE  gombot, amíg a „PRESET”
jelzés fel nem tűnik, majd a +/  többszöri
megnyomásával válassza ki a kívánt programhelyet.
Az időzítők használata
A rendszer 2 időzítőfunkciót kínál. Ezek egyidejű
használata esetén az elalvásidőzítő funkció élvez
elsőbbséget.
Elalvásidőzítő:
A kívánt idő beállításához nyomja meg többször
a SLEEP  gombot.
Az elalvásidőzítő kikapcsolásához nyomja meg többször
a SLEEP  gombot, amíg az „OFF” jelzés meg nem
jelenik.
Ébredjen FM/AM rádióadásra, illetve iPod/iPhone
vagy USB-eszköz biztosította zenére, az előre beállított
időpontban. Előzőleg feltétlenül bizonyosodjon meg róla,
hogy beállította az órát.
1 Készítse elő a hangforrást.
Csatlakoztassa az audioeszközt a rendszer DVD/
PC IN L/R aljzataira  egy (külön megvásárolható)
analóg audiokábel segítségével.
2 Állítsa a hangerőt a minimumra.
Többször nyomja meg a VOLUME   gombot, amíg
a „VOL MIN” jelzés meg nem jelenik a kijelzőn .
3 Válassza ki a DVD/PC funkciót.
Nyomja meg a FUNCTION +/  gombot többször
egymás után.
4 Indítsa el a lejátszást.
Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott eszközön,
és állítsa be a kívánt hangerőt.
Megjegyzés
Ha a csatlakoztatott eszközön túl kicsi hangerő van beállítva, akkor
előfordulhat, hogy a rendszer automatikusan készenléti üzemmódba
kapcsol. Ennek elkerülésére állítsa a hangerőt megfelelő szintre.
Olvassa el az „Automatikus készenléti mód kikapcsolása” részt.
A hang beállítása
Művelet
Hangerő
módosítása
Dinamikusabb
hang létrehozása
A hangeffektus
beállítása
1 Készítse elő a hangforrást.
Készítse elő a hangforrást, majd a VOLUME +/
 gombbal állítsa be a kívánt hangerőt.
2 Válassza az időzítőbeállítás módot.
Nyomja meg a TIMER MENU  gombot.
3 Állítsa be a lejátszásidőzítőt.
A /  gomb többszöri megnyomásával válassza
ki a „PLAY SET” pontot, majd nyomja meg
 gombot.
a
4 Állítsa be a lejátszás kezdési időpontját.
Az időpont óra részének megadásához nyomja meg
 gombot. A perceket
többször a / , majd a
ugyanezen a módon állíthatja be.
5 A lejátszás befejezésének időpontját a 4. lépésben
leírt módon állíthatja be.
6 Válassza ki a hangforrást.
Nyomja meg többször a /  gombot, amíg
a kívánt hangforrás meg nem jelenik, majd nyomja
 gombot.
meg a
7 Kapcsolja ki a rendszert.
Megnyomandó
VOLUME +/ .
BASS BOOST  gombot többször,
amíg a „BASS ON” felirat meg nem
jelenik.
EQ  gomb, többször.
Nyomja meg a   gombot. A rendszer a beállított
időpont előtt automatikusan bekapcsol.
Ha a beállított időpontban a rendszer már be van
kapcsolva, a lejátszásidőzítő nem aktiválódik.
Ne adjon utasítást a rendszernek annak
bekapcsolódása és a lejátszás megkezdése között.
A beállítás ellenőrzése
1 Nyomja meg a TIMER MENU  gombot.
2 Nyomja meg többször a /  gombot a „SELECT”
pont kiválasztásához, majd nyomja meg
 gombot.
a
A hangsugárzó-megvilágítás
beállítása
3 Nyomja meg többször a /  gombot a „PLAY
SEL” pont kiválasztásához, majd nyomja meg
 gombot.
a
A hangsugárzó-megvilágítás módját számos megvilágítási
minta közül választhatja ki. A hangsugárzó-megvilágítás
funkció a lejátszott zenétől függő fényhatást hoz létre.
