Sony | DAV-DZ680 | Sony DAV-DZ680 Instrucţiuni de utilizare

4-122-229-11(1)
SONY®
DVD Home Theatre
System
Manual de utilizare
DAV-DZ680 / DZ780
© 2009 Sony Corporation
AVERTIZARE
AtenŃie – Utilizarea de instrumente optice
împreună cu acest produs reprezintă un
pericol pentru ochi.
Nu instalaŃi echipamentul într-un spaŃiu restrâns, cum ar
fi o bibliotecă sau un dulap.
Pentru a preveni incendiile, nu acoperiŃi nişa de
ventilare a aparatului cu ziare, feŃe de masă, draperii,
etc. Nu plasaŃi pe aparat surse de foc, precum
lumânările aprinse.
Pentru prevenirea incendiilor şi a pericolului de
electrocutare, nu plasaŃi pe echipament obiecte pline cu
lichid, cum ar fi vazele.
Bateriile sau echipamentele cu baterii instalate nu
trebuie expuse condiŃiilor de căldură excesivă cum ar fi
lumina directă a soarelui, foc sau altele asemenea.
Pentru a preveni leziunile, acest aparat trebuie fixat pe
podea/perete, conform instrucŃiunilor de instalare.
O presiune excesivă a sunetului în căşti poate provoca
pierderea auzului.
A se utiliza doar în interior.
Acest aparat este
clasificat ca fiind un
produs LASER CLASA
1. Semnul de marcare
corespunzător se află
pe partea din spate, în
exterior.
Reciclarea
echipamentelor
electrice şi
electronice uzate
(aplicabil în Ńările
Uniunii Europene şi
în alte Ńări din
Europa de Est cu
sisteme de colectare
diferenŃiate).
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj indică
faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un
deşeu menajer. Acest produs trebuie predat la punctele
de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice
şi electronice. Asigurându-vă că debarasarea de acest
produs se realizează în mod corect, puteŃi împiedica
eventualele consecinŃe negative asupra mediului şi
sănătăŃii umane. Reciclarea materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale. Pentru detalii
suplimentare referitoare la reciclarea acestui produs,
contactaŃi autorităŃile locale, serviciul local de evacuare
a deşeurilor menajere sau magazinul de la care aŃi
cumpărat produsul.
RO
2
Reciclarea
acumulatorilor uzaŃi
(aplicabil în Ńările
Uniunii Europene şi în
alte Ńări din Europa de
Est cu sisteme de
colectare diferenŃiate)
Acest simbol ilustrat pe acumulator sau pe ambalajul
acestuia indică faptul că acumulatorul furnizat împreună
cu acest produs nu trebuie tratat ca un deşeu menajer.
Asigurându-vă că debarasarea de aceşti acumulatori se
realizează în mod corect, puteŃi împiedica eventualele
consecinŃe negative asupra mediului şi sănătăŃii umane.
Reciclarea materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale. În situaŃia produselor care, ca
măsură de siguranŃă, pentru asigurarea funcŃionării
continue ori pentru integritatea datelor manevrate,
necesită o conexiune permanentă la un acumulator
încorporat, acesta din urmă trebuie înlocuit numai de
către personal specializat Pentru a vă asigura că acest
acumulator este reciclat în mod corespunzător, atunci
când este atinsă durata maximă de viaŃă predaŃi-l unui
punct autorizat de colectare pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice. În ceea ce
priveşte toate celelalte baterii, consultaŃi secŃiunea
referitoare la modul de înlocuire a bateriilor. PredaŃi
bateriile unui punct autorizat de colectare pentru
reciclarea bateriilor uzate. Pentru detalii suplimentare
referitoare la reciclarea acestui produs sau acumulator,
contactaŃi autorităŃile locale, serviciul local de evacuare
a deşeurilor menajere sau magazinul de la care aŃi
cumpărat produsul.
Aviz pentru clienŃi: următoarele informaŃii se aplică doar
în cazul echipamentelor comercializate în Ńări ce aplică
directivele UE.
Acest produs este fabricat de Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japonia.
Reprezentantul Autorizat pentru EMC şi siguranŃa
produsului este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru reparaŃii
sau garanŃie, vă rugăm să comunicaŃi aceste probleme
la adresele prevăzute în documentele separate de
service sau garanŃie.
PrecauŃii
Cu privire la sursele de alimentare
• Aparatul rămâne sub tensiune chiar şi atunci
când este oprit, atât timp cât ştecherul
cordonului de alimentare rămâne introdus în
priză.
• Deoarece se foloseşte ştecherul principal
pentru a deconecta aparatul de la reŃea,
conectaŃi aparatul la o priză de c.a. accesibilă.
Dacă observaŃi anomalii în funcŃionarea
aparatului, deconectaŃi-l imediat de la priza de
c.a.
Despre acest manual de utilizare
• În instrucŃiunile din prezentul manual sunt
descrise comenzile date de la telecomandă.
PuteŃi utiliza în egală măsură comenzile de pe
aparat, dacă acestea au nume identice ori
similare cu cele de pe telecomandă.
• Elementele din „Control Menu” (Meniul de
control) pot varia în funcŃie de zona
geografică.
• „DVD” poate fi utilizat ca termen general
pentru discuri DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R
şi DVD-RW/DVD-R.
• Dimensiunile sunt exprimate în picioare (ft)
pentru modelele din America de Nord.
• Configurarea implicită este subliniată.
Drepturile de autor
Acest produs înglobează tehnologie de
protecŃie a drepturilor de autor, tehnologie
protejată prin brevete patentate în SUA şi prin
alte drepturi de proprietate intelectuală.
Utilizarea acestei tehnologii de protecŃie a
drepturilor de autor trebuie autorizată de
Macrovision şi este destinată doar utilizării
personale sau vizualizărilor cu caracter
restrâns, dacă Macrovision nu are alte precizări
exprese în acest sens. Este interzisă
reproducerea neautorizată a acestei tehnologii
prin „inginerie inversă” (“reverse engineering”)
(copiere prin studierea originalului), sau prin
dezasamblare.
Acest sistem este echipat cu decodor surround
cu matrice adaptivă Dolby* Digital şi Dolby Pro
Logic (II) şi cu Sistem Surround Digital DTS**.
* Fabricat sub licenŃă Dolby Laboratories.
„Dolby”, „Pro Logic” şi simbolul dublu-D sunt mărci
înregistrate ale Dolby Laboratories.
** Fabricat sub licenŃă în baza brevetelor 5.451.942;
5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.487.535 şi a altor
brevete la nivel S.U.A. sau mondial, emise sau în curs
de emitere. „DTS” şi „DTS Digital Surround” sunt mărci
înregistrate ale DTS, Inc. © 1996-2008
DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.
Acest sistem înglobează tehnologia
HDMITM („High-Definition Multimedia
Interface”: InterfaŃă multimedia de înaltă
definiŃie). HDMI, logo-ul HDMI şi HighDefinition Multimedia Interface sunt mărci
comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI
Licensing LLC.
RO
3
Logo-urile „DVD-RW”, „DVD-R”, „DVD+RW”,
„DVD+R”, „DVD VIDEO” şi „CD” sunt mărci
înregistrate.
„BRAVIA” este o marcă înregistrată a Sony
Corporation.
„PLAYSTATION” este o marcă înregistrată a
Sony Computer Entertainment Inc.
„PLAYSTATION” este o marcă înregistrată a
Sony Computer Entertainment Inc.
„WALKMAN” şi logo-ul „WALKMAN” sunt mărci
înregistrate ale Sony Corporation.
DivX® este o tehnologie de comprimare a
fişierelor video dezvoltată de DivX, Inc.
DivX, DivX Certified şi logo-urile asociate sunt
mărci înregistrate ale DivX, Inc. şi sunt folosite
sub licenŃă.
„S-AIR” şi logo-ul său sunt mărci înregistrate ale
Sony Corporation.
Tehnologia de codificare audio MPEG Layer-3
şi brevetele aferente sunt licenŃiate de la
Fraunhofer IIS şi Thomson.
Despre MPEG-4 Visual
ACEST PRODUS ESTE LICENłIAT
CONFORM LICENłEI DE PORTOFOLIU DE
BREVETE PENTRU UZUL PERSONAL ŞI
NECOMERCIAL AL UNUI CONSUMATOR,
PENTRU DECOFIDICAREA DE FIŞIERE
VIDEO, CONFORM STANDARDULUI MPEG-4
VISUAL („MPEG-4 VIDEO”), CODIFICATE DE
UN CONSUMATOR IMPLICAT ÎNTR-O
ACTIVITATE PERSONALĂ ŞI
NECOMERCIALĂ ŞI/SAU OBłINUTE DE LA
UN FURNIZOR VIDEO, LICENłIAT DE MPEG
LA, PENTRU FURNIZAREA DE
VIDEOCLIPURI ÎN FORMAT MPEG-4. NU SE
ACORDĂ ŞI NU SE CONSIDERĂ CĂ SE
ACORDĂ NICI UN FEL DE ALTĂ LICENłĂ
PENTRU ALTE UTILIZĂRI. INFORMAłII
SUPLIMENTARE, INCLUSIV CELE
REFERITOARE LA UTILIZĂRILE
PROMOłIONALE, INTERNE ŞI
COMERCIALE, PRECUM ŞI LA LICENłIERE,
SE POT OBłINE DE LA MPEG LA, LLC. VEZI
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
RO
4
Despre funcŃia S-AIR
Aparatul este compatibil cu funcŃia S-AIR, ce
permite transmiterea de sunete în sistem
wireless (fără cabluri) între produsele S-AIR.
Cu acest aparat pot fi folosite următoarele
produse S-AIR:
• Amplificator surround: PuteŃi asculta sunete
surround prin difuzoare, în sistem wireless.
• Receptor S-AIR: PuteŃi asculta sunetele de la
aparat din altă cameră.
Aceste produse S-AIR pot fi achiziŃionate
opŃional (gama de produse S-AIR diferă în
funcŃie de zonă).
Notele sau instrucŃiunile pentru amplificatorul
surround sau receptorul S-AIR din prezentul
manual de utilizare se referă doar la situaŃia în
care se folosesc amplificatorul surround sau
receptorul S-AIR.
Pentru mai multe detalii cu privire la funcŃia SAIR, consultaŃi capitolul „Utilizarea unui produs
S-AIR” (pagina 80).
Cuprins
Alte operaŃii
Despre acest manual de utilizare ........... 3
Despre funcŃia S-AIR ………………………4
Discurile ce pot fi redate ........................ 6
OperaŃiuni preliminare
Pasul 1: Instalarea aparatului…...12
Pasul 2: Conectarea aparatului ...22
Pasul 3: Realizarea configurării
rapide ………………………………..28
Pasul 4: Selectarea sursei ……… 31
Pasul 5: Ascultarea sunetului în
format surround……………………32
Discurile
Redarea discurilor ............................... 35
Utilizarea modului de redare ................ 40
Redarea fişierelor MP3/fişierelor imagine
JPEG...................................................... 45
Vizualizarea fişierelor video ................. 49
Reglarea decalajului între imagine
şi sunet .......................................... 51
Schimbarea setărilor aparatului prin folosirea
Meniului de Configurare ....................... 53
Acord
Presetarea staŃiilor radio ...................... 61
Ascultarea staŃiilor radio ....................... 62
Utilizarea sistemului de date radio
(RDS) ............................................ 63
Comandă HDMI / dispozitive
audio externe
Realizarea sunetului surround optim
pentru o cameră ............................ 86
Calibrarea automată a configurărilor
corespunzătoare ........................... 87
Operarea televizorului folosind
telecomanda ................................. 88
Utilizarea efectelor sonore ................... 89
Selectarea efectului corespunzător sursei
............................................................. 90
Ascultarea sunetului în format de
difuzare multiplex .......................... 90
Modificarea nivelului de intrare a sunetului de
la componentele conectate .................. 91
Utilizarea Sleep Timer-ului ................... 91
Modificarea strălucirii afişajului
panoului frontal .............................. 92
Vizualizarea informaŃiilor despre disc…...92
Revenirea la configurările implicite ...... 95
InformaŃii suplimentare
PrecauŃii .............................................. 96
Note referitoare la discuri...................... 97
Ghid al problemelor de funcŃionare ....... 98
FuncŃia de auto-diagnosticare............... 107
SpecificaŃii ............................................ 108
Glosar ................................................ 109
Prioritatea de redare a tipurilor de fişiere
............................................................. 112
Lista codurilor de limbă ........................ 113
Index al pieselor şi butoanelor ............. 114
Ghid pentru afişajul meniului de comandă
............................................................. 118
Index ................................................... 122
Utilizarea Comenzii pentru FuncŃia HDMI
pentru sincronizare „BRAVIA” .............. 64
Redarea fişierelor de pe un dispozitiv
USB………………………………………. 67
Salvarea de melodii pe un dispozitiv USB
............................................................. 75
Utilizarea adaptorului DIGITAL MEDIA
PORT…………………………….……… 79
Utilizarea unui produs S-AIR …………..80
RO
5
Discurile ce pot fi
redate
Tipul
DVD VIDEO
Mod VR
(înregistrare
video)
VIDEO CD
Logo-ul discului
Caracteristici
• DVD VIDEO
• DVD-R/DVD-RW în format
DVD VIDEO sau mod video
• DVD+R/DVD+RW în format
DVD VIDEO
•
•
•
•
Super Audio CD
•
CD
•
•
CD DATE
•
DVD DATE
•
1)
Pictograma
DVD-R/DVD-RW în mod
VR (înregistrare video) (cu
excepŃia DVD-R DL)
VIDEO CD (discuri ver. 1.1 şi
2.0)
Super VCD
CD-R/CD-RW/CD-ROM în
format video CD sau Super
VCD
Super Audio CD
CD audio
CD-R/CD-RW în format CD
audio
CD-R/CD-RW/CD-ROM în
format CD DATE, care conŃin
fişiere mp3 1), fişiere imagine
JPEG 2), fişiere video DivX şi
fişiere video MPEG4, în
format conform ISO 9660 3)
Nivel 1/ Nivel 2, sau
formatului extins Joliet
DVD-ROM/DVD-R/DVDRW/ DVD+R/DVD+RW în
format DVD DATE, care
conŃin fişiere mp3 1), fişiere
imagine JPEG 2), fişiere
video DivX şi fişiere video
MPEG4 , în formatul UDF
(formatul universal pentru
discuri)
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) este un format standard pentru compresia datelor audio, definit de ISO/MPEG.
Fişierele MP3 trebuie să fie în format MPEG1 Audio Layer 3.
2
) Fişierele imagine JPEG trebuie să fie compatibile cu formatul de fişiere de imagine DCF. (DCF: abreviere de la
denumirea în limba engleză pentru ”Regulă de design pentru sistemul de fişiere de cameră”: Standarde de
imagine pentru camere digitale reglementate de JEITA (AsociaŃia Producătorilor din Industria Electronică şi
Tehnologiei InformaŃiei din Japonia).)
RO
6
3)
Un format logic pentru fişierele şi directoarele de pe CD-ROM-uri, definit de ISO (OrganizaŃia
InternaŃională pentru Standardizare).
Note privind discurile
Acest produs este proiectat pentru a reda discuri conforme cu standardul Compact Disc (CD). Discurile duale
şi unele discuri muzicale codificate cu tehnologii de protecŃie la copiere nu sunt conforme cu standardul
Compact Disc (CD), deci nu pot fi redate de acest aparat.
Exemplu de discuri ce nu pot fi redate de sistem
Sistemul nu poate reda următoarele discuri:
• Discurile CD-ROM/CD-R/CD-RW, altele decât cele înregistrate în formatele menŃionate la pagina 6
• Discurile CD-ROM înregistrate în format PHOTO CD
• PorŃiunea de date a discurilor tip CD-Extra
• Discuri de tip CD Graphics
• DVD-uri audio
• DVD-uri DE DATE ce nu conŃin fişiere MP3, fişiere imagine JPEG, fişiere video DivX sau fişiere video
MPEG4
• DVD-RAM
• Discuri Blu-ray
De asemenea, sistemul nu poate reda următoarele discuri:
• Discuri DVD VIDEO cu un cod regional diferit (pagina 8)
• Discuri care nu au o formă standard (de ex., în formă de card sau de inimă)
• Discuri pe care s-a lipit hârtie sau autocolante
• Discuri pe care au rămas urme de adeziv de la banda adezivă sau de la autocolante.
Note referitoare la discurile CD-R/CD-RW/DVD-R/DVDRW/DVD+R/DVD+RW
În unele cazuri, discurile CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW nu pot fi redate pe acest
sistem, din cauza calităŃii înregistrării sau a stării fizice a discului, ori din cauza caracteristicilor
echipamentului de înregistrare şi ale programelor multimedia utilizate (authoring software).
Discurile nu pot fi redate dacă nu au fost finalizate corect. Pentru mai multe detalii, consultaŃi instrucŃiunile
de utilizare ale echipamentului de înregistrare.
ReŃineŃi că unele funcŃii de redare pot să nu funcŃioneze cu unele discuri DVD+RW/DVD+R, chiar dacă
acestea au fost finalizate corect. În acest caz, discurile trebuie vizualizate prin redare normală. Unele
discuri CD DE DATE / DVD DE DATE create în formatul „Packet Write” nu pot fi redate.
Despre discurile CD Multi Sesiune
• Acest sistem permite redarea discurilor CD Multi Sesiune dacă în prima sesiune este conŃinută o piesă
audio MP3. Orice alte piese audio MP3 înregistrate în sesiuni ulterioare pot fi de asemenea redate.
• Acest sistem permite redarea discurilor CD Multi Sesiune dacă în prima sesiune este conŃinut un fişier
imagine JPEG. Orice alte fişiere imagine JPEG înregistrate în sesiuni ulterioare pot fi de asemenea redate.
• Dacă în prima sesiune sunt înregistrate piese fişiere MP3 şi fişiere imagine JPEG, în format CD muzical
sau în format CD video, poate fi redată numai prima sesiune.
RO
7
Codul regional
Sistemul dumneavoastră are codul regional imprimat în partea din spate a aparatului şi va putea
reda numai discurile DVD pe a căror etichetă este imprimat acelaşi cod de zonă.
De asemenea, sistemul permite şi redarea discurilor DVD etichetate cu simbolul
.
Dacă încercaŃi redarea oricărui alt DVD VIDEO, pe ecranul TV apare mesajul „[Playback prohibited
by area limitations]” (Redarea este interzisă datorită restricŃiilor de zonă). Este posibil ca pe unele
discuri DVD VIDEO să nu fie indicat codul regional, deşi redarea lor să fie interzisă datorită
restricŃiilor de zonă.
Notă privind caracteristicile de redare ale discurilor DVD sau
VIDEO CD
Anumite caracteristici de redare pentru discurile DVD sau VIDEO CD pot fi setate intenŃionat de
producătorii de software. Deoarece acest sistem redă discurile DVD sau VIDEO CD în funcŃie de
modul în care producătorul de software a conceput conŃinutul discului, este posibil ca anumite
facilităŃi la redarea discurilor să nu poată fi utilizate. StudiaŃi în acest sens şi instrucŃiunile care
însoŃesc discurile DVD sau VIDEO CD respective.
RO
8
OperaŃiuni preliminare
Despachetarea
DAV-DZ680
• Difuzoare frontale (2)
• Antenă-fir pentru FM (1)
• Şuruburi (cu şaibă) (6)
sau
• Cabluri pentru difuzoare (4,
verde/gri/albastru/mov)
• Telecomandă (1)
• InstrucŃiuni de utilizare
• Ghid de configurare rapidă
Pentru modelele pentru
Marea Britanie
• Adaptor DIGITAL MEDIA
PORT (TDM-iP20) (1)
• Difuzor central (1)
• Baterii R6 (mărime AA) (2)
• Difuzoare surround (2)
• Microfon de calibrare (1)
• InstrucŃiuni de utilizare
pentru adaptorul DIGITAL
MEDIA PORT (TDM-iP20)
• Pad-uri de susŃinere (1 set)
• Subwoofer (1)
• Baze (2)
RO
9
DAV-DZ780
• Difuzoare frontale (2)
• Subwoofer (1)
• Baze (4)
• Şuruburi (cu şaibă) (12)
• Antenă-fir pentru FM (1)
• Şuruburi (mici) (12)
sau
• InstrucŃiuni de utilizare
• Ghid de configurare rapidă
• Difuzor central (1)
• Difuzoare surround (2)
• Cabluri pentru difuzoare (2,
verde/mov)
• Telecomandă (1)
• Baterii R6 (mărime AA) (2)
• Microfon de calibrare (1)
• Pad-uri de susŃinere (1 set)
RO
10
Pentru modelele pentru
Marea Britanie
• Adaptor DIGITAL MEDIA
PORT (TDM-iP20) (1)
• InstrucŃiuni de utilizare
pentru adaptorul DIGITAL
MEDIA PORT (TDM-iP20)
Introducerea bateriilor în telecomandă
IntroduceŃi 2 baterii R6 (dimensiune AAA) (furnizate), respectând concordanŃa dintre marcajele
de pe baterii cu cele din interiorul compartimentului bateriilor. Pentru a utiliza telecomanda,
orientaŃi-o către senzorul receptor de infraroşu
de pe aparat.
şi
Note
• Nu lăsaŃi telecomanda în locuri extrem de calde sau cu umiditate excesivă.Nu utilizaŃi o baterie nouă
împreună cu una uzată.
• Nu lăsaŃi să scape în interiorul carcasei telecomenzii nici un corp străin, în particular atunci când
înlocuiŃi bateriile.
• Nu expuneŃi senzorul de infraroşu în bătaia soarelui sau a unui aparat de iluminat, deoarece se
poate defecta.
• Dacă nu utilizaŃi telecomanda pentru o perioadă de timp mai îndelungată, scoateŃi bateriile din
telecomandă pentru a evita defecŃiunile provocate de scurgerea electrolitului din baterii şi de
corodare.
RO
11
Pasul 1: Instalarea aparatului
PoziŃionarea aparatului
Pentru a obŃine un sunet surround optim, toate difuzoarele, cu excepŃia subwoofer-ului, trebuie să se
afle la aceeaşi distanŃă de poziŃia de ascultare. ( ). DistanŃa poate fi cuprinsă între 1 şi 7 metri.
Dacă nu puteŃi amplasa difuzorul central şi difuzoarele surround la aceeaşi distanŃă ca ( ), puteŃi
deplasa difuzorul central cu până la 1,6 metri mai aproape de poziŃia de ascultare (
surround cu până la 5,0 metri mai aproape de poziŃia de ascultare ( ).
Subwoofer-ul poate fi amplasat oriunde în cameră.
Subwoofer
Difuzor frontal stânga
Difuzor surround stânga (L)
), iar difuzoarele
Difuzor central
Difuzor frontal dreapta
Difuzor surround dreapta (R)
Note
• FiŃi foarte atent(ă) atunci când amplasaŃi difuzoarele şi/sau suporturile acestora pe o suprafaŃă
tratată special (ceruită, uleiată, lustruită, etc.), deoarece pot apărea pete sau decolorări.
• Nu vă sprijiniŃi şi nu vă agăŃaŃi de difuzor, deoarece acesta poate cădea.
RO
12
Ataşarea pad-urilor pentru subwoofer
Pentru a stabiliza subwoofer-ul şi a împiedica alunecarea acestuia, aşezaŃi sub acesta pad-urile
livrate.
ScoateŃi pad-urile de
susŃinere din ambalajul
de protecŃie.
RO
13
Asamblarea difuzoarelor
Înainte de a conecta difuzoarele, ataşaŃi la difuzor suportul pentru difuzoare. (Pentru difuzoarele
frontale ale DAVZ-DZ680 şi diufzoarele frontale şi surround ale DAV-DZ780).
UtilizaŃi piesele după cum urmează:
DAV-DZ680:
•
Difuzoarele frontale (2)
•
Bazele (2)
•
Şuruburile (cu şaibă) (6)
DAV-DZ780:
•
Difuzoarele frontale şi surround (4)
•
Bazele (4)
•
Şuruburile (cu şaibă) (12)
Pentru mai multe informaŃii cu privire la conectarea cablurilor difuzoarelor la mufele „SPEAKER”
(Difuzor), consultaŃi pagina 22.
Notă
•
AcoperiŃi podeaua cu o pânză pentru a evita deteriorarea podelei atunci când asamblaŃi
difuzoarele.
Sfat util
•
PuteŃi utiliza difuzorul fără suportul pentru difuzor, instalându-l pe perete (pagina 17).
1 TreceŃi cablul difuzorului prin orificiul superior din bază.
Difuzor
Cablul difuzorului
Partea superioară
a bazei
RO
14
2 ÎntoarceŃi difuzorul invers.
Cablul difuzorului
Difuzor
3 AmplasaŃi baza pe partea inferioară a difuzorului, apoi fixaŃi-o cu trei şuruburi (cu şaibă).
Şuruburi (cu şaibă)
Partea inferioară
a bazei
Difuzor
RO
15
IlustraŃie la asamblarea completă
DAV-DZ680
Difuzorul frontal (stânga):
Eticheta albă
Difuzorul frontal (dreapta):
Eticheta roşie
Roşu
Alb
DAV-DZ780
Difuzorul frontal (stânga): Difuzorul frontal (dreapta): Difuzorul surround (stânga): Difuzorul surround (dreapta):
Eticheta albă
Eticheta roşie
Eticheta albastră
Eticheta gri
Alb
RO
16
Roşu
Albastru
Gri
Instalarea difuzoarelor pe perete
AtenŃie
•
•
•
Pentru informaŃii despre materialul din care este făcut peretele sau despre ce şuruburi trebuie
utilizate, contactaŃi un magazin sau un instalator specializat.
FolosiŃi şuruburi potrivite pentru materialul şi rezistenŃa zidului. Zidurile din rigips sunt deosebit
de fragile, aşa că şuruburile trebuie montate pe o grindă şi apoi fixate de perete. InstalaŃi
difuzoarele pe un perete consolidat, vertical şi drept.
Sony nu îşi asumă răspunderea pentru accidentele sau deteriorările provocate de o instalare
incorectă, de rezistenŃa insuficientă a peretelui sau de instalarea incorectă a şuruburilor, de
calamităŃi naturale, etc.
Înainte de a instala difuzorul frontal al DAV-DZ680 sau difuzoarele frontale şi surround ale DAVDZ780 pe perete, trebuie să le dezasamblaŃi. Pe perete puteŃi instala partea superioară a difuzorului.
Pentru dezasamblarea difuzoarelor
(Doar pentru difuzoarele frontale ale DAV-DZ680 sau difuzoarele frontale şi surround
ale DAV-DZ780)
1 ScoateŃi cablul difuzorului din fanta din spatele difuzorului.
Spatele difuzorului
2 DeconectaŃi cablurile difuzorului de la difuzor.
Spatele difuzorului
RO
17
3 ScoateŃi şurubul (preinstalat) din spatele difuzorului.
Acest şurub se foloseşte la reasamblarea difuzorului. AsiguraŃi-vă că nu îl pierdeŃi.
Şurub
Spatele difuzorului
4 DezasamblaŃi difuzorul ridicând partea superioară a acestuia.
Partea superioară
Partea inferioară
Spatele difuzorului
RO
18
5 ScoateŃi cablul difuzorului din partea de jos a părŃii inferioare a difuzorului.
Cablul scos se foloseşte la instalarea difuzorului pe perete.
Cablul difuzorului
IlustraŃie la dezasamblarea completă
Partea superioară
a difuzorului
Partea inferioară
a difuzorului
Cablul difuzorului
Şurub
Pentru instalarea difuzoarelor pe perete
Înainte de instalarea difuzoarelor pe perete, conectaŃi cablul pentru difuzoare, la acestea din urmă.
AsiguraŃi-vă că aŃi instalat cablurile pentru difuzoare la terminalele corespunzătoare de pe difuzoare:
cablul de difuzor cu banană colorată la
şi cablul de difuzor fără banană colorată la
Banană colorată
Difuzor frontal (L (stânga)): Alb
Difuzor frontal (R (dreapta)): Roşu
Difuzor central: Verde
Difuzor surround (L (stânga)): Albastru
Difuzor surround (R (dreapta)): Gri
RO
19
1 PregătiŃi şuruburi (nu sunt incluse) potrivite pentru orificiul din spatele fiecărui difuzor.
UrmăriŃi ilustraŃiile de mai jos.
5
4 mm ( /32 inch)
Orificiul din spatele
difuzorului
30 mm (1 3/16 inch)
2 FixaŃi şuruburile de perete.
DAV-DZ680
Pentru difuzorul central
Pentru difuzoarele frontale
Pentru difuzoarele surround
DAV-DZ780
Pentru difuzorul central
RO
20
Pentru celelalte difuzoare
3 AtârnaŃi difuzoarele de şuruburi.
Orificiul din
spatele
difuzorului
Spatele difuzorului
RO
21
Pasul 2: Conectarea aparatului
Pentru conectarea aparatului, citiŃi informaŃiile din următoarele pagini.
Nu conectaŃi cablul de alimentare de c.a. (de la priză) al aparatului la o priză de perete până ce nu aŃi
realizat toate celelate conexiuni.
Notă
• La conectarea unei alte componente cu control al volumului, măriŃi volumul celorlalte componente la
un nivel la care sunetul nu este distorsionat.
Conectarea difuzoarelor
Conectorul şi banana colorată ale cablurilor pentru difuzoare au aceeaşi culoare ca şi eticheta mufelor
la care trebuie conectate. AsiguraŃi-vă că aŃi instalat cablurile pentru difuzoare la bornele
corespunzătoare de pe difuzoare: cablul de difuzor cu tub color la
la
Nu prindeŃi izolaŃia cablului de difuzor în bornele difuzorului.
şi cablul de difuzor fără tub color
Pentru conectarea cablurilor difuzoarelor la aparat
Când realizaŃi conectarea la aparat, introduceŃi conectorul până face clic.
Roşu
(Difuzorul frontal dreapta)
Alb
(Difuzorul frontal stânga)
Mov
(Subwoofer)
Albastru
(Difuzorul surround stânga)
Gri
(Difuzorul surround dreapta)
Verde
(Difuzorul central)
Pentru conectarea cablurilor difuzoarelor la difuzoare
Partea din spate a difuzorului
Conector
Banană colorată
RO
22
Conectarea televizorului
În funcŃie de mufele televizorului dvs., selectaŃi metoda de conectare.
Cablu digital coaxial
(nelivrat împreună cu
aparatul)
Cablu HDMI*
(nelivrat împreună cu
aparatul)
Cablu EURO SCART AV
(nelivrat împreună cu aparatul)
Cablu digital optic (nelivrat
împreună cu aparatul)
La mufa de ieşire
digitală optică a
televizorului
La mufa SCART (EURO AV) a
televizorului
La mufa de ieşire digitală
coaxială a televizorului
La mufa HDMI IN (Intrare HDMI) a
televizorului
Metoda 1: Conexiune cu cablu SCART (EURO AV) (
Această conexiune transmite semnale video şi audio.
)
Metoda 2: Conexiune cu cablu HDMI* ( ) şi cablu SCART (EURO AV) ( )
Dacă televizorul dvs. are o mufă HDMI, faceŃi conexiunea cu televizorul cu ajutorul unui cablu HDMI şi
al cablului SCART (EURO AV). Calitatea imaginii va fi mai bună faŃă de cazul în care aŃi folosi doar
conexiunea SCART (EURO AV). Când faceŃi conexiunea cu ajutorul cablului HDMI, trebuie să
selectaŃi tipul semnalului de ieşire (pagina 30). Pentru a vizualiza imagini de la adaptorul DIGITAL
MEDIA PORT, trebuie să faceŃi legătura la televizor cu ajutorul cablului SCART (EURO AV).
Semnalele video de la adaptorul DIGITAL MEDIA PORT nu se emit prin mufa „HDMI OUT” (Ieşire
HDMI).
* HDMI (InterfaŃă multimedia de înaltă definiŃie
Conexiune cu cablu digital optic ( ) sau cablu coaxial digital( )
Dacă televizorul are o mufă de ieşire digitală optică sau coaxială, puteŃi îmbunătăŃi calitatea sunetului
realizând conexiunea cu un cablu digital optic sau cu un cablu coaxial, pe lângă conexiunea SCART
(EURO AV).
Notă
•
Aparatul poate accepta şi semnale digitale şi semnale analogice.semnalele digitale au prioritate faŃă de cele
analogice (cablul COAXIAL are prioritate faŃă de cel OPTIC.) Dacă se opreşte semnalul digital, semnalul analogic va
fi procesat după 2 secunde.
Notă
•
Când conectaŃi aparatul şi televizorul cu ajutorul funcŃiei de sincronizare „BRAVIA” prin intermediul unui cablu
HDMI, se activează funcŃia de sincronizare „BRAVIA”. În acest caz, setaŃi „[CONTROL FOR HDMI]” (Comandă
HDMI) din „[HDMI SETUP]” (Configurare HDMI) pe „[ON]” (Activat) (pagina 55).
RO
23
Conectarea celorlalte componente
PuteŃi utiliza componentele conectate folosind difuzoarele sistemului.
Sursă audio portabilă (nefurnizată):
Dispozitiv USB (nefurnizat):
Adaptor DIGITAL MEDIA PORT:
(Modelele pentru Marea Britanie sunt însoŃite de adaptorul TDM-iP30. PuteŃi
folosi şi alte adaptoare DIGITAL MEDIA PORT).
ConectaŃi un
dispozitiv USB (pagina
67).
Cablu mini-mufă stereo (nelivrat
împreună cu aparatul)
La o sursă audio portabilă
Fantă EZW-T100 (Vezi „OpŃiunile
pentru sistemul wireless”.)
Adaptor DIGITAL MEDIA PORT
(pagina 79)
Notă
• ConectaŃi adaptorul DIGITAL MEDIA
PORT astfel încât marcajele
să fie
aliniate. La deconectare, trageŃi
adaptorul în afară, apăsând simultan
butonul
.
OpŃiunile pentru sistemul wireless
Utilizând un produs S-AIR (nelivrat împreună cu aparatul) vă puteŃi bucura de performanŃe wireless
prin intermediul transmisiei sistemului. Pentru mai multe detalii, consultaŃi capitolul „Utilizarea unui
produs S-AIR” (pagina 80) sau instrucŃiunile de utilizare ale produsului S-AIR.
RO
24
Dacă televizorul dumneavoastră are intrări audio/video multiple
PuteŃi asculta sunetul prin televizorul conectat, folosind difuzoarele sistemului. ConectaŃi
componentele astfel:
VCR, receptor satelit digital
sau PlayStation, etc.
VCR, receptor satelit digital
sau PlayStation, etc.
Aparatul
Fluxul de semnal
SelectaŃi componenta pe televizor. Pentru mai multe detalii, consultaŃi instrucŃiunile de utilizare ale
televizorului.
Dacă televizorul nu are ieşiri audio/video multiple, va fi necesar un comutator, pentru a recepŃiona
sunetul de la mai mult de două componente.
RO
25
Conectarea antenei
sau
Antenă-fir FM
(livrată împreună
cu aparatul)
Note
• AsiguraŃi-vă că aŃi întins antena-fir pentru FM pe întreaga lungime.
• După conectarea antenei-fir pentru FM, încercaŃi pe cât posibil să o menŃineŃi în poziŃie orizontală.
Sfat util
• Dacă recepŃia FM este de slabă calitate, utilizaŃi un cablu coaxial cu impedanŃa de 75 Ohmi (trebuie
procurat separat, nu se livrează împreună cu aparatul), pentru a conecta aparatul la o antenă
exterioară pentru FM, aşa cum este prezentat în imaginea de mai jos.
Antenă exterioară pentru FM
RO
26
Aparatul
Conectarea cablului de alimentare de CA (alimentare de la reŃea)
Înainte de a introduce într-o priză de perete cablul de alimentare de la reŃea al sistemului, conectaŃi
toate difuzoarele la sistem.
Priza de perete (de reŃea): Forma prizei de
perete diferă în funcŃie de zonă.
Despre demonstraŃie
După conectarea cablului de alimentare de CA (de la reŃea), pe ecranul panoului frontal va apărea
modul de demonstraŃie.
Activarea/dezactivarea modului de demonstraŃie
1 ApăsaŃi butonul
de pe aparat.
Aparatul va porni.
2 ApăsaŃi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem).
3 ApăsaŃi în mod repetat până ce pe ecranul panoului frontal apare „DEMO”, apoi apăsaŃi
sau
4
.
ApăsaŃi
pentru a selecta o configurare.
• „DEMO ON”: Activat.
• „DEMO OFF”: Inactiv.
5 ApăsaŃi
.
S-a realizat configurarea.
6 ApăsaŃi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem).
Se va dezactiva meniul sistemului.
Sfat util
Atunci când achiziŃionaŃi un sistem nou, sau dacă sistemul are configurările implicite (de ex., după
realizarea funcŃiei „COLD RESET” (Resetare) (pagina 95)), puteŃi dezactiva modul de
demonstraŃie, apăsând butonul
de pe telecomandă.
RO
27
Pasul 3: Realizarea
configurării rapide
5
ApăsaŃi
pentru a selecta o limbă,
apoi apăsaŃi
.
Apare Meniul de configurare pentru
selectarea proporŃiei de aspect („aspect
ratio”) a televizorului ce urmează a fi
conectat.
UrmaŃi Paşii de mai jos pentru a realiza
configurările de bază în vederea utilizării
sistemului. Elementele afişate variază în
funcŃie de zonă.
6 ApăsaŃi
pentru a selecta
configurarea compatibilă cu tipul dvs.
de televizor, apoi apăsaŃi
.
[16:9]: Pentru un televizor cu ecran
lat sau un televizor standard 4:3 cu
mod de ecran lat (pagina 55)
[4:3 LETTER BOX] (Panoramic) sau
[4:3 PAN SCAN] (Aspect film):
Pentru un televizor standard 4:3
(pagina 55)
„DISPLAY”
(afişare)
1
2
PorniŃi televizorul.
ApăsaŃi
Va apărea Meniul de configurare pentru
selectarea metodei de ieşire a semnalelor
video de la mufa „EURO AV
OUTPUT
(TO TV)” (Ieşire EURO AV (către televizor))
de pe peretele din spate al aparatului.
Notă
• AsiguraŃi-vă că funcŃia este configurată pe
„DVD” (pagina 31).
3
ComutaŃi selectorul de intrare de pe
televizor, astfel încât pe ecranul
televizorului să apară semnalul de la
aparat.
În partea de jos a ecranului televizorului
va apărea mesajul „[Press [ENTER] to
run QUICK SETUP.]” (ApăsaŃi [ENTER]
pentru a realiza CONFIGURAREA
RAPIDĂ). Dacă nu apare acest mesaj,
reveniŃi la meniul de Configurare rapidă
(pagina 30).
4
ApăsaŃi
fără a introduce un disc.
Apare Meniul de configurare pentru
selectarea limbii folosite pe ecran.
7
ApăsaŃi
pentru a selecta metoda
de ieşire pentru semnalele video, apoi
apăsaŃi
.
• [VIDEO]: transmite semnale video.
• [RGB]: transmite semnale RGB.
Notă
• Dacă televizorul dumneavoastră nu acceptă
semnale RGB, pe ecran nu va apărea nicio imagine,
chiar dacă selectaŃi [RGB]. ConsultaŃi instrucŃiunile
de operare furnizate împreună cu televizorul.
Va apărea Meniul de configurare pentru
funcŃia de comandă HDMI.
RO
28
8
ApăsaŃi
apoi apăsaŃi
pentru a selecta setarea,
.
• „[OFF]” (Dezactivat): FuncŃia de
Microfon de calibrare
comandă HDMI este dezactivată.
• „[ON]” (Activat): FuncŃia de comandă
HDMI (pagina 64) este activată.
Va apărea Meniul de configurare pentru
selectarea formaŃiunii de difuzoare.
9 ApăsaŃi
pentru a selecta imaginea
formaŃiunii de difuzoare care ilustrează
amplasamentul efectiv al difuzoarelor,
apoi apăsaŃi
.
Pentru detalii consultaŃi secŃiunea
„ObŃinerea sunetului surround optim
pentru o cameră” (pagina 86).
11 ApăsaŃi
pentru a selecta [YES]
(Da), apoi apăsaŃi
.
Va începe funcŃia „[AUTO CALIBRATION]”
(Auto-calibrare). PăstraŃi liniştea în timpul
măsurătorilor.
Note
10 ConectaŃi microfonul de calibrare la
mufa A. CAL MIC de pe panoul frontal.
ReglaŃi microfonul de calibrare la nivelul
urechii, folosind un trepied sau alt
instrument (nelivrat împreună cu aparatul).
FaŃa fiecărui difuzor trebuie să fie
îndreptată înspre microfonul de calibrare,
iar între difuzoare şi microfonul de
calibrare nu trebuie să existe obstacole.
• Se vor emite sunete puternice atunci când începe
funcŃia „[AUTO CALIBRATION]” (Auto-calibrare).
Nu puteŃi reduce volumul. AveŃi grijă ca această
situaŃie să nu afecteze copiii şi vecinii.
• Înainte de rularea funcŃiei instalaŃi amplificatorul
surround în spaŃiul corespunzător. Dacă instalaŃi
amplificatorul surround într-un spaŃiu
necorespunzător, spre exemplu în altă cameră,
măsurătorile nu vor fi cele corecte.
• Mediul camerei în care se află instalat aparatul
poate afecta măsurătorile. Când măsurătorile
diferă considerabil faŃă de starea de instalare a
difuzorului, realizaŃi manual setarea difuzorului
urmând „Setările pentru difuzoare” (pagina 58).
12 DeconectaŃi microfonul de calibrare şi
apăsaŃi
pentru a selecta „[YES]”
(Da), apoi apăsaŃi
.
S-a realizat configurarea rapidă. S-au realizat
toate conexiunile şi operaŃiile de configurare.
Pentru a abandona Configurarea
rapidă
ApăsaŃi
pas.
„DISPLAY” (Afişare) la orice
RO
29
Pentru a reveni la meniul
Configurare rapidă
1 ApăsaŃi în mod repetat
„FUNCTION +/-”
(FuncŃie +/-) până ce pe ecranul
panoului frontal apare „DVD”.
2 ApăsaŃi
„DISPLAY” (Afişare) când
sistemul se află în modul stop.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
3
ApăsaŃi
pentru a selecta
„[SETUP]” (Configurare), apoi apăsaŃi
.
Vor apărea opŃiunile pentru „[SETUP]”
(Configurare).
3
ApăsaŃi
pentru a selecta
„[SETUP]” (Configurare), apoi
apăsaŃi
.
Vor apărea opŃiunile pentru „[SETUP]”
(Configurare).
4 ApăsaŃi
pentru a selecta
„[CUSTOM]” (Personalizat) şi apoi
apăsaŃi
.
Apare meniul de configurare.
5 ApăsaŃi
pentru a selecta „[HDMI
SETUP]” (Configurare HDMI) şi apoi
apăsaŃi
.
Vor apărea opŃiunile pentru „[HDMI
SETUP]” (Configurare HDMI).
6 ApăsaŃi
pentru a selecta „[HDMI
RESOLUTION]” (RezoluŃie HDMI) şi
apoi apăsaŃi
7 ApăsaŃi
4 ApăsaŃi
pentru a selecta "[QUICK]”
(Rapid), apoi apăsaŃi
Apare meniul de Configurare rapidă.
Configurarea tipului de ieşire
video compatibilă cu televizorul
SelectaŃi tipul de ieşire video al aparatului, în
funcŃie de conexiunea la televizor (pagina 23).
Pentru a selecta tipul de semnal
video transmis prin mufa „HDMI
OUT” (Ieşire HDMI)
La conectarea sistemului şi a televizorului cu
cablul HDMI, selectaŃi tipul de semnal video
transmis prin mufa „HDMI OUT”. Pentru mai
multe detalii, consultaŃi şi instrucŃiunile de
utilizare ale televizorului/proiectorului, etc.
1 ApăsaŃi în mod repetat
„FUNCTION +/-”
(FuncŃie +/-) până ce pe ecranul
panoului frontal apare „DVD”.
2 ApăsaŃi
„DISPLAY” (Afişare) când
sistemul se află în modul stop.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
RO
30
.
pentru a selecta
configurarea dorită, apoi apăsaŃi
.
• [AUTO (1920 × 1080p)]: Sistemul
transmite semnalul video optim pentru
televizorul conectat.
• [1920 × 1080i]: Sistemul transmite
semnale video 1920 x 1080i*.
• [1280 × 720p]: Sistemul transmite
semnale video 1280 x 720p*.
• [720 × 480p]**: Sistemul transmite
semnale video 720 x 480p*.
* i: „interlace” (întreŃesut), p:
„progressive” (progresiv)
** În funcŃie de zonă, poate apărea şi [720
× 480/576p].
Pasul 4: Selectarea sursei
PuteŃi selecta sursa de redare.
„FUNCTION +/-”
(FuncŃie)
ApăsaŃi în mod repetat „FUNCTION +/-”
(FuncŃie +/-) până ce pe ecranul panoului
frontal apare funcŃia dorită.
De fiecare dată când apăsaŃi „FUNCTION +/-",
funcŃia se modifică astfel.
“DVD” ↔ “TUNER FM” ↔ “USB” ↔ “TV” ↔
“DMPORT” ↔ “AUDIO” ↔ … („DVD” ↔
„ACORD FM” ↔ „USB” ↔ „TV” ↔ „DMPORT”
↔ „AUDIO” ↔ … )
FuncŃia
„DVD”
“TUNER FM” /
(„ACORD FM”
)
„USB”
„TV”
„DMPORT”
„AUDIO”
Sursa
Discul redat de sistem
Radio FM (pagina 61)
Dispozitiv USB (pagina
67)
TV
Adaptor DIGITAL MEDIA
PORT (pagina 79)
Sursa audio portabilă
(conectată la mufa
„AUDIO IN” (intrare audio)
de pe panoul frontal)
RO
31
Pasul 5: Ascultarea sunetului în format surround
PuteŃi asculta sunetul în mod surround prin simpla selectare a unuia dintre modurile pre-programate
de decodare ale aparatului. Sunetul se va auzi la fel de impresionant şi de rezonant ca într-un
cinematograf.
„SYSTEM MENU”
(Meniu sistem)
Ascultarea sunetului televizorului cu efect de sunet surround pe canal 5.1
1 ApăsaŃi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem).
2 ApăsaŃi în mod repetat până ce pe ecranul panoului frontal apare „DEC. MODE” (Mod
decodare), apoi apăsaŃi
3 ApăsaŃi în mod repetat
4 ApăsaŃi .
sau
.
până ce pe ecranul panoului frontal apare „PRO LOGIC”.
S-a realizat configurarea.
5 ApăsaŃi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem).
Se va dezactiva meniul sistemului.
Notă
• Atunci când sunetul programului TV este monofonic, sunetul se emite doar prin difuzorul central.
Selectarea efectelor de sunet surround pe baza preferinŃelor dvs. de
ascultare
1 ApăsaŃi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem).
2 ApăsaŃi în mod repetat până ce pe ecranul panoului frontal apare „DEC. MODE” (Mod
decodare), apoi apăsaŃi
3 ApăsaŃi în mod repetat
sau
.
până ce pe ecranul panoului frontal apare efectul de sunet
surround dorit.
ConsultaŃi tabelul de mai jos pentru descrierile efectelor de sunet surround.
RO
32
4 ApăsaŃi
.
S-a realizat configurarea.
5 ApăsaŃi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem).
Se va dezactiva meniul sistemului.
Despre ieşirea difuzoarelor
Tabelul de mai jos descrie opŃiunile atunci când conectaŃi toate difuzoarele la aparat şi setaŃi
[SPEAKER FORMATION] (FormaŃiune difuzoare) pe [STANDARD] (pagina 86).
Setarea implicită este „A.F.D. STD” (când conectaŃi căştile la aparat sau la amplificatorul surround,
setarea implicită este „HP 2CH”).
Sunetul de la
În funcŃie de sursă
Efectul
surround
„A.F.D. STD”
(FORMAT
AUTOMAT
DIRECT
STANDARD)
„A.F.D. MULTI”
Efectul
Sistemul discriminează formatul de sunet al sursei şi
prezintă sunetul aşa cum a fost înregistrat/ codificat.
• Sursă cu 2 canale: Sistemul emite sunet pe 2 canale
prin difuzoarele frontale şi surround alocând sunetul pe
2 canale canalelor surround stâng şi drept.
• Sursă cu canale multiple: Sistemul emite sunet de la
difuzoare, în funcŃie de numărul de canale al sursei.
„PRO LOGIC”, • Sursă cu 2 canale: Sistemul dimulează sunet surround
„PLII MOVIE”
de la surse pe 2 canale şi emite sunet de la toate
(PLII Film),
difuzoarele.
„PLII MUSIC”
„PRO LOGIC” efectuează decodificare Dolby
(PLII Muzică)
Pro Logic.
„PLII MOVIE” efectuează codificare Dolby Pro
Logic II în modul film.
„PLII MUSIC” efectuează decodificare Dolby
Pro Logic II în modul muzică.
• Sursă cu canale multiple: Sistemul emite sunet de la
difuzoare, în funcŃie de numărul de canale al sursei.
„2 CH
Sistemul emite sunet de la difuzoarele frontale şi
STEREO” (2
subwoofer, indiferent de formatul de sunet sau de
canale stereo) numărul de canale. Formatele surround cu canale
multiple sunt reduse la două canale.
„HP 2 CH”
Sistemul emite sunetul de la căşti, indiferent de formatul
(Căşti, 2
de sunet sau de numărul de canale. Formatele surround
canale, stereo) cu canale multiple sunt reduse la două canale.
RO
33
Sunetul de la
Efectul
surround
„H. P.
VIRTUAL”
(Căşti virtual)
Efectul
Sistemul emite sunet de la căşti, adăugând un efect
surround, indiferent de formatul sunetului sau de numărul
de canale.
Pentru dezactivarea efectului surround
SelectaŃi „A.F.D. STD", „2 CH STEREO” sau „HP 2CH” la „DEC. MODE” (Mod decodare).
Note
• Atunci când este recepŃionat sunet difuzat bilingv, nu pot fi utilizate modurile „PRO LOGIC”, „PLII
MOVIE” şi „PLII MUSIC”.
• Nu puteŃi selecta modul de decodare atunci când aparatul încarcă un disc.
• Nu puteŃi selecta modul de decodare atunci când aparatul citeşte fişierele de pe dispozitivul USB
sau transferă melodii.
• În funcŃie de sunetul recepŃionat, este posibil să nu poată fi utilizat modul de decodare.
• Este posibil ca efectul surround sau stereo să nu poată fi utilizat când selectaŃi „A.F.D. MULTI”. În
acest caz, selectaŃi „A.F.D. STD”, „PRO LOGIC”, „PLII MOVIE” sau „PLII MUSIC.”
• La schimbarea modului de decodare în timp ce folosiŃi receptorul S-AIR, sunetul de la receptorul SAIR poate fi transmis cu intermitenŃe.
RO
34
4 ApăsaŃi
de pe aparat pentru a
deschide sertarul discului şi aşezaŃi un
disc pe platan.
AşezaŃi un disc pe platan, apoi apăsaŃi
.
Discurile
Redarea discurilor
În funcŃie de DVD-ul VIDEO sau de CD-ul
VIDEO, unele operaŃii pot fi diferite sau
restricŃionate. ConsultaŃi instrucŃiunile de
operare furnizate împreună cu discul.
„FUNCTION”
(FuncŃie)
Sertarul pentru disc
Conectare
căşti
Reglare
volum
„OPERATION
DIAL” (Cadran
de operare)
Cu partea cu eticheta în sus.
Note
• Dacă doriŃi redarea unui disc cu diametrul de 8cm,
aşezaŃi discul pe circumferinŃa interioară (cu
diametrul mic) a platanului. AveŃi grijă ca discul să nu
fie aşezat incorect pe circumferinŃa interioară a
platanului.
• Nu puneŃi pe platan mai multe discuri.
5 ApăsaŃi
.
Aparatul începe redarea (redare continuă).
6 ReglaŃi volumul folosind butonul
„FUNCTION +/-”
(FuncŃie)
„VOLUME +/-” (Volum +/-) de pe
telecomandă, sau comanda „VOLUME”
(Volum) de pe aparat.
Nivelul volumului apare pe ecranul
televizorului şi pe afişajul panoului frontal.
Note
„MUTING”
(Volum la zero)
VOLUM +/-
• Atunci când activaŃi Comanda funcŃiei HDMI,
televizorul conectat la sistem cu un cablu HDMI
poate fi operat în sincronizare cu sistemul. Pentru
detalii consultaŃi secŃiunea „Utilizarea comenzii
pentru funcŃia HDMI pentru sincronizarea „BRAVIA””
(pagina 64).
Pentru a opri aparatul
ApăsaŃi
în timp ce sistemul este pornit.
Sistemul intră în modul standby.
1
2
PorniŃi televizorul.
ComutaŃi selectorul de intrare al
televizorului la acest sistem.
3 ApăsaŃi
.
Aparatul va porni.
Dacă sistemul nu este configurat pe
„DVD”, apăsaŃi „FUNCTION +/-” (FuncŃie
+/-) pentru a selecta „DVD”.
Pentru a economisi energie în
modul standby
ApăsaŃi
în timp ce sistemul este pornit.
Pentru a intra în modul economie de energie,
asiguraŃi-vă că sistemul se află în următoarea stare.
- „DEMO” este setat pe „OFF” (dezactivat) (pagina
27).
- „[CONTROL FOR HDMI]” (Control pentru HDMI)
este setat pe „OFF” (dezactivat) (pagina 64).
- „S-AIR STBY" este setat pe „OFF” (dezactivat)
(pagina 83).
RO
35
Pentru a utiliza căştile
ConectaŃi căştile la mufa „PHONES” (Căşti) de pe
aparat. Sunetul sistemului este redus la zero.
PuteŃi conecta căştile şi la mufa „PHONES” (căşti) de
pe amplificatorul surround (sunetul sistemului este
redus la zero).
Pentru
ApăsaŃi
3)
Vizualizarea cadru cu
sau
cadru (Redare cu
atunci când sistemul se află
2)
viteză redusă)
în modul pauză. De fiecare
dată când apăsaŃi
Alte operaŃii
Pentru
Oprire
ApăsaŃi
Pauză
Reluarea redării
sau
după pauză
Trecerea la
următorul
capitol, piesă
1)
sau scenă
Revenirea la
de două ori în aceeaşi
capitolul,
secundă. Dacă apăsaŃi o singură
piesa, sau
dată
puteŃi reveni la începutul
scena
1)
capitolului, piesei sau scenei
precedentă
curente.
Localizarea
Rotirea în sens orar a butonului
capitolului,
„OPERATION DIAL” are acelaşi
piesei sau
efect ca apăsarea butonului
.
scenei dorite
Rotirea în sens anti-orar a butonului
folosind butonul „OPERATION DIAL” are acelaşi
„OPERATION
.
DIAL” (Cadran efect ca apăsarea butonului
de operare) de
pe aparat1)
Oprirea
temporară a
sunetului
Oprirea redării
şi scoaterea
discului
Localizarea
rapidă a unui
punct prin
derularea
rapidă a
discului înainte
sau înapoi
(Scanare)1)
„MUTING” (Reducerea volumului la
zero). Pentru a anula, apăsaŃi din
nou sau apăsaŃi „VOLUME+”
(Volum+) pentru a regla volumul.
de pe aparat.
sau
în timpul
redării unui disc. De fiecare dată
când apăsaŃi
sau
în timpul scanării,
se modifică viteza de redare. Pentru
a reveni la viteza normală, apăsaŃi
. Viteza reală poate diferi la
unele discuri.
Redarea unui singur
cadru (ÎngheŃare
2)4)5)
cadru)
3)
sau
în timpul Redării cu viteză
redusă, viteza de redare se
modifică. Sunt disponibile
două viteze. Pentru a reveni
la viteza normală de redare,
apăsaŃi
.
ApăsaŃi STEP
pentru
a trece la următorul cadru
atunci când sistemul se află
în modul pauză. ApăsaŃi
STEP
pentru a trece
la cadrul anterior atunci
când sistemul se află în
modul pauză (doar pentru
DVD VIDEO/DVD-R/DVDRW). Pentru a reveni la
redarea normală, apăsaŃi
.
Reluarea scenei
(reluare instantanee)
anterioare (cu 10
în timpul redării.
secunde
mai înainte)6)
Derulare rapidă
(avansare
înainte peste scena
instantanee) în timpul
curentă (peste 30 de redării.
secunde)7)
1)
Cu excepŃia fişierelor imagine JPEG.
2
) Doar pentru DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW,
VIDEO CD.
3)
Cu excepŃia VIDEO CD-urilor.
4)
Nu puteŃi căuta o imagine fixă pe un DVD-VR.
5)
La un CD DATE/DVD DATE, această funcŃie este
utilizabilă doar pentru fişierele video.
6
) Doar pentru DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R.
Butonul poate fi folosit pentru orice fişier cu excepŃia
fişierelor video DivX/MPEG4.
7
) Doar pentru DVD VIDEO/DVD-RW/DVDR/DVD+RW/ DVD+R. Butonul poate fi folosit pentru
orice fişier cu excepŃia fişierelor video DivX/MPEG4.
Afişarea de unghiuri
multiple şi subtitrări
Pentru a schimba unghiurile
Dacă pe DVD-ul VIDEO sunt înregistrate mai
multe unghiuri (unghiuri multiple) pentru o
scenă, puteŃi schimba unghiul de vizualizare.
RO
36
ApăsaŃi „ANGLE” (Unghi), în timpul
redării, pentru a selecta unghiul dorit.
Pentru afişarea subtitrărilor
Dacă pe un disc sunt înregistrate subtitrări, le
puteŃi activa/dezactiva în timpul redării. Dacă
pe disc sunt înregistrate subtitrări multilingve,
puteŃi schimba limba subtitrării în timpul
redării, sau le puteŃi activa/dezactiva oricând
doriŃi.
ApăsaŃi „SUBTITLE” (Subtitrare) în timpul
redării, pentru a selecta limba dorită pentru
subtitrare.
Notă
• PuteŃi selecta subtitrările dacă fişierul video
DivX are extensia „.avi” sau „.divx” şi conŃine
informaŃii de subtitrare în acelaşi fişier.
Schimbarea sunetului
La redarea unui DVD VIDEO sau
a unui CD DATE/DVD DATE (cu fişiere video
DivX) înregistrat în formate audio multiple
(PCM, Dolby Digital, MPEG audio sau DTS)
puteŃi schimba formatul audio. Dacă DVD-ul
VIDEO este înregistrat cu piese multilingve,
puteŃi schimba şi limba.
La CD-uri, VIDEO CD-uri, CD-URI DE DATE
sau DVD-URI DE DATE puteŃi selecta sunetul
fie din canalul drept, fie din cel stâng şi puteŃi
asculta sunetul canalului selectat prin ambele
difuzoare.
Nu puteŃi schimba sunetul la un Super Audio
CD.
ApăsaŃi în mod repetat AUDIO, în timpul
redării, pentru a selecta semnalul audio
dorit.
■ DVD VIDEO
În funcŃie de DVD-ul VIDEO, variază selecŃia
limbii.
Atunci când sunt afişate 4 cifre, acestea indică
un cod de limbă. ConsultaŃi „Lista codurilor de
limbă” (pagina 113) pentru a vedea ce limbă
reprezintă fiecare cod. Atunci când aceeaşi
limbă este afişată de două sau mai multe ori,
DVD-ul VIDEO este înregistrat în formate
audio multiple.
■ DVD-VR
Sunt afişate tipurile de piese audio înregistrate
pe un disc.
Exemplu:
• [1: MAIN] (sunet principal)
• [1: SUB] (sunet secundar)
• [1: MAIN+SUB] (sunet principal şi sunet
secundar)
• [2: MAIN]
• [2: SUB]
• [2: MAIN+SUB]
■ VIDEO CD/CD/CD DATE (fişiere
MP3)/DVD DATE (fişiere MP3)
•[STEREO]: Sunetul stereo standard.
•[1/L]: Sunet canalul stâng
(monofonic).
•[2/R]: Sunet canalul drept (monofonic).
■ CD DATE (fişiere video DivX) / DVD DATE
(fişiere video DivX)
SelecŃia formatelor de semnal audio pentru
CD-urile DE DATE sau DVD-urile DE DATE
diferă în funcŃie de fişierul video DivX de pe
disc. Formatul este afişat pe ecranul
televizorului.
■ Super VCD
• [1:STEREO]: Sunetul stereo al piesei audio
1.
• [1:1/L]: Sunetul de pe canalul stâng pentru
piesa audio 1 (monofonic).
• [1:2/R]: Sunetul de pe canalul drept pentru
piesa audio 1 (monofonic).
• [2:STEREO]: Sunetul stereo al piesei audio
2.
• [2:1/L]: Sunetul de pe canalul stâng pentru
piesa audio 2 (monofonic).
• [2:2/R]: Sunetul de pe canalul drept pentru
piesa audio 2 (monofonic).
Verificarea formatului
semnalului audio
Dacă apăsaŃi în mod repetat „AUDIO” în timpul
redării, va apărea formatul semnalului audio
curent (PCM, Dolby Digital, DTS, etc.), după
cum este ilustrat mai jos.
RO
37
■ DVD
Exemplu:
1 ApăsaŃi
„DISPLAY” (Afişare) când
sistemul se află în modul stop.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
Canal Dolby Digital 5.1
Surround (Stg./Dr.)
LFE (Efect de
frecvenŃă joasă)
2
ApăsaŃi
pentru a selecta
„[MULTI/ 2CH]” (canale multiple / 2
canale), apoi apăsaŃi
.
Vor apărea opŃiunile pentru „[MULTI/2CH]”.
3 ApăsaŃi
FaŃă (Stg./Dr.) +
Centru
Formatul programului curent
Exemplu:
Canal Dolby Digital 3
FaŃă (Stg./Dr.)
Surround
(monofonic)
Formatul programului curent
■ CD DATE (fişiere video DivX) / DVD DATE
(fişiere video DivX)
[MULTI]: PuteŃi reda zona cu canale
multiple.
•
[2CH]: PuteŃi reda zona cu 2 canale.
Notă
• Dacă discul Super Audio CD nu are o zonă
de redare cu canale multiple, nu puteŃi selecta
zona de redare.
Schimbarea unui strat de
redare pentru un Super Audio
CD hibrid
Unele cd-uri Super Audio CD sunt formate
dintr-un strat Super Audio CD şi un strat CD.
PuteŃi selecta stratul de redare pe care doriŃi
să îl ascultaŃi.
„DISPLAY” (Afişare) când
sistemul se află în modul stop.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
2
Rata de biŃi
Selectarea unei zone de redare
pentru un Super Audio CD
ApăsaŃi
pentru a selecta
„[SUPER AUDIO CD/CD LAYER]” (Super
Audio CD/strat CD), apoi apăsaŃi .
Atunci când stratul curent este stratul
CD
Va apărea „[SUPER AUDIO CD]”.
Atunci când stratul curent este stratul
Super Audio CD
Va apărea „[CD]".
3 ApăsaŃi
Unele cd-uri în format Super Audio CD sunt
formate dintr-o zonă de redare cu 2 canale şi o
zonă de redare cu canale multiple. PuteŃi
selecta zona de redare pe care doriŃi să o
ascultaŃi.
RO
.
•
1 ApăsaŃi
Exemplu:
Audio MP3
38
pentru a selecta
configurarea dorită, apoi apăsaŃi
pentru a schimba stratul .
• [SUPER AUDIO CD]: PuteŃi reda stratul
Super Audio CD.
Atunci când sistemul redă un strat Super
Audio CD, se aprinde „SA-CD” pe ecranul
panoului frontal.
• [CD]: PuteŃi reda stratul CD.
Atunci când sistemul redă un strat CD, se
aprinde „CD” pe ecranul panoului frontal.
Note
• Fiecare mod de redare funcŃionează doar cu
stratul sau zona de redare selectată.
• Atunci când selectaŃi un strat CD, nu puteŃi
modifica zona de redare.
• Semnalele audio ale discurilor Super Audio
CD nu sunt transmise prin mufa „HDMI OUT”
(Ieşire HDMI).
Redarea unui VIDEO CD cu
funcŃii PBC (Ver. 2.0)
(Redare PBC)
Nu puteŃi reda imagini fixe precum un meniu. Pentru
a reveni la redarea PBC, apăsaŃi
de două ori,
apoi apăsaŃi
.
Reluarea redării de la punctul
la care s-a oprit discul (funcŃia
„Resume Play”)
(funcŃia „Resume Play”)
Atunci când opriŃi discul, aparatul memorează
punctul la care aŃi apăsat
, iar pe ecranul
panoului frontal apare „RESUME” (Reluare).
Atâta timp cât nu scoateŃi discul, funcŃia
„Resume Play” va funcŃiona chiar dacă
sistemul a fost trecut în modul standby prin
apăsarea butonului
Cu funcŃiile PBC (Controlul redării), puteŃi
realiza operaŃiuni interactive simple, funcŃii de
căutare şi astfel de alte operaŃii.
Redarea PBC vă permite să redaŃi un VIDEO
CD în mod interactiv, urmărind mediul de pe
ecranul televizorului.
1 Începerea redării unui VIDEO CD cu
funcŃii PC.
Va apărea meniul pentru selecŃia
dumneavoastră.
2 SelectaŃi numărul elementului dorit, cu
ajutorul butoanelor numerice.
3 ApăsaŃi .
4 Pentru operaŃiunile interactive, urmaŃi
instrucŃiunile din meniu.
ConsultaŃi instrucŃiunile furnizate împreună
cu discul, deoarece procedura de utilizare
poate să difere, în funcŃie de VIDEO CD.
Pentru a reveni la meniu
ApăsaŃi
„RETURN” (Revenire) .
Notă
• În funcŃie de VIDEO CD, „[Press ENTER]”
(ApăsaŃi ENTER) de la pasul 3 poate apărea
drept „[Press SELECT]” (ApăsaŃi SELECT) în
instrucŃiunile de utilizare ale discului. În acest
caz, apăsaŃi
.
Sfat util
• Pentru a reda fără a folosi funcŃia PBC, apăsaŃi
1
.
În timp ce se redă un disc, apăsaŃi
pentru a opri redarea.
Pe ecranul panoului frontal apare
„RESUME”.
2 ApăsaŃi
.
Aparatul începe redarea de la punctul la
care aŃi oprit-o în pasul 1.
Note
• Este posibil ca aparatul să nu reia redarea
exact de la acelaşi punct, în funcŃie de locul
la care aŃi oprit discul.
• Punctul la care aŃi oprit redarea se poate
şterge atunci când:
- ScoateŃi discul.
- Sistemul intră în modul standby (doar
pentru CD-urile DE DATE / DVD-urile DE
DATE).
- SchimbaŃi sau reconfiguraŃi setările din
Meniul de configurare.
- SchimbaŃi nivelul de control parental.
- SchimbaŃi funcŃia, apăsând „FUNCTION
+/-” (FuncŃie)
- DeconectaŃi cablul de alimentare de CA
(alimentare de la reŃea).
• La discurile DVD-VR, VIDEO CD, Super
Audio CD, CD, CD DATE sau DVD DATE,
sistemul memorează punctul de reluare a
redării pentru discul curent.
• FuncŃia „Resume Play” nu funcŃionează în
timpul „Program Play” (Redarea unui
program) şi „Shuffle Play” (Redare în ordine
aleatorie).
• Este posibil ca această funcŃie să nu opereze
corect la unele discuri.
sau butoanele numerice, când sistemul
se află în modul stop, pentru a selecta o piesă, apoi
apăsaŃi
sau
. Aparatul începe redarea.
RO
39
Sfat util
• Pentru a relua redarea de la începutul discului,
apăsaŃi
de două ori, apoi apăsaŃi
Utilizarea modului de redare
Crearea propriului program
(„Program Play” – Redarea unui program)
Pentru a viziona un disc care a
fost redat anterior, cu funcŃia de
reluare a redării („Multi-disc
Resume” - Reluare discuri multiple)
Acest aparat memorează punctul la care aŃi
oprit discul ultima dată când a fost redat, iar
data următoare când veŃi introduce acelaşi
disc va relua redarea de la punctul respectiv.
Atunci când memoria de reluare a redărilor se
umple, se va şterge punctul de reluare a
redării pentru cel mai din urmă disc.
Pentru a activa această funcŃie, configuraŃi
opŃiunea „[MULTI-DISC RESUME]” (Reluare
discuri multiple) din "[SYSTEM SETUP]"
(Configurare sistem) pe „[ON]" (Activat).
Pentru mai multe detalii, consultaŃi secŃiunea
„[MULTI-DISC RESUME] (DVD VIDEO/VIDEO
CD only)” (Reluare discuri multiple – doar
pentru DVD-uri VIDEO/CD-uri VIDEO) (pagina
58).
PuteŃi reda conŃinutul unui disc în ordinea
dorită, aranjând ordinea pieselor de pe disc
pentru a vă crea propriul program. PuteŃi
programa maxim 99 de piese.
1 ApăsaŃi
„DISPLAY” (Afişare).
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
2
ApăsaŃi
pentru a selecta
„[PROGRAM]”, apoi apăsaŃi
Vor apărea opŃiunile pentru
„[PROGRAM]”.
3 ApăsaŃi
.
pentru a selecta „[SET —
►]” (Configurare) şi apoi apăsaŃi
Durata totală a pieselor programate
Note
• Acest aparat poate memora puncte de redare
pentru maxim 10 discuri.
Sfat util
• Pentru a relua redarea de la începutul
discului, apăsaŃi ■ de două ori, apoi apăsaŃi
.
RO
40
Piesele înregistrate pe un disc
4 ApăsaŃi
.
Cursorul se deplasează la rândul piesei
[T] (în acest caz, [01]).
.
5 SelectaŃi piesa pe care doriŃi să o
programaŃi.
De exemplu, selectaŃi piesa [02].
ApăsaŃi
pentru a selecta [02] la [T], apoi
apăsaŃi .
Piesa selectată
Pentru a anula toate piesele din
ordinea programată
1 UrmaŃi Paşii 1-3 din „Crearea propriului
program”.
2
ApăsaŃi şi selectaŃi „[ALL CLEAR]”
(Ştergere completă).
3 ApăsaŃi
Notă
• Atunci când apăsaŃi „CLEAR” (Ştergere) pentru
a reveni la redarea normală, se anulează şi
„Shuffle Play” (Redare în ordine aleatorie) şi
„Repeat Play” (Redare repetată).
Durata totală a pieselor programate
6 Pentru a programa alte piese, repetaŃi
Redarea în ordine aleatorie
Paşii de la 4 la 5.
(funcŃia „Shuffle Play”)
Piesele programate sunt afişate în ordinea
selectată.
7
ApăsaŃi
pentru a începe redarea
programului.
Va începe redarea programului.
La terminarea programului, puteŃi relua
acelaşi program, apăsând
.
Pentru a reveni la redarea normală
ApăsaŃi „CLEAR” (Ştergere) în timp ce pe ecran
nu este afişat meniul de configurare a
programului, sau selectaŃi „[OFF]" (Dezactivat) la
Pasul 3. Pentru a reda din nou acelaşi program,
selectaŃi „[ON]" (Activat) la Pasul 3 şi apăsaŃi
.
Pentru a opri afişajul Meniului de
comandă
ApăsaŃi în mod repetat
„DISPLAY” (Afişare)
până ce se opreşte afişajul Meniului de comandă.
Pentru modificarea sau anularea
unui program
1 UrmaŃi Paşii 1-3 din „Crearea propriului
program”.
2 ApăsaŃi
pentru a selecta numărul
din program al piesei pe care doriŃi să o
modificaŃi sau să o anulaŃi.
Dacă doriŃi să ştergeŃi piesa din program,
apăsaŃi „CLEAR” (Ştergere).
3 UrmaŃi Pasul 5 pentru o nouă
programare.
Pentru a anula un program, selectaŃi [--] la
[T], apoi apăsaŃi
.
.
PuteŃi reda conŃinutul unui disc în ordine
aleatorie. Dacă activaŃi din nou funcŃia
„Shuffle Play” (Redare în ordine aleatorie), se
poate genera o ordine de redare diferită.
Notă
• Atunci când redaŃi fişiere MP3 se poate reda
aceeaşi melodie de mai multe ori.
1 ApăsaŃi
„DISPLAY” (Afişare) în
timpul redării.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
2
ApăsaŃi
pentru a selecta
„[SHUFFLE]” (Ordine aleatorie), apoi
apăsaŃi
.
Vor apărea opŃiunile pentru „[SHUFFLE]”
(Ordine aleatorie).
3 ApăsaŃi
pentru a selecta elementul ce
trebuie redat în ordine aleatorie.
■ VIDEO CD/Super Audio CD/CD
• „[OFF]” (Inactiv) Inactiv.
• „[TRACK]” (Piesă): PuteŃi amesteca melodiile
de pe disc.
■ În timpul redării unui program
• „[OFF]” (Inactiv) Inactiv.
• „[ON]” (Activat): PuteŃi reda în ordine aleatorie
melodiile selectate cu funcŃia „Program Play”
(Redare program).
■ CD DATE (cu excepŃia fişierelor video
DivX*)/ DVD DATE (cu excepŃia fişierelor
video DivX*)
• „[OFF]” (Inactiv) Inactiv.
• „[ON (MUSIC)]” (Activat - muzică): PuteŃi reda
în ordine aleatorie fişierele MP3 din directorul
de pe discul curent. Când nu este selectat
niciun director, se va reda primul director în
ordine aleatorie.
RO
41
4 ApăsaŃi
Va începe redarea în ordine aleatorie.
Pentru a reveni la redarea normală
ApăsaŃi „CLEAR" (Ştergere) sau selectaŃi
„[OFF]" (Dezactivat) la Pasul 3.
Pentru a opri afişajul Meniului
de comandă
• „[TRACK]” (Piesă): PuteŃi repeta piesa
curentă.
■ CD DE DATE / DVD DE DATE
• „[OFF]” (Inactiv) Inactiv.
• „[DISC]” (Discul): PuteŃi repeta toate
directoarele de pe un disc.
• „[FOLDER]” (Director): PuteŃi repeta
directorul curent.
• „[TRACK]” (Piesă) (doar pentru fişiere
MP3): PuteŃi repeta fişierul curent.
• „[FILE]” (Fişier) (doar pentru fişiere video
DivX): PuteŃi repeta fişierul curent.
ApăsaŃi în mod repetat
„DISPLAY” (Afişare)
până ce se opreşte afişajul Meniului de
comandă.
4 ApăsaŃi
Note
Pentru a reveni la redarea normală
• Nu puteŃi utiliza Redarea în ordine aleatorie cu
VIDEO CD-uri sau Super VCD-uri cu redare
PBC.
• Atunci când apăsaŃi „CLEAR” (Ştergere)
pentru a reveni la redarea normală, se
anulează şi „Program Play” (Redare program)
şi „Repeat Play” (Redare repetată).
Redarea repetată
Se selectează elementul.
ApăsaŃi „CLEAR" (Ştergere) sau selectaŃi
„[OFF]" (Dezactivat) la Pasul 3.
Pentru a opri afişajul Meniului de
comandă
ApăsaŃi în mod repetat
„DISPLAY”
(Afişare) până ce se opreşte afişajul Meniului
de comandă.
(funcŃia „Repeat Play”)
PuteŃi reda conŃinutul unui disc în mod repetat.
PuteŃi folosi o combinaŃie a modurilor Redare
în ordine aleatorie sau Redarea unui program.
1 ApăsaŃi
„DISPLAY” (Afişare) în
timpul redării.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
2
ApăsaŃi
pentru a selecta
„[REPEAT]” (Repetare), apoi apăsaŃi .
Vor apărea opŃiunile pentru „[REPEAT]”
(Repetare).
3 ApăsaŃi
pentru a selecta elementul ce
trebuie repetat.
■ DVD VIDEO/DVD-VR
• „[OFF]” (Inactiv) Inactiv.
• „[DISC]” (Discul): PuteŃi repeta toate titlurile
de pe un disc.
• „[TITLE]” (Titlu): PuteŃi reda titlul curent de
pe un disc.
• „[CHAPTER]” (Capitolul): PuteŃi repeta
capitolul curent.
■ VIDEO CD/Super Audio CD/CD
• „[OFF]” (Inactiv) Inactiv.
• „[DISC]” (Discul): PuteŃi repeta toate
piesele de pe un disc.
RO
42
Note
• Nu puteŃi utiliza Redarea repetată cu VIDEO
CD-uri sau Super VCD-uri cu redare PBC.
• Atunci când sistemul redă un CD DE DATE /
DVD DE DATE care conŃine fişiere MP3 şi
fişiere imagine JPEG, iar durata de redare a
acestora nu este aceeaşi, sunetul nu se va
sincroniza cu imaginea.
• Atunci când apăsaŃi „CLEAR” (Ştergere)
pentru a reveni la redarea normală, se
anulează şi „Program Play” (Redare program)
şi „Shuffle Play” (Redare în ordine aleatorie).
Căutarea/selectarea pe un
disc
Selectarea opŃiunilor
„[ORIGINAL]” sau „[PLAY LIST]”
(listă de piese) pe un DVD-R
Utilizarea meniului pentru DVD-uri
Un DVD este împărŃit în mai multe secŃiuni,
care formează un fişier video sau audio.
Aceste secŃiuni se numesc „titluri”. La redarea
unui DVD care conŃine mai multe titluri, puteŃi
selecta titlul dorit folosind „DVD TOP MENU”
(Meniu superior DVD).
La redarea de DVD-uri ce vă permit să
selectaŃi diferite caracteristici, precum limba
pentru sunt şi subtitrări, acestea pot fi
selectate folosind butonul „DVD MENU”
(Meniu DVD).
1 ApăsaŃi „DVD TOP MENU” (Meniu
superior DVD) sau „DVD MENU” (Meniu
DVD).
Pe ecran va apărea meniul discului.
ConŃinutul meniului variază în funcŃie de
disc.
2 ApăsaŃi
sau butoanele numerice
pentru a selecta elementul pe care doriŃi
să îl redaŃi sau să îl modificaŃi.
3 ApăsaŃi
.
Pentru a afişa meniul DVD-ului pe
ecranul Meniului de comandă
1 ApăsaŃi
„DISPLAY” (Afişare) în
timpul redării.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
2
ApăsaŃi
pentru a selecta
„[DISC MENU]” (Meniu disc), apoi
apăsaŃi .
Vor apărea opŃiunile pentru „[DISC
MENU]” (Meniu disc).
3 ApăsaŃi
pentru a selecta „[MENU]"
(Meniu) sau „[TOP MENU]” (Meniu
superior).
4 ApăsaŃi
.
Pentru a opri afişajul Meniului de
comandă
Această funcŃie este disponibilă doar pentru
discurile DVD-R care au creată o listă de
piese.
1 ApăsaŃi
„DISPLAY” (Afişare) când
sistemul se află în modul stop.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
2
ApăsaŃi
pentru a selecta
„[ORIGINAL/PLAY LIST]” (Original/Listă
de piese), apoi apăsaŃi
.
Vor apărea opŃiunile pentru „[ORIGINAL/
PLAY LIST]” (Original/Listă de piese).
3
ApăsaŃi
pentru a selecta o
configurare.
• „[PLAY LIST]” (Listă de piese): PuteŃi
reda titlurile create din „[ORIGINAL]”,
pentru editare.
• „[ORIGINAL]”: PuteŃi reda titlurile
înregistrate iniŃial.
4 ApăsaŃi
.
Căutarea unui
titlu/capitol/piesă/scenă, etc.
PuteŃi căuta un disc DVD VIDEO/DVD-VR
după titlu sau capitol, şi puteŃi căuta un disc
VIDEO CD/Super Audio CD/CD/DATA
CD/DATA DVD după piesă, indice sau scenă.
La CD-URILE DE DATE/DVD-URILE DE
DATE, puteŃi căuta după director sau fişier.
Deoarece titlurilor şi pieselor le sunt atribuite
numere unice pe disc, puteŃi selecta titlul sau
piesa dorită, introducându-i numărul. Sau
puteŃi căuta o scenă folosind codul de timp.
