Sony | BDV-E980W | Sony BDV-E980W E980W Sistem Home Cinema pe 5.1 canale cu Blu-ray Disc™ 3D/DVD Instrucţiuni de utilizare

4-261-385-11(1) (RO)
Sistem Blu-ray Disc/DVD
Home Theatre
Instrucţiuni de utilizare
BDV-E980W/BDV-E780W
AVERTISMENT
Nu instalaţi echipamentul într-un
spaţiu închis, cum ar fi o bibliotecă
sau un dulap încorporat.
Pentru a reduce riscul de incendiu,
nu acoperiţi orificiul de ventilare al
aparatului cu ziare, feţe de masă,
draperii etc. Nu plasaţi pe aparat
surse de flacără deschisă, cum ar fi
lumânări aprinse.
Pentru a reduce riscul de incendiu
şi de electrocutare, evitaţi stropirea
aparatului şi posibilitatea ca pe
acesta să se scurgă lichide şi nu
plasaţi pe aparat obiecte pline cu
lichide, precum vazele.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele
cu baterii instalate la căldură
excesivă, precum lumina directă
a soarelui, focul sau altele asemenea.
Pentru a evita accidentările, acest
aparat trebuie fixat în siguranţă pe
podea/perete, în conformitate cu
instrucţiunile de instalare.
Doar pentru utilizare la interior.
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice cu
acest produs măreşte riscul de a vă
fi afectată vederea. Nu încercaţi să
demontaţi carcasa, deoarece raza
laser utilizată în acest Blu-ray Disc/
DVD Home Theatre System
dăunează ochilor.
Pentru service, apelaţi numai la
personal calificat.
2RO
Acest aparat este clasificat ca fiind
un produs LASER din CLASA 3R.
Asiguraţi-vă că evitaţi expunerea
directă a ochilor la radiaţiile laser
vizibile şi invizibile ce sunt emise
atunci când carcasa de protecţie
a laserului este deschisă.
Acest marcaj este amplasat pe
carcasa de protecţie a laserului,
în interiorul incintei.
Acest aparat este clasificat ca fiind
un produs LASER din CLASA 1.
Acest marcaj este amplasat în
exterior, pe partea din spate.
Pentru clienţii din Europa
Casarea
echipamentelor
electrice şi
electronice
uzate (valabil în
ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de
colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs sau pe
ambalaj indică faptul că produsul
respectiv nu trebuie tratat ca deşeu
menajer. În schimb, acesta trebuie
predat la punctul de colectare relevant
pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice. Asigurându-vă
că acest produs este casat în mod
corect veţi ajuta la prevenirea
eventualelor consecinţe negative
asupra mediului şi sănătăţii umane,
consecinţe ce ar putea rezulta altfel din
manipularea incorectă ca deşeu
a acestui produs. Reciclarea
materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale. Pentru informaţii
mai detaliate referitoare la reciclarea
acestui produs, contactaţi autorităţile
locale, serviciul local de eliminare
a deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul.
Eliminarea
bateriilor uzate
(valabil în ţările
Uniunii
Europene şi în
alte ţări din
Europa care au
sisteme de colectare
diferenţiată)
Acest simbol prezent pe baterie sau
pe ambalaj indică faptul că bateria
furnizată împreună cu produsul
respectiv nu trebuie tratată ca deşeu
menajer.
Este posibil ca pe anumite baterii, acest
simbol să fie utilizat în combinaţie cu
un simbol chimic. Se adaugă
simbolurile chimice pentru mercur
(Hg) sau plumb (Pb) dacă bateria
conţine mai mult de 0,0005% mercur
sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt
eliminate în mod corect veţi ajuta la
prevenirea eventualelor consecinţe
negative asupra mediului şi sănătăţii
umane, consecinţe ce ar putea rezulta
altfel din manipularea incorectă ca
deşeu a bateriilor. Reciclarea
materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de
siguranţă, de performanţă sau
de integritate a datelor, necesită
o conexiune permanentă la o baterie
încorporată, aceasta trebuie înlocuită
doar de către personal de service
calificat.
Pentru a vă asigura că bateria este
tratată în mod corespunzător, predaţi
produsul la sfârşitul duratei de
exploatare la punctul de colectare
relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi
secţiunea referitoare la modul de
eliminare în siguranţă a bateriilor din
produs. Predaţi bateriile la punctul de
colectare relevant pentru reciclarea
bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate
referitoare la reciclarea acestui produs
sau a bateriilor, contactaţi autorităţile
locale, serviciul local de eliminare
a deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul.
Aviz pentru clienţi: următoarele
informaţii sunt valabile doar în
cazul echipamentelor vândute în
statele ce aplică directivele UE.
Acest produs este fabricat de Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075, Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru
compatibilitatea electromagnetică
şi siguranţa produsului este Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germania. Comunicaţi orice
probleme legate de service sau
garanţie la adresele prevăzute în
documentele separate de service
sau garanţie.
Pentru unitatea
principală
Plăcuţa de identificare este
amplasată în exterior, pe partea
de dedesubt a aparatului.
Măsuri de precauţie
Cu privire la sursele de
alimentare
• Unitatea rămâne sub tensiune
chiar şi atunci când este oprită,
atât timp cât este conectată la
priza CA.
• Deoarece pentru deconectarea
unităţii de la priză se foloseşte
ştecărul principal, conectaţi
unitatea la o priză CA uşor
accesibilă. Dacă observaţi nereguli
în funcţionarea unităţii,
deconectaţi imediat ştecărul
principal de la priza CA.
Cu privire la urmărirea de
imagini video 3D
Este posibil ca unele persoane să aibă
parte de o anumită doză de
disconfort (precum obosirea ochilor,
oboseală sau ameţeală) în timp ce
urmăresc imagini video 3D. Sony
recomandă tuturor utilizatorilor să
facă pauze regulate atunci când
urmăresc imagini video 3D. Durata şi
frecvenţa pauzelor necesare variază
de la o persoană la alta.
Dumneavoastră trebuie să decideţi
care este varianta optimă. Dacă
experimentaţi orice fel de disconfort,
ar trebui să nu mai urmăriţi imagini
video 3D până dispare starea de
disconfort; consultaţi un medic, în
cazul în care credeţi că este necesar.
De asemenea, ar trebui să consultaţi
(i) manualul de instrucţiuni şi/sau
mesajele de atenţionare ale oricărui
alt dispozitiv utilizat cu acest produs
sau ale conţinutului Blu-ray Disc
redat cu acesta şi (ii) site-ul nostru
Web (http://esupport.sony.com/)
pentru a fi la curent cu cele mai
recente informaţii. Vederea copiilor
mici (în special a celor sub şase ani)
este încă în stadiu de dezvoltare.
Consultaţi medicul (precum un
pediatru sau un oftalmolog) înainte
de a permite copiilor mici să
urmărească imagini video 3D.
Adulţii ar trebui să supravegheze
copiii mici pentru a se asigura că
aceştia respectă recomandările
enumerate mai sus.
Pentru dispozitivul de
emisie-recepţie fără fir
(EZW-RT50) şi receptorul
Blu-ray Disc/DVD
(HBD-E980W)
(Pentru clienţii din Australia)
Acest echipament trebuie instalat
şi utilizat la cel puţin 20 cm între
radiator şi corpul persoanei
(excluzând extremităţile: mâinile,
încheieturile mâinilor, picioarele
şi gleznele).
Pentru dispozitivul de
emisie-recepţie fără fir
(EZW-RT50) şi Blu-ray
Disc/DVD Home Theatre
System (BDV-E780W/
BDV-E980W)
(Pentru clienţii din Europa)
Consultaţi „Informaţii despre
conformitatea produsului fără fir”
(furnizate).
Protejarea la copiere
Ţineţi seama de sistemele avansate
de protejare a conţinutului utilizate
de suporturile Blu-ray DiscTM şi
DVD. Aceste sisteme, denumite
AACS (Advanced Access Content
System) şi CSS (Content Scramble
System), pot conţine unele restricţii
cu privire la redare, la ieşirea
analogică şi la alte caracteristici
similare. Funcţionarea acestui
produs şi restricţiile impuse pot
varia în funcţie de data
achiziţionării, deoarece comitetul
director al AACS poate adopta sau
modifica regulile de restricţionare
după data achiziţionării.
Drepturi de autor şi mărci
comerciale
• Acest sistem este dotat cu decodor
de sunet surround matricial
adaptabil Dolby* Digital şi Dolby
Pro Logic (II) şi cu sistem
surround digital DTS**.
* Fabricat sub licenţă Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic şi
simbolul dublu D sunt
mărci comerciale ale
Dolby Laboratories.
** Fabricat sub licenţă,
conform brevetelor
publicate în S.U.A. cu
numerele: 5.451.942;
5.956.674; 5.974.380;
5.978.762; 6.226.616;
6.487.535; 7.212.872;
7.333.929; 7.392.195;
7.272.567 şi alte brevete din
S.U.A. şi din întreaga lume,
publicate sau în curs de
publicare. DTS, DTS-HD şi
simbolul sunt mărci
comerciale înregistrate,
iar DTS-HD Master Audio
şi siglele DTS sunt mărci
comerciale ale DTS, Inc.
Produsul include software.
© DTS, Inc. Toate
drepturile rezervate.
3RO
• Acest sistem încorporează
tehnologia High-Definition
Multimedia Interface (HDMITM).
HDMI, sigla HDMI şi HighDefinition Multimedia Interface
sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale HDMI
Licensing LLC în Statele Unite şi
în alte ţări.
• Java este marcă comercială
a companiei Oracle şi/sau
a afiliaţilor săi.
• „BD-LIVE” şi „BONUSVIEW”
sunt mărci comerciale ale
Asociaţiei Blu-ray Disc.
• „Blu-ray Disc” este marcă
comercială.
• Siglele „Blu-ray Disc”,
„DVD+RW”, „DVD-RW”,
„DVD+R”, „DVD-R”, „DVD
VIDEO” şi „CD” sunt mărci
comerciale.
• „Blu-ray 3D” şi sigla „Blu-ray 3D”
sunt mărci comerciale ale
Asociaţiei Blu-ray Disc.
• „BRAVIA” este marcă comercială
a Sony Corporation.
• „AVCHD” şi sigla „AVCHD”
sunt mărci comerciale ale
Panasonic Corporation şi ale Sony
Corporation.
• , „XMB” şi „xross media bar”
sunt mărci comerciale ale Sony
Corporation şi ale Sony
Computer Entertainment Inc.
• „PLAYSTATION” este marcă
comercială a Sony Computer
Entertainment Inc.
• Tehnologia de recunoaştere
a muzicii şi a conţinutului video,
precum şi datele asociate, sunt
furnizate de către Gracenote®.
Gracenote este standardul în
domeniu pentru tehnologia de
recunoaştere a muzicii şi pentru
furnizarea conţinutului asociat.
Pentru mai multe informaţii,
vizitaţi www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc şi datele
despre muzică şi video de la
Gracenote, Inc., drepturi de autor
© 2000 până în prezent
Gracenote. Software Gracenote,
drepturi de autor © 2000 până în
prezent Gracenote. Unul sau mai
4RO
multe brevete deţinute de
Gracenote se aplică acestui
produs şi acestui serviciu.
Consultaţi site-ul Web Gracenote
pentru o listă neexhaustivă
a brevetelor Gracenote aplicabile.
Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, sigla şi modelul
siglei Gracenote, precum şi sigla
„Powered by Gracenote” sunt
mărci comerciale înregistrate sau
mărci comerciale ale Gracenote în
Statele Unite şi/sau în alte ţări.
• Sigla Wi-Fi CERTIFIEDTM este
marcă de certificare a
Wi-Fi Alliance.
• Marca Wi-Fi Protected SetupTM
este marcă a Wi-Fi Alliance.
• „Wi-Fi CERTIFIEDTM” şi „Wi-Fi
Protected SetupTM” sunt mărci
comerciale ale Wi-Fi Alliance.
• „PhotoTV HD” şi sigla „PhotoTV
HD” sunt mărci comerciale ale
Sony Corporation.
• Tehnologia şi brevetele de
codificare audio MPEG Layer-3
sunt utilizate sub licenţă
Fraunhofer IIS şi Thomson.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano şi iPod touch sunt mărci
comerciale ale Apple Inc.,
înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări.
• „Made for iPod” şi „Made for
iPhone” înseamnă că un accesoriu
electronic a fost conceput pentru
a se conecta în mod specific la
iPod sau, respectiv, la iPhone şi că
respectarea standardelor de
performanţă Apple a fost
certificată de către dezvoltator.
Compania Apple nu este
responsabilă pentru funcţionarea
acestui dispozitiv şi nici pentru
conformarea acestuia cu
standardele de siguranţă şi de
reglementare.
Reţineţi că utilizarea acestui
accesoriu cu iPod sau iPhone
poate afecta performanţa în regim
de funcţionare fără fir.
• Windows Media este marcă
comercială înregistrată sau marcă
comercială a Microsoft
Corporation în Statele Unite
şi/sau în alte ţări.
Acest produs conţine tehnologie
ce face obiectul anumitor drepturi
de proprietate intelectuală ale
Microsoft. Utilizarea sau
distribuirea acestei tehnologii în
afara acestui produs este interzisă
fără a deţine licenţa(ele)
corespunzătoare din partea
Microsoft.
Proprietarii conţinutului
utilizează tehnologie de acces la
conţinut Microsoft PlayReadyTM
pentru a-şi proteja proprietatea
intelectuală, inclusiv conţinutul
protejat prin drepturi de autor.
Acest dispozitiv utilizează
tehnologia PlayReady pentru
a accesa conţinut protejat cu
PlayReady şi/sau conţinut
protejat cu WMDRM. Dacă
dispozitivul nu reuşeşte să aplice
restricţiile cu privire la utilizarea
conţinutului, proprietarii
conţinutului pot cere Microsoft să
revoce capacitatea dispozitivului
de a consuma conţinut protejat cu
PlayReady. Această revocare
trebuie să nu afecteze conţinutul
neprotejat şi nici conţinutul
protejat cu alte tehnologii de
accesare a conţinutului.
Proprietarii de conţinut vă pot
solicita să faceţi upgrade la
PlayReady pentru a le accesa
conţinutul. Dacă refuzaţi un
upgrade, nu veţi putea accesa
conţinut care necesită upgrade-ul
respectiv.
• DLNA®, sigla DLNA Logo şi
DLNA CERTIFIEDTM sunt mărci
comerciale, mărci de servicii sau
mărci de certificare ale Digital
Living Network Alliance.
• Toate celelalte mărci comerciale
aparţin deţinătorilor de drept ai
acestora.
• Alte nume de sisteme şi de
produse sunt, în general, mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale producătorilor.
În acest document nu sunt
indicate mărcile TM şi ®.
Despre aceste
instrucţiuni de
utilizare
• Instrucţiunile din aceste
Instrucţiuni de utilizare
descriu comenzile de pe
telecomandă. Puteţi utiliza,
de asemenea, comenzile de
pe unitate, dacă au aceleaşi
nume sau unele similare
cu cele de pe telecomandă.
• În acest manual, „disc” este
utilizat ca referinţă generală
la suporturi BD, DVD, Super
Audio CD sau CD, dacă nu
este specificat altfel în text sau
ilustraţii.
• Instrucţiunile din acest
manual sunt pentru BDVE980W şi BDV-E780W.
BDV-E980W este modelul
utilizat în scop de ilustrare.
Orice diferenţă de
funcţionare este indicată
clar în text, de exemplu,
„doar pentru BDV-E980W”.
• Unele ilustraţii sunt
prezentate ca desene
conceptuale şi pot diferi de
produsele reale.
• Elementele afişate pe ecranul
televizorului pot varia în
funcţie de zonă.
• Setarea implicită este
subliniată.
5RO
Cuprins
Despre aceste instrucţiuni de utilizare .....5
Despachetare ...............................................7
Index pentru componente şi comenzi ...10
Introducere
Pasul 1: Instalarea sistemului .......... 16
Pasul 2: Conectarea sistemului........ 20
Pasul 3: Conectarea la reţea ............ 27
Pasul 4: Configurarea sistemului
fără fir .......................................... 28
Pasul 5: Efectuarea Easy Setup
(Configurare simplă) .................. 29
Pasul 6: Selectarea sursei................. 30
Pasul 7: Ascultarea de sunet
surround...................................... 31
Redare
Redarea unui disc......................................34
Redarea de pe un dispozitiv USB............35
Utilizarea unui iPod/iPhone....................36
Redarea prin intermediul unei reţele .....38
Opţiuni disponibile...................................41
Ajustarea sunetului
Selectarea efectului pentru
a se potrivi sursei................................43
Selectarea formatului audio,
a pistelor în mai multe limbi
sau a canalului ....................................43
Ascultarea sunetului difuzării
multiplex .............................................44
Tuner
Ascultarea de radio ...................................45
Utilizarea Sistemului de date
radio (RDS) .........................................46
Alte operaţiuni
Utilizarea funcţiei Comandă HDMI
pentru „BRAVIA” Sync.....................47
Calibrarea automată a setărilor
corespunzătoare ale sistemului ........48
Configurarea difuzoarelor .......................49
Utilizarea Cronometrului pentru
repaus...................................................50
Dezactivarea butoanelor
de pe unitate........................................50
6RO
Controlarea televizorului şi a altor
componente cu telecomanda
furnizată ..............................................51
Economia de energie în modul
standby ................................................52
Răsfoirea site-urilor Web.........................53
Setări suplimentare pentru sistemul
fără fir ..................................................54
Configurarea reţelei..................................56
Setări şi reglaje
Utilizarea afişajului Setup
(Configurare)......................................60
[Remote Controller Setting Guide]
(Ghid setări telecomandă) ................61
[Network Update] (Actualizare
reţea)....................................................61
[Screen Settings] (Setări ecran)...............61
[Audio Settings] (Setări audio) ...............63
[BD/DVD Viewing Settings]
(Setări vizualizare BD/DVD) ...........64
[Parental Control Settings]
(Setări control parental)....................64
[Music Settings] (Setări muzică) ............65
[System Settings] (Setări sistem) ............65
[Network Settings] (Setări reţea) ............66
[Easy Setup] (Configurare simplă).........67
[Resetting] (Reiniţializare) ......................67
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie..................................68
Note cu privire la discuri .........................69
Depanare....................................................70
Discuri redabile.........................................76
Tipuri redabile de fişiere..........................77
Formate audio acceptate..........................78
Specificaţii..................................................79
Lista codurilor de limbă...........................81
Index...........................................................82
Despachetare
BDV-E980W
• Difuzoare frontale (2)
• Capace pentru partea de
dedesubt a difuzoarelor (4)
• Suporturi (4)
• Difuzoare surround (2)
• Părţile inferioare ale
difuzoarelor frontale şi
surround (4)
• Microfon de calibrare (1)
• Doc pentru iPod/iPhone
(TDM-iP30) (1)
• Cablu USB (1)
• Amplificator surround (1)
• Şuruburi (argintii) (4)
• Difuzor central (1)
• Subwoofer (1)
• Şuruburi (negre) (12)
• Antenă cu fir pentru FM
(aeriană) (1)
sau
• Cablu video (1)
• Cabluri difuzoare (5, roşu/
alb/verde/gri/albastru)
• Dispozitive de emisierecepţie fără fir (2)
• Instrucţiuni de utilizare
• Ghid de configurare rapidă
• Ghid de instalare
a difuzoarelor
• Informaţii despre licenţa
software
• Informaţii despre
conformitatea produsului
fără fir (doar pentru
modelele din Europa)
• Telecomandă (1)
• Baterii R6 (mărime AA) (2)
7RO
BDV-E780W
• Difuzoare frontale (2)
• Antenă cu fir pentru FM
(aeriană) (1)
• Amplificator surround (1)
sau
• Cablu video (1)
• Difuzoare surround (2)
• Dispozitive de emisierecepţie fără fir (2)
• Telecomandă (1)
• Difuzor central (1)
• Baterii R6 (mărime AA) (2)
• Microfon de calibrare (1)
• Subwoofer (1)
• Doc pentru iPod/iPhone
(TDM-iP30) (1)
• Cabluri difuzoare
(3, verde/gri/albastru)
8RO
• Cablu USB (1)
• Instrucţiuni de utilizare
• Ghid de configurare rapidă
• Ghid de instalare
a difuzoarelor
• Informaţii despre licenţa
software
• Informaţii despre
conformitatea produsului
fără fir
Pregătirea telecomenzii
Introduceţi două baterii R6 (mărimea AA) (furnizate), potrivind capetele 3 şi # de pe baterii cu
marcajele din interiorul compartimentului.
9RO
Index pentru componente şi comenzi
Pentru mai multe informaţii, consultaţi paginile indicate în paranteze.
Panoul frontal
VOL
A Afişaj panou frontal
C Port
Z (deschidere/închidere) (pagina 34)
x (oprire)
Opreşte redarea şi memorează punctul de
oprire (punct de reluare).
Punctul de reluare pentru un titlu/o pistă
este ultimul punct redat sau ultima
fotografie pentru un folder foto.
VOL +/–
Reglează volumul sistemului.
FUNCTION
Selectează sursa de redare.
(USB) (pagina 35)
D Indicator alimentare
Se aprinde când sistemul este pornit.
N (redare)
Porneşte sau reporneşte redarea (reluare
redare).
Redă o prezentare de diapozitive atunci
când este introdus un disc ce conţine fişiere
imagine JPEG.
FUNCTION
Utilizat pentru conectarea unui
dispozitiv USB.
B Butoane cu atingere uşoară/indicatori
Deschide sau închide tava discului.
VOL
E Tavă disc (pagina 34)
F "/1 (pornire/standby)/senzor
telecomandă
Porneşte unitatea sau o trece în modul standby.
Despre butoanele cu atingere uşoară/
indicatori
Aceste butoane funcţionează când indicatorii
butoanelor cu atingere uşoară sunt aprinşi.
Puteţi activa/dezactiva indicatorii setând
[Illumination/Display] (Iluminare/Afişaj)
(pagina 65). Când setaţi [Illumination/Display]
(Iluminare/Afişaj) la [Simple/Off] (Simplu/
Dezactivat), indicatorii sunt dezactivaţi. În acest
caz, atingeţi orice buton cu atingere uşoară. Când
indicatorii se aprind, atingeţi butonul dorit.
Notă
• Aceste butoane funcţionează când le atingeţi uşor.
Nu apăsaţi pe ele cu forţă excesivă.
10RO
Afişaj panou frontal
Despre indicaţiile de pe afişajul panoului frontal
A Afişează starea de redare a sistemului.
F Se aprinde atunci sunetul este dezactivat.
B Se aprinde atunci când este activată
redarea repetată.
G Afişează starea sistemului, precum
frecvenţa radio etc.
C Se aprinde atunci când se recepţionează
sunet stereo. (Doar pentru radio)
H Se aprinde când sunt scoase semnale
video 720p/1080i/1080p prin mufa HDMI
(OUT) sau semnale video 720p/1080i prin
mufele COMPONENT VIDEO OUT*.
D Se aprinde când sistemul redă prin
intermediul funcţiei PARTY STREAMING.
E Se aprinde când mufa HDMI (OUT) este
conectată corect la un dispozitiv
compatibil cu HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection), cu intrare
HDMI sau DVI (Digital Visual Interface).
* Mufele COMPONENT VIDEO OUT sunt
prezente pe modelele care nu sunt pentru
Europa/Arabia Saudită.
11RO
Panoul din spate
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
COMPONENT VIDEO OUT
SUBWOOFER
CENTER
Y
PB
OUT
ARC
DIGITAL IN
COAXIAL
SAT/
CABLE
IN 1
EZW-RT50
L
DIGITAL IN
OPTICAL
PR
AUDIO IN
ECM-AC2
IN 2
FM
COAXIAL
75
R
VIDEO OUT
TV
AUDIO
A.CAL MIC
ANTENNA
A Mufe SPEAKERS (pagina 20)
G Mufă A.CAL MIC (paginile 29, 48)
B Mufe COMPONENT VIDEO OUT
(pagina 22) (Pentru modele care nu
sunt pentru Europa/Arabia Saudită)
H Mufe AUDIO (AUDIO IN L/R) (pagina 24)
C Port
(USB) (pagina 35)
D Mufă SAT/CABLE (DIGITAL IN COAXIAL)
(pagina 24)
E Fantă dispozitiv de emisie-recepţie fără
fir (EZW-RT50) (pagina 28)
F Mufă ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω)
(pagina 26)
12RO
LAN (100)
I Mufă TV (DIGITAL IN OPTICAL) (pagina 22)
J Bornă LAN (100) (pagina 27)
K Mufă HDMI (IN 2) (pagina 24)
L Mufă HDMI (IN 1) (pagina 24)
M Mufă HDMI (OUT) (pagina 22)
N Mufă VIDEO OUT (pagina 22)
Amplificator surround
Panoul din spate
Panoul frontal
L
R
IMPEDANCE USE 3-16
SPEAKERS
EZW-RT50
SECURE LINK
LINK/STANDBY
A "/1 (Alimentare)
Porneşte/opreşte amplificatorul surround.
B Indicator LINK/STANDBY
Puteţi verifica starea transmisie fără fir
dintre unitatea principală şi amplificatorul
surround.
Indicator
Stare
Se face verde.
Sistemul este pornit, transmisia
fără fir este activată şi se primesc
semnale surround.
Se face
portocaliu.
Sistemul este pornit, transmisia
fără fir este activată cu funcţia
Legătură securizată şi se primesc
semnale surround.
C Fantă dispozitiv de emisie-recepţie fără
fir (EZW-RT50)
D Mufe SPEAKERS
E Buton SECURE LINK (pagina 54)
Porneşte funcţia Legătură securizată.
Clipeşte rapid, Dispozitivul de emisie-recepţie
de culoare
fără fir nu este introdus corect
verde.
în fanta sa.
Clipeşte încet,
de culoare
verde sau
portocaliu.
Transmisia fără fir este
dezactivată.
Se face roşu.
Amplificatorul surround se
află în modul standby, în timp
ce sistemul se află în modul
standby sau transmisia fără fir
este dezactivată.
Se stinge.
Amplificatorul surround este
oprit.
Clipeşte, de
culoare roşie.
Protecţia amplificatorului
surround este activă.
13RO
A Z (deschidere/închidere)
Telecomandă
Deschide sau închide tava discului.
Mai jos sunt descrise doar butoanele pentru
comandarea sistemului. Consultaţi
„Controlarea televizorului şi a altor
componente cu telecomanda furnizată”
(pagina 51) pentru a afla detalii despre
butoanele utilizate la comandarea
componentelor conectate.
SPEAKERS TVyAUDIO
Selectează dacă sunetul televizorului este
scos prin difuzoarele sistemului sau prin
cele ale televizorului. Această funcţie este
disponibilă doar atunci când setaţi [Control
for HDMI] (Comandă HDMI) la [ON]
(Activat) (pagina 65).
AV "/1 (pornire/standby) (pagina 51)
SPEAKERS
TV AUDIO
AV
1
"/1 (pornire/standby) (paginile 29, 45)
BRAVIA Sync
BD
1
2
3
TV
4
5
6
STB
7
8
9
Porneşte sistemul sau îl trece în modul
standby.
2
9
ENTER
0
3
TOP MENU
Porneşte televizorul sau altă componentă
sau îl/o trece în modul standby.
POP UP/ MENU
B Butoane numerice (paginile 46, 51)
Introduce numerele titlurilor/capitolelor,
numărul postului de radio presetat etc.
ENTER
Accesează elementul selectat.
4
TOOLS
OPTIONS
RETURN
FUNCTION
MENU
SOUND MODE
HOME
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
5
6
Taste cu comenzi rapide pentru selectarea
elementelor din unele meniuri BD (pot fi
utilizate, de asemenea, pentru operaţiuni
interactive Java pe suporturi BD).
D TOP MENU
Deschide sau închide meniul principal al
suportului BD sau al DVD-ului.
8
PROG
C Butoane colorate (roşu/verde/galben/
albastru)
DISPLAY
7
SLEEP
• Numărul 5, butoanele
, PROG + şi N
au un punct tactil. Folosiţi acest punct drept
referinţă, atunci când utilizaţi telecomanda.
• Numele butoanelor care funcţionează după ce
apăsaţi butonul funcţional TV sau STB sunt
indicate cu o etichetă verde sau galbenă.
POP UP/MENU
Deschide sau închide meniul pop-up al
suportului BD-ROM sau meniul DVD-ului.
OPTIONS (paginile 31, 41, 53)
Afişează meniul opţiunilor pe ecranul
televizorului sau pe afişajul panoului
frontal. (Locaţia depinde de funcţia
selectată.)
RETURN
Revine la afişajul anterior.
C/X/x/c
Evidenţiază un element selectat.
(intrare)
Accesează elementul selectat.
14RO
E FUNCTION (paginile 30, 45)
G
Selectează sursa de redare.
(dezactivare sunet)
Dezactivează temporar sunetul.
HOME (paginile 29, 45, 48, 49, 53, 54, 56, 60)
(audio) (paginile 43, 44)
Accesează sau părăseşte meniul de pornire
al sistemului.
Selectează formatul/pista audio.
SOUND MODE (pagina 43)
Reglează volumul.
Selectează modul de sunet.
DISPLAY (paginile 34, 38, 53)
2 (volum) +/– (pagina 45)
F Butoane pentru operaţii de redare
Afişează informaţiile despre redare şi
despre navigarea pe Web pe ecranul
televizorului.
Afişează postul de radio presetat, frecvenţa
etc. pe afişajul panoului frontal.
Afişează informaţii despre flux/starea
decodării pe afişajul panoului frontal, când
funcţia este setată la altă valoare decât
„BD/DVD”. Când sistemul este setat la
funcţia „HDMI1”, „HDMI2”, „TV” sau
„SAT/CABLE”, informaţiile despre flux/
starea decodării apar doar când intră un
semnal digital.
Este posibil ca informaţiile despre flux/
starea decodării să nu apară, în funcţie de
fluxul sau elementul decodat.
Consultaţi „Redare” (pagina 34).
./> (anteriorul/următorul)
Sare la capitolul, pista sau fişierul anterior/
următor.
(reluare/avansare)
Redă din nou, pe scurt, scenele curente,
timp de 10 secunde./Derulează puţin
înainte scenele curente, timp de 15 secunde.
m/M (rapid/încet/îngheţare cadru)
Derulează înapoi/derulează înainte discul
în timpul redării. De fiecare dată când
apăsaţi butonul, viteza de căutare se
modifică.
Activează redarea cu încetinitorul atunci
când este apăsat mai mult de o secundă în
modul pauză. Redă câte un cadru, pe rând,
când este apăsat în modul pauză.
Redarea cu încetinitorul şi cea cadru cu
cadru nu sunt disponibile pentru suporturi
Blu-ray Disc 3D.
N (redare)
Porneşte sau reporneşte redarea (reluare
redare).
Activează Redarea printr-o singură atingere
(pagina 47) dacă sistemul este pornit şi setat
la funcţia „BD/DVD”.
X (pauză)
Întrerupe sau reporneşte redarea.
x (oprire)
Opreşte redarea şi memorează punctul de
oprire (punct de reluare). Punctul de
reluare pentru un titlu/o pistă este ultimul
punct redat sau ultima fotografie pentru un
folder foto.
SLEEP (pagina 50)
Setează cronometrul pentru repaus.
H
(subtitrări) (pagina 64)
Selectează limba subtitrărilor, atunci când
pe un suport BD-ROM/DVD VIDEO sunt
înregistrate subtitrări în mai multe limbi.
I Butoane mod de funcţionare (pagina 51)
Schimbă componenta ce urmează să fie
controlată cu telecomanda.
BD: Puteţi controla acest Blu-ray Disc/
DVD Home Theatre System.
TV: Puteţi controla un televizor.
STB: Puteţi controla o cutie pentru cablu,
un receptor satelit digital, un receptor video
digital etc.
(favorite)
Afişează conţinutul de pe Internet adăugat
la Favorites List (Listă favorite). Puteţi salva
18 materiale de pe Internet favorite.
Butoane operaţii radio
Consultaţi „Tuner” (pagina 45).
PRESET +/–
TUNING +/–
15RO
Introducere
Introducere
Pasul 1: Instalarea sistemului
Cum se poziţionează sistemul
Instalaţi sistemul consultând ilustraţia de mai jos.
A
B
F
C
G
D
A Difuzor frontal (L (stânga))
B Difuzor frontal (R (dreapta))
C Difuzor central
D Difuzor surround (L (stânga))
E Difuzor surround (R (dreapta))
F Subwoofer
G Unitate
H Amplificator surround
E
H
Notă
• Aveţi grijă atunci când amplasaţi difuzoarele şi/sau standurile pentru difuzoare ataşate difuzoarelor pe o podea
tratată special (cu ceară, ulei, lustruită etc.), deoarece suprafaţa se poate păta sau decolora.
• Nu vă sprijiniţi şi nu vă agăţaţi de difuzoare, deoarece acestea pot cădea.
Sfat
• Pentru asamblarea difuzoarelor, consultaţi „Ghidul de instalare a difuzoarelor” furnizat. (Doar BDV-E980W)
• Puteţi monta difuzoarele pe un perete. Pentru detalii, consultaţi „Ghidul de instalare a difuzoarelor” furnizat.
16RO
Despre cablul de difuzor al subwooferului
Partea de dedesubt a subwooferului
Când ambalajul este deschis:
Cablul de difuzor este conectat.
Notă
• Pentru a evita scurtcircuitarea difuzoarelor, asiguraţi-vă că, pentru cablul de difuzor, nu este efectuată una dintre
conexiunile din exemplele următoare. Dacă există o problemă, corectaţi-o.
Exemple de conectare incorectă a cablului de difuzor
Cablu de difuzor neizolat atinge o altă
bornă a difuzorului
Cabluri neizolate se ating între ele, din cauza
porţiunii prea mari de izolaţie îndepărtată
17RO
Introducere
Puteţi aranja cablul de difuzor al subwooferului, modificând direcţia în care iese de sub subwoofer.
Introducere
La instalarea subwooferului cu latura lungă orientată în faţă
Către poziţia de ascultare
1
Fixaţi cablului difuzorului în suportul pentru cablul difuzorului din dreapta bornei difuzorului.
Suport cablu difuzor în dreapta
bornei difuzorului
Cablu difuzoare
2
Introduceţi cablul difuzorului prin nişa aflată de-a lungul părţii laterale a subwooferului.
Nişă
18RO
La instalarea subwooferului cu latura scurtă orientată în faţă
Introducere
Către poziţia de ascultare
1
Fixaţi cablului difuzorului în suportul pentru cablul difuzorului din stânga bornei difuzorului.
Suport cablu difuzor în stânga bornei
difuzorului
Cablu difuzoare
2
Introduceţi cablul difuzorului prin nişa aflată de-a lungul părţii laterale a subwooferului.
Nişă
19RO
Introducere
Pasul 2: Conectarea sistemului
Pentru conectarea sistemului, citiţi informaţiile de pe paginile următoare.
Nu conectaţi cablurile de alimentare AC (de la reţea) ale unităţii şi amplificatorului surround
la o priză de perete (reţea), până când nu aţi făcut toate celelalte conexiuni.
Pentru asamblarea difuzoarelor, consultaţi „Ghidul de instalare a difuzoarelor” furnizat.
(Doar BDV-E980W)
Notă
• La conectarea unei alte componente dotate cu facilitatea de comandă a volumului, reduceţi volumul celorlalte
componente la un nivel la care sunetul nu este distorsionat.
Conectarea difuzoarelor
Pentru a conecta cablul difuzorului la difuzor
Trebuie să conectaţi un cablu de difuzor la fiecare dintre următoarele difuzoare:
• BDV-E980W: difuzoare frontale, central şi surround.
• BDV-E780W: difuzoare central şi surround.
Conectorul cablurilor pentru difuzoare şi manşonul colorat sunt codate cu culori, în funcţie de tipul de
difuzor.
Asiguraţi-vă că potriviţi cablurile difuzoarelor la bornele corespunzătoare de pe difuzoare: cablul
difuzorului cu manşon colorat la 3, iar cablul difuzorului fără manşon colorat la #. Nu prindeţi
izolaţia cablului difuzorului (învelişul de cauciuc) în bornele difuzorului.
Manşon colorat
Conector
20RO
Spatele sau partea de dedesubt a difuzorului
(+)
(–)
Pentru a conecta cablurile difuzoarelor la unitate şi la amplificatorul surround
Alb
(Difuzor frontal
stânga (L))
Mov
(Subwoofer)
Roşu
(Difuzor frontal
dreapta (R))
Verde
(Difuzor central)
Gri
(Difuzor
surround
dreapta (R))
Albastru
(Difuzor
surround
stânga (L))
L
SPEAKERS
R
IMPEDANCE USE 3-16
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
Panoul din spate al unităţii
SUBWOOFER
CENTER
Panoul din spate al amplificatorului surround
21RO
Introducere
Conectaţi cablurile difuzoarelor pentru a se potrivi culorilor mufelor SPEAKERS de pe unitate şi de pe
amplificatorul surround.
Când efectuaţi conexiunea la unitate şi la amplificatorul surround, introduceţi conectorul până se aude
un clic.
Introducere
Conectarea televizorului
Conectaţi sistemul la televizor pentru a afişa imaginea sistemului pe televizor şi pentru a asculta sunetul
televizorului prin intermediul difuzoarelor sistemului.
În funcţie de mufele şi de funcţiile televizorului, selectaţi metoda de conectare.
• Când televizorul are o mufă HDMI marcată cu „ARC*”: Conexiunea A
• Când televizorul are o mufă HDMI: Conexiunile A şi D
• Când televizorul are mufe de intrare video pentru componente (modele care nu sunt pentru Europa/
Arabia Saudită): Conexiunile B şi D
• Când televizorul nu este prevăzut cu mufele de mai sus: Conexiunile C şi D
Conexiuni video
Conexiune audio
A
B
C
D
Cablu HDMI
(nefurnizat)
Componentă
cablu video
(nefurnizat)
Cablu video
(nefurnizat)
Cablu optic digital
(nefurnizat)
Calitate imagine
TV
HDMI IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
PB
PR
Verde
VIDEO IN
DIGITAL OUT
OPTICAL
Roşu
Galben
Albastru
Flux semnal
: Semnal video
: Semnal audio
A
sau
B
C
sau
D
**
Albastru
Panoul din spate al unităţii
Verde
Roşu
Galben
COMPONENT VIDEO OUT
Y
PB
OUT
VIDEO OUT
DIGITAL IN
OPTICAL
PR
ARC
IN 1
IN 2
TV
* Audio Return Channel. Pentru detalii, consultaţi „Despre Audio Return Channel” (pagina 23).
** Disponibil doar dacă televizorul dumneavoastră este compatibil cu funcţia Audio Return Channel.
22RO
A Conexiune prin cablu HDMI
Despre Audio Return Channel
Dacă televizorul dumneavoastră este compatibil cu funcţia Audio Return Channel, o conexiune prin
cablu HDMI trimite, de asemenea, semnal audio digital de la televizor. Nu trebuie să efectuaţi
o conexiune audio separată pentru a asculta sunetul de la televizor. Pentru a seta funcţia Audio Return
Channel, consultaţi [Audio Return Channel] (Canal de retur audio) (pagina 65).
B Conexiune prin cablu video pentru componente (modele care nu sunt pentru
Europa/Arabia Saudită)
Dacă televizorul nu are mufă HDMI, însă are mufe de intrare video pentru componente, conectaţi
televizorul printr-un cablu video pentru componente. Calitatea imaginii va fi mai bună, în comparaţie
cu utilizarea unei conexiuni prin cablu video.
Când conectaţi televizorul cu un cablul video pentru componente, trebuie să selectaţi tipul de semnal
de ieşire în Easy Setup (Configurare simplă) (pagina 29).
C Conexiune cu cablu video
Dacă televizorul nu are mufă HDMI şi nici mufă de intrare video pentru componente, efectuaţi această
conexiune.
D Conexiune prin cablu optic digital
Această conexiune trimite un semnal audio către sistem de la televizor. Pentru a asculta sunetul
televizorului prin intermediul sistemului, faceţi această conexiune. Cu această conexiune, sistemul
recepţionează un semnal de difuzare multiplex Dolby Digital şi vă puteţi bucura de sunet de difuzare
multiplex.
Notă
• Puteţi asculta sunetul televizorului, selectând funcţia „TV” (pagina 30).
• Dacă televizorul nu are mufă de ieşire optică digitală, puteţi conecta unitatea şi televizorul cu un cablu audio pentru
a asculta sunetul televizorului prin intermediul sistemului. Pentru detalii despre conexiune, consultaţi „Conectarea
altor componente” (pagina 24).
23RO
Introducere
Dacă televizorul are o mufă HDMI, realizaţi conexiunea la televizor printr-un cablu HDMI.
Aceasta va asigura o calitate mai bună a imaginii, în comparaţie cu alte tipuri de conexiune.
Când conectaţi televizorul prin cablul HDMI, trebuie să selectaţi tipul de semnal de ieşire atunci când
efectuaţi Easy Setup (Configurare simplă) (pagina 29).
Pentru mai multe setări HDMI, consultaţi „[HDMI Settings] (Setări HDMI)” (pagina 65).
Introducere
Conectarea altor componente
Când o componentă pe care doriţi să o conectaţi la sistem are mufă HDMI (OUT)
Puteţi conecta o componentă care are mufă HDMI (OUT), precum un set-top box/receptor satelit
digital sau PLAYSTATION®3 etc. cu un cablu HDMI. O conexiune prin cablu HDMI poate trimite atât
semnale video, cât şi audio. Prin conectarea sistemului şi a componentei utilizând un cablu HDMI vă
puteţi bucura de imagine şi sunet digital de înaltă calitate prin intermediul mufei HDMI (IN 1) sau
HDMI (IN 2).
Panoul din spate al unităţii
OUT
ARC
IN 1
IN 2
Cablu HDMI (nefurnizat)
Utilizaţi HDMI (IN 1) sau HDMI (IN 2).
La mufa HDMI OUT a set-top box-ului/
receptorului de satelit digital sau
a PLAYSTATION®3 etc.
HDMI OUT
Notă
• Semnalele video de la mufele HDMI (IN 1/2) sunt trimise către mufa HDMI (OUT) doar când este selectată funcţia
„HDMI1” sau „HDMI2”.
• Pentru a trimite un semnal audio de la mufele HDMI (IN 1/2) către mufa HDMI (OUT), este posibil să fie necesară
modificarea setării ieşirii audio. Pentru detalii, consultaţi [Audio Output] (Ieşire audio) din [Audio Settings] (Setări
audio) (pagina 63).
• Puteţi modifica intrarea audio a unei componente care este conectată la mufa HDMI (IN 1) la mufa TV (DIGITAL
IN OPTICAL). Pentru detalii, consultaţi [HDMI1 Audio Input mode] (Mod intrare audio HDMI1) din [HDMI
Settings] (Setări HDMI) (pagina 65). (Doar pentru modelele din Europa.)
24RO
Când componenta nu este prevăzută cu mufă HDMI OUT
Televizor
Ieşire video
Componentă
Ieşire audio
Flux semnal
Sistem
: Semnal video
: Semnal audio
În cazul în care componenta redă doar sunet, conectaţi ieşirea audio a componentei la sistem.
În funcţie de mufele componentei, selectaţi metoda de conectare.
• Componentă care are mufă de ieşire coaxială digitală: A
• Componentă care nu are mufă de ieşire coaxială digitală: B
Panoul din spate al unităţii
DIGITAL IN
COAXIAL
SAT/
CABLE
L
AUDIO IN
R
AUDIO
: Flux semnal
Alb
Roşu
A Cablu coaxial digital
(nefurnizat)
B Cablu audio
(nefurnizat)
Roşu
Alb
La mufa de ieşire coaxială
digitală a VCR sau a receptorului
de satelit digital etc.
COAXIAL
DIGITAL OUT
L
R
AUDIO OUT
La mufele de ieşire audio ale VCR, ale
receptorului de satelit digital, ale PlayStation
sau ale sursei audio portabile etc.
Notă
• Dacă efectuaţi conexiunea de mai sus, setaţi [Control for HDMI] (Comandă HDMI) din opţiunea [HDMI Settings]
(Setări HDMI) a [System Settings] (Setări sistem) la [Off] (Dezactivat) (pagina 65).
• Puteţi asculta sunetul componentei, selectând funcţia „SAT/CABLE” pentru conexiunea A sau funcţia „AUDIO”
pentru conexiunea B (pagina 30).
25RO
Introducere
Conectaţi sistemul, astfel încât semnalele video de la sistem şi de la o altă componentă să fie trimise
către televizor, iar semnalele audio de la componentă să fie trimise către sistem, după cum urmează.
Introducere
Conectarea antenei (aeriană)
Panoul din spate al unităţii
FM
COAXIAL
75
ANTENNA
sau
Antenă cu fir pentru FM (aeriană)
(furnizat)
Notă
• Asiguraţi-vă că aţi întins antena cu fir pentru FM (aeriană) pe întreaga lungime.
• După conectarea antenei cu fir pentru FM (aeriană), încercaţi pe cât posibil să o menţineţi în poziţie orizontală.
Sfat
• Dacă experimentaţi o recepţie FM slabă, utilizaţi un cablu coaxial cu impedanţa de 75 Ohmi (nefurnizat),
pentru a conecta unitatea la o antenă de exterior pentru FM (aeriană).
26RO
Pasul 3: Conectarea la reţea
Selectaţi metoda, în funcţie de mediul LAN (Reţea locală).
• Dacă utilizaţi o reţea LAN fără fir
Sistemul este prevăzut cu Wi-Fi încorporat şi puteţi conecta sistemul la reţea efectuând setările de
reţea.
• Dacă utilizaţi o reţea diferită de LAN fără fir
Conectaţi-vă la reţea, efectuând o conexiune cu un cablu LAN, după cum urmează.
Internet
LAN (100)
Panoul din spate al unităţii
Modem ADSL/
modem prin cablu
ETHER
Ruter de bandă largă
WAN
LAN 1
LAN 2
LAN 3
LAN 4
Cablu LAN
(nefurnizat)
Notă
• Distanţa de amplasare dintre unitate şi ruterul LAN fără fir diferă, în funcţie de mediul de utilizare. Dacă sistemul
nu se poate conecta la reţea sau dacă această conexiune la reţea este instabilă, apropiaţi unitatea de ruterul LAN fără
fir. Dacă nu puteţi apropia unitatea de ruterul LAN fără fir, utilizaţi adaptorul LAN fără fir USB opţional (doar Sony
UWA-BR100*).
• Pentru a vă conecta la o reţea LAN fără fir utilizând o bandă de frecvenţă de 5 GHz, aveţi nevoie de adaptorul LAN
fără fir USB opţional (doar Sony UWA-BR100*).
* Începând din luna noiembrie 2010. Este posibil ca adaptorul LAN fără fir USB să nu fie disponibil în anumite
regiuni/ţări.
• Puteţi obţine, de asemenea, informaţiile pentru setările de reţea de pe următoarea pagină de asistenţă Sony:
Pentru clienţii din Europa:
http://support.sony-europe.com
Pentru clienţii din Taiwan:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/support
27RO
Introducere
Notă
• Pentru a conecta sistemul la reţea, trebuie să efectuaţi setările de reţea potrivite pentru mediul de utilizare şi pentru
componente. Pentru detalii, consultaţi „Configurarea reţelei” (pagina 56) şi „[Network Settings] (Setări reţea)”
(pagina 66).
Introducere
4
Pasul 4: Configurarea
sistemului fără fir
Unitatea transmite sunet amplificatorului
surround, care este conectat la difuzoarele
surround. Pentru a activa transmisia fără fir,
urmaţi paşii de mai jos.
1
Introduceţi dispozitivul de emisierecepţie fără fir în unitate.
Apăsaţi "/1 pentru a porni sistemul.
"/1
5
Conectaţi cablul de alimentare CA
(de la reţea) al amplificatorului surround.
Indicator LINK/STANDBY
Panoul din spate al unităţii
LINK/STANDBY
0
-RT5
EZW
Dacă transmisia fără fir este activată,
indicatorul LINK/STANDBY se face verde.
Dacă indicatorul LINK/STANDBY nu se
aprinde, consultaţi „Amplificator
surround” (pagina 13) şi „Sunet fără fir”
(pagina 73).
Despre modul standby
Dispozitiv de emisie-recepţie fără fir
2
Introduceţi dispozitivul de emisierecepţie fără fir în amplificatorul
surround.
Panoul din spate al amplificatorului surround
Amplificatorul surround intră automat în
modul standby (indicatorul LINK/STANDBY
se face roşu) atunci când unitatea principală
se află în modul standby sau transmisia fără
fir este dezactivată.
Amplificatorul surround porneşte automat
(indicatorul LINK/STANDBY se face verde)
atunci când este pornită unitatea principală
şi transmisia fără fir este activată.
Pentru a specifica conexiunea fără fir
T50
W-R
EZ
Dispozitiv de emisie-recepţie fără fir
3
Conectaţi cablul de alimentare CA
(de la reţea) al unităţii.
Înainte de a conecta cablul de alimentare
CA (de la reţea), asiguraţi-vă că toate
conexiunile de la „Pasul 2: Conectarea
sistemului” (pagina 20) sunt sigure.
28RO
Dacă utilizaţi mai multe produse fără fir sau
dacă vecinii dumneavoastră utilizează produse
fără fir, este posibil să aibă loc interferenţe.
Pentru a preveni aceste interferenţe, puteţi
specifica conexiunea fără fir pentru a lega
unitatea principală de amplificatorul surround
(funcţia Legătură securizată). Pentru detalii,
consultaţi „Setări suplimentare pentru sistemul
fără fir” (pagina 54).
5
În funcţie de metoda de conectare
(pagina 22), efectuaţi următoarea setare.
• Conexiune prin cablu HDMI: Urmaţi
instrucţiunile afişate pe ecranul
televizorului.
• Conexiune prin cablu video pentru
componente (modele care nu sunt pentru
Europa/Arabia Saudită): Selectaţi calitatea
imaginii. Setările disponibile sunt
următoarele, de la cea mai slabă la cea mai
înaltă calitate a imaginii: 480i/576i, 480p/
576p, 720p şi 1080i.
Urmaţi paşii de mai jos pentru a realiza reglajele
de bază pentru utilizarea sistemului.
Elementele afişate variază în funcţie de ţară şi de
model.
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Efectuaţi [Easy Setup] (Configurare
simplă). Urmaţi instrucţiunile de pe ecran
pentru a efectua setările de bază,
utilizând C/X/x/c şi
.
0
C/X/x/c,
Notă
• Redarea BD-ROM de conţinut protejat prin
intermediul ieşirii video pentru componente
este acceptată doar la o rezoluţie de ieşire de
480i/576i. Pentru detalii, consultaţi „Protejarea
la copiere” (pagina 3).
HOME
1
2
Porniţi televizorul.
• Conexiune cu cablu video: Selectaţi [16:9]
sau [4:3], astfel încât imaginea să fie
afişată corect.
Conectaţi microfonul de calibrare la mufa
A.CAL MIC de pe panoul din spate.
Aranjaţi microfonul de calibrare la nivelul
urechii, folosind un trepied etc.
(nefurnizat). Partea frontală a fiecărui
difuzor trebuie să fie orientată spre
microfonul de calibrare şi nu trebuie să
existe niciun obstacol între difuzoare şi
microfonul de calibrare.
3
4
Apăsaţi [/1.
Comutaţi selectorul de intrare de pe
televizor, astfel încât semnalul de la
sistem să apară pe ecranul televizorului.
Apare Easy Setup Display (Afişaj
Configurare simplă) pentru selectarea
limbii afişajului pe ecran.
Pentru detalii despre setările
[Auto Calibration] (Calibrare automată)
din [Easy Setup] (Configurare simplă),
consultaţi „Calibrarea automată a setărilor
corespunzătoare ale sistemului” (pagina 48).
Pentru a apela Easy Setup Display
(Afişaj Configurare simplă)
1
Apăsaţi HOME.
Pe ecranul televizorului apare meniul de
pornire.
2
Apăsaţi C/c pentru a selecta
(Configurare).
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Easy Setup]
(Configurare simplă), apoi apăsaţi
.
4
Apăsaţi C/c pentru a selecta [Start]
(Pornire), apoi apăsaţi
.
[Setup]
Apare Easy Setup Display (Afişaj
Configurare simplă).
29RO
Introducere
Pasul 5: Efectuarea Easy
Setup (Configurare simplă)
Introducere
Pasul 6: Selectarea sursei
Puteţi selecta sursa de redare.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
FUNCTION
Apăsaţi repetat pe FUNCTION, până când
funcţia dorită apare pe panoul afişajului
frontal.
De fiecare dată când apăsaţi FUNCTION,
funcţia se modifică, după cum urmează.
„BD/DVD” t „FM” t „HDMI1” t
„HDMI2” t „TV” t „SAT/CABLE” t
„AUDIO” t „BD/DVD” t …
Funcţie
Sursă
„BD/DVD”
Disc, dispozitiv USB, iPod/iPhone
sau dispozitiv de reţea care să fie
redat de sistem
„FM”
Radio FM (pagina 45)
„HDMI1”/
„HDMI2”
Componenta care este conectată la
mufa HDMI (IN 1) sau
HDMI (IN 2) de pe panoul
din spate (pagina 24)
„TV”
Componenta (TV etc.) care este
conectată la mufa TV (DIGITAL
IN OPTICAL) de pe panoul din
spate sau un televizor compatibil
cu funcţia Audio Return Channel
şi care este conectat la mufa HDMI
(OUT) de pe panoul din spate
(pagina 22)
„SAT/CABLE”
Componenta care este conectată la
mufa SAT/CABLE (DIGITAL IN
COAXIAL) de pe panoul din spate
(pagina 24)
„AUDIO”
Componenta care este conectată la
mufele AUDIO (AUDIO IN L/R)
de pe panoul din spate (pagina 24)
30RO
Pasul 7: Ascultarea de sunet surround
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
X/x/c,
OPTIONS
Selectarea setărilor surround în funcţie de preferinţele de ascultare
Metoda de setare depinde de funcţie.
La redarea prin intermediul funcţiei „BD/DVD”* sau al funcţiei „FM”
1
Apăsaţi OPTIONS.
Pe ecranul televizorului apare meniul opţiunilor.
2
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Surround Setting] (Setare surround), apoi apăsaţi
.
Apăsaţi în mod repetat X/x, până când setarea surround dorită apare pe ecranul televizorului.
Consultaţi tabelul de mai jos pentru descrieri ale setărilor de sunet surround.
4
Apăsaţi
.
Setarea este realizată.
* Setările de sunet surround nu se aplică şi conţinutului de pe Internet.
La redarea prin intermediul funcţiei „HDMI1”, „HDMI2”, „TV”, „SAT/CABLE”
sau „AUDIO”
1
Apăsaţi OPTIONS.
Meniul opţiunilor apare pe afişajul panoului frontal.
2
Apăsaţi repetat pe X/x, până când pe panoul afişajului frontal apare „SUR. SET”,
apoi apăsaţi
sau c.
3
Apăsaţi în mod repetat X/x, până când setarea surround dorită apare pe afişajul
panoului frontal.
Consultaţi tabelul de mai jos pentru descrieri ale setărilor de sunet surround.
4
Apăsaţi
.
Setarea este realizată.
31RO
Introducere
După ce aţi efectuat paşii anteriori şi aţi pornit redarea, puteţi asculta cu uşurinţă sunet surround.
De asemenea, puteţi selecta setări surround programate în prealabil şi care sunt concepute special pentru
diferite surse de sunet. Sunetul se va auzi la fel de impresionant şi de rezonant ca într-un cinematograf.
5
Apăsaţi OPTIONS.
Introducere
Meniul opţiunilor de pe afişajul panoului frontal se închide.
Notă
• Când meniul de pornire este afişat pe ecranul televizorului, această setare poate fi modificată prin selectarea
setării surround cu ajutorul [Surround Setting] (Setare surround) din [Audio Settings] (Setări audio) din [Setup]
(Configurare) (pagina 63).
Despre ieşirea difuzoarelor pentru fiecare setare surround
Tabelul de mai jos descrie opţiunile de care dispuneţi când conectaţi toate difuzoarele la unitate.
Setarea implicită este [A.F.D. Multi] („A.F.D. MULTI”).
Sunet de la
Setare surround
Efect
În funcţie de sursă.
[A.F.D. Standard]
„A.F.D. STD”
Sistemul deosebeşte formatul sunetului sursei şi prezintă
sunetul aşa cum a fost înregistrat/codificat.
(AUTO FORMAT
DIRECT STANDARD)
[A.F.D. Multi]
„A.F.D. MULTI”
(AUTO FORMAT
DIRECT MULTI)
• Sursă pe 2 canale: Sistemul simulează sunetul surround de
la surse pe 2 canale şi scoate sunetul prin difuzoarele pe
5.1 canale, duplicând sunetul sursei pe 2 canale pentru
fiecare difuzor.
• Sursă pe mai multe canale: Sistemul scoate sunet prin
difuzoare, în funcţie de numărul de canale al sursei.
• [Dolby Pro Logic]
• Sursă pe 2 canale: Sistemul simulează sunetul surround de
„PRO LOGIC”
la surse pe 2 canale şi scoate sunetul prin difuzoarele pe
• [Dolby PL II Movie] 5.1 canale.
„PLII MOVIE”
– [Dolby Pro Logic] („PRO LOGIC”) execută decodarea în
modul Dolby Pro Logic.
– [Dolby PL II Movie] („PLII MOVIE”) execută decodarea
în modul Dolby Pro Logic II movie.
• Sursă pe mai multe canale: Sistemul scoate sunet prin
difuzoare, în funcţie de numărul de canale al sursei.
• [DTS Neo:6 Cinema] • Sursă pe 2 canale: Sistemul simulează sunetul surround de
„NEO6 CIN”
la surse pe 2 canale şi produce sunet pe 6.1 canale.
– [DTS Neo:6 Cinema] („NEO6 CIN”) execută decodarea
• [DTS Neo:6 Music]
în modul DTS Neo:6 Cinema.
„NEO6 MUS”
– [DTS Neo:6 Music] („NEO6 MUS”) execută decodarea
în modul DTS Neo:6 Music.
• Sursă pe mai multe canale: Sistemul scoate sunet prin
difuzoare, în funcţie de numărul de canale al sursei.
[2ch Stereo]
„2CH ST.”
32RO
Sistemul scoate sunetul prin difuzoarele frontale şi prin
subwoofer, indiferent de formatul sunetului sau de numărul
de canale. Formatele surround multi-canal sunt reduse la
2 canale.
Notă
Sfat
• Puteţi, de asemenea, selecta setările surround în [Surround Setting] (Setare surround) din [Audio Settings]
(Setări audio) (pagina 63).
• Pentru alte funcţii decât „BD/DVD”, puteţi verifica dacă modul [Dolby Pro Logic] („PRO LOGIC”),
[Dolby PL II Movie] („PLII MOVIE”) sau DTS Neo:6 este activat, apăsând repetat pe DISPLAY,
astfel încât informaţiile despre flux/starea decodării să apară pe afişajul panoului frontal.
33RO
Introducere
• Când selectaţi [A.F.D. Multi] („A.F.D. MULTI”), în funcţie de disc sau de sursă, partea de început a sunetului poate
fi tăiată, în timp ce este selectat automat modul optim. Pentru a evita tăierea sunetului, selectaţi [A.F.D. Standard]
(„A.F.D. STD”).
• Când este recepţionat sunet de difuzare bilingvă, [Dolby Pro Logic] („PRO LOGIC”) şi [Dolby PL II Movie]
(„PLII MOVIE”) nu au efect.
• Este posibil ca setarea surround să nu producă efectele scontate, în funcţie de fluxul de intrare.
• Când redaţi un Super Audio CD, setările surround nu sunt activate.
2
Pregătiţi sistemul pentru BD-LIVE
(doar BD-LIVE).
Redare
• Conectaţi sistemul la o reţea (pagina 27).
• Setaţi [BD Internet Connection]
(Conexiune Internet BD) la [Allow]
(Se permite) (pagina 64).
Redarea unui disc
Pentru discuri redabile, consultaţi „Discuri
redabile” (pagina 76).
1
2
3
Introduceţi un BD-ROM cu BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Comutaţi selectorul de intrare de pe
televizor, astfel încât semnalul de la
sistem să apară pe ecranul televizorului.
Apăsaţi Z şi puneţi un disc pe tava discului.
Metoda de funcţionare diferă în funcţie de
disc. Consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale discului.
Sfat
• Pentru a şterge datele din memoria USB, selectaţi
[Erase BD Data] (Ştergere date BD) din
[Video]
şi apăsaţi . Toate datele stocate în folderul buda vor
fi şterse.
Utilizarea Blu-ray 3D
3
Vă puteţi bucura de suporturi Blu-ray 3D Disc
cu sigla 3D*.
Apăsaţi Z pentru a închide tava discului.
În meniul de pornire apare
şi porneşte
redarea.
Dacă redarea nu porneşte automat, selectaţi
în categoria
[Video],
[Music]
(Muzică) sau
[Photo] (Foto) şi apăsaţi
.
*
1
• Conectaţi sistemul la televizorul
compatibil 3D, utilizând un cablu HDMI
de mare viteză (nefurnizat).
• Setaţi [3D Output Setting] (Setare ieşire 3D)
şi [TV Screen Size Setting for 3D] (Setare
dimensiune ecran televizor pentru 3D) din
[Screen Settings] (Setări ecran) (pagina 61).
Utilizarea BONUSVIEW/BD-LIVE
Unele suporturi BD-ROM cu „sigla BD-LIVE*”
au conţinut bonus şi alte date ce pot fi descărcate
pentru divertisment.
2
Conectaţi dispozitivul USB la portul
(USB) din spatele unităţii.
Sfat
Pentru stocare locală, utilizaţi o memorie
USB de cel puţin 1 GO.
• Consultaţi, de asemenea, instrucţiunile de utilizare
ale televizorului compatibil 3D.
Panoul din spate
Memorie USB
34RO
Introduceţi un Blu-ray 3D Disc.
Metoda de funcţionare diferă în funcţie de
disc. Consultaţi instrucţiunile de utilizare
furnizate împreună cu discul.
*
1
Pregătiţi sistemul pentru redarea Blu-ray
3D Disc.
Afişarea informaţiilor de redare
Exemplu: la redarea unui suport BD-ROM
Puteţi reda fişiere video/muzicale/foto de pe
dispozitivul USB conectat.
Pentru tipurile redabile de fişiere, consultaţi
„Tipuri redabile de fişiere” (pagina 77).
1
Redare
Puteţi consulta informaţiile despre redare etc.,
apăsând pe DISPLAY.
Informaţiile afişate diferă în funcţie de tipul de
disc şi de starea sistemului.
Redarea de pe un
dispozitiv USB
Conectaţi dispozitivul USB la portul
(USB) de pe unitate.
Înainte de conectare, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale
dispozitivului USB.
Panoul din spate
A Rezoluţia de ieşire/frecvenţa video
Dispozitiv USB
B Numărul sau numele titlului
Panoul frontal
C Setarea audio selectată în momentul respectiv
D Funcţiile disponibile (
subtitrări)
unghi,
audio,
E Informaţii despre redare
Afişează modul de redare, bara de stare
a redării, tipul de disc, codecul video, rata de
biţi, tipul de repetare, timpul scurs, timpul
total de redare
F Număr capitol
Dispozitiv USB
2
Apăsaţi HOME.
Pe ecranul televizorului apare meniul de
pornire.
G Unghiul selectat în momentul respectiv
3
Apăsaţi C/c pentru a selecta
[Video],
[Music] (Muzică) sau
[Photo] (Foto).
4
Apăsaţi X/x pentru a selecta
[USB
device (front)] (Dispozitiv USB (faţă)) sau
[USB device (rear)] (Dispozitiv USB
(spate)), apoi apăsaţi
.
Notă
• Nu scoateţi dispozitivul USB în timpul
operaţiei. Pentru a evita avarierea sau
deteriorarea dispozitivului USB, opriţi
sistemul atunci când conectaţi sau
deconectaţi dispozitivul USB.
35RO
Utilizarea unui iPod/iPhone
Vă puteţi bucura de muzica/materialele video/
foto şi puteţi încărca bateria unui iPod/iPhone
prin intermediul sistemului.
Panoul frontal
Televizor
Panoul din spate sau
VIDEO IN
Modele de iPod/iPhone compatibile
Modelele de iPod/iPhone compatibile sunt
următoarele. Înainte de a-l utiliza cu sistemul,
actualizaţi dispozitivul iPod/iPhone cu cea mai
recentă versiune de software.
Doc pentru
iPod/iPhone
Cablu USB (furnizat)
Fabricat pentru iPod touch a 4-a generaţie, iPod
touch a 3-a generaţie, iPod touch a 2-a generaţie,
iPod touch prima generaţie, iPod nano a 6-a
generaţie, iPod nano a 5-a generaţie (cameră
video), iPod nano a 4-a generaţie (video), iPod
nano a 3-a generaţie (video), iPod nano a 2-a
generaţie (aluminiu), iPod nano prima generaţie,
iPod a 5-a generaţie (video), iPod classic, iPhone
4, iPhone 3GS, iPhone 3GS, iPhone.
Pentru a utiliza un iPod/iPhone prin
intermediul sistemului
1
Conectaţi Docul pentru iPod/iPhone
(furnizat) la portul
(USB) din faţă
sau din spate al unităţii, apoi plasaţi
dispozitivul iPod/iPhone pe Docul pentru
iPod/iPhone.
Când redaţi un fişier video/foto, conectaţi
mufa de ieşire video a Docului pentru
iPod/iPhone la mufa de intrare video
a televizorului cu un cablu video (furnizat)
înainte de a plasa dispozitivul iPod/iPhone
pe Docul pentru iPod/iPhone.
V I D E O O UT
USB
Cablu video (furnizat)
2
Apăsaţi HOME.
Pe ecranul televizorului apare meniul de
pornire.
3
Apăsaţi C/c pentru a selecta
[Video],
[Music] (Muzică) sau
[Photo] (Foto).
4
Apăsaţi X/x pentru a selecta [iPod
(front)] (iPod (faţă)) sau [iPod (rear)]
(iPod (spate)), apoi apăsaţi
.
x Dacă la Pasul 3 aţi selectat [Video] sau
[Music] (Muzică)
Fişierele video/muzicale sunt listate pe
ecranul televizorului. Treceţi la Pasul
următor.
x Dacă la Pasul 3 aţi selectat [Photo] (Foto)
Pe ecranul televizorului apare [Please change
the TV input to the video input...]
(Modificaţi intrarea televizorului la intrarea
video...). Comutaţi selectorul de intrare de pe
televizor, astfel încât semnalul de la iPod/
iPhone să apară pe ecranul televizorului.
Apoi, porniţi prezentarea de diapozitive,
comandând direct dispozitivul iPod/iPhone.
36RO
5
Apăsaţi C/X/x/c şi
pentru a selecta
fişierul pe care doriţi să îl redaţi.
• Pentru a modifica o setare de sistem, precum setarea
surround, în timp ce vizualizaţi imagini de pe iPod/
iPhone pe televizor, selectaţi intrarea de pe televizor
pentru acest sistem înainte de a comanda sistemul.
Pentru a utiliza dispozitivul iPod/
iPhone cu ajutorul telecomenzii
Puteţi utiliza dispozitivul iPod/iPhone cu
ajutorul butoanelor de pe telecomandă.
Următorul tabel prezintă un exemplu de
butoane ce pot fi utilizate. (În funcţie de modelul
de iPod/iPhone, funcţionarea poate diferi.)
[Video]/
[Music] (Muzică)
Apăsaţi
Operaţiune
N
Porneşte redarea.
X
Întrerupe redarea.
x
Opreşte redarea.
m sau M
Derulează înapoi sau înainte.
. sau >
Trece la fişierul sau capitolul
anterior/următor (dacă există).
Pentru
Trece la fişierul anterior/următor.
Dacă apăsaţi şi menţineţi apăsat
unul dintre aceste butoane,
dispozitivul iPod/iPhone derulează
înapoi sau înainte.
DISPLAY
Activează iluminarea de fundal
(sau o prelungeşte cu 30 de secunde).
OPTIONS, C
Revine la ierarhia anterioară afişaj/
folder.
X/x
Selectează elementul anterior/
următor.
,c
Accesează elementul selectat.
Notă
Notă
Pentru
Operaţiune
. sau >
Redare
Sunetul de la iPod/iPhone este redat pe
sistem.
Când redaţi un fişier video, comutaţi
selectorul de intrare de pe televizor, astfel
încât semnalul de la iPod/iPhone să apară
pe ecranul televizorului.
Puteţi utiliza dispozitivul iPod/iPhone cu
ajutorul butoanelor de pe telecomandă.
Pentru detalii cu privire la funcţionarea
dispozitivului iPod/iPhone, consultaţi,
de asemenea, instrucţiunile de utilizare
ale dispozitivului iPod/iPhone.
Apăsaţi
[Photo] (Foto)
Apăsaţi
Operaţiune
N, X
Porneşte/întrerupe redarea.
Dacă apăsaţi şi menţineţi apăsat unul
dintre aceste butoane timp de câteva
secunde, dispozitivul iPod/iPhone
conectat intră în modul repaus.
x
Întrerupe redarea.
m sau M
Derulează înapoi sau înainte.
• Dispozitivul iPod/iPhone se încarcă atunci când este
conectat la sistem şi sistemul este pornit.
• Dacă [Auto Standby] (Standby automat) este setat la
[On] (Activ), este posibil ca sistemul să nu se închidă
automat atunci când utilizaţi un iPod/iPhone.
• Nu puteţi transfera melodii pe iPod/iPhone de pe
acest sistem.
• Sony nu poate accepta responsabilitatea în cazul în
care datele înregistrate pe iPod/iPhone se pierd sau se
deteriorează atunci când se utilizează un iPod/iPhone
conectat la această unitate.
• Acest produs a fost conceput în mod specific pentru
a funcţiona cu iPod/iPhone şi respectarea
standardelor de performanţă Apple a fost certificată.
• Nu scoateţi dispozitivul iPod/iPhone în timpul
operaţiei. Pentru a evita avarierea sau deteriorarea
dispozitivului iPod/iPhone, opriţi sistemul atunci
când conectaţi sau deconectaţi dispozitivul iPod/
iPhone.
• Acest sistem recunoaşte doar dispozitive iPod/
iPhone care au fost conectate anterior la sistem.
• Funcţia de control audio al sistemului nu este
disponibilă în timp ce sunt redate fişiere video/foto
prin intermediul iPod/iPhone.
• Atunci când conectaţi un iPod care nu este
compatibil cu funcţia de ieşire video şi selectaţi
[iPod (front)] (iPod (faţă)) sau [iPod (rear)]
(iPod (spate)) în [Video] sau [Photo] (Foto), un
mesaj de alertare apare pe ecranul televizorului.
• Sistemul poate recunoaşte până la 3.000 de fişiere
(inclusiv foldere).
37RO
Redarea prin intermediul
unei reţele
Redarea în flux BRAVIA Internet
Video
BRAVIA Internet Video serveşte ca gateway
care livrează conţinutul de pe Internet selectat şi
o varietate de materiale de divertisment la cerere
direct pe unitatea dumneavoastră.
Sfat
• Anumite materiale de pe Internet necesită
înregistrarea cu ajutorul unui PC înainte de a putea fi
redate.
1
Pregătiţi sistemul pentru BRAVIA Internet
Video.
Conectaţi sistemul la o reţea (pagina 27).
2
Apăsaţi C/c pentru a selecta
[Video],
[Music] (Muzică) sau
[Photo] (Foto).
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta pictograma
unui furnizor de conţinut Internet, apoi
apăsaţi
.
În cazul în care lista cu conţinutul Internet
nu a fost regăsită, aceasta va fi reprezentată
printr-o pictogramă „neobţinut” sau „nou”.
B Bara de stare a redării
Bară de stare, cursor ce indică poziţia curentă,
timpul de redare, durata fişierului video.
C Indicatorul de stare a reţelei
Indică intensitatea semnalului pentru
o conexiune fără fir.
Indică o conexiune prin cablu.
D Viteza de transmisie a reţelei
E Numele următorului fişier video
F Numele fişierului video selectat în momentul
respectiv
Redarea de fişiere într-o reţea de
domiciliu (DLNA)
Puteţi reda fişiere video/muzicale/foto de pe alte
componente certificate DLNA, conectându-le la
reţeaua de domiciliu.
Această unitate poate fi utilizată ca player şi ca
dispozitiv de redare.
• Server: Stochează şi trimite fişiere
• Player: Primeşte şi redă fişiere de pe server
• Dispozitiv de redare: Primeşte şi redă fişiere
de pe server şi poate fi comandat de o altă
componentă (controler)
• Controler: Controlează componenta de redare
Server
Pentru a utiliza panoul de comandă
Panoul de comandă apare când fişierul video
începe să fie redat. Elementele afişate pot diferi
în funcţie de furnizorii de conţinut Internet.
Pentru a afişa din nou, apăsaţi DISPLAY.
Player
(Acest sistem)
Player
Pregătiţi sistemul pentru utilizarea funcţiei
DLNA.
A Afişajul comenzilor
Apăsaţi C/X/x/c sau
redare.
38RO
pentru operaţii de
• Conectaţi sistemul la o reţea (pagina 27).
• Pregătiţi celelalte componente certificate
DLNA. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare ale componentelor.
