Sony | DAV-X1V | Sony DAV-X1V Instrucţiuni de utilizare

DVD Home Theatre System
Instrucţiuni de utilizare
Sony Corporation
Tipărit în Malaysia
http://www.sony.ro
@2006 Sony Corporation
ATENŢIE
Pentru a reduce riscul provocat de incendii
sau şocuri electrice, nu expuneţi acest
aparat condiţiilor de umezeală sau ploaie.
Cablul de alimentare trebuie înlocuit doar la un atelier
specializat de service.
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu restrâns, cum
ar fi o bibliotecă sau un dulap.
Pentru a preveni incendiile, nu acoperiţi nişa de
ventilare a aparatului cu ziare, feţe de masă, draperii,
etc. Şi nu plasaţi lumânări aprinse pe aparat.
Pentru prevenirea incendiilor şi pericolului de
electrocutare, nu plasaţi pe echipament obiecte pline
cu lichid, cum ar fi vazele.
Plăcuţa cu numele se află în spatele unităţii.
Nu aruncaţi bateria împreună
cu gunoiul menajer. Aruncaţio în mod corect, respectând
reglementările aplicabile
deşeurilor chimice.
Acest aparat este clasificat
ca fiind un produs LASER
CLASA 1. Semnul de
marcare corespunzător se
află pe partea din spate a
unităţii de control.
Pentru clienţii din Statele Unite
Înregistrarea producătorului
Modelul şi seria se află localizate pe partea din spate a
produsului, la exterior. Scrieţi seria produsului în spaţiul de
mai jos. Faceţi referire la aceasta, ori de câte ori consultaţi
un dealer Sony cu privire la acest produs.
Model No. DAV-X1V
Serie ____________
AVERTIZARE
Acest echipament a fost testat şi se conformează limitelor
impuse dispozitivelor digitale de clasă B, ca urmare a
Părţii a 15-a din Regulile FCC. Aceste limite sunt
proiectate astfel încât să ofere o protecţie rezonabilă
împotriva şocurilor electrice într-un instalaţie rezidenţială.
Acest echipament generează, foloseşte şi poate radia
energie de radio frecvenţă şi, dacă nu este instalat şi
folosit conform instrucţiunilor, poate cauza interferenţe
dăunătoare cu alte comunicaţii radio. Totuşi, nu există nici
o garanţie că astfel de interferenţe nu vor apărea în
anumite instalaţii. Dacă acest echipament cauzează
interferenţe dăunătoare recepţiei radio sau TV (lucru care
poate fi observat prin închiderea şi pornirea
echipamentului), utilizatorul este încurajat să corecteze
această interferenţă prin una sau mai multe din măsurile
următoare:
- Reorintarea sau repoziţionarea antenei receptoare.
- Creşterea separaţiei dintre echipament şi receptor.
- Conectarea echipamentului într-o priză sau un circuit
diferit(ă) de aceea(acela) la care este conectat
receptorul.
- Consultarea dealerului sau a unui tehnician radio/TV
pentru ajutor suplimentar.
ATENŢIE
Prin aceasta sunteţi atenţionat că orice schimbare sau
modificare care nu este în mod expres aprobată de acest
manual poate conduce la pierderea autorizării de a utiliza
acest echipament.
Acest simbol are rolul de a alerta
utilizatorii cu privire la prezenţa unor
“tensiuni periculoase” neizolate în
interiorul produsului, care au suficientă putere astfel
încât să constituie un risc de şoc electric pentru
persoane.
Acest simbol are rolul de a alerta
utilizatorii de prezenţa unor instrucţiuni
de operare şi mentenanţă importante
în cadrul manualului care însoţeşte produsul.
2RO
Notă către instalatorul sistemului CATV
Prin această notă se reaminteşte instalatorului sistemului
CATV de articolul 820-40 al NEC care furnizează detalii
privind împământarea corectă şi, în particular, specifică că
respectivul cablu de împământare trebuie conectat la
sistemul de împământare al clădirii, cât se poate de
aproape de intrarea acestui cablu.
NOTĂ PENTRU CLIENŢII DIN REGATUL
UNIT
Pentru siguranţa şi confortul dvs. acest aparat
dispune de un ştecher turnat care respectă
BS1363.
Dacă este necesară înlocuirea siguranţei din
ştecher, trebuie folosită una similară celei furnizate,
având aprobarea ASTA sau BSI până la BS1362
(adică marcate cu semnele
sau
).
Dacă ştecherul furnizat cu acest echipament are un
capac al siguranţei detaşabil, acesta va fi montat la
loc după schimbarea siguranţei. Nu folosiţi
niciodată ştecherul fără capacul siguranţei.
Dacă pierdeţi capacul siguranţei, vă rugăm să
vă adresaţi celui mai apropiat centru de service
Sony.
BINE AŢI VENIT!
Vă mulţumim pentru faptul că aţi ales să cumpăraţi
acest Sistem DVD Home Theatre marca Sony.
Înainte de a porni la utilizarea sistemului, citiţi în
întregime acest manual şi păstraţi-l cu grijă pentru
consultări ulterioare ulterior.
PRECAUŢII
Siguranţă
•
•
Dacă în interiorul carcasei aparatului pătrunde
un obiect străin, scoateţi aparatul din priză şi nu
îl repuneţi în funcţiune înainte de a fi verificat
de un personal calificat.
Aparatul rămâne sub tensiune chiar şi atunci
când este oprit, atât timp cât ştecherul
cordonului de alimentare rămâne introdus în
priză.
Reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice
uzate (aplicabil în ţările
Uniunii Europene şi în alte
ţări din Europa de Est cu
sisteme de colectare
diferenţiate).
Acest simbol prezent pe
produs sau pe ambalaj
semnifică faptul că produsul
respectiv nu trebuie tratat ca un deşeu menajer
obişnuit. Produsul respectiv trebuie dus şi depus la
punctele
de
colectare
pentru
reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice. Asiguraţi-vă
de modul corect de debarasare de acest produs,
pentru a împiedica eventualele consecinţe negative
pe care le-ar putea avea asupra mediului şi asupra
sănătăţii umane. Prin reciclarea materialelor ajutaţi
la conservarea resurselor naturale. Pentru detalii
suplimentare referitoare la reciclarea acestor
produse, contactaţi autorităţile locale sau interesaţivă la magazinul de la care aţi cumpărat produsul.
3RO
CUPRINS
Bine aţi venit! …………..................…..3
Redarea în ordine aleatoare ……..……………. 44
Despre acest manual ………....………6
(Shuffle Play)
Acest sistem poate reda următoarele Redarea repetată ……….…………..….……….. 45
discuri …………………………......……7
(Repeat Play)
Operaţiuni preliminare – De bază
Etapa 1: Conectarea sistemului şi a
televizorului ……………......…..…...11
Etapa 2: Instalarea difuzoarelor …..…..17
Etapa 3: Efectuarea setării rapide (Quick
Setup) ……………........................…19
Etapa 4: Verificarea sunetului …….......21
Operaţiuni preliminare –
AVANSATE
Conectarea televizorului (Avansat) .........................23
Conectarea altor componente .................................28
Operaţiuni de bază
Utilizarea meniului pentru discurile DVD ….…..46
Schimbarea sunetului ........................................47
Selectarea [ORIGINAL] sau [PLAYLIST] de pe un
disc DVD-R/DVD-RW …………..….....…….49
Vizualizarea informaţiilor referitoare la disc …...49
Schimbarea unghiului de vizualizare ......…...... 52
Afişarea subtitrărilor. …………….…………….…52
Reglarea decalajului dintre sunet şi imagine ....53
(A/V SYNC)
Selectarea stratului de redare de pe un disc
Super Audio CD ……………………...….…..53
Despre piesele audio MP3 Audio şi despre
fişierele imagine JPEG …………………..… 54
Redarea discurilor DATA CD sau DATA DVD
cu piese audio MP3 şi fişiere imagine JPEG
.....................................................................55
Redarea pieselor audio şi a imaginilor, sub forma
unei prezentări sonore de diapozitive ….....57
Vizionarea fişierelor DivX® Video …………..….59
(doar modelele europene)
Redarea discurilor VIDEO CD cu funcţii PBC
(Ver. 2.0) ……………......………..…….…... 61
(PBC Playback)
Redarea discurilor ………………….......... 31
Selectarea componentei ………........…....33
Ascultarea sunetului TV sau VCR prin
sistemul de difuzoare ..........................34
Selectarea modului Movie (Film) sau Music
Funcţia de radio
(Muzică) ...............................................35 Presetarea staţiilor radio ...................................62
Reglarea sunetului
Ascultarea sunetului surround folosind Gama de
Sunet ................................................................36
Reglarea nivelelor Bass şi Treble ...........................38
Funcţii diverse privind redarea
discurilor
Căutarea unui anumit punct particular de pe disc …
……………………………………………............ 39
(Scan, Slow-motion Play, Freeze Frame)
Căutarea unui Titlu/unui Capitol/unei Piese/unei
Scene, etc ……………………....…..…….......... 40
Căutarea prin intermediul Scenelor …………....….41
(Picture Navigation)
Reluarea redării din punctul în care a fost oprit discul
…………………………………..............………...42
(Resume Play)
Crearea unui program personalizat …………...….. 43
(Program Play)
4RO
Ascultarea programelor radiodifuzate …….……63
Utilizarea sistemului RDS ……….….………….. 64
(doar modelele europene)
Alte operaţiuni
Operarea televizorului folosind telecomanda
sistemului .............…….. …………..........65
Utilizarea funcţiei THEATRE SYNC .....…......... 67
Ascultarea transmisiilor cu sunet multiplex …... 68
(DUAL MONO)
Utilizarea Sleep Timer-ului ...........…….………..68
Schimbarea strălucirii afişajului panoului frontal
…..............……………………….......……69
Setări şi reglaje avansate
Restricţionarea redării discurilor. …………………70
(CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL)
Calibrarea automată a setărilor potrivite ..............73
(D.C.A.C.)
Utilizarea meniului de setări (Setup Display) ...... 76
Setarea limbii pentru Meniu sau pentru coloana
sonoră ……..................................………....77
[LANGUAGE SETUP]
Setări referitoare la afişarea pe ecran .............… 78
[SCREEN SETUP]
Setări personalizate .........…………………………80
[CUSTOM SETUP]
Revenirea la setările implicite .......………………..81
Informaţii suplimentare
Precauţii ……………......................................……82
Note referitoare la discuri .............................…….83
Ghid al problemelor de funcţionare ................…..84
Funcţia de autodiagnosticare …………………….87
(dacă pe display apar litere/cifre)
Specificaţii …………..……................................….88
Glosar de termeni …….….................................…89
Lista codurilor de limbă ……...…......................... 93
Index al părţilor componente şi al elementelor de
control ……................……………..........…..94
Ghid al Meniului de Control ..................................98
Lista meniului de setare DVD (DVD Setup Menu)
.......................................…..……...............102
Lista AMP Menu …………..………….……..........103
Index ……..…………………................................104
5RO
DESPRE ACEST MANUAL
•
În instrucţiunile din prezentul manual sunt
descrise comenzile date de la telecomandă.
Puteţi utiliza în egală măsură comenzile de la
panoul frontal al sistemului, dacă acestea au
nume identice ori similare cu cele de pe
telecomandă.
Elementele din Meniul de Control (Control Menu)
pot diferi în funcţie de zona geografică.
„DVD” poate fi utilizat ca termen general pentru
discuri DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R şi
DVDRW/DVD-R.
În manual sunt utilizate următoarele simboluri:
•
•
•
Simbol
Semnificaţie simbol
Funcţii disponibile pentru discuri
DVD VIDEO, DVD-R/DVD-RW în
mod video şi pentru discuri
DVD+R/DVD+RW.
Funcţii disponibile pentru discuri
DVD-RW în mod VR (Video
Recording)
VIDEO CD (inclusiv Super VCD
sau CD-R/CD-RW în format Video
CD sau Super VCD).
Funcţii disponibile pentru discuri
Super Audio CD.
Funcţii disponibile pentru discurile
CD, sau pentru cele CD-R/CD-RW
în format music CD.
Funcţii disponibile pentru discuri
DATA CD (discuri CD-ROM/ CDR/CD-RW care conţin piese audio
MP3*1 , fişiere imagine JPEG şi
fişiere video DivX*2*3).
Funcţii disponibile pentru discuri
DATA DVD (discuri DVD-R/ DVDRW/DVD+R/DVD+RW care conţin
piese audio MP3*1 , fişiere imagine
JPEG şi fişiere video DivX*2*3).
1
1
6RO
*1 MP3 ( MPEG1 Audio Layer 3) este un format
standard, definit prin ISO/MPEG, de compresie a
datelor audio.
*2 DivX® este o tehnologie de compresie a fişierelor
video, dezvoltată de DivXNetworks, Inc.
*3 DivX, DivX Certified şi logo-urile asociate sunt
mărci înregistrate ale DivX Networks, Inc. şi sunt
utilizate sub licenţă.
ACEST SISTEM POATE REDA
URMĂTOARELE DISCURI
Formatul
discului
Logo disc
DVD Video
DVD-RW/
DVD-R
DVD+RW /
DVD+R
Note referitoare la discurile CD/DVD
Acest sistem poate reda discuri CD-ROM/CD-R/CDRW înregistrate în următoarele formate:
- format audio CD
- format video CD
- piese audio MP3, fişiere imagine JPEG, şi
fişiere video DivX* al căror format este conform
ISO 9660 Nivel 1 / Nivel 2, sau formatului său
extins Joliet.
Sistemul poate reda discuri DVD-ROM / DVD+RW /
DVD-RW / DVD+R / DVD-R înregistrate în
următoarele formate:
- piese audio MP3, fişiere imagine JPEG, şi
fişiere DivX* al căror format este conform UDF
(Universal Disc Format).
* doar modelele europene
Exemplu de discuri ce nu pot fi
redate
Super
Audio CD
(cu excepţia
unei
zone
de
redare
multi-canal)
Video CD
(discuri ver.
1.1 şi 2.0) /
Audio CD
CD-RW
/
CD-R
(date audio)
(fişiere MP3)
(fişiere JPEG)
Logo-urile „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”, „DVD
VIDEO” şi „CD” sunt mărci înregistrate.
Sistemul nu poate reda următoarele tipuri de discuri:
• CD-ROM / CD-R / CD-RW altele decât cele
înregistrate în formatele descrise la pagina 7
• CD-ROM-uri înregistrate în format Photo CD
• Porţiunea de date a CD-Extras
• Discuri DVD Audio
• Discuri DATA DVD care nu conţin piese audio
MP3, fişiere imagine JPEG sau fişiere video
DivX*
* doar modelele europene
• Discuri DVD-RAM
De asemenea, sistemul nu poate reda nici
următoarele discuri:
• Discuri DVD VIDEO care au coduri regionale
diferite de cel al player-ului (pag. 8, 91).
• Un disc care nu are o formă standard (ex. sub
formă de card sau de inimă).
• Discuri care au hârtie sau bandă adezivă pe ele
• Un disc care are pe el un adeziv al benzii de
celofan sau un autocolant.
continuare
7RO
Note privind CD-R/CD-RW/DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
Unele discuri DVD-RW / DVD-R / DVD+RW / DVD+R
sau CD-R / CD-RW nu pot fi redate de acest sistem,
datorită slabei calităţi a înregistrării ori a condiţiei
fizice a discurilor, fie datorită caracteristicilor
echipamentului de înregistrare şi ale programelor
multimedia utilizate (authoring software).
Discurile nu pot fi redate dacă nu au fost corect
finalizate. Pentru mai multe detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale echipamentului de
înregistrare. Vă rugăm să remarcaţi că anumite funcţii
de redare s-ar putea să nu fie disponibile în cazul
anumitor discuri DVD-R / DVD+RW, chiar dacă ele au
fost corect finalizate. În acest caz, vizionaţi discul
folosind redarea normală. Reţineţi de asemenea
faptul că unele discuri create în format „Packet Write”
nu pot fi redate.
Discuri muzicale codate utilizând
tehnologii de protecţie anticopiere
Acest aparat permite redarea CD-urilor realizate în
conformitate cu standardul pentru Compact Discuri
(CD).
Recent, numeroase discuri muzicale, codate utilizând
tehnologii anticopiere, au fost lansate pe piaţă de
unele case de discuri. Vă informăm că, printre aceste
discuri, unele nu sunt realizate conform standardului
CD şi nu pot fi redate de acest aparat.
Note referitoare la discuri duale
(DualDisc)
Un disc DualDisc este un disc cu date înregistrate pe
ambele feţe: materialul DVD înregistrat pe una din
feţe este în corelaţie cu materialul audio digital
înregistrat pe cealaltă faţă. Dar deoarece datele
înregistrate pe faţa audio nu sunt conforme cu
standardul CD, redarea acestui tip de disc pe acest
aparat nu poate fi garantată.
Despre discurile CD Multi Sesiune
•
•
8RO
Acest sistem permite redarea discurilor CD Multi
Sesiune dacă în prima sesiune este conţinută o
piesă audio MP3. Orice alte piese audio MP3
înregistrate în sesiuni ulterioare pot fi de
asemenea redate.
Acest sistem permite redarea discurilor CD Multi
Sesiune dacă în prima sesiune este conţinut un
fişier imagine JPEG. Orice alte fişiere imagine
JPEG înregistrate în sesiuni ulterioare pot fi de
asemenea redate.
•
Dacă în prima sesiune sunt înregistrate piese
audio şi imagini în format CD muzical sau în
format CD video, poate fi redată numai prima
sesiune.
Codul regional
Sistemul dumneavoastră are codul regional imprimat
în partea din spate a aparatului şi va putea reda
numai discurile DVD pe a căror etichetă este imprimat
acelaşi cod de zonă.
De asemenea, sistemul permite şi redarea discurilor
DVD etichetate cu simbolul
.
Dacă încercaţi redarea oricărui alt DVD, pe ecranul
TV apare mesajul [Playback prohibited by area
limitations] („Redarea este interzisă datorită
restricţiilor de zonă”).
Este posibil ca pe unele discuri DVD să nu fie indicat
codul regional, iar redarea lor să fie interzisă datorită
restricţiilor de zonă.
Notă privind caracteristicile de
redare ale discurilor DVD şi VIDEO
CD
Anumite caracteristici de redare a discurilor DVD şi
VIDEO CD pot fi intenţionat setate de producătorii de
software. Deoarece acest sistem redă discurile DVD
şi VIDEO CD în funcţie de modul în care producătorul
de software a conceput conţinutul discului, este
posibil ca anumite facilităţi la redarea discurilor să nu
poată fi utilizate. Studiaţi în acest sens şi instrucţiunile
de folosire care însoţesc discurile DVD sau VIDEO
CD respective.
Drepturi de autor (Copyrights)
Acest produs înglobează tehnologie de protecţie a
drepturilor de autor, tehnologie protejată prin brevete
patentate în SUA şi prin alte drepturi de proprietate
intelectuală. Utilizarea acestei tehnologii de protecţie
a drepturilor de autor trebuie autorizată de
Macrovision şi este destinată doar utilizării personale
sau vizualizărilor cu caracter restrâns, dacă
Macrovision nu are alte precizări exprese în acest
sens. Este interzisă reproducerea neautorizată a
acestei tehnologii prin “inginerie inversă” (“reverse
engineering”) (copiere prin studierea originalului), sau
prin dezasamblare.
Acest sistem este echipat cu decodor surround cu
matrice adaptivă Dolby* Digital şi Dolby Pro Logic (II)
şi cu Sistem Surround Digital DTS** .
Acest sistem decodează perfect semnale pe 5.1
canale, dar nu puteţi ataşa la sistem alte difuzoare
audio surround existente în comerţ.
* Fabricat sub licenţă provenind de la Dolby
Laboratories.
„Dolby”, „Pro Logic” şi simbolul dublu-D sunt mărci
înregistrate ale Dolby Laboratories.
** Fabricat sub licenţă provenind de la Digital Theater
Systems, Inc.
„DTS” şi „DTS Digital Surround” sunt mărci
înregistrate ale Digital Theater Systems, Inc.
9RO
Operaţiuni preliminare
Consultaţi specificaţiile privind despachetarea de la pagina 89.
Introducerea bateriilor în telecomandă
Comanda sistemului poate fi făcută de la distanţă, prin intermediul telecomenzii livrate împreună cu sistemul.
Introduceţi 2 baterii R6 (dimensiune AA) , respectând concordanţa dintre marcajele
şi
de pe baterii cu
cele din interiorul compartimentului bateriilor. Atunci când utilizaţi telecomanda, orientaţi-o către senzorul
receptor de infraroşu
de pe panoul sistemului.
Notă
• Nu lăsaţi telecomanda în locuri extrem de calde sau cu umiditate excesivă.
• Nu utilizaţi o baterie nouă împreună cu una uzată.
• Nu lăsaţi să scape în interiorul carcasei telecomenzii nici un corp străin, în special atunci când înlocuiţi
bateriile.
• Nu expuneţi senzorul de infraroşu în bătaia directă a soarelui ori a unei surse luminoase. Dacă procedaţi în
acest fel, puteţi cauza defectarea aparatului.
• Dacă nu utilizaţi telecomanda pentru o perioadă de timp mai îndelungată, scoateţi bateriile din
telecomandă pentru a evita defecţiunile provocate de scurgerea electrolitului din baterii şi de corodare.
10RO
Etapa 1: Conectarea sistemului şi a televizorului
Acest tip de conexiune reprezintă legătura de bază a sistemului cu difuzoarele şi televizorul. Pentru alte
conexiuni ale televizorului, consultaţi pagina 23. Pentru conectarea altor componente, consultaţi pagina 28.
Pentru acceptarea semnalelor progresive, consultaţi pagina 26.
Pentru a obţine efectul surround optim, instalaţi difuzoarele audio în poziţie corectă şi utilizaţi discul de setări
Setup Disc pentru a determina poziţia ideală a acestora (pag. 21).
Consultaţi diagrama de mai jos şi citiţi informaţiile adiţionale pentru ① la ④ în paginile următoare.
Difuzor frontal (D)
Difuzor frontal (S)
Conector de conversie
Pentru modelele europene
(pentru TV cu mufă SCART
(EURO AV)). Pentru detalii,
consultaţi pagina 14
Cablu de
alimentare
Antenă fir FM
Subwoofer
Antenă cadru AM
Direcţie semnal
continuare
11RO
① Conectarea difuzoarelor
Cabluri necesare
Conectarea boxelor audio la sistem se face prin intermediul acestui cablu.
Spre difuzorul frontal (gri, 5 m)
Spre sistem
Spre difuzorul de başi
(subwoofer) (negru, 3 m)
Spre difuzorul frontal (gri, 5 m)
Notă
• Nu conectaţi alte difuzoare, decât cele furnizate împreună cu acest sistem.
Sfat util
Prin conectarea cablului prelungitor (opţional) la mufa(ele) respectivă(e) a cablului difuzorului, puteţi mări
lungimea.
RK-SX1 (nu este furnizat împreună cu
acest sistem)
Conectarea difuzoarelor
Notă
• Acoperiţi podeaua cu o pânză pentru a evita deteriorarea acesteia şi a difuzoarelor.
1
12RO
Conectaţi cablul difuzorului la sistem.
Asiguraţi mufa prin strângerea celor două şuruburi.
2
Introduceţi mufa difuzorului prin orificiul standului difuzorului.
Suporturile difuzoarelor sunt identice şi fiecare poate fi folosit, fie pentru difuzorul din stânga, fie pentru
cel din dreapta.
Suport difuzor
Mufă difuzor
LEFT: Pentru difuzorul din stânga
RIGHT: Pentru difuzorul din dreapta
3
Întoarceţi difuzorul cu faţa în jos şi conectaţi mufa difuzorului la difuzorul frontal.
Conectaţi mufa LEFT la difuzorul din stânga şi pe cea RIGHT la difuzorul din dreapta.
Etichetă
FRONT L (albă): Pentru difuzorul din stânga
FRONT R (roşie): Pentru difuzorul din dreapta
Partea de jos a difuzorului
Mufa difuzor
LEFT: Pentru difuzorul din stânga
RIGHT: Pentru difuzorul din dreapta
4
Notă
• Lucraţi cu grijă pentru a evita zgârierea părţii superioare a difuzorului.
Întoarceţi suportul difuzorului cu faţa în jos, şi asiguraţi prinderea suportului de difuzor cu
ajutorul şurubului.
Şurub
continuare
13RO
5
Conectaţi mufa difuzorului marcată cu WOOFER la subwoofer (difuzorul de başi)
WOOFER (neagră)
Răsuciţi faţa cu
eticheta în jos
Conectaţi la
subwoofer
Notă
• La curăţare, folosiţi o cârpă moale, cum ar fi o lavetă pentru ochelari.
• Nu utilizaţi nici un fel de burete abraziv, praf de curăţat, sau solvenţi cum ar fi alcoolul sau benzenul.
• Nu conectaţi mufa WOOFER la vreun difuzor frontal şi nici vreuna din mufele LEFT sau RIGHT la
subwoofer (difuzorul de başi).
④ Conectarea televizorului
Cabluri necesare
Ⓐ Cablu video
Galben
Ⓑ Cablu audio (nu este furnizat împreună cu sistemul)
Alb (S/Audio)
Roşu (D/Audio)
Pentru conectarea la TV cu ajutorul unei mufe SCART (EURO AV) (doar modelele
europene)
Folosiţi conectorul de conversie (furnizat odată cu sistemul).
Conectaţi cablul video la conectorul de conversie, şi apoi conectaţi conectorul de conversie la mufa SCART
(EURO AV) a televizorului.
Conector de conversie
Sistem
Spre mufa SCART
(EURO AV) a
televizorului
Cablu video
Atunci când conectaţi televizorul care are o mufă SCART (EURO AV) folosind conectorul de conversie,
verificaţi dacă televizorul este compatibil cu semnalele S video sau RGB. Dacă televizorul este compatibil cu S
Video, schimbaţi modul de intrare al televizorului la semnale RGB. Consultaţi instrucţiunile de operare
furnizate odată cu televizorul care urmează a fi conectat.
14RO
③ Conectarea antenelor
Conectarea antenei cadru AM
Suport de plastic (furnizat)
Antenă
Forma şi lungimea antenei este proiectată să recepţioneze semnale AM. Nu demontaţi şi nu rulaţi antena.
1
2
3
Îndepărtaţi doar porţiunea de buclă de pe suportul de plastic.
Setarea antenei cadru AM.
Conectaţi cablurile la bornele AM.
Introduceţi până aici.
Introduceţi cablurile împingând în
jos clema bornei.
4
Notă
• Nu plasaţi antena cadru AM lângă sistem sau lângă alt echipament AV, deoarece poate rezulta o
recepţie cu zgomote.
Sfat util
• Reglaţi direcţia antenei cadru AM pentru obţinerea celui mai bun sunet surround.
Asiguraţi-vă că antena cadru AM este conectată ferm, trăgând uşor de cablu.
continuare
15RO
Conectarea antenei fir FM
Conectaţi antena fir FM la mufa FM 75Ω COAXIAL.
Pentru modelele destinate pieţii nord
americane
Pentru modelele destinate pieţii
europene
Antenă fir FM (furnizată)
Antenă fir FM (furnizată)
sau
Mufa FM 75Ω COAXIAL
Mufa FM 75Ω COAXIAL
Note
• Întindeţi antena-fir pentru FM pe întreaga ei lungime.
• După conectarea antenei-fir pentru FM, încercaţi pe cât posibil să o menţineţi în poziţie orizontală.
Sfat util
• Dacă recepţia FM este de slabă calitate, utilizaţi o antenă exterioară pentru FM, conectată la sistem prin
intermediul unui cablu coaxial cu impedanţa de 75 Ohmi (trebuie procurat separat, nu se livrează împreună
cu aparatul), aşa cum este prezentat în imaginea de mai jos.
Sistem
Antenă FM exterioară
④ Conectarea cablului de alimentare de CA
Înainte de conectarea cablului de alimentare al acestui sistem la o priză de perete, conectaţi difuzoarele
sistemului.
Instalaţi sistemul astfel încât cablul de alimentare să poată fi scos uşor din priza de perete, în cazul apariţiei
unor probleme.
16RO
Etapa 2: Instalarea difuzoarelor
Pentru cel mai bun sunet surround posibil, poziţionaţi difuzoareleconform imaginii de mai jos.
Vedere de sus
Vedere din lateral
Difuzor frontal (S)
Subwoofer
Difuzor frontal (D)
Zona FOCUS SURROUND
Zona WIDE STAGE
* Poziţionaţi difuzoarele astfel încât distanţa dintre
fiecare difuzor în parte şi punctul de ascultare (Ⓐ şi
Ⓑ) să fie la fel (între 0 şi 7 metri)
Poziţionarea difuzoarelor
Zona efectivă de sunet surround variază în funcţie de gama de sunet (Sound field) selectată (FOCUS
SURROUND sau WIDE STAGE). Puteţi schimba setarea gamei de sunet pentru a obţine efectul surround
frontal optim.
Pentru detalii, a se vedea „Ascultarea sunetului surround frontal utilizând gama de sunet (pagina 36)
Note privind poziţionarea difuzoarelor frontale
Pentru obţinerea celor mai bune rezultate, respectaţi următoarele:
- Amplasaţi ambele difuzoare frontale la egală depărtare faţă de poziţia de ascultare (pentru a forma un
triunghi isoscel).
- Boxele frontale for fi amplasate la o distanţă de minim 0,6m.
- Boxele frontale vor fi situate la nivelul urechilor în poziţia de ascultare.
- Amplasaţi boxele frontale în faţa televizorului. Asiguraţi-vă că nu se află în faţa difuzoarelor obstacole
care să reflecte sunetul.
