Sony BDV-IZ1000W Operating instructions

Sony BDV-IZ1000W Operating instructions
Sistem Cinema acasă pentru
discuri Blu-ray / DVD
Manual de instrucţiuni
BDV-IZ1000W
© 2010 Sony Corporation
RO
Atenţie
Nu instalaţi aparatul într-un spaţiu
închis, cum ar fi o bibliotecă sau
un dulap.
Pentru a preîntâmpina incendiile,
nu acoperiţi fantele de aerisire
cu ziare, feţe de masă, cuverturi
etc. şi nu aşezaţi pe aparat surse
cu flacără deschisă, cum ar fi
lumânări.
Pentru a reduce riscul de incendiu
şi electrocutări, nu expuneţi
aparatul la stropire şi nici nu
puneţi pe aparat recipiente ce
conţin lichide, cum ar fi vazele.
Bateriile sau echipamentele cu
baterii instalate nu trebuie expuse
condiţiilor de căldură excesivă
cum ar fi radiaţii solare directe,
foc sau altele asemenea.
Pentru a evita accidentările, acest
aparat trebuie montat în siguranţă
pe podea sau perete, respectându-se instrucţiunile de montaj.
Nu folosiţi echipamentul în aer
liber.
Avertizare
Utilizarea de instrumente optice
în paralel cu acest produs măreşte
riscul de a vă fi afectată vederea.
Nu încercaţi să demontaţi carcasa,
deoarece raza laser utilizată în
acest Blu-ray Disc / DVD Home
Theatre System este dăunătoare
pentru ochi.
Pentru service, apelaţi numai la
persoane calificate.
Acest aparat este clasificat ca
fiind un produs LASER de
CLASA 3R. Asiguraţi-vă că nu
vă expuneţi ochii radiaţiei laser
vizibilă şi invizibilă ce este emisă
atunci când carcasa protectoare a
laserului este deschisă.
2
Acest marcaj este amplasat pe
carcasa de protecţie a laserului în
interiorul incintei.
Acest aparat este clasificat ca
produs din CLASA 1 LASER.
Acest marcaj se află în incinta
protectoare a laserului, în
interiorul carcasei.
Dezafectarea
bateriilor uzate
(Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte
state europene cu sisteme
de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie
(acumulator) sau pe ambalajul
acestuia
indică
faptul
că
respectivul produs nu trebuie
considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl
dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol
poate fi utilizat în combinaţie cu
simbolul unui element chimic.
Simbolul chimic pentru mercur
(Hg) sau cel pentru plumb (Pb)
este marcat în cazul în care bateria
conţine mai mult de 0,0005%
mercur, respectiv mai mult de
0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea
posibilelor consecinţe negative
asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi
cauzate de tratarea inadecvată
a acestor reziduuri dezafectând
în mod corect acest produs.
Reciclarea materialelor va ajuta
totodată la conservarea resurselor
naturale.
În cazul produselor care din
motive de siguranţă, de asigurare
a performanţelor sau de integritate
a datelor necesită conectarea
permanentă a acumulatorului
încorporat, acesta trebuie înlocuit
numai de personalul calificat al
unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul
va fi corect tratat, la încheierea
duratei de viaţă a acestuia, duceţi-l
la punctele de colectare stabilite
pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice.
Pentru orice alt fel de baterii,
vă rugăm să citiţi secţiunea
referitoare la demontarea în
siguranţă a acumulatorului şi să
le duceţi la punctele de colectare
pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi biroul local, serviciul de
preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul.
Notă pentru clienţi :
următoarele informaţii sunt
valabile numai pentru echipamentele comercializate în
ţări în care se aplică Directivele Uniunii Europene
Producătorul acestui aparat este
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC şi pentru siguranţa
produsului este Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germania.
Pentru orice servicii sau chestiuni
legate de garanţie, vă rugăm să
apelaţi la adresele menţionate în
documentele de garanţie sau de
service furnizate separat.
Pentru dispozitivul
wireless de emisierecepţie
(EZW-RT10/ EZW-RT10A)
Consultaţi „Informaţii privind
siguranţa produselor wireless”
(furnizate).
Măsuri de precauţie
Acest echipament a fost testat şi
s-a găsit a fi compatibil cu limitele
impuse de directivele EMC în
cazul în care sunt utilizate cabluri
mai scurte de 3 m.
Cu privire la sursele de
alimentare
• Aparatul nu este deconectat de
la sursa de curent alternativ atât
timp cât este în priză, chiar dacă
echipamentul în sine este oprit.
• Deoarece pentru deconectarea
aparatului de la priză se foloseşte
ştecărul, conectaţi aparatul la
o priză de curent alternativ
uşor accesibilă. Dacă observaţi
nereguli în funcţionarea
aparatului, deconectaţi imediat
ştecărul de la priza de curent
alternativ.
Cu privire la vizionarea de
imagini video 3D
Anumite persoane pot resimţi un
disconfort (cum ar fi dureri de
ochi, oboseală sau ameţeli) când
vizionează imagini 3D. Sony
recomandă ca toţi spectatorii să
facă pauze regulate la vizionarea
de imagini video 3D. Durata
şi frecvenţa pauzelor necesare
variază în funcţie de persoană.
Dvs. trebuie să stabiliţi varianta
care vă este convenabilă. Dacă
simţiţi vreun fel de disconfort,
trebuie să întrerupeţi vizionarea
video 3D până ce senzaţia de
disconfort încetează; consultaţi
un doctor când consideraţi că
este necesar. Totodată, se impun
următoarele : (i) să consultaţi
manualul de instrucţiuni şi/
sau mesajele de avertizare ale
echipamentelor utilizate sau
conţinutul discului Blu-ray redat
cu acest aparat şi (ii) să consultaţi
site-ul nostru web (http://www.
sony-europe.com/myproduct/)
pentru a fi la curent cu cele mai
recente
informaţii. Vederea
copiilor mici (în special a celor
cu vârste sub 6 ani) este în curs de
dezvoltare. Consultaţi un doctor
(cum ar fi un pediatru sau un
oftalmolog) înainte de a permite
copiilor mici să urmărească
imagini 3 D.
Adulţii trebuie să supravegheze
copiii pentru a se asigura că
aceştia respectă recomandările
anterioare.
Drepturile de autor şi
mărcile comerciale
• Acest produs înglobează
o tehnologie de protecţie a
drepturilor de autor care se
află sub incidenţa unor patente
din S.U.A şi a altor drepturi de
proprietate intelectuală.
Utilizarea acestei tehnologii
de protejare a drepturilor de
autor trebuie autorizată de
Macrovision şi este destinată
exclusiv vizionării la domiciliu
sau altor utilizări limitate, cu
excepţia cazului în care este astfel
autorizat de Macrovision.
Dezasamblarea şi operaţiile de
inginerie inversă sunt interzise.
• Acest sistem este dotat cu decodor
de surround matricial adaptabil
Dolby* Digital şi Sistem Dolby,
Pro-Logic (II) şi cu sistem DTS**
digital de surround.
*
Fabricat sub licenţă Dolby
Laboratories. Dolby, ProLogic şi simbolul dublu-D sunt
mărci înregistrate ale Dolby
Laboratories.
**
Fabricat sub licenţă conform
Brevetului S.U.A, numerele:
5.451.942; 5.956.674;
5.974.380; 5.978.762;
6.226.616; 6.487.535;
7.212.872; 7.333.929;
7.392.195; 7.272.567 şi alte
brevete din S.U.A. şi din alte
ţări, emise sau în curs de
publicare. DTS şi simbolul
asociat sunt mărci înregistrate,
iar siglele şi simbolul DTS,
DTS-HD şi DTS-HD Master
Audio sunt mărci înregistrate
ale DTS, Inc. Produsul conţine
software © DTS, Inc.
Toate drepturile rezervate.
• Acest sistem încorporează
tehnologia HDMI TM („HighDefinition Multimedia
Interface”: Interfaţă multimedia
de înaltă definiţie).
HDMI, sigla HDMI şi HighDefinition Multimedia Interface
sunt mărci comerciale sau mărci
înregistrate ale HDMI Licensing
LLC.
• Java, toate mărcile comerciale
şi siglele asociate Java sunt
mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale Sun
Microsystems, Inc.
• „BD-LIVE” şi „BONUSVIEW”
sunt mărci comerciale ale Bluray Disc Association.
• „Blu-ray Disc” este marcă de
comerţ.
• Siglele „Blu-ray Disc”,
„DVD+RW”, „DVD-RW”,
„DVD+R”, „DVD-R”, „DVDVIDEO” şi „CD” sunt mărci
comerciale.
• „Blu-ray 3D” şi sigla asociată
suntă mărci comerciale ale Bluray Disc Association.
• „BRAVIA” este o marcă de
comerţ a Sony Corporation.
• „AVCHD” şi sigla „AVCHD”
sunt mărci comerciale ale
Matsushita Electric Industrial
Co., Ltd. şi Sony Corporation.
• „S-AIR” şi sigla asociată sunt
mărci comerciale ale Sony
Corporation.
• , „XMB” şi „xross media bar”
sunt mărci comerciale ale Sony
Corporation şi Sony Computer
Entertainment Inc.
• „PLAYSTATION” este marcă
de comerţ a Sony Computer
Entertainment Inc.
• DivX R , DivX Certified R şi
logo-urile asociate sunt mărci
înregistrate ale DivX, Inc. şi sunt
utilizate sub licenţă.
• Tehnologia de identificare a
muzicii, a conţinutului video şi
a datelor asociate este furnizată
de către Gracenote®. Gracenote este standardul industrial
în tehnologia de identificare a
muzicii şi a furnizării conţinutului aferent. Pentru mai multe
informaţii, vă rugăm să vizitaţi
www.gracenote.com
3
Despre acest manual de
instrucţiuni
CD, DVD, Blu-ray Disc şi datele de muzică şi video
legate de Gracenote, Inc, drepturi de autor © 2000 până în prezent ale Gracenote. Gracenote Software,
drepturile de autor © 2000 - până în prezent ale
Gracenote. Unul sau mai multe brevete deţinute de
Gracenote se aplică acestui produs şi serviciului.
Consultaţi site-ul Gracenote pentru o listă a brevetelor
Gracenote aplicabile. Gracenote,CDDB, MusicID,
MediaVOCS, sigla Gracenote şi cea „Powerd by
Gracenote” sunt fie mărci comerciale înregistrate,
fie mărci comerciale ale Gracenote în Statele Unite
şi/ sau alte ţări.
• „PhotoTV HD” şi sigla „PhotoTV HD” sunt mărci
comerciale ale Sony Corporation.
• Tehnologia de codare MPEG Layer-3 şi patentele
sunt sub licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
• iPod este marcă de comerţ a Apple Inc., înregistrată
în S.U.A. şi în alte ţări.
• „Made for iPod” arată că un accesoriu este destinat
expres conectării cu un iPod şi că producătorul
certifică faptul că acesta îndeplineşte standardele
de performanţă impuse de Apple.
• Firma Apple nu este responsabilă pentru funcţionarea
aparatului şi nici pentru compatibilitatea acestuia cu
standardele privind siguranţa sau cu reglementările
în vigoare.
• Windows Media este fie o marcă de comerţ
înregistrată, fie marcă de comerţ a Microsoft
Corporation, în Statele Unite şi / sau în alte ţări.
• DLNA®, sigla DLNA şi DLNA CERTIFIEDTM sunt
mărci comerciale, mărci de service sau marcaje
de certificare pentru Digital Living Network
Alliance.
• Alte denumiri de sisteme şi produse sunt în
general mărci comerciale sau înregistrate
ale respectivilor producători. Simbolurile
TM
şi R nu sunt specificate în acest manual.
4
• Informaţiile din prezentul manual de instrucţiuni
descriu acţiunile realizate cu ajutorul
telecomenzii. Puteţi utiliza în egală măsură
comenzile de la panoul frontal al sistemului,
dacă acestea au denumiri identice ori similare
cu cele de la telecomandă.
• În acest manual, termenul „disc” se referă în
general la discuri BD, DVD, CD Super Audio
sau CD dacă nu este altfel specificat în text sau
în ilustraţii.
• Articolele afişate pe ecranul televizorului pot
varia în funcţie de zona geografică.
• Configurarea implicită este subliniată.
• Simbolul este compatibil cu cu funcţia S-AIR,
care permite transmisia wireless a sunetului
între produse S-AIR. Pentru detalii, legate de
funcţia S-AIR, consultaţi secţiunea „Folosirea
unui produs S-AIR” (pag. 45).
• Notele sau instrucţiunile relativ la amplificatorul
de surround, la cel pentru efect de surround
spate sau la receptorul S-AIR din acest manual
de instrucţiuni sunt valabile numai în cazul
folosirii respectivelor echipamente.
Cuprins
Despre acest manual de instrucţiuni ......... 4
Despachetarea aparatului ......................... 6
Prezentarea părţilor componente şi a
butoanelor .......................................... 8
Punerea în funcţiune
Pasul 1: Instalarea sistemului ............ 14
Pasul 2: Conectarea sistemului .......... 18
Pasul 3: Conectarea la reţea ................ 25
Pasul 4: Configurarea sistemului S-AIR
wireless ........................................... 26
Pasul 5: Realizarea configurării rapide 27
Pasul 6: Selectarea sursei .................. 29
Pasul 7: Ascultarea sunetului cu efect
de surround .................................... 30
Redare
Redarea unui disc ................................... 32
Redarea datelor stocate pe un dispozitiv
USB .................................................. 33
Utilizarea unui iPod ................................ 34
Redarea în reţea .................................... 35
Opţiuni disponibile ................................. 37
Ajustarea sunetului
Selectarea efectului de adaptare la
sursă ................................................ 39
Selectarea formatului audio, a pistelor
multilingve sau a canalului ............... 39
Ascultarea sunetului multiplex .............. 40
Utilizarea efectelor de sunet ................... 41
Tuner
Ascultarea radioului ............................... 42
Utilizarea sistemului de date radio
(RDS) ............................................... 43
Dispozitiv audio extern
Utilizarea unui produs S-AIR .................. 44
Alte operaţii
Utilizarea funcţiei Comandă HDMI pentru
„BRAVIA” Sync ................................ 49
Calibrarea automată a reglajelor
adecvate ........................................... 51
Reglarea boxelor .................................... 52
Folosirea cronometrului de oprire
automată .......................................... 54
Dezactivarea butoanelor aparatului ........ 54
Acţionarea televizorului sau a altor
echipamente cu ajutorul telecomenzii
furnizate............................................ 55
Modul standby, economic de
funcţionare ....................................... 57
Reglaje şi ajustări
Folosirea interfeţei de configurare ......... 58
[Remote Controller Setting Guide] .......... 58
[Network Update] .................................... 59
[Screen Settings] .................................... 59
[Audio Settings] ....................................... 60
[BD/DVD Viewing Settings] ..................... 61
[Parental Control Settings] ...................... 62
[Music Settings] ...................................... 62
[System Settings] .................................... 62
[Network Settings] ................................... 64
[Easy setup] ............................................ 64
[Resetting] ............................................... 64
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie ............................... 65
Note legate de discuri ............................. 66
Soluţionarea problemelor ........................ 67
Discuri ce pot fi redate ............................ 75
Tipuri de fişiere ce pot fi redate............... 76
Formate audio acceptate ........................ 77
Rezoluţie video la ieşire .......................... 77
Specificaţii ............................................... 78
Lista codurilor de limbă ........................... 80
Glosar ..................................................... 81
Index ....................................................... 84
5
Despachetarea aparatului
• Unitate principală (1)
• Baze de sprijin pentru suporturile
boxelor frontale (2)
• Telecomandă (1)
• Baterii R6 (mărime AA) (2)
• Boxe frontale şi de surround (4)
• Baze de sprijin pentru boxele de
surround (2)
• Microfon de calibrare (1)
• Adaptoare de prindere de bază
pentru boxele de surround (2)
• Amplificator de surround (1)
• Boxă centrală (1)
• Şuruburi (cu şaibe) pentru boxele
frontale (4)
• Dispozitive de emisie-recepţie
(2)
• Subwoofer (1)
• Şuruburi pentru boxele frontale/
boxele de surround (4)
• Manual de instrucţiuni
• Manual de instrucţiuni pentru
instalarea rapidă a boxelor
• Antenă fir pentru FM (1)
• Suporturi boxe frontale (2)
sau
• Manual de instrucţiuni pentru
configurarea rapidă
• Acord de licenţă pentru utilizatorul
final.
• Informaţii privind siguranţa
produselor wireless
• Cabluri pentru boxe
(6, alb/ roşu/ albastru/ gri/ verde/
mov)
6
Pregătirea telecomenzii
Introduceţi două baterii R6 (dimensiune AA) (furnizate), respectând concordanţa dintre marcajele 3 şi # de
pe baterii cu cele din interiorul compartimentului bateriilor.
7
Prezentarea părţilor componente şi a butoanelor
Pentru mai multe informaţii, consultaţi paginile indicate în paranteze.
Panoul frontal
1 Butonul ]/1 (pornire/standby)
Porneşte aparatul sau îl trece în modul standby
2 Butoane pentru operaţii de redare
Butonul N (play)
Porneşte redarea sau o reia de la punctul în care
a fost oprită (reluarea redării).
Redă o succesiune de imagini atunci când este
introdus un disc ce conţine fişiere de imagine
JPEG.
Butonul x (stop)
Opreşte redarea şi memorează punctul de reluare.
(punct de reluare a redării).
Punctul de reluare a redării pentru un titlu/pistă
este ultimul punct la care a fost oprită redarea sau
ultima fotografie vizualizată dintr-un director cu
fotografii.
Butonul FUNCTION
Selectează sursa de redare.
Butoane VOLUME +/–
Ajustează volumul sonor pentru sistem.
Butonul Z (deschis / închis) (pag. 32)
Apăsaţi acest buton pentru a deschide sau a închide
compartimentul pentru disc al aparatului.
8
3 Senzor
pentru telecomandă
4 Afişajul panoului frontal
5 Compartimentul pentru disc (pag. 32)
6
Port USB (pag. 33)
Folosit pentru a conecta un dispozitiv USB.
Afişajul panoului frontal
Despre indicaţiile ce apar pe afişajul panoului frontal
1 Indică formatul de sunet curent
2 Devine luminos când sistemul redă
folosind funcţia „PARTY STREAMING”
3 Devine luminos la transmiterea la ieşire
de semnale video 1920 × 1080p/24 Hz
4 Devine luminos la activarea funcţiei de
decodare a 7,1 canale virtuale
5 Se aprinde la transmiterea la ieşire de
semnale video 720p/1080i/1080p prin
mufa HDMI OUT sau de semnale video
720p/1080i prin mufele COMPONENT
VIDEO OUT
6 Devine luminos când mufa HDMI OUT
(Ieşire HDMI) este conectată corect la
un dispozitiv compatibil HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection),
cu intrare HDMI sau DVI (Digital Visual
Interface)
7 Se aprinde la recepţionarea unui post de
radio (numai pentru radio), pag. 42
8 Devine luminos când sunetul recepţionat
este stereo (numai pentru radio), pag. 42
9 Luminează intermitent când este activat
cronometrul de oprire automată
(pag. 51)
0 Indicator S-AIR (numai când în aparat este
inserat emiţătorul wireless)
Devine luminos în cursul transmisiei
wireless. Clipeşte când pentru [Standby]
este aleasă varianta [On] şi sistemul este
în modul standby, în timp ce transmisia
wireless dintre aparat şi receptorul S-AIR
nu este activată, pag. 45
qa Afişează starea sistemului, cum ar
fi: capitolul, titlul sau numărul pistei,
informaţiile temporale, frecvenţa radio,
starea redării, reglajele pentru surround
etc.
qs Se aprinde când este activată redarea
repetitivă
qd Afişează starea redării sistemului
qf Devine luminos când funcţia de suprimare
a sonorului este activă
9
Panoul din spate
1 Slot pentru dispozitivul de emisierecepţie (EZW-RT10) (pag. 24)
8 Mufe COMPONENT VIDEO OUT (ieşire
video pe componente) (pag. 19)
2 Comutator S-AIR ID (pag. 26, 45)
9 Mufă VIDEO OUT (ieşire video) (pag. 19)
3 Terminal LAN (100) (pag. 25)
0 Mufe AUDIO (AUDIO IN L/R) (intrări audio
stânga/ dreapta) (pag. 21)
4 Mufă HDMI (IN1 / IN2) (intrare HDMI 1/2)
(pag. 21)
5 Mufă HDMI OUT (ieşire HDMI) (pag. 19)
6 Mufă ANTENNA (pentru antenă)
(FM 75Ω COAXIAL) (pag. 23)
7
Port USB (pag. 25, 33)
qa Mufă A.CAL MIC (pentru conectarea
microfonului de calibrare) (pag. 27, 51)
qs Mufă DIGITAL IN (TV OPT) (intrare TV
optică digitală) (pag. 20)
qd Mufa DIGITAL IN (SAT/CABLE OPT)
(intrare optică digitală de satelit/cablu)
(pag. 21)
qf Mufe SPEAKERS (pentru boxe) (pag. 18)
10
Amplificator de surround
Panou frontal
1 ]/1 (Alimentare)
Porneşte / opreşte amplificatorul de surround.
2 Indicator S-AIR/STANDBY
Puteţi verifica starea transmisiei wireless între
unitatea principală şi amplificatorul de surround.
Indicator
De culoare
verde
Stare
Transmisia wireless dintre
unitatea principală şi
amplificatorul de surround
este stabilită corect, iar
unitatea principală transmite
semnale audio către boxele
de sourround prin intermediul
amplificatorului de surround.
Clipeşte rapid, Transmisia wireless dintre unide culoare
tatea principală şi amplificatoverde
rul de surround este stabilită
corect, însă unitatea principală
nu transmite semnale audio
către boxele de sourround.
Clipeşte lent, Transmisia wireless dintre
de culoare
unitatea principală şi ampliverde
ficatorul de surround nu este
corect stabilită.
Devine de
Transmisia wireless dintre
culoare roşie unitatea principală şi amplificatorul de surround nu este
configurată sau, fie amplificatorul de surround, fie întregul
sistem este în modul standby.
Panoul din spate
Indicator
Se stinge
Clipeşte, fiind
de culoare
portocalie
Clipeşte, fiind
de culoare
roşie
Stare
Amplificatorul de surround
este oprit.
Dispozitivul de emisie recepţie nu este inserat/ nu
este complet inserat/ este
introdus în mod invers în
conectorul care îi destinat.
Protecţia amplificatorului de
surround este activă.
3 Comutator S-AIR ID
Selectează identitatea S-AIR (S-AIR ID)
4 Buton PAIRING (de punere în legătură)
Începe operaţia de punere în legătură.
5 Indicator PAIRING
Indică starea operaţiei de punere în legătură.
6 Comutator SURROUND SELECTOR
Selectează modul pentru amplificatorul de
surround.
7 Mufe SPEAKERS (boxe)
8 Slot pentru dispozitivul wireless de
emisie-recepţie (EZW-RT10)
11
Telecomandă
În continuare sunt descrise numai butoanele destinate
acţionării sistemului. Consultaţi „Acţionarea
televizorului sau a altor echipamente cu telecomanda
furnizată” (pag. 55) pentru a afla informaţii legate de
acţionarea echipamentelor conectate.
2 Butoane corespunzătoare modurilor de
funcţionare (pag. 55)
Schimbă echipamentul care să fie acţionat cu
telecomanda.
STB : puteţi să acţionaţi un decodor de cablu,
un receptor digital de satelit, un receptor video
digital etc.
TV : puteţi să acţionaţi un televizor
BD : puteţi să acţionaţi acest Sistem de cinema
acasă pentru discuri Blu-ray / DVD
3 Butoane numerice (pag. 43, 55)
Pentru introducerea numerelor titlurilor /
capitolelor, a frecvenţelor radio etc.
4 Buton ENTER (Accesare) (pag. 55)
Introduce elementul selectat.
5 Buton TONE (Ton) (pag. 41)
Reglează sunetul.
6 Buton SLEEP (Oprire automată) (pag. 54)
Activează cronometrul de oprire automată.
7 Buton
(favorite)
Afişează conţinutul preluat de pe Internet introdus
în Lista favorite (cu piese preferate).
Puteţi introduce până la 18 piese de pe Internet în
Lista favorite.
8 Buton POP UP / MENU
Deschide sau închide meniul extensibil al unui
disc BD-ROM sau meniul DVD.
9 C/X/x/c
• Butoanele 5,
, PROG +, şi N au câte un
punct tactil. Folosiţi punctele tactile ca referinţă
când utilizaţi telecomanda.
• Denumirile butoanelor active după apăsarea
butoanelor corespunzătoare modurilor de funcţionare
TV sau STB sunt marcate cu o etichetă galbenă.
1 ]/1 (pornit/standby) (pag. 27, 42)
Porneşte sistemul sau îl trece în modul standby.
Deplasează cursorul pentru selectarea unui
element afişat.
(ENTER)
Introduce elementul selectat.
0 Buton OPTIONS (Opţiuni) (pag. 37)
Afişează pe ecranul televizorului meniul de
opţiuni.
qa Buton HOME (Meniu principal) (pag. 27,
42, 45, 51, 52, 58)
Accesează sau părăseşte meniul de bază al
sistemului.
qs Buton SOUND MODE (Mod sunet)
(pag. 39)
Selectează un mod de sunet.
12
qd Butoane pentru operaţiile de redare
Consultaţi secţiunea „Redare” (pag. 32).
./> (anterior/următor)
Trece la capitolul/ pista sau fişierul anterior/
următor.
(reluare imediată / avans
instantaneu)
Reluarea imediată a actualei scene timp de 10
secunde. / Derularea imediată, rapidă înainte a
scenei actuale timp de 15 secunde.
m/M (derulare rapidă înapoi/înainte)
Derulează rapid discul înapoi/înainte în timpul
redării. De fiecare dată când apăsaţi butonul,
viteza de căutare se modifică.
Activează redarea cu încetinitorul atunci când
este apăsat pentru mai mult de o secundă, în
modul pauză.
La fiecare apăsare a butonului în modul pauză,
este redat câte un cadru.
N (redare)
Porneşte sau reporneşte redarea din punctul în
care a fost oprită (resume play). Redă o succesiune
de imagini când este introdus un disc ce conţine
fişiere de imagine JPEG.
X (pauză)
Întrerupe sau reporneşte redarea.
x (stop)
Opreşte redarea şi reţine punctul de oprire (punctul
de reluare a redării). Punctul de reluare pentru un
titlu/o piesă este ultimul punct redat sau ultima
imagine pentru un director de imagini.
Butoane pentru acţionarea radioului
Consultaţi secţiunea „Tuner” (pag. 42).
PRESET +/–
TUNING +/–
qf DISPLAY (pag. 32, 35)
Afişează pe ecranul televizorului informaţii
legate de redare.
Când este folosită funcţia „TUNER FM”, butonul
comută între informaţiile relativ la radio ce apar
pe afişajul panoului frontal (numai modelele
europene şi ruseşti).
Afişează un flux de informaţii pe afişajul de
pe panoul frontal când : 1 Funcţia aleasă este
„TV”/ „SAT/CABLE”/ „HDMI1”/ „HDMI2” şi
2 Semnalele digitale sunt primite la intrare prin
mufa DIGITAL IN/HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2).
qg Buton SYSTEM MENU (Meniu de sistem)
(pag. 30, 38, 41, 42)
Accesează meniul sistemului.
qh Buton % (suprimarea sonorului)
Opreşte temporar sunetul.
qj Buton 2 (volum) +/– (pag. 42)
Reglează volumul.
qk Buton FUNCTION (Funcţie) (pag. 29, 42)
Selectează sursa de redare.
ql Buton RETURN (Revenire)
Revine la interfaţa anterioară.
w; Buton TOP MENU (Meniu superior)
Deschide sau închide meniul superior pentru BD
sau DVD.
wa Butoane colorate (roşu / verde / galben /
albastru)
Butoane de acces rapid pentru selectarea
elementelor din unele meniuri BD (se pot folosi
şi pentru operaţii interactive Java pentru BD).
ws Buton
(audio) (pag. 39, 40)
Selectează formatul / pista audio.
wd Buton
(subtitrare) (pag. 61)
Selectează limba pentru subtitrare când pe un
disc BD-ROM/DVD VIDEO sunt înregistrate
subtitrări multilingve.
D.TUNING (acord direct) (pag. 42)
Selectează frecvenţele radio.
wf Buton Z (deschis / închis) (pag. 32)
Apăsaţi acest buton pentru a deschide sau închide
compartimentul pentru disc al aparatului.
wg Buton THEATRE (pag. 50)
Comută automat în modul video optim pentru
vizionarea filmelor.
wh Buton ONE-TOUCH PLAY (Redare la o
apăsare) (pag. 50)
Activează redarea la o singură apăsare.
13
Punerea în funcţiune
Pasul 1: Instalarea sistemului
Poziţionarea boxelor
Pentru a obţine cel mai bun efect de surround, amplasaţi toate boxele la aceeaşi distanţă faţă de poziţia de audiţie
(A). Distanţa trebuie să fie stabilită între 0,0 m şi 7,0 m.
Dacă nu puteţi plasa boxa centrală şi cele de surround la aceeaşi distanţă faţă de ascultător (A), aşezaţi-le la
cel mult 7,0 m de poziţia de audiţie.
Plasaţi boxele de surround în spatele poziţiei de audiţie (B).
Subwoofer-ul poate fi aşezat oriunde în cameră.
Subwoofer
Boxă frontală stânga (L)
Boxă surround stânga (L)
Boxă centrală
Boxă frontală dreapta (R)
Boxă surround dreapta (R)
Note
• Fiţi foarte atent atunci când amplasaţi boxele şi/sau suporturile acestora pe o suprafaţă tratată special (cu ceară,
uleiuri, lustruită etc.) deoarece pot apărea pete sau decolorări.
• Nu vă sprijiniţi şi nu vă agăţaţi de boxe deoarece acestea pot cădea.
14
Pentru a adăuga boxe pentru efect de surround, opţionale
Puteţi beneficia de efect de surround pe 7,1 canale achiziţionând setul de boxe wireless pentru efect de surround
(WAHT-SBP2, opţional). Prezentarea produselor opţionale diferă în funcţie de regiune.
Pentru stabilirea boxelor de surround în spatele poziţie de audiţie, consultaţi ilustraţia de mai jos (C).
Subwoofer
Boxă frontală stânga (L)
Boxă surround
stânga (L)
Boxă surround spate stânga (L)
(opţională)
Boxă centrală
Boxă frontală dreapta (R)
Boxă surround
dreapta (R)
Boxă surround spate dreapta (R)
(opţională)
Notă
• Pentru a utiliza boxele de surround din spate, alegeţi pentru [Surround Back] (pag. 53) din [Speaker Settings]
varianta [Yes] în timpul realizării [Configurării rapide] (pag. 27).
15
Asamblarea boxelor
Pentru a asambla boxele, consultaţi „Manualul de instrucţiuni pentru instalarea boxelor” (suplimentar).
Pentru a conecta cablurile boxelor la boxa centrală şi la subwoofer
Bornele boxelor se află în partea din spate a boxelor.
Conector
Manşon colorat
Partea din spate a subwoofer-ului
Manşon de culoare mov
Partea din spate a boxei centrale
Manşon de culoare verde
Instalarea boxelor pe perete
Atenţie
• Pentru informaţii despre materialul din care este făcut peretele sau despre ce şuruburi trebuie utilizate,
contactaţi un magazin sau un instalator specializat.
• Folosiţi şuruburi potrivite pentru materialul şi rezistenţa zidului. Pereţii din rigips sunt deosebit de fragili,
aşa că şuruburile trebuie montate pe o grindă şi apoi fixate pe perete. Instalaţi difuzoarele pe un perete
consolidat, vertical şi drept.
• Sony nu îşi asumă răspunderea pentru accidentele sau deteriorările provocate de o instalare incorectă, de
rezistenţa insuficientă a zidului, sau de instalarea incorectă a şuruburilor, de calamităţi naturale etc.
Instalarea boxelor pe un perete
Înainte de a monta boxele pe un perete, conectaţi cablul boxei la aceasta.
Asiguraţi-vă că aţi cuplat cablurile la bornele corespunzătoare ale boxelor : cablul de boxă cu manşon colorat
la borna 3, iar cel fără manşon colorat la borna #.
16
Manşon colorat
Boxa frontală din stânga (L) : alb
Boxa frontală din dreapta (R) : roşu
Boxa centrală : verde
Boxă de surround stânga (L) : albastru
Boxă de surround dreapta (R) : gri
1 Pregătiţi şuruburi potrivite (nu sunt furnizate) pentru orificiul din spatele fiecărei boxe,
aşa cum este ilustrat mai jos.
Orificiul din spatele
boxei
2 Fixaţi şuruburile în perete.
Pentru boxa centrală
Pentru alte boxe
între 8 şi 10 mm
între 8 şi 10 mm
3 Atârnaţi boxele de şuruburile prinse în perete.
Orificiul din
spatele boxei
Partea din spate a boxei
17
Pasul 2: Conectarea sistemului
Pentru conectarea sistemului, citiţi informaţiile de pe paginile următoare.
Nu conectaţi cablul de alimentare AC al unităţii principale la priza de perete, până când nu aţi făcut toate
celelalte conexiuni.
Notă
• La conectarea unei alte componente dotate cu facilitatea de comandă a volumului, reduceţi volumul celorlalte
echipamente la un nivel la care sunetul nu este distorsionat.
Conectarea boxelor
Conectorul pentru cablurile boxelor şi culoarea manşoanelor cablurilor corespund unui cod de culoare, fiind
atribuite în funcţie de tipul de boxă.
Conectaţi cablurile boxelor, în funcţie de culoarea acestora, la mufele SPEAKERS corespunzătoare ale unităţii
principale.
Asiguraţi-vă că aţi conectat cablurile boxelor la bornele corespunzătoare ale acestora : cablul de boxă cu
manşon colorat la 3 , iar cel fără manşon, la #. Nu prindeţi izolaţia cablurilor boxelor (acoperirea de cauciuc)
în bornele boxelor.
Pentru a conecta cablurile boxelor la aparat şi la amplificatorul de
surround
La conectarea boxelor la aparat şi la amplificatorul de surround, introduceţi complet conectorii în mufele
aparatului, până ce se aude un clic.
Panoul din partea din spate a aparatului
Panoul din partea din spate a amplificatorului
de surround
Alb
(Boxă frontală
stânga - L)
Gri
(Boxă de surround dreapta - R)
Verde
(Boxă centrală)
Roşu
(Boxă frontală
dreapta - R)
18
Violet
(Subwoofer)
Albastru
(Boxă de surround stânga - L)
Conectarea televizorului (conexiune video)
Prin această conexiune va fi transmis semnalul video către televizor.
În funcţie de mufele televizorului, alegeţi metoda de conectare adecvată.
Partea din spate a aparatului
C Cablu video (nu este furnizat)
A Cablu HDMI
(nu este furnizat)
B Cablu video pe
componente (nu este furnizat)
Spre mufa de
intrare video a
televizorului
Spre mufele de
intrare video pe
componente ale
televizorului
Spre mufa de
intrare HDMI IN
a televizorului
Metoda 1 : Conectarea cablului HDMI (A)
Dacă televizorul are o mufă HDMI, realizaţi conexiunea la televizor printr-un cablu HDMI. Calitatea
imaginii se va ameliora faţă de situaţia în care conexiunea este efectuată printr-un cablu video pe componente
sau printr-unul video.
Când conectaţi televizorul prin cablul HDMI, trebuie să selectaţi tipul de semnal de ieşire (pag. 59).
Metoda 2 : Conectarea cablului video pe componente (B)
Dacă televizorul nu are mufă HDMI, însă are mufe de intrare pe componente, cuplaţi televizorul printr-un
cablu video pe componente. Calitatea imaginii se va ameliora faţă de situaţia în care conexiunea este realizată
printr-un cablu video.
Când conectaţi televizorul prin cablul video pe componente, trebuie să selectaţi tipul de semnal de ieşire
(pag. 59).
Metoda 3 : Conectarea cablului video (C)
Dacă nu aveţi cablu HDMI şi nici cablu video pe componente, realizaţi temporar conexiunea prin cablul
video.
19
Conectarea televizorului (conexiune audio)
Prin această conexiune este transmis semnalul audio de la televizor la această unitate. Pentru a asculta sunetul
TV prin intermediul sistemului, realizaţi conexiunea următoare.
Partea din spate a aparatului
Cablu optic digital
(nu este furnizat)
Spre mufa de ieşire optică
digitală a televizorului
În cazul unei conexiuni audio digitale, sistemul recepţionează un semnal Dolby Digital multiplex pe care îl
puteţi savura.
Notă
• La conectarea televizorului şi a acestui aparat printr-un cablu audio, vă rugăm consultaţi „Conectarea altor
echipamente”, pag. 21.
Despre canalul audio de retur
Dacă televizorul dvs. este compatibil cu funcţia ARC (Audio Return Channel - Canal audio de retur), un
cablu HDMI va transmite şi semnal audio digital de la televizor. Nu este necesar să realizaţi conexiuni
audio separate pentru a asculta sonorul TV. Pentru detalii legate de funcţia ARC, consultaţi secţiunea [Audio
Return Channel], pag. 62.
20
Conectarea altor echipamente
Când un alt echipament pe care doriţi să îl conectaţi la sistem este dotat
cu o mufă HDMI OUT
Puteţi conecta un echipament care are o mufă HDMI OUT, cum ar fi un decodor/ un receptor digital de satelit
sau PLAYSTATION®3 etc., cu un cablu HDMI. Un cablu de conectare HDMI poate transmite atât semnale
video, cât şi audio. Conectând sistemul şi echipamentul respectiv printr-un cablu HDMI, puteţi beneficia de
imagini digitale de înaltă calitate şi de sunet prin intermediul mufei HDMI (IN 1) sau HDMI (IN 2).
Partea din spate a aparatului
Cablu HDMI
(nu este furnizat)
Spre mufa HDMI OUT a decodorului/ a receptorului
digital de satelit sau a PLAYSTATION®3 etc.
Note
• Semnalele video primite la mufele HDMI (IN 1 / IN 2) sunt transmise la ieşire prin mufa HDMI (OUT) numai
când este selectată una dintre funcţiile „HDMI1” sau „HDMI2”.
• Pentru a fi transmis la ieşire un semnal audio prin mufa HDMI (OUT), trebuie să modificaţi reglajele de ieşire
audio. Pentru detalii, consultaţi secţiunea [Audio Output] (Ieşire audio) de la [Audio Settings] (Reglaje audio)
(pag. 60).
• Puteţi schimba intrarea audio a echipamentului conectat la mufa HDMI (IN 1) la mufa DIGITAL IN (SAT/
CABLE OPT) (pag. 63).
21
Când echipamentul pe care doriţi să îl conectaţi nu are mufă HDMI OUT
Semnalele video de la sistem şi de la echipamente vor fi transmise la televizor, iar cele audio de la echipamentele
cuplate vor fi transmise către sistem, după cum urmează.
TV
Flux de semnal
. : semnal video
l: semnal audio
Sistem
Puteţi asculta echipamentele conectate prin intermediul boxelor sistemului :
• Un aparat video sau un receptor digital de satelit etc. (nu sunt furnizate), care au o mufă de ieşire digitală
optică : D
• Un aparat video, un receptor digital de satelit, un dispozitiv PlayStation sau o sursă audio portabilă etc. (nu
sunt furnizate): E
Partea din spate a aparatului
E Cablu audio
(nu este furnizat)
D Cablu digital coaxial
(nu este furnizat)
Spre mufa de ieşire digitală
optică a aparatului video sau a
receptorului digital de satelit etc.
22
Spre mufele de ieşire audio ale
aparatului video, ale receptorului
digital de satelit, ale PlayStation
sau ale sursei audio portabile etc.
Conectarea antenei
Partea din spate a aparatului
sau
Antena FM cablu
(furnizată)
Note
• Aveţi grijă să întindeţi complet antena FM cablu.
• După conectarea antenei FM, menţineţi firul cât mai orizontal posibil.
Observaţie
• Dacă recepţia FM este slabă, folosiţi un cablu coaxial de 75 Ω (nu este furnizat) pentru a conecta aparatul la
o antenă FM de exterior, aşa cum este indicat în imaginea de mai jos.
Antena FM de exterior
Aparat
23
Introducerea dispozitivului de emisie - recepţie
Puteţi transmite sunetul de la unitate la un produs S-AIR, cum ar fi un amplificator de sourround sau un
receptor S-AIR.
Pentru a transmite sunetul de la unitate, trebuie să inseraţi un dispozitiv de emisie-recepţie wireless şi un altul
în slotul produsului S-AIR, de exemplu în amplificatorul de surround.
Pentru detalii legate de produsele S-AIR, consultaţi „Utilizarea unui produs S-AIR" (pag. 45).
Panoul din partea din spate a aparatului
Dispozitiv wireless
de emisie-recepţie
Panoul din partea din spate a amplificatorului
de surround
Dispozitiv wireless
de emisie-recepţie
Note
• Vă rugăm să verificaţi ca dispozitivul de emisie-recepţie să fie complet inserat în conectorul care îi este destinat.
La introducerea corectă în conector se aude un clic.
• Pentru a evita introducerea dispozitivului de emisie-recepţie în poziţie inversă în slot, aveţi grijă ca sigla Sony
să fie orientată în sus.
24
Pasul 3: Conectarea la reţea
Conectarea sistemului la Internet vă permite să
urmăriţi materiale video şi audio disponibile pe
Internet, să folosiţi BD-LIVE şi să actualizaţi
software-ul acestui sistem „Cinema acasă”.
Cablu LAN
(nu este furnizat)
Adaptor
LAN
USB
Wireless
Configuraţie pentru reţea cu fire
Folosiţi un cablu LAN pentru a conecta terminalul
LAN (100) al acestei unităţi.
Ruter LAN
Wireless
Modem ADSL/
modem de cablu
Internet
Notă
• Distanţa ce trebuie lăsată între adaptorul LAN USB
wireless şi router-ul LAN wireless diferă în funcţie
de spaţiul de utilizare. Dacă sistemul nu se poate
conecta la reţea sau în cazul în care conexiunea este
instabilă, deplasaţi adaptorul LAN USB wireless
într-o altă poziţie sau apropiaţi acest adaptor de
router-ul LAN wireless.
Cablu LAN
(nu este furnizat)
Ruter de
bandă largă
Modem ADSL/
modem de cablu
Internet
Observaţie
• Se recomandă folosirea unui cablu LAN ecranat,
direct sau inversor.
Pentru configurarea reţelei
Selectaţi [Network Settings], [Internet Settings],
apoi [Wired Setup] (pag. 64) şi urmaţi instrucţiunile
afişate pe ecran pentru a realiza configurarea.
Configuraţie USB wireless
Folosiţi o reţea LAN wireless prin intermediul
adaptorului LAN USB Wireless (numai pentru Sony
UWA-BR100*), care nu este furnizat.
Adaptorul LAN USB Wireless este posibil să nu fie
disponibil în anumite ţări/ regiuni.
* Valabil în ianuarie 2010.
Opriţi aparatul înainte de a conecta cablul prelungitor
sau de a introduce adaptorul LAN USB Wireless.
După introducerea adaptorului LAN USB Wireless la
baza cablului prelungitor şi după conectarea acestui
cablu la portul (USB) - aflat în partea frontală sau
din spate- reporniţi aparatul.
Pentru a realiza configurarea
reţelei
Selectaţi [Network Settings], [Internet Settings], apoi
[USB Wireless Setup] (pag. 64) şi urmaţi instrucţiunile
de pe ecran pentru a realiza configurarea.
Observaţie
• Pentru detalii legate de configurarea reţelelor
wireless, vizitaţi adresa de internet :
http://support.sony-europe.com/.
În legătură cu securitatea LAN
wireless
Deoarece comunicaţia prin intermediul funcţiei
LAN wireless este stabilită prin unde radio,
semnalul wireless poate fi interceptat. Pentru a
proteja comunicaţia wireless, acest sistem acceptă
diverse funcţii de securitate. Aveţi grijă să realizaţi
corect reglajele legate de securitate, în concordanţă
cu mediul reţelei.
Fără securitate
Cu toate că reglajele pot fi efectuate cu uşurinţă,
oricine poate intercepta comunicaţia wireless sau
poate interfera cu reţeaua dvs. wireless, chiar fără
a dispune de instrumente sofisticate. Reţineţi că
există riscul de acces neautorizat sau de interceptare
a datelor.
25
Pasul 4: Configurarea
sistemului S-AIR wireless
WEP
WEP aplică securitatea comunicaţiilor pentru
a împiedica persoanele străine să intercepteze
comunicaţia sau să aibă acces la reţeaua dvs. wireless.
WEP este o tehnologie de securitate evoluată din
altele precedente, care permite şi conectarea de
dispozitive mai vechi, care nu sunt compatibile cu
TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP este o tehnologie de securitate dezvoltată
pentru a corecta deficienţele tehnologiei WEP. TKIP
asigură un nivel de securitate mai înalt decât WEP.
Înainte de a efectua Pasul 4
Realizaţi corect toate conexiunile, apoi cuplaţi cablul
de alimentare.
Pentru a utiliza sistemul S-AIR wireless, trebuie să
configuraţi amplificatorul de surround.
Unitatea transmite sunetul la amplificatorul de
surround care este cuplat la boxele de surround.
Pentru a dezactiva transmisia wireless, parcurgeţi
următorii paşi.
1 Apăsaţi ]/1 pentru
a porni sistemul.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES este o tehnologie de securitate care utilizează
o metodă de securitate avansată, diferită de WEP şi
TKIP.
AES asigură un nivel de securitate mai înalt decât
WEP sau TKIP.
Aveţi grijă ca indicaţia „S-AIR” să fie luminoasă
pe afişajul panoului frontal. Dacă aceasta nu este
aprinsă, verificaţi dacă dispozitivul de emisierecepţie este corect introdus în aparat.
2 Puneţi comutatorul SURROUND
SELECTOR al amplificatorului de
surround în poziţia SURROUND.
3 Puneţi comutatorul S-AIR
ID al
amplificatorului de surround în poziţia A.
26
Pasul 5: Realizarea
configurării rapide
4 Apăsaţi ]/1 pentru a porni amplificatorul
de surround.
Când este activată transmisia wireless, indicatorul
S-AIR/STANDBY devine de culoare verde.
Indicator S-AIR/STANDBY
Urmaţi paşii de mai jos pentru a realiza reglajele de
bază pentru utilizarea sistemului.
Elementele afişate diferă în funcţie de ţară.
Notă
• Pentru a utiliza boxele de surround opţionale,
plasate în spatele poziţiei de audiţie, alegeţi pentru
[Surround Back] din [Speaker Settings] varianta
[Yes] (pag. 53).
Dacă indicatorul S-AIR/STANDBY nu devine de
culoare verde, consultaţi secţiunea „Amplificator
de surround” (pag. 11).
Pentru detalii legate de funcţia S-AIR, consultaţi
„Utilizarea unui produs S-AIR” (pag. 45).
Despre modul standby
Amplificatorul de surround trece automat în modul
standby (indicatorul S-AIR/STANDBY devine
de culoare roşie) când unitatea principală este în
modul standby sau când transmisia wireless este
dezactivată.
Amplificatorul de surround este pornit automat
(indicatorul S-AIR/STANDBY devine de culoare
verde) când sistemul este pornit şi este activată
transmisia wireless.
1 Porniţi televizorul.
27
2 Conectaţi microfonul de calibrare la
mufa A.CAL MIC de pe panoul din spate.
Plasaţi microfonul de calibrare la nivelul urechii,
pe un trepied (nu este furnizat) etc. Partea frontală
a fiecărei boxe trebuie să fie orientată spre
microfon şi trebuie să nu existe obstacole între
aceste echipamente.
5 Realizaţi Configurarea rapidă [Easy
Setup]. Urmaţi instrucţiunile afişate pe
ecran pentru a realiza reglajele de bază
cu ajutorul butoanelor C/X/x/c şi
.
Pentru detalii legate de reglajele de autocalibrare
[Auto Calibration] din [Easy Setup], consultaţi
„Calibrarea automată a reglajelor adecvate”,
pag. 51.
Pentru a accesa din nou Interfaţa
de configurare rapidă
1 Apăsaţi HOME.
Pe ecranul TV apare interfaţa meniului de bază
(HOME).
2 Apăsaţi C/c pentru a selecta [Setup].
3 Pentru a selecta [Easy Setup], apăsaţi
Microfon de calibrare
butoanele X/x, apoi
.
4 Apăsaţi C/c pentru a selecta [Start],
apoi apăsaţi
.
Este afişată interfaţa de Configurare rapidă.
3 Apăsaţi butonul ]/1 la acest aparat şi pe
cel ]/1 la amplificatorul de surround.
4 Comutaţi selectorul intrărilor de la televizor
în poziţia ce permite ca semnalul de la
sistem să apară pe ecranul televizorului.
Este afişată interfaţa de Configurare rapidă ce
permite selectarea limbii folosite la afişare (Easy
Setup - OSD).
28
Pasul 6 : Selectarea sursei
Puteţi selecta sursa de redare.
Funcţie
„BD/DVD”
„D. MEDIA”
FUNCŢIE
Apăsaţi FUNCŢIE de mai multe ori,
până ce funcţia dorită apare pe afişajul
panoului frontal.
La fiecare apăsarea butonului FUNCŢIE, se comută
între funcţiile disponibile, după cum urmează :
Sursă
Discul redat de sistem.
Dispozitiv USB, iPod sau Video
BRAVIA de pe Internet sau server
DLNA.
„TUNER FM” Radio FM (pag. 42)
„HDMI1” /
Echipamentul care este conectat
„HDMI2”
la mufa HDMI (IN 1) sau HDMI
(IN 2), în partea din spate a
aparatului (pag. 21).
„TV”
Echipament (TV etc.) conectat
la mufa DIGITAL IN (TV OPT)
de pe panoul din spate sau un
televizor compatibil cu funcţia
ARC care este conectat la mufa
HDMI OUT , din partea din
spate (pag. 20).
„SAT/
Echipament conectat la mufa
CABLE”
DIGITAL IN (SAT/CABLE
OPT) de pe panoul din spate
(pag. 21).
„AUDIO”
Echipament conectat la mufele
AUDIO (AUDIO IN L/R) de pe
panoul din spate (pag. 21).
„BD/DVD” T „D. MEDIA” T „TUNER
FM” T „HDMI1” T „HDMI2” T „TV” T
„SAT/CABLE” T „AUDIO” T „BD/DVD”
T…
29
Pasul 7 : Ascultarea sunetului cu efect de surround
După parcurgerea paşilor precedenţi şi începerea
redării, puteţi asculta cu uşurinţă sonorul beneficiind
de efectul de surround. Puteţi totodată să selectaţi
unul dintre reglajele de sunet surround predefinite,
special adaptate pentru diverse tipuri de surse de sunet. Acestea vor aduce în casa dvs. sonorul puternic
şi interesant al sălilor de cinematograf.
Stabilirea reglajelor pentru sunetul de surround în funcţie de preferinţele
dvs. de audiţie
1 Apăsaţi SYSTEM MENU.
2 Apăsaţi în mod repetat X/x până ce indicaţia „SUR. SETTING” apare pe afişajul panoului
sau c.
frontal, apoi apăsaţi
3 Apăsaţi în mod repetat X/x până ce reglajul pentru efect de surround dorit apare pe
afişajul panoului frontal.
Consultaţi tabelul următor pentru a afla reglajele pentru sunetul de surround.
4 Apăsaţi
.
Reglajul este efectuat.
5 Apăsaţi SYSTEM MENU.
Meniul de sistem dispare.
Despre ieşirea pentru boxe corespunzătoare fiecărui reglaj de surround
În tabelul următor sunt descrise opţiunile disponibile în cazul în care sunt conectate toate boxele la acest
sistem.
Varianta implicită de reglaj este „A.F.D. 7.1CH”.
Provenienţa sunetului
Reglaj de surround Efect
În funcţie de sursă
Sistemul face diferenţa între diversele formate de sunet
„A.F.D.STD ”
(AUTO FORMAT ale sursei şi prezintă sonorul aşa cum a fost înregistrat sau
codificat.
DIRECT
STANDARD)
30
Provenienţa sunetului
Reglaj de surround Efect
• Sursă cu 2 canale: sistemul simulează sunetul de
„A.F.D.7.1CH”
surround pornind de la cele 2 canale ale sursei,
(AUTO FORMAT
transmiţându-l prin boxele cu 5,1 canale, în urma
DIRECT 7.1CH)
„PRO LOGIC”
„PLII MOVIE”
„PLII MUSIC”
„NEO6 CIN”
„NEO6 MUS”
duplicării sonorului pe 2 canale de la sursă prin fiecare
dintre boxele conectate.
• Sursă multicanal: sistemul crează sonor de surroundspate virtual, în funcţie de numărul de canale al sursei şi
transmite la ieşire sonorul de surround pe 7,1 canale.
• Sursă cu 2 canale: sistemul simulează sunetul de
surround pornind de la cele 2 canale ale sursei,
emiţându-l pe 5,1 canale.
– „PRO LOGIC” realizează decodarea Dolby Pro
Logic.
– „PLII MOVIE” realizează decodarea Dolby Pro
Logic II din modul film.
– „PLII MUSIC” realizează decodarea Dolby Pro
Logic II din modul muzică.
• Sursă multicanal: sistemul emite sunetul prin boxe în
funcţie de numărul de canale ale sursei.
• Sursă cu 2 canale: sistemul simulează sunetul de
surround pornind de la cele 2 canale ale sursei,
emiţându-l pe 6,1 canale.
– „NEO6 CIN” realizează decodarea în modul DTS
Neo:6 Cinema.
– „NEO6 MUS” realizează decodarea în modul
DTS Neo:6 Music.
„2CH STEREO ”
• Sursă multicanal: sistemul emite sunetul prin boxe în
funcţie de numărul de canale ale sursei.
Sistemul emite sunetul prin boxele frontale şi prin
subwoofer, independent de formatul sunetului sau de
numărul de canale. Formatele de sunet multicanal de
surround sunt reduse la 2 canale.
Note
• Când selectaţi „A.F.D. 7.1CH”, în funcţie de disc sau de sursă, partea de început a coloanei de sunet poate fi tăiată,
în timp ce este selectat automat modul optim. Pentru a evita acest tip de omisiune, selectaţi “A.F.D. STD”.
• Când la intrare este recepţionat sonor bilingv, variantele „PRO LOGIC”, „PLII MOVIE” şi „PLII MUSIC”
nu sunt eficiente.
• În funcţie de fluxul de intrare, este posibil ca reglajele de sunet de surround să nu fie eficiente.
• La modificarea reglajelor de surround în timp ce este folosit receptorul S-AIR, sonorul de la acest receptor
poate prezenta întreruperi.
• La redarea unui Super Audio CD, reglajele de surround nu sunt activate.
Observaţie
• Sistemul memorează cel mai recent reglaj de surround ales pentru fiecare funcţie.
Ori de câte ori selectaţi o funcţie, cum ar fi „BD/DVD” sau „TUNER FM”, ultimul reglaj de surround, stabilit
anterior, pentru această funcţie este aplicat automat. Spre exemplu : dacă selectaţi „BD/DVD” pentru care
alegeţi varianta „PRO LOGIC” de reglaj, apoi alegeţi o altă funcţie, după care reveniţi la „BD/DVD”, acesteia
îi va fi aplicat automat reglajul „PRO LOGIC”.
31
Redare
Redarea unui disc
Pentru informaţii legate de discurile ce pot fi redate,
consultaţi „Discuri ce pot fi redate” (pag. 74).
1 Puneţi selectorul de intrări al televizorului
în poziţia ce permite afişarea pe ecranul
TV a semnalului de la acest sistem.
2 Apăsaţi butonul Z şi puneţi un disc pe
suportul pentru discuri.
Observaţie
• Ştergeţi datele ce nu sunt necesare din memoria
internă sau de pe dispozitivul USB. Selectaţi [Erase
BD Data] din
[Video] pentru a şterge datele ce
nu sunt necesare. Dacă folosiţi un dispozitiv USB
ca memorie locală, toate datele stocate în directorul
[BUDA/BUDB] vor fi şterse. Aveţi grijă să realizaţi
copii de siguranţă pentru toate datele video/ de
muzică/ foto din directorul [BUDA/BUDB].
Pentru a beneficia de Blu-ray 3D
Puteţi urmări discuri Blu-ray 3D marcate cu sigla
3D :
3
1 Pregătiţi redarea discurilor Blu-ray 3D.
Apăsaţi butonul Z pentru a închide
compartimentul pentru discuri.
şi începe
În meniul de bază apare simbolul
redarea.
Dacă redarea nu începe automat, selectaţi
din
categoria
[Video], [Music] sau
[Photo],
apoi apăsaţi
.
• Conectaţi sistemul la televizorul dvs. compabil
3D, prin intermediul unui cablu HDMI de mare
viteză (nu este furnizat).
• Reglaţi opţiunile [3D Output Setting] şi [TV
Screen Size Setting for 3D] de la [Screen
Settings] (page59).
2 Introduceţi un disc Blu-ray 3D.
Metoda de funcţionare diferă în funcţie de disc.
Consultaţi instrucţiunile ce însoţesc discul.
Pentru a beneficia de
BONUSVIEW / BD-LIVE
Anumite discuri BD-ROMs cu sigla „BD-LIVE”*
conţin un supliment de conţinut şi alte date care pot
fi preluate pentru a vă delecta.
*
1 Pregătiţi BONUSVIEW/BD-LIVE.
• Conectaţi aparatul la reţea (pag. 25).
• Alegeţi pentru [BD Internet Connection] varianta
[Allow] (page 61).
2 Introduceţi un BD-ROM cu BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Metoda de funcţionare diferă în funcţie de disc.
Consultaţi instrucţiunile ce însoţesc discul.
32
Observaţie
• Consultaţi şi manualul de instrucţiuni al televizorului
dvs. compatibil 3D.
Redarea datelor stocate
pe un dispozitiv USB
Afişarea informaţiilor legate de
redare
Puteţi consulta informaţiile legate de redare etc.,
apăsând butonul DISPLAY.
Informaţiile afişate diferă în funcţie de tipul de disc
şi de starea player-ului.
Puteţi reda materiale video/ muzică/ sau fotografii
conţinute de dispozitivul USB.
Pentru informaţii legate de tipurile de fişiere ce pot fi
redate, consultaţi „Tipuri de fişiere ce pot fi redate”
(pag. 75).
1 Conectaţi dispozitivul USB la portul
(USB) al aparatului.
Consultaţi manualul de instrucţiuni al dispozitivului
USB înainte de conectare.
Exemplu : la redarea unui BD-ROM
Panoul din spate
dispozitiv USB
Panoul frontal
1 Rezoluţia la ieşire/ Frecvenţa video
2 Numărul sau denumirea titlului
3 Reglajul audio curent selectat
4 Funcţii disponibile (
subtitrare)
unghi,
audio,
5 Informaţii legate de redare
Sunt afişate tipul de disc, modul de redare, tipul
de redare repetitivă, codare-decodare video, viteza
de transfer, bara ce indică starea redării, durata
redării, durata totală.
6 Numărul capitolului
7 Unghiul curent selectat.
dispozitiv USB
2 Apăsaţi C/c pentru a selecta
[Music] sau
[Video],
[Photo].
3 Apăsaţi X/x pentru a selecta
[USB
device (front)] sau [USB device (rear)],
apoi apăsaţi
.
Notă
• Nu detaşaţi dispozitivul USB în cursul redării. Pentru
a evita deteriorarea datelor sau a dispozitivului
USB, opriţi sistemul când cuplaţi sau decuplaţi
dispozitivul USB.
33
Utilizarea unui iPod
Puteţi să ascultaţi sunetul şi să încărcaţi bateria unui
iPod prin intermediul sistemului.
Pentru a acţiona iPod-ul cu
ajutorul telecomenzii
Modele de iPod compatibile
Puteţi acţiona iPod-ul cu ajutorul butoanelor
telecomenzii. În tabelul de mai jos, sunt prezentate
butoanele ce pot fi utilizate şi acţiunile lor :
Modelele de iPod compatibile sunt următoarele :
nano iPod
a 5-a generaţie
(cameră video)
iPod Touch
a 2-a generaţie
Apăsaţi
Acţiune
N, X
Aceeaşi acţiune ca butonul N/
X de la iPod.
Pauză
x
m sau
M
nano iPod
a 4-a generaţie
(cameră video)
iPod clasic
.sau
>
DISPLAY,
RETURN,
C
X/x
iPod cu afişaj
tactil
(prima
generaţie)
nano iPod
(a 3-a
generaţie)
(video)
nano iPod
a 2-a generaţie
(aluminiu)
Actualizaţi software-ul iPod-ului cu variantele cele
mai recente, înainte de a-l folosi cu sistemul.
1 Conectaţi dispozitivul iPod la portul
(USB) din partea frontală a aparatului, cu
ajutorul cablului USB al iPod-ului.
2 Apăsaţi C/c pentru a selecta
3
34
[Music].
Apăsaţi X/x pentru a selecta
[iPod
(front)], apoi apăsaţi
.
Sonorul de la iPod este redat de sistem.
Puteţi acţiona iPod-ul cu ajutorul butoanelor
telecomenzii.
Pentru mai multe detalii legate de funcţionare,
consultaţi manualul de instrucţiuni al iPod-ului.
,c
Deplasare rapidă înapoi sau
înainte.
Aceeaşi operaţie ca butoanele
.sau > de la iPod.
Aceeaşi operaţie ca butonul
MENU de la iPod.
Aceeaşi operaţie ca butonul
rotativ de la iPod.
Aceeaşi operaţie ca butonul
central de la iPod.
Note
• Dispozitivul iPod se încarcă când se conectează
sistemul în timp ce este pornit.
• Nu pot fi transferate melodii la iPod.
• Sony nu îşi asumă responsabilitatea în cazul în
care datele înregistrate la iPod sunt pierdute sau
deteriorate atunci când iPod-ul este conectat la
acest sistem.
• Acest produs a fost creat pentru a funcţiona împreună
cu un iPod şi respectă specificaţiile ce asigură
compatibilitatea cu standardele de eficacitate
Apple.
• Nu decuplaţi iPod-ul în timpul funcţionării. Pentru
a evita deteriorarea datelor sau a iPod-ului, opriţi
sistemul când cuplaţi sau decuplaţi dispozitivul
iPod.
Redarea în reţea
Redarea video BRAVIA pe
Internet
Redarea fişierelor stocate pe un
server DLNA (Player DLNA)
Video BRAVIA pe Internet are rolul unei porţi de
acces pentru conţinutul selectat de pe Internet şi pentru
o varietate de programe de divertisment la comandă
care ajung astfel direct în aparatul dvs.
1 Pregătiţi video BRAVIA pe Internet.
Conectaţi aparatul la reţea (pag. 25).
2 Apăsaţi C/c pentru a selecta
[Music] sau
Puteţi reda fişiere video/ de muzică/ foto aflate pe
server-ul dvs. de acasă, cum ar fi un siste audio de
reţea certificat DLNA sau un calculator personal
dotat cu un software ce permite funcţionarea ca server
certificat DLNA, conectând sistemul la reţeaua dvs.
de acasă.
1 Pregătiţi redarea fişierelor pe un server
[Video],
[Photo].
3 Apăsaţi X/x pentru a selecta simbolul
asociat unui furnizor de conţinut pe
Internet, apoi apăsaţi
.
Când nu este recuperată lista conţinutului de
Internet, aceasta va fi reprezentată de un simbol
neachiziţionat sau unul nou.
Pentru a utiliza panoul de
comandă
Panoul de comandă apare când începe redarea
fişierului video. Elementele afişate pot diferi în
funcţie de furnizorii de conţinut pe Internet.
Pentru a afişa din nou, apăsaţi DISPLAY.
DLNA.
• Conectaţi aparatul la reţea (pag. 25).
• Efectuaţi reglajele corespunzătoare opţiunii
[Connection Server Setting] (pag. 64).
2 Apăsaţi C/c pentru a selecta
[Music] sau
[Video],
[Photo].
3 Apăsaţi X/x pentru a selecta un server
DLNA, apoi apăsaţi
.
Este afişată lista fişierelor sau a directoarelor.
Redarea aceluiaşi sonor în
diverse camere
(PARTY STREAMING)
Notă
• Dacă pe ecranul TV nu este afişată opţiunea
[Party Auto Start] (pag. 64), această facilitate
poate fi disponibilă prin intermediul unei viitoare
actualizări. Este posibil, însă, ca această funcţie să
nu fie disponibilă în anumite ţări/regiuni.
1 Afişaj de comandă.
Apăsaţi C/ X/x /c sau
redare.
pentru operaţii de
2 Bara ce indică starea redării
Bara de stare, cursor indicând poziţia curentă,
durata redării, durata fişierului video.
3 Denumirea următorului fişier video
4 Denumirea fişierului video curent selectat şi
evaluarea acestuia
Puteţi reda acelaşi sonor, simultan, prin intermediul
tuturor echipamentelor Sony compatibile cu funcţia
PARTY STREAMING.
Echipamentul care redă sonorul pentru petrecere
prin intermediul facilităţii [Start Party] este denumit
„echipament gazdă”.
35
Un aparat care este „invitat” să participe la redarea
realizată de „echipamentul gazdă” şi care va reda
acelaşi sonor ca şi acesta, va fi denumit „echipament
invitat”.
Pentru a încheia o serbare
Pentru a iniţia serbarea (numai
pentru echipamentul gazdă)
Pentru echipamentul invitat
Apăsaţi OPTIONS, apăsaţi X/x pentru a selecta
.
[Close Party], apoi apăsaţi
Puteţi utiliza alte echipamente pentru redarea
conţinutului redat de sistem.
1 Porniţi sistemul şi celelalte echipamente
marca Sony, compatibile cu funcţia PARTY
STREAMING.
Aveţi grijă ca fiecare componentă să fie conectată
la reţea.
2 Apăsaţi C/ X/x /c pentru a selecta
conţinutul audio [Music] sau un post
de radio.
Pentru a selecta un post de radio, consultaţi
„Ascultarea radioului” (pag. 42).
3 Apăsaţi OPTIONS.
4 Apăsaţi X/x pentru a selecta [Start Party],
apoi apăsaţi
.
Toate echipamentele invitate încep redarea aceluiaşi conţinut audio ca şi echipamentul gazdă.
Pentru a alătura acest sistem
unei serbări (numai pentru un
echipament gazdă)
Puteţi utiliza sistemul pentru a reda conţinutul
prezentat de alte echipamente.
1 Porniţi sistemul şi celelalte echipamente
marca Sony, compatibile cu funcţia PARTY
STREAMING.
Aveţi grijă ca fiecare componentă să fie conectată
la reţea.
2 Porniţi modul serbare la alt echipament
Pentru echipamentul gazdă
Apăsaţi x, apoi apăsaţi HOME.
Pentru a părăsi o serbare
Apăsaţi OPTIONS, apăsaţi X/x pentru echipamentul
„invitat” la o serbare, pentru a selecta [Leave Party],
.
apoi apăsaţi
Notă
• Vânzarea unei game de produse compatibile cu
funcţia PARTY STREAMING diferă în funcţie de
reginune.
Acţionarea sistemului cu un
controler DLNA (renderer)
Notă
• Dacă pe ecranul TV nu este afişată opţiunea
[Renderer Set-up] (pag. 64), această funcţie poate
fi disponibilă prin intermediul unei actualizări
ulterioare. Este posibil însă ca funcţia să nu fie
disponibilă în anumite regiuni/ţări.
Puteţi acţiona sistemul cu ajutorul unui controler
DLNA.
Pentru detalii legate de acţionare, consultaţi manualul
de instrucţiuni al controlerului DLNA.
Notă
• Nu acţionaţi sistemul cu ajutorul telecomenzii
furnizate când acesta este comandat de controlerul
DLNA.
conectat în reţea.
3 Apăsaţi C/c pentru a select [Music].
4 Apăsaţi X/x a selecta [Party], apoi
apăsaţi
.
5 Apăsaţi X/x pentru a selecta gazda serbării
stabilite la pasul 2, apoi apăsaţi
36
.
Observaţie
• Sistemul este compatibil cu funcţia „Play To” a
Windows Media® Player 12 ce însoţeşte sistemul
de operare Windows 7.
Opţiuni disponibile
La apăsarea butonului OPTIONS (opţiuni) sunt
disponibile diverse reglaje şi opţiuni de redare.
Elementele disponibile diferă în funcţie de situaţie.
Opţiuni comune
Elemente
[Playback
History]
[Search
History]
[Search
Contents]
[Repeat
Setting]
[Favourites
List]
[Play/Stop]
[Play from
start]
[Information
Display]
[Add to
Favourites]
[Remove
from
Favourites]
[Start Party]
[Leave
Party]
Detalii
Sunt afişate titluri/piste din istoricul
redării unui BD-ROM/DVD-ROM/
CD-DA (CD de muzică) cu ajutorul
tehnologiei Gracenote.
Sunt căutate informaţii conexe, pe
baza unor cuvinte cheie de la Gracenote prin intermediul Interfeţei
cu informaţii.
Este căutat conţinut Video BRAVIApe
Internet pe baza unor cuvinte cheie
de la Gracenote prin intermediul
Interfeţei cu informaţii.
Stabilirea redării repetitive.
Afişarea Listei de favorite.
Este pornită/ oprită redarea
Sunt redate elementele de la
început.
Sunt afişate informaţii legate de
BD-ROM/ DVD-ROM/
CD-DA (CD de muzică) cu ajutorul
tehnologiei Gracenote.
Este adăugat un element de conţinut
de Internet la Lista de favorite.
Este şters un element de conţinut
de Internet din Lista de favorite.
Este pornit modul serbare la sursa
selectată.
În funcţie de sursă, acest element
este posibil să nu apară.
Este părăsită serbarea la care
sistemul participă.
Funcţia PARTY STREAMING
continuă să fie folosită de restul
echipamentelor participante.
Opţiuni comune (continuare)
Elemente
[Close Party]
Numai
Elemente
[3D Output
Setting]
Detalii
Este încheiată serbarea la care
sistemul participă.
Funcţia PARTY STREAMING
încetează să mai fie folosită de către
toate echipamentele participante.
[Video]
Detalii
Stabileşte dacă să fie transmis
automat la ieşire sau nu semnal
video 3D.
Notă
[Video
Settings]
[Play/Pause]
• Semnalul video 3D de la mufa
HDMI (IN 1) sau HDMI (IN 2)
este transmis la ieşire indiferent
de această opţiune.
• [Picture Quality Mode]:
Selectează reglajele de imagine
pentru diverse medii de
iluminare
• [FNR]: reduce zgomotul
aleatoriu care apare în imagini
• [BNR]: reduce zgomotul bloc,
tip mozaic care apare în imagini
• [MNR]: reduce zgomotul minor
din jurul conturului imaginilor.
Este pornită sau oprită redarea.
[Top Menu]
Este afişat meniul superior al unui
BD sau DVD
[Menu/Popup Este afişat meniul extensibil al
Menu]
unui BD-ROM sau meniul DVD.
[Title Search] Este căutat un titlu de pe
BD-ROM / DVD VIDEO şi
redarea este pornită de la început.
[Chapter
Este căutat un capitol şi redarea
Search]
este pornită de la început.
[Angle]
Este comutată vizualizarea dintrun alt unghi când pe BD-ROM/
DVD VIDEO sunt înregistrate
scene din mai multe unghiuri.
37
Numai
Elemente
[IP Content
Noise
Reduction]
Numai
Elemente
[Add
Slideshow
BGM]
Numai
Elemente
[Slideshow]
[Video] (continuare)
Detalii
Ajustează calitatea video pentru
conţinutul Internet.
[Music]
Detalii
Sunt înregistrate fişiere de muzică
din memoria USB sub forma unei
succesiuni de imagini cu un fundal
muzical.
[Foto]
Detalii
Este pornită succesiunea de
imagini.
[Slideshow
Este modificată viteza succesiunii
Speed]
de imagini.
[Slideshow
Este stabilit efectul care să fie
Effect]
aplicat la prezentarea succesiunii
de imagini.
[Slideshow
• [Off]: dezactivează funcţia.
BGM]
• [My Music from USB]: stabileşte
fişierele de muzică înregistrate în
[Add Slideshow BGM]. Dacă
nu este înregistrat nici un fişier
de muzică, apare indicaţia [(Not
registered)].
• [Play form disc]: stabileşte
pistele de pe discul de muzică
(CD-DA).
[Rotate Left] Fotografia este rotită în sens
antiorar cu 90 de grade.
[Rotate
Fotografia este rotită în sens orar
Right]
cu 90 de grade.
[View Image] Este afişată fotografia selectată.
38
Ajustarea decalajului dintre
imagine şi sunet
(A/V SYNC)
Dacă sunetul nu este sincron cu imaginea ce apare
pe ecranul televizorului, puteţi ajusta decalajul dintre
imagine şi sunet.
1 Apăsaţi SYSTEM MENU.
2 Apăsaţi X/x până ce indicaţia „A/V
SYNC” apare pe afişajul panoului frontal,
apoi apăsaţi
sau c.
3 Apăsaţi X/x pentru a ajusta decalajul
dintre imagine şi sunet.
Puteţi realiza reglajul între 0 ms şi 300 ms, în
trepte de 25 ms.
4 Apăsaţi
.
Reglajul este stabilit.
5 Apăsaţi SYSTEM MENU.
Meniul sistemului este oprit.
Notă
• În funcţie de semnalul de intrare, este posibil ca
reglajul A/V SYNC să nu fie eficient.
Ajustarea sunetului
Selectarea efectului de
adaptare la sursă
Puteţi selecta un mod de sunet adecvat pentru filme
sau pentru ascultarea muzicii.
Apăsaţi în mod repetat SOUND MODE în
cursul redării până ce pe afişajul panoului
frontal apare modul dorit.
• „AUTO”: sistemul selectează automat “MOVIE”
sau “MUSIC” pentru a produce efectul de sunet în
funcţie de disc sau de fluxul de date de muzică.
• „MOVIE”: sistemul furnizează sonor pentru filme.
• „HD-D.C.S.”: pentru filme de pe discuri Blu-ray
şi DVD etc., opţiunea „HD-D.C.S.” realizează
efecte sonore care respectă cu exactitate intenţiile
realizatorilor coloanei sonore a filmelor.
• „3D SUR”: „3D SUR” este un algoritm unic
folosit de firma Sony pentru redarea conţinutului
3D (tridimensional) care furnizează o experienţă
sonoră 3 D ce beneficiază de adâncimea şi prezenţa
corespunzătoare, prin crearea unei atmosfere sonore
virtuale în apropierea urechilor dvs.
• „MUSIC”: sistemul redă muzică.
• „SPORTS”: sistemul adaugă reverberaţii pentru
emisiuni sportive.
• „NEWS”: sistemul asigură sonorul pentru programe
în care este importantă perceperea vocilor, cum ar
fi emisiunile de ştiri.
• „GAME ROCK”: sistemul asigură sonor pentru
jocuri (muzică / ritm).
• „OMNI-DIR”: acelaşi sonor se aude din orice punct
al camerei.
Note
• În funcţie de disc sau de sursă, când selectaţi
„AUTO”, este posibil ca partea de început a pieselor
să fie omisă, când sistemul selectează automat
modul optim de redare. Pentru a evita omisiunile
sonore, selectaţi altă variantă decât cea „AUTO”.
• În funcţie de semnalul de intrare, modul ales poate
să nu fie eficient.
• La schimbarea modului în timpul folosirii receptorului
S-AIR, sunetul de la receptorul S-AIR poate
prezenta omisiuni.
• Când este redat un Super Audio CD, această funcţie
nu acţionează.
Selectarea formatului audio,
a pistelor multilingve sau a
canalului
Când sistemul redă discuri BD/DVD VIDEO
sau DATA CD/DATA DVD (fişiere video DivX)
înregistrate în formate audio multiple (PCM, Dolby
Digital, MPEG audio sau DTS) sau piste multilingve,
puteţi schimba formatul audio sau limba.
În cazul unui CD, puteţi să selectaţi sunetul de pe
canalul din stânga sau din dreapta şi să ascultaţi
canalul selectat prin ambele boxe, din stânga şi din
dreapta.
39
Ascultarea sunetului
multiplex
Apăsaţi în mod repetat
în cursul redării
pentru a selecta semnalul audio dorit.
Informaţiile audio apar pe ecranul TV.
x BD/ DVD VIDEO
În funcţie de BD/DVD VIDEO, variantele de limbi
disponibile diferă.
Când sunt afişate 4 cifre, acestea indică un cod de
limbă. Consultaţi secţiunea „Lista codurilor de limbă”
(pag. 73) pentru a afla cărei limbi îi corespunde codul
respectiv. Când aceeaşi limbă apare de mai multe ori,
înseamnă că pe BD/DVD VIDEO sunt înregistrate
mai multe formate audio.
(DUAL MONO)
Puteţi beneficia de sunet multiplex, atunci când
sistemul recepţionează sau redă un semnal Dolby
Digital difuzat multiplex.
Notă
• Pentru a recepţiona semnal Dolby Digital, trebuie
să cuplaţi televizorul sau alte echipamente la acest
aparat, folosind un cablu digital optic (pag. 20, 21).
Dacă televizorul este compatibil cu funcţia ARC
(pag. 51), puteţi recepţiona un semnal Dolby Digital
prin intermediul cablului HDMI.
x DVD-R
Tipurile de piste sonore înregistrate pe un disc sunt
afişate.
Exemplu :
• [ Stereo]
• [ Stereo (Audio1)]
• [ Stereo (Audio2)]
• [ Main]
• [ Sub]
• [ Main/Sub]
Notă
• Dacă pe disc este înregistrată o singură coloană
sonoră, indicaţiile [ Stereo (Audio1)] şi [ Stereo
(Audio2)] nu sunt afişate.
x DATA CD (fişier video DivX)/ DATA DVD
(DivX video file)
Variantele disponibile pentru DATA CD sau DATA
DVD diferă în funcţie de fişierul video DivX conţinut
de disc. Formatul este afişat pe ecranul TV.
x CD
• [ Stereo] : sonor stereo standard
• [ 1/L] : sunetul de pe canalul din stânga (mono)
• [ 2/R] : sunetul de pe canalul din dreapta (mono)
40
Apăsaţi în mod repetat
până ce
semnalul dorit apare pe afişajul panoului
frontal.
• „MAIN”: sonorul este emis în limba principală.
• „SUB”: sonorul este emis în limba secundară.
• „MAIN/SUB”: sonorul emis este mixat, în limbile
principală şi secundară.
Utilizarea efectelor de sunet
Modificarea balansului tonurilor
Puteţi ajusta sunetul modificând balansul tonurilor
sunetului.
1 Apăsaţi în mod repetat TONE până ce pe
panoul frontal apare opţiunea dorită.
• „BASS”: puteţi ajusta frecvenţele joase.
• „TREBLE”: puteţi ajusta frecvenţele înalte.
2 Apăsaţi X/x pentru a ajusta sonorul.
Valoarea stabilită apare pe afişajul panoului frontal.
Puteţi stabili valori între – 6,0 şi + 6,0.
Ascultarea sunetului la volum
redus
Puteţi să beneficiaţi de efecte sonore sau să ascultaţi
dialogul, la fel ca într-o sală de cinematograf, chiar
dacă nivelul volumului este redus. Această facilitate
este utilă când vizionaţi filme, pe timp de noapte.
1 Apăsaţi SYSTEM MENU.
2 Apăsaţi în mod repetat X/x până ce pe
afişajul panoului frontal apare indicaţia
sau c .
„NIGHT MODE”, apoi apăsaţi
3 Apăsaţi X/x pentru a selecta o variantă
de reglaj.
• „NIGHT ON”: activ
• „NIGHT OFF”: inactiv.
4 Apăsaţi SYSTEM MENU.
Meniul sistemului este oprit.
Notă
• Când sunetul este emis de boxa centrală, acest efect
este mai pronunţat, deoarece dialogul este auzit mai
uşor (dialogul de film etc.). Când sunetul nu este
emis de boxa centrală, sistemul ajustează în mod
optim volumul.
41
Tuner
Ascultarea radioului
Puteţi asculta radioul prin intermediul boxelor
sistemului.
Depistarea manuală a posturilor
(Acord manual)
Apăsaţi în mod repetat butonul TUNING +/–.
3 Ajustaţi volumul apăsând 2 +/–.
Butoane
numerice
Dacă un program FM prezintă
zgomot
Dacă sunetul unui post de radio FM prezintă zgomot,
selectaţi recepţia mono. Calitatea recepţiei se va
ameliora, însă sunetul îşi va pierde efectul stereo.
1 Apăsaţi SYSTEM MENU.
2 Apăsaţi în mod repetat X/x până ce pe
afişajul panoului frontal apare indicaţia
“FM MODE”.
Banda de frecvenţe curentă
şi numărul alocat
Postul de radio curent
3 Apăsaţi sau c.
4 Apăsaţi X/x pentru a selecta “MONO”
• “STEREO” : recepţie stereo.
• “MONO” : recepţie mono.
5 Apăsaţi SYSTEM MENU.
Meniul sistemului este părăsit.
Pentru a opri radioul
Denumirea postului de radio (numai
pentru modelele europene şi ruseşti)
1 Apăsaţi în mod repetat butonul FUNCŢIE
până ce pe afişajul panoului frontal
apare indicaţia „TUNER FM”.
2 Selectaţi postul de radio dorit.
Depistarea automată a posturilor
(Acord automat)
Pentru acordul automat, apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul TUNING +/–.
Pe ecranul TV apare indicaţia [Auto Tuning].
Parcurgerea frecvenţelor încetează când este
recepţionat un post de radio.
Pentru a opri manual acordul automat, apăsaţi
TUNING +/–.
42
Apăsaţi ]/1.
Fixarea posturilor de radio în
memorie
Pot fi introduse în memorie până la 20 de posturi de
radio. Înainte de realizarea acordului, aveţi grijă să
reduceţi la minim volumul sonor.
1 Apăsaţi în mod repetat butonul FUNCŢIE
până ce pe afişajul panoului frontal
apare indicaţia „TUNER FM”.
2 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul TUNING
+/– până ce începe căutarea automată.
Parcurgerea frecvenţelor încetează când sistemul
recepţionează un post de radio.
3 Apăsaţi SYSTEM MENU.
4 Apăsaţi X/x până ce pe afişajul panoului
frontal apare indicaţia „MEMORY”, apoi
apăsaţi
sau c.
Pe afişajul panoului frontal este indicat numărul
prestabilit pentru fixarea în memorie
5 Apăsaţi X/x pentru a selecta numărul
care doriţi să fie alocat în memorie
postului respectiv.
Observaţie
• Puteţi selecta numărul de alocat direct, prin
apăsarea butoanelor numerice.
6 Apăsaţi
.
În fereastra de afişare apare indicaţia
“COMPLETE” şi postul de radio este fixat în
memoria sistemului.
7 Repetaţi paşii de la 2 la 6 pentru a fixa şi
alte posturi de radio în memorie.
8 Apăsaţi SYSTEM MENU.
Meniul sistemului este oprit.
Pentru a modifica numărul alocat
unui post de radio în memorie
Apăsaţi PRESET +/– pentru a selecta numărul dorit
din memorie, apoi parcurgeţi procedura precedentă
începând de la pasul 3.
Selectarea unui post de radio
fixat în memorie
1 Apăsaţi în mod repetat butonul FUNCŢIE
până ce pe afişajul panoului frontal
apare indicaţia „TUNER FM”.
Este depistat postul de radio cel mai recent
ascultat.
2
Apăsaţi de mai multe ori PRESET +/–
pentru a selecta postul de radio fixat.
Numărul alocat postului şi frecvenţa apar pe
ecranul TV şi pe afişajul panoului frontal.
La fiecare apăsare a butonului, sistemul depistează
un post de radio fixat în memorie.
Observaţie
• Puteţi selecta numărul de alocat direct, prin
apăsarea butoanelor numerice.
Selectarea unui post de radio prin
introducerea directă a frecvenţei
Când cunoaşteţi frecvenţa postului de radio dorit, îl
puteţi selecta introducând direct frecvenţa acestuia.
1 Apăsaţi în mod repetat butonul FUNCŢIE
până ce pe afişajul panoului frontal
apare indicaţia „TUNER FM”.
2 Apăsaţi D.TUNING.
3 Apăsaţi butoanele numerice pentru a
selecta frecvenţa dorită.
4 Apăsaţi
.
43
Utilizarea sistemului de date radio (RDS)
Ce este Sistemul de date radio ?
Sistemul de Date Radio (RDS) este un serviciu
radiodifuzat care permite posturilor să transmită în
paralel cu semnalul obişnuit al programelor şi unele
informaţii suplimentare. Acest tuner vă pune la
dispoziţie anumite facilităţi RDS cum ar fi afişarea
numelui postului de radio, care va apărea şi pe ecranul
televizorului.
Recepţionarea serviciilor RDS
Selectaţi direct postul de radio din banda
FM.
Când este depistat un post de radio care oferă servicii
RDS, denumirea* acestuia apare pe afişajul panoului
frontal.
* Dacă nu este recepţionat serviciul RDS difuzat, este
posibil ca denumirea postului să nu fie afişată.
Note
• Este posibil ca Sistemul de Date Radio (RDS) să
nu funcţioneze bine dacă postul de radio pe care
l-aţi recepţionat nu difuzează semnale RDS în
mod corespunzător sau în cazul în care semnalul
respectiv este prea slab.
• Nu toate posturile FM furnizează serviciul RDS,
iar serviciile RDS transmise de diferite posturi de
radio nu conţin aceleaşi tipuri de informaţii. Dacă
nu sunteţi obişnuiţi cu sistemul RDS, consultaţi
posturile de radio locale din zona în care vă aflaţi
pentru a afla detalii despre acest serviciu.
Observaţie
• În timp ce este recepţionat un post de radio ce
difuzează informaţii RDS, apăsând butonul
DISPLAY puteţi comuta între denumirea postului
şi indicaţia frecvenţei, afişate pe panoul frontal.
44
Dispozitiv audio extern
Utilizarea unui produs
S-AIR
Despre produsele S-AIR
Există două tipuri de produse S-AIR :
• Unitatea principală S-AIR (acest aparat) :
Unitatea principală S-AIR are rolul de transmitere
a sunetului. Puteţi utiliza până la 3 unităţi
principale S-AIR. (Numărul de unităţi principale
S-AIR ce pot fi folosite depinde de spaţiul în care
acestea sunt utilizate.)
• Subunitatea S-AIR : are rolul de a recepţiona
sunetul.
– Amplificator de surround (opţional) : puteţi
asculta wireless (fără a conecta cabluri) sonorul
emis de boxele de surround.
– Receptor S-AIR (opţional) : puteţi asculta
sonorul de la sistem chiar dacă va aflaţi în altă
cameră.
Camera A
Stabilirea identităţii (ID) aparatului
1 Puneţi comutatorul S-AIR ID al aparatului
în poziţia ID dorită.
Comutator S-AIR
Puteţi alege pentru ID oricare dintre variantele
A, B sau C.
2 Apăsaţi ]/1.
Sistemul porneşte.
3 Stabiliţi pentru subunitatea S-AIR acelaşi
ID.
Transmisia wireless este activată după cum
urmează (exemplu) :
Unitatea principală S-AIR
Subunitatea S-AIR
(amplificator de surround)
Pentru a stabili identificatorul (ID)
pentru amplificatorul de surround
Camera B
Subunitatea S-AIR
(receptor S-AIR)
(nu este furnizat)
Stabilirea identităţii S-AIR pentru
a activa transmisia wireless
Pentru amplificatorul de surround
Pentru receptorul S-AIR
Prin simpla punere în concordanţă a identificatorului
(ID) al acestui aparat şi cu cel al subunităţii S-AIR,
puteţi activa transmisia wireless.
1
Aveţi grijă să puneţi comutatorul
SURROUND SELECTOR al amplificatorului
de surround în poziţia SURROUND.
2 Puneţi comutatorul S-AIR al amplificatorului
de surround în poziţia corespunzătoare
ID-ului (A, B sau C) aparatului.
3 Apăsaţi ]/1 la amplificatorului de
surround.
Când este activată transmisia wireless, indicatorul
S-AIR/STANDBY al amplificatorului de surround
devine de culoare verde.
Pentru detalii privind indicatorul S-AIR/
STANDBY, consultaţi „Amplificatorul de
surround” (pag. 11).
45
Stabilirea identităţii (ID) pentru
receptorul S-AIR
8 Când selectaţi [Separate] la pasul 6, apăsaţi
S-AIR CH la receptorul S-AIR pentru a
selecta funcţia.
Funcţia receptorului S-AIR se modifică astfel :
„MAIN UNIT” T „TUNER FM” T „AUDIO”
T…
Pentru a beneficia de aceleaşi funcţie ca şi la
aparat, selectaţi „MAIN UNIT”.
Consultaţi manualul de instrucţiuni al
receptorului S-AIR.
Pentru a folosi un sistem pe 7,1
canale
Puteţi beneficia de sonor cu efect de surround, pe
7,1 canale, mai realist dacă folosiţi setul de boxe
de surround wireless (WAHT-SBP2, opţional).
Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni
al setului de boxe de surround wireless.
În acest caz, stabiliţi pentru [Surround Back] din
[Speaker Settings] varianta [Yes] (pag. 53).
Ascultarea sonorului dintr-o altă
cameră
9 Ajustaţi volumul la receptorul S-AIR.
Utilizarea receptorului S-AIR
când aparatul este în standby
Pentru receptorul S-AIR
Puteţi folosi receptorul S-AIR în timp ce unitatea
este în modul standby, selectând pentru [Standby]
varianta [On].
1 Apăsaţi HOME.
Pe ecranul TV apare meniul de bază (Home)
Pentru receptorul S-AIR
Cu ajutorul receptorului S-AIR, puteţi asculta sonorul
de la sistem chiar dacă vă aflaţi în altă cameră.
1 Apăsaţi HOME.
Settings], apoi apăsaţi
Pe ecranul TV apare meniul de bază (Home)
2 Apăsaţi C/c pentru a selecta [Setup].
3 Apăsaţi X/x pentru a selecta [System
Settings], apoi apăsaţi
4
.
Apăsaţi X/x pentru a selecta [S-AIR
Settings], apoi apăsaţi
.
Este afişată interfaţa [S-AIR Settings].
5 Apăsaţi X/x pentru a selecta [Mode], apoi
apăsaţi
.
6 Apăsaţi X/x pentru a selecta reglajul dorit.
• [Party]: receptorul S-AIR transmite la ieşire
sunetul conform funcţiilor stabilite la aparat.
• [Separate]: puteţi stabili funcţia dorită pentru
receptorul S-AIR, funcţiile aparatului rămânând
neschimbate.
7 Apăsaţi
.
Reglajul este efectuat.
46
2 Apăsaţi C/c pentru a selecta [Setup].
3 Apăsaţi X/x pentru a selecta [System
.
4
Apăsaţi X/x pentru a selecta [S-AIR
Settings], apoi apăsaţi
.
Este afişată interfaţa [S-AIR Settings].
5
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Standby],
apoi apăsaţi
.
6 Apăsaţi X/x pentru a selecta reglajul dorit.
• [On]: puteţi folosi receptorul S-AIR când aparatul
este în modul standby sau pornit. Consumul de
putere în modul standby creşte.
• [OFF]: nu puteţi folosi receptorul S-AIR, când
aparatul este în modul standby.
7 Apăsaţi
.
Reglajul este efectuat.
Notă
• Când opriţi sistemul în timp ce pentru [Standby] este
aleasă varianta [On], pe panoul frontal indicaţia
„S-AIR” clipeşte (când transmisia wireless dintre
aparat şi receptorul S-AIR nu este activată) sau
este luminoasă (când transmisia wireless dintre
aparat şi receptorul S-AIR este activă).
Identificarea unităţii cu o
anumită subunitate S-AIR
(Operaţia de punere în legătură)
Pentru amplificatorul de surround
Pentru receptorul S-AIR
La folosirea de echipamente S-AIR, este posibil ca
vecinii dvs. să recepţioneze sunetul de la sistemul
dvs. dacă identitatea acestuia este aceeaşi cu cea a
aparatelor lor sau este posibil ca dvs. să recepţionaţi
sunetul de la vecini.
Pentru a se evita acest inconvenient, puteţi identifica
unitatea cu o anumită subunitate S-AIR, efectuând
operaţia de punere în legătură.
Când realizaţi operaţia de punere în legătură,
transmisia wireless este activată numai între unitatea
dvs. principală şi subunitatea S-AIR aflate în
corespondenţă.
1 Aşezaţi subunitatea S-AIR alături de
unitatea principală cu care doriţi să fie
pusă în legătură.
2 Puneţi în corespondenţă identitatea unităţii
cu cea a subunităţii S-AIR.
• Pentru a stabili identitatea unităţii, consultaţi
secţiunea “Stabilirea identităţii (ID) aparatului”
(pag. 45).
• Pentru a stabili identitatea amplificatorului de
surround, consultaţi secţiunea “Pentru a stabili
identificatorul (ID) pentru amplificatorul de
surround” (pag. 45).
• Pentru a stabili identitatea receptorului S-AIR,
consultaţi manualul de instrucţiuni al acestuia.
3 Apăsaţi HOME.
Pe ecranul TV apare meniul de bază (Home)
4 Apăsaţi C/c pentru a selecta [Setup].
5 Apăsaţi X/x pentru a selecta [System
6
Settings], apoi apăsaţi
.
Apăsaţi X/x pentru a selecta [S-AIR
Settings], apoi apăsaţi
.
Este afişată interfaţa [S-AIR Settings].
7 Apăsaţi X/x pentru a selecta [Pairing], apoi
apăsaţi
.
8 Porniţi operaţia de punere în legătură de la
subunitatea S-AIR.
x Pentru amplificatorul de surround
Apăsaţi ]/1 de la amplificatorul de surround
pentru a porni respectivul echipament, apoi
apăsaţi PAIRING de pe panoul din spate al
acestuia. (Pentru a apăsa PAIRING, puteţi utiliza
un instrument fin, cum ar fi o agrafă de hârtie.)
x Pentru receptorul S-AIR
Consultaţi manualul de instrucţiuni al receptorului
S-AIR.
9 Apăsaţi C/c pentru a selecta [Start], apoi
.
apăsaţi
Unitatea începe operaţia de punere în legătură.
Indicatorul PAIRING de la amplificatorul de
surround clipeşte când începe operaţia de punere
în legătură.
Când transmisia wireless este activată, indicatorul
PAIRING de la amplificatorul de surround se
aprinde.
Pentru a renunţa la operaţia de punere în legătură,
selectaţi [Cancel].
Notă
• Efectuaţi operaţia de punere în legătură în timp
de câteva minute după pasul 9. În caz contrar,
pe ecranul TV apare mesajul [Paiging failed.
Retry?]. Pentru a continua operaţia de punere
în legătură, selectaţi [OK] şi apăsaţi
, apoi
reluaţi de la pasul 8. Pentru a renunţa, selectaţi
[Cancel].
Pentru a renunţa la punerea în
legătură
Modificaţi identitatea unităţii principale şi a subunităţii (pag. 45).
Verificarea stării S-AIR a
aparatului
Puteţi verifica starea S-AIR cum ar fi S-AIR ID sau
informaţii privind punerea în legătură.
1 Apăsaţi HOME.
Pe ecranul TV apare meniul de bază (Home)
2 Apăsaţi C/c pentru a selecta
[Setup].
47
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta [System
Settings], apoi apăsaţi
.
7 Apăsaţi
4
Apăsaţi X/x pentru a selecta [S-AIR
.
Settings], apoi apăsaţi
Este afişată interfaţa [S-AIR Settings]. Informaţia
S-AIR ID pentru aparat este afişată pe linia [Info].
Când aparatul este pus în legătură, după ID apare
indicaţia [Pairing].
8 Când alegeţi pentru [RF Change] varianta
5 Apăsaţi RETURN.
Sistemul revine la interfaţa precedentă.
Dacă transmisia wireless este
instabilă
Pentru amplificatorul de surround
Pentru receptorul S-AIR
Dacă folosiţi mai multe sisteme wireless, cum ar fi
LAN sau Bluetooth, transmisia semnalelor S-AIR
sau a altor semnale wireless poate fi instabilă. În acest
caz, transmisia poate fi ameliorată prin modificarea
următoarelor reglaje [RF Change].
1 Apăsaţi HOME.
Pe ecranul TV apare meniul de bază (Home)
2 Apăsaţi C/c pentru a selecta [Setup].
3 Apăsaţi X/x pentru a selecta [System
Settings], apoi apăsaţi
4
.
Apăsaţi X/x pentru a selecta [S-AIR
Settings], apoi apăsaţi
.
Este afişată interfaţa [S-AIR Settings].
5 Apăsaţi X/x pentru a selecta [RF Change],
apoi apăsaţi
.
6 Apăsaţi X/x pentru a selecta reglajul dorit,
apoi apăsaţi
.
• [Auto]: în mod obişnuit alegeţi această variantă.
Sistemul comută automat [RF Change] între
[On] şi [Off].
• [On]: sistemul transmite sunetul căutând un canal
mai bun de emisie.
• [On]: sistemul transmite sunetul fixând canalul
pentru emisie.
48
.
Reglajul este efectuat.
[Off], selectaţi identitatea (ID) pentru care
transmisia wireless este cea mai stabilă
(pag. 45).
Note
• În majoritatea cazurilor, nu este necesar să schimbaţi
acest reglaj.
Dacă pentru [RF Change] este aleasă varianta
[Off], transmisia dintre aparat şi subunitatea S-AIR
poate fi realizată folosind unul dintre următoarele
canale :
– S-AIR ID A: canal echivalent pentru IEEE
802.11b/g canal 1
– S-AIR ID B: canal echivalent pentru IEEE
802.11b/g canal 6
– S-AIR ID C: canal echivalent pentru IEEE
802.11b/g canal 11
• Transmisia poate fi ameliorată prin schimbarea
canalului de transmisie (frecvenţa) pentru celelalte
sisteme wireless. Pentru aceasta, consultaţi manualul
de instrucţiuni al respectivului sistem wireless.
Alte operaţii
Utilizarea funcţiei
Comandă HDMI pentru
„BRAVIA” Sync
Această funcţie este disponibilă la televizoarele dotate
cu funcţia “BRAVIA” Sync.
Prin intermediul componentelor Sony compatibile
cu funcţia Comandă pentru HDMI conectate, cuplate
printr-un cablu HDMI, operaţia se simplifică în modul
indicat în continuare:
– Oprirea alimentării sistemului (pag. 50),
– Redarea la o singură apăsare de buton (pag. 50),
– Comandă prin intermediul sistemului (pag. 50)
– Modul Cinema (pag. 50),
– Comanda audio a sistemului (pag. 50),
– Limitarea volumului (pag. 51),
– Canal de retur audio (pag. 51),
– Acţionarea facilă a sistemului cu ajutorul telecomenzii
(pag. 51),
– Alegerea automată a limbii (pag. 51).
Comanda pentru HDMI este un standard de funcţie de
comandă reciprocă utilizată pentru CEC (Consumer
Electronics Control) prin intermediul (High-Definition
Multimedia Interface).
Funcţia Comandă pentru HDMI nu va acţiona dacă
acest sistem este cuplat la un echipament care nu este
compatibil cu această funcţie.
Există butoane comod de utilizat la telecomanda
sistemului, cu care puteţi acţiona televizorul, cum ar
fi THEATRE, ONE-TOUCH PLAY şi AV ]/ 1.
Pentru detalii, consultaţi secţiunea „Telecomandă” (pag.
12) şi manualul de instrucţiuni al televizorului.
Pregătirea pentru funcţia
Comandă pentru HDMI
(Comandă pentru HDMI - reglaj facil)
Dacă televizorul este compatibil cu funcţia Comandă
pentru HDMI (reglaj facil), se va putea ajusta în mod
automat funcţia [Control for HDMI] a sistemului
prin intermediul comenzii de la televizor. Pentru a
obţine mai multe informaţii, consultaţi manualul de
instrucţiuni a televizorului.
Dacă televizorul nu este compatibil cu funcţia
Comandă pentru HDMI (reglaj facil), ajustaţi manual
funcţia Comandă pentru HDMI a sistemului şi
televizorul.
Notă
• Pentru detalii legate de televizor, consultaţi
manualul de instrucţiuni al televizorului.
1 Verificaţi dacă sistemul şi televizorul
sunt conectate printr-un cablu HDMI.
2 Porniţi televizorul şi celelalte echipamente cuplate printr-o conexiune HDMI şi
apăsaţi ]/1 pentru a porni sistemul.
3
Ajustaţi funcţia Comandă pentru HDMI a
televizorului.
Funcţia Comandă pentru HDMI a sistemului,
a televizorului şi a celorlalte echipamente sunt
activate simultan.
Activarea / dezactivarea manuală
a funcţiei [Control for HDMI] a
sistemului
1 Apăsaţi HOME.
Pe ecranul TV apare meniul de bază (Home)
Note
• În funcţie de echipamentul conectat, este posibil
ca funcţia Comandă pentru HDMI să nu acţioneze.
Consultaţi manualul de instrucţiuni al echipamentului.
• Este posibil ca funcţia Comandă pentru HDMI să
nu acţioneze dacă este conectat un echipament
care nu este marca Sony, chiar dacă respectivul
echipament este dotat cu funcţia Comandă pentru
HDMI.
2 Apăsaţi C/c pentru a selecta [Setup].
3 Apăsaţi X/x pentru a selecta [System
.
Settings], apoi apăsaţi
4
Apăsaţi X/x pentru a selecta [HDMI
Settings], apoi apăsaţi
.
Este afişată interfaţa [HDMI Settings].
5 Apăsaţi X/x pentru a selecta [Control for
HDMI], apoi apăsaţi
.
49
6 Apăsaţi X/x pentru a selecta reglajul dorit,
apoi apăsaţi
.
• [On] : activată.
• [OFF] : dezactivată.
Oprirea sincronă a sistemului şi
a televizorului
(Oprirea sistemului)
Dacă opriţi televizorul cu ajutorul butonului POWER
al telecomenzii TV sau a celui AV ]/1 al telecomenzii
sistemului, sistemul se va opri automat.
Notă
• Această funcţie depinde de reglajele televizorului.
Pentru a obţine mai multe informaţii, consultaţi
manualul de instrucţiuni al televizorului.
Vizionarea unui BD/DVD iniţiată
de o singură apăsare de buton
(Redare la o singură apăsare de buton)
Apăsaţi butonul ONE-TOUCH PLAY.
Sistemul şi televizorul sunt pornite, şi intrarea
televizorului este comutată pe intrarea HDMI la care
este cuplat sistemul, iar sistemul începe automat
redarea discului.
Funcţia Comandă audio a sistemului este de asemenea
activată automat.
Funcţia Redare la o singură apăsare este activată şi
la introducerea unui disc. Dacă această funcţie nu
porneşte (în cazul în care introduceţi un disc care nu
este compatibil cu funcţia de redare automată), apăsaţi
de mai multe ori butonul FUNCŢIE pentru a selecta
„BD/DVD” şi apăsaţi N sau ONE-TOUCH PLAY.
Utilizarea unui echipament
conectat la sistem prin intermediul
unui cablu HDMI
(Comandă prin intermediul sistemului)
Când folosiţi redarea la o singură apăsare de buton
prin intermediul echipamentului conectat, sistemul
porneşte şi alege ca funcţie „HDMI1” sau „HDMI2”
50
(în funcţie de mufa HDMI folosită), iar ca intrare TV
este stabilită automat cea HDMI la care este conectat
sistemul dvs.
Notă
• Aveţi grijă ca echipamentul conectat la mufa
HDMI (IN 1) sau HDMI (IN 2) a sistemului prin
intermediul unui cablu HDMI, iar funcţia Comandă
pentru HDMI să fie activată la echipamentul
respectiv.
Utilizarea modului THEATRE.
(Modul Cinema)
Apăsaţi THEATRE.
Dacă televizorul dvs. este compatibil cu modul
THEATRE, puteţi beneficia de o calitate optimă a
imaginilor şi a sunetului, adecvată pentru film, iar
funcţia Comandă audio a sistemului este activată
automat.
Ascultarea sonorului TV prin
intermediul boxelor sistemului
(Comanda audio a sistemului)
Puteţi simplifica operaţiile de acţionare pentru
ascultarea sonorului TV prin acest sistem.
Pentru a utiliza această funcţie, conectaţi sistemul şi
televizorul prin intermediul unui cablu audio şi a unuia
HDMI, sau sistemul şi alte echipamente prin cabluri
HDMI (pag. 19, 21).
Puteţi utiliza funcţia Comandă audio a sistemului
astfel :
• când sistemul este pornit, sunetul TV poate fi emis
de boxele sistemului ;
• când sunetul de la TV sau de la celelalte echipamente
este emis de boxele sistemului, puteţi modifica
metoda de transmitere către boxele televizorului
cu ajutorul meniului TV.
• când sunetul de la TV sau de la celelalte echipamente
este emis prin boxele sistemului, puteţi să ajustaţi
volumul şi să opriţi sonorul sistemului cu ajutorul
telecomenzii TV.
Note
• Dacă televizorul este în modul PAP (imagine şi
imagine), funcţia Comandă audio a sistemului nu
este disponibilă.
• În funcţie de televizor, când este reglat volumul
pentru sistem, scala de volum va apărea pe ecranul
televizorului. În acest caz, este posibil ca nivelele de
volum afişate pe ecranul televizorului şi pe afişajul
de pe panoul frontal să difere.
Fixarea nivelului maxim pentru
volumul sonor al sistemului
(Limitarea volumului)
Dacă funcţia Comandă audio a sistemului este
activată, sunetul emis poate fi puternic, în funcţie
de nivelul volumului stabilit la sistem. Puteţi evita
aceasta limitând nivelul maxim al volumului. Pentru
detalii, consultaţi [Volume Limit] (pag. 63).
Recepţionarea semnalului audio
digital de la televizor
(Canal de retur audio)
Sistemul poate recepţiona semnal audio digital de
la televizor prin intermediul cablului HDMI când
televizorul este compatibil cu această funcţie (ARC).
Puteţi asculta sonorul TV prin intermediul sistemului,
folosind un singur cablu HDMI. Pentru detalii,
consultaţi [Audio Return Channel] (pag. 62).
Calibrarea automată a
reglajelor adecvate
[Auto Calibration]
Facilitatea D. C. A. C. (Digital Cinema Auto
Calibration - Calibrarea digitală automată pentru
cinema) poate stabili automat sunetul de surround
adecvat.
Note
• Sistemul transmite la ieşire un sunet de testare
puternic, când începe calibrarea automată. Nu
puteţi reduce volumul sonor. Protejaţi copiii şi nu
deranjaţi vecinii.
1 Apăsaţi HOME.
Pe ecranul TV apare meniul de bază (Home)
2 Apăsaţi C/c pentru a selecta [Setup].
3 Apăsaţi X/x pentru a selecta [Audio
Settings], apoi apăsaţi
4
.
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Audio
Calibration], apoi apăsaţi
.
Este afişată interfaţa de confirmare pentru [Auto
Calibration].
Acţionarea sistemului cu ajutorul
telecomenzii televizorului
(Comanda facilă a sistemului cu ajutorul
telecomenzii TV)
Pot fi acţionate funcţiile de bază ale sistemului cu
ajutorul telecomenzii TV, când la televizor este
urmărit semnalul de la ieşirea video a sistemului.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de
instrucţiuni al televizorului.
Schimbarea limbii de afişare pe
ecranul televizorului
(Alegerea limbii)
Dacă schimbaţi limba de prezentare a indicaţiilor
pe ecranul TV, va fi stabilită aceeaşi limbă şi pentru
prezentarea pe afişajul de pe panoul frontal al
sistemului, după ce acesta este oprit şi apoi pornit.
51
5 Conectaţi microfonul de calibrare la mufa
8 Confirmaţi rezultatele operaţiei de
A.CAL MIC din partea din spate.
Amplasaţi microfonul de calibrare la nivelul
urechilor, folosind un trepied (nu este furnizat).
Partea frontală a fiecărei boxe trebuie să fie
îndreptată spre microfon, iar între boxe şi microfon
nu trebuie să existe obstacole.
autocalibrare [Auto Calibration].
Concluziile sunt afişate pe ecranul TV. Apăsaţi
C/c pentru a schimba pagina. Prima pagină va
indica distanţa până la boxe, iar cea de a doua va
indica nivelul acestora.
Notă
• Dacă măsurătoarea eşuează, urmaţi instrucţiunile
afişate şi reluaţi operaţia de autocalibrare.
! # !,
-) # % # -!#
Microfon de calibrare
9
Apăsaţi X/x pentru a selecta [OK] sau
[Cancel], apoi apăsaţi
.
x Măsurătoarea este corectă
Decuplaţi microfonul de calibrare, apoi selectaţi
[OK]. Rezultatul este implementat.
x Măsurătoarea nu este corectă
Urmaţi instrucţiunile afişate, apoi selectaţi [OK]
pentru a relua operaţia de autocalibrare.
Notă
6 Apăsaţi X/x pentru a selecta [OK].
Pentru a anula, selectaţi [Cancel].
7 Apăsaţi
• În timpul operaţiei de autocalibrare :
– nu opriţi alimentarea,
– nu apăsaţi nici un buton,
– nu modificaţi volumul,
– nu schimbaţi funcţia,
– nu schimbaţi discul,
– nu introduceţi vreun disc,
– nu decuplaţi microfonul de calibrare.
.
Începe operaţia de [Auto Calibrare].
Sistemul ajustează automat reglajele boxelor.
Păstraţi liniştea în timpul acestei operaţii.
Note
• Înainte de autocalibrare, aveţi grijă ca sunetul
amplificatorului să fie pornit şi să instalaţi
amplificatorul de surround într-o poziţie
adecvată. Dacă acesta este amplasat inadecvat,
spre exemplu într-o altă cameră, măsurătorile
obţinute nu vor fi corecte.
• Când folosiţi setul de boxe de surround
wireless (WAHT-SBP2, opţional) pentru boxele
de surround din spate (pag. 15), aşezaţi boxele
în poziţii adecvate şi porniţi amplificatorul de
surround. Pentru a utiliza boxele de surround
din spate, alegeţi pentru [Surround Back], de la
[Speaker Settings], varianta [Yes] (pag. 53).
52
Reglarea boxelor
[Speaker Settings]
Pentru a obţine cel mai bun sonor de surround posibil,
ajustaţi conexiunea acestora şi distanţa până la poziţia
de audiţie. Apoi folosiţi un ton de testare pentru a
aduce volumul sonor şi balansul boxelor la acelaşi
nivel.
1 Apăsaţi HOME.
Pe ecranul TV apare meniul de bază (Home)
2 Apăsaţi C/c pentru a selecta
[Setup].
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Audio
Settings], apoi apăsaţi
.
4
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Speaker
.
Settings], apoi apăsaţi
Este afişată interfaţa [Speaker Settings].
5
Apăsaţi X/x pentru a selecta un element
.
de reglaj, apoi apăsaţi
Verificaţi următoarele reglaje.
1 Boxa centrală
2 Boxa frontală stânga (L)
3 Boxa frontală dreapta (R)
4 Subwoofer
5 Boxa de surround stânga (L)
6 Boxa de surround dreapta (R)
7 Boxa de surround spate stânga (L) (opţională)
7 Boxa de surround spate dreapta (R) (opţională)
x [Connection]
Dacă nu conectaţi o boxă centrală sau boxe de
surround, stabiliţi parametrii pentru [Center] şi
[Surround]. Deoarece reglajele pentru boxele frontale
şi subwoofer sunt fixe, nu le puteţi modifica.
Când folosiţi setul de boxe de surround wireless
(WAHT-SBP2, opţional) pentru boxele de
surround din spate (pag. 15), reglaţi şi [Surround
Back].
[Front]
[Yes]
[Center]
[Yes]: în mod normal selectaţi această variantă.
[None]: selectaţi aceasta dacă nu este folosită boxa
centrală.
[Surround]
[Yes]: în mod normal selectaţi această variantă.
[None]: selectaţi aceasta dacă nu este folosită nici o
boxă de surround.
[Surround Back]
[Yes]: selectaţi aceasta dacă sunt folosite boxe de
surround spate.
[None]: selectaţi aceasta dacă nu sunt folosite boxe
de surround spate.
[Subwoofer]
[Yes]
x [Distance]
Când deplasaţi boxele, aveţi grijă să stabiliţi
parametrii de distanţă (A) faţă de poziţia de audiţie
a boxelor.
Puteţi stabili distanţa între 0,0 m şi 7,0 m.
În imaginea de mai jos, numerele încercuite
corespund următoarelor boxe :
[Front Left/Right] 3,0 m: stabilirea distanţei pentru
boxele frontale.
[Center]* 3,0 m: stabilirea distanţei pentru boxa
centrală.
[Surround Left/Right]* 3,0 m: stabilirea distanţei
pentru boxele de surround
[Surround Back Left/Right]* 3,0 m: stabilirea distanţei
pentru boxele de surround spate.
[Subwoofer] 3,0 m: stabilirea distanţei pentru
subwoofer.
* Acest element apare când alegeţi varianta [Yes]
corespunzător reglajului [Connection].
Notă
• În funcţie de semnalul de intrare, reglajul [Distance]
poate să nu fie eficient.
x [Level]
Puteţi ajusta nivelul sunetului boxelor.
Parametrii pot lua valori între - 6,0 dB şi + 6,0 dB.
Aveţi grijă ca pentru [Test Tone] să alegeţi varianta
[On], pentru a facilita reglajul.
[Front Left/Right] 0,0 dB: stabilirea nivelului pentru
boxele frontale.
53
[Center]* 0,0 dB: stabilirea nivelului pentru boxa
centrală.
[Surround Left/Right]* 0,0 dB: stabilirea nivelului
pentru boxele de surround.
[Surround Back Left/Right]* 0,0 dB: stabilirea
nivelului pentru boxele de surround spate.
[Subwoofer] 0,0 dB: stabilirea nivelului pentru
subwoofer.
* Acest element apare când alegeţi varianta [Yes]
corespunzător reglajului [Connection].
x [Test Tone]
Boxele vor emite un ton de testare pentru ajustarea
nivelului [Level].
[Off]: Tonul de testare nu este emis de boxe.
[On]: la stabilirea nivelului, tonul de testare este emis
de către fiecare boxă în parte. Când selectaţi
unul dintre elementele [Speaker Settings],
este emis tonul de testare, pe rând, de către
fiecare boxă în parte.
Ajustaţi nivelul sonor astfel :
1 Alegeţi pentru [Test Tone] varianta [On].
2 Apăsaţi X/x pentru a selecta [Level], apoi
apăsaţi
dorit, apoi apăsaţi
.
Apăsaţi C/c pentru a selecta boxa din
stânga sau din dreapta, apoi apăsaţi X/x
pentru a stabili nivelul dorit.
5 Apăsaţi .
6 Repetaţi paşii de la 3 la 5.
7 Apăsaţi RETURN .
Sistemul revine la interfaţa precedentă.
8 Apăsaţi X/x pentru a selecta [Test Tone],
apoi apăsaţi
9
.
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Off], apoi
.
apăsaţi
Notă
• Semnalele pentru tonurile de testare nu sunt
transmise prin mufa HDMI OUT.
Observaţie
• Pentru a ajusta volumul simultan pentru toate boxele,
apăsaţi 2 +/–.
54
Puteţi stabili ca sistemul să se oprească după scurgerea
unui perioade de timp prestabilite; în acest fel, veţi
avea posibilitatea de a adormi ascultând muzică.
Perioada de timp stabilită până la oprire poate fi
stabilită în trepte de 10 minute.
Apăsaţi „SLEEP”.
La fiecare apăsare a butonului SLEEP, indicaţia
minutelor (perioada de timp rămasă) se va modifica
în trepte de 10 minute.
Când activaţi cronometrul de oprire automată,
indicaţia „SLEEP” clipeşte pe afişajul frontal.
Pentru a afla perioada rămasă
până la oprirea aparatului
Apăsaţi o dată butonul SLEEP.
Pentru a modifica perioada
rămasă până la oprirea aparatului
Apăsaţi în mod repetat butonul SLEEP pentru a
selecta perioada de timp dorită.
.
3 Apăsaţi X/x pentru a selecta tipul de boxă
4
Folosirea cronometrului de
oprire automată
Dezactivarea butoanelor
aparatului
(Blocat pentru copii)
Puteţi dezactiva butoanele aparatului (cu excepţia
celui ]/1) pentru a preveni acţionarea nedorită a
acestuia de către un copil care se joacă (funcţia de
blocare pentru copii).
Apăsaţi x la aparat timp de mai mult de 5
secunde.
Pe afişajul panoului frontal apare indicaţia „CHILD
LOCK” şi „ON”.
Funcţia de blocare pentru copii este activată şi
butoanele aparatului sunt blocate (Puteţi să acţionaţi
în continuare sistemul cu ajutorul telecomenzii.)
Pentru anularea funcţiei, apăsaţi din nou x timp de
5 secunde, până ce indicaţiile „CHILD LOCK” şi
„OFF” apar pe afişajul panoului frontal.
Notă
• Când acţionaţi butoanele aparatului în timp ce
funcţia de blocare pentru copii este activă, pe
afişajul frontal apare indicaţia „CHILD LOCK”.
Acţionarea televizorului
sau a altor echipamente cu
telecomanda furnizată
Puteţi acţiona cu telecomanda televizorul şi alte
echipamente, cum ar fi un decodor de cablu sau un
receptor digital de satelit. Iniţia, telecomanda este
configurată pentru a acţiona echipamente Sony.
Modificând codul prestabilit al telecomenzii, veţi putea
acţiona echipamente ce nu sunt marca Sony. Pentru
funcţionare, consultaţi secţiunea „Modificarea codului
prestabilit al telecomenzii (Modul prestabilire)” de
la pag. 56.
Puteţi totodată să stabiliţi un nou cod care nu există
în memoria telecomenzii. Pentru detalii legate de
aceasta, citiţi capitolul „Stabilirea pentru telecomandă
a codului preluat de la o altă telecomandă (Modul
învăţare)” (pag. 56).
• Când înlocuiţi bateriile telecomenzii, reglajul
acesteia poate reveni la varianta implicită (SONY).
Acţionarea echipamentelor dvs. cu
ajutorul telecomenzii furnizate
Apăsaţi butonul corespunzător modului
de funcţionare TV sau STB corespunzător
echipamentului pe care doriţi să îl acţionaţi.
2 Apăsaţi butoanele adecvate, indicate în
tabelul alăturat.
• z: butonul poate fi utilizat cu pentru reglajul
implicit al telecomenzii.
• a: butonul poate fi utilizat când modificaţi codul
prestabilit al telecomenzii.
Buton
AV "/1
Butoane numerice
/
ENTER (-/--)
Modul telecomenzii
TV
STB
Butoane colorate (roşu/
verde/ galben/albastru)
TOP MENU ( )
z
z
z
z
FAVORITES
z
z
POP UP/MENU
(t/ )
z
z
C/X/x/c,
RETURN
z
z
z
z
HOME (MENU)
z
z
OPTIONS (TOOLS)
z
z
SOUND MODE (
z
a
)
./>
z
z
Notă
1
Buton
Modul telecomenzii
TV
STB
m/M
z
a
H
z
a
X
z
a
x
z
a
%
z
2 +/–
z
z
PROG +/– (c/C)
z
)
z
z
)
z
z
H în timp ce
apăsaţi z (porneşte
înregistrarea)
z
z
X în timp ce apăsaţi
z (înregistrarea face
pauză)
z
x în timp ce apăsaţi
z (înregistrarea este
oprită)
z
DISPLAY (
/
SYSTEM MENU (
z
z
z
z
z
z
Note
• În modul TV sau STB, dacă apăsaţi oricare dintre
butoanele de mai sus, butonul corespunzător
modului TV sau STB devin luminoase. (Este posibil
însă, ca în funcţie de codul stabilit, anumite butoane
să nu funcţioneze, iar butonul corespunzător
modului TV sau STB să nu fie luminos.)
z
a
z
a
z
z
TONE (DIGITAL)
z
SLEEP (ANALOG)
z
a
55
• Dacă apăsaţi alte butoane decât cele indicate în
tabelul anterior, când telecomanda este în modul
TV sau STB, butonul corespunzător modului
respectiv nu se aprinde.
• În funcţie de televizor sau de echipament, este
posibil să nu puteţi folosi anumite butoane.
Modificarea codului prestabilit al
telecomenzii (Modul prestabilire)
1 Apăsaţi butonul HOME.
Pe ecranul TV apare meniul de bază (Home).
2 Apăsaţi C/c pentru a selecta [Setup].
3 Apăsaţi X/x pentru a selecta [Remote
Controller Setting Guide], apoi apăsaţi
echipament pe care vreţi să îl acţionaţi cu
telecomanda furnizată, apoi apăsaţi
.
6 Apăsaţi X/x pentru a selecta producătorul
.
7 Apăsaţi POP UP/MENU în timp ce apăsaţi
butonul corespunzător modului de
funcţionare TV (pentru TV) sau STB (pentru
decodorul de cablu, receptorul digital de
satelit, recoderul video digital etc.).
Telecomanda intră în modul Prestabilit. Butonul
corespunzător modului de funcţionare TV sau
STB (în funcţie de ce buton este apăsat) începe să
lumineze intermitent.
8
Când butonul corespunzător modului
de funcţionare TV sau STB începe să
clipească, introduceţi codul pe ecranul
TV, cu ajutorul butoanelor numerice, apoi
apăsaţi ENTER.
Dacă aţi stabilit cu succes codul, butonul pentru
funcţionarea TV sau STB va clipi rar, de două ori.
Dacă stabilirea codului a eşuat, butonul pentru funcţionarea TV sau STB va clipi rapid, de cinci ori.
Note
• Puteţi părăsi modul Preset (Prestabilire) apăsând
butonul pentru funcţionarea TV sau STB (în
funcţie de cel care luminează intermitent).
56
Stabilirea pentru telecomandă
a codului preluat de la o altă
telecomandă (Modul învăţare)
Puteţi stabili un cod care nu este stocat în memoria
telecomenzii furnizate, preluându-l de la telecomanda
altui echipament, spre exemplu de la televizor.
Pot fi atribuite funcţii altor butoane decât THEATRE,
ONE-TOUCH PLAY, ]/1, BD, TV şi STB.
1 Apăsaţi butonul HOME.
Pe ecranul TV apare meniul de bază (Home).
.
4 Apăsaţi X/x [Preset Mode], apoi .
5 Apăsaţi X/x pentru a selecta tipul de
echipamentului, apoi apăsaţi
• Dacă nu acţionaţi telecomanda mai mult de 10
secunde în timpul modului prestabilire, aceasta va
părăsi modul respectiv.
2
Apăsaţi C/c pentru a selecta
[Setup].
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Remote
Controller Setting Guide], apoi apăsaţi
.
4 Apăsaţi X/x [Learning Mode], apoi .
5 Apăsaţi .
6 Pregătiţi cealaltă telecomandă la care
există butonul a cărei funcţie doriţi sa
fie „învăţată” de această telecomandă
furnizată.
7 Apăsaţi TOP MENU în timp ce ţineţi apăsat
timp de 1 secundă butonul corespunzător
modului de funcţionare TV (pentru TV)
sau STB (pentru decodorul de cablu,
receptorul digital de satelit, recoderul
video digital etc.).
Telecomanda intră în modul Învăţare. Butonul
corespunzător modului de funcţionare BD devine
luminos, iar cel pentru funcţionarea TV sau STB
(în funcţie de ce buton este apăsat) începe să
lumineze intermitent.
8
Apăsaţi butonul de la telecomanda
furnizată, căreia vreţi să îi fie atribuit noul
cod de telecomandă.
Butonul corespunzător modului de funcţionare TV
sau STB se aprinde.
Note
• Dacă butonului apăsat i-a fost deja atribuit un
cod de telecomandă, butonul corespunzător
modului de funcţionare TV sau STB clipeşte
des de 5 ori. În acest caz, ştergeţi codul de
telecomandă învăţat de acesta (pag. 57), apoi
asociaţi-i noul cod de telecomandă dorit.
• Nu puteţi folosi separat z, deoarece acest
buton este utilizat împreună cu H, X sau x.
În timpul operaţiei de învăţare, apăsaţi H, X
sau x în timp ce apăsaţi z.
9 Îndreptaţi telecomenzile, una spre
cealaltă.
10 Apăsaţi butonul de la cealaltă telecomandă
a cărei funcţie doriţi să fie preluată de
această telecomandă furnizată.
Notă
• Dacă nu apăsaţi un buton pentru mai mult de 10
secunde după Pasul 8, telecomanda furnizată
revine la starea sa de după pasul 7. Reluaţi
procedura de la Pasul 8.
11 Repetaţi Paşii de la 8 la 10 pentru a
continua programarea mai multor
butoane.
Dacă programaţi cu succes codul telecomenzii,
butonul corespunzător modului de funcţionare
BD luminează intermitent de două ori, rar. Dacă
reglajul eşuează, butonul pentru funcţionarea TV
sau STB va clipi rapid, de cinci ori.
Note
• Puteţi părăsi modul Learning (Învăţare) apăsând
butonul pentru funcţionarea TV sau STB (în
funcţie de cel care luminează intermitent).
• Dacă nu apăsaţi butonul ce urmează să fie programat
în mai puţin de 1 minut, timpul modului „Învăţare”,
telecomanda va părăsi acest mod.
Pentru a şterge un cod programat
la telecomandă
1
Urmaţi Paşii de la 1 la 7 ai procedurii
„Stabilirea pentru telecomandă a
codului preluat de la o altă telecomandă
(Modul învăţare)”.
2 Apăsaţi "/1 mai
mult de 1 secundă.
Butonul pentru funcţionarea TV sau STB clipeşte
de două ori.
3
Apăsaţi butonul de la telecomanda
furnizată, al cărui cod doriţi să îl ştergeţi.
Dacă ştergeţi cu succes codul telecomenzii,
butonul corespunzător modului de funcţionare
BD luminează intermitent de două ori, rar. Dacă
ştergerea eşuează, butonul pentru funcţionarea
BD va clipi rapid, de cinci ori.
4
Repetaţi Pasul 3 pentru a continua cu
ştergerea mai multor butoane.
Notă
• Când ştergeţi codul de telecomandă programat,
butonul de funcţionare revine la varianta
implicită.
Ştergerea tuturor codurilor
prestabilite şi programate din
memoria telecomenzii
1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat mai întâi butonul
AV "/1, apoi apăsaţi VOL– şi apăsaţi CH–.
Butoanele corespunzătoare modurilor de
funcţionare BD, TV şi STB devin luminoase.
2 Eliberaţi toate butoanele.
Butoanele corespunzătoare modurilor de
funcţionare BD, TV şi STB sunt dezactivate şi
toate codurile adăugate la telecomandă sunt şterse,
aceasta revenind la reglajele implicite.
Modul standby, economic de
funcţionare
Verificaţi dacă sunt realizate următoarele reglaje :
– pentru [Control for HDMI] din [HDMI Settings]
este aleasă varianta [Off] (pag. 49),
– pentru [Standby] din [S-AIR Settings] este aleasă
varianta [Off] (pag. 46),
– pentru [Quick Start Mode] este aleasă varianta [Off]
(pag. 63).
57
Reglaje şi ajustări
Folosirea interfeţei de
configurare
Puteţi realiza diverse reglaje, cum ar fi cele pentru
imagine şi sunet.
Selectaţi
(Setup) din meniul de bază (home)
când trebuie să modificaţi reglajele sistemului.
Variantele implicite sunt subliniate.
Notă
• Reglajele de redare stocate pe disc au prioritate în
faţa celor realizate în Interfaţa de configurare şi nu
toate funcţiile descrise sunt disponibile.
1 Apăsaţi HOME.
Pe ecranul TV apare interfaţa meniului de bază
(HOME).
2 Apăsaţi C/c pentru a selecta
[Setup].
3 Pentru a selecta simbolul categoriei de
reglaje pe care doriţi să le modificaţi,
apăsaţi butoanele X/x, apoi
.
Exemplu : [Screen Settings]
Puteţi configura următoarele opţiuni :
Simbol
58
Explicaţie
[Remote Controller Setting
Guide] (pag. 58)
Sunt realizate reglajele telecomenzii pentru acţionarea televizorului sau a altor echipamente.
[Network Update] (pag. 59)
Este actualizat software-ul
sistemului.
Simbol
Explicaţie
[Screen Settings] (pag. 59)
Sunt realizate reglajele de ecran
în funcţie de tipul de mufe de
conectare.
[Audio Settings] (pag. 60)
Sunt realizate reglajele audio
în funcţie de tipul de mufe de
conectare.
[BD/DVD Viewing Settings]
(pag. 61)
Sunt realizate reglajele pentru
redarea BD/ DVD.
[Parental Control Settings]
(pag. 62)
Sunt realizate reglaje detaliate
pentru funcţia de Control
parental.
[Music Settings] (pag. 62)
Sunt realizate reglaje detaliate
pentru redarea unui Super Audio
CD.
[System Settings] (pag. 62)
Sunt realizate reglaje de sistem.
[Network Settings] (pag. 64)
Sunt realizate reglaje detaliate de
Internet şi de reţea.
[Easy Setup] (pag. 64)
Este reluată configurarea rapidă
pentru realizarea reglajelor de
bază.
[Resetting] (pag. 64)
Este readus sistemul la
configurarea stabilită din fabrică.
[Remote Controller
Setting Guide]
x [Preset Mode] (Mod prestabilire)
Puteţi schimba codul prestabilit al telecomenzii
pentru a comanda şi echipamente ce nu sunt marca
Sony. Pentru detalii, consultaţi „Modificarea codului
prestabilit al telecomenzii (Modul prestabilire)”,
pag. 56.
x [Learning Mode] (Mod învăţare)
Puteţi atribui un cod telecomenzii pentru a fi efectuată
o anumită operaţie diferită de cele atribuite butoanelor
telecomenzii. Pentru detalii, consultaţi „Stabilirea
pentru telecomandă a codului preluat de la o altă
telecomandă (Modul învăţare)”, pag. 56.
[Network Update]
Puteţi actualiza şi ameliora funcţiile sistemului.
Pentru informaţii legate de actualizarea funcţiilor,
consultaţi următoarele adrese de Internet:
Pentru clienţii din Europa şi Rusia
http://support.sony-europe.com/
În timpul actualizării software-ului, pe afişajul
panoului frontal apare indicaţia „UPDATING”
(Actualizare) şi semnalele video prin intermediul
conectorilor HDMI este posibil să nu fie afişate. După
definitivarea actualizării, unitatea de bază se va opri în
mod automat. Vă rugăm să aşteptaţi până ce operaţia
de actualizare se încheie ; nu porniţi, nu opriţi şi nici
nu acţionaţi unitatea de bază sau televizorul.
[Screen Settings]
x [3D Output Setting] (Reglaje de ieşire 3D)
[Auto] : în mod obişnuit alegeţi această variantă.
[Off] : Alegeţi această variantă pentru ca tot
conţinutul să fie afişat 2D.
Notă
• Semnalul video 3D de la mufa HDMI (IN 1) sau
HDMI (IN 2) este transmis la ieşire indiferent de
varianta aleasă pentru această opţiune.
x [TV Screen Size Setting for 3D] (Reglarea
ecranului TV pentru 3D)
Este stabilită dimensiunea de ecran pentru televizorul
dvs. compatibil 3D.
Notă
• Acest reglaj nu se aplică semnalului video 3D de la
mufele HDMI (IN 1) sau HDMI (IN 2).
x [TV Tipe] (Tip TV)
[16:9] : alegeţi această variantă la conectarea unui
televizor cu ecran panoramic sau a unuia ce
beneficiază de modul panoramic.
[4:3] : alegeţi această variantă la conectarea unui
televizor cu ecran în format 4:3, ce nu
beneficiază de modul panoramic.
x [Screen Format] (Format de ecran)
[Original] : alegeţi această variantă la conectarea unui
televizor ce beneficiază de modul panoramic.
Pe ecran este afişată o imagine 4:3 în format
16:9, chiar şi pe un ecran panoramic.
[Fixed Aspect Ratio] : modifică dimensiunea imaginii
pentru a o încadra pe ecran, păstrând formatul
original al acesteia.
x [DVD Aspect Ratio] (Format DVD)
[Letter Box] : afişează o imagine
panoramică având benzi
negre în partea de sus sau
de jos a imaginii.
[Pan & Scan] : afişează o imagine ce ocupă complet
înălţimea ecranului, fiind
eliminate părţile laterale
ale acesteia care nu se
încadrează pe ecran.
x [Cinema Conversion Mode]
(Mod deconversie cinema)
[Auto] : în mod obişnuit alegeţi această variantă.
Unitatea detectează automat dacă materialul
este bazat pe video sau pe film şi comută pe
metoda de conversie adecvată.
[Video] : va fi selectată metoda de conversie adecvată
pentru materialul bazat pe video, indiferent de
material.
x [Output Video Format]
(Format pentru ieşirea video)
[HDMI] : în mod obişnuit alegeţi varianta [Auto].
Selectaţi [Original Resolution] pentru a fi
aplicată rezoluţia înregistrată pe disc. (Când
rezoluţia este mai redusă decât cea SD, aceasta
va fi adusă la nivelul rezoluţiei SD.)
[Component Video] : este selectată rezoluţia adecvată
pentru televizorul dvs.
[Video] : este selectată automat rezoluţia cea mai
redusă.
Notă
• Când conectaţi simultan mufa HDMI OUT şi o altă
mufă video, alegeţi varianta [Component Video].
• Dacă nu este afişată nici o imagine când este aleasă
rezoluţia [HDMI] sau cea [Component Video],
încercaţi o altă variantă pentru rezoluţie.
59
[Audio Settings]
x [BD/DVD-ROM 1080p/24 Output]
[Auto] : sunt transmise la ieşire semnale video
1920 × 1080p/24 Hz doar când este conectat
un televizor compatibil cu 1080/24p,
folosindu-se mufa HDMI OUT.
[Off] : alegeţi această variantă când televizorul nu
este compatibil cu semnale video 1080/24p.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] : detectează automat tipul de dispozitiv extern
şi comută în modul adecvat de culoare.
[YCbCr (4:2:2)] : transmite la ieşire semnale video
YCbCr 4:2:2
[YCbCr (4:4:4)] : transmite la ieşire semnale video
YCbCr 4:4:4
[RGB] : selectaţi această variantă când realizaţi
conexiunea la un dispozitiv compatibil HDCP,
compatibil DVI.
x [HDMI Deep Colour Output]
[Auto] : în mod obişnuit alegeţi această variantă.
[12bit], [10bit] : transmite la ieşire semnale video pe
12 biţi/ 10 biţi când televizorul conectat este
compatibil cu Deep Colour.
[Off] : selectaţi această variantă când imaginea este
instabilă sau când culorile sunt nenaturale.
x [Pause Mode] (Mod pauză) (numai pentru
BD/DVD VIDEO/DVD-R/ DVD-RW)
[Auto] : imaginea, inclusiv subiectele în mişcare
dinamică, sunt transmise la ieşire fără
instabilităţi. În mod obişnuit selectaţi această
poziţie.
[Frame] : imaginea, inclusiv subiectele care nu sunt
în mişcare dinamică, sunt transmise la ieşire
la rezoluţie înaltă.
60
x [BD Audio MIX Setting]
[On] : este transmis la ieşire semnalul audio
obţinut prin mixarea sunetului interactiv şi a
semnalului sonor secundar cu semnalul audio
primar.
[Off] : este transmis la ieşire numai semnalul
audio primar. Selectaţi această variantă când
transmiteţi la ieşire semnale audio HD către
un receptor AV.
x [Audio DRC]
Puteţi realiza compresia registrului dinamic al pistei
sonore.
[Auto] : redarea este realizată cu dinamica specificată
pe disc (numai pentru BD-ROM).
[Off] : registrul dinamic nu este comprimat.
[On] : sistemul redă pista audio cu dinamica stabilită
de inginerul de sunet.
x [Attenuate - AUDIO]
Când ascultaţi echipamente conectate la mufele
AUDIO (AUDIO IN L/R), pot apărea distorsiuni.
Puteţi evita apariţia distorsiunilor reducând nivelul
semnalului de intrare pentru aparat.
[On] : este redus nivelul de intrare. Nivelul la ieşire
este modificat.
[Off] : Nivel de intrare normal.
x [Audio Output]
Sistemul nu poate transmite simultan la ieşire sonor
multicanal prin ambele mufe HDMI (OUT) şi prin
boxele sistemului.
[Speaker] : sonorul multicanal este transmis la ieşire
numai prin boxele sistemului.
[Speaker + HDMI] : sunt transmise la ieşire sonorul
multicanal prin boxele sistemului şi cele liniare
PCM pe 2 canale prin mufa HDMI (OUT).
[HDMI] : este transmis la ieşire numai semnalul
prin mufa HDMI (OUT). Formatul de sunet
depinde de echipamentul conectat.
[BD/DVD Viewing
Settings]
Note
• Chiar dacă este selectată una dintre variantele [HDMI]
sau [Speaker + HDMI], semnalul corespunzător altor
funcţii decât „BD/DVD”, „D.MEDIA”, „HDMI1”
sau „HDMI2” este transmis la ieşire către boxele
sistemului, nu prin mufa HDMI (OUT).
• Când stabiliţi pentru [Audio Output] varianta
[HDMI], funcţiile SOUND MODE, „TONE”,
„NIGHT MODE” şi „SUR.SETTING” sunt
dezactivate.
• Când este activată funcţia de Comandă audio a
sistemului (pag. 50), acest reglaj poate fi modificat
automat.
x [Sound Effect]
Puteţi activa sau dezactiva efectele sonore pentru
sistem (SOUND MODE, „TONE”, „NIGHT
MODE” şi „SUR.SETTING”)
[On] : activează toate efectele sonore disponibile
pentru sistem. Limita superioară a frecvenţei
de eşantionare este stabilită la 48 Hz.
[Off] : efectele sonore ale sistemului sunt dezactivate.
Selectaţi această variantă când nu doriţi
să fixaţi limita superioară a frecvenţei de
eşantionare.
x [Speaker Settings]
Pentru a obţine cel mai bun efect de surround posibil,
reglaţi boxele. Pentru detalii, consultaţi secţiunea
„Reglarea boxlor” (pag. 52).
x [Auto Calibration]
Puteţi calibra automat reglajele. Pentru detalii,
consultaţi secţiunea „Calibrarea automată a reglajelor
adecvate” (pag. 51).
Puteţi realiza reglaje detaliate pentru redarea BD/
DVD.
x [BD /DVD Menu]
Puteţi selecta limba stabilită implicit pentru meniu în
cazul discurilor BD-ROM sau DVD-VIDEO.
Când selectaţi [Select Language Code], este afişată
fereastra de introducere a codului de limbă.
Introduceţi codul limbii dorite, consultând în
prealabil „Lista codurilor de limbă” (pag. 79).
x [Audio]
Puteţi selecta limba stabilită implicit pentru meniu în
cazul discurilor BD-ROM sau DVD-VIDEO.
Când selectaţi [Original], este aleasă limba care are
prioritate pe disc.
Când selectaţi varianta [Select Language Code],
este afişată fereastra de introducere a codului de
limbă. Introduceţi codul limbii dorite, consultând în
prealabil „Lista codurilor de limbă” (pag. 79).
x [Subtitle]
Puteţi selecta limba stabilită implicit pentru subtitrare
pentru discurile BD-ROM sau DVD-VIDEO.
Când selectaţi vairanta [Select Language Code],
este afişată fereastra de introducere a codului de
limbă. Introduceţi codul limbii dorite, consultând în
prealabil „Lista codurilor de limbă” (pag. 79).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
[BD] : este redat stratul BD.
[DVD/CD] : este redat stratul DVD sau CD.
x [BD Internet Connection]
[Allow] : în mod obişnuit alegeţi această variantă.
[Do not allow] : împiedică realizarea conexiunii la
Internet.
x [BD Data Storage Options]
[Internal memory] : selectează memoria internă
pentru stocarea datelor BD.
[USB device (front)] : selectează portul
(USB) de
pe panoul frontal pentru stocarea datelor BD.
[USB device (rear)] : selectează portul
(USB)
din partea din spate a unităţii, pentru stocarea
datelor BD.
61
[Parental Control
Settings]
x [Password]
Stabiliţi sau schimbaţi parola pentru funcţia de
Control parental. Parola vă permite să stabiliţi
restricţii pentru redarea video a unui BD-ROM,
DVD VIDEO sau de la Internet. Dacă este necesar,
puteţi stabili nivele de restricţionare diferite pentru
discuri BD-ROM şi DVD VIDEO şi materiale video
de pe Internet.
x [Parental Control Area Code]
Redarea anumitor discuri BD-ROM sau DVD VIDEO
poate fi limitată în funcţie de zona geografică.
Scenele pot fi blocate sau înlocuite cu alte scene.
Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran şi introduceţi
parola dvs. de patru cifre.
x [BD Parental Control]
Redarea anumitor discuri BD-ROM poate fi limitată
în funcţie de vârsta utilizatorilor.
Scenele pot fi blocate sau înlocuite cu alte scene.
Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran şi introduceţi
parola dvs. de patru cifre.
x [DVD Parental Control]
Redarea anumitor discuri DVD VIDEO poate fi
limitată la un nivel prestabilit, în funcţie de diverse
criterii, cum ar fi vârsta utilizatorilor
Scenele pot fi blocate sau înlocuite cu alte scene.
Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran şi introduceţi
parola dvs. de patru cifre.
x [Internet Video Parental Control]
Redarea anumitor materiale video de pe Internet
poate fi limitată în funcţie de vârsta utilizatorilor
Scenele pot fi blocate sau înlocuite cu alte scene.
Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran şi introduceţi
parola dvs. de patru cifre
x [Internet Video Unrated]
[Allow] : permite redarea de materiale video
neevaluate, de pe Internet.
[Block] : blochează redarea materialelor video
neevaluate, de pe Internet.
62
[Music Settings]
Puteţi realiza reglaje detaliate pentru redarea Super
Audio CD
x [Super Audio CD Playback Layer]
[Super Audio CD] : este redat stratul Super Audio
CD.
[CD] : este redat stratul CD.
x [Super Audio CD Playback Channels]
[DSD 2 ch] : este redată zona cu 2 canale.
[DSD Multi] : este redată zona multicanal.
[System Settings]
Puteţi realiza reglaje de sistem
x [OSD]
Puteţi selecta limba în care să fie afişate interfeţele
sistemului.
x [S-AIR Settings]
Puteţi stabili reglajele S-AIR. Pentru detalii,
consultaţi „Utilizarea unui produs S-AIR (pag. 45).
[Info] : este afişat identificatorul stabilit al
sistemului.
[Pairing] : permite punerea în legătură a sistemului şi
a subunităţii S-AIR, cum ar fi un amplificator
de surround sau un receptor S-AIR.
[RF Change] : dacă transmisia wireless este instabilă,
alegeţi această variantă.
[Mode] : puteţi asculta sonorul sistemului chiar dacă
vă aflaţi în altă cameră.
[Standby] : puteţi folosi receptorul S-AIR când
aparatul este în modul standby.
x [Dimmer]
[Bright] : luminozitate puternică.
[Dark] : luminozitate scăzută.
x [HDMI Settings]
Conectând echipamente marca Sony care sunt
compatibile cu funcţia Comandă pentru HDMI,
printr-un cablu HDMI, funcţionarea va fi simplificată.
Pentru detalii, consultaţi „Utilizarea funcţiei Comandă
pentru HDMI pentru „BRAVIA” Sync” (pag. 49).
[Control for HDMI]
Puteţi activa sau dezactiva această funcţie.
[On] : activat. Puteţi acţiona reciproc echipamentele
care sunt conectate prin cablul HDMI.
[Off] : dezactivat
[Audio Return Channel]
Această funcţie este disponibilă când conectaţi
sistemul la un televizor compatibil cu funcţia ARC
(Canal de retur audio).
[Auto] : sistemul poate recepţiona automat semnal
audio digital de la televizor prin intermediul
cablului HDMI.
[Off] : dezactivat
Notă
• Această funcţie este disponibilă numai când pentru
[Control for HDMI] este aleasă varianta [On].
[Volume Limit]
Când Sistemul de comandă audio (pag. 50) este
activat, este posibil să fie emis un sunet puternic,
în funcţie de nivelul volumului sonorului. Puteţi
evita acest inconvenient limitând nivelul maxim al
sonorului când este activată funcţia „System Audio
Control”.
[Level3] : nivelul maxim al volumului este 10.
[Level2] : nivelul maxim al volumului este 15.
[Level1] : nivelul maxim al volumului este 20.
[Off] : dezactivat
Notă
• Această funcţie este disponibilă numai când pentru
[Control for HDMI] este aleasă varianta [On].
[HDMI1 Audio Input Mode]
Permite selectarea intrării audio a echipamentului
conectat la mufa HDMI (IN1).
[HDMI 1] : sunetul de la echipamentul conectat la
mufa HDMI (IN1) este primit la intrare prin
mufa HDMI (IN1).
[SAT/CABLE] : sunetul de la echipamentul conectat
la mufa HDMI (IN1) este primit la intrare prin
mufa DIGITAL IN (SAT/CALBE OPT).
x [Quick Start Mode]
[On] : este redusă perioada necesară pentru revenirea
din modul standby. Puteţi acţiona sistemul la
scurt timp după pornirea acestuia.
[Off] : dezactivat. Aceasta este varianta implicită.
x [Auto Standby]
[On] : este activată funcţia [Auto Standby]. Dacă
sistemul nu este acţionat timp de 30 de minute,
acesta intră automat în modul standby.
[Off] : este dezactivată această funcţie.
Notă
• Această funcţie nu este disponibilă când este activat
cronometrul de oprire automată.
x [Auto Display]
[On] : sunt afişate automat informaţiile pe ecran,
când se modifică vizualizarea titlurilor,
modurile imagine, semnalele audio etc.
[Off] : informaţiile sunt afişate numai când apăsaţi
DISPLAY.
x [Screen Saver]
[On] : este activată funcţia de protejare a ecranului.
[Off] : dezactivat.
x [Software Update Notification]
[On] : sistemul este setat pentru a vă informa asupra
noilor versiuni de software (pag. 58).
[Off] : dezactivat.
x [Gracenote Settings]
[Auto] : sunt preluate automat informaţiile legate de
disc, în momentul în care redarea acestuia este
oprită. Pentru a prelua informaţiile, sistemul
trebuie să fie conectat la reţea.
[Manual] : sunt preluate informaţiile legate de
disc când selectaţi [Playback History] sau
[Information Display] în meniul de opţiuni.
x [DivX® VOD]
Permite afişarea codului de înregistrare sau a celui
de renunţare la înregistrare al acestui sistem, ori
renunţarea la înregistrare a sistemului după ce a fost
înregistrat.
Când este dezactivată înregistrarea
[Registration Code]: este afişat codul de înregistrare.
[Deregistration Code]: este afişat codul de renunţare
la înregistrare. (Acest element poate fi
selectat numai după ce este afişat codul de
înregistrare.)
63
Când este activată înregistrarea
Apăsaţi C/c pentru a selecta [OK] sau
[Cancel], apoi apăsaţi
.
[OK] : dispozitivul renunţă la înregistrare şi este
afişat codul corespunzător acestei operaţii.
[Cancel] : sistemul revine la interfaţa precedentă.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi adresa de
Internet : http://www.divx.com
x [System Information]
Puteţi afişa informaţii privind versiunea de software
şi adresa MAC.
[Network Settings]
Puteţi realiza reglaje detaliate de Internet şi de
reţea.
x [Internet Settings]
Conectaţi mai întâi sistemul la reţea. Pentru detalii,
consultaţi „Pasul 3: Conectarea la reţea” (pag. 25).
[View Network Status] : este afişată starea curentă
a reţelei.
[Wired Setup] : alegeţi această variantă când realizaţi
conexiunea direct la un router de bandă largă.
[USB Wireless Setup]: Selectaţi această variantă
când folosiţi un adaptor LAN wireless USB.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi adresa :
http://support.sony-europe.com/
x [Network Connection Diagnostics]
Puteţi rula diagnosticarea reţelei pentru a verifica
dacă a fost realizată în mod adecvat conexiunea.
x [Connection Server Settings]
Stabileşte dacă să fie sau nu afişat server-ul DLNA
conectat.
x [Renderer Set-up]
[Automatic Access Permission] : stabileşte dacă să
fie sau nu permis accesul de la cel mai recent
detectat controler DLNA.
[Renderer Name] : permite unui controler DLNA
marca Sony să depisteze sistemul ca ţintă
pentru acţionarea folosind radiaţii infraroşii.
64
Puteţi stabili pentru această funcţie varianta
activat (on) sau dezactivat (off).
[Renderer Name] : afişează denumirea sistemului aşa
cum apare în lista afişată de alte dispozitive
DLNA din reţea.
x [Renderer Access Control]
Stabileşte dacă să fie sau nu acceptate comenzi de la
controlerele DLNA.
x [Party Auto Start]
[On] : iniţiază o serbare sau se alătură uneia deja
existente, la solicitarea unui dispozitiv
compatibil cu funcţia PARTY STREAMING,
aflat în reţea.
[Off] : dezactivat.
x [BD Remote Device Registration]
Înregistrează dispozitivul dvs. „BD remote”.
x [Registrered BD Remote Device]
Este afişată o listă a dispozitivelor dvs. „BD remote”
înregistrate.
[Easy Setup]
Este reluată configurarea rapidă pentru efectuarea
reglajelor de bază. Urmaţi instrucţiunile afişate pe
ecran.
[Resetting]
x [Reset to Factory Default Settings]
Puteţi readuce sistemul la reglajele implicite,
stabilite din fabrică, selectând grupul de reglaje.
Toate reglajele din grupul respectiv sunt iniţializate,
revenind la variantele implicite.
x [Initialize Personal Information]
Puteţi şterge informaţiile dvs. personale, stocate de
sistem.
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
Privind siguranţa
• Pentru a preveni pericolele de incendiu sau de
electrocutare, nu aşezaţi pe aparat recipiente care
conţin lichide, cum ar fi o vază, şi nici nu plasaţi
aparatul în apropierea unei căzi de baie sau a duşului.
În cazul în care în interiorul aparatului au pătruns
lichide sau obiecte solide, detaşaţi aparatul de la
priză şi aveţi grijă să fie verificat de un specialist,
înainte de a-l utiliza din nou.
• Nu atingeţi cablul de alimentare cu mâinile ude,
deoarece vă puteţi electrocuta.
Privind sursele de alimentare
• Decuplaţi aparatul de la priza de perete dacă urmează
să nu folosiţi sistemul o perioadă îndelungată de
timp. Pentru decuplarea cablului, trageţi de ştecăr,
nu trageţi niciodată de fir.
Privind amplasarea
• Aşezaţi sistemul într-un spaţiu cu ventilaţie adecvată
pentru a evita acumularea căldurii în interior.
• În urma redării îndelungate la volum ridicat,
carcasa devine fierbinte. Aceasta nu reprezintă o
disfuncţionalitate. Se recomandă însă să nu atingeţi
carcasa. Nu aşezaţi aparatul în spaţii strâmte unde
ventilaţia este insuficientă şi se poate supraîncălzi.
• Nu blocaţi fantele de aerisire aşezând obiecte pe
sistem. Sistemul este dotat cu un amplificator de
putere înaltă. Dacă fantele de aerisire sunt blocate,
pot apărea disfuncţionalităţi cauzate de supraîncălzire.
• Nu aşezaţi sistemul pe suprafeţe (pături, carpete etc.)
sau în apropierea unor materiale (perdele, draperii)
care pot bloca fantele de aerisire.
• Nu amplasaţi sistemul în spaţii închise, cum ar fi
într-o bibliotecă sau în locuri similare.
• Nu plasaţi sistemul în apropierea unor surse de
încălzire cum ar fi radiatoare sau conducte de aer cald,
şi nici în spaţii supuse la radiaţii solare directe, la
prea mult praf, la vibraţii mecanice sau la şocuri.
• Nu instalaţi aparatul în poziţie înclinată deoarece
acesta a fost proiectat pentru a funcţiona numai în
poziţie orizontală.
• Menţineţi sistemul şi discurile la distanţă de
echipamente cu câmpuri magnetice puternice cum
ar fi cuptoare cu microunde sau boxe puternice.
• Nu aşezaţi obiecte grele pe aparat.
Privind funcţionarea
• Dacă sistemul este adus direct dintr-un spaţiu răcoros
într-unul încălzit sau dacă este plasat într-o cameră
umedă, este posibil ca umezeala să condenseze pe
lentilele din interiorul aparatului. În aceste condiţii
sistemul nu va funcţiona în mod corespunzător.
Într-un astfel de caz, scoateţi discul din aparat şi
lăsaţi sistemul pornit, circa o jumătate de oră, până
se evaporă umezeala.
• Când deplasaţi sistemul, scoateţi discul din interior.
În caz contrar, discul poate fi deteriorat.
• Dacă în interiorul carcasei pătrunde vreun obiect,
decuplaţi aparatul de la priza de perete şi duceţi-l
să fie verificat de o persoană calificată înainte de
a-l mai folosi.
Privind reglarea volumului
• Nu măriţi volumul când ascultaţi o secţiune cu
semnal de intrare foarte scăzut sau fără semnal audio
deoarece pot fi deteriorate boxele în cazul în care
urmează o secvenţă cu nivel acustic ridicat.
Privind curăţarea
• Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele cu o bucată de
pânză moale, uşor umezită într-o soluţie slabă de
detergent. Nu folosiţi nici un fel de material abraziv,
praf de curăţat sau solvenţi cum ar fi alcoolul sau
benzina.
Dacă aveţi probleme sau întrebări legate de sistemul
dvs., vă rugăm să consultaţi cel mai apropiat dealer
Sony.
Privind curăţarea discurilor, substanţe de
curăţare pentru discuri / lentile
• Nu folosiţi substanţe de curăţare pentru discuri sau
discuri / lentile (inclusiv de tip umed sau spray)
deoarece pot cauza disfuncţionalităţi.
La înlocuirea pieselor
• În cazul în care sistemul este reparat, piesele înlocuite
pot fi reţinute pentru a fi reutilizate sau reciclate.
Privind culoarea televizorului
• Dacă boxele cauzează neregularităţi de culoare ale
ecranului, opriţi-l apoi reporniţi-l după aproximativ
15 ÷ 30 minute. Dacă neregularităţile persistă,
deplasaţi boxele la distanţă mai mare.
NOTĂ IMPORTANTĂ
Atenţie : Sistemul este capabil să menţină o perioadă
de timp nedefinită o imagine statică sau o interfaţă
pe ecranul TV. Dacă lăsaţi acest tip de imagini
afişate multă vreme, există riscul de deteriorare
definitivă a ecranului. Proiectoarele TV sunt cele
mai predispuse la aceasta.
65
Note legate de discuri
La deplasarea sistemului
• Înainte de a transporta sistemul, aveţi grijă să scoateţi
discul din interior şi să decuplaţi cablul de alimentare
de la priză.
Privind mânuirea discurilor
g Pentru a menţine discurile curate, mânuiţi-le
ţinându-le de muchie. Nu atingeţi suprafaţa.
g Nu lipiţi etichete sau autocolante pe disc.
Despre funcţia S-AIR
• Deoarece funcţia S-AIR transmite sunetul prin
unde radio, sonorul poate prezenta omisiuni când
propagarea undele radio este împiedicată.
• Deoarece funcţia S-AIR transmite sunetul prin
unde radio, echipamentele care generează energie
electromagnetică, cum ar fi un cuptor cu microunde,
pot interfera cu transmisia sunetului.
• Deoarece funcţia S-AIR utilizează unde radio cu
aceeaşi frecvenţă ca şi alte sisteme wireless, cum ar
fi reţelele LAN wireless sau Bluetooth, pot rezulta
interferenţe sau transmisii de slabă calitate. Într-un
astfel de caz, luaţi următoarele măsuri :
– nu amplasaţi produse S-AIR în apropierea altor
sisteme wireless,
– evitaţi utilizarea produselor S-AIR simultan cu
alte sisteme wireless,
– transmisia wireless poate fi ameliorată prin modificarea canalului de transmisie (a frecvenţei)
pentru celelalte sisteme wireless. Pentru detalii,
consultaţi manualele de instrucţiuni ale respectivelor echipamente wireless.
• Distanţa de transmisie diferă în funcţie de spaţiul
de utilizare. Găsiţi locaţiile în care transmisia dintre
unitatea principală S-AIR şi cea secundară este
optimă şi amplasaţi-le în respectivele poziţii.
• Aşezaţi aparatele S-AIR pe suprafeţe stabile.
• Transmisia poate fi slabă şi distanţa de transmisie
poate fi prea redusă în următoarele condiţii :
– există un perete / o podea de beton armat sau de
piatră între echipamentele S-AIR,
– între echipamentele S-AIR există un separator
metalic sau mobilier / echipamente electrocasnice
din metal, sticlă termorezistentă etc.
g Nu expuneţi discurile radiaţiilor solare directe sau
surselor de căldură cum ar fi conductele de aer
cald şi nici nu le lăsaţi în maşina parcată la soare
deoarece temperatura în interior poate creşte foarte
mult.
g După redare, păstraţi discul în cutia sa.
Privind curăţarea discurilor
g Înainte de redare, curăţaţi discul cu o bucată de
pânză moale.
Efectuaţi mişcările de ştergere dinspre centru spre
exterior.
g Nu folosiţi solvenţi cum ar fi benzina, tinerul, agenţi
de curăţare disponibili în comerţ sau spray-uri
antistatice pentru vinil LP.
Acest sistem poate reda numai discuri circulare
standard. Folosirea de discuri ce nu sunt standard sau
circulare (cum ar fi cele în formă de card, de inimă
sau de stea) poate cauza disfuncţionalităţi.
Nu utilizaţi discuri care au ataşate accesorii disponibile
în comerţ cum ar fi etichete sau inele.
66
Soluţionarea problemelor
Dacă întâlniţi vreuna dintre următoarele probleme în timpul folosirii sistemului, înainte de a solicita ajutorul
unui specialist urmaţi instrucţiunile prezentate în acest ghid de soluţionare a defecţiunilor pentru a remedia
problema. Dacă disfuncţionalitatea persistă, consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Vă rugăm să ţineţi seama că în cazul în care anumite părţi ale sistemului sunt înlocuite în cursul operaţiilor de
reparare, acestea pot fi reţinute.
În cazul în care apare o problemă legată de funcţia S-AIR, aveţi grijă ca întregul sistem să fie verificat de un
dealer Sony (atât unitatea principală S-AIR, cât şi subunitatea).
Alimentare
Simptom
Alimentarea nu este pornită.
Pe afişajul panoului frontal
apar alternativ indicaţiile
„PROTECTOR” şi „PUSH
POWER”.
Probleme şi soluţii
• Verificaţi dacă este ferm conectat cablul de alimentare.
Apăsaţi ]/1 pentru a opri sistemul şi, după ce dispare indicaţia „STANDBY”,
verificaţi următoarele elemente :
• sunt cablurile + şi - ale boxelor în scurt circuit ?
• folosiţi numai boxele specificate ?
• există vreun obiect care blochează fantele de aerisire ale sistemului ?
După ce aţi verificat cele de mai sus şi aţi remediat eventualele probleme,
reporniţi aparatul. Dacă nu este depistată cauza problemei după verificarea
celor de mai sus, consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Probleme generale
Simptom
Probleme şi soluţii
Telecomanda nu funcţionează. • Distanţa dintre telecomandă şi sistem este prea mare.
• Energia bateriilor din telecomandă s-a consumat.
• Când nu puteţi efectua operaţii în meniu prin intermediul afişajului panoului
frontal, apăsaţi butonul HOME al telecomenzii.
Sistemul nu funcţionează
• Decuplaţi cablul de alimentare de c.a. de la priza de perete, apoi recuplaţi-l
corect.
după câteva minute.
Imagine
Simptom
Imaginea nu este afişată.
Imaginile 3D de la mufele
HDMI (IN 1) sau HDMI
(IN 2) nu apar pe ecranul TV.
Probleme şi soluţii
• Verificaţi conexiunea video (pag. 19).
• Unitatea nu este corect conectată la intrarea televizorului (pag. 19).
• Intrarea video de la televizor nu este reglată pentru a primi imaginea de la
sistem.
• Verificaţi metoda de transmitere la ieşire a semnalului folosită de sistem
(pag. 19).
• Unitatea este conectată la un dispozitiv de intrare care nu este compatibil
cu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Indicaţia “HDMI”
nu devine luminoasă pe panoul frontal (pag. 19).
• La redarea unui DVD cu strat dublu, imaginea şi sonorul pot fi întrerupte
pentru un moment, în punctul în care se trece de la un strat la altul.
• În funcţie de televizor sau de echipamentul video, este posibil ca imaginile
3 D să nu fie afişate.
67
Simptom
Nu este afişată nici o imagine
când nu este corect aleasă
rezoluţia video la ieşire
selectată la [Output Video
Format].
Semnalele video sunt transmise
la ieşire numai prin mufa HDMI
(OUT) când conectaţi simultan
mufa HDMI (OUT) şi alte mufe
de ieşire video.
Zonele întunecate ale imaginii
sunt prea întunecate, iar
cele luminoase sunt prea
strălucitoare sau nenaturale.
Imaginea nu este corect
transmisă la ieşire.
Imaginea prezintă zgomot.
Probleme şi soluţii
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat, mai mult de 5 secunde, butoanele N şi
VOLUME – pentru a readuce rezoluţia video la ieşire la valoarea cea mai
redusă.
• Alegeţi pentru [Output Video Format] din [Screen Settings] varianta
[Component Video] (pag. 59).
• Alegeţi pentru [Picture Quality Mode] varianta [Standard] (implicită)
(pag. 37).
• Verificaţi reglajul [Output Video Format] din [Screen Settings] (pag. 59).
• Dacă semnalele analogice şi digitale sunt transmise simultan, alegeţi
pentru [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] din [Screen Settings] varianta
[Off] (pag. 60).
• Pentru discuri BD-ROM, verificaţi reglajul [BD/DVD-ROM 1080/24p
Output] din [Screen Settings] (pag. 60).
• Discul este murdar sau deteriorat.
• Dacă imaginea transmisă la ieşire de sistem trece prin aparatul video
pentru a ajunge la televizor, semnalul de protecţie la copiere aplicat
anumitor programe BD/ DVD poate afecta calitatea imaginii. Dacă aveţi
aceste probleme chiar dacă sistemul este conectat direct la aparatul TV,
încercaţi să îl conectaţi la alte mufe de intrare.
• Formatul imaginii este fixat pentru discul respectiv.
Deşi aţi stabilit formatul cu
ajutorul opţiunii [TV Type] de
la [Screen Settings], imaginea
nu umple complet ecranul TV.
Pe ecranul TV apar
• Dacă sunt folosite boxele în cazul unui televizor CTR (cu tub catodic)
neregularităţi de culoare.
sau al unui proiector, montaţi boxele la cel puţin 0,3 m de televizor.
• Dacă neregularităţile de culoare persistă, opriţi televizorul, apoi
reporniţi-l după 15 ÷ 30 de minute.
• Aveţi grijă să nu aşezaţi în apropierea boxelor obiecte magnetice
(o închizătoare magnetică, dispozitive medicale, jucării etc.).
Sunet
Simptom
Sonorul nu se aude.
68
Probleme şi soluţii
• Cablul de conectare nu este bine cuplat.
• Verificaţi reglajele boxelor (pag. 52).
• Este realizată o operaţie de rulare rapidă, înainte sau înapoi. Apăsaţi N
pentru a reveni la redarea obişnuită.
• Este realizată o operaţie de rulare cu încetinitorul înainte sau de îngheţare
a cadrelor. Apăsaţi N pentru a reveni la redarea obişnuită.
• Alegeţi pentru [Audio Output] varianta [Speaker] (pag. 60).
Simptom
Nu este transmis la ieşire
sunet prin mufa HDMI OUT.
Sunetul Super Audio CD de
la un echipament conectat
la mufele HDMI (IN1) sau
HDMI (IN2) nu este transmis
la ieşire.
Sunetul de la boxele din
stânga şi din dreapta nu sunt
echilibrate sau sunt inversate.
Subwoofer-ul nu emite sunet.
Nu se aude sunetul de la mufa
HDMI OUT când folosiţi
funcţia ARC (Canal de retur
audio)
Sistemul nu transmite corect
la ieşire sunetul când este
conectat un decodor.
Se aude un zgomot sau un
bâzâit puternic.
Sunetul nu mai este stereo la
redarea unui CD.
Efectul de surround este
dificil de perceput la redarea
unei piste sonore în format
Dolby Digital,
DTS sau MPEG audio.
Probleme şi soluţii
• Alegeţi pentru [Audio Output] varianta [HDMI] (pag. 60).
• HDMI (IN1) sau HDMI (IN2) nu acceptă un format audio care conţine o
protecţie la copiere. Conectaţi ieşirea audio analogică a echipamentului la
mufele AUDIO (AUDIO IN L/R) a acestui aparat.
• Verificaţi dacă boxele şi echipamentele sunt corect şi ferm conectate.
• Verificaţi conectarea şi reglajele boxelor (pag. 18, 52).
• Alegeţi pentru [Control for HDMI] din [HDMI Settings] corespunzător
[System Settings] varianta [On] (pag. 62). Totodată, stabiliţi pentru [Audio
Return Channel] din [HDMI Settings] corespunzător [System Settings]
varianta [Auto] (pag. 62).
• Verificaţi dacă televizorul dvs. este compatibil cu funcţia Audio Return
Channel.
• Aveţi grijă să fie conectat cablul HDMI la mufa televizorului care este
compatibil cu funcţia Audio Return Channel.
• Frecvenţa de eşantionare a semnalului de intrare este mai mare de 48 Hz.
• Alegeţi pentru [Audio Return Channel] din [HDMI Settings]
corespunzător [System Settings] varianta [Off] (pag. 51).
• Verificaţi dacă nu cumva cablurile de conectare nu sunt apropiate de un
transformator sau motor şi dacă există cel puţin 3 m între televizor şi
sursele de lumină fluorescente.
• Mutaţi televizorul mai departe de echipamentele audio.
• Curăţaţi discul.
• Apăsaţi
pentru a selecta sunetul stereo (pag. 39).
• Verificaţi reglajele de surround (pag. 30).
• Verificaţi conexiunile şi reglajele boxelor (pag. 18, 52).
• Pe anumite discuri BD/DVD, este posibil ca semnalul de ieşire să nu fie în
întregime pe 5,1 canale. Sunetul poate fi mono sau stereo chiar dacă pista
sonoră este înregistrată în format Dolby Digital sau MPEG audio.
Sunetul se aude numai de la
• În anumite cazuri, este posibil ca sunetul să fie emis numai de către boxa
boxa centrală.
centrală.
Nu se aude sunetul de la boxa • Verificaţi conexiunile şi reglajele boxelor (pag. 18, 52).
centrală.
• Verificaţi reglajele de surround (pag. 30).
• În funcţie de sursă, efectul boxelor de surround poate fi mai slab.
• Este redată o sursă cu 2 canale.
Nu se aude sunetul prin
• Verificaţi conexiunile şi reglajele boxelor (pag. 18, 52).
boxele de surround sau acesta • Verificaţi reglajele de surround (pag. 30).
este foarte slab.
• În funcţie de sursă, efectul boxelor de surround poate fi mai slab.
• Verificaţi reglajele wireless (pag. 26).
• Este redată o sursă cu 2 canale.
69
Simptom
Partea de început a
sunetului este eliminată.
Efectele sonore sunt
anulate.
Probleme şi soluţii
• Alegeţi pentru modul sunet varianta „MOVIE” sau „MUSIC” (pag. 39).
• Selectaţi „A.F.D. STD” pentru „SUR.SETTING” (pag. 30).
• Efectele pentru SOUND MODE, „TONE”, „NIGHT MODE” şi „SUR.
SETTING” pot fi dezactivate, în funcţie de semnalul de intrare (pag. 61).
• Reduceţi nivelul de intrare pentru echipamentele conectate, cu ajutorul opţiunii
[Attenuate - AUDIO] (pag. 60).
Sunetul corespunzător
echipamentelor conectate
este distorsionat.
Nu există sunet de la boxele • Verificaţi starea indicatorului S-AIR/STANDBY a amplificatorului de
de surround sau de la cele de
surround.
surround spate.
• Dacă indicatorul se opreşte :
– verificaţi dacă este bine conectat cablul de alimentare al amplificatorului
de surround.
– porniţi amplificatorul de surround prin apăsarea butonului ]/1 al
acestuia.
• Dacă indicatorul clipeşte, fiind de culoare portocalie :
– verificaţi dacă dispozitivul de emisie-recepţie wireless este introdus corect
în amplificatorul de surround (pag. 24).
• Dacă indicatorul clipeşte des, fiind de culoare verde :
– puneţi comutatorul SURROUND SELECTOR al amplificatorului de surround
în poziţia SURROUND (pag. 26).
– dacă nu există sonor emis de boxele de surround spate, alegeţi pentru [Surround
Back] corespunzător [Speaker Settings] varianta [Yes] (pag. 53).
• Dacă indicatorul clipeşte, fiind de culoare roşie :
– apăsaţi butonul ]/1 pentru a opri amplificatorul de surround şi verificaţi
următoarele elemente :
1 Sunt cablurile + şi – ale boxelor în scurtcircuit ?
2 Există vreun obiect care blochează fantele de aerisire ale amplificatorului
de surround ?
După verificarea celor de mai sus şi rezolvarea problemelor, porniţi
amplificatorul de surround. Dacă nu a fost identificată cauza problemei
nici după ce au fost aplicate măsurile indicate anterior, consultaţi cel mai
apropiat dealer Sony.
• Dacă indicatorul clipeşte lent, de culoare verde sau dacă devine roşu :
– verificaţi identificatorul S-AIR ID pentru aparat şi subunitatea S-AIR (pag. 45),
– verificaţi reglajul de punere în legătură (pag. 47),
– consultaţi „Dacă transmisia wireless este instabilă” (pag. 48),
– transmisia sunetului este slabă ; deplasaţi amplificatorul de surround până
ce indicatorul S-AIR / STANDBY devine verde,
– deplasaţi sistemul la distanţă mai mare de alte dispozitive wireless,
– evitaţi utilizarea altor dispozitive wireless.
• Dacă indicatorul devine de culoare verde :
– cablul boxelor nu este corect conectat,
– verificaţi conectarea şi reglajele boxelor,
– în funcţie de sursă şi de reglajele stabilite pentru unitatea principală S-AIR,
efectul boxelor poate fi mai slab perceput.
70
Funcţionare
Simptom
Nu pot fi depistate posturile
de radio.
Probleme şi soluţii
• Verificaţi dacă este corect conectată antena. Ajustaţi antena sau conectaţi o
antenă de exterior, dacă este cazul.
• Tăria semnalului posturilor de radio este prea scăzută (pentru acordul
automat). Folosiţi acordul direct.
Nu este redat discul.
• Aţi încercat redarea unui disc înregistrat într-un format care nu este compatibil
cu acest sistem (pag. 74).
• Codul de regiune al discului BD/DVD nu este acelaşi cu cel al
sistemului.
• A condensat umezeală în interiorul aparatului şi lentilele acestuia se pot
deteriora. Scoateţi discul şi lăsaţi aparatul pornit timp de aproximativ o
jumătate de oră.
• Sistemul nu poate reda un disc înregistrat care nu este corect finalizat
(pag. 74).
Denumirea fişierului nu este
• Sistemul poate afişa numai caractere în format compatibil cu ISO 8859-1.
corect afişată.
Alte formate de caractere este posibil să fie afişate diferit.
• În funcţie de aplicaţia software de scriere, caracterele introduse pot fi afişate
diferit.
Redarea discului nu este
• A fost selectată opţiunea de Reluare a redării. Apăsaţi OPTIONS şi selectaţi
făcută de la început.
[Play from start], apoi apăsaţi
.
• Titlul sau meniul BD/DVD apare automat pe ecranul televizorului .
Redarea nu începe din punctul • Punctul de reluare a redării poate fi şters din memorie, în funcţie de disc,
unde a fost oprită ultima dată.
când :
- deschideţi compartimentul discului,
- decuplaţi dispozitivul USB,
- este redat un alt conţinut,
- opriţi aparatul.
Sistemul începe automat
• Discul BD/DVD este dotat cu o funcţie de redare automată.
redarea discului.
Redarea se opreşte automat.
• Anumite discuri pot conţine un semnal de trecere automată în pauză.
La redarea unui astfel de disc, sistemul opreşte redarea la recepţionarea
semnalului de pauză automată.
Nu puteţi realiza anumite
• În funcţie de disc, este posibil să nu poată fi efectuate anumite operaţii.
operaţii, cum ar fi cele de
Consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte discul.
oprire sau căutare.
Mesajele nu sunt afişate în
• În interfaţa de configurare, selectaţi limba dorită pentru afişarea pe ecran,
limba dorită pe ecranul TV.
din [OSD] corespunzător [System Settings] (pag. 62).
Nu poate fi aleasă o altă
• Încercaţi să folosiţi meniul BD sau pe cel DVD.
limbă pentru coloana sonoră/ • Pe discul BD sau DVD redat nu sunt înregistrate piste multilingve, subtitluri
subtitrare sau nu poate
sau scene vizualizate din mai multe unghiuri.
fi schimbat unghiul de
• Discul BD sau DVD nu permite alegerea unei alte limbi pentru coloana
vizionare.
sonoră/subtitrare sau schimbarea unghiului de vizionare.
71
Simptom
Compartimentul pentru disc
nu se deschide şi nu puteţi
scoate discul nici după ce aţi
apăsat Z.
Probleme şi soluţii
• Faceţi următoarele:
1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat N şi Z de la aparat, mai mult de 5 secunde,
pentru a deschide compartimentul pentru disc.
2 Scoateţi discul.
3 Decuplaţi cablul de alimentare de la priză şi recuplaţi-l după câteva
minute.
• Contactaţi dealer-ul dvs. Sony sau un service Sony autorizat.
Discul nu poate fi scos din
aparat şi pe afişajul panoului
frontal apare indicaţia
„LOCKED”.
Funcţia Control for HDMI nu • Alegeţi pentru [Control for HDMI] din [HDMI Settings] corespunzător
acţionează.
[System Settings] varianta [On] (pag. 62).
• Verificaţi dacă echipamentul conectat este compatibil cu funcţia [Control
for HDMI] .
• Verificaţi reglajul stabilit la echipamentul dvs. pentru funcţia [Control for
HDMI]. Consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte echipamentul.
• Dacă modificaţi conexiunea HDMI, dacă este cuplat şi decuplat cablul de
alimentare sau dacă survine o pană de curent, alegeţi pentru [Control for
HDMI] din [HDMI Settings] corespunzător [System Settings] varianta
[Off], apoi alegeţi varianta [On] (pag. 62).
• Pentru detalii, consultaţi „Utilizarea funcţiei Comandă pentru HDMI
pentru „BRAVIA” Sync” (pag. 49).
Nu se aude sonorul de la
• Verificaţi dacă televizorul conectat este compatibil cu funcţia de Comandă
sistem şi de la televizor când
audio a sistemului.
folosiţi funcţia de Comandă
• Pentru detalii, consultaţi „Utilizarea funcţiei Comandă pentru HDMI
audio a sistemului.
pentru „BRAVIA” Sync” (pag. 49).
Conţinutul suplimentar sau
• Încercaţi următoarele:
alte date conţinute de un BD1 Scoateţi discul.
ROM nu pot fi redate.
2 Opriţi sistemul.
3 Decuplaţi şi recuplaţi dispozitivul USB (pag. 33).
4 Porniţi sistemul.
5 Introduceţi un disc BD-ROM cu BONUSVIEW/BD-LIVE.
• Dezactivaţi funcţia de control parental (pag. 54).
Unitatea nu funcţionează
şi pe afişajul frontal apare
indicaţia „CHILD LOCK”
când este apăsat oricare dintre
butoanele aparatului.
Meniul de sistem nu
• Apăsaţi butonul HOME de la telecomandă.
funcţionează.
72
Dispozitiv USB
Simptom
Nu este recunoscut
dispozitivul USB.
Probleme şi soluţii
• Încercaţi următoarele:
1 Opriţi sistemul.
2 Decuplaţi şi recuplaţi dispozitivul USB.
3 Porniţi sistemul.
• Verificaţi dacă este corect conectat dispozitivul USB la portul
.
• Verificaţi dacă nu cumva este deteriorat dispozitivul USB sau cablul.
• Verificaţi dacă este pornit dispozitivul USB.
• Dacă dispozitivul USB este conectat printr-un hub USB, decuplaţi-l şi
conectaţi dispozitivul USB direct la aparat.
S-AIR
Simptom
Transmisia wireless nu este
activată. (Indicatorul subunităţii
S-AIR clipeşte lent, fiind de
culoare verde, sau devine
roşu.)
Nu se aude sonorul de la
subunitatea S-AIR, subunitatea
S-AIR prezintă zgomot sau
sunetul de la aceasta prezintă
omisiuni.
Probleme şi soluţii
• Verificaţi dacă dispozitivele de emisie-recepţie sunt corect introduse la
unitatea principală S-AIR şi la subunitatea S-AIR (pag. 24).
• Verificaţi identificatorul S-AIR ID al unităţii principale S-AIR şi al subunităţii
(pag. 45).
• Verificaţi reglajele de punere în legătură (pag. 47).
• Consultaţi secţiunea „Dacă transmisia wireless este instabilă” (pag. 48).
• Transmisia sunetului este slabă ; deplasaţi subunitatea S-AIR până ce
indicatorul devine verde.
• Deplasaţi sistemul la distanţă mai mare de alte dispozitive wireless
• Evitaţi utilizarea altor dispozitive wireless.
• Dacă folosiţi o altă unitate principală S-AIR, plasaţi-o la mai mult de 8 m
de această unitate.
• Apropiaţi unitatea principală S-AIR de subunitatea S-AIR.
• Evitaţi folosirea de echipamente care generează câmpuri
electromagnetice, cum ar fi un cuptor cu microunde.
• Îndepărtaţi unitatea principală S-AIR şi subunitatea S-AIR de alte
echipamente wireless.
• Consultaţi secţiunea „Dacă transmisia wireless este instabilă” (pag. 48).
• Modificaţi reglajele S-AIR privind identitatea pentru unitatea principală
S-AIR şi subunitatea S-AIR
• Opriţi sistemul şi subunitatea S-AIR, apoi reporniţi-le.
Video BRAVIA pe Internet
Simptom
Imaginea / sunetul sunt
de slabă calitate, anumite
programe sunt afişate fără
detalii, mai ales în cursul
rulării rapide sau a scenelor
întunecate.
Probleme şi soluţii
• În funcţie de furnizorii conţinutului de pe Internet calitatea imaginii/
sunetului poate fi slabă.
• Calitatea imaginii/ sunetului poate fi ameliorată prin modificarea vitezei
conexiunii. Sony recomandă o viteză de cel puţin 2,5 Mbps pentru definiţie
video standard şi de 10 Mbps pentru video de înaltă definiţie.
• Nu toate piesele video conţin sunet.
Imaginea este prea mică.
• Apăsaţi X pentru a o mări.
73
Conexiunea la reţea
Simptom
Probleme şi soluţii
Sistemul nu poate fi conectat • Verificaţi conexiunea la reţea (pag. 25) şi configurarea acesteia (pag. 64).
la reţea.
Nu puteţi conecta calculatorul • Reglajele wireless ale router-ului se pot schimba automat dacă folosiţi
dvs. la Internet după ce aţi
funcţia de configurare protejată Wi-Fi înainte de a ajusta reglajele
efectuat reglajul [Wi-Fi
router-ului. În acest caz, modificaţi în consecinţă reglajele wireless ale
Protected Setup (WPS)].
calculatorului.
Nu puteţi conecta sistemul la • Verificaţi dacă router-ul dvs. LAN wireless este pornit.
router-ul dvs. LAN wireless. • În funcţie de mediul de utilizare, inclusiv materialul din care sunt făcuţi
pereţii, condiţiile de recepţie a undelor radio sau obstacolele dintre
sistem şi router-ul LAN wireless, este posibil ca distanţa de comunicaţie
să se scurteze. Apropiaţi sistemul de router-ul LAN wireless.
• Echipamentele care folosesc o bandă de frecvenţe 2,4 GHz, cum ar fi
un cuptor cu microunde, dispozitive Bluetooth sau digitale fără fir, pot
întrerupe comunicaţia. Îndepărtaţi sistemul de astfel de aparate sau opriţi
celelalte echipamente.
Router-ul wireless dorit nu • Apăsaţi RETURN pentru a reveni la interfaţa precedentă şi efectuaţi
este detectat chiar dacă este din nou operaţia [Scan]. Dacă nu este detectat router-ul dorit, apăsaţi
efectuată operaţia [Scan].
RETURN pentru a selecta [Manual registration].
Pe ecran apare mesajul [A new • Consultaţi [Network Update] (pag. 58) pentru a actualiza software-ul
software version has been found sistemului cu versiunea cea mai recentă.
on the network. Perform update
under “Network Update.”] când
porniţi sistemul.
Altele
Simptom
Probleme şi soluţii
Pe afişajul panoului frontal • Contactaţi cel mai apropiat dealer Sony sau un service Sony autorizat, şi
apare indicaţia „Exxxx”.
comunicaţi codul de eroare apărut.
74
Discuri ce pot fi redate
Disc Blu-ray 1) BD-ROM 1)
BD-R 2) / BD-RE 2)
DVD-ROM
DVD 3)
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD-DA (CD de muzică)
CD 3)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1)
Deoarece specificaţiile discurilor Blu-ray sunt noi
şi în curs de dezvoltare, anumite discuri este posibil să nu poată fi redate, în funcţie de tipul de
disc şi de versiune. Totodată, ieşirea audio diferă
în funcţie de sursă, de mufa de ieşire conectată şi
de reglajele audio selectate.
2)
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 inclusiv BD-R (tip LTH),
tip pigment organic.
BD-R înregistrat cu un calculator nu pot fi redate
dacă postscripturile sunt înregistrate.
3)
Un disc CD sau DVD nu va fi redat dacă nu a
fost corect finalizat. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte
dispozitivul de înregistrare.
Note legate de operaţiile de redare
ale unui BD/ DVD
Anumite operaţii de redare ale unui BD/DVD pot
fi impuse intenţionat de producătorii software-ului.
Cum sistemul redă un BD/DVD conform conţinutului
discului proiectat de producătorii software-ului,
este posibil ca anumite facilităţi de redare să nu fie
disponibile.
Note legate de discuri BD/DVD cu
strat dublu
Redarea imaginii şi a sunetului pot fi întrerupte
momentan la trecerea de la un strat la altul.
Codul de regiune
(doar pentru BD-ROM / DVD VIDEO)
Sistemul dvs. are un cod de regiune marcat pe spatele
aparatului şi va reda doar discuri BD-ROM/ DVD
VIDEO (numai redare) marcate cu acelaşi cod de
regiune sau cu simbolul
.
Discuri ce nu pot fi redate
g BD cu cartuş,
g DVD-RAM,
g HD DVD,
g discuri DVD Audio,
g PHOTO CD,
g partea cu date a unui CD-Extras,
g VCD/ Super VCD,
g Partea cu material audio de discuri duale
Note legate de discuri
Acest produs este destinat redării discurilor ce
corespund standardului Compact Disc (CD).
DiscurileDuale şi anumite discuri de muzică codate
cu ajutorul tehnologiei de protejare a copyright-ului
nu corespund standardului Compact Disc (CD).
De aceea, aceste discuri este posibil să nu fie redate
de acest aparat.
75
Tipuri de fişiere ce pot fi redate
5)
Video
Format fişier
MPEG-1 Video/PS1) 5)
MPEG-2 Video/PS, TS 1) 6)
DivX2)
MPEG4/AVC1) 5)
WMV91) 5)
AVCHD 5)
Extensii
“.mpg”, “.mpeg”,
“.m2ts”, “.mts”
“.avi”, “.divx”
“.mkv”, “.mp4”,
“.m4v”, “.m2ts”,
“.mts”
“.wmv”; “.asf”
3)
Muzică
Format fişier
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
AAC1) 4) 5)
WMA9 Standard1) 4)
LPCM
Extensii
“.mp3”
“.m4a”
“.wma”
“.wav”
Foto 7)
Format fişier
JPEG
1)
Extensii
“.jpg”, “.jpeg”, “.jpe”
Sistemul nu redă fişiere codate cu DRM.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX ® este un format
video digital creat de DivX, Inc. Acesta este un
dispozitiv Certificat DivX care redă materiale
DivX video. Vizitaţi www.divx.com pentru mai
multe informaţii şi pentru instrumente software
pentru conversia DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Acest
dispozitiv Certificat DivX ® trebuie să fie
înregistrat pentru a reda conţinut DivX Videoon-Demand (VOD). Pentru a genera codul de
înregistrare, localizaţi secţiunea DivX VOD din
meniul de configurare a dispozitivului. Accesaţi
adresa vod.divx.com cu acest cod pentru a
definitiva procesul de înregistrare şi a afla mai
multe despre DivX VOD.
3)
Sistemul redă fişiere în format AVCHD care sunt
înregistrate prin intermediul unei camere video
digitale etc. Pentru a urmări fişiere în format
AVCHD, discul care le conţine trebuie să fie
finalizat.
4)
Sistemul nu redă fişiere codate cu Lossless etc.
2)
76
Sistemul nu redă aceste fişiere prin intermediul
funcţiei DLNA.
6)
Sistemul redă la rezoluţie SD numai prin intermediul
funcţiei DLNA.
7)
Sistemul nu redă aceste fişiere prin intermediul
funcţiei renderer DLNA.
Note
• Este posibil ca, în funcţie de format, de codare sau
de condiţiile de înregistrare, anumite fişiere să nu
fie redate.
• Anumite fişiere editate cu un calculator este posibil
să nu fie redate.
• Sistemul poate recunoaşte următoarele fişiere sau
directoare de pe discuri BD, DVD, CD şi de pe
dispozitive USB :
– directoare până la nivelul de imbricare 5
– până la 500 de fişiere într-un singur arbore.
• Sistemul poate recunoaşte următoarele fişiere sau
directoare stocate pe serverul DLNA :
– directoare până la nivelul de imbricare 20,
– până la 999 de fişiere într-un singur arbore.
• Anumite dispozitive USB este posibil să nu
funcţioneze cu acest sistem.
• Sistemul poate recunoaşte dispozitive Mass Storage
Class (MSC) (cum ar fi o memorie flash sau un
hard disk) care sunt compatibile FAT şi nu sunt
partiţionate, dispozitive de captură de fotografii
(SICDs) şi tastaturi cu 101 taste (numai la portul
(USB) frontal).
• Pentru a evita deteriorarea datelor, a dispozitivului de
memorie USB sau a altor dispozitive, opriţi sistemul
înainte de conectarea sau de decuplarea memoriei
USB sau a altor dispozitive.
• Este posibil ca sistemul să nu poată reda cursiv fişiere
video cu viteză mare de transfer, de pe un DATA
CD. Se recomandă redarea fişierelor video cu viteză
mare de transfer cu ajutorul unui DATA DVD.
Formate audio acceptate
Formatele audio acceptate de acest sistem sunt următoarele :
Funcţie
Format
LPCM 2ch LPCM 5.1ch, Dolby Dolby
LPCM 7.1ch Digital TrueHD,
Dolby
Digital
Plus
DTS DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1,
DTS96/24
DTS-HD DTS-HD
High
Master
Resolution Audio
Audio
„BD/DVD”
a
a
a
a
a
a
a
a
„HDMI (IN 1)”
„HDMI (IN 2)”
“SAT/CABLE”
“TV”
(DIGITAL IN)
a
a
a
–
a
–
–
–
a
–
a
–
a
–
–
–
a: format acceptat
– : format ce nu este acceptat
Notă
• Mufele HDMI (IN 1) sau HDMI (IN 2) nu acceptă semnale de intrare în cazul unui format audio care conţine
o protecţie împotriva copierii, cum ar fi discurile Super Audio CD sau cele DVD Audio.
Rezoluţie video la ieşire
Rezoluţia la ieşire diferă în funcţie de reglajul [Output Video Format] corespunzător [Screen Settings]
(pag. 59). :
Reglaj pentru
rezoluţie
Când pentru [Output Video Format] este
aleasă varianta [HDMI]
Când pentru [Output Video Format] este
aleasă varianta [Component Video]
mufă VIDEO
OUT
mufă VIDEO
OUT
mufe COMPONENT
VIDEO OUT
mufă HDMI
OUT
1080i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
720p*
1080i*
480i/576i
480p/576p
720p
1080i
1080p
480i/576i
1080i*
1080p
480i/576i
480p/576p
720p
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
nu poate fi
selectat
mufe
mufă HDMI
COMPONENT OUT
VIDEO OUT
480i/576i
480p/576p
720p*
1080i*
nu poate fi
selectat
480i/576i
480p/576p
720p
1080i
nu poate fi
selectat
* Conţinutul protejat de pe DVD-uri este transmis la ieşire la rezoluţie 480p/576p.
Când pentru [Output Video Format] este aleasă varianta [Video]
Semnalele video 480i/576i sunt transmise la ieşire prin mufa VIDEO OUT sau prin cea COMPONENT VIDEO
OUT, iar cele 480p/576p sunt transmise la ieşire prin mufa HDMI OUT.
77
Specificaţii
Secţiunea amplificator
Secţiunea USB
Puterea la ieşire (nominală) :
Frontal S / Frontal D :
105 W + 105 W
(la 3 Ω, 1kHz, 1 % THD)
Puterea la ieşire (de referinţă) :
• Frontal S / Frontal D / Central :
167 W (per canal la 3 Ω, 1 kHz)
• Subwoofer : 165 W (la 3Ω ; 80 Hz)
• Port
(USB) tip A (pentru conectarea memoriei
USB, a cititorului de carduri de
memorie, a camerelor foto digitale
şi a celor video digitale)
• Intensitate maximă a curentului : 500 mA
Intrări (Analogice)
• AUDIO (AUDIO IN) Sensibilitate: 450/250 mV
Secţiunea tuner
Intrări (Digitale)
• DIGITAL IN (SAT/CABLE (COAXIAL), DIGITAL
IN (TV OPT)
Formate acceptate: LPCM
2 canale (până la 48 kHz), Dolby
Digital, DTS
Secţiunea Video
Ieşiri
VIDEO : 1 Vp-p 75 Ω
COMPONENT :
Y : 1 Vp-p 75 Ω
PB/CB, PR/CR : 0.7 Vp-p
75 Ω
Secţiunea HDMI
Conector
Intrări video
Tip A (19 pini)
HDMI (IN 1), HDMI (IN 2):
640 × [email protected] Hz
720 × [email protected]/60 Hz
720 × [email protected]/60 Hz
1280 × [email protected]/60 Hz
1920 × [email protected]/60 Hz
1920 × [email protected]/60 Hz
720 × [email protected] Hz
720 × [email protected] Hz
1280 × [email protected] Hz
1920 × [email protected] Hz
1920 × [email protected] Hz
1920 × [email protected] Hz
Sistem BD/ DVD/ Super Audio CD/ CD
Sistem de format al semnalului : PAL / NTSC
78
Secţiunea LAN
Terminal LAN (100)
Sistem :
terminal 100BASE-TX
sintetizator digital
cuarţ-locked PLL
Secţiunea tuner FM
• Domeniul de acord :
87,5 - 108,0 MHz
(trepte de 50 kHz)
• Antenă :
antenă FM cablu
• Terminale de antenă : 75 Ω, asimetric
• Frecvenţă intermediară : 10,7 MHz
Boxe
• Boxe frontale/de surround (SS-TSIZ1)
Sistem de boxe :
2 căi, 2 drivere, bas-reflex
Unităţi de boxe :
Tweeter 20 mm, tip con
Woofer 40 × 70 mm, tip con
Impedanţă nominală : 3 Ω
Dimensiuni (L/Î/A), aprox. :
• Boxe frontale (după asamblare) :
– unghi vertical :
200 mm × 1.100 mm × 230 mm
– unghi ascendent
200 mm × 1.100 mm × 255 mm
• Boxe de surround (după asamblare) :
– unghi vertical :
103 mm × 335 mm × 103 mm
– unghi ascendent
103 mm × 356 mm × 103 mm
Masa (aprox.):
• Boxe frontale (după asamblare) :
2,9 kg
• Boxe de surround (după asamblare) : 0,6 kg
• Boxă centrală (SS-CTB101)
Sistem de boxe :
Registru complet cu
suspensie acustică,
ecranată magnetic
Unităţi de boxe :
30 × 60 mm, tip con
Impedanţă nominală : 3 Ω
Dimensiuni (L/Î/A) : 290mm × 49mm × 49mm
(aprox.)
Masa (aprox.) :
cca. 0,28 kg
• Subwoofer (SS-WSIZ1)
Sistem de boxe :
subwoofer Bas reflex
Unităţi de boxe :
180 mm, tip con
Impedanţă nominală : 3 Ω
Dimensiuni (L/Î/A) : cca. 275 × 405 × 275 mm
Masa :
cca. 7,5 kg
Caracteristici generale
Cerinţe privind alimentarea :
tensiune 220÷240 V c.a.,
frecvenţă 50 / 60 Hz
Consum de putere :
Pornit : 110 W
Standby : 0,3 W (în modul
economic de funcţionare)
Dimensiuni (aproximativ) :
• 430 mm ×83 mm ×335 mm (L/Î/A),
inclusiv părţile proeminente, cum
ar fi conectorul pentru dispozitivul
wireless de emisie-recepţie
• 430 mm ×83 mm ×384 mm (L/Î/A),
inclusiv dispozitivul wireless de
emisie-recepţie (EZW-RT10)
Masa :
cca. 5,3 kg
Amplificator de surround (TA-SA200WR)
Secţiunea amplificator :
Puterea la ieşire (nominală) :
80 W + 80 W
(la 3 Ω, 1kHz, 1 % THD)
Puterea la ieşire (de referinţă) :
167 W (per canal la 3 Ω, 1 kHz)
Impedanţa nominală :
3 ÷ 16 Ω
frecvenţă 50 / 60 Hz
Consum de putere :
Pornit : 50 W
Consum de putere în standby :
1 W (în modul standby)
0,18 W (oprit)
Dimensiuni (aprox.) :
206 mm × 60 mm × 256 mm (L/Î/A)
(cu dispozitivul de emisie-recepţie wireless
inserat)
Masă (aprox.) 1,3 kg
Dispozitiv wireless de emisie-recepţie
(EZW-RT10/EZW-RT10A)
Sistem de comunicaţie :
Specificaţii S-AIR versiunea 1.0
Banda de frecvenţe :
2,4000 GHz - 2,4835 GHz
Metoda de modulaţie :
DSSS
Cerinţe privind alimentarea :
tensiune 3,3 V c.c.,
intensitate curent 350 mA
Dimensiuni (aprox.) : 50 × 13 × 60 mm (L/Î/A)
Masă (aprox.) : 24 g
Specificaţiile şi design-ul pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
• Consum de putere în standby :
0,3 W (la unitatea principală),
0,18 W (la amplificatorul de surround).
• Nu sunt utilizaţi inhibitori de combustie halogenaţi
la realizarea circuitelor imprimate.
• Peste 85% din eficienţa în putere a blocului de
amplificare este obţinută cu un amplificator digital
S-master.
Caracteristici generale
Cerinţe privind alimentarea
tensiune 220 V ÷ 240 V c.a.,
79
Lista codurilor de limbă
Denumirea limbilor este conformă cu standardul ISO 639 : 1988 (E/F).
Cod Limbă
Cod Limbă
Cod Limbă
Cod Limbă
1027Afară
1028 Abkhazian
1032 Afrikaans
1039 Amharic
1044 Arabă
1045 Assamese
1051 Aymara
1052 Azerbaijani
1053 Bashkir
1057 Bielorusă
1059 Bulgară
1060 Bihari
1061 Bislama
1066 Bengali; Bangla
1067 Tibetană
1070 Bretonă
1079 Catalană
1093 Corsicană
1097 Cehă
1103 Welsh
1105 Daneză
1109 Germană
1130 Bhutani
1142 Greacă
1144 Engleză
1145 Esperanto
1149 Spaniolă
1150 Estoniană
1151 Bască
1157 Persană
1165 Finlandeză
1166 Fiji
1171 Faroese
1174 Franceză
1181 Frisian
1183 Irlandeză
1186 Scots Gaelic
1194 Galiciană
1196 Guarani
1203 Gujarati
1209 Hausa
1217 Hindi
1226 Croată
1229 Maghiară
1233 Armeană
1235 Interlingua
1239 Interlingue
1245 Inupiak
1248 Indoneziană
1253 Icelandic
1254 Italiană
1257 Ebraică
1261 Japoneză
1269 Yidiş
1283 Javanese
1287 Georgiană
1297 Kazakh
1298 Greenlandic
1299 Cambgiană
1300 Kannada
1301 Coreană
1305 Kashmiri
1307 Kurdish
1311 Kirghiz
1313 Latină
1326 Lingala
1327 Laoţiană
1332 Lituaniană
1334 Letonă; Lettish
1345 Malagasy
1347 Maori
1349 Macedonă
1350 Malayalam
1352 Mongolă
1353 Moldovenească
1356 Marathi
1357 Malay
1358 Malteză
1363 Burmese
1365 Nauru
1369 Nepali
1376 Olandeză
1379 Norvegiană
1393 Occitan
1403 (Afan)Oromo
1408 Oriya
1417 Punjabi
1428 Poloneză
1435 Pashto; Pushto
1436 Portugheză
1463 Quechua
1481 Rhaeto-Romance
1482 Kirundi
1483 Română
1489 Rusă
1491 Kinyarwanda
1495 Sanskrit
1498 Sindhi
1501 Sangho
1502 Sârbo-Croată
1503 Singhalese
1505 Slovacă
1506 Slovenă
1507 Samoan
1508 Shona
1509 Somali
1511 Albaneză
1512 Sârbă
1513 Siswati
1514 Sesotho
1515 Sundaneză
1516 Suedeză
1517 Swahili
1521 Tamilă
1525 Telugu
1527 Tajik
1528 Thai
1529 Tigrinya
1531 Turkmen
1532 Tagalog
1534 Setswana
1535 Tonga
1538 Turcă
1539 Tsonga
1540 Tătară
1543 Twi
1557 Ucrainiană
1564 Urdu
1572 Uzbecă
1581 Vietnameză
1587 Volapük
1613 Wolof
1632 Xhosa
1665 Yoruba
1684 Chineză
1697 Zulu
1703 Nu este specificată
Lista codurilor de zonă / pentru control parental
Cod Zonă
Cod Zonă
Cod Zonă
Cod Zonă
2044 Argentina
2047 Australia
2046 Austria
2057 Belgia
2070 Brazilia
2079 Canada
2090 Chile
2092 China
2115 Denemarca
2086 Elveţia
2165 Finlanda
2174 Franţa
2109 Germania
2248 India
2238 Indonezia
2254 Italia
2276 Japonia
2304 Korea
2363 Malaysia
2184 Marea Britanie
2362 Mexic
2376 Olanda
2390 Noua Zeelandă
2379 Norvegia
2427 Pakistan
2424 Philippines
2436 Portugalia
2489 Rusia
2501 Singapore
2149 Spania
2499 Suedia
2528 Thailanda
80
Glosar
Aplicaţie BD-J
BD-R
Formatul BD-ROM este compatibil cu limbajul JAVA
pentru funcţii interactive.
„BD-J” oferă furnizorilor de conţinut posibilităţi de
funcţionalitate aproape nelimitate la crearea de titluri
BD-ROM interactive.
Un BD-R (Disc Blu-ray inscriptibil) poate fi înregistrat
o singură dată, disponibil cu aceleaşi calităţi ca discul
BD de mai jos. Deşi conţinutul poate fi înregistrat şi
nu poate fi suprascris, un BD-R poate fi utilizat pentru
arhivarea datelor importante sau pentru stocarea şi
distribuţia de materiale video.
Audio DTS-HD de înaltă rezoluţie
Format audio care extinde formatul convenţional DTS
Digital Surround.
Acceptă o frecvenţă de eşantionare maximă de 96 kHz
şi cel mult de 7,1 canale de surround.
Sonorul DTS-HD de înaltă rezoluţie are o rată maximă
de transmisie de 6 Mbps, cu compresia Lossy (cu
pierderi).
BD-RE
Un BD-RE (Disc Blu-ray reinscriptibil) poate fi
înregistrat şi reinscriţionat, disponibil cu aceleaşi
calităţi ca discul BD de mai jos. Facilitatea de
reinscriptibilitate permite aplicaţii extinse de editare
şi de comutare temporală.
BD-ROM
Audio DTS-HD Master
DTS-HD Master Audio are o rată maximă de
transmisie de 24,5 Mbps şi utilizează compresia
Lossless (cu pierderi reduse). DTS-HD Master
Audio corespunde unei frecvenţe de eşantionare
de 192 kHz şi unui număr maxim de 7,1 canale.
AVCHD
Formatul AVCHD este un format de înaltă definiţie
pentru camerele video digitale utilizat pentru
înregistrarea la definiţie standard (SD) sau la înaltă
definiţie (HD) a semnalelor fie cu specificaţia
1080i*, fie cu specificaţia 720p** pe DVD, folosind
o tehnologie de codare eficientă pentru comprimarea
datelor. Pentru comprimarea datelor video este adoptat
formatul MPEG-4 AVC/H.264, iar pentru cea a datelor
audio este folosit formatul Dolby Digital sau cel PCM
liniar. Formatul MPEG-4 AVC/H.264 este capabil să
comprime imagini cu o eficienţă superioară formatului
de compresie a imaginii obişnuit. Formatul MPEG-4
AVC/H.264 permite înregistrarea pe DVD-uri a
semnalului video de înaltă definiţie (HD) înregistrat
cu o cameră video digitală, în acelaşi mod în care
este înregistrat semnalul la definiţie standard (SD)
de la televizor.
* O specificaţie de înaltă definiţie care utilizează 1080
de linii de baleiere efectivă şi formatul intercalat.
** O specificaţie de înaltă definiţie utilizează 720 de
linii de baleiere efectivă şi formatul progresiv.
Discurile BD-ROM (Blu-ray Disc Read-Only
Memory - disc Blu-ray cu memorie ce poate fi doar
citită) sunt discuri produse comercial şi disponibile cu
aceleaşi calităţi ca discul BD de mai jos. Pe lângă filme
obişnuite şi conţinut video, aceste discuri beneficiază
de facilităţi intensificate cum ar fi conţinut interactiv,
operaţii de meniu cu ajutorul meniurilor extensibile,
selecţia afişării subtitrării şi prezentări de fotografii.
Deşi discurile BD-ROM pot conţine orice fel de date,
majoritatea acestor discuri vor conţine filme la înaltă
definiţie pentru redarea cu un player de disc Blu-ray/
DVD.
BD (disc Blu-ray)
Un format de disc dezvoltat pentru înregistrarea/
redarea materialelor video de înaltă definiţie (HD)
pentru (HDTV etc.) şi pentru stocarea unor mari
cantităţi de date. Un singur strat de disc Blu-ray
conţine până la 25 GB, iar un disc Blu-ray cu strat
dublu, poate stoca până la 50 GB de date.
Control parental
O funcţie a discurilor BD/DVD care permite limitarea
redării unui disc în funcţie de vârsta utilizatorului şi
de nivelul de restricţionare corespunzător fiecărei
ţări. Nivelul limitării variază de la disc la disc ; când
este activată această funcţie fie este complet interzisă
redarea, fie scenele violente sunt omise sau înlocuite
de alte scene etc.
81
Digital Cinema Auto Calibration
(D.C.A.C.)
Calibrarea digitală automată cinema a fost dezvoltată
de Sony pentru a măsura şi ajusta automat reglajele
boxelor în funcţie de spaţiul dvs. de audiţie, într-o
perioadă scurtă de timp.
Dolby Digital
Acest format sonor cinematografic este mai avansat
decât Dolby Surround Pro Logic. În acest format,
boxele de surround emit sonor stereo cu un domeniu
de frecvenţe extins şi oferă un canal independent de
subwoofer pentru frecvenţele de bas profund. Acest
format este denumit şi „5,1”, canalul de subwoofer
fiind reprezentat ca 0,1 dintr-un canal (deoarece
funcţionează numai când este necesar efectul de bas
profund). Toate cele şase canale ale acestui format
sunt înregistrate separat, asigurându-se astfel o mai
bună separare a canalelor. În plus, cum toate semnalele
sunt procesate digital, degradarea semnalului este
mai redusă.
Dolby Digital Plus
Dezvoltată ca o extensie a Dolby Digital, tehnologia
de codare audio acceptă sonor multicanal cu efect
surround pe 7,1 canale.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II crează la ieşire cinci canale cu
lărgime de bandă integrală, pornind de la 2 canale
sursă. Aceasta se realizează folosind un decodor
matricial avansat de surround, de înaltă puritate, care
extrage proprietăţile spaţiale ale înregistrării originale
fără a adăuga noi sunete sau tonuri de coloratură.
x Modul film
Modul Film este utilizat pentru spectacole televizate
stereo şi pentru toate programele codate Dolby
Surround. Rezultatul constă într-o direcţionalitate
intensificată a atmosferei sonore care apropie calitatea
sunetului de cea a sonorului pe 5,1 canale separate.
Dolby Surround Pro Logic
Ca metodă de decodare Dolby Surround, Dolby
Surround Pro Logic produce patru canale pornind
de la sunetul pe 2 canale. Comparativ cu precedentul
sistem Dolby Surround, Dolby Surround Pro Logic
reproduce mai natural trecerea stânga-dreapta şi
localizează cu mai mare precizie sunetele. Pentru a
beneficia în întregime de facilităţile Dolby Surround
Pro Logic, trebuie să aveţi o pereche de boxe de
surround şi o boxă centrală. Boxele de surround vor
emite sonor mono.
Dolby TureHD
Dolby TrueHD este o tehnologie de codare fără
pierderi, care acceptă până la 8 canale cu sonor de
surround multicanal pentru generaţia următoare
de discuri optice. Sunetul reprodus corespunde
bit cu bit celui original.
DTS
Tehnologie de compresie audio digitală, dezvoltată
de DTS, Inc.
Această tehnologie corespunde sonorului de surround
pe 5,1 canale. Acest format include un canal stereo de
spate şi un canal de subwoofer separat. DTS furnizează
aceleaşi 5,1 canale audio digitale separate, de înaltă
calitate. Buna separare a canalelor este realizată
datorită datelor de pe toate canalele înregistrate
separat şi procesate digital.
DTS Neo:6
Această tehnologie converteşte înregistrarea
audio pe 2 canale stereo pentru a fi redată pe
7 canale. Există două moduri de selectare, în
conformitate cu sursa de redare şi cu preferinţele
dumneavoastră: CINEMA pentru filme şi MUSIC
pentru surse stereo, precum muzica.
Format intercalat (baleiere intercalată)
Formatul intercalat reprezintă metoda standard NTSC,
afişând imagini TV cu frecvenţa de 30 de cadre pe secundă. La fiecare cadru, sunt baleiate dublu-alternativ
liniile cu număr par şi apoi cele cu număr impar, de
60 de ori pe secundă.
82
Format progresiv (baleiere secvenţială)
PhotoTV HD
Prin contrast cu formatul intercalat, formatul
progresiv poate reproduce 50 - 60 de cadre într-o
secundă, prezentând toate liniile de baleiere (525
linii pentru sistemul NTSC). Calitatea imaginii în
ansamblu creşte, iar imaginile statice, textul şi liniile
orizontale apar mai clar. Acest sistem este compatibil
cu formatul progresiv 525 sau 625.
„PhotoTV HD” permite în cazul imaginilor cu multe detalii şi a celor similare fotografiilor redarea
texturilor şi tonurilor de culoare subtile. Conectând
dispozitive compatibile „PhotoTV HD” marca Sony
printr-un cablu HDMI, puteţi pătrunde într-o nouă
lume a fotografiilor la calitate HD integral, care vă
va tăia respiraţia. Spre exemplu, astfel va putea fi
prezentată, pe un ecran de mari dimensiuni, textura
delicată a tenului uman, a florilor, nisipului şi valurilor
în imagini la calitate fotografică.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.)
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) este o nouă şi
inovatoare tehnologie home cinema, creată de Sony,
care foloseşte cele mai recente tehnologii de procesare
a semnalelor acustice şi digitale. Aceasta este bazată
pe măsurători exacte ale datelor de răspuns din cadrul
unui studio.
Cu HD-D.C.D.S, veţi putea urmări acasă filme Bluray şi DVD, beneficiind nu numai de înalta calitate
a sunetului, dar şi de ambianţa sonoră optimă, exact
aşa cum a intenţionat inginerul de sunet în cursul
realizării acestora.
HDMI
(High-Definition Multimedia Interface)
HDMI este o interfaţă care acceptă atât semnale video,
cât şi audio, printr-o singură conexiune digitală care vă
permite să beneficiaţi de o înaltă calitate a imaginii şi a
sunetului. Specificaţiile HDMI acceptă HDCP (Highbandwith Digital Content Protection), o tehnologie de
protecţie la copiere care încorporează tehnologie de
codare pentru semnale video digitale.
LHT (de la joase la înalte)
LHT este un sistem de înregistrare compatibil cu
pigmentul organic tip BD-R.
Meniu extensibil
Pe discurile BD-ROM este disponibilă acţionarea
intensificată din meniu. Meniul extensibil apare când
este apăsat butonul POP UP/ MENU în cursul redării
putând fi acţionat în timp ce redarea se desfăşoară.
S-AIR (Frecvenţă radio interactivă audio
Sony)
În ultima perioadă se remarcă o răspândire rapidă
a suporturilor media BD/DVD, a transmisiunilor
digitale şi a altor suporturi media de înaltă calitate.
Pentru a asigura transmiterea integrală, fără
deteriorări a nuanţelor subtile ale acestor suporturi
media de înaltă calitate, Sony a dezvoltat o nouă
tehnologie, denumită “S-AIR”, destinată transmisiei
radio a semnalelor audio digitale fără comprimare,
care a fost încorporată în modelele EZW-RT10 /
EZW-RT10A / EZW-T100.
Această tehnologie transferă semnalele audio digitale
fără compresie, folosind domeniul de bandă ISM de
2,4 GHz (bandă de frecvenţe destinată domeniilor :
industrie, ştiinţă şi medicină), cum sunt reţelele LAN
wireless (fără fir) şi aplicaţiile Bluetooth.
24p Cinema adevărat (True Cinema)
Filmele înregistrate cu o cameră de filmat conţin 24
de cadre pe secundă.
Deoarece televizoarele obişnuite (atât cele cu tub catodic - CTR, cât şi cele cu ecran plat) afişează cadrele
la intervale de 1/60 sau de 1/50 secunde, cele 24 de
cadre neapărând la momentele pare.
Când conectaţi un televizor cu capacitate 24p, playerul va afişa fiecare cadru la intervale de 1/24 secunde
– aceleaşi cu intervalul înregistrat original cu camera
de filmat, reproducând, astfel, cu mai mare fidelitate
imaginea cinematografică iniţială.
83
Index
Indicaţii numerice
24p True Cinema ..................82
3D.........................................32
3D, reglaje de ieşire .............59
A
A/V SYNC ...........................38
Actualizare (Update) ......58, 59
Afişajul panoului frontal ........9
Amplificator de surround 11,45
Attenuate - AUDIO ..............60
Audio....................................61
AUDIO DRC .......................60
Audio, reglaje.......................60
Autocalibrare..................51, 61
Auto Display ........................63
Auto Standby .......................63
AVCHD ................................80
B
BD Audio MIX, reglaje........60
BD,
opţiuni stocare date ...........61
strat de redare disc hibrid ...61
conectare la Internet .........61
Control Parental ...............62
înregistrare disp. Remote ......64
BD/DVD, meniu ..................61
BD/DVD, reglaje vizualizare ...
..........................................61
BD/DVD-ROM 1080/24p,
ieşire ..................................60
BD-LIVE..............................32
BD-R ....................................80
BD-RE..................................80
Blu-ray Disc .........................80
BONUS VIEW.....................32
BRAVIA Internet Video .......35
C
I
Canal audio de retur .............60
CD ........................................74
Child lock (blocare pt. copii) ..54
Cod de zonă..........................79
Cod de regiune .....................74
Comandă pentru HDMI 49, 63
Control parental pentru materiale
video de pe Internet...........62
Informaţii legate de redare ...33
Informaţii de sistem .............64
Iniţializare (RESETTING) ..64
Iniţializare informaţii
personale ...........................64
Interfaţă de protecţie a
ecranului............................63
Internet, conţinut ..................35
Internet reglaje .....................64
Internet, materiale video
neevaluate .........................62
D
D.C.A.C. .......................51, 80
Diagnosticarea conexiunilor
la reţea ...............................64
DIMMER .............................62
Discuri ce pot fi redate ........74
DivX ® VOD .......................63
Dolby Digital .................39, 80
Dolby Digital Plus................80
Dolby Pro Logic II ...............81
Dolby Surround Pro Logic ...81
Dolby TrueHD .....................81
DTS ................................39, 81
DTS-HD ...............................81
DTS Neo:6 ...........................81
DVD .....................................74
DVD, format imagini ...........59
DVD, Control parental .........62
LHT ......................................81
Lista codurilor de limbă .......79
M
Mod
conversie cinema.............59
învăţare............................58
nocturn ............................41
pauză ...............................60
pornire rapidă ..................63
prestabilire ......................58
Multiplex, sonor ...................40
Muzică, reglaje .....................62
N
E
NIGHT MODE ....................41
Efecte de sunet .....................61
O
F
Opţiuni de stocare a datelor BD
..........................................61
OSD......................................62
FM, MODE ......................... 42
Format de ecran....................59
Format intercalat ..................81
Format progresiv ..................82
Format video la ieşire...........59
G
Gracenote, reglaje ................63
H
HDMI YCBCR/ RGB (HDMI) 60
HDMI ...................................81
HDMI Deep Colour Output .60
84
L
P
Panou din spate ....................10
PARENTAL CONTROL......82
Lista codurilor ...................62
Reglaje ..............................62
Parolă ...................................62
Pauză, mod ...........................60
PhotoTV HD ........................82
Pornire automată serbare......64
Q
Quick Start Mode .................63
R
RDS ......................................43
Reglaje audio .......................55
Reglaje boxe...................52, 61
conectare .........................53
distanţă ............................53
nivel ................................53
Reglaje
de conectare la server......64
de ecran ...........................59
de ecran TV pentru 3D....59
de reţea ............................64
facile..........................27, 64
Remote Controller Setting
Guide .................................58
Renderer Access Control......64
Renderer Set-up ...................64
Revenire la reglajele stabilite
din fabrică .........................64
S
S-AIR .............................45, 82
Mod ....................................46
Punere în legătură ..............47
RF Change .........................48
receptor ..............................45
reglaje.................................62
Standby ..............................43
SLEEP ..................................54
Subtitrare ..............................61
Succesiune de imagini
(Slideshow) .......................38
Super Audio CD, redare
canale ................................62
Super Audio CD, strat de
redare ................................62
SYSTEM MENU .... 30, 38, 41
T
Telecomandă ........................12
Ton de testare (TEST TONE) 54
TV TIPE ...............................59
U
USB ......................................33
W
WEP .....................................26
WPA2-PSK (AES) ...............26
WPA2-PSK (TKIP) ..............26
WPA-PSK (AES) .................26
WPA-PSK (TKIP) ................26
85
Software-ul acestui sistem poate fi actualizat în viitor.
Pentru detalii legate de orice actualizare disponibilă, vă rugăm
să vizitaţi următoarea adresă de Internet :
http://support.sony-europe.com/
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement