Sony | BDV-EF200 | Sony BDV-EF200 BDV-EF200 Affordable 2.1ch 3D Blu-ray Disc™/DVD home cinema Instrucţiuni de utilizare

4-265-166-11(1) (RO)
Sistem Blu-ray Disc/
DVD Home Theatre
Instrucţiuni de utilizare
BDV-EF200
AVERTISMENT
Nu instalaţi echipamentul într-un
spaţiu închis, cum ar fi o bibliotecă
sau un dulap încorporat.
Pentru a reduce riscul de incendiu,
nu acoperiţi orificiul de ventilare al
aparatului cu ziare, feţe de masă,
draperii etc. Nu plasaţi pe aparat
surse de flacără deschisă, cum ar fi
lumânări aprinse.
Pentru a reduce riscul de incendiu
şi de electrocutare, evitaţi stropirea
aparatului şi posibilitatea ca pe
acesta să se scurgă lichide şi nu
plasaţi pe aparat obiecte pline cu
lichide, precum vazele.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele
cu baterii instalate la căldură
excesivă, precum lumina directă
a soarelui, focul sau altele
asemenea.
Pentru a evita accidentările, acest
aparat trebuie fixat în siguranţă pe
podea/perete, în conformitate cu
instrucţiunile de instalare.
Doar pentru utilizare la interior.
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice cu
acest produs măreşte riscul de a vă
fi afectată vederea. Nu încercaţi să
demontaţi carcasa, deoarece raza
laser utilizată în acest Blu-ray Disc/
Sistem DVD Home Theatre
dăunează ochilor.
Pentru service, apelaţi numai
la personal calificat.
2RO
Acest aparat este clasificat ca fiind
un produs LASER din CLASA 3R.
Asiguraţi-vă că evitaţi expunerea
directă a ochilor la radiaţiile laser
vizibile şi invizibile ce sunt emise
atunci când carcasa de protecţie
a laserului este deschisă.
Acest marcaj este amplasat pe
carcasa de protecţie a laserului,
în interiorul incintei.
Acest aparat este clasificat ca fiind
un produs LASER din CLASA 1.
Acest marcaj este amplasat în
exterior, pe partea din spate.
Casarea
echipamentelor
electrice şi
electronice
uzate (valabil în
ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de
colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs sau
pe ambalaj indică faptul că
produsul respectiv nu trebuie tratat
ca deşeu menajer. În schimb, acesta
trebuie predat la punctul de
colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi
electronice. Asigurându-vă că acest
produs este casat în mod corect veţi
ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra
mediului şi sănătăţii umane,
consecinţe ce ar putea rezulta altfel
din manipularea incorectă ca deşeu
a acestui produs. Reciclarea
materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale.
Pentru informaţii mai detaliate
referitoare la reciclarea acestui
produs, contactaţi autorităţile
locale, serviciul local de eliminare a
deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul.
Eliminarea
bateriilor uzate
(valabil în ţările
Uniunii
Europene şi în
alte ţări din
Europa care au
sisteme de colectare
diferenţiată)
Acest simbol prezent pe baterie sau
pe ambalaj indică faptul că bateria
furnizată împreună cu produsul
respectiv nu trebuie tratată ca deşeu
menajer.
Este posibil ca pe anumite baterii,
acest simbol să fie utilizat în
combinaţie cu un simbol chimic.
Se adaugă simbolurile chimice
pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb)
dacă bateria conţine mai mult de
0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt
eliminate în mod corect veţi ajuta la
prevenirea eventualelor consecinţe
negative asupra mediului şi sănătăţii
umane, consecinţe ce ar putea
rezulta altfel din manipularea
incorectă ca deşeu a bateriilor.
Reciclarea materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive
de siguranţă, de performanţă sau de
integritate a datelor, necesită o
conexiune permanentă la o baterie
încorporată, aceasta trebuie
înlocuită doar de către personal
de service calificat.
Pentru a vă asigura că bateria este
tratată în mod corespunzător,
predaţi produsul la sfârşitul duratei
de exploatare la punctul de colectare
relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi
electronice.
Pentru toate celelalte baterii,
consultaţi secţiunea referitoare la
modul de eliminare în siguranţă
a bateriilor din produs. Predaţi
bateriile la punctul de colectare
relevant pentru reciclarea bateriilor
uzate.
Pentru informaţii mai detaliate
referitoare la reciclarea acestui
produs sau a bateriilor, contactaţi
autorităţile locale, serviciul local de
eliminare a deşeurilor menajere sau
magazinul de la care aţi achiziţionat
produsul.
Aviz pentru clienţi: următoarele
informaţii sunt valabile doar în
cazul echipamentelor vândute în
statele ce aplică directivele UE.
Acest produs este fabricat de Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075, Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru
compatibilitatea electromagnetică şi
siguranţa produsului este Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germania. Comunicaţi orice
probleme legate de service sau
garanţie la adresele prevăzute în
documentele separate de service sau
garanţie.
Măsuri de precauţie
Acest echipament a fost testat şi s-a
constatat că respectă limitele
specificate în Directiva privind
compatibilitatea electromagnetică
utilizând un cablu de conectare mai
scurt de 3 metri. (Doar pentru
modelele din Europa şi Rusia)
Cu privire la sursele de
alimentare
• Unitatea rămâne sub tensiune
chiar şi atunci când este oprită, atât
timp cât este conectată la priza CA.
• Deoarece pentru deconectarea
unităţii de la priză se foloseşte
ştecărul principal, conectaţi
unitatea la o priză CA uşor
accesibilă. Dacă observaţi nereguli
în funcţionarea unităţii,
deconectaţi imediat ştecărul
principal de la priza CA.
Cu privire la urmărirea de
imagini video 3D
Este posibil ca unele persoane să
aibă parte de o anumită doză de
disconfort (precum obosirea
ochilor, oboseală sau ameţeală) în
timp ce urmăresc imagini video 3D.
Sony recomandă tuturor
utilizatorilor să facă pauze regulate
atunci când urmăresc imagini video
3D. Durata şi frecvenţa pauzelor
necesare variază de la o persoană la
alta. Dumneavoastră trebuie să
decideţi care este varianta optimă.
Dacă experimentaţi orice fel de
disconfort, ar trebui să nu mai
urmăriţi imagini video 3D până
dispare starea de disconfort;
consultaţi un medic, în cazul în care
credeţi că este necesar.
De asemenea, ar trebui să consultaţi
(i) manualul de instrucţiuni şi/sau
mesajele de atenţionare ale oricărui
alt dispozitiv utilizat cu acest produs
sau ale conţinutului Blu-ray Disc
redat cu acesta şi (ii) site-ul nostru
Web (http://esupport.sony.com/)
pentru a fi la curent cu cele mai
recente informaţii. Vederea copiilor
mici (în special a celor sub şase ani)
este încă în stadiu de dezvoltare.
Consultaţi medicul (precum un
pediatru sau un oftalmolog) înainte
de a permite copiilor mici să
urmărească imagini video 3D.
Adulţii ar trebui să supravegheze
copiii mici pentru a se asigura că
aceştia respectă recomandările
enumerate mai sus.
Protejarea la copiere
Ţineţi seama de sistemele avansate
de protejare a conţinutului utilizate
de suporturile Blu-ray DiscTM şi
DVD. Aceste sisteme, denumite
AACS (Advanced Access Content
System) şi CSS (Content Scramble
System), pot conţine unele restricţii
cu privire la redare, la ieşirea
analogică şi la alte caracteristici
similare. Funcţionarea acestui
produs şi restricţiile impuse pot
varia în funcţie de data
achiziţionării, deoarece comitetul
director al AACS poate adopta sau
modifica regulile de restricţionare
după data achiziţionării.
Drepturi de autor şi mărci
comerciale
• Acest sistem este dotat cu Dolby*
Digital şi sistem surround digital
DTS**.
* Fabricat sub licenţă Dolby
Laboratories. Dolby şi
simbolul dublu D sunt
mărci comerciale ale Dolby
Laboratories.
** Fabricat sub licenţă,
conform brevetelor
publicate în S.U.A.
cu numerele: 5.451.942;
5.956.674; 5.974.380;
5.978.762; 6.226.616;
6.487.535; 7.212.872;
7.333.929; 7.392.195;
7.272.567 şi alte brevete din
S.U.A. şi din întreaga lume,
publicate sau în curs de
publicare. DTS, DTS-HD şi
simbolul sunt mărci
comerciale înregistrate, iar
DTS-HD Master Audio şi
siglele DTS sunt mărci
comerciale ale DTS, Inc.
Produsul include software.
© DTS, Inc. Toate
drepturile rezervate.
• Acest sistem încorporează
tehnologia High-Definition
Multimedia Interface (HDMITM).
HDMI, sigla HDMI şi HighDefinition Multimedia Interface
sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale HDMI
Licensing LLC în Statele Unite şi
în alte ţări.
• Java este marcă comercială
a companiei Oracle şi/sau
a afiliaţilor săi.
• „BD-LIVE” şi „BONUSVIEW”
sunt mărci comerciale ale
Asociaţiei Blu-ray Disc.
• „Blu-ray Disc” este marcă
comercială.
• Siglele „Blu-ray Disc”,
„DVD+RW”, „DVD-RW”,
„DVD+R”, „DVD-R”, „DVD
VIDEO” şi „CD” sunt mărci
comerciale.
• „Blu-ray 3D” şi sigla „Blu-ray 3D”
sunt mărci comerciale ale
Asociaţiei Blu-ray Disc.
3RO
• „BRAVIA” este marcă comercială
a Sony Corporation.
• „AVCHD” şi sigla „AVCHD”
sunt mărci comerciale ale
Panasonic Corporation şi ale Sony
Corporation.
• , „XMB” şi „xross media bar”
sunt mărci comerciale ale Sony
Corporation şi ale Sony
Computer Entertainment Inc.
• „PLAYSTATION” este marcă
comercială a Sony Computer
Entertainment Inc.
• Sigla Wi-Fi CERTIFIEDTM este
marcă de certificare a Wi-Fi
Alliance.
• Marca Wi-Fi Protected SetupTM
este marcă a Wi-Fi Alliance.
• „Wi-Fi CERTIFIEDTM” şi „Wi-Fi
Protected SetupTM” sunt mărci
comerciale ale Wi-Fi Alliance.
• „PhotoTV HD” şi sigla „PhotoTV
HD” sunt mărci comerciale ale
Sony Corporation.
• Tehnologia şi brevetele de
codificare audio MPEG Layer-3
sunt utilizate sub licenţă
Fraunhofer IIS şi Thomson.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano şi iPod touch sunt mărci
comerciale ale Apple Inc.,
înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări.
• „Made for iPod” şi „Made for
iPhone” înseamnă că un accesoriu
electronic a fost conceput pentru a
se conecta în mod specific la iPod
sau, respectiv, la iPhone şi că
respectarea standardelor de
performanţă Apple a fost
certificată de către dezvoltator.
Compania Apple nu este
responsabilă pentru funcţionarea
acestui dispozitiv şi nici pentru
conformarea acestuia cu
standardele de siguranţă şi de
reglementare. Reţineţi că
utilizarea acestui accesoriu cu
iPod sau iPhone poate afecta
performanţa în regim de
funcţionare fără fir.
4RO
• Windows Media este marcă
comercială înregistrată sau marcă
comercială a Microsoft
Corporation în Statele Unite şi/
sau în alte ţări.
Acest produs conţine tehnologie
ce face obiectul anumitor drepturi
de proprietate intelectuală ale
Microsoft. Utilizarea sau
distribuirea acestei tehnologii în
afara acestui produs este interzisă
fără a deţine licenţa(ele)
corespunzătoare din partea
Microsoft.
Proprietarii conţinutului
utilizează tehnologie de acces la
conţinut Microsoft PlayReady™
pentru a-şi proteja proprietatea
intelectuală, inclusiv conţinutul
protejat prin drepturi de autor.
Acest dispozitiv utilizează
tehnologia PlayReady pentru
a accesa conţinut protejat cu
PlayReady şi/sau conţinut
protejat cu WMDRM. Dacă
dispozitivul nu reuşeşte să aplice
restricţiile cu privire la utilizarea
conţinutului, proprietarii
conţinutului pot cere Microsoft să
revoce capacitatea dispozitivului
de a consuma conţinut protejat cu
PlayReady. Această revocare
trebuie să nu afecteze conţinutul
neprotejat şi nici conţinutul
protejat cu alte tehnologii de
accesare a conţinutului.
Proprietarii de conţinut vă pot
solicita să faceţi upgrade la
PlayReady pentru a le accesa
conţinutul. Dacă refuzaţi un
upgrade, nu veţi putea accesa
conţinut care necesită upgrade-ul
respectiv.
• Toate celelalte mărci comerciale
aparţin deţinătorilor de drept ai
acestora.
• Alte nume de sisteme şi de
produse sunt, în general, mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale producătorilor.
În acest document nu sunt
indicate mărcile ™ şi ®.
Despre aceste
instrucţiuni de
utilizare
• Instrucţiunile din aceste
Instrucţiuni de utilizare
descriu comenzile de pe
telecomandă. Puteţi utiliza,
de asemenea, comenzile de pe
unitate, dacă au aceleaşi
nume sau unele similare cu
cele de pe telecomandă.
• În acest manual, „disc” este
utilizat ca referinţă generală
la suporturi BD, DVD, Super
Audio CD sau CD, dacă nu
este specificat altfel în text sau
ilustraţii.
• Unele ilustraţii sunt
prezentate ca desene
conceptuale şi pot diferi
de produsele reale.
• Elementele afişate pe ecranul
televizorului pot varia în
funcţie de zonă.
• Setarea implicită este
subliniată.
Cuprins
Despre aceste instrucţiuni de utilizare..... 4
Despachetare ............................................... 6
Index pentru componente şi comenzi..... 7
Introducere
Pasul 1: Instalarea sistemului.......... 12
Pasul 2: Conectarea sistemului ....... 13
Pasul 3: Conectarea la reţea ............ 19
Pasul 4: Efectuarea Configurării
simple.......................................... 21
Pasul 5: Selectarea sursei................. 22
Pasul 6: Ascultarea de sunet
surround ..................................... 23
Redare
Redarea unui disc ..................................... 25
Redarea de pe un dispozitiv USB ........... 26
Utilizarea unui iPod/iPhone ................... 27
Redarea prin intermediul unei reţele..... 29
Opţiuni disponibile .................................. 29
Ajustarea sunetului
Selectarea efectului pentru a se
potrivi sursei....................................... 32
Selectarea formatului audio, a pistelor în
mai multe limbi sau a canalului....... 32
Ascultarea sunetului difuzării
multiplex ............................................. 33
Tuner
Ascultarea de radio................................... 34
Utilizarea Sistemului de date
radio (RDS) ........................................ 35
Economia de energie în modul
standby................................................ 39
Răsfoirea site-urilor Web ........................ 39
Configurarea reţelei ................................. 41
Setări şi reglaje
Utilizarea afişajului Setup
(Configurare) ..................................... 45
[Network Update] (Actualizare
reţea) ................................................... 46
[Screen Settings] (Setări ecran) .............. 46
[Audio Settings] (Setări audio)............... 47
[BD/DVD Viewing Settings]
(Setări vizualizare BD/DVD) ........... 48
[Parental Control Settings]
(Setări control parental) ................... 49
[Music Settings] (Setări muzică) ............ 49
[System Settings] (Setări sistem)............ 50
[Network Settings] (Setări reţea) ........... 51
[Easy Setup] (Configurare simplă) ........ 51
[Resetting] (Reiniţializare)...................... 51
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie.................................. 52
Note cu privire la discuri......................... 53
Depanare ................................................... 54
Discuri redabile ........................................ 59
Tipuri redabile de fişiere ......................... 60
Formate audio acceptate ......................... 61
Specificaţii ................................................. 62
Lista codurilor de limbă .......................... 63
Index .......................................................... 64
Alte operaţiuni
Utilizarea funcţiei Comandă HDMI
pentru „BRAVIA” Sync .................... 36
Configurarea difuzoarelor....................... 37
Utilizarea Cronometrului pentru
repaus .................................................. 38
Dezactivarea butoanelor
de pe unitate ....................................... 38
Controlarea televizorului
cu telecomanda furnizată ................. 38
Modificarea luminozităţii afişajului
panoului frontal ................................. 39
5RO
Despachetare
• Difuzoare frontale (2)
• Antenă cu fir pentru FM
(aeriană) (1)
• Doc pentru iPod/iPhone
(TDM-iP30) (1)
sau
• Subwoofer (1)
• Cablu video (1)
• Cablu USB (1)
• Telecomandă (1)
• Instrucţiuni de utilizare
• Ghid de configurare rapidă
• Ghid de instalare
a difuzoarelor
• Informaţii despre licenţa
software
• Baterii R6 (mărime AA) (2)
Pregătirea telecomenzii
Introduceţi două baterii R6 (mărimea AA) (furnizate), potrivind capetele 3 şi # de pe baterii cu
marcajele din interiorul compartimentului.
6RO
Index pentru componente şi comenzi
Pentru mai multe informaţii, consultaţi paginile indicate în paranteze.
Panoul frontal
FUNCTION
VOLUME
A Tavă disc (pagina 25)
x (oprire)
B Senzor telecomandă
Opreşte redarea şi memorează punctul
de oprire (punct de reluare).
Punctul de reluare pentru un titlu/o pistă
este ultimul punct redat sau ultima
fotografie pentru un folder foto.
C Afişaj panou frontal
D Port
(USB) (pagina 26)
Utilizat pentru conectarea unui
dispozitiv USB.
E Butoane operaţii de redare
Z (deschidere/închidere) (pagina 25)
Deschide sau închide tava discului.
N (redare)
Porneşte sau reporneşte redarea
(reluare redare).
Redă o prezentare de diapozitive atunci
când este introdus un disc ce conţine fişiere
imagine JPEG.
FUNCTION
Selectează sursa de redare.
VOLUME +/–
Reglează volumul sistemului.
F "/1 (pornire/standby)
Porneşte unitatea sau o trece în modul
standby.
7RO
Afişaj panou frontal
Despre indicaţiile de pe afişajul panoului frontal
A Afişează starea de redare a sistemului.
E Se aprinde atunci sunetul este dezactivat.
B Se aprinde atunci când este activată
redarea repetată.
F Afişează starea sistemului, precum
frecvenţa radio etc.
C Se aprinde atunci când se recepţionează
sunet stereo. (Doar pentru radio)
G Se aprinde atunci când sunt scoase
semnale video 720p/1080i/1080p prin
mufa HDMI (OUT).
D Se aprinde când mufa HDMI (OUT) este
conectată corect la un dispozitiv
compatibil cu HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection), cu intrare
HDMI sau DVI (Digital Visual Interface).
8RO
Panoul din spate
ONLY FOR SS-TSB105
ONLY FOR
SS-WSB103
DIGITAL IN
OPTICAL
L
ANTENNA
OUT
ARC
IN 1
AUDIO IN
IN 2
R
FRONT R
FRONT L
SUBWOOFER
SPEAKERS
VIDEO OUT
LAN (100)
TV
FM
COAXIAL
75
AUDIO
A Mufe SPEAKERS (pagina 13)
F Bornă LAN (100) (pagina 19)
B Port
(USB) (pagina 26)
G Mufă HDMI (IN 2) (pagina 16)
C Mufe AUDIO (AUDIO IN L/R) (pagina 16)
H Mufă HDMI (IN 1) (pagina 16)
D Mufă ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω)
(pagina 18)
I Mufă HDMI (OUT) (pagina 14)
J Mufă VIDEO OUT (pagina 14)
E Mufă TV (DIGITAL IN OPTICAL) (pagina 14)
9RO
TV "/1 (pornire/standby)
(pagina 38)
Telecomandă
Porneşte televizorul sau îl trece în modul
standby.
SPEAKERS
TV AUDIO
"/1 (pornire/standby) (paginile 21, 34)
TV
1
BRAVIA Sync
DIMMER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
B Butoane numerice (paginile 35, 38)
SLEEP
9
FUNCTION
2
Introduce numerele titlurilor/capitolelor,
numărul postului de radio presetat etc.
3
Selectează formatul/pista audio.
4
Selectează limba subtitrărilor, atunci când
pe un suport BD-ROM/DVD VIDEO sunt
înregistrate subtitrări în mai multe limbi.
(audio) (paginile 32, 33)
0
RETURN
OPTIONS
SOUND MODE
SOUND MODE
HOME
8
(subtitrări) (pagina 49)
POP UP/ MENU
TOP MENU
Porneşte sistemul sau îl trece în modul
standby.
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
5
6
DISPLAY
TV
C Butoane colorate (roşu/verde/galben/
albastru)
Taste cu comenzi rapide pentru selectarea
elementelor din unele meniuri BD (pot fi
utilizate, de asemenea, pentru operaţiuni
interactive Java pe suporturi BD).
D TOP MENU
TV
7
Deschide sau închide meniul principal al
suportului BD sau al DVD-ului.
POP UP/MENU
Numărul 5, butoanele
, 2 + şi N au un
punct tactil. Folosiţi acest punct drept referinţă,
atunci când utilizaţi telecomanda.
•
: Pentru operaţii TV
(Pentru detalii, consultaţi „Controlarea
televizorului cu telecomanda furnizată”
(pagina 38).)
A Z (deschidere/închidere)
Deschide sau închide tava discului.
SPEAKERS TVyAUDIO
Selectează dacă sunetul televizorului este
scos prin difuzoarele sistemului sau prin
cele ale televizorului. Această funcţie este
disponibilă doar atunci când setaţi [Control
for HDMI] (Comandă HDMI) la [ON]
(Activat) (pagina 50).
10RO
Deschide sau închide meniul pop-up al
suportului BD-ROM sau meniul DVD-ului.
OPTIONS (paginile 23, 29, 39)
Afişează meniul opţiunilor pe ecranul
televizorului sau pe afişajul panoului
frontal. (Locaţia depinde de funcţia
selectată.)
RETURN
Revine la afişajul anterior.
C/X/x/c
Evidenţiază un element selectat.
(intrare)
Accesează elementul selectat.
E SOUND MODE +/– (pagina 32)
Selectează modul de sunet.
HOME (paginile 21, 34, 37, 39, 41, 45)
Accesează sau părăseşte meniul de pornire
al sistemului.
F Butoane pentru operaţii de redare
Consultaţi „Redare” (pagina 25).
./> (anteriorul/următorul)
Sare la capitolul, pista sau fişierul anterior/
următor.
(reluare/avansare)
Redă din nou, pe scurt, scenele curente,
timp de 10 secunde./Derulează puţin
înainte scenele curente, timp de 15 secunde.
m/M (rapid/încet/îngheţare cadru)
Derulează înapoi/derulează înainte discul în
timpul redării. De fiecare dată când apăsaţi
butonul, viteza de căutare se modifică.
Activează redarea cu încetinitorul atunci
când este apăsat mai mult de o secundă în
modul pauză. Redă câte un cadru, pe rând,
când este apăsat în modul pauză.
Redarea cu încetinitorul şi cea cadru cu
cadru nu sunt disponibile pentru suporturi
Blu-ray Disc 3D.
N (redare)
Porneşte sau reporneşte redarea (reluare
redare).
Activează Redarea printr-o singură atingere
(pagina 36) dacă sistemul este pornit şi setat
la funcţia „BD/DVD”.
X (pauză)
Întrerupe sau reporneşte redarea.
x (oprire)
Opreşte redarea şi memorează punctul de
oprire (punct de reluare). Punctul de
reluare pentru un titlu/o pistă este ultimul
punct redat sau ultima fotografie pentru un
folder foto.
TV t (intrare TV)
Comută sursa de intrare a televizorului
între televizor şi alte surse de intrare.
H DISPLAY (paginile 25, 29, 39)
Afişează informaţiile despre redare şi
despre navigarea pe Web pe ecranul
televizorului.
Afişează postul de radio presetat, frecvenţa
etc. pe afişajul panoului frontal.
Afişează informaţii despre flux/starea
decodării pe afişajul panoului frontal, când
funcţia este setată la altă valoare decât
„BD/DVD”. Când sistemul este setat la
funcţia „HDMI1”, „HDMI2” sau „TV”,
informaţiile despre flux/starea decodării
apar doar când intră un semnal digital.
Este posibil ca informaţiile despre flux/
starea decodării să nu apară, în funcţie
de fluxul sau elementul decodat.
I DIMMER (pagina 39)
Modifică luminozitatea afişajului panoului
frontal.
SLEEP (pagina 38)
Setează cronometrul pentru repaus.
FUNCTION (paginile 22, 34)
Selectează sursa de redare.
(favorite)
Afişează conţinutul de pe Internet adăugat
la Favorites List (Listă favorite). Puteţi salva
18 materiale de pe Internet favorite.
Butoane operaţii radio
Consultaţi „Tuner” (pagina 34).
PRESET +/–
TUNING +/–
G
(dezactivare sunet)
Dezactivează temporar sunetul.
2 (volum) +/– (pagina 34)
Reglează volumul.
TV 2 (volum) +/–
Reglează volumul televizorului.
11RO
Introducere
Introducere
Pasul 1: Instalarea sistemului
Cum se poziţionează sistemul
Instalaţi sistemul consultând ilustraţia de mai jos.
A
B
C
A Difuzor frontal (L (stânga))
B Difuzor frontal (R (dreapta))
C Subwoofer
D Unitate
D
Notă
• Aveţi grijă atunci când amplasaţi difuzoarele şi/sau standurile pentru difuzoare ataşate difuzoarelor pe o podea
tratată special (cu ceară, ulei, lustruită etc.), deoarece suprafaţa se poate păta sau decolora.
• Nu vă sprijiniţi şi nu vă agăţaţi de difuzoare, deoarece acestea pot cădea.
Sfat
• Puteţi monta difuzoarele pe un perete. Pentru detalii, consultaţi „Ghidul de instalare a difuzoarelor” furnizat.
12RO
Pasul 2: Conectarea sistemului
Notă
• La conectarea unei alte componente dotate cu facilitatea de comandă a volumului, reduceţi volumul celorlalte
componente la un nivel la care sunetul nu este distorsionat.
Conectarea difuzoarelor
Pentru a conecta cablul difuzorului la unitate
Conectaţi cablurile difuzoarelor pentru a se potrivi culorilor mufelor SPEAKERS de pe unitate.
Când efectuaţi conexiunea la unitate, introduceţi conectorul până se aude un clic.
Alb
(Difuzor frontal
stânga (L))
Roşu
(Difuzor frontal
dreapta (R))
Mov
(Subwoofer)
Panoul din spate al unităţii
ONLY FOR SS-TSB105
FRONT R
FRONT L
ONLY FOR
SS-WSB103
SUBWOOFER
SPEAKERS
13RO
Introducere
Pentru conectarea sistemului, citiţi informaţiile de pe paginile următoare.
Nu conectaţi cablul de alimentare AC (de la reţea) al unităţii la o priză de perete (reţea), până când nu
aţi făcut toate celelalte conexiuni.
Introducere
Conectarea televizorului
Conectaţi sistemul la televizor pentru a afişa imaginea sistemului pe televizor şi pentru a asculta sunetul
televizorului prin intermediul difuzoarelor sistemului.
În funcţie de mufele şi de funcţiile televizorului, selectaţi metoda de conectare.
• Când televizorul are o mufă HDMI marcată cu „ARC*”: Conexiunea A
• Când televizorul are o mufă HDMI: Conexiunile A şi C
• Când televizorul nu este prevăzut cu mufe HDMI: Conexiunile B şi C
Conexiune audio
Conexiuni video
A
B
C
Cablu HDMI
(nefurnizat)
Cablu video
(nefurnizat)
Cablu optic digital
(nefurnizat)
Calitate imagine
Televizor
HDMI IN
VIDEO IN
DIGITAL OUT
OPTICAL
Galben
Flux semnal
: Semnal video
: Semnal audio
A
sau
B
C
**
Galben
Panoul din spate al unităţii
DIGITAL IN
OPTICAL
OUT
VIDEO OUT
ARC
IN 1
IN 2
TV
* Audio Return Channel. Pentru detalii, consultaţi „Despre Audio Return Channel” (pagina 15).
** Disponibil doar dacă televizorul dumneavoastră este compatibil cu funcţia Audio Return Channel.
14RO
A Conexiune prin cablu HDMI
Despre Audio Return Channel
Dacă televizorul dumneavoastră este compatibil cu funcţia Audio Return Channel, o conexiune prin
cablu HDMI trimite, de asemenea, semnal audio digital de la televizor. Nu trebuie să efectuaţi
o conexiune audio separată pentru a asculta sunetul de la televizor. Pentru a seta funcţia Audio Return
Channel, consultaţi [Audio Return Channel] (Canal de retur audio) (pagina 50).
B Conexiune cu cablu video
Dacă televizorul nu are o mufă HDMI, efectuaţi această conexiune.
C Conexiune prin cablu optic digital
Această conexiune trimite un semnal audio către sistem de la televizor. Pentru a asculta sunetul
televizorului prin intermediul sistemului, faceţi această conexiune. Cu această conexiune, sistemul
recepţionează un semnal de difuzare multiplex Dolby Digital şi vă puteţi bucura de sunet de difuzare
multiplex.
Notă
• Puteţi asculta sunetul televizorului, selectând funcţia „TV” (pagina 22).
• Dacă televizorul nu are mufă de ieşire optică digitală, puteţi conecta unitatea şi televizorul cu un cablu audio pentru
a asculta sunetul televizorului prin intermediul sistemului. Pentru detalii despre conexiune, consultaţi
„Conectarea altor componente” (pagina 16).
15RO
Introducere
Dacă televizorul are o mufă HDMI, realizaţi conexiunea la televizor printr-un cablu HDMI.
Aceasta va asigura o calitate mai bună a imaginii, în comparaţie cu alte tipuri de conexiune.
Când conectaţi televizorul prin cablul HDMI, trebuie să selectaţi tipul de semnal de ieşire atunci când
efectuaţi Easy Setup (Configurare simplă) (pagina 21).
Pentru mai multe setări HDMI, consultaţi „[HDMI Settings] (Setări HDMI)” (pagina 50).
Introducere
Conectarea altor componente
Când o componentă pe care doriţi să o conectaţi la sistem are mufă HDMI (OUT)
Puteţi conecta o componentă care are mufă HDMI (OUT), precum un set-top box/receptor satelit
digital sau PLAYSTATION®3 etc. cu un cablu HDMI. O conexiune prin cablu HDMI poate trimite atât
semnale video, cât şi audio. Prin conectarea sistemului şi a componentei utilizând un cablu HDMI vă
puteţi bucura de imagine şi sunet digital de înaltă calitate prin intermediul mufei HDMI (IN 1) sau
HDMI (IN 2).
Panoul din spate al unităţii
OUT
ARC
IN 1
IN 2
Cablu HDMI (nefurnizat)
Utilizaţi HDMI (IN 1) sau HDMI (IN 2).
La mufa HDMI OUT a set-top box-ului/receptorului
de satelit digital sau a PLAYSTATION®3 etc.
HDMI OUT
Notă
• Semnalele video de la mufele HDMI (IN 1/2) sunt trimise către mufa HDMI (OUT) doar când este selectată funcţia
„HDMI1” sau „HDMI2”.
• Pentru a trimite un semnal audio de la mufele HDMI (IN 1/2) către mufa HDMI (OUT), este posibil să fie necesară
modificarea setării ieşirii audio. Pentru detalii, consultaţi [Audio Output] (Ieşire audio) din [Audio Settings]
(Setări audio) (pagina 48).
• Puteţi modifica intrarea audio a unei componente care este conectată la mufa HDMI (IN 1) la mufa TV (DIGITAL
IN OPTICAL). Pentru detalii, consultaţi [HDMI1 Audio Input mode] (Mod intrare audio HDMI1) din
[HDMI Settings] (Setări HDMI) (pagina 50).
16RO
Când componenta nu este prevăzută cu mufă HDMI OUT
Televizor
Ieşire video
Componentă
Ieşire audio
Flux semnal
Sistem
: Semnal video
: Semnal audio
În cazul în care componenta redă doar sunet, conectaţi ieşirea audio a componentei la sistem.
Panoul din spate al unităţii
L
AUDIO IN
R
AUDIO
Roşu
Alb
: Flux semnal
Cablu audio (nefurnizat)
Roşu
Alb
L
R
AUDIO OUT
La mufele de ieşire audio ale VCR, ale
receptorului de satelit digital, ale PlayStation
sau ale sursei audio portabile etc.
Notă
• Dacă efectuaţi conexiunea de mai sus, setaţi [Control for HDMI] (Comandă HDMI) din opţiunea [HDMI Settings]
(Setări HDMI) a [System Settings] (Setări sistem) la [Off] (Dezactivat) (pagina 50).
• Puteţi asculta sunetul componentei, selectând funcţia „AUDIO” (pagina 22).
17RO
Introducere
Conectaţi sistemul, astfel încât semnalele video de la sistem şi de la o altă componentă să fie trimise
către televizor, iar semnalele audio de la componentă să fie trimise către sistem, după cum urmează.
Introducere
Conectarea antenei (aeriană)
Panoul din spate al unităţii
ANTENNA
FM
COAXIAL
75
sau
Antenă cu fir pentru FM (aeriană)
(furnizat)
Notă
• Asiguraţi-vă că aţi întins antena cu fir pentru FM (aeriană) pe întreaga lungime.
• După conectarea antenei cu fir pentru FM (aeriană), încercaţi pe cât posibil să o menţineţi în poziţie orizontală.
Sfat
• Dacă experimentaţi o recepţie FM slabă, utilizaţi un cablu coaxial cu impedanţa de 75 Ohmi (nefurnizat),
pentru a conecta unitatea la o antenă de exterior pentru FM (aeriană).
18RO
Pasul 3: Conectarea la reţea
Selectaţi metoda, în funcţie de mediul LAN (Reţea locală).
Panoul din spate al unităţii
2
Internet
1
Modem ADSL/
modem prin cablu
ETHER
LAN (100)
Ruter de bandă largă
WAN
LAN 1
LAN 2
LAN 3
LAN 4
Cablu LAN
(nefurnizat)
Adaptor LAN
fără fir USB
(nefurnizat)
1 Configurare prin cablu
Utilizaţi un cablu LAN pentru a face conexiunea la borna LAN (100) de pe unitate.
2 Configurare fără fir USB
Utilizaţi o reţea LAN fără fir prin intermediul adaptorului LAN fără fir USB (doar pentru
Sony UWA-BR100*).
Este posibil ca adaptorul LAN fără fir USB să nu fie disponibil în anumite regiuni/ţări.
* Începând cu noiembrie 2010.
Opriţi unitatea înainte de a conecta cablul prelungitor şi de a introduce adaptorul LAN fără fir USB.
După introducerea adaptorului LAN fără fir USB în bază şi după conectarea cablului prelungitor
la portul
(USB) (faţă sau spate), porniţi din nou unitatea.
19RO
Introducere
Notă
• Pentru a conecta sistemul la reţea, trebuie să efectuaţi setările de reţea potrivite pentru mediul de utilizare şi pentru
componente. Pentru detalii, consultaţi „Configurarea reţelei” (pagina 41) şi „[Network Settings] (Setări reţea)”
(pagina 51).
Introducere
Notă
• Distanţa de amplasare dintre adaptorul LAN fără fir USB şi ruterul LAN fără fir diferă, în funcţie de mediul de
utilizare. Dacă sistemul nu se poate conecta la reţea sau dacă această conexiune la reţea este instabilă, mutaţi
adaptorul LAN fără fir USB într-o poziţie diferită sau amplasaţi adaptorul LAN fără fir USB şi ruterul LAN fără fir
mai aproape unul de celălalt.
• Puteţi obţine, de asemenea, informaţiile pentru setările de reţea de pe următoarea pagină de asistenţă Sony:
Pentru clienţii din Europa:
http://support.sony-europe.com
Pentru clienţii din Taiwan:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/support
20RO
4
În funcţie de metoda de conectare
(pagina 14), efectuaţi următoarea setare.
• Conexiune prin cablu HDMI: Urmaţi
instrucţiunile afişate pe ecranul
televizorului.
• Conexiune cu cablu video: Selectaţi [16:9]
sau [4:3], astfel încât imaginea să fie
afişată corect.
Înainte de a efectua Pasul 4
Asiguraţi-vă că toate conexiunile sunt sigure
şi apoi conectaţi cablul de alimentare CA
(de la reţea).
Urmaţi paşii de mai jos pentru a realiza reglajele
de bază pentru utilizarea sistemului.
Elementele afişate variază în funcţie de ţară şi
de model.
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pentru a apela Easy Setup Display
(Afişaj Configurare simplă)
1
Pe ecranul televizorului apare meniul
de pornire.
0
2
Apăsaţi C/c pentru a selecta
(Configurare).
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Easy Setup]
(Configurare simplă), apoi apăsaţi
.
4
Apăsaţi C/c pentru a selecta [Start]
(Pornire), apoi apăsaţi
.
C/X/x/c,
HOME
1
2
3
Apăsaţi HOME.
Porniţi televizorul.
Apăsaţi [/1.
[Setup]
Apare Easy Setup Display (Afişaj
Configurare simplă).
Comutaţi selectorul de intrare de pe
televizor, astfel încât semnalul de la
sistem să apară pe ecranul televizorului.
Apare Easy Setup Display (Afişaj
Configurare simplă) pentru selectarea
limbii afişajului pe ecran.
21RO
Introducere
Pasul 4: Efectuarea
Configurării simple
Efectuaţi [Easy Setup] (Configurare
simplă). Urmaţi instrucţiunile de pe ecran
pentru a efectua setările de bază,
utilizând C/X/x/c şi
.
Introducere
Pasul 5: Selectarea sursei
Puteţi selecta sursa de redare.
FUNCTION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Apăsaţi repetat pe FUNCTION, până când
funcţia dorită apare pe panoul afişajului
frontal.
De fiecare dată când apăsaţi FUNCTION,
funcţia se modifică, după cum urmează.
„BD/DVD” t „FM” t „HDMI1” t
„HDMI2” t „TV” t „AUDIO” t
„BD/DVD” t …
Funcţie
Sursă
„BD/DVD”
Disc, dispozitiv USB, iPod/iPhone
sau dispozitiv de reţea care să fie
redat de sistem
„FM”
Radio FM (pagina 34)
„HDMI1”/
„HDMI2”
Componenta care este conectată la
mufa HDMI (IN 1) sau HDMI
(IN 2) de pe panoul din spate
(pagina 16)
„TV”
Componenta (TV etc.) care este
conectată la mufa TV (DIGITAL
IN OPTICAL) de pe panoul din
spate sau un televizor compatibil
cu funcţia Audio Return Channel
şi care este conectat la mufa
HDMI (OUT) de pe panoul
din spate (pagina 14)
„AUDIO”
Componenta care este conectată la
mufele AUDIO (AUDIO IN L/R)
de pe panoul din spate (pagina 16)
22RO
Pasul 6: Ascultarea de sunet surround
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
X/x/c,
OPTIONS
Selectarea setărilor surround în funcţie de preferinţele de ascultare
Metoda de setare depinde de funcţie.
La redarea prin intermediul funcţiei „BD/DVD”* sau al funcţiei „FM”
1
Apăsaţi OPTIONS.
Pe ecranul televizorului apare meniul opţiunilor.
2
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Surround Setting] (Setare surround), apoi apăsaţi
.
Apăsaţi în mod repetat X/x, până când setarea surround dorită apare pe ecranul televizorului.
Consultaţi tabelul de mai jos pentru descrieri ale setărilor de sunet surround.
4
Apăsaţi
.
Setarea este realizată.
* Setările de sunet surround nu se aplică şi conţinutului de pe Internet.
La redarea prin intermediul funcţiei „HDMI1”, „HDMI2”, „TV” sau „AUDIO”
1
Apăsaţi OPTIONS.
Meniul opţiunilor apare pe afişajul panoului frontal.
2
Apăsaţi repetat pe X/x, până când pe panoul afişajului frontal apare „SUR. SET”,
apoi apăsaţi
sau c.
3
Apăsaţi în mod repetat X/x, până când setarea surround dorită apare pe afişajul
panoului frontal.
Consultaţi tabelul de mai jos pentru descrieri ale setărilor de sunet surround.
4
Apăsaţi
.
Setarea este realizată.
5
Apăsaţi OPTIONS.
Meniul opţiunilor de pe afişajul panoului frontal se închide.
23RO
Introducere
După ce aţi efectuat paşii anteriori şi aţi pornit redarea, puteţi asculta cu uşurinţă sunet surround.
De asemenea, puteţi selecta setări surround programate în prealabil şi care sunt concepute special
pentru diferite surse de sunet. Sunetul se va auzi la fel de impresionant şi de rezonant ca într-un
cinematograf.
Introducere
Notă
• Când meniul de pornire este afişat pe ecranul televizorului, această setare poate fi modificată prin selectarea setării
surround cu ajutorul [Surround Setting] (Setare surround) din [Audio Settings] (Setări audio) din [Setup]
(Configurare) (pagina 48).
Despre ieşirea difuzoarelor
Setarea implicită este [Auto] (Automat) („AUTO”).
Setare surround
Efect
[Auto] (Automat)
„AUTO”
Sistemul scoate automat sunetul cu efectul potrivit, în funcţie de sursă.
• Sursă pe 2 canale: Scoate sunetul pe 2 canale aşa cum este.
• Sursă pe mai multe canale: Simulează sunetul surround 7.1 sau 5.1 cu două difuzoare
frontale şi un subwoofer.
[2ch Stereo] (2 canale Sistemul scoate pe 2 canale, indiferent de formatul sunetului sau de numărul de canale.
stereo)
Formatele surround multi-canal sunt reduse la 2 canale.
„2CH ST.”
Notă
• Este posibil ca setarea surround să nu producă efectele scontate, în funcţie de fluxul de intrare.
• Când redaţi un Super Audio CD, setările surround nu sunt activate.
Sfat
• Puteţi, de asemenea, selecta setările surround în [Surround Setting] (Setare surround) din [Audio Settings]
(Setări audio) (pagina 48).
24RO
2
Pregătiţi sistemul pentru BD-LIVE (doar
BD-LIVE).
Redare
Redarea unui disc
Pentru discuri redabile, consultaţi „Discuri
redabile” (pagina 59).
1
2
3
Introduceţi un BD-ROM cu BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Comutaţi selectorul de intrare de pe
televizor, astfel încât semnalul de la
sistem să apară pe ecranul televizorului.
Apăsaţi Z şi puneţi un disc pe tava discului.
Redare
• Conectaţi sistemul la o reţea (pagina 19).
• Setaţi [BD Internet Connection]
(Conexiune Internet BD) la [Allow]
(Se permite) (pagina 49).
Metoda de funcţionare diferă în funcţie de
disc. Consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale discului.
Sfat
• Pentru a şterge datele din memoria USB, selectaţi
[Erase BD Data] (Ştergere date BD) din
[Video]
şi apăsaţi . Toate datele stocate în folderul buda vor
fi şterse.
Utilizarea Blu-ray 3D
3
Vă puteţi bucura de suporturi Blu-ray 3D Disc
cu sigla 3D*.
Apăsaţi Z pentru a închide tava discului.
În meniul de pornire apare
şi porneşte
redarea.
Dacă redarea nu porneşte automat, selectaţi
în categoria
[Video],
[Music]
(Muzică) sau
[Photo] (Foto) şi
apăsaţi
.
*
1
• Conectaţi sistemul la televizorul
compatibil 3D, utilizând un cablu HDMI
de mare viteză (nefurnizat).
• Setaţi [3D Output Setting] (Setare ieşire
3D) şi [TV Screen Size Setting for 3D]
(Setare dimensiune ecran televizor pentru
3D) din [Screen Settings] (Setări ecran)
(pagina 46).
Utilizarea BONUSVIEW/BD-LIVE
Unele suporturi BD-ROM cu „sigla BD-LIVE*”
au conţinut bonus şi alte date ce pot fi descărcate
pentru divertisment.
2
Conectaţi dispozitivul USB la portul
(USB) din spatele unităţii.
Pentru stocare locală, utilizaţi o memorie
USB de cel puţin 1 GO.
Introduceţi un Blu-ray 3D Disc.
Metoda de funcţionare diferă în funcţie
de disc. Consultaţi instrucţiunile de
utilizare furnizate împreună cu discul.
*
1
Pregătiţi sistemul pentru redarea Blu-ray
3D Disc.
Sfat
• Consultaţi, de asemenea, instrucţiunile de utilizare
ale televizorului compatibil 3D.
Panoul din spate
Memorie USB
25RO
Afişarea informaţiilor de redare
Puteţi consulta informaţiile despre redare etc.,
apăsând pe DISPLAY.
Informaţiile afişate diferă în funcţie de tipul
de disc şi de starea sistemului.
Exemplu: la redarea unui suport BD-ROM
Redarea de pe un
dispozitiv USB
Puteţi reda fişiere video/muzicale/foto de pe
dispozitivul USB conectat.
Pentru tipurile redabile de fişiere, consultaţi
„Tipuri redabile de fişiere” (pagina 60).
1
Conectaţi dispozitivul USB la portul
(USB) de pe unitate.
Înainte de conectare, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale
dispozitivului USB.
Panoul din spate
A Rezoluţia de ieşire/frecvenţa video
B Numărul sau numele titlului
Dispozitiv USB
C Setarea audio selectată în momentul respectiv
D Funcţiile disponibile (
subtitrări)
unghi,
Panoul frontal
audio,
E Informaţii despre redare
Afişează modul de redare, bara de stare
a redării, tipul de disc, codecul video, rata
de biţi, tipul de repetare, timpul scurs,
timpul total de redare
F Număr capitol
Dispozitiv USB
2
G Unghiul selectat în momentul respectiv
Apăsaţi HOME.
Pe ecranul televizorului apare meniul de
pornire.
3
Apăsaţi C/c pentru a selecta
[Video],
[Music] (Muzică) sau
[Photo] (Foto).
4
Apăsaţi X/x pentru a selecta
[USB
device (front)] (Dispozitiv USB (faţă)) sau
[USB device (rear)] (Dispozitiv USB
(spate)), apoi apăsaţi
.
Notă
• Nu scoateţi dispozitivul USB în timpul
operaţiei. Pentru a evita avarierea sau
deteriorarea dispozitivului USB, opriţi sistemul
atunci când conectaţi sau deconectaţi
dispozitivul USB.
26RO
Utilizarea unui iPod/iPhone
Televizor
Panoul din spate sau
VIDEO IN
Modele de iPod/iPhone compatibile
Modelele de iPod/iPhone compatibile sunt
următoarele. Înainte de a-l utiliza cu sistemul,
actualizaţi dispozitivul iPod/iPhone cu cea mai
recentă versiune de software.
Redare
Vă puteţi bucura de muzica/materialele video/
foto şi puteţi încărca bateria unui iPod/iPhone
prin intermediul sistemului.
Panoul frontal
Doc pentru
iPod/iPhone
Cablu USB (furnizat)
Fabricat pentru iPod touch a 4-a generaţie,
iPod touch a 3-a generaţie,
iPod touch a 2+a generaţie, iPod touch
prima generaţie, iPod nano a 6-a generaţie,
iPod nano a 5-a generaţie (cameră video),
iPod nano a 4-a generaţie (video),
iPod nano a 3-a generaţie (video),
iPod nano a 2-a generaţie (aluminiu),
iPod nano prima generaţie,
iPod a 5-a generaţie (video), iPod classic,
iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone
Pentru a utiliza un iPod/iPhone prin
intermediul sistemului
1
Conectaţi Docul pentru iPod/iPhone
(furnizat) la portul
(USB) din faţă
sau din spate al unităţii, apoi plasaţi
dispozitivul iPod/iPhone pe Docul
pentru iPod/iPhone.
Când redaţi un fişier video/foto, conectaţi
mufa de ieşire video a Docului pentru
iPod/iPhone la mufa de intrare video
a televizorului cu un cablu video (furnizat)
înainte de a plasa dispozitivul iPod/iPhone
pe Docul pentru iPod/iPhone.
V I D E O O UT
USB
Cablu video (furnizat)
2
Apăsaţi HOME.
Pe ecranul televizorului apare meniul
de pornire.
3
Apăsaţi C/c pentru a selecta
[Video],
[Music] (Muzică) sau
[Photo] (Foto).
4
Apăsaţi X/x pentru a selecta [iPod
(front)] (iPod (faţă)) sau [iPod (rear)]
(iPod (spate)), apoi apăsaţi
.
x Dacă la Pasul 3 aţi selectat [Video] sau
[Music] (Muzică)
Fişierele video/muzicale sunt listate pe
ecranul televizorului. Treceţi la Pasul
următor.
x Dacă la Pasul 3 aţi selectat
[Photo] (Foto)
Pe ecranul televizorului apare [Please
change the TV input to the video input...]
(Modificaţi intrarea televizorului la intrarea
video...). Comutaţi selectorul de intrare de
pe televizor, astfel încât semnalul de la
iPod/iPhone să apară pe ecranul
televizorului. Apoi, porniţi prezentarea de
diapozitive, comandând direct dispozitivul
iPod/iPhone.
27RO
5
Apăsaţi C/X/x/c şi
pentru a selecta
fişierul pe care doriţi să îl redaţi.
Sunetul de la iPod/iPhone este redat
pe sistem.
Când redaţi un fişier video, comutaţi
selectorul de intrare de pe televizor, astfel
încât semnalul de la iPod/iPhone să apară
pe ecranul televizorului.
Puteţi utiliza dispozitivul iPod/iPhone cu
ajutorul butoanelor de pe telecomandă.
Pentru detalii cu privire la funcţionarea
dispozitivului iPod/iPhone, consultaţi, de
asemenea, instrucţiunile de utilizare ale
dispozitivului iPod/iPhone.
• Pentru a modifica o setare de sistem, precum setarea
surround, în timp ce vizualizaţi imagini de pe iPod/
iPhone pe televizor, selectaţi intrarea de pe televizor
pentru acest sistem înainte de a comanda sistemul.
Pentru a utiliza dispozitivul iPod/
iPhone cu ajutorul telecomenzii
Puteţi utiliza dispozitivul iPod/iPhone cu
ajutorul butoanelor de pe telecomandă.
Următorul tabel prezintă un exemplu de
butoane ce pot fi utilizate. (În funcţie de modelul
de iPod/iPhone, funcţionarea poate diferi.)
28RO
[Video]/
[Music] (Muzică)
Apăsaţi
Operaţiune
N
Porneşte redarea.
X
Întrerupe redarea.
x
Opreşte redarea.
m sau M
Derulează înapoi sau înainte.
. sau >
Trece la fişierul sau capitolul
anterior/următor (dacă există).
Pentru
Operaţiune
. sau >
Trece la fişierul anterior/următor.
Dacă apăsaţi şi menţineţi apăsat
unul dintre aceste butoane,
dispozitivul iPod/iPhone derulează
înapoi sau înainte.
DISPLAY
Activează iluminarea de fundal (sau
o prelungeşte cu 30 de secunde).
OPTIONS, C
Revine la ierarhia anterioară
afişaj/folder.
X/x
Selectează elementul anterior/
următor.
,c
Accesează elementul selectat.
Notă
Notă
Pentru
Apăsaţi
[Photo] (Foto)
Apăsaţi
Operaţiune
N, X
Porneşte/întrerupe redarea.
Dacă apăsaţi şi menţineţi apăsat
unul dintre aceste butoane timp de
câteva secunde, dispozitivul iPod/
iPhone conectat intră în modul
repaus.
x
Întrerupe redarea.
m sau M
Derulează înapoi sau înainte.
• Dispozitivul iPod/iPhone se încarcă atunci când este
conectat la sistem şi sistemul este pornit.
• Dacă [Auto Standby] (Standby automat) este setat la
[On] (Activ), este posibil ca sistemul să nu se închidă
automat atunci când utilizaţi un iPod/iPhone.
• Nu puteţi transfera melodii pe iPod/iPhone de pe
acest sistem.
• Sony nu poate accepta responsabilitatea în cazul în
care datele înregistrate pe iPod/iPhone se pierd sau se
deteriorează atunci când se utilizează un iPod/iPhone
conectat la această unitate.
• Acest produs a fost conceput în mod specific pentru a
funcţiona cu iPod/iPhone şi respectarea standardelor
de performanţă Apple a fost certificată.
• Nu scoateţi dispozitivul iPod/iPhone în timpul
operaţiei. Pentru a evita avarierea sau deteriorarea
dispozitivului iPod/iPhone, opriţi sistemul atunci
când conectaţi sau deconectaţi dispozitivul
iPod/iPhone.
• Acest sistem recunoaşte doar dispozitive iPod/
iPhone care au fost conectate anterior la sistem.
• Funcţia de control audio al sistemului nu este
disponibilă în timp ce sunt redate fişiere video/foto
prin intermediul iPod/iPhone.
• Atunci când conectaţi un iPod care nu este
compatibil cu funcţia de ieşire video şi selectaţi
[iPod (front)] (iPod (faţă)) sau [iPod (rear)]
(iPod (spate)) în [Video] sau [Photo] (Foto), un
mesaj de alertare apare pe ecranul televizorului.
• Sistemul poate recunoaşte până la 3.000 de fişiere
(inclusiv foldere).
Redarea prin intermediul
unei reţele
BRAVIA Internet Video serveşte ca gateway
care livrează conţinutul de pe Internet selectat şi
o varietate de materiale de divertisment la cerere
direct pe unitatea dumneavoastră.
Sfat
• Anumite materiale de pe Internet necesită
înregistrarea cu ajutorul unui PC înainte de a putea
fi redate.
1
Pregătiţi sistemul pentru BRAVIA Internet
Video.
C Indicatorul de stare a reţelei
Indică intensitatea semnalului pentru
o conexiune fără fir.
Indică o conexiune prin cablu.
D Viteza de transmisie a reţelei
Redare
Redarea în flux BRAVIA Internet
Video
B Bara de stare a redării
Bară de stare, cursor ce indică poziţia curentă,
timpul de redare, durata fişierului video
E Numele următorului fişier video
F Numele fişierului video selectat în momentul
respectiv
Opţiuni disponibile
Sunt disponibile diverse setări şi operaţii de
redare, prin apăsarea OPTIONS. Elementele
disponibile variază în funcţie de situaţie.
Opţiuni comune
Conectaţi sistemul la o reţea (pagina 19).
2
Apăsaţi C/c pentru a selecta
[Video],
[Music] (Muzică) sau
[Photo] (Foto).
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta pictograma
unui furnizor de conţinut Internet, apoi
apăsaţi
.
În cazul în care lista cu conţinutul Internet
nu a fost regăsită, aceasta va fi reprezentată
printr-o pictogramă „neobţinut” sau „nou”.
Pentru a utiliza panoul de comandă
Panoul de comandă apare când fişierul video
începe să fie redat. Elementele afişate pot diferi
în funcţie de furnizorii de conţinut Internet.
Pentru a afişa din nou, apăsaţi DISPLAY.
Elemente
Detalii
[Surround Setting]
(Setare surround)
Modifică setarea surround
(pagina 23).
[Repeat Setting]
(Setare repetare)
Setează redarea repetată.
[3D Menu]
(Meniu 3D)
[3D Depth Adjustment]
(Ajustare adâncime 3D):
Ajustează adâncimea
imaginilor 3D.
[Favourites List]
(Listă favorite)
Afişează lista de favorite.
[Play/Stop]
(Redare/oprire)
Porneşte sau opreşte redarea.
[Play from start]
Redă elementul de la început.
(Redare de la început)
[Add to Favourites]
Adaugă un element de
(Adăugare la favorite) conţinut de pe Internet la
Lista de favorite.
[Remove from
Favourites]
(Eliminare din
favorite)
A Afişajul comenzilor
Apăsaţi C/X/x/c sau
de redare.
Şterge un element de conţinut
de pe Internet din Lista de
favorite.
pentru operaţii
29RO
Doar
[Video]
Doar
Elemente
Detalii
Elemente
Detalii
[A/V SYNC]
(Sincronizare A/V)
Ajustează diferenţa dintre
imagine şi sunet. Pentru
detalii, consultaţi „Ajustarea
întârzierii dintre imagine şi
sunet” (pagina 31).
[Add Slideshow
BGM] (Adăugare
muzică de fundal
pentru prezentare
diapozitive)
Înregistrează fişiere muzicale
în memoria USB ca muzică de
fundal (BGM) pentru
prezentarea de diapozitive.
[3D Output Setting]
(Setare ieşire 3D)
Stabileşte dacă semnalul
video 3D să fie scos automat
sau nu.
[Shuffle Setting]
(Setare amestecare)
(doar pentru iPod/
iPhone)
Setează redarea amestecată.
Notă
• Semnalul video 3D de la
mufa HDMI (IN 1) sau
HDMI (IN 2) este scos
indiferent de această setare.
[Video Settings]
(Setări video)
• [Picture Quality Mode]
(Mod calitate imagine):
Selectează setările de
imagine pentru diferite
medii de iluminare.
• [FNR]: Reduce zgomotul
aleatoriu ce apare în
imagine.
• [BNR]: Reduce zgomotul cu
blocuri de tip mozaic ce
apare în imagine.
• [MNR]: Reduce zgomotul
de tip oglindă din jurul
conturului imaginii
(zgomot de ţânţar).
[Pause] (Pauză)
Întrerupe redarea.
[Top Menu] (Meniu
principal)
Afişează meniul principal al
suportului BD sau al
DVD-ului.
[Menu/Popup Menu] Afişează meniul pop up al
(Meniu/meniu
suportului BD-RM sau
pop up)
meniul DVD-ului.
[Title Search]
(Căutare titlu)
Caută un titlu pe suporturile
BD-ROM/DVD VIDEO şi
porneşte redarea de la
început.
[Chapter Search]
(Căutare capitol)
Caută un capitol şi porneşte
redarea de la început.
[Angle] (Unghi)
Comută la alte unghiuri de
vizualizare, atunci când pe un
suport BD-ROM/DVD
VIDEO sunt înregistrate mai
multe unghiuri.
[IP Content Noise
Ajustează calitatea video
Reduction] (Reducere pentru conţinut de pe
zgomot conţinut IP) Internet.
30RO
[Music] (Muzică)
Doar
[Photo] (Foto)
Elemente
Detalii
[Slideshow]
(Prezentare de
diapozitive)
Porneşte o prezentare de
diapozitive.
[Slideshow Speed]
Modifică viteza prezentării
(Viteză prezentare de de diapozitive.
diapozitive)
[Slideshow Effect]
(Efect prezentare de
diapozitive)
Setează efectul la prezentarea
de diapozitive.
[Slideshow BGM]
(Muzică de fundal
prezentare de
diapozitive)
• [Off] (Dezactivat):
Dezactivează funcţia.
• [My Music from USB]
(Muzica mea de pe USB):
Setează fişierele muzicale
înregistrate în [Add
Slideshow BGM] (Adăugare
muzică de fundal pentru
prezentare diapozitive).
• [Play from Music CD]
(Redare de pe CD muzical)
Setează pistele de pe
suporturi CD-DA (CD-uri
muzicale).
[Rotate Left] (Rotire la Roteşte fotografia spre stânga
stânga)
cu 90 de grade.
[Rotate Right] (Rotire Roteşte fotografia spre
la dreapta)
dreapta cu 90 de grade.
[View Image]
Afişează imaginea selectată.
(Vizualizare imagine)
Ajustarea întârzierii dintre
imagine şi sunet
La redarea prin intermediul funcţiei
„HDMI1”, „HDMI2”, „TV” sau „AUDIO”
1
Dacă sunetul nu se potriveşte cu imaginea de pe
ecranul televizorului, puteţi ajusta întârzierea
dintre imagine şi sunet.
Metoda de setare depinde de funcţie.
2
Apăsaţi repetat pe X/x, până când pe
panoul afişajului frontal apare „A/V
SYNC”, apoi apăsaţi
sau c.
3
Apăsaţi X/x pentru a ajusta întârzierea
dintre imagine şi sunet.
Notă
Puteţi ajusta întârzierea între 0 ms şi 300 ms,
în paşi de 25 ms.
• Este posibil ca A/V SYNC să nu producă efectele
scontate, în funcţie de fluxul de intrare.
La redarea de conţinut video prin
intermediul funcţiei „BD/DVD”
Apăsaţi OPTIONS.
Pe ecranul televizorului apare meniul
opţiunilor.
2
Apăsaţi X/x pentru a selecta [A/V SYNC]
(Sincronizare A/V), apoi apăsaţi
.
3
Apăsaţi C/c pentru a ajusta întârzierea
dintre imagine şi sunet.
Redare
Meniul opţiunilor apare pe afişajul
panoului frontal.
(A/V SYNC)
1
Apăsaţi OPTIONS.
4
Apăsaţi
.
Setarea este realizată.
5
Apăsaţi OPTIONS.
Meniul opţiunilor de pe afişajul panoului
frontal se închide.
Puteţi ajusta întârzierea între 0 ms şi 300 ms,
în paşi de 25 ms.
4
Apăsaţi
.
Setarea este realizată.
31RO
Ajustarea sunetului
Selectarea efectului pentru
a se potrivi sursei
Puteţi selecta un mod de sunet potrivit pentru
filme sau muzică.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Selectarea formatului
audio, a pistelor în mai
multe limbi sau a canalului
Când sistemul redă un suport BD/DVD VIDEO
înregistrat în mai multe formate audio (PCM,
Dolby Digital, MPEG audio sau DTS) sau cu
piste în mai multe limbi, puteţi modifica
formatul audio sau limba.
În cazul unui CD, puteţi selecta sunetul de la
canalul din dreapta sau din stânga şi să ascultaţi
sunetul canalului selectat prin ambele difuzoare,
atât cel din dreapta, cât şi cel din stânga.
SOUND
MODE +/–
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Apăsaţi în mod repetat SOUND MODE +/– în
timpul redării, până când modul dorit apare
pe panoul afişajului frontal.
• „AUTO”: Sistemul selectează automat
„MOVIE” sau „MUSIC” pentru a produce
efectul de sunet, în funcţie de disc sau de fluxul
de sunet.
• „MOVIE”: Sistemul furnizează sunet pentru
filme.
• „MUSIC”: Sistemul furnizează sunet pentru
muzică.
• „SPORTS”: Sistemul adaugă reverberaţie
pentru programele de sport.
• „GAME ROCK”: Sistemul furnizează sunet
pentru jocuri cu muzică/ritm.
Notă
• În funcţie de disc sau de sursă, dacă selectaţi
„AUTO”, partea de început a sunetului poate fi tăiată,
în timp ce sistemul selectează automat modul optim.
Pentru a evita tăierea sunetului, selectaţi altceva decât
„AUTO”.
• Este posibil ca modul de sunet să nu producă efectele
scontate în funcţie de fluxul de intrare.
• Această funcţie nu este disponibilă când redaţi un
Super Audio CD.
32RO
Apăsaţi în mod repetat
în timpul redării
pentru a selecta semnalul audio dorit.
Pe ecranul televizorului apar informaţiile audio.
x BD/DVD VIDEO
În funcţie de suportul BD/DVD VIDEO,
opţiunile de limbă variază.
Când sunt afişate 4 cifre, acestea indică un cod
de limbă. Consultaţi „Lista codurilor de limbă”
(pagina 63) pentru a vedea ce limbă reprezintă
codul. Când aceeaşi limbă este afişată de două
sau mai multe ori, suportul BD/DVD VIDEO
este înregistrat cu mai multe formate audio.
x DVD-VR
Notă
• [ Stereo (Audio1)] şi [ Stereo (Audio2)] nu apar
când pe disc este înregistrat un singur flux audio.
x CD
• [ Stereo]: Sunetul stereo standard.
• [ 1/L] (Stânga): Sunetul canalului din stânga
(monofonic).
• [ 2/R] (Dreapta): Sunetul canalului din
dreapta (monofonic).
• [ L+R] (stânga + dreapta): Sunetul ambelor
canale, stânga şi dreapta, iese din fiecare
difuzor în parte.
Ascultarea sunetului
difuzării multiplex
(DUAL MONO)
Vă puteţi bucura de sunet de difuzare multiplex
atunci când sistemul recepţionează sau redă un
semnal de difuzare Dolby Digital multiplex.
Notă
• Pentru a recepţiona semnalul Dolby Digital, trebuie
să conectaţi un televizor sau o altă componentă la
unitate cu un cablu optic digital (pagina 14). Dacă
televizorul dumneavoastră este compatibil cu funcţia
Audio Return Channel (paginile 14, 50), puteţi
recepţiona un semnal Dolby Digital prin intermediul
unui cablu HDMI.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ajustarea sunetului
Sunt afişate tipurile de piste de sunet înregistrate
pe un disc.
Exemplu:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Audio1)]
• [ Stereo (Audio2)]
• [ Main] (Principal)
• [ Sub] (Secundar)
• [ Main/Sub] (Principal/Secundar)
0
Apăsaţi repetat pe
, până când semnalul
dorit apare pe panoul afişajului frontal.
• „MAIN”: Va fi scos sunetul limbii principale.
• „SUB”: Va fi scos sunetul limbii secundare.
• „MAIN/SUB”: Va fi scos sunetul combinat al
limbilor principală şi secundară.
33RO
3
Tuner
Reglaţi volumul apăsând pe
2 +/–.
Dacă un program FM are zgomot
Ascultarea de radio
Puteţi asculta sunetul de la radio cu difuzoarele
sistemului.
Dacă un program FM are zgomot, puteţi selecta
recepţia monofonică. Nu veţi beneficia de efect
stereo, însă recepţia se va îmbunătăţi.
1
Pe ecranul televizorului apare meniul
opţiunilor.
"/1
FUNCTION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Butoane
numerice
0
2
Apăsaţi X/x pentru a selecta [FM Mode]
(Mod FM), apoi apăsaţi
.
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Monaural]
(Monofonic).
C/X/x/c,
• [Stereo]: Recepţie stereo.
• [Monaural] (Monofonic): Recepţie
monofonică.
OPTIONS
HOME
PRESET +/–
TUNING +/–
Apăsaţi OPTIONS.
4
x
Apăsaţi
.
Setarea este realizată.
2 +/–
Pentru a opri radioul
Postul curent
Banda curentă şi numărul presetat
FM 07
Apăsaţi "/1.
Presetarea posturilor de radio
88.00 MHz
SONY FM
Puteţi preseta până la 20 de posturi. Înainte
de acordare, asiguraţi-vă că aţi redus nivelul
volumului la minimum.
1
Numele postului
1
2
Apăsaţi repetat pe FUNCTION, până când
„FM” apare pe panoul afişajului frontal.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat TUNING +/–
până când începe scanarea automată.
Pe ecranul televizorului apare [Auto
Tuning] (Acordare automată). Scanarea se
opreşte când sistemul recepţionează
un post.
Pentru a opri manual acordarea automată,
apăsaţi TUNING +/– sau x.
Acordare manuală
Apăsaţi repetat pe TUNING +/–.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat TUNING +/–
până când începe scanarea automată.
Scanarea se opreşte când sistemul
recepţionează un post.
Selectaţi postul de radio.
Acordare automată
34RO
2
Apăsaţi repetat pe FUNCTION, până când
„FM” apare pe panoul afişajului frontal.
3
Apăsaţi OPTIONS.
Pe ecranul televizorului apare meniul
opţiunilor.
4
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Preset
Memory] (Memorie presetare), apoi
apăsaţi
.
5
Apăsaţi X/x pentru a selecta numărul
presetat dorit, apoi apăsaţi
.
6
Pentru a memora alte posturi, repetaţi
Paşii de la 2 la 5.
Pentru a modifica numărul presetat
Selectaţi numărul presetat dorit apăsând
PRESET +/–, apoi continuaţi cu procedura de la
Pasul 3.
Selectarea postului presetat
1
Apăsaţi repetat pe FUNCTION, până când
„FM” apare pe panoul afişajului frontal.
Apăsaţi în mod repetat PRESET +/– pentru
a selecta postul presetat.
Numărul presetat şi frecvenţa apar pe
ecranul televizorului şi pe afişajul panoului
frontal.
De fiecare dată când apăsaţi butonul,
sistemul acordează un post presetat.
Sfat
• Puteţi selecta direct numărul postului presetat,
apăsând pe butoanele numerice.
Ce este Sistemul de date radio?
Sistemul de date radio (RDS) este un serviciu de
difuzare care permite posturilor de radio să
trimită informaţii suplimentare împreună cu
semnalul programului. Acest tuner vă oferă
caracteristici RDS convenabile, precum afişarea
numelui postului.
Numele postului apare şi pe ecranul
televizorului.
Tuner
Este acordat ultimul post recepţionat.
2
Utilizarea Sistemului de
date radio (RDS)
Recepţionarea de difuzări RDS
Selectaţi pur şi simplu un post din banda FM.
Dacă acordaţi un post care oferă servicii RDS,
numele postului* apare pe afişajul panoului
frontal.
* Dacă nu se recepţionează o difuzare RDS, este
posibil ca numele postului să nu apară pe afişajul
panoului frontal.
Notă
• RDS poate funcţiona necorespunzător dacă postul
recepţionat nu transmite semnal RDS în mod
corespunzător sau dacă intensitatea semnalului
este scăzută.
• Nu toate posturile FM oferă servicii RDS şi nici nu
furnizează acelaşi tip de servicii. Dacă nu sunteţi
familiarizat cu sistemul RDS, consultaţi posturile de
radio locale pentru detalii cu privire la serviciile RDS
din zona dumneavoastră.
Sfat
• În timp ce se recepţionează o difuzare RDS, de fiecare
dată când apăsaţi DISPLAY, informaţiile de pe
afişajul panoului frontal se modifică, după cum
urmează:
Nume post t Frecvenţă t Număr presetat t
Informaţii flux/Stare decodare* t Nume post t …
* Nu apare în funcţie de setarea [Surround
Setting] (Setare surround).
35RO
Alte operaţiuni
Utilizarea funcţiei Comandă
HDMI pentru „BRAVIA” Sync
Această funcţie este disponibilă pe televizoare cu
funcţia „BRAVIA” Sync.
Prin conectarea de componente Sony
compatibile cu funcţia Control for HDMI
(Comandă HDMI) cu ajutorul unui cablu
HDMI, utilizarea se simplifică.
Notă
• Unele funcţii pot fi utilizate doar dacă televizorul
conectat este compatibil şi necesită setarea prealabilă
prin intermediul televizorului. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale televizorului.
• Pentru a utiliza funcţia Control audio al sistemului,
trebuie să efectuaţi o conexiune audio între sistem şi
televizor (pagina 14).
Utilizarea „BRAVIA” Sync
Notă
• În timp ce televizorul se află în modul PAP (picture
and picture) sau dacă sistemul redă fişiere video/foto
de pe iPod/iPhone, funcţia Control audio al
sistemului nu va fi disponibilă.
• În funcţie de televizor, atunci când reglaţi volumul
unităţii, nivelul volumului apare pe ecranul
televizorului. În acest caz, nivelul volumului care
apare pe ecranul televizorului şi pe afişajul panoului
frontal al unităţii poate diferi.
Comandă HDMI - configurare simplă
Audio Return Channel
Puteţi seta automat funcţia [Control for HDMI]
(Comandă HDMI) a sistemului, activând
setarea corespunzătoare de pe televizor.
Pentru detalii despre funcţia Control for HDMI
(Comandă HDMI), consultaţi „[HDMI
Settings] (Setări HDMI)” (pagina 50)
Vă puteţi bucura de sunetul televizorului prin
intermediul sistemului utilizând un singur cablu
HDMI. Pentru detalii despre setare, consultaţi
„Conectarea televizorului” (pagina 14).
Control simplu la distanţă
Puteţi opri sistemul odată cu televizorul.
Puteţi controla funcţiile de bază ale sistemului
cu telecomanda televizorului, dacă ieşirea video
a sistemului este afişată pe ecranul televizorului.
Notă
Urmarea limbii
Oprirea alimentării sistemului
• Sistemul nu se închide automat în timp ce redă
muzică sau când este setat la funcţia „FM”.
Redare printr-o singură atingere
Dacă apăsaţi N pe telecomandă, sistemul şi
televizorul pornesc, iar intrarea televizorului
este setată la intrarea HDMI la care este conectat
sistemul.
Controlul audio al sistemului
Puteţi simplifica funcţionarea pentru a vă
bucura de sunetul de la televizor sau alte
componente.
36RO
Puteţi utiliza funcţia Control audio al sistemului
după cum urmează:
• Când sistemul este pornit, sunetul
televizorului sau al altor componente poate
fi scos prin difuzoarele sistemului.
• Când sunetul de la televizor sau alte
componente este scos prin difuzoarele
sistemului, puteţi modifica difuzoarele prin
care să fie scos sunetul televizorului, apăsând
SPEAKERS TVyAUDIO.
• Când sunetul de la televizor sau alte
componente este scos prin difuzoarele
sistemului, puteţi să reglaţi volumul şi să opriţi
sunetul sistemului prin comandarea
televizorului.
Când modificaţi limba afişajului pe ecran al
televizorului, limba afişajului pe ecran al
sistemului se modifică şi ea, după oprirea şi
pornirea sistemului.
Direcţionarea controlului
Când efectuaţi Redarea cu o singură atingere pe
componenta conectată, sistemul porneşte şi
setează funcţia sistemului la „HDMI1” sau
„HDMI2” (în funcţie de mufa de intrare HDMI
utilizată) şi intrarea televizorului este setată
automat la intrarea HDMI la care este conectat
sistemul.
Notă
• Asiguraţi-vă că respectiva componentă este conectată
la sistem prin intermediul unui cablu HDMI şi că
funcţia Control for HDMI (Comandă HDMI)
a componentei conectate este activată.
Difuzoarele din ilustraţie corespund
următoarelor:
1Difuzor frontal stânga (L)
2Difuzor frontal dreapta (R)
3Subwoofer
1
3
2
Configurarea difuzoarelor
[Speaker Settings] (Setări difuzor)
1
Apăsaţi HOME.
Pe ecranul televizorului apare meniul
de pornire.
2
Apăsaţi C/c pentru a selecta
(Configurare).
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Audio
Settings] (Setări audio), apoi apăsaţi
4
Apare afişajul [Speaker Settings] (Setări
difuzor).
5
Apăsaţi X/x pentru a selecta elementul,
apoi apăsaţi
.
Verificaţi următoarele setări.
x [Distance] (Distanţă)
Dacă mutaţi difuzoarele, nu uitaţi să setaţi
parametrii distanţei (A) de la poziţia de
ascultare la difuzoare.
Puteţi seta parametrii de la 0 la 7,0 metri.
[Front Left/Right] (Frontal stânga/dreapta) 3,0 m:
Setaţi distanţa pentru difuzoarele frontale.
[Subwoofer] 3,0 m: Setaţi distanţa pentru
subwoofer.
Notă
• Este posibil ca [Distance] (Distanţă) să nu producă
efectele scontate, în funcţie de fluxul de intrare.
[Setup]
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Speaker
Settings] (Setări difuzor), apoi apăsaţi
A
Alte operaţiuni
Pentru a obţine cel mai bun sunet surround
posibil, setaţi conexiunea difuzoarelor şi
distanţa acestora faţă de poziţia dumneavoastră
de ascultare. Apoi, utilizaţi tonul de testare
pentru a regla nivelul şi balansul difuzoarelor
la acelaşi nivel.
x [Level] (Nivel)
.
.
Puteţi ajusta nivelul sunetului pentru difuzoare.
Puteţi seta parametrii de la –6,0 dB la +6,0 dB.
Asiguraţi-vă că setaţi [Test Tone] (Ton testare)
la [On] (Activat) pentru o reglare uşoară.
[Front Left/Right] (Frontal stânga/dreapta) 0 dB:
Setaţi nivelul pentru difuzoarele frontale.
[Subwoofer] 0 dB: Setaţi nivelul pentru
subwoofer.
x [Test Tone] (Ton testare)
Difuzoarele vor emite un ton de testare pentru
a ajusta [Level] (Nivel).
[Off] (Dezactivat): Tonul de testare nu este emis
prin difuzoare.
[On] (Activat): Tonul de testare este emis prin
fiecare difuzor, pe rând, în timp ce se reglează
nivelul. Dacă selectaţi unul dintre elementele
[Speaker Settings] (Setări difuzor), tonul de
testare este emis prin fiecare difuzor, pe rând.
Ajustaţi nivelul sunetului, după cum urmează.
1
2
Setaţi [Test Tone] (Ton testare) la [On]
(Activat).
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Level]
(Nivel), apoi apăsaţi
.
37RO
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta tipul de
difuzor dorit, apoi apăsaţi
.
4
Apăsaţi C/c pentru a selecta difuzorul
stânga sau dreapta, apoi apăsaţi X/x
pentru a ajusta nivelul.
5
6
7
Apăsaţi
.
Repetaţi Paşii de la 3 la 5.
Apăsaţi RETURN.
Sistemul revine la afişajul anterior.
8
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Test Tone]
(Ton testare), apoi apăsaţi
.
9
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Off]
(Dezactivat), apoi apăsaţi
.
Notă
• Semnalele tonului de testare nu sunt scoase prin mufa
HDMI (OUT).
(Blocare pentru copii)
Puteţi dezactiva butoanele de pe unitate (cu
excepţia "/1) pentru a preveni utilizarea din
greşeală, precum din joaca copiilor (funcţie de
blocare pentru copii).
Apăsaţi x pe unitate timp de peste 5 secunde.
Pe afişajul panoului frontal apare „LOCKED”.
Funcţia de blocare pentru copii este activată şi
butoanele de pe unitate sunt blocate. (Puteţi
controla sistemul cu ajutorul telecomenzii).
Pentru a revoca, apăsaţi x timp de peste
5 secunde, astfel încât „UNLOCK” să apară
pe afişajul panoului frontal.
Sfat
Notă
• Pentru a regla volumul tuturor difuzoarelor în acelaşi
timp, apăsaţi 2 +/–.
• Atunci când acţionaţi asupra butoanelor de pe
unitate în timp ce funcţia de blocare pentru copii
este activată, pe afişajul panoului frontal clipeşte
„LOCKED”.
Utilizarea Cronometrului
pentru repaus
Puteţi seta sistemul să se oprească după un timp
prestabilit, astfel încât să puteţi adormi în timp
ce ascultaţi muzică. Timpul poate fi presetat în
intervale de 10 minute.
Controlarea televizorului cu
telecomanda furnizată
Prin ajustarea semnalului telecomenzii, puteţi
controla televizorul cu telecomanda furnizată.
Apăsaţi SLEEP.
Notă
De fiecare dată când apăsaţi SLEEP, afişajul
minutelor (timpul rămas) de pe afişajul
panoului frontal se modifică cu 10 minute.
• Când înlocuiţi bateriile telecomenzii, numărul codului
se poate reiniţializa singur la setarea implicită (SONY).
Setaţi din nou numărul codului corespunzător.
Atunci când setaţi cronometrul pentru repaus,
timpul rămas apare la fiecare 5 minute.
Când timpul rămas este sub 2 minute, „SLEEP”
clipeşte pe afişajul panoului frontal.
Pentru a verifica timpul rămas
Apăsaţi SLEEP o dată.
Pentru a modifica timpul rămas
Apăsaţi în mod repetat SLEEP pentru a selecta
timpul dorit.
38RO
Dezactivarea butoanelor
de pe unitate
Pregătirea telecomenzii pentru
controlarea televizorului
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pe TV "/1 în timp
ce introduceţi codul producătorului
televizorului dumneavoastră (consultaţi
tabelul) utilizând butoanele numerice.
Apoi eliberaţi TV "/1.
Dacă setarea nu este reuşită, codul înregistrat în
momentul respectiv nu este modificat.
Introduceţi din nou numărul codului.
Numere de cod pentru televizoare
controlabile
Dacă sunt listate mai multe numere de cod,
încercaţi să le introduceţi pe rând, până îl găsiţi
pe cel ce se potriveşte televizorului
dumneavoastră.
Producător
Număr cod
SONY
01 (implicit)
05
PANASONIC
06
PHILIPS
02, 03, 07
SAMSUNG
02, 08
TOSHIBA
04
Vă puteţi conecta la Internet şi vă puteţi bucura
de site-uri Web, precum pagina de pornire Sony,
utilizând sistemul.
1
Pregătiţi sistemul pentru navigarea
pe Internet.
Conectaţi sistemul la o reţea (pagina 19).
2
Apăsaţi HOME.
Pe ecranul televizorului apare meniul
de pornire.
3
Apăsaţi C/c pentru a selecta
[Network] (Reţea).
4
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Internet
Browser] (Browser Internet), apoi
apăsaţi
.
Modificarea luminozităţii
afişajului panoului frontal
Apare afişajul [Internet Browser]
(Browser Internet).
Apăsaţi DIMMER.
Notă
De fiecare dată când apăsaţi DIMMER,
luminozitatea afişajului panoului frontal
se modifică.
• Este posibil ca unele site-uri Web să nu fie afişate
corect sau să nu funcţioneze.
Economia de energie în
modul standby
Asiguraţi-vă că sunt efectuate ambele setări
următoare:
– [Control for HDMI] (Comandă HDMI) din
[HDMI Settings] (Setări HDMI) este setat la
[Off] (Dezactivat) (pagina 50).
– [Quick Start Mode] (Modul Pornire rapidă)
este setat la [Off] (Dezactivat) (pagina 50).
Alte operaţiuni
LG
Răsfoirea site-urilor Web
Pentru a introduce un URL
Selectaţi [URL entry] (Introducere URL) din
meniul cu opţiuni.
Introduceţi URL-ul utilizând tastatura software,
apoi selectaţi [Enter] (Introducere).
Pentru a seta pagina de pornire
implicită
În timp ce este afişată pagina pe care doriţi să
o setaţi, selectaţi [Set as start page] (Setare ca
pagină de pornire) din meniul cu opţiuni.
Pentru a reveni la pagina anterioară
Selectaţi [Previous page] (Pagina anterioară) din
meniul cu opţiuni. Dacă pagina anterioară nu
apare chiar dacă selectaţi [Previous page]
(Pagina anterioară), selectaţi [Window List]
(Listă ferestre) din meniul cu opţiuni şi selectaţi
pagina la care doriţi să reveniţi din listă.
Pentru a părăsi browserul de Internet
Apăsaţi HOME.
39RO
Afişajul browserului de Internet
Puteţi consulta informaţii de pe site-uri Web,
apăsând pe DISPLAY. Informaţiile afişate diferă
în funcţie de site-ul Web şi de starea paginii.
A Titlu pagină
B Cursor
Mutaţi apăsând pe C/X/x/c. Plasaţi cursorul
pe linkul pe care doriţi să-l vizualizaţi, apoi
apăsaţi . Site-ul Web la care face trimitere
linkul este afişat.
C Adresă pagină
D Pictogramă SSL
Apare atunci când URL-ul este securizat.
E Indicator intensitate semnal
Apare atunci când sistemul este conectat
la o reţea fără fir.
F Bară de progres/Pictogramă „se încarcă”
Apare atunci când se citeşte pagina sau în
timpul descărcării/transferului de fişiere.
G Câmp introducere text
Apăsaţi , apoi alegeţi [Input] (Introducere)
din meniul cu opţiuni pentru a deschide
tastatura software.
H Bară defilare
Apăsaţi C/X/x/c pentru a muta afişajul
paginii la stânga, în sus, în jos sau la dreapta.
Opţiuni disponibile
Sunt disponibile diverse setări şi operaţii,
prin apăsarea OPTIONS.
Elementele disponibile variază în funcţie
de situaţie.
40RO
Elemente
Detalii
[Browser Setup]
Afişează setările browserului
(Configurare browser) de Internet.
• [Zoom]: Măreşte sau
micşorează dimensiunea
conţinutului afişat.
• [JavaScript Setup]
(Configurare JavaScript):
Stabileşte dacă JavaScript
trebuie activat sau dezactivat.
• [Cookie Setup] (Configurare
cookie-uri): Stabileşte dacă
sunt acceptate cookie-uri de
browser sau nu.
• [SSL Alarm Display] (Afişaj
alarmă SSL): Stabileşte dacă
se activează sau se
dezactivează SSL.
[Input] (Introducere) Afişează tastatura software
pentru a introduce caractere în
timp ce navigaţi pe un site Web.
[Break] (Întrerupere) Mută cursorul pe rândul
următor al câmpului de
introducere a textului.
[Delete] (Ştergere)
Şterge un caracter din partea
stângă a cursorului în timpul
introducerii de text.
[Window List] (Listă Afişează o listă cu toate siteferestre)
urile Web deschise în
momentul respectiv.
Vă permite să reveniţi la un site
Web afişat anterior prin
selectarea ferestrei respective.
[Bookmark List] (Listă Afişează lista cu marcaje.
marcaje)
[Character encoding] Setează codul caracterelor.
(Codificare caractere)
[Previous page]
Trece la o pagină afişată
(Pagina anterioară)
anterior.
[Next page] (Pagina
Trece la următoarea pagină
următoare)
afişată.
[Cancel loading]
Opreşte încărcarea unei
(Revocare încărcare) pagini.
[Reload] (Reîncărcare) Reîncarcă aceeaşi pagină.
[URL entry]
Vă permite să introduceţi un
(Introducere URL)
URL atunci când este afişată
tastatura software.
[Add to Bookmark]
Adaugă site-ul Web afişat în
(Adăugare ca marcaj) momentul respectiv la lista de
marcaje.
Setează site-ul Web afişat în
[Set as start page]
momentul respectiv ca pagină
(Setare ca pagină de
de pornire implicită.
pornire)
[Open in new window] Deschide un link într-o
fereastră nouă.
(Se deschide în
fereastră nouă)
[Display certificate]
Afişează certificate de server
(Afişare certificat)
trimise de pe paginile care
acceptă SSL.
4
Configurarea reţelei
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Internet
Settings] (Setări Internet), apoi
apăsaţi
.
Apare afişajul [Internet Settings]
(Setări Internet).
[Internet Settings] (Setări Internet)
Înainte de configurare, conectaţi sistemul
la reţea. Pentru detalii, consultaţi „Pasul 3:
Conectarea la reţea” (pagina 19).
Pentru a deschide afişajul setărilor
1
Apăsaţi HOME.
2
3
4
5
6
7
8
9
Notă
0
HOME
Pe ecranul televizorului apare meniul
de pornire.
2
Apăsaţi C/c pentru a selecta
(Configurare).
[Setup]
• Elementele [Internet Settings] (Setări Internet) sunt
necesare pentru a vă conecta la Internet. Introduceţi
valorile (alfanumerice) respective pentru ruterul de
bandă largă sau ruterul LAN fără fir. Elementele care
trebuie setate pot diferi în funcţie de furnizorul
de servicii de Internet sau de ruter. Pentru detalii,
consultaţi manualele de instrucţiuni oferite de
furnizorul dumneavoastră de servicii de Internet sau
primite împreună cu ruterul.
• Pentru mai multe informaţii, vizitaţi următorul URL.
Alte operaţiuni
1
Pentru clienţii din Europa:
http://support.sony-europe.com
Pentru clienţii din Taiwan:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/support
La conectarea la o reţea LAN cu un
cablu LAN
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Network
Settings] (Setări reţea), apoi apăsaţi
.
Urmaţi paşii de mai jos pentru conectarea la
o reţea LAN (Local Area Network).
Configurare automată
1
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Wired
Setup] (Configurare cu cablu) în afişajul
[Internet Settings] (Setări Internet), apoi
apăsaţi
.
2
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Auto]
(Automat), apoi apăsaţi
.
Sistemul execută configurarea automată
a reţelei şi setările de Internet apar pe
ecranul televizorului.
41RO
3
4
Apăsaţi c.
4
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Save &
Connect] (Salvare şi conectare),
apoi apăsaţi
.
• [No] (Nu): Nu este utilizat un server
proxy.
• [Yes] (Da): Introduceţi setarea pentru
serverul proxy.
Apăsaţi C/X/x/c şi butoanele numerice,
apoi apăsaţi
.
Valorile setărilor de Internet apar pe
ecranul televizorului.
Sistemul începe să verifice conexiunea
la reţea.
5
Verificaţi dacă apare mesajul [Internet
Settings is now complete.] (Setările
pentru Internet sunt finalizate.),
apoi apăsaţi
.
Configurarea a luat sfârşit. Dacă mesajul nu
apare, urmaţi mesajele de pe ecran.
5
6
Configurare manuală
1
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Wired
Setup] (Configurare cu cablu) în afişajul
[Internet Settings] (Setări Internet), apoi
apăsaţi
.
Apăsaţi c.
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Save &
Connect] (Salvare şi conectare),
apoi apăsaţi
.
Sistemul începe să verifice conexiunea
la reţea.
7
2
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Custom]
(Particularizare), apoi apăsaţi
.
Verificaţi dacă apare mesajul [Internet
Settings is now complete.] (Setările
pentru Internet sunt finalizate.), apoi
apăsaţi
.
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta tipul de
configurare a reţelei, apoi apăsaţi
.
Configurarea a luat sfârşit. Dacă mesajul nu
apare, urmaţi mesajele de pe ecran.
• [Auto] (Automat): Sistemul stabileşte
automat adresa IP şi apare afişajul
[DNS Settings] (Setări DNS).
Dacă selectaţi [Auto] (Automat) şi apăsaţi
, sistemul configurează automat
setarea DNS.
Dacă selectaţi [Specify IP address]
(Se specifică adresa IP) şi apăsaţi
,
introduceţi manual setările DNS.
Apăsaţi C/X/x/c şi butoanele numerice
pentru a seta următoarele elemente, apoi
apăsaţi
.
– [Primary DNS] (DNS primar)
– [Secondary DNS] (DNS secundar)
• [Specify IP address] (Se specifică adresa
IP): Introduceţi manual setările de reţea, în
funcţie de mediul dumneavoastră de reţea.
Apăsaţi C/X/x/c şi butoanele numerice
pentru a seta următoarele elemente,
apoi apăsaţi
.
– [IP Address] (Adresă IP)
– [Subnet Mask] (Mască subreţea)
– [Default Gateway] (Gateway implicit)
– [Primary DNS] (DNS primar)
– [Secondary DNS] (DNS secundar)
42RO
Apăsaţi X/x pentru a selecta setarea
serverului proxy, apoi apăsaţi
.
La conectarea la o reţea LAN fără fir
cu adaptorul LAN fără fir USB
Urmaţi paşii de mai jos pentru conectarea la
o reţea LAN fără fir (Local Area Network).
Când ruterul fără fir este compatibil cu
funcţia WPS
1
Apăsaţi X/x pentru a selecta [USB
Wireless Setup] (Configurare fără fir USB)
în afişajul [Internet Settings] (Setări
Internet), apoi apăsaţi
.
2
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Wi-Fi
Protected Setup (WPS)] (Configurare
protejată Wi-Fi (WPS)), apoi apăsaţi
3
.
Activaţi funcţia WPS a ruterului fără fir,
apăsaţi X/x pentru a selecta [Start]
(Pornire), apoi apăsaţi
.
Pentru detalii despre activarea funcţiei
WPS, consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale ruterului.
4
Verificaţi dacă apare mesajul [Wi-Fi
Protected Setup was successful.]
(Configurarea protejată a Wi-Fi a reuşit.),
apoi apăsaţi c.
4
Când ruterul fără fir nu este compatibil
cu funcţia WPS
Apăsaţi X/x pentru a selecta [USB
Wireless Setup] (Configurare fără fir USB)
în afişajul [Internet Settings] (Setări
Internet), apoi apăsaţi
.
2
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Scan]
(Scanare), apoi apăsaţi
.
Sistemul caută reţele LAN fără fir
disponibile, apoi apare lista de reţele
LAN fără fir.
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta numele
reţelei LAN fără fir, apoi apăsaţi
.
x Când reţeaua LAN fără fir selectată este
nesecurizată
Configurarea conectivităţii LAN fără fir
este finalizată. În continuare, introduceţi
setările adresei IP, urmând Paşii de la
„Configurare automată” sau „Configurare
manuală” din „La conectarea la o reţea LAN
cu un cablu LAN” de mai sus.
x Când reţeaua LAN fără fir selectată este
securizată
Apare afişajul pentru introducerea unei
chei WEP sau WPA. Treceţi la Pasul 5.
x Pentru a specifica numele reţelei LAN
fără fir
Selectaţi [Manual Entry] (Introducere
manuală).
Apare afişajul de introducere. Introduceţi
numele reţelei LAN fără fir, urmând
mesajele de pe ecran, apoi apăsaţi c.
5
Introduceţi cheia WEP/cheia WPA,
urmând mesajele de pe ecran, apoi
apăsaţi c.
Alte operaţiuni
• [None] (Niciunul): Selectaţi această
opţiune dacă reţeaua LAN fără fir este
nesecurizată. Configurarea conectivităţii
LAN fără fir este finalizată. În continuare,
introduceţi setările adresei IP, urmând
Paşii de la „Configurare automată”
sau „Configurare manuală” din
„La conectarea la o reţea LAN cu un cablu
LAN” de mai sus.
• [WEP]: Reţeaua LAN fără fir este
protejată cu o cheie WEP.
• [WPA/WPA2-PSK]: Reţeaua LAN fără fir
este protejată cu o cheie WPA-PSK sau
WPA2-PSK.
• [WPA2-PSK]: Reţeaua LAN fără fir este
protejată cu o cheie WPA2-PSK.
Configurarea conectivităţii LAN fără fir şi
a adresei IP este finalizată.
Apoi, introduceţi setarea pentru serverul
proxy. Urmaţi Paşii de la 4 la 7 de la
„Configurare manuală” din „La conectarea
la o reţea LAN cu un cablu LAN” de
mai sus.
1
Apăsaţi X/x pentru a selecta modul de
securitate, apoi apăsaţi
.
Configurarea conectivităţii LAN fără fir
este finalizată. În continuare, introduceţi
setările adresei IP, urmând Paşii de la
„Configurare automată” sau „Configurare
manuală” din „La conectarea la o reţea LAN
cu un cablu LAN” de mai sus.
Despre securitatea LAN fără fir
Din moment ce comunicarea prin intermediul
funcţiei LAN fără fir are loc prin unde radio,
semnalul fără fir poate fi susceptibil la
interceptare. Pentru a proteja comunicarea fără
fir, acest sistem acceptă diverse funcţii de
securitate. Asiguraţi-vă că aţi configurat corect
setările de securitate, în conformitate cu mediul
dumneavoastră de reţea.
Fără securitate
Deşi puteţi efectua setările cu uşurinţă, oricine
poate să intercepteze comunicarea fără fir sau să
intre în reţeaua dumneavoastră fără fir, chiar şi
fără ajutorul vreunui instrument sofisticat.
Reţineţi că există riscul accesului neautorizat sau
al interceptării de date.
43RO
WEP
WEP aplică măsuri de securitate comunicaţiilor
pentru a împiedica persoanele din exterior să
intercepteze comunicaţiile sau să intre în reţeaua
dumneavoastră fără fir. WEP este o tehnologie
de securitate moştenită, care permite conectarea
unui dispozitiv mai vechi, care nu acceptă
TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP este o tehnologie de securitate dezvoltată
ca răspuns la deficienţele WEP. TKIP asigură un
nivel de securitate superior faţă de WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES este o tehnologie de securitate care
utilizează o metodă de securitate avansată,
diferită de WEP şi TKIP.
AES asigură un nivel de securitate superior faţă
de WEP sau TKIP.
44RO
Pictogramă
Setări şi reglaje
[Network Update] (Actualizare
reţea) (pagina 46)
Utilizarea afişajului Setup
(Configurare)
Puteţi face diverse ajustări unor elemente,
precum imaginea şi sunetul.
Selectaţi
(Setup) (Configurare) în meniul
de pornire, atunci când trebuie să modificaţi
setările sistemului.
Setările implicite sunt subliniate.
Notă
Apăsaţi HOME.
Pe ecranul televizorului apare meniul
de pornire.
2
Apăsaţi C/c pentru a selecta
(Configurare).
[Setup]
Actualizează software-ul
sistemului.
[Screen Settings] (Setări ecran)
(pagina 46)
Efectuează setările ecranului în
funcţie de tipul mufelor de
conectare.
[Audio Settings] (Setări audio)
(pagina 47)
Efectuează setările audio în
funcţie de tipul mufelor de
conectare.
[BD/DVD Viewing Settings]
(Setări vizualizare BD/DVD)
(pagina 48)
Efectuează setări detaliate pentru
redarea BD/DVD.
[Parental Control Settings]
(Setări control parental)
(pagina 49)
Efectuează setări detaliate pentru
funcţia de Control parental.
Setări şi reglaje
• Setările de redare memorate pe disc au prioritate faţă
de setările Configurare afişaj şi este posibil ca nu toate
funcţiile descrise să fie disponibile.
1
Explicaţie
[Music Settings] (Setări muzică)
(pagina 49)
Efectuează setări detaliate pentru
redarea Super Audio CD.
[System Settings] (Setări
sistem) (pagina 50)
Efectuează setările legate
de sistem.
[Network Settings] (Setări
reţea) (pagina 51)
3
Efectuează setări detaliate pentru
Internet şi reţea.
Apăsaţi X/x pentru a selecta pictograma
categoriei de modificat, apoi apăsaţi
.
Exemplu: [Screen Settings] (Setări ecran)
[Easy Setup] (Configurare
simplă) (pagina 51)
Execută din nou Easy Setup
(Configurare simplă) pentru
a efectua setările de bază.
[Resetting] (Reiniţializare)
(pagina 51)
Reiniţializează sistemul la
setările din fabrică.
Puteţi configura următoarele opţiuni.
45RO
[Network Update]
(Actualizare reţea)
x [TV Screen Size Setting for 3D] (Setare
dimensiune ecran TV pentru 3D)
Setează dimensiunea ecranului televizorului
compatibil 3D.
Notă
• Setarea nu se aplică semnalului video 3D de la mufa
HDMI (IN 1) sau HDMI (IN 2).
x [TV Type] (Tip televizor)
Puteţi actualiza şi îmbunătăţi funcţiile
sistemului.
Pentru informaţii despre funcţiile de actualizare,
consultaţi următorul site Web:
Pentru clienţii din Europa:
http://support.sony-europe.com
Pentru clienţii din Taiwan:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/support
În timpul unei actualizări de software, pe afişajul
panoului frontal apare „UPDATING”. După
finalizarea actualizării, unitatea principală se
opreşte automat. Aşteptaţi finalizarea
actualizării software-ului; nu porniţi şi nu opriţi
unitatea principală şi nu utilizaţi unitatea
principală sau televizorul.
[Screen Settings]
(Setări ecran)
x [3D Output Setting] (Setare ieşire 3D)
[Auto] (Automat): În mod normal, faceţi această
selecţie.
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această opţiune
pentru a afişa toate materialele în format 2D.
Notă
• Semnalul video 3D de la mufa HDMI (IN 1) sau
HDMI (IN 2) este scos indiferent de această setare.
46RO
[16:9]: Selectaţi această opţiune atunci când
conectaţi un televizor cu ecran lat sau un
televizor cu funcţie mod de ecran lat.
[4:3]: Selectaţi această opţiune atunci când
conectaţi un televizor cu ecran 4:3 fără funcţie
mod de ecran lat.
x [Screen Format] (Format ecran)
[Original]: Selectaţi această opţiune atunci când
conectaţi un televizor cu funcţie mod de ecran
lat. Afişează o imagine de ecran 4:3 în raport de
aspect 16:9, chiar şi pe un televizor cu ecran lat.
[Fixed Aspect Ratio] (Raport de aspect fix):
Modifică dimensiunea imaginii, pentru a se
potrivi la dimensiunea ecranului cu raportul de
aspect al imaginii originale.
x [DVD Aspect Ratio] (Raport de aspect DVD)
[Letter Box] (Panoramic): Afişează o imagine
lată cu benzi negre în partea de sus şi de jos.
[Pan & Scan] (Trunchiat): Afişează o imagine cu
înălţime completă, pe întregul ecran, cu părţile
laterale eliminate.
x [Cinema Conversion Mode] (Mod conversie
cinematograf)
x [HDMI Deep Colour Output] (Ieşire culori
adânci HDMI)
[Auto] (Automat): În mod normal, faceţi această
selecţie. Unitatea detectează automat dacă
materialul este bazat pe video sau pe film şi
comută la metoda de conversie corespunzătoare.
[Video]: Metoda de conversie adecvată
materialelor bazate pe video va fi selectată
întotdeauna, indiferent de material.
[Auto] (Automat): În mod normal, faceţi această
selecţie.
[16bit] (16 biţi), [12bit] (12 biţi), [10bit] (10 biţi):
Scoate semnale video pe 16 biţi/12 biţi/10 biţi,
atunci când televizorul conectat este compatibil
cu Deep Colour.
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această opţiune
când imaginea este instabilă sau culorile nu sunt
naturale.
x [Output Video Format] (Format video de
ieşire)
x [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] (Ieşire BD/
DVD-ROM 1080/24p)
[Auto] (Automat): Scoate semnale video de
1920 × 1080p/24 Hz doar când se conectează un
televizor compatibil 1080/24p, utilizând mufa
HDMI (OUT).
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această opţiune
când televizorul nu este compatibil cu semnale
video 1080/24p.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Automat): Detectează automat tipul
dispozitivului extern şi comută la setarea
de culoare potrivită.
[YCbCr (4:2:2)]: Scoate semnale video
YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Scoate semnale video
YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Selectaţi această opţiune atunci când
efectuaţi conexiunea la un dispozitiv cu mufă
DVI compatibilă HDCP.
x [Pause Mode] (Mod pauză) (doar BD/DVD
VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
[Auto] (Automat): Imaginea, inclusiv subiecţi
care se mişcă dinamic, este scoasă fără tremurat.
În mod normal, selectaţi această poziţie.
[Frame] (Cadru): Imaginea, inclusiv subiecţi
care nu se mişcă dinamic, este scoasă la înaltă
rezoluţie.
Setări şi reglaje
[HDMI]: În mod normal, selectaţi [Auto]
(Automat). Selectaţi [Original Resolution]
(Rezoluţie originală) pentru a scoate rezoluţia
înregistrată pe disc. (Dacă rezoluţia este mai
mică decât rezoluţia SD, aceasta este scalată la
rezoluţie SD.)
[Video]: Setează automat cea mai scăzută
rezoluţie.
[Audio Settings]
(Setări audio)
x [BD Audio MIX Setting] (Setări MIX audio BD)
[On] (Activat): Scoate semnalul audio obţinut
prin mixarea semnalului audio interactiv şi
a semnalului audio secundar în semnalul
audio principal.
[Off] (Dezactivat): Scoate doar semnalul
audio principal.
x [DTS Neo:6]
Simulează sunet surround pe mai multe canale
de la surse pe 2 canale în funcţie de capacitatea
dispozitivului conectat şi scoate sunetul prin
intermediul mufei HDMI (OUT).
[Cinema]: Scoate sunet pe mai multe canale
simulat de la surse pe 2 canale, utilizând modul
DTS Neo:6 Cinema.
[Music] (Muzică): Scoate sunet pe mai multe
canale simulat de la surse pe 2 canale, utilizând
modul DTS Neo:6 Music.
[Off] (Dezactivat): Scoate sunetul cu numărul
original de canale.
47RO
x [Audio DRC] (Comprimare interval dinamic
audio)
x [Sound Effect] (Efect sunet)
Puteţi să comprimaţi intervalul dinamic al pistei
audio.
Puteţi activa/dezactiva efectele de sunet ale
sistemului (SOUND MODE şi [Surround
Setting] (Setare surround)).
[Auto] (Automat): Execută redarea în intervalul
dinamic specificat de disc (doar BD-ROM).
[On] (Activat): Sistemul reproduce pista audio
cu tipul de interval dinamic avut în vedere de
inginerul de înregistrare.
[Off] (Dezactivat): Fără compresie a intervalului
dinamic.
[On] (Activat): Activează toate efectele de sunet
ale sistemului. Limita superioară a frecvenţei de
eşantionare este setată la 48 kHz.
[Off] (Dezactivat): Efectele de sunet sunt
dezactivate. Selectaţi această opţiune dacă nu
doriţi să setaţi limita superioară a frecvenţei de
eşantionare.
x [Attenuate - AUDIO] (Atenuare - AUDIO)
x [Surround Setting] (Setare surround)
Atunci când ascultaţi la o componentă conectată
la mufele AUDIO (AUDIO IN L/R) pot apărea
distorsiuni. Puteţi preveni distorsiunile
reducând nivelul intrării de pe unitate.
Puteţi selecta setarea surround. Pentru detalii,
consultaţi „Pasul 6: Ascultarea de sunet
surround” (pagina 23)
[On] (Activat): Atenuează nivelul intrării.
Nivelul ieşirii este modificat.
[Off] (Dezactivat): Nivel normal al intrării.
x [Speaker Settings] (Setări difuzor)
Pentru a obţine cel mai bun sunet surround,
setaţi difuzoarele. Pentru detalii, consultaţi
„Configurarea difuzoarelor” (pagina 37).
x [Audio Output] (Ieşire audio)
Puteţi selecta metoda de ieşire unde este scos
semnalul audio.
[Speaker] (Difuzor): Scoate sunet multi-canal
doar prin difuzoarele sistemului.
[Speaker + HDMI] (Difuzor + HDMI): Scoate
sunet multi-canal prin difuzoarele sistemului şi
semnal PCM linear pe 2 canale prin mufa HDMI
(OUT).
[HDMI]: Scoate sunet doar prin mufa HDMI
(OUT). Formatul sunetului depinde de
componenta conectată.
Notă
• Dacă [Control for HDMI] (Comandă HDMI) este
setat la [On] (Activat) (pagina 50), [Audio Output]
(Ieşire audio) este setat la [Speaker + HDMI]
(Difuzor + HDMI) automat şi această setare nu poate
fi modificată.
• Semnalele audio nu sunt scoase prin mufa HDMI
(OUT) dacă [Audio Output] (Ieşire audio) este setat
la [Speaker + HDMI] (Difuzor + HDMI) şi [HDMI1
Audio Input Mode] (Mod intrare audio HDMI1)
(pagina 50) este setat la [TV].
• Dacă [Audio Output] (Ieşire audio) este setat la
[HDMI], formatul semnalului de ieşire pentru
funcţia „TV” este PCM linear pe 2 canale.
48RO
[BD/DVD Viewing
Settings] (Setări vizualizare
BD/DVD)
Puteţi efectua setări detaliate pentru redarea
BD/DVD.
x [BD/DVD Menu] (Meniu BD/DVD)
Puteţi selecta limba implicită a meniului pentru
suporturi BD-ROM sau DVD VIDEO.
Dacă selectaţi [Select Language Code] (Selectare
cod limbă), apare afişajul pentru introducerea
codului de limbă. Introduceţi codul pentru
limba dumneavoastră, consultând „Lista
codurilor de limbă” (pagina 63).
x [Audio]
Puteţi selecta limba implicită a pistei pentru
suporturi BD-ROM sau DVD VIDEO.
Dacă selectaţi [Original], este selectată limba
care are prioritate pe disc.
Dacă selectaţi [Select Language Code] (Selectare
cod limbă), apare afişajul pentru introducerea
codului de limbă. Introduceţi codul pentru
limba dumneavoastră, consultând „Lista
codurilor de limbă” (pagina 63).
x [Subtitle] (Subtitrări)
Puteţi selecta limba implicită a subtitrărilor
pentru suporturi BD-ROM sau DVD VIDEO.
Dacă selectaţi [Select Language Code] (Selectare
cod limbă), apare afişajul pentru introducerea
codului de limbă. Introduceţi codul pentru
limba dumneavoastră, consultând „Lista
codurilor de limbă” (pagina 63).
[BD]: Redă stratul BD.
[DVD/CD]: Redă stratul DVD sau CD.
x [BD Internet Connection] (Conexiune
Internet BD)
[Allow] (Se permite): În mod normal, faceţi
această selecţie.
[Do not allow] (Nu se permite): Interzice
conectarea la Internet.
[Parental Control
Settings] (Setări control
parental)
Redarea unor suporturi BD-ROM poate fi
limitată în funcţie de vârsta utilizatorilor.
Anumite scene pot fi blocate sau înlocuite cu
scene diferite. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran
şi introduceţi parola formată din patru cifre.
x [DVD Parental Control] (Control
parental DVD)
Redarea unor suporturi DVD VIDEO poate fi
limitată în funcţie de un nivel prestabilit,
precum vârsta utilizatorilor. Anumite scene pot
fi blocate sau înlocuite cu scene diferite. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran şi introduceţi parola
formată din patru cifre.
x [Internet Video Parental Control] (Control
parental video de pe Internet)
Redarea unor materiale video de pe Internet
poate fi limitată în funcţie de vârsta
utilizatorilor. Anumite scene pot fi blocate sau
înlocuite cu scene diferite. Urmaţi instrucţiunile
de pe ecran şi introduceţi parola formată din
patru cifre.
Setări şi reglaje
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(Strat redare disc hibrid BD)
x [BD Parental Control] (Control parental BD)
x [Internet Video Unrated] (Video de pe
Internet neclasificat)
[Allow] (Se permite): Se permite redarea de
materiale video de pe Internet neclasificate.
[Block] (Se blochează): Se blochează redarea de
materiale video de pe Internet neclasificate.
x [Password] (Parolă)
Setaţi sau modificaţi parola pentru funcţia de
Control parental. O parolă vă permite să setaţi
o restricţie pentru redarea de suporturi
BD-ROM, DVD VIDEO sau de materiale video
de pe Internet. Dacă este necesar, puteţi
diferenţia nivelurile de restricţie pentru
suporturi BD-ROM şi DVD VIDEO.
x [Parental Control Area Code] (Cod de zonă
control parental)
Redarea unor suporturi BD-ROM sau DVD
VIDEO poate fi limitată în funcţie de zona
geografică. Anumite scene pot fi blocate sau
înlocuite cu scene diferite. Urmaţi instrucţiunile
de pe ecran şi introduceţi parola formată din
patru cifre.
[Music Settings]
(Setări muzică)
Puteţi efectua setări detaliate pentru redarea
Super Audio CD.
x [Super Audio CD Playback Layer] (Strat
redare Super Audio CD)
[Super Audio CD]: Redă stratul Super Audio CD.
[CD]: Redă stratul CD.
49RO
x [Super Audio CD Playback Channels]
(Canale redare Super Audio CD)
[DSD 2ch] (DSD 2 canale): Redă zona pe
2 canale.
[DSD Multi]: Redă zona pe mai multe canale.
x [Quick Start Mode] (Mod Pornire rapidă)
[On] (Activat): Scurtează timpul de pornire din
modul standby. Puteţi comanda sistemul mai
rapid după ce îl porniţi.
[Off] (Dezactivat): Setarea implicită.
x [Auto Standby] (Standby automat)
[System Settings]
(Setări sistem)
Puteţi efectua setările legate de sistem.
x [OSD] (Afişaj pe ecran)
Puteţi modifica limba pentru afişajele pe ecran
ale sistemului.
x [HDMI Settings] (Setări HDMI)
[Control for HDMI] (Comandă HDMI)
[On] (Activat): Activat. Puteţi comanda
reciproc componente conectate cu un cablu
HDMI.
[Off] (Dezactivat): Dezactivat.
[Audio Return Channel] (Canal de retur audio)
Această funcţie este disponibilă atunci când
conectaţi sistemul şi un televizor compatibil cu
funcţia Audio Return Channel.
[Auto] (Automat): Sistemul poate recepţiona
automat semnalul audio digital al televizorului
prin intermediul unui cablu HDMI.
[Off] (Dezactivat): Dezactivat.
x [Auto Display] (Afişaj automat)
[On] (Activat): Afişează automat informaţii pe
ecran, atunci când se modifică titlurile de
vizualizare, modurile de imagine, semnalele
audio etc.
[Off] (Dezactivat): Afişează informaţii doar
când apăsaţi pe DISPLAY.
x [Screen Saver] (Economizor ecran)
[On] (Activat): Activează funcţia de economizor
ecran.
[Off] (Dezactivat): Dezactivat.
x [Software Update Notification] (Notificare
actualizare software)
[On] (Activat): Setează sistemul să vă informeze
cu privire la o nouă versiune a software-ului
(pagina 46).
[Off] (Dezactivat): Dezactivat.
Notă
x [System Information] (Informaţii sistem)
• Această funcţie este disponibilă doar atunci când
[Control for HDMI] (Comandă HDMI) este setată la
[On] (Activat).
Puteţi afişa informaţiile despre versiunea
software-ului şi adresa MAC ale sistemului.
[HDMI1 Audio Input Mode] (Mod intrare
audio HDMI1)
Puteţi selecta intrarea audio a componentei care
este conectată la mufa HDMI (IN 1).
[HDMI1]: Sunetul componentei care este
conectată la mufa HDMI (IN 1) este primit de la
mufa HDMI (IN 1).
[TV]: Sunetul componentei care este conectată
la mufa HDMI (IN 1) este primit de la mufa TV
(DIGITAL IN OPTICAL).
50RO
[On] (Activat): Activează funcţia [Auto
Standby] (Standby automat). Dacă nu
interacţionaţi cu sistemul circa 30 minute,
sistemul intră automat în modul standby.
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
[Network Settings]
(Setări reţea)
Puteţi efectua setări detaliate pentru Internet
şi reţea.
x [Internet Settings] (Setări Internet)
Conectaţi mai întâi sistemul la reţea. Pentru
detalii, consultaţi „Pasul 3: Conectarea la reţea”
(pagina 19).
x [Network Connection Diagnostics]
(Diagnosticare conexiune reţea)
[Easy Setup]
(Configurare simplă)
Setări şi reglaje
Puteţi executa diagnosticarea reţelei pentru
a verifica dacă conexiunea la reţea a fost realizată
corespunzător.
Execută din nou Easy Setup (Configurare
simplă) pentru a efectua setările de bază.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
[Resetting]
(Reiniţializare)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Reiniţializare la setările implicite din fabrică)
Puteţi reiniţializa setările sistemului la valorile
implicite din fabrică, selectând grupul de setări.
Toate setările din grup vor fi reiniţializate.
x [Initialize Personal Information] (Iniţializare
informaţii personale)
Puteţi şterge informaţiile personale stocate
în sistem.
51RO
Cu privire la funcţionare
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
Cu privire la siguranţă
• Pentru evita incendiile şi pericolele de electrocutare,
nu plasaţi pe sistem obiecte pline cu lichide, precum
vazele şi nu plasaţi sistemul lângă apă, cum ar fi în
apropierea unei căzi sau a unei cabine de duş. Dacă în
carcasă cad obiecte solide sau lichide, deconectaţi
sistemul de la priză şi dispuneţi verificarea lui de către
personal calificat, înainte de a îl utiliza din nou.
• Nu atingeţi cablul de alimentare CA (de la reţea) cu
mâinile ude. Acest lucru poate provoca electrocutarea.
Cu privire la sursele de alimentare
• Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi unitatea pentru
o perioadă de timp mai îndelungată, deconectaţi-o
de la priza de perete (de la reţea). Pentru a deconecta
cablul, trageţi de ştecăr, niciodată de cablu.
Cu privire la amplasare
• Amplasaţi sistemul într-un loc cu ventilaţie adecvată,
pentru a preveni încălzirea sistemului.
• La volum ridicat, pe perioade lungi de timp, carcasa
devine fierbinte la atingere. Aceasta nu reprezintă
o defecţiune. În orice caz, trebuie evitată atingerea
carcasei. Nu amplasaţi sistemul într-un spaţiu închis,
unde ventilaţia este slabă, deoarece acest lucru poate
duce la supraîncălzire.
• Nu blocaţi fantele de ventilaţie prin amplasarea
de obiecte pe sistem. Sistemul este dotat cu un
amplificator de mare putere. Dacă fantele de
ventilaţie sunt blocate, sistemul se poate supraîncălzi
şi se poate defecta.
• Nu aşezaţi sistemul pe suprafeţe (pături, carpete etc.)
sau în apropierea unor materiale (perdele, draperii)
care pot bloca fantele de ventilaţie.
• Nu instalaţi sistemul într-un spaţiu închis, cum ar fi
o bibliotecă sau un corp de mobilier similar.
• Nu instalaţi sistemul în apropierea unor surse de
căldură, precum radiatoare sau suflante de aer şi nici
în locuri expuse direct la lumina soarelui, la praf
excesiv, la vibraţii mecanice sau la şocuri.
• Nu aşezaţi sistemul în poziţie înclinată. Acesta este
prevăzut pentru a funcţiona exclusiv în poziţie
orizontală.
• Nu păstraţi sistemul şi discurile în apropierea
componentelor cu magneţi puternici, precum
cuptoarele cu microunde sau boxele
de dimensiuni mari.
• Nu puneţi obiecte grele pe sistem.
52RO
• Dacă sistemul este adus direct dintr-un loc cu
temperatură scăzută în altul cu temperatură ridicată,
sau dacă este amplasat într-o cameră cu umezeală
ridicată, este posibil să se formeze condens pe lentilele
din interiorul unităţii. În acest caz, este posibil ca
sistemul să nu funcţioneze corect. Scoateţi discul şi
lăsaţi sistemul pornit timp de aproximativ o jumătate
de oră, până ce se evaporează umezeala.
• Scoateţi orice disc din sistem înainte să-l mutaţi.
Dacă nu faceţi acest lucru, discul se poate deteriora.
• Dacă în carcasă cad obiecte, deconectaţi unitatea de la
priză şi dispuneţi verificarea acesteia de către
personal calificat, înainte de a o utiliza din nou.
Cu privire la reglarea volumului
• Nu creşteţi volumul atunci când ascultaţi un
fragment cu date de intrare foarte slabe sau fără
semnale audio. În caz contrar, difuzoarele se pot
deteriora la redarea bruscă a unui vârf de semnal.
Cu privire la curăţare
• Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele de comandă cu
o cârpă moale, umezită uşor cu o soluţie slabă de
detergent. Nu utilizaţi niciun fel de burete abraziv,
praf de curăţat sau solvenţi, cum ar fi alcoolul sau
benzina.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire la sistem,
consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Cu privire la discurile de curăţare,
produsele de curăţare pentru discuri/
lentile
• Nu folosiţi discuri de curăţare sau produse de
curăţare pentru discuri/lentile (inclusiv produse
lichide sau tip spray). Acestea pot duce la defecarea
aparatului.
Cu privire la piesele de schimb
• În cazurile în care acest sistem este reparat, piesele
reparate pot fi colectate pentru a fi refolosite sau în
scopuri de reciclare.
Cu privire la culorile televizorului
• Dacă ecranul televizorului prezintă neregularităţi
de culoare din cauza difuzoarelor, opriţi televizorul,
apoi porniţi-l din nou după 15-30 de minute.
Dacă neregularităţile de culoare persistă, amplasaţi
difuzoarele mai departe de televizor.
NOTĂ IMPORTANTĂ
Atenţie: Acest sistem este capabil să menţină
o imagine video statică sau o imagine afişată pe
ecranul televizorului pentru un timp nedeterminat.
Dacă lăsaţi o imagine video statică sau o imagine
simplă pe ecranul televizorului pentru o perioadă
îndelungată de timp, există riscul deteriorării
permanente a ecranului televizorului. Proiectoarele
sunt predispuse în special la acest comportament.
Note cu privire la discuri
Cu privire la manipularea discurilor
• Pentru a menţine curată suprafaţa discului,
manipulaţi discul ţinându-l de margini.
Nu atingeţi suprafaţa discului.
• Nu lipiţi hârtie sau bandă adezivă pe suprafaţa
discului.
Cu privire la mutarea sistemului
• Înainte de a muta sistemul asiguraţi-vă că nu se află
niciun disc înăuntrul acestuia şi scoateţi cablul de
alimentare CA (de la reţea) din priza de perete.
Cu privire la curăţare
• Înainte de redare, curăţaţi discul cu o cârpă
de curăţat.
Ştergeţi discul pornind dinspre centru către
margine.
Informaţii suplimentare
• Nu expuneţi discul la lumina directă a soarelui
şi nici la surse de căldură, precum suflantele de
aer cald, nu îl lăsaţi în maşina parcată în bătaia
soarelui, deoarece temperatura poate creşte
considerabil în interiorul maşinii.
• După utilizare, reintroduceţi discul în
carcasa lui.
• Nu folosiţi pentru curăţare solvenţi precum
benzina, diluanţi, produse de curăţare din
comerţ sau spray antistatic pentru curăţarea
discurilor de vinil.
Acest sistem poate reda doar discuri circulare
standard. Utilizarea unor altfel de discuri decât
a celor standard, cu formă circulară (de ex. în
formă de cartelă, inimă sau stea) poate provoca
defecţiuni.
Nu utilizaţi discuri pe care sunt ataşate accesorii
disponibile în comerţ, cum ar fi o etichetă sau
un inel.
53RO
Depanare
Dacă în timpul utilizării sistemului întâmpinaţi una dintre următoarele dificultăţi, utilizaţi acest ghid
de depanare pentru a încerca să remediaţi problema înainte de a apela la reparaţii. Dacă problema
persistă, consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Reţineţi că, dacă personalul de service înlocuieşte unele piese în timpul reparaţiei, aceste piese pot
fi reţinute.
Generalităţi
Simptom
Probleme şi soluţii
Alimentarea nu este pornită.
• Verificaţi dacă este bine conectat cablul de alimentare CA (de la reţea).
Telecomanda nu funcţionează.
• Distanţa dintre telecomandă şi unitate este prea mare.
• Bateriile din telecomandă sunt slabe.
Tava discului nu se deschide şi • Încercaţi următoarele: 1 Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe N şi Z de pe unitate mai
nu puteţi scoate discul nici după mult de 5 secunde pentru a deschide tava discului. 2 Scoateţi discul.
ce apăsaţi pe Z.
3 Deconectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea) de la priza de perete şi
reconectaţi-l după câteva minute.
Sistemul nu funcţionează
normal.
• Deconectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea) de la priza de perete şi
reconectaţi-l după câteva minute.
Mesaje
Simptom
Probleme şi soluţii
Pe ecranul televizorului apare [A • Consultaţi [Network Update] (Actualizare reţea) (pagina 46) pentru a actualiza
new software version is available. sistemul cu o nouă versiune de software.
Please go to the „Setup” section
of the menu and select „Network
Update” to perform the update.]
(Este disponibilă o nouă versiune
a software-ului. Accesaţi
secţiunea „Setup” (Configurare)
a meniului şi selectaţi „Network
Update” (Actualizare reţea)
pentru a efectua actualizarea).
„PROTECTOR” şi „PUSH
Apăsaţi "/1 pentru a opri sistemul şi verificaţi următoarele după ce dispare
PWR” apar alternativ pe afişajul „STANDBY”.
panoului frontal.
• Cablurile + şi – ale difuzoarelor sunt scurtcircuitate?
• Utilizaţi doar difuzoarele specificate?
• Sunt blocate orificiile de ventilaţie ale sistemului?
• După ce verificaţi cele de mai sus şi rezolvaţi problemele, porniţi sistemul.
Dacă nu poate fi detectată cauza problemei nici după ce verificaţi toate
elementele de mai sus, consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Pe afişajul panoului frontal apare • Dezactivaţi funcţia de blocare pentru copii (pagina 38).
„LOCKED”.
Pe afişajul panoului frontal apare • Contactaţi cel mai apropiat distribuitor Sony sau atelierul de service
„DEMO LOCK”.
Sony autorizat local.
Pe afişajul panoului frontal apare • Contactaţi cel mai apropiat distribuitor Sony sau atelierul de service
„Exxxx”.
Sony autorizat local şi comunicaţi codul erorii.
apare fără niciun mesaj pe
întregul ecran al televizorului.
54RO
• Contactaţi cel mai apropiat distribuitor Sony sau atelierul de service
Sony autorizat local.
Imagine
Simptom
Probleme şi soluţii
Nu se vede imaginea.
• Verificaţi metoda de ieşire a sistemului (pagina 14).
Nu se vede imaginea când
realizaţi o conexiune prin cablu
HDMI.
• Unitatea este conectată la un dispozitiv de intrare care nu este compatibil cu
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) (nu se aprinde „HDMI”
pe panoul frontal) (pagina 14).
Imaginile 3D de la mufa HDMI • În funcţie de televizor sau de componenta video, este posibil ca imaginile 3D să
(IN 1) sau HDMI (IN 2) nu apar nu apară.
pe ecranul televizorului.
Nu apare nicio imagine când
• Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe N şi VOLUME – pe unitate mai mult de 5 secunde
rezoluţia ieşirii video selectată la pentru a reiniţializa rezoluţia ieşirii video la cea mai mică rezoluţie.
[Output Video Format] (Format
video ieşire) este incorectă.
Zona întunecată a imaginii este • Setaţi [Picture Quality Mode] (Mod calitate imagine) la [Standard] (implicit)
prea întunecată/zona luminoasă (pagina 29).
este prea luminoasă sau
nenaturală.
• Verificaţi setările [Output Video Format] (Format video ieşire) din [Screen
Settings] (Setări ecran) (pagina 47).
• Dacă sunt scoase simultan semnale analogic şi digital, setaţi [BD/DVD-ROM
1080/24p Output] (Ieşire BD/DVD-ROM 1080/24p) din [Screen Settings]
(Setări ecran) la [Off] (Dezactivat) (pagina 47).
• Pentru suporturi BD-ROM, verificaţi setările [BD/DVD-ROM 1080/24p
Output] (Ieşire BD/DVD-ROM 1080/24p) din [Screen Settings] (Setări ecran)
(pagina 47).
Imaginea prezintă zgomot.
• Curăţaţi discul.
• Dacă imaginea care iese din sistem trece prin VCR pentru a ajunge pe televizor,
semnalul de protejare la copiere aplicat unor programe BD/DVD poate afecta
calitatea imaginii. Dacă experimentaţi în continuare probleme, chiar şi atunci
când conectaţi unitatea direct la televizor, încercaţi să conectaţi unitatea la alte
mufe de intrare.
O imagine nu este afişată pe
întregul ecran al televizorului.
• Verificaţi setarea [TV Type] (Tip televizor) din [Screen Settings]
(Setări ecran)(pagina 46).
• Raportul de aspect de pe dis este fix.
Pe ecranul televizorului apar
neregularităţi de culoare.
• Dacă difuzoarele sunt utilizate cu un televizor sau proiector pe bază de CRT,
instalaţi difuzoarele la cel puţin 0,3 metri de televizor.
• În cazul în care neregularităţile de culoare persistă, opriţi televizorul, apoi
porniţi-l din nou după 15-30 de minute.
• Asiguraţi-vă că niciun obiect magnetic (încuietoare magnetică pe suportul
televizorului, dispozitiv medical, jucărie etc.) nu se află lângă difuzoare.
Informaţii suplimentare
Imaginea nu este scoasă corect.
Nu se vede imaginea după
• Selectaţi intrarea de pe televizor pentru acest sistem.
redarea unui fişier video/foto de
pe iPod/iPhone.
55RO
Sunet
Simptom
Probleme şi soluţii
Nu se aude sunetul.
• Este posibil să nu fie conectat bine cablul.
• Verificaţi setările difuzoarelor (pagina 37).
Sunetul Super Audio CD al unei • HDMI (IN 1) şi HDMI (IN 2) nu acceptă un format audio care conţine protecţie
componente care este conectată
la copiere. Conectaţi ieşirea audio analogică a componentei la mufele AUDIO
la mufa HDMI (IN 1) sau HDMI (AUDIO IN L/R) ale unităţii.
(IN 2) nu este scos.
Nu se aude sunetul de la televizor • Setaţi [Control for HDMI] (Comandă HDMI) din [System Settings] (Setări
prin mufa HDMI (OUT) atunci sistem) la [On] (Activat) (pagina 50). De asemenea, setaţi [Audio Return
când este utilizată funcţia Audio Channel] (Canal de retur audio) din [System Settings] (Setări sistem) la [Auto]
Return Channel.
(Automat) (pagina 50).
• Asiguraţi-vă că televizorul este compatibil cu funcţia Audio Return Channel.
• Asiguraţi-vă că un cablu HDMI este conectat la o mufă a televizorului
compatibil cu funcţia Audio Return Channel.
Sistemul nu scoate sunet corect
atunci când este conectat la un
set-top box.
• Setaţi [Audio Return Channel] (Canal de retur audio) din [HDMI Settings]
(Setări HDMI) la [Off] (Dezactivat) (pagina 50).
Se aude un bâzâit sau un zgomot • Îndepărtaţi televizorul de componentele audio.
puternic.
• Curăţaţi discul.
Sunetul îşi pierde efectul stereo
când redaţi un CD.
• Selectaţi sunetul stereo apăsând pe
(pagina 32).
Sunetul de la o componentă
conectată este distorsionat.
• Reduceţi nivelul intrării componentei conectate cu ajutorul setării
[Attenuate - AUDIO] (Atenuare - AUDIO) (pagina 48).
Tuner
Simptom
Probleme şi soluţii
Nu se poate face acordul pe
frecvenţa posturilor radio.
• Verificaţi conectarea fermă a antenei (aeriană). Ajustaţi poziţia antenei
(aeriană) şi, dacă este cazul, conectaţi o antenă de exterior (aeriană).
• Intensitatea semnalului de la posturile radio este prea scăzută (atunci când se
face acordul automat). Utilizaţi acordarea manuală.
Redare
Simptom
Probleme şi soluţii
Nu se redă discul.
• Codul de regiune de pe BD/DVD nu se potriveşte cu sistemul.
• Umezeala a produs condens în interiorul unităţii, fapt care poate dăuna
lentilelor. Scoateţi discul şi lăsaţi unitatea pornită timp de aproximativ
o jumătate de oră.
• Sistemul nu poate reda un disc înregistrat care nu a fost finalizat corect
(pagina 59).
Numele fişierelor nu sunt afişate • Sistemul poate afişa doar formate de caractere conforme ISO 8859-1.
corect.
Este posibil ca alte formate de caractere să fie afişate diferit.
• În funcţie de software-ul de scriere utilizat, caracterele introduse pot fi
afişate diferit.
Redarea unui disc nu porneşte de • A fost selectată reluarea redării. Apăsaţi OPTIONS şi selectaţi [Play from start]
la început.
(Redare de la început), apoi apăsaţi .
56RO
Simptom
Probleme şi soluţii
Redarea nu porneşte de la
punctul de reluare în care aţi
oprit redarea ultima dată.
• În funcţie de disc, este posibil ca punctul de reluare să fi fost şters din memorie,
atunci când
– deschideţi tava discului.
– deconectaţi dispozitivul USB.
– redaţi alt conţinut.
– opriţi unitatea.
Limba pentru pista de sunet/
• Încercaţi să utilizaţi meniul suportului BD sau al DVD-ului.
subtitrări sau unghiurile nu pot fi • Pe suportul BD sau DVD redat nu sunt înregistrate piste/subtitrări în mai multe
modificate.
limbi sau unghiuri multiple.
Nu poate fi redat conţinutul
• Încercaţi următoarele: 1 Scoateţi discul. 2 Opriţi sistemul. 3 Scoateţi şi
bonus sau alte date conţinute pe conectaţi din nou dispozitivul USB (pagina 26). 4 Porniţi sistemul.
un suport BD-ROM.
5 Introduceţi suportul BD-ROM cu BONUSVIEW/BD-LIVE.
Dispozitiv USB
Probleme şi soluţii
Dispozitivul USB nu este
recunoscut.
• Încercaţi următoarele: 1 Opriţi sistemul. 2 Scoateţi şi conectaţi din nou
dispozitivul USB . 3 Porniţi sistemul.
• Asiguraţi-vă că dispozitivul USB este conectat în siguranţă la portul
(USB).
• Verificaţi dacă dispozitivul USB sau un cablu este deteriorat.
• Verificaţi dacă dispozitivul USB este pornit.
• Dacă dispozitivul USB este conectat prin intermediul unui hub USB,
deconectaţi-l şi conectaţi dispozitivul USB direct la unitate.
BRAVIA Internet Video
Simptom
Probleme şi soluţii
Imaginea/sunetul este slab(ă)/
anumite programe sunt afişate
cu puţine detalii, în special în
timpul scenelor cu mişcare
rapidă sau întunecate.
• Calitatea imaginii/sunetului poate fi redusă, în funcţie de furnizorii de conţinut
Internet.
• Calitatea imaginii/sunetului poate fi îmbunătăţită modificând viteza
conexiunii. Sony recomandă o viteză a conexiunii de cel puţin 2,5 Mbps pentru
video de definiţie standard şi de 10 Mbps pentru video de înaltă definiţie.
• Nu toate materialele video conţin sunet.
Imaginea este mică.
• Apăsaţi X pentru a o mări.
Informaţii suplimentare
Simptom
„BRAVIA” Sync ([Control for HDMI] (Comandă HDMI))
Simptom
Probleme şi soluţii
Funcţia [Control for HDMI]
• Asiguraţi-vă că [Control for HDMI] (Comandă HDMI) este setat la [On]
(Comandă HDMI) nu
(Activat) (pagina 50).
funcţionează („BRAVIA” Sync). • Dacă modificaţi conexiunea HDMI, opriţi şi reporniţi sistemul.
• Dacă are loc o pană de curent, setaţi [Control for HDMI] (Comandă HDMI) la
[Off] (Dezactivat), apoi setaţi [Control for HDMI] (Comandă HDMI) la [On]
(Activat) (pagina 50).
• Verificaţi următoarele şi consultaţi instrucţiunile de utilizare furnizate
împreună cu componenta.
– componenta conectată este compatibilă cu funcţia [Control for HDMI]
(Comandă HDMI).
– setarea componentei conectate pentru funcţia [Control for HDMI]
(Comandă HDMI) este corectă.
57RO
Conexiune la reţea
Simptom
Probleme şi soluţii
Sistemul nu se poate conecta
la reţea.
• Verificaţi conexiunea la reţea (pagina 19) şi setările reţelei (pagina 51).
Conexiune LAN fără fir prin USB
Simptom
Probleme şi soluţii
Nu puteţi conecta PC-ul la
Internet după ce aţi efectuat
[Wi-Fi Protected Setup (WPS)]
(Configurare protejată Wi-Fi
(WPS)).
• Setările fără fir are ruterului se pot modifica automat dacă utilizaţi funcţia de
configurare protejată Wi-Fi înainte de ajustarea setărilor ruterului. În acest caz,
modificaţi în mod corespunzător setările PC-ului.
Nu puteţi conecta sistemul la
ruterul LAN fără fir.
• Verificaţi dacă ruterul LAN fără fir este pornit.
• În funcţie de mediul de utilizare, inclusiv materialul pereţilor, condiţiile de
recepţie a undelor radio sau obstacolele dintre sistem şi ruterul LAN fără fir,
distanţa de comunicare posibilă poate să fie scurtată. Mutaţi sistemul şi ruterul
LAN fără fir mai aproape unul de celălalt.
• Este posibil ca dispozitivele care utilizează banda de frecvenţă de 2,4 GHz,
precum un cuptor cu microunde, Bluetooth sau un dispozitiv digital fără fir,
să întrerupă comunicarea. Îndepărtaţi unitatea de astfel de dispozitive sau
opriţi aceste dispozitive.
Ruterul fără fir dorit nu este
detectat nici după executarea
[Scan] (Scanare).
• Apăsaţi RETURN pentru a reveni la ecranul anterior şi încercaţi [Scan]
(Scanare) din nou. Dacă ruterul fără fir dorit nu este detectat în continuare,
apăsaţi RETURN pentru a selecta [Manual registration] (Înregistrare manuală).
Sistemul nu se poate conecta la • Distanţa dintre unitate şi ruterul LAN fără fir este prea mare (pagina 19).
reţea sau conexiunea la reţea este
instabilă.
58RO
Discuri redabile
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (CD muzical)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1)
Este posibil ca unele operaţii de redare ale unui
suport BD/DVD să fie setate în mod intenţionat
de producătorii de software. Din moment ce
acest sistem redă un suport BD/DVD în
conformitate cu conţinutul discului conceput de
producătorii software, este posibil ca unele
caracteristici de redare să nu fie disponibile.
Notă despre suporturile BD/DVD cu
strat dublu
Este posibil ca imaginea şi sunetul redării să fie
întrerupte câteva momente la comutarea între
straturi.
Cod de regiune (doar pentru BD-ROM/
DVD VIDEO)
Sistemul dumneavoastră are un cod de regiune
imprimat pe spatele unităţii şi va reda doar
suporturi BD-ROM/DVD VIDEO (doar redare)
etichetate cu coduri de regiune identice sau
cu ALL .
Informaţii suplimentare
Deoarece specificaţiile Blu-ray Disc sunt noi şi în
continuă dezvoltare, este posibil ca unele discuri să
nu poată fi redate, în funcţie de tipul şi versiunea
discului. De asemenea, ieşirea audio diferă în funcţie
de sursă, de mufa de ieşire conectată şi de setările
audio selectate.
2)BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 inclusiv tipul cu pigment
organic BD-R (tip LTH)
Suporturile BD-R înregistrate pe un PC nu pot fi
redate dacă postscripturile sunt înregistrabile.
3)
Un suport CD sau un DVD nu va fi redat, dacă nu
a fost finalizat corect. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare furnizate
împreună cu dispozitivul de înregistrare.
Notă cu privire la operaţii de redare
a unui suport BD/DVD
Discuri care nu pot fi redate
• Suporturi BD cu cartuş
• Suporturi BDXL
• Suporturi DVD-RAM
• Suporturi DVD HD
• Discuri DVD Audio
• CD-uri FOTO
• Partea de date a unui CD-Extra
• Suporturi Super VCD
• Partea cu material audio de pe suporturi
DualDisc
Note cu privire la discuri
Acest produs este proiectat pentru redarea
de discuri conforme standardului Compact
Disc (CD).
Discurile duale şi unele discuri muzicale,
codificate cu tehnologii de protejare
a drepturilor de autor nu sunt conforme cu
standardul Compact Disc (CD). Prin urmare,
este posibil ca aceste discuri să nu fie
compatibile cu acest produs.
59RO
Tipuri redabile de fişiere
Video
Format fişier
Extensii
MPEG-1 Video/PS1)
„.mpg,” „.mpeg,” „.m2ts,”
MPEG-2 Video/PS, TS1) „.mts”
Xvid
„.avi”
MPEG4/AVC1)
„.mkv,” „.mp4,” „.m4v,”
„.m2ts,” „.mts”
WMV91)
„.wmv,” „.asf”
AVCHD
2)
Muzică
Format fişier
Extensii
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
„.mp3”
AAC1)3)
„.m4a”
WMA9 Standard1)3)
„.wma”
LPCM
„.wav”
Foto
Format fişier
Extensii
JPEG
„.jpg,” „.jpeg”
GIF
„.gif”
PNG
„.png”
1)
Sistemul nu redă fişiere codificate cu DRM.
2)
Sistemul redă fişiere în format AVCHD care sunt
înregistrate cu o cameră video digitală etc. Pentru
a urmări fişiere în format AVCHD, discul cu fişiere
în format AVCHD pe el trebuie finalizat.
3)
Sistemul nu redă fişiere codificate cu Lossless etc.
Notă
• Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate, în funcţie
de formatul fişierului, de codificarea fişierului sau de
condiţiile de înregistrare.
• Este posibil ca unele fişiere editate pe un PC să nu fie
redate.
• Sistemul poate recunoaşte următoarele fişiere sau
foldere pe suporturi BD, DVD, CD şi dispozitive
USB:
– până la foldere din al treilea nivel ierarhic
– până la 500 de fişiere într-o singură structură
arborescentă
• Este posibil ca unele dispozitive USB să nu
funcţioneze cu acest sistem.
60RO
• Sistemul poate recunoaşte dispozitive Mass Storage
Class (MSC) (precum memorie flash sau hard disk),
dispozitive de capturare a imaginilor statice (SICD) şi
tastaturi cu 101 de taste (doar portul
(USB)
frontal).
• Pentru a evita avarierea sau deteriorarea memoriei
USB sau a altor dispozitive, opriţi sistemul înainte de
a conecta sau de a deconecta memoria USB sau alte
dispozitive.
• Este posibil ca sistemul să nu redea uniform fişiere
video cu o rată de biţi mare de pe un CD DATE.
Se recomandă redarea de fişiere video cu o rată de biţi
mare utilizând un DVD DATE.
Formate audio acceptate
Formatele audio acceptate de acest sistem sunt următoarele.
Format
LPCM 2ch
Funcţie
LPCM 5.1ch
LPCM 7.1ch
Dolby
Digital
Dolby
TrueHD,
Dolby
Digital Plus
DTS
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1,
DTS96/24
DTS-HD
High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master
Audio
„BD/DVD”
a
a
a
a
a
a
a
a
„HDMI1”
„HDMI2”
a
–
a
–
a
–
–
–
„TV”
(DIGITAL IN)
a
–
a
–
a
–
–
–
a: Format acceptat.
–: Format neacceptat.
Informaţii suplimentare
Notă
• HDMI (IN 1) şi HDMI (IN 2) nu permit intrarea sunetului în cazul unui format audio care conţine protecţii
la copiere precum Super Audio CD sau DVD-Audio.
• Pentru formatul LPCM 2ch, frecvenţa de eşantionare acceptată a semnalului digital este de până la 96 kHz atunci
când se utilizează funcţia „HDMI1” sau „HDMI2” şi de 48 kHz atunci când se utilizează funcţia „TV”.
61RO
Difuzoare
Specificaţii
Frontal (SS-TSB105)
Dimensiuni (aprox.)
Secţiunea amplificator
PUTERE PRODUSĂ (nominală)
Frontal stânga/Frontal dreapta:
80 W + 80 W (la 3 ohmi,
1 kHz, 1% THD)
PUTERE PRODUSĂ (de referinţă)
Frontal stânga/Frontal dreapta:
115 W (per canal, la 3 ohmi,
1 kHz)
Subwoofer:
120 W (la 3 ohmi, 80 Hz)
Intrări (Analogice)
AUDIO (AUDIO IN)
Sensibilitate: 450/250 mV
Intrări (Digitale)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Formate acceptate: LPCM
2CH (până la 48 kHz),
Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Formate acceptate: LPCM
2CH (până la 96 kHz),
Dolby Digital, DTS
Masă (aprox.)
Secţiunea video
• Putere consumată în standby 0,3 W.
• Peste 85% din randamentul de putere al blocului
amplificator este obţinut cu amplificatorul digital
complet, S-Master.
Ieşiri
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohmi
Secţiunea HDMI
Conector
Tip A (19pin)
Sistem BD/DVD/Super Audio CD/CD
Sistem format semnal
Pentru modelele din S.U.A.
şi Canada:
NTSC
Alte modele:
NTSC/PAL
Secţiunea USB
Port
(USB):
Tip A (pentru conectarea
de memorie USB, cititor de
cartele de memorie, aparat
foto digital şi cameră video
digitală)
Secţiunea LAN
Bornă LAN (100)
Bornă 100BASE-TX
Secţiunea tuner FM
Sistem
Sintetizator digital blocat
cu cuarţ PLL
Interval de frecvenţă
Pentru modelele din S.U.A.
şi Canada:
87,5 MHz - 108,0 MHz
(paşi de 100 kHz)
Alte modele:
87,5 MHz - 108,0 MHz
(paşi de 50 kHz)
Antenă (aeriană)
Antenă cu fir pentru FM
(aeriană)
Borne antenă (aeriană)
75 ohmi, neechilibrate
62RO
85 mm × 220 mm × 95 mm
(l/î/a)
0,5 kg
Subwoofer (SS-WSB103)
Dimensiuni (aprox.)
Masă (aprox.)
260 mm × 265 mm ×
270 mm (l/î/a)
3,8 kg
Generalităţi
Necesar de putere
Putere consumată
Dimensiuni (aprox.)
Masă (aprox.)
220 V - 240 V CA,
50/60 Hz
Pornit: 95 W
Standby: 0,3 W (în modul
de Economisire a energiei)
400 mm × 65 mm ×
315 mm (l/î/a), inclusiv
părţile ieşite în afară
3,2 kg
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără notificare
prealabilă.
Lista codurilor de limbă
Ortografierea limbilor este conformă ISO 639: standard 1988 (E/F).
Cod
Limbă
Cod
Limbă
Cod
Limbă
Cod
Limbă
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Informaţii suplimentare
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian;
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Nespecificat
Lista codurilor de zonă/control parental
Cod
Zonă
Argentina
Australia
Austria
Belgia
Brazilia
Chile
China
Columbia
Danemarca
Finlanda
Franţa
Cod
Zonă
Germania
Grecia
Hong Kong
India
Indonezia
Irlanda
Italia
Japonia
Coreea
Luxemburg
Malaiezia
Cod
Zonă
Mexic
Olanda
Noua Zeelandă
Norvegia
Pakistan
Filipine
Polonia
Portugalia
Rusia
Singapore
Spania
Cod
Zonă
Suedia
Elveţia
Taiwan
Tailanda
Marea Britanie
63RO
Index
Cifre
E
S
3D 25
WEP 43
WPA2-PSK (AES) 43, 44
WPA2-PSK (TKIP) 43, 44
WPA-PSK (AES) 43, 44
WPA-PSK (TKIP) 43, 44
Easy Setup (Configurare
simplă) 21
Economizor ecran 50
Efect sunet 48
Setare dimensiune ecran TV
pentru 3D 46
Setare ieşire 3D 46
Setare surround 48
Setări audio 47
Setări control parental 49
Setări difuzor 37, 48
Distanţă 37
Nivel 37
Setări ecran 46
Setări Internet 41, 51
Setări MIX audio BD 47
Setări muzică 49
Setări reţea 51
Setări vizualizare BD/DVD 48
SLEEP 38
Standby automat 50
Strat redare disc hibrid BD 49
Strat redare Super Audio CD 49
Subtitrări 49
Sunet difuzare multiplex 33
A
A/V SYNC 31
Actualizare 46
Actualizare reţea 46
Afişaj automat 50
Afişaj panou frontal 8
Afişaj pe ecran 50
Atenuare - AUDIO 48
Audio 48
B
BD-LIVE 25
Blocare pentru copii 38
BONUSVIEW 25
BRAVIA Internet Video 29
BRAVIA Sync 36
C
Canal de retur audio 50
Canale redare Super Audio
CD 50
CD 59
Cod de regiune 59
Cod de zonă control parental 49
Comandă HDMI 36, 50
Comprimare interval dinamic
audio 48
Conexiune Internet BD 49
Configurare simplă 51
Control parental BD 49
Control parental DVD 49
Control parental video de pe
Internet 49
Conţinut Internet 29
D
Diagnosticare conexiune
reţea 51
Discuri redabile 59
Dolby Digital 32
DTS 32
DTS Neo:6 47
DVD 59
64RO
F
Format ecran 46
Format video de ieşire 47
H
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 47
I
Ieşire audio 48
Ieşire BD/DVD-ROM
1080/24p 47
Ieşire culori adânci HDMI 47
Informaţii redare 26
Informaţii sistem 50
Iniţializare informaţii
personale 51
L
Lista codurilor de limbă 63
M
Meniu BD/DVD 48
Mod conversie cinematograf 47
Mod FM 34
Mod pauză 47
Mod Pornire rapidă 50
P
Panoul din spate 9
Panoul frontal 7
Parolă 49
Prezentare de diapozitive 30
R
Raport de aspect DVD 46
RDS 35
Reiniţializare 51
Reiniţializare la setările
implicite din fabrică 51
T
Telecomandă 10
Tip televizor 46
Ton testare 37
U
USB 26
V
Video de pe Internet
neclasificat 49
65RO
Software-ul acestui sistem poate fi actualizat în viitor. Pentru a afla detalii despre actualizările
disponibile, vizitaţi următorul URL.
Pentru clienţii din Europa:
http://support.sony-europe.com
Pentru clienţii din Taiwan:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/support
©2011 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising