Sony | BDV-EF220 | Sony BDV-EF220 BDV-EF220 Home Cinema System Ghid de referinţă

4-418-875-11(1) (RO)
Sistem Blu-ray
Disc™/DVD
Home Theatre
©2012 Sony Corporation
(1)
BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290/BDV-E190/BDV-EF420/BDV-EF220
Ghid de referinţă
RO
AVERTISMENT
Nu instalaţi echipamentul într-un
spaţiu închis, cum ar fi o bibliotecă
sau un dulap încorporat.
Pentru a reduce riscul de incendiu,
nu acoperiţi orificiul de ventilare al
aparatului cu ziare, feţe de masă,
draperii etc. Nu plasaţi pe aparat
surse de flacără deschisă, cum ar
fi lumânări aprinse.
Pentru a reduce riscul de incendiu
şi de electrocutare, evitaţi stropirea
aparatului şi posibilitatea ca pe
acesta să se scurgă lichide şi nu
plasaţi pe aparat obiecte pline cu
lichide, precum vazele.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele
cu baterii instalate la căldură
excesivă, precum lumina directă a
soarelui, focul sau altele asemenea.
Pentru a evita accidentările, acest
aparat trebuie fixat în siguranţă pe
podea/perete, în conformitate cu
instrucţiunile de instalare.
Doar pentru utilizare în interior.
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice cu
acest produs măreşte riscul de a vă
fi afectată vederea. Nu încercaţi să
demontaţi carcasa, deoarece raza
laser utilizată în acest Blu-ray Disc/
Sistem DVD Home Theatre
dăunează ochilor.
Pentru service, apelaţi numai la
personal calificat.
Acest aparat este clasificat ca fiind
un produs LASER din CLASA 3R.
Asiguraţi-vă că evitaţi expunerea
directă a ochilor la radiaţiile laser
vizibile şi invizibile ce sunt emise
2RO
atunci când carcasa de protecţie
a laserului este deschisă.
Acest marcaj este amplasat pe
carcasa de protecţie a laserului,
în interiorul incintei.
Acest aparat este clasificat ca fiind
un produs LASER din CLASA 1.
Acest marcaj este amplasat în
exterior, pe partea din spate.
Plăcuţa de identificare este
amplasată în exterior, pe partea
de dedesubt a aparatului.
Pentru clienţii din Europa
Casarea
echipamentelor
electrice şi
electronice
uzate (valabil în
ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de
colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs sau
pe ambalaj indică faptul că
produsul respectiv nu trebuie tratat
ca deşeu menajer. În schimb, acesta
trebuie predat la punctul de
colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi
electronice. Asigurându-vă că acest
produs este casat în mod corect veţi
ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra
mediului şi sănătăţii umane,
consecinţe ce ar putea rezulta altfel
din manipularea incorectă ca deşeu
a acestui produs. Reciclarea
materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale.
Pentru informaţii mai detaliate
referitoare la reciclarea acestui
produs, contactaţi autorităţile
locale, serviciul local de eliminare a
deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul.
Eliminarea
bateriilor
uzate (valabil
în ţările Uniunii
Europene şi
în alte ţări din
Europa care au
sisteme de colectare
diferenţiată)
Acest simbol prezent pe baterie sau
pe ambalaj indică faptul că bateria
furnizată împreună cu produsul
respectiv nu trebuie tratată ca deşeu
menajer.
Este posibil ca pe anumite baterii,
acest simbol să fie utilizat în
combinaţie cu un simbol chimic.
Se adaugă simbolurile chimice
pentru mercur (Hg) sau plumb
(Pb) dacă bateria conţine mai
mult de 0,0005% mercur sau
0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii
sunt eliminate în mod corect veţi
ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra
mediului şi sănătăţii umane,
consecinţe ce ar putea rezulta altfel
din manipularea incorectă ca deşeu
a bateriilor. Reciclarea materialelor
contribuie la conservarea
resurselor naturale.
În cazul produselor care, din
motive de siguranţă, de
performanţă sau de integritate
a datelor, necesită o conexiune
permanentă la o baterie
încorporată, aceasta trebuie
înlocuită doar de către personal
de service calificat.
Pentru a vă asigura că bateria este
tratată în mod corespunzător,
predaţi produsul la sfârşitul duratei
de exploatare la punctul de
colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi
electronice.
Pentru toate celelalte baterii,
consultaţi secţiunea referitoare la
modul de eliminare în siguranţă
a bateriilor din produs. Predaţi
bateriile la punctul de colectare
relevant pentru reciclarea bateriilor
uzate.