Pentru a reda fişiere stocate pe un
server DLNA cu ajutorul sistemului
(Player DLNA)
Server
Redarea aceleiaşi muzici în camere
diferite (PARTY STREAMING)
Redare
Selectaţi pictograma serverului DLNA din
[Video],
[Music] (Muzică) sau
[Photo] (Foto) din meniul de pornire,
apoi selectaţi fişierul pe care doriţi să-l redaţi.
Sfat
• Sistemul este compatibil cu funcţia „Play To”
a Windows Media® Player 12, care este inclus
standard în Windows 7.
Puteţi reda aceeaşi muzică, în acelaşi timp, pe
toate componentele Sony compatibile cu funcţia
PARTY STREAMING şi care sunt conectate la
reţeaua dumneavoastră de domiciliu.
Player
(Acest sistem)
Pentru a reda fişiere la distanţă prin
comandarea sistemului (dispozitiv de
redare) cu ajutorul unui controler DLNA
Puteţi controla sistemul cu un controler
certificat DLNA, precum iPhone, atunci când
redaţi fişiere stocate pe un server DLNA.
Există două tipuri de componente compatibile
PARTY STREAMING.
• Gazdă PARTY: Trimite şi redă fişiere
• Oaspete PARTY: Primeşte şi redă fişiere
Această unitate poate fi utilizată gazdă PARTY
sau ca oaspete PARTY.
Gazdă PARTY
(Acest sistem)
Server
Oaspete PARTY
Oaspete PARTY
Controler
Dispozitiv de redare
(Acest sistem)
Controlaţi acest sistem utilizând un controler
DLNA.
Pentru detalii despre această operaţie, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale controlerului DLNA.
Notă
• Nu controlaţi sistemul cu telecomanda furnizată şi cu
un controler DLNA în acelaşi timp.
• Pentru detalii despre controlerul DLNA, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale controlerului DLNA.
Pregătiţi sistemul pentru PARTY STREAMING.
• Conectaţi sistemul la o reţea (pagina 27).
• Conectaţi componentele compatibile cu
funcţia PARTY STREAMING.
Pentru a utiliza sistemul ca gazdă
PARTY
Selectaţi o pistă în
[Music] (Muzică), apoi
selectaţi [Start Party] (Pornire petrecere) din
meniul cu opţiuni pentru a porni o PARTY.
Pentru a închide PARTY, apăsaţi HOME.
39RO
Pentru a utiliza sistemul ca oaspete
PARTY
Selectaţi
[Party] (Petrecere) în
[Music]
(Muzică), apoi selectaţi pictograma
dispozitivului gazdă PARTY.
Pentru a părăsi PARTY, apăsaţi OPTIONS,
apoi selectaţi [Leave Party] (Părăsire petrecere).
Pentru a închide PARTY, apăsaţi OPTIONS, apoi
selectaţi [Close Party] (Închidere petrecere).
Notă
• Vânzarea şi gama de produse pentru produsele
compatibile cu funcţia PARTY STREAMING diferă,
în funcţie de zonă.
Căutarea informaţiilor despre
materiale video/muzică
Puteţi obţine informaţii despre conţinut,
utilizând tehnologia Gracenote şi căutând
informaţii asociate.
1
2
Conectaţi sistemul la o reţea (pagina 27).
Introduceţi un disc sau conectaţi un
dispozitiv USB cu conţinut despre care
doriţi să căutaţi informaţii.
Puteţi efectua o căutare video de pe un
suport BD-ROM sau DVD-ROM şi
o căutare pentru muzică de pe un suport
CD-DA (CD muzical) sau un dispozitiv
USB.
3
Apăsaţi C/c pentru a selecta
sau
[Music] (Muzică).
4
Apăsaţi X/x pentru a selecta
Search] (Căutare video) sau
Search] (Căutare muzică).
[Video]
[Video
[Music
Sunt afişate informaţiile despre conţinut.
40RO
A Detalii conţinut
Afişează o listă de informaţii asociate, precum
titlul, distribuţia, pista sau artistul.
B [Playback History] (Istoric redare)
Afişează o listă cu titlurile de pe un suport
BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA (CD muzical)
redate anterior. Selectaţi un titlu pentru
a obţine informaţii despre conţinut.
C [Search History] (Istoric căutare)
Afişează o listă cu căutările anterioare
efectuate cu funcţia [Video Search] (Căutare
video) sau [Music Search] (Căutare muzică).
Pentru a căuta mai multe informaţii
asociate
Selectaţi un element din liste şi selectaţi
[Information Search] (Căutare informaţii) sau
[Internet Video Search] (Căutare video
internet).
Doar
Opţiuni disponibile
Opţiuni comune
Elemente
Detalii
[Surround Setting]
(Setare surround)
[Repeat Setting]
(Setare repetare)
[3D Menu]
(Meniu 3D)
Modifică setarea surround
(pagina 31).
Setează redarea repetată.
[Favourites List]
(Listă favorite)
[Play/Stop]
(Redare/oprire)
[Play from start]
(Redare de la început)
[Add to Favourites]
(Adăugare la favorite)
[Remove from
Favourites]
(Eliminare
din favorite)
[Start Party]
(Pornire petrecere)
[Leave Party]
(Părăsire petrecere)
[Close Party]
(Închidere petrecere)
[3D Depth Adjustment]
(Ajustare adâncime 3D):
Ajustează adâncimea
imaginilor 3D.
Afişează lista de favorite.
Porneşte sau opreşte redarea.
Redă elementul de la început.
Adaugă un element de
conţinut de pe Internet la
Lista de favorite.
Şterge un element de conţinut
de pe Internet din Lista de
favorite.
Porneşte o petrecere cu sursa
selectată.
Este posibil ca acest element
să nu apară, în funcţie de
sursă.
Părăseşte o petrecere la care
participă sistemul. Funcţia
PARTY STREAMING
continuă între alte dispozitive
participante.
Închide o petrecere la care
participă sistemul. Funcţia
PARTY STREAMING se
termină pentru toate celelalte
dispozitive participante.
Elemente
Detalii
[A/V SYNC]
(Sincronizare A/V)
Ajustează diferenţa dintre
imagine şi sunet. Pentru
detalii, consultaţi „Ajustarea
întârzierii dintre imagine şi
sunet” (pagina 42).
Stabileşte dacă semnalul video
3D să fie scos automat sau nu.
[3D Output Setting]
(Setare ieşire 3D)
Redare
Sunt disponibile diverse setări şi operaţii de
redare, prin apăsarea OPTIONS. Elementele
disponibile variază în funcţie de situaţie.
[Video]
Notă
• Semnalul video 3D de la
mufa HDMI (IN 1) sau
HDMI (IN 2) este scos
indiferent de această setare.
[Video Settings]
• [Picture Quality Mode]
(Setări video)
(Mod calitate imagine):
Selectează setările de
imagine pentru diferite
medii de iluminare.
• [FNR]: Reduce zgomotul
aleatoriu ce apare în imagine.
• [BNR]: Reduce zgomotul cu
blocuri de tip mozaic ce
apare în imagine.
• [MNR]: Reduce zgomotul
de tip oglindă din jurul
conturului imaginii
(zgomot de ţânţar).
[Pause] (Pauză)
Întrerupe redarea.
[Top Menu]
Afişează meniul principal al
(Meniu principal)
suportului BD sau al DVD-ului.
[Menu/Popup Menu] Afişează meniul pop up al
(Meniu/meniu
suportului BD-RM sau
pop up)
meniul DVD-ului.
[Title Search]
Caută un titlu pe suporturile
(Căutare titlu)
BD-ROM/DVD VIDEO şi
porneşte redarea de la început.
[Chapter Search]
Caută un capitol şi porneşte
(Căutare capitol)
redarea de la început.
[Angle] (Unghi)
Comută la alte unghiuri de
vizualizare, atunci când pe
un suport BD-ROM/DVD
VIDEO sunt înregistrate mai
multe unghiuri.
[IP Content Noise
Ajustează calitatea video
Reduction] (Reducere pentru conţinut de pe Internet.
zgomot conţinut IP)
[Video Search]
Afişează informaţii despre
(Căutare video)
suportul BD-ROM/DVDROM pe baza tehnologiei
Gracenote.
41RO
Doar
[Music] (Muzică)
Elemente
Detalii
[Add Slideshow
BGM] (Adăugare
muzică de fundal
pentru prezentare
diapozitive)
Înregistrează fişiere muzicale
în memoria USB ca muzică de
fundal (BGM) pentru
prezentarea de diapozitive.
[Music Search]
(Căutare muzică)
Afişează informaţii despre
CD-ul audio (CD-DA) pe
baza tehnologiei Gracenote.
[Shuffle Setting]
(Setare amestecare)
(doar pentru iPod/
iPhone)
Setează redarea amestecată.
Doar
Ajustarea întârzierii dintre
imagine şi sunet
(A/V SYNC)
Dacă sunetul nu se potriveşte cu imaginea de pe
ecranul televizorului, puteţi ajusta întârzierea
dintre imagine şi sunet.
Metoda de setare depinde de funcţie.
Notă
• Este posibil ca A/V SYNC să nu producă efectele
scontate, în funcţie de fluxul de intrare.
[Photo] (Foto)
Elemente
Detalii
[Slideshow]
(Prezentare de
diapozitive)
Porneşte o prezentare de
diapozitive.
[Slideshow Speed]
(Viteză prezentare
de diapozitive)
Modifică viteza prezentării de
diapozitive.
[Slideshow Effect]
(Efect prezentare
de diapozitive)
Setează efectul la prezentarea
de diapozitive.
[Slideshow BGM]
(Muzică de fundal
prezentare de
diapozitive)
• [Off] (Dezactivat):
Dezactivează funcţia.
• [My Music from USB]
(Muzica mea de pe USB):
Setează fişierele muzicale
înregistrate în [Add
Slideshow BGM] (Adăugare
muzică de fundal pentru
prezentare diapozitive).
• [Play from Music CD]
(Redare de pe CD muzical):
Setează pistele de pe
suporturi CD-DA (CD-uri
muzicale).
[Rotate Left]
(Rotire la stânga)
Roteşte fotografia spre stânga
cu 90 de grade.
[Rotate Right]
(Rotire la dreapta)
Roteşte fotografia spre
dreapta cu 90 de grade.
[View Image]
Afişează imaginea selectată.
(Vizualizare imagine)
La redarea de conţinut video prin
intermediul funcţiei „BD/DVD”
1
Apăsaţi OPTIONS.
Pe ecranul televizorului apare meniul
opţiunilor.
2
Apăsaţi X/x pentru a selecta [A/V SYNC]
(Sincronizare A/V), apoi apăsaţi
.
3
Apăsaţi C/c pentru a ajusta întârzierea
dintre imagine şi sunet.
Puteţi ajusta întârzierea între 0 ms şi
300 ms, în paşi de 25 ms.
4
Apăsaţi
.
Setarea este realizată.
La redarea prin intermediul funcţiei
„HDMI1”, „HDMI2”, „TV”, „SAT/CABLE”
sau „AUDIO”
1
Apăsaţi OPTIONS.
Meniul opţiunilor apare pe afişajul
panoului frontal.
2
Apăsaţi repetat pe X/x, până când
pe panoul afişajului frontal apare
„A/V SYNC”, apoi apăsaţi
sau c.
3
Apăsaţi X/x pentru a ajusta întârzierea
dintre imagine şi sunet.
Puteţi ajusta întârzierea între 0 ms şi
300 ms, în paşi de 25 ms.
4
Apăsaţi
.
Setarea este realizată.
5
Apăsaţi OPTIONS.
Meniul opţiunilor de pe afişajul panoului
frontal se închide.
42RO
Ajustarea sunetului
Selectarea efectului pentru
a se potrivi sursei
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SOUND
MODE
Apăsaţi în mod repetat SOUND MODE în
timpul redării, până când modul dorit apare
pe panoul afişajului frontal.
• „AUTO”: Sistemul selectează automat „MOVIE”
sau „MUSIC” pentru a produce efectul de sunet,
în funcţie de disc sau de fluxul de sunet.
• „MOVIE”: Sistemul furnizează sunet pentru
filme.
• „MUSIC”: Sistemul furnizează sunet pentru
muzică.
• „SPORTS”: Sistemul adaugă reverberaţie
pentru programele de sport.
• „GAME ROCK”: Sistemul furnizează sunet
pentru jocuri cu muzică/ritm.
• „OMNI-DIR”: Acelaşi sunet se poate auzi de
oriunde din cameră.
• „3D SUR.”: „3D SUR.” este un algoritm Sony
unic, utilizat pentru redarea de conţinut 3D
(tridimensional), care asigură o experienţă de
sunet 3D cu adâncime şi prezenţă, prin crearea
unui câmp de sunet virtual în apropierea
urechilor dumneavoastră.
• „HALL”: Sistemul reproduce sunetul unei săli
de concerte.
Notă
• În funcţie de disc sau de sursă, dacă selectaţi
„AUTO”, partea de început a sunetului poate fi tăiată,
în timp ce sistemul selectează automat modul optim.
Pentru a evita tăierea sunetului, selectaţi altceva decât
„AUTO”.
• Este posibil ca modul de sunet să nu producă efectele
scontate în funcţie de fluxul de intrare.
• Această funcţie nu este disponibilă când redaţi un
Super Audio CD.
• Când este selectat „NIGHT” şi sunetul este scos prin
difuzorul central, acest efect este mai pronunţat,
deoarece vocea (dialogul filmului etc.) poate fi auzită
uşor. Când sunetul nu este scos prin difuzorul central,
sistemul reglează volumul în mod optim.
Ajustarea sunetului
Puteţi selecta un mod de sunet potrivit pentru
filme sau muzică.
• „NIGHT”: Vă puteţi bucura de efecte de sunet
sau de dialoguri, la fel ca într-o sală de cinema,
chiar şi la volum redus. Această funcţie este
utilă atunci când doriţi să vizionaţi filme în
timpul nopţii.
Selectarea formatului
audio, a pistelor în mai
multe limbi sau a canalului
Când sistemul redă un suport BD/DVD VIDEO
înregistrat în mai multe formate audio (PCM,
Dolby Digital, MPEG audio sau DTS) sau cu
piste în mai multe limbi, puteţi modifica
formatul audio sau limba.
În cazul unui CD, puteţi selecta sunetul de la
canalul din dreapta sau din stânga şi să ascultaţi
sunetul canalului selectat prin ambele difuzoare,
atât cel din dreapta, cât şi cel din stânga.
Apăsaţi în mod repetat
în timpul redării
pentru a selecta semnalul audio dorit.
Pe ecranul televizorului apar informaţiile audio.
43RO
x BD/DVD VIDEO
În funcţie de suportul BD/DVD VIDEO,
opţiunile de limbă variază.
Când sunt afişate 4 cifre, acestea indică un cod
de limbă. Consultaţi „Lista codurilor de limbă”
(pagina 81) pentru a vedea ce limbă reprezintă
codul. Când aceeaşi limbă este afişată de două
sau mai multe ori, suportul BD/DVD VIDEO
este înregistrat cu mai multe formate audio.
x DVD-VR
Sunt afişate tipurile de piste de sunet înregistrate
pe un disc.
Exemplu:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Audio1)]
• [ Stereo (Audio2)]
• [ Main] (Principal)
• [ Sub] (Secundar)
• [ Main/Sub] (Principal/Secundar)
Ascultarea sunetului
difuzării multiplex
(DUAL MONO)
Vă puteţi bucura de sunet de difuzare multiplex
atunci când sistemul recepţionează sau redă un
semnal de difuzare Dolby Digital multiplex.
Notă
• Pentru a recepţiona semnalul Dolby Digital, trebuie să
conectaţi un televizor sau o altă componentă la unitate
cu un cablu coaxial sau optic digital (paginile 22, 24).
Dacă televizorul dumneavoastră este compatibil cu
funcţia Audio Return Channel (paginile 22, 65), puteţi
recepţiona un semnal Dolby Digital prin intermediul
unui cablu HDMI.
Notă
• [ Stereo (Audio1)] şi [ Stereo (Audio2)] nu apar
când pe disc este înregistrat un singur flux audio.
x CD
• [ Stereo]: Sunetul stereo standard.
• [ 1/L] (Stânga): Sunetul canalului din stânga
(monofonic).
• [ 2/R] (Dreapta): Sunetul canalului din
dreapta (monofonic).
• [ L+R] (stânga + dreapta): Sunetul ambelor
canale, stânga şi dreapta, iese din fiecare
difuzor în parte.
44RO
Apăsaţi repetat pe
, până când semnalul
dorit apare pe panoul afişajului frontal.
• „MAIN”: Va fi scos sunetul limbii principale.
• „SUB”: Va fi scos sunetul limbii secundare.
• „MAIN/SUB”: Va fi scos sunetul combinat al
limbilor principală şi secundară.
Acordare manuală
Apăsaţi repetat pe TUNING +/–.
Tuner
3
Reglaţi volumul apăsând pe 2 +/–.
Ascultarea de radio
Dacă un program FM are zgomot
Puteţi asculta sunetul de la radio cu difuzoarele
sistemului.
Dacă un program FM are zgomot, puteţi selecta
recepţia monofonică. Nu veţi beneficia de efect
stereo, însă recepţia se va îmbunătăţi.
"/1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Pe ecranul televizorului apare meniul
opţiunilor.
Butoane
numerice
0
C/X/x/c,
OPTIONS
HOME
FUNCTION
2
Apăsaţi X/x pentru a selecta [FM Mode]
(Mod FM), apoi apăsaţi
.
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Monaural]
(Monofonic).
PRESET +/–
• [Stereo]: Recepţie stereo.
• [Monaural] (Monofonic): Recepţie
monofonică.
TUNING +/–
x
4
2 +/–
Apăsaţi
.
Setarea este realizată.
Postul curent
Banda curentă şi numărul presetat
Apăsaţi OPTIONS.
Tuner
1
Pentru a opri radioul
Apăsaţi "/1.
FM 07
88.00 MHz
Presetarea posturilor de radio
SONY FM
Puteţi preseta până la 20 de posturi. Înainte
de acordare, asiguraţi-vă că aţi redus nivelul
volumului la minimum.
Numele postului (doar pentru
modelele din Europa şi Rusia)
1
2
Apăsaţi repetat pe FUNCTION, până când
„FM” apare pe panoul afişajului frontal.
1
2
Apăsaţi şi menţineţi apăsat TUNING +/–
până când începe scanarea automată.
Pe ecranul televizorului apare [Auto Tuning]
(Acordare automată). Scanarea se opreşte
când sistemul recepţionează un post.
Pentru a opri manual acordarea automată,
apăsaţi TUNING +/– sau x.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat TUNING +/–
până când începe scanarea automată.
Scanarea se opreşte când sistemul
recepţionează un post.
Selectaţi postul de radio.
Acordare automată
Apăsaţi repetat pe FUNCTION, până când
„FM” apare pe panoul afişajului frontal.
3
Apăsaţi OPTIONS.
Pe ecranul televizorului apare meniul
opţiunilor.
4
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Preset
Memory] (Memorie presetare), apoi
apăsaţi
.
5
Apăsaţi X/x pentru a selecta numărul
presetat dorit, apoi apăsaţi
.
45RO
6
Pentru a memora alte posturi, repetaţi
Paşii de la 2 la 5.
Pentru a modifica numărul presetat
Selectaţi numărul presetat dorit apăsând
PRESET +/–, apoi continuaţi cu procedura
de la Pasul 3.
Selectarea postului presetat
1
Apăsaţi repetat pe FUNCTION, până când
„FM” apare pe panoul afişajului frontal.
Este acordat ultimul post recepţionat.
2
Apăsaţi în mod repetat PRESET +/– pentru
a selecta postul presetat.
Numărul presetat şi frecvenţa apar pe ecranul
televizorului şi pe afişajul panoului frontal.
De fiecare dată când apăsaţi butonul,
sistemul acordează un post presetat.
Utilizarea Sistemului
de date radio (RDS)
(Doar pentru modelele din Europa)
Ce este Sistemul de date radio?
Sistemul de date radio (RDS) este un serviciu
de difuzare care permite posturilor de radio să
trimită informaţii suplimentare împreună cu
semnalul programului. Acest tuner vă oferă
caracteristici RDS convenabile, precum afişarea
numelui postului.
Numele postului apare şi pe ecranul televizorului.
Recepţionarea de difuzări RDS
Sfat
Selectaţi pur şi simplu un post din banda FM.
• Puteţi selecta direct numărul postului presetat,
apăsând pe butoanele numerice.
Dacă acordaţi un post care oferă servicii RDS,
numele postului* apare pe afişajul panoului
frontal.
* Dacă nu se recepţionează o difuzare RDS, este
posibil ca numele postului să nu apară pe afişajul
panoului frontal.
Notă
• RDS poate funcţiona necorespunzător dacă postul
recepţionat nu transmite semnal RDS în mod
corespunzător sau dacă intensitatea semnalului este
scăzută.
• Nu toate posturile FM oferă servicii RDS şi nici nu
furnizează acelaşi tip de servicii. Dacă nu sunteţi
familiarizat cu sistemul RDS, consultaţi posturile de
radio locale pentru detalii cu privire la serviciile RDS
din zona dumneavoastră.
Sfat
• În timp ce se recepţionează o difuzare RDS, de fiecare
dată când apăsaţi DISPLAY, informaţiile de pe
afişajul panoului frontal se modifică, după cum
urmează:
Nume post t Frecvenţă t Număr presetat t
Informaţii flux/Stare decodare* t Nume post t …
* Nu apare în funcţie de setarea [Surround
Setting] (Setare surround).
46RO
Alte operaţiuni
Utilizarea funcţiei Comandă
HDMI pentru „BRAVIA” Sync
Notă
• Unele funcţii pot fi utilizate doar dacă televizorul
conectat este compatibil şi necesită setarea prealabilă
prin intermediul televizorului. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale televizorului.
• Pentru a utiliza funcţia Control audio al sistemului,
trebuie să efectuaţi o conexiune audio între sistem şi
televizor (pagina 22).
Utilizarea „BRAVIA” Sync
Control for HDMI - Easy Setting
(Comandă HDMI - configurare simplă)
Puteţi seta automat funcţia [Control for HDMI]
(Comandă HDMI) a sistemului, activând
setarea corespunzătoare de pe televizor.
Pentru detalii despre funcţia Control for HDMI
(Comandă HDMI), consultaţi „[HDMI
Settings] (Setări HDMI)” (pagina 65).
Oprirea alimentării sistemului
Notă
• În timp ce televizorul se află în modul PAP (picture
and picture) sau dacă sistemul redă fişiere video/foto
de pe iPod/iPhone, funcţia Control audio al
sistemului nu va fi disponibilă.
• În funcţie de televizor, atunci când reglaţi volumul
unităţii, nivelul volumului apare pe ecranul
televizorului. În acest caz, nivelul volumului care
apare pe ecranul televizorului şi pe afişajul panoului
frontal al unităţii poate diferi.
Alte operaţiuni
Această funcţie este disponibilă pe televizoare
cu funcţia „BRAVIA” Sync.
Prin conectarea de componente Sony
compatibile cu funcţia Control for HDMI
(Comandă HDMI) cu ajutorul unui cablu
HDMI, utilizarea se simplifică.
Puteţi utiliza funcţia Control audio al sistemului
după cum urmează:
• Când sistemul este pornit, sunetul
televizorului sau al altor componente poate
fi scos prin difuzoarele sistemului.
• Când sunetul de la televizor sau alte
componente este scos prin difuzoarele
sistemului, puteţi modifica difuzoarele prin
care să fie scos sunetul televizorului, apăsând
SPEAKERS TVyAUDIO.
• Când sunetul de la televizor sau alte
componente este scos prin difuzoarele
sistemului, puteţi să reglaţi volumul şi să opriţi
sunetul sistemului prin comandarea
televizorului.
Audio Return Channel
Vă puteţi bucura de sunetul televizorului prin
intermediul sistemului utilizând un singur cablu
HDMI. Pentru detalii despre setare, consultaţi
„Conectarea televizorului” (pagina 22).
Control simplu la distanţă
Puteţi controla funcţiile de bază ale sistemului
cu telecomanda televizorului, dacă ieşirea video
a sistemului este afişată pe ecranul televizorului.
Puteţi opri sistemul odată cu televizorul.
Notă
• Sistemul nu se închide automat în timp ce redă
muzică sau când este setat la funcţia „FM”.
Redare printr-o singură atingere
Dacă apăsaţi N pe telecomandă, sistemul şi
televizorul pornesc, iar intrarea televizorului
este setată la intrarea HDMI la care este conectat
sistemul.
Controlul audio al sistemului
Puteţi simplifica funcţionarea pentru a vă bucura
de sunetul de la televizor sau alte componente.
Urmarea limbii
Când modificaţi limba afişajului pe ecran al
televizorului, limba afişajului pe ecran al
sistemului se modifică şi ea, după oprirea şi
pornirea sistemului.
Direcţionarea controlului
Când efectuaţi Redarea cu o singură atingere pe
componenta conectată, sistemul porneşte şi setează
funcţia sistemului la „HDMI1” sau „HDMI2”
(în funcţie de mufa de intrare HDMI utilizată) şi
intrarea televizorului este setată automat la intrarea
HDMI la care este conectat sistemul.
47RO
7
Notă
.
Porneşte [Auto Calibration] (Calibrare
automată)
Sistemul reglează automat setările
difuzoarelor.
Păstraţi liniştea în timpul măsurătorii.
Calibrarea automată
a setărilor corespunzătoare
ale sistemului
• Înainte de [Auto Calibration] (Calibrare
automată), asiguraţi-vă că amplificatorul
surround porneşte şi că instalaţi amplificatorul
surround în locul corespunzător. Dacă instalaţi
amplificatorul surround într-un loc
necorespunzător, cum ar fi o altă cameră,
nu va fi obţinută măsurătoarea corectă.
[Auto Calibration] (Calibrare automată)
Notă
8
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto Calibration)
poate seta automat sunetul surround
corespunzător.
Notă
1
Notă
• Dacă măsurătoarea eşuează, urmaţi mesajul şi
apoi reîncercaţi [Auto Calibration] (Calibrare
automată).
• Măsurătoarea pentru [Subwoofer] este
întotdeauna [Yes] (Da) şi [Speaker Settings]
(Setări difuzor) revine la configuraţia implicită
atunci când efectuaţi [Auto Calibration]
(Calibrare automată).
Apăsaţi HOME.
Pe ecranul televizorului apare meniul de
pornire.
2
Apăsaţi C/c pentru a selecta
(Configurare).
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Audio
Settings] (Setări audio), apoi apăsaţi
4
[Setup]
Deconectaţi microfonul de calibrare, apoi
selectaţi [OK]. Rezultatul este implementat.
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Auto
Calibration] (Calibrare automată),
apoi apăsaţi
.
Conectaţi microfonul de calibrare la mufa
A.CAL MIC de pe panoul din spate.
Apăsaţi X/x pentru a selecta [OK].
Pentru a revoca, selectaţi [Cancel]
(Revocare).
Apăsaţi X/x pentru a selecta [OK] sau
[Cancel] (Revocare), apoi apăsaţi
.
x Măsurătoarea este în regulă.
Aranjaţi microfonul de calibrare la nivelul
urechii, folosind un trepied etc.
(nefurnizat). Partea frontală a fiecărui
difuzor trebuie să fie orientată spre
microfonul de calibrare şi nu trebuie să
existe niciun obstacol între difuzoare şi
microfonul de calibrare.
6
9
.
Apare afişajul de confirmare pentru [Auto
Calibration] (Calibrare automată).
5
Confirmaţi concluziile [Auto Calibration]
(Calibrare automată).
Difuzoarele conectate la unitate sunt listate
ca [Yes] (Da) pe ecranul televizorului.
• Sistemul scoate un sunet de testare puternic în
momentul în care porneşte [Auto Calibration]
(Calibrare automată). Nu puteţi reduce volumul.
Fiţi atenţi la prezenţa copiilor sau la efectul asupra
vecinilor.
48RO
Apăsaţi
• Asiguraţi-vă că respectiva componentă este conectată
la sistem prin intermediul unui cablu HDMI şi că
funcţia Control for HDMI (Comandă HDMI)
a componentei conectate este activată.
x Măsurătoarea nu este în regulă.
Urmaţi mesajul, apoi selectaţi [OK] pentru
a reîncerca.
Notă
• Nu comandaţi sistemul în timp ce funcţia Auto
Calibration (Calibrare automată) este în desfăşurare.
x [Distance] (Distanţă)
Configurarea difuzoarelor
[Speaker Settings] (Setări difuzor)
Pentru a obţine cel mai bun sunet surround
posibil, setaţi conexiunea difuzoarelor şi
distanţa acestora faţă de poziţia dumneavoastră
de ascultare. Apoi, utilizaţi tonul de testare
pentru a regla nivelul şi balansul difuzoarelor
la acelaşi nivel.
1
Apăsaţi HOME.
2
Apăsaţi C/c pentru a selecta
(Configurare).
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Audio
Settings] (Setări audio), apoi apăsaţi
4
1Difuzor central
2Difuzor frontal stânga (L)
3Difuzor frontal dreapta (R)
4Subwoofer
5Difuzor surround stânga (L)
6Difuzor surround dreapta (R)
[Setup]
3
4
.
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Speaker
Settings] (Setări difuzor), apoi apăsaţi
1
2
Alte operaţiuni
Pe ecranul televizorului apare meniul de
pornire.
Dacă mutaţi difuzoarele, nu uitaţi să setaţi
parametrii distanţei (A) de la poziţia de
ascultare la difuzoare.
Puteţi seta parametrii de la 0 la 7,0 metri.
Difuzoarele din ilustraţie corespund
următoarelor:
A
.
Apare afişajul [Speaker Settings] (Setări
difuzor).
5
Apăsaţi X/x pentru a selecta elementul,
apoi apăsaţi
.
Verificaţi următoarele setări.
x [Connection] (Conexiune)
Dacă nu conectaţi difuzorul central sau pe cele
surround, setaţi parametrii pentru [Center]
(Central) şi [Surround]. Din moment ce setările
pentru difuzoarele frontale şi pentru cel central
sunt fixe, nu le puteţi modifica.
[Front] (Frontal)
[Yes] (Da)
[Centre] (Central)
[Yes] (Da): În mod normal, faceţi această
selecţie.
[None] (Niciunul): Selectaţi aceasta dacă nu se
utilizează niciun difuzor central.
[Surround]
[Yes] (Da): În mod normal, faceţi această
selecţie.
[None] (Niciunul): Selectaţi aceasta dacă nu se
utilizează niciun difuzor surround.
[Subwoofer]
[Yes] (Da)
5
A
6
[Front Left/Right] (Frontal stânga/dreapta)
3,0 m: Setaţi distanţa pentru difuzoarele
frontale.
[Centre] (Central)* 3,0 m: Setaţi distanţa pentru
difuzorul central.
[Surround Left/Right] (Surround stânga/
dreapta)* 3,0 m: Setaţi distanţa pentru
difuzoarele surround.
[Subwoofer] 3,0 m: Setaţi distanţa pentru
subwoofer.
* Acest element apare atunci când îl setaţi la [Yes]
(Da) din setarea [Connection] (Conexiune).
Notă
• Este posibil ca [Distance] (Distanţă) să nu producă
efectele scontate, în funcţie de fluxul de intrare.
x [Level] (Nivel)
Puteţi ajusta nivelul sunetului pentru difuzoare.
Puteţi seta parametrii de la –6,0 dB la +6,0 dB.
Asiguraţi-vă că setaţi [Test Tone] (Ton testare)
la [On] (Activat) pentru o reglare uşoară.
49RO
[Front Left/Right] (Frontal stânga/dreapta)
0 dB: Setaţi nivelul pentru difuzoarele frontale.
[Centre] (Central)* 0 dB: Setaţi nivelul pentru
difuzorul central.
[Surround Left/Right] (Surround stânga/
dreapta)* 0 dB: Setaţi nivelul pentru difuzoarele
surround.
[Subwoofer] 0 dB: Setaţi nivelul pentru
subwoofer.
* Acest element apare atunci când îl setaţi la [Yes]
(Da) din setarea [Connection] (Conexiune).
x [Test Tone] (Ton testare)
Difuzoarele vor emite un ton de testare pentru
a ajusta [Level] (Nivel).
[Off] (Dezactivat): Tonul de testare nu este emis
prin difuzoare.
[On] (Activat): Tonul de testare este emis prin
fiecare difuzor, pe rând, în timp ce se reglează
nivelul. Dacă selectaţi unul dintre elementele
[Speaker Settings] (Setări difuzor), tonul de
testare este emis prin fiecare difuzor, pe rând.
Ajustaţi nivelul sunetului, după cum urmează.
1
Setaţi [Test Tone] (Ton testare) la [On]
(Activat).
2
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Level]
(Nivel), apoi apăsaţi
.
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta tipul de
difuzor dorit, apoi apăsaţi
.
4
Apăsaţi C/c pentru a selecta difuzorul
stânga sau dreapta, apoi apăsaţi X/x
pentru a ajusta nivelul.
5
6
7
Apăsaţi
.
Repetaţi Paşii de la 3 la 5.
Apăsaţi RETURN.
Sistemul revine la afişajul anterior.
8
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Test Tone]
(Ton testare), apoi apăsaţi
.
9
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Off]
(Dezactivat), apoi apăsaţi
.
Notă
• Semnalele tonului de testare nu sunt scoase prin mufa
HDMI (OUT).
Sfat
• Pentru a regla volumul tuturor difuzoarelor în acelaşi
timp, apăsaţi 2 +/–.
50RO
Utilizarea Cronometrului
pentru repaus
Puteţi seta sistemul să se oprească după un timp
prestabilit, astfel încât să puteţi adormi în timp
ce ascultaţi muzică. Timpul poate fi presetat în
intervale de 10 minute.
Apăsaţi SLEEP.
De fiecare dată când apăsaţi SLEEP, afişajul
minutelor (timpul rămas) de pe afişajul
panoului frontal se modifică cu 10 minute.
Atunci când setaţi cronometrul pentru repaus,
timpul rămas apare la fiecare 5 minute.
Când timpul rămas este sub 2 minute, „SLEEP”
clipeşte pe afişajul panoului frontal.
Pentru a verifica timpul rămas
Apăsaţi SLEEP o dată.
Pentru a modifica timpul rămas
Apăsaţi în mod repetat SLEEP pentru a selecta
timpul dorit.
Dezactivarea butoanelor
de pe unitate
(Blocare pentru copii)
Puteţi dezactiva butoanele de pe unitate
(cu excepţia "/1) pentru a preveni utilizarea
din greşeală, precum din joaca copiilor
(funcţie de blocare pentru copii).
Apăsaţi x pe unitate timp de peste 5 secunde.
Pe afişajul panoului frontal apare „LOCKED”.
Funcţia de blocare pentru copii este activată
şi butoanele de pe unitate sunt blocate. (Puteţi
controla sistemul cu ajutorul telecomenzii).
Pentru a revoca, apăsaţi x timp de peste
5 secunde, astfel încât „UNLOCK” să apară
pe afişajul panoului frontal.
Notă
• Atunci când acţionaţi asupra butoanelor de pe unitate
în timp ce funcţia de blocare pentru copii este activată,
pe afişajul panoului frontal clipeşte „LOCKED”.
Controlarea televizorului
şi a altor componente cu
telecomanda furnizată
Puteţi controla televizorul şi alte componente,
precum o cutie pentru cablu/receptor satelit
digital cu telecomanda furnizată. Telecomanda
este setată iniţial să controleze componentele
Sony.
STB
Butoane colorate
(roşu/verde/
galben/albastru)
z
z
TOP MENU
( )
z
z
z
z
POP UP/MENU
a
a
C/X/x/c,
z
z
RETURN
z
z
HOME (MENU)
z
z
OPTIONS
(TOOLS)
z
a
SOUND MODE
(
)
z
a
./>
z
a
z
a
m/M
z
a
N
z
a
X
z
a
x
z
a
z
z
2 +/–
z
z
PROG +/–
(c/C)
z
z
DISPLAY
( / )
z
z
Notă
• Când înlocuiţi bateriile telecomenzii, este posibil ca
setările telecomenzii să fie reiniţializate la valorile
implicite (SONY).
Controlarea componentelor cu
telecomanda furnizată
1
2
Apăsaţi butonul modului de funcţionare
TV sau STB corespunzător componentei
pe care doriţi să o controlaţi.
Apăsaţi apoi pe butoanele
corespunzătoare listate în tabelul
următor.
• z: Butonul poate fi utilizat cu setarea
implicită a telecomenzii.
• a: Butonul poate fi utilizat atunci când
modificaţi codul presetat al telecomenzii.
Buton
Mod telecomandă
TV
STB
AV "/1
z
z
Butoane
numerice
z
z
/
z
z
ENTER (-)
z
a
z
a
z
z
z
z
SLEEP (t/
)
Mod telecomandă
TV
Alte operaţiuni
Puteţi controla componente care nu poartă marca
Sony, modificând codul presetat al telecomenzii.
Pentru detalii despre această operaţie, consultaţi
„Modificarea codului presetat al telecomenzii
(mod Presetat)” (pagina 52).
Buton
Notă
• În modul TV sau STB, dacă apăsaţi pe oricare dintre
butoanele de mai sus, butonul modului de
funcţionare TV sau STB se aprinde. (Totuşi, în
funcţie de setarea codului, este posibil ca unele
butoane să nu funcţioneze şi ca butonul modului de
funcţionare TV sau STB să nu se aprindă.)
• Dacă apăsaţi alte butoane decât cele de mai sus atunci
când telecomanda se află în modul TV sau STB,
butonul modului de funcţionare TV sau STB nu se
aprinde.
• În funcţie de televizor sau de componentă, este
posibil să nu puteţi utiliza unele dintre butoane.
51RO
Modificarea codului presetat al
telecomenzii (mod Presetat)
1
Ştergerea codului presetat din
memoria telecomenzii
1
Apăsaţi HOME.
Pe ecranul televizorului apare meniul de
pornire.
2
Apăsaţi C/c pentru a selecta
(Configurare).
[Setup]
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Remote
Controller Setting Guide] (Ghid setări
telecomandă), apoi apăsaţi
.
4
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Preset
Mode] (Mod presetare), apoi apăsaţi
Butoanele funcţionale BD, TV şi STB se
aprind.
2
Eliberaţi toate butoanele.
Butoanele modului de funcţionare BD, TV
şi STB se sting şi codul presetat este şters.
Telecomanda revine la setările implicite.
.
5
Apăsaţi X/x pentru a selecta tipul
componentei pe care doriţi să o controlaţi
cu ajutorul telecomenzii furnizate, apoi
apăsaţi
.
Economia de energie în
modul standby
6
Apăsaţi X/x pentru a selecta producătorul
dispozitivului, apoi apăsaţi
.
Asiguraţi-vă că sunt efectuate ambele setări
următoare:
– [Control for HDMI] (Comandă HDMI) din
[HDMI Settings] (Setări HDMI) este setat la
[Off] (Dezactivat) (pagina 65).
– [Quick Start Mode] (Modul Pornire rapidă)
este setat la [Off] (Dezactivat) (pagina 65).
7
Apăsaţi POP UP/MENU în timp ce ţineţi
apăsat pe butonul modului de
funcţionare TV (pentru un televizor)
sau STB (pentru o cutie pentru cablu,
un receptor satelit digital, un dispozitiv
de înregistrare video digital etc.).
Telecomanda intră în modul Presetat.
Butonul modului de funcţionare TV sau
STB (în funcţie de butonul pe care aţi
apăsat) începe să clipească.
8
Când butonul modului de funcţionare TV
sau STB începe să clipească, introduceţi
codul de pe ecranul televizorului de la
butoanele numerice, apoi apăsaţi ENTER.
Dacă aţi setat cu succes codul, butonul
modului de funcţionare TV sau STB va clipi
de două ori încet. Dacă setarea nu este
reuşită, butonul modului de funcţionare
TV sau STB va clipi de cinci ori rapid.
Notă
• Puteţi părăsi modul Presetare, apăsând pe butonul
modului de funcţionare TV sau STB (în funcţie de
butonul care clipeşte).
• Dacă nu acţionaţi asupra telecomenzii mai mult de
10 secunde în timpul modului de presetare, aceasta
părăseşte modul de presetare.
52RO
Apăsaţi şi menţineţi apăsat mai întâi
AV ?/1, apoi apăsaţi 2 – şi apoi CH –.
Răsfoirea site-urilor Web
Vă puteţi conecta la Internet şi vă puteţi bucura
de site-uri Web, precum pagina de pornire Sony,
utilizând sistemul.
1
Afişajul browserului de Internet
Puteţi consulta informaţii de pe site-uri Web,
apăsând pe DISPLAY. Informaţiile afişate diferă
în funcţie de site-ul Web şi de starea paginii.
Pregătiţi sistemul pentru navigarea pe
Internet.
Conectaţi sistemul la o reţea (pagina 27).
2
Apăsaţi HOME.
Pe ecranul televizorului apare meniul de
pornire.
Apăsaţi C/c pentru a selecta
[Network] (Reţea).
4
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Internet
Browser] (Browser Internet), apoi
apăsaţi
.
Apare afişajul [Internet Browser] (Browser
Internet).
Notă
• Este posibil ca unele site-uri Web să nu fie afişate
corect sau să nu funcţioneze.
Pentru a introduce un URL
Selectaţi [URL entry] (Introducere URL) din
meniul cu opţiuni.
Introduceţi URL-ul utilizând tastatura software,
apoi selectaţi [Enter] (Introducere).
Pentru a seta pagina de pornire
implicită
În timp ce este afişată pagina pe care doriţi să
o setaţi, selectaţi [Set as start page] (Setare ca
pagină de pornire) din meniul cu opţiuni.
Pentru a părăsi browserul de Internet
Apăsaţi HOME.
A Titlu pagină
B Cursor
Mutaţi apăsând pe C/X/x/c. Plasaţi cursorul
pe linkul pe care doriţi să-l vizualizaţi, apoi
apăsaţi . Site-ul Web la care face trimitere
linkul este afişat.
Alte operaţiuni
3
C Adresă pagină
D Pictogramă SSL
Apare atunci când URL-ul este securizat.
E Indicator intensitate semnal
Apare atunci când sistemul este conectat la
o reţea fără fir.
F Bară de progres/Pictogramă „se încarcă”
Apare atunci când se citeşte pagina sau în
timpul descărcării/transferului de fişiere.
G Câmp introducere text
Apăsaţi , apoi alegeţi [Input] (Introducere)
din meniul cu opţiuni pentru a deschide
tastatura software.
H Bară defilare
Apăsaţi C/X/x/c pentru a muta afişajul
paginii la stânga, în sus, în jos sau la dreapta.
Opţiuni disponibile
Sunt disponibile diverse setări şi operaţii, prin
apăsarea OPTIONS.
Elementele disponibile variază în funcţie de
situaţie.
53RO
Elemente
Detalii
Elemente
[Browser Setup]
(Configurare
browser)
Afişează setările browserului
de Internet.
• [Zoom]: Măreşte sau
micşorează dimensiunea
conţinutului afişat.
• [JavaScript Setup]
(Configurare JavaScript):
Stabileşte dacă JavaScript
trebuie activat sau
dezactivat.
• [Cookie Setup]
(Configurare cookie-uri):
Stabileşte dacă sunt
acceptate cookie-uri de
browser sau nu.
• [SSL Alarm Display] (Afişaj
alarmă SSL): Stabileşte dacă
se activează sau se
dezactivează SSL.
[Add to Bookmark]
Adaugă site-ul Web afişat în
(Adăugare ca marcaj) momentul respectiv la lista de
marcaje.
[Input] (Introducere) Afişează tastatura software
pentru a introduce caractere
în timp ce navigaţi pe un site
Web.
[Break] (Întrerupere) Mută cursorul pe rândul
următor al câmpului de
introducere a textului.
[Delete] (Ştergere)
Şterge un caracter din partea
stângă a cursorului în timpul
introducerii de text.
[Window List]
(Listă ferestre)
Afişează o listă cu toate
site-urile Web deschise în
momentul respectiv.
Vă permite să reveniţi la un
site Web afişat anterior prin
selectarea ferestrei respective.
[Bookmark List]
(Listă marcaje)
Afişează lista cu marcaje.
[Character encoding] Setează codul caracterelor.
(Codificare caractere)
54RO
[Previous page]
(Pagina anterioară)
Trece la o pagină afişată
anterior.
[Next page]
(Pagina următoare)
Trece la următoarea pagină
afişată.
[Cancel loading]
(Revocare încărcare)
Opreşte încărcarea unei
pagini.
[Reload]
(Reîncărcare)
Reîncarcă aceeaşi pagină.
[URL entry]
(Introducere URL)
Vă permite să introduceţi un
URL atunci când este afişată
tastatura software.
[Set as start page]
(Setare ca pagină
de pornire)
Detalii
Setează site-ul Web afişat în
momentul respectiv ca pagină
de pornire implicită.
[Open in new
Deschide un link într-o
window] (Se deschide fereastră nouă.
în fereastră nouă)
[Display certificate]
(Afişare certificat)
Afişează certificate de server
trimise de pe paginile care
acceptă SSL.
Setări suplimentare pentru
sistemul fără fir
Activarea transmisiei fără fir între
unităţi specifice
[Secure Link] (Legătură securizată)
Puteţi specifica conexiunea fără fir pentru a lega
unitatea principală de amplificatorul surround,
utilizând funcţia Legătură securizată.
Această funcţie poate ajuta la prevenirea
interferenţelor, dacă utilizaţi mai multe produse
fără fir sau dacă vecinii dumneavoastră utilizează
produse fără fir.
1
Apăsaţi HOME.
Pe ecranul televizorului apare meniul de
pornire.
2
Apăsaţi C/c pentru a selecta
(Configurare).
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta [System
Settings] (Setări sistem), apoi apăsaţi
4
[Setup]
.
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Wireless
Sound Connection] (Conexiune sunet fără
fir), apoi apăsaţi
.
Apare afişajul [Wireless Sound Connection]
(Conexiune sunet fără fir).
Dacă transmisia fără fir este
instabilă
[RF Channel] (Canal RF)
5
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Secure Link]
(Legătură securizată), apoi apăsaţi
.
6
Apăsaţi X/x pentru a selecta [On]
(Activat), apoi apăsaţi
.
Apăsaţi C/c pentru a selecta [Start]
(Pornire), apoi apăsaţi
.
Pentru a reveni la afişajul anterior, selectaţi
[Cancel] (Revocare).
9
2
Apăsaţi C/c pentru a selecta
(Configurare).
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta [System
Settings] (Setări sistem), apoi apăsaţi
4
După ce apare mesajul [Secure Link
setting is complete.] (Stabilirea Legăturii
securizate este finalizată.), apăsaţi
.
Amplificatorul surround este conectat la
unitatea principală şi indicatorul LINK/
STANDBY se face portocaliu.
Dacă apare mesajul [Cannot set Secure
Link.] (Imposibil de stabilit Legătura
securizată), urmaţi mesajele de pe ecran.
[Setup]
.
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Wireless
Sound Connection] (Conexiune sunet
fără fir), apoi apăsaţi
.
Apare afişajul [Wireless Sound
Connection] (Conexiune sunet fără fir).
5
Apăsaţi X/x pentru a selecta [RF Channel]
(Canal RF), apoi apăsaţi
.
6
Apăsaţi X/x pentru a selecta setarea
dorită, apoi apăsaţi
.
• [Auto] (Automat): În mod normal, faceţi
această selecţie. Sistemul selectează
automat cal mai bun canal pentru
transmisie.
• [1], [2], [3]: Sistemul transmite sunet prin
fixarea canalului pentru transmisie.
Selectaţi canalul cu cea mai bună
transmisie.
Pentru a revoca funcţia Legătură
securizată
Pentru unitatea principală
Selectaţi [Off] (Dezactivat) la pasul 6 de mai sus.
Pentru amplificatorul surround
Apăsaţi şi menţineţi apăsat SECURE LINK din
spatele amplificatorului surround, până când
indicatorul LINK/STANDBY se face verde sau
clipeşte, de culoare verde.
Apăsaţi HOME.
Pe ecranul televizorului apare meniul de
pornire.
Apăsaţi SECURE LINK pe partea din spate
a amplificatorului surround.
Treceţi la pasul următor în câteva minute.
8
1
Alte operaţiuni
7
Dacă utilizaţi mai multe sisteme fără fir, precum
o reţea LAN (Local Area Network) fără fir sau
Bluetooth, este posibil ca semnalele fără fir să
fie instabile. În acest caz, transmisia poate fi
îmbunătăţită prin modificarea următoarei setări
[RF Channel] (Canal RF).
Notă
Transmisia poate fi îmbunătăţită prin modificarea
canalului de transmisie (frecvenţei) celorlalte sisteme
fără fir. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale celorlalte sisteme fără fir.
55RO
4
Configurarea reţelei
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Internet
Settings] (Setări Internet), apoi apăsaţi
.
Apare afişajul [Internet Settings] (Setări
Internet).
[Internet Settings] (Setări Internet)
Înainte de configurare, conectaţi sistemul la
reţea. Pentru detalii, consultaţi „Pasul 3:
Conectarea la reţea” (pagina 27).
Pentru a deschide afişajul setărilor
1
Apăsaţi HOME.
1
2
3
Notă
4
5
6
7
8
9
• Elementele [Internet Settings] (Setări Internet) sunt
necesare pentru a vă conecta la Internet. Introduceţi
valorile (alfanumerice) respective pentru ruterul de
bandă largă sau ruterul LAN fără fir. Elementele care
trebuie setate pot diferi în funcţie de furnizorul de
servicii de Internet sau de ruter. Pentru detalii,
consultaţi manualele de instrucţiuni oferite de
furnizorul dumneavoastră de servicii de Internet sau
primite împreună cu ruterul.
• Pentru mai multe informaţii, vizitaţi următorul URL.
0
HOME
Pe ecranul televizorului apare meniul de
pornire.
2
Apăsaţi C/c pentru a selecta
(Configurare).
[Setup]
Pentru clienţii din Europa:
http://support.sony-europe.com
Pentru clienţii din Taiwan:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/support
La conectarea la o reţea LAN
cu un cablu LAN
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Network
Settings] (Setări reţea), apoi apăsaţi
.
Urmaţi paşii de mai jos pentru conectarea la
o reţea LAN (Local Area Network).
Configurare automată
1
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Wired
Setup] (Configurare cu cablu) în afişajul
[Internet Settings] (Setări Internet), apoi
apăsaţi
.
2
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Auto]
(Automat), apoi apăsaţi
.
Sistemul execută configurarea automată
a reţelei şi setările de Internet apar pe
ecranul televizorului.
56RO
3
4
Apăsaţi c.
4
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Save &
Connect] (Salvare şi conectare), apoi
apăsaţi
.
• [No] (Nu): Nu este utilizat un server
proxy.
• [Yes] (Da): Introduceţi setarea pentru
serverul proxy.
Apăsaţi C/X/x/c şi butoanele numerice,
apoi apăsaţi
.
Valorile setărilor de Internet apar pe
ecranul televizorului.
Sistemul începe să verifice conexiunea la
reţea.
5
Verificaţi dacă apare mesajul [Internet
Settings is now complete.] (Setările
pentru Internet sunt finalizate.), apoi
apăsaţi
.
Configurarea a luat sfârşit. Dacă mesajul nu
apare, urmaţi mesajele de pe ecran.
5
6
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Wired
Setup] (Configurare cu cablu) în afişajul
[Internet Settings] (Setări Internet), apoi
apăsaţi
.
Apăsaţi c.
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Save &
Connect] (Salvare şi conectare), apoi
apăsaţi
.
Alte operaţiuni
Configurare manuală
1
Apăsaţi X/x pentru a selecta setarea
serverului proxy, apoi apăsaţi
.
Sistemul începe să verifice conexiunea la
reţea.
7
2
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Custom]
(Particularizare), apoi apăsaţi
.
Verificaţi dacă apare mesajul [Internet
Settings is now complete.] (Setările
pentru Internet sunt finalizate.), apoi
apăsaţi
.
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta tipul de
configurare a reţelei, apoi apăsaţi
.
Configurarea a luat sfârşit. Dacă mesajul nu
apare, urmaţi mesajele de pe ecran.
• [Auto] (Automat): Sistemul stabileşte
automat adresa IP şi apare afişajul
[DNS Settings] (Setări DNS).
Dacă selectaţi [Auto] (Automat) şi
apăsaţi
, sistemul configurează
automat setarea DNS.
Dacă selectaţi [Specify IP address]
(Se specifică adresa IP) şi apăsaţi
,
introduceţi manual setările DNS.
Apăsaţi C/X/x/c şi butoanele numerice
pentru a seta următoarele elemente, apoi
apăsaţi
.
– [Primary DNS] (DNS primar)
– [Secondary DNS] (DNS secundar)
• [Specify IP address] (Se specifică adresa IP):
Introduceţi manual setările de reţea, în
funcţie de mediul dumneavoastră de reţea.
Apăsaţi C/X/x/c şi butoanele numerice
pentru a seta următoarele elemente, apoi
apăsaţi
.
– [IP Address] (Adresă IP)
– [Subnet Mask] (Mască subreţea)
– [Default Gateway] (Gateway implicit)
– [Primary DNS] (DNS primar)
– [Secondary DNS] (DNS secundar)
La conectarea la o reţea LAN fără
fir cu modulul Wi-Fi încorporat al
sistemului sau cu adaptorul LAN
fără fir USB
Urmaţi paşii de mai jos pentru conectarea la
o reţea LAN fără fir (Local Area Network).
Când ruterul fără fir este compatibil cu
funcţia WPS
1
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Wireless
Setup(built-in)] (Configurare fără fir
(încorporat)) sau [USB Wireless Setup]
(Configurare fără fir USB) în afişajul
[Internet Settings] (Setări Internet),
apoi apăsaţi
.
2
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Wi-Fi
Protected Setup (WPS)] (Configurare
protejată Wi-Fi (WPS)), apoi apăsaţi
.
57RO
3
x Pentru a specifica numele reţelei LAN
fără fir
Activaţi funcţia WPS a ruterului fără fir,
apăsaţi X/x pentru a selecta [Start]
(Pornire), apoi apăsaţi
.
Selectaţi [Manual Entry] (Introducere
manuală).
Apare afişajul de introducere. Introduceţi
numele reţelei LAN fără fir, urmând
mesajele de pe ecran, apoi apăsaţi c.
Pentru detalii despre activarea funcţiei
WPS, consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale ruterului.
4
Verificaţi dacă apare mesajul
[Wi-Fi Protected Setup was successful.]
(Configurarea protejată a Wi-Fi a reuşit.),
apoi apăsaţi c.
4
• [None] (Niciunul): Selectaţi această opţiune
dacă reţeaua LAN fără fir este nesecurizată.
Configurarea conectivităţii LAN fără fir este
finalizată. În continuare, introduceţi setările
adresei IP, urmând Paşii de la „Configurare
automată” sau „Configurare manuală” din
„La conectarea la o reţea LAN cu un cablu
LAN” de mai sus.
• [WEP]: Reţeaua LAN fără fir este
protejată cu o cheie WEP.
• [WPA/WPA2-PSK]: Reţeaua LAN fără
fir este protejată cu o cheie WPA-PSK
sau WPA2-PSK.
• [WPA2-PSK]: Reţeaua LAN fără fir este
protejată cu o cheie WPA2-PSK.
Configurarea conectivităţii LAN fără fir şi
a adresei IP este finalizată.
Apoi, introduceţi setarea pentru serverul
proxy. Urmaţi Paşii de la 4 la 7 de la
„Configurare manuală” din „La conectarea
la o reţea LAN cu un cablu LAN” de mai sus.
Când ruterul fără fir nu este compatibil
cu funcţia WPS
1
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Wireless
Setup(built-in)] (Configurare fără fir
(încorporat)) sau [USB Wireless Setup]
(Configurare fără fir USB) în afişajul
[Internet Settings] (Setări Internet),
apoi apăsaţi
.
2
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Scan]
(Scanare), apoi apăsaţi
.
Sistemul caută reţele LAN fără fir
disponibile, apoi apare lista de reţele LAN
fără fir.
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta numele
reţelei LAN fără fir, apoi apăsaţi
.
Apăsaţi X/x pentru a selecta modul de
securitate, apoi apăsaţi
.
5
Introduceţi cheia WEP/cheia WPA,
urmând mesajele de pe ecran, apoi
apăsaţi c.
Configurarea conectivităţii LAN fără fir
este finalizată. În continuare, introduceţi
setările adresei IP, urmând Paşii de la
„Configurare automată” sau „Configurare
manuală” din „La conectarea la o reţea LAN
cu un cablu LAN” de mai sus.
x Când reţeaua LAN fără fir selectată este
nesecurizată
Configurarea conectivităţii LAN fără fir
este finalizată. În continuare, introduceţi
setările adresei IP, urmând Paşii de la
„Configurare automată” sau „Configurare
manuală” din „La conectarea la o reţea LAN
cu un cablu LAN” de mai sus.
x Când reţeaua LAN fără fir selectată este
securizată
Apare afişajul pentru introducerea unei
chei WEP sau WPA. Treceţi la Pasul 5.
58RO
Despre securitatea LAN fără fir
Din moment ce comunicarea prin intermediul
funcţiei LAN fără fir are loc prin unde radio,
semnalul fără fir poate fi susceptibil la
interceptare. Pentru a proteja comunicarea fără
fir, acest sistem acceptă diverse funcţii de
securitate. Asiguraţi-vă că aţi configurat corect
setările de securitate, în conformitate cu mediul
dumneavoastră de reţea.
Fără securitate
Deşi puteţi efectua setările cu uşurinţă, oricine
poate să intercepteze comunicarea fără fir sau să
intre în reţeaua dumneavoastră fără fir, chiar şi
fără ajutorul vreunui instrument sofisticat.
Reţineţi că există riscul accesului neautorizat sau
al interceptării de date.
WEP
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP este o tehnologie de securitate dezvoltată
ca răspuns la deficienţele WEP. TKIP asigură un
nivel de securitate superior faţă de WEP.
Alte operaţiuni
WEP aplică măsuri de securitate comunicaţiilor
pentru a împiedica persoanele din exterior să
intercepteze comunicaţiile sau să intre în reţeaua
dumneavoastră fără fir. WEP este o tehnologie de
securitate moştenită, care permite conectarea unui
dispozitiv mai vechi, care nu acceptă TKIP/AES.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES este o tehnologie de securitate care
utilizează o metodă de securitate avansată,
diferită de WEP şi TKIP.
AES asigură un nivel de securitate superior faţă
de WEP sau TKIP.
59RO
Pictogramă
Setări şi reglaje
Utilizarea afişajului Setup
(Configurare)
Puteţi face diverse ajustări unor elemente,
precum imaginea şi sunetul.
Selectaţi
(Setup) (Configurare) în meniul
de pornire, atunci când trebuie să modificaţi
setările sistemului.
Setările implicite sunt subliniate.
Notă
• Setările de redare memorate pe disc au prioritate faţă
de setările Configurare afişaj şi este posibil ca nu toate
funcţiile descrise să fie disponibile.
1
2
Explicaţie
[Remote Controller Setting
Guide] (Ghid setări
telecomandă) (pagina 61)
Efectuează setările telecomenzii
pentru a comanda televizorul şi
alte componente.
[Network Update] (Actualizare
reţea) (pagina 61)
Actualizează software-ul
sistemului.
[Screen Settings] (Setări ecran)
(pagina 61)
Efectuează setările ecranului în
funcţie de tipul mufelor de
conectare.
[Audio Settings] (Setări audio)
(pagina 63)
Apăsaţi HOME.
Efectuează setările audio în
funcţie de tipul mufelor de
conectare.
Pe ecranul televizorului apare meniul de
pornire.
[BD/DVD Viewing Settings]
(Setări vizualizare BD/DVD)
(pagina 64)
Apăsaţi C/c pentru a selecta
(Configurare).
Efectuează setări detaliate pentru
redarea BD/DVD.
[Setup]
[Parental Control Settings]
(Setări control parental)
(pagina 64)
Efectuează setări detaliate pentru
funcţia de Control parental.
[Music Settings] (Setări muzică)
(pagina 65)
Efectuează setări detaliate pentru
redarea Super Audio CD.
3
[System Settings] (Setări
sistem) (pagina 65)
Apăsaţi X/x pentru a selecta pictograma
categoriei de modificat, apoi apăsaţi
.
Efectuează setările legate de
sistem.
Exemplu: [Screen Settings] (Setări ecran)
[Network Settings] (Setări
reţea) (pagina 66)
Efectuează setări detaliate pentru
Internet şi reţea.
[Easy Setup] (Configurare
simplă) (pagina 67)
Execută din nou Easy Setup
(Configurare simplă) pentru
a efectua setările de bază.
[Resetting] (Reiniţializare)
(pagina 67)
Puteţi configura următoarele opţiuni.
60RO
Reiniţializează sistemul la
setările din fabrică.
[Remote Controller
Setting Guide] (Ghid setări
telecomandă)
[Screen Settings]
(Setări ecran)
x [3D Output Setting] (Setare ieşire 3D)
x [Preset Mode] (Mod presetare)
Puteţi schimba codul presetat al telecomenzii
pentru controlarea unor componente ce nu
poartă marca Sony. Pentru detalii, consultaţi
„Modificarea codului presetat al telecomenzii
(mod Presetat)” (pagina 52).
Notă
• Semnalul video 3D de la mufa HDMI (IN 1) sau
HDMI (IN 2) este scos indiferent de această setare.
x [TV Screen Size Setting for 3D]
(Setare dimensiune ecran TV pentru 3D)
Setează dimensiunea ecranului televizorului
compatibil 3D.
Notă
• Setarea nu se aplică semnalului video 3D de la mufa
HDMI (IN 1) sau HDMI (IN 2).
Setări şi reglaje
[Network Update]
(Actualizare reţea)
[Auto] (Automat): În mod normal, faceţi această
selecţie.
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această opţiune
pentru a afişa toate materialele în format 2D.
x [TV Type] (Tip televizor)
Puteţi actualiza şi îmbunătăţi funcţiile
sistemului.
Pentru informaţii despre funcţiile de actualizare,
consultaţi următorul site Web:
Pentru clienţii din Europa:
http://support.sony-europe.com
Pentru clienţii din Taiwan:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/support
[16:9]: Selectaţi această opţiune atunci când
conectaţi un televizor cu ecran lat sau un
televizor cu funcţie mod de ecran lat.
[4:3]: Selectaţi această opţiune atunci când
conectaţi un televizor cu ecran 4:3 fără funcţie
mod de ecran lat.
x [Screen Format] (Format ecran)
[Original]: Selectaţi această opţiune atunci când
conectaţi un televizor cu funcţie mod de ecran
lat. Afişează o imagine de ecran 4:3 în raport de
aspect 16:9, chiar şi pe un televizor cu ecran lat.
[Fixed Aspect Ratio] (Raport de aspect fix):
Modifică dimensiunea imaginii, pentru a se
potrivi la dimensiunea ecranului cu raportul de
aspect al imaginii originale.
În timpul unei actualizări de software, pe afişajul
panoului frontal apare „UPDATING”. După
finalizarea actualizării, unitatea principală se
opreşte automat. Aşteptaţi finalizarea
actualizării software-ului; nu porniţi şi nu opriţi
unitatea principală şi nu utilizaţi unitatea
principală sau televizorul.
61RO
x [DVD Aspect Ratio] (Raport de aspect DVD)
[Letter Box] (Panoramic): Afişează o imagine
lată cu benzi negre în partea de sus şi de jos.
• Când conexiunea se face prin mufa COMPONENT
VIDEO OUT şi este selectat [Component Video]
(Video componentă), redarea BD-ROM de conţinut
protejat este acceptată doar la o rezoluţie de ieşire de
480i/576i (paginile 22, 29). (Doar pentru modele care
nu sunt pentru Europa/Arabia Saudită.)
x [BD/DVD-ROM 1080/24p Output]
(Ieşire BD/DVD-ROM 1080/24p)
[Pan & Scan] (Trunchiat): Afişează o imagine cu
înălţime completă, pe întregul ecran, cu părţile
laterale eliminate.
[Auto] (Automat): Scoate semnale video de
1920 × 1080p/24 Hz doar când se conectează un
televizor compatibil 1080/24p, utilizând mufa
HDMI (OUT).
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această opţiune
când televizorul nu este compatibil cu semnale
video 1080/24p.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
x [Cinema Conversion Mode]
(Mod conversie cinematograf)
[Auto] (Automat): În mod normal, faceţi această
selecţie. Unitatea detectează automat dacă
materialul este bazat pe video sau pe film şi
comută la metoda de conversie
corespunzătoare.
[Video]: Metoda de conversie adecvată
materialelor bazate pe video va fi selectată
întotdeauna, indiferent de material.
[Auto] (Automat): Detectează automat tipul
dispozitivului extern şi comută la setarea de
culoare potrivită.
[YCbCr (4:2:2)]: Scoate semnale video
YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Scoate semnale video
YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Selectaţi această opţiune atunci când
efectuaţi conexiunea la un dispozitiv cu mufă
DVI compatibilă HDCP.
x [Output Video Format]
(Format video de ieşire)
x [HDMI Deep Colour Output]
(Ieşire culori adânci HDMI)
[HDMI]: În mod normal, selectaţi [Auto]
(Automat). Selectaţi [Original Resolution]
(Rezoluţie originală) pentru a scoate rezoluţia
înregistrată pe disc. (Dacă rezoluţia este mai
mică decât rezoluţia SD, aceasta este scalată la
rezoluţie SD.)
[Component Video] (Video componentă)
(modele care nu sunt pentru Europa/Arabia
Saudită): Selectaţi rezoluţia corespunzătoare
televizorului dumneavoastră.
[Video]: Setează automat cea mai scăzută
rezoluţie.
Notă
• Dacă nu apare nicio imagine la setarea rezoluţiei
[HDMI] sau [Component Video] (Video
componentă), încercaţi o altă setare pentru rezoluţie.
(Doar pentru modele care nu sunt pentru Europa/
Arabia Saudită.)
62RO
[Auto] (Automat): În mod normal, faceţi această
selecţie.
[16bit] (16 biţi), [12bit] (12 biţi), [10bit]
(10 biţi): Scoate semnale video pe 16 biţi/12 biţi/
10 biţi, atunci când televizorul conectat este
compatibil cu Deep Colour.
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această opţiune
când imaginea este instabilă sau culorile nu sunt
naturale.
x [Pause Mode] (Mod pauză)
(doar BD/DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
[Auto] (Automat): Imaginea, inclusiv subiecţi
care se mişcă dinamic, este scoasă fără tremurat.
În mod normal, selectaţi această poziţie.
[Frame] (Cadru): Imaginea, inclusiv subiecţi
care nu se mişcă dinamic, este scoasă la înaltă
rezoluţie.
[Audio Settings]
(Setări audio)
x [BD Audio MIX Setting] (Setări MIX audio BD)
[On] (Activat): Scoate semnalul audio obţinut
prin mixarea semnalului audio interactiv şi
a semnalului audio secundar în semnalul audio
principal.
[Off] (Dezactivat): Scoate doar semnalul audio
principal.
x [Audio DRC]
(Comprimare interval dinamic audio)
[Auto] (Automat): Execută redarea în intervalul
dinamic specificat de disc (doar BD-ROM).
[On] (Activat): Sistemul reproduce pista audio
cu tipul de interval dinamic avut în vedere de
inginerul de înregistrare.
[Off] (Dezactivat): Fără compresie a intervalului
dinamic.
x [Attenuate - AUDIO] (Atenuare - AUDIO)
Atunci când ascultaţi la o componentă conectată
la mufele AUDIO (AUDIO IN L/R) pot apărea
distorsiuni. Puteţi preveni distorsiunile
reducând nivelul intrării de pe unitate.
[On] (Activat): Atenuează nivelul intrării.
Nivelul ieşirii este modificat.
[Off] (Dezactivat): Nivel normal al intrării.
x [Sound Effect] (Efect sunet)
Puteţi activa/dezactiva efectele de sunet ale
sistemului (SOUND MODE şi [Surround
Setting] (Setare surround)).
[On] (Activat): Activează toate efectele de sunet
ale sistemului. Limita superioară a frecvenţei de
eşantionare este setată la 48 kHz.
[Off] (Dezactivat): Efectele de sunet sunt
dezactivate. Selectaţi această opţiune dacă nu
doriţi să setaţi limita superioară a frecvenţei de
eşantionare.
x [Surround Setting] (Setare surround)
Puteţi selecta setarea surround. Pentru detalii,
consultaţi „Pasul 7: Ascultarea de sunet
surround” (pagina 31)
x [Speaker Settings] (Setări difuzor)
x [Audio Output] (Ieşire audio)
Pentru a obţine cel mai bun sunet surround,
setaţi difuzoarele. Pentru detalii, consultaţi
„Configurarea difuzoarelor” (pagina 49).
Puteţi selecta metoda de ieşire unde este scos
semnalul audio.
x [Auto Calibration] (Calibrare automată)
[Speaker] (Difuzor): Scoate sunet multi-canal
doar prin difuzoarele sistemului.
[Speaker + HDMI] (Difuzor + HDMI): Scoate
sunet multi-canal prin difuzoarele sistemului şi
semnal PCM linear pe 2 canale prin mufa HDMI
(OUT).
[HDMI]: Scoate sunet doar prin mufa HDMI
(OUT). Formatul sunetului depinde de
componenta conectată.
Setări şi reglaje
Puteţi să comprimaţi intervalul dinamic al pistei
audio.
Notă
• Dacă [Control for HDMI] (Comandă HDMI) este
setat la [On] (Activat) (pagina 65), [Audio Output]
(Ieşire audio) este setat la [Speaker + HDMI]
(Difuzor + HDMI) automat şi această setare nu poate
fi modificată.
• Semnalele audio nu sunt scoase prin mufa HDMI
(OUT) dacă [Audio Output] (Ieşire audio) este setat
la [Speaker + HDMI] (Difuzor + HDMI) şi [HDMI1
Audio Input Mode] (Mod intrare audio HDMI1)
(pagina 65) este setat la [TV]. (Doar pentru modelele
din Europa.)
• Dacă [Audio Output] (Ieşire audio) este setat la
[HDMI], formatul semnalului de ieşire pentru
funcţia „TV” şi „SAT/CABLE” este PCM linear
pe 2 canale.
Puteţi calibra automat setările corespunzătoare.
Pentru detalii, consultaţi „Calibrarea automată
a setărilor corespunzătoare ale sistemului”
(pagina 48).
63RO
[BD/DVD Viewing
Settings] (Setări vizualizare
BD/DVD)
[Parental Control
Settings] (Setări control
parental)
Puteţi efectua setări detaliate pentru redarea
BD/DVD.
x [Password] (Parolă)
x [BD/DVD Menu] (Meniu BD/DVD)
Puteţi selecta limba implicită a meniului pentru
suporturi BD-ROM sau DVD VIDEO.
Dacă selectaţi [Select Language Code] (Selectare
cod limbă), apare afişajul pentru introducerea
codului de limbă. Introduceţi codul pentru
limba dumneavoastră, consultând „Lista
codurilor de limbă” (pagina 81).
x [Audio]
Puteţi selecta limba implicită a pistei pentru
suporturi BD-ROM sau DVD VIDEO.
Dacă selectaţi [Original], este selectată limba
care are prioritate pe disc.
Dacă selectaţi [Select Language Code] (Selectare
cod limbă), apare afişajul pentru introducerea
codului de limbă. Introduceţi codul pentru
limba dumneavoastră, consultând „Lista
codurilor de limbă” (pagina 81).
x [Subtitle] (Subtitrări)
Puteţi selecta limba implicită a subtitrărilor
pentru suporturi BD-ROM sau DVD VIDEO.
Dacă selectaţi [Select Language Code] (Selectare
cod limbă), apare afişajul pentru introducerea
codului de limbă. Introduceţi codul pentru
limba dumneavoastră, consultând „Lista
codurilor de limbă” (pagina 81).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(Strat redare disc hibrid BD)
[BD]: Redă stratul BD.
[DVD/CD]: Redă stratul DVD sau CD.
x [BD Internet Connection]
(Conexiune Internet BD)
[Allow] (Se permite): În mod normal, faceţi
această selecţie.
[Do not allow] (Nu se permite): Interzice
conectarea la Internet.
64RO
Setaţi sau modificaţi parola pentru funcţia de
Control parental. O parolă vă permite să setaţi
o restricţie pentru redarea de suporturi
BD-ROM, DVD VIDEO sau de materiale video
de pe Internet. Dacă este necesar, puteţi
diferenţia nivelurile de restricţie pentru
suporturi BD-ROM şi DVD VIDEO.
x [Parental Control Area Code]
(Cod de zonă control parental)
Redarea unor suporturi BD-ROM sau DVD
VIDEO poate fi limitată în funcţie de zona
geografică. Anumite scene pot fi blocate sau
înlocuite cu scene diferite. Urmaţi instrucţiunile
de pe ecran şi introduceţi parola formată din
patru cifre.
x [BD Parental Control] (Control parental BD)
Redarea unor suporturi BD-ROM poate
fi limitată în funcţie de vârsta utilizatorilor.
Anumite scene pot fi blocate sau înlocuite cu
scene diferite. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran
şi introduceţi parola formată din patru cifre.
x [DVD Parental Control]
(Control parental DVD)
Redarea unor suporturi DVD VIDEO poate fi
limitată în funcţie de un nivel prestabilit,
precum vârsta utilizatorilor. Anumite scene pot
fi blocate sau înlocuite cu scene diferite. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran şi introduceţi parola
formată din patru cifre.
x [Internet Video Parental Control]
(Control parental video de pe Internet)
Redarea unor materiale video de pe Internet
poate fi limitată în funcţie de vârsta
utilizatorilor. Anumite scene pot fi blocate sau
înlocuite cu scene diferite. Urmaţi instrucţiunile
de pe ecran şi introduceţi parola formată din
patru cifre.
x [Internet Video Unrated]
(Video de pe Internet neclasificat)
[Allow] (Se permite): Se permite redarea de
materiale video de pe Internet neclasificate.
[Block] (Se blochează): Se blochează redarea de
materiale video de pe Internet neclasificate.
[Music Settings]
(Setări muzică)
Puteţi efectua setări detaliate pentru redarea
Super Audio CD.
[Super Audio CD]: Redă stratul Super Audio CD.
[CD]: Redă stratul CD.
x [Super Audio CD Playback Channels]
(Canale redare Super Audio CD)
[DSD 2ch] (DSD 2 canale): Redă zona pe 2
canale.
[DSD Multi]: Redă zona pe mai multe canale.
[System Settings]
(Setări sistem)
Puteţi efectua setările legate de sistem.
x [OSD] (Afişaj pe ecran)
Puteţi modifica limba pentru afişajele pe ecran
ale sistemului.
x [Wireless Sound Connection]
(Conexiune sunet fără fir)
Puteţi efectua setări suplimentare pentru
sistemul fără fir. Pentru detalii, consultaţi
„Setări suplimentare pentru sistemul fără fir”
(pagina 54).
De asemenea, puteţi verifica starea transmisie
fără fir. Dacă transmisia fără fir este activată,
[OK] apare la dreapta [Status] (Stare).
Puteţi selecta starea butoanelor cu atingere
uşoară (pagina 10) şi a afişajului panoului
frontal (pagina 11).
[Standard/On] (Standard/Activat): Butoanele
cu atingere uşoară şi afişajul panoului frontal
rămân iluminate.
[Simple/Off] (Simplu/Dezactivat): Butoanele
cu atingere uşoară şi afişajul panoului frontal
se sting în momentul în care sistemul nu este
utilizat.
x [HDMI Settings] (Setări HDMI)
[Control for HDMI] (Comandă HDMI)
[On] (Activat): Activat. Puteţi comanda
reciproc componente conectate cu un cablu
HDMI.
[Off] (Dezactivat): Dezactivat.
[Audio Return Channel] (Canal de retur audio)
Această funcţie este disponibilă atunci când
conectaţi sistemul şi un televizor compatibil cu
funcţia Audio Return Channel.
[Auto] (Automat): Sistemul poate recepţiona
automat semnalul audio digital al televizorului
prin intermediul unui cablu HDMI.
[Off] (Dezactivat): Dezactivat.
Setări şi reglaje
x [Super Audio CD Playback Layer]
(Strat redare Super Audio CD)
x [Illumination/Display] (Iluminare/Afişaj)
Notă
• Această funcţie este disponibilă doar atunci când
[Control for HDMI] (Comandă HDMI) este setată
la [On] (Activat).
[HDMI1 Audio Input Mode] (Mod intrare audio
HDMI1) (doar pentru modelele din Europa)
Puteţi selecta intrarea audio a componentei care
este conectată la mufa HDMI (IN 1).
[HDMI1]: Sunetul componentei care este
conectată la mufa HDMI (IN 1) este primit de la
mufa HDMI (IN 1).
[TV]: Sunetul componentei care este conectată
la mufa HDMI (IN 1) este primit de la mufa TV
(DIGITAL IN OPTICAL).
x [Quick Start Mode] (Mod Pornire rapidă)
[On] (Activat): Scurtează timpul de pornire din
modul standby. Puteţi comanda sistemul mai
rapid după ce îl porniţi.
[Off] (Dezactivat): Setarea implicită.
65RO
x [Auto Standby] (Standby automat)
[On] (Activat): Activează funcţia [Auto
Standby] (Standby automat). Dacă nu
interacţionaţi cu sistemul circa 30 minute,
sistemul intră automat în modul standby.
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
x [Auto Display] (Afişaj automat)
[On] (Activat): Afişează automat informaţii pe
ecran, atunci când se modifică titlurile de
vizualizare, modurile de imagine, semnalele
audio etc.
[Off] (Dezactivat): Afişează informaţii doar
când apăsaţi pe DISPLAY.
x [Screen Saver] (Economizor ecran)
[On] (Activat): Activează funcţia de economizor
ecran.
[Off] (Dezactivat): Dezactivat.
x [Software Update Notification]
(Notificare actualizare software)
[On] (Activat): Setează sistemul să vă informeze
cu privire la o nouă versiune a software-ului
(pagina 61).
[Off] (Dezactivat): Dezactivat.
x [Gracenote Settings] (Setări Gracenote)
[Auto] (Automat): Descarcă automat informaţii
despre disc în momentul în care opriţi redarea
discului. Pentru descărcare, sistemul trebuie să
fie conectat la reţea.
[Manual]: Descarcă informaţii despre disc dacă
este selectat [Video Search] (Căutare video) sau
[Music Search] (Căutare muzică).
[Network Settings]
(Setări reţea)
Puteţi efectua setări detaliate pentru Internet
şi reţea.
x [Internet Settings] (Setări Internet)
Conectaţi mai întâi sistemul la reţea. Pentru
detalii, consultaţi „Pasul 3: Conectarea la reţea”
(pagina 27).
x [Network Connection Diagnostics]
(Diagnosticare conexiune reţea)
Puteţi executa diagnosticarea reţelei pentru
a verifica dacă conexiunea la reţea a fost
realizată corespunzător.
x [Connection Server Settings]
(Setări server conexiune)
Stabileşte dacă să fie afişat serverul DLNA
conectat sau nu.
x [Renderer Set-up]
(Configurare dispozitiv de redare)
[Automatic Access Permission] (Permisiune
acces automat): Stabileşte dacă se acordă acces
automat de la noul controler DLNA detectat.
[Smart Select] (Selectare inteligentă): Permite
unui controler Sony DLNA să găsească sistemul
sub formă de componentă ţintă pe care să
o comande, utilizând raze infraroşii. Puteţi
activa sau dezactiva această funcţie.
[Renderer Name] (Nume dispozitiv de redare):
Afişează numele sistemului atunci când este
listat pe alte dispozitive DLNA din reţea.
x [System Information] (Informaţii sistem)
Puteţi afişa informaţiile despre versiunea
software-ului şi adresa MAC ale sistemului.
x [Renderer Access Control]
(Control acces dispozitiv de redare)
Stabileşte dacă sunt acceptate comenzi de la
controlerul DLNA sau nu.
x [Party Auto Start]
(Pornire automată petrecere)
[On] (Activat): Porneşte o PARTY sau se alătură
unei PARTY existente, la cererea unui dispozitiv din
reţea compatibil cu funcţia PARTY STREAMING.
[Off] (Dezactivat): Dezactivat.
66RO
x [Media Remote Device Registration]
(Înregistrare dispozitiv Media Remote)
Înregistrează dispozitivul „Media remote”.
x [Registered Media Remote Devices]
(Dispozitive Media Remote înregistrate)
Afişează o listă cu dispozitivele dumneavoastră
„Media remote” înregistrate.
[Easy Setup]
(Configurare simplă)
[Resetting]
(Reiniţializare)
Setări şi reglaje
Execută din nou Easy Setup (Configurare
simplă) pentru a efectua setările de bază. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.
x [Reset to Factory Default Settings]
(Reiniţializare la setările implicite din fabrică)
Puteţi reiniţializa setările sistemului la valorile
implicite din fabrică, selectând grupul de setări.
Toate setările din grup vor fi reiniţializate.
x [Initialize Personal Information]
(Iniţializare informaţii personale)
Puteţi şterge informaţiile personale stocate în
sistem.
67RO
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
Cu privire la siguranţă
• Pentru evita incendiile şi pericolele de electrocutare,
nu plasaţi pe sistem obiecte pline cu lichide, precum
vazele şi nu plasaţi sistemul lângă apă, cum ar fi în
apropierea unei căzi sau a unei cabine de duş. Dacă în
carcasă cad obiecte solide sau lichide, deconectaţi
sistemul de la priză şi dispuneţi verificarea lui de către
personal calificat, înainte de a îl utiliza din nou.
• Nu atingeţi cablul de alimentare CA (de la reţea) cu
mâinile ude. Acest lucru poate provoca electrocutarea.
Cu privire la sursele de alimentare
• Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi unitatea pentru
o perioadă de timp mai îndelungată, deconectaţi-o de
la priza de perete (de la reţea). Pentru a deconecta
cablul, trageţi de ştecăr, niciodată de cablu.
Cu privire la amplasare
• Amplasaţi sistemul într-un loc cu ventilaţie adecvată,
pentru a preveni încălzirea sistemului.
• La volum ridicat, pe perioade lungi de timp, carcasa
devine fierbinte la atingere. Aceasta nu reprezintă
o defecţiune. În orice caz, trebuie evitată atingerea
carcasei. Nu amplasaţi sistemul într-un spaţiu închis,
unde ventilaţia este slabă, deoarece acest lucru poate
duce la supraîncălzire.
• Nu blocaţi fantele de ventilaţie prin amplasarea de
obiecte pe sistem. Sistemul este dotat cu un
amplificator de mare putere. Dacă fantele de
ventilaţie sunt blocate, sistemul se poate supraîncălzi
şi se poate defecta.
• Nu aşezaţi sistemul pe suprafeţe (pături, carpete etc.)
sau în apropierea unor materiale (perdele, draperii)
care pot bloca fantele de ventilaţie.
• Nu instalaţi sistemul într-un spaţiu închis, cum ar fi
o bibliotecă sau un corp de mobilier similar.
• Nu instalaţi sistemul în apropierea unor surse de
căldură, precum radiatoare sau suflante de aer şi nici
în locuri expuse direct la lumina soarelui, la praf
excesiv, la vibraţii mecanice sau la şocuri.
• Nu aşezaţi sistemul în poziţie înclinată. Acesta este
prevăzut pentru a funcţiona exclusiv în poziţie
orizontală.
• Nu păstraţi sistemul şi discurile în apropierea
componentelor cu magneţi puternici, precum
cuptoarele cu microunde sau boxele de dimensiuni
mari.
68RO
• Nu puneţi obiecte grele pe sistem.
• Nu puneţi obiecte din metal în faţa panoului frontal.
Acestea ar putea limita recepţionarea undelor radio.
• Nu puneţi sistemul într-un loc în care sunt utilizate
echipamente medicale. Acesta ar putea provoca
defectarea echipamentelor medicale.
• Dacă utilizaţi un stimulator cardiac sau un alt
dispozitiv medical, consultaţi medicul sau
producătorul dispozitivului medical înainte de
a utiliza funcţia LAN fără fir.
Cu privire la funcţionare
• Dacă sistemul este adus direct dintr-un loc cu
temperatură scăzută în altul cu temperatură ridicată,
sau dacă este amplasat într-o cameră cu umezeală
ridicată, este posibil să se formeze condens pe lentilele
din interiorul unităţii. În acest caz, este posibil ca
sistemul să nu funcţioneze corect. Scoateţi discul şi
lăsaţi sistemul pornit timp de aproximativ o jumătate
de oră, până ce se evaporează umezeala.
• Scoateţi orice disc din sistem înainte să-l mutaţi.
Dacă nu faceţi acest lucru, discul se poate deteriora.
• Dacă în carcasă cad obiecte, deconectaţi unitatea de la
priză şi dispuneţi verificarea acesteia de către
personal calificat, înainte de a o utiliza din nou.
Cu privire la reglarea volumului
• Nu creşteţi volumul atunci când ascultaţi un
fragment cu date de intrare foarte slabe sau fără
semnale audio. În caz contrar, difuzoarele se pot
deteriora la redarea bruscă a unui vârf de semnal.
Cu privire la curăţare
• Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele de comandă
cu o cârpă moale, umezită uşor cu o soluţie slabă de
detergent. Nu utilizaţi niciun fel de burete abraziv,
praf de curăţat sau solvenţi, cum ar fi alcoolul sau
benzina.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire la sistem,
consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Cu privire la discurile de curăţare,
produsele de curăţare pentru discuri/
lentile
• Nu folosiţi discuri de curăţare sau produse de
curăţare pentru discuri/lentile (inclusiv produse
lichide sau tip spray). Acestea pot duce la defecarea
aparatului.
Cu privire la piesele de schimb
• În cazurile în care acest sistem este reparat, piesele
reparate pot fi colectate pentru a fi refolosite sau în
scopuri de reciclare.
Cu privire la culorile televizorului
• Dacă ecranul televizorului prezintă neregularităţi de
culoare din cauza difuzoarelor, opriţi televizorul, apoi
porniţi-l din nou după 15-30 de minute. Dacă
neregularităţile de culoare persistă, amplasaţi
difuzoarele mai departe de televizor.
NOTĂ IMPORTANTĂ
Atenţie: Acest sistem este capabil să menţină
o imagine video statică sau o imagine afişată pe
ecranul televizorului pentru un timp nedeterminat.
Dacă lăsaţi o imagine video statică sau o imagine
simplă pe ecranul televizorului pentru o perioadă
îndelungată de timp, există riscul deteriorării
permanente a ecranului televizorului. Proiectoarele
sunt predispuse în special la acest comportament.
Cu privire la mutarea sistemului
Cu privire la manipularea discurilor
• Pentru a menţine curată suprafaţa discului,
manipulaţi discul ţinându-l de margini.
Nu atingeţi suprafaţa discului.
• Nu lipiţi hârtie sau bandă adezivă pe suprafaţa
discului.
• Nu expuneţi discul la lumina directă a soarelui
şi nici la surse de căldură, precum suflantele de
aer cald, nu îl lăsaţi în maşina parcată în bătaia
soarelui, deoarece temperatura poate creşte
considerabil în interiorul maşinii.
• După utilizare, reintroduceţi discul în
carcasa lui.
Cu privire la curăţare
• Înainte de redare, curăţaţi discul cu o cârpă de
curăţat.
Ştergeţi discul pornind dinspre centru către
margine.
Informaţii suplimentare
• Înainte de a muta sistemul asiguraţi-vă că nu se află
niciun disc înăuntrul acestuia şi scoateţi cablul de
alimentare CA (de la reţea) din priza de perete.
Note cu privire la discuri
• Nu folosiţi pentru curăţare solvenţi precum
benzina, diluanţi, produse de curăţare din
comerţ sau spray antistatic pentru curăţarea
discurilor de vinil.
Acest sistem poate reda doar discuri circulare
standard. Utilizarea unor altfel de discuri decât
a celor standard, cu formă circulară (de ex. în
formă de cartelă, inimă sau stea) poate provoca
defecţiuni.
Nu utilizaţi discuri pe care sunt ataşate accesorii
disponibile în comerţ, cum ar fi o etichetă sau
un inel.
69RO
Depanare
Dacă în timpul utilizării sistemului întâmpinaţi una dintre următoarele dificultăţi, utilizaţi acest ghid
de depanare pentru a încerca să remediaţi problema înainte de a apela la reparaţii. Dacă problema
persistă, consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Reţineţi că, dacă personalul de service înlocuieşte unele piese în timpul reparaţiei, aceste piese pot fi reţinute.
În cazul unei probleme cu funcţia de sunet fără fir, dispuneţi verificarea întregului sistem de către un
distribuitor Sony (unitate principală şi amplificator surround).
Generalităţi
Simptom
Probleme şi soluţii
Alimentarea nu este pornită.
Telecomanda nu funcţionează.
• Verificaţi dacă este bine conectat cablul de alimentare CA (de la reţea).
• Distanţa dintre telecomandă şi unitate este prea mare.
• Bateriile din telecomandă sunt slabe.
Tava discului nu se deschide şi • Încercaţi următoarele: 1 Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe N şi Z de pe unitate
nu puteţi scoate discul nici după mai mult de 5 secunde pentru a deschide tava discului. 2 Scoateţi discul.
ce apăsaţi pe Z.
3 Deconectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea) de la priza de perete şi
reconectaţi-l după câteva minute.
Sistemul nu funcţionează
• Deconectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea) de la priza de perete şi
normal.
reconectaţi-l după câteva minute.
Mesaje
Simptom
Probleme şi soluţii
Pe ecranul televizorului apare
[A new software version is
available. Please go to the „Setup”
section of the menu and select
„Network Update” to perform the
update.] (Este disponibilă o nouă
versiune a software-ului. Accesaţi
secţiunea „Setup” (Configurare)
a meniului şi selectaţi „Network
Update” (Actualizare reţea) pentru
a efectua actualizarea).
„PROTECTOR” şi „PUSH
PWR” apar alternativ pe afişajul
panoului frontal.
• Consultaţi [Network Update] (Actualizare reţea) (pagina 61) pentru a actualiza
sistemul cu o nouă versiune de software.
Apăsaţi "/1 pentru a opri sistemul şi verificaţi următoarele după ce dispare
„STANDBY”.
• Cablurile + şi – ale difuzoarelor sunt scurtcircuitate?
• Utilizaţi doar difuzoarele specificate?
• Sunt blocate orificiile de ventilaţie ale sistemului?
• După ce verificaţi cele de mai sus şi rezolvaţi problemele, porniţi sistemul. Dacă
nu poate fi detectată cauza problemei nici după ce verificaţi toate elementele de
mai sus, consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Pe afişajul panoului frontal apare • Dezactivaţi funcţia de blocare pentru copii (pagina 50).
„LOCKED”.
Pe afişajul panoului frontal apare • Contactaţi cel mai apropiat distribuitor Sony sau atelierul de service Sony
„DEMO LOCK”.
autorizat local.
Pe afişajul panoului frontal apare • Contactaţi cel mai apropiat distribuitor Sony sau atelier de service Sony
„Exxxx”.
autorizat local şi comunicaţi codul erorii.
apare fără niciun mesaj pe
• Contactaţi cel mai apropiat distribuitor Sony sau atelierul de service Sony
întregul ecran al televizorului.
autorizat local.
70RO
Imagine
Simptom
Probleme şi soluţii
Nu se vede imaginea.
• Verificaţi metoda de ieşire a sistemului (pagina 22).
Nu se vede imaginea când
realizaţi o conexiune prin cablu
HDMI.
• Unitatea este conectată la un dispozitiv de intrare care nu este compatibil cu
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) (nu se aprinde „HDMI”
pe panoul frontal) (pagina 22).
Imaginile 3D de la mufa HDMI • În funcţie de televizor sau de componenta video, este posibil ca imaginile 3D să
(IN 1) sau HDMI (IN 2) nu apar nu apară.
pe ecranul televizorului.
Nu apare nicio imagine sau
• Când redaţi un suport BD-ROM, este posibil ca imaginea la rezoluţie mare să
rezoluţia ieşirii este scăzută
nu fie scoasă din cauza limitărilor de protejare la copiere. Vă recomandăm să
atunci când efectuaţi
efectuaţi o conexiune HDMI (pagina 22).
o conexiune prin cablu video cu
o componentă. (Doar pentru
modele care nu sunt pentru
Europa/Arabia Saudită.)
Zona întunecată a imaginii este • Setaţi [Picture Quality Mode] (Mod calitate imagine) la [Standard] (implicit)
prea întunecată/zona luminoasă (pagina 41).
este prea luminoasă sau
nenaturală.
Imaginea nu este scoasă corect.
• Verificaţi setările [Output Video Format] (Format video ieşire) din
[Screen Settings] (Setări ecran) (pagina 62).
• Dacă sunt scoase simultan semnale analogic şi digital, setaţi [BD/DVD-ROM
1080/24p Output] (Ieşire BD/DVD-ROM 1080/24p) din [Screen Settings]
(Setări ecran) la [Off] (Dezactivat) (pagina 62).
• Pentru suporturi BD-ROM, verificaţi setările [BD/DVD-ROM 1080/24p
Output] (Ieşire BD/DVD-ROM 1080/24p) din [Screen Settings] (Setări ecran)
(pagina 62).
Imaginea prezintă zgomot.
• Curăţaţi discul.
• Dacă imaginea care iese din sistem trece prin VCR pentru a ajunge pe televizor,
semnalul de protejare la copiere aplicat unor programe BD/DVD poate afecta
calitatea imaginii. Dacă experimentaţi în continuare probleme, chiar şi atunci
când conectaţi unitatea direct la televizor, încercaţi să conectaţi unitatea la alte
mufe de intrare.
O imagine nu este afişată pe
întregul ecran al televizorului.
• Verificaţi setarea [TV Type] (Tip televizor) din [Screen Settings] (Setări ecran)
(pagina 61).
• Raportul de aspect de pe dis este fix.
Pe ecranul televizorului apar
neregularităţi de culoare.
• Dacă difuzoarele sunt utilizate cu un televizor sau proiector pe bază de CRT,
instalaţi difuzoarele la cel puţin 0,3 metri de televizor.
• În cazul în care neregularităţile de culoare persistă, opriţi televizorul, apoi
porniţi-l din nou după 15-30 de minute.
• Asiguraţi-vă că niciun obiect magnetic (încuietoare magnetică pe suportul
televizorului, dispozitiv medical, jucărie etc.) nu se află lângă difuzoare.
Nu se vede imaginea după
redarea unui fişier video/foto
de pe iPod/iPhone.
• Selectaţi intrarea de pe televizor pentru acest sistem.
Informaţii suplimentare
Nu apare nicio imagine când
• Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe N şi VOL – pe unitate mai mult de 5 secunde pentru
rezoluţia ieşirii video selectată la a reiniţializa rezoluţia ieşirii video la cea mai mică rezoluţie.
[Output Video Format] (Format
video ieşire) este incorectă.
71RO
Sunet
Simptom
Probleme şi soluţii
Nu se aude sunetul.
• Este posibil să nu fie conectat bine cablul.
• Verificaţi setările difuzoarelor (pagina 49).
Sunetul Super Audio CD al unei • HDMI (IN 1) şi HDMI (IN 2) nu acceptă un format audio care conţine protecţie
componente care este conectată
la copiere. Conectaţi ieşirea audio analogică a componentei la mufele AUDIO
la mufa HDMI (IN 1) sau HDMI (AUDIO IN L/R) ale unităţii.
(IN 2) nu este scos.
Nu se aude sunetul de la televizor • Setaţi [Control for HDMI] (Comandă HDMI) din [System Settings]
prin mufa HDMI (OUT) atunci (Setări sistem) la [On] (Activat) (pagina 65). De asemenea, setaţi [Audio Return
când este utilizată funcţia Audio Channel] (Canal de retur audio) din [System Settings] (Setări sistem) la [Auto]
Return Channel.
(Automat) (pagina 65).
• Asiguraţi-vă că televizorul este compatibil cu funcţia Audio Return Channel.
• Asiguraţi-vă că un cablu HDMI este conectat la o mufă a televizorului
compatibil cu funcţia Audio Return Channel.
Sistemul nu scoate sunet corect
atunci când este conectat la un
set-top box.
• Setaţi [Audio Return Channel] (Canal de retur audio) din [HDMI Settings]
(Setări HDMI) la [Off] (Dezactivat) (pagina 65).
Se aude un bâzâit sau un zgomot • Îndepărtaţi televizorul de componentele audio.
puternic.
• Curăţaţi discul.
Sunetul îşi pierde efectul stereo
când redaţi un CD.
• Selectaţi sunetul stereo apăsând pe
(pagina 43).
Sunetul se aude doar din
difuzorul central.
• În funcţie de disc, este posibil ca sunetul să se audă doar din difuzorul central.
Nu se aude sunet din difuzoarele • Verificaţi conexiunile şi setările difuzoarelor (paginile 20, 49).
surround sau sunetul are un
• Modificaţi setarea surround (pagina 31).
nivel foarte redus.
• În funcţie de sursă, efectul difuzoarelor surround poate fi mai puţin perceptibil.
• Este redată o sursă pe 2 canale.
Sunetul de la o componentă
conectată este distorsionat.
72RO
• Reduceţi nivelul intrării componentei conectate cu ajutorul setării [Attenuate AUDIO] (Atenuare - AUDIO) (pagina 63).
Sunet fără fir
Probleme şi soluţii
Transmisia fără fir nu este
activată sau nu se aude sunet
din difuzoarele surround.
Verificaţi starea indicatorului LINK/STANDBY de pe amplificatorul surround.
• Se stinge.
– Verificaţi dacă este bine conectat cablul de alimentare CA (de la reţea)
al amplificatorului surround.
– Porniţi amplificatorul surround, apăsând pe "/1 de pe amplificatorul
surround.
• Clipeşte rapid, de culoare verde.
– 1 Apăsaţi "/1 de pe amplificatorul surround. 2 Introduceţi corect
dispozitivul de emisie-recepţie fără fir în amplificatorul surround.
3 Apăsaţi "/1 de pe amplificatorul surround.
• Clipeşte, de culoare roşie.
– Apăsaţi "/1 pentru a opri amplificatorul surround şi verificaţi următoarele.
1 Cablurile + şi – ale difuzoarelor sunt scurtcircuitate?
2 Sunt blocate orificiile de ventilare ale amplificatorului surround?
După ce verificaţi cele de mai sus şi rezolvaţi problemele, porniţi
amplificatorul surround. Dacă nu poate fi detectată cauza problemei nici
după ce verificaţi toate elementele de mai sus, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
• Clipeşte încet, de culoare verde sau portocaliu, sau se face roşu.
– Asiguraţi-vă că dispozitivul de emisie-recepţie fără fir este introdus corect
în unitatea principală.
– Efectuaţi din nou setarea [Secure Link] (Legătură securizată) (pagina 54).
– Transmisia sunetului este slabă. Mutaţi amplificatorul surround, astfel încât
indicatorul LINK/STANDBY să se facă verde sau portocaliu.
– Îndepărtaţi sistemul de alte dispozitive fără fir.
– Evitaţi utilizarea oricăror alte dispozitive fără fir.
• Se face verde sau portocaliu.
– Verificaţi conexiunile şi setările difuzoarelor.
Informaţii suplimentare
Simptom
Nu se aude sunet din difuzoarele • Transmisia fără fir este instabilă. Modificaţi setarea [RF Channel] (Canal RF)
surround sau sunetul din
din [Wireless Sound Connection] (Conexiune sunet fără fir) (pagina 55).
difuzoarele surround sare.
• Instalaţi unitatea mai aproape de amplificatorul surround.
• Nu instalaţi unitatea şi amplificatorul surround într-un raft închis, pe un raft
de metal sau sub o masă.
Tuner
Simptom
Probleme şi soluţii
Nu se poate face acordul pe
frecvenţa posturilor radio.
• Verificaţi conectarea fermă a antenei (aeriană). Ajustaţi poziţia antenei
(aeriană) şi, dacă este cazul, conectaţi o antenă de exterior (aeriană).
• Intensitatea semnalului de la posturile radio este prea scăzută (atunci când
se face acordul automat). Utilizaţi acordarea manuală.
73RO
Redare
Simptom
Probleme şi soluţii
Nu se redă discul.
• Codul de regiune de pe BD/DVD nu se potriveşte cu sistemul.
• Umezeala a produs condens în interiorul unităţii, fapt care poate dăuna
lentilelor. Scoateţi discul şi lăsaţi unitatea pornită timp de aproximativ
o jumătate de oră.
• Sistemul nu poate reda un disc înregistrat care nu a fost finalizat corect
(pagina 76).
Numele fişierelor nu sunt afişate • Sistemul poate afişa doar formate de caractere conforme ISO 8859-1.
corect.
Este posibil ca alte formate de caractere să fie afişate diferit.
• În funcţie de software-ul de scriere utilizat, caracterele introduse pot fi afişate
diferit.
Redarea unui disc nu porneşte de • A fost selectată reluarea redării. Apăsaţi OPTIONS şi selectaţi [Play from start]
la început.
(Redare de la început), apoi apăsaţi .
Redarea nu porneşte de la
punctul de reluare în care aţi
oprit redarea ultima dată.
• În funcţie de disc, este posibil ca punctul de reluare să fi fost şters din memorie,
atunci când
– deschideţi tava discului.
– deconectaţi dispozitivul USB.
– redaţi alt conţinut.
– opriţi unitatea.
Limba pentru pista de sunet/
• Încercaţi să utilizaţi meniul suportului BD sau al DVD-ului.
subtitrări sau unghiurile nu pot fi • Pe suportul BD sau DVD redat nu sunt înregistrate piste/subtitrări în mai multe
modificate.
limbi sau unghiuri multiple.
• Încercaţi următoarele: 1 Scoateţi discul. 2 Opriţi sistemul. 3 Scoateţi
Nu poate fi redat conţinutul
bonus sau alte date conţinute pe şi conectaţi din nou dispozitivul USB (pagina 35). 4 Porniţi sistemul.
un suport BD-ROM.
5 Introduceţi suportul BD-ROM cu BONUSVIEW/BD-LIVE.
Dispozitiv USB
Simptom
Probleme şi soluţii
Dispozitivul USB nu este
recunoscut.
• Încercaţi următoarele: 1 Opriţi sistemul. 2 Scoateţi şi conectaţi din nou
dispozitivul USB. 3 Porniţi sistemul.
• Asiguraţi-vă că dispozitivul USB este conectat în siguranţă la portul
(USB).
• Verificaţi dacă dispozitivul USB sau un cablu este deteriorat.
• Verificaţi dacă dispozitivul USB este pornit.
• Dacă dispozitivul USB este conectat prin intermediul unui hub USB,
deconectaţi-l şi conectaţi dispozitivul USB direct la unitate.
BRAVIA Internet Video
74RO
Simptom
Probleme şi soluţii
Imaginea/sunetul este slab(ă)/
anumite programe sunt afişate
cu puţine detalii, în special în
timpul scenelor cu mişcare
rapidă sau întunecate.
• Calitatea imaginii/sunetului poate fi redusă, în funcţie de furnizorii de conţinut
Internet.
• Calitatea imaginii/sunetului poate fi îmbunătăţită modificând viteza
conexiunii. Sony recomandă o viteză a conexiunii de cel puţin 2,5 Mbps pentru
video de definiţie standard şi de 10 Mbps pentru video de înaltă definiţie.
• Nu toate materialele video conţin sunet.
Imaginea este mică.
• Apăsaţi X pentru a o mări.
„BRAVIA” Sync ([Control for HDMI] (Comandă HDMI))
Simptom
Probleme şi soluţii
Funcţia [Control for HDMI]
• Asiguraţi-vă că [Control for HDMI] (Comandă HDMI) este setat la [On]
(Comandă HDMI) nu
(Activat) (pagina 65).
funcţionează („BRAVIA” Sync). • Dacă modificaţi conexiunea HDMI, opriţi şi reporniţi sistemul.
• Dacă are loc o pană de curent, setaţi [Control for HDMI] (Comandă HDMI) la
[Off] (Dezactivat), apoi setaţi [Control for HDMI] (Comandă HDMI) la [On]
(Activat) (pagina 65).
• Verificaţi următoarele şi consultaţi instrucţiunile de utilizare furnizate
împreună cu componenta.
– componenta conectată este compatibilă cu funcţia [Control for HDMI]
(Comandă HDMI).
– setarea componentei conectate pentru funcţia [Control for HDMI]
(Comandă HDMI) este corectă.
Conexiune la reţea
Probleme şi soluţii
Sistemul nu se poate conecta
la reţea.
• Verificaţi conexiunea la reţea (pagina 27) şi setările reţelei (pagina 66).
Conexiune LAN fără fir încorporată/USB
Simptom
Probleme şi soluţii
Nu puteţi conecta PC-ul la
Internet după ce aţi efectuat
[Wi-Fi Protected Setup (WPS)]
(Configurare protejată Wi-Fi
(WPS)).
• Setările fără fir are ruterului se pot modifica automat dacă utilizaţi funcţia de
configurare protejată Wi-Fi înainte de ajustarea setărilor ruterului. În acest caz,
modificaţi în mod corespunzător setările PC-ului.
Nu puteţi conecta sistemul
la ruterul LAN fără fir.
• Verificaţi dacă ruterul LAN fără fir este pornit.
• În funcţie de mediul de utilizare, inclusiv materialul pereţilor, condiţiile de
recepţie a undelor radio sau obstacolele dintre sistem şi ruterul LAN fără fir,
distanţa de comunicare posibilă poate să fie scurtată. Mutaţi sistemul şi ruterul
LAN fără fir mai aproape unul de celălalt.
• Este posibil ca dispozitivele care utilizează banda de frecvenţă de 2,4 GHz,
precum un cuptor cu microunde, Bluetooth sau un dispozitiv digital fără fir, să
întrerupă comunicarea. Îndepărtaţi unitatea de astfel de dispozitive sau opriţi
aceste dispozitive.
Ruterul fără fir dorit nu este
detectat nici după executarea
[Scan] (Scanare).
• Apăsaţi RETURN pentru a reveni la ecranul anterior şi încercaţi [Scan]
(Scanare) din nou. Dacă ruterul fără fir dorit nu este detectat în continuare,
apăsaţi RETURN pentru a selecta [Manual registration] (Înregistrare
manuală).
Informaţii suplimentare
Simptom
Sistemul nu se poate conecta la • Distanţa dintre unitate şi ruterul LAN fără fir este prea mare (pagina 27).
reţea sau conexiunea la reţea este
instabilă.
75RO
Discuri redabile
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (CD muzical)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1)
Deoarece specificaţiile Blu-ray Disc sunt noi şi în
continuă dezvoltare, este posibil ca unele discuri
să nu poată fi redate, în funcţie de tipul şi versiunea
discului. De asemenea, ieşirea audio diferă în funcţie
de sursă, de mufa de ieşire conectată şi de setările
audio selectate.
2)
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 inclusiv tipul cu pigment
organic BD-R (tip LTH)
Suporturile BD-R înregistrate pe un PC nu pot
fi redate dacă postscripturile sunt înregistrabile.
3)Un suport CD sau un DVD nu va fi redat, dacă nu
a fost finalizat corect. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare furnizate
împreună cu dispozitivul de înregistrare.
Discuri care nu pot fi redate
• Suporturi BD cu cartuş
• Suporturi BDXL
• Suporturi DVD-RAM
• Suporturi DVD HD
• Discuri DVD Audio
• CD-uri FOTO
• Partea de date a unui CD-Extra
• Suporturi Super VCD
• Partea cu material audio de pe suporturi
DualDisc
Note cu privire la discuri
Acest produs este proiectat pentru redarea de
discuri conforme standardului Compact Disc (CD).
Discurile duale şi unele discuri muzicale,
codificate cu tehnologii de protejare
a drepturilor de autor nu sunt conforme cu
standardul Compact Disc (CD). Prin urmare,
este posibil ca aceste discuri să nu fie
compatibile cu acest produs.
76RO
Notă cu privire la operaţii de redare
a unui suport BD/DVD
Este posibil ca unele operaţii de redare ale unui
suport BD/DVD să fie setate în mod intenţionat
de producătorii de software. Din moment
ce acest sistem redă un suport BD/DVD în
conformitate cu conţinutul discului conceput
de producătorii software, este posibil ca unele
caracteristici de redare să nu fie disponibile.
Notă despre suporturile BD/DVD cu
strat dublu
Este posibil ca imaginea şi sunetul redării să fie
întrerupte câteva momente la comutarea între
straturi.
Cod de regiune (doar pentru BD-ROM/
DVD VIDEO)
Sistemul dumneavoastră are un cod de regiune
imprimat pe spatele unităţii şi va reda doar
suporturi BD-ROM/DVD VIDEO (doar redare)
etichetate cu coduri de regiune identice sau cu ALL .
Tipuri redabile de fişiere
Video1)
Format fişier
Extensii
MPEG-1 Video/PS2)5)
MPEG-2 Video/PS,
TS2)6)
„.mpg”, „.mpeg”, „.m2ts”,
„.mts”
Xvid
„.avi”
MPEG4/AVC2)5)
„.mkv”, „.mp4”, „.m4v”,
„.m2ts”, „.mts”
WMV92)5)
„.wmv”, „.asf”
AVCHD
3)5)
Muzică
Extensii
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
„.mp3”
AAC2)4)5)
„.m4a”
WMA9 Standard2)4)
„.wma”
LPCM
„.wav”
Foto1)
Format fişier
Extensii
JPEG
„.jpg”, „.jpeg”
GIF
„.gif”
PNG
„.png”
Informaţii suplimentare
Format fişier
Notă
• Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate, în funcţie
de formatul fişierului, de codificarea fişierului, de
starea înregistrării sau de starea serverului DLNA.
• Este posibil ca unele fişiere editate pe un PC să nu fie
redate.
• Sistemul poate recunoaşte următoarele fişiere sau
foldere pe suporturi BD, DVD, CD şi dispozitive USB:
– până la foldere din al treilea nivel ierarhic
– până la 500 de fişiere într-o singură structură
arborescentă
• Sistemul poate recunoaşte următoarele fişiere sau
foldere stocate pe serverul DLNA:
– până la foldere din al optsprezecelea nivel ierarhic
– până la 999 de fişiere într-o singură structură
arborescentă
• Este posibil ca unele dispozitive USB să nu
funcţioneze cu acest sistem.
• Sistemul poate recunoaşte dispozitive Mass Storage Class
(MSC) (precum memorie flash sau hard disk),
dispozitive de capturare a imaginilor statice (SICD) şi
tastaturi cu 101 de taste (doar portul
(USB) frontal).
• Pentru a evita avarierea sau deteriorarea memoriei
USB sau a altor dispozitive, opriţi sistemul înainte de
a conecta sau de a deconecta memoria USB sau alte
dispozitive.
• Este posibil ca sistemul să nu redea uniform fişiere
video cu o rată de biţi mare de pe un CD DATE.
Se recomandă redarea de fişiere video cu o rată de biţi
mare utilizând un DVD DATE.
1)
Sistemul nu redă aceste fişiere prin intermediul
funcţiei de dispozitiv de redare.
2)Sistemul nu redă fişiere codificate cu DRM.
3)Sistemul redă fişiere în format AVCHD care sunt
înregistrate cu o cameră video digitală etc. Pentru
a urmări fişiere în format AVCHD, discul cu fişiere
în format AVCHD pe el trebuie finalizat.
4)Sistemul nu redă fişiere codificate cu Lossless etc.
5)Sistemul nu redă aceste fişiere prin intermediul
funcţiei DLNA.
6)Sistemul redă rezoluţie SD doar prin intermediul
funcţiei DLNA.
77RO
Formate audio acceptate
Formatele audio acceptate de acest sistem sunt următoarele.
Format
LPCM 2ch
Funcţie
LPCM 5.1ch
LPCM 7.1ch
Dolby Digital
Dolby
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
DTS
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1,
DTS96/24
DTS-HD High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master Audio
„BD/DVD”
a
a
a
a
a
a
a
a
„HDMI1”
„HDMI2”
a
–
a
–
a
–
–
–
„SAT/CABLE”
„TV”
(DIGITAL IN)
a
–
a
–
a
–
–
–
a: Format acceptat.
–: Format neacceptat.
Notă
• HDMI (IN 1) şi HDMI (IN 2) nu permit intrarea sunetului în cazul unui format audio care conţine protecţii
la copiere precum Super Audio CD sau DVD-Audio.
• Pentru formatul LPCM 2ch, frecvenţa de eşantionare acceptată a semnalului digital este de până la 96 kHz
atunci când se utilizează funcţia „HDMI1” sau „HDMI2” şi de 48 kHz atunci când se utilizează funcţia „TV”
sau „SAT/CABLE”.
78RO
Secţiunea tuner FM
Specificaţii
Sistem
Secţiunea amplificator
Difuzoare
Frontal (SS-TSB107) pentru BDV-E780W
Dimensiuni (aprox.)
Masă (aprox.)
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohmi
COMPONENT*:
Y: 1 Vp-p 75 ohmi
PB, PR: 0,7 Vp-p
75 ohmi
* Doar pentru modele care nu sunt pentru Europa/
Arabia Saudită.
Secţiunea HDMI
Conector
Tip A (19pin)
Masă (aprox.)
Dimensiuni (aprox.)
Masă (aprox.)
(USB):
Tip A (pentru conectarea
de memorie USB, cititor de
cartele de memorie, aparat
foto digital şi cameră video
digitală)
Dimensiuni (aprox.)
Masă (aprox.)
Secţiunea LAN
Bornă LAN (100)
Bornă 100BASE-TX
Secţiunea LAN fără fir
Conformitate cu standardele
IEEE 802.11 b/g/n
Frecvenţă şi canal
2,4 GHz - 2,4835 GHz
[canale 1 -13]
96 mm × 245 mm × 96 mm
(l/î/a)
0,6 kg
Surround (SS-TSB109) pentru BDV-E980W
Secţiunea USB
Port
96 mm × 775 mm × 72 mm
(l/î/a) (partea montată pe
perete)
275 mm × 1.205 mm ×
245 mm (l/î/a) (întregul
difuzor)
1,4 kg (partea montată pe
perete)
2,9 kg (întregul difuzor)
Surround (SS-TSB106) pentru BDV-E780W
Sistem BD/DVD/Super Audio CD/CD
Sistem format semnal
Pentru modelele din S.U.A. şi Canada:
NTSC
Alte modele:
NTSC/PAL
96 mm × 330 mm × 72 mm
(l/î/a) (partea montată pe
perete)
106 mm × 325 mm ×
107 mm (l/î/a) (întregul
difuzor)
0,8 kg (partea montată pe
perete)
0,8 kg (întregul difuzor)
Frontal (SS-TSB108) pentru BDV-E980W
Dimensiuni (aprox.)
Secţiunea video
Ieşiri
Interval de frecvenţă
Pentru modelele din S.U.A. şi Canada:
87,5 MHz - 108,0 MHz
(paşi de 100 kHz)
Alte modele:
87,5 MHz - 108,0 MHz
(paşi de 50 kHz)
Antenă (aeriană)
Antenă cu fir pentru FM
(aeriană)
Borne antenă (aeriană)
75 ohmi, neechilibrate
Informaţii suplimentare
PUTERE PRODUSĂ (nominală)
Frontal stânga/Frontal dreapta:
108 W + 108 W (la 3 ohmi,
1 kHz, 1% THD)
PUTERE PRODUSĂ (de referinţă)
Frontal stânga/Frontal dreapta/Central:
167 W (per canal,
la 3 ohmi, 1 kHz)
Subwoofer:
165 W (la 3 ohmi, 80 Hz)
Intrări (Analogice)
AUDIO (AUDIO IN)
Sensibilitate: 450/250 mV
Intrări (Digitale)
SAT/CABLE (COAXIAL)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Formate acceptate: LPCM
2CH (până la 48 kHz),
Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Formate acceptate: LPCM
2CH (până la 96 kHz),
Dolby Digital, DTS
Sintetizator digital blocat
cu cuarţ PLL
96 mm × 775 mm × 72 mm
(l/î/a) (partea montată pe
perete)
275 mm × 1.205 mm ×
245 mm (l/î/a) (întregul
difuzor)
1,3 kg (partea montată pe
perete)
2,8 kg (întregul difuzor)
Central (SS-CTB103)
Dimensiuni (aprox.)
Masă (aprox.)
315 mm × 59 mm × 53 mm
(l/î/a)
0,4 kg
79RO
Subwoofer (SS-WSB105)
Dimensiuni (aprox.)
Masă (aprox.)
415 mm × 340 mm ×
215 mm (l/î/a)
7,8 kg
Generalităţi
Necesar de putere
Putere consumată
Dimensiuni (aprox.)
Masă (aprox.)
220 V - 240 V CA,
50/60 Hz
Pornit: 130 W
Standby: 0,3 W (în modul
de Economisire a energiei)
430 mm × 75 mm ×
320 mm (l/î/a), inclusiv
părţile ieşite în afară
430 mm × 75 mm ×
333 mm (l/î/a) (cu
dispozitivul de emisierecepţie fără fir introdus)
4,1 kg
Amplificator surround (TA-SA300WR)
Secţiunea amplificator
PUTERE PRODUSĂ (de referinţă)
Surround stânga/Surround dreapta
167 W (pe fiecare canal,
la 3 ohmi, 1 kHz)
Impedanţă nominală:
3 - 16 Ω
Necesar de putere
220 V - 240 V CA,
50/60 Hz
Putere consumată
Pornit: 50 W
Putere consumată în standby
0,5 W (mod standby)
0,18 W (oprit)
Dimensiuni (aprox.)
206 mm × 60 mm ×
236 mm (l/î/a), cu
dispozitivul de emisierecepţie fără fir introdus
Masă (aprox.)
1,3 kg
Dispozitiv de emisie-recepţie fără fir (EZW-RT50)
Sistem de comunicaţii
Bandă de frecvenţă
Metodă modulare
Necesar de putere
Dimensiuni (aprox.)
Masă (aprox.)
Specificaţie sunet fără fir,
versiunea 1.0
5,725 GHz - 5,875 GHz
DSSS
3,3 V CC, 300 mA
30 mm × 9 mm × 60 mm
(l/î/a)
10 g
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără notificare
prealabilă.
• Putere consumată în standby 0,3 W (unitate
principală), 0,18 W (amplificator surround).
• Peste 85% din randamentul de putere al blocului
amplificator este obţinut cu amplificatorul digital
complet, S-Master.
80RO
Lista codurilor de limbă
Ortografierea limbilor este conformă ISO 639: standard 1988 (E/F).
Cod
Limbă
Cod
Limbă
Cod
Limbă
Cod
Limbă
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Informaţii suplimentare
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian;
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Nespecificat
Lista codurilor de zonă/control parental
Cod
Zonă
Argentina
Australia
Austria
Belgia
Brazilia
Chile
China
Columbia
Danemarca
Finlanda
Franţa
Cod
Zonă
Germania
Grecia
Hong Kong
India
Indonezia
Irlanda
Italia
Japonia
Coreea
Luxemburg
Malaiezia
Cod
Zonă
Mexic
Olanda
Noua Zeelandă
Norvegia
Pakistan
Filipine
Polonia
Portugalia
Rusia
Singapore
Spania
Cod
Zonă
Suedia
Elveţia
Taiwan
Tailanda
Marea Britanie
81RO
Index
Numere
D
P
3D 34
D.C.A.C. (Digital Cinema
Auto Calibration) 48
Diagnosticare conexiune
reţea 66
Discuri redabile 76
Dispozitive Media Remote
înregistrate 67
DLNA 38, 66
Dolby Digital 43
DTS 43
DVD 76
Panoul din spate 12
Panoul frontal 10
Parolă 64
Pornire automată petrecere 66
Prezentare de diapozitive 42
A
A/V SYNC 42
Actualizare 61
Actualizare reţea 61
Afişaj automat 66
Afişaj panou frontal 11
Afişaj pe ecran 65
Amplificator surround 13
Atenuare - AUDIO 63
Audio 64
B
BD-LIVE 34
Blocare pentru copii 50
BONUSVIEW 34
BRAVIA Internet Video 38
BRAVIA Sync 47
E
Economizor ecran 66
Efect sunet 63
F
Format ecran 61
Format video de ieşire 62
C
G
Calibrare automată 48, 63
Canal de retur audio 65
Canale redare Super
Audio CD 65
CD 76
Cod de regiune 76
Cod de zonă control parental 64
Comandă HDMI 47, 65
Comprimare interval dinamic
audio 63
Conexiune Internet BD 64
Conexiune sunet fără fir 65
Configurare dispozitiv de
redare 66
Configurare simplă 29, 67
Conţinut Internet 38
Control acces dispozitiv de
redare 66
Control parental BD 64
Control parental DVD 64
Control parental video de pe
Internet 64
Ghid setări telecomandă 61
H
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 62
I
Ieşire audio 63
Ieşire BD/DVD-ROM
1080/24p 62
Ieşire culori adânci HDMI 62
Iluminare/Afişaj 65
Informaţii redare 35
Informaţii sistem 66
Iniţializare informaţii
personale 67
Înregistrare dispozitiv Media
Remote 67
L
Lista codurilor de limbă 81
M
Meniu BD/DVD 64
Mod conversie cinematograf 62
Mod FM 45
Mod pauză 62
Mod Pornire rapidă 65
Mod presetare 61
82RO
R
Raport de aspect DVD 62
RDS 46
Reiniţializare 67
Reiniţializare la setările
implicite din fabrică 67
S
Setare dimensiune ecran TV
pentru 3D 61
Setare ieşire 3D 61
Setare surround 63
Setări audio 63
Setări control parental 64
Setări difuzor 49, 63
Conexiune 49
Distanţă 49
Nivel 49
Setări ecran 61
Setări Gracenote 66
Setări Internet 56, 66
Setări MIX audio BD 63
Setări muzică 65
Setări reţea 66
Setări server conexiune 66
Setări vizualizare BD/DVD 64
SLEEP 50
Standby automat 66
Strat redare disc hibrid BD 64
Strat redare Super Audio CD 65
Subtitrări 64
Sunet difuzare multiplex 44
T
Telecomandă 14
Tip televizor 61
Ton testare 50
U
USB 35
V
Video de pe Internet
neclasificat 65
W
WEP 58
WPA2-PSK (AES) 58, 59
WPA2-PSK (TKIP) 58, 59
WPA-PSK (AES) 58, 59
WPA-PSK (TKIP) 58, 59
83RO
Software-ul acestui sistem poate fi actualizat în viitor. Pentru a afla detalii despre actualizările
disponibile, vizitaţi următorul URL.
Pentru clienţii din Europa:
http://support.sony-europe.com
Pentru clienţii din Taiwan:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/support
©2011 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising