Sony | DAV-X1G | Sony DAV-X1G Instrucţiuni de utilizare

DVD Home Theatre System
Instrucţiuni de utilizare
Sony Corporation
Tipărit în Malaysia
http://www.sony.ro
@2006 Sony Corporation
•
ATENŢIE
Pentru a reduce riscul provocat de incendii
sau şocuri electrice, nu expuneţi acest
•
aparat condiţiilor de umezeală sau ploaie.
Cablul de alimentare trebuie înlocuit doar la un atelier
specializat de service.
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu restrâns, cum
ar fi o bibliotecă sau un dulap.
Pentru a preveni incendiile, nu acoperiţi nişa de
ventilare a aparatului cu ziare, feţe de masă, draperii,
etc. Şi nu plasaţi lumânări aprinse pe aparat.
Pentru prevenirea incendiilor şi pericolului de
electrocutare, nu plasaţi pe echipament obiecte pline
cu lichid, cum ar fi vazele.
Plăcuţa cu numele se află în spatele unităţii.
Nu aruncaţi bateria împreună
cu gunoiul menajer. Aruncaţio în mod corect, respectând
reglementările aplicabile
deşeurilor chimice.
Acest aparat este clasificat
ca fiind un produs LASER
CLASA 1. Semnul de
marcare corespunzător se
află pe partea din spate a
unităţii de control.
NOTĂ PENTRU CLIENŢII DIN REGATUL UNIT
Pentru siguranţa şi confortul dvs. acest aparat dispune
de un ştecher turnat care respectă BS1363.
Dacă este necesară înlocuirea siguranţei din ştecher,
trebuie folosită una similară celei furnizate, având
aprobarea ASTA sau BSI până la BS1362 (adică
marcate cu semnele
sau
).
Dacă ştecherul furnizat cu acest echipament are un
capac al siguranţei detaşabil, acesta va fi montat la loc
după schimbarea siguranţei. Nu folosiţi niciodată
ştecherul fără capacul siguranţei.
Dacă pierdeţi capacul siguranţei, vă rugăm să vă
adresaţi celui mai apropiat centru de service Sony.
PRECAUŢII
Siguranţă
•
•
2RO
Dacă în interiorul carcasei aparatului pătrunde un
obiect străin, scoateţi aparatul din priză şi nu îl
repuneţi în funcţiune înainte de a fi verificat de un
personal calificat.
Aparatul rămâne sub tensiune chiar şi atunci când
este oprit, atât timp cât ştecherul cordonului de
alimentare rămâne introdus în priză.
Scoateţi aparatul din priză, dacă intenţionaţi să nu-l
utilizaţi o perioadă de timp îndelungată. Pentru
scoaterea din priză, trageţi întotdeauna de ştecher, nu
de cordon.
Instalaţi acest sistem astfel încât cordonul de
alimentare de CA să poată fi scos cu uşurinţă din
priza de perete în caz de necesitate.
Instalare
• Asiguraţi o ventilaţie adecvată, pentru a preveni
creşterea temperaturii în interiorul aparatului.
• Nu aşezaţi aparatul pe suprafeţe (carpete, pături), ori
în apropierea unor materiale (perdele, draperii) care
pot bloca fantele de ventilaţie.
• Nu instalaţi aparatul în apropierea unor surse de
căldură, cum ar fi radiatoare, suflante de aer cald, ori
în locuri expuse direct în lumina soarelui, ori cu praf
excesiv, ori supuse şocurilor sau vibraţiilor mecanice.
• Nu instalaţi aparatul în poziţie înclinată; a fost
proiectat să funcţioneze numai în poziţie orizontală.
• Menţineţi aparatul şi discurile la distanţă de
echipamente cu magneţi puternici, precum un cuptor
cu microunde ori boxe audio de dimensiuni mari.
• Nu plasaţi obiecte masive pe aparat.
• Dacă aparatul este adus direct dintr-un loc cu
temperatură scăzută în altul cu temperatură ridicată,
este posibil să se formeze condens în interiorul
Sistemului DVD Home Theatre, fapt ce poate cauza
deteriorarea lentilelor. Atunci când puneţi pentru prima
oară sistemul în funcţiune, ori la transferarea lui dintrun loc rece în altul cald, aşteptaţi circa 30 minute
înainte de punerea în funcţiune a aparatului.
• Nu instalaţi sistemul în spaţii înguste, precum raftul
unei biblioteci, sau în alte locuri similare.
Reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice
uzate (aplicabil în ţările
Uniunii Europene şi în alte
ţări din Europa de Est cu
sisteme de colectare
diferenţiate).
Acest simbol prezent pe produs sau
pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu
trebuie tratat ca un deşeu menajer obişnuit. Produsul
respectiv trebuie dus şi depus la punctele de colectare
pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
Asiguraţi-vă de modul corect de debarasare de acest
produs, pentru a împiedica eventualele consecinţe
negative pe care le-ar putea avea asupra mediului şi
asupra sănătăţii umane. Prin reciclarea materialelor ajutaţi
la conservarea resurselor naturale. Pentru detalii
suplimentare referitoare la reciclarea acestor produse,
contactaţi autorităţile locale sau interesaţi-vă la magazinul
de la care aţi cumpărat produsul.
BINE AŢI VENIT!
Vă mulţumim pentru faptul că aţi ales să cumpăraţi
acest Sistem DVD Home Theatre marca Sony.
Înainte de a porni la utilizarea sistemului, citiţi în
întregime acest manual şi păstraţi-l cu grijă pentru
consultări ulterioare ulterior.
3RO
CUPRINS
Bine aţi venit! …………..................…..3 Redarea pieselor audio şi a imaginilor, sub forma
unei prezentări sonore de diapozitive …….51
Despre acest manual ………....………6 Vizionarea fişierelor DivX® Video ……………..….53
Acest sistem poate reda următoarele Reglarea decalajului dintre sunet şi imagine …...55
discuri …………………………......……6
(A/V SYNC)
Operaţiuni preliminare
Despachetarea .....................................................13
Introducerea bateriilor în telecomandă .................14
Trecere în revistă a procedurilor de conectare ….15
Etapa 1: Conectarea sistemului de difuzoare
audio ………………………………………….16
Etapa 2: Conectarea antenelor ……………….….19
Etapa 3: Cuplarea televizorului ………………..…20
Etapa 4: Cuplarea altor echipamente ……………26
Etapa 5: Cuplarea cordonului de alimentare …....29
Etapa 6: Efectuarea rapidă a setărilor,
Quick Setup ……………………………...……..…..30
Etapa 7: Instalarea difuzoarelor audio ………...... 33
Operaţiuni de bază
Redarea discurilor ……………………..…..……... 36
Caracteristicile acustice ale sistemului ………….38
Căutarea unui anumit punct particular de pe disc …
………………………………………...…….. 56
(Scan, Slow-motion Play, Freeze Frame)
Căutarea unui Titlu/unui Capitol/unei Piese/unei
Scene, etc ………………………..……....... 57
Căutarea prin intermediul Scenelor …………..….59
(Picture Navigation)
Vizualizarea informaţiilor referitoare la disc ….….60
Utilizarea diferitelor funcţii
suplimentare
Schimbarea unghiului din care au fost filmate
scenele ..................………………....…..... 63
Afişarea subtitrărilor. ………………………………63
Restricţionarea redării discurilor. …………………64
(CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL)
Alte operaţiuni
Redarea discurilor
Reluarea redării din punctul în care a fost oprit
discul …………………………………………...41
(Resume Play)
Crearea unui program personalizat …………….. 42
(Program Play)
Redarea în ordine aleatoare ………..……………. 43
(Shuffle Play)
Redarea repetată ……….……………..….………. 44
(Repeat Play)
Utilizarea meniului pentru discurile DVD ………..45
Selectarea [ORIGINAL] sau [PLAYLIST] de pe un
disc DVD-RW ……………………….………….46
Selectarea stratului de redare de pe un disc Super
Audio CD ……………………..…..…….….…..46
Redarea discurilor VIDEO CD cu funcţie PBC (Ver.
2.0) …………………………………..…….…... 47
(PBC Playback)
Despre piesele audio MP3 Audio şi despre fişierele
imagine JPEG ………………………………… 48
Redarea discurilor DATA CD cu piese audio MP3 şi
fişiere imagine JPEG .....................................49
4RO
Operarea televizorului folosind telecomanda
sistemului .............……….. ………….........68
Utilizarea funcţiei THEATRE SYNC .....…........... 69
Modificări aduse sunetului ...............………......... 71
Utilizarea efectelor sonore .....…......………......... 72
Ascultarea sunetului provenit de la alte
echipamente ........…………………….........73
Ascultarea transmisiilor cu sunet multiplex …..... 74
(DUAL MONO)
Ascultarea programelor radiodifuzate ……………75
Utilizarea sistemului RDS …………….………….. 77
(Cu excepţia modelului pentru Rusia)
Utilizarea Sleep Timer-ului ...........………………..77
Schimbarea strălucirii afişajului panoului frontal
…..............………………………….......……78
Revenirea la setările implicite .......………………..78
Setări şi reglaje
Utilizarea meniului de setări (Setup Display) ...... 79
Setarea limbii pentru Meniu sau pentru coloana
sonoră ……..................................………....80
[LANGUAGE SETUP]
Setări referitoare la afişarea pe ecran .............… 81
[SCREEN SETUP]
Setări personalizate .........…………………………82
[CUSTOM SETUP]
Setări pentru difuzoarele audio ………….………..83
[SPEAKER SETUP]
Informaţii suplimentare
Precauţii ……………......................................……84
Note referitoare la discuri .............................…….85
Ghid al problemelor de funcţionare ................…..85
Funcţia de autodiagnosticare …………………….88
(dacă pe display apar litere/cifre)
Specificaţii …………..……................................….89
Glosar de termeni …….….................................…90
Lista codurilor de limbă ……...…......................... 93
Index al părţilor componente şi al elementelor de
control ……................……………..........…..94
Lista parametrilor setabili în meniul DVD Setup
Menu .......................................…………....99
Lista AMP Menu …………..………….……..........100
Index ……..…………………................................101
5RO
DESPRE ACEST MANUAL
•
•
•
•
În instrucţiunile din prezentul manual sunt
descrise comenzile date de la telecomandă.
Puteţi utiliza în egală măsură comenzile de la
panoul frontal al sistemului, dacă acestea au
nume identice ori similare cu cele de pe
telecomandă.
Elementele din Meniul de Control (Control
Menu) pot diferi în funcţie de zona geografică.
„DVD” poate fi utilizat ca termen general pentru
discuri DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R şi
DVDRW/DVD-R.
În manual sunt utilizate următoarele simboluri:
Simbol
Semnificaţie simbol
Funcţii disponibile pentru discuri
DVD VIDEO, DVD-R/DVD-RW în
mod video şi pentru discuri
DVD+R/DVD+RW.
Funcţii disponibile pentru discuri
DVD-RW în mod VR (Video
Recording)
VIDEO CD (inclusiv Super VCD
sau CD-R/CD-RW în format Video
CD sau Super VCD).
Funcţii disponibile pentru discuri
Super Audio CD.
Funcţii disponibile pentru discurile
CD, sau pentru cele CD-R/CD-RW
în format music CD.
Funcţii disponibile pentru discuri
DATA CD (discuri CD-ROM/ CDR/CD-RW care conţin piese audio
MP3*1 , fişiere imagine JPEG şi
fişiere video DivX*2*3).
Funcţii disponibile pentru discuri
DATA DVD (discuri DVD-R/ DVDRW/DVD+R/DVD+RW care conţin
piese audio MP3*1 , fişiere imagine
JPEG şi fişiere video DivX*2*3).
1
* MP3 ( MPEG1 Audio Layer 3) este un format
standard, definit prin ISO/MPEG, de compresie a
datelor audio.
*2 DivX® este o tehnologie de compresie a fişierelor
video, dezvoltată de DivXNetworks, Inc.
*3 DivX, DivX Certified şi logo-urile asociate sunt
mărci înregistrate ale DivX Networks, Inc. şi sunt
utilizate sub licenţă.
1
1
6RO
ACEST SISTEM POATE REDA
URMĂTOARELE DISCURI
Logo disc
Formatul
discului
DVD Video
DVD-RW
Video CD
(Discuri ver.
1.1 şi 2.0) /
Audio CD
Super
Audio CD *1
Audio CD *2
CD-RW
CD-R
/
(date audio)
(fişiere MP3)
(fişiere JPEG)
Logo-urile „DVD VIDEO” şi „DVD-RW” sunt mărci
înregistrate.
*1 Cu excepţia zonelor de redare multi-canal.
*2 Pot fi afişate date CD text (numai titlul discului).
Note referitoare la discurile
CD/DVD
Acest sistem poate reda discuri CD-ROM/CDR/CD-RW înregistrate în următoarele formate:
- format audio CD
- format video CD
piese audio MP3, fişiere imagine JPEG, şi
fişiere video DivX al căror format este conform
ISO 9660 Nivel 1 / Nivel 2, sau formatului său
extins Joliet.
Sistemul poate reda discuri DVD-ROM / DVD+RW /
DVD-RW / DVD+R / DVD-R înregistrate în
următoarele formate:
- fişiere DivX al căror format este conform UDF.
-
Exemplu de discuri ce nu pot fi
redate
Sistemul nu poate reda următoarele tipuri de
discuri:
• CD-ROM / CD-R / CD-RW altele decât cele
înregistrate în formatele descrise la pagina 6
• CD-ROM-uri înregistrate în format Photo CD
• Porţiunea de date a CD-Extras
• Discuri DVD Audio
• Discuri DVD-RAM
• Discuri DVD VIDEO care au coduri regionale
diferite de cel al player-ului (pag. 8, 91).
• Un disc care nu are o formă standard (ex. sub
formă de card sau de inimă).
• Discuri care au ataşate diferite accesorii
comerciale, precum o etichetă sau un inel.
Inel
Etichetă
Note privind CD-R/CD-RW/DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
Unele discuri DVD-RW / DVD-R / DVD+RW /
DVD+R sau CD-R / CD-RW nu pot fi redate de
acest player, datorită slabei calităţi a înregistrării ori
a condiţiei fizice a discurilor, fie datorită
caracteristicilor echipamentului de înregistrare şi
ale programelor multimedia utilizate (authoring
software).
Discurile nu pot fi redate dacă nu au fost corect
finalizate. Pentru mai multe detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale echipamentului de
înregistrare.
Reţineţi de asemenea faptul că unele discuri create
în format „Packet Write” nu pot fi redate.
Discuri muzicale codate utilizând
tehnologii de protecţie anticopiere
Acest aparat permite redarea CD-urilor realizate în
conformitate cu standardul pentru Compact Discuri
(CD).
Recent, numeroase discuri muzicale, codate
utilizând tehnologii anticopiere, au fost lansate pe
piaţă de unele case de discuri. Vă informăm că,
printre aceste discuri, unele nu sunt realizate
conform standardului CD şi nu pot fi redate de
acest aparat.
Note referitoare la discuri duale
(DualDisc)
•
Adaptor pentru conversia unui disc cu diametrul
de 8cm la mărimea standard.
Adaptor
•
•
Discuri pe care se află lipite bucăţi de hârtie sau
etichete autocolante.
Discuri pe care au rămas urme de adeziv de la
banda adezivă ori de la eticheta autocolantă.
Un disc DualDisc este un disc cu date înregistrate
pe ambele feţe: materialul DVD înregistrat pe una
din feţe este în corelaţie cu materialul audio digital
înregistrat pe cealaltă faţă. Vă atragem atenţia că
deoarece datele înregistrate pe faţa audio nu sunt
conforme cu standardul CD, redarea acestui tip de
disc pe acest aparat nu poate fi garantată.
Note referitoare la discuri DVDRW
(cu excepţia modelelor pentru
SUA / Canada / Europa)
Este posibil să nu poată fi redate imaginile de pe
discurile DVD-RW cu protecţie CPRM* care conţin
semnale de protecţie la copiere.
Pe ecran apare mesajul ”Copyright lock”
* CPRM (Content Protection for Recordable Media)
este o tehnologie de codare care protejează
imaginile împotriva copierii.
continuare
7RO
Notă referitoare la PBC (Playback
Control) (discuri VIDEO CD)
Acest sistem corespunde standardelor VIDEO CD
versiunile Ver.1.1 şi 2.0. Aveţi la dispoziţie două
modalităţi de redare, în funcţie de tipul discului.
Tipul discului
VIDEO CD fără
funcţiuni PBC
(discuri Ver.
1.1)
VIDEO CD cu
funcţiuni PBC
(discuri Ver.
2.0)
Posibilităţi
Redarea imaginilor video
(imagini în mişcare) precum şi
a muzicii.
Redarea unui soft interactiv pe
bază de meniuri afişate pe
ecranul TV (PBC Playback),
suplimentar faţă de funcţiile de
redare video ale discurilor din
versiunea Ver.1.1. De
asemenea aveţi posibilitatea
de a reda imagini fixe de mare
rezoluţie, dacă acestea sunt
incluse pe disc.
Tipuri de discuri Super Audio CD
Există două tipuri de discuri, în funcţie de
combinaţia de straturi Super Audio-CD şi CD.
• Stratul Super Audio-CD*: Un strat de semnal de
înaltă densitate pentru discuri Super Audio CD.
• Stratul CD*1: Un strat care poate fi citit şi de un
CD player convenţional.
Disc „single layer”
(disc cu un singur strat SA-CD)
Strat Super Audio-CD
Disc „hibrid”*2
(un disc ce conţine un strat SA-CD şi un strat CD).
Strat CD3
Despre discurile CD Multi Sesiune
•
•
•
Acest sistem permite redarea discurilor CD
Multi Sesiune dacă în prima sesiune este
conţinută o piesă audio MP3. Orice alte piese
audio MP3 înregistrate în sesiuni ulterioare pot
fi de asemenea redate.
Acest sistem permite redarea discurilor CD
Multi Sesiune dacă în prima sesiune este
conţinut un fişier imagine JPEG. Orice alte
fişiere imagine JPEG înregistrate în sesiuni
ulterioare pot fi de asemenea redate.
Dacă în prima sesiune sunt înregistrate piese
audio şi imagini în format CD muzical sau în
format CD video, poate fi redată numai prima
sesiune.
Despre discurile Super Audio CD
Super Audio CD este un nou standard pentru
discuri audio de înaltă calitate, unde muzica este
înregistrată în format DSD (Direct Stream Digital)
(discurile CD convenţionale sunt înregistrate în
format PCM). Formatul DSD, utilizând o frecvenţă
de eşantionare de 64 ori mai mare decât în cazul
discurilor CD convenţionale, şi o cuantizare de 1bit, poate asigura atât o bandă largă de frecvenţe şi
o gamă dinamică extinsă pe întreg domeniul de
frecvenţe audio audibile, cât şi o reproducere
extrem de fidelă a sunetului original.
8RO
Strat Super Audio-CD3
*1 – Stratul CD (CD layer) poate fi redat pe un CD
player convenţional.
*2 – Deoarece ambele straturi sunt pe aceeaşi parte
a discului, discul nu trebuie întors.
*3 – Pentru a selecta unul din straturi, a se vedea
„Selectarea stratului de redare al unui disc Super
Audio CD” (pag. 46).
Codul regional
Sistemul dumneavoastră are codul regional
imprimat în partea din spate a aparatului şi va
putea reda numai discurile DVD pe a căror etichetă
este imprimat acelaşi cod de zonă.
De asemenea, sistemul permite şi redarea
discurilor DVD etichetate cu simbolul
.
Dacă încercaţi redarea oricărui alt DVD, pe ecranul
TV apare mesajul [Playback prohibited by area
limitations] („Redarea este interzisă datorită
restricţiilor de zonă”).
Este posibil ca pe unele discuri DVD să nu fie
indicat codul regional, iar redarea lor să fie interzisă
datorită restricţiilor de zonă.
Notă privind caracteristicile de
redare ale discurilor DVD şi
VIDEO CD
Anumite caracteristici de redare a discurilor DVD şi
VIDEO CD pot fi intenţionat setate de producătorii
de software. Deoarece acest sistem redă discurile
DVD şi VIDEO CD în funcţie de modul în care
producătorul de software a conceput conţinutul
discului, este posibil ca anumite facilităţi la redarea
discurilor să nu poată fi utilizate. Studiaţi în acest
sens şi instrucţiunile care însoţesc discurile DVD
sau VIDEO CD respective.
Drepturi de autor (Copyrights)
Acest produs înglobează tehnologie de protecţie a
drepturilor de autor, tehnologie protejată prin
brevete patentate în SUA şi prin alte drepturi de
proprietate intelectuală. Utilizarea acestei tehnologii
de protecţie a drepturilor de autor trebuie autorizată
de Macrovision şi este destinată doar utilizării
personale sau vizualizărilor cu caracter restrâns,
dacă Macrovision nu are alte precizări exprese în
acest sens. Este interzisă reproducerea
neautorizată a acestei tehnologii prin “inginerie
inversă” (“reverse engineering”) (copiere prin
studierea originalului), sau prin dezasamblare.
Acest sistem este echipat cu decodor surround cu
matrice adaptivă Dolby*1 Digital şi Dolby Pro Logic
(II) şi cu Sistem Surround Digital DTS*2 .
Acest sistem decodează perfect semnale pe 5.1
canale, dar nu puteţi ataşa la sistem alte difuzoare
audio surround existente în comerţ.
*1 Fabricat sub licenţă provenind de la Dolby
Laboratories.
„Dolby”, „Pro Logic” şi simbolul dublu-D sunt mărci
înregistrate ale Dolby Laboratories.
*2 Fabricat sub licenţă provenind de la Digital
Theater Systems, Inc.
„DTS” şi „DTS Digital Surround” sunt mărci
înregistrate ale Digital Theater Systems, Inc.
9RO
Ghid al afişării Meniului de Control
(Control Menu Display)
DISPLAY
Utilizaţi Meniul de Control pentru a selecta funcţia pe care doriţi să o utilizaţi şi pentru a vedea pe ecran
informaţiile legate de respectiva funcţie. Apăsaţi în mod repetat
DISPLAY pentru activarea sau
schimbarea afişării Meniului de Control, după cum urmează:
Afişare Meniu de Control 1
Afişare Meniu de Control 2 (apare doar pentru anumite discuri)
Dezactivare Meniu de Control
Afişarea Meniului de Control
Afişarea Meniului de Control 1 şi 2 va arăta diferite elemente, în funcţie de tipul discului. Pentru detalii
referitoare la fiecare element în parte, consultaţi paginile indicate în paranteze.
Exemplu: Afişare Meniu de Control 1 atunci când este redat un disc DVD VIDEO.
Numărul titlului aflat în redare *1
Numărul capitolului aflat în redare *2
Numărul total de titluri *1
Elemente din cadrul
Meniului de Control
Numărul total de capitole *2
Stare redare (
Redare. Pauză,
Stop, etc)
Tipul discului redat
*3
Element selectat
Durata redării *4
Setare curentă
Opţiuni
Numele funcţiei
elementului selectat din
cadrul Meniului de
Control
Mesaj pentru operare
10RO
*1 Afişează numărul scenei, pentru discurile VIDEO CD (funcţia PBC este activată); numărul piesei, pentru
discurile VIDEO CD/Super Audio CD/CD; numărul albumului, pentru discurile DATA CD; numărul
albumului DivX video pentru discurile DATA DVD/DATA CD.
*2 Afişează numărul de index, pentru discurile VIDEO CD/Super Audio CD; numărul piesei audio MP3, sau
al fişierului imagine JPEG, pentru discurile DATA CD; numărul fişierului video DivX pentru discurile DATA
DVD/DATA CD.
*3 Discurile Super VCD sunt afişate sub forma „SVCD”. Afişează „MP3” în afişarea 1 a Meniului de
Control, sau „JPEG” în afişarea 2 a Meniului de Control, pentru discurile DATA CD.
*4 Afişarea datei, în cazul fişierelor JPEG.
Dezactivarea display-ului
Apăsaţi
DISPLAY.
Lista elementelor din Meniul de Control
Funcţia
Denumire element, rol îndeplinit, tip relevant de disc
[TITLE] (Titlu) (pagina 57) / [SCENE] (Scenă) (pagina 57) / [TRACK] (Piesă) (pagina 51).
Selectează titlul, scena sau piesa care să fie redată.
[CHAPTER] (capitol) (pagina 57) / [INDEX] (pagina 57)
Selectează capitolul sau indexul care să fie redat.
[INDEX] (pagina 57)
Afişează indexul şi selectează indexul care să fie redat.
[TRACK] (Piesa) (pagina 57)
Selectează piesa care să fie redată.
[ORIGINAL / PLAY LIST] (Original / Lista de fişiere) (pagina 46)
Selectează tipul titlurilor (DVD-RW/ DVD-R) care urmează a fi redate, cel [ORIGINAL] sau o
[PLAY LIST] (Listă de fişiere) editată.
[TIME/TEXT] (Ora/Text) (pagina 57)
Verificarea duratei de redare deja efectuate şi a celei rămase de efectuat.
Introducere cod de timp pentru căutare imagine şi muzică.
Afişează textul DVD/CD sau numele piesei MP3.
[PROGRAM] (pagina 42)
Selectează piesele de redat în ordinea dorită de dvs.
[SHUFFLE] (Aleator) (pagina 43)
Redarea pieselor în ordine aleatoare.
[REPEAT] (Repetare) (pagina 44)
Redarea întregului disc (toate titlurile/toate piesele/toate albumele) în mod repetat sau a unui
singur titlu/piesă/album în mod repetat.
[PARENTAL CONTROL] (Controlul parental) (pagina 64)
Setarea interdicţiilor de redare pe acest sistem.
[SETUP] (Setare) (pagina 79)
[QUICK] Setup (Setare rapidă) (pagina 30)
Folosiţi Setarea Rapidă pentru a alege limba dorită pentru meniurile de pe ecran, formatul
televizorului, şi dimensiunea difuzoarelor folosite.
[CUSTOM] Setup (Setare personală)
În plus faţă de parametrii din cadrul Setării Rapide, puteţi ajusta şi alţi parametri.
[RESET] (Resetare parametri)
Revenirea parametrilor din [SETUP] (Setare) la valorile lor implicite (din fabricaţie).
[ALBUM] (pagina 57)
Selectează albumul care urmează a fi redat.
[FILE] (Fişier) (pagina 57)
Selectează fişierul imagine JPEG sau fişierul video DivX care urmează a fi redat.
continuare
11RO
[DATE] (Data) (pagina 64)
Afişează data la care a fost făcută respectiva fotografie cu o cameră digitală.
[INTERVAL] (pagina 52)
Specifică durata pentru care imaginile sunt afişate pe ecran, în cazul unei prezentări de
imagini.
[EFFECT] (Efect) (pagina 52)
Selectează efectul care urmează a fi folosit în timpul prezentărilor de imagini.
[MODE (MP3, JPEG)] (Mod (MP3, JPEG)) (pagina 51)
Selectează tipul de date: piese audio MP3 (AUDIO), fişier imagine JPEG (IMAGE) sau
ambele (AUTO) care urmează a fi redate atunci când are loc redarea unui CD de date.
Sfat util
• Indicatorul iconiţei Meniului de Control se colorează în verde
atunci când selectaţi
orice element cu excepţia [OFF] (Inactiv), (numai [PROGRAM], [SHUFFLE] (Aleator) şi [REPEAT]
(Repetare)). Indicatorul [ORIGINAL / PLAY LIST] (Original / Lista de fişiere) se colorează în verde
atunci când selectaţi [PLAY LIST] (Listă de fişiere) (parametru implicit).
12RO
Operaţiuni preliminare
Despachetarea
Verificaţi dacă există următoarele articole:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Difuzoare audio (2 buc.)
Subwoofer (1 buc.)
Antena-cadru pentru AM (1 buc.)
Antena-fir pentru FM (1 buc.)
Cablu pentru difuzoarele audio (1 buc.)
Cablu video (1 buc.)
Telecomandă (1 buc.)
Baterii R03 (mărime AAA) (2 buc.)
Instrucţiuni de utilizare
Quick Start Guide (card)
Pad-uri pentru difuzoarele audio (8 buc.)
13RO
Introducerea bateriilor în telecomandă
Comanda sistemului poate fi făcută de la distanţă, prin intermediul telecomenzii livrate împreună cu
sistemul. Introduceţi 2 baterii R03 (dimensiune AAA) , respectând concordanţa dintre marcajele
şi
de pe baterii cu cele din interiorul compartimentului bateriilor. Atunci când utilizaţi telecomanda, orientaţi-o
către senzorul receptor de infraroşu
de pe panoul sistemului.
① Deschideţi capacul prin
glisare
②Scoateţi capacul
apăsând pe laterale
Notă
• Nu lăsaţi telecomanda în locuri extrem de calde sau cu umiditate excesivă.
• Nu utilizaţi o baterie nouă împreună cu una uzată.
• Nu lăsaţi să scape în interiorul carcasei telecomenzii nici un corp străin, în particular atunci când
înlocuiţi bateriile.
• Nu expuneţi senzorul de infraroşu în bătaia directă a soarelui ori a unei surse luminoase. Dacă
procedaţi în acest fel, puteţi cauza defectarea aparatului.
• Dacă nu utilizaţi telecomanda pentru o perioadă de timp mai îndelungată, scoateţi bateriile din
telecomandă pentru a evita defecţiunile provocate de scurgerea electrolitului din baterii şi de corodare.
14RO
Trecere în revistă a procedurilor de conectare
Efectuaţi toate conectările şi setările, urmând etapele 1 … 7.
„Etapa 1: Conectarea sistemului de boxe audio” (pag.16)
„Etapa 2: Conectarea antenelor” (pag. 19)
„Etapa 3: Conectarea televizorului” (pag.20)
„Etapa 4: Conectarea altor echipamente” (pag.26)
„Etapa 5: Conectarea cablului de alimentare” (pag. 29)
„Etapa 6: Efectuarea rapidă a setărilor, Quick Setup” (pag. 30)
„Etapa 7: Instalarea difuzoarelor audio (pag. 33)
Semnalul video este trimis către televizor şi poate fi vizionat pe ecranul TV; semnalele audio sunt
procesate de către acest sistem şi redate la ieşire prin difuzoarele audio ale sistemului. Puteţi asculta de
asemenea prin acest sistem şi sunetul provenit de la alte surse de semnal în afara discurilor DVD sau CD,
cum ar fi de exemplu sunetul programelor TV.
15RO
Etapa 1: Conectarea sistemului de difuzoare audio
Conectaţi sistemul de difuzoare audio livrat împreună cu aparatul, utilizând cablul din dotare. Nu conectaţi
la aparat nici un alt difuzor audio în afara celor livrate împreună cu sistemul.
Pentru a obţine efectul surround optim, utilizaţi discul de setări Setup Disc pentru a determina poziţia
ideală a difuzoarelor audio (pag. 33).
Cabluri necesare
Cablul pentru difuzoarele audio
Conectarea boxelor audio la sistem se face prin intermediul acestui cablu.
Spre difuzorul frontal
(gri, 5 m)
Spre sistem
Spre difuzorul de başi
(subwoofer) (negru, 3
m)
Spre difuzorul frontal
(gri, 5 m)
Sfat util
• Prin conectarea cablului prelungitor (opţional) la mufa(ele) respectivă(e) a cablului difuzorului, puteţi
mări lungimea.
Ataşarea pad-urilor difuzoarelor audio
Pentru a evita vibraţiile sau mişcările ale difuzoarelor audio în timpul audiţiei, ataşaţi pad-urile livrate sub
fiecare difuzor frontal, în cele patru colţuri.
16RO
Conectarea difuzoarelor audio
Difuzor frontal (D)
Difuzor frontal L)
Subwoofer
(difuzor de başi)
Conectaţi cablul pentru boxele audio în succesiunea ① … ④, conform ilustraţiei de mai sus.
① Conectaţi cablul la sistem.
Fixaţi ferm mufa, prin strângerea celor două şuruburi.
② Conectaţi mufa marcată cu RIGHT (dreapta) la una dintre boxele frontale, apoi
amplasaţi această boxă în partea dreapta-faţă.
Cele două boxe frontale sunt identice, fiecare putând fi utilizată ca boxă frontală-dreapta sau stânga. Boxa
la care conectaţi mufa RIGHT (dreapta) trebuie amplasată în partea faţă-dreapta.
RIGHT (gri)
Cu eticheta în jos
Conectare la boxa
frontală-dreapta
continuare
17RO
③ Conectaţi mufa marcată cu LEFT (Stânga) la unul dintre difuzoarele frontale,
apoi amplasaţi acest difuzor în partea stânga-faţă.
Cele două difuzoare frontale sunt identice, fiecare putând fi utilizat ca difuzor frontal-dreapta sau stânga.
Boxa la care conectaţi mufa LEFT (Stânga) trebuie amplasată în partea faţă-stânga.
LEFT (gri)
Cu eticheta în jos
Conectare la boxa
frontală-stânga
④ Conectaţi mufa marcată cu WOOFER la subwoofer (difuzorul de başi).
WOOFER (negru)
Cu eticheta în jos
Conectare la subwoofer
(difuzorul de başi)
După conectarea tuturor componentelor, difuzoarelor şi a cablului de alimentare, utilizaţi discul de setare
Setup Disc pentru a verifica dacă toate difuzoarele audio sunt corect conectate. Pentru detalii referitoare
la utilizarea discului Setup disc, consultaţi pagina 34.
Notă
• Nu aşezaţi difuzoarele audio în poziţie înclinată.
• Nu aşezaţi difuzoarele audio în locuri în care:
- este extrem de cald sau de frig
- este praf sau murdărie
- este umiditate foarte mare
- aparatul este expus la vibraţii
- aparatul se află expus direct în lumina soarelui
• Pentru curăţare, utilizaţi o cârpă moale, cum ar fi o lavetă pentru ochelari.
• Nu utilizaţi nici un fel de burete abraziv, praf de curăţat, sau solvenţi cum ar fi alcoolul sau benzenul.
• Nu conectaţi mufa WOOFER la vreunul dintre difuzoarele frontale şi nici vreuna dintre mufele LEFT
sau RIGHT la difuzorul subwoofer.
• Aşezaţi difuzoarele în poziţie corectă (cu logo-ul SONY orientat ca în ilustraţia de mai jos)
18RO
Etapa 2: Conectarea antenelor
Conectaţi antenele pentru AM şi FM livrate împreună cu aparatul, pentru recepţionarea emisiunilor
radiodifuzate (posturilor de radio).
Antenă cadru AM
Antenă fir FM
Notă
• Pentru a evita recepţionarea de zgomote, amplasaţi antena-cadru pentru AM cât mai departe de
sistemul dumneavoastră sau de alte echipamente.
• Întindeţi antena-fir pentru FM pe întreaga ei lungime.
• După conectarea antenei-fir pentru FM, încercaţi pe cât posibil să o menţineţi în poziţie orizontală.
Sfat util
• La conectarea antenei-cadru pentru AM, firele de conectare (A) şi (B) se pot conecta la oricare din
bornele de antenă.
•
Dacă recepţia FM este de slabă calitate, utilizaţi o antenă exterioară pentru FM, conectată la sistem
prin intermediul unui cablu coaxial cu impedanţa de 75 Ohmi (trebuie procurat separat, nu se livrează
împreună cu aparatul), aşa cum este prezentat în imaginea de mai jos.
Sistem
Antenă FM exterioară
19RO
Etapa 3: Conectarea televizorului
Conectaţi mai întâi cablurile video, apoi pe cele audio.
Dacă ieşirile audio ale televizorului sunt conectate la acest sistem, puteţi asculta sunetul de la TV prin
difuzoarele audio ale sistemului.
Conectarea cablurilor video
Trimiteţi la televizor imaginea redată de pe un disc DVD.
Verificaţi mufele televizorului dumneavoastră şi alegeţi una din conexiunile Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ, sau Ⓓ. Calitatea
imaginii creşte în ordine de la Ⓐ la Ⓓ.
Spre EURO AV
(de la VIDEO)
INPUT
Spre COMPONENT
VIDEO OUT
Spre EURO AV
OUTPUT (spre TV)
Spre VIDEO
Televizor
20RO
TV cu mufă S VIDEO IN
Spre S VIDEO
TV cu mufe COMPONENT
VIDEO IN
Ⓐ Pentru conectarea la un aparat TV cu mufă de intrare SCART
Conectaţi sistemul dumneavoastră la televizor utilizând un cablu SCART (EURO AV) (nelivrat).
Asiguraţi-vă de conectarea cablului SCART (EURO AV) la mufa EURO AV
OUTPUT (la TV) a
sistemului.
Atunci când conectarea se efectuează prin intermediul cablului SCART (EURO AV), verificaţi faptul că
televizorul este compatibil cu semnale VIDEO sau RGB. Dacă televizorul acceptă semnale VIDEO,
schimbaţi modul de intrare a semnalelor în TV pe semnale RGB. Consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
televizorului, înainte de conectare.
Ⓑ Pentru conectarea la un televizor cu mufe VIDEO IN
Conectaţi cablul video.
Galben
Ⓒ Pentru conectarea la un televizor cu mufă S VIDEO IN
Conectaţi un cablu S video (nelivrat împreună cu sistemul). În cazul utilizării mufei S video în locul mufelor
video, monitorul dumneavoastră trebuie conectat de asemenea prin mufa S video. Semnalele S video se
află pe o magistrală separată faţă de semnalele video si nu vor fi scoase la ieşire prin mufele video..
Ⓓ Pentru conectarea la un TV cu mufe COMPONENT VIDEO IN
Pentru conectare utilizaţi un cablu Component video (nu se livrează împreună cu aparatul). Pentru
utilizarea mufelor COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR) în locul mufelor video, monitorul
dumneavoastră TV trebuie să posede mufe COMPONENT VIDEO IN (Y, PB/CB, PR/CR). Dacă televizorul
dumneavoastră acceptă semnale în format progresiv, utilizaţi acest tip de conectare şi setaţi canalul de
ieşire al sistemului pe format progresiv (pag. 22).
Verde
Albastru
Roşu
Notă
• Vor fi redate semnale video de ieşire pe la mufele COMPONENT VIDEO OUT numai atunci când este
selectată funcţionarea pe mod DVD (prin apăsarea repetată a tastei FUNCTION până când pe afişajul
panoului frontal apare „DVD”).
Conectarea la un televizor standard, cu raport de aspect al ecranului de 4:3
În funcţie de discul utilizat, imaginea este posibil să nu poate fi cuprinsă în întregime pe ecranul TV.
Pentru modificarea raportului de aspect, vă rugăm să consultaţi informaţiile de la pagina 81.
continuare
21RO
Televizorul dumneavoastră acceptă semnale progresive?
Baleierea progresivă este o metodă prin care efectul de pâlpâire al imaginilor afişate pe ecranul TV este
redus, iar imaginea afişată este mai bine conturată (mai clară).
Pentru afişarea imaginilor utilizând această metodă, este necesară conectarea la un TV care acceptă
semnale progresive.
Cu capacul deschis
Pe afişajul panoului frontal apar „P AUTO” sau „P VIDEO” atunci când sistemul redă la ieşire semnale
progresive.
1
2
Apăsaţi FUNCTION în mod repetat pentru a selecta „DVD”
Apăsaţi PROGRESSIVE.
P AUTO (PROGRESSIVE AUTO)
P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO)
INTERLACE
 P AUTO (PROGRESSIVE AUTO)
Alegeţi această selecţie atunci când:
- televizorul dumneavoastră acceptă semnale progresive, şi
- televizorul este conectat la mufele COMPONENT VIDEO OUT.
În mod normal, alegeţi această selecţie dacă sunt respectate condiţiile de mai sus. În acest fel este
detectat automat tipul de software şi este selectată metoda adecvată de conversie.
Reţineţi că imaginea nu va fi clară sau nu va apărea deloc pe ecran, dacă selectaţi aceste setări şi nu este
îndeplinită oricare dintre condiţiile de mai sus.
 P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO)
Efectuaţi această selecţie atunci când:
- televizorul dumneavoastră acceptă semnale progresive, şi
- televizorul este conectat la mufele-jack COMPONENT VIDEO OUT ale player-ului, şi
- doriţi să fixaţi metoda de conversie pe PROGRESSIVE VIDEO pentru software-ul „video-based” (care
are la bază imagini video)
22RO
Selectaţi această opţiune dacă imaginea nu este clară atunci când selectaţi PROGRESSIVE AUTO.
Reţineţi faptul că este posibil ca imaginea să nu fie clară, sau aceasta să nu apară deloc, dacă aţi selectat
aceste setări şi nu este îndeplinită vreuna din condiţiile precizate mai sus.
 INTERLACE
Efectuaţi această selecţie atunci când:
- televizorul dumneavoastră nu acceptă semnale progresive, sau când
- televizorul este conectat la alte mufe decât mufele COMPONENT VIDEO OUT ale player-ului
(MONITOR OUT (VIDEO/S VIDEO)/EURO AV
OUTPUT (spre TV)).
Despre tipurile de software DVD şi metoda de conversie
Software-ul DVD poate fi împărţit în două tipuri: „film-based software” şi „video-based software”. Softwareul „video-based” este derivat din televiziune şi afişează imagini cu frecvenţa de 30 cadre/60 câmpuri pe
secundă. Software-ul „film-based” este derivat din imaginea de film şi afişează imaginile cu frecvenţa de
24 cadre pe secundă. Unele software-uri DVD conţin ambele tipuri de software.
Pentru ca aceste imagini să apară natural pe ecranul TV atunci când semnalele de ieşire sunt în format
progresiv, semnalele progresive trebuie convertite, pentru adaptarea la tipul de software DVD vizionat.
Notă
• Dacă este redat un software „video-based” în format de semnal progresiv, anumite secţiuni ale unor
tipuri de imagini pot apărea nenatural, datorită procesului de conversie la ieşirea prin mufele
COMPONENT VIDEO OUT. Chiar dacă aţi setat [PROGRESSIVE AUTO] sau [PROGRESSIVE
VIDEO], imaginile de la mufele MONITOR OUT (VIDEO/S VIDEO)/EURO AV
OUTPUT (TO TV)
sunt neafectate, deoarece sunt în format normal, întreţesut (INTERLACE).
• Dacă în meniul [SCREEN SETUP] (Setare ecran), setaţi [LINE] pe [RGB] (pag. 82), sistemul comută
pe „INTERLACE” (Întreţesut). Acest lucru se va întâmpla chiar dacă selectaţi „PRGRESSIVE AUTO”
sau „PROGRESSIVE VIDEO”.
• Dacă, în meniul [SCREEN SETUP] (Setare ecran), setaţi [LINE] pe [RGB] (pag. 82), sistemul nu va
scoate la ieşire semnale component video.
continuare
23RO
Conectarea cablurilor audio
Puteţi asculta sunetul de la televizor prin difuzoarele audio ale acestui sistem.
Atunci când doriţi să ascultaţi prin difuzoarele audio ale sistemului sunetul stereo (pe 2 canale) de la TV,
alegeţi conexiunile Ⓐ sau Ⓑ de mai jos.
Calitatea sunetului creşte de laⒶ la Ⓑ.
Spre EURO AV
OUTPUT (spre TV)
Spre TV (COAXILA DIGITAL IN)
TV cu mufă COAXIAL DIGITAL OUT
Ⓐ Pentru
conectarea mufei de intrare EURO AV
INPUT (FROM VIDEO) a unui
TV la mufa de ieşire EURO AV
OUTPUT (TO TV) a acestui sistem
Conectaţi sistemul dumneavoastră la televizor utilizând un cablu SCART (EURO AV) (nelivrat împreună
cu acest sistem).
Asiguraţi-vă de conectarea cablului SCART (EURO AV) la mufa EURO AV
sistemului.
24RO
OUTPUT (spre TV) a
Pentru conectarea mufei de ieşire COAXIAL DIGITAL OUT a televizorului la
mufa de intrare TV COAXIAL DIGITAL IN a acestui sistem
Ⓑ
Conectaţi televizorul la mufa COAXIAL DIGITAL IN utilizând un cablu digital coaxial (nelivrat împreună cu
acest sistem).
Sfat util
• Atunci când doriţi să ascultaţi sunetul de la TV, selectaţi acest mod de funcţionare apăsând butonul
FUNCTION de pe telecomandă. Pentru detalii, consultaţi pagina 40.
Notă
• În cazul în care utilizaţi simultan ambele conexiuni: EURO AV
OUTPUT (TO TV) şi (conexiune
analogică) şi COAXIAL DIGITAL IN (conexiune digitală), conexiunea digitală are prioritate.
25RO
Etapa 4: Conectarea altor echipamente
Puteţi conecta la sistem o varietate de alte echipamente.
Efectuaţi conexiuni ferme, pentru a evita brumul şi zgomotul.
VCR sau Receptor digital pentru satelit, etc.
Spre VIDEO 1/SAT
1 (COAXIAL
DIGITAL IN)
Spre VIDEO
1/SAT 1 (AUDIO
IN)
Spre VIDEO 1/SAT 1
(VIDEO IN)
Spre VIDEO 1/SAT 1
(OPTICAL DIGITAL IN)
Spre VIDEO 2/SAT 2
(COAXIAL DIGITAL IN)
Spre VIDEO 2/SAT 2
(AUDIO IN)
Spre VIDEO 1/SAT 1
(S VIDEO IN)
Spre VIDEO 2 / SAT 2
(VIDEO IN)
Spre VIDEO 2 / SAT 2
(S-VIDEO IN)
VCR sau Receptor digital pentru satelit, etc.
Conexiune audio ⓐ, ⓑ, ⓒ
Conexiune video Ⓐ, Ⓑ
Conectarea cablurilor video
Calitatea imaginii creşte de la Ⓐ la Ⓑ.
Ⓐ Conectarea mufei VIDEO OUT aparţinând altor echipamente la mufele VIDEO IN
ale acestui sistem.
Conectaţi VCR-ul sau un alt echipament la mufa VIDEO IN utilizând un cablu audio/video (nelivrat
împreună cu sistemul).
Atunci când conectaţi cablul, aveţi grijă la concordanţa culorilor de la mufe cu cele ale cablurilor.
Galben (Video)
26RO
Ⓑ Pentru conectarea mufei S VIDEO OUT a unui alt echipament la mufa de intrare
S VIDEO IN a acestui sistem
Conectaţi VCR-ul sau un alt echipament la mufa S VIDEO IN utilizând un cablu S video (nelivrat împreună
cu sistemul).
Conectarea cablurilor audio
Calitatea semnalului audio creşte de la ⓐ la ⓑ, ⓒ.
ⓐ Pentru conectarea mufelor AUDIO OUT ale unui alt echipament la mufele
AUDIO IN ale acestui sistem
Conectaţi VCR-ul sau un alt echipament la mufele AUDIO IN utilizând un cablu audio/video (nelivrat
împreună cu sistemul). Atunci când conectaţi cablul, aveţi grijă la concordanţa culorilor de la mufe cu cele
ale cablurilor.
Alb (S / Audio)
Roşu (D / Audio)
ⓑ Pentru conectarea mufei COAXIAL DIGITAL OUT ale unui alt echipament la
mufa COAXIAL DIGITAL IN ale acestui sistem
Conectaţi echipamentul la mufa COAXIAL DIGITAL IN utilizând un cablu digital coaxial (nelivrat împreună
cu sistemul).
ⓒ Pentru conectarea mufei OPTICAL DIGITAL OUT a unui alt echipament la mufa
OPTICAL DIGITAL IN a acestui sistem
Conectaţi echipamentul la mufa OPTICAL DIGITAL IN utilizând un cablu optic digital (nelivrat împreună cu
sistemul).
Notă
• Asiguraţi-vă de faptul că aţi realizat corect combinaţia de mufe; dacă aţi conectat cablurile audio la
VIDEO1 / SAT1 AUDIO IN, atunci va trebui să conectaţi cablul video la VIDEO1 / SAT 1 VIDEO IN /
S-VIDEO IN.
• În cazul conectării la mufa VIDEO1/SAT1 OPTICAL sau COAXIAL DIGITAL IN, setaţi în mod
corespunzător comutatorul de pe panoul-spate.
continuare
27RO
În cazul conectării unui receptor digital pentru satelit cu mufă DIGITAL OUT
(COAXIAL sau OPTICAL)
Receptorul digital pentru satelit poate fi conectat la mufa VIDEO1/SAT1 OPTICAL sau COAXIAL DIGITAL
IN, sau la mufa VIDEO2/SAT2 COAXIAL DIGITAL IN în loc de a fi conectat la mufele VIDEO1/SAT1 sau
VIDEO2/SAT2 AUDIO IN ale sistemului.
Acest sistem poate accepta atât semnale digitale, cât şi semnale analogice. Semnalele digitale au
prioritate faţă de cele analogice. În cazul întreruperii semnalului digital, procesarea semnalului analogic se
va face după 2 secunde.
În cazul conectării unui receptor digital pentru satelit fără mufă DIGITAL OUT
Conectaţi receptorul digital pentru satelit numai la mufele VIDEO1/SAT1 sau VIDEO2/SAT2 AUDIO IN ale
sistemului.
Notă
• Mufa DIGITAL OUT scoate semnale digitale numai dacă este selectată funcţionarea pe mod DVD
(prin apăsarea tastei FUNCTION până când pe afişajul panoului frontal apare „DVD”) (doar discuri
CD, DVD)
• În cazul redării unui disc DVD, echipamentele conectate care nu acceptă Dolby Digital, DTS, etc., pot
cauza zgomot.
28RO
Etapa 5: Conectarea cablului de alimentare
Înainte de a introduce într-o priză de perete cablul de alimentare de la reţea al sistemului, conectaţi
difuzoarele audio la sistem (pagina 16).
Introduceţi în priză ştecherul cablului de alimentare.
Priza din ilustraţia de mai jos este pentru modelele destinate pieţei din Europa şi Rusia.
Cablu de alimentare de CA
Priza din ilustraţia de mai jos este pentru modelul pentru Marea Britanie
Cablu de alimentare de CA
Pentru pornirea funcţionării sistemului
Apăsaţi
.
Pentru oprirea funcţionării sistemului
Apăsaţi
. Sistemul trece în mod standby.
În timpul redării unui disc, nu opriţi funcţionarea sistemului apăsând
, deoarece setările meniului pot fi
în acest fel anulate. Atunci când doriţi oprirea funcţionării sistemului, apăsaţi mai întâi
pentru oprirea
redării, apoi apăsaţi
.
29RO
Etapa 6: Efectuarea rapidă a setărilor, Quick Setup
Există un număr minim de reglaje de bază disponibile, pentru utilizarea sistemului.
Puteţi seta limba de afişare (a meniurilor pe ecran), coloana sonoră, sau setările pentru ecran care se
potrivesc tipului de televizor pe care îl deţineţi, etc.
Notă
• Limbile care pot fi selectate
diferă în funcţie de zona
geografică pentru care a fost
realizat sistemul.
• Asiguraţi-vă că modul de
funcţionare este setat pe „DVD”.
Pentru a sări peste un reglaj, apăsaţi
reglajul anterior, apăsaţi
.
1
2
3
4
5
30RO
. Pentru a reveni la
Porniţi televizorul.
Apăsaţi
.
Comutaţi selectorul de intrări al televizorului
dumneavoastră, astfel încât imaginea de la sistem să
apară pe ecranul TV.
În partea de jos a ecranului apare mesajul [Press [ENTER]
to run QUICK SETUP.] („Apăsaţi [ENTER] pentru a lansa
[QUICK SETUP]”). Dacă acest mesaj nu apare pe ecran,
afişaţi Quick Setup şi efectuaţi din nou procedura (pag.
32).
Apăsaţi ENTER fără a introduce nici un disc în aparat.
În acest fel apare meniul de setări, Setup Display, pentru
selectarea limbii utilizate la afişarea pe ecran.
Apăsaţi tastele
pentru selectarea unei limbi.
Sistemul va afişa meniul şi subtitrările în limba selectată.
6
7
8
9
Apăsaţi ENTER
În acest fel apare meniul de setări, Setup Display, pentru
selectarea raportului de aspect al imaginii care va fi
afişată pe ecranul TV.
Apăsaţi tastele
pentru selectarea setării care
corespunde raportului de aspect al ecranului
televizorului dumneavoastră.
 Dacă aveţi un televizor cu ecran lat („widescreen” TV), sau un televizor standard cu
posibilitatea funcţionării în mod „wide-screen”
[16:9] (pag. 81)
 Dacă aveţi un televizor standard, cu raportul de
aspect al ecranului 4:3
[4:3 LETTER BOX] sau [4:3 PAN SCAN] (pag. 81)
Apăsaţi ENTER
În acest fel apare meniul de setări, Setup Display, pentru
selectarea metodei de ieşire pentru semnalele de ieşire
de la mufa EURO AV
OUTPUT (TO TV) situată pe
panoul din spate al sistemului.
Apăsaţi tastele
pentru selectarea metodei de
ieşire a semnalelor video.
• [VIDEO]: ieşire semnale video.
• [RGB]: ieşire semnale RGB.
Notă
•
1
0
Dacă televizorul dumneavoastră nu acceptă semnale RGB,
pe ecranul TV nu apare imaginea, chiar dacă aţi setat
[RGB]. Consultaţi instrucţiunile de utilizare ale televizorului
dumneavoastră.
Apăsaţi ENTER
Setarea rapidă (Quick Setup) este în acest fel finalizată.
Toate conectările şi operaţiunile de setare sunt complete.
continuare
31RO
Pentru a ieşi din modul Quick Setup.
Apăsaţi
DISPLAY în oricare din etapele de mai sus.
Reactivarea afişării pe ecran a meniului Quick Setup
1
2
3
32RO
Apăsaţi
DISPLAY. (Dacă discul este în redare,
apăsaţi pentru a opri redarea discului, apoi apăsaţi
DISPLAY.)
Astfel apare Meniul de Control (Control Menu).
Apăsaţi tastele
pentru a selecta
apoi apăsaţi ENTER.
Astfel apar opţiunile pentru [SETUP].
[SETUP],
Apăsaţi tastele
pentru a selecta [QUICK], şi apoi
apăsaţi ENTER.
Astfel apare meniul Quick Setup.
Etapa 7: Instalarea difuzoarelor audio
Pentru obţinerea celui mai bun sunet surround frontal, utilizaţi discul Setup Disc şi poziţionaţi difuzoarele
audio aşa cum s-a ilustrat în imaginea de mai jos.
Vedere din lateral
Vedere de sus
Subwoofer (difuzorul de başi)
Difuzor frontal (S)
Difuzor frontal (D)
Zona FOCUS SURROUND
Zona WIDE SURROUND
Sfat util
• Atunci când verificaţi efectul
surround frontal, asiguraţi-vă de
faptul că setarea SOUND FIELD
este pe FOCUS SURROUND, iar
în poziţia de ascultare se află
una sau două persoane.
Poziţionarea boxelor audio
Zona efectivă de sunet surround variază în funcţie de gama de
sunet (Sound field) selectată (FOCUS SURROUND sau WIDE
SURROUND). Puteţi schimba setarea gamei de sunet pentru a
obţine efectul surround frontal optim.
Pentru detalii, a se vedea „Ascultarea sunetului surround frontal
utilizând câmpul sonor (pag.38)
Note referitoare la poziţionarea boxelor audio
frontale
Pentru obţinerea celor mai bune rezultate, respectaţi următoarele:
- Amplasaţi ambele boxe frontale la egală depărtare faţă de poziţia
de ascultare (pentru a forma un triunghi echilateral).
- Boxele frontale for fi amplasate la o distanţă de minim 0,6m.
- Boxele frontale vor vi situate la nivelul urechilor în poziţia de
ascultare.
- Amplasaţi boxele frontale în faţa televizorului. Asiguraţi-vă că nu
se află în faţa boxelor obstacole care să reflecte sunetul.
continuare
33RO
Sfat util
• Puteţi monta difuzorul frontal pe
suportul difuzorului (opţional).
-
Ambele boxe frontale trebuiesc orientate drept înainte. Nu le
aşezaţi sub forma unui unghi.
Corect
-
Incorect
Nu lăsaţi în faţa difuzoarelor frontale spaţiu atunci când le
aşezaţi pe o masă, un raft, etc., deoarece pot apărea reflexii.
Corect
Incorect
Utilizarea discului Setup Disc
După ce aţi poziţionat difuzoarele audio, utilizaţi discul Setup Disc
livrat împreună cu acest sistem, pentru a verifica efectul surround
frontal.
Compartimentul discului
34RO
Notă
• Chiar dacă este selectată o
opţiune, volumul sonor al
subwooferului poate fi scăzut.
Aceasta este datorită setării
implicite şi nu este un defect.
• Dacă nu se aude nici un sunet
din difuzoarele audio, verificaţi
conectarea boxelor audio.
1
2
Apăsaţi
de pe panoul sistemului.
Încărcaţi în sistem discul Setup Disc
Aşezaţi discul Setup Disc pe platan, apoi apăsaţi
panoul sistemului.
de pe
Apare meniul Setup Disc.
3
4
5
6
Aşezaţi-vă în poziţia de ascultare, apoi selectaţi una
din cele 3 opţiuni de pe ecran, utilizând tastele /,
apoi apăsaţi
sau ENTER.
Porneşte opţiunea selectată.
Ascultaţi cu atenţie cum se aude sunetul pentru
opţiunea selectată, pentru a putea determina efectul
surround optim.
Dacă nu poate fi obţinut un efect surround mulţumitor,
ajustaţi poziţia difuzoarelor audio.
Apăsaţi
, pentru a opri redarea discului.
Apăsaţi butonul
de pe panoul sistemului, pentru a
scoate discul din sistem.
Pentru ajustarea simultană a volumului sonor al
tuturor boxelor audio
Apăsaţi VOLUME+/- de pe panoul sistemului, sau apăsaţi
VOLUME+/- de pe telecomandă.
35RO
Operaţiuni de bază
Redarea discurilor
Compartiment-ul
discului
Cu capacul deschis
Notă
•
•
Nu forţaţi cu degetele închiderea
sertarului discului, deoarece puteţi
provoca defecţiuni.
Nu aşezaţi mai mult de un disc pe
platan.
În funcţie de discul DVD VIDEO sau VIDEO CD, unele operaţiuni
pot fi diferite, sau pot fi restricţionate.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile care însoţesc respectivul
disc.
1
2
3
4
5
Porniţi televizorul.
Comutaţi selectorul de intrări al TV-ului pe modul care
permite conectarea cu acest sistem.
Apăsaţi
.
Sistemul este pus în funcţiune.
Dacă sistemul nu este setat pe „DVD”, apăsaţi tasta
FUNCTION pentru a selecta „DVD”.
Apăsaţi butonul
de pe panoul sistemului.
Introduceţi discul.
Aşezaţi discul pe platan, apoi apăsaţi butonul
panoul sistemului.
de pe
Dacă doriţi redarea unui disc cu diametrul de 8cm, aşezaţi
discul pe circumferinţa interioară (cu diametrul mic) a
platanului. Aveţi grijă ca discul să nu sară de pe
circumferinţa interioară a platanului.
36RO
6
Apăsaţi
.
Începe redarea discului (redare continuă).
Reglaţi volumul sonor.
Economisirea consumului de energie în mod
Stand-by
În timp ce sistemul este pornit, apăsaţi
. Pentru ieşirea din
modul stand-by, apăsaţi o singură dată tasta
.
Pentru…
Oprirea redării(Stop)
Întreruperea temporară a
redării (Pauză)
Reluarea redării după
întreruperea temporară a
redării
Salt la următorul capitol,
sau la următoarea piesă
sau scenă.
Salt la capitolul anterior,
piesa sau scena
anterioară.
Anularea volumului sonor
(Muting)
Oprirea redării şi
scoaterea discului.
Reluarea scenei
precedente *1
Apăsaţi
sau
(cu excepţia fişierelor JPEG)
(cu excepţia fişierelor JPEG)
MUTING.
Pentru anularea mutingului,
apăsaţi din nou această tastă, ori
tasta VOLUME+, pentru reglarea
nivelului sonor.
.
Apăsaţi tasta
(reluare
instantanee a redării) în timpul
derulării redării.
Derularea rapidă pe scurt Apăsaţi tasta
(avansare
a scenei curente *2
instantanee) în timpul derulării
redării.
Salt la albumul următor,
Apăsaţi ALBUM+ sau – în timpul
sau la cel precedent*3
redării.
*1 – Numai pentru discuri DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R. Tasta nu
poate fi utilizată pentru fişierele video DivX.
*2 – Numai pentru discuri DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/DVD+RW.
Tasta nu poate fi utilizată pentru fişierele video DivX.
*3 – Numai pentru discuri DATA CD/DATA DVD.
37RO
Caracteristicile acustice ale sistemului
Indicator gamă de sunet
(SOUND FIELD)
Cu capacul deschis
Acest sistem poate crea un sunet surround 5.1 canale utilizând
doar două difuzoare audio frontale şi un subwoofer. Puteţi beneficia
de avantajele acestui sunet surround frontal, prin simpla selectare a
unei game de sunet preprogramate a acestui sistem. Aduceţi în
casa dumneavoastră sunetul puternic şi plin de realism dintr-o sală
de cinema.
Beneficiaţi de sunetul surround frontal (Front
Surround Sound), utilizând gama de sunet.
Apăsaţi SOUND FIELD.
Gama de sunet prezentă apare pe afişajul panoului frontal.
Apăsaţi în mod repetat SOUND FIELD până când gama de sunet
dorită apare pe afişajul panoului frontal. Indicatorul gamei de sunet
(Sound Field) de pe panoul frontal se aprinde.*
Puteţi selecta de asemenea, gama de sunet prin apăsarea tastelor
.
* Atunci când apăsaţi SOUND FIELD şi gama de sunet selectată
este AUTO, se vor aprinde AUTO şi indicatorul gamei de sunet
selectate (FOCUS SURROUND, WIDE SURROUND, sau 2 CH
STEREO).
38RO
Notă
• Dacă sistemul recepţionează
semnale DVD multi-canal, sau
semnale Dolby Digital multiplex,
setarea implicită AUTO este
FOCUS SURROUND. (Puteţi
schimba setarea AUTO pe WIDE
SURROUND în cadrul meniului
AMP).
• Dacă sistemul redă discuri CD
sau DATA CD, setarea AUTO
este 2CH STEREO.
• Gama de sunet pentru discuri
Super Audio CD este numai 2CH
STEREO.
• Efectul sonor poate fi dificil de
sesizat, în funcţie de tipul
surselor de semnal (de ex.
semnale stereo digitale, multisemnale digitale, etc.), cu
excepţia semnalelor multicanal
pentru DVD.
Game de sunet disponibile
Sfat util
• Sistemul memorează ultima
gamă de sunet selectată pentru
fiecare mod de funcţionare.
Ori de câte ori selectaţi un mod
de funcţionare, cum ar fi DVD
sau TUNER, gama de sunet care
a fost aplicată ultima dată în
aceste moduri de funcţionare va
fi aplicată din nou.
• Dacă a fost scos din priză cablul
de alimentare pentru o lungă
perioadă de timp, este posibil ca
sistemul să revină la setările
implicite.
 AUTO
Acest mod selectează automat gama de sunet (mod Surround
(FOCUS SURROUND sau WIDE SURROUND) sau 2CH
STEREO), în concordanţă cu tipul semnalului audio de la intrare.
Setarea AUTO implicită este FOCUS SURROUND.
Pentru a stabili setarea modului Surround (FOCUS SURROUND
sau WIDE SURROUND) în AUTO MODE, urmaţi paşii de mai jos:
Gamă de sunet
Ce anume este afişat
AUTO
AUTO MODE
FOCUS SURROUND
FOCUS SURR*
WIDE SURROUND
WIDE SURR*
2CH STEREO
2CH STEREO
utilizând tehnologia S-Force PRO Front Surround.
*
Despre S-Force PRO Front Surround
Implicarea pe termen lung a companiei Sony în tehnologia surround
(şi cantitatea vastă de date acumulate ca rezultat) a condus la
dezvoltarea unei metode complet noi de procesare şi a unui DSP
avansat destinat gestionării eficiente a acestei sarcini. Toate aceste
au fost denumite S-Force PRO Front Surround. În comparaţie cu
tehnologia Front Surround anterioară, S-Force PRO Front Surround
reproduce mai convingător senzaţia de distanţă şi spaţialitate,
rezultând un sunet surround adevărat, fără a mai fi necesare şi
difuzoarele din spate.
Selectarea automată a gamei de sunet
1
2
3
Apăsaţi AMP MENU.
Apăsaţi tastele
pentru a selecta [AUTO MODE], apoi
apăsaţi ENTER sau .
Apăsaţi tastele
pentru a selecta [FOCUS SURR] sau
[WIDE SURR], apoi apăsaţi ENTER.
Utilizarea sistemului Front Surround Sound
Puteţi asculta două tipuri de sunete frontale surround, FOCUS
SURROUND sau WIDE SURROUND, în funcţie de zona de audiţie.
 FOCUS SURROUND
Puteţi asculta sunetul surround într-o regiune sonoră mai
concentrată.
continuare
39RO
 WIDE SURROUND
Puteţi asculta sunetul surround într-o regiune sonoră mai largă.
Acest mod produce un efect surround mai puţin pronunţat decât
FOCUS SURROUND.
Vedere de sus
Subwoofer (difuzorul de başi)
Difuzor frontal (S)
Difuzor frontal (D)
Zona FOCUS SURROUND
Notă
• Atunci când folosiţi atât mufele
VIDEO 1/ SAT 1 sau VIDEO
2/SAT2 (conexiune analogică),
cât şi mufa COAXIAL DIGITAL
IN sau OPTICAL DIGITAL IN
(conexiune digitală) în acelaşi
timp, conexiunea digitală are
prioritate.
Zona WIDE SURROUND
Ieşirea dintr-o sursă pe 2 canale
 2 CH STEREO
În acest mod sunetul este redat pe 2 canale, indiferent de tipul
semnalului audio de la intrare.
Ascultarea sunetului de la TV sau VCR prin
intermediul Front Surround Sound
Vă puteţi delecta ascultând de la TV sau VCR un sunet surround,
cu ajutorul acestui sistem.
Pentru detalii, a se vedea „Etapa 3: Instalarea TV (pag.20)” şi
„Etapa 4: Instalarea altor echipamente” (pag.26).
1
2
40RO
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION până când pe
afişajul panoului frontal apare „TV”, „VIDEO1 (2)”
sau „SAT1 (2)” (în funcţie de ceea ce aţi setat în AMP
MENU, consultaţi pagina 73).
Apăsaţi în mod repetat SOUND FIELD până când pe
afişajul panoului frontal apare gama de sunet dorită
Dacă utilizaţi o conexiune digitală (COAXIAL sau
OPTICAL), iar câmpul sonor selectat este AUTO, vă
puteţi bucura de ascultarea semnalelor multi-canal cu
sunet surround frontal (setarea implicită este FOCUS
SURROUND). Chiar dacă utilizaţi o conexiune digitală şi
gama de sunet selectată este AUTO (FOCUS
SURROUND), dacă sistemul recepţionează un semnal
pe 2 canale, sistemul va reda totuşi la ieşire numai
sunetul pe 2 canale.
Dacă utilizaţi o conexiune analogică şi câmpul sonor
selectat este AUTO, sistemul scoate la ieşire semnale
stereo pe 2 canale.
Redarea discurilor
Reluarea redării discului din
punctul unde aceasta a fost
oprită
(Resume Play)
Dacă opriţi redarea discului (Stop), sistemul
memorează poziţia punctului în care s-a oprit discul
atunci când aţi apăsat , şi puteţi relua redarea din
punctul în care aţi oprit discul.
1
2
În timp ce se desfăşoară redarea unui
disc, apăsaţi butonul
pentru a opri
redarea (Stop).
Pe afişajul panoului frontal apare “Resume”,
aşadar puteţi relua redarea discului din
punctul unde aceasta a fost oprită. Dacă
„Resume” nu apare pe afişaj, funcţia
Resume Play (Reluarea redării) nu este
disponibilă.
Apăsaţi
.
Sistemul reia redarea discului din punctul
unde acesta a fost oprit la pasul 1.
Vizionarea unui disc redat anterior,
utilizând funcţia de reluare a redării
(Multi-disc Resume)
(numai discuri DVD VIDEO, VIDEO CD)
Acest sistem poate memora poziţia punctului în
care a fost oprită redarea, pentru un număr de până
la 40 de discuri, redarea fiind reluată de la punctul
memorat, imediat ce aţi reintrodus discul respectiv
în aparat. Dacă aţi memorat punctul de reluare a
redării pentru cel de-al 41-lea disc, poziţia
memorată a punctului de reluare a redării pentru
primul disc va fi ştearsă din memorie.
Pentru activarea aceste funcţii, setaţi [MULTI-DISC
RESUME] în [CUSTOM SETUP] pe [ON]. Pentru
detalii, a se vedea „[MULTI-DISC RESUME] (numai
discuri DVD VIDEO/VIDEO CD)” (pag. 83).
Notă
• Dacă [MULTI DISC RESUME] din [CUSTOM
SETUP] este setat pe [OFF] (pag. 83), poziţia
punctului de reluare a redării este ştearsă din
memorie atunci când schimbaţi modul de
funcţionare prin apăsarea tastei FUNCTION.
• Poziţia punctului în care a fost oprită redarea
este posibil să fie şters din memorie dacă:
- schimbaţi modul de redare.
- schimbaţi setările în Setup Display.
- schimbaţi funcţia prin apăsarea tastei
FUNCTION.
- scoateţi din priză ştecherul cordonului de
alimentare pentru o perioadă mai lungă de timp.
• Pentru discurile DVD-RW în mod VR, CD,
Super Audio CD, DATA CD şi DATA DVD,
sistemul memorează poziţia punctului de
reluare a redării în cazul discului curent. Poziţia
punctului de reluare a redării este ştearsă din
memorie dacă:
- scoateţi discul.
- sistemul intră în mod standby (numai discuri
DATA DD/DATA DVD).
• Funcţia Resume Play nu este operaţională în
modurile de redare Shuffle Play şi Programme
Play
• Este posibil ca pe unele discuri această
funcţiune să nu fie operaţională.
• În funcţie de locaţia în care a fost oprit discul,
este posibil ca redarea să nu fie reluată din
exact acelaşi punct în care a fost oprit discul.
• Dacă [MULTI-DISC RESUME] din [CUSTOM
SETUP] este setat pe [ON] (pag. 83) şi redaţi
un disc înregistrat, precum un DVD-RW, este
posibil ca sistemul să pornească şi alte discuri
din acelaşi punct de reluare a redării.
Sfat util
Pentru a porni redarea de la începutul discului,
apăsaţi de două ori , şi apoi apăsaţi
.
41RO
Crearea unui program
personalizat
3
(Program Play)
Apăsaţi tastele
pentru a selecta [SET
], apoi apăsaţi ENTER.
Este afişat [TRACK] atunci când redaţi un
disc VIDEO CD, Super Audio CD sau CD.
Puteţi reda conţinutul unui disc în ordinea pe care o
doriţi dumneavoastră, prin aranjarea ordinii pistelor
de pe disc pentru a crea propriul dumneavoastră
program. Puteţi programa până la 99 de piese.
Piese înregistrate pe Durata totală a pieselor
disc
programate
4
1
2
Apăsaţi .
Cursorul se deplasează pe rândul cu piese,
[T] (în cazul exemplificat, [01]).
Apăsaţi tasta
DISPLAY
Apare Meniul de Control.
Apăsaţi tastele
pentru a selecta
[PROGRAM], şi apoi apăsaţi
ENTER.
Apar opţiunile pentru meniul Program.
5
Selectaţi pista pe care doriţi să o
programaţi.
De exemplu selectaţi pista “02”.
Apăsaţi
pentru a selecta [02] de pe
coloana [T], apoi apăsaţi ENTER. În cazul
unui disc Super Audio CD, este posibil să fie
utilizaţi 3 digiţi pentru afişarea numărului
piesei.
Piesă selectată
Durata totală a pieselor programate
6
42RO
Pentru programarea altor piste, repetaţi
paşii 4 şi 5.
Pistele programate sunt afişate în ordinea
selectată.
7
Apăsaţi
pentru a porni redarea
conform ordinii programate (Program
Play).
“Program Play” este activat şi începe
redarea conform ordinii programate.
Pe afişajul panoului frontal apare „PGM”.
La terminarea programului, puteţi reporni
acelaşi program, apăsând din nou tasta
Redarea în ordine aleatoare
(Shuffle Play)
.
Revenirea la modul de redare normal
Apăsaţi CLEAR, sau selectaţi [OFF] la pasul 2.
Puteţi reda în ordine aleatoare („shuffle”) piesele
înregistrate pe disc. Activarea ulterioară a aceste
funcţii este posibil să aibă ca efect redarea intr-o
ordine diferită de cea anterioară.
Pentru a reda din nou acelaşi program, selectaţi
[ON] la pasul 3, apoi apăsaţi ENTER.
Dezactivarea Meniului de Control
(Control Menu).
Apăsaţi în mod repetat
DISPLAY până când
dispare Meniul de Control (Control Menu).
Pentru a modifica ori a anula un
program
1
2
3
Urmaţi etapele 1…3 de la “Crearea unui
program personalizat (Program Play)”.
Selectaţi numărul programat al pistei pe care
doriţi să o modificaţi ori să o anulaţi, utilizând
tastele
. Dacă doriţi ştergerea din
program a unei piste, apăsaţi CLEAR.
1
2
Urmaţi pasul 5 de la “Crearea unui program
personalizat (Program Play)”, pentru o nouă
programare. Pentru a anula o programare,
selectaţii [--] de pe coloana [T], apoi apăsaţi
ENTER.
Apăsaţi tasta
DISPLAY în timpul
redării.
Apare Meniul de Control.
Apăsaţi tastele
pentru a selecta
[SHUFFLE], şi apoi apăsaţi
ENTER.
Apar opţiunile pentru meniul [SHUFFLE].
Pentru a anula ordinea programată a
tuturor pieselor
1
2
3
Urmaţi etapele 1…3 de la “Crearea unui
program personalizat (Program Play)”.
Apăsaţi
şi
(ştergere totală).
selectaţi
[ALL
3
CLEAR]
Apăsaţi ENTER.
4
Apăsaţi tastele
pentru a selecta
elementul care doriţi să fie redat în ordine
aleatoare.
 Dacă este redat un disc VIDEO CD,
Super Audio CD, sau CD
[TRACK]: redarea în ordine aleatoare a
tuturor pieselor de pe disc.
 Dacă este activat Program Play
[ON]: redarea în ordine aleatoare a
pieselor selectate în Program Play.
Apăsaţi ENTER.
Porneşte redarea în ordine aleatoare
(Shuffle Play).
Pe afişajul panoului frontal apare “SHUFF”
continuare
43RO
Revenirea la modul de redare normal
Apăsaţi CLEAR, ori selectaţi [OFF] la pasul 2.
Dezactivarea Meniului de Control
(Control Menu).
Redarea repetată
(Repeat Play)
Apăsaţi în mod repetat
DISPLAY până când
dispare Meniul de Control (Control Menu).
Sfat util
• Puteţi seta funcţia Shuffle Play în timp ce
redarea este oprită (modul stop).
Puteţi reda în mod repetat toate titlurile, piesele sau
albumele de pe disc, sau numai un singur capitol,
piesă, sau album.
Puteţi folosi o combinaţie de moduri Sfuffle Play şi
Program Play.
Cu capacul deschis
1
2
3
44RO
Apăsaţi tasta
DISPLAY în timpul
redării.
Apare Meniul de Control.
Apăsaţi tastele
pentru a selecta
[REPEAT], şi apoi apăsaţi ENTER.
Pe ecran apar opţiunile pentru [REPEAT].
Apăsaţi tastele
pentru a selecta
elementul care doriţi să fie redat în mod
repetat.
Setarea implicită este cea subliniată.
 Dacă este redat un disc DVD VIDEO
sau DVD-RW
• [OFF]: redarea repetată este
dezactivată.
• [DISC]: repetarea tuturor titlurilor de pe
disc.
•
•
[TITLE]: repetarea titlului curent de pe disc.
[CHAPTER]: repetarea capitolului curent.
 Dacă este redat un disc VIDEO CD, Super
Audio CD, sau CD.
• [OFF]: redarea repetată este dezactivată.
• [DISC]: repetarea tuturor pieselor de pe disc.
• [TRACK]: repetarea piesei curente.
 Dacă este redat un disc DATA CD, sau
DATA DVD.
• [OFF]: redarea repetată este dezactivată.
• [DISC]: repetarea tuturor albumelor de pe disc.
• [ALBUM]: repetarea albumului curent.
• [TRACK] (numai în cazul pieselor audio MP3):
repetarea pistei curente.
• [FILE] (numai în cazul fişierelor video DivX):
repetarea fişierului curent.
4
Utilizarea meniului pentru
discul DVD
Un disc DVD este structurat în secţiuni principale,
care caracterizează o anumită imagine (un film) sau
un anumit element muzical. Aceste secţiuni se
numesc „titluri”. Atunci când redaţi un DVD care
conţine mai multe titluri, puteţi selecta titlul dorit
utilizând TOP MENU. Atunci când redaţi discuri
DVD care vă permit să selectaţi elemente precum
limba pentru subtitrări şi limba pentru coloana
sonoră, selectaţi aceste elemente utilizând MENU.
Apăsaţi ENTER.
Elementul este selectat.
Pentru a reveni la modul de redare normală,
apăsaţi CLEAR sau selectaţi [OFF] în pasul
2.
Taste cu
numere
Dezactivarea Meniului de Control
(Control Menu).
Apăsaţi în mod repetat
DISPLAY până când
dispare Meniul de Control (Control Menu).
Notă
• Dacă [MODE (MP3, JPEG)] este setat pe
[IMAGE (JPEG)] (pag. 51), nu puteţi selecta
[TRACK].
Sfat util
• Puteţi seta funcţia Repeat Play apăsând tasta
REPEAT de pe telecomandă.
• În funcţie de tipul de repetare setat., indicaţia
de pe panoul frontal poate fi diferită:
- „REP”: repetarea tuturor titlurilor, pistelor,
albumelor de pe disc.
- „REP1”: repetarea unui singur titlu, capitol,
sau album de pe disc.
Cu capacul deschis
1
2
3
Apăsaţi TOP MENU sau MENU.
Pe ecranul TV apare meniul discului.
Conţinutul acestui meniu variază de la un
disc la altul.
Apăsaţi tastele
sau tastele cu
cifre, pentru a putea selecta un anumit
element
în
vederea
redării
sau
schimbării.
Apăsaţi ENTER
45RO
Selectarea [ORIGINAL] sau
[PLAYLIST] pe un disc
DVD-RW
Unele discuri DVD-RW în mod VR (Video
Recording) au două tipuri de titluri care pot fi
utilizate pentru redare: titlurile de pe înregistrarea
originală ([ORIGINAL]) şi titlurile care pot fi create
pe player-ele DVD cu înregistrare, pentru a fi
editate ([PLAY LIST]). Puteţi selecta tipul titlului
care să fie redat.
1
2
3
4
46RO
Selectarea zonei de redare
pentru un disc Super
Audio CD
Unele discuri Super Audio CD conţin atât o zonă de
redare Super Audio CD, cât şi una CD. Aveţi
posibilitatea de a selecta zona de redare pe care
doriţi să o ascultaţi.
Cu capacul deschis
Apăsaţi tasta
DISPLAY. (dacă discul
se află în redare, apăsaţi
pentru a opri
redarea, apoi apăsaţi
DISPLAY.)
Pe ecran apare Meniul de Control (Control
Menu)
Apăsaţi tastele
pentru a selecta
[ORIGINAL/PLAY LIST], apoi
apăsaţi ENTER.
Pe ecran apar opţiunile posibile pentru
[ORIGINAL/PLAY LIST].
Apăsaţi pentru a selecta una dintre
opţiuni
• [PLAY LIST]: sunt redate titlurile create
din [ORIGINAL] pentru editare.
• [ORIGINAL]: sunt redate titlurile
înregistrate original.
Apăsaţi ENTER.
Apăsaţi SA-CD/CD. (Dacă discul se află în
redare, apăsaţi
pentru a opri redarea, apoi
apăsaţi SA-CD/CD).
După fiecare apăsare a acestei taste, este selectat
alternativ fie un strat Super Audio CD, fie un strat
CD. Atunci când este redat un strat Super Audio
CD, pe display-ul de pe panoul frontal se aprinde
„SA-CD”.
Notă
• Pentru detalii referitoare la discurile Super
Audio CD, a se vedea informaţiile de la pag. 8.
• Fiecare mod de redare poate funcţiona numai
în cadrul stratului de redare selectat.
• Stratul de redare nu poate fi schimbat în timpul
redării.
Redarea discurilor VIDEO
CD cu funcţii PBC (Ver. 2.0)
(PBC Playback)
Cu ajutorul funcţiilor PBC (funcţii de control al
redării, Playback Control), beneficiaţi de unele
operaţiuni interactive simple, funcţii de căutare şi
alte operaţiuni similare.
Redarea PBC vă permite redarea interactivă a
discurilor VIDEO CD, urmărind meniul de pe
ecranul TV.
• În funcţie de discul VIDEO CD, este posibil ca,
la Pasul 3, în loc de [Press ENTER] să apară în
instrucţiunile care însoţesc discul [Press
SELECT]. În acest caz, apăsaţi
.
Sfat util
• Pentru redarea fără PBC, apăsaţi
sau
tastele cu cifre, în timp ce sistemul este în stop,
pentru a selecta o piesă, apoi apăsaţi
sau
ENTER.
Nu pot fi redate imagini statice, cum ar fi un
meniu. Pentru a reveni la redarea PBC,
apăsaţi de două ori tasta , apoi apăsaţi
.
Taste cu
numere
Cu capacul deschis
1
2
3
4
Porniţi redarea unui VIDEO CD cu funcţii
PBC.
Pe ecranul TV apare meniul pentru selecţia
făcută.
Selectaţi numărul articolului dorit, prin
apăsarea tastelor cu cifre.
Apăsaţi ENTER.
Urmaţi instrucţiunile oferite în meniu,
pentru operaţiuni interactive.
Consultaţi pentru detalii instrucţiunile care
însoţesc discul, deoarece procedurile de
operare pot fi diferite, în funcţie de discul
VIDEO CD.
Reîntoarcerea la meniu
Apăsaţi
RETURN.
Notă
• Nu puteţi utiliza opţiunile Program Play, Shuffle
Play, sau Repeat Play cu discuri Video CD şi
Super VCD cu redare PBC.
47RO
Redarea discurilor VIDEO
CD cu funcţii PBC (Ver. 2.0)
Ce reprezintă MP3/JPEG?
MP3 este o tehnologie de compresie a informaţiei
audio, în conformitate cu prevederile normelor
ISO/MPEG. JPEG este o tehnologie de compresie
a informaţiei pentru redarea imaginilor.
Discuri care pot fi redate de acest
sistem
Pot fi redate discuri DATA CD (CD-ROM/CDR/CDRW) înregistrate în format MP3 (MPEG1
Audio Layer 3) şi în format JPEG. Discurile trebuie
însă înregistrate în conformitate cu formatele
ISO9660 Nivel 1, Nivel 2 sau Joliet, pentru ca
player-ul să poată recunoaşte piesele audio (sau
fişierele). Pot fi de asemenea redate discuri
inregistrate Multi Sesiune.
Pentru detalii referitoare la formatul de înregistrare,
consultaţi instrucţiunile care însoţesc driverele CDR/CD-RW şi softul de înregistrare (aceste informaţii
nu le găsiţi în prezentul manual)
* DCF (Design rule for Camera File system) = reguli
de proiectare a sistemului de fişiere pentru camere
digitale: standard de imagine pentru camere
digitale, elaborat de Japan Electronics and
Information Technology Industries Association
(JEITA).
Notă
• Acest player va reda orice date care au
extensia „.MP3”, „.JPG” sau „JPEG”, chiar dacă
aceste date nu sunt în format MP3 sau JPEG.
Redarea unor astfel de date poate determina
generarea unui zgomot puternic care ar putea
distruge boxele audio ale sistemului.
• Acest player nu este conform cu formatul
P3PRO pentru piese audio.
Ordinea de redare a pieselor
audio MP3 sau a fişierelor imagine
JPEG
Ordinea de redare a pistelor audio MP3 sau a
fişierelor imagine JPEG înregistrate pe un disc
DATA CD este următoarea:
 Structura conţinutului discului
Despre discurile multi-sesiune
Dacă în prima sesiune sunt înregistrate piste audio
MP3 sau fişiere imagine JPEG, sistemul va reda de
asemenea pistele audio MP3 şi fişiere imagine
JPEG existente în sesiunile următoare. Dacă în
prima sesiune sunt înregistrate piste audio şi
imagini în format audio CD sau video CD, va fi
redată numai prima sesiune.
Notă
• Este posibil ca player-ul să nu poată reda unele
discuri DATA CD. În acest caz, nu veti putea
vedea imaginile JPEG înregistrate.
Tree = Ramificaţie
Piese audio MP3 şi fişiere imagine
JPEG care pot fi redate pe acest
player
Acest sistem poate reda următoarele piste audio
MP3 sau fişiere imagine JPEG:
• care au extensia „.MP3” (piese audio MP3), sau
„.JPG/.JPEG” (fişiere imagine JPEG).
• fişiere imagine JPEG care sunt conforme cu
formatul de fişier imagine DCF*
48RO
Piesă audio MP3 sau
fişier (imagine JPEG)
Atunci când introduceţi un disc DATA CD şi apăsaţi
, piesele (sau fişierele) numerotate vor fi redate
secvenţial, de la ① la ⑦. Orice sub-albume/piese
(sau fişiere) cuprinse în albumul curent selectat au
prioritate faţă de următorul album situat pe aceeaşi
ramificaţie. (De exemplu: Ⓒ îl conţine pe Ⓓ, aşadar
④ va fi redat înaintea lui ⑤.)
Atunci când apăsaţi MENU şi apare lista cu numele
albumelor (pag. 48), numele albumelor sunt
aranjate în ordine alfabetică (ⒶⒷⒸ
Redarea discurilor DATA CD
care conţin piese audio MP3
şi fişiere imagine JPEG
Ⓓ
ⒺⒻ). Albumele care nu conţin piese (sau Pe acest sistem pot fi redate piesele audio MP3 şi
fişiere) (cum este de exemplu albumul Ⓔ), nu apar
în cuprinsul listei.
fişierele imagine JPEG înregistrate pe discuri DATA
CD (CD-ROM / CD-R / CD-RW).
Sfat util
• Dacă în faţa denumirii piesei/fişierului adăugaţi
numere (01, 02, 03, etc.) atunci când salvaţi pe
disc piesele (sau fişierele), piesele şi fişierele
vor
fi
redate
în
ordinea
numerică
corespunzătoare.
• Dacă un disc are multe ramificaţii durează mai
mult timp până când începe redarea.
Notă
• În funcţie de aplicaţia software utilizată la
crearea discurilor DATA CD sau dacă sunt mai
mult de 200 albume pe disc, iar fiecare album
conţine mai mult de 300 fişiere, ordinea de
redare este posibil să difere faţă de cea
ilustrată mai sus.
• Acest sistem poate recunoaşte până la 200
albume şi nu va reda nici un album dincolo de
cel cu numărul 200.
• Trecerea la albumul următor sau saltul la un alt
album pentru redare, s-ar putea să dureze ceva
timp.
• Unele fişiere JPEG nu pot fi redate.
Cu capacul deschis
Selectarea unui album
1
2
Introduceţi un disc DATA CD.
Sistemul porneşte redarea începând cu
primul album.
Apăsaţi MENU.
Pe ecran apare lista albumelor înregistrate
pe discul DATA CD. Atunci când este redat
un album, titlul său apare pe fond umbrit.
Lista albumelor poate fi activată sau
dezactivată, prin apăsarea tastei MENU.
continuare
49RO
3
Apăsaţi tastele
pentru a selecta
albumul care doriţi să fie redat, apoi
apăsaţi
.
Player-ul porneşte redarea, începând cu
albumul selectat.
Pentru oprirea redării (Stop)
Apăsaţi .
Pentru redarea pistei audio MP3
următoare sau a celei precedente.
Apăsaţi
/
. Reţineţi faptul că puteţi
selecta următorul album, continuând să
apăsaţi tasta
după ultima piesă a
primului album, dar nu puteţi reveni la
albumul anterior apăsând tasta
. Pentru
a putea reveni la albumul precedent, este
necesară selectarea lui din lista de albume.
Pentru redarea următorului fişier JPEG,
sau a celui anterior.
Apăsaţi / când Meniul de Control
(Control Menu) nu este afişat. Reţineţi faptul
că puteţi selecta următorul album,
continuând să apăsaţi tasta  după ultima
imagine a primului album, dar nu puteţi
reveni la albumul anterior apăsând tasta .
Pentru a putea reveni la albumul precedent,
este necesară selectarea lui din lista de
albume.
Pentru dezactivarea meniului
Apăsaţi tasta MENU.
Selectarea unei piese audio MP3
1
2
3
50RO
Introduceţi un disc DATA CD.
Sistemul porneşte redarea începând cu
primul album.
Apăsaţi MENU.
Pe ecran apare lista albumelor înregistrate
pe discul DATA CD. Atunci când este redat
un album, titlul său apare pe fond umbrit.
Apăsaţi tastele
pentru a selecta un
album şi apoi apăsaţi ENTER.
Apare lista pieselor cuprinse în albumul
respectiv.
3
Apăsaţi tastele
pentru a selecta o
piesă, apoi apăsaţi ENTER.
Porneşte redarea pistei selectate. Lista
pistelor poate fi dezactivată, apăsând
MENU. Lista poate fi afişată apăsând din
nou tasta MENU.
Pentru oprirea redării (Stop)
Apăsaţi .
Pentru redarea pistei audio MP3
următoare sau a celei precedente.
Apăsaţi
/
. Reţineţi faptul că puteţi
selecta următorul album, continuând să
apăsaţi tasta
după ultima piesă a
primului album, dar nu puteţi reveni la
albumul anterior apăsând tasta
. Pentru
a putea reveni la albumul precedent, este
necesară selectarea lui din lista de albume.
Pentru a reveni la meniul anterior.
Apăsaţi
RETURN.
Pentru dezactivarea meniului
Apăsaţi tasta MENU.
Selectarea unui fişier imagine JPEG
1
2
3
Introduceţi un disc DATA CD.
Sistemul porneşte redarea începând cu
primul album.
Apăsaţi MENU.
Pe ecran apare lista albumelor înregistrate
pe discul DATA CD. Atunci când este redat
un album, titlul său apare pe fond umbrit.
Apăsaţi tastele
pentru a selecta un
album şi apoi apăsaţi PICTURE NAVI.
Pe ecran apar imaginile fişierelor de pe
album, grupate în 16 sub-ecrane.
4
Selectaţi imaginea pe care doriţi să o
vedeţi, prin apăsarea tastelor
,
apoi apăsaţi ENTER.
Pentru redarea următorului fişier JPEG,
sau a celui anterior.
Apăsaţi / când Meniul de Control
(Control Menu) nu este afişat. Reţineţi faptul
că puteţi selecta următorul album,
continuând să apăsaţi tasta  după ultima
imagine a primului album, dar nu puteţi
reveni la albumul anterior apăsând tasta .
Pentru a putea reveni la albumul precedent,
este necesară selectarea lui din lista de
albume.
Redarea pieselor audio MP3
şi a imaginilor ca o
prezentare de diapozitive
(Slide Show) cu sunet
Vă puteţi delecta urmărind o prezentare de
diapozitive pe fundal sonor, plasând mai întâi fişiere
imagine JPEG şi piese audio MP3 în acelaşi album
al unui disc DATA CD. Atunci când redaţi discul
DATA CD, selectaţi modul [AUTO] aşa cum este
explicat mai jos.
Rotirea unei imagini JPEG
Atunci când pe ecran este afişat un fişier
imagine JPEG, imaginea poate fi rotită cu
câte 90 de grade.
Apăsaţi
în timpul vizionării unei imagini.
La fiecare apăsare a tastei , imaginea se
roteşte cu 90 de grade în sens invers acelor
de ceasornic.
Exemplu: dacă este apăsată o singură dată
tasta .
Direcţia de rotaţie
1
2
3
4
Introduceţi un disc DATA CD.
Sistemul porneşte redarea începând cu
primul album.
Apăsaţi .
Redarea este oprită.
Apăsaţi
DISPLAY.
Astfel apare Meniul de Control (Control
Menu).
Apăsaţi
pentru a selecta
[MODE (MP3, JPEG)], şi apoi apăsaţi
ENTER.
Opţiunile corespunzătoare meniului [MODE
(MP3, JPEG)] apar pe ecran.
Pentru oprirea redării (Stop)
Apăsaţi .
5
Apăsaţi
pentru a selecta setarea
dorită şi apoi apăsaţi ENTER.
continuare
51RO
Setarea implicită este subliniată.
• [AUTO]: Sunt redate atât fişierele
imagine JPEG, cât şi piesele audio MP3
situate în acelaşi album, sub forma unei
prezentări de diapozitive.
• [AUDIO (MP3)]: Redarea continuă doar
a pieselor audio MP3.
• [IMAGE (JPEG)]: Redarea doar a
fişierelor imagine JPEG sub forma unei
prezentări de diapozitive (Slide show).
Apăsaţi MENU.
Apare lista albumelor înregistrate pe discul
DATA CD.
Apăsaţi
pentru a selecta albumul
dorit, apoi apăsaţi
.
Sistemul porneşte redarea albumului
selectat.
Lista albumelor poate fi activată sau
dezactivată prin apăsarea repetată a tastei
MENU.
Sfat util
• Dacă selectaţi [AUTO], sistemul poate
recunoaşte un număr de maximum 300 piese
MP3 şi 300 fişiere JPEG într-un singur album.
Dacă selectaţi [AUDIO (MP3)] sau [IMAGE
(JPEG)], sistemul poate recunoaşte un număr
de maximum 600 piese MP3 şi 600 fişiere
JPEG într-un singur album. Indiferent de modul
selectat, poate fi recunoscut un număr de
maxim 200 albume.
Notă
• Nu pot fi redate simultan fişiere JPEG şi piese
audio MP3, dacă acestea nu se află în acelaşi
album.
• Tasta PICTURE NAVI nu este operaţională
dacă este selectat modul [AUDIO (MP3)].
• Dacă sunt redate simultan piste audio MP3 şi
imagini JPEG de dimensiuni mari, este posibil
ca redarea sunetului să se facă cu „salturi”.
Este recomandată setarea ratei de biţi MP3 la
128kbps sau mai puţin, la crearea fişierului.
Dacă sunetul continuă să „sară”, este necesară
reducerea mărimii fişierului JPEG.
6
7
2
3
4
(numai fişiere JPEG)
Atunci când redaţi fişierele imagine JPEG, puteţi
selecta un anumit efect care să fie utilizat la
vizionarea prezentării de diapozitive (Slide Show).
(numai fişiere JPEG)
Atunci când redaţi fişierele imagine JPEG sub
forma unei prezentări de diapozitive (Slide Show),
puteţi stabili durata de afişare pe ecran a
diapozitivelor (slide-uri).
2
52RO
Apăsaţi ENTER.
Selectarea unor efecte la afişarea
fişierelor imagine în prezentarea de
diapozitive
1
Apăsaţi de două ori tasta
DISPLAY.
Astfel apare Meniul de Control (Control
Menu) pentru JPEG.
Apăsaţi
pentru a selecta setarea
dorită şi apoi apăsaţi ENTER.
Setarea implicită este subliniată.
• [NORMAL]: stabilirea unei durate
cuprinse între 6 şi 9 secunde.
• [FAST]: stabilirea unei durate mai scurte
decât pentru [NORMAL].
• [SLOW1]: stabilirea unei durate mai
lungi decât pentru [NORMAL].
• [SLOW2]: stabilirea unei durate mai
lungi decât pentru [SLOW1].
Parametrul selectat devine efectiv.
Notă
• În cazul unor fişiere JPEG, în special al
fişierelor JPEG progresive, sau cu mai mult de
3.000.000 pixeli, durează mai mult până când
acestea sunt afişate pe ecran, fapt ce creează
impresia că durata prezentării este mai lungă
decât cea selectată.
Stabilirea duratei unei prezentări de
diapozitive
1
Apăsaţi
pentru a selecta
[INTERVAL], şi apoi apăsaţi ENTER.
Opţiunile
corespunzătoare
meniului
[INTERVAL] apar pe ecran.
Apăsaţi de două ori tasta
DISPLAY.
Astfel apare Meniul de Control (Control
Menu) pentru JPEG.
Apăsaţi
pentru a selecta
[EFFECT], şi apoi apăsaţi ENTER.
Opţiunile
corespunzătoare
meniului
[EFFECT] apar pe ecran.
Vizionarea fişierelor DivX®
Video
3
4
Apăsaţi
pentru a selecta setarea
dorită şi apoi apăsaţi ENTER.
Setarea implicită este subliniată.
• [MODE1]: Imaginea apare prin baleiere
de sus în jos.
• [MODE2]: Imaginea apare prin baleiere
de la stânga la dreapta ecranului.
• [MODE3]: Imaginea apare pe fâşii
dinspre centrul ecranului.
• [MODE4]: Efectul imaginii este,
aleatoriu, unul din cele posibile.
• [MODE5]: Imaginea următoare este
trecută peste imaginea anterioară.
• [OFF]: dezactivarea acestei funcţii
Despre fişierele DivX Video
DivX® este o tehnologie de compresie a fişierelor
video, dezvoltată de DivXNetworks. Inc. Acest
produs este certificat oficial DivX®.
Pe acest player pot fi redate discuri DATA CD şi
®
DATA DVD care conţin fişiere video DivX .
Apăsaţi ENTER.
Parametrul selectat devine astfel efectiv.
Discuri DATA CD şi DATA DVD pe care
acest sistem le poate reda
Redarea pe acest player a discurilor DATA CD
(CDROM/CD-R/CD-RW) şi a celor DATA DVD
(DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW) se supune
următoarelor condiţii:
- În cazul discurilor DATA CD care conţin fişiere
video DivX, suplimentar faţă de pistele audio
MP3 sau de fişierele imagine JPEG, player-ul
va reda numai fişierele DivX video.
- În cazul discurilor DATA DVD, sistemul va reda
numai fişierele video DivX. Orice date, altele
decât fişiere video DivX, precum piste audio
MP3, sau fişiere imagine JPEG nu sunt redate.
Reţineţi faptul că acest sistem poate reda numai
discuri DATA CD al căror format logic este
ISO9660 Level1/Level2 sau Joliet şi discuri DATA
DVD în format UDF (Universal Disk Format).
Pot fi de asemenea redate discuri DATA CD
înregistrate în sesiuni multiple (Multi-Sesiune)
(pag.48), în timp ce discurile DATA DVD MultiSesiune nu pot fi redate.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare care însoţesc
driverele de disc şi software-ul folosit pentru
înregistrare (nu sunt oferite în acest manual),
pentru detalii referitoare la formatul de înregistrare.
continuare
53RO
Despre ordinea de redare a datelor de
pe discurile DATA CD şi DATA DVD
A se vedea „Despre ordinea de redare a albumelor,
pieselor şi fişierelor” (pag.48). Reţineţi faptul că
ordinea de redare este posibil să fie diferită, în
funcţie de aplicaţia software utilizată pentru crearea
fişierelor DivX video, sau dacă fiecare album
conţine mai mult de 600 fişiere DivX şi sunt mai
mult de 200 albume.
Notă
• Este posibil ca acest sistem să nu poată reda
anumite discuri DATA CD/DATA DVD create în
format Packet Write.
Fişiere video DivX pe care acest sistem
le poate reda
Acest player poate reda date înregistrate în format
DivX şi care au extensia „.AVI” sau „.DIVX”.
Sistemul nu va reda fişiere care au extensia „.AVI”
sau „.DIVX”, dacă acestea nu conţin date în format
DivX.
Notă
• Dacă pe discul DATA DVD nu este înregistrat
nici un fişier video DivX, pe ecran apare un
mesaj care vă informează că discul nu poate fi
redat.
• În funcţie de fişierul video DivX, imaginea poate
trece în mod pauză, sau poate fi neclară. În
aceste cazuri, este recomandată crearea
fişierului la o rată de biţi mai mică. Dacă sunetul
este totuşi cu zgomot, formatul audio
recomandat este MP3. Reţineţi însă faptul că
acest player nu se conformează formatului
WMA (Windows Media Audio).
• Datorită tehnologiei de compresie utilizate
pentru fişierele video DivX, este posibil să
dureze ceva timp până la apariţia imaginii, după
ce aţi apăsat tasta
(play).
• În funcţie de fişierul video DivX, este posibil ca
sunetul să nu fie sincronizat cu imaginea de pe
ecran.
1
Sfat util
• Pentru detalii referitoare piese audio MP3 şi
fişiere imagine JPEG care pot fi redate de pe
discurile DATA CD, consultaţi capitolul „ Piese
audio MP3 şi fişiere imagine JPEG care pot fi
redate pe acest player” (pag.48).
Notă
• Este posibil ca acest sistem să nu poată reda
un fişier DivX video, dacă acesta este o
combinaţie a două sau mai multe fişiere video
DivX.
• Acest sistem nu poate reda un fişier video DivX
ale cărui dimensiuni depăşesc 720 (lăţime) x
576 (înălţime), sau 2GB.
• În funcţie de fişierul video DivX, imaginea poate
fi neclară, sau sunetul se poate auzi cu salturi.
• Acest sistem nu poate reda anumite fişiere
video DivX a căror durată depăşeşte 3 ore.
2
3
Apăsaţi MENU.
Apare o listă a albumelor de pe disc. Vor fi
listate numai albumele care conţin fişiere
video DivX.
Apăsaţi tastele
pentru a selecta
albumul pe care doriţi să îl redaţi.
Apăsaţi tasta
.
Porneşte redarea albumului selectat.
Pentru selectarea fişierelor video DivX,
consultaţi capitolul „Selectarea unui fişier
DivX” (pagina 55).
Redarea fişierelor video DivX
Pentru oprirea redării (Stop)
Apăsaţi .
Puteţi reda fişiere video DivX de pe discurile DATA
CD (CD-ROM / CD-R/CD-RW) şi DATA DVD (DVDR / DVD-RW / DVD+R / DVD+RW).
Pentru a trece la pagina următoare
sau la cea anterioară.
Apăsaţi  sau .
Sfat util
• Informaţiile referitoare la disc pot fi vizualizate
în timpul redării unui fişier video DivX (pag.60).
54RO
Pentru dezactivarea meniului
Apăsaţi tasta MENU în mod repetat.
Selectarea unui fişier video DivX
1
După pasul 2 de la „Selectarea unui
album”, apăsaţi ENTER.
Apare lista fişierelor cuprinse în album.
Ajustarea decalajului dintre
sunet şi imagine
(A/V SYNC)
Dacă sunetul nu este sincronizat cu imaginea de pe
ecran, puteţi ajusta acest decalaj dintre sunet şi
imagine.
2
Apăsaţi tastele
pentru a selecta
fişierul dorit şi apoi apăsaţi ENTER.
Porneşte redarea fişierului selectat.
Pentru oprirea redării (Stop)
Apăsaţi .
Pentru a trece la pagina următoare
sau la cea anterioară.
Apăsaţi  sau .
Pentru a reveni la meniul anterior
Apăsaţi
Cu capacul deschis
RETURN.
Pentru a trece la fişierul video DivX
următor sau anterior, fără afişarea
listei de fişiere prezentată mai sus.
Puteţi selecta fişierul video DivX următor
sau pe cel anterior, prin apăsarea tastelor
sau
.
Puteţi de asemenea selecta primul fişier al
următorului album apăsând tasta
în
timpul redării ultimului fişier al albumului
curent. Reţineţi însă faptul că nu puteţi
reveni la albumul precedent prin apăsarea
tastei
. Pentru a putea reveni la albumul
precedent, este necesară selectarea lui din
lista de albume.
Sfat util
• Dacă este presetat numărul de vizionări, puteţi
reda fişierul video DivX de atâtea ori cât arată
numărul presetat. Sunt contorizate următoarele
evenimente:
- când player-ul este oprit.
- când se deschide compartimentul discului.
- când este redat un alt fişier.
1
2
3
4
Apăsaţi tasta AMP MENU.
Apăsaţi tastele
repetat, pana când
pe afişajul panoului frontal apare „A/V
SYNC”, apoi apăsaţi ENTER sau .
Apăsaţi tastele
pentru selectarea
parametrului dorit.
• SYNC OFF: nu este posibilă ajustarea
decalajului dintre sunet şi imagine.
• SYNC ON: este posibilă ajustarea
decalajului dintre sunet şi imagine.
Apăsaţi ENTER sau AMP MENU.
Meniul AMP MENU este dezactivat.
Notă
• În funcţie de fluxul de date de intrare, este
posibil ca această funcţie să nu fie efectivă.
• Această funcţie nu este operaţională în cazul
semnalelor care provin de la un tuner de satelit,
conectat la sistem, în cazul semnalelor MP3, în
cazul discurilor Super Audio CD, sau a
discurilor DTS-CD.
55RO
Căutarea unui anumit punct
de pe disc
Direcţia de redare
x2►  1►►  2►►  3►►
(Scan, Slow-motion Play, Freeze Frame)
3►► (numai pentru discuri DVD
VIDEO/DVD-RW/DivX video/VIDEO CD)
Puteţi localiza rapid un anumit punct de pe disc,
prin monitorizarea imaginii sau prin redarea înapoi
cu viteză redusă.
x2► (numai discuri DVD VIDEO/Super Audio
CD/CD)
În direcţie opusă
x2◄  1◄◄  2◄◄  3◄◄
3◄◄ (numai pentru discuri DVD
VIDEO/DVD-RW/DivX video/VIDEO CD)
x2◄ (numai discuri DVD VIDEO)
Viteza de redare “ x2►” / ” x2◄” este aproximativ
dublul vitezei normale de redare. Viteza de redare “
3►► “ / ” 3◄◄ ” este mai mare decât “ 2►► “ /
” 2◄◄ ” , iar “ 2►► “ / ” 2◄◄ ” este mai mare
decât “ 1►► “ / ” 1◄◄ ”.
Cu capacul deschis
Notă
• În funcţie de discul DVD/VIDEO CD, este
posibil ca unele dintre operaţiile descrise să nu
poată fi efectuate.
Localizarea rapidă a unui
anumit punct de pe disc prin
redarea repede-înainte sau
repede înapoi (Scan)
(cu excepţia fişierelor JPEG)
Apăsaţi
sau
în timpul redării discului.
Atunci când găsiţi punctul căutat, apăsaţi
pentru
a reveni la redarea cu viteză normală. De fiecare
dată când apăsaţi
sau
în timpul
căutării, viteza de redare se schimbă. La fiecare
apăsare, indicaţia se schimbă după cum urmează.
Viteza curentă poate diferi pentru unele discuri.
Redarea cu viteză redusă,
cadru-cu cadru (Slow-motion
play)
(doar pt. discuri DVD VIDEO, DVD-RW, DivX
video, VIDEO CD)
Apăsaţi
sau
în timp ce sistemul este
în modul “pauză”. Apăsaţi
pentru a reveni la
viteza normală. De fiecare dată când apăsaţi
sau
în timpul redării cu viteză
redusă, viteza de redare se modifică. Sunt
disponibile două viteze. La fiecare apăsare,
indicaţia se schimbă după cum urmează:
În sensul de redare
2
↔1
În direcţie opusă (doar pt. discuri DVD VIDEO /
DVD-RW)
2
↔1
Viteza de redare “ 2
decât “ 1
/1
“.
56RO
/2
“este mai lentă
Redarea unui singur cadru la
un moment dat (Freeze Frame
Căutarea unui titlu / capitol /
piesă / scenă, etc.
(Stop cadru))
(cu excepţia discurilor Super Audio CD, CD şi
JPEG)
Când sistemul este în mod “pauză”, apăsaţi
(step) pentru a trece la cadrul următor. Apăsaţi
(step) pentru a trece la cadrul precedent
(doar pentru discuri DVD VIDEO/DVDRW). Pentru
a reveni la viteza normală de redare, apăsaţi
.
Notă
• Nu puteţi căuta o imagine statică pe un disc
DVD-RW în mod VR.
• În cazul discurilor DATA CD, această funcţie
este operaţională numai în cazul fişierelor video
DivX.
Puteţi efectua căutarea pe un disc DVD după titluri
sau capitole, iar pentru discurile VIDEO CD/Super
Audio CD/CD/DATA CD/DATA DVD puteţi efectua
căutarea după piesă, index sau scenă. Deoarece
fiecare titlu şi piesă are alocat un număr unic pe
disc, selectarea titlului ori piesei dorite se poate
face prin introducerea numărului corespunzător.
Puteţi de asemenea căuta o anumită scenă
utilizând codul de timp (time code).
Cu capacul deschis
1
2
Apăsaţi tasta
DISPLAY (la redarea
discurilor DATA CD cu fişiere imagine
JPEG, apăsaţi de două ori
DISPLAY).
Astfel apare Meniul de Control (Control
Menu).
Apăsaţi
pentru a selecta metoda de
căutare.
 La
redarea
unui
disc
DVD
VIDEO/DVD-RW
[TITLE] (Titlu)
[CHAPTER] (Capitol)
[TIME/TEXT] (Durata/Text)
Selectaţi [TIME/TEXT] pentru a căuta
punctul de pornire prin introducerea codului
de timp.
 La redarea unui disc VIDEO CD/Super
VCD fără redare PBC Playback
[TRACK] (Piesă)
continuare
57RO
[INDEX]
 La redarea unui disc VIDEO CD/Super
VCD cu redare PBC Playback
3
Apăsaţi ENTER.
[** (**)] se schimbă în [- - ( )].
[SCENE] (Scenă)
 La redarea unui disc SUPER AUDIO
CD.
[TRACK] (Piesă)
[INDEX]
 La redarea unui CD.
[TRACK] (Piesă)
 La redarea unui disc DATA CD (MP3
audio)
4
[ALBUM]
[TRACK] (Piesă)
 La redarea unui disc DATA CD (fişier
JPEG)
Dacă faceţi o greşeală
Anulaţi numărul apăsând CLEAR, apoi
selectaţi un alt număr.
[ALBUM]
[FILE] (Fişier)
 La redarea unui fişier video DivX
[ALBUM]
[FILE] (Fişier)
Exemplu: dacă selectaţi
[CHAPTER] (Capitol), este selectat [** (**)]
(** se referă la un număr).
Numărul dintre paranteze indică numărul
total de titluri, capitole, piste, indexuri,
scene, albume sau fişiere.
Apăsaţi
sau tastele numerice, pentru
a selecta numărul titlului, capitolului,
piesei, indexului, scenei, etc. pe care
doriţi să îl/o căutaţi.
5
Apăsaţi ENTER.
Sistemul porneşte redarea începând cu
poziţia specificată de numărul selectat.
Căutarea unei scene utilizând codul
de timp (numai DVD VIDEO/DVD-RW)
1
2
La pasul 2, selectaţi
TIME/TEXT.
Este selectat [T **:** **: ] (durata de redare a
titlului curent).
Apăsaţi ENTER.
[T **:** **: ] se schimbă în [T- -:- -:- -].
3
Linia selectată
Introduceţi codul de timp utilizând tastele
numerice, apoi apăsaţi ENTER.
De exemplu, pentru a găsi o scenă situată la
2 ore, 10minute, 20secunde faţă de început,
trebuie doar să introduceţi [2:10:20].
Sfat util
• Dacă Meniul de Control (Control Menu) este
dezactivat, puteţi căuta un anumit capitol (pt.
discuri DVD VIDEO/DVD-RW), o anumită piesă
(pt. discuri Super Audio CD/CD), sau un anumit
fişier (pt. discuri DATA CD(DivX video)/DATA
DVD), dacă apăsaţi tastele cu cifre şi apoi
ENTER.
Notă
• Nu puteţi căuta o scenă pe un disc DVD+RW,
utilizând codul de timp.
58RO
Căutarea prin intermediul
scenelor
(Picture Navigation)
Puteţi diviza ecranul în 9 sub-ecrane pentru a găsi
rapid scena dorită.
4
Apăsaţi
pentru a selecta un titlu,
capitol, sau piesă (fişier), apoi apăsaţi
ENTER.
Porneşte redarea, începând cu scena
selectată.
Pentru a reveni la redarea normală în
timpul setării
Apăsaţi tasta
RETURN sau
DISPLAY.
Notă
• În funcţie de disc, este posibil ca unele din
aceste elemente să nu poată fi selectate.
Cu capacul deschis
1
2
3
Apăsaţi PICTURE NAVI în timpul redării.
Pe ecran apare imaginea următoare :
Apăsaţi în mod repetat PICTURE NAVI
pentru a selecta un element.
• [TITLE VIEWER] (doar pt. discuri DVD
VIDEO): este afişată prima scenă a
fiecărui titlu.
• [CHAPTER VIEWER] (doar pt. discuri
DVD VIDEO): este afişată prima scenă
a fiecărui capitol
• [TRACK VIEWER] (doar pt. discuri
VIDEO CD/ Super VCD): este afişată
prima scenă a fiecărui fişier video.
Apăsaţi ENTER.
Este afişată prima scenă a fiecărui capitol,
titlu, sau fişier, după cum urmează:
59RO
Vizualizarea informaţiilor
referitoare la disc
Dacă este redat un disc DVD VIDEO sau
DVD-RW
Durata de redare şi numărul titlului curent
Durata rămasă de redat pentru titlul curent
Durata de redare şi numărul capitolului curent
Durata rămasă de redat pentru capitolul curent
Numele discului
Titlu şi capitol
Display-ul revine la prima imagine, după 2
secunde
Cu capacul deschis
Vizualizarea pe afişajul panoului frontal
a duratei de redare (Playing Time) şi a
duratei rămase de redat (Remaining
Time)
Puteţi verifica anumite informaţii referitoare la disc,
cum ar fi durata de timp rămasă de redat, numărul
total al titlurilor de pe un disc DVD, sau al pistelor
de pe un disc VIDEO CD, Super Audio CD, CD,
sau MP3, utilizând display-ul de pe panoul frontal al
aparatului (pag. 95).
Apăsaţi tasta DISPLAY.
De fiecare dată când apăsaţi tasta DISPLAY în
timpul redării unui disc, mesajul afişat pe display se
modifică aşa cum este arătat în diagramele
următoare:
60RO
Dacă este redat un disc DATA CD (DivX
video) sau DATA DVD (DivX video).
Durata de redare a fişierului curent
Numele fişierului curent
Numărul albumului şi fişierului curent
Afişajul revine la prima imagine, după 2
secunde
Dacă este redat un disc VIDEO CD (fără
funcţii PBC), Super Audio CD sau CD
Durata de redare a piesei curente
Durata rămasă de redat pentru piesa curentă
Durata de redare a discului
Durata rămasă de redat pentru disc
Numele discului
Piesă şi index
Afişajul revine la prima imagine, după 2
secunde
* Cu excepţia discurilor CD.
Dacă este redat un disc MP3
Apăsaţi
repetat
DISPLAY,
pentru
modificarea informaţiei referitoare la
durată.
Afişarea şi felul informaţiei referitoare la
durată, pe care doriţi să o verificaţi, depinde
de discul aflat în proces de redare.
 Dacă este redat un disc DVD VIDEO
sau DVD-RW
•
T **:**:**
Durata de redare a titlului curent
• T-**:**:**
Durata rămasă de redat din titlul
curent
•
C **:**:**
Durata de redare a capitolului curent
•
C-**:**:**
Durata rămasă de redat din capitolul
curent
Durata de redare şi numărul pistei curente.
 Dacă este redat un VIDEO CD
•
**:**
Durata de redare a scenei curente.
Numele pistei (fişierului)
 Dacă este redat un VIDEO CD (fără
Notă
• Sistemul poate afişa numai primul nivel al
textului DVD/CD, precum numele discului sau
titlul.
• Dacă numele unui fişier MP3 nu poate fi afişat,
pe afişajulul panoului frontal apare „ *”.
• În funcţie de text, este posibil să nu fie afişat
numele piesei sau cel al discului.
• Este posibil ca duratele de redare ale pistelor
audio MP3 şi ale fişierelor video DivX să nu fie
corect afişate.
Verificarea duratei de redare (Playing
Time) şi a duratei rămase de redat
(Remaining Time)
Puteţi verifica durata de redare şi durata de redare
rămasă a titlului, capitolului sau piesei curente,
precum şi durata totală de redare a discului sau
durata rămasă de redat de pe disc. Puteţi de
asemenea verifica textul DVD, sau numele
directorului/fişierului MP3 înregistrat pe un disc.
1
2
funcţii PBC), Super Audio CD sau CD
T **:**:**
Durata de redare a piesei curente
•
T-**:**:**
Durata rămasă de redat din piesa
curentă
•
D **:**:**
Durata de redare a discului curent
•
D-**:**:**
Durata rămasă de redat din discul
curent
•
 Dacă este redat un disc DATA CD
•
(MP3 audio)
T **:**
Durata de redare a piesei curente.
 Dacă este redat un disc DATA CD
(DivX video) sau DATA DVD (DivX
video).
•
**:**:**
Durata de redare a fişierului curent.
Apăsaţi DISPLAY în timpul redării.
Pe afişaj apar următoarele:
continuare
61RO
Notă
• Pot fi afişate numai literele alfabetului şi cifrele.
• În funcţie de tipul discului aflat la redare,
sistemul poate afişa doar un număr limitat de
caractere. De asemenea, în funcţie de disc,
este posibil să nu fie afişate toate caracterele
textului.
* Apare atunci când:
- este redată o pistă audio MP3 de pe un disc
DATA CD
- este redat un fişier video DivX care conţine
semnale audio MP3, de pe un disc DATA CD/
DATA DVD.
Verificarea informaţiilor de pe disc Verificarea informaţiilor
referitoare la redare
referitoare la dată
Verificarea textului de pe discurile
DVD/Super Audio CD/CD.
Apăsaţi în mod repetat DISPLAY la pasul 2 pentru
afişarea textului înregistrat pe discul DVD/Super
Audio CD/CD.
Textul de pe DVD/Super Audio CD/CD apare doar
dacă pe disc a fost înregistrat acest text. Textul nu
poate fi modificat. Dacă pe disc nu a fost înregistrat
acest text, apare mesajul “NO TEXT”.
(doar pt. JPEG)
Puteţi verifica, în timpul redării, informaţiile
referitoare la dată, dacă tag-ul Exif* este înregistrat
în datele imaginii JPEG.
Apăsaţi de două ori
DISPLAY în timpul
redării.
Pe ecran apare Meniul de Control.
Informaţii dată
Verificarea textului de pe un disc DATA
CD (MP3 audio/DivX video) / DATA DVD
(DivX video)
Prin apăsarea tastei DISPLAY în timpul redării
pieselor audio MP3 de pe un disc DATA CD, sau a
fişierelor video DivX de pe un disc DATA CD/DATA
DVD, poate fi afişat numele albumului / pistei /
fişierului. Poate fi de asemenea afişată pe ecranul
TV şi rata biţilor audio, „bit rate” (cantitatea de date
pe secundă pentru informaţia audio curentă).
Rata biţilor*
Numele albumului
62RO
Numele piesei / fişierului
* „Exif” („Exchangeable Image File Format” =
Format de fişiere imagine interschimbabile), este un
format de imagine pentru camerele digitale, definit
de Japan Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA).
Sfat util
• Informaţiile despre dată sunt reprezentate în
următorul format: [ZZ/LL/AAAA]
ZZ: Ziua;
LL: Luna;
AAAA: Anul.
Utilizarea diferitelor funcţii
suplimentare
Schimbarea unghiului de
vizualizare
Dacă aceeaşi scenă a fost înregistrată pe discul
DVD din mai multe unghiuri (multi-angles), la
redarea discului DVD puteţi schimba unghiul de
vizualizare a scenei.
De exemplu, la redarea unei scene cu un tren în
mişcare, imaginea afişată poate fi cea care apare în
câmpul vizual din faţa trenului, de la o fereastră a
trenului situată pe partea stângă, sau de la o
fereastră situată pe partea dreaptă, fără ca
mişcarea trenului să fie întreruptă.
Vizualizarea subtitrărilor
Dacă pe disc sunt înregistrate subtitrări, afişarea
acestora poate fi activată sau dezactivată în timpul
redării discului. Dacă au fost înregistrate subtitrări
în mai multe limbi, puteţi modifica oricând limba în
care să fie afişate subtitlurile, sau puteţi activa sau
dezactiva afişarea subtitrărilor oricând doriţi. De
exemplu, selectaţi limba pe care doriţi să o exersaţi
şi activaţi subtitratrea pentru o mai bună înţelegere
a limbii.
Cu capacul deschis
Apăsaţi SUBTITLE în timpul redării.
După fiecare apăsare a tastei SUBTITLE, limba
pentru subtitrare se schimbă.
Cu capacul deschis
Apăsaţi ANGLE în timpul redării.
După fiecare apăsare a tastei ANGLE, unghiul se
schimbă.
Notă
• În funcţie de discul DVD VIDEO, este posibil ca
unghiul să nu poată fi schimbat, chiar dacă pe
disc au fost efectuate înregistrări din unghiuri
multiple.
Notă
• În funcţie de discul DVD VIDEO, este posibil ca
subtitrarea să nu poată fi schimbată, chiar dacă
pe disc au fost înregistrate subtitrări în mai
multe limbi. Este de asemenea posibil ca
subtitrarea să nu poată fi dezactivată.
• Puteţi schimba subtitlurile dacă fişierul DivX
video are o extensie „.AVI” sau „.DIVX” şi
conţine informaţiile pentru subtitrare în acelaşi
fişier.
63RO
Restricţionarea utilizării
discurilor
3
pentru a selecta
[PARENTAL CONTROL], şi apoi
apăsaţi ENTER.
Pe ecran apar opţiunile pentru [PARENTAL
CONTROL].
(CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL)
Aveţi posibilitatea stabilirii în două feluri a
restricţionării redării unui disc.
• Custom Parental Control
Aveţi posibilitatea de a stabili chiar dvs. nivelul de
restricţionare la redare astfel încât sistemul să nu
permită redarea discurilor nepermise.
• Parental Control
Redarea unor discuri DVD VIDEO poate fi
restricţionată conform unui criteriu prestabilit, cum
ar fi vârsta utilizatorului. Scenele pot fi blocate
sau înlocuite cu alte scene.
Este utilizată aceeaşi parolă atât pentru Parental
Control, cât şi pentru Custom Parental Control.
Apăsaţi tastele
4
Apăsaţi tastele
pentru a selecta [ON
], şi apoi apăsaţi ENTER.
 Dacă nu aţi introdus încă parola
Pe ecran apare fereastra pentru
înregistrarea unei noi parole.
Introduceţi o parolă formată din 4 cifre,
utilizând tastele cu cifre de la
telecomandă, apoi apăsaţi ENTER.
Va fi afişat mesajul de confirmare a
parolei.
 Dacă aveţi deja o parolă înregistrată
Pe ecran apare fereastra pentru
introducerea parolei.
Taste numerice
Cu capacul deschis
Restricţionarea redării discurilor
specificate [Custom Parental Control]
Puteţi stabili aceeaşi parolă Custom Parental
Control pentru un număr de până la 40 de discuri.
Dacă setaţi parola de restricţionare a redării pentru
al 41-lea disc, restricţia pentru primul disc parolat
este automat anulată.
1
2
64RO
Introduceţi în aparat discul a cărui redare
doriţi să nu fie permisă.
Dacă discul respectiv este în redare, apăsaţi
(Stop) pentru a opri redarea discului.
Apăsaţi tasta
DISPLAY.
Pe ecran apare Meniul de Control.
5
Introduceţi sau reintroduceţi codul
numeric format din 4 cifre al parolei,
utilizând tastele numerice de
petelecomandă, apoi apăsaţi ENTER.
În acest fel a fost setată restricţionarea de
redare a discurilor (se afişează [Custom
Parental Control is set]), iar ecranul revine la
afişarea Meniului de Control (Control Menu).
Dezactivarea funcţiei Custom Parental
Control
1
2
3
Urmaţi etapele 1…3 de la “Restricţionarea
redării discurilor specificate [CUSTOM
PARENTAL CONTROL]”.
Apăsaţi tastele
pentru a selecta [OFF
], şi apoi apăsaţi ENTER.
1
2
Apăsaţi
DISPLAY. (Dacă discul
respectiv este în redare, apăsaţi
(Stop)
pentru a opri redarea discului, şi apoi
apăsaţi
DISPLAY)
Pe ecran apare Meniul de Control.
Apăsaţi tastele
pentru a selecta
[PARENTAL CONTROL], şi apoi
apăsaţi ENTER.
Pe ecran apar opţiunile pentru [PARENTAL
CONTROL].
Introduceţi parola formată din 4 cifre,
utilizând tastele cu cifre de la telecomandă,
apoi apăsaţi ENTER.
Redarea unui disc pentru care a fost
setată opţiunea de restricţionare a redării
Custom Parental Control.
1
Introduceţi discul pentru care a fost setată
opţiunea de restricţionare Custom Parental
Control.
Pe ecran apare fereastra pentru [CUSTOM
PARENTAL CONTROL].
3
Apăsaţi tastele
pentru a selecta
[PLAYER ], şi apoi apăsaţi ENTER.
 Dacă nu aţi introdus încă parola
Pe ecran apare fereastra pentru
înregistrarea unei noi parole.
2
Introduceţi parola formată din 4 cifre,
utilizând
tastele
numerice
de
pe
telecomandă, apoi apăsaţi ENTER.
Sistemul este gata pentru începerea redării
discului.
Sfat util
• Dacă aţi uitat parola, formaţi codul numeric de 6
cifre “199703”, utilizând tastele cu cifre de la
telecomandă,
atunci
când
[CUSTOM
PARENTAL CONTROL] vă solicită introducerea
parolei, apoi apăsaţi ENTER.
Apare un nou mesaj, prin care vi se solicită
introducerea unei noi parole formate din 4 cifre.
Introduceţi o parolă formată din 4 cifre,
utilizând tastele cu cifre de la
telecomandă, apoi apăsaţi ENTER.
Va fi afişat mesajul de confirmare a
parolei.
 Dacă aveţi deja o parolă înregistrată
Pe ecran apare fereastra pentru
introducerea parolei.
Redarea, cu anumite limitări pentru
copii, a discurilor [Parental Control]
(numai pentru discuri DVD)
Redarea unor discuri DVD VIDEO poate fi limitată
luând în consideraţie un nivel de restricţionare
prestabilit, ca de ex. vârsta utilizatorului. Funcţia
[PARENTAL CONTROL] vă permite stabilirea unui
nivel de limitare a posibilităţii de redare a discurilor.
continuare
65RO
4
Introduceţi sau reintroduceţi codul
numeric format din 4 cifre al parolei,
utilizând tastele numerice de pe
telecomandă, apoi apăsaţi ENTER.
Este afişată fereastra de setarea a nivelului
de limitare.
Setarea “Parental Control” este completă.
Cu cât valoarea selectată este mai mică, cu
atât mai severă este limitarea.
Dezactivarea funcţiei Parental Control
Alegeţi pentru [LEVEL] opţiunea [OFF] la pasul 8.
5
Apăsaţi tastele
pentru a selecta
[STANDARD şi apoi apăsaţi ENTER.
Pe ecran apar elementele de selecţie pentru
[STANDARD].
Redarea unui disc pentru care a fost
setată restricţionarea “Parental Control”.
1
7
8
66RO
Apăsaţi tastele
pentru a selecta zona
geografică pentru nivelul de limitare,
apoi apăsaţi ENTER.
Este selectată zona geografică.
Dacă selectaţi [OTHERS→], selectaţi şi
introduceţi un cod standard, preluat din
tabelul de la pag.68, utilizând tastele cu
cifre.
Apăsaţi tastele
pentru a selecta
[LEVEL], apoi apăsaţi ENTER.
Sunt afişate opţiunile de selectare pentru
[LEVEL] (NIVEL).
Apăsaţi tastele
pentru a selecta
nivelul dorit şi apoi apăsaţi ENTER.
.
Pe ecran apare fereastra cu mesajul de
introducere a parolei.
2
6
Introduceţi discul şi apăsaţi
Introduceţi parola formată din 4 cifre
utilizând tastele numerice de pe
telecomandă, apoi apăsaţi ENTER.
Sistemul porneşte redarea discului.
Sfat util
• Dacă aţi uitat parola, scoateţi discul şi repetaţi
etapele 1…3 de la “Restricţionarea redării
discurilor specificate [CUSTOM PARENTAL
CONTROL]”. Atunci când vi se solicită
introducerea parolei, introduceţi “199703” de la
tastele numerice ale telecomenzii, apoi apăsaţi
ENTER. Apare un mesaj prin care vi se solicită
introducerea unei noi parole formate din 4 cifre.
După introducerea noii parole, reintroduceţi
discul în aparat şi apăsaţi
. Când apare
mesajul de introducere a parolei, introduceţi
noua parolă.
Notă
• Dacă redaţi discuri care nu posedă funcţia
Parental Control, redarea lor nu poate fi
restricţionată pe acest sistem.
• În funcţie de disc, este posibil ca, pe parcursul
redării discului, să apară mesaje prin care vi se
solicită schimbarea nivelului de limitare a redării
“Parental Control”. În această situaţie,
introduceţi parola, apoi schimbaţi nivelul. Dacă
modul de reluare a redării (Resume Play) a fost
anulat, nivelul de restricţionare a redării revine
la valoarea anterioară.
Codurile ariilor geografice
6
Standard
Cod
numeric
Standard
Cod
numeric
Argentina
Australia
Austria
Belgia
Brazilia
Canada
Chile
China
Danemarc
a
Finalda
Franţa
Germania
India
Indonezia
Italia
Japonia
Coreea
2004
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
Malaysia
Mexic
Olanda
Noua
Zeelandă
Norvegia
Pakistan
Filipine
Portugalia
Rusia
Singapor
e
Spania
Suedia
Elveţia
Thailanda
Regatul
Unit
2363
2362
2376
2390
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2379
2427
2424
2436
2489
2501
Pentru a confirma parola, reintroduceţi
codul numeric al noii parole, utilizând
tastele cu cifre de la telecomandă, apoi
apăsaţi ENTER.
Dacă faceţi o greşeală la introducerea
parolei
Apăsaţi
înainte de a apăsa ENTER şi
introduceţi numărul corect.
2149
2499
2086
2528
2184
Schimbarea parolei
1
2
Apăsaţi
DISPLAY. (Dacă discul
respectiv este în redare, apăsaţi
(Stop)
pentru a opri redarea discului, şi apoi
apăsaţi
DISPLAY)
Pe ecran apare Meniul de Control.
Apăsaţi tastele
pentru a selecta
[PARENTAL CONTROL], şi apoi
apăsaţi ENTER.
Pe ecran apar opţiunile pentru [PARENTAL
CONTROL].
3
4
5
Apăsaţi tastele
pentru a selecta
[PASSWORD ], şi apoi apăsaţi ENTER.
Pe ecran apare fereastra cu mesajul de
introducere a parolei.
Introduceţi parola formată din 4 cifre
utilizând
tastele
numerice
de
pe
telecomandă, apoi apăsaţi ENTER.
Introduceţi parola formată din 4 cifre
utilizând
tastele
numerice
de
pe
telecomandă, apoi apăsaţi ENTER.
67RO
TV
Alte operaţiuni
Operarea televizorului
folosind telecomanda
sistemului
Prin ajustarea semnalului de la telecomanda
acestui sistem, puteţi controla cu ajutorul ei
funcţionarea televizorului dumneavoastră.
cu tasta
TV
cu tasta
TV
Taste numerice
Cu capacul deschis
Notă
• Atunci când înlocuiţi bateriile telecomenzii,
codul numeric setat este posibil să fie resetat
pe valoarea implicită (SONY). Setaţi din nou
codul numeric necesar.
Producător
SONY
AIWA
DAEWOO
FISHER
FUJITSU
FUNAI
GOLDSTAR
GRUNDIG
HITACHI
JVC
LOEWE
MAGNAVOX
MITSUBISHI/MGA
NEC
ITT/NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SANYO
SHARP
TELEFUNKEN
THOMSON
TOSHIBA
ZENITH
CATV
Controlul funcţionării televizorului cu
telecomanda acestui sistem
Producător
SONY
HAMLIN/REGAL
JERROLD
JERROLD/GI
În timp ce introduceţi codul corespunzător
producătorului televizorului dvs. (a se vedea
tabelul de mai jos) cu ajutorul tastelor numerice
ale telecomenzii, apăsaţi şi menţineţi apăsată
tasta TV
. Apoi eliberaţi tasta TV
.
Dacă aţi setat cu succes codul de producător al
televizorului, telecomanda transmite semnale de
comandă spre televizor.
OAK
PANASONIC
PIONEER
SCIENTIFIC
ATLANTA
TOCOM/PHILIP
S
ZENITH
Codurile numerice ale tipurilor de
receptoare TV care pot fi operate cu
telecomanda sistemului
Dacă în listă sunt trecute mai multe coduri în
dreptul unui fabricant, introduceţi pe rând câte un
cod, până îl găsiţi pe cel care permite operarea
televizorului dumneavoastră.
68RO
Cod numeric
001 (implicit)
007, 008
002, 003, 004, 005, 006
009
055
054
002, 020, 056
052, 053
002, 013, 014, 015
018, 019
027, 028
002, 034
002, 021, 022
002, 023, 024
025, 026
049, 050, 051
013, 027, 034
029, 030, 031
002, 012, 032, 033
002, 036, 037, 038
010, 011
039, 040
041, 042, 043, 044
035, 045
046, 047, 048
016, 017
Cod numeric
101
123, 124, 125, 126, 127
117, 118
102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 119
128, 129, 130
111, 113, 120, 121, 122, 131
115, 116
110, 111, 112
117, 118, 131
113, 114
Tuner pentru satelit
Producător
SONY
AMSTRAD
BSKYB
GRUNDIG
HUMAX
NOKIA
PACE
PANASONIC
PHILIPS
THOMSON
Cod numeric
201, 202, 203
204, 205
221
218, 219
205, 206
210, 212, 213, 223
207, 208, 209, 211, 221, 222,
223
214
215, 216, 217, 218, 219, 223
216, 220, 223
Utilizarea funcţiei
THEATRE SYNC
Funcţia THEATRE SYNC vă permite ca prin
apăsarea unei singure taste să porniţi funcţionarea
televizorului dumneavoastră SONY şi a acestui
sistem, vă permite să schimbaţi modul de
funcţionare a sistemului pe „DVD” şi apoi să
comutaţi pe sursa stabilită de semnal de intrare în
TV.
Operarea televizorului
Puteţi opera televizorul dumneavoastră cu ajutorul
următoarelor taste:
Tastă
apăsată
Acţiune rezultantă
Pornirea/Oprirea televizorului
Comutarea între semnal TV şi
alte surse de semnal video de
intrare în televizor.
TV VOL +/- *
Ajustarea nivelului sonor al
televizorului.
TV CH +/- *
Selectarea canalelor TV.
Taste numerice Selectarea canalelor TV.
* Pentru utilizarea tastelor cu cifre, setaţi
telecomanda pe mod TV prin apăsarea tastei TV.
Pentru anularea modului TV, apăsaţi din nou tasta
TV.
Puteţi selecta programele TV utilizând tastele
numerice ale telecomenzii.
Pentru a selecta canalele TV, apăsaţi tastele cu
cifre, apoi apăsaţi ENTER.
TV
TV/VIDEO*
Notă
• În funcţie de TV, CATV, tunerul de satelit, este
posibil ca telecomanda să nu fie utilizabilă în
întregime, sau numai unele dintre tastele cu
funcţiuni prezentate mai sus să fie active.
• Modul TV este dezactivat dacă nu mai acţionaţi
telecomanda timp de 10 secunde.
Cu capacul deschis
Pregătirea funcţiei THEATRE
SYNC
Înregistraţi sursa de intrare a TV conectată la acest
sistem.
Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta TV/VIDEO în
timp ce introduceţi codul pentru sursa de
semnal de intrare în TV-ul conectat la acest
sistem (vezi tabelul de mai jos), utilizând tastele
cu cifre ale telecomenzii.
Este selectată astfel sursa de semnal de intrare în
TV.
Dacă setaţi cu succes codul sursei de intrare TV,
tasta TV se aprinde lent de două ori. Dacă setarea
nu a avut loc cu succes, tasta TV se aprinde
repede de cinci ori.
Setaţi intrarea televizorului pentru intrarea utilizată
pentru conectarea la sistem. Pentru detalii
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale televizorului.
continuare
69RO
Apăsând
Număr
Sursa de intrare a TV
Apăsând
Număr
Sursa de intrare a TV
TV/VIDEO
0
Nu exista sursa de
intrare (setare implicită)
VIDEO1
VIDEO2
VIDEO3
VIDEO4
VIDEO5
VIDEO6
VIDEO7
VIDEO8
TV CH +
1
2
3
4
5
6
7
8
0,5 (valoare implicită)
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
1
2
3
4
5
6
7
8
Acţiunea funcţiei THEATRE SYNC
Orientaţi telecomanda către televizor (TV) şi
către acest sistem, apoi apăsaţi o singură dată
tasta THEATRE SYNC.
În timp ce se transmite codul de la telecomandă,
tasta TV se aprinde cu intermitenţă.
Dacă această funcţie nu este operaţională,
schimbaţi durata de transmisie. Durata de
transmisie variază în funcţie de TV.
Pentru a modifica durata de transmisie
Apăsaţi şi menţineţi apăsat TV CH+ în timp ce
introduceţi codul pentru durata de transmisie (vezi
tabelul de mai jos), utilizând tastele cu cifre.
Este selectată în acest fel durata de transmisie a
telecomenzii.
Dacă aţi setat cu succes codul duratei de
transmisie, tasta TV se aprinde lent cu intermitenţă
de două ori. Dacă setarea nu se face cu succes,
tasta TV se aprinde rapid cu intermitenţă de 5 ori.
70RO
Notă
• Această funcţie este doar pentru televizoarele
SONY (este posibil să nu fie operaţională în
cazul anumitor televizoare SONY).
• Dacă distanţa dintre TV şi acest sistem este
prea mare, este posibil ca această funcţie să nu
fie operaţională. Instalaţi sistemul în apropierea
televizorului.
• Menţineţi telecomanda orientată spre TV şi
acest sistem în timp ce tasta TV se aprinde cu
intermitenţă.
Modificări aduse sunetului
În cazul discurilor VIDEO CD, CD, sau DATA CD,
puteţi selecta sunetul de la canalul dreapta sau de
la canalul stânga, pentru a asculta sunetul de la
canalul selectat prin ambele difuzoare audio,
stânga şi dreapta.
De exemplu, atunci când redaţi un disc care conţine
o melodie la care vocea este înregistrată pe canalul
dreapta iar instrumentele pe canalul stânga, puteţi
selecta canalul stânga, pentru a asculta
instrumentele prin ambele boxe audio.
Cu capacul deschis
1
Apăsaţi tasta AUDIO în timpul redării.
Pe ecran apare următorul meniu.
2
Apăsaţi tasta AUDIO în mod repetat
pentru a selecta semnalul audio dorit.
 La redarea unui disc DVD VIDEO
În funcţie de discul DVD VIDEO,
posibilităţile de alegere a limbii sunt diferite.
Dacă este afişat un număr format din 4 cifre,
acesta reprezintă codul numeric al limbii.
Consultaţii lista cu codurile de limbă de la
pagina 93, pentru a verifica limba
reprezentată prin codul respectiv. Dacă
aceeaşi limbă este afişată de două sau mai
multe ori, înseamnă că discul DVD VIDEO
este înregistrat în formate audio multiple.
 La redarea unui disc DVD-RW
Sunt afişate tipurile de date audio
înregistrate pe disc. Setarea implicită este
subliniată.
Exemplu:
• [1: AUDIO]
• [2: AUDIO]
Notă
• [2: AUDIO] nu apare dacă pe disc este
înregistrat un singur flux de date audio.
 La redarea unui disc VIDEO CD, CD,
sau DATA CD (MP3 audio)
Setarea implicită este subliniată.
• [STEREO] : sunetul stereo standard
• [1/L] : sunetul pentru canalul-stânga
(mono)
• [2/R] : sunetul pentru canalul-dreapta
(mono)
 La redarea unui disc DATA CD (DivX
video), sau DATA DVD (DivX video).
• Alegerea formatului de semnal audio
pentru un disc DATA CD sau DATA
DVD depinde de fişierul video DivX
existent pe disc.
Formatul este afişat pe display.
 La redarea unui disc Super VCD
Setarea implicită este subliniată.
• [1:STEREO] : sunetul stereo al piesei
audio 1
• [1:1/L] : sunetul pentru canalul-stânga al
piesei audio 1 (mono)
• [1:2/R] : sunetul pentru canalul-dreapta
al piesei audio 1 (mono)
• [2:STEREO] : sunetul stereo al piesei
audio 2
• [2:1/L] : sunetul pentru canalul-stânga al
piesei audio 2 (mono)
continuare
71RO
[2:2/R]: sunetul pentru canalul-dreapta al
piesei audio 2 (mono)
Notă
• La redarea unui disc Super VCD pe care nu
este înregistrată piesa audio 2, nu se va auzi
nici un sunet dacă selectaţi [2:STEREO],[2:1/L]
sau [2:2/R]
• Sunetul nu poate fi schimbat în cazul discurilor
Super Audio CD.
Utilizarea efectelor sonore
Verificarea formatului semnalului
audio
(numai DVD, DivX video)
Dacă apăsaţi tasta AUDIO în mod repetat în timpul
redării, formatul semnalului audio curent (PCM,
Dolby Digital, DTS, etc.), apare pe ecran. Această
funcţie este restricţionată în cazul anumitor discuri.
 La redarea unui disc DVD VIDEO
Exemplu:
Dolby Digital 5.1 ch
Surround (S/D)
LFE (Low Frequency Effect
(Efect de frecvenţă joasă))
Cu capacul deschis
Accentuarea frecvenţelor joase
(başii)
Puteţi accentua intensitatea frecvenţelor joase
(başii) provenite de la oricare sursă de semnal.
1
Faţă (S/D)+
Centru
2
Exemplu:
Dolby Digital 3 ch
Surround
(Mono)
Faţă (S/D)
 La redarea unui disc DATA CD (DivX video)
sau DATA DVD (DivX video).
Exemplu:
MP3 audio
Rată biţi
72RO
3
Asiguraţi-vă de faptul că modul de
funcţionare este setat pe „DVD”
În caz contrar, apăsaţi în mod repetat tasta
FUNCTION până când pe afişajul panoului
frontal apare „DVD”.
Dacă un disc se află în proces de redare,
apăsaţi
pentru a opri redarea, apoi
apăsaţi WOOFER.
Pe ecran apare SPEAKER SETUP (Meniu
de setare a difuzoarelor).
Selectaţi nivelul dorit pentru subwoofer
utilizând tastele
, apoi apăsaţi
ENTER.
Este selectat respectivul parametru şi
procedura de setare este completă.
Ascultarea
redus
sunetului
la
volum
 NIGHT MODE (Mod Noapte)
În acest mod, efectul sonor este de evidenţiere a
dialogurilor şi a efectelor sonore, aşa ca şi cum aţi fi
într-o sală de cinema, chiar dacă ascultaţi la un
nivel sonor redus. Este un mod util atunci când
doriţi să vizionaţi filme noaptea.
Ascultarea sunetului
provenit de la alte
echipamente
Apăsaţi „NIGHT” pentru a selecta „NIGHT ON”
pe afişajul panoului frontal.
 AUDIO DRC
Este îngustată gama dinamică a unei coloane
sonore Dolby Digital. Este utilă în cazul vizionării
filmelor noaptea târziu, la volum redus.
1
2
3
Apăsaţi AMP MENU.
Apăsaţi în mod repetat tastele
până
când pe afişajul panoului frontal apare
„AUDIO DRC”, apoi apăsaţi ENTER sau
.
Apăsaţi
dorit.
•
•
•
4
pentru a selecta parametrul
DRC OFF: nu este realizată compresia
gamei dinamice.
DRC STD: reproducerea coloanei
sonore cu acea gamă dinamică
intenţionată de inginerul de sunet.
DRC MAX: comprimarea completă a
gamei dinamice.
Apăsaţi ENTER sau AMP MENU.
Meniul AMP este dezactivat.
Cu capacul deschis
Puteţi asculta prin acest sistem sunetul provenit de
la alte echipamente. Conectaţi un receptor de
satelit sau un alt echipament cu nivel mare de ieşire
audio (inclusiv echipamente cu 2V nivel de ieşire,
cum ar fi un MD deck, etc.) la mufele
VIDEO1/SAT1 sau VIDEO2/SAT2 şi efectuaţi
următoarele operaţiuni pentru a evita apariţia
distorsiunilor.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale echipamentului respectiv.
Scăderea sensibilităţii la intrarea
mufei VIDEO1/SAT1
1
Notă
• AUDIO DRC se aplică doar surselor de sunet
Dolby Digital.
2
Apăsaţi repetat FUNCTION până când pe
afişajul panoului frontal al aparatului
apare „VIDEO1”
Dacă apare deja „SAT1”, este deja setată
sensibilitatea redusă a intrării, iar următorii
paşi nu mai sunt necesari.
După fiecare apăsare a tastei FUNCTION,
modul de funcţionare al sistemului se
schimbă în secvenţa următoare:
DVD → FM → AM → VIDEO1 (SAT1) →
VIDEO2 (SAT2) → TV → DVD → …
Apăsaţi tasta AMP MENU.
continuare
73RO
3
4
5
Apăsaţi tastele
în mod repetat până
când pe afişajul panoului frontal apare cu
intermitenţă „SET VIDEO 1”, apoi apăsaţi
ENTER sau .
Apăsaţi tastele
pentru a selecta
„SET
SAT1”
(„SAT1”
apare
cu
intermitenţă pe afişajul panoului frontal)
În acest fel este redusă sensibilitatea la
intrare.
Apăsaţi ENTER sau AMP MENU.
Meniul AMP este dezactivat.
Notă
• În cazul conectării unui echipament la mufa
VIDEO2/SAT2, selectaţi „VIDEO2” la pasul 1,
„SET VIDEO2” la lasul 3 şi „SET SAT2” la pasul
4.
• Dacă aţi selectat „SET VIDEO1(2) la pasul 4,
operaţiunea este anulată iar modul afişat
(modul sistemului la pasul 1) rămâne
„VIDEO1(2)”.
Ascultarea transmisiilor cu
sunet multiplex (Multiplex
Broadcast Sound)
(Dual Mono)
Puteţi asculta sunetul difuzat multiplex atunci când
sistemul recepţionează un semnal difuzat Dolby
Digital multiplex.
Puteţi reda transmisii bilingve înregistrate pe discuri
DVD-RW în mod VR.
Notă
• Pentru a recepţiona semnale AC-3, este
necesară conectarea la sistem a unui tuner
digital de satelit, cu ajutorul unui cablu optic sau
a unuia coaxial (pagina 28) şi setaţi modul de
ieşire digital al tunerului digital de satelit pe
Dolby Digital.
Cu capacul deschis
1
2
3
4
74RO
Apăsaţi tasta AMP MENU.
Apăsaţi
în mod repetat până când pe
afişajul panoului frontal apare „DUAL
MONO”, apoi apăsaţi ENTER sau .
Apăsaţi tastele
pentru a selecta
sunetul dorit.
• MAIN: este redat sunetul principal prin
difuzoarele stânga şi dreapta.
• SUB: este redat sunetul secundar prin
difuzoarele stânga şi dreapta.
• MAIN+SUB: este redat sunetul principal
şi cel secundar prin difuzoarele stânga
şi dreapta.
• MAIN/SUB: este redat sunetul principal
prin difuzorul stânga şi sunetul secundar
prin difuzorul dreapta.
Apăsaţi ENTER sau AMP MENU.
Meniul AMP este dezactivat.
Ascultarea programelor
radiodifuzate
6
7
8
Apăsaţi tastele
numărul dorit.
pentru a selecta
Apăsaţi ENTER.
Postul de radio este memorat.
Repetaţi paşii 1…7 pentru memorarea
altor staţii radio.
Pentru schimbarea numărului de preset
al unei staţii radio
Reporniţi de la pasul 1.
Ascultarea radioului
Cu capacul deschis
Memorarea frecvenţelor de emisie
ale unor staţii radio (Presetarea
staţiilor radio)
Finalizaţi în prealabil operaţiunea de introducere în
memoria sistemului a frecvenţelor staţiilor radio
preferate
(consultaţi
capitolul
„Memorarea
frecvenţelor de emisie a unor staţii radio
(Presetarea staţiilor radio) de la pagina 75).
1
Puteţi preseta un număr de 20 staţii radio FM şi 10
staţii radio AM. Înaintea efectuării acordului pe
frecvenţa staţiei radio, reduceţi la minim nivelul
volumului sonor.
1
2
3
4
5
Apăsaţi repetat FUNCTION până când pe
afişajul panoului frontal apare banda de
frecvenţe dorită.
2
Apăsaţi repetat FUNCTION până când pe
afişajul panoului frontal apare “FM” sau
“AM”.
Aparatul rămâne acordat pe frecvenţa
ultimei staţii radio recepţionate.
Apăsaţi în mod repetat tasta PRESET+
sau -, pentru a selecta staţia radio
presetată.
La fiecare apăsare a uneia din aceste taste,
sistemul face automat acordul pe frecvenţa
unei staţii radio presetate.
Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta
TUNING + sau – până când porneşte
căutarea automată a unui post de radio.
Operaţiunea de căutare încetează în
momentul realizării acordului pe frecvenţa
unei staţii radio. Pe afişajul panoului frontal
apare „TUNED” şi „ST” (pentru programe
stereofonice).
Oprirea radio-ului
Apăsaţi TUNER MENU.
Ascultarea programelor unei staţii radio
nememorate
Apăsaţi
pe afişajul
„Memory?”.
în mod repetat până când
panoului frontal apare
Apăsaţi ENTER.
Un număr de preset apare pe afişajul
panoului frontal.
3
Reglaţi nivelul volumului sonor, prin
apăsarea tastelor VOLUME +/- .
Apăsaţi tasta
.
La pasul 2, efectuaţi acordul manual sau automat
pe frecvenţa unei staţii radio. Pentru realizarea
acordului manual, apăsaţi repetat TUNING + sau –
de pe telecomandă.
Pentru acordul automat, apăsaţi şi menţineţi
apăsată tasta TUNING+ sau – de pe telecomandă.
Apăsaţi
dacă doriţi oprirea operaţiunii de acord
automat.
continuare
75RO
Sfat util
• Dacă programul radio recepţionat este
zgomotos, apăsaţi FM MODE de la
telecomandă până când pe afişajul panoului
frontal apare „MONO”. Efectul stereo dispare,
dar calitatea recepţiei se îmbunătăţeşte.
Apăsaţi din nou această tastă, pentru a reveni
la efectul stereo.
• Pentru a încerca o recepţie mai bună,
reorientaţi antenele sistemului.
• Puteţi verifica frecvenţa de emisie a staţiei
radio, prin apăsarea repetată a tastei DIPLAY
(pagina 76)
Atribuirea unui nume staţiei radio
Puteţi atribui câte un nume staţiilor radio presetate.
Aceste nume (de ex. „XYZ”) apar pe afişajul
panoului frontal atunci când este selectată staţia
radio respectivă.
Reţineţi faptul că unei staţii radio presetate i se
poate atribui un singur nume.
1
2
Apăsaţi FUNCTION până când pe afişajul
panoului frontal apare “FM” sau “AM”.
Aparatul rămâne acordat pe frecvenţa
ultimei staţii radio recepţionate.
Apăsaţi în mod repetat tasta PRESET+
sau -, pentru a selecta staţia radio căreia
doriţi să-I atribuiţi un nume de index.
3
4
Apăsaţi TUNER MENU.
5
6
Apăsaţi ENTER.
Apăsaţi
repetat până când pe
afişajul panoului frontal apare “Name
In?”
Creaţi numele de index dorit, utilizând
tastele cursor:
Apăsaţi
pentru selectarea unui
caracter, apoi apăsaţi
pentru a muta
cursorul la poziţia următoare.
Pentru introducerea unui nume pot fi
utilizate litere, cifre şi simboluri.
Dacă faceţi o greşeală
Apăsaţi
în mod repetat sau până când
caracterul pe care doriţi să îl schimbaţi este
afişat cu intermitenţă, apoi apăsaţi
pentru a selecta caracterul dorit.
Pentru a şterge un caracter, apăsaţi
în
mod repetat sau până când caracterul pe
care doriţi să îl ştergeţi este afişat cu
intermitenţă, apoi apăsaţi CLEAR.
76RO
7
Apăsaţi ENTER.
Numele atribuit staţiei radio este astfel
memorat.
Vizualizarea pe afişaj a numelui şi
a frecvenţei staţiei radio
Dacă sistemul este setat pe „TUNER AM” sau pe
„TUNER FM”, puteţi verifica frecvenţa utlizând
afişajul panoului frontal.
Apăsaţi tasta DISPLAY.
După fiecare apăsare a tastei DISPLAY, afişarea
se schimbă după cum urmează:
Nume staţie radio *1
Frecvenţă *2
*1 Este afişat în cazul în care aţi introdus un nume
pentru staţia presetată (pagina 76).
*2 Revine la afişarea originală după ce au trecut
câteva secunde.
Utilizarea sistemului RDS
(cu excepţia modelului pentru Rusia)
Ce reprezintă RDS (Radio Data
System)?
Utilizarea Sleep Timer-ului
Puteţi programa oprirea sistemului după o durată
de timp predeterminată, astfel încât puteţi adormi
pe fond muzical.
Durata de timp după care are loc oprirea automată
poate fi presetată în intervale a câte 10 minute.
Sistemul RDS (Radio Data System) este un
serviciu radiodifuzat care permite staţiilor radio să
transmită informaţii suplimentare în acelaşi timp cu
semnalul programului obişnuit. Acest tuner oferă
facilităţi RDS utile, cum ar fi afişarea numelui staţiei
radio.
Serviciul RDS este disponibil doar în cazul staţiilor
radio FM.*
Notă
• RDS poate funcţiona necorespunzător dacă
staţia recepţionată nu transmite un semnal RDS
de calitate, sau dacă intensitatea semnalului
recepţionat este scăzută.
• Nu toate staţiile redio RDS asigură servicii RDS
şi nu oferă aceleaşi tipuri de servicii. Dacă nu
sunteţi familiarizaţi cu sistemul RDS, solicitaţii
detalii despre serviciile RDS oferite de staţiile
radio locale din regiunea dumneavoastră.
Apăsaţi tasta SLEEP.
Recepţionarea informaţiilor RDS
SLEEP OFF  SLEEP 10M …… SLEEP 60M
De fiecare dată când apăsaţi această tastă,
numărul de minute (durata de timp rămasă până la
oprire) afişate se schimbă ciclic după cum
urmează:
SLEEP 90M  SLEEP 80M  SLEEP 70M
Verificarea duratei rămase până la
oprire
Dacă aparatul este acordat pe frecvenţa unei staţii
Selectaţi pur şi simplu o staţie radio FM.
radio care asigură şi servicii RDS, va fi afişat
numele staţiei* la informaţiile pentru TUNER.
* Dacă nu este recepţionată transmisia RDS, este
posibil ca numele staţiei să nu apară pe display.
Apăsaţi o singură dată tasta SLEEP.
Modificarea duratei rămase până la
oprire
Apăsaţi repetat tasta SLEEP pentru a selecta
durata de timp dorită.
Anularea funcţiei Sleep Timer
Apăsaţi repetat tasta SLEEP până când pe afişajul
panoului frontal apare „SLEEP OFF”.
77RO
Schimbarea strălucirii
afişajului panoului frontal
Strălucirea display-ului poate fi schimbată în două
trepte.
Cu capacul deschis
1
2
3
4
78RO
Apăsaţi tasta AMP MENU.
Apăsaţi
în mod repetat până când pe
afişajul
panoului
frontal
apare
„DIMMER”, apoi apăsaţi ENTER sau .
Apăsaţi tastele
pentru a selecta
strălucirea afişajului panoului frontal.
DIMMER OFF: display strălucitor.
DIMMER ON: display-ul devine întunecat şi
indicatorul de gamă sonoră Sound Field se
stinge.
Apăsaţi ENTER sau AMP MENU.
Meniul AMP este dezactivat.
Revenirea la setările
implicite
Puteţi readuce parametrii sistemului, cum ar fi
frecvenţele presetate ale unor staţii radio, la valorile
setate din fabrică (valorile implicite).
1
2
Apăsaţi
pentru a porni sistemul
Apăsaţi şi menţineţi apăsate, în ordine,
butoanele FUNCTION, VOLUME- şi
de pe panoul sistemului.
Pe afişajul panoului frontal apare mesajul
„COLD RESET” şi toate setările sunt
readuse la valorile implicite.
Setări şi reglaje
Utilizarea meniului de setări
(Setup Display)
Prin utilizarea Setup Display, puteţi face diferite
ajustări ale unor parametri cum ar fi imaginea şi
sunetul. Puteţi de asemenea seta limba pentru
subtitrări şi cea de afişare a meniului Setup Display,
precum şi alte lucruri. Pentru detalii despre fiecare
element al Setup Display, consultaţi pagile 80-83.
Lista completă a elementelor din Setup Display
este prezentată la pagina 99.
4
Notă
• Setările referitoare la redare, existente pe disc,
sunt prioritare faţă de cele stabilite prin Setup
Display şi este posibil ca nu toate funcţiunile
descrise să fie operaţionale.
Apăsaţi
pentru a selecta unul dintre
elementele afişate în lista de setări:
[LANGUAGE SETUP], [SCREEN SETUP],
[CUSTOM SETUP], sau [SPEAKER
SETUP]. Apoi apăsaţi ENTER.
Astfel este selectat elementul asupra căruia
se vor face setările.
Exemplu : [SCREEN SETUP] (Setări pentru
ecran)
ecran
Element selectat
Elemente selectabile
5
1
2
3
Selectaţi un element folosind tastele
apoi apăsaţi ENTER.
Sunt afişate opţiunile posibile de setare a
acestui element.
Exemplu : [TV TYPE] (Raportul de aspect
pentru imaginea afişată pe ecran)
,
Apăsaţi
DISPLAY. (Dacă discul este în
redare, apăsaţi
pentru a opri redarea
discului, apoi apăsaţi
DISPLAY.)
Astfel apare Meniul de Control (Control
Menu).
Apăsaţi
pentru a selecta
[SETUP], şi apoi apăsaţi ENTER.
Pe ecran apar opţiunile pentru [SETUP].
Opţiuni
6
Apăsaţi
pentru a selecta una din
setări, apoi apăsaţi ENTER .
Parametrul respectiv este selectat, iar
procesul de setare este în acest fel încheiat.
Apăsaţi
pentru a selecta [CUSTOM],
şi apoi apăsaţi ENTER.
În acest fel este afişat Meniul de Setări
(Setup Display)
continuare
79RO
Setarea limbii pentru Meniu
sau pentru Coloana Sonoră
[LANGUAGE SETUP]
Parametru selectat
[LANGUAGE SETUP] vă permite să setaţi diferite
limbi pentru informaţiile meniurilor afişate pe
ecranul TV sau pentru coloana sonoră.
Resetarea tuturor setărilor [SETUP]
1
2
Selectaţi [RESET] la pasul 3, apoi
apăsaţi ENTER.
Selectaţi [YES] , utilizând tastele
.
În meniul Setup Display, selectaţi [LANGUAGE
SETUP] (Setarea limbii). Pentru detalii privind
utilizarea meniului afişat pe ecran, consultaţi
„Utilizarea meniului de setări (Setup Display)”
(pagina 79).
Puteţi de asemenea să ieşiţi din acest
proces şi să reveniţi la Meniul de Control
(Control Menu) prin selectarea aici a opţiunii
[NO].
3
Apăsaţi ENTER.
Toate setările ale căror explicaţii le găsiţi la
paginile 80…83 determină revenirea la
valorile implicite*. Nu apăsaţi butonul
pe
durata resetării sistemului. Durata de
resetare completă este de câteva secunde.
* cu excepţia setărilor Parental Control
Notă
• Dacă porniţi sistemul după resetare, pe ecranul
TV apare un mesaj de ghidare. Pentru
efectuarea setării rapide Quick Setup (pag. 30),
apăsaţi ENTER; pentru a reveni la ecranul
normal, apăsaţi CLEAR.
 [OSD] (On-Screen Display)
Permite alegerea limbii în care sunt afişate
mesajele pe ecranul TV.
 [MENU] (doar pt. discuri DVD VIDEO)
Permite selectarea limbii dorite pentru meniul
discului.
 [AUDIO] (doar pt. discuri DVD VIDEO)
Permite schimbarea limbii coloanei sonore. Dacă
selectaţi [ORIGINAL], este selectată limba a cărei
prioritate este stabilită de pe disc.
 [SUBTITLE] (doar pt. discuri DVD VIDEO)
Permite schimbarea limbii în care se afişează
subtitrarea, în funcţie de limbile subtitrărilor
înregistrate pe disc. Dacă selectaţi [AUDIO
FOLLOW], limba în care apare subtitrarea este
aceeaşi cu limba în care se coloana sonoră.
Sfat util
• Dacă aţi selectat [OTHERS →] în [MENU],
[AUDIO] şi [SUBTITLE], selectaţi şi introduceţi
un cod de limbă ales dintre codurile prezente în
“Lista codurilor de limbă” de la pagina 93,
utilizând tastele cu cifre ale telecomenzii.
Notă
• Dacă aţi selectat în [MENU], [AUDIO] sau
[SUBTITLE] o limbă care nu este înregistrată
pe discul DVD VIDEO, va fi automat selectată
una din limbile înregistrate pe disc (în funcţie de
disc, este posibil ca limba să nu fie selectată
automat).
80RO
[16:9]
Setări referitoare la afişarea
pe ecran (Setup Display)
[SCREEN SETUP]
Alegeţi acele setări care corespund receptorului TV
conectat la acest sistem.
Selectaţi [SCREEN SETUP]” în Setup Display.
Pentru utilizarea informaţiei afişate, vedeţi
“Utilizarea meniului de setări (Setup Display)”, de la
pagina 79.
Setările implicite sunt subliniate.
 [TV TYPE]
Permite selectarea raportului de aspect al imaginii
afişate pe ecranul receptorului TV conectat la acest
sistem (format standard 4:3, sau lat).
Setările implicite pot fi diferite, în funcţie de modelul
pentru ţara respectivă.
[16:9]
[4:3 LETTER
BOX]
[4:3 PAN
SCAN]
Selectaţi această opţiune dacă
televizorul conectat la sistem
este cu ecran lat, sau este un
TV obişnuit cu posibilitatea de
funcţionare în mod „wide”
(format lat, 16:9)
Selectaţi această opţiune dacă
televizorul conectat la sistem
este cu ecran normal, format
4:3. Imaginea afişată este lată,
cu benzi întunecate pe ecran,
deasupra
şi
dedesubtul
imaginii afişate.
Selectaţi această opţiune dacă
televizorul conectat la sistem
este cu ecran normal, format
4:3. Imaginea în format lat
este afişată pe întreg ecranul,
fiind eliminate porţiunile care
nu încap pe ecran.
[4:3 LETTER
BOX]
[4:3 PAN SCAN]
Notă
• În funcţie de discul DVD, este posibil ca, în
locul formatului [4:3 PAN SCAN] să fie selectat
automat formatul [4:3 LETTER BOX] şi
viceversa.
 [SCREEN SAVER]
“Screen saver”-ul este o imagine care apare pe
ecran dacă aţi lăsat sistemul în mod “stop” sau
“pauză” timp de 15 minute, ori dacă redarea unui
disc Super Audio CD, CD sau DATA CD (MP3
audio) durează mai mult de 15 minute. “Screen
Saver”-ul previne deteriorarea ecranului pe care se
afişează imaginea, datorită imprimării pe ecran a
unor “umbre” (“ghosting”, fenomen prin care se
imprimă pe ecran urma unei imagini fixe afişate o
perioadă îndelungată).
Apăsaţi tasta
pt. a dezactiva “screen saver”-ul.
[ON]
Activează „Screen Saver”-ul
[OFF] Dezactivează „Screen Saver”-ul
 [BACKGROUND]
Permite selectarea culorii sau imaginii de fundal de
pe ecranul TV, atunci când:
- redarea discului DVD, Video CD sau data CD
(fişier JPEG) este oprită.
- redarea unui disc Super Audio CD, CD, sau
DATA CD (MP3 audio) este oprită sau se află
în desfăşurare.
[JACKET
PICTURE]
[GRAPHICS]
[BLUE]
[BLACK]
Pe fundal apare o imagine
„jacket” (imagine statică), dar
numai în cazul în care o astfel
de
imagine
este
deja
înregistrată pe disc (CDEXTRA,
etc.). Dacă pe disc nu există o
imagine „jacket”, pe ecran apare
o imagine [GRAPHICS].
Pe fundal apare o imagine
presetată, existentă în memoria
sistemului.
Fundalul are culoarea albastră.
Fundalul are culoarea neagră.
continuare
81RO
 [LINE]
Este selectat tipul semnalului video de la ieşirea
mufei EURO AV
OUTPUT (TO TV) de pe
panoul din spate al sistemului.
[VIDEO]
La ieşire este prezent semnal video.
[RGB]
La ieşire este prezent semnal RGB.
Notă
• Dacă televizorul nu acceptă semnale RGB, pe
ecranul TV nu apare nici o imagine, chiar dacă
aţi selectat [RGB]. Consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale televizorului.
 [4:3 OUTPUT]
Această setare este efectivă numai dacă în
[SCREEN SETUP] setaţi [TV TYPE] pe [16:9]
(pagina 81). Alegeţi această opţiune pentru a putea
viziona semnale în format progresiv cu raportul de
aspect al imaginii de 4:3. Dacă puteţi modifica
raportul de aspect al imaginii de la televizorul
dumneavoastră compatibil cu formatul progresiv
(525p/625p), schimbaţi setarea de la televizor, nu
de la acest sistem.
Notă
• Această setare este efectivă numai dacă este
selectat „P. AUTO (PROGRESSIVE AUTO)”
sau „P.VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO)”
utilizând tasta PROGRESSIVE (pagina 22).
[FULL]
[NORMAL
]
Selectaţi această opţiune, dacă
puteţi schimba raportul de aspect
de la televizorul dumneavoastră.
Selectaţi această opţiune dacă nu
puteţi schimba raportul de aspect
al televizorului dumneavoastră. Va
fi afişat un semnal cu raport de
aspect 16:9 care are câte o bandă
verticală de culoare neagră în
partea stângă şi dreaptă a imaginii.
Televizor cu raportul de aspect al ecranului de 16:9
82RO
Setarea personalizate
[CUSTOM SETUP]
Utilizaţi această facilitate pentru a stabili setări
referitoare la redare sau alte setări.
Selectaţi [CUSTOM SETUP] în Setup Display.
Pentru utilizarea informaţiei afişate, vedeţi
“Utilizarea meniului de setări (Setup Display)”, de la
pagina 79.
Setările implicite sunt subliniate.
 [PAUSE MODE] (doar pt. discuri DVD
VIDEO/ DVD-RW)
Este selectată imaginea atunci când sistemul se
află în mod “pauză”.
Imaginea, incluzând elemente în
mişcare dinamică, este redată la
[AUTO]
ieşire fără jitter. Aceasta este poziţia
selectată în mod normal.
Imaginea, incluzând elemente care
[FRAME] nu sunt în mişcare dinamică, este
redată la ieşire cu rezoluţie înaltă.
 [TRACK SELECTION] (doar pt. discuri DVD
VIDEO)
Este acordată prioritate redării coloanei sonore care
are cel mai mare număr de canale audio, atunci
când pe discul DVD VIDEO redat au fost
înregistrate formate audio multiple (PCM, MPEG
audio, DTS, ori Dolby Digital).
[OFF]
Nu se acordă nici o prioritate.
[AUTO]
Se acordă prioritate.
Notă
• Dacă aţi selectat pentru acest parametru
opţiunea [AUTO], limba s-ar putea să se
schimbe. Setarea [TRACK SELECTION] are o
mai mare prioritate decât setarea [AUDIO] din
[LANGUAGE SETUP] (pagina 80). (În funcţie
de disc, este posibil ca această funcţie să nu fie
operaţională).
•
Dacă sunetul PCM, DTS, Dolby Digital şi
piesele audio MPEG au acelaşi număr de
canale, prioritatea de redare a coloanei sonore
stabilită de acest sistem este următoarea: PCM,
DTS, Dolby Digital şi MPEG audio.
 [MULTI-DISC RESUME] (doar pt. discuri DVD
VIDEO/VIDEO CD)
Comută între activarea (ON) / dezactivarea (OFF)
funcţiei Multi-disc Resume (Reluarea automată a
redării, valabilă pentru mai multe discuri). Poziţia de
reluare automată a redării poate fi memorată pentru
un număr de până la 40 discuri DVD VIDEO/VIDEO
CD diferite (pag.41)
[ON]
[OFF]
Sunt memorate setările poziţiei din
care este reluată redarea, pentru un
număr de până la 40 de discuri.
Nu sunt memorate setările pentru
reluarea redării. Redarea reîncepe
de la punctul de reluare doar în
cazul discului curent, aflat în
interiorul sistemului.
 [DivX]
Afişează codul de înregistrare al acestui sistem.
Pentru mai multe detalii, consultaţi pagina de
Internet http://www.divx.com .
Setări pentru difuzoarele
audio (Subwoofer)
[SPEAKER SETUP]
Pentru obţinerea celui mai bun sunet posibil,
trebuie stabilit nivelul sonor al subwooferului.
Selectaţi [SPEAKER SETUP] în Setup Display.
Pentru detalii privind utilizarea informaţiei afişate,
consultaţi „ Utilizarea meniului de setări (Setup
Display” (pagina 79).
Setarea implicită este cea subliniată.
 LEVEL
Puteţi schimba nivelul subwoofer-ului (difuzorului
de başi) după cum urmează:
[SUBWOOFER Setaţi între -6dB şi +6dB, în
]
trepte de câte 1dB.
0dB
Sfat util
• Puteţi apăsa de asemenea WOOFER pentru
ajustarea nivelului sonor al subwooferului.
83RO
Informaţii suplimentare
Precauţii
Referitoare la discurile de curăţat
Nu utilizaţi discuri de curăţat CD/DVD existente în
comerţ. Acestea pot provoca defecţiuni.
Referitoare la televizorul color
•
Dacă pe ecranul TV apar neuniformităţi de
culoare cauzate de difuzoarele audio ale
sistemului, opriţi televizorul şi reporniţi-l după
15…30 minute. Dacă neuniformităţile de
culoare persistă, amplasaţi difuzoarele audio la
distanţă mai mare faţă de televizor.
Referitoare la amplasare
•
•
•
•
•
Amplasaţi aparatul într-o locaţie cu ventilaţie
corespunzătoare, pentru a preveni creşterea
temperaturii în interiorul aparatului.
La volum sonor ridicat, după o perioadă mai lungă de
timp, carcasa aparatului este fierbinte la atingere.
Acest lucru nu constituie un defect. Evitaţi totuşi
atingerea carcasei. Nu amplasaţi aparatul într-un
spaţiu îngust, unde ventilaţia este redusă, deoarece
sistemul se poate supraîncălzi.
Nu acoperiţi fantele de ventilaţie aşezând orice fel de
obiecte pe sistem. Acest sistem este echipat cu un
amplificator de mare putere. Dacă fantele de
ventilaţie sunt acoperite, sistemul se poate
supraîncălzi şi se poate defecta.
Nu aşezaţi aparatul pe o suprafaţă moale, cum ar fi o
carpetă, şi nu blocaţi fantele de ventilaţie.
Nu amplasaţi aparatul în apropierea unor surse de
căldură, ori în locuri expuse direct în lumina soarelui,
ori cu praf excesiv sau supuse şocurilor mecanice.
Referitoare la utilizare
•
•
Dacă aparatul este adus direct dintr-un loc rece la
unul cald, ori este amplasat într-o cameră cu
umiditate mare, se poate forma condens pe lentila
din interiorul sistemului. Dacă se întâmplă acest
lucru, aparatul nu va mai funcţiona corespunzător.
Scoateţi discul şi lăsaţi aparatul pornit circa o
jumătate de oră, până la evaporarea condensului.
Atunci când doriţi schimbarea amplasamentului
aparatului, dacă în aparat se află vreun disc, acesta
trebuie scos. În caz contrar, discul poate fi deteriorat.
NOTĂ IMPORTANTĂ
Atenţie: Acest sistem are capabilitatea de a
menţine pe ecranul televizorului dumneavoastră,
pentru un timp indefinit de lung, imaginea statică
a unui cadru video ori a meniului cu afişare pe
ecran, “on screen display”. Dacă lăsaţi ca aceste
imagini statice să fie afişate pe ecranul
televizorului dumneavoastră un timp prea lung,
riscaţi deteriorarea permanentă a ecranului TV.
Îndeosebi televizoarele cu proiecţie sunt
predispuse acestui risc.
Referitoare la schimbarea amplasării
sistemului
Dacă este necesară transportarea sistemului,
urmaţi procedura următoare pentru a proteja
mecanismul interior.
1
2
3
Referitoare la reglajul volumului sonor
•
Nu măriţi nivelul volumului sonor atunci când
ascultaţi un pasaj cu nivel foarte redus al semnalului
de intrare, ori dacă nu este prezent semnal audio.
Dacă procedaţi astfel, difuzoarele boxelor audio pot fi
deteriorate atunci când va trebui redat un pasaj cu
nivel maxim (peak level).
Referitoare la curăţarea aparatului
•
84RO
Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele aparatului
utilizând o lavetă moale, uşor înmuiată într-o soluţie
slabă de detergent. Nu utilizaţi nici un fel de
tampoane abrazive, praf de curăţat, ori solvenţi,
precum alcool sau benzen.
Dacă aveţi întrebări sau probleme privind sistemul
dumneavoastră, vă rugăm să vă adresaţi celui mai
apropiat dealer Sony.
4
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION pentru a
selecta „DVD”.
Asiguraţi-vă că discul a fost scos din sistem.
Apăsaţi simultan
şi
. Pe afişajul
panoului frontal apare mesajul „MECHA
LOCK”
(„blocare
mecanică”),
după
„STANDBY”.
Scoateţi din priză ştecherul cordonului de
alimentare al aparatului.
Note referitoare la discuri
Ghid al problemelor de
funcţionare
Manipularea discurilor
•
•
•
•
Pentru a menţine curată suprafaţa discului,
manipulaţi discul prinzându-l de margini. Nu
atingeţi suprafaţa discului.
Nu lipiţi hârtie sau bandă adezivă pe suprafaţa
discului.
Nu expuneţi discul în bătaia directă a razelor de
soare, sau a aerului care iese din conducte cu
aer cald, nici în maşina parcată în bătaia
soarelui, deoarece temperatura poate creşte
considerabil în interiorul maşinii.
După utilizare, reintroduceţi discul în carcasa
lui.
Curăţarea discurilor
•
Curăţaţi discul utilizând o lavetă de curăţat.
Ştergeţi discul pornind dinspre centru către
margine.
Dacă, în timpul utilizării aparatului, întâmpinaţi oricare
dintre problemele prezentate mai jos, utilizaţi acest ghid
al problemelor de funcţionare care vă ajută să remediaţi
problemele apărute. Dacă însă vreuna problemele
apărute persistă, contactaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Vă rugăm să reţineţi, că în cazul în care personalul de
service schimbă anumite piese în cadrul reparaţiei,
acestea s-ar putea să fie reţinute.
Tensiunea de alimentare
Aparatul nu poate fi pornit
•
Verificaţi dacă ştecherul cordonului de alimentare
este ferm introdus în priză.
Dacă pe afişajul panoului frontal apar
alternativ „PROTECT” şi „UNPLUG”.
Scoateţi imediat din priză ştecherul cordonului de
alimentare şi verificaţi următoarele:
• Utilizaţi doar difuzoarele audio specificate?
• Există ceva care blochează fantele de aerisire din
partea superioară a sistemului?
După verificarea aspectelor menţionate şi remedierea
neregulilor, reintroduceţi în priză ştecherul cordonului de
alimentare şi porniţi aparatul. Dacă nu a fost descoperită
cauza problemei, cu toate că aţi verificat toate aspectele
de mai sus, contactaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Imaginea
•
Nu utilizaţi pentru curăţare solvenţi precum
neofalină, tiner, lichide de curăţare din comerţ
ori spray anti-static pentru curăţat discurile LP
de vinil (pentru Pick-up).
Sistemul poate reda numai discuri standard, de
formă circulară. Utilizarea unor discuri, fie nonstandard, fie de formă non-circulară (de ex. sub
formă de card, inimă, stea) poate provoca
defecţiuni.
Nu utilizaţi discuri pe care sunt ataşate accesorii
comerciale, cum ar fi o etichetă sau un inel.
Nu există imagine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cablurile video de conectare nu au fost ferm
conectate.
Cablurile video de conexiune sunt deteriorate.
Sistemul nu este conectat la mufa de intrare corectă
a televizorului (pagina 20).
Intrarea video a televizorului nu este setată pentru a
putea vedea pe ecran imaginile provenite de la
sistem.
Aţi setat sistemul pentru format progresiv, dar
televizorul dumneavoastră nu poate accepta
semnale progresive. În acest caz, reveniţi la setarea
pentru format întreţesut („interlace”) (setarea
implicită) (pagina 22).
Chiar dacă televizorul dumneavoastră este
compatibil cu semnale în format progresiv
(525p/625p), imaginea este posibil să fie afectată
dacă setaţi formatul progresiv. În acest caz, reveniţi
la setarea pentru format întreţesut („interlace”)
(setarea implicită) (pagina 22).
Cablul SCART (EURO AV) nu este ferm conectat.
Cablu SCART (EURO AV) este deteriorat.
Sistemul nu este conectat la mufa EURO AV
INPUT corectă (pagina 20).
continuare
85RO
•
Intrarea video a televizorului nu este setată pentru a
permite vizionarea imaginilor de la sistem.
•
Apar zgomote („purici”) pe imagine.
•
•
Discul este murdar sau deteriorat.
Dacă semnalul de ieşire din sistem trece prin VCR
înainte de ajunge la TV, semnalele de protecţie la
copiere ale unor programe DVD pot afecta calitatea
imaginii. În cazul în care întâmpinaţi probleme chiar
şi după conectarea directă a sistemului la TV,
încercaţi să conectaţi sistemul la intrarea S-Video a
televizorului.
Chiar dacă aţi stabilit un anumit raport de
aspect în [TV TYPE] din cadrul
[SCREEN
SETUP], imaginea nu apare în întregime pe
ecranul TV.
•
Raportul de aspect este fixat de pe discul DVD.
Pe ecranul TV apar neuniformităţi de culoare
•
•
•
•
Subwooferul şi boxele frontale ale acestui sistem
sunt ecranate magnetic pentru a evita scurgerile
magnetice. Este însă posibil să apară scurgeri
magnetice, deoarece sunt utilizaţi magneţi puternici.
În cazul utilizării difuzoarelor în apropierea unui TV
cu tub cinescop sau proiector, instalaţi difuzoarele
audio la cel puţin 0,3m distanţă faţă de TV.
Dacă neuniformităţile de culoare persistă, opriţi
televizorul, apoi reporniţi-l după 15…30minute.
Dacă apare efect de microfonie, repoziţionaţi
difuzoarele audio la o distanţă şi mai mare faţă de
TV.
Asiguraţi-vă de faptul că în apropierea difuzoarelor
audio nu se află obiecte magnetice (lacăt magnetic
pe un stand TV, dispozitive medicale, jucării, etc.).
Se aude brum sau zgomot puternic.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Comportamentul în utilizare
Sistemul este în Pauză sau în mod „Slow-motion
Play” (redare cu încetinitorul, cadru-cu-cadru).
Apăsaţi
pentru revenirea la modul de redare
normal.
•
Se efectuează deplasarea rapidă înainte sau înapoi.
Apăsaţi
pentru revenirea la modul de redare
normal.
Verificaţi conectarea difuzoarelor audio (pagina 17).
dreapta
86RO
Nu se poate face acordul pe frecvenţa staţiilor
radio
•
•
•
sunt
Verificaţi conectarea corectă şi fermă a boxelor şi a
componentelor.
Nu se aude sunetul prin boxa Subwoofer.
•
Asiguraţi-vă că funcţia de gamă sonoră este setată
pe „FOCUS SURROUND” sau „WIDE SURROUND”
(pagina 38)
Verificaţi conexiunile la difuzoare şi setările acestora
(pagina 17)
În funcţie de discul DVD, semnalul de ieşire este
posibil să nu fie în întregime pe 5.1 canale. Este
posibil ca sunetul să fie monofonic sau stereofonic,
chiar dacă piesa sonoră este înregistrată în format
Dolby Digital sau MPEG audio.
Cablurile de conectare a difuzoarelor audio nu sunt
conectate ferm.
Apăsaţi MUTING de la telecomandă dacă pe afişajul
panoului frontal al sistemului este afişat „MUTING
ON”.
Sunetele din stânga şi din
neechilibrate sau inversate.
•
Setaţi [AUDIO] pe [STEREO] , apăsând tasta AUDIO
(pagina 71)
Asiguraţi-vă de corectitudinea conectărilor sistemului.
Efectul surround este dificil de obţinut atunci
când piesa sonoră redată este în format Dolby
Digital, DTS, sau MPEG audio.
Nu se aude sunetul
•
Verificaţi dacă boxele audio şi echipamentele
componente ale sistemului sunt conectate ferm.
Verificaţi dacă cablurile de legătură sunt plasate la
distanţă faţă de un transformator ori de un motor şi la
cel puţin 3 metri distanţă faţă de un televizor ori de o
lampă fluorescentă.
Amplasaţi televizorul mai departe de componentele
audio ale sistemului.
Contactele metalice ale mufelor sunt murdare.
Curăţaţi contactele cu o cârpă uşor muiată în alcool.
Curăţaţi discul.
Sunetul îşi pierde efectul stereo atunci când
este redat un disc VIDEO CD, CD sau DATA CD
(MP3 audio).
•
Sunetul
Atunci când este utilizat discul Setup Disc, este
posibil ca nivelul sonor al boxei subwoofer să fie
scăzut. Aceasta este o setare implicită şi nu
constituie un defect.
Verificaţi conectarea şi setările difuzoarelor (pagina
17)
•
•
Verificaţi dacă antenele sunt conectate ferm.
Reajustaţi poziţia antenelor; dacă este cazul,
conectaţi o antenă exterioară.
Intensitatea semnalului de la staţiile radio este prea
scăzută pentru a face acordul automat. Efectuaţi
acordul direct.
În memoria receptorului nu aţi presetat staţii radio, ori
staţiile presetate au fost şterse din memorie (atunci
când procedaţi la acordul pe frecventă prin căutarea
staţiilor presetate). Presetaţi staţii radio
(pagina 75)
Apăsaţi DISPLAY astfel încât pe display să fie afişată
frecvenţa staţiilor radio.
Telecomanda nu funcţionează
•
•
•
•
Sunt interpuse obstacole între telecomandă şi
sistem.
Distanţa dintre telecomandă şi sistem este prea
mare.
Telecomanda nu este orientată spre senzorul
receptor al sistemului.
Bateriile telecomenzii sunt consumate.
Discul nu poate fi redat
•
•
•
•
•
•
•
În sistem nu este introdus nici un disc.
Discul este introdus invers (cu faţa etichetată în jos).
Introduceţi discul în sistem orientându-l cu faţa de
redare în jos.
Discul alunecă în suport.
Sistemul nu poate reda discuri CD-ROM, etc. (pagina
7)
Codul regional al discului nu este identic cu cel al
sistemului.
În interiorul sistemului s-a format condens. Scoateţi
discul din sistem şi lăsaţi sistemul pornit circa o
jumătate de oră
Nu pot fi redate piese audio MP3
•
•
•
•
•
•
•
•
Discul DATA CD nu este înregistrat în format MP3
compatibil cu unul din formatele ISO9660
Level1/Level2 sau Joliet.
Piesele audio MP3 nu au extensia „.MP3”.
Datele nu sunt în format MP3, chiar dacă au extensia
„.MP3”.
Datele nu sunt în format MPEG1 Audio Layer3.
Sistemul nu poate reda piese audio în format
MP3PRO.
Pentru setarea [MODE (MP3, JPEG)] a fost aleasă
opţiunea [IMAGE (JPEG)] (pagina 51)
Discul DATA CD conţine un fişier DivX video.
Sistemul nu poate reda fişiere audio MP3 înregistrate
pe discuri DATA DVD.
Nu pot fi redate fişiere imagine JPEG.
•
•
•
•
•
•
•
Discul DATA CD nu este înregistrat în format JPEG
compatibil cu unul din formatele ISO9660
Level1/Level2 sau Joliet.
Fişierul are o altă extensie decât „.JPEG” sau „.JPG”.
Dimensiunea fişierului depăşeşte 3072 (lăţime) x
2048 (înălţime) în modul de redare normal, sau
depăşeşte 3.300.000 pixeli în format Progressive
JPEG.
Imaginea nu este cuprinsă în întregime pe ecran
(acele imagini sunt reduse).
Pentru [MODE (MP3, JPEG)] a fost setată opţiunea
[AUDIO (MP3)] (pagina 51)
Discul DATA CD conţine un fişier DivX video.
Sistemul nu poate reda fişiere imagine JPEG
înregistrate pe discuri DATA DVD.
Piesele audio MP3 şi fişierele imagine JPEG
sunt redate simultan
•
Pentru [MODE (MP3, JPEG)] a fost setată opţiunea
[AUTO] (pagina 51).
Fişierele DivX video nu pot fi redate.
•
•
•
•
Fişierul nu a fost creat în format DivX.
Fişierul are o altă extensie decât „.AVI” sau „.DIVX”.
Discul DATA CD (DivX video)/DATA DVD nu a fost
creat într-un format DivX care să fie conform cu ISO
9660 Level 1/Level 2 sau Joliet/UDF.
Fişierul video DivX are dimensiuni mai mari de 720
pixeli (lăţime) x 576 pixeli (înălţime).
Numele albumelor/pistelor/fişierelor nu sunt
corect afişate.
•
Sistemul poate afişa numai cifre şi literele alfabetului.
Orice alt caracter este afişat prin [ * ].
Redarea discului nu porneşte de la început.
•
•
•
A fost selectat unul din următoarele moduri de
redare: Program Play, Shuffle Play, sau Repeat Play.
Apăsaţi CLEAR pentru anularea acestor funcţii,
înainte de a porni redarea discului.
A fost selectat Resume Play.
În Stop, apăsaţi
de pe panoul sistemului sau de
pe telecomandă, apoi porniţi redarea (pagina 41)
Pe ecranul TV apare automat titlul, meniul discului
DVD sau meniul discului VIDEO CD cu PBC.
Redarea discului porneşte automat
•
Discul DVD are printre caracteristici şi pe cea de
„Auto playback” (Pornirea automată a redării).
Redarea discului se opreşte automat
•
Unele discuri pot conţine un semnal de auto-pauză.
Atunci când este redat un astfel de disc, sistemul
opreşte redarea la semnalul de auto-pauză.
Nu pot fi efectuate anumite funcţii, precum
Stop, Search, Slow-motion Play, sau Repeat
Play.
•
În funcţie de disc, unele din operaţiile de mai sus nu
vor putea fi efectuate. Consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale discului.
Mesajele nu apar pe ecran în limba pe care o
doriţi
•
În Setup Display, selectaţi pentru [OSD] din cadrul
[LANGUAGE SETUP] limba în care doriţi afişarea
mesajelor pe ecran (On-screen display) (pagina 80).
continuare
87RO
Limba în care se aude coloana sonoră nu poate
fi schimbată
• Pe discul DVD nu sunt înregistrate piste audio
multilingual (în mai multe limbi)
• Discul DVD interzice schimbarea limbii coloanei
sonore
•
Limba în care apar subtitrările nu poate fi
schimbată
Pe discul DVD nu sunt înregistrate subtitrări în mai
multe limbi.
Discul DVD interzice schimbarea limbii subtitrării.
Funcţia de
autodiagnosticare
(când pe display apare o combinaţie de
litere şi cifre)
Dacă este activată funcţia de auto-diagnosticare
pentru a preveni defectarea sistemului, pe afişajul
panoului frontal al player-ului apare un cod de
service (de ex. C 13 50), format dintr-o literă urmată
de 4 cifre. În acest caz, verificaţi datele din tabelul
următor:
Afişarea subtitlurilor nu poate fi dezactivată
• Discul DVD interzice dezactivarea subtitrărilor.
Unghiul din care a fost filmată scena nu poate fi
schimbat
• Pe discul DVD nu sunt înregistrate scene
filmate din unghiuri multiple. (pagina 63)
• Discul DVD interzice schimbarea unghiului.
Discul nu poate fi scos din aparat, iar pe afişajul
panoului frontal apare „LOCKED” (blocat)
• Contactaţi un centru de service acreditat Sony.
Pe ecranul TV apare mesajul [Data error] la
redarea unui disc DATA CD sau DATA DVD.
• Datele înregistrate în cadrul piesei audio
MP3/fişierului imagine JPEG/fişierului video
DivX pe care doriţi să îl redaţi, sunt deteriorate.
• Datele nu sunt în format MPEG1 Audio Layer 3.
• Formatul fişierului imagine JPEG nu este
conform cu DCF.
• Fişierul imagine JPEG are extensia „.JPG” sau
„.JPEG”, dar datele nu sunt în format JPEG.
• Fişierul pe care doriţi să îl redaţi are extensia
„.AVI” sau „.DIVX”, dar nu este în format DivX,
sau este în format DivX, dar nu este conform
profilelor DivX Certified.
Sistemul nu funcţionează normal
• Scoateţi din priză ştecherul cordonului de
alimentare, apoi reconectaţi sistemul după
câteva minute.
Pe afişajul panoului frontal apare [DEMO PLAY].
• Contactaţi un centru service Sony autorizat.
88RO
Primele 3
caractere
ale codului
de service
C 13
C 31
E XX
(xx e un
număr)
Cauza şi/sau acţiunea corectivă
Discul este murdar.
Stergeţi discul cu o lavetă
moale (pagina 85).
Discul nu este corect introdus
Reporniţi sistemul, apoi
reintroduceţi corect discul.
Pentru a preveni funcţionarea
incorectă, sistemulul a derulat
procedura de auto-diagnosticare.
Contactaţi cel mai apropiat
centru service Sony autorizat şi
comunicaţi acest cod service din 5
caractere. Exemplu: E 61 10.
Secţiunea Tuner FM
Specificaţii
Gama de frecvenţă
Secţiunea amplificator
Front (pentru
difuzoarele
frontale)
Putere de ieşire (nominală)
40W +40W (la 1kHz, pe
sarcina de 6 ohmi, 1% THD).
Putere de ieşire RMS continuă
(de referinţă): 50 W + 50 W (la
1kHz, pe sarcina de 6 ohmi,
10% THD)
Front surround* Putere de ieşire (nominală)
40W +40W (la 1kHz, pe
sarcina de 6 ohmi, 1% THD).
Putere de ieşire RMS continuă
(de referinţă): 50W + 50W (la
1kHz, pe sarcina de 6 ohmi,
10% THD).
Subwoofer
Putere de ieşire (nominală)
40W +40W (la 100 Hz, pe
sarcina de 6 ohmi, 1% THD).
Putere de ieşire RMS continuă
(de referinţă): 50W + 50W (la
100 Hz, pe sarcina de 6 ohmi,
10% THD).
* În funcţie de sursa de semnal audio, este posibil
ca la ieşire să nu fie prezent semnal audio.
Intrări (Analogice)
VIDEO1/SAT1, VIDEO2/SAT2
Sensibilitate: 250/450mV
RMS
Impedanţă: 50 kilohmi
TV
Sensibilitate: 450mV RMS
Impedanţă: 50 kilohmi
Intrări (Digitale)
VIDEO1/SAT1, VIDEO2/SAT2
Impedanţă 75 kilohmi
Sistemul Super Audio CD/DVD
Laser
Sistemul formatului
de semnal:
Laser semiconductor
(DVD: λ = 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Tipul de emisie: continuă
NTSC / PAL
Secţiunea Tuner (Radio)
Sistem
Sistem digital cu sinteză de
frecvenţă în buclă PLL cu cristal de
cuarţ.
Tip antenă
Borne antenă
87,5-108,0MHz (în trepte de
50kHz)
Antena-fir pentru FM
75ohmi, asimetric (coaxial)
Secţiunea Tuner FM
Gama de frecvenţă
Tip antenă
Frecv. intermediară:
531-1602kHz (cu intervalul
de acord setat pe 9kHz)
Antena-cadru pentru AM
450 kHz
Secţiunea Video
Ieşiri
Intrare
Video: 1Vp-p , 75ohmi
S Video:
Y: 1Vp-p , 75ohmi
C: 0,286Vvv, 75ohmi
COMPONENT:
Y: 1Vp-p , 75ohmi
PB/CB, PR/CR: 0,7Vp-p,
75ohmi
Video: 1Vp-p , 75ohmi
S Video:
Y: 1Vp-p , 75ohmi
C: 0,286Vp-p, 75ohmi
Difuzoare
Difuzoare frontale
Sistem sonor
Difuzoare utilizate:
Impedaţa nominală:
Dimensiuni (aprox.)
Masa (aprox.)
Bass reflex cu ecranare
magnetică
tip con 50mm diametru, 2
bucăţi
6 ohmi
162 x 78 x 134 mm
(lăţimexînălţimexgrosime)
0,8 kg
Subwoofer
Sistem sonor
Difuzoare utilizate:
Impedaţa nominală:
Dimensiuni (aprox.)
Masa (aprox.)
Bass reflex cu ecranare
magnetică
tip con 50mm diametru, 2
bucăţi
6 ohmi
205 x 440 x 400 mm
(lăţimexînălţimexgrosime)
9,3 kg
Caracteristici generale
Tensiunea de
alimentare:
Putere consumată:
Dimensiuni (aprox.)
Masa (aprox.)
Accesorii furnizate:
220-240V, CA, 50/60Hz
În funcţionare: 85W
Standby: 0,3W (în Power
Saving Mode)
380 x 76 x 293mm
(lăţimexînălţimexgrosime)
4,5 kg
Consultaţi pagina 13.
* Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica
designul şi caracteristicile, fără notificare prealabilă.
89RO
Glosar
Album
Secţiune a unui disc de date Data CD, care
grupează piese audio MP3 cu piese muzicale, sau
fişiere imagine JPEG.
Capitol (Chapter)
Subdiviziune a unui titlu de pe un disc DVD. Un titlu
este format din mai multe capitole.
DivX®
Tehnologie video digitală creată de DivXNetworks,
Inc. Datele video codate cu tehnologia DivX sunt de
cea mai înaltă calitate, la o mărime relativ redusă a
fişierului.
Dolby Digital
Acest format de sunet, parte a conceptului „movie
theather”, este mai performant decât formatul Dolby
Surround Pro Logic. În acest format, prin
difuzoarele surround este redat un semnal audio
stereo cu o bandă de frecvenţe extinsă şi este de
asemenea asigurat un canal independent pentru
efectul de bass profund redat de subwoofer
(difuzorul de başi). Acest format mai este numit şi
„5.1”, deoarece canalul subwoofer este contorizat
drept canal 0.1 (acesta funcţionează numai atunci
când este necesar un efect profund al başilor).
Toate cele 6 canale ale acestui format sunt
înregistrate separat, pentru realizarea unei separaţii
superioare între canale. Mai mult decât atât,
deoarece toate semnalele sunt procesate digital,
semnalul suferă o degradare mai mică.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II creează 5 canale cu lărgime de
bandă întreagă, dintr-o sursă audio cu 2 canale de
sunet. Acest lucru este realizat cu ajutorul unui
decodor performant surround matricial de mare
puritate, care extrage proprietăţile spaţiale din
înregistrarea originală, fără adăugarea unor sunete
noi ori a unor coloraturi de tonalitate.
DTS
Tehnologie digitală de compresie a semnalelor
audio, dezvoltată de Digital Theatre System, Inc.
Această tehnologie este la nivelul 5.1 channel
surround. Acest format cuprinde şi două canale
stereo-spate şi un canal discret pentru subwoofer.
DTS asigură aceeaşi înaltă calitate a sunetului
digital pe 5.1 canale discrete. Buna separaţie între
canale este asigurată, deoarece toate canalele de
date sunt înregistrate discret şi procesate digital.
90RO
DVD
Un disc care conţine până la 8 ore de imagini de
film, chiar dacă diametrul său este egal cu al unui
CD.
Capacitatea de stocare a datelor unui disc DVD
simplu-strat , simplă-faţă este de 4,7GB (de 7 ori
mai mare decât a unui CD). Mai mult, capacitatea
de stocare a unui DVD dublu-strat simplă-faţă este
8,5GB; a unuia simplu-strat dublă-faţă este de
9,4GB şi a unuia dublu-strat dublă-faţă este de
17GB.
Datele de imagine sunt în format MPEG2, unul din
standardele globale pentru tehnologia de
compresie digitală. Datele de imagine sunt
comprimate într-un raport de circa 1/40 faţă de
mărimea originală. La DVD este de asemenea
utilizată tehnologia de codare cu rată variabilă, prin
care volumul de date alocate depinde de
caracteristicile imaginii.
Datele audio sunt înregistrate în format Dolby
Digital sau PCM, fapt ce permite o prezenţă audio
apropiată de realitate.
În plus, un disc DVD, oferă o serie de funcţii
avansate, cum ar fi Multi-angle (vizionarea aceleiaşi
scene filmate din mai multe unghiuri), Multi-lingual
(coloane sonore, subtitrări, etc. în mai multe limbi),
funcţii de Control Parental, etc.
DVD-RW
Un disc DVD-RW este un disc pe care pot fi
înregistrate şi re-înregistrate date, având aceeaşi
capacitate cu a unui disc DVD VIDEO. Discul
DVDRW are două moduri diferite: “mod VR ” şi
“mod Video ”. Discurile DVD-RW create în mod
Video au acelaşi format cu al discurilor DVD
VIDEO, pe când discurile create în mod VR (Video
Recording) permit programarea sau editarea
conţinutului.
DVD+RW
Un disc DVD+RW (plus RW) este un disc care
poate fi înregistrat şi re-înregistrat. Formatul de
înregistrare al discurilor DVD+RW este comparabil
cu cel al discurilor DVD VIDEO.
File (fişier)
Un fişier imagine JPEG înregistrat pe un disc DATA
CD, sau un fişier video DivX de pe un disc DATA
CD/DATA DVD. („File” este o definiţie exclusivă
pentru acest sistem). Un singur fişier constă într-o
singură imagine sau film.
Software care are la bază imaginea de film (Film
based software), software care are la bază
imaginea de televiziune (Video based software)
Software-ul utilizat la înregistrarea discurilor DVD
poate fi clasificat în Film based şi în Video based
software. Imaginile de pe DVD-urile „Film based”
sunt structurate ca şi imaginile de cinema (24 de
cadre pe secundă). La DVD-urile „Video based”,
cum ar fi piesele de teatru ori serialele de comedie,
imaginile sunt afişate cu 30 cadre (60 câmpuri) pe
secundă.
Formatul întreţesut (baleiere întreţesută)
Formatul întreţesut (Interlace format) este metoda
standard de afişare a imaginilor pe ecranul TV în
sistemul NTSC, cu frecvenţa de 30 cadre pe
secundă. Fiecare cadru este baleiat de două ori,
alternativ liniile pare şi cele impare, cu frecvenţa de
60 de ori pe secundă.
Sistemul cu un anumit code de zonă poate reda
discuri care au acelaşi cod de zonă. De asemenea,
sistemul poate reda şi discuri marcate cu „
”.
Chiar dacă pe unele discuri DVD nu apare codul
regional, limitarea regională poate fi activată.
Scene
La un VIDEO CD cu funcţii PBC, meniurile afişate
pe ecran, imaginile în mişcare şi imaginile statice
sunt divizate în secţiuni numite „scene”.
Funcţia Multilingual
Pe unele discuri DVD, înregistrarea coloanei
sonore sau a subtitrărilor este făcută în mai multe
limbi.
S-Force PRO Front Surround
Implicarea pe termen lung a companiei Sony în
tehnologia surround (şi cantitatea vastă de date
acumulate ca rezultat) a condus la dezvoltarea unei
metode complet noi de procesare şi a unui DSP
avansat pentru a gestiona eficient aceste sarcini.
Toate aceste au fost denumite S-Force PRO Front
Surround. În comparaţie cu tehnologia Front
Surround anterioară, S-Force PRO Front Surround
reproduce mai convingător senzaţia de distanţă şi
spaţialitate, rezultând un sunet surround adevărat,
fără a mai fi necesare şi difuzoarele din spate.
Parental Control (Control Parental)
Funcţie a unui DVD, prin care este limitată
posibilitatea de redare a discului în funcţie de
vârsta utilizatorului, conform nivelului de limitare
stabilit de fiecare ţară. Limitările diferă de la disc la
disc; atunci când această funcţie este activată,
redarea poate fi complet interzisă, sau anumite
scene sunt complet omise ori înlocuite cu alte
scene, etc.
S-Master
S-Master este o tehnologie de amplificare complet
digitală a sunetului, dezvoltată de Sony, care
minimizează efectiv apariţia jitterului şi a
fragmentării sunetului, furnizând o superbă claritate
a dialogurilor şi o reproducere fidelă a sunetului
original. Secţiunea compactă a amplificatorului are
o mare eficienţă a puterii şi performanţe termice
remarcabile.
Playback Control (PBC)
Sunt semnale codate, înregistrate pe discuri VIDEO
CD (Versiunea 2.0) pentru controlul redării.
Prin utilizarea meniurilor afişate pe ecran, care sunt
înregistrate pe discurile VIDEO CD cu funcţii PBC,
beneficiaţi de posibilitatea redării unor programe
interactive simple, de programe cu funcţii de
căutare, etc.
Title (Titlu)
Cea mai lungă porţiune care caracterizează distinct
imaginea sau muzica de pe un DVD, film, etc., în
software-ul video, ori întregul album, în software-ul
audio.
Funcţia Multi-angle
Pe unele discuri DVD este înregistrată aceeaşi
scenă filmată din unghiuri diferite.
Formatul progresiv (scanare secvenţială)
Spre deosebire de formatul întreţesut, formatul
progresiv baleiază toate liniile cu o frecvenţă de 60
de cadre pe secundă (525 linii pentru sistemul
NTSC). Calitatea generală a imaginii se
îmbunătăţeşte, iar imaginile statice, textul şi liniile
orizontale sunt mai precis conturate. Acest format
este compatibil cu formatul progresiv 525p.
Codul regional (Region Code)
Acest sistem este utilizat pentru a proteja drepturile
de autor. Fiecare sistem DVD sau disc DVD are
alocat un cod regional. Codul regional poate fi
văzut atât pe sistem, cât şi pe ambalajul discului.
Track (Piesă audio, fişier)
Porţiune pe disc care conţine informaţia despre o
imagine în mişcare ori o piesă muzicală de pe un
VIDEO CD, Super Audio CD, CD sau MP3. Un
album are în componenţă mai multe piese (numai
MP3).
VIDEO CD
Un compact disc care conţine imagini în mişcare.
Datele imaginilor folosesc formatul MPEG1, unul
din standardele cele mai răspândite la nivel mondial
de tehnologie de compresie digitală. Datele
imaginilor sunt compresate la aproximativ 1/40 din
mărimea lor originală. De aceea, un VIDEO CD de
12 cm poate conţine până la 74 de minute de
imagini în mişcare.
VIDEO CD-urile conţin de asemenea şi date audio
continuare
91RO
compacte. Sunetele din afara spectrului auditiv
uman sunt compresate, iar sunetele pe care le
putem auzi nu sunt compresate. VIDEO CD-urile
pot stoca de 6 ori mai multă informaţie decât CDurile audio convenţionale.
Există două versiuni de VIDEO CD-uri:
• Versiunea 1.1: puteţi reda doar imagini în
mişcare şi sunete.
• Versiunea 2.0: Puteţi reda imagini statice de
înaltă rezoluţie şi să vă bucuraţi de
caracteristicile funcţiilor PBC.
Sistemul este compatibil cu ambele versiuni.
92RO
Lista codurilor de limbă
Ortografia este conform standardului ISO 639: 1998 (E/F)
Cod
Limbă
Cod
Limbă
Cod
Limbă
Nespecificată
93RO
Index al părţilor componente şi al elementelor de control
Pentru mai multe informaţii, consultaţi paginile al căror număr este indicat între paranteze.
Panou frontal
①
Buton
(Pornire/standby) (29, 36, 80)
⑥
VOLUME-/+ (36, 78)
②
Afişajul panoului frontal (95)
(închidere/deschidere compartiment
disc) (34, 36)
Senzorul de infraroşu pentru
telecomandă (14)
Indicatorul gamei sonore (38)
⑦
FUNCTION (36, 78)
⑧
Butonul
⑨
Butonul
⑩
Compartimentul discului (34, 36)
③
④
⑤
94RO
(stop) (29, 34, 36)
(Play (Redare)) (34, 36)
Afişajul panoului frontal
Indicaţiile afişajului panoului frontal
①
Se aprinde atunci când este prezent la
ieşire semnal progresiv (22)
⑨
②
Formatul surround curent (cu excepţia
JPEG şi Super Audio CD) (72)
⑩
③
Se aprinde în modul SLEEP (77)
⑪
④
Status redare (numai în mod de
funcţionare DVD)
⑫
⑤
Se aprinde în modul NIGHT (73).
⑬
⑥
Se aprinde atunci când informaţiile
referitoare la durata titlului ori a
capitolului apar pe afişajul panoului
frontal. (numai DVD)
Modul de redare curent
Se aprinde atunci când este realizat
acordul pe frecvenţa unei staţii radio (75)
⑦
⑧
Se aprinde atunci când este recepţionată
o transmisie stereo (75).
Se aprinde atunci când este ascultat un
program radio în mod de redare mono a
sunetului (75).
Tipul discului curent.
Se aprinde atunci când în „A/V SYNC”
este setat „SYNC ON”. (cu excepţia
Super Audio CD şi Radio) (55)
Se aprinde atunci când sunt redate
discuri NTSC (numai în funcţionare DVD)
continuare
95RO
Panoul din spate
①
②
③
④
⑤
96RO
Mufa DIGITAL OUT OPTICAL (26)
⑥
Mufe VIDEO1/SAT1 DIGITAL IN
(OPTICAL/COAXIAL) (26)
Mufe AUDIO IN L/R (VIDEO1/SAT1,
VIDEO2/SAT2, TV) (26)
Mufe VIDEO/S-VIDEO (VIDEO1/SAT1,
VIDEO2/SAT2, MONITOR OUT) (20, 26)
Mufele EURO AV
OUTPUT (TO TV)
(20, 24)
⑦
Borne conectare antena (terminale antena
AM/mufa antena FM 75 COAXIAL) (19)
Mufe COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB,
PR/CR) (20)
⑧
Mufa TV DIGITAL IN COAXIAL (24)
⑨
Mufa VIDEO2/SAT 2 DIGITAL IN (COAXIAL)
(26)
Mufa SPEAKER pentru difuzoarele audio
(16)
⑩
4
Telecomanda
5
PRESET -/+, TV CH -/+ (30,
49, 53, 68, 69, 75)
(redare) (34, 36, 49, 51, 53, 56)
Butonul
are un punct tactil. *
6
7
TOP MENU (45)
/ ENTER (30, 34, 38, 45, 47,
49, 51, 53, 55, 57, 59, 64, 68, 72,
74, 78, 79)
8
9
10
11
RETURN (49, 53)
ALBUM -/+ (36, 69)
ANGLE (63)
AUDIO (71)
au puncte tactile *
Butonul AUDIO are un punct tactil. *
12
13
SUBTITLE (63)
Taste numerice (45, 47, 57, 64, 68,
69)
Butonul 5 are un punct tactil. *
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Deschidere
capac
23
24
25
26
27
CLEAR, -/-- (49, 57, 69, 75)
ENTER
PROGRESSIVE, TUNER MENU
(22, 75)
TV
(pornire/standby) (68)
(pornire/standby) (29, 30, 36)
THEATRE SYNC (69)
TV/VIDEO (68, 69)
FUNCTION (22, 36, 38, 72, 73, 75)
SLOW, TUNING -/+
(56, 75)
(stop) (29, 34, 36, 46, 49, 51, 53,
64, 72, 79)
(pauză) (36)
MUTING (36)
MENU (45, 49, 53)
VOLUME, TV VOL +/- (36, 68, 75)
Butonul VOLUME are un punct tactil. *
28
29
1
2
3
TV (68, 69)
SLEEP (Cronometru) (77)
GAMĂ DE SUNET (38)
30
31
32
33
34
DISPLAY (10, 46, 51, 57, 59, 60,
64, 79)
REPLAY, ADVANCE,
STEP (36, 56)
DISPLAY (60)
WOOFER (72)
PICTURE NAVI (49, 59)
REPEAT (44)
FM MODE (75)
continuare
97RO
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
TV CH +/- (68)
Butonul TV CH + are un punct tactil. *
TV VOL +/- (68)
NIGHT (72)
SA-CD/CD (46)
AMP MENU (38, 55, 72, 73, 74, 78)
* Punctul tactil este utilizat ca referinţă atunci când
acţionaţi sistemul cu ajutorul telecomenzii.
98RO
Lista parametrilor setabili în meniul DVD Setup Menu
LANGUAGE SETUP (Setare limbă)
OSD
MENU
SCREEN SETUP (Setare ecran)
(Selectaţi limba pe care
doriţi să o utilizaţi, din lista
limbilor afişate)
(Selectaţi limba pe care
doriţi să o utilizaţi, din lista
limbilor afişate)
AUDIO
(Selectaţi limba pe care
doriţi să o utilizaţi, din lista
limbilor afişate)
SUBTITLE
(Selectaţi limba pe care
doriţi să o utilizaţi, din lista
limbilor afişate)
CUSTOM SETUP (Setare personalizată)
SPEAKER SETUP (Setare difuzoare)
(Selectaţi nivelul pentru
subwoofer de la -6.0dB la
+6.0dB. Nivelul implicit
este 0dB)
Cod înregistrare 
99RO
Lista AMP Menu
Puteţi seta următoarele elemente cu ajutorul tastei AMP MENU de pe telecomandă.
Setările implicite sunt cele subliniate.
Meniul AMP
100RO
Index
Numerice
16:9 81
4:3 LETTER BOX 81
4:3 OUTPUT 81
4:3 PAN SCAN 81
5.1 Canale Surround 71
A
A/V SYNC 55
Accesorii 13
Afişaj al panoului frontal 60, 95
ALBUM 57
Album 90
ANGLE (Unghi) 63
Ascultarea sunetului provenit de
la alte echipamente 73
Ascultarea sunetului de la TV 38
Atribuirea unui nume staţiilor
radio 75
AUDIO 80
AUDIO DRC 73
B
BACKGROUND (Fundal) 81
Baterii 14
C
CD multisesiune 8
CHAPTER (Capitol) 57
Capitol 90
Codul regional 8, 90
COMPONENT VIDEO OUT 20
Conectarea cablului de
alimentare 29
Conectare antenă 19
Conexiune digitală 26
Conectarea altor componente 26
Conectarea sistemului de
difuzoare 16
Conectarea televizorului 20
CUSTOM 79
CUSTOM PARENTAL
CONTROL 64
CUSTOM SETUP 82
D
DATA CD 49, 53
DATA DVD 53
DIMMER 78
Discuri care pot fi folosite 6
DISPLAY 60
Display
Setup Display 79
DivX® 53, 90
Dolby Digital 90
Dolby Pro Logic II 90
DTS 90
DUAL MONO 74
DVD 90
DVD+RW 90
DVD-RW 46, 90
E
EFFECT 52
F
FILE 57
File (Fişier) 90
Film based software 90
Format întreţesut 90
Format Progressiv 22, 90
Funcţie Multi-angle 63, 90
Funcţie Multilingual 90
G
Ghid al problemelor de
funcţionare 85
I
INDEX 57
Instant Advance 36
Instant Reply 36
INTERVAL 52
Înainte cu viteză sporită 56
Înapoi cu viteză sporită 56
J
JPEG 48, 49
L
Lista codurilor de limbă 93
Lista meniului AMP 100
LANGUAGE SETUP 80
LINE 82
Localizarea
unui punct specific prin
urmărirea ecranului TV 56
M
Manevrarea discurilor 85
MENU 80
Meniu de Control 10
Meniu pe ecran
Meniul de control 10
Setup Display 79
Meniul AMP 55, 73
Meniul DVD-ului 45
MODE (MP3, JPEG) 51
MP3 48, 49
MULTI DISC RESUME 83
Muting 36
O
ORIGINAL 46
Operarea televizorului 68
OSD 80
P
Panoul din spate 96
Panou frontal 94
PARENTAL CONTROL 64, 90
PAUSE MODE 82
PICTURE NAVI 49, 59
Piesă audio 90
PLAY LIST 46
Prezentare de diapozitive 51
PROGRESSIVE AUTO 22
PROGRESSIVE VIDEO 22
Q
Quick Setup (Setare rapidă) 30
R
Radio 75
Redarea PBC 8, 47, 90
Redarea cu viteză redusă 56
Redare continuă 44
Redare program 42
Redarea repetată 44
Reluarea redării 41
RESET 79
S
S VIDEO 20
Scan 56
continuare
101RO
SCENE 57
Scenă 90
SCREEN SAVER 81
SCREEN SETUP (Setare ecran)
79, 99
Schuffle Play 43
SLEEP 77
Staţii presetate 75
Sunet multiplex 74
SPEAKER SETUP (Setare
difuzoare) 83, 99
SUBITITLE (Subtitrare) 63, 80
Super Audio CD 8, 46
T
Telecomanda 14, 68, 97
THEATRE SYNC 69
TIME/TEXT 57
TITLE 57
Titlu 90
TRACK (Piesă) 57
TRACK SELECTION 82
Trecere în revistă a procedurilor
de conectare 15
TUNER MENU 75
TV TYPE 81
V
VIDEO CD 90
102RO
Download PDF