Sony | HDR-AS50R | Sony HDR-AS50R Cameră HDR-AS50R Action Cam cu telecomandă cu vizualizare în timp real Ghid de referinţă

4-586-865-11(1) (RO)
Română
Înregistrarea proprietarului
Notaţi numerele de model şi de serie (amplasate pe produs) în spaţiul
de mai jos. Folosiţi aceste numere ori de câte ori apelaţi la distribuitorul
dumneavoastră Sony în legătură cu acest produs.
Nr. model
Nr. de serie
Recorder cu cameră video digitală HD
Ghid de referinţă
Note cu privire la utilizare
Funcţia Wi-Fi/Bluetooth
• Utilizaţi camera în conformitate cu reglementările din regiunea
de utilizare.
• Nu puteţi utiliza funcţia Wi-Fi/Bluetooth a camerei sub apă.
Temperaturile de funcţionare
Camera este proiectată să fie utilizată la temperaturi între -10 °C
şi 40 °C. Folosirea produsului în locuri cu temperaturi extreme care
depăşesc acest interval nu este recomandată.
Note cu privire la înregistrarea pe perioade îndelungate
• Corpul camerei şi bateria se pot încălzi în timpul utilizării - acest
lucru este normal.
• Evitaţi folosirea camerei pe perioade lungi de timp, atunci când ţineţi
camera în mână sau când atinge direct pielea dvs. Este recomandat
să utilizaţi soclurile adezive sau carcasa subacvatică furnizate sau
accesoriile de montare opţionale.
• În cazul unor temperaturi ambiante ridicate, temperatura camerei
creşte rapid.
• Lăsaţi camera să se răcească singură timp de 10 minute sau mai
mult pentru ca temperatura din interiorul camerei să ajungă la un
nivel sigur.
• Dacă temperatura camerei creşte, calitatea imaginii se poate
deteriora. Este recomandat să aşteptaţi să scadă temperatura camerei
înainte de a continua să înregistraţi imagini.
Protecţia împotriva supraîncălzirii
HDR-AS50
În funcţie de temperatura camerei şi a bateriei, este posibil să nu puteţi
înregistra filme sau alimentarea poate fi întreruptă automat pentru
a proteja camera.
va apărea pe panoul de afişaj al camerei înainte
să se oprească sau nu veţi mai putea înregistra filme. În acest caz, lăsaţi
alimentarea oprită şi aşteptaţi până când scade temperatura camerei
şi a bateriei. Dacă porniţi alimentarea înainte de răcirea suficientă
a camerei şi a bateriei, este posibil ca alimentarea să fie întreruptă din
nou sau să nu puteţi înregistra filme.
Rezistenţa la praf şi la apă
Camera este rezistentă la praf şi la apă (la adâncime de până la 60 m
sub apă, timp de 30 de minute continuu). Pentru observaţii privind
folosirea carcasei subacvatice, consultaţi Ghidul de asistenţă online.
Notă cu privire la accesoriile opţionale
Este posibil ca în anumite ţări/regiuni să nu fie disponibile accesoriile
Sony originale.
Securitatea la folosirea dispozitivelor LAN wireless
• Pentru a evita hackingul, accesul rău-intenţionat al terţilor şi alte
vulnerabilităţi, asiguraţi-vă că reţeaua LAN wireless este întotdeauna
securizată.
• Este foarte important să configuraţi securitatea la o reţea LAN
wireless.
• Dacă apare o problemă din cauza unor măsuri de securitate
inadecvate sau a unor circumstanţe previzibile, Sony Corporation
nu îşi asumă răspunderea pentru nicio pagubă rezultantă.
Notă cu privire la funcţia de reţea wireless
Nu ne asumăm nicio răspundere pentru daunele provocate de accesul
neautorizat sau utilizarea neautorizată a materialelor stocate pe
cameră, în urma pierderii sau furtului acesteia.
© 2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
 Continuare pe verso
Specificaţii
Format semnal:
HDTV
NTSC color, standarde EIA
PAL color, standarde CCIR
Necesar de putere: Acumulator reîncărcabil, 3,6 V (NP-BX1)
USB, 5 V
Acumulator reîncărcabil NP-BX1:
Tensiune de încărcare maximă: 4,2 V c.c.
Curent de încărcare maxim: 1,89 A
Încărcare USB:
5 V c.c., 500 mA/800 mA
Temperatură de funcţionare:
între -10 °C şi +40 °C
Temperatură de depozitare:
între -20 °C şi +60 °C
Dimensiuni (aprox.): 24,2 mm × 47 mm × 83 mm (L/Î/A, incluzând
părţile proeminente şi excluzând carcasa
subacvatică furnizată)
Masă:
Aprox. 58 g (doar corpul principal)
Greutate totală în timpul utilizării:
Aprox. 83 g (inclusiv acumulatorul, excluzând
carcasa subacvatică furnizată)
• Designul şi specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă
pentru upgrade-uri viitoare.
ATENŢIE
Acumulator
În cazul manipulării incorecte a acumulatorului, acesta poate exploda,
poate provoca incendii sau chiar arsuri chimice. Respectaţi următoarele
măsuri de precauţie:
• Nu dezasamblaţi unitatea.
• Nu izbiţi şi nu expuneţi acumulatorul la şocuri sau lovituri, cum ar fi ciocăniturile,
aruncarea sau călcarea pe acesta.
• Nu scurtcircuitaţi şi nu lăsaţi obiectele metalice să intre în contact cu bornele
bateriei.
• Evitaţi expunerea la temperaturi mai mari de 60 °C, cum ar fi expunerea directă
la razele soarelui sau într-o maşină parcată la loc neumbrit.
• Nu incineraţi şi nu aruncaţi unitatea în foc.
• Nu manipulaţi baterii litiu-ion deteriorate sau care prezintă scurgeri.
• Nu uitaţi să încărcaţi acumulatorul cu un încărcător original Sony sau un
dispozitiv compatibil de încărcare a acumulatorului.
• Nu lăsaţi acumulatorul la îndemâna copiilor.
• Păstraţi acumulatorul uscat.
• Înlocuiţi acumulatorul cu un tip identic sau echivalent recomandat de Sony.
• Eliminaţi acumulatorii uzaţi cu promptitudine, conform instrucţiunilor.
Adaptor c.a. (comercializat separat)
Folosiţi priza de perete apropiată atunci când utilizaţi adaptorul c.a.
(comercializat separat). Deconectaţi adaptorul c.a. (comercializat
separat) de la priza de perete imediat ce apare o defecţiune în timpul
utilizării aparatului.
Despre mărcile comerciale
• XAVC S şi
sunt mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate
• Memory Stick şi
ale Sony Corporation.
• Mac este marcă comercială înregistrată a Apple Inc. în Statele Unite ale Americii
şi în alte ţări.
• Android şi Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc.
• iPhone este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a Apple Inc.
• Wi-Fi, sigla Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP sunt mărci comerciale înregistrate
ale Wi-Fi Alliance.
• Adobe, sigla Adobe şi Adobe Acrobat sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite şi/sau
în alte ţări.
• Sigla microSDXC este marcă comercială a SD-3C, LLC.
• Marca cuvântului şi siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate
deţinute de Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a unor astfel de mărci de către
Sony Corporation se face în baza unei licenţe. Alte mărci comerciale şi denumiri
comerciale aparţin deţinătorilor de drept ai acestora.
• QR Code este marcă comercială înregistrată a DENSO WAVE INCORPORATED.
În plus, numele de sisteme şi de produse utilizate în acest manual sunt,
în general, mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
dezvoltatorilor sau producătorilor respectivi. Cu toate acestea, este
posibil ca mărcile ™ sau  să nu fie descrise în acest manual.
Software-ul aplicat GNU GPL/LGPL
Camera include un software eligibil pentru următoarea licenţă GNU
General Public License (denumită în continuare „GPL”) sau GNU Lesser
General Public License (denumită în continuare „LGPL”).
Prin prezenta, vă informăm că aveţi dreptul să accesaţi, să modificaţi
şi să redistribuiţi codul sursă pentru aceste programe software în
conformitate cu prevederile GPL/LGPL.
Codul sursă este pus la dispoziţie pe web. Pentru descărcare, accesaţi
următorul URL:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Ar fi de preferat să nu ne contactaţi în legătură cu conţinutul codului
sursă.
Copiile licenţelor (în limba engleză) sunt stocate în memoria internă
a camerei.
Stabiliţi o conexiune de stocare în masă între cameră şi computer şi
citiţi fişierele din folderul „LICENSE” din „PMHOME”.
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare:
1) nu expuneţi unitatea la precipitaţii sau umezeală;
2) nu aşezaţi obiecte umplute cu lichid, cum ar fi vazele, pe aparat.
Nu expuneţi bateriile la căldură excesivă, precum lumina directă
a soarelui, focul sau altele asemenea.
Pentru clienţii din Europa
Aviz pentru clienţii din ţările în care se aplică directivele UE:
Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonia
Pentru conformitatea produsului în UE: Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia
Aviz
În cazul în care electricitatea statică sau undele electromagnetice
întrerup transferul de date în curs (eroare), reporniţi aplicaţia sau
deconectaţi şi conectaţi din nou cablul de date (USB etc.).
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament este
în conformitate cu cerinţele de bază şi cu alte prevederi relevante
ale Directivei 1999/5/CE. Pentru detalii, vă rugăm să accesaţi
următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/
Acest produs a fost testat şi s-a constatat că respectă limitele
specificate în reglementarea privind compatibilitatea electromagnetică,
atunci când se folosesc cabluri de conectare mai scurte de 3 metri.
Câmpurile electromagnetice cu frecvenţe specifice pot influenţa
imaginea şi sunetul acestei unităţi.
Casarea bateriilor şi a echipamentelor electrice şi electronice
uzate (valabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs, pe baterie sau pe ambalaj
indică faptul că produsul şi bateria nu trebuie tratate ca
deşeuri menajere. Este posibil ca, pe anumite baterii, acest
simbol să fie utilizat în combinaţie cu un simbol chimic.
Se adaugă simbolurile chimice pentru mercur (Hg) sau
plumb (Pb) dacă bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur sau
0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste produse şi baterii sunt
eliminate în mod corect, veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii umane, consecinţe
ce ar putea rezulta altfel din manipularea incorectă a deşeurilor.
Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de siguranţă, de performanţă sau
de integritate a datelor, necesită o conexiune permanentă la o baterie
încorporată, aceasta trebuie înlocuită doar de către personal de service
calificat. Pentru a vă asigura că bateria şi echipamentele electrice şi
electronice vor fi tratate în mod corespunzător, predaţi aceste produse
la sfârşitul duratei de exploatare la punctul de colectare relevant pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi electronice. Pentru toate celelalte
baterii, consultaţi secţiunea referitoare la modul de eliminare în
siguranţă a bateriilor din produs. Predaţi bateriile la punctul de
colectare relevant pentru reciclarea bateriilor uzate. Pentru informaţii
mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriilor,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local de eliminare a deşeurilor
menajere sau magazinul de la care aţi achiziţionat produsul sau bateria.
Download PDF

advertising