Sony | DAV-TZ715 | Sony DAV-TZ715 Sistem Home Cinema cu DVD Instrucţiuni de utilizare

4-295-622-13(1) (RO)
Sistem DVD Home
Theatre
Instrucţiuni de utilizare
DAV-TZ215/DAV-TZ715
AVERTISMENT
Atenţie – Utilizarea de
instrumente optice cu acest
produs măreşte riscul de
a vă fi afectată vederea.
Nu instalaţi echipamentul într-un
spaţiu închis, cum ar fi o bibliotecă
sau un dulap încorporat.
Pentru a reduce riscul de incendiu,
nu acoperiţi orificiul de ventilare
al aparatului cu ziare, feţe de masă,
draperii etc. Nu plasaţi pe aparat
surse de flacără deschisă, cum ar
fi lumânări aprinse.
Pentru a reduce riscul de incendiu
şi de electrocutare, evitaţi stropirea
aparatului şi posibilitatea ca pe
acesta să se scurgă lichide şi nu
plasaţi pe aparat obiecte pline
cu lichide, precum vazele.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele
cu baterii instalate la căldură
excesivă, precum lumina directă a
soarelui, focul sau altele asemenea.
Pentru a evita accidentările, acest
aparat trebuie fixat în siguranţă
pe podea/perete, în conformitate
cu instrucţiunile de instalare.
Doar pentru utilizare la interior.
Acest aparat este clasificat ca fiind
un produs CLASS 1 LASER. Acest
marcaj este amplasat în exterior,
pe partea din spate.
Pentru clienţii din Europa
Casarea
echipamentelor
electrice și
electronice
uzate (valabil
în țările Uniunii
Europene și în alte țări din
Europa care au sisteme de
colectare diferențiată)
2RO
Acest simbol prezent pe produs
sau pe ambalaj indică faptul că
produsul respectiv nu trebuie
tratat ca deşeu menajer. În schimb,
acesta trebuie predat la punctul de
colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi
electronice. Asigurându-vă că acest
produs este casat în mod corect veţi
ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra
mediului şi sănătăţii umane,
consecinţe ce ar putea rezulta
altfel din manipularea incorectă ca
deşeu a acestui produs. Reciclarea
materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale.
Pentru informaţii mai detaliate
referitoare la reciclarea acestui
produs, contactaţi autorităţile
locale, serviciul local de eliminare a
deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul.
Eliminarea
bateriilor
uzate (valabil
în ţările Uniunii
Europene şi
în alte ţări din
Europa care
au sisteme de colectare
diferenţiată)
Acest simbol prezent pe baterie sau
pe ambalaj indică faptul că bateria
furnizată împreună cu produsul
respectiv nu trebuie tratată ca deşeu
menajer.
Este posibil ca pe anumite baterii,
acest simbol să fie utilizat în
combinaţie cu un simbol chimic. Se
adaugă simbolurile chimice pentru
mercur (Hg) sau plumb (Pb) dacă
bateria conţine mai mult de 0,0005%
mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt
eliminate în mod corect veţi ajuta la
prevenirea eventualelor consecinţe
negative asupra mediului şi sănătăţii
umane, consecinţe ce ar putea rezulta
altfel din manipularea incorectă ca
deşeu a bateriilor. Reciclarea
materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive
de siguranţă, de performanţă sau
de integritate a datelor, necesită
o conexiune permanentă la o baterie
încorporată, aceasta trebuie înlocuită
doar de către personal de service
calificat.
Pentru a vă asigura că bateria
este tratată în mod corespunzător,
predaţi produsul la sfârşitul
duratei de exploatare la punctul de
colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi
electronice.
Pentru toate celelalte baterii,
consultaţi secţiunea referitoare la
modul de eliminare în siguranţă
a bateriilor din produs. Predaţi
bateriile la punctul de colectare
relevant pentru reciclarea bateriilor
uzate.
Pentru informaţii mai detaliate
referitoare la reciclarea acestui
produs sau a bateriilor, contactaţi
autorităţile locale, serviciul local de
eliminare a deşeurilor menajere sau
magazinul de la care aţi achiziţionat
produsul.
Aviz pentru clienţi: următoarele
informaţii sunt valabile doar în
cazul echipamentelor vândute în
statele ce aplică directivele UE.
Acest produs este fabricat de
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru
compatibilitatea electromagnetică
și siguranța produsului este Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.
Comunicaţi orice probleme legate
de service sau garanţie la adresele
prevăzute în documentele separate
de service sau garanţie.
Măsuri de
precauţie
Cu privire la sursele de
alimentare
• Unitatea rămâne sub tensiune
chiar şi atunci când este oprită,
atât timp cât este conectată la
priza CA.
• Deoarece pentru deconectarea
unităţii de la priză se foloseşte
ştecărul principal, conectaţi
unitatea la o priză CA uşor
accesibilă. Dacă observaţi
nereguli în funcţionarea unităţii,
deconectaţi imediat ştecărul
principal de la priza CA.
Drepturi de autor
Acest sistem este dotat cu
decodor de sunet surround
matricial adaptabil Dolby*
Digital şi Dolby Pro Logic (II)
şi cu sistem surround digital
DTS**.
* Fabricat sub licenţă Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic şi simbolul
dublu D sunt mărci comerciale
ale Dolby Laboratories.
** Fabricat sub licenţă, conform
brevetelor publicate în S.U.A. cu
numerele: 5,956,674; 5,974,380;
6,487,535 şi alte brevete din
S.U.A. şi din întreaga lume,
publicate sau în curs de
publicare. DTS, simbolul şi DTS
şi simbolul afişate împreună
sunt mărci comerciale
înregistrate, iar siglele DTS
Digital Surround şi DTS sunt
mărci comerciale ale DTS, Inc.
Produsul include software.
© DTS, Inc. Toate drepturile
rezervate.
Acest sistem încorporează
tehnologia High-Definition
Multimedia Interface
(HDMI™).
HDMI, sigla HDMI şi
High-Definition Multimedia
Interface sunt mărci
comerciale sau mărci
comerciale înregistrate
ale HDMI Licensing LLC în
Statele Unite şi în alte ţări.
Siglele „DVD-RW”, „DVD-R”,
„DVD+RW”, „DVD+R”,
„DVD VIDEO” şi „CD”
sunt mărci comerciale.
„BRAVIA” este marcă
comercială a Sony Corporation.
„PLAYSTATION” este marcă
comercială a Sony Computer
Entertainment Inc.
Tehnologia şi brevetele de
codificare audio MPEG Layer3 sunt utilizate sub licenţă
Fraunhofer IIS şi Thomson.
Windows Media este
marcă comercială înregistrată
sau marcă comercială a
Microsoft Corporation în
Statele Unite şi/sau în alte ţări.
Acest produs conţine
tehnologie ce face obiectul
anumitor drepturi
de proprietate intelectuală
ale Microsoft. Utilizarea sau
distribuirea acestei tehnologii
în afara acestui produs este
interzisă fără a deţine
licenţa(ele) corespunzătoare
din partea Microsoft.
Despre MPEG-4 Visual
ACEST PRODUS ESTE
LICENŢIAT ÎN BAZA
LICENŢEI PENTRU
PORTOFOLIUL DE BREVETE
MPEG-4 VISUAL PENTRU
UTILIZARE PERSONALĂ ŞI
NECOMERCIALĂ DE CĂTRE
UN UTILIZATOR, ÎN SCOPUL
DECODĂRII DE SEMNAL
VIDEO ÎN CONFORMITATE
CU STANDARDUL MPEG-4
VISUAL („MPEG-4 VIDEO”),
SEMNAL CARE A FOST
CODIFICAT DE CĂTRE UN
CONSUMATOR ANGAJAT
ÎNTR-O ACTIVITATE
PERSONALĂ ŞI
NECOMERCIALĂ ŞI/SAU
A FOST OBŢINUT DE LA
UN FURNIZOR VIDEO
LICENŢIAT DE MPEG LA
PENTRU A FURNIZA VIDEO
MPEG-4. NU SE ACORDĂ
NICIO LICENŢĂ ŞI NICI
NU SE VA PRESUPUNE
EXISTENŢA VREUNEI
LICENŢE IMPLICITE
PENTRU NICIO ALTĂ
UTILIZARE. INFORMAŢII
SUPLIMENTARE, INCLUSIV
CELE LEGATE DE UTILIZĂRI
ŞI LICENŢIERE ÎN SCOPURI
PROMOŢIONALE, INTERNE
ŞI COMERCIALE POT FI
OBŢINUTE DE LA MPEG LA,
LLC. CONSULTAŢI
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Toate celelalte mărci comerciale
aparţin deţinătorilor de drept ai
acestora.
3RO
Despre aceste
instrucţiuni
de utilizare
• Instrucţiunile din aceste
Instrucţiuni de utilizare
descriu comenzile de pe
telecomandă. Puteţi utiliza,
de asemenea, comenzile de
pe unitate, dacă au aceleaşi
nume sau unele similare
cu cele de pe telecomandă.
• Elementele din meniul
Comandă pot varia în
funcţie de zonă.
• „DVD” poate fi utilizat ca
termen general pentru DVD
VIDEO, DVD+RW/DVD+R
şi DVD-RW/DVD-R.
• Setarea implicită este
subliniată.
4RO
Cuprins
Măsuri de precauţie.................................... 3
Despre aceste instrucţiuni de utilizare..... 4
Discuri/fişiere redabile pe un
dispozitiv USB...................................... 6
Conţinutul pachetului.............................. 11
Index pentru componente
şi comenzi ........................................... 13
Ghid pentru Meniul Comandă............... 18
Introducere
Pasul 1: Instalarea sistemului.......... 21
Pasul 2: Conectarea sistemului ....... 24
Pasul 3: Configurarea sistemului .... 28
Redare
Redarea unui disc ..................................... 31
Redarea de fişiere de pe un disc/
dispozitiv USB.................................... 31
Alte operaţii de redare ............................. 33
Selectarea modului de redare.................. 37
Afişarea informaţiilor despre un disc/
dispozitiv USB.................................... 40
Redarea audio/video de pe
o componentă conectată................... 42
Setări
Modificarea luminozităţii afişajului
panoului frontal................................. 53
Setarea modului Demonstraţie la
valoarea Activat/Dezactivat ............. 53
Reexecutarea setării Quick Setup
(Configurare rapidă)......................... 53
Setaţi sistemul pentru a trece automat
în modul standby............................... 53
Efectuarea de setări suplimentare .......... 54
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie.................................. 61
Depanare ................................................... 63
Specificaţii ................................................. 68
Index .......................................................... 72
Tuner
Presetarea posturilor de radio................. 43
Ascultarea de radio................................... 43
Efect sunet
Beneficierea de sunet surround .............. 44
Selectarea efectului de sunet ................... 46
Funcţii utile
Utilizarea funcţiei Control for HDMI
(Comandă HDMI) pentru
sincronizarea „BRAVIA”.................. 47
Transferarea melodiilor pe un
dispozitiv USB.................................... 49
Utilizarea temporizatorului
pentru repaus ..................................... 52
Ajustarea întârzierii dintre imagine
şi sunet................................................. 52
Modificarea nivelului intrării sunetului
de la componentele conectate.......... 52
5RO
Discuri/fişiere redabile pe un dispozitiv USB
Tip
6RO
Siglă disc
Caracteristici
DVD VIDEO
• DVD VIDEO
• DVD-R/DVD-RW în format DVD
VIDEO sau în modul video
• DVD+R/DVD+RW în format DVD
VIDEO
Modul VR
(Înregistrare video)
• DVD-R/DVD-RW în modul VR
(Înregistrare video) (cu excepţia
DVD-R DL)
CD VIDEO
• VIDEO CD (discuri versiunea 1.1 şi 2.0)
• Super VCD
• CD-R/CD-RW/CD-ROM în format
CD video sau format Super VCD
Super Audio CD
• Super Audio CD
CD
• CD audio
• CD-R/CD-RW în format CD audio
DATA CD
–
• CD-R/CD-RW/CD-ROM în format
DATA CD, care conţine următoarele
tipuri de fişiere şi este conform ISO 96601)
Level 1/Level 2 sau Joliet (format extins).
– Fişiere MP32)3)
– Fişiere imagine JPEG4)
– Fişiere video Xvid/MPEG4
DATA DVD
–
• DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW în format DATA
DVD, care conţine următoarele tipuri
de fişiere şi este conform cu UDF
(Format disc universal):
– Fişiere MP32)3)
– Fişiere imagine JPEG4)
– Fişiere video Xvid/MPEG4
Pictogramă
Tip
Dispozitiv USB
Siglă disc
–
Caracteristici
Pictogramă
• Dispozitiv USB care conţine următoarele
tipuri de fişiere.
– Fişiere MP32)3) sau fişiere WMA/
AAC3)
– Fişiere imagine JPEG4)
– Fişiere video Xvid/MPEG4
1)
Un format logic de fişiere şi foldere pe CD-ROM-uri, definit de ISO (Organizaţia Internaţională pentru
Standardizare).
2)MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) este un format standard, definit de ISO/MPEG pentru date audio comprimate.
Fişierele MP3 trebuie să fie în format MPEG1 Audio Layer 3.
3)
Fişierele cu protecţie de drepturi de autor (DRM - Administrare drepturi digitale) nu pot fi redate de către sistem.
4)
Fişierele imagine JPEG trebuie să respecte formatul de fişier imagine DCF. (DCF „Regulă de design pentru sistemul
de fişiere de cameră”: standarde de imagine pentru camerele digitale, reglementate de Japan Electronics and
Information Technology Industries Association (JEITA)).
Note cu privire la discuri
Acest produs este proiectat pentru redarea de discuri conforme standardului Compact Disc (CD).
Discurile DualDisc şi unele discuri muzicale codificate cu tehnologii de protejare a drepturilor de autor
nu sunt conforme cu standardul Compact Disc (CD) şi, prin urmare, este posibil ca aceste discuri să nu
fie compatibile cu acest produs.
Exemple de discuri pe care nu le poate reda sistemul
Sistemul nu poate reda următoarele discuri:
• CD-ROM/CD-R/CD-RW diferite de cele înregistrate în formatele enumerate la pagina 6
• CD-ROM înregistrat în format PHOTO CD
• Partea de date a unui CD-Extra
• Discuri CD Graphics
• DVD Audio
• DATA CD/DATA DVD care nu conţine fişiere MP3, fişiere imagine JPEG, fişiere video Xvid sau
fişiere video MPEG4
• DATA CD/DATA DVD creat în format Packet Write
• DVD-RAM
• Blu-ray Disc
De asemenea, sistemul nu poate reda următoarele discuri:
• DVD VIDEO cu un cod de regiune diferit (pagina 8)
• Un disc care nu are o formă standard (de ex., cartelă, inimă)
• Un disc cu hârtie sau abţibilduri pe el
• Un disc care are banda adezivă sau de celofan sau un abţibild lipit pe el
7RO
Note cu privire la CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
În unele cazuri, suporturile CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW nu pot fi redate
pe acest sistem din cauza calităţii înregistrării sau a stării fizice a discului ori a caracteristicilor
dispozitivului de înregistrat şi a software-ului de creare.
Discul nu va fi redat, dacă nu a fost finalizat corect. Pentru mai multe informaţii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare aferente dispozitivului de înregistrare.
Reţineţi că este posibil ca unele funcţii de redare să nu fie disponibile pentru unele suporturi
DVD+RW/DVD+R, chiar dacă au fost finalizate corect. În acest caz, vizualizaţi discul prin redare
normală. De asemenea, unele suporturi DATA CD/DATA DVD create în format Packet Write nu
pot fi redate.
Note cu privire la CD-urile cu sesiune multiplă
• Acest sistem poate reda CD-uri cu sesiune multiplă în cazul în care prima sesiune a discului respectiv
conţine un fişier MP3. Vor putea fi redate apoi oricare dintre fişierele MP3 ulterioare, înregistrate în
sesiunile care urmează.
• Acest sistem poate reda CD-uri cu sesiune multiplă în cazul în care prima sesiune a discului respectiv
conţine un fişier imagine JPEG. Vor putea fi redate apoi oricare dintre fişierele imagine JPEG
ulterioare, înregistrate în sesiunile care urmează.
• Dacă fişierele MP3 şi fişierele imagine JPEG în format CD muzical sau în format CD video sunt
înregistrate în prima sesiune, va fi redată doar prima sesiune.
Cod de regiune
Sistemul dumneavoastră are un cod de regiune imprimat pe spatele aparatului şi va reda doar suporturi
DVD etichetate cu acelaşi cod de regiune.
Un DVD VIDEO etichetat cu ALL va putea fi redat, de asemenea, pe acest sistem.
Dacă încercaţi să redaţi orice alt suport DVD VIDEO, pe ecranul televizorului va apărea mesajul
[Playback prohibited by area limitations.] (Redare interzisă din cauza restricţiilor de zonă). În funcţie
de suportul DVD VIDEO, este posibil să nu se indice codul regiunii, cu toate că redarea suportului
DVD VIDEO este interzisă din cauza restricţiilor de zonă.
Note cu privire la operaţiunile de redare a suporturilor DVD sau CD VIDEO
Este posibil ca unele operaţiuni de redare de pe suporturi DVD sau CD VIDEO să fi fost setate în
mod intenţionat de producătorii de software. Din moment ce acest sistem va reda un DVD sau un
CD VIDEO în conformitate cu conţinutul discului conceput de producătorii software, este posibil
ca unele caracteristici de redare să nu fie disponibile. Nu uitaţi să citiţi instrucţiunile de utilizare ale
suportului DVD sau CD VIDEO.
8RO
Note cu privire la fişierele redabile
• Sistemul poate recunoaşte până la 200 de foldere, inclusiv albume (foldere) care nu conţin fişiere
audio, fişiere imagine JPEG sau fişiere video. Când pe suportul DATA CD/DATA DVD/dispozitivul
USB se află mai mult de 200 de foldere sau într-un folder se află mai mult de 150 de fişiere, folderele/
fişierele recunoscute de sistem diferă, în funcţie de configuraţia folderelor.
• Sistemul poate reda următoarele fişiere.
Fişier
Extensia fişierului
Fişier MP3
„.mp3”
Fişier WMA*
„.wma”
Fişier AAC*
„.m4a”
Fişier imagine JPEG
„.jpg” sau „.jpeg”
Fişier video Xvid
„.avi”
Fişier video MPEG4
„.mp4” sau „.m4v”
Sistemul va încerca să redea orice date cu extensiile de mai sus, chiar dacă nu sunt în format
MP3/WMA/AAC/JPEG/Xvid/MPEG4. Redarea acestor date poate genera un zgomot puternic,
care ar putea deteriora sistemul de difuzoare.
• Următoarele pot creşte timpul necesar pentru începerea redării:
– atunci când un suport DATA CD/DATA DVD/dispozitiv USB este înregistrat cu o structură
arborescentă complicată.
– când fişierele audio, fişierele imagine JPEG sau fişierele video din alt folder tocmai au fost redate.
• Unele fişiere de pe suporturi DATA CD/DATA DVD/dispozitive USB nu pot fi redate de către
sistem, în funcţie de formatul fişierului.
• Sistemul poate reda doar până la nivelul 8 ierarhic de foldere.
• Este posibil ca sistemul să nu poată reda un fişier audio, un fişier imagine JPEG sau un fişier video,
în funcţie de tipul fişierului.
• Este posibil ca fişierele înregistrate cu un dispozitiv precum un computer să nu fie redate în ordinea
în care au fost înregistrate.
• Se sare peste folderele care nu conţin niciun fişier audio, niciun fişier imagine JPEG şi niciun
fişier video.
• Nu poate fi garantată compatibilitatea cu toate aplicaţiile software de codificare/scriere a fişierelor
MP3/WMA/AAC, cu toate dispozitivele de înregistrare şi cu toate suporturile de înregistrare.
• Nu poate fi garantată compatibilitatea cu toate aplicaţiile software de codificare/scriere a fişierelor
video MPEG4, cu toate dispozitivele de înregistrare şi cu toate suporturile de înregistrare.
• Este posibil ca ordinea de redare să nu fie valabilă, în funcţie de aplicaţia software utilizată pentru
crearea fişierului audio, a fişierului imagine JPEG sau a fişierului video sau dacă există mai mult de
200 de foldere sau de 150 de fişiere în fiecare folder.
* Doar dispozitiv USB.
9RO
Note cu privire la dispozitivele USB
• Acest sistem acceptă dispozitive Mass Storage Class (MSC).
• Nu se garantează funcţionarea acestui sistem cu toate dispozitivele sau memoriile USB.
• Deşi există o varietate de funcţii complexe pentru dispozitivele USB, conţinutul redabil de pe
dispozitivele USB conectate la sistem este reprezentat doar de muzică, fotografii şi materiale video.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare aferente dispozitivului USB.
• Când este introdus un dispozitiv USB, sistemul citeşte toate fişierele de pe dispozitivul USB. Dacă pe
dispozitivul USB există mai multe foldere sau fişiere, este posibil să dureze un timp mai îndelungat
pentru a finaliza citirea dispozitivului USB.
• Nu conectaţi dispozitivul USB la sistem prin intermediul unui hub USB.
• În cazul unor dispozitive USB conectate, este posibil să existe o întârziere înainte de executarea unei
operaţiuni de către sistem.
• Ordinea de redare pentru sistem poate fi diferită de cea pentru dispozitivul USB conectat.
• Opriţi întotdeauna sistemul înainte de a îndepărta un dispozitiv USB. Dacă îndepărtaţi dispozitivul
USB în timp ce sistemul este pornit, datele de pe dispozitivul USB se pot deteriora.
• Înainte de a utiliza un dispozitiv USB, asiguraţi-vă că pe dispozitivul USB nu există fişiere ce conţin
viruşi.
10RO
Conţinutul pachetului
Unitate principală
Pachete difuzoare
• DAV-TZ215
• DAV-TZ715
• Cabluri difuzoare (1 set)
(roşu/alb/verde/gri/albastru)
• Plăcuţe pentru picioare (1 set)
• Piese asamblare difuzoare pentru difuzoarele înalte
Pentru DAV-TZ715
(4)
(4)
(16)
11RO
Accesorii
• Telecomandă (1)
• Baterii R6 (mărimea AA) (2)
• Antenă cu fir pentru FM
(aeriană) (1)
sau
• Cablu video (1)
• Cablu HDMI de mare viteză* (1)
• Cablul HDMI de mare viteză este
furnizat doar cu anumite modele/
în anumite regiuni.
12RO
• Instrucţiuni de utilizare
• Ghid de configurare rapidă
• Ghid de instalare a
difuzoarelor (doar pentru
DAV-TZ715)
Index pentru componente şi comenzi
Pentru mai multe informaţii, consultaţi paginile indicate în paranteze.
Panoul frontal
A Tavă disc
H Butoane operaţii de redare
B Afişaj panou frontal (pagina 14)
Z (deschidere/închidere)
C
Deschide sau închide tava discului.
(senzor telecomandă)
Primeşte semnalul de la telecomandă.
Îndreptaţi telecomanda înspre acest
punct atunci când o utilizaţi.
D Control MASTER VOLUME
Reglează volumul sistemului.
E REC TO USB (pagina 49)
Transferă piste/fişiere MP3/programe
radio pe un dispozitiv USB.
F
N (redare)
Porneşte sau reporneşte redarea.
x (oprire)
Opreşte redarea şi memorează punctul
de oprire (punct de reluare).
I "/1 (pornire/standby)
Porneşte unitatea sau o trece în modul
standby.
Port (USB) (pagina 31)
Utilizat pentru conectarea unui
dispozitiv USB.
G FUNCTION
Selectează sursa de redare.
13RO
Afişaj panou frontal
A Indicator de stare a redării
B Indicator SLEEP
Clipeşte atunci când este activat
temporizatorul de oprire.
C Afişaj stare sistem
D Indicator TUNED (doar pentru radio)
Se aprinde atunci când se recepţionează
un post.
E Indicator ST (doar pentru radio)
Se aprinde atunci când se recepţionează
sunet stereo.
F Indicator format surround
G Indicator HDMI
Se aprinde atunci când unitatea transmite
semnale către un televizor prin intermediul
HDMI.
H Indicator NTSC
Se aprinde atunci când sistemul de culori
este setat la valoarea NTSC. (doar pentru
modelele din Asia, Orientul Mijlociu şi
Europa)
I Indicator transfer USB
Se aprinde în timpul transferului către/
dinspre un dispozitiv USB.
J Indicator SA-CD
Se aprinde atunci când este încărcat un
Super Audio CD/CD.
14RO
Panoul din spate
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
VIDEO
OUT
SPEAKERS
OUT
L
TV
AUDIO IN
R
FRONT R
FRONT L
SUR R
ONLY FOR SS-TS
SUR L
CENTER SUBWOOFER
ONLY FOR ONLY FOR
SS-CT
SS-WS
A Mufe SPEAKERS (pagina 24)
D Mufe TV (AUDIO IN L/R) (pagina 25)
B Mufă VIDEO OUT (pagina 25)
E Mufă HDMI OUT (pagina 25)
C Mufă ANTENNA (COAXIAL 75Ω FM)
(pagina 27)
15RO
B Butoane cu etichete cu text negru/alb
Telecomandă
THEATRE
Butoane pentru selectarea funcţiilor
(paginile 31, 42, 43)
ONE-TOUCH
PLAY
1
TV
BRAVIA Sync
1
2
DVD/CD
3
FM
USB
4
5
6
TV
AUDIO
IN
FUNCTION
7
8
9
TIME/
TEXT
SOUND
MODE
SYSTEM
MENU
CLEAR
0
TV INPUT
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
D.TUNING
MEM SEL
DVD
TOP MENU
2,3
Selectează sursa de redare.
Sistemul este pornit automat în momentul
în care apăsaţi butonul de selectare a
funcţiilor în timp ce sistemul este oprit.
DVD/CD
FM
USB
TV
FUNCTION
DVD
MENU MUTING
Selectează funcţiile în ordine.
VOLUME
4
7
TIME/TEXT (pagina 40)
Modifică informaţiile de pe afişajul
panoului frontal.
RETURN
6
DISPLAY
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
SOUND MODE (pagina 46)
5
SHIFT
Selectează modul de sunet.
SYSTEM MENU (paginile 43, 44, 52, 53)
Accesează meniul sistemului.
AUDIO (pagina 35)
Butonul cu numărul 5/butoanele AUDIO IN,
VOLUME +, AUDIO şi N au un punct tactil.
Folosiţi acest punct drept referinţă, atunci când
utilizaţi telecomanda.
A THEATRE (pagina 47)
Comută automat la modul video optim
pentru vizionarea filmelor.
ONE-TOUCH PLAY (pagina 47)
Activează One-Touch Play (redarea
printr-o singură atingere).
SUBTITLE (pagina 35)
Selectează limba subtitrărilor, atunci când
pe un suport DVD VIDEO sunt înregistrate
subtitrări în mai multe limbi.
ANGLE (pagina 35)
Comută la alte unghiuri de vizualizare,
atunci când pe un suport DVD VIDEO
sunt înregistrate mai multe unghiuri.
D.TUNING (pagina 43)
TV "/1 (pornire/standby)*
Selectează frecvenţele radio.
Porneşte televizorul sau îl trece în modul
standby.
MEM SEL (paginile 31, 49)
"/1 (pornire/standby) (pagina 28)
Porneşte sistemul sau îl trece în modul
standby.
16RO
Selectează formatul/pista audio.
Selectează numărul memoriei dispozitivului
USB pentru redare sau transfer.
C Butoane cu etichete text roz (următoarele
butoane funcţionează atunci când apăsaţi
şi menţineţi apăsat SHIFT (6)).
DISPLAY (paginile 18, 28, 31, 33, 37,
47, 49, 54)
Afişează informaţiile despre redare pe
ecranul televizorului.
Butoane numerice (paginile 34, 43)
Introduc numerele titlurilor/capitolelor,
frecvenţele radio etc.
CLEAR (paginile 33, 37, 51)
Goleşte câmpul de introducere.
TV INPUT*
Comută sursa de intrare a televizorului.
D MUTING
Dezactivează temporar sunetul.
VOLUME +/– (pagina 31)
Reglează volumul.
E Butoane pentru operaţii de redare
* Funcţionează doar cu televizoare Sony. În funcţie
de televizorul dumneavoastră, este posibil să nu
puteţi utiliza unele dintre butoane.
Notă
• Butonul AUDIO IN nu funcţionează pentru acest
model.
Pentru a introduce bateriile
Introduceţi două baterii R6 (mărimea AA)
(furnizate), potrivind capetele 3 şi # de
pe baterii cu marcajele din interiorul
compartimentului.
Consultaţi „Alte operaţii de redare”
(pagina 33).
./> (anteriorul/următorul)
m/M (derulare înapoi/derulare
înainte)
/
(încet)
N (redare)
X (pauză)
x (oprire)
Butoane operaţii radio
Consultaţi „Ascultarea de radio”
(pagina 43).
PRESET +/–
TUNING +/–
F SHIFT
Apăsaţi şi ţineţi apăsat acest buton pentru
a utiliza butoanele cu etichete text roz (3).
G DVD TOP MENU (pagina 36)
Deschide sau închide meniul principal
al DVD-ului.
DVD MENU (pagina 36)
Deschide sau închide meniul DVD-ului.
C/X/x/c
Notă
• Nu lăsaţi telecomanda în locuri extrem de calde sau
cu umiditate excesivă.
• Nu utilizaţi o baterie nouă împreună cu una uzată.
• Nu lăsaţi să cadă niciun obiect străin în carcasa
telecomenzii, în special atunci când înlocuiţi bateriile.
• Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi telecomanda pentru
o perioadă de timp mai îndelungată, scoateţi bateriile
pentru a evita eventualele deteriorări provocate de
scurgerea electrolitului din baterii şi de corodare.
Evidenţiază un element selectat.
(ENTER)
Accesează elementul selectat.
O RETURN (pagina 32)
Revine la afişajul anterior.
17RO
Ghid pentru Meniul Comandă
Puteţi utiliza meniul Comandă pentru a selecta o funcţie şi pentru a vizualiza informaţiile asociate
acesteia.
DISPLAY
Apăsaţi
DISPLAY în timp ce utilizaţi funcţia „DVD/CD” sau „USB”.
De fiecare dată când apăsaţi
1 t 2 t 3 t 1 t ...
DISPLAY, meniul Comandă se modifică:
1 Meniu Comandă 1
2 Meniu Comandă 2 (apare când este disponibil)
3 Meniu Comandă dezactivat
18RO
Meniul Comandă
Exemplu: Meniu Comandă 1 când se redă un DVD VIDEO.
Numărul titlului redat în momentul respectiv
Numărul capitolului redat în momentul respectiv
Numărul total de titluri
Numărul total de capitole
Elementele meniului
Comandă
98( 99)
13( 99)
T
0: 04: 17
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
Element selectat
Starea redării
(N Redare,
X Pauză,
x Oprire etc.)
DVD VIDEO
Tipul sursei în curs
de redare
Timpul de redare
Setarea curentă
Opţiuni
Numele funcţiei asociate
elementului din meniul
Comandă selectat
REPEAT
ENTER
Quit:
DISPLAY
Mesaj operaţie
Lista elementelor din meniul Comandă
Meniurile Comandă 1 şi 2 vor prezenta elemente diferite, în funcţie de sursă. Pentru detalii, consultaţi
paginile din paranteze din tabelul de mai jos.
Element
Nume element, funcţie, sursă relevantă
[TITLE] (Titlu) (pagina 34)/[SCENE] (Scenă) (pagina 34)/[TRACK] (Pistă) (pagina 34)
Puteţi selecta titlul, scena sau pista care să fie redat(ă).
[CHAPTER] (Capitol) (pagina 34)/[INDEX] (pagina 34)
Puteţi selecta capitolul sau indexul care să fie redat.
[INDEX] (pagina 34)
Puteţi afişa şi selecta indexul care să fie redat.
[TRACK] (Pistă) (pagina 34)
Puteţi selecta pista care să fie redată.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (Original/Listă de redare) (pagina 36)
Puteţi selecta tipul de titlu (DVD-RW/DVD-R) care va fi redat, cel [ORIGINAL] (Original),
sau o [PLAY LIST] (Listă de redare) editată.
[TIME] (Timp) (pagina 34)
Puteţi verifica timpul scurs şi timpul rămas de redare.
Puteţi reda dintr-un punct dorit, introducând codul temporal (doar pentru DVD VIDEO/
DVD-VR).
[MULTI/2CH] (Canale multiple/2 canale) (pagina 36)
Puteţi selecta zona de redare de pe un Super Audio CD, atunci când acest lucru
este disponibil.
[SUPER AUDIO CD/CD LAYER] (Strat Super Audio CD/CD) (pagina 36)
Puteţi selecta stratul de redare de pe un Super Audio CD, atunci când acest lucru este
disponibil.
19RO
[PROGRAM] (Programare) (pagina 37)
Puteţi selecta pista care să fie redată, în ordinea dorită.
[SHUFFLE] (Amestecare) (pagina 38)
Puteţi reda pistele/fişierele în ordine aleatorie.
[REPEAT] (Repetare) (pagina 38)
Puteţi reda întregul disc/dispozitiv USB (toate titlurile/toate pistele/toate folderele/toate
fişierele) în mod repetat sau un titlu/un capitol/o pistă/un folder/un fişier în mod repetat.
[A/V SYNC] (Sincronizare A/V) (pagina 52)
Puteţi ajusta întârzierea dintre imagine şi sunet.
[DISC MENU] (Meniu disc) (pagina 36)
Puteţi afişa meniul DVD-ului.
[BROWSING] (Răsfoire) (pagina 32)
Puteţi afişa lista de foldere/fişiere imagine JPEG.
[SETUP] (Configurare) (pagina 54)
[CUSTOM] (Particularizare)
Pe lângă setarea Quick Setup (Configurare rapidă), puteţi ajusta diverse alte setări.
[QUICK] (Rapid) (pagina 28)
Puteţi efectua reglaje de bază. Utilizaţi Quick Setup (Configurare rapidă) pentru a selecta
limba pentru afişajul de pe ecran şi raportul de aspect al televizorului.
[FOLDER] (pagina 34)
Puteţi selecta folderul care să fie redat.
[FILE] (Fişier) (pagina 34)
Puteţi selecta fişierul imagine JPEG sau fişierul video care să fie redat.
[DATE] (Dată) (pagina 41)
Puteţi afişa data la care a fost realizată o poză cu un aparat foto digital.
[INTERVAL] (pagina 39)
Puteţi selecta durata pentru care sunt afişate diapozitivele pe ecranul televizorului.
[EFFECT] (Efect) (pagina 39)
Puteţi selecta efectele care să fie utilizate pentru schimbarea diapozitivelor în timpul unei
prezentări de diapozitive.
[MEDIA] (pagina 33)
Puteţi selecta prioritatea de redare a diferitelor tipuri de fişiere media (MP3/AAC1)/WMA1),
fişiere imagine JPEG, fişiere video sau atât fişiere MP3, cât şi fişiere imagine JPEG2)) ce urmează
să fie redate de pe un DATA CD/DATA DVD/dispozitiv USB.
[USB TRANSFER] (Transfer USB) (pagina 49)
Puteţi transfera piste de pe un CD audio sau fişiere MP3 de pe un DATA CD/DATA DVD
pe un dispozitiv USB.
1)Doar
dispozitiv USB.
2)Doar
DATA CD/DATA DVD.
Sfat
• Indicatorul pictogramei meniului Comandă se aprinde cu culoarea galbenă
t
atunci când
selectaţi orice element, cu excepţia [OFF] (Dezactivat) (doar [PROGRAM] (Programare), [SHUFFLE]
(Amestecare), [REPEAT] (Repetare) şi [A/V SYNC] (Sincronizare A/V)). Indicatorul [ORIGINAL/PLAY LIST]
(Original/Listă de redare) se aprinde cu culoarea galbenă când selectaţi [PLAY LIST] (Listă de redare) (setare
implicită). Indicatorul [MULTI/2CH] (Canale multiple/2 canale) se aprinde cu culoarea galbenă când selectaţi
zona de redare pe canale multiple de pe un Super Audio CD.
20RO
Introducere
Introducere
Pasul 1: Instalarea sistemului
Cum se poziţionează sistemul
Instalaţi sistemul consultând ilustraţia de mai jos.
A
B
F
C
G
D
A Difuzor frontal (L (stânga))
B Difuzor frontal (R (dreapta))
C Difuzor central
D Difuzor surround (L (stânga))
E Difuzor surround (R (dreapta))
F Subwoofer
G Unitate
E
Pentru a ataşa plăcuţele pentru picioare la subwoofer
,
Desfaceţi plăcuţele pentru
picioare de pe învelişul
protector.
Notă
• Aveţi grijă atunci când amplasaţi difuzoarele şi/sau standurile pentru difuzoare ataşate difuzoarelor pe o podea
tratată special (cu ceară, ulei, lustruită etc.), deoarece suprafaţa se poate păta sau decolora.
Asamblarea difuzoarelor
(Doar pentru DAV-TZ715)
Pentru asamblarea difuzoarelor, consultaţi „Ghidul de instalare a difuzoarelor” (supliment).
21RO
Introducere
Când montaţi difuzoarele pe un perete
Atenţie
• Contactaţi un atelier de montaj sau un instalator pentru informaţii privitoare la materialul peretelui sau la
şuruburile ce trebuie utilizate.
• Utilizaţi şuruburi adecvate materialului şi rezistenţei peretelui. Deoarece plăcile din gips sunt destul de fragile,
fixaţi şuruburile bine într-o grindă. Montaţi difuzoarele pe un perete vertical şi plat, unde este aplicată ranforsare.
• Sony nu este responsabil pentru accidente sau daune cauzate de montarea necorespunzătoare, de rezistenţa
insuficientă a peretelui sau de montarea necorespunzătoare prin înşurubare, de calamităţi naturale etc.
1
Conectaţi cablul difuzorului cu manşon colorat la 3, iar cablul difuzorului fără manşon
colorat la #.
Manşon colorat
Difuzor frontal stânga (L): Alb
Difuzor frontal dreapta (R): Roşu
Difuzor central: Verde
Difuzor surround stânga (L): Albastru
Difuzor surround dreapta (R): Gri
2
Pregătiţi şuruburi (nefurnizate) potrivite pentru gaura din spatele fiecărui difuzor. Consultaţi
ilustraţiile de mai jos.
4 mm
30 mm
22RO
5 mm
10 mm
Gaură din spatele
difuzorului
3
Prindeţi şuruburile în perete, apoi agăţaţi difuzorul pe perete.
Adâncimea şurubului fixat
Introducere
Între 8 şi 10 mm
Pentru difuzoarele înalte (doar pentru DAV-TZ715)
Pentru difuzorul central
145 mm
101,6 mm
Pentru difuzoarele mici (doar pentru DAV-TZ715)
23RO
Introducere
Pasul 2: Conectarea sistemului
Conectarea difuzoarelor
1
Introduceţi conectorii cablurilor difuzoarelor pentru a se potrivi culorilor mufelor SPEAKERS
de pe unitate, până se aude un clic.
Verde
(Difuzor central)
Mov
(Subwoofer)
KERS
SPEA
TR
FRON
TL
FRON
R
SUR
SUR
L
ER
CENT R
FO
ONLY
SS-CT
R
OOFE
SUBW FOR
ONLYS
SS-W
SS-TS
FOR
ONLY
Albastru
(Difuzor surround stânga (L))
Roşu
(Difuzor frontal dreapta (R))
Gri
(Difuzor surround dreapta (R))
Alb
(Difuzor frontal stânga (L))
2
Conectaţi cablul difuzorului cu manşon colorat la 3, iar cablul difuzorului fără manşon
colorat la #.
Cablul difuzorului subwoofer este prins de subwoofer.
Spatele difuzorului
Manşon colorat (+)
Conector
(–)
Notă
• Nu prindeţi izolaţia cablului difuzorului (învelişul de cauciuc) în bornele difuzorului.
24RO
Conectarea televizorului/set-top box-ului
Introducere
Când conectaţi doar televizorul
Când conectaţi la un televizor şi la un set-top box
Video
1 Video
2 Audio
1 Video
2 Audio
1 Conectarea video la televizor
În funcţie de mufele televizorului, selectaţi una dintre următoarele metode de conectare.
x Metoda 1: Conectare prin cablu video (furnizat)
Aceasta este conexiunea de bază.
x Metoda 2: Conectare prin cablu HDMI*
Calitatea imaginii va fi mai bună, în comparaţie cu Metoda 1.
IN
VIDEO
HDMI
IN
VIDEO
OUT
OUT
Metoda 1
(furnizat)
Metoda 2*
* Cablul HDMI de mare viteză este furnizat doar cu anumite modele/în anumite regiuni.
25RO
Introducere
2 Conectarea audio de la televizor/set-top box
Pentru a asculta sunetul de la televizor sau set-top box prin intermediul sistemului, trebuie să realizaţi
o conexiune printr-un cablu audio (nefurnizat).
OUT
AUDIO L
R
L
TV
IN
AUDIO
R
Cablu audio
(nefurnizat)
Sfat
• În locul televizorului puteţi conecta o altă componentă, precum un VCR, receptor digital satelit sau un PlayStation
la mufa TV.
Pentru a schimba sistemul de culori (PAL sau NTSC) (doar în cazul modelelor pentru
Asia, Orientul Mijlociu şi Europa)
În funcţie de televizor, este posibil să trebuiască să selectaţi un sistem de culori dintre PAL şi NTSC.
Setarea iniţială pentru Orientul Mijlociu şi Europa este PAL.
Setarea iniţială pentru Asia este NTSC.
1
2
Opriţi sistemul apăsând "/1.
Porniţi sistemul apăsând "/1 de pe unitate în timp ce ţineţi apăsat pe FUNCTION de pe unitate.
De fiecare dată când efectuaţi această operaţie, sistemul de culori este schimbat între PAL şi NTSC.
Atunci când sistemul de culori este setat la NTSC, pe afişajul panoului frontal se aprinde „NTSC”.
26RO
Conectarea antenei (aeriană)
Introducere
NNA
ANTE
FM
IAL 75
COAX
sau
Antenă cu fir pentru FM (aeriană)
(furnizată)
Notă
• După conectarea antenei cu fir pentru FM (aeriană), extindeţi-o şi încercaţi pe cât posibil să o menţineţi în poziţie
orizontală.
Conectarea cablului de alimentare CA (de la reţea)
1
Conectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea).
Demonstraţia apare pe afişajul panoului frontal.
Priză de perete (de la reţea): Forma
prizei de perete (de la reţea) diferă
în funcţie de zonă.
2
Apăsaţi "/1 pentru a porni sistemul, apoi apăsaţi "/1 din nou pentru a opri demonstraţia.
"/1
27RO
Introducere
5
Pasul 3: Configurarea
sistemului
Apăsaţi X/x pentru a selecta o limbă,
apoi apăsaţi .
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
Efectuarea Quick Setup
(Configurare rapidă)
Elementele afişate variază în funcţie de zonă.
6
"/1
ENGLISH
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
PORTUGUESE
Apăsaţi X/x pentru a selecta setarea
potrivită tipului de televizor, apoi
apăsaţi .
VIDEO SETUP
16:9
TV TYPE:
16:9
COLOR SYSTEM (VIDEO CD):
4:3 LETTER BOX
PAUSE MODE:
4:3 PAN SCAN
• [16:9]: Acest raport de aspect este pentru
un televizor cu ecran lat sau pentru un
televizor standard 4:3 cu mod de ecran
lat (pagina 55).
• [4:3 LETTER BOX] (Panoramic) sau
[4:3 PAN SCAN] (Trunchiat): Acest
raport de aspect este pentru un televizor
standard 4:3 (pagina 55).
C/X/x/c,
DISPLAY
1
2
3
4
Porniţi televizorul.
Comutaţi selectorul de intrare de pe
televizor, astfel încât semnalul de la
sistem să apară pe ecranul televizorului.
Apăsaţi "/1 pentru a porni sistemul.
Apăsaţi
fără să introduceţi niciun disc
şi fără să conectaţi niciun dispozitiv USB.
Home Theatre System
Press
Press
ENTER
CLEAR
to run QUICK SETUP.
to erase this message.
Notă
• Dacă acest mesaj nu apare, apăsaţi DVD/CD.
Dacă mesajul tot nu apare, reapelaţi afişajul
Quick Setup (Configurare rapidă) (pagina 53).
28RO
7
Apăsaţi X/x pentru a selecta setarea
Control for HDMI (Comandă HDMI),
apoi apăsaţi .
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
AUTO(1920x1080p)
ON
ON
OFF
OFF
SD
• [ON] (Activat): Funcţia Control for
HDMI (Comandă HDMI) este setată
la valoarea activat.
• [OFF] (Dezactivat): Funcţia Control for
HDMI (Comandă HDMI) este setată la
valoarea dezactivat.
8
Setarea tipului de ieşire video
pentru a se potrivi televizorului
În funcţie de conexiunea televizorului (pagina 25),
selectaţi tipul de ieşire video a sistemului.
SPEAKER FORMATION
Pentru a selecta tipul de semnal video
scos prin mufa HDMI OUT
STANDARD
• [STANDARD]: Selectaţi această opţiune
atunci când instalaţi difuzoarele în
formaţie normală.
• [NO CENTER] (Fără difuzor central):
Selectaţi această opţiune atunci când
instalaţi doar difuzorul central şi pe
cele pentru surround.
• [NO SURROUND] (Fără surround):
Selectaţi această opţiune atunci când
instalaţi doar difuzorul central şi pe
cele frontale.
• [FRONT ONLY] (Doar frontal): Selectaţi
această opţiune atunci când instalaţi doar
difuzoarele frontale.
• [ALL FRONT] (Toate frontal): Selectaţi
această opţiune atunci când instalaţi toate
difuzoarele în faţa poziţiei de ascultare.
• [ALL FRONT - NO CENTER] (Toate
frontal - fără difuzor central): Selectaţi
această opţiune atunci când instalaţi
difuzoarele frontale şi de surround
în faţa poziţiei de ascultare.
Atunci când conectaţi unitatea şi televizorul
cu un cablu HDMI, selectaţi tipul de semnale
video scoase prin mufa HDMI OUT.
1
2
3
Apăsaţi DVD/CD.
Apăsaţi
DISPLAY în timp ce sistemul
de află în modul oprire.
Apăsaţi X/x pentru a selecta
[SETUP] (Configurare), apoi apăsaţi
.
CUSTOM
4
Apăsaţi X/x pentru a selecta [CUSTOM]
(Particularizare), apoi apăsaţi .
CUSTOM
CUSTOM
QUICK
Pentru a părăsi Quick Setup
(Configurare rapidă)
Apăsaţi
DISPLAY în orice moment.
29RO
Introducere
Apăsaţi C/c pentru a selecta imaginea
cu poziţionarea difuzoarelor
corespunzătoare modului în care sunt
acestea poziţionate în realitate, apoi
apăsaţi .
Apăsaţi X/x pentru a selecta [HDMI
SETUP] (Configurare HDMI), apoi
apăsaţi .
Introducere
5
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
6
Apăsaţi X/x pentru a selecta [HDMI
RESOLUTION] (Rezoluţie HDMI), apoi
apăsaţi .
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
7
AUTO(1920x1080p)
ON
OFF
YCBCR
OFF
SD
AUTO(1920x1080p)
ON
OFF
YCBCR
OFF
SD
Apăsaţi X/x pentru a selecta setarea
dorită, apoi apăsaţi
.
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
AUTO(1920x1080p)
AUTO(1920x1080p)
OFF
1920x1080i
LEVEL2
1280x720p
YCBCR
720x480p
OFF
SD
• [AUTO (1920 × 1080p)]: Sistemul scoate
semnalul video optim pentru televizorul
conectat.
• [1920 × 1080i]: Sistemul scoate semnale
video 1920 × 1080i*.
• [1280 × 720p]: Sistemul scoate semnale
video 1280 × 720p*.
• [720 × 480p]**: Sistemul scoate semnale
video 720 × 480p*.
* i: încrucişare, p: progresiv
** În funcţie de zonă, este posibil să apară
[720 × 480/576p] şi sistemul să scoată
semnale video 720 × 576p.
30RO
Redarea de fişiere de pe
un disc/dispozitiv USB
Redare
Redarea unui disc
Redare
Z
Z
"/1
USB
DVD/CD
FUNCTION
DVD/CD
FUNCTION
C/X/x/c,
DVD MENU
VOLUME +/–
O
RETURN
VOLUME +/–
DISPLAY
N
N
1
x
1
Apăsaţi DVD/CD.
• DVD/CD: Pentru un disc.
• USB: Pentru un dispozitiv USB.
Puteţi selecta funcţia şi dacă apăsaţi
în mod repetat pe FUNCTION.
Puteţi selecta această funcţie şi dacă apăsaţi
în mod repetat pe FUNCTION.
2
3
Apăsaţi Z pentru a deschide tava discului.
Puneţi un disc pe tavă, apoi apăsaţi Z.
Apăsaţi DVD/CD sau USB.
2
Încărcaţi sursa.
x Pentru un disc
Puneţi un disc pe tavă, apăsând Z pentru
a deschide/închide tava discului.
x Pentru un dispozitiv USB
Conectaţi un dispozitiv USB direct la
unitate.
Cu partea etichetată în sus.
4
5
Apăsaţi N pentru a porni redarea.
Apăsaţi VOLUME +/– pentru a regla
volumul.
Dispozitiv USB
31RO
Notă
Pentru a scoate dispozitivul USB
• Poate dura circa 10 secunde înainte ca
„READING” să apară pe afişajul panoului
frontal, în funcţie de tipul de dispozitiv USB.
1
2
3
Pe ecranul televizorului apare [FOLDER
LIST] (Listă foldere).
Dacă [FOLDER LIST] (Listă foldere) nu
apare, apăsaţi DVD MENU.
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta un folder.
4
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Apăsaţi [/1 pentru a opri sistemul.
Scoateţi dispozitivul USB.
Redarea unui fişier specific
1
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
Apăsaţi x pentru a opri redarea.
2
3
Selectaţi un folder urmând paşii din
„Redarea de fişiere de pe un disc/
dispozitiv USB” (pagina 31).
Apăsaţi
pentru a afişa lista de fişiere.
Selectaţi un fişier.
Pentru a reveni la lista folderelor, apăsaţi
O RETURN.
x Pentru fişiere video sau audio
Apăsaţi N pentru a porni redarea.
Apăsaţi X/x pentru a selecta un fişier.
x Pentru fişiere video sau audio
TRACK LIST
03 In the Middle of Nowher...
Sistemul începe redarea fişierelor din
folderul selectat.
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
x Pentru fişiere imagine JPEG
Sistemul începe o prezentare de diapozitive
a fişierelor din folderul selectat.
5
Apăsaţi VOLUME +/– pentru a regla volumul.
x Pentru fişiere JPEG
Pentru a selecta sursa de redare
a dispozitivului USB
Apăsaţi C/X/x/c pentru a selecta o imagine.
Puteţi selecta numărul memoriei pentru redare,
în funcţie de dispozitivul USB.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Apăsaţi MEM SEL.
Număr de memorie selectat
USB Memory 2 selected.
Home Theatre System
4
Porniţi redarea.
x Pentru fişiere video sau audio
Apăsaţi N pentru a porni redarea de la
fişierul selectat.
Notă
• Când memoria nu poate fi selectată, pe ecranul
televizorului apare [Operation not possible.]
(Operaţia nu este posibilă).
• Numărul memoriei se modifică, în funcţie de
dispozitivul USB.
32RO
x Pentru fişiere imagine JPEG
Apăsaţi N pentru a porni o prezentare
de diapozitive începând cu fişierul selectat.
Apăsaţi
pentru a afişa doar fişierul
selectat.
Pentru a activa/dezactiva lista de
foldere/fişiere
Setările implicite diferă, în funcţie de sursă.
Pentru detalii cu privire la prioritatea
tipurilor de fişier din setarea [MEDIA],
consultaţi „Prioritatea de redare a tipurilor
de fişiere” (pagina 70).
Apăsaţi DVD MENU.
Pentru a afişa lista de foldere/fişiere
utilizând meniul Comandă
3
Apăsaţi
DISPLAY.
Apăsaţi X/x pentru a selecta
[BROWSING] (Răsfoire), apoi apăsaţi
.
Apăsaţi X/x pentru a selecta lista dorită,
apoi apăsaţi .
• [FOLDER LIST] (Listă foldere): Apare
o listă de foldere. Pentru a afişa o listă
de fişiere, apăsaţi X/x pentru a selecta
un folder, apoi apăsaţi .
• [PICTURE LIST] (Listă imagini) (doar
pentru fişiere imagine JPEG): Apare o
listă cu miniaturi ale fişierelor imagine
JPEG din folder.
Când pe un disc/dispozitiv USB
există tipuri de fişier diferite
Alte operaţii de redare
Redare
1
2
Butoane pentru operaţii de redare
pe telecomandă
Este posibil ca funcţia să nu fie disponibilă,
în funcţie de tipul de disc/fişier.
Pentru
Apăsaţi
Oprire
x
Pauză
X
Revenirea la redarea N
normală sau reluarea
redării după pauză
Puteţi selecta tipul de fişier care să fie redat cu
prioritate, atunci când mai multe tipuri de fişiere
media (fişiere audio, fişiere imagine JPEG sau
fişiere video) se regăsesc pe disc/dispozitivul USB.
1
2
3
Apăsaţi
DISPLAY.
Revocarea punctului x de două ori.
de reluare
Salt peste capitolul,
pista, fişierul sau
scena curent(ă)
Apăsaţi X/x pentru a selecta
[MEDIA], apoi apăsaţi .
Apăsaţi X/x pentru a selecta o setare,
apoi apăsaţi .
• [MUSIC/PHOTO] (Muzică/Foto) (doar
pentru DATA CD/DATA DVD): Puteţi
reda atât fişiere imagine JPEG, cât şi fişiere
MP3 din acelaşi folder, ca prezentare de
diapozitive.
• [MUSIC] (Muzică): Redarea fişierelor
audio are prioritate.
• [VIDEO]: Redarea fişierelor video are
prioritate.
• [PHOTO] (Foto): Redarea fişierelor
imagine JPEG are prioritate. Puteţi
reda fişiere imagine JPEG ca prezentare
de diapozitive.
. sau >.
• .: salt la început.
• Apăsaţi . de două ori în
interval de o secundă pentru
a trece la elementul anterior.
• >: salt la următorul
element.
Salt peste fişierul
C sau c în timpul redării.
imagine JPEG curent • C: salt la fişierul anterior.
• c: salt la următorul element.
Localizarea rapidă
a unui punct
/m sau M/
în
timpul redării unui disc.
•
/m: scanare rapidă
înapoi.
• M/
: scanare rapidă
înainte.
De fiecare dată când apăsaţi
/m sau M/
în
timpul scanării, viteza de
scanare se modifică.
33RO
Pentru
Apăsaţi
Urmărirea cadru
cu cadru
X, apoi apăsaţi
/m
sau M/
.
•
/m: redare cu
încetinitorul (înapoi).
• M/
: redare cu
încetinitorul (înainte).
De fiecare dată când apăsaţi
/m sau M/
în
timpul redării cu încetinitorul,
viteza de redare se modifică.
Rotirea unui fişier
imagine JPEG
Exemplu:
[CHAPTER] (Capitol)
[** (**)] este selectat (** se referă la un număr).
Numărul din paranteze indică numărul
total de titluri, capitole, piste, indexuri,
scene, folder sau fişiere.
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
X/x în timp ce vizualizaţi
un fişier imagine JPEG.
Apăsaţi CLEAR în timp ce
ţineţi apăsat SHIFT pentru a
reveni la vizualizarea normală.
Rând selectat
Notă
• Dacă [MEDIA] este setat la [MUSIC/PHOTO]
(Muzică/Foto) şi
[FILE] (Fişier) nu
apare, apăsaţi din nou pe
DISPLAY.
Sfat
• Când redaţi fişiere, puteţi selecta următorul folder
apăsând încontinuu pe > (c pentru fişiere imagine
JPEG) după ultimul fişier din folderul curent, însă
nu puteţi reveni la folderul anterior apăsând .
(C pentru fişiere imagine JPEG). Pentru a reveni la
folderul anterior, selectaţi folderul din lista cu foldere.
• Nu puteţi roti fişierul imagine JPEG dacă aţi setat
[JPEG RESOLUTION] (Rezoluţie JPEG) din [HDMI
SETUP] (Configurare HDMI) la [(1920 × 1080i)
HD
] sau la [(1920 × 1080i) HD] (pagina 56).
DVD VIDEO
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta numărul
dorit al titlului, capitolului, pistei, scenei
etc., apoi apăsaţi .
De asemenea, puteţi selecta numărul
apăsând pe butoanele numerice în timp
ce ţineţi apăsat pe SHIFT.
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
DVD VIDEO
Redarea unui (unei) titlu/capitol/
piste/scene etc. specific (e)
Pentru a selecta numărul titlului/
capitolului/pistei/scenei/indexului/
folderului/fişierului pentru redare
Dacă greşiţi, apăsaţi CLEAR în timp ce ţineţi
apăsat pe SHIFT pentru a revoca numărul.
Pentru a selecta o scenă utilizând codul
temporal
1
2
Apăsaţi
DISPLAY.
Apăsaţi X/x pentru a selecta metoda
de căutare, apoi apăsaţi .
•
[TITLE/SCENE/TRACK]
(Titlu/Scenă/Pistă)
•
[CHAPTER/INDEX]
(Capitol/Index)
•
[TRACK] (Pistă)
•
[INDEX]
•
[FOLDER]
•
[FILE] (Fişier)
34RO
1
2
3
Apăsaţi
DISPLAY.
Apăsaţi X/x pentru a selecta
[TIME] (Timp), apoi apăsaţi
.
Introduceţi codul temporal cu ajutorul
butoanelor numerice, în timp ce ţineţi
apăsat pe SHIFT, apoi apăsaţi pe
.
De exemplu, pentru a găsi o scenă la 2 ore,
10 minute şi 20 de secunde după început:
apăsaţi 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]) în timp ce
ţineţi apăsat pe SHIFT.
Notă
Exemplu:
• Nu puteţi căuta o scenă pe un suport DVD+RW
utilizând codul temporal.
Dolby Digital canal 5.1
Surround (stânga/dreapta)
LFE (Efect de
frecvenţă joasă)
Modificarea unghiurilor
1: ENGLISH
Frontal (stânga/
dreapta) + Centru
L
C
R
LFE
LS
RS
Redare
Apăsaţi ANGLE în timpul redării pentru
a selecta unghiul dorit.
DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Formatul programului redat în momentul respectiv
Afişarea subtitrărilor
x DVD-VR
Apăsaţi SUBTITLE în timpul redării pentru
a selecta limba dorită pentru subtitrări.
Modificarea componentei audio
Apăsaţi repetat pe AUDIO în timpul redării
pentru a selecta sunetul.
x DVD VIDEO
Puteţi comuta între formatele audio sau limbi,
atunci când sursa conţine mai multe formate
audio sau audio în mai multe limbi.
Când sunt afişate 4 cifre, acestea indică un cod
de limbă. Consultaţi „Lista codurilor de limbă”
(pagina 71) pentru a vedea ce limbă reprezintă
codul.
Când aceeaşi limbă este afişată de două sau mai
multe ori, suportul DVD VIDEO este înregistrat
cu mai multe formate audio.
Atunci când un disc conţine mai multe piste
audio, puteţi comuta între pistele audio.
x VIDEO CD/CD/DATA CD (fişier MP3)/DATA
DVD (fişier MP3)/dispozitiv USB (fişier audio)
Puteţi modifica pista de sunet.
• [STEREO]: Sunetul stereo.
• [1/L] (Stânga): Sunetul canalului din stânga
(monofonic).
• [2/R] (2/Dreapta): Sunetul canalului din
dreapta (monofonic).
x Super VCD
Puteţi modifica pista de sunet.
• [1:STEREO]: Sunetul stereo al pistei audio 1.
• [1:1/L] (Stânga): Sunetul canalului din stânga
al pistei audio 1 (monofonic).
• [1:2/R] (Dreapta): Sunetul canalului din
dreapta al pistei audio 1 (monofonic).
• [2:STEREO]: Sunetul stereo al pistei audio 2.
• [2:1/L] (Stânga): Sunetul canalului din stânga
al pistei audio 2 (monofonic).
• [2:2/R] (Dreapta): Sunetul canalului din
dreapta al pistei audio 2 (monofonic).
35RO
Utilizarea meniului DVD-ului
Selectarea unei zone de redare
pentru un Super Audio CD
Când redaţi un DVD care conţine mai multe
titluri, puteţi selecta titlul dorit utilizând DVD
TOP MENU.
Când redaţi un DVD care vă permite să selectaţi
elemente precum limba pentru subtitrări şi
limba pentru sunet, selectaţi aceste elemente
utilizând DVD MENU.
1
2
Apăsaţi DVD TOP MENU sau DVD MENU.
Apăsaţi C/X/x/c pentru a selecta
elementul pe care doriţi să îl redaţi
sau să îl modificaţi, apoi apăsaţi .
De asemenea, puteţi selecta numărul
apăsând pe butoanele numerice în timp
ce ţineţi apăsat pe SHIFT.
Unele suporturi Super Audio CD conţin o zonă
de redare pe 2 canale şi una de redare pe canale
multiple. Puteţi selecta zona de redare pe care
doriţi să o ascultaţi.
1
2
Apăsaţi X/x pentru a selecta
[MULTI/2CH] (Canale multiple/2 canale),
apoi apăsaţi .
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta setarea,
apoi apăsaţi .
• [MULTI] (Multiple): Puteţi reda zona
de redare pe canale multiple.
• [2CH] (2 canale): Puteţi reda zona de
redare pe 2 canale.
Pentru a afişa meniul DVD-ului în
meniul Comandă
1
2
3
Apăsaţi
DISPLAY.
Apăsaţi X/x pentru a selecta
MENU] (Meniu disc), apoi apăsaţi
[DISC
.
Apăsaţi X/x pentru a selecta [MENU]
(Meniu) sau [TOP MENU] (Meniu
principal), apoi apăsaţi .
Selectarea unui titlu original sau
a unui titlu editat de pe un DVD-VR
Această funcţie este disponibilă doar pentru
suporturi DVD-VR cu o listă de redare creată.
1
Schimbarea unui strat de redare
pentru un Super Audio CD hibrid
Unele suporturi Super Audio CD conţin un strat
Super Audio CD şi un strat CD. Puteţi schimba
stratul de redare pe care doriţi să îl ascultaţi.