- Ambele boxe frontale trebuiesc orientate drept înainte. Nu le aşezaţi sub forma unui unghi.
Corect
Incorect
- Nu lăsaţi în faţa difuzoarelor frontale spaţiu atunci când le aşezaţi pe o masă, un raft, etc., deoarece pot
apărea reflexii.
continuare
17RO
Vedere din lateral
Corect
Incorect
Sfaturi utile
• Atunci când verificaţi efectul surround frontal, asiguraţi-vă de faptul că setarea SOUND FIELD este pe
FOCUS SURROUND, iar în poziţia de ascultare se află una sau două persoane.
• Puteţi monta difuzorul frontal pe suportul difuzorului (nu este furnizat împreună cu sistemul).
WS-FVX1 (nu este fiurnizat)
18RO
Etapa 3: Efectuarea setării
rapide (Quick Setup)
Urmaţi paşii de mai jos pentru a efectua un număr
minim de setări de bază în vederea utilizării
sistemului.
6
7
Apăsaţi tastele
pentru selectarea
unei limbi.
Sistemul va afişa meniul şi subtitrările în
limba selectată.
Apăsaţi tasta
.
În acest fel apare meniul de setări, Setup
Display, pentru selectarea raportului de
aspect al imaginii care va fi afişată pe
ecranul TV.
Elementele afişate pot fi diferite în funcţie de
zona dumneavoastră geografică.
1
2
3
4
5
8
Porniţi televizorul.
Apăsaţi
.
Apăsaţi tasta FUNCTION +/- în mod repetat
pânăc când pe afişajul panoului frontal
apare “DVD”.
Comutaţi
selectorul
de
intrări
al
televizorului dumneavoastră, astfel încât
imaginea de la sistem să apară pe ecranul
TV.
În partea de jos a ecranului apare mesajul
[Press [ENTER] to run QUICK SETUP.]
(„Apăsaţi [ENTER] pentru a lansa [QUICK
SETUP]”). Dacă acest mesaj nu apare pe
ecran, afişaţi Quick Setup şi efectuaţi din nou
procedura (pagina 20).
Apăsaţi tasta
fără a introduce nici un
disc în aparat.
În acest fel apare meniul de setări, Setup
Display, pentru selectarea limbii utilizate la
afişarea pe ecran.
9
1
0
Apăsaţi tastele
pentru selectarea
setării
care
corespunde
tipului
dumneavoastră de televizor.
 Dacă aveţi un televizor cu ecran lat
(„wide-screen” TV), sau un televizor
standard cu posibilitatea funcţionării
în mod „wide-screen”
[16:9] (pagina 78)
 Dacă aveţi un televizor standard, cu
raportul de aspect al ecranului 4:3
[4:3 LETTER BOX] sau [4:3 PAN
SCAN] (pagina 78)
Apăsaţi tasta
.
Astfel apare meniul [AUTO CALIBRATION].
Conectaţi microfonul de calibrare la mufa
A.CAL.MIC de pe panoul din spate şi
poziţionaţi microfonul de calibrare la
nivelul urechii folosind un tripod, etc. (nu
este furnizat împreună cu acest sistem).
Partea frontală a fiecărui difuzor trebuie să
fie îndreptată către microfonul de calibrare,
şi nu trebuie să existe nici un obstacol între
microfocul de calibrare şi difuzoare.
continuare
19RO
1
2
Microfon de calibrare
Deconectaţi microfonul de calibrare şi
apăsaţi  /  pentru a selecta [YES] (Da)
Setarea rapidă (Quick Setup) este în acest
fel finalizată. Toate conectările şi operaţiunile
de setare sunt complete.
Se vor afişa distanţele şi nivelul audio al
difuzoarelor frontale (S) şi (D), precum şi
nivelul audio al difuzorului de başi.
(Distanţele sunt exprimate în feet şi metri
pentru modelele destinate pieţii nord
americane, şi în metri pentru modelele
europene).
Notă
• Reflecţiile de la pereţi sau podea pot
afecta măsurătoarea.
• Dacă măsurătoarea nu a fost efectuată
cu succes, urmaţi indicaţiile din mesaj şi
apoi reîncercaţi încă o dată.
Pentru a ieşi din modul Quick Setup.
Notă
• Poziţionaţi microfonul de calibrare astfel
încât partea cu „FRONT” să fie
îndreptată către difuzoarele frontale
1
1
Apăsaţi tastele
Apăsaţi
DISPLAY în oricare din etapele de mai
sus.
Sfat util
• Dacă schimbaţi poziţia difuzoarelor, efectuaţi din
nou [AUTO CALIBRATION]. Consultaţi capitolul
„calibrarea automată a setărilor potrivite” (pag. 73)
• Dacă doriţi să schimbaţi vreo setare, consultaţi
„Folosirea meniului Setup Display” (pagina 76).
pentru a selecta
[YES] (Da), şi apoi apăsaţi tasta
.
[AUTO CALIBRATION] (Auto calibrarea)
porneşte. Faceţi linişte în timpul măsurătorii.
Note
• La pornirea [AUTO CALIBRATION] în
difuzoare va avea loc testul de sunet
puternic. Nu puteţi da volumul mai încet.
Vă rugăm să ţineţi cont de acest lucru,
mai ales în cazul copiilor şi vecinilor.
• Evitaţi să vă aflaţi în zona de măsurare şi
să faceţi zgomot în timpul acesteia
(aproximativ un minut), pentru a evita
eşecul măsurătorii.
Reactivarea afişării pe ecran a meniului
Quick Setup
1
2
3
20RO
Apăsaţi
DISPLAY în timp ce sistemul se
află în mod “stop”.
Astfel apare Meniul de Control (Control Menu).
Apăsaţi tastele
pentru a selecta
[SETUP], apoi apăsaţi
.
Astfel apar opţiunile pentru [SETUP].
Apăsaţi tastele
pentru
[QUICK], şi apoi apăsaţi
.
Astfel apare meniul Quick Setup.
a
selecta
Etapa 4: Verificarea sunetului
Cu faţa de redare orientată în jos
Puteţi verifica sunetul surround frontal folosind discul
Setup furnizat odată cu sistemul.
Compartiment
disc
Pe ecran apare meniul discului Setup.
5
1
2
3
4
Apăsaţi
.
Sistemul porneşte.
Dacă sistemul nu este deja setat pe “DVD”,
apăsaţi FUNCTION +/- pentru a selecta
“DVD”.
6
Apăsaţi DISC1.
Apăsaţi
.
Introduceţi discul Setup.
Împingeţi discul în compartimentul discului,
până când acesta este tras automat.
7
8
Staţi în poziţia de ascultare, şi selectaţi una
din cele trei opţiuni de pe ecran, utilizând
tastele /, apoi apăsaţi
sau ENTER.
Porneşte opţiunea selectată.
Ascultaţi cu atenţie cum se aude sunetul
pentru opţiunea selectată, pentru a putea
determina efectul surround optim.
Dacă nu poate fi obţinut un efect surround
mulţumitor, ajustaţi poziţia difuzoarelor audio.
Apăsaţi
, pentru a opri redarea discului.
Apăsaţi butonul
de pe panoul sistemului,
pentru a scoate discul din sistem.
continuare
21RO
Pentru ajustarea simultană a volumului
sonor al tuturor boxelor audio
Apăsaţi VOLUME+/- de pe panoul sistemului, sau
apăsaţi VOLUME+/- de pe telecomandă.
Notă
• Chiar dacă este selectată o opţiune, volumul
sonor al subwooferului (difuzorului de başi) poate
fi scăzut. Aceasta este datorită setării implicite şi
nu reprezintă un defect.
• Dacă nu se aude nici un sunet din difuzoarele
audio, verificaţi conectarea boxelor audio.
• Dacă schimbaţi poziţia difuzoarelor, sau dacă nu
sunteţi mulţumit de efectul surround obţinut,
efectuaţi din nou [AUTO CALIBRATION].
Consultaţi capitolul „calibrarea automată a
setărilor potrivite” (pag. 73)
22RO
Operaţiuni preliminare – AVANSAT
Conectarea televizorului (Avansat)
Selectaţi o modalitate de conectare potrivită, conform mufelor disponibile pe televizorul dumneavoastră.
Conectarea cablurilor video
Trimiteţi la televizor imaginea redată de pe un disc DVD (conexiune video) şi sunetul de la TV către sistem
(conexiune audio).
Pentru conexiunea video, verificaţi mufele televizorului dumneavoastră şi alegeţi una din conexiunile Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ,
sau Ⓓ. Calitatea imaginii creşte în ordine de la Ⓐ (standard) la Ⓓ (HDMI).
Pentru conexiunea audio, conectaţi cablurile audio (Ⓔ).
Către mufele AUDIO OUT ale
televizorului
TV cu mufă HDMI*
Spre HDMI* IN
Spre HDMI* OUT
Spre COMPONENT
VIDEO OUT
TV cu mufe COMPONENT
VIDEO IN
Spre VIDEO
TV cu mufă VIDEO IN
Spre S VIDEO
TV cu mufă S VIDEO IN
Direcţia semnalului
* HDMI (interfaţă multimedia de înală - definiţie)
Sistemul se bazează pe o versiune 1.1 a Specificaţiilor Interfeţei Multimedia de Înaltă-Definiţie.
Sistemul include tehnologie de tip Interfaţă Multimedia de Înaltă Definiţie (HDMI TM).
continuare
23RO
HDMI, logoul HDMI, High-Definition Multimedia Interface sunt mărci sau mărci înregistrate ale HDMI
Licensing LLC.
Ⓐ Pentru conectarea televizorului cu o mufă VIDEO IN.
Conectaţi cablul video.
Galben
Notă
• Semnalul video care este intrare de la mufa VIDEO (VIDEO 1 şi 2) este scos la ieşire doar de mufa VIDEO
(MONITOR OUT) (el nu este scos la ieşire de mufa S VIDEO (MONITOR OUT)).
Ⓑ Pentru conectarea televizorului cu o mufă VIDEO IN.
Conectaţi cablul S video (nu este furnizat).
Notă
• Semnalul video care este intrare de la mufa SVIDEO (VIDEO IN 1 şi 2) este scos la ieşire doar de mufa S
VIDEO (MONITOR OUT) (el nu este scos la ieşire de mufa VIDEO (MONITOR OUT)).
Ⓒ Pentru conectarea la un TV cu mufe COMPONENT VIDEO IN.
Pentru conectare utilizaţi un cablu Component video (nu se livrează împreună cu aparatul). Pentru utilizarea
mufelor COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR) în locul mufelor video, monitorul dumneavoastră TV
trebuie să posede mufe COMPONENT VIDEO IN (Y, P B/CB, PR/CR). Dacă televizorul dumneavoastră acceptă
semnale în format progresiv, utilizaţi acest tip de conectare şi setaţi canalul de ieşire al sistemului pe format
progresiv (pagina 26).
Verde
Albastru
Roşu
Notă
• Vor fi redate semnale video de ieşire pe la mufele COMPONENT VIDEO OUT numai atunci când este
selectată funcţionarea pe mod DVD.
Ⓓ Pentru conectarea la un TV cu mufă de intrare HDMI (high-definition multimedia
interface)/DVI (digital visual interface)
Pentru a vă bucura de calitatea înaltă a imaginii şi sunetului digital, folosiţi un cablu HDMI (high-definition
multimedia interface) care nu este furnizat împreună cu produsul.
Vă rugăm să remarcaţi că sunetul provenit de la discurile SUPER AUDIO CD nu este scos la ieşire prin mufa
HDMI OUT (high-definition multimedia interface out).
Notă
• Semnalul video este scos la ieşire prin mufa HDMI OUT, doar dacă sistemul este setat pe funcţia „DVD”.
24RO
Pentru conectarea la un TV cu mufă de intrare DVI (digital visual interface)
Folosiţi un cablu convertor HDMI (high-definition multimedia interface) - DVI (digital visual interface) care nu
este furnizat împreună cu sistemul, cu un adaptor HDMI (high-definition multimedia interface) - DVI (digital
visual interface). Mufa DVI (digital visual interface) nu va accepta orice semnale audio. Mai mult decât atât, nu
puteţi conecta mufa de ieşire HDMI OUT (high-definition multimedia interface out) la mufele DVI (digital visual
interface) care nu sunt conforme cu HDCP (high-bandwidth digital content protection) (cum sunt de exemplu,
mufele DVI (digital visual interface) de pe monitoarele PC).
Ⓔ Conectarea televizorului cu ajutorul cablului optic digital
Televizorul cu mufa de ieşire optică digitală (de exemplu un televizor cu tuner digital prin satelit, etc) poate fi
conectat la mufa TV (DIGITAL IN OPTICAL) în locul mufelor TV (AUDIO IN).
Sistemul poate accepta atât semnale analogice, cât şi digitale. Semnalele digitale au prioritate faţă de cele
analogice. Dacă semnalul digital încetează, semnalul analogic va fi procesat peste 2 secunde.
Spre TV (DIGITAL IN OPTICAL)
TV cu mufă digitală optică
Direcţia semnalului
Conectarea la un TV standard cu raport de aspect al ecranului de 4:3
În funcţie de discul utilizat, imaginea este posibil să nu poate fi cuprinsă în întregime pe ecranul TV.
Pentru modificarea raportului de aspect, vă rugăm să consultaţi informaţiile de la pagina 78.
continuare
25RO
Televizorul dumneavoastră acceptă semnale progresive?
Baleierea progresivă este o metodă prin care efectul de pâlpâire al imaginilor afişate pe ecranul TV este redus,
iar imaginea afişată este mai bine conturată (mai clară).
Pentru afişarea imaginilor utilizând această metodă, este necesară conectarea la un TV care acceptă semnale
progresive.
Cu capacul deschis
Pe afişajul panoului frontal apare „PROGRE” atunci când sistemul redă la ieşire semnale progresive.
1
2
Apăsaţi FUNCTION în mod repetat pentru a selecta „DVD”
Apăsaţi PROGRESSIVE.
P AUTO (PROGRESSIVE AUTO)
P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO)
INTERLACE
 P AUTO (PROGRESSIVE AUTO)
Alegeţi această selecţie atunci când:
- televizorul dumneavoastră acceptă semnale progresive, şi
- televizorul este conectat la mufele COMPONENT VIDEO OUT.
În mod normal, alegeţi această selecţie dacă sunt respectate condiţiile de mai sus. În acest fel este detectat
automat tipul de software şi este selectată metoda adecvată de conversie.
Reţineţi că imaginea nu va fi clară sau nu va apărea deloc pe ecran, dacă selectaţi aceste setări şi nu este
îndeplinită oricare dintre condiţiile de mai sus.
 P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO)
Efectuaţi această selecţie atunci când:
- televizorul dumneavoastră acceptă semnale progresive, şi
- televizorul este conectat la mufele-jack COMPONENT VIDEO OUT ale player-ului, şi
- doriţi să fixaţi metoda de conversie pe PROGRESSIVE VIDEO pentru software-ul „video-based” (care are
la bază imagini video)
Selectaţi această opţiune dacă imaginea nu este clară atunci când selectaţi PROGRESSIVE AUTO.
26RO
Reţineţi faptul că este posibil ca imaginea să nu fie clară, sau aceasta să nu apară deloc, dacă aţi selectat
aceste setări şi nu este îndeplinită vreuna din condiţiile precizate mai sus.
 INTERLACE
Efectuaţi această selecţie atunci când:
- televizorul dumneavoastră nu acceptă semnale progresive, sau când
- televizorul este conectat la alte mufe decât mufele COMPONENT VIDEO OUT (MONITOR OUT (S
VIDEO/VIDEO)).
Nu puteţi selecta INTERLACE atunci când pe afişajul panoului frontal este aprins indicatorul „HDMI”.
Despre tipurile de software DVD şi metoda de conversie
Software-ul DVD poate fi împărţit în două tipuri: „film-based software” şi „video-based software”. Software-ul
„video-based” este derivat din televiziune şi afişează imagini cu frecvenţa de 30 cadre/60 câmpuri pe secundă.
Software-ul „film-based” este derivat din imaginea de film şi afişează imaginile cu frecvenţa de 24 cadre pe
secundă. Unele software-uri DVD conţin ambele tipuri de software.
Pentru ca aceste imagini să apară natural pe ecranul TV atunci când semnalele de ieşire sunt în format
progresiv, semnalele progresive trebuie convertite, pentru adaptarea la tipul de software DVD vizionat.
Notă
• Dacă este redat un software „video-based” în format de semnal progresiv, anumite secţiuni ale unor tipuri
de imagini pot apărea nenatural, datorită procesului de conversie la ieşirea prin mufele COMPONENT
VIDEO OUT.
• Chiar dacă selectaţi „PRGRESSIVE AUTO” sau „PROGRESSIVE VIDEO”, imaginile provenind de la mufa
MONITOR OUT (S VIDEO sau VIDEO) nu sunt afectate, deoarece ele sunt scoase la ieşire în format
întreţesut (INTERLACE).
27RO
Conectarea altor componente
Puteţi beneficia de sunetul provenit de la alte echipamente care va fi redat prin difuzoarele sistemului
conectând mufele VIDEO/AUDIO OUT ale acestor componente.
VCR sau Receptor digital pentru satelit, etc.
Spre VIDEO 2 (SVIDEO IN)
Spre VIDEO 1 (SVIDEO IN)
Spre VIDEO 2
(VIDEO IN)
Spre VIDEO 1
(VIDEO IN)
Spre VIDEO 1
(AUDIO IN)
Spre VIDEO 2
(AUDIO IN)
Spre VIDEO 2
(DIGITAL IN
OPTICAL Ⓒ)
Spre VIDEO 2
(DIGITAL IN
COAXIAL)
Spre VIDEO 1
(DIGITAL IN
COAXIAL)
VCR sau Receptor digital pentru satelit, etc.
Semnal video: Conexiune video Ⓐ, Ⓑ
Semnal audio: Conexiune audio Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ
28RO
Direcţia semnalului
Conectarea cablurilor video
Calitatea imaginii creşte de la Ⓐ la Ⓑ.
Ⓐ Conectarea mufei VIDEO OUT aparţinând altor echipamente la mufa VIDEO IN a
acestui sistem.
Conectaţi VCR-ul sau un alt echipament la mufa VIDEO IN utilizând un cablu audio/video (nelivrat împreună
cu sistemul).
Atunci când conectaţi cablul, aveţi grijă la concordanţa culorilor de la mufe cu cele ale cablurilor.
Galben (Video)
Notă
• Semnalul video care este intrare de la mufa VIDEO (VIDEO IN 1 şi 2) este scos la ieşire doar de mufa
VIDEO (MONITOR OUT) (el nu este scos la ieşire de mufa S VIDEO (MONITOR OUT)).
Ⓑ Pentru conectarea mufei S VIDEO OUT a unui alt echipament la mufa de intrare S
VIDEO IN a acestui sistem
Conectaţi VCR-ul sau un alt echipament la mufa S VIDEO IN utilizând un cablu S video (nelivrat împreună cu
sistemul).
Notă
• Semnalul video care este intrare de la mufa S VIDEO (VIDEO IN 1 şi 2) este scos la ieşire doar de mufa S
VIDEO (MONITOR OUT) (el nu este scos la ieşire de mufa VIDEO (MONITOR OUT)).
Conectarea cablurilor audio
Calitatea semnalului audio creşte de la Ⓐ la Ⓑ, Ⓒ.
Ⓐ Pentru conectarea mufelor AUDIO OUT ale unui alt echipament la mufele AUDIO IN
ale acestui sistem
Conectaţi VCR-ul sau un alt echipament la mufele AUDIO IN utilizând un cablu audio/video (nelivrat împreună
cu sistemul). Atunci când conectaţi cablul, aveţi grijă la concordanţa culorilor de la mufe cu cele ale cablurilor.
Alb (S / Audio)
Roşu (D / Audio)
Ⓑ Pentru conectarea mufei COAXIAL DIGITAL OUT ale unui alt echipament la mufa
COAXIAL DIGITAL IN a acestui sistem
Conectaţi echipamentul la mufa COAXIAL DIGITAL IN utilizând un cablu digital coaxial (nelivrat împreună cu
sistemul).
continuare
29RO
Ⓒ Pentru conectarea mufei OPTICAL DIGITAL OUT a unui alt echipament la mufa
DIGITAL IN OPTICAL a acestui sistem
Conectaţi echipamentul la mufa DIGITAL IN OPTICAL utilizând un cablu optic digital (nelivrat împreună cu
sistemul).
Note
• Asiguraţi-vă de faptul că aţi realizat corect combinaţia de mufe; dacă aţi conectat cablurile audio la
VIDEO1 (AUDIO IN), atunci va trebui să conectaţi cablul video la VIDEO1 (S-VIDEO IN / VIDEO IN).
• În cazul conectării la mufa VIDEO1 DIGITAL IN OPTICAL sau COAXIAL, setaţi în mod corespunzător
comutatorul de pe panoul din spate al sistemului.
În cazul conectării unui receptor digital pentru satelit cu mufă DIGITAL OUT
(COAXIAL sau OPTICAL)
Receptorul digital pentru satelit poate fi conectat la mufa VIDEO1 DIGITAL IN OPTICAL sau COAXIAL, sau la
mufa VIDEO2 DIGITAL IN COAXIAL în loc de a fi conectat la mufele VIDEO1 sau VIDEO2 AUDIO IN ale
sistemului.
Acest sistem poate accepta atât semnale digitale, cât şi semnale analogice. Semnalele digitale au prioritate
faţă de cele analogice. În cazul întreruperii semnalului digital, procesarea semnalului analogic se va face după
2 secunde.
În cazul conectării unui receptor digital pentru satelit fără mufă DIGITAL OUT
Conectaţi receptorul digital pentru satelit numai la mufele VIDEO1 sau VIDEO2 AUDIO IN ale sistemului.
Notă
• Efectuaţi conexiuni ferme, pentru a evita brumul şi zgomotul.
Ascultarea surselor audio portabile prin intermediul sistemului
Conectaţi mufele de ieşire audio ale sursei audio portabile la mufa AUDIO IN de pe panoul din faţă al
sistemului, prin intermediul cablului cu mini-mufă stereo.
Sistem
Sfat util
• Atunci când ascultaţi înregistrări în format MP3 folosind o sursă audio portabilă, puteţi îmbunătăţi sunetul.
Apăsaţi FUNCTION +/- pentru a selecta „AUDIO”. Conectaţi sursa audio portabilă. Apăsaţi SOUND FIELD
în mod repetat până când pe afişajul panoului frontal apare „P.AUDIO”.
Pentru anularea operaţiunii, selectaţi orice altceva în afară de „P.AUDIO”.
30RO
Operaţiuni de bază
4
Redarea discurilor
5
Compartiment
disc
6
Apăsaţi DISC 1-5.
Apăsaţi butonul numărului discului dorit.
Când nu se află nici un disc în
compartimentul discurilor, pe afişaj apare “No
disc”. Efectuaţi următorul pas, atâta timp cât
“*DISC-1(sau 2-5)” clipeşte pe afişaj.
Apăsaţi
.
Indicatorul DISC1-5 selectat se aprinde cu
verde.
Încărcaţi un disc.
Împingeţi discul în compartimentul discului,
până când acesta este tras automat.
Cu faţa de redare orientată în jos
Buton Disc 1-5/
Indicator
În funcţie de discul DVD VIDEO sau VIDEO CD,
unele operaţiuni pot fi diferite, sau pot fi restricţionate.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile care însoţesc
respectivul disc.
1
2
3
Porniţi televizorul.
Comutaţi selectorul de intrări al TV-ului pe
modul care permite conectarea cu acest
sistem.
Apăsaţi
.
Sistemul este pus în funcţiune.
Dacă sistemul nu este setat pe „DVD”,
apăsaţi tasta FUNCTION pentru a selecta
„DVD”.
Pentru a încărca alte discuri, apăsaţi DISC 15 (care nu e încărcat deja cu aalt disc) şi
şi apoi încărcaţi discul.
Sistemul începe redarea (redare continuă)
discului al cărui indicator DISC 1-5 este
colorat în verde.
Pentru a reda alte discuri, apăsaţi DISC SKIP
de pe telecomandă sau DISC 1-5 de pe
sistem.
Apăsaţi VOLUME -/+ pentru a regla volumul
sonor al sistemului.
Nivelul volumului apare pe ecranul TV şi pe
afişajul panoului frontal.
Notă
• În funcţie de statusul în care se află sistemul,
nivelul volumului este posibil să nu apară pe
ecranul TV.
Sfat util
• Indicatoarele DISC 1-5 îşi schimbă culoarea după
cum urmează:
- verde: discul este selectat sau discul este
redat
- stins: nu există disc în interior.
continuare
31RO
-
portocaliu: discul este încărcat în
compartimentul discurilor, dar nu este
selectat.
Indicatorul se stinge, dacă este introdus un
disc care nu poate fi redat.
Despre compartimentul multi-disc
Compartiment de
stocare
Economisirea consumului de energie în
mod Stand-by
În timp ce sistemul este pornit, apăsaţi
. Pentru
ieşirea din modul stand-by, apăsaţi o singură dată
tasta
.
Operaţiuni adiţionale
Pentru…
Oprirea redării(Stop)
Întreruperea temporară
a redării (Pauză)
Reluarea redării după
întreruperea temporară
a redării
Salt la următorul capitol,
sau la următoarea piesă
sau scenă.
Salt la capitolul anterior,
piesa sau scena
anterioară.
Anularea volumului
sonor (Muting)
Schimbarea unui disc în
timp ce altul este redat.
Redarea directă a
discului dorit.
Oprire redare şi
scoaterea discului dorit.
Reluarea scenei
precedente *
Derularea rapidă pe
scurt a scenei curente**
Apăsaţi
Unitate de redare
sau
(cu excepţia fişierelor
JPEG)
(cu excepţia fişierelor
JPEG)
MUTING.
Pentru anularea mutingului,
apăsaţi din nou această tastă,
ori tasta VOLUME+, pentru
reglarea nivelului sonor.
DISC SKIP
DISK 1-5 de pe sistem.
DISC 1-5 şi
de pe sistem
Apăsaţi tasta
(reluare
instantanee a redării) în
timpul derulării redării.
Apăsaţi tasta
(avansare instantanee) în
timpul derulării redării.
* – Numai pentru discuri DVD VIDEO/DVD-RW/DVDR. Tasta nu poate fi utilizată pentru fişierele video
DivX (doar modelele europene).
** – Numai pentru discuri DVD VIDEO/DVD-RW/DVDR/DVD+RW. Tasta nu poate fi utilizată pentru fişierele
video DivX (doar modelele europene).
Notă
• Este posibil să nu puteţi folosi funcţiile de Reluare
a scenei precedente sau de Derulare rapidă pe scurt în
cazul anumitor scene.
32RO
Încărcătorul de discuri (compartimentul multi-disc)
constă dintr-o unitate de redare şi un compartiment
de stocare care transportă discurile în slotul
corespunzător al unităţii de redare.
De exemplu, dacă apăsaţi DISC 3, compartimentul de
stocare se mişcă înainte până când DISC 3 ajunge la
nivelul poziţiei unităţii de redare şi apoi mută DISC-ul
3 peste unitatea de redare.
Note
• Nu introduceţi discuri în timpul redării.
• La schimbarea discurilor sau la pornire/oprire se
poate auzi un zgomot provenit de la
compartimentul de stocare. Totuşi, acest zgomot
este produs de mecanismul intern şi nu indică o
problemă de funcţionare.
• Discuri CD sau DVD de 8 cm nu pot fi introduse în
compartimentul de stocare.
• Nu introduceţi discuri CD de 8 cm cu ajutorul unui
adaptor pentru 8 cm. Este posibil să avariaţi
sistemul şi discul.
Selectarea componentei
Schimbarea nivelului de intrare al
sunetului provenind de la componentele
conectate
Puteţi schimba sensibilitatea la intrare a mufelor
AUDIO IN (VIDEO 1, VIDEO 2, TV) de pe panoul din
spate al sistemului şi al mufei AUDIO IN de pe panoul
frontal al acestuia.
1
2
3
Cu capacul deschis
4
Selectarea componentei conectate
Puteţi folosi un VCR sau alte componente conectate
la mufele VIDEO 1 sau 2 de pe panoul din spate.
Consultaţi manualele de operare furnizate împreună
cu acele componente pentru informaţii suplimentare
privind această operaţiune.
Apăsaţi repetat FUNCTION +/- în mod repetat până
când pe afişajul panoului frontal al aparatului
apare „VIDEO1” sau “VIDEO2”
După fiecare apăsare a tastei FUNCTION, modul de
funcţionare al sistemului se schimbă în secvenţa
următoare:
DVD → TUNER FM → TUNER AM → VIDEO1 →
VIDEO2 → TV → AUDIO  DVD → …
5
6
Apăsaţi repetat FUNCTION până când pe
afişajul panoului frontal al aparatului
apare „VIDEO1”, “VIDEO 2”, “TV” sau
“AUDIO”.
Apăsaţi tasta AMP MENU.
Apăsaţi tastele
în mod repetat până
când pe afişajul panoului frontal apare
„ATTENUATE”, apoi apăsaţi
sau .
Apăsaţi tastele
pentru a selecta
setarea dorită.
• ATT ON: atenuează nivelul de intrare.
Setaţi astfel dacă apar distorsiuni în
timpul ascultării.
• ATT OFF: nivel normal de intrare. Setaţi
astfel, dacă nivelul de intrare este scăzut.
Apăsaţi
.
Apăsaţi tasta AMP MENU.
Meniul AMP se închide.
Notă
• Atunci când folosiţi ambele mufe VIDEO 1
(AUDIO IN) (conexiune analogică) şi VIDEO 1
(DIGITAL IN COAXIAL sau OPTICAL) (conexiune
digitală) în acelaşi timp, conexiunea digitală are
prioritate.
33RO
Ascultarea sunetului TV
sau VCR prin sistemul de
difuzoare
Puteţi asculta prin acest sistem sunetul provenit de la
TV sau VCR.
Pentru detalii consultaţi “Conectarea televizorului
(Avansat)” (pagina 23) şi “Conectarea altor
componente” (pagina 28)
1
2
34RO
Apăsaţi repetat FUNCTION până când pe
afişajul panoului frontal al aparatului
apare „VIDEO1”, “VIDEO 2” sau “TV”.
Apăsaţi tasta SOUND FIELD în mod
repetat până când gama de sunet dorită
apare pe afişajul panoului frontal.
Atunci când folosiţi o conexiune digitală
(COAXIAL sau OPTICAL) şi gama de sunet
selectată este AUTO, puteţi asculta semnale
multi-canal de la difuzoarele frontale setate
în mod implicit pe FOCUS SURROUND.
Chiar dacă folosiţi o conexiune digitală şi
gama de sunet selectată este AUTO
(FOCUS SURROUND), dacă sistemul
primeşte un semnal pe două canale, acesta
va scoate la ieşire un sunet pe două canale.
Atunci când folosiţi o conexiune analogică şi
gama de sunet selectată este AUTO,
sistemul scoate la ieşire semnale stereo pe
două canale.
Pentru detalii privind gama de sunet,
consultaţi pagina 36.
Notă
• Când folosiţi atât conexiunea analogică, cât şi cea
digitală în acelaşi timp, conexiunea digitală are
prioritate (VIDEO 1, VIDEO 2, TV).
Selectarea modului
Movie (Film) sau Music
(Muzică)
Aveţi posibilitatea de a alege un mod de sunet potrivit
filmelor sau muzicii.
Apăsaţi MOVIE/MUSIC în timpul redării.
Apăsaţi MOVIE/MUSIC în mod repetat până când
modul dorit se aprinde pe afişajul panoului frontal.
Setarea implicită este subliniată.
• AUTO: selectează automat modul pentru a
produce efectul de sunet corespunzător discului.
• MOVIE: furnizează sunetul pentru filme.
• MUSIC: furnizează sunetul pentru muzică.
Sfat util
• Atunci când este selectat modul “Movie” (Film)
sau “Music” (Muzică), pe afişajul panoului frontal
este afişat “MOVIE” sau “MUSIC”.
35RO
Reglarea sunetului
Ascultarea sunetului surround
folosind Gama de Sunet
Acest sistem poate crea un sunet surround 5.1 canale
utilizând doar două difuzoare audio frontale şi un
subwoofer. Puteţi beneficia de avantajele acestui
sunet surround frontal, prin simpla selectare a unei
game de sunet preprogramate a acestui sistem.
Aduceţi în casa dumneavoastră sunetul puternic şi
plin de realism dintr-o sală de cinema.
Indicator surround frontal
Game de sunet disponibile
Gamă de sunet
Ce anume este afişat
AUTO
AUTO
FOCUS SURROUND
FOCUS SUR1)
WIDE STAGE
WIDE STAGE 1) 2)
2CH STEREO
2CH STEREO
PORTABLE AUDIO
P.AUDIO
ENHANCER
NIGHT
NIGHT
1)
utilizând tehnologia S-Force PRO Front Surround.
2)
Indisponibbil atunci când este redat un disc CD sau
DATA-CD, la ascultarea radioului (FM/AM) şi la
selectarea funcţiei AUDIO.
Sfaturi utile
• Sistemul memorează ultima gamă de sunet
selectată pentru fiecare mod de funcţionare.
Totuşi, sistemul nu memorează ultima gamă de
sunet pentru funcţiile FM şi AM luate individual –
ci pentru funcţia radio în general.
• Dacă a fost scos din priză cablul de alimentare
pentru o lungă perioadă de timp, este posibil ca
sistemul să revină la setările implicite.
Despre S-Force PRO Front Surround
Implicarea pe termen lung a companiei Sony în
tehnologia surround (şi cantitatea vastă de date
acumulate ca rezultat) a condus la dezvoltarea unei
metode complet noi de procesare şi a unui DSP
avansat destinat gestionării eficiente a acestei sarcini.
Toate aceste au fost denumite S-Force PRO Front
Surround. În comparaţie cu tehnologia Front Surround
anterioară, S-Force PRO Front Surround reproduce
mai convingător senzaţia de distanţă şi spaţialitate,
rezultând un sunet surround adevărat, fără a mai fi
necesare şi difuzoarele din spate.
Selectarea automată a gamei de sunet
Apăsaţi SOUND FIELD.
Gama de sunet prezentă apare pe afişajul panoului
frontal.
Apăsaţi în mod repetat SOUND FIELD până când
gama de sunet dorită apare pe afişajul panoului
frontal. Puteţi selecta de asemenea, gama de sunet
prin apăsarea tastelor
.
Indicatorul gamei de sunet (Sound Field) indică
statusul curent surround.
36RO
 AUTO
Acest mod selectează automat gama de sunet (mod
Surround (FOCUS SURROUND sau WIDE STAGE)
sau 2CH STEREO), în concordanţă cu tipul
semnalului audio de la intrare. Setarea AUTO
implicită este FOCUS SURROUND.
Pentru a stabili setarea modului Surround (FOCUS
SURROUND sau WIDE STAGE) în AUTO, urmaţi
paşii de mai jos:
1
2
3
4
5
Ieşirea dintr-o sursă pe 2 canale
Apăsaţi AMP MENU.
Apăsaţi tastele
în mod repetat până
când pe afişajul panoului frontal apare
“AUTO.M.SET”, apoi apăsaţi
sau .
Apăsaţi tastele
pentru a selecta
“FOCUS SUR” sau “WIDE STAGE”.
Apoi apăsaţi
.
Apăsaţi AMP MENU.
Meniul AMP se închide.
Notă
• Atunci când setaţi „AUTO.M.SET”, nu puteţi seta
gama de sunet la „2CH STEREO”.
Utilizarea sistemului Front Surround
Sound
Puteţi asculta două tipuri de sunete frontale surround,
FOCUS SURROUND sau WIDE STAGE, în funcţie
de zona de audiţie.
 FOCUS SURROUND
Acest mod este ideal pentru a asculta sunetul
surround într-o regiune sonoră mai concentrată.
 WIDE SURROUND
Puteţi asculta sunetul surround într-o regiune sonoră
mai largă asemănătoare unei scene largi. Deoarece
zona de redare a sunetului este mai mare, şi numărul
de ascultători care pot beneficia de acest sunet este
mai ridicat.
Vedere de sus
Difuzor frontal (S) Subwoofer (difuzorul de başi)
Difuzor frontal (D)
 2 CH STEREO
În acest mod sunetul este redat pe 2 canale,
indiferent de tipul semnalului audio de la intrare.
Ascultarea sunetului provenit de la o
sursă audio portabilă
 PORTABLE AUDIO ENHANCER
Acest mod produce o imagine clar îmbunătăţită a
sunetului provenit de la sursa dumneavoastră
portabilă. Acest mod este ideal pentru MP3 sau alte
fişiere muzicale în format comprimat.
Ascultarea sunetului la volum redus
 NIGHT MODE (Mod Noapte)
În acest mod, efectul sonor este de evidenţiere a
dialogurilor şi a efectelor sonore, aşa ca şi cum aţi fi
într-o sală de cinema, chiar dacă ascultaţi la un nivel
sonor redus. Este un mod util atunci când doriţi să
vizionaţi filme noaptea.
Notă
• Atunci când sistemul primeşte la intrare un
semnal DVD multi-canal sau semnale Dolby
Digital multiplex, setarea implicită este FOCUS
SURROUND. (Puteţi schimba setarea AUTO la
WIDE STAGE în meniul AMP).
• Atunci când sistemul redă discuri CD sau DATA
CD, setarea AUTO este 2CH STEREO.
• Gama de sunet pentru discuri Super Audio CD
este doar 2CH STEREO.
• Effectul surround poate fi dificil de distins, în
funcţie de tipul semnalului sursă (ex. semnale
stereo digitale, multi semnale digitale, etc), cu
excepţia semnalelor DVD multi-canal.
• Chiar dacă selectaţi „WIDE STAGE” efectul
surround nu va fi prezent atunci când redaţi
discuri CD sau DATA CD, când ascultaţi radioul
(AM/FM) sau când selectaţi funcţia AUDIO.
Zona FOCUS SURROUND
Zona WIDE STAGE
37RO
Reglarea nivelelor Bass şi
Treble
Puteţi regla cu uşurinţă nivelul bass şi treble.
1
2
3
Apăsaţi BASS/TREBLE în mod repetat
până când pe afişajul panoului frontal
apare „BASS” sau „TREBLE”.
• BASS: reglează nivelul bass (-15 dB +10 dB, 1 dB increment) .
• TREBLE: reglează nivelul treble (- 6 dB
- +6 dB, 1 dB increment) .
Apăsaţi
pentru reglaj.
Valoarea reglată apare pe afişajul panoului
frontal.
Apăsaţi .
Notă
• Atunci când efectuaţi auto calibrarea (pagina 73),
setarea privind nivelul de bass este reajustată.
38RO
În direcţie opusă
x2◄  1◄◄  2◄◄  3◄◄
Funcţii diverse privind redarea
discurilor
3◄◄ (numai pentru discuri DVD VIDEO/DVD-
Căutarea unui anumit punct
de pe disc
(Scan, Slow-motion Play, Freeze Frame)
mod VR/DivX video*/VIDEO CD)
x2◄ (numai discuri DVD VIDEO)
* doar modelele europene
Cu fiecare apăsare, viteza de redare devine mai
mare.
Puteţi localiza rapid un anumit punct de pe disc, prin
monitorizarea imaginii sau prin redarea înapoi cu
viteză redusă.
Notă
• În funcţie de discul DVD/DivX video*/VIDEO CD,
este posibil ca unele dintre operaţiile descrise să
nu poată fi efectuate.
* doar modelele europene.
Redarea cu viteză redusă, cadru-cu cadru
(Slow-motion play)
(doar pt. discuri DVD VIDEO, DVD-RW, DivX video,
VIDEO CD)
Apăsaţi
sau
în timp ce sistemul este în
modul “pauză”. Apăsaţi
pentru a reveni la viteza
normală de redare. De fiecare dată când apăsaţi
sau
în timpul redării cu viteză redusă,
viteza de redare se modifică. Sunt disponibile două
viteze. La fiecare apăsare, indicaţia se schimbă după
cum urmează:
Localizarea rapidă a unui anumit punct de
pe disc prin redarea repede-înainte sau
În sensul de redare
repede înapoi (Scan)
(cu excepţia fişierelor JPEG)
2
↔1
Apăsaţi
sau
în timpul redării discului.
Atunci când găsiţi punctul căutat, apăsaţi
pentru a
reveni la redarea cu viteză normală. De fiecare dată
când apăsaţi
sau
în timpul căutării,
viteza de redare se schimbă. La fiecare apăsare,
indicaţia se schimbă după cum urmează. Viteza
curentă poate diferi pentru unele discuri.
Direcţia de redare
x2►  1►►  2►►  3►►
3►► (numai pentru discuri DVD VIDEO/DVDmod VR/DivX video*/VIDEO CD)
x2► (numai discuri DVD VIDEO/Super Audio
CD/CD)
* doar modelele europene
În direcţie opusă (doar pentru discuri DVD VIDEO)
2
↔1
Redarea unui singur cadru la un moment
dat (Freeze Frame (Stop cadru))
(cu excepţia discurilor Super Audio CD, CD şi
JPEG)
Când sistemul este în mod “pauză”, apăsaţi
(step) pentru a trece la cadrul următor. Apăsaţi
(step) pentru a trece la cadrul precedent (doar pentru
discuri DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW). Pentru a
reveni la viteza normală de redare, apăsaţi
.
Note
• Nu puteţi căuta o imagine statică pe un disc DVDR/DVD-RW în mod VR.
• În cazul discurilor DATA CD/DATA DVD, această
funcţie este operaţională numai în cazul fişierelor
video DivX (doar modelele europene).
39RO
Căutarea unui titlu / capitol /
piesă / scenă, etc.
Linie selectată
Puteţi efectua căutarea pe un disc DVD după titluri
sau capitole, iar pentru discurile VIDEO CD/Super
Audio CD/CD/DATA CD/DATA DVD puteţi efectua
căutarea după piesă, index sau scenă. Deoarece
fiecare titlu şi piesă are alocat un număr unic pe disc,
selectarea titlului ori piesei dorite se poate face prin
introducerea numărului corespunzător. Puteţi de
asemenea căuta o anumită scenă utilizând codul de
timp (time code).
1
2
Apăsaţi tasta
DISPLAY (la redarea
discurilor DATA CD/DATA DVD cu fişiere
imagine JPEG, apăsaţi de două ori
DISPLAY).
Astfel apare Meniul de Control (Control
Menu).
Apăsaţi
pentru a selecta metoda de
căutare.
În funcţie de disc, meniul va indica mai
multe elemente.
[TITLE], [TRACK], [SCENE]
3
4
[TRACK] (Piesă)
Anulaţi numărul apăsând CLEAR, apoi
selectaţi un alt număr.
5
1
[ALBUM]
Exemplu: dacă selectaţi
[CHAPTER] (Capitol), este selectat [** (**)]
(** se referă la un număr).
Numărul dintre paranteze indică numărul
total de titluri, capitole, piste, indexuri,
scene, albume sau fişiere.
40RO
Apăsaţi .
Sistemul porneşte redarea începând cu
poziţia specificată de numărul selectat.
Căutarea unei scene utilizând codul de
timp (numai DVD VIDEO/DVD – mod VR)
[INDEX]
[FILE] (Fişier)
Apăsaţi
sau tastele numerice, pentru
a selecta numărul titlului, capitolului,
piesei, indexului, scenei, etc. pe care
doriţi să îl/o căutaţi.
Dacă faceţi o greşeală
[CHAPTER] [INDEX]
[TIME/TEXT] (Durata/Text)
Selectaţi [TIME/TEXT] pentru a căuta
punctul de pornire prin introducerea codului
de timp.
Apăsaţi .
[** (**)] se schimbă în [- - ( )].
2
3
La pasul 2, selectaţi
[TIME/TEXT].
Este selectat [T **:** **: ] (durata de redare a
titlului curent).
Apăsaţi .
[T **:** **: ] se schimbă în [T- -:- -:- -].
Introduceţi codul de timp utilizând tastele
numerice, apoi apăsaţi .
De exemplu, pentru a găsi o scenă situată la 2
ore, 10 minute, 20 secunde faţă de început,
trebuie doar să introduceţi [2:10:20].
Sfat util
• Dacă Meniul de Control (Control Menu) este
dezactivat, puteţi căuta un anumit capitol (pt.
discuri DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW), o anumită
piesă (pt. discuri VIDEO CD/Super Audio CD/CD),
sau un anumit fişier (pt. discuri DATA CD/DATA
DVD (DivX video)), dacă apăsaţi tastele cu cifre şi
apoi
.
Notă
Nu puteţi căuta o scenă pe un disc DVD+R/DVD+RW,
utilizând codul de timp.
Căutarea prin intermediul
scenelor
(Picture Navigation)
Puteţi diviza ecranul în 9 sub-ecrane pentru a găsi
rapid scena dorită.
1
2
3
4
Apăsaţi PICTURE NAVI în timpul redării.
Pe ecran apare imaginea următoare:
Apăsaţi în mod repetat PICTURE NAVI
pentru a selecta un element.
• [TITLE VIEWER] (doar pt. discuri DVD
VIDEO)
• [CHAPTER VIEWER] (doar pt. discuri
DVD VIDEO)
• [TRACK VIEWER] (doar pt. discuri VIDEO
CD/ Super VCD).
Apăsaţi .
Este afişată prima scenă a fiecărui capitol,
titlu, sau fişier, după cum urmează:
Apăsaţi
pentru a selecta un titlu,
capitol, sau piesă (fişier), apoi apăsaţi .
Porneşte redarea, începând cu scena
selectată.
Pentru a reveni la redarea normală în
timpul setării
Apăsaţi tasta
RETURN sau
DISPLAY.
Notă
• În funcţie de disc, este posibil ca unele din aceste
elemente să nu poată fi selectate.
41RO
•
Reluarea redării discului din
punctul unde aceasta a fost
oprită
(Resume Play)
2
În timp ce se desfăşoară redarea unui
disc, apăsaţi butonul
pentru a opri
redarea (Stop).
Pe afişajul panoului frontal apare “Resume”,
aşadar puteţi relua redarea discului din
punctul unde aceasta a fost oprită.
Dacă „Resume” nu apare pe afişaj, funcţia
Resume Play (Reluarea redării) nu este
disponibilă.
Apăsaţi
.
Sistemul reia redarea discului din punctul
unde acesta a fost oprit la pasul 1.
Notă
• În funcţie de locaţia în care a fost oprit discul, este
posibil ca redarea să nu fie reluată din exact
acelaşi punct în care a fost oprit discul.
• Poziţia punctului în care a fost oprită redarea este
posibil să fie şters din memorie dacă:
- scoateţi discul.
- Sistemul intră în modul stand-by (doar discurile
DATA CD/DATA DVD).
- schimbaţi sau resetaţi setările în Setup Display.
- schimbaţi funcţia prin apăsarea tastei FUNCTION
+/-.
- scoateţi din priză ştecherul cordonului de
alimentare.
• Pentru discurile DVD-R/DVD-RW în mod VR,
VIDEO CD, Super Audio CD, CD, DATA CD şi
DATA DVD, sistemul memorează poziţia
punctului de reluare a redării în cazul discului
curent.
• Poziţia punctului de reluare a redării este ştearsă
din memorie dacă:
- Selectaţi un alt disc.
• Funcţia Resume Play nu este operaţională în
modurile de redare Shuffle Play şi Programme
Play.
42RO
Sfat util
• Pentru a porni redarea de la începutul discului,
apăsaţi de două ori , şi apoi apăsaţi
.
Vizionarea unui disc redat anterior,
utilizând funcţia de reluare a redării
(Multi-disc Resume)
sistemul (numai discuri DVD VIDEO, VIDEO CD)
Dacă opriţi redarea discului (Stop),
memorează poziţia punctului în care s-a oprit discul
atunci când aţi apăsat , şi pe ecranul frontal apare
scris “Resume” (Reluare). Atâta timp cât nu discul nu
este scos din aparat, puteţi relua redarea din punctul
în care aţi oprit discul chiar dacă sistemul intră în
stand-by prin apăsarea butonului
.
1
Este posibil ca pe unele discuri această funcţiune
să nu fie operaţională.
Acest sistem poate memora poziţia punctului în care
a fost oprită redarea, pentru un număr de până la 40
de discuri, redarea fiind reluată de la punctul
memorat, imediat ce aţi reintrodus discul respectiv în
aparat. Dacă aţi memorat punctul de reluare a redării
pentru cel de-al 41-lea disc, poziţia memorată a
punctului de reluare a redării pentru primul disc va fi
ştearsă din memorie.
Pentru activarea aceste funcţii, setaţi [MULTI-DISC
RESUME] în [CUSTOM SETUP] pe [ON]. Pentru
detalii, a se vedea „[MULTI-DISC RESUME] (numai
discuri DVD VIDEO/VIDEO CD)” (pag. 80).
Sfat util
• Pentru a porni redarea de la începutul discului,
apăsaţi de două ori , şi apoi apăsaţi
.
Notă
• Dacă [MULTI DISC RESUME] din [CUSTOM
SETUP] este setat pe [OFF] (pag. 80), poziţia
punctului de reluare a redării este ştearsă din
memorie atunci când schimbaţi modul de
funcţionare prin apăsarea tastei FUNCTION +/-.
4
Crearea unui program
personalizat
Apăsaţi .
Cursorul se deplasează pe rândul cu piese,
[T] (în cazul exemplificat, [01]).
(Program Play)
Puteţi reda conţinutul unui disc în ordinea pe care o
doriţi dumneavoastră, prin aranjarea ordinii pistelor de
pe disc pentru a crea propriul dumneavoastră
program. Puteţi programa până la 99 de piese.
5
Notă
• Puteţi programa doar piesele de pe discul curent.
1
2
coloana [T], apoi apăsaţi
. În cazul unui
disc Super Audio CD, este posibil să fie
utilizaţi 3 digiţi pentru afişarea numărului
piesei.
Apăsaţi tasta
DISPLAY
Apare Meniul de Control.
Apăsaţi tastele
pentru a selecta
[PROGRAM], şi apoi apăsaţi
Apar opţiunile pentru meniul Program.
Selectaţi pista pe care doriţi să o
programaţi.
De exemplu selectaţi pista “02”.
Apăsaţi
pentru a selecta [02] de pe
Piesă selectată
.
Durata totală a pieselor programate
3
Apăsaţi tastele
pentru a selecta [SET
], apoi apăsaţi .
Este afişat [TRACK] atunci când redaţi un
disc VIDEO CD, Super Audio CD sau CD.
6
7
Piese înregistrate pe Durata totală a pieselor
disc
programate
Pentru programarea altor piste, repetaţi
paşii 4 şi 5.
Pistele programate sunt afişate în ordinea
selectată.
Apăsaţi
pentru a porni redarea
conform ordinii programate (Program
Play).
“Program Play” este activat şi începe
redarea conform ordinii programate.
Pe afişajul panoului frontal apare „PGM”.
La terminarea programului, puteţi reporni
acelaşi program, apăsând din nou tasta
.
Revenirea la modul de redare normal
Apăsaţi CLEAR, sau selectaţi [OFF] la pasul 2.
Pentru a reda din nou acelaşi program, selectaţi [ON]
la pasul 3, apoi apăsaţi
.
Dezactivarea Meniului de Control (Control
Menu).
Apăsaţi în mod repetat
DISPLAY până când
dispare Meniul de Control (Control Menu).
continuare
43RO
Pentru a modifica ori a anula un program
1
2
3
Urmaţi etapele 1…3 de la “Crearea unui
program personalizat (Program Play)”.
(Shuffle Play)
Selectaţi numărul programat al pistei pe care
doriţi să o modificaţi ori să o anulaţi, utilizând
tastele
. Dacă doriţi ştergerea din
program a unei piste, apăsaţi CLEAR.
Puteţi reda în ordine aleatoare („shuffle”) piesele
înregistrate pe disc. Activarea ulterioară a aceste
funcţii este posibil să aibă ca efect redarea intr-o
ordine diferită de cea anterioară.
Urmaţi pasul 5 de la “Crearea unui program
personalizat (Program Play)”, pentru o nouă
programare. Pentru a anula o programare,
selectaţii [--] de pe coloana [T], apoi apăsaţi
Notă
• Aceeaşi melodie poate fi redată în mod repetat în
timpul redării MP3.
• Puteţi reda în ordine aleatoare dor melodiile de pe
discul curent.
.
Pentru a anula ordinea programată a
tuturor pieselor
1
2
3
Redarea în ordine aleatoare
Urmaţi etapele 1…3 de la “Crearea unui
program personalizat (Program Play)”.
Apăsaţi
şi
(ştergere totală).
Apăsaţi
selectaţi
[ALL
1
2
Apăsaţi tastele
pentru a selecta
[SHUFFLE], şi apoi apăsaţi .
Apar opţiunile pentru meniul [SHUFFLE].
CLEAR]
.
3
4
44RO
Apăsaţi tasta
DISPLAY în timpul
redării.
Apare Meniul de Control.
Apăsaţi tastele
pentru a selecta
elementul care doriţi să fie redat în ordine
aleatoare.
 Dacă este redat un disc VIDEO CD,
Super Audio CD, sau CD
[TRACK]: redarea în ordine aleatoare a
tuturor pieselor de pe disc.
 Dacă este activat Program Play
[ON]: redarea în ordine aleatoare a
pieselor selectate în Program Play.
 La redarea unui disc DATA CD
(exceptând DivX*) sau DATA DVD
(exceptând DivX*): redarea în ordine
aleatoare a pieselor de pe albumul aflat
pe discul curent. Când nu este selectat
nici un album, primul album va fi redat în
ordine aleatoare.
* doar modelele europene
Apăsaţi .
Porneşte redarea în ordine aleatoare
(Shuffle Play).
Revenirea la modul de redare normal
Apăsaţi CLEAR, ori selectaţi [OFF] la pasul 3.
Dezactivarea Meniului de Control (Control
Menu).
Apăsaţi în mod repetat
DISPLAY până când
dispare Meniul de Control (Control Menu).
Sfat util
• Puteţi seta funcţia Shuffle Play în timp ce redarea
este oprită (modul stop).
Redarea repetată
(Repeat Play)
Puteţi reda în mod repetat toate titlurile, piesele sau
albumele de pe disc, sau numai un singur capitol,
piesă, sau album.
Puteţi folosi o combinaţie a modurilor Sfuffle Play şi
Program Play.
1
2
Apăsaţi tasta
DISPLAY în timpul
redării.
Apare Meniul de Control.
Apăsaţi tastele
pentru a selecta
[REPEAT], şi apoi apăsaţi .
Pe ecran apar opţiunile pentru [REPEAT].
3
Apăsaţi tastele
pentru a selecta
elementul care doriţi să fie repetat.
Setarea implicită este cea subliniată.
 Dacă este redat un disc DVD VIDEO
sau DVD-VR
• [OFF]: redarea repetată este oprită.
• [ALL DISC]: repetarea tuturor discurilor.
• [ONE DISC]: repetarea tuturor titlurilor
de pe discul curent (la redarea unui
DVD-VR, [ONE DISC] repetă toate
titlurile de tipul selectat).
• [TITLE]: repetarea titlului curent de pe
disc;
• [CHAPTER]: repetarea capitolului
curent.
 Dacă este redat un disc VIDEO CD,
Super Audio CD, sau CD.
• [OFF]: redarea repetată este oprită.
• [ALL DISCS]: repetarea tuturor
discurilor.
• [ONE DISC]: repetarea tuturor titlurilor
de pe discul curent
• [TRACK]: repetarea piesei curente.
continuare
45RO
 Dacă este redat un disc DATA CD,
sau DATA DVD.
• [OFF]: redarea repetată este oprită.
• [ALL
DISCS]:
repetarea
tuturor
discurilor.
• [ONE DISC]: repetarea tuturor titlurilor
de pe discul curent
• [ALBUM]: repetarea albumului curent.
• [TRACK] (numai în cazul pieselor audio
MP3): repetarea piesei curente.
• [FILE] (numai în cazul fişierelor video
DivX): repetarea fişierului curent.
* doar modelele europene
4
Apăsaţi .
Elementul este selectat.
Pentru a reveni la modul de redare normală,
apăsaţi CLEAR sau selectaţi [OFF] în pasul
3.
Dezactivarea Meniului de Control (Control
Menu).
Apăsaţi în mod repetat
DISPLAY până când
dispare Meniul de Control (Control Menu).
Notă
• Nu puteţi folosi această funcţie în cazul discurilor
VIDEO CD şi Super VCD cu funcţii PBC.
• La redarea unui disc DATA CD / DATA DVD care
conţine piese audio MP3 şi fişiere imagine JPEG,
iar timpul lor de readre nu este acelaşi, sunetul
audio nu se va suprapune exact peste imagini.
• Dacă [MODE (MP3, JPEG)] este setat pe [IMAGE
(JPEG)] (pag. 57), nu puteţi selecta [TRACK].
Sfat util
• Puteţi seta funcţia Repeat Play apăsând tasta
REPEAT de pe telecomandă.
46RO
Utilizarea meniului pentru
discul DVD
Un disc DVD este structurat în secţiuni principale,
care caracterizează o anumită imagine (un film) sau
un anumit element muzical. Aceste secţiuni se
numesc „titluri”. Atunci când redaţi un DVD care
conţine mai multe titluri, puteţi selecta titlul dorit
utilizând TOP MENU.
Atunci când redaţi discuri DVD care vă permit să
selectaţi elemente precum limba pentru subtitrări şi
limba pentru coloana sonoră, selectaţi aceste
elemente utilizând DVD MENU.
1
2
3
Apăsaţi DVD TOP MENU sau DVD MENU.
Pe ecranul TV apare meniul discului.
Conţinutul acestui meniu variază de la un
disc la altul.
Apăsaţi tastele
sau tastele cu
cifre, pentru a putea selecta un anumit
element
în
vederea
redării
sau
schimbării.
Apăsaţi
.
Modificări aduse sunetului
În cazul discurilor DVD VIDEO sau DATA CD / DATA
DVD (fişiere video DivX*), înregistrate în formate
audio multiple (PCM, Dolby Digital, MPEG Audio sau
DTS), aveţi posibilitatea de a schimba acest format.
Dacă un disc DVD VIDEO este înregistrat având
coloane sonore în mai multe limbi, aveţi posibilitatea
de asemenea de a schimba aceste coloane sonore.
În cazul discurilor VIDEO CD, CD, DATA CD sau
DATA DVD, puteţi selecta sunetul de pe canalul din
dreapta sau stânga şi să ascultaţi sunetul canalului
selectat prin ambele difuzoare dreapta şi stânga.
* doar modelele europene
1
2
Apăsaţi tasta AUDIO în timpul redării.
Pe ecran apare următorul meniu.
Apăsaţi tasta AUDIO în mod repetat pentru
a selecta semnalul audio dorit.
 La redarea unui disc DVD VIDEO
În funcţie de discul DVD VIDEO, posibilităţile
de alegere a limbii sunt diferite.
Dacă este afişat un număr format din 4 cifre,
acesta reprezintă codul numeric al limbii.
Consultaţii lista cu codurile de limbă de la
pagina 93, pentru a verifica limba reprezentată
prin codul respectiv. Dacă aceeaşi limbă este
afişată de două sau mai multe ori, înseamnă
că discul DVD VIDEO este înregistrat în
formate audio multiple.
 La redarea unui disc DVD-VR
Sunt afişate tipurile de date audio înregistrate
pe disc. Setarea implicită este subliniată.
Exemplu:
• [1: MAIN] (sunet principal)
• [1: SUB] (sunet secundar)
• [1:MAIN+SUB] (sunet principal şi
secundar)
• [2: MAIN]
•
•
[2: SUB]
[2: MAIN+SUB]
Notă
• [2: MAIN], [2: SUB] şi [2: MAIN+SUB] nu
apar dacă pe disc este înregistrat un
singur flux de date audio.
 La redarea unui disc VIDEO CD, CD,
DATA CD (MP3 audio) sau DATA DVD
(MP3 audio)
Setarea implicită este subliniată.
• [STEREO] : sunetul stereo standard
• [1/L] : sunetul pentru canalul-stânga
(mono)
• [2/R] : sunetul pentru canalul-dreapta
(mono)
 La redarea unui disc DATA CD (DivX
video), sau DATA DVD (DivX video).
(doar modelele europene)
Alegerea formatului de semnal audio
pentru un disc DATA CD sau DATA DVD
depinde de fişierul video DivX existent pe
disc.
Formatul este afişat pe display.
 La redarea unui disc Super VCD
Setarea implicită este subliniată.
• [1:STEREO] : sunetul stereo al piesei
audio 1
• [1:1/L] : sunetul pentru canalul-stânga al
piesei audio 1 (mono)
• [1:2/R] : sunetul pentru canalul-dreapta al
piesei audio 1 (mono)
• [2:STEREO] : sunetul stereo al piesei
audio 2
• [2:1/L] : sunetul pentru canalul-stânga al
piesei audio 2 (mono)
• [2:2/R]: sunetul canalului din dreapta al
piesei audio 2 (mono)
Note
• La redarea unui disc Super VCD pe care nu este
înregistrată piesa audio 2, nu se va auzi nici un
sunet dacă selectaţi [2:STEREO], [2:1/L] sau
[2:2/R]
• Sunetul nu poate fi schimbat în cazul discurilor
Super Audio CD.
continuare
47RO
Verificarea formatului semnalului
audio
(numai DVD, DivX video*)
* doar modelele europene
Dacă apăsaţi tasta AUDIO în mod repetat în timpul
redării, formatul semnalului audio curent (PCM, Dolby
Digital, DTS, etc.), apare pe ecran, după cum
urmează
 La redarea unui disc DVD VIDEO
Exemplu:
Dolby Digital 5.1 ch
LFE (Low Frequency Effect
(Efect de frecvenţă joasă)
Surround (S/D)
Faţă (S/D)+
Centru
Exemplu:
Dolby Digital 3 ch
Surround
(Mono)
Faţă (S/D)
 La redarea unui disc DATA CD (DivX video)
sau DATA DVD (DivX video) (doar modelele
europene).
Exemplu:
MP3 audio
Rată biţi
48RO
Despre semnalele audio
Semnalele audio înregistrate pe un disc conţin
următoarele elemente ale sunetului (canale)
menţionate mai jos:
• Faţă (S)
• Faţă (D)
• Centru
• Surround (S)
• Surround (D)
• Surround (mono): Acest semnal poate fi
reprezentat fie de semnale Dolby Surround Sound
procesate, fie de canalul mono al sunetului Dolby
Digital.
• Semnal LFE (Efect de frecvenţă joasă).
Selectarea [ORIGINAL] sau
[PLAYLIST] pe un disc
DVD-R/ DVD-RW
Unele discuri DVD-R/DVD-RW în mod VR (Video
Recording) au două tipuri de titluri care pot fi utilizate
pentru redare: titlurile de pe înregistrarea originală
([ORIGINAL]) şi titlurile care pot fi create pe player-ele
DVD cu înregistrare, pentru a fi editate ([PLAY LIST]).
Puteţi selecta tipul titlului care să fie redat.
1
2
Apăsaţi tasta
DISPLAY atunci când
sistemul se află în modul “stop”.
Pe ecran apare Meniul de Control (Control
Menu)
Apăsaţi tastele
pentru a selecta
[ORIGINAL/PLAY LIST], apoi
apăsaţi .
Pe ecran apar opţiunile posibile pentru
[ORIGINAL/PLAY LIST].
Vizualizarea informaţiilor
referitoare la disc
Vizualizarea pe afişajul panoului frontal a
duratei de redare (Playing Time) şi a
duratei rămase de redat (Remaining Time)
Puteţi verifica anumite informaţii referitoare la disc,
cum ar fi durata de timp rămasă de redat, numărul
total al titlurilor de pe un disc DVD, sau al pieselor de
pe un disc VIDEO CD, Super Audio CD, CD, sau
MP3, numele fişierului video DivX* utilizând display-ul
de pe panoul frontal al aparatului (pagina 96).
* doar modelele europene
Apăsaţi tasta DISPLAY.
De fiecare dată când apăsaţi tasta DISPLAY în timpul
redării unui disc, mesajul afişat pe display se modifică
după cum urmează: ①  ②  …  ①  …
Anumite elemente afişate este posibil să dispară după
câteva secunde.
La redarea discurilor DVD VIDEO sau
DVD-R / DVD-RW
① Durata de redare şi numărul titlului curent
② Durata rămasă de redat din titlul curent
③ Durata de redare şi numărul capitolului curent
3
4
④ Durata rămasă de redat din capitolul curent
Apăsaţi pentru a selecta una dintre
opţiuni
• [PLAY LIST]: sunt redate titlurile create
din [ORIGINAL] pentru editare.
• [ORIGINAL]:
sunt
redate
titlurile
înregistrate original.
Apăsaţi
.
⑤ Numele discului
⑥ Titlu şi capitol
Dacă este redat un disc DATA CD (DivX
video) sau DATA DVD (DivX video).
① Durata de redare a fişierului curent
② Numele fişierului curent
③ Albumul curent şi numărul fişierului
continuare
49RO
Dacă este redat un disc VIDEO CD (fără
funcţii PBC), Super Audio CD sau CD
① Durata de redare a piesei curente
② Durata rămasă de redat a piesei curente
③ Durata de redare a discului curent
④ Durata rămasă de redat pentru discul curent
⑤ Numele discului
⑥ Piesă şi index
* doar discuri VIDEO CD / Super Audio CD
Dacă este redat un disc DATA CD (MP3
audio) sau DATA DVD (MP3 audio).
① Durata de redare şi numărul piesei curente
② Numele piesei (fişierului)
Sfat util
• Atunci când este redat un disc VIDEO CD cu
funcţii PBC, este afişat timpul de redare.
Note
• Sistemul poate afişa numai primul nivel al textului
DVD/CD, precum numele discului sau titlul.
• Dacă numele unui fişier MP3 nu poate fi afişat, pe
afişajulul panoului frontal apare „ *”.
• În funcţie de text, este posibil să nu fie afişat
numele piesei sau cel al discului.
• Este posibil ca duratele de redare ale pistelor
audio MP3 şi ale fişierelor video DivX* să nu fie
corect afişate.
* doar modelele europene
Verificarea duratei de redare (Playing
Time) şi a duratei rămase de redat
(Remaining Time)
Puteţi verifica durata de redare şi durata de redare
rămasă a titlului, capitolului sau piesei curente,
precum şi durata totală de redare a discului sau
durata rămasă de redat de pe disc. Puteţi de
asemenea verifica textul DVD, sau numele
directorului/fişierului MP3 înregistrat pe un disc.
1
Apăsaţi DISPLAY în timpul redării.
Pe afişaj apar următoarele:
Informaţii de timp
50RO
2
Apăsaţi
repetat
DISPLAY,
pentru
modificarea informaţiei referitoare la
durată.
Afişarea şi felul informaţiei referitoare la
durată, pe care doriţi să o verificaţi, depinde
de discul aflat în proces de redare.
 Dacă este redat un disc DVD VIDEO
sau DVD-RW
•
T **:**:**
Durata de redare a titlului curent
•
T-**:**:**
Durata rămasă de redat din titlul
curent
•
C **:**:**
Durata de redare a capitolului curent
•
C-**:**:**
Durata rămasă de redat din capitolul
curent
 Dacă este redat un VIDEO CD
•
**:**
Durata de redare a scenei curente.
 Dacă este redat un VIDEO CD (fără
funcţii PBC), Super Audio CD sau CD
T **:**:**
Durata de redare a piesei curente
•
T-**:**:**
Durata rămasă de redat din piesa
curentă
•
D **:**:**
Durata de redare a discului curent
•
D-**:**:**
Durata rămasă de redat din discul
curent
•
 Dacă este redat un disc DATA CD
(MP3 audio) sau DATA DVD (MP3
audio)
•
T **:**
Durata de redare a piesei curente.
 Dacă este redat un disc DATA CD
(DivX video) sau DATA DVD (DivX
video) (doar modelele europene).
•
**:**:**
Durata de redare a fişierului curent.
Note
• Pot fi afişate numai literele alfabetului şi cifrele.
• În funcţie de tipul discului aflat la redare, sistemul
poate afişa doar un număr limitat de caractere. De
asemenea, în funcţie de disc, este posibil să nu
fie afişate toate caracterele textului.
Verificarea informaţiilor de pe disc
referitoare la redare
Verificarea textului de pe discurile DVD /
Super Audio CD / CD.
Apăsaţi în mod repetat DISPLAY la pasul 2 pentru
afişarea textului înregistrat pe discul DVD/Super
Audio CD/CD.
Textul de pe DVD/Super Audio CD/CD apare doar
dacă pe disc a fost înregistrat acest text. Textul nu
poate fi modificat. Dacă pe disc nu a fost înregistrat
acest text, apare mesajul “NO TEXT”.
Verificarea informaţiilor
referitoare la dată
(doar pt. JPEG)
Puteţi verifica, în timpul redării, informaţiile referitoare
la dată, dacă tag-ul Exif* este înregistrat în datele
imaginii JPEG.
Apăsaţi de două ori
DISPLAY în timpul
redării.
Pe ecran apare Meniul de Control.
Informaţii despre dată
Verificarea textului de pe un disc DATA
CD / DATA DVD (MP3 audio/DivX video*)
* „Exif” („Exchangeable Image File Format” = Format
Prin apăsarea tastei DISPLAY în timpul redării
pieselor audio MP3 de pe un disc DATA CD / DATA
DVD, sau a fişierelor video DivX* de pe un disc DATA
CD/DATA DVD, poate fi afişat numele albumului /
piesei / fişierului. Poate fi de asemenea afişată pe
ecranul TV şi rata biţilor audio, „bit rate” (cantitatea de
date pe secundă pentru informaţia audio curentă).
Rata biţilor*
Numele albumului
de fişiere imagine interschimbabile), este un format
de imagine pentru camerele digitale, definit de Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA).
Sfat util
• Informaţiile despre dată sunt reprezentate în
următorul format: [ZZ/LL/AAAA]
ZZ: Ziua;
LL: Luna;
AAAA: Anul.
• Informaţiile despre dată diferă în funcţie de locaţia
geografică.
Numele piesei / fişierului
* doar modelele europene
** Apare atunci când:
- este redată o pistă audio MP3 de pe un disc
DATA CD / DATA DVD
- este redat un fişier video DivX care conţine
semnale audio MP3, de pe un disc DATA CD/
DATA DVD (doar modelele europene).
51RO
Schimbarea unghiului de
vizualizare
Dacă aceeaşi scenă a fost înregistrată pe discul DVD
din mai multe unghiuri (multi-angles), la redarea
discului DVD puteţi schimba unghiul de vizualizare a
scenei.
Apăsaţi ANGLE în timpul redării
La fiecare apăsare a tastei ANGLE, unghiul din care
este filmată scena se schimbă.
Notă
• În funcţie de discul DVD VIDEO, este posibil să
nu puteţi schimba unghiul de vizualizare, chiar
dacă pe disc sunt înregistrate scene din mai multe
unghiuri.
52RO
Vizualizarea subtitrărilor
* doar modelele europene
Dacă pe disc sunt înregistrate subtitrări, afişarea
acestora poate fi activată sau dezactivată în timpul
redării discului. Dacă au fost înregistrate subtitrări în
mai multe limbi, puteţi modifica oricând limba în care
să fie afişate subtitrările, sau puteţi activa sau
dezactiva afişarea subtitrărilor oricând doriţi.
Apăsaţi SUBTITLE în timpul redării
La fiecare apăsare a tastei SUBTITLE, subtitrarea se
schimbă.
Note
• În funcţie de discul DVD VIDEO, este posibil ca
subtitrarea să nu poată fi schimbată, chiar dacă
pe disc au fost înregistrate subtitrări în mai multe
limbi. Este de asemenea posibil ca subtitrarea să
nu poată fi dezactivată.
• Puteţi schimba subtitlurile dacă fişierul DivX video
are o extensie „.AVI” sau „.DIVX” şi conţine
informaţiile pentru subtitrare în acelaşi fişier (doar
modelele europene).
Reglarea decalajului dintre
sunet şi imagine
(A/V SYNC)
* doar modelele europene
Dacă sunetul nu este sincronizat cu imaginea de pe
ecran, puteţi ajusta acest decalaj dintre sunet şi
imagine.
1
2
Apăsaţi tasta
DISPLAY atunci când
sistemul se află în modul “stop”.
Pe ecran apare Meniul de Control (Control
Menu)
Apăsaţi tastele
repetat, pentru a
selecta
„A/V SYNC”, apoi apăsaţi
.
Apar opţiunile pentru [A/V SYNC]
3
Apăsaţi tastele
Selectarea zonei de redare
pentru un disc Super
Audio CD
Unele discuri Super Audio CD conţin atât o zonă de
redare Super Audio CD, cât şi una CD. Aveţi
posibilitatea de a selecta zona de redare pe care
doriţi să o ascultaţi.
Apăsaţi SA-CD/CD azunci când sistemul se află în
mod “stop”.
După fiecare apăsare a acestei taste, este selectat
alternativ fie un strat Super Audio CD, fie un strat CD.
Atunci când este redat un strat Super Audio CD, pe
display-ul de pe panoul frontal se aprinde „SA-CD”.
Notă
• Pentru detalii referitoare la discurile Super Audio
CD, a se vedea informaţiile de la pagina 91.
• Fiecare mod de redare poate funcţiona numai în
cadrul stratului de redare selectat.
• Stratul de redare nu poate fi schimbat în timpul
redării.
• Semnalele audio Super Audio CD nu sunt scoase
la mufa de ieşire HDMI OUT (high definition
multimedia interface).
pentru selectarea
parametrului dorit şi apoi apăsaţi .
• [OFF]: nu este posibilă ajustarea
decalajului dintre sunet şi imagine.
• [ON]: este posibilă ajustarea decalajului
dintre sunet şi imagine.
Setarea selectată îşi face simţit efectul.
Notă
• În funcţie de fluxul de date de intrare, este posibil
ca această funcţie să nu fie efectivă.
53RO
Despre piesele audio MP3 şi
fişierele imagine JPEG
Ce reprezintă MP3/JPEG?
MP3 este o tehnologie de compresie a informaţiei
audio, în conformitate cu prevederile normelor
ISO/MPEG. JPEG este o tehnologie de compresie a
informaţiei pentru redarea imaginilor.
Discuri care pot fi redate de acest
sistem
Pot fi redate discuri DATA CD (CD-ROM/CD-R/CDRW) sau DATA DVD (DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW/ DVD-ROM) înregistrate în format MP3
(MPEG1 Audio Layer 3) şi în format JPEG. Discurile
DATA CD trebuie însă înregistrate în conformitate cu
formatele ISO9660 Nivel 1, Nivel 2 sau Joliet, iar cele
DATA DVD în conformitate cu formatul UDF
(Universal Disk Format) pentru ca aparatul să poată
recunoaşte piesele audio (sau fişierele). Pot fi de
asemenea redate discuri inregistrate Multi Sesiune.
Pentru detalii referitoare la formatul de înregistrare,
consultaţi instrucţiunile care însoţesc driverele CDR/CD-RW sau DVD-R/DVD-RW şi softul de
înregistrare (care nu este furnizat).
•
care au extensia „.MP3” (piese audio MP3), sau
„.JPG/.JPEG” (fişiere imagine JPEG).
• fişiere imagine JPEG care sunt conforme cu
formatul de fişier imagine DCF*
* DCF (Design rule for Camera File system) = reguli
de proiectare a sistemului de fişiere pentru camere
digitale: standard de imagine pentru camere digitale,
elaborat de Japan Electronics and Information
Technology Industries Association (JEITA).
Notă
• Acest player va reda orice date care au extensia
„.MP3”, „.JPG” sau „JPEG”, chiar dacă aceste
date nu sunt în format MP3 sau JPEG. Redarea
unor astfel de date poate determina generarea
unui zgomot puternic care ar putea avaria
difuzoarele audio ale sistemului.
• Acest player nu este conform cu formatul P3PRO
pentru piese audio.
Ordinea de redare a pieselor audio
MP3 sau a fişierelor imagine JPEG
Ordinea de redare a pieselor audio MP3 sau a
fişierelor imagine JPEG înregistrate pe un disc DATA
CD sau DATA DVD este următoarea:
 Structura conţinutului discului
Despre discurile multi-sesiune
Dacă în prima sesiune sunt înregistrate piese audio
MP3 sau fişiere imagine JPEG, sistemul va reda de
asemenea pistele audio MP3 şi fişiere imagine JPEG
existente în sesiunile următoare. Dacă în prima
sesiune sunt înregistrate piese audio şi imagini în
format audio CD sau video CD, va fi redată numai
prima sesiune.
Notă
• Este posibil ca player-ul să nu poată reda unele
discuri DATA CD / DATA DVD create în format
Packet Write.
Tree = Ramificaţie
Piese audio MP3 şi fişiere imagine
JPEG care pot fi redate pe acest
player
•
Acest sistem poate reda următoarele piese audio
MP3 sau fişiere imagine JPEG:
54RO
Piesă audio MP3 sau fişier
(imagine JPEG)
Atunci când introduceţi un disc DATA CD sau DATA
DVD, piesele (sau fişierele) numerotate vor fi redate
secvenţial, de la ① la ⑦. Orice sub-albume/piese
(sau fişiere) cuprinse în albumul curent selectat au
prioritate faţă de următorul album situat pe aceeaşi
ramificaţie. (De exemplu: Ⓒ îl conţine pe Ⓓ, aşadar
Redarea discurilor DATA CD
sau DATA DVD care conţin
piese audio MP3 şi fişiere
imagine JPEG
④ va fi redat înaintea lui ⑤.)
Atunci când apăsaţi DVD MENU şi apare lista cu
numele albumelor (pagina 55), numele albumelor sunt
Selectarea unei piese audio MP3 sau a
aranjate în ordinea următoare (ⒶⒷⒸ Ⓓ unui album
ⒺⒻ). Albumele care nu conţin piese (sau fişiere)
(cum este de exemplu albumul Ⓔ), nu apar în
cuprinsul listei.
Sfaturi utile
• Dacă în faţa denumirii piesei / fişierului adăugaţi
numere (01, 02, 03, etc.) atunci când salvaţi pe
disc piesele (sau fişierele), piesele şi fişierele vor
fi redate în ordinea numerică corespunzătoare.
• Dacă un disc are multe ramificaţii durează mai
mult timp până când începe redarea.
Note
• În funcţie de aplicaţia software utilizată la crearea
discurilor DATA CD sau DATA DVD sau dacă
sunt mai mult de 200 albume pe disc, iar fiecare
album conţine mai mult de 300 fişiere, ordinea de
redare este posibil să difere faţă de cea ilustrată
mai sus.
• Acest sistem poate recunoaşte până la 200
albume şi nu va reda nici un album dincolo de cel
cu numărul 200.
• Trecerea la albumul următor sau saltul la un alt
album pentru redare, s-ar putea să dureze ceva
timp.
• Unele fişiere JPEG nu pot fi redate.
1
2
3
Introduceţi un disc DATA CD sau DATA
DVD.
Sistemul porneşte redarea începând cu
primul album.
Apăsaţi DVD MENU.
Pe ecran apare lista albumelor înregistrate
pe discul DATA CD sau DATA DVD. Atunci
când este redat un album, titlul său apare pe
fond umbrit.
Apăsaţi tastele
pentru a selecta
albumul dorit.
 Selectarea unui album
Apăsaţi
pentru a începe redarea
albumului selectat.
 Selectarea unei piese
Apăsaţi .
Pe ecran apare lista pieselor conţinute în
album.
Apăsaţi tastele
pentru a selecta piesa
dorită şi apoi apăsaţi
.
continuare
55RO
Porneşte redarea piesei selectate. Lista
pieselor poate fi dezactivată, apăsând DVD
MENU. Lista poate fi afişată apăsând din
nou tasta DVD MENU.
 Selectarea unei imagini.
Apăsaţi PICTURE NAVI.
Pe ecran apar imaginile fişierelor de pe album,
grupate în 16 sub-ecrane.
Pentru oprirea redării (Stop)
Apăsaţi .
Pentru redarea pistei audio MP3 următoare sau
a celei precedente.
Apăsaţi
/
. Reţineţi faptul că puteţi selecta
următorul album, continuând să apăsaţi tasta
după ultima piesă a primului album, dar nu puteţi
reveni la albumul anterior apăsând tasta
. Pentru
a putea reveni la albumul precedent, este necesară
selectarea lui din lista de albume.
Pentru a reveni la meniul anterior.
Apăsaţi
RETURN.
Selectaţi imaginea pe care doriţi să o vedeţi, prin
apăsarea tastelor
, apoi apăsaţi
.
Selectarea unui fişier imagine JPEG sau a
unui album
1
2
Introduceţi un disc DATA CD sau DATA
DVD.
Sistemul porneşte redarea începând cu
primul album.
Apăsaţi DVD MENU.
Pe ecran apare lista albumelor înregistrate
pe discul DATA CD sau DATA DVD. Atunci
când este redat un album, titlul său apare pe
fond umbrit.
Pentru redarea următorului fişier JPEG, sau a
celui anterior.
Apăsaţi / când Meniul de Control (Control Menu)
nu este afişat. Reţineţi faptul că puteţi selecta
următorul album, continuând să apăsaţi tasta  după
ultima imagine a primului album, dar nu puteţi reveni
la albumul anterior apăsând tasta . Pentru a putea
reveni la albumul precedent, este necesară
selectarea lui din lista de albume.
Rotirea unei imagini JPEG
3
56RO
Apăsaţi tastele
pentru a selecta un
album.
 Selectarea unui album
Apăsaţi
pentru a începe redarea
albumului selectat.
Atunci când pe ecran este afişat un fişier imagine
JPEG, imaginea poate fi rotită cu câte 90 de grade.
Apăsaţi
în timpul vizionării unei imagini. La
fiecare apăsare a tastei , imaginea se roteşte cu 90
de grade în sens invers acelor de ceasornic.
Exemplu: dacă este apăsată o singură dată tasta
.
Direcţia de rotaţie
Apăsaţi CLEAR pentru a reveni la modul normal de
vizionare.
Pentru oprirea redării (Stop)
Apăsaţi .
Sfat util
• Un buton de derulare este afişat în partea dreaptă
a ecranului. Pentru a afişa fişierele imagine
suplimentare, selectaţi butonul de jos şi apăsaţi
. Pentru a reveni la imaginea anterioară, selectaţi
imaginea de sus şi apăsaţi .
Redarea pieselor audio MP3
şi a imaginilor ca o
prezentare de diapozitive
(Slide Show) cu sunet
Vă puteţi delecta urmărind o prezentare de diapozitive
pe fundal sonor, plasând mai întâi fişiere imagine
JPEG şi piese audio MP3 în acelaşi album al unui
disc DATA CD sau DATA DVD. Atunci când redaţi
discul DATA CD sau DATA DVD, selectaţi modul
[AUTO] aşa cum este explicat mai jos.
1
2
3
4
Introduceţi un disc DATA CD sau DATA
DVD.
Sistemul porneşte redarea începând cu
primul album.
Apăsaţi .
Redarea este oprită.
Apăsaţi
DISPLAY atunci când
sistemul se află în modul “stop”.
Astfel apare Meniul de Control (Control
Menu).
Apăsaţi
pentru a selecta
[MODE (MP3, JPEG)], şi apoi apăsaţi .
Opţiunile corespunzătoare meniului [MODE
(MP3, JPEG)] apar pe ecran.
5
Apăsaţi
pentru a selecta setarea
dorită şi apoi apăsaţi .
Setarea implicită este subliniată.
• [AUTO]: Sunt redate atât fişierele
imagine JPEG, cât şi piesele audio MP3
situate în acelaşi album, sub forma unei
prezentări de diapozitive.
• [AUDIO (MP3)]: Redarea continuă doar
a pieselor audio MP3.
• [IMAGE (JPEG)]: Redarea doar a
fişierelor imagine JPEG sub forma unei
prezentări de diapozitive (Slide show).
continuare
57RO
6
Apăsaţi DVD MENU.
Apare lista albumelor înregistrate pe discul
DATA CD sau DATA DVD.
Apăsaţi
pentru a selecta albumul
dorit, apoi apăsaţi
.
Sistemul porneşte redarea albumului
selectat.
Lista albumelor poate fi activată sau
dezactivată prin apăsarea repetată a tastei
DVD MENU.
Sfat util
• Dacă selectaţi [AUTO], sistemul poate recunoaşte
un număr de maximum 300 piese MP3 şi 300
fişiere JPEG într-un singur album. Dacă selectaţi
[AUDIO (MP3)] sau [IMAGE (JPEG)], sistemul
poate recunoaşte un număr de maximum 600
piese MP3 şi 600 fişiere JPEG într-un singur
album. Indiferent de modul selectat, poate fi
recunoscut un număr de maxim 200 albume.
Notă
• Dacă selectaţi un album conţinând doar fişiere
imagine JPEG şi [MODE (MP3, JPEG)] este setat
la [AUDIO (MP3)], pe ecran va apărea [No audio
data] (Nu există date audio).
• Dacă selectaţi un album conţinând doar piese
audio MP3 şi [MODE (MP3, JPEG)] este setat la
[IMAGE (JPEG)], pe ecran va apărea [No image
data] (Nu există date imagine).
• Dacă sunt redate simultan piste audio MP3 şi
imagini JPEG de dimensiuni mari, este posibil ca
redarea sunetului să se facă cu „salturi”. Este
recomandată setarea ratei de biţi MP3 la 128kbps
sau mai puţin, la crearea fişierului. Dacă sunetul
continuă să „sară”, este necesară reducerea
mărimii fişierului JPEG.
7
Stabilirea duratei unei prezentări de
diapozitive
(numai fişiere JPEG)
Atunci când redaţi fişierele imagine JPEG sub forma
unei prezentări de diapozitive (Slide Show), puteţi
stabili durata de afişare pe ecran a diapozitivelor
(slide-uri).
1
2
Apăsaţi de două ori tasta
DISPLAY.
Astfel apare Meniul de Control (Control
Menu) pentru JPEG.
Apăsaţi
pentru a selecta
[INTERVAL], şi apoi apăsaţi .
Opţiunile
corespunzătoare
[INTERVAL] apar pe ecran.
58RO
meniului
3
4
Apăsaţi
pentru a selecta setarea
dorită.
Setarea implicită este subliniată.
• [NORMAL]: stabilirea unei durate
cuprinse între 6 şi 9 secunde.
• [FAST]: stabilirea unei durate mai scurte
decât pentru [NORMAL].
• [SLOW1]: stabilirea unei durate mai
lungi decât pentru [NORMAL].
• [SLOW2]: stabilirea unei durate mai
lungi decât pentru [SLOW1].
Apăsaţi
.
Parametrul selectat devine efectiv.
Notă
• În cazul unor fişiere JPEG, în special al fişierelor
JPEG progresive, sau cu mai mult de 3.000.000
pixeli, durează mai mult până când acestea sunt
afişate pe ecran, fapt ce creează impresia că
durata prezentării este mai lungă decât cea
selectată.
Selectarea unor efecte la afişarea
fişierelor imagine în prezentarea de
diapozitive
(numai fişiere JPEG)
Atunci când redaţi fişierele imagine JPEG, puteţi
selecta un anumit efect care să fie utilizat la
vizionarea prezentării de diapozitive (Slide Show).
1
2
Apăsaţi de două ori tasta
DISPLAY.
Astfel apare Meniul de Control (Control
Menu) pentru JPEG.
Apăsaţi
pentru a selecta
[EFFECT], şi apoi apăsaţi .
Opţiunile
corespunzătoare
[EFFECT] apar pe ecran.
meniului
Vizionarea fişierelor DivX®
Video
(Doar modelele europene)
3
4
Despre fişierele DivX Video
Apăsaţi
pentru a selecta setarea
dorită şi apoi apăsaţi ENTER.
Setarea implicită este subliniată.
• [MODE1]: Imaginea apare prin baleiere
de sus în jos.
• [MODE2]: Imaginea apare prin baleiere
de la stânga la dreapta ecranului.
• [MODE3]: Imaginea apare pe fâşii
dinspre centrul ecranului.
• [MODE4]: Efectul imaginii este,
aleatoriu, unul din cele posibile.
• [MODE5]: Imaginea următoare este
trecută peste imaginea anterioară.
• [OFF]: dezactivarea acestei funcţii
Apăsaţi
.
Parametrul selectat devine astfel efectiv.
DivX® este o tehnologie de compresie a fişierelor
video, dezvoltată de DivX, Inc. Acest produs este
certificat oficial DivX®.
Pe acest player pot fi redate discuri DATA CD şi
®
DATA DVD care conţin fişiere video DivX .
Discuri DATA CD şi DATA DVD pe care
acest sistem le poate reda
Redarea pe acest player a discurilor DATA CD
(CDROM/CD-R/CD-RW) şi a celor DATA DVD (DVDROM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW) se supune
următoarelor condiţii:
- În cazul discurilor DATA CD care conţin fişiere
video DivX, suplimentar faţă de piesele audio
MP3 sau de fişierele imagine JPEG, aparatul va
reda numai fişierele DivX video.
Reţineţi faptul că acest sistem poate reda numai
discuri DATA CD al căror format logic este ISO9660
Level1/Level2 sau Joliet şi discuri DATA DVD în
format UDF (Universal Disk Format).
Consultaţi instrucţiunile de utilizare care însoţesc
driverele de disc şi software-ul folosit pentru
înregistrare (nu este furnizat împreună cu produsul),
pentru detalii referitoare la formatul de înregistrare.
Despre ordinea de redare a datelor de pe
discurile DATA CD şi DATA DVD
A se vedea „Despre ordinea de redare a albumelor,
pieselor şi fişierelor” (pagina 54). Reţineţi faptul că
ordinea de redare este posibil să fie diferită, în funcţie
de aplicaţia software utilizată pentru crearea fişierelor
DivX video, sau dacă fiecare album conţine mai mult
de 600 fişiere DivX şi sunt mai mult de 200 albume.
Notă
• Este posibil ca acest sistem să nu poată reda
anumite discuri DATA CD/DATA DVD create în
format Packet Write.
Fişiere video DivX pe care acest sistem le
poate reda
Acest player poate reda date înregistrate în format
DivX şi care au extensia „.AVI” sau „.DIVX”.
continuare
59RO
Sistemul nu va reda fişiere care au extensia „.AVI”
sau „.DIVX”, dacă acestea nu conţin date în format
DivX.
Pentru a trece la pagina următoare sau la
cea anterioară.
Sfat util
• Pentru detalii referitoare piese audio MP3 şi
fişiere imagine JPEG care pot fi redate de pe
discurile DATA CD sau DATA DVD, consultaţi
capitolul „ Piese audio MP3 şi fişiere imagine
JPEG care pot fi redate pe acest player” (pagina
54).
Notă
• Este posibil ca acest sistem să nu poată reda un
fişier DivX video, dacă acesta este o combinaţie a
două sau mai multe fişiere video DivX.
• Acest sistem nu poate reda un fişier video DivX
ale cărui dimensiuni depăşesc 720 (lăţime) x 576
(înălţime), sau 2GB.
• În funcţie de fişierul video DivX, imaginea poate fi
neclară, sau sunetul se poate auzi cu salturi.
• Acest sistem nu poate reda anumite fişiere video
DivX a căror durată depăşeşte 3 ore.
• În funcţie de fişierul video DivX, imaginea se
poate opri sau poate fi neclară. În acest caz, este
recomandat să recreaţi fişierul la o rată a biţilor
mai mică. Dacă sunetul prezintă încă zgomote,
formatul MP3 este cel recomandat. Vă rugăm să
reţineţi că acest sistem nu este conform
formatului WMA (Windows Media Audio).
• Datorită tehnologiei de compresie folosită, este
posibil să dureze ceva timp din momentul apăsării
tastei
şi până la apariţia imaginii.
Pentru dezactivarea meniului
Apăsaţi  sau .
Apăsaţi tasta DVD MENU în mod repetat.
Pentru oprirea redării (Stop)
Apăsaţi
.
Selectarea unui fişier video DivX
1
După pasul 2 de la „Selectarea unui
album”, apăsaţi .
Apare lista fişierelor cuprinse în album.
2
Apăsaţi tastele
pentru a selecta
fişierul dorit şi apoi apăsaţi .
Porneşte redarea fişierului selectat.
Pentru a trece la pagina următoare sau la
cea anterioară.
Apăsaţi  sau .
Selectarea unui album
1
Apăsaţi DVD MENU.
Apare o listă a albumelor de pe disc. Vor fi
listate numai albumele care conţin fişiere
video DivX.
Pentru a reveni la meniul anterior
Apăsaţi
RETURN.
Pentru oprirea redării (Stop)
Apăsaţi .
Pentru a trece la fişierul video DivX următor
sau anterior, fără afişarea listei de fişiere
prezentată mai sus.
2
3
60RO
Apăsaţi tastele
pentru a selecta
albumul pe care doriţi să îl redaţi.
Apăsaţi tasta
.
Porneşte redarea albumului selectat.
Pentru selectarea fişierelor video DivX,
consultaţi capitolul „Selectarea unui fişier
DivX” (pagina 60).
Puteţi selecta fişierul video DivX următor sau pe cel
anterior, prin apăsarea tastelor
sau
.
Puteţi de asemenea selecta primul fişier al
următorului album apăsând tasta
în timpul redării
ultimului fişier al albumului curent. Reţineţi însă faptul
că nu puteţi reveni la albumul precedent prin
apăsarea tastei
. Pentru a putea reveni la albumul
precedent, este necesară selectarea lui din lista de
albume.
Sfat util
• Dacă este presetat numărul de vizionări, puteţi
reda fişierul video DivX de atâtea ori de cât a fost
presetat. Sunt numărate inclusiv următoarele:
- atunci când sistemul este oprit.
- Atunci când este redat un alt fişier.
Redarea discurilor VIDEO
CD cu funcţii PBC (Ver. 2.0)
(PBC Playback) (Redarea PBC)
Cu ajutorul funcţiilor PBC (funcţii de control al redării,
Playback Control), beneficiaţi de unele operaţiuni
interactive simple, funcţii de căutare şi alte operaţiuni
similare.
Redarea PBC vă permite redarea interactivă a
discurilor VIDEO CD, urmărind meniul de pe ecranul
TV.
1
2
3
4
Porniţi redarea unui VIDEO CD cu funcţii
PBC.
Pe ecranul TV apare meniul pentru selecţia
făcută.
Selectaţi numărul articolului dorit, prin
apăsarea tastelor cu cifre.
Apăsaţi
.
Urmaţi instrucţiunile oferite în meniu,
pentru operaţiuni interactive.
Consultaţi pentru detalii instrucţiunile care
însoţesc discul, deoarece procedurile de
operare pot fi diferite, în funcţie de discul
VIDEO CD.
Reîntoarcerea la meniu
Apăsaţi
RETURN.
Notă
• În funcţie de discul VIDEO CD, în loc de [Press
ENTER] în pasul 3 este posibil să apară [Press
SELECT] în cadrul instrucţiunilor furnizate
împreună cu discul. În acest caz apăsaţi
.
Sfat util
• Pentru redarea fără PBC, apăsaţi
sau
tastele cu cifre, în timp ce sistemul este în stop,
pentru a selecta o piesă, apoi apăsaţi
sau .
Sistemul porneşte redarea continuă. Nu pot fi
redate imagini statice, cum ar fi un meniu. Pentru
a reveni la redarea PBC, apăsaţi de două ori tasta
, apoi apăsaţi
.
61RO
Funcţia de radio
Presetarea staţiilor radio
Puteţi preseta un număr de 20 staţii radio FM şi 10
staţii radio AM. Înaintea efectuării acordului pe
frecvenţa staţiei radio, reduceţi la minim nivelul
volumului sonor.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Apăsaţi repetat FUNCTION +/- până când
pe afişajul panoului frontal apare banda
de frecvenţe dorită (“TUNER FM” sau
“TUNER AM”).
Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta
TUNING + sau – până când porneşte
căutarea automată a unui post de radio.
Operaţiunea de căutare încetează în
momentul realizării acordului pe frecvenţa
unei staţii radio. Pe afişajul panoului frontal
apare „TUNED” şi „ST” (pentru programe
stereofonice).
Apăsaţi TUNER MENU.
Apăsaţi
pe afişajul
„Memory?”.
în mod repetat până când
panoului frontal apare
Apăsaţi .
Un număr de preset apare pe afişajul
panoului frontal.
Apăsaţi tastele
numărul dorit.
pentru a selecta
Apăsaţi .
Frecvenţa staţiei radio este memorată.
Apăsaţi TUNER MENU.
Repetaţi paşii 1…8 pentru memorarea
altor staţii radio.
Pentru schimbarea numărului de preset al
unei staţii radio
Reporniţi de la pasul 3.
62RO
Schimbarea intervalului dintre canale
pentru banda de frecvenţă AM (doar
modelele destinate pieţei nord americane)
Intervalul dintre canalele benzii de frecvenţă AM
poate fi setat fie la 9 kHz, fie la 10 kHz.
Pentru a schimba acest interval dintre canale, mai
întâi căutaţi o staţie AM şi apoi opriţi aparatul
apăsând butonul
de pe sistem. Ţinând apăsată
tasta FUNCTION de pe sistem, apăsaţi
pentru a
porni aparatul. Dacă schimbaţi intervalul, staţiile radio
AM presetate vor fi şterse. Pentru a reseta intervalul,
repetaţi aceeaşi procedură.
Apăsaţi
Ascultarea radioului
Finalizaţi în prealabil operaţiunea de introducere în
memoria sistemului a frecvenţelor staţiilor radio
preferate (consultaţi capitolul „Presetarea staţiilor
radio” de la pagina 62).
1
2
3
Atribuirea unui nume staţiei radio
Puteţi atribui câte un nume staţiilor radio presetate.
Aceste nume (de ex. „XYZ”) apar pe afişajul panoului
frontal atunci când este selectată acea staţie radio.
Reţineţi faptul că unei staţii radio presetate i se poate
atribui un singur nume.
Notă
• Nu puteţi atribui un nume pentru staţiile presetate
care dispun de serviciul RDS (pagina 64) (doar
modelele europene).
Apăsaţi repetat FUNCTION +/- până când
pe afişajul panoului frontal apare
“TUNER FM” sau “TUNER AM”.
Aparatul rămâne acordat pe frecvenţa
ultimei staţii radio recepţionate.
Apăsaţi în mod repetat tasta PRESET+
sau -, pentru a selecta staţia radio
presetată.
La fiecare apăsare a uneia din aceste taste,
sistemul face automat acordul pe frecvenţa
unei staţii radio presetate.
1
2
Reglaţi nivelul volumului sonor, prin
apăsarea tastelor VOLUME +/- .
Oprirea radio-ului
Apăsaţi tasta
.
Pentru a schimba funcţia, apăsaţi FUNCTION +/-.
Ascultarea programelor unei staţii radio
nememorate
La pasul 2, efectuaţi acordul manual sau automat pe
frecvenţa unei staţii radio.
Pentru realizarea acordului manual, apăsaţi repetat
TUNING + sau – de pe telecomandă.
Pentru acordul automat, apăsaţi şi menţineţi apăsată
tasta TUNING+ sau – de pe telecomandă. Acordul
automat se opreşte când a fost găsită o staţie radio.
Apăsaţi TUNING + sau - dacă doriţi oprirea
operaţiunii de acord automat.
Ascultarea staţiilor radio cărora
cunoaşteţi frecvenţa de emisie
Apăsaţi în mod repetat tasta PRESET+
sau -, pentru a selecta staţia radio căreia
doriţi să-I atribuiţi un nume de index.
Apăsaţi TUNER MENU.
5
6
Apăsaţi
le
Apăsaţi DIRECT TUNING.
Apăsaţi
repetat până când pe
afişajul panoului frontal apare “Name
In?”
.
Creaţi numele de index dorit, utilizând
tastele cursor:
Apăsaţi
pentru selectarea unui
caracter, apoi apăsaţi
pentru a muta
cursorul la poziţia următoare.
Pentru introducerea unui nume pot fi
utilizate litere, cifre şi simboluri.
Dacă faceţi o greşeală
Apăsaţi
în mod repetat sau până când
caracterul pe care doriţi să îl schimbaţi este
afişat cu intermitenţă, apoi apăsaţi
pentru a selecta caracterul dorit.
Pentru a şterge un caracter, apăsaţi
în
mod repetat sau până când caracterul pe
care doriţi să îl ştergeţi este afişat cu
intermitenţă, apoi apăsaţi CLEAR.
Apăsaţi tastele cu cifre pentru a selecta
numărul frecvenţei pe care doriţi să o
ascultaţi.
3
Apăsaţi .
Sfat util
• Dacă programul radio recepţionat este zgomotos,
apăsaţi FM MODE de la telecomandă până când
pe afişajul panoului frontal apare „MONO”. Efectul
stereo dispare, dar calitatea recepţiei se
îmbunătăţeşte. Apăsaţi din nou această tastă,
pentru a reveni la efectul stereo. (Sau apăsaţi
TUNER MENU şi selectaţi “FM MODE?” apăsând
Apăsaţi FUNCTION +/- până când pe
afişajul panoului frontal apare “TUNER
FM” sau “TUNER AM”.
Aparatul rămâne acordat pe frecvenţa
ultimei staţii radio recepţionate.
3
4
Folosiţi acordul direct în pasul 2.
1
2
pentru a selecta “MONO” şi apoi apăsaţi
. Pentru revenire, selectaţi “STEREO”.
• Pentru a încerca o recepţie mai bună, reorientaţi
antenele sistemului.
7
Apăsaţi .
Pe
afişajul
panoului
frontal
apare
“Complete”, iar numele staţiei este salvat.
continuare
63RO
8
Apăsaţi TUNER MENU.
Sfat util
• Puteţi verifica frecvenţa apăsând în mod repetat
DISPLAY (pagina 64).
Utilizarea sistemului RDS
(doar modelele europene)
Ce reprezintă RDS (Radio Data
Vizualizarea pe afişaj a numelui şi a System)?
Sistemul RDS (Radio Data System) este un serviciu
frecvenţei staţiei radio
radiodifuzat care permite staţiilor radio să transmită
Dacă sistemul este setat pe „TUNER AM” sau pe
„TUNER FM”, puteţi verifica frecvenţa utlizând afişajul
panoului frontal.
Apăsaţi tasta DISPLAY.
După fiecare apăsare a tastei DISPLAY, afişarea se
schimbă după cum urmează:
① Numele staţiei radio *
② Frecvenţa **
*1 Este afişat în cazul în care aţi introdus un nume
pentru staţia presetată (pagina 76).
*2 Revine la afişarea originală după ce au trecut
câteva secunde.
informaţii suplimentare în acelaşi timp cu semnalul
programului obişnuit. Acest tuner oferă facilităţi RDS
utile, cum ar fi afişarea numelui staţiei radio.
Serviciul RDS este disponibil doar în cazul staţiilor
radio FM.*
Notă
• RDS poate funcţiona necorespunzător dacă staţia
recepţionată nu transmite un semnal RDS de
calitate, sau dacă intensitatea semnalului
recepţionat este scăzută.
* Nu toate staţiile redio RDS asigură servicii RDS şi
nu oferă aceleaşi tipuri de servicii. Dacă nu sunteţi
familiarizaţi cu sistemul RDS, solicitaţii detalii
despre serviciile RDS oferite de staţiile radio locale
din regiunea dumneavoastră.
Recepţionarea informaţiilor RDS
Selectaţi pur şi simplu o staţie radio FM.
Dacă aparatul este acordat pe frecvenţa unei staţii
radio care asigură şi servicii RDS, va fi afişat numele
staţiei* la informaţiile pentru TUNER.
* Dacă nu este recepţionată transmisia RDS, este
posibil ca numele staţiei să nu apară pe display.
Sfat util
• Atunci când este afişat numele unei staţii radio,
puteţi verifica frecvenţa apăsând în mod repetat
DISPLAY.
64RO
Alte operaţiuni
Operarea televizorului folosind
telecomanda sistemului
Prin ajustarea semnalului de la telecomanda acestui
sistem, puteţi controla cu ajutorul ei funcţionarea
televizorului dumneavoastră.
Notă
• Atunci când înlocuiţi bateriile telecomenzii, codul
numeric setat este posibil să fie resetat pe
valoarea implicită (SONY). Setaţi din nou codul
numeric necesar.
Controlul funcţionării televizorului cu
telecomanda acestui sistem
În timp ce introduceţi codul corespunzător
producătorului televizorului dvs. (a se vedea
tabelul de mai jos) cu ajutorul tastelor numerice
ale telecomenzii, apăsaţi şi menţineţi apăsată
tasta TV
. Apoi eliberaţi tasta TV
.
Dacă aţi setat cu succes codul de producător al
televizorului, telecomanda transmite semnale de
comandă spre televizor. Dacă setarea nu a fost
efectuată cu success, butonul TV clipeşte de cinci
ori.
Codurile numerice ale tipurilor de
receptoare TV care pot fi operate cu
telecomanda sistemului
Dacă în listă sunt trecute mai multe coduri în dreptul
unui fabricant, introduceţi pe rând câte un cod, până
îl găsiţi pe cel care permite operarea televizorului
dumneavoastră.
TV
Producător
SONY
ADMIRAL
AIWA
AKAI
AOC
BCLL&HOWELL
BROKSONIC
CROSLEX
CURTIS-MATHES
DAEWOO
DAYTRON
EMERSON
FISHER
FUJITSU
Cod numeric
501 (implicit), 502
510, 535, 542
501, 536, 539
503
503
535, 542
503
518
503, 551, 566, 567
503,504,505,506,507,515
517
503, 517
508, 545
528
Producător
FUNAI
GENERAL
ELECTRIC
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
J.C. PENNY
JVC
KTV
LOEWE
LXI (Sears)
MAGNA VOX
MARANTZ
PANASONIC
MITSUBISHI/MGA
NEC
PANASONIC
PHILCO
PHILIPS
PIONEER
PORTLAND
QUASAR
RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SANYO
SCOTT
SHARP
SIGNATURE
SYLVANIA
TELEFUNKEN /
SABA
THOMSON
TOSHIBA
VIDECH
WARDS
ZENITH
Cod numeric
548
503, 509, 510
503, 512, 515, 517, 568, 576
511, 533
503, 513, 514, 515, 517, 557
521, 522
503, 510, 566
516, 552
503, 517
515, 556
503, 508, 510, 517, 518, 551
503, 515, 517, 518, 566
527
049, 050, 051
503, 519, 527, 566, 568
503, 520, 527, 554
509, 524, 553, 572
503, 504, 514, 517, 518
515, 518, 557
509, 525, 526, 551, 555
503
509, 535
503, 510, 527, 565, 567
503, 510, 523, 529
503, 515, 517, 531, 532, 534,
556, 557, 566, 569, 574
508, 545, 546, 567
503, 566
517, 535, 550, 565
535, 542, 550
503, 518, 566
530, 537, 538, 547, 549, 558
530, 537, 547, 649
535, 539, 540, 541, 551
503, 514
503, 517, 566
542, 543, 567
continuare
65RO
CATV
Producător
SONY
AMSTRAD
BSKYB
GRUNDIG
HAMLIN/REGAL
HUMAX
JERROLD
JERROLD/GI
MOTOROLA
NOKIA
OAK
PACE
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
SCIENTIFIC
ATLANTA
THOMSON
ZENITH
Cod numeric
802, 821, 822, 823, 824, 825,
865
845, 846
862
859, 860
836, 837, 838, 839, 840
846, 847
830, 831
806, 807, 808, 809, 810, 811,
812, 813, 814
807, 819
851, 853, 854, 864
841, 842, 843
848, 849, 850, 852, 862, 863,
864
816, 826, 833, 834, 835, 855
830, 831, 856, 857, 858, 859,
860, 864
828, 829
815, 816, 817, 844
830, 831, 857, 861, 864, 876
826, 827
Operarea televizorului
Puteţi opera televizorul dumneavoastră cu ajutorul
următoarelor taste:
Tastă
apăsată
Acţiune rezultantă
Pornirea/Oprirea televizorului
Comutarea între semnal TV şi
alte surse de semnal video de
intrare în televizor.
TV VOL +/- *
Ajustarea nivelului sonor al
televizorului.
TV CH +/- *
Selectarea canalelor TV.
Taste numerice Selectarea canalelor TV.
TOOLS*
Afişează meniul de operare
curent.
RETURN
Revenirea la canalul precedent.
TV MENU *
Afişează meniul TV.
* Aceste butoane se transformă în butoane de
operare a televizorului atunci când telecomanda trece
în mod TV. Telecomanda se află în mod TV atunci
când indicatorul de mod TV (deasupra butonului TV)
se aprinde la apăsarea butonului TV.
TV
TV/VIDEO
66RO
Butonul -/-- este destinat selectării unui număr de
canal mai mare decât 10. (De exemplu, pentru
canalul 25, apăsaţi -/-- , apoi 2 şi 5).
Note
• În funcţie de TV, este posibil ca telecomanda să
nu fie utilizabilă în întregime, sau numai unele
dintre tastele cu funcţiuni prezentate mai sus să
fie active.
• Modul TV este dezactivat dacă nu mai acţionaţi
telecomanda timp de 10 secunde.
Utilizarea funcţiei THEATRE
SYNC
Funcţia THEATRE SYNC vă permite ca prin apăsarea
unei singure taste să porniţi funcţionarea televizorului
dumneavoastră SONY şi a acestui sistem, vă permite
să schimbaţi modul de funcţionare a sistemului pe
„DVD” şi apoi să comutaţi pe sursa stabilită de
semnal de intrare în TV.
Pregătirea funcţiei THEATRE SYNC
Înregistraţi sursa de intrare a TV conectată la acest
sistem.
Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta TV/VIDEO în
timp ce introduceţi codul pentru sursa de semnal
de intrare în TV-ul conectat la acest sistem (vezi
tabelul de mai jos), utilizând tastele cu cifre ale
telecomenzii.
Este selectată astfel sursa de semnal de intrare în
TV.
Dacă setaţi cu succes codul sursei de intrare TV,
tasta TV se aprinde lent de două ori. Dacă setarea nu
a avut loc cu succes, tasta TV se aprinde repede de
cinci ori.
Setaţi intrarea televizorului pentru intrarea utilizată
pentru conectarea la sistem. Pentru detalii consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale televizorului.
Apăsând
Număr
Sursa de intrare a
TV
TV/VIDEO
0
Nu exista sursa de
intrare (setare
implicită)
VIDEO1
VIDEO2
VIDEO3
VIDEO4
VIDEO5
VIDEO6
VIDEO7
VIDEO8
COMPONENT 1
COMPONENT 2
COMPONENT 3
COMPONENT 4
HDMI 1
HDMI 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9*
CLEAR*
SOUND FIELD*
MOVIE/MUSIC*
BASS/TREBLE*
*
Apăsând
Număr
Sursa de intrare a TV
*
HDMI 3
*
HDMI 4
*
HDMI 5
* Doar modelele europene
Acţiunea funcţiei THEATRE SYNC
Orientaţi telecomanda către televizor (TV) şi către
acest sistem, apoi apăsaţi o singură dată tasta
THEATRE SYNC.
În timp ce se transmite codul de la telecomandă, tasta
TV se aprinde cu intermitenţă.
Dacă această funcţie nu este operaţională, schimbaţi
durata de transmisie. Durata de transmisie variază în
funcţie de TV.
Pentru a modifica durata de transmisie
Apăsaţi şi menţineţi apăsat TV CH+* în timp ce
introduceţi codul pentru durata de transmisie
(vezi tabelul de mai jos), utilizând tastele cu cifre.
Este selectată în acest fel durata de transmisie a
telecomenzii.
Dacă aţi setat cu succes codul duratei de transmisie,
tasta TV se aprinde lent cu intermitenţă de două ori.
Dacă setarea nu se face cu succes, tasta TV se
aprinde rapid cu intermitenţă de 5 ori.
* Funcţionează atât cu butonul TV CH + cât şi cu
FUNCTION +.
Apăsând
Număr
Sursa de intrare a TV
TV CH +
1
2
3
4
5
6
7
8
0,5 (valoare implicită)
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
Note
• Această funcţie este doar pentru televizoarele
SONY (este posibil să nu fie operaţională în cazul
anumitor televizoare SONY).
• Dacă distanţa dintre TV şi acest sistem este prea
mare, este posibil ca această funcţie să nu fie
operaţională. Instalaţi sistemul în apropierea
televizorului.
• Menţineţi telecomanda orientată spre TV şi acest
sistem în timp ce tasta TV se aprinde cu
intermitenţă.
• Menţineţi telecomanda orientată spre TV şi acest
sistem în timp ce introduceţi codul.
67RO
Ascultarea transmisiilor cu
sunet multiplex (Multiplex
Broadcast Sound)
(Dual Mono)
Puteţi asculta sunetul difuzat multiplex atunci când
sistemul recepţionează un semnal difuzat Dolby
Digital multiplex.
Apăsaţi AUDIO.
Apăsaţi AUDIO în mod repetat până când senalul
dorit apare pe afişajul panoului frontal. Setarea
implicită este subliniată.
• MAIN: Sunetul principal va fi scos la ieşire.
• SUB: Sunetul secundar va fi scos la ieşire.
• MAIN+SUB: Sunetul principal se va auzi din
difuzorul din stânga, iar cel secundar din difuzorul
din dreapta.
Notă
• Pentru a recepţiona un semnal Dolby Digital,
trebuie să conectaţi un tuner digital de satelit la
sistem, cu ajutorul unui cablu digital (paginile 23,
28) şi să setaţi modul de ieşire digitală al tunerului
digital de satelit pe Dolby Digital.
68RO
Utilizarea Sleep Timer-ului
Puteţi programa oprirea sistemului după o durată de
timp predeterminată, astfel încât puteţi adormi pe fond
muzical.
Durata de timp după care are loc oprirea automată
poate fi presetată în intervale a câte 10 minute.
Apăsaţi SLEEP.
De fiecare dată când apăsaţi această tastă, numărul
de minute (durata de timp rămasă până la oprire)
afişate se schimbă ciclic după cum urmează:
SLEEP 90M  SLEEP 80M  SLEEP 70M
SLEEP OFF  SLEEP 10M …… SLEEP 60M
Verificarea duratei rămase până la oprire
Apăsaţi o singură dată tasta SLEEP.
Modificarea duratei rămase până la oprire
Apăsaţi repetat tasta SLEEP pentru a selecta durata
de timp dorită.
Anularea funcţiei Sleep Timer
Apăsaţi repetat tasta SLEEP până când pe afişajul
panoului frontal apare „SLEEP OFF”.
Schimbarea strălucirii
afişajului panoului frontal
Strălucirea display-ului poate fi schimbată în două
trepte.
Apăsaţi DIMMER.
La fiecare apăsare a butonului DIMMER, strălucirea
afişajului panoului frontal se schimbă.
Puteţi schimba strălucirea afişajului panoului frontal
folosind meniul AMP.
1
2
Apăsaţi tasta AMP MENU.
Apăsaţi
în mod repetat până când pe
afişajul panoului frontal apare „DIMMER”,
apoi apăsaţi
3
4
5
sau
.
Apăsaţi tastele
pentru a selecta
strălucirea afişajului panoului frontal.
DIMMER OFF: display strălucitor.
DIMMER 1: Strălucire medie.
DIMMER 2: Strălucire minimă.
Apăsaţi
.
Apăsaţi AMP MENU.
Meniul AMP este dezactivat.
69RO
Setări şi reglaje avansate
4
Restricţionarea redării
discurilor
Apăsaţi tastele
pentru a selecta [ON
], şi apoi apăsaţi .
 Dacă nu aţi introdus încă parola
Pe ecran apare fereastra pentru
înregistrarea unei noi parole.
(CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL)
Aveţi posibilitatea stabilirii în două feluri a
restricţionării redării unui disc.
• Custom Parental Control
Aveţi posibilitatea de a stabili chiar dvs. nivelul de
restricţionare la redare astfel încât sistemul să nu
permită redarea discurilor nepermise.
• Parental Control
Redarea unor discuri DVD VIDEO poate fi
restricţionată conform unui criteriu prestabilit, cum
ar fi vârsta utilizatorului. Scenele pot fi blocate sau
înlocuite cu alte scene.
Este utilizată aceeaşi parolă atât pentru Parental
Control, cât şi pentru Custom Parental Control.
Introduceţi o parolă formată din 4 cifre,
utilizând tastele cu cifre de la
telecomandă, apoi apăsaţi ENTER.
Va fi afişat mesajul de confirmare a
parolei.
 Dacă aveţi deja o parolă înregistrată
Pe ecran apare fereastra pentru
introducerea parolei.
Restricţionarea
redării
discurilor
specificate [Custom Parental Control]
Puteţi stabili aceeaşi parolă Custom Parental Control
pentru un număr de până la 40 de discuri. Dacă setaţi
parola de restricţionare a redării pentru al 41-lea disc,
restricţia pentru primul disc parolat este automat
anulată.
1
2
3
5
Introduceţi în aparat discul a cărui redare
doriţi să nu fie permisă.
Dacă discul respectiv este în redare, apăsaţi
(Stop) pentru a opri redarea discului.
Apăsaţi tasta
DISPLAY.
Pe ecran apare Meniul de Control.
Apăsaţi tastele
pentru a selecta
Dezactivarea
Control
1
[PARENTAL CONTROL], şi apoi
apăsaţi .
Pe ecran apar opţiunile pentru [PARENTAL
CONTROL].
Introduceţi sau reintroduceţi codul
numeric format din 4 cifre al parolei,
utilizând tastele numerice de
petelecomandă, apoi apăsaţi ENTER.
În acest fel a fost setată restricţionarea de
redare a discurilor (se afişează [Custom
Parental Control is set]), iar ecranul revine la
afişarea Meniului de Control (Control Menu).
2
funcţiei
Apăsaţi tastele
pentru a selecta [OFF
.
Introduceţi parola formată din 4 cifre, utilizând
tastele cu cifre de la telecomandă, apoi
apăsaţi
70RO
Parental
Urmaţi etapele 1…3 de la “Restricţionarea
redării discurilor specificate [CUSTOM
PARENTAL CONTROL]”.
], şi apoi apăsaţi
3
Custom
.
Redarea unui disc pentru care a fost setată
opţiunea de restricţionare a redării Custom
Parental Control.
1
Introduceţi discul pentru care a fost setată
opţiunea de restricţionare Custom Parental
Control.
Pe ecran apare fereastra pentru [CUSTOM
PARENTAL CONTROL].
3
Apăsaţi tastele
pentru a selecta
[PLAYER ], şi apoi apăsaţi .
 Dacă nu aţi introdus încă parola
Pe ecran apare fereastra pentru
înregistrarea unei noi parole.
2
Introduceţi parola formată din 4 cifre, utilizând
tastele numerice de pe telecomandă, apoi
apăsaţi .
Sistemul este gata pentru începerea redării
discului.
Sfat util
• Dacă aţi uitat parola, formaţi codul numeric de 6
cifre “199703”, utilizând tastele cu cifre de la
telecomandă, atunci când [CUSTOM PARENTAL
CONTROL] vă solicită introducerea parolei, apoi
Introduceţi o parolă formată din 4 cifre,
utilizând tastele cu cifre de la
telecomandă, apoi apăsaţi ENTER.
Va fi afişat mesajul de confirmare a
parolei.
 Dacă aveţi deja o parolă înregistrată
Pe ecran apare fereastra pentru
introducerea parolei.
apăsaţi .
Apare un nou mesaj, prin care vi se solicită
introducerea unei noi parole formate din 4 cifre.
Redarea, cu anumite limitări pentru copii,
a discurilor [PARENTAL CONTROL]
(numai pentru discuri DVD)
Redarea unor discuri DVD VIDEO poate fi limitată
luând în consideraţie un nivel de restricţionare
prestabilit, ca de ex. vârsta utilizatorului. Funcţia
[PARENTAL CONTROL] vă permite stabilirea unui
nivel de limitare a posibilităţii de redare a discurilor.
1
2
Apăsaţi
DISPLAY în timp ce sistemul
se află în modul “stop”.
Pe ecran apare Meniul de Control.
Apăsaţi tastele
pentru a selecta
4
Introduceţi
sau
reintroduceţi
codul
numeric format din 4 cifre al parolei,
utilizând
tastele
numerice
de
pe
telecomandă, apoi apăsaţi .
Este afişată fereastra de setarea a nivelului de
limitare.
[PARENTAL CONTROL], şi apoi
apăsaţi .
Pe ecran apar opţiunile pentru [PARENTAL
CONTROL].
continuare
71RO
Setarea “Parental Control” este completă.
5
Apăsaţi
tastele
pentru a selecta
[STANDARD şi apoi apăsaţi .
Pe ecran apar elementele de selecţie pentru
[STANDARD].
Cu cât valoarea selectată este mai mică, cu
atât mai severă este limitarea.
Dezactivarea funcţiei Parental Control
Alegeţi pentru [LEVEL] opţiunea [OFF] la pasul 8.
Redarea unui disc pentru care a fost setată
restricţionarea “Parental Control”.
1
Introduceţi discul şi apăsaţi
.
Pe ecran apare fereastra cu mesajul de
introducere a parolei.
2
6
Apăsaţi tastele
pentru a selecta zona
geografică pentru nivelul de limitare, apoi
apăsaţi .
Este selectată zona geografică.
Dacă selectaţi [OTHERS→], selectaţi şi
introduceţi un cod standard, preluat din tabelul
“Lista codurilor zonale pentru controlul
parental” de la pagina 93, utilizând tastele cu
cifre.
7
Apăsaţi
tastele
pentru a selecta
[LEVEL], apoi apăsaţi .
Sunt afişate opţiunile de selectare pentru
[LEVEL] (NIVEL).
8
Apăsaţi tastele
dorit şi apoi apăsaţi
72RO
pentru a selecta nivelul
.
Introduceţi parola formată din 4 cifre
utilizând tastele numerice de pe
telecomandă, apoi apăsaţi .
Sistemul porneşte redarea discului.
Sfat util
• Dacă aţi uitat parola, scoateţi discul şi repetaţi
etapele 1…3 de la “Restricţionarea redării
discurilor specificate [CUSTOM PARENTAL
CONTROL]”. Atunci când vi se solicită
introducerea parolei, introduceţi “199703” de la
tastele numerice ale telecomenzii, apoi apăsaţi
. Apare un mesaj prin care vi se solicită
introducerea unei noi parole formate din 4 cifre.
După introducerea noii parole, reintroduceţi discul
în aparat şi apăsaţi
. Când apare mesajul de
introducere a parolei, introduceţi noua parolă.
Note
• Dacă redaţi discuri care nu posedă funcţia
Parental Control, redarea lor nu poate fi
restricţionată pe acest sistem.
• În funcţie de disc, este posibil ca, pe parcursul
redării discului, să apară mesaje prin care vi se
solicită schimbarea nivelului de limitare a redării
“Parental Control”. În această situaţie, introduceţi
parola, apoi schimbaţi nivelul. Dacă modul de
reluare a redării (Resume Play) a fost anulat,
nivelul de restricţionare a redării revine la
valoarea anterioară.
Calibrarea automată a setărilor
potrivite
Schimbarea parolei
1
2
Apăsaţi
DISPLAY atunci când sistemul
se află în modul “stop”.
Pe ecran apare Meniul de Control.
Apăsaţi
tastele
pentru a selecta
[PARENTAL CONTROL], şi apoi
apăsaţi .
Pe ecran apar opţiunile pentru [PARENTAL
CONTROL].
3
Apăsaţi
tastele
pentru a selecta
[PASSWORD ], şi apoi apăsaţi .
Pe ecran apare fereastra cu mesajul de
introducere a parolei.
4
Introduceţi parola formată din 4 cifre
utilizând
tastele
numerice
de
pe
telecomandă, apoi apăsaţi
5
Introduceţi parola formată din 4 cifre
utilizând
tastele
numerice
de
pe
telecomandă, apoi apăsaţi
6
.
(D.C.A.C*)
D.C.A.C* (Digital Cinema Auto Calibration) permite
setarea sunetului surround potrivit în mod automat.
* Digital Cinema Auto Calibration
Notă
• La pornirea [AUTO CALIBRĂRII] în difuzoare va
avea loc testul de sunet puternic. Nu puteţi da
volumul mai încet. Vă rugăm să ţineţi cont de
acest lucru, mai ales în cazul copiilor şi vecinilor.
• Mufa A.CAL.MIC este destinată doar microfonului
de calibrare furnizat împreună cu sistemul.
1
Conectaţi microfonul de calibrare la mufa
A.CAL.MIC de pe panoul din spate al
sistemului, şi fixaţi-l la nivelul urechii
folosind un tripod, etc. (care nu este
furnizat).
.
Pentru a confirma parola, reintroduceţi
codul numeric al noii parole, utilizând
tastele cu cifre de la telecomandă, apoi
apăsaţi
.
Dacă faceţi o greşeală la introducerea
parolei
Apăsaţi
înainte de a apăsa ENTER şi introduceţi
numărul corect.
Microfon de calibrare
Vedere laterală
continuare
73RO
2
Plasaţi microfonul de calibrare astfel încât
partea sa frontală („FRONT”) să fie
îndreptată către difuzoarele frontale.
6
Apăsaţi butonul
.
Meniul pentru [AUTO CALIBRARE] apare pe
ecran.
Vedere de sus
Difuzor frontal (S)
Microfon de calibrare
Difuzor frontal (D)
Paralel
7
Apăsaţi
pentru a selecta [YES] (Da), şi
apoi apăsaţi butonul
pentru a porni
[AUTO CALIBRAREA].
Nu faceţi zgomot în timpul măsurătorii.
Partea din faţă a fiecărui difuzor trebuie să fie
îndreptată către microfonul de calibrare, şi nu
trebuie să existe nici un obstacol între
difuzoare şi microfonul de calibrare.
3
4
5
Apăsaţi butonul FUNCTION +/- în mod
repetat până când pe afişajul panoului
frontal apare „DVD”.
Apăsaţi
DISPLAY atunci
sistemul se află în modul “stop”.
Pe ecran apare Meniul de Control.
Apăsaţi
pentru a selecta
[AUTO
CALIBRATION] (Auto calibrare), şi apoi
apăsaţi
74RO
când
.
Note
• Evitaţi să vă aflaţi în zona de măsurare şi
să faceţi zgomot în timpul acesteia
(aproximativ un minut), pentru a evita
eşecul măsurătorii. În timpul acesteia, de
la difuzoare se aud semnale de test.
• Reflecţiile de la pereţi sau podea pot
afecta măsurătoarea.
• Dacă apare un mesaj de eroare, urmaţi
indicaţiile din el şi apoi selectaţi [YES]
(Da).
Un mesaj de eroare apare atunci când:
- microfonul de calibrare nu este
conectat.
- difuzoarele frontale nu sunt corect
conectate.
- difuzorul de başi nu este conectat.
- difuzoarele frontale stâng şi drept sunt
inversate.
- stânga şi dreapta microfonului de
calibrare sunt inversate
8
Apăsaţi
pentru a selecta [YES]
(Da) sau [NO] (Nu), şi apoi apăsaţi butonul
.
 Măsurătoarea a fost efectuată cu
succes.
Deconectaţi microfonul de calibrare, şi apoi
selectaţi [YES] (Da). Rezultatul acesteia, este
astfel implementat.
Sunt afişate distanţa şi nivelul audio al
difuzoarelor frontale (S) şi (D), precum şi
nivelul audio al difuzorului de başi. (Valorile
distanţelor sunt exprimate în feet şi metri
pentru modelele destinate pieţei nord
americane, şi în metri pentru modelele
europene).
Măsurătoarea nu a fost efectuată cu
succes.
Urmaţi indicaţiile din mesaj şi apoi selectaţi
[YES] (Da) pentru a reîncerca încă o dată.
Selectarea modului de setare al auto
calibrării
Aveţi posibilitatea să selectaţi modul de setare al auto
calibrării după cum urmează:
1
2
3

Note
• În timpul AUTO CALIBRĂRII:
- nu întrerupeţi alimentarea cu energie;
- nu apăsaţi nici un buton.
- nu schimbaţi volumul.
- nu schimbaţi funcţia.
- Nu schimbaţi discul.
- nu introduceţi sau scoateţi vreun disc.
- nu deconectaţi microfonul de calibrare.
•
În funcţie de acustica acelei camere, distanţele
afişate s-ar putea să nu fie foarte precise.
4
5
Apăsaţi AMP MENU.
Apăsaţi tastele
în mod repetat până
când pe afişajul panoului frontal apare
“A.CAL.MODE” şi apoi apăsaţi sau .
Apăsaţi tastele
pentru a selecta
parametrul dorit.
•
ON: reflectă setarea stabilită de auto
calibrare. Atunci când ajustaţi nivelul
difuzorului de başi folosind BASS /
TREBLE (pagina 38) setându-l to „ON”,
de fiecare dată când setaţi această
funcţie de la „OFF” la „ON”, valoarea
ajustată anterior este restabilită.
•
OFF: nivelul woofer-ului (difuzorului de
başi) revine la 0 dB, indiferent de setarea
difuzoarelor efectuată de funcţia de auto
calibrare.
Apăsaţi
.
Apăsaţi AMP MENU.
Meniul AMP se închide.
Sfat util
• Atunci
când
efectuaţi
funcţia
[AUTO
CALIBRATION] (Auto calibrare), parametrul
A.CAL.MODE este setat automat la „ON”
(Activat).
75RO
Utilizarea meniului de setări
(Setup Display)
4
Apăsaţi
pentru a selecta unul dintre
elementele afişate în lista de setări:
[LANGUAGE SETUP], [SCREEN SETUP]
sau [CUSTOM SETUP]. Apoi apăsaţi .
Astfel este selectat elementul asupra căruia
se vor face setările.
Exemplu : [SCREEN SETUP] (Setări pentru
ecran) (Elementele afişate pot fi diferite în
funcţie de zona geografică.)
Prin utilizarea Setup Display, puteţi face diferite
ajustări ale unor parametri cum ar fi imaginea şi
sunetul.
Lista completă a elementelor din Setup Display este
prezentată la pagina 102.
Elementele afişate s-ar putea să difere în funcţie de
modelul pentru ţara respectivă.
Element selectat
Notă
• Setările referitoare la redare, existente pe disc,
sunt prioritare faţă de cele stabilite prin Setup
Display şi este posibil ca nu toate funcţiunile
descrise să fie operaţionale.
1
2
Elemente selectabile
Apăsaţi
DISPLAY atunci când sistemul
se află în modul “stop”.
Pe ecran apare Meniul de Control. (Control
Menu).
Apăsaţi
pentru
a
5
selecta
Opţiuni
Apăsaţi
pentru a selecta [CUSTOM], şi
apoi apăsaţi .
În acest fel este afişat Meniul de Setări (Setup
Display).
6
Apăsaţi
pentru a selecta una din
setări, apoi apăsaţi .
Parametrul respectiv este selectat, iar
procesul de setare este în acest fel încheiat.
Parametru setat
76RO
,
apoi apăsaţi .
Sunt afişate opţiunile posibile de setare a
acestui element.
Exemplu : [TV TYPE] (Raportul de aspect
pentru imaginea afişată pe ecran)
[SETUP], şi apoi apăsaţi .
Pe ecran apar opţiunile pentru [SETUP].
3
Selectaţi un element folosind tastele
Selectarea limbii pentru Meniu
sau pentru coloana sonoră
Resetarea tuturor setărilor [SETUP]
1
2
Selectaţi [RESET] la pasul 3, apoi apăsaţi
.
Selectaţi [YES] (Da), utilizând tastele
.
Puteţi de asemenea să ieşiţi din acest proces
şi să reveniţi la Meniul de Control (Control
Menu) prin selectarea aici a opţiunii [NO] (Nu).
3
Apăsaţi
.
Toate setările ale căror explicaţii le găsiţi la
paginile 77…81 revin la valorile lor implicite.
Nu apăsaţi butonul
pe durata resetării
sistemului. Durata de resetare completă este
de câteva secunde.
[LANGUAGE SETUP]
[LANGUAGE SETUP] vă permite să setaţi diferite
limbi pentru informaţiile meniurilor afişate pe ecranul
TV sau pentru coloana sonoră.
În meniul Setup Display,
SETUP] (Setarea limbii).
utilizarea meniului afişat
„Utilizarea meniului de setări
76).
selectaţi [LANGUAGE
Pentru detalii privind
pe ecran, consultaţi
(Setup Display)” (pagina
Notă
• Dacă porniţi sistemul după resetare, pe ecranul
TV apare un mesaj de ghidare. Pentru efectuarea
setării rapide Quick Setup (pagina 19), apăsaţi ;
pentru a reveni la ecranul normal, apăsaţi
CLEAR.
 [OSD] (On-Screen Display)
Permite alegerea limbii în care sunt afişate mesajele
pe ecranul TV.
 [MENU] (doar pt. discuri DVD VIDEO)
Permite selectarea limbii dorite pentru meniul discului.
 [AUDIO] (doar pt. discuri DVD VIDEO)
Permite schimbarea limbii coloanei sonore. Dacă
selectaţi [ORIGINAL], este selectată limba a cărei
prioritate este stabilită de pe disc.
 [SUBTITLE] (doar pt. discuri DVD VIDEO)
Permite schimbarea limbii în care se afişează
subtitrarea, în funcţie de limbile subtitrărilor
înregistrate pe disc. Dacă selectaţi [AUDIO
FOLLOW], limba în care apare subtitrarea este
aceeaşi cu limba în care se coloana sonoră.
Sfat util
• Dacă aţi selectat [OTHERS →] în [MENU],
[AUDIO] şi [SUBTITLE], selectaţi şi introduceţi un
cod de limbă ales dintre codurile prezente în
“Lista codurilor de limbă” de la pagina 93,
utilizând tastele cu cifre ale telecomenzii.
Notă
•
Dacă aţi selectat în [MENU], [AUDIO] sau
[SUBTITLE] o limbă care nu este înregistrată pe
discul DVD VIDEO, va fi automat selectată una
din limbile înregistrate pe disc (în funcţie de disc,
este posibil ca limba să nu fie selectată automat).
77RO
[16:9]
Setări referitoare la afişarea
pe ecran (Setup Display)
[SCREEN SETUP]
Alegeţi acele setări care corespund receptorului TV
conectat la acest sistem.
Selectaţi [SCREEN SETUP]” în Setup Display.
Pentru utilizarea informaţiei afişate, vedeţi “Utilizarea
meniului de setări (Setup Display)”, de la pagina 76.
Setările implicite sunt subliniate.
Elementele afişate s-ar putea să fie diferite în funcţie
de zona geografică.
 [TV TYPE]
Permite selectarea raportului de aspect al imaginii
afişate pe ecranul receptorului TV conectat la acest
sistem (format standard 4:3, sau lat).
Setările implicite pot fi diferite, în funcţie de modelul
pentru ţara respectivă.
[16:9]
[4:3 LETTER
BOX]
[4:3 PAN
SCAN]
Selectaţi această opţiune dacă
televizorul conectat la sistem
este cu ecran lat, sau este un
TV obişnuit cu posibilitatea de
funcţionare în mod „wide”
(format lat, 16:9)
Selectaţi această opţiune dacă
televizorul conectat la sistem
este cu ecran normal, format
4:3. Imaginea afişată este lată,
cu benzi întunecate pe ecran,
deasupra
şi
dedesubtul
imaginii afişate.
Selectaţi această opţiune dacă
televizorul conectat la sistem
este cu ecran normal, format
4:3. Imaginea în format lat
este afişată pe întreg ecranul,
fiind eliminate porţiunile care
nu încap pe ecran.
[4:3 LETTER
BOX]
[4:3 PAN SCAN]
Notă
• În funcţie de discul DVD, este posibil ca, în locul
formatului [4:3 PAN SCAN] să fie selectat
automat formatul [4:3 LETTER BOX] şi viceversa.
 [HDMI RESOLUTION]
Selectează tipul semnalelor video de ieşire de la mufa
HDMI OUT (high definition multimedia interface out).
Atunci când selectaţi [AUTO] (setare implicită)
sistemul scoate la ieşire semnale cu rezoluţia cea mai
mare acceptată de televizorul dumneavoastră.
Dacă imaginea nu este clară, naturală sau nu vă
convine, încercaţi altă opţiune care se potriveşte
televizorului / proiectorului dumneavoastră. Pentru
detalii suplimentare, consultaţi de asemenea şi
manualul de utilizare al televizorului / proiectorului,
etc.
[AUTO]
În mod normal, selectaţi acest
parametru.
Trimite semnale video 1920x1080i
[1920x1080i*
]
[1280x720p*] Trimite semnale video 1280x720p.
[720x480p*]
Trimite semnale video 720x480p**
* i: interlace (întreţesut), p: progresive
** în funcţie de ţară, poate apărea [720x480/576p].
Note
•
Chiar şi atunci când este selectată altă setare în
afară de [AUTO] şi televizorul conectat nu
acceptă rezoluţia, sistemul ajustează în mod
automat semnalele video astfel încât acestea să
fie acceptate de televizor.
•
Atunci când indicatorul HDMI de pe afişajul
panoului frontal se aprinde, imaginile de la mufa
S VIDEO OUT sunt mărite pe verticală.
(Exceptând momentul când este selectat [720 x
480p])
 [YCBCR/RGB (HDMI)]
Selectează tipul semnalului HDMI de ieşire de la mufa
HDMI OUT.
78RO
[YCBCR] Sunt scoase la ieşire semnale YCBCR.
[RGB
Sunt scoase la ieşire semnale RGB.
Note
• Dacă imaginea redată devine distorsionată, setaţi
[YCBCR] la [RGB].
• Dacă mufa HDMI OUT este conectată la
echipament printr-un jack DVI, semnalele [RGB]
vor fi scoase la ieşire, chiar dacă aţi selectat
[YCBCR].
 [SCREEN SAVER]
“Screen saver”-ul este o imagine care apare pe ecran
dacă aţi lăsat sistemul în mod “stop” sau “pauză” timp
de 15 minute, ori dacă redarea unui disc Super Audio
CD, CD sau DATA CD (MP3 audio) sau DATA DVD
durează mai mult de 15 minute. “Screen Saver”-ul
previne deteriorarea ecranului pe care se afişează
imaginea, datorită imprimării pe ecran a unor “umbre”
(“ghosting”, fenomen prin care se imprimă pe ecran
urma unei imagini fixe afişate o perioadă
îndelungată).
Apăsaţi tasta
pt. a dezactiva “screen saver”-ul.
[ON]
Activează „Screen Saver”-ul
[OFF] Dezactivează „Screen Saver”-ul
 [BACKGROUND]
Permite selectarea culorii sau imaginii de fundal de pe
ecranul TV, în modul “stop” sau când este redat un
disc Super Audio CD, CD, DATA CD (MP3 audio) sau
DATA DVD.
[JACKET
PICTURE]
[GRAPHICS]
[BLUE]
[BLACK]
Pe fundal apare o imagine
„jacket” (imagine statică), dar
numai în cazul în care o astfel
de
imagine
este
deja
înregistrată pe disc (CDEXTRA,
etc.). Dacă pe disc nu există o
imagine „jacket”, pe ecran apare
o imagine [GRAPHICS].
Pe fundal apare o imagine
presetată, existentă în memoria
sistemului.
Fundalul are culoarea albastră.
Fundalul are culoarea neagră.
 [4:3 OUTPUT]
Această setare este efectivă numai dacă în [SCREEN
SETUP] setaţi [TV TYPE] pe [16:9] (pagina 78).
Alegeţi această opţiune pentru a putea viziona
semnale în format progresiv cu raportul de aspect al
imaginii de 4:3. Dacă puteţi modifica raportul de
aspect al imaginii de la televizorul dumneavoastră
compatibil cu formatul progresiv, schimbaţi setarea de
la televizor, nu de la acest sistem. Vă rugăm să
remarcaţi că această setare este efectivă doar în
cazul conexiunii HDMI sau ieşirii semnalelor
progresive de la mufele COMPONENT OUT.
Notă
• Această setare este efectivă numai dacă este
selectat „P. AUTO (PROGRESSIVE AUTO)” sau
„P.VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO)” utilizând
tasta PROGRESSIVE (pagina 26).
[FULL]
[NORMAL
]
Selectaţi această opţiune, dacă
puteţi schimba raportul de aspect de
la televizorul dumneavoastră.
Selectaţi această opţiune dacă nu
puteţi schimba raportul de aspect al
televizorului dumneavoastră. Va fi
afişat un semnal cu raport de aspect
16:9 care are câte o bandă verticală
de culoare neagră în partea stângă
şi dreaptă a imaginii.
Televizor cu raportul de aspect al ecranului de 16:9
79RO
•
Setări personalizate
[CUSTOM SETUP]
Dacă sunetul PCM, DTS, Dolby Digital şi piesele
audio MPEG au acelaşi număr de canale,
prioritatea de redare a coloanei sonore stabilită de
acest sistem este următoarea: PCM, DTS, Dolby
Digital şi MPEG audio.
Utilizaţi această facilitate pentru a stabili setări
referitoare la redare sau alte setări.
 [MULTI-DISC RESUME] (doar pt. discuri DVD
VIDEO/VIDEO CD)
Selectaţi [CUSTOM SETUP] în Setup Display.
Pentru utilizarea informaţiei afişate, vedeţi “Utilizarea
meniului de setări (Setup Display)”, de la pagina 76.
Setările implicite sunt subliniate.
Comută între activarea (ON) / dezactivarea (OFF)
funcţiei Multi-disc Resume (Reluarea automată a
redării, valabilă pentru mai multe discuri).
Elementele afişate s-ar putea să fie diferite în funcţie
de zona geografică.
 [PAUSE MODE] (doar pt. discuri DVD VIDEO/
DVD-R/DVD-RW)
Este selectată imaginea atunci când sistemul se află
în mod “pauză”.
Imaginea, incluzând elemente în
mişcare dinamică, este redată la
[AUTO]
ieşire fără jitter. Aceasta este poziţia
selectată în mod normal.
Imaginea, incluzând elemente care
[FRAME] nu sunt în mişcare dinamică, este
redată la ieşire cu rezoluţie înaltă.
 [TRACK SELECTION] (doar pt. discuri DVD
VIDEO)
Este acordată prioritate redării coloanei sonore care
are cel mai mare număr de canale audio, atunci când
pe discul DVD VIDEO redat au fost înregistrate
formate audio multiple (PCM, MPEG audio, DTS, ori
Dolby Digital).
[OFF]
Nu se acordă nici o prioritate.
[AUTO]
Se acordă prioritate.
Note
•
Dacă aţi selectat pentru acest parametru
opţiunea [AUTO], limba s-ar putea să se
schimbe. Setarea [TRACK SELECTION] are o
mai mare prioritate decât setarea [AUDIO] din
[LANGUAGE SETUP] (pagina 77). (În funcţie de
disc, este posibil ca această funcţie să nu fie
operaţională).
80RO
[ON]
Sunt memorate setările poziţiei din
care este reluată redarea, pentru un
număr de până la 40 de discuri.
[OFF]
Nu sunt memorate setările pentru
reluarea redării. Redarea reîncepe de
la punctul de reluare doar în cazul
discului curent, aflat în interiorul
sistemului.
 [AUDIO DRC] (doar pentru discuri DVD VIDEO)
Îngustează gama dinamică a unei coloane sonore.
Este utilă în cazul vizionării filmelor noaptea târziu, la
volum redus.
[OFF]
Nu este efectuată nici o compresie
a gamei dinamice.
[SATNDARD Reproducerea coloanei sonore cu
]
acea gamă dinamică intenţionată
de inginerul de sunet.
[MAX]
Comprimarea completă a gamei
dinamice.
 AUDIO HDMI
Selectează tipul de semnal audio de la mufa HDMI
OUT.
[OFF]
Sunetul nu este scos la ieşire prin
mufa HDMI OUT.
[AUTO]
Sunt scoase la ieşire semnalele care
se potrivesc fluxului audio solicitat de
televizorul conectat.
[PCM]
Converteşte semnalele Dolby Digital,
DTS (Digital theatre System), sau 96
kHz/24bit PCM (modulaţie în impuls)
la semnale 48 kHz/16bit PCM
(modulaţie în impuls).
Note
•
Un zgomot puternic (sau nici un sunet) va fi scos
la ieşire atunci când conectaţi sistemul la un TV
care nu este compatibil cu semnalele DOLBY
DIGITAL / DTS (Digital Theatre System) şi este
selectat [AUTO]. În acest caz, selectaţi [PCM].
•
Atunci când conectaţi sistemul şi televizorul prin
intermediul unui cablu HDMI şi este selectat
[AUTO] sau [PCM], setările AUDIO DRC, A/V
SYNC, MOVIE/MUSIC şi cele legate de gama de
sunet nu vor fi aplicate sunetului scos la ieşire de
televizor.
 [DivX]
• Afişează codul de înregistrare al acestui sistem.
Pentru mai multe detalii, consultaţi pagina de
Internet http://www.divx.com .
Revenirea la setările
implicite
Readucerea Meniului de Setări la setările
implicite
1
Selectaţi [RESET] în pasul 3 al capitolului
Utilizarea meniului de setări (Setup
Display)”, de la pagina 76 şi apoi apăsaţi
.
2
3
Selectaţi [YES] (Da) folosind tastele
.
Puteţi de asemenea părăsi Meniul de Control
(Control Menu) selectând aici [NO] (Nu).
Apăsaţi .
Toate setările explicate la paginile 77 – 81
revin la valorile implicite. Nu apăsaţi
în
timpul resetării care durează câteva secunde.
Notă
• Dacă porniţi sistemul după resetare, pe ecranul
TV apare un mesaj de ghidare. Pentru efectuarea
setării rapide Quick Setup (pagina 19), apăsaţi ;
pentru a reveni la ecranul normal, apăsaţi
CLEAR.
Readucerea setărilor gamei de sunet sau
a radioului la valorile implicite
1
2
Apăsaţi
pentru a porni sistemul
Apăsaţi în acelaşi timp
şi FUNCTION, şi
apoi apăsaţi
.
Pe afişajul panoului frontal apare mesajul
„COLD RESET” şi toate setările sunt readuse
la valorile implicite.
81RO
Informaţii suplimentare
Referitoare la reglajul volumului sonor
• Nu măriţi nivelul volumului sonor atunci când ascultaţi
un pasaj cu nivel foarte redus al semnalului de intrare,
ori dacă nu este prezent semnal audio. Dacă procedaţi
astfel, difuzoarele boxelor audio pot fi deteriorate atunci
când va trebui redat un pasaj cu nivel maxim (peak
level).
Precauţii
Referitoare la alimentare
•
Scoateţi aparatul din priză, dacă intenţionaţi să nu-l
utilizaţi o perioadă de timp îndelungată. Pentru
scoaterea din priză, trageţi întotdeauna de ştecher, nu
de cordon.
Referitoare la curăţarea aparatului
•
Referitoare la amplasare
•
•
•
•
•
•
•
•
Amplasaţi aparatul într-o locaţie cu ventilaţie
corespunzătoare,
pentru
a
preveni
creşterea
temperaturii în interiorul aparatului.
La volum sonor ridicat, după o perioadă mai lungă de
timp, carcasa aparatului este fierbinte la atingere. Acest
lucru nu constituie un defect. Evitaţi totuşi atingerea
carcasei. Nu amplasaţi aparatul într-un spaţiu îngust,
unde ventilaţia este redusă, deoarece sistemul se
poate supraîncălzi.
Nu acoperiţi fantele de ventilaţie aşezând orice fel de
obiecte pe sistem. Acest sistem este echipat cu un
amplificator de mare putere. Dacă fantele de ventilaţie
sunt acoperite, sistemul se poate supraîncălzi şi se
poate defecta.
Nu aşezaţi aparatul pe o suprafaţă moale, cum ar fi o
carpetă, şi nu blocaţi fantele de ventilaţie.
Nu amplasaţi aparatul în apropierea unor surse de
căldură, ori în locuri expuse direct în lumina soarelui,
ori cu praf excesiv sau supuse şocurilor mecanice sau
în aproipierea difuzoarelor mari.
Menţineţi sistemul şi discurile la distanţă de
echipamente cu magneţi puternici, cum ar fi cuptoare
cu microunde sau difuzoare mari.
Nu plasaţi obiecte grele pe unitate.
Nu instalaţi aparatul în poziţie înclinată; a fost proiectat
să funcţioneze numai în poziţie orizontală.
Referitoare la utilizare
•
•
•
Dacă aparatul este adus direct dintr-un loc rece la unul
cald, ori este amplasat într-o cameră cu umiditate
mare, se poate forma condens pe lentila din interiorul
sistemului. Dacă se întâmplă acest lucru, aparatul nu
va mai funcţiona corespunzător. Scoateţi discul şi lăsaţi
aparatul pornit circa o jumătate de oră, până la
evaporarea condensului.
Atunci când doriţi schimbarea amplasamentului
aparatului, dacă în aparat se află vreun disc, acesta
trebuie scos. În caz contrar, discul poate fi deteriorat.
Dacă în interiorul carcasei cade vreun obiect, scoateţi
sistemul din priză şi vă rugăm să vă adresaţi celui mai
apropiat dealer Sony înainte de a-l porni din nou.
82RO
Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele aparatului
utilizând o lavetă moale, uşor înmuiată într-o soluţie
slabă de detergent. Nu utilizaţi nici un fel de tampoane
abrazive, praf de curăţat, ori solvenţi, precum alcool
sau benzen.
Dacă aveţi întrebări sau probleme privind sistemul
dumneavoastră, vă rugăm să vă adresaţi celui mai
apropiat dealer Sony.
Referitoare la discurile de curăţat
•
Nu utilizaţi discuri de curăţat CD/DVD existente în
comerţ sau substanţe de curăţat discul/lentila
(lichide sau sub forma de spray). Acestea pot
provoca defecţiuni.
Referitoare la televizorul color
•
Dacă pe ecranul TV apar neuniformităţi de culoare
cauzate de difuzoarele audio ale sistemului, opriţi
televizorul şi reporniţi-l după 15…30 minute. Dacă
neuniformităţile de culoare persistă, amplasaţi
difuzoarele audio la distanţă mai mare faţă de televizor.
NOTĂ IMPORTANTĂ
Atenţie: Acest sistem are capabilitatea de a
menţine pe ecranul televizorului dumneavoastră,
pentru un timp indefinit de lung, imaginea statică
a unui cadru video ori a meniului cu afişare pe
ecran, “on screen display”. Dacă lăsaţi ca aceste
imagini statice să fie afişate pe ecranul
televizorului dumneavoastră un timp prea lung,
riscaţi deteriorarea permanentă a ecranului TV.
Îndeosebi televizoarele cu proiecţie sunt
predispuse acestui risc.
Note referitoare la discuri
Referitoare la schimbarea amplasării
sistemului
Dacă este necesară transportarea sistemului, urmaţi
procedura următoare pentru a proteja mecanismul
interior.
1
2
3
4
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION +/- pentru
a selecta „DVD”.
Referitoare la manipularea discurilor
•
•
Pentru a menţine curată suprafaţa discului,
manipulaţi discul prinzându-l de margini. Nu
atingeţi suprafaţa discului.
Nu lipiţi hârtie sau bandă adezivă pe suprafaţa
discului.
Asiguraţi-vă că toate discurile au fost scoase
din sistem.
Apăsaţi simultan
şi
în acelaşi timp şi
apoi apăsaţi
.
Pe afişajul panoului frontal apare mesajul
„MECHA LOCK” („blocare mecanică”), după
„STANDBY”.
Scoateţi din priză ştecherul cordonului de
alimentare al aparatului.
•
•
Nu expuneţi discul în bătaia directă a razelor de
soare, sau a aerului care iese din conducte cu aer
cald, nici în maşina parcată în bătaia soarelui,
deoarece temperatura poate creşte considerabil
în interiorul maşinii.
După utilizare, reintroduceţi discul în carcasa lui.
Referitoare la curăţarea discurilor
•
Curăţaţi discul utilizând o lavetă de curăţat.
Ştergeţi discul pornind dinspre centru către
margine.
•
Nu utilizaţi pentru curăţare solvenţi precum
neofalină, tiner, lichide de curăţare din comerţ ori
spray anti-static pentru curăţat discurile LP de
vinil (pentru Pick-up).
83RO
Ghid al problemelor de
funcţionare
Dacă, în timpul utilizării aparatului, întâmpinaţi oricare dintre
problemele prezentate mai jos, utilizaţi acest ghid al
problemelor de funcţionare care vă ajută să remediaţi
problemele apărute. Dacă însă vreuna problemele apărute
persistă, contactaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Vă rugăm să reţineţi, că în cazul în care personalul de
service schimbă anumite piese în cadrul reparaţiei, acestea
s-ar putea să fie reţinute.
Tensiunea de alimentare
Aparatul nu poate fi pornit
•
Verificaţi dacă ştecherul cordonului de alimentare este
ferm introdus în priză.
Dacă pe afişajul panoului frontal apar
alternativ „PROTECT” şi „PUSH POWER”.
Apăsaţi
pentru a închide sistemul, şi verificaţi
următoarele după ce “STANDBY ” dispare:
• Utilizaţi doar difuzoarele audio specificate?
• Există ceva care blochează fantele de aerisire din
partea superioară a sistemului?
După verificarea aspectelor menţionate şi remedierea
neregulilor, reintroduceţi în priză ştecherul cordonului de
alimentare şi porniţi aparatul. Dacă nu a fost descoperită
cauza problemei, cu toate că aţi verificat toate aspectele de
mai sus, contactaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Imaginea
Nu există imagine
•
•
•
•
•
•
•
•
Cablurile video de conectare nu au fost ferm conectate.
Cablurile video de conexiune sunt deteriorate.
Sistemul nu este conectat la mufa de intrare corectă a
televizorului (paginile 11, 23).
Intrarea video a televizorului nu este setată pentru a
putea vedea pe ecran imaginile provenite de la sistem.
Aţi setat sistemul pentru format progresiv, dar
televizorul dumneavoastră nu poate accepta semnale
progresive. În acest caz, reveniţi la setarea pentru
format întreţesut („interlace”) (setarea implicită) (pagina
26).
Chiar dacă televizorul dumneavoastră este compatibil
cu semnale în format progresiv (525p/625p), imaginea
este posibil să fie afectată dacă setaţi formatul
progresiv. În acest caz, reveniţi la setarea pentru format
întreţesut („interlace”) (setarea implicită) (pagina 26).
Reconectaţi ferm cablul de conexiune.
Sistemul nu este conectat la un echipament de intrare
care nu este conform DHCP (high bandwidth digital
content) (“HDMI” de pe afişajul panoului frontal nu se
aprinde). Consultaţi pagina 96.
84RO
•
Dacă mufa HDMI OUT este folosită pentru ieşirea
video,
schimbarea
rezoluţiei
HDMI
([[HDMI
RESOLUTION]) în cadrul meniului [SCREEN SETUP]
poate rezolva problema (pagina 78).
Conectaţi televizorul şi sistemul folosind o mufă video,
alta decât HDMI OUT, şi comutaţi intrarea TV la
intrarea video conectată astfel încât să aveţi imagine
pe ecran. Schimbaţi [HDMI RESOLUTION] în cadrul
meniului [SCREEN SETUP] şi comutaţi din nou
intratrea televizorului la HDMI. Dacă imaginea tot nu
apare, repetaţi paşii anteriori şi încercaţi şi alte opţiuni.
• Aţi
selectat
„PROGRESSIVE
AUTO”
sau
„PROGRESSIVE
VIDEO”
folosind
butonul
PROGRESSIVE de pe telecomandă (pe afişajul
panoului frontal se aprinde „PROGRE”), chiar dacă
televizorul dvs. nu acceptă semnale progresive. În
acest caz, deconectaţi cablul HDMI de la sistem şi
selectaţi „INTERLACE” astfel încât indicatorul
„PROGRESSIVE” să se stingă.
• Dacă semnalul de la mufa S VIDEO OUT este
distorsionat, schimbaţi [HDMI RESOLUTION] în cadrul
meniului [SCREEN SETUP] la [720 x 480p]*.
* În funcţie de ţară, este posibil să apară [720 x 480/576p]
Apar zgomote („purici”) pe imagine.
•
•
Discul este murdar sau deteriorat.
Dacă semnalul de ieşire din sistem trece prin VCR
înainte de ajunge la TV, semnalele de protecţie la
copiere ale unor programe DVD pot afecta calitatea
imaginii. În cazul în care întâmpinaţi probleme chiar şi
după conectarea directă a sistemului la TV, încercaţi să
conectaţi sistemul la intrarea S-Video a televizorului
(pagina 23).
Chiar dacă aţi stabilit un anumit raport de aspect
în [TV TYPE] din cadrul
[SCREEN SETUP],
imaginea nu apare în întregime pe ecranul TV.
•
Raportul de aspect este fixat de pe discul DVD.
Pe ecranul TV apar neuniformităţi de culoare
•
•
•
Subwooferul şi boxele frontale ale acestui sistem sunt
ecranate magnetic pentru a evita scurgerile magnetice.
Este însă posibil să apară scurgeri magnetice,
deoarece sunt utilizaţi magneţi puternici. Dacă se
întâmpă aşa ceva, verificaţi următoarele:
În cazul utilizării difuzoarelor în apropierea unui TV cu
tub cinescop sau proiector, instalaţi difuzoarele audio la
cel puţin 0,3m distanţă faţă de TV.
Dacă neuniformităţile de culoare persistă, opriţi
televizorul, apoi reporniţi-l după 15…30minute.
Dacă apare efect de microfonie, repoziţionaţi
difuzoarele audio la o distanţă şi mai mare faţă de TV.
•
Asiguraţi-vă de faptul că în apropierea difuzoarelor
audio nu se află obiecte magnetice (lacăt magnetic pe
un stand TV, dispozitive medicale, jucării, etc.).
Sunetul
•
•
•
•
•
•
Cablurile de conectare a difuzoarelor audio nu sunt
conectate ferm.
Apăsaţi MUTING de la telecomandă dacă pe afişajul
panoului frontal al sistemului este afişat „MUTING ON”.
Sistemul este în Pauză sau în mod „Slow-motion Play”
(redare cu încetinitorul, cadru-cu-cadru). Apăsaţi
pentru revenirea la modul de redare normal.
Se efectuează deplasarea rapidă înainte sau înapoi.
Apăsaţi
pentru revenirea la modul de redare
normal.
Verificaţi setările difuzoarelor audio (pagina 17, 21).
Semnalele audio Super Audio CD nu sunt scoase la
mufa de ieşire HDMI OUT.
Echipamentul conectat la mufa HDMI OUT nu este
conform formatului semnalului audio; în acest caz setaţi
[AUDIO (HDMI)] în cadrul meniului [CUSTOM SETUP]
la [PCM] (pagina 80).
Nu este scos la ieşire nici un sunet de la mufa
HDMI OUT.
•
•
•
•
•
Setaţi [AUDIO (HDMI)] în cadrul meniului [CUSTOM
SETUP] la [PCM] (pagina 80).
Mufa HDMI OUT este conectată la un dispozitiv DVI
(digital visual interface) (mufele DVI nu acceptă
semnale audio).
Semnalele audio Super Audio CD nu sunt scoase la
mufa de ieşire HDMI OUT.
•
•
•
•
•
din
dreapta
Nu se poate face acordul pe frecvenţa staţiilor
radio
•
Verificaţi dacă antenele sunt conectate ferm. Reajustaţi
poziţia antenelor; dacă este cazul, conectaţi o antenă
exterioară.
•
Intensitatea semnalului de la staţiile radio este
prea scăzută pentru a face acordul automat.
Efectuaţi acordul direct.
În memoria receptorului nu aţi presetat staţii radio,
ori staţiile presetate au fost şterse din memorie
(atunci când procedaţi la acordul pe frecventă prin
căutarea staţiilor presetate). Presetaţi staţiile radio
(pagina 75)
•
Nu se aude sunetul prin boxa Subwoofer.
•
•
•
sunt
Verificaţi conectarea corectă şi fermă a boxelor şi a
componentelor.
Verificaţi conectarea şi setările difuzoarelor (paginile
11, 17, 21).
Când este folosit discul Setup, volumul difuzorului de
başi poate fi scăzut. Aceasta este o setare implicită, şi
nu o problemă de funcţionare.
•
•
Verificaţi dacă boxele audio şi echipamentele
componente ale sistemului sunt conectate ferm.
Verificaţi dacă cablurile de legătură sunt plasate la
distanţă faţă de un transformator ori de un motor şi la
cel puţin 3 metri distanţă faţă de un televizor ori de o
lampă fluorescentă.
Amplasaţi televizorul mai departe de componentele
audio ale sistemului.
Apăsaţi DISPLAY astfel încât pe display să fie afişată
frecvenţa staţiilor radio.
Telecomanda nu funcţionează
•
•
•
•
Sunt interpuse obstacole între telecomandă şi sistem.
Distanţa dintre telecomandă şi sistem este prea mare.
Telecomanda nu este orientată spre senzorul receptor
al sistemului.
Bateriile telecomenzii sunt consumate.
Discul nu poate fi redat
•
•
Se aude brum sau zgomot puternic.
•
Asiguraţi-vă că funcţia de gamă sonoră este setată pe
„FOCUS SURROUND” sau „WIDE STAGE” (pagina 36)
Verificaţi conexiunile la difuzoare şi setările acestora
(pagina 11, 17, 21).
În funcţie de discul DVD, semnalul de ieşire este posibil
să nu fie în întregime pe 5.1 canale. Este posibil ca
sunetul să fie monofonic sau stereofonic, chiar dacă
piesa sonoră este înregistrată în format Dolby Digital
sau MPEG audio.
Comportamentul în utilizare
reporniţi-l din nou. ② Inchideţi echipamentul şi apoi
Sunetele din stânga şi
neechilibrate sau inversate.
Setaţi [AUDIO] pe [STEREO] , apăsând tasta AUDIO
(pagina 47)
Asiguraţi-vă de corectitudinea conectărilor sistemului.
Efectul surround este dificil de obţinut atunci
când piesa sonoră redată este în format Dolby
Digital, DTS, sau MPEG audio.
Încercaţi următoarele: ① Închideţi sistemul şi apoi
reporniţi-l. ③ Deconectaţi şi apoi reconectaţi cablul
HDMI.
Contactele metalice ale mufelor sunt murdare. Curăţaţi
contactele cu o cârpă uşor muiată în alcool.
Curăţaţi discul.
Sunetul îşi pierde efectul stereo atunci când este
redat un disc VIDEO CD, CD sau un MP3 audio.
•
Nu se aude sunetul
•
•
•
•
•
În sistem nu este introdus nici un disc.
Discul este introdus invers (cu faţa etichetată în jos).
Introduceţi discul în sistem orientându-l cu faţa de
redare în jos.
Sistemul nu poate reda discuri CD-ROM, etc. (pagina
7)
Codul regional al discului nu este identic cu cel al
sistemului.
În interiorul sistemului s-a format condens. Scoateţi
discul din sistem şi lăsaţi sistemul pornit circa o
jumătate de oră
continuare
85RO
Nu pot fi redate piese audio MP3
• Discul DATA CD nu este înregistrat în format MP3
compatibil cu unul din formatele ISO9660
Level1/Level2 sau Joliet.
• Discul DATA DVD nu este înregistrat în format
MP3 conform standardului UDF (Universal Disk
Format).
• Piesele audio MP3 nu au extensia „.MP3”.
• Datele nu sunt în format MP3, chiar dacă au
extensia „.MP3”.
• Datele nu sunt în format MPEG1 Audio Layer3.
• Sistemul nu poate reda piese audio în format
MP3PRO.
• Pentru setarea [MODE (MP3, JPEG)] a fost
aleasă opţiunea [IMAGE (JPEG)] (pagina 57).
• Dacă nu puteţi schimba setarea [MODE (MP3,
JPEG)], reintroduceţi discul sau închideţi şi
reporniţi sistemul.
• Discul DATA CD / DATA DVD conţine un fişier
DivX video (doar modelele europene).
Nu pot fi redate fişiere imagine JPEG.
• Discul DATA CD nu este înregistrat în format
JPEG compatibil cu unul din formatele ISO9660
Level1/Level2 sau Joliet.
• Discul DATA DVD nu este înregistrat în format
JPEG conform standardului UDF (Universal Disk
Format).
• Fişierul are o altă extensie decât „.JPEG” sau
„.JPG”.
• Dimensiunea fişierului depăşeşte 3072 (lăţime) x
2048 (înălţime) în modul de redare normal, sau
depăşeşte 2.000.000 pixeli în format Progressive
JPEG.
• Imaginea nu este cuprinsă în întregime pe ecran
(acele imagini sunt reduse).
• Pentru [MODE (MP3, JPEG)] a fost setată
opţiunea [AUDIO (MP3)] (pagina 57)
• Dacă nu puteţi schimba setarea [MODE (MP3,
JPEG)], reintroduceţi discul sau închideţi şi
reporniţi sistemul.
• Discul DATA CD / DATA DVD conţine un fişier
DivX video.
Piesele audio MP3 şi fişierele imagine JPEG sunt
redate simultan
• Pentru [MODE (MP3, JPEG)] a fost setată
opţiunea [AUTO] (pagina 57).
Fişierele DivX video nu pot fi redate.
• Fişierul nu a fost creat în format DivX.
• Fişierul are o altă extensie decât „.AVI” sau
„.DIVX”.
• Discul DATA CD / DATA DVD nu a fost creat întrun format DivX care să fie conform cu ISO 9660
86RO
•
Level 1/Level 2 sau Joliet/UDF.
Fişierul video DivX are dimensiuni mai mari de
720 pixeli (lăţime) x 576 pixeli (înălţime).
Numele albumelor/pistelor/fişierelor nu sunt
corect afişate.
• Sistemul poate afişa numai cifre şi literele
alfabetului. Orice alt caracter este afişat prin [ * ].
Redarea discului nu porneşte de la început.
• A fost selectat unul din următoarele moduri de
redare: Program Play, Shuffle Play, sau Repeat
Play.
Apăsaţi CLEAR pentru anularea acestor funcţii,
înainte de a porni redarea discului.
• A fost selectat Resume Play.
În Stop, apăsaţi
de pe panoul sistemului sau
de pe telecomandă, apoi porniţi redarea (pagina
42)
• Pe ecranul TV apare automat titlul, meniul discului
DVD sau meniul discului VIDEO CD cu PBC.
Redarea discului porneşte automat
• Discul DVD are printre caracteristici şi pe cea de
„Auto playback” (Pornirea automată a redării).
Redarea discului se opreşte automat
• Unele discuri pot conţine un semnal de autopauză. Atunci când este redat un astfel de disc,
sistemul opreşte redarea la semnalul de autopauză.
Nu pot fi efectuate anumite funcţii, precum Stop,
Search, Slow-motion Play, sau Repeat Play.
• În funcţie de disc, unele din operaţiile de mai sus
nu vor putea fi efectuate. Consultaţi instrucţiunile
de utilizare ale discului.
Mesajele nu apar pe ecran în limba pe care o doriţi
• În Setup Display, selectaţi pentru [OSD] din cadrul
[LANGUAGE SETUP] limba în care doriţi afişarea
mesajelor pe ecran (On-screen display) (pagina
77).
Limba în care se aude coloana sonoră nu poate fi
schimbată
• Pe discul DVD nu sunt înregistrate piese audio
multilingual (în mai multe limbi)
• Discul DVD interzice schimbarea limbii coloanei
sonore
Limba în care apar subtitrările nu poate fi
schimbată
Pe discul DVD nu sunt înregistrate subtitrări în mai
multe limbi.
Discul DVD interzice schimbarea limbii subtitrării.
Afişarea subtitlurilor nu poate fi dezactivată
• Discul DVD interzice dezactivarea subtitrărilor.
Unghiul din care a fost filmată scena nu poate fi
schimbat
• Pe discul DVD nu sunt înregistrate scene filmate
din unghiuri multiple. (pagina 52)
• Discul DVD interzice schimbarea unghiului.
Discul nu poate fi scos din aparat, iar pe afişajul
panoului frontal apare „LOCKED” (blocat)
• Contactaţi un centru de service acreditat Sony.
Pe ecranul TV apare mesajul [Data error] la
redarea unui disc DATA CD sau DATA DVD.
• Datele înregistrate în cadrul piesei audio
MP3/fişierului imagine JPEG/fişierului video DivX*
pe care doriţi să îl redaţi, sunt deteriorate.
• Datele nu sunt în format MPEG1 Audio Layer 3.
• Formatul fişierului imagine JPEG nu este conform
cu DCF.
• Fişierul imagine JPEG are extensia „.JPG” sau
„.JPEG”, dar datele nu sunt în format JPEG.
• Fişierul pe care doriţi să îl redaţi are extensia
„.AVI” sau „.DIVX”, dar nu este în format DivX,
sau este în format DivX, dar nu este conform
profilelor DivX Certified*.
* doar modelele europene
Sistemul nu funcţionează normal
• Scoateţi din priză ştecherul cordonului de
alimentare, apoi reconectaţi sistemul după câteva
minute.
Pe afişajul panoului frontal apare [DEMO PLAY].
• Contactaţi un centru service Sony autorizat.
Funcţia de
autodiagnosticare
(când pe display apare o combinaţie de
litere şi cifre)
Dacă este activată funcţia de auto-diagnosticare
pentru a preveni defectarea sistemului, pe afişajul
panoului frontal al player-ului apare un cod de service
de cinci caractere (de ex. C 13 50), format dintr-o
literă urmată de 4 cifre. În acest caz, verificaţi datele
din tabelul următor:
Primele 3
caractere
ale codului
de service
C 13
C 31
E XX
(xx e un
număr)
Cauza şi/sau acţiunea corectivă
Discul este murdar.
Stergeţi discul cu o lavetă
moale (pagina 83).
Discul nu este corect introdus
Reporniţi sistemul, apoi
reintroduceţi corect discul.
Pentru a preveni funcţionarea
incorectă, sistemulul a derulat
procedura de auto-diagnosticare.
Contactaţi cel mai apropiat
centru service Sony autorizat şi
comunicaţi acest cod service din 5
caractere. Exemplu: E 61 10.
Atunci când are loc afişarea numărului de
versiune pe ecran
Atunci când porniţi sistemul, numărul versiunii
[VER.X.XX] (unde X e un număr) este posibil să
apară pe ecran. Cu toate că, aceasta nu reprezintă un
defect, această informaţie fiind destinată doar pentru
serviciul de service Sony, funcţionarea normală a
sitemului nu va fi posibilă. Închideţi sistemul, şi
reporniţi-l din nou pentru a-l putea comanda.
87RO
Specificaţii
SPECIFICAŢII AUDIO DE PUTERE
pentru modelul US
PUTEREA LA IEŞIRE ŞI
DISTORSIUNEA ARMONICĂ
TOTALĂ
(Puterea de ieşire
Faţă: 38 W/ch 4 ohmi la
FTC)
150-20,000 Hz
0,7% THD
Surround faţă: 38 W/ch 4
ohmi la 150-20,000 Hz
0,7% THD
Subwoofer: 38 W/ch 4
ohmi la 25-150 Hz
0,7% THD
Secţiunea amplificator
Faţă
Putere de ieşire (nominală)
70W +70W (4 ohmi,
1kHz, 1% THD).
Putere de ieşire RMS (de referinţă):
80 W + 80 W (4 ohmi,
1kHz, 1% THD)
Faţă surround*
Putere de ieşire (nominală) 70W +70W (4 ohmi,
1kHz, 1% THD).
Putere de ieşire RMS (de referinţă):
80 W + 80 W (4 ohmi,
1kHz, 10% THD)
Subwoofer
Putere de ieşire (nominală) 70W +70W (4 ohmi,
100 Hz, 1% THD).
Putere de ieşire RMS (de referinţă):
80 W + 80 W (4 ohmi,
100 Hz, 10% THD)
* În funcţie de sursa de semnal audio, este posibil ca
la ieşire să nu fie prezent semnal audio.
Intrări (Analogice)
VIDEO1, VIDEO2, TV, AUDIO IN
Sensibilitate: 450mV (ATT ON),
250 mV (ATT OFF)
Impedanţă: 50 kilohmi
Intrări (Digitale)
VIDEO1, VIDEO2
Impedanţă 75 kilohmi
Sistemul Super Audio CD/DVD
Laser
88RO
Laser semiconductor
(Super Audio CD/DVD:
λ = 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Tipul de emisie: continuă
Sistemul formatului de semnal:
Pentru modelele nord americane
NTSC
Pentru modelele europene
PAL
Secţiunea Tuner (Radio)
Sistem
Sistem digital cu sinteză de
frecvenţă în buclă PLL cu cristal de
cuarţ.
Secţiunea Tuner FM
Gama de frecvenţă
Pentru modelele nord americane
87,5-108,0MHz (în trepte de 100kHz)
Pentru modelele europene
87,5-108,0MHz (în trepte de 50kHz)
Tip antenă
Antena-fir pentru FM
Borne antenă
75ohmi, asimetric (coaxial)
Frecvenţa intermediară
10,7 MHz
Secţiunea Tuner FM
Gama de frecvenţă
Pentru modelele nord americane
530-1710kHz (cu intervalul de acord
setat pe 10 kHz)
531-1710kHz (cu intervalul de acord
setat pe 9 kHz)
Pentru modelele europene
531-1602 kHz (cu intervalul de acord
setat pe 9 kHz)
Tip antenă
Antena-cadru pentru AM
Frecv. intermediară:
450 kHz
Secţiunea Video
Ieşiri
Intrare
Video: 1Vp-p , 75ohmi
S VIDEO:
Y: 1Vp-p , 75ohmi
C: 0,286Vp-p, 75ohmi
COMPONENT:
Y: 1Vp-p , 75ohmi
PB/CB, PR/CR: 0,7Vp-p, 75ohmi
HDMI OUT: Tip A (19 pini)
Video: 1Vp-p , 75ohmi
S VIDEO:
Y: 1Vp-p , 75ohmi
C: 0,286Vp-p, 75ohmi
Difuzoare frontale
Sistem difuzoare
Unitate difuzor
Impedaţa nominală:
Tip închis, ecranat magnetic
25 mm tip balance drive x 1
tip con 50mm diametru x 2
6 ohmi
Dimensiuni (aprox.)
Masa (aprox.)
183 x 75 x 123 mm
(lăţimexînălţimexgrosime)
183 x 110 x 148 mm
cu suport
0,8 kg
1 kg cu suport
Subwoofer
Sistem difuzor
Unitate difuzor
Impedaţa nominală:
Dimensiuni (aprox.)
Masa (aprox.)
Bass reflex cu ecranare
magnetică
tip con 150mm diametru x 2
4 ohmi
205 x 440 x 400 mm
(lăţimexînălţimexgrosime)
9,3 kg
Caracteristici generale
Tensiunea de alimentare:
Pentru modelele nord americane
120 V, CA, 60 Hz
Pentru modelele europene
230 V, CA, 50 Hz
Putere consumată:
În funcţionare: 165W
Standby: 0,3W (în Power
Saving Mode)
Dimensiuni (aprox.)
413 x 90 x 325mm
(lăţimexînălţimexgrosime)
Masa (aprox.)
5,5 kg
* Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica
designul şi caracteristicile, fără notificare prealabilă.
Accesorii furnizate
• Difuzoare audio (2 buc.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Subwoofer (1 buc.)
Antena-cadru pentru AM (1 buc.)
Antena-fir pentru FM (1 buc.)
Cablu pentru difuzoarele audio (1 buc.)
Cablu video (1 buc.)
Conector de conversie (doar modelele europene)
(1)
Telecomandă (1 buc.)
Baterii R6 (mărime AA) (2 buc.)
Microfon de calibrare (1)
Suporţi difuzoare (2)
Şuruburi (2)
Instrucţiuni de utilizare
Disc Setup (1)
Quick Start Guide (card) (1)
Glosar
Album
Secţiune a unui disc de date Data CD, care grupează
piese audio MP3 cu piese muzicale, sau fişiere
imagine JPEG.
Capitol (Chapter)
Subdiviziune a unui titlu de pe un disc DVD. Un titlu
este format din mai multe capitole.
Digital Cinema Auto Calibration (Auto calibrare
digitală a sistemului)
Tehnologia Digital Cinema Auto Calibration a fost
dezvotată de Sony pentru a măsura automat şi ajusta
setările difuzoarelor conform mediului dumneavoastră
de ascultare într-o perioadă scurtă de timp.
DivX®
Tehnologie video digitală creată de DivXNetworks,
Inc. Datele video codate cu tehnologia DivX sunt de
cea mai înaltă calitate, la o mărime relativ redusă a
fişierului.
Dolby Digital
Acest format de sunet, parte a conceptului „movie
theather”, este mai performant decât formatul Dolby
Surround Pro Logic. În acest format, prin difuzoarele
surround este redat un semnal audio stereo cu o
bandă de frecvenţe extinsă şi este de asemenea
asigurat un canal independent pentru efectul de bass
profund redat de subwoofer (difuzorul de başi). Acest
format mai este numit şi „5.1”, deoarece canalul
subwoofer este contorizat drept canal 0.1 (acesta
funcţionează numai atunci când este necesar un efect
profund al başilor). Toate cele 6 canale ale acestui
format sunt înregistrate separat, pentru realizarea
unei separaţii superioare între canale. Mai mult decât
atât, deoarece toate semnalele sunt procesate digital,
semnalul suferă o degradare mai mică.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II creează 5 canale cu lărgime de
bandă întreagă, dintr-o sursă audio cu 2 canale de
sunet. Acest lucru este realizat cu ajutorul unui
decodor performant surround matricial de mare
puritate, care extrage proprietăţile spaţiale din
înregistrarea originală, fără adăugarea unor sunete
noi ori a unor coloraturi de tonalitate.
DTS
Tehnologie digitală de compresie a semnalelor audio,
dezvoltată de Digital Theatre System, Inc. Această
tehnologie este la nivelul 5.1 channel surround. Acest
format cuprinde şi două canale stereo-spate şi un
continuare
89RO
canal discret pentru subwoofer. DTS asigură aceeaşi
înaltă calitate a sunetului digital pe 5.1 canale
discrete. Buna separaţie între canale este asigurată,
deoarece toate canalele de date sunt înregistrate
discret şi procesate digital.
DVD
Un disc care conţine până la 8 ore de imagini de film,
chiar dacă diametrul său este egal cu al unui CD.
Capacitatea de stocare a datelor unui disc DVD
simplu-strat , simplă-faţă este de 4,7GB (de 7 ori mai
mare decât a unui CD). Mai mult, capacitatea de
stocare a unui DVD dublu-strat simplă-faţă este
8,5GB; a unuia simplu-strat dublă-faţă este de 9,4GB
şi a unuia dublu-strat dublă-faţă este de 17GB.
Datele de imagine sunt în format MPEG2, unul din
standardele globale pentru tehnologia de compresie
digitală. Datele de imagine sunt comprimate într-un
raport de circa 1/40 faţă de mărimea originală. La
DVD este de asemenea utilizată tehnologia de codare
cu rată variabilă, prin care volumul de date alocate
depinde de caracteristicile imaginii.
Datele audio sunt înregistrate în format Dolby Digital
sau PCM, fapt ce permite o prezenţă audio apropiată
de realitate.
În plus, un disc DVD, oferă o serie de funcţii
avansate, cum ar fi Multi-angle (vizionarea aceleiaşi
scene filmate din mai multe unghiuri), Multi-lingual
(coloane sonore, subtitrări, etc. în mai multe limbi),
funcţii de Control Parental, etc.
DVD-RW
Un disc DVD-RW este un disc pe care pot fi
înregistrate şi re-înregistrate date, având aceeaşi
capacitate cu a unui disc DVD VIDEO. Discul
DVDRW are două moduri diferite: “mod VR ” şi “mod
Video ”. Discurile DVD-RW create în mod Video au
acelaşi format cu al discurilor DVD VIDEO, pe când
discurile create în mod VR (Video Recording) permit
programarea sau editarea conţinutului.
DVD+RW
Un disc DVD+RW (plus RW) este un disc care poate
fi înregistrat şi re-înregistrat. Formatul de înregistrare
al discurilor DVD+RW este comparabil cu cel al
discurilor DVD VIDEO.
File (fişier)
Un fişier imagine JPEG sau unul video DivX*
înregistrat pe un disc DATA CD / DATA DVD. („File”
este o definiţie exclusivă pentru acest sistem). Un
singur fişier constă într-o singură imagine sau film.
* doar modelele europene.
90RO
Software care are la bază imaginea de film (Film
based software), software care are la bază
imaginea de televiziune (Video based software)
Software-ul utilizat la înregistrarea discurilor DVD
poate fi clasificat în Film based şi în Video based
software. Imaginile de pe DVD-urile „Film based”
sunt structurate ca şi imaginile de cinema (24 de
cadre pe secundă). La DVD-urile „Video based”, cum
ar fi piesele de teatru ori serialele de comedie,
imaginile sunt afişate cu 30 cadre (60 câmpuri) pe
secundă.
HDMI (high-definition multimedia interface –
Interfaţă Multimedia de Înaltă Definiţie)
HDMI reprezintă o interfaţă care suportă atât video,
cât şi audio pe o singură conexiune digitală.
Conexiunea HDMI poartă semnale standard până la
cele de înaltă definiţie şi semnale audio multi-canal la
componentele AV, cum ar fi televizoare echipate cu
HDMI, în formă digitală fără nici un fel de alterare a
lor. Deoarece semnalele video sunt compatibile cu
formatul actual DVI (digital visual interface – interfaţă
vizuală digitală), mufele HDMI pot fi conectate la cele
DVI (interfaţă vizuală digitală) prin intermediul unui
adaptor de cablu HDMI-DVI. Specificaţiile HDMI
suportă HDCP (high-bandwidth digital contents
protection - protecţie digitală de bandă largă a
conţinutului ), tehnologie de protecţie a copierii care
incorporează tehnologie de codare a semnalelor
video digitale.
Formatul întreţesut (baleiere întreţesută)
Formatul întreţesut (Interlace format) este metoda
standard de afişare a imaginilor pe ecranul TV în
sistemul NTSC, cu frecvenţa de 30 cadre pe secundă.
Fiecare cadru este baleiat de două ori, alternativ liniile
pare şi cele impare, cu frecvenţa de 60 de ori pe
secundă.
Diafragma celulară ranforsată cu mică
Diafragma celulară ranforsată cu mică este compusă
dintr-un material compozit uşor şi foarte rigid care
constă din fulgi de mică şi fibre sintetice.
El este construit din straturi de fulgi de mică. Această
construcţie realizează diafragma care are o densitate
mică şi o rigiditate mare în acelaşi timp. În acest
sistem, diafragma delulară ranforsată cu cu mică este
folosită la construcţia subwoofer-ului (difuzorului de
başi).
Funcţia Multi-angle
Pe unele discuri DVD este înregistrată aceeaşi scenă
filmată din unghiuri diferite.
Funcţia Multilingual
Pe unele discuri DVD, înregistrarea coloanei sonore
sau a subtitrărilor este făcută în mai multe limbi.
Parental Control (Control Parental)
Funcţie a unui DVD, prin care este limitată
posibilitatea de redare a discului în funcţie de vârsta
utilizatorului, conform nivelului de limitare stabilit de
fiecare ţară. Limitările diferă de la disc la disc; atunci
când această funcţie este activată, redarea poate fi
complet interzisă, sau anumite scene sunt complet
omise ori înlocuite cu alte scene, etc.
Playback Control (PBC)
Sunt semnale codate, înregistrate pe discuri VIDEO
CD (Versiunea 2.0) pentru controlul redării.
Prin utilizarea meniurilor afişate pe ecran, care sunt
înregistrate pe discurile VIDEO CD cu funcţii PBC,
beneficiaţi de posibilitatea redării unor programe
interactive simple, de programe cu funcţii de căutare,
etc.
Formatul progresiv (scanare secvenţială)
Spre deosebire de formatul întreţesut, formatul
progresiv baleiază toate liniile cu o frecvenţă de 50-60
de cadre pe secundă (525 linii pentru sistemul NTSC,
625 linii pentru sistemul PAL). Calitatea generală a
imaginii se îmbunătăţeşte, iar imaginile statice, textul
şi liniile orizontale sunt mai precis conturate. Acest
format este compatibil cu formatul progresiv 525 sau
625.
Codul regional (Region Code)
Acest sistem este utilizat pentru a proteja drepturile
de autor. Fiecare sistem DVD sau disc DVD are
alocat un cod regional. Codul regional poate fi văzut
atât pe sistem, cât şi pe ambalajul discului. Sistemul
cu un anumit code de zonă poate reda discuri care au
acelaşi cod de zonă. De asemenea, sistemul poate
reda şi discuri marcate cu „
”. Chiar dacă pe unele
discuri DVD nu apare codul regional, limitarea
regională poate fi activată.
S-Force PRO Front Surround
Implicarea pe termen lung a companiei Sony în
tehnologia surround (şi cantitatea vastă de date
acumulate ca rezultat) a condus la dezvoltarea unei
metode complet noi de procesare şi a unui DSP
avansat pentru a gestiona eficient aceste sarcini.
Toate aceste au fost denumite S-Force PRO Front
Surround.
În comparaţie cu tehnologia Front Surround
anterioară, S-Force PRO Front Surround reproduce
mai convingător senzaţia de distanţă şi spaţialitate,
rezultând un sunet surround adevărat, fără a mai fi
necesare şi difuzoarele din spate.
S-Master
S-Master este o tehnologie de amplificare complet
digitală a sunetului, dezvoltată de Sony, care
minimizează efectiv apariţia jitterului şi a fragmentării
sunetului, furnizând o superbă claritate a dialogurilor
şi o reproducere fidelă a sunetului original. Secţiunea
compactă a amplificatorului are o mare eficienţă a
puterii şi performanţe termice remarcabile.
Scene
La un VIDEO CD cu funcţii PBC, meniurile afişate pe
ecran, imaginile în mişcare şi imaginile statice sunt
divizate în secţiuni numite „scene”.
Super Audio CD
Super Audio CD reprezintă un nou standard de înaltă
calitate pentru discuri CD pe care este înregistrată
muzică în format DSD (Direct Stream Digital) (în mod
normal discurile CD sunt înregistrate în format PCM).
Formatul DSD, folosind o frecvenţă de eşantionare de
64 ori mai mare decât cea folosită în cazul discurilor
CD convenţionale, şi o cuantizare de 1-bit, permite
redarea atât a unei game largi de frecvenţe cât şi a
unei game dinamice largi în spectrul frecvenţelor
audibile, furnizând astfel o reproducere extrem de
fidelă a sunetului original.
Tipuri de discuri Super Audio CD
Există două tipuri de discuri, în funcţie de combinaţia
dintre stratul Super Audio CD şi cel CD.
• Strat Super Audio CD: un strat cu semnal de
înaltă densitate pentru discuri Super Audio CD
• Strat CD1): Un strat care poate fi citit de un CD
player obişnuit.
Disc cu un singur strat
(un disc cu un singur strat Super Audio CD)
Strat Super Audio CD
continuare
91RO
Disc hibrid2)
(un disc cu un strat Super Audio CD şi unul CD)
Strat CD3)
Strat Super Audio
CD3)
1)
Puteţi reda un strat CD pe un CD player normal
Deoarece ambele straturi se afla pe o parte, nu este
necesar să întoarceţi discul.
3)
Pentru a selecta un strat vedeţi „Sectarea unei zone
de redare pentru un Super Audio CD” (pagina 53)
2)
Title (Titlu)
Cea mai lungă porţiune care caracterizează distinct
imaginea sau muzica de pe un DVD, film, etc., în
software-ul video, ori întregul album, în software-ul
audio.
Track (Piesă audio, fişier)
Porţiune pe disc care conţine informaţia despre o
imagine în mişcare ori o piesă muzicală de pe un
VIDEO CD, Super Audio CD, CD sau MP3. Un album
are în componenţă mai multe piese (numai MP3).
VIDEO CD
Un compact disc care conţine imagini în mişcare.
Datele imaginilor folosesc formatul MPEG1, unul din
standardele cele mai răspândite la nivel mondial de
tehnologie de compresie digitală. Datele imaginilor
sunt compresate la aproximativ 1/140 din mărimea lor
originală. De aceea, un VIDEO CD de 12 cm poate
conţine până la 74 de minute de imagini în mişcare.
VIDEO CD-urile conţin de asemenea şi date audio
compacte. Sunetele din afara spectrului auditiv uman
sunt compresate, iar sunetele pe care le putem auzi
nu sunt compresate. VIDEO CD-urile pot stoca de 6
ori mai multă informaţie decât CD-urile audio
convenţionale.
Există două versiuni de VIDEO CD-uri:
• Versiunea 1.1: puteţi reda doar imagini în mişcare
şi sunete.
• Versiunea 2.0: Puteţi reda imagini statice de
înaltă rezoluţie şi să vă bucuraţi de caracteristicile
funcţiilor PBC.
Sistemul este compatibil cu ambele versiuni.
92RO
Lista codurilor de limbă
Ortografia este conform standardului ISO 639: 1998 (E/F)
Cod
Limbă
Cod
Cod Limbă
Limbă
Cod
Limbă
Nespecificată
Lista Codurilor Zonale pentru Controlul Parental
Cod Zonă
Cod Zonă
Cod
Zonă
Cod
Zonă
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
Mexic
Olanda
Noua Zeelandă
Norvegia
Pakistan
Filipine
Portugalia
Rusia
Singapore
2149
2499
2086
2528
2184
Spania
Suedia
Elveţia
Thailanda
Regatul Unit
Argentina
Australia
Austria
Belgia
Brazilia
Canada
Chile
China
Danemarca
Finlanda
Franţa
Germania
India
Indonezia
Italia
Japonia
Coreea
Malaysia
93RO
Index al părţilor componente şi al elementelor de control
Pentru mai multe informaţii, consultaţi paginile al căror număr este indicat între paranteze.
Panou frontal
⑧
Indicator surround frontal (36)
⑨
④
Compartiment disc (31)
Senzorul de infraroşu pentru
telecomandă (10)
Butonul
(Play (Redare)) (31)
⑪
Afişajul panoului frontal (95)
(închidere/deschidere
compartiment disc) (31)
Indicator DISC 1-5 (31)
⑤
Butonul
⑫
Mufa AUDIO IN
⑥
FUNCTION (31)
⑦
VOLUME-/+ (31)
①
Buton
②
③
94RO
(Pornire/standby) (21, 31)
(stop) (31)
⑩
Panoul din spate
①
Mufa HDMI OUT (23)
⑨
Mufa A.CAL.MIC (19, 73)
②
⑩
Borne conectare antena AM (11)
⑪
Mufa antena FM 75 COAXIAL) (11)
⑫
⑥
Mufe COMPONENT VIDEO OUT (23)
Mufe MONITOR OUT (S VIDEO / VIDEO)
(23)
Mufe VIDEO1 (VIDEO IN, S
VIDEO/VIDEO) (28)
Mufe VIDEO2 (VIDEO IN, S
VIDEO/VIDEO) (28)
Mufe VIDEO1 (AUDIO IN L/R) (28)
⑭
Mufa VIDEO2 (DIGITAL IN COAXIAL)
(28)
Mufe VIDEO2 (DIGITAL IN
COAXIAL/OPTICAL) (28)
Mufa TV (DIGITAL IN OPTICAL) (23)
⑦
Mufe VIDEO2 (AUDIO IN L/R) (28)
⑮
Mufe difuzoare (11)
⑧
Mufe TV (AUDIO IN L/R) (11)
③
④
⑤
⑬
continuare
95RO
Afişajul panoului frontal
Indicaţiile afişajului panoului frontal
①
Se aprinde când este setat „sleep
timer”-ul (68)
②
Formatul surround curent (cu excepţia
JPEG şi Super Audio CD)
③
Status redare (numai în mod de
funcţionare DVD)
④
⑤
⑥
⑦
96RO
Afişează informaţii de stare ale
sistemului cum ar fi capitolul, titlul,
numărul piesei, informaţii legate de
durată, frecvenţa radio, starea redării,
gama de sunet, etc.
Se aprinde atunci când este prezent la
⑨
ieşire semnal progresiv (doar mod de
funcţionare DVD) (26)
Se aprinde când mufa HDMI OUT este
⑩
corect conectată la dispozitivul care este
conform standardului HDCP (high
bandwidth digital content protection) şi
are o mufă de intrare HDMI sau DVI
(digital visual interface) (23)
⑧
Se aprinde atunci când informaţiile
referitoare la durata titlului ori a
capitolului apar pe afişajul panoului
frontal. (numai DVD) (49)
Se aprinde atunci când este recepţionată
o staţie radio (doar Radio) (62)
Efect Mono/Stereo (doar Radio) (63)
Se aprinde atunci când este selectat
modul “Music” sau “Movie”. (35)
⑪
Se aprinde atunci când este încărcat un
disc Super Audio CD / CD.
Telecomanda
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Cu capacul deschis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
TV
(deschis/standby) (66)
Buton TV / Indicator mod TV (66)
SLEEP (Cronometru) (68)
DISPLAY (Afişare) (49, 64)
Butoane cu numere2) 3) (63, 65, 70)
CLEAR (Ştergere) (40, 63, 67, 77)
-/--3) (66)
MOVIE/MUSIC (Film/Muzică) (35)
SOUND FIELD (36)
DVD TOP MENU (46)
,
(19, 21, 33, 40, 62, 70)
RETURN3) (Revenire) (41)
(31)
PRESET -/+ (63)
(31)
STEP (Pas) (39)
35
36
37
38
39
40
(39)
(39)
TUNING -/+ (Căutare) (62)
DISK SKIP (31)
VOLUM +/- (21, 31, 63)
TV VOL +/-3) (66)
MUTING (Oprire sonor) (31)
AUDIO2) (47, 68)
PICTURE NAVI (41)
PROGRESSIVE (26)
DIMMER (Graduator) (69)
FM MODE (Mod FM) (63)
DIRECT TUNING (63)
(deschis/standby) (19, 21, 31,
42, 63)
THEATRE SYNC (67)
TV/VIDEO (66)
ENTER1) 3) (19, 21, 33, 40, 62, 70)
BASS/TREBLE (38)
DVD MENU (Meniu DVD) (46)
TOOLS3) (Unelte) (66)
DISPLAY (20, 40, 70, 98)
TV MENU3) (Meniu TV) (66)
(redare)2) (21, 31, 42)
(stop) (32, 42, 70)
(pauză) (32)
FUNCTION +/-2) (21, 26, 31, 33, 62, 73)
TV CH +/-3) (66)
SUBTITLE (Subtitrare) (52)
ANGLE (Unghi) (52)
SA-CD/CD (53)
REPEAT (Repetare) (45)
AMP MENU (Meniu AMP) (33, 36,
69, 75, 103)
TUNER MENU (Meniu radio) (62)
1)
Butonul ENTER are aceeaşi funcţie cu butonul
.
Butoanele 31
, tasta 5, 18 AUDIO şi FUNCTION
+ au puncte tactile. Folosiţi aceste puncte ca referinţă
atunci când comandaţi sistemul.
3)
Aceste butoane se schimbă în butoane de
comandă a TV, atunci când telecomanda este în mod
TV. Telecomanda este în mod TV atunci când
indicatorul de mod TV (2) se aprinde la apăsarea
butonului TV (2).
2)
97RO
Ghid al meniului de control (Control Menu)
Folosiţi Meniul de Control pentru a selecta o funcţie şi pentru a vedea informaţii referitoare la aceasta. Apăsaţi
DISPLAY (Afişare) în mod repetat pentru a porni şi schimba Meniul de Control după cum urmează:
Meniu de Control Ecran 1
Meniu de Control Ecran 2 (apare doar pentru anumite discuri)
Meniu de Control Închidere
Ecranele Meniului de Control
Ecranul 1 şi 2 ale Meniului de Control vor afişa diferite elemente în funcţie de tipul discului. Pentru detalii
privind fiecare element în parte, consultaţi paginile din paranteze.
Exemplu: Ecran 1 Meniu de Control atunci când are loc redarea unui DVD VIDEO.
98RO
Numărul titlului redat în prezent1)
Numărul capitolului redat în prezent1)
Numărul total de titluri1)
Numărul total de capitole2)
Elemente ale Meniului de Control
Stare redare
(
Redare,
Pauză,
Stop, etc.)
Tipul de disc care este redat
în acel moment3)
Element selectat
Timpul de redare4)
Opţiunea curentă
Opţiuni
Numele funcţiei elementului
selectat din cadrul Meniului de
Comandă
Mesaj de comandă
1)
Afişează numărul scenei pentru discuri CD VIDEO (PBC este activ), numărul piesei pentru discuri VIDEO
CD / Super Audio CD / CD, numărul albumului pentru discuri DATA CD / DATA DVD, numărul albumului video
DivX pentru discuri DATA CD / DATA DVD (doar modelele europene).
2)
Afişează numărul indexului pentru VIDEO CD-uri/Super Audio CD-uri, numărul piesei audio MP3, sau
numărul fişierului imagine JPEG pentru discuri DATA CD / DATA DVD, numărul albumului video DivX pentru
discuri DATA CD / DATA DVD (doar modelele europene).
3)
Afişează Super VCD ca „SVCD”. Afişează „MP3” în Meniul de Control ecranul 1 sau „JPEG” în Meniul de
Control ecranul 2 pentru discuri DATA CD / DATA DVD.
4)
Afişează data fişierelor JPEG.
Pentru a închide meniul
Apăsaţi
DISPLAY (Afişare).
Lista elementelor Meniului de Control
Element
Nume element, Funcţie, Tip de disc relevant
[TITLE] (Titlu) (pagina 40) / [SCENE] (Scenă) (pagina 40) / [TRACK] (Piesă)
(pagina 40).
Selectează titlul, scena sau piesa care să fie redată.
[CHAPTER] (capitol) (pagina 40) / [INDEX] (pagina 40)
Selectează capitolul sau indexul care să fie redat.
[INDEX] (pagina 40)
Afişează indexul şi selectează indexul care să fie redat.
[TRACK] (Piesa) (pagina 40)
Selectează piesa care să fie redată.
[ORIGINAL / PLAY LIST] (Original / Lista de fişiere) (pagina 49)
Selectează tipul titlurilor (DVD-RW/ DVD-R) care urmează a fi redate, cel
[ORIGINAL] sau o [PLAY LIST] (Listă de fişiere) editată.
continuare
99RO
[TIME/TEXT] (Ora/Text) (pagina 40)
Verifică timpul scurs şi timpul de redare.
Introducere cod de timp pentru căutare imagine şi muzică.
Afişează textul DVD/CD sau numele piesei MP3.
[AUTO CALIBRATION] (Auto calibrare) (pagina 73)
Ajustează automat nivelul fiecărui difuzor în parte.
[PROGRAM] (pagina 43)
Selectează piesele de redat în ordinea dorită de dvs.
[SHUFFLE] (Aleator) (pagina 44)
Redarea pieselor în ordine aleatoare.
[REPEAT] (Repetare) (pagina 45)
Redarea întregului disc (toate titlurile/toate piesele/toate albumele) în mod repetat
sau a unui singur titlu/piesă/album în mod repetat.
[A/V SYNC] (pagina 53)
Reglează defazajul dintre sunet şi imagine.
[PARENTAL CONTROL] (Controlul parental) (pagina 70)
Setarea interdicţiilor de redare pe acest sistem.
[SETUP] (Setare) (pagina 76)
[QUICK] Setup (Setare rapidă) (pagina 19)
Folosiţi Setarea Rapidă pentru a alege limba dorită pentru meniurile de pe ecran,
formatul televizorului.
[CUSTOM] Setup (Setare personalizată)
În plus faţă de parametrii din cadrul Setării Rapide, puteţi ajusta şi alţi parametri.
[RESET] (Resetare parametri)
Revenirea parametrilor din [SETUP] (Setare) la valorile lor implicite (din
fabricaţie).
[ALBUM] (pagina 40)
Selectează albumul care urmează a fi redat.
[FILE] (Fişier) (pagina 40)
Selectează fişierul imagine JPEG sau fişierul video DivX2) care urmează a fi redat.
[DATE] (Data) (pagina 51)
Afişează data la care a fost făcută respectiva fotografie cu o cameră digitală. .
[INTERVAL] (pagina 57)
Specifică durata pentru care imaginile sunt afişate pe ecran, în cazul unei
prezentări de imagini.
[EFFECT] (Efect) (pagina 57)
Selectează efectul care urmează a fi folosit în timpul prezentărilor de imagini.
[MODE (MP3, JPEG)] (Mod (MP3, JPEG)) (pagina 57)
Selectează tipul de date: piese audio MP3 (AUDIO), fişier imagine JPEG (IMAGE)
sau ambele (AUTO) care urmează a fi redate atunci când are loc redarea unui
disc DATA CD / DATA DVD.
1)
Cu excepţia DivX (doar modelele europene)
Doar pentru DivX (doar modelele europene)
3)
Aceste elemente nu sunt afişate atunci când este redat un disc DATA CD / DATA DVD care conţine un fişier
DivX (doar modelele europene).
2)
100RO
Sfat
• Indicatorul iconiţei Meniului de Control se colorează în verde
atunci când selectaţi orice
element cu excepţia [OFF] (Inactiv), [PROGRAM], [SHUFFLE] (Aleator), [REPEAT] (Repetare) şi
[A/V SYNC]. Indicatorul [ORIGINAL / PLAY LIST] (Original / Lista de fişiere) se colorează în verde atunci
când selectaţi [PLAY LIST] (Listă de fişiere) (parametru implicit).
101RO
Lista Meniului de Setare DVD
Cu ajutorul Meniului de setare DVD puteţi seta următoarele elemente.
Ordinea elementelor afişate poate fi diferită faţă de cea de mai jos.
Parametrii impliciţi sunt cei subliniaţi.
1)
Selectaţi limba dorită din lista de limbi afişate
Doar modelele nord americane.
3)
Doar modelele europene.
2)
102RO
Lista AMP Menu
Puteţi seta următoarele elemente cu ajutorul tastei AMP MENU de pe telecomandă.
Meniul AMP
* Este posibil să nu apară “ATTENUATE”, în funcţie de ce anume aţi selectat.
103RO
Index
Numerice
16:9 78
4:3 LETTER BOX 78
4:3 OUTPUT 79
4:3 PAN SCAN 78
5.1 Canale Surround 48
A
A.CAL.MODE 75
A/V SYNC 53
Afişaj al panoului frontal 49, 96
ALBUM 40
Album 89
AMP MENU 33, 37, 69, 75
ANGLE (Unghi) 52
Ascultarea altor componente 33
Ascultarea sunetului TV 34
ATTENUATE 33
AUDIO 77
AUDIO (HDMI) 80
AUDIO DRC 80
AUTO.M.SET 37
B
BACKGROUND (Fundal) 79
BASS 38
Baterii 14
C
Capitol 89
Căutare 39
CHAPTER (Capitol) 40
Codul regional 8, 91
COLD RESET 81
COMPONENT VIDEO OUT 26
Conectarea altor componente 28
CONTROL 70
Controlul parental 91
Controlul redării (PBC) 91
CUSTOM 76
CUSTOM PARENTAL
CUSTOM SETUP 80
D
D.C.A.C 73, 89
DATA CD 55, 59
DATA DVD 55, 59
104RO
Denumirea staţiilor presetate 63
Despachetarea 89
Diafragma celulară ranforsată cu
mică 90
Digital Cinema Auto
Calibration 73, 89
DIMMER 69
DISC SKIP 32
Discuri care pot fi redate 7
Discuri multi-sesiune 8
DISPLAY 64
DivX® 59, 81, 89
Dolby Digital 47, 89
Dolby Pro Logic II 89
DTS 47, 89
DUAL MONO 68
DVD 90
DVD+RW 90
DVD-RW 49, 90
DVI 25
E
EFFECT 58
F
FILE 40
File (Fişier) 90
Film based software 90
Formatul întreţesut 90
Formatul progresiv 26, 91
Funcţia multi-angle 52, 90
Funcţie multi-lingual 91
G
Gama de sunet 36
Ghid al meniului de control 98
Ghid al problemelor de
funcţionare 85
H
HDMI
HDMI RESOLUTION 78
YCBCR/RGB (HDMI) 78
HDMI (high-definition multimedia
interface) 24, 90
I
INDEX 40
Instant Advance 32
Instant Reply 32
INTERLACE 27
INTERVAL 52
Înainte cu viteză mărită 39
Înapoi cu viteză mărită 39
J
JPEG 54, 55
L
Lista codurilor de limbă 93
LANGUAGE SETUP 77
Lista AMP MENU 103
Localizarea unui punct specific
prin urmărirea ecranului TV 39
M
Manevrarea discurilor 83
Meniu DVD 46
MENU 80
MODE (MP3, JPEG) 57
MOVIE/MUSIC 35
MP3 54, 55
MULTI DISC RESUME 80
MUTING 32
N
NIGHT 37
O
Operarea televizorului 65
ORIGINAL 49
OSD 77
P
Panoul din spate 95
Panoul frontal 94
PARENTAL CONTROL 71
PAUSE MODE 80
PICTURE NAVI 41, 56
Piesă 92
PLAY LIST 49
Prezentare de diapozitive 57
PROGRESSIVE AUTO 26
PROGRESSIVE VIDEO 26
Q
Quick Setup (Setare rapidă) 19
R
Radio 63
RDS 64
Redarea aleatoare 44
Redarea continuă 31
Redarea cu viteză redusă 39
Redarea PBC 61
Redarea programată 43
Redarea repetată 45
RESET 77, 81
Reluarea redării 42
S
S VIDEO 24
Scan 39
SCENE 40
Scenă 91
SCREEN SAVER 79
SCREEN SETUP 78
Selectare 35
SETUP 76
Setup Display 76, 102
S-Force PRO Front Surround
36, 91
SLEEP 68
S-Master 91
Staţii radio 62
Stop cadru 39
SUBITITLE (Subtitrare) 52, 77
Super Audio CD 53, 91
T
Telecomanda 10, 65
THEATRE SYNC 67
TIME/TEXT 40
TITLE 57
Titlu 92
TRACK (Piesă) 40
TRACK SELECTION 80
TREBLE 38
Transmisia sunetului multiplex 68
Trecere în revistă a procedurilor
de conectare 15
TV TYPE 81
V
VIDEO CD 92
105RO
Download PDF