Sony | BDV-IT1000 | Sony BDV-IT1000 Instrucţiuni de utilizare

BD/DVD Home Theatre System
Instrucţiuni de utilizare
BDV-IT1000/BDV-IS1000
Sony Corporation Tipărit în Malaysia
http://www.sony.net/
Reciclarea
acumulatorilor uzaţi
(aplicabil în ţările
Uniunii Europene şi
în alte ţări din Europa
de Est cu sisteme de
colectare diferenţiate)
AVERTIZARE
Pentru a reduce riscul provocat de
incendii sau şocuri electrice, nu
expuneţi acest aparat condiţiilor de
ploaie sau umezeală.
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu
restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap.
Pentru a reduce riscul provocat de incendii, nu
acoperiţi orificiul de ventilare al aparatului cu
ziare, feţe de masă, draperii, etc. Nu plasaţi pe
aparat surse de flacără deschisă, spre exemplu
lumânări aprinse. Pentru prevenirea incendiilor
şi a pericolului de electrocutare, evitaţi stropirea
aparatului sau posibilitatea ca anumite lichide
să se scurgă pe acesta şi nu plasaţi pe
echipament obiecte pline cu lichid, cum ar fi
vazele.
Bateriile sau echipamentele cu baterii instalate
nu trebuie expuse condiţiilor de căldură
excesivă cum ar fi lumina directă a soarelui, foc
sau altele asemenea. +A se utiliza doar în
interior.
Atenţie - Utilizarea instrumentelor
optice cu acest produs va creşte
pericolul pentru ochi.
Acest aparat este
clasificat ca fiind un
produs LASER
CLASA 1. Semnul
de marcare
corespunzător se
află pe partea din
spate, în exterior.
Reciclarea
echipamentelor
electrice şi electronice
uzate (aplicabil în ţările
Uniunii Europene şi în
alte ţări din Europa de
Est cu sisteme de
colectare diferenţiate)
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj
indică faptul că produsul respectiv nu trebuie
tratat ca un deşeu menajer. Acest produs
trebuie predat la punctele de colectare pentru
reciclarea
echipamentelor
electrice
şi
electronice. Asigurându-vă că debarasarea de
acest produs se realizează în mod corect, puteţi
împiedica eventualele consecinţe negative
asupra mediului şi sănătăţii umane. Reciclarea
materialelor
contribuie
la
conservarea
resurselor naturale. Pentru detalii suplimentare
referitoare la reciclarea acestui produs,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local de
evacuare a deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi cumpărat produsul.
RO
2
Acest simbol ilustrat pe acumulator sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că acumulatorul
furnizat împreună cu acest produs nu trebuie
tratat ca un deşeu menajer. Asigurându-vă că
debarasarea de aceşti acumulatori se
realizează în mod corect, puteţi împiedica
eventualele consecinţe negative asupra
mediului şi sănătăţii umane. Reciclarea
materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale. În situaţia produselor care,
ca măsură de siguranţă, pentru asigurarea
funcţionării continue ori pentru integritatea
datelor manevrate, necesită o conexiune
permanentă la un acumulator încorporat, acesta
din urmă trebuie înlocuit numai de către
personal specializat Pentru a vă asigura că
acest acumulator este reciclat în mod
corespunzător, atunci când este atinsă durata
maximă de viaţă predaţi-l unui punct autorizat
de colectare pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice. În ceea ce priveşte toate
celelalte baterii, consultaţi secţiunea referitoare
la modul de înlocuire a bateriilor. Predaţi
bateriile unui punct autorizat de colectare pentru
reciclarea bateriilor uzate. Pentru detalii
suplimentare referitoare la reciclarea acestui
produs sau acumulator, contactaţi autorităţile
locale, serviciul local de evacuare a deşeurilor
menajere sau magazinul de la care aţi cumpărat
produsul.
Aviz pentru clienţi: următoarele
informaţii se aplică doar în cazul
echipamentelor comercializate în
statele ce aplică directivele UE.
Acest produs este fabricat de Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075, Japonia. Reprezentantul Autorizat
pentru EMC şi siguranţa produsului este Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania. Pentru reparaţii sau
garanţie, vă rugăm să comunicaţi aceste
probleme la adresele prevăzute în documentele
separate de service sau garanţie.
Precauţii
Cu privire la sursele de alimentare
• Aparatul rămâne sub tensiune chiar şi atunci
când este oprit, atât timp cât este conectat la
priză.
• Deoarece pentru deconectarea aparatului de
la priză se foloseşte ştecărul principal, conectaţi
aparatul la o priză c.a. uşor accesibilă. Dacă
observaţi nereguli în funcţionarea aparatului,
deconectaţi imediat ştecărul principal de la priza
de c.a.
Drepturile de autor şi mărcile
comerciale
• Acest produs înglobează tehnologie de
protecţie a drepturilor de autor, tehnologie
protejată prin brevete patentate în SUA şi prin
alte drepturi de proprietate intelectuală.
Utilizarea acestei tehnologii de protecţie a
drepturilor de autor trebuie autorizată de
Macrovision şi este destinată doar utilizării
personale sau vizualizărilor cu caracter
restrâns, dacă Macrovision nu are alte
precizări exprese în acest sens. Este interzisă
reproducerea neautorizată a acestei tehnologii
prin „inginerie inversă‖ (―reverse engineering‖)
(copiere prin studierea originalului), sau prin
dezasamblare.
• Acest sistem este echipat cu decodor surround
cu matrice adaptivă Dolby* Digital şi Dolby Pro
Logic (II) şi cu Sistem Surround Digital DTS**.
* Fabricat sub licenţă Dolby
Laboratories.
„Dolby‖, „Pro Logic‖ şi simbolul dublu-D
sunt mărci înregistrate ale Dolby
Laboratories.
** Fabricat sub licenţă conform Brevetului
S.U.A., numerele: 5.451.942; 5.956.674;
5.974.380;
5.978.762;
6.226.626;
6.487.535 şi alte brevete din S.U.A. sau
la nivel mondial, emise sau în curs de
publicare. DTS este marcă înregistrată,
iar logo-urile şi simbolul DTS, DTS-HD
şi DTS-HD Master Audio sunt mărci
înregistrate ale DTS, Inc. © 1996-2008
DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.
• „AVCHD‖ şi logo-ul „AVCHD" sunt mărci
înregistrate ale Matsushita Electric Industrial
Co., Ltd. şi Sony Corporation.
• Acest sistem înglobează tehnologia HDMITM
(„High-Definition Multimedia Interface‖:
Interfaţă multimedia de înaltă definiţie). HDMI,
logo-ul HDMI şi High-DEfinition Multimedia
Interface sunt mărci comerciale sau mărci
înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
• „AVCHD‖ şi logo-ul „AVCHD" sunt mărci
înregistrate ale Matsushita Electric Industrial
Co., Ltd. şi Sony Corporation.
• Java şi toate mărcile comerciale şi logo-urile
bazate pe Java sunt mărci comerciale sau
înregistrate ale Sun Microsystems, Inc.
• „BD-Live‖ şi
„BonusView‖ sunt
mărci
comerciale ale Blu-ray Disc Association.
• „BRAVIA‖ este o marcă înregistrată a Sony
Corporation.
• „S-AIR‖ şi logo-ul său sunt mărci înregistrate
ale Sony Corporation.
• „Disc Blu-ray‖ este o marcă comercială.
• „Disc Blu-ray‖, „DVD+RW‖, „DVD-RW‖,
„DVD+R‖, „DVD-R‖, „DVD VIDEO‖ şi „CD‖ sunt
mărci comerciale.
• „x.v. Colour‖ şi logo-ul „x.v. Colour" şi sunt
mărci înregistrate ale Sony Corporation.
• „PhotoTV HD‖ şi logo-ul „PhotoTV HD‖ sunt
mărci înregistrate ale Sony Corporation.
• Alte denumiri de sisteme şi produse sunt în
general mărci comerciale sau înregistrate ale
respectivilor producători. Semnele ™ şi ® nu
sunt specificate în acest manual.
•
, „XMB‖ şi „xross media bar‖ sunt mărci
comerciale ale Sony Corporation şi Sony
Computer Entertainment Inc.
• „PLAYSTATION" este o marcă înregistrată a
Sony Computer Entertainment Inc.
RO
3
Despre aceste
instrucţiuni de
utilizare
• În instrucţiunile din prezentul manual
sunt descrise comenzile date de la
telecomandă. Puteţi utiliza în egală
măsură comenzile de la panoul frontal al
sistemului, dacă acestea au nume
identice ori similare cu cele de pe
telecomandă.
• Pictogramele, precum
,
menţionate în partea superioară a
fiecărei explicaţii, indică ce tip de media
se poate folosi cu funcţia explicată.
Consultaţi secţiunea „Discurile ce pot fi
redate‖ (pagina 140) pentru mai multe
detalii.
• În acest manual, termenul „disc‖ se
foloseşte cu referire generală la discuri
BD, DVD sau CD dacă textul sau
ilustraţiile nu conţin prevederi diferite.
• Instrucţiunile din acest manual sunt
valabile pentru modelele BDV-IT1000 şi
BDV-IS1000. BDV-IT1000 este modelul
utilizat pentru ilustraţii. Orice diferenţă
de procedură este clar indicată în text,
de exemplu, „BDV-IT1000‖.
• Elementele din „Control Menu‖ (Meniul
de control) pot varia în funcţie de zona
geografică.
• Configurarea implicită este subliniată.
RO
4
Despre funcţia S-AIR
Sistemul este compatibil cu funcţia S-AIR,
ce permite transmiterea sunetului între
produsele S-AIR, fără fir. Cu acest aparat
pot fi utilizate următoarele produse S-AIR:
• Amplificator surround (furnizat): Puteţi
asculta sunet de la difuzoarele surround,
în sistem wireless.
• Amplificator surround spate (opţional):
Puteţi asculta sunet de la difuzoarele
surround spate, în sistem wireless.
• Receptor S-AIR (opţional): Puteţi asculta
sunetele aparatului din altă cameră.
Produsul S-AIR poate fi achiziţionat
opţional (gama de produse S-AIR
diferă în funcţie de zonă).
Notele sau instrucţiunile pentru
amplificatorul surround sau receptorul SAIR din prezentul manual de utilizare sunt
valabile doar când se foloseşte
amplificatorul surround sau receptorul SAIR.
Pentru detalii cu privire la funcţia S-AIR,
consultaţi „Utilizarea unui produs S-AIR‖
(pagina 99).
Cuprins
Despre acest manual .......... 4
Despre funcţia S-AIR ........... 4
Index al pieselor şi butoanelor
6
Operaţiuni preliminare
Pasul 1: Asamblarea
difuzoarelor ............................. …18
Pasul 2: Amplasarea sistemului…
……………………….…………37
Pasul 3: Conectarea sistemului..52
Pasul 4: Configurarea sistemului
wireless…………………67
Pasul 5: Realizarea configurării
rapide……………………69
Pasul 6: Ascultarea sunetului cu
fiecare funcţie………..……73
Redarea
Redarea unui BD/DVD ......... …74
Redarea unui CD ................. …82
Redarea fişierelor de imagine ..84
Reglarea sunetului
Ascultarea de sunet surround ..86
Selectarea modului de sunet ..89
Schimbarea sunetului .......... 90
Radio
Ascultarea staţiilor radio....... 92
Utilizarea sistemului de date radio
(RDS)....................................97
Dispozitiv audio extern
Utilizarea adaptorului DIGITAL
MEDIA PORT ...................... 98
Utilizarea unui produs S-AIR..99
Alte operaţii
Utilizarea Comenzii pentru Funcţia
HDMI pentru sincronizarea
„BRAVIA‖ ............................. 105
Calibrarea automată a
configurărilor corespunzătoare
............................................. 108
Configurarea difuzoarelor .... 110
Operarea televizorului sau a altor
componente folosind telecomanda
............................................. 111
Utilizarea efectelor sonore ... 115
Utilizarea Sleep Timer-ului ... 116
Dezactivarea butoanelor de pe
aparat………………………….. 116
Configurări şi reglaje
Folosirea Meniului de Configurare
............................................. 117
„[Network Update]‖ (Actualizare
reţea) .................................. 118
„[Video Settings]‖ (Setări video)
…………………………………119
„[Audio Settings]‖ (Setări audio)
…………………………………121
„[BD/DVD Viewing Settings]‖
(Setări vizualizare BD/DVD) 122
„[Photo Settings]‖ (Setări foto) ...
…………………………………124
„[HDMI Settings]‖ (Setări HDMI)
…………………………………124
„[System Settings]‖ (Setări sistem)
............................................. 126
„[Network Settings]‖ (Setări reţea) 127
„[Easy Setup]‖ (Configurare
rapidă) ................................. 128
„[Resetting]" (Resetarea) .... 129
Informaţii suplimentare
Selectarea modului de sunet ..89
Precauţii .............................. 130
Note referitoare la discuri ..... 131
Depistarea defecţiunilor ...... 132
Funcţia de auto-diagnosticare
…………………………………139
Discuri ce pot fi redate ......... 140
Formate audio compatibile .. 143
Rezoluţia ieşirii video .......... 144
Specificaţii............................ 146
Lista codurilor de limbă ....... 149
Termeni şi condiţii de utilizare şi
acord de licenţă cu utilizatorul
final ............................... 150
Glosar ................................. 153
Index ................................... 156
RO
5
Index al pieselor şi
butoanelor
•
•
: Pentru utilizarea sistemului
: Pentru utilizarea televizorului
•
: Pentru utilizarea set-top box /
receptorului satelit digital / componentei
Sony (VCR sau DVD player/recorder, etc.)
(Pentru mai multe detalii, consultaţi
secţiunea „Operarea televizorului sau a
altor componente cu ajutorul telecomenzii‖
(pagina 111).)
Pentru mai multe informaţii, consultaţi
paginile indicate în paranteze.
Telecomanda
Pentru detalii cu privire la utilizarea
telecomenzii, consultaţi secţiunea
„Utilizarea telecomenzii‖ (pagina 16).
1 „THEATRE” (Teatru) (106)
Trece în modul video optim pentru
vizualizarea automată a filmelor.
„ONE-TOUCH PLAY” (Redare cu o
apăsare de buton) (74, 106)
Prin simpla apăsare a acestui buton, se
va porni televizorul, se va seta pe
selector intrare BD/DVD, iar aparatul va
începe redarea automată a unui disc.
AV
(pornit/standby) (111)
Porneşte componenta conectată
(televizorul, set-top box / receptorul
digital) sau trece în modul standby.
(pornit/standby) (69, 74, 92)
2
Porneşte aparatul sau îl trece în modul
standby.
(deschidere/închidere) (74)
Deschide sau închide sertarul discului.
„OPERATION CHANGE” (Modificare
operare) (16, 111)
Schimbă sursa pentru a fi operată pe
telecomandă.
: Puteţi opera set-top box-ul /
receptorul satelit digital.
: Puteţi opera televizorul.
: Puteţi opera aparatul.
3 Butoane numerice (74, 93, 111)
Introduce numerele titlurilor / capitolelor
sau frecvenţele radio, etc.
„CLEAR” (Ştergere) (79, 111)
Cu capacul deschis.
Butoanele 5, ANALOG/
, PROG + şi
au un punct tactil. Folosiţi punctul
tactil ca referinţă pentru operarea
aparatului.
RO
6
Şterge câmpul de date introduse.
(text) (114)
Accesează textul.
„TIME” (Durata) (80)
Afişează durata de redare şi durata
rămasă pe ecranul panoului frontal
„ENTER” (Confirmare)
(111)
Introduce elementul selectat.
-/-- (114)
-/-- este pentru selectarea unui
număr de canal mai mare decât 10.
4
(audio) (90)
Selectează formatul/piesa audio.
(subtitrare) (77)
Selectează limba subtitrării când pe
un disc BD-ROM/DVD VIDEO sunt
înregistrate subtitrări multilingve.
(unghi) (77)
Comută pe alte unghiuri de
vizualizare când pe un disc BDROM/DVD VIDEO sunt înregistrate
unghiuri multiple.
(intrare TV) (111)
Comuta sursa de intrare a
televizorului între televizor şi alte
surse de intrare.
„ANALOG” (Analogic) (111)
Comută pe modul analogic.
DIGITAL (111)
Comută pe modul digital.
(lat) (111)
Schimbă proporţia de aspect a
televizorului conectat.
5 „SCENE SEARCH” (Căutare scenă)
(79)
Comută pe modul de Căutare scenă
ce vă permite să vă deplasaţi rapid
între scenele din titlul redat în
prezent.
„TONE” (Ton) (115)
Ajustează sunetul schimbând
gama de frecvenţă a unui sunet.
NIGHT (Noapte) (115)
Activează funcţia mod de noapte.
„DISPLAY" (Afişare) (80)
Afişează informaţiile de redare pe
ecranul televizorului.
6 Butoanele colorate (roşu / verde /
galben / albastru) (94, 127)
Taste rapide pentru selectarea
elementelor din unele meniuri BD (se
pot folosi şi pentru operaţii interactive
Java pentru BD).
7 „TOP MENU” (Meniu superior) (78)
Deschide sau închide Meniul superior
pentru BD sau DVD.
„POP UP/MENU” (Meniu care
apare) (78)
Deschide sau închide Meniul care
apare pentru BD-ROM sau meniul
DVD.
(afişare informaţii, text)
(114)
Afişează informaţiile.
„OPTIONS” (Opţiuni) (74, 82, 84,
92)
Afişează pe ecranul televizorului
meniul de opţiuni ce poate fi
selectat.
„HOME” (Acasă) (69, 74, 82, 84, 92,
99, 108, 117)
Intră în sau părăseşte meniul acasă
al sistemului.
„RETURN” (Revenire) (92, 111, 127)
Revine la afişajul anterior.
(69, 74, 82, 84, 92, 99, 108,
117)
Deplasează cursorul pentru
selectarea unui element afişat.
(ENTER) (69, 74, 82, 84, 92, 99,
108, 117)
Introduce elementul selectat.
(ghid) (111)
Afişează Ghidul Digital Electronic de
Programe (EPG).
„TOOLS” (Instrumente) (111)
Afişează meniul de utilizare pentru
afişajul curent.
8 „FUNCTION” (Funcţie) (73, 74, 82, 84,
92, 98)
Selectează sursa de redare.
„SOUND MODE” (Mod sunet) (89)
Selectează un mod de sunet
corespunzător pentru filme sau
muzică.
RO
7
(anterior/următor) (74, 82, 84)
8
Trece la capitolul / piesa / fişierul
anterior / următor. Pentru a reveni la
începutul piesei curente, apăsaţi
de două ori.
„PRESET” (Presetare) +/– (92)
Selectează staţia radio presetată.
„REPLAY/ADVANCE”
(Reluare/avansare) (74)
Reia scena / o derulează puţin înainte.
(derulare
rapidă
înapoi/înainte)
(74,
82)
Derulează rapid discul înapoi/înainte,
dacă este apăsat în timpul redării.
De fiecare dată când apăsaţi butonul,
viteza de căutare se modifică.
Pentru a reveni la viteza normală,
apăsaţi
.
„TUNING” (Acord) +/– (92)
Caută staţia radio.
(redare) (74, 82, 84)
Porneşte sau reporneşte redarea.
Redă o prezentare de diapozitive când
se introduce un disc ce conţine fişiere
de imagine JPEG.
„S-AIR MODE” (Mod S-AIR) (99)
Selectează modul de redare pentru
receptorul S-AIR.
(pauză) (74, 82, 84)
Întrerupe sau reporneşte redarea.
(stop) (74, 82, 84)
Opreşte redarea şi reţine punctul de
oprire (punctul de reluare). Punctul de
reluare pentru un titlu / o piesă este
ultimul punct redat sau ultima imagine
pentru un director de imagini.
10
(reducere volum la zero) (74, 82,
111)
Opreşte temporar sunetul.
(volum) +/– (74, 111)
Reglează volumul.
PROG +/– (111)
Selectează canalele în sus şi în jos.
RO
8
(114)
După ce apăsaţi
puteţi selecta
pagina de text următoare
sau
precedentă
.
11 „SLEEP” (Adormire) (116)
Setează sleep timer-ul.
„TUNER MENU” (Meniu acordor)
(95)
Introduce meniul pentru setările
acordorului.
„DIRECT TUNING” (Acord direct)
(95)
Selectează frecvenţele radio.
A/V SYNC (Sincronizare A/V) (82)
Reglează decalajul între imagine şi
sunet.
„DECODING MODE” (Mod
decodificare) (86)
Selectează modurile de decodificare
preprogramate ale sistemului, iar
sunetul se va auzi la fel de
impresionant şi de rezonant ca într-un
cinematograf.
DVD RECORDER (111)
Schimbă modul de operare pentru
DVD recorderele Sony.
HDD: Mod HDD
DVD: Mod DVD
„DISPLAY” (Afişare) (92)
Schimbă informaţiile radio de pe
ecranul panoului frontal între
frecvenţa radio şi numele staţiei.
Panoul frontal
1
(pornire/standby) (20, 74)
Porneşte aparatul sau îl trece în
modul standby.
2 Butoane cu atingere uşoară (74)
Aceste butoane funcţionează prin
atingerea uşoară în jurul zonei
imprimate sau a părţii proeminente.
Nu le apăsaţi cu putere.
(redare)
Porneşte sau reporneşte redarea.
Redă o prezentare de diapozitive
când se introduce un disc ce conţine
fişiere de imagine JPEG.
(oprire)
Opreşte redarea şi reţine punctul de
oprire (punctul de reluare).
Punctul de reluare pentru un titlu / o
piesă este ultimul punct redat sau
ultima imagine pentru un director de
imagini.
„FUNCTION” (Funcţie)
Selectează sursa de redare.
„VOLUME” (Volum) +/–
Reglează volumul aparatului.
(deschidere/închidere)
Deschide sau închide sertarul
discului.
3 Indicatorul S-AIR
Se aprinde când transceptorul S-AIR
este introdus în aparat, iar sistemul
transmite sunetul.
4 Indicator HDMI
Se aprinde când mufa „HDMI OUT‖
(Ieşire HDMI) este conectată corect la
dispozitivul compatibil HDCP
(Protecţie împotriva copierii digitale în
bandă largă), cu intrarea HDMI sau
DVI (Interfaţă vizuală digitală).
5 Indicatorul DISC
Clipeşte: Aparatul încarcă un disc.
Se aprinde: S-a introdus un disc.
(Când nu este introdus niciun disc, nu
se aprinde indicatorul DISC.)
6 Ecranul panoului frontal
7 Sertarul discului (74)
8 (senzorul de infraroşu) (16)
RO
9
Ecranul panoului frontal
Despre indicaţiile afişate pe ecranul panoului frontal
1 Starea de redare
2 Se aprinde la recepţionarea unei
staţii. (doar pentru radio) (92)
3 Efect monofonic/stereo (doar pentru
radio) (92)
4 Se aprinde la recunoaşterea
memoriei externe. (64)
5 Se aprinde la emiterea de semnale
video 720p/1080i/ 1080p prin mufa
„HDMI OUT” (Ieşire HDMI) sau de
semnale video 720p/1080i de la
mufele „COMPONENT VIDEO OUT”
(Ieşire video componentă).
6 Clipeşte când este configurat sleep
timer-ul. (+116)
7 Afişează starea aparatului precum
capitolul, titlul sau numărul piesei,
informaţiile referitoare la durată,
frecvenţa radio, situaţia de redare,
modul de decodare, etc.
RO
10
8 Se aprinde când sistemul
accesează reţeaua.
9 Se aprinde la emiterea de
semnale video 1920 ×
1080p/24Hz.
10 Se aprinde la activarea modului
noapte. (115)
11 Se aprinde când mufa „HDMI IN”
(Intrare HDMI) 1 sau 2 este
conectată corect la dispozitivul
compatibil HDCP (Protecţie
împotriva copierii digitale în bandă
largă), cu ieşirea HDMI sau DVI
(Interfaţă vizuală digitală).
12 Formatul actual al sunetului
Panoul din spate
BDV-IT1000
BDV-IS1000
1 Borna LAN (100) (65)
2 Mufele „COMPONENT VIDEO IN
(SAT/CABLE)” (Intrare video
componentă – satelit/cablu) (59)
3 Mufele „COMPONENT VIDEO OUT”
(Ieşire video componentă) (57)
4 Mufele „VIDEO OUT” (Ieşire video)
(VIDEO, S VIDEO) (57)
5 Mufele „HDMI IN” (Intrare HDMI) 1/2 (59)
6 „IR REMOTE (IN, OUT)”
(Telecomandă infraroşu
(intrare, ieşire) (16) (doar
BDV-IT1000)
6 Mufa „DIGITAL IN (TV OPTICAL)”
(Intrare digitală optică TV) (57)
8 Mufele „DIGITAL IN (SAT/CABLE
OPTICAL, COAXIAL)” (Intrare digitală
– satelit/cablu, optică, coaxială) (59)
9 Fanta EZW-RT10 (63)
10 Borna AM (62)
11 Mufa „FM 75Ω COAXIAL” (62)
12 Mufa „HDMI OUT” (Ieşire HDMI) (57)
13 Mufa DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)
(59)
14 Mufa „A. CAL MIC” (Microfon calibrare
automată) (69, 108)
15 Mufele „SAT/CABLE IN (VIDEO, AUDIO
R/L)” (Intrare satelit/cablu - video,
audio, dr./stg.) (59)
16 Mufele „TV (AUDIO IN R/L)” (TV –
intrare audio dr./stg.) (57)
17 Fanta „EXTERNAL” (Extern) (64)
18 Mufele „SPEAKER” (Difuzor) (54)
RO
11
Amplificatorul surround
Panoul frontal
Panoul din spate
1 Mufa „PHONES” (Căşti) (67)
2 „POWER (ON/OFF)” (Alimentare
– pornit/oprit) (67, 102)
3 Indicator „POWER / ONLINE”
(Alimentare/activ) (67, 99)
4 Indicatorul „PAIRING” (Asociere)
(102)
5 „PAIRING” (Asociere) (102)
6 Fantă pentru transceptorul wireless
(EZW-RT10) (63)
7 Comutatorul S-AIR ID (67, 99)
8 Mufa „SPEAKER L” (Difuzor stg.) (54)
9 Mufa „SPEAKER R” (Difuzor dr.) (54)
10 Comutatorul „SURROUND
SELECTOR” (Selector surround) (67, 102)
RO
12
Operaţiuni preliminare
Despachetarea
BDV-IT1000
• Difuzoare frontale (2)
• Baze podea (4)
• Capace suporturi (10)
• Şuruburi (5)
• Difuzoare surround (2)
• Piloni (4)
• Antenă-cadru pentru AM
(1)
• Difuzor central (1)
• Şuruburi lungi (8, negre)
• Subwoofer (1)
• Antenă-fir pentru FM (1)
sau
• Pad-uri de susţinere
(groase 2, subţiri 2t)
• • Cabluri pentru difuzoare
(6, alb / roşu / albastru /
gri / verde / mov)
• Capace cu şicane (scurte
3, lungi 2)
• Suporturi de fixare pe
perete (sus) (5)
• Grilaje (5)
• Suporturi de fixare pe
perete (jos) (5)
• Cablu video (1)
• Telecomandă (1)
RO
13
• Baterii R6 (mărime AA)
(2)
• Cutie cablu pentru
difuzoare (1)
• Microfon de calibrare (1)
• Amplificator surround
(1)
• Suport cablu pentru
difuzoare (1)
• Transceptoare wireless
pentru aparat (2)
• Instrucţiuni de utilizare
• Conexiuni de bază (carton)
• Ghid pentru instalarea difuzoarelor (carton)
• Precauţii la utilizarea difuzoarelor (broşură)
• Informaţii despre licenţa software (broşură)
Notă
• Despachetaţi difuzoarele, având grijă să nu le atingeţi unităţile de emisie.
• Ţineţi difuzoarele unul la distanţă de celălalt. Difuzoarele sunt atrase magnetic, se pot
lovi şi provoca deteriorări.
• Ţineţi obiectele magnetice (ceasurile, cartelele magnetice, etc.) la distanţă de
difuzoare.
RO
14
BDV-IS1000
• Difuzoare frontale (2),
difuzor central (1) şi
difuzoare surround (2)
• Antenă-fir pentru FM (1)
• Cheie (1)
sau
• Cablu video (1)
• Amplificator surround (1)
• Telecomandă (1)
• Baterii R6 (mărime AA)
(2)
• Cutie cablu pentru
difuzoare (1)
• Subwoofer (1)
• Microfon de calibrare (1)
• Antenă-cadru pentru AM
(1)
• Suporturi (5)
• Suport cablu pentru
difuzoare (1)
• Transceptoare wireless
pentru aparat (2)
• Instrucţiuni de utilizare
• Conexiuni de bază
(carton)
RO
15
Utilizarea telecomenzii
Introducerea bateriilor în telecomandă
Introduceţi 2 baterii R6 (dimensiune AAA) , respectând concordanţa dintre marcajele
şi
de pe baterii cu cele din interiorul compartimentului bateriilor.
Notă
• Nu lăsaţi telecomanda în locuri extrem de calde sau cu umiditate excesivă.
• Nu utilizaţi o baterie nouă împreună cu una uzată.
• Nu lăsaţi să scape în interiorul carcasei telecomenzii nici un corp străin, în particular
atunci când înlocuiţi bateriile.
• Dacă nu utilizaţi telecomanda pentru o perioadă de timp mai îndelungată, scoateţi
bateriile din telecomandă pentru a evita defecţiunile provocate de scurgerea
electrolitului din baterii şi de corodare.
Despre utilizarea telecomenzii
Puteţi opera acest sistem, televizorul şi set-top box-ul / receptorul satelit digital folosind
telecomanda furnizată. Schimbaţi modul de operare cu ajutorul comenzii „OPERATION
CHANGE‖ (Schimbare operare).
■ Operarea sistemului
Apăsaţi BD (BD se aprinde timp de 1 secundă).
Telecomanda intră în modul de operare a sistemului, iar BD se aprinde când apăsaţi
butoanele de operare.
Atunci când operaţi sistemul, orientaţi telecomanda către senzorul receptor de infraroşu
de pe aparat.
■ Operarea televizorului
Apăsaţi TV (TV se aprinde timp de 1 secundă).
Telecomanda intră în modul de operare TV, iar televizorul se aprinde când apăsaţi
butoanele de operare (acesta nu se va aprinde dacă apăsaţi un buton indisponibil
pentru televizor).
Pentru a opera televizorul, setaţi semnalul telecomenzii în funcţie de televizor. Pentru
mai multe detalii, consultaţi secţiunea „Operarea televizorului sau a altor componente
cu ajutorul telecomenzii‖ (pagina 111).
RO
16
■ Operarea Set-top box / receptorului satelit digital / componentei Sony (VCR,
DVD player/recorder, etc.)
Apăsaţi STB (STB se aprinde timp de 1 secundă).
Telecomanda intră în modul de operare set-top box/receptor satelit digital , iar STB se
aprinde când apăsaţi butoanele de operare (acesta nu se va aprinde dacă apăsaţi un
buton indisponibil pentru set-top box/receptor satelit digital).
Pentru a opera set-top box-ul / receptorul satelit digital / componenta Sony, setaţi
semnalul telecomenzii în funcţie de set-top box / receptorul satelit digital. Pentru mai
multe detalii, consultaţi secţiunea „Operarea televizorului sau a altor componente cu
ajutorul telecomenzii‖ (pagina 111).
Notă
• Nu expuneţi senzorul de infraroşu în bătaia directă a soarelui ori a unei surse
luminoase. Acest lucru poate provoca defectarea aparatului.
Utilizarea telecomenzii la distanţă de aparat
(doar pentru BDV-IT1000)
Puteţi utiliza telecomanda la distanţă de aparat conectând al acesta din urmă un sistem
repetor IR (nefurnizat). Utilizaţi acest element opţional atunci când instalaţi aparatul întrun loc unde nu pot ajunge semnalele de la telecomandă.
Panoul din spate al aparatului
Sistem repetor IR
RO
17
Pasul 1: Asamblarea difuzoarelor
(doar pentru BDV-IT1000)
Puteţi configura difuzoarele în două moduri folosind suporturile: Dacă doriţi să le puneţi
pe podea, folosiţi suporturile pentru difuzoare (pagina 23) şi dacă doriţi să le puneţi pe
birou, raft, etc. folosiţi suporturile de birou (pagina 31). Înainte de a conecta difuzoarele,
asamblaţi-le.
Precauţii la utilizarea difuzoarelor
• La deplasarea difuzoarelor, ţineţi o mână sub suportul de birou şi ţineţi de ambele părţi
ale difuzorului.
Când folosiţi suporturile pentru difuzoare cu difuzoarele, ţineţi de pilon şi de bază.
• Următoarele acţiuni pot deteriora difuzorul.
Răsturnarea
difuzorului.
Zguduirea
difuzorului
Rotirea
difuzorului.
Împingerea
difuzorului.
Lovirea
difuzorului.
Asamblarea difuzoarelor
Folosiţi piesele astfel:
• Difuzoare frontale (2)
• Difuzoare surround (2)
• Difuzor central (1)
• Cabluri pentru difuzoare (5, alb / roşu / albastru / gri / verde)
• Capace cu şicane (scurte 3, lungi 2)
• Grilaje (5)
Dacă folosiţi suporturi pentru difuzoare, folosiţi următoarele:
• Baze podea (4)
• Piloni (4)
• Şuruburi lungi (8, negre)
Dacă folosiţi suporturi de birou, folosiţi următoarele:
• Suporturi de birou (4) *
* Suporturile de birou sunt înşurubate pe bazele de podea. Când folosiţi suporturile de
birou, deşurubaţi-le şi desprindeţi-le.
Deşi partea din faţă a difuzorului frontal este puţin diferită faţă de cea a difuzorului
surround, metoda de asamblare este aceeaşi.
RO
18
Pentru detalii cu privire la modul de conectare a cablurilor pentru difuzoare, consultaţi
pagina 54.
Notă
• Întindeţi o pânză pe podea pentru a evita deteriorarea acesteia în timpul asamblării
difuzoarelor.
• În timpul asamblării, aveţi grijă să nu atingeţi unităţile de emisie.
Ex. Difuzor frontal
Unitatea de emisie
Sfat util
• Puteţi instala difuzoarele frontale, centrale şi surround pe perete, folosind suportul de
montare pe perete (furnizat) (pagina 42). În acest caz nu trebuie să ataşaţi la difuzor
nici suportul pentru difuzor, nici suportul pentru birou.
Modul de identificare a difuzoarelor
Verificaţi eticheta de pe difuzor.
•
•
•
•
•
Difuzor frontal stânga (Stg.): „FRONT L‖ (FAŢĂ STG.) (alb)
Difuzor frontal dreapta (Dr.): „FRONT R‖ (FAŢĂ DR.) (roşu)
Difuzor surround stânga (Stg.): „SUR L‖ (SUR STG.) (albastru)
Difuzor surround dreapta (Dr.): „SUR R‖ (SUR DR.) (gri)
Difuzor central: „CENTER‖ (CENTRU) (verde)
RO
19
Asamblarea difuzorului central
1 Scoateţi capacul de pe difuzor.
Scoateţi capacul introducând un obiect subţire, plat, în fanta capacului. Pentru a
înlocui capacul, vezi Pasul 3. Capacul scos se va folosi ulterior, aveţi grijă să nu îl
pierdeţi.
Difuzor central
Capac
Fantă
Notă
• În timpul asamblării, aveţi grijă să nu atingeţi unităţile de emisie.
2 Conectaţi cablurile la aparat.
Folosiţi cablurile pentru difuzoare (verzi). Asiguraţi-vă că aţi instalat cablurile pentru
difuzoare la terminalele corespunzătoare de pe difuzoare: cablul de difuzor cu
banană colorată la
şi cablul de difuzor fără banană colorată la
. Nu prindeţi
izolaţia cablurilor pentru difuzoare în bornele difuzoarelor.
Difuzor central
Conector (verde)
Banană colorată (verde)
Verificaţi polaritatea pe etichetă.
Notă
• În timpul asamblării, aveţi grijă să nu atingeţi unităţile de emisie.
RO
20
3 Fixaţi cablul difuzorului trecându-l prin fantă, apoi ataşaţi capacul la difuzor.
Difuzor central
Capac
Fantă
Cabluri difuzoare
4 Ataşaţi capacul cu şicane la difuzor.
Folosiţi capacul cu şicane (scurt). Apăsaţi capetele capacului cu şicane peste cui,
apoi apăsaţi pentru a fixa partea din faţă a difuzorului.
Capac cu şicane (scurt)
RO
21
5 Ataşaţi grilajul la difuzor.
Aveţi grijă la orientarea grilajului. Logo-ul „SONY‖ trebuie să se afle pe partea
stângă a grilajului.
Marcaj „SONY‖
Grilaj
Notă
• În timpul asamblării, aveţi grijă să nu atingeţi unităţile de emisie.
• Folosiţi difuzoarele cu grilajele ataşate.
• Nu împingeţi grilajul ataşat. Unitatea de emisie se poate deteriora.
6
Ataşaţi pad-urile de susţinere la partea inferioară a difuzorului.
Ataşaţi pad-urile de susţinere (groase) la partea frontală a difuzorului şi pad-urile de
susţinere (subţiri) la cea din spate, astfel încât difuzorul să fie înclinat în sus când
este instalat pe un suport TV, etc.
Pad-uri de susţinere (groase)
Partea inferioară
a difuzorului central
Pad-uri de susţinere (subţiri)
Imagine din lateral
Pad-uri de susţinere (subţiri)
Pad-uri de susţinere (groase)
RO
22
Asamblarea difuzoarelor frontale şi surround cu suporturile
pentru difuzoare
1 Ataşaţi pilonul la baza de podea.
În timpul ataşării, potriviţi orientarea părţilor proeminente ale pilonului şi bazei. Fixaţi
pilonul de baza pentru podea cu două şuruburi negre lungi (furnizate).
Pilon
Faţă
Şuruburi lungi
Faţă
Bază pentru podea
2 Treceţi cablul difuzorului prin orificiul din partea inferioară a bazei pentru
podea şi trageţi cablul din partea superioară a pilonului.
Răsuciţi împreună capetele divizate ale cablului pentru difuzor înainte de a trece
cablul.
Cablu difuzor
RO
23
3
Scoateţi şurubul de pe difuzor.
Şurubul scos se foloseşte pentru a prinde difuzorul de pilon, deci aveţi grijă să nu îl
pierdeţi.
Difuzor frontal
Şurub
Difuzor surround
Notă
• În timpul asamblării, aveţi grijă să nu atingeţi unităţile de emisie.
RO
24
4 Conectaţi cablurile la difuzor.
Conectorul şi banana colorată ale cablurilor pentru difuzoare au aceeaşi culoare ca
şi eticheta mufelor la care trebuie conectate.
Folosiţi cablurile pentru difuzoare astfel:
•
•
•
•
Difuzor frontal stânga (Stg.): Alb
Difuzor frontal dreapta (Dr.): Roşu
Difuzor surround stânga (Stg.): Albastru
Difuzor surround dreapta (Dr.): Gri
Asiguraţi-vă că aţi instalat cablurile pentru difuzoare la terminalele corespunzătoare
de pe difuzoare: cablul de difuzor cu banană colorată la
şi cablul de difuzor fără
banană colorată la
difuzoarelor.
.
Nu prindeţi izolaţia cablurilor pentru difuzoare în bornele
Conector
Difuzor frontal
Banană colorată
Verificaţi polaritatea de pe etichetă şi culoarea.
Conector
Difuzor surround
Introduceţi cablurile pentru difuzoare cât mai adânc în borna difuzorului. Asiguraţivă că acestea sunt bine fixate, trăgând uşor de fiecare.
Notă
• În timpul asamblării, aveţi grijă să nu atingeţi unităţile de emisie.
Sfat util
• Când scoateţi cablurile pentru difuzoare din bornele difuzoarelor, trageţi cablurile
în timp ce apăsaţi butonul alb de pe borna difuzorului cu un instrument precum o
şurubelniţă cu cap drept.
RO
25
5 Ataşaţi difuzorul la pilon.
În timpul ataşării, potriviţi orientarea pilonului şi a difuzorului. Fixaţi difuzorul cu
şurubul scos la Pasul 3.
Difuzor frontal
Difuzor surround
Difuzor frontal
Şurub
Difuzor surround
Şurub
Reglaţi lungimea cablului.
Notă
• În timpul asamblării, aveţi grijă să nu atingeţi unităţile de emisie.
6
Eliminaţi jocul cablurilor pentru difuzoare trăgând din partea inferioară a
bazei de podea şi fixaţi-le trecându-le prin cleme.
Cablu difuzor
Partea inferioară a bazei pentru podea
Cleme pentru cablu
RO
26
7 Ataşaţi capacul cu şicane la difuzor.
Folosiţi capacul cu şicane (scurt) pentru difuzorul frontal, iar capacul cu şicane
(lung) pentru difuzorul surround. Apăsaţi capetele capacului cu şicane peste
cui(e), apoi apăsaţi pentru a fixa partea din faţă a difuzorului.
Difuzor frontal
Difuzor surround
semn
Capac cu şicane
(scurt)
Capac cu şicane
(lung)
RO
27
8 Ataşaţi grilajul la difuzor.
Aveţi grijă la orientarea grilajului. Logo-ul „SONY‖ trebuie să se afle pe partea
inferioară a grilajului.
Difuzor frontal
Grilaj
Difuzor surround
Grilaj
Notă
• În timpul asamblării, aveţi grijă să nu atingeţi unităţile de emisie.
• Folosiţi difuzoarele cu grilajele ataşate.
• Nu împingeţi grilajul ataşat. Unitatea de emisie se poate deteriora.
RO
28
Ilustraţie la asamblarea completă cu suporturile pentru difuzoare
Difuzor frontal stânga (Stg.): Difuzor frontal dreapta (Dr.): Difuzor surround stânga (Stg.): Difuzor surround dreapta (Dr.):
Etichetă albă
Etichetă roşie
Etichetă albastră
Etichetă gri
Alb
Verde
Roşu
Albastru
Gri
Difuzor central: Etichetă verde
RO
29
Notă
• Când mutaţi difuzoarele ţineţi de baza pentru podea şi de pilon (1), nu de difuzor
(2).
RO
30
Asamblarea difuzoarelor frontale şi surround cu suporturile
de birou
1 Deşurubaţi şuruburile scurte de pe partea inferioară a bazei de podea şi
desprindeţi suportul de birou de baza pentru podea.
Partea inferioară a
bazei pentru podea
Suport de birou
Şuruburi
scurte
Bază pentru podea
Notă
• Puneţi deoparte şuruburile scoase ca să nu le pierdeţi.
2 Treceţi cablul difuzorului prin orificiul din partea inferioară a suportului de
birou.
Partea inferioară
a suportului de birou
RO
31
3
Scoateţi şurubul de pe difuzor.
Şurubul scos se foloseşte la ataşarea suportului de birou. Aveţi grijă să nu pierdeţi
şurubul.
Difuzor frontal
Şurub
Difuzor surround
Notă
• În timpul asamblării, aveţi grijă să nu atingeţi unităţile de emisie.
RO
32
4 Conectaţi cablurile la difuzor.
Conectorul şi banana colorată ale cablurilor pentru difuzoare au aceeaşi culoare ca
şi eticheta mufelor la care trebuie conectate.
Folosiţi cablurile pentru difuzoare astfel:
•
•
•
•
Difuzor frontal stânga (Stg.): Alb
Difuzor frontal dreapta (Dr.): Roşu
Difuzor surround stânga (Stg.): Albastru
Difuzor surround dreapta (Dr.): Gri
Asiguraţi-vă că aţi instalat cablurile pentru difuzoare la terminalele corespunzătoare
de pe difuzoare: cablul de difuzor cu banană colorată la
şi cablul de difuzor fără
banană colorată la
Nu prindeţi izolaţia cablurilor pentru difuzoare în bornele
difuzoarelor.
Difuzor frontal
Conector
Banană colorată
Verificaţi polaritatea de pe etichetă.
Difuzor surround
Introduceţi cablurile pentru difuzoare cât mai adânc în borna difuzorului. Asiguraţivă că acestea sunt bine fixate, trăgând uşor de fiecare.
Notă
• În timpul asamblării, aveţi grijă să nu atingeţi unităţile de emisie.
Sfat util
• Când scoateţi cablurile pentru difuzoare din bornele difuzoarelor, trageţi cablurile
în timp ce apăsaţi butonul alb de pe borna difuzorului cu un instrument precum o
şurubelniţă cu cap drept.
RO
33
5
Ataşaţi difuzorul la suportul de birou.
În timpul ataşării, potriviţi orientarea suportului de birou şi a difuzorului. Fixaţi
difuzorul cu şurubul scos la Pasul 3.
Ex. Difuzor frontal
Reglaţi lungimea cablului.
Şurub
Notă
• În timpul asamblării, aveţi grijă să nu atingeţi unităţile de emisie.
6
Eliminaţi jocul cablurilor pentru difuzoare trăgând din partea inferioară a
suportului de birou şi fixaţi-le trecându-le prin fantă.
Cablu difuzor
Partea inferioară
a suportului de
birou
Notă
• În timpul asamblării, aveţi grijă să nu atingeţi unităţile de emisie.
RO
34
7 Ataşaţi capacul cu şicane la difuzor.
Folosiţi capacul cu şicane (scurt) pentru difuzorul frontal, iar capacul cu şicane
(lung) pentru difuzorul surround. Apăsaţi capetele capacului cu şicane peste cui(e),
apoi apăsaţi pentru a fixa partea din faţă a difuzorului.
Difuzor frontal
Difuzor surround
semn
Capac cu şicane (scurt)
Capac cu şicane (lung)
Notă
• În timpul asamblării, aveţi grijă să nu atingeţi unităţile de emisie.
8 Ataşaţi grilajul la difuzor.
Aveţi grijă la orientarea grilajului. Logo-ul „SONY‖ trebuie să se afle pe partea
inferioară a grilajului.
Difuzor frontal
Grilaj
Marcaj „SONY‖
Difuzor surround
Grilaj
Marcaj „SONY‖
Notă
• În timpul asamblării, aveţi grijă să nu atingeţi unităţile de emisie.
• Folosiţi difuzoarele cu grilajele ataşate.
• Nu împingeţi grilajul ataşat. Unitatea de emisie se poate deteriora.
RO
35
Ilustraţie la asamblarea completă cu suporturile de birou
Difuzor frontal stânga (Stg.): Difuzor frontal dreapta (Dr.): Difuzor surround stânga (Stg.): Difuzor surround dreapta (Dr.):
Etichetă albă
Etichetă roşie
Etichetă albastră
Etichetă gri
Alb
Verde
Roşu
Albastru
Difuzor central: Etichetă verde
Notă
• Când deplasaţi difuzorul frontal sau surround, ţineţi de suportul de birou
difuzor
Ex. difuzor frontal
RO
36
Gri
, nu de
Pasul 2: Amplasarea sistemului
Pentru a obţine un sunet surround optim, toate difuzoarele, cu excepţia subwoofer-ului,
trebuie să se afle la aceeaşi distanţă de poziţia de ascultare.
.
Poziţionaţi sistemul conform ilustraţiei de mai jos.
BDV-IT1000
A Difuzor frontal stânga (Stg.)
B Difuzor frontal dreapta (Dr.)
C Difuzor central
D Difuzor surround stânga (Stg.)
E Difuzor surround dreapta (Dr.)
F Subwoofer
G Aparatul
H Amplificatorul surround
Pentru difuzoarele surround spate
(opţional)
I Difuzor surround spate stânga (Stg.)
J Difuzor surround spate dreapta (Dr.)
K Amplificator surround
BDV-IS1000
A Difuzor frontal stânga (Stg.)
B Difuzor frontal dreapta (Dr.)
C Difuzor central
D Difuzor surround stânga (Stg.)
E Difuzor surround dreapta (Dr.)
F Subwoofer
G Aparatul
H Amplificatorul surround
Pentru difuzoarele surround spate
(opţional)
I Difuzor surround spate stânga (Stg.)
J Difuzor surround spate dreapta (Dr.)
K Amplificator surround
RO
37
Despre difuzorul surround spate
Puteţi asculta sunet surround 7.1 cu ajutorul difuzoarelor surround spate, achiziţionând
amplificatorul surround suplimentar (opţional). Folosiţi difuzoare din comerţ pentru
difuzoarele surround spate. Pentru a folosi amplificatorul surround pentru difuzoarele
surround spate, conectaţi difuzoarele surround spate (nefurnizate) la amplificatorul
surround şi consultaţi secţiunea „Utilizarea unui produs S-AIR‖ (pagina 99).
Notă
• Evitaţi obstrucţionarea difuzorului.
• După instalarea difuzoarelor, aranjaţi cablurile pentru difuzoare astfel încât să nu
răsturnaţi difuzoarele prinzând cablurile cu piciorul.
• Nu amplasaţi difuzorul central pe televizor.
• Nu aşezaţi difuzoarele audio în poziţie înclinată.
• Nu aşezaţi difuzoarele în locuri în care:
- Este extrem de cald sau de frig
- Este praf sau murdărie
- Este umiditate foarte mare
- Aparatul este expus la vibraţii
- Aparatul se află expus direct în lumina soarelui
• Fiţi foarte atent(ă) atunci când amplasaţi difuzoarele şi/sau suporturile acestora pe o
suprafaţă tratată special (ceruită, uleiată, lustruită, etc.), deoarece pot apărea pete sau
decolorări.
• Nu utilizaţi nici un fel de burete abraziv, praf de curăţat, sau solvenţi cum ar fi alcoolul
sau neofalina.
• Nu vă sprijiniţi şi nu vă agăţaţi de difuzor, deoarece acesta poate cădea.
• Nu îndoiţi, răsuciţi sau împăturiţi grilajul difuzorului. (doar pentru BDV-IT1000)
• Nu introduceţi obiecte (în special din metal) în orificiile de pe faţa difuzorului. (doar
pentru BDV-IT1000)
• Nu amplasaţi difuzoarele lângă un televizor CRT. Se pot produce iregularităţi de
culoare. (doar pentru BDV-IT1000)
• La utilizarea suporturilor pentru difuzoare vă recomandăm să instalaţi difuzoarele pe o
suprafaţă dreaptă şi solidă (nu pe un covor gros, de exemplu). Difuzoarele se pot
răsturna dacă sunt instalate pe o suprafaţă moale sau înclinată.
Sfat util
• Sony recomandă modificarea configurărilor, atunci când se schimbă poziţia
difuzoarelor. Pentru detalii, consultaţi secţiunea „Calibrarea automată a configurărilor
corespunzătoare‖ (pagina 108) şi „Configurarea difuzoarelor" (pagina 110).
RO
38
Utilizarea eficientă a subwooferului
Pentru a accentua sunetul de başi, amplasaţi subwoofer-ul cât mai aproape de perete.
Aproape de perete
Notă
• Dacă subwoofer-ul va fi amplasat în faţa difuzorului frontal, distanţa trebuie să fie mai
mică de 0,5 m.*
• Este posibil ca sunetul de başi să nu se transmită eficient dacă subwoofer-ul este
amplasat afară
. Trebuie să reglaţi setarea distanţei faţă de poziţia de ascultare.
RO
39
• Nu amplasaţi obiecte pe subwoofer, unde este instalat difuzorul.
• Nu instalaţi subwoofer-ul sub un birou sau într-un dulap etc.
• Nu amplasaţi subwoofer-ul în spatele unui obstacol, precum televizorul, etc. Nu se vor
auzi sunetele de interval mediu.
RO
40
Note cu privire la manevrarea subwoofer-ului
• Nu puneţi mâna în fantă atunci când ridicaţi subwoofer-ul. Acest lucru poate deteriora
dispozitivul difuzorului. În timpul ridicării, ţineţi fixă partea de jos a subwoofer-ului.
Subwoofer
Fante
• Nu împingeţi partea superioară a subwoofer-ului, unde este instalat difuzorul.
Unitatea de emisie
RO
41
Instalarea difuzoarelor pe perete
Atenţionare
• Pentru informaţii despre materialul din care este făcut peretele sau despre ce şuruburi trebuie
utilizate, contactaţi un magazin sau un instalator specializat.
• Folosiţi şuruburi potrivite pentru materialul şi rezistenţa zidului. Zidurile din rigips sunt deosebit de
fragile, aşa că şuruburile trebuie montate pe o grindă şi apoi fixate de perete. Instalaţi difuzoarele
pe un perete consolidat, vertical şi drept.
• Sony nu îşi asumă răspunderea pentru accidentele sau deteriorările provocate de o instalare
incorectă, de rezistenţa insuficientă a peretelui sau de instalarea incorectă a şuruburilor, de
calamităţi naturale, etc.
BDV-IT1000
1 Decideţi instalarea difuzoarelor.
Exemplu recomandat:
Imagine din faţă
Difuzor central
Difuzor frontal stânga (Stg.)
Difuzor frontal dreapta (Dr.)
Poziţionaţi difuzoarele frontale astfel încât centrul lor să se alinieze cu televizorul.
Poziţionaţi difuzorul central astfel încât centrul difuzorului şi televizorul să fie
aliniate.
Imagine de sus
Difuzor frontal stânga (Stg.)
Difuzor frontal dreapta (Dr.)
Difuzoarele surround trebuie amplasate la fel de sus ca difuzoarele frontale (sau puţin
mai sus).
Sfat util
• Pentru mai multe detalii cu privire la poziţionarea difuzoarelor, vezi „Pasul 2:
Amplasarea sistemului‖ (pagina 37).
RO
42
2
Decideţi poziţia difuzorului şi marcaţi poziţiile şuruburilor.
Aveţi nevoie de două şuruburi (nefurnizate) pentru fiecare suport. În continuare se
indică poziţiile cele mai înguste ale celor două şuruburi.
Pentru difuzoarele frontale/surround
Pentru difuzorul central
3 Scoateţi capacul/capacele de pe difuzor.
Scoateţi capacul introducând un obiect subţire, plat, în fanta capacului.
Capac
Fantă
Difuzor central
Difuzor frontal
Difuzor surround
Notă
• În timpul asamblării, aveţi grijă să nu atingeţi unităţile de emisie.
RO
43
4 Conectaţi cablurile la difuzor.
Treceţi cablul difuzorului prin orificiile din suport (jos).
Folosiţi cablurile pentru difuzoare astfel:
•
•
•
•
•
Difuzor frontal stânga (Stg.): Alb
Difuzor frontal dreapta (Dr.): Roşu
Difuzor surround stânga (Stg.): Albastru
Difuzor surround dreapta (Dr.): Gri
Difuzor central: Verde
Conectorul şi banana colorată ale cablurilor pentru difuzoare au aceeaşi culoare ca
şi eticheta mufelor la care trebuie conectate. Asiguraţi-vă că aţi instalat cablurile
pentru difuzoare la terminalele corespunzătoare de pe difuzoare: cablul de difuzor
cu banană colorată la
şi cablul de difuzor fără banană colorată la Nu prindeţi
izolaţia cablurilor pentru difuzoare în bornele difuzoarelor.
Ex. Difuzor frontal
Conector
Banană colorată
Verificaţi polaritatea de pe etichetă.
Difuzor central
Partea stângă
Difuzor frontal
Difuzor surround
Introduceţi cablurile pentru difuzoare cât mai adânc în borna difuzorului. Asiguraţivă că acestea sunt bine fixate, trăgând uşor de fiecare.
Notă
• În timpul asamblării, aveţi grijă să nu atingeţi unităţile de emisie.
Sfat util
• Când scoateţi cablurile pentru difuzoare din bornele difuzoarelor, trageţi cablurile
în timp ce apăsaţi butonul alb de pe borna difuzorului cu un instrument precum o
şurubelniţă cu cap drept.
RO
44
5 Ataşaţi capacul cu şicane la difuzor.
Folosiţi capacul cu şicane (scurt) pentru difuzorul frontal şi central, iar capacul cu
şicane (lung) pentru difuzorul surround. Apăsaţi capetele capacului cu şicane peste
cui(e), apoi apăsaţi pentru a fixa partea din faţă a difuzorului.
Difuzor frontal
Difuzor surround
semn
Capac cu şicane (scurt)
Capac cu şicane (lung)
Difuzor central
Capac cu şicane (scurt)
RO
45
6 Ataşaţi suportul (partea inferioară) la difuzor.
Introduceţi bine suportul (partea inferioară) în difuzor.
Ex. Difuzor frontal
Suport (partea inferioară)
Cablu difuzor
Notă
• La ataşarea suportului, aveţi grijă să nu prindeţi cablul difuzorului între difuzor şi
suport.
• În timpul asamblării, aveţi grijă să nu atingeţi unităţile de emisie.
7 Ataşaţi suportul (partea superioară) la difuzor.
Introduceţi suportul (partea superioară) în difuzor şi fixaţi-l cu un şurub (furnizat).
Şurub
Suport (partea superioară)
Partea
dreaptă
Difuzor central
Difuzor frontal
Difuzor surround
Notă
• În timpul asamblării, aveţi grijă să nu atingeţi unităţile de emisie.
RO
46
8 Fixaţi difuzorul de perete.
Verificaţi poziţia orizontală şi verticală şi ataşaţi bine difuzorul de perete (asiguraţivă că peretele este suficient de gros) folosind două şuruburi potrivite pentru fiecare
suport (nefurnizate) în ordinea
şi
.
Difuzor central
Difuzor frontal/surround
Notă
• La ataşarea difuzorului, aveţi grijă să nu prindeţi cablul difuzorului între difuzor şi
perete.
• În timpul asamblării, aveţi grijă să nu atingeţi unităţile de emisie.
9
Ataşaţi capacul suportului la difuzor.
Scoateţi capacul suportului de pe partea frontală a difuzorului.
Capacul suportului
Difuzor
frontal/surround
Difuzor central
RO
47
10 Ataşaţi grilajul la difuzor.
Aveţi grijă la orientarea grilajului. Logo-ul „SONY‖ trebuie să se afle în partea de jos
a grilajului la difuzorul frontal/surround şi în stânga grilajului la difuzorul central.
Difuzor central
Grilaj
Marcajul „SONY‖
Grilaj
Difuzor frontal/surround
Marcajul „SONY‖
Notă
• În timpul asamblării, aveţi grijă să nu atingeţi unităţile de emisie.
• Nu împingeţi grilajul ataşat. Unitatea de emisie se poate deteriora.
RO
48
BDV-IS1000
1
2
Pregătiţi şuruburi (nu sunt incluse) potrivite pentru orificiile suportului.
Fixaţi suportul de perete folosind orificiul
Sfat util
• Pentru a împiedica rotirea difuzorului folosiţi şi orificiul
.
3 Scoateţi capacul din spate folosind cheia (furnizată) şi scoateţi suportul
difuzorului folosind o şurubelniţă (+) (nefurnizată).
Cheia (furnizată)
Capacul
din spate
Şurub
Notă
• Şurubul scos se va folosi ulterior. Aveţi grijă să nu pierdeţi şurubul.
RO
49
4 Împingeţi
cu cheia furnizată (1), şi apoi scoateţi cablurile difuzorului (2).
Când maneta este coborâtă,
cablurile difuzoarelor sunt
blocate.
5
Când maneta este ridicată, se pot
scoate cablurile difuzoarelor.
Treceţi cablurile difuzorului prin orificiul (3).
6
Reconectaţi cablurile detaşate ale difuzoarelor, potrivind semnele
la
bornele corespunzătoare a difuzorului (1), apoi împingeţi complet maneta în jos
(2).
Sfat util
• Dacă este greu să împingeţi maneta în jos, folosiţi cheia (furnizată).
RO
50
7 Reataşaţi capacul din spate folosind cheia (furnizată).
8 Fixaţi difuzorul pe suport cu şurubul de la pasul 3, folosind orificiul
RO
51
Pasul 3: Conectarea sistemului
Urmăriţi diagrama de conectare de mai jos şi citiţi informaţiile suplimentare de la
de pe paginile următoare.
la
Notă
• Asiguraţi-vă că aţi realizat bine conexiunile, pentru a evita prezenţa zgomotelor de
fond şi a distorsiunilor.
• La conectarea unei alte componente cu control al volumului, măriţi volumul celorlalte
componente la un nivel la care sunetul nu este distorsionat.
BDV-IT1000
(3) Adaptor DIGITAL
MEDIA PORT
(2) TV
(3) Set-top box/receptor satelit
digital, VCR, PlayStation, etc.
(4) Antenă-cadru pentru AM
(6) Memorie
externă
(5) Transceptor
wireless
(4) Antenă-fir pentru FM
(8) Cablu de alimentare de
c.a. (de la reţea)
(7) Reţea
(1) Difuzor central
(1) Subwoofer
(1) Difuzor frontal (Stg.)
Amplificator
surround
(1) Difuzor surround stânga
(Stg.)
RO
52
(1) Difuzor frontal
dreapta (Dr.)
(5) Transceptor
wireless
(8) Cablu de alimentare de
c.a. (de la reţea)
Flux de
semnal
(1) Difuzor surround dreapta
(Dr.)
BDV-IS1000
(3) Adaptor DIGITAL
MEDIA PORT
(2) TV
(3) Set-top box/receptor satelit
digital, VCR, PlayStation, etc.
(4) Antenă-cadru pentru AM
(6) Memorie
externă
(5) Transceptor
wireless
(4) Antenă-fir pentru FM
(8) Cablu de alimentare de c.a.
(de la reţea)
(7) Reţea
(1) Difuzor frontal (Stg.)
(1) Difuzor central
(1) Subwoofer
(1) Difuzor frontal dreapta
(Dr.)
(5) Transceptor
wireless
Amplificator
surround
(1) Difuzor surround stânga
(Stg.)
(8) Cablu de alimentare de
c.a. (de la reţea)
Flux de
semnal
(1) Difuzor surround dreapta
(Dr.)
RO
53
Conectarea difuzoarelor
Difuzoarele frontale/central şi subwoofer-ul pentru BDV-IT1000
Când conectaţi cablurile difuzoarelor la aparat, introduceţi conectorul până face clic.
Panoul din spate al aparatului
La subwoofer (mov)
La difuzorul central (verde)
La difuzorul frontal drept (Dr.) (roşu)
La difuzorul frontal stâng (Stg.) (alb)
Când conectaţi cablurile difuzoarelor la subwoofer, folosiţi cablurile difuzoarelor (mov).
Asiguraţi-vă că aţi instalat cablurile pentru difuzoare la terminalele corespunzătoare de
pe difuzoare: cablul de difuzor cu banană colorată la
şi cablul de difuzor fără banană
colorată la
Nu prindeţi izolaţia cablurilor pentru difuzoare în bornele difuzoarelor.
Spatele subwoofer-ului
Conector (mov)
Banană colorată (mov)
RO
54
Difuzoarele frontale/central şi subwoofer-ul pentru BDV-IS1000
Când realizaţi conectarea la aparat, introduceţi conectorul până face clic.
Panoul din spate al
aparatului
La subwoofer (galben)
La subwoofer (mov)
La difuzorul frontal drept (Dr.) (roşu)
La difuzorul central (verde)
La difuzorul frontal stânga (Stg.) (alb)
Cablurile difuzoarelor (galben şi mov) sunt conectate în prealabil la subwoofer astfel. La
reconectare, asiguraţi-vă că aţi instalat cablurile pentru difuzoare la terminalele
corespunzătoare de pe difuzoare: cablul de difuzor cu banană colorată la
şi cablul de
difuzor fără banană colorată la . Nu prindeţi izolaţia cablurilor pentru difuzoare în
bornele difuzoarelor.
Conector (galben)
Banană colorată
(galben)
Conector (mov)
Banană
colorată (mov)
Spatele subwoofer-ului
RO
55
Difuzoare surround
Panoul din spate al amplificatorului surround
La difuzorul surround stânga (Stg.)
(albastru)
La difuzorul surround dreapta (Dr.) (gri)
Despre cablurile difuzoarelor pentru difuzoarele frontale/central
şi subwoofer
Puteţi scoate cablurile difuzoarelor de la conector. Cu gura îndreptată în jos, apăsaţi şi
fixaţi conectorul pe o suprafaţă plată (1) şi scoateţi cablurile difuzoarelor de la conector
(2).
Gura
La ataşarea cablurilor difuzoarelor la conector, potriviţi polaritatea cablurilor difuzoarelor
cu conectorul.
Conector
Notă
•
Scurtcircuitarea difuzoarelor poate deteriora aparatul. Pentru a preveni aceasta,
asiguraţi-vă că sârma liberă a fiecărui cablu de difuzor nu atinge altă bornă de difuzor
sau sârma liberă a altui cablu de difuzor.
•
Asiguraţi-vă că aţi instalat cablurile pentru difuzoare la terminalele corespunzătoare
de pe difuzoare:
la +, şi
la -. Dacă sunt inversate cablurile, sunetul nu va avea
bas şi poate fi distorsionat.
RO
56
Conectarea televizorului
Folosiţi piesele astfel:
• Cablu video (1)
Pentru a asculta sunetul televizorului prin cele şase difuzoare ale sistemului, conectaţi
televizorul şi sistemul la cablul audio (nefurnizat)
Pentru realizarea ieşirii video către televizor, verificaţi mufele de intrare video ale
televizorului şi alegeţi metoda de conectare
, , sau
. Calitatea imaginii se
îmbunătăţeşte, în ordine, de la
(standard) la
(HDMI). Atunci când televizorul are o
mufă de ieşire digitală optică sau coaxială, puteţi îmbunătăţi calitatea sunetului
realizând legătura cu cablul optic digital
Cablu video componentă
(nefurnizat)*
.
Cablu S video
(nefurnizat)
Cablu optic digital
(nefurnizat)
Verde
Albastru
Roşu
La mufa de intrare S
video a televizorului
La mufele de intrare video
componentă ale televizorului
La mufa de ieşire optică
digitală a televizorului
Panoul din spate al
aparatului (Ex.
BDV-IT1000)
Cablu video
(furnizat)
Cablu audio
(nefurnizat)
Cablu HDMI**
(nefurnizat)
Alb
Roşu
La mufa de intrare video
a televizorului
La mufa „HDMI IN‖ (Intrare
HDMI) a televizorului
La mufele de ieşire audio ale televizorului
* Dacă televizorul dvs. acceptă semnale progresive, realizaţi această conexiune.
** HDMI (Interfaţă multimedia de înaltă definiţie)
Dacă televizorul dvs. are mufă HDMI, realizaţi această conexiune.
RO
57
Despre conexiunea HDMI
În cazul conectării unui televizor compatibil cu 1080/24p sau 1080p, folosiţi un cablu
HDMI de mare viteză. În cazul conectării unui televizor Sony compatibil cu funcţia
„CONTROL FOR HDMI‖ (Comanda HDMI) (pagina 105), operaţiunea este simplificată
(de ex. „ONE-TOUCH PLAY‖ (Redare printr-o singură apăsare de buton): Cu o singură
apăsare a acestui buton, televizorul conectat porneşte, iar selectorul de intrare al
televizorului trece automat pe aparat. Pentru detalii consultaţi secţiunea „Utilizarea
comenzii pentru funcţia HDMI pentru sincronizarea „BRAVIA‖‖ (pagina 105).
Notă
• Folosiţi doar un cablu HDMI cu logo-ul HDMI.
• La conectarea cablului HDMI, asiguraţi-vă că direcţiile mufelor sunt aceleaşi.
Pentru conectarea la un televizor cu ieşire DVI
Folosiţi un cablu de conversie HDMI-DVI (nefurnizat) Mufa DVI nu acceptă semnale
audio; prin urmare, nu se emite sunet de la televizor.
În plus, nu puteţi conecta mufa „HDMI OUT‖ (Ieşire HDMI) la mufele DVI ce nu sunt
compatibile cu HDCP (de ex. mufele DVI de pe ecranele computerelor).
RO
58
Conectarea celorlalte componente
Puteţi utiliza componenta(ele) conectată folosind cele şase difuzoare ale sistemului.
• Set-top box/receptor satelit digital, VCR sau PlayStation, etc. (fără mufa „HDMI
OUT‖ – Ieşire HDMI): (1)
• Set-top box/receptor satelit digital sau PLAYSTATION ®3, etc. (fără mufa „HDMI
OUT‖ – Ieşire HDMI): (2)
• Adaptor DIGITAL MEDIA PORT: (3)
(1) Conexiunea audio
(A) Cablu audio
(nefurnizat)
(B) Cablu optic digital
(nefurnizat)
Alb
Roşu
Cablu HDMI (nefurnizat)
(B) Cablu digital coaxial
(nefurnizat)
La mufele de ieşire audio ale
componentei
sau
La mufa de ieşire digitală optică a componentei
La mufa „HDMI OUT‖ (Ieşire
HDMI) a componentei
La mufa de ieşire digitală coaxială a componentei
Panoul din spate al aparatului
(Ex. BDV-IT1000)
(1) Conexiunea video
(B) Cablu video componentă
(nefurnizat)
(A) Cablu video
(nefurnizat)
Verde
Albastru
Roşu
Adaptor DIGITAL MEDIA
PORT
La mufa de ieşire video
a componentei
La mufele de ieşire video componentă
ale componentei
RO
59
Conexiunea (1) (mufele „SAT/CABLE” – Cablu/satelit)
Trebuie să realizaţi conexiuni video şi audio.
Pentru conexiunea video, verificaţi mufele de ieşire video ale componentei şi selectaţi o
metodă de conectare.
(componentă) oferă o calitate mai bună a imaginii decât
(standard). Pentru
conexiune audio, conectaţi cablurile audio (A). Atunci când componenta are o mufă de
ieşire digitală optică sau coaxială, puteţi îmbunătăţi calitatea sunetului realizând
legătura cu cablul digital ((B)).
Notă
• Sistemul poate accepta atât semnale digitale, cât şi semnale analogice. Semnalele
digitale au prioritate asupra celor analogice. (ieşirea COAXIALĂ are prioritate asupra
celei OPTICE.) În caz de întrerupere a semnalului digital, după 2 secunde va fi
procesat semnalul analogic.
Conexiunea (2) (Mufele „HDMI IN” (Intrare HDMI) 1/2)
La conectarea sistemului şi componentei folosind un cablu HDMI, puteţi vizualiza
imagini şi asculta sunet digital de înaltă calitate prin mufa „HDMI IN" (Intrare HDMI) 1
sau 2. Puteţi conecta maxim două componente.
Notă
• La conectarea cablului HDMI, asiguraţi-vă că direcţiile mufelor sunt aceleaşi.
Conexiunea (3) (Mufa DMPORT)
Conectaţi un adaptor DIGITAL MEDIA PORT (nelivrat) la mufa DMPORT. Pentru detalii
consultaţi secţiunea „Utilizarea adaptorului DIGITAL MEDIA PORT‖ (pagina 98).
Notă
• Conectaţi adaptorul DIGITAL MEDIA PORT astfel încât marcajele
să fie aliniate. La
deconectare, trageţi adaptorul în afară, apăsând simultan butonul A .
RO
60
Relaţia dintre semnalele video de intrare şi ieşire
Relaţia dintre semnalele video de intrare şi ieşire pentru fiecare funcţie este următoarea.
Mufa/mufele de unde se emite semnal video
„VIDEO
„COMPONENT
„VIDEO
„HDMI
Mufa/mufele ce acceptă
OUT”
VIDEO OUT”
Funcţia
OUT” (Ieşire
OUT”
intrare semnal video
(Ieşire
(Ieşire video
video)
(Ieşire
video)
componentă)
(S VIDEO)
HDMI)
(VIDEO)
„BD/DVD”
Niciuna (doar ieşire semnal
O*
O*
O*
O
„TUNER FM”
video)
„TUNER AM”
„SAT/ CABLE” „SAT/CABLE IN‖ (Intrare
O
–
–
O
satelit/cablu) (VIDEO)
„COMPONENT VIDEO IN
–
–
O
O
(SAT/CABLE)‖ (Intrare video
componentă - satelit/cablu)
„DMPORT”
DMPORT
O
–
–
O
„HDMI1”
HDMI1, HDMI2
–
–
–
O
„HDMI2”
O : Se emit semnale video.
–: Nu se emit semnale video.
* Este posibil să nu se emită semnale video în funcţie de setarea rezoluţiei ieşirii video. Pentru
detalii, consultaţi secţiunea „Rezoluţia ieşirii video‖ (pagina 144).
Relaţia dintre semnalele audio de intrare şi ieşire
Relaţia dintre semnalele audio de intrare şi ieşire pentru fiecare funcţie este următoarea.
Mufa/mufele de unde se emite semnal
audio
Mufa/mufele ce acceptă intrare semnal
„SPEAKER”
„SPEAKER”
Funcţia
audio
(Difuzor)
(Difuzor) şi
„HDMI OUT”
(Ieşire HDMI)
„BD/DVD”
Niciuna (doar ieşire semnal audio)
O
*
„TUNER FM”
Niciuna (doar ieşire semnal audio)
O
–
„TUNER AM”
„TV”
„DIGITAL IN (TV OPTICAL)‖ (Intrare
O
–
digitală optică TV)
„TV (AUDIO IN R/L) (TV - Intrare audio
O
–
dr./stg.)
„SAT/CABLE” „DIGITAL IN (SAT/CABLE OPTICAL,
O
–
COAXIAL‖ (Intrare digitală – satelit/cablu,
optică, coaxială)
„SAT/CABLE IN (AUDIO R/L) (Intrare
O
–
satelit/cablu – audio dr./stg.)
„DMPORT”
DMPORT
O
–
„HDMI1”
HDMI1, HDMI2
O
*
„HDMI2”
O : Se emit semnale audio.
–: Nu se emit semnale audio.
* Puteţi emite sunet prin difuzoarele sistemului şi prin difuzorul televizorului în cazul în care conectaţi sistemul
şi televizorul cu un cablu HDMI (nefurnizat). Pentru a emite sunet prin mufa „HDMI OUT" (Ieşire HDMI) setaţi
opţiunea „[Audio (HDMI)]" de la „[HDMI Settings]‖ (Setări HDMI) pe „[TV+AMP]‖. Dacă televizorul are
difuzoare stereo, şi sunetul transmis prin difuzoarele sistemului va fi stereo, chiar dacă se redă o sursă cu
canale multiple. Consultaţi pagina 125 pentru mai multe detalii cu privire la funcţia „[Audio (HDMI)]‖.
RO
61
Conectarea antenei
Antenă-fir pentru FM (furnizată)
Panoul din spate al aparatului
(Ex. BDV-IT1000)
Antenă-cadru pentru AM
(furnizată)
Notă
Cablul (A) sau (B) poate fi conectat la orice bornă.
Notă
• Nu ţineţi antena-cadru pentru AM şi cablul acesteia în apropierea sistemului sau a
altor componente AV, deoarece se pot produce distorsiuni.
• Asiguraţi-vă că aţi întins antena-fir pentru FM pe întreaga lungime.
• După conectarea antenei-fir pentru FM, încercaţi pe cât posibil să o menţineţi în poziţie
orizontală.
Sfat util
• Reglaţi direcţia antenei-cadru pentru AM pentru a recepţiona un sunet AM difuzat
optim.
• Dacă recepţia FM este de slabă calitate, utilizaţi un cablu coaxial cu impedanţa de 75
Ohmi (trebuie procurat separat, nu se livrează împreună cu aparatul), pentru a conecta
aparatul la o antenă exterioară pentru FM, aşa cum este prezentat în imaginea de mai
jos.
Antenă exterioară pentru FM
Aparatul
RO
62
Introducerea transceptorului wireless
Puteţi transmite sunet de la aparat la un produs S-AIR, precum un amplificator surround
sau un receptor S-AIR.
Un produs S-AIR este o componentă compatibilă cu funcţia S-AIR.
Pentru a folosi funcţia S-AIR, trebuie să introduceţi transceptoarele wireless în unitate,
amplificatorul surround şi receptorul S-AIR.
Pentru detalii cu privire la funcţia S-AIR, consultaţi „Utilizarea unui produs S-AIR‖
(pagina 99).
Panoul din spate al
amplificatorului surround
Panoul din spate al aparatului (Ex. BDV-IT1000)
Transceptor
wireless
Transceptor
wireless
Notă
• Când introduceţi transceptorul wireless, asiguraţi-vă că cablul de alimentare de c.a.
(de reţea) nu este conectat la o priză de repete.
• Nu atingeţi bornele transceptorului wireless.
• Introduceţi transceptorul wireless cu logo-ul S-AIR îndreptat în sus.
• Introduceţi transmiţătorul wireless astfel încât semnele să fie aliniate.
• Nu introduceţi decât transmiţătorul wireless în fanta EZW-RT10.
RO
63
Introducerea memoriei externe
Introduceţi memoria externă (stocare locală (nefurnizată: USM1GH (în aprilie 2008)) în
fanta „EXTERNAL‖ (Extern). Conectând o memorie externă vă puteţi bucura de
conţinuturi suplimentare (BonusView/BD-Live), în funcţie de disc.
Panoul din spate al aparatului (Ex. BDV-IT1000)
USM1GH
(în aprilie 2008)
Cu partea cu borna în
sus
Notă
• Introduceţi cât mai adânc memoria externă în fanta „EXTERNAL‖ (Extern).
• Verificaţi ca pe ecranul panoului frontal să se aprindă „EXT‖ atunci când porniţi
sistemul.
Pentru a utiliza BonusView/BD-Live
Consultaţi secţiunea „Utilizarea BonusView/BD-Live" (pagina 78).
Pentru a scoate memoria externă
1 Apăsaţi pentru a opri aparatul.
2 Scoateţi memoria externă din fanta „EXTERNAL” (Extern).
Notă
• Introduceţi memoria externă dreaptă. Dacă forţaţi memoria externă să intre în fantă, se
vor deteriora şi memoria externă şi aparatul.
• Nu păstraţi memoria externă la îndemâna copiilor pentru a preveni înghiţirea
accidentală a acesteia.
• Nu exercitaţi o presiune prea mare asupra memoriei externe din fantă, deoarece
aceasta se poate defecta.
• Folosiţi doar memorii externe USM1GH (din aprilie 2008)).
• Pentru a evita coruperea datelor sau deteriorarea memoriei externe, opriţi aparatul
când introduceţi sau scoateţi memoria externă.
• Nu introduceţi memorii externe ce conţin imagini sau fişiere audio pentru a evita
coruperea datelor de pe memoria externă.
RO
64
Conectarea la reţea
Conectaţi borna LAN (100) a aparatului la sursa de internet cu ajutorul unui cablu de
reţea, pentru a actualiza software-ul sistemului folosind reţeaua. Puteţi utiliza şi BD-Live
(pagina 78).
Realizaţi setările corespunzătoare la „[Internet Settings]‖ (Setări internet) de la
„[Network Settings]‖ (Setări reţea) (pagina 127).
Panoul din spate al aparatului
(Ex. BDV-IT1000)
La conectarea directă cu
un router broadband
La conectarea printr-un router
wireless LAN
Cablu de reţea
(nefurnizat)
Cablu de reţea
(nefurnizat)
Router wireless LAN
(punct de acces)
(nefurnizat)
Router broadband
(nefurnizat)
La PC
Cablu de reţea
(nefurnizat)
Convertor media
Ethernet/wireless LAN
(nefurnizat)
La PC
Modem ADSL /
modem cablu
(nefurnizat)
Internet
Cablu de reţea
(nefurnizat)
Modem ADSL /
modem cablu
(nefurnizat)
Internet
Pentru a actualiza software-ul sistemului folosind reţeaua
Vezi „[Network Update]‖ (Actualizare reţea) (pagina 118) şi „[Software Update Notification]‖
(Înştiinţare actualizare software) (pagina 126).
Pentru a utiliza BD-Live
Consultaţi secţiunea „Utilizarea BonusView/BD-Live" (pagina 78).
Notă
• Nu conectaţi o linie telefonică la borna LAN (100) deoarece aceasta poate funcţiona defectuos.
• În funcţie de modem sau router, diferă tipul de cablu de eţea (LAN), drept sau încrucişat. Pentru
mai multe detalii cu privire la cablurile de reţea (LAN), consultaţi instrucţiunile de utilizare furnizate
cu modemul sau routerul.
• Nu conectaţi borna LAN a aparatului la borna LAN a computerului.
RO
65
• Pentru a utiliza funcţia BD-LIVE, vă recomandăm să utilizaţi o conexiune internet cu o viteză reală
de cel puţin 1 Mbps, în funcţie de mediul de conectare şi de starea reţelei.
Conectarea cablului de alimentare de CA (alimentare
de la reţea)
Înainte de a introduce într-o priză de perete cablul de alimentare de la reţea al
aparatului şi al amplificatorului surround, conectaţi difuzoarele frontale, central şi
subwoofer-ul la aparat şi difuzoarele surround la amplificatorul surround.
Panoul din spate al aparatului (Ex. BDV-IT1000)
La priza de perete (reţea)
RO
66
Panoul din spate al
amplificatorului surround
La priza de perete (reţea)
Pasul 4:
Configurarea
sistemului wireless
Pentru a folosi sistemul wireless, trebuie
să configuraţi amplificatorul surround.
Înainte de configurare, asiguraţi-vă că
transceptorul wireless este introdus corect
în aparat şi în amplificatorul surround
(pagina 63).
Acest sistem wireless se numeşte „SAIR‖. Pentru detalii cu privire la
funcţia S-AIR, consultaţi „Utilizarea
unui produs S-AIR‖ (pagina 99).
Indicatorul „POWER / ON
LINE‖ (Alimentare / activ)
„POWER‖ (Pornire)
Comutatorul „S-AIR ID‖
(Cod identificare SAIR)
Pentru a verifica situaţia de
transmisie
Puteţi verifica starea transmisiei de sunet dintre
aparat şi amplificatorul surround verificând
indicatorul „POWER / ONLINE‖ al
amplificatorului surround.
Indicatorul
Starea
„POWER/
ONLINE”
(Alimentare /
activ)
Se aprinde în S-a stabilit transmisia sunetului.
vede.
Clipeşte în
verde.
Nu este stabilită transmisia
sunetului.
Pentru mai multe detalii, consultaţi
secţiunea „Utilizarea
amplificatorului surround" (pagina
138).
Se aprinde în Amplificatorul surround nu emite
roşu.
sunet.
Pentru mai multe detalii, consultaţi
secţiunea „Utilizarea amplificatorului surround" (pagina 138).
Se stinge.
Amplificatorul surround se stinge
sau i se activează protecţia.
Pentru mai multe detalii, consultaţi
secţiunea „Utilizarea amplificatorului surround" (pagina 138).
Pentru ascultarea sunetului
folosind căştile
Mufa „PHONES‖
(Căşti)
Comutatorul „SURROUND
SELECTOR‖ (Selector surround)
Aparatul transmite sunet la amplificatorul
surround conectat la difuzoarele
surround. Pentru a stabili transmisia de
sunet, efectuaţi următorii paşi.
1
Apăsaţi butonul
Aparatul va porni.
de pe aparat.
2 Verificaţi ca, comutatorul
„SURROUND SELECTOR” (Selector
surround) al amplificatorului
surround să fie setat pe
SURROUND.
3 Setaţi comutatorul S-AIR ID al
amplificatorului surround pe A.
4 Apăsaţi „POWER” (Alimentare) de
pe amplificatorul surround.
Indicatorul „POWER / ON LINE‖
(Alimentare / activ) se aprinde în verde.
Dacă nu, verificaţi situaţia de
transmisie, astfel.
Puteţi asculta sunetul aparatului într-un loc aflat
la distanţă de aparat, conectând căştile la mufa
„PHONES‖ (Căşti) de pe amplificatorul
surround.
Notă
• Când conectaţi căştile la amplificatorul
surround, nici aparatul, nici amplificatorul
surround nu emit sunet prin difuzoarele
sistemului.
• Volumul aparatului se poate reduce la minim
dacă opriţi amplificatorul surround în timp ce
căştile sunt conectate la amplificatorul
surround sau dacă recepţia radio este slabă.
În acest caz, pe ecranul panoului frontal apar
alternativ mesajele „HP NO LINK" (Legătură
HP absentă) şi „VOLUME MIN" (Volum
minim). Verificaţi recepţia radio şi setaţi din
nou volumul.
Când folosiţi mai multe
produse S-AIR
Puteţi preveni transmisia eronată între
produsele S-AIR, setând un cod de identificare
diferit pentru fiecare produs. Pentru mai multe
detalii, consultaţi secţiunea „Stabilirea
transmisiei de sunet între unitate şi subunitatea
S-AIR (configurarea codului de identificare)‖
(pagina 99).
RO
67
Pentru a preveni transmisia de la
vecini
Pentru a preveni transmisia de la vecini,
puteţi identifica unitatea şi amplificatorul
surround realizând operaţiunea de
interconectare. Pentru mai multe detalii,
consultaţi secţiunea „Identificarea aparatului
cu o subunitate S-AIR specifică (operaţiunea
de interconectare)‖ (pagina 102).
2 Introduceţi lamelele suportului
pentru cabluri de difuzoare în
fantele capacului pentru cabluri, şi
apăsaţi-l la loc.
Capac pentru cablurile
de difuzoare
Pentru a folosi amplificatorul
surround
pentru
difuzoarele
surround spate
Puteţi asculta sunet surround 7.1 cu ajutorul
difuzoarelor surround spate, achiziţionând
amplificatorul surround suplimentar. Pentru a
folosi amplificatorul surround pentru
difuzoarele surround spate, conectaţi
difuzoarele surround spate (nefurnizate) la
amplificatorul surround, setaţi comutatorul
„SURROUND SELECTOR‖ (Selector
surround) pe „SURROUND BACK‖
(Surround spate) şi realizaţi setarea S-AIR
pentru amplificatorul surround. Pentru
detalii, consultaţi „Utilizarea unui produs SAIR‖ (pagina 99).
Pentru ataşarea capacului la
amplificatorul surround
După conectare şi setare, puteţi ataşa
capacul la amplificatorul surround, pentru
organizarea şi depozitarea surplusului de
cabluri de difuzoare.
1 Ataşaţi capacul pentru cablurile de
difuzoare, glisându-l de-a lungul
şanţurilor, de-a lungul marginilor
amplificatorului surround.
Capac pentru cablurile
de difuzoare
Amplificator surround
Şanţuri
Împingeţi în jos capacul pentru cablurile
de difuzoare, până auziţi un clic.
Răsturnaţi amplificatorul surround, apoi
depozitaţi cablurile în locul acoperit cu
capac.
RO
68
Amplificator surround
Notă
• La detaşare, scoateţi suportul de cabluri
pentru difuzoare, apoi scoateţi capacul.
Pentru a scoate suportul de cabluri
pentru difuzoare, apăsaţi uşor gura
suportului, şi ridicaţi. Pentru a scoate
capacul, deschideţi uşor marginile
acestuia şi glisaţi în jos.
• Nu folosiţi forţă excesivă pentru
depozitarea cablurilor.
Pasul 5: Realizarea
configurării rapide
Urmaţi Paşii de mai jos pentru a realiza
configurările de bază în vederea utilizării
sistemului. Elementele afişate variază în
funcţie de modelul pentru ţara respectivă.
4
Apăsaţi
pentru a selecta o
limbă.
Sistemul afişează meniul şi
subtitrările în limba selectată.
5 Apăsaţi
sau .
Apare mesajul de configurare.
Acest mesaj apare doar pentru prima
setare iniţială. Nu apare la „[Easy
Setup]‖ (Configurare rapidă) la
setarea „[Setup]‖ (Configurare).
6 Apăsaţi
sau .
Apare Meniul de configurare pentru
selectarea cablului video.
1 Porniţi televizorul.
2 Apăsaţi butonul
de pe aparat şi
butonul „POWER” (Alimentare) de
pe amplificatorul surrround.
3
Comutaţi selectorul de intrare de
pe televizor, astfel încât pe ecranul
televizorului să apară semnalul de
la aparat.
Apare Meniul de configurare rapidă
pentru selectarea limbii OSD.
Dacă nu apare Meniul de
configurare rapidă
Apelaţi Meniul de configurare rapidă.
Vezi „Apelarea Meniului de
configurare rapidă‖ (pagina 72).
7 Apăsaţi
pentru a selecta cablul
folosit pentru a conecta aparatul şi
televizorul.
Verificaţi conexiunea aparatului şi a
televizorului (pagina 57).
• La conectarea aparatului şi a
televizorului cu cablul HDMI,
selectaţi [HDMI], mergeţi la pasul 8
şi setaţi rezoluţia de ieşire video
compatibilă cu televizorul.
• La conectarea aparatului şi a
televizorului cu cablul video
componentă, selectaţi „[Component
Video]‖ (Video componentă),
mergeţi la pasul 8 şi setaţi rezoluţia
de ieşire video compatibilă cu
televizorul.
• La conectarea aparatului şi a
televizorului cu cablul video sau S
video, selectaţi „[Video or S Video]"
(Video sau S Video) şi mergeţi la
pasul 9.
RO
69
• Când nu conectaţi aparatul şi
televizorul cu cablul HDMI, nu puteţi
selecta [HDMI].
• La conectarea simultană a mufei
„HDMI OUT‖ (Ieşire HDMI) cu alte
mufe de ieşire video, selectaţi
„[Component Video]" (Video
componentă).
• Pentru detalii cu privire la rezoluţia
ieşirii video, consultaţi secţiunea
„Rezoluţia ieşirii video‖ (pagina 144).
8 Apăsaţi
Notă
• Dacă imaginea este distorsionată sau
nu apare imagine, aşteptaţi
aproximativ 30 de secunde înainte de
a apăsa butoanele. Apare mesajul „[Is
this resolution OK?]‖ (Această rezoluţie
este potrivită?). Selectaţi „[Cancel]‖
(Anulare). Ecranul revine la meniul de
setare a rezoluţiei.
• Dacă rezoluţia selectată pentru ieşirea
video este incorectă, pe ecran nu
apare nicio imagine. În acest caz,
apăsaţi şi menţineţi butoanele
şi
de pe aparat timp de peste 5 secunde
pentru a reseta rezoluţia ieşirii video la
valoarea minimă. Pentru a schimba
rezoluţia ieşirii video, setaţi „[Output
Video Format]‖ (Formatul video de
ieşire) la „[Video Settings]‖ (Setări
video) (pagina 119).
sau .
Apare Meniul de configurare pentru
selectarea rezoluţiei ieşirii video. Pentru
detalii, consultaţi secţiunea „[Output
Video Format]‖ (Formatul video de
ieşire) (pagina 120).
Când selectaţi [HDMI] la pasul 7
9 Apăsaţi
sau
Apare Meniul de configurare pentru
selectarea proporţiei de aspect
(„aspect ratio‖) a televizorului ce
urmează a fi conectat.
Selectaţi dintre [Auto], [480i/576i],
[480p/ 576p], [720p], [1080i] sau
[1080p]. Când conectaţi simultan mufa
„HDMI OUT‖ (Ieşire HDMI) şi alte mufe
de ieşire video, este posibil să nu fie
transmise semnalele video prin alte
mufe decât prin mufa „HDMI OUT‖
(Ieşire HDMI) când se selectează
„[Auto]‖ sau „[1080p]‖.
Când selectaţi „[Component
Video]" (Video componentă) la
pasul 7
10
Apăsaţi
pentru a selecta
configurarea compatibilă cu
tipul dvs. de televizor.
• [16:9]: Dacă aveţi un televizor cu
ecran lat sau un televizor standard
4:3 cu mod de ecran lat. (pagina
119)
• [4:3]: Dacă aveţi un televizor cu
ecran standard 4:3. (pagina
119)
11 Apăsaţi
Selectaţi dintre [480i/576i],
[480p/576p], [720p] sau [1080i].
Când schimbaţi rezoluţia ieşirii
video
Se afişează o imagine cu rezoluţia
selectată tip de 30 de secunde, apoi
ecranul solicită confirmarea. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran şi treceţi la
pasul următor.
RO
70
sau .
Când
conectaţi
aparatul
televizorul cu cablul HDMI
şi
Apare Meniul de configurare pentru
funcţia „[Control for HDMI]" (Comandă
HDMI). Mergeţi la Pasul 12.
Când nu conectaţi aparatul şi
televizorul cu cablul HDMI
Apare Meniul de configurare pentru
„[BD Internet Connection]‖ (Conexiune
internet BD). Mergeţi la Pasul 14.
12
Selectaţi „[On]‖ (Activat) pentru a
folosi funcţia „[Control for HDMI]‖
(Comandă HDMI) (pagina 105) când
conectaţi componente Sony
compatibile cu funcţia de comandă
HDMI. Dacă nu folosiţi funcţia
„[Control for HDMI]‖ (Comandă
HDMI) selectaţi „[Off]‖ (Dezactivat).
13 Apăsaţi
sau .
Apare Meniul de configurare
pentru „[BD Internet
Connection]‖ (Conexiune
internet BD).
14
Puteţi opera rapid acest aparat după
activarea acestei funcţii. Selectaţi
„[Quick Start]‖ (Pornire rapidă) dacă
doriţi să scurtaţi durata de pornire din
modul standby. Configurarea implicită
este „[Normal]‖.
Apăsaţi
pentru a selecta
setarea pentru funcţia de comandă
HDMI.
Apăsaţi
pentru a selecta
setarea pentru conexiunile de
internet BD.
Selectaţi „[Allow]‖ (Permite) pentru a
permite conexiunile la internet.
Dacă nu permiteţi conexiunile,
selectaţi „[Do not allow]‖ (Nu
permite).
15 Apăsaţi
Notă
• Modul de pornire rapidă va mări
consumul de curent şi va activa
ventilatorul în modul standby.
17 Apăsaţi
sau .
Apare meniul de configurare pentru
„[Auto Calibration]‖ (Calibrarea
automată).
18
Conectaţi microfonul de calibrare
la mufa A. CAL MIC de pe panoul din
spate.
Reglaţi microfonul de calibrare la
nivelul urechii, folosind un trepied sau
alt instrument (nelivrat împreună cu
aparatul). Faţa fiecărui difuzor trebuie
să fie îndreptată înspre microfonul de
calibrare, iar între difuzoare şi
microfonul de calibrare nu trebuie să
existe obstacole.
Microfon de
calibrare
sau .
Apare meniul de configurare pentru
„[Standby Mode]‖ (Mod standby).
16 Apăsaţi
pentru a selecta
Ex. BDV-IT1000
modul standby.
RO
71
19
Apăsaţi
„[OK]”.
pentru a selecta
22 Apăsaţi
.
S-a încheiat configurarea rapidă. S-au
realizat toate conexiunile şi operaţiile
de configurare.
Pentru a anula, selectaţi „[Cancel]‖
(Anulare).
Notă
• Asiguraţi-vă că la amplificatorul surround
nu sunt conectate căştile. Nu puteţi
realiza următorii paşi dacă sunt conectate
căştile.
20
Apăsaţi
.
Va începe funcţia „[Auto Calibration]‖
(Calibrare automată).
Sistemul reglează automat setarea
difuzorului.
Păstraţi liniştea în timpul măsurătorilor.
Notă
• Se vor emite sunete puternice atunci
când începe funcţia „[Auto Calibration]‖
(Calibrare automată). Nu puteţi reduce
volumul. Aveţi grijă ca această situaţie
să nu afecteze copiii şi vecinii.
• Înainte de a efectua calibrarea
automată, instalaţi amplificatorul
surround într-un loc corespunzător.
Dacă instalaţi amplificatorul surround
într-un loc necorespunzător, precum
altă cameră, nu se vor obţine
măsurători satisfăcătoare.
• Evitaţi să vă aflaţi în zona de măsurare
şi nu faceţi zgomot în timpul
măsurătorilor (care durează
aproximativ 1 minut), deoarece se pot
produce interferenţe.
• Când folosiţi difuzoarele surround
spate cu amplificatorul surround
opţional, instalaţi-le în locul potrivit şi
porniţi amplificatorul surround.
21 Confirmaţi concluziile funcţiei
„[Auto Calibration]” (Calibrare
automată).
Concluziile apar pe ecranul televizorului.
Apăsaţi
pentru a schimba pagina.
Prima pagină afişează distanţa
difuzoarelor. A doua pagină afişează
nivelul difuzoarelor. Dacă aceste
concluzii sunt corecte, deconectaţi
microfonul de calibrare şi apăsaţi
pentru a selecta „[OK]‖.
Notă
• Mediul camerei în care este instalat sistemul
poate afecta măsurătorile.
• Dacă măsurătorile eşuează, urmaţi mesajul şi
apoi încercaţi din nou funcţia „[Auto Calibration]‖
(Calibrare automată).
RO
72
Pentru a abandona
Configurarea rapidă
Apăsaţi „Home‖ (Acasă) la orice pas.
Sfat util
•Dacă schimbaţi poziţia difuzoarelor,
trebuie reconfigurate setările acestora.
Consultaţi secţiunea „Calibrarea
automată a configurărilor
corespunzătoare‖ (pagina 108) şi
„Configurarea difuzoarelor" (pagina 110).
• Dacă doriţi să schimbaţi setările,
consultaţi „Setări şi reglaje‖ (pagina
117).
Pentru a reveni la meniul
Configurare rapidă
1
Apăsaţi „HOME” (Acasă) .
Pe ecranul televizorului va apărea
meniul Acasă.
2
Apăsaţi
pentru a selecta
„[Setup]” (Configurare).
3
Apăsaţi
pentru a selecta „[Easy
Setup]” (Configurare rapidă) şi apoi
apăsaţi
.
4 Apăsaţi
pentru a selecta
„[Start]” (Pornire), apoi apăsaţi
.
Apare meniul de Configurare rapidă.
Pasul 6: Ascultarea
sunetului cu fiecare
funcţie
Puteţi asculta sunetul de la BD/DVD, settop box/receptorul satelit digital sau VCR
prin toate difuzoarele acestui sistem.
Funcţia
„HDMI1‖ /
„HDMI2‖
„DMPORT‖
Notă
• Atunci când folosiţi simultan mufele „TV
(AUDIO IN)‖ (TV – intrare audio) (conexiune
analogică) şi „DIGITAL IN (TV)‖ (Intrare
digitală - TV) (conexiune digitală) sau mufele
„SAT/CABLE IN (AUDIO‖ (Intrare
satelit/cablu – audio) şi „DIGITAL IN
(SAT/CABLE)‖ (Intrare digitală –
satelit/cablu), va avea prioritate conexiunea
digitală.
2
Cu capacul deschis.
1
Apăsaţi în mod repetat
„FUNCTION” (Funcţie) până ce pe
ecranul panoului frontal apare funcţia
dorită.
De fiecare dată când apăsaţi
„FUNCTION", funcţia se modifică
astfel.
„BD/DVD‖ —► „TUNER FM‖
(Acordor FM) —► „TUNER AM‖
(Acordor AM) —► „TV‖ —► „SAT/
CABLE‖ (Satelit/cablu) —► „HDMI1‖
—► „HDMI2‖ —► „DMPORT‖ —►
…
Funcţia
„BD/DVD‖
„TUNER FM‖ /
„TUNER AM‖
„TV‖
„SAT/CABLE‖
Sursa
Discul redat de sistem
Radio FM/AM (pagina 92)
TV
Componenta conectată la
mufele „SAT/CABLE‖
(Satelit / cablu) de pe
panoul din spate (pagina
59).
Sursa
Componenta conectată la
mufa HDMI 1 sau 2 de pe
panoul din spate (pagina
59).
Adaptor DIGITAL MEDIA
PORT (pagina 98)
Apăsaţi în mod repetat „DECODING
MODE” (Mod decodare) până ce pe
ecranul panoului frontal apare modul de
decodare dorit.
Atunci când doriţi să transmiteţi sunetul
televizorului sau sunetul stereo al unei
surse cu două canale prin cele şase
difuzoare, selectaţi modul de decodare
„PRO LOGIC‖, „PLII MOVIE" (PLII film)
sau „PLII MUSIC‖ (PLII muzică). Consultaţi
pagina 86 pentru mai multe detalii.
Notă
• În funcţie de televizor, este posibil să
trebuiască să opriţi difuzorul televizorului
pentru a asculta sunetul surround al
sistemului.
Sfat util
• Atunci când ascultaţi fişiere MP3 sau alte
melodii înregistrate cu compresie, folosind
adaptorul DIGITAL MEDIA PORT, puteţi
îmbunătăţi sunetul.
Apăsaţi în mod repetat „DECODING MODE‖
(Mod decodare) până ce pe ecranul panoului
frontal apare „A.F.D. STD" (pagina 86) şi setaţi
modul de sunet (pagina 89) pe „MOVIE‖
(Film), „MUSIC‖ (Muzică) sau „NEWS‖ (Ştiri).
Pentru a anula, selectaţi altă opţiune decât
„A.F.D. STD.‖
• La utilizarea amplificatorului surround
suplimentar (opţional) cu difuzoarele surround
spate (opţionale) puteţi selecta „PLII MOVIE"
(PLII film) sau „PLII MUSIC‖ (PLII muzică) la
modul de decodare (pagina 86).
Dacă se produc distorsiuni în sunetul unei
componente conectate
Puteţi reduce nivelul intrării pentru componenta
conectată. Pentru mai multe detalii, consultaţi
„[Attenuate – TV]‖ (Atenuare – TV) (pagina 121)
şi „[Attenuate – SAT/CABLE]‖ (Atenuare –
satelit/cablu) (pagina 121).
RO
73
Redarea
4
Redarea unui BD/DVD
Este posibil ca unele operaţii să fie
diferite sau restricţionate, în funcţie de
disc.
Consultaţi instrucţiunile de operare
furnizate împreună cu discul.
Apăsaţi în mod repetat
„FUNCTION” (Funcţie) până ce pe
ecranul panoului frontal apare
„BD/DVD”.
5 Apăsaţi .
6 Introduceţi un disc.
Aşezaţi un disc pe platan, apoi apăsaţi
Când introduceţi un disc BD-ROM sau
DVD VIDEO din comerţ, redarea începe
automat, în funcţie de disc.
Notă
• Dacă doriţi redarea unui disc cu diametrul
de 8cm, aşezaţi discul pe circumferinţa
interioară (cu diametrul mic) a platanului.
Aveţi grijă ca discul să nu sară de pe
circumferinţa interioară a platanului.
• Nu forţaţi închiderea sertarului discului cu
degetele, deoarece acesta se poate
defecta.
• Nu puneţi pe platan mai multe discuri.
Butoane
numerice
7
Apăsaţi
„[Video]”.
pentru a selecta
8 Apăsaţi
pentru a selecta
apoi apăsaţi
sau
.
1
2
Porniţi televizorul.
,
La discurile BD-ROM sau DVD VIDEO din
comerţ, începe redarea. La discurile BD
sau DVD înregistrate pe alte aparate,
apare lista de titluri. Apăsaţi
pentru a
Comutaţi selectorul de intrare al
televizorului la acest sistem.
3 Apăsaţi
.
Aparatul va porni.
selecta
, apoi apăsaţi
începe redarea.
9
sau
. Va
Reglaţi volumul folosind butonul
de pe telecomandă, sau
comanda „VOLUME +/-” (Volum) de
pe aparat.
Nivelul volumului apare pe ecranul
televizorului şi pe afişajul panoului frontal.
RO
74
Notă
• În funcţie de starea sistemului, este posibil ca
pe ecran să nu apară nivelul volumului.
• Atunci când activaţi Comanda funcţiei HDMI,
televizorul conectat la sistem cu un cablu
HDMI (nelivrat împreună cu aparatul) poate fi
operat în sincronizare cu sistemul. Pentru
detalii consultaţi secţiunea „Utilizarea
comenzii pentru funcţia HDMI pentru
sincronizarea „BRAVIA‖‖ (pagina 105).
Sfat util
• Puteţi schimba viteza de mărire şi reducere a
volumului.
Pentru a mări/reduce rapid volumul, apăsaţi şi
menţineţi butonul
de pe telecomandă
sau „VOLUME +/-‖ (Volum +/-) de pe aparat.
Pentru a mări/reduce precis volumul, apăsaţi
butonul
de pe telecomandă sau
apăsaţi scurt „VOLUME +/-‖ (Volum +/-) de pe
aparat.
Pentru a opri aparatul
Pentru
Oprirea temporară a
sunetului
Oprirea redării şi
scoaterea discului
Localizarea rapidă a
unui punct prin
derularea rapidă a
discului, înainte sau
înapoi (Scanare)1)
Apăsaţi
în timp ce sistemul este pornit.
Sistemul intră în modul standby.
Pentru a economisi energie în modul
standby
Apăsaţi
în timp ce sistemul este pornit.
Pentru a intra în modul economie de energie,
asiguraţi-vă că sistemul se află în următoarea
stare.
- Funcţia „[Control for HDMI]‖ (Comandă
HDMI) este setată pe „Off‖ (Dezactivat) (pagina
105).
- Funcţia „[S-AIR STBY]‖ (Standby S-AIR)
este setată pe „Off‖ (Dezactivat) (pagina 102).
- Funcţia „[Standby Mode]‖ (Mod standby)
este setată pe „[Normal]‖ (pagina 126).
Pentru a utiliza căştile
Conectaţi căştile la mufa „PHONES‖ (Căşti) de
pe amplificatorul surround. Sunetul sistemului
este redus la zero. Consultaţi secţiunea
„Ascultarea sunetului cu ajutorul căştilor‖
(pagina 67) pentru mai multe detalii.
Alte operaţii
Apăsaţi
Pentru
Oprire
Pauză
Reluarea
redării după
pauză
Trecerea la
următorul
capitol
Revenirea la
capitolul
anterior
sau
de două ori pe
secundă. Când apăsaţi
o singură dată, puteţi merge la
începutul capitolului curent.
Reluarea scenei
anterioare2)
Apăsaţi
Pentru a anula, apăsaţi
din nou sau apăsaţi
pentru a regla
volumul.
sau
în timpul
redării unui disc. De
fiecare dată când
apăsaţi
sau
în timpul scanării, se
modifică viteza de
redare, astfel:
Direcţia de redare
1 (×10) 
2
(×30) 
3 (×120)
Direcţia inversă
(×1) 
1 (×10)

2 (×30) 
3
(×120)
Când apăsaţi şi
menţineţi butonul,
derularea rapidă
înainte/înapoi continuă la
viteza selectată până ce
eliberaţi butonul. Pentru
a reveni la viteza
normală, apăsaţi .
Vitezele reale pot diferi
la unele discuri.
(reluare instantanee)
în timpul redării.
Derulare rapidă
înainte peste scena
curentă3)
(avansare
instantanee) în timpul
redării.
1)
Vitezele de scanare pot fi diferite la unele
discuri.
2)
doar pentru BD/DVD VIDEO/DVD-RW/DVDR.
3)
doar pentru BD/ DVD VIDEO/DVDRW/DVD-R/DVD+RW/ DVD+R.
Notă
• Este posibil să nu puteţi utiliza funcţia de
reluare instantanee sau de avansare
instantanee la unele scene.
Pentru redarea unui disc BD sau DVD
restricţionat (Control parental)
La redarea unui disc BD restricţionat
Schimbaţi setările „[BD Parental Control]‖
(Control parental BD) la „[BD/DVD Viewing
Settings]‖ (Setări vizualizare BD/DVD) (pagina
122).
La redarea unui DVD restricţionat
Schimbaţi setările „[DVD Parental Control]‖
(Control parental DVD) la „[BD/DVD Viewing
Settings]‖ (Setări vizualizare BD/DVD) (pagina
122).
RO
75
La redarea unui disc BD sau DVD
restricţionat, pe ecran va apărea meniul
pentru introducerea parolei.
Introduceţi o parolă de 4 cifre folosind
butoanele
numerice, apoi apăsaţi .
Va începe redarea.
Pentru a înregistra sau schimba parola,
consultaţi secţiunea „[Password]‖ (Parola)
(pagina 123).
Pentru redarea unui disc BDRE sau BD-R restricţionat
(Blocare disc)
La redarea unui disc BD-RE sau BD-R
restricţionat prin funcţia Blocare disc, pe
ecran
va
apărea
meniul
pentru
introducerea parolei.
1 Introduceţi parola din patru cifre
înregistrată la crearea discului cu
ajutorul butoanelor numerice, apoi
apăsaţi
2
.
Selectaţi un titlu şi apăsaţi
sau
.
Va începe redarea.
Redarea cu o singură apăsare
de buton (doar pentru
conexiunea HDMI)
Apăsaţi „ONE-TOUCH PLAY‖ (Redare
printr-o singură apăsare de buton).
Aparatul şi televizorul conectat se vor
porni, iar selectorul de intrare al
televizorului se comută pe sistem. După
aceasta, puteţi utiliza conţinutul discului.
Notă
• Când se foloseşte conexiunea HDMI,
apariţia imaginii pe ecran poate întârzia
şi este posibil ca începutul filmului să nu
fie redat.
• Pentru a folosi această funcţie,
configuraţi „[Control for HDMI]‖
(Comandă HDMI) pe „[On]‖ (Activat) din
„[HDMI Settings]‖ (Setări HDMI) (pagina
124).
RO
76
OPŢIUNI disponibile
1
Apăsaţi „OPTIONS” (Opţiuni).
Va apărea Meniul de opţiuni.
2
Apăsaţi
pentru a selecta un
element şi apoi apăsaţi
Elementele disponibile variază în
funcţie de tipul de disc sau de situaţia
sistemului.
Elemente
Detalii
„[Video Settings]‖ Reglează setările de
(Setări video)
imagine (pagina 81).
„[Title List]‖ (Lista Afişează lista de
de titluri)
titluri.
„[Play]‖ (Redare)
Redă titlul de la
punctul la care aţi
apăsat .
„[Play from start]‖ Redă titlul de la
(Redare de la
început.
început)
„[Top Menu]‖
Afişează meniul
(Meniu superior)
superior al discului
(pagina 78).
„[Menu / Popup
Afişează Meniul care
Menu]‖ (Meniu /
apare pentru BDmeniu care apare) ROM sau meniul
DVD (pagina 78).
„[Stop]‖ (Oprire)
Opreşte redarea.
„[Title Search]‖
Caută un titlu şi
(Căutare titlu)
porneşte redarea de
la început (pagina
79).
„[Chapter Search]‖ Caută un capitol şi
(Căutare capitol)
porneşte redarea de
la început (pagina
79).
Schimbarea unghiurilor
Dacă pe un disc sunt înregistrate mai
multe unghiuri (unghiuri multiple) pentru o
scenă, puteţi schimba unghiul de
vizualizare.
Apăsaţi
, în timpul redării, pentru a
selecta unghiul dorit.
Notă
• În funcţie de disc, este posibil să nu
puteţi schimba unghiul, chiar dacă discul
este înregistrat cu unghiuri multiple.
Afişarea subtitrărilor
Dacă pe un disc sunt înregistrate
subtitrări, le puteţi activa/dezactiva în
timpul redării. Dacă pe disc sunt
înregistrate subtitrări multilingve, puteţi
schimba limba subtitrării în timpul redării,
sau le puteţi activa/dezactiva oricând
doriţi.
Apăsaţi
în timpul redării, pentru a
selecta limba dorită pentru subtitrare.
Notă
• În funcţie de disc, este posibil să nu
puteţi schimba subtitrările, chiar dacă pe
el sunt înregistrate subtitrări multilingve.
De asemenea este posibil să nici nu le
puteţi dezactiva.
Reluarea redării de la
punctul la care s-a oprit
discul (funcţia „Resume
Play”)
(funcţia „Resume Play”)
Atunci când opriţi discul, aparatul
memorează punctul la care aţi apăsat .
Atâta timp cât nu scoateţi discul, funcţia
„Resume Play‖ va funcţiona chiar dacă
sistemul a fost trecut în modul standby
prin apăsarea butonului
1
.
În timp ce se redă un disc, apăsaţi
pentru a opri redarea.
2 Apăsaţi
pentru a selecta
,
apoi apăsaţi
sau
.
Aparatul începe redarea de la punctul
la care aţi oprit-o la pasul 1.
Notă
• Este posibil ca aparatul să nu reia
redarea exact de la acelaşi punct, în
funcţie de locul la care aţi oprit discul.
• Punctul la care aţi oprit redarea se poate
şterge atunci când:
- Deschideţi sertarul discului.
- Redaţi alt titlu.
- Schimbaţi setările sistemului.
- Deconectaţi cablul de alimentare de
CA (alimentare de la reţea).
- Scoateţi memoria externă (pentru BDROM).
• Este posibil ca această funcţie să nu
opereze corect la unele discuri.
Pentru redarea de la începutul
titlului
Apăsaţi „OPTIONS‖ (Opţiuni) pentru a
selecta „[Play from start]‖ (Redare de la
început), apoi apăsaţi
. Redarea
începe de la începutul titlului.
RO
77
Utilizarea meniului pentru
BD/DVD
Utilizarea funcţiei
BonusView/BD-Live
Pentru a afişa Meniul superior
Unele discuri BD-ROM au conţinut bonus
şi alte date ce pot fi descărcate în
memoria externă în scopuri de
divertisment.
Un BD/DVD este împărţit în mai multe
secţiuni, care formează un fişier video sau
audio. Aceste secţiuni se numesc „titluri‖.
La redarea unui BD/DVD care conţine mai
multe titluri, puteţi selecta titlul dorit
folosind meniul superior. Puteţi selecta şi
elemente precum limba pentru subtitrări
sau sunet folosind meniul superior.
1 Apăsaţi
pentru a opri aparatul.
2 Introduceţi memoria externă
(nefurnizată) în fanta „EXTERNAL”
(Extern) din spatele aparatului.
Memoria externă este folosită ca
stocare locală.
Asiguraţi-vă că memoria externă este
bine introdusă în aparat (pagina 64).
1
Apăsaţi „TOP MENU” (Meniu
superior).
Pe ecran va apărea meniul discului.
Conţinutul meniului variază în funcţie
de disc.
2 Apăsaţi
sau butoanele
numerice pentru a selecta elementul
pe care doriţi să îl redaţi sau să îl
modificaţi.
3
Apăsaţi
BonusView/ BD-Live.
Metoda de operare diferă în funcţie
de disc. Consultaţi instrucţiunile de
operare furnizate împreună cu discul.
.
Pentru afişarea Meniurilor care
apar
Unele discuri BD-ROM conţin Meniuri
care apar fără a întrerupe redarea.
1 Apăsaţi „POP UP/MENU” (Meniu
care apare) în timpul redării.
Va apărea Meniul.
2 Apăsaţi
3 Apăsaţi
pentru a porni aparatul.
4 Introduceţi un disc BD-ROM cu
, butoanele colorate
sau butoanele numerice pentru a
selecta elementul şi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.
Pentru a şterge datele din
memoria externă
Puteţi şterge datele inutile.
1
2
Apăsaţi „HOME” (Acasă).
Apăsaţi
„[Video]”.
3
pentru a selecta
Apăsaţi
pentru a selecta „[BD
Data]” (Date BD) şi apoi apăsaţi
.
4 Selectaţi numele discului, apoi
apăsaţi „OPTIONS” (Opţiuni).
5 Selectaţi „[Erase]” (Ştergere), apoi
apăsaţi
.
6 Selectaţi „[OK]”, apoi apăsaţi
.
Vor fi şterse datele discului selectat.
Notă
• În funcţie de BD-ROM, este posibil să nu fie
afişat numele discului.
Sfat util
• Pentru a şterge dintr-o dată toate datele din
memoria externă, selectaţi „[Erase All]‖
(Ştergere toate) la pasul 5.
• Apăsaţi
în loc de „OPTIONS‖ (Opţiuni) la
pasul 4 pentru a sări peste pasul 5.
RO
78
Căutarea rapidă a unei
scene
Căutarea unui titlu/capitol
(Căutare scenă)
Puteţi căuta un capitol dacă titlul conţine
semne de capitol.
Vă puteţi deplasa rapid între scenele
titlului redat.
1 Apăsaţi „OPTIONS” (Opţiuni) în
1 Apăsaţi „SCENE SEARCH” (Căutare
scenă) în timpul redării sau în modul
pauză.
timpul redării sau în modul pauză.
Va apărea Meniul de opţiuni.
2 Apăsaţi
pentru a selecta o
metodă de căutare şi apoi apăsaţi
Redarea se întrerupe, iar în partea
inferioară a ecranului apare o bară cu
un indicator de scenă (în formă de
pătrat, indică punctul curent).
.
• „[Title Search]‖ (Căutare titlu)
(pentru BD-ROM/DVD VIDEO):
Caută titlul dorit.
2 Apăsaţi şi menţineţi
sau
pentru a deplasa indicatorul
scenei la scena pe care o căutaţi.
• „[Chapter Search]‖ (Căutare
capitol): Caută capitolul dorit.
Va apărea meniul pentru introducerea
numărului.
Exemplu: „Chapter Search‖ (Căutare
capitol)
Indicatorul scenei
Punctul curent
Indicatorul scenei de pe bară este
afişat în jurul punctului de redare.
3 Eliberaţi butonul la punctul la care
doriţi să priviţi.
Scena la care aţi eliberat butonul este
afişată în modul pauză. Pentru a
căuta din nou o scenă, deplasaţi
indicatorul scenei folosind
.
3
Apăsaţi butoanele numerice pentru
a introduce numărul titlului sau
capitolului .
Dacă faceţi o greşeală, apăsaţi
„CLEAR‖ (Ştergere) şi introduceţi alt
număr.
4
Apăsaţi
.
După o perioadă, aparatul începe
redarea de la numărul selectat.
sau
4 Apăsaţi „SCENE SEARCH” (Căutare
scenă),
,
sau
Va începe redarea.
Pentru a anula modul Căutare
scenă
Apăsaţi „SCENE SEARCH‖ (Căutare
scenă),
sau
Redarea începe de la punctul la care aţi
apăsat butonul.
Pentru a anula „[Title
Search]/[Chapter Search]”
(Căutare titlu/capitol)
Apăsaţi „RETURN‖ (Revenire) .
Notă
• Funcţia căutare scenă este disponibilă pentru
titluri mai lungi de 100 de secunde şi mai mici
de 100 de ore.
• Această funcţie poate să nu fie disponibilă, în
funcţie de disc.
RO
79
Afişarea duratei şi
informaţiilor de redare
Puteţi verifica informaţiile titlului, inclusiv
rata de transmisie video, etc.
Apăsaţi
„DISPLAY” (Afişare) în
timpul redării.
Informaţiile afişate variază în funcţie de
tipul de disc sau de situaţia sistemului.
Exemplu: La redarea unui BD-ROM
1 Unghiul curent selectat
2 Numărul sau numele titlului
3 Setarea curentă pentru audio sau
subtitlu
4 Funcţii disponibile (
unghi/
audio/
subtitrare)
5 Informaţii de redare
Afişează tipul de disc/modul de
redare/codecul video/rata de biţi/bara
stării de redare/durata de redare
(durata rămasă*)
6 Rezoluţia de ieşire / Frecvenţa video
* Se afişează când apăsaţi repetat
„TIME‖ (Durata).
Sfat util
• Puteţi verifica informaţiile de redare şi pe
ecranul panoului frontal.
• Apăsaţi
,
sau
şi puteţi
verifica fiecare tip de informaţii.
RO
80
Pentru vizualizarea duratei de
redare şi a duratei rămase pe
ecranul panoului frontal
Apăsaţi în mod repetat „TIME”
(Durata).
De fiecare dată când apăsaţi „TIME‖
(Durata), în timpul redării discului, se
modifică afişajul:
1 Durata de redare a titlului curent
2 Durata rămasă a titlului curent
Unele elemente afişate pot dispărea după
câteva secunde.
Reglarea imaginilor pentru
videoclipuri
1 Apăsaţi „OPTIONS” (Opţiuni) în
timpul redării.
Va apărea Meniul de opţiuni.
2
Apăsaţi
pentru a selecta
„[Video Settings]” (Setări video) şi apoi
apăsaţi .
Va apărea meniul „[Video Settings]‖
(Setări video).
3
Apăsaţi
Notă
• Setaţi imaginea televizorului pe
„[Standard]‖ înainte de a schimba
setările „[Picture Quality Mode]‖ (Mod
calitate imagine).
• Opţiunea „[Video Settings]‖ (Setări video)
nu este disponibilă când televizorul
conectat este setat pe modul Teatru
(pagina 106).
• În funcţie de disc sau de scena redată,
este posibil ca efectele „FNR‖, „BNR‖
sau „MNR‖ să fie greu de perceput.
pentru a selecta un
element şi apoi apăsaţi
.
„[Picture Quality Mode]” (Mod
calitate imagine)
Optimizează setările de imagine
pentru medii cu luminozitate diferită.
• [Standard]
• „[Brighter Room]‖ (Cameră mai
luminoasă)
• „[Theatre Room]‖ (Cinematograf)
[FNR]
Reduce distorsiunile aleatorii ce apar
pe imagine.
• „[Off]‖ (Dezactivat)
• [Auto]
[BNR]
Reduce distorsiunile mozaicate ce
apar pe imagine.
• „[Off]‖ (Dezactivat)
• [Auto]
[MNR]
Reduce distorsiunile minore din jurul
contururilor imaginii (purici).
• „[Off]‖ (Dezactivat)
• [Auto]
4 Apăsaţi
pentru a selecta
sau ajusta setările, apoi apăsaţi
.
Pentru a regla alte elemente, repetaţi
paşii 3 şi 4.
RO
81
Reglarea decalajului dintre
imagine şi sunet
Redarea unui CD
(A/V SYNC)
Dacă sunetul nu este sincronizat cu
imaginea de pe ecran, se poate regla
decalajul dintre imagine şi sunet.
1 Apăsaţi A/V SYNC.
Pe ecranul panoului frontal apare
„A/V SYNC‖.
2 Apăsaţi
pentru a regla decalajul
dintre imagine şi sunet.
Puteţi regla decalajul de la 0 ms la
300 ms în tranşe de 25 ms.
Notă
• În funcţie de sunetul/imaginea
recepţionat(ă), este posibil să nu poată fi
utilizată funcţia „A/V SYNC‖ (Sincronizare
audio/video).
1
Apăsaţi în mod repetat
„FUNCTION” (Funcţie) până ce pe
ecranul panoului frontal apare
„BD/DVD”.
2 Introduceţi un CD.
Va apărea ecranul de Redare
muzică.
3 Apăsaţi
.
Va începe redarea.
Numărul piesei curente şi durata
scursă
4 Reglaţi volumul folosind
.
Nivelul volumului apare pe ecranul
televizorului şi pe afişajul panoului frontal.
RO
82
Pentru a selecta o piesă
OPŢIUNI disponibile
1
2
1 Apăsaţi „OPTIONS” (Opţiuni).
Apăsaţi „HOME” (Acasă) .
Va apărea Meniul de opţiuni.
Apăsaţi
pentru a selecta
„[Music]” (Muzică).
3
Apăsaţi
.
Va apărea lista de muzică.
4
Apăsaţi
2
pentru a selecta o
piesă, apoi apăsaţi
sau
Aparatul redă piesa selectată.
.
Alte operaţii
Pentru
Stop
Apăsaţi
Pauză
Reluarea redării
sau
după pauză
A începe redarea
de la punctul la
care aţi apăsat
.
Trecerea la
următoarea piesă
Revenirea la piesa
de două ori pe
anterioară
secundă. Când
apăsaţi
o
singură dată, puteţi
merge la începutul
piesei curente.
Oprirea temporară
a sunetului
Pentru a anula,
apăsaţi din nou sau
apăsaţi
pentru
a regla volumul.
Oprirea redării şi
scoaterea discului
Derulare rapidă
înapoi/înainte
Apăsaţi
pentru a selecta un
element şi apoi apăsaţi
.
Elementele disponibile variază în
funcţie de tipul de disc sau de
situaţia sistemului.
Elemente
Detalii
„[Play]‖ (Redare) Redă piesa selectată.
„[Play from start]‖ Redă piesa curentă de
(Redare de la
la început.
început) (în
timpul redării)
„[Play from start]‖ Redă piesa selectată
(Redare de la
de la început.
început) (în
modul oprire)
„[Stop]‖ (Oprire) Opreşte redarea.
Notă
• Punctul la care aţi oprit redarea (punctul
de reluare) se şterge din memorie atunci
când:
- Deschideţi sertarul discului.
- Opriţi aparatul.
Pentru vizualizarea duratei de
redare şi a duratei rămase pe
ecranul panoului frontal
Apăsaţi în mod repetat „TIME”
(Durata).
De fiecare dată când apăsaţi „TIME‖
(Durată), în timpul redării discului, se
modifică afişajul:
(1) Durata de redare a piesei curente
(2) Durata rămasă din piesa curentă
(3) Durata de redare a discului
(4)
Durata rămasă din disc
sau
în
timpul redării.
RO
83
5 Apăsaţi
Redarea fişierelor de
imagine
pentru a selecta
,
apoi apăsaţi
.
Va apărea lista de fişiere sau
directoare.
1)
Discuri BD-RE/BD-R ce conţin fişiere de
imagine JPEG
2)
Discuri DVD+RW/DVD+R/DVDRW/DVD-R ce conţin fişiere imagine
JPEG
3)
Discuri CD-RW/CD-R ce conţin fişiere
imagine JPEG
Miniaturi ale fişierelor*
* Apare doar când fişierul are informaţii
pentru miniatură.
6 Apăsaţi
pentru a selecta un
fişier sau un director şi apoi apăsaţi
.
Când selectaţi un director, selectaţi un
fişier din director folosind
şi apăsaţi
. Se va afişa fişierul foto selectat.
Alte operaţii
1
Apăsaţi în mod repetat
„FUNCTION” (Funcţie) până ce pe
ecranul panoului frontal apare
„BD/DVD”.
2
Introduceţi un disc ce conţine
fişiere de imagine.
3
Apăsaţi „HOME” (Acasă).
4
Apăsaţi
pentru a selecta
„[Photo]” (Fotografie).
Pentru
A reda o prezentare
de diapozitive
A opri o prezentare
de diapozitive
A întrerupe o
prezentare de
diapozitive
A trece la
următoarea
fotografie
A reveni la fotografia
anterioară
A afişa informaţii
despre fişier.
1
Apăsaţi „OPTIONS” (Opţiuni).
Va apărea Meniul de opţiuni.
2
Apăsaţi
pentru a selecta un
element şi apoi apăsaţi
.
Elementele disponibile variază în
funcţie de situaţie.
„[Stop]‖ (Oprire) 1)
RO
DISPLAY (Afişare)
OPŢIUNI disponibile pentru
fişierele foto
Elemente
„[Slideshow Speed]‖
(Viteza prezentării de
diapozitive) 1)2)
84
Apăsaţi
Detalii
Modifică viteza
prezentării de
diapozitive.
• „[Fast]‖ (Repede)
• [Normal]
• „[Slow]‖ (Lent)
Opreşte o prezentare de
diapozitive.
Elemente
„[Rotate Left]‖
(Rotire stânga)1)
Detalii
Roteşte imaginea în
sens invers acelor de
ceas cu 90 de grade.
Roteşte imaginea în
sensul acelor de ceas
cu 90 de grade.
Afişează imaginea
selectată.
„[Rotate Right]‖
(Rotire
dreapta)1)
„[ViewImage]‖
(Vizualizare
imagine) 2)
„[Slideshow]‖
Începe o prezentare
(Prezentare
de diapozitive.
2)
diapozitive)
1)
Apare când apăsaţi „OPTIONS‖ (Opţiuni)
în timpul redării fişierelor de imagine.
2)
Apare când apăsaţi „OPTIONS‖ (Opţiuni)
în timp ce se afişează lista de
fişiere/directoare.
Pentru a vizualiza imagini la
calitate optimă
Dacă aveţi un televizor Sony compatibil
cu „Photo TV HD‖, vă puteţi bucura de
cele mai bune imagini graţie următoarelor
conexiuni şi configurări.
1 Conectaţi aparatul la televizor
folosind un cablu HDMI (nefurnizat).
2 Configuraţi setarea video a
televizorului pe modul „[VIDEO-A]”.
Pentru mai multe detalii cu privire la
[VIDEO-A], consultaţi instrucţiunile de
utilizare furnizate cu televizorul.
Notă
• Când încercaţi să redaţi următoarele fişiere
foto, pe ecran apare semnul
şi nu pot fi
redate.
Fişierele foto mai mari de 8,192 pixeli
(lăţime sau înălţime)
Fişierele foto mai mici de 15 pixeli (lăţime
sau înălţime)
Fişierele foto mai mari de 32 MB
Fişierele foto cu proporţii de aspect extreme
(mai mari de 50:1 sau 1:50)
Fişierele foto în format JPEG Progresiv
Fişierele foto cu extensia „.jpeg‖ sau „.jpg‖,
dar care nu au format JPEG
Fişierele foto cu un nume foarte lung
• Nu se pot reda următoarele fişiere foto.
Fişierele foto înregistrate pe discurile BD-R
în orice alt format în afară de UDF (Formatul
universal pentru discuri) 2.6
Fişierele foto înregistrate pe discurile BD-RE
în orice alt format în afară de UDF (Formatul
universal pentru discuri) 2.5
• Următoarele fişiere sau directoare foto nu pot fi
afişate în lista de fişiere sau directoare.
Fişierele foto cu altă extensie decât „.jpeg‖
sau „.jpg‖
Fişierele foto cu un nume foarte lung
Fişierele foto aflate la al cincile nivel sau
dedesubt
Directorul cu numărul 501 sau mai mare,
dacă numărul total de directoare şi fişiere dintrun arbore depăşeşte 500
• Este posibil ca fişierele foto editate pe un PC
să nu poată fi redate.
• Este posibil ca imaginile în miniatură ale unor
fişiere foto să nu fie afişate.
• Este posibil ca fişierele foto mari să dureze
ceva timp până să se deschidă sau până să
înceapă o prezentare de diapozitive.
RO
85
Reglarea sunetului
Ascultarea de sunet surround
Puteţi asculta sunetul în mod surround prin simpla selectare a unuia dintre modurile
pre-programate de decodare ale aparatului. Sunetul se va auzi la fel de impresionant şi
de rezonant ca într-un cinematograf.
Cu capacul deschis.
Apăsaţi în mod repetat „DECODING MODE” (Mod decodare) până ce pe ecranul
panoului frontal apare modul de decodare dorit.
Afişaj
„A.F.D. STD‖
„A.F.D. MULTI‖
Modul de
decodare
FORMAT
AUTOMAT
DIRECT
STANDARD
FORMAT
AUTOMAT
DIRECT MULTI
„PRO LOGIC‖
Dolby Pro Logic
„PLII MOVIE"
(PLII film)
Dolby Pro Logic II
MOVIE
RO
86
Efectul
Prezintă sunetul aşa cum a fost înregistrat/codat.
În funcţie de sursă, vor varia difuzoarele care transmit sunetul.
Sursă cu 2 canale: Sunetul înregistrat pe două canale (canalul
frontal drept şi stâng) se va transmite de asemenea pe canalul drept
şi stâng din modul surround. Acest mod transmite sunetul prin
difuzoarele frontale, drept şi stâng, prin difuzoarele surround, drept
şi stâng, şi prin subwoofer. Difuzorul central nu emite sunet.
Sursă cu canale multiple: În funcţie de sursă, vor varia difuzoarele
care transmit suntul.
Realizează decodarea semnalului de intrare conform standardului
Pro Logic şi simulează sunet surround din surse cu două canale.
Acest mod transmite sunetul prin toate difuzoarele şi prin subwoofer.
În funcţie de sursă, este posibil ca sunetul să nu fie transmis prin
toate difuzoarele.
Realizează decodarea semnalului de intrare în modul Pro Logic II
film şi produce cinci canale cu lărgime de bandă întreagă, din surse
cu 2 canale. Această configurare este ideală pentru vizualizarea
filmelor dublate sau vechi. Acest mod transmite sunetul prin toate
difuzoarele şi prin subwoofer. În funcţie de sursă, este posibil ca
sunetul să nu fie transmis prin toate difuzoarele.
Afişaj
„PLII MUSIC"
(PLII muzică)
Modul de decodare
Dolby Pro Logic II
MUSIC (MUZICĂ)
Efectul
Realizează decodarea semnalului de intrare în modul Pro Logic
II muzică şi produce cinci canale de ieşire cu bandă completă,
din surse cu 2 canale. Această configurare este ideală pentru
sursele stereo normale, precum CD-urile. Acest mod transmite
sunetul prin toate difuzoarele şi prin subwoofer. În funcţie de
sursă, este posibil ca sunetul să nu fie transmis prin toate
difuzoarele.
„PLIIx MOVIE‖
1)
(PLIIx Film)
Dolby Pro Logic IIx
MOVIE (FILM)
Realizează decodarea semnalului de intrare în modul Pro Logic
IIx film şi produce canale de ieşire 7.1. Această configurare este
ideală pentru vizualizarea filmelor dublate sau vechi.
În funcţie de sursă, este posibil ca sunetul să nu fie transmis prin
toate difuzoarele.
„PLIIx MUSIC‖
(PLIIx Muzică)
Dolby Pro Logic IIx
MUSIC (MUZICĂ)
Realizează decodarea semnalului de intrare în modul Pro Logic
IIx muzică şi produce canale de ieşire 7.1. Această configurare
este ideală pentru sursele stereo normale, precum CD-urile.
În funcţie de sursă, este posibil ca sunetul să nu fie transmis prin
toate difuzoarele.
„NEO:6
CINEMA‖
dts NEO:6 Cinema
„NEO:6
MUSIC‖
dts NEO:6 Music
(Muzică)
„2 CH
STEREO‖
2 CANALE
STEREO
Realizează decodarea semnalului de intrare în modul DTS Neo:6
Cinema şi produce canale de ieşire 6.1. Această configurare
este ideală pentru vizualizarea filmelor dublate sau vechi.
Acest mod transmite sunetul prin toate difuzoarele şi prin
subwoofer. În funcţie de sursă, este posibil ca sunetul să nu fie
transmis prin toate difuzoarele.
Realizează decodarea semnalului de intrare în modul DTS Neo:6
Music şi produce canale de ieşire 6.1. Această configurare este
ideală pentru sursele stereo normale, precum CD-urile.
Acest mod transmite sunetul prin toate difuzoarele şi prin
subwoofer. În funcţie de sursă, este posibil ca sunetul să nu fie
transmis prin toate difuzoarele.
Transmite sunet prin difuzoarele frontale, stâng şi drept, şi prin
subwoofer. Formatele surround cu canale multiple sunt
reduse la două canale.
1)
„HP THEATER‖ „HEADPHONE
2)3)
THEATRE‖ (Teatru
cu căşti)
Transmite sunetul în mod surround prin casca stângă şi casca
dreaptă.
„HP 2 CH‖2)
Transmite sunetul prin casca stângă şi casca dreaptă. Formatele
surround cu canale multiple sunt reduse la două canale.
CĂŞTI 2 CANALE
STEREO
1)
Apare doar când folosiţi amplificatorul surround suplimentar (opţional) cu difuzoarele surround
spate (opţionale) (pagina 67).
2)
Apare doar când conectaţi căşti la amplificatorul surround (pagina 67).
3)
Doar pentru BDV-IT1000. Se foloseşte tehnologia DCS (pagina 89).
Pentru dezactivarea efectului surround
Apăsaţi în mod repetat „DECODING MODE‖ (Mod decodare) până ce pe ecranul panoului
frontal apare „A.F.D. STD" sau „2CH STEREO‖ şi setaţi modul de sunet (pagina 89) pe
„MOVIE‖ (Film) sau „MUSIC‖ (Muzică).
Notă
• În funcţie de disc sau de sursă, când selectaţi „A.F.D. MULTI‖, este posibil ca începutul sunetului
să fie tăiat, selectându-se automat modul optim. Pentru a evita tăierea sunetului, selectaţi „A.F.D.
STD.‖
• Atunci când semnalul de intrare este o sursă cu canale multiple, se anulează modurile „PRO
LOGIC‖, „PLII MOVIE‖, „PLII MUSIC‖, „NEO:6 CINEMA‖ şi „NEO:6 MUSIC‖, iar sursa cu
canale multiple este transmisă direct.
• Atunci când este recepţionat sunet difuzat bilingv, nu pot fi utilizate modurile „PRO LOGIC‖,
„PLII MOVIE‖ şi „PLII MUSIC‖.
RO
87
• Atunci când setaţi modul de sunet (pagina 89) pe următoarele opţiuni, se anulează
modurile „PRO LOGIC‖, „PLII MOVIE‖, „PLII MUSIC‖, „PLIIx MOVIE‖, „PLIIx MUSIC‖,
„NEO:6 CINEMA‖ şi „NEO:6 MUSIC‖.
- „SPORTS‖ (Sport)
- „OMNI-DIR‖
- „MOVIE-D.C.S.-‖ (doar pentru BDV-IT1000)
• În funcţie de sunetul recepţionat, este posibil să nu poată fi utilizat modul de decodare.
Pentru a activa modul de decodare, setaţi „[Fs Limit]‖ (Limită Fs) la „[Audio Settings]‖
(Setări audio) (pagina 121) pe „[On]‖ (Activat).
• La schimbarea modului de decodare în timpul utilizării receptorului S-AIR, este posibil ca
sunetul de la receptorul S-AIR să prezinte întreruperi.
Sfat util
• Sistemul memorează ultimul mod de decodare selectat pentru fiecare mod de funcţie.
Oricând selectaţi o funcţie precum „BD/DVD‖ sau „TUNER FM‖, se aplică automat din nou
ultimul mod de decodare aplicat funcţiei atunci când se revine la aceasta. De exemplu, dacă
ascultaţi un „BD/DVD‖ cu „PRO LOGIC‖ ca mod de decodare, schimbaţi pe altă funcţie, iar
apoi reveniţi la „BD/DVD‖, se va aplica din nou „PRO LOGIC‖.
RO
88
Selectarea modului de
sunet
Puteţi selecta un mod de sunet
corespunzător pentru filme sau muzică.
Notă
• Când conectaţi căştile la amplificatorul
surround, nu funcţionează opţiunea
„SOUND MODE‖ (Mod de sunet).
• În funcţie de disc sau de sursă, când
selectaţi „AUTO‖, este posibil ca
începutul sunetului să fie tăiat, deoarece
sistemul selectează automat modul
optim. Pentru a evita tăierea sunetului,
selectaţi altă opţiune decât „AUTO‖.
• În funcţie de sunetul recepţionat, este
posibil să nu poată fi utilizat modul de
sunet.
• La schimbarea modului de sunet în
timpul utilizării receptorului S-AIR, este
posibil ca sunetul de la receptorul S-AIR
să prezinte întreruperi.
Ascultarea de sunet
cinematografic digital
(doar pentru BDV-IT1000)
Despre DCS (Sunet cinematografic
digital)
Apăsaţi în mod repetat „SOUND
MODE” (Mod sunet) în timpul redării
până ce pe ecranul panoului frontal
apare modul dorit.
• „AUTO‖ (Automat): Sistemul selectează
automat „MOVIE‖ (Film) sau „MUSIC"
(Muzică), pentru a produce efectul de
sunet, în funcţie de disc sau de sunetul
preluat.
• „MOVIE‖ (Film): Sistemul furnizează
sunet pentru filme.
• „MUSIC‖ (Muzică): Sistemul furnizează
sunet pentru muzică.
• „SPORTS‖ (Sport): Sistemul adaugă
reverberaţie pentru programul sportiv.
• „NEWS‖ (Ştiri): Sistemul furnizează
sunet pentru programul de voce,
precum ştirile.
• „OMNI-DIR‖: Sistemul emite acelaşi
sunet prin toate difuzoarele; oriunde în
cameră se aude acelaşi sunet.
Formatele surround cu canale multiple
sunt reduse la două canale.
• „MOVIE-D.C.S.-‖*
(Film
D.C.S.):
Sistemul reproduce caracteristicile de
sunet ale studioului de producţie
cinematografică „Cary Grant Theater‖ al
Sony Pictures Entertainment.
* Doar pentru BDV-IT1000. Se foloseşte
tehnologia DCS.
În colaborare cu Sony Pictures
Entertainment, Sony a măsurat mediul de
sunet din studiouri şi a integrat datele
măsurărilor şi tehnologia Sony DSP
(Prelucrare digitală a semnalelor) pentru a
dezvolta „Digital Cinema Sound‖ (Sunetul
cinematografic digital). Acesta simulează
acasă un mediu ideal pentru un
cinematograf, în funcţie de preferinţele
regizorului filmului.
Despre „MOVIE-D.C.S.-”* (Film
D.C.S.)
„MOVIE-D.C.S.-‖ este ideal pentru
vizualizarea filmelor codificate în format
cu canale multiple, precum cele pe DVD
Dolby Digital. Acest mod reproduce
caracteristicile de sunet ale studiourilor
Sony Pictures Entertainment. „MOVIED.C.S.-‖ constă în următoarele trei
elemente.
• „Virtual Multi Dimensiune‖ (Multidimensiune virtuală)
Sistemul creează cinci seturi de difuzoare
virtuale ce înconjoară ascultătorul dintr-o
singură pereche de difuzoare surround.
• „Screen Depth Matching‖ (Potrivire
profunzime ecran)
Într-un cinematograf, sunetul pare să
provină din interiorul imaginii reflectate pe
ecran. Acest element creează aceeaşi
senzaţie în camera dvs., comutând sunetul
difuzoarelor frontale „în‖ ecran.
RO
89
• „Cinema Studio Reverberation‖
(Reverberaţie studio cinema)
Sistemul reproduce reverberaţiile
specifice unui cinematograf.
Schimbarea sunetului
„MOVIE-D.C.S.-‖ operează simultan
aceste trei elemente.
Notă
• Efectul de difuzor virtual poate produce
zgomot la semnalul de redare.
• La modurile de decodare ce folosesc
difuzoarele virtuale, nu veţi putea asculta
sunete direct din difuzoarele surround.
Selectarea formatului audio,
a pieselor multilingve sau a
canalului
La redarea unui BD/DVD VIDEO
înregistrat în formate audio multiple
(PCM, Dolby Digital, MPEG audio sau
DTS) puteţi schimba formatul audio. Dacă
discul BD/DVD VIDEO este înregistrat cu
piese multilingve, puteţi schimba şi limba.
La CD-uri puteţi selecta sunetul fie din
canalul drept, fie din cel stâng şi puteţi
asculta sunetul canalului selectat prin
ambele difuzoare.
Apăsaţi în mod repetat
, în timpul
redării, pentru a selecta semnalul
audio dorit.
Pe ecranul televizorului vor apărea
informaţiile audio.
■ BD/DVD VIDEO
În funcţie de discul BD/DVD VIDEO,
variază selecţia limbii.
Atunci când sunt afişate 4 cifre, acestea
indică un cod de limbă. Consultaţi „Lista
codurilor de limbă‖ (pagina 149) pentru a
vedea ce limbă reprezintă fiecare cod.
Atunci când aceeaşi limbă este afişată de
două sau mai multe ori, discul BD/DVD
VIDEO este înregistrat în formate audio
multiple.
RO
90
■ DVD-VR
Sunt afişate tipurile de piese audio
înregistrate pe un disc.
Exemplu:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Audio 1)]
• [ Stereo (Audio2)]
• [ Main] (Principal)
• [ Sub] (Secundar)
• [ Main/Sub] (Principal/Secundar)
Notă
• [ Stereo (Audio1)] şi [ Stereo
(Audio2)] nu apar atunci când pe disc
este înregistrată o singură piesă audio.
■ CD
• [ Stereo]: Sunetul stereo standard.
• [ 1/L]: Sunet canalul stâng
(monofonic).
• [ 2/R]: Sunet canalul drept
(monofonic).
Ascultarea sunetului în
format de difuzare multiplex
(DUAL MONO)
Puteţi asculta sunet în format de difuzare
multiplex, atunci când sistemul
recepţionează sau redă sistemul difuzat
multiplex în format Dolby Digital.
Notă
• Pentru a recepţiona semnalul Dolby
Digital, trebuie să conectaţi la aparat un
televizor sau o altă componentă, cu
ajutorul unui cablu optic sau coaxial
digital (pagina 57), şi să configuraţi
modul de ieşire digitală al televizorului
sau al celeilalte componente pe Dolby
Digital.
Apăsaţi în mod repetat
până ce
pe ecranul panoului frontal apare
semnalul dorit.
• „MAIN‖ (Principal): Se va transmite
sunetul limbii principale.
• „SUB‖: Se va transmite sunetul limbii
secundare.
• „MAIN/SUB‖ (Principal/Secundar) Se
vor transmite sunetul limbii principale şi
cel al limbii secundare, în combinaţie.
RO
91
Radio
1 Apăsaţi în mod repetat
Ascultarea staţiilor
radio
Puteţi asculta radio cu ajutorul
difuzoarelor aparatului.
Butoane
numerice
Butoane
colorate (roşu/
verde/ galben/
albastru)
„FUNCTION” (Funcţie) până ce pe
ecranul panoului frontal apare
„TUNER FM” (Acord FM) sau
„TUNER AM” (Acord AM).
2 Selectaţi staţia radio.
Acord automat
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul
„TUNING+/-‖ (Acord +/-)până ce
începe scanarea automată
Pe ecranul televizorului apare
mesajul „[Auto Tuning]‖ (Se
realizează acordarea automată).
Scanarea se opreşte atunci când
sistemul ajunge la o staţie radio.
Pentru a opri manual acordarea
automată, apăsaţi „TUNING +/-‖
(Acordare +/-) sau .
Pe ecranul panoului frontal apar
„TUNED‖(Acordat) şi „ST‖ (pentru
program stereo).
Acordarea manuală
Cu capacul deschis.
Puteţi opera funcţia de acordare urmărind
meniul de pe ecran.
Staţia curentă
Banda curentă şi numărul de presetare
Apăsaţi în mod repetat „TUNING +/-‖
(Acordare).
3 Reglaţi volumul apăsând
Pentru a opri radio-ul
Apăsaţi
Sfat util
• Reorientaţi antenele conectate pentru a
îmbunătăţi recepţia.
Numele staţiei
Sfat util
• Puteţi opera funcţia de acordare folosind
meniul de acordare de pe ecranul
panoului frontal. Consultaţi secţiunea
„Utilizarea funcţiei de acordor folosind
meniul de acordare‖ (pagina 95).
RO
92
Presetarea staţiilor radio
Puteţi preseta 20 de staţii FM şi 10 staţii AM.
Înainte de realizarea acordării, asiguraţi-vă
că aţi dat volumul la minim.
1
Apăsaţi în mod repetat „FUNCTION”
(Funcţie) până ce pe ecranul panoului
frontal apare „TUNER FM” (Acord FM)
sau „TUNER AM” (Acord AM).
Selectarea staţiei radio
introducând direct
frecvenţele
Dacă ştiţi frecvenţele, puteţi selecta staţia
radio introducând direct frecvenţele.
1 Apăsaţi în mod repetat
„FUNCTION”
(Funcţie) până ce pe ecranul
panoului frontal apare „TUNER FM”
(Acord FM) sau „TUNER AM” (Acord
AM).
2 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul
„TUNING+/-” (Acord +/-)până ce începe
scanarea automată
Pe ecranul televizorului apare mesajul
„[Auto Tuning]‖ (Se realizează
acordarea automată).
Scanarea se opreşte atunci când
sistemul ajunge la o staţie radio.
Pe ecranul panoului frontal apar
„TUNED‖(Acordat) şi „ST‖ (pentru
program stereo).
3
Apăsaţi „OPTIONS” (Opţiuni).
Va apărea Meniul de opţiuni.
4
Apăsaţi
pentru a selecta „[Preset
Memory]” (Memorie presetare) şi apoi
apăsaţi
.
5
Apăsaţi
pentru a selecta numărul
presetat pe care îl doriţi.
6
Apăsaţi .
S-a realizat configurarea.
Pentru a modifica numărul
configurat în prealabil
Selectaţi numărul presetat dorit, apăsând
PRESET +/- apoi realizaţi procedura de la pasul
3.
Selectarea unei staţii
presetate
1 Apăsaţi în mod repetat
„FUNCTION”
(Funcţie) până ce pe ecranul panoului
frontal apare „TUNER FM” (Acord FM)
sau „TUNER AM” (Acord AM).
Se va trece pe ultima staţie
recepţionată.
2
Apăsaţi „OPTIONS” (Opţiuni).
Va apărea Meniul de opţiuni.
3
Apăsaţi
pentru a selecta „[Direct
Tuning]” (Acord direct) şi apoi
apăsaţi
.
4
Apăsaţi butoanele numerice pentru
a selecta frecvenţele.
5
Apăsaţi
.
S-a realizat configurarea.
Dacă un program FM se
aude cu distorsiuni
Dacă un program FM se aude cu
distorsiuni, puteţi selecta recepţie
monofonică. Nu se va produce niciun
efect stereo, dar se va îmbunătăţi
recepţia.
1
Apăsaţi „OPTIONS” (Opţiuni).
Va apărea Meniul de opţiuni.
2 Apăsaţi
pentru a selecta „[FM
Mode]” (Mod FM) şi apoi apăsaţi
.
3
Apăsaţi
pentru a selecta
„[Monaural]” (Monofonic).
• [Stereo]: Recepţie stereo.
• [Monaural] (Monofonic): Recepţie
monofonică.
4
Apăsaţi .
S-a realizat configurarea.
2
Apăsaţi în mod repetat „PRESET +/-”
(Presetare +/-) pentru a selecta staţia
presetată.
Numărul şi frecvenţa de presetare apar pe
ecranul televizorului şi pe afişajul panoului
frontal. De fiecare dată când apăsaţi butonul,
aparatul trece pe o staţie presetată.
Sfat util
• Puteţi selecta direct numărul staţiei presetate,
cu ajutorul butoanelor numerice.
RO
93
Denumirea staţiilor
presetate
Puteţi introduce un nume pentru staţiile
presetate. Aceste nume (de exemplu,
„XYZ‖) apar pe ecranul panoului frontal la
selectarea unei staţii radio.
Pentru fiecare staţie presetată se poate
introduce un singur nume.
Când se recepţionează o transmisie RDS,
numele staţiei apare pe ecranul panoului
frontal.
1 Apăsaţi în mod repetat
„FUNCTION”
(Funcţie) până ce pe ecranul panoului
frontal apare „TUNER FM” (Acord FM) sau
„TUNER AM” (Acord AM).
Se va trece pe ultima staţie recepţionată.
2
Apăsaţi în mod repetat „PRESET +/-”
(Presetare +/-) pentru a selecta staţia
presetată pentru care vreţi să creaţi un
nume.
3
4
Apăsaţi „OPTIONS” (Opţiuni).
Va apărea Meniul de opţiuni.
Butoanele
Butonul roşu
„[Letter Type]‖
(Tip literă)
Butonul verde
[A/a]
Butonul galben
„[Symbol]‖
(Simbol)
Butonul
albastru
„[Finish]‖
(Încheiere)
„CLEAR‖
(Ştergere)
„[Clear]/[Clear
All]‖ (Ştergere/
Ştergere toate)
„RETURN‖
(Revenire)
„[Cancel]‖
(Anulare)
Apăsaţi în mod repetat butonul numeric
pentru a selecta un caracter.
Exemplu:
Apăsaţi o dată butonul 3 pentru a
introduce [D]. Apăsaţi butonul 3 de trei ori
pentru a introduce [F].
2
Apăsaţi
caracter.
şi introduceţi următorul
3 Apăsaţi butonul albastru („[Finish]”
– Încheiere) pentru a încheia.
Puteţi folosi următoarele butoane pentru a
introduce caracterele.
RO
94
S-au introdus caracterele,
iar aparatul revine la
afişajul anterior.
Şterge caracterul de la
dreapta cursorului.
Pentru a şterge toate
caracterele afişate, apăsaţi şi
ţineţi apăsat „CLEAR‖
(Ştergere) timp de 2 secunde
sau mai mult.
Revine la afişajul anterior,
anulând datele introduse.
folosind
, şi apăsaţi
.
• Introduceţi caracterele
astfel: (1) Selectaţi un panou
de selectare caractere
şi apoi apăsaţi
.
Va apărea meniul pentru introducerea de
caractere. Pentru a introduce caractere
consultaţi următorii paşi.
1
Comută tastatura între
majuscule şi minuscule.
Afişează tastatura
pentru simboluri.
• Selectaţi o funcţie de intrare
Apăsaţi
pentru a selecta „[Preset
Name Input]” (Introducere nume presetat)
Pentru introducerea
caracterelor
Detalii
Comută tastatura între
alfabet şi numere.
folosind
şi apăsaţi
. (2) Selectaţi un caracter
folosind
şi apăsaţi
.
OPŢIUNI disponibile pentru
radio
1
Apăsaţi „OPTIONS” (Opţiuni).
Va apărea Meniul de opţiuni.
2
Apăsaţi
pentru a selecta un
element şi apoi apăsaţi
.
Elementele disponibile variază în
funcţie de situaţie.
Elemente
„[Preset
Memory]"
(Memorie
presetare)
„[Direct Tuning]‖
(Acord direct)
„[Preset
Name Input]‖
(Introducerea
numelui
presetat)
„[FM Mode]‖
(Mod FM)
Detalii
Presetaţi 20 de staţii FM şi 10
staţii AM.
Introduceţi direct frecvenţa staţiei.
Introduceţi un nume pentru o
staţie presetată. „[Preset Name
Input]‖ (Introducerea numelui
presetat) nu apare când aparatul
primeşte o transmisie RDS.
Selectează recepţie
monofonică sau stereo
pentru programele FM.
Vizualizarea numelui sau
frecvenţei staţiei pe ecranul
panoului frontal
Atunci când sistemul este configurat pe
„TUNER FM‖ (Acord FM) sau „TUNER
AM‖ (Acord AM), puteţi verifica frecvenţa
folosind ecranul panoului frontal.
Apăsaţi „DISPLAY” (Afişare).
De fiecare dată când apăsaţi „DISPLAY‖
(Afişare), afişajul se modifică astfel:
1 Numele staţiei*
2 Frecvenţa**
* Se afişează dacă aţi introdus un nume
pentru o staţie presetată.
** După câteva secunde, aparatul va
reveni la afişajul iniţial.
Utilizarea
funcţiei
de
acordor folosind meniul de
acordare
Puteţi opera funcţia de acordare folosind
meniul de acordare de pe ecranul
panoului frontal.
6
Apăsaţi
pentru a selecta numărul
configurat pe care îl doriţi.
Sfat util
• Puteţi selecta direct numărul configurat în
prealabil, cu ajutorul butoanelor numerice.
7
Apăsaţi
.
Pe ecranul panoului frontal apare
„COMPLETE!‖ (Finalizat), iar staţia s-a
memorat.
8
Pentru a memora alte staţii, repetaţi Paşii
de la 2 la 7.
9 Apăsaţi „TUNER MENU” (Meniu acordor).
Se va dezactiva meniul sistemului.
Pentru a modifica numărul
configurat în prealabil
Selectaţi numărul presetat dorit, apăsând
PRESET +/- apoi realizaţi procedura de la pasul
3.
Presetarea staţiilor radio
Pentru a asculta staţii radio
cărora le cunoaşteţi frecvenţele
1 Apăsaţi în mod repetat
1 Apăsaţi în mod repetat
2 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul
2 Apăsaţi „DIRECT TUNING” (Acord direct).
3 Apăsaţi butoanele numerice pentru a
„FUNCTION”
(Funcţie) până ce pe ecranul
panoului frontal apare „TUNER FM”
(Acord FM) sau „TUNER AM” (Acord
AM).
„TUNING+/-” (Acord +/-)până ce
începe scanarea automată
Scanarea se opreşte atunci când
sistemul ajunge la o staţie radio. Pe
ecranul panoului frontal apar
„TUNED‖(Acordat) şi „ST‖ (pentru
program stereo).
3
Apăsaţi „TUNER MENU” (Meniu
acordor).
4
Apăsaţi în mod repetat
până
ce pe ecranul panoului frontal apare
„MEMORY?” (Memorie?).
5 Apăsaţi
sau .
Pe ecranul panoului frontal apare un
număr configurat în prealabil.
„FUNCTION”
(Funcţie) până ce pe ecranul panoului
frontal apare „TUNER FM” (Acord FM)
sau „TUNER AM” (Acord AM).
selecta frecvenţele.
4
Apăsaţi
.
Sfat util
• Reorientaţi antenele conectate pentru a
îmbunătăţi recepţia.
Dacă un program FM se aude cu
distorsiuni
Dacă un program FM se aude cu distorsiuni,
puteţi selecta recepţie monofonică. Nu se va
produce niciun efect stereo, dar se va
îmbunătăţi recepţia.
1 Apăsaţi „TUNER MENU” (Meniu acordor).
2 Apăsaţi în mod repetat
până ce pe
ecranul panoului frontal apare „FM MODE?”
(Mod FM?).
3 Apăsaţi
sau
.
RO
95
4
Apăsaţi
pentru a selecta „MONO”.
• „STEREO‖: Recepţie stereo.
• „MONO‖: Recepţie monofonică.
5
Apăsaţi
.
S-a realizat configurarea.
6 Apăsaţi „TUNER MENU” (Meniu acordor).
Se va dezactiva meniul sistemului.
Denumirea staţiilor presetate
Puteţi introduce un nume pentru staţiile
presetate. Aceste nume (de exemplu, „ABC‖)
apar pe ecranul panoului frontal la selectarea
unei staţii radio.
Pentru fiecare staţie presetată se poate
introduce un singur nume.
Când se recepţionează o transmisie RDS,
numele staţiei apare pe ecranul panoului
frontal.
1 Apăsaţi în mod repetat
„FUNCTION”
(Funcţie) până ce pe ecranul panoului frontal
apare „TUNER FM” (Acord FM) sau „TUNER
AM” (Acord AM).
Se va trece pe ultima staţie recepţionată.
2
Apăsaţi în mod repetat „PRESET +/-”
(Presetare +/-) pentru a selecta staţia
presetată pentru care vreţi să creaţi un
nume.
3 Apăsaţi „TUNER MENU” (Meniu acordor).
4 Apăsaţi în mod repetat
până ce pe
ecranul panoului frontal apare „NAME
IN?” (Introducere nume?).
5 Apăsaţi sau .
6 Creaţi un nume folosind butoanele
.
Apăsaţi
pentru a selecta un caracter,
apoi apăsaţi pentru a deplasa cursorul în
următoarea poziţie.
Numele unei staţii radio poate fi format din
litere, cifre şi alte simboluri.
Dacă faceţi o greşeală
Apăsaţi
în mod repetat până ce
clipeşte caracterul ce trebuie schimbat,
apoi apăsaţi
pentru a selecta
caracterul dorit.
Pentru a şterge caracterul, apăsaţi repetat
până ce clipeşte caracterul ce trebuie
şters, apoi apăsaţi „CLEAR‖ (Ştergere).
RO
96
7
Apăsaţi
.
Pe ecranul panoului frontal apare
„COMPLETE!‖ (Finalizat), iar numele
staţiei radio s-a memorat.
8 Apăsaţi „TUNER MENU” (Meniu acordor).
Se va dezactiva meniul sistemului.
Utilizarea sistemului
de date radio (RDS)
Ce reprezintă sistemul de
date radio?
Sistemul de date radio (RDS) este un
serviciu de difuziune care permite staţiilor
radio să transmită informaţii suplimentare
în acelaşi timp cu semnalul programului
obişnuit. Acest acordor oferă facilităţi RDS
utile, cum ar fi afişarea numelui staţiei
radio. Pe ecranul televizorului va apărea
şi numele staţiei. Serviciul RDS este
disponibil doar pentru staţiile FM.*
Notă
RDS poate funcţiona necorespunzător
dacă staţia recepţionată nu transmite
un semnal RDS de calitate, sau dacă
intensitatea semnalului recepţionat este
scăzută.
* Nu toate staţiile redio RDS asigură
servicii RDS şi nu toate oferă aceleaşi
tipuri de servicii. Dacă nu sunteţi
familiarizaţi cu sistemul RDS, solicitaţii
detalii despre serviciile RDS oferite de
staţiile locale de radio din regiunea
dumneavoastră.
Recepţionarea informaţiilor
RDS
Selectaţi pur şi simplu o staţie radio
din banda FM.
Dacă aparatul este acordat pe frecvenţa
unei staţii radio care asigură şi servicii
RDS, pe ecranul panoului frontal va fi
afişat numele staţiei*.
* Dacă nu este recepţionată transmisia
RDS, este posibil ca numele staţiei să nu
apară pe ecranul panoului frontal.
RO
97
Dispozitiv audio extern
Redarea componentei
conectate la aparat
Utilizarea adaptorului
DIGITAL MEDIA PORT
1
Apăsaţi în mod repetat
„FUNCTION” (Funcţie) până ce pe
ecranul panoului frontal apare
„DMPORT”.
2
Începeţi redarea componentei
conectate.
Sunetul sau imaginile de pe
componenta conectată sunt redate
pe aparat sau pe televizorul conectat.
Pentru detalii de utilizare, consultaţi şi
instrucţiunile de utilizare ale
adaptorului DIGITAL MEDIA PORT.
Adaptorul „DIGITAL MEDIA PORT‖
(DMPORT) (nelivrat împreună cu
aparatul) se foloseşte pentru a asculta
sunetele transmise de o sursă audio
portabilă sau de un computer. Prin
conectarea unui adaptor DIGITAL MEDIA
PORT, puteţi asculta sunetul transmis de
fiecare componentă conectată la aparat.
Adaptoarele DIGITAL MEDIA PORT
disponibile variază de la o zonă la alta.
Pentru mai multe detalii cu privire la
conectarea adaptorului DIGITAL MEDIA
PORT, consultaţi secţiunea „3:
Conectarea altor componente‖ (pagina
59).
Notă
• Nu conectaţi alt adaptor decât adaptorul
DIGITAL MEDIA PORT.
• Nu conectaţi sau deconectaţi adaptorul
DIGITAL MEDIA PORT la/de la aparat,
în timp ce acesta este pornit.
• În funcţie de tipul de adaptor DIGITAL
MEDIA PORT, sunt transmise şi imagini
(pagina 61).
• Când utilizaţi simultan aparatul şi
adaptorul Bluetooth Wireless Audio
(precum TDM-BT1, nelivrat împreună cu
aparatul), se poate reduce distanţa de
transmisie dintre transmiţătorul
Bluetooth şi adaptorul Bluetooth
Wireless Audio. În acest caz, amplasaţi
transmiţătorul Bluetooth cât mai departe
de aparat, sau mutaţi adaptorul
Bluetooth Wireless Audio mai aproape
de transmiţătorul Bluetooth.
• Când utilizaţi simultan aparatul şi
adaptorul Wireless Audio prin reţea
(precum TDM-NC1, nelivrat împreună cu
aparatul), amplasaţi adaptorul Wireless
Audio prin reţea cât mai departe de
aparat.
RO
98
Sfat util
• Atunci când ascultaţi fişiere MP3 sau
alte melodii înregistrate cu compresie,
folosind o sursă audio portabilă, puteţi
îmbunătăţi sunetul. Selectaţi „A.F.D.
STD" la modul de decodare (pagina 86)
şi setaţi modul de sunet (pagina 89) pe
„MOVIE‖ (Film), „MUSIC‖ (Muzică) sau
„NEWS‖ (Ştiri). Pentru a anula, selectaţi
altă opţiune decât „A.F.D. STD.‖
• În funcţie de tipul de adaptor DIGITAL
MEDIA PORT, este posibil să puteţi
opera o componentă conectată folosind
fie butoanele de pe telecomandă, fie
cele de pe aparat. Următoarea ilustraţie
arată un exemplu al butoanelor ce pot fi
utilizate în acest caz.
Utilizarea unui produs SAIR
Sistemul este compatibil cu funcţia S-AIR
(pagina 155), ce permite transmiterea
sunetului între produsele S-AIR.
Despre produsele S-AIR
Există 2 tipuri de produse S-AIR.
• Unitatea principală S-AIR (acest aparat):
Aceasta serveşte la transmiterea
sunetului. Puteţi folosi maxim trei unităţi
principale S-AIR. (Numărul de unităţi
principale S-AIR ce pot fi folosite
depinde de mediul de utilizare.)
• Subunitatea S-AIR: Aceasta serveşte la
recepţionarea sunetului.
- Amplificator surround: Puteţi
asculta sunet de la difuzoarele
surround, în sistem wireless.
- Receptor S-AIR: Puteţi asculta
sunetele aparatului din altă cameră.
Camera A
Unitatea centrală S-AIR
Stabilirea transmisiei de
sunet între unitatea S-AIR şi
subunitatea S-AIR
(configurarea codului de
identificare)
Pentru amplificatorul surround
Pentru receptorul S-AIR
Prin simpla corelare a codului de
identificare al aparatului şi al subunităţii SAIR, puteţi stabili transmisia de sunet.
Pentru configurarea codului de
identificare al aparatului
1
Apăsaţi
.
Aparatul va porni.
2
Apăsaţi „HOME” (Acasă) .
Pe ecranul televizorului va apărea
meniul Acasă.
3
Apăsaţi
pentru a selecta
„[Setup]” (Configurare).
4
Apăsaţi
pentru a selecta
„[System Settings]” (Setări sistem)
şi apoi apăsaţi
.
5
Apăsaţi
pentru a selecta „[SAIR ID]” (Cod identificare S-AIR) şi
apoi apăsaţi
Subunitatea S-AIR
(amplificator surround)
6
Apăsaţi
.
pentru a selecta codul dorit,
apoi apăsaţi
.
Puteţi selecta orice cod de identificare (A,
B sau C). Ecranul de confirmare apare,
apoi dispare automat.
Camera B
Subunitatea S-AIR
(receptor S-AIR)
(nefurnizat)
Notă
• Nu puteţi opera această funcţie dacă nu
introduceţi corect transceptorul wireless în
aparat (pagina 63).
7 Setaţi subunitatea S-AIR la acelaşi cod
de identificare.
Transmisia de sunet se stabileşte astfel
(exemplu):
Unitatea centrală SAIR (acest aparat)
Cod de
identificare A
Cod de identificare A
Subunitatea S-AIR
Cod de identificare A
Subunitatea S-AIR
RO
99
Sfat util
• Pentru a confirma codul curent de
identificare, efectuaţi Paşii 1-6 de mai
sus. La interconectarea aparatului cu
subunitatea S-AIR (pagina 102), pe
ecranul pentru selectarea codului de
identificare, lângă acesta din urmă, va
apărea mesajul „[(Pairing)]‖
(Interconectare).
Pentru configurarea codului
de identificare al
amplificatorului surround
Pentru utilizarea mai multor
unităţi principale S-AIR
Puteţi folosi unităţi centrale S-AIR
multiple, setând un cod de identificare
diferit pentru fiecare componentă.
Unitatea centrală S-AIR
(acest aparat)
Cod id. A
Altă unitate
centrală S-AIR
Cod id. B
1 Verificaţi ca, comutatorul
„SURROUND SELECTOR” (Selector
surround) al amplificatorului surround
să fie setat pe SURROUND.
2 Setaţi comutatorul S-AIR ID al
amplificatorului surround în funcţie de
codul de identificare (A, B sau C) al
aparatului.
3 Apăsaţi „POWER”
(Alimentare) de pe
amplificatorul surround.
Când s-a stabilit transmisia sunetului,
indicatorul „POWER/ONLINE"
(Alimentare/activ) al amplificatorului
surround devine verde. Pentru detalii
cu privire la indicatorul
„POWER/ONLINE"
(Alimentare/activ), vezi „Verificarea
situaţiei de transmisie‖ (pagina 67).
Sfat util
• Când folosiţi amplificatorul surround
suplimentar (opţional) cu difuzoarele
surround spate (opţionale), setaţi
comutatorul „SURROUND
SELECTOR‖ (Selector surround) pe
„SURROUND BACK‖ (Surround
spate).
Pentru configurarea codului de
identificare al receptorului SAIR
Consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
receptorului S-AIR.
RO
100
Cod id. A
Subunitate
S-AIR
Cod id. A
Subunitate
S-AIR
Cod id. B
Subunitate
S-AIR
Ascultarea sunetelor
aparatului din altă cameră
3 Selectaţi funcţia dorită de pe
receptorul S-AIR.
■ Atunci când se configurează
„PARTY” (Partajat)
Funcţia receptorului S-AIR se
schimbă secvenţial când apăsaţi
butonul „FUNCTION‖ (Funcţie) de pe
unitatea centrală (pagina 73).
■ Atunci când se configurează
„SEPARATE” (Separat)
Funcţia receptorului S-AIR se schimbă
astfel.
„MAIN UNIT‖ —► „TUNER FM‖ —►
„TUNER AM‖ —► „DMPORT‖ —►
„AUDIO‖ —► … („UNITATEA
CENTRALĂ” —► „ACORD FM” —►
„ACORD AM” —► „DMPORT” —► …)
Pentru receptorul S-AIR
Puteţi asculta sunetele aparatului folosind
receptorul S-AIR. Receptorul S-AIR poate
fi instalat oriunde, indiferent de
amplasarea aparatului, pentru ca sunetul
de la aparat să poată fi ascultat din altă
cameră.
Pentru mai multe informaţii referitoare la
receptorul S-AIR, consultaţi instrucţiunile
de utilizare ale receptorului S-AIR.
1 Configuraţi codul de identificare al
receptorului S-AIR la fel cu cel al
unităţii centrale.
• Pentru a configura codul de
identificare al aparatului, consultaţi
secţiunea „Configurarea codului de
identificare al aparatului" (pagina
99).
• Pentru configurarea codului de
identificare al receptorului S-AIR,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale receptorului S-AIR.
Pentru realizarea aceleiaşi funcţii ca
aparatul, selectaţi „MAIN UNIT‖
(Unitatea centrală). Atunci când pe
aparat se selectează „TUNER FM‖
(Acord FM) sau „TUNER AM" (Acord
AM), puteţi selecta doar aceeaşi bandă
pentru acordul de pe receptorul S-AIR.
În acest caz, atunci când selectaţi pe
aparat alte opţiuni decât „TUNER FM‖
(Acord FM) sau „TUNER AM" (Acord
AM), puteţi selecta orice bandă pentru
acordul de pe receptorul S-AIR.
2
Apăsaţi butonul „S-AIR MODE”
(Mod S-AIR) de pe telecomanda unităţii
centrale.
Pe ecranul panoului frontal va apărea
modul S-AIR. De fiecare dată când
apăsaţi „S-AIR MODE‖ (Mod S-AIR),
se modifică modul S-AIR.
• „PARTY‖ (Partajat): Receptorul SAIR emite sunete conform funcţiei
configurate pe aparat.
• „SEPARATE‖ (Separat): Puteţi
configura funcţia dorită pentru
receptorul S-AIR, fără modificarea
funcţiilor unităţii.
4
Reglaţi volumul de pe receptorul SAIR.
Notă
• Atunci când sunetul este transmis în alt
format decât stereo pe 2 canale, sunetul pe
canale multiple este redus la sunet pe 2
canale.
• Sunetul receptorului S-AIR poate fi întrerupt
de funcţionarea aparatului.
Pentru comandarea aparatului
din receptorul S-AIR
Puteţi comanda aparatul din receptorul S-AIR
utilizând următoarele butoane.
Apăsaţi
Operaţiunea
Partajarea aceloraşi operaţii pe
telecomandă şi aparat.
S-AIR CH Schimbarea funcţiei aparatului.
Pentru mai multe detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare ale receptorului S-AIR.
RO
101
Utilizarea receptorului S-AIR
atunci când aparatul se află
în mod standby
Utilizarea amplificatorului
surround pentru difuzoarele
surround spate
Pentru receptorul S-AIR
Pentru amplificatorul surround
Puteţi utiliza receptorul S-AIR atunci când
aparatul se află în mod standby configurând
opţiunea „[S-AIR Standby]‖ (Standby S-AIR) pe
„[On]‖ (Activat).
Când folosiţi amplificatorul surround
suplimentar (opţional) cu difuzoarele
surround spate (opţionale), setaţi
comutatorul „SURROUND SELECTOR‖
(Selector surround) pe „SURROUND
BACK‖ (Surround spate). Pentru detalii
cu privire la difuzoarele surround spate,
consultaţi secţiunea „Despre difuzorul
surround spate‖ (pagina 38).
1 Apăsaţi
.
Aparatul va porni.
2
Apăsaţi „HOME” (Acasă) .
Pe ecranul televizorului va apărea meniul
Acasă.
3
Apăsaţi
pentru a selecta
„[Setup]” (Configurare).
4
Apăsaţi
pentru a selecta „[System
Settings]” (Setări sistem) şi apoi apăsaţi
5
Apăsaţi
.
pentru a selecta „[S-AIR
Standby]” (Standby S-AIR) şi apoi apăsaţi
.
Identificarea aparatului cu o
subunitate S-AIR specifică
(operaţiunea de
interconectare)
6
Pentru amplificatorul surround
Pentru receptorul S-AIR
7
Configurarea aceluiaşi cod de identificare
pentru aparat şi pentru subunitatea S-AIR, spre
exemplu pentru un amplificator surround sau
pentru un receptor S-AIR, pentru stabilirea
transmisiei de sunet, este o operaţie simplă. Cu
toate acestea, este posibil ca vecinii să
recepţioneze sunetul aparatului dvs., în cazul în
care codurile de identificare sunt aceleaşi, sau
dvs. puteţi recepţiona sunet de la vecini. Pentru
a preveni acest lucru, puteţi identifica unitatea
cu o subunitate S-AIR specifică, realizând
operaţiunea de interconectare.
Apăsaţi
pentru a selecta
configurarea dorită.
• „[On]‖ (Activat): Puteţi utiliza receptorul
S-AIR atunci când aparatul se află în
mod standby sau este pornit.
• „[Off]‖ (Dezactivat) Nu puteţi utiliza
receptorul S-AIR atunci când aparatul se
află în mod standby.
Apăsaţi
.
S-a realizat configurarea.
Notă
• Atunci când configuraţi opţiunea „[S-AIR
Standby]" (Standby S-AIR) pe „[On]‖
(Activat), creşte puterea consumată în
modul standby.
• Atunci când opriţi aparatul în timp ce opţiunea
„[S-AIR Standby]" (Standby S-AIR) este
configurată pe „[On]‖ (Activat), pe ecranul
panoului frontal va clipi (când nu s-a stabilit
transmisia de sunet între aparat şi receptorul
S-AIR) sau se va aprinde (atunci când s-a
stabilit transmisia de sunet între aparat şi
receptorul S-AIR) indicaţia „S-AIR‖.
• Dacă opriţi aparatul cu sertarul discului
deschis în timp ce opţiunea „[S-AIR
Standby]" (Standby S-AIR) este configurată
pe „[On]‖ (Activat), este posibil ca sertarul
discului să nu se închidă automat.
• Atunci când transmiţătorul wireless nu este
introdus în aparat, nu puteţi configura „[SAIR Standby]" (Standby S-AIR).
• „[S-AIR Standby]" (Standby S-AIR) se
configurează automat pe „Off‖ (Dezactivat)
atunci când transmiţătorul wireless este scos
din aparat.
RO
102
 Înainte de interconectare
Transmisia de sunet este stabilită de
codul de identificare (exemplu).
Camera dvs.
Vecinul
Acest aparat
Cod id. A
Subunitate S-AIR
Cod id. A
Subunitate S-AIR
■ După interconectare
Transmisia sunetului se realizează doar
între unitatea interconectată şi
subunitatea/subunităţile S-AIR.
Camera dvs.
7
Apăsaţi
pentru a selecta „[OK]”
şi apoi apăsaţi
.
Aparatul începe să realizeze
interconectarea.
Pentru a nu realiza interconectarea,
selectaţi „[Cancel]‖ (Anulare).
Vecinul
Acest aparat
8 Începeţi interconectarea subunităţii
Fără transmisie
Cod id. A
Cod id. A
Subunitate S-AIR
Cod id. A
Subunitate S-AIR
Interconectarea
Pentru a realiza interconectarea
1 Amplasaţi lângă aparat subunitatea S-AIR
S-AIR.
■ Pentru amplificatorul surround
Apăsaţi butonul „POWER‖ (Alimentare)
de pe amplificatorul surround pentru a
îl porni, şi „PAIRING‖ (Interconectare)
de pe panoul din spate al
amplificatorului surround.
Indicatorul „PAIRING‖ (Interconectare)
al amplificatorului surround clipeşte în
roşu când începe interconectarea.
Când s-a stabilit transmisia sunetului,
indicatorul „PAIRING‖ (Interconectare)
al amplificatorului surround devine roşu
şi apare ecranul de confirmare.
Sfat util
• Pentru a apăsa butonul „PAIRING‖ de pe
panoul din spate al amplificatorului surround,
se poate folosi un instrument subţire,
precum o agrafă de hârtii.
pe care doriţi să o interconectaţi.
Notă
• Scoateţi căştile din amplificatorul
surround (dacă acesta este conectat).
2
• Pentru a configura codul de identificare al
aparatului,
consultaţi
secţiunea
„Configurarea codului de identificare al
aparatului" (pagina 99).
• Pentru a configura codul de identificare al
amplificatorului surround, consultaţi
secţiunea „Configurarea codului de
identificare al amplificatorului surround"
(pagina 100).
• Pentru
configurarea
codului
de
identificare
al
receptorului
S-AIR,
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
receptorului S-AIR.
3
■ Pentru receptorul S-AIR
Consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
receptorului S-AIR.
Atunci când s-a stabilit transmisia de sunet,
apare ecranul de confirmare.
Notă
• Realizaţi interconectarea la câteva minute
după Pasul 8. În caz contrar, interconectarea
se anulează automat şi apare ecranul de
confirmare. Pentru a realiza interconectarea,
selectaţi „[OK]‖. Pentru a reveni la afişajul
anterior, selectaţi „[Cancel]‖ (Anulare).
Corelaţi codurile de identificare
ale unităţii şi subunităţii S-AIR.
Apăsaţi „HOME” (Acasă) .
Pe ecranul televizorului va apărea meniul
Acasă.
4
Apăsaţi
pentru a selecta
„[Setup]” (Configurare).
5
Apăsaţi
pentru a selecta „[System
Settings]” (Setări sistem) şi apoi
6
Apăsaţi
pentru a selecta „[S-AIR
Pairing]” (Interconectare S-AIR) şi apoi
apăsaţi
.
apăsaţi
.
Apare ecranul de confirmare.
3
Apăsaţi
pentru a selecta următoarea
operaţie.
■ Pentru a termina interconectarea
Selectaţi „[Finish]‖ (Încheiere) apoi apăsaţi
.
■ Pentru a realiza interconectarea unei
alte subunităţi S-AIR
Selectaţi „[Continue]‖ (Continuare) apoi
apăsaţi
.
Notă
• Dacă realizaţi operaţia de interconectare între
aparat şi o altă subunitate S-AIR (pagina 102),
se anulează transmisia de sunet stabilită prin
codurile de identificare.
• La realizarea interconectării, pe ecranul pentru
selectarea codului de identificare, lângă acesta
din urmă, va apărea mesajul „[(Pairing)]‖
(Interconectare).
RO
103
Pentru a anula interconectarea
Configuraţi codul de identificare al
aparatului conform procedurii referitoare
la „Configurarea codului de identificare al
aparatului‖ (pagina 99). Dacă selectaţi un
nou cod de identificare (puteţi selecta
acelaşi cod de identificare ca mai înainte),
se va anula interconectarea.
Dacă transmisia de sunet
este instabilă
Pentru amplificatorul surround
Pentru receptorul S-AIR
Dacă utilizaţi sisteme wireless multiple, ce
împart banda de 2,4 GHz, precum reţele
LAN wireless sau Bluetooth, transmisia
produselor S-AIR sau a altor produse
wireless poate fi instabilă. În acest caz,
transmisia poate fi îmbunătăţită modificând
următoarea configurare „[S-AIR RF
CHANGE]‖ (Schimbare S-AIR RF).
1
Apăsaţi „HOME” (Acasă) .
Pe ecranul televizorului va apărea
meniul Acasă.
2
Apăsaţi
pentru a selecta
„[Setup]” (Configurare).
3
Apăsaţi
pentru a selecta
„[System
Settings]”
(Setări
sistem) şi apoi apăsaţi
.
4
Apăsaţi
pentru a selecta „[SAIR RF Change]” (Schimbare SAIR RF) şi apoi apăsaţi
5
.
Apăsaţi
pentru a selecta
configurarea dorită.
• [Auto]: În mod normal se va selecta
această opţiune. Sistemul schimbă
automat setarea pe „[On]‖ (Activat) sau
„[Off]‖ (Dezactivat).
• „[On]‖ (Activat): Aparatul transmite
sunete căutând canalul optim pentru
transmitere.
• „[Off]‖ (Dezactivat) Aparatul transmite
sunete fixând canalul pentru transmitere.
6
Apăsaţi
.
S-a realizat configurarea.
7 Atunci când configuraţi pe „OFF”
(Dezactivat), selectaţi codul de
identificare astfel încât transmisia
sunetului să fie cât mai stabilă
(pagina 99).
RO
104
Notă
• În majoritatea cazurilor, nu va trebui
să schimbaţi această setare.
• Dacă opţiunea „[S-AIR RF CHANGE]‖
(Schimbare S-AIR RF) este configurată
pe „[Off]‖ (Dezactivat), transmisia între
aparat şi subunitatea S-AIR poate fi
realizată prin intermediul unuia dintre
următoarele canale.
- S-AIR ID A: canal echivalent
pentru canalul Wi-Fi 1
- S-AIR ID B: canal echivalent
pentru canalul Wi-Fi 6
- S-AIR ID C: canal echivalent
pentru canalul Wi-Fi 11
• Transmisia poate fi îmbunătăţită prin
modificarea canalului (frecvenţei) de
transmitere a celuilalt/celorlalte sistem(e)
wireless. Pentru mai multe detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
celuilalt/celorlalte sistem(e) wireless.
Alte operaţii
Utilizarea Funcţiei de
comandă HDMI pentru
sincronizarea „BRAVIA”
Această funcţie este disponibilă doar la
televizoarele cu funcţie de sincronizare
„BRAVIA". Prin conectarea
componentelor Sony compatibile cu
Comanda funcţiei HDMI, prin intermediul
unui cablu HDMI (nelivrat împreună cu
aparatul), utilizarea se simplifică astfel:
- Mod teatru (pagina 106)
- Redare cu o singură apăsare de buton
(pagina 106)
- Oprirea alimentării sistemului (pagina
107)
- Restricţionarea volumului (pagina 107)
- Comandă audio a sistemului (pagina
107)
- Urmare limbă (pagina 107)
Comanda HDMI este un standard al
funcţiilor de control reciproc, folosit de
CEC (prescurtare de la: "control pentru
aparate electrocasnice") pentru HDMI
(Interfaţă multimedia de înaltă definiţie).
Comanda funcţiei HDMI nu va fi operabilă
în următoarele cazuri.
- Când conectaţi acest sistem la o
componentă incompatibilă cu Comanda
funcţiei HDMI.
- O componentă nu are mufă HDMI.
Pe telecomanda aparatului se află
butoane cu ajutorul cărora se poate opera
şi televizorul, precum „THEATRE"
(Teatru) , „ONE-TOUCH PLAY" (Redare
cu o singură apăsare de buton),
.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi
secţiunea „Operarea televizorului sau a
altor componente folosind telecomanda‖
(pagina 111) şi instrucţiunile de utilizare
ale televizorului.
Notă
• Este posibil ca funcţia de Comandă HDMI să
nu fie operabilă, în funcţie de componenta
conectată. Consultaţi instrucţiunile de operare
furnizate împreună cu componenta.
• Este posibil ca, Comanda funcţiei HDMI să nu
fie operabilă în caz de conectare a unei
componente produsă de altă companie decât
Sony, chiar dacă respectiva componentă este
compatibilă cu Comanda funcţiei HDMI.
Pregătirea Comenzii pentru
funcţia HDMI
(Comanda pentru HDMI – Configurare
simplă)
Acest sistem este compatibil cu funcţia
„Comanda pentru HDMI – configurare
simplă‖. Dacă televizorul este compatibil cu
funcţia „Comandă pentru HDMI –
Configurare simplă‖, puteţi configura
automat funcţia „[Control for HDMI]‖
(Comandă pentru HDMI) a aparatului,
configurând televizorul. Pentru mai multe
detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale televizorului.
Dacă televizorul este compatibil cu funcţia
„Comandă pentru HDMI – Configurare
simplă‖, configuraţi manual funcţia de
Comandă pentru HDMI a aparatului şi a
televizorului.
Notă
• Elementele afişate variază în funcţie de
modelul pentru ţara respectivă.
siguraţi-vă că aparatul este conectat la
televizor şi la componentele conectate
(care trebuie să fie compatibile cu
funcţia Comanda HDMI) cu ajutorul
unor cabluri HDMI.
2
3
Aprindeţi televizorul şi apăsaţi
pentru a porni aparatul.
Comutaţi selectorul de intrare de pe
televizor, astfel încât pe ecranul
televizorului să apară semnalul de la
aparat, prin intrarea HDMI.
4 Configuraţi funcţia de Comandă pentru
HDMI, la aparat şi la televizor.
Se activează simultan funcţia de control
HDMI pentru aparat şi componenta
conectată. În timpul setării, pe ecranul
panoului frontal apare indicaţia
„SCANNING‖ (Scanare). După ce aţi
terminat configurarea, pe ecranul
panoului frontal apare indicaţia
„COMPLETE‖ (Finalizat). Aşteptaţi până
când configurarea s-a încheiat.
RO
105
Notă
Pentru detalii cu privire la configurarea
televizorului şi a componentelor conectate,
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
componentelor respective.
Dacă după realizarea Configurării
rapide pentru comanda HDMI nu apare
mesajul „SCANNING” (Scanare) sau
„COMPLETE” (Încheiat)
Configuraţi individual funcţia de control HDMI
pentru aparat şi componentele conectate.
1
Apăsaţi „HOME” (Acasă) .
Pe ecranul televizorului va apărea meniul
Acasă.
2
Apăsaţi
pentru a selecta
„[Setup]” (Configurare).
3
Apăsaţi
pentru a selecta „[HDMI
Settings]” (Setări HDMI) şi apoi apăsaţi
.
Vor apărea opţiunile pentru „[HDMI
Settings]‖ (Setări HDMI).
4
Apăsaţi
pentru a selecta „[Control
for HDMI]” (Comandă HDMI) şi apoi
apăsaţi
5
Apăsaţi
.
pentru a selecta „[On]”
(Activat) şi apoi apăsaţi
.
Funcţia Comandă HDMI este activată.
6
7
Activaţi funcţia de comandă HDMI pentru
componenta conectată.
Pentru mai multe detalii cu privire la
componenta conectată, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale acesteia.
Selectaţi intrarea aparatului conectată la
componenta pe care doriţi să utilizaţi
funcţia Comandă HDMI (HDMI1, HDMI2),
iar apoi repetaţi pasul 6.
Dacă adăugaţi sau reconectaţi
componenta
Realizaţi din nou paşii de la „Pregătirea
Funcţiei de comandă HDMI‖.
Notă
• În timpul configurării funcţiei Comandă HDMI
pentru aparat, funcţia Comandă audio a
sistemului nu este operabilă.
• Dacă funcţia Comandă HDMI pentru
componenta conectată nu poate fi configurată
simultan setând „CONTROL FOR HDMI"
(Comandă pentru HDMI) pe televizor,
configuraţi funcţia Comandă HDMI cu ajutorul
meniului componentei conectate.
• Pentru detalii cu privire la configurarea
televizorului şi a componentelor conectate,
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
componentelor respective.
RO
106
Sfat util
• Configurarea implicită pentru funcţia de
comandă HDMI este „[Off]‖
(Dezactivată).
Utilizarea modului teatru
(Modul teatru)
Când apăsaţi „THEATRE‖ (Teatru),
aparatul trece automat pe modul video
optim pentru vizualizarea filmelor, iar
ieşirea difuzorului se comută automat. La
conectarea cu un televizor compatibil cu
modul teatru, cu ajutorul unui cablu
HDMI, modul video al televizorului trece
pe modul teatru.
Vizionarea unui BD/DVD
printr-o singură apăsare de
buton
(funcţia „One-Touch Play”)
Prin simpla apăsare a butonului „ONETOUCH PLAY‖ (Redare cu o singură
apăsare de buton), se va porni
televizorul, se va seta pe selectorul de
intrare BD/DVD, iar aparatul va începe
redarea automată a unui disc.
Aparatul şi televizorul funcţionează astfel
(de ex.):
Aparatul
Se porneşte (Dacă
nu e deja pornit)

Trece pe funcţia
„BD/DVD".

Începe redarea
discului şi transmite
sunetul.
TV
Se porneşte (Dacă nu
e deja pornit)

Trece pe intrarea
HDMI.

Reduce la minim
volumul. (Comandă
audio a sistemului)
La redarea unei componente conectate,
aparatul şi televizorul se pornesc automat şi
sunt comutate pe intrarea HDMI
corespunzătoare.
Notă
• Asiguraţi-vă că s-a realizat corect conexiunea
HDMI, şi configuraţi „[Control for HDMI]‖
(Comandă HDMI) pe „[On]‖ (Activat).
• Este posibil ca începutul conţinutului să nu
poată fi redat, în funcţie de televizor.
• Este posibil să treacă mai mult timp pentru
începerea redării, în funcţie de disc.
• Funcţia „One-Touch Play‖ nu este operabilă
atunci când apăsaţi
.
Oprirea sistemului împreună
cu televizorul
(Oprirea alimentării aparatului)
Atunci când opriţi televizorul folosind
butonul „POWER‖ (Alimentare) de pe
telecomanda televizorului sau butonul
„AV
‖ de pe telecomanda aparatului,
aparatul se opreşte automat.
Notă
• Înainte de a utiliza funcţia de Oprire a
alimentării sistemului, configuraţi funcţia de
alimentare a televizorului. Pentru mai multe
detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
televizorului.
• În funcţie de situaţie, este posibil ca aparatul
sau componentele conectate să nu se
oprească automat. Pentru detalii consultaţi
instrucţiunile de utilizare furnizate cu
componentele conectate.
Configurarea nivelului
maxim al volumului
aparatului
(Limita volumului)
Dacă schimbaţi metoda de ieşire a televizorului
către difuzoarele sistemului din meniul
televizorului apăsând „THEATRE‖ (Cinema),
sunetul poate avea un volum extrem de ridicat,
în funcţie de nivelul de volum al sistemului.
Puteţi preveni acest lucru limitând nivelul maxim
al volumului. Pentru mai multe detalii, consultaţi
secţiunea „[Volume Limit]‖ (Limitarea volumului)
(pagina 124).
Ascultarea sunetului de la
televizor prin difuzoarele
sistemului
• Când aparatul este pornit, se va emite
sunetul televizorului prin difuzoarele
aparatului.
• Când se emite sunetul televizorului prin
difuzoarele aparatului, puteţi regla
volumul şi opri sunetul aparatului
folosind telecomanda televizorului.
Notă
• Dacă televizorul se aprinde înainte de
aprinderea aparatului, timp de un
moment nu se va auzi sunetul
televizorului.
• Funcţia de comandă audio a aparatului
nu va fi operabilă dacă televizorul se află
în modul PAP (imagine şi imagine).
Când televizorul iese din modul PAP,
metoda de transmitere a sunetului de la
televizor revine la configurarea selectată
înainte de intrarea în modul PAP.
• Când comutaţi selectorul intrării TV sau
în funcţie de starea componentelor
conectate, este posibil ca aparatul să
comute automat intrarea.
Sfat util
• Puteţi conecta digital sistemul şi
televizorul. Consultaţi pagina 57 pentru
mai multe detalii.
Schimbarea limbii pentru
afişajul televizorului
(Sincronizare limbă)
Când schimbaţi limba pentru afişajul de
pe ecran al televizorului, limba de afişare
pe ecran a aparatului se schimbă şi ea
după ce opriţi şi reporniţi aparatul.
(Comandă audio a sistemului)
Puteţi asculta cu uşurinţă sunetul de la televizor
prin intermediul acestui aparat.
Pentru a utiliza această funcţie, conectaţi
sistemul şi televizorul cu un cablu audio
(nelivrat împreună cu aparatul) şi cu un cablu
HDMI (nelivrat) (pagina 57).
Puteţi folosi funcţia de Control audio al
aparatului astfel:
• Puteţi asculta sunetul televizorului de la
difuzoarele aparatului cu ajutorul unei operaţii
simple. Pentru mai multe detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale televizorului.
RO
107
Calibrarea automată a
configurărilor
corespunzătoare
5
(Calibrare automată)
Sistemul D.C.A.C. (Calibrare automată
cinematografică digitală) poate regla în
mod automat sunetul surround
corespunzător.
Conectaţi microfonul de calibrare la
mufa A. CAL MIC de pe panoul din
spate.
Reglaţi microfonul de calibrare la
nivelul urechii, folosind un trepied sau
alt instrument (nelivrat împreună cu
aparatul). Faţa fiecărui difuzor trebuie
să fie îndreptată înspre microfonul de
calibrare, iar între difuzoare şi
microfonul de calibrare nu trebuie să
existe obstacole.
Notă
• La începerea funcţiei „[Auto Calibration]‖
(Calibrare automată), volumul sunetului
aparatului va fi foarte ridicat. Nu puteţi
reduce volumul. Aveţi grijă ca această
situaţie să nu afecteze copiii şi vecinii.
• Asiguraţi-vă că la amplificatorul surround
nu sunt conectate căştile. Nu puteţi
opera următorii Paşi cu căştile
conectate.
1 Apăsaţi „HOME” (Acasă).
Pe ecranul televizorului va apărea
meniul Acasă.
Microfon de
calibrare
2
Apăsaţi
pentru a selecta
„[Setup]” (Configurare).
3
Apăsaţi
pentru a selecta
„[Audio Settings]” (Setări audio) şi
apoi apăsaţi
4
.
Apăsaţi
pentru a selecta „[Auto
Calibration]” (Calibrare automată) şi
apoi apăsaţi
.
Apare ecranul de confirmare pentru
„[Auto Calibration]‖ (Calibrarea
automată).
6
RO
108
Apăsaţi
pentru a selecta „[OK]”.
Pentru a anula, selectaţi „[Cancel]‖
(Anulare).
7
Apăsaţi
.
Va începe funcţia „[Auto Calibration]‖
(Calibrarea automată).
Aparatul reglează automat setarea
difuzorului.
Păstraţi liniştea în timpul măsurătorilor.
Notă
• Înainte de calibrarea automată, verificaţi
dacă se aprinde amplificatorul surround şi
instalaţi-l în locul potrivit. Dacă instalaţi
amplificatorul surround într-un loc
necorespunzător, precum altă cameră, nu se
vor obţine măsurători satisfăcătoare.
• Când folosiţi amplificatorul surround
suplimentar pentru difuzoarele surround
spate (opţional), asiguraţi-vă că
amplificatorul surround suplimentar se
porneşte şi că îl instalaţi în locul
corespunzător.
• Evitaţi să vă aflaţi în zona de măsurare şi
nu faceţi zgomot în timpul măsurătorilor
(care durează aproximativ 1 minute), pentru
a evita realizarea defectuoasă a acestora. În
timpul măsurătorilor, difuzoarele emit
semnale de test.
• Mediul camerei în care este instalat
sistemul poate afecta măsurătorile.
• Se vor emite sunete puternice atunci când
începe funcţia „[Auto Calibration]‖
(Calibrarea automată). Nu puteţi reduce
volumul. Aveţi grijă ca această situaţie să nu
afecteze copiii şi vecinii.
• Dacă apare un mesaj de eroare, urmaţi
mesajul, apoi selectaţi „[OK]‖.
Mesajele de eroare apar dacă:
- La amplificatorul surround s-au conectat
căşti.
- Nu este conectat microfonul de calibrare.
- Difuzoarele frontale nu sunt conectate
corect.
- Difuzoarele surround nu sunt conectate
corect.
- Difuzoarele surround spate (opţionale) nu
sunt conectate corect.
- Nu este conectat subwooferul.
9 Apăsaţi
pentru a selecta „[OK]”
sau „[Cancel]” (Anulare), şi apoi
apăsaţi
.
■ Măsurarea s-a realizat cu
succes.
Deconectaţi microfonul de calibrare,
apoi selectaţi „[OK]‖. Se va aplica
rezultatul.
■ Măsurarea nu s-a realizat cu
succes.
Urmaţi mesajul, apoi selectaţi „[OK]‖
pentru a încerca din nou.
Notă
• În timp ce operează funcţia de Calibrare
automată:
- Nu întrerupeţi alimentarea.
- Nu apăsaţi niciun buton.
- Nu modificaţi volumul.
- Nu schimbaţi funcţia.
- Nu schimbaţi discul.
- Nu introduceţi şi nu scoateţi niciun
disc.
- Nu conectaţi căştile la amplificatorul
surround.
- Nu deconectaţi microfonul de
calibrare.
Sfat util
• Puteţi verifica distanţa dintre poziţia de
ascultare şi fiecare difuzor. Vezi pagina
110.
8 Confirmaţi concluziile calibrării
automate.
Concluziile apar pe ecranul
televizorului. Apăsaţi
pentru a
schimba pagina. Prima pagină afişează
distanţa difuzoarelor. A doua pagină
afişează nivelul difuzoarelor.
Notă
• Dacă măsurătorile eşuează, urmaţi mesajul
şi apoi încercaţi din nou funcţia „[Auto
Calibration]‖ (Calibrarea automată).
RO
109
Configurarea
difuzoarelor
(Setări difuzor)
Pentru a obţine sunetul surround optim,
configuraţi conexiunea difuzoarelor şi distanţa
lor faţă de poziţia dvs. de ascultare. Apoi folosiţi
tonul de test pentru a regla nivelul şi balanţa
difuzoarelor la acelaşi nivel.
Notă
• Nu puteţi opera opţiunea „[Speaker Settings]‖
(Setări difuzor) când conectaţi căştile la
amplificatorul surround.
1 Apăsaţi „HOME” (Acasă).
Pe ecranul televizorului va apărea meniul
Acasă.
2
Apăsaţi
pentru a selecta
„[Setup]” (Configurare).
3
Apăsaţi
pentru a selecta „[Audio
Settings]” (Setări audio) şi apoi apăsaţi
.
4
Apăsaţi
pentru a selecta „[Speaker
Settings]” (Setări difuzor) şi apoi apăsaţi
„[None]‖ (Niciuna): Selectaţi această
opţiune dacă nu se foloseşte niciun
difuzor surround spate.
[Subwoofer]
„[Yes]‖ (Da)
■ „[Distance]” (Distanţă)
Atunci când mutaţi difuzoarele, asiguraţivă că aţi configurat parametrii distanţei
faţă de poziţia de ascultare a
difuzoarelor.
Puteţi regla parametrii de la 0,0 la 7,0
metri.
Difuzoarele din ilustraţie corespund
următoarelor:
1 Difuzor central
2 Difuzoare frontale stânga (Stg.)
3 Difuzoare frontale dreapta (Dr.)
4 Subwoofer
5 Difuzoare surround stânga (Stg.)
6 Difuzoare surround dreapta (Dr.)
7 Difuzoare surround stânga spate
(Stg.)
8 Difuzoare surround dreapta spate
(Dr.)
.
Apare ecranul „[Speaker Settings]‖ (Setări
difuzor).
5
Apăsaţi
pentru a selecta elementul,
apoi apăsaţi
.
Configuraţi următoarele setări.
■ „[Connection]” (Conexiunea)
Dacă nu conectaţi difuzoare centrale sau
surround, configuraţi parametrii pentru
„[Center]‖ (centru) şi „[Surround]‖. Deoarece
configurările difuzorului frontal şi a subwooferului sunt fixe, nu le puteţi modifica.
Când folosiţi amplificatorul surround
suplimentar pentru difuzoarele surround spate
(opţionale) (pagina 37), setaţi şi „[Surround
Back]‖ (Surround spate).
„[Front]” (Faţă)
„[Yes]‖ (Da)
„[Center]” (Centru)
„[Yes]‖ (Da) În mod normal se va selecta
această opţiune.
„[None]‖ (Niciuna): Selectaţi această opţiune
dacă nu se foloseşte niciun difuzor central.
„[Surround]”
„[Yes]‖ (Da) În mod normal se va selecta
această opţiune.
„[None]‖ (Niciuna): Selectaţi această opţiune
dacă nu se foloseşte niciun difuzor surround.
„[Surround Back]” (Surround spate)
„[Yes]‖ (Da) Selectaţi această opţiune dacă se
foloseşte difuzorul surround spate.
RO
110
„[Front L/R]‖ (Faţă stg./dr.) 3,0 m: Reglaţi
distanţa difuzorului frontal.
„[Center]‖ (Centru) 3,0 m*: Reglează distanţa
difuzorului central.
„[Surround L/R]‖ (Surround stg./dr.) 3,0 m*:
Reglează distanţa difuzorului surround.
„[Surround Back]‖ (Surround spate) 3,0 m*:
Reglează distanţa difuzorului surround spate.
[Subwoofer] 3,0 m: Reglează distanţa
subwoofer-ului.
* Acest element apare atunci când configuraţi
pe „[Yes]‖ (Da) la configurarea „[Connection]‖
(Conexiune).
Notă
• La realizarea calibrării automate în
configurarea rapidă (pagina 69), se schimbă
setările implicite.
• În funcţie de sunetul recepţionat, este posibil
să nu se poată utiliza opţiunea „[Distance]‖
(Distanţă).
Operarea televizorului
sau a altor
componente folosind
telecomanda
■ „[Level]” (Nivel)
Puteţi regla nivelul sunetului pentru difuzoare,
difuzorul central şi subwoofer. Puteţi regla
parametrii de la -6,0 la +6,0 dB. Asiguraţi-vă că
„[Test Tone]‖ (Tonul de test) este setat pe „[On]‖
(Activat), pentru ca reglarea să se poată realiza
cu uşurinţă.
„[Front L/R]‖ (Faţă stg./dr.) 0,0 dB: Configuraţi
nivelul difuzorului frontal.
„[Center]" (Centru) 0,0 dB*: Configuraţi nivelul
difuzorului central.
[Surround L/R] (Surround stg./dr.) 0,0 dB*:
Configuraţi nivelul difuzorului surround.
[Surround Back L/R] (Surround spate stg./dr.)
0,0 dB*: Configuraţi nivelul difuzorului surround
spate.
[Subwoofer] 0,0 dB: Configuraţi nivelul
subwoofer-ului
* Acest element apare atunci când configuraţi
pe „[Yes]‖ (Da) la configurarea „[Connection]‖
(Conexiune).
Reglând semnalul telecomenzii puteţi opera
televizorul, o componentă Sony (un VCR, DVD
player/recorder, etc.), CATV sau un aparat settop box/receptor satelit digital cu ajutorul
telecomenzii furnizate.
■ „[Test Tone]” (Tonul de test)
Difuzoarele vor emite un ton de test pentru a
regla opţiunea „[Level]‖ (Nivel).
„[Off]‖ (Dezactivat): Difuzoarele nu emit acest
ton de test.
„[On]‖ (Activat): Fiecare difuzor emite în ordine
tonul de test în timpul reglajului de nivel. Atunci
când selectaţi unul din elementele de „[Speaker
Settings]‖ (Setări difuzor), fiecare difuzor emite,
în ordine, tonul de test.
Reglaţi nivelul sunetului astfel:
1 Configuraţi „[Test Tone]” (Tonul de test)
pe „[On]" (Activat).
2 Apăsaţi în mod repetat
3
4
5
Pregătirea telecomenzii
pentru operarea
componentelor
1 Apăsaţi „POP UP/MENU” (Meniu care
apare) în timp ce apăsaţi TV (pentru
televizor) sau STB (pentru o
componentă Sony, CATV, set-top
box/receptor satelit digital, etc.).
Clipeşte butonul TV sau STB (în funcţie de
ce buton aţi apăsat).
2 În timp ce clipeşte butonul TV sau STB,
introduceţi codul producătorului (vezi
tabelul) folosind butoanele numerice,
apoi apăsaţi „TIME” (Durata).
Dacă aţi setat cu succes codul
producătorului, butonul TV sau STB
clipeşte încet de două ori. Dacă setarea nu
s-a realizat cu succes, butonul TV sau
STB clipeşte rapid de cinci ori.
pentru a
selecta difuzorul şi nivelul dorit.
Numerele de cod ale
componentelor ce pot fi operate
Apăsaţi
Dacă sunt înscrise mai multe numere de
cod, încercaţi să le introduceţi pe rând
până îl găsiţi pe cel care funcţionează cu
televizorul dvs.
.
Repetaţi Paşii de la 1 la 3.
Apăsaţi în mod repetat
pentru
a seta „[Test Tone]” (Tonul de test) pe
„[Off]”(Dezactivat), după reglarea
nivelului difuzorului.
Notă
• Semnalele tonului de test nu sunt transmise
prin mufa „HDMI OUT‖ (Ieşire HDMI).
Sfat util
•
Notă
• Este posibil ca la înlocuirea bateriilor numărul
de cod setat să fie readus la configurarea
implicită (SONY). Configuraţi din nou numărul
de cod corespunzător.
Pentru a regla simultan volumul tuturor
difuzoarelor, apăsaţi
.
TV
Producătorul
SONY
AIWA
AKAI
DAEWOO
GE
GOLDSTAR/LG
Număr de cod
5001 (implicit), 5002
5001
5003
5003, 5015, 5044
5003, 5009, 5010, 5044
5003, 5015, 5017, 5044, 5068
RO
111
Producătorul
HITACHI
Număr de cod
Producătorul
5003, 5014, 5015, 5017, GENERAL
INSTRUMENT
5044, 5057, 5071
JVC
5016
KMC
5017
GNC
MAGNAVOX
5003, 5015, 5017, 5018,
GOLDSTAR
5044, 5066
HAMLIN
MARANTZ
5027
MITSUBISHI/MGA 5003, 5027, 5044, 5066,
5068
ILLICO
NEC
5003, 5017, 5044, 5066
JERROLD
PANASONIC
5009, 5053, 5072
PHILIPS
5015, 5018, 5057, 5070,
5071
PIONEER
5009, 5025, 5051
RCA/PROSCA 5003, 5010, 5044
MACOM
N
SAMPO
5066
MAGNAVOX
SAMSUNG
5003, 5015, 5017, 5044, MEMOREX
5057, 5066, 5069, 5074
MOTOROLA
SHARP
5017, 5035, 5065
NET
TOSHIBA
5035, 5041, 5051
OAK
Componentă Sony
VCR
7001, 7002, 7003
PACE
DVD player/recorder 4001, 4002, 4003, 4004 PANASONIC
CATV
PARAGON
Producătorul
Număr de cod
PHILIPS
SONY
8501
ABC
8513, 8555
ADELPHIA
8507, 8510
PIONEER
ADVANCED
8507
NEWHOUS
PULSAR
E
QUASAR
ALTRIO
8507
REGAL
AMERICAST
8505
ATLANTIC
8507
RODGERS
BROADBAN
RUNCO
D
SAMSUNG
BELL &
8513
SCIENTIFIC
HOWELL
ATLANTA
BELL SOUTH
8505
SEREN
BLUE RIDGE
8507
SIGECOM
BRIGTH
8507
SUSQUEHANN
HOUSE
A
CABLEVISION 8507
TIME WARNER
CHARTER
8507
TOCOM
COMCAST
8507
COX
8507
TOSHIBA
DIRECTOR
8503
VIDEOTRON
GEMINI
8036, 8543
RO
112
Număr de cod
8018, 8032, 8503, 8512,
8513, 8514, 8515, 8516,
8517, 8518, 8519, 8532,
8553, 8554, 8557
8505
5825
8023, 8024, 8025, 8026,
8532, 8533, 8534, 8535,
8536
8507
8001, 8002, 8003, 8004,
8005, 8006, 8007, 8008,
8018, 8022, 8032, 8503,
8512, 8513, 8514, 8515,
8516, 8517, 8518, 8519,
8532, 8553, 8554, 8557
8033, 8034, 8035, 8540,
8541, 8542
8037
8506, 8523, 8544
8503, 8510, 8511
8030, 8552
8027, 8028, 8029, 8537,
8538, 8539
8507
8019, 8020, 8021, 8523,
8529, 8530, 8531
8506, 8523
8039, 8040, 8041, 8043,
8044, 8504, 8546, 8547,
8548, 8549, 8550, 8551
8014, 8015, 8507, 8525,
8526
8506, 8523
8523
8532, 8533, 8534, 8535,
8536
8507
8506, 8523
8038, 8525, 8545
8009, 8010, 8011, 8502,
8507, 8508, 8509, 8520,
8521, 8522, 8555, 8556
8507
8507
8507
8507
8016, 8017, 8031, 8527,
8528, 8553
8506, 8523
8507
Producătorul
Număr de cod
WIDEOPENWE 8505, 8507
ST
ZENITH
8012, 8013, 8505, 8506,
8523, 8524
Set-top box/receptor satelit digital
Producătorul
Număr de cod
SONY
8201, 8202 (default),
8203, 8701, 8702, 8703
ADB
8262
ALPHASTAR
8710
AMSTRAD
8204, 8225, 8226, 8247,
8259
B sky B
8243
CANAL +
8208
CROSSDIGITA 8717
L
DGTEC
8292, 8293, 8294
DIRECTV
8713, 8717, 8718, 8719,
8723, 8714
DISH
8712, 8714, 8725
NETWORK
ECHOSTAR
8712, 8720
GALAXIS
8212, 8214, 8216, 8232,
8233, 8254, 8272
GE
8719
GENERAL
8711
INSTRUMEN
T
Gold Box
8238
Grundig
8228, 8229, 8237, 8265
HIRSCHMANN 8263
HITACHI
8707
HUGHES
8706
Hyundai
8245
Jerrold
8240
JVC
8712, 8714, 8720
KATHREIN
8224, 8244, 8250
MAGNAVOX
8715, 8716, 8718
MATSUI
8227
MEMOREX
8716
NIKKO
8223
NOKIA
8219, 8239, 8257, 8276,
7277
NTV PLUS
8242
2000
On digital
8273
PACE
8217, 8218, 8222, 8243,
8260, 8261
PANASONIC
8267, 8705
Producătorul
PAYSAT
PHILIPS
PROSCAN
RADIX
RCA
SABA
SAMSUNG
Sky
SKY MASTER
Sky+
STAR SIGHT
STRONG
TECHNISAT
Thomson
TOMSON
TOSHIBA
TPS
UNIDEN
WATSON
Zehnder
Număr de cod
8716
8255, 8278, 8715, 8716,
8718
8704, 8709, 8719
8213, 8226, 8231, 8253
8704, 8709, 8719, 8721
8210, 8211, 8230, 8234,
8235, 8248, 8270, 8286
8287, 8288, 8717, 8722
8243
8205, 8207, 8285
8295
8716
8289, 8290, 8291
8220, 8221, 8236, 8241,
8246, 8252, 8266, 8268,
8279, 7280
8234, 8271, 8274, 8275
8283, 8284
8708
8256
8715, 8716
8206
8209, 8215, 8249, 8251,
8264, 8268, 8269, 8281,
8282
RO
113
Operarea televizorului
folosind telecomanda
Puteţi opera televizorul folosind următoarele
butoane. Pentru a folosi aceste butoane setaţi
telecomanda în modul TV, apăsând butonul TV,
astfel încât acesta să se aprindă timp de 1
secundă.
Notă
• În modul TV, dacă apăsaţi oricare din
următoarele butoane, se aprinde butonul TV.
(În funcţie de setările producătorului, este
posibil ca unele butoane să nu funcţioneze şi
să nu se aprindă butonul TV).
• Când apăsaţi alte butoane decât următoarele,
în timp ce telecomanda se află în modul TV,
butonul TV nu se aprinde.
• În funcţie de televizor, este posibil să nu puteţi
opera televizorul sau să nu puteţi utiliza
câteva butoane.
Apăsând
AV
„THEATRE‖
(Teatru)
Puteţi:
Să porniţi sau opriţi televizorul.
Să vizualizaţi imagini optime
pentru filme.
Comuta sursa de intrare a
televizorului între televizor şi
alte surse de intrare.
După ce apăsaţi
puteţi
menţine pagina de text
curentă.
Regla volumul televizorului.
PROG +/–,
Selecta canalul TV.
După ce apăsaţi
puteţi
selecta pagina de text
următoare
sau
precedentă
.
Opri temporar sunetul
televizorului.
Butoanele
Selecta canalul TV. După ce
numerice, -/-- apăsaţi
puteţi selecta
pagina de text introducând
numărul de trei cifre.
„HOME‖
Afişa meniul televizorului.
(Acasă)
„ANALOG‖
Comuta pe modul analogic.
(Analogic)
DIGITAL
Trece pe modul digital.
Afişa informaţiile.
Accesa textul.
Afişa Ghidul Digital
Electronic de Programe
(EPG).
„TOOLS‖
Afişa meniul de utilizare
(Instrumente) pentru afişajul curent.
RO
114
Apăsând
„RETURN‖
(Revenire)
Puteţi:
Reveni la canalul sau nivelul
anterior din meniul televizorului.
Schimba proporţia de aspect a
televizorului conectat.
Selecta elementul din meniu.
Începe redarea.
Întrerupe redarea.
Opri redarea.
Trece la capitolul/piesa/fişierul
anterior/următor.
Relua scena / derula scena
puţin înainte.
Derula rapid înapoi/înainte, în
timpul redării.
* Disponibil
doar
pentru
componenta
conectată la TV cu ajutorul conexiunii HDMI
sau iLINK. Pentru mai multe detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
televizorului.
Sfat util
• Funcţia acestor butoane este aceeaşi cu cea a
butoanelor telecomenzii televizorului Sony.
Pentru mai multe detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare ale televizorului.
Operarea componentei Sony,
CATV sau a aparatului set-top
box/receptorului satelit digital
Utilizarea efectelor
sonore
Puteţi opera o componentă Sony precum un
VCR, un DVD player/recorder, CATV sau settop box/receptor satelit digital folosind
următoarele butoane. Pentru a folosi aceste
butoane setaţi telecomanda în modul STB,
apăsând butonul STB, astfel încât acesta să
se aprindă timp de 1 secundă.
Ascultarea sunetului la
volum redus
Notă
• În modul STB, dacă apăsaţi oricare din
următoarele butoane, se aprinde butonul STB.
(În funcţie de setările producătorului, este
posibil ca unele butoane să nu funcţioneze şi
să nu se aprindă butonul STB).
• Când apăsaţi alte butoane decât următoarele,
în timp ce telecomanda se află în modul STB,
butonul STB nu se aprinde.
• În funcţie de componentă, este posibil să nu
puteţi opera componenta sau să nu puteţi
utiliza câteva butoane.
Apăsând
Puteţi:
Porni sau opri set-top box-ul /
AV
receptorul satelit digital.
PROG +/–
Selecta canalul pentru set-top
box / receptorul satelit digital.
Butoanele
Selecta canalul pentru set-top
numerice,
box / receptorul satelit digital.
ENTER
„HOME‖
Afişa meniul pentru set-top
(Acasă)
box / receptorul satelit digital.
„OPTIONS‖
Afişa pe ecranul televizorului
(Opţiuni)
meniul de opţiuni ce poate fi
selectat.
„RETURN‖
Reveni la canalul sau nivelul
(Revenire)
anterior din meniul aparatului
set-top box / receptor satelit
digital.
„CLEAR‖
Şterge câmpul de date
(Ştergere)
introduse.
Selecta elementul din meniu.
DVD
RECORDER
(HDD, DVD)*
Schimba modul de operare
pentru DVD recorder-ele
Sony.
Începe redarea.
În acest mod, puteţi asculta efectele
sonore sau dialogurile, ca şi cum v-aţi afla
într-o sală de cinema, chiar dacă nivelul
volumului este redus. Această funcţie
este utilă pentru vizionarea filmelor
noaptea.
Apăsaţi „NIGHT” (Noapte).
Pe ecranul panoului frontal apare „NIGHT
ON‖ (Activat mod de noapte), iar efectul
sonor s-a activat. În timp ce este activat
Modul de noapte, pe ecranul panoului
frontal apare „NIGHT‖ (Mod de noapte).
Notă
• Atunci când sunetul se transmite prin difuzorul
central, acest efect este mai accentuat,
deoarece sunt mai uşor de auzit cuvintele
(dialogurile din film, etc.) Atunci când sunetul
nu se transmite prin difuzorul central, sau dacă
folosiţi căşti, sistemul reglează volumul în mod
optim.
Pentru a dezactiva efectul
sonor
Apăsaţi „NIGHT‖ (Mod de noapte)
astfel încât să dispară „NIGHT‖ de
pe ecranul panoului frontal.
Reglarea sunetului
Puteţi regla sunetul schimbând
balansul tonal al acestuia.
1
Apăsaţi în mod repetat „TONE”
(Ton) până ce pe ecranul panoului
frontal apare setarea dorită.
• „BASS‖: Puteţi regla
frecvenţele joase.
• „MIDDLE‖ (Mediu) (doar
Întrerupe redarea
pentru BDV-IS1000): Puteţi
regla frecvenţele medii.
Opri redarea.
Derula rapid înainte peste
scenă.
Derula rapid înapoi/înainte,
în timpul redării.
* Disponibil doar pentru componente Sony
precum VCR, DVD player/recorder, etc.
• „TREBLE‖: Puteţi regla
frecvenţele treble.
2
Apăsaţi
pentru a regla sunetul.
Pe ecranul panoului frontal apare
valoarea reglată. Puteţi regla valoarea de
la -6,0 la +6,0.
RO
115
Utilizarea Sleep
Timer-ului
Puteţi programa oprirea sistemului după o
durată de timp predeterminată, astfel
încât puteţi adormi cu un fond muzical.
Durata de timp după care are loc oprirea
automată poate fi presetată în intervale a
câte 10 minute.
Apăsaţi „SLEEP” (Adormire).
De fiecare dată când apăsaţi „SLEEP‖
(Adormire), durata afişată în minute
(durata rămasă) se schimbă cu încă 10
minute. Atunci când configuraţi sleep
timer-ul, pe ecranul panoului frontal
clipeşte indicaţia „SLEEP‖ (Adormire).
Pentru a verifica durata rămasă
Apăsaţi o singură dată tasta „SLEEP‖
(Adormire).
Pentru a modifica durata rămasă
Apăsaţi în mod repetat tasta „SLEEP‖
(Adormire) pentru a selecta durata dorită.
Dezactivarea
butoanelor de pe
aparat
(Siguranţă pentru copii)
Puteţi dezactiva butoanele de pe aparat
(cu excepţia butonului
) pentru a
preveni utilizarea lor eronată, de exemplu
din joaca copiilor (funcţia de siguranţă
pentru copii).
Apăsaţi butonul de pe aparat
timp de peste 5 secunde.
Pe ecranul panoului frontal apar indicaţiile
„CHILD LOCK‖ (Blocare copii) şi „ON‖
(Activat).
S-a activat funcţia de blocare pentru copii
şi s-au blocat butoanele de pe aparat.
(Puteţi controla aparatul cu ajutorul
telecomenzii.)
Pentru a anula, apăsaţi
timp de peste 5
secunde până ce pe ecranul panoului
frontal apar indicaţiile „CHILD LOCK‖
(Blocare copii) şi „OFF‖ (Dezactivat).
Notă
• Când operaţi butoanele de pe aparat în
timp ce este activată funcţia de siguranţă
pentru copii, pe ecranul panoului frontal
apare mesajul „CHILD LOCK‖ (Blocare
copii).
RO
116
Configurări şi reglaje
Folosirea Meniului de
Configurare
Puteţi configura următoarele opţiuni.
Pictograma
Explicaţia
„[Network Update]”
(Actualizare reţea) (pagina 118)
Actualizează software-ul
sistemului.
„[Video Settings]” (Setări
video) (pagina 119)
Realizează setările video în
funcţie de tipul mufelor.
„[Audio Settings]” (Setări
audio) (pagina 121)
Realizează setările audio în
funcţie de tipul mufelor.
„[BD/DVD Viewing Settings]”
(Setări vizualizare BD/DVD)
(pagina 122)
Realizează setări detaliate pentru
redarea BD/DVD.
„[Photo Settings]” (Setări foto)
(pagina 124)
Realizează setările pentru
fotografii.
„[HDMI Settings]” (Setări
HDMI) (pagina 124)
Realizează setările HDMI.
Puteţi regla în diverse moduri elemente
precum imaginea şi sunetul.
Selectaţi
(Configurare) din meniul de
Acasă dacă doriţi să schimbaţi setările
aparatului.
Notă
• Configurările de redare memorate pe
disc au prioritate în faţa setărilor din
Meniul de Configurare, şi este posibil ca
unele dintre funcţiile descrise să nu
funcţioneze.
1 Apăsaţi „HOME” (Acasă).
Pe ecranul televizorului va apărea
meniul Acasă.
2
Apăsaţi
pentru a selecta
„[Setup]” (Configurare).
„[System Settings]” (Setări
sistem) (pagina 126)
Realizează setările pentru
sistem.
„[Network Settings]” (Setări
reţea) (pagina 127)
Realizează setări detaliate pentru
Internet şi reţea.
3
Apăsaţi
pentru a selecta
pictograma categoriei de
configurare pe care doriţi să o
„[Easy Setup]” (Configurare
rapidă) (pagina 128)
Rulează din nou Configurarea
rapidă pentru a realiza setările
de bază.
„[Resetting]” (Resetarea)
(pagina 129)
Resetează aparatul la
configurările din fabrică.
schimbaţi şi apoi apăsaţi
.
Exemplu: „[Video Settings]‖ (Setări
video)
4
Apăsaţi
pentru a selecta un
element şi apoi apăsaţi
Vor apărea opţiunile pentru elementul
selectat. Exemplu: „[TV Type]‖ (Tip
TV)
Opţiuni
RO
117
5 Apăsaţi
pentru a selecta o
configurare şi apoi apăsaţi
.
Este selectată setarea dorită,
finalizându-se acţiunea de
configurare.
Vor apărea opţiunile pentru elementul
selectat.
Exemplu: [4:3]
„[Network Update]”
(Actualizare reţea)
Puteţi actualiza şi îmbunătăţi funcţiile
aparatului.
Pentru informaţii cu privire la funcţiile de
actualizare, consultaţi următorul sit web:
http://www.sony.net/
1
Apăsaţi
pentru a selecta „[Network
Update]” (Actualizare reţea) şi apoi
apăsaţi
.
Aparatul se conectează la reţea, iar meniul
cere confirmarea.
2
Apăsaţi
pentru a selecta „[OK]”,
apoi apăsaţi
.
Aparatul începe automat descărcarea şi
apoi actualizarea software-ului.
Când s-a încheiat actualizarea, pe ecranul
panoului frontal apare timp de 5 secunde
mesajul „COMPLETE!‖ (Încheiat), apoi
aparatul se închide automat.
Setare selectată
3
Apăsaţi
pentru a porni aparatul.
Aparatul porneşte cu software-ul
actualizat.
Notă
• Nu deconectaţi cablul de alimentare sau de
reţea în timp ce descărcaţi sau actualizaţi
software-ul.
• Toate operaţiunile, inclusiv deschiderea
sertarului discului, nu sunt disponibile în timpul
actualizării.
• Duratele de descărcare pot diferi în funcţie de
furnizor sau de starea liniei.
• Când apar mesaje de eroare cu privire la
conexiunile de reţea, verificaţi conexiunile de
reţea folosind funcţia „[Network Diagnostic]‖
(Diagnostic reţea) de la „[Internet Settings]‖
(Setări internet) din „[Network Settings]‖ (Setări
de reţea) (pagina 127).
Sfat util
• Contorul „UPDATE */9‖ („*‖ indică treapta de
actualizare) de pe ecranul panoului frontal
indică de asemenea stadiul actualizării.
• Puteţi verifica versiunea curentă a softwareului selectând „[System Information]‖
(Informaţii de sistem) la „[System Settings]‖
(Setări sistem) (pagina 126).
• Setările de la „[Setup]‖ (Configurare) rămân şi
după actualizare.
• Aparatul vă informează că există o nouă
versiune a software-ului dacă „[Software Update
Notification]‖ (Notificare actualizare software)
este setată pe „[On]" (Activat) (opţiune implicită)
(pagina 126).
RO
118
Pentru a actualiza software-ul
cu un disc de actualizare
Puteţi actualiza şi îmbunătăţi funcţiile
aparatului folosind un disc de actualizare
furnizat de distribuitorul Sony sau de
centrul local autorizat de service Sony.
1 Introduceţi discul de actualizare.
Ecranul solicită confirmarea.
2 Selectaţi „[OK]”, apoi apăsaţi
.
Începe actualizarea software-ului.
Când s-a încheiat actualizarea, pe
ecranul panoului frontal apare timp de
5 secunde mesajul „COMPLETE!‖
(Încheiat), apoi sertarul discului se
deschide automat.
3 Scoateţi discul.
Aparatul se închide automat.
4
Apăsaţi
pentru a porni aparatul.
Aparatul porneşte cu software-ul
actualizat.
Notă
• Nu deconectaţi cablul de alimentare de
CA (alimentare de la reţea) în timpul
actualizării.
• Toate operaţiunile, inclusiv deschiderea
sertarului discului, nu sunt disponibile în
timpul actualizării.
Sfat util
• Contorul „UPDATE */9‖ („*‖ indică
treapta de actualizare) de pe ecranul
panoului frontal indică de asemenea
stadiul actualizării.
• Puteţi verifica versiunea curentă a
software-ului selectând „[System
Information]‖ (Informaţii de sistem) la
„[System Settings]‖ (Setări sistem)
(pagina 126).
• Setările de la „[Setup]‖ (Configurare)
rămân şi după actualizare.
• Pentru informaţii cu privire la alte
metode de actualizare a software-ului,
consultaţi următorul sit web sau cel mai
apropiat distribuitor Sony sau centrul
local autorizat de service Sony;
http://www.sony.net/
„[Video Settings]”
(Setări video)
Puteţi realiza setările video în funcţie de
tipul mufelor.
■ „[TV Type]” (Tip TV)
Puteţi selecta proporţia de aspect a
televizorului conectat.
[16:9]: Selectaţi această opţiune atunci
când conectaţi un televizor cu ecran lat
sau un televizor cu funcţie pentru mod lat.
[4:3]: Selectaţi această opţiune atunci
când conectaţi un televizor cu ecran 4:3
fără funcţie pentru mod lat.
■ „[Screen Format]” (Format ecran)
Puteţi selecta configurarea afişajului
pentru o imagine de ecran 4:3 pe un
televizor cu ecran lat 16:9.
[Original]: Selectaţi această opţiune atunci
când conectaţi un televizor cu funcţie
pentru mod lat. Afişează o imagine de
ecran 4:3 cu aspect 16:9 chiar şi pe un
televizor cu ecran lat.
„[Fixed Aspect Ratio]‖ (Raport fix de
aspect): Schimbă mărimea imaginii pentru
a o potrivi cu proporţia de aspect a
imaginii originale.
■ „[DVD Aspect Ratio]” (Raport aspect DVD)
Puteţi selecta configurarea de afişare pentru
redarea imaginilor de ecran 16:9 pe un televizor
cu ecran 4:3 (opţiune selectabilă când „[TV
Type]" (Tipul de televizor) este setat pe „4:3", iar
„[Screen Format]" (Format ecran) este setat pe
„[Fixed Aspect Ratio]" (Proporţie aspect fix)).
„[Letter Box]‖ (Panoramic): Afişează o imagine
lată cu benzi negre sus şi jos.
„[Pan & Scan]‖ (Aspect film): Afişează o imagine
cu înălţime completă, pe întreg ecranul, cu
margini decupate.
RO
119
■ „[Cinema Conversion Mode]” (Modul de
conversie cinematografică)
Puteţi seta metoda de conversie video pentru
semnalele 480p/ 576p, 720p, 1080i, or 1080p*
de la mufa „HDMI OUT" (Ieşire HDMI) sau
mufele „COMPONENT VIDEO OUT" (Ieşire
video componentă). * doar pentru HDMI
[Auto]: În mod normal se va selecta această
opţiune. Aparatul detectează automat tipul de
program (pe bază de film sau pe bază de video)
şi selectează modul de conversie
corespunzător.
[Video]: Se va selecta întotdeauna metoda de
conversie specifică pentru materialul pe bază
de video, indiferent de material.
■ „[Output Video Format]” (Format video de
ieşire)
Selectează tipul de mufă pentru transmiterea
semnalelor video („[TV Connection Method]‖
(Metodă conexiune TV) şi rezoluţia de ieşire
pentru conexiunea HDMI/componentă(„[HDMI
Resolution]‖/„[Component Resolution"
(Rezoluţie HDMI/Rezoluţie componentă)).
1
Apăsaţi
pentru a selecta tipul
mufei de ieşire pentru semnalele video, apoi
apăsaţi
.
Notă
• La conectarea simultană a mufei „HDMI OUT‖
(Ieşire HDMI) cu alte mufe de ieşire video,
selectaţi „[Component Video]" (Video
componentă).
„[TV Connection Method]” (Metoda de
conexiune TV)
[HDMI]: Transmite semnale prin mufa „HDMI
OUT" (Ieşire HDMI) conform setării „[HDMI
Resolution]‖ (Rezoluţie HDMI) de mai jos.
„[Component Video]‖ (Video componentă):
Transmite semnale prin mufele „COMPONENT
VIDEO OUT‖ (Ieşire video componentă)
conform setării „[Component Resolution]‖
(Rezoluţie componentă) de mai jos.
„[Video or S Video]‖ (Video sau S Video):
Transmite semnale de la mufa „VIDEO OUT
(VIDEO)‖ (Ieşire video - Video) sau „VIDEO
OUT (S VIDEO)‖ (Ieşire video – S Video).
2 (Când selectaţi „[HDMI]” sau
„[Component Video]” (Video componentă)
Apăsaţi
pentru a selecta tipul de
semnal pentru mufa „HDMI OUT" (Ieşire
HDMI) sau mufele „COMPONENT VIDEO
OUT” (Ieşire video componentă) şi apăsaţi
.
Când schimbaţi rezoluţia ieşirii video, se
afişează o imagine cu rezoluţia selectată timp
de aproximativ 30 de secunde, apoi ecranul
cere o confirmare. Urmaţi instrucţiunile de pe
ecran.
RO
120
Indicatorul „HD‖ se aprinde pe ecranul panoului
frontal când se emit semnale video
720p/1080i/1080p.
Notă
• Dacă imaginea este distorsionată sau nu
apare imagine, aşteptaţi aproximativ 30 de
secunde înainte de a apăsa butoanele. Ecranul
revine la meniul de setare a rezoluţiei.
• Dacă rezoluţia selectată pentru ieşirea video
este incorectă, pe ecran nu apare nicio imagine
când apăsaţi orice buton în interval de 30 de
secunde. În acest caz, apăsaţi şi menţineţi
butoanele
şi
de pe aparat timp de peste
5 secunde pentru a reseta rezoluţia ieşirii video
la valoarea minimă.
• Când conectaţi simultan mufa „HDMI OUT‖
(Ieşire HDMI) şi alte mufe de ieşire video, este
posibil să nu fie transmise semnalele video prin
alte mufe decât prin mufa „HDMI OUT‖ (Ieşire
HDMI) când se selectează „[Auto]‖ sau
„[1080p]‖.
„[HDMI Resolution]” (Rezoluţie HDMI) /
„[Component Resolution]” (Rezoluţie
componentă)
[Auto] (doar pentru HDMI): În mod normal se va
selecta această opţiune.
Aparatul emite semnale pornind de la cea mai
mare rezoluţie acceptată de televizor:
1080p > 1080i > 720p > 480p/576p > 480i/576i
Dacă formatul imaginii rezultate nu este cel
dorit, încercaţi altă setare corespunzătoare
televizorului.
[480i/576i]: Emite semnale video 480i/576i.
[480p/576p]: Emite semnale video 480p/576p.
[720p]: Emite semnale video 720p.
[1080i]: Emite semnale video 1080i.
[1080p] (doar pentru HDMI): Emite semnale
video 1080p.
■ „[Pause Mode]” (Mod pauză) (doar pentru
BD/DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
Puteţi selecta imaginea în modul pauză.
[Auto]: Imaginea, inclusiv elementele dinamice,
este transmisă fără instabilităţi.
În mod normal se va selecta această poziţie.
„[Frame]‖ (Cadru): Imaginea, inclusiv
elementele nedinamice, este transmisă la o
rezoluţie ridicată.
„[Audio
Settings]” (Setări
audio)
Puteţi realiza setările audio.
■ „[BD Audio Setting]” (Setare audio
BD)
Selectează dacă se mixează sau nu
sunetul interactiv şi sunetul secundar
(comentariul) la redarea unui disc BD ce
conţine astfel de sunete.
[Mix]: Emite sunetul obţinut prin mixarea
sunetului interactiv şi a celui secundar pe
sunetul primar. [Direct]: Emite doar
sunetul primar.
■ [Audio DRC] (doar pentru BD/DVD
VIDEO)
Puteţi comprima intervalul dinamic al
piesei audio. Funcţia [Audio DRC] este
utilă pentru vizionarea filmelor în timpul
nopţii, cu volumul redus.
[Auto]: Efectuează redarea la intervalul
dinamic specificat de disc (doar pentru
BD-ROM). Alte discuri sunt redare la
nivelul „Standard‖. „[Off]‖ (Dezactivat):
Fără comprimare a spectrului dinamic.
[Standard]: Sistemul reproduce piesa
audio cu tipul de spectru dinamic
proiectat de persoana care a realizat
înregistrarea. [Max]: Sistemul comprimă
complet spectrul dinamic.
■ „[Fs Limit]” (Limită Fs)
Puteţi selecta limita superioară a
frecvenţei
de
eşantionare
din
semnalul audio pentru o ajustare
completă a sunetului.
„[On]‖ (Activat): Setează la 48kHz. Puteţi
opera toate funcţiile de comandă sunet
ale aparatului.
„[Off]‖ (Dezactivat): Setează la 192kHz.
■ „[Attenuate – TV]” (Atenuare – TV)
Pot apărea distorsiuni când ascultaţi o
componentă conectată la mufele TV.
Distorsiunile nu reprezintă o defecţiune şi
vor depinde de componenta conectată.
Pentru a preveni apariţia acestora,
reduceţi volumul aparatului.
„[On]‖ (Activat): Atenuează nivelul de
intrare. Se modifică nivelul de ieşire.
„[Off]‖ (Dezactivat): Nivel normal al
sunetului preluat.
■ „[Attenuate - SAT/CABLE]”
(Atenuare – satelit/cablu)
Pot apărea distorsiuni când ascultaţi o
componentă conectată la mufele
„SAT/CABLE IN‖ (Intrare satelit/cablu).
Distorsiunile nu reprezintă o defecţiune şi
vor depinde de componenta conectată.
Pentru a preveni apariţia acestora,
reduceţi volumul aparatului.
„[On]‖ (Activat): Atenuează nivelul de
intrare. Se modifică nivelul de ieşire.
„[Off]‖ (Dezactivat): Nivel normal al
sunetului preluat.
■ „[Speaker Settings]” (Setări difuzor)
Configuraţi difuzoarele, pentru a obţine
sunet surround optim. Pentru detalii,
consultaţi secţiunea „Configurarea
difuzoarelor‖ (pagina 110).
■ „[Auto Calibration]” (Calibrarea
automată)
Puteţi calibra automat configurările
corespunzătoare. Pentru detalii, consultaţi
secţiunea „Calibrarea automată a
configurărilor corespunzătoare‖ (pagina
108).
Notă
• Funcţia „[Fs Limit]‖ (Limită Fs)
funcţionează doar pentru „BD/DVD‖,
„HDMI1‖ sau „HDMI2‖.
• În formatul DTS96/24, unele funcţii de
control al sunetului nu sunt operabile
chiar dacă setaţi pe „[On]‖ (Activat).
RO
121
„[BD/DVD
Viewing Settings]”
(Setări vizualizare
BD/DVD)
Puteţi realiza setări detaliate pentru
redarea BD/DVD.
■ „[BD/DVD MENU]” (Meniu BD/DVD)
Puteţi selecta limba implicită a meniului pentru
discurile BD-ROM sau DVD VIDEO. Când
selectaţi opţiunea „[Select Language Code]‖
(Selectare cod de limbă), apare ecranul pentru
introducerea codului de limbă. Introduceţi codul
pentru limba dvs. consultând „Lista codurilor de
limbă‖ (pagina 149).
■ [Audio]
Puteţi selecta limba implicită a piesei pentru
discurile BD-ROM sau DVD VIDEO.
Dacă selectaţi [Original], se va selecta limba
prioritară a discului.
Când selectaţi opţiunea „[Select Language
Code]‖ (Selectare cod de limbă), apare ecranul
pentru introducerea codului de limbă.
Introduceţi codul pentru limba dvs. consultând
„Lista codurilor de limbă‖ (pagina 149).
■ „[Subtitle]” (Subtitrare)
Puteţi selecta limba implicită a subtitrării pentru
discurile BD-ROM sau DVD VIDEO. Când
selectaţi opţiunea „[Select Language Code]‖
(Selectare cod de limbă), apare ecranul pentru
introducerea codului de limbă. Introduceţi codul
pentru limba dvs. consultând „Lista codurilor de
limbă‖ (pagina 149).
■ „[BD Parental Control]” (Control parental
BD)
Redarea unor discuri BD-ROM poate fi
restricţionată în funcţie de vârsta utilizatorilor.
Unele scene pot fi blocate sau înlocuite cu
altele.
1 Introduceţi parola de patru cifre
folosind butoanele numerice.
2
Apăsaţi
apoi apăsaţi
3
pentru a selecta „[OK]”,
.
Apăsaţi
pentru a selecta
restricţia de vârstă şi apoi apăsaţi
.
Cu cât valoarea configurată este mai
redusă, cu atât este mai strictă restricţia.
RO
122
Dacă selectaţi „[Select Age Restriction]‖
(Selectare restricţie de vârstă), puteţi introduce
vârsta de la [0] la [255] folosind
şi
butoanele numerice.
Pentru a anula setarea de Control
parental
Selectaţi „[No Restrictions]‖ (Fără restricţii).
Notă
• Dacă uitaţi parola, resetaţi aparatul (pagina
129) şi setaţi o parolă nouă (vezi „[Password]‖
(Parolă) (pagina 123)).
• La discurile care nu au funcţia de Control
parental, redarea nu poate fi restricţionată pe
acest aparat.
• În funcţie de disc, vi se poate cere să
schimbaţi nivelul de control parental în timpul
redării discului. În acest caz, introduceţi parola
şi apoi schimbaţi nivelul.
• Când s-a selectat [255] la „[Select Age
Restriction]‖ (Selectare restricţie de vârstă),
se anulează setarea de control parental.
Sfat util
• Puteţi schimba parola. Vezi
„[Password]‖ (Parola) (pagina 123).
■ „[DVD Parental Control]” (Control
parental DVD)
Redarea unor DVD-uri VIDEO poate fi
restricţionată pe baza unui nivel predeterminat,
precum vârsta utilizatorilor. Unele scene pot fi
blocate sau înlocuite cu altele.
1 Introduceţi parola de patru cifre folosind
butoanele numerice.
2
Apăsaţi
apoi apăsaţi
3 Apăsaţi
pentru a selecta „[OK]”,
.
pentru a selecta un nivel şi
apoi apăsaţi
.
Cu cât valoarea configurată este mai
redusă, cu atât este mai strictă
restricţia.
Pentru a anula setarea de Control
parental
Selectaţi „[No Restrictions]‖ (Fără restricţii).
Notă
• Dacă uitaţi parola, resetaţi aparatul (pagina
129) şi setaţi o parolă nouă (vezi „[Password]‖
(Parolă) (pagina 123)).
• La discurile care nu au funcţia de Control
parental, redarea nu poate fi restricţionată pe
acest aparat.
• În funcţie de disc, vi se poate cere să
schimbaţi nivelul de control parental în timpul
redării discului. În acest caz, introduceţi parola
şi apoi schimbaţi nivelul.
Sfat util
• Puteţi schimba parola. Vezi
„[Password]‖ (Parola) (pagina 123).
■ „[Parental Control Region Code]”
(Cod regional pentru controlul
parental)
Redarea unor discuri BD-ROM sau DVD
VIDEO poate fi restricţionată în funcţie de
zona geografică. Unele scene pot fi
blocate sau înlocuite cu altele.
1 Introduceţi parola de patru cifre
■ „[Password]” (Parola)
Puteţi seta ori modifica parola pentru
funcţia de control parental. O parolă vă
permite să setaţi o restricţie pentru
redarea unui BD-ROM sau DVD VIDEO.
Dacă este cazul, puteţi diferenţia nivelurile
de restricţie pentru BD-ROM şi DVD
VIDEO.
1 Introduceţi parola de patru cifre
folosind butoanele numerice.
2
apoi apăsaţi
folosind butoanele numerice.
2
Apăsaţi
pentru a selecta
„[OK]”, apoi apăsaţi
3
.
Apăsaţi
pentru a selecta
restricţia de vârstă şi apoi apăsaţi
.
Când selectaţi opţiunea „[Select
Region Code]‖ (Selectare cod
regional), apare ecranul pentru
introducerea codului regional.
Introduceţi codul pentru restricţia de
zonă consultând „Control
parental/Lista codurilor regionale‖
(pagina 149).
Notă
• Dacă uitaţi parola, resetaţi aparatul
(pagina 129) şi setaţi o parolă nouă (vezi
„[Password]‖ (Parolă) (pagina 123)).
• La discurile care nu au funcţia de
Control parental, redarea nu poate fi
restricţionată pe acest aparat.
• În funcţie de disc, vi se poate cere să
schimbaţi nivelul de control parental în
timpul redării discului. În acest caz,
introduceţi parola şi apoi schimbaţi
nivelul.
Sfat util
Apăsaţi
pentru a selecta „[OK]”,
.
Modificarea parolei
1 După pasul 1, introduceţi parola de
patru cifre folosind butoanele
numerice.
2
Apăsaţi
apoi apăsaţi
pentru a selecta „[OK]”,
.
3 Introduceţi o nouă parolă folosind
butoanele numerice.
4
Apăsaţi
pentru a selecta
„[OK]”, apoi apăsaţi
.
■ „[Hybrid Disc Playback Layer]”
(Strat de redare disc hibrid)
Puteţi selecta prioritatea straturilor atunci
când redaţi un disc hibrid. Pentru a
schimba setarea, opriţi şi reporniţi
aparatul.
[BD]: Redă stratul BD.
[DVD/CD]: Redă stratul DVD sau CD.
■ „[BD Internet Connection]”
(Conexiune la internet BD)
Puteţi seta dacă permiteţi conectarea la
internet din conţinutul unui disc BD redat
(în modul BDMV). La utilizarea acestei
funcţii sunt necesare conexiuni şi setări
de reţea (pagina 127).
•
Puteţi
schimba
parola.
Vezi
„[Password]‖ (Parola) (pagina 123).
RO
123
„[HDMI
„[Photo
Settings]” (Setări foto) Settings]” (Setări
Puteţi realiza setările pentru imagini.
HDMI)
■ „[Slideshow Speed]” (Viteza
prezentării de diapozitive)
Puteţi schimba viteza prezentării de
diapozitive.
„[Fast]‖ (Rapid): Fotografiile se schimbă
rapid.
[Normal]: Fotografiile se schimbă la viteză
normală.
„[Slow]‖ (Lent): Fotografiile se schimbă
lent.
Puteţi realiza setările HDMI.
■ „[Control for HDMI]” (Comandă
HDMI)
Puteţi configura funcţia „[Control for
HDMI]‖ (Comandă HDMI) ca fiind activată
sau dezactivată. Această funcţie este
disponibilă atunci când conectaţi aparatul
şi televizorul cu un cablu HDMI. Pentru
detalii consultaţi secţiunea „Utilizarea
comenzii pentru funcţia HDMI pentru
sincronizarea „BRAVIA‖‖ (pagina 105).
„[On]‖ (Activat): Activată. Puteţi opera
reciproc între componentele conectate cu
un cablu HDMI.
„[Off]‖ (Dezactivat): Dezactivată.
• Această funcţie este disponibilă atunci
când conectaţi aparatul şi televizorul cu
un cablu HDMI.
■ „[Volume Limit]” (Limita volumului)
Dacă schimbaţi metoda de ieşire a
televizorului către difuzoarele sistemului
din meniul televizorului sau apăsând
„THEATRE‖ (Cinema), se activează
Comanda sistemului audio (pagina 107) şi
sunetul poate avea un volum extrem de
ridicat, în funcţie de nivelul de volum al
sistemului. Puteţi preveni acest lucru
limitând nivelul maxim al volumului.
„[Level 3]" (Nivel 3): Nivelul maxim al
volumului este reglat la 15.
„[Level 2]" (Nivel 2): Nivelul maxim al
volumului este reglat la 20.
„[Level 1]" (Nivel 1): Nivelul maxim al
volumului este reglat la 30.
„[Off]‖ (Dezactivat): Dezactivat.
Notă
• Această funcţie este disponibilă doar
atunci când conectaţi aparatul şi
televizorul cu cablul HDMI, iar funcţia
„[Control for HDMI]‖ (Comandă HDMI)
este setată pe „[On]‖ (Activat).
RO
124
■ „[BD-ROM 1080/24p Output]” (Ieşire
BD-ROM 1080/24p)
Puteţi seta emiterea de semnale video
1920 × 1080p/24 Hz la redarea
materialelor pe bază de film de pe BDROM (720p/24 Hz sau 1080p/24 Hz). Se
pot emite semnale video 1920 ×
1080p/24 Hz când sunt respectate toate
condiţiile următoare.
- Conectaţi un televizor compatibil cu
1080/24p, folosind mufa „HDMI OUT‖
(Ieşire HDMI),
- Funcţia „[Output Video Format]‖
(Format ieşire video) este setată pe
[HDMI] şi
- „[HDMI Resolution]‖ (Rezoluţie HDMI)
este setată pe [Auto] sau [1080p].
Indicatorul 24P se aprinde când emite
semnale video 1920 × 1080p/24 Hz.
[Auto]: Emite semnale video 1920 ×
1080p/ 24 Hz doar când conectaţi
televizor compatibil 1080/24p, folosind
mufa „HDMI OUT‖ (Ieşire HDMI),
„[On]‖ (Activat): Emite semnale video
1920 × 1080p/ 24 Hz indiferent de tipul
televizorului conectat.
„[Off]‖ (Dezactivat): Selectaţi această
opţiune dacă televizorul dvs. nu este
compatibil cu semnalele video 1080/ 24p.
Notă
• Este posibil să nu se emită semnale video
când „BD-ROM 1080/24p Output]‖ (Ieşire BDROM 1080/24p) este setată pe „[On]‖
(Activat).
■ [YCbCr/RGB]
Puteţi selecta setarea de culoare pentru
semnalele video transmise prin mufa „HDMI
OUT‖ (Ieşire HDMI). Selectaţi setarea potrivită
pentru tipul de televizor conectat.
[Auto]: Detectează automat tipul de dispozitiv
extern şi se comută pe setarea de culoare
corespunzătoare.
[YCbCr (4:2:2)]: Emite semnale video YCbCr
4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Emite semnale video YCbCr
4:4:4.
[RGB (16-235)]: Selectaţi această opţiune la
conectarea cu un dispozitiv cu mufă DVI
compatibilă HDCP.
[RGB (0-255)]: Selectaţi această opţiune atunci
când conectaţi un dispozitiv RGB (0-255).
■ „[x.v.Colour Output]” (Ieşire culoare
x.v.)
Setează dacă informaţiile xvYCC se vor
transmite la televizorul conectat.
Combinarea unui video compatibil xvYCC
cu un televizor ce suportă afişarea cu
culoare x.v. face posibilă reproducerea
mai exactă a culorilor obiectelor din lumea
reală.
[Auto]: În mod normal se va selecta
această opţiune.
„[Off]‖ (Dezactivat): Selectaţi această
opţiune când imaginea este instabilă sau
culorile par nenaturale.
■ [Audio (HDMI)]
Puteţi seta tipul de ieşire pentru semnalul
audio de la mufa „HDMI OUT‖ (Ieşire
HDMI)
[AMP]: Semnalele audio HDMI se emit
doar prin difuzoarele aparatului. Sunetul
în format cu canale multiple este redat ca
atare.
[TV+AMP]: Semnalele audio HDMI se
emit prin difuzorul televizorului şi prin
difuzoarele aparatului.
Notă
• Dacă setaţi opţiunea [TV+AMP],
calitatea sunetului aparatului depinde de
calitatea sunetului televizorului, de
exemplu: de numărul de canale, de
frecvenţa de eşantionare, etc. Atunci
când televizorul are difuzoare stereo,
sunetul transmis prin difuzoarele
aparatului este stereo, la fel cu cel al
televizorului, chiar dacă redaţi surse cu
canale multiple.
• Este posibil ca din aparat să nu fie
transmis sunet la conectarea aparatului
cu o componentă video (proiector, etc.).
În acest caz, selectaţi [AMP].
• Când este activată funcţia de Comandă
audio a sistemului (pagina 107), această
setare se poate schimba automat.
RO
125
„[System
Settings]” (Setări
sistem)
Puteţi realiza setările pentru sistem.
■ [OSD]
Puteţi selecta limba pentru afişajele pe
ecran ale aparatului.
■ „[Dimmer]” (Reducere strălucire)
Puteţi regla iluminarea afişajului panoului
frontal.
„[Bright]‖ (Strălucitor): Afişaj strălucitor.
„[Dark]‖ (Închis): Iluminare redusă.
■ „[Standby Mode]” (Mod standby)
Puteţi scurta durata de pornire la pornirea
aparatului.
„[Quick start]‖ (Pornire rapidă): Scurtează
durata de pornire din modul standby.
Puteţi opera aparatul imediat după
pornire. [Normal]: Configurarea implicită.
Notă
• Când „[Standby Mode]‖ (Modul standby) este
setat pe „[Quick Start]‖ (Pornire rapidă),
- Consumul de energie va fi mai mare decât
atunci când „[Standby Mode]‖ (Modul
standby) este setat pe „[Normal]‖.
- Ventilatorul se poate porni, în funcţie de
temperatura ambiantă.
■ „[Auto Display]” (Afişare automată)
Puteţi afişa informaţii când comutaţi modurile
audio sau în timpul redării.
„[On]‖ (Activat): Afişează automat informaţiile pe
ecran atunci când se schimbă titlurile de
vizualizare, modurile de imagine, semnalele
audio, etc.
„[Off]‖ (Dezactivat): Afişează informaţii doar
când apăsaţi
„DISPLAY‖ (Afişare).
■ [Screen Saver]
Imaginea screensaver-ului apare când nu
folosiţi aparatul timp de peste 15 minute
în timp ce pe ecranul televizorului se
afişează, de exemplu, meniul de Acasă.
Screensaverul împiedică deteriorarea
dispozitivului de afişare (aşa-numitul efect
„ghosting‖ – imagini-fantomă).
RO
126
„[On]‖ (Activat): Porneşte funcţia de
screen saver.
„[Off]‖ (Dezactivat): Dezactivat.
■ „[S-AIR ID]” (Cod de identificare SAIR)
Puteţi configura codul de identificare SAIR al aparatului. Pentru mai multe detalii,
consultaţi secţiunea „Stabilirea transmisiei
de sunet între unitate şi subunitatea SAIR (configurarea codului de identificare)‖
(pagina 99).
■ „[S-AIR Pairing]” (Interconectare SAIR)
Puteţi interconecta sistemul şi
subunitatea S-AIR, precum amplificatorul
surround sau receptorul S-AIR. Pentru
mai multe detalii, consultaţi secţiunea
„Identificarea aparatului cu o subunitate
S-AIR specifică (operaţiunea de
interconectare)‖ (pagina 102).
■ „[S-AIR Standby]” (Standby S-AIR)
Puteţi utiliza receptorul S-AIR atunci când
aparatul se află în mod standby. Pentru
detalii, consultaţi secţiunea „Utilizarea
receptorului S-AIR atunci când aparatul
se află în modul standby‖ (pagina 102).
■ „[S-AIR RF Change]” (Modificare RF
S-AIR)
Puteţi ameliora transmisia S-AIR
schimbând setarea. Pentru mai multe
detalii, consultaţi secţiunea „Dacă
transmisia sunetului este instabilă"
(pagina 104).
■ „[Software Update Notification]”
(Notificare actualizare software)
Puteţi primi informaţii cu privire la versiunea mai
recentă a software-ului. Informaţiile apar pe
ecranul televizorului când porniţi aparatul. La
utilizarea acestei funcţii sunt necesare
conexiuni şi setări de reţea (pagina 127).
„[On]‖ (Activat): Setează aparatul să vă
informeze cu privire la noi versiuni ale softwareului (pagina 118).
„[Off]‖ (Dezactivat): Dezactivat.
■ „[System Information]” (Informaţii despre
sistem)
Puteţi afişa informaţii despre versiunea de
software a sistemului şi adresa MAC.
„[Network
Settings]” (Setări reţea)
3 Dacă furnizorul dvs. de internet are o
anumită setare pentru serverul proxy,
apăsaţi
pentru a selecta „[Proxy
Settings]” (Setări proxy), apoi apăsaţi .
Apare ecranul „[Proxy Settings]‖ (Setări
proxy).
Dacă serverul proxy nu are o setare
specifică, mergeţi la pasul 8.
Puteţi realiza setări detaliate pentru
Internet şi reţea.
■ „[Internet Settings]” (Setări internet)
Aceste elemente sunt necesare când vă
conectaţi la internet printr-un cablu de reţea.
Introduceţi valorile alfanumerice
corespunzătoare pentru routerul dvs.
broadband sau wireless LAN. Este posibil ca
elementele ce trebuie setate să difere, în funcţie
de furnizorul de internet sau de router. Pentru
mai multe detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare furnizate de furnizorul de internet sau
împreună cu routerul.
1 Apăsaţi
pentru a selecta „[IP
Address Acquisition]” (Obţinere adresă
IP), apoi apăsaţi
2
Apăsaţi
4 Apăsaţi
pentru a selecta „[Use of
Proxy Server]” (Utilizare server proxy),
apoi apăsaţi .
5
6 Selectaţi „[Proxy Server]” (Server proxy)
şi „[Port]” şi introduceţi setările.
Pentru a introduce serverul proxy, consultaţi
secţiunea „Introducerea caracterelor‖
(pagina 127).
7 Apăsaţi „RETURN” (Revenire) .
8 Apăsaţi
pentru a selecta „[Network
Diagnostic]” (Diagnostic reţea) şi apoi
.
pentru a selecta un element
şi apoi apăsaţi
.
„[Use DHCP]‖ (Utilizare DHCP): Selectaţi
această opţiune când sunt disponibile
setări de server DHCP (Protocol de
configurare dinamică a gazdei) de la
furnizorul dvs. de internet. Se vor aloca
automat setările de reţea necesare pentru
aparat. Dacă setaţi „[DNS Server Auto
Acquisition]‖ (Obţinere automată server
DNS) pe „[Off]‖ (Dezactivat), setaţi
următorul element:
- „[DNS Server (Primary)]" (Server DNS
primar)
- „[DNS Server (Secondary)]" (Server
DNS secundar)
„[Use Static IP Address]‖ (Utilizare adresă
IP statică): Setaţi manual adresa IP în
funcţie de mediul reţelei dvs.
Setaţi următoarele elemente:
- „[IP Address]‖ (Adresa IP)
- „[Subnet Mask]‖ (Masca sub-reţelei)
- „[Default Gateway]‖ (Ieşire implicită)
- „[DNS Server (Primary)]" (Server DNS
primar)
- „[DNS Server (Secondary)]" (Server
DNS secundar)
Notă
• Când setaţi manual adresele „[DNS Server
(Primary)]/ [DNS Server (Secondary)]‖ (Server
DNS primar / server DNS secundar), introduceţi
adresa „[DNS Server (Secondary)]" (Server
DNS secundar). Altfel, opţiunea „[Internet
Settings]‖ (Setări internet) va fi setată incorect.
Apăsaţi
pentru a selecta „[On]”
(Activat) şi apoi apăsaţi .
apăsaţi
9 Apăsaţi
.
pentru a selecta „[Start]”
(Pornire), apoi apăsaţi
.
10 Verificaţi dacă apare mesajul „[Network
connections are correct.]” (Conexiunile
de reţea sunt corecte).
S-a realizat configurarea. Dacă nu apare
mesajul, urmaţi mesajele de pe ecran.
Introducerea caracterelor
Ecranul de introducere a caracterelor apare
când selectaţi „[Proxy Server]‖ (Server proxy) la
„[Proxy Settings]‖ (Setări proxy).
1
Apăsaţi în mod repetat butonul numeric
pentru a selecta un caracter.
Exemplu:
Apăsaţi o dată butonul 3 pentru a
introduce [D]. Apăsaţi butonul 3 de trei ori
pentru a introduce [F].
2
Apăsaţi
caracter.
şi introduceţi următorul
3 Apăsaţi butonul albastru („[Finish]” –
Încheiere) pentru a încheia.
RO
127
Puteţi folosi următoarele butoane
pentru a introduce caracterele.
Butoanele
Butonul
roşu „[Letter
Type]‖ (Tip
literă)
Butonul
verde [A/a]
Butonul
galben
„[Symbol]‖
(Simbol)
Butonul
albastru
„[Finish]‖
(Încheiere)
„CLEAR‖
(Ştergere)
„[Clear]/[Cle
ar All]‖
(Ştergere/
Ştergere
toate)
„RETURN‖
(Revenire)
„[Cancel]‖
(Anulare)
Detalii
Comută tastatura între
alfabet şi numere.
Comută tastatura între
majuscule şi minuscule.
Afişează tastatura pentru
simboluri.
S-au introdus
caracterele, iar aparatul
revine la afişajul anterior.
Şterge caracterul de la
dreapta cursorului.
Pentru a şterge toate
caracterele afişate,
apăsaţi şi ţineţi apăsat
„CLEAR‖ (Ştergere) timp
de 2 secunde sau mai
mult.
Revine la afişajul
anterior, anulând datele
introduse.
• Selectaţi o funcţie de
intrare folosind
, şi apăsaţi .
• Introduceţi caracterele
astfel: (1) Selectaţi un
panou de selectare
caractere folosind
şi apăsaţi .
(2) Selectaţi un caracter
folosind
şi
apăsaţi .
RO
128
„[Easy Setup]”
(Configurare rapidă)
Puteţi rula Configurarea rapidă pentru a
realiza setările de bază.
1 Apăsaţi
pentru a selecta
„[Start]” (Pornire), apoi apăsaţi .
2 Urmaţi instrucţiunile de la „Pasul 5:
Realizarea configurării rapide”
(pagina 69) de la pasul 4.
„[Resetting]"
(Resetarea)
Puteţi reseta setările sistemului la valorile
implicite din fabrică, selectând grupul de
setări. Toate setările din grup vor fi
resetate.
1
Apăsaţi
pentru a selecta „[Reset
to Factory Default Settings]”
(Resetare la setările implicite din
fabrică) şi apoi apăsaţi
.
2
Apăsaţi
pentru a selecta
setările pe care doriţi să le resetaţi
la valorile implicite, apoi apăsaţi
.
Puteţi reseta următoarele setări:
- „[Video Settings]‖ (Setări video)
- „[Audio Settings]‖ (Setări audio)
- „[BD/DVD Viewing Settings]‖
(Setări vizualizare BD/DVD)
- „[Photo Settings]‖ (Setări foto)
- „[HDMI Settings]‖ (Setări HDMI)
- „[System Settings]‖ (Setări sistem)
- „[Network Settings]‖ (Setări reţea)
- „[All Settings]‖ (Toate setările)
Ecranul solicită confirmarea.
3 Apăsaţi
pentru a selecta
„[Start]” (Pornire), apoi apăsaţi
.
Pentru a anula, selectaţi „[Cancel]‖
(Anulare).
Notă
• Când se selectează „[All Settings]‖
(Toate setările) la pasul 2, se resetează
toate setările sistemului, iar acesta se
opreşte.
RO
129
Informaţii suplimentare
• Nu puneţi obiecte grele pe aparat.
Precauţii
Cu privire la funcţionare
Cu privire la siguranţă
• Pentru prevenirea incendiilor şi a pericolului
de electrocutare, nu plasaţi pe echipament
obiecte pline cu lichid, cum ar fi vazele, nu
puneţi aparatul lângă apă, de exemplu lângă
o cadă sau lângă o cabină de duş. Dacă în
aparat cad obiecte străine, solide, sau
lichide, scoateţi aparatul din priză şi
dispuneţi verificarea lui de către personal
calificat, înainte de a îl utiliza din nou.
• Nu atingeţi cablul de alimentare de CA
(alimentare de la reţea) cu mâinile ude.
Acest lucru poate provoca un şoc electric.
AVERTISMENT
Pentru a preveni vătămările, acest aparat
trebuie fixat bine de podea/perete conform
instrucţiunilor de instalare.
Cu privire la sursele de alimentare
• Deconectaţi aparatul de la priza de perete
(alimentarea la reţea) dacă nu intenţionaţi să îl
utilizaţi pentru mai multă vreme. Pentru
scoaterea din priză, trageţi întotdeauna de
ştecher, nu de cordon.
Cu privire la amplasare
• Asiguraţi o ventilaţie adecvată, pentru a
preveni creşterea temperaturii în interiorul
aparatului.
• La funcţionarea cu volum ridicat, pe perioade
îndelungate, carcasa devine prea fierbinte
pentru a fi atinsă. Aceasta nu reprezintă o
defecţiune. Cu toate acestea, trebuie să evitaţi
atingerea carcasei. Nu instalaţi aparatul într-un
spaţiu închis, cu ventilaţie redusă, deoarece
se poate produce supraîncălzire.
• Nu blocaţi fantele de ventilaţie punând obiecte
pe aparat. Sistemul este prevăzut cu un
amplificator de înaltă putere. Dacă fantele de
ventilaţie sunt blocate, se pot produce
supraîncălzirea şi defectarea aparatului.
• Nu aşezaţi aparatul pe suprafeţe (covoare,
pături, etc.) sau lângă materiale (perdele,
draperii) ce pot bloca fantele de ventilaţie.
• Nu instalaţi aparatul într-un spaţiu restrâns,
cum ar fi o bibliotecă sau un dulap.
• Nu instalaţi aparatul în apropierea unor surse
de căldură, cum ar fi radiatoare, suflante de
aer cald, ori în locuri expuse direct în lumina
soarelui, ori cu praf excesiv, ori supuse
şocurilor sau vibraţiilor mecanice.
• Nu aşezaţi aparatul în poziţie înclinată. Acesta
este prevăzut pentru a funcţiona exclusiv în
poziţie orizontală.
• Nu păstraţi aparatul şi discurile în apropierea
componentelor cu magneţi puternici, precum
cuptoarele cu microunde sau boxele de
dimensiuni mari.
RO
130
• Dacă aparatul este adus direct dintr-un loc cu
temperatură scăzută în altul cu temperatură
ridicată, este posibil să se formeze condens pe
lentilele din interiorul unităţii de comandă. În
acest caz, sistemul nu poate funcţiona corect.
Scoateţi discul şi lăsaţi sistemul pornit timp de
aproximativ o jumătate de oră, până ce se
evaporează umezeala.
• La mutarea aparatului scoateţi orice disc aflat
înăuntrul acestuia. Dacă nu faceţi acest lucru,
discul poate fi avariat.
• Dacă se întâmplă să cadă obiecte în carcasa
aparatului, scoateţi-l din priză şi nu îl mai
utilizaţi înainte de a fi verificat de personal
calificat.
Cu privire la reglarea volumului
• Nu ridicaţi volumul atunci când ascultaţi
un fragment cu date de intrare foarte
slabe sau fără semnale audio. În caz
contrar, difuzoarele se pot avaria la
redarea bruscă a unui vârf de semnal.
Cu privire la curăţare
• Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele cu o
lavetă moale moale, umezită uşor cu o soluţie
slabă de detergent. Nu utilizaţi nici un fel de
burete abraziv, praf de curăţat, sau solvenţi
cum ar fi alcoolul sau neofalina.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire la
aparat, vă rugăm să consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Cu privire la discurile de curăţare,
produsele de curăţare pentru
discuri/lentile
• Nu folosiţi discuri de curăţare sau produse
de curăţare pentru discuri/lentile (inclusiv
produse lichide sau tip spray). Acestea pot
duce la deteriorarea aparatului.
Înlocuirea pieselor
• Dacă se repară acest aparat, piesele reparate
pot fi colectate pentru reutilizare sau reciclare.
Cu privire la culorile televizorului
dumneavoastră
• Dacă ecranul televizorului prezintă
neuniformităţi de culoare datorate difuzoarelor,
opriţi televizorul, apoi porniţi-l din nou după 1530 de minute. Dacă neuniformităţile de culoare
persistă, amplasaţi difuzoarele cât mai departe
de televizor.
NOTĂ IMPORTANTĂ
Precauţie: Acest aparat este capabil
să menţină o imagine video
nemişcată sau o imagine afişată pe
ecran pentru un timp indefinit. Dacă
păstraţi o imagine video nemişcată
sau o imagine simplă pe ecranul
televizorului dumneavoastră pentru o
perioadă îndelungată de timp, există
riscul deteriorării permanente a
ecranului televizorului. Proiectoarele
sunt predispuse la acest
comportament.
Note referitoare la
discuri
Cu privire la manipularea
discurilor
• Pentru a menţine curată suprafaţa
discului, manipulaţi discul prinzându-l
de margini. Nu atingeţi suprafaţa
discului.
• Nu lipiţi hârtie sau bandă adezivă pe
suprafaţa discului.
Cu privire la mutarea aparatului
Înainte de a muta aparatul asiguraţi-vă că
nu se află niciun disc înăuntrul acestuia,
şi scoateţi cablul de alimentare de CA
(de la reţea) din priza de perete.
Despre funcţia S-AIR
• Deoarece funcţia S-AIR transmite
sunetul prin unde radio, este posibil ca
acesta să prezinte intermitenţe atunci
când sunt obstrucţionate undele radio.
Aceasta este o caracteristică a undelor
radio, nu o defecţiune.
• Deoarece funcţia S-AIR transmite
sunetul prin unde radio, echipamentele
ce generează energie electromagnetică,
precum cuptoarele cu microunde, pot
interfera cu transmisia de sunet.
• Deoarece funcţia S-AIR foloseşte unde
radio ce împart aceeaşi frecvenţă ca alte
sisteme fără fir, precum LAN wireless
sau Bluetooth, se pot produce
interferenţe sau transmisii slabe. În acest
caz, luaţi următoarele măsuri:
- Nu instalaţi aparatul lângă alte
sisteme wireless.
- Nu folosiţi simultan aparatul şi alte
sisteme wireless.
• Distanţa de transmisie diferă în funcţie
de mediul de utilizare. Găsiţi un loc unde
transmisia între unitatea centrală S-AIR
şi subunitate este cea mai eficace, şi
instalaţi acolo unitatea centrală S-AIR şi
subunitatea.
Despre amplificatorul surround
• Plăcuţa de nume se află în lateral, în
exterior.
• Nu expuneţi discul în bătaia directă a
razelor de soare, sau a surselor de
căldură precum suflantele de aer cald,
nici în maşina parcată în bătaia soarelui,
deoarece temperatura poate creşte
considerabil în interiorul maşinii.
• După utilizare, reintroduceţi discul în
carcasa lui.
Cu privire la curăţare
• Înainte de redare, curăţaţi discul cu o
lavetă de curăţat.
Ştergeţi discul pornind dinspre centru
către margine.
• Nu folosiţi pentru curăţare solvenţi
precum neofalina, diluanţi, produse de
curăţare din comerţ ori spray-uri antistatic pentru curăţarea discurilor LP de
vinil (pentru Pick-up).
Sistemul poate reda doar discuri circulare
standard. Utilizarea unor discuri, fie nonstandard, fie de formă non-circulară (de
ex. sub formă de card, inimă, stea) poate
provoca defecţiuni.
Nu utilizaţi discuri pe care sunt ataşate
accesorii comerciale, cum ar fi o etichetă
sau un inel.
RO
131
Depanarea
Dacă în timpul utilizării aparatului întâmpinaţi una dintre următoarele dificultăţi, folosiţi
acest ghid al problemelor de funcţionare pentru a încerca să remediaţi situaţia înainte
de a solicita asistenţă pentru reparaţii. Dacă problema persistă, consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Vă rugăm să reţineţi, că în cazul în care personalul de service schimbă anumite piese
în cadrul reparaţiei, acestea s-ar putea să fie reţinute.
În caz de probleme cu funcţia S-AIR, întreg sistemul (unitatea centrală S-AIR şi
subunitatea) trebuie verificat de un distribuitor Sony.
Alimentarea
Soluţia
• Verificaţi dacă este bine conectat cablul de alimentare la reţea.
• Apăsaţi
după ce dispare „STANDBY‖ de pe ecranul panoului
frontal.
Pe ecranul panoului
Apăsaţi
pentru a opri aparatul şi verificaţi următoarele elemente
frontal apar alternativ
după ce dispare indicaţia „STANDBY‖.
mesajele „PROTECTOR‖ • Cablurile + şi – ale difuzoarelor sunt scurtcircuitate?
şi „PUSH POWER‖
• Folosiţi doar difuzoarele specificate?
(Apăsaţi butonul
• Sunt cumva blocate fantele de ventilaţie ale aparatului?
POWER).
• După ce aţi verificat elementele de mai sus şi aţi remediat
eventualele probleme, porniţi aparatul. Dacă nu puteţi găsi cauza
problemei chiar şi după ce aţi verificat toate elementele de mai sus,
consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Simptomul
Alimentarea este oprită.
RO
132
Imaginea
Simptomul
Soluţia
Nu se vede nicio imagine.
• Nu sunt bine conectate cablurile video.
• Cablurile video sunt deteriorate.
• Unitatea nu este conectată la mufa de intrare potrivită a televizorului
(pagina 57).
• Intrarea video a televizorului nu este configurată astfel încât să puteţi
vedea imaginile transmise de sistem.
• Verificaţi metoda de ieşire a aparatului (pagina 57).
• Reconectaţi bine cablul de legătură.
• Aparatul este conectat la un dispozitiv de intrare neconform cu modul
HDCP (prescurtare de la: Protecţie împotriva copierii digitale în bandă
largă) (nu se aprinde „HDMI‖ pe panoul frontal) (pagina 57).
• La redarea unui DVD double-layer, este posibil ca imaginea şi sunetul
să se întrerupă temporar în punctul în care se schimbă straturile.
Nu apare imagine când
rezoluţia ieşirii video,
selectată la „[Output Video
Format]‖ (Formatul video de
ieşire) este incorectă.
Semnalele video nu se
transmit prin alte mufe decât
prin mufa „HDMI OUT‖
(Ieşire HDMI) atunci când
conectaţi simultan mufa
„HDMI OUT‖ (Ieşire HDMI)
şi alte mufe de ieşire video.
• Apăsaţi şi menţineţi butoanele
şi
de pe aparat timp de peste 5
secude pentru a reseta rezoluţia ieşirii video la valoarea minimă.
Zona întunecată a imaginii
este prea întunecată/zona
luminoasă este prea
luminoasă sau nenaturală.
Imaginea nu este transmisă
corect.
• Setaţi „[Picture Quality Mode]‖ (Mod calitate imagine) pe „[Standard]‖
(valoarea implicită) (pagina 81).
Imaginea apare cu
distorsiuni.
• Discul este murdar sau deteriorat.
• Dacă imaginea transmisă de aparat trece printr-un video-recorder
pentru a ajunge la televizor, semnalul de protecţie la copiere aplicat pe
unele programe de BD/DVD poate afecta calitatea imaginii. Dacă tot aveţi
probleme, chiar şi când conectaţi unitatea direct la televizor, încercaţi să
o conectaţi la alte mufe de intrare (pagina 57).
Imaginea nu umple ecranul
televizorului, deşi la „[Video
Settings]‖ (Setări video),
proporţia aspectului este
configurată pe „[TV Type]‖
(Tip TV).
Ecranul televizorului
prezintă neuniformităţi de
culoare.
• Proporţia aspectului este fixată pe disc.
• Setaţi „[Output Video Format]‖ (Format video ieşire) pe „[Component
Video]‖ (Video componentă) la „[Video Settings]‖ (Setări video) (pagina
119).
• Verificaţi setările „[Output Video Format]‖ (Format video ieşire) la
„[Video Settings]‖ (Setări video) (pagina 119).
• În cazul utilizării difuzoarelor în apropierea unui TV cu tub cinescop sau
proiector, instalaţi difuzoarele la cel puţin 0,3m distanţă faţă de TV.
• Dacă neuniformităţile de culoare persistă, opriţi televizorul, apoi porniţi-l
din nou după 15-30 de minute.
• Dacă apare efect de microfonie, repoziţionaţi difuzoarele audio la o
distanţă şi mai mare faţă de TV.
• Asiguraţi-vă de faptul că în apropierea difuzoarelor audio nu se află
obiecte magnetice (lacăt magnetic pe un suport pentru TV, dispozitive
medicale, jucării, etc.).
RO
133
Sunetul
Simptomul
Soluţia
Nu se aude niciun sunet.
• Nu sunt bine conectate cablurile pentru difuzoare.
Nu se transmite sunet prin
mufa „HDMI OUT‖ (Ieşire
HDMI).
• Apăsaţi butonul
de pe telecomandă dacă pe afişajul panoului frontal al
sistemului este afişat „MUTING ON‖ (Volumul redus la zero).
• Sistemul se află în modul pauză. Apăsaţi
pentru a reveni la modul de
redare normală.
• Se realizează derularea rapidă înainte sau înapoi. Apăsaţi
pentru a
reveni la modul de redare normală.
• Verificaţi configurările difuzoarelor (pagina 110).
• Mufa „HDMI OUT‖ (Ieşire HDMI) este conectată la un dispozitiv DVI (interfaţă
vizuală digitală), iar mufele DVI nu acceptă semnalele audio.
• Încercaţi următoarele: (1) Opriţi şi reporniţi sistemul. (2) Opriţi şi reporniţi
componenta conectată. (3) Deconectaţi şi reconectaţi cablul HDMI.
• Setaţi „[Audio (HDMI)]‖ din „[HDMI Settings]‖ (Setări HDMI) pe [TV+AMP]
(pagina 125).
Nu se aude sunetul Super
Audio CD al unei
componente conectate la
mufa HDMI1 sau HDMI2.
• HDMI1 şi HDMI2 nu acceptă un format audio cu protecţie la copiere (pagina
143). Conectaţi ieşirea audio analogică a componentei la mufele „SAT/CABLE
IN (AUDIO R/L)" (Intrare satelit/cablu - audio dreapta/stânga) sau „TV (AUDIO
IN R/L)" (TV – intrare audio dreapta/stânga) ale aparatului.
Sunetele din stânga şi din
dreapta sunt neechilibrate
sau inversate.
• Verificaţi conectarea corectă şi fermă a boxelor şi a componentelor.
Nu se aude sunetul prin
subwoofer.
Se aude brum sau zgomot
puternic.
• Verificaţi conexiunile şi configurările difuzoarelor (paginile 54, 110).
• Selectaţi „A.F.D. STD" la modul de decodare (pagina 86).
• Verificaţi conectarea fermă a boxelor şi a componentelor.
• Verificaţi dacă cablurile de legătură sunt plasate la distanţă faţă de un
transformator ori de un motor şi la cel puţin 3 metri distanţă faţă de un televizor
ori de o lampă fluorescentă.
• Îndepărtaţi televizorul de componentele audio.
• Ştecherele şi mufele sunt murdare. Ştergeţi-le cu o lavetă umezită uşor cu
alcool.
• Curăţaţi discul.
Sunetul îşi pierde efectul
stereo când redaţi un CD.
• Selectaţi sunet stereo apăsând
(pagina 90).
• Asiguraţi-vă că aparatul este conectat corect.
Efectul surround este dificil
de obţinut atunci când piesa
sonoră redată este în format
Dolby Digital, DTS, sau
MPEG audio.
• Asiguraţi configurarea modului de decodare (pagina 86).
• Verificaţi conexiunile şi configurările difuzoarelor (paginile 54, 110).
• În funcţie de discul BD/DVD, este posibil ca semnalul de ieşire să nu se
realizeze pe întreg canalul 5.1. Acesta poate fi monofonic sau stereo chiar
dacă piesa sonoră este înregistrată în format Dolby Digital sau MPEG audio.
Sunetul se aude doar din
difuzorul central.
Nu se aude sunet din
difuzorul central.
• În funcţie de disc, este posibil ca sunetul să se audă doar din difuzorul central.
• Verificaţi conexiunile şi configurările difuzoarelor (paginile 54, 110).
• Asiguraţi configurarea modului de decodare (pagina 86).
• În funcţie de sursă, este posibil ca efectul difuzorului central să fie mai puţin
observabil.
• Se rulează un fişier sursă cu 2 canale.
• Verificaţi conexiunile şi configurările difuzoarelor (paginile 54, 110).
Din difuzoarele surround nu
se aude sunet sau sunetul se • Asiguraţi configurarea modului de decodare (pagina 86).
• În funcţie de sursă, este posibil ca efectul difuzoarelor surround să fie mai
aude foarte încet.
puţin observabil.
• Verificaţi configurarea wireless (pagina 67).
• Se rulează un fişier sursă cu 2 canale.
RO
134
Simptomul
Începutul sunetului nu se
aude.
Soluţia
• Setaţi modul de sunet pe „MOVIE‖ (Film) sau „MUSIC‖ (Muzică)
(pagina 89).
• Selectaţi „A.F.D. STD" la modul de decodare (pagina 86).
Funcţionarea
Simptomul
Soluţia
Nu se poate face acordul pe • Verificaţi dacă antenele sunt conectate ferm. Reajustaţi poziţia
frecvenţa staţiilor radio.
antenelor; dacă este cazul, conectaţi o antenă exterioară.
• Intensitatea semnalului de la staţiile radio este prea scăzută pentru a
face acordul automat. Efectuaţi acordul direct.
• În memoria receptorului nu aţi presetat staţii radio, ori staţiile
presetate au fost şterse din memorie (atunci când procedaţi la acordul
pe frecvenţă prin căutarea staţiilor presetate). Presetaţi staţiile (pagina
92).
• Apăsaţi „DISPLAY‖ (Afişare) astfel încât pe display să fie afişată
frecvenţa staţiilor radio.
Pe staţiile radio AM se aud • Verificaţi amplasarea antenei-cadru AM şi a cablului (pagina 62).
zgomote.
• Există obstacole între telecomandă şi aparat.
Telecomanda nu
• Distanţa dintre telecomandă şi aparat este prea mare.
funcţionează.
• Telecomanda nu este îndreptată către senzorul de distanţă al
aparatului.
• Bateriile telecomenzii sunt descărcate.
• Discul este murdar.
Discul nu rulează.
• Nu este introdus niciun disc.
• Discul este introdus invers.
Introduceţi discul cu suprafaţa de citire în jos.
• Discul alunecă în suport.
• Încercaţi să redaţi un disc înregistrat într-un format ce nu poate fi
redat pe acest aparat (pagina 140).
• Codul regional al discului BD/DVD nu este compatibil cu aparatul.
• În interiorul aparatului s-a format condens ce poate avaria lentilele.
Scoateţi discul şi lăsaţi sistemul pornit aproximativ o jumătate de oră.
• Aparatul nu poate reda un disc inscripţionat care nu este finalizat
corect (pagina 140).
Nu poate fi redat fişierul
imagine JPEG.
Numele fişierului nu este
afişat corect.
• Nu se pot reda următoarele fişiere foto.
- Fişierele foto mai mari de 8,192 pixeli (lăţime sau înălţime)
-Fişierele foto mai mici de 15 pixeli (lăţime sau înălţime)
- Fişierele foto mai mari de 32 MB
- Fişierele foto cu proporţii de aspect extreme (mai mari de 50:1 sau
1:50)
- Fişierele foto în format JPEG Progresiv
- Fişierele foto cu extensia „.jpeg‖ sau „.jpg‖, dar care nu au format
JPEG
- Fişierele foto cu un nume foarte lung
- Fişierele foto înregistrate pe discurile BD-R în orice alt format în
afară de UDF (Formatul universal pentru discuri) 2.6
- Fişierele foto înregistrate pe discurile BD-RE în orice alt format în
afară de UDF (Formatul universal pentru discuri) 2.5
• Este posibil ca fişierele foto editate pe un PC să nu poată fi redate.
• Nu încape pe ecranul TV-ului.
• Aparatul afişează doar caractere în format compatibil ISO 8859-1. Alte
formate de caractere pot fi afişate diferit.
• Caracterele introduse pot fi afişate diferit în funcţie de programul de
scriere utilizat.
RO
135
Simptomul
Soluţia
Discul nu începe să ruleze de
la început.
• S-a selectat funcţia „Resume Play‖ (Reluare redare).
Apăsaţi „OPTIONS‖ (Opţiuni) şi selectaţi „[Play from start]‖ (Redare de la
Aparatul începe automat
redarea discului.
Redarea se opreşte automat.
Nu puteţi efectua unele funcţii
precum oprirea sau căutarea.
început), apoi apăsaţi
.
• Pe ecranul televizorului va apărea automat titlul sau meniul discului BD/DVD.
• Discul BD/DVD are o funcţie de redare automată.
• Unele discuri pot conţine un semnal de pauză automată. La redarea unor
astfel de discuri, aparatul opreşte redarea la semnalul de pauză automată.
• În funcţie de disc, este posibil să nu puteţi efectua unele dintre operaţiunile
descrise mai sus. Consultaţi instrucţiunile de operare furnizate împreună cu
discul.
Mesajele nu apar pe ecranul
televizorului în limba dorită.
• În Meniul de configurare, selectaţi limba dorită pentru afişarea pe ecran la
„[OSD]‖ din „[System Settings]‖ (Setări sistem) (pagina 126).
Nu se pot schimba limba
piesei audio/subtitrării sau
unghiurile.
• Încercaţi să folosiţi meniul discului BD/DVD în loc de butonul de selectare
directă de pe telecomandă (pagina 78).
• Pe discul BD/DVD pe care doriţi să îl redaţi nu sunt inscripţionate unghiuri
multiple sau piese/subtitrări multilingve.
• Discul BD/DVD nu permite schimbarea limbii piesei audio/subtitrării sau a
unghiurilor.
Sertarul discului nu se
deschide şi nu puteţi scoate
discul nici după ce aţi apăsat
• Încercaţi următoarele: (1) Apăsaţi şi menţineţi butonul „VOLUME – ‖ (Volum)
.
Discul nu poate fi scos, iar pe
ecranul panoului frontal apare
mesajul „LOCKED‖ (Blocat).
Aparatul nu funcţionează
normal.
şi
de pe aparat timp de peste 5 secunde pentru a deschide sertarul
discului. (2) Scoateţi discul. Scoateţi cablul de alimentare de CA (de la reţea)
din priza de perete, apoi reconectaţi după câteva minute.
• Contactaţi distribuitorul Sony sau centrul local de service autorizat Sony.
• Scoateţi cablul de alimentare de CA (de la reţea) din priza de perete, apoi
reconectaţi după câteva minute.
Comanda pentru funcţia HDMI • Dacă nu se aprinde „HDMI‖ pe ecranul panoului frontal, verificaţi conexiunea
nu este operabilă
HDMI (pagina 57).
• Setaţi „[Control for HDMI]‖ (Comandă HDMI) din „[HDMI Settings]‖ (Setări
HDMI) în poziţia „[On]‖ (Activat) (pagina 124).
• Asiguraţi-vă că există compatibilitate între componenta conectată şi funcţia
„Control for HDMI‖ (Comandă HDMI).
• Verificaţi dacă este bine conectat cablul de alimentare la reţea al
componentei conectate.
• Verificaţi configurarea funcţiei „[Control for HDMI]‖ (Comandă HDMI) la
componenta conectată.
Consultaţi instrucţiunile de operare furnizate împreună cu componenta.
• Dacă schimbaţi conexiunea HDMI, conectaţi şi deconectaţi cablul de
alimentare de CA (de la reţea) sau dacă se produce o pană de curent,
configuraţi „[Control for HDMI]‖ (Comandă HDMI) din „[HDMI Settings]‖ (Setări
HDMI) în poziţia „[Off]‖ (Dezactivat), apoi configuraţi „[Control for HDMI]‖
(Comandă HDMI) din „[HDMI Settings]‖ (Setări HDM) în poziţia „[On]‖ (Activat)
(pagina 124).
• Pentru detalii consultaţi secţiunea „Utilizarea comenzii pentru funcţia HDMI
pentru sincronizarea „BRAVIA‖‖ (pagina 105).
• Asiguraţi-vă că există compatibilitate între televizorul conectat şi funcţia de
În timpul utilizării funcţiei
Comanda audio a sistemului
Comandă audio a sistemului.
nu se aude sunet din aparat şi • Pentru detalii consultaţi secţiunea „Utilizarea comenzii pentru funcţia HDMI
televizor.
pentru sincronizarea „BRAVIA‖‖ (pagina 105).
Nu se recunoaşte memoria
externă.
RO
136
• Încercaţi următoarele: (1) Opriţi aparatul. (2) Aliniaţi semnul
al fantei
„EXTERNAL‖ (Extern) cu semnul
al memoriei externe şi introduceţi memoria
externă (pagina 64). (3) Porniţi aparatul. (4) Verificaţi să se aprindă indicatorul
„EXTERNAL‖ (Extern) pe ecranul panoului frontal.
Simptomul
Soluţia
Nu se pot reda conţinuturile
bonus sau alte date de pe un
BD-ROM.
• Încercaţi următoarele: (1) Scoateţi discul. (2) Opriţi aparatul. (3) Scoateţi şi
reintroduceţi memoria externă (pagina 64). (4) Porniţi aparatul. (5) Verificaţi să
se aprindă indicatorul „EXTERNAL‖ (Extern) pe ecranul panoului frontal. (6)
Introduceţi discul BD-ROM cu BonusView/ BD-Live.
• Ştergeţi datele inutile din memoria externă (pagina 78).
Pe ecran apare un mesaj ce
indică faptul că nu aveţi spaţiu
suficient.
Aparatul nu funcţionează, iar
pe ecranul panoului frontal
apare indicaţia „CHILD
LOCK‖ (Blocare copii) când
apăsaţi un buton de pe
aparat.
• Dezactivaţi funcţia de blocare pentru copii (pagina 116).
Funcţia S-AIR
Simptomul
Soluţia
Nu s-a realizat conexiunea SAIR (nu s-a stabilit transmisia
de sunet), de ex. indicatorul
subunităţii S-AIR acţionează
astfel:
• Se stinge.
• Clipeşte.
• Se aprinde în roşu.
• Dacă folosiţi altă unitate centrală S-AIR, amplasaţi-o la peste 8 m faţă de
sistem.
• Confirmaţi codul de identificare pentru unitatea şi subunitatea S-AIR (pagina
99).
• Aţi realizat interconectarea unităţii cu altă subunitate S-AIR. Realizaţi
interconectarea subunităţii S-AIR dorite (pagina 102).
• Unitatea este interconectată cu altă subunitate S-AIR. • Pentru a anula
interconectarea, resetaţi codul de identificare pentru unitate şi subunitatea SAIR (pagina 99).
• Instalaţi unitatea centrală S-AIR şi subunitatea S-AIR departe de alte produse
wireless.
• Nu mai folosiţi alt produs wireless.
• Subunitatea S-AIR este oprită. Asiguraţi-vă că este conectat cablul de
alimentare la reţea şi porniţi subunitatea S-AIR.
• Dacă folosiţi altă unitate centrală S-AIR, amplasaţi-o la peste 8 m faţă de
sistem.
• Confirmaţi codul de identificare pentru unitatea şi subunitatea S-AIR (pagina
99).
• Confirmaţi setarea de interconectare (pagina 102).
• Instalaţi unitatea centrală S-AIR şi subunitatea S-AIR mai aproape una de
alta.
• Evitaţi utilizarea echipamentelor ce generează energie electromagnetică,
precum cuptoarele cu microunde.
• Instalaţi unitatea centrală S-AIR şi subunitatea S-AIR departe de alte produse
wireless.
• Nu mai folosiţi alt produs wireless.
• Schimbaţi setarea „[S-AIR RF CHANGE]‖ (Modificare RF S-AIR) (pagina
104).
• Schimbaţi setările codului de identificare pentru unitatea centrală S-AIR şi
subunitatea S-AIR.
• Opriţi aparatul şi produsul S-AIR, apoi porniţi-le din nou.
• Dacă folosiţi altă unitate centrală S-AIR, amplasaţi-o la peste 8 m faţă de
sistem.
• Instalaţi unitatea centrală S-AIR şi subunitatea S-AIR mai aproape una de
alta.
• Evitaţi utilizarea echipamentelor ce generează energie electromagnetică,
precum cuptoarele cu microunde.
• Instalaţi unitatea centrală S-AIR şi subunitatea S-AIR departe de alte produse
wireless.
• Nu mai folosiţi alt produs wireless.
• Schimbaţi setarea „[S-AIR RF CHANGE]‖ (Modificare RF S-AIR) (pagina
104).
• Schimbaţi setările codului de identificare pentru unitatea centrală S-AIR şi
subunitatea S-AIR.
Nu se aude sunet din
subunitatea S-AIR.
Se aude zgomot sau sunetul
se aude cu intermitenţe.
RO
137
Utilizarea amplificatorului surround
Dacă nu se emite sunet din difuzoarele surround, verificaţi starea indicatorului „POWER / ON
LINE‖ (Alimentare / activat) de pe amplificatorul surround. Pentru detalii cu privire la indicatorul
„POWER / ON LINE" (Alimentare/activ), vezi „Pasul 4: Configurarea sistemului wireless‖ (pagina
67).
Simptomul
Soluţia
Alimentarea este oprită.
Indicatorul „POWER / ON
LINE‖ (Alimentare / activ) nu
se aprinde.
• Verificaţi dacă este bine conectat cablul de alimentare la reţea.
Opriţi amplificatorul surround şi scoateţi cablul de alimentare al acestuia,
apoi verificaţi următaorele.
• Cablurile + şi – ale difuzoarelor sunt scurtcircuitate?
• Sunt cumva blocate fantele de ventilaţie ale amplificatorului surround?
• După ce aţi verificat elementele de mai sus şi aţi remediat problemele,
conectaţi cablul de alimentare de c.a. al amplificatorului surround şi porniţi
amplificatorul surround. Dacă nu puteţi găsi cauza problemei chiar şi după
ce aţi verificat toate elementele de mai sus, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Nu se aude niciun sunet.
• se aprinde în verde
Verificaţi starea indicatorului - Verificaţi conexiunile şi setările difuzoarelor.
„POWER / ON LINE‖
- Volumul aparatului este reglat la minim.
(Alimentare/activ) de pe
- Aparatul are sonorul oprit.
amplificatorul surround.
- În funcţie de sursă sau de setările aparatului, este posibil ca efectul
difuzoarelor surround să fie mai puţin observabil.
- Sunt conectate căştile.
• clipeşte în verde.
- Aparatul nu este pornit.
- Aţi realizat interconectarea unităţii cu altă subunitate S-AIR.
- Amplificatorul surround este interconectat cu altă unitate centrală SAIR.
- Confirmaţi codul de identificare pentru unitate şi amplificatorul surround
(pagina 99).
- Nu s-a încheiat operaţiunea de interconectare.
- Transmisia sunetului este slabă.
Deplasaţi amplificatorul surround astfel încât indicatorul „POWER /
ON LINE‖ (Alimentare/activ) să se aprindă în verde.
- Instalaţi aparatul şi amplificatorul surround la distanţă de alt produs
wireless.
- Nu mai folosiţi alt produs wireless.
- Transceptorul/transceptoarele wireless nu este/sunt introdus(e) corect.
• se aprinde în roşu
- Schimbaţi comutatorul "SURROUND SELECTOR" (Selector surround)
(SURROUND sau SURROUND BACK - Surround spate) al
amplificatorului surround în funcţie de aparat.
Pe ecranul panoului frontal • Volumul sistemului se reduce la minim dacă opriţi amplificatorul
apar alternativ mesajele
surround cu căştile conectate, înainte de a opri aparatul, sau dacă
„HP NO LINK‖ (Nicio
recepţia radio este slabă. În aceste cazuri, verificaţi recepţia radio şi
legătură HP) şi „VOLUME
configuraţi din nou volumul.
MIN‖ (Volum minim), iar
volumul aparatului devine
minim.
RO
138
Funcţia de autodiagnosticare
Când este activată funcţia de autodiagnosticare pentru a preveni
funcţionarea defectuoasă a sistemului, pe
ecranul panoului frontal apare un cod de
eroare, sau apare semnul
pe întreg
ecranul, fără mesaje. În aceste cazuri,
verificaţi următoarele:
Când pe ecranul panoului
frontal apare un cod de eroare
Exxxx
„SYSTEM
ERROR‖
(Eroare
de
sistem)
Contactaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony sau
centrul local de service
autorizat Sony şi
comunicaţi-le codul de
eroare.
Opriţi aparatul apoi porniţi-l.
Dacă aparatul nu
funcţionează normal,
consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony sau un
centru de service autorizat.
Când apare doar
pe întregul ecran
fără mesaje,
Contactaţi distribuitorul Sony sau centrul
local de service autorizat Sony.
RO
139
Discurile ce pot fi redate
Tipul
Disc Blu-ray
Logo-ul discului
DVD VIDEO
Caracteristici
Discuri BD-ROM şi BDRE/BD-R în mod BDMV şi
BDAV, inclusiv discurile de 8
cm (cu strat unic) şi DL
Discuri precum filmele ce
pot fi achiziţionate sau
cumpărate
DVD/DVD DATE
Discuri DVD+RW/DVD+R în
mod +VR sau discuri DVDRW/DVD-R în mod video şi
VR, inclusiv discurile de 8 cm
(cu strat unic) şi discurile
DVD+R DL/DVD-R DL
Discuri
DVD+RW/DVD+R/DVDRW/DVD-R ce conţin fişiere
imagine JPEG*
CD
CD-uri muzicale sau CDR/CD-RW în format CD
muzică
CD DATE
–
Pictograma
Discuri CD-RW/CD-R ce
conţin fişiere imagine JPEG
* Format JPEG conform UDF (Format universal pentru discuri).
Note despre compatibilitatea BD-ROM
Deoarece specificaţiile pentru discurile Blu-ray sunt noi şi se dezvoltă continuu, este
posibil ca unele discuri să nu poată fi redate, în funcţie de tipul şi versiunea discului.
Ieşirea audio diferă în funcţie de sursă, mufa de ieşire conectată şi setările audio
selectate.
Discuri ce nu pot fi redate
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BD-uri cu cartuş
DVD-RAM
DVD-uri HD
DVD-uri audio
CD-uri foto
Porţiunea de date a discurilor tip CD-Extra
Discuri VCD/Super VCD
Stratul HD de pe Super Audio CD
Discuri BD-ROM/DVD VIDEO cu un cod regional diferit (pagina 141)
RO
140
Notă privind caracteristicile de redare ale discurilor BD/DVD
Anumite caracteristici de redare pentru discurile BD/DVD pot fi setate intenţionat de
producătorii de software. Deoarece acest sistem redă discurile BD/DVD în funcţie de
modul în care producătorul de software a conceput conţinutul discului, este posibil ca
anumite facilităţi la redarea discurilor să nu poată fi utilizate. Consultaţi instrucţiunile
furnizate împreună cu discul BD/DVD.
Codul regional (doar pentru BD-ROM/DVD VIDEO)
Sistemul dumneavoastră are codul regional imprimat în partea din spate a aparatului şi
va putea reda numai discurile BD-ROM/DVD VIDEO pe a căror etichetă este imprimat
acelaşi cod de zonă. Acest sistem se foloseşte pentru protejarea drepturilor de autor.
De asemenea, sistemul permite şi redarea discurilor DVD VIDEO etichetate cu simbolul
.
Dacă încercaţi redarea oricărui alt DVD VIDEO, pe ecranul TV apare mesajul
„[Playback prohibited by area limitations]‖ (Redarea este interzisă datorită codului
regional). Este posibil ca pe unele discuri BD-ROM/DVD VIDEO să nu fie indicat codul
regional, deşi redarea lor să fie interzisă datorită restricţiilor de zonă.
Note despre BD-RE/BD-R, DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R sau
CD-R/CD-RW
În unele cazuri, discurile BD-RE/DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R/sau CD-R/ CDRW nu pot fi redate pe acest sistem, din cauza calităţii înregistrării sau a stării fizice a
discului, ori din cauza caracteristicilor echipamentului de înregistrare şi ale programelor
multimedia utilizate (authoring software).
Discurile DVD nu pot fi redate dacă nu au fost finalizate corect. Pentru mai multe detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale echipamentului de înregistrare. Reţineţi că
unele funcţii de redare pot să nu funcţioneze cu unele discuri DVD+RW/DVD+R, chiar
dacă acestea au fost finalizate corect. În acest caz, discurile trebuie vizualizate prin
redare normală.
Discuri muzicale codate utilizând tehnologii de protecţie la
copiere
Acest aparat permite redarea CD-urilor realizate în conformitate cu standardul pentru
Compact Discuri (CD). Unele case de discuri au lansat pe piaţă diverse discuri
muzicale, codate utilizând tehnologii de protecţie la copiere. Vă informăm că unele din
aceste discuri nu sunt realizate conform standardului CD şi nu pot fi redate de acest
aparat.
Note referitoare la discuri duale (Dual Disc)
Un disc DualDisc este un disc cu date înregistrate pe ambele feţe: materialul DVD
înregistrat pe una din feţe este în corelaţie cu materialul audio digital înregistrat pe
cealaltă faţă. Reţineţi însă că, deoarece datele înregistrate pe faţa audio nu sunt
conforme cu standardul Compact Disc (CD), redarea acestui tip de disc pe acest aparat
nu poate fi garantată.
Notă despre DVD-uri double-layer
Redarea imaginilor şi sunetului poate fi întreruptă momentan când se comută straturile.
Note despre discurile BD-RE/BD-R de 8 cm
Unele discuri BD-RE/BD-R de 8 cm nu pot fi redate pe acest aparat.
RO
141
Notă cu privire la discurile BD-RE/BD-R
Acest sistem suportă discuri BD-RE ver. 2.1 şi discuri BD-R ver. 1.1 şi 1.2, inclusiv BDR tip pigment organic (tip LTH).
Despre redarea discurilor înregistrate în format AVCHD
Acest sistem poate reda discuri în format AVCHD.
Ce este formatul AVCHD?
Formatul AVCHD este un format de înaltă definiţie pentru camerele video digitale folosit
pentru înregistrarea semnalelor SD (definiţie standard) sau HD (înaltă definiţie) cu
specificaţie 1080i* sau 720p** de pe DVD-uri, folosind o tehnologie eficientă de
codificare şi comprimare a datelor. Formatul MPEG-4 AVC/.264 este adoptat pentru
comprimarea datelor video, iar pentru comprimarea datelor audio este folosit sistemul
Dolby Digital sau PCM linear. Formatul MPEG-4 AVC/H.264 este capabil să comprime
imagini mult mai eficient decât formatul convenţional de comprimare a imaginilor.
Formatul MPEG-4 AVC/H.264 permite înregistrarea unui semnal video de înaltă
definiţie (HD) de pe o cameră video digitală pe discuri DVD, la fel ca pentru un semnal
TV cu definiţie standard (SD).
* O specificaţie de înaltă definiţie ce foloseşte 1080 linii de scanare şi sistemul
interlace.
** O specificaţie de înaltă definiţie ce foloseşte 720 linii de scanare şi sistemul
progresiv.
Notă
• Este posibil ca unele discuri în format AVCHD să nu fie redate, în funcţie de
înregistrare.
• Discurile în format AVCHD nu pot fi redate dacă nu au fost finalizate corect.
RO
142
Formate audio compatibile
Formatele audio suportate de acest aparat sunt următoarele:
Formatul
Funcţia
„BD/DVD”
„HDMI1” /
„HDMI2”
„SAT/CABLE
”, „TV”
(intrare
digitală
LPCM
2ch
LPCM
5.1 ch,
LPCM
7.1 ch
Dolby
Digital,
Dolby
Digital
EX
Dolby Dolby
Digital TrueHD
Plus
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
DTS,
DTS-ES
Discrete
6.1,
DTS-ES
Matrix
6.1,
DTS96/24
O
O
O
-
O
-
-
O
„DTS-HD
High
Resolution
Audio”
(Audio DTSHD de înaltă
rezoluţie)
„DTS-HD
Master
Audio”
(Audio
principal
DTS-HD)
O
O
O*
O
-
-
O : Format compatibil.
-: Format incompatibil.
* Când „[Output Video Format]" (Format video ieşire) este setat pe „[Video or S Video]"
(Video sau S Video) (pagina 120) sau „[HDMI Resolution]/[Component Resolution]‖
(Rezoluţie HDM I/ rezoluţie componentă) este setată pe [480i/576i] sau [480p/576p]
(pagina 120), sunetul este decodat în format DTS.
Notă
• Tabelul de mai sus este valabil doar când setaţi „[BD Audio Setting]‖ (Setare audio
BD) pe „[Direct]‖ (pagina 121) şi „[Fs Limit]‖ (Limită Fs) pe „[Off]" (Dezactivat) (pagina
121). Dacă se foloseşte o altă setare, în funcţie de formatul audio, sunetul poate fi
decodificat automat pe un format potrivit.
• HDMI1 şi HDMI2 nu introduc sunet în cazul unui format audio ce conţine protecţie la
copiere precum discurile SuperAudio CD sau DVD-Audio.
RO
143
Rezoluţia ieşirii video
Rezoluţia de ieşire diferă în funcţie de setarea „[Output Video Format]‖
(Format video ieşire) de la „[Video Settings]‖ (Setări video) (pagina 119).
Setarea rezoluţiei
480i/576i
480p/576p
720p
1080i
1080p
Setarea rezoluţiei
480i/576i
480p/576p
720p
1080i
1080p
Când „[Output Video Format]” (Format ieşire video) este setată pe [HDMI]
Mufa „VIDEO OUT”
Mufa „COMPONENT VIDEO
Mufa HDMI OUT
(Ieşire video) (VIDEO, S
OUT” (Ieşire video
(Ieşire HDMI)
VIDEO)
componentă)
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480i/576i
720p
480i/576i
480i/576i
1080i
nicio imagine
nicio imagine
1080p
Când „[Output Video Format]” (Format ieşire video) este setată pe „[Component
Video]” (Video componentă)
Mufa „VIDEO OUT”
Mufele „COMPONENT
Mufa HDMI OUT
(Ieşire video) (VIDEO, S
VIDEO OUT” (Ieşire video
(Ieşire HDMI)
VIDEO)
componentă)
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480p/576p
480i/576i
720p*
720p*
480i/576i
1080i*
1080i*
neselectabil
neselectabil
neselectabil
* Conţinuturile protejate de pe DVD-uri sunt transmise la rezoluţie 480p/576p.
Când „[Output Video Format]” (Format ieşire video) este setată
pe „[Video or S Video]” (Video sau S Video)
Semnalele video 480i/576i se emit prin mufa „VIDEO OUT (VIDEO, S VIDEO)‖ (Ieşire
video (Video, S Video)) sau prin mufa „COMPONENT VIDEO OUT‖ (Ieşire video
componentă), iar semnalele video 480p/576p se emit prin mufa „HDMI OUT‖ (Ieşire
HDMI).
Notă
• Semnalul de intrare video de la mufele „SAT/CABLE IN (VIDEO)‖ (Intrare satelit/cablu
(video)) sau „COMPONENT VIDEO IN (SAT/CABLE)‖ (Intrare video componentă
(satelit/cablu)) nu se emite prin mufa „VIDEO OUT (S VIDEO)‖ (Ieşire video (S video)).
Despre rezoluţia ieşirii video a unei componente conectate
Funcţia
„SAT/CABLE‖
„DMPORT‖*
RO
144
Mufa de intrare
Mufa „VIDEO IN‖
(Intrare video)
Mufele
„COMPONENT
VIDEO IN ‖
(Intrare video
componentă)
Mufa DMPORT
Rezoluţia
semnalului video
de intrare
480i/576i
Rezoluţia semnalului video de ieşire
Mufa „VIDEO
OUT” (Ieşire video)
(VIDEO)
480i/576i
Mufa „VIDEO
OUT” (Ieşire video)
(S VIDEO)
nicio imagine
480i/576i
480p/576p
720p
1080i
nicio imagine
nicio imagine
nicio imagine
nicio imagine
nicio imagine
nicio imagine
nicio imagine
nicio imagine
480i/576i
480i/576i
nicio imagine
Funcţia
„SAT/CABLE‖
„DMPORT‖*
Mufa de intrare
Mufa „VIDEO IN‖
(Intrare video)
Mufele
„COMPONENT
VIDEO IN ‖
(Intrare video
componentă)
Mufa DMPORT
Rezoluţia
semnalului video
de intrare
480i/576i
Rezoluţia semnalului video de ieşire
Mufele
Mufa „HDMI OUT”
„COMPONENT
(Ieşire HDMI)
VIDEO OUT” (Ieşire
video componentă)
nicio imagine
480p/576p
480i/576i
480p/576p
720p
1080i
480i/576i
480p/576p
720p
1080i
480p/576p
480p/576p
720p
1080i
480i/576i
nicio imagine
480p/576p
* Disponibil doar când se conectează un adaptor DIGITAL MEDIA PORT ce poate
transmite semnal video.
Notă
• Nu puteţi schimba rezoluţia ieşirii video a unei componente conectate.
RO
145
Specificaţii
Intrări
Secţiune amplificator
(HCD-IT1000)
Puterea de ieşire (nominală):
Faţă Stg. / Faţă
80 W + 80 W
Dr.:
(la 3,5 ohmi, 1 kHz, 1 %
THD)
Puterea de ieşire RMS (referinţă)
Faţă Stg. / Faţă
100 W + 100 W
Dr.*
(la 3,5 ohmi, 1 kHz, 10
% THD)
Centru*:
100 W (la 3,5 ohmi, 1
kHz, 10 % THD)
Subwoofer*:
200 W (la 2 ohmi, 100
Hz, 10 % THD)
* În funcţie de configurările modului de
decodare şi de sursă, este posibil să nu se
emită sunet.
Secţiunea HDMI
Conector
Intrări video
Secţiune amplificator
(HCD-IS1000)
Puterea de ieşire (nominală):
Faţă Stg. / Faţă
35 W + 35 W
Dr.:
(la 10 ohmi, 1 kHz, 1 %
THD)
Puterea de ieşire RMS (referinţă)
Faţă Stg. / Faţă
50 W + 50 W
Dr.*
(la 10 ohmi, 1 kHz, 10 %
THD)
Centru*:
50 W (la 10 ohmi, 1 kHz,
10 % THD)
Subwoofer*:
100 W
(la 4 ohmi, 70 Hz, 10 %
THD) + 100 W (la 4
ohmi, 500 Hz, 10 %
THD)
* În funcţie de configurările modului de
decodare şi de sursă, este posibil să nu se
emită sunet.
Intrări (analogice)
TV, SAT/CABLE Sensibilitate: 450 mV
(ATT ON), 250 mV (ATT
OFF)
Impedanţa: 50 kohmi
Intrări (digitale/COAXIALE)
SAT/CABLE
Impedanţa: 75 ohmi
Secţiunea video
Ieşiri
RO
146
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohmi
S VIDEO:
Y: 1 Vp-p 75 ohmi
C: 0.286 Vp-p 75 ohmi
COMPONENTĂ:
Y: 1 Vp-p 75 ohmi
PB/CB, PR/CR: 0,7
Vp-p 75 ohmi
VIDEO: 1 Vp-p 75
ohmi
COMPONENTĂ:
Y: 1 Vp-p 75 ohmi
PB/CB, PR/CR: 0,7
Vp-p 75 ohmi
Conector standard
HDMI cu 19 pini
HDMI1, HDMI2:
640 × 480p la 60 Hz
720 × 480i la
59,94/60 Hz
720 × 480p la
59,94/60 Hz
1280 × 720p la
59.94/60 Hz
1920 × 1080i la
59,94/
60 Hz
1920 × 1080p la
59,94/
60 Hz
720 × 576i la 50 Hz
720 × 576p la 50 Hz
1280 × 720p la 50 Hz
1920 × 1080i la 50 Hz
1920 × 1080p la 50
Hz
1920 × 1080p la 24
Hz
Sistem BD/DVD/CD
Laser
Sistemul pentru
format semnal video
Semiconductor laser
(BD: λ = 405 nm)
(DVD: λ = 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Durata de emisie:
continuă
PAL/NTSC
Secţiunea acordare
Sistem
Sintetizator digital
PLL, cu cuarţ
Secţiune acord FM
Spectrul de acordare 87,5 MHz – 108,0
MHz (faza de 50 kHz)
Antena
Antenă-fir pentru FM
Borne antenă
75 ohmi, neechilibrate
Frecvenţa
10,7 MHz
intermediară
Secţiune acord AM
Spectrul de acordare 531 - 1,602 kHz
(faza de 9 kHz)
Antena
Antenă-cadru AM
Frecvenţa
450 kHz
intermediară
Difuzoare (BDV-IT1000)
Faţă (SS-ITF1)
Sistemul de
difuzoare
Difuzoarele
Impedanţa nominală
Dimensiuni (aprox.)
Masa (aprox.)
Sistem cu 2 sensuri,
Bass reflex
16 mm ×120 mm, tip
con x 3
3.5 ohmi
19,5 mm x 546 mm x
30,5 mm
(lăţime/înălţime/
grosime)
19,5 mm x 602 mm x
35 mm
(lăţime/înălţime/
grosime) cu
suporturile de
montare pe perete
121 mm x 560 mm x
121 mm
(lăţime/înălţime/
grosime) cu suportul
de birou
181 mm x 1.200 mm
x 181 mm
(lăţime/înălţime
/grosime) cu suportul
pentru difuzoare
0,5 kg
0,5 kg cu suporturile
de montare pe
perete
1,0 kg cu suportul de
birou
2,0 kg cu suportul
pentru difuzor
Centru (SS-ITC1)
Sistemul de difuzoare
Sistem cu 2 sensuri,
Bass reflex
Difuzoarele
16 mm ×120 mm, tip
con x 3
Impedanţa nominală
Dimensiuni (aprox.)
3.5 ohmi
540 mm x 19,5 mm x
30,5 mm
(lăţime/înălţime/
grosime)
597 mm x 19,5 mm x
35 mm
(lăţime/înălţime/
grosime) cu
suporturile de montare
pe perete
0,5 kg
0,5 kg cu suporturile
de montare pe perete
Masa (aprox.)
Surround (SS-ITR1)
Sistemul de difuzoare
Difuzoarele
Impedanţa nominală
Dimensiuni (aprox.)
Masa (aprox.)
Sistem de difuzoare
complet,
Bass reflex
16 mm ×120 mm, tip
con x 2
3.5 ohmi
19,5 mm x 546 mm x
30,5 mm
(lăţime/înălţime/
grosime)
19,5 mm x 602 mm x
35 mm
(lăţime/înălţime/
grosime) cu suporturile
de montare pe perete
121 mm x 560 mm x
121 mm (lăţime/
înălţime/ grosime) cu
suportul de birou
181 mm x 1.200 mm x
181 mm
(lăţime/înălţime/
grosime) cu suportul
pentru difuzoare
0,4 kg
0,4 kg cu suporturile
de montare pe perete
0,9 kg cu suportul de
birou
1,9 kg cu suportul
pentru difuzor
Subwoofer (SS-ITW1)
Sistemul de difuzoare
Sistem subwoofer,
Bass reflex
Difuzoarele
150 mm, tip con x 2
Impedanţa nominală
2 ohmi
Dimensiuni (aprox.)
196 mm x 410 mm x
372 mm
(lăţime/înălţime/
grosime)
Masa (aprox.)
10,5 kg
Difuzoare (BDV-IS1000)
Faţă/Centru/Surround (SS-IS15)
Sistemul de difuzoare
Sistem de difuzoare
complet
Difuzoarele
35 mm, tip con
Impedanţa nominală
10 ohmi
Dimensiuni (aprox.)
45 mm x 55 mm x 40
mm (lăţime/înălţime/
grosime)
Masa (aprox.)
0,07 kg
Subwoofer (SS-ISW1)
Sistemul de difuzoare
Sistem subwoofer cu 2
sensuri, Bass reflex
Difuzoarele
120 mm, tip + 160 mm,
tip con
Impedanţa nominală
4 ohmi
Dimensiuni (aprox.)
196 mm x 360 mm x 372
mm (lăţime/înălţime/
grosime)
Masa (aprox.)
9,0 kg
RO
147
Generalităţi
Transceptor wireless (EZW-RT10)
Tensiunea de
alimentare
Putere consumată
(BDV-IT1000)
Sistemul de
comunicare
Specificaţia S-AIR
versiunea 1.0
Ieşire
Banda de frecvenţă
12,0 mW
2.4000 GHz - 2.4835
GHz
DSSS
3.3 V c.c, 350 mA
220 - 240 V c.a., 50/60
Hz
„On‖ (Activat): 140 W
Standby: 0,3 W (în
modul Economie de
energie)
Putere consumată
„On‖ (Activat): 100 W
(BDV-IS1000)
Standby: 0,3 W (în
modul Economie de
energie)
Tensiune/curent de ieşire
(DIGITAL MEDIA PORT)
5 V c.c, 700 mA
LAN (100)
Bornă 100BASE-TX
„EXTERNAL‖
Fantă memorie
externă (pentru
conectarea memoriei
externe)
Ieşire c.c.: 5 V 500 mA
Max
Dimensiuni (aprox.)
430 mm x 125 mm x
355 mm (lăţime/
înălţime/ grosime)
incl. părţile
proeminente
430 mm x 125 mm x
385mm (lăţime/
înălţime/ grosime) cu
transceptorul wireless
introdus
Masa (aprox.)
10 kg
Amplificator surround (TA-SA100WR)
Secţiune amplificator (BDV-IT1000)
Puterea de ieşire RMS (referinţă)
100 W + 100 W
(la 3,5 ohmi, 1 kHz, 10
% THD)
Secţiune amplificator (BDV-IS1000)
Puterea de ieşire RMS (referinţă)
50 W + 50 W
(la 10 ohmi, 1 kHz, 10
% THD)
Impedanţa nominală
Generalităţi
Tensiunea de
alimentare
Putere consumată
Dimensiuni (aprox.)
Masa (aprox.)
RO
148
3 - 16 Ω
220 - 240 V c.a., 50/60
Hz
„On‖ (Activat): 50 W
85 mm x 100 mm x
330 mm (lăţime/
înălţime/grosime)
(inclusiv EZW-RT10)
85 mm × 100 mm ×
345 mm (lăţime
/înălţime/grosime)
inclusiv capacul şi
suportul pentru
cablurile difuzoarelor
1,7 kg inclusiv capacul
şi suportul pentru
cablurile difuzoarelor
Metoda de modulaţie
Tensiunea de
alimentare
Dimensiuni (aprox.)
50 mm x 13 mm x 60
mm
(lăţime/înălţime/grosime)
Masa (aprox.)
24 g
Modelul şi specificaţiile se pot modifica fără
preaviz.
• Puterea consumată în modul
standby 0,3 W.
• La cablajele imprimate nu se
folosesc ignifuganţi cu halogen.
• Peste 85% din eficienţa
energetică a blocului amplificator
se datorează amplificatorului
digital, S-Master.
Lista codurilor de limbă
Ortografie conform standardului ISO 639: 1988 (E/F).
Cod Limba
Cod Limba
Cod Limba
1027 Afar
1183 Irlandeză
1347 Maori
1028 Abkhazian
1186 Scoţiană
1349 Macedoneană
1032 Afrikaans
1194 Galiţiană
1350 Malayalam
1039 Amharică
1196 Guarani
1352 Mongolă
1044 Arabă
1203 Gujarati
1353 Moldovenească
1045 Asameză
1209 Hausa
1356 Marathi
1051 Aymara
1217 Hindi
1357 Malay
1052 Azerbaidjană
1226 Croată
1358 Malteză
1053 Bashkir
1229 Ungară
1363 Burmeză
1057 Bielorusă
1233 Armeană
1365 Nauru
1059 Bulgară
1235 Interlingua
1369 Nepaleză
1060 Bihari
1239 Interlingue
1376 Olandeză
1061 Bislama
1245 Inupiak
1379 Norvegiană
1066 Bengaleză;
1248 Indoneziană
1393 Occitană
Bangla
1253 Islandeză
1403 (Afan)Oromo
1067 Tibetană
1254 Italiană
1408 Oriya
1070 Bretonă
1257 Ebraică
1417 Punjabi
1079 Catalană
1261 Japoneză
1428 Poloneză
1093 Corsicană
1269 Idiş
1435 Pashto;
1097 Cehă
1283 Javaneză
Pushto
1103 Galeză
1287 Georgiană
1436 Portugheză
1105 Daneză
1297 Cazacă
1463 Quechua
1109 Germană
1298 Groenlandeză
1481 Retoromană
1130 Bhutani
1299 Cambodgiană
Romance
1142 Greacă
1300 Kannada
1482 Kirundi
1144 Engleză
1301 Coreeană
1483 Română
1145 Esperanto
1305 Kashmiri
1489 Rusă
1149 Spaniolă
1307 Kurdă
1491 Kinyarwanda
1150 Estoniană
1311 Kirghiză
1495 Sanscrită
1151 Bască
1313 Latină
1498 Sindhi
1157 Persană
1326 Lingala
1501 Sangho
1165 Finlandeză
1327 Laoţiană
1502 Sârbo1166 Fiji
1332 Lituaniană
croată
1171 Feroeză
1334 Letonă;
1503 Singaleză
1174 Franceză
1181 Friziană
Cod Limba
1507 Samoană
1508 Shona
1509 Somaleză
1511 Albaneză
1512 Sârbă
1513 Siswati
1514 Sesotho
1515 Sudaneză
1516 Suedeză
1517 Swahili
1521 Tamil
1525 Telugu
1527 Tadjikă
1528 Thai
1529 Tigrinya
1531 Turkmenă
1532 Tagalog
1534 Setswana
1535 Tongană
1538 Turcă
1539 Tsonga
1540 Tătară
1543 Twi
1557 Ucraineană
1564 Urdu
1572 Uzbekă
1581 Vietnameză
1587 Volapük
1613 Wolof
1632 Xhosa
1665 Yoruba
1684 Chineză
1697 Zulu
1505 Slovacă
1345 Malgaşă
1506 Slovenă
1703 Nespecificată
Lista codurilor regionale pentru controlul parental
Cod regional
2044 Argentina
2047 Australia
2046 Austria
2057 Belgia
2070 Brazilia
2079 Canada
2090 Chile
2092 China
2115 Danemarca
Cod regional
2165 Finlanda
2174 Franţa
2109 Germania
2248 India
2238 Indonezia
2254 Italia
2276 Japonia
2304 Coreea
2363 Malaiezia
Cod regional
2362 Mexic
2376 Olanda
2390 Noua Zeelandă
2379 Norvegia
2427 Pakistan
2424 Filipine
2436 Portugalia
2489 Rusia
2501 Singapore
Cod regional
2149 Spania
2499 Suedia
2086 Elveţia
2528 Thailanda
2184 Regatul
Unit
RO
149
Termenii şi condiţiile de
utilizare şi acordul de
licenţă cu utilizatorul final
Player-ul de discuri Blu-ray Sony („Produsul‖) şi software-ul
asociat („Software-ul‖) sunt furnizate şi întreţinute de Sony
Electronics Inc. şi afiliaţii săi („Sony"). Sony de asemenea
furnizează şi întreţine serviciile asociate („Serviciile‖), inclusiv
orice sub-sit accesibil prin pagina de internet a Serviciului
(„Situl‖). Software-ul include produsul software înglobat în
Produs, stocat pe orice mediu, integrat Produsului sau
furnizat în alt mod de Sony; descărcat de pe Sit sau pus la
dispoziţie sau furnizat în alt mod de Sony; orice astfel de
medii şi orice documentaţie tipărită, „on-line‖ sau electronică
asociată Produsului şi tuturor actualizărilor şi îmbunătăţirilor
aduse acestuia.
CÂND ACCESAŢI, VIZUALIZAŢI SAU UTILIZAŢI
SERVICIILE, PRODUSUL, SOFTWARE-UL ŞI/SAU SITUL,
ACCEPTAŢI, FĂRĂ LIMITARE SAU CALIFICARE,
TERMENII ŞI CONDIŢIILE DIN PREZENTUL DOCUMENT,
POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE DE PE SITUL SONY
ŞI ORICE ALŢI TERMENI ŞI CONDIŢII SUPLIMENTARE
PREVĂZUTE ÎN ORICE PORŢIUNE A SERVICIULUI ŞI
SITULUI (DENUMITE ÎN MOD COLECTIV „ACORDUL‖).
DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD CU TERMENII ŞI
CONDIŢIILE PREZENTULUI ACORD, SONY NU
GARANTEAZĂ LIMITELE DIN ACESTA ŞI NU VEŢI
UTILIZA SERVICIUL, PRODUSUL, SOFTWARE-UL ŞI/SAU
SITUL.
1. Proprietatea
Software-ul şi toate materialele cu privire la Serviciu şi/sau
Sit, inclusiv, fără limitare, imaginile, software-ul şi textul
(„Conţinutul‖) sunt protejate prin drepturi de autor conform
legii drepturilor de autor din S.U.A., convenţiilor
internaţionale şi altor legi ale drepturilor de autor. Nu puteţi
folosi Software-ul, Serviciul, Produsul, Conţinutul şi Situl
decât conform prevederilor prezentului document. În acest
Serviciu sau Sit se pot găsi logo-uri, mărci de serviciu
proprietare şi mărci înregistrate. Punându-le la dispoziţie pe
Serviciu şi/sau Sit, Sony nu vă acordă o licenţă de utilizare a
acestor logo-uri, mărci de serviciu proprietare şi mărci
înregistrate. Orice utilizare neautorizată a Serviciului, Sitului,
Conţinutului sau Software-ului poate încălca legile drepturilor
de autor, legile mărcilor comerciale, legile de confidenţialitate
şi publicitate şi statutele civile şi penale. Toate drepturile şi
drepturile de autor asupra Software-ului sau materialelor de
pe Serviciu/Sit şi asupra oricăror copii ale Software-ului sunt
deţinute de Sony, licenţiaţii sau furnizorii acesteia. Toate
drepturile neacordate în mod specific în baza acestui Acord
sunt rezervate de către Sony, licenţiaţii şi furnizorii săi.
2. Drepturile dvs. şi Licenţa limitată
Serviciul, Situl, Software-ul, Conţinutul şi Produsul sunt doar
pentru uzul dvs. personal. Sunteţi responsabil pentru toate
activităţile desfăşurate, inclusiv din punct de vedere legal,
pentru utilizarea Serviciului de către dvs. sau de către alte
persoane care folosesc Serviciul prin Produsul sau Contul
dvs. (definit mai jos). Puteţi utiliza Serviciul, Situl, Softwareul, Conţinutul şi Produsul doar în scopuri legale. Nu puteţi
distribui, schimba, modifica, vinde sau transmite orice copiaţi
de pe Serviciu sau Sit, incluzând, fără limitare, orice text,
imagini, sunet sau video, în orice scopuri de afaceri,
comerciale sau publice. Atâta timp cât respectaţi termenii
prezentului Acord, Sony vă acordă un drept neexclusiv,
netransferabil, limitat de a introduce, afişa şi utiliza Serviciul,
Situl şi Software-ul conform prezentului Acord. Vă angajaţi
să nu întrerupeţi/stricaţi şi să nu încercaţi întrerupeţi/stricaţi
funcţionarea acestui Serviciu, Sit sau Software, în orice mod.
3. Contul de utilizator şi confidenţialitatea
Ca parte a utilizării Produsului, Serviciului, Sitului şi/sau
Software-ului de către dvs., Sony vă poate cere să vă creaţi
un cont de utilizator („Contul‖) pentru care trebuie să furnizaţi
Sony informaţii reale, corecte, actuale şi complete despre
dvs. şi să întreţineţi/actualizaţi prompt aceste informaţii.
Sunteţi responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii parolelor Contului dvs. Vă angajaţi să înştiinţaţi imediat Sony cu privire la orice utilizare neautorizată a parolei sau la orice încălcare a securităţii cu privire la Serviciu, Sit şi/sau Software.
RO
150
Politica de confidenţialitate a Sony este afişată pe Sit şi la
adresa
http://products.sel.sony.com/SEL/legal/privacy.html,
termenii acesteia fiind incluşi în prezentul document şi
aplicându-se utilizării de către dvs. a Contului, Produsului,
Serviciului, Sitului şi Software-ului.
4. Actualizarea automată
Software-ul conţine o funcţionalitate prin care se
actualizează automat atunci când Produsul este conectat la
un server ce aparţine Sony sau unei terţe părţi desemnate de
Sony. Când vă specificaţi intenţia de a nu utiliza această
funcţionalitate de actualizare automată, sau când este
activată setarea ce vă întreabă dacă doriţi să actualizaţi
automat şi refuzaţi executarea actualizărilor, se presupune
că sunteţi de acord ca îmbunătăţirile de securitate, corecţiile
erorilor, alte actualizări funcţionale sau orice alte modificări
oferite de Sony prin aceste actualizări să nu se execute
pentru Software şi că utilizarea curentă şi viitoare a
Software-ului d către dvs. poate fi afectată de aceasta.
Când este activată funcţionalitatea de actualizare automată
prevăzută la paragraful anterior, se presupune că sunteţi de
acord că (a) Software-ul va fi actualizat automat după cum
este nevoie pentru a îmbunătăţi securitatea, a corecta
erorile, a îmbunătăţi funcţionalitatea de actualizare sau în
alte scopuri şi (b) că această actualizare a Software-ului
poate fi însoţită de augmentarea, modificarea sau eliminarea
funcţionalităţii Software-ului.
5. Termeni suplimentari pentru Software-ul Produsului
Puteţi folosi Software-ul doar împreună cu Produsul ce îl
însoţeşte. Software-ul este licenţiat, nu vândut. Pe lângă
termenii prevăzuţi în alte părţi ale acestui Acord, Software-ul
este supus următoarelor:
Utilizarea Software-ului. Puteţi folosi Software-ul doar
împreună cu Produsul, în scopuri personale.
Limitări cu privire la reproducerea codului, decompilare şi
dezasamblare. Nu puteţi modifica, reproduce codul sursă,
decompila sau dezasambla Software-ul, integral sau parţial.
Separarea Componentelor. Software-ul este licenţiat ca
produs unic. Părţile sale componente nu pot fi separate
pentru a fi utilizate pe unul sau mai multe dispozitive cu
excepţia cazurilor în care Sony autorizează în mod expres
acest lucru.
Fişierele de date. Software-ul poate crea automat fişiere de
date ce vor fi utilizate cu Software-ul. Orice astfel de date vor
fi considerate ca făcând parte din Software.
Închirierea. Nu puteţi închiria sau acorda spre închiriere
Software-ul.
Transferul Software-ului. Puteţi transfera permanent toate
drepturile dvs. deţinute în baza prezentului Acord doar ca
parte a vânzării sau transferului Software-ului, însoţind
vânzarea sau transferul Produsului dvs., cu condiţia să nu
păstraţi copii, să transferaţi întreg Software-ul (inclusiv toate
copiile, componentele, mediile şi materialele tipărite, toate
versiunile şi toate actualizările Software-ului şi ale acestui
Acord), iar destinatarul este de acord cu termenii prezentului
Acord.
Software dependent. Software-ul, serviciile de reţea sau alte
produse decât Software-ul de care depinde performanţa
Software-ului pot fi întrerupte sau reziliate la opţiunea
furnizorilor (furnizorii de software, de servicii sau Sony).
Activităţi cu risc ridicat. Software-ul nu permite greşeli şi nu
este proiectat, fabricat sau intenţionat spre a fi utilizat sau
revândut drept echipament de control online în medii
periculoase ce necesită performanţe de mare exactitate,
precum în operarea centralelor nucleare, navigarea aeriană
sau sistemele de comunicaţii, controlul traficului aerian,
instalaţiile de menţinere a respiraţiei sau sistemele de arme,
în care defectarea Software-ului ar putea provoca decese,
leziuni sau daune fizice sau de mediu foarte grave („Activităţi
cu risc ridicat‖). Sony şi furnizorii săi nu îşi asumă nicio
răspundere pentru Activităţile cu risc ridicat.
Drepturi restricţionate pentru Guvernul S.U.A. Software-ul
este furnizat cu DREPTURI RESTRICŢIONATE. Utilizarea,
copierea sau divulgarea de către Guvernul Statelor Unite
este supusă restricţiilor conform sub-alineatului (c) (1) şi (2)
din Software informatic comercial – Drepturi restricţionate la
48 CFR 52.227-19. Producătorul este Sony Electronics Inc.,
16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127.
Licenţe GNU Public general, Public mai puţin general şi
altele. Fără a aduce atingere prezentului Acord, anumite părţi
ale Software-ului sunt guvernate de Licenţa pentru un public
mai puţin general GNU, Versiunea 2.1 (LGPL), Licenţa
pentru public general GNU Versiunea 2 (GPL) şi alte licenţe
cu cod sursă deschis („Licenţe cu sursă deschisă‖), ale căror
copii se ataşează. Pentru aceste porţiuni ale Software-ului,
Licenţele cu sursă deschisă vor guverna după caz, în măsura
în care apar conflicte între acest Acord şi Licenţele cu sursă
deschisă.
Disponibilitatea unui anumit cod sursă. Sony pune la
dispoziţie codul sursă pentru anumite porţiuni ale
SOFTWARE-ULUI conform LICENŢELOR GPL/LGPL.
Vizitaţi http://www.sony.com/linux pentru acces la şi
instrucţiuni cu privire la obţinerea acestui cod sursă.
6. Modificările aduse Serviciului
Sony îşi rezervă dreptul de a întrerupe una, câteva sau toate
proprietăţile Serviciului, în orice moment, la opţiunea sa. La
discreţia sa şi, periodic, Sony poate modifica, adăuga sau
elimina proprietăţi sau funcţionalităţi, poate îmbunătăţi sau
modifica Serviciul, Situl şi/sau Software-ul fără preaviz. La
discreţia Sony, puteţi primi mesaje în legătură cu aceste
modificări şi noile proprietăţi/funcţionalităţi. Orice nou text,
conţinut, fişier, date, produse, servicii, informaţii, software,
instrument software sau altă proprietate furnizată de Sony
(prin reţea, sau pe CD-ROM sau prin alte metode) (inclusiv,
fără limitare, orice actualizare a Software-ului furnizat dvs.
automat în baza Secţiunii 4 din prezentul Acord) se va
supune prevederilor prezentului Acord, cu condiţia ca, dacă
vă sunt prezentaţi termeni şi condiţii separate aplicabile
pentru această proprietate, respectivii termeni şi condiţii să
se aplice cu prioritate faţă de acest Acord pentru proprietatea
respectivă.
7. Confidenţialitatea
Veţi păstra confidenţiale toate informaţiile în legătură cu
Produsul şi Documentaţia, furnizate în baza prezentului Acor
şi care nu sunt cunoscute public. Vă angajaţi să nu divulgaţi
aceste informaţii unor terţe părţi fără acordul scris prealabil.
8. Dreptul Sony de a rezilia sau modifica
termenii sau condiţiile prezentului Acord
Sony poate adăuga, modifica sau elimina orice parte, termen
sau condiţie a prezentului Acord, în orice moment, fără
preaviz. Orice modificări aduse prezentului Acord sau
oricăror termeni din Serviciu şi/sau Sit se aplică imediat ce
sunt comunicate. Continuând să utilizaţi Serviciul, Produsul,
Software-ul şi/sau Situl după comunicarea acestor modificări,
acceptaţi aceste schimbări. SONY POATE ADĂUGA,
REZILIA, ELIMINA SAU SUSPENDA ORICE ALT
CONŢINUT COMUNICAT ÎN SERVICIU ŞI/SAU PE SIT,
INCLUSIV PROPRIETĂŢILE ŞI SPECIFICAŢIILE
PRODUSELOR DESCRISE SAU AFIŞATE ÎN SERVICIU
ŞI/SAU SIT, TEMPORAR SAU PERMANENT, ÎN ORICE
MOMENT, FĂRĂ PREAVIZ ŞI FĂRĂ RĂSPUNDERE. FĂRĂ
A ADUCE ATINGERE ORICĂROR ALTOR DREPTURI,
SONY POATE SUSPENDA SAU REZILIA PREZENTUL
ACORD IMEDIAT, ÎN BAZA UNUI PREAVIZ, DACĂ NU
RESPECTAŢI TERMENII ŞI CONDIŢIILE ACESTUI ACORD.
La reziliere, veţi distruge Software-ul în termen de
paisprezece (14) zile de la data acesteia şi, la cererea Sony,
veţi furniza Sony dovada acestei distrugeri. Sony poate lua
toate măsurile legale şi tehnice pentru a preveni încălcarea
şi/sau pentru a pune în aplicare acest Acord, inclusiv, fără
limitare, rezilierea imediată a accesului dvs. la Serviciu, dacă,
în opinia noastră, încălcaţi acest Acord.
9. Despăgubirile
Vă angajaţi să despăgubiţi, apăraţi şi să eliberaţi de orice
responsabilitate Sony şi toţi agenţii, directorii, angajaţii,
furnizorii de informaţii, licenţiatorii şi licenţiaţii, afiliaţii,
furnizorii de conţinut, funcţionarii şi entităţile înrudite ale
acesteia (denumite colectiv „Părţile despăgubite‖) în legătură
cu răspunderile şi costurile (inclusiv, fără limitare, taxele şi
costurile juridice) suportate de Părţile despăgubite în legătură
cu orice pretenţie ca urmare a (i) încălcării sau pretinsei
încălcări de către dvs. a prezentului Acord sub orice formă,
(ii) informaţiilor pe care le prezentaţi Sony în acest sens, (iii)
încălcării sau pretinsei încălcări de către dvs. a drepturilor
unei terţe părţi sau (iv) oricărui prejudiciu provocat de dvs.
sau pretins a fi fost provocat de dvs. Serviciului. Veţi colabora
după nevoie pentru a ajuta Părţile despăgubite să îşi apere
pretenţiile. Sony şi/sau Părţile despăgubite îşi rezervă, pe
propria cheltuială, dreptul de a-şi aroga apărarea şi controlul
exclusiv în orice problemă care altfel ar fi fost supusă
despăgubirii de către dvs. şi nu veţi soluţiona această
problemă fără aprobarea scrisă a Sony şi/sau Părţilor
despăgubite.
10. DECLINAREA RESPONSABILITĂŢII DE
GARANŢIE ŞI LIMITAREA RĂSPUNDERII
ÎNŢELEGEŢI CĂ utiLIZAREA PRODUSULUI ŞI
SERVICIILOR NECESITĂ serviciI INTERNET FURNIZATE
DE DVS., PENTRU CARE SUNTEŢI SINGURUL
RESPONSABIL. UTILIZAREA PRODUSULUI ŞI/SAU
SERVICIULUI POATE FI LIMITATĂ SAU RESTRICŢIONATĂ
ÎN FUNCŢIE DE CAPACITĂŢILE SAU LIMITĂRILE
TEHNICE ALE SERVICIULUI INTERNET.
UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI, SERVICIILOR,
PRODUSULUI, CONŢINUTULUI ŞI/SAU SITULUI DE
CĂTRE DVS. SE REALIZEAZĂ PE PROPRIA
RĂSPUNDERE. SOFTWARE-UL, SERVICIUL,
CONŢINUTUL ŞI SITUL SUNT FURNIZATE CA ATARE ŞI,
ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, SONY NU GARANTEAZĂ
(1) EXACTITATEA, POSIBILITATEA DE
COMERCIALIZARE, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT
SCOP SAU NEÎNCĂLCAREA ASOCIATĂ SERVICIULUI,
SITULUI ŞI/SAU SOFTWARE-ULUI; (2) CĂ
SERVERUL/SERVERELE CE PUN(E) LA DISPOZIŢIE
SERVICIUL, SOFTWARE-UL ŞI/SAU SITUL NU CONŢIN
VIRUŞI SAU ALTE COMPONENTE CE VĂ POT INFECTA,
AFECTA SAU DETERIORA COMPUTERUL,
TELEVIZORUL, ALTE ECHIPAMENTE SAU ORICE ALT
OBIECT. ÎN PLUS, SONY NU GARANTEAZĂ UTILIZAREA
SAU REZULTATELE UTILIZĂRII SOFTWARE-ULUI,
SERVICIULUI ŞI/SAU SITULUI DIN PUNCT DE VEDERE AL
CORECTITUDINII, EXACTITĂŢII, FIABILITĂŢII SAU ÎN
ORICE ALT MOD. NICIO INFORMAŢIE SAU
RECOMANDARE ORALĂ SAU SCRISĂ EMISĂ DE SONY
SAU DE UN REPREZENTANT AUTORIZAT SONY NU VA
REPREZENTA O GARANŢIE ŞI NU VA LĂRGI SFERA
ACESTEI GARANŢII SUB NICIO FORMĂ. ÎN CAZUL ÎN
CARE SOFTWARE-UL, SERVICIUL ŞI/SAU SITUL SE
DOVEDESC A FI DEFECTE, DVS. (ŞI NU SONY SAU UN
REPREZENTANT AUTORIZAT SONY) VEŢI SUPORTA
COSTURILE REPARAŢIILOR SAU REMEDIERILOR
NECESARE.
SUB NICIO CIRCUMSTANŢĂ, INCLUZÂND, FĂRĂ
LIMITARE, NEGLIJENŢA SONY SAU PROBLEMELE
AFERENTE FURNIZORILOR TERŢI DE CONŢINUT, SONY
NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU DAUNELE
SECUNDARE, DIRECTE, INCIDENTALE, INDIRECTE,
PUNITIVE SAU SPECIALE AFERENTE (A) UTILIZĂRII, (B)
INCAPACITĂŢII DE UTILIZARE SAU (C) ERORILOR SAU
OMISIUNILOR ÎN SOFTWARE, SERVICIU, PRODUS
ŞI/SAU SIT, CHIAR DACĂ SONY SAU UN
REPREZENTANT AUTORIZAT AL ACESTEIA A FOST
AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA PRODUCERII
ACESTOR DAUNE. UNELE STATE NU PERMIS
EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR SECUNDARE
SAU INCIDENTALE, DECI ESTE POSIBIL CA LIMITAREA
SAU EXCLUDEREA DE MAI SUS SĂ NU SE APLICE ÎN
CAZUL DVS. RĂSPUNDEREA TOTALĂ A SONY FAŢĂ DE
DVS., PENTRU TOATE DAUNELE, PIERDERILE ŞI
CAUZELE DE ACŢIUNE (CONTRACTUALĂ SAU PENALĂ,
INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA, CAZURILE DE
NEGLIJENŢĂ) NU VA DEPĂŞI ÎN NICIUN CAZ SUMA DE
100,00 $.
RO
151
11. Prevederi Generale
Prezentul Acord, garanţia limitată ce însoţeşte produsul şi
orice termeni adiţionali comunicaţi în Serviciu sau pe Sit
reprezintă împreună întregul Acord între Sony şi dvs. în
legătură cu utilizarea Produsului, Serviciului, Sitului,
Conţinutului şi Software-ului de către dvs. Orice aviz realizat
de Sony în baza prezentului Acord se poate realiza prin
scrisoare, e-mail sau afişare pe Serviciu sau pe Sit. Orice
cauză de acţiune în legătură cu utilizarea Sitului trebuie
iniţiată în maxim un (1) an de la apariţia pretenţiei sau cauzei
de acţiune. Dacă, din orice motiv, o instanţă cu jurisdicţie
competentă constată că oricare dintre prevederile prezentului
Acord sau o parte a acestuia este neaplicabilă, prevederea
respectivă va fi pusă în aplicare pe cât posibil, iar ceilalţi
termeni şi condiţii vor rămâne în vigoare. Prezentul Acord va
fi guvernat de şi interpretat în conformitate cu legislaţia
statului Delaware, Statele Unite ale Americii, indiferent de
principiile conflictului de legi. Sunteţi de acord să vă supuneţi
jurisdicţiei personale şi exclusive a tribunalelor federale sau
de stat din Delaware.
RO
152
Glosar
AACS
„Sistemul avansat de conţinut de acces‖
este o specificaţie pentru gestionarea
conţinutului digital media stocat pe
următoarea generaţie de medii optice
înregistrate şi preînregistrate. Specificaţia
permite consumatorilor să vizualizeze
conţinuturi media digitale, inclusiv în
format de înaltă definiţie.
AVCHD
Formatul AVCHD este un format de înaltă
definiţie pentru camerele video digitale
folosit pentru înregistrarea semnalelor SD
(definiţie standard) sau HD (înaltă
definiţie) cu specificaţie 1080i* sau 720p**
de pe DVD-uri, folosind o tehnologie
eficientă de codificare şi comprimare a
datelor. Formatul MPEG-4 AVC/.264 este
adoptat pentru comprimarea datelor
video, iar pentru comprimarea datelor
audio este folosit sistemul Dolby Digital
sau PCM linear. Formatul MPEG-4
AVC/H.264 este capabil să comprime
imagini mult mai eficient decât formatul
convenţional de comprimare a imaginilor.
Formatul MPEG-4 AVC/H.264 permite
înregistrarea unui semnal video de înaltă
definiţie (HD) de pe o cameră video
digitală pe discuri DVD, la fel ca pentru un
semnal TV cu definiţie standard (SD).
* O specificaţie de înaltă definiţie ce
foloseşte 1080 linii de scanare şi formatul
interlace.
** O specificaţie de înaltă definiţie ce
foloseşte 720 linii de scanare şi formatul
progresiv.
Aplicaţia BD-J
Formatul BD-ROM suportă Java
pentru funcţii interactive. „BD-J‖ oferă
furnizorilor de conţinut funcţionalitate
aproape nelimitată în crearea titlurilor
de BD-ROM interactiv.
BD-R
BD-R (Disc Blu-ray înregistrabil) este un
disc Blu-ray înregistrabil o singură dată,
disponibil la aceleaşi capacităţi ca şi
discul BD de mai jos. Deoarece conţinutul
poate fi înregistrat, dar nu şters, discurile
BD-R pot fi folosite pentru arhivarea de
date importante sau pentru stocarea şi
distribuirea de materiale video.
BD-RE
BD-RE (Disc Blu-ray reînregistrabil) este
un disc Blu-ray reînregistrabil şi
reinscriptibil, disponibil la aceleaşi
capacităţi ca şi discul BD de mai jos.
Proprietatea de reînregistrare face
posibile utilizări extinse de editare.
BD-ROM
Discurile BD-ROM (Disc Blu-ray cu
memorie de citire) sunt disponibile în
comerţ, la aceleaşi capacităţi ca şi discul
BD de mai jos. Pe lângă conţinuturile
convenţionale de film şi video, aceste
discuri au proprietăţi îmbunătăţite, precum
conţinuturi interactive, meniuri ce apar pe
ecran, selectarea afişajului subtitrării şi
prezentarea de diapozitive. Deşi un BDROM poate conţine orice tip de date,
majoritatea discurilor BD-ROM conţin
filme în format Înaltă definiţie, pentru a fi
redate pe player-ele de discuri Bluray/DVD.
Disc Blu-ray (BD)
Un format de discuri creat pentru
înregistrarea/redarea de fişiere video de
înaltă definiţie (HD) (pentru HDTV, etc.) şi
pentru stocarea de volume mari de date.
Un disc Blu-ray cu un singur strat poate
conţine până la 25 GB, iar un disc Blu-ray
double-layer până la 50 GB de date.
Calibrare automată, cinematografică,
digitală
Sony a dezvoltat funcţia de Calibrare
automată cinematografică digitală pentru
a măsura şi regla automat configurările
difuzoarelor, în funcţie de mediul dvs. de
ascultare, pe o perioadă scurtă de timp.
Dolby Digital
Acest format de sunet cinematografic este
mai avansat decât „Dolby Surround Pro
Logic‖. În acest format, difuzoarele surround
emit sunet stereo cu un spectru mărit de
frecvenţă, furnizându-se independent un
canal de subwoofer pentru başi. Formatul se
mai numeşte şi „5.1‖, iar canalul subwooferului este denumit canalul 0.1 (deoarece
funcţionează doar când este necesar efectul
de accentuare a başilor). Toate cele şase
canale din acest format sunt înregistrate
separat pentru a se putea realiza o
diferenţiere superioară a canalelor. Mai mult
decât atât, deoarece toate semnalele sunt
procesate digital, semnalul suferă o
degradare mai mică.
RO
153
Dolby Digital Plus
Dezvoltată ca o extensie a Dolby Digital,
această tehnologie de codificare audio
suportă sunet surround cu canale multiple
7.1.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II creează 5 canale cu
lărgime de bandă întreagă, dintr-o sursă
audio cu 2 canale de sunet. Acest lucru
este realizat cu ajutorul unui decodor
performant surround matricial de mare
puritate, care extrage proprietăţile
spaţiale din înregistrarea originală, fără
adăugarea unor sunete noi ori a unor
coloraturi de tonalitate.
 Modul film
Modul film se va utiliza pentru
spectacolele de televiziune în format
stereo şi pentru toate programele
codificate în sistem Dolby Surround.
Rezultatul este o direcţionalitate
accentuată a câmpului de sunet, care se
apropie de calitatea sunetului discret de
pe canalul 5.1.
 Modul muzică
Modul muzică se foloseşte pentru
înregistrările muzicale stereo şi oferă un
spaţiu sonor amplu şi profund.
Dolby Surround Pro Logic
Ca metodă de decodare a formatului
Dolby Surround, formatul Dolby Surround
Pro Logic generează patru canale dintrun sunet pe 2 canale. În comparaţie cu
sistemul anterior Dolby Surround, Dolby
Surround Pro Logic reproduce mai natural
rotirea panoramică de la stânga la
dreapta şi localizează sunetele mai
precis. Pentru a beneficia de toate
avantajele formatului Dolby Surround Pro
Logic trebuie să aveţi o pereche de
difuzoare surround şi un difuzor central.
Difuzoarele surround transmit sunet
monofonic.
Dolby TrueHD
Dolby TrueHD este o tehnologie de
codificare fără pierderi ce suportă până la
8 canale de sunet surround pe canale
multiple pentru următoarea generaţie de
discuri optice. Sunetul reprodus este
complet fidel sursei originale.
RO
154
DTS
Tehnologie digitală de compresie a
semnalelor audio, dezvoltată de DTS, Inc.
Această tehnologie este la nivelul 5.1
channel surround. Acest format cuprinde
şi două canale stereo-spate şi un canal
discret pentru subwoofer. DTS asigură
aceeaşi înaltă calitate a sunetului digital
pe 5.1 canale discrete. Buna separaţie
între canale este asigurată, deoarece
toate canalele de date sunt înregistrate
discret şi procesate digital.
„DTS-HD High Resolution Audio”
(Audio DTS-HD de înaltă rezoluţie)
Dezvoltat ca extensie pentru formatul
DTS Digital Surround. Suportă o
frecvenţă maximă de eşantionare de 96
kHz şi surround pe canale multiple 7.1.
Sunetul de înaltă rezoluţie DTS-HD are o
rată maximă a transmisiei de 6 Mbps, cu
compresie cu pierdere de calitate
(„Lossy").
„DTS-HD Master Audio” (Audio
principal DTS-HD)
Formatul DTS-HD Master Audio are o
rată maximă de transmisie de 24,5 Mbps
şi foloseşte compresie fără pierderi
(„Lossless"), corespunzând unei frecvenţe
maxime de eşantionare de 192 kHz, pe
maxim 7.1 canale.
HDMI (Interfaţă multimedia de înaltă
definiţie)
HDMI este o interfaţă ce suportă atât
video şi audio cu o singură conexiune
digitală, permiţându-vă să vă bucuraţi de
imagine şi sunet digital de înaltă calitate.
Specificaţia HDMI este compatibilă cu
HDCP (Protecţia împotriva copierii digitale
în bandă largă), o tehnologie anti-copiere
ce integrează tehnologie de codificare a
semnalelor video digitale.
LTH (de la redus la ridicat)
LTH este un sistem de înregistrare ce
suportă BD-R cu pigment organic.
„Parental Control” (Control parental)
Funcţie a unui BD/DVD, prin care este
limitată posibilitatea de redare a discului
în funcţie de vârsta utilizatorului, conform
nivelului de limitare stabilit de fiecare ţară.
Limitările diferă de la disc la disc; atunci
când această funcţie este activată,
redarea poate fi complet interzisă, sau
anumite scene sunt complet omise ori
înlocuite cu alte scene, etc.
PhotoTV HD
„PhotoTV HD‖ permite prezentarea unor
imagini foarte detaliate şi exprimarea
fotografică a unor texturi şi culori subtile.
Conectând dispozitivele compatibile cu
„PhotoTV HD‖ folosind un cablu HDMI, vă
puteţi bucura de o întreagă lume nouă de
fotografii, de o calitate uluitoare. De
exemplu, textura delicată a pielii umane,
florile, nisipul şi valurile pot fi afişate acum
pe un ecran mare în calitate fotografică
deosebită.
Meniul care apare
Un meniu special, disponibil pe discurile
BD-ROM. Meniul apare la apăsarea
butonului „POP-UP/MENU‖ în timpul
redării şi poate fi operat în timp ce se
realizează redarea.
S-AIR
(frecvenţă Radio interactivă audio de la
Sony)
Mediile DVD, de transmisie digitală şi alte
medii de calitate ridicată s-au dezvoltat
rapid în ultima vreme.
Pentru a se asigura că nuanţele subtile
ale acestor medii de înaltă calitate sunt
transmise fără distorsiuni, Sony a
dezvoltat o tehnologie intitulată „S-AIR‖
pentru transmisia radio a semnalelor
audio digitale, fără compresie, integrând
această tehnologie în EZW-RT10/EZWT100.
Această tehnologie transferă semnale
digitale audio fără comprimare folosind
intervalul de bandă 2,4 GHz din banda
ISM (banda pentru utilizări industriale,
ştiinţifice şi medicale), la fel ca reţelele
wireless şi aplicaţiile Bluetooth.
x.v.Colour (Culoare x.v.)
„x.v. Colour‖ este un termen familiar
pentru standardul xvYCCpropus de Sony.
xvYCC este un standard internaţional
folosit pentru spaţiul de culoare din
fişierele video.
Acest standard poate exprima o gamă
mai largă de culori decât standardul de
emisie folosit în prezent.
„24p True Cinema” (Cinema fidel 24p)
Filmele filmate cu camera au 24 de cadre
pe secundă.
Deoarece televizoarele obişnuite (cu
ecran plat sau CRT) afişează cadrele fie
la intervale de 1/60 sau 1/50 de secunde,
cele 24 de cadre nu apar într-un ritm
constant.
Când este conectat la un televizor cu
capacităţi de 24p, aparatul afişează
fiecare cadru la intervale de 1/24 secunde
– acelaşi interval filmat iniţial cu camera,
reproducând astfel imaginea originală în
mod fidel.
RO
155
Index
Numere
24p True Cinema (Cinema
fidel 24p) 155
A
Actualizare 118
Actualizare reţea 118
Afişare automată 126
Amplificator surround 12, 99
Atenuare - SAT/CABLE 121
Atenuare - TV 121
Audio 122
Audio DRC 121
Avansare instantanee 75
AVCHD 142, 153
Discurile ce pot fi redate 140
Dolby Digital 90, 153
Dolby Digital Plus 154
Dolby Pro Logic II 154
Dolby Surround Pro Logic 154
Dolby TrueHD 154
DTS 90, 154
DTS-HD 154
DUAL MONO 91
DVD 74, 140
Parolă 123
PhotoTV HD 85, 155
POP UP/MENU (Meniu care
apare) 78
E
S
Ecranul panoului frontal 10
R
Raport aspect DVD 119
RDS 97
Reluare instantanee 75
Reluarea redării 77
Resetarea 129
Calibrare automată 108, 121
CD 82, 140
Cod regional 141
Cod regional pentru controlul
parental 123
Comandă HDMI 76, 105, 124
Conexiune la internet BD 123
Configurare rapidă 69, 128
Control parental 75
Control parental BD 122
Control parental DVD 122
Meniu BD/DVD 122
Mod de conversie
cinematografică 120
Mod pauză 120
Mod standby 126
Mod sunet 89
MOVIE-D.C.S.- 89
D
N
S-AIR 4, 99, 155
Cod de identificare S-AIR
99, 126
Interconectare S-AIR 102,
126
Modificare RF S-AIR 104,
126
Receptor S-AIR 99
Standby S-AIR 102, 126
Screen Saver 126
Setare audio BD 121
Setări audio 121
Setări difuzor 110, 121
Conexiune 110
Distanţă 110
Nivel 111
Setări foto 124
Setări HDMI 124
Setări internet 127
Setări reţea 127
Setări video 119
Setări vizualizare BD/DVD
122
Strat de redare disc hibrid 123
Subtitrare 122
Sunet emis în format multiplex
91
D. C. A. C. (Calibrare
automată, cinematografică,
digitală) 108, 153
Date BD 78, 137
Denumirea staţiilor presetate
94
Digital Cinema Sound (Sunet
cinematografic digital) 89
DIGITAL MEDIA PORT 98
Disc Blu-ray 153
NIGHT (Noapte) 115
T
B
BDAV 140
BD-Live 78
BDMV 140
BD-R 153
BD-RE 153
Blocare disc 76
Blocare pentru copii 116
F
Format ecran 119
Format video de ieşire 120
H
HDMI
YCbCr/RGB 125
HDMI (Interfaţă multimedia de
înaltă definiţie) 154
I
Informaţii sistem 126
Întunecare 126
L
C
RO
156
Limită Fs 121
Lista codurilor de limbă 149
LTH 154
M
O
One-Touch Play (Redare cu o
singură apăsare de buton) 76
OPTIONS (Opţiuni) 84
OSD 126
P
Panou spate 11
Panoul frontal 9
PARENTAL CONTROL
(Control parental) 154
Telecomanda 16
Tip TV 119
Ton de test 111
U
Unghi 77
V
Viteză prezentare diapozitive
124
X
x.v.Colour 125, 155
RO
157
RO
158
RO
159
Download PDF

advertising