Pentru informaţii mai detaliate
referitoare la reciclarea acestui
produs sau a bateriilor, contactaţi
autorităţile locale, serviciul local de
eliminare a deşeurilor menajere sau
magazinul de la care aţi achiziţionat
produsul.
Aviz pentru clienţi: următoarele
informaţii sunt valabile doar în
cazul echipamentelor vândute în
statele ce aplică directivele UE.
Acest produs este fabricat de
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075,
Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru compatibilitatea
electromagnetică şi siguranţa
produsului este Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germania.
Comunicaţi orice probleme legate
de service sau garanţie la adresele
prevăzute în documentele separate
de service sau garanţie.
Măsuri de precauţie
Acest echipament a fost testat şi s-a
constatat că respectă limitele
specificate în Directiva privind
compatibilitatea electromagnetică
utilizând un cablu de conectare mai
scurt de 3 metri.
Cu privire la sursele de
alimentare
• Unitatea rămâne sub tensiune
chiar şi atunci când este oprită,
atât timp cât este conectată la
priza CA.
• Deoarece pentru deconectarea
unităţii de la priză se foloseşte
ştecărul principal, conectaţi
unitatea la o priză CA uşor
accesibilă. Dacă observaţi nereguli
în funcţionarea unităţii,
deconectaţi imediat ştecărul
principal de la priza CA.
Cu privire la urmărirea de
imagini video 3D
Este posibil ca unele persoane să
aibă parte de disconfort (precum
obosirea ochilor, oboseală sau
ameţeală) în timp ce urmăresc
imagini video 3D. Sony recomandă
tuturor utilizatorilor să facă
pauze regulate atunci când
urmăresc imagini video 3D.
Durata şi frecvenţa pauzelor
necesare variază de la o persoană
la alta. Dumneavoastră trebuie să
decideţi care este varianta optimă.
Dacă întâmpinaţi orice fel de
disconfort, ar trebui să nu mai
urmăriţi imagini video 3D până
dispare starea de disconfort;
consultaţi un medic, în cazul în
care credeţi că este necesar. De
asemenea, ar trebui să consultaţi
(i) manualul de instrucţiuni şi/sau
mesajele de atenţionare ale
oricărui alt dispozitiv utilizat cu
acest produs sau ale conţinutului
Blu-ray Disc redat cu acesta şi
(ii) site-ul nostru Web
(http://esupport.sony.com/)
pentru a fi la curent cu cele mai
recente informaţii. Vederea
copiilor mici (în special a celor
sub şase ani) este încă în stadiu
de dezvoltare. Consultaţi medicul
(precum un pediatru sau un
oftalmolog) înainte de a permite
copiilor mici să urmărească
imagini video 3D.
Adulţii ar trebui să supravegheze
copiii mici pentru a se asigura că
aceştia respectă recomandările
enumerate mai sus.
Protejarea la copiere
• Ţineţi seama de sistemele
avansate de protejare a
conţinutului utilizate de
suporturile Blu-ray Disc şi DVD.
Aceste sisteme, denumite AACS
(Advanced Access Content
System) şi CSS (Content Scramble
System), pot conţine unele
restricţii cu privire la redare,
la ieşirea analogică şi la alte
caracteristici similare.
Funcţionarea acestui produs şi
restricţiile impuse pot varia în
funcţie de data achiziţionării,
deoarece comitetul director al
AACS poate adopta sau modifica
regulile de restricţionare după
data achiziţionării.
• Notă Cinavia
Acest produs utilizează
tehnologia Cinavia pentru a limita
utilizarea copiilor neautorizate ale
unor filme şi videoclipuri
comerciale şi ale coloanelor lor
sonore. La detectarea utilizării
interzise a unei copii neautorizate,
va fi afişat un mesaj, iar redarea
sau copierea va fi întreruptă.
Mai multe informaţii despre
tehnologia Cinavia sunt oferite
la Centrul Cinavia online cu
informaţii pentru consumatori
la http://www.cinavia.com.
Pentru a solicita mai multe
informaţii despre Cinavia prin
poştă, trimiteţi o scrisoare cu
adresa dvs. de corespondenţă
către: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138,
S.U.A.
Drepturi de autor şi mărci
comerciale
(numai BDV-E690/BDV-E490/
BDV-E290/BDV-E190)
• Acest sistem este dotat cu decodor
Dolby* Digital, Dolby Pro Logic
decodor de sunet surround
matricial adaptabil şi sistem
surround digital DTS**.
* Fabricat sub licenţă Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic şi
simbolul dublu D sunt
mărci comerciale ale Dolby
Laboratories.
** Fabricat sub licenţă,
conform brevetelor
publicate în S.U.A. cu
numerele: 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195;
7,272,567 şi alte brevete din
S.U.A. şi din întreaga lume,
publicate sau în curs de
3RO
publicare. DTS-HD,
simbolul, & DTS-HD şi
simbolul împreună sunt
mărci înregistrate ale DTS,
Inc. Produsul include
software. © DTS, Inc. Toate
drepturile rezervate.
(numai BDV-EF420/BDV-EF220)
• Acest sistem este dotat cu Dolby*
Digital şi sistem surround digital
DTS**.
* Fabricat sub licenţă Dolby
Laboratories.
Dolby şi simbolul dublu
D sunt mărci comerciale ale
Dolby Laboratories.
** Fabricat sub licenţă,
conform brevetelor
publicate în S.U.A. cu
numerele: 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195;
7,272,567 şi alte brevete din
S.U.A. şi din întreaga lume,
publicate sau în curs de
publicare. DTS-HD,
simbolul, & DTS-HD şi
simbolul împreună sunt
mărci înregistrate ale DTS,
Inc. Produsul include
software. © DTS, Inc. Toate
drepturile rezervate.
• Acest sistem încorporează
tehnologia High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, sigla HDMI şi HighDefinition Multimedia Interface
sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale HDMI
Licensing LLC în Statele Unite şi
în alte ţări.
• Java este marcă comercială a
companiei Oracle şi/sau a
afiliaţilor săi.
• „BD-LIVE” şi „BONUSVIEW”
sunt mărci comerciale ale
Asociaţiei Blu-ray Disc.
• „Blu-ray Disc” este marcă
comercială.
• Siglele „Blu-ray Disc”,
„DVD+RW”, „DVD-RW”,
„DVD+R”, „DVD-R”, „DVD
4RO
VIDEO” şi „CD” sunt mărci
comerciale.
• „Blu-ray 3D” şi sigla „Blu-ray 3D”
sunt mărci comerciale ale
Asociaţiei Blu-ray Disc.
• „BRAVIA” este marcă comercială
a Sony Corporation.
• „AVCHD” şi sigla „AVCHD”
sunt mărci comerciale ale
Panasonic Corporation şi ale
Sony Corporation.
• , „XMB” şi „xross media bar”
sunt mărci comerciale ale
Sony Corporation şi ale Sony
Computer Entertainment Inc.
• „PlayStation” este marcă
înregistrată a Sony Computer
Entertainment Inc.
• Tehnologia de recunoaştere
a muzicii şi a conţinutului video,
precum şi datele asociate, sunt
furnizate de către Gracenote®.
Gracenote este standardul în
domeniu pentru tehnologia de
recunoaştere a muzicii şi pentru
furnizarea conţinutului asociat.
Pentru mai multe informaţii,
vizitaţi www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc şi datele
despre muzică şi video de la
Gracenote, Inc., drepturi de autor
© din 2000 până în prezent
Gracenote. Gracenote Software,
drepturi de autor © din 2000 până
în prezent Gracenote. Unul sau
mai multe brevete deţinute de
Gracenote se aplică acestui
produs şi acestui serviciu.
Consultaţi site-ul Web Gracenote
pentru o listă neexhaustivă a
brevetelor Gracenote aplicabile.
Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, sigla şi modelul
siglei Gracenote, precum şi sigla
„Powered by Gracenote” sunt
mărci comerciale înregistrate sau
mărci comerciale ale Gracenote în
Statele Unite şi/sau în alte ţări.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®
şi Wi-Fi Alliance® sunt mărci
comerciale ale Wi-Fi Alliance.
• WPA™, WPA2™ şi Wi-Fi
Protected Setup™ sunt mărci ale
Wi-Fi Alliance.
• „PhotoTV HD” şi sigla „PhotoTV
HD” sunt mărci comerciale ale
Sony Corporation.
• Tehnologia şi brevetele de
codificare audio MPEG Layer-3
sunt utilizate sub licenţă
Fraunhofer IIS şi Thomson.
• Acest produs utilizează tehnologii
brevetate sub licenţă de la
Verance Corporation şi este
protejat prin brevetul S.U.A.
7,369,677 şi prin alte brevete din
S.U.A. şi din întreaga lume,
publicate sau în curs de publicare,
precum şi ca drepturi de autor şi
protecţia informaţiilor
confidenţiale a anumitor aspecte
ale unei astfel de tehnologii.
Cinavia este marcă înregistrată
a Verance Corporation. Drepturi
de autor 2004-2010 Verance
Corporation. Toate drepturile
rezervate de Verance. Este
interzisă tehnica de inginerie
inversă sau dezasamblarea.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano şi iPod touch sunt mărci
comerciale ale Apple Inc.,
înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări.
• „Made for iPod” şi „Made for
iPhone” înseamnă că un accesoriu
electronic a fost conceput pentru a
se conecta în mod specific la iPod
sau, respectiv, la iPhone şi că
respectarea standardelor de
performanţă Apple a fost
certificată de către dezvoltator.
Compania Apple nu este
responsabilă pentru funcţionarea
acestui dispozitiv şi nici pentru
conformarea acestuia cu
standardele de siguranţă şi de
reglementare. Reţineţi că
utilizarea acestui accesoriu cu
iPod sau iPhone poate afecta
performanţa în regim de
funcţionare fără fir.
• Windows Media este marcă
comercială înregistrată sau
marcă comercială a
Microsoft Corporation în Statele
Unite şi/sau în alte ţări.
Acest produs conţine tehnologie
ce face obiectul anumitor drepturi
de proprietate intelectuală ale
Microsoft. Utilizarea sau
distribuirea acestei tehnologii în
afara acestui produs este interzisă
fără a deţine licenţa(ele)
corespunzătoare din partea
Microsoft.
Proprietarii de conţinut utilizează
tehnologia de acces la conţinut
Microsoft® PlayReady™, pentru
a-şi proteja proprietatea
intelectuală, inclusiv conţinutul
protejat prin drepturi de autor.
Acest dispozitiv utilizează
tehnologia PlayReady pentru
a accesa conţinut protejat cu
PlayReady şi/sau conţinut
protejat cu WMDRM. Dacă
dispozitivul nu reuşeşte să aplice
restricţiile cu privire la utilizarea
conţinutului, proprietarii
conţinutului pot cere Microsoft să
revoce capacitatea dispozitivului
de a reda conţinut protejat cu
PlayReady. Această revocare
trebuie să nu afecteze conţinutul
neprotejat şi nici conţinutul
protejat cu alte tehnologii de
accesare a conţinutului.
Proprietarii de conţinut vă pot
solicita să faceţi upgrade la
PlayReady pentru a le accesa
conţinutul. Dacă refuzaţi un
upgrade, nu veţi putea accesa
conţinut care necesită upgrade-ul
respectiv.
• DLNA®, sigla DLNA Logo şi
DLNA CERTIFIED™ sunt mărci
comerciale, mărci de servicii sau
mărci de certificare ale Digital
Living Network Alliance.
• Browser Opera® de la Opera
Software ASA. Drepturi de autor
1995-2010 Opera Software ASA.
Toate drepturile rezervate.
• Toate celelalte mărci comerciale
aparţin deţinătorilor de drept ai
acestora.
• Alte nume de sisteme şi de
produse sunt, în general, mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale producătorilor.
Mărcile ™ şi ® nu sunt indicate în
acest document.
Informaţii despre licenţa
de utilizare
Acord de licenţă de utilizare
Gracenote®
Această aplicaţie sau dispozitiv
conţine software de la Gracenote,
Inc. din Emeryville, California
(„Gracenote”). Software-ul de la
Gracenote („Software Gracenote”)
dă posibilitatea acestei aplicaţii să
efectueze identificarea discurilor şi/
sau fişierelor şi să obţină informaţii
legate de muzică, printre care
numele, artistul, pista şi informaţii
despre titlu („Date Gracenote”)
de la servere online sau din baze
de date încorporate (denumite
împreună „Servere Gracenote”)
şi să efectueze alte funcţii. Puteţi
utiliza Datele Gracenote numai
prin funcţiile de utilizare ale acestei
aplicaţii sau dispozitiv.
Sunteţi de acord că veţi utiliza
Datele Gracenote, Software-ul
Gracenote şi Serverele Gracenote
doar în scop personal, necomercial.
Sunteţi de acord să nu atribuiţi,
copiaţi, transferaţi sau transmiteţi
Software-ul Gracenote sau orice
alte Date Gracenote către o terţă
parte. SUNTEŢI DE ACORD SĂ
NU UTILIZAŢI SAU
EXPLOATAŢI DATELE
GRACENOTE, SOFTWARE-UL
GRACENOTE SAU SERVERELE
GRACENOTE ALTFEL DECÂT
VĂ ESTE PERMIS EXPLICIT ÎN
ACEST DOCUMENT.
Sunteţi de acord că licenţa dvs.
neexclusivă pentru a utiliza Datele
Gracenote, Software-ul Gracenote
şi Serverele Gracenote se va încheia
în cazul în care încălcaţi aceste
restricţii. Dacă licenţa dvs. se
încheie, sunteţi de acord să încetaţi
orice utilizare a Datelor Gracenote,
a Software-ului Gracenote şi a
Serverelor Gracenote. Gracenote îşi
păstrează toate drepturile asupra
Datelor Gracenote, a Software-ului
Gracenote şi a Serverelor
Gracenote, inclusiv toate drepturile
de proprietate. În niciun caz,
compania Gracenote nu va trebui
să vă plătească niciun fel de daune
pentru informaţiile pe care le
furnizaţi. Sunteţi de acord că
Gracenote, Inc. îşi poate exercita
drepturile garantate de acest Acord
împotriva dvs. în nume personal.
Serviciul Gracenote utilizează un
identificator unic pentru a urmări
interogările în scopuri statistice.
Scopul unui identificator numeric
atribuit aleator este de a permite
serviciului Gracenote calculul
interogărilor fără a cunoaşte datele
dvs. personale. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi pagina Web
pentru Politica de confidenţialitate
Gracenote pentru serviciul
Gracenote.
Software-ul Gracenote şi fiecare
element din Datele Gracenote vă
sunt acordate sub licenţă „CA
ATARE”. Gracenote nu pretinde
sau garantează, explicit sau
implicit, acurateţea Datelor
Gracenote de pe Serverele
Gracenote. Gracenote îşi rezervă
dreptul de a şterge datele de pe
Serverele Gracenote sau de a
schimba categoriile de date din
orice motiv pe care îl consideră
întemeiat. Nu există vreo garanţie
asupra corectitudinii Software-ului
5RO
Gracenote, a Serverelor Gracenote
sau asupra faptului că acestea vor
funcţiona fără întrerupere.
Compania Gracenote nu este
obligată să vă ofere tipuri sau
categorii noi de date, îmbunătăţite
sau suplimentare pe viitor şi poate
decide să întrerupă serviciile în
orice moment.
GRACENOTE NU
RECUNOAŞTE NICIO
GARANŢIE EXPLICITĂ SAU
IMPLICITĂ, CARE INCLUDE,
DAR NU SE LIMITEAZĂ LA,
GARANŢIILE IMPLICITE DE
MERCANTIBILITATE,
FIABILITATE PENTRU UN
ANUMIT SCOP, TITLU ŞI
NEREALIZAREA DE
INFRACŢIUNI. GRACENOTE
NU GARANTEAZĂ
REZULTATELE OBŢINUTE
PRIN UTILIZAREA SOFTWAREULUI GRACENOTE SAU A
SERVERELOR GRACENOTE. ÎN
NICIO CIRCUMSTANŢĂ,
GRACENOTE NU VA FI
RĂSPUNZĂTOARE PENTRU
VREO DAUNĂ PRIN
CONSECINŢĂ SAU INCIDENŢĂ
PENTRU PROFITURI SAU
CÂŞTIGURI NEREALIZATE.
© Gracenote, Inc. 2009
6RO
Măsuri de precauţie
Cu privire la siguranţă
• Pentru evita incendiile şi pericolele de electrocutare,
nu plasaţi pe sistem obiecte pline cu lichide, precum
vazele, şi nu plasaţi sistemul lângă apă, cum ar fi în
apropierea unei căzi sau a unei cabine de duş. Dacă în
carcasă cad obiecte solide sau lichide, deconectaţi
sistemul de la priză şi dispuneţi verificarea lui de către
personal calificat, înainte de a îl utiliza din nou.
• Nu atingeţi cablul de alimentare CA (de la reţea) cu
mâinile ude. Acest lucru poate provoca
electrocutarea.
Cu privire la sursele de alimentare
• Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi unitatea pentru o
perioadă de timp mai îndelungată, deconectaţi-o de
la priza de perete (de la reţea). Pentru a deconecta
cablul, trageţi de ştecăr, niciodată de cablu.
Cu privire la amplasare
• Amplasaţi sistemul într-un loc cu ventilaţie adecvată,
pentru a preveni încălzirea sistemului.
• La volum ridicat, pe perioade lungi de timp, carcasa
devine fierbinte la atingere. Aceasta nu reprezintă
o defecţiune. În orice caz, trebuie evitată atingerea
carcasei. Nu amplasaţi sistemul într-un spaţiu închis,
unde ventilaţia este slabă, deoarece acest lucru poate
duce la supraîncălzire.
• Nu blocaţi fantele de ventilaţie prin amplasarea de
obiecte pe sistem. Sistemul este dotat cu un
amplificator de mare putere. Dacă fantele de
ventilaţie sunt blocate, sistemul se poate supraîncălzi
şi se poate defecta.
• Nu aşezaţi sistemul pe suprafeţe (pături, carpete etc.)
sau în apropierea unor materiale (perdele, draperii)
care pot bloca fantele de ventilaţie.
• Nu instalaţi sistemul într-un spaţiu închis, cum ar
fi o bibliotecă sau un corp de mobilier similar.
• Nu instalaţi sistemul în apropierea unor surse de
căldură, precum radiatoare sau suflante de aer şi
nici în locuri expuse direct la lumina soarelui, la
praf excesiv, la vibraţii mecanice sau la şocuri.
• Nu aşezaţi sistemul în poziţie înclinată. Acesta
este prevăzut pentru a funcţiona exclusiv în
poziţie orizontală.
• Nu păstraţi sistemul şi discurile în apropierea
componentelor cu magneţi puternici, precum
cuptoarele cu microunde sau boxele de
dimensiuni mari.
• Nu puneţi obiecte grele pe sistem.
• Nu puneţi obiecte din metal în faţa panoului frontal.
Acestea ar putea limita recepţionarea undelor radio.
• Nu puneţi sistemul într-un loc în care sunt utilizate
echipamente medicale. Acesta ar putea provoca
defectarea echipamentelor medicale.
• Dacă utilizaţi un stimulator cardiac sau un alt
dispozitiv medical, consultaţi medicul sau
producătorul dispozitivului medical înainte de
a utiliza funcţia LAN fără fir.
Cu privire la funcţionare
• Dacă sistemul este adus direct dintr-un loc cu
temperatură scăzută în altul cu temperatură ridicată,
sau dacă este amplasat într-o cameră cu umezeală
ridicată, este posibil să se formeze condens pe lentilele
din interiorul unităţii. În acest caz, este posibil ca
sistemul să nu funcţioneze corect. Scoateţi discul şi
lăsaţi sistemul pornit timp de aproximativ o jumătate
de oră, până se evaporã umezeala.
• Scoateţi orice disc din sistem înainte să-l mutaţi. Dacă
nu faceţi acest lucru, discul se poate deteriora.
• Dacă în carcasă cad obiecte, deconectaţi unitatea de la
priză şi dispuneţi verificarea acesteia de către
personal calificat, înainte de a o utiliza din nou.
Cu privire la reglarea volumului
• Nu creşteţi volumul atunci când ascultaţi un
fragment cu date de intrare foarte slabe sau fără
semnale audio. În caz contrar, difuzoarele se pot
deteriora la redarea bruscă a unui vârf de semnal.
Cu privire la curăţare
• Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele de comandă
cu o cârpă moale, umezită uşor cu o soluţie slabă de
detergent. Nu utilizaţi niciun fel de burete abraziv,
praf de curăţat sau solvenţi, cum ar fi alcoolul sau
benzina.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire la sistem,
consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Cu privire la discurile de curăţare,
produsele de curăţare pentru discuri/
lentile
• Nu folosiţi discuri de curăţare sau produse de
curăţare pentru discuri/lentile (inclusiv produse
lichide sau tip spray). Acestea pot duce la defectarea
aparatului.
Cu privire la piesele de schimb
• În cazurile în care acest sistem este reparat, piesele
reparate pot fi colectate pentru a fi refolosite sau în
scopuri de reciclare.
7RO
Cu privire la culorile televizorului
• Dacă ecranul televizorului prezintă neregularităţi de
culoare din cauza difuzoarelor, opriţi televizorul, apoi
porniţi-l din nou după 15-30 de minute. Dacă
neregularităţile de culoare persistă, amplasaţi
difuzoarele mai departe de televizor.
NOTĂ IMPORTANTĂ
Atenţie: Acest sistem este capabil să menţină
o imagine video statică sau o imagine afişată pe
ecranul televizorului pentru un timp nedeterminat.
Dacă lăsaţi o imagine video statică sau o imagine
simplă pe ecranul televizorului pentru o perioadă
îndelungată de timp, există riscul deteriorării
permanente a ecranului televizorului. Proiectoarele
sunt predispuse în special la acest comportament.
Cu privire la mutarea sistemului
• Înainte de a muta sistemul asiguraţi-vă că nu se află
niciun disc înăuntrul acestuia şi scoateţi cablul de
alimentare CA (de la reţea) din priza de perete.
Note cu privire la discuri
Cu privire la manipularea discurilor
• Pentru a menţine curată suprafaţa discului,
manipulaţi discul ţinându-l de margini. Nu
atingeţi suprafaţa discului.
• Nu lipiţi hârtie sau bandă adezivă pe suprafaţa
discului.
• Nu expuneţi discul la lumina directă a soarelui
şi nici la surse de căldură, precum suflantele de
aer cald, nu îl lăsaţi în maşina parcată în bătaia
soarelui, deoarece temperatura poate creşte
considerabil în interiorul maşinii.
• După utilizare, reintroduceţi discul în
carcasa lui.
Cu privire la curăţare
• Înainte de redare, curăţaţi discul cu o cârpă
de curăţat.
Ştergeţi discul pornind dinspre centru către
margine.
• Nu folosiţi pentru curăţare solvenţi precum
benzina, diluanţi, produse de curăţare din
comerţ sau spray antistatic pentru curăţarea
discurilor de vinil.
Acest sistem poate reda doar discuri circulare
standard. Utilizarea unor altfel de discuri decât
a celor standard, cu formă circulară (de ex. în
formă de cartelă, inimă sau stea) poate provoca
defecţiuni.
Nu utilizaţi discuri pe care sunt ataşate accesorii
disponibile în comerţ, cum ar fi o etichetă sau
un inel.
8RO
Secţiunea amplificator
Intrări (Digitale)
Televizor (Canal de retur audio/OPTICAL)
Formate acceptate: LPCM
2CH (până la 48 kHz),
Dolby Digital, DTS
BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290
BDV-EF220
Specificaţii
PUTERE PRODUSĂ (nominală)
Frontal stânga/Frontal
dreapta:
75 W + 75 W (la 3 ohmi,
1 kHz, 1% THD)
PUTERE PRODUSĂ (de referinţă)
Frontal stânga/Frontal dreapta/Surround stânga/
Surround dreapta:
125 W (per canal la
3 ohmi, 1 kHz)
Centru:
250 W (la 6 ohmi, 1 kHz)
Subwoofer:
250 W (la 6 ohmi, 80 Hz)
Intrări (Analogice)
AUDIO (AUDIO IN)
Sensibilitate: 1 V/400 mV
Intrări (Digitale)
Televizor (Canal de retur audio/OPTICAL)
Formate acceptate: LPCM
2CH (până la 48 kHz),
Dolby Digital, DTS
BDV-E190
PUTERE PRODUSĂ (nominală)
Frontal stânga/Frontal
dreapta:
40 W + 40 W (la 3 ohmi,
1 kHz, 1% THD)
PUTERE PRODUSĂ (de referinţă)
Frontal stânga/Frontal dreapta/Surround stânga/
Surround dreapta:
40 W (per canal la 3 ohmi,
1 kHz)
Centru:
70 W (la 6 ohmi, 1 kHz)
Subwoofer:
70 W (la 6 ohmi, 80 Hz)
Intrări (Analogice)
AUDIO (AUDIO IN)
Sensibilitate: 2 V/700 mV
Intrări (Digitale)
Televizor (Canal de retur audio/OPTICAL)
Formate acceptate: LPCM
2CH (până la 48 kHz),
Dolby Digital, DTS
BDV-EF420
PUTERE PRODUSĂ (nominală)
Frontal stânga/Frontal
dreapta:
75 W + 75 W (la 3 ohmi,
1 kHz, 1% THD)
PUTERE PRODUSĂ (de referinţă)
Frontal stânga/Frontal
dreapta:
125 W (per canal la
3 ohmi, 1 kHz)
Subwoofer:
250 W (la 6 ohmi, 80 Hz)
Intrări (Analogice)
AUDIO (AUDIO IN)
Sensibilitate: 1 V/400 mV
PUTERE PRODUSĂ (nominală)
Frontal stânga/Frontal
dreapta:
40 W + 40 W (la 3 ohmi,
1 kHz, 1% THD)
PUTERE PRODUSĂ (de referinţă)
Frontal stânga/Frontal
dreapta:
40 W (per canal la 3 ohmi,
1 kHz)
Subwoofer:
70 W (la 6 ohmi, 80 Hz)
Intrări (Analogice)
AUDIO (AUDIO IN)
Sensibilitate: 2 V/700 mV
Intrări (Digitale)
Televizor (Canal de retur audio/OPTICAL)
Formate acceptate: LPCM
2CH (până la 48 kHz),
Dolby Digital, DTS
Secţiunea video
Ieşiri
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohmi
Secţiunea HDMI
Conector
Tip A (19 pini)
Sistem BD/DVD/Super Audio CD/CD
Sistem format semnal
PAL
Secţiunea USB
Port
(USB):
Tip A (pentru conectarea
unui stick de memorie
USB, cititor de cartele de
memorie, aparat foto
digital şi cameră video
digitală)
Secţiunea LAN
Bornă LAN (100)
Bornă 100BASE-TX
Secţiunea tuner FM
Sistem
Interval de frecvenţă
Antenă (aeriană)
Borne antenă (aeriană)
Sintetizator digital blocat
cu cuarţ PLL
87,5 MHz - 108,0 MHz
(pas de 50 kHz)
Antenă cu fir pentru FM
(aeriană)
75 ohmi, neechilibrate
9RO
Difuzoare
Subwoofer (SS-WSB114) pentru BDV-E290
Frontal/surround (SS-TSB119) pentru
BDV-E690
Dimensiuni (aprox.)
Frontal (SS-TSB119) pentru BDV-E490/
BDV-EF420
Dimensiuni (aprox.)
Greutate (aprox.)
260 mm × 1.190 mm ×
260 mm (l/î/a)
2,9 kg (inclusiv cablu şi
stativ difuzor)
Frontal (SS-TSB117) pentru BDV-EF220
Dimensiuni (aprox.)
Greutate (aprox.)
91 mm × 148 mm × 87 mm
(l/î/a)
0,33 kg (inclusiv cablu
difuzor)
Frontal/surround (SS-TSB118) pentru
BDV-E290
Surround (SS-TSB118) pentru BDV-E490
Dimensiuni (aprox.)
Masă (aprox.)
95 mm × 210 mm × 93 mm
(l/î/a)
Frontal:
0,54 kg (cu cablu difuzor)
Surround:
0,62 kg (cu cablu difuzor)
Frontal/surround (SS-TSB117) pentru
BDV-E190
Dimensiuni (aprox.)
Masă (aprox.)
91 mm × 148 mm × 87 mm
(l/î/a)
Frontal:
0,33 kg (cu cablu difuzor)
Surround:
0,38 kg (cu cablu difuzor)
Centru (SS-CTB113) pentru BDV-E690/
BDV-E490/BDV-E290
Dimensiuni (aprox.)
Greutate (aprox.)
245 mm × 87 mm × 78 mm
(l/î/a)
0,59 kg (inclusiv cablu
difuzor)
Centru (SS-CTB112) pentru BDV-E190
Dimensiuni (aprox.)
Greutate (aprox.)
145 mm × 94 mm × 84 mm
(l/î/a)
0,39 kg (inclusiv cablu
difuzor)
Subwoofer (SS-WSB115) pentru BDV-E690/
BDV-E490/BDV-EF420
Dimensiuni (aprox.)
Greutate (aprox.)
10RO
225 mm × 365 mm ×
320 mm (l/î/a)
6,1 kg (inclusiv cablu
difuzor)
Greutate (aprox.)
215 mm × 335 mm ×
260 mm (l/î/a)
3,9 kg (inclusiv cablu
difuzor)
Subwoofer (SS-WSB113) pentru BDV-E190/
BDV-EF220
Dimensiuni (aprox.)
Greutate (aprox.)
177 mm × 280 mm ×
245 mm (l/î/a)
2,7 kg (inclusiv cablu
difuzor)
Generalităţi
Necesar de putere
220 V - 240 V CA,
50/60 Hz
Putere consumată
BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290
Activat: 130 W
Standby: 0,3 W (în modul
de economisire a energiei)
BDV-E190
Activat: 95 W
Standby: 0,3 W (în modul
de economisire a energiei)
BDV-EF420
Activat: 75 W
Standby: 0,3 W (în modul
de economisire a energiei)
BDV-EF220
Activat: 60 W
Standby: 0,3 W (în modul
de economisire a energiei)
Dimensiuni (aprox.)
430 mm × 50 mm ×
275 mm (l/î/a), inclusiv
părţile ieşite în afară
Greutate (aprox.)
BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290/BDV-E190
2,8 kg
BDV-EF420/BDV-EF220 2,7 kg
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără notificare
prealabilă.
• Putere consumată în standby 0,3 W.
• Peste 85% din randamentul de putere al blocului
amplificator este obţinut cu amplificatorul digital
complet S-Master.
Download PDF

advertising