1
2
Apăsaţi
DISPLAY în timp ce sistemul
de află în modul oprire.
Apăsaţi X/x pentru a selecta
[SUPER AUDIO CD/CD LAYER] (Strat Super
Audio CD/CD), apoi apăsaţi .
Apăsaţi
DISPLAY în timp ce sistemul
de află în modul oprire.
x Când stratul curent este stratul CD
2
Apăsaţi X/x pentru a selecta
[ORIGINAL/PLAY LIST] (Original/Listă
de redare), apoi apăsaţi .
x Când stratul curent este stratul Super
Audio CD
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta o setare,
apoi apăsaţi .
• [PLAY LIST] (Listă de redare): Puteţi
reda titlurile în ordinea din lista de
redare existentă.
• [ORIGINAL]: Puteţi reda titlurile aşa
cum au fost înregistrate iniţial.
36RO
Apăsaţi
DISPLAY în timp ce sistemul
de află în modul oprire.
apare [SUPER AUDIO CD].
apare [CD].
3
Apăsaţi
pentru a schimba stratul.
4
Cursorul se mută la rândul pistei [T]
(în acest caz, [01]).
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
Notă
• Semnalele audio de la Super Audio CD nu sunt scoase
prin mufa HDMI OUT.
5
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Redare
• [SUPER AUDIO CD]: Puteţi reda stratul
Super Audio CD.
Atunci când sistemul redă un strat Super
Audio CD, pe panoul frontal se aprinde
mesajul „SA-CD”.
• [CD]: Puteţi reda stratul CD.
Atunci când sistemul redă un strat CD, pe
panoul frontal se aprinde mesajul „CD”.
Apăsaţi c.
Selectaţi pista pe care doriţi să o programaţi.
De ex. Pentru a seta pista 2 ca prima pistă
programată
Apăsaţi X/x pentru a selecta [02] sub [T],
apoi apăsaţi .
Selectarea modului de
redare
Pistă selectată
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
Redarea în ordine programată
(Redare programată)
Puteţi reda conţinutul unui disc în ordinea
dorită, aranjând ordinea pistelor de pe disc
pentru a crea propriul dumneavoastră program.
Puteţi programa până la 99 de piste.
1
2
3
Apăsaţi
DISPLAY.
Apăsaţi X/x pentru a selecta [SET t]
(Setare), apoi apăsaţi .
Timpul total al pistelor programate
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Piste înregistrate pe un disc
0: 03:51
T
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Timpul total al pistelor programate
6
7
Apăsaţi X/x pentru a selecta
[PROGRAM] (Programare), apoi
apăsaţi .
Numărul pistei [T]
Repetaţi paşii de la 4 la 5 pentru a
programa alte piste.
Apăsaţi N pentru a porni Redarea
programată.
Pentru a reveni la redarea normală
Apăsaţi CLEAR în timp ce ţineţi apăsat SHIFT,
atunci când afişajul pentru setarea programului
nu este afişat pe ecranul televizorului, sau
selectaţi [OFF] (Dezactivat) la Pasul 3. Pentru
a reda din nou acelaşi program, selectaţi [ON]
(Activat) la Pasul 3 şi apăsaţi .
Pentru a modifica sau pentru a revoca
un program
1
2
Urmaţi Paşii de la 1 la 3 din „Redarea în
ordine programată”.
Apăsaţi X/x pentru a selecta numărul
de program al pistei pe care doriţi să
o modificaţi sau să o revocaţi.
Dacă doriţi să ştergeţi pista din program, apăsaţi
CLEAR în timp ce ţineţi apăsat pe SHIFT.
37RO
3
Pentru a reveni la redarea normală
Urmaţi Pasul 5 din „Redarea în ordine
programată” pentru o programare nouă.
Apăsaţi CLEAR în timp ce ţineţi apăsat SHIFT
sau selectaţi [OFF] (Dezactivat) la Pasul 3.
Pentru a revoca un program, selectaţi [--]
de sub [T], apoi apăsaţi
.
Notă
• Nu puteţi utiliza Redarea amestecată cu un
CD VIDEO sau Super VCD cu redare PBC.
Pentru a revoca toate pistele din
ordinea programată
1
2
Urmaţi Paşii de la 1 la 3 din „Redarea în
ordine programată”.
Redarea repetată
(Redare repetată)
Apăsaţi X şi selectaţi [ALL CLEAR]
(Golire toate), apoi apăsaţi .
Redarea în ordine aleatorie
1
2
(Redare amestecată)
3
DISPLAY în timpul redării.
Apăsaţi X/x pentru a selecta
[REPEAT] (Repetare), apoi apăsaţi
Notă
x DVD VIDEO/DVD-VR
• [OFF] (Dezactivat): Dezactivat.
• [DISC]: Puteţi repeta toate titlurile
de pe disc.
• [TITLE] (Titlu): Puteţi repeta titlul
curent de pe un disc.
• [CHAPTER] (Capitol): Puteţi repeta
capitolul curent de pe un disc.
3
Apăsaţi
DISPLAY în timpul redării.
Apăsaţi X/x pentru a selecta
[SHUFFLE] (Amestecare), apoi apăsaţi
.
Apăsaţi X/x pentru a selecta elementul
care să fie amestecat.
x VIDEO CD/Super Audio CD/CD
x VIDEO CD/Super Audio CD/CD
• [OFF] (Dezactivat): Dezactivat.
• [DISC]: Puteţi repeta toate pistele de
pe disc.
• [TRACK] (Pistă): Puteţi repeta pista
curentă.
• [OFF] (Dezactivat): Dezactivat.
• [TRACK] (Pistă): Puteţi amesteca pistele
de pe disc.
x În timpul Redării programate
• [OFF] (Dezactivat): Dezactivat.
• [ON] (Activat): Puteţi amesteca pistele
selectate în Redare programată.
x DATA CD/DATA DVD/dispozitiv USB
• [OFF] (Dezactivat): Dezactivat.
• [DISC] (doar cu DATA CD/DATA
DVD): Puteţi repeta toate folderele de
pe disc.
• [MEMORY] (Memorie) (doar dispozitiv
USB): Puteţi repeta toate folderele de pe
dispozitivul USB.
• [FOLDER]: Puteţi repeta folderul curent.
• [TRACK] (Pistă) (doar fişiere audio):
Puteţi repeta fişierul curent.
• [FILE] (Fişier) (doar fişiere video): Puteţi
repeta fişierul curent.
x DATA CD (doar fişiere audio)/DATA
DVD (doar fişiere audio)/dispozitiv USB
(doar fişiere audio)
• [OFF] (Dezactivat): Dezactivat.
• [ON (MUSIC)] (Activat (Muzică)): Puteţi
amesteca fişierele audio din folderul de pe
discul/dispozitivul USB curent. Dacă nu
este selectat niciun folder, sunt amestecate
fişierele audio din primul folder.
4
Apăsaţi
pentru a porni Redarea
amestecată.
.
Apăsaţi X/x pentru a selecta elementul
care să fie repetat, apoi apăsaţi
.
• Atunci când redaţi fişiere MP3, aceeaşi melodie poate
fi redată în mod repetat.
1
2
38RO
Apăsaţi
4
Apăsaţi N pentru a porni Redarea
repetată.
Pentru a reveni la redarea normală
Apăsaţi CLEAR în timp ce ţineţi apăsat SHIFT
sau selectaţi [OFF] (Dezactivat) la Pasul 3.
Selectarea duratei prezentării
de diapozitive
Notă
• Nu puteţi utiliza Redarea repetată cu un VIDEO CD
sau Super VCD cu redare PBC.
1
2
3
2
Apăsaţi X/x pentru a selecta
[INTERVAL], apoi apăsaţi .
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta o setare,
apoi apăsaţi
.
Apăsaţi în mod repetat
DISPLAY,
până când în meniul Comandă apare
[EFFECT] (Efect).
Apăsaţi X/x pentru a selecta
[EFFECT] (Efect), apoi apăsaţi
• [NORMAL]: Puteţi seta durata standard.
• [FAST] (Repede): Puteţi seta o durată mai
scurtă decât [NORMAL].
• [SLOW 1] (Încet 1): Puteţi seta o durată
mai lungă decât [NORMAL].
• [SLOW 2] (Încet 2): Puteţi seta o durată
mai lungă decât [SLOW 1] (Încet 1).
.
Apăsaţi X/x pentru a selecta o setare,
apoi apăsaţi .
• [MODE 1] (Mod 1): Fişierul imagine
JPEG efectuează o parcurgere spre
interior, din partea de sus către partea
de jos a ecranului televizorului.
• [MODE 2] (Mod 2): Fişierul imagine
JPEG se întinde din partea din stânga
către partea din dreapta a ecranului
televizorului.
• [MODE 3] (Mod 3): Fişierul imagine
JPEG se întinde din centrul ecranului
televizorului.
• [MODE 4] (Mod 4): Fişierul imagine
JPEG efectuează cicluri în mod aleatoriu
prin efecte.
• [MODE 5] (Mod 5): Următorul fişier
imagine JPEG glisează peste imaginea
anterioară.
• [OFF] (Dezactivat): Dezactivat.
Notă
• Este posibil să fie nevoie de mai mult timp decât în
opţiunea selectată pentru a afişa unele fişiere imagine
JPEG, în special fişierele imagine JPEG progresive sau
fişierele imagine JPEG de peste 3.000.000 de pixeli.
• Setarea [INTERVAL] nu poate fi selectată atunci când
redaţi un disc ce nu conţine fişiere imagine JPEG sau
un dispozitiv USB sau atunci când aţi setat [MEDIA]
la o setare ce nu poate reda fişiere imagine JPEG.
Redarea unei prezentări de
diapozitive cu sunet
1
Pregătiţi un folder pe un disc, care să
conţină atât fişiere MP3, cât şi fişiere
imagine JPEG.
Fişierele MP3 şi fişierele imagine JPEG nu
trebuie să se afle în foldere separate. Pentru
detalii cu privire la crearea unui disc, consultaţi
instrucţiunile PC-ului, software-ului etc.
Notă
• Setarea [EFFECT] (Efect) nu produce rezultate dacă
aţi setat [JPEG RESOLUTION] (Rezoluţie JPEG) din
[HDMI SETUP] (Configurare HDMI) la [(1920 ×
1080i) HD
] sau [(1920 × 1080i) HD] (pagina 56).
• Setarea [EFFECT] (Efect) nu poate fi selectată atunci
când redaţi un disc ce nu conţine fişiere imagine
JPEG sau un dispozitiv USB sau atunci când aţi
setat [MEDIA] la o setare ce nu poate reda fişiere
imagine JPEG.
Apăsaţi în mod repetat
DISPLAY,
până când în meniul Comandă apare
[INTERVAL].
Redare
Selectarea unui efect pentru
prezentarea de diapozitive
1
2
Apăsaţi
DISPLAY.
39RO
3
4
5
6
Apăsaţi X/x pentru a selecta
[MEDIA], apoi apăsaţi .
1 [T **:**:**/C **:**:**/D **:**:**]
Timpul de redare pentru titlul, pista/
capitolul/discul curent
Dacă este selectat [MUSIC/PHOTO]
(Muzică/Foto), treceţi la Pasul 5. Dacă este
selectat altceva decât [MUSIC/PHOTO]
(Muzică/Foto), apăsaţi X/x pentru a
selecta [MUSIC/PHOTO] (Muzică/Foto),
apoi apăsaţi .
[T-**:**:**/C-**:**:**/D-**:**:**]
Timpul de redare rămas pentru titlul,
pista/capitolul/discul curent
[**:**:**]
Timpul de redare al scenei/fişierului
video curent
Dacă lista de foldere nu apare, apăsaţi
DVD MENU.
Puteţi activa/dezactiva lista de foldere
apăsând în mod repetat pe DVD MENU.
2 Rată de biţi
Apăsaţi X/x pentru a selecta folderul
dorit şi apăsaţi N.
3 Tip fişier
Notă
• Dacă redaţi în acelaşi timp un fişier MP3 şi un fişier
imagine JPEG de dimensiuni mari, este posibil ca
sunetul să se întrerupă. Sony recomandă să setaţi rata
de biţi MP3 la cel mult 128 kbps atunci când creaţi
fişierul. Dacă sunetul se întrerupe în continuare,
reduceţi dimensiunea fişierului imagine JPEG.
Apare la redarea unui fişier audio.
Apare la redarea unui fişier audio/video.
4 Nume folder/fişier
Apare la redarea unui fişier audio/fişier
imagine JPEG/fişier video.
Dacă un fişier MP3 are etichetă ID3,
sistemul va afişa un nume de album/nume
de titlu din informaţiile etichetei ID3.
Sistemul poate accepta ID3 versiunile 1.0/
1.1/2.2/2.3.
Afişarea informaţiilor etichetei ID3
versiunile 2.2/2.3 are prioritate atunci când
pentru un singur fişier MP3 sunt utilizate
etichete ID3 versiunea 1.0/1.1 şi versiunea
2.2/2.3.
Afişarea informaţiilor despre
un disc/dispozitiv USB
Vizualizarea informaţiilor de redare
Apăsaţi în mod repetat TIME/TEXT în timpul
redării.
Informaţii pe ecranul televizorului
1
T
0: 13
2
3
192k MP3
4, 5
Dvorak/Tchaikovsky/NedPho/Kreizberg
Adagio - Allegro molto
40RO
5 Informaţii text
Textul de pe DVD/Super Audio CD/CD
apare doar atunci când pe disc este
înregistrat text. Nu puteţi modifica textul.
Dacă discul nu conţine text, apare „NO
TEXT”.
Notă
• În funcţie de sursa redată, sistemul poate afişa doar
un număr limitat de caractere. De asemenea, în
funcţie de sursă, nu toate caracterele text vor fi afişate.
Informaţii pe afişajul panoului frontal
De fiecare dată când apăsaţi TIME/TEXT în
timpul redării, apar următoarele informaţii.
Este posibil ca unele elemente afişate să dispară
după câteva secunde.
x DVD VIDEO/DVD-VR
1 Timpul de redare al titlului curent
2 Timpul rămas din titlul curent
3 Timpul de redare al capitolului curent
4 Timpul rămas din capitolul curent
5 Numele discului
6 Titlul şi capitolul
Vizualizarea informaţiilor despre
dată ale unui fişier imagine JPEG
x VIDEO CD (cu funcţii PBC)/Super VCD
(cu funcţii PBC)
x VIDEO CD (cu funcţii PBC)/Super Audio CD/CD
1 Timpul de redare al pistei curente
2 Timpul rămas din pista curentă
3 Timpul de redare al discului
4 Timpul rămas din disc
5 Numele pistei
6 Pista şi indexul*
Puteţi verifica informaţiile despre dată în
timpul redării, atunci când eticheta Exif*
este înregistrată în fişierul imagine JPEG.
Apăsaţi în mod repetat
DISPLAY, până
când în meniul Comandă apare
[DATE] (Dată).
5(
8)
10( 15)
18/9/2002
Redare
1 Timpul de redare al elementului curent
2 Numele discului
3 Numărul scenei
DATA CD
* Doar VIDEO CD/Super Audio CD.
x Super VCD (fără funcţii PBC)
Informaţii dată
1 Timpul de redare al pistei curente
2 Textul pistei
3 Numărul pistei şi al indexului
x DATA CD/DATA DVD/dispozitiv USB
(fişier audio)
1 Timpul de redare şi numărul pistei curente
2 Numele pistei (fişierului)*
* „Exchangeable Image File Format” este un format
de imagine de cameră digitală definit de Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA).
* Dacă un fişier MP3 are etichetă ID3, sistemul va afişa
un nume de titlu din informaţiile etichetei ID3.
Sistemul poate accepta ID3 versiunile 1.0/1.1/2.2/2.3.
Afişarea informaţiilor etichetei ID3 versiunile 2.2/2.3
are prioritate atunci când pentru un singur fişier
MP3 sunt utilizate etichete ID3 versiunea 1.0/1.1
şi versiunea 2.2/2.3.
x DATA CD (fişier video)/DATA DVD
(fişier video)/dispozitiv USB (fişier video)
1 Timpul de redare al fişierului curent
2 Numele fişierului curent
3 Numărul albumului şi al fişierului curent
Notă
• Sistemul poate afişa doar primul nivel de text
DVD/CD, precum numele discului sau titlul.
• Este posibil ca numele discului sau al pistei să
nu fie afişat, în funcţie de text.
• Este posibil ca timpul de redare al fişierelor
MP3 şi video să nu fie afişat corect.
41RO
Redarea audio/video de pe
o componentă conectată
Butoane
pentru
selectarea
funcţiilor
1
Utilizaţi butoanele de selectare a
funcţiilor pentru a selecta funcţia dorită.
Elementul selectat apare pe afişajul
panoului frontal.
Buton
Sursă
DVD/CD
Disc care este redat de sistem
FM
Radio FM
USB
Dispozitiv USB
TV
Televizor sau set-top box
Puteţi selecta funcţia dorită şi dacă apăsaţi
în mod repetat pe FUNCTION.
2
Pregătiţi sursa.
• DVD/CD: Introduceţi discul în unitate
(pagina 31).
• TUNER FM: Selectaţi programul radio
(pagina 43).
• USB: Conectaţi dispozitivul USB direct
la unitate.
• TV: Selectaţi canalul pe televizor sau
set-top box.
3
Comandaţi componenta conectată.
Pentru a utiliza un set-top box, selectaţi
intrarea set-top box-ului prin intermediul
televizorului la care este conectat.
42RO
Ascultarea de radio
Tuner
Presetarea posturilor de radio
Puteţi preseta 20 de posturi FM.
Postul curent
Banda curentă şi numărul presetat
Apăsaţi FM.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat TUNING +/–
până când începe scanarea automată.
Scanarea se opreşte când sistemul recepţionează
un post. Pe afişajul panoului frontal apare
„TUNED”. Când este recepţionat un program
stereo, pe afişajul panoului frontal apare şi „ST”.
Apăsaţi SYSTEM MENU.
Apăsaţi X/x pentru a selecta „MEMORY”.
Apăsaţi
sau c.
Un număr presetat apare pe afişajul
panoului frontal.
6
7
Apăsaţi X/x pentru a selecta numărul
presetat dorit.
Apăsaţi
9
Apăsaţi în mod repetat PRESET +/– pentru
a selecta postul presetat.
Reglaţi volumul apăsând pe VOLUME +/–.
Pentru a asculta posturi de radio
atunci când cunoaşteţi frecvenţele
Apăsaţi D.TUNING la Pasul 2, apăsaţi butoanele
numerice în timp ce ţineţi apăsat pe SHIFT
pentru a selecta frecvenţele, apoi apăsaţi .
Pentru a asculta posturi de radio care
nu sunt presetate
Utilizaţi acordarea manuală sau automată la
Pasul 2.
Pentru acordarea manuală, apăsaţi TUNING +/–
în mod repetat.
Pentru acordarea automată, apăsaţi şi menţineţi
apăsat pe TUNING +/–. Acordarea automată se
opreşte singură în momentul în care sistemul
recepţionează postul de radio. Pentru a opri manual
acordarea automată, apăsaţi TUNING +/– sau x.
Dacă un program FM are zgomot
Dacă un program FM are zgomot, puteţi selecta
recepţia monofonică. Nu veţi beneficia de efect
stereo, însă recepţia se va îmbunătăţi.
1
2
Apăsaţi SYSTEM MENU.
Apăsaţi X/x pentru a selecta „FM MODE”.
.
„COMPLETE” apare pe afişajul panoului
frontal şi postul este memorat.
8
Apăsaţi FM.
Tuner
FM 10 : 88.00 MHz
3
4
5
1
2
3
FM
1
2
Presetaţi mai întâi posturile de radio în memoria
sistemului (consultaţi „Presetarea posturilor de
radio” (pagina 43)).
Pentru a memora alte posturi, repetaţi
Paşii de la 2 la 7.
3
4
Selectaţi numărul presetat dorit apăsând
PRESET +/– (pagina 43), apoi continuaţi
cu procedura de la Pasul 3.
sau c.
Apăsaţi X/x pentru a selecta „MONO”.
• „STEREO”: Recepţie stereo.
• „MONO”: Recepţie monofonică.
Apăsaţi SYSTEM MENU.
Pentru a modifica numărul presetat
Apăsaţi
5
6
Apăsaţi
.
Apăsaţi SYSTEM MENU.
43RO
Efect sunet
Beneficierea de sunet surround
Puteţi beneficia de sunet în mod surround prin simpla selectare a unuia dintre setările preprogramate
de sunet surround ale sistemului.
Ascultarea sunetului televizorului cu ajutorul efectului de sunet surround
prin canal 5.1
1
2
Apăsaţi SYSTEM MENU.
Apăsaţi X/x pentru a selecta „SUR.SETTING”, apoi apăsaţi
sau c.
Elementul selectat apare pe afişajul panoului frontal.
3
4
Apăsaţi X/x pentru a selecta „PRO LOGIC”, apoi apăsaţi
.
Apăsaţi SYSTEM MENU.
Notă
• Atunci când sunetului programului TV este monofonic, sunetul este scos doar prin difuzorul central.
Selectarea setărilor surround în funcţie de preferinţele de ascultare
1
2
Apăsaţi SYSTEM MENU .
Apăsaţi X/x pentru a selecta „SUR.SETTING”, apoi apăsaţi
sau c.
Elementul selectat apare pe afişajul panoului frontal.
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta setarea de surround dorită, apoi apăsaţi
.
Consultaţi tabelul de mai jos pentru descrieri ale setărilor de sunet surround.
4
Apăsaţi SYSTEM MENU.
Despre ieşirea difuzoarelor
Tabelul de mai jos descrie opţiunile de care dispuneţi atunci când conectaţi toate difuzoarele la unitate
şi setaţi [SPEAKER FORMATION] (Formaţie difuzoare) la setarea [STANDARD] (pagina 57).
Sunet de la
Setare surround
Efect
„A.F.D. MULTI”
• Sursă pe 2 canale: Sistemul scoate sunet pe 2 canale de
la difuzoarele frontale şi de surround prin transmiterea
sunetului pe 2 canale către canalele surround stânga şi
dreapta.
• Sursă pe mai multe canale: Sistemul scoate sunet prin
difuzoare, în funcţie de numărul de canale ale sursei.
(AUTO FORMAT
DIRECT MULTI)
44RO
Sunet de la
Efect
„PRO LOGIC”
„PLII MOVIE”
„PLII MUSIC”
• Sursă pe 2 canale: Sistemul simulează sunetul surround de
la surse pe 2 canale şi scoate sunetul prin toate difuzoarele.
– „PRO LOGIC” execută decodarea în modul Dolby Pro
Logic.
– „PLII MOVIE” execută decodarea în modul Dolby Pro
Logic II movie.
– „PLII MUSIC” execută decodarea în modul Dolby Pro
Logic II Music.
• Sursă pe mai multe canale: Sistemul scoate sunet prin
difuzoare, în funcţie de numărul de canale ale sursei.
„2CH STEREO”
Sistemul scoate sunetul prin difuzoarele frontale şi prin
subwoofer, indiferent de formatul sunetului sau de numărul
de canale. Formatele surround pe mai multe canale sunt
reduse la 2 canale.
„A.F.D. STD”
Sistemul deosebeşte formatul sunetului sursei şi prezintă
Efect sunet
În funcţie de sursă.
Setare surround
sunetul aşa cum a fost înregistrat/codificat.
(AUTO FORMAT
DIRECT STANDARD)
Notă
• Nu puteţi selecta setările de surround în timp ce sistemul încarcă un disc.
• Este posibil ca setarea surround să nu producă efectele scontate, în funcţie de fluxul de intrare.
45RO
Selectarea efectului
de sunet
Selectarea efectului pentru
a se potrivi sursei
Apăsaţi în mod repetat SOUND MODE
în timpul redării, până când modul dorit
apare pe panoul afişajului frontal.
• „AUTO”: Sistemul selectează automat
„MOVIE” sau „MUSIC” pentru a produce
efectul de sunet, în funcţie de sursă. Pe afişajul
panoului frontal apare „AUTO”.
• „MOVIE”: Sistemul furnizează sunet pentru
filme. Pe afişajul panoului frontal apare
„MOVIE”.
• „MUSIC”: Sistemul furnizează sunet pentru
muzică. Pe afişajul panoului frontal apare
„MUSIC”.
Notă
• Această funcţie nu este disponibilă când redaţi un
Super Audio CD.
Îmbunătăţirea sunetului comprimat
Puteţi îmbunătăţi sunetul comprimat, cum
ar fi cel produs de un fişier MP3.
Acest efect este activat automat atunci când
sunt îndeplinite următoarele condiţii:
– Funcţia este setată la valoarea „USB”.
– „SUR.SETTING” este setată la valoarea
„A.F.D. STD” sau „A.F.D. MULTI” (pagina 44).
Pentru a opri efectul de sunet
Selectaţi o altă opţiune în afară de „A.F.D. STD”
sau „A.F.D. MULTI” pentru „SUR.SETTING”
(pagina 44).
46RO
Funcţii utile
Utilizarea funcţiei Control for
HDMI (Comandă HDMI) pentru
sincronizarea „BRAVIA”
– Control simplu la distanţă (pagina 48)
– Urmarea limbii (pagina 49)
Control for HDMI (Comandă HDMI) este un
standard pentru funcţii de control reciproc
utilizat de CEC (Consumer Electronics Control)
pentru HDMI (High-Definition Multimedia
Interface).
Notă
• În funcţie de componenta conectată, este posibil
ca funcţia de Control for HDMI (Comandă HDMI)
să nu fie disponibilă. Consultaţi instrucţiunile de
utilizare a componentei.
1
2
3
4
Asiguraţi-vă că sistemul şi televizorul
sunt conectate cu un cablu HDMI.
Porniţi televizorul şi apăsaţi [/1 pentru
a porni sistemul.
Comutaţi selectorul de intrare de pe
televizor, astfel încât semnalul de la
sistem prin intrarea HDMI să apară pe
ecranul televizorului.
Setaţi funcţia Control for HDMI
(Comandă HDMI) a televizorului.
Pentru detalii cu privire la configurarea
televizorului, consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale televizorului.
5
6
7
Pe sistem, apăsaţi DVD/CD.
Funcţii utile
Această funcţie este disponibilă pe televizoare
cu funcţia de sincronizare „BRAVIA”.
Prin conectarea de componente Sony compatibile
cu funcţia Control for HDMI (Comandă HDMI)
cu un cablu HDMI, utilizarea se simplifică astfel:
– Oprirea alimentării sistemului (pagina 47)
– Redare printr-o singură atingere (pagina 48)
– Modul Cinematograf (pagina 48)
– Controlul audio al sistemului (pagina 48)
– Limitarea volumului (pagina 48)
Dacă televizorul dumneavoastră nu este
compatibil cu funcţia Control for HDMI
(Comandă HDMI) – configurare simplă, setaţi
manual funcţia Control for HDMI (Comandă
HDMI) a sistemului şi a televizorului.
Apăsaţi
DISPLAY în timp ce sistemul
de află în modul oprire.
Apăsaţi X/x pentru a selecta
[SETUP] (Configurare), apoi apăsaţi
.
8
Apăsaţi X/x pentru a selecta [CUSTOM]
(Particularizare), apoi apăsaţi .
9
Apăsaţi X/x pentru a selecta [HDMI SETUP]
(Configurare HDMI), apoi apăsaţi .
10 Apăsaţi X/x pentru a selecta [CONTROL
FOR HDMI] (Comandă HDMI), apoi
apăsaţi .
11 Apăsaţi X/x pentru a selecta [ON]
Pregătirea funcţiei Control for
HDMI (Comandă HDMI)
(Control for HDMI (Comandă HDMI) configurare simplă)
Dacă televizorul dumneavoastră este compatibil
cu funcţia Control for HDMI (Comandă
HDMI) – configurare simplă, puteţi seta
automat funcţia [CONTROL FOR HDMI]
(Comandă HDMI) a sistemului, configurând
televizorul. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale televizorului.
(Activat), apoi apăsaţi
.
Oprirea sistemului odată cu
televizorul
(Oprirea alimentării sistemului)
Atunci când opriţi televizorul folosind butonul
POWER de pe telecomanda televizorului sau
TV [/1 de pe telecomanda sistemului, sistemul
se opreşte automat.
47RO
Notă
• Această funcţie depinde de setările televizorului.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale televizorului.
• În funcţie de starea sistemului (de ex. când se redă
un CD), este posibil ca sistemul să nu se oprească
automat.
Apăsaţi [/1 pentru a porni sistemul, în timp
ce televizorul este pornit.
Funcţia Control audio al sistemului este activată.
Sunetul televizorului este scos prin difuzoarele
sistemului, iar volumul difuzoarelor
televizorului este minimizat automat.
Notă
Urmărirea unui DVD cu o singură
apăsare de buton
(Redare printr-o singură atingere)
Apăsaţi ONE-TOUCH PLAY.
Televizorul porneşte, funcţia televizorului este
setată la intrarea HDMI la care este conectat
sistemul şi sistemul începe să redea un disc automat.
Funcţia Control audio al sistemului este activată,
de asemenea, automat.
• Dacă televizorul se află în modul PAP (picture and
picture), funcţia Control audio al sistemului nu va
fi disponibilă. Când televizorul iese din modul PAP,
metoda de ieşire a televizorului revine la cea de
dinaintea modului PAP.
• Când porniţi sistemul prin apăsarea butonului
de selectare a funcţiilor, este posibil să existe
o nepotrivire între componentele video şi audio.
• În funcţie de televizor, atunci când reglaţi volumul
sistemului, nivelul volumului apare pe ecranul
televizorului. În acest caz, nivelurile volumului
care apar pe ecranul televizorului şi pe afişajul
panoului frontal al sistemului pot diferi.
Sfat
Utilizarea modului Cinematograf
(Modul Cinematograf)
Dacă televizorul dumneavoastră este compatibil
cu modul Cinematograf, vă puteţi bucura de
o calitate optimă a imaginii şi a sunetului,
adecvată pentru filme, iar funcţia Control
audio al sistemului este activată automat.
Apăsaţi THEATRE.
Notă
• În funcţie de televizor, este posibil ca această funcţie
să nu fie disponibilă.
Ascultarea sunetului televizorului
prin difuzoare, cu ajutorul acestui
sistem
(Controlul audio al sistemului)
Pentru a utiliza această funcţie, conectaţi
sistemul şi televizorul cu un cablu audio
şi un cablu HDMI (pagina 25).
48RO
• Puteţi comanda, de asemenea, funcţia Control audio
al sistemului utilizând meniul televizorului.
• Puteţi comanda volumul şi puteţi dezactiva sunetul
sistemului de la telecomanda televizorului.
Limitarea volumului sunetului
televizorului scos prin difuzoarele
sistemului
(Limitarea volumului)
Dacă este activată funcţia Control audio al
sistemului şi sunetul televizorului este scos prin
difuzoarele sistemului, nivelul volumului este
limitat la nivelul setat în [VOLUME LIMIT]
(Limitare volum). Pentru detalii, consultaţi
[VOLUME LIMIT] (Limitare volum) (pagina 56).
Comandarea sistemului de la
telecomanda televizorului
(Control simplu la distanţă)
Puteţi controla funcţiile de bază ale sistemului
cu telecomanda televizorului, dacă ieşirea video
a sistemului este afişată pe ecranul televizorului.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale televizorului.
Modificarea limbii afişajului pe ecran
al sistemului odată cu televizorul
(Urmarea limbii)
Când modificaţi limba afişajului pe ecran
al televizorului, limba afişajului pe ecran
al sistemului se modifică şi ea.
Notă
• Când este afişată limba afişajului pe ecran al
sistemului, această funcţie nu este disponibilă.
Puteţi transfera melodii de pe un CD audio
sau programe radio pe un dispozitiv USB prin
codificare în formatul MP3. Puteţi transfera,
de asemenea, fişiere MP3 de pe un DATA CD/
DATA DVD pe un dispozitiv USB.
Pentru conectarea dispozitivului USB,
consultaţi „Redarea de fişiere de pe un disc/
dispozitiv USB” (pagina 31).
Pentru a selecta destinaţia de transfer
pe dispozitivul USB
Funcţii utile
Transferarea melodiilor
pe un dispozitiv USB
• Dacă opriţi transferul de pe un CD audio
la jumătate, fişierul MP3 în curs de creare
este şters.
• Transferarea se opreşte automat dacă:
– dispozitivul USB rămâne fără spaţiu în
timpul transferului.
– numărul de foldere de pe dispozitivul USB
atinge limita pentru numărul ce poate fi
recunoscut de către sistem.
• Puteţi stoca până la 150 de fişiere într-un
folder.
• Puteţi stoca până la 199 de foldere pe un singur
dispozitiv USB.
• Dacă un folder sau un fişier pe care încercaţi
să îl transferaţi există deja pe dispozitivul USB
şi are acelaşi nume, se adaugă un număr
secvenţial după nume, fără a suprascrie
folderul sau fişierul original.
Puteţi selecta numărul memoriei pentru
transfer, în funcţie de dispozitivul USB.
Apăsaţi MEM SEL.
Număr de memorie selectat
Muzica transferată este limitată doar la utilizare
personală. Utilizarea muzicii cu încălcarea
acestei limite necesită permisiunea deţinătorilor
drepturilor de autor.
USB Memory 2 selected.
Home Theatre System
Note cu privire la transferul USB
• Nu conectaţi unitatea şi dispozitivul USB
printr-un hub USB.
• Asiguraţi-vă că există suficient spaţiu pe
dispozitivul USB pentru transfer.
• Nu scoateţi dispozitivul USB în timpul
transferului.
• Când transferaţi piste de pe un CD audio, pistele
sunt înregistrate ca fişiere MP3 la 128 kbps.
• Când transferaţi fişiere MP3 de pe un
DATA CD/DATA DVD, fişierele MP3 sunt
transferate cu aceeaşi rată de biţi ca a fişierelor
MP3 originale.
• Când transferaţi un program radio, sunetul
este înregistrat ca fişier MP3 la 128 kbps.
• Informaţiile text de pe CD nu sunt transferate
în fişierele MP3 create.
Notă
• Când memoria nu poate fi selectată, pe ecranul
televizorului apare [Operation not possible.]
(Operaţia nu este posibilă).
• Numărul memoriei se modifică, în funcţie de
dispozitivul USB.
• Selectaţi o destinaţie de transfer înainte de transferare.
Reguli de generare a folderelor şi fişierelor
Când se transferă pe un dispozitiv USB, un
folder „MUSIC” este creat direct sub „ROOT”.
Folderele şi fişierele sunt generate în acest folder
„MUSIC” după cum urmează, în conformitate
cu metoda de transfer şi cu sursa.
49RO
• Când transferaţi mai multe piste de pe un
CD audio sau mai multe fişiere MP3 de pe
un DATA CD/DATA DVD
Sursă
Nume folder
MP3
CD audio
Aceeaşi sursă de transfer1)
„FLDR001”2)
„TRACK001”3)
• [TRACK] (Pistă): Apare lista de foldere.
Apăsaţi X/x pentru a selecta folderul
dorit, apoi apăsaţi .
• [FOLDER]: Apar folderele înregistrate pe
suportul DATA CD/DATA DVD. Puteţi
transfera toate fişierele MP3 din folder.
Nume fişier
5
• Când transferaţi o singură pistă de pe un CD
audio sau un singur fişier MP3 de pe un DATA
CD/DATA DVD
Sursă
Nume folder
Nume fişier
MP3
„REC1-MP3”4)
Aceeaşi sursă de
transfer1)
CD audio
„REC1-CD”4)
„TRACK001”3)
• Când transferaţi un program radio
Nume folder
Nume fişier
„FM001”4)
„TRACK001”3)
1)
Sunt atribuite nume de maximum 64 de caractere
(inclusiv extensia).
2)Folderele
3)
sunt alocate ulterior în ordine numerică.
Fişierele sunt alocate ulterior în ordine numerică.
4)
Un fişier nou este transferat în folderul „REC1-MP3”
sau „REC1-CD” de fiecare dată când se efectuează
transferul unei singure piste.
Apăsaţi C/X/x/c pentru a selecta [x ALL]
(Toate) (pentru un CD audio) sau [ ALL]
(Toate) (pentru un DATA CD/DATA DVD),
apoi apăsaţi
.
Pentru a debifa toate pistele, selectaţi
[s ALL] (Toate), apoi apăsaţi
.
6
Apăsaţi C/X/x/c pentru a selecta [START]
(Pornire), apoi apăsaţi
.
Pentru a revoca transferarea, apăsaţi x.
Pentru a selecta piste/fişiere MP3/
foldere individuale
Apăsaţi X/x pentru a evidenţia pista/fişierul
MP3/folderul, apoi apăsaţi
pentru a adăuga
o bifă la Pasul 5.
Pentru a revoca o selecţie, evidenţiaţi pista/
fişierul MP3/folderul, apoi apăsaţi
pentru
a elimina bifa.
x Pentru un CD audio
Spaţiu rămas pe dispozitivul USB
USB TRANSFER
Transferul de piste de pe un CD audio
sau de fişiere MP3 de pe un DATA CD/
DATA DVD pe un dispozitiv USB
1
2
3
Încărcaţi un CD audio/DATA CD/DATA DVD.
Apăsaţi
DISPLAY în timp ce sistemul
de află în modul oprire.
Apăsaţi X/x pentru a selecta
[USB TRANSFER] (Transfer USB), apoi
apăsaţi
.
x Pentru un CD audio
Apăsaţi
şi săriţi la Pasul 5.
x Pentru un DATA CD/DATA DVD
Efectuaţi Pasul următor.
4
Apăsaţi X/x pentru a selecta [TRACK]
(Pistă) or [FOLDER], apoi apăsaţi .
1
2
3
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
01
02
03
04
05
06
07
08
ALL
ALL
Piste de transferat.
x Pentru un DATA CD/DATA DVD
Spaţiu rămas pe dispozitivul USB
USB TRANSFER
2002_Remixes
01_Back_Seat_O...
02_One_Nights_...
03_Are_You_Ma...
04_I_Can_Lose_...
05_Soul_Survivo...
06_Strangers_B...
07_Stay_maxi_ve...
Fişiere MP3/foldere de transferat.
50RO
START
START
ALL
ALL
Transferarea cu o singură apăsare
de buton
Puteţi transfera simplu piste/fişiere MP3 pe
un dispozitiv USB utilizând REC TO USB.
1
2
Încărcaţi un CD audio/DATA CD/DATA DVD.
Apăsaţi x.
Pentru a transfera toate pistele, treceţi la
Pasul 4.
Pentru a transfera o singură pistă, efectuaţi
Pasul următor.
3
Apăsaţi REC TO USB pe unitate.
z se aprinde şi, pe afişajul ecranului
frontal, apare „READING”. Apoi, „PUSH
PLAY” şi spaţiul rămas pe dispozitivul USB
apar alternativ pe afişajul panoului frontal.
5
Apăsaţi N pentru a porni transferarea.
La finalizarea transferului, pe afişajul
panoului frontal apare „COMPLETE” şi
redarea discului şi a dispozitivului USB
se opreşte automat.
Pentru a revoca transferarea, apăsaţi x.
Apăsaţi REC TO USB în timpul transferării.
Pe afişajul panoului frontal apare „NEW
TRACK” şi transferul continuă cu un nou fişier
MP3 imediat după ce apăsaţi pe REC TO USB.
Dacă apăsaţi din nou REC TO USB în câteva
secunde, nu va putea fi creat un fişier MP3 nou.
Notă
• Când este creat un fişier MP3 nou, transferul este
dezactivat temporar.
Sfat
• Un fişier MP3 nou este creat automat după
aproximativ o oră de transfer.
Ştergerea de fişiere audio de pe
un dispozitiv USB
Funcţii utile
4
Selectaţi pista/fişierul MP3 dorit(ă), apoi
apăsaţi N.
Pentru a crea un fişier MP3 nou în timpul
transferului
Puteţi şterge fişiere audio („.mp3”, „.wma”
sau „.m4a”) de pe dispozitivul USB.
1
2
3
Apăsaţi USB.
Apăsaţi X/x pentru a selecta un folder.
Selectaţi fişierul(ele) audio.
x Pentru a şterge toate fişierele audio
dintr-un folder
Apăsaţi CLEAR în timp ce ţineţi apăsat
pe SHIFT.
Transferarea unui program radio
x Pentru a şterge un fişier audio
Puteţi transfera un program radio pe care
îl ascultaţi pe un dispozitiv USB.
1
2
3
Apăsaţi FM.
Selectaţi postul de radio apăsând pe
PRESET +/– sau pe TUNING +/–.
4
Apăsaţi N pentru a porni transferarea.
Apăsaţi C/c pentru a selecta [YES] (Da),
apoi apăsaţi .
Pentru a revoca, selectaţi [NO] (Nu), apoi
apăsaţi .
Apăsaţi REC TO USB pe unitate.
z se aprinde şi, pe afişajul ecranului
frontal, apar alternativ „PLEASE” şi
„WAIT”. Apoi, „PUSH PLAY” şi spaţiul
rămas pe dispozitivul USB apar alternativ
pe afişajul panoului frontal.
4
5
Apăsaţi
şi apăsaţi X/x pentru a selecta
fişierul audio dorit, apoi apăsaţi CLEAR
în timp ce ţineţi apăsat pe SHIFT.
Notă
• Nu scoateţi dispozitivul USB în timpul ştergerii.
• Dacă folderul ce trebuie şters conţine fişiere sau
subfoldere care nu sunt în format audio, acestea sunt
şterse din listă pe ecranul televizorului, însă nu sunt
şterse de pe dispozitivul USB.
Apăsaţi x pentru a opri transferarea.
51RO
Utilizarea temporizatorului
pentru repaus
Puteţi seta sistemul să se oprească după un timp
prestabilit, astfel încât să puteţi adormi în timp
ce ascultaţi muzică.
1
2
Apăsaţi SYSTEM MENU .
Apăsaţi X/x pentru a selecta „SLEEP”,
apoi apăsaţi
sau c.
Elementul selectat apare pe afişajul
panoului frontal.
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta o setare,
apoi apăsaţi
.
Afişajul minutelor (timpul rămas)
se modifică din 10 în 10 minute.
4
Modificarea nivelului
intrării sunetului de la
componentele conectate
Distorsiunea sunetului componentei conectate
poate fi corectată prin reducerea nivelului
intrării.
1
2
3
4
5
[A/V SYNC] (Sincronizare A/V)
Dacă sunetul nu se potriveşte cu imaginea de
pe ecranul televizorului, puteţi ajusta întârzierea
dintre imagine şi sunet.
1
2
3
Apăsaţi
DISPLAY.
Apăsaţi X/x pentru a selecta
[A/V
SYNC] (Sincronizare A/V), apoi apăsaţi .
Apăsaţi X/x pentru a selecta o setare, apoi
apăsaţi
.
• [OFF] (Dezactivat): Dezactivat.
• [ON] (Activat): Puteţi ajusta întârzierea
dintre imagine şi sunet.
Notă
• Este posibil ca [A/V SYNC] (Sincronizare A/V) să nu
producă efectele scontate, în funcţie de fluxul de
intrare.
52RO
Apăsaţi SYSTEM MENU.
Apăsaţi X/x pentru a selecta
„ATTENUATE”, apoi apăsaţi
sau c.
Apăsaţi X/x pentru a selecta o setare,
apoi apăsaţi .
• „ATT ON”: Puteţi atenua nivelul de
intrare.
• „ATT OFF”: Nivel normal de intrare.
Apăsaţi SYSTEM MENU.
Ajustarea întârzierii dintre
imagine şi sunet
Apăsaţi TV.
Apăsaţi SYSTEM MENU.
Setări
Modificarea luminozităţii
afişajului panoului frontal
1
2
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta „DIMMER”,
apoi apăsaţi
sau c.
3
Elementul selectat apare pe afişajul
panoului frontal.
4
Puteţi activa/dezactiva demonstraţia de pe
afişajul panoului frontal în timp ce sistemul
se află în modul standby.
Apăsaţi SYSTEM MENU .
Apăsaţi X/x pentru a selecta „DEMO”,
apoi apăsaţi
sau c.
Elementul selectat apare pe afişajul
panoului frontal.
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta o setare,
apoi apăsaţi .
• „DEMO OFF”: Dezactivat.
• „DEMO ON”: Activat.
4
Apăsaţi SYSTEM MENU.
Apăsaţi
DISPLAY în timp ce sistemul
de află în modul oprire.
Apăsaţi X/x pentru a selecta
[SETUP] (Configurare), apoi apăsaţi
.
Apăsaţi X/x pentru a selecta [QUICK]
(Rapid), apoi apăsaţi .
Setaţi sistemul pentru
a trece automat în modul
standby
Setări
Apăsaţi SYSTEM MENU.
Apăsaţi DVD/CD.
Efectuaţi Quick Setup (Configurare rapidă)
urmând procedura din „Efectuarea Quick
Setup (Configurare rapidă)” (pagina 28).
Apăsaţi X/x pentru a selecta luminozitatea
afişajului panoului frontal, apoi apăsaţi
.
Setarea modului
Demonstraţie la valoarea
Activat/Dezactivat
1
2
1
2
Apăsaţi SYSTEM MENU .
• „DIMMER OFF”: Afişajul panoului
frontal este luminos.
• „DIMMER ON”: Intensitatea luminozităţii
afişajului panoului frontal este redusă.
4
Reexecutarea setării Quick
Setup (Configurare rapidă)
Sistemul intră automat în modul standby dacă
nu interacţionaţi cu el timp de circa 30 de minute
şi dacă nu scoate sunet timp de circa 30 de
minute. „AUTO STBY” începe să clipească pe
afişajul panoului frontal timp de circa 2 minute,
înainte ca sistemul să intre în modul standby.
Puteţi activa/dezactiva funcţia de standby automat.
1
2
Apăsaţi SYSTEM MENU .
Apăsaţi X/x pentru a selecta „AUTO
STBY”, apoi apăsaţi
sau c.
Elementul selectat apare pe afişajul
panoului frontal.
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta setarea,
apoi apăsaţi .
• „ON”: Activat.
• „OFF”: Dezactivat.
4
Apăsaţi SYSTEM MENU.
53RO
6
Efectuarea de setări
suplimentare
Apăsaţi X/x pentru a selecta un element,
apoi apăsaţi .
Apar opţiunile pentru elementul selectat.
Exemplu: [TV TYPE] (Tip televizor)
VIDEO SETUP
16:9
TV TYPE:
16:9
COLOR SYSTEM (VIDEO CD):
OFF
4:3 LETTERFULL
BOX
PAUSE MODE:
AUTO
4:3 PAN SCAN
Puteţi realiza diverse ajustări unor elemente
precum imaginea şi sunetul.
Elementele afişate variază în funcţie de zonă.
Notă
Opţiuni
• Setările de redare memorate pe disc au prioritate faţă
de setările Configurare afişaj şi este posibil ca nu toate
funcţiile descrise să fie disponibile.
1
2
7
Apăsaţi DVD/CD.
Apăsaţi
DISPLAY în timp ce sistemul de
află în modul oprire.
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta
[SETUP] (Configurare), apoi apăsaţi
4
Apăsaţi X/x pentru a selecta [CUSTOM]
(Particularizare), apoi apăsaţi .
5
Apăsaţi X/x pentru a selecta elementul
de configurare, apoi apăsaţi .
.
• [LANGUAGE SETUP] (Configurare
limbă) (pagina 54)
• [VIDEO SETUP] (Configurare video)
(pagina 55)
• [HDMI SETUP] (Configurare HDMI)
(pagina 56)
• [AUDIO SETUP] (Configurare audio)
(pagina 57)
• [SYSTEM SETUP] (Configurare sistem)
(pagina 58)
• [SPEAKER SETUP] (Configurare
difuzoare) (pagina 59)
Exemplu: [VIDEO SETUP] (Configurare
video)
Setarea este selectată şi configurarea este
finalizată.
Exemplu: [4:3 LETTER BOX] (Panoramic)
VIDEO SETUP
4:3 LETTER BOX
TV TYPE:
COLOR SYSTEM (VIDEO CD):
AUTO
PAUSE MODE:
AUTO
Setare selectată
Pentru a reiniţializa toate setările
[SETUP] (Configurare)
Pentru a reiniţializa toate setările [SETUP]
(Configurare), consultaţi [RESET]
(Reiniţializare) (pagina 59).
Setarea limbii afişajului sau
a pistei de sunet
[LANGUAGE SETUP] (Configurare limbă)
Element selectat
VIDEO SETUP
TV TYPE:
COLOR SYSTEM (VIDEO CD):
PAUSE MODE:
Apăsaţi X/x pentru a selecta o setare,
apoi apăsaţi .
16:9
AUTO
AUTO
Setează diverse limbi pentru afişajul pe ecran sau
pentru pista audio.
x [OSD] (Afişaj pe ecran)
Puteţi comuta între limbile afişajului pe ecranul
televizorului.
Elemente de configurare
54RO
x [MENU] (Meniu)
Puteţi comuta între limbile pentru meniul discului.
[4:3 LETTER BOX] (Panoramic): Selectaţi aceasta
atunci când conectaţi un televizor standard 4:3.
Sistemul afişează o imagine lată cu benzi negre în
partea de sus şi de jos a ecranului televizorului.
x [AUDIO]
Puteţi comuta între limbile pistei de sunet.
Dacă selectaţi [ORIGINAL], este selectată limba
care are prioritate pe disc.
x [SUBTITLE] (Subtitrări)
Puteţi comuta între limbile subtitrărilor
înregistrate pe suportul DVD VIDEO.
Când selectaţi [AUDIO FOLLOW] (Urmarea
sunetului), limba pentru subtitrări se modifică
în conformitate cu limba selectată pentru pista
de sunet.
[4:3 PAN SCAN] (Trunchiat): Selectaţi aceasta
atunci când conectaţi un televizor standard 4:3.
Sistemul afişează automat o imagine lată pe
întregul ecran şi elimină porţiunile care nu încap.
Notă
Sfat
• Dacă selectaţi [OTHERS t] (Altele) în [MENU]
(Meniu), [AUDIO] şi [SUBTITLE] (Subtitrări),
selectaţi şi introduceţi un cod de limbă din „Lista
codurilor de limbă” (pagina 71), utilizând butoanele
numerice.
Setări pentru afişaj
[VIDEO SETUP] (Configurare video)
x [COLOR SYSTEM (VIDEO CD)] (Sistem culori
(VIDEO CD))
(doar pentru modelele din Asia, Orientul Mijlociu
şi Europa)
Setări
• Când selectaţi o limbă în [MENU] (Meniu),
[AUDIO] sau [SUBTITLE] (Subtitrări) care nu
este înregistrată pe suportul DVD VIDEO, una
dintre limbile înregistrate va fi selectată automat
(în funcţie de disc, este posibil ca limba să nu fie
selectată automat).
Puteţi selecta sistemul de culori atunci când
redaţi un VIDEO CD.
[AUTO] (Automat): Sistemul scoate semnalul
video al discului în sistem PAL sau NTSC.
Dacă televizorul utilizează un sistem DUAL,
selectaţi [AUTO] (Automat).
[PAL]: Sistemul schimbă semnalul video al
unui disc NTSC şi îl redă în sistem PAL.
[NTSC]: Sistemul schimbă semnalul video
al unui disc PAL şi îl redă în sistem NTSC.
Notă
Selectaţi setările în funcţie de televizor.
x [TV TYPE] (Tip televizor)
Puteţi selecta raportul de aspect al televizorului
conectat.
• Nu puteţi schimba sistemul de culori al discului în sine.
• Puteţi schimba sistemul de culori al sistemului, în
funcţie de televizorul conectat (pagina 25).
x [BLACK LEVEL] (Nivel negru)
(Doar la modelele pentru America Latină)
[16:9]: Selectaţi aceasta atunci când conectaţi un
televizor cu ecran lat sau un televizor cu mod de
ecran lat.
Puteţi selecta nivelul de negru (nivelul de
configurare) pentru semnalele video scoase
prin alte mufe în afară de cele HDMI OUT.
[ON] (Activat): Sunetul standard.
[OFF] (Dezactivat): Puteţi diminua nivelul
standard de negru. Utilizaţi această funcţie
atunci când imaginea conţine prea mult alb.
55RO
x [PAUSE MODE] (Mod pauză)
(Doar DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
Puteţi selecta imaginea în modul pauză.
[AUTO] (Automat): Imaginea, inclusiv subiecţi
care se mişcă dinamic, este scoasă fără tremurat.
Această setare este pentru utilizarea normală.
[FRAME] (Cadru): Imaginea, inclusiv subiecţii
care nu sunt dinamici, este redată la o rezoluţie
înaltă.
Setări pentru HDMI
[HDMI SETUP] (Configurare HDMI)
x [VOLUME LIMIT] (Limitare volum)
Atunci când Controlul audio al sistemului
(pagina 48) este activat, este posibil să fie
redat un sunet puternic, în funcţie de nivelul
volumului sistemului. Puteţi preveni acest
lucru prin limitarea volumului atunci când se
activează funcţia Control audio al sistemului.
[OFF] (Dezactivat): Dezactivat.
[LEVEL3] (Nivel 3): Nivelul maxim al
volumului este setat la valoarea 10.
[LEVEL2] (Nivel 2): Nivelul maxim al
volumului este setat la valoarea 15.
[LEVEL1] (Nivel 1): Nivelul maxim al
volumului este setat la valoarea 20.
Notă
x [HDMI RESOLUTION] (Rezoluţie HDMI)
Puteţi selecta tipul de semnal video scos prin
mufa HDMI OUT.
[AUTO (1920 × 1080p)]: Sistemul scoate
semnalul video optim pentru televizorul
conectat.
[1920 × 1080i]: Sistemul scoate semnale video
1920 × 1080i*.
[1280 × 720p]: Sistemul scoate semnale video
1280 × 720p*.
[720 × 480p]**: Sistemul scoate semnale video
720 × 480p*.
* i: încrucişare, p: progresiv
** În funcţie de zonă, este posibil să apară
[720 × 480/576p].
x [CONTROL FOR HDMI] (Comandă HDMI)
Această funcţie este disponibilă atunci când
conectaţi sistemul şi un televizor compatibil cu
funcţia Control for HDMI (Comandă HDMI)
cu un cablu HDMI.
[ON] (Activat): Activat. Puteţi comanda reciproc
componente conectate cu un cablu HDMI.
[OFF] (Dezactivat): Dezactivat.
56RO
• Această funcţie este disponibilă doar atunci când
[CONTROL FOR HDMI] (Comandă HDMI) este
setată la [ON] (Activat).
x [YCBCR/RGB (HDMI)]
Puteţi selecta tipul de semnal HDMI provenit
de la mufa HDMI OUT.
[YCBCR]: Sistemul scoate semnale YCBCR.
[RGB]: Sistemul scoate semnale RGB.
x [AUDIO (HDMI)]
Puteţi selecta starea ieşirii audio prin mufa
HDMI OUT.
[OFF] (Dezactivat): Sistemul nu scoate sunet
prin mufa HDMI OUT.
[ON] (Activat): Sistemul redă semnale audio
prin convertirea semnalelor Dolby Digital,
DTS sau PCM de 96 kHz/24 biţi în semnale
PCM de 48 kHz/16 biţi.
Notă
• Dacă setaţi funcţia la altă valoare decât „DVD/CD”
sau „USB”, sistemul nu scoate sunetul prin mufa
HDMI OUT, chiar dacă setaţi [AUDIO (HDMI)]
la [ON] (Activat).
x [JPEG RESOLUTION] (Rezoluţie JPEG)
Puteţi selecta rezoluţia fişierelor imagine
JPEG scoase prin mufa HDMI OUT.
[SD ]: Sistemul scoate rezoluţie standard
cu un cadru negru.
[HD
]: Sistemul scoate rezoluţie de înaltă
definiţie cu un cadru negru.
[HD]: Sistemul scoate rezoluţia de înaltă
definiţie fără cadru negru.
[(1920 × 1080i) HD ]: Sistemul scoate
rezoluţie de înaltă definiţie completă cu un
cadru negru.
[(1920 × 1080i) HD]: Sistemul scoate rezoluţie
de înaltă definiţie completă fără cadru negru.
Notă
x [AUDIO DRC] (Comprimare interval
dinamic)
Puteţi să comprimaţi intervalul dinamic al pistei
audio. Funcţia [AUDIO DRC] (Comprimare
interval dinamic) este utilă atunci când doriţi
să vizionaţi filme în timpul nopţii, cu volumul
redus.
[OFF] (Dezactivat): Fără compresie a intervalului
dinamic.
[STANDARD]: Sistemul reproduce pista audio
cu tipul de interval dinamic avut în vedere de
inginerul de înregistrare.
[MAX]: Sistemul comprimă complet intervalul
dinamic.
Setări
• [JPEG RESOLUTION] (Rezoluţie JPEG) are efect
doar atunci când setaţi [TV TYPE] (Tip televizor)
din [VIDEO SETUP] (Configurare video) la [16:9]
şi setaţi [HDMI RESOLUTION] (Rezoluţie HDMI)
din [HDMI SETUP] (Configurare HDMI) la o altă
valoare decât [720 × 480p] sau [720 × 480/576p].
• Puteţi selecta [(1920 × 1080i) HD
] sau [(1920 ×
1080i) HD] doar dacă setaţi [HDMI RESOLUTION]
(Rezoluţie HDMI) din [HDMI SETUP] (Configurare
HDMI) la [1920 × 1080i].
• Semnalul HDMI se va opri temporar, atunci când:
– sistemul încarcă sau descarcă un DATA CD sau un
DATA DVD.
– conectaţi sau deconectaţi un dispozitiv USB.
[FRONT ONLY] (Doar frontal): Selectaţi
această opţiune atunci când instalaţi doar
difuzoarele frontale.
[ALL FRONT] (Toate frontal): Selectaţi această
opţiune atunci când instalaţi toate difuzoarele în
faţa poziţiei de ascultare.
[ALL FRONT - NO CENTER] (Toate frontal fără difuzor frontal): Selectaţi această opţiune
atunci când instalaţi difuzoarele frontale şi de
surround în faţa poziţiei de ascultare.
Notă
• [AUDIO DRC] (Comprimare interval dinamic)
funcţionează doar pentru Dolby Digital.
x [TRACK SELECTION] (Selectare pistă)
Setări pentru audio
[AUDIO SETUP] (Configurare audio)
Puteţi stabili prioritatea pistei de sunet ce
conţine cel mai mare număr de canale, atunci
când sunt înregistrate mai multe formate audio
(PCM, DTS, Dolby Digital sau MPEG audio).
x [SPEAKER FORMATION] (Formaţie difuzoare)
În funcţie de forma încăperii, este posibil să nu
puteţi instala unele dintre difuzoare. Pentru un
sunet surround mai bun, Sony recomandă ca,
mai întâi, să decideţi poziţionarea difuzoarelor.
[STANDARD]: Selectaţi această opţiune atunci
când instalaţi difuzoarele în formaţie normală.
[NO CENTER] (Fără difuzor central): Selectaţi
această opţiune atunci când instalaţi doar
difuzorul central şi pe cele pentru surround.
[NO SURROUND] (Fără surround): Selectaţi
această opţiune atunci când instalaţi doar
difuzorul central şi pe cele frontale.
[OFF] (Dezactivat): Dezactivat.
[AUTO] (Automat): Sistemul selectează
automat pista audio, în funcţie de prioritate.
Notă
• Dacă setaţi elementul la [AUTO] (Automat), este
posibil ca limba să se modifice. Setarea [TRACK
SELECTION] (Selectare pistă) are prioritate mai
mare decât setarea [AUDIO] din [LANGUAGE
SETUP] (Configurare limbă) (pagina 54). (În funcţie
de disc, este posibil ca această funcţie să nu fie
disponibilă.)
57RO
Alte setări
[SYSTEM SETUP] (Configurare sistem)
4
Apăsaţi X/x pentru a selecta [LEVEL]
(Nivel), apoi apăsaţi .
5
Apăsaţi X/x pentru a selecta nivelul dorit,
apoi apăsaţi .
Cu cât este mai mică valoarea, cu atât este
limitarea mai strictă.
x [SCREEN SAVER] (Economizor ecran)
Puteţi reduce deteriorarea dispozitivului de afişare
(imagini fantomă). Apăsaţi pe orice buton (de ex.,
N) pentru a revoca economizorul de ecran.
[ON] (Activat): Imaginea economizorului de
ecran apare dacă nu interacţionaţi cu sistemul
circa 15 minute.
[OFF] (Dezactivat): Dezactivat.
x [BACKGROUND] (Fundal)
Puteţi selecta culoarea sau imaginea de fundal
pe ecranul televizorului.
[JACKET PICTURE] (Imagine implicită):
Imaginea implicită (imagine statică) apare,
însă doar dacă imaginea implicită este deja
înregistrată pe disc
(CD-EXTRA etc.). Dacă discul nu conţine
o imagine implicită, apare o imagine presetată,
stocată în sistem.
[GRAPHICS] (Grafică): Apare o imagine
presetată, stocată în sistem.
[BLUE] (Albastru): Fundalul este albastru.
[BLACK] (Negru): Fundalul este negru.
x [PARENTAL CONTROL] (Control parental)
Pentru a dezactiva funcţia [PARENTAL CONTROL]
(Control parental)
Setaţi [LEVEL] (Nivel) la [OFF] (Dezactivat)
la Pasul 5.
Pentru a reda un disc pentru care este setat
[PARENTAL CONTROL] (Control parental)
Atunci când încărcaţi discul şi apăsaţi N, apare
afişajul pentru introducerea parolei. Introduceţi
parola din 4 cifre de la butoanele numerice, apoi
apăsaţi .
Sfat
• Dacă uitaţi parola, introduceţi „199703” de la
butoanele numerice, apoi apăsaţi . Afişajul vă va
solicita să introduceţi o nouă parolă din 4 cifre. După
ce introduceţi o parolă din 4 cifre nouă, introduceţi din
nou discul în unitate şi apăsaţi N. Când apare afişajul
pentru introducerea parolei, introduceţi noua parolă.
Modificarea parolei
1
2
3
Funcţia [PARENTAL CONTROL] (Control
parental) vă permite să restricţionaţi redarea
de DVD-uri care au clasificări. Anumite scene
pot fi blocate sau înlocuite cu scene diferite.
1
.
Apăsaţi X/x pentru a selecta [CHANGE
PASSWORD t] (Modificare parolă),
apoi apăsaţi .
Introduceţi o nouă parolă din 4 cifre de
la butoanele numerice, apoi apăsaţi .
Dacă faceţi o greşeală la introducerea
parolei, apăsaţi C înainte de a apăsa
,
apoi introduceţi numărul corect.
Introduceţi sau reintroduceţi parola din
4 cifre de la butoanele numerice, apoi
apăsaţi .
4
2
Apăsaţi X/x pentru a selecta
[STANDARD], apoi apăsaţi
.
x [MULTI-DISC RESUME] (Reluare pentru
mai multe discuri)
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta o zonă
geografică drept nivel de limitare
a redării, apoi apăsaţi .
Sistemul ţine minte punctul la care aţi oprit
discul ultima dată când a fost redat şi reia
redarea din punctul respectiv data următoare
când introduceţi acelaşi disc.
Dacă selectaţi [OTHERS t] (Altele),
selectaţi şi introduceţi un cod standard din
„Lista codurilor de zonă pentru controlul
parental” (pagina 71), utilizând butoanele
numerice.
58RO
Introduceţi parola din 4 cifre de la
butoanele numerice, apoi apăsaţi
Pentru a confirma parola, reintroduceţi-o
de la butoanele numerice, apoi apăsaţi .
[ON] (Activat): Sistemul memorează punctele
de reluare pentru maximum 10 discuri.
[OFF] (Dezactivat): Sistemul nu memorează
punctele de reluare. Redarea reîncepe de la
punctul de reluare doar pentru discul aflat
în momentul respectiv în unitate.
Notă
• Când memoria pentru reluarea redării este plină,
punctul de reluare a redării pentru primul disc este şters.
x [RESET] (Reiniţializare)
Puteţi readuce setările [SETUP] (Configurare)
diferite de [PARENTAL CONTROL] (Control
parental) la valorile implicite.
Apăsaţi C/c pentru a selecta [YES] (Da),
apoi apăsaţi
.
Notă
• Setările [MEDIA], [INTERVAL] [EFFECT] (Efect)
şi [MULTI/2CH] (Canale multiple/2 canale) revin,
de asemenea, la valorile implicite.
Setări pentru difuzoare
[SPEAKER SETUP] (Configurare difuzoare)
Puteţi ajusta manual setările difuzoarelor, fără
a efectua Quick Setup (Configurare rapidă).
Selectaţi difuzoarele pe care le veţi utiliza, setaţi
distanţa de la difuzor şi până la poziţia de
ascultare şi apoi ajustaţi nivelul sunetului pentru
fiecare difuzor. Puteţi ajusta nivelul sunetului
utilizând funcţia [TEST TONE] (Ton testare).
x [CONNECTION] (Conexiune)
[FRONT] (Frontal)
[YES] (Da)
[CENTER] (Central)
[YES] (Da): În mod normal, faceţi această
selecţie.
[NONE] (Niciunul): Selectaţi aceasta dacă
nu se utilizează niciun difuzor central.
[YES] (Da): În mod normal, faceţi această selecţie.
[NONE] (Niciunul): Selectaţi această opţiune
dacă nu se utilizează difuzoare surround.
[SUBWOOFER]
[YES] (Da)
Notă
• Atunci când modificaţi setarea [CONNECTION]
(Conexiune), opţiunea [STANDARD] pentru setarea
[SPEAKER FORMATION] (Formaţie difuzoare)
rămâne aceeaşi, însă celelalte setări pentru
[SPEAKER FORMATION] (Formaţie difuzoare)
revin la valoarea [STANDARD].
x [DISTANCE] (Distanţă)
Setaţi distanţa de la toate difuzoarele până la
poziţia de ascultare.
Pentru a obţine cel mai bun sunet surround
posibil, plasaţi toate difuzoarele la aceeaşi
distanţă faţă de poziţia de ascultare. Distanţa
poate fi între 1,0 şi 7,0 metri pentru difuzoarele
frontale şi între 0,0 şi 7,0 metri pentru difuzorul
central şi difuzoarele surround.
Dacă nu puteţi amplasa difuzorul central
la aceeaşi distanţă, îl puteţi muta cu până la
1,6 metri mai aproape de poziţia de ascultare.
Dacă nu puteţi amplasa difuzoarele surround
la aceeaşi distanţă, le puteţi muta cu până la
0,5 metri mai aproape de poziţia de ascultare.
[FRONT] (Frontal) 3,0 m: Setaţi distanţa
pentru difuzoarele frontale.
[CENTER] (Central) 3,0 m: Setaţi distanţa
pentru difuzorul central (cu până la 1,6 mai
aproape de difuzoarele frontale).
[SURROUND] 3,0 m: Setaţi distanţa pentru
difuzoarele surround (cu până la 5,0 mai
aproape de difuzoarele frontale).
Setări
De asemenea, puteţi părăsi procesul pentru
a reveni la meniul Comandă, selectând [NO]
(Nu) în acest punct.
Nu apăsaţi pe [/1 în timpul reiniţializării
sistemului, acest proces necesitând câteva
secunde pentru a se finaliza.
[SURROUND]
x [LEVEL (FRONT)] (Nivel (Frontal))
Puteţi ajusta nivelul sunetului pentru
difuzoarele frontale, pentru difuzorul central
şi pentru subwoofer. Puteţi seta parametrii de
la –6,0 dB la 0 dB pentru [L/R] (stânga/dreapta)
şi de la –6,0 dB la +6,0 dB pentru [CENTER]
(Central) şi [SUBWOOFER]. Asiguraţi-vă că
setaţi [TEST TONE] (Ton testare) la [ON]
(Activat) pentru o reglare uşoară.
59RO
[L/R] (stânga/dreapta) 0,0 dB: Setaţi nivelul
pentru difuzoarele frontale.
[CENTER] (Central) 0,0 dB: Setaţi nivelul
pentru difuzorul central.
[SUBWOOFER] +2,0 dB: Setaţi nivelul pentru
subwoofer.
x [LEVEL (SURROUND)] (Nivel (Surround))
Puteţi ajusta nivelul sunetului pentru
difuzoarele surround. Puteţi seta parametrul
de la –6,0 dB la +6,0 dB. Setaţi [TEST TONE]
(Ton testare) la [ON] (Activat) pentru o reglare
uşoară.
[L/R] (stânga/dreapta) 0,0 dB: Setaţi nivelul
pentru difuzoarele surround.
x [TEST TONE] (Ton testare)
Puteţi ajusta nivelul sunetului difuzoarelor
utilizând funcţia [TEST TONE] (Ton testare).
[OFF] (Dezactivat): Tonul de testare nu este
emis prin difuzoare.
[ON] (Activat): Tonul de testare este emis prin
fiecare difuzor, pe rând, în timp ce se reglează
nivelul.
Ajustaţi nivelul sunetului, după cum urmează.
1
2
3
4
60RO
Setaţi [TEST TONE] (Ton testare) la [ON]
(Activat).
Apăsaţi în mod repetat pe C/X/x/c pentru
a selecta difuzorul şi nivelul dorite, apoi
apăsaţi .
Repetaţi Pasul 2.
Apăsaţi C/X/x/c pentru a seta [TEST
TONE] (Ton testare) la [OFF] (Dezactivat)
după ajustarea nivelului difuzoarelor.
Cu privire la reglarea volumului
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
Cu privire la sursele de alimentare
• Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi unitatea pentru
o perioadă de timp mai îndelungată, deconectaţi-o
de la priza de perete (de la reţea). Pentru a deconecta
cablul, trageţi de ştecăr, niciodată de cablu.
Cu privire la amplasare
Cu privire la funcţionare
• Dacă sistemul este adus direct dintr-un loc cu
temperatură scăzută în altul cu temperatură ridicată,
sau dacă este amplasat într-o cameră cu umezeală
ridicată, este posibil să se formeze condens pe lentilele
din interiorul unităţii. În acest caz, este posibil ca
sistemul să nu funcţioneze corect. Scoateţi discul şi
lăsaţi sistemul pornit timp de aproximativ o jumătate
de oră, până ce se evaporează umezeala.
• Dacă în carcasă cad obiecte, deconectaţi unitatea
de la priză şi dispuneţi verificarea acesteia de către
personal calificat, înainte de a o utiliza din nou.
Cu privire la curăţare
• Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele de comandă
cu o cârpă moale, umezită uşor cu o soluţie slabă de
detergent. Nu utilizaţi niciun fel de burete abraziv,
praf de curăţat sau solvenţi, cum ar fi alcoolul sau
benzina.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire la sistem,
consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Cu privire la discurile de curăţare,
produsele de curăţare pentru discuri/
lentile
• Nu folosiţi discuri de curăţare sau produse de
curăţare pentru discuri/lentile (inclusiv produse
lichide sau tip spray). Acestea pot duce la defectarea
aparatului.
Cu privire la culorile televizorului
• Dacă ecranul televizorului prezintă neuniformităţi
de culoare din cauza difuzoarelor, opriţi televizorul,
apoi porniţi-l din nou după 15-30 de minute. Dacă
nereguralităţile de culoare persistă, amplasaţi
difuzoarele mai departe de televizor.
NOTĂ IMPORTANTĂ
Atenţie: Acest sistem este capabil să menţină
o imagine video statică sau o imagine afişată pe
ecranul televizorului pentru un timp nedeterminat.
Dacă lăsaţi o imagine video statică sau o imagine
simplă pe ecranul televizorului pentru o perioadă
îndelungată de timp, există riscul deteriorării
permanente a ecranului televizorului. Proiectoarele
sunt predispuse în special la acest comportament.
Informaţii suplimentare
• Amplasaţi sistemul într-un loc cu ventilaţie adecvată,
pentru a preveni încălzirea sistemului.
• La volum ridicat, pe perioade lungi de timp, carcasa
devine fierbinte la atingere. Aceasta nu reprezintă
o defecţiune. În orice caz, trebuie evitată atingerea
carcasei. Nu amplasaţi sistemul într-un spaţiu închis,
unde ventilaţia este slabă, deoarece acest lucru poate
duce la supraîncălzire.
• Nu blocaţi fantele de ventilaţie prin amplasarea de
obiecte pe sistem. Sistemul este dotat cu un amplificator
de mare putere. Dacă fantele de ventilaţie sunt blocate,
sistemul se poate supraîncălzi şi se poate defecta.
• Nu aşezaţi sistemul pe suprafeţe (pături, carpete etc.)
sau în apropierea unor materiale (perdele, draperii)
care pot bloca fantele de ventilaţie.
• Nu instalaţi sistemul în apropierea unor surse de
căldură, precum radiatoare sau suflante de aer şi
nici în locuri expuse direct la lumina soarelui, la
praf excesiv, la vibraţii mecanice sau la şocuri.
• Nu aşezaţi sistemul în poziţie înclinată. Acesta
este prevăzut pentru a funcţiona exclusiv în poziţie
orizontală.
• Nu păstraţi sistemul şi discurile în apropierea
componentelor cu magneţi puternici, precum
cuptoarele cu microunde sau boxele de dimensiuni
mari.
• Nu puneţi obiecte grele pe sistem.
• Nu creşteţi volumul atunci când ascultaţi un
fragment cu date de intrare foarte slabe sau fără
semnale audio. În caz contrar, difuzoarele se pot
deteriora la redarea bruscă a unui vârf de semnal.
Cu privire la mutarea sistemului
• Înainte de a muta sistemul asiguraţi-vă că nu se află
niciun disc înăuntrul acestuia şi scoateţi cablul de
alimentare CA (de la reţea) din priza de perete.
61RO
Note cu privire la discuri
Cu privire la manipularea discurilor
• Pentru a menţine curată suprafaţa discului,
manipulaţi discul ţinându-l de margini.
Nu atingeţi suprafaţa discului.
• Nu lipiţi hârtie sau bandă adezivă pe suprafaţa
discului.
• Nu expuneţi discul la lumina directă a soarelui
şi nici la surse de căldură, precum suflantele de
aer cald, nu îl lăsaţi în maşina parcată în bătaia
soarelui, deoarece temperatura poate creşte
considerabil în interiorul maşinii.
• După utilizare, reintroduceţi discul în
carcasa lui.
Cu privire la curăţare
• Înainte de redare, curăţaţi discul cu o cârpă de
curăţat.
Ştergeţi discul pornind dinspre centru către
margine.
• Nu folosiţi pentru curăţare solvenţi precum
benzina, diluanţi, produse de curăţare din
comerţ sau spray antistatic pentru curăţarea
discurilor de vinil.
Acest sistem poate reda doar discuri circulare
standard. Utilizarea unor altfel de discuri decât a
celor standard, cu formă circulară (de ex. în
formă de cartelă, inimă sau stea) poate provoca
defecţiuni.
Nu utilizaţi discuri pe care sunt ataşate accesorii
disponibile în comerţ, cum ar fi o etichetă sau
un inel.
62RO
Depanare
Dacă în timpul utilizării sistemului întâmpinaţi una dintre următoarele dificultăţi, utilizaţi acest ghid
de depanare pentru a încerca să remediaţi problema înainte de a apela la reparaţii. Dacă problema
persistă, consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Reţineţi că, dacă personalul de service înlocuieşte unele piese în timpul reparaţiei, aceste piese pot fi reţinute.
Generalităţi
Simptom
Probleme şi soluţii
Alimentarea nu este pornită.
• Verificaţi dacă este bine conectat cablul de alimentare CA (de la reţea).
Telecomanda nu funcţionează.
• Distanţa dintre telecomandă şi unitate este prea mare.
• Bateriile din telecomandă sunt slabe.
Sistemul nu funcţionează
normal.
• Deconectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea) de la priza de perete şi
reconectaţi-l după câteva minute.
• Efectuaţi următoarea procedură. (Reţineţi că parametrii sistemului, cum
ar fi posturile presetate, revin la setările implicite).
1 Apăsaţi "/1 pentru a porni sistemul.
2 Apăsaţi N, FUNCTION şi "/1 pe unitate în acelaşi timp. Pe afişajul
panoului frontal apare „COLD RESET”.
Simptom
Probleme şi soluţii
Nu se vede imaginea.
• Nu este setată intrarea video pe televizor, astfel încât să puteţi vizualiza imagini
de la sistem.
• Verificaţi metoda de ieşire a sistemului.
Nu se vede imaginea când
realizaţi o conexiune prin
cablu HDMI.
• Unitatea principală este conectată la un dispozitiv de intrare care nu
este compatibil cu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
(pe panoul frontal nu se aprinde „HDMI”).
• Dacă mufa HDMI OUT este utilizată pentru ieşirea video, modificaţi tipul de
semnal video scos prin mufa HDMI OUT (pagina 56).
Conectaţi televizorul şi unitatea utilizând o mufă video diferită de HDMI OUT
şi comutaţi intrarea televizorului la intrarea video conectată, astfel încât să
puteţi vedea afişajele de pe ecran. Modificaţi tipul de semnal video scos prin
mufa HDMI OUT şi comutaţi intrarea televizorului înapoi la HDMI. Dacă
imaginea tot nu apare, repetaţi paşii şi încercaţi alte opţiuni.
Imaginea prezintă zgomot.
• Dacă imaginea care iese din sistem trece prin VCR pentru a ajunge pe televizor,
semnalul de protejare la copiere aplicat unor programe DVD poate afecta
calitatea imaginii. Conectaţi unitatea direct la televizor.
O imagine nu este afişată pe
întregul ecran al televizorului.
• Verificaţi setarea [TV TYPE] (Tip televizor) din [VIDEO SETUP] (Configurare
video) (pagina 55).
• Raportul de aspect de pe disc este fix.
Pe ecranul televizorului apar
neregularităţi de culoare.
Difuzoarele sistemului conţin piese magnetice, aşa că este posibil să apară
distorsiuni magnetice. Dacă pe ecranul televizorului apar neregularităţi de
culoare, verificaţi următoarele.
• Instalaţi difuzoarele la cel puţin 0,3 metri de televizor.
• În cazul în care neregularităţile de culoare persistă, opriţi televizorul, apoi
porniţi-l din nou după 15-30 minute.
• Asiguraţi-vă că niciun obiect magnetic (încuietoare magnetică pe suportul
televizorului, dispozitiv medical, jucărie etc.) nu se află lângă difuzoare.
• Repoziţionaţi difuzoarele mai departe de televizor.
Informaţii suplimentare
Imagine
63RO
Simptom
Probleme şi soluţii
Imaginea redată se
distorsionează.
• Setaţi [YCBCR] din [YCBCR/RGB (HDMI)] la [RGB] (pagina 56).
Sunet
Simptom
Probleme şi soluţii
Nu se aude sunetul.
• Este posibil să nu fie conectat bine cablul.
• Verificaţi setările difuzoarelor (pagina 59).
Nu se aude sunetul când
componenta (receptor satelit
digital, PlayStation 3, etc.) este
conectată direct la televizor
prin intermediul HDMI.
• Verificaţi următoarea stare.
– Conectaţi la sistem un cablu audio de la mufa AUDIO OUT (ieşire audio)
a televizorului (pagina 25) şi selectaţi funcţia „TV”.
– Dezactivaţi difuzoarele televizorului.
Se aude un bâzâit sau un zgomot • Îndepărtaţi televizorul de componentele audio.
puternic.
• Curăţaţi discul.
Sunetul îşi pierde efectul stereo
când redaţi un CD VIDEO,
un CD sau un fişier audio.
• Selectaţi sunetul stereo apăsând pe AUDIO (pagina 35).
Nu se aude sunet sau nivelul
volumului este foarte scăzut
dintr-un anumit difuzor sau
din toate difuzoarele.
• Modificaţi setarea surround (pagina 44).
• Verificaţi conexiunile şi setările difuzoarelor (paginile 24, 59).
• Este posibil ca sunetul de ieşire să nu fie pe 5.1 canale, în funcţie de DVD.
• Este redată o sursă pe 2 canale.
Sunetul se aude doar din
difuzorul central.
• În funcţie de disc, este posibil ca sunetul să se audă doar din difuzorul central.
Nu se aude sunetul sistemului
prin televizor.
• Setaţi [AUDIO (HDMI)] din [HDMI SETUP] (Configurare HDMI) la [ON]
(Activat) (pagina 56).
• Mufa HDMI OUT nu redă sunete provenite de la un Super Audio CD.
• Efectuaţi următoarea procedură.
1 Opriţi sistemul şi porniţi-l din nou.
2 Opriţi componenta conectată şi porniţi-o din nou.
3 Deconectaţi cablul HDMI şi apoi conectaţi-l din nou.
Sunetul fişierelor redate de pe
• Rata de biţi utilizată la codificarea fişierelor audio a fost scăzută. Transferaţi
un DATA CD/DATA DVD/
fişiere audio codificate cu rate de biţi mai mari pe suportul DATA CD/DATA
dispozitiv USB sunt distorsionate. DVD/dispozitivul USB.
Se aude zgomot sau sunetul
sare în timpul redării unui
dispozitiv USB.
• Copiaţi fişierele pe computer, formataţi dispozitivul USB în format FAT12,
FAT16 sau FAT32 şi transferaţi din nou fişierele pe dispozitivul USB.
Redarea discurilor
64RO
Simptom
Probleme şi soluţii
Nu se redă un disc.
• Codul de regiune de pe DVD nu se potriveşte cu sistemul.
• Umezeala a produs condens în interiorul unităţii, fapt care poate dăuna lentilelor.
Scoateţi discul şi lăsaţi unitatea pornită timp de aproximativ o jumătate de oră.
Limba pentru pista de sunet
sau pentru subtitrări nu poate
fi modificată.
• Setaţi limba din meniul discului.
Redarea unui disc nu porneşte
de la început.
• Din modul oprire, apăsaţi x pe unitate sau pe telecomandă şi apoi porniţi
redarea (pagina 33).
Simptom
Probleme şi soluţii
Nu poate fi redat un suport
DATA CD/DATA DVD.
• Suportul DATA CD nu este înregistrat cu ISO 9660 Level 1/Level 2 sau Joliet.
• Suportul DATA DVD nu este înregistrat în UDF (Format disc universal).
Nu poate fi redat un fişier.
• Extensia numelui fişierului sau formatul fişierului nu este corect(ă). Consultaţi
„Discuri/fişiere redabile pe un dispozitiv USB” (pagina 6).
• Verificaţi setările [MEDIA] (pagina 33).
• Sistemul poate reda doar până la nivelul 8 ierarhic de foldere.
• Verificaţi dacă numărul de foldere este cel mult egal cu 200.
• Verificaţi dacă numărul de fişiere audio/fişiere imagine JPEG din folder este de
cel mult 150.
Nu poate fi vizualizat un fişier
imagine JPEG.
• Fişierul imagine JPEG este mai mare de 3.072 (lăţime) × 2.048 (înălţime) pixeli
în format normal sau are mai mult de 2.000.000 de pixeli în format progresiv,
utilizat în principal pe site-urile Web de pe Internet.
Nu poate fi redat un fişier video. • Fişierul video este mai mare 720 (lăţime) × 576 (înălţime).
Titlurile folderelor/fişierelor/
• Sistemul nu poate afişa decât numere şi literele alfabetului. Alte caractere sunt
numele fişierelor nu sunt afişate afişate ca [_].
corect.
Numele fişierelor nu sunt afişate • Codurile de caractere ce pot fi afişate de acest sistem sunt doar numerele şi
corespunzător.
literele alfabetului. Alte caractere nu sunt afişate corect.
Redarea USB
Probleme şi soluţii
Redarea unui dispozitiv USB
nu porneşte de la început.
• Din modul oprire, apăsaţi x pe unitate sau pe telecomandă şi apoi porniţi
redarea (pagina 33).
Nu poate fi redat un dispozitiv
USB.
• Dispozitivele USB formatate cu alte sisteme de fişiere decât FAT12, FAT16 sau
FAT32 nu sunt acceptate.*
* Acest sistem acceptă FAT12, FAT16 sau FAT32, însă este posibil ca unele
dispozitive USB să nu accepte toate aceste sisteme. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale fiecărui dispozitiv USB sau contactaţi producătorul.
• Dacă utilizaţi un dispozitiv USB partiţionat, pot fi redate doar fişierele audio de
pe prima partiţie.
Nu poate fi redat un fişier.
• Extensia numelui fişierului sau formatul fişierului nu este corect(ă). Consultaţi
„Discuri/fişiere redabile pe un dispozitiv USB” (pagina 6).
• Verificaţi setările [MEDIA] (pagina 33).
• Sistemul poate reda doar până la nivelul 8 ierarhic de foldere.
• Verificaţi dacă numărul de foldere este cel mult egal cu 200.
• Verificaţi dacă numărul de fişiere audio/fişiere imagine JPEG din folder este de
cel mult 150.
• Fişierele criptate sau protejate cu parole etc. nu pot fi redate.
Nu poate fi vizualizat un fişier
imagine JPEG.
• Fişierul imagine JPEG este mai mare de 3.072 (lăţime) × 2.048 (înălţime) pixeli
în format normal sau are mai mult de 2.000.000 de pixeli în format progresiv,
utilizat în principal pe site-urile Web de pe Internet.
Informaţii suplimentare
Simptom
Nu poate fi redat un fişier video. • Fişierul video este mai mare 720 (lăţime) × 576 (înălţime).
Nu poate fi redat un fişier WMA. • Nu poate fi redat un fişier WMA în format WMA DRM, WMA Lossless sau
WMA PRO.
Nu poate fi redat un fişier AAC. • Nu poate fi redat un fişier AAC în format AAC DRM sau AAC Lossless.
Titlurile folderelor/fişierelor/
• Sistemul nu poate afişa decât numere şi literele alfabetului. Alte caractere sunt
numele fişierelor nu sunt afişate afişate ca [_].
corect.
65RO
Simptom
Probleme şi soluţii
Numele fişierelor nu sunt
afişate corespunzător.
• Codurile de caractere ce pot fi afişate de acest sistem sunt doar numerele
şi literele alfabetului. Alte caractere nu sunt afişate corect.
Durează mai mult timp până
începe redarea.
• După ce sistemul citeşte toate fişierele de pe dispozitivul USB, este posibil
să dureze mai mult timp până la începerea redării dacă:
– există multe foldere sau fişiere pe dispozitivul USB.
– structura de organizare a folderelor sau a fişierelor este foarte complexă.
– capacitatea memoriei este foarte mare.
– dimensiunea fişierului este extrem de mare.
– memoria internă este fragmentată.
• Sistemul redă un fişier audio în format AAC.
Un dispozitiv USB care a fost
utilizat cu un alt dispozitiv nu
funcţionează.
• Este posibil ca acesta să fie înregistrat într-un format neacceptat. Dacă da, mai întâi
faceţi o copie de rezervă a fişierelor importante de pe dispozitivul USB, copiindu-le
pe hard diskul computerului. Apoi, formataţi dispozitivul USB în format FAT12,
FAT16 sau FAT32 şi transferaţi din nou fişierele pe dispozitivul USB.
Transferarea pistei/fişierului audio
Simptom
Probleme şi soluţii
Nu puteţi începe transferarea pe • Este posibil să fi apărut următoarele probleme.
un dispozitiv USB.
– Dispozitivul USB este plin.
– Numărul de fişiere audio şi de foldere de pe dispozitivul USB a atins limita
superioară.
– Dispozitivul USB este protejat la scriere.
Transferarea se opreşte înainte
de finalizare.
• Viteza de comunicaţie a dispozitivului USB este extrem de scăzută. Conectaţi
un dispozitiv USB pe care să îl poată reda acest sistem.
• Dacă operaţiile de transferare şi de ştergere sunt repetate de mai multe ori, structura
fişierelor de pe dispozitivul USB devine una complexă. Urmaţi procedura din
instrucţiunile de utilizare ale dispozitivului USB pentru a formata dispozitivul USB.
Dacă problema persistă, contactaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
• Dispozitivul USB este plin.
• Numărul de fişiere audio şi de foldere de pe dispozitivul USB a atins limita
superioară.
Apare o eroare la transferul pe
un dispozitiv USB.
• Dispozitivul USB a fost deconectat sau alimentarea a fost întreruptă în timpul
ştergerii. Ştergeţi fişierul şters parţial. Dacă această soluţie nu rezolvă problema,
este posibil ca dispozitivul USB să fie defect. Urmaţi procedura din
instrucţiunile de utilizare ale dispozitivului USB pentru a formata dispozitivul
USB. Dacă problema persistă, contactaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
• Verificaţi dacă dispozitivul USB este protejat la scriere.
Fişierele audio sau folderele de
pe dispozitivul USB nu pot fi
şterse.
Tuner
66RO
Simptom
Probleme şi soluţii
Nu se poate face acordul pe
frecvenţa posturilor radio.
• Verificaţi conectarea fermă a antenei (aeriană). Ajustaţi poziţia antenei
(aeriană) şi, dacă este cazul, conectaţi o antenă de exterior (aeriană).
• Intensitatea semnalului de la posturile radio este prea scăzută (atunci când
se face acordul automat). Efectuaţi acordul direct.
Recepţia FM este slabă.
• Utilizaţi un cablu coaxial cu impedanţa de 75 Ohmi (nefurnizat), pentru
a conecta unitatea la o antenă de exterior pentru FM (aeriană).
Control for HDMI (Comandă HDMI)
Simptom
Probleme şi soluţii
Funcţia Control for HDMI
(Comandă HDMI) nu
funcţionează.
• Setaţi [CONTROL FOR HDMI] (Comandă HDMI) din [HDMI SETUP]
(Configurare HDMI) la [ON] (Activat) (pagina 56).
• Asiguraţi-vă că componenta conectată este compatibilă cu funcţia [CONTROL
FOR HDMI] (Comandă HDMI).
• Verificaţi setările componentei conectate pentru funcţia Control for HDMI
(Comandă HDMI). Consultaţi instrucţiunile de utilizare a componentei.
• Dacă modificaţi conexiunea HDMI, conectaţi şi deconectaţi cablul de
alimentare CA (de la reţea) sau dacă are loc o pană de curent, setaţi [CONTROL
FOR HDMI] (Comandă HDMI) din [HDMI SETUP] (Configurare HDMI)
la [OFF] (Dezactivat), apoi setaţi-o la [ON] (Activat) (pagina 56).
• Pentru detalii, consultaţi „Utilizarea funcţiei Control for HDMI (Comandă
HDMI) pentru sincronizarea „BRAVIA”” (pagina 47).
• Asiguraţi-vă că televizorul conectat este compatibil cu funcţia System Audio
Nu se aude sunet din sistem şi
nici din televizor atunci când este Control (Control audio al sistemului).
utilizată funcţia System Audio
• Pentru detalii, consultaţi „Utilizarea funcţiei Control for HDMI (Comandă
Control (Control audio al
HDMI) pentru sincronizarea „BRAVIA”” (pagina 47).
sistemului).
Mesaje
Probleme şi soluţii
„PROTECTOR” şi „PUSH
POWER” apar alternativ.
• Apăsaţi "/1 pentru a opri sistemul şi verificaţi următoarele după ce dispare
„STANDBY”.
– Cablurile + şi – ale difuzoarelor sunt scurtcircuitate?
– Sunt blocate orificiile de ventilaţie ale sistemului?
– După ce verificaţi cele de mai sus şi rezolvaţi problemele, porniţi sistemul.
Dacă nu poate fi detectată cauza problemei nici după ce verificaţi toate
elementele de mai sus, consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Apar „OVERLOAD”,
„REMOVE USB”, apoi
„PUSH POWER”.
• A fost detectată o problemă cu nivelul curentului electric la portul
(USB).
Opriţi sistemul şi scoateţi dispozitivul USB din portul
(USB). Asiguraţi-vă
că dispozitivul USB nu are nicio problemă. Dacă această secvenţă de afişaj
persistă, contactaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
„LOCKED” apare şi discul
nu poate fi scos.
• Contactaţi distribuitorul Sony sau atelierul de service Sony autorizat local.
Apare „DATA ERROR”.
• Fişierul pe care doriţi să îl redaţi este deteriorat.
• Formatul fişierului nu se potriveşte cu extensia numelui fişierului. Consultaţi
„Discuri/fişiere redabile pe un dispozitiv USB” (pagina 6).
• Formatul fişierului imagine JPEG nu este conform cu DCF.
Informaţii suplimentare
Simptom
„READING” este afişat un timp • Procesul de citire poate dura mai mult dacă:
îndelungat în timpul redării.
– există multe foldere sau fişiere pe dispozitivul USB.
– structura de organizare a folderelor sau a fişierelor este foarte complexă.
– capacitatea memoriei este foarte mare.
– memoria internă este fragmentată.
67RO
Funcţia de diagnosticare automată
(Când litere/numere apar pe afişaj)
Când funcţia de diagnosticare automată este
activată pentru a preveni defectarea sistemului,
un număr de service din 5 caractere (de ex. C 13
50) cu o combinaţie de litere şi 4 cifre apare pe
ecranul televizorului sau pe afişajul panoului
frontal. În acest caz, consultaţi tabelul următor.
C:13:50
Primele 3
caractere ale
numărului
de service
Cauză şi/sau acţiune corectivă
C 13
Discul este murdar.
,Curăţaţi discul cu o cârpă moale
(pagina 62).
E XX
(XX este un
număr)
Pentru a preveni defectarea,
sistemul a executat funcţia de
diagnosticare automată.
,Contactaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony sau atelier de
service Sony autorizat local şi
comunicaţi numărul de service
din 5 caractere.
Exemplu: E 61 10
Specificaţii
Secţiunea amplificator
PUTERE PRODUSĂ (nominală):
Frontal stânga + Frontal
dreapta:
65 W + 65 W (la 3 ohmi,
1 kHz, 1% THD)
PUTERE PRODUSĂ (de referinţă):
Frontal stânga/Frontal
dreapta/Central/Surround
stânga/Surround dreapta:
100 W (pe fiecare canal,
la 3 ohmi, 1 kHz)
Subwoofer: 100 W
(la 3 ohmi, 80 Hz)
Intrări (Analogice)
TV (AUDIO IN)
Sensibilitate: 450/250 mV
Sistem Super Audio CD/DVD
Proprietăţi diodă laser
Durată emisii: Continuă
Randament laser: Mai mic
de 44,6 μW
* Acest randament reprezintă valoarea măsurată
la o distanţă de 200 mm de suprafaţa lentilelor
obiectivului de pe Blocul de preluare optică cu
o deschidere de 7 mm.
Sistem format semnal
Modele pentru America
Latină:
NTSC
Alte modele:
NTSC/PAL
Secţiunea USB
Port
(USB):
Curent maxim:
500 mA
Secţiunea tuner
Dacă pe ecranul televizorului apare
numărul versiunii
Când porniţi sistemul, este posibil ca numărul
versiunii [VER.X.XX] (X este un număr) să
apară pe ecranul televizorului. Cu toate că
aceasta nu reprezintă o defecţiune şi este
destinată exclusiv utilizării de către personalul
de service Sony, funcţionarea normală a
sistemului nu va fi posibilă. Opriţi sistemul
şi porniţi-l din nou pentru a funcţiona.
Sistem
Interval de frecvenţă
Antenă (aeriană)
Borne antenă (aeriană)
Sintetizator digital blocat
cu cuarţ PLL
87,5 MHz - 108,0 MHz
(paşi de 50 kHz)
Antenă cu fir pentru FM
(aeriană)
75 ohmi, neechilibrate
Secţiunea video
Ieşiri
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohmi
HDMI OUT: Tip A
(19 pin)
Difuzoare
VER.X.XX
Frontale
DAV-TZ215 (SS-TS102)
Dimensiuni (aprox.)
Masă (aprox.)
68RO
103 mm × 164 mm ×
85 mm (l/î/a)
0,5 kg
DAV-TZ715 (SS-TS103)
Dimensiuni (aprox.)
Masă (aprox.)
Format fişier acceptat
235 mm × 1.000 / 970 /
940 / 910 mm × 235 mm
(doar difuzor: 103 mm ×
545 mm × 77 mm) (l/î/a)
2,2 kg
Difuzor central (SS-CT101)
Dimensiuni (aprox.)
Masă (aprox.)
265 mm × 94 mm × 70 mm
(l/î/a)
0,6 kg
DAV-TZ215 (SS-TS102)
Masă (aprox.)
103 mm × 164 mm ×
85 mm (l/î/a)
0,5 kg
DAV-TZ715 (SS-TS103)
Dimensiuni (aprox.)
Masă (aprox.)
235 mm × 1.000 / 970 /
940 / 910 mm × 235 mm
(doar difuzor: 103 mm ×
545 mm × 77 mm) (l/î/a)
2,2 kg
169 mm × 300 mm ×
320 mm (l/î/a)
5,3 kg
DAV-TZ715 (SS-WS102)
Dimensiuni (aprox.)
Masă (aprox.)
225 mm × 395 mm ×
315 mm (l/î/a)
6,5 kg
Modelele pentru Arabia
Saudită:
Extensie fişier:
m4a
Rată de biţi:
48 kbps - 320 kbps
Frecvenţe de eşantionare: 44,1 kHz
Xvid
Extensie fişier:
Codec video:
Rată de biţi:
Rezoluţie/Frecvenţă
de cadre:
Codec audio:
Format fişiere:
Extensie fişier:
Codec video:
Rată de biţi:
Rezoluţie/Frecvenţă
de cadre:
Codec audio:
DRM:
Generalităţi
Necesar de putere
Modele pentru America
Latină:
Extensie fişier:
wma
Rată de biţi:
48 kbps - 192 kbps
Frecvenţe de eşantionare: 44,1 kHz
avi
Xvid video
4,854 Mbps (MAX)
720 × 480 / 30 fps
720 × 576 / 25 fps
MP3
MPEG4
DAV-TZ215 (SS-WS101)
Masă (aprox.)
WMA (Doar dispozitiv USB)
110 V - 240 V CA,
50/60 Hz
127 V - 240 V CA,
50/60 Hz
Alte modele:
220 V - 240 V CA,
50/60 Hz
Putere consumată
Pornit: 105 W
Standby: 0,2 W*
* Valabil atunci când sistemul se află în următoarea
stare:
– „DEMO” este setat la „OFF”.
– [CONTROL FOR HDMI] (Comandă HDMI)
este setat la [OFF] (Dezactivat).
Dimensiuni (aprox.)
430 mm × 67 mm ×
335 mm (l/î/a), inclusiv
părţile ieşite în afară
Masă (aprox.)
3,6 kg
format fişiere MP4
mp4/m4v
MPEG4 profil simplu
(AVC nu este compatibil).
4 Mbps
720 × 576 / 30 fps
AAC-LC (HE-AAC
nu este compatibil).
Nu este compatibil
Informaţii suplimentare
Subwoofer
Dimensiuni (aprox.)
Extensie fişier:
mp3
Rată de biţi:
32 kbps - 320 kbps
Frecvenţe de eşantionare: 32/44,1/48 kHz
AAC (Doar dispozitiv USB)
Surround
Dimensiuni (aprox.)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără notificare
prealabilă.
• Putere consumată în standby 0,2 W.
• La anumite plăci de conexiuni imprimate nu
se utilizează agenţi de ignifugare cu halogen.
• Peste 85% din randamentul de putere al blocului
amplificator este obţinut cu amplificatorul digital
complet, S-Master.
69RO
Prioritatea de redare a tipurilor de fişiere
Tabelul de mai jos descrie prioritatea tipurilor de fişier din setarea [MEDIA].
Tip de fişier pe un disc sau
pe un dispozitiv USB
Setare [MEDIA]
[VIDEO]
[MUSIC/PHOTO] [PHOTO] (Foto) [MUSIC]
(Muzică/Foto)
(Muzică)
Disc
Dispozitiv USB Disc
Disc/dispozitiv Disc/dispozitiv
USB
USB
Doar fişiere video
Fişiere video
Fişiere video
Fişiere video
Doar fişiere imagine JPEG
Fişiere imagine Fişiere imagine Fişiere imagine Fişiere imagine Fişiere imagine
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
Fişiere MP3
Fişiere audio
Fişiere MP3
Fişiere video şi fişiere
imagine JPEG
Fişiere video
Fişiere video
Fişiere imagine Fişiere imagine Fişiere video
JPEG
JPEG
Fişiere video şi fişiere
audio*
Fişiere video
Fişiere video
Fişiere MP3
Fişiere audio*
Fişiere audio* şi fişiere
imagine JPEG
Fişiere MP3 şi
fişiere imagine
JPEG cu
prezentare de
diapozitive
Fişiere audio
Fişiere MP3 şi
fişiere imagine
JPEG cu
prezentare de
diapozitive
Fişiere imagine Fişiere audio*
JPEG
Fişiere video
Fişiere MP3 şi
fişiere imagine
JPEG cu
prezentare de
diapozitive
Fişiere imagine Fişiere audio*
JPEG
* Când utilizaţi un disc, puteţi reda doar fişiere MP3.
Fişiere audio*
Fişiere video
Doar fişiere audio*
Fişiere video, fişiere audio* Fişiere video
şi fişiere imagine JPEG
70RO
Fişiere video
Fişiere audio*
Fişiere audio*
Lista codurilor de limbă
Ortografierea limbilor este conformă ISO 639: standard 1988 (E/F).
Limbă
Cod
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Limbă
Cod
Limbă
Cod
Limbă
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Informaţii suplimentare
Cod
1703 Nespecificat
Lista codurilor de zonă pentru controlul parental
Cod
Zonă
Cod
Zonă
Cod
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2304
Argentina
Australia
Austria
Belgia
Brazilia
Canada
Chile
China
Coreea
2115
2086
2424
2165
2174
2109
2248
2238
2254
Danemarca
Elveţia
Filipine
Finlanda
Franţa
Germania
India
Indonezia
Italia
2276
2363
2184
2362
2379
2390
Zonă
Japonia
Malaiezia
Marea Britanie
Mexic
Norvegia
Noua
Zeelandă
2376 Olanda
2427 Pakistan
2436 Portugalia
Cod
Zonă
2489
2501
2149
2499
2528
Rusia
Singapore
Spania
Suedia
Tailanda
71RO
Index
A
I
T
A/V SYNC 52
Afişaj panou frontal 14
ANGLE 35
ATTENUATE 52
AUDIO 55
AUDIO (HDMI) 56
AUDIO DRC (Comprimare
interval dinamic) 57
AUDIO SETUP
(Configurare audio) 57
AUTO STBY 53
INTERVAL 39
TEST TONE 60
TIME 34
TRACK SELECTION
(Selectare pistă) 57
TV TYPE 55
B
BACKGROUND 58
BLACK LEVEL
(Nivel negru) 55
C
CD cu sesiune multiplă 8
Cod de regiune 8
COLOR SYSTEM (VIDEO CD)
(Sistem culori
(VIDEO CD)) 55
Comandă HDMI 47
CONTROL FOR HDMI 56
CUSTOM 54
D
JPEG RESOLUTION 57
L
LANGUAGE SETUP 54
Lista codurilor de limbă 71
M
MEDIA 33, 40
Meniu DVD 36
Meniul Comandă 18
MENU (Meniu) 55
MULTI-DISC RESUME 58
O
OSD 54
P
Panoul din spate 15
Panoul frontal 13
PARENTAL CONTROL 58
PAUSE MODE (Mod pauză) 56
R
DEMO 53
DIMMER 53
Discuri redabile 6
Redare amestecată 38
Redare programată 37
Redare repetată 38
RESET 59
E
S
EFFECT 39
SCREEN SAVER 58
SETUP 54
SLEEP 52
SPEAKER FORMATION
(Formaţie difuzoare) 57
SPEAKER SETUP 59
CONNECTION 59
DISTANCE 59
LEVEL 59, 60
SUBTITLE 35, 55
Super Audio CD 36
SYSTEM MENU 43, 44, 52, 53
SYSTEM SETUP 58
F
FM MODE 43
H
HDMI
YCBCR/RGB (HDMI) 56
HDMI RESOLUTION
(Rezoluţie HDMI) 56
HDMI SETUP
(Configurare HDMI) 56
72RO
J
V
VIDEO SETUP 55
VOLUME LIMIT
(Limitare volum) 56
Z
Quick Setup
(Configurare rapidă) 28
4-295-622-13(1) (RO)
©2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising