Sony | DAV-F200 | Sony DAV-F200 Instrucţiuni de utilizare

Instrucţiuni de operare
1RO
ATENŢIE!
Reciclarea
acumulatorilor uzaţi
(aplicabil în ţările
Uniunii Europene şi în
alte ţări din Europa de
Est cu sisteme de
colectare diferenţiate)
Pentru a reduce riscul provocat de incendii
sau şocuri electrice, nu expuneţi acest aparat
condiţiilor de ploaie sau umezeală.
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu restrâns, cum ar
fi o bibliotecă sau un dulap.
Pentru a preveni incendiile, nu acoperiţi nişa de
ventilare a aparatului cu ziare, feţe de masă, draperii,
etc.
Şi nu plasaţi lumânări aprinse pe aparat.
Pentru prevenirea incendiilor şi a pericolului de
electrocutare, nu plasaţi pe echipament obiecte pline cu
lichid, cum ar fi vazele.
Bateriile sau echipamentele cu baterii instalate nu
trebuie expuse condiţiilor de căldură excesivă cum ar fi
lumina directă a soarelui, foc sau altele asemenea.
A se utiliza doar în interior.
Acest aparat este
clasificat ca fiind un
produs LASER CLASA
1. Semnul de marcare
corespunzător se află
pe partea din spate, în
exterior.
Reciclarea
echipamentelor
electrice şi
electronice uzate
(aplicabil în ţările
Uniunii Europene şi
în alte ţări din
Europa de Est cu
sisteme de colectare
diferenţiate).
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj indică
faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un
deşeu menajer. Acest produs trebuie predat la punctele
de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice
şi electronice. Asigurându-vă că debarasarea de acest
produs se realizează în mod corect, puteţi împiedica
eventualele consecinţe negative asupra mediului şi
sănătăţii umane. Reciclarea materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale. Pentru detalii
suplimentare referitoare la reciclarea acestui produs,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local de evacuare
a deşeurilor menajere sau magazinul de la care aţi
cumpărat produsul.
Acest simbol ilustrat pe acumulator sau pe ambalajul
acestuia indică faptul că acumulatorul furnizat împreună
cu acest produs nu trebuie tratat ca un deşeu menajer.
Asigurându-vă că debarasarea de aceşti acumulatori se
realizează în mod corect, puteţi împiedica eventualele
consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii umane.
Reciclarea materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale. În situaţia produselor care, ca
măsură de siguranţă, pentru asigurarea funcţionării
continue ori pentru integritatea datelor manevrate,
necesită o conexiune permanentă la un acumulator
încorporat, acesta din urmă trebuie înlocuit numai de
către personal specializat Pentru a vă asigura că acest
acumulator este reciclat în mod corespunzător, atunci
când este atinsă durata maximă de viaţă predaţi-l unui
punct autorizat de colectare pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice. În ceea ce
priveşte toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea
referitoare la modul de înlocuire a bateriilor. Predaţi
bateriile unui punct autorizat de colectare pentru
reciclarea bateriilor uzate. Pentru detalii suplimentare
referitoare la reciclarea acestui produs sau acumulator,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local de evacuare
a deşeurilor menajere sau magazinul de la care aţi
cumpărat produsul.
Acest produs este fabricat de Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japonia.
Reprezentantul Autorizat pentru EMC şi siguranţa
produsului este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru reparaţii
sau garanţie, vă rugăm să comunicaţi aceste probleme
la adresele prevăzute în documentele separate de
service sau garanţie.
Precauţii
Cu privire la sursele de alimentare
• Cordonul de alimentare de CA (de la reţea)
trebuie înlocuit doar la un centru de service
autorizat.
• Aparatul rămâne sub tensiune chiar şi atunci
când este oprit, atât timp cât ştecherul
cordonului de alimentare rămâne introdus în
priză.
• Instalaţi acest sistem astfel încât cordonul de
alimentare de CA să poată fi scos cu uşurinţă
din priza de perete în caz de necesitate.
Despre acest manual de utilizare
• În instrucţiunile din prezentul manual sunt
descrise comenzile date de la telecomandă.
Puteţi utiliza în egală măsură comenzile de pe
aparat, dacă acestea au nume identice ori
similare cu cele de pe telecomandă.
• Elementele din „Control Menu” (Meniul de
control) pot varia în funcţie de zona
geografică.
• „DVD” poate fi utilizat ca termen general
pentru discuri DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R
şi DVD-RW/DVD-R.
• Configurarea implicită este subliniată.
3RO
Cuprins
Despre acest manual de utilizare ........... 3
Discurile ce pot fi redate ......................... 5
Operaţiuni preliminare
Pasul 1: Amplasarea aparatului ...11
Pasul 2: Conectarea aparatului ...15
Pasul 3: Realizarea configurării
rapide ..................................... 26
Pasul 4: Modificarea sursei de sunet
…………………………….….
29
Discurile
Redarea discurilor ................................ 30
Utilizarea modului de redare ................ 35
Căutarea/selectarea unui disc .............. 38
Redarea fişierelor MP3/fişierelor imagine
JPEG...................................................... 41
®
Vizualizarea fişierelor video DivX ...... 45
Restricţionarea redării discului ............. 47
Reglarea sunetului
Ascultarea sunetului în mod surround,
folosind modul de decodare ........... 50
Selectarea modului de sunet ................ 52
Ascultarea sunetului în format de
difuzare multiplex ........................... 53
Acord
Presetarea staţiilor radio ...................... 54
Ascultarea staţiilor radio ....................... 55
Utilizarea sistemului de date radio
(RDS) ............................................. 57
Comandă HDMI / dispozitive
audio externe
Utilizarea Comenzii pentru Funcţia HDMI
pentru sincronizare „BRAVIA” ........ 58
Redarea pieselor audio/fişierelor imagine
JPEG de pe un dispozitiv USB……… 61
Transferul de melodii pe un dispozitiv USB
.............................................................. 70
Utilizarea adaptorului DIGITAL MEDIA
PORT……………………… 73
Alte operaţii
Folosirea Meniului de Configurare ....... 74
Reglarea decalajului între imagine
şi sunet ........................................... 80
Modificarea nivelului sunetului recepţionat
........................................................ 80
Ascultarea sunetului la volum redus ...... 81
4RO
Alte operaţii
Utilizarea Sleep Timer-ului ................... 81
Modificarea strălucirii afişajului
panoului frontal şi a iluminării ......... 82
Vizualizarea informaţiilor despre disc…...83
Operarea televizorului folosind
telecomanda .................................. 86
Revenirea la configurările implicite ...... 88
Informaţii suplimentare
Precauţii ............................................... 90
Note referitoare la discuri...................... 91
Ghid al problemelor de funcţionare....... 92
Funcţia de auto-diagnosticare............... 100
Specificaţii............................................. 101
Glosar ................................................. 102
Lista codurilor de limbă ........................ 104
Index al pieselor şi butoanelor ............. 105
Ghid pentru afişajul meniului de comandă
.............................................................. 110
Index .................................................... 114
Discurile ce pot fi redate
Tipul
DVD VIDEO
Mod VR
(înregistrare
video)
VIDEO CD
Logo-ul discului
Caracteristici
• DVD VIDEO
• DVD-R/DVD-RW în format
DVD VIDEO sau mod video
• DVD+R/DVD+RW în format
DVD VIDEO
•
•
•
•
CD
•
•
CD DATE
•
DVD DATE
•
Pictograma
DVD-R/DVD-RW în mod
VR (înregistrare video) (cu
excepţia DVD-R DL)
VIDEO CD (discuri ver. 1.1 şi
2.0)
Super VCD
CD-R/CD-RW/CD-ROM în
format video CD sau Super
VCD
CD audio
CD-R/CD-RW în format CD
audio
CD-R/CD-RW/CD-ROM în
format CD DATE, care conţin
1)
fişiere mp3 , fişiere imagine
2)
JPEG , şi fişiere video DivX
3)4)
, în format conform ISO
5)
9660 Nivel 1/ Nivel 2, sau
formatului extins Joliet
DVD-ROM/DVD-R/DVDRW/ DVD+R/DVD+RW în
format DVD DATE, care
1)
conţin fişiere mp3 , fişiere
2)
imagine JPEG , şi fişiere
3)4)
video DivX , în formatul
UDF (formatul universal
pentru discuri)
1)
2
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) este un format standard pentru compresia datelor audio, definit de ISO/MPEG.
Fişierele MP3 trebuie să fie în format MPEG1 Audio Layer 3.
) Fişierele imagine JPEG trebuie să fie compatibile cu formatul de fişiere de imagine DCF. (DCF: abreviere de la
denumirea în limba engleză pentru ”Regulă de design pentru sistemul de fişiere de cameră”: Standarde de
imagine pentru camere digitale reglementate de JEITA (Asociaţia Producătorilor din Industria Electronică şi
Tehnologiei Informaţiei din Japonia).)
5RO
3)
DivX® este o tehnologie de comprimare a fişierelor video, dezvoltată de DivX, Inc.
DivX, DivX Certified, şi logo-urile asociate sunt mărci înregistrate ale DivX, Inc. şi sunt utilizate sub licenţă.
5)
Un format logic pentru fişierele şi directoarele de pe CD-ROM-uri, definit de ISO (Organizaţia
Internaţională pentru Standardizare).
Logo-urile „DVD-RW”, „DVD+RW”, „DVD+R”, „DVD VIDEO” şi „CD” sunt mărci înregistrate.
4)
Exemplu de discuri ce nu pot fi redate de sistem
Sistemul nu poate reda următoarele discuri:
• Discurile CD-ROM/CD-R/CD-RW, altele decât cele înregistrate în formatele menţionate la pagina
5
• Discurile CD-ROM înregistrate în format PHOTO CD
• Porţiunea de date a discurilor tip CD-Extra
• Discuri de tip CD Graphics
• DVD-uri audio
• DVD-uri DE DATE ce nu conţin fişiere MP3, fişiere imagine JPEG sau fişiere video DivX
• DVD-RAM
• Super Audio CD
De asemenea, sistemul nu poate reda următoarele discuri:
• Discuri DVD VIDEO cu un cod regional diferit (pagina 7)
• Discuri care nu au o formă standard (de ex., în formă de card sau de inimă)
• Discuri pe care s-a lipit hârtie sau autocolante
• Discuri pe care au rămas urme de adeziv de la banda adezivă sau de la autocolante.
Note referitoare la discurile CD-R/CD-RW/DVD-R/DVDRW/DVD+R/DVD+RW
În unele cazuri, discurile CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW nu pot fi redate pe
acest sistem, din cauza calităţii înregistrării sau a stării fizice a discului, ori din cauza
caracteristicilor echipamentului de înregistrare şi ale programelor multimedia utilizate (authoring
software).
Discurile nu pot fi redate dacă nu au fost finalizate corect. Pentru mai multe detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale echipamentului de înregistrare.
Reţineţi că unele funcţii de redare pot să nu funcţioneze cu unele discuri DVD+RW/DVD+R, chiar
dacă acestea au fost finalizate corect. În acest caz, discurile trebuie vizualizate prin redare
normală. Unele discuri CD DE DATE / DVD DE DATE create în formatul „Packet Write” nu pot fi
redate.
Discuri muzicale codate utilizând tehnologii de protecţie la copiere
Acest aparat permite redarea CD-urilor realizate în conformitate cu standardul pentru Compact
Discuri (CD). Recent, unele case de discuri au lansat pe piaţă diverse discuri muzicale, codate
utilizând tehnologii de protecţie la copiere. Vă informăm că unele din aceste discuri nu sunt
realizate conform standardului CD şi nu pot fi redate de acest aparat.
6RO
Note referitoare la discuri duale (Dual Disc)
Un disc DualDisc este un disc cu date înregistrate pe ambele feţe: materialul DVD înregistrat pe
una din feţe este în corelaţie cu materialul audio digital înregistrat pe cealaltă faţă. Reţineţi însă că,
deoarece datele înregistrate pe faţa audio nu sunt conforme cu standardul Compact Disc (CD),
redarea acestui tip de disc pe acest aparat nu poate fi garantată.
Despre discurile CD Multi Sesiune
• Acest sistem permite redarea discurilor CD Multi Sesiune dacă în prima sesiune este conţinută o
piesă audio MP3. Orice alte piese audio MP3 înregistrate în sesiuni ulterioare pot fi de asemenea
redate.
• Acest sistem permite redarea discurilor CD Multi Sesiune dacă în prima sesiune este conţinut un
fişier imagine JPEG. Orice alte fişiere imagine JPEG înregistrate în sesiuni ulterioare pot fi de
asemenea redate.
• Dacă în prima sesiune sunt înregistrate piese fişiere MP3 şi fişiere imagine JPEG, în format CD
muzical sau în format CD video, poate fi redată numai prima sesiune.
Codul regional
Sistemul dumneavoastră are codul regional imprimat în partea din spate a aparatului şi va putea
reda numai discurile DVD pe a căror etichetă este imprimat acelaşi cod de zonă.
De asemenea, sistemul permite şi redarea discurilor DVD etichetate cu simbolul
.
Dacă încercaţi redarea oricărui alt DVD, pe ecranul TV apare mesajul „[Playback prohibited by area
limitations]” (Redarea este interzisă datorită restricţiilor de zonă). Este posibil ca pe unele discuri
DVD VIDEO să nu fie indicat codul regional, deşi redarea lor să fie interzisă datorită restricţiilor de
zonă.
Notă privind caracteristicile de redare ale discurilor DVD sau
VIDEO CD
Anumite caracteristici de redare pentru discurile DVD sau VIDEO CD pot fi setate intenţionat de
producătorii de software. Deoarece acest sistem redă discurile DVD sau VIDEO CD în funcţie de
modul în care producătorul de software a conceput conţinutul discului, este posibil ca anumite
facilităţi la redarea discurilor să nu poată fi utilizate. Studiaţi în acest sens şi instrucţiunile care
însoţesc discurile DVD sau VIDEO CD respective.
Drepturile de autor
Acest produs înglobează tehnologie de protecţie a drepturilor de autor, tehnologie protejată prin
brevete patentate în SUA şi prin alte drepturi de proprietate intelectuală. Utilizarea acestei
tehnologii de protecţie a drepturilor de autor trebuie autorizată de Macrovision şi este destinată doar
utilizării personale sau vizualizărilor cu caracter restrâns, dacă Macrovision nu are alte precizări
exprese în acest sens. Este interzisă reproducerea neautorizată a acestei tehnologii prin „inginerie
inversă” (“reverse engineering”) (copiere prin studierea originalului), sau prin dezasamblare.
Acest sistem este echipat cu Dolby* Digital şi cu Sistem Surround Digital DTS**.
* Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories.
„Dolby”, „Pro Logic” şi simbolul dublu-D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.
** Fabricat sub licenţă conform Brevetelor patentat în S.U.A. nr. 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762;
6.487.535 şi alte brevet emise sau în curs de emitere, din S.U.A. sau din alte state.
„DTS” şi „DTS 2.0 + Digital Out” sunt mărci înregistrate, iar logo-urile şi simblul DTS sunt mărci întregistrate ale
DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.
7RO
TM
Acest sistem înglobează tehnologia HDMI („High-Definition Multimedia Interface”: Interfaţă
multimedia de înaltă definiţie). HDMI, logo-ul HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt
mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
„BRAVIA” este o marcă înregistrată a Sony Corporation.
8RO
Operaţiuni preliminare
Verificarea articolelor furnizate
• Unitatea de comandă (1)
• Capac pentru suport (1)
• Telecomandă (1)
• Şuruburi (4)
• Baterii R6 (mărimea AA) (2)
• Difuzoare frontale (2)
• Sigilii (pentru capacul
suportului) (2)
• Antenă-fir pentru FM (1)
• Instrucţiuni de utilizare
(prezentul manual)
• Conexiuni la difuzoare şi
televizor (supliment)
• Subwoofer (1)
• Cablu video (1)
• Clemă pentru cabluri (1)
Pregătirea telecomenzii
Introducerea bateriilor în telecomandă
Introduceţi 2 baterii R6 (dimensiune AAA) , respectând concordanţa dintre marcajele
baterii cu cele din interiorul compartimentului bateriilor.
şi
de pe
Note
• Nu lăsaţi telecomanda în locuri extrem de calde sau cu umiditate excesivă.Nu utilizaţi o baterie nouă
împreună cu una uzată.
• Nu lăsaţi să scape în interiorul carcasei telecomenzii nici un corp străin, în particular atunci când
9RO
înlocuiţi bateriile.
• Dacă nu utilizaţi telecomanda pentru o perioadă de timp mai îndelungată, scoateţi bateriile din
telecomandă pentru a evita defecţiunile provocate de scurgerea electrolitului din baterii şi de
corodare.
Despre utilizarea telecomenzii
Puteţi opera acest sistem şi televizorul folosind telecomanda furnizată.
Operarea sistemului
Apăsaţi butonul „TV” astfel încât să clipească indicaţia „TV” de patru ori.
Telecomanda intră în modul de operare a sistemului. La operarea sistemului, orientaţi telecomanda
către senzorul receptor de infraroşu
de pe panoul sistemului.
Senzorul de infraroşu
Operarea televizorului
Apăsaţi butonul „TV” astfel încât să se aprindă indicaţia „TV” timp de 1 secundă.
Telecomanda intră în modul TV. Pentru a opera sistemul, orientaţi telecomanda către televizor. Pentru
mai multe detalii, consultaţi secţiunea „Controlarea televizorului cu telecomanda furnizată” (pagina
86).
Notă
• Nu expuneţi senzorul de infraroşu în bătaia directă a soarelui ori a unei surse luminoase. Acest lucru
poate provoca defectarea aparatului.
10RO
Pasul 1: Amplasarea sistemului
Pentru a obţine un sunet surround optim, toate difuzoarele, cu excepţia subwoofer-ului, trebuie să se
afle la aceeaşi distanţă de poziţia de ascultare. ( ).
Poziţionaţi sistemul conform ilustraţiei de mai jos.
A Difuzor frontal (L (stânga))
B Difuzor frontal (R (dreapta))
C Subwoofer
D Unitatea de comandă
Note
• Lăsaţi un spaţiu pentru introducerea/scoaterea discului (aproximativ 15 cm) faţă de partea dreaptă
(sertarul pentru disc) a unităţii de comandă, atunci când instalaţi lângă aceasta un obiect (de
exemplu un difuzor).
Aproximativ 15 cm
• Nu aşezaţi difuzoarele audio în poziţie înclinată.
• Nu aşezaţi difuzoarele audio în locuri în care:
- Este extrem de cald sau de frig
- Este praf sau murdărie
- Este umiditate foarte mare
- Aparatul este expus la vibraţii
- Aparatul se află expus direct în lumina soarelui
• Fiţi foarte atent(ă) atunci când amplasaţi difuzoarele şi/sau suporturile acestora pe o suprafaţă
tratată special (ceruită, uleiată, lustruită, etc.), deoarece pot apărea pete sau decolorări.
• Nu utilizaţi nici un fel de burete abraziv, praf de curăţat, sau solvenţi cum ar fi alcoolul sau neofalina.
• Nu vă sprijiniţi şi nu vă agăţaţi de difuzor, deoarece acesta poate cădea.
• Imaginea se poate afişa cu distorsiuni pe ecranul televizorului în funcţie de amplasarea subwooferului. În acest caz, amplasaţi subwoofer-ul la o distanţă mai mare de televizor
• Nu blocaţi fantle de ventilaţie ale subwooferului (pagina 108).
11RO
• Nu atingeţi cu mâna dispozitivul difuzorului atunci când ridicaţi subwoofer-ul. Acest lucru poate
deteriora dispozitivul difuzorului. În timpul ridicării, ţineţi fix piciorul subwoofer-ului.
Dispozitivul difuzorului
Sfat util
• Se recomandă amplasarea subwoofer-ului pe o suprafaţă rezistentă.
• Puteţi amplasa subwoofer-ul în orice parte, cu faţa înspre poziţia de ascultare.
Pentru a utiliza eficient difuzoarele
Amplasaţi difuzoarele astfel încât distanţa dintre fiecare difuzor şi poziţia de ascultare (A şi B) să fie
aceeaşi (între 0,0 şi 7,0 metri).
Difuzorul frontal (stg.)
Subwoofer
TV
Difuzorul frontal (dr.)
Notă
• Amplasaţi ambele difuzoare frontale cu o distanţă între ele egală cu cea dintre ele şi poziţia de
ascultare (formând un triunghi isoscel).
• Difuzoarele frontale trebuie amplasate la o distanţă de cel puţin 0,6 m.
• Amplasaţi difuzoarele frontale în faţa televizorului. Asiguraţi-vă că nu există obiecte reflectorizante în
faţa difuzoarelor.
• Ambele difuzoare frontale trebuie îndreptate în faţă. Nu aşezaţi difuzoarele la un unghi.
Incorect
Corect
12RO
• Se recomandă amplasarea difuzoarelor frontale pe marginea unei mese sau a unui stelaj, etc.,
pentru a preveni reflectarea sunetului.
Imagine din lateral
Recomandat
Pentru instalarea difuzoarelor pe perete
Înainte de a instala difuzoarele pe perete, pregătiţi şuruburi (nu sunt incluse) potrivite pentru orificiul
din spatele fiecărui difuzor.
Orificiul din
spatele difuzorului
1 Scoateţi şurubul (preinstalat) de pe spatele difuzorului.
Şurubul
(preinstalat)
2 Desprindeţi suportul difuzorului.
3 Deconectaţi cablurile difuzorului de la difuzor.
4 Scoateţi suportul difuzorului.
13RO
5
Reconectaţi cablurile la difuzoare.
Conectorul şi banana colorată ale cablurilor pentru difuzoare au aceeaşi culoare ca şi eticheta
mufelor la care trebuie conectate. Asiguraţi-vă că aţi instalat cablurile pentru difuzoare la
terminalele corespunzătoare de pe difuzoare: cablul de difuzor cu tub color la şi cablul de difuzor
fără tub color la Nu prindeţi izolaţia cablului de difuzor în bornele difuzorului.
Banana
colorată
Partea din spate a
difuzorului
Conector
Banana colorată
Difuzorul frontal (stg.): alb
Difuzorul frontal (dr.): roşu
6 Fixaţi şuruburile de perete.
5-7 mm
7 Atârnaţi difuzoarele de şuruburi.
Partea din spate a
difuzorului
Notă
ƒ Folosiţi şuruburi potrivite pentru materialul şi rezistenţa zidului. Zidurile din rigips sunt deosebit de
fragile, aşa că şuruburile trebuie montate pe o grindă şi apoi fixate de perete. Instalaţi difuzoarele
pe un perete consolidat, vertical şi drept.
ƒ Pentru informaţii despre materialul din care este făcut peretele sau despre ce şuruburi trebuie
utilizate, contactaţi un magazin sau un instalator specializat.
ƒ Sony nu îşi asumă răspunderea pentru accidentele sau deteriorările provocate de o instalare
incorectă, de rezistenţa insuficientă a peretelui sau de instalarea incorectă a şuruburilor, de
calamităţi naturale, etc.
14RO
Pasul 2: Conectarea sistemului
Urmăriţi diagrama de conectare de mai jos şi citiţi informaţiile suplimentare de la
paginile următoare.
la
de pe
Notă
• Asiguraţi-vă că aţi realizat bine conexiunile, pentru a evita prezenţa zgomotelor de fond şi a
distorsiunilor.
• La conectarea unei alte componente cu control al volumului, măriţi volumul celorlalte componente la
un nivel la care sunetul nu este distorsionat.
Subwoofer
2 Difuzor frontal (Stg.)
Partea inferioară a
subwoofer-ului
2 Difuzor frontal (Dr.)
Cablul de alimentare de
c.a. (de la reţea)
1 Ştecăr
5 antenă-fir pentru FM
4 VCR, receptor satelit digital
sau PlayStation, etc.
4 Adaptor DIGITAL MEDIA
PORT
3 Televizor
Flux de semnal
15RO
Pentru a scoate capacul panoului unităţii de comandă
Înainte de a conecta cablurile, scoateţi capacul panoului unităţii de comandă.
Împingeţi semnul de pe partea
stângă a capacului panoului, apoi
glisaţi-l înspre dreapta.
Conectarea unităţii de comandă
Conectaţi conectorul de sistem al unităţii de comandă cu mufa „SYSTEM CONTROL” (Comandă
sistem) de pe partea inferioară a subwoofer-ului.
Introduceţi ştecărul conectorului „SYSTEM CONTROL", apoi fixaţi şuruburile ştecărului.
Partea inferioară a subwoofer-ului
Partea din spate a unităţii de
comandă
Ştecăr
Şuruburi
Cablul „SYSTEM CONTROL”
Conectarea difuzoarelor
Introduceţi conectorul difuzorului frontal stânga în mufa „FRONT L” şi pe cel al difuzorului frontal
dreapta în mufa „FRONT L” din partea inferioară a subwoofer-ului.
16RO
Difuzor frontal (stg.)
Difuzor frontal (dr.)
Alb (Difuzor frontal
(stg.))
Roşu (Difuzor frontal (dr.))
Partea inferioară a subwoofer-ului
Pentru a configura difuzoarele la un unghi
Puteţi selecta unghiul pentru difuzorul frontal. 0° şi 10°. (La livrare, difuzoarele sunt configurate la un
unghi de 10°).
1 Scoateţi şurubul (preinstalat) de pe spatele difuzorului.
Şurub (preinstalat)
2 Desprindeţi suportul difuzorului.
3 Reataşaţi suportul difuzorului introducând proeminenţele de pe suport în orificiile pentru unghiul de
0° sau 10°.
0° sau 10°
Unghi: 0° (vertical)
Unghi: 10°
17RO
4 Treceţi cablul difuzorului prin fanta bazei suportului, pentru ca acesta să nu se răsucească sau să
se prindă.
5 Strângeţi şurubul pentru a fixa suportul de difuzoare.
Notă
• Aveţi grijă să nu prindeţi cablurile difuzorului atunci când strângeţi şuruburile
18RO
Conectarea televizorului
Înainte de a efectua conexiunile, deconectaţi cablurile de alimentare de c.a. ale tuturor componentelor
de la prizele de perete (reţea).
Pentru a asculta sunetul televizorului prin difuzoarele sistemului, conectaţi televizorul şi sistemul la
cablul audio (nefurnizat)
Pentru realizarea ieşirii video către televizor, verificaţi mufele de intrare video ale televizorului şi
alegeţi metoda de conectare
(standard) la
(HDMI).
sau
. Calitatea imaginii se îmbunătăţeşte, în ordine, de la
Atunci când televizorul are o mufă de ieşire digitală optică sau coaxială, puteţi îmbunătăţi calitatea
sunetului realizând legătura cu cablul digital
.
Cablu video componentă
(nefurnizat)*
Cablu audio
(nefurnizat)
Verde
Albastru
Roşu
Alb
Roşu
La mufele „AUDIO OUT” (Ieşire
audio) ale televizorului
La mufele „COMPONENT VIDEO IN”
(Intrare video componentă) ale televizorului
Panoul conector al unităţii de
comandă
Cablu digital optic
(nefurnizat)
Cablu video
(furnizat)
La mufa „VIDEO IN”
(Intrare video) a
televizorului
Cablu HDMI**
(nefurnizat)
La mufa „HDMI IN” (Intrare
HDMI) a televizorului
La mufa de ieşire optică digitală a
televizorului
* Dacă televizorul dvs. acceptă semnale în format progresiv, folosiţi această conexiune şi configuraţi
semnalul de ieşire al sistemului la formatul progresiv (pagina 27).
** HDMI (Interfaţă multimedia de înaltă definiţie)
Dacă televizorul dumneavoastră este prevăzut cu mufă HDMI, folosiţi această conexiune şi selectaţi
tipul semnalului de ieşire (pagina 27).
19RO
Notă
• La conectarea mufei, introduceţi ştecărul în mufă cât mai adânc posibil.
• La conectarea cablului digital optic, introduceţi conectorul până face clic
• În timpul funcţiei „DMPORT”, nu este transmis semnal video prin mufele „HDMI OUT” (Ieşire HDMI)
şi „VIDEO OUT (COMPONENT)” (Ieşire video - componentă). Selectaţi metoda de conexiune
pentru a obţine imagini, deoarece semnalul video este transmis prin mufa „VIDEO OUT (VIDEO)”
(Ieşire video – video).
• Sistemul poate accepta atât semnale digitale, cât şi semnale analogice. Semnalele digitale au
prioritate asupra celor analogice. (ieşirea COAXIALĂ are prioritate asupra celei OPTICE.) În caz de
întrerupere a semnalului digital, după 2 secunde va fi procesat semnalul analogic.
Sfat util
• În loc de televizor, la mufa „TV (AUDIO IN)” (TV – intrare audio)
OPTICAL)” (TV – intrare digitală optică)
satelit digital, un dispozitiv PlayStation.
sau la mufa „TV (DIGITAL IN
, puteţi conecta altă componentă: un VCR, un receptor
Pentru a schimba sistemul de culoare (PAL sau NTSC) (doar pentru
modelele pentru Asia de Sud-Est)
În funcţie de televizorul ce trebuie conectat, vi se poate cere să selectaţi fie PAL fie NTSC pentru sistemul de
culoare.
Configurarea iniţială a sistemului este NTSC.
1 Opriţi aparatul apăsând butonul
2 Opriţi aparatul apăsând butonul
simultan cu apăsarea butonului VOL – de pe panoul
frontal.
De fiecare dată când realizaţi această operaţie, sistemul de culoare se comută între PAL şi NTSC. Atunci
când sistemul de culoare este setat pe NTSC, se aprinde „NTSC” pe ecranul panoului frontal.
Conectarea celorlalte componente
Puteţi utiliza componenta conectată folosind difuzoarele sistemului.
• Receptor satelit digital, etc.:
• Adaptor DIGITAL MEDIA PORT:
• Receptor AV, etc.:
20RO
(doar când este selectată funcţia DVD)
Cablu digital optic
(nefurnizat)
Cablu digital coaxial
(nefurnizat)
sau
La mufa de ieşire digitală coaxială
a receptorului satelit digital
Panoul conector al unităţii de
comandă
La mufa de ieşire digitală optică
a receptorului satelit digital
Cablu digital coaxial (nefurnizat)
Adaptor DIGITAL MEDIA PORT
La mufa de intrare digitală
coaxială a receptorului AV
Notă
• Mufa „DIGITAL OUT” (Ieşire digitală) transmite semnale audio doar când este selectată funcţia DVD
(apăsând repetat butonul „FUNCTION” (Funcţie) până ce pe ecranul panoului frontal apare mesajul
„DVD”).
• Conectaţi adaptorul DIGITAL MEDIA PORT astfel încât marcajele să fie aliniate. La deconectare,
trageţi adaptorul în afară, apăsând ambele părţi ale conectorului
.
Pentru conectarea adaptorului DIGITAL MEDIA PORT (Port digital
multimedia)
Conectaţi un adaptor DIGITAL MEDIA PORT (nelivrat) la mufa DMPORT. Pentru detalii consultaţi
secţiunea „Utilizarea adaptorului DIGITAL MEDIA PORT” (pagina 73).
21RO
Pentru a realiza conectarea la un televizor echipat cu ieşiri audio/video
multiple
Puteţi asculta sunetul prin televizorul conectat, folosind cele şase difuzoare ale sistemului. Conectaţi
componentele astfel:
VCR, receptor satelit digital
sau PlayStation, etc.
VCR, receptor satelit digital
sau PlayStation, etc.
Sistem
: Flux de semnal
Selectaţi componenta pe televizor. Pentru mai multe detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
televizorului.
Dacă televizorul nu are ieşiri audio/video multiple, va fi necesar un comutator, pentru a recepţiona
sunetul de la mai mult de două componente.
Conectarea antenei-fir pentru FM
Antenă-fir pentru FM
(furnizată)
Panoul conector al
unităţii de comandă
Sfat util
• Dacă recepţia FM este de slabă calitate, utilizaţi un cablu coaxial cu impedanţa de 75 Ohmi (trebuie
procurat separat, nu se livrează împreună cu aparatul), pentru a conecta aparatul la o antenă
exterioară pentru FM, aşa cum este prezentat în imaginea de mai jos.
Antenă exterioară pentru FM
22RO
Panoul conector al unităţii de comandă
Pentru a ataşa capacul suportului şi capacul panoului
După conectarea cablurilor, strângeţi cablurile în plus şi ataşaţi capacul panoului şi capacul suportului.
Când ataşaţi capacul suportului, deconectaţi cablurile de alimentare de c.a. ale tuturor componentelor
de la prizele de perete (reţea).
1 Strângeţi cablurile din spatele unităţii de comandă.
Treceţi cablul conectat prin suport (1), strângeţi cablurile cu clemele de cabluri în cele 2 poziţii, la
spatele unităţii de comandă (2), apoi strângeţi clemele (3).
2 Păstraţi surplusul de cleme în spaţiul dintre pereţii laterali ai cadrului.
3 Ataşaţi capacul panoului în spatele unităţii de comandă
Legaţi cu clema pentru
cabluri (furnizată)
Notă
• Asiguraţi-vă că aţi întins antena-fir pentru FM pe întreaga lungime.
• După strângerea cablurilor, încercaţi pe cât posibil să menţineţi antena-fir pentru FM în poziţie
orizontală.
Sfat util
Dacă este dificil să introduceţi cablurile în fantă, strângeţi-le cu clema pentru cabluri (furnizată),
apoi ataşaţi capacul panoului.
23RO
4 Ataşaţi capacul suportului în spatele unităţii de comandă
Introduceţi cablurile conectate şi porţiunile în plus ale clemelor în capacul suportului, apoi fixaţi
capacul cu cele 4 şuruburi.
Notă
• Asiguraţi-vă că, la ataşarea capacului suportului, cablurile nu sunt răsucite sau prinse.
• Dacă nu se închide bine capacul suportului, reorganizaţi cablurile.
• Aveţi grijă să nu prindeţi cablurile atunci când strângeţi şuruburile.
5 Ataşaţi cele 2 sigilii (pentru capacul suportului) pentru a masca şuruburile.
Conectarea cablului de alimentare de c.a. (alimentare de la reţea)
Înainte de a introduce într-o priză de perete cablul de alimentare de la reţea al subwoofer-ului,
conectaţi difuzoarele frontale la subwoofer.
Subwoofer
Partea inferioară a subwoofer-ului
La priza de
perete
Cablul de alimentare de c.a. (de la reţea)
24RO
Despre demonstraţie
După conectarea cablului de alimentare de CA (de la reţea), pe ecranul panoului frontal va apărea
modul de demonstraţie.
Activarea/dezactivarea modului de demonstraţie
1 Apăsaţi butonul
de pe aparat.
Aparatul va porni.
2 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem).
3 Apăsaţi în mod repetat până ce pe ecranul panoului frontal apare „DEMO”, apoi apăsaţi
sau
4
Apăsaţi
pentru a selecta o configurare.
• „DEMO ON”: Activat.
• „DEMO OFF”: Inactiv.
5 Apăsaţi
.
S-a realizat configurarea.
6 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem).
Se va dezactiva meniul sistemului.
Sfat util
Atunci când achiziţionaţi un sistem nou, sau dacă sistemul are configurările implicite (de ex., după
realizarea funcţiei „RESETARE” (pagina 88)), puteţi dezactiva modul de demonstraţie, apăsând
butonul
de pe telecomandă.
25RO
4
Pasul 3: Realizarea
configurării rapide
Urmaţi Paşii de mai jos pentru a realiza
configurările de bază în vederea utilizării
sistemului. Elementele afişate pot varia în
funcţie de modelul pentru fiecare ţară.
Notă
• La conectarea sistemului şi a televizorului cu
cablul HDMI (nelivrat împreună cu aparatul),
trebuie să configuraţi tipul de ieşire video
compatibilă cu televizorul. Pentru detalii,
consultaţi secţiunea „Configurarea tipului de
ieşire video compatibilă cu televizorul”
(pagina 27).
5
Apăsaţi
fără a introduce un disc.
Apare Meniul de configurare pentru
selectarea limbii folosite pe ecran.
Apăsaţi
pentru a selecta o limbă.
Sistemul afişează meniul şi subtitrările în
limba selectată.
6 Apăsaţi
.
Apare Meniul de configurare pentru
selectarea proporţiei de aspect („aspect
ratio”) a televizorului ce urmează a fi
conectat.
„DISPLAY”
(afişare)
1
2
Porniţi televizorul.
Apăsaţi
Notă
• Asiguraţi-vă că funcţia este configurată
pe „DVD” (pagina 29).
3
Comutaţi selectorul de intrare de pe
televizor, astfel încât pe ecranul
televizorului să apară semnalul de la
aparat.
În partea de jos a ecranului televizorului
va apărea mesajul „[Press [ENTER] to
run QUICK SETUP.]” (Apăsaţi [ENTER]
pentru a realiza CONFIGURAREA
RAPIDĂ). Dacă nu apare acest mesaj,
reveniţi la meniul de Configurare rapidă
(pagina 27) şi reluaţi acţiunile.
7 Apăsaţi
pentru a selecta
configurarea.
[16:9]
Dacă aveţi un televizor cu ecran lat
sau un televizor standard 4:3 cu
mod de ecran lat (pagina 75)
[4:3 LETTER BOX] (Panoramic)
sau [4:3 PAN SCAN] (Aspect film)
Dacă aveţi un televizor standard 4:3
(pagina 75).
8 Apăsaţi
.
Pe ecranul televizorului va apărea mesajul
„QUICK SETUP is complete” (S-a finalizat
configurarea rapidă), iar configurarea
rapidă s-a încheiat. S-au realizat toate
conexiunile şi operaţiile de configurare.
Pentru a abandona Configurarea
rapidă
Apăsaţi
„DISPLAY” (Afişare) la orice Pas.
Sfat util
ƒ Dacă doriţi să modificaţi setările, consultaţi
„Folosirea meniului de configurare” (pagina 74).
26RO
Pentru a reveni la meniul
Configurare rapidă
1 Apăsaţi în mod repetat
„FUNCTION”
(Funcţie) până ce pe ecranul panoului
frontal apare „DVD”.
2 Apăsaţi
„DISPLAY” (Afişare) când
sistemul se află în modul stop.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
3
Apăsaţi
pentru a selecta
„[SETUP]” (Configurare), apoi apăsaţi
.
Vor apărea opţiunile pentru „[SETUP]”
(Configurare).
Pentru a selecta tipul de semnal
video transmis prin mufa „HDMI
OUT” (Ieşire HDMI)
La conectarea sistemului şi a televizorului cu cablul
HDMI, selectaţi tipul de semnal video transmis prin
mufa „HDMI OUT”. Pentru mai multe detalii,
consultaţi şi instrucţiunile de utilizare ale
televizorului/proiectorului, etc.
1 Apăsaţi în mod repetat
„FUNCTION”
(Funcţie) până ce pe ecranul panoului
frontal apare „DVD”.
2 Apăsaţi
„DISPLAY” (Afişare) când
sistemul se află în modul stop.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
3
Apăsaţi
pentru a selecta
„[SETUP]” (Configurare), apoi apăsaţi
.
Vor apărea opţiunile pentru „[SETUP]”
(Configurare).
4 Apăsaţi
pentru a selecta "[QUICK]”
(Rapid), apoi apăsaţi
Apare meniul de Configurare rapidă.
Configurarea tipului de ieşire
video compatibilă cu
televizorul
Selectaţi tipul de ieşire video al aparatului, în funcţie
de conexiunea la televizor (pagina 19).
4 Apăsaţi
pentru a selecta
„[CUSTOM]” (Personalizat) şi apoi
apăsaţi
.
Apare meniul de configurare.
5 Apăsaţi
pentru a selecta „[HDMI
SETUP]” (Configurare HDMI) şi apoi
apăsaţi
.
Vor apărea opţiunile pentru „[HDMI
SETUP]” (Configurare HDMI).
6 Apăsaţi
pentru a selecta „[HDMI
RESOLUTION]” (Rezoluţie HDMI) şi
apoi apăsaţi
7 Apăsaţi
.
pentru a selecta
configurarea dorită, apoi apăsaţi
.
• [AUTO (1920 × 1080p)]: Sistemul transmite
semnalul video optim pentru televizorul
conectat.
• [1920 × 1080i]: Sistemul transmite semnale
video 1920 x 1080i*.
• [1280 × 720p]: Sistemul transmite semnale
video 1280 x 720p*.
• [720 × 480p]**: Sistemul transmite semnale
video 720 x 480p*.
* i: „interlace” (întreţesut), p: „progressive”
(progresiv)
Televizorul dvs. acceptă semnale
progresive?
Modul de afişare progresivă a imaginilor televizorului
reduce distorsiunile şi clarifică imaginea. Pentru a
folosi această metodă, trebuie să conectaţi un
televizor ce acceptă semnale progresive.
27RO
1
Sistemul transmite semnalul progresiv. Când
Apăsaţi în mod repetat „FUNCTION” selectaţi „[NO]” (Nu), sistemul nu transmite
(Funcţie) până ce pe ecranul panoului semnale progresive.
frontal apare „DVD”.
2 Apăsaţi
„DISPLAY” (Afişare) când
sistemul se află în modul stop.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
3
Apăsaţi
pentru a selecta
„[SETUP]” (Configurare), apoi apăsaţi
.
Vor apărea opţiunile pentru „[SETUP]”
(Configurare).
4 Apăsaţi
pentru a selecta„[CUSTOM]”
(Personalizat), apoi apăsaţi
Apare meniul de configurare.
5 Apăsaţi
pentru a selecta „[VIDEO
SETUP]” (Configurare video) şi apoi
apăsaţi
.
Vor apărea opţiunile pentru „[VIDEO
SETUP]” (Configurare video).
6 Apăsaţi
pentru a selecta
„[PROGRESSIVE (COMPONENT OUT)]”
(Progresiv – ieşire componentă) şi apoi
apăsaţi
7 Apăsaţi
.
pentru a selecta
configurarea dorită, apoi apăsaţi
.
• „[OFF]” (Inactiv): Sistemul nu transmite
semnale progresive. Selectaţi această setare
atunci când:
- Televizorul dvs. nu acceptă semnale
progresive, sau
- Televizorul este conectat la alte mufe
decât mufele „VIDEO OUT
(COMPONENT)” (Ieşire video –
componentă).
• „[ON]” (Activat): Sistemul transmite semnale
progresive. Selectaţi această setare atunci
când:
- Televizorul dvs. acceptă semnale
progresive, iar
- Televizorul este conectat la mufele „VIDEO
OUT (COMPONENT)” (Ieşire video –
componentă).
Atunci când selectaţi „[ON]” (Activat), va apărea
ecranul de confirmare. Urmaţi Paşii de mai jos.
8
Apăsaţi
pentru a selecta
„[START]” (Pornire), apoi apăsaţi
Sistemul transmite semnalul progresiv timp de 5
secunde. Verificaţi dacă este corect afişat
ecranul.
9 Apăsaţi
pentru a selecta „[YES]”
(Da) şi apoi apăsaţi
28RO
Pasul 4: Modificarea sursei
de sunet
Puteţi asculta sunetul de la DVD, televizor sau
VCR schimbând sursa de sunet.
„FUNCTION”
(Funcţie)
Notă
• Atunci când folosiţi simultan mufele „TV
(AUDIO IN)” (TV – intrare audio) (conexiune
analogică) şi „TV (DIGITAL IN OPTICAL)”
(TV – intrare digitală optică) (conexiune
digitală), va avea prioritate conexiunea
digitală.
• Atunci când folosiţi simultan mufele
„SAT/CABLE (DIGITAL IN COAXIAL”
(Satelit/cablu – intrare digitală coaxială) şi
„SAT/CABLE (DIGITAL IN OPTICAL”
(Satelit/cablu – intrare digitală optică)
(conexiune digitală), va avea prioritate
conexiunea „DIGITAL IN COAXIAL” (intrare
digitală coaxială).
Apăsaţi în mod repetat „FUNCTION”
(Funcţie) până ce pe ecranul panoului
frontal apare funcţia dorită.
De fiecare dată când apăsaţi „FUNCTION",
funcţia se modifică astfel.
„DVD” —► „FM” —► „USB” —► „TV”
—► „SAT/CABLE” (Satelit/cablu) —►
„DMPORT” —► …
Funcţia
„DVD”
Sursa
Discul care este redat
de sistem
„FM”
„USB”
Radio FM (pagina 54)
Dispozitiv USB (pagina
61)
TV
Componenta care este
conectată la mufele
„SAT/CABLE” de pe
unitatea de comandă
„TV”
„SAT/CABLE”
„DMPORT”
Adaptor DIGITAL
MEDIA PORT (pagina
73)
29RO
3 Apăsaţi
.
Aparatul va porni.
Dacă sistemul nu este configurat pe „DVD”,
apăsaţi „FUNCTION” (Funcţie) pentru a
selecta „DVD”.
Discurile
Redarea discurilor
4 Introduceţi un disc.
În funcţie de DVD-ul VIDEO sau de CD-ul
VIDEO, unele operaţii pot fi diferite sau
restricţionate. Consultaţi instrucţiunile de
operare furnizate împreună cu discul.
Împingeţi discul în fantă până ce este tras
automat înăuntru.
Cu partea
etichetată în faţă
Fanta pentru
disc
Discul se trage automat în unitatea de
comandă.
5 Apăsaţi
FUNCŢIE
Aparatul începe redarea (redare
continuă).
6 Reglaţi volumul folosind butonul
„FUNCTION”
(Funcţie)
„VOLUME +/-” (Volum +/-).
Nivelul volumului apare pe ecranul
televizorului şi pe afişajul panoului frontal.
Note
• Nu împingeţi un disc în unitatea de comandă atunci
când aparatul este oprit.
• În funcţie de starea sistemului, este posibil ca pe
ecran să nu apară nivelul volumului.
Pentru a opri aparatul
Apăsaţi
în timp ce sistemul este pornit.
Sistemul intră în modul standby.
„MUTING”
(Volum la zero)
VOLUM +/-
1
2
Porniţi televizorul.
Comutaţi selectorul de intrare al
televizorului la acest sistem.
30RO
Pentru a economisi energie în
modul standby
Apăsaţi
în timp ce sistemul este pornit.
Pentru a intra în modul economie de energie,
asiguraţi-vă că sistemul se află în următoarea stare.
- „DEMO” este setat pe „OFF” (dezactivat) (pagina
25).
- „[CONTROL FOR HDMI]” (Control pentru HDMI)
este setat pe „OFF” (dezactivat) (pagina 58).
Alte operaţii
Pentru
Oprire
Apăsaţi
Pauză
Reluarea redării
sau
după pauză
Trecerea la
următorul
capitol, piesă
sau scenă1)
Revenirea la
de două ori în aceeaşi
capitolul,
secundă. Dacă apăsaţi o singură
piesa, sau
dată
puteţi reveni la începutul
scena
capitolului, piesei sau scenei
precedentă1)
curente.
Oprirea
REDUCEREA VOLUMULUI LA
temporară a
ZERO. Pentru a anula, apăsaţi din
sunetului
nou sau apăsaţi „VOLUME+”
(Volum+) pentru a regla volumul.
Oprirea redării
şi scoaterea
discului
Localizarea
rapidă a unui
punct prin
derularea
rapidă a
discului înainte
sau înapoi
(Scanare)1)2)
Vizualizarea
cadru cu cadru
(Redare cu
viteză redusă)
3)
de pe aparat.
Pentru
Apăsaţi
Derulare rapidă
(avansare
înainte peste scena
instantanee) în timpul
curentă (peste 30 de redării.
secunde)8)
1)
Cu excepţia fişierelor imagine JPEG.
2
)Vitezele de scanare pot fi diferite la unele discuri.
3
) doar pentru DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW,
VIDEO CD.
4)
Cu excepţia VIDEO CD-urilor.
5)
Nu puteţi căuta o imagine fixă pe un DVD-VR.
6)
La un CD DATE/DVD DATE, această funcţie este
utilizabilă doar pentru fişierele video DivX.
7
) doar pentru DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R.
Butonul poate fi folosit pentru orice fişier cu excepţia
fişierelor video DivX.
8
) doar pentru DVD VIDEO/DVD-RW/DVDR/DVD+RW/ DVD+R. Butonul poate fi folosit
pentru orice fişier cu excepţia fişierelor video
DivX.
Notă
• Este posibil să nu puteţi utiliza funcţia de
reluare instantanee sau de avansare
instantanee la unele scene.
sau
în timpul
redării unui disc. De fiecare dată
când apăsaţi
sau
în timpul scanării,
se modifică viteza de redare. Pentru
a reveni la viteza normală, apăsaţi
. Viteza reală poate diferi la
unele discuri.
4)
sau
atunci
când sistemul se află în modul
pauză. De fiecare dată când apăsaţi
4)
sau
în
timpul Redării cu viteză redusă,
viteza de redare se modifică. Sunt
disponibile două viteze. Pentru a
reveni la viteza normală de redare,
apăsaţi
.
Redarea unui
singur cadru
(Îngheţare
cadru)3) 5) 6)
Apăsaţi
pentru a trece la
următorul cadru atunci când
sistemul se află în modul pauză.
Apăsaţi
pentru a trece la
cadrul anterior atunci când sistemul
se află în modul pauză (doar pentru
DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW).
Pentru a reveni la redarea normală,
apăsaţi
.
Reluarea
scenei
anterioare (cu
10 secunde
mai înainte)7)
(reluare instantanee) în
timpul redării.
31RO
Afişarea de unghiuri
multiple şi subtitrări
• pe el sunt înregistrate subtitrări multilingve.
De asemenea este posibil să nici nu le puteţi
dezactiva.
• Puteţi schimba subtitrările dacă fişierul video
DivX are extensia „.AVI” sau „.DIVX” şi
conţine informaţii de subtitrare în acelaşi
fişier.
Schimbarea sunetului
„SUBTITLE”
(Subtitrare)
„ANGLE” (Unghi)
La redarea unui DVD VIDEO sau
a unui CD DATE/DVD DATE (cu fişiere video
DivX) înregistrat în formate audio multiple
(PCM, Dolby Digital, MPEG audio sau DTS)
puteţi schimba formatul audio. Dacă DVD-ul
VIDEO este înregistrat cu piese multilingve,
puteţi schimba şi limba.
La CD-uri, VIDEO CD-uri, CD-URI DE DATE
sau DVD-URI DE DATE puteţi selecta sunetul
fie din canalul drept, fie din cel stâng şi puteţi
asculta sunetul canalului selectat prin ambele
difuzoare.
Pentru a schimba unghiurile
Dacă pe DVD-ul VIDEO sunt înregistrate mai
multe unghiuri (unghiuri multiple) pentru o
scenă, puteţi schimba unghiul de vizualizare.
Apăsaţi „ANGLE” (Unghi), în timpul
redării, pentru a selecta unghiul dorit.
Notă
• În funcţie de discul DVD VIDEO, este
posibil să nu puteţi schimba unghiul, chiar
dacă discul este înregistrat cu unghiuri
multiple.
Pentru afişarea subtitrărilor
Apăsaţi în mod repetat AUDIO, în timpul
redării, pentru a selecta semnalul audio
dorit.
Dacă pe un disc sunt înregistrate subtitrări, le
puteţi activa/dezactiva în timpul redării. Dacă
pe disc sunt înregistrate subtitrări multilingve,
puteţi schimba limba subtitrării în timpul
redării, sau le puteţi activa/dezactiva oricând
doriţi.
Apăsaţi „SUBTITLE” (Subtitrare) în timpul
redării, pentru a selecta limba dorită pentru
subtitrare.
■ DVD VIDEO
În funcţie de DVD-ul VIDEO, variază selecţia
limbii.
Note
În funcţie de discul DVD VIDEO, este posibil
să nu puteţi schimba subtitrările, chiar dacă
Atunci când aceeaşi limbă este afişată de două sau
mai multe ori, DVD-ul VIDEO este înregistrat în
formate audio multiple.
32RO
Atunci când sunt afişate 4 cifre, acestea indică un
cod de limbă. Consultaţi „Lista codurilor de limbă”
(pagina 104) pentru a vedea ce limbă reprezintă
fiecare cod.
■ DVD-VR
Sunt afişate tipurile de piese audio înregistrate
pe un disc.
Exemplu:
• [1: MAIN] (sunet principal)
• [1: SUB] (sunet secundar)
• [1: MAIN+SUB] (sunet principal şi sunet
secundar)
• [2: MAIN]
• [2: SUB]
• [2: MAIN+SUB]
Verificarea formatului
semnalului audio
Notă
Canal Dolby Digital 5.1
•[2: MAIN], [2: SUB], şi [2: MAIN+SUB] nu
apar atunci când pe disc este înregistrată o
singură piesă audio.
■ VIDEO CD/CD/CD DATE (fişiere
MP3)/DVD DATE (fişiere MP3)
•[STEREO]: Sunetul stereo standard.
•[1/L]: Sunet canalul stâng
Dacă apăsaţi în mod repetat „AUDIO” în timpul
redării, va apărea formatul semnalului audio
curent (PCM, Dolby Digital, DTS, etc.), după
cum este ilustrat mai jos.
■ DVD
Exemplu:
Surround (Stg./Dr.)
Faţă (Stg./Dr.) +
Centru
(monofonic).
•[2/R]: Sunet canalul drept (monofonic).
■ CD DATE (fişiere video DivX) / DVD DATE
(fişiere video DivX) (cu excepţia modelelor
pentru Regatul Unit şi America de Nord)
Selecţia formatelor de semnal audio pentru
CD-urile DE DATE sau DVD-urile DE DATE
diferă în funcţie de fişierul video DivX de pe
disc. Formatul este afişat pe ecran.
LFE (Efect de
frecvenţă joasă)
Formatul programului curent
Exemplu:
Canal Dolby Digital 3
Faţă (Stg./Dr.)
Surround
(monofonic)
■ Super VCD
• [1:STEREO]: Sunetul stereo al piesei audio 1.
• [1:1/L]: Sunetul de pe canalul stâng pentru piesa
audio 1 (monofonic).
• [1:2/R]: Sunetul de pe canalul drept pentru piesa
audio 1 (monofonic).
• [2:STEREO]: Sunetul stereo al piesei audio 2.
• [2:1/L]: Sunetul de pe canalul stâng pentru piesa
audio 2 (monofonic).
• [2:2/R]: Sunetul de pe canalul drept pentru piesa
audio 2 (monofonic).
Notă
• La redarea unui Super VCD pe care nu este
înregistrată piesa audio 2, nu se va auzi niciun
sunet atunci când selectaţi [2:STEREO],
[2:1/L], sau [2:2/R].
Formatul programului curent
■ CD DATE (fişiere video DivX) / DVD DATE
(fişiere video DivX)
Exemplu:
Audio MP3
Rata de biţi
33RO
Redarea unui VIDEO CD cu
funcţii PBC (Ver. 2.0)
(Redare PBC)
Cu funcţiile PBC (Controlul redării), puteţi
realiza operaţiuni interactive simple, funcţii de
căutare şi astfel de alte operaţii.
Redarea PBC vă permite să redaţi un VIDEO
CD în mod interactiv, urmărind mediul de pe
ecranul televizorului.
Sfat util
• Pentru a reda fără a folosi funcţia PBC, apăsaţi
sau butoanele numerice, când sistemul
se află în modul stop, pentru a selecta o piesă, apoi
apăsaţi
sau
. Aparatul începe redarea. Nu
puteţi reda imagini fixe precum un meniu. Pentru a
reveni la redarea PBC, apăsaţi
de două ori, apoi
apăsaţi
.
Reluarea redării de la punctul
la care s-a oprit discul (funcţia
„Resume Play”)
(funcţia „Resume Play”)
Butoanele
numerice
Atunci când opriţi discul, aparatul memorează punctul
la care aţi apăsat
, iar pe ecranul panoului frontal
apare „RESUME” (Reluare). Atâta timp cât nu
scoateţi discul, funcţia „Resume Play” va funcţiona
chiar dacă sistemul a fost trecut în modul standby
prin apăsarea butonului
.
1 Începerea redării unui VIDEO CD cu
funcţii PC.
Va apărea meniul pentru selecţia dumneavoastră
2 Selectaţi numărul elementului dorit, cu
ajutorul butoanelor numerice.
3 Apăsaţi
4 Pentru operaţiunile interactive, urmaţi
instrucţiunile din meniu.
Consultaţi instrucţiunile furnizate împreună cu
discul, deoarece procedura de utilizare poate să
difere, în funcţie de VIDEO CD.
Pentru a reveni la meniu
Apăsaţi
„RETURN” (Revenire) .
Notă
• În funcţie de VIDEO CD, „[Press ENTER]” (Apăsaţi
ENTER) de la pasul 3 poate apărea drept „[Press
SELECT]” (Apăsaţi SELECT) în instrucţiunile de
utilizare ale discului. În acest caz, apăsaţi
34RO
1
În timp ce se redă un disc, apăsaţi
pentru a opri redarea.
Pe ecranul panoului frontal apare
„RESUME”.
2 Apăsaţi
.
Aparatul începe redarea de la punctul la care aţi
oprit-o în pasul 1.
Note
• Este posibil ca aparatul să nu reia redarea exact de
la acelaşi punct, în funcţie de locul la care aţi oprit
discul.
• Punctul la care aţi oprit redarea se poate şterge
atunci când:
- Scoateţi discul.
- Sistemul intră în modul standby (doar pentru CDurile DE DATE / DVD-urile DE DATE).
- Schimbaţi sau reconfiguraţi setările din Meniul de
configurare.
- Schimbaţi nivelul de control parental.
- Schimbaţi funcţia, apăsând „FUNCTION”
(Funcţie)
- Deconectaţi cablul de alimentare de CA
(alimentare de la reţea).
• La discurile DVD-VR, VIDEO CD, CD, CD DATE
sau DVD DATE, sistemul memorează punctul de
reluare a redării pentru discul curent.
• Funcţia „Resume Play” nu funcţionează în timpul
„Program Play” (Redarea unui program) şi „Shuffle
Play” (Redare în ordine aleatoare).
• Este posibil ca această funcţie să nu opereze corect
la unele discuri.
Utilizarea modului de redare
Crearea propriului program
(„Program Play” – Redarea unui program)
Puteţi reda conţinutul unui disc în ordinea
dorită, aranjând ordinea pieselor de pe disc
pentru a vă crea propriul program. Puteţi
programa maxim 99 de piese.
Sfat util
• Pentru a relua redarea de la începutul discului,
apăsaţi
de două ori, apoi apăsaţi
.
Pentru a viziona un disc care a
fost redat anterior, cu funcţia de
reluare a redării („Multi-disc
Resume” - Reluare discuri multiple)
Acest aparat memorează punctul la care aţi oprit
discul ultima dată când a fost redat, iar data
următoare când veţi introduce acelaşi disc va relua
redarea de la punctul respectiv. Atunci când memoria
de reluare a redărilor se umple, se va şterge punctul
de reluare a redării pentru cel mai din urmă disc.
Pentru a activa această funcţie, configuraţi opţiunea
„[MULTI-DISC RESUME]” (Reluare discuri multiple)
din "[SYSTEM SETUP]" (Configurare sistem) pe
„[ON]" (Activat). Pentru mai multe detalii, consultaţi
secţiunea „[MULTI-DISC RESUME] (DVD
VIDEO/VIDEO CD only)” (Reluare discuri multiple –
doar pentru DVD-uri VIDEO/CD-uri VIDEO) (pagina
79).
Note
• Acest aparat poate memora cel puţin 10 puncte de
reluare a redării.
• Dacă opţiunea „[MULTI-DISC RESUME]” (Reluare
discuri multiple) din „[SYSTEM SETUP]"
(Configurare sistem) este configurată pe „[OFF]"
(Dezactivat) (pagina 50), punctul de reluare a redării
se şterge la modificarea funcţiei prin apăsarea
butonului „FUNCTION" (Funcţie).
„DISPLAY”
(Afişare)
1 Apăsaţi
„DISPLAY” (Afişare).
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
2
Apăsaţi
pentru a selecta
„[PROGRAM]”, apoi apăsaţi
Vor apărea opţiunile pentru
„[PROGRAM]”.
3 Apăsaţi
.
pentru a selecta „[SET —
►]” (Configurare) şi apoi apăsaţi
Durata totală a pieselor programate
.
Piesele înregistrate pe un disc
Sfat util
• Pentru a relua redarea de la începutul discului,
apăsaţi ■ de două ori, apoi apăsaţi
.
35RO
4 Apăsaţi
.
Cursorul se deplasează la rândul piesei
[T] (în acest caz, [01]).
Pentru modificarea sau anularea
unui program
1 Urmaţi Paşii 1-3 din „Crearea propriului
program”.
2 Apăsaţi
pentru a selecta numărul
din program al piesei pe care doriţi să o
modificaţi sau să o anulaţi.
Dacă doriţi să ştergeţi piesa din program,
apăsaţi „CLEAR” (Ştergere).
5 Selectaţi piesa pe care doriţi să o
programaţi.
De exemplu, selectaţi piesa [02].
Apăsaţi
pentru a selecta [02] la [T], apoi
apăsaţi .
Piesa selectată
3 Urmaţi Pasul 5 pentru o nouă
programare.
Pentru a anula un program, selectaţi [--] la
[T], apoi apăsaţi
.
Pentru a anula toate piesele din
ordinea programată
1 Urmaţi Paşii 1-3 din „Crearea propriului
program”.
2
Apăsaţi şi selectaţi „[ALL CLEAR]”
(Ştergere completă).
3 Apăsaţi .
Durata totală a pieselor programate
6 Pentru a programa alte piese, repetaţi
Paşii de la 4 la 5.
Piesele programate sunt afişate în ordinea
selectată.
7
Apăsaţi
pentru a începe redarea
programului.
Va începe redarea programului.
La terminarea programului, puteţi relua
acelaşi program, apăsând
.
Pentru a reveni la redarea normală
Apăsaţi „CLEAR” (Ştergere) în timp ce pe
ecran nu este afişat meniul de configurare a
programului, sau selectaţi „[OFF]" (Dezactivat)
la Pasul 3. Pentru a reda din nou acelaşi
program, selectaţi „[ON]" (Activat) la Pasul 3 şi
apăsaţi
.
Pentru a opri afişajul Meniului de
comandă
Apăsaţi în mod repetat
„DISPLAY”
(Afişare) până ce se opreşte afişajul Meniului
de comandă.
36RO
Notă
• Atunci când apăsaţi „CLEAR” (Ştergere)
pentru a reveni la redarea normală, se
anulează şi modurile „Shuffle Play" (Redare
în ordine aleatoare) şi „Repeat Play"
(Redare repetată).
Redarea în ordine aleatoare
(funcţia „Shuffle Play”)
Puteţi reda conţinutul unui disc în ordine
aleatoare. Dacă activaţi din nou funcţia
„Shuffle Play” (redare în ordine aleatoare), se
poate genera o ordine de redare diferită.
Notă
• Atunci când redaţi fişiere MP3 se poate reda
aceeaşi melodie de mai multe ori.
Pentru a opri afişajul Meniului
de comandă
Apăsaţi în mod repetat
„DISPLAY” (Afişare)
până ce se opreşte afişajul Meniului de
comandă.
Notă
„DISPLAY”
(Afişare)
• Nu puteţi utiliza Redarea în ordine aleatoare cu
VIDEO CD-uri sau Super VCD-uri în timpul redării
PBC.
• Atunci când apăsaţi „CLEAR” (Ştergere) pentru a
reveni la redarea normală, se anulează şi modurile
„Shuffle Play" (Redare în ordine aleatoare) şi
„Repeat Play" (Redare repetată).
Redarea repetată
(funcţia „Repeat Play”)
1 Apăsaţi
„DISPLAY” (Afişare) în
timpul redării.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
2
Puteţi reda conţinutul unui disc în mod repetat.
Puteţi folosi o combinaţie a modurilor Redare
în ordine aleatoare sau Redarea unui program.
Apăsaţi
pentru a selecta
„[SHUFFLE]” (Ordine aleatoare), apoi
„REPEAT”
(Repetare)
apăsaţi
.
Vor apărea opţiunile pentru „[SHUFFLE]”
(Ordine aleatoare).
3 Apăsaţi
pentru a selecta elementul ce
trebuie redat în ordine aleatoare.
■ VIDEO CD/CD
• „[OFF]” (Inactiv) Inactiv.
• „[TRACK]” (Piesă): Puteţi amesteca melodiile
de pe disc.
■ În timpul redării unui program
• „[OFF]” (Inactiv) Inactiv.
• „[ON]” (Activat): Puteţi reda în ordine aleatoare
melodiile selectate cu funcţia „Program Play”
(Redare program).
■ CD DATE (cu excepţia fişierelor video
DivX)/ DVD DATE (cu excepţia fişierelor
video DivX)
• „[OFF]” (Inactiv) Inactiv.
• „[ON (MUSIC)]” (Activat - muzică): Puteţi reda
în ordine aleatoare fişierele MP3 din directorul
de pe discul curent. Când nu este selectat
niciun director, se va reda primul director în
ordine aleatoare.
4 Apăsaţi .
Va începe redarea în ordine aleatoare.
Pentru a reveni la redarea normală
Apăsaţi „CLEAR" (Ştergere) sau selectaţi
„[OFF]" (Dezactivat) la Pasul 3.
„DISPLAY”
(Afişare)
1 Apăsaţi
„DISPLAY” (Afişare) în
timpul redării.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
2
Apăsaţi
pentru a selecta
„[REPEAT]” (repetare), apoi apăsaţi
.
Vor apărea opţiunile pentru „[REPEAT]”
(Repetare).
3 Apăsaţi
pentru a selecta elementul ce
trebuie repetat.
■ DVD VIDEO/DVD-VR
• „[OFF]” (Inactiv) Inactiv.
• „[DISC]” (Discul): Puteţi repeta toate titlurile de
pe un disc.
37RO
• „[TITLE]” (Titlu): Puteţi reda titlul curent de pe
un disc.
• „[CHAPTER]” (Capitolul): Puteţi repeta
capitolul curent.
■ VIDEO CD/CD
• „[OFF]” (Inactiv) Inactiv.
• „[DISC]” (Discul): Puteţi repeta toate piesele
de pe un disc.
• „[TRACK]” (Piesă): Puteţi repeta piesa
curentă.
■ CD DE DATE / DVD DE DATE
• „[OFF]” (Inactiv) Inactiv.
• „[DISC]” (Discul): Puteţi repeta toate
directoarele de pe un disc. „[FOLDER]”
(Director): Puteţi repeta directorul curent.
• „[TRACK]” (Piesă) (doar pentru fişiere MP3):
Puteţi repeta fişierul curent.
• „[FILE]” (Fişier) (doar pentru fişiere video
DivX): Puteţi repeta fişierul curent.
4 Apăsaţi
Se selectează elementul.
Căutarea/selectarea pe un
disc
Utilizarea meniului pentru DVD-uri
Un DVD este împărţit în mai multe secţiuni,
care formează un fişier video sau audio.
Aceste secţiuni se numesc „titluri”. La redarea
unui DVD care conţine mai multe titluri, puteţi
selecta titlul dorit apăsând butonul „DVD TOP
MENU” (Meniu superior DVD).
La redarea de DVD-uri ce vă permit să
selectaţi diferite caracteristici, precum limba
pentru sunt şi subtitrări, acestea pot fi
selectate folosind butonul „DVD MENU”
(Meniu DVD).
Pentru a reveni la redarea normală
Apăsaţi „CLEAR" (Ştergere) sau selectaţi
„[OFF]" (Dezactivat) la Pasul 3.
Pentru a opri afişajul Meniului de
comandă
Apăsaţi în mod repetat
„DISPLAY”
(Afişare) până ce se opreşte afişajul Meniului
de comandă.
Note
• Nu puteţi utiliza Redarea repetată cu VIDEO
CD-uri sau Super VCD-uri în timpul redării
PBC.
• Atunci când sistemul redă un CD DE DATE /
DVD DE DATE care conţine fişiere MP3 şi
fişiere imagine JPEG, iar durata de redare a
acestora nu este aceeaşi, sunetul nu se va
sincroniza cu imaginea.
• Atunci când „[MODE (MUSIC, IMAGE)]" (Mod
– muzică, imagine) este configurat pe
„[IMAGE]” (Imagine) (pagina 44), nu puteţi
selecta opţiunea „[TRACK]" (Piesă).
• Atunci când apăsaţi „CLEAR” (Ştergere)
pentru a reveni la redarea normală, se
anulează şi modurile „Shuffle Play" (Redare
în ordine aleatoare) şi „Repeat Play" (Redare
repetată).
Sfat util
ƒ Puteţi afişa rapid starea „[REPEAT]”
(Repetare). Apăsaţi butonul „REPEAT” de
pe telecomandă.
38RO
Butoane
numerice
„DVD TOP
MENU” (Meniu
superior DVD)
„DVD MENU”
(Meniu DVD)
1 Apăsaţi „DVD TOP MENU” (Meniu
superior DVD) sau „DVD MENU” (Meniu
DVD).
Pe ecran va apărea meniul discului.
Conţinutul meniului variază în funcţie de
disc.
2 Apăsaţi
sau butoanele numerice
pentru a selecta elementul pe care doriţi să
îl redaţi sau să îl modificaţi.
3 Apăsaţi .
Pentru a afişa meniul DVD-ului pe
ecranul Meniului de comandă
1 Apăsaţi
„DISPLAY” (Afişare) în
timpul redării.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
2
Apăsaţi
pentru a selecta
„[DISC MENU]” (Meniu disc), apoi apăsaţi
.
Vor apărea opţiunile pentru „[DISC
MENU]” (Meniu disc).
3 Apăsaţi
pentru a selecta „[MENU]"
(Meniu) sau „[TOP MENU]” (Meniu
superior).
4 Apăsaţi
.
Pentru a opri afişajul Meniului de
comandă
Apăsaţi în mod repetat
„DISPLAY”
(Afişare) până ce se opreşte afişajul
Meniului de comandă.
Selectarea opţiunilor
„[ORIGINAL]” sau „[PLAY LIST]”
(listă de piese) pe un DVD-R
Această funcţie este disponibilă doar pentru
discurile DVD-R care au creată o listă de
piese.
2
Apăsaţi
pentru a selecta
„[ORIGINAL/PLAY LIST]” (Original/Listă de
piese), apoi apăsaţi
.
Vor apărea opţiunile pentru
„[ORIGINAL/PLAY LIST]” (Original/Listă
de piese).
3
Apăsaţi
configurare.
pentru a selecta o
• „[PLAY LIST]” (Listă de piese): Puteţi
reda titlurile create din „[ORIGINAL]”,
pentru editare.
• „[ORIGINAL]”: Puteţi reda titlurile
înregistrate iniţial.
4 Apăsaţi
.
Căutarea unui
titlu/capitol/piesă/scenă, etc.
Puteţi căuta un disc DVD VIDEO/DVD-VR după titlu
sau capitol, şi puteţi căuta un disc VIDEO CD/Super
Audio CD/CD/DATA CD/DATA DVD după piesă,
indice sau scenă. La CD-URILE DE DATE/DVDURILE DE DATE, puteţi căuta după director sau
fişier. Deoarece titlurilor şi pieselor le sunt atribuite
numere unice pe disc, puteţi selecta titlul sau piesa
dorită, introducându-i numărul. Sau puteţi căuta o
scenă folosind codul de timp.
Butoanele
numerice
„DISPLAY”
(Afişare)
„DISPLAY"
(Afişare)
1 Apăsaţi
„DISPLAY” (Afişare) când
sistemul se află în modul stop.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
1 Apăsaţi
„DISPLAY” (Afişare). (La
redarea unui CD DE DATE / DVD DE
DATE cu fişiere imagine JPEG, apăsaţi
de două ori
„DISPLAY” – Afişare).
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
39RO
2
Apăsaţi
pentru a selecta metoda de
căutare.
Exemplu:
„[CHAPTER]” (Capitol)
Se va selecta [** (**)] (** se referă la un
număr).
Numărul din paranteze indică numărul
total de titluri, capitole, piese, indici,
scene, directoare sau fişiere.
Pentru a căuta o scenă folosind
codul de timp
1 Selectaţi
„[TIME]” (Timp) la Pasul
2.
Se selectează [T **:**:**] (durata de
redare a titlului curent).
2
Apăsaţi
.
[T **:**:**] se schimbă în [T --:--:--].
3 Introduceţi codul de timp folosind
Rândul selectat
3 Apăsaţi
.
[** (**)] se schimbă în [– – (**)].
butoanele numerice.
De exemplu, pentru a găsi scena aflată la
2 ore, 10 minute şi 20 de secunde de la
începutul fişierului. Apăsaţi 2, 1, 0, 2, 0
([2:10:20]).
4 Apăsaţi
.
Notă
• Nu puteţi căuta o scenă folosind codul de
timp pe un DVD+RW.
4 Apăsaţi
sau butoanele numerice
pentru a selecta numărul titlului,
capitolului, piesei, indicelui, scenei
dorite, etc.
Dacă faceţi o greşeală, apăsaţi „CLEAR”
(Ştergere) pentru a anula numărul.
5 Apăsaţi
.
Aparatul începe redarea de la
numărul selectat.
Notă
• Atunci când afişajul Meniului de comandă
este oprit, puteţi căuta un capitol (DVD
VIDEO/DVD-R/DVD-RW), piesă (VIDEO
CD/Super Audio CD/CD), sau fişier (CD
DATE / DVD DATE (fişier video DivX))
apăsând butoanele numerice şi .
40RO
Redarea fişierelor MP3 /
fişierelor imagine JPEG
Selectarea unui fişier sau
director MP3
Puteţi reda fişierele MP3 sau fişierele imagine
JPEG:
• Care au extensia „.MP3” (fişiere MP3) sau
„.JPG/.JPEG” (fişiere imagine JPEG)
• Care sunt compatibile cu formatul de fişiere
de imagine DCF*
* DCF: abreviere de la denumirea în limba engleză
pentru ”Regulă de design pentru sistemul de fişiere
de cameră”: Standarde de imagine pentru camere
digitale reglementate de JEITA (Asociaţia
Producătorilor din Industria Electronică şi
Tehnologiei Informaţiei din Japonia).
Note
• Aparatul va reda orice date cu extensia „.MP3”,
„.JPG” sau „.JPEG”, chiar dacă nu sunt în format
MP3 sau JPEG. Redarea acestor date poate
genera un zgomot puternic, care vă poate afecta
sistemul de difuzoare.
• Aparatul nu este compatibil cu piesele audio în
formatul mp3PRO.
• Aparatul poate recunoaşte maxim 200 de
directoare, şi nu va reda directoarele aflate după
directorul cu numărul 200. (În funcţie de configuraţia
directoarelor, poate scădea numărul de directoare
pe care le poate recunoaşte sistemul.)
• Aparatul poate recunoaşte maxim 150 de fişiere
MP3/fişiere imagine JPEG dintr-un director.
• Redarea poate dura mai mult atunci când se trece
la următorul director sau la un alt director.
• Sistemul nu poate reda anumite tipuri de fişiere
imagine JPEG (de ex. un fişier imagine JPEG cu
dimensiuni mai mici de 8 (lăţime) x 8 (înălţime)).
„DVD MENU”
(Meniu DVD)
1 Introduceţi un CD DE DATE sau DVD DE
DATE.
2
Apăsaţi „DVD MENU” (Meniu DVD).
Vor apărea directoarele înregistrate pe CD-UL
DE DATE sau pe DVD-UL DE DATE. La
redarea unui fişier, titlul acestuia va fi
evidenţiat.
3
Apăsaţi
pentru a selecta un
director.
Pentru a reda fişierele MP3 dintr-un
director
Apăsaţi
pentru a începe redarea
directorului selectat.
Pentru a selecta un fişier MP3
Apăsaţi
.
Va apărea lista fişierelor din director.
41RO
Selectarea unui fişier sau
director de imagini JPEG
Apăsaţi
pentru a selecta un fişier şi
apoi apăsaţi
.
Aparatul începe redarea fişierului selectat.
Puteţi dezactiva lista de fişiere, apăsând
„DVD MENU” (Meniu dvd). Dacă apăsaţi
„DVD MENU” (Meniu dvd) din nou se va
afişa lista de fişiere.
„PICTURE
NAVI” (Navigare
imagine)
„DVD MENU”
(Meniu DVD)
„RETURN”
(Revenire)
Pentru oprirea redării
Apăsaţi
.
Pentru redarea următorului fişier
MP3 sau a fişierului anterior
Apăsaţi
. Reţineţi că puteţi selecta
următorul director apăsând în continuare
după ultimul fişier din directorul curent, dar nu
puteţi reveni la directorul anterior apăsând
.
Pentru a reveni la directorul anterior, selectaţi
directorul din lista de directoare.
1 Introduceţi un CD DE DATE sau DVD DE
DATE.
2 Apăsaţi „DVD MENU” (Meniu DVD).
Vor apărea directoarele înregistrate pe CD-UL DE
DATE sau pe DVD-UL DE DATE. La redarea unui
fişier, titlul acestuia va fi evidenţiat.
Pentru a reveni la afişajul anterior
Apăsaţi
„RETURN” (Revenire) .
Pentru a opri afişajul
Apăsaţi „DVD MENU” (Meniu DVD).
3
Apăsaţi
pentru a selecta un
director.
Pentru a reda fişierele imagine
JPEG dintr-un director
Apăsaţi
pentru a începe redarea
directorului selectat.
Pentru a selecta o imagine JPEG
prin afişarea sub-ecranelor
Apăsaţi „PICTURE NAVI” (Navigare
imagini).
În cele 16 sub-ecrane vor apărea imaginile fişierelor
imagine JPEG din director.
42RO
Afişarea listei de fişiere
MP3/fişiere imagine JPEG
Apăsaţi
pentru a selecta fişierul
imagine JPEG pe care doriţi să îl vizualizaţi,
apoi apăsaţi
. Pentru a reveni la afişajul
normal, apăsaţi
„RETURN” (Revenire).
Notă
• Funcţia „PICTURE NAVI” (Navigare imagini) nu
funcţionează atunci când opţiunea „[MODE
(MUSIC, IMAGE)]” (Mod – muzică, imagine) este
configurată pe „[MUSIC]” (Muzică).
Sfat util
• În partea dreaptă a ecranului televizorului este
afişată o casetă de defilare. Pentru a afişa
celelalte fişiere imagine JPEG, selectaţi fişierul
imagine JPEG cel mai de jos şi apăsaţi . Pentru
a reveni la fişierul imagine JPEG anterior,
selectaţi fişierul imagine JPEG cel mai de sus şi
apăsaţi .
Pentru redarea următorului fişier
imagine JPEG sau a fişierului
anterior
Apăsaţi
atunci când nu este afişat ecranul
Meniului de comandă. Reţineţi că puteţi selecta
după
următorul director apăsând în continuare
ultima imagine din directorul curent, dar nu puteţi
reveni la directorul anterior apăsând
.
Pentru a reveni la directorul anterior, selectaţi
directorul din lista de directoare.
Pentru rotirea unei imagini JPEG
Atunci când pe ecran este afişată o imagine JPEG,
puteţi roti imaginea cu 90 de grade.
Apăsaţi
în timp ce vizualizaţi imaginea.
Apăsaţi „CLEAR” (Ştergere) pentru a reveni la
vizualizarea normală.
Notă
• Nu puteţi roti fişierul imagine JPEG atunci când
configuraţi „[JPEG RESOLUTION]” (Rezoluţia
JPEG) din „[HDMI SETUP]” (Configurare HDMI) pe
[(1920 x 1080i) HD
] sau [(1920 x 1080i) HD]
(pagina 53).
„DISPLAY”
(Afişare)
1 Apăsaţi
„DISPLAY” (Afişare) în
timpul redării.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
2 Apăsaţi
pentru a selecta
„[BROWSING]” (Navigare) şi apoi
apăsaţi
.
Vor apărea opţiunile pentru
„[BROWSING]” (Navigare).
3 Apăsaţi
pentru a selecta lista dorită,
apoi apăsaţi
.
• „[FOLDER LIST]” (Lista cu directoare): Va
apărea lista cu directoare. Urmaţi Pasul 2 din
„Selectarea unui fişier sau director MP3” sau
din „Selectarea unui fişier sau director cu de
imagini JPEG”.
• „[PICTURE LIST]” (Lista de imagini): În cele
16 sub-ecrane vor apărea imaginile fişierelor
imagine JPEG din director. Urmaţi Pasul 2 din
„Selectarea unui fişier sau director de imagini
JPEG”.
Dacă în directorul selectat nu se află fişiere imagine
JPEG, va apărea mesajul „[No image data]” (Nu
există date de imagine). în acest caz, selectaţi
„[FOLDER LIST]" (Listă directoare) pentru a afişa
lista directoarelor.
Pentru oprirea redării
Apăsaţi
Redarea fişierelor MP3 şi a
8 Apăsaţi
pentru a selecta directorul dorit,
43RO
apoi apăsaţi
.
Aparatul începe redarea directorului selectat.
Puteţi activa/dezactiva lista de directoare,
apăsând „DVD MENU” (Meniu DVD) în mod
repetat.
fişierelor imagine JPEG sub
forma unei prezentări de
diapozitive cu sunet
Puteţi rula o prezentare de diapozitive cu sunet,
plasând mai întâi atât fişierele MP3 cât şi imaginile
JPEG în acelaşi director pe un CD DE DATE sau
DVD DE DATE.
„MENU DVD”
(Meniu DVD)
„DISPLAY” (Afişare)
Note
• Funcţia „PICTURE NAVI” (Navigare imagini) nu
funcţionează atunci când este selectată opţiunea
„[MUSIC]” (Muzică).
• Dacă rulaţi în acelaşi timp fişiere MP3 de dimensiuni
mari şi fişiere imagine JPEG de dimensiuni mari,
este posibil ca sunetul să sufere distorsiuni. Sony vă
recomandă să configuraţi rata de biţi a fişierelor
MP3 la maxim 128 kbps, la crearea acestora. Dacă
sunetul tot suferă distorsiuni, reduceţi mărimea
fişierului imagine JPEG.
Pentru a selecta durata prezentării
de diapozitive a fişierelor imagine
JPEG
1 Apăsaţi
„DISPLAY” (Afişare) de
două ori.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
Apăsaţi
pentru a selecta
1 Introduceţi un CD DE DATE sau DVD DE 2
„[INTERVAL]” şi apoi apăsaţi
.
Vor apărea opţiunile pentru „[INTERVAL]”.
DATE.
2 Apăsaţi
3 Apăsaţi
3
.
„DISPLAY” (Afişare).
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
4
Apăsaţi
pentru a selecta
„[MODE (MUSIC, IMAGE)]” (Mod - muzică
imagine), apoi apăsaţi
.
Vor apărea opţiunile pentru „[MODE
(MUSIC, IMAGE)]” (Mod – muzică,
imagine).
5
Apăsaţi
pentru a selecta o configurare.
• „[AUTO]” (Automat): Puteţi reda şi fişierele
imagine JPEG şi fişierele MP3 din acelaşi director
sub forma unei prezentări de diapozitive.
• „[MUSIC]” (Muzică): Puteţi reda doar fişiere MP3
în continuu.
• „[IMAGE]” (Imagine): Puteţi reda doar fişierele
imagine JPEG sub forma unei prezentări de
diapozitive.
6 Apăsaţi .
7 Apăsaţi „DVD MENU” (Meniu DVD).
Va apărea lista cu directoarele înregistrate pe
CD-UL DE DATE sau pe DVD-UL DE DATE.
Pentru a selecta un efect
44RO
Apăsaţi
configurare.
pentru a selecta o
• „[NORMAL]”: Puteţi configura la durata
standard.„[FAST]” (Rapid): Puteţi configura
durata mai redusă decât durata de la
„[NORMAL]”.
• „[SLOW 1]” (Redare cu viteză redusă 1):
Puteţi configura durata mai lungă decât
durata de la „[NORMAL]”.
• „[SLOW 2]” (Redare cu viteză redusă 2):
Puteţi configura durata mai lungă decât
durata de la „[SLOW 1]” (Redare cu
viteză redusă 1) .
4 Apăsaţi
.
Note
• Este posibil ca pentru redarea unor fişiere imagine
JPEG să fie necesar mai mult timp decât opţiunea
selectată de dumneavoastră. În special în cazul
imaginilor JPEG progresive sau al imaginilor cu
dimensiuni de peste 3.000.000 de pixeli.
• Durata intervalului depinde de configurarea „[JPEG
RESOLUTION]” (Rezoluţie JPEG) din „[HDMI
SETUP]” (Configurare HDMI) (pagina 78).
Vizualizarea fişierelor video
DivX®
pentru fişierele imagine JPEG
din prezentarea de diapozitive
1 Apăsaţi
„DISPLAY” (Afişare) de
două ori.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
2 Apăsaţi
pentru a selecta
„[EFFECT]” (Efect) şi apoi apăsaţi
.
Vor apărea opţiunile pentru „[EFFECT]” (Efect).
3
Apăsaţi
configurare.
pentru a selecta o
• „[MODE 1]” (Mod 1): Fişierul imagine JPEG
intră uşor în cadru, de sus în jos.
• „[MODE 2]” (Mod 2): Fişierul imagine JPEG
intră în cadru dinspre stânga înspre dreapta
ecranului.
• „[MODE 3]” (Mod 3): Fişierul imagine JPEG
intră în cadru din centrul ecranului.
• „[MODE 4]” (Mod 4): Fişierele imagine
JPEG apar cu mai multe efecte, aleatoriu.
• „[MODE 5]” (Mod 5): Următorul fişier imagine
JPEG glisează deasupra imaginii anterioare.
• „[OFF]” (Inactiv) Inactiv.
4 Apăsaţi
.
Notă
• Configurarea „[EFFECT]” (Efect) nu se poate utiliza
atunci când „[JPEG RESOLUTION]” (Rezoluţia
JPEG) din „[HDMI SETUP]” (Configurare HDMI) este
configurată pe [(1920 x 1080i) HD
] sau [(1920 x
1080i) HD] (pagina 53).
Despre fişierele video DivX
DivX® este o tehnologie de comprimare a fişierelor
video, dezvoltată de DivX, Inc. Acest produs este un
produs certificat oficial DivX®. Puteţi reda CD-URI
DE DATE sau DVD-URI DE DATE ce conţin fişiere
video DivX®.
Un CD DE DATE sau un DVD DE
DATE pe care îl poate reda
sistemul
Redarea unui CD DE DATE (CD-ROM/CDR/CD-RW) sau a unui DVD DE DATE (DVDROM/DVD-R/ DVD-RW/DVD+R/DVD+RW) pe
acest sistem este supusă unor condiţii:
- De pe un CD DE DATE / DVD DE DATE care
conţine şi fişiere video DivX, şi piese audio
MP3 sau fişiere imagine JPEG, aparatul va
reda doar fişierele video DivX.
Cu toate acestea, acest aparat redă doar CDuri DE DATE inscripţionate în formatul logic
ISO 9660 Nivel 1/Nivel 2 sau Joliet, şi DVDURI DE DATE în formatul universal pentru
discuri UDF (prescurtare de la Universal Disk
Format).
Pentru mai multe informaţii cu privire la
formatul de înregistrare, consultaţi
instrucţiunile furnizate împreună cu unităţile de
disc şi programele de înregistrare (care nu
sunt furnizate).
Despre ordinea de redare a
datelor de pe un CD DE DATE sau
DVD DE DATE
Observaţi faptul că este posibil ca ordinea de
redare să nu se poată aplica, în funcţie de
programele utilizate pentru crearea fişierului
video DivX, sau dacă există mai mult de 200
de directoare şi mai mult de 150 fişiere video
DivX în fiecare director.
Notă
• Este posibil ca aparatul să nu poată reda unele CDURI DE DATE/DVD-URI DE DATE create în
formatul Packet Write.
Fişiere video DivX pe care le poate
reda aparatul
Aparatul poate reda date înregistrate în format
DivX, cu extensia „.AVI” sau „.DIVX”.
45RO
Aparatul nu va reda fişiere cu extensia „.AVI"
sau „.DIVX" dacă acestea nu conţin un fişier
video DivX.
Sfat util
• Pentru detalii cu privire la piesele audio MP3 sau
fişierele imagine JPEG ce pot fi redate de pe un CD
DE DATE sau DVD DE DATE, consultaţi secţiunea
„Discurile ce pot fi redate” (pagina 5).
Note
• Este posibil ca aparatul să nu redea un fişier video
DivX atunci când acesta este format din două sau
mai multe fişiere video DivX combinate.
• Aparatul nu poate reda un fişier video DivX cu
dimensiuni mai mari de 720 (lăţime) x 576 (înălţime)
/ 2 GB.
• În funcţie de fişierul video DivX, sunetul poate fi
redat cu intermitenţe sau poate să nu fie sincronizat
cu imaginile de pe ecran.
• Aparatul nu poate reda unele fişiere video DivX
mai lungi de 3 ore.
• În funcţie de fişierul video DivX, imaginea se poate
întrerupe sau poate fi neclară. În acest caz, se
recomandă crearea fişierului la un bitrate (rată de
biţi) inferior. Dacă sunetul încă prezintă distorsiuni,
formatul audio recomandat este MP3. Trebuie ţinut
totuşi cont de faptul că acest aparat nu este
compatibil cu formatul WMA (Windows Media
Audio) pentru redarea fişierelor DivX.
• Datorită tehnologiei de comprimare utilizată pentru
fişierele video DivX, de la apăsarea
şi până la
apariţia imaginii poate trece un anumit interval de
timp.
Selectarea unui director
„DVD MENU”
(Meniu DVD)
1 Apăsaţi „DVD MENU” (Meniu DVD).
Va apărea lista directoarelor de pe disc. Sunt indicate
doar directoarele ce conţin fişiere video DivX.
46RO
2 Apăsaţi
pentru a selecta directorul
pe care doriţi să îl redaţi.
3 Apăsaţi
.
Aparatul începe redarea directorului selectat.
Pentru a selecta fişiere video DivX, consultaţi
secţiunea „Selectarea unui fişier video DivX”
(pagina 47).
Pentru a trece la pagina următoare
sau anterioară
Apăsaţi
Pentru a opri afişajul
Apăsaţi „DVD MENU” (Meniu DVD) în mod
repetat.
Pentru oprirea redării
Apăsaţi
Selectarea unui fişier video
DivX
„DVD MENU”
(Meniu DVD)
1 După Pasul 2 de la „Selectarea unui
director”, apăsaţi
.
Va apărea lista fişierelor din director.
Restricţionarea redării
discului
„[PARENTAL CONTROL]” (Control
parental)
2 Apăsaţi
pentru a selecta un fişier şi
apoi apăsaţi
.
Va începe redarea fişierului selectat.
Redarea unor DVD-uri VIDEO poate fi restricţionată
pe baza unui nivel predeterminat, precum vârsta
utilizatorilor. Unele scene pot fi blocate sau înlocuite
cu altele.
Puteţi configura restricţia de redare înregistrând o
parolă. Atunci când funcţia „[PARENTAL CONTROL]”
(Control parental) este activă, trebuie introdusă
parola pentru redarea discurilor restricţionate.
Pentru a trece la pagina următoare
sau anterioară
„FUNCTION”
(Funcţie)
Apăsaţi
Pentru a reveni la afişajul anterior
Apăsaţi
Buton
numeric
„RETURN” (Revenire) .
Pentru oprirea redării
Apăsaţi
Pentru redarea fişierului video
DivX următor sau anterior fără
activarea listei de fişiere de mai
sus
Puteţi selecta fişierul video DivX următor sau anterior
din acelaşi director apăsând
Puteţi de
asemenea selecta primul fişier din următorul director
apăsând
în timpul redării ultimului fişier din
directorul curent. Aveţi în vedere faptul că nu puteţi
reveni la directorul anterior apăsând
Pentru a
reveni la directorul anterior, selectaţi directorul din
lista de directoare.
Sfat util
• Dacă este configurat în prealabil un număr
care indică de câte ori se pot vizualiza
fişierele DivX, de atâtea ori vor fi redate
acestea. Sunt incluse următoarele situaţii:
- când aparatul este oprit.
- când se redă un alt fişier.
- când se scoate discul.
„DISPLAY”
(Afişare)
1 Apăsaţi în mod repetat
„FUNCTION”
(Funcţie) până ce pe ecranul panoului
frontal apare „DVD”.
2 Apăsaţi
„DISPLAY” (Afişare) când
sistemul se află în modul stop.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
3
Apăsaţi
pentru a selecta
„[SETUP]” (Configurare), apoi apăsaţi
.
Vor apărea opţiunile pentru „[SETUP]”
(Configurare).
4 Apăsaţi
pentru a selecta
„[CUSTOM]” (Personalizat) şi apoi
apăsaţi
.
Apare meniul de configurare.
47RO
5 Apăsaţi
pentru a selecta „[SYSTEM
SETUP]” (Configurare sistem) şi apoi
apăsaţi
.
Vor apărea opţiunile pentru „[SYSTEM
SETUP]” (Configurare sistem).
6 Apăsaţi
regionale pentru control parental” (pagina
105), folosind butoanele numerice.
10 Apăsaţi
pentru a selecta
„[LEVEL]” (Nivel) şi apoi apăsaţi
Sunt afişate elementele de selecţie
pentru „[LEVEL]” (Nivel).
.
pentru a selecta
„[PARENTAL CONTROL —►]” (Control
11 Apăsaţi
parental) şi apoi apăsaţi
.
Dacă nu aţi introdus o parolă
Va apărea meniul pentru înregistrarea
unei noi parole.
dorit, apoi apăsaţi
.
S-a realizat configurarea „[PARENTAL
CONTROL]” (Control parental).
Cu cât valoarea configurată este mai redusă, cu
atât este mai strictă restricţia.
pentru a selecta nivelul
Pentru dezactivarea funcţiei
„[PARENTAL CONTROL]” (Control
parental)
Configuraţi „[LEVEL]” (Nivel) pe „[OFF]” (Dezactivat)
la pasul 11.
Introduceţi o parolă de 4 cifre folosind
butoanele numerice, apoi apăsaţi .
Va apărea meniul pentru confirmarea
parolei.
Dacă aţi înregistrat deja o parolă
Va apărea meniul pentru
introducerea parolei.
7 Introduceţi sau reintroduceţi parola de 4
cifre cu ajutorul butoanelor numerice,
apoi apăsaţi
Va apărea meniul pentru configurarea
nivelului de restricţionare a redării.
8 Apăsaţi
pentru a selecta
„[STANDARD]” şi apoi apăsaţi
.
Sunt afişate elementele de selecţie pentru
„[STANDARD]”.
9 Apăsaţi
pentru a selecta o zonă
geografică drept nivelul de restricţionare a
redării, apoi apăsaţi
.
S-a selectat zona.
Atunci când selectaţi „[OTHERS Æ]”
(Altele), selectaţi şi introduceţi un cod
standard în tabelul de la „Lista codurilor
48RO
Pentru redarea unui disc pentru care
s-a configurat funcţia „[PARENTAL
CONTROL]” (Control parental)]
1 Introduceţi discul şi apăsaţi
.
Va apărea meniul pentru introducerea parolei.
2 Introduceţi parola de 4 cifre cu ajutorul
butoanelor numerice, apoi apăsaţi
Aparatul începe redarea.
Note
• La discurile care nu au funcţia de Control parental,
redarea nu poate fi restricţionată pe acest aparat.
• În funcţie de disc, vi se poate cere să schimbaţi
nivelul de control parental în timpul redării discului.
În acest caz, introduceţi parola şi apoi schimbaţi
nivelul. Dacă se anulează modul Reluare redare,
nivelul revine la nivelul anterior.
Sfat util
• Dacă vă uitaţi parola, scoateţi discul şi repetaţii
Paşii 1-7 de la „Restricţionarea redării discului”
(pagina 47). Când vi se cere să introduceţi parola,
introduceţi „199703” cu ajutorul butoanelor
numerice, apoi apăsaţi
Meniul vă va cere să
introduceţi o nouă parolă de 4 cifre. După ce
introduceţi o nouă parolă de patru cifre, înlocuiţi
discul din aparat şi apăsaţi
. Atunci când apare
meniul de introducere a parolei, introduceţi noua
parolă.
Schimbarea parolei
10 Introduceţi o nouă parolă de 4 cifre cu
ajutorul butoanelor numerice, apoi
„FUNCTION”
(Funcţie)
apăsaţi
11 Pentru a confirma parola,
Buton
numeric
reintroduceţi-o cu ajutorul butoanelor
numerice, apoi apăsaţi
Dacă la introducerea parolei faceţi
o greşeală
Apăsaţi
înainte de
numărul corect.
„DISPLAY”
(Afişare)
, apoi introduceţi
1 Apăsaţi în mod repetat „FUNCTION” (Funcţie)
până ce pe ecranul panoului frontal apare
„DVD”.
2 Apăsaţi
„DISPLAY” (Afişare) când
sistemul se află în modul stop.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
3
Apăsaţi
pentru a selecta
„[SETUP]” (Configurare), apoi apăsaţi
.
Vor apărea opţiunile pentru „[SETUP]”
(Configurare).
4 Apăsaţi
pentru a selecta „[CUSTOM]”
(Personalizat) şi apoi apăsaţi
Apare meniul de configurare.
.
5 Apăsaţi
pentru a selecta „[SYSTEM
SETUP]” (Configurare sistem) şi apoi
apăsaţi
.
apărea opţiunile pentru „[SYSTEM
SETUP]” (Configurare sistem).
Vor
6 Apăsaţi
pentru a selecta
„[PARENTAL CONTROL Æ]” (Control
parental) şi apoi apăsaţi
. Va
apărea meniul pentru introducerea parolei.
7 Introduceţi parola de 4 cifre cu ajutorul
butoanelor numerice, apoi apăsaţi
8 Apăsaţi
pentru a selecta „[CHANGE
PASSWORD Æ]” (Modificare parolă) şi
apoi apăsaţi
.
9 Introduceţi parola de 4 cifre cu ajutorul
butoanelor numerice, apoi apăsaţi
49RO
Reglarea sunetului
Ascultarea sunetului surround, folosind modul de decodare
Puteţi asculta sunetul în mod surround prin simpla selectare a unuia dintre modurile pre-programate
de decodare ale aparatului. Sunetul se va auzi la fel de impresionant şi de rezonant ca într-un
cinematograf.
„SYSTEM MENU”
(Meniu sistem)
1 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem).
2 Apăsaţi în mod repetat până ce pe ecranul panoului frontal apare „DEC. MODE” (Mod
decodare), apoi apăsaţi
3 Apăsaţi în mod repetat
decodare dorit.
Afişajul
Modul de
decodare
„AUTO”
„2 CHANNEL
STEREO” (2
canale stereo),
„WIDE STAGE”
(Scenă lată) şi
„PORTABLE
AUDIO” (Audio
portabil),
comutabile
automat
„2CH
STEREO”
50RO
2 CANALE
STEREO
sau
până ce pe ecranul panoului frontal apare modul de
Efectul
Selectează automat modul de decodare în funcţie de discul
sau funcţia selectată.
ƒ „2CH STEREO” (2 canale stereo): Transmite sunet pe
două canale indiferent de semnalul audio de intrare, la
redarea unui disc audio (de ex. CD, CD DATE (MP3),
etc.), sau când funcţia este setată pe „FM”. Se aprinde
indicatorul AUTO de pe panoul frontal.
ƒ „WIDE STAGE” (Scenă lată): Emite sunet surround cu
două difuzoare frontale şi un subwoofer la redarea unui
disc cu imagini (de ex. DVD, VCD, etc.), sau când funcţia
este setată pe „TV” sau „SAT/CABLE”. Se aprind
indicatorii „AUTO” şi „WIDE STAGE” de pe panoul
frontal.
ƒ „PORTABLE AUDIO” (Audio portabil): Emite sunet
optimizat din dispozitivul audio portabil când funcţia este
setată pe „USB” sau „DMPORT”. Se aprinde indicatorul
AUTO de pe panoul frontal.
Transmite sunet pe două canale indiferent de semnalul
audio de intrare. Modul „2CH STEREO” se aplică implicit
funcţiilor „TV” şi „SAT/CABLE”.
4 Apăsaţi
.
Se aplică modul de decodare selectat.
5 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem).
Se va dezactiva meniul sistemului.
Pentru dezactivarea efectului surround
Selectaţi „2 CH STEREO” la „DEC. MODE” (Mod decodare) şi configuraţi modul de sunet (pagina 52)
pe „MOVIE” (Film) sau „MUSIC” (Muzică).
Notă
• Este posibil ca efectul surround să fie greu de auzit, în funcţie de tipul semnalelor sursă (de ex.
semnale digitale stereo, digitale multiple, etc.), cu excepţia semnalelor DVD pe canale multiple.
• Nu puteţi selecta modul de decodare atunci când aparatul citeşte fişierele de pe dispozitivul USB
sau înregistrează/copiază melodii.
• În funcţie de sunetul recepţionat, este posibil să nu poată fi utilizat modul de decodare.
• Efectul surround va fi anulat atunci când modul de sunet este setat pe „SPORTS”.
Sfat util
• Sistemul memorează ultimul mod de decodare selectat pentru fiecare mod de funcţie.
• Oricând selectaţi o funcţie precum „DVD” sau „FM”, modul de decodare care s-a aplicat ultima dată
funcţiei se aplică automat din nou atunci când se revine la el. de exemplu, dacă ascultaţi „DVD” cu
„AUTO” ca mod de decodare, apoi treceţi la altă funcţie, şi apoi reveniţi la "DVD", se va aplica din nou
modul "AUTO".
51RO
Reglarea nivelului bas şi treble
Selectarea modului de sunet
Puteţi selecta un mod de sunet corespunzător
pentru filme sau muzică.
Puteţi regla simplu nivelul bas şi treble.
„TONE”
(Ton)
„SOUND
MODE +/-”
(Mod sunet)
Apăsaţi în mod repetat „SOUND MODE”
(Mod sunet) în timpul redării până ce pe
ecranul panoului frontal apare modul dorit.
•
„AUTO” (Automat): Sistemul selectează
automat „MOVIE” (Film) sau „MUSIC"
(Muzică), pentru a produce efectul de sunet,
în funcţie de disc.
•
„MOVIE” (Film): Sistemul furnizează sunet
pentru filme.
•
„MUSIC” (Muzică): Sistemul furnizează
sunet pentru muzică.
•
„SPORTS” (Sport): Sistemul adaugă
reverberaţie pentru programul sportiv.
•
„NEWS” (Ştiri): Sistemul oferă sunetul
pentru programul de voce, precum ştirile.
Notă
• În funcţie de disc sau de sursă, când
selectaţi „AUTO”, începutul sunetului poate
fi tăiat, deoarece sistemul selectează
automat modul optim. Pentru a evita tăierea
sunetului, selectaţi alt mod decât "AUTO".
• Este posibil ca modul de sunet să nu
funcţioneze, în funcţie de semnalul de
intrare.
Sfat util
• Sistemul memorează ultimul mod de sunet
selectat pentru fiecare mod de funcţie.
52RO
1
Apăsaţi în mod repetat „TONE" (Ton)
până ce pe ecranul panoului frontal apare
indicaţia "BASS" sau "TREBLE".
ƒ „BASS”: ajustează nivelul de bas ( -6,0 - +
6,0, în trepte de 0,5).
ƒ „TREBLE”: ajustează nivelul treble ( -6,0 - +
6,0, în trepte de 0,5).
2 Apăsaţi
pentru a regla.
Valoarea ajustată apare pe ecranul panoului
frontal.
3 Apăsaţi
.
Notă
Este posibil ca efectul de sunet să fie mai puţin
observabil, în funcţie de modul de sunet.
Ascultarea sunetului în
format de difuzare multiplex
(DUAL MONO)
Puteţi asculta sunet în format de difuzare
multiplex, atunci când sistemul recepţionează
sau redă sistemul difuzat multiplex în format
Dolby Digital.
Notă
• Pentru a recepţiona semnalul Dolby Digital,
trebuie să conectaţi la aparat un televizor sau
o altă componentă, cu ajutorul unui cablu
optic sau coaxial digital (pagina 20), şi să
configuraţi modul de ieşire digitală al
televizorului sau al celeilalte componente pe
Dolby Digital.
Apăsaţi în mod repetat „AUDIO” până ce
pe ecranul panoului frontal apare semnalul
dorit.
•
„MAIN” (Principal): Se va transmite
sunetul limbii principale.
•
„SUB”: Se va transmite sunetul limbii
secundare.
•
„MAIN+SUB”: Se vor transmite sunetul
limbii principale şi cel al limbii secundare, în
combinaţie.
53RO
4 Apăsaţi în mod repetat
până ce pe
ecranul panoului frontal apare
„MEMORY” (Memorie).
Acord
5 Apăsaţi
Presetarea staţiilor
radio
Puteţi preseta 20 de staţii FM. Înainte de
realizarea acordării, asiguraţi-vă că aţi dat
volumul la minim.
Sfat util
• Puteţi opera funcţia de acordare urmărind
meniul de pe ecran.
Staţia curentă
Banda curentă şi numărul presetat
sau
.
Pe ecranul panoului frontal apare un număr
configurat în prealabil.
6
Apăsaţi
pentru a selecta numărul
configurat pe care îl doriţi.
Sfat util
• Puteţi selecta direct numărul
configurat în prealabil, cu ajutorul
butoanelor numerice.
7 Apăsaţi
.
Pe ecranul panoului frontal apare
„COMPLETE” (Finalizat), iar staţia s-a
memorat.
8 Pentru a memora alte staţii, repetaţi
Numele staţiei
Paşii de la 2 la 7.
9 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu
„FUNCTION”
(Funcţie)
sistem).
Se va dezactiva meniul sistemului.
Pentru a modifica numărul
configurat în prealabil
„SYSTEM MENU”
(Meniu sistem)
„TUNING +/-”
(Acord)
1 Apăsaţi în mod repetat
„FUNCTION”
(Funcţie) până ce pe ecranul panoului
frontal apare „FM”.
2 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul
„TUNING+/-” (Acord +/-)până ce începe
scanarea automată
Scanarea se opreşte atunci când sistemul
ajunge la o staţie radio. Pe ecranul
panoului frontal apar „TUNED”(Acordat)
şi „STEREO” (pentru program stereo).
3 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu
sistem).
54RO
Modificaţi numărul preconfigurat dorit,
apăsând butonul „PRESET +/-” (pagina 55),
apoi realizaţi procedura de la Pasul 3.
Ascultarea staţiilor radio
Mai întâi presetaţi staţiile radio în memoria
sistemului (consultaţi secţiunea „Presetarea
staţiilor de radio” (pagina 54)).
„FUNCTION”
(Funcţie)
„D. TUNING”
(Acord d.)
VOLUM
+/-
„SYSTEM
MENU” (Meniu
sistem)
„PRESET +/-”
„TUNING +/-”
(Acord)
1 Apăsaţi în mod repetat „FUNCTION” (Funcţie)
până ce pe ecranul panoului frontal apare
„FM”.
Se va trece pe ultima staţie recepţionată.
2 Apăsaţi în mod repetat „PRESET +/-”
(Presetare +/-) pentru a selecta staţia
presetată.
De fiecare dată când apăsaţi butonul, aparatul
trece pe o staţie presetată.
Sfat util
• Puteţi selecta direct numărul staţiei presetate,
cu ajutorul butoanelor numerice.
3 Reglaţi volumul apăsând
„VOLUME +/-” (Volum +/-).
Pentru a opri radio-ul
Apăsaţi
.
Pentru a asculta staţii radio cărora
le cunoaşteţi frecvenţele
1 Apăsaţi în mod repetat „FUNCTION” (Funcţie)
până ce pe ecranul panoului frontal apare
„TUNER FM” (Acord FM) sau „TUNER AM”
(Acord AM).
2 Apăsaţi „D.TUNING”.
3 Apăsaţi butoanele numerice pentru a selecta
frecvenţele.
4 Apăsaţi
.
Sfat util
• Reorientaţi antenele conectate pentru a îmbunătăţi
recepţia.
Dacă un program FM se aude cu
distorsiuni
Dacă un program FM se aude cu distorsiuni, puteţi
selecta recepţie monofonică. Nu se va produce
niciun efect stereo, dar se va îmbunătăţi recepţia.
1 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem).
2 Apăsaţi în mod repetat
până ce pe
ecranul panoului frontal apare „FM MODE”
(Mod FM).
3 Apăsaţi
4 Apăsaţi
sau
.
pentru a selecta „MONO”.
• „STEREO”: Recepţie stereo.
• „MONO”: Recepţie monofonică.
5 Apăsaţi
.
S-a realizat configurarea.
6 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem).
Se va dezactiva meniul sistemului.
Pentru a asculta staţii radio care nu
au fost presetate
Folosiţi acordarea manuală sau automată la
Pasul 2. Pentru acordare manuală, apăsaţi în
mod repetat „TUNING +/-” (Acordare +/-).
Pentru acordare automată, apăsaţi şi ţineţi apăsat
butonul „TUNING +/-” (Acordare +/-). Acordarea
automată se opreşte automat atunci când aparatul
recepţionează staţia radio. Pentru a opri manual
acordarea automată, apăsaţi „TUNING +/-” (Acordare
+/-) sau .
55RO
Denumirea staţiilor presetate
Dacă faceţi o greşeală
Puteţi introduce un nume pentru staţiile presetate.
Aceste nume (de exemplu, „XYZ”) apar pe ecranul
panoului frontal la selectarea unei staţii radio. Pentru
fiecare staţie presetată se poate introduce un singur
nume.
Apăsaţi în mod repetat
până ce caracterul
pe care doriţi să îl modificaţi începe să clipească
apoi apăsaţi
pentru a selecta caracterul
dorit.
Pentru a şterge caracterul, apăsaţi în mod
repetat
până ce caracterul care trebuie
şters începe să clipească, apoi apăsaţi „CLEAR”
(Ştergere).
„FUNCTION
(Funcţie)
7 Apăsaţi
.
Pe ecranul panoului frontal apare
„COMPLETE” (Finalizat), iar numele
staţiei radio s-a memorat.
8 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu
„SYSTEM
MENU” (Meniu
sistem)
„PRESET +/-”
1 Apăsaţi în mod repetat
„FUNCTION”
(Funcţie) până ce pe ecranul panoului
frontal apare „FM”.
Se va trece pe ultima staţie recepţionată.
2 Apăsaţi în mod repetat „PRESET +/-”
(Presetare +/-) pentru a selecta staţia presetată
pentru care vreţi să creaţi un nume.
sistem).
Se va dezactiva meniul sistemului.
Vizualizarea
numelui
sau
frecvenţei staţiei pe ecranul
panoului frontal
Puteţi verifica frecvenţa folosind ecranul
panoului frontal.
„DISPLAY”
(Afişare)
3 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem).
4 Apăsaţi în mod repetat
până ce pe
ecranul panoului frontal apare „NAME IN”
(Introducere nume).
5 Apăsaţi
6 Apăsaţi
sau
.
pentru a introduce
caracterul.
Apăsaţi
pentru a selecta un
caracter, apoi apăsaţi
pentru a deplasa
cursorul în următoarea poziţie.
Numele unei staţii radio poate fi format din
litere, cifre şi alte simboluri.
56RO
Apăsaţi „DISPLAY” (Afişare).
De fiecare dată când apăsaţi „DISPLAY” (Afişare), se
modifică afişajul panoului frontal astfel:
(1) Numele staţiei *
(2) Frecvenţa **
* Acesta se afişează dacă aţi introdus un nume
pentru o staţie presetată.
** Revine la afişajul original după câteva secunde.
Utilizarea sistemului de date
radio (RDS)
(doar pentru modelul european)
Ce reprezintă sistemul de date
radio?
Sistemul de date radio (RDS) este un serviciu
de difuziune care permite staţiilor radio să
transmită informaţii suplimentare în acelaşi
timp cu semnalul programului obişnuit. Acest
acordor oferă facilităţi RDS utile, cum ar fi
afişarea numelui staţiei radio. Serviciul RDS
este disponibil doar pentru staţiile FM.*
Notă
• RDS poate funcţiona necorespunzător dacă
staţia recepţionată nu transmite un semnal
RDS de calitate, sau dacă intensitatea
semnalului recepţionat este scăzută.
* Nu toate staţiile radio RDS asigură servicii
RDS şi nu toate oferă aceleaşi tipuri de
servicii. Dacă nu sunteţi familiarizaţi cu
sistemul RDS, solicitaţii detalii despre
serviciile RDS oferite de staţiile locale de
radio din regiunea dumneavoastră.
Recepţionarea informaţiilor
RDS
Selectaţi pur şi simplu o staţie radio din
banda FM.
Dacă aparatul este acordat pe frecvenţa unei
staţii radio care asigură şi servicii RDS, pe
ecranul panoului frontal va fi afişat numele
staţiei*.
* Dacă nu este recepţionată transmisia RDS,
este posibil ca numele staţiei să nu apară pe
ecranul panoului frontal.
57RO
Control pentru HDMI /
dispozitive audio externe
Utilizarea Comenzii pentru
Funcţia HDMI pentru
sincronizarea „BRAVIA”
Această funcţie este disponibilă doar la
televizoarele cu funcţie de sincronizare
„BRAVIA". Prin conectarea componentelor
Sony compatibile cu Comanda funcţiei HDMI,
prin intermediul unui cablu HDMI (nelivrat
împreună cu aparatul), utilizarea se simplifică
astfel:
- Mod teatru (pagina 59)
- Redare cu o singură apăsare de buton
(pagina 59)
- Oprirea alimentării sistemului (pagina 60)
- Comandă audio a sistemului (pagina 60)
- Restricţionarea volumului (pagina 60)
Comanda HDMI este un standard al funcţiilor
de control reciproc, folosit de CEC
(prescurtare de la: "control pentru aparate
electrocasnice") pentru HDMI (Interfaţă
multimedia de înaltă definiţie).
Comanda funcţiei HDMI nu va fi operabilă în
următoarele cazuri.
- Când conectaţi acest sistem la o
componentă incompatibilă cu Comanda
funcţiei HDMI.
- O componentă nu are mufă HDMI.
Pe telecomanda aparatului se află butoane cu
ajutorul cărora se poate opera şi televizorul,
precum „THEATRE" (Teatru) , „ONE-TOUCH
PLAY" (Redare cu o singură apăsare de
buton), „TV
” Pentru mai multe informaţii,
consultaţi secţiunea „Operarea televizorului
folosind telecomanda” (pagina 86) şi
instrucţiunile de utilizare ale televizorului.
Note
•
Este posibil ca, în funcţie de componenta
conectată, Comanda funcţiei HDMI să nu fie
operabilă. Consultaţi instrucţiunile de operare
furnizate împreună cu componenta.
•
Este posibil ca, în caz de conectare a unei
componente produsă de altă companie decât
Sony, Comanda funcţiei HDMI să nu fie
operabilă chiar dacă respectiva componentă
este compatibilă cu Comanda funcţiei HDMI.
Pregătirea Comenzii pentru
funcţia HDMI
(Comanda pentru HDMI – Configurare
simplă)
Acest sistem este compatibil cu funcţia
„Comanda pentru HDMI – configurare simplă”.
Dacă televizorul este compatibil cu funcţia
„Comandă pentru HDMI – Configurare simplă”,
puteţi configura automat funcţia „[CONTROL
FOR HDMI]” (Comandă pentru HDMI) a
aparatului, configurând televizorul. Pentru mai
multe detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale televizorului.
Dacă televizorul este compatibil cu funcţia
„Comandă pentru HDMI – Configurare simplă”,
configuraţi manual funcţia de Comandă pentru
HDMI a aparatului şi a televizorului.
Notă
• Elementele afişate variază în funcţie de
modelul pentru ţara respectivă.
1 Asiguraţi-vă că aparatul şi televizorul
sunt conectate cu ajutorul unui cablu
HDMI.
2 Aprindeţi televizorul şi apăsaţi
pentru a porni aparatul.
3
Comutaţi selectorul de intrare de pe
televizor, astfel încât pe ecranul
televizorului să apară semnalul de la
aparat, prin intrarea HDMI.
4 Configuraţi funcţia de Comandă pentru
HDMI, la aparat şi la televizor.
Pentru detalii cu privire la configurarea
aparatului, urmaţi Paşii de mai jos. Pentru
detalii cu privire la configurarea
televizorului, consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale televizorului (în funcţie de
televizor, configurarea implicită a Comenzii
pentru funcţia HDMI este de dezactivare).
58RO
Pentru
activarea/dezactivarea
funcţiei „[CONTROL FOR HDMI]”
(Comandă HDMI)
„FUNCTION”
(Funcţie)
Utilizarea modului teatru
(Modul teatru)
Dacă televizorul dvs. este compatibil cu modul
teatral, puteţi vizualiza imaginile la calitate optimă,
cinematografică, iar sunetul va fi emis automat de
difuzorul sistemului, apăsând „THEATRE/THEATER”
(Teatru).
Vizionarea unui DVD printr-o
singură apăsare de buton
(funcţia „One-Touch Play”)
„DISPLAY”
(Afişare)
Prin simpla apăsare a butonului „ONE-TOUCH
PLAY” (Redare cu o singură apăsare de buton), se
va porni televizorul, se va trece în modul intrare DVD,
iar aparatul va începe redarea automată a unui disc.
Funcţia „One-Touch Play” este operabilă şi atunci
când apăsaţi „DVD TOP MENU/DVD MENU" (Meniu
superior DVD/Meniu DVD), iar pe ecranul panoului
frontal apare
1 Apăsaţi în mod repetat „FUNCTION” (Funcţie)
până ce pe ecranul panoului frontal apare
„DVD”.
2 Apăsaţi
„DISPLAY” (Afişare) când
sistemul se află în modul stop.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
3
Apăsaţi
pentru a selecta
„[SETUP]” (Configurare), apoi apăsaţi
.
Vor apărea opţiunile pentru „[SETUP]”
(Configurare).
4 Apăsaţi
pentru a selecta „[CUSTOM]”
(Personalizat) şi apoi apăsaţi
Apare meniul de configurare.
5 Apăsaţi
Notă
• Funcţia „One-Touch Play” nu este operabilă
atunci când apăsaţi
.
Aparatul şi televizorul funcţionează astfel:
Aparatul
Televizorul
Se porneşte (Dacă nu e Se porneşte (Dacă nu e
deja pornit)
deja pornit)
L
L
Trece pe funcţia „DVD". Trece pe intrarea HDMI.
L
L
Începe redarea discului Reduce la minim
şi transmite sunetul.
volumul. (Comandă
audio a sistemului)
.
pentru a selecta „[HDMI SETUP]”
(Configurare HDMI) şi apoi apăsaţi
.
Vor apărea opţiunile pentru „[HDMI SETUP]”
(Configurare HDMI).
6 Apăsaţi
pentru a selecta „[CONTROL
FOR HDMI]” (Control pentru HDMI) şi apoi
apăsaţi
.
7 Apăsaţi
.
Note
• Asiguraţi-vă că s-a realizat corect conexiunea
HDMI, şi configuraţi „[CONTROL FOR HDMI]”
(Control pentru HDMI) pe „[ON]” (Activat).
• Este posibil ca începutul conţinutului să nu poată fi
redat, în funcţie de televizor.
• Este posibil să treacă mai mult timp pentru
începerea redării, în funcţie de disc.
pentru a selecta configurarea şi
apoi apăsaţi
.
• „[OFF]” (Inactiv) Inactiv.
• „[ON]” (Activat): Activat.
Notă
• Atunci când apare mesajul „[Please verify the HDMI
connection.]”
(Verificaţi
conexiunea
HDMI),
asiguraţi-vă că s-a realizat correct conexiunea
HDMI.
59RO
Oprirea sistemului împreună cu
televizorul
(Oprirea alimentării sistemului)
Atunci când opriţi televizorul folosind butonul
„POWER” (Alimentare) de pe telecomanda
televizorului sau butonul „TV
” de pe
telecomanda aparatului, aparatul se opreşte automat.
Note
• Înainte de a utiliza funcţia de Oprire a alimentării
sistemului, configuraţi funcţia de alimentare a
televizorului. Pentru mai multe detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale televizorului.
• În funcţie de starea aparatului (de ex., dacă se află
în altă funcţie decât „DVD” sau „TV”, sau dacă se
redă un CD), este posibil ca aparatul să nu poată fi
oprit automat.
Ascultarea sunetului de la
televizor prin difuzoarele
sistemului
(Comandă audio a sistemului)
Puteţi asculta cu uşurinţă sunetul de la
televizor prin intermediul acestui aparat.
Pentru a utiliza această funcţie, conectaţi
sistemul şi televizorul cu un cablu audio
(nelivrat împreună cu aparatul) şi cu un cablu
HDMI (nelivrat) (pagina 19).
În funcţie de televizor, atunci când configuraţi
sistemul pe funcţia „TV”, se activează funcţia
de Comandă audio a sistemului. Sunetul de la
televizor se transmite prin difuzoarele
aparatului, iar volumul difuzoarelor
televizorului este automat redus la minim.
Puteţi folosi funcţia de Control audio al
aparatului astfel:
• Când vă uitaţi la televizor şi funcţia sistemului
este comutată pe „TV”, sunetul televizorului
se transmite automat prin difuzoarele
sistemului.
• Puteţi controla volumul aparatului cu
ajutorul telecomenzii televizorului.
• Dacă opriţi sistemul sau configuraţi funcţia
sistemului pe altă opţiune decât „TV", sunetul
televizorului se va auzi din difuzoarele
televizorului.
Puteţi folosi funcţia de Control audio al
aparatului şi din meniul televizorului. Pentru
mai multe detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale televizorului.
60RO
Note
• Dacă televizorul se aprinde înainte de aprinderea
aparatului, timp de un moment nu se va auzi
sunetul televizorului.
• Funcţia de comandă audio a aparatului nu va fi
operabilă dacă televizorul se află în modul PAP
(imagine şi imagine). Când televizorul iese din
modul PAP, metoda de transmitere a sunetului de la
televizor revine la configurarea selectată înainte de
intrarea în modul PAP.
• Dacă selectaţi un program pe televizor în timpul
redării unui DVD pe aparat, pentru transmiterea
sunetului de la televizor se va activa automat funcţia
„TV”.
• Dacă activaţi funcţia „One-Touch Play” (Redare cu
o singură apăsare de buton) în timp ce vă uitaţi la
televizor, se activează şi funcţia de Comandă audio
a sistemului, iar volumul televizorului este redus la
zero.
Funcţia de comandă audio a aparatului nu va fi
operabilă în timpul înregistrării de melodii pe un CD
audio într-un dispozitiv USB.
Sfat util
• Puteţi conecta digital sistemul şi televizorul.
Consultaţi pagina 20 pentru mai multe detalii.
Configurarea nivelului maxim al
volumului aparatului
(Limita volumului)
Dacă schimbaţi metoda de ieşire a
televizorului către difuzoarele sistemului din
meniul
televizorului
apăsând
„THEATRE/THEATER” (Cinema), sunetul
poate avea un volum extrem de ridicat, în
funcţie de nivelul de volum al sistemului. Puteţi
preveni acest lucru limitând nivelul maxim al
volumului. Pentru mai multe detalii, consultaţi
secţiunea „[VOLUME LIMIT]” (Limitarea
volumului) (pagina 77).
Redarea pieselor
audio/imaginilor JPEG de pe
un dispozitiv USB
Puteţi reda fişierele audio (MP3/WMA/AAC) /
fişierele imagine JPEG stocate pe un dispozitiv
USB, precum un player digital sau un mediu
de stocare USB (nelivrate împreună cu
aparatul), conectând dispozitivul USB la
aparat.
Pentru a vedea o listă a dispozitivelor USB ce
pot fi conectate la aparat, consultaţi secţiunea
„Dispozitive USB ce pot fi redate de aparat”
(supliment).
Aparatul poate reda doar piese audio în format
MP3/WMA/AAC*.
* Aparatul nu poate reda fişiere protejate la
copiere (conform principiilor
Managementului drepturilor digitale).
Notă
• Sistemul nu poate reda fişierele WMA/AAC
de pe CD DE DATE / DVD DE DATE.
„FUNCTION”
(Funcţie)
1 Apăsaţi în mod repetat
„FUNCTION”
(Funcţie) până ce pe ecranul panoului
frontal apare „USB”.
2 Conectaţi un dispozitiv USB (un player
digital sau un mediu de stocare USB) la
portul
(USB).
Când conectaţi dispozitivul USB, pe
panoul frontal al aparatului va apărea
menţiunea „READING” (Citire), până ce
aparatul citeşte toate datele de pe
dispozitivul USB.
Despre dispozitivele USB ce pot fi
redate
ƒ Nu folosiţi alte dispozitive USB decât cele
menţionate în secţiunea „Dispozitive USB ce pot fi
redate” (supliment). Cu toate acestea, este posibil
ca unele dispozitive USB menţionate să nu
funcţioneze corectă datorită modificării
specificaţiilor. Nu este garantată funcţionarea
modelelor neprevăzute în mod expres în
supliment.
ƒ Este posibil ca unele dintre aceste dispozitive USB
să nu fie disponibile pentru achiziţie în anumite
zone.
ƒ Realizaţi formatarea unui dispozitiv USB doar
folosind dispozitivul însuşi sau software dedicat de
formatare pentru dispozitiv. Altfel, este posibil să
nu puteţi transfera în mod corect de pe dispozitivul
USB pe sistem.
Conectarea dispozitivului USB
Partea stângă a unităţii de comandă
Note
• La conectarea dispozitivului USB, asiguraţi-vă că
direcţia mufei este cea corectă.
• Nu introduceţi cu forţa dispozitivul USB, deoarece
îl puteţi deteriora.
• Nu conectaţi alte dispozitive sau obiecte în afara
dispozitivului USB.
Pentru extragerea dispozitivului
USB
1
2
3
Apăsaţi
Apăsaţi
pentru a opri redarea.
pentru a opri aparatul.
Extrageţi dispozitivul USB.
Note referitoare la dispozitivul
USB
• Aparatul poate reda maxim 200 de directoare,
inclusiv albumele ce nu conţin piese audio şi fişiere
imagine JPEG. Atunci când dispozitivul USB conţine
peste 200 de directoare, directoarele recunoscute
de aparat diferă în funcţie de configuraţia lor.
Dispozitivul
USB
61RO
• Aparatul poate reda următoarele fişiere.
Fişierul
Extensia fişierului
Fişier MP3
„.mp3”
Fişier WMA
„.wma”
Fişier AAC
„.m4a”
Fişier imagine
„.jpg” sau „.jpeg”
JPEG
Aparatul va reda orice date cu una din extensiile de
mai sus, chiar dacă nu sunt în format MP3/WMA/
AAC/JPEG. Redarea acestor date poate genera un
zgomot puternic, care vă poate afecta sistemul de
difuzoare.
• Următoarele dispozitive USB/situaţii de utilizare pot
duce la mărirea duratei necesare pentru începerea
redării:
- Un dispozitiv USB înregistrat cu o structură de
arbori complicată.
- Când tocmai ce s-au redat fişierele audio sau
fişierele imagine JPEG dintr-un alt director.
- Când sunt multe directoare sau fişiere pe
dispozitivul USB.
• Unele dispozitive USB nu pot fi redate pe
aparat, în funcţie de sistemul de fişiere.
• Aparatul poate reda sub-directoarele
aflate maxim la al optulea nivel.
• Este posibil ca aparatul să nu poată reda un
fişier audio, în funcţie de tipul fişierului.
• Nu conectaţi sistemul şi dispozitivul USB cu
ajutorul unui hub USB.
• În cazul unor dispozitive USB conectate,
după realizarea unei operaţii, este posibil să
existe un decalaj până la efectuarea
acesteia de către aparat.
• Acest aparat nu suportă neapărat toate
funcţiile unui dispozitiv USB conectat.
• Este posibil ca fişierele înregistrate pe
aparate precum computerele să nu fie redate
în ordinea în care au fost înregistrate.
• Este posibil ca ordinea de redare a
aparatului să difere de ordinea de redare a
dispozitivului USB conectat.
• Opriţi întotdeauna aparatul înainte de a
extrage dispozitivul USB.
Extragerea
dispozitivului USB în timp ce sistemul este
pornit poate duce la coruperea datelor de pe
dispozitivul USB.
• Nu salvaţi alte tipuri de fişiere sau directoare
inutile pe un dispozitiv USB ce conţine fişiere
audio sau fişiere imagine JPEG.
• Se va trece peste directoarele ce nu conţin
fişiere audio sau fişiere imagine JPEG.
• Nu
poate fi garantată compatibilitatea cu
toate programele de codificare/inscripţionare
în format MP3/WMA/AAC, cu toate unităţile
de inscripţionare şi cu toate mediile
înregistrabile.
Dispozitivele
USB
incompatibile pot genera distorsiuni sau
întreruperi ale pieselor audio sau pot să nu
ruleze deloc.
• Înainte de a folosi dispozitivul USB, asiguraţi-vă că pe acesta nu se află fişiere virusate.
Selectarea unui fişier audio sau
a unui director
„FUNCTION”
(Funcţie)
„DVD MENU”
(Meniu DVD)
„DISPLAY” (Afişare)
1 Apăsaţi în mod repetat
„FUNCTION”
(Funcţie) până ce pe ecranul panoului
frontal apare „USB”.
2 Apăsaţi
„DISPLAY” (Afişare) când
sistemul se află în modul stop.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
3
4
Apăsaţi
pentru a selecta
„[MODE (MUSIC, IMAGE)]” (Mod –
muzică, imagine), apoi apăsaţi
.
Vor apărea opţiunile pentru „[MODE
(MUSIC, IMAGE)]” (Mod – muzică,
imagine).
Apăsaţi
(Muzică).
pentru a selecta „[MUSIC]”
5 Apăsaţi .
6 Apăsaţi „DVD MENU” (Meniu DVD).
Apar directoarele înregistrate pe
dispozitivul USB. La redarea unui fişier,
titlul acestuia va fi evidenţiat.
62RO
Pentru redarea următorului fişier
audio sau a fişierului anterior
Apăsaţi
. Reţineţi că puteţi selecta
următorul director apăsând în continuare
după
ultimul fişier din directorul curent, dar nu puteţi reveni
la directorul anterior apăsând
. Pentru a reveni
la directorul anterior, selectaţi directorul din lista de
directoare.
7
Apăsaţi
pentru a selecta un
director.
■ Pentru a reda fişierele audio dintr-un
director
Apăsaţi
pentru a începe redarea
directorului selectat.
■ Pentru a selecta un fişier audio
Apăsaţi
Va apărea lista fişierelor din director.
Pentru a reveni la afişajul anterior
Apăsaţi
„RETURN” (Revenire) .
Pentru a opri afişajul
Apăsaţi „DVD MENU” (Meniu DVD).
Alte operaţii
Consultaţi secţiunea „Alte operaţii" (pagina 31).
Selectarea unui fişier sau
director imagine JPEG
„FUNCTION”
(Funcţie)
Apăsaţi
pentru a selecta un fişier şi apoi
„PICTURE
NAVI”
(Navigare
imagini)
apăsaţi
.
Aparatul începe redarea fişierului selectat. Puteţi
dezactiva lista de fişiere, apăsând „DVD MENU”
(Meniu dvd). Dacă apăsaţi „DVD MENU” (Meniu
dvd) din nou se va afişa lista de fişiere.
Sfat util
• Aparatul poate recunoaşte maxim 150 de fişiere
audio dintr-un director.
• Atunci când ascultaţi fişiere MP3 sau alte fişiere în
format comprimat, folosind o sursă audio portabilă,
puteţi accentua sunetul. Selectaţi „AUTO” la modul
de decodare (DEC. MODE) (pagina 50) şi
configuraţi modul de sunet (pagina 52) pe „MOVIE”,
„MUSIC” sau "NEWS”. Pentru a anula, selectaţi
„2CH STEREO”.
Pentru oprirea redării
Apăsaţi
„DVD MENU”
(Meniu dvd)
„DISPLAY” (Afişare)
1 Apăsaţi în mod repetat „FUNCTION” (Funcţie)
până ce pe ecranul panoului frontal apare
„USB”.
2 Apăsaţi
„DISPLAY” (Afişare) când sistemul
se află în modul stop.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
63RO
3
Apăsaţi
pentru a selecta
„[MODE (MUSIC, IMAGE)]” (Mod - muzică
imagine), apoi apăsaţi
.
Vor apărea opţiunile pentru „[MODE
(MUSIC, IMAGE)]” (Mod – muzică,
imagine).
4
Apăsaţi
(Imagine).
•
pentru a selecta „[IMAGE]”
5 Apăsaţi .
6 Apăsaţi „DVD MENU” (Meniu DVD).
Apar directoarele înregistrate pe
dispozitivul USB. La redarea unui fişier,
titlul acestuia va fi evidenţiat.
•
Sfat util
În partea dreaptă a ecranului televizorului
este afişată o casetă de defilare. Pentru a
afişa celelalte fişiere imagine JPEG,
selectaţi fişierul imagine JPEG cel mai de
jos şi apăsaţi . Pentru a reveni la
fişierul imagine JPEG anterior, selectaţi
fişierul imagine JPEG cel mai de sus şi
apăsaţi .
Aparatul poate recunoaşte maxim 150 de
fişiere imagine JPEG dintr-un director.
Pentru redarea următorului fişier
imagine JPEG sau a fişierului
anterior
Apăsaţi
atunci când nu este afişat ecranul
Meniului de comandă. Reţineţi că puteţi selecta
următorul director apăsând în continuare
după
ultima imagine din directorul curent, dar nu puteţi
reveni la directorul anterior apăsând
. Pentru a
reveni la directorul anterior, selectaţi directorul din
lista de directoare.
7
Apăsaţi
director.
pentru a selecta un
■ Pentru redarea fişierelor imagine JPEG
dintr-un director sub formă de prezentare de
diapozitive
Apăsaţi
pentru a începe redarea directorului
selectat.
Fişierele imagine JPEG sunt redate sub forma
unei prezentări de diapozitive. Puteţi schimba
intervalul prezentării de diapozitive (pagina 68) şi
îi puteţi adăuga efecte (pagina 68).
■ Pentru a selecta o imagine JPEG
prin afişarea sub-ecranelor
Apăsaţi „PICTURE NAVI” (Navigare imagine).
În cele 16 sub-ecrane vor apărea imaginile
fişierelor imagine JPEG din director.
Pentru rotirea unei imagini JPEG
Atunci când pe ecran este afişată o imagine JPEG,
puteţi roti imaginea cu 90 de grade.
Apăsaţi
în timp ce vizualizaţi imaginea.
Apăsaţi „CLEAR” (Ştergere) pentru a reveni la
vizualizarea normală.
Notă
• Nu puteţi roti imaginea JPEG atunci când „[JPEG
RESOLUTION]” (Rezoluţia JPEG) din „[HDMI
SETUP]” (Configurare HDMI) este configurată pe
[(1920 x 1080i) HD
] sau [(1920 x 1080i) HD].
Pentru oprirea redării
Apăsaţi
Alte operaţii
Consultaţi secţiunea „Alte operaţii" (pagina 31).
Pentru a selecta durata prezentării
de diapozitive a fişierelor imagine
JPEG
1 Apăsaţi
Apăsaţi
pentru a selecta fişierul
imagine JPEG pe care doriţi să îl
vizualizaţi, apoi apăsaţi
. Pentru a
reveni la afişajul normal, apăsaţi
„RETURN” (Revenire).
„DISPLAY” (Afişare) de
două ori.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
2
Apăsaţi
pentru a selecta
„[INTERVAL]”, apoi apăsaţi
.
Vor apărea opţiunile pentru „[INTERVAL]”.
3
Apăsaţi
configurare.
pentru a selecta o
• „[NORMAL]”: Puteţi configura la durata
standard.
64RO
• „[FAST]” (Rapid): Puteţi configura durata mai
redusă decât durata de la „[NORMAL]”.
• „[SLOW 1]” (Redare cu viteză redusă 1):
Puteţi configura durata mai lungă decât
durata de la „[NORMAL]”.
• „[SLOW 2]” (Redare cu viteză redusă 1):
Puteţi configura durata mai lungă decât
durata de la „[SLOW 1]” (Redare cu
viteză redusă 1) .
4 Apăsaţi
Afişarea listei de fişiere
audio/fişiere imagine JPEG
.
Notă
• Este posibil ca pentru redarea unor fişiere imagine
JPEG să fie necesar mai mult timp decât opţiunea
selectată de dumneavoastră. În special în cazul
imaginilor JPEG progresive sau al imaginilor cu
dimensiuni de peste 3.000.000 de pixeli.
„DISPLAY”
(Afişare)
Pentru a selecta un efect pentru
fişierele imagine JPEG din
prezentarea de diapozitive
1 Apăsaţi
„DISPLAY” (Afişare) de două
ori.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
2
Apăsaţi
pentru a selecta
„[EFFECT]” (Efect), apoi apăsaţi
.
Vor apărea opţiunile pentru „[EFFECT]” (Efect).
3
Apăsaţi
configurare.
pentru a selecta o
• „[MODE 1]” (Mod 1): Fişierul imagine JPEG
intră uşor în cadru, de sus în jos.
• „[MODE 2]” (Mod 2): Fişierul imagine JPEG
intră în cadru dinspre stânga înspre dreapta
ecranului.
• „[MODE 3]” (Mod 3): Fişierul imagine JPEG
intră în cadru din centrul ecranului.
• „[MODE 4]” (Mod 4): Fişierele imagine
JPEG apar cu mai multe efecte,
aleatoriu.
• „[MODE 5]” (Mod 5): Următorul fişier imagine
JPEG glisează deasupra imaginii anterioare.
• „[OFF]” (Inactiv) Inactiv.
4 Apăsaţi
.
Notă
•
Configurarea „[EFFECT]” (Efect) nu se
poate utiliza atunci când „[JPEG RESOLUTION]”
(Rezoluţia JPEG) din „[HDMI SETUP]” (Configurare
HDMI) este configurată pe [(1920 x 1080i) HD ]
sau [(1920 x 1080i) HD] (pagina 78).
1 Apăsaţi
„DISPLAY” (Afişare) în timpul
redării.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
2 Apăsaţi
pentru a selecta
„[BROWSING]” (Navigare) şi apoi apăsaţi
Vor apărea opţiunile pentru „[BROWSING]”
(Navigare).
.
3 Apăsaţi
pentru a selecta lista dorită,
apoi apăsaţi
.
ƒ „[FOLDER LIST]” (Lista cu directoare): Va
apărea lista cu directoare. Urmaţi Pasul 2 din
„Selectarea unui fişier sau director audio sau
„Selectarea unui fişier sau director imagine
JPEG”.
ƒ „[PICTURE LIST]” (Lista de imagini): În cele 16
sub-ecrane vor apărea imaginile fişierelor
imagine JPEG din director. Urmaţi Pasul 2 din
„Selectarea unui fişier sau director imagine
JPEG”.
Dacă nu există fişiere imagine JPEG în directorul
selectat, va apărea mesajul „[No image data]” (Nu
există date de imagine). În acest caz, selectaţi
„[FOLDER LIST]” (Listă directoare) pentru a afişa
lista de directoare.
Notă
Atunci când „[MODE (MUSIC, IMAGE)]” (Mod –
muzică, imagine) este configurat pe „[MUSIC]”
(Muzică) (pagina 44), nu puteţi selecta „[PICTURE
LIST]” (Listă imagini).
65RO
Redarea în ordine aleatoare
(funcţia „Shuffle Play”)
Puteţi reda în mod repetat fişierele audio de pe
dispozitivul USB.
Notă
• Atunci când redaţi fişiere audio, se poate
reda în mod repetat acelaşi cântec.
Pentru a reveni la redarea normală
Apăsaţi „CLEAR" (Ştergere) sau selectaţi
„[OFF]" (Dezactivat) la Pasul 3.
Pentru a opri afişajul Meniului de
comandă
Apăsaţi în mod repetat
„DISPLAY” (Afişare) până
ce se opreşte afişajul Meniului de comandă.
Notă
• Atunci când apăsaţi „CLEAR” (Ştergere) pentru a
reveni la redarea normală, se anulează şi Redarea
repetată.
Redarea repetată
(funcţia „Repeat Play”)
Puteţi reda în mod repetat fişierele audio/
fişierele imagine JPEG de pe dispozitivul USB.
Puteţi folosi o combinaţie a modurilor Redare
în ordine aleatoare.
„DISPLAY”
(Afişare)
„REPEAT”
(Repetare)
1 Apăsaţi
„DISPLAY” (Afişare) în
timpul redării.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
2
Apăsaţi
pentru a selecta
„[SHUFFLE]” (ordine aleatoare), apoi
apăsaţi
.
Vor apărea opţiunile pentru „[SHUFFLE]”
(Ordine aleatoare).
3 Apăsaţi
pentru a selecta elementul
ce trebuie redat în ordine aleatoare.
• „[OFF]” (Inactiv) Inactiv.
• „[ON]” (Music): Puteţi reda în ordine
aleatoare fişierele audio din directorul de
pe dispozitivul USB. Dacă nu este
selectat niciun director, se va reda primul
director în ordine aleatoare.
4 Apăsaţi
.
Începe redarea în ordine aleatoare.
„DISPLAY”
(Afişare)
1 Apăsaţi
„DISPLAY” (Afişare) în
timpul redării.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
2
Apăsaţi
pentru a selecta
„[REPEAT]” (repetare),
apoi apăsaţi
.
Vor apărea opţiunile pentru „[REPEAT]”
(Repetare).
3 Apăsaţi
pentru a selecta
elementul ce trebuie repetat.
• „[OFF]” (Inactiv) Inactiv.
• „[MEMORY]" (Memorie): Puteţi repeta
toate directoarele de pe un dispozitiv
USB.
66RO
• „[FOLDER]” (Director): Puteţi repeta directorul
curent.
• „[TRACK]” (Piesă) (doar pentru fişiere audio):
Puteţi repeta fişierul curent.
1 Apăsaţi
„DISPLAY” (Afişare). (La
redarea unui fişier imagine JPEG,
apăsaţi de două ori
„DISPLAY” –
Afişare).
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
4 Apăsaţi
.
Se selectează elementul.
Pentru a reveni la redarea normală
Apăsaţi „CLEAR" (Ştergere) sau selectaţi „[OFF]"
(Dezactivat) la Pasul 3.
Pentru a opri afişajul Meniului de
comandă
Apăsaţi în mod repetat
„DISPLAY” (Afişare) până
ce se opreşte afişajul Meniului de comandă.
Notă
• Atunci când „[MODE (MUSIC, IMAGE)]" (Mod –
muzică, imagine) este configurat pe „[IMAGE]”
(Imagine) (pagina 63), nu puteţi selecta opţiunea
„[TRACK]" (Piesă).
2
Apăsaţi
căutare.
• „[TRACK]” (Piesă): fişiere audio.
• „[FILE]” (Fişier): fişiere imagine JPEG.
• „[FOLDER]” (Director): directoare.
Se va selecta [** (**)] (** se referă la un
număr). Numărul din paranteze indică
numărul total de fişiere audio, imagini
JPEG sau directoare.
Sfat util
ƒ Puteţi afişa rapid situaţia „[REPEAT]” (Repetare).
Rândul selectat
Apăsaţi butonul „REPEAT” de pe telecomandă.
Căutarea unui fişier audio/fişier
imagine JPEG/director, etc.
pentru a selecta metoda de
3 Apăsaţi
.
[** (**)] se schimbă în [– – (**)].
Puteţi căuta într-un dispozitiv USB un anumit fişier
audio, fişier imagine JPEG sau director. Deoarece
titlurilor şi pieselor le sunt atribuite numere unice pe
dispozitivul USB, puteţi selecta fişierul audio sau
imaginea JPEG dorită, introducându-i numărul.
Butoane
numerice
4 Apăsaţi
sau butoanele numerice
pentru a selecta numărul dorit.
Dacă faceţi o greşeală, apăsaţi „CLEAR”
(Ştergere) pentru a anula numărul.
5 Apăsaţi
„DISPLAY”
(Afişare)
.
Aparatul începe redarea de la
numărul selectat.
67RO
Vizualizarea informaţiilor
referitoare la un fişier audio pe
ecranul panoului frontal
Vizualizarea informaţiilor
referitoare la un fişier audio pe
ecranul televizorului
„DISPLAY” (Afişare)
„DISPLAY” (Afişare)
Apăsaţi în mod repetat „DISPLAY”.
De fiecare dată când apăsaţi „DISPLAY”
(Afişare), în timpul redării discului, se modifică
afişajul:
Puteţi afişa pe ecranul televizorului informaţii
referitoare la un fişier audio precum informaţiile
referitoare la durată, numele directorului/fişierului
audio şi rata de biţi audio (volumul de date din fişierul
audio respectiv, pe secundă).
(1) Durata de redare şi numărul piesei
curente
(2) Numele piesei (fişierului)*
* Dacă fişierul MP3 are o etichetă ID3,
sistemul va afişa numele directorului/numele
piesei (fişierului) din informaţiile etichetei
ID3.
Sistemul este compatibil cu ID3 ver.
1.0/1.1/2.2/2.3. Informaţiile din eticheta ID3
ver. 2.2/2.3. au prioritate atunci când pentru
acelaşi fişier MP3 se folosesc şi etichete ID3
ver. 1.0/1.1, şi etichete ver. 2.2/2.3.
Apăsaţi „DISPLAY” (Afişare) în timpul
redării.
Pe ecran vor apărea informaţiile referitoare la
fişierul audio.
Note
• Dacă nu se poate afişa numele fişierului audio, pe
ecranul panoului frontal va apărea „*".
• Este posibil ca numele fişierului să nu fie afişat, în
funcţie de text.
• Este posibil ca durata de redare a fişierelor MP3 să
nu fie afişată corect.
68RO
Rata de biţi
Numele directorului*
Numele fişierului*
* Dacă fişierul MP3 are o etichetă ID3, sistemul va
afişa numele directorului/numele piesei (fişierului)
din informaţiile etichetei ID3.
Sistemul este compatibil cu ID3 vers. 1.0/1.1/2.2/2.3.
Informaţiile din eticheta ID3 ver. 2.2/2.3. au prioritate
atunci când pentru acelaşi fişier MP3 se folosesc şi
etichete ID3 ver. 1.0/1.1, şi etichete ver. 2.2/2.3.
Note
• Este posibil ca semnele/caracterele să nu fie
afişate în unele limbi.
• În funcţie de tipul de fişier redat, sistemul poate
afişa doar un număr limitat de caractere. De
asemenea, în funcţie de fişier, nu vor fi afişate
toate caracterele de text.
Verificarea informaţiilor
referitoare la data unui fişier
imagine JPEG
Sfat util
• Informaţiile referitoare la dată sunt
[ZZ/LL/AAAA].
ZZ: Ziua
LL: Luna
AAAA: Anul
• Informaţiile referitoare la dată variază în
funcţie de zonă.
Puteţi verifica informaţiile referitoare la dată în
timpul redării, atunci când în fişierul imagine
JPEG este înregistrată eticheta Exif*.
„DISPLAY”
(Afişare)
Apăsaţi de două ori
„DISPLAY”
(Afişare) în timpul redării.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
Informaţii referitoare la
dată
*
Formatul EXIF (Fişier format
imagine interschimbabil) este un
format pentru imaginile camerelor
digitale, definit de JEITA (Asociaţia
Producătorilor din Industria
Electronică şi Tehnologiei Informaţiei
din Japonia).)
69RO
Transferul de melodii pe un
dispozitiv USB
Înregistrarea de melodii de pe
un CD audio pe un dispozitiv
USB
Puteţi înregistra melodii pe un CD audio întrun dispozitiv USB, realizând codificare în
format MP3. De asemenea, puteţi copia
fişierele MP3 de pe un CD DE DATE / DVD
DE DATE pe dispozitivul USB.
Pentru conectarea dispozitivului USB,
consultaţi secţiunea „Conectarea dispozitivului
USB” (Pagina 61).
Muzica înregistrată se va utiliza doar în
scopuri personale. Pentru utilizarea muzicii în
alte scopuri se necesită permisiunea
deţinătorilor drepturilor de autor.
„DISPLAY”
(Afişare)
Note referitoare la
înregistrarea/copierea USB
• Nu conectaţi aparatul şi dispozitivul USB cu
ajutorul unui hub USB.
• Asiguraţi-vă că dispozitivul USB are suficient
spaţiu pentru înregistrare sau copiere.
• Nu extrageţi dispozitivul USB în timpul
înregistrării/copierii.
• Atunci când înregistraţi piese de pe un CD,
piesele sunt înregistrate ca fişiere MP3 128
kbps.
• Atunci când copiaţi fişiere MP3 de pe un CD DE
DATE / DVD DE DATE, fişierele MP3 sunt
înregistrate la aceeaşi rată de biţi ca şi fişierele
MP3 originale.
• Informaţiile de text referitoare la CD nu sunt
înregistrate în fişierele MP3 create.
• Dacă opriţi o înregistrare în curs de realizare,
fişierul MP3 a cărui înregistrare a fost oprită la
jumătate va fi şters.
• Înregistrarea se opreşte automat dacă:
- Dispozitivul USB se umple în timpul
înregistrării/copierii.
- Numărul de fişiere MP3 de pe dispozitivul
USB atinge limita numărului de fişiere pe
care îl poate recunoaşte aparatul.
• Într-un director puteţi stoca maxim 150 de
fişiere.
• Pe un singur dispozitiv USB puteţi stoca maxim
199 de fişiere.
• Dacă un director sau un fişier pe care doriţi să îl
înregistraţi există deja pe dispozitivul USB, cu
acelaşi nume, după nume i se va adăuga un
număr secvenţial, fără a se scrie peste
directorul sau fişierul original.
• Unele dispozitive USB nu pot fi redate pe
sistem, în funcţie de sistemul de fişiere.
70RO
1 Introduceţi un CD audio.
2 Apăsaţi „DISPLAY” (Afişare) când
sistemul se află în modul stop.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
3
Apăsaţi
pentru a selecta
„[USB RECORDING]” (Înregistrare USB),
apoi apăsaţi
.
4 Apăsaţi
pentru a selecta „[TRACK]”
(Piesă) şi apoi apăsaţi
.
Pe ecranul panoului frontal va apărea
indicaţia „READING” (Citire), până ce
pe ecranul televizorului apar piesele
înregistrate pe CD-ul audio.
Notă
• În funcţie de numărul de piese,
afişarea pieselor durează câteva
minute.
Copierea fişierelor MP3 MP3 de
pe un CD DE DATE / DVD DE
DATE pe dispozitivul USB
5 Selectaţi piesa pe care doriţi să o
înregistraţi.
Spaţiul înregistrabil al
dispozitivului USB
Piesele ce trebuie înregistrate.
■ Pentru a selecta piesa dorită
Apăsaţi
pentru a selecta piesa, apoi
apăsaţi
. Piesele sunt marcate în ordinea în
care le selectaţi.
■ Pentru a selecta toate piesele de pe
CD-ul audio
Apăsaţi
pentru a selecta „[ALL]"
(Toate), apoi apăsaţi .
■ Pentru a anula piesa
Apăsaţi
pentru a selecta piesa şi apoi
apăsaţi
. Se va şterge marcajul piesei.
■ Pentru a anula toate piesele
Apăsaţi
pentru a selecta
„
6 Apăsaţi
" (Toate), apoi apăsaţi
.
pentru a selecta
„[START]” (Pornire), apoi apăsaţi
Aparatul începe înregistrarea şi apare
semnul de înregistrare.
Pentru a anula înregistrarea, apăsaţi .
Sfat util
ƒ Sistemul creează automat un director nou
pentru transferul fişierelor.
„DISPLAY”
(Afişare)
1 Introduceţi un CD DE DATE sau DVD DE
DATE.
2 Apăsaţi
„DISPLAY” (Afişare) când
sistemul se află în modul stop.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
3 Apăsaţi
pentru a selecta
„[USB RECORDING]” (Înregistrare
USB) şi apoi apăsaţi
.
4 Apăsaţi
pentru a selecta „[TRACK]”
(Piesă) sau „[FOLDER]” (Director), şi
apoi apăsaţi
.
• „[TRACK]” (Piesă): Vor apărea directoarele
înregistrate pe CD-UL DE DATE sau pe DVDUL DE DATE. Puteţi copia fişierul MP3 dorit.
• „[FOLDER]” (Director): Vor apărea directoarele
înregistrate pe CD-UL DE DATE sau pe DVDUL DE DATE. Puteţi copia toate fişierele MP3
din director. Mergeţi la Pasul 6.
Pe ecranul panoului frontal va apărea indicaţia
„READING” (Citire), până ce pe ecranul
televizorului apar piesele/directoarele.
Notă
• În funcţie de numărul de piese/directoare,
afişarea pieselor/directoarelor durează câteva
minute.
5 Apăsaţi
pentru a selecta directorul
dorit, apoi apăsaţi
.
Vor apărea fişierele MP3 din directorul
selectat.
71RO
6 Selectaţi un fişier/director MP3 pe care
doriţi să îl copiaţi.
Spaţiu înregistrabil pe
dispozitivul USB
Ştergerea fişierelor audio de pe
un dispozitiv USB
Puteţi şterge fişierele audio de pe un dispozitiv
USB.
Fişierele/directoarele MP3 ce trebuie copiate.
„DISPLAY”
(Afişare)
■ Pentru a selecta fişierul/directorul
MP3 dorit
Apăsaţi
pentru a selecta
fişierul/directorul MP3 şi apoi apăsaţi
.
Sunt marcate fişierele/directoarele MP3.
■ Pentru a selecta toate
fişierele/directoarele MP3
Apăsaţi
pentru a selecta
„
" (Toate), apoi apăsaţi
■ Pentru a anula fişierul/directorul MP3
Apăsaţi
pentru a selecta fişierul/
directorul MP3 şi apoi apăsaţi
. Se va
şterge marcajul fişierului/directorului MP3.
■ Pentru a anula toate
fişierele/directoarele MP3
Apăsaţi
pentru a selecta
„
" (Toate), apoi apăsaţi
7 Apăsaţi
pentru a selecta
„[START]” (Pornire), apoi apăsaţi
.
Aparatul începe copierea şi apare semnul
de copiere.
Pentru a anula copierea, apăsaţi .
Pentru a reveni la afişajul anterior
Apăsaţi
„RETURN” (Revenire) .
Notă
• Fişierele audio de pe CD-urile DE DATE / DVD-urile
DE DATE pe care le puteţi reda sunt doar fişiere în
format MP3.
1 Apăsaţi în mod repetat
„FUNCTION”
(Funcţie) până ce pe ecranul panoului
frontal apare „USB”.
2
Apăsaţi
pentru a selecta un
director.
■ Pentru a şterge toate fişierele audio
dintr-un director
Apăsaţi „CLEAR” (Ştergere).
■ Pentru a şterge un fişier audio
Apăsaţi
Va apărea lista fişierelor din director
Apăsaţi
pentru a selecta fişierul audio
dorit, apoi apăsaţi „CLEAR” (Ştergere).
3 Apăsaţi
pentru a selecta „[YES]” (Da) ş
apoi apăsaţi
.
Pentru a anula, selectaţi „[NO]” (Nu), apoi
apăsaţi
.
Note
• Nu extrageţi dispozitivul USB în timpul
operaţiei de ştergere.
• Dacă directorul ce urmează a fi şters conţine
sub-directoare sau fişiere în alt format decât
cel audio, acestea nu vor fi şterse.
Pentru a reveni la afişajul anterior
Apăsaţi
72RO
„RETURN” (Revenire) .
Utilizarea adaptorului
DIGITAL MEDIA PORT
Adaptorul „DIGITAL MEDIA PORT”
(DMPORT) (nelivrat împreună cu aparatul) se
foloseşte pentru a asculta sunetele transmise
de o sursă audio portabilă sau de un
computer. Prin conectarea unui adaptor
DIGITAL MEDIA PORT, puteţi asculta sunetul
transmis de fiecare componentă conectată la
aparat.
Adaptoarele DIGITAL MEDIA PORT
disponibile variază de la o zonă la alta.
Pentru mai multe detalii cu privire la
conectarea adaptorului DIGITAL MEDIA
PORT, consultaţi secţiunea „Pentru
conectarea adaptorului DIGITAL MEDIA
PORT” (pagina 21).
Note
• Nu conectaţi alt adaptor decât adaptorul
DIGITAL MEDIA PORT.
• Nu conectaţi sau deconectaţi adaptorul
DIGITAL MEDIA PORT la/de la aparat, în
timp ce acesta este pornit.
• În funcţie de tipul de adaptor DIGITAL MEDIA
PORT, sunt transmise şi imaginile. În acest
caz, aparatul transmite doar semnal „EURO
AV OUTPUT" (Ieşire EURO AV), indiferent de
tipul semnalului video.
2 Începeţi redarea componentei
conectate.
Sunetul sau imaginile de pe componenta
conectată sunt redate pe aparat sau pe
televizorul conectat.
Pentru detalii de utilizare, consultaţi şi
instrucţiunile de utilizare ale adaptorului
DIGITAL MEDIA PORT.
Sfat util
• Atunci când ascultaţi fişiere MP3 sau alte
melodii înregistrate cu compresie, folosind o
sursă audio portabilă, puteţi îmbunătăţi
sunetul. Selectaţi „AUTO" la „DEC. MODE”
(Mod decodare) (pagina 50) şi configuraţi
modul de sunet (pagina 52) pe „MOVIE”,
„MUSIC” sau „NEWS”. Pentru a anula,
selectaţi „2CH STEREO”.
• În funcţie de tipul de adaptor DIGITAL
MEDIA PORT, este posibil să puteţi opera o
componentă conectată folosind fie butoanele
de pe telecomandă, fie cele de pe aparat.
Următoarea ilustraţie arată un exemplu al
butoanelor ce pot fi utilizate în acest caz.
Redarea componentei
conectate la aparat
„FUNCTION”
(Funcţie)
1 Apăsaţi în mod repetat
„FUNCTION +/”
(Funcţie +/-) până ce pe ecranul
panoului frontal apare „DMPORT”.
73RO
Alte operaţii
Folosirea Meniului de
Configurare
Puteţi regla în diverse moduri elemente precum
imaginea şi sunetul.
Elementele afişate variază în funcţie de modelul
pentru ţara respectivă.
• „[HDMI SETUP]” (Configurare HDMI) (pagina
77)
• „[AUDIO SETUP]” (Configurare audio) (pagina
78)
• „[SYSTEM SETUP]” (Configurare sistem)
(pagina 78)
• „[SPEAKER SETUP]” (Configurare difuzor)
(pagina 79)
Exemplu: „[VIDEO SETUP]” (Configurare video)
Elementul selectat
Notă
• Configurările de redare memorate pe disc au
prioritate în faţa setărilor din Meniul de Configurare,
şi este posibil ca unele dintre funcţiile descrise să
nu funcţioneze.
„FUNCTION”
(Funcţie)
Elemente de configurare
6 Apăsaţi
pentru a selecta un element
şi apoi apăsaţi
.
Vor apărea opţiunile pentru elementul
selectat. Exemplu: „[TV TYPE]” (Tip TV)
„DISPLAY”
(Afişare)
Opţiuni
1 Apăsaţi în mod repetat
„FUNCTION”
(Funcţie) până ce pe ecranul panoului
frontal apare „DVD”.
2 Apăsaţi
„DISPLAY” (Afişare) când
sistemul se află în modul stop.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
3
Apăsaţi
7 Apăsaţi
pentru a selecta o
configurare şi apoi apăsaţi
Este selectată setarea dorită,
finalizându-se acţiunea de
configurare.
.
pentru a selecta
„[SETUP]” (Configurare), apoi apăsaţi
.
Vor apărea opţiunile pentru „[SETUP]”
(Configurare).
Configurarea selectată
4 Apăsaţi
pentru a selecta
„[CUSTOM]” (Personalizat) şi apoi
apăsaţi
.
Apare meniul de configurare.
5 Apăsaţi
pentru a selecta elementul
de configurare, apoi apăsaţi
.
• „[LANGUAGE SETUP]” (Configurare limbă)
(pagina 75)
• „[VIDEO SETUP]” (Configurare video) (pagina
75)
74RO
Notă
• La pornirea sistemului după resetare, fără a
se afla un disc în aparat, pe ecranul
televizorului va apărea mesajul de îndrumare.
Pentru a realiza Configurarea rapidă (pagina
26), apăsaţi . Pentru a reveni la ecranul
normal, apăsaţi „CLEAR" (Ştergere).
Pentru a reseta toate setările de
„[SETUP]" (Configurare)
Dacă doriţi să modificaţi toate setările de
„[SETUP]" (Configurare), consultaţi
„Readucerea setărilor de „[SETUP]"
(Configurare) la valorile implicite” (pagina 89).
Configurarea limbii meniurilor
sau a piesei audio
„[LANGUAGE SETUP]” (Configurare limbă)
Configuraţi mai multe limbi pentru meniul afişat
pe ecran sau pentru piesa audio.
■ [OSD] (Afişare pe ecran)
Puteţi comuta limba pentru meniurile afişate
pe ecranul televizorului.
■ [MENU] (Meniu) (doar pentru DVD
VIDEO)
Puteţi schimba limba pentru meniul discului.
■ [AUDIO] (doar pentru DVD VIDEO)
Puteţi schimba limba piesei audio. Dacă
selectaţi [ORIGINAL], se va selecta limba
prioritară a discului.
■ [SUBTITLE] (Subtitrare) (doar pentru
DVD VIDEO)
Puteţi schimba limba subtitrării înregistrate pe
DVD-ul VIDEO. Atunci când selectaţi opţiunea
„[AUDIO FOLLOW]" (Aceeaşi limbă ca şi la
piesa audio), se va schimba limba subtitrării, în
funcţie de limba selectată pentru piesa audio.
Notă
Dacă în „[MENU]" (Meniu), „[AUDIO]" sau
„[SUBTITLE]" (Subtitrare) selectaţi o limbă
care nu este înregistrată pe DVD-ul VIDEO, va
fi selectată automat una dintre limbile
înregistrate (în funcţie de disc, este posibil ca
limba să nu se selecteze automat).
Sfat util
Atunci când selectaţi „[OTHERS Æ]” (Altele) în
„[MENU]" (Meniu), „[AUDIO]" sau
„[SUBTITLE]" (Subtitrare) , selectaţi şi
introduceţi un cod de limbă din „Lista codurilor
de limbă” (pagina 104), folosind butoanele
numerice.
Configurarea ecranului
„[VIDEO SETUP]” (Configurare video)
Se vor selecta configurările în funcţie de
televizorul ce urmează a fi conectat.
■„[TV TYPE]” (Tip TV)
Puteţi selecta proporţia de aspect a
televizorului conectat.
[16:9]: Selectaţi această opţiune atunci când
conectaţi un televizor cu ecran lat sau un
televizor cu funcţie pentru mod lat.
[4:3 LETTER BOX]: Selectaţi această opţiune
atunci când conectaţi un televizor cu ecran
4:3. Afişează o imagine lată, cu benzi în
partea superioară şi inferioară a ecranului.
[4:3 PAN SCAN]: Selectaţi această opţiune
atunci când conectaţi un televizor cu ecran
4:3. Sistemul va afişa automat o imagine a
cărei lăţime să acopere întregul ecran, iar
porţiunile ce nu se încadrează vor fi tăiate.
75RO
Notă
• În funcţie de DVD, se poate selecta automat
„[4:3 LETTER BOX]” în funcţie de „[4:3 PAN
SCAN]” sau invers.
■ „[PROGRESSIVE (COMPONENT OUT)]”
(Progresiv – ieşire componentă)
Puteţi activa/dezactiva semnalul progresiv
transmis prin mufele „VIDEO OUT
(COMPONENT)” (Ieşire video – componentă).
Pentru detalii consultaţi secţiunea „Televizorul
dvs. acceptă semnale progresive?” (pagina
27).
„[OFF]” (Inactiv): Sistemul transmite semnale
întreţesute. „[ON]” (Activat): Sistemul transmite
semnale progresive. Atunci când selectaţi
„[ON]” (Activat), urmaţi Paşii de mai jos.
1 Selectaţi „[ON]”, apoi apăsaţi
Apare ecranul de confirmare.
2 Apăsaţi
pentru a selecta „[START]”
(Pornire), apoi apăsaţi
Sistemul transmite semnalul progresiv
timp de 5 secunde. Verificaţi dacă este
corect afişat ecranul.
3 Apăsaţi
pentru a selecta „[YES]”
(Da) şi apoi apăsaţi
Sistemul transmite semnalul progresiv.
Dacă selectaţi „[NO]” (Nu), sistemul nu
transmite semnalul progresiv.
Notă
Modul „[PROGRESSIVE (COMPONENT
OUT)]” (Progresiv – ieşire componentă)
funcţionează doar atunci când conectaţi
unitatea de comandă şi televizorul cu un
cablu video component (pagina 19).
■ „[4:3 OUTPUT]” (Ieşire 4:3)
Când folosiţi un televizor cu proporţia
aspectului 16:9, puteţi regla această proporţie
pentru a vizualiza semnale în aspect 4:3. Dacă
puteţi modifica proporţia aspectului
televizorului, schimbaţi configurarea
televizorului, nu a sistemului.
„[FULL]” (Plin): Selectaţi această opţiune dacă
puteţi schimba proporţia aspectului
televizorului dvs.
„[NORMAL]”: Selectaţi această opţiune dacă
nu puteţi schimba proporţia aspectului
televizorului dvs. Va apărea un semnal cu
aspect 16:9, cu benzi negre în stânga şi în
dreapta imaginii.
76RO
Televizor cu aspect 16:9
Notă
• „[4:3 OUTPUT]” (Ieşire 4:3) se poate utiliza
doar atunci când configuraţi „[TV TYPE]” (tip
TV) de la „[VIDEO SETUP]” (Configurare
video) pe [16:9].
■ „[COLOR SYSTEM (VIDEO CD)]” (Sistem
de culoare – video CD)
(doar pentru modelele pentru Asia de SudEst)
Puteţi selecta sistemul de culoare atunci când
redaţi un CD VIDEO.
[AUTO]: Sistemul transmite semnalul video în
sistemul discului, PAL sau NTSC. Dacă
televizorul dvs. foloseşte un sistem DUAL,
selectaţi „[AUTO]".
[PAL]: Sistemul schimbă semnalul video al
unui disc NTSC şi îl transmite în semnal PAL.
[NTSC]: Sistemul schimbă semnalul video al
unui disc PAL şi îl transmite în semnal NTSC.
Notă
• Nu puteţi schimba sistemul de culoare al
discului.
Puteţi schimba sistemul de culoare al acestui
aparat, în funcţie de televizorul conectat
(pagina 20).
■ „[PAUSE MODE]” (Mod pauză) (doar
pentru DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
Puteţi selecta imaginea în modul pauză.
[AUTO]: Imaginea, inclusiv elementele
dinamice, este transmisă fără instabilităţi.
În mod normal se va selecta această poziţie.
„[FRAME]” (Cadru): Imaginea, inclusiv
elementele nedinamice, este transmisă la o
rezoluţie ridicată.
Configurări pentru HDMI
„[HDMI SETUP]” (Configurare HDMI)
■ „[HDMI RESOLUTION]” (Rezoluţie HDMI)
Puteţi selecta tipul de semnal video transmis prin
mufa „HDMI OUT” (Ieşire HDMI). Pentru mai multe
detalii, consultaţi secţiunea „Pentru a selecta tipul
de semnal video transmis prin mufa „HDMI OUT”
(Ieşire HDMI).” (pagina 27).
[AUTO (1920 x 1080p)]: Sistemul transmite semnalul
video optim pentru televizorul conectat.
1920 x 1080i]: Sistemul transmite semnale video
1920 x 1080i*.
[1280 x 720p]: Sistemul transmite semnale video
1280 x 720p*.
[720 x 480p]**: Sistemul transmite semnale video
720 x 480p*.
* i: „interlace” (întreţesut), p: „progressive”
(progresiv)
** În funcţie de modelul pentru ţara respectivă, poate
apărea şi opţiunea [720 x 576p].
■ „[CONTROL FOR HDMI]” (Comandă
HDMI)
Puteţi configura funcţia „[CONTROL FOR
HDMI]” (Control pentru HDMI) ca fiind activată
sau dezactivată. Această funcţie este
disponibilă atunci când conectaţi aparatul şi
televizorul cu un cablu HDMI.
Pentru detalii consultaţi secţiunea „Utilizarea
comenzii pentru funcţia HDMI pentru
sincronizarea „BRAVIA”” (pagina 58).
„[OFF]” (Inactiv) Inactiv.
„[ON]” (Activat): Activat. Puteţi opera reciproc
între componentele conectate cu un cablu
HDMI.
Notă
• Atunci când setaţi pe „[ON]” (Activat) fără
conexiunea HDMI a televizorului, apare
mesajul „[Please verify the HDMI
connection.]" (Verificaţi conexiunea HDMI) şi
nu puteţi realiza configurarea pe „[ON]”
(Activat).
■ „[VOLUME LIMIT]” (Limita volumului)
Dacă schimbaţi metoda de ieşire a
televizorului către difuzoarele sistemului din
meniul televizorului sau apăsând „THEATRE”
(Cinema), se activează Comanda sistemului
audio (pagina 64) şi sunetul poate avea un
volum extrem de ridicat, în funcţie de nivelul
de volum al sistemului. Puteţi preveni acest
lucru limitând nivelul maxim al volumului.
„[LEVEL 3]" (Nivel 3): Nivelul maxim al
volumului este reglat la 10.
„[LEVEL 2]" (Nivel 2): Nivelul maxim al
volumului este reglat la 15.
„[LEVEL 1]" (Nivel 1): Nivelul maxim al
volumului este reglat la 20.
„[OFF]” (Inactiv) Inactiv.
Notă
• Această funcţie este disponibilă doar atunci când
„[CONTROL FOR HDMI]" (Comandă HDMI) este
configurat pe „[ON]” (Activat).
■ [YCBCR/RGB (HDMI)]
Puteţi selecta tipul de semnal transmis prin
mufa „HDMI OUT” (Ieşire HDMI).
[YCBCR] : Sistemul transmite semnale YCBCR.
[RGB]: Sistemul transmite semnale RGB.
Note
• Dacă imaginea redată se distorsionează,
configuraţi [YCBCR] pe [RGB].
• Dacă mufa „HDMI OUT” (Ieşire HDMI) este
conectată la o componentă cu o mufă DVI,
vor fi transmise automat semnale [RGB],
chiar dacă selectaţi [YCBCR].
■ [AUDIO (HDMI)]
Puteţi selecta starea ieşirii audio de la mufa
„HDMI OUT” (Ieşire HDMI).
„[OFF]” (Inactiv): Sistemul nu transmite
sunetul de la mufa „HDMI OUT” (Ieşire
HDMI).
„[ON]” (Activat): Sistemul transmite
semnale audio convertind semnale Dolby
Digital, DTS, sau PCM 96 kHz/24 biţi în
PCM de 48 kHz/16 biţi.
Note
• Atunci când conectaţi aparatul şi televizorul cu un
cablu HDMI şi este selectată opţiunea „[ON]”
(activat), „[AUDIO DRC]”, „[A/V SYNC]”
(sincronizare audio/video), „TONE” (ton), „DEC.
MODE” (mod decodare) şi modul de sunet nu se
aplică pentru sunetul transmis de televizor.
• Atunci când configuraţi funcţia pe altă opţiune decât
„DVD”, sistemul nu transmite sunetul de la mufa
„HDMI OUT” (Ieşire HDMI), chiar dacă aţi configurat
„[AUDIO (HDMI)]” cu opţiunea „[ON]" (Activat).
77RO
■ „[JPEG RESOLUTION]” (Rezoluţie JPEG)
Puteţi selecta rezoluţia fişierelor imagine JPEG
transmise prin mufa „HDMI OUT” (Ieşire
HDMI).
[SD
]: Sistemul transmite rezoluţia standard
cu un cadru negru.
„[OFF]” (Inactiv) Fără comprimare a spectrului
dinamic.
[STANDARD]: Sistemul reproduce piesa audio cu
tipul de spectru dinamic proiectat de persoana care a
realizat înregistrarea.
[MAX]: Sistemul comprimă complet spectrul dinamic.
[HD
]: Sistemul transmite rezoluţia HD cu un cadru
negru.
[HD]: Sistemul transmite rezoluţia HD fără cadru
negru.
[(1920 x 1080i) HD
]: Sistemul transmite rezoluţia
HD la mărime completă cu un cadru negru.
[(1920 x 1080i) HD]: Sistemul transmite rezoluţia HD
la mărime completă fără cadru negru.
Notă
• Opţiunea [AUDIO DRC] funcţionează doar
pentru formatul Dolby Digital.
Note
• „[JPEG RESOLUTION]” (Rezoluţie JPEG) se
poate utiliza doar atunci când configuraţi „[TV
TYPE]” (tip TV) de la „[VIDEO SETUP]”
(Configurare video) pe [16:9], şi configuraţi
„[HDMI RESOLUTION]” (Rezoluţie HDMI) de
la „[HDMI SETUP]” (Configurare HDMI) la altă
valoare decât [720 × 480p] sau [720 × 576p].
• Puteţi selecta [(1920 x 1080i) HD
] sau
[(1920 x 1080i) HD] doar atunci când
configuraţi „[HDMI RESOLUTION]” (Rezoluţia
HDMI) din „[HDMI SETUP]” (Configurare
HDMI) pe [(1920 x 1080i).
• Dacă selectaţi [(1920 x 1080i) HD
] sau
[(1920 x 1080i) HD], după cadrul negru va
apărea următoarea imagine.
• Semnalul HDMI se va opri momentan dacă:
- Sistemul încarcă sau extrage un disc CD
DE DATE sau DVD DE DATE.
- Conectaţi sau deconectaţi un dispozitiv
USB.
Configurări pentru audio
■ [TRACK SELECTION] (Selectare piesă)
(doar pentru DVD VIDEO)
La redarea unui DVD VIDEO pe care sunt
înregistrate formate audio multiple (PCM, DTS,
Dolby Digital sau MPEG audio), puteţi selecta
piesa audio ce conţine cel mai mare număr de
canale prioritare.
„[OFF]” (Inactiv) Inactiv.
[AUTO]: Aparatul selectează automat piesa
audio, în funcţie de prioritate.
Note
• Atunci când configuraţi elementul pe [AUTO], se
poate schimba limba. Configurarea „[TRACK
SELECTION]”(Selectare piesă) are o prioritate mai
mare decât configurările [AUDIO] din „[LANGUAGE
SETUP]" (Configurare limbă) (pagina 51). (Această
funcţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de
disc).
• Dacă formatele PCM, DTS, Dolby Digital şi MPEG
audio au acelaşi număr de canale, sistemul va
selecta PCM, DTS, sunet Dolby Digital şi MPEG
audio în această ordine.
Alte configurări
„[SYSTEM SETUP]" (Configurare sistem)
„[AUDIO SETUP]” (Configurare audio)
■ [SCREEN SAVER]
■ [AUDIO DRC] (doar pentru DVD VIDEO)
Puteţi comprima intervalul dinamic al piesei
audio. Funcţia [AUDIO DRC] este utilă pentru
vizionarea filmelor în timpul nopţii, cu volumul
redus.
78RO
Puteţi reduce prezenţa fenomenelor ce pot provoca
deteriorarea aparatului (de ex. efectul „ghosting” –
imagini-fantomă). Apăsaţi orice buton (de ex., butonul
) pentru a dezactiva screensaver-ul.
„[ON]” (Activat): Imaginea screensaver-ului apare
atunci când lăsaţi aparatul în modul pauză sau stop
mai mult de 15 minute, sau când redaţi un disc Super
Audio CD, CD, CD DATE (fişiere MP3) sau DVD
DATE (fişiere MP3) mai mult de 15 minute.
„[OFF]” (Inactiv) Inactiv
■ „[BACKGROUND]” (Fundalul)
Puteţi selecta culoarea sau imaginea de fundal
a ecranului televizorului.
„[JACKET PICTURE]” (Imagine implicită): Va
apărea o imagine implicită (o imagine fixă), dar
doar atunci când aceasta este înregistrată
deja pe disc (CD-EXTRA, etc.). Dacă discul nu
conţine o imagine implicită, va apărea
imaginea „[GRAPHICS]” (grafic).
„[GRAPHICS]” (grafic): Va apărea o imagine
configurată în prealabil, memorată în sistem.
„[BLUE]” (Albastru): Fundalul este
albastru.
„[BLACK]” (Negru): Fundalul este
negru.
■ „[PARENTAL CONTROL]” (Control
parental)
Puteţi configura restricţiile de redare. Pentru
detalii, consultaţi secţiunea „Restricţionarea
redării discului” (pagina 47).
Configurări pentru difuzoare
„[SPEAKER SETUP]” (Configurarea
difuzoarelor)
Pentru a obţine sunetul surround optim,
puteţi schimba nivelul difuzoarelor.
■ „[LEVEL (FRONT)]” (Nivel - Faţă)
Puteţi regla nivelul sunetului pentru difuzoarele
frontale şi subwoofer. Puteţi regla parametrii între 6,0 dB şi +6,0 dB.
[L] (St.) 0,0 dB: Configuraţi nivelul difuzorului frontal
(stânga).
[R] (Dr.) 0,0 dB: Configuraţi nivelul difuzorului frontal
(dreapta).
[SUBWOOFER] 0,0 dB: Configuraţi nivelul
subwoofer-ului.
■ [DivX]
Puteţi afişa codul de înregistrare pentru acest
aparat.
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi pagina de
internet http://www.divx.com.
■ „[MULTI-DISC RESUME] (DVD
VIDEO/VIDEO CD only)” (Reluare discuri
multiple – doar pentru DVD-uri VIDEO/CDuri VIDEO)
Puteţi activa sau dezactiva funcţia „[MULTIDISC RESUME]” (Reluare discuri multiple).
„[ON]” (Activat): Aparatul poate memora punctele de
reluare pentru maxim 10 discuri.
„[OFF]” (Inactiv) Aparatul nu memorează punctele de
reluare. Redarea începe de la punctul de reluare
doar în cazul discului aflat în prezent în aparat.
■ „[RESET]” (Resetare)
Puteţi readuce setările „[SET UP]” (Configurare), cu
excepţia celor de „[PARENTAL CONTROL]” (Control
parental), la valorile implicite. Pentru detalii, consultaţi
secţiunea „Readucerea setărilor „[SET UP]”
(Configurare) la valorile implicite”(pagina 89).
79RO
Reglarea decalajului între
imagine şi sunet
Modificarea nivelului
sunetului recepţionat
[A/V SYNC]
Dacă sunetul nu este sincronizat cu imaginea
de pe ecran, se poate regla decalajul dintre
imagine şi sunet.
Pot apărea distorsiuni atunci când ascultaţi o
componentă conectată la mufa “TV (AUDIO
IN)” (TV—intrare audio) a unităţii de comandă.
Distorsiunea nu reprezintă o eroare de
funcţionare şi va depinde de componenta
conectată.
Pentru a preveni distorsiunile, reduceţi nivelul
sunetului recepţionat în unitatea de comandă.
„FUNCTION”
(Funcţie)
„SYSTEM
MENU” (Meniu
sistem)
„SYSTEM
MENU” (Meniu
sistem)
1 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu
sistem).
2 Apăsaţi
în mod repetat până ce pe
ecranul panoului frontal apare mesajul
„A/V SYNC” (Sincronizare audio/video)
şi apoi apăsaţi
3
Apăsaţi
configurare.
sau
.
pentru a selecta o
• „LONG” (Lung): reglează diferenţa între
imagine şi sunet cu 130 milisecunde.
1 Apăsaţi „FUNCTION” (Funcţie) în mod
repetat până ce pe ecranul panoului frontal
apare indicaţia „TV”.
2 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu
sistem).
3 Apăsaţi
în mod repetat până ce pe
ecranul panoului frontal apare mesajul
„ATTENUATE” (Atenuare) şi apoi
• „SHORT” (Scurt): reglează diferenţa
între imagine şi sunet cu 70 milisecunde.
• „OFF” (Inactiv): nu realizează niciun
reglaj.
4 Apăsaţi
.
S-a realizat configurarea.
5 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu
sistem).
Se închide meniul sistemului.
Notă
• În funcţie de sunetul/imaginea recepţionat(ă),
este posibil să nu poată fi utilizată funcţia „A/V
SYNC” (Sincronizare audio/video).
80RO
apăsaţi
4
Apăsaţi
configurare.
sau
.
pentru a selecta o
• „ATT ON” (Atenuare activă): Puteţi
atenua nivelul recepţionat. Se schimba
nivelul emis.
• „ATT OFF”: Nivel recepţionat normal.
5 Apăsaţi
.
S-a realizat configurarea.
6 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu
sistem).
Se închide meniul sistemului.
Ascultarea sunetului la
volum redus
Utilizarea Sleep Timer-ului
În acest mod, puteţi asculta efectele sonore
sau dialogurile, ca şi cum v-aţi afla într-o sală
de cinema, chiar dacă nivelul volumului este
redus. Această funcţie este utilă pentru
vizionarea filmelor noaptea.
Puteţi programa oprirea sistemului după o
durată de timp predeterminată, astfel încât
puteţi adormi cu un fond muzical. Durata de
timp după care are loc oprirea automată poate
fi presetată în intervale a câte 10 minute.
„NIGHT”
(Noapte)
„SLEEP”
(Adormire)
Apăsaţi „SLEEP” (Adormire).
Apăsaţi „NIGHT” (Noapte).
Pe ecranul panoului frontal apare „NIGHT ON”
(Activat mod de noapte), iar efectul sonor s-a
activat.
De fiecare dată când apăsaţi „SLEEP” (Adormire),
durata afişată în minute (durata rămasă) de pe
panoul frontal se modifică astfel:
Pentru a dezactiva efectul sonor
Apăsaţi din nou „NIGHT” (Noapte).
Atunci când configuraţi sleep timer-ul, pe ecranul
panoului frontal clipeşte indicaţia „SLEEP”
(Adormire).
Pentru a verifica durata rămasă
Apăsaţi o singură dată tasta „SLEEP” (Adormire).
Pentru a modifica durata rămasă
Apăsaţi în mod repetat tasta „SLEEP” (Adormire)
pentru a selecta durata dorită.
Pentru a anula funcţia sleep timer
Apăsaţi în mod repetat „SLEEP” (Adormire) până ce
pe ecranul panoului frontal apare „SLEEP OFF”
(Adormire dezactivată).
81RO
Modificarea strălucirii
afişajului panoului frontal şi
a iluminării
Modificarea modului de
afişare
(MOD DE INFORMAŢII)
Strălucirea afişajului panoului frontal poate fi
reglată la oricare dintre cele 2 nivele
disponibile.
Puteţi modifica informaţiile afişate pe ecranul
panoului frontal.
„DIMMER”
(Reducere
strălucire)
„SYSTEM MENU”
(Meniu sistem)
Apăsaţi „DIMMER” până ce pe ecranul
panoului frontal apare modul dorit.
• „DIMMER OFF" (Reducere strălucire
1 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu
sistem).
2 Apăsaţi
în mod repetat până ce pe
ecranul panoului frontal apare mesajul
„INFO MODE” (Mod informaţii) şi apoi
dezactivată): Display strălucitor.
• „DIMMER ON” (Reducere strălucire
activată): Display întunecat.
apăsaţi
3
Apăsaţi
configurare.
sau
.
pentru a selecta o
• „STANDARD”: afişează informaţii
complete, precum tipul discului, numărul
piesei, informaţii despre modul de
repetare, frecvenţa radio, etc., pentru
funcţia selectată. Pentru mai multe
detalii cu privire la informaţiile afişate,
vezi secţiunea „Afişajul panoului frontal”
(pagina 107).
• „SIMPLE” (Simplu): afişează doar
numele funcţiei selectate.
4 Apăsaţi
.
S-a realizat configurarea.
5 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu
sistem).
Se închide meniul sistemului.
82RO
Iluminarea butoanelor
panoului frontal
Vizualizarea informaţiilor
despre disc
(MOD DE ILUMINAREI)
Puteţi configura tipul iluminării panoului frontal.
Vizualizarea duratei de redare
şi a duratei rămase pe ecranul
panoului frontal
„DISPLAY” (Afişare)
„SYSTEM MENU”
(Meniu sistem)
1 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu
sistem).
2 Apăsaţi
în mod repetat până ce pe
ecranul panoului frontal apare mesajul
„ILLUM MODE” (Mod iluminare) şi apoi
apăsaţi
3
Apăsaţi
configurare.
sau
.
pentru a selecta o
• „ON” (Activ): activează permanent
iluminarea.
• „OFF (Inactiv): activează iluminarea timp
de 10 secunde când apăsaţi un buton
(cu excepţia butonului
panoul frontal.
) de pe
4 Apăsaţi
.
S-a realizat configurarea.
5 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu
sistem).
Se închide meniul sistemului.
Apăsaţi în mod repetat „DISPLAY”.
De fiecare dată când apăsaţi „DISPLAY”
(Afişare), în timpul redării discului, se modifică
afişajul:
Unele elemente afişate pot dispărea după
câteva secunde.
■ DVD VIDEO/DVD-VR
(1) Durata de redare a titlului curent
(2) Durata rămasă a titlului curent
(3) Durata de redare a capitolului curent
(4) Durata rămasă a capitolului curent
(5) Numele discului
(6) Titlul şi capitolul
■ VIDEO CD (fără funcţii PBC)/Super Audio
CD/CD
(1) Durata de redare a piesei curente
(2) Durata rămasă a piesei curente
(3) Durata de redare a discului
(4) Durata rămasă a discului
(5) Numele piesei
83RO
(6) Piesa şi indicele*
* doar la discuri VIDEO CD
■ Super VCD
(1) Durata de redare a piesei curente
(2) Textul piesei
(3) Numărul piesei şi indicelui
Vizualizarea duratei de redare
şi a duratei rămase pe ecranul
televizorului
„DISPLAY” (Afişare)
■ CD DATE (fişiere MP3)/DVD DATE (fişiere
MP3)
(1) Durata de redare şi numărul piesei curente
(2) Numele piesei (fişierului)*
* Dacă fişierul MP3 are o etichetă ID3, sistemul va
afişa numele directorului/numele piesei (fişierului)
din informaţiile etichetei ID3.
Sistemul este compatibil cu ID3 vers. 1.0/1.1/2.2/2.3.
Informaţiile din eticheta ID3 ver. 2.2/2.3. au prioritate
atunci când pentru acelaşi fişier MP3 se folosesc şi
etichete ID3 ver. 1.0/1.1, şi etichete ver. 2.2/2.3.
■ CD DATE (fişiere video DivX) / DVD DATE
(fişiere video DivX)
(1) Durata de redare a fişierului curent
(2) Numele fişierului curent
(3) Numele albumului curent şi numărul
fişierului
Note
• Sistemul poate afişa doar primul nivel de text de pe
DVD/CD, precum numele sau titlul discului.
• Dacă nu se poate afişa numele fişierului MP3, pe
ecranul panoului frontal va apărea „*".
• Este posibil ca numele discului sau al piesei să nu
fie afişat, în funcţie de text.
• Este posibil ca durata de redare a fişierelor MP3 şi a
fişierelor video DivX* să nu fie afişată corect.
Sfat util
• Atunci când sistemul redă un disc VIDEO CD cu
funcţii PBC, se afişează durata de redare.
1 Apăsaţi „DISPLAY” (Afişare) în timpul
redării.
Pe ecranul televizorului va apărea
următorul meniu.
Informaţii referitoare la durată
2 Apăsaţi în mod repetat „DISPLAY”
(Afişare) pentru a schimba informaţiile
referitoare la durată.
Meniul şi tipurile de durată pe care le
puteţi verifica depind de discul redat.
■ DVD VIDEO/DVD-VR
• T **:**:**
Durata de redare a titlului curent
• T -**:**:**
Durata rămasă a titlului curent
• C **:**:**
Durata de redare a capitolului curent
• C-**:**:**
Durata rămasă a capitolului curent
■ VIDEO CD (cu funcţii PBC)
• **:**
Durata de redare a scenei curente
84RO
■ VIDEO CD (fără funcţii PBC)/CD
• T **:**
Durata de redare a piesei curente
• T -**:**
Durata rămasă a piesei curente
• D**:**
Durata de redare a discului curent
• D*-*:**
Durata rămasă a discului curent
Pentru verificarea textului de pe
discurile DVD/CD
Apăsaţi în mod repetat „DISPLAY” (Afişare) în timpul
redării pentru a afişa textul înregistrat pe discul
DVD/Super Audio CD/CD.
Textul de pe discurile DVD/Super Audio CD/CD
apare doar atunci când pe disc este înregistrat text.
Nu puteţi modifica textul. Dacă discul nu conţine text,
se va afişa mesajul „NO TEXT” (Nu există text).
■ CD DATE (fişiere MP3)/DVD DATE
(fişiere MP3)
• T **:**
Durata de redare a piesei curente
■ CD DATE (fişiere video DivX) / DVD
DATE (fişiere video DivX)
• **: **:**
Durata de redare a fişierului curent
Note
• Este posibil ca semnele/caracterele să nu fie afişate
în unele limbi.
• În funcţie de tipul de disc redat, sistemul poate afişa
doar un număr limitat de caractere. De asemenea,
în funcţie de disc, nu vor fi afişate toate caracterele
de text.
Pentru verificarea textului de pe a
un CD DATE/DVD DATE (cu fişiere
MP3/ fişiere video DivX3))
Apăsând „DISPLAY” (Afişare) în timpul redării
fişierelor MP3 sau al fişierelor video DivX3) de pe un
CD DE DATE/DVD DE DATE, puteţi afişa numele
directorului/fişierului MP3/fişierului video DivX3) şi rata
de biţi audio (volumul de date din fişierul audio
curent, pe secundă), pe ecranul televizorului.
Verificarea informaţiilor de
redare a discului
Rata de biţi *
„DISPLAY” (Afişare)
Numele directorului **
Numele fişierului MP3 **
/fişierului video DivX
* Apare:
- la redarea unui fişier MP3 de pe un CD DE
DATE/DVD DE DATE.
- la redarea unui fişier video DivX ce conţine
semnale audio MP3 de pe un CD DE DATE / DVD
DE DATE (cu excepţia modelelor pentru Regatul
Unit şi America de Nord).
** Dacă fişierul MP3 are o etichetă ID3, sistemul va
afişa numele directorului/numele piesei (fişierului)
din informaţiile etichetei ID3.
Sistemul este compatibil cu ID3 vers.
1.0/1.1/2.2/2.3. Informaţiile din eticheta ID3 ver.
2.2/2.3. au prioritate atunci când pentru acelaşi
fişier MP3 se folosesc şi etichete ID3 ver. 1.0/1.1,
şi etichete ver. 2.2/2.3.
85RO
Verificarea informaţiilor
referitoare la data unui fişier
imagine JPEG
Puteţi verifica informaţiile referitoare la dată
în timpul redării, atunci când în fişierul
imagine JPEG este înregistrată eticheta Exif*.
Operarea televizorului
folosind telecomanda
Reglând semnalul de infraroşu, puteţi controla
televizorul cu telecomanda furnizată.
Notă
• Când înlocuiţi bateriile telecomenzii, este
posibil ca numărul de cod să se reseteze la
valoarea implicită (SONY). Resetaţi numărul
de cod adecvat.
Pregătirea telecomenzii pentru
operarea televizorului
„DISPLAY”
(Afişare)
Apăsaţi de două ori
„DISPLAY” (Afişare)
în timpul redării.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
Informaţii referitoare la dată
* Formatul EXIF (Fişier format imagine
interschimbabil) este un format pentru
imaginile camerelor digitale, definit de JEITA
(Asociaţia Producătorilor din Industria
Electronică şi Tehnologiei Informaţiei din
Japonia).)
Sfat util
• Informaţiile referitoare la dată sunt
[ZZ/LL/AAAA].
ZZ: Ziua
LL: Luna
AAAA: Anul
• Informaţiile referitoare la dată variază în
funcţie de zonă.
86RO
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul TV
în
timp ce introduceţi codul producătorului
televizorului dvs. (vezi tabelul), folosind
butoanele numerice. Apoi eliberaţi butonul
.
TV
Dacă setaţi cu succes codul producătorului,
butonul televizorului clipeşte încet de două ori.
Dacă setarea nu s-a realizat cu succes,
butonul televizorului clipeşte rapid de cinci ori.
Numerele de cod ale televizoarelor ce pot fi
operate
Dacă sunt menţionate mai multe numere de
cod, încercaţi să le introduceţi câte unul, până
ce găsiţi codul ce funcţionează cu televizorul
dvs.
TV
Producătorul
SONY
AIWA
AKAI
DAEWOO
FISHER
GE
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
Număr de cod
501 (implicit)
501
503
503, 506, 515, 544
508, 545
503, 509, 510, 544
503, 515, 517, 544, 568
533
503, 514, 515, 517, 544,
557, 571
ITT
521, 522
JVC
516
LOEWE
515
MAGNAVOX
503, 515, 517, 518, 544,
566
MARANTZ
527
MITSUBISHI/MGA 503, 527, 544, 566, 568
NEC
503, 517, 544, 566
NOKIA
521, 522
PANASONIC
509, 533, 572
PHILIPS
515, 518, 557, 570, 571
PIONEER
509, 525, 551
RCA/PROSCAN
503, 510, 544
SABA
530, 537, 547, 549, 558
SAMPO
566
SAMSUNG
503, 515, 517, 544, 557,
566, 569, 574
SANYO
508, 545, 567
SHARP
517, 535, 565
TELEFUNKEN
530, 537, 547, 549, 558
THOMSON
530, 537, 547, 549
TOSHIBA
535, 541, 552
ZENITH
543, 567
CATV
Producătorul
SONY
HAMLIN/REGAL
Număr de cod
821,
836, 837, 838,
839, 840
Producătorul
Număr de cod
JERROLD/GI/MOTOROLA 806, 807, 808
809, 810, 811,
0812, 813, 814
JERROLD
830, 831
OAK
841, 842, 843
PANASONIC
816, 826, 832,
833, 834, 835
PIONEER
828, 829
SCIENTIFIC ATLANTA
815, 816, 817,
844
TOCOM/PHILIPS
830, 831
ZENITH
826, 827
Operarea televizorului cu
telecomanda
Puteţi opera televizorul folosind următoarele
butoane. Pentru a folosi aceste butoane (cu
excepţia „THEATRE/THEATER” - Teatru – şi
„TV
”), configuraţi telecomanda pe modul
TV, apăsând butonul TV, astfel încât indicaţia
TV să se aprindă timp de 1 secundă.
Pentru a ieşi din modul TV, apăsaţi TV astfel
încât indicaţia TV să clipească de patru ori.
Unele butoane pot să nu funcţioneze, în
funcţie de zonă.
Note
• Dacă, în modul TV, apăsaţi oricare dintre
următoarele butoane, se aprinde televizorul. (În
funcţie de setarea producătorului, este posibil ca
unele butoane să nu funcţioneze, iar indicaţia TV
nu se aprinde).
• Atunci când apăsaţi alte butoane decât cele de
mai jos, în timp ce telecomanda se află în modul
TV, televizorul clipeşte de patru ori, iar
telecomanda iese automat din modul TV.
• În funcţie de televizor, este posibil să nu puteţi
opera televizorul sau să nu puteţi utiliza câteva
butoane.
Apăsând
TV
THEATRE/
THEATER
(teatru)
TV VOL +/–
PROG +/–,
Puteţi:
Porni/opri televizorul.
Vizualizaţi filmele la imagine
optimă.
Regla volumul televizorului.
Selecta canalul TV. După ce
apăsaţi
puteţi selecta
pagina de text următoare
(
) sau anterioară (
).
87RO
Apăsând
Butoanele numerice,
-/--
ANALOG
DIGITAL
Puteţi:
Selecta canalul TV. După
ce apăsaţi
puteţi
selecta pagina de text
introducând numărul
paginii, format din trei
cifre.
Comuta pe modul
analogic.
Comuta pe modul digital.
Afişa informaţiile.
Revenirea la configurările
implicite
Readucerea parametrilor
aparatului (spre exemplu a
staţiilor presetate) la
configurările implicite
Accesa Textul.
Butoanele colorate
TOOLS
(Instrumente)/
OPTIONS (Opţiuni)
MENU (Meniu) /
HOME (Acasă)
RETURN (Revenire)
Selecta opţiunile din
meniu.
Afişa Ghidul Digital
Electronic al
Programelor.
Comuta sursa de intrare
a televizorului între TV şi
alte surse de intrare în
modul TV.
După ce apăsaţi
puteţi bloca pagina actală
de text.
Afişa meniul de utilizare
pentru afişajul curent.
Afişa meniul televizorului.
Reveni la canalul sau
nivelul anterior din
meniul televizorului.
MUTING (Reducerea Opri temporar
volumului la zero)
sunetul
televizorului.
Selecta elementul din
meniu.
Sfat util
• Funcţiile acestor butoane sunt aceleaşi cu
cele ale butoanelor de pe telecomanda
televizorului Sony. Pentru mai multe detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
televizorului.
1 Opriţi aparatul.
2 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul
de
pe unitatea de comandă timp de
aproximativ 5 secunde.
Pe afişajul panoului frontal apar alternativ
indicaţiile „MEMORY CLR” (Ştergere memorie)
şi „PUSH POWER” (Apăsaţi butonul Power)
timp de aproximativ 10 secunde.
3 Apăsaţi
.
Pe afişajul panoului frontal apare mesajul
„CLEARING” (În curs de ştergere) şi se revine
la setările implicite. După ce apare mesajul
„CLEARED!” (Şters), sistemul se opreşte.
Notă
ƒ
ƒ
Dacă la Pasul 3 nu apăsaţi
sau
apăsaţi orice alte butoane în afară
de
de pe unitatea de comandă,
sistemul se aprinde. Setarea nu s-a
realizat.
Când porniţi sistemul după revenirea
la setările implicite, aşteptaţi
aproximativ 20 de secunde înainte
de a porni alimentarea apăsând
butonul
88RO
.
Readucerea setărilor
„[SETUP]” (Configurare) la
valorile implicite
Puteţi readuce la valorile implicite setările „[SETUP]”
(Configurare) (pagina 74), cu excepţia celor de
„[PARENTAL CONTROL]” (Control parental).
„FUNCTION”
(Funcţie)
8 Apăsaţi
.
Nu apăsaţi
în timpul resetării
sistemului, deoarece această operaţie
durează câteva secunde.
Notă
• Şi setările „[MODE (MUSIC, IMAGE)]” (Mod
– muzică, imagine), „[INTERVAL]” şi
„[EFFECT]” (Efect) vor fi readuse la valorile
implicite.
„DISPLAY”
(Afişare)
1 Apăsaţi în mod repetat
„FUNCTION”
(Funcţie) până ce pe ecranul panoului
frontal apare „DVD”.
2 Apăsaţi
„DISPLAY” (Afişare) când
sistemul se află în modul stop.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
3
Apăsaţi
pentru a selecta
„[SETUP]” (Configurare), apoi
apăsaţi
.
Vor apărea opţiunile pentru „[SETUP]”
(Configurare).
4 Apăsaţi
pentru a selecta
„[CUSTOM]” (Personalizat) şi apoi
apăsaţi
.
Apare meniul de configurare.
5 Apăsaţi
pentru a selecta „[SYSTEM
SETUP]” (Configurare sistem) şi apoi
apăsaţi
.
Vor apărea opţiunile pentru „[SYSTEM SETUP]”
(Configurare sistem).
6 Apăsaţi
şi apoi apăsaţi
pentru „[RESET]” (Resetare)
.
7
Apăsaţi
pentru a selecta „[YES]” (Da).
Puteţi abandona procesul şi reveni la afişajul Meniului
de comandă selectând „[NO]” (Nu) la acest punct.
89RO
Informaţii suplimentare
Precauţii
Cu privire la sursele de alimentare
• Deconectaţi aparatul de la priza de perete
(alimentarea la reţea) dacă nu intenţionaţi să îl
utilizaţi pentru mai multă vreme. Pentru scoaterea
din priză, trageţi întotdeauna de ştecher, nu de
cordon.
Cu privire la amplasare
• Asiguraţi o ventilaţie adecvată, pentru a preveni
creşterea temperaturii în interiorul aparatului.
• La funcţionarea cu volum ridicat, pe perioade
îndelungate, carcasa devine prea fierbinte
pentru a fi atinsă. Aceasta nu reprezintă o
defecţiune. Cu toate acestea, trebuie să evitaţi
atingerea carcasei. Nu instalaţi aparatul într-un
spaţiu închis, cu ventilaţie redusă, deoarece se
poate produce supraîncălzire.
• Nu blocaţi fantele de ventilaţie punând obiecte
pe subwoofer. Subwoofer-ul este prevăzut cu
un amplificator de înaltă putere. Dacă fantele de
ventilaţie sunt blocate, se pot produce
supraîncălzirea şi defectarea subwoofer-ului.
• Nu aşezaţi subwoofer-ul pe suprafeţe (covoare,
pături, etc.) sau lângă materiale (perdele,
draperii) ce pot bloca fantele de ventilaţie.
• Nu instalaţi aparatul în apropierea unor surse de
căldură, cum ar fi radiatoare, suflante de aer cald,
ori în locuri expuse direct în lumina soarelui, ori cu
praf excesiv, ori supuse şocurilor sau vibraţiilor
mecanice.
• Nu aşezaţi subwoofer-ul în poziţie înclinată.
Acesta este prevăzut pentru a funcţiona exclusiv
în poziţie orizontală.
• Nu păstraţi aparatul şi discurile în apropierea
componentelor cu magneţi puternici, precum
cuptoarele cu microunde sau boxele de
dimensiuni mari.
• Nu puneţi obiecte grele pe unitatea de comandă
şi pe subwoofer.
Cu privire la funcţionare
• Dacă aparatul este adus direct dintr-un loc cu
temperatură scăzută în altul cu temperatură
ridicată, este posibil să se formeze condens pe
lentilele din interiorul unităţii de comandă. În acest
caz, sistemul nu poate funcţiona corect. Scoateţi
discul şi lăsaţi sistemul pornit timp de aproximativ o
jumătate de oră, până ce se evaporează umezeala.
• La mutarea aparatului scoateţi orice disc aflat
înăuntrul acestuia. Dacă nu faceţi acest lucru, discul
poate fi avariat.
90RO
ƒ Dacă se întâmplă să cadă obiecte în carcasa
aparatului, scoateţi-l din priză şi nu îl mai utilizaţi
înainte de a fi verificat de personal calificat.
Cu privire la reglarea volumului
•
Nu ridicaţi volumul atunci când ascultaţi un
fragment cu date de intrare foarte slabe sau
fără semnale audio. În caz contrar,
difuzoarele se pot avaria la redarea bruscă a
unui vârf de semnal.
Cu privire la curăţare
•
Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele cu o
lavetă moale, umezită uşor cu o soluţie slabă de
detergent. Nu utilizaţi nici un fel de burete
abraziv, praf de curăţat, sau solvenţi cum ar fi
alcoolul sau neofalina.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire la
aparat, vă rugăm să consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Cu privire la discurile de
curăţare, produsele de curăţare
pentru discuri/lentile
•
Nu folosiţi discuri de curăţare sau produse
de curăţare pentru discuri/lentile (inclusiv
produse lichide sau tip spray). Acestea pot
duce la deteriorarea aparatului.
Cu privire la culorile televizorului
dumneavoastră
•
Dacă ecranul televizorului prezintă
neuniformităţi de culoare datorate difuzoarelor,
opriţi televizorul, apoi porniţi-l din nou după 1530 de minute. Dacă neuniformităţile de culoare
persistă, amplasaţi difuzoarele cât mai departe
de televizor.
NOTĂ IMPORTANTĂ
Atenţie: Acest aparat este capabil să menţină
o imagine video nemişcată sau o imagine
afişată pe ecran pentru un timp indefinit. Dacă
păstraţi o imagine video nemişcată sau o
imagine simplă pe ecranul televizorului
dumneavoastră pentru o perioadă îndelungată
de timp, există riscul deteriorării permanente a
ecranului televizorului. Proiectoarele sunt
predispuse la acest comportament.
Cu privire la mutarea aparatului
Înainte de a muta aparatul asiguraţi-vă că nu se
află niciun disc înăuntrul acestuia, şi scoateţi
cablul de alimentare de CA (de la reţea) din priza
de perete.
Note referitoare la discuri
Cu privire la manipularea
discurilor
• Pentru a menţine curată suprafaţa discului,
manipulaţi discul prinzându-l de margini. Nu
atingeţi suprafaţa discului.
• Nu lipiţi hârtie sau bandă adezivă pe
suprafaţa discului.
• Nu expuneţi discul în bătaia directă a razelor
de soare, sau a surselor de căldură precum
suflantele de aer cald, nici în maşina parcată
în bătaia soarelui, deoarece temperatura
poate creşte considerabil în interiorul maşinii.
• După utilizare, reintroduceţi discul în carcasa
lui.
Cu privire la curăţare
• Înainte de redare, curăţaţi discul cu o lavetă
de curăţat.
Ştergeţi discul pornind dinspre centru către
margine.
• Nu folosiţi pentru curăţare solvenţi precum
neofalina, diluanţi, produse de curăţare din
comerţ ori spray-uri anti-static pentru curăţarea
discurilor LP de vinil (pentru Pick-up).
Acest sistem poate reda doar discuri circulare
standard. Utilizarea unor discuri, fie nonstandard, fie de formă non-circulară (de ex.
sub formă de card, inimă, stea) poate provoca
defecţiuni.
Nu utilizaţi discuri pe care sunt ataşate
accesorii comerciale, cum ar fi o etichetă sau
un inel.
91RO
Ghid al problemelor de funcţionare
Dacă în timpul utilizării aparatului întâmpinaţi una dintre următoarele dificultăţi, folosiţi acest ghid
al problemelor de funcţionare pentru a încerca să remediaţi situaţia înainte de a solicita asistenţă
pentru reparaţii. Dacă problema persistă, consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Vă rugăm să reţineţi, că în cazul în care personalul de service schimbă anumite piese în cadrul
reparaţiei, acestea s-ar putea să fie reţinute.
Alimentarea
Simptomul
Alimentarea este oprită.
Soluţia
• Verificaţi dacă este bine conectat cablul de alimentare la reţea.
• Verificaţi dacă este bine conectat cablul aparatului.
Pe ecranul panoului frontal
apar alternativ mesajele
„PROTECTOR” şi „PUSH
POWER” (Apăsaţi butonul
POWER).
Apăsaţi
pentru a opri aparatul şi verificaţi următoarele elemente după
ce dispare indicaţia „STANDBY”.
• Cablurile + şi – ale difuzoarelor sunt scurtcircuitate?
• Folosiţi doar difuzoarele specificate?
• Sunt cumva blocate fantele de ventilaţie ale aparatului?
• După ce aţi verificat elementele de mai sus şi aţi remediat eventualele
probleme, porniţi aparatul. Dacă nu puteţi găsi cauza problemei chiar şi
după ce aţi verificat toate elementele de mai sus, consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
• Modul de demonstraţie („DEMO”) este setat pe „ON” (Activat). Treceţi
modul „DEMO” pe „OFF” (Dezactivat) (pagina 25).
Nu se poate opri
alimentarea.
Imaginea
Simptomul
Nu se vede nicio imagine.
92RO
Soluţia
• Nu sunt bine conectate cablurile video.
• Cablurile video sunt deteriorate.
• Unitatea de comandă nu este conectată la mufa de intrare TV corectă
(pagina 19).
• Intrarea video a televizorului nu este configurată astfel încât să puteţi
vedea imaginile transmise de sistem.
• Verificaţi metoda de ieşire a aparatului (pagina 19).
• Aţi setat formatul progresiv, dar televizorul dvs. nu poate accepta
semnalul în format progresiv. În acest caz, readuceţi setarea la formatul
„interlace” (setarea implicită) (pagina 27).
• Chiar dacă televizorul dvs. este compatibil cu semnalele progresive
(525p/625p), imaginea poate fi afectată atunci când setaţi formatul
progresiv. În acest caz, readuceţi setarea la formatul „interlace” (setarea
implicită) (pagina 27).
• Reconectaţi bine cablul de legătură.
• Aparatul este conectat la un dispozitiv de intrare neconform cu modul
HDCP (prescurtare de la: Protecţie împotriva copierii digitale în bandă
largă) (nu se aprinde „HDMI” pe panoul frontal) (pagina 19).
• Dacă pentru ieşirea video se foloseşte mufa „HDMI OUT” (Ieşire HDMI),
încercaţi să schimbaţi tipul ieşirii semnalului video din mufa „HDMI OUT”
(Ieşire HDMI). Aceasta poate rezolva problema (pagina 27). Conectaţi
televizorul şi aparatul folosind altă mufă video decât mufa „HDMI OUT”
(Ieşire HDMI) şi comutaţi intrarea televizorului pe intrarea video conectată,
astfel încât să puteţi vedea afişajele pe ecran. Schimbaţi tipul ieşirii de
semnal video de la mufa „HDMI OUT” (Ieşire HDMI) şi comutaţi intrarea
televizorului înapoi pe HDMI. Dacă tot nu apare imaginea, repetaţi Paşii şi
încercaţi alte opţiuni.
• Aţi configurat „[PROGRESSIVE (COMPONENT OUT)]” de la „[VIDEO
SETUP]” pe „[ON]" (activat) (pagina 76) chiar dacă televizorul dvs. nu
acceptă semnal progresiv. În acest caz, treceţi-l pe „[OFF]" (inactiv).
Simptomul
Soluţia
Imaginea apare cu
distorsiuni.
• Discul este murdar sau deteriorat.
• Dacă imaginea transmisă de la sistemul dvs. trece prin VCR pentru a
ajunge la televizor, semnalul de protecţie la copiere aplicat unor
programe de DVD poate afecta calitatea imaginii. Dacă aveţi
probleme chiar şi când conectaţi unitatea de comandă direct la
televizor, încercaţi să conectaţi unitatea de comandă la intrarea video
a televizorului (pagina 19).
Imaginea nu umple ecranul
• Proporţia aspectului imaginii este fixată pe disc.
televizorului, deşi la „[VIDEO
SETUP]” (Configurare video),
proporţia aspectului este
configurată pe „[TV TYPE]”
(Tip TV).
Ecranul televizorului prezintă Difzoarele frontale ale aparatului sunt ecranate magnetic pentru a evita
neuniformităţi de culoare.
scurgerile magnetice. Este însă posibil să apară scurgeri magnetice, deoarece
sunt utilizaţi magneţi puternici. În acest caz, verificaţi următoarele elemente:
• În cazul utilizării difuzoarelor în apropierea unui TV cu tub cinescop sau
proiector, instalaţi difuzoarele la cel puţin 0,3 m distanţă faţă de TV.
• Dacă neuniformităţile de culoare persistă, opriţi televizorul, apoi porniţi-l din
nou după 15-30 de minute.
• Dacă apare efect de microfonie, repoziţionaţi difuzoarele audio la o distanţă şi
mai mare faţă de TV.
• Asiguraţi-vă de faptul că în apropierea difuzoarelor audio nu se află obiecte
magnetice (lacăt magnetic pe un suport pentru TV, dispozitive medicale, jucării,
etc.).
Sunetul
Simptomul
Soluţia
Nu se aude niciun sunet.
• Nu sunt bine conectate cablurile pentru difuzoare.
• Apăsaţi MUTING (Reducerea volumului la zero) de la telecomandă dacă pe
afişajul panoului frontal al sistemului este afişat „MUTING ON” (Volumul redus
la zero).
• Aparatul se află în modul pauză sau în modul Redare cu viteză redusă.
Apăsaţi
pentru a reveni la modul de redare normală.
• Se realizează derularea rapidă înainte sau înapoi. Apăsaţi
pentru a reveni
la modul de redare normală.
• Verificaţi configurările difuzoarelor (pagina 79).
• Componenta conectată la mufa „HDMI OUT” (Ieşire HDMI) nu este
compatibilă cu formatul semnalului audio, în acest caz setaţi „[AUDIO (HDMI)]”
din „[HDMI SETUP]” (Configurare HDMI) în poziţia „[ON]” (Activat) (pagina 77).
• Setaţi „[AUDIO (HDMI)]” din „[HDMI SETUP]” (Configurare HDMI) în poziţia
„[ON]” (Activat) (pagina 77).
• Mufa „HDMI OUT” (Ieşire HDMI) este conectată la un dispozitiv DVI (interfaţă
vizuală digitală), iar mufele DVI nu acceptă semnalele audio.
• Mufa „HDMI OUT” (Ieşire HDMI) nu transmite sunet în format Super Audio
CD.
• Încercaţi următoarele: (1) Opriţi şi reporniţi sistemul. (2) Opriţi şi reporniţi
componenta conectată. (3) Deconectaţi şi reconectaţi cablul HDMI.
• Verificaţi conectarea corectă şi fermă a boxelor şi a componentelor.
Nu se transmite sunet prin
mufa „HDMI OUT” (Ieşire
HDMI).
Sunetele din stânga şi din
dreapta sunt neechilibrate
sau inversate.
Se aude brum sau zgomot
puternic.
• Verificaţi conectarea fermă a boxelor şi a componentelor.
• Verificaţi dacă cablurile de legătură sunt plasate la distanţă faţă de un
transformator ori de un motor şi la cel puţin 3 metri distanţă faţă de un televizor
ori de o lampă fluorescentă.
• Îndepărtaţi televizorul de componentele audio.
• Ştecherele şi mufele sunt murdare. Ştergeţi-le cu o lavetă umezită uşor cu
alcool.
• Curăţaţi discul.
93RO
Simptomul
Sunetul îşi pierde efectul
stereo la redarea unui disc
VIDEO CD, CD sau a unui
fişier MP3.
Efectul surround este dificil
de obţinut atunci când piesa
sonoră redată este în format
Dolby Digital, DTS, sau
MPEG audio.
Soluţia
• Setaţi „[AUDIO]” în poziţia „[STEREO]”, apăsând tasta AUDIO (pagina 32).
• Asiguraţi-vă că aparatul este conectat corect.
• Asiguraţi configurarea „DEC. MODE” (Mod decodare) (pagina 50).
• Verificaţi conexiunile şi configurările difuzoarelor (paginile 16, 79).
• În funcţie de DVD, este posibil ca semnalul de ieşire să nu se realizeze pe
întreg canalul 5.1. Acesta poate fi monofonic sau stereo chiar dacă piesa
sonoră este înregistrată în format Dolby Digital sau MPEG audio.
Este tăiat începutul sunetului. • Treceţi modul de sunet pe alt mod decât „AUTO" (pagina 52).
Operarea
Simptomul
Nu se poate face acordul pe
frecvenţa staţiilor radio.
Soluţia
• Verificaţi dacă antenele sunt conectate ferm. Reajustaţi poziţia antenelor;
dacă este cazul, conectaţi o antenă exterioară.
• Intensitatea semnalului de la staţiile radio este prea scăzută pentru a face
acordul automat. Efectuaţi acordul direct.
• În memoria receptorului nu aţi presetat staţii radio, ori staţiile presetate au fost
şterse din memorie (atunci când procedaţi la acordul pe frecvenţă prin căutarea
staţiilor presetate). Presetaţi staţiile (pagina 54).
• Apăsaţi „DISPLAY” (Afişare) astfel încât pe display să fie afişată frecvenţa
staţiilor radio.
Telecomanda nu
funcţionează.
• Există obstacole între telecomandă şi aparat.
• Distanţa dintre telecomandă şi aparat este prea mare.
• Telecomanda nu este îndreptată către senzorul de distanţă al aparatului.
• Bateriile telecomenzii sunt descărcate.
Discul nu este redat.
• Nu este introdus niciun disc.
• Discul este introdus invers.
Introduceţi discul cu suprafaţa de citire în jos.
• Discul alunecă în suport.
• Sistemul nu poate reda discuri CD-ROM, etc. (pagina 5).
• Codul regional al DVD-ului nu este compatibil cu aparatul.
• În interiorul aparatului s-a format condens ce poate avaria lentilele.
Scoateţi discul şi lăsaţi sistemul pornit aproximativ o jumătate de oră.
Nu se poate reda fişierul
MP3.
• CD-ul DE DATE nu este înregistrat într-un format MP3 compatibil cu ISO
9660 Nivel 1/Nivel 2 sau Joliet.
• DVD-ul DE DATE nu este înregistrat într-un format MP3 compatibil cu
formatul UDF (Formatul universal pentru discuri).
• Fişierul MP3 nu are extensia „.MP3”.
• Datele nu sunt înregistrate în formatul MP3, chiar dacă au extensia „.MP3".
• Datele nu sunt date în formatul MPEG-1 Audio Layer 3.
• Aparatul nu poate reda piese audio în formatul MP3PRO.
• „[MODE (MUSIC, IMAGE)]" (Mod – muzică, imagine) este configurat pe
„[IMAGE]” (Imagine) (pagina 44).
• Dacă nu puteţi schimba configurarea „[MODE (MUSIC, IMAGE)]" (Mod –
muzică, imagine), reintroduceţi discul sau opriţi şi reporniţi aparatul.
• CD-ul DE DATE / DVD-ul DE DATE conţine un fişier video DivX.
94RO
Simptomul
Nu poate fi redat fişierul
imagine JPEG.
Fişierele MP3 şi fişiere
imagine JPEG încep să
ruleze simultan.
Soluţia
• CD-ul DE DATE nu este înregistrat într-un format JPEG compatibil cu ISO
9660 Nivel 1/Nivel 2 sau Joliet.
• DVD-ul DE DATE nu este înregistrat într-un format JPEG compatibil cu
formatul UDF (Formatul universal pentru discuri).
• Fişierul are altă extensie, nu „.JPEG” sau „.JPG”.
• Imaginea este mai mare de 3.072 (lăţime) x 2.048 (înălţime) în mod normal,
sau mai mare de 2.000.000 pixeli la fişierele JPEG progresive, utilizate în
principal pe situri de internet.
• Nu încape pe ecranul TV-ului (acele imagini sunt reduse).
• „[MODE (MUSIC, IMAGE)]" (Mod – muzică, imagine) este configurat pe
„[MUSIC]” (Muzică) (pagina 44).
• Dacă nu puteţi schimba configurarea „[MODE (MUSIC, IMAGE)]" (Mod –
muzică, imagine), reintroduceţi discul sau opriţi şi reporniţi aparatul.
• CD-ul DE DATE / DVD-ul DE DATE conţine un fişier video DivX.
• „[MODE (MUSIC, IMAGE)]" (Mod – muzică, imagine) este configurat pe
„[AUTO]” (Automat) (pagina 44).
Fişierul video DivX nu poate fi • Fişierul nu este creat în format DivX.
redat.
• Fişierul are altă extensie, nu „.AVI” sau „.DIVX”.
• CD-ul DE DATE / DVD-ul DE DATE nu este înregistrat într-un format DivX
compatibil cu ISO 9660 Nivel 1/Nivel 2 sau Joliet/UDF.
• Fişierul video DivX este mai mare de 720 (lăţime) x 576 (înălţime).
Titlurile
• Aparatul poate afişa doar caractere alfanumerice. Alte caractere apar sub
directoarelor/pieselor/numele forma „[*]”.
fişierelor nu sunt afişate
corect.
Discul nu se redă de la
• S-au selectat funcţiile „Program Play” (Redare program), „Shuffle Play”
început.
(Redare în ordine aleatoare) sau „Repeat Play” (Redare repetată).
Apăsaţi „CLEAR” (Ştergere) pentru a anula aceste funcţii înainte de a reda un
disc.
• S-a selectat funcţia „Resume Play” (Reluare redare).
În timpul opririi, apăsaţi butonul „ de pe aparat sau de pe telecomandă şi apoi
începeţi redarea (pagina 34).
• Pe ecranul televizorului va apărea automat titlul, meniul DVD-ului sau meniul
PBC.
Aparatul începe automat
• DVD-ul are o funcţie de redare automată.
redarea discului.
Redarea se opreşte automat. • Unele discuri pot conţine un semnal de pauză automată. La redarea unor
astfel de discuri, aparatul opreşte redarea la semnalul de pauză automată.
Nu puteţi realiza unele
• În funcţie de disc, este posibil să nu puteţi efectua unele dintre operaţiunile
funcţii precum oprirea,
descrise mai sus. Consultaţi instrucţiunile de operare furnizate împreună cu
căutarea, Redarea cu viteză discul.
redusă sau Redarea repetată
Mesajele nu apar pe ecranul • În Meniul de configurare, selectaţi limba dorită pentru afişarea pe ecran la
televizorului în limba dorită.
„[OSD]” din „[LANGUAGE SETUP]” (Configurare limbă) (pagina 75).
Nu se poate schimba limba
piesei audio.
• Pe DVD-ul pe care doriţi să îl redaţi nu sunt înregistrate piese multilingve.
• DVD-ul nu permite schimbarea limbii piesei audio.
Nu se poate schimba limba
subtitrării.
• Pe DVD-ul pe care doriţi să îl redaţi nu sunt inscripţionate subtitrări
multilingve.
• DVD-ul nu permite schimbarea subtitrărilor.
• DVD-ul nu permite dezactivarea subtitrărilor.
Subtitrarea nu poate fi
dezactivată.
Unghiurile nu pot fi schimbate. • Pe DVD-ul pe care doriţi să îl redaţi nu sunt inscripţionate unghiuri multiple
(pagina 29).
• DVD-ul nu permite schimbarea unghiurilor.
Discul nu poate fi scos, iar pe • Contactaţi distribuitorul Sony sau centrul local de service autorizat Sony.
ecranul panoului frontal apare
mesajul „LOCKED” (Blocat).
95RO
Simptomul
La redarea unui CD DE DATE
sau DVD DE DATE apare
mesajul „[Data error]” (Eroare
de date) pe ecran.
Soluţia
• Fişierul MP3/fişierul imagine JPEG/fişierul video DivX pe care doriţi să îl redaţi
este corupt.
• Datele nu sunt date în formatul MPEG-1 Audio Layer 3.
• Fişierul imagine JPEG nu este compatibil cu DCF.
• Fişierul imagine JPEG are extensia „.JPEG” sau „.JPG", dar nu este creat în
format JPEG.
• Fişierul pe care doriţi să îl redaţi are extensia „.AVI” sau „.DIVX”, dr nu este
creat în format DivX, sau este în format DivX, dar nu este conform profilelor
„DivX Certified”.
Aparatul nu funcţionează
normal.
• Scoateţi cablul de alimentare de CA (de la reţea) din priza de perete, apoi
reconectaţi după câteva minute.
Comanda pentru funcţia
HDMI nu este operabilă
• Dacă nu se aprinde „HDMI” pe ecranul panoului frontal, verificaţi conexiunea
HDMI (pagina 19).
• Setaţi „[CONTROL FOR HDMI]” (Comanda HDMI) din „[HDMI SETUP]”
(Configurare HDMI) în poziţia „[ON]” (Activat) (pagina 77).
• Asiguraţi-vă că există compatibilitate între componenta conectată şi funcţia
„[CONTROL FOR HDMI]” (Comanda HDMI).
• Verificaţi dacă este bine conectat cablul de alimentare la reţea al componentei
conectate.
• Verificaţi configurarea funcţiei „[CONTROL FOR HDMI]” (Comanda HDMI) la
componenta conectată. Consultaţi instrucţiunile de operare furnizate împreună
cu componenta.
• Dacă schimbaţi conexiunea HDMI, conectaţi şi deconectaţi cablul de
alimentare de CA (de la reţea) sau dacă se produce o pană de curent,
configuraţi „[CONTROL FOR HDMI]” (Comanda HDMI) din „[HDMI SETUP]”
(Configurare HDMI) în poziţia „[OFF]” (Dezactivat), apoi configuraţi
„[CONTROL FOR HDMI]” (Comanda HDMI) din „[HDMI SETUP]” (Configurare
HDMI) în poziţia „[ON]” (Activat) (pagina 77).
• Pentru detalii consultaţi secţiunea „Utilizarea comenzii pentru funcţia HDMI
pentru sincronizarea „BRAVIA”” (pagina 58).
În timpul utilizării funcţiei
• Setaţi „[AUDIO (HDMI)]” din „[CUSTOM SETUP]” (Configurare personalizată)
Comanda audio a sistemului în poziţia „[ON]” (Activat) (pagina 77).
nu se aude sunet din aparat şi • Asiguraţi-vă că există compatibilitate între televizorul conectat şi funcţia de
televizor.
Comandă audio a sistemului.
• Pentru detalii consultaţi secţiunea „Utilizarea comenzii pentru funcţia HDMI
pentru sincronizarea „BRAVIA”” (pagina 58).
Dispozitivul USB
Simptomul
Pe ecranul panoului frontal
apare „OVERLOAD” (suprasarcină).
Soluţia
• S-a depistat o problemă la nivelul curentului electric de la portul
(USB).
Opriţi aparatul şi extrageţi dispozitivul USB din portul
(USB). Asiguraţi-vă
că dispozitivul USB nu prezintă probleme. Dacă mesajul se afişează în
continuare, contactaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Utilizaţi un dispozitiv USB
compatibil?
• În caz de conectare a unui dispozitiv USB incompatibil, pot apărea
următoarele probleme. Pentru a vedea tipurile de dispozitive compatibile
consultaţi secţiunea „Dispozitive USB care pot fi redate” (supliment).
- Dispozitivul USB nu este recunoscut.
- Pe aparat nu se afişează numele fişierelor sau directoare.
- Nu se poate realiza redarea.
- Sunetul se aude cu intermitenţe.
- Se aude zgomot.
- Sunetul se aude cu distorsiuni.
- Înregistrarea se opreşte înainte de finalizare.
Nu se aude niciun sunet.
• Dispozitivul USB nu este conectat corect. Opriţi aparatul, apoi reconectaţi
dispozitivul USB.
96RO
Simptomul
Sunetul se aude cu
distorsiuni.
Soluţia
• Rata de biţi folosită la codificarea fişierelor audio a fost redusă. Transmiteţi la
fişierul USB fişiere audio codificate cu rate de biţi mai mari.
Se aude zgomot sau sunetul
se aude cu intermitenţe.
• Opriţi aparatul, apoi reconectaţi dispozitivul USB.
• Este posibil ca zgomotul să fi apărut în timpul procesului de înregistrare sau
copiere. Ştergeţi fişierul şi încercaţi să îl înregistraţi sau să îl copiaţi din nou.
• Copiaţi fişierele în computer, formataţi dispozitivul USB în sistem FAT12,
FAT16 sau FAT32 şi copiaţi din nou fişierele pe dispozitivul USB.*
* Acest aparat suportă formatele FAT12, FAT16 şi FAT32, dar este posibil ca
unele dispozitive USB să nu le suporte pe toate. Pentru mai multe detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale dispozitivului USB sau contactaţi
producătorul.
Dispozitivul USB nu poate fi
conectat la portul
(USB).
Nu funcţionează un dispozitiv
USB folosit pe alt aparat.
Dispozitivul USB este conectat invers. Conectaţi dispozitivul USB cu orientarea
corectă.
• Poate fi înregistrat într-un format incompatibil. În acest caz, luaţi mai întâi
măsuri pentru copierea de siguranţă a fişierelor importante de pe dispozitivul
USB, copiindu-le în computer. Apoi formataţi dispozitivul USB în sistem FAT12,
FAT16 sau FAT32 şi transferaţi din nou pe dispozitivul USB fişierele copiate
pentru siguranţă.*
* Acest aparat suportă formatele FAT12, FAT16 şi FAT32, dar este posibil ca
unele dispozitive USB să nu le suporte pe toate. Pentru mai multe detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale dispozitivului USB sau contactaţi
producătorul.
• Procesul de citire poate dura mult în următoarele cazuri.
- Există multe directoare sau fişiere pe dispozitivul USB.
- Structura de fişiere este extrem de complexă.
- Capacitatea de memorie este excesivă.
- Memoria internă este fragmentată.
• Sony recomandă următorii parametri.
- Numărul total de directoare de pe dispozitivul USB: 200 sau mai puţin
- Numărul total de fişiere într-un director: 150 sau mai puţin
Mesajul „READING” (Citire)
este afişat o perioadă
îndelungată.
Afişare eronată.
• Transmiteţi din nou datele audio către dispozitivul USB, deoarece este posibil
ca datele stocate pe acesta să fie corupte.
• Acest sistem poate afişa doar caractere alfanumerice. Alte caractere nu sunt
afişate corect.
Pe ecranul panoului frontal
apare „DATA ERROR”
(Eroare de date) în timpul
redării unui dispozitiv USB.
• Fişierul audio/fişierul imagine JPEG pe care doriţi să îl redaţi este corupt.
• Datele nu sunt date în formatul MPEG-1 Audio Layer 3.
• Fişierul imagine JPEG nu este compatibil cu DCF.
• Fişierul imagine JPEG are extensia „.JPEG” sau „.JPG", dar nu este creat în
format JPEG.
• Opriţi aparatul, apoi reconectaţi dispozitivul USB.
• Conectaţi un dispozitiv USB ce poate fi redat de acest aparat. Vezi
„Dispozitive USB ce pot fi redate” (supliment).
Nu începe redarea.
Redarea nu începe de la
prima piesă.
• Apăsaţi
pentru a începe redarea.
• Anulaţi Redarea repetată (pagina 66).
97RO
Simptomul
Soluţia
Nu poate fi redat dispozitivul
USB (fişier audio/fişier
imagine JPEG).
• Nu sunt compatibile dispozitivele USB cu alte sisteme de fişiere decât
FAT12, FAT16 sau FAT32.*
• Nu pot fi redate fişierele criptate sau parolate, etc.
• Fişierul MP3 nu are extensia „.MP3”.
• Fişierul WMA nu are extensia „.wma”.
• Fişierul AAC nu are extensia „.m4a”.
• Datele nu sunt stocate în formatul dorit.
• Nu pot fi redate fişierele MP3 create în alt format decât formatul MPEG 1
Audio Layer 3.
• Dacă folosiţi un dispozitiv USB partiţionat, se pot reda doar fişierele audio de
pe prima partiţie.
• Aparatul poate reda sub-directoarele aflate maxim la al optulea nivel.
• Pentru fişierele audio/fişierele imagine JPEG, verificaţi configurarea „[MODE
(MUSIC, IMAGE)]” (Mod, muzică – imagine) (paginile 66, 67).
• Numărul de directoare a depăşit 200.
• Numărul de fişiere a depăşit 150.
• Pentru fişierele audio/fişierele imagine JPEG, directorul conţine peste 150 de
fişiere.
• Fişierul imagine JPEG nu are extensia „.JPG” sau „.JPEG”.
• Imaginea este mai mare de 3.072 (lăţime) x 2.048 (înălţime) în mod normal,
sau mai mare de 2.000.000 pixeli la fişierele JPEG progresive, utilizate în
principal pe situri de internet.
• Nu pot fi redate fişierele imagine JPEG cu un raport ridicat între lăţime şi
lungime.
• Nu pot fi redate fişierele WMA înregistrate în format WMA DRM, WMA
Lossless (fără pierderi) sau WMA PRO.
• Nu pot fi redate fişierele AAC înregistrate în format AAC DRM sau AAC
Lossless (fără pierderi).
* Acest aparat suportă formatele FAT12, FAT16 şi FAT32, dar este posibil ca
unele dispozitive USB să nu le suporte pe toate. Pentru mai multe detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale dispozitivului USB sau contactaţi
producătorul.
Redarea fişierelor audio sau
a fişierelor JPEG durează
mai mult decât în cazul altor
fişiere.
• După ce aparatul citeşte toate fişierele de pe aparatul USB, redarea poate
dura mai mult decât de obicei dacă:
- numărul de directoare sau fişiere este foarte mare.
- structura de organizare a directoarelor sau fişierelor este foarte complexă.
- capacitatea de memorie este foarte mare.
- mărimea fişierului este foarte mare.
- structura fizică a memoriei este fragmentată.
• Sony recomandă următorii parametri.
- Numărul total de directoare de pe dispozitivul USB: 200 sau mai puţin
- Numărul total de fişiere într-un director: 150 sau mai puţin
Nu puteţi începe
înregistrarea/copierea pe un
dispozitiv USB.
• Este posibil să se fi produs următoarele probleme.
- Dispozitivul USB este plin.
- Numărul de directoare şi fişiere MP3 de pe dispozitivul USB a atins limita
superioară.
- Dispozitivul USB este protejat la scriere.
Înregistrarea/copierea se
opreşte înainte de finalizare.
• Viteza de comunicare a dispozitivului USB este extrem de redusă. Conectaţi
un dispozitiv USB ce poate fi redat de acest aparat.
• Dacă operaţiile de înregistrare, copiere şi ştergere se repetă de multe ori,
structura de fişiere a dispozitivului USB devine complexă. Urmaţi procedura din
instrucţiunile de utilizare ale dispozitivului USB, pentru a formata dispozitivul
USB. Dacă problema persistă, contactaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
98RO
Simptomul
Soluţia
Înregistrarea pe un dispozitiv
USB s-a realizat eronat.
• Utilizaţi un dispozitiv USB incompatibil. Consultaţi secţiunea „Dispozitive USB
ce pot fi redate" (supliment).
• Dispozitivul USB a fost deconectat sau a fost oprită alimentarea în timpul
înregistrării/copierii. Ştergeţi fişierul înregistrat parţial şi înregistraţi sau copiaţi
din nou. Dacă nu se remediază problema, este posibil ca dispozitivul USB să
fie avariat. Urmaţi procedura din instrucţiunile de utilizare ale dispozitivului
USB, pentru a formata dispozitivul USB. Dacă problema persistă, contactaţi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
Nu se pot şterge directoarele
şi fişierele audio de pe
dispozitivul USB.
• Verificaţi dacă dispozitivul USB este protejat la scriere.
• Dispozitivul USB a fost deconectat sau a fost oprită alimentarea în timpul
ştergerii. Ştergeţi fişierul parţial şters. Dacă nu se remediază problema, este
posibil ca dispozitivul USB să fie avariat. Urmaţi procedura din instrucţiunile
de utilizare ale dispozitivului USB, pentru a formata dispozitivul USB. Dacă
problema persistă, contactaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
99RO
Funcţia de autodiagnosticare
La afişarea numărului versiunii
pe ecranul televizorului
(Când pe ecran apare o combinaţie de
litere şi cifre)
La pornirea aparatului, pe ecranul televizorului
poate apărea numărul versiunii [VER.X.XX] (X
este un număr). Deşi aceasta nu este o
defecţiune şi codul se va folosi doar în scopuri
de service, aparatul nu va funcţiona în mod
normal. Opriţi aparatul, apoi reporniţi-l pentru
ca acesta să poată funcţiona.
Atunci când se activează funcţia de autodiagnosticare pentru a preveni funcţionarea
eronată a sistemului, pe ecranul televizorului
sau pe afişajul panoului frontal va apărea un
cod de serviciu din cinci caractere (de ex. C 13
50), format dintr-o literă şi patru cifre. În acest
caz, verificaţi următorul tabel.
Primele 3
caractere
ale codului
de serviciu
C 13
Cauza şi/sau soluţia
C 31
Discul nu este introdus corect.
J Reporniţi sistemul, apoi
reintroduceţi corect discul.
E XX
(XX este un
număr)
Pentru a preveni eventuale
defecţiuni, sistemul a realizat
funcţia de auto-diagnosticare.
J Contactaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony sau centrul
local de service autorizat Sony
şi comunicaţi-le codul de
serviciu din 5 caractere.
Exemplu: E 61 10
100RO
Discul este murdar.
J Curăţaţi discul cu o lavetă
moale (pagina 91).
Secţiunea video
Specificaţii
Secţiune amplificator
Putere de ieşire
108 W + 108 W (la 3 ohmi,
(nominală)
1 kHz, 1% THD)
Putere de ieşire RMS (referinţă)
FL/FR*: 135 W (pe canal
la 3 ohmi, 1 kHz, 10%
THD)
Subwoofer*: 135 W (la
3 ohmi, 80 Hz, 10% THD)
* În funcţie de configurările modului de decodare
şi de sursă, este posibil să nu se emită sunet.
Intrări (analogice)
TV (intrare audio)
Intrări (digitale)
Sensibilitate: 450/250 mV
Satelit/cablu (coaxial)
Impedanţa: 75 ohmi
Ieşiri
Difuzoare
Difuzor frontal (SS-TSF200)
Sistemul de difuzoare
Difuzoarele utilizate
Impedanţa nominală
Dimensiuni (aprox.)
Ieşiri (digitale)
Ieşire digitală
(coaxială)
Impedanţa: 75 ohmi
Masa (aprox.)
Sistem DVD
Laser
Laser semiconductor
(DVD: λ = 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Durata de emisie:
continuă
Sistemul pentru format PAL/NTSC
semnal video
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps - 320 kbps
WMA:
48 kbps -192 kbps
AAC:
48 kbps - 320 kbps
Frecvenţele de eşantionare
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
Difuzoare cu 2 căi, 2
dispozitive, Bass reflex, cu
ecranare magnetică
Woofer: tip con, 65 mm
Tweeter: tip con, 40 mm
3 ohmi
95 mm x 185 mm x 80
mm (lăţime/înălţime/
grosime)
95 mm x 215 mm x 105
mm (lăţime/înălţime/
grosime) cu suport
0,85 kg
0,9 kg cu suport
Subwoofer (SA-WSF200)
Necesar de putere:
Modele Thai:
Alte modele:
Puterea consumată
Secţiunea USB
Rata de biţi suportată
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohmi
COMPONENTĂ:
Y: 1 Vp-p 75 ohmi
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p
75 ohmi
R/G/B: 0,7 Vp-p 75 ohmi
IEŞIRE HDMI: Tip A (19
pini)
Sistemul de difuzoare
Carcasa difuzoarelor
Impedanţa nominală
Dimensiuni (aprox.)
Masa (aprox.)
220 V c.a., 50/60 Hz
220 V – 240 V c.a., 50/60
Hz
Pornit: 105 W
Standby: 0,3 W (în modul
economie de energie)
Subwoofer Bass reflex
Tip con, 160 mm
3 ohmi
205 mm × 460 mm × 475
mm (lăţime/înălţime/
grosime)
13kg
Unitatea de comandă (HCD-F200)
WMA:
AAC:
Portul USB:
44,1 kHz
44,1 kHz
Tensiunea de ieşire (DIGITAL MEDIA PORT)
5 V c.c
Curent maxim:
500 mA
Curentul de ieşire (DIGITAL MEDIA PORT)
700 mA
Secţiunea acordare
Sistemul
Sintetizator digital PLL,
cu cuarţ
Secţiune acord FM
Spectrul de acordare
Antena
Borne pentru antenă
Frecvenţa
intermediară
87,5 MHz – 108,0 MHz
(faza de 50 kHz)
Antenă-fir pentru FM
75 ohmi, neechilibrate
10,7 MHz
Dimensiuni (aprox.)
Masa (aprox.)
434 mm × 185 mm ×
78 mm (lăţime/
înălţime/ grosime)
434 mm × 214 mm ×
124 mm (lăţime/
înălţime/ grosime) cu
suport
3,6 kg
3,7 kg cu suport
101RO
Glosar
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica
designul şi caracteristicile, fără notificare prealabilă.
• Puterea consumată în
modul standby 0,3 W.
• La cablajele imprimate
nu se folosesc ignifuganţi
pe bază de halogen.
• Peste 85% din eficienţa
energetică a blocului
amplificator se datorează
amplificatorului digital, Smaster.
Dolby Digital
Acest format de sunet cinematografic este mai
avansat decât „Dolby Surround Pro Logic”. În
acest format, difuzoarele surround emit sunet
stereo cu un spectru mărit de frecvenţă,
furnizându-se independent un canal de subwoofer
pentru başi. Formatul se mai numeşte şi „5.1”, iar
canalul subwoofer-ului este denumit canalul 0.1
(deoarece funcţionează doar când este necesar
efectul de accentuare a başilor). Toate cele şase
canale din acest format sunt înregistrate separat
pentru a se putea realiza o diferenţiere superioară
a canalelor. Mai mult decât atât, deoarece toate
semnalele sunt procesate digital, semnalul suferă
o degradare mai mică.
DTS
Tehnologie digitală de compresie a semnalelor
audio, dezvoltată de DTS, Inc. Această tehnologie
este la nivelul 5.1 channel surround. Acest format
cuprinde şi două canale stereo-spate şi un canal
discret pentru subwoofer. DTS asigură aceeaşi
înaltă calitate a sunetului digital pe 5.1 canale
discrete. Buna separaţie între canale este
asigurată, deoarece toate canalele de date sunt
înregistrate discret şi procesate digital.
HDMI (Interfaţă multimedia de înaltă
definiţie)
HDMI este o interfaţă ce suportă atât video şi
audio cu o singură conexiune digitală,
permiţându-vă să vă bucuraţi de imagine şi sunet
digital de înaltă calitate. Specificaţia HDMI este
compatibilă cu HDCP (Protecţia împotriva copierii
digitale în bandă largă), o tehnologie anti-copiere
ce integrează tehnologie de codificare a
semnalelor video digitale.
Formatul „interlace” (întreţesut)
(Scanarea interlace)
Formatul Interlace este metoda standard NTSC
de afişare a imaginilor TV la 30 de cadre pe
secundă. Fiecare cadru este scanat de două ori alternativ între liniile de scanare pare şi cele
impare, de 60 de ori pe secundă.
102RO
„Parental Control” (Control parental)
Funcţie a unui DVD, prin care este limitată
posibilitatea de redare a discului în funcţie de
vârsta utilizatorului, conform nivelului de
limitare stabilit de fiecare ţară. Limitările diferă
de la disc la disc; atunci când această funcţie
este activată, redarea poate fi complet
interzisă, sau anumite scene sunt complet
omise ori înlocuite cu alte scene, etc.
Formatul progresiv (scanare secvenţială)
Spre deosebire de formatul Interlace, formatul
progresiv poate reproduce 50-60 de cadre pe
secundă, reproducând toate liniile de scanare
(525 de linii pentru sistemul NTSC) Calitatea
generală a imaginii creşte, iar imaginile fixe,
textul şi liniile orizontale par mai accentuate.
Acest format este compatibil cu formatul
progresiv 525 sau 625.
103RO
Lista codurilor de limbă
Ortografie conform standardului ISO 639: 1988 (E/F).
Cod Limba
Cod Limba
Cod Limba
1027 Afar
1183 Irlandeză
1347 Maori
1028 Abkhazian
1186 Scoţiană
1349 Macedoneană
1032 Afrikaans
1194 Galiţiană
1350 Malayalam
1039 Amharică
1196 Guarani
1352 Mongolă
1044 Arabă
1203 Gujarati
1353 Moldovenească
1045 Asameză
1209 Hausa
1356 Marathi
1051 Aymara
1217 Hindi
1357 Malay
1052 Azerbaidjană
1226 Croată
1358 Malteză
1053 Bashkir
1229 Ungară
1363 Burmeză
1057 Bielorusă
1233 Armeană
1365 Nauru
1059 Bulgară
1235 Interlingua
1369 Nepaleză
1060 Bihari
1239 Interlingue
1376 Olandeză
1061 Bislama
1245 Inupiak
1379 Norvegiană
1066 Bengaleză;
1248 Indoneziană
1393 Occitană
Bangla
1253 Islandeză
1403 (Afan)Oromo
1067 Tibetană
1254 Italiană
1408 Oriya
1070 Bretonă
1257 Ebraică
1417 Punjabi
1079 Catalană
1261 Japoneză
1428 Poloneză
1093 Corsicană
1269 Idiş
1435 Pashto;
1097 Cehă
1283 Javaneză
Pushto
1103 Galeză
1287 Georgiană
1436 Portugheză
1105 Daneză
1297 Cazacă
1463 Quechua
1109 Germană
1298 Groenlandeză
1481 Retoromană
1130 Bhutani
1299 Cambodgiană
1142 Greacă
1144 Engleză
1145 Esperanto
1149 Spaniolă
1150 Estoniană
1151 Bască
1157 Persană
1165 Finlandeză
1166 Fiji
1171 Feroeză
1300 Kannada
1301 Coreeană
1305 Kashmiri
1307 Kurdă
1311 Kirghiză
1313 Latină
1326 Lingala
1327 Laoţiană
1332 Lituaniană
1334 Letonă;
1174 Franceză
1181 Friziană
1482 Kirundi
1483 Română
1489 Rusă
1491 Kinyarwanda
1495 Sanscrită
1498 Sindhi
1501 Sangho
1502 Sârbocroată
1503 Singaleză
Cod Limba
1507 Samoană
1508 Shona
1509 Somaleză
1511 Albaneză
1512 Sârbă
1513 Siswati
1514 Sesotho
1515 Sudaneză
1516 Suedeză
1517 Swahili
1521 Tamil
1525 Telugu
1527 Tadjikă
1528 Thai
1529 Tigrinya
1531 Turkmenă
1532 Tagalog
1534 Setswana
1535 Tongană
1538 Turcă
1539 Tsonga
1540 Tătară
1543 Twi
1557 Ucraineană
1564 Urdu
1572 Uzbekă
1581 Vietnameză
1587 Volapük
1613 Wolof
1632 Xhosa
1665 Yoruba
1684 Chineză
1697 Zulu
1505 Slovacă
1345 Malgaşă
1506 Slovenă
1703 Nespecificată
Lista codurilor regionale pentru controlul parental
Cod Zona
2044 Argentina
2047 Australia
2046 Austria
2057 Belgia
2070 Brazilia
2079 Canada
2090 Chile
Cod Zona
2165 Finlanda
2174 Franţa
2109 Germania
2248 India
2238 Indonezia
2254 Italia
2276 Japonia
Cod Zona
2362 Mexic
2376 Olanda
2390 Noua Zeelandă
2379 Norvegia
2427 Pakistan
2424 Filipine
2436 Portugalia
2092 China
2304 Coreea
2489 Rusia
2115 Danemarca
2363 Malaiezia
2501 Singapore
104RO
Cod Zona
2149 Spania
2499 Suedia
2086 Elveţia
2528 Thailanda
2184 Regatul
Unit
Index al pieselor şi butoanelor
Pentru mai multe informaţii, consultaţi paginile indicate în paranteze.
Unitatea de comandă
Imagine de sus
Imagine din faţă
1
2
3
4
Fante de ventilaţie
5
Butoane operare redare/iluminare (30,
6
Butonul „FUNCTION” (Funcţie) (29)
(pornire/standby) (26, 88)
Indicator AUTO (mod decodare) (50)
Indicator „WIDE STAGE” (Scenă lată)
(50)
83)
Imagine din partea dreaptă
7 Senzorul de infraroşu (9)
8 Butoanele VOL+/- (30)
9 Butonul
(extragere) (30)
10 Afişajul panoului frontal (107)
11 Sertarul discului (30)
12 Capacul suportului (23)
105RO
Panoul conector
Imagine din partea stângă
1
Mufa „ANTENA (COAXIAL 75Ω FM)”
(22)
2
Mufe „VIDEO OUT (COMPONENT)”
(Ieşire video – componentă) (19)
3
Mufe TV (AUDIO IN R/L) (Intrare audio
dreapta/stânga) (19)
4
Mufa VIDEO OUT (VIDEO) (Ieşire video)
(19)
5
Mufa „SAT/CABLE DIGITAL IN
COAXIAL)” (Satelit/cablu – intrare digitală
coaxială) (20)
6
Mufa „HDMI OUT” (Ieşire HDMI) (19)
106RO
7
Mufa „SAT/CABLE DIGITAL IN
OPTICAL)” (Satelit/cablu – intrare digitală
optică) (20)
8
Mufa „TV (DIGITAL IN OPTICAL)” (TV—
intrare digitală optică) (19)
9
Mufa „DIGITAL OUT (COAXIAL)" (Ieşire
digitală - coaxială) (doar pentru funcţia
DVD) (20)
10 Mufa DMPORT (20, 73)
11 Portul
(USB) (61)
12 Capacul panoului (16, 23)
Ecranul panoului frontal
1
Se aprinde când este configurat sleep
timer-ul. (81)
11
2
12
Se aprinde când sunetul sistemului
este redus la zero (31, 87).
3
4
Afişează starea USB
Se aprinde la recepţionarea unei staţii.
(doar pentru radio) (4)
5
Se aprinde atunci când pe ecranul
panoului frontal apar informaţii referitoare
la durata unui titlu sau a unui capitol. (doar
pentru DVD)
6
Efect stereo/monofonic (doar pentru
radio) (54)
7
Se aprinde la introducerea unui disc
NTSC.
8
Se aprinde la introducerea unui CD sau
a unui CD de date. (5)
9
10
Se aprinde la introducerea unui disc.
Formatul surround actual (cu excepţia
fişierelor imagine JPEG)
Se aprinde când este activat modul de
noapte (81).
Se aprinde când mufa „HDMI OUT”
(Ieşire HDMI) este conectată corect la
dispozitivul compatibil HDCP (Protecţie
împotriva copierii digitale în bandă largă),
cu intrarea HDMI sau DVI (Interfaţă vizuală
digitală). (19)
13
14
Modul curent de repetare (37, 66)
Se aprinde când sistemul transmite
semnale progresive (doar pentru funcţia
DVD/USB). (27)
15
Afişează starea aparatului precum
capitolul, titlul sau numărul piesei,
informaţiile referitoare la durată, frecvenţa
radio, situaţia de redare, modul de
decodare, etc.
16
Formatul surround actual (cu excepţia
fişierelor imagine JPEG)
17
Situaţia de redare
107RO
Subwoofer
Imagine din spate
Imagine de jos
1 Fante de ventilaţie
2 Mufe „SPEAKER (FRONT R/FRONT L)"
(Difuzor - faţă dreapta/faţă stânga) (16)
108RO
3 Mufa „SYSTEM CONTROL” (Comandă
sistem) (16)
Telecomanda
ORDINE ALFABETICĂ
DESCRIEREA BUTOANELOR
A–L
M–Z
ANALOG 22 (87)
MENU/HOME (meniu/acasă) 29 (87) Butoane numerice 4 (34, 54, 86)
ANGLE (Unghi) 6 (32)
MUTING (Volum zero) 26 (30)
(pornire/standby) 1 (25, 26, 30)
AUDIO 31 (32, 53)
NIGHT (Noapte) 33 (81)
TV
(pornit/standby) 20 (86)
CLEAR (Ştergere) 32 (36, 56, 74) ONE-TOUCH PLAY (Redare cu o
15 (25, 26, 35, 54)
apăsare de buton) 35 (59)
D.TUNING (acord D.) 23 (55)
PICTURE NAVI (Navigare imagine)
REPLAY/ADVANCE
16 (42)
(Reluare/avansare) 24 (30)
DIGITAL 3 (87)
PRESET (Presetare) +/– 9 (55)
9 (30)
DIMMER (Întunecare) 22 (82)
PROG +/– 11 (87)
28 (30)
DISPLAY (Afişare) 21 (56, 83)
REPEAT (Repetare) 3 (37, 66)
28 (30)
DVD MENU (Meniu dvd) 7 (38)
SLEEP (Adormire) 34 (81)
(redare) 10 (30)
DVD TOP MENU (Meniu superior SOUND MODE +/- (Mod sunet) 11
(stop) 25 (30)
dvd) 30 (38)
(52)
ENTER* 5 (25, 26, 35, 54)
SUBTITLE (Subtitrare) 23 (32)
(pauză) 27 (30)
FUNCTION (Funcţie) 2 (29, 30)
SYSTEM MENU (Meniu sistem) 8
DISPLAY** (Afişare) 29 (26,
(25, 80, 82)
35)
THEATRE/THEATER (Teatru) 19
RETURN (Revenire) 14 (34)
(58)
TOOLS/OPTIONS
-/-- 5 (87)
(Instrumente/Opţiuni) 8 (87)
TUNING (Acord) +/– 28 (54)
21 (87)
TV 13 (86)
32 (87)
TV VOL +/– 12 (87)
VOLUME (Volum) +/– 12 (30)
30 (87)
7 (87)
11 (87)
* Butonul ENTER are
aceeaşi funcţie ca şi
butonul
. Atunci când
operaţi televizorul, se
foloseşte butonul ENTER
pentru a selecta un canal,
şi butonul
pentru a
selecta elementele din
meniuri (pagina 87).
** Acest buton este
disponibil doar pentru
funcţia „DVD” sau
„DMPORT”. În funcţie de
adaptorul DIGITAL
MEDIA PORT, este
posibil ca acest buton să
nu funcţioneze.
109RO
Ghid pentru afişajul meniului de comandă
Puteţi folosi afişajul Meniului de comandă pentru a selecta o funcţie şi a vedea informaţiile despre
aceasta.
„DISPLAY”
(Afişare)
Apăsaţi în mod repetat „DISPLAY”(Afişare) .
De fiecare dată când apăsaţi
„DISPLAY” (Afişare), se modifică afişajul:
(1) Afişaj Meniu de comandă 1
(2) Afişaj Meniu de comandă 2 (apare doar la anumite discuri)
(3) Afişaj Meniu de comandă dezactivat
Notă
• Afişajul Meniului de comandă apare doar în timpul funcţiei „DVD” sau „USB”.
Afişajul Meniului de comandă
Afişajele 1 şi 2 ale Meniului de comandă vor arăta diferite elemente în funcţie de tipul de disc. Pentru
mai multe informaţii, consultaţi paginile indicate în paranteze.
110RO
Exemplu: Afişajul Meniului de Comandă 1 la redarea unui DVD VIDEO.
Numărul titlului redat în prezent
P
Numărul capitolului redat în prezent
P
Numărul total de titluri
P
Elementele Meniului de
Comandă
Numărul total de capitole
P
Situaţia de redare (f
Redare, Pauză,
Stop, etc.)
Tipul de disc
redat
P
Elementul selectat
Durata de redare
P
Configurarea curentă
Numele funcţional al
elementului selectat din
Meniul de Comandă
Opţiuni
Mesaj de operare
Pentru a opri afişajul
Apăsaţi
„DISPLAY” (Afişare).
Lista elementelor din Meniul de comandă (cu excepţia celor pentru
dispozitivul USB)
Elementul Numele elementului, funcţia, tipul de disc
[TITLE] (titlu) (pagina 39)/[SCENE] (scenă) (pagina 39)/[TRACK] (piesă) (pagina 39)
Puteţi selecta titlul, scena sau piesa care să fie redată.
[CHAPTER] (capitol) (pagina 39)/[INDEX] (indice) (pagina 39)
Puteţi selecta capitolul sau indicele care să fie redat.
[TRACK] (piesă) (pagina 39)
Puteţi selecta piesa care să fie redată.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (Original/Listă de piese) (pagina 39)
Puteţi selecta tipul de titluri care să fie redate (DVD-RW/DVD-R), titlul [ORIGINAL] sau o
listă de piese ([PLAY LIST]) editată.
[TIME] (durata) (pagina 40)
Puteţi verifica durata scursă şi durata de redare rămasă.
Introduceţi codul de timp pentru a căuta imagini şi muzică.
Aparatul afişează textul de pe discurile DVD/CD sau numele fişierului MP3.
[PROGRAM] (Program) (pagina 35)
Puteţi selecta piesele pe care doriţi să le ascultaţi într-o anumită ordine.
[SHUFFLE] (Redare în ordine aleatoare) (pagina 36)
Puteţi reda piesa/fişierul în ordine aleatoare.
[REPEAT] (Repetare) (pagina 37)
Puteţi reda repetat întregul disc (toate titlurile/toate piesele/toate directoarele/toate fişierele), sau un
singur titlu/capitol/piesă/director/fişier.
111RO
[DISC MENU] (Meniu disc) (pagina 38)
Puteţi afişa meniul DVD-ului.
[BROWSING] (Navigare) (pagina 43)
Puteţi afişa lista de directoare/fişiere imagine JPEG
[SETUP] (Configurare) (pagina 74)
[QUICK] (rapidă) (pagina 256)
Puteţi realiza reglajele de bază. Folosiţi Configurarea rapidă pentru a selecta limba dorită pentru
afişajul de pe ecran, proporţia de aspect a televizorului („aspect ratio”) şi selectaţi da (yes) sau nu
(no) pentru a începe Calibrarea automată.
[CUSTOM] (Personalizare)
Pe lângă reglarea Configurării automate, puteţi regla şi diferite alte setări.
[FOLDER] (director) (pagina 39)
Puteţi selecta directorul care să fie redat.
[FILE] (fişier) (pagina 39)
Puteţi selecta fişierul imagine JPEG sau fişierul video DivX1) care să fie redat.
[DATE] (Dată) (pagina 86)
Puteţi afişa data la care s-a făcut fotografia cu camera digitală.
[INTERVAL] (pagina 44)
Puteţi selecta durata în care se vor afişa diapozitivele pe ecranul televizorului.
[EFFECT] (Efect) (pagina 45)
Puteţi selecta efectele ce se vor folosi la schimbarea diapozitivelor în timpul unei prezentări de
diapozitive.
[MODE (MUSIC, IMAGE)] (Mod – muzică, imagine) (pagina 44)
Puteţi selecta tipul de date; fişierul MP3, fişierul imagine JPEG, sau ambele, care vor fi redate la
rularea unui CD DE DATE / DVD DE DATE.
* Aceste elemente nu sunt afişate la redarea unui CD DE DATE / DVD DE DATE ce conţine fişiere video DivX.
112RO
Lista elementelor din Meniul de comandă pentru dispozitivul USB
Elementul Numele elementului, funcţia, tipul de disc
[REPEAT] (Repetare) (pagina 66)
Puteţi reda repetat întregul dispozitiv USB (toate directoarele/toate fişierele), sau
un director/fişier.
[BROWSING] (Navigare) (pagina 65)
Puteţi afişa lista de directoare/fişiere imagine JPEG
[DATE] (Dată) (pagina 69)
Puteţi afişa data la care s-a făcut fotografia cu camera digitală.
[INTERVAL] (pagina 64)
Puteţi selecta durata în care se vor afişa diapozitivele pe ecranul televizorului.
[EFFECT] (Efect) (pagina 65)
Puteţi selecta efectele ce se vor folosi la schimbarea diapozitivelor în timpul unei
prezentări de diapozitive.
[MODE (MUSIC, IMAGE)] (Mod – muzică, imagine) (paginile 62, 63)
Puteţi selecta tipul de date; fişierul audio sau fişierul imagine JPEG, la redarea unui
dispozitiv USB.
[USB RECORDING] (Înregistrare USB) (paginile 70, 71)
Puteţi înregistra piesele de pe un CD audio sau puteţi copia fişierele MP3 de pe un CD
DE DATE pe un dispozitiv USB.
[SHUFFLE] (Ordine aleatoare)
Puteţi reda fişierul în ordine aleatoare.
[TRACK] (Piesă)
Puteţi selecta piesa ce urmează a fi redată.
[FOLDER] (Director)
Puteţi selecta directorul ce urmează a fi redat.
[FILE] (Fişier)
Puteţi selecta fişierul imagine JPEG ce urmează a fi redat.
[TIME] (Durata)
Puteţi verifica durata scursă şi durata de redare rămasă.
Sfat util
• Indicatorul pictogramei Meniu de comandă se aprinde în culoarea galben
când
selectaţi orice element cu excepţia opţiunii [OFF] (Dezactivat) (doar în modurile [PROGRAM],
[SHUFFLE] (redare în ordine aleatoare) şi [REPEAT] (redare repetată). Indicatorul [ORIGINAL/PLAY
LIST] (Original/Listă de piese) se aprinde în culoarea galben când selectaţi opţiunea [PLAY LIST]
(Lista de piese) (configurare implicită).
113RO
Index
„PROGRESSIVE (COMPONENT
OUT)” (Progresiv – ieşire
componentă) 76
A
H
„A/V SYNC” (Sincronizare A/V) 80
Afişajul Meniului de comandă 110
„ANGLE” (Unghi) 32
„ATTENUATE” (Atenuare) 80
AUDIO 75
AUDIO (HDMI) 77
AUDIO DRC 78
„AUDIO SETUP" (Configurare
audio) 78
Avansare instantanee 31
HDMI
YCBCR/RGB (HDMI) 77
HDMI (Interfaţă multimedia
de înaltă definiţie) 102
„HDMI RESOLUTION" (Rezoluţie
HDMI) 77
„HDMI SETUP” (Configurare
HDMI) 77
B
Ieşire 4:3 76
INTERVAL 44, 64
RDS 57
Redare în ordine aleatoare 36, 66
Redare PBC 34
Redare program 35
Redare repetată 37
Reluare instantanee 31
„RESET” (Resetare) 79, 89
„Resume Play” (Reluarea redării)
34
J
S
„BACKGROUND” (Fundal) 79
Bas 52
C
Canal surround 5.1 33
CD de date 45
CD Multi Sesiune 7
Cod regional 7
Configurare rapidă 26
„CONTROL FOR HDMI”
(Comandă HDMI) 77
Comandă HDMI 58
„CUSTOM” (Personalizat) 74, 89
D
DVD DE DATE 45
„DEC. MODE” (mod decodare) 50
DEMO 25
Denumirea staţiilor presetate 56
DIGITAL MEDIA PORT 73
“DIMMER” (Reducere strălucire)
82
Discuri ce pot fi redate 5
„DISPLAY” (Afişare) 56
Dispozitiv USB 61
DivX® 45, 79
Dolby Digital 32, 102
DTS 32, 102
DUAL MONO 53
E
Ecranul panoului frontal 83, 107
“EFFECT” (Efect) 45, 65
I
„JPEG RESOLUTION” (Rezoluţie
JPEG) 78
L
„LANGUAGE SETUP”
(Configurare limbă) 75
Lista codurilor de limbă 104
M
„MENU” (Meniu) 75
Meniu DVD-uri 38
„MODE (MUSIC, IMAGE)” (Mod –
muzică, imagine) 44, 62, 64
Mod sunet 52
MOD ILUMINARE 83
MOD INFORMAŢII 82
„MULTI-DISC RESUME” (Reluare
discuri multiple) 79
N
„NIGHT” (Noapte) 81
O
ORIGINAL 39
OSD (Afişaj pe ecran) 75
P
F
Fişier AAC 61
Fişier imagine JPEG 41, 61
Fişier MP3 41, 61
Fişier WMA 61
„FM MODE” (mod FM) 55
Format „interlace” 102
Format progresiv 27, 103
114RO
„PARENTAL CONTROL” (Control
parental) 47, 79, 103
„PAUSE MODE” (mod pauză) 76
„PICTURE NAVI” (Navigare
imagine) 42, 64
„PLAY LIST” (Listă de piese) 39
Prezentare diapozitive 44
R
Sistem de culoare (VIDEO CD) 76
SCREENSAVER 78
„SETUP” (Configurare) 74, 89
„SLEEP” (Adormire) 81
„SPEAKER SETUP” (Configurare
difuzoare) 75
„LEVEL” (Nivel) 79
„SUBTITLE” (Subtitrare) 32, 75
Subwoofer 108
Sunet difuzat multiplex 53
„SYSTEM MENU” (Meniu sistem)
25, 50, 55, 80, 82
„SYSTEM SETUP” (Configurare
sistem) 78
T
Telecomanda 9
„TRACK SELECTION” (Selecţie
piesă) 78
TREBLE 52
„TV TYPE” (Tip TV) 75
U
Unitate de comandă 105
V
„VIDEO SETUP” (Configurare
video) 75
„VOLUME LIMIT” (Limitare volum)
77
W
„WIDE STAGE” (Scenă lată) 50
115RO
Download PDF

advertising