Az időzítés kikapcsolása
Nyomja meg többször a LED SPEAKER  gombot.
A minta a gomb minden megnyomásakor változik.
Alkalmazza a fent említett módszert, amíg a 3. lépésben
az „OFF” jelzés meg nem jelenik, majd nyomja meg
 gombot.
a
A hangsugárzó-megvilágítás funkció
kikapcsolása
A beállítás módosítása
Nyomja meg többször a LED SPEAKER  gombot,
amíg a „LED OFF” jelzés meg nem jelenik.
Kezdje az 1. lépéstől újra „Az időzítők használata”
pontban foglaltakat.
Megjegyzés
Ha hangforrásul olyan USB-eszközt választ, mely sok fájlt vagy
mappát tartalmaz, az eszköz beolvasása hosszabb időt vehet igénybe,
ezért az időzített bekapcsolás után csak kis késéssel indul el a lejátszás.
A kijelzés módosítása
Művelet
A kijelzőn
megjelenő
információ
módosítása 1)
A kijelző
üzemmódjának
megváltoztatása
(lást lent)
1)
2)
Megjegyzések az iPhone/iPod felhasználóknak
Megnyomandó
DISPLAY  gombot többször,
bekapcsolt rendszer mellett.
DISPLAY  gombot többször,
kikapcsolt rendszer mellett.2)
A készenléti állapot jelzése  a rendszeren felgyullad, ha a rendszer
ki van kapcsolva.
A rendszer a következő kijelzési módokat kínálja.
Az óra3)
1)
Kikapcsolt rendszer mellett
A bemutató be van kapcsolva.
A kijelző energiatakarékossági
okból ki van kapcsolva. Az időzítő
funkciók és az óra eközben is
működnek.
A kijelzőn az óra látható.
A készenléti állapot jelzése  a rendszeren felgyullad, ha a rendszer
ki van kapcsolva.
2)
Energiatakarékos üzemmódban nem állítható az óra.
3)
Az óra kijelzése 8 másodperc után automatikusan energiatakarékos
üzemmódba kapcsol.
1)
csatlakoztatva.
2 Keresse meg az észlelt problémát az alábbi listában,
majd hajtsa végre a javasolt ellenlépést.
Amennyiben a probléma nem oldódik meg, forduljon
a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.
Ha a készenléti állapot jelzése  villog
Azonnal húzza ki a hálózati kábelt, és ellenőrizze az
alábbiakat.
 Nem takarja el valami a rendszer szellőzőnyílásait?
 Nem rövidzárlatos az iPod/iPhone csatlakozó ?
Miután a készenléti állapot jelzésének  villogása
megszűnik, dugja vissza a hálózati kábelt, és kapcsolja
be a rendszert. Amennyiben a probléma nem oldódik
meg, forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.
Győződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone a lejátszásidőzítő
használatakor nincs épp használatban.
A csatlakoztatott iPod/iPhone készülék állapotától függően
előfordulhat, hogy a lejátszásidőzítő funkció nem működik.
Tipp
A lejátszásidőzítés funkció egészen addig bekapcsolva marad, amíg
kézzel ki nem kapcsolja.
Általános
A bemutató a hálózati kábel csatlakoztatása
után akkor is megjelenik a kijelzőn ,
ha a rendszer nincs bekapcsolva.
 Nyomja meg egyszer a DISPLAY  gombot, amikor
a rendszer ki van kapcsolva. A bemutató eltűnik
a kijelzőről.
 Állítsa be az órát. Ennek mikéntjét „Az óra beállítása”
pontban találja.
A rendszer nem kapcsol be.
 Be van dugva a hálózati kábel?
A rendszer váratlanul készenléti módba
kapcsolt.
 Ez nem hiba. Ha körülbelül 30 percen keresztül nem
használja a rendszert, és nincs kimenő hangjel, az
automatikusan készenléti módba lép. Olvassa el az
„Automatikus készenléti mód kikapcsolása” részt.
Az iPod/iPhone nem működik.
A lejátszás nem indul el.
 Ha az iPod/iPhone készülék akkumulátora lemerült,
akkor előfordulhat, hogy a rendszerrel nem
használható. Ilyen esetben a töltést más módon,
például számítógépen végezze el, mielőtt a készüléket
a rendszerhez csatlakoztatja.
 A rendszeren történő használat előtt lépjen ki minden
futó alkalmazásból iPod vagy iPhone készülékén.
A részletekért tekintse át az iPod/iPhone készülékhez
kapott kezelési útmutatót.
 Ellenőrizze, hogy az iPod/iPhone megfelelően van
csatlakoztatva.
 Ellenőrizze, hogy az iPod/iPhone szoftvere a legfrissebb
verziójú. Ha nem, a rendszeren történő használat előtt
frissítse az iPod/iPhone szoftverét.
 Mivel a rendszer és az iPod/iPhone működése eltérő,
előfordulhat, hogy a távvezérlőn és az egységen
található gombokkal nem tudja vezérelni az
iPod/iPhone készüléket. Ebben az esetben használja
az iPod/iPhone gombjait.
 Kapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa újra az
USB-eszközt, majd kapcsolja be a rendszert.
 Tekintse meg a kompatibilis USB-eszközökre vonatkozó
információkat „Az USB-eszközön található fájlok
lejátszása” részben hivatkozott weboldalakon.
 A lejátszás indításához nyomja meg a   gombot.
Az iPod/iPhone nem tölthető.
 Ha az iPod/iPhone akkumulátora lemerült,
előfordulhat, hogy a rendszerre csatlakoztatva nem
tölthető. Ilyen esetben a töltést más módon, például
számítógépen végezze el, mielőtt a készüléket
a rendszerhez csatlakoztatja.
 Ellenőrizze, hogy az iPod/iPhone megfelelően
van csatlakoztatva.
 iPod/iPhone készülék kikapcsolt (készenléti
üzemmódban lévő) rendszeren való töltésekor a
rendszer nem tölti az iPod/iPhone készüléket, ha annak
akkumulátora már teljesen feltöltött állapotban van.
 Győződjön meg róla, hogy a rendszer nem USBfunkció üzemmódban van. Az iPod/iPhone készülékek
USB-funkció üzemmódban nem tölthetők.
 Még a hozzá mellékelt USB-kábelen keresztül sem
tölthető az iPod/iPhone készülék az egység
(USB) portján keresztül . Töltéskor az iPod/
iPhone készüléket mindig az egység iPod/iPhone
csatlakozójához  csatlakoztassa.
Az iPhone csengőhangjának hangereje
nem változik.
Az órabeállítás vagy a lejátszásidőzítés
beállításának művelete hirtelen megszakadt.
 Módosítsa a hangerőt az iPhone készüléken.
 Ha körülbelül egy perc bármilyen művelet végzése
nélkül telik el, az órabeállítás és a lejátszásidőzítés
beállításának művelete automatikusan megszakad.
Kezdje újra az elejétől a műveletet.
USB-eszköz
Nincs hang.
 Nem takarja el valami a rendszer szellőzőnyílásait?
 Lehet, hogy a beállított állomás épp nem sugároz.
Erős zúgás vagy zaj hallható.
 Helyezze a rendszert az esetleges zajforrásoktól
távolabb.
 Csatlakoztassa a rendszert másik konnektorhoz.
 Szereljen a hálózati kábelre (külön megvásárolható)
zajszűrőt.
A távvezérlő nem működik.
 Távolítson el minden akadályt a távvezérlő és az
egységen található távvezérlő-érzékelő között , és
úgy helyezze el az egységet, hogy az ne fénycsöves
fényforrás felé nézzen.
 Irányítsa a távvezérlőt a rendszer érzékelőjére .
 A távvezérlőt a rendszerhez közelebb tartva használja.
 Lehet, hogy a távvezérlő elemei lemerültek. Cserélje
őket (R6/AA méretű) újakra.
A készenléti állapot jelzése  a hálózati kábel
eltávolítása után is világít.
 Előfordulhat, hogy a készenléti állapot jelzése 
nem alszik el rögtön a hálózati kábel eltávolítása után.
A jelzőfény mintegy 40 másodpercen belül alszik ki.
Ez nem hiba.
A   kivételével az egységen található
gombok nem működnek, és a kijelzőn a „CHILD
LOCK” felirat jelenik meg .
 A gyermekzár funkció be van kapcsolva. A gyermekzár
kikapcsolásához tartsa lenyomva az egységen található
  gombot, amíg a kijelzőn a „CHILD LOCK OFF”
felirat meg nem jelenik .
iPod/iPhone
Nincs hang.
 Ellenőrizze, hogy az iPod/iPhone megfelelően
van csatlakoztatva.
 Ellenőrizze, hogy az iPod/iPhone zenelejátszásra
van állítva.
 Ellenőrizze, hogy az iPod/iPhone szoftvere a legfrissebb
verziójú. Ha nem, a rendszeren történő használat előtt
frissítse az iPod/iPhone szoftverét.
 Módosítsa a hangerőt.
A hang torz.
Megjelenítheti például az USB-eszköz olyan adatait, mint:
a zeneszám vagy a fájl száma
a zeneszám vagy a fájl neve („ ”)
az előadó neve („ ”)
az album címe („ ”)
a mappa neve („
”)
Kijelző mód
Bemutató
Energiatakarékos
mód2)
1 Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően van
Ha kívánja, zenére alhat el. Ez a funkció akkor is
működik, ha az óra nincs beállítva.
Lejátszásidőzítő:
Külön megvásárolható
audioeszközök használata
Hibaelhárítás
 Ellenőrizze, hogy az iPod/iPhone megfelelően
van csatlakoztatva.
 Csökkentse a hangerőt.
 Állítsa az iPod/iPhone „EQ” beállítását „Off ” vagy
„Flat” értékre.
A lejátszás során néha váratlanul új zeneszám
lejátszása indul.
 Nagy hangerőn történő zenehallgatáskor érdemes
az iPod/iPhone készülék (rázásra zeneszámot váltó)
„Shake to Shuffle” funkcióját kikapcsolni. Ha ez a
funkció be van kapcsolva, a váratlan zeneszámváltások
a nagy hangerő keltette vibráció eredményeképp
fordulhatnak elő.
A csatlakoztatott iPod/iPhone, illetve
USB-eszköz nem töltődik, amikor ezeket
a rendszerhez egyidejűleg csatlakoztatom.
 Nem tölthető iPod/iPhone készülék és USB-eszköz
egyszerre. USB-eszköz töltéséhez válassza ki az USB
funkciót.
Támogatott USB-eszközt használ?
 Ha nem támogatott USB-eszközt használ, az
alábbi problémák fordulhatnak elő. Tekintse
meg a kompatibilis USB-eszközökre vonatkozó
információkat „Az USB-eszközön található fájlok
lejátszása” részben hivatkozott weboldalakon.
 Az USB-eszközt nem ismeri fel a készülék.
 A fájl- vagy mappanevek nem jelennek meg.
 A lejátszás nem lehetséges.
 A zene lejátszása nem folyamatos, ugrál.
 A hang zajos.
 Torz hang hallható.
Az „OVER CURRENT” felirat jelenik meg.
 Probléma merült fel az
(USB) portból  érkező
áram erősségével kapcsolatban. Kapcsolja ki a
rendszert, és távolítsa el az USB-eszközt az
(USB)
portról . Ellenőrizze, hogy minden rendben van-e
az USB-eszközzel. Ha az üzenet továbbra is megjelenik,
keresse fel a legközelebbi Sony-forgalmazót.
Nincs hang.
 Az USB-eszköz nem megfelelően van csatlakoztatva.
Kapcsolja ki a rendszert, és csatlakoztassa újra az
USB-eszközt.
Zaj, akadozás vagy torz hang hallható.
 Kapcsolja ki a rendszert, és csatlakoztassa újra az
USB-eszközt.
 A zenei adatok zajosak, vagy a hang torz. Lehet, hogy
a zaj a hangfájl kódolásakor, a számítógép hibájából
keletkezett. Kódolja újra a hangfájlt.
 A hangfájlok kódolásakor túl alacsony volt a bitsebesség.
Magasabb bitsebességgel kódolva vigye át a hangfájlokat
az USB-eszközre.
A „READING” felirat hosszú ideig látható, vagy
sokáig tart a lejátszás megkezdése.
 Az olvasási folyamat a következő esetekben valóban
sokáig tarthat:
 Az USB-eszközön sok mappa vagy fájl van.
 A fájlszerkezet különösen összetett.
 A memória kapacitása túl nagy.
 A belső memória töredezett.
Hibás a kijelzés.
 Vigye át újra a hangfájlokat az USB-eszközre, mert
lehetséges, hogy az eszközön tárolt adatok sérültek.
 Ez a rendszer csak alfanumerikus (betű- és szám-)
karaktereket képes megjelentetni. Más karakterek nem
jelennek meg megfelelően.
Az USB-eszközt nem ismeri fel a készülék.
 Kapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa újra az
USB-eszközt, majd kapcsolja be a rendszert.
 Tekintse meg a kompatibilis USB-eszközökre vonatkozó
információkat „Az USB-eszközön található fájlok
lejátszása” részben hivatkozott weboldalakon.
Az USB-eszköz nem működik megfelelően.
 A probléma kezelésének módját keresse az USB-eszköz
kezelési útmutatójában.
A lemez lejátszása nem az első zeneszámtól
indul.
 Állítsa a lejátszást Normál lejátszási módba.
A fájlok nem játszhatók le.
 A hangfájl nem „.mp3”, „.wma” vagy „.m4a”
kiterjesztésű.
 Az adatok nem MP3/WMA/AAC formátumúak.
 A nem FAT16 vagy FAT32 fájlrendszerre formázott
USB-eszközöket a rendszer nem támogatja.*
 Particionált USB-eszközről csak az első partíción lévő
hangfájlok játszhatók le.
 A titkosított vagy jelszóval stb. védett fájlok nem
játszhatók le.
* Bár a rendszer a FAT16 és FAT32 fájlrendszert egyaránt támogatja,
egyes USB-eszközök nem feltétlenül támogatják mindkét
fájlrendszert. Ezzel kapcsolatos információt az USB-eszközök
kezelési útmutatójából, illetve a gyártótól kaphat.
Üzenetek
CHARGING: Az iPod/iPhone készüléket a kikapcsolt
(készenléti állapotban lévő) rendszer tölti.
CHILD LOCK: A gyermekzár funkció be van kapcsolva.
A gyermekzár kikapcsolásához tartsa lenyomva az
egységen található   gombot, amíg a kijelzőn
a „CHILD LOCK OFF” felirat meg nem jelenik .
ERROR: Ismeretlen USB-eszköz van csatlakoztatva, vagy
a csatlakoztatott USB-eszközt nem ismeri fel a rendszer.
NoDEVICE: Nincs USB-eszköz csatlakoztatva, vagy
a csatlakoztatott USB-eszközt eltávolították.
NoMEMORY: Az USB-eszközbe nincs bedugva
a memóriahordozó.
NO TRACK: Az USB-eszközön lévő lejátszható fájlt nem
töltötte be a rendszer.
NOT USED: Olyan körülmények között próbált meg
egy bizonyos műveletet végrehajtani, amikor az nem
lehetséges.
NO SUPPORT: Nem támogatott USB-eszköz vagy
iPod/iPhone modell, vagy lemerült akkumulátorú
iPod/iPhone-készülék van a rendszerhez csatlakoztatva.
TIME NG: A lejátszásidőzítő kezdési és befejezési
időpontja azonos.
A tuner
Erős zúgás vagy zaj hallható, vagy az állomások
nem vehetők. (A  kijelzőn a „TUNED” vagy az
„ST” felirat villog.)
 Csatlakoztassa az antennát megfelelően.
 Helyezze az antennát máshová vagy irányítsa másfelé,
ettől javulhat a vétel.
 Ügyeljen arra, hogy az antenna ne legyen a hálózati
kábel közelében, megelőzve ezzel a zajbeszűrődést.
 Kapcsolja ki a rendszer közelében lévő elektromos
eszközöket.
Az AM hangolási lépésköz módosítása
(az európai, oroszországi és szaúd-arábiai
modellek kivételével)
Az AM hangolási lépésköz gyári alapbeállításban 9 vagy
10 kHz. A lépésközt az egységen található gombokkal
módosíthatja.
1 Hangolja be a kívánt AM állomást, majd kapcsolja
ki a rendszert.
2 Az óra megjelenítéséhez nyomja meg
a DISPLAY  gombot.
3 A FUNCTION  gomb lenyomva tartása közben
nyomja meg a   gombot.
Az összes, programhelyre beállított AM állomás
törlődik. A hangolási lépésköz gyári alapbeállításának
visszaállításához ismételje meg a műveletet.
A rendszer gyári beállításainak
visszaállítása
Ha a rendszer továbbra sem működik megfelelően,
állítsa vissza a gyári alapbeállításokat.
A gyári alapbeállítások visszaállítását az egységen
található gombokkal végezheti el.
1 Húzza ki, majd dugja vissza a hálózati kábelt, azután
kapcsolja be a rendszert.
2 Tartsa lenyomva a   gombot, majd nyomja
meg többször a   gombot, amíg a „RESET”
felirat meg nem jelenik.
A felhasználó által megadott összes beállítás, például
a programhelyekre kiosztott állomások, az időzítők és
az óra beállítása, törlődnek.
Az automatikus készenléti állapot
kikapcsolása
A rendszer automatikus készenléti állapot funkcióval
rendelkezik. Ez a funkció automatikusan készenléti
módba lépteti a rendszert, ha azt körülbelül 30 percen
keresztül nem használja, és nincs kimenő hangjel.
Az automatikus készenléti állapot alapbeállításban be van
kapcsolva.
Az automatikus készenléti állapot az egységen található
gombokkal kapcsolható ki.
A bekapcsolt egységen tartsa lenyomva
a   gombot, amíg az „AUTO.STBY OFF”
felirat meg nem jelenik.
A funkció bekapcsolásához ismételje a műveletet,
amíg az „AUTO.STBY ON” jelzés meg nem jelenik.
Megjegyzések
Körülbelül 2 perccel az előtt, hogy a rendszer készenléti módba lép,
a kijelzőn villogni kezd az „AUTO.STBY” felirat.
Az automatikus készenléti állapot funkció akkor sem
érvényes a tuner funkció használatakor (FM/AM), ha előzőleg
bekapcsolta azt.
A rendszer az alábbi esetekben nem feltétlenül lép automatikusan
készenléti módba:
ha a rendszer audiojelet észlel.
ha USB-eszköz van a rendszerhez csatlakoztatva.
hangfájlok lejátszása közben.
ha az előre beállított lejátszásidőzítő vagy elalvásidőzítő aktív.
Óvintézkedések
Műszaki adatok
Erősítő
Az alábbi műszaki adatok mérése a következő paraméterek mellett történt:
AC 120 V  240 V, 50/60 Hz (a latin-amerikai modellek esetében, a mexikói
és argentínai modellek kivételével)
Az alábbi műszaki adatok mérése a következő paraméterek mellett történt:
AC 127 V, 60 Hz (a mexikói modell esetében)
Az alábbi műszaki adatok mérése a következő paraméterek mellett történt:
AC 220 V  240 V, 50/60 Hz (az európai, oroszországi, ausztráliai és argentínai
modellek esetében)
Az alábbi műszaki adatok mérése a következő paraméterek mellett történt:
AC 120 V  240 V, 50/60 Hz (egyéb modellek esetén)
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP
Kimenő teljesítmény (névleges):
100 W + 100 W (3,5 Ω, 1 kHz, 1% THD esetén)
RMS kimenő teljesítmény (referencia):
210 W + 210 W (csatornánként 3,5 Ω, 1 kHz)
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP
Kimenő teljesítmény (névleges):
55 W + 55 W (3 Ω, 1 kHz, 1% THD esetén)
RMS kimenő teljesítmény (referencia):
115 W + 115 W (csatornánként 3 Ω, 1 kHz)
Hangsugárzók
A hangsugárzó-rendszer: Kétutas hangsugárzó rendszer, Bass reflex
A hangsugárzó-egységek:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP:
Mélysugárzó: 200 mm-es kúp
Magassugárzó: 66 mm-es kúp
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP:
Mélysugárzó: 160 mm-es kúp
Magassugárzó: 40 mm-es kúp
Névleges impedancia:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: 3,5 Ω
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: 3,0 Ω
Bemenet
DVD/PC IN (audio in L/R):
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: Érzékenység: 1000 mV, impedancia: 47 kΩ
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: Érzékenység: 1500 mV, impedancia: 47 kΩ
Biztonság
iPod/iPhone
 Ha hosszabb ideig nem használja az egységet,
a hálózati kábelt húzza ki a konnektorból. Az egység
áramtalanításakor mindig a hálózati kábel fejét fogja
meg. Sose a kábelt húzza.
 Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék kerül az
egység belsejébe, húzza ki a hálózati kábelt, és az
újbóli üzembehelyezés előtt szakemberrel nézesse át
a rendszert.
 A hálózati kábel cseréjét kizárólag szakszerviz
végezheti.
iPod/iPhone-csatlakozó:
Kimeneti feszültség: DC 5 V
Maximális kimeneti áramerősség: 1 A
Kompatibilis iPod/iPhone modellek:
 iPod touch 4. generáció
 iPod touch 3. generáció
 iPod touch 2. generáció
 iPod nano 6. generáció
 iPod nano 5. generáció (videokamera)
 iPod nano 4. generáció (videó)
 iPod nano 3. generáció (videó)
 iPod classic
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPhone 3G
Elhelyezés
 Ne tartsa a rendszert ferde helyzetben, illetve túl meleg,
hideg, poros, koszos, párás vagy a szükséges szellőzést
nem biztosító környezetben. Ne tegye ki továbbá
rázkódásnak, közvetlen napfénynek, illetve egyéb éles
fénynek.
 Legyen óvatos, ha a rendszert védőbevonattal (viasz,
olaj, polírozószer stb.) kezelt felületre állítja, mert az
egység azon foltosodást vagy elszíneződést okozhat.
 Ha a rendszer hideg helyről hirtelen meleg helyre kerül,
akkor külső, illetve belső felületein a pára lecsapódhat,
és ez a rendszer meghibásodását okozhatja. Ilyen
esetben kapcsolja ki és hagyja kikapcsolva a rendszert,
amíg a nedvesség elpárolog. Ne használja a rendszert,
amíg az összes nedvesség el nem párolgott.
A „Made for iPod” és „Made for iPhone” azt jelenti, hogy az adott
elektronikus kiegészítőt kifejezetten az iPod vagy iPhone készülékekhez való
csatlakoztatásra tervezték, és a fejlesztő tanúsította, hogy megfelel az Apple
teljesítménykövetelményeinek. Az Apple nem felelős ezen eszköz működéséért
vagy a biztonsági és törvényi előírásoknak való megfeleléséért. Ne feledje, hogy
ezen kiegészítő és az iPod vagy iPhone együttes használata befolyásolhatja
a vezeték nélküli teljesítményt.
USB
Támogatott bitsebességek:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kb/s  320 kb/s, VBR
WMA: 48 kb/s  192 kb/s, VBR
AAC: 48 kb/s  320 kb/s
Mintavételi frekvenciák:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
(USB) port: Type A, maximális áramerősség: 500 mA
Tuner
Felmelegedés
 Nem kell aggódni a rendszer működés során történő
felmelegedése miatt, az természetes.
 Hosszabb ideig, nagy hangerőn történő zenelejátszás
után ne érintse meg a készülék burkolatát, mert az
átforrósodhat.
 Ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
A hangsugárzó-rendszer
A beépített hangsugárzó-rendszer nem rendelkezik
mágneses árnyékolással, így a közelében elhelyezett
televíziók képernyőjén megjelenő képet torzíthatja.
Ha ezt tapasztalja, kapcsolja ki a televíziót, várjon
15–30 percet, majd kapcsolja be a készüléket.
Ha a probléma nem hárult el, helyezze az egységet
a televíziótól távolabb.
A burkolat tisztítása
Kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített puha
kendővel törölje le az egységet. A tisztításhoz soha
ne használjon súrolószert, súrolószivacsot, illetve
oldószereket, például hígítót, benzint vagy alkoholt.
Sztereó FM, FM/AM szuperheterodin tuner
Antenna:
FM fő antenna
AM keretantenna
FM tuner:
Vételi frekvenciatartomány: 87,5 MHz  108,0 MHz
(50 kHz-es lépésköz)
AM vevőegység:
Vételi frekvenciatartomány:
Az európai, oroszországi és szaúd-arábiai modelleknél:
531 kHz  1602 kHz (9 kHz-es lépésköz)
A latin-amerikai modelleknél:
530 kHz  1710 kHz (10 kHz-es lépésköz)
531 kHz  1710 kHz (9 kHz-es lépésköz)
Az ausztráliai modellnél:
531 kHz  1710 kHz (9 kHz-es lépésköz)
530 kHz  1710 kHz (10 kHz-es lépésköz)
Egyéb modelleknél:
531 kHz  1602 kHz (9 kHz-es lépésköz)
530 kHz  1610 kHz (10 kHz-es lépésköz)
Általános
Áramellátási követelmények:
A latin-amerikai modelleknél (a mexikói és argentínai modellek kivételével):
AC 120 V  240 V, 50/60 Hz
A mexikói modellnél:
AC 127 V, 60 Hz
Az európai, oroszországi, ausztráliai és argentínai modelleknél:
AC 220 V  240 V, 50/60 Hz
Egyéb modelleknél:
AC 120 V  240 V, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: 75 W
(energiatakarékos üzemmódban 0,5 W)
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: 45 W
(energiatakarékos üzemmódban 0,5 W)
Méret (szélesség/magasság/mélység)
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: kb. 768,5 mm × 323 mm × 385 mm
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: kb. 678,5 mm × 323 mm × 385 mm
Tömeg:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: kb. 14,0 kg
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: kb. 12,5 kg
Mennyiség: 1 darab
Mellékelt tartozékok: távvezérlő (1), R6 (AA méretű) elemek (2),
FM fő/AM keretantenna (1)
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
Download PDF

advertising