1 ApăsaŃi
„DISPLAY” (Afişare). (La
redarea unui CD DE DATE / DVD DE
DATE cu fişiere imagine JPEG, apăsaŃi
de două ori
„DISPLAY” – Afişare).
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
ApăsaŃi în mod repetat
„DISPLAY”
(Afişare) până ce se opreşte afişajul
Meniului de comandă.
RO
43
2
ApăsaŃi
pentru a selecta metoda de
căutare.
Exemplu:
„[CHAPTER]” (Capitol)
Se va selecta [** (**)] (** se referă la un
număr).
Numărul din paranteze indică numărul
total de titluri, capitole, piese, indici,
scene, directoare sau fişiere.
2 ApăsaŃi
.
[T **:**:**] se schimbă în [T --:--:--].
3 IntroduceŃi codul de timp folosind
butoanele numerice.
De exemplu, pentru a găsi scena aflată la
2 ore, 10 minute şi 20 de secunde de la
începutul fişierului. ApăsaŃi 2, 1, 0, 2, 0
([2:10:20]).
4 ApăsaŃi
.
Notă
• Nu puteŃi căuta o scenă folosind codul de
timp pe un DVD+RW.
Rândul selectat
3 ApăsaŃi
.
[** (**)] se schimbă în [– – (**)].
4 ApăsaŃi
sau butoanele numerice
pentru a selecta numărul titlului,
capitolului, piesei, indicelui, scenei
dorite, etc.
Dacă faceŃi o greşeală, apăsaŃi „CLEAR”
(Ştergere) pentru a anula numărul.
5 ApăsaŃi
.
Aparatul începe redarea de la
numărul selectat.
Notă
• Atunci când afişajul Meniului de comandă
este oprit, puteŃi căuta un capitol (DVD
VIDEO/DVD-R/DVD-RW), piesă (VIDEO
CD/Super Audio CD/CD), sau fişier (CD
DATE / DVD DATE (fişier video DivX))
apăsând butoanele numerice şi .
Pentru a căuta o scenă folosind
codul de timp
1 SelectaŃi
„[TIME]” (Timp) la Pasul
2.
Se selectează [T **:**:**] (durata de
redare a titlului current).
RO
44
Redarea fişierelor MP3 /
fişierelor de imagine JPEG
4 ApăsaŃi
PuteŃi reda fişierele MP3 sau fişierele imagine
JPEG:
• Care au extensia „.MP3” (fişiere MP3) sau
„.JPG/.JPEG” (fişiere imagine JPEG)
• Care sunt compatibile cu formatul de fişiere
de imagine DCF*
5 Când este selectat „[MUSIC]” (Muzică),
pentru a selecta
„[MEDIA]”, apoi apăsaŃi .
Apar opŃiunile pentru [MEDIA].
apăsaŃi „DVD MENU” (Meniu DVD). Când
selectaŃi altceva decât „[MUSIC]”
(Muzică), apăsaŃi
pentru a selecta
„[MUSIC]” (Muzică), apoi apăsaŃi .
Apare o listă a directoarelor ce conŃin fişiere
MP3.
Directorul selectat este evidenŃiat cu galben.
* DCF: abreviere de la denumirea în limba engleză
pentru ”Regulă de design pentru sistemul de fişiere
de cameră”: Standarde de imagine pentru camere
digitale reglementate de JEITA (AsociaŃia
Producătorilor din Industria Electronică şi
Tehnologiei InformaŃiei din Japonia).
Note
• Aparatul va reda orice date cu extensia „.mp3”,
„.jpg” sau „.jpeg”, chiar dacă nu sunt în format
MP3 sau JPEG. Redarea acestor date poate
genera un zgomot puternic, care vă poate afecta
sistemul de difuzoare.
• Aparatul nu este compatibil cu piesele audio în
formatul MP3PRO.
• Aparatul poate recunoaşte maxim 200 de
directoare, şi nu va reda directoarele aflate după
directorul cu numărul 200. (În funcŃie de
configuraŃia directoarelor, poate scădea numărul
de directoare pe care le poate recunoaşte
sistemul.)
• Aparatul poate recunoaşte maxim 150 de fişiere
MP3/fişiere imagine JPEG dintr-un director.
• Redarea poate dura mai mult atunci când se
trece la următorul director sau la un alt director.
• Sistemul nu poate reda anumite tipuri de fişiere
imagine JPEG (de ex. un fişier imagine JPEG cu
dimensiuni mai mici de 8 (lăŃime) x 8 (înălŃime)).
Selectarea unui fişier sau
director MP3
1 ApăsaŃi în mod repetat „FUNCTION +/-”
(FuncŃie +/-) până ce pe ecranul panoului
frontal apare „DVD”.
2 IntroduceŃi un CD DE DATE sau DVD DE
DATE.
După introducerea discului, pe ecranul
televizorului va apărea lista directoarelor.
3 ApăsaŃi „DISPLAY” (Afişare).
Pe ecranul televizorului apare afişajul
meniului de control.
6
ApăsaŃi
pentru a selecta un
director.
Pentru a reda fişierele MP3 dintr-un
director
ApăsaŃi
pentru a începe redarea
directorului selectat.
Pentru a selecta un fişier MP3
ApăsaŃi
.
Va apărea lista fişierelor din director
ApăsaŃi
pentru a selecta un fişier şi
apoi apăsaŃi
.
Aparatul începe redarea fişierului selectat.
PuteŃi dezactiva lista de fişiere, apăsând
„DVD MENU” (Meniu dvd). Dacă apăsaŃi
„DVD MENU” (Meniu dvd) din nou se va
afişa lista de fişiere.
Pentru a merge la pagina
următoare sau anterioară
ApăsaŃi
.
Pentru oprirea redării
ApăsaŃi
.
RO
45
Apare o listă a directoarelor ce conŃin fişiere
JPEG.
Directorul selectat este evidenŃiat cu galben.
Pentru redarea următorului fişier
MP3 sau a fişierului anterior
ApăsaŃi
pentru a reda următorul fişier MP3.
ApăsaŃi
de două ori pentru a reda fişierul
MP3 anterior.
Când apăsaŃi
o singură dată, puteŃi merge la
începutul fişierului MP3 curent.
ReŃineŃi că puteŃi selecta următorul director
apăsând în continuare
după ultimul fişier din
directorul curent, dar nu puteŃi reveni la directorul
anterior apăsând
. Pentru a reveni la
directorul anterior, selectaŃi directorul din lista de
directoare.
Pentru a reveni la afişajul anterior
ApăsaŃi
„RETURN” (Revenire) .
Pentru a porni/opri afişajul
ApăsaŃi „DVD MENU” (Meniu DVD).
Pentru a selecta directorul cu
ajutorul telecomenzii
În timpul redării sau al pauzei, puteŃi selecta
rapid directorul dorit, apăsând
.
Alte operaŃiuni
ConsultaŃi „Alte operaŃiuni” (pagina 36).
6
ApăsaŃi
pentru a selecta un
director.
Pentru a merge la pagina
următoare sau anterioară
ApăsaŃi
.
Pentru a reda fişierele imagine
JPEG dintr-un director
ApăsaŃi
pentru a începe redarea
directorului selectat.
Imaginile JPEG sunt redate sub forma unei
prezentări de diapozitive. PuteŃi schimba
intervalul prezentării de diapozitive (pagina
47) şi puteŃi adăuga efecte acestei prezentări
(pagina 48).
Pentru a selecta o imagine JPEG
prin afişarea sub-ecranelor
ApăsaŃi „PICTURE NAVI” (Navigare imagini).
În cele 16 sub-ecrane vor apărea imaginile în
miniatură ale fişierelor imagine JPEG din
director.
Selectarea unui fişier sau
director de imagini JPEG
1 ApăsaŃi în mod repetat „FUNCTION +/-”
(FuncŃie +/-) până ce pe ecranul panoului
frontal apare „DVD”.
2 IntroduceŃi un CD DE DATE sau DVD DE
DATE.
După introducerea discului, pe ecranul
televizorului va apărea lista directoarelor.
3 ApăsaŃi „DISPLAY” (Afişare).
Pe ecranul televizorului apare afişajul
meniului de control.
4 ApăsaŃi
pentru a selecta
„[MEDIA]”, apoi apăsaŃi .
Apar opŃiunile pentru [MEDIA].
5 Când este selectat „[PHOTO]”
(Fotografii), apăsaŃi „DVD MENU” (Meniu
DVD). Când selectaŃi altceva decât
„[PHOTO]” (Fotografii), apăsaŃi
pentru a selecta „[PHOTO]” (Fotografii),
apoi apăsaŃi
RO
46
.
ApăsaŃi
pentru a selecta fişierul
imagine JPEG pe care doriŃi să îl vizualizaŃi,
apoi apăsaŃi
. Pentru a reveni la afişajul
normal, apăsaŃi
„RETURN” (Revenire).
Pentru redarea următorului fişier
imagine JPEG sau a fişierului
anterior
ApăsaŃi
atunci când nu este afişat
ecranul Meniului de comandă. ReŃineŃi că
puteŃi selecta următorul director apăsând în
continuare după ultima imagine din
directorul curent, dar nu puteŃi reveni la
directorul anterior apăsând
.
Pentru a reveni la directorul anterior, selectaŃi
directorul din lista de directoare.
5 Când este selectat „[MUSIC/PHOTO]”
(Muzică/Fotografii), apăsaŃi „DVD MENU”
(Meniu DVD). Când este selectată altă
opŃiune decât „[MUSIC/PHOTO]”
pentru a
(Muzică/Fotografii), apăsaŃi
selecta „[MUSIC/PHOTO]” (Muzică/
Pentru rotirea unei imagini JPEG
Atunci când pe ecran este afişată o imagine JPEG,
puteŃi roti imaginea cu 90 de grade.
ApăsaŃi
în timp ce vizualizaŃi imaginea.
ApăsaŃi „CLEAR” (Ştergere) pentru a reveni la
vizualizarea normală.
Notă
• Nu puteŃi roti fişierul imagine JPEG atunci când
configuraŃi „[JPEG RESOLUTION]” (RezoluŃia
JPEG) din „[HDMI SETUP]” (Configurare HDMI) pe
[(1920 x 1080i) HD
] sau [(1920 x 1080i) HD]
(pagina 56).
Pentru oprirea redării
ApăsaŃi
Pentru a porni/opri afişajul
ApăsaŃi „DVD MENU” (Meniu DVD).
Pentru a selecta directorul cu
ajutorul telecomenzii
Fotografii), apoi apăsaŃi
.
6 ApăsaŃi
pentru a selecta directorul
dorit, apoi apăsaŃi
.
Aparatul începe redarea directorului selectat.
PuteŃi activa/dezactiva lista de directoare, apăsând „DVD MENU” (Meniu dvd) în mod repetat.
Notă
• Dacă rulaŃi în acelaşi timp fişiere MP3 de dimensiuni
mari şi fişiere imagine JPEG de dimensiuni mari, este
posibil ca sunetul să sufere distorsiuni. Sony vă
recomandă să configuraŃi rata de biŃi a fişierelor MP3 la
maxim 128 kbps, la crearea acestora. Dacă sunetul tot
suferă distorsiuni, reduceŃi mărimea fişierului imagine
JPEG.
În timpul redării sau al pauzei, puteŃi selecta
rapid directorul dorit, apăsând
.
Selectarea duratei prezentării de
diapozitive pentru fişierele JPEG
Alte operaŃiuni
1 ApăsaŃi
„DISPLAY” (Afişare). Dacă
[MEDIA] este setat pe „[MUSIC/PHOTO]”
(Muzică/ Fotografii), apăsaŃi de două ori
„DISPLAY” (Afişare).
ConsultaŃi „Alte operaŃiuni” (pagina 36).
Redarea unei prezentări de
diapozitive cu sunet
PuteŃi rula o prezentare de diapozitive cu sunet,
plasând mai întâi atât fişierele MP3 cât şi
imaginile JPEG în acelaşi director pe un CD DE
DATE sau DVD DE DATE.
1 ApăsaŃi în mod repetat „FUNCTION +/-”
(FuncŃie +/-) până ce pe ecranul panoului
frontal apare „DVD”.
2 IntroduceŃi un CD DE DATE sau DVD DE
DATE.
După introducerea discului, pe ecranul
televizorului va apărea lista directoarelor.
3 ApăsaŃi „DISPLAY” (Afişare).
Pe ecranul televizorului apare afişajul meniului
de control.
4 ApăsaŃi
pentru a selecta
„[MEDIA]”, apoi apăsaŃi .
Apar opŃiunile pentru [MEDIA].
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
2 ApăsaŃi
pentru a selecta
„[INTERVAL]” şi apoi apăsaŃi
.
Vor apărea opŃiunile pentru „[INTERVAL]”.
3
ApăsaŃi
pentru a selecta o
configurare.
• „[NORMAL]”: PuteŃi configura la durata standard.
• „[FAST]” (Rapid): PuteŃi configura durata mai
redusă decât durata de la „[NORMAL]”.
• „[SLOW 1]” (Redare cu viteză redusă 1):
PuteŃi configura durata mai lungă decât
durata de la „[NORMAL]”.
• „[SLOW 2]” (Redare cu viteză redusă 2):
PuteŃi configura durata mai lungă decât
durata de la „[SLOW 1]” (Redare cu viteză
redusă 1) .
4 ApăsaŃi
.
Note
• Este posibil ca pentru redarea unor fişiere imagine
JPEG să fie necesar mai mult timp decât opŃiunea
selectată de dumneavoastră. În special în cazul
imaginilor JPEG progresive sau al imaginilor cu
dimensiuni de peste 3.000.000 de pixeli.
RO
47
Selectarea unui efect pentru
fişierele de imagine JPEG din
prezentarea de diapozitive
4 ApăsaŃi
1 ApăsaŃi
5
„DISPLAY” (Afişare). Dacă
[MEDIA] este setat pe „[MUSIC/PHOTO]”
(Muzică/ Fotografii), apăsaŃi de două ori
„DISPLAY” (Afişare).
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
2 ApăsaŃi
pentru a selecta
„[EFFECT]” (Efect) şi apoi apăsaŃi
.
Vor apărea opŃiunile pentru „[EFFECT]” (Efect).
3
pentru a selecta
„[MEDIA]”, apoi apăsaŃi .
Apar opŃiunile pentru [MEDIA].
ApăsaŃi
pentru a selecta o
configurare.
• „[MODE 1]” (Mod 1): Fişierul imagine JPEG intră
uşor în cadru, de sus în jos.
• „[MODE 2]” (Mod 2): Fişierul imagine JPEG intră
în cadru dinspre stânga înspre dreapta ecranului.
• „[MODE 3]” (Mod 3): Fişierul imagine JPEG intră
în cadru din centrul ecranului.
• „[MODE 4]” (Mod 4): Fişierele imagine
JPEG apar cu mai multe efecte, aleatoriu.
ApăsaŃi
pentru a selecta o
configurare.
• „[MUSIC/PHOTO]” (Muzică/Fotografii): PuteŃi
reda şi fişierele JPEG şi fişierele MP3 din
acelaşi director sub forma unei prezentări de
diapozitive.
• „[MUSIC]” (Muzică): Are prioritate redarea
fişierelor MP3.
• „[VIDEO]”: Are prioritate redarea fişierelor
video.
• „[PHOTO]” (Fotografii): Are prioritate
redarea fişierelor de imagine JPEG. Le
puteŃi reda sub forma unei prezentări de
diapozitive.
6 ApăsaŃi
.
Pentru detalii privind prioritatea de redare a
tipurilor de fişiere din setarea [MEDIA], consultaŃi
„Prioritatea de redare a tipurilor de fişiere”
(pagina 112).
• „[MODE 5]” (Mod 5): Următorul fişier imagine
JPEG glisează deasupra imaginii anterioare.
• „[OFF]” (Inactiv) Inactiv.
4 ApăsaŃi
.
Notă
• Configurarea „[EFFECT]” (Efect) nu se poate utiliza
atunci când „[JPEG RESOLUTION]” (RezoluŃia JPEG)
din „[HDMI SETUP]” (Configurare HDMI) este
configurată pe [(1920 x 1080i) HD
] sau [(1920 x
1080i) HD] (pagina 56).
Selectarea priorităŃii de redare a
tipului de fişier
PuteŃi selecta prioritatea de redare atunci când
pe disc se află mai multe tipuri de fişiere (fişiere
MP3, imagini JPEG sau fişiere video).
1 ApăsaŃi în mod repetat „FUNCTION +/-”
(FuncŃie +/-) până ce pe ecranul panoului
frontal apare „DVD”.
2 IntroduceŃi un CD DE DATE sau DVD DE
DATE.
După introducerea discului, pe ecranul
televizorului va apărea lista directoarelor.
3 ApăsaŃi
„DISPLAY” (Afişare).
Pe ecranul televizorului apare afişajul meniului
de control.
RO
48
Afişarea listei de fişiere
MP3/fişiere imagine JPEG
1 ApăsaŃi
„DISPLAY” (Afişare) în timpul
redării.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
2 ApăsaŃi
pentru a selecta
„[BROWSING]” (Navigare) şi apoi apăsaŃi
.
Vor apărea opŃiunile pentru „[BROWSING]”
(Navigare).
3 ApăsaŃi
pentru a selecta lista dorită,
apoi apăsaŃi
.
• „[FOLDER LIST]” (Lista cu directoare): Va
apărea lista cu directoare. UrmaŃi Pasul 2 din
„Selectarea unui fişier sau director MP3”
(pagina 45) sau din „Selectarea unui fişier sau
director cu imagini JPEG” (pagina 46).
• „[PICTURE LIST]” (Lista de imagini): În cele
16 sub-ecrane vor apărea imaginile fişierelor
imagine JPEG din director. UrmaŃi Pasul 2 din
„Selectarea unui fişier sau director de imagini
JPEG” (pagina 46).
• În funcŃie de fişierul video DivX, sunetul poate fi redat
Vizualizarea fişierelor video
DivX®
Despre fişierele video DivX
PuteŃi reda fişiere video DivX şi fişiere video MPEG4.
DivX® este o tehnologie de comprimare a fişierelor
video, dezvoltată de DivX, Inc. Acest produs este un
produs certificat oficial DivX®.
PuteŃi reda CD-URI DE DATE sau DVD-URI DE DATE
ce conŃin fişiere video DivX®.
Un CD DE DATE sau un DVD DE
DATE pe care îl poate reda sistemul
Acest aparat redă doar CD-uri DE DATE
inscripŃionate în formatul logic ISO 9660 Nivel
1/Nivel 2 sau Joliet, şi DVD-URI DE DATE în
formatul universal pentru discuri UDF
(prescurtare de la Universal Disk Format).
Pentru mai multe informaŃii cu privire la formatul
de înregistrare, consultaŃi instrucŃiunile furnizate
împreună cu unităŃile de disc şi programele de
înregistrare (care nu sunt furnizate).
Despre ordinea de redare a datelor
de pe un CD DE DATE sau DVD DE
DATE
ObservaŃi faptul că este posibil ca ordinea de
redare să nu se poată aplica, în funcŃie de
programele utilizate pentru crearea fişierului
video DivX, sau dacă există mai mult de 200 de
directoare şi mai mult de 150 fişiere video DivX în
fiecare director.
Notă
• Este posibil ca aparatul să nu poată reda unele CDURI DE DATE/DVD-URI DE DATE create în formatul
Packet Write.
Fişiere video DivX pe care le poate
reda aparatul
Aparatul poate reda date înregistrate în format
DivX, cu extensia „.avi” sau „divx”. Aparatul nu
va reda fişiere cu extensia „.avi" sau „.divx"
dacă acestea nu conŃin un fişier video DivX.
Note
• Este posibil ca aparatul să nu redea un fişier video
DivX atunci când acesta este format din două sau mai
multe fişiere video DivX combinate.
• Aparatul nu poate reda un fişier video DivX cu
dimensiuni mai mari de 720 (lăŃime) x 576 (înălŃime) / 2
GB.
cu intermitenŃe sau poate să nu fie sincronizat cu
imaginile de pe ecran.
• Aparatul nu poate reda unele fişiere video DivX mai
lungi de 3 ore.
• În funcŃie de fişierul video DivX, imaginea se poate
întrerupe sau poate fi neclară. În acest caz, se
recomandă crearea fişierului la un bitrate (rată de biŃi)
inferior. Dacă sunetul încă prezintă distorsiuni,
formatul audio recomandat este MP3. Trebuie Ńinut
totuşi cont de faptul că acest aparat nu este compatibil
cu formatul WMA (Windows Media Audio) pentru
redarea fişierelor DivX.
• Datorită tehnologiei de comprimare utilizată pentru
fişierele video DivX, de la apăsarea
şi până la
apariŃia imaginii poate trece un anumit interval de timp.
Fişiere MPEG4 pe care le poate reda
aparatul
Aparatul poate reda date înregistrate în format
MP4, cu extensia „.mp4” sau „m4v”. Aparatul nu
va reda fişiere cu extensia „.mp4” sau „.m4v”
dacă acestea nu conŃin un fişier video MPEG4.
Note
• Nu este garantată compatibilitatea cu toate programele
de codificare/scriere MPEG4, cu toate dispozitivele şi
mediile de înregistrare.
Selectarea unui director
1 ApăsaŃi în mod repetat „FUNCTION +/-”
(FuncŃie +/-) până ce pe ecranul panoului
frontal apare „DVD”.
2 IntroduceŃi un CD DE DATE sau DVD DE
DATE.
După introducerea discului, pe ecranul
televizorului va apărea lista directoarelor.
3 ApăsaŃi „DISPLAY” (Afişare).
Pe ecranul televizorului apare afişajul meniului
de control.
4 ApăsaŃi
pentru a selecta
„[MEDIA]”, apoi apăsaŃi .
Apar opŃiunile pentru [MEDIA].
5 Când este selectat „[VIDEO]”, apăsaŃi
„DVD MENU” (Meniu DVD). Când selectaŃi
altceva decât „[VIDEO]”, apăsaŃi
pentru a
selecta „[VIDEO]”, apoi apăsaŃi .
Apare o listă a directoarelor ce conŃin fişiere
JPEG.
Directorul selectat este evidenŃiat cu galben.
RO
49
2 ApăsaŃi
pentru a selecta un fişier şi
apoi apăsaŃi
.
Va începe redarea fişierului selectat.
Pentru a trece la pagina următoare
sau anterioară
ApăsaŃi
6 ApăsaŃi
pentru a selecta directorul pe
care doriŃi să îl redaŃi.
7 ApăsaŃi
.
Aparatul începe redarea directorului selectat.
Pentru a selecta fişiere video, consultaŃi secŃiunea
„Selectarea unui fişier video” (pagina 50).
Pentru a trece la pagina următoare
sau anterioară
ApăsaŃi
Pentru oprirea redării
ApăsaŃi
Pentru a porni/opri afişajul
ApăsaŃi „DVD MENU” (Meniu DVD).
Pentru a selecta directorul cu
ajutorul telecomenzii
În timpul redării sau al pauzei, puteŃi selecta
rapid directorul dorit, apăsând
.
Alte operaŃiuni
ConsultaŃi „Alte operaŃiuni” (pagina 36).
Selectarea unui fişier video
1 După Pasul 6 de la „Selectarea unui
director”, apăsaŃi
.
Va apărea lista fişierelor din director.
Pentru a reveni la afişajul anterior
ApăsaŃi
„RETURN” (Revenire) .
Pentru oprirea redării
ApăsaŃi
Pentru redarea fişierului video
următor sau anterior fără activarea
listei de fişiere de mai sus
PuteŃi selecta fişierul video următor sau anterior din
acelaşi director apăsând
PuteŃi de
asemenea selecta primul fişier din următorul director
apăsând
în timpul redării ultimului fişier din
directorul curent. ReŃineŃi că nu puteŃi reveni la
directorul anterior apăsând
Pentru a reveni la
directorul anterior, selectaŃi directorul din lista de
directoare.
Sfat util
• Dacă este configurat în prealabil un număr care
indică de câte ori se pot vizualiza fişierele DivX,
de atâtea ori vor fi redate acestea. Sunt incluse
următoarele situaŃii:
- când aparatul este oprit.
- când se redă un alt fişier.
- când este deschis sertarul discului.
Afişarea listei de fişiere video
1 ApăsaŃi
„DISPLAY” (Afişare) în timpul
redării.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
2 ApăsaŃi
pentru a selecta
„[BROWSING]” (Navigare) şi apoi apăsaŃi
.
Vor apărea opŃiunile pentru „[BROWSING]”
(Navigare).
3 ApăsaŃi
pentru a selecta lista dorită,
apoi apăsaŃi
.
Va apărea lista cu directoare. UrmaŃi Pasul 6
de la „Selectarea unui director” (pagina 49).
RO
50
Reglarea decalajului între
imagine şi sunet
RestricŃionarea redării
discului
[A/V SYNC]
„[PARENTAL CONTROL]” (Control parental)
Dacă sunetul nu este sincronizat cu imaginea
de pe ecran, se poate regla decalajul dintre
imagine şi sunet.
1 ApăsaŃi
„DISPLAY” (Afişare).
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
2 ApăsaŃi
pentru a selecta
„[A/V SYNC]” (Sincronizare audio
/video) şi apoi apăsaŃi
.
Vor apărea opŃiunile pentru „[A/V SYNC]”
(Sincronizare audio/video).
3
ApăsaŃi
pentru a selecta o
configurare.
• „[OFF]” (Inactiv) Inactiv.
• „[ON]” (Activat): PuteŃi regla decalajele
dintre imagine şi sunet.
4 ApăsaŃi
.
Note
• În funcŃie de sunetul/imaginea
recepŃionat(ă), este posibil să nu poată fi
utilizată funcŃia „[A/V SYNC]” (Sincronizare
audio/video).
FuncŃia [PARENTAL CONTROL] (Control parental)
vă permite să restricŃionaŃi redarea unor DVD-uri cu
un anumit nivel predeterminat. Unele scene pot fi
blocate sau înlocuite cu altele.
PuteŃi configura restricŃia de redare înregistrând o
parolă. Atunci când funcŃia „[PARENTAL CONTROL]”
(Control parental) este activă, trebuie introdusă
parola pentru redarea discurilor restricŃionate.
1 ApăsaŃi în mod repetat
„FUNCTION +/-”
(FuncŃie +/-) până ce pe ecranul
panoului frontal apare „DVD”.
2 ApăsaŃi
„DISPLAY” (Afişare) când
sistemul se află în modul stop.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
3
ApăsaŃi
pentru a selecta
„[SETUP]” (Configurare), apoi apăsaŃi
Vor apărea opŃiunile pentru „[SETUP]”
(Configurare).
.
4 ApăsaŃi
pentru a selecta
„[CUSTOM]” (Personalizat) şi apoi
apăsaŃi
.
Apare meniul de configurare.
5 ApăsaŃi
pentru a selecta „[SYSTEM
SETUP]” (Configurare sistem) şi apoi
apăsaŃi
.
Vor apărea opŃiunile pentru „[SYSTEM
SETUP]” (Configurare sistem).
6 ApăsaŃi
pentru a selecta
„[PARENTAL CONTROL —►]” (Control
parental) şi apoi apăsaŃi
.
Dacă nu aŃi introdus o parolă
Va apărea meniul pentru înregistrarea
unei noi parole.
RO
51
IntroduceŃi o parolă de 4 cifre folosind
butoanele numerice, apoi apăsaŃi .
Va apărea meniul pentru confirmarea
parolei.
Pentru dezactivarea funcŃiei
„[PARENTAL CONTROL]” (Control
parental)
ConfiguraŃi „[LEVEL]” (Nivel) pe „[OFF]” (Dezactivat)
la pasul 11.
Dacă aŃi înregistrat deja o parolă
Va apărea meniul pentru
introducerea parolei.
7 IntroduceŃi sau reintroduceŃi parola de 4
cifre cu ajutorul butoanelor numerice,
apoi apăsaŃi
Va apărea meniul pentru configurarea
nivelului de restricŃionare a redării.
Pentru redarea unui disc pentru care
s-a configurat funcŃia „[PARENTAL
CONTROL]” (Control parental)]
1 IntroduceŃi discul şi apăsaŃi
.
Va apărea meniul pentru introducerea parolei.
2 IntroduceŃi parola de 4 cifre cu ajutorul
.
butoanelor numerice, apoi apăsaŃi
Aparatul începe redarea.
Sfat util
• Dacă vă uitaŃi parola, scoateŃi discul şi repetaŃii
Paşii 1-6 de la „RestricŃionarea redării discului”
(pagina 51). Când vi se cere să introduceŃi parola,
introduceŃi „199703” cu ajutorul butoanelor
8 ApăsaŃi
pentru a selecta
„[STANDARD]” şi apoi apăsaŃi
.
Sunt afişate elementele de selecŃie pentru
„[STANDARD]”.
9 ApăsaŃi
pentru a selecta o zonă
geografică drept nivelul de restricŃionare
a redării, apoi apăsaŃi
.
S-a selectat zona.
Atunci când selectaŃi „[OTHERS ]”
(Altele), selectaŃi şi introduceŃi un cod
standard în tabelul de la „Lista codurilor
regionale pentru control parental” (pagina
113), folosind butoanele numerice.
10 ApăsaŃi
pentru a selecta
„[LEVEL]” (Nivel) şi apoi apăsaŃi
Sunt afişate elementele de selecŃie
pentru „[LEVEL]” (Nivel).
11 ApăsaŃi
.
pentru a selecta nivelul
dorit, apoi apăsaŃi
.
S-a realizat configurarea „[PARENTAL
CONTROL]” (Control parental).
Cu cât valoarea configurată este mai
redusă, cu atât este mai strictă restricŃia.
numerice, apoi apăsaŃi
Meniul vă va cere să
introduceŃi o nouă parolă de 4 cifre. După ce
introduceŃi o nouă parolă de patru cifre, înlocuiŃi
discul din aparat şi apăsaŃi
. Atunci când apare
meniul de introducere a parolei, introduceŃi noua
parolă.
Schimbarea parolei
1 ApăsaŃi în mod repetat „FUNCTION +/-”
(FuncŃie +/-) până ce pe ecranul panoului
frontal apare „DVD”.
2 ApăsaŃi
„DISPLAY” (Afişare) când
sistemul se află în modul stop.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
3
ApăsaŃi
pentru a selecta
„[SETUP]” (Configurare), apoi apăsaŃi
Vor apărea opŃiunile pentru „[SETUP]”
(Configurare).
4 ApăsaŃi
.
pentru a selecta „[CUSTOM]”
(Personalizat) şi apoi apăsaŃi
Apare meniul de configurare.
.
5 ApăsaŃi
pentru a selecta „[SYSTEM
SETUP]” (Configurare sistem) şi apoi
apăsaŃi
.
Vor apărea opŃiunile pentru „[SYSTEM
SETUP]” (Configurare sistem).
6 ApăsaŃi
pentru a selecta „[PARENTAL
CONTROL
]” (Control parental) şi apoi
apăsaŃi
.
Va apărea meniul pentru introducerea
parolei.
RO
52
7 IntroduceŃi parola de 4 cifre cu ajutorul
butoanelor numerice, apoi apăsaŃi
8 ApăsaŃi
pentru a selecta „[CHANGE
PASSWORD ]” (Modificare parolă) şi
apoi apăsaŃi
.
9 IntroduceŃi o nouă parolă de 4 cifre cu
Folosirea Meniului de
Configurare pentru schimbarea
setărilor aparatului
PuteŃi regla în diverse moduri elemente precum
imaginea şi sunetul.
Elementele afişate variază în funcŃie de modelul
pentru Ńara respectivă.
ajutorul butoanelor numerice, apoi
apăsaŃi
.
10 Pentru a confirma parola,
reintroduceŃi-o cu ajutorul butoanelor
numerice, apoi apăsaŃi
.
Dacă la introducerea parolei faceŃi
o greşeală
ApăsaŃi
corect.
înainte de
Notă
• Configurările de redare memorate pe disc au
prioritate în faŃa setărilor din Meniul de
Configurare, şi este posibil ca unele dintre
funcŃiile descrise să nu funcŃioneze.
, apoi introduceŃi numărul
1 ApăsaŃi în mod repetat
„FUNCTION +/-”
(FuncŃie +/-) până ce pe ecranul
panoului frontal apare „DVD”.
2 ApăsaŃi
„DISPLAY” (Afişare) când
sistemul se află în modul stop.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
3
ApăsaŃi
pentru a selecta
„[SETUP]” (Configurare), apoi apăsaŃi
Vor apărea opŃiunile pentru „[SETUP]”
(Configurare).
4 ApăsaŃi
pentru a selecta „[CUSTOM]”
(Personalizat) şi apoi apăsaŃi
Apare meniul de configurare.
5 ApăsaŃi
.
.
pentru a selecta elementul
de configurare, apoi apăsaŃi
.
• „[LANGUAGE SETUP]” (Configurare limbă)
(pagina 54)
• „[VIDEO SETUP]” (Configurare video) (pagina
54)
• „[HDMI SETUP]” (Configurare HDMI) (pagina
55)
• „[AUDIO SETUP]” (Configurare audio) (pagina
57)
• „[SYSTEM SETUP]” (Configurare sistem)
(pagina 57)
• „[SPEAKER SETUP]” (Configurare difuzor)
(pagina 58)
Exemplu: „[VIDEO SETUP]” (Configurare video)
Elementul selectat
Elemente de configurare
RO
53
6 ApăsaŃi
pentru a selecta un element
şi apoi apăsaŃi
.
Vor apărea opŃiunile pentru elementul
selectat. Exemplu: „[TV TYPE]” (Tip TV)
OpŃiuni
7 ApăsaŃi
pentru a selecta o
configurare şi apoi apăsaŃi
.
Este selectată setarea dorită, finalizânduse acŃiunea de configurare.
Exemplu: „[4:3 LETTER BOX]”
Configurarea selectată
Pentru a reseta toate setările de
„[SETUP]" (Configurare)
Dacă doriŃi să modificaŃi toate setările de
„[SETUP]" (Configurare), consultaŃi
„Readucerea setărilor de „[SETUP]"
(Configurare) la valorile implicite” (pagina 95).
Configurarea limbii meniurilor
sau a piesei audio
„[LANGUAGE SETUP]” (Configurare limbă)
ConfiguraŃi mai multe limbi pentru meniul afişat
pe ecran sau pentru piesa audio.
RO
54
■ [OSD] (Afişare pe ecran)
PuteŃi comuta limba pentru meniurile afişate
pe ecranul televizorului.
■ [MENU] (Meniu) (doar pentru DVD VIDEO)
PuteŃi schimba limba pentru meniul discului.
■ [AUDIO] (doar pentru DVD VIDEO)
PuteŃi schimba limba piesei audio. Dacă
selectaŃi [ORIGINAL], se va selecta limba
prioritară a discului.
■ [SUBTITLE] (Subtitrare) (doar pentru
DVD VIDEO)
PuteŃi schimba limba subtitrării înregistrate pe
DVD-ul VIDEO. Atunci când selectaŃi opŃiunea
„[AUDIO FOLLOW]" (Aceeaşi limbă ca şi la
piesa audio), se va schimba limba subtitrării, în
funcŃie de limba selectată pentru piesa audio.
Notă
• Dacă în „[MENU]" (Meniu), „[AUDIO]" sau
„[SUBTITLE]" (Subtitrare) selectaŃi o limbă
care nu este înregistrată pe DVD-ul VIDEO,
va fi selectată automat una dintre limbile
înregistrate (în funcŃie de disc, este posibil ca
limba să nu se selecteze automat).
Sfat util
• Atunci când selectaŃi „[OTHERS ]”
(Altele) în „[MENU]" (Meniu), „[AUDIO]" sau
„[SUBTITLE]" (Subtitrare) , selectaŃi şi
introduceŃi un cod de limbă din „Lista
codurilor de limbă” (pagina 113), folosind
butoanele numerice.
Configurarea ecranului
„[VIDEO SETUP]” (Configurare video)
Se vor selecta configurările în funcŃie de
televizorul ce urmează a fi conectat.
■„[TV TYPE]” (Tip TV)
PuteŃi selecta proporŃia de aspect a
televizorului conectat.
[16:9]: SelectaŃi această opŃiune atunci când
conectaŃi un televizor cu ecran lat sau un
televizor cu funcŃie pentru mod lat.
[4:3 LETTER BOX]: SelectaŃi această opŃiune
atunci când conectaŃi un televizor cu ecran
4:3. Afişează o imagine lată, cu benzi în
partea superioară şi inferioară a ecranului.
[4:3 PAN SCAN]: SelectaŃi această opŃiune
atunci când conectaŃi un televizor cu ecran
4:3. Sistemul va afişa automat o imagine a
cărei lăŃime să acopere întregul ecran, iar
porŃiunile ce nu se încadrează vor fi tăiate.
Notă
• În funcŃie de DVD, se poate selecta automat
„[4:3 LETTER BOX]” în funcŃie de „[4:3 PAN
SCAN]” sau invers.
■ „[LINE]” (Linie)
PuteŃi selecta metoda de ieşire a semnalelor
video de la mufa „EURO AV
OUTPUT (TO
TV)” (Ieşire EURO AV (către televizor)) de pe
peretele din spate al aparatului.
[VIDEO]: Sistemul transmite semnale video.
[RGB]: Sistemul transmite semnale RGB.
Note
• Dacă televizorul dumneavoastră nu acceptă
semnale RGB, pe ecran nu va apărea nicio
imagine, chiar dacă selectaŃi [RGB]. ConsultaŃi
instrucŃiunile de operare furnizate împreună cu
televizorul.
• Nu puteŃi selecta [RGB] în timp ce este aprins
indicatorul HDMI. [RGB] trece automat pe
[VIDEO] atunci când porniŃi orice echipament
HDMI conectat.
■ „[PAUSE MODE]” (Mod pauză) (doar
pentru DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
PuteŃi selecta imaginea în modul pauză.
[AUTO]: Imaginea, inclusiv elementele dinamice,
este transmisă fără instabilităŃi.
În mod normal se va selecta această poziŃie.
„[FRAME]” (Cadru): Imaginea, inclusiv elementele
nedinamice, este transmisă la o rezoluŃie ridicată.
Configurări pentru HDMI
„[HDMI SETUP]” (Configurare HDMI)
■ „[HDMI RESOLUTION]” (RezoluŃie HDMI)
PuteŃi selecta tipul de semnal video transmis
prin mufa „HDMI OUT” (Ieşire HDMI). Pentru
mai multe detalii, consultaŃi secŃiunea „Pentru a
selecta tipul de semnal video transmis prin mufa
„HDMI OUT” (Ieşire HDMI).” (pagina 30).
[AUTO (1920 x 1080p)]: Sistemul transmite
semnalul video optim pentru televizorul conectat.
1920 x 1080i]: Sistemul transmite semnale video
1920 x 1080i*.
[1280 x 720p]: Sistemul transmite semnale video
1280 x 720p*.
[720 x 480p]**: Sistemul transmite semnale video
720 x 480p*.
* i: „interlace” (întreŃesut), p: „progressive”
(progresiv)
** În funcŃie de modelul pentru Ńara respectivă,
poate apărea şi opŃiunea [720 x 576p].
■ „[CONTROL FOR HDMI]” (Comandă
HDMI)
PuteŃi configura funcŃia „[CONTROL FOR
HDMI]” (Control pentru HDMI) ca fiind activată
sau dezactivată. Această funcŃie este
disponibilă atunci când conectaŃi aparatul şi
televizorul cu un cablu HDMI.
RO
55
Pentru detalii consultaŃi secŃiunea „Utilizarea
comenzii pentru funcŃia HDMI pentru
sincronizarea „BRAVIA”” (pagina 64).
„[OFF]” (Inactiv) Inactiv.
„[ON]” (Activat): Activat. PuteŃi opera reciproc
între componentele conectate cu un cablu
HDMI.
■ „[VOLUME LIMIT]” (Limita volumului)
Dacă schimbaŃi metoda de ieşire a
televizorului către difuzoarele sistemului din
meniul televizorului sau apăsând „THEATRE”
(Cinema), se activează Comanda sistemului
audio (pagina 64) şi sunetul poate avea un
volum extrem de ridicat, în funcŃie de nivelul
de volum al sistemului. PuteŃi preveni acest
lucru limitând nivelul maxim al volumului.
„[LEVEL 3]" (Nivel 3): Nivelul maxim al
volumului este reglat la 10.
„[LEVEL 2]" (Nivel 2): Nivelul maxim al
volumului este reglat la 15.
„[LEVEL 1]" (Nivel 1): Nivelul maxim al
volumului este reglat la 20.
„[OFF]” (Inactiv) Inactiv.
Notă
• Această funcŃie este disponibilă doar atunci
când „[CONTROL FOR HDMI]" (Comandă HDMI)
este configurat pe „[ON]” (Activat).
■ [YCBCR/RGB (HDMI)]
PuteŃi selecta tipul de semnal transmis prin
mufa „HDMI OUT” (Ieşire HDMI).
[YCBCR] : Sistemul transmite semnale YCBCR.
[RGB]: Sistemul transmite semnale RGB.
Note
• Dacă imaginea redată se distorsionează,
configuraŃi [YCBCR] pe [RGB].
• Dacă mufa „HDMI OUT” (Ieşire HDMI) este
conectată la o componentă cu o mufă DVI,
vor fi transmise automat semnale [RGB],
chiar dacă selectaŃi [YCBCR].
■ [AUDIO (HDMI)]
PuteŃi selecta starea ieşirii audio de la mufa
„HDMI OUT” (Ieşire HDMI).
„[OFF]” (Inactiv): Sistemul nu transmite sunetul
de la mufa „HDMI OUT” (Ieşire HDMI).
„[ON]” (Activat): Sistemul transmite semnale
audio convertind semnale Dolby Digital, DTS,
sau PCM 96 kHz/24 biŃi în PCM de 48 kHz/16
biŃi.
RO
56
Note
• Atunci când conectaŃi aparatul şi televizorul
cu un cablu HDMI şi este selectată opŃiunea
„[ON]” (activat), „[AUDIO DRC]”, „[A/V
SYNC]” (sincronizare audio/video),
„DYNAMIC BASS” (bas dinamic), „DEC.
MODE” (mod decodare) şi modul de sunet nu
se aplică pentru sunetul transmis de televizor.
• Atunci când configuraŃi funcŃia pe altă opŃiune
decât „DVD”, sistemul nu transmite sunetul
de la mufa „HDMI OUT” (Ieşire HDMI), chiar
dacă aŃi configurat „[AUDIO (HDMI)]” cu
opŃiunea „[ON]" (Activat).
■ „[JPEG RESOLUTION]” (RezoluŃie JPEG)
PuteŃi selecta rezoluŃia fişierelor imagine JPEG
transmise prin mufa „HDMI OUT” (Ieşire
HDMI).
[SD
]: Sistemul transmite rezoluŃia standard cu
un cadru negru.
[HD
]: Sistemul transmite rezoluŃia HD cu un
cadru negru.
[HD]: Sistemul transmite rezoluŃia HD fără cadru
negru.
[(1920 x 1080i) HD
]: Sistemul transmite
rezoluŃia HD la mărime completă cu un cadru
negru.
[(1920 x 1080i) HD]: Sistemul transmite rezoluŃia
HD la mărime completă fără cadru negru.
Note
• „[JPEG RESOLUTION]” (RezoluŃie JPEG) se
poate utiliza doar atunci când configuraŃi „[TV
TYPE]” (tip TV) de la „[VIDEO SETUP]”
(Configurare video) pe [16:9], şi configuraŃi
„[HDMI RESOLUTION]” (RezoluŃie HDMI) de
la „[HDMI SETUP]” (Configurare HDMI) la altă
valoare decât [720 × 480p] sau [720 × 576p].
• PuteŃi selecta [(1920 x 1080i) HD
] sau
[(1920 x 1080i) HD] doar atunci când
configuraŃi „[HDMI RESOLUTION]” (RezoluŃia
HDMI) din „[HDMI SETUP]” (Configurare
HDMI) pe [(1920 x 1080i).
• Dacă selectaŃi [(1920 x 1080i) HD ] sau
[(1920 x 1080i) HD], după cadrul negru va
apărea următoarea imagine.
• Semnalul HDMI se va opri momentan dacă:
- Sistemul încarcă sau extrage un disc CD
DE DATE sau DVD DE DATE.
- ConectaŃi sau deconectaŃi un dispozitiv
USB.
Configurări pentru audio
„[AUDIO SETUP]” (Configurare audio)
■ „[SPEAKER FORMATION]“ (FormaŃiunea
de difuzoare)
PuteŃi selecta poziŃia difuzoarelor pentru
obŃinerea sunetului surround optim. Pentru
detalii consultaŃi secŃiunea „ObŃinerea
sunetului surround optim pentru o cameră”
(pagina 86).
■ „[AUTO CALIBRATION]” (Calibrare
automată)
PuteŃi calibra automat configurările
corespunzătoare. Pentru detalii, consultaŃi
secŃiunea „Calibrarea automată a
configurărilor corespunzătoare” (pagina 87).
■ [AUDIO DRC] (doar pentru DVD VIDEO)
PuteŃi comprima intervalul dinamic al piesei
audio. FuncŃia [AUDIO DRC] este utilă pentru
vizionarea filmelor în timpul nopŃii, cu volumul
redus.
„[OFF]” (Inactiv) Fără comprimare a spectrului
dinamic.
[STANDARD]: Sistemul reproduce piesa audio
cu tipul de spectru dinamic proiectat de
persoana care a realizat înregistrarea.
[MAX]: Sistemul comprimă complet spectrul
dinamic.
Notă
• OpŃiunea [AUDIO DRC] funcŃionează doar
pentru formatul Dolby Digital.
■ [TRACK SELECTION] (Selectare piesă)
(doar pentru DVD VIDEO)
La redarea unui DVD VIDEO pe care sunt
înregistrate formate audio multiple (PCM, DTS,
Dolby Digital sau MPEG audio), puteŃi selecta
piesa audio ce conŃine cel mai mare număr de
canale prioritare.
„[OFF]” (Inactiv) Inactiv.
[AUTO]: Aparatul selectează automat piesa
audio, în funcŃie de prioritate.
Note
• Atunci când configuraŃi elementul pe [AUTO], se
poate schimba limba. Configurarea „[TRACK
SELECTION]”(Selectare piesă) are o prioritate
mai mare decât configurările [AUDIO] din
„[LANGUAGE SETUP]" (Configurare limbă)
(pagina 54). (Această funcŃie poate să nu fie
disponibilă, în funcŃie de disc).
• Dacă formatele PCM, DTS, Dolby Digital şi
MPEG audio au acelaşi număr de canale,
sistemul va selecta PCM, DTS, sunet Dolby
Digital şi MPEG audio în această ordine.
Alte configurări
„[SYSTEM SETUP]" (Configurare sistem)
■ [SCREEN SAVER]
PuteŃi reduce prezenŃa fenomenelor ce pot
provoca deteriorarea aparatului (de ex. efectul
„ghosting” – imagini-fantomă). ApăsaŃi orice
buton (de ex., butonul
) pentru a dezactiva
screensaver-ul.
„[ON]” (Activat): Imaginea screensaver-ului
apare atunci când lăsaŃi aparatul în modul
pauză sau stop mai mult de 15 minute, sau
când redaŃi un disc Super Audio CD, CD, CD
DATE (fişiere MP3) sau DVD DATE (fişiere
MP3) mai mult de 15 minute.
„[OFF]” (Inactiv) Inactiv
■ „[BACKGROUND]” (Fundalul)
PuteŃi selecta culoarea sau imaginea de fundal
a ecranului televizorului.
„[JACKET PICTURE]” (Imagine implicită): Va
apărea o imagine implicită (o imagine fixă), dar
doar atunci când aceasta este înregistrată
deja pe disc (CD-EXTRA, etc.). Dacă discul nu
conŃine o imagine implicită, va apărea
imaginea „[GRAPHICS]” (grafic).
„[GRAPHICS]” (grafic): Va apărea o imagine
configurată în prealabil, memorată în sistem.
„[BLUE]” (Albastru): Fundalul este albastru.
„[BLACK]” (Negru): Fundalul este negru.
RO
57
■ „[PARENTAL CONTROL]” (Control
parental)
PuteŃi configura restricŃiile de redare. Pentru
detalii, consultaŃi secŃiunea „RestricŃionarea
redării discului” (pagina 51).
■ [DivX]
PuteŃi afişa codul de înregistrare pentru acest
aparat.
Pentru mai multe informaŃii, vizitaŃi pagina de
internet http://www.divx.com.
■ „[MULTI-DISC RESUME] (DVD
VIDEO/VIDEO CD only)” (Reluare discuri
multiple – doar pentru DVD-uri VIDEO/CDuri VIDEO)
PuteŃi activa sau dezactiva funcŃia „[MULTIDISC RESUME]” (Reluare discuri multiple).
„[ON]” (Activat): Aparatul poate memora
punctele de reluare pentru maxim 10 discuri.
„[OFF]” (Inactiv) Aparatul nu memorează
punctele de reluare. Redarea începe de la
punctul de reluare doar în cazul discului aflat
în prezent în aparat.
■ „[RESET]” (Resetare)
PuteŃi readuce setările „[SET UP]”
(Configurare), cu excepŃia celor de
„[PARENTAL CONTROL]” (Control parental),
la valorile implicite. Pentru detalii, consultaŃi
secŃiunea „Readucerea setărilor „[SET UP]”
(Configurare) la valorile implicite”(pagina 95).
Configurări pentru difuzoare
„[SPEAKER SETUP]” (Configurarea
difuzoarelor)
Pentru a obŃine sunetul surround optim,
configuraŃi conexiunea difuzoarelor şi distanŃa
lor faŃă de poziŃia dvs. de ascultare. Apoi
folosiŃi tonul de test pentru a regla nivelul şi
balanŃa difuzoarelor la acelaşi nivel.
RO
58
■ „[CONNECTION]” (Conexiunea)
Dacă nu conectaŃi difuzoare centrale sau
surround, configuraŃi parametrii pentru
„[CENTER]” (centru) şi „[SURROUND]”.
Deoarece configurările difuzorului frontal şi a
subwoofer-ului sunt fixe, nu le puteŃi modifica.
„[FRONT]” (FaŃă)
„[YES]” (Da)
„[CENTER]” (Centru)
„[YES]” (Da) În mod normal se va selecta
această opŃiune.
„[NONE]” (Niciuna): SelectaŃi această opŃiune
dacă nu se foloseşte niciun difuzor central.
„[SURROUND]”
„[YES]” (Da) În mod normal se va selecta
această opŃiune.
„[NONE]” (Niciuna): SelectaŃi această opŃiune
dacă nu se foloseşte niciun difuzor surround.
„[SUBWOOFER]”
„[YES]” (Da)
Notă
• Atunci când schimbaŃi configurarea
„[CONNECTION]” (conexiune), opŃiunea
„[STANDARD]” a configurării „[SPEAKER
FORMATION]” (formaŃiunea de difuzoare)
rămâne aceeaşi, dar celelalte configurări de
„[SPEAKER FORMATION]" (formaŃiunea de
difuzoare) revin la valoarea „[STANDARD]”.
■ „[DISTANCE (FRONT)]” (DistanŃă – faŃă)
Atunci când mutaŃi difuzoarele frontale şi
difuzorul central, asiguraŃi-vă că aŃi configurat
parametrii distanŃei ( ) faŃă de poziŃia de
ascultare a difuzoarelor.
PuteŃi regla parametrii de la 1,0 la 7,0 metri 1)
pentru difuzoarele frontale, de la 0,0 la 7,0
metri 2) pentru difuzorul central.
[St./Dr.) 3,0 m3): ReglaŃi distanŃa difuzorului
frontal.
„[CENTER]" (Centru) 3,0 m3)4): ReglaŃi distanŃa
difuzorului central (cu maxim 1,6 metri mai
aproape de difuzoarele frontale).
1)
De la 0,9 la 6,9 metri pentru modelele pentru
America de Nord.
2)
De la 0,0 la 6,9 metri pentru modelele pentru
America de Nord.
3)
La realizarea Configurării rapide (pagina 28),
se schimbă setările implicite.
4)
Acest element apare atunci când configuraŃi
„[CENTER]” (centru) pe „[YES]” (da) la
configurarea „[CONNECTION]” (conexiune).
■ „[DISTANCE (SURROUND)]” (DistanŃă –
surround)
Atunci când mutaŃi difuzoarele surround,
asiguraŃi-vă că aŃi configurat parametrii
distanŃei ( ) faŃă de poziŃia de ascultare a
difuzoarelor. PuteŃi regla parametrii de la 0,0
la 7,0 metri 1).
■ „[LEVEL (FRONT)]” (Nivel - FaŃă)
PuteŃi regla nivelul sunetului pentru difuzoarele
frontale, difuzorul central şi subwoofer. AsiguraŃivă că „[TEST TONE]” (Tonul de test) este setat
pe „[ON]” (Activat), pentru ca reglarea să se poată
realiza cu uşurinŃă.
[L/R] (St./Dr.) 0,0 dB: ConfiguraŃi nivelul
difuzorului frontal.
„[CENTER]" (Centru) 0,0 dB*: ConfiguraŃi nivelul
difuzorului central.
[SUBWOOFER] +2,0 dB: ConfiguraŃi nivelul
subwoofer-ului
* Acest element apare atunci când configuraŃi
„[CENTER]” (centru) pe „[YES]” (da) la
configurarea „[CONNECTION]” (conexiune).
■ „[LEVEL (SURROUND)]” (Nivel –
surround)
PuteŃi regla nivelul sunetului pentru difuzoarele
surround. AsiguraŃi-vă că „[TEST TONE]” (Tonul
de test) este setat pe „[ON]” (Activat), pentru ca
reglarea să se poată realiza cu uşurinŃă.
[L/R] (St./Dr.) 0,0 dB*: ConfiguraŃi nivelul
difuzorului surround.
* Acest element apare atunci când configuraŃi
„[SURROUND]” pe „[YES]” (da) la configurarea
„[CONNECTION]” (conexiune).
■ „[TEST TONE]” (Tonul de test)
Difuzoarele vor emite un ton de test pentru a regla
opŃiunile „[LEVEL (FRONT)]" (nivel-faŃă) şi „[LEVEL
(SURROUND)]" (nivel-surround).
[L/R] (St./Dr.) 3,0 m2)3): ReglaŃi distanŃa difuzorului
surround (cu maxim 5,0 metri mai aproape de
difuzoarele frontale).
1)
De la 0,0 la 6,9 metri pentru modelele pentru
America de Nord.
2)
La realizarea Configurării rapide (pagina 20), se
schimbă setările implicite.
3)
Acest element apare atunci când configuraŃi
„[SUROUND]” pe „[YES]” (da) la configurarea
„[CONNECTION]” (conexiune).
Note
• Dacă toate difuzoarele frontale şi surround nu sunt
poziŃionate la o distanŃă egală faŃă de poziŃia dvs.
de ascultare, configuraŃi distanŃa în funcŃie de cel
mai apropiat difuzor.
• Nu poziŃionaŃi difuzoarele surround mai departe de
poziŃia dvs. de ascultare decât difuzoarele frontale.
• În funcŃie de sunetul recepŃionat, este posibil să nu
poată fi utilizată configurarea „[DISTANCE]"
(distanŃă).
„[OFF]” (Inactiv) Difuzoarele nu emit acest ton de
test.
„[ON]” (Activat): Fiecare difuzor emite în ordine
tonul de test în timpul reglajului de nivel. Atunci
când selectaŃi unul din elementele de „[SPEAKER
SETUP]” (Configurare difuzor), fiecare difuzor
emite, în ordine, tonul de test.
ReglaŃi nivelul sunetului astfel:
1 ConfiguraŃi „[TEST TONE]” (Tonul de
test) pe „[ON]" (Activat).
2 ApăsaŃi în mod repetat
pentru a
selecta
difuzorul şi nivelul dorit.
3 ApăsaŃi
.
4 RepetaŃi Paşii de la 1 la 3.
5 ApăsaŃi
în mod repetat pentru a
configura „[TEST TONE]” (Tonul de test) pe
„[OFF]”(Dezactivat), după reglarea nivelului
difuzorului.
RO
59
Sfat util
• Pentru a regla simultan volumul tuturor
difuzoarelor, acŃionaŃi comanda „VOLUME"
(Volum) de pe aparat sau apăsaŃi butonul
„VOLUME +/-” (Volum +/-) de pe
telecomandă.
• Pentru a reveni la configurarea implicită după
modificarea unei configurări, selectaŃi
elementul, apoi apăsaŃi „CLEAR” (Ştergere).
AveŃi în vedere faptul că singura configurare
ce nu revine la valorile implicite este
configurarea „[CONNECTION]" (Conexiune).
RO
60
7 ApăsaŃi
Acord
Presetarea staŃiilor radio
PuteŃi preseta 20 de staŃii FM. Înainte de
realizarea acordării, asiguraŃi-vă că aŃi dat
volumul la minim.
Sfat util
• PuteŃi opera funcŃia de acordare urmărind
meniul de pe ecran.
.
Pe ecranul panoului frontal apare
„COMPLETE” (Finalizat), iar staŃia s-a
memorat.
8 Pentru a memora alte staŃii, repetaŃi
Paşii de la 2 la 7.
9 ApăsaŃi „SYSTEM MENU” (Meniu
sistem).
Se va dezactiva meniul sistemului.
StaŃia curentă
Banda curentă şi numărul presetat
Pentru a modifica numărul
configurat în prealabil
SelectaŃi numărul presetat dorit apăsând
„PRESET +/-” (pagina 62), apoi efectuaŃi
procedura de la Pasul 3.
Numele staŃiei
1 ApăsaŃi în mod repetat
„FUNCTION +/-”
(FuncŃie +/-) până ce pe ecranul
panoului frontal apare „TUNER FM”
(Acord FM) sau „TUNER AM” (Acord
AM).
2 ApăsaŃi şi ŃineŃi apăsat butonul
„TUNING+/-” (Acord +/-) până ce
începe scanarea automată
Scanarea se opreşte atunci când sistemul
ajunge la o staŃie radio. Pe ecranul
panoului frontal apar „TUNED”(Acordat)
şi „ST” (pentru program stereo).
3 ApăsaŃi „SYSTEM MENU” (Meniu
sistem).
4 ApăsaŃi în mod repetat
până ce pe
ecranul panoului frontal apare
„MEMORY” (Memorie).
5 ApăsaŃi
sau
.
Pe ecranul panoului frontal apare un număr
configurat în prealabil.
6
ApăsaŃi
pentru a selecta numărul
configurat pe care îl doriŃi.
Sfat util
• PuteŃi selecta direct numărul configurat în
prealabil, cu ajutorul butoanelor numerice.
RO
61
Ascultarea staŃiilor radio
Mai întâi presetaŃi staŃiile radio în memoria
sistemului (consultaŃi secŃiunea „Presetarea
staŃiilor de radio” (pagina 61)).
1 ApăsaŃi în mod repetat „FUNCTION +/-”
(FuncŃie +/-) până ce pe ecranul panoului
frontal apare „TUNER FM” (Acord FM).
Se va trece pe ultima staŃie recepŃionată.
2 ApăsaŃi în mod repetat „PRESET +/-”
(Presetare +/-) pentru a selecta staŃia
presetată.
De fiecare dată când apăsaŃi butonul,
aparatul trece pe o staŃie presetată.
Sfat util
• PuteŃi selecta direct numărul staŃiei
presetate, cu ajutorul butoanelor numerice.
3 ReglaŃi volumul apăsând „VOLUME +/-”
(Volum +/-).
Pentru a opri radio-ul
ApăsaŃi
Pentru a asculta staŃii radio care nu
au fost presetate
FolosiŃi acordarea manuală sau automată la
Pasul 2. Pentru acordare manuală, apăsaŃi în
mod repetat „TUNING +/-” (Acordare +/-).
Pentru acordare automată, apăsaŃi şi ŃineŃi apăsat
butonul „TUNING +/-” (Acordare +/-). Acordarea
automată se opreşte automat atunci când aparatul
recepŃionează staŃia radio. Pentru a opri manual
acordarea automată, apăsaŃi „TUNING +/-” (Acordare
+/-) sau .
Pentru a asculta staŃii radio cărora
le cunoaşteŃi frecvenŃele
ApăsaŃi „D.TUNING” la Pasul 2, apăsaŃi
butoanele numerice pentru a selecta frecvenŃele,
apoi apăsaŃi
.
Sfat util
• ReorientaŃi antenele conectate pentru a
îmbunătăŃi recepŃia.
Dacă un program FM se aude cu
distorsiuni
Dacă un program FM se aude cu distorsiuni, puteŃi
selecta recepŃie monofonică. Nu se va produce
niciun efect stereo, dar se va îmbunătăŃi recepŃia.
1 ApăsaŃi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem).
RO
62
2
ApăsaŃi în mod repetat
ecranul panoului frontal
MODE” (Mod FM).
3 ApăsaŃi
4 ApăsaŃi
sau
până ce pe
apare „FM
.
pentru a selecta „MONO”.
• „STEREO”: RecepŃie stereo.
• „MONO”: RecepŃie monofonică.
5 ApăsaŃi
.
S-a realizat configurarea.
6 ApăsaŃi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem).
Se va dezactiva meniul sistemului.
Denumirea staŃiilor presetate
PuteŃi introduce un nume pentru staŃiile presetate.
Aceste nume (de exemplu, „ABC”) apar pe ecranul
panoului frontal la selectarea unei staŃii radio. Pentru
fiecare staŃie presetată se poate introduce un singur
nume.
Notă
• Nu puteŃi introduce un nume pentru staŃiile
presetate din cadrul Sistemului de date radio (RDS)
(pagina 63).
1 ApăsaŃi în mod repetat „FUNCTION +/-”
(FuncŃie +/-) până ce pe ecranul panoului
frontal apare „TUNER FM” (Acord FM).
Se va trece pe ultima staŃie recepŃionată.
2 ApăsaŃi în mod repetat „PRESET +/-”
(Presetare +/-) pentru a selecta staŃia
presetată pentru care vreŃi să creaŃi un
nume.
3 ApăsaŃi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem).
4 ApăsaŃi în mod repetat
până ce pe
ecranul panoului frontal apare „NAME IN”
(Introducere nume).
5 ApăsaŃi sau .
6 CreaŃi un nume folosind butoanele
.
ApăsaŃi
pentru a selecta un caracter,
apoi apăsaŃi
pentru a deplasa cursorul
în următoarea poziŃie.
Numele unei staŃii radio poate fi format din
litere, cifre şi alte simboluri.
Utilizarea sistemului de date
radio (RDS)
Dacă faceŃi o greşeală
ApăsaŃi în mod repetat
până ce
caracterul pe care doriŃi să îl modificaŃi
începe să clipească apoi apăsaŃi
pentru a selecta caracterul dorit.
Pentru a şterge caracterul, apăsaŃi în mod
repetat
până ce caracterul care
trebuie şters începe să clipească, apoi
apăsaŃi „CLEAR” (Ştergere).
7 ApăsaŃi
.
Pe ecranul panoului frontal apare
„COMPLETE” (Finalizat), iar numele
staŃiei radio s-a memorat.
8 ApăsaŃi „SYSTEM MENU” (Meniu
sistem).
Se va dezactiva meniul sistemului.
Vizualizarea
numelui
sau
frecvenŃei staŃiei pe ecranul
panoului frontal
Atunci când sistemul este configurat pe
„TUNER FM” (Acord FM) sau „TUNER AM”
(Acord AM), puteŃi verifica frecvenŃa folosind
ecranul panoului frontal.
ApăsaŃi „DISPLAY” (Afişare).
De fiecare dată când apăsaŃi „DISPLAY”
(Afişare), se modifică afişajul:
Când numele staŃiei este configurat
(1) Numele staŃiei
De ex. „SONY RADIO”
(2) FrecvenŃa
De ex. „FM1 87,50"
(3) Configurarea „FM MODE”
(Mod FM). Ex.: „STEREO”
Ce reprezintă sistemul de date
radio?
Sistemul de date radio (RDS) este un serviciu
de difuziune care permite staŃiilor radio să
transmită informaŃii suplimentare în acelaşi
timp cu semnalul programului obişnuit. Acest
acordor oferă facilităŃi RDS utile, cum ar fi
afişarea numelui staŃiei radio. Serviciul RDS
este disponibil doar pentru staŃiile FM.*
Notă
• RDS poate funcŃiona necorespunzător dacă
staŃia recepŃionată nu transmite un semnal
RDS de calitate, sau dacă intensitatea
semnalului recepŃionat este scăzută.
* Nu toate staŃiile radio RDS asigură servicii
RDS şi nu toate oferă aceleaşi tipuri de
servicii. Dacă nu sunteŃi familiarizaŃi cu
sistemul RDS, solicitaŃii detalii despre
serviciile RDS oferite de staŃiile locale de
radio din regiunea dumneavoastră.
RecepŃionarea informaŃiilor
RDS
SelectaŃi pur şi simplu o staŃie radio din
banda FM.
Dacă aparatul este acordat pe frecvenŃa unei
staŃii radio care asigură şi servicii RDS, pe
ecranul panoului frontal va fi afişat numele
staŃiei*.
* Dacă nu este recepŃionată transmisia RDS,
este posibil ca numele staŃiei să nu apară pe
ecranul panoului frontal.
Când numele staŃiei nu este configurat:
(1) FrecvenŃa
De ex. „FM1 87,50"
(2) Configurarea „FM MODE” (Mod FM)
De ex. „STEREO”
RO
63
Control pentru HDMI /
dispozitive audio externe
Utilizarea Comenzii pentru
FuncŃia HDMI pentru
sincronizarea „BRAVIA”
Această funcŃie este disponibilă doar la
televizoarele cu funcŃie de sincronizare
„BRAVIA". Prin conectarea componentelor
Sony compatibile cu Comanda funcŃiei HDMI,
prin intermediul unui cablu HDMI (nelivrat
împreună cu aparatul), utilizarea se simplifică
astfel:
- Mod teatru (pagina 65)
- Redare cu o singură apăsare de buton
(pagina 65)
- Oprirea alimentării sistemului (pagina 65)
- Comandă audio a sistemului (pagina 65)
- RestricŃionarea volumului (pagina 66)
- Sincronizare limbă (pagina 66)
Comanda HDMI este un standard al funcŃiilor
de control reciproc, folosit de CEC
(prescurtare de la: "control pentru aparate
electrocasnice") pentru HDMI (InterfaŃă
multimedia de înaltă definiŃie).
Comanda funcŃiei HDMI nu va fi operabilă în
următoarele cazuri:
- Când conectaŃi acest sistem la o
componentă incompatibilă cu Comanda
funcŃiei HDMI.
- O componentă nu are mufă HDMI.
Pe telecomanda aparatului se află butoane cu
ajutorul cărora se poate opera şi televizorul,
precum „THEATRE" (Teatru) , „ONE-TOUCH
PLAY" (Redare cu o singură apăsare de
buton), „TV
” Pentru mai multe informaŃii,
consultaŃi secŃiunea „Operarea televizorului
folosind telecomanda” (pagina 88) şi
instrucŃiunile de utilizare ale televizorului.
Note
• Este posibil ca, în funcŃie de componenta conectată,
Comanda funcŃiei HDMI să nu fie operabilă.
ConsultaŃi instrucŃiunile de operare furnizate
împreună cu componenta.
• Este posibil ca, în caz de conectare a unei
componente produsă de altă companie decât Sony,
Comanda funcŃiei HDMI să nu fie operabilă chiar
dacă respectiva componentă este compatibilă cu
Comanda funcŃiei HDMI.
Pregătirea Comenzii pentru
funcŃia HDMI
(Comanda pentru HDMI – Configurare
simplă)
Acest sistem este compatibil cu funcŃia „Comanda
pentru HDMI – configurare simplă”. Dacă
televizorul este compatibil cu funcŃia „Comandă
pentru HDMI – Configurare simplă”, puteŃi
configura automat funcŃia „[CONTROL FOR
HDMI]” (Comandă pentru HDMI) a aparatului,
configurând televizorul. Pentru mai multe detalii,
consultaŃi instrucŃiunile de utilizare ale
televizorului.
Dacă televizorul nu este compatibil cu funcŃia
„Comandă pentru HDMI – Configurare simplă”,
configuraŃi manual funcŃia de Comandă pentru
HDMI a aparatului şi a televizorului.
1 AsiguraŃi-vă că aparatul şi televizorul
sunt conectate cu ajutorul unui cablu
HDMI.
2 AprindeŃi televizorul şi apăsaŃi
pentru a porni aparatul.
3
ComutaŃi selectorul de intrare de pe
televizor, astfel încât pe ecranul
televizorului să apară semnalul de la
aparat, prin intrarea HDMI.
4 ConfiguraŃi funcŃia de Comandă pentru
HDMI, la aparat şi la televizor.
Pentru detalii cu privire la configurarea
aparatului, urmaŃi Paşii de mai jos. Pentru
detalii cu privire la configurarea
televizorului, consultaŃi instrucŃiunile de
utilizare ale televizorului (în funcŃie de
televizor, configurarea implicită a Comenzii
pentru funcŃia HDMI este de dezactivare).
Pentru activarea/dezactivarea funcŃiei
„[CONTROL FOR HDMI]” (Control
pentru HDMI)
1 ApăsaŃi în mod repetat „FUNCTION +/-”
(FuncŃie +/-) până ce pe ecranul panoului
frontal apare „DVD”.
RO
64
2 ApăsaŃi
„DISPLAY” (Afişare) când
sistemul se află în modul stop.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
3
ApăsaŃi
pentru a selecta
„[SETUP]” (Configurare), apoi apăsaŃi
.
Vor apărea opŃiunile pentru „[SETUP]”
(Configurare).
4 ApăsaŃi
pentru a selecta „[CUSTOM]”
(Personalizat) şi apoi apăsaŃi
Apare meniul de configurare.
.
5 ApăsaŃi
pentru a selecta „[HDMI
SETUP]” (Configurare HDMI) şi apoi
apăsaŃi
.
Vor apărea opŃiunile pentru „[HDMI SETUP]”
(Configurare HDMI).
6 ApăsaŃi
pentru a selecta „[CONTROL
FOR HDMI]” (Control pentru HDMI) şi apoi
apăsaŃi
.
7 ApăsaŃi
pentru a selecta configurarea
şi apoi apăsaŃi
.
• „[OFF]” (Inactiv) Inactiv.
• „[ON]” (Activat): Activat.
Utilizarea modului teatru
(Modul teatru)
Dacă televizorul dvs. este compatibil cu modul
teatral, puteŃi vizualiza imaginile la calitate optimă,
cinematografică, iar sunetul va fi emis automat de
difuzorul sistemului, apăsând „THEATRE”
(Teatru).
Vizionarea unui DVD printr-o
singură apăsare de buton
(funcŃia „One-Touch Play”)
Prin simpla apăsare a butonului „ONE-TOUCH
PLAY” (Redare cu o singură apăsare de buton),
se va porni televizorul, se va trece în modul
intrare DVD, iar aparatul va începe redarea
automată a unui disc.
Notă
• FuncŃia „One-Touch Play” nu este operabilă
atunci când apăsaŃi
.
Aparatul şi televizorul funcŃionează astfel:
Aparatul
Se porneşte (Dacă nu e
deja pornit)
Trece pe funcŃia „DVD".
Începe redarea discului
şi transmite sunetul.
Televizorul
Se porneşte (Dacă nu e
deja pornit)
Trece pe intrarea HDMI.
Reduce la minim
volumul. (Comandă
audio a sistemului)
Oprirea sistemului împreună cu
televizorul
(Oprirea alimentării sistemului)
Atunci când opriŃi televizorul folosind butonul
„POWER” (Alimentare) de pe telecomanda
televizorului sau butonul „TV
” de pe
telecomanda aparatului, aparatul se opreşte
automat.
Note
• Înainte de a utiliza funcŃia de Oprire a alimentării
sistemului, configuraŃi funcŃia de alimentare a
televizorului. Pentru mai multe detalii, consultaŃi
instrucŃiunile de utilizare ale televizorului.
• În funcŃie de starea aparatului (de ex., dacă se
află în altă funcŃie decât „DVD” sau „TV”, sau
dacă se redă un CD), este posibil ca aparatul să
nu poată fi oprit automat.
Ascultarea sunetului de la
televizor prin difuzoarele
sistemului
(Comandă audio a sistemului)
PuteŃi asculta cu uşurinŃă sunetul de la televizor
prin intermediul acestui aparat.
Pentru a utiliza această funcŃie, conectaŃi sistemul
şi televizorul cu un cablu audio (nelivrat împreună
cu aparatul) şi cu un cablu HDMI (nelivrat)
(pagina 23).
În funcŃie de televizor, atunci când configuraŃi
sistemul pe funcŃia „TV”, se activează funcŃia de
Comandă audio a sistemului. Sunetul de la
televizor se transmite prin difuzoarele aparatului,
iar volumul difuzoarelor televizorului este automat
redus la minim.
PuteŃi folosi funcŃia de Control audio al aparatului
astfel:
• Când vă uitaŃi la televizor şi funcŃia sistemului
este comutată pe „TV”, sunetul televizorului se
transmite automat prin difuzoarele sistemului.
RO
65
• Când vă uitaŃi la televizor şi funcŃia sistemului
este comutată pe „DVD” sau „USB”, sunetul
funcŃiei selectate a sistemului se emite prin
difuzoarele sistemului; sunetul TV nu se emite
prin difuzoarele aparatului.
• PuteŃi controla volumul aparatului cu
ajutorul telecomenzii televizorului.
• Dacă opriŃi sistemul sau configuraŃi funcŃia
sistemului pe altă opŃiune decât „TV", sunetul
televizorului se va auzi din difuzoarele
televizorului.
PuteŃi folosi funcŃia de Control audio al
aparatului şi din meniul televizorului. Pentru
mai multe detalii, consultaŃi instrucŃiunile de
utilizare ale televizorului.
Note
• FuncŃia de comandă audio a aparatului nu va fi
operabilă dacă televizorul se află în modul PAP
(imagine şi imagine). Când televizorul iese din
modul PAP, metoda de transmitere a sunetului
de la televizor revine la configurarea selectată
înainte de intrarea în modul PAP.
• FuncŃia de comandă audio a aparatului nu va fi
operabilă în timpul înregistrării de melodii pe un
CD audio într-un dispozitiv USB.
Sfat util
• PuteŃi conecta digital sistemul şi televizorul.
ConsultaŃi pagina 23 pentru mai multe detalii.
Configurarea nivelului maxim al
volumului aparatului
(Limita volumului)
Dacă schimbaŃi metoda de ieşire a
televizorului către difuzoarele sistemului din
meniul televizorului apăsând „THEATRE”
(Cinema), sunetul poate avea un volum extrem
de ridicat, în funcŃie de nivelul de volum al
sistemului. PuteŃi preveni acest lucru limitând
nivelul maxim al volumului. Pentru mai multe
detalii, consultaŃi secŃiunea „[VOLUME LIMIT]”
(Limitarea volumului) (pagina 56).
RO
66
Schimbarea limbii pentru
afişajul de pe ecran al
televizorului
(FuncŃia de sincronizare a limbii)
Când schimbaŃi limba pentru afişajul de pe
ecran al televizorului, se schimbă şi limba de
afişare pe ecran a aparatului. Când se
afişează afişajul de pe ecran al aparatului,
această funcŃie nu este operabilă.
Redarea fişierelor de pe un
dispozitiv USB
PuteŃi reda fişierele audio (MP3/WMA/AAC) /
fişierele imagine JPEG / fişierele video (fişiere
video DivX/MPEG4) stocate pe un dispozitiv
USB, precum un player digital sau un mediu
de stocare USB (nelivrate împreună cu
aparatul), conectând dispozitivul USB la
aparat.
Pentru a vedea o listă a dispozitivelor USB ce
pot fi conectate la aparat, consultaŃi secŃiunea
„Dispozitive USB ce pot fi redate de aparat”
(supliment).
Aparatul poate reda doar piese audio în format
MP3/WMA/AAC*.
* Aparatul nu poate reda fişiere protejate la
copiere (conform principiilor de management
al drepturilor digitale).
Notă
• Sistemul nu poate reda fişierele WMA/AAC
de pe CD DE DATE / DVD DE DATE.
Conectarea dispozitivului USB
Dispozitivul USB
1 ApăsaŃi în mod repetat
„FUNCTION +/-”
(FuncŃie +/-) până ce pe ecranul
panoului frontal apare „USB”.
2 ConectaŃi un dispozitiv USB (un player
digital sau un mediu de stocare USB) la
portul
(USB).
Când conectaŃi dispozitivul USB, pe
panoul frontal al aparatului va apărea
menŃiunea „READING” (Citire), până ce
aparatul citeşte toate datele de pe
dispozitivul USB.
Despre dispozitivele USB ce pot fi
redate
Nu folosiŃi alte dispozitive USB decât cele
menŃionate în secŃiunea „Dispozitive USB ce
pot fi redate” (supliment). Nu este garantată
funcŃionarea modelelor neprevăzute în mod
expres.
Nu este garantată funcŃionarea, nici chiar dacă
se folosesc aceste dispozitive USB.
Este posibil ca unele dintre aceste dispozitive
USB să nu fie disponibile pentru achiziŃie în
anumite zone.
În timpul redării su transferului fişierelor, există
o mică posibiitate ca aceste operaŃii să se
oprească din cauza încărcării staticce excesive
formate în aparat sau în dispozitivul USB. În
acest caz, scoateŃi dispozitivul USB şi
reconectaŃi-l, apoi reîncercaŃi operaŃiunea.
La formatarea unui dispozitiv USB, asiguraŃi-vă
că folosiŃi în acest scop însuşi dispozitivul sau
un program dedicat de formatare. Altfel, este
posibil să nu puteŃi realiza în mod corect
transferul de pe dispozitivul USB pe aparat.
Unele fişiere compatibile cu Walkman® nu sunt
compatibile cu acest aparat.
La conectarea unui Walkman® la aparat,
realizaŃi conectarea după ce a dispărut mesajul
„Creating Library” (Creare bibliotecă) sau
„Creating Database” (Creare bază de date) de
pe Walkman®.
La transferarea de muzică pe Walkman®
folosind „Media Manager pentru WALKMAN”,
asiguraŃi-vă că transferaŃi în format MP3.
Pentru detalii, consultaŃi manualul de utilizare
al Walkman-ului ®.
Note
• Nu introduceŃi cu forŃa dispozitivul USB,
deoarece îl puteŃi deteriora.
• Nu conectaŃi alte dispozitive sau obiecte în afara
dispozitivului USB.
• În funcŃie de tipul de dispozitiv USB, poate dura
aproximativ 10 secunde până ce pe ecranul
panoului frontal apare menŃiunea „READING”
(Citire).
Pentru extragerea dispozitivului
USB
1
2
3
ApăsaŃi
ApăsaŃi
pentru a opri redarea.
pentru a opri aparatul.
ExtrageŃi dispozitivul USB.
Note referitoare la dispozitivul
USB
• Aparatul poate reda maxim 200 de directoare,
inclusiv albumele ce nu conŃin piese audio şi
fişiere imagine JPEG. Atunci când dispozitivul
USB conŃine peste 200 de directoare,
directoarele recunoscute de aparat diferă în
funcŃie de configuraŃia lor.
RO
67
• Aparatul poate reda următoarele fişiere.
Fişierul
Extensia fişierului
Fişier MP3
„.mp3”
Fişier WMA
„.wma”
Fişier AAC
„.m4a”
Fişier imagine
„.jpg” sau „.jpeg”
JPEG
Fişier video
„.avi” sau „.divx”
DivX
Fişier video
„.mp4” sau „.m4v”
MPEG4
Aparatul va reda orice date cu una din
extensiile de mai sus, chiar dacă nu sunt în
format MP3/WMA/ AAC/JPEG. Redarea
acestor date poate genera un zgomot
puternic, care vă poate afecta sistemul de
difuzoare.
• Următoarele dispozitive USB/situaŃii de
utilizare pot duce la mărirea duratei necesare
pentru începerea redării:
- Un dispozitiv USB înregistrat cu o
structură de arbori complicată.
- Când tocmai ce s-au redat fişierele audio
sau fişierele imagine JPEG dintr-un alt
director.
• Unele dispozitive USB nu pot fi redate pe
aparat, în funcŃie de sistemul de fişiere.
• Aparatul poate reda sub-directoarele
aflate maxim la al optulea nivel.
• Este posibil ca aparatul să nu poată reda un
fişier audio, un fişier de imagine JPEG sau
un fişier video, în funcŃie de tipul fişierului.
• La introducerea dispozitivului USB, aparatul
citeşte toate fişierele de pe acesta. Dacă
pe dispozitivul USB se află multe directoare
sau fişiere, finalizarea acestuia poate dura
mai mult.
• Nu conectaŃi sistemul şi dispozitivul USB cu
ajutorul unui hub USB.
• În cazul unor dispozitive USB conectate,
după realizarea unei operaŃii, este posibil să
existe un decalaj până la efectuarea
acesteia de către aparat.
• Acest aparat nu suportă neapărat toate
funcŃiile unui dispozitiv USB conectat.
• Este posibil ca fişierele înregistrate pe
aparate precum computerele să nu fie redate
în ordinea în care au fost înregistrate.
• Este posibil ca ordinea de redare a
aparatului să difere de ordinea de redare a
dispozitivului USB conectat.
• OpriŃi întotdeauna aparatul înainte de a
extrage dispozitivul USB.
Extragerea
dispozitivului USB în timp ce sistemul este
pornit poate duce la coruperea datelor de pe
dispozitivul USB.
• Nu salvaŃi alte tipuri de fişiere sau directoare
inutile pe un dispozitiv USB ce conŃine fişiere
audio sau fişiere imagine JPEG.
• Se va trece peste directoarele ce nu conŃin
fişiere audio sau fişiere imagine JPEG.
• Nu poate fi garantată compatibilitatea cu
toate programele de codificare/inscripŃionare
în format MP3/WMA/AAC, cu toate unităŃile
de inscripŃionare şi cu toate mediile
înregistrabile.
Dispozitivele
USB
incompatibile pot genera distorsiuni sau
întreruperi ale pieselor audio sau pot să nu
ruleze deloc.
• Nu poate fi garantată compatibilitatea cu
toate programele de codificare/inscripŃionare
video MPG4, cu toat unităŃile de
inscripŃionare
şi
cu
toate
mediile
înregistrabile.
• Înainte de a folosi dispozitivul USB, asiguraŃi-vă că pe acesta nu se află fişiere virusate.
Selectarea unui fişier sau a unui
director audio
1 ApăsaŃi în mod repetat
„FUNCTION +/-”
(FuncŃie +/-) până ce pe ecranul
panoului frontal apare „USB”.
2 ConectaŃi un dispozitiv USB la portul
(USB).
După citirea tuturor datelor de pe
dispozitivul USB, pe ecranul televizorului
apare lista directoarelor.
3 ApăsaŃi
„DISPLAY” (Afişare).
Pe ecranul televizorului apare afişajul
meniului de control.
4 ApăsaŃi
pentru a selecta
„[MEDIA]”, apoi apăsaŃi .
Apar opŃiunile pentru [MEDIA].
5 Când este selectat „[MUSIC]” (Muzică),
apăsaŃi „DVD MENU” (Meniu DVD). Când
selectaŃi altceva decât „[MUSIC]”
(Muzică), apăsaŃi
pentru a selecta
„[MUSIC]” (Muzică), apoi apăsaŃi .
Apare o listă a directoarelor ce conŃin fişiere
audio.
Directorul selectat este evidenŃiat cu galben.
RO
68
ReŃineŃi că puteŃi selecta următorul director
apăsând în continuare
după ultimul fişier din
directorul curent, dar nu puteŃi reveni la directorul
anterior apăsând
. Pentru a reveni la
directorul anterior, selectaŃi directorul din lista de
directoare.
Pentru a reveni la afişajul anterior
6
ApăsaŃi
pentru a selecta un
director.
■ Pentru a reda fişierele audio dintr-un
director
ApăsaŃi
pentru a începe redarea
directorului selectat.
■ Pentru a selecta un fişier audio
ApăsaŃi
.
Va apărea lista fişierelor din director.
ApăsaŃi
„RETURN” (Revenire) .
Pentru a porni/opri afişajul
ApăsaŃi „DVD MENU” (Meniu DVD).
Pentru a selecta directorul cu
ajutorul telecomenzii
În timpul redării sau al pauzei, puteŃi selecta
rapid directorul dorit, apăsând
.
Alte operaŃiuni
ConsultaŃi „Alte operaŃiuni” (pagina 36).
Selectarea unui fişier sau
director de imagini JPEG
ApăsaŃi
pentru a selecta un fişier şi
apoi apăsaŃi
.
Aparatul începe redarea fişierului selectat.
PuteŃi dezactiva lista de fişiere, apăsând
„DVD MENU” (Meniu dvd). Dacă apăsaŃi
„DVD MENU” (Meniu dvd) din nou se va
afişa lista de fişiere.
1 ApăsaŃi în mod repetat „FUNCTION +/-”
(FuncŃie +/-) până ce pe ecranul panoului
frontal apare „DVD”.
2 ConectaŃi un dispozitiv USB la portul
(USB).
După citirea tuturor datelor de pe
dispozitivul USB, pe ecranul televizorului
apare lista directoarelor.
Sfat util
• Aparatul poate recunoaşte maxim 150 de fişiere
audio dintr-un director.
3 ApăsaŃi
Pentru a merge la pagina
următoare sau anterioară
4 ApăsaŃi
ApăsaŃi
.
Pentru oprirea redării
ApăsaŃi
.
Pentru redarea următorului fişier
audio sau a fişierului anterior
ApăsaŃi
pentru a reda următorul fişier audio.
ApăsaŃi
de două ori pentru a reda fişierul
audio anterior.
Când apăsaŃi
o singură dată, puteŃi merge
la începutul fişierului audio curent.
„DISPLAY” (Afişare).
Pe ecranul televizorului apare afişajul
meniului de control.
pentru a selecta
„[MEDIA]”, apoi apăsaŃi .
Apar opŃiunile pentru [MEDIA].
5 Când este selectat „[PHOTO]”
(Fotografii), apăsaŃi „DVD MENU” (Meniu
DVD). Când selectaŃi altceva decât
„[PHOTO]” (Fotografii), apăsaŃi
pentru a selecta „[PHOTO]” (Fotografii),
apoi apăsaŃi .
Apare o listă a directoarelor ce conŃin fişiere
JPEG.
Directorul selectat este evidenŃiat cu galben.
RO
69
Pentru rotirea unei imagini JPEG
Atunci când pe ecran este afişată o imagine
JPEG, puteŃi roti imaginea cu 90 de grade.
ApăsaŃi
în timp ce vizualizaŃi imaginea.
ApăsaŃi „CLEAR” (Ştergere) pentru a reveni la
vizualizarea normală.
6
ApăsaŃi
pentru a selecta un
director.
Pentru a merge la pagina
următoare sau anterioară
ApăsaŃi
Notă
• Nu puteŃi roti fişierul imagine JPEG atunci când
configuraŃi „[JPEG RESOLUTION]” (RezoluŃia
JPEG) din „[HDMI SETUP]” (Configurare HDMI)
pe [(1920 x 1080i) HD
] sau [(1920 x 1080i)
HD] (pagina 56).
.
Pentru a reda fişierele imagine
JPEG dintr-un director
ApăsaŃi
pentru a începe redarea
directorului selectat.
Imaginile JPEG sunt redate sub forma unei
prezentări de diapozitive. PuteŃi schimba
intervalul prezentării de diapozitive (pagina
70) şi puteŃi adăuga efecte acestei prezentări
(pagina 71).
Pentru a selecta o imagine JPEG
prin afişarea sub-ecranelor
ApăsaŃi „PICTURE NAVI” (Navigare imagini).
În cele 16 sub-ecrane vor apărea imaginile în
miniatură ale fişierelor imagine JPEG din
director.
Pentru oprirea redării
ApăsaŃi
Pentru a porni/opri afişajul
ApăsaŃi „DVD MENU” (Meniu DVD).
Pentru a selecta directorul cu
ajutorul telecomenzii
În timpul redării sau al pauzei, puteŃi selecta
rapid directorul dorit, apăsând
.
Alte operaŃiuni
ConsultaŃi „Alte operaŃiuni” (pagina 36).
Selectarea duratei prezentării de
diapozitive pentru fişierele JPEG
1 ApăsaŃi
„DISPLAY” (Afişare).
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
2 ApăsaŃi
apoi apăsaŃi
. Pentru a reveni la afişajul
normal, apăsaŃi
„RETURN” (Revenire).
Sfat util
• Aparatul poate recunoaşte maxim 150 de fişiere
de imagine JPEG dintr-un director.
Pentru redarea următorului fişier
imagine JPEG sau a fişierului
anterior
ApăsaŃi
atunci când nu este afişat
ecranul Meniului de comandă. ReŃineŃi că
puteŃi selecta următorul director apăsând în
continuare după ultima imagine din
directorul curent, dar nu puteŃi reveni la
directorul anterior apăsând
.
Pentru a reveni la directorul anterior, selectaŃi
directorul din lista de directoare.
RO
70
pentru a selecta
„[INTERVAL]” şi apoi apăsaŃi
.
Vor apărea opŃiunile pentru „[INTERVAL]”.
ApăsaŃi
pentru a selecta fişierul
imagine JPEG pe care doriŃi să îl vizualizaŃi,
3
ApăsaŃi
pentru a selecta o
configurare.
• „[NORMAL]”: PuteŃi configura la durata
standard.
• „[FAST]” (Rapid): PuteŃi configura durata
mai redusă decât durata de la
„[NORMAL]”.
• „[SLOW 1]” (Redare cu viteză
redusă 1): PuteŃi configura durata
mai lungă decât durata de la
„[NORMAL]”.
• „[SLOW 2]” (Redare cu viteză
redusă 2): PuteŃi configura durata
mai lungă decât durata de la
„[SLOW 1]” (Redare cu viteză
redusă 1) .
4 ApăsaŃi
.
Note
•
Este posibil ca pentru redarea unor fişiere imagine
JPEG să fie necesar mai mult timp decât opŃiunea
selectată de dumneavoastră. În special în cazul
imaginilor JPEG progresive sau al imaginilor cu
dimensiuni de peste 3.000.000 de pixeli.
Selectarea unui efect pentru fişierele
de imagine JPEG din prezentarea de
diapozitive
1 ApăsaŃi
„DISPLAY” (Afişare). .
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
2 ApăsaŃi
pentru a selecta
„[EFFECT]” (Efect) şi apoi apăsaŃi
4 ApăsaŃi
pentru a selecta
„[MEDIA]”, apoi apăsaŃi .
Apar opŃiunile pentru [MEDIA].
5 Când este selectat „[VIDEO]”, apăsaŃi
„DVD MENU” (Meniu DVD). Când
selectaŃi altceva decât „[VIDEO]”,
apăsaŃi
pentru a selecta „[VIDEO]”,
apoi apăsaŃi .
Apare o listă a directoarelor ce conŃin fişiere
JPEG.
Directorul selectat este evidenŃiat cu galben.
.
Vor apărea opŃiunile pentru „[EFFECT]” (Efect).
3
ApăsaŃi
pentru a selecta o
configurare.
• „[MODE 1]” (Mod 1): Fişierul imagine JPEG
intră uşor în cadru, de sus în jos.
• „[MODE 2]” (Mod 2): Fişierul imagine JPEG
•
•
•
•
intră în cadru dinspre stânga înspre dreapta
ecranului.
„[MODE 3]” (Mod 3): Fişierul imagine JPEG
intră în cadru din centrul ecranului.
„[MODE 4]” (Mod 4): Fişierele imagine
JPEG apar cu mai multe efecte, aleatoriu.
„[MODE 5]” (Mod 5): Următorul fişier imagine
JPEG glisează deasupra imaginii anterioare.
„[OFF]” (Inactiv) Inactiv.
4 ApăsaŃi
.
6 ApăsaŃi
pentru a selecta un director.
■ Pentru a reda fişierele video dintr-un
director
ApăsaŃi
pentru a începe redarea
directorului selectat.
■ Pentru a selecta un fişier video
ApăsaŃi
.
Va apărea lista fişierelor din director.
Notă
• Configurarea „[EFFECT]” (Efect) nu se poate utiliza
atunci când „[JPEG RESOLUTION]” (RezoluŃia
JPEG) din „[HDMI SETUP]” (Configurare HDMI) este
configurată pe [(1920 x 1080i) HD
] sau [(1920 x
1080i) HD] (pagina 56).
Selectarea unui director sau a
unui fişier video
1 ApăsaŃi în mod repetat „FUNCTION +/-”
(FuncŃie +/-) până ce pe ecranul panoului
frontal apare „DVD”.
2 ConectaŃi un dispozitiv USB la portul
(USB).
După citirea tuturor datelor de pe
dispozitivul USB, pe ecranul televizorului
apare lista directoarelor.
3 ApăsaŃi
„DISPLAY” (Afişare).
Pe ecranul televizorului apare afişajul
meniului de control.
ApăsaŃi
pentru a selecta un fişier şi
apoi apăsaŃi
.
Aparatul începe redarea fişierului selectat.
PuteŃi dezactiva lista de fişiere, apăsând
„DVD MENU” (Meniu dvd). Dacă apăsaŃi
„DVD MENU” (Meniu dvd) din nou se va
afişa lista de fişiere.
Pentru a trece la pagina următoare
sau anterioară
ApăsaŃi
.
Pentru oprirea redării
ApăsaŃi
.
RO
71
Pentru redarea următorului fişier
audio sau a fişierului anterior
4 ApăsaŃi
ApăsaŃi
pentru a reda următorul fişier audio.
ApăsaŃi
de două ori pentru a reda fişierul
audio anterior.
Când apăsaŃi
o singură dată, puteŃi merge
la începutul fişierului audio curent.
5
pentru a selecta
„[MEDIA]”, apoi apăsaŃi .
Apar opŃiunile pentru [MEDIA].
ApăsaŃi
pentru a selecta o
configurare.
• „[MUSIC]” (Muzică): Are prioritate redarea
fişierelor audio.
ReŃineŃi că puteŃi selecta următorul director
apăsând în continuare
după ultimul fişier
din directorul curent, dar nu puteŃi reveni la
directorul anterior apăsând
. Pentru a reveni
la directorul anterior, selectaŃi directorul din lista
de directoare.
Pentru a reveni la afişajul anterior
ApăsaŃi
„RETURN” (Revenire) .
Pentru a porni/opri afişajul
ApăsaŃi „DVD MENU” (Meniu DVD).
Pentru a selecta directorul cu
ajutorul telecomenzii
În timpul redării sau al pauzei, puteŃi selecta
rapid directorul dorit, apăsând
.
Alte operaŃiuni
ConsultaŃi „Alte operaŃiuni” (pagina 36).
Notă
• Pentru detalii privind fişierele video, consultaŃi
„Redarea fişierelor video” (pagina 49).
Selectarea priorităŃii de redare
a tipului de fişier
PuteŃi selecta prioritatea de redare atunci
când pe disc se află mai multe tipuri de fişiere
(fişiere MP3, imagini JPEG sau fişiere video).
1 ApăsaŃi în mod repetat „FUNCTION +/-”
(FuncŃie +/-) până ce pe ecranul panoului
frontal apare „DVD”.
2 ConectaŃi un dispozitiv USB la portul
(USB).
După citirea tuturor datelor de pe
dispozitivul USB, pe ecranul televizorului
apare lista directoarelor.
3 ApăsaŃi
„DISPLAY” (Afişare).
Pe ecranul televizorului apare afişajul
meniului de control.
RO
72
• „[VIDEO]”: Are prioritate redarea
fişierelor video.
• „[PHOTO]” (Fotografii): Are prioritate
redarea fişierelor de imagine JPEG. Le
puteŃi reda sub forma unei prezentări
de diapozitive.
6 ApăsaŃi
.
Pentru detalii privind prioritatea de redare a
tipurilor de fişiere din setarea [MEDIA],
consultaŃi „Prioritatea de redare a tipurilor de
fişiere” (pagina 112).
Afişarea listei de fişiere
MP3/fişiere imagine JPEG
1 ApăsaŃi
„DISPLAY” (Afişare) în timpul
redării.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
2 ApăsaŃi
pentru a selecta
„[BROWSING]” (Navigare) şi apoi
apăsaŃi
.
Vor apărea opŃiunile pentru
„[BROWSING]” (Navigare).
3 ApăsaŃi
pentru a selecta lista dorită,
apoi apăsaŃi
.
• „[FOLDER LIST]” (Lista cu directoare): Va
apărea lista cu directoare. UrmaŃi Pasul 6
de la „Selectarea unui fişier sau director
audio” (pagina 68), „Selectarea unui fişier
sau director de imagine JPEG” (pagina 69)
sau „Selectarea unui fişier sau director
video” (pagina 71).
• „[PICTURE LIST]” (Lista de imagini): În cele
16 sub-ecrane vor apărea imaginile
fişierelor imagine JPEG din director. UrmaŃi
Pasul 2 din „Selectarea unui fişier sau
director de imagini JPEG” (pagina 69).
Redarea repetată
(funcŃia „Repeat Play”)
PuteŃi reda în mod repetat fişierele
audio/fişierele imagine JPEG/fişierele video de
pe dispozitivul USB.
1 ApăsaŃi
„DISPLAY” (Afişare) în
timpul redării.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
2
ApăsaŃi
pentru a selecta
2
ApăsaŃi
pentru a selecta metoda de
căutare.
• „[FOLDER]” (Director): directoare.
• „[TRACK]” (Piesă): fişiere audio.
• „[FILE]” (Fişier): fişiere imagine JPEG.
Se va selecta [** (**)] (** se referă la un
număr). Numărul din paranteze indică
numărul total de fişiere audio, imagini
JPEG sau directoare.
„[REPEAT]” (repetare), apoi apăsaŃi
.
Vor apărea opŃiunile pentru „[REPEAT]”
(Repetare).
3 ApăsaŃi
pentru a selecta
elementul ce trebuie repetat.
• „[OFF]” (Inactiv) Inactiv.
• „[MEMORY]" (Memorie): PuteŃi repeta
toate directoarele de pe un dispozitiv
USB.
• „[FOLDER]” (Director): PuteŃi repeta
directorul curent.
• „[TRACK]” (Piesă) (doar pentru fişiere
audio): PuteŃi repeta fişierul curent.
• „[FILE]” (Fişier) (doar pentru fişierele
video): PuteŃi repeta fişierul curent.
Rândul selectat
3 ApăsaŃi
.
[** (**)] se schimbă în [– – (**)].
4 ApăsaŃi
.
Se selectează elementul.
Pentru a reveni la redarea normală
ApăsaŃi „CLEAR" (Ştergere) sau selectaŃi
„[OFF]" (Dezactivat) la Pasul 3.
Pentru a opri afişajul Meniului de
comandă
ApăsaŃi în mod repetat
„DISPLAY” (Afişare)
până ce se opreşte afişajul Meniului de comandă.
Căutarea unui fişier audio/fişier
imagine JPEG/director, etc.
PuteŃi căuta într-un dispozitiv USB un anumit
fişier audio, fişier imagine JPEG, fişier video sau
director. Deoarece titlurilor şi pieselor le sunt
atribuite numere unice pe dispozitivul USB, puteŃi
selecta fişierul audio, imaginea JPEG dorită, sau
fişierul video, introducându-i numărul.
1 ApăsaŃi
„DISPLAY” (Afişare).
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
* Dacă fişierul MP3 are o etichetă ID3,
4 ApăsaŃi
sau butoanele numerice
pentru a selecta numărul dorit.
Dacă faceŃi o greşeală, apăsaŃi „CLEAR”
(Ştergere) pentru a anula numărul.
5 ApăsaŃi
.
Aparatul începe redarea de la
numărul selectat.
Vizualizarea informaŃiilor
referitoare la un fişier audio pe
ecranul panoului frontal
ApăsaŃi în mod repetat „DISPLAY”.
De fiecare dată când apăsaŃi „DISPLAY”
(Afişare), în timpul redării discului, se modifică
afişajul:
(1) Durata de redare şi numărul piesei
curente
(2) Numele piesei (fişierului)*
Note
RO
73
sistemul va afişa numele directorului/numele
piesei (fişierului) din informaŃiile etichetei
ID3.
Sistemul este compatibil cu ID3 ver.
1.0/1.1/2.2/2.3. InformaŃiile din eticheta ID3
ver. 2.2/2.3. au prioritate atunci când pentru
acelaşi fişier MP3 se folosesc şi etichete ID3
ver. 1.0/1.1, şi etichete ver. 2.2/2.3.
Note
• Dacă nu se poate afişa numele fişierului audio, pe
ecranul panoului frontal va apărea „*".
• Este posibil ca numele fişierului să nu fie afişat, în
funcŃie de text.
• Este posibil ca durata de redare a fişierelor MP3 să
nu fie afişată corect.
Vizualizarea informaŃiilor
referitoare la un fişier audio pe
ecranul televizorului
PuteŃi afişa pe ecranul televizorului informaŃii
referitoare la un fişier audio precum informaŃiile
referitoare la durată, numele directorului/fişierului
audio şi rata de biŃi audio (volumul de date din fişierul
audio respectiv, pe secundă).
ApăsaŃi „DISPLAY” (Afişare) în timpul
redării.
Pe ecran vor apărea informaŃiile referitoare la
fişierul audio.
Exemplu pentru redarea unui fişier audio
Rata de biŃi*
Numele directorului**
Numele fişierului**
* Apare la redarea unui fişier audio.
** Dacă fişierul MP3 are o etichetă ID3, sistemul
va afişa numele directorului/numele piesei
(fişierului) din informaŃiile etichetei ID3.
Sistemul este compatibil cu ID3 vers.
1.0/1.1/2.2/2.3. InformaŃiile din eticheta ID3
ver. 2.2/2.3. au prioritate atunci când pentru
acelaşi fişier MP3 se folosesc şi etichete ID3
ver. 1.0/1.1, şi etichete ver. 2.2/2.3.
RO
74
• Este posibil ca semnele/caracterele să nu fie
afişate în unele limbi.
• În funcŃie de tipul de fişier redat, sistemul poate
afişa doar un număr limitat de caractere. De
asemenea, în funcŃie de fişier, nu vor fi afişate
toate caracterele de text.
Verificarea informaŃiilor
referitoare la data unui fişier
imagine JPEG
PuteŃi verifica informaŃiile referitoare la dată în
timpul redării, atunci când în fişierul imagine
JPEG este înregistrată eticheta Exif*.
ApăsaŃi
„DISPLAY” (Afişare) în timpul
redării.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
InformaŃii referitoare la
dată
* Formatul EXIF (Fişier format imagine
interschimbabil) este un format pentru
imaginile camerelor digitale, definit de JEITA
(AsociaŃia Producătorilor din Industria
Electronică şi Tehnologiei InformaŃiei din
Japonia).
Transferul de melodii pe un
dispozitiv USB
Transferul de melodii de pe un
CD audio pe un dispozitiv USB
PuteŃi transfera melodii pe un CD audio într-un
dispozitiv USB, realizând codificare în format
MP3. De asemenea, puteŃi copia fişierele
MP3 de pe un CD DE DATE / DVD DE DATE
pe dispozitivul USB.
Pentru conectarea dispozitivului USB,
consultaŃi secŃiunea „Conectarea dispozitivului
USB” (Pagina 67).
1 IntroduceŃi un CD audio.
2 ApăsaŃi „DISPLAY” (Afişare) când
Muzica transferată se va utiliza doar în scopuri
personale. Pentru utilizarea muzicii în alte
scopuri se necesită permisiunea deŃinătorilor
drepturilor de autor.
4 ApăsaŃi
sistemul se află în modul stop.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
3
ApăsaŃi
pentru a selecta
„[USB TRANSFER]” (Transfer USB),
apoi apăsaŃi
.
Note referitoare la
înregistrarea/copierea USB
Notă
• În funcŃie de numărul de piese, afişarea
pieselor durează câteva minute.
• Nu conectaŃi aparatul şi dispozitivul USB cu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ajutorul unui hub USB.
AsiguraŃi-vă că dispozitivul USB are suficient
spaŃiu pentru transfer.
Nu extrageŃi dispozitivul USB în timpul
transferului.
Atunci când înregistraŃi piese de pe un CD,
piesele sunt înregistrate ca fişiere MP3 128
kbps.
Atunci când transferaŃi fişiere MP3 de pe un CD
DE DATE / DVD DE DATE, fişierele MP3 sunt
transferate la aceeaşi rată de biŃi ca şi fişierele
MP3 originale.
InformaŃiile de text referitoare la CD nu sunt
transferate în fişierele MP3 create.
Dacă opriŃi un transfer în curs de realizare,
fişierul MP3 al cărui transfer a fost oprit la
jumătate va fi şters.
Transferul se opreşte automat dacă:
- Dispozitivul USB se umple în timpul
transferului.
- Numărul de fişiere MP3 de pe dispozitivul
USB atinge limita numărului de fişiere pe
care îl poate recunoaşte aparatul.
Într-un director puteŃi stoca maxim 150 de
fişiere.
Pe un singur dispozitiv USB puteŃi stoca maxim
199 de directoare.
Dacă un director sau un fişier pe care doriŃi să
îl înregistraŃi există deja pe dispozitivul USB, cu
acelaşi nume, după nume i se va adăuga un
număr secvenŃial, fără a se scrie peste
directorul sau fişierul original.
pentru a selecta „[TRACK]”
(Piesă) şi apoi apăsaŃi
.
Pe ecranul panoului frontal va apărea
indicaŃia „READING” (Citire), până ce
pe ecranul televizorului apar piesele
înregistrate pe CD-ul audio.
5 SelectaŃi piesa pe care doriŃi să o
înregistraŃi.
SpaŃiul rămas al
dispozitivului USB
Piesele ce trebuie înregistrate.
■ Pentru a selecta piesa dorită
ApăsaŃi
pentru a selecta piesa, apoi
apăsaŃi
. Piesele sunt marcate în
ordinea în care le selectaŃi.
■ Pentru a selecta toate piesele de pe CDul audio
ApăsaŃi
pentru a selecta „[ALL]"
(Toate), apoi apăsaŃi .
■ Pentru a anula piesa
ApăsaŃi
pentru a selecta piesa şi apoi
apăsaŃi
. Se va şterge marcajul piesei.
■ Pentru a anula toate piesele
ApăsaŃi
pentru a selecta
„
" (Toate), apoi apăsaŃi
.
RO
75
6 ApăsaŃi
pentru a selecta
„[START]” (Pornire), apoi apăsaŃi
Aparatul începe înregistrarea şi apare
semnul de înregistrare.
Pentru a anula înregistrarea, apăsaŃi .
6 SelectaŃi un fişier/director MP3 pe care
doriŃi să îl copiaŃi.
SpaŃiu înregistrabil pe
dispozitivul USB
Transferul fişierelor MP3 MP3
de pe un CD DE DATE / DVD DE
DATE pe dispozitivul USB
1 IntroduceŃi un CD DE DATE sau DVD DE
DATE.
2 ApăsaŃi
„DISPLAY” (Afişare) când
sistemul se află în modul stop.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
3 ApăsaŃi
pentru a selecta
„[USB TRANSFER]” (Transfer USB)
şi apoi apăsaŃi
.
4 ApăsaŃi
pentru a selecta „[TRACK]”
(Piesă) sau „[FOLDER]” (Director), şi
apoi apăsaŃi
.
• „[TRACK]” (Piesă): Vor apărea
directoarele înregistrate pe CD-UL DE
DATE sau pe DVD-UL DE DATE. PuteŃi
copia fişierul MP3 dorit.
• „[FOLDER]” (Director): Vor apărea
directoarele înregistrate pe CD-UL DE
DATE sau pe DVD-UL DE DATE. PuteŃi
copia toate fişierele MP3 din director.
MergeŃi la Pasul 6.
Pe ecranul panoului frontal va apărea
indicaŃia „READING” (Citire), până ce pe
ecranul televizorului apar
piesele/directoarele.
Notă
• În funcŃie de numărul de piese/directoare,
afişarea pieselor/directoarelor durează
câteva minute.
5 ApăsaŃi
pentru a selecta directorul
dorit, apoi apăsaŃi
.
Vor apărea fişierele MP3 din directorul
selectat.
Fişierele/directoarele MP3 ce trebuie copiate.
■ Pentru a selecta fişierul/directorul
MP3 dorit
ApăsaŃi
pentru a selecta fişierul/
directorul MP3 şi apoi apăsaŃi
.
Sunt marcate fişierele/directoarele MP3.
■ Pentru a selecta toate
fişierele/directoarele MP3
ApăsaŃi
pentru a selecta
„
" (Toate), apoi apăsaŃi
■ Pentru a anula fişierul/directorul MP3
ApăsaŃi
pentru a selecta fişierul/
directorul MP3 şi apoi apăsaŃi
. Se va
şterge marcajul fişierului/directorului MP3.
■ Pentru a anula toate fişierele/
directoarele MP3
ApăsaŃi
pentru a selecta
„
" (Toate), apoi apăsaŃi
7 ApăsaŃi
pentru a selecta
„[START]” (Pornire), apoi apăsaŃi
.
Aparatul începe copierea şi apare semnul
de copiere.
Pentru a anula copierea, apăsaŃi .
Transferul cu o singură
apăsare de buton
PuteŃi transfera piese/fişiere MP3 pe un
dispozitiv USB folosind funcŃia „REC TO USB”
(Înregistrare pe USB).
Pentru a transfera toate piesele pe un
CD audio sau toate fişierele MP3 pe un
dispozitiv USB
Piesele de pe un CD audio sunt transferate pe
un dispozitiv USB prin codificare în format
MP3.
1 IntroduceŃi un CD audio / CD DE DATE /
DVD DE DATE.
RO
76
2 ApăsaŃi .
3 ApăsaŃi butonul „REC TO USB”
(Înregistrare pe USB) de pe aparat.
Se aprinde „REC TO USB” (Înregistrare pe
USB), iar pe afişajul panoului frontal apare
„READING” (Citire). Apoi, pe afişajul
panoului frontal apar alternativ „PUSH
PLAY” (ApăsaŃi Play) şi spaŃiul rămas pe
dispozitivul USB.
4 ApăsaŃi
.
Începe transferul.
Când se încheie transferul, pe afişajul
panoului frontal apare „COMPLETE”
(Încheiat), iar discul şi dispozitivul USB se
opresc automat.
Pentru a anula transferul, apăsaŃi .
Pentru a reveni la afişajul anterior
ApăsaŃi
„RETURN” (Revenire) .
Ştergerea fişierelor audio de pe
un dispozitiv USB
Când realizaŃi transferul pe un dispozitiv USB,
direct sub directorul „ROOT” (Rădăcină) se
creează un director „MUSIC” (Muzică).
Directoarele şi fişierele sunt generate în cadrul
directorului „MUSIC” (Muzică) după cum
urmează, în funcŃie de metoda şi sursa de
transfer.
La transferarea tuturor pieselor pe un CD audio
sau a tuturor fişierelor MP3 pe un CD DE DATE /
DVD DE DATE
Sursă
MP3
CD audio
Sursă
MP3
PuteŃi transfera piesa/fişierul MP3 curent.
Piesele de pe un CD audio sunt transferate pe
un dispozitiv USB prin codificare în format
MP3.
DVD DE DATE.
2 SelectaŃi piesa/fişierul MP3 dorit, apoi
apăsaŃi
.
Începe redarea piesei/fişierului MP3
selectat.
3 ApăsaŃi butonul „REC TO USB”
(Înregistrare pe USB) de pe aparat.
Se aprinde „REC TO USB” (Înregistrare pe
USB), iar pe afişajul panoului frontal apare
„READING” (Citire). Apoi, pe afişajul
panoului frontal apar alternativ „PUSH
PLAY” (ApăsaŃi Play) şi spaŃiul rămas pe
dispozitivul USB.
4 ApăsaŃi
CD audio
Nume
director
„REC1MP3”4)
„REC1-CD”4)
Nume fişier
La fel ca la
sursa de
transfer1)
„TRACK001”
3)
1)
Sunt alocate maxim 64 de caractere ale numelui
(inclusiv extensia).
2)
Apoi, directoarele sunt alocate în ordine numerică.
3)
Fişierele sunt alocate apoi în ordine numerică.
4)
Se transferă un nou fişier în directorul „REC1-MP3”
sau „REC1-CD” de fiecare dată când se realizează
transferul REC1.
Ştergerea fişierelor audio de pe
un dispozitiv USB
PuteŃi şterge fişierele audio („.mp3”, „.wma”
sau „.m4a”) de pe un dispozitiv USB.
1 ApăsaŃi în mod repetat
„FUNCTION +/-”
(FuncŃie +/-) până ce pe ecranul
panoului frontal apare „USB”.
.
Începe transferul.
Când se încheie transferul, pe afişajul
panoului frontal apare „COMPLETE”
(Încheiat), iar discul şi dispozitivul USB se
opresc automat.
Pentru a anula transferul, apăsaŃi .
3)
La transferarea unei singure piese pe un CD
audio sau a unui singur fişier MP3 pe un CD DE
DATE / DVD DE DATE
Pentru a transfera o singură piesă pe
un CD audio sau un singur fişier MP3
pe un dispozitiv USB
1 IntroduceŃi un CD audio / CD DE DATE /
Nume
Nume fişier
director
La fel ca la sursa de transfer1)
„FLDR001”2)
„TRACK001”
2
ApăsaŃi
pentru a selecta un
director.
■ Pentru a şterge toate fişierele audio
dintr-un director
ApăsaŃi „CLEAR” (Ştergere).
■ Pentru a şterge un fişier audio
ApăsaŃi .
RO
77
Va apărea lista fişierelor din director
ApăsaŃi
pentru a selecta fişierul
audio dorit, apoi apăsaŃi „CLEAR”
(Ştergere).
3 ApăsaŃi
pentru a selecta „[YES]”
(Da) şi apoi apăsaŃi
.
Pentru a anula, selectaŃi „[NO]” (Nu), apoi
apăsaŃi
.
Note
• Nu extrageŃi dispozitivul USB în timpul
operaŃiei de ştergere.
• Dacă directorul ce urmează a fi şters conŃine
sub-directoare sau fişiere în alt format decât
cel audio, acestea nu vor fi şterse.
Utilizarea unui telefon mobil
Sony Ericsson
PuteŃi conecta un telefon mobil Sony Ericsson
la aparat şi puteŃi asculta muzică de pe el prin
intermediul aparatului sau puteŃi transfera
muzică de pe acest aparat pe telefonul mobil.
1 ConectaŃi telefonul mobil la portul
(USB).
2 SetaŃi modul de transfer date al
telefonului mobil pe „File Transfer (Mass
Storage)” (Transfer fişiere – stocare).
Pentru detalii, consultaŃi instrucŃiunile de
utilizare ale telefonului mobil.
3 RealizaŃi redarea sau transferul prin
intermediul sistemului.
•
Redare: ConsultaŃi „Redarea
fişierelor de pe un dispozitiv USB”
(pagina 67).
•
Transfer: ConsultaŃi „Transferul
melodiilor pe un dispozitiv USB”
(pagina 75)
Note
• RealizaŃi conectarea la acest aparat cu telefonul
mobil pornit.
• FolosiŃi cablul USB furnizat cu telefonul mobil
atunci când realizaŃi conectarea la aparat.
• Când telefonul mobil este conectat la acest
aparat, nu introduceŃi sau detaşaŃi cardul de
memorie.
• Este posibil ca unele fişiere compatibile cu
telefonul mobil să nu fie compatibile cu aparatul.
• Când se înregistrează o melodie într-o listă de
piese pe telefonul mobil şi ştergeŃi melodia cu
ajutorul acestui aparat, intrarea din lista de piese
nu este modificată.
RO
78
Utilizarea adaptorului
DIGITAL MEDIA PORT
Adaptorul „DIGITAL MEDIA PORT”
(DMPORT) (nelivrat împreună cu aparatul) se
foloseşte pentru a asculta sunetele transmise
de o sursă audio portabilă sau de un
computer. Prin conectarea unui adaptor
DIGITAL MEDIA PORT, puteŃi asculta sunetul
transmis de fiecare componentă conectată la
aparat.
Adaptoarele DIGITAL MEDIA PORT
disponibile variază de la o zonă la alta.
Pentru mai multe detalii cu privire la
conectarea adaptorului DIGITAL MEDIA
PORT, consultaŃi pagina 24.
Notă
• În funcŃie de tipul de adaptor DIGITAL
MEDIA PORT, se emit şi imagini. În acest az
sistemul emite doar semnalul „EURO AV
OUTPUT (TO TV)”, indiferent de tipul
semnalului video.
Sfat util
• În funcŃie de tipul de adaptor DIGITAL
MEDIA PORT, este posibil să puteŃi opera o
componentă conectată folosind fie butoanele
de pe telecomandă, fie cele de pe aparat.
Următoarea ilustraŃie arată un exemplu al
butoanelor ce pot fi utilizate în acest caz.
Note
• Nu conectaŃi alt adaptor decât adaptorul
DIGITAL MEDIA PORT.
• Nu conectaŃi sau deconectaŃi adaptorul
DIGITAL MEDIA PORT la/de la aparat, în
timp ce acesta este pornit.
• Atunci când utilizaŃi simultan aparatul şi
Adaptorul audio bluetooth wireless (de
exemplu TDM-BT1, nelivrat împreună cu
aparatul), se poate reduce distanŃa de
transmisie dintre transmiŃătorul Bluetooth şi
adaptorul audio wireless bluetooth. În acest
caz,amplasaŃi transmiŃătorul bluetooth cât
mai departe de aparat sau mutaŃi adaptorul
audio bluetooth wireless mai aproape de
transmiŃătorul bluetooth.
• Atunci când utilizaŃi simultan aparatul şi
adaptorul audio pentru reŃea wireless (de
exemplu TDM-NC1, nelivrat împreună cu
aparatul), amplasaŃi adaptorul audio pentru
reŃea wireless cât mai departe de aparat.
Redarea componentei
conectate la aparat
1 ApăsaŃi în mod repetat
„FUNCTION +/”
(FuncŃie +/-) până ce pe ecranul
panoului frontal apare „DMPORT”.
2 ÎncepeŃi redarea componentei
conectate.
Sunetul sau imaginile de pe componenta
conectată sunt redate pe aparat sau pe
televizorul conectat.
Pentru detalii de utilizare, consultaŃi şi
instrucŃiunile de utilizare ale adaptorului
DIGITAL MEDIA PORT.
RO
79
Utilizarea unui produs S-AIR
Aparatul este compatibil cu funcŃia S-AIR
(pagina 110) ce permite transmiterea de
sunete între produsele S-AIR. La
achiziŃionarea produsului S-AIR, trebuie să
realizaŃi următoarele configurări pentru a stabili
transmisia sunetului.
Despre produsele S-AIR
Există două tipuri de produse S-AIR.
• Unitatea centrală S-AIR (acest aparat):
Aceasta serveşte la transmiterea sunetului.
PuteŃi utiliza maxim trei unităŃi centrale SAIR. (Numărul de unităŃi centrale S-AIR ce
pot fi folosite depinde de mediul de utilizare).
• Subunitatea S-AIR. Aceasta serveşte la
recepŃionarea sunetului.
- Amplificatorul surround: PuteŃi
asculta sunetele de la difuzorul
surround, în sistem wireless.
- Receptorul S-AIR: PuteŃi asculta sunetul
aparatului în timp ce vă aflaŃi în altă
cameră.
Camera A
Introducerea transmiŃătorului /
transceptorului wireless
Pentru a utiliza funcŃia S-AIR, trebuie să
introduceŃi transmiŃătorul wireless în aparat şi
transceptorul wireless în subunitatea S-AIR.
Note
• Atunci când introduceŃi transmiŃătorul / transceptorul
wireless, asiguraŃi-vă că, cablul de alimentare CA
(de la reŃea) nu este conectat la o priză de perete.
• Nu atingeŃi bornele transmiŃătorului / transceptorului
wireless.
Pentru a introduce transmiŃătorul
wireless în aparat
1 ScoateŃi şuruburile şi detaşaŃi capacul
fantei.
Partea din spate a aparatului
Capacul fantei
Unitatea principală S-AIR
Note
• ScoateŃi şuruburile din capacul fantei ce poartă
semnul de avertizare. Nu scoateŃi alte şuruburi.
• Capacul fantei nu mai este necesar; păstraŃi-l
totuşi după detaşare.
Subunitatea S-AIR
(amplificatorul surround)
2 IntroduceŃi transmiŃătorul wireless.
Partea din spate a aparatului
Camera B
Subunitatea S-AIR
(Receptorul S-AIR)
RO
80
Note
• IntroduceŃi transmiŃătorul wireless cu
logo-ul S-AIR îndreptat în sus.
• IntroduceŃi transmiŃătorul wireless astfel
încât semnele să fie aliniate.
• Nu introduceŃi în fanta EZW-T100 alte
echipamente decât transmiŃătorul
wireless.
3 AsiguraŃi-vă că utilizaŃi aceleaşi
şuruburi pentru a fixa transmiŃătorul
wireless.
Partea din spate a aparatului
Stabilirea transmisiei de sunet
între aparat şi subunitatea SAIR (configurarea codului de
identificare)
Pentru amplificatorul surround
Pentru receptorul S-AIR
PuteŃi stabili transmisia de sunet prin simpla
corelare a codului de identificare al aparatului
şi a subunităŃii S-AIR. PuteŃi folosi mai multe
unităŃi centrale S-AIR, configurând un cod de
identificare diferit pentru fiecare componentă.
Pentru a configura codul de
identificare al aparatului
1 ApăsaŃi butonul
de pe aparat.
Aparatul va porni.
2 ApăsaŃi „SYSTEM MENU” (Meniu
sistem).
3 ApăsaŃi
în mod repetat până ce pe
afişajul panoului frontal apare „S-AIR
ID” (Cod de identificare S-AIR), apoi
apăsaŃi
sau .
Notă
• Când nu este introdus transmiŃătorul
wireless în aparat, nu se poate selecta
„S-AIR ID”.
Notă
• Nu folosiŃi alte şuruburi pentru a strânge
transmiŃătorul wireless.
Pentru introducerea
transceptorului wireless în
subunitatea S-AIR
Pentru mai multe detalii cu privire la instalarea
transceptorului wireless în subunitatea S-AIR,
spre exemplu într-un amplificator surround sau
într-un receptor S-AIR, consultaŃi instrucŃiunile
de utilizare ale subunităŃii S-AIR.
Sfat util
• Când modificaŃi configuraŃia S-AIR, Sony vă
recomandă să efectuaŃi funcŃia „[AUTO
CALIBRATION]” (Calibrare automată). Pentru
detalii, consultaŃi secŃiunea „Calibrarea
automată a setărilor corespunzătoare” (pagina
87).
4 ApăsaŃi
pentru a selecta codul de
identificare dorit.
PuteŃi alege orice cod de identificare (A, B
sau C).
5 ApăsaŃi
.
S-a realizat configurarea.
6 ApăsaŃi „SYSTEM MENU” (Meniu
sistem).
Se va stinge meniul sistemului.
7
SetaŃi subunitatea S-AIR la acelaşi cod
de identificare.
Transmisia de sunet este stabilită astfel
(exemplu):
Unitatea centrală S-AIR
(acest aparat)
Cod de ident. A
Sub. S-AIR
Cod de
identificare A
Cod de ident. A
Sub. S-AIR
RO
81
Sfat util
• Pentru a confirma codul curent de identificare,
efectuaŃi Paşii 1-3 de mai sus. La interconectarea
aparatului cu subunitatea S-AIR (pagina 83), pe
afişajul panoului frontal, lângă codul de identificare,
va apărea mesajul „[(PAIRING)]” (Interconectare).
Pentru configurarea codului de
identificare al amplificatorului
surround
ConsultaŃi instrucŃiunile de utilizare ale
amplificatorului surround.
Pentru configurarea codului de
identificare al receptorului SAIR
ConsultaŃi instrucŃiunile de utilizare ale
receptorului S-AIR.
Pentru configurarea mai multor
unităŃi centrale S-AIR
PuteŃi utiliza mai multe unităŃi centrale S-AIR
setând un cod de identificare diferit pentru
fiecare componentă.
Unitatea centrală S-AIR
(Acest aparat)
Cod de identif. A
Cod de identif. A
Sub.S-AIR
Cod de
identif. A
Sub.S-AIR
Altă unitate
centrală S-AIR
Cod de identif. B
Cod de identif. B
Sub.S-AIR
Ascultarea sunetelor aparatului
din altă cameră
Pentru receptorul S-AIR
PuteŃi asculta sunetele aparatului folosind
receptorul S-AIR. Receptorul S-AIR poate fi
instalat oriunde, indiferent de amplasarea
aparatului, pentru ca sunetul de la aparat să
poată fi ascultat din altă cameră.
Pentru mai multe informaŃii referitoare la
receptorul S-AIR, consultaŃi instrucŃiunile de
utilizare ale receptorului S-AIR.
1 ApăsaŃi „SYSTEM MENU” (Meniu
sistem).
RO
82
2 ApăsaŃi în mod repetat
până ce pe
afişajul panoului frontal apare „S-AIR
MODE” (Mod S-AIR), apoi apăsaŃi
sau .
Notă
• Când transmiŃătorul wireless nu este introdus în
aparat, nu se poate selecta „S-AIR MODE” (Mod
S-AIR).
3 ApăsaŃi
pentru a selecta setarea
dorită.
• „PARTY” (Partajat): Receptorul S-AIR
emite sunete conform funcŃiei configurate
pe aparat.
• „SEPARATE” (Separat): PuteŃi configura
funcŃia dorită pentru receptorul S-AIR,
fără modificarea funcŃiilor unităŃii.
4 ApăsaŃi
.
S-a realizat setarea.
5 ApăsaŃi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem).
Meniul sistemului se va închide.
6 SelectaŃi funcŃia dorită de pe receptorul
S-AIR.
■ Atunci când se configurează „PARTY”
(Partajat)
FuncŃia receptorului S-AIR se modifică
secvenŃial când apăsaŃi „FUNCTION +/-”
(FuncŃie) de pe unitatea centrală (pagina
31) sau „S-AIR CH” de pe receptorul SAIR.
■ Atunci când se configurează
„SEPARATE” (Separat)
FuncŃia receptorului S-AIR se modifică
astfel, la apăsarea S-AIR CH de pe
receptorul S-AIR:
“MAIN UNIT” —► “TUNER FM” —►
“DMPORT” —► “AUDIO” —► …
(„UNITATEA CENTRALĂ” —►
„ACORD FM” —► „DMPORT” —►
„AUDIO” —► …)
Pentru realizarea aceleiaşi funcŃii ca
aparatul, selectaŃi „MAIN UNIT” (Unitatea
centrală).
7 ReglaŃi volumul de pe receptorul S-AIR.
Note
• Atunci când sunetul este transmis în alt format decât
stereo pe 2 canale, sunetul pe canale multiple este
redus la sunet pe 2 canale.
Pentru comandarea aparatului din
receptorul S-AIR
ApăsaŃi „S-AIR MODE” (Mod S-AIR).
Modul S-AIR apare pe afişajul panoului frontal.
De fiecare dată când apăsaŃi „S-AIR MODE”
(Mod S-AIR), modul S-AIR se modifică..
Pentru comandarea aparatului din
receptorul S-AIR
PuteŃi comanda aparatul din receptorul S-AIR
utilizând următoarele butoane.
ApăsaŃi
S-AIR CH
OperaŃia
Partajarea aceloraşi operaŃii pe
telecomandă şi aparat.
Schimbarea funcŃiei aparatului.
Pentru
mai
multe
detalii,
consultaŃi
instrucŃiunile de utilizare ale receptorului SAIR.
Utilizarea receptorului S-AIR
atunci când aparatul se află în
mod standby
Pentru receptorul S-AIR
PuteŃi utiliza receptorul S-AIR atunci când
aparatul se află în mod standby configurând
opŃiunea „S-AIR STBY” (Standby S-AIR) pe
„ON” (Activat).
1 ApăsaŃi „SYSTEM MENU” (Meniu
sistem).
2
ApăsaŃi în mod repetat
până
ce pe ecranul panoului frontal
apare „S-AIR STBY” (Standby SAIR), apoi apăsaŃi
sau
Notă
• Atunci când transmiŃătorul wireless nu este
introdus în aparat, nu se poate selecta „S-AIR
STBY”.
3
ApăsaŃi
pentru a selecta
configurarea dorită.
• „[STBY ON]” (Standby activat): PuteŃi
utiliza receptorul S-AIR atunci când
aparatul se află în mod standby sau este
pornit. Creşte consumul de energie în
modul standby.
• „[STBY OFF]” (Standby inactiv): Nu
puteŃi utiliza receptorul S-AIR atunci
când aparatul se află în mod standby.
Configurarea implicită diferă în funcŃie de
model.
Note
• Atunci când opriŃi aparatul în timp ce opŃiunea
„S-AIR STBY" (Standby S-AIR) este configurată
pe „ON” (Activat), pe ecranul panoului frontal va
clipi (atunci când nu s-a stabilit transmisia
sunetului între aparat şi receptorul S-AIR) sau se
va aprinde indicaŃia „S-AIR” (atunci când se
stabileşte transmisia sunetului între aparat şi
receptorul S-AIR).
Identificarea aparatului cu o
subunitate S-AIR specifică
(operaŃiunea de interconectare)
Pentru amplificatorul surround
Pentru receptorul S-AIR
Configurarea aceluiaşi cod de identificare
pentru aparat şi pentru subunitatea S-AIR,
spre exemplu pentru un amplificator surround
sau pentru un receptor S-AIR, pentru stabilirea
transmisiei de sunet, este o operaŃie simplă.
Cu toate acestea, este posibil ca vecinii să
recepŃioneze sunetul aparatului dvs., în cazul
în care codurile de identificare sunt aceleaşi,
sau dvs. puteŃi recepŃiona sunet de la vecini.
Pentru a preveni acest lucru, puteŃi identifica
unitatea cu o subunitate S-AIR specifică,
realizând operaŃiunea de interconectare.
■ Înainte de interconectare
Transmisia sunetului este stabilită prin
codul de identificare (exemplu).
Camera dvs.
Vecinul
Acest aparat
Cod identif. A
4 ApăsaŃi
.
S-a realizat configurarea.
5 ApăsaŃi „SYSTEM MENU” (Meniu
sistem).
Se va dezactiva meniul sistemului.
Cod identif. A
Subunitate S-AIR
Cod identif. A
Subunitate S-AIR
RO
83
■ După interconectare
6 ÎncepeŃi interconectarea subunităŃii S-
Transmisia sunetului se realizează doar între
unitatea interconectată şi subunitatea/
subunităŃile S-AIR.
AIR.
■ Pentru amplificatorul surround
Camera dvs.
ConsultaŃi instrucŃiunile de utilizare ale
amplificatorului surround.
Atunci când s-a stabilit transmisia de sunet, pe
afişajul panoului frontal apar alternativ
„PAIRING” (Interconectare) şi „COMPLETE”
(Finalizat).
Vecinul
Acest aparat
■ Pentru receptorul S-AIR
ConsultaŃi instrucŃiunile de utilizare ale
receptorului S-AIR.
Atunci când s-a stabilit transmisia de sunet, pe
afişajul panoului frontal apar alternativ
„PAIRING” (Interconectare) şi „COMPLETE”
(Finalizat).
Fără transmisie
Cod identif. A
Subunitate S-AIR
Notă
• RealizaŃi interconectarea la câteva minute
după Pasul 5. În caz contrar, pe afişajul panoului
frontal apar alternativ „PAIRING”
(Interconectare) şi „COMPLETE” (Finalizat).
Cod identif. A
Subunitate S-AIR
Pentru a realiza interconectarea, selectaŃi
şi
începeŃi din nou de la Pasul 5. Pentru a anula
interconectarea, apăsaŃi „SYSTEM MENU”
(Meniu sistem).
Interconectarea
1 AmplasaŃi lângă aparat subunitatea SAIR pe care doriŃi să o interconectaŃi.
Notă
• ScoateŃi căştile din amplificatorul surround
(dacă acesta este conectat).
2
CorelaŃi codurile de identificare ale
unităŃii şi subunităŃii S-AIR.
• Pentru a configura codul de identificare al
aparatului, consultaŃi secŃiunea „Configurarea
codului de identificare al aparatului" (pagina
81).
• Pentru configurarea codului de identificare al
subunităŃii S-AIR, consultaŃi instrucŃiunile de
utilizare ale subunităŃii S-AIR.
3 ApăsaŃi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem).
4 ApăsaŃi în mod repetat
până ce pe
afişajul panoului frontal apare
„PAIRING” (Interconectare), apoi
apăsaŃi
sau
.
Notă
• Când transmiŃătorul wireless nu este introdus
în aparat, nu se poate selecta „PAIRING”.
5
După ce pe ecranul panoului frontal
apare „START” (Pornire), apăsaŃi
.
Aparatul începe interconectarea, iar pe
ecranul panoului frontal clipeşte indicaŃia
„SEARCH” (Căutare.
Pentru a anula interconectarea, apăsaŃi
„SYSTEM MENU” (Meniu sistem).
RO
84
7
ApăsaŃi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem).
Pentru a anula interconectarea
ConfiguraŃi codul de identificare al aparatului conform
procedurii referitoare la „Configurarea codului de
identificare al aparatului”. Dacă selectaŃi un nou cod
de identificare, se va anula interconectarea.
Dacă transmisia de sunet este
instabilă
Pentru amplificatorul surround
Pentru receptorul S-AIR
Dacă utilizaŃi sisteme wireless multiple, ce împart
banda de 2,4 GHz, precum reŃele LAN wireless sau
Bluetooth, transmisia produselor S-AIR sau a altor
produse wireless poate fi instabilă. În acest caz,
transmisia poate fi îmbunătăŃită modificând
următoarea configurare „RF CHANGE” (Schimbare
RF).
1 ApăsaŃi „SYSTEM MENU” (Meniu
sistem).
2 ApăsaŃi în mod repetat
până ce pe
ecranul panoului frontal apare „RF
CHANGE” (Schimbare RF), apoi apăsaŃi
sau .
3
ApăsaŃi
pentru a selecta
configurarea dorită.
• „AUTO” (Automat): În mod normal se va
selecta această opŃiune. Aparatul va trece
automat opŃiunea „RF CHANGE" (Schimbare
RF) pe „ON" (Activat) sau pe „OFF" (Inactiv).
• „[ON]” (Activat): Aparatul transmite sunete
căutând canalul optim pentru transmitere.
• „[OFF]” (Inactiv): Aparatul transmite sunete
fixând canalul pentru transmitere.
4 ApăsaŃi
.
S-a realizat configurarea.
5 ApăsaŃi „SYSTEM MENU” (Meniu
sistem).
Se va dezactiva meniul sistemului.
6 Atunci când configuraŃi „RF CHANGE”
(Schimbare RF) pe „OFF” (Inactiv),
selectaŃi codul de identificare astfel încât
transmisia sunetului să fie cât mai
stabilizată (pagina 81).
Note
• Atunci când transmiŃătorul wireless nu este
introdus în aparat, nu puteŃi configura „RF
CHANGE" (Schimbare RF).
• În majoritatea cazurilor, nu va trebui să
schimbaŃi această setare.
- Dacă opŃiunea „RF CHANGE” (Schimbare
RF) este configurată pe „OFF” (Inactiv),
transmisia între aparat şi subunitatea SAIR poate fi realizată prin intermediul unuia
dintre următoarele canale.
- S-AIR ID A: canal echivalent pentru canalul
IEEE 802.11b/g canal 1
- S-AIR ID B: canal echivalent pentru canalul
IEEE 802.11b/g canal 6
- S-AIR ID C: canal echivalent pentru canalul
IEEE 802.11b/g canal 11
• Transmisia poate fi îmbunătăŃită prin
modificarea canalului (frecvenŃei) de
transmitere a celuilalt/celorlalte sistem(e)
wireless. Pentru mai multe detalii, consultaŃi
instrucŃiunile de utilizare ale celuilalt/celorlalte
sistem(e) wireless.
RO
85
7
Alte operaŃii
ObŃinerea sunetului
surround optim pentru o
cameră
„[SPEAKER FORMATION]“
(FormaŃiunea de difuzoare)
În funcŃie de forma camerei, este posibil să nu
puteŃi instala unele difuzoare. Pentru a obŃine un
sunet surround optim, Sony recomandă ca mai
întâi să vă hotărâŃi asupra poziŃiei difuzoarelor.
1 ApăsaŃi în mod repetat „FUNCTION +/-”
(FuncŃie +/-) până ce pe ecranul panoului
frontal apare „DVD”.
2 ApăsaŃi
„DISPLAY” (Afişare) când
sistemul se află în modul stop.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
3
ApăsaŃi
4 ApăsaŃi
8 ApăsaŃi
pentru a selecta
„[SETUP]” (Configurare), apoi apăsaŃi
Vor apărea opŃiunile pentru „[SETUP]”
(Configurare).
.
pentru a selecta „[CUSTOM]”
(Personalizat) şi apoi apăsaŃi
Apare meniul de configurare.
.
5 ApăsaŃi
pentru a selecta „[AUDIO
SETUP]” (Configurare audio) şi apoi
apăsaŃi
.
Vor apărea opŃiunile pentru „[AUDIO
SETUP]” (Configurare audio).
6 ApăsaŃi
pentru a selecta „[SPEAKER
FORMATION]” (FormaŃiune de difuzoare)
şi apoi apăsaŃi
.
Vor apărea opŃiunile pentru „[SPEAKER
FORMATION]” (FormaŃiune de difuzoare).
RO
86
ApăsaŃi
pentru a selecta o
configurare.
• [STANDARD]: AlegeŃi această opŃiune
atunci când instalaŃi toate difuzoarele în
mod normal.
• „[NO CENTER]” (Fără centru) AlegeŃi
această opŃiune atunci când instalaŃi doar
difuzoarele frontale şi pe cele surround.
• „[NO SURROUND]” (Fără surround):
AlegeŃi această opŃiune atunci când
instalaŃi doar difuzorul central şi pe cele
frontale.
• „[FRONT ONLY]” (Doar faŃă): AlegeŃi
această opŃiune atunci când instalaŃi doar
difuzoarele frontale.
• „[ALL FRONT]” (Toate în faŃă) AlegeŃi
această opŃiune atunci când instalaŃi toate
difuzoarele în faŃa poziŃiei de ascultare.
• „[ALL FRONT - NO CENTER]” (Toate în
faŃă - fără centru) AlegeŃi această opŃiune
atunci când instalaŃi difuzoarele frontale şi
surround în faŃa poziŃiei de ascultare.
.
Se realizează configurarea şi apare
ecranul de confirmare.
9 ApăsaŃi
pentru a selecta „[YES]”
(Da) sau „[NO]” (Nu), şi apoi apăsaŃi .
• „[YES]” (Da) ContinuaŃi cu „[AUTO
CALIBRATION]” (Calibrare automată).
UrmaŃi procedura de la Pasul 7 din
„Calibrarea automată a configurărilor
corespunzătoare” (pagina 87).
• „[NO]” (Nu): Ieşirea din modul
„[SPEAKER FORMATION]“
(FormaŃiunea de difuzoare).
Calibrarea automată a
configurărilor
corespunzătoare „[AUTO
CALIBRATION]” (Calibrare automată)
Sistemul D.C.A.C. (Calibrare automată
cinematografică digitală) poate regla în mod automat
sunetul surround corespunzător.
Note
• La începerea funcŃiei „[AUTO CALIBRATION]”
Microfon de calibrare
(Calibrare automată), volumul sunetului aparatului
va fi foarte ridicat. Nu puteŃi reduce volumul. AveŃi
grijă ca această situaŃie să nu afecteze copiii şi
vecinii.
• AsiguraŃi-vă că nu sunt conectate căşti la aparat. Nu
puteŃi realiza următorii Paşi dacă sunt conectate
căştile.
1 ApăsaŃi în mod repetat „FUNCTION +/-”
(FuncŃie +/-) până ce pe ecranul panoului
frontal apare „DVD”.
2 ApăsaŃi
„DISPLAY” (Afişare) când
sistemul se află în modul stop.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
3
ApăsaŃi
pentru a selecta
„[SETUP]” (Configurare), apoi apăsaŃi
.
Vor apărea opŃiunile pentru „[SETUP]”
(Configurare).
4 ApăsaŃi
pentru a selecta „[CUSTOM]”
(Personalizat) şi apoi apăsaŃi
Apare meniul de configurare.
.
5 ApăsaŃi
pentru a selecta „[AUDIO
SETUP]” (Configurare AUDIO) şi apoi apăsaŃi
.
Vor apărea opŃiunile pentru „[AUDIO SETUP]”
(Configurare audio).
6 ApăsaŃi
pentru a selecta „[AUTO
CALIBRATION]” (Calibrare automată) şi apoi
apăsaŃi
.
Vor apărea opŃiunile pentru „[AUTO
CALIBRATION]” (Calibrare automată).
7 ConectaŃi microfonul de calibrare (livrat
împreună cu aparatul) la mufa A. CAL MIC
de pe panoul frontal.
ReglaŃi microfonul de calibrare la nivelul urechii,
folosind un trepied sau alt instrument (nelivrat
împreună cu aparatul). FaŃa fiecărui difuzor
trebuie să fie îndreptată înspre microfonul de
calibrare, iar între difuzoare şi microfonul de
calibrare nu trebuie să existe obstacole.
8 ApăsaŃi
9 ApăsaŃi
pentru a selecta „[YES]” (Da).
.
Va începe funcŃia „[AUTO CALIBRATION]”
(Auto-calibrare). PăstraŃi liniştea în timpul
măsurătorilor.
Note
• Înainte de rularea funcŃiei „[AUTO
CALIBRATION]” (Auto-calibrare), asiguraŃi-vă că
amplificatorul surround se porneşt şi instalaŃi-l în
spaŃiul corespunzător. Dacă instalaŃi
amplificatorul surround într-un spaŃiu
necorespunzător, spre exemplu în altă cameră,
măsurătorile nu vor fi cele corecte.
• Mediul camerei în care este instalat sistemul
poate afecta măsurătorile. Dacă măsurătorie
diferă semnificativ faŃă de starea d instalare a
difuzorului, setaŃi manual difuzorul conform
secŃiunii „Setări pentru difuzoare” (pagina 58).
10 ApăsaŃi
pentru a selecta „[YES]”
(Da) sau „[NO]” (Nu), şi apoi apăsaŃi
.
■ Măsurarea s-a realizat cu succes.
DeconectaŃi microfonul de calibrare, apoi
selectaŃi „[YES]” (Da). Se va aplica
rezultatul.
Când doriŃi să anulaŃi măsurarea şi să
reluaŃi funcŃia „[AUTO CALIBRATION]”
(Auto-calibrare), selectaŃi „[NO]” (Nu).
RO
87
■ Măsurarea nu s-a realizat cu succes.
UrmaŃi mesajul, apoi selectaŃi „[YES]” (Da)
pentru a încerca din nou.
Note
• În timp ce operează funcŃia de Calibrare
automată, nu operaŃi aparatul.
• Măsurătoarea pentru „[SUBWOOFER]” este
întotdeauna „[YES]" (Da), deoarece aparatul
nu realizează calibrarea subwoofer-ului, dar
nivelul „[SUBWOOFER]” de la „[SPEAKER
SETUP]” (Configurare difuzoare) revine la
setarea implicită atunci când efectuaŃi
calibrarea automată.
Operarea televizorului
folosind telecomanda
PuteŃi opera televizorul (doar marca Sony)
folosind următoarele butoane. UtilizaŃi aceste
butoane (cu excepŃia „TV
”, „THEATRE” Teatru – şi „TV INPUT” - Intrare TV) în timp
ce apăsaŃi butonul televizorului.
Notă
• În funcŃie de televizor, este posibil să nu puteŃi
opera televizorul sau să nu puteŃi utiliza câteva
butoane.
Apăsând
TV
THEATRE (teatru)
PuteŃi:
Porni/opri televizorul.
VizualizaŃi filmele la
imagine optimă.
TV INPUT (Intrare
Comuta sursa de intrare
TV)
a televizorului între
televizor şi alte surse de
intrare.
VOLUME +/–
Regla volumul
(Volum)*
televizorului.
PROG +/–*
Selecta canalul TV.
Butoanele numerice*, Selecta canalul TV.
-/--*, ENTER*
TOOLS
Afişa meniul de utilizare
(Instrumente)*
pentru afişajul curent.
RETURN (Revenire)* Reveni la canalul sau
nivelul anterior din
meniul televizorului.
MENU (Meniu)*
Afişa meniul televizorului.
MUTING (Reducerea Opri temporar
volumului la zero)*
sunetul
televizorului.
Selecta elementul din
*
meniu.
* FolosiŃi aceste butoane în timp ce apăsaŃi
butonul televizorului.
RO
88
-
Utilizarea efectelor sonore
-
Accentuarea frecvenŃelor joase
(başii)
PuteŃi accentua frecvenŃele joase.
ApăsaŃi „DYNAMIC BASS" (bas dinamic).
Pe ecranul panoului frontal apare „D. BASS
ON” (Bas dinamic activ), iar frecvenŃele joase
sunt accentuate.
-
FuncŃia este setată pe „DMPORT”,
„AUDIO” sau „USB”.
„DEC. MODE” (Mod decodare) este
setat pe „A.F.D. STD” sau „A.F.D.
MULTI”.
Căştile nu sunt conectate.
Pentru a dezactiva efectele sonore
SelectaŃi altă opŃiun decât „A.F.D. STD” sau
„A.F.D. MULTI” la „DEC. MODE” (Mod
decodare).
Pentru a dezactiva efectele sonore
ApăsaŃi din nou „DYNAMIC BASS" (bas
dinamic).
Ascultarea sunetului la volum
redus
În acest mod, puteŃi asculta efectele sonore
sau dialogurile, ca şi cum v-aŃi afla într-o sală
de cinema, chiar dacă nivelul volumului este
redus. Această funcŃie este utilă pentru
vizionarea filmelor noaptea.
ApăsaŃi „NIGHT” (Noapte).
Pe ecranul panoului frontal apare „NIGHT ON”
(Activat mod de noapte), iar efectul sonor s-a
activat.
Note
• Acest efect nu funcŃionează la un disc Super
Audio CD. Atunci când introduceŃi un disc
Super Audio CD în modul „NIGHT ON”
(Activat mod de noapte), efectul sonor se
dezactivează automat.
• Atunci când sunetul se transmite prin
difuzorul central, acest efect este mai
accentuat, deoarece sunt mai uşor de auzit
cuvintele (dialogurile din film, etc.) Atunci
când nu se emite sunet prin difuzorul central,
sau dacă folosiŃi căşti, sistemul reglează
volumul în mod optim.
Pentru a dezactiva efectul sonor
ApăsaŃi din nou „NIGHT” (Noapte).
Accentuarea sunetului
comprimat
PuteŃi accentua sunetul comprimat,
exemplu un fişier audio MP3.
de
Acest efect se activează automat când se
satisfac următoarele condiŃii:
RO
89
Selectarea efectului potrivit
pentru sursă
Ascultarea sunetului în
format de difuzare
multiplex
PuteŃi selecta un mod de sunet potrivit pentru
filme sau muzică.
(DUAL MONO)
ApăsaŃi în mod repetat „SOUND MODE” (Mod
de sunet) în timpul redării, până ce pe afişajul
panoului frontal apare modul dorit.
• „AUTO”: Sistemul selectează automat
„MOVIE” (Film) (se aprinde indicatorul
„MOVIE” – Film) sau „MUSIC” (Muzică) (se
aprinde indicatorul „MUSIC” – Muzică) pentru
a produce efectul sonor în funcŃie de sursă.
• „MOVIE” (Film): Aparatul furnizează sunet
pentru filme. Se aprinde indicatorul „MOVIE”
(Film).
• „MUSIC” (Muzică): Aparatul furnizează sunet
pentru muzică. Se aprinde indicatorul „MUSIC”
(Muzică).
Notă
• La redarea unui Super Audio CD, această
funcŃie nu este operabilă.
• Nu puteŃi utiliza aceste elemente de
configurare când conectaŃi căştile la aparat
sau la ampliicatorul surround.
• La schimbarea modului de sunet în timpul
folosirii receptorului S-AIR, este posibil ca
sunetul de la receptorul S-AIR să se audă cu
intermitenŃe.
Note
RO
90
PuteŃi asculta sunetul în format de difuzare
multiplex, atunci când sistemul recepŃionează
sau redă semnalul difuzat multiplex în format
Dolby Digital.
Notă
• Pentru a recepŃiona semnalul Dolby Digital,
trebuie să conectaŃi la aparat un televizor sau o
altă componentă, cu ajutorul unui cablu optic
sau coaxial digital (pagina 23), şi să configuraŃi
modul de ieşire digitală al televizorului sau al
celeilalte componente pe Dolby Digital.
ApăsaŃi în mod repetat „AUDIO” până ce pe
ecranul panoului frontal apare semnalul dorit.
• „MAIN” (Principal): Se va transmite sunetul
limbii principale.
• „SUB”: Se va transmite sunetul limbii
secundare.
• „MAIN+SUB”: Se vor transmite sunetul limbii
principale şi cel al limbii secundare, în
combinaŃie.
Modificarea nivelului
sunetului preluat de la
componentele conectate
Atunci când ascultaŃi sunetul de la o componentă
OUTPUT (TO
conectată la mufa „EURO AV
TV)” (Ieşire EURO AV (către televizor)) de pe
peretele din spate, sau la mufa „AUDIO IN”
(Intrare audio) de pe panoul frontal, se pot
produce distorsiuni. Distorsiunile nu reprezintă o
defecŃiune şi vor depinde de componenta
conectată. Pentru a preveni apariŃia acestora,
reduceŃi volumul aparatului.
1 ApăsaŃi în mod repetat
„FUNCTION +/-”
(FuncŃie +/-) până ce pe ecranul
panoului frontal apare „TV” sau
„AUDIO”.
2 ApăsaŃi „SYSTEM MENU” (Meniu
sistem).
3
ApăsaŃi
în mod repetat până ce pe
ecranul panoului frontal apare
„ATTENUATE” (Atenuare), apoi apăsaŃi
sau
4
.
ApăsaŃi
pentru a selecta o
configurare.
• „ATT. ON” (Atenuare activată): PuteŃi
atenua nivelul sunetului preluat. Se
modifică nivelul de ieşire.
• „ATT. OFF” (Atenuare dezactivată):
Nivel normal al sunetului preluat.
5 ApăsaŃi
S-a realizat configurarea.
6 ApăsaŃi „SYSTEM MENU” (Meniu
sistem).
Se va dezactiva meniul sistemului.
Utilizarea Sleep Timer-ului
PuteŃi programa oprirea sistemului după o
durată de timp predeterminată, astfel încât
puteŃi adormi cu un fond muzical. Durata de
timp după care are loc oprirea automată poate
fi presetată în intervale a câte 1 sau 10 minute.
ApăsaŃi „SLEEP” (Adormire).
De fiecare dată când apăsaŃi „SLEEP” (Adormire),
durata afişată în minute (durata rămasă) se schimbă
cu încă 10 minute. Atunci când configuraŃi sleep timerul, pe ecranul panoului frontal clipeşte indicaŃia
„SLEEP” (Adormire).
Pentru a verifica durata rămasă
ApăsaŃi o singură dată tasta „SLEEP” (Adormire).
Pentru a modifica durata rămasă
ApăsaŃi în mod repetat tasta „SLEEP” (Adormire)
pentru a selecta durata dorită.
Pentru a anula funcŃia Sleep timer
ApăsaŃi în mod repetat „SLEEP” (Adormire) până ce
pe ecranul panoului frontal apare „SLEEP OFF”
(Adormire dezactivată).
Pentru configurarea Sleep timerului folosind meniul sistemului
1 ApăsaŃi „SYSTEM MENU” (Meniu
sistem).
2 ApăsaŃi în mod repetat
până ce pe
ecranul panoului frontal apare„SLEEP”
(Adormire), apoi apăsaŃi
3
sau
ApăsaŃi
pentru a selecta o
configurare.
Durata afişată în minute (durata rămasă)
se schimbă cu încă 10 minute.
Sfat util
• PuteŃi selecta durata rămasă, cu ajutorul
butoanelor numerice. În acest caz, puteŃi
configura durata în trepte de câte 1 minut.
4 ApăsaŃi
.
Se realizează configurarea, iar pe ecranul
panoului frontal clipeşte indicaŃia „SLEEP”
(Adormire).
5 ApăsaŃi „SYSTEM MENU” (Meniu
sistem).
Se va dezactiva meniul sistemului.
RO
91
Modificarea strălucirii
afişajului panoului frontal
Vizualizarea informaŃiilor
despre disc
Strălucirea afişajului panoului frontal poate fi
reglată la oricare dintre cele 2 nivele
disponibile.
1 ApăsaŃi „SYSTEM MENU” (Meniu
sistem).
2 ApăsaŃi în mod repetat
până ce pe
ecranul panoului frontal apare
„DIMMER” (Reducere strălucire), apoi
apăsaŃi
sau
3 ApăsaŃi
pentru a selecta strălucirea
afişajului panoului frontal.
• „DIMMER OFF" (Reducere strălucire
dezactivată): Display strălucitor.
• „DIMMER ON” (Reducere strălucire
activată): Display întunecat.
4 ApăsaŃi
.
S-a realizat configurarea.
5 ApăsaŃi „SYSTEM MENU” (Meniu
sistem).
Se va dezactiva meniul sistemului.
Vizualizarea duratei de redare
şi a duratei rămase pe ecranul
panoului frontal
ApăsaŃi în mod repetat „DISPLAY”.
De fiecare dată când apăsaŃi „DISPLAY”
(Afişare), în timpul redării discului, se modifică
afişajul:
Unele elemente afişate pot dispărea după
câteva secunde.
■ DVD VIDEO/DVD-VR
(1) Durata de redare a titlului curent
(2) Durata rămasă a titlului curent
(3) Durata de redare a capitolului curent
(4) Durata rămasă a capitolului curent
(5) Numele discului
(6) Titlul şi capitolul
■ VIDEO CD (fără funcŃii PBC)/Super Audio
CD/CD
(1) Durata de redare a piesei curente
(2) Durata rămasă a piesei curente
(3) Durata de redare a discului
(4) Durata rămasă a discului
(5) Numele piesei
(6) Piesa şi indicele*
* doar la discuri VIDEO CD/Super Audio CD
■ Super VCD
(1) Durata de redare a piesei curente
(2) Textul piesei
(3) Numărul piesei şi indicelui
■ CD DATE (fişiere MP3)/DVD DATE (fişiere
MP3)
(1) Durata de redare şi numărul piesei curente
(2) Numele piesei (fişierului)*
* Dacă fişierul MP3 are o etichetă ID3, sistemul va
afişa numele directorului/numele piesei (fişierului)
din informaŃiile etichetei ID3.
Sistemul este compatibil cu ID3 vers.
1.0/1.1/2.2/2.3. InformaŃiile din eticheta ID3 ver.
2.2/2.3. au prioritate atunci când pentru acelaşi
fişier MP3 se folosesc şi etichete ID3 ver. 1.0/1.1,
şi etichete ver. 2.2/2.3.
RO
92
■ CD DATE (fişiere video DivX) / DVD DATE
(fişiere video DivX)
(1) Durata de redare a fişierului curent
(2) Numele fişierului curent
(3) Numele albumului curent şi numărul fişierului
Note
• Sistemul poate afişa doar primul nivel de text de pe
DVD/CD, precum numele sau titlul discului.
• Dacă nu se poate afişa numele fişierului MP3, pe
ecranul panoului frontal va apărea „*".
• Este posibil ca numele discului sau al piesei să nu
fie afişat, în funcŃie de text.
• Este posibil ca durata de redare a fişierelor MP3 şi a
fişierelor video DivX* să nu fie afişată corect.
Sfat util
• Atunci când sistemul redă un disc VIDEO CD cu
funcŃii PBC, se afişează durata de redare.
Vizualizarea duratei de redare
şi a duratei rămase pe ecranul
televizorului
1 ApăsaŃi „DISPLAY” (Afişare) în timpul
redării.
Pe ecranul televizorului va apărea
următorul meniu.
■ VIDEO CD (fără funcŃii PBC)/Super
Audio CD/CD
• T **:**
Durata de redare a piesei curente
• T -**:**
Durata rămasă a piesei curente
• D**:**
Durata de redare a discului curent
• D*-*:**
Durata rămasă a discului curent
■ CD DATE (fişiere MP3)/DVD DATE
(fişiere MP3)
• T **:**
Durata de redare a piesei curente
■ CD DATE (fişiere video DivX) / DVD
DATE (fişiere video DivX)
• **: **:**
Durata de redare a fişierului curent
Note
• Este posibil ca semnele/caracterele să nu fie afişate
în unele limbi.
• În funcŃie de tipul de disc redat, sistemul poate afişa
doar un număr limitat de caractere. De asemenea,
în funcŃie de disc, nu vor fi afişate toate caracterele
de text.
Verificarea informaŃiilor de
redare a discului
InformaŃii referitoare la durată
2 ApăsaŃi în mod repetat „DISPLAY”
(Afişare) pentru a schimba informaŃiile
referitoare la durată.
Meniul şi tipurile de durată pe care le
puteŃi verifica depind de discul redat.
■ DVD VIDEO/DVD-VR
• T **:**:**
Durata de redare a titlului curent
• T -**:**:**
Durata rămasă a titlului curent
• C **:**:**
Durata de redare a capitolului curent
• C-**:**:**
Durata rămasă a capitolului curent
Pentru verificarea textului de pe
discurile DVD/Super Audio CD/CD
ApăsaŃi în mod repetat „DISPLAY” (Afişare) în
timpul redării pentru a afişa textul înregistrat
pe discul DVD/Super Audio CD/CD.
Textul de pe discurile DVD/Super Audio
CD/CD apare doar atunci când pe disc este
înregistrat text. Nu puteŃi modifica textul. Dacă
discul nu conŃine text, se va afişa mesajul „NO
TEXT” (Nu există text).
■ VIDEO CD (cu funcŃii PBC)
• **:**
Durata de redare a scenei curente
RO
93
Pentru verificarea textului de pe a
un CD DATE/DVD DATE (cu fişiere
3)
MP3/ fişiere video DivX )
Apăsând „DISPLAY” (Afişare) în timpul redării
fişierelor MP3 sau al fişierelor video DivX3) de
pe un CD DE DATE/DVD DE DATE, puteŃi
afişa numele directorului/fişierului
MP3/fişierului video DivX3) şi rata de biŃi audio
(volumul de date din fişierul audio curent, pe
secundă), pe ecranul televizorului.
Exemplu pentru redarea unui fişier audio
Rata de biŃi *
Numele directorului **
Numele fişierului MP3 **
/fişierului video DivX
* Apare la redarea unui fişier MP3 de pe un CD DE
DATE/DVD DE DATE.
** Dacă fişierul MP3 are o etichetă ID3, sistemul va
afişa numele directorului/numele piesei (fişierului)
din informaŃiile etichetei ID3.
Sistemul este compatibil cu ID3 vers.
1.0/1.1/2.2/2.3. InformaŃiile din eticheta ID3 ver.
2.2/2.3. au prioritate atunci când pentru acelaşi fişier
MP3 se folosesc şi etichete ID3 ver. 1.0/1.1, şi
etichete ver. 2.2/2.3.
Verificarea informaŃiilor
referitoare la data unui fişier
imagine JPEG
PuteŃi verifica informaŃiile referitoare la dată
în timpul redării, atunci când în fişierul
imagine JPEG este înregistrată eticheta Exif*.
ApăsaŃi de două ori
„DISPLAY”
(Afişare) în timpul redării.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
InformaŃii referitoare la dată
RO
94
* Formatul EXIF (Fişier format imagine
interschimbabil) este un format pentru imaginile
camerelor digitale, definit de JEITA (AsociaŃia
Producătorilor din Industria Electronică şi
Tehnologiei InformaŃiei din Japonia).)
Revenirea la configurările
implicite
5 ApăsaŃi
Readucerea parametrilor
aparatului (spre exemplu a
staŃiilor presetate) la
configurările implicite
6 ApăsaŃi
pentru a selecta „[SYSTEM
SETUP]” (Configurare sistem) şi apoi
apăsaŃi
.
Vor apărea opŃiunile pentru „[SYSTEM
SETUP]” (Configurare sistem).
pentru „[RESET]” (Resetare)
şi apoi apăsaŃi
.
7
ApăsaŃi
pentru a selecta „[YES]”
(Da).
PuteŃi abandona procesul şi reveni la
afişajul Meniului de comandă selectând
„[NO]” (Nu) la acest punct.
8 ApăsaŃi
.
Nu apăsaŃi
în timpul resetării
sistemului, deoarece această operaŃie
durează câteva secunde.
1 ApăsaŃi pentru a porni aparatul.
2 ApăsaŃi simultan butoanele
şi
Notă
• Şi setările „[MEDIA]”, „[INTERVAL]”,
„[EFFECT]” (Efect) şi „[MULTI/2CH]” vor fi
readuse la valorile implicite.
de pe aparat.
Pe ecranul panoului frontal apare „COLD
RESET” (Resetare), iar aparatul revine la
configurările implicite.
Readucerea setărilor
„[SETUP]” (Configurare) la
valorile implicite
PuteŃi readuce la valorile implicite setările
„[SETUP]” (Configurare) (pagina 53), cu
excepŃia celor de „[PARENTAL CONTROL]”
(Control parental).
1 ApăsaŃi în mod repetat
„FUNCTION +/-”
(FuncŃie +/-) până ce pe ecranul
panoului frontal apare „DVD”.
2 ApăsaŃi
„DISPLAY” (Afişare) când
sistemul se află în modul stop.
Pe ecran va apărea meniul de comandă.
3
ApăsaŃi
pentru a selecta
„[SETUP]” (Configurare), apoi apăsaŃi
Vor apărea opŃiunile pentru „[SETUP]”
(Configurare).
.
4 ApăsaŃi
pentru a selecta
„[CUSTOM]” (Personalizat) şi apoi
apăsaŃi
.
Apare meniul de configurare.
RO
95
InformaŃii suplimentare
Cu privire la reglarea volumului
PrecauŃii
• Nu ridicaŃi volumul atunci când ascultaŃi un
fragment cu date de intrare foarte slabe sau
fără semnale audio. În caz contrar,
difuzoarele se pot avaria la redarea bruscă a
unui vârf de semnal.
Cu privire la sursele de alimentare
• DeconectaŃi aparatul de la priza de perete
(alimentarea la reŃea) dacă nu intenŃionaŃi să îl
utilizaŃi pentru mai multă vreme. Pentru scoaterea
din priză, trageŃi întotdeauna de ştecher, nu de
cordon.
Cu privire la curăŃare
• CurăŃaŃi carcasa, panoul şi butoanele cu o
lavetă moale, umezită uşor cu o soluŃie slabă de
detergent. Nu utilizaŃi nici un fel de burete
abraziv, praf de curăŃat, sau solvenŃi cum ar fi
alcoolul sau neofalina.
Dacă aveŃi întrebări sau probleme cu privire la
aparat, vă rugăm să consultaŃi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Cu privire la amplasare
• AsiguraŃi o ventilaŃie adecvată, pentru a preveni
creşterea temperaturii în interiorul aparatului.
• La funcŃionarea cu volum ridicat, pe perioade
îndelungate, carcasa devine prea fierbinte
pentru a fi atinsă. Aceasta nu reprezintă o
defecŃiune. Cu toate acestea, trebuie să evitaŃi
atingerea carcasei. Nu instalaŃi aparatul într-un
spaŃiu închis, cu ventilaŃie redusă, deoarece se
poate produce supraîncălzire.
• Nu blocaŃi fantele de ventilaŃie punând obiecte
pe aparat. Sistemul este prevăzut cu un
amplificator de înaltă putere. Dacă fantele de
ventilaŃie sunt blocate, se pot produce
supraîncălzirea şi defectarea aparatului.
• Nu aşezaŃi aparatul pe suprafeŃe (covoare,
pături, etc.) sau lângă materiale (perdele,
draperii) ce pot bloca fantele de ventilaŃie.
• Nu instalaŃi aparatul în apropierea unor surse de
căldură, cum ar fi radiatoare, suflante de aer cald,
ori în locuri expuse direct în lumina soarelui, ori cu
praf excesiv, ori supuse şocurilor sau vibraŃiilor
mecanice
• Nu aşezaŃi aparatul în poziŃie înclinată. Acesta
este prevăzut pentru a funcŃiona exclusiv în
poziŃie orizontală.
• Nu păstraŃi aparatul şi discurile în apropierea
componentelor cu magneŃi puternici, precum
cuptoarele cu microunde sau boxele de
dimensiuni mari.
• Nu puneŃi obiecte grele pe aparat.
Cu privire la funcŃionare
• Dacă aparatul este adus direct dintr-un loc cu
temperatură scăzută în altul cu temperatură
ridicată, este posibil să se formeze condens pe
lentilele din interiorul unităŃii de comandă. În acest
caz, sistemul nu poate funcŃiona corect. ScoateŃi
discul şi lăsaŃi sistemul pornit timp de aproximativ o
jumătate de oră, până ce se evaporează umezeala.
• La mutarea aparatului scoateŃi orice disc aflat
înăuntrul acestuia. Dacă nu faceŃi acest lucru, discul
poate fi avariat.
• Dacă se întâmplă să cadă obiecte în carcasa
aparatului, scoateŃi-l din priză şi nu îl mai utilizaŃi
înainte de a fi verificat de personal calificat.
RO
96
Cu privire la discurile de
curăŃare, produsele de curăŃare
pentru discuri/lentile
•
Nu folosiŃi discuri de curăŃare sau produse
de curăŃare pentru discuri/lentile (inclusiv
produse lichide sau tip spray). Acestea pot
duce la deteriorarea aparatului.
Cu privire la culorile televizorului
dumneavoastră
•
Dacă ecranul televizorului prezintă
neuniformităŃi de culoare datorate difuzoarelor,
opriŃi televizorul, apoi porniŃi-l din nou după 1530 de minute. Dacă neuniformităŃile de culoare
persistă, amplasaŃi difuzoarele cât mai departe
de televizor.
NOTĂ IMPORTANTĂ
AtenŃie: Acest aparat este capabil să menŃină
o imagine video nemişcată sau o imagine
afişată pe ecran pentru un timp indefinit. Dacă
păstraŃi o imagine video nemişcată sau o
imagine simplă pe ecranul televizorului
dumneavoastră pentru o perioadă îndelungată
de timp, există riscul deteriorării permanente a
ecranului televizorului. Proiectoarele sunt
predispuse la acest comportament.
Cu privire la mutarea aparatului
Înainte de a muta aparatul asiguraŃi-vă că nu se
află niciun disc înăuntrul acestuia, şi scoateŃi
cablul de alimentare de CA (de la reŃea) din priza
de perete.
Note referitoare la discuri
Cu privire la manipularea
discurilor
• Pentru a menŃine curată suprafaŃa discului,
manipulaŃi discul prinzându-l de margini. Nu
atingeŃi suprafaŃa discului.
• Nu lipiŃi hârtie sau bandă adezivă pe
suprafaŃa discului.
• Nu expuneŃi discul în bătaia directă a razelor
de soare, sau a surselor de căldură precum
suflantele de aer cald, nici în maşina parcată
în bătaia soarelui, deoarece temperatura
poate creşte considerabil în interiorul maşinii.
• După utilizare, reintroduceŃi discul în carcasa
lui.
Cu privire la curăŃare
• Înainte de redare, curăŃaŃi discul cu o lavetă
de curăŃat.
ŞtergeŃi discul pornind dinspre centru către
margine.
• Nu folosiŃi pentru curăŃare solvenŃi precum
neofalina, diluanŃi, produse de curăŃare din
comerŃ ori spray-uri anti-static pentru curăŃarea
discurilor LP de vinil (pentru Pick-up).
Acest sistem poate reda doar discuri circulare
standard. Utilizarea unor discuri, fie nonstandard, fie de formă non-circulară (de ex.
sub formă de card, inimă, stea) poate provoca
defecŃiuni.
Nu utilizaŃi discuri pe care sunt ataşate
accesorii comerciale, cum ar fi o etichetă sau
un inel.
RO
97
Ghid al problemelor de funcŃionare
Dacă în timpul utilizării aparatului întâmpinaŃi una dintre următoarele dificultăŃi, folosiŃi acest ghid
al problemelor de funcŃionare pentru a încerca să remediaŃi situaŃia înainte de a solicita asistenŃă
pentru reparaŃii. Dacă problema persistă, consultaŃi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Vă rugăm să reŃineŃi, că în cazul în care personalul de service schimbă anumite piese în cadrul
reparaŃiei, acestea s-ar putea să fie reŃinute.
La instalarea subunităŃii S-AIR (nelivrată împreună cu aparatul), dacă apar probleme cu funcŃia
S-AIR, întregul sistem trebuie verificat de un distribuitor Sony (şi unitatea centrală, şi subunitatea
S-AIR).
Alimentarea
Simptomul
Alimentarea este oprită.
SoluŃia
• VerificaŃi dacă este bine conectat cablul de alimentare la reŃea.
• ApăsaŃi
frontal.
Pe ecranul panoului frontal
apar alternativ mesajele
„PROTECTOR” şi „PUSH
POWER” (ApăsaŃi butonul
POWER).
după ce dispare „STANDBY” de pe ecranul panoului
ApăsaŃi
pentru a opri aparatul şi verificaŃi următoarele elemente după
ce dispare indicaŃia „STANDBY”.
• Cablurile + şi – ale difuzoarelor sunt scurtcircuitate?
• FolosiŃi doar difuzoarele specificate?
• Sunt cumva blocate fantele de ventilaŃie ale aparatului?
• După ce aŃi verificat elementele de mai sus şi aŃi remediat eventualele
probleme, porniŃi aparatul. Dacă nu puteŃi găsi cauza problemei chiar şi
după ce aŃi verificat toate elementele de mai sus, consultaŃi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Imaginea
Simptomul
Nu se vede nicio imagine.
Imaginea apare cu
distorsiuni.
RO
98
SoluŃia
• Nu este bine conectat cablul SCART (EURO AV).
• Cablul SCART (EURO AV) este deteriorat.
• Aparatul nu este conectat la mufa potrivită „EURO AV
(pagina 23).
• Intrarea video a televizorului nu este configurată astfel încât să puteŃi
vedea imaginile transmise de sistem.
• VerificaŃi metoda de ieşire a aparatului (pagina 23).
• ReconectaŃi bine cablul de legătură.
• Aparatul este conectat la un dispozitiv de intrare neconform cu modul
HDCP (prescurtare de la: ProtecŃie împotriva copierii digitale în bandă
largă) (nu se aprinde „HDMI” pe panoul frontal) (pagina 23).
• Dacă pentru ieşirea video se foloseşte mufa „HDMI OUT” (Ieşire HDMI),
încercaŃi să schimbaŃi tipul ieşirii semnalului video din mufa „HDMI OUT”
(Ieşire HDMI). Aceasta poate rezolva problema (pagina 30). ConectaŃi
televizorul şi aparatul folosind altă mufă video decât mufa „HDMI OUT”
(Ieşire HDMI) şi comutaŃi intrarea televizorului pe intrarea video
conectată, astfel încât să puteŃi vedea afişajele pe ecran. SchimbaŃi tipul
ieşirii de semnal video de la mufa „HDMI OUT” (Ieşire HDMI) şi comutaŃi
intrarea televizorului înapoi pe HDMI. Dacă tot nu apare imaginea,
repetaŃi Paşii şi încercaŃi alte opŃiuni.
• Dacă folosiŃi funcŃia „DMPORT”, semnalul video se emite doar prin mufa
„EURO AV
OUTPUT (TO TV)” (Ieşire EURO AV către TV).
• Discul este murdar sau deteriorat.
• Dacă semnalul de la mufa „EURO AV
OUTPUT (TO TV)” (Ieşire
EURO AV către TV) este distorsionat, schimbaŃi tipul ieşirii de semnal
video din mufa „HDMI OUT” (Ieşire HDMI), configurând „[HDMI
RESOLUTION]” (RezoluŃia HDMI) din „[HDMI SETUP]” (Configurare
HDMI) pe [720 x 480p]* (pagina 30).
* În funcŃie de modelul pentru Ńara respectivă, poate apărea şi
opŃiunea [720 x 480/576p].
Simptomul
Imaginea nu umple ecranul
televizorului, deşi la „[VIDEO
SETUP]” (Configurare video),
proporŃia aspectului este
configurată pe „[TV TYPE]”
(Tip TV).
Ecranul televizorului prezintă
neuniformităŃi de culoare.
SoluŃia
• ProporŃia aspectului este fixată pe disc.
Difuzoarele frontale ale aparatului sunt ecranate magnetic pentru a evita
scurgerile magnetice. Este însă posibil să apară scurgeri magnetice, deoarece
sunt utilizaŃi magneŃi puternici. În acest caz, verificaŃi următoarele elemente:
• În cazul utilizării difuzoarelor în apropierea unui TV cu tub cinescop sau
proiector, instalaŃi difuzoarele la cel puŃin 0,3 m distanŃă faŃă de TV.
• Dacă neuniformităŃile de culoare persistă, opriŃi televizorul, apoi porniŃi-l din
nou după 15-30 de minute.
• Dacă apare efect de microfonie, repoziŃionaŃi difuzoarele audio la o distanŃă şi
mai mare faŃă de TV.
• AsiguraŃi-vă de faptul că în apropierea difuzoarelor audio nu se află obiecte
magnetice (lacăt magnetic pe un suport pentru TV, dispozitive medicale, jucării,
etc.).
Sunetul
Simptomul
SoluŃia
Nu se aude niciun sunet.
• Nu sunt bine conectate cablurile pentru difuzoare.
• ApăsaŃi MUTING (Reducerea volumului la zero) de la telecomandă dacă pe
afişajul panoului frontal al sistemului este afişat „MUTING ON” (Volumul redus
la zero).
• Aparatul se află în modul pauză sau în modul Redare cu viteză redusă.
ApăsaŃi
pentru a reveni la modul de redare normală.
• Se realizează derularea rapidă înainte sau înapoi. ApăsaŃi
pentru a reveni
la modul de redare normală.
• VerificaŃi configurările difuzoarelor (pagina 58).
• Componenta conectată la mufa „HDMI OUT” (Ieşire HDMI) nu este
compatibilă cu formatul semnalului audio, în acest caz setaŃi „[AUDIO (HDMI)]”
din „[HDMI SETUP]” (Configurare HDMI) în poziŃia „[ON]” (Activat) (pagina 56).
• SetaŃi „[AUDIO (HDMI)]” din „[HDMI SETUP]” (Configurare HDMI) în poziŃia
„[ON]” (Activat) (pagina 56).
• Mufa „HDMI OUT” (Ieşire HDMI) este conectată la un dispozitiv DVI (interfaŃă
vizuală digitală), iar mufele DVI nu acceptă semnalele audio.
• Mufa „HDMI OUT” (Ieşire HDMI) nu transmite sunet în format Super Audio
CD.
• ÎncercaŃi următoarele: (1) OpriŃi şi reporniŃi sistemul. (2) OpriŃi şi reporniŃi
componenta conectată. (3) DeconectaŃi şi reconectaŃi cablul HDMI.
• VerificaŃi conectarea corectă şi fermă a boxelor şi a componentelor.
Nu se transmite sunet prin
mufa „HDMI OUT” (Ieşire
HDMI).
Sunetele din stânga şi din
dreapta sunt neechilibrate
sau inversate.
Nu se aude sunetul prin
subwoofer.
Se aude brum sau zgomot
puternic.
Sunetul îşi pierde efectul
stereo la redarea unui disc
VIDEO CD, CD sau a unui
fişier MP3.
Simptomul
• VerificaŃi conexiunile şi configurările difuzoarelor (paginile 22, 58).
• VerificaŃi conectarea fermă a boxelor şi a componentelor.
• VerificaŃi dacă cablurile de legătură sunt plasate la distanŃă faŃă de un
transformator ori de un motor şi la cel puŃin 3 metri distanŃă faŃă de un televizor
ori de o lampă fluorescentă.
• ÎndepărtaŃi televizorul de componentele audio.
• Ştecherele şi mufele sunt murdare. ŞtergeŃi-le cu o lavetă umezită uşor cu
alcool.
• CurăŃaŃi discul.
• SetaŃi „[AUDIO]” în poziŃia „[STEREO]”, apăsând tasta AUDIO (pagina 37).
• AsiguraŃi-vă că aparatul este conectat corect.
SoluŃia
RO
99
Efectul surround este dificil
de obŃinut atunci când piesa
sonoră redată este în format
Dolby Digital, DTS, sau
MPEG audio.
• AsiguraŃi configurarea „DEC. MODE” (Mod decodare) (pagina 32).
• VerificaŃi conexiunile şi configurările difuzoarelor (paginile 22, 58).
• În funcŃie de DVD, este posibil ca semnalul de ieşire să nu se realizeze pe
întreg canalul 5.1. Acesta poate fi monofonic sau stereo chiar dacă piesa
sonoră este înregistrată în format Dolby Digital sau MPEG audio.
Sunetul se aude doar din
difuzorul central.
Nu se aude sunet din
difuzorul central.
• În funcŃie de disc, este posibil ca sunetul să se audă doar din difuzorul central.
Din difuzoarele surround nu
se aude sunet sau sunetul se
aude foarte încet.
Nu se aude sunet din mufa
„DIGITAL IN COAXIAL /
OPTICAL” (Intrare digitală
coaxială/optică)
• VerificaŃi conexiunile şi configurările difuzoarelor (paginile 22, 58).
• AsiguraŃi configurarea „DEC. MODE” (Mod decodare) (pagina 32).
• În funcŃie de sursă, este posibil ca efectul difuzorului central să fie mai puŃin
observabil.
• Se rulează un fişier sursă cu 2 canale.
• VerificaŃi conexiunile şi configurările difuzoarelor (paginile 22, 58).
• AsiguraŃi configurarea „DEC. MODE” (Mod decodare) (pagina 32).
• În funcŃie de sursă, este posibil ca efectul difuzoarelor surround să fie mai
puŃin observabil.
• Se rulează un fişier sursă cu 2 canale.
• FrecvenŃa de eşantionare a semnalului de intrare este mai mare de 48 kHz.
Operarea
Simptomul
Nu se poate face acordul pe
frecvenŃa staŃiilor radio.
SoluŃia
• VerificaŃi dacă antenele sunt conectate ferm. ReajustaŃi poziŃia antenelor;
dacă este cazul, conectaŃi o antenă exterioară.
• Intensitatea semnalului de la staŃiile radio este prea scăzută pentru a face
acordul automat. EfectuaŃi acordul direct.
• În memoria receptorului nu aŃi presetat staŃii radio, ori staŃiile presetate au fost
şterse din memorie (atunci când procedaŃi la acordul pe frecvenŃă prin căutarea
staŃiilor presetate). PresetaŃi staŃiile (pagina 61).
Telecomanda nu
funcŃionează.
• Există obstacole între telecomandă şi aparat.
• DistanŃa dintre telecomandă şi aparat este prea mare.
• Telecomanda nu este îndreptată către senzorul de distanŃă al aparatului.
• Bateriile telecomenzii sunt descărcate.
Discul nu rulează.
• Nu este introdus niciun disc.
• Discul este introdus invers.
IntroduceŃi discul cu suprafaŃa de citire în jos.
• Discul alunecă în suport.
• Sistemul nu poate reda discuri CD-ROM, etc. (pagina 6).
• Codul regional al DVD-ului nu este compatibil cu aparatul.
• În interiorul aparatului s-a format condens ce poate avaria lentilele.
ScoateŃi discul şi lăsaŃi sistemul pornit aproximativ o jumătate de oră.
Nu se poate reda fişierul
MP3.
• CD-ul DE DATE nu este înregistrat într-un format MP3 compatibil cu ISO 9660
Nivel 1/Nivel 2 sau Joliet.
• DVD-ul DE DATE nu este înregistrat într-un format MP3 compatibil cu formatul
UDF (Formatul universal pentru discuri).
• Fişierul MP3 nu are extensia „.mp3”.
• Datele nu sunt înregistrate în formatul MP3, chiar dacă au extensia „.mp3".
• Datele nu sunt date în formatul MPEG-1 Audio Layer 3.
• Aparatul nu poate reda piese audio în formatul MP3PRO.
• VerificaŃi setarea [MEDIA] (pagina 48).
RO
100
Simptomul
Nu poate fi redat fişierul
imagine JPEG.
SoluŃia
• CD-ul DE DATE nu este înregistrat într-un format JPEG compatibil cu ISO
9660 Nivel 1/Nivel 2 sau Joliet.
• DVD-ul DE DATE nu este înregistrat într-un format JPEG compatibil cu
formatul UDF (Formatul universal pentru discuri).
• Fişierul are altă extensie, nu „.jpeg” sau „.jpg”.
• Imaginea este mai mare de 3.072 (lăŃime) x 2.048 (înălŃime) în mod normal,
sau mai mare de 2.000.000 pixeli la fişierele JPEG progresive, utilizate în
principal pe situri de internet.
• Nu încape pe ecranul TV-ului (acele imagini sunt reduse).
• VerificaŃi setarea [MEDIA] (pagina 48).
Fişierul video DivX nu poate fi • Fişierul nu este creat în format DivX sau MP4.
• Fişierul are altă extensie, nu „.avi”, „.dvx”, „.mp4” sau „.m4v”.
redat.
• CD-ul DE DATE nu este înregistrat într-un format JPEG compatibil cu ISO
9660 Nivel 1/Nivel 2 sau Joliet.
• DVD-ul DE DATE nu este înregistrat într-un format JPEG compatibil cu
formatul UDF (Formatul universal pentru discuri).
• Fişierul video este mai mare de 720 (lăŃime) x 576 (înălŃime).
• VerificaŃi setarea [MEDIA] (pagina 48).
• Aparatul poate afişa doar caractere alfanumerice. Alte caractere apar sub
Titlurile directoarelor/
pieselor/numele fişierelor nu forma „[*]”.
sunt afişate corect.
• S-au selectat funcŃiile „Program Play” (Redare program), „Shuffle Play”
Discul nu se redă de la
început.
(Redare în ordine aleatorie) sau „Repeat Play” (Redare repetată).
ApăsaŃi „CLEAR” (Ştergere) pentru a anula aceste funcŃii înainte de a reda un
disc.
• S-a selectat funcŃia „Resume Play” (Reluare redare).
În timpul opririi, apăsaŃi butonul de pe aparat sau de pe telecomandă şi apoi
începeŃi redarea (pagina 39).
• Pe ecranul televizorului va apărea automat titlul, meniul DVD-ului sau meniul
PBC.
• DVD-ul are o funcŃie de redare automată.
Aparatul începe automat
redarea discului.
Redarea se opreşte automat. • Unele discuri pot conŃine un semnal de pauză automată. La redarea unor
astfel de discuri, aparatul opreşte redarea la semnalul de pauză automată.
• În funcŃie de disc, este posibil să nu puteŃi efectua unele dintre operaŃiunile
Nu puteŃi realiza unele
funcŃii precum oprirea,
descrise mai sus. ConsultaŃi instrucŃiunile de operare furnizate împreună cu
căutarea, Redarea cu viteză discul.
redusă sau Redarea repetată
Mesajele nu apar pe ecranul • În Meniul de configurare, selectaŃi limba dorită pentru afişarea pe ecran la
televizorului în limba dorită.
„[OSD]” din „[LANGUAGE SETUP]” (Configurare limbă) (pagina 54).
• Pe DVD-ul pe care doriŃi să îl redaŃi nu sunt înregistrate piese multilingve.
Nu se poate schimba limba
• DVD-ul nu permite schimbarea limbii piesei audio.
piesei audio.
• Pe DVD-ul pe care doriŃi să îl redaŃi nu sunt inscripŃionate subtitrări
Nu se poate schimba limba
subtitrării.
multilingve.
• DVD-ul nu permite schimbarea subtitrărilor.
• DVD-ul nu permite dezactivarea subtitrărilor.
Subtitrarea nu poate fi
dezactivată.
• Pe DVD-ul pe care doriŃi să îl redaŃi nu sunt inscripŃionate unghiuri multiple
Unghiurile nu pot fi
schimbate.
(pagina 36).
• DVD-ul nu permite schimbarea unghiurilor.
Discul nu poate fi scos, iar pe • ContactaŃi distribuitorul Sony sau centrul local de service autorizat Sony.
ecranul panoului frontal apare
mesajul „LOCKED” (Blocat).
RO
101
Simptomul
La redarea unui CD DE DATE
sau DVD DE DATE apare
mesajul „[Data error]” (Eroare
de date) pe ecran.
Aparatul nu funcŃionează
normal.
SoluŃia
• Fişierul MP3/fişierul imagine JPEG/fişierul video DivX pe care doriŃi să îl redaŃi
este corupt.
• Datele nu sunt date în formatul MPEG-1 Audio Layer 3.
• Fişierul imagine JPEG nu este compatibil cu DCF.
• Fişierul imagine JPEG are extensia „.jpeg” sau „.jpg", dar nu este creat în
format JPEG.
• Fişierul pe care doriŃi să îl redaŃi are extensia „.avi” sau „.divx”, dr nu este
creat în format DivX, sau este în format DivX, dar nu este conform profilelor
„DivX Certified”.
• Fişierul pe care doriŃi să îl redaŃi are extensia „.mp4” sau „.m4v”, dr nu este
creat în format MP4, sau este în format MP4, dar nu este conform profilelor
„MPEG4 Simple”.
• ScoateŃi cablul de alimentare de CA (de la reŃea) din priza de perete, apoi
reconectaŃi după câteva minute.
• Dacă nu se aprinde „HDMI” pe ecranul panoului frontal, verificaŃi conexiunea
HDMI (pagina 23).
• SetaŃi „[CONTROL FOR HDMI]” (Comanda HDMI) din „[HDMI SETUP]”
(Configurare HDMI) în poziŃia „[ON]” (Activat) (pagina 55).
• AsiguraŃi-vă că există compatibilitate între componenta conectată şi funcŃia
„[CONTROL FOR HDMI]” (Comanda HDMI).
• VerificaŃi dacă este bine conectat cablul de alimentare la reŃea al componentei
conectate.
• VerificaŃi configurarea funcŃiei „[CONTROL FOR HDMI]” (Comanda HDMI) la
componenta conectată. ConsultaŃi instrucŃiunile de operare furnizate împreună
cu componenta.
• Dacă schimbaŃi conexiunea HDMI, conectaŃi şi deconectaŃi cablul de
alimentare de CA (de la reŃea) sau dacă se produce o pană de curent,
configuraŃi „[CONTROL FOR HDMI]” (Comanda HDMI) din „[HDMI SETUP]”
(Configurare HDMI) în poziŃia „[OFF]” (Dezactivat), apoi configuraŃi
„[CONTROL FOR HDMI]” (Comanda HDMI) din „[HDMI SETUP]” (Configurare
HDMI) în poziŃia „[ON]” (Activat) (pagina 55).
• Pentru detalii consultaŃi secŃiunea „Utilizarea comenzii pentru funcŃia HDMI
pentru sincronizarea „BRAVIA”” (pagina 64).
• SetaŃi „[AUDIO (HDMI)]” din „[CUSTOM SETUP]” (Configurare personalizată)
În timpul utilizării funcŃiei
Comanda audio a sistemului în poziŃia „[ON]” (Activat) (pagina 56).
nu se aude sunet din aparat şi • AsiguraŃi-vă că există compatibilitate între televizorul conectat şi funcŃia de
televizor.
Comandă audio a sistemului.
• Pentru detalii consultaŃi secŃiunea „Utilizarea comenzii pentru funcŃia HDMI
pentru sincronizarea „BRAVIA”” (pagina 64).
Comanda pentru funcŃia
HDMI nu este operabilă
Dispozitivul USB
Simptomul
Pe ecranul panoului frontal
apar „OVERLOAD” (Suprasarcină), „REMOVE USB”
(Eliminare USB), apoi „PUSH
POWER" (ApăsaŃi POWER).
UtilizaŃi un dispozitiv USB
compatibil?
RO
102
SoluŃia
• S-a depistat o problemă la nivelul curentului electric de la portul
(USB).
OpriŃi aparatul şi extrageŃi dispozitivul USB din portul
(USB). AsiguraŃi-vă
că dispozitivul USB nu prezintă probleme. Dacă mesajul se afişează în
continuare, contactaŃi cel mai apropiat distribuitor Sony.
• În caz de conectare a unui dispozitiv USB incompatibil, pot apărea
următoarele probleme. Pentru a vedea tipurile de dispozitive compatibile
consultaŃi secŃiunea „Dispozitive USB care pot fi redate” (supliment).
- Dispozitivul USB nu este recunoscut.
- Pe aparat nu se afişează numele fişierelor sau directoarelor.
- Nu se poate realiza redarea.
- Sunetul se aude cu intermitenŃe.
- Se aude zgomot.
- Sunetul se aude cu distorsiuni.
- Înregistrarea se opreşte înainte de finalizare.
Simptomul
Nu se aude niciun sunet.
SoluŃia
• Dispozitivul USB nu este conectat corect. OpriŃi aparatul, apoi reconectaŃi
dispozitivul USB.
Sunetul se aude cu
distorsiuni.
• Rata de biŃi folosită la codificarea fişierelor audio a fost redusă. TransmiteŃi la
dispozitivul USB fişiere audio codificate cu rate de biŃi mai mari.
Se aude zgomot sau
sunetul se aude cu
intermitenŃe.
• OpriŃi aparatul, apoi reconectaŃi dispozitivul USB.
• Este posibil ca zgomotul să fi apărut în timpul procesului de înregistrare sau
copiere. ŞtergeŃi fişierul şi încercaŃi să îl înregistraŃi sau să îl copiaŃi din nou.
• CopiaŃi fişierele în computer, formataŃi dispozitivul USB în sistem FAT12, FAT16
sau FAT32 şi copiaŃi din nou fişierele pe dispozitivul USB.*
* Acest aparat suportă formatele FAT12, FAT16 şi FAT32, dar este posibil ca unele
dispozitive USB să nu le suporte pe toate. Pentru mai multe detalii, consultaŃi
instrucŃiunile de utilizare ale dispozitivului USB sau contactaŃi producătorul.
Dispozitivul USB nu poate
fi conectat la portul
(USB).
Nu funcŃionează un
dispozitiv USB folosit pe alt
aparat.
Dispozitivul USB este conectat invers. ConectaŃi dispozitivul USB cu orientarea
corectă.
• Poate fi înregistrat într-un format incompatibil. În acest caz, luaŃi mai întâi măsuri
pentru copierea de siguranŃă a fişierelor importante de pe dispozitivul USB, copiindule în computer. Apoi formataŃi dispozitivul USB în sistem FAT12, FAT16 sau FAT32 şi
transferaŃi din nou pe dispozitivul USB fişierele copiate pentru siguranŃă.*
* Acest aparat suportă formatele FAT12, FAT16 şi FAT32, dar este posibil ca unele
dispozitive USB să nu le suporte pe toate. Pentru mai multe detalii, consultaŃi
instrucŃiunile de utilizare ale dispozitivului USB sau contactaŃi producătorul.
Mesajul „READING” (Citire) • Procesul de citire poate dura mult în următoarele cazuri.
este afişat o perioadă
- Există multe directoare sau fişiere pe dispozitivul USB.
îndelungată.
- Structura de fişiere este extrem de complexă.
- Capacitatea de memorie este excesivă.
- Memoria internă este fragmentată.
• Sony recomandă următorii parametri.
- Numărul total de directoare de pe dispozitivul USB: 200 sau mai puŃin
- Numărul total de fişiere într-un director: 150 sau mai puŃin
Numele fişierelor nu sunt
afişate corect.
• TransmiteŃi din nou datele audio către dispozitivul USB, deoarece este posibil ca
datele stocate pe acesta să fie corupte.
• Acest sistem poate afişa doar caractere alfanumerice. Alte caractere nu sunt afişate
corect.
Pe ecranul panoului frontal
apare „DATA ERROR”
(Eroare de date) în timpul
redării unui dispozitiv USB.
• Fişierul audio/fişierul imagine JPEG/fişierul video pe care doriŃi să îl redaŃi este
corupt.
• Datele nu sunt date în formatul MPEG1 Audio Layer 3.
• Fişierul imagine JPEG nu este compatibil cu DCF.
• Fişierul imagine JPEG are extensia „.jpeg” sau „.jpg", dar nu este creat în format
JPEG.
• Fişierul pe care doriŃi să îl redaŃi are extensia „.avi” sau „.divx”, dr nu este creat în
format DivX, sau este în format DivX, dar nu este conform profilelor „DivX Certified”.
• Fişierul pe care doriŃi să îl redaŃi are extensia „.mp4” sau „.m4v”, dr nu este creat în
format MP4, sau este în format MP4, dar nu este conform profilelor „MPEG4 Simple”
• OpriŃi aparatul, apoi reconectaŃi dispozitivul USB.
• ConectaŃi un dispozitiv USB ce poate fi redat de acest aparat. ConsultaŃi secŃiunea
„Dispozitive USB ce pot fi redate" (supliment).
Nu începe redarea.
Redarea nu începe de la
prima piesă.
• ApăsaŃi
pentru a începe redarea.
• S-au selectat funcŃiile „Program Play” (Redare program), „Shuffle Play” (Redare în
ordine aleatorie) sau „Repeat Play” (Redare repetată).
ApăsaŃi „CLEAR” (Ştergere) pentru a anula aceste funcŃii înainte de a reda un
dispozitiv USB.
• S-a selectat funcŃia „Resume Play” (Reluare redare).
În timpul opririi, apăsaŃi butonul de pe aparat sau de pe telecomandă şi apoi
începeŃi redarea.
RO
103
Simptomul
Durează până la începerea
redării.
Nu poate fi redat dispozitivul
USB (fişier audio/fişier
imagine JPEG/fişier video).
Redarea fişierelor audio sau
a fişierelor JPEG durează
mai mult decât în cazul altor
fişiere.
SoluŃia
• Aparatul redă un fişier audio în format AAC.
• Nu sunt compatibile dispozitivele USB cu alte sisteme de fişiere decât
FAT12, FAT16 sau FAT32.*
• Nu pot fi redate fişierele criptate sau parolate, etc.
• Fişierul MP3 nu are extensia „.MP3”.
• Fişierul WMAnu are extensia „.wma”.
• Fişierul AAC nu are extensia „.m4a”.
• Fişierul video Divx nu are extensia „.avi” sau „.divx”.
• Fişierul video MPEG4 nu are extensia „.mp4” sau „.m4v”.
• Datele nu sunt stocate în formatul dorit.
• Nu pot fi redate fişierele MP3 create în alt format decât formatul MPEG 1
Audio Layer 3.
• Dacă folosiŃi un dispozitiv USB partiŃionat, se pot reda doar fişierele audio de
pe prima partiŃie.
• Aparatul poate reda sub-directoarele aflate maxim la al optulea nivel.
• VerificaŃi setarea [MEDIA[ (pagina 72).
• Numărul de directoare a depăşit 200.
• Numărul de fişiere a depăşit 150.
• Pentru fişierele audio/fişierele imagine JPEG, directorul conŃine peste 150 de
fişiere.
• Fişierul imagine JPEG nu are extensia „.jpg” sau „.jpeg”.
• Imaginea este mai mare de 3.072 (lăŃime) x 2.048 (înălŃime) în mod normal,
sau mai mare de 2.000.000 pixeli la fişierele JPEG progresive, utilizate în
principal pe situri de internet.
• Nu pot fi redate fişierele imagine JPEG cu un raport ridicat între lăŃime şi
lungime.
• Nu pot fi redate fişierele WMA înregistrate în format WMA DRM, WMA
Lossless (fără pierderi) sau WMA PRO.
• Nu pot fi redate fişierele AAC înregistrate în format AAC DRM sau AAC
Lossless (fără pierderi).
* Acest aparat suportă formatele FAT12, FAT16 şi FAT32, dar este posibil
ca unele dispozitive USB să nu le suporte pe toate. Pentru mai multe detalii,
consultaŃi instrucŃiunile de utilizare ale dispozitivului USB sau contactaŃi
producătorul.
• După ce aparatul citeşte toate fişierele de pe aparatul USB, redarea poate
dura mai mult decât de obicei dacă:
- numărul de directoare sau fişiere este foarte mare.
- structura de organizare a directoarelor sau fişierelor este foarte complexă.
- capacitatea de memorie este foarte mare.
- mărimea fişierului este foarte mare.
- structura fizică a memoriei este fragmentată.
• Sony recomandă următorii parametri.
- Numărul total de directoare de pe dispozitivul USB: 200 sau mai puŃin
- Numărul total de fişiere într-un director: 150 sau mai puŃin
Nu puteŃi începe transferul pe • Este posibil să se fi produs următoarele probleme.
un dispozitiv USB.
- Dispozitivul USB este plin.
- Numărul de directoare şi fişiere MP3 de pe dispozitivul USB a atins limita
superioară.
- Dispozitivul USB este protejat la scriere.
RO
104
Simptomul
Transferul se opreşte înainte
de finalizare.
SoluŃia
• Viteza de comunicare a dispozitivului USB este extrem de redusă. ConectaŃi
un dispozitiv USB ce poate fi redat de acest aparat.
• Dacă operaŃiile de înregistrare, copiere şi ştergere se repetă de multe ori,
structura de fişiere a dispozitivului USB devine complexă. UrmaŃi procedura din
instrucŃiunile de utilizare ale dispozitivului USB, pentru a formata dispozitivul
USB. Dacă problema persistă, contactaŃi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Înregistrarea pe un dispozitiv
USB s-a realizat eronat.
• UtilizaŃi un dispozitiv USB incompatibil. ConsultaŃi secŃiunea „Dispozitive USB
ce pot fi redate" (supliment).
• Dispozitivul USB a fost deconectat sau a fost oprită alimentarea în timpul
înregistrării/copierii. ŞtergeŃi fişierul înregistrat parŃial şi înregistraŃi sau copiaŃi
din nou. Dacă nu se remediază problema, este posibil ca dispozitivul USB să
fie avariat. UrmaŃi procedura din instrucŃiunile de utilizare ale dispozitivului
USB, pentru a formata dispozitivul USB. Dacă problema persistă, contactaŃi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
Nu se pot şterge directoarele
şi fişierele audio de pe
dispozitivul USB.
• VerificaŃi dacă dispozitivul USB este protejat la scriere.
• Dispozitivul USB a fost deconectat sau a fost oprită alimentarea în timpul
ştergerii.
ŞtergeŃi fişierul parŃial şters. Dacă nu se remediază problema, este posibil ca
dispozitivul USB să fie avariat. UrmaŃi procedura din instrucŃiunile de utilizare
ale dispozitivului USB, pentru a formata dispozitivul USB. Dacă problema
persistă, contactaŃi cel mai apropiat distribuitor Sony.
FuncŃia S-AIR
Simptomul
Nu s-a realizat legătura S-AIR
(nu s-a realizat transmisia de
sunet), de ex. indicatorul
subunităŃii S-AIR se comportă
astfel:
• se opreşte.
• clipeşte.
• capătă culoarea roşie.
Nu se aude sunet din
produsul S-AIR.
SoluŃia
• Dacă folosiŃi altă unitate centrală S-AIR, amplasaŃi-o la o distanŃă mai mare
de 8 m faŃă de unitatea centrală pe care o folosiŃi.
• ConfirmaŃi codul de identificare al unităŃii şi subunităŃi S-AIR (pagina 81).
• AŃi realizat interconectarea dintre unitate şi altă subunitate S-AIR. RealizaŃi
interconectarea cu subunitatea S-AIR dorită (pagina 83).
• InstalaŃi unitatea centrală S-AIR şi subunitatea S-AIR la distanŃă de alte
produse wireless.
• Nu utilizaŃi alt produs wireless.
• Subunitatea S-AIR este oprită. AsiguraŃi-vă că este conectat cablul de
alimentare de CA (cablul de la priză) şi porniŃi subunitatea S-AIR.
• Dacă folosiŃi altă unitate centrală S-AIR, amplasaŃi-o la o distanŃă mai mare
de 8 m faŃă de unitate.
• ConfirmaŃi codul de identificare al unităŃii şi subunităŃi S-AIR (pagina 81).
• ConfirmaŃi configurarea de interconectare (pagina 83).
• InstalaŃi unitatea centrală S-AIR şi subunitatea S-AIR la o distanŃă mai mică
una faŃă de cealaltă.
• EvitaŃi utilizarea echipamentelor ce generează energie electromagnetică,
precum cuptoarele cu microunde.
• InstalaŃi unitatea centrală S-AIR şi subunitatea S-AIR la distanŃă de alte
produse wireless.
• Nu utilizaŃi alt produs wireless.
• ModificaŃi configurarea „RF Change” (Modificare RF) (pagina 84).
• ModificaŃi configurările codului de identificare ale unităŃii centrale S-AIR şi ale
subunităŃii S-AIR.
• OpriŃi aparatul şi subunitatea S-AIR, apoi porniŃi-le din nou.
RO
105
Simptomul
Se aude zgomot sau sunetul
se aude cu intermitenŃe.
RO
106
SoluŃia
• Dacă folosiŃi altă unitate centrală S-AIR, amplasaŃi-o la o distanŃă mai mare
de 8 m faŃă de unitate.
• InstalaŃi unitatea centrală S-AIR şi subunitatea S-AIR la o distanŃă mai mică
una faŃă de cealaltă.
• EvitaŃi utilizarea echipamentelor ce generează energie electromagnetică,
precum cuptoarele cu microunde.
• InstalaŃi unitatea centrală S-AIR şi subunitatea S-AIR la distanŃă de alte
produse wireless.
• Nu utilizaŃi alt produs wireless.
• ModificaŃi configurarea „RF Change” (Modificare RF) (pagina 84).
• ModificaŃi configurările codului de identificare ale unităŃii centrale S-AIR şi ale
subunităŃii S-AIR.
FuncŃia de autodiagnosticare
La afişarea numărului versiunii
pe ecranul televizorului
(Când pe ecran apare o combinaŃie de
litere şi cifre)
La pornirea aparatului, pe ecranul televizorului
poate apărea numărul versiunii [VER.X.XX] (X
este un număr). Deşi aceasta nu este o
defecŃiune şi codul se va folosi doar în scopuri
de service, aparatul nu va funcŃiona în mod
normal. OpriŃi aparatul, apoi reporniŃi-l pentru
ca acesta să poată funcŃiona.
Atunci când se activează funcŃia de autodiagnosticare pentru a preveni funcŃionarea
eronată a sistemului, pe ecranul televizorului
sau pe afişajul panoului frontal va apărea un
cod de serviciu din cinci caractere (de ex. C 13
50), format dintr-o literă şi patru cifre. În acest
caz, verificaŃi următorul tabel.
Primele 3
caractere
ale codului
de serviciu
C 13
Cauza şi/sau soluŃia
C 31
Discul nu este introdus corect.
ReporniŃi sistemul, apoi
reintroduceŃi corect discul.
E XX
(XX este un
număr)
Pentru a preveni eventuale
defecŃiuni, sistemul a realizat
funcŃia de auto-diagnosticare.
ContactaŃi cel mai apropiat
distribuitor Sony sau centrul
local de service autorizat Sony
şi comunicaŃi-le codul de
serviciu din 5 caractere.
Exemplu: E 61 10
Discul este murdar.
CurăŃaŃi discul cu o lavetă
moale (pagina 97).
RO
107
SpecificaŃii
SecŃiunea video
SecŃiune amplificator
Ieşiri
Mod stereo (nominal)
108 W + 108 W (la 3 ohmi,
1 kHz, 1% THD)
Mod surround (referinŃă) Putere de ieşire RMS
FL/FR/C/SL/SR*: 142
W (pe canal la 3 ohmi, 1
kHz, 10% THD)
Subwoofer*: 140 W (la
3 ohmi, 80 Hz, 10% THD)
* În funcŃie de configurările modului de decodare
şi de sursă, este posibil să nu se emită sunet.
Intrări (analogice)
TV (intrare audio)
Intrare audio
Intrări (digitale)
Difuzoare
Frontale (SS-TS98)
Sistemul de difuzoare
Difuzoarele utilizate
ImpedanŃa nominală
Dimensiuni (aprox.)
Sensibilitate: 450/250 mV
Sensibilitate: 250/125 mV
Masa (aprox.)
TV (intrare coaxială/optică)
ImpedanŃa: 75 ohmi/Intrare: Dolby Digital 5.1ch
/ DTS 5.1 ch / PCM linear
2 ch
(FrecvenŃa de
eşantionare: sub 48 kHz)
Ieşiri (analogice)
Căşti
Acceptă căşti cu
impedanŃă joasă şi
înaltă.
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohmi
R/G/B: 0,7 Vp-p 75 ohmi
IEŞIRE HDMI: Tip A (19
pini)
InstalaŃie completă Bass
reflex
Tip con, 65 mm
3 ohmi
295 mm x 1.185 mm x
295 mm (113 mm x 640
mm x 87 mm difuzor,
doar pentru referinŃă)
(lăŃime/înălŃime/ grosime)
3,3 kg
Centru (SS-CT91)
Sistemul de difuzoare
Carcasa difuzoarelor
ImpedanŃa nominală
Dimensiuni (aprox.)
Masa (aprox.)
InstalaŃie completă Bass
reflex, cu ecranare
magnetică
Tip con, 65 mm
3 ohmi
265 mm x 94 mm x 77
mm (lăŃime/înălŃime/
grosime)
0,7 kg
Sistem Super Audio CD/DVD
Surround
DAV-DZ680 (SS-TS92)
ProprietăŃi diodă laser
Durata de emisie:
Continuă
Ieşire laser: sub 44,6 µW
* Această ieşire este valoarea măsurată la o
distanŃă de 200 mm faŃă de suprafaŃa lentilei
obiectivului pe Blocul de colectare optică, cu o
deschidere de 7 mm.
Sistemul pentru format PAL/NTSC
semnal video
Sistemul de difuzoare
SecŃiunea USB
Sistemul de difuzoare
Portul USB:
Curent maxim:
500 mA
SecŃiunea acordor
Sistemul
SecŃiune acord FM
Spectrul de acordare
Modele pentru
America de Nord
Alte modele:
Antena
Difuzoarele utilizate
ImpedanŃa nominală
Dimensiuni (aprox.)
Masa (aprox.)
DAV-DZ780 (SS-TS98)
Difuzoarele utilizate
ImpedanŃa nominală
Dimensiuni (aprox.)
Sintetizator digital PLL,
cu cuarŃ
87,5 MHz – 108,0 MHz
(faza de 100 kHz)
87,5 MHz – 108,0 MHz
(faza de 50 kHz)
Antenă-fir pentru FM
Borne pentru antenă 75 ohmi, neechilibrate
FrecvenŃa
10,7 MHz
intermediară
Masa (aprox.)
RO
InstalaŃie completă Bass
reflex
Tip con, 65 mm
3 ohmi
295 mm x 1.185 mm x
295 mm (113 mm x 640
mm x 87 mm difuzor,
doar pentru referinŃă)
(lăŃime/înălŃime/ grosime)
3,3 kg
Subwoofer (SS-WS91)
Sistemul de difuzoare
Carcasa difuzoarelor
Viteza nominală
Dimensiuni (aprox.)
Masa (aprox.)
Subwoofer Bass reflex
Tip con, 160 mm
3 ohmi
168 mm x 300 mm x 325
mm (lăŃime/înălŃime/
grosime)
5,3 kg
Caracteristici generale
Tensiunea de
alimentare
Puterea consumată
108
InstalaŃie completă Bass
reflex
Tip con, 65 mm
3 ohmi
103 mm x 164 mm x 94
mm (lăŃime/înălŃime/
grosime)
3,3 kg
220 V - 240 V c.a.,
50/60 Hz
Pornit: 150 W
Puterea consumată
Standby: 0,3 W (în
modul economie de
energie)
Tensiunea de ieşire (DIGITAL MEDIA PORT)
5 V c.c
Curentul de ieşire (DIGITAL MEDIA PORT)
700 mA
Dimensiuni (aprox.)
Masa (aprox.)
430 mm × 66 mm ×
385 mm (lăŃime/
înălŃime/ grosime),
inclusiv părŃile
proiectate în exterior
4,3 kg
Formatul de fişier suportat
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)
Extensie fişier:
mp3
Rata de biŃi:
32 kbps – 320 kbps
FrecvenŃe de
32/44,1/48 kHz
eşantionare:
WMA (doar pentru dispozitivul USB)
Extensie fişier:
wma
Rata de biŃi:
48 kbps – 192 kbps
FrecvenŃe de
44,1 kHz
eşantionare:
AAC (doar pentru dispozitivul USB)
Extensie fişier:
m4a
Rata de biŃi:
48 kbps – 320 kbps
FrecvenŃe de
44,1 kHz
eşantionare:
DivX
Extensie fişier:
avi/divx
Codec video:
DivX video
Rata de biŃi:
8 Mbps (MAX)
Rata de cadre:
30 cadre pe secundă
RezoluŃie:
720 x 576
Codec audio:
MP3
MPEG4
Format fişier
Format fişier MP4
Extensie fişier:
mp4/m4v
Codec video:
MPEG4 Simple Profile
(Nu este compatibil
AVC.)
Rata de biŃi:
4 Mbps
Rata de cadre:
30 cadre pe secundă
RezoluŃie:
720 x 576
Codec audio:
AAC-LC (Nu este
compatibil HE-AAC.)
DRM:
Incompatibil
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica
designul şi caracteristicile, fără notificare
prealabilă.
Glosar
Calibrare automată, cinematografică, digitală
Sony a dezvoltat funcŃia de Calibrare automată
cinematografică digitală pentru a măsura şi regla
automat configurările difuzoarelor, în funcŃie de
mediul dvs. de ascultare, pe o perioadă scurtă de
timp.
Dolby Digital
Acest format de sunet cinematografic este mai
avansat decât „Dolby Surround Pro Logic”. În acest
format, difuzoarele surround emit sunet stereo cu un
spectru mărit de frecvenŃă, furnizându-se
independent un canal de subwoofer pentru başi.
Formatul se mai numeşte şi „5.1”, iar canalul
subwoofer-ului este denumit canalul 0.1 (deoarece
funcŃionează doar când este necesar efectul de
accentuare a başilor). Toate cele şase canale din
acest format sunt înregistrate separat pentru a se
putea realiza o diferenŃiere superioară a canalelor.
Mai mult decât atât, deoarece toate semnalele sunt
procesate digital, semnalul suferă o degradare mai
mică.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II creează 5 canale cu lărgime de
bandă întreagă, dintr-o sursă audio cu 2 canale de
sunet. Acest lucru este realizat cu ajutorul unui
decodor performant surround matricial de mare
puritate, care extrage proprietăŃile spaŃiale din
înregistrarea originală, fără adăugarea unor sunete
noi ori a unor coloraturi de tonalitate.
■ Modul film
Modul film se va utiliza pentru spectacolele de
televiziune în format stereo şi pentru toate
programele codificate în sistem Dolby Surround.
Rezultatul este o direcŃionalitate accentuată a
câmpului de sunet, care se apropie de calitatea
sunetului discret de pe canalul 5.1.
■ Modul muzică
Modul muzică se foloseşte pentru înregistrările
muzicale stereo şi oferă un spaŃiu sonor amplu şi
profund.
Dolby Surround Pro Logic
Ca metodă de decodare a formatului Dolby Surround,
formatul Dolby Surround Pro Logic generează patru
canale dintr-un sunet pe 2 canale. În comparaŃie cu
sistemul anterior Dolby Surround, Dolby Surround
Pro Logic reproduce mai natural rotirea panoramică
de la stânga la dreapta şi localizează sunetele mai
precis. Pentru a beneficia de toate avantajele
formatului Dolby Surround Pro Logic trebuie să aveŃi
o pereche de difuzoare surround şi un difuzor central.
Difuzoarele surround transmit sunet monofonic.
RO
109
DTS
Tehnologie digitală de compresie a semnalelor
audio, dezvoltată de DTS, Inc. Această
tehnologie este la nivelul 5.1 channel
surround. Acest format cuprinde şi două
canale stereo-spate şi un canal discret pentru
subwoofer. DTS asigură aceeaşi înaltă calitate
a sunetului digital pe 5.1 canale discrete. Buna
separaŃie între canale este asigurată,
deoarece toate canalele de date sunt
înregistrate discret şi procesate digital.
HDMI (InterfaŃă multimedia de înaltă
definiŃie)
HDMI este o interfaŃă ce suportă atât video şi
audio cu o singură conexiune digitală,
permiŃându-vă să vă bucuraŃi de imagine şi
sunet digital de înaltă calitate. SpecificaŃia
HDMI este compatibilă cu HDCP (ProtecŃia
împotriva copierii digitale în bandă largă), o
tehnologie anti-copiere ce integrează
tehnologie de codificare a semnalelor video
digitale.
„Parental Control” (Control parental)
FuncŃie a unui DVD, prin care este limitată
posibilitatea de redare a discului în funcŃie de
vârsta utilizatorului, conform nivelului de
limitare stabilit de fiecare Ńară. Limitările diferă
de la disc la disc; atunci când această funcŃie
este activată, redarea poate fi complet
interzisă, sau anumite scene sunt complet
omise ori înlocuite cu alte scene, etc.
S-AIR (prescurtare de la denumirea în limba
engleză pentru „frecvenŃă radio interactivă
Sony Audio")
În ultimul timp s-a remarcat răspândirea rapidă
a mediilor DVD, a transmisiilor digitale şi a
altor medii de înaltă calitate.
Pentru a asigura transmisia ireproşabilă a
nuanŃelor subtile ale acestor medii de înaltă
calitate, Sony a dezvoltat o tehnologie
denumită „S-AIR” pentru transmiterea
semnalelor audio digitale fără compresie,
integrând această tehnologie în EZW-RT10/
EZWT-100.
Această tehnologie transferă semnalele audio
digitale fără compresie, folosind banda de 2,4
GHz ISM (pentru domeniile: Industrial,
ŞtiinŃific, Medical), precum reŃelele LAN
wireless şi aplicaŃiile Bluetooth.
RO
110
Super Audio CD
Super Audio CD este un nou standard pentru
discurile audio de calitate înaltă, în care
muzica este înregistrată în formatul DSD
(prescurtare de la: „Direct Stream Digital” –
sunet digital direct) (CD-urile obişnuite sunt
înregistrate în formatul PCM). Formatul DSD
foloseşte o frecvenŃă de eşantionare de 64 de
ori mai mare decât cea a unui CD obişnuit şi,
datorită unei cuantizări de 1 bit, realizează atât
un spectru larg de frecvenŃă, cât şi un spectru
dinamic larg în spectrul de frecvenŃă
perceptibilă pentru urechea umană, muzica
reprodusă fiind extrem de fidelă sunetului
original.
Tipuri de discuri Super Audio CD
Există 2 tipuri de discuri, în funcŃie de
combinaŃia dintre stratul Super Audio
CD şi stratul CD.
• Stratul Super Audio CD: Un strat de
semnale cu densitate ridicată pentru
discurile Super Audio CD
• Stratul CD1): Un strat ce poate fi citit de un
CD player obişnuit
Disc cu strat unic
(un disc cu strat unic Super Audio CD)
Strat Super Audio
CD
Disc hibrid 2)
(un disc cu strat Super Audio CD şi strat CD)
Strat CD 3)
Strat Super Audio
CD 3)
Un strat Super Audio CD este format dintro zonă de redare cu 2 canale şi o zonă de
redare cu canale multiple.
• Zona cu 2 canale: O zonă în care sunt
înregistrate piese stereo pe 2 canale
• Zona cu canale multiple: O zonă în care
sunt înregistrate piese pe canale multiple
(până la 5.1 canale)
Zona cu 2
canale 4)
Zona cu canale
4)
multiple
Stratul Super
Audio CD
1)
Stratul CD poate fi redat pe un CD player
obişnuit.
2)
Deoarece ambele straturi se află pe aceeaşi
parte, discul nu trebuie întors.
3)
Pentru a selecta un strat consultaŃi secŃiunea
„Selectarea unui strat de redare la redarea
unui Super Audio CD hibrid” (pagina 38).
4)
Pentru a selecta o zonă consultaŃi secŃiunea
„Selectarea unei zone de redare pe un disc
Super Audio CD cu 2 canale + canale
multiple” (pagina 38).
RO
111
Prioritatea de redare a tipurilor de fişiere
Tabelul de mai jos prezintă prioritatea de redare a tipurilor de fişiere din cadrul setării [MEDIA].
Tipul de
fişier de pe
un disc sau
de pe un
dispozitiv
USB
Doar fişiere
video
Doar fişiere
de imagine
JPEG
Doar fişiere
audio
Fişiere video
şi fişiere de
imagine
JPEG
Fişiere video
şi fişiere
audio
Fişiere audio
şi fişiere de
imagine
JPEG
Fişiere video,
fişiere audio
şi fişiere de
imagine
JPEG
Fişiere video
Dispozitiv
USB
Fişiere video
Setarea [MEDIA]
[MUSIC/
[PHOTO]
PHOTO]
(Foto)
(Muzică/foto)
Disc
Disc/dispozitiv
USB
Fişiere video
Fişiere video
Fişiere de
imagine
JPEG
Fişiere MP3
Fişiere de
imagine
JPEG
Fişiere audio
Fişiere de
imagine
JPEG
Fişiere MP3
Fişiere video
Fişiere video
Fişiere video
Fişiere MP3
şi fişiere de
imagine
JPEG cu
prezentare
de
diapozitive
Fişiere video
[VIDEO]
Disc
RO
Disc/dispozitiv
USB
Fişiere video
Fişiere de
imagine JPEG
Fişiere de
imagine JPEG
Fişiere audio*
Fişiere audio*
Fişiere de
imagine
JPEG
Fişiere de
imagine JPEG
Fişiere video
Fişiere video
Fişiere MP3
Fişiere audio*
Fişiere audio*
Fişiere audo
Fişiere MP3 şi
fişiere de
imagine
JPEG cu
prezentare de
diapozitive
Fişiere de
imagine JPEG
Fişiere audio*
Fişiere video
Fişiere MP3 şi
fişiere de
imagine
JPEG cu
prezentare de
diapozitive
Fişiere de
imagine JPEG
Fişiere audio*
* La utilizarea unui disc, puteŃi reda doar fişiere MP3.
112
[MUSIC]
(Muzică)
Lista codurilor de limbă
Ortografie conform standardului ISO 639: 1988 (E/F).
Cod Limba
Cod Limba
Cod Limba
1027 Afar
1183 Irlandeză
1347 Maori
1028 Abkhazian
1186 ScoŃiană
1349 Macedoneană
1032 Afrikaans
1194 GaliŃiană
1350 Malayalam
1039 Amharică
1196 Guarani
1352 Mongolă
1044 Arabă
1203 Gujarati
1353 Moldovenească
1045 Asameză
1209 Hausa
1356 Marathi
1051 Aymara
1217 Hindi
1357 Malay
1052 Azerbaidjană
1226 Croată
1358 Malteză
1053 Bashkir
1229 Ungară
1363 Burmeză
1057 Bielorusă
1233 Armeană
1365 Nauru
1059 Bulgară
1235 Interlingua
1369 Nepaleză
1060 Bihari
1239 Interlingue
1376 Olandeză
1061 Bislama
1245 Inupiak
1379 Norvegiană
1066 Bengaleză;
1248 Indoneziană
1393 Occitană
Bangla
1253 Islandeză
1403 (Afan)Oromo
1067 Tibetană
1254 Italiană
1408 Oriya
1070 Bretonă
1257 Ebraică
1417 Punjabi
1079 Catalană
1261 Japoneză
1428 Poloneză
1093 Corsicană
1269 Idiş
1435 Pashto;
1097 Cehă
1283 Javaneză
Pushto
1103 Galeză
1287 Georgiană
1436 Portugheză
1105 Daneză
1297 Cazacă
1463 Quechua
1109 Germană
1298 Groenlandeză
1481 Retoromană
1130 Bhutani
1299 Cambodgiană
1142 Greacă
1144 Engleză
1145 Esperanto
1149 Spaniolă
1150 Estoniană
1151 Bască
1157 Persană
1165 Finlandeză
1166 Fiji
1171 Feroeză
1300 Kannada
1301 Coreeană
1305 Kashmiri
1307 Kurdă
1311 Kirghiză
1313 Latină
1326 Lingala
1327 LaoŃiană
1332 Lituaniană
1334 Letonă;
1174 Franceză
1181 Friziană
1482 Kirundi
1483 Română
1489 Rusă
1491 Kinyarwanda
1495 Sanscrită
1498 Sindhi
1501 Sangho
1502 Sârbocroată
1503 Singaleză
Cod Limba
1507 Samoană
1508 Shona
1509 Somaleză
1511 Albaneză
1512 Sârbă
1513 Siswati
1514 Sesotho
1515 Sudaneză
1516 Suedeză
1517 Swahili
1521 Tamil
1525 Telugu
1527 Tadjikă
1528 Thai
1529 Tigrinya
1531 Turkmenă
1532 Tagalog
1534 Setswana
1535 Tongană
1538 Turcă
1539 Tsonga
1540 Tătară
1543 Twi
1557 Ucraineană
1564 Urdu
1572 Uzbekă
1581 Vietnameză
1587 Volapük
1613 Wolof
1632 Xhosa
1665 Yoruba
1684 Chineză
1697 Zulu
1505 Slovacă
1345 Malgaşă
1506 Slovenă
1703 Nespecificată
Lista codurilor regionale pentru controlul parental
Cod Zona
2044 Argentina
2047 Australia
2046 Austria
2057 Belgia
2070 Brazilia
2079 Canada
2090 Chile
Cod Zona
2165 Finlanda
2174 FranŃa
2109 Germania
2248 India
2238 Indonezia
2254 Italia
2276 Japonia
Cod Zona
2362 Mexic
2376 Olanda
2390 Noua Zeelandă
2379 Norvegia
2427 Pakistan
2424 Filipine
2436 Portugalia
2092 China
2304 Coreea
2489 Rusia
2115 Danemarca
2363 Malaiezia
2501 Singapore
Cod Zona
2149 Spania
2499 Suedia
2086 ElveŃia
2528 Thailanda
2184 Regatul
Unit
RO
113
Index al pieselor şi butoanelor
Pentru mai multe informaŃii, consultaŃi paginile indicate în paranteze.
Panoul frontal
1
2
3
4
5
6
(pornire/standby) (28, 95)
(deschidere/închidere) (35)
Ecranul panoului frontal (116)
„FUNCTION” (FuncŃie) (31)
(senzorul de distanŃă) (9)
Indicatorul „MOVIE/MUSIC”
(Film/muzică) (90)
7
8
Control VOLUM (35)
„REC TO USB” (Înregistrare pe USB)
(76)
RO
114
9
10
Port USB (65)
„OPERATION DIAL" (Cadranul de
operare) (35)
11
12
Mufa „PHONES” (Căşti) (35)
Mufa „AUDIO IN/A.CAL MIC” (Intrare
audio/micr. cal.aut.) (24, 28, 87)
13
14
Butoanele pentru operarea redării (35)
Sertarul discului (35)
Panoul din spate
Şuruburi*
1
2
3
4
Mufele „SPEAKER” (Difuzoare) (22)
Fanta EZW-T100 (80)
Mufa „COAXIAL 75Ω FM” (26)
Mufa „EURO AV
OUTPUT (TO TV)”
(Ieşire EURO AV către TV) (23)
5
Mufă DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)
(24, 79)
6
7
Mufa „HDMI OUT” (Ieşire HDMI) (23)
Mufe „TV (DIGITAL IN COAXIAL/
OPTICAL)” (intrare coaxială/optică) (23)
*
ATENłIE!
Vă rugăm să nu scoateŃi şuruburile înainte de
a instala EZW-T100.
RO
115
Ecranul panoului frontal
Despre indicaŃiile afişate pe ecranul panoului frontal
1
2
Starea de redare
Clipeşte când este configurat sleep
timer-ul. (91)
3 Afişează starea aparatului precum
capitolul, titlul sau numărul piesei,
informaŃiile referitoare la durată, frecvenŃa
radio, situaŃia de redare, modul de
decodare, etc.
4
Se aprinde la recepŃionarea unei staŃii.
(doar pentru radio) (6158)
5
Efect stereo/monofonic (doar pentru
radio) (629)
6
Se aprinde atunci când transmiŃătorul
S-AIR (nelivrat împreună cu aparatul) este
introdus în aparat, iar sistemul transmite
sunetul. (80)
RO
116
7
Se aprinde când mufa „HDMI OUT”
(Ieşire HDMI) este conectată corect la
dispozitivul compatibil HDCP (ProtecŃie
împotriva copierii digitale în bandă largă),
cu intrarea HDMI sau DVI (InterfaŃă vizuală
digitală). (23)
8
Format surround curent (cu excepŃia
fişierului imagine JPEG)
9
Se aprinde la introducerea unui
disc NTSC.
10 Se aprinde la introducerea unui Super
Audio CD/CD. (38)
Telecomanda
ORDINE ALFABETICĂ
DESCRIEREA BUTOANELOR
A–O
P–Z
ANGLE (Unghi) 22 (36)
PICTURE NAVI (Navigare imagine) Butoane numerice 14 (39, 61, 88)
34 (46, 69)
AUDIO 15 (37)
PRESET (Presetare) +/– 27 (62)
(pornire/standby) 1 (27, 28, 35)
CLEAR (Ştergere) 32 (40, 62)
PROG +/– 27 (88
TV
(pornit/standby) 19 (88)
D.TUNING (Acord direct) 16 (62)
S-AIR MODE (Mod S-AIR) 35
12 (27, 28,38, 40,
DIMMER (Întunecare) 33 (92)
SLEEP (Adormire) 17 (91)
61, 86)
DISPLAY (Afişare) 21 (63, 73, 92) SOUND MODE (Mod sunet) 3 (90)
6 (45, 67)
DVD MENU (Meniu dvd) 25 (43)
SUBTITLE (Subtitrare) 16 (37)
REPLAY/ADVANCE
(Reluare/avansare) 9 (35)
DVD TOP MENU (Meniu superior
dvd) 13 (43)
DYNAMIC BASS (Bas dinamic) 4
(89)
ENTER 24 (88)
SYSTEM MENU (Meniu sistem) 5
(27, 32, 61, 91)
THEATRE (Teatru) 18 (64)
FUNCTION (FuncŃie) +/– 2 (31,
35)
1)
MEMORY SELECT (Selectare
memorie) 22
MENU (Meniu) 25 (883)
MUTING (Volum zero) 7 (35)
TUNING (Acord) +/– 10 (61)
27 (35)
10 (35)
TOOLS (Instrumente) 26 (88)
9 (35)
10 (35)
TV 29 (88)
TV INPUT 20 (88)
VOLUME (Volum) +/– 8 (35)
(redare) 30 (35)
(stop) 28 (35)
(pauză) 11 (35)
NIGHT (Noapte) 23 (89)
DISPLAY2) (Afişare) 26 (28,
38, 40, 53, 86, 118)
ONE-TOUCH PLAY (Redare cu o
apăsare de buton) 36 (65)
RETURN (Revenire) 31 (39,
88)
-/-- 32 (88)
1)
ConsultaŃi suplimentul
ataşat.
2)
Acest buton este
disponibil doar pentru
funcŃia „DVD”, „USB” sau
„DMPORT”. În funcŃie de
adaptorul DIGITAL
MEDIA PORT, este
posibil ca acest buton să
nu funcŃioneze.
RO
117
Ghid pentru afişajul meniului de comandă
PuteŃi folosi afişajul Meniului de comandă pentru a selecta o funcŃie şi a vedea informaŃiile despre
aceasta.
„DISPLAY”
(Afişare)
ApăsaŃi în mod repetat „
DISPLAY”(Afişare) .
De fiecare dată când apăsaŃi „
DISPLAY” (Afişare), se modifică afişajul:
(1) Afişaj Meniu de comandă 1
(2) Afişaj Meniu de comandă 2 (apare doar la anumite discuri)
(3) Afişaj Meniu de comandă dezactivat
Notă
• Afişajul Meniului de comandă apare în timpul funcŃiei „DVD” sau „USB”.
Afişajul Meniului de comandă
Afişajele 1 şi 2 ale Meniului de comandă vor arăta diferite elemente în funcŃie de tipul de disc. Pentru
mai multe informaŃii, consultaŃi paginile indicate în paranteze.
RO
118
Exemplu: Afişajul Meniului de Comandă 1 la redarea unui DVD VIDEO.
Numărul titlului redat în prezent
Numărul capitolului redat în prezent
Numărul total de titluri
Elementele Meniului de
Comandă
Numărul total de capitole
SituaŃia de redare (
Redare, Pauză,
Stop, etc.)
Tipul de disc
redat
Elementul selectat
Durata de redare
Configurarea curentă
Numele funcŃional al
elementului selectat din
Meniul de Comandă
OpŃiuni
Mesaj de operare
Pentru a opri afişajul
ApăsaŃi
„DISPLAY” (Afişare).
Lista elementelor din Meniul de comandă
Elementul Numele elementului, funcŃia, tipul de disc
[TITLE] (titlu) (pagina 43)/[SCENE] (scenă) (pagina 43)/[TRACK] (piesă) (pagina 43)
PuteŃi selecta titlul, scena sau piesa care să fie redată.
[CHAPTER] (capitol) (pagina 43)/[INDEX] (indice) (pagina 43)
PuteŃi selecta capitolul sau indicele care să fie redat.
[INDEX] (indice) (pagina 43)
PuteŃi afişa indicele şi selecta indicele care să fie redat.
[TRACK] (piesă) (pagina 43)
PuteŃi selecta piesa care să fie redată.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (Original/Listă de piese) (pagina 43)
PuteŃi selecta tipul de titluri care să fie redate (DVD-RW/DVD-R), titlul [ORIGINAL] sau o listă de
piese ([PLAY LIST]) editată.
[TIME] (durata) (pagina 44)
PuteŃi verifica durata scursă şi durata de redare rămasă.
PuteŃi reda de la un punct dorit introducând codul de timp (doar pentru DVD VIDEO/DVD-VR).
[MULTI/2CH] (Canale multiple/2 canale) (pagina 38)
PuteŃi selecta zona de redare de pe un disc Super Audio CD, atunci când este disponibilă această
opŃiune.
[SUPER AUDIO CD/CD LAYER] (Strat SUPER AUDIO CD/CD) (pagina 38)
PuteŃi selecta stratul de redare de pe un disc Super Audio CD, atunci când este disponibilă această
opŃiune.
[PROGRAM] (Program) (pagina 40)
PuteŃi selecta piesele pentru a le asculta în ordinea dorită.
RO
119
[SHUFFLE] (Redare în ordine aleatorie) (pagina 41)
PuteŃi reda piesele/fişierele în ordine aleatorie.
[REPEAT] (Repetare) (pagina 42)
PuteŃi reda repetat întregul disc (toate titlurile/toate piesele/toate directoarele/toate fişierele), sau un
singur titlu/capitol/piesă/director/fişier.
[A/V SYNC] (Sincronizare A/V) (pagina 51)
PuteŃi regla decalajul dintre imagine şi sunet.
[DISC MENU] (Meniu disc) (pagina 43)
PuteŃi afişa meniul DVD-ului.
[BROWSING] (Navigare) (pagina 48)
PuteŃi afişa lista de directoare/fişiere de imagine JPEG.
[SETUP] (Configurare) (pagina 53)
[CUSTOM] (Personalizare)
Pe lângă reglarea Configurării automate, puteŃi regla şi diferite alte setări.
[QUICK] (rapidă) (pagina 25)
PuteŃi realiza reglajele de bază. FolosiŃi Configurarea rapidă pentru a selecta limba dorită pentru
afişajul de pe ecran, proporŃia de aspect a televizorului („aspect ratio”) şi selectaŃi da (yes) sau nu
(no) pentru a începe Calibrarea automată.
[FOLDER] (director) (pagina 43)
PuteŃi selecta directorul care să fie redat.
[FILE] (fişier) (pagina 43)
PuteŃi selecta fişierul imagine JPEG sau fişierul video care să fie redat.
[DATE] (Dată) (pagina 94)
PuteŃi afişa data la care s-a făcut fotografia cu camera digitală.
[INTERVAL] (pagina 47)
PuteŃi selecta durata în care se vor afişa diapozitivele pe ecranul televizorului.
[EFFECT] (Efect) (pagina 48)
PuteŃi selecta efectele ce se vor folosi la schimbarea diapozitivelor în timpul unei prezentări de
diapozitive.
[MEDIA] (pagina 48)
PuteŃi selecta tipul de date (fişierul MP3, fişierul de imagine JPEG, fişierul video sau şi fişierul MP3 şi
fişierul de imagine JPEG), care vor fi redate de pe un CD DE DATE / DVD DE DATE.
* Aceste elemente nu sunt afişate la redarea unui CD DE DATE / DVD DE DATE ce conŃine fişiere video.
Lista elementelor din Meniul de comandă pentru dispozitivul USB
Elementul Numele elementului, funcŃia, tipul de disc
[REPEAT] (Repetare) (pagina 73)
PuteŃi reda repetat întregul dispozitiv USB (toate directoarele/toate fişierele), sau
un director/fişier.
[BROWSING] (Navigare) (pagina 72)
PuteŃi afişa lista de directoare/fişiere imagine JPEG.
[DATE] (Dată) (pagina 74)
PuteŃi afişa data la care s-a făcut fotografia cu camera digitală.
[INTERVAL] (pagina 70)
PuteŃi selecta durata pentru care se vor afişa diapozitivele pe ecranul televizorului.
RO
120
[EFFECT] (Efect) (pagina 71)
PuteŃi selecta efectele ce se vor folosi la schimbarea diapozitivelor în timpul unei prezentări de
diapozitive.
[MEDIA] (pagina 72)
PuteŃi selecta tipul de date (fişier MP3/AAC/WMA, fişier de imagine JPEG sau fişier video) de
pe un dispozitiv USB.
[USB TRANSFER] (Transfer USB) (pagina 75)
PuteŃi înregistra piesele de pe un CD audio sau puteŃi copia fişierele MP3 de pe un CD DE
DATE/DVD DE DATE pe un dispozitiv USB.
[SHUFFLE] (Redare în ordine aleatorie)
PuteŃi reda fişierele în ordine aleatorie.
[TRACK] (piesă)
PuteŃi selecta piesa care să fie redată.
[FOLDER] (director)
PuteŃi selecta directorul care să fie redat.
[FILE] (fişier)
PuteŃi selecta fişierul de imagine JPEG care să fie redat.
[TIME] (durata)
PuteŃi verifica durata scursă şi durata de redare rămasă.
[A/V SYNC] (Sincronizare A/V)
PuteŃi regla decalajul dintre imagine şi sunet.
Sfat util
• Indicatorul pictogramei Meniu de comandă se aprinde în culoarea galben
când
selectaŃi orice element cu excepŃia opŃiunii [OFF] (Dezactivat) (doar în modurile [PROGRAM],
[SHUFFLE] (redare în ordine aleatorie), [REPEAT] (redare repetată), şi [A/V SYNC] (sincronizare
A/V)). Indicatorul [ORIGINAL/PLAY LIST] (Original/Listă de piese) se aprinde în culoarea galben când
selectaŃi opŃiunea [PLAY LIST] (Lista de piese) (configurare implicită). Indicatorul [MULTI/2CH] se
aprinde în galben când selectaŃi zona de redare pe canale multiple de pe un Super Audio CD.
RO
121
Index
A
F
„A/V SYNC” (Sincronizare A/V) 51
Afişajul Meniului de comandă 118
Amplificator surround 80
„ANGLE” (Unghi) 37
„ATTENUATE” (Atenuare) 91
AUDIO 54
AUDIO (HDMI) 56
AUDIO DRC 57
„AUDIO SETUP" (Configurare
audio) 57
„AUTO CALIBRATION” (Calibrare
automată) 57, 87, 109
Avansare instantanee 36
Fişier AAC 67
Fişier audio 67
Fişier imagine JPEG 45, 67
Fişier MP3 45, 67
Fişier WMA 67
„FM MODE” (mod FM) 62
H
„BACKGROUND” (Fundal) 57
HDMI
YCBCR/RGB (HDMI) 56
HDMI (InterfaŃă multimedia
de înaltă definiŃie) 110
„HDMI RESOLUTION" (RezoluŃie
HDMI) 55
„HDMI SETUP” (Configurare
HDMI) 55
C
I
B
Canal surround 5.1 37
CD de date 49
CD Multi Sesiune 7
Cod regional 8
„COLD RESET” (Resetare) 95
Configurare rapidă 28
„CONTROL FOR HDMI”
(Comandă HDMI) 55
Comandă HDMI 64
„CUSTOM” (Personalizat) 53, 95
D
D. C. A. C. (Calibrare automată
cinematografică digitală) 87, 109
DVD DE DATE 49
DEMO 27
Denumirea staŃiilor presetate 62
DIGITAL MEDIA PORT 79
“DIMMER” (Reducere strălucire)
92
Discuri ce pot fi redate 6
„DISPLAY” (Afişare) 63
Dispozitiv USB 67
DivX 67
DivX® 49, 58
Dolby Digital 37, 109
Dolby Pro Logic II 109
Dolby Surround Pro Logic 109
DTS 37, 110
DUAL MONO 90
DYNAMIC BASS (Bas dinamic)
89
E
Ecranul panoului frontal 92, 116
“EFFECT” (Efect) 48, 71
RO
122
INTERVAL 47, 70
J
„JPEG RESOLUTION” (RezoluŃie
JPEG) 56
L
„LANGUAGE SETUP”
(Configurare limbă) 54
„LINE” (Linie) 55
Lista codurilor de limbă 113
M
MEDIA 45, 46, 47, 48, 49, 68, 69,
71, 72
„MENU” (Meniu) 54
Meniu DVD-uri 43
MPEG4 49, 67
„MULTI-DISC RESUME” (Reluare
discuri multiple) 58
N
„PARENTAL CONTROL” (Control
parental) 51, 58, 110
„PAUSE MODE” (mod pauză) 55
Panoul din spate 115
„PICTURE NAVI” (Navigare
imagine) 46, 70
Prezentare diapozitive 47
R
RDS 63
Receptor S-AIR 80
Redare în ordine aleatorie 41
Redare PBC 39
Redare program 40
Redare repetată 42
Reluare instantanee 36
„RESET” (Resetare) 58, 95
„Resume Play” (Reluarea redării)
39
„RF CHANGE” (Modificare RF) 85
S
S-AIR 110
„S-AIR ID” (Cod identificare SAIR) 81
„S-AIR MODE” (Mod S-AIR) 82
„S-AIR STBY” (Standby S-AIR) 83
SCREENSAVER 57
„SETUP” (Configurare) 53, 95
„SLEEP” (Adormire) 91
„SPEAKER FORMATION“
(FormaŃiunea de difuzoare) 57, 86
„SPEAKER SETUP” (Configurare
difuzoare) 58
„CONNECTION” (Conexiune) 58
„DISTANCE” (DistanŃă) 58, 59
„LEVEL” (Nivel) 59
„SUBTITLE” (Subtitrare) 37, 54
Sunet difuzat multiplex 90
Super Audio CD 38, 110
„SYSTEM MENU” (Meniu sistem)
27, 32, 62, 81, 82, 83, 84, 91, 92
„SYSTEM SETUP” (Configurare
sistem) 57
T
OSD (Afişaj pe ecran) 54
Telecomanda 11
„TEST TONE” (Ton de test) 59
„TIME” (Durata) 44
„TRACK SELECTION” (SelecŃie
piesă) 57
„TV TYPE” (Tip TV) 55
P
V
Panoul frontal 114
„PAIRING” (Interconectare) 84
„VIDEO SETUP” (Configurare
video) 54
„VOLUME LIMIT” (Limitare volum)
56
„NIGHT” (Noapte) 89
O
RO
123
‚
Sony Corporation
Tipărit în China.
http://www.sony.net/
Download PDF