Sony | BDV-E300 | Sony BDV-E300 Instrucţiuni de utilizare

Software-ul acestui aparat poate fi actualizat în viitor. Pentru a afla detalii privind actualizările disponibile,
vizitaţi următorul sit web.
Pentru clienţii din Europa şi Rusia: http://support.sony-europe.com/
Pentru clienţii din Asia şi Australia: http://www.sony-asia.com/support
Pentru clienţii din America Latină: http://esupport.sony.com BD/DVD Home Theatre System
Instrucţiuni de utilizare
BDV-E300 / E301 / E801
Sony Corporation
Tipărit în Malaysia
http://www.sony.net/
1RO
AVERTISMENT
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu restrâns, cum
ar fi o bibliotecă sau un dulap. Pentru a reduce riscul
provocat de incendii, nu acoperiţi orificiul de ventilare
al aparatului cu ziare, feţe de masă, draperii, etc. Nu
plasaţi pe aparat surse de flacără deschisă, spre
exemplu lumânări aprinse. Pentru prevenirea
incendiilor şi a pericolului de electrocutare, evitaţi
stropirea aparatului sau posibilitatea ca anumite
lichide să se scurgă pe acesta şi nu plasaţi pe
echipament obiecte pline cu lichid, cum ar fi vazele.
Bateriile sau echipamentele cu baterii instalate nu
trebuie expuse condiţiilor de căldură excesivă cum ar
fi lumina directă a soarelui, foc sau altele asemenea.
Pentru a preveni vătămările, acest aparat trebuie fixat
bine de podea/perete conform instrucţiunilor de
instalare. Numai pentru utilizare în interior.
ATENŢIE
Utilizarea instrumentelor optice cu acest produs va
creşte pericolul pentru ochi. Deoarece razele laser
folosite de acest BD/ DVD Home Theatre System sunt
nocive pentru ochi, nu încercaţi să dezasamblaţi
unitatea.
Reparaţiile se vor efectua doar de către personal
calificat.
Această etichetă se află pe învelişul protector la laser
din interiorul carcasei.
Acest aparat este
clasificat ca fiind un
produs LASER CLASA
1. Semnul de marcare
corespunzător se află pe
partea din spate, în exterior.
Reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice
uzate (aplicabil în ţările
Uniunii Europene şi în alte
ţări din Europa de Est cu
sisteme de colectare
diferenţiate)
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj indică
faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un
deşeu menajer.
2RO
Acest produs trebuie predat la punctele de colectare
pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice. Asigurându-vă că debarasarea de acest
produs se realizează în mod corect, puteţi împiedica
eventualele consecinţe negative asupra mediului şi
sănătăţii umane. Reciclarea materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale. Pentru detalii
suplimentare referitoare la reciclarea acestui produs,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local de
evacuare a deşeurilor menajere sau magazinul de la
care aţi cumpărat produsul.
Reciclarea acumulatorilor
uzaţi (aplicabil în ţările
Uniunii Europene şi în alte
ţări din Europa de Est cu
sisteme de colectare
diferenţiate)
Acest simbol ilustrat pe
acumulator sau pe ambalajul acestuia indică faptul că
acumulatorul furnizat împreună cu acest produs nu
trebuie tratat ca un deşeu menajer. Pe anumite baterii
acest simbol se poate folosi în combinaţie cu un
simbol chimic. Se adaugă simbolurile chimice pentru
mercur (Hg) sau plumb (Pb) dacă bateria conţine mai
mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că debarasarea de aceşti acumulatori
se realizează în mod corect, puteţi împiedica
eventualele consecinţe negative asupra mediului şi
sănătăţii umane. Reciclarea materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale. În situaţia
produselor care, ca măsură de siguranţă, pentru
asigurarea funcţionării continue ori pentru integritatea
datelor manevrate, necesită o conexiune permanentă
la un acumulator încorporat, acesta din urmă trebuie
înlocuit numai de către personal specializat Pentru a
vă asigura că acest acumulator este reciclat în mod
corespunzător, atunci când este atinsă durata maximă
de viaţă predaţi-l unui punct autorizat de colectare
pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice. În ceea ce priveşte toate celelalte baterii,
consultaţi secţiunea referitoare la modul de înlocuire a
bateriilor. Predaţi bateriile unui punct autorizat de
colectare pentru reciclarea bateriilor uzate. Pentru
detalii suplimentare referitoare la reciclarea acestui
produs sau acumulator, contactaţi autorităţile locale,
serviciul local de evacuare a deşeurilor menajere sau
magazinul de la care aţi cumpărat produsul.
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii se aplică
doar în cazul echipamentelor comercializate în statele
ce aplică directivele UE.
Acest produs este fabricat de Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japonia.
Reprezentantul Autorizat pentru EMC şi siguranţa
produsului este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru
reparaţii sau garanţie, vă rugăm să comunicaţi aceste
probleme la adresele prevăzute în documentele
separate de service sau garanţie.
Precauţii
Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că
îndeplineşte limitele prevăzute în Directiva EMC,
folosind un cablu de conexiune mai scurt de 3 metri.
(doar pentru modelul european şi modelul rus)
Cu privire la sursele de alimentare
• Aparatul rămâne sub tensiune chiar şi atunci când
este oprit, atât timp cât este conectat la priză.
• Deoarece pentru deconectarea aparatului de la priză
se foloseşte ştecărul principal, conectaţi aparatul la o
priză c.a. uşor accesibilă. Dacă observaţi nereguli în
funcţionarea aparatului, deconectaţi imediat ştecărul
principal de la priza de c.a.
Drepturile de autor şi mărcile
comerciale
• Acest produs înglobează tehnologie de protecţie a
drepturilor de autor, tehnologie protejată prin brevete
patentate în SUA şi prin alte drepturi de proprietate
intelectuală.
Utilizarea acestei tehnologii de protecţie a drepturilor
de autor trebuie autorizată de Macrovision şi este
destinată doar utilizării personale sau vizualizărilor
cu caracter restrâns, dacă Macrovision nu are alte
precizări exprese în acest sens. Este interzisă
reproducerea neautorizată a acestei tehnologii prin
„inginerie inversă” (“reverse engineering”) (copiere
prin studierea originalului), sau prin dezasamblare.
• Acest sistem este echipat cu decodor surround cu
matrice adaptivă Dolby* Digital şi Dolby Pro Logic (II)
şi cu Sistem Surround Digital DTS**.
* Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories.
„Dolby”, „Pro Logic” şi simbolul dublu-D sunt
mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.
** Fabricat sub licenţă conform Brevetului
S.U.A., numerele: 5.451.942; 5.956.674;
5.974.380; 5.978.762; 6.226.616; 6.487.535;
7.392.195; 7.272.567; 7.333.929; 7.212.872 şi
alte brevete din S.U.A. sau la nivel mondial,
emise sau în curs de publicare.
DTS este marcă înregistrată, iar logo-urile şi
simbolul DTS, DTS-HD şi DTS-HD Master
Audio | Essential sunt mărci înregistrate ale
DTS, Inc.
© 1996-2008 DTS, Inc. Toate drepturile
rezervate.
• Acest sistem înglobează tehnologia HDMITM („HighDefinition Multimedia Interface”: Interfaţă multimedia
de înaltă definiţie). HDMI, logo-ul HDMI şi HighDEfinition Multimedia Interface sunt mărci
comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI
Licensing LLC.
• Java şi toate mărcile comerciale şi logo-urile bazate
pe Java sunt mărci comerciale sau înregistrate ale
Sun Microsystems, Inc.
• „BD-Live” şi „BonusView” sunt mărci comerciale ale
Blu-ray Disc Association.
• „Disc Blu-ray” este o marcă comercială.
• „Disc Blu-ray”, „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”,
„DVD-R”, „DVD VIDEO” şi „CD” sunt mărci
comerciale.
• „BRAVIA” este o marcă înregistrată a Sony
Corporation.
• „AVCHD” şi logo-ul „AVCHD" sunt mărci înregistrate
ale Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. şi Sony
Corporation.
• „S-AIR” şi logo-ul său sunt mărci înregistrate ale
Sony Corporation.
•
, „XMB” şi „xross media bar” sunt mărci
comerciale ale Sony Corporation şi Sony Computer
Entertainment Inc.
• „PLAYSTATION" este o marcă înregistrată a Sony
Computer Entertainment Inc.
• „x.v. Colour” şi logo-ul „x.v. Colour" sunt mărci
înregistrate ale Sony Corporation.
• „PhotoTV HD” şi logo-ul „PhotoTV HD” sunt mărci
înregistrate ale Sony Corporation.
• Alte denumiri de sisteme şi produse sunt în general
mărci comerciale sau înregistrate ale respectivilor
producători. Semnele ™ şi ® nu sunt specificate în
acest manual.
3RO
Despre aceste instrucţiuni de Despre funcţia S-AIR
utilizare
Sistemul este compatibil cu funcţia S-AIR, ce
• În instrucţiunile din prezentul manual sunt
•
•
•
•
descrise comenzile date de la telecomandă.
Puteţi utiliza în egală măsură comenzile de la
panoul frontal al sistemului, dacă acestea au
nume identice ori similare cu cele de pe
telecomandă.
Pictogramele, precum
, menţionate în
partea superioară a fiecărei explicaţii, indică
ce tip de disc se poate folosi cu funcţia
explicată.
Consultaţi secţiunea „Discurile ce pot fi
redate” (pagina 99) pentru mai multe detalii.În
acest manual, termenul „disc” se foloseşte cu
referire generală la discuri BD, DVD sau CD
dacă textul sau ilustraţiile nu conţin prevederi
diferite.
Instrucţiunile din acest manual sunt valabile
pentru modelele BDV-E300, BDV-E301 şi
BDV-E801. BDV-E300 este modelul utilizat
pentru ilustraţii. Orice diferenţă de procedură
este clar indicată în text, de exemplu, „BDVE300”.
Elementele din „Control Menu” (Meniul de
control) pot varia în funcţie de zona
geografică.
Configurarea implicită este subliniată.
4RO
permite transmiterea sunetului între produsele
S-AIR, fără fir. Cu acest aparat pot fi utilizate
următoarele produse S-AIR:
• Amplificator surround: Puteţi asculta sunet de
la difuzoarele surround, în sistem wireless.
• Amplificator surround spate: Puteţi
asculta sunet de la difuzoarele surround
spate, în sistem wireless.
• Receptor S-AIR: Puteţi asculta sunetele
aparatului din altă cameră.
Produsele S-AIR pot fi achiziţionate opţional
(gama de produse S-AIR diferă în funcţie de
zonă).
Notele sau instrucţiunile pentru amplificatorul
surround, amplificatorul surround spate sau
receptorul S-AIR din prezentul manual de
utilizare sunt valabile doar când se foloseşte
amplificatorul surround, amplificatorul surround
spate sau receptorul S-AIR. Pentru detalii cu
privire la funcţia S-AIR, consultaţi „Utilizarea
unui produs S-AIR” (pagina 59). Cuprins
Despre acest manual ...................... 4
Despre funcţia S-AIR ....................... 4
Despachetarea................................. 6
Index al pieselor şi butoanelor ....... 10
Operaţiuni preliminare
Pasul 1: Instalarea aparatului ....... 15
Pasul 2: Conectarea aparatului .... 21
Pasul 3: Realizarea configurării
rapide .............................................. 31
Pasul 4: Selectarea sursei............. 34
Pasul 5: Ascultarea de sunet
surround ......................................... 35
Redarea
Redarea unui BD/DVD................... 38
Utilizarea funcţiei BonusView/BD-Live
....................................................... 45
Redarea unui CD ........................... 46
Redarea fişierelor de imagine ........ 48
Reglarea sunetului
Selectarea efectului în funcţie de
sursă........................................ 50
Selectarea formatului audio, a pieselor
multilingve sau a canalului....... 51
Ascultarea sunetului în format de
difuzare multiplex..................... 52
Utilizarea efectelor sonore ............. 52
Tuner
Ascultarea staţiilor radio................. 54
Utilizarea sistemului de date radio
(RDS) ....................................... 57
Dispozitiv audio extern
Utilizarea adaptorului DIGITAL MEDIA
PORT………………………………….58
Utilizarea unui produs S-AIR.......... 59
Alte operaţii
Utilizarea Comenzii pentru Funcţia
HDMI pentru sincronizarea
„BRAVIA” ....................................66
Calibrarea automată a configurărilor
corespunzătoare .........................69
Configurarea difuzoarelor .................70
Operarea televizorului folosind
telecomanda ...............................72
Utilizarea Sleep Timer-ului ............. 74
Modificarea strălucirii afişajului
panoului frontal ......................... 74
Dezactivarea butoanelor de pe aparat
................................................. 75
Despre demonstraţie .................... 75
Economisirea de energie în modul
standby ......................................... 76
Configurări şi reglaje
Folosirea Meniului de Configurare 77
„[Network Update]” (Actualizare reţea)
....................................................... 78
„[Video Settings]” (Setări video) .... 79
„[Audio Settings]” (Setări audio) .... 81
„[BD/DVD Viewing Settings]” (Setări
vizualizare BD/DVD) ..................... 83
„[Photo Settings]” (Setări foto) ...... 85
„[HDMI Settings]” (Setări HDMI) ... 85
„[System Settings]” (Setări sistem) 86
„[Network Settings]” (Setări reţea) 87
„[Easy Setup]” (Configurare rapidă)
....................................................... 88
„[Resetting]" (Resetarea) .............. 89
Informaţii suplimentare
Precauţii ............................................... 90
Note referitoare la discuri ..................... 91
Ghid al problemelor de funcţionare ...... 92
Funcţia de auto-diagnosticare .............. 98
Discurile ce pot fi redate ....................... 99
Formate audio compatibile ................. 101
Rezoluţia ieşirii video .......................... 102
Specificaţii .......................................... 103
Lista codurilor de limbă ...................... 105
Termenii şi condiţiile de utilizare şi acordul
de licenţă cu utilizatorul final
106
Glosar ................................................. 108
Index ................................................... 112 5RO
Despachetarea
BDV-E300
• Difuzoare frontale (2)
• Cabluri pentru difuzoare (6,
alb / roşu / albastru / gri /
verde / mov)
• Instrucţiuni de utilizare
• Ghid pentru conexiuni la
difuzoare şi televizor
• Informaţii despre
licenţa software
• Difuzoare surround (2)
• Cablu video (1)
• Telecomandă (1)
• Difuzor central (1)
• Baterii R6 (mărime AA) (2)
• Subwoofer (1)
• Microfon de calibrare (1)
• Pad-uri de susţinere (1 set)
• Antenă-fir pentru FM (1)
• Manual de utilizare pentru
adaptorul DIGITAL MEDIA
PORT (TDP-iP20)
Pentru modelele pentru
Singapore, Indonezia,
Malaysia, Hong Kong,
Filipine, Mexic şi America
Latină
• Cablu HDMI (1)
sau
6RO
Pentru modelele pentru
Marea Britanie şi Australia
• Adaptor DIGITAL MEDIA
PORT (TDP-iP20) (1)
BDV-E301
• Difuzoare frontale (2)
• Cabluri pentru difuzoare (5,
alb / roşu / albastru / gri /
verde)
• Instrucţiuni de utilizare
• Ghid pentru conexiuni la
difuzoare şi televizor
• Informaţii despre licenţa
software
• Adaptor DIGITAL MEDIA
• Difuzoare surround (2)
PORT (TDP-iP20) (1)
• Cablu video (1)
• Difuzor central (1)
• Telecomandă (1)
• Manual de utilizare pentru
adaptorul DIGITAL MEDIA
PORT (TDP-iP20) • Baterii R6 (mărime AA) (2)
• Subwoofer (1)
• Microfon de calibrare (1)
• Antenă-fir pentru FM (1)
• Pad-uri de susţinere (1 set)
sau
7RO
BDV-E801
• Difuzoare frontale (2)
• Subwoofer (1)
• Pad-uri de susţinere (1 set)
• Baze (4)
• Antenă-fir pentru FM (1)
• Şuruburi (cu şaibă) (12)
sau
• Cabluri pentru difuzoare (2,
verde / mov)
• Difuzoare surround (2)
difuzoarelor
• Ghid pentru conexiuni la
difuzoare şi televizor
• Informaţii despre licenţa
software • Cablu video (1)
• Telecomandă (1)
• Baterii R6 (mărime AA) (2)
• Microfon de calibrare (1)
• Difuzor central (1)
8RO
• Instrucţiuni de utilizare
• Ghid pentru instalarea
Utilizarea telecomenzii
Introducerea bateriilor în telecomandă
Introduceţi 2 baterii R6 (dimensiune AAA) , respectând concordanţa dintre marcajele
pe baterii cu cele din interiorul compartimentului bateriilor.
şi
de
Notă
• Nu lăsaţi telecomanda în locuri extrem de calde sau cu umiditate excesivă.
• Nu utilizaţi o baterie nouă împreună cu una uzată.
• Nu lăsaţi să scape în interiorul carcasei telecomenzii nici un corp străin, în particular atunci când
înlocuiţi bateriile.
• Dacă nu utilizaţi telecomanda pentru o perioadă de timp mai îndelungată, scoateţi bateriile din
telecomandă pentru a evita defecţiunile provocate de scurgerea electrolitului din baterii şi de
corodare.
Ataşarea pad-urilor pentru subwoofer
Pentru a stabiliza subwoofer-ul şi a împiedica alunecarea acestuia, aşezaţi sub acesta pad-urile
livrate.
Scoate i pad-urile de
sus inere de pe capacul de
protec ie.
9RO
Index al pieselor şi
butoanelor
Pentru mai multe informaţii, consultaţi paginile
indicate în paranteze.
Telecomanda
1 „THEATRE” (Teatru) (pag. 67)
Trece în modul video optim pentru
vizualizarea automată a filmelor.
„ONE-TOUCH PLAY” (Redare cu o
apăsare de buton) (pag. 38, 67)
Prin simpla apăsare a acestui buton, se va
porni televizorul, se va seta pe selector
intrare BD/DVD, iar aparatul va începe
redarea automată a unui disc.
TV
(pornit/standby) (pag. 72)
Porneşte televizorul sau îl trece în modul
standby.
(pornit/standby) (pag. 30, 31, 38, 54)
Porneşte aparatul sau îl trece în modul
standby.
2 „SLEEP” (Adormire) (pag. 74)
Setează sleep timer-ul.
„NIGHT” (Noapte) (pag. 52)
Activează funcţia mod de noapte.
„DYNAMIC BASS” (Bas dinamic) (pag.
52)
Accentuează frecvenţele joase (başii).
TV (pag. 72)
Schimbă modul de operare a televizorului
pentru telecomandă.
3 Butoane numerice (pag. 38, 55, 72)
Butoanele 5,
/ DIGITAL, PROG + şi
au un punct tactil. Folosiţi punctul tactil ca
referinţă pentru operarea telecomenzii.
•
: Pentru utilizarea sistemului
•
: Pentru utilizarea televizorului
(Pentru mai multe detalii, consultaţi secţiunea
„Operarea televizorului cu ajutorul telecomenzii
furnizate” (pagina 72). Introduce numerele titlurilor / capitolelor
sau frecvenţele radio etc.
„CLEAR” (Ştergere) (pag. 42, 56)
Şterge câmpul de date introduse.
(text) (pag. 72)
Accesează textul.
„TIME” (Durata) (pag. 43)
Afişează durata de redare durata rămasă
pe ecranul panoului frontal
(pag. 72)
este pentru selectarea unui număr de
canal mai mare decât 10.
4
(audio) (pag. 51, 52)
Selectează formatul/piesa audio.
(subtitrare) (pag. 40)
Selectează limba subtitrării când pe un
disc BD-ROM/DVD VIDEO sunt
înregistrate subtitrări multilingve.
„D.TUNING” (Acord direct) (pag. 55)
Selectează frecvenţele radio. 10RO
(unghi) (pag. 40)
Comută pe alte unghiuri de vizualizare
când pe un disc BD-ROM/DVD VIDEO
sunt înregistrate unghiuri multiple.
„SYSTEM MENIU” (Meniu sistem) (pag.
35, 45, 52, 56, 59, 74)
Introduce meniul de sistem.
DIGITAL (pag. 72)
Comută pe modul digital.
„ANALOG” (Analogic) (pag. 72)
Comută pe modul analogic.
(lat) (pag. 72)
Schimbă proporţia de aspect a televizorului
conectat.
5 Butoanele colorate (roşu / verde / galben /
albastru) (pag. 72, 87)
Taste rapide pentru selectarea elementelor
din unele meniuri BD (se pot folosi şi
pentru operaţii interactive Java pentru BD).
6 „TOP MENU” (Meniu superior) (pag. 41)
Deschide sau închide Meniul superior
pentru BD sau DVD.
„DISPLAY” (Afişaj) (pag. 43)
Afişează informaţiile de redare pe ecranul
televizorului.
„POP UP/MENU” (Meniu care apare)
(pag. 41)
Deschide sau închide Meniul care apare
pentru BD-ROM sau meniul DVD.
„OPTIONS” (Opţiuni) (pag. 38, 46, 48,
54)
Afişează meniul de opţiuni pe ecranul
televizorului.
„HOME” (Acasă) (pag. 31, 38, 46, 48, 54,
69, 77)
Intră în sau părăseşte meniul acasă al
sistemului. „RETURN” (Revenire) (pag.
72, 87)
Revine la afişajul anterior.
Deplasează cursorul la un element afişat.
(ENTER)
Introduce elementul selectat.
(ghid) (pag. 72)
Afişează Ghidul Digital Electronic de
Programe (EPG).
„TOOLS” (Instrumente) (pag. 72)
Afişează meniul de utilizare pentru afişajul
curent. 7 „FUNCTION” (Funcţie) (pag. 34, 38, 46,
48, 54, 58)
Selectează sursa de redare.
„SOUND MODE” (Mod sunet) (pag. 50)
Setează modul de sunet.
8 Butoanele de operare pentru redare
9
Vezi „Redarea” (pag. 38).
(anterior/următor)
„REPLAY/ADVANCE”
(Reluare/avansare)
(derulare rapidă înapoi/înainte)
(redare)
(pauză)
(stop)
Butoane operare radio
Vezi „Acord” (pag. 54).
PRESET +/–
„TUNING +/–” (Acord +/-)
(reducere volum la zero) (pag. 38,
46, 72)
Opreşte temporar sunetul.
(volum) +/- (pag. 38, 72)
Reglează volumul.
PROG +/– (pag. 72)
Selectează canalele în sus şi în jos.
(pag. 72)
După ce apăsaţi
puteţi selecta pagina
de text următoare
sau precedentă
.
(intrare TV) (pag. 72)
Comută sursa de intrare a televizorului
între televizor şi alte surse de intrare.
„DISPLAY” (Afişaj) (pag. 54)
Schimbă informaţiile radio de pe ecranul
panoului frontal între frecvenţa radio şi
numele staţiei.
(afişare informaţii, text) (pag. 72)
Afişează informaţiile.
10 „SCENE SEARCH” (Căutare scenă)
(pag. 42)
Comută pe modul de Căutare scenă ce vă
permite să vă deplasaţi rapid între scenele
din titlul redat în prezent. 11RO
Panoul frontal
1
(pornit/standby) (pag. 38)
Porneşte aparatul sau îl trece în modul
standby.
2 Butoanele pentru operarea redării (pag.
38)
(redare)
Porneşte sau reporneşte redarea.
Redă o prezentare de diapozitive când se
introduce un disc ce conţine fişiere de
imagine JPEG.
(stop)
Opreşte redarea şi reţine punctul de oprire
(punctul de reluare).
Punctul de reluare pentru un titlu / o piesă
este ultimul punct redat sau ultima imagine
pentru un director de imagini.
„FUNCTION” (Funcţie)
Selectează sursa de redare.
„VOLUME” (Volum) +/–
Reglează volumul aparatului.
(deschidere/închidere)
Deschide sau închide sertarul discului. 12RO
3 Indicatorul S-AIR
Se aprinde când transceptorul S-AIR este
introdus în aparat, iar sistemul transmite
sunetul.
4 Indicator VIRTUAL 7.1 CH (pag. 35)
Se aprinde atunci când este activată
decodificarea virtuală pe canal 7.1.
5 Indicatorul de alimentare
Se aprinde când aparatul este pornit.
6 Ecranul panoului frontal
7 Sertarul discului (pag. 38)
8
(senzorul de distanţă) Ecranul panoului frontal
Despre indicaţiile afişate pe ecranul panoului frontal
1 Formatul surround actual
2 Se aprinde la recepţionarea unei staţii.
(doar pentru radio) (pagina 54)
3 Se aprinde la recepţionarea de sunet
stereo. (doar pentru radio) (pagina 54)
4 Se aprinde la emiterea unui semnal video
în sistemul de culori NTSC.
5 Se aprinde la recunoaşterea memoriei
externe. (pagina 28)
6 Se aprinde când mufa „HDMI OUT” (Ieşire
HDMI) este conectată corect la
dispozitivul compatibil HDCP (Protecţie
împotriva copierii digitale în bandă
largă), cu intrarea HDMI sau DVI
(Interfaţă vizuală digitală).
7 Se aprinde la emiterea de semnale video
720p/1080i/ 1080p prin mufa „HDMI
OUT” (Ieşire HDMI) sau de semnale
video 720p/1080i de la mufele
„COMPONENT VIDEO OUT” (Ieşire
video componentă). 8 Se aprinde la emiterea de semnale video
1920 × 1080p/24 Hz.
9 Se aprinde la activarea modului noapte.
(pagina 52)
10 Se aprinde când este activată funcţia
„DYNAMIC BASS” (Bas dinamic).
(pagina 52)
11 Afişează starea aparatului precum
capitolul, titlul sau numărul piesei,
informaţiile referitoare la durată,
frecvenţa radio, situaţia de redare,
modul de decodare, etc.
12 Se aprinde când sistemul accesează
reţeaua.
13 Afişează starea de redare a sistemului.
14 Clipeşte când este configurat sleep
timer-ul. (pagina 74) 13RO
Panoul din spate
uruburi*
1
2
Borna LAN (100) (pag. 29)
Mufele „COMPONENT VIDEO OUT”
(Ieşire video componentă) (pag. 22)
Mufa „VIDEO OUT” (Ieşire video) (pag.
3
22)
4 Fanta EZW-T100 (pag. 59)
5 Mufa „COAXIAL 75Ω FM” (pag. 27)
6 Mufa „A. CAL MIC” (Microfon calibrare
automată) (pag. 31, 69)
7 Mufele „AUDIO (AUDIO IN L/R)” (Audio –
intrare audio stg./dr.) (pag. 25)
8 Mufele „TV (AUDIO IN L/R)” (TV – intrare
audio stg./dr.) (pag. 24) 14RO
9 Fanta EXT (pag. 28)
10 Mufa „TV (DIGITAL IN OPTICAL)” (intrare
digitală optică) (pag. 24)
11 Mufa „SAT/CABLE (DIGITAL IN
COAXIAL)” (intrare digitală coaxială)
(pag. 25)
12 Mufa DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)
(pag. 25)
13 Mufa „HDMI OUT” (Ieşire HDMI) (pag. 22)
14 Mufele „SPEAKER” (Difuzor) (pag. 21)
*
ATENŢIE
Nu scoateţi şuruburile dacă nu instalaţi
EZW-T100. Operaţiuni preliminare
Pasul 1: Instalarea aparatului
Poziţionarea difuzoarelor
Pentru a obţine un sunet surround optim, toate difuzoarele trebuie să se afle la aceeaşi distanţă
de poziţia de ascultare. ( ). Distanţa poate fi cuprinsă între 0,0 şi 7,0 metri.
Dacă nu puteţi poziţiona difuzorul central şi pe cele surround la aceeaşi distanţă ca ( ),
amplasaţi-le la maxim 7,0 metri faţă de poziţia de ascultare.
Amplasaţi difuzoarele surround în spatele poziţiei de ascultare ( ).
Subwoofer-ul poate fi amplasat oriunde în încăpere.
Subwoofer
Difuzor frontal stânga (L)
Difuzor surround stânga (L)
Difuzor central
Difuzor frontal dreapta (R)
Difuzor surround dreapta (R)
Notă
• Fiţi foarte atent(ă) atunci când amplasaţi difuzoarele şi/sau suporturile acestora pe o suprafaţă
tratată special (ceruită, uleiată, lustruită, etc.), deoarece pot apărea pete sau decolorări.
• Nu vă sprijiniţi şi nu vă agăţaţi de difuzor, deoarece acesta poate cădea.
15RO
Pentru adăugarea difuzoarelor surround spate opţionale
Puteţi asculta sunet surround 7.1 achiziţionând setul de difuzoare surround wireless (WAHTSBP1, opţional). Gama opţională de produse diferă în funcţie de zonă.
Pentru poziţionarea difuzoarelor surround spate, consultaţi ilustraţia de mai jos ( ). Subwoofer
Difuzor frontal stânga (L)
Difuzor surround
stânga (L)
Difuzor surround stânga spate
(L) op ional
16RO
Difuzor central
Difuzor frontal dreapta (R)
Difuzor surround
dreapta (R)
Difuzor surround dreapta spate (R)
(op ional)
Instalarea difuzoarelor pe perete
Atenţie
• Pentru informaţii despre materialul din care este făcut peretele sau despre ce şuruburi trebuie
utilizate, contactaţi un magazin sau un instalator specializat.
• Folosiţi şuruburi potrivite pentru materialul şi rezistenţa zidului. Zidurile din rigips sunt deosebit
de fragile, aşa că şuruburile trebuie montate pe o grindă şi apoi fixate de perete. Instalaţi
difuzoarele pe un perete consolidat, vertical şi drept.
• Sony nu îşi asumă răspunderea pentru accidentele sau deteriorările provocate de o instalare
incorectă, de rezistenţa insuficientă a peretelui sau de instalarea incorectă a şuruburilor, de
calamităţi naturale, etc.
Înainte de a instala difuzoarele frontale şi surround ale BDV-E801 pe perete, trebuie să
dezasamblaţi difuzoarele. Puteţi instala partea superioară a unui difuzor pe perete.
Pentru dezasamblarea difuzorului
(Doar pentru difuzoarele frontale şi surround ale BDV-E801)
1
Deconectaţi cablurile de la difuzor.
Partea din spate a difuzorului
2 Scoateţi şurubul (preinstalat) din spatele difuzorului.
Acest şurub se va folosi la reasamblarea difuzorului. Aveţi grijă să nu pierdeţi şurubul.
urub
Partea din spate a difuzorului
17RO
3 Dezasamblaţi difuzorul ridicând partea de sus a acestuia.
Partea de sus
Partea inferioară
Partea din spate a difuzorului
4 Trageţi cablul difuzorului din partea inferioară a acestuia.
Cablul se foloseşte la instalarea difuzorului pe perete.
Partea inferioară a difuzorului
Cablul difuzorului
18RO
Ilustraţie la asamblarea completă
Partea de sus
a difuzorului
Partea inferioară
a difuzorului
Cablul
difuzorului
urub
Pentru instalarea difuzoarelor pe perete
Înainte de instalarea difuzoarelor pe perete, conectaţi la cablul pentru difuzoare, la acestea din
urmă.
Asiguraţi-vă că aţi instalat cablurile pentru difuzoare la terminalele corespunzătoare de pe
difuzoare: cablul de difuzor cu banană colorată la
şi cablul de difuzor fără banană colorată la
Banană colorată
Difuzor frontal stânga (Stg.): Alb
Difuzor frontal dreapta (Dr.): Roşu
Difuzor central: Verde
Difuzor surround stânga (Stg.): Albastru
Difuzor surround dreapta (Dr.): Gri
1 Pregătiţi şuruburi (nu sunt incluse) potrivite pentru orificiul din spatele fiecărui difuzor.
Urmăriţi ilustraţiile de mai jos.
Orificiul din spatele
difuzorului
2 Fixaţi şuruburile de perete.
BDV-E300
Pentru difuzorul central
Pentru celelalte difuzoare
19RO
BDV-E301
Pentru difuzorul central
Pentru celelalte difuzoare
BDV-E801
Pentru difuzorul central
Pentru celelalte difuzoare
3 Atârnaţi difuzoarele de şuruburi.
Orificiul din spatele
difuzorului
Partea din spate a
difuzorului
20RO
Pasul 2: Conectarea aparatului
Pentru conectarea aparatului, citiţi informaţiile de pe paginile următoare.
Nu conectaţi cablul de alimentare (de la reţea al aparatului la o priză de perete până ce nu s-au
realizat toate celelalte conexiuni.
Notă
• La conectarea unei alte componente cu control al volumului, micşoraţi volumul celorlalte
componente la un nivel la care sunetul nu este distorsionat.
Conectarea difuzoarelor
Conectorul cablurilor pentru difuzoare şi banana colorată sunt colorate în funcţie de tipul de
difuzor. Conectaţi cablurile difuzoarelor în funcţie de culoarea mufelor „SPEAKER” (Difuzor) de pe
aparat. Asiguraţi-vă că aţi instalat cablurile pentru difuzoare la terminalele corespunzătoare de pe
difuzoare: cablul de difuzor cu banană colorată la
şi cablul de difuzor fără banană colorată la
. Nu prindeţi izolaţia cablurilor pentru difuzoare (învelişul de cauciuc) în bornele difuzoarelor.
Pentru conectarea cablurilor difuzoarelor la aparat
Când realizaţi conectarea la aparat, introduceţi conectorul până face clic.
Panoul din spate al aparatului
Ro u
Alb
(Difuzor frontal dreapta (R)) (Difuzor frontal stânga (L))
Mov
(Subwoofer)
Albastru
(Difuzor surround stânga (L))
Gri
(Difuzor surround dreapta (R))
Verde
(Difuzor central)
Pentru conectarea cablurilor difuzoarelor la difuzor
Partea din spate a difuzorului
Conector
Banană
colorată
21RO
Conectarea televizorului (conexiune video)
Această conexiune trimite un semnal video către televizor.
Selectaţi metoda de conectare, în funcţie de mufele televizorului dvs.
Panoul din spate al aparatului
Cablu video (furnizat)
Cablu video
componentă (nefurnizat)
Cablu HDMI*
La mufa „HDMI IN” (Intrare
HDMI) a televizorului.
La mufele de intrare video
componentă ale televizorului.
La mufa de intrare video a
televizorului.
* Cablul HDMI este furnizat doar cu modelele pentru Singapore, Indonezia, Malaysia, Hong Kong, Filipine,
Mexic şi America Latină.
Metoda 1: Conexiune cu cablu video ( )
Aceasta este conexiunea de bază.
Metoda 2: Conexiune cu cablu HDMI* ( ) şi cablu video ( )
Dacă televizorul dvs. are mufa HDMI, conectaţi televizorul şi cu cablul HDMI şi cu cablul video.
Calitatea imaginii se va îmbunătăţi faţă de când folosiţi doar cablul video.
La conectarea cu cablul HDMI, trebuie să selectaţi tipul semnalului de ieşire (pag. 31, 80).
Pentru a vizualiza imagini de la adaptorul DIGITAL MEDIA PORT, trebuie să faceţi legătura la
televizor cu ajutorul cablului video. Semnalele video de la adaptorul DIGITAL MEDIA PORT nu se
transmit prin intermediul mufei „HDMI OUT” (Ieşire HDMI).
* HDMI (Interfaţă multimedia de înaltă definiţie)
Metoda 3: Conexiune cu cablu video componentă ( ) şi cablu video ( )
Dacă televizorul dvs. nu are mufă HDMI, dar are mufe de intrare pentru video componentă
conectaţi televizorul şi cu cablul video de componentă şi cu cablul video. Calitatea imaginii se va
îmbunătăţi faţă de când folosiţi doar cablul video.
La conectarea cu cablul video pentru componentă, trebuie să selectaţi tipul semnalului de ieşire
(paginile 31, 80).
Pentru a vizualiza imagini de la adaptorul DIGITAL MEDIA PORT, trebuie să faceţi legătura la
televizor cu ajutorul cablului video. Semnalele video de la adaptorul DIGITAL MEDIA PORT nu se
transmit prin intermediul mufei „COMPONENT VIDEO OUT” (Ieşire video componentă).
22RO
Pentru a schimba sistemul de culoare (PAL sau NTSC)
În funcţie de televizorul ce trebuie conectat, vi se poate cere să selectaţi fie PAL fie NTSC pentru
sistemul de culoare.
Setarea iniţială a sistemului pentru modelele european, rus şi australian este PAL.
Setarea iniţială a sistemului pentru modelele asiatic, latino-american şi mexican este NTSC.
1
2
Porniţi aparatul apăsând
.
Apăsaţi butonul
şi „VOLUME” (Volum) + de pe aparat timp de peste 5 secunde.
De fiecare dată când realizaţi această operaţie, sistemul de culoare se comută între PAL şi
NTSC. Atunci când sistemul de culoare este setat pe NTSC, se aprinde „NTSC” pe ecranul
panoului frontal.
23RO
Conectarea televizorului (conexiune audio)
Această conexiune trimite un semnal audio de la televizor la aparat. Pentru a asculta sunet de la
televizor cu ajutorul acestui sistem, efectuaţi conexiunea.
Panoul din spate al aparatului
Cablu audio
(nefurnizat)
Cablu optic digital
(nefurnizat)
La mufa de ie ire optică digitală a
televizorului.
Metoda 1: Conexiune cu cablu audio (
La mufele de ie ire audio ale
televizorului.
)
Aceasta este conexiunea de bază şi trimite un semnal audio analogic.
Metoda 2: Conexiune cu cablu digital optic (
)
Atunci când televizorul are o mufă de ieşire digitală optică sau coaxială, puteţi îmbunătăţi calitatea
sunetului realizând legătura cu cablul optic digital, pe lângă conexiunea cu cablu audio.
Cu ajutorul conexiunii audio digitale, sistemul recepţionează un semnal Dolby Digital emis în
format multiplex şi puteţi asculta sunet în format multiplex.
Notă
• Sistemul poate accepta atât semnale digitale, cât şi semnale analogice. Semnalele digitale au
prioritate asupra celor analogice. În caz de întrerupere a semnalului digital, după 2 secunde va fi
procesat semnalul analogic.
24RO
Conectarea celorlalte componente
Puteţi asculta componentele conectate cu ajutorul difuzoarelor aparatului.
• Adaptor DIGITAL MEDIA PORT:
(TDM-iP20 este furnizat împreună cu modelele pentru
Marea Britanie şi Australia. Puteţi folosi şi alte adaptoare DIGITAL MEDIA PORT.)
• VCR, receptor satelit digital, PlayStation sau sursă audio portabilă etc. (nefurnizată):
• VCR sau receptor satelit digital etc. (nefurnizat) cu mufă de ieşire digitală coaxială:
Panoul din spate al aparatului
Fanta EZW-T100 (vezi „Op iuni pentru sistemul wireless”).
Cablu digital coaxial
(nefurnizat)
Adaptor DIGITAL
MEDIA PORT (pag. 58)
Cablu audio
(nefurnizat)
La mufa de ie ire digitală coaxială a
video recorder-ului sau a receptorului
satelit digital etc.
La mufele de ie ire audio ale video
recorder-ului, receptorului satelit
digital, PlayStation-ului sau sursei
audio portabile etc.
Notă
• Conectaţi adaptorul DIGITAL MEDIA PORT astfel încât marcajele
deconectare, trageţi adaptorul în afară, apăsând simultan butonul
.
să fie aliniate. La
Opţiuni pentru sistemul wireless
Folosind un produs S-AIR (nefurnizat), puteţi utiliza funcţia wireless pentru transmisie de la
aparat. Pentru detalii, consultaţi „Utilizarea unui produs S-AIR” (pagina 59) sau consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale produsului S-AIR.
25RO
Dacă televizorul dumneavoastră are intrări audio/video multiple
Puteţi asculta sunetul prin televizorul conectat, folosind cele şase difuzoare ale sistemului.
Conectaţi componentele astfel:
Televizor
VCR, receptor satelit digital,
PlayStation etc.
VCR, receptor satelit digital,
PlayStation etc.
Sistem
: Flux de semnal
Selectaţi componenta pe televizor. Pentru mai multe detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
televizorului.
Dacă televizorul nu are ieşiri audio/video multiple, va fi necesar un comutator, pentru a recepţiona
sunetul de la mai mult de o componentă.
26RO
Conectarea antenei
Pentru conectarea antenei
Panoul din spate al aparatului
sau
Antena cu fir pentru FM
(furnizată)
Notă
• Asiguraţi-vă că aţi întins antena-fir pentru FM pe întreaga lungime.
• După conectarea antenei-fir pentru FM, încercaţi pe cât posibil să o menţineţi în poziţie
orizontală.
Sfat util
• Dacă recepţia FM este de slabă calitate, utilizaţi un cablu coaxial cu impedanţa de 75 Ohmi
(trebuie procurat separat, nu se livrează împreună cu aparatul), pentru a conecta aparatul la o
antenă exterioară pentru FM, aşa cum este prezentat în imaginea de mai jos.
Antena exterioară pentru FM
Aparatul
27RO
Introducerea memoriei externe
Introduceţi dispozitivul de memorie externă (memorie flash USB de 1 GB sau mai mare, de ex.
Sony USM2GL, USM4GL sau USM1GH, nefurnizată) în fanta EXT. Verificaţi ca pe ecranul
panoului frontal să se aprindă „EXT” atunci când porniţi sistemul. Conectând o memorie externă
vă puteţi bucura de conţinuturi suplimentare (BonusView/BD-Live), în funcţie de disc (pag. 45).
Panoul din spate al aparatului
Cu partea cu
borna în sus
Ex. Sony USM2GL (nefurnizat)
Notă
• Introduceţi cât mai adânc memoria externă în fanta EXT.
• Introduceţi memoria externă dreaptă. Dacă forţaţi memoria externă să intre în fantă, se vor
deteriora şi memoria externă şi aparatul.
• Nu ţineţi memoria externă la îndemâna copiilor mici, pentru a preveni înghiţirea accidentală.
• Nu exercitaţi o presiune prea mare asupra memoriei externe din fantă, deoarece aceasta se
poate defecta.
• Pentru a evita coruperea datelor sau deteriorarea memoriei externe, opriţi aparatul când
introduceţi sau scoateţi memoria externă.
• Nu introduceţi memorii externe ce conţin imagini sau fişiere audio pentru a evita coruperea
datelor de pe memoria externă.
Pentru a scoate memoria externă
1 Apăsaţi
pentru a opri aparatul.
2 Scoateţi memoria externă din fanta EXT.
28RO
Conectarea la reţea
Conectaţi borna LAN (100) a aparatului la sursa de internet cu ajutorul unui cablu de reţea, pentru
a actualiza software-ul sistemului folosind reţeaua. Puteţi utiliza şi BD-Live (pagina 45).
Realizaţi setările corespunzătoare la „[Internet Settings]” (Setări internet) de la „[Network
Settings]” (Setări reţea) (pagina 87).
Panoul din spate al aparatului
La conectarea directă
la un router broadband
La conectarea printr-un router
LAN wireless
Cablu de reţea
(nefurnizat)
Cablu de reţea
(nefurnizat)
Router LAN wireless
(punct de acces)
(nefurnizat)
Router broadband
(nefurnizat)
La computer
Cablu de reţea
(nefurnizat)
Modem ADSL/
modem cablu
(nefurnizat)
Converter media LAN
wireless/ ethernet
(nefurnizat)
La computer
Cablu de reţea
(nefurnizat)
Modem ADSL/
modem cablu
(nefurnizat)
Internet
Internet
Pentru a actualiza software-ul sistemului folosind reţeaua
Vezi „[Network Update]” (Actualizare reţea) (pagina 78) şi „[Software Update Notification]”
(Înştiinţare actualizare software) (pagina 86).
Notă
• Nu conectaţi o linie telefonică la borna LAN (100) deoarece aceasta poate funcţiona defectuos.
• Nu conectaţi borna LAN a aparatului la borna LAN a computerului.
• În funcţie de modem sau router, diferă tipul de cablu de eţea (LAN), drept sau încrucişat. Pentru mai
multe detalii cu privire la cablurile de reţea (LAN), consultaţi instrucţiunile de utilizare furnizate cu
modemul sau routerul.
• Pentru a utiliza funcţia BD-LIVE la nivel optim, vă recomandăm să utilizaţi o conexiune internet cu o
viteză reală de cel puţin 1 Mbps.
29RO
Conectarea cablului de alimentare de CA (alimentare de la reţea)
Înainte de a introduce într-o priză de perete cablul de alimentare de la reţea al sistemului,
conectaţi toate difuzoarele audio la sistem.
Priza de perete (de re ea):
Forma prizei diferă în func ie
de zonă.
Pentru a dezactiva modul de demonstraţie
După conectarea cablului de alimentare de CA (de la reţea), pe ecranul panoului frontal va
apărea modul de demonstraţie. Puteţi opri demonstraţia prin simpla apăsare a butonului
de
pe telecomandă. Consultaţi secţiunea „Despre demonstraţie” (pag. 75) pentru mai multe detalii.
Pentru a porni/opri sistemul (modul standby)
Apăsaţi
30RO
Pasul 3: Realizarea
configurării rapide
5 Apăsaţi
sau
Apare mesajul de configurare.
Urmaţi Paşii de mai jos pentru a realiza
configurările de bază în vederea utilizării
sistemului. Elementele afişate variază în
funcţie de modelul pentru ţara respectivă.
Acest mesaj apare doar la prima efectuare
a configurării rapide. Nu apare la
efectuarea „[Easy Setup]” (Configurare
rapidă) prin intermediul setării „[Setup]”
(Configurare).
6 Apăsaţi
sau .
Apare Meniul de configurare pentru
selectarea cablului video.
1 Porniţi televizorul.
2 Apăsaţi butonul de pe aparat.
3 Comutaţi selectorul de intrare de pe
televizor, astfel încât pe ecranul
televizorului să apară semnalul de la
aparat.
Apare Meniul de configurare rapidă
pentru selectarea limbii OSD.
Dacă nu apare Meniul de configurare
rapidă
Apelaţi Meniul de configurare rapidă.
Vezi „Apelarea Meniului de configurare
rapidă” (pagina 34).
4
7 Apăsaţi
pentru a selecta cablul
folosit pentru a conecta aparatul şi
televizorul.
Verificaţi conexiunea aparatului şi a
televizorului (pagina 22).
• La conectarea aparatului şi a televizorului
cu cablul HDMI, selectaţi [HDMI], mergeţi
la pasul 8 şi setaţi rezoluţia de ieşire
video compatibilă cu televizorul.
• La conectarea aparatului şi a televizorului
cu cablul video componentă, selectaţi
„[Component Video]” (Video
componentă), mergeţi la pasul 8 şi setaţi
rezoluţia de ieşire video compatibilă cu
televizorul.
• La conectarea aparatului şi a televizorului
cu cablul video, selectaţi „[Video]" (Video)
şi mergeţi la pasul 9. Apăsaţi
pentru a selecta o limbă
pentru OSD. 31RO
Notă
• Când nu conectaţi aparatul şi televizorul cu
cablul HDMI, nu puteţi selecta [HDMI].
• La conectarea simultană a mufei „HDMI
OUT” (Ieşire HDMI) cu alte mufe de ieşire
video, selectaţi „[Component Video]" (Video
componentă).
• Pentru detalii cu privire la rezoluţia ieşirii
video, consultaţi secţiunea „Rezoluţia ieşirii
video” (pagina 102).
8 Apăsaţi
sau .
Apare Meniul de configurare pentru
selectarea rezoluţiei ieşirii video. Pentru
detalii, consultaţi secţiunea „[Output Video
Format]” (Formatul video de ieşire) (pagina
80).
Notă
• Dacă imaginea este distorsionată sau nu apare
imagine, aşteptaţi aproximativ 30 de secunde
înainte de a apăsa butoanele. Apare mesajul „[Is
this resolution OK?]” (Această rezoluţie este
potrivită?). Selectaţi „[Cancel]” (Anulare). Ecranul
revine la meniul de setare a rezoluţiei.
• Dacă rezoluţia selectată pentru ieşirea video
este incorectă, pe ecran nu apare nicio imagine.
În acest caz, apăsaţi şi menţineţi butoanele
şi
de pe aparat timp de peste 5 secunde pentru a
reseta rezoluţia ieşirii video la valoarea minimă.
Pentru a schimba rezoluţia ieşirii video, setaţi
„[Output Video Format]” (Formatul video de ieşire)
la „[Video Settings]” (Setări video) (pagina 80).
9 Apăsaţi
sau
Apare Meniul de configurare pentru
selectarea proporţiei de aspect („aspect
ratio”) a televizorului ce urmează a fi
conectat.
Când selectaţi [HDMI] la pasul 7
Selectaţi dintre [Auto], [480i/576i], [480p/
576p], [720p], [1080i] sau [1080p]. Când
conectaţi simultan mufa „HDMI OUT”
(Ieşire HDMI) şi alte mufe de ieşire video,
este posibil ca semnalele video să fie
transmise doar prin mufa „HDMI OUT”
(Ieşire HDMI) când se selectează „[Auto]”
sau „[1080p]”.
Când selectaţi „[Component Video]"
(Video componentă) la pasul 7
10
Apăsaţi
pentru a selecta
configurarea compatibilă cu tipul
dvs. de televizor.
• [16:9]: Dacă aveţi un televizor cu ecran
lat sau un televizor standard 4:3 cu mod
de ecran lat. (pagina 79)
• [4:3]: Dacă aveţi un televizor cu ecran
standard 4:3. (pagina 79)
11 Apăsaţi
sau
.
Când conectaţi aparatul şi televizorul
cu cablul HDMI
Apare Meniul de configurare pentru funcţia
„[Control for HDMI]" (Comandă HDMI).
Mergeţi la Pasul 12.
Selectaţi dintre [480i/576i],
[480p/576p], [720p] sau [1080i].
Când schimbaţi rezoluţia ieşirii video
Se afişează o imagine cu rezoluţia selectată
tip de 30 de secunde, apoi ecranul solicită
confirmarea. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran
şi treceţi la pasul următor. 32RO
Când
nu
conectaţi
aparatul
şi
televizorul cu cablul HDMI
Apare Meniul de configurare pentru „[BD
Internet Connection]” (Conexiune internet
BD). Mergeţi la Pasul 14. 12
Apăsaţi
pentru a selecta setarea
pentru funcţia de comandă HDMI.
Selectaţi „[On]” (Activat) pentru a folosi
funcţia „[Control for HDMI]” (Comandă
HDMI) (pagina 66) când conectaţi
componente Sony compatibile cu funcţia
de comandă HDMI. Dacă nu folosiţi funcţia
„[Control for HDMI]” (Comandă HDMI)
selectaţi „[Off]” (Dezactivat).
13 Apăsaţi
sau .
Apare Meniul de configurare pentru
„[BD Internet Connection]”
(Conexiune internet BD).
14
Apăsaţi
pentru a selecta setarea
pentru conexiunile de internet BD.
16 Apăsaţi
pentru a selecta modul
standby.
Puteţi opera rapid acest aparat după
activarea acestei funcţii. Selectaţi „[Quick
Start]” (Pornire rapidă) dacă doriţi să
scurtaţi durata de pornire din modul
standby. Configurarea implicită este
„[Normal]”.
Notă
• Modul de pornire rapidă va mări
consumul de curent în modul standby.
17 Apăsaţi
sau .
Apare meniul de configurare pentru „[Auto
Calibration]” (Calibrarea automată).
18
Conectaţi microfonul de calibrare la
mufa A. CAL MIC de pe panoul din
spate.
Reglaţi microfonul de calibrare la nivelul
urechii, folosind un trepied sau alt
instrument (nelivrat împreună cu aparatul).
Faţa fiecărui difuzor trebuie să fie
îndreptată înspre microfonul de calibrare,
iar între difuzoare şi microfonul de
calibrare nu trebuie să existe obstacole.
Selectaţi „[Allow]” (Permite) pentru a
permite conexiunile la internet.
Dacă nu permiteţi conexiunile, selectaţi
„[Do not allow]” (Nu permite).
15 Apăsaţi
Microfon de
calibrare
sau .
Apare meniul de configurare pentru
„[Standby Mode]” (Mod standby).
19 Apăsaţi
pentru a selecta „[Start]”
(Pornire).
Pentru a anula, selectaţi „[Cancel]”
(Anulare). 33RO
20
Apăsaţi
.
Va începe funcţia „[Auto Calibration]” (Calibrarea
automată).
Sistemul reglează automat setarea difuzorului.
Păstraţi liniştea în timpul măsurătorilor.
Notă
• Se vor emite sunete puternice atunci când
începe funcţia „[Auto Calibration]” (Calibrarea
automată). Nu puteţi reduce volumul. Aveţi grijă
ca această situaţie să nu afecteze copiii şi
vecinii.
• Înainte de a efectua calibrarea automată,
instalaţi amplificatorul surround într-un loc
corespunzător. Dacă instalaţi amplificatorul
surround într-un loc necorespunzător, precum
altă cameră, nu se vor obţine măsurători
satisfăcătoare.
• Când folosiţi setul de difuzoare surround
wireless (WAHT-SBP1, opţional) pentru
difuzoarele surround spate (pag. 16), instalaţi-le
în locul potrivit şi porniţi amplificatorul surround.
Pasul 4: Selectarea sursei
Puteţi selecta sursa de redare.
21 Confirmaţi concluziile calibrării
automate.
Concluziile apar pe ecranul televizorului. Apăsaţi
pentru a schimba pagina. Prima pagină
afişează distanţa difuzoarelor. A doua pagină
afişează nivelul difuzoarelor. Dacă aceste
concluzii sunt corecte, deconectaţi microfonul de
calibrare şi apăsaţi
pentru a selecta „[OK]” .
Notă
• Mediul camerei în care este instalat sistemul
poate afecta măsurătorile.
22
Apăsaţi
.
S-a încheiat configurarea rapidă. S-au realizat
toate conexiunile şi operaţiile de configurare.
Pentru a abandona Configurarea rapidă
Apăsaţi „Home” (Acasă) la orice pas.
Pentru a reveni la meniul Configurare
rapidă
1 Apăsaţi „HOME” (Acasă).
Pe ecranul televizorului va apărea meniul
Acasă.
2
Apăsaţi
pentru a selecta
„[Setup]” (Configurare).
3
Apăsaţi
pentru a selecta „[Easy
Setup]” (Configurare rapidă) şi apoi
apăsaţi
.
4 Apăsaţi
pentru a selecta „[Start]”
(Pornire), apoi apăsaţi
.
Apare meniul de Configurare rapidă. 34RO
Apăsaţi în mod repetat „FUNCTION”
(Funcţie) până ce pe ecranul panoului
frontal apare funcţia dorită.
De fiecare dată când apăsaţi „FUNCTION",
funcţia se modifică astfel.
„BD/DVD” → „TUNER FM” → „TV” →
„SAT/CABLE” → „DMPORT” → „AUDIO” → …
Funcţie „BD/DVD” „TUNER FM"
(Acord FM) „TV” Sursa Discul redat de sistem Radio FM (pagina 54) TV (componenta conectată la
mufele „TV (AUDIO IN L/R)”
(TV – intrare audio stg./dr.)
sau la mufa „TV (DIGITAL IN
OPTICAL)” (TV – intrare
digitală optică) de pe panoul
din spate (pag. 24)) „SAT/CABLE” Componenta conectată la
mufa „SAT/CABLE (DIGITAL
IN COAXIAL)” (Satelit / cablu
– intrare digitală coaxială) de
pe panoul din spate (pag. 25). „DMPORT” Adaptor DIGITAL MEDIA
PORT (pagina 58) „Audio” Componenta conectată la
mufele „AUDIO (AUDIO IN
L/R) (Audio – intrare audio
stg./dr.) de pe panoul din
spate (pag. 25). Pasul 5: Ascultarea sunetului surround
Puteţi asculta sunetul în mod surround prin simpla selectare a unuia dintre modurile preprogramate de decodare ale aparatului. Sunetul se va auzi la fel de impresionant şi de rezonant
ca într-un cinematograf.
Ascultarea sunetului de la televizor cu efect de sunet surround pe
canal 5.1
1
2
Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem).
Apăsaţi în mod repetat
până ce pe ecranul panoului frontal apare „AUDIO MENU”
(Meniu audio), apoi apăsaţi
3
Apăsaţi în mod repetat
sau
.
până ce pe ecranul panoului frontal apare „DEC. MODE”
(Mod decodare), apoi apăsaţi
4 Apăsaţi în mod repetat
5 Apăsaţi .
sau
până ce pe ecranul panoului frontal apare „A.F.D. 7.1 CH”.
S-a realizat configurarea.
6
Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem).
Se va dezactiva meniul sistemului.
Selectarea efectelor de sunet surround pe baza preferinţelor dvs.
de ascultare
1
2
Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem).
Apăsaţi în mod repetat
până ce pe ecranul panoului frontal apare „AUDIO MENU”
(Meniu audio), apoi apăsaţi
3
Apăsaţi în mod repetat
sau
.
până ce pe ecranul panoului frontal apare „DEC. MODE”
(Mod decodare), apoi apăsaţi
sau
35RO
4 Apăsaţi în mod repetat
până ce pe ecranul panoului frontal apare efectul de sunet
surround dorit.
Consultaţi tabelul de mai jos pentru descrierea efectului de sunet surround.
5
Apăsaţi
.
S-a realizat configurarea.
6
Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem).
Se va dezactiva meniul sistemului.
Despre ieşirea difuzoarelor
Tabelul de mai jos descrie opţiunile la conectarea tuturor difuzoarelor la aparat. Pentru modelul
european şi cel australian, setarea implicită este „A.F.D. STD.”. Pentru alte modele, setarea
implicită este „A.F.D. 7.1CH” (la conectarea căştilor la amplificatorul surround, setarea implicită
este „HP2CH”).
Sunet de la În funcţie de sursă. Efect surround „A.F.D. STD”
(FORMAT
AUTOMAT DIRECT
STANDARD) „A.F.D. 7.1CH”
(FORMAT
AUTOMAT
DIRECT 7.1CH)
„PRO LOGIC”
„PLII MOVIE" (PLII
film)
„PLII MUSIC" (PLII
muzică) „A.F.D. 7.1CH”
(FORMAT
AUTOMAT
DIRECT 7.1CH)
„PLIIx MOVIE"
(PLIIx film)
„PLIIx MUSIC"
(PLIIx muzică) 36RO
Efectul Sistemul discriminează formatul de sunet al sursei şi
prezintă sursa aşa cum a fost înregistrată/codificată. • Sursă cu 2 canale: Sistemul simulează sunet surround
de la surse pe 2 canale şi emite sunetul de la
difuzoarele cu canal 5.1.
- „A.F.D. 7.1CH” emite sunetul de la difuzoarele cu
canal 5.1 dublând sunetul sursei cu 2 canale pe
fiecare difuzor.
- „PRO LOGIC” realizează decodificarea Dolby Pro
Logic.
- „PLII MOVIE” realizează decodificarea în mod
Dolby Pro Logic II Movie (Film).
- „PLII MUSIC” realizează decodificarea în mod
Dolby Pro Logic II Music (Muzică).
• Sursă cu canale multiple: Sistemul emite sunet de la
difuzoare în funcţie de numărul de canale al sursei.
„A.F.D. 7.1CH” creează virtual sunetul de surround
spate şi vă transmite sunetul sub formă de sunet
surround cu canal 7.1. Aceste moduri de decodificare apar doar când folosiţi
setul de difuzoare surround wireless (WAHT-SBP1,
opţional) pentru difuzoarele surround spate (pag. 16.
• Sursă cu 2 canale: Sistemul simulează sunet surround
de la surse pe 2 canale şi emite sunetul de la toate
difuzoarele, inclusiv de la difuzoarele surround spate.
„A.F.D. 7.1CH” emite sunetul de la difuzoarele
cu canal 7,1 dublând sunetul sursei cu 2 canale
pe fiecare difuzor.
- „PLIIx MOVIE” realizează decodificarea în mod
Dolby Pro Logic IIx Movie (Film).
- „PLIIx MUSIC” realizează decodificarea în mod
Dolby Pro Logic IIx Music (Muzică).
• Sursă cu canale multiple: Sistemul emite sunet de la
difuzoare în funcţie de numărul de canale al sursei. Sunet de la Efect surround „2 CH STEREO” Efectul Sistemul emite sunet de la difuzoarele frontale şi de la
subwoofer, indiferent de formatul sunetului sau de
numărul de canale. Formatele surround cu canale
multiple sunt reduse la două canale. „HP 2 CH”2)
(STEREO CĂ TI
CU 2 CANALE) Acest mod de decodificare apar doar când conectaţi
căştile la amplificatorul surround. Sistemul emite sunet
de la căşti, indiferent de formatul sunetului sau de
numărul de canale. Formatele surround cu canale
multiple sunt reduse la două canale. Pentru a dezactiva efectul sonor
Selectaţi „A.F.D. STD" la „DEC. MODE” (Mod decodare).
Notă
• În funcţie de disc sau de sursă, când selectaţi „A.F.D. 7.1CH”, este posibil ca începutul sunetului
să fie tăiat, selectându-se automat modul optim. Pentru a evita tăierea sunetului, selectaţi
„A.F.D. STD.”
• Atunci când semnalul de intrare este o sursă cu canale multiple, se anulează modurile „PRO
LOGIC”, „PLII MOVIE” şi „PLII MUSIC”, iar sursa cu canale multiple este transmisă direct.
• Atunci când este recepţionat sunet difuzat bilingv, nu pot fi utilizate modurile „PRO LOGIC”, „PLII
MOVIE” şi „PLII MUSIC”.
• Atunci când setaţi modul de sunet (pagina 50) pe următoarele opţiuni, se anulează modurile
„A.F.D. 7.1CH”, „PRO LOGIC”, „PLII MOVIE”, „PLII MUSIC”, „PLIIx MOVIE” şi „PLIIx MUSIC”.
‐ „SPORTS” (Sport)
‐ „OMNI-DIR”
‐ „MOVIE-D.C.S.-” (Film D.C.S.):
• În funcţie de sunetul recepţionat, este posibil să nu poată fi utilizat modul de decodare.
• La schimbarea modului de decodare în timpul utilizării receptorului S-AIR, este posibil ca sunetul
de la receptorul S-AIR să prezinte întreruperi.
Sfat util
• Sistemul memorează ultimul mod de decodare selectat pentru fiecare funcţie.
Oricând selectaţi o funcţie precum „BD/DVD” sau „TUNER FM”, se aplică automat din nou
ultimul mod de decodare aplicat funcţiei. De exemplu, dacă selectaţi „BD/DVD” cu „PRO
LOGIC” ca mod de decodare, schimbaţi pe altă funcţie, iar apoi reveniţi la „BD/DVD”, se va
aplica din nou „PRO LOGIC”.
37RO
5 Apăsaţi .
6 Introduceţi un disc.
Redarea
Redarea unui BD/DVD
Aşezaţi un disc pe platan, apoi apăsaţi
.
Este posibil ca unele operaţii să fie diferite sau
restricţionate, în funcţie de disc.
Consultaţi instrucţiunile de operare furnizate
împreună cu discul.
Butoanele
numerice
Când introduceţi un disc BD-ROM sau
DVD VIDEO din comerţ, redarea începe
automat, în funcţie de disc. În acest caz,
mergeţi la Pasul 9.
Notă
• Dacă doriţi redarea unui disc cu diametrul
de 8cm, aşezaţi discul pe circumferinţa
interioară (cu diametrul mic) a platanului.
Aveţi grijă ca discul să nu sară de pe
circumferinţa interioară a platanului.
• Nu puneţi pe platan mai multe discuri.
7
Apăsaţi
„[Video]”.
8 Apăsaţi
apăsaţi
1 Porniţi televizorul.
2 Comutaţi selectorul de intrare al
4
Apăsaţi în mod repetat „FUNCTION”
(Funcţie) până ce pe ecranul panoului
frontal apare „BD/DVD”.
38RO
sau
apoi apăsaţi
sau
Începe redarea.
televizorului la acest sistem.
Apăsaţi
.
Aparatul va porni.
pentru a selecta
, apoi
.
La discurile BD-ROM sau DVD VIDEO din
comerţ, începe redarea.
La discurile BD sau DVD înregistrate pe
alte aparate, apare lista de titluri.
Apăsaţi
pentru a selecta titlul dorit,
Sertarul discului
3
pentru a selecta
9
.
Apăsaţi
pentru a regla volumul.
Nivelul volumului apare pe ecranul
televizorului şi pe afişajul panoului frontal. Notă
• Atunci când activaţi Comanda funcţiei HDMI,
televizorul conectat la sistem cu un cablu HDMI
poate fi operat în sincronizare cu sistemul.
Pentru detalii consultaţi secţiunea „Utilizarea
comenzii pentru funcţia HDMI pentru
sincronizarea „BRAVIA”” (pagina 66).
Sfat util
• Puteţi schimba viteza de mărire şi reducere a
volumului.
Pentru a mări/reduce rapid volumul, apăsaţi şi
menţineţi butonul
de pe telecomandă
sau „VOLUME +/-” (Volum +/-) de pe aparat.
Pentru a mări/reduce precis volumul, apăsaţi
butonul
de pe telecomandă sau apăsaţi
scurt „VOLUME +/-” (Volum +/-) de pe aparat.
Pentru A reda cu
viteză lentă, a
fixa cadrul
(doar în
direcţia de
redare) Reluarea
scenei
anterioare2)
Derulare
rapidă înainte
peste scena
curentă3)
1)
2)
Alte operaţiuni
3)
Stop Pauză Reluarea redării
sau după pauză Trecerea la
următorul capitol Revenirea la
de două ori într-o
capitolul anterior secundă. Când apăsaţi
o singură dată, puteţi merge
la începutul capitolului curent.
Oprirea
temporară a
Pentru a anula, apăsaţi din
sunetului nou sau apăsaţi
pentru
a regla volumul. Scoateţi discul de pe aparat. Localizarea
rapidă a unui
punct prin
derularea rapidă
a discului,
înainte sau
înapoi
(Scanare)1)
sau
în timpul redării
unui disc.
De fiecare dată când apăsaţi
sau
în timpul
scanării, viteza de redare se
modifică astfel:
Direcţia de redare
1 (×10) →
2 (×30) →
3 (×120)
Direcţia inversă
(×1) →
1 (×10) →
2 (×30) →
3 (×120)
Când apăsaţi şi menţineţi
butonul, derularea rapidă
înainte/înapoi continuă la
viteza selectată până ce
eliberaţi butonul. Pentru a
reveni la viteza normală,
apăsaţi . Vitezele reale pot
diferi la unele discuri. Apăsaţi timp de peste o secundă în
modul pauză. Când apăsaţi
scurt
în modul pauză,
puteţi reda un cadru o singură
dată. Această funcţie poate să
nu fie disponibilă, în funcţie de
disc. Pentru a reveni la
redarea normală, apăsaţi
. (reluare
instantanee) în timpul
redării. (avansare instantanee)
în timpul redării. Vitezele de scanare pot fi diferite la unele discuri.
doar pentru BD/DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R.
doar pentru BD/ DVD VIDEO/DVD-RW/DVDR/DVD+RW/ DVD+R.
Pentru redarea unui disc BD sau DVD
restricţionat (Control parental)
La redarea unui disc BD restricţionat
Schimbaţi setările „[BD Parental Control]” (Control
parental BD) la „[BD/DVD Viewing Settings]”
(Setări vizualizare BD/DVD) (pagina 83).
La redarea unui DVD restricţionat
Schimbaţi setările „[DVD Parental Control]”
(Control parental DVD) la „[BD/DVD Viewing
Settings]” (Setări vizualizare BD/DVD) (pagina
83).
La redarea unui disc BD sau DVD restricţionat, pe
ecran va apărea meniul pentru introducerea
parolei.
Introduceţi parola de 4 cifre cu ajutorul butoanelor
numerice, apoi apăsaţi
.
Începe redarea.
Pentru a înregistra sau schimba parola, consultaţi
secţiunea „[Password]” (Parola) (pagina 84).
Pentru redarea unui disc BD-RE sau BD-R
restricţionat (Blocare disc)
La redarea unui disc BD-RE sau BD-R
restricţionat prin funcţia Blocare disc, pe ecran
va apărea meniul pentru introducerea parolei.
1 Introduceţi parola din patru cifre
înregistrată la crearea discului cu ajutorul
butoanelor numerice, apoi apăsaţi
2
Selectaţi un titlu şi apăsaţi
Începe redarea. sau
.
.
39RO
Redarea cu o singură apăsare de
buton (doar pentru conexiunea HDMI)
Apăsaţi „ONE-TOUCH PLAY” (Redare printr-o
singură apăsare de buton).
Aparatul şi televizorul conectat se vor porni, iar
selectorul de intrare al televizorului se comută
pe sistem. După aceasta, puteţi utiliza
conţinutul discului.
Notă
• Când se foloseşte conexiunea HDMI, apariţia
imaginii pe ecran poate întârzia şi este
posibil ca începutul filmului să nu fie redat.
• Pentru a folosi această funcţie, configuraţi
„[Control for HDMI]” (Comandă HDMI) pe
„[On]” (Activat) din „[HDMI Settings]” (Setări
HDMI) (pagina 85).
OPŢIUNI disponibile
1
Apăsaţi „OPTIONS” (Opţiuni).
Va apărea Meniul de opţiuni.
2
Apăsaţi
pentru a selecta un element
şi apoi apăsaţi
.
Elementele disponibile variază în funcţie de
tipul de disc sau de situaţia sistemului.
Elemente „[Video Settings]”
(Setări video) „[Title List]” (Lista
de titluri) „[Play]” (Redare) „[Play from start]”
(Redare de la
început) „[Top Menu]”
(Meniu superior) „[Menu / Popup
Menu]” (Meniu /
meniu care apare) „[Stop]” (Oprire) „[Title Search]”
(Căutare titlu) „[Chapter Search]”
(Căutare capitol) 40RO
Detalii Reglează setările de
imagine (pagina 44). Afişează lista de titluri. Redă titlul de la punctul la
care aţi apăsat . Redă titlul de la
început. Afişează meniul
superior al discului
(pagina 41). Afişează Meniul care
apare pentru BD-ROM
sau meniul DVD (pagina
41). Opreşte redarea. Caută un titlu şi
porneşte redarea de la
început (pagina 42). Caută un capitol şi
porneşte redarea de la
început (pagina 42). Schimbarea unghiurilor
Dacă pe un disc sunt înregistrate mai multe
unghiuri (unghiuri multiple) pentru o scenă,
puteţi schimba unghiul de vizualizare.
Apăsaţi
în timpul redării, pentru a
selecta unghiul dorit.
Afişarea subtitrărilor
Dacă pe un disc sunt înregistrate subtitrări, le
puteţi activa/dezactiva în timpul redării. Dacă
pe disc sunt înregistrate subtitrări multilingve,
puteţi schimba limba subtitrării în timpul redării,
sau le puteţi activa/dezactiva oricând doriţi.
Apăsaţi
în timpul redării, pentru a
selecta limba dorită pentru subtitrare. Reluarea redării de la punctul la Utilizarea meniului pentru
care s-a oprit discul (funcţia BD/DVD
„Resume Play”)
(funcţia „Resume Play”)
Atunci când opriţi discul, aparatul memorează
punctul la care aţi apăsat . Atâta timp cât nu
scoateţi discul, funcţia „Resume Play” va
funcţiona chiar dacă sistemul a fost trecut în
modul standby prin apăsarea butonului
.
1 În timp ce se redă un disc, apăsaţi
pentru a opri redarea.
2 Apăsaţi
pentru a selecta
, apoi
apăsaţi
sau
.
Aparatul începe redarea de la punctul la
care aţi oprit-o în pasul 1.
Notă
• Este posibil ca aparatul să nu reia redarea
exact de la acelaşi punct, în funcţie de locul la
care aţi oprit discul.
• Punctul la care aţi oprit redarea se poate
şterge atunci când:
‐ Deschideţi sertarul discului.
Pentru a afişa Meniul superior
Un BD/DVD este împărţit în mai multe secţiuni,
care formează un fişier video sau audio.
Aceste secţiuni se numesc „titluri”. La redarea
unui BD/DVD care conţine mai multe titluri,
puteţi selecta titlul dorit folosind meniul
superior. Puteţi selecta şi elemente precum
limba pentru subtitrări sau sunet folosind
meniul superior.
1
Apăsaţi „TOP MENU” (Meniu superior).
Pe ecran va apărea meniul discului.
Conţinutul meniului variază în funcţie de
disc.
2 Apăsaţi
sau butoanele numerice
pentru a selecta elementul pe care doriţi
să îl redaţi sau să îl modificaţi.
3
Apăsaţi
.
Pentru afişarea Meniurilor care apar
Unele discuri BD-ROM conţin Meniuri care
apar fără a întrerupe redarea.
1 Apăsaţi „POP UP/MENU” (Meniu care
‐ Redaţi alt titlu.
‐ Schimbaţi setările sistemului.
‐ Deconectaţi de alimentare de CA
(alimentare de la reţea).
apare) în timpul redării.
Va apărea Meniul.
2 Apăsaţi
, butoanele colorate sau
butoanele numerice pentru a selecta
elementul şi urmaţi instrucţiunile de pe
ecran. ‐ Scoateţi memoria externă (pentru BDROM).
• Este posibil ca această funcţie să nu opereze
corect la unele discuri.
Pentru redarea de la începutul titlului
Apăsaţi „OPTIONS” (Opţiuni) pentru a selecta
„[Play from start]” (Redare de la început), apoi
apăsaţi
titlului. . Redarea începe de la începutul
41RO
Căutarea rapidă a unei scene
Căutarea unui titlu/capitol
(Căutare scenă)
Vă puteţi deplasa rapid între scenele titlului
redat.
1 Apăsaţi „SCENE SEARCH” (Căutare
scenă) în timpul redării sau în modul
pauză.
Redarea se întrerupe, iar în partea inferioară
a ecranului apare o bară cu un indicator de
scenă (în formă de pătrat, indică punctul
curent).
Puteţi căuta un capitol dacă titlul conţine
semne de capitol.
1 Apăsaţi „OPTIONS” (Opţiuni) în timpul
redării sau în modul pauză.
Va apărea Meniul de opţiuni.
2 Apăsaţi
căutare şi apoi apăsaţi
.
• „[Title Search]” (Căutare titlu) (pentru BDROM/DVD VIDEO): Caută titlul dorit.
• „[Chapter Search]” (Căutare capitol):
Caută capitolul dorit.
Va apărea meniul pentru introducerea
numărului.
Exemplu: „Chapter Search” (Căutare
capitol)
2 Apăsaţi şi menţineţi
sau
pentru a deplasa indicatorul scenei la
scena pe care o căutaţi.
Indicator scenă
Punctul curent
Indicatorul scenei de pe bară este afişat în
jurul punctului de redare.
3
Apăsaţi butoanele numerice pentru a
introduce numărul titlului sau
capitolului .
Dacă faceţi o greşeală, apăsaţi „CLEAR”
(Ştergere) şi introduceţi alt număr.
4
Apăsaţi
.
După o perioadă, aparatul începe redarea
de la numărul selectat.
3 Eliberaţi butonul la punctul la care doriţi
să priviţi.
Scena la care aţi eliberat butonul este
afişată în modul pauză. Pentru a căuta din
nou o scenă, deplasaţi indicatorul scenei
folosind
sau
.
4 Apăsaţi „SCENE SEARCH” (Căutare
scenă),
,
sau
Începe redarea.
Pentru a anula modul Căutare scenă
Apăsaţi „SCENE SEARCH” (Căutare scenă),
,
sau . Redarea începe de la punctul
la care aţi apăsat butonul.
Notă
• Funcţia căutare scenă este disponibilă pentru titluri
mai lungi de 100 de secunde şi mai mici de 100 de
ore.
• Această funcţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie
de disc. 42RO
pentru a selecta o metodă de
Pentru a anula „[Title Search]/[Chapter
Search]” (Căutare titlu/capitol)
Apăsaţi „RETURN” (Revenire) . Afişarea duratei şi informaţiilor
de redare
Puteţi verifica informaţiile titlului, inclusiv rata
de transmisie video, etc.
Apăsaţi
„DISPLAY” (Afişare) în timpul
redării.
Informaţiile afişate variază în funcţie de tipul de
disc sau de situaţia sistemului.
Exemplu: La redarea unui BD-ROM
Pentru vizualizarea duratei de redare şi
a duratei rămase pe ecranul panoului
frontal
Apăsaţi în mod repetat „TIME”
(Durata).
De fiecare dată când apăsaţi „TIME” (Durată),
în timpul redării discului, se modifică afişajul:
Durata de redare a titlului curent
Durata rămasă a titlului curent
Unele elemente afişate pot dispărea după
câteva secunde. 1 Unghiul curent selectat
2 Numărul sau numele titlului
3 Setarea curentă pentru audio
4 Funcţii disponibile (
unghi/
audio/
subtitrare)
5 Informaţii de redare
Afişează tipul de disc/modul de
redare/codecul video/rata de biţi/bara stării
de redare/durata de redare (durata
rămasă*)
6 Rezoluţia de ieşire / Frecvenţa video
* Se afişează când apăsaţi repetat „TIME”
(Durata).
Sfat util
• Puteţi verifica informaţiile de redare şi pe
ecranul panoului frontal.
• Puteţi schimba fiecare setare apăsând
sau
,
.
43RO
Reglarea imaginilor pentru
videoclipuri
1 Apăsaţi „OPTIONS” (Opţiuni) în timpul
redării.
Va apărea Meniul de opţiuni.
2
Apăsaţi
pentru a selecta „[Video
Settings]” (Setări video) şi apoi apăsaţi
.
Va apărea meniul „[Video Settings]” (Setări
video).
3
Apăsaţi
pentru a selecta un element
şi apoi apăsaţi
.
„[Picture Quality Mode]” (Mod calitate
imagine)
Optimizează setările de imagine pentru
medii cu luminozitate diferită.
• [Standard]
• „[Brighter Room]” (Cameră mai
luminoasă)
• „[Theatre Room]” (Cinematograf)
[FNR]
Reduce distorsiunile aleatorii ce apar pe
imagine.
• „[Off]” (Dezactivat)
• [Auto]
[BNR]
Reduce distorsiunile mozaicate ce apar pe
imagine.
• „[Off]” (Dezactivat)
• [Auto]
[MNR]
Reduce distorsiunile minore din jurul
contururilor imaginii (purici).
• „[Off]” (Dezactivat)
• [Auto]
4
Apăsaţi
pentru a selecta sau
ajusta setările, apoi apăsaţi
.
Pentru a regla alte elemente, repetaţi paşii
3 şi 4. 44RO
Notă
• Setaţi imaginea televizorului pe „[Standard]”
înainte de a schimba setările „[Picture Quality
Mode]” (Mod calitate imagine).
• Opţiunea „[Video Settings]” (Setări video) nu
este disponibilă când televizorul conectat este
setat pe modul Teatru (pagina 67).
• În funcţie de disc sau de scena redată, este
posibil ca efectele „FNR”, „BNR” sau „MNR”
să fie greu de perceput. Reglarea decalajului dintre
imagine şi sunet
(A/V SYNC)
Dacă sunetul nu este sincronizat cu imaginea
de pe ecran, se poate regla decalajul dintre
imagine şi sunet.
1
Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu
sistem).
2
Apăsaţi în mod repetat
până ce pe
ecranul panoului frontal apare „AUDIO
MENU” (Meniu audio), apoi apăsaţi
sau .
3
4
5
Apăsaţi în mod repetat
până ce pe
ecranul panoului frontal apare „A/V
SYNC” (Sincronizare audio-video), apoi
apăsaţi
sau .
Apăsaţi
pentru a regla decalajul
dintre imagine şi sunet.
Puteţi regla decalajul de la 0 ms la 300
ms în tranşe de 25 ms.
Apăsaţi
.
S-a realizat configurarea.
6
Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu
sistem).
Se va dezactiva meniul sistemului.
Notă
• În funcţie de sunetul/imaginea recepţionat(ă),
este posibil să nu poată fi utilizată funcţia „A/V
SYNC” (Sincronizare audio/video). Utilizarea funcţiei
BonusView/BD-Live
Unele discuri BD-ROM cu logo-ul „BD-LIVE”*
au conţinut bonus şi alte date ce pot fi
descărcate în memoria externă în scopuri de
divertisment.
*
1 Dacă se introduce un disc, scoateţi
discul din aparat.
2 Opriţi aparatul.
3 Introduceţi memoria externă (nefurnizată)
în fanta EXT din spatele aparatului.
Memoria externă este folosită ca stocare
locală.
Asiguraţi-vă că memoria externă este bine
introdusă în aparat (pagina 28).
4 Conectaţi aparatul la o reţea (pag. 29).
5 Porniţi aparatul.
6 Setaţi „[BD Internet Connection]”
(Conexiune internet BD) pe „[Allow]”
(Permitere) în „[BD/DVD Viewing
Settings]” (Setări vizualizare BD/DVD)
(pag. 84).
7 Introduceţi un disc BD-ROM cu
BONUSVIEW/ BD-LIVE.
Metoda de operare diferă în funcţie de disc.
Consultaţi instrucţiunile de operare furnizate
împreună cu discul. 45RO
Pentru a şterge datele din memoria
externă
Redarea unui CD
Puteţi şterge datele inutile.
1 Dacă se introduce un disc, scoateţi
discul din aparat.
2
3
4
Apăsaţi „HOME” (Acasă).
Apăsaţi
„[Video]”.
pentru a selecta
Apăsaţi
pentru a selecta „[BD Data]”
(Date BD) şi apoi apăsaţi
.
5 Selectaţi numele discului, apoi apăsaţi
„OPTIONS” (Opţiuni).
6 Selectaţi „[Erase]” (Ştergere), apoi
apăsaţi
.
7 Selectaţi „[OK]”, apoi apăsaţi
.
Vor fi şterse datele discului selectat.
Notă
• În funcţie de BD-ROM, este posibil să nu fie
afişat numele discului.
Sfat util
• Pentru a şterge dintr-o dată toate datele din
memoria externă, selectaţi „[Erase All]”
(Ştergere toate) la pasul 6.
• Apăsaţi
în loc de „OPTIONS” (Opţiuni) la
pasul 5 pentru a sări peste pasul 6. 1
Apăsaţi în mod repetat „FUNCTION”
(Funcţie) până ce pe ecranul panoului
frontal apare „BD/DVD”.
2 Introduceţi un CD.
Va apărea ecranul de Redare muzică.
3
Apăsaţi
.
Începe redarea.
Numărul piesei curente şi durata scursă
4 Reglaţi volumul folosind
.
Nivelul volumului apare pe ecranul
televizorului şi pe afişajul panoului frontal. 46RO
Pentru a selecta o piesă
OPŢIUNI disponibile
1 Apăsaţi „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi
pentru a selecta
„[Music]” (Muzică).
.
Va apărea lista de muzică.
Apăsaţi
pentru a selecta o piesă,
apoi apăsaţi
sau
.
Aparatul redă piesa selectată.
Alte operaţiuni
Pentru Apăsaţi Stop Pauză Reluarea redării
sau după pauză A începe redarea de
la punctul la care aţi
apăsat
. Trecerea la
următoarea piesă Revenirea la piesa
de două ori într-o
anterioară secundă. Când apăsaţi
o singură dată, puteţi
merge la începutul piesei
curente. Oprirea temporară a
sunetului Pentru a anula, apăsaţi din
nou sau apăsaţi
pentru a regla volumul. Scoateţi discul de pe aparat. Derulare rapidă
înapoi/înainte sau
redării. Apăsaţi „OPTIONS” (Opţiuni).
Va apărea Meniul de opţiuni.
2
Apăsaţi
pentru a selecta un element
şi apoi apăsaţi
.
Elementele disponibile variază în funcţie
de tipul de disc sau de situaţia sistemului.
3 Apăsaţi
4
1
în timpul
Elemente „[Play]”
(Redare) „[Play from
start]” (Redare
de la început)
(în timpul
redării)
„[Play from
start]” (Redare
de la început)
(în modul
oprire)
„[Stop]”
(Oprire) Detalii Redă piesa selectată. Redă piesa curentă de la
început. Redă piesa selectată de la
început. Opreşte redarea. Notă
• Punctul la care aţi oprit redarea (punctul de
reluare) se şterge din memorie atunci când:
‐ Deschideţi sertarul discului.
‐ Opriţi aparatul.
Pentru vizualizarea duratei de redare şi a
duratei rămase pe ecranul panoului frontal
Apăsaţi în mod repetat „TIME” (Durata).
De fiecare dată când apăsaţi „TIME” (Durată),
în timpul redării discului, se modifică afişajul:
1 Durata de redare a piesei curente
2 Durata rămasă a piesei curente
3 Durata de redare a discului
4 Durata rămasă a discului 47RO
Redarea fişierelor de imagine
1)
Discuri BD-RE/BD-R ce conţin fişiere de imagine
JPEG
2)
Discuri DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R ce
conţin fişiere imagine JPEG
3)
Discuri CD-RW/CD-R ce conţin fişiere imagine
JPEG
Alte operaţiuni Pentru A reda o
prezentare de
diapozitive A opri o prezentare
de diapozitive A întrerupe o
prezentare de
diapozitive A trece la
următoarea
fotografie A reveni la
fotografia
anterioară A afişa informaţii
despre fişier. Apăsaţi „DISPLAY” (Afişaj) OPŢIUNI disponibile
1
Apăsaţi în mod repetat „FUNCTION”
(Funcţie) până ce pe ecranul panoului
frontal apare „BD/DVD”.
2
Introduceţi un disc ce conţine fişiere
de imagine.
3
4
Apăsaţi „HOME” (Acasă).
Apăsaţi
pentru a selecta
„[Photo]” (Fotografie).
1
Apăsaţi „OPTIONS” (Opţiuni).
Va apărea Meniul de opţiuni.
2
Apăsaţi
pentru a selecta un element
şi apoi apăsaţi
.
Elementele disponibile variază în funcţie de
situaţie.
Elemente „[Slideshow Speed]”
(Viteza prezentării
de diapozitive) 1)2)
„[Stop]” (Oprire) 1)
„[Rotate Left]”
(Rotire stânga)1)
„[Rotate Right]”
(Rotire dreapta)1)
5
Apăsaţi
.
Va apărea lista de fişiere sau directoare.
6 Apăsaţi
pentru a selecta un fişier sau
un director şi apoi apăsaţi
.
Când selectaţi un director, selectaţi un
şi apăsaţi
fişier din director folosind
. Se va afişa fişierul foto selectat. 48RO
Detalii Modifică viteza
prezentării de
diapozitive.
• „[Fast]” (Rapid)
• [Normal]
• „[Slow]” (Lent) Opreşte o prezentare de
diapozitive. Roteşte imaginea în
sens invers acelor de
ceas cu 90 de grade. Roteşte imaginea în
sensul acelor de ceas cu
90 de grade. Afişează imaginea
selectată. „[View Image]”
(Vizualizare
imagine) 2)
„[Slideshow]”
Începe o prezentare de
(Prezentare
diapozitive. 2)
diapozitive)
1)
Apare când apăsaţi „OPTIONS” (Opţiuni) în
timpul redării fişierelor de imagine.
2)
Apare când apăsaţi „OPTIONS” (Opţiuni) în
timp ce se afişează lista de fişiere/directoare. • Când încercaţi să redaţi următoarele fişiere foto,
pe ecran apare semnul
şi nu pot fi redate.
- Fişierele foto mai mari de 8,192 pixeli (lăţime
sau înălţime)
- Fişierele foto mai mici de 15 pixeli (lăţime
sau înălţime)
- Fişierele foto mai mari de 32 MB
- Fişierele foto cu proporţii de aspect extreme
(mai mari de 50:1 sau 1:50)
- Fişierele foto în format JPEG Progresiv
- Fişierele foto cu extensia „.jpeg” sau „.jpg”,
dar care nu au format JPEG
- Fişierele foto cu un nume foarte lung
• Nu se pot reda următoarele fişiere foto.
- Fişierele foto înregistrate pe discurile BD-R
în orice alt format în afară de UDF (Formatul
universal pentru discuri) 2.6
- Fişierele foto înregistrate pe discurile BD-RE
în orice alt format în afară de UDF (Formatul
universal pentru discuri) 2.5
• Următoarele fişiere sau directoare foto nu
pot fi afişate în lista de fişiere sau directoare.
- Fişierele foto cu altă extensie decât
„.jpeg” sau „.jpg”
- Fişierele foto cu un nume foarte lung
- Fişierele de imagine de la al cincilea nivel şi
fişierele/directoarele de imagine de la al
şaselea nivel sau inferior
- Directoarele cu numărul 501 sau mai mare,
dacă numărul total de directoare şi fişiere
dintr-un arbore depăşeşte 500
• Este posibil ca fişierele foto editate pe un PC să
nu poată fi redate.
• Este posibil ca imaginile în miniatură ale unor
fişiere foto să nu fie afişate.
• Este posibil ca fişierele foto mari să dureze ceva
timp până să se deschidă sau până să înceapă o
prezentare de diapozitive.
Pentru vizualizarea imaginilor la
calitate ridicată
Dacă aveţi un televizor Sony compatibil cu „Photo
TV HD”, vă puteţi bucura de cele mai bune imagini
graţie următoarelor conexiuni şi configurări.
1 Conectaţi aparatul la televizor folosind un
cablu HDMI.
2 Configuraţi setarea video a televizorului
pe modul „[VIDEO-A]”.
Pentru mai multe detalii cu privire la [VIDEO-A],
consultaţi instrucţiunile de utilizare furnizate cu
televizorul. 49RO
Reglarea sunetului
Selectarea efectului în
funcţie de sursă
Puteţi selecta un mod de sunet corespunzător
pentru filme sau muzică.
Apăsaţi în mod repetat „SOUND MODE”
(Mod sunet) în timpul redării până ce pe
ecranul panoului frontal apare modul dorit.
• „AUTO” (Automat): Sistemul selectează
automat „MOVIE” (Film) sau „MUSIC"
(Muzică), pentru a produce efectul de sunet,
în funcţie de disc sau de sunetul preluat.
• „MOVIE” (Film): Sistemul furnizează sunet
pentru filme.
• „MOVIE-D.C.S.-”* (Film D.C.S.): Sistemul
reproduce caracteristicile de sunet ale
studioului de producţie cinematografică „Cary
Grant Theater” al Sony Pictures
Entertainment.
• „MUSIC” (Muzică): Sistemul furnizează sunet
pentru muzică.
• „SPORTS”
(Sport):
Sistemul
adaugă
reverberaţie pentru programul sportiv.
• „NEWS” (Ştiri): Sistemul furnizează sunet
pentru programul de voce, precum ştirile.
• „OMNI-DIR”: Se aude acelaşi sunet oriunde
în încăpere.
* Se foloseşte tehnologia DCS.
50RO
Notă
• Când conectaţi căştile la amplificatorul
surround, modul de sunet este dezactivat.
• În funcţie de disc sau de sursă, când selectaţi
„AUTO”, este posibil ca începutul sunetului să
fie tăiat, deoarece sistemul selectează
automat modul optim. Pentru a evita tăierea
sunetului, selectaţi altă opţiune decât „AUTO”.
• În funcţie de sunetul recepţionat, este posibil
să nu poată fi utilizat modul de sunet.
• La schimbarea modului de sunet în timpul
utilizării receptorului S-AIR, este posibil ca
sunetul de la receptorul S-AIR să prezinte
întreruperi. Selectarea formatului audio,
a pieselor multilingve sau a
canalului
La redarea unui BD/DVD VIDEO înregistrat în
formate audio multiple (PCM, Dolby Digital,
MPEG audio sau DTS) puteţi schimba formatul
audio. Dacă discul BD/DVD VIDEO este
înregistrat cu piese multilingve, puteţi schimba
şi limba. La CD-uri puteţi selecta sunetul fie din
canalul drept, fie din cel stâng şi puteţi asculta
sunetul canalului selectat prin ambele
difuzoare.
■ DVD-VR
Sunt afişate tipurile de piese audio înregistrate
pe un disc.
Exemplu:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Audio2)]
• [ Stereo (Audio2)]
• [ Main] (Principal)
• [ Sub] (Secundar)
• [ Main/Sub] (Principal/Secundar)
Notă
• [ Stereo (Audio1)] şi [
Stereo (Audio2)]
nu apar atunci când pe disc este înregistrată
doar o singură piesă audio.
■ CD
Stereo]: Sunetul stereo standard.
• [ 1/L]: Sunet canalul stâng (monofonic).
• [ 2/R]: Sunet canalul drept (monofonic). • [
Apăsaţi în mod repetat
, în timpul
redării, pentru a selecta semnalul audio
dorit.
Pe ecranul televizorului vor apărea informaţiile
audio.
■ BD/DVD VIDEO
În funcţie de discul BD/DVD VIDEO, variază
selecţia limbii.
Atunci când sunt afişate 4 cifre, acestea indică
un cod de limbă. Consultaţi „Lista codurilor de
limbă” (pagina 105) pentru a vedea ce limbă
reprezintă fiecare cod. Atunci când aceeaşi
limbă este afişată de două sau mai multe ori,
discul BD/DVD VIDEO este înregistrat în
formate audio multiple. 51RO
Ascultarea sunetului în
format de difuzare multiplex
Utilizarea efectelor sonore
(DUAL MONO)
Puteţi asculta sunet în format de difuzare
multiplex, atunci când sistemul recepţionează
sau redă sistemul difuzat multiplex în format
Dolby Digital.
Notă
• Pentru a recepţiona semnalul Dolby Digital,
trebuie să conectaţi la aparat un televizor sau
o altă componentă, cu ajutorul unui cablu
optic sau coaxial digital (pag. 24, 25), şi să
configuraţi modul de ieşire digitală al
televizorului sau al celeilalte componente pe
Dolby Digital.
Accentuarea frecvenţelor joase
(başii)
Puteţi accentua frecvenţele joase.
Apăsaţi „DYNAMIC BASS" (Bas dinamic).
Pe ecranul panoului frontal apare „D. BASS ON”
(Bas dinamic activ), iar frecvenţele joase sunt
accentuate.
În timp ce este activat acest mod, pe ecranul
panoului frontal apare „BASS” (Başi).
Pentru a dezactiva efectul sonor
Apăsaţi „DYNAMIC BASS” (Bas dinamic)
astfel încât să dispară „BASS” (Başi) de pe
ecranul panoului frontal.
Ascultarea sunetului la volum
redus
Apăsaţi în mod repetat
până ce pe
ecranul panoului frontal apare semnalul
dorit.
• „MAIN” (Principal): Se va transmite sunetul
limbii principale.
• „SUB”: Se va transmite sunetul limbii
secundare.
• „MAIN/SUB” (Principal/Secundar) Se vor
transmite sunetul limbii principale şi cel al
limbii secundare, în combinaţie. 52RO
În acest mod, puteţi asculta efectele sonore sau
dialogurile, ca şi cum v-aţi afla într-o sală de
cinema, chiar dacă nivelul volumului este redus.
Această funcţie este utilă pentru vizionarea
filmelor noaptea.
Apăsaţi „NIGHT” (Noapte).
Pe ecranul panoului frontal apare „NIGHT ON”
(Activat mod de noapte), iar efectul sonor s-a
activat. În timp ce este activat Modul de noapte,
pe ecranul panoului frontal apare „NIGHT” (Mod
de noapte). Notă
• Atunci când sunetul se transmite prin
difuzorul central, acest efect este mai
accentuat, deoarece sunt mai uşor de auzit
cuvintele (dialogurile din film, etc.) Atunci
când sunetul nu se transmite prin difuzorul
central, sau dacă folosiţi căşti, sistemul
reglează volumul în mod optim.
Pentru a dezactiva efectul sonor
Apăsaţi „NIGHT” (Mod de noapte) astfel încât
să dispară „NIGHT” de pe ecranul panoului
frontal.
Schimbarea balansului tonal
Puteţi regla sunetul schimbând balansul tonal
al acestuia.
1
Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu
sistem).
2
Apăsaţi în mod repetat
până ce pe
ecranul panoului frontal apare „AUDIO
MENU” (Meniu audio), apoi apăsaţi
sau .
3
Apăsaţi în mod repetat
până ce pe
ecranul panoului frontal apare „TONE”
(Ton), apoi apăsaţi
4
Apăsaţi
sau
.
pentru a selecta configurarea
dorită, apoi apăsaţi
.
• „BASS”: Puteţi regla frecvenţele joase.
• „TREBLE”: Puteţi regla frecvenţele treble.
5
Apăsaţi
pentru a regla sunetul.
Pe ecranul panoului frontal apare valoarea
reglată. Puteţi regla valoarea de la -6 la +6.
6
Apăsaţi
.
S-a realizat configurarea.
7
Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu
sistem).
Se va dezactiva meniul sistemului. 53RO
2
Acord
Selectaţi staţia radio.
Acord automat
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul „TUNING+/-”
(Acord +/-)până ce începe scanarea automată.
Pe ecranul televizorului apare mesajul „[Auto
Tuning]” (Se realizează acordarea automată).
Scanarea se opreşte atunci când sistemul
ajunge la o staţie radio.
Pentru a opri manual acordarea automată,
apăsaţi „TUNING +/-” (Acordare +/-) sau .
Pe ecranul panoului frontal apar
„TUNED”(Acordat) şi „ST” (pentru program
stereo).
Acord manual
Apăsaţi în mod repetat „TUNING +/-” (Acordare).
Ascultarea staţiilor radio
Puteţi asculta radio cu ajutorul difuzoarelor
aparatului.
Butoane
numerice
3
Reglaţi volumul apăsând
Pentru a opri radio-ul
Apăsaţi
.
OPŢIUNI disponibile
Staţia curentă
Banda curentă
i numărul
1
Apăsaţi „OPTIONS” (Opţiuni).
Va apărea Meniul de opţiuni.
2
Apăsaţi
şi apoi apăsaţi
.
Elementele disponibile variază în funcţie de
situaţie.
Elemente „[Preset
Memory]"
(Memorie
presetare) „[Direct Tuning]”
(Acord direct) „[FM Mode]”
(Mod FM) Numele staţiei
Sfat util
• Puteţi opera funcţia de acordare folosind
meniul de acordare de pe ecranul panoului
frontal. Consultaţi secţiunea „Utilizarea
funcţiei de acordor folosind meniul
sistemului” (pagina 56).
1
Apăsaţi în mod repetat „FUNCTION”
(Funcţie) până ce pe ecranul panoului
frontal apare „TUNER FM” (Acord FM). 54RO
pentru a selecta un element
Detalii Presetează 20 de staţii FM. Introduceţi direct frecvenţa staţiei. Selectează recepţie
monofonică sau stereo
pentru programele FM. Vizualizarea numelui sau frecvenţei staţiei
pe ecranul panoului frontal
Atunci când aparatul este configurat pe „TUNER
FM”, puteţi verifica frecvenţa folosind ecranul
panoului frontal.
Apăsaţi „DISPLAY” (Afişare).
De fiecare dată când apăsaţi „DISPLAY” (Afişare),
afişajul se modifică astfel:
1 Numele staţiei*
2 Frecvenţa**
* Se afişează dacă aţi introdus un nume pentru o
staţie presetată.
** După câteva secunde, aparatul va reveni la afişajul
iniţial. Presetarea staţiilor radio
Puteţi preseta 20 de staţii FM. Înainte de
realizarea acordării, asiguraţi-vă că aţi dat
volumul la minim.
1
Apăsaţi în mod repetat „FUNCTION”
(Funcţie) până ce pe ecranul panoului
frontal apare „TUNER FM” (Acord FM).
2 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul
„TUNING+/-” (Acord +/-) până ce începe
scanarea automată
Pe ecranul televizorului apare mesajul „[Auto
Tuning]” (Se realizează acordarea automată).
Scanarea se opreşte atunci când sistemul
ajunge la o staţie radio.
Pe ecranul panoului frontal apar
„TUNED”(Acordat) şi „ST” (pentru program
stereo).
3
Apăsaţi „OPTIONS” (Opţiuni).
Va apărea Meniul de opţiuni.
4
Apăsaţi
pentru a selecta „[Preset
Memory]” (Memorie presetare) şi apoi
apăsaţi
.
5
Apăsaţi
pentru a selecta numărul
configurat pe care îl doriţi.
6
Apăsaţi
.
S-a realizat configurarea.
Pentru a modifica numărul configurat în
prealabil
Selectaţi numărul presetat dorit, apăsând
PRESET +/- apoi realizaţi procedura de la pasul 3.
Selectarea staţiei radio
introducând direct frecvenţele
Dacă ştiţi frecvenţele, puteţi selecta staţia radio
introducând direct frecvenţele.
1
Apăsaţi în mod repetat „FUNCTION”
(Funcţie) până ce pe ecranul panoului
frontal apare „TUNER FM” (Acord FM).
2
Apăsaţi „OPTIONS” (Opţiuni).
Va apărea Meniul de opţiuni.
3
Apăsaţi
pentru a selecta „[Direct
Tuning]” (Acord direct) şi apoi apăsaţi
4
Apăsaţi butoanele numerice pentru a
selecta frecvenţele.
5
Apăsaţi
.
S-a realizat configurarea.
.
Pentru a opera folosind funcţia D.
TUNING
1
Apăsaţi în mod repetat „FUNCTION”
(Funcţie) până ce pe ecranul panoului
frontal apare „TUNER FM” (Acord FM).
2
Apăsaţi „D.TUNING”.
3
Apăsaţi butoanele numerice pentru a
selecta frecvenţele.
4
Apăsaţi
. Selectarea unei staţii presetate
1
2
Apăsaţi în mod repetat „FUNCTION”
(Funcţie) până ce pe ecranul panoului
frontal apare „TUNER FM” (Acord FM).
Se va trece pe ultima staţie recepţionată.
Apăsaţi în mod repetat „PRESET +/-”
(Presetare +/-) pentru a selecta staţia
presetată.
Numărul şi frecvenţa de presetare apar pe
ecranul televizorului şi pe afişajul panoului
frontal. De fiecare dată când apăsaţi butonul,
aparatul trece pe o staţie presetată.
Sfat util
• Puteţi selecta direct numărul staţiei presetate, cu
ajutorul butoanelor numerice. 55RO
Dacă un program FM se aude
cu distorsiuni
6
Apăsaţi
pentru a selecta numărul
configurat pe care îl doriţi.
Dacă un program FM se aude cu distorsiuni,
puteţi selecta recepţie monofonică. Nu se va
produce niciun efect stereo, dar se va
îmbunătăţi recepţia.
1
Apăsaţi „OPTIONS” (Opţiuni).
Va apărea Meniul de opţiuni.
2 Apăsaţi
pentru a selecta „[FM Mode]”
(Mod FM) şi apoi apăsaţi
3
4
Apăsaţi
.
S-a realizat configurarea.
Puteţi opera funcţia de acordare folosind
meniul de sistem de pe ecranul panoului
frontal.
Presetarea staţiilor radio
Apăsaţi în mod repetat „FUNCTION”
(Funcţie) până ce pe ecranul panoului
frontal apare „TUNER FM” (Acord FM).
2 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul „TUNING+/-”
(Acord +/-)până ce începe scanarea
automată
Scanarea se opreşte atunci când sistemul
ajunge la o staţie radio. Pe ecranul panoului
frontal apar „TUNED”(Acordat) şi „ST” (pentru
program stereo).
3
4
Apăsaţi
.
Pe ecranul panoului frontal apare
„COMPLETE” (Finalizat), iar staţia s-a
memorat.
8
Pentru a memora alte staţii, repetaţi
Paşii de la 2 la 7.
9
Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu
sistem).
Se va dezactiva meniul sistemului.
Pentru a modifica numărul configurat
în prealabil
Selectaţi numărul presetat dorit, apăsând
PRESET +/- apoi realizaţi procedura de la
pasul 3.
Dacă un program FM se aude cu distorsiuni
Dacă un program FM se aude cu distorsiuni, puteţi
selecta recepţie monofonică. Nu se va produce
niciun efect stereo, dar se va îmbunătăţi recepţia.
1
2
Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem).
Apăsaţi în mod repetat
până ce pe
ecranul panoului frontal apare „TUNER
MENU” (Meniu acordor), apoi apăsaţi
sau .
3
Apăsaţi în mod repetat
până ce pe
ecranul panoului frontal apare „FM MODE”
(Mod FM).
Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem).
Apăsaţi în mod repetat
până ce pe
ecranul panoului frontal apare „TUNER
MENU” (Meniu acordor), apoi apăsaţi
sau .
5
7
.
Apăsaţi
pentru a selecta
„[Monaural]” (Monofonic).
• [Stereo]: Recepţie stereo.
• [Monaural] (Monofonic): Recepţie
monofonică.
Utilizarea funcţiei de acordor
folosind meniul de sistem
1
Sfat util
• Puteţi selecta direct numărul configurat în
prealabil, cu ajutorul butoanelor numerice.
Apăsaţi în mod repetat
până ce pe
ecranul panoului frontal apare „MEMORY”
(Memorie), apoi apăsaţi
sau
Pe ecranul panoului frontal apare un număr
configurat în prealabil.
56
RO
4 Apăsaţi
5 Apăsaţi
•
•
6
7
sau
.
pentru a selecta „MONO”.
„STEREO”: Recepţie stereo.
„MONO”: Recepţie monofonică.
Apăsaţi
.
S-a realizat configurarea.
Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem).
Se va dezactiva meniul sistemului. Denumirea staţiilor presetate
Puteţi introduce un nume pentru staţiile presetate.
Aceste nume (de exemplu, „ABC”) apar pe ecranul
panoului frontal la selectarea unei staţii radio.
Pentru fiecare staţie presetată se poate introduce
un singur nume.
1
2
3
4
Apăsaţi în mod repetat „FUNCTION”
(Funcţie) până ce pe ecranul panoului
frontal apare „TUNER FM” (Acord FM).
Se va trece pe ultima staţie recepţionată.
Apăsaţi în mod repetat „PRESET +/-”
(Presetare +/-) pentru a selecta staţia
presetată pentru care vreţi să creaţi un
nume.
Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem).
Apăsaţi în mod repetat
până ce pe
ecranul panoului frontal apare „TUNER
MENU” (Meniu acordor), apoi apăsaţi
sau .
5
Apăsaţi în mod repetat
până ce pe
ecranul panoului frontal apare „NAME IN”
(Introducere nume).
6 Apăsaţi
sau
7 Creaţi un nume folosind butoanele
.
Apăsaţi
pentru a selecta un caracter, apoi
apăsaţi
pentru a deplasa cursorul în
următoarea poziţie.
Numele unei staţii radio poate fi format din
litere, cifre şi alte simboluri.
Dacă faceţi o greşeală
Apăsaţi în mod repetat
până ce caracterul
pe care doriţi să îl modificaţi începe să
clipească
apoi apăsaţi
pentru a selecta caracterul
dorit.
Pentru a şterge caracterul, apăsaţi repetat
până ce clipeşte caracterul ce trebuie şters,
apoi apăsaţi „CLEAR” (Ştergere).
8
9
Utilizarea sistemului de date
radio (RDS)
(doar pentru modelul european şi modelul
rus)
Ce reprezintă sistemul de date
radio?
Sistemul de date radio (RDS) este un serviciu
de difuziune care permite staţiilor radio să
transmită informaţii suplimentare în acelaşi
timp cu semnalul programului obişnuit. Acest
acordor oferă facilităţi RDS utile, cum ar fi
afişarea numelui staţiei radio. Pe ecranul
televizorului va apărea şi numele staţiei.
Serviciul RDS este disponibil doar pentru
staţiile FM.*
* Nu toate staţiile redio RDS asigură servicii
RDS şi nu toate oferă aceleaşi tipuri de
servicii. Dacă nu sunteţi familiarizaţi cu
sistemul RDS, solicitaţii detalii despre
serviciile RDS oferite de staţiile locale de
radio din regiunea dumneavoastră.
Recepţionarea informaţiilor
RDS
Selectaţi pur şi simplu o staţie radio din
banda FM.
Dacă aparatul este acordat pe frecvenţa unei
staţii radio care asigură şi servicii RDS, pe
ecranul panoului frontal va fi afişat numele
staţiei*.
* Dacă nu este recepţionată transmisia RDS,
este posibil ca numele staţiei să nu apară pe
ecranul panoului frontal.
Notă
• RDS poate funcţiona necorespunzător dacă
staţia recepţionată nu transmite un semnal
RDS de calitate, sau dacă intensitatea
semnalului recepţionat este scăzută. Apăsaţi
.
Pe ecranul panoului frontal apare „COMPLETE”
(Finalizat), iar numele staţiei radio s-a memorat.
Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem).
Se va dezactiva meniul sistemului. 57RO
Dispozitiv audio extern
Utilizarea adaptorului
DIGITAL MEDIA PORT
Adaptorul „DIGITAL MEDIA PORT” (DMPORT)
se foloseşte pentru a asculta sunetele
transmise de o sursă audio portabilă sau de un
computer. Prin conectarea unui adaptor
DIGITAL MEDIA PORT, puteţi asculta sunetul
transmis de fiecare componentă conectată la
aparat.
Adaptoarele DIGITAL MEDIA PORT
disponibile variază de la o zonă la alta.
Pentru mai multe detalii cu privire la
conectarea adaptorului DIGITAL MEDIA
PORT, consultaţi secţiunea „Conectarea altor
componente” (pagina 25).
Notă
• Nu conectaţi alt adaptor decât adaptorul
DIGITAL MEDIA PORT.
Redarea componentei
conectate la aparat
1
Apăsaţi în mod repetat „FUNCTION”
(Funcţie) până ce pe ecranul panoului
frontal apare „DMPORT”.
2
Începeţi redarea componentei conectate.
Sunetul sau imaginile de pe componenta
conectată sunt redate pe aparat sau pe
televizorul conectat.
Pentru detalii de utilizare, consultaţi şi
instrucţiunile de utilizare ale adaptorului
DIGITAL MEDIA PORT.
Notă
• În funcţie de tipul de adaptor DIGITAL MEDIA
PORT, este posibil să puteţi opera o
componentă conectată folosind fie butoanele
de pe telecomandă, fie cele de pe aparat.
Următoarea ilustraţie arată un exemplu al
butoanelor ce pot fi utilizate în acest caz.
• Nu conectaţi sau deconectaţi adaptorul
DIGITAL MEDIA PORT la/de la aparat, în
timp ce acesta este pornit.
• În funcţie de tipul de adaptor DIGITAL MEDIA
PORT, sunt transmise şi imaginile. În acest
caz, aparatul transmite doar un semnal video
compozit, indiferent de tipul semnalului video.
• Când utilizaţi simultan aparatul şi adaptorul
Bluetooth Wireless Audio (precum TDM-BT1,
nelivrat împreună cu aparatul), se poate
reduce distanţa de transmisie dintre
transmiţătorul Bluetooth şi adaptorul Bluetooth
Wireless Audio. În acest caz, amplasaţi
transmiţătorul Bluetooth cât mai departe de
aparat, sau mutaţi adaptorul Bluetooth
Wireless Audio mai aproape de transmiţătorul
Bluetooth.
• Când utilizaţi simultan aparatul şi adaptorul
Wireless Audio prin reţea (precum TDM-NC1,
nelivrat împreună cu aparatul), amplasaţi
adaptorul Wireless Audio prin reţea cât mai
departe de aparat. 58RO
Pentru accentuarea sunetului
comprimat
Puteţi accentua sunetul comprimat, de
exemplu un fişier audio MP3. Acest efect se
activează automat când setaţi modul de
decodificare pe „A.F.D. STD” (pag. 35) în timp
ce este selectată funcţia „DMPORT”. Pentru a
anula efectul, selectaţi altă opţiune decât
„A.F.D. STD.” Utilizarea unui produs S-AIR
Introducerea transmiţătorului /
transceptorului wireless
Sistemul este compatibil cu funcţia S-AIR
(pagina 110), ce permite transmiterea
sunetului între produsele S-AIR. Când
achiziţionaţi produsul S-AIR, trebuie să
realizaţi următoarele setări ca să stabiliţi
transmiterea sunetului.
Pentru a folosi funcţia S-AIR, trebuie să
introduceţi transmiţătorul wireless în aparat, iar
transceptorul wireless în subunitatea S-AIR.
Notă
• Când introduceţi transmiţătorul / transceptorul
wireless, asiguraţi-vă că cablul de alimentare
de c.a. (de reţea) nu este conectat la o priză
de repete.
• Nu
atingeţi bornele transmiţătorului /
transceptorului wireless.
Despre produsele S-AIR
Există 2 tipuri de produse S-AIR.
• Unitatea principală S-AIR (acest aparat):
Aceasta serveşte la transmiterea sunetului.
Puteţi folosi maxim trei unităţi principale SAIR. (Numărul de unităţi principale S-AIR ce
pot fi folosite depinde de mediul de utilizare.)
• Subunitatea S-AIR: Aceasta serveşte la
recepţionarea sunetului.
Pentru a introduce
wireless în aparat
transmiţătorul
1 Scoateţi şuruburile şi desprindeţi capacul
fantei.
Partea din spate a aparatului
‐
Amplificator surround: Puteţi asculta
sunet de la difuzoarele surround, în
sistem wireless.
Capacul fantei
‐
Receptor S-AIR: Puteţi asculta sunetele
aparatului din altă cameră.
Camera A
Unitatea centrală S-AIR
Notă
• Scoateţi şuruburile din capacul fantei ce
are semnul de avertizare. Nu scoateţi alte
şuruburi.
• Nu mai este necesar capacul fantei;
păstraţi-l totuşi după desprindere.
Subunitate S-AIR
(amplificator surround)
Camera B
Subunitate S-AIR
(receptor S-AIR)
(nefurnizat)
59RO
Sfat util
• Sony recomandă efectuarea calibrării automate,
atunci când se schimbă configuraţia S-AIR. Pentru
detalii, consultaţi secţiunea „Calibrarea automată a
configurărilor corespunzătoare” (pagina 69).
2 Introduceţi transmiţătorul wireless.
Partea din spate a aparatului
Stabilirea transmisiei de sunet
între unitatea S-AIR şi subunitatea
S-AIR (configurarea codului de
identificare)
Pentru amplificatorul surround
Pentru receptorul S-AIR
Prin simpla corelare a codului de identificare al
aparatului şi al subunităţii S-AIR, puteţi stabili
transmisia de sunet.
Pentru configurarea codului de
identificare al aparatului
Notă
• Introduceţi transmiţătorul wireless cu logo-ul
S-AIR îndreptat în sus.
• Introduceţi transmiţătorul wireless astfel
încât semnele
să fie aliniate.
• Nu introduceţi decât transmiţătorul wireless
în fanta EZW-T100.
3
1
Apăsaţi butonul
Aparatul va porni.
2
3
Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem).
Folosiţi aceleaşi şuruburi pentru a fixa
transmiţătorul wireless.
Partea din spate a aparatului
de pe aparat.
Apăsaţi în mod repetat
până ce pe
ecranul panoului frontal apare „S-AIR
MENU” (Meniu S-AIR), apoi apăsaţi
sau .
4
Apăsaţi în mod repetat
până ce pe
ecranul panoului frontal apare „S-AIR ID”
(Cod de identificare S-AIR), apoi apăsaţi
sau
.
Notă
tunci când transmiţătorul wireless nu este introdus
în aparat, nu se poate selecta „S-AIR ID” (Cod de
identificare S-AIR).
Notă
• Nu folosiţi alte şuruburi pentru a fixa
transmiţătorul wireless.
Pentru a introduce transceptorull
wireless în subunitatea S-AIR
Pentru detalii cu privire la instalarea
transceptorului wireless în subunitatea S-AIR,
de exemplu pentru un amplificator surround
sau pentru un receptor S-AIR, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale subunităţii S-AIR.
60RO
5
Apăsaţi
pentru a selecta codul de
identificare dorit.
Puteţi selecta orice cod de identificare (A, B
sau C).
6
Apăsaţi
.
S-a realizat configurarea.
7
Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu
sistem).
Se va dezactiva meniul sistemului.
8 Setaţi subunitatea S-AIR la acelaşi cod de
identificare.
Transmisia de sunet se stabileşte astfel
(exemplu): Unitatea centrală S-AIR
(acest aparat)
Ascultarea sunetelor aparatului
din altă cameră
Cod de identificare
A
Pentru receptorul S-AIR
Puteţi asculta sunetele aparatului folosind
receptorul S-AIR. Puteţi asculta sunetele
aparatului în altă cameră folosind receptorul SAIR.
Pentru mai multe informaţii referitoare la
receptorul S-AIR, consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale receptorului S-AIR.
Cod de identificare A Cod de identificare A
Subunitate S-AIR
Subunitate S-AIR
1
2
Pentru configurarea codului de
identificare al amplificatorului
surround
Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem).
Apăsaţi în mod repetat
până ce pe
ecranul panoului frontal apare „S-AIR
MENU” (Meniu S-AIR), apoi apăsaţi
sau
Consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
amplificatorului surround.
3
Apăsaţi în mod repetat
până ce pe
ecranul panoului frontal apare „S-AIR
Pentru configurarea codului de
identificare al receptorului S-AIR
MODE” (Mod S-AIR), apoi apăsaţi
Consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
receptorului S-AIR.
Notă
• Atunci când transmiţătorul wireless nu este
introdus în aparat, nu se poate selecta „SAIR MODE” (Mod S-AIR).
Pentru utilizarea mai multor unităţi
principale S-AIR
4
Apăsaţi
pentru a selecta
configurarea dorită.
• „PARTY” (Partajat): Receptorul S-AIR
emite sunete conform funcţiilor configurate pe
aparat.
• „SEPARATE” (Separat): Puteţi configura
funcţia dorită pentru receptorul S-AIR, fără
modificarea funcţiilor unităţii.
Puteţi folosi unităţi centrale S-AIR multiple,
setând un cod de identificare diferit pentru
fiecare componentă.
Unitatea centrală S-AIR
(acest aparat)
sau
Altă unitate
centrală S-AIR
5
Apăsaţi
.
S-a realizat configurarea.
6 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem).
Se va dezactiva meniul sistemului. Cod de
Cod de
identificare A identificare A
Subunitate S-AIR Subunitate
S-AIR
Cod de
identificare B
Subunitate S-AIR
61RO
7 Selectaţi funcţia dorită de pe receptorul
S-AIR.
■ Atunci când se configurează
„PARTY” (Partajat)
Funcţia receptorului S-AIR se schimbă
secvenţial când apăsaţi butonul
„FUNCTION” (Funcţie) de pe unitatea
centrală (pagina 34) sau S-AIR CH de pe
receptorul S-AIR.
■ Atunci când se configurează
„SEPARATE” (Separat)
Funcţia receptorului S-AIR se schimbă la
apăsarea butonului S-AIR CH de pe
receptorul S-AIR astfel.
“MAIN UNIT” → “TUNER FM” →
“DMPORT” → “AUDIO” → … (“UNITATEA
CENTRALĂ” → “ACORD FM” →
“DMPORT” → “AUDIO” → …)
Pentru realizarea aceleiaşi funcţii ca
aparatul, selectaţi „MAIN UNIT” (Unitatea
centrală).
8
Utilizarea receptorului S-AIR
atunci când aparatul se află în
mod standby
Pentru receptorul S-AIR
Puteţi utiliza receptorul S-AIR atunci când
aparatul se află în mod standby configurând
opţiunea „S-AIR STBY” (Standby S-AIR) pe
„STBY ON” (Standby activat).
1
Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu
sistem).
2
Apăsaţi în mod repetat
până ce pe
ecranul panoului frontal apare „S-AIR
MENU” (Meniu S-AIR), apoi apăsaţi
sau
3
apoi apăsaţi
sau
Notă
• Atunci când transmiţătorul wireless nu
este introdus în aparat, nu se poate
selecta „S-AIR STBY” (Standby S-AIR).
Reglaţi volumul receptorului S-AIR.
Notă
• Atunci când sunetul este transmis în alt format
decât stereo pe 2 canale, sunetul pe canale
multiple este redus la sunet pe 2 canale.
• Sunetul receptorului S-AIR poate fi întrerupt
de funcţionarea aparatului.
4
Pentru comandarea aparatului din
receptorul S-AIR
Puteţi comanda aparatul din receptorul S-AIR
utilizând următoarele butoane.
Apăsaţi Utilizare Partajarea aceloraşi operaţii pe
telecomandă şi aparat. S-AIR CH Schimbarea funcţiei aparatului. Pentru mai multe detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare ale receptorului S-AIR. 62RO
Apăsaţi în mod repetat
până ce
pe ecranul panoului frontal apare
„S-AIR STBY” (Standby S-AIR),
5
Apăsaţi
pentru a selecta
configurarea dorită.
• „STBY ON” (Pornit): Puteţi utiliza
receptorul S-AIR atunci când aparatul se
află în mod standby sau este pornit.
Puterea consumată creşte în modul
standby.
• „STBY OFF” (Oprit): Nu puteţi utiliza
receptorul S-AIR atunci când aparatul
se află în mod standby.
Apăsaţi
.
S-a realizat configurarea.
6 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem).
Se va dezactiva meniul sistemului.
Notă
Atunci când opriţi aparatul în timp ce opţiunea „SAIR STBY” (Standby S-AIR) este configurată pe
„STBY ON” (Standby activat), pe ecranul
panoului frontal va clipi (când nu s-a stabilit
transmisia de sunet între aparat şi receptorul SAIR) sau se va aprinde (atunci când s-a stabilit
transmisia de sunet între aparat şi receptorul SAIR) indicaţia „S-AIR”. Identificarea aparatului cu o
subunitate S-AIR specifică
(operaţiunea de interconectare)
■ După interconectare
Transmisia sunetului se realizează doar între
unitatea interconectată şi
subunitatea/subunităţile S-AIR.
Pentru amplificatorul surround
Pentru receptorul S-AIR
Camera dvs.
Configurarea aceluiaşi cod de identificare
pentru aparat şi pentru subunitatea S-AIR, spre
exemplu pentru un amplificator surround sau
pentru un receptor S-AIR, pentru stabilirea
transmisiei de sunet, este o operaţie simplă.
Cu toate acestea, este posibil ca vecinii să
recepţioneze sunetul aparatului dvs., în cazul
în care codurile de identificare sunt aceleaşi,
sau dvs. puteţi recepţiona sunet de la vecini.
Pentru a preveni acest lucru, puteţi identifica
unitatea cu o subunitate S-AIR specifică,
realizând operaţiunea de interconectare.
Fără transmisie
Cod de identificare A
Subunitate S-AIR
Cod de identificare A
Subunitate S-AIR
Interconectarea
■ Înainte de corelare
Transmisia de sunet este stabilită de codul de
identificare (exemplu).
Camera dvs.
Vecinul
Acest aparat
Pentru a realiza interconectarea
1 Amplasaţi lângă aparat subunitatea SAIR pe care doriţi să o interconectaţi.
Notă
• Scoateţi căştile din amplificatorul
surround (dacă acesta este conectat).
Vecinul
Acest aparat
2
Cod de identificare A
Corelaţi codurile de identificare ale
unităţii şi subunităţii S-AIR.
• Pentru a configura codul de identificare al
Cod de identificare A
Subunitate S-AIR
Cod de identificare A
Subunitate S-AIR
aparatului,
consultaţi
secţiunea
„Configurarea codului de identificare al
aparatului" (pagina 60).
• Pentru configurarea codului de identificare al
subunităţii S-AIR, consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale subunităţii S-AIR.
3 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem).
4 Apăsaţi în mod repetat
până ce pe
ecranul panoului frontal apare „S-AIR
MENU” (Meniu S-AIR), apoi apăsaţi
sau .
5 Apăsaţi în mod repetat
până ce pe
ecranul panoului frontal apare „PAIRING”
(Interconectare), apoi apăsaţi
sau .
Notă
• Atunci când transmiţătorul wireless nu este
introdus în aparat, nu se poate selecta
„PAIRING” (Interconectare). 63RO
6
Apăsaţi în mod repetat
până ce pe ecranul
panoului frontal apare „START” (Pornire)
apoi apăsaţi
.
Aparatul începe interconectarea, iar pe ecranul
panoului frontal clipeşte indicaţia „SEARCH”
(Căutare).
Pentru a anula interconectarea, apăsaţi
„SYSTEM MENU” (Meniu sistem).
7 Începeţi interconectarea subunităţii S-AIR.
■ Pentru amplificatorul surround
Apăsaţi butonul „POWER” (Alimentare) de pe
amplificatorul surround pentru a îl porni, şi
„PAIRING” (Interconectare) de pe panoul din
spate al amplificatorului surround.
Indicatorul „PAIRING” (Interconectare) al
amplificatorului surround clipeşte în roşu când
începe interconectarea. Când s-a stabilit
transmisia sunetului, indicatorul „PAIRING”
(Interconectare) al amplificatorului surround
devine roşu, iar pe ecranul panoului frontal
apar alternativ „PAIRING” (Interconectare) şi
„COMPLETE” (Complet).
Sfat util
• Pentru a apăsa butonul „PAIRING” de pe
panoul din spate al amplificatorului surround, se
poate folosi un instrument subţire, precum o
agrafă de hârtii.
■ Pentru receptorul S-AIR
Consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
receptorului S-AIR.
Atunci când s-a stabilit transmisia de sunet,
pe ecranul panoului frontal apar alternativ
„PAIRING” (Interconectare) şi „COMPLETE”
(Complet).
Notă
• Realizaţi interconectarea la câteva minute după
Pasul 5. În caz contrar, pe ecranul panoului
frontal
apar
alternativ
„PAIRING”
(Interconectare) şi „INCOMPLETE” (Incomplet).
Pentru a continua interconectarea, apăsaţi
şi începeţi din nou de la Pasul 5. Pentru a anula
interconectarea, apăsaţi „SYSTEM MENU”
(Meniu sistem).
8
Verificarea statutului S-AIR al
aparatului
Puteţi verifica statutul S-AIR, de exemplu codul de
identificare S-AIR sau informaţiile de interconectare.
1
2
Pentru a anula interconectarea
Schimbaţi setările codului de identificare pentru
aparat folosind comutatorul „S-AIR ID” (Cod de
identificare S-AIR) al aparatului. Dacă selectaţi un cod
de identificare nou, se anulează interconectarea. 64RO
Apăsaţi în mod repetat
până ce pe ecranul
panoului frontal apare „S-AIR MENU” (Meniu SAIR), apoi apăsaţi
3
sau
.
Apăsaţi în mod repetat
până ce pe ecranul
panoului frontal apare „S-AIR ID” (Cod de
identificare S-AIR), apoi apăsaţi
sau
Pe ecranul panoului frontal va apărea codul de
identificare S-AIR al aparatului. Când unitatea
este interconectată, lângă codul de identificare
apare „(PAIRING)” (Interconectare).
4
Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem).
Se va dezactiva meniul sistemului.
Dacă transmisia de sunet este
instabilă
Pentru amplificatorul surround
Pentru receptorul S-AIR
Dacă utilizaţi sisteme wireless multiple, ce împart
banda de 2,4 GHz, precum reţele LAN wireless sau
Bluetooth, transmisia produselor S-AIR sau a altor
produse wireless poate fi instabilă. În acest caz,
transmisia poate fi îmbunătăţită modificând
următoarea configurare „RF CHANGE” (Schimbare
RF).
1
Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu
sistem).
2
Apăsaţi în mod repetat
până ce pe
ecranul panoului frontal apare „S-AIR
Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu
sistem).
Se va dezactiva meniul sistemului.
Notă
• La realizarea interconectării, pe ecranul pentru
selectarea codului de identificare, lângă acesta din
urmă, va apărea mesajul „(PAIRING)”
(Interconectare).
Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem).
MENU” (Meniu S-AIR), apoi apăsaţi
sau
3
Apăsaţi în mod repetat
până ce pe
ecranul panoului frontal apare „RF
CHANGE” (Schimbare RF), apoi apăsaţi
sau .
Notă
• Atunci când transmiţătorul wireless nu este introdus
în aparat, nu se poate selecta „RF CHANGE”
(Schimbare RF). 4
Apăsaţi
pentru a selecta
configurarea dorită.
• „AUTO” (Automat): În mod normal se va
selecta această opţiune. Aparatul va trece
automat opţiunea „RF CHANGE"
(Schimbare RF) pe „ON" (Activat) sau pe
„OFF" (Inactiv).
• „[ON]” (Activat): Aparatul transmite
sunete căutând canalul optim pentru
transmitere.
• „[OFF]” (Inactiv): Aparatul transmite
sunete fixând canalul pentru transmitere.
5
Apăsaţi
.
S-a realizat configurarea.
6
Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu
sistem).
Se va dezactiva meniul sistemului.
7 Atunci când configuraţi „RF CHANGE”
(Schimbare RF) pe „OFF” (Inactiv),
selectaţi codul de identificare astfel încât
transmisia sunetului să fie cât mai stabilă
(pagina 60).
Notă
• În majoritatea cazurilor, nu va trebui să
schimbaţi această setare.
- Dacă opţiunea „RF CHANGE” (Schimbare
RF) este configurată pe „OFF” (Inactiv),
transmisia între aparat şi subunitatea SAIR poate fi realizată prin intermediul unuia
dintre următoarele canale.
- S-AIR ID A: canal echivalent pentru
canalul IEEE 802.1 1b/g 1
- S-AIR ID B: canal echivalent pentru
canalul IEEE 802.1 1b/g 6
- S-AIR ID C: canal echivalent pentru
canalul IEEE 802.11b/g 11
• Transmisia poate fi îmbunătăţită prin
modificarea canalului (frecvenţei) de
transmitere a celuilalt/celorlalte sistem(e)
wireless. Pentru mai multe detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale celuilalt/celorlalte
sistem(e) wireless. 65RO
Alte operaţii
Utilizarea Comenzii pentru
Funcţia HDMI pentru
sincronizarea „BRAVIA”
Această funcţie este disponibilă doar la
televizoarele cu funcţie de sincronizare
„BRAVIA".
Prin conectarea componentelor Sony
compatibile cu Comanda funcţiei HDMI, prin
intermediul unui cablu HDMI, utilizarea se
simplifică astfel:
- Mod teatru (pagina 67)
- Redare cu o singură apăsare de buton
(pagina 67)
- Oprirea alimentării sistemului (pagina 67)
- Restricţionarea volumului (pagina 68)
- Comandă audio a sistemului (pagina 68)
- Urmare limbă (pagina 68)
Comanda HDMI este un standard al funcţiilor
de control reciproc, folosit de CEC (prescurtare
de la: "control pentru aparate electrocasnice")
pentru HDMI (Interfaţă multimedia de înaltă
definiţie).
Funcţia de comandă HDMI nu va fi operabilă în
următoarele cazuri.
- Când conectaţi acest sistem la o
componentă incompatibilă cu Comanda
funcţiei HDMI.
- O componentă nu are mufă HDMI.
Pe telecomanda aparatului există butoane
compatibile cu operarea televizorului, precum
„THEATRE” (Teatru), „ONE-TOUCH PLAY”
(Redarea cu o singură apăsare de buton) şi
„TV
”. Pentru detalii, consultaţi „Operarea
televizorului cu ajutorul telecomenzii furnizate”
(pag. 72) şi consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale televizorului.
Notă
• Este posibil ca funcţia de Comandă HDMI să
nu fie operabilă, în funcţie de componenta
conectată. Consultaţi instrucţiunile de operare
furnizate împreună cu componenta.
• Este posibil ca, Comanda funcţiei HDMI să nu
fie operabilă în caz de conectare a unei
componente produsă de altă companie decât
Sony, chiar dacă respectiva componentă este
compatibilă cu Comanda funcţiei HDMI.
Pregătirea Comenzii pentru
funcţia HDMI
(Comanda pentru HDMI – Configurare
simplă)
Acest sistem este compatibil cu funcţia
„Comanda pentru HDMI – configurare simplă”.
Dacă televizorul este compatibil cu funcţia
„Comandă pentru HDMI – Configurare simplă”,
puteţi configura automat funcţia „[Control for
HDMI]” (Comandă pentru HDMI) a aparatului,
configurând televizorul. Pentru mai multe
detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
televizorului.
Dacă televizorul este compatibil cu funcţia
„Comandă pentru HDMI – Configurare simplă”,
configuraţi manual funcţia de Comandă pentru
HDMI a aparatului şi a televizorului.
Notă
• Pentru mai multe detalii cu privire la
configurarea televizorului, consultaţi
instrucţiunile de utilizare.
1 Asiguraţi-vă că aparatul şi televizorul
sunt conectate cu ajutorul unui cablu
HDMI.
2
Aprindeţi televizorul şi apăsaţi
a porni aparatul.
3
Comutaţi selectorul de intrare de pe
televizor, astfel încât pe ecranul
televizorului să apară semnalul de la
aparat, prin intrarea HDMI.
pentru
4 Configuraţi funcţia de Comandă pentru
66RO
HDMI, la aparat şi la televizor.
Se activează simultan funcţia de control
HDMI pentru aparat şi televizor. Pentru activarea/dezactivarea manuală
a funcţiei Comandă HDMI a aparatului
1 Apăsaţi „HOME” (Acasă).
Vizionarea unui BD/DVD printro singură apăsare de buton
Pe ecranul televizorului va apărea meniul
Acasă.
(funcţia „One-Touch Play”)
2
Apăsaţi
pentru a selecta
„[Setup]” (Configurare).
3
Apăsaţi
pentru a selecta „[HDMI
Settings]” (Setări HDMI) şi apoi apăsaţi
Prin simpla apăsare a butonului „ONE-TOUCH
PLAY” (Redare cu o singură apăsare de
buton), se va porni televizorul, se va seta pe
selectorul de intrare BD/DVD, iar aparatul va
începe redarea automată a unui disc.
Când introduceţi un disc se activează funcţia
de Redare cu o singură apăsare de buton.
Dacă funcţia Redare cu o singură apăsare de
buton nu porneşte (în cazul introducerii unui
disc incompatibil cu funcţia de redare
automată), apăsaţi
sau „ONE-TOUCH
PLAY” (Redare cu o singură apăsare de
buton).
.
Vor apărea opţiunile pentru „[HDMI
Settings]” (Setări HDMI).
4
5
Apăsaţi
pentru a selecta „[Control
for HDMI]” (Comandă HDMI) şi apoi
apăsaţi
.
Apăsaţi
pentru a selecta configurarea
şi apoi apăsaţi
.
• „[On]” (Activat): Activată.
• „[Off]” (Dezactivat): Dezactivată.
Notă
• În timpul configurării funcţiei Comandă HDMI
pentru aparat, funcţia Comandă audio a
sistemului nu este operabilă.
Sfat util
• Configurarea implicită pentru funcţia de
comandă HDMI este „[On]” (Activată).
Utilizarea modului teatru
(Modul teatru)
Dacă televizorul dvs. este compatibil cu modul
teatral, puteţi vizualiza imaginile la calitate
optimă, cinematografică, iar sunetul va fi emis
automat de difuzoarele sistemului, apăsând
„THEATRE” (Teatru). De asemenea, modul
video al televizorului trece pe „Theatre Mode”
(Mod teatru). Aparatul şi televizorul funcţionează astfel (de
ex.):
Aparatul Se porneşte (Dacă
nu e deja pornit) ↓ Trece pe funcţia
„BD/DVD". ↓ Începe redarea
discului şi transmite
sunetul. TV Se porneşte (Dacă
nu e deja pornit) ↓ Trece pe intrarea
HDMI. ↓ Reduce la minim
volumul. (Comandă
audio a sistemului) Oprirea sistemului împreună cu
televizorul
(Oprirea alimentării aparatului)
Atunci când opriţi televizorul folosind butonul
„POWER” (Alimentare) de pe telecomanda
televizorului sau butonul „TV
” de pe telecomanda
aparatului, aparatul se opreşte automat.
Notă
• Înainte de a utiliza funcţia de Oprire a alimentării
sistemului, configuraţi funcţia de alimentare a
televizorului. Pentru mai multe detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale televizorului.
• În funcţie de situaţie, este posibil ca aparatul sau
componentele conectate să nu se oprească
automat. Pentru detalii consultaţi instrucţiunile de
utilizare furnizate cu componentele conectate. 67RO
Ascultarea sunetului de la
televizor prin difuzoarele
sistemului
(Comandă audio a sistemului)
Puteţi asculta cu uşurinţă sunetul de la
televizor prin intermediul acestui aparat.
Pentru a utiliza această funcţie, conectaţi
sistemul şi televizorul cu un cablu audio şi cu
un cablu HDMI (pagina 22).
Puteţi folosi funcţia de Control audio al
aparatului astfel:
• Puteţi asculta sunetul televizorului de la
difuzoarele aparatului cu ajutorul unei operaţii
simple. Pentru mai multe detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale televizorului.
• Când aparatul este pornit, se va emite sunetul
televizorului prin difuzoarele aparatului.
• Când se emite sunetul televizorului prin
difuzoarele aparatului, puteţi regla volumul şi
opri sunetul aparatului folosind telecomanda
televizorului.
Notă
• Funcţia de comandă audio a aparatului nu va
fi operabilă dacă televizorul se află în modul
PAP (imagine şi imagine). Când televizorul
iese din modul PAP, metoda de transmitere a
sunetului de la televizor revine la configurarea
selectată înainte de intrarea în modul PAP.
Configurarea nivelului maxim al
volumului aparatului
(Limita volumului)
Dacă schimbaţi metoda de ieşire a televizorului
către difuzoarele sistemului din meniul
televizorului apăsând „THEATRE” (Cinema),
sunetul poate avea un volum extrem de ridicat,
în funcţie de nivelul de volum al sistemului.
Puteţi preveni acest lucru limitând nivelul
maxim al volumului. Pentru mai multe detalii,
consultaţi secţiunea „[Volume Limit]” (Limitarea
volumului) (pagina 85). 68RO
Schimbarea limbii pentru
afişajul televizorului
(Sincronizare limbă)
Când schimbaţi limba pentru afişajul de pe
ecran al televizorului, limba de afişare pe ecran
a aparatului se schimbă şi ea după ce opriţi şi
reporniţi aparatul. Calibrarea automată a
configurărilor
corespunzătoare
„[Auto Calibration]” (Calibrarea automată)
Sistemul D.C.A.C. (Calibrare automată
cinematografică digitală) poate regla în mod
automat sunetul surround corespunzător.
Notă
• La începerea funcţiei „[Auto Calibration]”
(Calibrare automată), volumul sunetului
aparatului va fi foarte ridicat. Nu puteţi reduce
volumul. Aveţi grijă ca această situaţie să nu
afecteze copiii şi vecinii.
Microfon de calibrare
1 Apăsaţi „HOME” (Acasă).
Pe ecranul televizorului va apărea meniul
Acasă.
2
Apăsaţi
pentru a selecta
„[Setup]” (Configurare).
3
Apăsaţi
pentru a selecta „[Audio
Settings]” (Setări audio) şi apoi apăsaţi
.
4
Apăsaţi
pentru a selecta „[Auto
Calibration]” (Calibrare automată) şi apoi
apăsaţi
.
Apare ecranul de confirmare pentru „[Auto
Calibration]” (Calibrarea automată).
5
Conectaţi microfonul de calibrare la mufa
A. CAL MIC de pe panoul din spate.
Reglaţi microfonul de calibrare la nivelul
urechii, folosind un trepied sau alt instrument
(nelivrat împreună cu aparatul). Faţa fiecărui
difuzor trebuie să fie îndreptată înspre
microfonul de calibrare, iar între difuzoare şi
microfonul de calibrare nu trebuie să existe
obstacole. 6 Apăsaţi
pentru a selecta „[Start]”
(Pornire).
Pentru a anula, selectaţi „[Cancel]”
(Anulare).
7
Apăsaţi
.
Va începe funcţia „[Auto Calibration]”
(Calibrarea automată).
Sistemul reglează automat setările
difuzorului.
Păstraţi liniştea în timpul măsurătorilor.
Notă
• Înainte de calibrarea automată, verificaţi dacă
se aprinde amplificatorul surround şi instalaţi-l în
locul potrivit. Dacă instalaţi amplificatorul surround
într-un loc necorespunzător, precum altă cameră,
nu se vor obţine măsurători satisfăcătoare.
• Când folosiţi setul de difuzoare surround
wireless (WAHT-SBP1, opţional) pentru
difuzoarele surround spate (pag. 16), instalaţi-le în
locul potrivit şi porniţi amplificatorul surround.
• Se vor emite sunete puternice atunci când
începe funcţia „[Auto Calibration]” (Calibrarea
automată). Nu puteţi reduce volumul. Aveţi grijă
ca această situaţie să nu afecteze copiii şi vecinii. 69RO
8 Confirmaţi concluziile calibrării automate. Configurarea difuzoarelor
Concluziile apar pe ecranul televizorului.
Apăsaţi
pentru a schimba pagina.
Prima pagină afişează distanţa difuzoarelor.
A doua pagină afişează nivelul difuzoarelor.
Notă
• Dacă măsurătorile eşuează, urmaţi mesajul
şi apoi încercaţi din nou funcţia „[Auto
Calibration]” (Calibrarea automată).
9 Apăsaţi
pentru a selecta „[OK]” sau
„[Cancel]” (Anulare), şi apoi apăsaţi
.
■ Măsurarea s-a realizat cu succes.
Deconectaţi microfonul de calibrare, apoi
selectaţi „[OK]”. Se va aplica rezultatul.
■ Măsurarea nu s-a realizat cu succes.
Urmaţi mesajul, apoi selectaţi „[OK]” pentru
a încerca din nou.
Notă
• În timp ce operează funcţia de Calibrare
automată:
- Nu întrerupeţi alimentarea.
- Nu apăsaţi niciun buton.
- Nu modificaţi volumul.
- Nu schimbaţi funcţia.
- Nu schimbaţi discul.
- Nu introduceţi şi nu scoateţi niciun disc.
- Nu conectaţi căştile la amplificatorul
surround.
- Nu deconectaţi microfonul de calibrare.
„[Speaker Settings]” (Setări difuzor)
Pentru a obţine sunetul surround optim, configuraţi
conexiunea difuzoarelor şi distanţa lor faţă de poziţia
dvs. de ascultare. Apoi folosiţi tonul de test pentru a
regla nivelul şi balanţa difuzoarelor la acelaşi nivel.
1 Apăsaţi „HOME” (Acasă).
Pe ecranul televizorului va apărea meniul
Acasă.
2
3
Apăsaţi
pentru a selecta
„[Setup]” (Configurare).
Apăsaţi
pentru a selecta „[Audio
Settings]” (Setări audio) şi apoi apăsaţi
4
Apăsaţi
.
pentru a selecta „[Speaker
Settings]” (Setări difuzor) şi apoi apăsaţi
Apare ecranul „[Speaker Settings]” (Setări
difuzor).
5
Apăsaţi
pentru a selecta elementul,
apoi apăsaţi
.
Configuraţi următoarele setări.
■ „[Connection]” (Conexiunea)
Dacă nu conectaţi difuzoare centrale sau surround,
configuraţi parametrii pentru „[Center]” (Centru) şi
„[Surround]”. Deoarece configurările difuzorului
frontal şi a subwoofer-ului sunt fixe, nu le puteţi
modifica.
Când folosiţi setul de difuzoare surround wireless
(WAHT-SBP1, opţional) pentru difuzoarele surround
spate (pagina 16), setaţi şi „[Surround Back]”
(Surround spate).
„[Front]” (Faţă)
„[Yes]” (Da)
„[Center]” (Centru)
„[Yes]” (Da) În mod normal se va selecta această
opţiune.
„[None]” (Niciuna): Selectaţi această opţiune dacă nu
se foloseşte niciun difuzor central.
„[Surround]”
„[Yes]” (Da) În mod normal se va selecta această
opţiune.
„[None]” (Niciuna): Selectaţi această opţiune dacă nu
se foloseşte niciun difuzor surround.
„[Surround Back]” (Surround spate)
„[Yes]” (Da) Selectaţi această opţiune dacă se
folosesc difuzoare surround spate.
„[None]” (Niciuna): Selectaţi această opţiune dacă nu
se foloseşte niciun difuzor surround spate. 70RO
.
[Subwoofer]
„[Yes]” (Da)
■ „[Distance]” (Distanţă)
Atunci când mutaţi difuzoarele, asiguraţi-vă că
aţi configurat parametrii distanţei
faţă de
poziţia de ascultare a difuzoarelor.
Puteţi regla parametrii de la 0,0 la 7,0 metri.
Difuzoarele din ilustraţie corespund
următoarelor:
1 Difuzor central
2 Difuzor frontal stânga (Stg.)
3 Difuzor frontal dreapta (Dr.)
4 Subwoofer
5 Difuzor surround stânga (Stg.)
6 Difuzor surround dreapta (Dr.)
7 Difuzor surround stânga spate (Stg.) (opţional)
8 Difuzor surround dreapta spate (Dr.) (opţional)
■ „[Level]” (Nivel)
Puteţi regla nivelul sunetului pentru difuzoare. Puteţi
regla parametrii de la -6,0 la +6,0 dB. Asiguraţi-vă că
„[Test Tone]” (Tonul de test) este setat pe „[On]”
(Activat), pentru ca reglarea să se poată realiza cu
uşurinţă.
„[Front Left/Right]” (Faţă stânga/dreapta) 0,0 dB:
Configuraţi nivelul difuzorului frontal.
„[Center]" (Centru)* 0,0 dB: Configuraţi nivelul
difuzorului central. „[Surround Left/Right]” (Surround
stânga/dreapta) 0,0 dB: Configuraţi nivelul difuzorului
surround.
„[Surround Back Left/Right]” (Surround spate
stânga/dreapta)* 0,0 dB: Configuraţi nivelul difuzorului
surround spate.
[Subwoofer] 0,0 dB: Configuraţi nivelul subwoofer-ului
* Acest element apare atunci când configuraţi pe
„[Yes]” (Da) la configurarea „[Connection]”
(Conexiune).
■ „[Test Tone]” (Tonul de test)
Difuzoarele vor emite un ton de test pentru a
regla opţiunea „[Level]” (Nivel).
„[Off]” (Dezactivat): Difuzoarele nu emit acest ton de
test.
„[On]” (Activat): Fiecare difuzor emite în ordine tonul
de test în timpul reglajului de nivel. Atunci când
selectaţi unul din elementele de „[Speaker Settings]”
(Setări difuzor), fiecare difuzor emite, în ordine, tonul
de test.
Reglaţi nivelul sunetului astfel:
1 Configuraţi „[Test Tone]” (Tonul de test)
pe „[On]" (Activat).
2
Apăsaţi
pentru a selecta „[Level]”
(Nivel) şi apoi apăsaţi
„[Front Left/Right]” (Faţă stânga/dreapta) 3,0 m:
Reglaţi distanţa difuzorului frontal.
„[Center]” (Centru)* 3,0 m: Reglează distanţa
difuzorului central.
„[Surround Left/Right]” (Surround stânga/dreapta) 3,0
m: Reglează distanţa difuzorului surround.
„[Surround Back Left/Right]” (Surround spate
stânga/dreapta)* 3,0 m: Reglează distanţa difuzorului
surround spate.
[Subwoofer] 3,0 m: Reglează distanţa subwoofer-ului.
* Acest element apare atunci când configuraţi pe
„[Yes]” (Da) la configurarea „[Connection]”
(Conexiune).
3 Apăsaţi
Notă
• În funcţie de sunetul recepţionat, este posibil
să nu se poată utiliza opţiunea „[Distance]”
(Distanţă). 8 Apăsaţi în mod repetat
.
pentru a selecta tipul de
difuzor dorit, apoi apăsaţi
4
.
Apăsaţi
pentru a selecta difuzorul
stâng sau drept şi apoi apăsaţi
pentru a ajusta nivelul.
5 Apăsaţi .
6 Repetaţi Paşii de la 3 la 5.
7 Apăsaţi „RETURN” (Revenire) .
Aparatul revine la afişajul anterior.
pentru a
selecta„[Test Tone]” (Ton de test), apoi
apăsaţi
.
9 Apăsaţi în mod repetat
pentru a se-
lecta „[Off]” (Dezactivat), apoi apăsaţi
. 71RO
Notă
• Semnalele tonului de test nu sunt transmise
prin mufa „HDMI OUT” (Ieşire HDMI).
Sfat util
• Pentru a regla simultan volumul tuturor
difuzoarelor, apăsaţi
.
Operarea televizorului
folosind telecomanda
Reglând semnalul telecomenzii, puteţi opera
televizorul cu ajutorul telecomenzii furnizate.
Notă
• Este posibil ca la înlocuirea bateriilor numărul
de cod setat să fie readus la configurarea
implicită (SONY). Configuraţi din nou numărul
de cod corespunzător.
Pregătirea telecomenzii pentru
operarea televizorului
Apăsaţi şi menţineţi butonul TV
în timp
ce introduceţi codul producătorului
televizorului dvs. folosind butoanele
numerice. Apoi eliberaţi butonul TV
.
Dacă aţi setat cu succes codul producătorului,
butonul TV clipeşte încet de două ori. Dacă
setarea nu s-a realizat cu succes, butonul TV
clipeşte rapid de cinci ori.
Numerele de cod ale televizoarelor ce
pot fi operate
Dacă sunt înscrise mai multe numere de cod,
încercaţi să le introduceţi pe rând până îl găsiţi
pe cel care funcţionează cu televizorul dvs.
Producătorul Număr de cod SONY 501 (implicit), 502 DAEWOO
506
EMERSON
567
FUNAI
548
GE
509
GOLDSTAR/LG 503, 517, 544, 568
GRUNDIG
533
HITACHI
514
ITT
521, 522
JVC
516
LOEWE
518
MITSUBISHI/MGA 527
NEC
503
NOKIA
521, 522, 573, 575
PANASONIC
553, 572
PHILIPS
515, 518, 557, 570
PIONEER
526
72RO
Producătorul RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
SABA
SAMSUNG
SANYO
SHARP
TELEFUNKEN
THOMSON
TOSHIBA
ZENITH
Număr de cod 565
510
530, 537, 558
515, 517, 544, 566, 569,
571, 574
508, 545
535, 565
547, 558
547, 549
541, 551
543
Operarea televizorului folosind
telecomanda
Puteţi opera televizorul folosind următoarele
butoane. Pentru a folosi aceste butoane (cu
excepţia butoanelor „THEATRE” – Teatru,
,
), setaţi telecomanda în modul
TV, apăsând butonul TV, astfel încât acesta să
se aprindă timp de 1 secundă.
Pentru a ieşi din modul TV, apăsaţi TV astfel
încât să clipească de 4 ori.
Notă
• În modul TV, dacă apăsaţi oricare din
următoarele butoane, se aprinde butonul TV. (În
funcţie de setările producătorului, este posibil ca
unele butoane să nu funcţioneze şi să nu se
aprindă butonul TV).
• Când apăsaţi alte butoane decât următoarele, în
timp ce telecomanda se află în modul TV,
butonul TV clipeşte de 4 ori, iar telecomanda
iese automat din modul TV şi aparatul se
operează conform funcţiei butonului apăsat.
• În funcţie de televizor, este posibil să nu puteţi
utiliza unele butoane sau toate butoanele.
Apăsând „THEATRE”
(Teatru) Puteţi: Să porniţi sau opriţi televizorul.
Să vizualizaţi imagini optime
pentru filme. Comuta sursa de intrare a
televizorului între televizor şi
alte surse de intrare.
Apăsând Puteţi: Selecta canalul TV.
După ce apăsaţi
, puteţi
selecta
pagina
de
text
următoare
sau precedentă
. Opri
temporar
sunetul televizorului. Selecta canalul TV. După ce
Butoanele
numerice,
-/--
apăsaţi
puteţi selecta
pagina de text introducând
numărul de trei cifre.
Afişa meniul televizorului. PAGINA
PRINCIPALĂ
„ANALOG”
Comuta pe modul analogic. (Analogic) DIGITAL Trece pe modul digital. Afişa informaţiile. Accesa textul. Afişa
Ghidul
Digital
Electronic de Programe
(EPG). „TOOLS”
Afişa meniul de utilizare
(Instrumente) pentru afişajul curent. „RETURN”
Reveni la canalul sau nivelul
(Revenire) anterior
din
meniul
televizorului. Schimba proporţia de
aspect a televizorului
conectat. Selecta elementul din meniu. Butoanele
colorate
(roşu/verde/
galben/
albastru) Selecta opţiunile din meniu. Sfat util
• Funcţia acestor butoane este aceeaşi cu
cea a butoanelor telecomenzii televizorului
Sony. Pentru mai multe detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale televizorului. După ce apăsaţi
puteţi
menţine pagina de text
curentă. Regla volumul televizorului. 73RO
Utilizarea Sleep Timer-ului
Puteţi programa oprirea sistemului după o
durată de timp predeterminată, astfel încât
puteţi adormi cu un fond muzical. Durata de
timp după care are loc oprirea automată poate
fi presetată în intervale a câte 10 minute.
Apăsaţi „SLEEP” (Adormire).
De fiecare dată când apăsaţi „SLEEP”
(Adormire), durata afişată în minute (durata
rămasă) se schimbă cu încă 10 minute. Atunci
când configuraţi sleep timer-ul, pe ecranul
panoului frontal clipeşte indicaţia „SLEEP”
(Adormire).
Modificarea strălucirii
afişajului panoului frontal
Strălucirea afişajului panoului frontal poate fi
reglată la oricare dintre cele 2 nivele
disponibile.
1
Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu
sistem).
2
Apăsaţi în mod repetat
până ce pe
ecranul panoului frontal apare „DISP
MENU” (Meniu afişare), apoi apăsaţi
sau .
3
Apăsaţi în mod repetat
până ce pe
ecranul panoului frontal apare „DIMMER”
Pentru a verifica durata rămasă
Apăsaţi o singură dată tasta „SLEEP”
(Adormire).
(Reducere strălucire), apoi apăsaţi
sau
4
Apăsaţi
pentru a selecta strălucirea
afişajului panoului frontal.
• „DIMMER OFF" (Reducere strălucire
dezactivată): Display strălucitor.
• „DIMMER ON” (Reducere strălucire
activată): Display întunecat.
5
Apăsaţi
.
S-a realizat configurarea.
Pentru a modifica durata rămasă
Apăsaţi în mod repetat tasta „SLEEP”
(Adormire) pentru a selecta durata dorită.
Pentru configurarea sleep timer-ului
folosind meniul sistemului
1
Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu
sistem).
2
Apăsaţi în mod repetat
până ce pe
ecranul panoului frontal apare „SLEEP
MENU” (Meniu adormire), apoi apăsaţi
sau
3
Apăsaţi
pentru a selecta o
configurare.
Durata afişată în minute (durata rămasă) se
schimbă cu încă 10 minute.
Sfat util
• Puteţi selecta durata rămasă, cu ajutorul
butoanelor numerice. În acest caz, puteţi
configura durata în trepte de câte 1 minut.
4
Apăsaţi
.
Se realizează configurarea, iar pe ecranul
panoului frontal clipeşte indicaţia „SLEEP”
(Adormire).
5
Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu
sistem).
Se va dezactiva meniul sistemului. 74RO
6 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem).
Se va dezactiva meniul sistemului. Dezactivarea butoanelor de Despre demonstraţie
pe aparat
Puteţi porni/opri demonstraţia de pe ecranul
(Siguranţă pentru copii)
Puteţi dezactiva butoanele de pe aparat (cu
excepţia butonului
) pentru a preveni
utilizarea lor eronată, de exemplu din joaca
copiilor (funcţia de siguranţă pentru copii).
Apăsaţi butonul
de pe aparat timp de
peste 5 secunde.
Pe ecranul panoului frontal apar indicaţiile
„CHILD LOCK” (Blocare copii) şi „ON”
(Activat).
S-a activat funcţia de blocare pentru copii şi sau blocat butoanele de pe aparat. (Puteţi
controla aparatul cu ajutorul telecomenzii.)
Pentru a anula, apăsaţi timp de peste 5
secunde până ce pe ecranul panoului frontal
apar indicaţiile „CHILD LOCK” (Blocare copii) şi
„OFF” (Dezactivat).
Notă
• Când operaţi butoanele de pe aparat în timp
ce este activată funcţia de siguranţă pentru
copii, pe ecranul panoului frontal apare mesajul
„CHILD LOCK” (Blocare copii). panoului frontal când aparatul se află în modul
standby.
1
Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu
sistem).
2
Apăsaţi în mod repetat
până ce pe
ecranul panoului frontal apare „DISP
MENU” (Meniu afişare), apoi apăsaţi
sau .
3
Apăsaţi în mod repetat
până ce pe
ecranul panoului frontal apare „DEMO”
(Demonstraţie), apoi apăsaţi
sau
.
4
Apăsaţi
pentru a selecta o
configurare.
• „DEMO ON”(Demonstraţie activată):
Activată.
• „DEMO OFF” (Demonstraţie
dezactivată): Dezactivată.
Configurarea implicită diferă în funcţie de
zonă.
5
Apăsaţi
.
S-a realizat configurarea.
6 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem).
Se va dezactiva meniul sistemului.
Sfat util
• Atunci când achiziţionaţi un sistem nou, sau
dacă sistemul are configurările implicite
(pagina 89), puteţi dezactiva modul de
de pe
demonstraţie, apăsând butonul
telecomandă. 75RO
Economisirea de energie în
modul standby
Verificaţi dacă s-au efectuat următoarele setări:
- Funcţia „[Control for HDMI]” (Comandă
HDMI) este setată pe „Off” (Dezactivat)
(pagina 66).
- „S-AIR STBY” este configurat pe „STBY
OFF” (Standby dezactivat) (pagina 62).
- „DEMO” este setat pe „DEMO OFF”
(Demo dezactivat) (pagina 75).
- Funcţia „[Standby Mode]” (Mod standby)
este setată pe „[Normal]” (pagina 86).
76RO
Configurări şi reglaje
Pictograma Folosirea Meniului de
Configurare
Puteţi regla în diverse moduri elemente precum
imaginea şi sunetul.
Selectaţi
Acasă dacă
aparatului.
(Configurare) din meniul de
doriţi să schimbaţi setările
Notă
• Configurările de redare memorate pe disc au
prioritate în faţa setărilor din Meniul de
Configurare, şi este posibil ca unele dintre
funcţiile descrise să nu funcţioneze.
1 Apăsaţi „HOME” (Acasă).
Pe ecranul televizorului va apărea meniul
Acasă.
2
Apăsaţi
pentru a selecta
„[Setup]” (Configurare).
3
Apăsaţi
pentru a selecta pictograma
categoriei de configurare pe care doriţi să
o schimbaţi şi apoi apăsaţi
.
Exemplu: „[Video Settings]” (Setări video)
4 Apăsaţi
Explicaţie „[Network Update]” (Actualizare
reţea) (pagina 78)
Actualizează software-ul
sistemului. „[Video Settings]” (Setări video)
(pagina 79)
Realizează setările video în
funcţie de tipul mufelor. „[Audio Settings]” (Setări
audio) (pagina 81)
Realizează setările audio în
funcţie de tipul mufelor. „[BD/DVD Viewing Settings]”
(Setări vizualizare BD/DVD)
(pagina 83)
Realizează setări detaliate pentru
redarea BD/DVD. „[Photo Settings]” (Setări foto)
(pagina 85)
Realizează setările pentru
fotografii. „[HDMI Settings]” (Setări HDMI)
(pagina 85)
Realizează setările HDMI. „[System Settings]” (Setări
sistem) (pagina 86)
Realizează setările pentru sistem. „[Network Settings]” (Setări
reţea) (pagina 87)
Realizează setări detaliate pentru
Internet şi reţea. „[Easy Setup]” (Configurare
rapidă) (pagina 88)
Rulează din nou Configurarea
rapidă pentru a realiza setările de
bază. „[Resetting]” (Resetarea)
(pagina 89)
Resetează aparatul la
configurările din fabrică. pentru a selecta un element şi
apoi apăsaţi
.
Vor apărea opţiunile pentru elementul selectat.
Exemplu: „[TV Type]” (Tip TV)
Opţiuni 77RO
5 Apăsaţi
pentru a selecta o
configurare şi apoi apăsaţi
.
Este selectată setarea dorită, finalizându-se
acţiunea de configurare.
Vor apărea opţiunile pentru elementul
selectat.
Exemplu: [4:3]
„[Network Update]”
(Actualizare reţea)
Puteţi actualiza şi îmbunătăţi funcţiile aparatului.
Pentru informaţii cu privire la funcţiile de
actualizare, consultaţi următorul sit web:
Pentru clienţii din Europa şi Rusia
http://support.sony-europe.com/
Pentru clienţii din Asia şi Australia
http://www.sony-asia.com/support
Pentru clienţii din America Latină
http://esupport.sony.com
Setare selectată Notă
• Nu deconectaţi cablul de alimentare sau de reţea în
timp ce descărcaţi sau actualizaţi software-ul.
• Toate operaţiunile, inclusiv deschiderea sertarului
discului, nu sunt disponibile în timpul actualizării.
• Duratele de descărcare pot diferi în funcţie de furnizor
sau de starea liniei.
• Când apar mesaje de eroare cu privire la conexiunile
de reţea, verificaţi conexiunile de reţea folosind
funcţia „[Network Diagnostic]” (Diagnostic reţea) de la
„[Internet Settings]” (Setări internet) din „[Network
Settings]” (Setări de reţea) (pagina 87).
Sfat util
• Contorul „UPDATE */9” („*” indică treapta de
actualizare) de pe ecranul panoului frontal indică de
asemenea stadiul actualizării.
• Puteţi verifica versiunea curentă a software-ului
selectând „[System Information]” (Informaţii de
sistem) la „[System Settings]” (Setări sistem) (pagina
86).
• Setările de la „[Setup]” (Configurare) rămân şi după
actualizare.
• Aparatul vă informează că există o nouă versiune a
software-ului dacă „[Software Update Notification]”
(Notificare actualizare software) este setată pe „[On]"
(Activat) (opţiune implicită) (pagina 86).
Pentru a actualiza software-ul
sistemului folosind reţeaua
1
Apăsaţi
pentru a selecta „[Network
Update]” (Actualizare reţea) şi apoi
apăsaţi
.
Aparatul se conectează la reţea, iar meniul
cere confirmarea.
2
Apăsaţi
apoi apăsaţi
78RO
pentru a selecta „[OK]”,
. Aparatul începe automat descărcarea şi apoi
actualizarea software-ului.
Când s-a încheiat actualizarea, pe ecranul
panoului frontal apare timp de 5 secunde
mesajul „COMPLETE” (Încheiat), apoi
aparatul se închide automat.
3
Apăsaţi
pentru a porni aparatul.
Aparatul porneşte cu software-ul actualizat.
Actualizarea software-ului
sistemului folosind un disc de
actualizare
Puteţi actualiza şi îmbunătăţi funcţiile
aparatului folosind un disc de actualizare
furnizat de distribuitorul Sony sau de centrul
local autorizat de service Sony.
1 Introduceţi discul de actualizare.
Ecranul solicită confirmarea.
2 Selectaţi „[OK]”, apoi apăsaţi
.
Începe actualizarea software-ului.
Când s-a încheiat actualizarea, pe ecranul
panoului frontal apare timp de 5 secunde
mesajul „COMPLETE!” (Încheiat), apoi
aparatul se închide automat.
3
Apăsaţi
pentru a porni aparatul.
Aparatul porneşte cu software-ul actualizat.
4 Apăsaţi
pentru a scoate discul. „[Video Settings]” (Setări
video)
Puteţi realiza setările video în funcţie de tipul
mufelor.
■ „[TV Type]” (Tip TV)
Puteţi selecta proporţia de aspect a
televizorului conectat.
[16:9]: Selectaţi această opţiune atunci când
conectaţi un televizor cu ecran lat sau un
televizor cu funcţie pentru mod lat. [4:3]:
Selectaţi această opţiune atunci când conectaţi
un televizor cu ecran 4:3 fără funcţie pentru
mod lat.
■ „[Screen Format]” (Format ecran)
Puteţi selecta configurarea afişajului pentru o
imagine de ecran 4:3 pe un televizor cu ecran lat
16:9.
[Original]: Selectaţi această opţiune atunci când
conectaţi un televizor cu funcţie pentru mod lat.
Afişează o imagine de ecran 4:3 cu aspect 16:9
chiar şi pe un televizor cu ecran lat.
„[Fixed Aspect Ratio]” (Raport fix de aspect):
Schimbă mărimea imaginii pentru a o potrivi cu
proporţia de aspect a imaginii originale.
■ „[DVD Aspect Ratio]” (Raport aspect DVD)
Puteţi selecta configurarea de afişare pentru
redarea imaginilor de ecran 16:9 pe un televizor
cu ecran 4:3 (opţiune selectabilă când „[TV Type]"
(Tipul de televizor) este setat pe „4:3", iar „[Screen
Format]" (Format ecran) este setat pe „[Fixed
Aspect Ratio]" (Proporţie aspect fix)).
„[Letter Box]” (Panoramic): Afişează o imagine lată
cu benzi negre sus şi jos.
„[Pan & Scan]” (Aspect film): Afişează o imagine
cu înălţime completă, pe întreg ecranul, cu margini
decupate.
79RO
■ „[Cinema Conversion Mode]” (Modul de
conversie cinematografică)
Puteţi seta metoda de conversie video pentru
semnalele 480p/ 576p, 720p, 1080i, or 1080p* de la
mufa „HDMI OUT" (Ieşire HDMI) sau mufele
„COMPONENT VIDEO OUT" (Ieşire video
componentă).
* doar pentru HDMI
[Auto]: În mod normal se va selecta această opţiune.
Aparatul detectează automat tipul de program (pe
bază de film sau pe bază de video) şi selectează
modul de conversie corespunzător.
[Video]: Se va selecta întotdeauna metoda de
conversie specifică pentru materialul pe bază de
video, indiferent de material.
■ „[Output Video Format]” (Format video de
ieşire)
Puteţi selecta tipul de mufă pentru emiterea
semnalelor video. Pentru detalii, consultaţi secţiunea
„Rezoluţia ieşirii video” (pagina 102).
1
Apăsaţi
pentru a selecta tipul mufei
de ieşire pentru semnalele video, apoi
apăsaţi
.
Notă
• La conectarea simultană a mufei „HDMI
OUT” (Ieşire HDMI) cu alte mufe de ieşire
video, selectaţi „[Component Video]" (Video
componentă).
„[TV Connection Method]” (Metoda de
conexiune TV)
[HDMI]: Transmite semnale prin mufa „HDMI
OUT" (Ieşire HDMI) conform setării „[HDMI
Resolution]” (Rezoluţie HDMI) de mai jos.
„[Component Video]” (Video componentă):
Transmite semnale prin mufele
„COMPONENT VIDEO OUT” (Ieşire video
componentă) conform setării „[Component
Resolution]” (Rezoluţie componentă) de mai
jos.
[Video]: Transmite semnale de la mufa
„VIDEO OUT” (Ieşire video).
2 (Când selectaţi [HDMI] sau [Component
Video] (Video componentă))
Apăsaţi
pentru a selecta tipul de semnal
pentru mufa „HDMI OUT" (Ieşire HDMI) sau
mufele „COMPONENT VIDEO OUT” (Ieşire
video componentă) şi apăsaţi
.
Când schimbaţi rezoluţia ieşirii video, se
afişează o imagine cu rezoluţia selectată timp
de aproximativ 30 de secunde, apoi ecranul
cere o confirmare. Urmaţi instrucţiunile de pe
ecran. Indicatorul „HD” se aprinde pe ecranul
panoului frontal când se emit semnale video
720p/1080i/1080p. 80RO
Notă
• Dacă imaginea este distorsionată sau nu
apare imagine, aşteptaţi aproximativ 30 de
secunde înainte de a apăsa butoanele.
Ecranul revine la meniul de setare a
rezoluţiei.
• Dacă rezoluţia selectată pentru ieşirea video
este incorectă, pe ecran nu apare nicio
imagine când apăsaţi orice buton în interval
de 30 de secunde. În acest caz, apăsaţi şi
menţineţi butoanele
şi de pe aparat
timp de peste 5 secunde pentru a reseta
rezoluţia ieşirii video la valoarea minimă.
• Când conectaţi simultan mufa „HDMI OUT”
(Ieşire HDMI) şi alte mufe de ieşire video,
este posibil să nu fie transmise semnalele
video prin alte mufe decât prin mufa „HDMI
OUT” (Ieşire HDMI) când se selectează
„[Auto]” sau „[1080p]”.
„[HDMI Resolution]” (Rezoluţie
HDMI) / „[Component Resolution]”
(Rezoluţie componentă)
[Auto] (doar pentru HDMI): În mod normal se
va selecta această opţiune.
Aparatul emite semnale pornind de la cea mai
mare rezoluţie acceptată de televizor:
1080p > 1080i > 720p > 480p/576p >
480i/576i
Dacă formatul imaginii rezultate nu este cel
dorit, încercaţi altă setare corespunzătoare
televizorului.
[480i/576i]: Emite semnale video 480i/576i.
[480p/576p]: Emite semnale video
480p/576p.
[720p]: Emite semnale video 720p.
[1080i]: Emite semnale video 1080i.
[1080p] (doar pentru HDMI): Emite semnale
video 1080p.
■ „[BD-ROM 1080/24p Output]” (Ieşire BD-ROM
1080/24p)
Puteţi seta emiterea de semnale video 1920 ×
1080p/24 Hz la redarea materialelor pe bază de
film de pe BD-ROM (720p/24 Hz sau 1080p/24
Hz). Se pot emite semnale video 1920 × 1080p/24
Hz când sunt respectate toate condiţiile
următoare.
- Conectaţi un televizor compatibil cu
1080/24p, folosind mufa „HDMI OUT”
(Ieşire HDMI),
- Funcţia „[Output Video Format]” (Format
ieşire video) este setată pe [HDMI] şi
- „[HDMI Resolution]” (Rezoluţie HDMI)
este setată pe [Auto] sau [1080p].
- Indicatorul 24P se aprinde când emite
semnale video 1920 × 1080p/24 Hz. [Auto]: Emite semnale video 1920 × 1080p/ 24 Hz
doar când conectaţi televizor compatibil 1080/24p,
folosind mufa „HDMI OUT” (Ieşire HDMI),
„[On]” (Activat): Emite semnale video 1920 × 1080p/
24 Hz indiferent de tipul televizorului conectat.
„[Off]” (Dezactivat): Selectaţi această opţiune dacă
televizorul dvs. nu este compatibil cu semnalele video
1080/ 24p.
Notă
• Este posibil să nu se emită semnale video când
„BD-ROM 1080/24p Output]” (Ieşire BD-ROM
1080/24p) este setată pe „[On]” (Activat).
■ [YCBCR/RGB (HDMI)]
Puteţi selecta setarea de culoare pentru
semnalele video transmise prin mufa „HDMI OUT”
(Ieşire HDMI). Selectaţi setarea potrivită pentru
tipul de televizor conectat.
[Auto]: Detectează automat tipul de dispozitiv
extern şi se comută pe setarea de culoare
corespunzătoare.
[YCbCr (4:2:2)]: Emite semnale video YCbCr
4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Emite semnale video YCbCr
4:4:4.
[RGB (16-235)]: Selectaţi această opţiune la
conectarea cu un dispozitiv cu mufă DVI
compatibilă HDCP.
[RGB (0-255)]: Selectaţi această opţiune atunci
când conectaţi un dispozitiv RGB (0-255).
■ „[x.v.Colour Output]” (Ieşire culoare x.v.)
Setează dacă informaţiile xvYCC se vor transmite
la televizorul conectat.
Combinarea unui video compatibil xvYCC cu un
televizor ce suportă afişarea cu culoare x.v. face
posibilă reproducerea mai exactă a culorilor
obiectelor din lumea reală.
[Auto]: În mod normal se va selecta această
opţiune.
„[Off]” (Dezactivat): Selectaţi această opţiune când
imaginea este instabilă sau culorile par
nenaturale.
■ „[Pause Mode]” (Mod pauză) (doar pentru
BD/DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
Puteţi selecta imaginea în modul pauză.
„[Audio Settings]”
(Setări audio)
Puteţi realiza setările audio.
■ „[BD Audio Setting]” (Setare audio BD)
Selectează dacă se mixează sau nu sunetul
interactiv (sunetul butoanelor, sunetul efectelor
etc.) şi sunetul secundar (comentariul) la
redarea unui disc BD ce conţine astfel de
sunete.
[Mix]: Emite sunetul obţinut prin mixarea
sunetului interactiv şi a celui secundar pe
sunetul primar.
[Direct]: Emite doar sunetul primar.
■ [Audio DRC] (doar pentru BD/DVD
VIDEO)
Puteţi comprima intervalul dinamic al piesei
audio. Funcţia [Audio DRC] este utilă pentru
vizionarea filmelor în timpul nopţii, cu volumul
redus.
[Auto]: Efectuează redarea la intervalul dinamic
specificat de disc (doar pentru BD-ROM).
„[Off]” (Dezactivat): Fără comprimare a
spectrului dinamic.
„[On]” (Activat): Sistemul reproduce piesa
audio cu tipul de spectru dinamic proiectat de
persoana care a realizat înregistrarea.
■ „[Attenuate – TV]” (Atenuare – TV)
Pot apărea distorsiuni când ascultaţi o
componentă conectată la mufele TV (AUDIO
IN L/R) (Intrare audio stg./dr.). Pentru a preveni
distorsiunile, reduceţi volumul aparatului.
Distorsiunile nu reprezintă o defecţiune şi vor
depinde de componenta conectată.
„[On]” (Activat): Atenuează nivelul de intrare.
Se modifică nivelul de ieşire.
„[Off]” (Dezactivat): Nivel normal al sunetului
preluat. [Auto]: Imaginea, inclusiv elementele dinamice,
este transmisă fără instabilităţi.
În mod normal se va selecta această poziţie.
„[Frame]” (Cadru): Imaginea, inclusiv elementele
nedinamice, este transmisă la o rezoluţie ridicată. 81RO
■ „[Attenuate - AUDIO]” (Atenuare – Audio)
Pot apărea distorsiuni când ascultaţi o
componentă conectată la mufele AUDIO
(AUDIO IN L/R) (Intrare audio stg./dr.). Pentru
a preveni distorsiunile, reduceţi volumul
aparatului. Distorsiunile nu reprezintă o
defecţiune şi vor depinde de componenta
conectată.
„[On]” (Activat): Atenuează nivelul de intrare.
Se modifică nivelul de ieşire.
„[Off]” (Dezactivat): Nivel normal al sunetului
preluat.
■ „[BD/DVD Audio Output]” (Ieşire audio
BD/DVD)
Sistemul nu poate transmite simultan sunet pe
canale multiple de la mufa „HDMI OUT” (Ieşire
HDMI) şi de la difuzoarele aparatului. Puteţi
selecta metoda de ieşire.
„[Speaker only]” (Doar difuzor): Emite sunet pe
canale multiple doar de la difuzoarele
aparatului.
„[Speaker priority]” (Prioritate difuzor): Emite
sunet pe canale multiple de la difuzoarele
aparatului şi semnale liniare PCM pe 2 canale
de la mufa „HDMI OUT” (Ieşire HDMI).
„[HDMI priority]” (Prioritate HDMI): Emite sunet
stereo pe 2 canale de la difuzoarele aparatului
şi activează ieşirea de sunet de la mufa „HDMI
OUT” (Ieşire HDMI). Formatul sunetului de la
mufa „HDMI OUT” (Ieşire HDMI) depinde de
componenta conectată.
Notă
• Când setaţi „[BD/DVD Audio Output]” (Ieşire
audio BD/DVD) pe „[HDMI priority]” (Prioritate
HDMI), pe ecranul televizorului apare un mesaj
de confimare. Apăsaţi
pentru a selecta "OK"
şi pentru a finaliza configurarea.
• Când setaţi „[BD/DVD Audio Output]” (Ieşire
audio BD/DVD) pe „[HDMI priority]” (Prioritate
HDMI), funcţiile „SOUND MODE” (Mod sunet),
„DYNAMIC BASS” (Bas dinamic), „NIGHT”
(Noapte), „TONE” (Ton) şi „DEC. MODE” (Mod
decodificare) sunt dezactivate.
• Când este activată funcţia de Comandă audio a
sistemului (pagina 68), această setare se poate
schimba automat. 82RO
■ „[Sound Effect]” (Efect sonor)
Puteţi seta efectele sonore ale sistemului –
„SOUND MODE” (Mod sunet), „DYNAMIC
BASS” (Bas dinamic), „NIGHT” (Noapte),
„TONE” (Ton) şi „DEC. MODE” (Mod
decodificare) – pe activat sau dezactivat..
„[On]” (Activat): Activează toate efectele
sonore ale aparatului.
Limita maximă a frecvenţei de eşantionare este
setată la 48 kHz.
„[Off]” (Dezactivat): Efectele de sunet sunt
dezactivate. Selectaţi această opţiune atunci
când nu doriţi să setaţi limita maximă a
frecvenţei de eşantionare.
■ „[Speaker Settings]” (Setări difuzor)
Configuraţi difuzoarele, pentru a obţine sunet
surround optim. Pentru detalii, consultaţi
secţiunea „Configurarea difuzoarelor” (pagina
70).
■ „[Auto Calibration]” (Calibrarea
automată)
Puteţi calibra automat configurările
corespunzătoare. Pentru detalii, consultaţi
secţiunea „Calibrarea automată a configurărilor
corespunzătoare” (pagina 69). „[BD/DVD Viewing
Settings]” (Setări vizualizare
BD/DVD)
Puteţi realiza setări detaliate pentru redarea BD/DVD.
■ „[BD/DVD MENU]” (Meniu BD/DVD)
Puteţi selecta limba implicită a meniului pentru
discurile BD-ROM sau DVD VIDEO. Când selectaţi
opţiunea „[Select Language Code]” (Selectare cod de
limbă), apare ecranul pentru introducerea codului de
limbă. Introduceţi codul pentru limba dvs. consultând
„Lista codurilor de limbă” (pagina 105).
■ [Audio]
Puteţi selecta limba implicită a piesei pentru discurile
BD-ROM sau DVD VIDEO.
Dacă selectaţi [Original], se va selecta limba prioritară
a discului.
Când selectaţi opţiunea „[Select Language Code]”
(Selectare cod de limbă), apare ecranul pentru
introducerea codului de limbă.
Introduceţi codul pentru limba dvs. consultând „Lista
codurilor de limbă” (pagina 105).
■ „[Subtitle]” (Subtitrare)
Puteţi selecta limba implicită a subtitrării pentru
discurile BD-ROM sau DVD VIDEO. Când selectaţi
opţiunea „[Select Language Code]” (Selectare cod de
limbă), apare ecranul pentru introducerea codului de
limbă. Introduceţi codul pentru limba dvs. consultând
„Lista codurilor de limbă” (pagina 105).
■ „[BD Parental Control]” (Control parental BD)
Redarea unor discuri BD-ROM poate fi restricţionată
în funcţie de vârsta utilizatorilor. Unele scene pot fi
blocate sau înlocuite cu altele.
1 Introduceţi parola de patru cifre folosind
butoanele numerice.
2
Apăsaţi
apoi apăsaţi
3
Apăsaţi
pentru a selecta „[OK]”,
.
pentru a selecta restricţia de
vârstă şi apoi apăsaţi
.
Cu cât valoarea configurată este mai redusă, cu
atât este mai strictă restricţia.
Dacă selectaţi „[Select Age Restriction]”
(Selectare restricţie de vârstă), puteţi introduce
restricţia de vârstă de la [0] la [255] folosind
şi butoanele numerice.
Pentru a anula setarea de Control parental
Selectaţi „[No Restrictions]” (Fără restricţii).
Notă
• Dacă uitaţi parola, resetaţi aparatul (pagina
89) şi setaţi o parolă nouă (vezi „[Password]”
(Parolă) (pagina 84)).
• La discurile care nu au funcţia de Control
parental, redarea nu poate fi restricţionată pe
acest aparat.
• În funcţie de disc, vi se poate cere să
schimbaţi nivelul de control parental în timpul
redării discului. În acest caz, introduceţi parola
şi apoi schimbaţi nivelul.
• Când s-a selectat [255] la „[Select Age
Restriction]” (Selectare restricţie de vârstă),
se anulează setarea de control parental.
• Puteţi schimba parola. Vezi „[Password]”
(Parola) (pagina 84).
■ „[DVD Parental Control]” (Control
parental DVD)
Redarea unor DVD-uri VIDEO poate fi
restricţionată pe baza unui nivel predeterminat,
precum vârsta utilizatorilor. Unele scene pot fi
blocate sau înlocuite cu altele.
1 Introduceţi parola de patru cifre folosind
butoanele numerice.
2
Apăsaţi
apoi apăsaţi
3 Apăsaţi
pentru a selecta „[OK]”,
.
pentru a selecta un nivel şi
apoi apăsaţi
.
Cu cât valoarea configurată este mai
redusă, cu atât este mai strictă restricţia.
Pentru a anula setarea de Control
parental
Selectaţi „[No Restrictions]” (Fără restricţii).
Notă
• Dacă uitaţi parola, resetaţi aparatul (pagina
89) şi setaţi o parolă nouă (vezi „[Password]”
(Parolă) (pagina 84)).
• La discurile care nu au funcţia de Control
parental, redarea nu poate fi restricţionată pe
acest aparat.
• În funcţie de disc, vi se poate cere să
schimbaţi nivelul de control parental în timpul
redării discului. În acest caz, introduceţi parola
şi apoi schimbaţi nivelul.
Sfat util
• Puteţi schimba parola. Vezi „[Password]”
(Parola) (pagina 84). 83RO
■ „[Parental Control Region Code]” (Cod
regional pentru controlul parental)
Redarea unor discuri BD-ROM sau DVD
VIDEO poate fi restricţionată în funcţie de zona
geografică. Unele scene pot fi blocate sau
înlocuite cu altele.
1 Introduceţi parola de patru cifre folosind
butoanele numerice.
2
Apăsaţi
apoi apăsaţi
3
Apăsaţi
pentru a selecta „[OK]”,
.
pentru a selecta restricţia de
zonă şi apoi apăsaţi
.
Când selectaţi opţiunea „[Select Region
Code]” (Selectare cod regional), apare
ecranul pentru introducerea codului regional.
Introduceţi codul pentru restricţia de zonă
consultând „Control parental/Lista codurilor
regionale” (pagina 105).
Notă
• Dacă uitaţi parola, resetaţi aparatul (pagina
89) şi setaţi o parolă nouă (vezi „[Password]”
(Parolă) (pagina 84)).
• La discurile care nu au funcţia de Control
parental, redarea nu poate fi restricţionată pe
acest aparat.
• În funcţie de disc, vi se poate cere să
schimbaţi nivelul de control parental în timpul
redării discului. În acest caz, introduceţi
parola şi apoi schimbaţi nivelul.
Sfat util
• Puteţi schimba parola. Vezi „[Password]”
(Parola) (pagina 84).
■ „[Password]” (Parola)
Puteţi seta ori modifica parola pentru funcţia de
control parental. O parolă vă permite să setaţi
o restricţie pentru redarea unui BD-ROM sau
DVD VIDEO. Dacă este cazul, puteţi diferenţia
nivelurile de restricţie pentru BD-ROM şi DVD
VIDEO.
1 Introduceţi parola de patru cifre folosind
butoanele numerice.
2
Apăsaţi
apoi apăsaţi
84RO
pentru a selecta „[OK]”,
. Modificarea parolei
1 După pasul 1, introduceţi parola de patru
cifre folosind butoanele numerice.
2
Apăsaţi
apoi apăsaţi
pentru a selecta „[OK]”,
.
3 Introduceţi o nouă parolă folosind
butoanele numerice.
4
Apăsaţi
apoi apăsaţi
pentru a selecta „[OK]”,
.
■ „[Hybrid Disc Playback Layer]” (Strat de
redare disc hibrid)
Puteţi selecta prioritatea straturilor atunci când
redaţi un disc hibrid. Pentru a schimba setarea,
opriţi şi reporniţi aparatul.
[BD]: Redă stratul BD.
[DVD/CD]: Redă stratul DVD sau CD.
■ „[BD Internet Connection]” (Conexiune la
internet BD)
Puteţi seta dacă permiteţi sau nu conectarea la
internet din conţinutul unui disc BD redat (în
modul BDMV). La utilizarea acestei funcţii sunt
necesare conexiuni şi setări de reţea (pagina
87).
„[Allow]” (Permite): În mod normal se va
selecta această opţiune.
„[Do not allow]” (Nu permite): Interzice
conectarea la internet. „[Photo Settings]”
(Setări foto)
„[HDMI Settings]”
(Setări HDMI)
Puteţi realiza setările pentru imagini.
Puteţi realiza setările HDMI.
■ „[Slideshow Speed]” (Viteza prezentării
de diapozitive)
Puteţi schimba viteza prezentării de diapozitiv.
■ „[Control for HDMI]” (Comandă pentru
HDMI)
Puteţi configura funcţia „[Control for HDMI]”
(Comandă HDMI) ca fiind activată sau
dezactivată. Pentru detalii consultaţi secţiunea
„Utilizarea comenzii pentru funcţia HDMI pentru
sincronizarea „BRAVIA”” (pagina 66).
„[Fast]” (Rapid): Fotografiile se schimbă rapid.
[Normal]: Fotografiile se schimbă la viteză
normală.
„[Slow]” (Lent): Fotografiile se schimbă lent. „[On]” (Activat): Activată. Puteţi opera reciproc
între componentele conectate cu un cablu
HDMI.
„[Off]” (Dezactivat): Dezactivat.
■ „[Volume Limit]” (Limita volumului)
Dacă schimbaţi metoda de ieşire a televizorului
către difuzoarele sistemului din meniul
televizorului sau apăsând „THEATRE”
(Cinema), se activează Comanda sistemului
audio (pagina 68) şi sunetul poate avea un
volum extrem de ridicat, în funcţie de nivelul de
volum al sistemului. Puteţi preveni acest lucru
limitând nivelul maxim al volumului.
„[Level 3]" (Nivel 3): Maximum volume level is
set to 10.
„[Level 2]" (Nivel 2): Nivelul maxim al
volumului este reglat la 15.
„[Level 1]" (Nivel 1): Nivelul maxim al
volumului este reglat la 20.
„[Off]” (Dezactivat): Dezactivat.
Notă
• Această funcţie este disponibilă doar atunci
când conectaţi aparatul şi televizorul cu
cablul HDMI, iar funcţia „[Control for HDMI]”
(Comandă HDMI) este setată pe „[On]”
(Activat). 85RO
„[System Settings]”
(Setări sistem)
Puteţi realiza setările pentru sistem.
■ [OSD]
Puteţi selecta limba pentru afişajele pe ecran
ale aparatului.
■ „[Standby Mode]” (Mod standby)
Puteţi scurta durata de pornire la pornirea
aparatului.
„[Quick start]” (Pornire rapidă): Scurtează
durata de pornire din modul standby. Puteţi
opera aparatul imediat după pornire.
[Normal]: Configurarea implicită.
Notă
• Când „[Standby Mode]” (Modul standby)
este setat pe „[Quick Start]” (Pornire rapidă),
consumul de energie va fi mai mare decât
atunci când „[Standby Mode]” (Modul
standby) este setat pe „[Normal]”.
■ „[Auto Display]” (Afişare automată)
Puteţi afişa informaţii când comutaţi modurile
audio sau în timpul redării.
„[On]” (Activat): Afişează automat informaţiile
pe ecran atunci când se schimbă titlurile de
vizualizare, modurile de imagine, semnalele
audio, etc.
„[Off]” (Dezactivat): Afişează informaţii doar
când apăsaţi
„DISPLAY” (Afişare).
■ [Screen Saver]
Imaginea screensaver-ului apare când nu
folosiţi aparatul timp de peste 15 minute în timp
ce pe ecranul televizorului se afişează, de
exemplu, meniul de Acasă. Screensaver-ul
împiedică deteriorarea dispozitivului de afişare
(aşa-numitul efect „ghosting” – imaginifantomă).
„[On]” (Activat): Porneşte funcţia de screen
saver.
„[Off]” (Dezactivat): Dezactivat. 86RO
■ „[Software Update Notification]”
(Notificare actualizare software)
Puteţi primi informaţii cu privire la versiunea
mai recentă a software-ului. Informaţiile apar
pe ecranul televizorului când porniţi aparatul.
La utilizarea acestei funcţii sunt necesare
conexiuni şi setări de reţea (pagina 87).
„[On]” (Activat): Setează aparatul să vă
informeze cu privire la noi versiuni ale
software-ului (pagina 78).
„[Off]” (Dezactivat): Dezactivat.
■ „[System Information]” (Informaţii despre
sistem)
Puteţi afişa informaţii despre versiunea de
software a sistemului şi adresa MAC. „[Network Settings]”
(Setări reţea)
3 Dacă furnizorul dvs. de internet are o
anumită setare pentru serverul proxy,
apăsaţi
pentru a selecta „[Proxy
Settings]” (Setări proxy), apoi apăsaţi
Puteţi realiza setări detaliate pentru Internet şi
reţea.
■ „[Internet Settings]” (Setări internet)
Aceste elemente sunt necesare când vă
conectaţi la internet printr-un cablu de reţea.
Introduceţi
valorile
alfanumerice
corespunzătoare
pentru
routerul
dvs.
broadband sau wireless LAN. Este posibil ca
elementele ce trebuie setate să difere, în
funcţie de furnizorul de internet sau de router.
Pentru
mai
multe
detalii,
consultaţi
instrucţiunile de utilizare furnizate de furnizorul
de internet sau împreună cu routerul.
1 Apăsaţi
pentru a selecta „[IP Address
Acquisition]” (Obţinere adresă IP), apoi
apăsaţi
.
2
Apăsaţi
pentru a selecta un element
şi apoi apăsaţi
.
„[Use DHCP]” (Utilizare DHCP): Selectaţi această
opţiune când sunt disponibile setări de server
DHCP (Protocol de configurare dinamică a gazdei)
de la furnizorul dvs. de internet. Se vor aloca
automat setările de reţea necesare pentru aparat.
Dacă setaţi „[DNS Server Auto Acquisition]”
(Obţinere automată server DNS) pe „[Off]”
(Dezactivat), setaţi următoarele elemente:
„[DNS Server (Primary)]" (Server DNS
primar)
„[DNS Server (Secondary)]" (Server DNS
secundar)
„[Use Static IP Address]” (Utilizare adresă IP
statică): Setaţi manual adresa IP în funcţie de
mediul reţelei dvs.
Setaţi următoarele elemente:
„[IP Address]” (Adresa IP)
„[Subnet Mask]” (Masca sub-reţelei)
„[Default Gateway]” (Ieşire implicită)
„[DNS Server (Primary)]" (Server DNS primar)
„[DNS Server (Secondary)]" (Server DNS
secundar)
Notă
• Când setaţi manual adresele „[DNS Server
(Primary)]/ [DNS Server (Secondary)]” (Server
DNS primar / server DNS secundar), introduceţi
adresa „[DNS Server (Primary)]" (Server DNS
primar). Altfel, opţiunea „[Internet Settings]” (Setări
internet) va fi setată incorect. .
Apare ecranul „[Proxy Settings]” (Setări proxy).
Dacă serverul proxy nu are o setare specifică,
mergeţi la pasul 8.
4 Apăsaţi
pentru a selecta „[Use of
Proxy Server]” (Utilizare server proxy),
apoi apăsaţi
5
.
Apăsaţi
pentru a selecta „[On]”
(Activat) şi apoi apăsaţi
.
6 Selectaţi „[Proxy Server]” (Server proxy)
şi „[Port]” şi introduceţi setările.
Pentru a introduce serverul proxy, consultaţi
secţiunea „Introducerea caracterelor” (pagina 87).
7 Apăsaţi „RETURN” (Revenire) .
8 Apăsaţi
pentru a selecta „[Network
Diagnostic]” (Diagnostic reţea) şi apoi
apăsaţi
.
9 Apăsaţi
pentru a selecta „[Start]”
(Pornire), apoi apăsaţi
.
10 Verificaţi dacă apare mesajul „[Network
connections are correct.]” (Conexiunile
de reţea sunt corecte).
S-a realizat configurarea. Dacă nu apare mesajul,
urmaţi mesajele de pe ecran.
Introducerea caracterelor
Ecranul de introducere a caracterelor apare când
selectaţi „[Proxy Server]” (Server proxy) la „[Proxy
Settings]” (Setări proxy).
1
Apăsaţi în mod repetat butonul numeric
pentru a selecta un caracter.
Exemplu:
Apăsaţi o dată butonul 3 pentru a introduce [D].
Apăsaţi butonul 3 de trei ori pentru a introduce
[F].
2
Apăsaţi
caracter.
şi introduceţi următorul
3 Apăsaţi butonul albastru („[Finish]” –
Încheiere) pentru a încheia. 87RO
Puteţi folosi următoarele butoane pentru a
introduce caracterele.
Butoane Butonul roşu
„[Letter Type]”
(Tip literă) Butonul verde
[A/a] Detalii Comută tastatura între
alfabet şi numere. Butonul
galben
„[Symbol]”
(Simbol) Butonul
albastru
„[Finish]”
(Încheiere) „CLEAR”
„[Clear]/[Clear
All]” (Ştergere/
Ştergere
toate) Afişează tastatura pentru
simboluri. „[Easy Setup]”
(Configurare rapidă)
Puteţi rula Configurarea rapidă pentru a realiza
setările de bază.
1 Apăsaţi
Comută tastatura între
majuscule şi minuscule. (Pornire), apoi apăsaţi
Realizarea configurării rapide” (pagina
31) de la pasul 4. Şterge caracterul de la
dreapta cursorului.
Pentru a şterge toate
caracterele afişate, apăsaţi
şi ţineţi apăsat „CLEAR”
(Ştergere) timp de 2
secunde sau mai mult. Revine la afişajul anterior,
anulând datele introduse. • Selectaţi o funcţie de
intrare folosind
, şi apăsaţi
.
• Introduceţi caracterele
astfel: (1) Selectaţi un
panou de selectare
caractere folosind
şi apăsaţi
. (2) Selectaţi un
caracter folosind
apăsaţi
88RO
. .
2 Urmaţi instrucţiunile de la „Pasul 3:
S-au introdus caracterele,
iar aparatul revine la afişajul
anterior. „RETURN”
(Revenire)
„[Cancel]”
(Anulare) pentru a selecta „[Start]”
şi
Resetarea tuturor setărilor de
sistem la valorile implicite
„[Resetting]"
(Resetarea)
Resetarea setărilor de sistem,
altele decât cele privind parola
Puteţi reseta setările de sistem la configurările
implicite din fabrică. Setările pot fi resetate pe
grup funcţional. Toate setările din grup vor fi
resetate.
1
Apăsaţi
pentru a selecta „[Reset to
Factory Default Settings]” (Resetare la
setările implicite din fabrică) şi apoi
apăsaţi
2
.
Apăsaţi
pentru a selecta setările pe
care doriţi să le resetaţi la valorile
implicite, apoi apăsaţi
.
Puteţi reseta următoarele setări:
- „[Video Settings]” (Setări video)
- „[Audio Settings]” (Setări audio)
- „[BD/DVD Viewing Settings]” (Setări
vizualizare BD/DVD) (cu excepţia setărilor
„[BD Parental Control]” (Control parental
BD), „[DVD Parental Control]” (Control
parental DVD), „[Parental Control Region
Code]” (Cod regional control parental),
„[Password]” (Parolă))
- „[Photo Settings]” (Setări foto)
- „[HDMI Settings]” (Setări HDMI)
- „[System Settings]” (Setări sistem)
- „[Network Settings]” (Setări reţea)
- „[All Settings]” (Toate setările) (cu excepţia
setărilor „[BD Parental Control]” (Control
parental BD), „[DVD Parental Control]”
(Control parental DVD), „[Parental Control
Region Code]” (Cod regional control
parental), „[Password]” (Parolă))
Ecranul solicită confirmarea.
Notă
• Când se selectează „[All Settings]” (Toate
setările), se resetează toate setările sistemului,
cu excepţia celor privind parola, iar acesta se
opreşte.
• Nu se resetează setările de la „Ajustarea
imaginii pentru fişierele video” (pagina 44).
3 Apăsaţi
Puteţi reseta toate setările de sistem la
configurările implicite.
1
Apăsaţi
pentru a selecta „[Reset to
Factory Default Settings]” (Resetare la
setările implicite din fabrică) şi apoi
apăsaţi
2
.
Apăsaţi
pentru a selecta „[All
Settings]” (Toate setările) şi apoi apăsaţi
.
Ecranul solicită confirmarea.
3 Apăsaţi simultan butonul
şi „VOLUME”
(Volum) - de pe aparat timp de peste 5
secunde.
Toate setările sistemului se readuc la
valorile implicite, iar sistemul se opreşte.
Notă
• Nu se resetează setările de la „Ajustarea
imaginii pentru fişierele video” (pagina 44). pentru a selecta „[Start]”
(Pornire), apoi apăsaţi
.
Pentru a anula, selectaţi „[Cancel]”
(Anulare). 89RO
Informaţii suplimentare
Precauţii
Privind siguranţa
• Pentru prevenirea incendiilor şi a pericolului de
electrocutare, nu plasaţi pe echipament obiecte
pline cu lichid, cum ar fi vazele, nu puneţi
aparatul lângă apă, de exemplu lângă o cadă sau
lângă o cabină de duş. Dacă în aparat cad
obiecte străine, solide, sau lichide, scoateţi
aparatul din priză şi dispuneţi verificarea lui de
către personal calificat, înainte de a îl utiliza din
nou.
• Nu atingeţi cablul de alimentare de CA
(alimentare de la reţea) cu mâinile ude. Acest
lucru poate provoca un şoc electric.
Cu privire la sursele de alimentare
• Deconectaţi aparatul de la priza de perete
(alimentarea la reţea) dacă nu intenţionaţi să îl
utilizaţi pentru mai multă vreme. Pentru
scoaterea din priză, trageţi întotdeauna de
ştecher, nu de cordon.
Cu privire la amplasare
• Asiguraţi o ventilaţie adecvată, pentru a preveni
creşterea temperaturii în interiorul aparatului.
• La funcţionarea cu volum ridicat, pe perioade
îndelungate, carcasa devine prea fierbinte pentru
a fi atinsă. Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
Cu toate acestea, trebuie să evitaţi atingerea
carcasei. Nu instalaţi aparatul într-un spaţiu
închis, cu ventilaţie redusă, deoarece se poate
produce supraîncălzire.
• Nu blocaţi fantele de ventilaţie punând obiecte pe
aparat. Sistemul este prevăzut cu un amplificator
de înaltă putere. Dacă fantele de ventilaţie sunt
blocate, se pot produce supraîncălzirea şi
defectarea aparatului.
• Nu aşezaţi aparatul pe suprafeţe (covoare,
pături, etc.) sau lângă materiale (perdele,
draperii) ce pot bloca fantele de ventilaţie.
• Nu instalaţi aparatul într-un spaţiu restrâns, cum ar fi
o bibliotecă sau un dulap.
• Nu instalaţi aparatul în apropierea unor surse de
căldură, cum ar fi radiatoare, suflante de aer cald, ori
în locuri expuse direct în lumina soarelui, ori cu praf
excesiv, ori supuse şocurilor sau vibraţiilor
mecanice.
• Nu aşezaţi aparatul în poziţie înclinată. Acesta este
prevăzut pentru a funcţiona exclusiv în poziţie
orizontală.
• Nu păstraţi aparatul şi discurile în apropierea
componentelor cu magneţi puternici, precum
cuptoarele cu microunde sau boxele de dimensiuni
mari.
• Nu puneţi obiecte grele pe aparat. 90RO
Cu privire la funcţionare
• Dacă aparatul este adus direct dintr-un loc cu
temperatură scăzută în altul cu temperatură
ridicată, este posibil să se formeze condens pe
lentilele din interiorul aparatului. În acest caz,
sistemul nu poate funcţiona corect. Scoateţi
discul şi lăsaţi sistemul pornit timp de aproximativ
o jumătate de oră, până ce se evaporează
umezeala.
• La mutarea aparatului scoateţi orice disc aflat
înăuntrul acestuia. Dacă nu faceţi acest lucru,
discul poate fi avariat.
• Dacă se întâmplă să cadă obiecte în carcasa
aparatului, scoateţi-l din priză şi nu îl mai utilizaţi
înainte de a fi verificat de personal calificat.
Cu privire la reglarea volumului
• Nu ridicaţi volumul atunci când ascultaţi un
fragment cu date de intrare foarte slabe sau fără
semnale audio. În caz contrar, difuzoarele se pot
avaria la redarea bruscă a unui vârf de semnal.
Cu privire la curăţare
• Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele cu o lavetă
moale moale, umezită uşor cu o soluţie slabă de
detergent. Nu utilizaţi nici un fel de burete abraziv,
praf de curăţat, sau solvenţi cum ar fi alcoolul sau
neofalina.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire la
aparat, vă rugăm să consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Cu privire la discurile de curăţare, produsele de
curăţare pentru discuri/lentile
• Nu folosiţi discuri de curăţare sau produse de
curăţare pentru discuri/lentile (inclusiv produse
lichide sau tip spray). Acestea pot duce la
deteriorarea aparatului.
Înlocuirea pieselor
• Dacă se repară acest aparat, piesele reparate pot fi
colectate pentru reutilizare sau reciclare.
Cu privire la culorile televizorului dumneavoastră
• Dacă ecranul televizorului prezintă neuniformităţi de
culoare datorate difuzoarelor, opriţi televizorul, apoi
porniţi-l din nou după 15-30 de minute. Dacă
neuniformităţile de culoare persistă, amplasaţi
difuzoarele cât mai departe de televizor.
NOTĂ IMPORTANTĂ
Precauţie: Acest aparat este capabil să menţină
o imagine video nemişcată sau o imagine afişată
pe ecran pentru un timp indefinit. Dacă păstraţi o
imagine video nemişcată sau o imagine simplă
pe ecranul televizorului dumneavoastră pentru o
perioadă îndelungată de timp, există riscul
deteriorării permanente a ecranului televizorului.
Proiectoarele sunt predispuse la acest
comportament. Cu privire la mutarea aparatului
Înainte de a muta aparatul asiguraţi-vă că nu se
află niciun disc înăuntrul acestuia, şi scoateţi
cablul de alimentare de CA (de la reţea) din priza
de perete. Note referitoare la discuri
Cu privire la manipularea discurilor
• Pentru a menţine curată suprafaţa discului,
manipulaţi discul prinzându-l de margini. Nu
atingeţi suprafaţa discului.
• Nu lipiţi hârtie sau bandă adezivă pe
suprafaţa discului.
• Nu expuneţi discul în bătaia directă a razelor
de soare, sau a surselor de căldură precum
suflantele de aer cald, nici în maşina parcată
în bătaia soarelui, deoarece temperatura
poate creşte considerabil în interiorul maşinii.
• După utilizare, reintroduceţi discul în carcasa
lui.
Cu privire la curăţare
• Înainte de redare, curăţaţi discul cu o lavetă
de curăţat.
Ştergeţi discul pornind dinspre centru către
margine.
• Nu folosiţi pentru curăţare solvenţi precum
neofalina, diluanţi, produse de curăţare din
comerţ ori spray-uri anti-static pentru
curăţarea discurilor LP de vinil (pentru Pickup).
Sistemul poate reda doar discuri circulare
standard. Utilizarea unor discuri, fie nonstandard, fie de formă non-circulară (de ex. sub
formă de card, inimă, stea) poate provoca
defecţiuni.
Nu utilizaţi discuri pe care sunt ataşate
accesorii comerciale, cum ar fi o etichetă sau
un inel. 91RO
Ghid al problemelor de funcţionare
Dacă în timpul utilizării aparatului întâmpinaţi una dintre următoarele dificultăţi, folosiţi acest ghid
al problemelor de funcţionare pentru a încerca să remediaţi situaţia înainte de a solicita asistenţă
pentru reparaţii. Dacă problema persistă, consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Vă rugăm să reţineţi, că în cazul în care personalul de service schimbă anumite piese în cadrul
reparaţiei, acestea s-ar putea să fie reţinute.
În caz de probleme cu funcţia S-AIR, întreg sistemul (unitatea centrală S-AIR şi subunitatea)
trebuie verificat de un distribuitor Sony.
Alimentarea
Simptomul Alimentarea este oprită.
Soluţia • Verificaţi dacă este bine conectat cablul de alimentare la reţea.
• Apăsaţi
Pe ecranul panoului frontal
apar alternativ mesajele
„PROTECTOR” şi „PUSH
POWER” (Apăsaţi butonul
POWER).
după ce dispare „STANDBY” de pe ecranul panoului frontal.
Apăsaţi
pentru a opri aparatul şi verificaţi următoarele elemente după ce
dispare indicaţia „STANDBY”.
• Cablurile + şi – ale difuzoarelor sunt scurtcircuitate?
• Folosiţi doar difuzoarele specificate?
• Sunt cumva blocate fantele de ventilaţie ale aparatului?
• După ce aţi verificat elementele de mai sus şi aţi remediat eventualele
probleme, porniţi aparatul. Dacă nu puteţi găsi cauza problemei chiar şi după
ce aţi verificat toate elementele de mai sus, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Imaginea
Simptomul Nu se vede nicio imagine. Nu apare imagine când
rezoluţia ieşirii video,
selectată la „[Output Video
Format]” (Formatul video de
ieşire) este incorectă. Semnalele video nu se
transmit prin alte mufe decât
prin mufa „HDMI OUT” (Ieşire
HDMI) atunci când conectaţi
simultan mufa „HDMI OUT”
(Ieşire HDMI) şi alte mufe de
ieşire video. Zona întunecată a imaginii
este prea întunecată/zona
luminoasă este prea
luminoasă sau nenaturală.
92RO
Soluţia • Nu sunt bine conectate cablurile video.
• Cablurile video sunt deteriorate.
• Unitatea nu este conectată la mufa de intrare potrivită a televizorului (pagina
22).
• Intrarea video a televizorului nu este configurată astfel încât să puteţi vedea
imaginile transmise de sistem.
• Verificaţi metoda de ieşire a aparatului (pagina 22).
• Reconectaţi bine cablul de legătură.
• Aparatul este conectat la un dispozitiv de intrare neconform cu modul HDCP
(prescurtare de la: Protecţie împotriva copierii digitale în bandă largă) (nu se
aprinde „HDMI” pe panoul frontal) (pagina 22).
• La redarea unui DVD double-layer, este posibil ca imaginea şi sunetul să se
întrerupă temporar în punctul în care se schimbă straturile. • Apăsaţi şi menţineţi butoanele
şi
de pe aparat timp de peste 5 secude
pentru a reseta rezoluţia ieşirii video la valoarea minimă. • Setaţi „[Output Video Format]” (Format video ieşire) pe „[Component Video]”
(Video componentă) (pagina 80). • Setaţi „[Picture Quality Mode]” (Mod calitate imagine) pe „[Standard]”
(valoarea implicită) (pagina 44). Simptomul Soluţia Imaginea nu este transmisă
• Verificaţi setările „[Output Video Format]” (Format video ieşire) (pagina 80). corect. Imaginea apare cu distorsiuni. • Discul este murdar sau deteriorat.
• Dacă imaginea transmisă de aparat trece printr-un video-recorder pentru a
ajunge la televizor, semnalul de protecţie la copiere aplicat pe unele
programe de BD/DVD poate afecta calitatea imaginii. Dacă tot aveţi
probleme, chiar şi când conectaţi unitatea direct la televizor, încercaţi să o
conectaţi la alte mufe de intrare. Imaginea nu umple ecranul
• Proporţia aspectului este fixată pe disc. televizorului, deşi la „[Video
Settings]” (Setări video),
proporţia aspectului este
configurată pe „[TV Type]”
(Tip TV). Ecranul televizorului prezintă • În cazul utilizării difuzoarelor în apropierea unui TV cu tub cinescop sau
neuniformităţi de culoare. proiector, instalaţi difuzoarele la cel puţin 0,3 m distanţă faţă de TV.
• Dacă neuniformităţile de culoare persistă, opriţi televizorul, apoi porniţi-l din
nou după 15-30 de minute.
• Dacă apare efect de microfonie, repoziţionaţi difuzoarele audio la o distanţă şi
mai mare faţă de TV.
• Asiguraţi-vă de faptul că în apropierea difuzoarelor audio nu se află obiecte
magnetice (lacăt magnetic pe un suport pentru TV, dispozitive medicale,
jucării, etc.). Sunetul
Simptomul Nu se aude niciun sunet. Nu se transmite sunet prin
mufa „HDMI OUT” (Ieşire
HDMI). Sunetele din stânga şi din
dreapta sunt neechilibrate
sau inversate. Nu se aude sunetul prin
subwoofer. Se aude brum sau zgomot
puternic. Sunetul îşi pierde efectul
stereo când redaţi un CD. Soluţia • Nu sunt bine conectate cablurile pentru difuzoare.
• Apăsaţi butonul
de pe telecomandă dacă pe afişajul panoului frontal al
sistemului este afişat „MUTING ON” (Volumul redus la zero).
• Sistemul se află în modul pauză. Apăsaţi
pentru a reveni la modul de
redare normală.
• Se realizează derularea rapidă înainte sau înapoi. Apăsaţi
pentru a
reveni la modul de redare normală.
• Verificaţi configurările difuzoarelor (pagina 70).
• Se realizează derularea lentă înainte sau blocarea cadrului. Apăsaţi
pentru a reveni la modul de redare normală. • Mufa „HDMI OUT” (Ieşire HDMI) este conectată la un dispozitiv DVI (interfaţă
vizuală digitală), iar mufele DVI nu acceptă semnalele audio.
• Încercaţi următoarele: (1) Opriţi şi reporniţi sistemul. (2) Opriţi şi reporniţi
componenta conectată. (3) Deconectaţi şi reconectaţi cablul HDMI.
• Setaţi „[BD/DVD Audio Output]” (Ieşire audio BD/DVD) pe „[HDMI priority]”
(Prioritate HDMI) (pagina 82). • Verificaţi conectarea corectă şi fermă a boxelor şi a componentelor. • Verificaţi conexiunile şi configurările difuzoarelor (paginile 21, 70). • Verificaţi conectarea fermă a boxelor şi a componentelor.
• Verificaţi dacă cablurile de legătură sunt plasate la distanţă faţă de un
transformator ori de un motor şi la cel puţin 3 metri distanţă faţă de un
televizor ori de o lampă fluorescentă.
• Îndepărtaţi televizorul de componentele audio.
• Ştecherele şi mufele sunt murdare. Ştergeţi-le cu o lavetă umezită uşor cu
alcool.
• Curăţaţi discul. • Selectaţi sunet stereo apăsând
(pagina 51).
• Asiguraţi-vă că aparatul este conectat corect. 93RO
Simptomul Efectul surround este dificil
de obţinut atunci când piesa
sonoră redată este în format
Dolby Digital, DTS, sau
MPEG audio. Sunetul se aude doar din
difuzorul central. Nu se aude sunet din
difuzorul central. Soluţia • Verificaţi configurarea modului de decodificare (pagina 35).
• Verificaţi conexiunile şi configurările difuzoarelor (paginile 21, 70).
• În funcţie de discul BD/DVD, este posibil ca semnalul de ieşire să nu se
realizeze pe întreg canalul 5.1. Acesta poate fi monofonic sau stereo chiar
dacă piesa sonoră este înregistrată în format Dolby Digital sau MPEG audio. • În funcţie de disc, este posibil ca sunetul să se audă doar din difuzorul central. • Verificaţi conexiunile şi configurările difuzoarelor (paginile 21, 70).
• Verificaţi configurarea modului de decodificare (pagina 35).
• În funcţie de sursă, este posibil ca efectul difuzorului central să fie mai puţin
observabil.
• Se rulează un fişier sursă cu 2 canale. Din difuzoarele surround nu
• Verificaţi conexiunile şi configurările difuzoarelor (paginile 21, 70).
se aude sunet sau sunetlu se • Verificaţi configurarea modului de decodificare (pagina 35).
aude foarte încet. • În funcţie de sursă, este posibil ca efectul difuzoarelor surround să fie mai
puţin observabil.
• Se rulează un fişier sursă cu 2 canale. Începutul sunetului nu se
• Setaţi modul de sunet pe „MOVIE” (Film) sau „MUSIC” (Muzică) (pagina 50).
aude. • Selectaţi „A.F.D. STD" la modul de decodare (pagina 35). Efectele de sunet sunt
dezactivate. Se produc distorsiuni în
sunetul unei componente
conectate. • Efectele pentru „SOUND MODE” (Mod de sunet), „DYNAMIC BASS” (Bas
dinamic), „NIGHT” (Noapte), „TONE” (Ton) şi „DEC. MODE” (Mod
decodificare) pot fi dezactivate în funcţie de fluxul de intrare (pag. 82). • Reduceţi nivelul de intrare al componentei conectate setând „[Attenuate - TV]”
(Atenuare – TV) sau „[Attenuate - AUDIO]” (Atenuare – Audio) (pag. 81). Utilizarea
Simptomul Nu se poate face acordul pe
frecvenţa staţiilor radio. Soluţia • Verificaţi dacă antenele sunt conectate ferm. Reajustaţi poziţia antenelor;
dacă este cazul, conectaţi o antenă exterioară.
• Intensitatea semnalului de la staţiile radio este prea scăzută pentru a face
acordul automat. Efectuaţi acordul direct.
• În memoria receptorului nu aţi presetat staţii radio, ori staţiile presetate au fost
şterse din memorie (atunci când procedaţi la acordul pe frecvenţă prin
căutarea staţiilor presetate). Presetaţi staţiile (pagina 54).
• Apăsaţi „DISPLAY” (Afişare) astfel încât pe display să fie afişată frecvenţa
staţiilor radio. Telecomanda nu
funcţionează. • Există obstacole între telecomandă şi aparat.
• Distanţa dintre telecomandă şi aparat este prea mare.
• Telecomanda nu este îndreptată către senzorul de distanţă al aparatului.
• Bateriile telecomenzii sunt descărcate.
• Când nu puteţi efectua operaţiunile de meniu prin ecranul panoului frontal,
apăsaţi butonul „HOME” (Acasă) de pe telecomandă. 94RO
Simptomul Discul nu rulează. Soluţia • Discul este murdar.
• Nu este introdus niciun disc.
• Discul este introdus invers.
Introduceţi discul cu suprafaţa de citire în jos.
• Discul alunecă în suport.
• Încercaţi să redaţi un disc înregistrat într-un format ce nu poate fi redat pe
acest aparat (pagina 99).
• Codul regional al discului BD/DVD nu este compatibil cu aparatul.
• În interiorul aparatului s-a format condens ce poate avaria lentilele. Scoateţi
discul şi lăsaţi sistemul pornit aproximativ o jumătate de oră.
• Aparatul nu poate reda un disc inscripţionat care nu este finalizat corect
(pagina 99). Numele fişierului nu este
• Aparatul afişează doar caractere în format compatibil ISO 8859-1. Alte
afişat corect. caractere pot fi afişate diferit.
• Caracterele introduse pot fi afişate diferit în funcţie de programul de scriere
utilizat. Discul nu începe să ruleze de • S-a selectat funcţia „Resume Play” (Reluare redare).
la început. Apăsaţi „OPTIONS” (Opţiuni) şi selectaţi „[Play from start]” (Redare de la
început), apoi apăsaţi .
• Pe ecranul televizorului va apărea automat titlul sau meniul discului BD/DVD. Aparatul începe automat
• Discul BD/DVD are o funcţie de redare automată. redarea discului. Redarea se opreşte automat. • Unele discuri pot conţine un semnal de pauză automată. La redarea unor
astfel de discuri, aparatul opreşte redarea la semnalul de pauză automată. Nu puteţi efectua unele funcţii • În funcţie de disc, este posibil să nu puteţi efectua unele dintre operaţiunile
precum oprirea sau căutarea. descrise mai sus. Consultaţi instrucţiunile de operare furnizate împreună cu
discul. Mesajele nu apar pe ecranul
televizorului în limba dorită. Nu se pot schimba limba
piesei audio/subtitrării sau
unghiurile. • În Meniul de configurare, selectaţi limba dorită pentru afişarea pe ecran la
„[OSD]” din „[System Settings]” (Setări sistem) (pagina 86). • Încercaţi să folosiţi meniul discului BD/DVD în loc de butonul de selectare
directă de pe telecomandă (pagina 41).
• Pe discul BD/DVD pe care doriţi să îl redaţi nu sunt inscripţionate unghiuri
multiple sau piese/subtitrări multilingve.
• Discul BD/DVD nu permite schimbarea limbii piesei audio/subtitrării sau a
unghiurilor. Sertarul discului nu se
deschide şi nu puteţi scoate
discul nici după ce aţi apăsat
. • Încercaţi următoarele: (1) Apăsaţi şi menţineţi butonul „VOLUME – ” (Volum)
şi de pe aparat timp de peste 5 secunde pentru a deschide sertarul
discului. (2) Scoateţi discul. (3) Scoateţi cablul de alimentare de CA (de la
reţea) din priza de perete, apoi reconectaţi după câteva minute. Discul nu poate fi scos, iar pe • Contactaţi distribuitorul Sony sau centrul local de service autorizat Sony. ecranul panoului frontal apare
mesajul „LOCKED” (Blocat). Aparatul nu funcţionează
• Scoateţi cablul de alimentare de CA (de la reţea) din priza de perete, apoi
normal. reconectaţi după câteva minute. 95RO
Simptomul Comanda pentru funcţia
HDMI nu este operabilă Soluţia • Dacă nu se aprinde „HDMI” pe ecranul panoului frontal, verificaţi conexiunea
HDMI (pagina 22).
• Setaţi „[Control for HDMI]” (Comandă HDMI) din „[HDMI Settings]” (Setări
HDMI) în poziţia „[On]” (Activat) (pagina 85).
• Asiguraţi-vă că există compatibilitate între componenta conectată şi funcţia
„Control for HDMI” (Comandă HDMI).
• Verificaţi dacă este bine conectat cablul de alimentare la reţea al componentei
conectate.
• Verificaţi configurarea funcţiei „[Control for HDMI]” (Comandă HDMI) la
componenta conectată.
Consultaţi instrucţiunile de operare furnizate împreună cu componenta.
• Dacă schimbaţi conexiunea HDMI, conectaţi şi deconectaţi cablul de
alimentare de CA (de la reţea) sau dacă se produce o pană de curent,
configuraţi „[Control for HDMI]” (Comandă HDMI) din „[HDMI Settings]”
(Setări HDMI) în poziţia „[Off]” (Dezactivat), apoi configuraţi „[Control for
HDMI]” (Comandă HDMI) din „[HDMI Settings]” (Setări HDM) în poziţia „[On]”
(Activat) (pagina 85).
• Pentru detalii consultaţi secţiunea „Utilizarea comenzii pentru funcţia HDMI
pentru sincronizarea „BRAVIA”” (pagina 66). În timpul utilizări funcţiei
• Asiguraţi-vă că există compatibilitate între televizorul conectat şi funcţia de
Comanda audio a sistemului
Comandă audio a sistemului.
nu se aude sunet din aparat şi • Pentru detalii consultaţi secţiunea „Utilizarea comenzii pentru funcţia HDMI
televizor. pentru sincronizarea „BRAVIA”” (pagina 66). Nu se recunoaşte memoria
externă. • Încercaţi următoarele: (1) Opriţi aparatul. (2) Aliniaţi semnul al fantei
„EXTERNAL” (Extern) cu semnul al memoriei externe şi introduceţi
memoria externă (doar USG1H). (3) Porniţi aparatul. (4) Verificaţi să se
aprindă indicatorul EXT pe ecranul panoului frontal. Nu se pot reda conţinuturile
bonus sau alte date de pe un
BD-ROM. • Încercaţi următoarele: (1) Scoateţi discul. (2) Opriţi aparatul. (3) Scoateţi şi
reintroduceţi memoria externă (pagina 28). (4) Porniţi aparatul. (5) Verificaţi
să se aprindă indicatorul EXT pe ecranul panoului frontal. (6) Introduceţi
discul BD-ROM cu BonusView/ BD-Live. Pe ecran apare un mesaj ce
• Ştergeţi datele inutile din memoria externă (pagina 46). indică faptul că nu aveţi spaţiu
suficient. Aparatul nu funcţionează, iar • Dezactivaţi funcţia de blocare pentru copii (pagina 75). pe ecranul panoului frontal
apare indicaţia „CHILD LOCK”
(Blocare copii) când apăsaţi
un buton de pe aparat. Meniul sistemului nu
funcţionează normal. 96RO
• Apăsaţi butonul „HOME” (Acasă) de pe telecomandă. Funcţia S-AIR
Simptomul Soluţia Nu s-a realizat conexiunea S- • Dacă folosiţi altă unitate centrală S-AIR, amplasaţi-o la peste 8 m faţă de
AIR (nu s-a stabilit transmisia
sistem.
de sunet), de ex. indicatorul
• Confirmaţi codul de identificare pentru unitatea şi subunitatea S-AIR (pagina
subunităţii S-AIR acţionează
60).
astfel:
• Aţi realizat interconectarea unităţii cu altă subunitate S-AIR. Realizaţi
• Se stinge.
interconectarea subunităţii S-AIR dorite (pagina 63).
• Clipeşte.
• Unitatea este interconectată cu altă subunitate S-AIR. Pentru a anula
• Se aprinde în roşu. interconectarea, resetaţi codul de identificare pentru unitate şi subunitatea SAIR (pagina 60).
• Instalaţi unitatea centrală S-AIR şi subunitatea S-AIR departe de alte
produse wireless.
• Nu mai folosiţi alt produs wireless.
• Subunitatea S-AIR este oprită. Asiguraţi-vă că este conectat cablul de
alimentare la reţea şi porniţi subunitatea S-AIR. Nu se aude sunet din
subunitatea S-AIR. Se aude zgomot sau sunetul
se aude cu intermitenţe. • Dacă folosiţi altă unitate centrală S-AIR, amplasaţi-o la peste 8 m faţă de
sistem.
• Confirmaţi codul de identificare pentru unitatea şi subunitatea S-AIR (pagina
60).
• Confirmaţi setarea de interconectare (pagina 63).
• Instalaţi unitatea centrală S-AIR şi subunitatea S-AIR mai aproape una de
alta.
• Evitaţi utilizarea echipamentelor ce generează energie electromagnetică,
precum cuptoarele cu microunde.
• Instalaţi unitatea centrală S-AIR şi subunitatea S-AIR departe de alte
produse wireless.
• Nu mai folosiţi alt produs wireless.
• Schimbaţi setarea „RF CHANGE” (Schimbare RF) (pagina 64).
• Schimbaţi setările codului de identificare pentru unitatea centrală S-AIR şi
subunitatea S-AIR.
• Opriţi aparatul şi produsul S-AIR, apoi porniţi-le din nou. • Dacă folosiţi altă unitate centrală S-AIR, amplasaţi-o la peste 8 m faţă de
sistem.
• Instalaţi unitatea centrală S-AIR şi subunitatea S-AIR mai aproape una de
alta.
• Evitaţi utilizarea echipamentelor ce generează energie electromagnetică,
precum cuptoarele cu microunde.
• Instalaţi unitatea centrală S-AIR şi subunitatea S-AIR departe de alte
produse wireless.
• Nu mai folosiţi alt produs wireless.
• Schimbaţi setarea „RF CHANGE” (pagina 64).
• Schimbaţi setările codului de identificare pentru unitatea centrală S-AIR şi
subunitatea S-AIR. 97RO
Funcţia de autodiagnosticare
Când este activată funcţia de autodiagnosticare pentru a preveni funcţionarea
defectuoasă a sistemului, pe ecranul panoului
frontal apare un cod de eroare, sau apare
semnul
pe întreg ecranul, fără mesaje. În
aceste cazuri, verificaţi următoarele:
Când pe ecranul panoului frontal
apare un cod de eroare
Codul de
eroare Exxxx Acţiune de corectare Contactaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony sau centrul local
de service autorizat Sony şi
comunicaţi-le codul de eroare. „SYSTEM
Opriţi aparatul şi scoateţi cablul
ERR
de alimentare de CA (de la reţea)
UPDATE
din priza de perete, apoi
NG” (Eroare reconectaţi şi porniţi aparatul.
sistem
Dacă aparatul nu funcţionează
actualizaţi
normal, consultaţi cel mai apropiat
NG) distribuitor Sony sau un centru de
service autorizat. Când apare doar
întregul ecran
fără mesaje, pe
Contactaţi distribuitorul Sony sau centrul local
de service autorizat Sony. 98RO
Discurile ce pot fi redate
Tipul Disc Blu-ray Logo-ul discului Caracteristici Discuri BD-ROM şi BD-RE/BDR în mod BDMV şi BDAV,
inclusiv discurile de 8 cm (cu
strat unic) şi DL DVD VIDEO DVD/DVD DATE AVCHD CD -
Discuri precum filmele ce pot
fi achiziţionate sau
cumpărate Discuri DVD+RW/DVD+R în
mod +VR sau discuri DVDRW/DVD-R în mod video şi VR,
inclusiv discurile de 8 cm (cu
strat unic) şi discurile DVD+R
DL/DVD-R DL Discuri DVD+RW/DVD+R/DVDRW/DVD-R ce conţin fişiere
imagine JPEG* CD DATE Pictograma Discuri înregistrate în formatul
AVCHD** CD-uri muzicale sau CD-R/CDRW în format CD muzică Discuri CD-RW/CD-R ce
conţin fişiere imagine JPEG * Format JPEG conform UDF (Format universal pentru discuri).
** Este posibil ca unele discuri în format AVCHD să nu fie redate, în funcţie de înregistrare.
Discurile în format AVCHD nu pot fi redate dacă nu au fost finalizate corect.
Note despre compatibilitatea BD-ROM
Deoarece specificaţiile pentru discurile Blu-ray sunt noi şi se dezvoltă continuu, este posibil ca
unele discuri să nu poată fi redate, în funcţie de tipul şi versiunea discului.
Ieşirea audio diferă în funcţie de sursă, mufa de ieşire conectată şi setările audio selectate.
Discuri ce nu pot fi redate
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BD-uri cu cartuş
DVD-RAM
DVD-uri HD
DVD-uri audio
CD-uri foto
Porţiunea de date a discurilor tip CD-Extra
Discuri VCD/Super VCD
Stratul HD de pe Super Audio CD
Discuri BD-ROM/DVD VIDEO cu un cod regional diferit (pagina 100)
99RO
Notă privind caracteristicile de redare ale discurilor BD/DVD
Anumite caracteristici de redare pentru discurile BD/DVD pot fi setate intenţionat de producătorii
de software. Deoarece acest sistem redă discurile BD/DVD în funcţie de modul în care
producătorul de software a conceput conţinutul discului, este posibil ca anumite facilităţi la
redarea discurilor să nu poată fi utilizate. Consultaţi instrucţiunile furnizate împreună cu discul
BD/DVD.
Codul regional (doar pentru BD-ROM/DVD VIDEO)
Sistemul dumneavoastră are codul regional imprimat în partea din spate a aparatului şi va putea
reda numai discurile BD-ROM/DVD VIDEO pe a căror etichetă este imprimat acelaşi cod de zonă.
Acest sistem se foloseşte pentru protejarea drepturilor de autor. De asemenea, sistemul permite
şi redarea discurilor DVD VIDEO etichetate cu simbolul
.
Dacă încercaţi redarea oricărui alt DVD VIDEO, pe ecranul TV apare mesajul „[Playback
prohibited by area limitations]” (Redarea este interzisă datorită codului regional). Este posibil ca
pe unele discuri BD-ROM/DVD VIDEO să nu fie indicat codul regional, deşi redarea lor să fie
interzisă datorită restricţiilor de zonă.
Note despre BD-RE/BD-R, DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R sau CD-R/CD-RW
În unele cazuri, discurile BD-RE/DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R/sau CD-R/ CD-RW nu pot fi
redate pe acest sistem, din cauza calităţii înregistrării sau a stării fizice a discului, ori din cauza
caracteristicilor echipamentului de înregistrare şi ale programelor multimedia utilizate (authoring
software). Discurile BD-R înregistrate pe un PC nu se pot reda dacă se pot înregistra postscripturi.
Discurile CD sau DVD nu pot fi redate dacă nu au fost finalizate corect. Pentru mai multe detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale echipamentului de înregistrare. Reţineţi că unele funcţii de
redare pot să nu funcţioneze cu unele discuri DVD+RW/DVD+R, chiar dacă acestea au fost
finalizate corect. În acest caz, discurile trebuie vizualizate prin redare normală.
Observaţii referitoare la discuri
Acest aparat permite redarea CD-urilor realizate în conformitate cu standardul pentru Compact
Discuri (CD). Discurile duale şi unele discuri muzicale codificate cu tehnologii de protecţie la
copiere nu sunt realizate conform standardului CD şi, deci, pot să nu fie compatibile cu acest
produs.
Notă despre DVD-uri double-layer
Redarea imaginilor şi sunetului poate fi întreruptă momentan când se comută straturile.
Note despre discurile BD-RE/BD-R de 8 cm
Unele discuri BD-RE/BD-R de 8 cm nu pot fi redate pe acest aparat.
Notă cu privire la discurile BD-RE/BD-R
Acest sistem suportă discuri BD-RE ver. 2.1 şi discuri BD-R ver. 1.1 şi 1.2, inclusiv BD-R tip
pigment organic (tip LTH).
100RO
Formate audio compatibile
Formatele audio suportate de acest aparat sunt următoarele:
Format Funcţie „BD/DVD” „SAT/CABLE”
„TV”
(Intrare
digitală) LPCM
2ch LPCM
5.1 ch,
LPCM
7.1 ch Dolby
Digital Dolby
TrueHD,
Dolby
Digital
Plus DTS DTS-ES
Matrix
6.1,
DTS96/24
O O O -
O O O -
O O O* -
„DTS-HD
High
Resolution
Audio”
(Audio
DTS-HD
de înaltă
rezoluţie) O -
„DTSHD
Master
Audio”
(Audio
principal
DTS-HD) O -
O : Format compatibil
-: Format incompatibil.
* Doar BD.
Notă
Tabelul de mai sus este valabil doar când setaţi „[BD Audio Setting]” (Setare audio BD) pe
„[Direct]” (pagina 81) şi „[Sound Effect]” (Efect de sunet) pe „[Off]" (Dezactivat) (pagina 82). Dacă
se foloseşte o altă setare, în funcţie de formatul audio, sunetul poate fi decodificat automat pe un
format potrivit.
101RO
Rezoluţia ieşirii video
Rezoluţia de ieşire diferă în funcţie de setarea „[Output Video Format]” (Format video ieşire)
de la „[Video Settings]” (Setări video) (pagina 79).
Când „[Output Video Format]” (Format
ieşire video) este setată pe [HDMI] Setarea
rezoluţiei Mufa „VIDEO
OUT” (Ieşire
video) 480i/576i 480p/576p
720p
1080i
1080p
480i/576i 480i/576i
480i/576i
480i/576i
nicio imagine Când „[Output Video Format]” (Format
ieşire video) este setată pe „[Component
Video]” (Video componentă) Mufa
Mufa HDMI
Mufele
Mufa HDMI
„COMPONEN OUT (Ieşire
Mufa
„COMPONEN OUT (Ieşire
T VIDEO
HDMI) „VIDEO
T VIDEO
HDMI)
OUT” (Ieşire
OUT” (Ieşire OUT” (Ieşire
video
video)
video
componentă)
componentă)
480i/576i 480i/576i 480i/576i 480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480p/576p
480i/576i
720p
480i/576i
720p*
720p*
480i/576i
1080i
480i/576i
1080i*
1080i*
nicio imagine
1080p neselectabil
neselectabil neselectabil * Conţinuturile protejate de pe DVD-uri sunt transmise la rezoluţie 480p/576p.
Când „[Output Video Format]” (Format ieşire video) este setat pe [Video]
Semnalele video 480i/576i se emit prin mufa „VIDEO OUT” (Ieşire video) sau prin mufa
„COMPONENT VIDEO OUT” (Ieşire video componentă), iar semnalele video 480p/576p se emit
prin mufa „HDMI OUT” (Ieşire HDMI).
Despre rezoluţia ieşirii video a adaptorului DIGITAL MEDIA PORT
Semnalele video 480i/576i se emit prin mufa „VIDEO OUT” (Ieşire video), indiferent de setarea
rezoluţiei, iar semnalele video nu se emit prin mufele „COMPONENT VIDEO OUT” (Ieşire video
componentă) şi „HDMI OUT” (Ieşire HDMI) când se redau conţinuturi prin adaptorul DIGITAL
MEDIA PORT.
102RO
Dimensiuni (aprox.) Specificaţii
Masa (aprox.) Secţiune amplificator Mod stereo (nominal) 108 W + 108 W (la 3
ohmi, 1 kHz, 1% THD) Mod surround (referinţă) Puterea de ieşire RMS
Faţă Stg. / Faţă
Dr./Centru/Surround
stg./Surround dr.*: 143 W
(pe canal la 3 ohmi, 1
kHz, 10% THD)
Subwoofer*: 285 W (la
1,5 ohmi, 80 Hz, 10%
THD) * În funcţie de configurările modului de decodare şi de
sursă, este posibil să nu se emită sunet. Intrări (analogice) TV (intrare audio) Sensibilitate: 450 / 250
mV Impedanţa: 50 kohmi „AUDIO IN” (Intrare audio) Sensibilitate: 450 / 250
mV Impedanţa: 50 kohmi Intrări (digitale) „TV (OPTICAL)” (Optic) Impedanţa: - „SAT/CABLE” (Coaxial) Impedanţa: 75 ohmi Secţiunea video Ieşiri Sistem BD/DVD/CD VIDEO: 1 Vp-p 75 ohmi
Componentă:
Y: 1 Vp-p 75 ohmi
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p
75 ohmi
IEŞIRE HDMI: Tip A (19
pini) Sistemul pentru format
semnal video PAL/NTSC Sistem Sintetizator digital PLL,
cu cuarţ Secţiunea acordare Secţiune acord FM 87,5 MHz – 108,0 MHz
(tranşe de 50 kHz) Antena Borne pentru antenă 75
ohmi, neechilibrate Frecvenţa intermediară Antenă-fir pentru FM 10,7 MHz Faţă (SS-TSB93) Sistemul de difuzoare Difuzoarele Impedanţa nominală Sistemul de difuzoare Difuzoarele Impedanţa nominală Dimensiuni (aprox.) Masa (aprox.) Interval complet, ecranat
magnetic 30 mm × 60 mm, tip con 3 ohmi 380 mm x 51 mm x 68 mm
(lăţime/înălţime/grosime) 0,4 kg Surround (SS-TSB92) Sistemul de difuzoare Difuzoarele Impedanţa nominală Dimensiuni (aprox.) Masa (aprox.) Instalaţie completă Bass
reflex Tip con, 65 mm 3 ohmi 105 mm x 225 mm x 85
mm
(lăţime/înălţime/grosime) 0,6 kg Subwoofer (SS-WSB91) Sistemul de difuzoare Difuzoarele Impedanţa nominală Dimensiuni (aprox.) Masa (aprox.) Subwoofer Bass reflex Tip con, 180 mm 1,5 ohmi 225 mm x 395 mm x 325
mm
(lăţime/înălţime/grosime) 6,2 kg Difuzoare (BDV-E301) Faţă (SS-TSB95) Sistemul de difuzoare Difuzoarele Impedanţa nominală Dimensiuni (aprox.) Masa (aprox.) Instalaţie completă Bass
reflex Tip con, 65 mm 3 ohmi 102 mm x 163 mm x 77
mm
(lăţime/înălţime/grosime) 0,52 kg Centru (SS-CTB92)
Spectrul de acordare Difuzoare (BDV-E300) Centru (SS-CTB91)
105 mm x 225 mm x 85
mm
(lăţime/înălţime/grosime) 0,7 kg 2 sensuri, antrenare
dublă, Bass reflex Tweeter: Tip con, 20 mm
Woofer: Tip con, 65 mm 3 ohmi Sistemul de difuzoare Interval complet, ecranat
magnetic Difuzoarele Impedanţa nominală Dimensiuni (aprox.) 30 mm × 60 mm, tip con 3 ohmi 380 mm x 50 mm x 64 mm
(lăţime/înălţime/grosime) Masa (aprox.) 0,38 kg Sistemul de difuzoare Instalaţie completă Bass
reflex Tip con, 65 mm 3 ohmi 102 mm x 163 mm x 77
mm
(lăţime/înălţime/grosime) 0,52 kg Surround (SS-TSB95) Difuzoarele Impedanţa nominală Dimensiuni (aprox.) Masa (aprox.) 103RO
Subwoofer (SS-WSB92) Sistemul de difuzoare Difuzoarele Impedanţa nominală Dimensiuni (aprox.) Masa (aprox.) Subwoofer Bass reflex Tip con, 160 mm 1,5 ohmi 220 mm × 395 mm × 325
mm
(lăţime/înălţime/grosime) 5,6 kg Difuzoare (BDV-E801) Faţă (SS-TSB91) Sistemul de difuzoare 2 sensuri, antrenare dublă,
Bass reflex Difuzoarele Tweeter: Tip con, 20 mm Woofer: Tip con, 65 mm 3 ohmi 115 mm x 640 mm x 85
mm
(lăţime/înălţime/grosime)
(partea montată pe perete)
295 mm x 1.190 mm x 295
mm (lăţime/înălţime/
grosime) (difuzorul întreg) 1,5 kg (partea montată pe
perete) 3,7 kg (difuzorul întreg) Impedanţa nominală Dimensiuni (aprox.) Masa (aprox.) Centru (SS-CTB91) Generalităţi Tensiunea de
alimentare Modelele pentru Mexic:
Modele pentru America
Latină: Alte modele: Putere consumată 120 V c.a, 60 Hz 110 V - 240 V c.a., 50 / 60 Hz 220 V - 240 V c.a., 50 / 60 Hz „On” (Activat): 160 W Standby: 0,3 W (în modul
Economie de energie) Tensiune/curent de
ieşire (DIGITAL MEDIA PORT) 5 V c.c, 700 mA LAN (100) EXT Dimensiuni (aprox.) Bornă 100BASE-TX Fantă memorie externă
(pentru conectarea
memoriei externe) Ieşire c.c.: 5 V 500 mA
Max 430 mm x 93 mm x 400
mm
(lăţime/înălţime/grosime),
incl. părţile proeminente 5,4 kg Sistemul de difuzoare Interval complet, ecranat
magnetic Masa (aprox.) Difuzoarele Impedanţa nominală Dimensiuni (aprox.) 30 mm × 60 mm, tip con 3 ohmi 380 mm x 51 mm x 68 mm
(lăţime/înălţime/grosime) 0,4 kg Modelul şi specificaţiile se pot modifica fără
preaviz. Masa (aprox.) Surround (SS-TSB91) Sistemul de difuzoare Difuzoarele Impedanţa nominală Dimensiuni (aprox.) Masa (aprox.) 2 sensuri, antrenare dublă,
Bass reflex Tweeter: Tip con, 20 mm Woofer: Tip con, 65 mm 3 ohmi 115 mm x 640 mm x 85
mm
(lăţime/înălţime/grosime)
(partea montată pe perete)
295 mm x 1.190 mm x 295
mm
(lăţime/înălţime/grosime)
(difuzorul întreg) 1,5 kg (partea montată pe
perete) 3,7 kg (difuzorul întreg) Subwoofer (SS-WSB91) Sistemul de difuzoare Difuzoarele Impedanţa nominală Dimensiuni (aprox.) Masa (aprox.) 104RO
Subwoofer Bass reflex Tip con, 180 mm 1,5 ohmi 225 mm × 395 mm × 325
mm
(lăţime/înălţime/grosime) 6,2 kg • Puterea consumată în modul standby 0,3 W.
• La anumite cablaje imprimate nu se folosesc
ignifuganţi cu halogen.
• Peste 85% din eficienţa energetică a blocului
amplificator se datorează amplificatorului digital, SMaster. Lista codurilor de limbă
Ortografie conform standardului ISO 639: 1988 (E/F).
Cod Limba
1027 Afar
1028 Abkhazian
1032 Afrikaans
1039 Amharică
1044 Arabă
1045 Asameză
1051 Aymara
1052 Azerbaidjană
1053 Bashkir
1057 Bielorusă
1059 Bulgară
1060 Bihari
1061 Bislama
1066 Bengaleză;
Bangla
1067 Tibetană
1070 Bretonă
1079 Catalană
1093 Corsicană
1097 Cehă
1103 Galeză
1105 Daneză
1109 Germană
1130 Bhutani
1142 Greacă
1144 Engleză
1145 Esperanto
1149 Spaniolă
1150 Estoniană
1151 Bască
1157 Persană
1165 Finlandeză
1166 Fiji
1171 Feroeză
1174 Franceză
1181 Friziană
Cod Limba
1183 Irlandeză
1186 Scoţiană
1194 Galiţiană
1196 Guarani
1203 Gujarati
1209 Hausa
1217 Hindi
1226 Croată
1229 Ungară
1233 Armeană
1235 Interlingua
1239 Interlingue
1245 Inupiak
1248 Indoneziană
1253 Islandeză
1254 Italiană
1257 Ebraică
1261 Japoneză
1269 Idiş
1283 Javaneză
1287 Georgiană
1297 Cazacă
1298 Groenlandeză
1299 Cambodgiană
1300 Kannada
1301 Coreeană
1305 Kashmiri
1307 Kurdă
1311 Kirghiză
1313 Latină
1326 Lingala
1327 Laoţiană
1332 Lituaniană
1334 Letonă;
1345 Malgaşă
Cod Limba
1347 Maori
1349 Macedoneană
1350 Malayalam
1352 Mongolă
1353 Moldovenească
1356 Marathi
1357 Malay
1358 Malteză
1363 Burmeză
1365 Nauru
1369 Nepaleză
1376 Olandeză
1379 Norvegiană
1393 Occitană
1403 (Afan)Oromo
1408 Oriya
1417 Punjabi
1428 Poloneză
1435 Pashto;
Pushto
1436 Portugheză
1463 Quechua
1481 Retoromană
1482 Kirundi
1483 Română
1489 Rusă
1491 Kinyarwanda
1495 Sanscrită
1498 Sindhi
1501 Sangho
1502 Sârbocroată
1503 Singaleză
1505 Slovacă
1506 Slovenă
Cod Limba
1507 Samoană
1508 Shona
1509 Somaleză
1511 Albaneză
1512 Sârbă
1513 Siswati
1514 Sesotho
1515 Sudaneză
1516 Suedeză
1517 Swahili
1521 Tamil
1525 Telugu
1527 Tadjikă
1528 Thai
1529 Tigrinya
1531 Turkmenă
1532 Tagalog
1534 Setswana
1535 Tongană
1538 Turcă
1539 Tsonga
1540 Tătară
1543 Twi
1557 Ucraineană
1564 Urdu
1572 Uzbekă
1581 Vietnameză
1587 Volapük
1613 Wolof
1632 Xhosa
1665 Yoruba
1684 Chineză
1697 Zulu
1703 Nespecificată
Lista codurilor regionale pentru controlul parental
Cod Zona 2044 Argentina 2047 Australia 2046 Austria 2057 Belgia 2070 Brazilia 2079 Canada 2090 Chile 2092 China 2093 Columbia 2115 Danemarca 2165 Finlanda 2174 Franţa Cod Zona 2109 Germania 2200 Grecia 2219 Hong Kong 2248 India 2238 Indonezia 2239 Irlanda 2254 Italia 2276 Japonia 2304 Coreea 2333 Luxemburg 2363 Malaiezia 2362 Mexic Cod Zona 2376 Olanda 2390 Noua Zeelandă 2379 Norvegia 2427 Pakistan 2424 Filipine 2428 Polonia 2436 Portugalia 2489 Rusia 2501 Singapore 2149 Spania 2499 Suedia 2086 Elveţia Cod Zona 2543 Taiwan 2528 Thailanda 2184 Regatul Unit 105RO
Termenii şi condiţiile de
utilizare şi acordul de licenţă
cu utilizatorul final
Player-ul de discuri Blu-ray Sony („Produsul”) şi software-ul
asociat („Software-ul”) sunt furnizate şi întreţinute de Sony
Electronics Inc. şi afiliaţii săi („Sony"). Sony de asemenea
furnizează şi întreţine serviciile asociate („Serviciile”), inclusiv
orice sub-sit accesibil prin pagina de internet a Serviciului
(„Situl”). Software-ul include produsul software înglobat în
Produs, stocat pe orice mediu, integrat Produsului sau furnizat
în alt mod de Sony; descărcat de pe Sit sau pus la dispoziţie
sau furnizat în alt mod de Sony; orice astfel de medii şi orice
documentaţie tipărită, „on-line” sau electronică asociată
Produsului şi tuturor actualizărilor şi îmbunătăţirilor aduse
acestuia.
CÂND ACCESAŢI, VIZUALIZAŢI SAU UTILIZAŢI SERVICIILE,
PRODUSUL, SOFTWARE-UL ŞI/SAU SITUL, ACCEPTAŢI,
FĂRĂ LIMITARE SAU CALIFICARE, TERMENII ŞI
CONDIŢIILE DIN PREZENTUL DOCUMENT, POLITICA DE
CONFIDENŢIALITATE DE PE SITUL SONY ŞI ORICE ALŢI
TERMENI ŞI CONDIŢII SUPLIMENTARE PREVĂZUTE ÎN
ORICE PORŢIUNE A SERVICIULUI ŞI SITULUI (DENUMITE
ÎN MOD COLECTIV „ACORDUL”). DACĂ NU SUNTEŢI DE
ACORD CU TERMENII ŞI CONDIŢIILE PREZENTULUI
ACORD, SONY NU GARANTEAZĂ LIMITELE DIN ACESTA ŞI
NU VEŢI UTILIZA SERVICIUL, PRODUSUL, SOFTWARE-UL
ŞI/SAU SITUL.
1. Proprietatea
Software-ul şi toate materialele cu privire la Serviciu şi/sau Sit,
inclusiv, fără limitare, imaginile, software-ul şi textul
(„Conţinutul”) sunt protejate prin drepturi de autor conform legii
drepturilor de autor din S.U.A., convenţiilor internaţionale şi
altor legi ale drepturilor de autor. Nu puteţi folosi Software-ul,
Serviciul, Produsul, Conţinutul şi Situl decât conform
prevederilor prezentului document. În acest Serviciu sau Sit se
pot găsi logo-uri, mărci de serviciu proprietare şi mărci
înregistrate. Punându-le la dispoziţie pe Serviciu şi/sau Sit,
Sony nu vă acordă o licenţă de utilizare a acestor logo-uri,
mărci de serviciu proprietare şi mărci înregistrate. Orice
utilizare neautorizată a Serviciului, Sitului, Conţinutului sau
Software-ului poate încălca legile drepturilor de autor, legile
mărcilor comerciale, legile de confidenţialitate şi publicitate şi
statutele civile şi penale. Toate drepturile şi drepturile de autor
asupra Software-ului sau materialelor de pe Serviciu/Sit şi
asupra oricăror copii ale Software-ului sunt deţinute de Sony,
licenţiaţii sau furnizorii acesteia. Toate drepturile neacordate în
mod specific în baza acestui Acord sunt rezervate de către
Sony, licenţiaţii şi furnizorii săi.
2. Drepturile dvs. şi Licenţa limitată
Serviciul, Situl, Software-ul, Conţinutul şi Produsul sunt doar
pentru uzul dvs. personal. Sunteţi responsabil pentru toate
activităţile desfăşurate, inclusiv din punct de vedere legal,
pentru utilizarea Serviciului de către dvs. sau de către alte
persoane care folosesc Serviciul prin Produsul sau Contul dvs.
(definit mai jos). Puteţi utiliza Serviciul, Situl, Software-ul,
Conţinutul şi Produsul doar în scopuri legale. Nu puteţi
distribui, schimba, modifica, vinde sau transmite orice copiaţi
de pe Serviciu sau Sit, incluzând, fără limitare, orice text,
imagini, sunet sau video, în orice scopuri de afaceri,
comerciale sau publice. Atâta timp cât respectaţi termenii
prezentului Acord, Sony vă acordă un drept neexclusiv,
netransferabil, limitat de a introduce, afişa şi utiliza Serviciul,
Situl şi Software-ul conform prezentului Acord. Vă angajaţi să
nu întrerupeţi/stricaţi şi să nu încercaţi întrerupeţi/stricaţi
funcţionarea acestui Serviciu, Sit sau Software, în orice mod.
106
3. Contul de utilizator şi confidenţialitatea
Ca parte a utilizării Produsului, Serviciului, Sitului şi/sau
Software-ului de către dvs., Sony vă poate cere să vă creaţi un
cont de utilizator („Contul”) pentru care trebuie să furnizaţi
Sony informaţii reale, corecte, actuale şi complete despre dvs.
şi să întreţineţi/actualizaţi prompt aceste informaţii. Sunteţi
responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii parolelor Contului
dvs. Vă angajaţi să înştiinţaţi imediat Sony cu privire la orice
utilizare neautorizată a parolei sau la orice încălcare a
securităţii cu privire la Serviciu, Sit şi/sau Software.
Politica de confidenţialitate a Sony este afişată pe Sit şi la
adresa
http://products.sel.sony.com/SEL/legal/privacy.html,
termenii acesteia fiind incluşi în prezentul document şi
aplicându-se utilizării de către dvs. a Contului, Produsului,
Serviciului, Sitului şi Software-ului.
4. Actualizarea automată
Software-ul conţine o funcţionalitate prin care se actualizează
automat atunci când Produsul este conectat la un server ce
aparţine Sony sau unei terţe părţi desemnate de Sony. Când
vă specificaţi intenţia de a nu utiliza această funcţionalitate de
actualizare automată, sau când este activată setarea ce vă
întreabă dacă doriţi să actualizaţi automat şi refuzaţi
executarea actualizărilor, se presupune că sunteţi de acord ca
îmbunătăţirile de securitate, corecţiile erorilor, alte actualizări
funcţionale sau orice alte modificări oferite de Sony prin aceste
actualizări să nu se execute pentru Software şi că utilizarea
curentă şi viitoare a Software-ului d către dvs. poate fi afectată
de aceasta.
Când este activată funcţionalitatea de actualizare automată
prevăzută la paragraful anterior, se presupune că sunteţi de
acord că (a) Software-ul va fi actualizat automat după cum este
nevoie pentru a îmbunătăţi securitatea, a corecta erorile, a
îmbunătăţi funcţionalitatea de actualizare sau în alte scopuri şi
(b) că această actualizare a Software-ului poate fi însoţită de
augmentarea, modificarea sau eliminarea funcţionalităţii
Software-ului.
5. Termeni suplimentari pentru Software-ul Produsului
Puteţi folosi Software-ul doar împreună cu Produsul ce îl
însoţeşte. Software-ul este licenţiat, nu vândut. Pe lângă
termenii prevăzuţi în alte părţi ale acestui Acord, Software-ul
este supus următoarelor:
Utilizarea Software-ului. Puteţi folosi Software-ul doar
împreună cu Produsul, în scopuri personale.
Limitări cu privire la reproducerea codului, decompilare şi
dezasamblare. Nu puteţi modifica, reproduce codul sursă,
decompila sau dezasambla Software-ul, integral sau parţial.
Separarea Componentelor. Software-ul este licenţiat ca produs
unic. Părţile sale componente nu pot fi separate pentru a fi
utilizate pe unul sau mai multe dispozitive cu excepţia cazurilor
în care Sony autorizează în mod expres acest lucru.
Fişierele de date. Software-ul poate crea automat fişiere de
date ce vor fi utilizate cu Software-ul. Orice astfel de date vor fi
considerate ca făcând parte din Software.
Închirierea. Nu puteţi închiria sau acorda spre închiriere
Software-ul. Transferul Software-ului. Puteţi transfera
permanent toate drepturile dvs. deţinute în baza prezentului
Acord doar ca parte a vânzării sau transferului Software-ului,
însoţind vânzarea sau transferul Produsului dvs., cu condiţia să
nu păstraţi copii, să transferaţi întreg Software-ul (inclusiv toate
copiile, componentele, mediile şi materialele tipărite, toate
versiunile şi toate actualizările Software-ului şi ale acestui
Acord), iar destinatarul este de acord cu termenii prezentului
Acord.
Software dependent. Software-ul, serviciile de reţea sau alte
produse decât Software-ul de care depinde performanţa
Software-ului pot fi întrerupte sau reziliate la opţiunea
furnizorilor (furnizorii de software, de servicii sau Sony).
Activităţi cu risc ridicat. Software-ul nu permite greşeli şi nu
este proiectat, fabricat sau intenţionat spre a fi utilizat sau
revândut drept echipament de control online în medii
periculoase ce necesită performanţe de mare exactitate,
RO
precum în operarea centralelor nucleare, navigarea aeriană
sau sistemele de comunicaţii, controlul traficului aerian,
instalaţiile de menţinere a respiraţiei sau sistemele de arme, în
care defectarea Software-ului ar putea provoca decese, leziuni
sau daune fizice sau de mediu foarte grave („Activităţi cu risc
ridicat”). Sony şi furnizorii săi nu îşi asumă nicio răspundere
pentru Activităţile cu risc ridicat.
Drepturi restricţionate pentru Guvernul S.U.A. Software-ul este
furnizat cu DREPTURI RESTRICŢIONATE. Utilizarea,
copierea sau divulgarea de către Guvernul Statelor Unite este
supusă restricţiilor conform sub-alineatului (c) (1) şi (2) din
Software informatic comercial – Drepturi restricţionate la 48
CFR 52.227-19. Producătorul este Sony Electronics Inc.,
16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127.
Licenţe GNU Public general, Public mai puţin general şi altele.
Fără a aduce atingere prezentului Acord, anumite părţi ale
Software-ului sunt guvernate de Licenţa pentru un public mai
puţin general GNU, Versiunea 2.1 (LGPL), Licenţa pentru
public general GNU Versiunea 2 (GPL) şi alte licenţe cu cod
sursă deschis („Licenţe cu sursă deschisă”), ale căror copii se
ataşează. Pentru aceste porţiuni ale Software-ului, Licenţele cu
sursă deschisă vor guverna după caz, în măsura în care apar
conflicte între acest Acord şi Licenţele cu sursă deschisă.
Disponibilitatea unui anumit cod sursă. Sony pune la dispoziţie
codul sursă pentru anumite porţiuni ale SOFTWARE-ULUI
conform LICENŢELOR GPL/LGPL. Vizitaţi
http://www.sony.com/linux pentru acces la şi instrucţiuni cu
privire la obţinerea acestui cod sursă.
6. Modificările aduse Serviciului
Sony îşi rezervă dreptul de a întrerupe una, câteva sau toate
proprietăţile Serviciului, în orice moment, la opţiunea sa. La
discreţia sa şi, periodic, Sony poate modifica, adăuga sau
elimina proprietăţi sau funcţionalităţi, poate îmbunătăţi sau
modifica Serviciul, Situl şi/sau Software-ul fără preaviz. La
discreţia Sony, puteţi primi mesaje în legătură cu aceste
modificări şi noile proprietăţi/funcţionalităţi. Orice nou text,
conţinut, fişier, date, produse, servicii, informaţii, software,
instrument software sau altă proprietate furnizată de Sony (prin
reţea, sau pe CD-ROM sau prin alte metode) (inclusiv, fără
limitare, orice actualizare a Software-ului furnizat dvs. automat
în baza Secţiunii 4 din prezentul Acord) se va supune
prevederilor prezentului Acord, cu condiţia ca, dacă vă sunt
prezentaţi termeni şi condiţii separate aplicabile pentru această
proprietate, respectivii termeni şi condiţii să se aplice cu
prioritate faţă de acest Acord pentru proprietatea respectivă.
7. Confidenţialitatea
Veţi păstra confidenţiale toate informaţiile în legătură cu
Produsul şi Documentaţia, furnizate în baza prezentului Acor şi
care nu sunt cunoscute public. Vă angajaţi să nu divulgaţi
aceste informaţii unor terţe părţi fără acordul scris prealabil.
8. Dreptul Sony de a rezilia sau modifica termenii
sau condiţiile prezentului Acord
Sony poate adăuga, modifica sau elimina orice parte, termen
sau condiţie a prezentului Acord, în orice moment, fără preaviz.
Orice modificări aduse prezentului Acord sau oricăror termeni
din Serviciu şi/sau Sit se aplică imediat ce sunt comunicate.
Continuând să utilizaţi Serviciul, Produsul, Software-ul şi/sau
Situl după comunicarea acestor modificări, acceptaţi aceste
schimbări. SONY POATE ADĂUGA, REZILIA, ELIMINA SAU
SUSPENDA ORICE ALT CONŢINUT COMUNICAT ÎN
SERVICIU ŞI/SAU PE SIT, INCLUSIV PROPRIETĂŢILE ŞI
SPECIFICAŢIILE PRODUSELOR DESCRISE SAU AFIŞATE
ÎN SERVICIU ŞI/SAU SIT, TEMPORAR SAU PERMANENT, ÎN
ORICE MOMENT, FĂRĂ PREAVIZ ŞI FĂRĂ RĂSPUNDERE.
FĂRĂ A ADUCE ATINGERE ORICĂROR ALTOR DREPTURI,
SONY POATE SUSPENDA SAU REZILIA PREZENTUL
ACORD IMEDIAT, ÎN BAZA UNUI PREAVIZ, DACĂ NU
RESPECTAŢI TERMENII ŞI CONDIŢIILE ACESTUI ACORD.
La reziliere, veţi distruge Software-ul în termen de paisprezece
(14) zile de la data acesteia şi, la cererea Sony, veţi furniza
Sony dovada acestei distrugeri. Sony poate lua toate măsurile
legale şi tehnice pentru a preveni încălcarea şi/sau pentru a
pune în aplicare acest Acord, inclusiv, fără limitare, rezilierea
imediată a accesului dvs. la Serviciu, dacă, în opinia noastră,
încălcaţi acest Acord.
9. Clauza de compensare
Vă angajaţi să despăgubiţi, apăraţi şi să eliberaţi de orice
responsabilitate Sony şi toţi agenţii, directorii, angajaţii,
furnizorii de informaţii, licenţiatorii şi licenţiaţii, afiliaţii, furnizorii
de conţinut, funcţionarii şi entităţile înrudite ale acesteia
(denumite colectiv „Părţile despăgubite”) în legătură cu
răspunderile şi costurile (inclusiv, fără limitare, taxele şi
costurile juridice) suportate de Părţile despăgubite în legătură
cu orice pretenţie ca urmare a (i) încălcării sau pretinsei
încălcări de către dvs. a prezentului Acord sub orice formă, (ii)
informaţiilor pe care le prezentaţi Sony în acest sens, (iii)
încălcării sau pretinsei încălcări de către dvs. a drepturilor unei
terţe părţi sau (iv) oricărui prejudiciu provocat de dvs. sau
pretins a fi fost provocat de dvs. Serviciului. Veţi colabora după
nevoie pentru a ajuta Părţile despăgubite să îşi apere
pretenţiile. Sony şi/sau Părţile despăgubite îşi rezervă, pe
propria cheltuială, dreptul de a-şi aroga apărarea şi controlul
exclusiv în orice problemă care altfel ar fi fost supusă
despăgubirii de către dvs. şi nu veţi soluţiona această
problemă fără aprobarea scrisă a Sony şi/sau Părţilor
despăgubite.
10. DECLINAREA RESPONSABILITĂŢII DE GARANŢIE
ŞI LIMITAREA RĂSPUNDERII
Înţelegeţi că utiLIZAREA PRODUSULUI ŞI SERVICIILOR
NECESITĂ serviciI INTERNET FURNIZATE DE DVS.,
PENTRU CARE SUNTEŢI SINGURUL RESPONSABIL.
UTILIZAREA PRODUSULUI ŞI/SAU SERVICIULUI POATE FI
LIMITATĂ SAU RESTRICŢIONATĂ ÎN FUNCŢIE DE
CAPACITĂŢILE SAU LIMITĂRILE TEHNICE ALE
SERVICIULUI INTERNET.
UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI, SERVICIILOR,
PRODUSULUI, CONŢINUTULUI ŞI/SAU SITULUI DE CĂTRE
DVS. SE REALIZEAZĂ PE PROPRIA RĂSPUNDERE.
SOFTWARE-UL, SERVICIUL, CONŢINUTUL ŞI SITUL SUNT
FURNIZATE CA ATARE ŞI, ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE,
SONY NU GARANTEAZĂ (1) EXACTITATEA,
POSIBILITATEA DE COMERCIALIZARE, ADECVAREA
PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU NEÎNCĂLCAREA
ASOCIATĂ SERVICIULUI, SITULUI ŞI/SAU SOFTWAREULUI; (2) CĂ SERVERUL/SERVERELE CE PUN(E) LA
DISPOZIŢIE SERVICIUL, SOFTWARE-UL ŞI/SAU SITUL NU
CONŢIN VIRUŞI SAU ALTE COMPONENTE CE VĂ POT
INFECTA, AFECTA SAU DETERIORA COMPUTERUL,
TELEVIZORUL, ALTE ECHIPAMENTE SAU ORICE ALT
OBIECT. ÎN PLUS, SONY NU GARANTEAZĂ UTILIZAREA
SAU REZULTATELE UTILIZĂRII SOFTWARE-ULUI,
SERVICIULUI ŞI/SAU SITULUI din punct de vedere al
corectitudinii, exactităţii, fiabilităţii sau în orice alt mod. NICIO
INFORMAŢIE SAU RECOMANDARE ORALĂ SAU SCRISĂ
EMISĂ DE SONY SAU DE UN REPREZENTANT AUTORIZAT
SONY NU VA REPREZENTA O GARANŢIE ŞI NU VA LĂRGI
SFERA ACESTEI GARANŢII SUB NICIO FORMĂ. ÎN CAZUL
ÎN CARE SOFTWARE-UL, SERVICIUL ŞI/SAU SITUL SE
DOVEDESC A FI DEFECTE, DVS. (ŞI NU SONY SAU UN
REPREZENTANT AUTORIZAT SONY) VEŢI SUPORTA
COSTURILE REPARAŢIILOR SAU REMEDIERILOR
NECESARE.
SUB NICIO CIRCUMSTANŢĂ, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE,
NEGLIJENŢA SONY SAU PROBLEMELE AFERENTE
FURNIZORILOR TERŢI DE CONŢINUT, SONY NU VA FI
RĂSPUNZĂTOARE PENTRU DAUNELE SECUNDARE,
DIRECTE, INCIDENTALE, INDIRECTE, PUNITIVE SAU
SPECIALE AFERENTE (A) UTILIZĂRII, (B) INCAPACITĂŢII
DE UTILIZARE SAU (C) ERORILOR SAU OMISIUNILOR ÎN
SOFTWARE, SERVICIU, PRODUS ŞI/SAU SIT, CHIAR DACĂ
107RO
SONY SAU UN REPREZENTANT AUTORIZAT AL ACESTEIA
A FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA
PRODUCERII ACESTOR DAUNE. UNELE STATE NU
PERMIS EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR
SECUNDARE SAU INCIDENTALE, DECI ESTE POSIBIL CA
LIMITAREA SAU EXCLUDEREA DE MAI SUS SĂ NU SE
APLICE ÎN CAZUL DVS. RĂSPUNDEREA TOTALĂ A SONY
FAŢĂ DE DVS., PENTRU TOATE DAUNELE, PIERDERILE ŞI
CAUZELE DE ACŢIUNE (CONTRACTUALĂ SAU PENALĂ,
INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA, CAZURILE DE
NEGLIJENŢĂ) NU VA DEPĂŞI ÎN NICIUN CAZ SUMA DE
100,00 $.
11. Prevederi Generale
Prezentul Acord, garanţia limitată ce însoţeşte produsul şi orice
termeni adiţionali comunicaţi în Serviciu sau pe Sit reprezintă
împreună întregul Acord între Sony şi dvs. în legătură cu
utilizarea Produsului, Serviciului, Sitului, Conţinutului şi
Software-ului de către dvs. Orice aviz realizat de Sony în baza
prezentului Acord se poate realiza prin scrisoare, e-mail sau
afişare pe Serviciu sau pe Sit. Orice cauză de acţiune în
legătură cu utilizarea Sitului trebuie iniţiată în maxim un (1) an
de la apariţia pretenţiei sau cauzei de acţiune. Dacă, din orice
motiv, o instanţă cu jurisdicţie competentă constată că oricare
dintre prevederile prezentului Acord sau o parte a acestuia este
neaplicabilă, prevederea respectivă va fi pusă în aplicare pe
cât posibil, iar ceilalţi termeni şi condiţii vor rămâne în vigoare.
Prezentul Acord va fi guvernat de şi interpretat în conformitate
cu legislaţia statului Delaware, Statele Unite ale Americii,
indiferent de principiile conflictului de legi. Sunteţi de acord să
vă supuneţi jurisdicţiei personale şi exclusive a tribunalelor
federale sau de stat din Delaware.
Glosar
AVCHD
Formatul AVCHD este un format de înaltă
definiţie pentru camerele video digitale folosit
pentru înregistrarea semnalelor SD (definiţie
standard) sau HD (înaltă definiţie) cu
specificaţie 1080i* sau 720p** de pe DVD-uri,
folosind o tehnologie eficientă de codificare şi
comprimare a datelor. Formatul MPEG-4
AVC/.264 este adoptat pentru comprimarea
datelor video, iar pentru comprimarea datelor
audio este folosit sistemul Dolby Digital sau
PCM linear. Formatul MPEG-4 AVC/H.264 este
capabil să comprime imagini mult mai eficient
decât formatul convenţional de comprimare a
imaginilor. Formatul MPEG-4 AVC/H.264
permite înregistrarea unui semnal video de
înaltă definiţie (HD) de pe o cameră video
digitală pe discuri DVD, la fel ca pentru un
semnal TV cu definiţie standard (SD).
* O specificaţie de înaltă definiţie ce foloseşte
1080 linii de scanare şi formatul interlace.
** O specificaţie de înaltă definiţie ce foloseşte
720 linii de scanare şi formatul progresiv.
Aplicaţia BD-J
Formatul BD-ROM suportă Java pentru
funcţii interactive. „BD-J” oferă furnizorilor
de conţinut funcţionalitate aproape
nelimitată în crearea titlurilor de BD-ROM
interactiv.
BD-R
BD-R (Disc Blu-ray înregistrabil) este un disc
Blu-ray înregistrabil o singură dată, disponibil la
aceleaşi capacităţi ca şi discul BD de mai jos.
Deoarece conţinutul poate fi înregistrat, dar nu
şters, discurile BD-R pot fi folosite pentru
arhivarea de date importante sau pentru
stocarea şi distribuirea de materiale video.
BD-RE
BD-RE (Disc Blu-ray reînregistrabil) este un
disc Blu-ray reînregistrabil şi reinscriptibil,
disponibil la aceleaşi capacităţi ca şi discul BD
de mai jos. Proprietatea de reînregistrare face
posibile utilizări extinse de editare. 108RO
BD-ROM
Discurile BD-ROM (Disc Blu-ray cu memorie de
citire) sunt disponibile în comerţ, la aceleaşi
capacităţi ca şi discul BD de mai jos. Pe lângă
conţinuturile convenţionale de film şi video, aceste
discuri au proprietăţi îmbunătăţite, precum
conţinuturi interactive, meniuri ce apar pe ecran,
selectarea afişajului subtitrării şi prezentarea de
diapozitive. Deşi un BD-ROM poate conţine orice
tip de date, majoritatea discurilor BD-ROM conţin
filme în format Înaltă definiţie, pentru a fi redate pe
player-ele de discuri Blu-ray/DVD.
Disc Blu-ray (BD)
Un format de discuri creat pentru
înregistrarea/redarea de fişiere video de înaltă
definiţie (HD) (pentru HDTV, etc.) şi pentru
stocarea de volume mari de date. Un disc Blu-ray
cu un singur strat poate conţine până la 25 GB, iar
un disc Blu-ray double-layer până la 50 GB de
date.
Digital Cinema Sound (DCS - Sunet
cinematografic digital)
În colaborare cu Sony Pictures Entertainment,
Sony a măsurat mediul de sunet din studiouri şi a
integrat datele măsurărilor şi tehnologia Sony DSP
(Prelucrare digitală a semnalelor) pentru a
dezvolta „Digital Cinema Sound” (Sunetul
cinematografic digital). Acesta simulează acasă un
mediu ideal pentru un cinematograf, în funcţie de
preferinţele regizorului filmului.
Calibrare automată, cinematografică, digitală
Sony a dezvoltat funcţia de Calibrare automată
cinematografică digitală pentru a măsura şi regla
automat configurările difuzoarelor, în funcţie de
mediul dvs. de ascultare, pe o perioadă scurtă de
timp.
Dolby Digital
Acest format de sunet cinematografic este mai
avansat decât „Dolby Surround Pro Logic”. În
acest format, difuzoarele surround emit sunet
stereo cu un spectru mărit de frecvenţă,
furnizându-se independent un canal de subwoofer
pentru başi. Formatul se mai numeşte şi „5.1”, iar
canalul subwoofer-ului este denumit canalul 0.1
(deoarece funcţionează doar când este necesar
efectul de accentuare a başilor). Toate cele şase
canale din acest format sunt înregistrate separat
pentru a se putea realiza o diferenţiere superioară
a canalelor. Mai mult decât atât, deoarece toate semnalele
sunt procesate digital, semnalul suferă o
degradare mai mică.
Dolby Digital Plus
Dezvoltată ca o extensie a Dolby Digital, această
tehnologie de codificare audio suportă sunet
surround cu canale multiple 7.1
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II creează 5 canale cu lărgime de
bandă întreagă, dintr-o sursă audio cu 2 canale de
sunet. Acest lucru este realizat cu ajutorul unui
decodor performant surround matricial de mare
puritate, care extrage proprietăţile spaţiale din
înregistrarea originală, fără adăugarea unor
sunete noi ori a unor coloraturi de tonalitate.
Modul film
Modul film se va utiliza pentru spectacolele de
televiziune în format stereo şi pentru toate
programele codificate în sistem Dolby Surround.
Rezultatul este o direcţionalitate accentuată a
câmpului de sunet, care se apropie de calitatea
sunetului discret de pe canalul 5.1.
Modul muzică
Modul muzică se foloseşte pentru înregistrările
muzicale stereo şi oferă un spaţiu sonor amplu şi
profund.
Dolby Surround Pro Logic
Ca metodă de decodare a formatului Dolby
Surround, formatul Dolby Surround Pro Logic
generează patru canale dintr-un sunet pe 2
canale. În comparaţie cu sistemul anterior Dolby
Surround, Dolby Surround Pro Logic reproduce
mai natural rotirea panoramică de la stânga la
dreapta şi localizează sunetele mai precis. Pentru
a beneficia de toate avantajele formatului Dolby
Surround Pro Logic trebuie să aveţi o pereche de
difuzoare surround şi un difuzor central.
Difuzoarele surround transmit sunet monofonic.
Dolby TrueHD
Dolby TrueHD este o tehnologie de codificare fără
pierderi ce suportă până la 8 canale de sunet
surround pe canale multiple pentru următoarea
generaţie de discuri optice. Sunetul reprodus este
complet fidel sursei originale. 109RO
DTS
Tehnologie digitală de compresie a semnalelor
audio, dezvoltată de DTS, Inc. Această
tehnologie este la nivelul 5.1 channel surround.
Acest format cuprinde şi două canale stereospate şi un canal discret pentru subwoofer.
DTS asigură aceeaşi înaltă calitate a sunetului
digital pe 5.1 canale discrete. Buna separaţie
între canale este asigurată, deoarece toate
canalele de date sunt înregistrate discret şi
procesate digital.
„DTS-HD High Resolution Audio” (Audio
DTS-HD de înaltă rezoluţie)
Dezvoltat ca extensie pentru formatul DTS
Digital Surround. Suportă o frecvenţă maximă
de eşantionare de 96 kHz şi surround pe
canale multiple 7.1.
Sunetul de înaltă rezoluţie DTS-HD are o rată
maximă a transmisiei de 6 Mbps, cu compresie
cu pierdere de calitate („Lossy").
„DTS-HD Master Audio” (Audio principal
DTS-HD)
Formatul DTS-HD Master Audio are o rată
maximă de transmisie de 24,5 Mbps şi
foloseşte compresie fără pierderi („Lossless"),
corespunzând unei frecvenţe maxime de
eşantionare de 192 kHz, pe maxim 7.1 canale.
HDMI (Interfaţă multimedia de înaltă
definiţie)
HDMI este o interfaţă ce suportă atât video şi
audio cu o singură conexiune digitală,
permiţându-vă să vă bucuraţi de imagine şi
sunet digital de înaltă calitate. Specificaţia
HDMI este compatibilă cu HDCP (Protecţia
împotriva copierii digitale în bandă largă), o
tehnologie anti-copiere ce integrează
tehnologie de codificare a semnalelor video
digitale.
Formatul „Interlace” (Întreţesut) (Scanare
interlace)
Formatul Interlace este metoda standard NTSC
de afişare a imaginilor cu 30 de cadre pe
secundă. Fiecare cadru este scanat de două
ori – alternativ între liniile de scanare pare şi
cele pare, de 60 de ori pe secundă.
LTH (de la redus la ridicat)
LTH este un sistem de înregistrare ce suportă
BD-R cu pigment organic. 110RO
„Parental Control” (Control parental)
Funcţie a unui BD/DVD, prin care este limitată
posibilitatea de redare a discului în funcţie de
vârsta utilizatorului, conform nivelului de
limitare stabilit de fiecare ţară. Limitările diferă
de la disc la disc; atunci când această funcţie
este activată, redarea poate fi complet
interzisă, sau anumite scene sunt complet
omise ori înlocuite cu alte scene, etc.
PhotoTV HD
„PhotoTV HD” permite prezentarea unor
imagini foarte detaliate şi exprimarea
fotografică a unor texturi şi culori subtile.
Conectând dispozitivele compatibile cu
„PhotoTV HD” folosind un cablu HDMI, vă
puteţi bucura de o întreagă lume nouă de
fotografii, de o calitate uluitoare. De exemplu,
textura delicată a pielii umane, florile, nisipul şi
valurile pot fi afişate acum pe un ecran mare în
calitate fotografică deosebită.
Meniul care apae
Un meniu special, disponibil pe discurile BDROM. Meniul apare la apăsarea butonului
„POP-UP/MENU” în timpul redării şi poate fi
operat în timp ce se realizează redarea.
Formatul progresiv (Scanare secvenţială)
Spre deosebire de formatul Interlace, formatul
progresiv poate reproduce 50 – 60 de cadre pe
secundă, reproducând toate liniile de scanare
(525 linii în sistemul NTSC). Creşte calitatea
generală a imaginii, iar imaginile fixe, textul şi
liniile orizontale par mai clare. Acest format
este compatibil cu formatul progresiv 525 sau
625.
S-AIR
(frecvenţă Radio interactivă audio de la
Sony)
Mediile BD/DVD, de transmisie digitală şi alte
medii de calitate ridicată s-au dezvoltat rapid în
ultima vreme.
Pentru a se asigura că nuanţele subtile ale
acestor medii de înaltă calitate sunt transmise
fără distorsiuni, Sony a dezvoltat o tehnologie
intitulată „S-AIR” pentru transmisia radio a
semnalelor audio digitale, fără compresie,
integrând această tehnologie în EZWRT10/EZW-RT10A/EZW-T100. Această tehnologie transferă semnale digitale
audio fără comprimare folosind intervalul de
bandă 2,4 GHz din banda ISM (banda pentru
utilizări industriale, ştiinţifice şi medicale), la fel
ca reţelele wireless şi aplicaţiile Bluetooth.
x.v.Colour (Culoare x.v.)
„x.v. Colour” este un termen familiar pentru
standardul xvYCCpropus de Sony.
xvYCC este un standard internaţional folosit
pentru spaţiul de culoare din fişierele video.
Acest standard poate exprima o gamă mai
largă de culori decât standardul de emisie
folosit în prezent.
„24p True Cinema” (Cinema fidel 24p)
Filmele filmate cu camera au 24 de cadre pe
secundă.
Deoarece televizoarele obişnuite (cu ecran plat
sau CRT) afişează cadrele fie la intervale de
1/60 sau 1/50 de secunde, cele 24 de cadre nu
apar într-un ritm constant.
Când este conectat la un televizor cu capacităţi
de 24p, aparatul afişează fiecare cadru la
intervale de 1/24 secunde – acelaşi interval
filmat iniţial cu camera, reproducând astfel
imaginea originală în mod fidel. 111RO
Index
Numere
24p True Cinema (Cinema fidel
24p) 111
A
A/V SYNC (Sincronizare A/V) 45
Actualizare 78
Actualizare reţea 78
Afişare automată 86
Amplificator surround 59
Atenuare - AUDIO 82
Atenuare - TV 81
Audio 83
Audio DRC 81
Avansare instantanee 39
AVCHD 99, 108
DTS 51, 110
DTS-HD 110
DVD 38, 99
DYNAMIC BASS (Bas dinamic)
52
E
Ecranul panoului frontal 13
Efect sonor 82
F
FM MODE (Mod FM) 54
Format ecran 79
Format interlace 110
Format progresiv 110
Format video de ieşire 80
B
BDAV 99
BD-Live 45
BDMV 99
BD-R 108
BD-RE 108
Blocare disc 39
Blocare pentru copii 75
H
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 81
HDMI (Interfaţă multimedia de
înaltă definiţie) 110
C
Calibrare automată 69, 82
CD 46, 99
Cod regional 100
Cod regional pentru controlul
parental 84
Comandă HDMI 40, 66, 85
Conexiune la internet BD 84
Configurare rapidă 31, 88
Control parental 39
Control parental BD 83
Control parental DVD 83
L
Lista codurilor de limbă 105
LTH 110
D
D. C. A. C. (Calibrare automată,
cinematografică, digitală) 69,
109
Date BD 46
DEMO 75
DIGITAL MEDIA PORT 58
DIMMER (Reducere strălucire)
74
Disc Blu-ray 109
Discurile ce pot fi redate 99
Dolby Digital 51, 109
Dolby Digital Plus 109
Dolby Pro Logic II 109
Dolby Surround Pro Logic 109
Dolby TrueHD 109
112RO
I
Informaţii despre sistem 86
M
Meniu BD/DVD 83
Mod de conversie
cinematografică 80
Mod pauză 81
Mod standby 86
N
NAME IN (Introducere nume) 57
NIGHT (Noapte) 52
O
One-Touch Play (Redare cu o
singură apăsare de buton) 40
OPTIONS (Opţiuni) 48
OSD 86
P
PAIRING (Interconectare) 63
Panoul din spate 14
Panoul frontal 12
PARENTAL CONTROL (Control
parental) 110
Parolă 84
PhotoTV HD 49, 110
POP UP/MENU (Meniu care
apare) 41
R
Raport aspect DVD 79
RDS 57
Reluare instantanee 39
Reluarea redării 41
Resetarea 89
RF CHANGE (Modificare RF) 64
S
S-AIR 4, 59, 110
S-AIR ID (Cod de identificare
S-AIR) 60
Receptor S-AIR 59
S-AIR ID (Cod de identificare SAIR) 60, 64
S-AIR MODE (Mod S-AIR) 61
S-AIR STBY (Standby S-AIR)
62
Screen Saver 86
Setare audio BD 81
Setări audio 81
Setări difuzor 70, 82
Conexiune 70
Distanţă 71
Nivel 71
Setări foto 85
Setări HDMI 85
Setări internet 87
Setări reţea 87
Setări video 79
Setări vizualizare BD/DVD 83
SLEEP (Adormire) 74
SLEEP MENIU (Meniu
adormire) 74
Strat de redare disc hibrid 84
Subtitrare 83
Sunet difuzat multiplex 52
SYSTEM MENU (Meniu sistem)
35, 45, 53, 60, 61, 62, 63, 64,
74, 75
T
Telecomanda 9
Tip TV 79
Ton de test 71
TONE (Ton) 53
U
Unghi 40
V
Viteză prezentare diapozitive 85
X
x.v.Colour 81, 111 113RO
114RO
115RO
Download PDF