Sony | HT-CT290 | Sony HT-CT290 Bară de sunet pe 2.1 canale cu tehnologia Bluetooth® Instrucţiuni de utilizare

Bară de sunet
Instrucţiuni de utilizare
HT-CT290/HT-CT291
Pentru produse cu marcajul CE
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu,
nu acoperiţi orificiul de ventilare al
aparatului cu ziare, feţe de masă,
draperii etc.
Nu expuneţi aparatul la surse de flacără
deschisă (de exemplu lumânări
aprinse).
Pentru a reduce riscul de incendiu
şi de electrocutare, evitaţi stropirea
aparatului şi posibilitatea ca pe acesta
să se scurgă lichide şi nu plasaţi
pe aparat obiecte pline cu lichide,
precum vazele.
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu
închis, cum ar fi o bibliotecă sau un
dulap încorporat.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele
cu baterii instalate la căldură excesivă,
precum lumina directă a soarelui şi
focul.
Pentru a preveni vătămările, acest
aparat trebuie aşezat în siguranţă pe
carcasă sau ataşat la podea/perete,
în conformitate cu instrucţiunile de
instalare.
Doar pentru utilizare la interior.
Cu privire la sursele de alimentare
• Unitatea rămâne sub tensiune chiar şi
atunci când este oprită, atât timp cât
este conectată la priza de c.a.
• Deoarece pentru deconectarea unităţii
de la priză se foloseşte ştecărul
principal, conectaţi unitatea la o priză
de c.a. uşor accesibilă. Dacă observaţi
nereguli în funcţionarea unităţii,
deconectaţi imediat ştecărul
principal de la priza de c.a.
Cabluri recomandate
Trebuie utilizate cabluri şi conectori
ecranaţi şi împământaţi corespunzător
pentru cuplarea la computerele gazdă
şi/sau la periferice.
2RO
Valabilitatea marcajului CE este limitată
doar la ţările în care aceasta este inclusă
în prevederile legale, în principal în ţările
SEE (Spaţiul Economic European).
Pentru clienţii din Europa
Casarea bateriilor
şi a echipamentelor
electrice şi electronice
uzate (valabilă în ţările
Uniunii Europene şi în
alte ţări din Europa care
au sisteme de colectare
diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs, pe
baterie sau pe ambalaj indică faptul că
produsul şi bateria nu trebuie tratate
ca deşeuri menajere. Este posibil ca
pe anumite baterii, acest simbol să
fie utilizat în combinaţie cu un simbol
chimic. Se adaugă simbolurile chimice
pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb)
dacă bateria conţine mai mult de
0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste produse şi
baterii sunt eliminate în mod corect,
veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului
şi sănătăţii umane, consecinţe ce ar
putea rezulta altfel din manipularea
incorectă a deşeurilor. Reciclarea
materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive
de siguranţă, de performanţă sau
de integritate a datelor, necesită
o conexiune permanentă la o baterie
încorporată, aceasta trebuie înlocuită
doar de către personal de service
calificat. Pentru a vă asigura că bateria
şi echipamentele electrice şi electronice
vor fi tratate în mod corespunzător,
predaţi aceste produse la sfârşitul
duratei de exploatare la punctul de
colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi
secţiunea referitoare la modul de
eliminare în siguranţă a bateriilor din
produs. Predaţi bateriile la punctul de
colectare relevant pentru reciclarea
bateriilor uzate. Pentru informaţii mai
detaliate referitoare la reciclarea acestui
produs sau a bateriilor, contactaţi
autorităţile locale, serviciul local de
eliminare a deşeurilor menajere sau
magazinul de la care aţi achiziţionat
produsul sau bateria.
Aviz pentru clienţi: următoarele
informaţii sunt valabile doar în
cazul echipamentelor vândute
în statele ce aplică directivele UE.
Acest produs a fost fabricat de sau în
numele Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Întrebările referitoare la modul în
care acest produs respectă legislaţia
Uniunii Europene trebuie să fie
adresate reprezentantului autorizat,
Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgia. Comunicaţi
orice probleme legate de service
sau garanţie la adresele oferite în
documentele separate de service
sau garanţie.
Prin prezenta, Sony Corporation
declară că acest echipament este în
conformitate cu cerinţele de bază
şi cu alte prevederi relevante ale
Directivei 1999/5/CE.
Pentru detalii, vă rugăm să accesaţi
următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/
Această Bară de sunet este concepută
pentru redarea de sunet provenind de
la dispozitive conectate şi redarea de
muzică în flux de pe un dispozitiv
BLUETOOTH.
Acest echipament a fost testat şi
s-a constatat că respectă limitele
specificate în regulamentele privind
compatibilitatea electromagnetică,
utilizând un cablu de conectare mai
scurt de 3 metri.
Drepturi de autor şi mărci
comerciale
• Acest sistem încorporează Dolby*
Digital.
* Fabricat sub licenţă Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio
şi simbolul dublu D sunt mărci
comerciale ale Dolby Laboratories.
• Marca şi siglele BLUETOOTH® sunt
mărci comerciale înregistrate
deţinute de Bluetooth SIG, Inc. şi orice
utilizare a acestor mărci de către
Sony Corporation se face sub licenţă.
Celelalte mărci comerciale şi denumiri
comerciale aparţin deţinătorilor de
drept ale acestora.
• Acest sistem încorporează tehnologia
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™) (Interfaţă multimedia de
înaltă definiţie).
Termenii HDMI şi HDMI High-Definition
Multimedia Interface şi sigla HDMI sunt
mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale HDMI Licensing, LLC în
Statele Unite şi în alte ţări.
• „BRAVIA” este marcă comercială
a Sony Corporation.
• „PlayStation” este marcă comercială
înregistrată a Sony Computer
Entertainment Inc.
• Tehnologia de codificare audio MPEG
Layer-3 şi brevetele sunt utilizate sub
licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
• Windows Media este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială
a Microsoft Corporation în Statele
Unite şi/sau în alte ţări.
3RO
• Acest produs este protejat prin
anumite drepturi de proprietate
intelectuală ale Microsoft Corporation.
Utilizarea sau distribuirea unei astfel
de tehnologii în afara acestui produs
este interzisă fără a deţine o licenţă din
partea Microsoft sau a unui subsidiar
autorizat al Microsoft.
• „ClearAudio+” este marcă comercială
a Sony Corporation.
• Alte nume de sisteme şi de produse
sunt, de regulă, mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate ale
respectivilor producători. Mărcile ™ şi
 nu sunt indicate în acest document.
Cu privire la aceste
instrucţiuni de utilizare
• Instrucţiunile din aceste Instrucţiuni
de utilizare descriu comenzile de pe
telecomandă. Puteţi utiliza, în egală
măsură, comenzile de pe boxa bară,
dacă acestea au nume identice sau
similare cu cele de pe telecomandă.
• Unele ilustraţii sunt desene schematice
şi pot fi diferite de produsul efectiv.
4RO
Cuprins
Cu privire la aceste
instrucţiuni de utilizare ....... 4
Ghid pentru componente şi
comenzi ............................... 6
Instalarea sistemului
Conexiuni
Ghid de pornire
de bază şi  (document separat)
pregătire
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie .................. 21
Depanare ..................................22
Tipuri de fişiere redabile ..........27
Formate audio acceptate .........27
Indicatoare LED ....................... 28
Specificaţii ................................ 30
Cu privire la comunicaţii
prin BLUETOOTH ................. 31
Montarea boxei bară pe
un perete ............................10
Instalarea subwooferului
pe orizontală ....................... 12
Ascultarea sunetului
Ascultarea sunetului de pe
dispozitivele conectate ...... 12
Ascultarea de muzică de
pe un dispozitiv USB ........... 13
Reglarea sunetului
Savurarea efectelor de sunet ... 14
Reglarea volumului
subwooferului .................... 16
Funcţii BLUETOOTH
Ascultarea de muzică de pe un
dispozitiv BLUETOOTH ....... 16
Setarea modului standby
BLUETOOTH ........................ 17
Alte funcţii
Utilizarea funcţiei
Control for HDMI ................. 18
Utilizarea funcţiei
„BRAVIA” Sync .................... 19
Funcţia standby automat ........ 20
Activarea transmisiei wireless
între anumite unităţi
(Secure Link) ...................... 20
5RO
Ghid pentru componente şi comenzi
Pentru mai multe informaţii, consultaţi paginile indicate în paranteze.
Boxă bară
Panou superior şi frontal
 Tastă tactilă  (alimentare)
Porneşte sistemul sau îl comută
în modul standby.
 Tastă tactilă  (intrare)
(pagina 12)
Selectează dispozitivul pe care
doriţi să îl utilizaţi.
 Tastă tactilă (împerechere)
(pagina 16)
 Tastă tactilă +/– (volum)
 Indicatoare de intrare*
(pagina 12)
 Indicator BLUETOOTH (albastru)
• Clipeşte des: În timpul
împerecherii BLUETOOTH
• Clipeşte: Se încearcă stabilirea
conexiunii BLUETOOTH
• Se aprinde: Conexiune
BLUETOOTH stabilită
6RO
 Indicatoare efecte de sunet*
(pagina 14)
 Senzor telecomandă
* Indicatoare LED care se aprind sau clipesc
în funcţie de starea sistemului sau de
funcţia selectată.
Pentru detalii privind indicaţiile,
consultaţi „Indicatoare LED” (pagina 28).
Cu privire la tastele tactile
Tastele tactile funcţionează atunci când
le atingeţi uşor. Nu le apăsaţi cu o forţă
excesivă.
Panou posterior
 Mufă HDMI OUT TV (ARC)
 Mufă TV IN OPTICAL
 Port
(USB) (pagina 13)
 Cablu de alimentare CA
(de la reţea)
7RO
Subwoofer
 Indicator de alimentare
• Se stinge: Alimentarea este
oprită
• Se aprinde:
– Roşu: Subwooferul este în
modul standby
– Verde: Subwooferul este
conectat la boxa bară fără
Secure Link
– Portocaliu: Subwooferul este
conectat la boxa bară cu
Secure Link
• Clipeşte:
– Verde (rapid): Subwooferul
caută boxa bară la care să se
conecteze
– Verde: Subwooferul încearcă să
se conecteze la boxa bară fără
Secure Link
– Portocaliu: Subwooferul
încearcă să se conecteze la boxa
bară cu Secure Link
– Roşu: Subwooferul detectează
o anomalie. A se vedea „Sunet
wireless de la subwoofer” din
„Depanare” (pagina 25).
8RO
 LINK (Secure Link) (pagina 20)
  (alimentare)
Porneşte subwooferul sau îl
comută în modul standby.
 Cablu de alimentare CA
(de la reţea)
Despre modul standby
Subwooferul intră în modul standby
automat şi indicatorul de alimentare
devine roşu, atunci când boxa bară se
află în modul standby sau transmisia
wireless este dezactivată. Subwooferul
porneşte automat atunci când boxa
bară este pornită şi transmisia wireless
este activată.
Telecomandă
 INPUT (pagina 12)
  (alimentare)
Porneşte sistemul sau îl comută
în modul standby.
 PLAY MODE (pagina 13)
Este utilizat şi pentru activarea
sau dezactivarea funcţiei de
atenuare (pagina 15).
 AUDIO* (pagina 15)
Este utilizat şi pentru activarea
sau dezactivarea Funcţia
Dolby RDC (pagina 15).
 ENTER
Introduce selecţia.
/
Selectează folderul sau fişierul
pe un dispozitiv USB.
BACK
Revine la afişajul anterior.
Opreşte redarea de pe USB.
Este utilizat şi pentru activarea
sau dezactivarea indicatoarelor
LED (pagina 28).
  (volum) +*/–
Reglează volumul.
Indicatorul de intrare curent
clipeşte o dată, de fiecare dată
când reglaţi volumul.
Indicatoarele USB, TV şi BT clipesc
de trei ori atunci când reglaţi
volumul la maxim sau minim.
 SW  (volum subwoofer) +/–
(pagina 16)
Indicatorul de intrare curent
clipeşte o dată, de fiecare
dată când reglaţi volumul
subwooferului.
Indicatoarele USB, TV şi BT clipesc
de trei ori atunci când reglaţi
volumul subwooferului la
maxim sau minim.
  (dezactivare sunet)
Dezactivează temporar sunetul.
Indicatoarele USB, TV şi BT
clipesc continuu atunci când
activaţi funcţia de dezactivare
a sunetului.
 * (redare/pauză)
Întrerupe sau reia redarea.
9RO
 / (anterior/următor/
derulare înapoi/derulare
înainte)
Apăsaţi pentru a selecta piesa
sau fişierul anterio(a)r(ă)/
următo(a)r(e).
Ţineţi apăsat pentru a căuta
înapoi sau înainte.
 NIGHT (pagina 14)
Este utilizat şi pentru activarea
sau dezactivarea Mod standby
BLUETOOTH (pagina 17).
 VOICE (pagina 15)
Se utilizează şi pentru a activa sau
a dezactiva funcţia Control for
HDMI (pagina 18).
 MOVIE/MUSIC (pagina 14)
Se utilizează şi pentru a activa sau
a dezactiva funcţia de standby
automat (pagina 20).
 CLEAR AUDIO+ (pagina 14)
Este utilizat şi pentru a intra în
modul Secure Link (pagina 20).
* Butoanele AUDIO,  + şi  au un
punct tactil. Se utilizează pentru ghidare
în timpul utilizării.
10RO
Instalarea sistemului
Conexiuni de bază şi
pregătire
Consultaţi Ghidul de pornire
(document separat).
Montarea boxei bară pe
un perete
Puteţi monta boxa bară pe perete.
Notă
• Pregătiţi şuruburi (nefurnizate) adecvate
pentru materialul şi rezistenţa peretelui.
Deoarece plăcile din rigips sunt destul
de fragile, fixaţi şuruburile bine cu două
dibluri într-o grindă. Instalaţi boxa bară
pe orizontală, prinsă cu şuruburi şi dibluri
pe o secţiune de perete plată continuă.
• Subcontractaţi pentru instalare
distribuitori sau contractori licenţiaţi
Sony şi acordaţi o atenţie specială
siguranţei în timpul instalării.
• Sony nu va fi răspunzătoare pentru
accidentele sau daunele provocate
de instalarea necorespunzătoare,
de rezistenţa insuficientă a peretelui,
de instalarea necorespunzătoare
a şuruburilor sau de calamităţile
naturale etc.
1
Pregătiţi şuruburi (nefurnizate)
potrivite pentru orificiile de pe
partea din spate a boxei bară.
3
Peste 30 mm
365 mm
365 mm
5 mm
10 mm
Poziţie şurub
Orificiu pe partea din spate a boxei bară
2
4
Lipiţi ŞABLONUL DE MONTARE PE
PERETE (furnizat) pe perete.
Prindeţi şuruburile pe poziţiile
marcate.
Şuruburile trebuie să iasă în afară
7,5 până la 8,5 mm.
Centrul televizorului
7,5 – 8,5 mm
Bandă adezivă
etc.
1
ŞABLON DE MONTARE
PE PERETE
Aliniaţi LINIA CENTRALĂ
A TELEVIZORULUI () din ŞABLONUL
DE MONTARE PE PERETE cu linia
centrală a televizorului dvs.
2
Aliniaţi LINIA INFERIOARĂ
A TELEVIZORULUI () din ŞABLONUL
DE MONTARE PE PERETE cu linia
inferioară a televizorului dvs.
3
Lipiţi ŞABLONUL DE MONTARE PE
PERETE folosind o bandă adezivă
din comerţ etc.
5
6
Îndepărtaţi şablonul de montare
pe perete.
Agăţaţi boxa bară pe şuruburi.
Aliniaţi orificiile de pe partea din
spate a boxei bară cu şuruburile,
apoi agăţaţi boxa bară pe cele
două şuruburi.
11RO
Instalarea sistemului
4 mm
Marcaţi poziţiile şuruburilor pe
LINIA DE ŞURUBURI () din
ŞABLONUL DE MONTARE PE
PERETE.
Măsuraţi distanţa descrisă mai jos
cu o riglă şi marcaţi poziţiile cu un
creion etc.
Notă
• Întindeţi bine suprafaţa şablonului de
montare pe perete atunci când îl lipiţi
pe perete.
• Lăsaţi suficient spaţiu sub boxa bară
atunci când o agăţaţi pe perete pentru
a putea accesa uşor portul
(USB).
Instalarea subwooferului
pe orizontală
Aşezaţi subwooferul pe partea dreaptă,
cu sigla „SONY” orientată spre faţă.
Ascultarea sunetului
Ascultarea sunetului
de pe dispozitivele
conectate
Apăsaţi în mod repetat INPUT.
Când apăsaţi o dată INPUT, indicatorul
aferent intrării curente clipeşte.
Apăsaţi INPUT din nou pentru a selecta
dispozitivul dorit.
Indicatorul pentru dispozitivul selectat
se aprinde.
De fiecare dată când apăsaţi INPUT,
dispozitivul indicat se modifică ciclic,
după cum urmează.
„TV”  „BT”  „USB”
„TV”
• Televizorul conectat la mufa TV IN OPTICAL
• Televizorul compatibil cu funcţia Audio
Return Channel (ARC) care este conectat
la mufa HDMI OUT TV (ARC)
„BT”
Dispozitiv BLUETOOTH care acceptă A2DP
(pagina 16)
„USB”
Dispozitiv USB conectat la portul
(pagina 13)
Ataşaţi plăcuţele pentru boxe (furnizate).
12RO
(USB)
Ascultarea de muzică de
pe un dispozitiv USB
4
Notă
• Pentru a vizualiza lista de conţinut de pe
USB pe ecranul TV, nu uitaţi să conectaţi
sistemul la televizor folosind cablul HDMI.
• Schimbaţi intrarea televizorului la intrarea
la care este conectată boxa bară.
1
Conectaţi dispozitivul USB la
portul
(USB).
Înainte de conectare, consultaţi
instrucţiunile de utilizare
a dispozitivului USB.
Indicatorul USB clipeşte continuu în
timpul citirii de pe dispozitivul USB.
2
3
Apăsaţi în mod repetat INPUT
pentru a selecta „USB”.
Pe ecranul televizorului apare lista
cu conţinutul USB.
Apăsaţi / pentru a selecta
conţinutul dorit, după care
apăsaţi ENTER.
Începe redarea conţinutului dorit.
5
Reglaţi volumul.
• Apăsaţi  +/– pentru a regla
volumul pe boxa bară.
• Apăsaţi SW  +/– pentru a regla
volumul subwooferului.
Alte operaţii
Pentru
Faceţi
următoarele
Opriţi redarea sau
reveniţi la afişajul
anterior
Apăsaţi BACK
Întrerupeţi sau reluaţi
redarea
Apăsaţi 
Selectaţi piesa
anterioară sau
următoare
Apăsaţi /
Căutaţi înapoi sau
înainte (derulare
rapidă înapoi/înainte)
Ţineţi apăsat
/
Notă
• Nu deconectaţi dispozitivul USB în timpul
operaţiei. Pentru a evita avarierea datelor
sau deteriorarea dispozitivului USB,
opriţi sistemul înainte să deconectaţi
dispozitivul USB.
• Indicatorul USB clipeşte de două ori
continuu, în cazul în care conectaţi
un dispozitiv USB neacceptat.
13RO
Ascultarea sunetului
Puteţi reda fişiere de muzică stocate
pe un dispozitiv USB conectat.
Pentru tipurile de fişiere redabile,
consultaţi „Tipuri de fişiere redabile”
(pagina 27).
Apăsaţi în mod repetat PLAY
MODE pentru a selecta modul
de redare dorit.
• Niciunul: Redă toate piesele.
•
(Repetă una): Repetă o piesă.
•
(Repetă folder): Repetă toate
piesele dintr-un folder.
•
(Aleatoriu): Repetă toate
piesele dintr-un folder în ordine
aleatorie.
•
(Repetă toate): Repetă toate
piesele.
Indicatorul USB clipeşte de trei ori,
de fiecare dată când apăsaţi
PLAY MODE.
Informaţiile dispozitivului
USB afişate pe ecranul
televizorului
Reglarea sunetului
Savurarea efectelor
de sunet
Puteţi savura cu uşurinţă efecte de
sunet preprogramate, adaptate la
diferite tipuri de surse de sunet.
 Timpul de redare
 Timpul total de redare
 Rata de biţi
 Starea redării
 Viteza de derulare rapidă înapoi/
înainte
 Starea de redare repetată
 Indexul de fişier selectat/Numărul
total de fişiere din folder
Notă
• În funcţie de sursa de redare, este posibil
ca unele informaţii să nu fie afişate.
• În funcţie de modul de redare,
informaţiile afişate pot fi diferite.
Selectarea efectului de sunet
Apăsaţi în mod repetat MOVIE/MUSIC
sau CLEAR AUDIO+ în timpul redării.
CLEAR AUDIO+
Puteţi savura sunetul, cu câmpul de sunet
recomandat de Sony. Câmpul de sunet este
optimizat automat, în funcţie de conţinutul
redat şi de funcţie.
Indicatoarele MOVIE şi MUSIC se aprind timp
de 2 secunde, după care se sting.
MOVIE
Efectele de sunet sunt optimizate pentru
filme. Acest mod reproduce densitatea
şi expansiunea bogată a sunetului.
Indicatorul MOVIE se aprinde.
MUSIC
Efectele de sunet sunt optimizate
pentru muzică.
Indicatorul MUSIC se aprinde.
Utilizarea funcţiei
Night mode (NIGHT)
Această funcţie este utilă atunci când
urmăriţi filme târziu în noapte. Veţi
putea auzi dialogul clar, chiar şi la
un nivel scăzut al volumului.
Apăsaţi NIGHT.
Indicatoarele MOVIE şi MUSIC clipesc
de două ori.
Pentru a dezactiva această funcţie,
apăsaţi din nou NIGHT.
14RO
Indicatorul MOVIE clipeşte de două ori.
Notă
Această funcţie este dezactivată automat
atunci când opriţi sistemul.
Utilizarea funcţiei
Clear Voice (VOICE)
Apăsaţi VOICE.
Indicatoarele MOVIE şi MUSIC clipesc de
două ori.
Pentru a dezactiva această funcţie,
apăsaţi din nou VOICE.
Indicatorul MOVIE clipeşte de două ori.
Utilă pentru a urmări filme cu un volum
sonor scăzut. DRC este valabilă pentru
sursele Dolby Digital.
Ţineţi apăsat AUDIO timp de
5 secunde pentru a activa sau
a dezactiva Dolby RDC.
Activat
Comprimă sunetul în conformitate cu
informaţia din conţinut.
Indicatoarele USB şi TV clipesc de două ori.
Dezactivat
Sunetul nu este comprimat.
Indicatorul USB clipeşte de două ori.
Setarea funcţiei de atenuare
Selectarea sunetului de
transmisie multiplex
(Dual Mono)
Vă puteţi bucura de sunet de transmisie
multiplex când sistemul recepţionează
un semnal de transmisie multiplex
Dolby Digital.
Apăsaţi în mod repetat AUDIO.
Canalul se modifică ciclic, după cum
urmează:
Main  Sub  Main/Sub
Main
Redă doar canalul principal.
Indicatoarele MOVIE şi MUSIC clipesc de
două ori.
Sub
Redă doar canalul secundar.
Indicatorul MOVIE clipeşte de două ori.
Main/Sub
Sunetul principal este scos prin boxa din
stânga şi sunetul secundar este scos prin
boxa din dreapta.
Indicatorul MUSIC clipeşte de două ori.
Este posibil să apară distorsiuni
atunci când ascultaţi sunetul de pe
un dispozitiv conectat la mufa HDMI
OUT TV (ARC) sau TV IN OPTICAL. Puteţi
preveni distorsiunile, atenuând nivelul
de intrare de la sistem.
Ţineţi apăsat PLAY MODE timp
de 5 secunde pentru a activa sau
a dezactiva funcţia de atenuare.
Activat
Atenuează nivelul de intrare. Nivelul de ieşire
va fi redus de această setare.
Indicatoarele USB şi TV clipesc de două ori.
Dezactivat
Nivel de intrare normal.
Indicatorul USB clipeşte de două ori.
Sfat
Dezactivaţi această funcţie în cazul în care
sunetul scos prin sistem are un nivel redus.
15RO
Reglarea sunetului
Această funcţie ajută la îmbunătăţirea
clarităţii dialogurilor.
Setarea Dolby DRC
(Dynamic Range Control)
Reglarea volumului
subwooferului
Subwooferul este conceput pentru
reproducerea sunetului de bas sau
a sunetelor de joasă frecvenţă.
Funcţii BLUETOOTH
Ascultarea de muzică
de pe un dispozitiv
BLUETOOTH
Apăsaţi SW  +/– pentru a regla
volumul subwooferului.
Indicatorul de intrare curent clipeşte
o dată, de fiecare dată când reglaţi
volumul subwooferului.
Notă
Dacă sursa de intrare nu conţine multe
sunete de bas, aşa cum se întâmplă în
cazul programelor de televiziune, sunetul
subwooferului poate fi auzit cu dificultate.
Împerecherea acestui sistem
cu un dispozitiv BLUETOOTH
Împerecherea este o operaţie prin
care dispozitivele BLUETOOTH sunt
înregistrate în prealabil unul cu altul.
Odată ce operaţiunea de împerechere
are loc, aceasta nu mai trebuie
efectuată din nou.
1
2
3
16RO
Plasaţi dispozitivul BLUETOOTH
la distanţă de maxim 1 metru
de boxa bară.
Apăsaţi (împerechere) pe
boxa bară.
Sistemul intră în modul de
împerechere. Indicatorul
BLUETOOTH (albastru) de
pe boxa bară clipeşte des.
Activaţi funcţia BLUETOOTH pe
dispozitivul BLUETOOTH, căutaţi
dispozitivele disponibile şi
selectaţi „HT-CT290/291”.
Dacă se solicită o cheie de acces,
introduceţi „0000”.
Efectuaţi acest pas în maxim
5 minute, altfel modul de
împerechere poate fi revocat.
4
Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH de pe boxa bară se
aprinde în culoarea albastru.
Conexiunea a fost stabilită.
Notă
Ascultarea de muzică de pe
dispozitivul împerecheat
1
2
3
4
Activaţi funcţia BLUETOOTH
a dispozitivului BLUETOOTH
împerecheat.
Apăsaţi în mod repetat INPUT
pentru a selecta „BT”.
Sistemul se reconectează automat
la ultimul dispozitiv BLUETOOTH
la care a fost conectat.
După stabilirea conexiunii
BLUETOOTH, indicatorul
BLUETOOTH de pe boxa bară
se aprinde în culoarea albastru.
Porniţi redarea pe dispozitivul
BLUETOOTH.
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul pe dispozitivul
BLUETOOTH.
• Apăsaţi  +/– pentru a regla
volumul pe boxa bară.
• Apăsaţi SW  +/– pentru a regla
volumul subwooferului.
Notă
• După ce aţi conectat sistemul la
dispozitivul BLUETOOTH, puteţi controla
redarea apăsând  şi /.
Pentru a deconecta dispozitivul
BLUETOOTH
Efectuaţi oricare dintre următoarele
manevre.
• Apăsaţi din nou (împerechere)
pe boxa bară.
• Dezactivaţi funcţia BLUETOOTH
pe dispozitivul BLUETOOTH.
• Opriţi sistemul sau dispozitivul
BLUETOOTH.
Setarea modului standby
BLUETOOTH
Dacă sistemul are informaţii de
împerechere, puteţi porni sistemul
şi puteţi asculta muzica de pe un
dispozitiv BLUETOOTH chiar şi atunci
când sistemul este în modul standby,
activând modul standby BLUETOOTH.
Ţineţi apăsat NIGHT timp de 5 secunde
pentru a activa sau a dezactiva modul
standby BLUETOOTH.
Activat
Indicatoarele USB şi TV clipesc de două ori.
Dezactivat
Indicatorul USB clipeşte de două ori.
Notă
În timpul modului BLUETOOTH standby,
consumul de energie în standby creşte.
17RO
Funcţii BLUETOOTH
• Cheie de acces poate fi denumită
„Passcode”, „PIN code”, „PIN number”
sau „Password”.
• Puteţi împerechea până la 10 dispozitive
BLUETOOTH. Dacă se împerechează cel
de-al 11-lea dispozitiv BLUETOOTH,
dispozitivul care a fost conectat cel
mai demult va fi înlocuit de cel nou.
• Vă puteţi conecta la sistem de pe un
dispozitiv BLUETOOTH împerecheat chiar
şi atunci când sistemul este în modul
standby, dacă activaţi modul standby
BLUETOOTH (pagina 17).
• Redarea audio pe acest sistem poate
fi întârziată faţă de ce a dispozitivului
BLUETOOTH din cauza caracteristicilor
tehnologiei wireless BLUETOOTH.
Alte funcţii
Utilizarea funcţiei Control
for HDMI
Dacă conectaţi un dispozitiv cum ar fi
un televizor sau un Blu-ray Disc player,
compatibil cu funcţia Control for HDMI*
printr-un cablu HDMI (cablu HDMI de
mare viteză cu Ethernet, nefurnizat),
veţi putea opera cu uşurinţă dispozitivul
cu ajutorul unei telecomenzi de
televizor.
Puteţi folosi următoarele funcţii
împreună cu funcţia Control for HDMI.
• Funcţia System Power Off
• Funcţia System Audio Control
• Audio Return Channel
• Funcţia One-Touch Play
* Control for HDMI este un standard utilizat
de CEC (Consumer Electronics Control)
pentru a permite dispozitivelor HDMI
(High-Definition Multimedia Interface)
să se controleze reciproc.
Notă
Aceste funcţii pot funcţiona pe dispozitive
care nu sunt fabricate de Sony dar
funcţionarea corectă a acestora nu
este garantată.
Pregătirea pentru utilizarea
funcţiei Control for HDMI
Ţineţi apăsat VOICE timp de 5 secunde
pentru a activa sau a dezactiva funcţia
Control for HDMI.
Activat
Indicatoarele USB şi TV clipesc de două ori.
Dezactivat
Indicatorul USB clipeşte de două ori.
18RO
Activaţi setările funcţiei Control
for HDMI pentru televizor şi alte
dispozitive conectate la sistem.
Sfat
Dacă activaţi funcţia Control for HDMI
(„BRAVIA” sync) atunci când folosiţi un
televizor fabricat de Sony, funcţia Control
for HDMI a sistemului este activată şi ea
automat.
Funcţia System Power Off
Atunci când opriţi televizorul, sistemul
se va opri automat.
Funcţia System Audio
Control
Dacă porniţi sistemul în timp ce este
pornit televizorul, sunetul televizorului
va fi scos prin boxele sistemului. Puteţi
ajusta volumul sistemului cu ajutorul
telecomenzii televizorului.
Dacă sunetul televizorului era scos prin
boxele sistemului ultima dată când aţi
privit la televizor, sistemul va fi pornit
automat atunci când porniţi televizorul
din nou.
De asemenea puteţi efectua operaţii
utilizând meniul televizorului. Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare a televizorului.
Notă
• Dacă este selectată o altă intrare decât
„TV”, sunetul este scos numai prin
televizor atunci când folosiţi funcţia
Twin Picture pe televizor. Atunci când
dezactivaţi funcţia Twin Picture, sunetul
este scos prin sistem.
• În funcţie de setările televizorului, este
posibil ca funcţia de control audio al
sistemului să nu fie disponibilă. Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare a televizorului.
Audio Return Channel
Dacă sistemul este conectat la mufa
HDMI IN a televizorului compatibilă cu
Audio Return Channel, puteţi asculta
sunetul televizorului prin boxele
sistemului fără a mai conecta un
cablu optic digital.
Notă
Dacă televizorul nu este compatibil cu
Audio Return Channel, trebuie conectat
cablul optic digital (consultaţi Ghidul de
pornire furnizat).
Utilizarea funcţiei
„BRAVIA” Sync
Pe lângă funcţia Control for HDMI,
puteţi utiliza şi funcţiile următoare pe
dispozitivele compatibile cu funcţia
„BRAVIA” sync.
• Funcţia Scene Select
Notă
Această funcţie este o funcţie proprietară
a Sony. Această funcţie nu este
compatibilă cu produsele care nu
sunt fabricate de Sony.
Atunci când redaţi conţinut de pe un
dispozitiv (recorder Blu-ray Disc player,
„PlayStation®4” etc.) conectat la
televizor, sistemul şi televizorul sunt
pornite automat şi semnalul de intrare
al sistemului este comutat la intrarea
televizorului iar sunetul este scos prin
boxele sistemului.
Notă
• Dacă sunetul televizorului a fost scos prin
boxele televizorului ultima dată când aţi
privit la televizor, sistemul nu porneşte
iar sunetul şi imaginea sunt scoase prin
televizor chiar dacă redaţi conţinutul de
pe dispozitiv.
• Este posibil ca partea de început
a conţinutului redat să nu fie redată
corect, în funcţie de televizor.
Funcţia Scene Select
Câmpul de sunet al sistemului este
comutat automat în funcţie de setările
funcţiilor Scene Select sau Sound Mode
ale televizorului. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
a televizorului.
Setaţi câmpul de sunet la „CLEAR
AUDIO+” (pagina 14).
Note cu privire la
conexiunile HDMI
• Utilizaţi un cablu HDMI de mare viteză.
Dacă utilizaţi un cablu HDMI standard,
este posibil ca imaginile 1080p să nu
fie afişate corespunzător.
• Utilizaţi un cablu HDMI autorizat.
• Utilizaţi un cablu Sony HDMI de mare
viteză cu sigla tipului de cablu.
• Nu vă recomandăm utilizarea unui
cablu de conversie HDMI-DVI.
• Verificaţi configurarea echipamentului
conectat dacă imaginea este de
calitate slabă sau dacă sunetul nu
iese din echipamentul conectat prin
cablul HDMI.
19RO
Alte funcţii
Funcţia One-Touch Play
• Semnalele audio (frecvenţă de
eşantionare, lungime a biţilor etc.)
transmise printr-o mufă HDMI pot fi
suprimate de dispozitivul conectat.
• Sunetul poate fi întrerupt când este
comutată frecvenţa de eşantionare
sau numărul de canale al semnalelor
de ieşire audio de la echipamentul de
redare.
• În cazul în care echipamentul conectat
nu este compatibil cu tehnologia
de protecţie a drepturilor de autor
(HDCP), este posibil ca imaginea
şi/sau sunetul de la mufa HDMI OUT
a acestui sistem să fie distorsionate
sau să nu fie scoase. În acest caz,
verificaţi specificaţiile echipamentului
conectat.
Activarea transmisiei
wireless între anumite
unităţi (Secure Link)
Puteţi specifica conexiunea wireless ce
va fi utilizată pentru a conecta boxa bară
la subwoofer prin intermediul funcţiei
Secure Link. Această funcţie poate ajuta
la prevenirea interferenţelor în cazul în
care folosiţi mai multe produse wireless.
1
2
Funcţia standby automat
Sistemul intră automat în modul
standby, dacă nu utilizaţi sistemul timp
de aproximativ 20 minute şi acesta nu
primeşte niciun semnal de intrare.
Ţineţi apăsat MOVIE/MUSIC timp
de 5 secunde pentru a activa sau
a dezactiva funcţia standby automat.
Activat
Indicatoarele USB şi TV clipesc de două ori.
Dezactivat
Indicatorul USB clipeşte de două ori.
Când sistemul intră în modul standby,
toate indicatoarele LED, cu excepţia
indicatorului BLUETOOTH (albastru),
clipesc rar.
20RO
Apăsaţi LINK de pe spatele
subwooferului.
Indicatorul de alimentare de pe
subwoofer clipeşte în culoarea
portocaliu.
Ţineţi apăsat CLEAR AUDIO+ timp
de 5 secunde.
Indicatoarele USB şi TV clipesc de
două ori, după care indicatoarele
MOVIE şi MUSIC clipesc alternativ.
Atunci când boxa bară este
conectată la subwoofer,
indicatoarele nu mai clipesc iar
indicatorul de alimentare de pe
subwoofer se aprinde în culoarea
portocaliu.
În cazul în care conexiunea nu a fost
stabilită, indicatoarele se aprind
timp de 5 secunde. Încercaţi din
nou operaţia de mai sus.
Pentru a dezactiva această
funcţie, ţineţi apăsat CLEAR
AUDIO+ timp de 5 secunde.
Indicatorul USB clipeşte de două ori.
Cu privire la amplasare
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
Cu privire la siguranţă
• Dacă în sistem cad obiecte solide sau
lichide, deconectaţi sistemul de la priză şi
dispuneţi verificarea lui de către personal
calificat, înainte de reutilizare.
• Nu atingeţi cablul de alimentare CA (de la
reţea) cu mâinile ude. Acest lucru poate
provoca un şoc electric.
• Nu vă urcaţi pe boxa bară şi subwoofer,
deoarece puteţi să cădeţi şi să vă
accidentaţi sau puteţi deteriora sistemul.
• Înainte de a utiliza sistemul, verificaţi ca
tensiunea de alimentare să fie aceeaşi cu
cea a sursei locale de alimentare electrică.
Tensiunea de alimentare este indicată pe
plăcuţa de identificare de pe spatele
boxei bară şi al subwooferului.
• Dacă nu utilizaţi sistemul o perioadă mai
îndelungată, deconectaţi-l de la priza de
perete (de la reţea). Pentru a deconecta
cablul de alimentare CA (de la reţea),
apucaţi de ştecăr; nu trageţi niciodată
de cablu.
• Cablul de alimentare CA (de la reţea)
trebuie înlocuit doar la un centru de
service autorizat.
Cu privire la încălzire
Sistemul se încălzeşte în timpul
funcţionării, aceasta nefiind o defecţiune.
Dacă utilizaţi în continuu acest sistem cu
un volum ridicat, temperatura sistemului
în părţile posterioară şi inferioară creşte
considerabil. Nu atingeţi sistemul, pentru
a evita arsurile.
21RO
Informaţii suplimentare
Cu privire la sursele de
alimentare
• Este necesar spaţiu suficient în jurul
sistemului, pentru a elibera căldura. Dacă
plasaţi subwooferul într-un raft, lăsaţi
un spaţiu de cel puţin 5 cm deasupra
subwooferului şi de cel puţin 5 cm de-a
lungul lateralelor subwooferului. Raftul
din spatele subwooferului trebuie să fie
deschis. Dacă plasaţi subwooferul cu
spatele la perete, lăsaţi un spaţiu de cel
puţin 10 cm între subwoofer şi perete.
• Lăsaţi partea din faţă a sistemului
deschisă.
• Amplasaţi sistemul într-un loc cu
ventilaţie adecvată, pentru a preveni
încălzirea excesivă şi pentru a prelungi
durata de utilizare a acestuia.
• Nu aşezaţi sistemul în locuri expuse
la vibraţii (de exemplu, pe rafturi
instabile etc.).
• Nu aşezaţi subwooferul pe un raft unde
pot să apară interferenţe cu funcţia
wireless (de exemplu pe un raft
metalic etc.).
• Nu amplasaţi sistemul în apropierea unor
surse de căldură sau în locuri expuse
direct la lumina soarelui, la praf excesiv
sau la şocuri mecanice.
• Nu amplasaţi în spatele boxei bară şi
subwooferului niciun obiect ce ar putea
bloca orificiile de ventilare, provocând
defecţiuni.
• Dacă sistemul este utilizat împreună
cu un televizor, un VCR sau un casetofon,
pot apărea zgomote iar calitatea imaginii
poate avea de suferit. În acest caz, plasaţi
sistemul la distanţă de televizor, VCR sau
casetofon.
• Aveţi grijă atunci când amplasaţi sistemul
pe o suprafaţă tratată special (cu ceară,
ulei, lustruită etc.), deoarece suprafaţa
se poate păta sau decolora.
• Aveţi grijă să evitaţi posibilele accidentări
provocate de colţurile boxei bară şi ale
subwooferului.
Cu privire la manipularea
subwooferului
Nu introduceţi mâna în despicătura
subwooferului atunci când îl ridicaţi. Este
posibil ca driverul boxei să se deterioreze.
Atunci când îl ridicaţi, ţineţi subwooferul
de dedesubt.
Cu privire la funcţionare
Înainte de a conecta alt dispozitiv, opriţi
sistemul şi deconectaţi-l de la priză.
Dacă pe ecranul unui televizor din
apropiere apar neregularităţi
de culoare
Este posibil ca pe ecranele anumitor tipuri
de televizoare să se observe neregularităţi
de culoare.
• În cazul în care sunt observate
neregularităţi de culoare...
Opriţi televizorul, apoi porniţi-l din nou
după 15–30 de minute.
• În cazul în care sunt observate din nou
neregularităţi de culoare...
Amplasaţi sistemul la distanţă mai mare
de televizor.
Cu privire la curăţare
Curăţaţi sistemul cu o cârpă moale şi
uscată. Nu utilizaţi niciun fel de burete
abraziv, praf de curăţat sau solvenţi,
cum ar fi alcoolul sau benzina.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu
privire la sistem, consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
22RO
Depanare
Dacă în timpul utilizării sistemului
întâmpinaţi una dintre următoarele
dificultăţi, utilizaţi acest ghid de
depanare pentru a încerca să remediaţi
problema înainte de a apela la reparaţii.
Dacă problema persistă, consultaţi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
Nu uitaţi să aduceţi atât boxa bară cât şi
subwooferul, chiar dacă aveţi impresia
că doar una dintre componente are
probleme, atunci când solicitaţi
reparaţii.
Generalităţi
Alimentarea nu este pornită.
 Verificaţi dacă este bine conectat
cablul de alimentare CA
(de la reţea).
Sistemul nu funcţionează normal.
 Deconectaţi cablul de alimentare
CA (de la reţea) de la priza de perete
(reţea), apoi reconectaţi-l după
câteva minute.
Sistemul se opreşte automat.
 Funcţia de standby automat
funcţionează (pagina 20).
Sistemul nu porneşte chiar dacă
televizorul este pornit.
 Activaţi funcţia Control for HDMI
(pagina 18). Televizorul trebuie să
accepte funcţia Control for HDMI
(pagina 18). Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de
utilizare a televizorului.
 Verificaţi setările difuzorului
televizorului. Alimentarea
sistemului se sincronizează cu
setările difuzorului televizorului.
Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare
a televizorului.
 Dacă la ultima utilizare sunetul
a fost scos prin difuzorul
televizorului, sistemul nu va
porni chiar odată cu televizorul.
Porniţi sistemul şi comutaţi intrarea
sistemului la „TV” (pagina 12).
Atunci când opriţi televizorul,
se opreşte şi sistemul.
 Sistemul se opreşte automat când
stingeţi televizorul în cazul în care
intrarea sistemului este setată
la „TV”.
Sistemul nu se opreşte chiar dacă
televizorul este oprit.
 Sistemul nu se opreşte automat
când stingeţi televizorul în cazul
în care intrarea sistemului este
setată la „USB” sau „BT”.
Sunetul televizorului nu este scos
de sistem.
 Verificaţi tipul şi conexiunea
cablului HDMI sau a cablului optic
digital care este conectat la sistem
şi la televizor (consultaţi Ghidul de
pornire furnizat).
 Dacă televizorul dvs. este
compatibil cu funcţia Audio Return
Channel, asiguraţi-vă că sistemul
este conectat la o mufă HDMI (ARC)
de pe televizor (consultaţi Ghidul de
pornire furnizat). Dacă sunetul tot
nu este scos sau este întrerupt,
conectaţi cablul optic digital
furnizat.
 Dacă televizorul nu este compatibil
cu Audio Return Channel, sunetul
televizorului nu va fi scos prin
sistem, chiar dacă sistemul este
conectat la mufa de intrare HDMI
a televizorului. Pentru a scoate
sunetul televizorului prin sistem,
conectaţi cablul optic digital
furnizat (consultaţi Ghidul de
pornire furnizat).
Sunetul este scos atât de sistem,
cât şi de televizor.
 Dezactivaţi sunetul sistemului sau
al televizorului.
Sunetul dispozitivului conectat nu
este scos de sistem sau are un nivel
foarte redus.
 Apăsaţi  + pentru a creşte nivelul
volumului (pagina 9).
 Apăsaţi  sau  + pentru a revoca
funcţia de dezactivare a sunetului
(pagina 9).
 Asiguraţi-vă că sursa de intrare
este selectată corect. Ar trebui să
încercaţi şi alte surse de intrare,
apăsând în mod repetat INPUT
(pagina 12).
 Dezactivaţi funcţia de atenuare
(pagina 15).
 Verificaţi dacă toate cablurile
sistemului şi ale dispozitivului
conectat sunt introduse ferm.
23RO
Informaţii suplimentare
Sunet
 Comutaţi intrarea sistemului la „TV”
(pagina 12).
 Măriţi volumul pe sistem sau
revocaţi dezactivarea sunetului.
 În funcţie de ordinea în care
conectaţi televizorul şi sistemul,
sunetul sistemului poate fi
dezactivat. Indicatoarele USB, TV şi
BT clipesc continuu în această stare.
În acest caz, porniţi iniţial televizorul
şi apoi sistemul.
 Stabiliţi setarea boxelor
televizorului (BRAVIA) la Audio
System. Consultaţi instrucţiunile
de utilizare a televizorului, pentru
detalii cu privire la setarea
televizorului.
 În funcţie de televizor şi de sursele
de redare, este posibil ca sunetul să
nu poată fi scos pe sistem. Setaţi
formatul audio pentru televizor la
„PCM”. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare
a televizorului.
Nu se aude sunet din subwoofer sau
sunetul are un nivel foarte redus.
 Apăsaţi SW  + pentru a creşte
volumul subwooferului (pagina 9).
 Asiguraţi-vă că indicatorul de
alimentare de pe subwoofer se
aprinde în culoarea verde. În caz
contrar, consultaţi „Nu se aude
niciun sunet de la subwoofer.” din
„Sunet wireless de la subwoofer”
(pagina 25).
 Funcţia subwooferului este de
a reproduce sunetul de bas. Dacă
sursele de intrare conţin foarte
puţine componente cu sunet de bas
(şi anume, o transmisie TV), este
posibil ca sunetul din subwoofer
să poată fi dificil de auzit.
 Dacă redaţi conţinut compatibil
cu tehnologia de protecţie
a drepturilor de autor (HDCP),
sunetul nu este scos prin
subwoofer.
Nu se poate obţine efectul surround.
 În funcţie de semnalul de intrare şi
de setarea pentru câmpul de sunet,
este posibil ca procesarea sunetului
surround să nu funcţioneze eficient.
Este posibil ca efectul surround să
fie subtil, în funcţie de program
sau disc.
 Pentru a reda sunet multicanal,
verificaţi setarea ieşirii audio
digitale de pe dispozitivul conectat
la sistem. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare primite
împreună cu dispozitivul conectat.
Dispozitiv USB
Dispozitivul USB nu este recunoscut.
 Încercaţi următoarele:
 Opriţi sistemul.
 Deconectaţi şi reconectaţi
dispozitivul USB.
 Porniţi sistemul.
24RO
 Asiguraţi-vă că dispozitivul USB este
conectat bine la portul
(USB).
 Verificaţi dacă dispozitivul USB sau
un cablu este deteriorat.
 Verificaţi dacă dispozitivul USB
este pornit.
 Dacă dispozitivul USB este conectat
printr-un hub USB, deconectaţi-l şi
conectaţi dispozitivul USB direct la
boxa bară.
Dispozitiv BLUETOOTH
Conexiunea BLUETOOTH nu poate
fi finalizată.
 Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH de pe boxa bară
se aprinde în culoarea albastru
(pagina 6).
 Asiguraţi-vă că dispozitivul
BLUETOOTH care trebuie conectat
este pornit şi că funcţia BLUETOOTH
este activată.
 Mutaţi dispozitivul BLUETOOTH mai
aproape de boxa bară.
 Împerecheaţi din nou sistemul
şi dispozitivul BLUETOOTH. Este
posibil să fie nevoie să revocaţi
împerecherea cu acest sistem
utilizând mai întâi dispozitivul
BLUETOOTH.
Împerecherea nu se poate realiza.
 Mutaţi dispozitivul BLUETOOTH mai
aproape de boxa bară.
 Asiguraţi-vă că acest sistem nu este
afectat de interferenţele generate
de un dispozitiv LAN wireless, alte
dispozitive wireless 2,4 GHz sau
un cuptor cu microunde. Dacă în
apropiere se află un dispozitiv
care generează radiaţii
electromagnetice, mutaţi
dispozitivul departe de acest
sistem.
 Este posibil ca împerecherea să nu
fie posibilă dacă mai sunt şi alte
dispozitive BLUETOOTH în jurul
boxei bară. În acest caz, opriţi
celelalte dispozitive BLUETOOTH.
Sunet wireless de la
subwoofer
Nu se aude niciun sunet de la
subwoofer.
 Indicatorul de alimentare de pe
subwoofer nu se aprinde.
• Verificaţi dacă este bine conectat
cablul de alimentare CA (de la
reţea) al subwooferului.
• Apăsaţi  de pe subwoofer
pentru a porni alimentarea.
Sunetul sare sau conţine zgomot.
 Dacă în apropiere se află un
dispozitiv care generează unde
electromagnetice, cum ar fi o reţea
LAN wireless sau un cuptor cu
microunde, îndepărtaţi sistemul
de el.
 Mutaţi sau îndepărtaţi toate
obstacolele dintre boxa bară
şi subwoofer.
 Poziţionaţi boxa bară şi
subwooferul cât mai aproape
posibil.
 Comutaţi frecvenţa LAN wireless
a routerelor Wi-Fi sau a PC-urilor
din zonă la intervalul 5 GHz.
 Realizaţi conexiunea la reţea
a televizorului sau a playerului
Blu-ray Disc prin cablu.
25RO
Informaţii suplimentare
Nu este scos sunetul de la dispozitivul
BLUETOOTH conectat.
 Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH de pe boxa bară
se aprinde în culoarea albastru
(pagina 6).
 Mutaţi dispozitivul BLUETOOTH
mai aproape de boxa bară.
 Dacă în apropiere se află un
dispozitiv care generează radiaţii
electromagnetice, cum ar fi un
dispozitiv LAN wireless, alte
dispozitive BLUETOOTH sau un
cuptor cu microunde, mutaţi
dispozitivul departe de acest
sistem.
 Îndepărtaţi toate obstacolele
dintre acest sistem şi dispozitivul
BLUETOOTH sau mutaţi sistemul
departe de obstacole.
 Repoziţionaţi dispozitivul
BLUETOOTH conectat.
 Comutaţi frecvenţa LAN wireless
a routerelor Wi-Fi sau a PC-urilor
din zonă la intervalul 5 GHz.
 Măriţi volumul pe dispozitivul
BLUETOOTH conectat.
 Indicatorul de alimentare de pe
subwoofer clipeşte rar în culoarea
verde sau se aprinde în culoarea
roşu.
• Apropiaţi subwooferul de boxa
bară pentru ca indicatorul de
alimentare de pe subwoofer să
se aprindă în culoarea verde.
• Urmaţi paşii din „Activarea
transmisiei wireless între anumite
unităţi (Secure Link)” (pagina 20).
 Dacă indicatorul de alimentare de
pe subwoofer clipeşte în culoarea
roşu, apăsaţi  de pe subwoofer
pentru a opri alimentarea şi
verificaţi dacă orificiul de ventilare
al subwooferului este blocat sau nu.
 Subwooferul este conceput pentru
reproducerea sunetului de bas.
Dacă sursa de intrare nu conţine
multe sunete de bas, aşa cum
se întâmplă în cazul majorităţii
programelor de televiziune, sunetul
de bas poate fi imperceptibil.
 Apăsaţi SW  + pentru a creşte
volumul subwooferului (pagina 16).
Telecomandă
Telecomanda nu funcţionează.
 Îndreptaţi telecomanda către
senzorul pentru telecomandă
de pe boxa bară (pagina 6).
 Îndepărtaţi toate obstacolele
dintre telecomandă şi boxa bară.
 Înlocuiţi ambele baterii din
telecomandă cu unele noi, dacă
cele existente sunt descărcate.
 Asiguraţi-vă că apăsaţi pe butonul
corect de pe telecomandă.
Telecomanda pentru televizor nu
funcţionează.
 Instalaţi boxa bară astfel încât să nu
blocheze senzorul telecomenzii de
pe televizor.
Altele
Control for HDMI nu funcţionează
corespunzător.
 Verificaţi conexiunea cu sistemul
(consultaţi Ghidul de pornire
furnizat).
 Activaţi funcţia Control for HDMI pe
televizor. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare
a televizorului.
 Aşteptaţi puţin şi încercaţi din nou.
Dacă deconectaţi sistemul,
finalizarea operaţiei va necesita
o perioadă de timp. Aşteptaţi cel
puţin 15 secunde şi încercaţi
din nou.
 Asiguraţi-vă că dispozitivele
conectate la sistem acceptă
funcţia Control for HDMI.
 Activaţi funcţia Control for HDMI pe
dispozitivele conectate la sistem.
Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare
a dispozitivului.
26RO
 Tipul şi numărul de dispozitive ce
pot fi controlate cu funcţia Control
for HDMI sunt restricţionate de
standardul HDMI CEC după cum
urmează:
• Dispozitive de înregistrare
(înregistrator Blu-ray Disc,
înregistrator DVD etc.): până
la 3 dispozitive
• Dispozitive de redare (player
Blu-ray Disc, player DVD etc.):
până la 3 dispozitive
• Dispozitive asociate tunerului:
până la 4 dispozitive
• Sistem audio (receptor/cască):
cel mult 1 dispozitiv (utilizat de
acest sistem)
Dacă toate indicatoarele de intrare
şi indicatoarele pentru efectele de
sunet clipesc des (modul PROTECT).
 Apăsaţi  pentru a opri sistemul.
După ce se stinge afişajul,
deconectaţi cablul de alimentare CA
(de la reţea) şi asiguraţi-vă că nu
există obstacole care blochează
orificiile de ventilare ale boxei bară.
Nu se aprinde niciun indicator de
intrare şi niciun indicator de efect
de sunet.
 Indicatoarele sunt stinse. Ţineţi
apăsat BACK timp de 5 secunde
pentru a aprinde indicatoarele.
Senzorii televizorului nu funcţionează
corespunzător.
 Boxa bară poate bloca unii senzori
(cum ar fi senzorul de luminozitate),
receptorul de telecomandă al
televizorului sau emiţătorul pentru
ochelari 3D (transmisie cu infraroşii)
al unui televizor 3D care acceptă
sistemul pentru ochelari 3D cu
infraroşii sau comunicaţia wireless.
Îndepărtaţi boxa bară de televizor
la o distanţă care să permită
componentelor să funcţioneze
corect. În ceea ce priveşte
amplasarea senzorilor şi
a receptorului de telecomandă,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
primite împreună cu televizorul.
Reiniţializare
Dacă sistemul funcţionează în
continuare defectuos, reiniţializaţi
sistemul după cum urmează.
Asiguraţi-vă că utilizaţi tastele tactile
de pe boxa bară pentru a efectua
această operaţiune.
1
2
3
Ţineţi apăsat – (reducere volum) şi
 simultan timp de 5 secunde.
Toate indicatoarele LED clipesc de
trei ori, apoi se sting.
Setările meniului şi câmpurilor de
sunet etc. revin la stările iniţiale.
Deconectaţi cablul de alimentare
CA (de la reţea).
Conectaţi cablul de alimentare CA
(de la reţea) şi apăsaţi  pentru
a porni sistemul.
Legaţi sistemul la subwoofer
(pagina 20).
Tipuri de fişiere redabile
Codec
Extensie
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
Notă
• Este posibil ca unele fişiere să nu fie
redate, în funcţie de formatul fişierului,
de codificarea fişierului sau de condiţiile
de înregistrare.
• Este posibil ca unele fişiere editate pe un
PC să nu fie redate.
• Sistemul nu redă fişiere codificate, cum ar
fi DRM şi Lossless.
• Sistemul poate recunoaşte următoarele
fişiere sau foldere pe dispozitive USB:
– căi de foldere cu lungimi de până la
128 de caractere
– 200 foldere (inclusiv folderul rădăcină)
– până la 200 de fişiere/foldere într-un
singur strat
• Este posibil ca unele dispozitive USB să nu
funcţioneze cu acest sistem.
• Sistemul poate recunoaşte dispozitive din
clasa de stocare în masă (MSC).
Formate audio acceptate
Formatele audio acceptate de acest
sistem sunt următoarele.
• Dolby Digital
• LPCM 2ch
27RO
Informaţii suplimentare
 nu funcţionează.
 Sistemul poate fi în modul
demonstrativ. Pentru a revoca
modul demonstrativ, executaţi
funcţia „Reset” (pagina 27).
4
Indicatoare LED
Puteţi aprinde sau stinge indicatoarele LED ţinând apăsat BACK timp de 5 secunde.
Atunci când activaţi această caracteristică, indicatoarele LED se aprind sau clipesc în
funcţie de starea sistemului sau de funcţia selectată.
Dacă stingeţi indicatoarele LED, se aprinde doar indicatorul BLUETOOTH (albastru)
atunci când este activată funcţia „BT”.
Funcţie/Stare
Indicator
Intrare (pagina 12)
• TV
• BT
• USB
Indicatorul TV se aprinde
Indicatorul BT şi BLUETOOTH (albastru) se aprinde
Indicatorul USB se aprinde
Intrare USB (pagina 13)
• Citire
• Dispozitiv USB neacceptat
Indicatorul USB clipeşte continuu
Indicatorul USB clipeşte continuu de două ori
Efect de sunet (pagina 14)
• MOVIE
• MUSIC
Indicatorul MOVIE se aprinde
Indicatorul MUSIC se aprinde
CLEAR AUDIO+ (pagina 14)
Indicatoarele MOVIE şi MUSIC se aprind timp de 2 secunde,
după care se sting
Volum maxim/minim, volum
subwoofer maxim/minim
(pagina 16)
Indicatoarele USB, TV şi BT clipesc de trei ori
Volum crescut/redus,
Volum subwoofer crescut/
redus
Indicatorul intrării curente clipeşte o dată
Dezactivare sunet
Indicatoarele USB, TV şi BT clipesc continuu
Dual Mono (pagina 15)
• Main
• Sub
• Main/Sub
Indicatoarele MOVIE şi MUSIC clipesc de două ori
Indicatorul MOVIE clipeşte de două ori
Indicatorul MUSIC clipeşte de două ori
Dolby DRC (pagina 15),
Atenuare (pagina 15)
• Activat
• Dezactivat
Indicatoarele USB şi TV clipesc de două ori
Indicatorul USB clipeşte de două ori
Mod nocturn (pagina 14),
Voce clară (pagina 15)
• Activat
• Dezactivat
Indicatoarele MOVIE şi MUSIC clipesc de două ori
Indicatorul MOVIE clipeşte de două ori
PLAY MODE (pagina 13)
Indicatorul USB clipeşte de trei ori
Control for HDMI (pagina 18),
BLUETOOTH Standby
(pagina 17),
Standby automat (pagina 20)
• Activat
• Dezactivat
Indicatoarele USB şi TV clipesc de două ori
Indicatorul USB clipeşte de două ori
28RO
Funcţie/Stare
Secure Link (pagina 20)
• Activat
• Dezactivat
Indicator
Indicatoarele USB şi TV clipesc de două ori, după care
indicatoarele MOVIE şi MUSIC clipesc alternativ până când
conexiunea este stabilită
Indicatorul USB clipeşte de două ori
PROTECT (pagina 26)
Toate indicatoarele LED, cu excepţia indicatorului BLUETOOTH
(albastru) clipesc des
Intră în modul standby
automat (pagina 20)
Toate indicatoarele LED, cu excepţia indicatorului BLUETOOTH
(albastru) clipesc rar
Reiniţializare (pagina 27)
Toate indicatoarele LED clipesc de trei ori, apoi se sting.
Informaţii suplimentare
29RO
1)
Specificaţii
Boxă bară (SA-CT290/
SA-CT291)
Secţiunea amplificator
PUTERE DE IEŞIRE (nominală)
Frontal stânga + Frontal dreapta:
30 W + 30 W (la 4 ohmi, 1 kHz, 1% THD)
PUTERE DE IEŞIRE (de referinţă)
Frontal stânga/Frontal dreapta: 100 W
(per canal la 4 ohmi, 1 kHz)
Intrări
USB
TV IN OPTICAL
Ieşire
HDMI OUT TV (ARC)
Secţiunea HDMI
Conector
Tip A (19 pini)
Secţiunea USB
Port
(USB)
Tip A
Secţiunea BLUETOOTH
Sistem de comunicare
Specificaţie BLUETOOTH Versiunea 4.2
Ieşire
Specificaţie BLUETOOTH Clasă de
putere 1
Rază de comunicare maximă
Rază vizuală aprox. 25 m1)
Bandă de frecvenţă
Bandă 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Metodă de modulaţie
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Profiluri BLUETOOTH compatibile2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.6 (Audio Video Remote
Control Profile)
Codecuri acceptate3)
SBC4)
Domeniu de transmisie (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (Frecvenţă de
eşantionare 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
30RO
Raza efectivă va varia în funcţie de factori
cum ar fi obstacolele dintre dispozitive,
câmpurile magnetice din jurul unui
cuptor cu microunde, electricitatea
statică, telefoanele fără fir, sensibilitatea
de recepţie, performanţa antenei,
sistemul de operare, aplicaţia
software etc.
2)
Profilurile BLUETOOTH standard indică
scopul comunicării BLUETOOTH dintre
dispozitive.
3)
Codec: Compresia semnalelor audio
şi formatul de conversie
4) Subband Codec
Secţiunea boxă frontală stânga/
frontală dreapta
Sistem de boxe
Sistem de boxe pentru toate
intervalele, suspensie acustică
Boxă
40 mm x 100 mm, tip conic x 2
Generalităţi
Necesar de putere
Doar modelele pentru Taiwan:
120 V CA, 50/60 Hz
Alte modele:
220 V – 240 V CA, 50/60 Hz
Consum de energie
Pornit: 40 W
Standby: cel mult 0,5 W (în modul
de economisire a energiei)
(Atunci când funcţia Control pentru
HDMI şi modul BLUETOOTH Standby
sunt dezactivate)
Standby: cel mult 2,8 W5)
(Atunci când funcţia Control pentru
HDMI şi modul BLUETOOTH standby
sunt activate)
Dimensiuni (l/î/a) (aprox.)
900 mm × 52 mm × 86 mm
Greutate (aprox.)
2,3 kg
5)
Sistemul va intra automat în modul de
economisire a energiei atunci când nu
există nici o conexiune HDMI şi niciun
istoric de împerechere BLUETOOTH.
Subwoofer (SA-WCT290/
SA-WCT291)
Secţiunea transmiţător/
receptor wireless
Bandă de frecvenţă
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metodă de modulaţie
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Designul şi specificaţiile se pot modifica
fără notificare prealabilă.
Versiuni şi profiluri BLUETOOTH
acceptate
Profilul se referă la un set standard de
funcţii pentru diverse caracteristici ale
produsului BLUETOOTH. Consultaţi
„Secţiunea BLUETOOTH” din
„Specificaţii” (pagina 30) pentru
versiunea şi profilurile BLUETOOTH
acceptate de acest sistem.
Rază de comunicare efectivă
Dispozitivele BLUETOOTH trebuie
utilizate pe o rază de aproximativ
10 metri (distanţă fără obstacole) unul
faţă de celălalt. Raza de comunicare
efectivă se poate reduce în următoarele
condiţii.
• Dacă o persoană, un obiect de metal,
un perete sau un alt obstacol se află
între dispozitivele cu conexiune
BLUETOOTH.
• În locurile unde este instalată o reţea
LAN wireless.
• În jurul cuptoarelor cu microunde
aflate în uz.
• Locaţii unde sunt generate alte unde
electromagnetice.
Efectele altor dispozitive
Dispozitivele BLUETOOTH şi reţeaua
LAN wireless (IEEE 802.11b/g) utilizează
aceeaşi bandă de frecvenţă (2,4 GHz).
Când folosiţi dispozitivul BLUETOOTH
în apropierea unui dispozitiv cu funcţie
LAN wireless, pot apărea interferenţe
electromagnetice. Acest lucru se poate
solda cu rate mai mici de transfer al
datelor, zgomot sau imposibilitatea
de conectare. Dacă se întâmplă acest
lucru, încercaţi următoarele soluţii:
• Utilizaţi acest sistem la cel puţin
10 metri distanţă de dispozitivul
LAN wireless.
31RO
Informaţii suplimentare
PUTERE DE IEŞIRE (de referinţă)
100 W (pe fiecare canal, la 4 ohmi,
100 Hz)
Sistem de boxe
Sistem subwoofer, Bass Reflex
Boxă
130 mm, tip conic
Necesar de putere
Doar modelele pentru Taiwan:
120 V CA, 50/60 Hz
Alte modele:
220 V – 240 V CA, 50/60 Hz
Consum de energie
Pornit: 15 W
Standby: Cel mult 0,5 W
Dimensiuni (l/î/a) (aprox.)
170 mm × 342 mm × 362 mm
(instalare pe verticală)
342 mm × 172 mm × 362 mm
(instalare pe orizontală)
Greutate (aprox.)
6,3 kg
Cu privire la comunicaţii
prin BLUETOOTH
• Întrerupeţi alimentarea electrică
a dispozitivului LAN wireless atunci
când folosiţi dispozitivul BLUETOOTH
pe o rază de 10 metri.
• Instalaţi acest sistem şi dispozitivul
BLUETOOTH cât mai aproape unul
de altul.
Efecte asupra altor dispozitive
Undele radio transmise de acest sistem
pot afecta funcţionarea unor dispozitive
medicale. Deoarece această
interferenţă poate determina
o funcţionare necorespunzătoare,
întrerupeţi întotdeauna alimentarea
acestui sistem şi a dispozitivului
BLUETOOTH în următoarele locaţii:
• În spitale, în trenuri, în avioane,
la benzinării şi în orice loc în care
pot fi prezente gaze inflamabile.
• În apropierea uşilor automate sau
a alarmelor de incendiu.
Notă
• Acest sistem acceptă funcţii de securitate,
în conformitate cu specificaţiile
BLUETOOTH, pentru a asigura
o conexiune sigură în timpul comunicării
cu ajutorul tehnologiei BLUETOOTH.
Cu toate acestea, acest nivel de siguranţă
poate fi insuficient, în funcţie de
conţinutul setărilor şi de alţi factori,
aşa că trebuie să aveţi întotdeauna grijă
atunci când comunicaţi prin intermediul
tehnologiei BLUETOOTH.
• Sony nu îşi asumă răspunderea în niciun
fel pentru daunele sau alte pierderi
provocate de scurgerile de informaţii
în timpul comunicării prin intermediul
tehnologiei BLUETOOTH.
• Comunicarea BLUETOOTH nu este
garantată pentru toate dispozitivele
BLUETOOTH care au acelaşi profil cu
acest sistem.
32RO
• Dispozitivele BLUETOOTH conectate la
acest sistem trebuie să fie în conformitate
cu specificaţiile BLUETOOTH prevăzute
de Bluetooth SIG, Inc. şi conformitatea
trebuie să fie certificată. Cu toate acestea,
chiar dacă un dispozitiv este conform
specificaţiilor BLUETOOTH, pot exista
situaţii în care caracteristicile sau
specificaţiile dispozitivului BLUETOOTH
fac imposibilă conectarea sau pot
determina metode de control, afişaj
sau operare diferite.
• Se poate produce zgomot sau redarea
audio poate fi întreruptă în funcţie de
dispozitivul BLUETOOTH conectat la acest
sistem, de mediul de comunicare sau de
condiţiile ambientale.
©2017 Sony Corporation
4-688-252-21(1) (RO)
Download PDF