Sony | BDV-NF7220 | Sony BDV-NF7220 Sistem Home Cinema Blu-ray cu Bluetooth® Instrucţiuni de utilizare

4-485-836-E1(1) (RO)
Sistem Blu-ray
Disc™/DVD Home
Theatre
Instrucţiuni de utilizare
BDV-NF7220
ATENŢIE
AVERTISMENT
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu
închis, cum ar fi o bibliotecă sau un
dulap încorporat.
Pentru a reduce riscul de incendiu,
nu acoperiţi orificiul de ventilare
al aparatului cu ziare, feţe de masă,
draperii etc.
Nu expuneţi aparatul la surse de flacără
deschisă (de exemplu lumânări aprinse).
Pentru a reduce riscul de incendiu
şi de electrocutare, evitaţi stropirea
aparatului şi posibilitatea ca pe acesta
să se scurgă lichide şi nu plasaţi pe
aparat obiecte pline cu lichide,
precum vazele.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele
cu baterii instalate la căldură excesivă,
precum lumina directă a soarelui şi focul.
Pentru a evita accidentările, acest
aparat trebuie fixat în siguranţă pe
podea/perete, în conformitate cu
instrucţiunile de instalare.
Doar pentru utilizare în interior.
Acest echipament a fost testat şi
s­a constatat că respectă limitele
specificate în Directiva privind
compatibilitatea electromagnetică
utilizând un cablu de conectare
mai scurt de 3 metri.
Utilizarea de instrumente optice cu
acest produs măreşte riscul de pierdere
a vederii.
Din cauza faptului că raza laser utilizată
în acest Sistem Blu-ray Disc/DVD Home
Theatre dăunează ochilor, nu încercaţi
să demontaţi carcasa.
Pentru service, apelaţi numai la personal
calificat.
Unitatea de preluare a acestui aparat
este clasificată ca fiind un produs LASER
din CLASA 3R. Asiguraţi-vă că evitaţi
expunerea directă a ochilor la radiaţiile
laser vizibile şi invizibile ce sunt emise
atunci când carcasa de protecţie
a laserului este deschisă.
Acest marcaj este amplasat în exterior,
pe partea din spatele unităţii principale.
Banda 5,15 GHz – 5,35 GHz este
restricţionată doar la operaţiile
de interior.
Cu privire la sursele de alimentare
• Unitatea rămâne sub tensiune chiar
şi atunci când este oprită, atât timp
cât este conectată la priza CA.
• Deoarece pentru deconectarea unităţii
de la priză se foloseşte ştecărul
principal, conectaţi unitatea la o priză
CA uşor accesibilă. Dacă observaţi
nereguli în funcţionarea unităţii,
deconectaţi imediat conectorul
principal de la priza CA.
2RO
Acest aparat este clasificat ca fiind un
produs LASER din CLASA 1. Acest marcaj
este amplasat în exterior, pe partea
din spatele unităţii principale.
Plăcuţa de identificare este amplasată
în exterior, pe partea de dedesubt
a aparatului.
Cabluri recomandate
Trebuie utilizate cabluri şi conectori
ecranaţi şi împământaţi corespunzător
pentru cuplarea la calculatoarele gazdă
şi/sau la periferice.
Casarea bateriilor
şi echipamentelor
electrice şi electronice
uzate (valabil în ţările
Uniunii Europene şi în
alte ţări din Europa care
au sisteme de colectare
diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs, pe
baterie sau pe ambalaj indică faptul
că produsul şi bateria nu trebuie tratate
ca deşeuri menajere. Este posibil ca
pe anumite baterii, acest simbol să
fie utilizat în combinaţie cu un simbol
chimic. Se adaugă simbolurile chimice
pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) dacă
bateria conţine mai mult de 0,0005%
mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându­vă că aceste produse
şi baterii sunt eliminate în mod corect
veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului
şi sănătăţii umane, consecinţe ce ar
putea rezulta altfel din manipularea
incorectă a deşeurilor. Reciclarea
materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive
de siguranţă, de performanţă sau
de integritate a datelor, necesită
o conexiune permanentă la o baterie
încorporată, aceasta trebuie înlocuită
doar de către personal de service
calificat. Pentru a vă asigura că bateria
şi echipamentele electrice şi electronice
vor fi tratate în mod corespunzător,
predaţi aceste produse la sfârşitul
duratei de exploatare la punctul de
colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi
secţiunea referitoare la modul de
eliminare în siguranţă a bateriilor
din produs. Predaţi bateriile la punctul
de colectare relevant pentru reciclarea
bateriilor uzate. Pentru informaţii mai
detaliate referitoare la reciclarea acestui
produs sau a bateriilor, contactaţi
autorităţile locale, serviciul local de
eliminare a deşeurilor menajere sau
magazinul de la care aţi achiziţionat
produsul sau bateria.
Aviz pentru clienţi: următoarele
informaţii sunt valabile doar în cazul
echipamentelor vândute în statele
ce aplică directivele UE.
Acest produs a fost fabricat de sau în
numele Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Întrebările referitoare la modul în care
acest produs respectă legislaţia Uniunii
Europene trebuie să fie adresate
reprezentantului autorizat, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.
Comunicaţi orice probleme legate de
service sau garanţie la adresele oferite
în documentele separate de service
sau garanţie.
Prin prezenta, Sony Corporation
declară că acest echipament este în
conformitate cu cerinţele de bază şi cu
alte prevederi relevante ale Directivei
1999/5/CE.
Pentru detalii, vă rugăm să accesaţi
următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/
Acest produs este destinat utilizării în
următoarele ţări.
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
EL, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB
3RO
Acest sistem Blu-ray Disc/DVD Home
Theatre a fost dezvoltat pentru
redarea audio şi video a discurilor sau
dispozitivelor USB, redarea de muzică
în flux pentru un dispozitiv smartphone
compatibil NFC-sau un dispozitiv
BLUETOOTH şi tuner FM. De asemenea,
acest sistem acceptă şi redarea în flux
în reţeaua şi ecranele în oglindă.
Cu privire la urmărirea de imagini
video 3D
Este posibil ca unele persoane să aibă
parte de disconfort (precum oboseală
a ochilor, oboseală sau ameţeală) în
timp ce urmăresc imagini video 3D.
Sony recomandă tuturor utilizatorilor
să facă pauze regulate atunci când
urmăresc imagini video 3D. Durata şi
frecvenţa pauzelor necesare variază
de la o persoană la alta. Dumneavoastră
trebuie să decideţi care este varianta
optimă. Dacă întâmpinaţi orice fel de
disconfort, ar trebui să nu mai urmăriţi
imagini video 3D până dispare starea
de disconfort; consultaţi un medic,
în cazul în care credeţi că este necesar.
De asemenea, ar trebui să consultaţi
(i) manualul de instrucţiuni şi/sau
mesajele de atenţionare ale oricărui
alt dispozitiv sau Blu-ray Disc utilizat cu
acest produs sau ale conţinutului redat
cu acesta şi (ii) site-ul nostru Web
(http://esupport.sony.com/) pentru a fi
la curent cu cele mai recente informaţii.
Vederea copiilor mici (în special a celor
sub şase ani) este încă în stadiu
de dezvoltare. Consultaţi medicul
(precum un pediatru sau un oftalmolog)
înainte de a permite copiilor mici să
urmărească imagini video 3D.
Adulţii ar trebui să supravegheze
copiii mici pentru a se asigura că
aceştia respectă recomandările
enumerate mai sus.
4RO
Protejarea la copiere
• Ţineţi seama de sistemele avansate
de protejare a conţinutului utilizate
de suporturile Blu-ray Disc şi DVD.
Aceste sisteme, denumite AACS
(Advanced Access Content System)
şi CSS (Content Scramble System),
pot conţine unele restricţii cu privire
la redare, la ieşirea analogică şi la alte
caracteristici similare. Funcţionarea
acestui produs şi restricţiile impuse pot
varia în funcţie de data achiziţionării,
deoarece comitetul director al AACS
poate adopta sau modifica regulile de
restricţionare după data achiziţionării.
• Notă Cinavia
Acest produs utilizează tehnologia
Cinavia pentru a limita utilizarea
copiilor neautorizate ale unor filme
şi videoclipuri comerciale şi ale
coloanelor lor sonore. La detectarea
utilizării interzise a unei copii
neautorizate, va fi afişat un mesaj, iar
redarea sau copierea va fi întreruptă.
Mai multe informaţii despre tehnologia
Cinavia sunt oferite la Centrul
Cinavia online cu informaţii
pentru consumatori la
http://www.cinavia.com. Pentru
a solicita mai multe informaţii despre
Cinavia prin poştă, trimiteţi o scrisoare
cu adresa dvs. de corespondenţă
către: Cinavia Consumer Information
Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, S.U.A.
Drepturi de autor şi mărci
comerciale
• Acest sistem este dotat cu
Dolby* Digital şi sistemul
surround digital DTS**.
* Fabricat sub licenţă Dolby
Laboratories. Dolby şi simbolul
dublu D sunt mărci comerciale
ale Dolby Laboratories.
** Pentru patentele DTS, consultaţi
http://patents.dts.com. Fabricat
sub licenţă DTS Licensing Limited.
DTS, DTS-HD, simbolul şi DTS
şi simbolul împreună sunt
mărci înregistrate ale DTS, Inc.
Toate drepturile sunt rezervate.
• Acest sistem încorporează tehnologia
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™).
Termenii HDMI, High-Definition
Multimedia Interface şi sigla HDMI sunt
mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale HDMI Licensing LLC în
Statele Unite şi în alte ţări.
• Java este marcă comercială
a companiei Oracle şi/sau
a afiliaţilor săi.
• Sigla DVD este marcă înregistrată
a DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
• „Blu-ray Disc”, „Blu-ray”, „Blu-ray 3D”,
„BD-LIVE”, „BONUSVIEW” şi siglele
acestora sunt mărci comerciale ale
Asociaţiei Blu-ray Disc.
• Siglele „Blu-ray Disc”, „DVD+RW”,
„DVD-RW”, „DVD+R”, „DVD-R”,
„DVD VIDEO” şi „CD” sunt mărci
comerciale.
• „Super Audio CD” este o marcă
comercială.
• App Store este o marcă de serviciu
a companiei Apple Inc.
• „BRAVIA” este marcă comercială
a Sony Corporation.
• „AVCHD 3D/Progressive” şi sigla
„AVCHD 3D/Progressive” sunt mărci
comerciale ale Panasonic Corporation
şi ale Sony Corporation.
•
, „XMB” şi „xross media bar” sunt
mărci comerciale ale Sony Corporation
şi Sony Computer Entertainment Inc.
• „PlayStation” este marcă comercială
înregistrată a Sony Computer
Entertainment Inc.
• Sigla „Sony Entertainment Network”
şi „Sony Entertainment Network” sunt
mărci comerciale ale Sony Corporation.
• Tehnologia de recunoaştere a muzicii
şi a conţinutului video, precum şi
datele asociate, sunt furnizate de
către Gracenote®. Gracenote este
standardul în domeniu pentru
tehnologia de recunoaştere a muzicii
şi pentru furnizarea conţinutului
asociat. Pentru mai multe informaţii,
vizitaţi www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc şi datele despre
muzică şi video de la Gracenote, Inc.,
drepturi de autor © 2000 până în
prezent, Gracenote. Software
Gracenote, drepturi de autor
© 2000 până în prezent, Gracenote.
Unul sau mai multe brevete deţinute
de Gracenote se aplică acestui produs
şi acestui serviciu. Consultaţi site-ul
Web Gracenote pentru o listă
neexhaustivă a brevetelor Gracenote
aplicabile. Gracenote, CDDB, MusicID,
sigla şi modelul siglei Gracenote,
precum şi sigla „Powered by
Gracenote” sunt fie mărci comerciale
înregistrate, fie mărci comerciale
ale Gracenote, Inc. în Statele Unite
şi/sau în alte ţări.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® şi
Wi-Fi Alliance® sunt mărci comerciale
înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™
şi Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ sunt
mărci comerciale ale Wi-Fi Alliance.
5RO
• Marca N este marcă comercială sau
marcă comercială înregistrată a NFC
Forum, Inc. în Statele Unite ale Americii
şi în alte ţări.
• Android™ este marcă comercială
a Google Inc.
• Google Play™ este marcă comercială
a Google Inc.
• „Xperia” este marcă comercială
a Sony Mobile Communications AB.
• Marca cuvântului şi siglele Bluetooth®
sunt mărci comerciale înregistrate
deţinute de Bluetooth SIG, Inc. şi orice
utilizare a unor astfel de mărci de către
Sony Corporation se face în baza
unei licenţe. Alte mărci comerciale
şi denumiri comerciale aparţin
deţinătorilor de drept ai acestora.
• Tehnologia de codificare audio MPEG
Layer-3 şi brevetele sunt utilizate sub
licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
• Acest produs utilizează tehnologii
brevetate sub licenţă de la Verance
Corporation şi este protejat prin
brevetul S.U.A. 7,369,677 şi prin alte
brevete din S.U.A. şi din întreaga lume,
publicate sau în curs de publicare,
precum şi ca drepturi de autor şi
protecţia informaţiilor confidenţiale
a anumitor aspecte ale unei astfel
de tehnologii. Cinavia este marcă
înregistrată a Verance Corporation.
Drepturi de autor 2004-2010 Verance
Corporation. Toate drepturile
rezervate de Verance. Este interzisă
tehnica de inginerie inversă sau
dezasamblarea.
• Windows Media este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială
a Microsoft Corporation în Statele
Unite şi/sau în alte ţări.
Acest produs este protejat prin
anumite drepturi de proprietate
intelectuală ale Microsoft Corporation.
Utilizarea sau distribuirea unei astfel
de tehnologii în afara acestui produs
este interzisă fără a deţine o licenţă din
partea Microsoft sau a unui subsidiar
autorizat al Microsoft.
6RO
Proprietarii conţinutului utilizează
tehnologie de acces la conţinut
Microsoft PlayReady™ pentru a-şi
proteja proprietatea intelectuală,
inclusiv conţinutul protejat prin
drepturi de autor. Acest dispozitiv
utilizează tehnologia PlayReady
pentru a accesa conţinut protejat cu
PlayReady şi/sau conţinut protejat cu
WMDRM. Dacă dispozitivul nu reuşeşte
să aplice restricţiile cu privire la
utilizarea conţinutului, proprietarii
conţinutului pot cere Microsoft să
revoce capacitatea dispozitivului de
a reda conţinut protejat cu PlayReady.
Această revocare trebuie să nu
afecteze conţinutul neprotejat şi nici
conţinutul protejat cu alte tehnologii
de accesare a conţinutului. Proprietarii
de conţinut vă pot solicita să faceţi
upgrade la PlayReady pentru a le
accesa conţinutul. Dacă refuzaţi un
upgrade, nu veţi putea accesa conţinut
care necesită upgrade-ul respectiv.
• DLNA™, sigla DLNA şi DLNA
CERTIFIED™ sunt mărci comerciale,
mărci de servicii sau mărci de
certificare ale Digital Living Network
Alliance.
• Opera® Devices SDK de la Opera
Software ASA. Drepturi de autor
1995­2013 Opera Software ASA.
Toate drepturile rezervate.
• Toate celelalte mărci comerciale
aparţin deţinătorilor de drept ai
acestora.
• Alte nume de sisteme şi de produse
sunt, în general, mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate ale
producătorilor. Mărcile ™ and ® nu
sunt indicate în acest document.
Informaţii despre licenţa
de utilizare
Acord de licenţă de utilizare
Gracenote®
Această aplicaţie sau dispozitiv conţine
software de la Gracenote, Inc. din
Emeryville, California („Gracenote”).
Software-ul de la Gracenote („Software
Gracenote”) dă posibilitatea acestei
aplicaţii să efectueze identificarea
discurilor şi/sau fişierelor şi să obţină
informaţii legate de muzică, printre
care numele, artistul, pista şi informaţii
despre titlu („Date Gracenote”) de la
servere online sau din baze de date
încorporate (denumite împreună
„Servere Gracenote”) şi să efectueze
alte funcţii. Puteţi utiliza Datele
Gracenote numai prin funcţiile de
utilizare ale acestei aplicaţii sau
dispozitiv.
Sunteţi de acord că veţi utiliza Datele
Gracenote, Software-ul Gracenote
şi Serverele Gracenote doar în scop
personal, necomercial. Sunteţi de acord
să nu atribuiţi, copiaţi, transferaţi sau
transmiteţi Software-ul Gracenote sau
orice alte Date Gracenote către o terţă
parte. SUNTEŢI DE ACORD SĂ NU
UTILIZAŢI SAU EXPLOATAŢI DATELE
GRACENOTE, SOFTWARE-UL
GRACENOTE SAU SERVERELE
GRACENOTE ALTFEL DECÂT VĂ ESTE
PERMIS EXPLICIT ÎN ACEST DOCUMENT.
Sunteţi de acord că licenţa dvs.
neexclusivă pentru a utiliza Datele
Gracenote, Software-ul Gracenote şi
Serverele Gracenote se va încheia în
cazul în care încălcaţi aceste restricţii.
Dacă licenţa dvs. se încheie, sunteţi de
acord să încetaţi orice utilizare a Datelor
Gracenote, a Software-ului Gracenote
şi a Serverelor Gracenote. Gracenote
îşi păstrează toate drepturile asupra
Datelor Gracenote, a Software-ului
Gracenote şi a Serverelor Gracenote,
inclusiv toate drepturile de proprietate.
În niciun caz, compania Gracenote nu va
trebui să vă plătească niciun fel de
daune pentru informaţiile pe care le
furnizaţi. Sunteţi de acord că Gracenote,
Inc. îşi poate exercita drepturile
garantate de acest Acord împotriva
dvs. în nume personal.
Serviciul Gracenote utilizează un
identificator unic pentru a urmări
interogările în scopuri statistice.
Scopul unui identificator numeric
atribuit aleator este de a permite
serviciului Gracenote calculul
interogărilor fără a cunoaşte datele dvs.
personale. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi pagina Web pentru Politica
de confidenţialitate Gracenote pentru
serviciul Gracenote.
Software-ul Gracenote şi fiecare
element din Datele Gracenote vă
sunt acordate sub licenţă „CA ATARE”.
Gracenote nu pretinde sau garantează,
explicit sau implicit, acurateţea Datelor
Gracenote de pe Serverele Gracenote.
Gracenote îşi rezervă dreptul de
a şterge datele de pe Serverele
Gracenote sau de a schimba categoriile
de date din orice motiv pe care îl
consideră întemeiat. Nu există vreo
garanţie asupra corectitudinii Softwareului Gracenote, a Serverelor Gracenote
sau asupra faptului că acestea vor
funcţiona fără întrerupere. Compania
Gracenote nu este obligată să vă
ofere tipuri sau categorii noi de date,
îmbunătăţite sau suplimentare pe viitor
şi poate decide să întrerupă serviciile
în orice moment.
7RO
GRACENOTE NU RECUNOAŞTE NICIO
GARANŢIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ,
CARE INCLUDE, DAR NU SE LIMITEAZĂ
LA, GARANŢIILE IMPLICITE DE
MERCANTIBILITATE, FIABILITATE
PENTRU UN ANUMIT SCOP, TITLU
ŞI NEREALIZAREA DE INFRACŢIUNI.
GRACENOTE NU GARANTEAZĂ
REZULTATELE OBŢINUTE PRIN
UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI
GRACENOTE SAU A SERVERELOR
GRACENOTE. ÎN NICIO CIRCUMSTANŢĂ,
GRACENOTE NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE
PENTRU VREO DAUNĂ PRIN
CONSECINŢĂ SAU INCIDENŢĂ
PENTRU PROFITURI SAU
CÂŞTIGURI NEREALIZATE.
© Gracenote, Inc. 2013
8RO
Despre aceste
instrucţiuni de utilizare
• Instrucţiunile din aceste Instrucţiuni
de utilizare descriu comenzile de
pe telecomandă. Puteţi utiliza, de
asemenea, comenzile de pe unitatea
principală, dacă au aceleaşi nume
sau unele similare cu cele de pe
telecomandă.
• În acest manual, „disc” este utilizat
ca referinţă generală la suporturi BD,
DVD, Super Audio CD sau CD, dacă
nu este specificat altfel în text sau
ilustraţii.
• Unele ilustraţii sunt prezentate ca
desene conceptuale şi pot diferi
de produsele reale.
• Elementele afişate pe ecranul
televizorului pot varia în funcţie
de zonă.
• Setarea implicită este subliniată.
Cuprins
Despre aceste instrucţiuni de
utilizare ................................ 8
Despachetare ............................11
Ghid despre componente şi
comenzi .............................. 12
Introducere
Pasul 1: Instalarea boxelor ... 18
Pasul 2: Conectarea
sistemului ....................... 19
Conectarea boxelor ...........
Conectarea televizorului ...
Conectarea celorlalte
echipamente ..................
Conectarea antenei
(aeriană) ........................
Pasul 3: Pregătirea unei
conexiuni de reţea ..........
Pasul 4: Efectuarea
Configurării simple .........
Pasul 5: Selectarea sursei
de redare ........................
Pasul 6: Ascultarea de sunet
surround ........................
19
20
21
23
23
25
26
26
Redare
Redarea unui disc .................... 28
Redarea de pe un dispozitiv
USB ..................................... 30
Ascultarea de muzică
de pe un dispozitiv
BLUETOOTH ....................... 30
Utilizarea funcţiei Ecran în
oglindă ................................33
Conectarea la un dispozitiv
la distanţă cu ajutorul
funcţiei cu o singură
atingere (NFC) .....................33
Utilizarea „SongPal” ................ 36
Redarea prin intermediul
unei reţele .......................... 36
Opţiuni disponibile .................. 39
Ajustarea sunetului
Selectarea formatului audio,
a pistelor în mai multe
limbi sau a canalului ........... 41
Ascultarea sunetului difuzării
multiplex ............................. 41
Tuner
Ascultarea de radio ................. 42
Recepţionarea Sistemului
de date radio (RDS) ........... 43
9RO
Alte operaţiuni
Utilizarea funcţiei Control for
HDMI (Comandă HDMI)
pentru „BRAVIA” Sync ........43
Configurarea boxelor ...............44
Utilizarea Cronometrului
pentru repaus .....................45
Dezactivarea butoanelor de
pe unitatea principală ........46
Modificarea luminozităţii. ........46
Vizualizarea pe ecran TV ..........46
Economia de energie în
modul standby ................... 47
Răsfoirea site-urilor Web ......... 47
Setări şi reglaje
Utilizarea ecranului Setup
(Configurare) ......................49
[Software Update]
(Actualizare software) ........50
[Screen Settings]
(Setări ecran) ...................... 51
[Audio Settings]
(Setări audio) ...................... 53
[BD/DVD Viewing Settings]
(Setări vizualizare
BD/DVD) .............................54
[Parental Control Settings]
(Setări control parental) ..... 55
[Music Settings]
(Setări muzică) ................... 55
[System Settings]
(Setări sistem) ....................56
[External Input Settings]
(Setări intrare externă) ....... 57
[Network Settings]
(Setări reţea) .......................58
[Easy Network Settings]
(Setări de reţea rapide) ......59
[Resetting] (Reiniţializare) ........59
10RO
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie .................59
Note cu privire la discuri ..........62
Depanare ..................................63
Discuri redabile ........................69
Tipuri redabile de fişiere ..........70
Formate audio acceptate ..........71
Specificaţii ................................ 72
Lista codurilor de limbă ........... 73
Index ......................................... 75
Despachetare
• Ghid de configurare rapidă
• Ghid de instalare a boxelor
• Ghid de referinţă
• Telecomandă (1)
• Baterii R03 (dimensiunea AAA) (2)
• Antenă cu fir pentru FM (aeriană) (1)
sau
• Boxe frontale (2)
• Subwoofer (1)
• Cabluri boxe (2, roşu/alb)
• Suporturi (2)
• Şuruburi (4)
11RO
Ghid despre componente şi comenzi
Pentru mai multe informaţii, consultaţi paginile indicate în paranteze.
Unitate principală
Panou superior şi frontal
2
3
4
5
6
1 9
A "/1 (pornire/standby)
Porneşte unitatea principală sau
o trece în modul standby.
B Capac disc (pagina 28)
C Afişaj panou superior
D
(Marca N) (pagina 33)
Poziţionaţi dispozitivul compatibil
cu NFC lângă acest indicator pentru
a activa funcţia NFC.
12RO
8
7 Fantă
E Indicator cu LED
Alb: Se aprinde când unitatea
principală este pornită.
Albastru (pentru starea
BLUETOOTH):
– Sistemul este gata pentru
împerechere: Clipeşte rapid
– În timpul împerecherii: Clipeşte
rapid
– Dispozitivul NFC este detectat:
Clipeşte
– Conexiunea este stabilită:
Se aprinde
F Butoane cu atingere uşoară/
indicatori
N* (redare)
x* (oprire)
./> (anteriorul/următorul)
VOL +/–
FUNCTION (pagina 26)
Selectează sursa de redare.
* Atingeţi şi ţineţi apăsat N pe
unitatea principală timp de cel puţin
2 secunde, demonstraţia de sunet
încorporată va fi redată pe sistem.
Dacă se conectează un dispozitiv
USB, conţinutul audio de pe
dispozitivul USB va fi redat
ca demonstraţie de sunet.
Atingeţi x pentru a opri
demonstraţia.
Notă
H
(senzor telecomandă)
I Z (deschidere/închidere)
Despre butoanele cu atingere
uşoară/indicatori
Indicatoarele butoanelor cu atingere
uşoară clipesc de fiecare dată când
porniţi unitatea principală, aşteptaţi
până când acestea nu mai clipesc.
Butoanele funcţionează doar când
indicatoarele sunt aprinse.
Notă
• Aceste butoane funcţionează când le
atingeţi uşor. Nu apăsaţi pe ele cu forţă
excesivă.
• Dacă butonul nu funcţionează, eliberaţi-l
şi aşteptaţi câteva secunde. Apoi atingeţi
din nou butonul cu degetul, acoperind
indicatorul butonului.
În timpul demonstraţiei este posibil
ca nivelul volumului să fie mai ridicat
decât nivelul volumului pe care l-aţi
setat dumneavoastră.
G
Port (USB) (pagina 30)
Deschideţi capacul, introducând
unghia în fantă.
Indicatoare pe afişajul panoului superior
Dezactivarea sunetului este activată
Redare repetată
Se recepţionează
sunet stereo
(doar pentru radio)
Starea sistemului (frecvenţa radio, etc)**.
Alimentarea
BLUETOOTH
este activată
Mufa HDMI (OUT)
este conectată
corect la un
dispozitiv compatibil
HDCP* cu intrare
HDMI.
* High-bandwidth Digital Content Protection
** Când apăsaţi pe DISPLAY (Afişare), informaţiile despre flux/starea decodării sunt afişate
dacă funcţia este setată la valoarea „TV”. Este posibil ca informaţiile despre flux/starea
decodării să nu apară, în funcţie de fluxul sau elementul decodat.
13RO
Panoul din spate
1
7
A Mufa TV (DIGITAL IN OPTICAL)
(paginile 20, 21)
B Mufe AUDIO IN (L/R)
(paginile 20, 21)
C Mufă ANTENNA
(FM COAXIAL 75 ) (pagina 23)
14RO
6
D
E
F
G
2
5
3
4
Mufă HDMI (OUT) (pagina 20)
Mufe HDMI (IN 1/IN 2) (pagina 21)
Bornă LAN (100) (pagina 23)
Mufe SPEAKERS (pagina 19)
A Z (deschidere/închidere)
Deschide sau închide capacul
discului.
Telecomandă
1
2
3
4
5
6
7
8
9
• Butoanele AUDIO, N şi 2 + au un
punct tactil. Folosiţi acest punct drept
referinţă, atunci când utilizaţi
telecomanda.
•
: Pentru operaţii TV
(Pentru detalii, consultaţi „Pregătirea
telecomenzii pentru controlarea
televizorului” (pagina 17).)
SPEAKERS TVyAUDIO
Selectează dacă sunetul
televizorului este scos prin
boxele sistemului sau prin cele
ale televizorului. Această funcţie
este disponibilă doar atunci când
setaţi [Control for HDMI] (Comandă
HDMI) pe [On] (Activat) (pagina 56).
TV "/1 (pornire/standby)
(pagina 17)
Porneşte televizorul sau îl trece în
modul standby.
"/1 (pornire/standby) (pagina 25)
Porneşte sistemul sau îl trece în
modul standby.
B VISUALIZER (pagina 46)
Selectează şablonul de vizualizare.
DIMMER (pagina 46)
Reglează luminozitatea afişajului
panoului superior, a indicatorilor
butoanelor cu atingere uşoară şi
a indicatorului cu LED.
C Butoane din câmpul de sunet:
Consultaţi „Pasul 6: Ascultarea
de sunet surround” (pagina 26).
CLEARAUDIO+, GAME, DIGITAL
MUSIC, FOOTBALL, MOVIE, MUSIC,
SOUND FIELD +/–, MUSIC EQ
D Butoane colorate
Taste cu comenzi rapide pentru
selectarea elementelor din unele
meniuri BD (pot fi utilizate, de
asemenea, pentru operaţiuni
interactive Java pe suporturi BD).
15RO
E TOP MENU
Deschide sau închide meniul
principal al suportului BD sau
al DVD-ului.
POP UP/MENU
Deschide sau închide meniul
pop­up al suportului BD-ROM
sau meniul DVD-ului.
OPTIONS (paginile 27, 39, 48)
Afişează meniul opţiunilor pe
ecranul televizorului sau pe afişajul
panoului superior. (Locaţia diferă
în funcţie de funcţia selectată.)
RETURN
Revine la afişajul anterior.
B/V/v/b
Evidenţiază un element selectat.
Sfat
V/v sunt taste de comandă rapidă
pentru căutarea de piese în timpul
redării de muzică de pe CD-uri.
(intrare)
Accesează elementul selectat.
F MIRRORING (paginile 33, 35)
Selectează funcţia „SCR M”.
BLUETOOTH (pagina 31)
Selectează funcţia „BT”.
HOME (paginile 25, 44, 49)
Accesează sau părăseşte meniul
de pornire al sistemului.
SEN
Accesează serviciul online
„Sony Entertainment Network™”.
FUNCTION (pagina 26)
Selectează sursa de redare.
Setând [Input Skip Setting]
(Setare de ignorare intrare)
(pagina 57), puteţi trece peste
intrările neutilizate la selectarea
unei funcţii.
16RO
G DISPLAY (paginile 29, 36, 43, 47)
Afişează informaţiile despre
redare şi despre navigarea pe
Web pe ecranul televizorului.
Afişează postul de radio presetat,
frecvenţa etc. pe afişajul panoului
superior.
SLEEP (pagina 45)
Setează temporizatorul de oprire.
AUDIO (pagina 41)
Selectează formatul/pista audio.
SUBTITLE
Selectează limba subtitrărilor,
atunci când pe un suport BD-ROM/
DVD VIDEO sunt înregistrate
subtitrări în mai multe limbi.
3D
Converteşte conţinutul 2D în
conţinut 3D simulat la conectarea
la un dispozitiv compatibil 3D.
H Butoane pentru operaţii de redare
Consultaţi „Redare” (pagina 28).
m/M (rapid/încet/
îngheţare cadru)
Derulează înapoi/derulează înainte
în timpul redării. De fiecare dată
când apăsaţi butonul, viteza de
căutare se modifică.
Activează redarea cu încetinitorul
atunci când este apăsat mai mult
de o secundă în modul pauză.
Redă câte un cadru, pe rând, când
este apăsat în modul pauză.
Notă
În timpul redării unui disc Blue-Ray 3D,
redarea cu încetinitorul şi cea cadru
cu cadru nu sunt disponibile.
./> (anteriorul/următorul)
Selectează capitolul, piesa sau
fişierul anterior/următor.
N (redare)
Porneşte sau reporneşte
redarea (reluare redare).
Activează Redarea printr-o
apăsare de buton (pagina 43)
dacă sistemul este pornit şi
setat la funcţia „BD/DVD”.
X (pauză)
Întrerupe sau reporneşte redarea.
x (oprire)
Opreşte redarea şi memorează
punctul de oprire (punct de reluare).
Punctul de reluare pentru un titlu/o
piesă este ultimul punct redat sau
ultima fotografie pentru un folder
foto.
Opreşte demonstraţia de sunet
încorporată sau prin USB.
Pregătirea telecomenzii pentru
controlarea televizorului
Prin ajustarea semnalului telecomenzii,
puteţi controla televizorul cu
telecomanda furnizată.
Notă
Când înlocuiţi bateriile telecomenzii,
numărul codului se poate reiniţializa singur
la setarea implicită (SONY). Reiniţializaţi
telecomanda.
1
2
Butoane operaţii radio
Consultaţi „Tuner” (pagina 42).
TUNING +/–
PRESET +/–
I
(dezactivare sunet)
Dezactivează temporar sunetul.
2 (volum) +/–
Reglează volumul.
TV 2 (volum) +/–
Reglează volumul televizorului.
TV t (intrare)
Comută sursa de intrare
a televizorului între televizor
şi alte surse de intrare.
Ţineţi apăsat TV ?/1.
Apăsaţi butonul corespunzător
pentru televizor (consultaţi tabelul
de mai jos) şi apăsaţi .
Producător
Buton
SONY (implicit)
CLEARAUDIO+
LG
DIGITAL MUSIC
PANASONIC
FOOTBALL
PHILIPS
MOVIE,
SOUND FIELD +,
MUSIC EQ
SAMSUNG
GAME,
DIGITAL MUSIC,
MUSIC EQ
SHARP
MUSIC
TOSHIBA
SOUND FIELD –
Notă
Codurile producătorului televizorului
sunt înregistrate pe butoanele din
tabelul de mai sus. Dacă setarea
nu este reuşită, codul înregistrat în
momentul respectiv nu este modificat.
Apăsaţi din nou butonul corespunzător.
Dacă sunt listate mai multe butoane,
încercaţi să le apăsaţi pe rând,
până îl găsiţi pe cel ce se potriveşte
televizorului dumneavoastră.
3
Eliberaţi butonul TV ?/1.
Acum puteţi utiliza butoanele TV ?/1,
TV 2 +/– şi TV t pentru a controla
televizorul.
17RO
Introducere
Notă
Introducere
Pasul 1: Instalarea
boxelor
Instalaţi boxele conform ilustraţiei
de mai jos.
Pentru asamblarea boxelor, consultaţi
„Ghidul de instalare a boxelor” furnizat.
A Boxă frontală stânga (L)
B Boxă frontală dreapta (R)
C Subwoofer
D TV
A
D
B
C
Deoarece sistemul este echipat
cu tehnologie S-Force PRO Front
Surround*, puteţi beneficia de sunet
surround cu ajutorul boxelor din faţa
poziţiei de ascultare.
* S-Force PRO Front Surround reproduce
un sentiment puternic de distanţă şi
de spaţiu, care conduce la o experienţă
reală de sunet surround, fără a fi
necesare boxe surround.
18RO
• Aveţi grijă atunci când amplasaţi boxele
şi/sau standurile pentru boxe ataşate
boxelor pe o podea tratată special
(cu ceară, ulei, lustruită etc.), deoarece
suprafaţa se poate păta sau decolora.
• Nu vă sprijiniţi şi nu vă agăţaţi de boxe,
deoarece acestea pot cădea.
• Boxele acestui sistem nu sunt ecranate
magnetic. Aceasta poate conduce la
culori neuniforme când sunt amplasate
lângă un televizor CRT sau lângă un
proiector.
Sfat
Puteţi monta boxele pe un perete.
Pentru detalii, consultaţi „Ghidul de
instalare a boxelor” furnizat.
Introducere
Pasul 2: Conectarea
sistemului
Nu conectaţi cablul de alimentare AC
(de la reţea) al unităţii principale la
o priză de perete (reţea), până când
nu aţi făcut toate celelalte conexiuni.
Notă
La conectarea unui alt echipament dotat
cu facilitatea de comandă a volumului,
reduceţi volumul echipamentului respectiv
la un nivel la care sunetul nu este
distorsionat.
Conectarea boxelor
Conectaţi cablurile boxelor pentru a se
potrivi culorilor mufelor SPEAKERS de
pe unitatea principală. Asiguraţi-vă că
introduceţi conectorul boxei până se
aude un declic.
Roşu
(Boxă frontală
dreapta (R))
Mov
(Subwoofer)
Alb
(Boxă frontală stânga (L))
19RO
Introducere
Conectarea televizorului
Selectaţi una dintre următoarele metode de conectare, în funcţie de mufele de
intrare ale televizorului.
B
C
A
Conexiune video
A
Cablu HDMI1) (nefurnizat)
2)
sau
1)
2)
Cablu HDMI de mare viteză
Funcţia Audio Return Channel (ARC) permite televizorului să scoată sunetul prin sistem
cu ajutorul unei conexiuni HDMI, fără a mai realiza conexiunea B sau C de mai jos.
Pentru a seta funcţia ARC pe acest sistem, consultaţi [Audio Return Channel] (Canal de
retur audio) (pagina 56). Pentru a verifica compatibilitatea funcţiei ARC a televizorului,
consultaţi instrucţiunile de utilizare furnizate împreună cu televizorul.
Conexiuni audio
Dacă mufa HDMI a televizorului nu este compatibilă cu funcţia ARC, realizaţi
o conexiune audio corespunzătoare (B sau C) pentru a asculta sunetul
televizorului prin boxele sistemului.
B
Înaltă calitate
Cablu digital optic (nefurnizat)
DIGITAL OUT
OPTICAL
C
Cablu audio (nefurnizat)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Calitate standard
20RO
Notă
Conectarea celorlalte echipamente
Conectaţi sistemul, televizorul şi celelalte echipamente după cum urmează.
Vă puteţi bucura de sunetul şi imaginea de pe echipamentul conectat pe televizor
prin intermediul acestui sistem atunci când sistemul este oprit sau în modul standby.
Televizor
Ieşire video*
Echipament
(Set top box, VCR, PlayStation®
sau receptor satelit digital etc.)
A
Sistem
B, C
Flux semnal
: Semnal video
: Semnal audio
* Această conexiune nu este necesară pentru conexiunea A (conexiune HDMI).
Selectaţi una dintre următoarele metode de conectare, în funcţie de tipul de mufă
a echipamentului.
B
C
A
21RO
Introducere
Pentru a asculta sunetul televizorului, selectaţi „TV” pentru conexiunea B sau funcţia
„AUDIO” pentru conexiunea C.
Introducere
A
Înaltă calitate
Cablu HDMI* (nefurnizat)
HDMI OUT
* Cablu HDMI de mare viteză
B
Cablu digital optic (nefurnizat)
DIGITAL OUT
OPTICAL
C
Cablu audio (nefurnizat)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Calitate standard
La efectuarea conexiunii A
Această conexiune poate transmite atât semnale video, cât şi audio.
Notă
• Semnalele video de la mufele HDMI (IN 1/2) sunt trimise către mufa HDMI (OUT) doar
când este selectată funcţia „HDMI1” sau „HDMI2”.
• Pentru a transmite un semnal audio de la mufele HDMI (IN 1/2) către mufa HDMI (OUT),
este posibil să fie necesară modificarea setării ieşirii audio. Pentru detalii, consultaţi
[Audio Output] (Ieşire audio) din [Audio Settings] (Setări audio) (pagina 54).
• Puteţi modifica intrarea audio a unui echipament care este conectat la mufa HDMI (IN 1)
la mufa TV (DIGITAL IN OPTICAL). Pentru detalii, consultaţi [HDMI1 Audio Input mode]
(Mod intrare audio HDMI1) din [HDMI Settings] (Setări HDMI) (pagina 56).
La efectuarea conexiunii B, C
Conectaţi sistemul, astfel încât semnalele video de la sistem şi de la un alt
echipament să fie scoase către televizor, iar semnalele audio de la echipament
să fie scoase către sistem.
Notă
• Dacă efectuaţi vreuna dintre conexiunile de mai sus, setaţi [Control for HDMI]
(Comandă HDMI) din meniul [HDMI Settings] (Setări HDMI) din [System Settings]
(Setări sistem) pe [Off] (Dezactivat) (pagina 56).
• Puteţi asculta sunetul de pe echipament, selectând funcţia „TV” pentru conexiunea B sau
funcţia „AUDIO” pentru conexiunea C.
22RO
Pasul 3: Pregătirea unei
conexiuni de reţea
Sfat
Pentru a conecta sistemul la reţea
accesaţi [Easy Network Settings] (Setări
de reţea rapide). Pentru detalii, consultaţi
„Pasul 4: Efectuarea Configurării simple”
(pagina 25).
sau
Antenă cu fir pentru FM (aeriană)
(furnizată)
Selectaţi metoda, în funcţie de mediul
LAN (Local Area Network).
• Dacă utilizaţi o reţea LAN wireless
Sistemul este prevăzut cu Wi-Fi
încorporat şi puteţi conecta sistemul
la reţea efectuând setările de reţea.
• Dacă utilizaţi o reţea LAN cu fir
Utilizaţi un cablu LAN pentru a face
conexiunea la terminalul LAN (100)
de pe unitatea principală.
Notă
• Asiguraţi-vă că aţi întins antena cu fir
pentru FM (aeriană) pe întreaga lungime.
• După conectarea antenei cu fir pentru
FM (aeriană), încercaţi pe cât posibil
să o menţineţi în poziţie orizontală.
Sfat
Dacă experimentaţi o recepţie FM slabă,
utilizaţi un cablu coaxial cu impedanţa
de 75-ohmi (nefurnizat), pentru a conecta
unitatea principală la o antenă de exterior
pentru FM (aeriană).
Router de bandă largă
Cablu LAN (nefurnizat)
Sfat
Este recomandat să folosiţi un cablu de
interfaţă ecranat şi direct (cablu LAN).
23RO
Introducere
Conectarea antenei
(aeriană)
Introducere
Înainte de a efectua setările
de reţea
Dacă routerul LAN wireless (punct de
acces) este compatibil cu Configurare
protejată Wi-Fi (WPS), puteţi configura
cu uşurinţă setările de reţea cu ajutorul
butonului WPS.
Dacă nu, verificaţi informaţiile
următoare în avans şi înregistraţi-le în
spaţiul de mai jos.
• Numele de reţea (SSID*) ce identifică
reţeaua.**
• Dacă reţeaua wireless are configurate
elemente de securitate, cheia de
securitate (cheia WEP sau WPA).**
* SSID (Identificator set servicii) este un
nume ce identifică o anumită reţea
wireless.
** Trebuie să verificaţi setările routerului
LAN wireless pentru a obţine informaţii
despre SSID şi despre cheia de
securitate. Pentru detalii:
– vizitaţi următorul site Web:
http://support.sony-europe.com/
– consultaţi instrucţiunile de utilizare
furnizate împreună cu routerul LAN
wireless
– consultaţi producătorul routerului
LAN wireless
Despre securitatea LAN wireless
Din moment ce comunicarea prin
intermediul funcţiei LAN wireless are
loc prin unde radio, semnalul wireless
poate fi susceptibil la interceptare.
Pentru a proteja comunicarea fără fir,
acest sistem acceptă diverse funcţii
de securitate. Asiguraţi-vă că aţi
configurat corect setările de
securitate, în conformitate cu
mediul dumneavoastră de reţea.
24RO
x Fără securitate
Deşi puteţi efectua setările cu uşurinţă,
oricine poate să intercepteze
comunicarea fără fir sau să intre în
reţeaua dumneavoastră fără fir, chiar
şi fără ajutorul vreunui instrument
sofisticat. Reţineţi că există riscul
accesului neautorizat sau al
interceptării de date.
x WEP
WEP aplică măsuri de securitate
comunicaţiilor pentru a împiedica
persoanele din exterior să intercepteze
comunicaţiile sau să intre în reţeaua
dumneavoastră wireless. WEP este
o tehnologie de securitate moştenită,
care permite conectarea unui dispozitiv
mai vechi, care nu acceptă TKIP/AES.
x WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP este o tehnologie de securitate
dezvoltată ca răspuns la deficienţele
WEP. TKIP asigură un nivel de securitate
superior faţă de WEP.
x WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES este o tehnologie de securitate
care utilizează o metodă de securitate
avansată, diferită de WEP şi TKIP.
AES asigură un nivel de securitate
superior faţă de WEP sau TKIP.
5
Urmaţi paşii de mai jos pentru a realiza
reglajele de bază şi setările de reţea ale
sistemului.
Elementele afişate variază în funcţie
de zonă.
1
Introduceţi două baterii R03
(dimensiunea AAA) (furnizate),
potrivind capetele 3 şi # ale
bateriilor cu marcajele din
interiorul compartimentului.
B/V/v/b
6
7
2
3
4
Porniţi televizorul.
Apăsaţi [/1 pentru a porni
sistemul.
Comutaţi selectorul de intrare de
pe televizor, astfel încât semnalul
de la sistem să apară pe ecranul
televizorului.
Se deschide ecranul [Easy Initial
Settings] (Setări iniţiale rapide)
pentru selecţia limbii afişajului
pe ecran.
Efectuaţi [Easy Initial Settings]
(Setări iniţiale rapide). Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran pentru
a efectua setările de bază,
utilizând B/V/v/b şi .
După ce aţi finalizat [Easy Initial
Settings] (Setări iniţiale rapide),
apăsaţi V/v pentru a selecta [Easy
Network Settings] (Setări de reţea
rapide) şi apoi apăsaţi .
Se va deschide afişajul [Easy
Network Settings] (Setări de
reţea rapide).
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran
pentru a efectua setările de reţea,
utilizând B/V/v/b şi .
Dacă sistemul nu se poate conecta
la reţea, consultaţi „Conexiune
la reţea” (pagina 67) sau
„Conexiune LAN wireless”
(pagina 67).
Pentru a redeschide afişajul
[Easy Network Settings]
(Setări de reţea rapide)
1
Apăsaţi HOME.
Pe ecranul televizorului apare
meniul de pornire.
2
Apăsaţi B/b pentru a selecta
[Setup] (Configurare).
3
Apăsaţi V/v pentru a selecta [Easy
Network Settings] (Setări de reţea
rapide) şi apoi apăsaţi .
25RO
Introducere
Pasul 4: Efectuarea
Configurării simple
Introducere
Pasul 5: Selectarea sursei
de redare
Pasul 6: Ascultarea
de sunet surround
Apăsaţi FUNCTION în mod repetat.
Dacă apăsaţi o dată pe FUNCTION,
va apărea funcţia curentă pe afişajul
panoului superior, apoi, de fiecare
dată când apăsaţi FUNCTION, funcţia
se va modifica după cum urmează.
După efectuarea paşilor anteriori
şi pornirea redării, vă puteţi bucura
cu uşurinţă de câmpurile de sunet
programate în prealabil şi care sunt
concepute special pentru diferite surse
de sunet. Sunetul se va auzi la fel de
impresionant şi de rezonant în casa
dumneavoastră.
„BD/DVD” t „USB” t „FM” t
„HDMI1” t „HDMI2” t „TV” t
„SCR M” t „BT” t „AUDIO”
„BD/DVD”
Disc sau dispozitiv de reţea care să fie redat
de sistem
„USB”
Dispozitiv USB conectat la portul
(pagina 12)
(USB)
„FM”
Radio FM (pagina 42)
Notă
Câmpul de sunet poate fi selectat numai
când [Sound Effect] (Efect sunet) este
configurat la valoarea [Sound Field On]
(Câmp sunet activat) (pagina 54). Când
[Sound Effect] (Efect sunet) este configurat
la o valoare diferită de [Sound Field On]
(Câmp sunet activat), setarea câmpului
de sunet nu se aplică.
„HDMI1”/„HDMI2”
Echipament conectat la mufa HDMI (IN 1) sau
HDMI (IN 2) (pagina 21)
Selectarea câmpului de sunet
„TV”
Echipamentul (televizor etc.) care este
conectat la mufa TV (DIGITAL IN OPTICAL) sau
un televizor compatibil cu funcţia Canal de
retur audio şi care este conectat la mufa
HDMI (OUT) (paginile 20, 21)
Apăsaţi în mod repetat SOUND
FIELD +/– în timpul redării.
Puteţi apăsa şi CLEARAUDIO+, GAME,
DIGITAL MUSIC, MOVIE şi MUSIC pentru
a selecta câmpul se sunet respectiv.
„SCR M”
[Screen mirroring] (Ecran în oglindă)
Dispozitiv compatibil cu opţiunea Ecran în
oglindă (paginile 33, 35)
„BT”
[Bluetooth AUDIO]
Dispozitiv BLUETOOTH care acceptă A2DP
„AUDIO”
Echipament conectat la mufele
AUDIO IN (L/R) (paginile 20, 21)
Sfat
• Unele funcţii pot fi modificate pe
ecranul televizorului dacă apăsaţi
FUNCTION, V/v şi .
• Puteţi apăsa de asemenea, pe BLUETOOTH
şi MIRRORING de pe telecomandă pentru
a selecta funcţia „BT”, respectiv „SCR-M”.
26RO
ClearAudio+
Puteţi asculta sunetul cu câmpul de sunet
recomandat de Sony. Câmpul de sunet
este optimizat automat în conformitate
cu conţinutul şi funcţia de redare.
• Sursă pe 2 canale: Scoate sunetul pe
2 canale aşa cum este.
• Sursă pe mai multe canale: Simulează
sunetul surround cu două boxe frontale
şi un subwoofer.
Film
Sistemul furnizează sunet optimizat pentru
vizionarea filmelor.
Muzică
Sistemul furnizează sunet optimizat pentru
a asculta muzică.
Game
Sistemul furnizează sunet optimizat pentru
redarea de jocuri video.
Pentru a selecta câmpul de sunet
din meniul de opţiuni
1
Apăsaţi OPTIONS şi V/v pentru
a selecta [Sound Field] (Câmp de
sunet), după care apăsaţi .
2
Apăsaţi V/v pentru a selecta
câmpul de sunet, apoi apăsaţi
.
Pentru a selecta egalizatorul
programat în prealabil pentru
muzică
Apăsaţi în mod repetat MUSIC EQ în
timpul redării.
Puteţi selecta sunetul pentru a se potrivi
preferinţelor dumneavoastră.
De fiecare dată când apăsaţi pe buton,
setarea se modifică ciclic, după cum
urmează.
[Standard] t [Rock] t [Hiphop] t
[Electronica]
Puteţi selecta egalizatorul de muzică şi
din meniul de opţiuni. Urmaţi paşii 1 şi 2
de mai sus. Selectaţi [Music] (Muzică) la
pasul 2. Apoi apăsaţi V/v şi
pentru
a selecta setarea.
Selectarea modului fotbal
Apăsaţi FOOTBALL în mod repetat
pentru vizionarea transmisiunilor
meciurilor de fotbal.
Vă puteţi bucura de senzaţii ca şi cum
aţi fi pe stadion atunci când urmăriţi
transmisiunea unui meci de fotbal.
• [Football : Narration On] (Fotbal:
comentarii activate): Veţi avea
senzaţia vie că vă aflaţi pe un stadion
de fotbal datorită ovaţiilor accentuate.
• [Football : Narration Off] (Fotbal:
comentarii dezactivate): Veţi avea
o senzaţie mai intensă că vă aflaţi
pe un stadion de fotbal dacă reduceţi
nivelul volumului pentru comentarii
la care se adaugă ovaţiile accentuate.
• [Football Off] (Fotbal dezactivat):
Modul fotbal este dezactivat.
Notă
• Este indicat să selectaţi modul fotbal
pentru vizionarea transmisiunilor
meciurilor de fotbal.
• În cazul în care auziţi sunete nenaturale
atunci când este selectat [Football :
Narration Off] (Fotbal: comentarii
dezactivate), este recomandată
setarea [Football : Narration On]
(Fotbal: comentarii activate).
• Modul fotbal este setat automat la
[Football Off] (Fotbal dezactivat) când
efectuaţi următoarele operaţiuni.
– Opriţi sistemul.
– Apăsaţi oricare dintre butoanele
de câmp de sunet (pagina 15).
• Această funcţie nu acceptă sunet
monofonic.
Sfat
• Puteţi selecta modul fotbal şi din meniul
de opţiuni.
• Dacă este disponibil transmisia audio
5.1 canale, vă recomandăm să o selectaţi
pe televizor sau set top box.
27RO
Introducere
Digital Music Enhancer
[Digital Music] (Muzică digitală)
Este o tehnologie dezvoltată de Sony pentru
a îmbunătăţi calitatea sunetului fişierelor
audio comprimate prin restaurarea sunetului
în interval de înaltă frecvenţă după procesul
de compresie.
Utilizarea BONUSVIEW/
BD-LIVE
Redare
Redarea unui disc
Unele suporturi BD-ROM cu „BD-LIVE
Logo*” au conţinut bonus şi alte date ce
pot fi descărcate pentru divertisment.
Pentru discuri redabile, consultaţi
„Discuri redabile” (pagina 69).
*
1
Comutaţi selectorul de intrare de
pe televizor, astfel încât semnalul
de la sistem să apară pe ecranul
televizorului.
1
Apăsaţi Z şi introduceţi un disc în
compartimentul pentru disc până
când se aude un declic.
2
2
3
3
Apăsaţi Z pentru a închide
capacul discului.
Redarea porneşte.
Dacă redarea nu porneşte automat,
selectaţi
din categoria
[Video],
[Music] (Muzică)
sau
[Photo] (Foto) şi apăsaţi
.
28RO
Conectaţi dispozitivul USB la
portul (USB) (pagina 30).
Pentru stocare locală, utilizaţi
o memorie USB de cel puţin 1 GO.
Pregătiţi sistemul pentru BD-LIVE
(doar BD-LIVE).
• Conectaţi sistemul la o reţea
(pagina 23).
• Setaţi [BD Internet Connection]
(Conexiune Internet BD) la
valoarea [Allow] (Se permite)
(pagina 55).
Introduceţi un BD-ROM cu
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Metoda de funcţionare diferă
în funcţie de disc. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale
discului.
Sfat
Pentru a şterge datele din memoria USB,
selectaţi [Delete BD Data] (Ştergere date
BD) din
[Video] şi apăsaţi . Toate
datele stocate în folderul buda vor fi şterse.
Utilizarea funcţiei Blu-ray 3D
Vă puteţi bucura de suporturi Blu-ray 3D
Disc cu sigla 3D*.
1
2
Pregătiţi sistemul pentru redarea
Blu-ray 3D Disc.
• Conectaţi sistemul la televizorul
compatibil-3D utilizând un cablu
HDMI de mare viteză (pagina 20).
• Setaţi [3D Output Setting] (Setare
ieşire 3D) şi [TV Screen Size Setting
for 3D] (Setare dimensiune ecran
TV pentru 3D) din meniul [Screen
Settings] (Setări ecran)
(pagina 51).
Introduceţi un Blu-ray 3D Disc.
Metoda de funcţionare diferă
în funcţie de disc. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare
furnizate împreună cu discul.
Puteţi consulta informaţiile despre
redare etc., apăsând pe DISPLAY.
Informaţiile afişate diferă în funcţie
de tipul de disc şi de starea sistemului.
Exemplu: la redarea unui suport BD-ROM
A Rezoluţia de ieşire/frecvenţa video
B Numărul sau numele titlului
Sfat
C Setarea audio selectată în
momentul respectiv
Consultaţi, de asemenea, instrucţiunile
de utilizare ale televizorului compatibil 3D.
D Funcţiile disponibile (
unghi,
audio,
subtitrări)
E Informaţii despre redare
Afişează modul de redare, bara de
stare a redării, tipul de disc, codecul
video, rata de biţi, tipul de repetare,
timpul scurs, timpul total de redare
F Număr capitol
G Unghiul selectat în momentul
respectiv
29RO
Redare
*
Afişarea informaţiilor
de redare
Redarea de pe un
dispozitiv USB
Puteţi reda fişiere video/muzicale/foto
de pe un dispozitiv USB conectat.
Pentru tipurile redabile de fişiere,
consultaţi „Tipuri redabile de fişiere”
(pagina 70).
1
2
3
4
Conectaţi dispozitivul USB la
portul (USB).
Înainte de conectare, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale
dispozitivului USB.
Apăsaţi HOME.
Pe ecranul televizorului apare
meniul de pornire.
Apăsaţi B/b pentru a selecta
[Video],
[Music] (Muzică)
sau
[Photo] (Foto).
Apăsaţi V/v pentru a selecta
[USB device] (Dispozitiv USB),
apoi apăsaţi
.
Notă
Nu scoateţi dispozitivul USB în timpul
operaţiei. Pentru a evita avarierea sau
deteriorarea dispozitivului USB, opriţi
sistemul înainte de a conecta sau
deconecta dispozitivul USB.
30RO
Ascultarea de muzică
de pe un dispozitiv
BLUETOOTH
Despre tehnologia wireless
BLUETOOTH
Tehnologia wireless BLUETOOTH este
o tehnologie wireless cu rază scurtă de
acţiune, care permite comunicarea de
date în regim wireless între dispozitive
digitale. Tehnologia wireless
BLUETOOTH funcţionează pe
o rază de circa 10 metri.
Versiune şi profiluri BLUETOOTH
acceptate
Profilul se referă la un set standard
de capacităţi pentru diverse capacităţi
ale produselor BLUETOOTH. Pentru
detalii despre versiunea şi profilurile
BLUETOOTH acceptate, consultaţi
„Secţiunea BLUETOOTH” (pagina 72).
Notă
• În funcţie de specificaţiile dispozitivului
BLUETOOTH, funcţiile pot diferi chiar dacă
dispozitivul acceptă acelaşi profil cu acest
sistem.
• Redarea audio pe acest sistem poate fi
întârziată faţă de cea de pe dispozitivul
BLUETOOTH, din cauza caracteristicilor
tehnologiei wireless BLUETOOTH.
Sfat
Împerecherea acestui sistem
cu un dispozitiv BLUETOOTH
1
2
3
4
5
Plasaţi dispozitivul BLUETOOTH
la o distanţă de maxim 1 metru
de unitatea principală.
Notă
Puteţi împerechea până la
9 dispozitive BLUETOOTH. Dacă
se împerechează un al 10-lea
dispozitiv BLUETOOTH, dispozitivul
care a fost conectat cel mai puţin
recent va fi înlocuit cu cel nou.
Apăsaţi BLUETOOTH.
De asemenea, puteţi selecta
[Bluetooth AUDIO] din
[Input]
(Intrare) din meniul de pornire.
Treceţi dispozitivul BLUETOOTH
în modul de împerechere.
Pentru detalii legate de trecerea
dispozitivului BLUETOOTH în
modul de împerechere, consultaţi
instrucţiunile de utilizare furnizate
împreună cu dispozitivul.
Selectaţi numele sistemului
(de exemplu, „BDV-NF7220”)
pe afişajul dispozitivului.
Efectuaţi acest pas în maximum
5 minute, altfel împerecherea va
fi revocată.
Odată finalizată împerecherea,
dispozitivul este conectat
automat la sistem.
Numele dispozitivului apare
pe ecranul televizorului.
6
7
Porniţi redarea pe dispozitivul
BLUETOOTH.
Reglaţi volumul.
Reglaţi mai întâi volumul
dispozitivului BLUETOOTH,
dacă nivelul volumului este
în continuare prea coborât,
reglaţi nivelul volumului pe
unitatea principală.
Pentru revocarea operaţiei
de împerechere
Apăsaţi HOME sau FUNCTION.
Notă
Dacă este solicitată o cheie de
autentificare pe dispozitivul
BLUETOOTH, introduceţi „0000”.
Cheia de autentificare mai poate
purta numele de „Passcode”,
„PIN code”, „PIN number” sau
„Password”.
31RO
Redare
Împerecherea este o operaţie prin
care dispozitivele BLUETOOTH sunt
înregistrate în prealabil unul cu altul.
Odată ce operaţia de împerechere are
loc, aceasta nu mai trebuie efectuată
din nou.
Puteţi modifica numele sistemului
care apare pe dispozitiv din [Device
Name] (Nume dispozitiv) din [System
Settings] (Setări sistem) (pagina 57).
Conectarea la un dispozitiv
BLUETOOTH de pe acest
sistem
Vă puteţi conecta la un dispozitiv
BLUETOOTH de pe această unitate
principală.
Verificaţi următoarele înainte de
a reda muzică:
– Funcţia BLUETOOTH a dispozitivului
BLUETOOTH este activată.
– Împerecherea a fost finalizată
(pagina 31).
1
Apăsaţi BLUETOOTH.
Notă
Pentru a vă conecta la cel mai recent
conectat dispozitiv BLUETOOTH,
apăsaţi N. Apoi treceţi la pasul 5.
2
3
4
5
6
Apăsaţi OPTIONS.
Selectaţi [Device List] (Listă
dispozitive) şi apăsaţi
.
Apare o listă cu dispozitivele
BLUETOOTH împerecheate.
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta dispozitivul
dorit, apoi apăsaţi
.
Apăsaţi N pentru a porni
redarea.
Reglaţi volumul.
Reglaţi mai întâi volumul
dispozitivului BLUETOOTH,
dacă nivelul volumului este
în continuare prea coborât,
reglaţi nivelul volumului pe
unitatea principală.
32RO
Notă
• Odată ce unitatea principală şi
dispozitivul BLUETOOTH sunt conectate,
puteţi controla redarea apăsând N, X,
x, m/M şi ./>.
• Vă puteţi conecta la sistem de pe un
dispozitiv BLUETOOTH împerecheat
şi la funcţii diferite de „BT”, dacă
setaţi [Bluetooth Power Setting]
(Setare alimentare Bluetooth) din
[External Input Settings] (Setări intrare
externă) la [On] (Activat) (pagina 58).
Sfat
Puteţi activa sau dezactiva recepţia
audio AAC de pe dispozitivul BLUETOOTH
(pagina 57).
Pentru a deconecta dispozitivul
BLUETOOTH
Apăsaţi HOME, FUNCTION sau RETURN.
Pentru a şterge un dispozitiv
BLUETOOTH împerecheat din
lista de dispozitive
1
2
Urmaţi paşii de la 1 la 3 de mai sus.
3
Apăsaţi în mod repetat V/v pentru
a selecta [Remove] (Eliminare) şi
apăsaţi
.
4
Apăsaţi în mod repetat B/b pentru
a selecta [OK] şi apăsaţi
.
Apăsaţi în mod repetat V/v pentru
a selecta dispozitivul, apoi apăsaţi
OPTIONS.
Utilizarea funcţiei Ecran
în oglindă
1
2
Ce este „NFC”?
NFC (Comunicare în câmp apropiat) este
o tehnologie ce permite comunicarea
wireless pe rază scurtă între diverse
dispozitive, cum ar fi telefoane mobile
şi etichete IC. Mulţumită funcţiei NFC,
comunicările de date pot avea loc
cu uşurinţă, ţinând, pur şi simplu,
dispozitivul lângă
(Marca N) de
pe dispozitivele compatibile NFC.
Apăsaţi MIRRORING.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Activaţi funcţia Ecran în oglindă de
pe dispozitiv.
Pentru detalii cu privire la activarea
funcţiei, consultaţi instrucţiunile
de utilizare primite împreună cu
dispozitivul.
Notă
Notă
• Când folosiţi Ecran în oglindă, calitatea
imaginii şi sunetului se poate deteriora
uneori din cauza interferenţelor altor
reţele.
• Unele funcţii de reţea pot fi indisponibile
în timpul folosirii funcţiei Ecran în oglindă.
• Asiguraţi-vă că dispozitivul este
compatibil cu Miracast. Nu se garantează
conectivitatea cu toate dispozitivele
compatibile Miracast.
• În funcţie de mediul de utilizare, calitatea
imaginii şi sunetului se poate deteriora.
• Sistemul poate recunoaşte şi se poate
conecta doar la câte un dispozitiv
compatibil NFC pe rând.
• În funcţie de dispozitivul la distanţă, este
posibil să fie nevoie să activaţi în prealabil
funcţia NFC pe dispozitivul la distanţă.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale dispozitivului la distanţă.
• Pentru a utiliza funcţia NFC, nu uitaţi să
setaţi [NFC] la [On] (Activat) (pagina 56).
Sfat
De asemenea puteţi oglindi wireless
întregul ecran al dispozitivului smartphone
Xperia pe un ecran mare de televizor cu
ajutorul funcţiei de oglindire cu o singură
atingere (NFC) (pagina 35).
33RO
Redare
„Screen mirroring” (Ecran în oglindă)
este o funcţie de afişare a ecranului
unui dispozitiv mobil pe televizor
cu ajutorul tehnologiei Miracast.
Unitatea principală se poate conecta
direct cu un dispozitiv compatibil cu
funcţia Ecran în oglindă (de exemplu,
dispozitiv smartphone, tabletă).
Puteţi vizualiza ecranul dispozitivului
pe ecranul mare al televizorului. Nu este
nevoie de un router (sau punct de acces)
wireless pentru a utiliza această
caracteristică.
Conectarea la un
dispozitiv la distanţă
cu ajutorul funcţiei cu
o singură atingere (NFC)
Conectarea la un dispozitiv
la distanţă cu ajutorul
funcţiei de ascultare cu
o singură atingere (NFC)
Dacă ţineţi un dispozitiv la distanţă
compatibil cu NFC în apropierea Mărcii N
de pe unitatea principală, unitatea
principală şi dispozitivul la distanţă
parcurg automat paşii pentru
împerechere şi conectare prin
BLUETOOTH.
Notă
Este posibil ca aplicaţia să nu fie
disponibilă în anumite ţări/regiuni.
2
3
Dispozitive la distanţă compatibile
Dispozitive la distanţă cu funcţie NFC
încorporată
(Sistem de operare: Android 2.3.3 –
4.x.x, cu excepţia Android 3.x)
1
Descărcaţi şi instalaţi aplicaţia
„NFC Easy Connect”.
„NFC Easy Connect” este o aplicaţie
gratuită pentru dispozitive la
distanţă Android, care poate
fi obţinută de pe Google Play.
Căutaţi aplicaţia folosind cuvântul
cheie „NFC Easy Connect” pe site
sau accesaţi site-ul de descărcare
direct, citind codul bidimensional
de mai jos.
Reţineţi că „NFC Easy Connect”
este gratuită, însă taxele pentru
comunicarea de date la descărcare
sunt percepute separat.
Cod bidimensional* pentru acces
direct
* Utilizaţi o aplicaţie de citire
a codurilor bidimensionale.
34RO
Porniţi aplicaţia „NFC Easy
Connect” pe dispozitivul la
distanţă.
Asiguraţi-vă că este afişat ecranul
aplicaţiei.
Ţineţi dispozitivul la distanţă
aproape de Marca N de pe
unitatea principală (pagina 33)
până când dispozitivul la distanţă
vibrează.
Vibraţiile se produc atunci când
dispozitivul la distanţă este
recunoscut de unitatea principală.
Urmaţi instrucţiunile afişate pe
ecranul dispozitivului la distanţă
şi finalizaţi procedura pentru
conectarea BLUETOOTH.
După stabilirea conexiunii
BLUETOOTH, indicatorul LED
albastru de pe panoul superior
se opreşte din clipit. Timpul
de redare apare pe afişajul
panoului superior.
Notă
În cazul anumitor dispozitive la distanţă,
această funcţie poate fi disponibilă fără
a mai fi nevoie să descărcaţi „NFC Easy
Connect”. În acest caz, operarea şi
specificaţiile dispozitivului la distanţă pot
diferi faţă de descrierea din acest manual.
Sfat
Dacă împerecherea şi conectarea prin
BLUETOOTH eşuează, faceţi următoarele.
– Lansaţi din nou „NFC Easy Connect” şi
deplasaţi uşor dispozitivul la distanţă
către Marca-N.
– Scoateţi carcasa dispozitivului la
distanţă, dacă utilizaţi o carcasă de
dispozitiv la distanţă disponibilă în
comerţ.
Pentru a asculta muzică
Sfat
Dacă nivelul volumului este prea coborât,
reglaţi mai întâi volumul dispozitivului
la distanţă. Dacă în continuare nivelul
volumului este prea coborât, reglaţi
nivelul volumului pe unitatea principală.
Dispozitive smartphone Xperia
compatibile
Xperia cu funcţie Oglindire cu
o singură atingere
1
2
Pentru a opri redarea
Redarea va fi oprită când faceţi oricare
dintre următoarele.
– Ţineţi din nou dispozitivul la distanţă
în apropierea Mărcii-N de pe unitatea
principală.
– Opriţi playerul muzical al dispozitivului
la distanţă.
– Opriţi unitatea principală sau
dispozitivul la distanţă.
– Schimbaţi funcţia.
– Dezactivaţi funcţia BLUETOOTH
de pe dispozitivul la distanţă.
Conectarea la un dispozitiv
smartphone Xperia cu
ajutorul funcţiei Oglindire
cu o singură atingere (NFC)
Dacă ţineţi dispozitivul Xperia
compatibil cu funcţia de oglindire cu
o singură atingere aproape de Marca N
de pe unitatea principală, puteţi oglindi
wireless întregul ecran al dispozitivului
smartphone Xperia pe un ecran mare de
televizor. Puteţi privi videoclipuri sau
puteţi naviga împreună cu familia şi
prietenii. Nu este nevoie de un router
(sau punct de acces) wireless pentru
a utiliza această funcţie.
3
Apăsaţi MIRRORING.
Ţineţi dispozitivul smartphone
Xperia aproape de Marca N de
pe unitatea principală (pagina 33)
până când dispozitivul
smartphone Xperia vibrează.
Vibraţiile se produc atunci când
dispozitivul smartphone Xperia este
recunoscut de unitatea principală.
Unitatea principală stabileşte
conexiunea cu dispozitivul
smartphone Xperia.
După stabilirea conexiunii,
ecranul dispozitivului smartphone
Xperia apare pe ecranul
televizorului.
Dispozitivul smartphone Xperia
este înregistrat în sistem.
Pentru a ieşi din modul de
oglindire
Apăsaţi HOME, RETURN sau FUNCTION.
Notă
• Nu puteţi accesa nicio altă reţea în
timpul folosirii funcţiei de oglindire.
• Calitatea imaginii şi sunetului se poate
deteriora uneori din cauza interferenţelor
altor reţele.
Sfat
Puteţi selecta câmpul de sunet preferat
în timpul folosirii funcţiei de oglindire.
Apăsaţi butoanele de câmp de sunet
(pagina 15).
35RO
Redare
Porniţi redarea unei surse audio pe
dispozitivul la distanţă. Pentru detalii
cu privire la operaţiile de redare,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale dispozitivului la distanţă.
Utilizarea
„SongPal”
O aplicaţie dedicată pentru acest model
este disponibilă în Google Play şi App
Store. Căutaţi „SongPal” şi descărcaţi
aplicaţia gratuită pentru a afla mai
multe despre caracteristicile
convenabile ale acesteia.
Aplicaţia de control rapid, „SongPal”,
acceptă operarea wireless. Vă permite:
– să selectaţi conţinut de muzică/audio
cu funcţiile integrate ale unor
dispozitive variate şi smartphone.
– să controlaţi diferite setări intuitiv.
– să îmbunătăţiţi muzica vizual cu
afişajul dispozitivului smartphone.
Notă
1
2
3
Pregătiţi sistemul pentru Sony
Entertainment Network.
Conectaţi sistemul la o reţea
(pagina 23).
Apăsaţi SEN.
Apăsaţi B/V/v/b pentru a selecta
conţinutul de pe Internet şi
o varietate de materiale de
divertisment la cerere, apoi
apăsaţi .
Panou de control al redării video
în flux
Panoul de comandă apare când
un fişier video începe să fie redat.
Elementele afişate pot diferi în funcţie
de furnizorul de conţinut Internet.
Pentru a afişa din nou, apăsaţi DISPLAY.
Pentru a utiliza această funcţie, nu uitaţi să
efectuaţi actualizarea software (pagina 50).
Redarea prin intermediul
unei reţele
Bucuraţi-vă de Sony
Entertainment Network (SEN)
Sony Entertainment Network serveşte
ca gateway care livrează conţinutul
de pe Internet selectat şi o varietate
de materiale de divertisment la cerere
direct pe unitatea principală.
A Afişajul comenzilor
Apăsaţi B/V/v/b sau
operaţii de redare.
pentru
B Bara de stare a redării
Bară de stare, cursor ce indică
poziţia curentă, timpul de redare,
durata fişierului video
C Indicatorul de stare a reţelei
Indică intensitatea semnalului
pentru o conexiune wireless.
Indică o conexiune prin cablu.
Sfat
D Viteza de transmisie a reţelei
• Anumite materiale de pe Internet necesită
înregistrarea cu ajutorul unui PC înainte de
a putea fi redate. Pentru mai multe detalii,
accesaţi următorul site Web:
http://support.sony-europe.com/
• Este posibil ca un anumit conţinut
de pe Internet să nu fie disponibil
în anumite ţări/regiuni.
E Numele următorului fişier video
36RO
F Numele fişierului video selectat
în momentul respectiv
Redarea de fişiere într-o
reţea de domiciliu (DLNA)
Această unitate principală poate
fi utilizată ca player şi ca dispozitiv
de redare.
• Server: Stochează şi partajează
conţinut media digital
• Player: Găseşte şi redă conţinut
media digital de pe DMS
• Dispozitiv de redare: Primeşte şi
redă fişiere de pe server şi poate
fi comandat de un alt echipament
(controler)
• Controler: Controlează echipamentul
de redare
Pregătiţi sistemul pentru utilizarea
funcţiei DLNA.
• Conectaţi sistemul la o reţea
(pagina 23).
• Pregătiţi celelalte echipamente
certificate DLNA. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale echipamentelor.
Pentru a reda fişiere stocate
pe un server DLNA cu ajutorul
sistemului (Player DLNA)
Puteţi controla sistemul cu un controler
certificat DLNA (un telefon mobil, etc),
atunci când redaţi fişiere stocate pe
un server DLNA.
Server
Dispozitiv de redare
(Acest sistem)
Controler
Pentru detalii cu privire la funcţionare,
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
controlerului DLNA.
Notă
Nu controlaţi sistemul cu telecomanda
furnizată şi cu un controler DLNA în
acelaşi timp.
Sfat
Sistemul este compatibil cu funcţia
„Play To” a Windows Media® Player 12,
care este inclus standard în Windows 7.
Selectaţi pictograma serverului DLNA
din
[Video],
[Music] (Muzică) sau
[Photo] (Foto) din meniul de pornire
şi apoi selectaţi fişierul pe care doriţi să
îl redaţi.
Server
Player
(Acest sistem)
37RO
Redare
Puteţi reda fişiere video/muzicale/foto
de pe alte echipamente certificate DLNA,
conectându-le la reţeaua de domiciliu.
Pentru a reda fişiere la distanţă
prin comandarea sistemului
(dispozitiv de redare) cu ajutorul
unui controler DLNA
Căutarea informaţiilor
despre materiale video/
muzică
Puteţi obţine informaţii despre conţinut,
utilizând tehnologia Gracenote şi
căutând informaţii asociate.
1
2
3
4
Conectaţi sistemul la o reţea
(pagina 23).
Introduceţi un disc cu conţinut
despre care doriţi să căutaţi
informaţii.
Puteţi efectua o căutare video de pe
un suport BD-ROM sau DVD-ROM şi
o căutare pentru muzică de pe un
suport CD-DA (CD muzical).
Apăsaţi B/b pentru a selecta
[Video] sau
[Music]
(Muzică).
Apăsaţi V/v pentru a selecta
[Video Search] (Căutare video)
sau
[Music Search] (Căutare
muzică).
Sunt afişate informaţiile despre
conţinut (precum titlul, distribuţia,
piesa sau artistul), [Playback History]
(Istoric redare) şi [Search History]
(Istoric căutare).
• [Playback History] (Istoric redare)
Afişează o listă cu titlurile de pe
un suport BD-ROM/DVD-ROM/
CD­DA (CD muzical) redate
anterior. Selectaţi un titlu
pentru a obţine informaţii
despre conţinut.
• [Search History] (Istoric căutare)
Afişează o listă cu căutările
anterioare efectuate cu funcţia
[Video Search] (Căutare video) sau
[Music Search] (Căutare muzică).
38RO
Pentru a căuta mai multe
informaţii asociate
Selectaţi un element din liste şi apoi
selectaţi serviciul pentru căutări.
Utilizarea TV SideView
TV SideView este o aplicaţie gratuită
pentru dispozitive mobile pentru
dispozitivul la distanţă (smartphone
etc). Utilizând TV SideView cu acest
sistem, puteţi să vă bucuraţi cu
uşurinţă de sistem comandându-l
de la dispozitivul la distanţă.
Puteţi lansa servicii sau aplicaţii direct
de la dispozitivul la distanţă şi puteţi
vizualiza informaţiile despre disc în
timpul redării discului. TV SideView
poate fi, de asemenea, utilizată ca
telecomandă şi tastatură software.
Înainte de a utiliza dispozitivul
TV SideView cu acest sistem
pentru prima dată, înregistraţi-vă
dispozitivul TV SideView.
Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecranul
dispozitivului TV SideView pentru a vă
înregistra.
Notă
Înregistrarea va fi posibilă doar atunci
când pe ecranul televizorului apare
meniul de pornire.
Opţiuni disponibile
Opţiuni comune
[Sound Field] (Câmp de sunet)
Modifică setarea câmpului de sunet
(pagina 26).
[Football] (Fotbal)
Selectează modul fotbal (pagina 27).
[Repeat Setting] (Setare repetare)
Setează redarea repetată.
[3D Menu] (Meniu 3D)
[Simulated 3D] (3D simulat): Reglează
efectul 3D simulat.
[3D Depth Adjustment] (Ajustare
adâncime 3D): Ajustează adâncimea
imaginilor 3D.
[2D Playback] (Redare 2D): Setează
redarea la imagine 2D.
[Play/Stop] (Redare/oprire)
Porneşte sau opreşte redarea.
[Play from start] (Redare de la început)
Redă elementul de la început.
[Change Category] (Schimbare categorie)
Comută între categoriile
[Video],
[Music] (Muzică) şi
[Photo] (Foto) din
„BD/DVD” (doar pentru disc), funcţia „USB”
sau serverul DLNA. Acest element este
disponibil doar atunci când lista de afişare
este disponibilă pentru categorie.
Numai
[Video]
[A/V SYNC] (Sincronizare A/V)
Ajustează diferenţa de timp dintre imagine
şi sunet (pagina 40).
[3D Output Setting] (Setare ieşire 3D)
Stabileşte dacă semnalul video 3D să fie
scos automat sau nu.
Notă
Semnalul video 3D de la mufa HDMI (IN 1)
sau HDMI (IN 2) este scos indiferent de
această setare.
Puteţi particulariza următoarele setări de
imagine în funcţie de preferinţe şi să le
salvaţi în setările [Custom1] (Particularizat 1)/
[Custom2] (Particularizat 2).
• [Texture Remaster] (Remodelare textură):
Ajustează claritatea şi detaliile marginilor.
• [Super Resolution] (Super rezoluţie):
Îmbunătăţeşte rezoluţia.
• [Smoothing] (Uniformizare): Reduce
impurităţile de pe ecran prin netezirea
gradaţiilor zonelor plane.
• [Contrast Remaster] (Remodelare contrast):
Configurează automat nivelele de alb şi
negru, astfel încât ecranul să nu fie prea
întunecat, iar imaginea să fie modulată.
• [Clear Black] (Negru clar): Reglează afişarea
elementelor de culoare închisă din imagine.
Umbrirea nu este suprimată. Oferă tonuri de
negru reproduse frumos.
[Pause] (Pauză)
Întrerupe redarea.
[Top Menu] (Meniu principal)
Afişează meniul principal al suportului BD sau
al DVD-ului.
[Menu/Popup Menu] (Meniu/meniu pop up)
Afişează meniul pop up al suportului BD-RM
sau meniul DVD-ului.
[Title Search] (Căutare titlu)
Caută un titlu pe suporturile BD-ROM/
DVD VIDEO şi porneşte redarea de la început.
[Chapter Search] (Căutare capitol)
Caută un capitol şi porneşte redarea de
la început.
[Audio]
Selectează formatul/pista audio.
[Subtitle] (Subtitrări)
Selectează limba subtitrărilor, atunci când
pe BD-ROM/DVD VIDEO sunt înregistrate
subtitrări în mai multe limbi.
[Angle] (Unghi)
Comută între unghiurile de vizionare, atunci
când pe un suport BD-ROM/DVD VIDEO sunt
înregistrate mai multe unghiuri.
[IP Content NR Pro]
(Reducere zgomot conţinut IP Pro)
Ajustează calitatea video pentru conţinut de
pe Internet.
39RO
Redare
Sunt disponibile diverse setări şi
operaţii de redare, prin apăsarea
OPTIONS. Elementele disponibile
variază în funcţie de situaţie.
[Video Settings] (Setări video)
[Picture Quality Mode] (Mod calitate imagine):
Selectează setările de imagine ([Direct],
[Brighter Room] (Cameră luminoasă),
[Theatre Room] (Sală de teatru), [Auto]
(Automat), [Custom1] (Particularizat 1)
şi [Custom2] (Particularizat 2)).
[Video Search] (Căutare video)
Afişează informaţii despre suportul BD-ROM/
DVD-ROM pe baza tehnologiei Gracenote.
[Number Entry] (Introducere numere)
Introduce numere. Utilizaţi B/V/v/b pentru
a selecta numărul.
Numai
[Music] (Muzică)
[Track Search] (Căutare piesă)
Caută numărul pieselor în timpul redării de
muzică de pe CD.
[Add Slideshow BGM] (Adăugare muzică
de fundal pentru diaporamă)
Înregistrează fişiere muzicale în memoria
USB ca muzică de fundal (BGM) pentru
diaporamă.
[Music Search] (Căutare muzică)
Afişează informaţii despre CD-ul audio
(CD-DA) pe baza tehnologiei Gracenote.
Ajustarea întârzierii dintre
imagine şi sunet
(A/V SYNC)
Dacă sunetul nu se potriveşte cu
imaginea de pe ecranul televizorului,
puteţi ajusta întârzierea dintre imagine
şi sunet pentru funcţiile următoare.
Metoda de setare depinde de funcţie.
Dacă este selectată funcţia
„BD/DVD”, „USB”, „HDMI1”
sau „HDMI2”
1
[Visualizer] (Vizualizator)
Modifică efectul de culoare al vizualizatorului
de pe ecranul televizorului (pagina 46).
2
Numai
3
[Photo] (Foto)
[Slideshow] (Diaporamă)
Porneşte o diaporamă.
[Slideshow Speed] (Viteză diaporamă)
Modifică viteza diaporamei.
[Slideshow Effect] (Efect diaporamă)
Setează efectul de redare a unei diaporame.
[Slideshow BGM] (Muzică de fundal
prezentare de diapozitive)
• [Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
• [My Music from USB] (Muzica mea de
pe USB): Setează fişierele muzicale
înregistrate în [Add Slideshow BGM]
(Adăugare muzică de fundal pentru
diaporamă).
• [Play from Music CD] (Redare de pe CD
muzical): Setează piesele de pe suporturi
CD-DA.
[Change Display] (Schimbare afişaj)
Comută între [Grid View] (Vizualizare tip grilă)
şi [List View] (Vizualizare tip listă).
[Rotate Left] (Rotire la stânga)
Roteşte fotografia spre stânga cu 90 de grade.
[Rotate Right] (Rotire la dreapta)
Roteşte fotografia spre dreapta cu 90 grade.
[View Image] (Vizualizare imagine)
Afişează imaginea selectată.
40RO
Apăsaţi OPTIONS.
Pe ecranul televizorului apare
meniul opţiunilor.
Apăsaţi V/v pentru a selecta
[A/V SYNC] (Sincronizare A/V),
apoi apăsaţi
.
Apăsaţi B/b pentru a ajusta
întârzierea, apoi apăsaţi
.
Puteţi ajusta întârzierea între 0 ms
şi 300 ms, în paşi de 25 ms.
Dacă este selectată funcţia „TV”
1
2
3
4
Apăsaţi OPTIONS.
Pe afişajul panoului superior
apare „AV.SYNC”.
Apăsaţi
sau b.
Apăsaţi V/v pentru a ajusta
întârzierea, apoi apăsaţi
.
Puteţi ajusta întârzierea între 0 ms
şi 300 ms, în paşi de 25 ms.
Apăsaţi OPTIONS.
Meniul opţiunilor de pe afişajul
panoului superior se închide.
Notă
Ajustarea sunetului
Când sistemul redă un suport BD/
DVD VIDEO înregistrat în mai multe
formate audio (PCM, Dolby Digital,
MPEG audio sau DTS) sau cu piste
în mai multe limbi, puteţi modifica
formatul audio sau limba.
În cazul unui CD, puteţi selecta sunetul
de la canalul din dreapta sau din stânga
şi să ascultaţi sunetul canalului selectat
prin ambele boxe, atât cea din dreapta,
cât şi cea din stânga.
x CD
• [ Stereo]: Sunetul stereo standard.
• [ 1/L] (Stânga): Sunetul canalului din
stânga (monofonic).
• [ 2/R] (Dreapta): Sunetul canalului
din dreapta (monofonic).
• [ L+R] (Stânga + Dreapta): Sunetul
ambelor canale, stânga şi dreapta,
iese din fiecare boxă în parte.
Ascultarea sunetului
difuzării multiplex
(DUAL MONO)
Apăsaţi în mod repetat AUDIO
în timpul redării pentru a selecta
semnalul audio dorit.
Pe ecranul televizorului apar
informaţiile audio.
Vă puteţi bucura de sunet de difuzare
multiplex atunci când sistemul
recepţionează sau redă un semnal
de difuzare multiplex Dolby Digital.
x BD/DVD VIDEO
În funcţie de suportul BD/DVD VIDEO,
opţiunile de limbă variază.
Când sunt afişate 4 cifre, acestea
reprezintă un cod de limbă. Consultaţi
„Lista codurilor de limbă” (pagina 73).
Când aceeaşi limbă este afişată
de două sau mai multe ori, suportul
BD/DVD VIDEO este înregistrat cu
mai multe formate audio.
Pentru a recepţiona un semnal Dolby
Digital, trebuie să conectaţi un televizor
sau un alt echipament la mufa TV
(DIGITAL IN OPTICAL) printr-un cablu
digital optic (paginile 20, 21).
Dacă mufa HDMI IN a televizorului este
compatibilă cu funcţia Canal de retur audio
(paginile 20, 56), puteţi recepţiona un
semnal Dolby Digital printr-un cablu HDMI.
x DVD-VR
Sunt afişate tipurile de piste de sunet
înregistrate pe un disc.
Exemplu:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Audio1)]
• [ Stereo (Audio2)]
• [ Main] (Principal)
• [ Sub] (Secundar)
• [ Main/Sub] (Principal/Secundar)
Notă
Apăsaţi repetat pe AUDIO, până
când semnalul dorit apare pe
afişajul panoului superior.
• „MAIN”: Va fi redat sunetul limbii
principale.
• „SUB”: Va fi redat sunetul limbii
secundare.
• „MN/SUB”: Va fi redat sunetul
combinat al limbilor principală
şi secundară.
41RO
Ajustarea sunetului
Selectarea formatului
audio, a pistelor în mai
multe limbi sau
a canalului
[ Stereo (Audio1)] şi [ Stereo (Audio2)]
nu apar dacă pe disc este înregistrat un
singur flux audio.
Sfat
Tuner
Ascultarea de radio
1
2
Apăsaţi repetat pe FUNCTION,
până când pe afişajul panoului
superior apare „FM”.
Selectaţi postul de radio.
Acordare automată
Menţineţi apăsat TUNING +/– până
când începe scanarea automată.
Pe ecranul televizorului apare
[Auto Tuning] (Acord automat).
Scanarea se opreşte când sistemul
recepţionează un post.
Pentru a revoca acordarea
automată, apăsaţi orice buton.
Acordare manuală
Apăsaţi repetat pe TUNING +/–.
3
Apăsaţi repetat pe 2 +/–
pentru a regla volumul.
Dacă un program FM are zgomot
Dacă un program FM are zgomot,
puteţi selecta recepţia monofonică.
Nu veţi beneficia de efect stereo,
însă recepţia se va îmbunătăţi.
1
2
3
Apăsaţi OPTIONS.
Pe ecranul televizorului apare
meniul opţiunilor.
Apăsaţi V/v pentru a selecta
[FM Mode] (Mod FM) şi apoi
apăsaţi
.
Apăsaţi V/v pentru a selecta
[Monaural] (Monofonic) şi
apoi apăsaţi
.
• [Stereo]: Recepţie stereo.
• [Monaural] (Monofonic): Recepţie
monofonică.
42RO
Puteţi configura [FM Mode] (Mod FM)
pentru fiecare post presetat separat.
Presetarea posturilor
de radio
Puteţi preseta până la 20 de posturi.
Înainte de acordare, asiguraţi-vă că aţi
redus nivelul volumului la minimum.
1
2
3
4
5
6
Apăsaţi repetat pe FUNCTION,
până când pe afişajul panoului
superior apare „FM”.
Menţineţi apăsat TUNING +/– până
când începe scanarea automată.
Scanarea se opreşte când sistemul
recepţionează un post.
Apăsaţi OPTIONS.
Pe ecranul televizorului apare
meniul opţiunilor.
Apăsaţi V/v pentru a selecta
[Preset Memory] (Presetare
memorie) şi apoi apăsaţi
.
Apăsaţi V/v pentru a selecta
numărul presetat dorit, apoi
apăsaţi .
Pentru a memora alte posturi,
repetaţi Paşii de la 2 la 5.
Pentru a modifica un număr
presetat
Selectaţi numărul presetat dorit
apăsând PRESET +/–, apoi continuaţi
cu procedura de la Pasul 3.
Pentru a selecta un post presetat
1
2
Apăsaţi repetat pe FUNCTION,
până când pe afişajul panoului
superior apare „FM”.
Este acordat ultimul post recepţionat.
Apăsaţi în mod repetat PRESET +/–
pentru a selecta postul presetat.
Sfat
Recepţionarea
Sistemului de date radio
(RDS)
Sistemul include caracteristica RDS
care vă permite să vizualizaţi informaţii
suplimentare de pe posturile de radio.
Selectaţi pur şi simplu un post din
banda FM.
Numele postului apare pe ecranul
televizorului.
Notă
• RDS poate funcţiona necorespunzător
dacă postul recepţionat nu transmite
semnal RDS în mod corespunzător sau
dacă intensitatea semnalului este scăzută.
• Nu toate posturile FM oferă servicii RDS
şi nici nu furnizează acelaşi tip de servicii.
Dacă nu sunteţi familiarizat cu sistemul
RDS, consultaţi posturile de radio locale
pentru detalii cu privire la serviciile RDS
din zona dumneavoastră.
Utilizarea funcţiei Control
for HDMI (Comandă
HDMI) pentru „BRAVIA”
Sync
Această funcţie este disponibilă pe
televizoare cu funcţia „BRAVIA” Sync.
Prin conectarea de echipament Sony
compatibil cu funcţia Comandă HDMI
cu ajutorul unui cablu HDMI, utilizarea
se simplifică.
Notă
Pentru a utiliza funcţia „BRAVIA” Sync,
nu uitaţi să activaţi sistemul şi toate
echipamentele conectate după
finalizarea conexiunii HDMI.
Comandă HDMI - configurare
simplă
Puteţi seta automat funcţia [Control for
HDMI] (Comandă HDMI) a sistemului,
activând setarea corespunzătoare
de pe televizor.
Pentru detalii despre funcţia Comandă
HDMI, consultaţi „[HDMI Settings]
(Setări HDMI)” (pagina 56).
Oprirea alimentării sistemului
Puteţi opri sistemul odată cu televizorul.
Notă
Sistemul nu se închide automat în timp
ce redă muzică sau când este selectată
funcţia „FM”.
Redare printr-o apăsare de buton
Dacă apăsaţi N pe telecomandă,
sistemul şi televizorul pornesc, iar
intrarea televizorului este comutată
la intrarea HDMI la care este conectat
sistemul.
43RO
Tuner/Alte operaţiuni
De fiecare dată când apăsaţi DISPLAY,
informaţiile de pe afişajul panoului
superior se modifică, după cum urmează:
Frecvenţă y Număr presetat
Alte operaţiuni
Controlul audio al sistemului
Vă puteţi bucura de sunetul de la
televizor sau alt echipament conectat
printr-o simplă operaţie.
Configurarea boxelor
Puteţi utiliza funcţia Control audio
al sistemului după cum urmează:
• Când sistemul este pornit, sunetul
televizorului sau al altor echipamente
poate fi scos prin boxele sistemului.
• Când sunetul de la televizor sau de
la alte echipamente este redat prin
boxele sistemului, puteţi comuta
sunetul să fie scos prin boxele
televizorului, apăsând
SPEAKERS TVyAUDIO.
• Când sunetul de la televizor sau alte
echipamente este redat prin boxele
sistemului, puteţi să reglaţi volumul
şi să opriţi sunetul sistemului prin
comandarea televizorului.
Pentru a obţine un sunet surround
optim, setaţi distanţa boxelor faţă de
poziţia dumneavoastră de ascultare.
[Speaker Settings] (Setări boxe)
1
2
3
4
Canal de retur audio
Vă puteţi bucura de sunetul televizorului
prin intermediul sistemului utilizând un
singur cablu HDMI. Pentru detalii despre
setare, consultaţi „[Audio Return
Channel] (Canal de retur audio)”
(pagina 56).
Urmarea limbii
Când modificaţi limba afişajului pe
ecran al televizorului, limba afişajului
pe ecran al sistemului se modifică şi ea,
după oprirea şi pornirea sistemului.
Direcţionarea controlului
Când efectuaţi Redarea printr-o apăsare
de buton pe echipamentul conectat,
sistemul porneşte şi setează funcţia
sistemului la „HDMI1” sau „HDMI2”
(în funcţie de mufa de intrare HDMI
utilizată) şi intrarea televizorului este
setată automat la intrarea HDMI la
care este conectat sistemul.
44RO
5
6
7
Apăsaţi HOME.
Pe ecranul televizorului apare
meniul de pornire.
Apăsaţi B/b pentru a selecta
[Setup] (Configurare).
Apăsaţi V/v pentru a selecta
[Audio Settings] (Setări audio)
şi apoi apăsaţi
.
Apăsaţi V/v pentru a selecta
[Speaker Settings] (Setări boxe)
şi apoi apăsaţi
.
Se va deschide afişajul [Speaker
Settings] (Setări boxe).
Apăsaţi V/v pentru a selecta
elementul, apoi apăsaţi
.
Apăsaţi V/v pentru a ajusta
parametrul.
Apăsaţi B/b şi
pentru
a confirma setările.
Verificaţi următoarele setări.
x [Distance] (Distanţă)
Dacă mutaţi boxele, nu uitaţi să setaţi
parametrii distanţei de la poziţia de
ascultare la boxe.
Puteţi seta parametrii de la 0 la
7,0 metri.
[Front Left/Right] (Frontal stânga/
dreapta) 3.0 m: Setaţi distanţa pentru
boxele frontale.
[Subwoofer] 3.0 m: Setaţi distanţa
pentru subwoofer.
x [Level] (Nivel)
Puteţi ajusta nivelul sunetului pentru
boxe. Puteţi seta parametrii de la
–6,0 dB la +6,0 dB. Nu uitaţi să setaţi
[Test Tone] (Ton testare) pe [On]
(Activat) pentru un reglaj rapid.
[Front Left/Right] (Frontal stânga/
dreapta) 0.0 dB: Setaţi nivelul pentru
boxele frontale.
[Subwoofer] 0.0 dB: Setaţi nivelul
pentru subwoofer.
8
Apăsaţi V/v pentru a selecta
[Test Tone] (Ton testare) şi apoi
apăsaţi
.
9
Apăsaţi V/v pentru a selecta [Off]
(Dezactivat) şi apoi apăsaţi
.
Notă
Semnalele tonului de testare nu sunt
scoase prin mufa HDMI (OUT).
Sfat
Pentru a regla volumul tuturor boxelor
în acelaşi timp, apăsaţi 2 +/–.
[Off] (Dezactivat): Tonul de testare nu
este emis prin boxe.
[On] (Activat): Tonul de testare este
emis prin fiecare boxă, pe rând, în timp
ce se reglează nivelul. Dacă selectaţi
unul dintre elementele [Speaker
Settings] (Setări boxe), tonul de testare
este emis prin fiecare boxă, pe rând.
Ajustaţi nivelul sunetului, după cum
urmează.
1
Setaţi [Test Tone] (Ton testare) pe
[On] (Activat).
2
Apăsaţi V/v pentru a selecta
[Level] (Nivel) şi apoi apăsaţi
.
3
Apăsaţi V/v pentru a selecta tipul
de boxă dorit, apoi apăsaţi
.
4
Apăsaţi B/b pentru a selecta boxa
din stânga sau din dreapta, apoi
apăsaţi V/v pentru a ajusta nivelul.
5
6
7
Apăsaţi
.
Utilizarea Cronometrului
pentru repaus
Puteţi seta sistemul să se oprească după
un timp prestabilit, astfel încât să puteţi
adormi în timp ce ascultaţi muzică.
Apăsaţi SLEEP.
De fiecare dată când apăsaţi SLEEP,
afişajul minutelor (timpul rămas)
de pe afişajul panoului superior
se modifică cu 10 minute.
Atunci când setaţi temporizatorul de
oprire, timpul rămas apare la fiecare
5 minute.
Când timpul rămas este sub 2 minute,
„SLEEP” clipeşte pe afişajul panoului
superior.
Pentru a verifica timpul rămas
Apăsaţi SLEEP o dată.
Repetaţi Paşii de la 3 la 5.
Pentru a modifica timpul rămas
Apăsaţi RETURN.
Sistemul revine la afişajul anterior.
Apăsaţi repetat pe SLEEP.
45RO
Alte operaţiuni
x [Test Tone] (Ton testare)
Boxele vor emite un ton de testare
pentru a ajusta setarea [Level] (Nivel).
Dezactivarea butoanelor
de pe unitatea principală
(Blocare pentru copii)
Puteţi dezactiva butoanele de pe
unitatea principală (cu excepţia "/1)
pentru a preveni utilizarea din greşeală,
precum din joaca copiilor.
Atingeţi şi ţineţi apăsat x pe unitatea
principală timp de peste 5 secunde.
Pe afişajul panoului superior apare
„LOCKED”.
Funcţia de blocare pentru copii este
activată şi butoanele de pe unitatea
principală sunt blocate. (Puteţi controla
sistemul cu ajutorul telecomenzii).
Pentru a revoca, ţineţi apăsat pe x
timp de peste 5 secunde, până când
„UNLOCK” apare pe afişajul panoului
superior.
Modificarea
luminozităţii.
Puteţi modifica luminozitatea pentru
următoarele elemente:
– Afişaj panou superior
– Indicatorul butoanelor cu atingere
uşoară
– Indicatorul cu LED de pe panoul
superior
Apăsaţi DIMMER.
De fiecare dată când apăsaţi butonul,
luminozitatea elementului se modifică.
Puteţi regla luminozitatea pe 3 niveluri.*
* Pentru panoul superior, luminozitatea
pentru setările [Dimmer : 1] (Reglare
intensitate luminoasă 1), [Dimmer : 2]
(Reglare intensitate luminoasă 2) şi
[Dimmer : 3] (Reglare intensitate
luminoasă 3) sunt identice.
46RO
Vizualizarea pe ecran TV
Vă puteţi bucura de efectul de
vizualizator care simulează ritmul
surselor redate cu elemente de design
şi grafică colorate. Puteţi transmite
efectele în timpul redării de muzică
(doar pentru funcţiile „BD/DVD”,
„USB”, „FM”, „TV”, „BT” şi „AUDIO”)
şi demonstraţia de sunet încorporată.
Apăsaţi VISUALIZER în mod repetat.
Vizualizarea apare pe ecranul TV şi
se sincronizează cu ritmul muzicii.
De fiecare dată când apăsaţi pe buton,
efectul de culoare se modifică ciclic,
după cum urmează:
[RAINBOW] t [PASSION] t [OCEAN] t
[FOREST] t [Off] (Dezactivat)
Notă
Efectul de vizualizator poate deveni
neuniform dacă redaţi conţinut High
Bitrate Audio mai mare de 15 Mbps.
Sfat
• Pentru a evita afişarea informaţiilor pe
ecranul TV şi suprapunerea acestora
peste vizualizare, setaţi [Auto Display]
(Afişaj audio) din [System Settings] (Setări
sistem) la [Off] (Dezactivat) (pagina 57).
• Puteţi selecta efectul de vizualizator şi din
meniul de opţiuni.
Pentru a introduce un URL
Economia de energie
în modul standby
Răsfoirea site-urilor Web
1
2
3
4
Pregătiţi sistemul pentru
navigarea pe Internet.
Conectaţi sistemul la o reţea
(pagina 23).
Apăsaţi HOME.
Pe ecranul televizorului apare
meniul de pornire.
Apăsaţi B/b pentru a selecta
[Network] (Reţea).
Apăsaţi V/v pentru a selecta
[Internet Browser] (Browser
Internet) şi apoi apăsaţi
.
Se va deschide afişajul [Internet
Browser] (Browser Internet).
Pentru a seta pagina de pornire
implicită
În timp ce este afişată pagina pe care
doriţi să o setaţi, selectaţi [Set as start
page] (Setare ca pagină de pornire)
din meniul cu opţiuni.
Pentru a reveni la pagina
anterioară
Selectaţi [Previous page] (Pagina
anterioară) din meniul cu opţiuni.
Dacă pagina anterioară nu apare
chiar dacă selectaţi [Previous page]
(Pagina anterioară), selectaţi
[Window List] (Listă ferestre) din
meniul cu opţiuni şi selectaţi pagina
la care doriţi să reveniţi din listă.
Pentru a părăsi browserul
de Internet
Apăsaţi HOME.
Afişajul browserului
de Internet
Puteţi consulta informaţii de pe site-uri
Web, apăsând pe DISPLAY. Informaţiile
afişate diferă în funcţie de site-ul Web şi
de starea paginii.
Notă
Este posibil ca unele site-uri Web să nu
fie afişate corect sau să nu funcţioneze.
47RO
Alte operaţiuni
Asiguraţi-vă că aţi efectuat setările
următoare:
– [Control for HDMI] (Comandă HDMI)
din [HDMI Settings] (Setări HDMI) este
setat pe [Off] (Dezactivat) (pagina 56).
– [Quick Start Mode] (Mod Pornire
rapidă) este setat la [Off] (Dezactivat)
(pagina 56).
– [Remote Start] (Pornire de la distanţă)
este setat la [Off] (Dezactivat)
(pagina 58).
– [NFC] este setat la [Off] (Dezactivat)
(pagina 56).
Selectaţi [URL entry] (Introducere URL)
din meniul cu opţiuni.
Introduceţi URL-ul utilizând tastatura
software, apoi selectaţi [Enter]
(Introducere).
A Titlu pagină
B Adresă pagină
C Cursor
Mutaţi apăsând pe B/V/v/b.
Plasaţi cursorul pe linkul pe
care doriţi să-l vizualizaţi, apoi
apăsaţi . Site-ul Web la care
face trimitere linkul este afişat.
D Pictogramă SSL
Apare atunci când URL-ul este
securizat.
E Indicator intensitate semnal
Apare atunci când sistemul este
conectat la o reţea fără fir.
F Bară de progres/Pictogramă
„se încarcă”
Apare atunci când se citeşte
pagina sau în timpul descărcării/
transferului de fişiere.
G Câmp introducere text
Apăsaţi după care selectaţi
[Input] (Introducere) din meniul
cu opţiuni pentru a deschide
tastatura software.
H Bară defilare
Apăsaţi B/V/v/b pentru a muta
afişajul paginii la stânga, în sus,
în jos sau la dreapta.
Opţiuni disponibile
Sunt disponibile diverse setări şi
operaţii, prin apăsarea OPTIONS.
Elementele disponibile variază în
funcţie de situaţie.
[Browser Setup] (Configurare browser)
Afişează setările browserului de Internet.
• [Zoom]: Măreşte sau micşorează
dimensiunea conţinutului afişat.
• [JavaScript Setup] (Configurare JavaScript):
Stabileşte dacă JavaScript trebuie activat
sau dezactivat.
• [Cookie Setup] (Configurare cookie-uri):
Stabileşte dacă sunt acceptate cookie-uri
de browser sau nu.
• [SSL Alarm Display] (Afişaj alarmă SSL):
Stabileşte dacă se activează sau se
dezactivează SSL.
[Window List] (Listă ferestre)
Afişează o listă cu toate site-urile Web
deschise în momentul respectiv.
Vă permite să reveniţi la un site Web afişat
anterior prin selectarea ferestrei respective.
[Bookmark List] (Listă marcaje)
Afişează lista cu marcaje.
[URL entry] (Introducere URL)
Vă permite să introduceţi un URL atunci când
este afişată tastatura software.
[Previous page] (Pagina anterioară)
Trece la o pagină afişată anterior.
[Next page] (Pagina următoare)
Trece la pagina următoare.
[Cancel loading] (Revocare încărcare)
Opreşte încărcarea unei pagini.
[Reload] (Reîncărcare)
Reîncarcă aceeaşi pagină.
[Add to Bookmark] (Adăugare ca marcaj)
Adaugă site-ul Web afişat în momentul
respectiv la lista de marcaje.
[Set as start page]
(Setare ca pagină de pornire)
Setează site-ul Web afişat în momentul
respectiv ca pagină de pornire implicită.
48RO
[Open in new window]
(Se deschide în fereastră nouă)
Deschide un link într-o fereastră nouă.
[Character encoding] (Codificare caractere)
Setează sistemul de codificare a caracterelor.
[Display certificate] (Afişare certificat)
Afişează certificate de server trimise de pe
paginile care acceptă SSL.
[Input] (Introducere)
Afişează tastatura software pentru
a introduce caractere în timp ce navigaţi
pe un site Web.
[Break] (Întrerupere)
Mută cursorul pe rândul următor al câmpului
de introducere a textului.
Utilizarea ecranului
Setup (Configurare)
Puteţi face diverse ajustări unor
elemente, precum imaginea şi sunetul.
Setările implicite sunt subliniate.
Notă
Setările de redare memorate pe disc
au prioritate faţă de setările Configurare
afişaj. Prin urmare, este posibil ca unele
funcţii să nu fie executate.
1
2
3
Apăsaţi HOME.
Pe ecranul televizorului apare
meniul de pornire.
Apăsaţi B/b pentru a selecta
[Setup] (Configurare).
Apăsaţi V/v pentru a selecta
pictograma categoriei, apoi
apăsaţi .
Pictogramă Explicaţie
[Software Update]
(Actualizare software)
(pagina 50)
Actualizează software-ul
sistemului.
[Screen Settings]
(Setări ecran) (pagina 51)
Efectuează setările
ecranului în funcţie
de tipul televizorului.
[Audio Settings]
(Setări audio) (pagina 53)
Efectuează setările audio
în funcţie de tipul mufelor
de conectare.
[BD/DVD Viewing Settings]
(Setări vizualizare BD/DVD)
(pagina 54)
Efectuează setări detaliate
pentru redarea BD/DVD.
49RO
Setări şi reglaje
[Delete] (Ştergere)
Şterge un caracter din partea stângă
a cursorului în timpul introducerii de text.
Setări şi reglaje
Pictogramă Explicaţie
[Parental Control Settings]
(Setări control parental)
(pagina 55)
Efectuează setări detaliate
pentru funcţia de Control
parental.
[Music Settings]
(Setări muzică) (pagina 55)
Efectuează setări detaliate
pentru redarea Super
Audio CD.
[System Settings] (Setări
sistem) (pagina 56)
Efectuează setările legate
de sistem.
[External Input Settings]
(Setări intrare externă)
(pagina 57)
Configurează setarea
ignorării intrării pentru
fiecare intrare externă.
[Network Settings]
(Setări reţea) (pagina 58)
Efectuează setări detaliate
pentru Internet şi reţea.
[Easy Network Settings]
(Setări de reţea rapide)
(pagina 59)
Execută [Easy Network
Settings] (Setări de reţea
rapide) pentru a efectua
setările de reţea de bază.
[Resetting] (Reiniţializare)
(pagina 59)
Reiniţializează sistemul
la setările din fabrică.
[Software Update]
(Actualizare software)
Actualizând software-ul la cea mai
recentă versiune, puteţi beneficia
de cele mai noi funcţii.
În timpul unei actualizări software,
pe afişajul panoului superior apare
„UPDATE”. După finalizarea actualizării,
unitatea principală se opreşte automat.
Nu porniţi şi nu opriţi unitatea principală
şi nu utilizaţi unitatea principală sau
televizorul în timp ce operaţia de
actualizare este în desfăşurare.
Aşteptaţi finalizarea actualizării
software-ului.
Notă
Pentru informaţii despre funcţiile de
actualizare, vizitaţi următorul site Web:
http://support.sony-europe.com/
x [Update via Internet]
(Actualizare prin Internet)
Actualizează software-ul sistemului
folosind reţeaua disponibilă.
Asiguraţi­vă că reţeaua este
conectată la Internet. Pentru detalii,
consultaţi „Pasul 3: Pregătirea unei
conexiuni de reţea” (pagina 23).
x [Update via USB Memory]
(Actualizare prin memoria USB)
Actualizează software-ul folosind
memoria USB. Asiguraţi-vă că folderul
de actualizare software este denumit
corect „UPDATE”.
50RO
[Screen Settings]
(Setări ecran)
x [3D Output Setting]
(Setare ieşire 3D)
[Auto] (Automat): În mod normal,
faceţi această selecţie.
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această
opţiune pentru a afişa toate materialele
în format 2D.
Notă
x [DVD Aspect Ratio]
(Raport de aspect DVD)
[Letter Box] (Panoramic): Afişează
o imagine lată cu benzi negre în
partea de sus şi de jos.
Setări şi reglaje
Semnalul video 3D de la mufa HDMI (IN 1)
sau HDMI (IN 2) este scos indiferent de
această setare.
x [Screen Format] (Format ecran)
[Full] (Complet): Selectaţi această
opţiune atunci când conectaţi un
televizor cu funcţie mod de ecran
panoramic. Afişează o imagine de
ecran 4:3 în raport de aspect 16:9,
chiar şi pe un televizor cu ecran
panoramic.
[Normal]: Modifică dimensiunea
imaginii, pentru a se potrivi la
dimensiunea ecranului cu raportul
de aspect al imaginii originale.
x [TV Screen Size Setting for 3D]
(Setare dimensiune ecran TV
pentru 3D)
Setează dimensiunea ecranului
televizorului compatibil-3D.
Notă
Această setare nu se aplică semnalului
video 3D de la mufa HDMI (IN 1) sau
HDMI (IN 2).
x [TV Type] (Tip televizor)
[16:9]: Selectaţi această opţiune atunci
când conectaţi un televizor cu ecran
panoramic sau un televizor cu funcţie
mod de ecran-panoramic.
[4:3]: Selectaţi această opţiune atunci
când conectaţi un televizor cu ecran
4:3 fără funcţie mod de ecran lat.
[Pan & Scan] (Trunchiat): Afişează
o imagine cu înălţime completă,
pe întregul ecran, cu părţile laterale
eliminate.
x [Cinema Conversion Mode]
(Mod conversie cinematograf)
[Auto] (Automat): În mod normal, faceţi
această selecţie. Unitatea principală
detectează automat dacă materialul
este bazat pe video sau pe film şi
comută la metoda de conversie
corespunzătoare.
[Video]: Metoda de conversie adecvată
materialelor bazate pe video va fi
selectată întotdeauna, indiferent
de material.
51RO
x [Output Video Resolution]
(Rezoluţie video ieşire)
[Auto] (Automat): Scoate semnalul
video în conformitate cu rezoluţia
televizorului sau a echipamentului
conectat.
[Original Resolution] (Rezoluţie
originală): Scoate semnalul video în
conformitate cu rezoluţia înregistrată
pe disc. (Dacă rezoluţia este mai mică
decât rezoluţia SD, aceasta este
redimensionată la rezoluţie SD.)
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p],
[1080i], [1080p]: Scoate semnalul
video în conformitate cu setarea
rezoluţiei selectate.
* Dacă sistemul de culori al discului este
NTSC, rezoluţia semnalelor video poate
fi convertită doar la [480i] şi [480p].
x [BD-ROM 24p Output]
(Ieşire BD-ROM 24p)
[Auto] (Automat): Scoate semnale video
de 24p doar dacă conectaţi un televizor
compatibil 1080/24p printr-o conexiune
HDMI şi [Output Video Resolution]
(Rezoluţie video ieşire) este setat
la [Auto] (Automat) sau [1080p].
[On] (Activat): Selectaţi această opţiune
când televizorul este compatibil cu
semnale video 1080/24p.
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această
opţiune când televizorul nu este
compatibil cu semnale video 1080/24p.
x [DVD-ROM 24p Output]
(Ieşire DVD-ROM 24p)
[Auto] (Automat): Scoate semnale video
de 24p doar dacă conectaţi un televizor
compatibil 1080/24p printr-o conexiune
HDMI şi [Output Video Resolution]
(Rezoluţie video ieşire) este setat
la [Auto] (Automat) sau [1080p].
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această
opţiune când televizorul nu este
compatibil cu semnale video 1080/24p.
52RO
x [4K Output] (Ieşire 4K)
[Auto1] (Automat 1): Emite semnale
video 2K (1920 × 1080) în timpul redării
video şi semnale video 4K în timpul
redării de fotografii în cazul conectării
la un echipament compatibil 4K Sony.
Scoate semnale video 4K în timpul
redării de conţinut video 24p de pe
BD/DVD ROM sau în timpul redării
de fotografii în cazul conectării la
un echipament compatibil-4K care
nu este marca Sony.
Această setare nu se aplică redarea
de imagini video 3D.
[Auto2] (Automat 2): Scoate automat
semnale video 4K/24p dacă îl conectaţi
la un dispozitiv compatibil 4K/24p şi
configuraţi setările corespunzătoare
în [BD-ROM 24p Output] (Ieşire 24p
BD­ROM) sau [DVD-ROM 24p Output]
(Ieşire 24p DVD­ROM) şi, de asemenea,
redă imagini foto 4K/24p atunci când
redaţi fişiere foto 2D.
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
Notă
Dacă echipamentul Sony nu este detectat
după ce selectaţi [Auto1] (Automat 1),
setarea va avea acelaşi efect cu setarea
[Auto2] (Automat 2).
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Automat): Detectează automat
tipul echipamentului extern şi comută
la setarea de culoare potrivită.
[YCbCr (4:2:2)]: Scoate semnale
video YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Scoate semnale
video YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Selectaţi această opţiune
atunci când efectuaţi conexiunea
la un echipament cu mufă DVI
compatibilă HDCP.
x [HDMI Deep Colour Output]
(Ieşire culori adânci HDMI)
[Auto] (Automat): În mod normal,
faceţi această selecţie.
[16bit] (16 biţi), [12bit] (12 biţi), [10bit]
(10 biţi): Emite semnale video 16bit/
12bit/10bit atunci când televizorul
conectat este compatibil cu funcţia
Deep Colour.
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această
opţiune când imaginea este instabilă
sau culorile nu sunt naturale.
x [IP Content NR Pro]
(Reducere zgomot conţinut IP Pro)
[Video3]/[Video2]/[Video1]/
[Film1]/[Film2]/[Film3]: Ajustează
calitatea video pentru conţinut de pe
Internet. Această setare este identică
cu setarea din meniul de opţiuni atunci
când folosiţi serviciul Internet.
[Off] (Dezactivat): Dezactivat.
x [Pause Mode] (Mod pauză)
[Auto] (Automat): În mod normal,
faceţi această selecţie. Imaginea,
inclusiv subiecţi care se mişcă
dinamic, este scoasă fără tremurat.
[Frame] (Cadru): Imaginea, inclusiv
subiecţi care nu se mişcă dinamic,
este scoasă la înaltă rezoluţie.
x [BD Audio MIX Setting]
(Setări MIX audio BD)
[On] (Activat): Scoate semnalul audio
obţinut prin mixarea semnalului audio
interactiv şi a semnalului audio secundar
în semnalul audio principal în timpul
redării BDMV.
[Off] (Dezactivat): Scoate doar semnalul
audio principal.
x [Audio DRC] (Comprimare
interval dinamic audio)
Puteţi să comprimaţi intervalul
dinamic al piesei audio.
[Auto] (Automat): Execută redarea
în intervalul dinamic specificat
de disc (doar BD­ROM).
[On] (Activat): Sistemul reproduce piesa
audio cu tipul de interval dinamic avut
în vedere de inginerul de înregistrare.
[Off] (Dezactivat): Fără compresie
a intervalului dinamic.
x [Attenuation settings - AUDIO]
(Setări atenuare - AUDIO)
Atunci când ascultaţi la un echipament
conectat la mufele AUDIO IN (L/R),
poate interveni distorsul. Puteţi evita
distorsiunile atenuând nivelul intrării
de pe unitatea principală.
[On] (Activat): Atenuează nivelul intrării.
Nivelul de ieşire va scădea în cazul
acestei setări.
[Off] (Dezactivat): Nivel normal al
intrării.
53RO
Setări şi reglaje
x [SBM] (Super Bit Mapping)
(Mapare superioară biţi)
[On] (Activat): Netezeşte gradaţiile de
ieşire ale semnalelor video de la mufa
HDMI (OUT).
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această
opţiune când apar semnale video
distorsionate sau culori ce nu sunt
naturale la ieşire.
[Audio Settings]
(Setări audio)
x [Audio Output] (Ieşire audio)
Puteţi selecta metoda de ieşire unde
este scos semnalul audio.
[Speaker] (Boxă): Scoate sunet multicanal doar prin boxele sistemului.
[Speaker + HDMI] (Boxă + HDMI): Scoate
sunet multi-canal pe boxele sistemului
şi semnale PCM lineare pe 2 canale
prin mufa HDMI (OUT).
[HDMI]: Scoate sunet doar prin mufa
HDMI (OUT). Formatul sunetului
depinde de echipamentul conectat.
x [Speaker Settings] (Setări boxe)
Pentru a obţine un sunet surround
optim, setaţi boxele. Pentru detalii,
consultaţi „Configurarea boxelor”
(pagina 44).
[BD/DVD Viewing
Settings] (Setări
vizualizare BD/DVD)
Notă
• Dacă [Control for HDMI] (Comandă HDMI)
este setat la [On] (Activat) (pagina 56),
[Audio Output] (Ieşire audio) este setat
automat la [Speaker + HDMI] (Boxă +
HDMI) iar această setarea nu se poate
modifica.
• Semnalele audio nu sunt scoase prin
mufa HDMI (OUT) dacă [Audio Output]
(Ieşire audio) este setat la [Speaker +
HDMI] (Boxă + HDMI) şi [HDMI1 Audio
Input Mode] (Mod intrare audio HDMI1)
(pagina 56) este setat la [TV] (Televizor).
x [Sound Effect] (Efect sunet)
Puteţi activa sau dezactiva efectele
de sunet ale sistemului (setarea
SOUND FIELD (pagina 26)).
[Sound Field On] (Câmp sunet activat):
Activează efectul de surround al
câmpului de sunet (paginile 26, 27).
[2ch Stereo] (2 canale stereo): Acest
sistem scoate sunetul doar prin boxele
frontale, stânga şi dreapta şi subwoofer.
Formatele surround multi-canal
sunt reduse la 2 canale.
[Off] (Dezactivat): Efectele de sunet
sunt dezactivate. Puteţi asculta
sunetul aşa cum a fost înregistrat.
54RO
x [BD/DVD Menu Language]
(Limbă meniu BD/DVD)
Puteţi selecta limba implicită a meniului
pentru suporturi BD-ROM sau DVD ROM.
Dacă selectaţi [Select Language Code]
(Selectare cod limbă), apare afişajul
pentru introducerea codului de limbă.
Introduceţi codul pentru limba
dumneavoastră, consultând „Lista
codurilor de limbă” (pagina 73).
x [Audio Language] (Limbă audio)
Puteţi selecta limba implicită
a pistei pentru suporturi BD-ROM
sau DVD VIDEO.
Dacă selectaţi [Original], este selectată
limba care are prioritate pe disc.
Dacă selectaţi [Select Language Code]
(Selectare cod limbă), apare afişajul
pentru introducerea codului de limbă.
Introduceţi codul pentru limba
dumneavoastră, consultând „Lista
codurilor de limbă” (pagina 73).
x [Subtitle Language]
(Limbă subtitrări)
Puteţi selecta limba implicită
a subtitrărilor pentru suporturi
BD­ROM sau DVD VIDEO.
Dacă selectaţi [Select Language Code]
(Selectare cod limbă), apare afişajul
pentru introducerea codului de limbă.
Introduceţi codul pentru limba
dumneavoastră, consultând „Lista
codurilor de limbă” (pagina 73).
x [BD Internet Connection]
(Conexiune Internet BD)
[Allow] (Se permite): În mod normal,
faceţi această selecţie.
[Do not allow] (Nu se permite):
Interzice conectarea la Internet.
[Parental Control
Settings] (Setări control
parental)
x [Password] (Parolă)
Setaţi sau modificaţi parola pentru
funcţia de Control parental. O parolă
vă permite să setaţi o restricţie pentru
redarea de suporturi BD-ROM, DVD
VIDEO sau de materiale video de pe
Internet. Dacă este necesar, puteţi
diferenţia nivelurile de restricţie pentru
suporturi BD-ROM şi DVD VIDEO.
x [BD Parental Control] (Control
parental BD)/[DVD Parental Control]
(Control parental DVD)/
[Internet Video Parental Control]
(Control parental video Internet)
Prin setarea Parental Control (Control
parental), anumite scene pot fi blocate
sau înlocuite cu scene diferite. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran şi introduceţi
parola formată din patru cifre.
x [Internet Video Unrated]
(Video de pe Internet neclasificat)
[Allow] (Se permite): Se permite redarea
de materiale video de pe Internet
neclasificate.
[Block] (Se blochează): Se blochează
redarea de materiale video de pe
Internet neclasificate.
[Music Settings]
(Setări muzică)
x [Super Audio CD Playback Layer]
(Strat redare Super Audio CD)
[Super Audio CD]: Redă stratul Super
Audio CD.
[CD]: Redă stratul CD.
55RO
Setări şi reglaje
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(Strat redare disc hibrid BD)
[BD]: Redă stratul BD.
[DVD/CD]: Redă stratul DVD sau CD.
x [Parental Control Area Code]
(Cod de zonă control parental)
Redarea unor suporturi BD-ROM sau
DVD VIDEO poate fi limitată în funcţie
de zona geografică. Anumite scene pot
fi blocate sau înlocuite cu scene diferite.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran
şi introduceţi parola formată din
patru cifre.
x [Super Audio CD Playback
Channels] (Canale redare Super
Audio CD)
[DSD 2ch] (DSD 2 canale): Redă zona
pe 2 canale.
[DSD Multi] (DSD multiplu): Redă zona
pe mai multe canale.
[System Settings]
(Setări sistem)
x [OSD Language]
(Limbă afişaj pe ecran)
Puteţi modifica limba dorită pentru
mesajele de pe ecran ale sistemului.
x [HDMI Settings] (Setări HDMI)
[Control for HDMI] (Comandă HDMI)
[On] (Activat): Activează funcţia [Control
for HDMI] (Comandă HDMI). Puteţi
comanda reciproc echipamente
conectate cu un cablu HDMI.
[Off] (Dezactivat): Dezactivat.
[Audio Return Channel]
(Canal de retur audio)
Această funcţie este disponibilă atunci
când conectaţi sistemul la mufa HDMI IN
a unui televizor compatibil cu funcţia
Canal de retur audio şi [Control for
HDMI] (Comandă HDMI) este setat
la [On] (Activat).
[Auto] (Automat): Sistemul poate
recepţiona automat semnalul audio
digital al televizorului prin intermediul
unui cablu HDMI.
[Off] (Dezactivat): Dezactivat.
56RO
[HDMI1 Audio Input Mode]
(Mod intrare audio HDMI1)
Puteţi selecta intrarea audio
a echipamentului care este
conectat la mufa HDMI (IN 1).
[HDMI1]: Sunetul echipamentului
care este conectat la mufa HDMI (IN 1)
este primit de la mufa HDMI (IN 1).
[TV] (Televizor): Sunetul echipamentului
care este conectat la mufa HDMI (IN 1)
este transmis prin mufa TV (DIGITAL IN
OPTICAL).
x [NFC]
[On] (Activat): Activează funcţia NFC
care permite funcţia de Ascultare şi
oglindire cu o singură atingere
pe sistem (pagina 33).
[Off] (Dezactivat): Dezactivat.
x [Quick Start Mode]
(Mod Pornire rapidă)
[On] (Activat): Scurtează timpul de
pornire din modul standby. Puteţi
comanda sistemul mai rapid după
ce îl porniţi.
[Off] (Dezactivat): Setarea implicită.
x [Power Save Drive] (Unitate cu
economisire de energie electrică)
[On] (Activat): Reduce consumul de
energie electrică la volum scăzut.
[Off] (Dezactivat): Stare normală.
Sistemul poate reda volumul sunetului.
x [Auto Standby] (Standby automat)
[On] (Activat): Activează funcţia [Auto
Standby] (Standby automat). Dacă
nu interacţionaţi cu sistemul circa
20 minute, sistemul intră automat
în modul standby.
[Off] (Dezactivat): Dezactivat.
x [Auto Display] (Afişaj automat)
[On] (Activat): Afişează automat
informaţii pe ecran, atunci când
se modifică titlurile de vizualizare,
modurile de imagine, semnalele
audio etc.
[Off] (Dezactivat): Afişează informaţii
doar când apăsaţi pe DISPLAY.
x [Screen Saver] (Economizor ecran)
[On] (Activat): Activează funcţia
de economizor ecran.
[Off] (Dezactivat): Dezactivat.
x [Gracenote Settings]
(Setări Gracenote)
[Auto] (Automat): Descarcă automat
informaţii despre disc în momentul în
care porniţi sau opriţi redarea discului.
Pentru descărcare, sistemul trebuie să
fie conectat la reţea.
[Manual]: Descarcă informaţii despre
disc dacă este selectat [Video Search]
(Căutare video) sau [Music Search]
(Căutare muzică).
x [Device Name] (Nume dispozitiv)
Puteţi modifica numele acestui sistem
în funcţie de preferinţe pentru a fi
recunoscut mai uşor în timpul funcţiei
„BT” sau „SCR M”. Numele este folosit
şi în alte scopuri în reţea, de exemplu
pentru DLNA, TV SideView. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran şi folosiţi
tastatura software pentru a introduce
numele.
x [Software License Information]
(Informaţii despre licenţa software)
Puteţi afişa Informaţiile despre licenţa
software.
[External Input
Settings] (Setări intrare
externă)
x [Input Skip Setting]
(Setare de ignorare intrare)
Setarea de ignorare este o funcţie
convenabilă ce permite omiterea
intrărilor neutilizate la selectarea
unei funcţii dacă apăsaţi FUNCTION.
[Do not skip] (Nu se omite): Sistemul
nu omite funcţia selectată.
[Skip] (Se omite): Sistemul omite
funcţia selectată.
x [Bluetooth AUDIO - AAC]
Puteţi activa şi dezactiva formatul
audio AAC.
[On] (Activat): Format audio AAC dacă
dispozitivul BLUETOOTH acceptă AAC.
[Off] (Dezactivat): Audio SBC.
Notă
Vă puteţi bucura de sunet de înaltă calitate
dacă AAC este activat. Dacă nu puteţi
asculta sunet AAC de la dispozitivul
dumneavoastră, selectaţi [Off] (Dezactivat).
57RO
Setări şi reglaje
x [Software Update Notification]
(Notificare actualizare software)
[On] (Activat): Setează sistemul să vă
informeze cu privire la cea mai recentă
versiune a software-ului (pagina 50).
[Off] (Dezactivat): Dezactivat.
x [System Information]
(Informaţii sistem)
Puteţi afişa informaţiile despre
versiunea software-ului şi adresa
MAC ale sistemului.
x [Bluetooth Power Setting]
(Setare alimentare Bluetooth)
[On] (Activat): Alimentarea BLUETOOTH
este pornită. Un dispozitiv BLUETOOTH
împerecheat se poate conecta oricând
la unitatea principală.
[Off] (Dezactivat): Alimentarea
BLUETOOTH este pornită doar
dacă se selectează funcţia „BT”.
Notă
În cazul anumitor aplicaţii, este posibil
să nu puteţi stabili conexiunea direct de
pe dispozitivul BLUETOOTH chiar dacă aţi
setat [Bluetooth Power Setting] (Setare
alimentare Bluetooth) la [On] (Activat).
În acest caz, apăsaţi BLUETOOTH.
[Network Settings]
(Setări reţea)
x [Internet Settings] (Setări Internet)
Conectaţi mai întâi sistemul la reţea.
Pentru detalii, consultaţi „Pasul 3:
Pregătirea unei conexiuni de reţea”
(pagina 23).
[Wired Setup] (Configurare prin cablu):
Selectaţi această opţiune la conectarea
la un router de bandă largă cu ajutorul
unui cablu LAN. Dacă selectaţi această
setare, reţeaua LAN wireless
încorporată este dezactivată automat.
[Wireless Setup(built-in)] (Instalare
wireless (încorporată)): Selectaţi
această opţiune la utilizarea reţelei
LAN wireless încorporate a sistemului,
pentru o conexiune la reţeaua wireless.
Sfat
Pentru mai multe detalii, vizitaţi
următorul site Web şi consultaţi
secţiunea de întrebări frecvente:
http://support.sony-europe.com/
58RO
x [Network Connection Status]
(Stare conexiune reţea)
Afişează starea curentă a conexiunii
la reţea.
x [Network Connection Diagnostics]
(Diagnosticare conexiune reţea)
Puteţi executa diagnosticarea reţelei
pentru a verifica dacă conexiunea la
reţea a fost realizată corespunzător.
x [Connection Server Settings]
(Setări server conexiune)
Stabileşte dacă se afişează serverul
DLNA conectat sau nu.
x [Auto Renderer Access Permission]
(Permisiune acces program
de redare automat)
[On] (Activat): Permite accesul automat
de la un nou controler DLNA detectat.
[Off] (Dezactivat): Dezactivat.
x [Renderer Access Control]
(Control acces dispozitiv de redare)
Stabileşte dacă sunt acceptate comenzi
de la controlerul DLNA sau nu.
x [Registered Remote Devices]
(Dispozitive la distanţă înregistrate)
Afişează o listă cu dispozitivele
dumneavoastră la distanţă înregistrate.
x [Remote Start]
(Pornire de la distanţă)
[On] (Activat): Permite pornirea
sistemului de la un dispozitiv legat
prin reţea atunci când sistemul este
în modul standby.
[Off] (Dezactivat): Sistemul nu poate
fi pornit de la un dispozitiv legat prin
reţea.
[Easy Network
Settings] (Setări de
reţea rapide)
Execută [Easy Network Settings]
(Setări de reţea rapide) pentru
a efectua setările de reţea de bază.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
[Resetting]
(Reiniţializare)
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
Cu privire la siguranţă
• Dacă în carcasă cad obiecte solide
sau lichide, deconectaţi sistemul
de la priză şi dispuneţi verificarea
lui de către personal calificat,
înainte de a îl utiliza din nou.
• Nu atingeţi cablul de alimentare CA
(de la reţea) cu mâinile ude. Acest
lucru poate provoca electrocutarea.
Cu privire la sursele de
alimentare
Dacă nu utilizaţi sistemul pentru
o perioadă mai îndelungată,
deconectaţi-l de la priza de perete.
Pentru a deconecta cablul de
alimentare CA (de la reţea), apucaţi
de ştecăr; nu trageţi niciodată de cablu.
Cu privire la amplasare
x [Initialise Personal Information]
(Iniţializare informaţii personale)
Puteţi şterge informaţiile personale
stocate în sistem.
Notă
Dacă eliminaţi, transferaţi sau redistribuiţi
acest sistem, ştergeţi toate Informaţiile
personale din motive de securitate.
Luaţi măsurile corespunzătoare precum
deconectarea după utilizarea unui serviciu
de reţea.
• Amplasaţi sistemul într-un loc
cu ventilaţie adecvată, pentru
a preveni încălzirea sistemului.
• Sistemul se încălzeşte în timpul
operării, aceasta nefiind o defecţiune.
Dacă utilizaţi încontinuu acest sistem
la un volum ridicat, temperatura
carcasei în părţile superioară, laterală
şi inferioară va creşte considerabil.
Nu atingeţi carcasa, pentru a evita
arsurile.
• Nu amplasaţi sistemul pe o suprafaţă
moale (covoare, pături etc.), ce ar
putea bloca orificiile de ventilare.
• Nu instalaţi sistemul în apropierea
unor surse de căldură, precum
radiatoare sau suflante de aer
şi nici în locuri expuse direct la
lumina soarelui, la praf excesiv,
la vibraţii mecanice sau la şocuri.
59RO
Informaţii suplimentare
x [Reset to Factory Default Settings]
(Reiniţializare la setările implicite
din fabrică)
Puteţi reiniţializa setările sistemului la
valorile implicite din fabrică, selectând
grupul de setări. Toate setările din grup
vor fi reiniţializate.
• Nu aşezaţi sistemul în poziţie înclinată.
Acesta este prevăzut pentru
a funcţiona exclusiv în poziţie
orizontală.
• Nu păstraţi sistemul şi discurile
în apropierea componentelor
cu magneţi puternici, precum
cuptoarele cu microunde sau
boxele de dimensiuni mari.
• Nu puneţi obiecte grele pe sistem.
• Nu puneţi obiecte din metal în faţa
panoului frontal. Aceasta ar putea
limita recepţionarea undelor radio.
• Nu puneţi sistemul într-un loc în care
sunt utilizate echipamente medicale.
Acesta ar putea provoca defectarea
echipamentelor medicale.
• Dacă utilizaţi un stimulator cardiac
sau un alt dispozitiv medical,
consultaţi medicul sau producătorul
dispozitivului medical înainte de
a utiliza funcţia LAN wireless.
Cu privire la curăţare
Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele
de comandă cu o cârpă moale, umezită
uşor cu o soluţie slabă de detergent.
Nu utilizaţi niciun fel de burete abraziv,
praf de curăţat sau solvenţi, cum ar fi
alcoolul sau benzina.
Cu privire la discurile de curăţare,
produsele de curăţare pentru
discuri/lentile
Nu folosiţi discuri de curăţare sau
produse de curăţare pentru discuri/
lentile (inclusiv produse lichide sau
tip spray). Acestea pot duce la
defectarea aparatului.
Cu privire la piesele de schimb
În cazurile în care acest sistem este
reparat, piesele reparate pot fi păstrate
pentru a fi refolosite sau în scopuri de
reciclare.
Cu privire la funcţionare
Dacă sistemul este adus direct dintr-un
loc cu temperatură scăzută în altul cu
temperatură ridicată, sau dacă este
amplasat într-o cameră cu umezeală
ridicată, este posibil să se formeze
condens pe lentilele din interiorul
unităţii principale. În acest caz, este
posibil ca sistemul să nu funcţioneze
corect. Scoateţi discul şi lăsaţi sistemul
pornit timp de aproximativ o jumătate
de oră, până se evaporă umezeala.
Cu privire la reglarea volumului
Nu creşteţi volumul atunci când
ascultaţi un fragment cu date de intrare
foarte slabe sau fără semnale audio.
În caz contrar, boxele se pot deteriora
la redarea bruscă a unui vârf de semnal.
60RO
Cu privire la culorile televizorului
Dacă ecranul televizorului prezintă
neregularităţi de culoare din cauza
boxelor, opriţi televizorul, apoi
porniţi­l din nou după 15-30 minute.
Dacă neregularităţile de culoare
persistă, amplasaţi boxele mai
departe de televizor.
NOTĂ IMPORTANTĂ
Atenţie: Acest sistem este capabil
să menţină o imagine video statică
sau o imagine afişată -pe ecranul
televizorului pentru un timp
nedeterminat. Dacă lăsaţi o imagine
video statică sau o imagine simplă
pe ecranul televizorului pentru
o perioadă îndelungată de timp,
există riscul deteriorării permanente
a ecranului televizorului.
Televizoarele cu ecran cu plasmă
şi cele cu proiecţie pot prezenta
această problemă.
Cu privire la mutarea sistemului
Înainte de a muta sistemul asiguraţi-vă
că nu se află niciun disc înăuntrul
acestuia şi deconectaţi cablul de
alimentare CA (de la reţea) din
priza de perete.
Despre comunicaţia BLUETOOTH
61RO
Informaţii suplimentare
• Dispozitivele BLUETOOTH trebuie
utilizate la o distanţă de maximum
10 metri (distanţă fără obstacole)
unul de altul. Raza de comunicaţie
efectivă poate fi redusă în următoarele
condiţii.
– Dacă o persoană, un obiect
de metal, un perete sau un alt
obstacol se află între dispozitivele
cu conexiune BLUETOOTH
– Locaţii unde este instalată o reţea
LAN wireless
– În jurul cuptoarelor cu microunde
aflate în uz
– Locaţii unde apar alte unde
electromagnetice
• Dispozitivele BLUETOOTH şi reţeaua
LAN wireless (IEEE 802.11b/g)
utilizează aceeaşi frecvenţă de bandă
(2,4 GHz). Dacă utilizaţi dispozitivul
BLUETOOTH lângă un dispozitiv cu
capacitate LAN wireless, este posibil
să apară interferenţă
electromagnetică. Aceasta poate duce
la rate mai mici de transfer al datelor,
zgomot sau incapacitate de
conectare. Dacă se întâmplă acest
lucru, încercaţi următoarele remedii:
– Utilizaţi această unitate principală
la cel puţin 10 metri distanţă de
dispozitivul LAN wireless.
– Opriţi alimentarea echipamentului
LAN wireless atunci când utilizaţi
dispozitivul BLUETOOTH pe o rază
de 10 metri.
– Instalaţi această unitate principală
cât mai aproape posibil de
dispozitivul BLUETOOTH.
• Undele radio transmise de această
unitate principală pot interfera
cu funcţionarea unor dispozitive
medicale. Deoarece această
interferenţă poate duce la defecţiuni,
opriţi întotdeauna alimentarea acestei
unităţi principale şi a dispozitivului
BLUETOOTH în următoarele locaţii:
– În spitale, în trenuri, în avioane,
la benzinării şi în orice loc în care
pot fi prezente gaze inflamabile
– În apropierea uşilor automate
sau a alarmelor de incendiu
• Această unitate principală acceptă
funcţii de securitate care respectă
specificaţia BLUETOOTH, pentru
a asigura o conexiune securizată
în timpul comunicaţiilor cu ajutorul
tehnologiei BLUETOOTH. În orice
caz, această securitate poate fi
insuficientă, în funcţie de conţinutul
setărilor şi de alţi factori, aşa că,
aveţi întotdeauna grijă atunci când
efectuaţi comunicaţii cu ajutorul
tehnologiei BLUETOOTH.
• Compania Sony nu poate fi trasă
la răspundere în niciun fel pentru
daune sau alte prejudicii ce rezultă
din scurgerea de informaţii în timpul
comunicaţiilor cu ajutorul tehnologiei
BLUETOOTH.
• Comunicaţia BLUETOOTH nu este
garantată în mod necesar cu toate
dispozitivele BLUETOOTH care au
acelaşi profil ca această unitate
principală.
• Dispozitivele BLUETOOTH conectate
cu această unitate principală trebuie
să fie conforme cu specificaţia
BLUETOOTH prescrisă de Bluetooth
SIG, Inc., iar această conformare
trebuie să fie certificată. În orice caz,
chiar şi atunci când un dispozitiv este
conform cu specificaţia BLUETOOTH,
pot exista cazuri în care caracteristicile
sau specificaţiile dispozitivului
BLUETOOTH să facă imposibilă
conectarea sau să aibă ca rezultat
metode de comandă, afişaj sau
funcţionare diferite.
• Este posibil să apară zgomot sau
sunetul să fie tăiat, în funcţie de
dispozitivul BLUETOOTH conectat
la această unitate principală,
de mediul de comunicaţie sau
de condiţiile ambientale.
Dacă aveţi întrebări sau probleme
cu privire la sistem, consultaţi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
Note cu privire la discuri
Cu privire la manipularea
discurilor
• Pentru a menţine curată suprafaţa
discului, manipulaţi discul ţinându-l
de margini. Nu atingeţi suprafaţa
discului.
• Nu lipiţi hârtie sau bandă adezivă
pe suprafaţa discului.
62RO
• Nu expuneţi discul la lumina directă
a soarelui şi nici la surse de căldură,
precum suflantele de aer cald, nu îl
lăsaţi în maşina parcată în bătaia
soarelui, deoarece temperatura
poate creşte considerabil în
interiorul maşinii.
• După utilizare, reintroduceţi discul
în carcasa lui.
Cu privire la curăţare
• Înainte de redare, curăţaţi discul
cu o cârpă de curăţat.
Ştergeţi discul pornind dinspre
centru către margine.
• Nu folosiţi pentru curăţare solvenţi
precum benzina, diluanţi, produse
de curăţare din comerţ sau spray
antistatic pentru curăţarea discurilor
de vinil.
Acest sistem poate reda doar discuri
circulare standard. Utilizarea unor
altfel de discuri decât a celor standard,
cu formă circulară (de ex. în formă de
cartelă, inimă sau stea) poate provoca
defecţiuni.
Nu utilizaţi discuri pe care sunt ataşate
accesorii disponibile în comerţ, cum ar
fi o etichetă sau un inel.
Depanare
Dacă în timpul utilizării sistemului
întâmpinaţi una dintre următoarele
dificultăţi, utilizaţi acest ghid de
depanare pentru a încerca să remediaţi
problema înainte de a apela la reparaţii.
Dacă problema persistă, consultaţi
cel mai apropiat distribuitor Sony.
Generalităţi
Alimentarea nu porneşte.
t Verificaţi dacă este bine conectat
cablul de alimentare CA (de la reţea).
Capacul discului nu se deschide
şi nu puteţi scoate discul nici după
ce apăsaţi pe Z.
t Încercaţi următoarele:
1 Ţineţi apăsat N şi Z de pe
unitatea principală mai mult
de 5 secunde pentru a deschide
capacul discului.
2 Scoateţi discul.
3 Deconectaţi cablul de alimentare
CA (de la reţea) de la priza de
perete şi reconectaţi-l după
câteva minute.
Sistemul nu funcţionează normal.
t Deconectaţi cablul de alimentare
CA (de la reţea) de la priza de perete
şi reconectaţi-l după câteva minute.
Pe ecranul televizorului apare [A new
software version is available. Please go
to the “Setup” section of the menu and
select “Software Update” to perform
the update.] (Este disponibilă o nouă
versiune a software-ului. Accesaţi
secţiunea „Setup” (Configurare)
a meniului şi selectaţi „Network
Update” (Actualizare reţea)
pentru a efectua actualizarea).
t Consultaţi [Software Update]
(Actualizare software) (pagina 50)
pentru a actualiza sistemul cu cea
mai recentă versiune software.
„PRTECT”, „PUSH” şi „POWER” apar
alternativ pe afişajul panoului superior.
t Apăsaţi "/1 pentru a opri sistemul
şi verificaţi următoarele după ce
dispare „STBY”.
• Cablurile + şi – ale boxelor sunt
scurtcircuitate?
• Utilizaţi doar boxele furnizate?
• Sunt blocate orificiile de ventilaţie
ale sistemului?
• După ce verificaţi cele de mai
sus şi rezolvaţi problemele,
porniţi sistemul. Dacă nu poate
fi detectată cauza problemei
nici după ce verificaţi toate
elementele de mai sus, consultaţi
cel mai apropiat distribuitor Sony.
„LOCKED” clipeşte pe afişajul panoului
superior atunci când apăsaţi orice
buton de pe unitatea principală.
t Dezactivaţi funcţia de blocare
pentru copii (pagina 46).
„D. LOCK” apare pe afişajul panoului
superior.
t Contactaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony sau atelierul
de service Sony autorizat local.
63RO
Informaţii suplimentare
Telecomanda nu funcţionează.
t Distanţa dintre telecomandă şi
unitatea principală este prea mare.
t Bateriile din telecomandă sunt
slabe.
Mesaje
„E xxxx” (x este un număr) apare
pe afişajul panoului superior.
t Contactaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony sau atelierul
de service Sony autorizat local
şi comunicaţi codul erorii.
apare fără niciun mesaj pe întregul
ecran al televizorului.
t Contactaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony sau atelierul
de service Sony autorizat local.
„NOT.USE” apare pe afişajul panoului
superior atunci când apăsaţi orice
buton pentru câmpul de sunet
(pagina 15).
t Setarea pentru butoanele câmpului
de sunet nu se pot modifica dacă
[Sound Effect] (Efect sunet) este
setat la o valoare diferită de [Sound
Field On] (Câmp de sunet activat).
Setaţi [Sound Effect] (Efect sunet)
din [Audio Settings] (Setări audio)
la [Sound Field On] (Câmp de sunet
activat) (pagina 54).
Imagine
Nu există imagine sau imaginea nu
este redată corect.
t Verificaţi metoda de ieşire
a sistemului (pagina 20).
t Atingeţi şi ţineţi apăsat pe N şi
VOL – pe unitatea principală mai
mult de 5 secunde pentru
a reiniţializa rezoluţia ieşirii
video la cea mai mică rezoluţie.
t Pentru suporturi BD-ROM, verificaţi
setările [BD-ROM 24p Output]
(Ieşire BD-ROM 24p) din [Screen
Settings] (Setări ecran) (pagina 52).
64RO
Nu se vede imaginea când realizaţi
o conexiune prin cablu HDMI.
t Unitatea principală este conectată
la un dispozitiv de intrare care
nu este compatibil cu HDCP
(High­bandwidth Digital Content
Protection) (pe panoul superior
nu se aprinde „HDMI”) (pagina 20).
Imaginile 3D de la mufa HDMI (IN 1)
sau HDMI (IN 2) nu apar pe ecranul
televizorului.
t În funcţie de televizor sau de
echipamentul video, este posibil
ca imaginile 3D să nu apară.
Zona întunecată a imaginii este prea
întunecată/zona luminoasă este prea
luminoasă sau nenaturală.
t Setaţi [Picture Quality Mode]
(Mod Calitate imagine) pe [Auto]
(Automat) (implicit) (pagina 39).
Imaginea prezintă zgomot.
t Curăţaţi discul.
t Dacă imaginea care iese din
sistem trece prin echipamentul
dumneavoastră pentru a ajunge
pe televizor, semnalul de protejare
la copiere aplicat unor programe
BD/DVD poate afecta calitatea
imaginii. Dacă experimentaţi
în continuare probleme, chiar
şi atunci când conectaţi unitatea
principală direct la televizor,
încercaţi să conectaţi unitatea
principală la alte mufe de intrare.
O imagine nu este afişată pe întregul
ecran al televizorului.
t Modificaţi setarea [TV Type]
(Tip televizor) în [Screen Settings]
(Setări ecran) (pagina 51).
t Raportul de aspect de pe disc
este fix.
Pe ecranul televizorului apar
neregularităţi de culoare.
t Dacă boxele sunt utilizate cu un
televizor sau proiector pe bază
de CRT, instalaţi boxele la cel
puţin 0,3 metri de televizor.
t În cazul în care neregularităţile
de culoare persistă, opriţi
televizorul, apoi porniţi-l din
nou după 15-30 de minute.
t Asiguraţi-vă că niciun obiect
magnetic (încuietoare magnetică
pe stativul televizorului, dispozitiv
medical, jucărie etc.) nu se află
lângă boxe.
Sunet
Sunetul Super Audio CD al unui
echipament care este conectat la mufa
HDMI (IN 1) sau HDMI (IN 2) nu este scos.
t HDMI (IN 1) şi HDMI (IN 2) nu
acceptă un format audio care
conţine protecţie la copiere.
Conectaţi ieşirea audio
analogică a echipamentului
la mufele AUDIO IN (L/R)
ale unităţii principale.
Nu se aude sunetul de la televizor prin
mufa HDMI (OUT) atunci când este
utilizată funcţia Canal de retur audio.
t Setaţi [Control for HDMI] (Comandă
HDMI) din [HDMI Settings] (Setări
HDMI) din meniul [System Settings]
(Setări sistem) la [On] (Activat)
(pagina 56). De asemenea, setaţi
[Audio Return Channel] (Canal de
retur audio) din [HDMI Settings]
(Setări HDMI) din meniul [System
Settings] (Setări sistem) la [Auto]
(Automat) (pagina 56).
Sistemul nu scoate corect sunetul
programelor TV atunci când este
conectat la un set top box.
t Setaţi [Audio Return Channel]
(Canal de retur audio) din [HDMI
Settings] (Setări HDMI) din meniul
[System Settings] (Setări sistem)
la [Off] (Dezactivat) (pagina 56).
t Verificaţi conexiunile (pagina 21).
Se aude un bâzâit sau un zgomot
puternic.
t Îndepărtaţi echipamentul audio
de televizor.
t Curăţaţi discul.
Sunetul îşi pierde efectul stereo când
redaţi un CD.
t Selectaţi sunetul stereo apăsând
pe AUDIO (pagina 41).
Sunetul de la un echipament conectat
este distorsionat.
t Reduceţi nivelul de intrare pentru
echipamentul conectat cu ajutorul
setării [Attenuation settings AUDIO] (Setări de atenuare - AUDIO)
(pagina 53).
Se aude brusc muzică tare.
t Demonstraţia de sunet încorporată
sau USB este activată. Apăsaţi 2 –
pentru a reduce volumul sau apăsaţi
x pentru a opri demonstraţia.
65RO
Informaţii suplimentare
Nu se aude sunetul.
t Cablurile boxelor nu sunt
conectate bine.
t Verificaţi setările boxelor
(pagina 44).
t Asiguraţi-vă că televizorul este
compatibil cu funcţia Canal de
retur audio.
t Asiguraţi-vă că un cablu HDMI este
conectat la o mufă a televizorului
compatibil cu funcţia Canal de retur
audio.
Tuner
Nu se poate face acordul pe frecvenţa
posturilor radio.
t Verificaţi conectarea fermă
a antenei (aeriană). Ajustaţi
poziţia antenei (aeriană) şi,
dacă este cazul, conectaţi
o antenă de exterior (aeriană).
t Intensitatea semnalului de la
posturile radio este prea scăzută
(atunci când se face acordul
automat). Utilizaţi acordarea
manuală.
Redare
Nu se redă discul.
t Codul de regiune de pe BD/DVD
nu se potriveşte cu sistemul.
t Umezeala a produs condens
în interiorul unităţii principale,
fapt care poate dăuna lentilelor.
Scoateţi discul şi lăsaţi unitatea
principală pornită timp de
aproximativ o jumătate de oră.
t Sistemul nu poate reda un disc
înregistrat care nu a fost finalizat
corect (pagina 69).
Numele fişierelor nu sunt afişate corect.
t Sistemul poate afişa doar formate
de caractere conforme ISO 8859-1.
Este posibil ca alte formate de
caractere să fie afişate diferit.
t În funcţie de software-ul de scriere
utilizat, caracterele introduse pot
fi afişate diferit.
66RO
Redarea unui disc nu porneşte de la
început.
t A fost selectată reluarea redării.
Apăsaţi OPTIONS şi selectaţi [Play
from start] (Redare de la început),
după care apăsaţi
.
Redarea nu porneşte de la punctul
de reluare în care aţi oprit redarea
ultima dată.
t În funcţie de disc, este posibil ca
punctul de reluare să fi fost şters
din memorie, atunci când
• deschideţi capacul discului;
• deconectaţi dispozitivul USB.
• redaţi alt conţinut.
• opriţi unitatea principală.
Limba pentru pista de sunet/subtitrări
sau unghiurile nu pot fi modificate.
t Încercaţi să utilizaţi meniul
suportului BD sau al DVD-ului.
t Pe suportul BD sau DVD redat nu
sunt înregistrate piese/subtitrări
în mai multe limbi sau unghiuri
multiple.
Nu poate fi redat conţinutul bonus
sau alte date conţinute pe un suport
BD-ROM.
t Încercaţi următoarele:
1 Scoateţi discul.
2 Opriţi sistemul.
3 Scoateţi şi conectaţi din nou
dispozitivul USB (pagina 30).
4 Porniţi sistemul.
5 Introduceţi suportul BD-ROM
cu BONUSVIEW/BD-LIVE.
Dispozitiv USB
BRAVIA Internet Video
Imaginea/sunetul este slab(ă)/
anumite programe sunt afişate cu
puţine detalii, în special în timpul
scenelor cu mişcare rapidă sau
întunecate.
t Calitatea imaginii/sunetului poate
fi redusă, în funcţie de furnizorii
de conţinut Internet.
t Calitatea imaginii/sunetului poate
fi îmbunătăţită prin modificarea
vitezei conexiunii. Sony recomandă
o viteză a conexiunii de cel puţin
2,5 Mbps pentru materialele video
de definiţie standard şi de 10 Mbps
pentru materialele video de înaltă
definiţie.
t Nu toate materialele video conţin
sunet.
Imaginea este mică.
t Apăsaţi V pentru a o mări.
Funcţia [Control for HDMI]
(Comandă HDMI) nu funcţionează
(„BRAVIA” Sync).
t Verificaţi ca [Control for HDMI]
(Comandă HDMI) să fie setat
la [On] (Activat) (pagina 56).
t Dacă modificaţi conexiunea HDMI,
opriţi şi reporniţi sistemul.
t Dacă are loc o pană de curent,
setaţi [Control for HDMI]
(Comandă HDMI) la [Off]
(Dezactivat), apoi setaţi [Control
for HDMI] (Comandă HDMI) la [On]
(Activat) (pagina 56).
t Verificaţi următoarele şi consultaţi
instrucţiunile de utilizare furnizate
împreună cu echipamentul.
• Echipamentul conectat este
compatibil cu funcţia [Control
for HDMI] (Comandă HDMI).
• Setarea echipamentului conectat
pentru funcţia [Control for HDMI]
(Comandă HDMI) este corectă.
Conexiune la reţea
Sistemul nu se poate conecta la reţea.
t Verificaţi conexiunea la reţea
(pagina 23) şi setările reţelei
(pagina 58).
Conexiune LAN wireless
Nu puteţi conecta PC-ul la Internet
după ce aţi efectuat [Wi-Fi Protected
Setup (WPS)] (Instalare protejată Wi-Fi).
t Setările wireless are routerului se
pot modifica automat dacă utilizaţi
funcţia de configurare protejată
Wi-Fi înainte de ajustarea setărilor
routerului. În acest caz, modificaţi în
mod corespunzător setările PC-ului.
67RO
Informaţii suplimentare
Dispozitivul USB nu este recunoscut.
t Încercaţi următoarele:
1 Opriţi sistemul.
2 Scoateţi şi conectaţi din
nou dispozitivul USB.
3 Porniţi sistemul.
t Asiguraţi-vă că dispozitivul USB
este conectat în siguranţă la
portul (USB).
t Verificaţi dacă dispozitivul USB
sau un cablu este deteriorat.
t Verificaţi dacă dispozitivul USB
este pornit.
t Dacă dispozitivul USB este conectat
prin intermediul unui hub USB,
deconectaţi-l şi conectaţi
dispozitivul USB direct la
unitatea principală.
„BRAVIA” Sync ([Control for
HDMI] (Comandă HDMI))
Sistemul nu se poate conecta la reţea
sau conexiunea la reţea este instabilă.
t Verificaţi dacă routerul LAN wireless
este pornit.
t Verificaţi conexiunea la reţea
(pagina 23) şi setările reţelei
(pagina 58).
t În funcţie de mediul de utilizare,
inclusiv materialul pereţilor,
condiţiile de recepţie a undelor
radio sau obstacolele dintre sistem
şi routerul LAN wireless, distanţa
de comunicare posibilă poate să fie
scurtată. Mutaţi sistemul şi routerul
LAN wireless mai aproape unul de
celălalt.
t Este posibil ca dispozitivele care
utilizează banda de frecvenţă
de 2,4 GHz, precum un cuptor
cu microunde, un dispozitiv
BLUETOOTH sau un dispozitiv
digital fără fir, să întrerupă
comunicarea. Îndepărtaţi unitatea
principală de astfel de dispozitive
sau opriţi aceste dispozitive.
t Conexiunea LAN wireless poate
să fie instabilă în funcţie de mediul
de utilizare, în special atunci când
se utilizează funcţia BLUETOOTH
a sistemului. În acest caz, ajustaţi
mediul de utilizare.
Routerul wireless dorit nu este afişat
în lista de elemente de reţea wireless.
t Apăsaţi RETURN pentru a reveni
la ecranul anterior şi, încercaţi
[Wireless Setup(built-in)] (Instalare
wireless (încorporată)) din nou.
Dacă routerul wireless dorit
nu este detectat în continuare,
selectaţi [New connection
registration] (Înregistrare
conexiune nouă) din lista de
reţele, apoi selectaţi [Manual
registration] (Înregistrare
manuală) pentru a introduce
manual numele de reţea (SSID).
68RO
Dispozitiv BLUETOOTH
Împerecherea nu se poate realiza.
t Mutaţi dispozitivul BLUETOOTH
mai aproape de unitatea principală.
t Este posibil ca împerecherea să
nu fie posibilă dacă alte dispozitive
BLUETOOTH sunt prezente în jurul
unităţii principale. În acest caz, opriţi
celelalte dispozitive BLUETOOTH.
t Ştergeţi în sistem dispozitivul
BLUETOOTH şi efectuaţi
împerecherea din nou (pagina 31).
Conectarea nu poate fi realizată.
t Informaţiile legate de înregistrarea
împerecherii au fost şterse.
Efectuaţi din nou operaţia
de împerechere (pagina 31).
Nu se aude sunetul.
t Asiguraţi-vă că această unitate
principală nu este prea departe
de dispozitivul BLUETOOTH sau
că acest sistem nu recepţionează
interferenţă de la o reţea Wi-Fi,
de la alt dispozitiv wireless din
banda de 2,4 GHz sau de la un
cuptor cu microunde.
t Verificaţi dacă conexiunea
BLUETOOTH este realizată
corespunzător între acest sistem
şi dispozitivul BLUETOOTH.
t Împerecheaţi din nou acest sistem
şi dispozitivul BLUETOOTH.
t Ţineţi unitatea principală la
depărtare de obiecte sau
suprafeţe de metal.
t Asiguraţi-vă că funcţia „BT”
este selectată.
t Reglaţi mai întâi volumul
dispozitivului BLUETOOTH,
dacă nivelul volumului este
în continuare prea coborât,
reglaţi nivelul volumului pe
unitatea principală.
Sunetul sare sau fluctuează sau
conexiunea se pierde.
t Unitatea principală este prea
departe de dispozitivul
BLUETOOTH.
t Dacă există obstacole între unitatea
principală şi dispozitivul
BLUETOOTH, îndepărtaţi sau evitaţi
obstacolele.
t Dacă este prezent echipament care
generează radiaţii
electromagnetice, precum o reţea
LAN wireless, un alt dispozitiv
BLUETOOTH sau un cuptor cu
microunde în apropiere, mutaţi-le
mai departe.
1)
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)4)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (CD muzical)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
Deoarece specificaţiile Blu-ray Disc sunt
noi şi în continuă dezvoltare, este posibil
ca unele discuri să nu poată fi redate,
în funcţie de tipul şi versiunea discului.
De asemenea, ieşirea audio diferă în
funcţie de sursă, de mufa de ieşire
conectată şi de setările audio selectate.
2)
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 inclusiv tipul cu
pigment organic BD-R (tip LTH)
Suporturile BD-R înregistrate pe un PC nu
pot fi redate dacă postscripturile sunt
înregistrabile.
3)
Un suport CD sau un DVD nu va fi redat,
dacă nu a fost finalizat corect. Pentru mai
multe informaţii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare furnizate împreună cu
dispozitivul de înregistrare.
Sistemul nu poate reda un disc DVD
înregistrat în format AVCREC sau HD Rec.
Discuri care nu pot fi redate
• Suporturi BD cu cartuş
• Suporturi BDXL
• Suporturi DVD-RAM
• Suporturi DVD HD
• Discuri DVD Audio
• CD-uri FOTO
• Partea de date a unui CD-Extra
• Suporturi Super VCD
• Partea cu material audio de pe
suporturi DualDisc
Note cu privire la discuri
Acest produs este proiectat pentru
redarea de discuri conforme
standardului Compact Disc (CD).
Discurile duale şi unele discuri muzicale,
codificate cu tehnologii de protejare
a drepturilor de autor nu sunt conforme
cu standardul Compact Disc (CD).
Prin urmare, este posibil ca aceste
discuri să nu fie compatibile cu
acest produs.
Notă cu privire la operaţii de
redare a unui suport BD/DVD
Este posibil ca unele operaţii de redare
ale unui suport BD/DVD să fie setate
în mod intenţionat de producătorii de
software. Din moment ce acest sistem
redă un suport BD/DVD în conformitate
cu conţinutul discului conceput de
producătorii software, este posibil
ca unele caracteristici de redare să
nu fie disponibile.
Notă despre suporturile BD/DVD
cu dublu strat
Este posibil ca imaginea şi sunetul
redării să fie întrerupte câteva momente
la comutarea între straturi.
69RO
Informaţii suplimentare
Discuri redabile
4)
Cod de regiune (doar pentru
BD­ROM/DVD VIDEO)
Sistemul dumneavoastră are un cod de
regiune imprimat în partea de dedesubt
a unităţii principale şi va reda doar
suporturi BD-ROM/DVD VIDEO
(doar redare) etichetate cu coduri
de regiune identice sau cu ALL .
Tipuri redabile de fişiere
Video
Muzică
Codec
Extensie
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)*11
*1*11
AAC/HE-AAC
*1
.mp3
.m4a, .aac*6
WMA9 Standard
.wma
LPCM*11
.wav
FLAC*6
.flac, .fla
Dolby Digital*6*11
.ac3
DSF*6
.dsf
DSDIFF*6*12
.dff
AIFF*6
.aiff, .aif
ALAC*6
.m4a
Codec
Container
Extensie
MPEG-1 Video*1
PS
.mpg,
.mpeg
Format
Extensie
MKV
.mkv
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PS*3
.mpg,
.mpeg
PNG
.png*9
TS*4
.m2ts, .mts
MPEG-2 Video*2
Xvid
MPEG4/AVC*5
VC1*1
WMV9*1
Motion JPEG*6
MKV*1
.mkv
AVI
.avi
MKV
.mkv
MKV*1
.mkv
MP4*1
.mp4, .m4v
TS*1
.m2ts, .mts
Quick
Time*6
.mov
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
FLV
.flv, .f4v
TS
.m2ts, .mts
MKV
.mkv
MKV
.mkv
ASF
.wmv, .asf
Quick Time .mov
AVI
Format
AVCHD (Ver. 2.0)*1*7*8
70RO
.avi
Photo
GIF
.gif*9
MPO
.mpo*6*10
*1
Este posibil ca sistemul să nu redea
acest format de fişier pe un server DLNA.
*2
Sistemul poate reda doar materiale
video cu definiţie standard pe un
server DLNA.
*3
Sistemul nu redă fişierele în format DTS
pe un server DLNA.
*4
Sistemul poate reda doar fişierele în
format Dolby Digital pe un server DLNA.
*5 Sistemul nu acceptă AVC până la
nivelul 4.1.
*6
Sistemul nu redă acest format de
fişier pe un server DLNA.
*7
Sistemul acceptă o rată de cadre
de până la 60 cps.
*8 Sistemul redă fişiere în format AVCHD
care sunt înregistrate cu o cameră video
digitală etc.
Discul în format AVCHD nu va fi redat
dacă nu a fost finalizat corect.
*9
Sistemul nu redă fişiere animate PNG
sau GIF.
*10 Pentru alte fişiere MPO decât cele 3D,
este afişată imaginea cheie sau prima
imagine.
*11
Sistemul poate reda fişiere „.mka”.
Acest fişier nu poate fi redat pe un
server DLNA.
*12
Sistemul nu redă fişiere codificate DST.
Formate audio acceptate
Notă
Formatele audio acceptate de acest
sistem sunt următoarele.
Funcţie
Format
„BD/DVD” „HDMI1”
„HDMI2”
„TV”
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch
a
a
LPCM 5.1ch
a
a
–
LPCM 7.1ch
a
–
–
Dolby Digital
a
a
a
Dolby TrueHD,
Dolby Digital
Plus
a
–
–
a
DTS
a
a
a
DTS-ES Discrete
6.1,
DTS-ES Matrix
6.1
a*
a*
a*
DTS96/24
a
a*
a*
DTS-HD High
Resolution
Audio
a
–
–
DTS-HD Master
Audio
a
–
–
a: Format acceptat.
–: Format neacceptat.
* Decodat ca nucleu DTS.
Notă
• Mufele HDMI (IN 1/2) nu permit intrarea
sunetului în cazul unui format audio care
conţine protecţii la copiere precum Super
Audio CD sau DVD-Audio.
• Pentru formatul LPCM 2ch, frecvenţa
de eşantionare acceptată a semnalului
digital este de până la 96 kHz atunci când
se utilizează funcţia „HDMI1” sau „HDMI2”
şi de 48 kHz atunci când se utilizează
funcţia „TV”.
• Pentru formatul LPCM 5.1ch, frecvenţa
de eşantionare acceptată a semnalului
digital este de până la 48 kHz atunci
când se utilizează funcţia „HDMI1”
sau „HDMI2”.
71RO
Informaţii suplimentare
• Este posibil ca unele fişiere să nu fie
redate, în funcţie de formatul fişierului,
de codificarea fişierului, de starea
înregistrării sau de starea serverului DLNA.
• Este posibil ca unele fişiere editate pe
un PC să nu fie redate.
• Este posibil ca în cazul unora dintre fişiere
să nu se poată efectua funcţia de derulare
înainte sau înapoi.
• Sistemul nu redă fişiere codificate,
cum ar fi DRM şi Lossless.
• Sistemul poate recunoaşte următoarele
fişiere sau foldere pe suporturi BD, DVD,
CD şi dispozitive USB:
– până la 9 nivele de foldere
(inclusiv folderul rădăcină)
– până la 500 de fişiere/foldere într-un
singur nivel
• Sistemul poate recunoaşte următoarele
fişiere sau foldere stocate pe serverul
DLNA:
– până la 19 nivele de foldere
– până la 999 de fişiere/foldere într-un
singur nivel
• Sistemul poate accepta rata de cadre:
– de până la 60 cps doar pentru AVCHD.
– de până la 30 cps pentru celelalte
codecuri video.
• Sistemul poate accepta o rată de biţi
a materialelor video de până la 40 Mbps.
• Sistemul poate accepta o rezoluţie video
de până la 1920 × 1080p.
• Este posibil ca unele dispozitive USB să
nu funcţioneze cu acest sistem.
• Sistemul poate recunoaşte dispozitive
din clasa de stocare în masă (MSC)
(precum memorie flash sau HDD),
dispozitive de capturare a imaginilor
statice (SICD) şi tastaturi cu 101 de taste.
• Este posibil ca sistemul să nu redea
uniform fişiere video cu o rată de biţi
mare de pe un CD DATE. Se recomandă
redarea de fişiere video cu o rată de
biţi mare utilizând un DVD DATE sau
un BD DATE.
Secţiunea BLUETOOTH
Specificaţii
Secţiunea amplificator
PUTERE DE IEŞIRE (nominală)
Frontal stânga/Frontal dreapta:
125 W + 125 W (la 6 ohmi, 1 kHz,
1% THD)
PUTERE DE IEŞIRE (de referinţă)
Frontal stânga/Frontal dreapta:
200 W (per canal la 6 ohmi, 1 kHz)
Subwoofer:
200 W (la 6 ohmi, 80 Hz)
Intrări (Analogice)
AUDIO IN
Sensibilitate: 2 V/700 mV
Intrări (Digitale)
TV (Canal de retur audio/OPTICAL)
Formate acceptate: LPCM 2CH
(până la 48 kHz), Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Formate acceptate:
LPCM 5.1CH (până la 48 kHz),
LPCM 2CH (până la 96 kHz),
Dolby Digital, DTS
Secţiunea HDMI
Conector
Tip A (19 pini)
Sistem BD/DVD/Super Audio CD/CD
Sistem format semnal
NTSC/PAL
Secţiunea USB
Port
(USB):
Tip A (pentru conectarea unui stick
de memorie USB, cititor de carduri
de memorie, aparat foto digital şi
cameră video digitală)
Secţiunea LAN
Bornă LAN (100)
Terminal 100BASE-TX
Secţiunea LAN wireless
Conformitate cu standardele
IEEE 802.11 a/b/g/n
Bandă de frecvenţă
2,4 GHz, 5 GHz
72RO
Sistem comunicaţii
Specificaţia BLUETOOTH versiunea 3.0
Ieşire
Specificaţie BLUETOOTH Alimentare
Clasa 2
Rază maximă de comunicare
Spaţiu liber, aprox. 10 m1)
Bandă de frecvenţă
2,4 GHz
Metodă de modulare
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Profiluri BLUETOOTH compatibile2)
A2DP 1.2 (Profil distribuţie audio
avansată)
AVRCP 1.3 (Profil control audio-video
la distanţă)
Codecuri acceptate3)
SBC4), AAC
Rază de transmisie (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (frecvenţele de
eşantionare de 44,1 kHz, 48 kHz)
1)
Raza efectivă va varia în funcţie de factori
precum obstacolele dintre dispozitive,
câmpurile magnetice din jurul unui
cuptor cu microunde, electricitatea
statică, telefoane fără fir, sensibilitatea
recepţiei, performanţa antenei, sistemul
de operare, aplicaţia software etc.
2)
Profilurile standard BLUETOOTH indică
scopul comunicaţiei BLUETOOTH între
dispozitive.
3)
Codec: Format compresie şi conversie
semnal audio
4) Codec de bandă secundară
Secţiunea tuner FM
Sistem
Sintetizator digital blocat cu cuarţ PLL
Interval de frecvenţă
87,5 MHz - 108,0 MHz (paşi de 50 kHz)
Antenă (aeriană)
Antenă cu fir pentru FM (aeriană)
Terminale antenă (aeriană)
75 ohmi, neechilibrate
Boxe
Frontal (SS-TSB135)
Dimensiuni (l/î/a) (aprox.)
100 mm × 450 mm × 57 mm
(fără suport)
147 mm × 455 mm × 147 mm
(cu suport)
Greutate (aprox.)
1,1 kg (fără suport)
1,2 kg (cu suport)
Subwoofer (SS-WSB126)
Dimensiuni (l/î/a) (aprox.)
265 mm × 430 mm × 265 mm
Greutate (aprox.)
6,3 kg
Generalităţi
Designul şi specificaţiile se pot modifica
fără notificare prealabilă.
Ortografierea limbilor respectă
standardul ISO 639:1988 (E/F).
Cod
1403
1028
1027
1032
1511
1039
1044
1233
1045
1051
1052
1053
1151
1066
1130
1060
1061
1070
1059
1363
1057
1299
1079
1684
1093
1226
1097
1105
1376
1144
1145
1150
1171
1166
1165
1174
1181
1194
1287
1109
1142
1298
1196
Limbă
(Afan)Oromo
Abkhazian
Afar
Afrikaans
Albanian
Amharic
Arabic
Armenian
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Basque
Bengali;
Bangla
Bhutani
Bihari
Bislama
Breton
Bulgarian
Burmese
Byelorussian
Cambodian
Catalan
Chinese
Corsican
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Esperanto
Estonian
Faroese
Fiji
Finnish
French
Frisian
Galician
Georgian
German
Greek
Greenlandic
Guarani
Cod
1203
1209
1257
1217
1229
1253
1248
1235
1239
1245
1183
1254
1261
1283
1300
1305
1297
1491
1311
1482
1301
1307
1327
1313
1334
1326
1332
1349
1345
1357
1350
1358
1347
1356
1353
1352
1365
1369
1379
1393
1408
1435
Limbă
Gujarati
Hausa
Hebrew
Hindi
Hungarian
Icelandic
Indonesian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Irish
Italian
Japanese
Javanese
Kannada
Kashmiri
Kazakh
Kinyarwanda
Kirghiz
Kirundi
Korean
Kurdish
Laothian
Latin
Latvian;
Lettish
Lingala
Lithuanian
Macedonian
Malagasy
Malay
Malayalam
Maltese
Maori
Marathi
Moldavian
Mongolian
Nauru
Nepali
Norwegian
Occitan
Oriya
Pashto;
Pushto
73RO
Informaţii suplimentare
Necesar de putere
220 V – 240 V CA, 50/60 Hz
Consum de energie
Pornit: 85 W
Standby: 0,3 W (Pentru detalii despre
setare, consultaţi pagina 47.)
Dimensiuni (l/î/a) (aprox.)
480 mm × 78 mm × 212,5 mm,
inclusiv părţile ieşite în afară
Greutate (aprox.)
3,1 kg
Lista codurilor de limbă
Cod
1157
1428
1436
1417
1463
1481
1483
1489
1507
1501
1495
1186
1512
1502
1514
1534
1508
1498
1503
1513
1505
1506
1509
1149
1515
1517
74RO
Limbă
Persian
Polish
Portuguese
Punjabi
Quechua
RhaetoRomance
Romanian
Russian
Samoan
Sangho
Sanskrit
Scots Gaelic
Serbian
SerboCroatian
Sesotho
Setswana
Shona
Sindhi
Singhalese
Siswati
Slovak
Slovenian
Somali
Spanish
Sundanese
Swahili
Cod
1516
1532
1527
1521
1540
1525
1528
1067
1529
1535
1539
1538
1531
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1103
1613
1632
1269
1665
1697
Limbă
Swedish
Tagalog
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thai
Tibetan
Tigrinya
Tonga
Tsonga
Turkish
Turkmen
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu
1703
Nespecificat
Lista codurilor de zonă/
control parental
Cod
2044
2047
2046
2057
2070
2090
2092
2093
2304
2115
2086
2424
2165
2174
2109
2200
2219
2248
2238
2239
Zonă
Argentina
Australia
Austria
Belgia
Brazilia
Chile
China
Columbia
Coreea
Danemarca
Elveţia
Filipine
Finlanda
Franţa
Germania
Grecia
Hong Kong
India
Indonezia
Irlanda
Cod
2254
2276
2333
2363
2184
2362
2379
2390
2376
2427
2428
2436
2489
2501
2149
2499
2543
2528
2586
Zonă
Italia
Japonia
Luxemburg
Malaysia
Marea Britanie
Mexic
Norvegia
Noua
Zeelandă
Olanda
Pakistan
Polonia
Portugalia
Rusia
Singapore
Spania
Suedia
Taiwan
Thailanda
Vietnam
Index
Cifre
D
3D 29
Diagnosticare conexiune reţea 58
Diaporamă 40
Discuri redabile 69
Dispozitive la distanţă înregistrate 58
DLNA 37, 58
Dolby Digital 41
DTS 41
DVD 69
A
A/V SYNC 40
Actualizare 50
Actualizare software 50
Afişaj automat 57
Afişaj panou superior 13
B
Easy Setup 25
Economizor ecran 57
Efect de sunet 54
Informaţii suplimentare
BD-LIVE 28
Blocare pentru copii 46
BLUETOOTH 30
Bluetooth AUDIO - AAC 57
BONUSVIEW 28
BRAVIA Sync 43
E
F
Format ecran 51
C
H
Canal de retur audio 56
Canale redare Super Audio CD 56
CD 69
Cod de regiune 70
Cod de zonă control parental 55
Comandă HDMI 43, 56
Comprimare interval dinamic
audio 53
Conexiune Internet BD 55
Control acces program de redare 58
Control parental BD 55
Control parental DVD 55
Control parental video de pe
Internet 55
Conţinut Internet 36
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 52
I
Ieşire audio 54
Ieşire BD-ROM 24p 52
Ieşire culori adânci HDMI 53
Ieşire DVD-ROM 24p 52
Informaţii despre licenţa software 57
Informaţii redare 29
Informaţii sistem 57
Iniţializare informaţii personale 59
75RO
L
S
Limbă afişaj pe ecran 56
Limbă audio 54
Limbă meniu BD/DVD 54
Limbă subtitrări 55
Lista codurilor de limbă 73
SBM 53
Screen mirroring 33, 35
Setare alimentare Bluetooth 58
Setare de ignorare intrare 57
Setare dimensiune ecran TV
pentru 3D 51
Setare ieşire 3D 51
Setări audio 53
Setări boxe 44, 54
Distanţă 44
Nivel 45
Setări control parental 55
Setări de atenuare - AUDIO 53
Setări de reţea rapide 59
Setări ecran 51
Setări Gracenote 57
Setări Internet 58
Setări intrare externă 57
Setări MIX audio BD 53
Setări muzică 55
Setări reţea 58
Setări server conexiune 58
Setări vizualizare BD/DVD 54
SLEEP 45
SongPal 36
Standby automat 56
Strat redare disc hibrid BD 55
Strat redare Super Audio CD 55
Sunet difuzare multiplex 41
M
Mod conversie cinematograf 51
Mod FM 42
Mod pauză 53
Mod Pornire rapidă 56
Modul fotbal 27
N
NFC 33
P
Panou superior 12
Panoul din spate 14
Panoul frontal 12
Parolă 55
Permisiune acces program de redare
automat 58
Pornire de la distanţă 58
R
Raport de aspect DVD 51
Răsfoirea site-urilor Web 47
RDS 43
Reglare intensitate luminoasă 46
Reiniţializare 59
Reiniţializare la setările implicite din
fabrică 59
T
Telecomandă 15
Tip televizor 51
Ton testare 45
TV SideView 38
U
Unitate cu economisire de energie
electrică 56
USB 30
76RO
V
Video de pe Internet neclasificat 55
Vizualizator 46
W
WEP 24
WPA2-PSK (AES) 24
WPA2-PSK (TKIP) 24
WPA-PSK (AES) 24
WPA-PSK (TKIP) 24
Informaţii suplimentare
77RO
Software-ul acestui sistem poate fi actualizat în viitor. Pentru a afla detalii despre
actualizările disponibile, vizitaţi următorul URL.
http://support.sony-europe.com/
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising