Sony | HT-CT800 | Sony HT-CT800 Bară de sunet pe 2.1 canale cu tehnologie Wi-Fi/Bluetooth® Instrucţiuni de utilizare

Bară de sunet
Instrucţiuni de utilizare
HT-CT800
Pentru boxa bară
AVERTISMENT
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu
închis, cum ar fi o bibliotecă sau un
dulap încorporat.
Pentru a reduce riscul de incendiu,
nu acoperiţi orificiul de ventilare al
aparatului cu ziare, feţe de masă,
draperii etc.
Nu expuneţi aparatul la surse de
flacără deschisă (de exemplu lumânări
aprinse).
Pentru a reduce riscul de incendiu
şi de electrocutare, evitaţi stropirea
aparatului şi posibilitatea ca pe acesta
să se scurgă lichide şi nu plasaţi pe
aparat obiecte pline cu lichide, precum
vazele.
Unitatea rămâne sub tensiune chiar
şi atunci când este oprită, atât timp
cât este conectată la priza de c.a.
Deoarece pentru deconectarea unităţii
de la priză se foloseşte ştecărul
principal, conectaţi unitatea la o priză
de c.a. uşor accesibilă. Dacă observaţi
nereguli în funcţionarea unităţii,
deconectaţi imediat ştecărul principal
de la priza de c.a.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele
cu baterii instalate la căldură excesivă,
precum lumina directă a soarelui
şi focul.
Doar pentru utilizare la interior.
Cabluri recomandate
Trebuie utilizate cabluri şi conectori
ecranaţi şi împământaţi corespunzător
pentru cuplarea la computerele gazdă
şi/sau la periferice.
2RO
Plăcuţa de identificare este amplasată
pe baza boxei bară.
Pentru clienţii din Europa
Aviz pentru clienţi: următoarele
informaţii sunt valabile doar în
cazul echipamentelor vândute
în statele ce aplică directivele UE.
Acest produs a fost fabricat de sau în
numele Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Întrebările referitoare la modul în care
acest produs respectă legislaţia
Uniunii Europene trebuie să fie
adresate reprezentantului autorizat,
Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgia. Comunicaţi
orice probleme legate de service sau
garanţie la adresele menţionate în
documentele separate de service
sau garanţie.
Prin prezenta, Sony Corporation
declară că acest echipament este în
conformitate cu cerinţele de bază şi cu
alte prevederi relevante ale Directivei
1999/5/CE.
Pentru detalii, vă rugăm să accesaţi
următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/
Acest produs este destinat utilizării
în următoarele ţări:
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL,
BA, MK, MD, RS, ME, TR, Kosovo
Banda 5150 – 5350 MHz este destinată
numai operaţiunilor desfăşurate la
interior.
Acest echipament a fost testat şi
s-a constatat că respectă limitele
specificate în regulamentele privind
compatibilitatea electromagnetică,
utilizând un cablu de conectare mai
scurt de 3 metri.
Casarea
echipamentelor
electrice şi
electronice uzate
(valabil în ţările
Uniunii Europene
şi în alte ţări din
Europa care au
sisteme de
colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs sau
pe ambalaj indică faptul că produsul
respectiv nu trebuie tratat ca deşeu
menajer. În schimb, acesta trebuie
predat la punctul de colectare relevant
pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice. Asigurându-vă
că acest produs este casat în mod corect
veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului şi
sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea
rezulta altfel din manipularea incorectă
ca deşeu a acestui produs. Reciclarea
materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale. Pentru informaţii
mai detaliate referitoare la reciclarea
acestui produs, contactaţi autorităţile
locale, serviciul local de eliminare
a deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul.
Doar în
Europa
Eliminarea bateriilor
uzate (valabil în ţările
Uniunii Europene şi
în alte ţări din Europa
care au sisteme de
colectare diferenţiată)
respectiv nu trebuie tratată ca deşeu
menajer.
Este posibil ca pe anumite baterii, acest
simbol să fie utilizat în combinaţie cu un
simbol chimic. Se adaugă simbolurile
chimice pentru mercur (Hg) sau
plumb (Pb) dacă bateria conţine
mai mult de 0,0005 % mercur sau
0,004 % plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt
eliminate în mod corect veţi ajuta la
prevenirea eventualelor consecinţe
negative asupra mediului şi sănătăţii
umane, consecinţe ce ar putea rezulta
altfel din manipularea incorectă ca
deşeu a bateriilor. Reciclarea
materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive
de siguranţă, de performanţă sau de
integritate a datelor, necesită
o conexiune permanentă la o baterie
încorporată, aceasta trebuie înlocuită
doar de către personal de service
calificat.
Pentru a vă asigura că bateria este
tratată în mod corespunzător, predaţi
produsul la sfârşitul duratei de
exploatare la punctul de colectare
relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi
secţiunea referitoare la modul de
eliminare în siguranţă a bateriilor din
produs. Predaţi bateriile la punctul de
colectare relevant pentru reciclarea
bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate
referitoare la reciclarea acestui produs
sau a bateriilor, contactaţi autorităţile
locale, serviciul local de eliminare
a deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul.
Acest simbol prezent pe baterie sau
pe ambalaj indică faptul că bateria
furnizată împreună cu produsul
3RO
Cuprins
Conţinutul cutiei ............................ 6
Ce puteţi face cu sistemul ............ 8
Ghid pentru componente
şi comenzi ..............................10
Cu privire la meniul de pornire .... 15
Configurare
Ghid de pornire
Setări de bază  (document
separat)
Conectarea la un televizor 4K
şi la dispozitive 4K ................. 18
Conectarea unui televizor
sau a unui dispozitiv
audio portabil prin mufa
ANALOG IN ............................ 20
Conectarea la o reţea cu fir ......... 21
Conectarea la o reţea wireless ....23
Montarea unităţii principale
pe perete .............................. 24
Ataşarea piciorului .......................27
Ascultarea sunetului
Ascultarea la televizor ................ 28
Ascultarea sunetului de pe
dispozitivul AV conectat ....... 28
Ascultarea de muzică de pe
un dispozitiv USB .................. 29
4RO
Selectarea efectului de sunet
Setarea efectului de sunet
corespunzător surselor
de sunet (SOUND FIELD) ....... 30
Ascultarea de sunet clar la
volum redus în toiul nopţii
(NIGHT) ................................... 31
Îmbunătăţirea clarităţii
dialogurilor (VOICE) ............... 31
Reglarea volumului
subwooferului ........................32
Reglarea întârzierii dintre
imagine şi sunet ....................32
Ascultarea de muzică/sunet
cu ajutorul funcţiei
BLUETOOTH
Ascultarea de muzică de pe
un dispozitiv mobil ............... 34
Ascultarea sunetului de la
televizorul sau dispozitivul
conectat prin căşti .................37
Ascultarea de muzică/sunet
cu ajutorul funcţiei de reţea
Ascultarea de muzică de pe PC
prin intermediul unei reţele
de domiciliu .......................... 40
Ascultarea de muzică de
pe un dispozitiv mobil
cu SongPal .............................41
Utilizarea Chromecast built-in .... 42
Utilizarea Spotify ......................... 43
Utilizarea butonului
MUSIC SERVICE ...................... 44
Conectarea dispozitivelor
compatibile cu SongPal Link
(Wireless Multi Room/
Wireless Surround) ............... 45
Utilizarea diferitelor funcţii/
setări
Particularizarea setărilor boxei
pentru sunet Surround .......... 47
Stabilirea conexiunii wireless
a subwooferului (LINK) ..........48
Redarea de fişiere audio
comprimate cu o calitate
naturală a sunetului
(DSEE) ....................................49
Ascultarea sunetului de
transmisie multiplex
(AUDIO) ..................................49
Dezactivarea butoanelor de
pe unitatea principală ...........50
Modificarea luminozităţii
afişajului de pe panoul
frontal şi a indicatorului
BLUETOOTH (DIMMER) ..........50
Economia de energie în modul
standby .................................. 51
Utilizarea funcției
Control for HDMI ................... 51
Utilizarea funcţiei
„BRAVIA” Sync .......................54
Utilizarea afişajului de setare ...... 55
Lista din meniul de opţiuni .........62
Informaţii suplimentare
Specificaţii .................................... 73
Consum de energie dacă se
setează valoarea pentru
fiecare mod standby ............. 75
Tipuri de fişiere redabile ............. 76
Formate audio de intrare
acceptate ............................... 77
Formate video HDMI
acceptate ............................... 78
Despre comunicaţia
BLUETOOTH ...........................80
ACORD DE LICENŢĂ CU
UTILIZATORUL FINAL ............. 81
Măsuri de precauţie .....................86
Index ............................................90
Depanare
Depanare .....................................63
Reiniţializarea sistemului ............ 72
5RO
• Baterie R03 (dimensiune AAA) (2)
Conţinutul cutiei
• Boxă bară (1)
• Cablu digital optic (1)
• Suport de montare pe perete (2)
• ŞABLON DE MONTARE PE PERETE (1)
• Picior (2)
• Ghid de pornire
• Şurub (2)
• Subwoofer (1)
• Instrucţiuni de utilizare
• Telecomandă (1)
6RO
7RO
Ce puteţi face cu sistemul
„Ascultarea la televizor” (pagina 28)
„Ascultarea sunetului de pe dispozitivul AV conectat” (pagina 28)
Player Blu-ray Disc™,
decodor pentru cablu
sau satelit etc.
Conectaţi televizorul şi alte dispozitive
(consultaţi „Ghidul de pornire” (document
separat) sau „Conectarea unui televizor
sau a unui dispozitiv audio portabil prin
mufa ANALOG IN” (pagina 20)).
„Utilizarea funcției Control for HDMI”
(pagina 51)
„Utilizarea funcţiei „BRAVIA” Sync”
(pagina 54)
„Utilizarea Spotify” (pagina 43)*
„Utilizarea butonului MUSIC SERVICE”
(pagina 44)
* Este posibil ca acest serviciu să nu fie disponibil
în anumite ţări/regiuni.
* Pentru a reda cu ajutorul sistemului, aveţi
nevoie de un cont Spotify Premium.
„Stabilirea conexiunii
wireless a subwooferului
(LINK)” (pagina 48)
8RO
„Ascultarea de muzică
de pe un dispozitiv
USB” (pagina 29)
„Conectarea la o reţea
cu fir” (pagina 21)
Modem
Router
Internet
„Conectarea la o reţea
wireless” (pagina 23)
Router LAN wireless
„Ascultarea de muzică de pe PC prin
intermediul unei reţele de domiciliu”
(pagina 40)
„Ascultarea de muzică de pe un
dispozitiv mobil” (pagina 34)
„Ascultarea de muzică de pe un
dispozitiv mobil cu SongPal” (pagina 41)
„Ascultarea sunetului de la televizorul
sau dispozitivul conectat prin căşti”
(pagina 37)
„Adăugarea boxelor din spate
(Wireless Surround)” (pagina 45)
„Ascultarea aceleiaşi muzici în
camere diferite (Wireless Multi
Room)” (pagina 45)
9RO
Ghid pentru componente şi comenzi
Detaliile sunt omise în ilustraţii.
Boxă bară (unitate principală)
Faţă
 Buton  (alimentare)
Porneşte sistemul sau îl comută
în modul standby.
 Buton INPUT (pagina 15, 28)
 Buton BLUETOOTH PAIRING
(pagina 34)
 Buton
(MUSIC SERVICE)
(pagina 44)
 Butoane VOL +/–
 Marcă N- (pagina 36)
Dacă folosiţi funcţia NFC, atingeţi
dispozitivul compatibil NFC de
marcă.
 Port
10RO
(USB) (pagina 29)
 Indicator BLUETOOTH
– Clipeşte des în culoarea albastru:
În starea standby pentru
împerechere
– Clipeşte în culoarea albastru:
Se încearcă stabilirea conexiunii
BLUETOOTH
– Se aprinde în culoarea albastru:
Conexiunea BLUETOOTH a fost
stabilită
 Afişaj panou frontal
 Senzor telecomandă
Îndreptaţi telecomanda către
senzorul de telecomandă pentru
a opera sistemul.
Spate
 Port LAN(100)
 Mufă TV IN (OPTICAL)
 Mufă ANALOG IN
 Mufă HDMI IN 3
Pentru specificaţiile şi nota
privind conexiunile, consultaţi
„Formate video HDMI acceptate”
(pagina 78).
 Mufă HDMI IN 2
Pentru specificaţiile şi nota
privind conexiunile, consultaţi
„Formate video HDMI acceptate”
(pagina 78).
 Mufă HDMI IN 1
Pentru specificaţiile şi nota
privind conexiunile, consultaţi
„Formate video HDMI acceptate”
(pagina 78).
 Mufă HDMI OUT (TV (ARC))
Pentru specificaţiile şi nota
privind conexiunile, consultaţi
„Formate video HDMI acceptate”
(pagina 78).
11RO
Subwoofer
 Indicator de alimentare
– Se aprinde cu culoarea roşu:
Subwooferul este în modul
standby
– Clipeşte cu culoarea verde:
Se încearcă stabilirea conexiunii
de legătură
– Se aprinde în culoarea verde:
Subwooferul este conectat
la sistem prin funcţia Link
 Buton  (alimentare)
Porneşte subwooferul sau îl
comută în modul standby.
 Buton LINK (pagina 48)
 Orificii de ventilare
Din motive de siguranţă, nu
blocaţi orificiile de ventilare.
12RO
Telecomandă
 INPUT +/– (pagina 15, 28)
 (alimentare)
Porneşte sistemul sau îl comută
în modul standby.
 DISPLAY
Afişează informaţii privind
redarea pe ecranul televizorului.
Informaţiile de redare nu sunt
afişate pentru intrarea
televizorului.
 CLEAR AUDIO+ (pagina 30)
SOUND FIELD (pagina 30)
VOICE (pagina 31)
NIGHT (pagina 31)
 DIMMER (pagina 50)
 Butoane colorate
Taste rapide pentru selectarea
elementelor din anumite meniuri.

MUSIC SERVICE (pagina 44)
BLUETOOTH PAIRING
(pagina 34)
 OPTIONS (pagina 32, 62)
BACK (pagina 15)
/// (pagina 15)
(introducere) (pagina 15)
HOME (pagina 15)
  (dezactivare sunet)
Dezactivează temporar sunetul.
 (volum) +*/–
Reglează volumul.
SW  (volum subwoofer) +/–
Reglează nivelul volumului
subwooferului.
13RO
 Butoane de control al redării
/ (derulare înapoi/
derulare înainte)
Caută înapoi sau înainte.
/ (anterior/următor)
Selectează capitolul, piesa sau
fişierul anterio(a)r(ă)/
următo(a)r(e).
 (redare)*
Porneşte sau reporneşte redarea
(reluare redare).
 (pauză)
Întrerupe sau reporneşte redarea.
 (oprire)
Opreşte redarea.
 BLUETOOTH RX/TX (receptor/
transmiţător BLUETOOTH)
(pagina 38)
 AUDIO* (pagina 49)
* Butoanele AUDIO,  şi  + au un punct
tactil. Se utilizează pentru ghidare în
timpul utilizării.
14RO
Cu privire la meniul de pornire
Puteţi afişa meniul de pornire pe ecranul televizorului prin conectarea sistemului la
televizor cu cablul HDMI (nefurnizat). Din meniul de pornire, puteţi seta diferite setări
dacă selectaţi
[Setup] sau dacă selectaţi intrarea sau serviciul pe care doriţi să îl
urmăriţi din lista de intrare. Meniul de pornire este afişat în limba selectată în [Easy
Setup]. (Următorul ecran este un exemplu, atunci când se selectează limba engleză.)
[Wireless Surround]
[Setup]
Listă de intrare
Utilizarea meniului de pornire
///,
(introducere)
HOME
BACK
1
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul televizorului.
2
Apăsaţi /// pentru a selecta
[Setup], un element din lista de intrare
sau
[Wireless Surround], după care apăsaţi .
Pe ecranul televizorului apare intrarea selectată, afişajul de configurare
sau afişajul de stare pentru funcţia wireless surround.
Pentru a reveni la ecranul anterior, apăsaţi BACK.
15RO
Listă de intrare
Nume intrare
Explicaţie
[TV]
Emite sunetul televizorului. (pagina 28)
[HDMI1]
Emite sunetul dispozitivului conectat la mufa HDMI IN 1.
(pagina 28)
[HDMI2]
Emite sunetul dispozitivului conectat la mufa HDMI IN 2.
(pagina 28)
[HDMI3]
Emite sunetul dispozitivului conectat la mufa HDMI IN 3.
(pagina 28)
[Bluetooth Audio]
Emite sunetul dispozitivului conectat cu ajutorul funcţiei
BLUETOOTH. (pagina 34)
[Analog]
Emite sunetul dispozitivului conectat la mufa ANALOG IN.
(pagina 28)
[USB]
Redă fişierele de muzică stocate pe un dispozitiv USB conectat.
(pagina 29)
[Home Network]
Redă fişierele de muzică de pe dispozitivul conectat prin
intermediul reţelei. (pagina 40)
[Music Service List]
Afişează metoda de operare pentru serviciile de muzică.
(pagina 44)
[Setup]
Consultaţi „Utilizarea afişajului de setare” (pagina 55).
[Wireless Surround]
Afişează ecranul setare pentru funcţia wireless surround care vă permite
să utilizaţi boxele wireless (nefurnizate) pe post de boxe surround ale
sistemului. Efectuaţi setarea urmând instrucţiunile de pe ecran.
Pentru detalii privind boxele wireless acceptate, consultaţi următoarea
adresă URL.
http://sony.net/nasite
Sfat
Puteţi selecta intrarea şi dacă apăsaţi INPUT +/– în mod repetat.
16RO
Cu privire la descrierea paşilor
În aceste Instrucţiuni de utilizare, operaţiile sunt descrise drept paşi executaţi din
meniul de pornire afişat pe ecranul televizorului cu ajutorul telecomenzii, atunci
când sistemul este conectat la televizor cu ajutorul cablului HDMI (nefurnizat).
Paşii de operare care selectează elementele de pe ecranul televizorului cu ajutorul
/// şi
sunt simplificaţi în felul următor.
Exemplu: Selectaţi
[Setup] din meniul de pornire.
Operaţia care selectează un element prin apăsarea /// şi
„selectare”.
este denumită
Exemplu: Selectaţi [Network Settings] - [Internet Settings] - [Wired Setup] din
meniul de pornire.
Când se repetă operaţia care selectează un element prin apăsarea /// şi ,
elementele selectate sunt legate cu „-”.
Sfaturi
• Puteţi utiliza butoanele de pe unitatea principală dacă acestea au nume identice sau
similare cu cele de pe telecomandă.
• Caracterele din paranteze [ ] apar pe ecranul televizorului. Caracterele dintre ghilimele „ ”
apar pe afişajul de pe panoul frontal.
17RO
Configurare
Setări de bază
Dacă o mufă HDMI
compatibilă HDCP2.2
de pe televizor are
o etichetă „ARC”
Consultaţi Ghidul de pornire (document
separat).
Conectarea la un
televizor 4K şi la
dispozitive 4K
Toate mufele HDMI sistemului acceptă
formatul video 4K şi HDCP2.2 (Highbandwidth Digital Content Protection
System Revision 2.2).
Pentru a vizualiza conţinut video 4K,
conectaţi televizorul 4K şi dispozitivele
4K la sistem printr-o mufă HDMI
compatibilă cu HDCP2.2 de pe fiecare
dispozitiv.
Puteţi vizualiza conţinut video 4K doar
cu ajutorul unei conexiuni la mufe
HDMI compatibile cu HDCP2.2.
Mufă HDMI
compatibilă
cu HDCP2.2
Mufă HDMI
compatibilă
cu HDCP2.2
Televizor
Player Blu-ray Disc, decodor pentru cablu
sau satelit etc.
 Cablu HDMI (nefurnizat)
 Cablu HDMI (nefurnizat)
Utilizaţi un cablu HDMI care acceptă
formatul video 4K pe care doriţi să îl
vizionaţi. Pentru detalii, consultaţi
„Formate video HDMI acceptate”
(pagina 78).
18RO
1
3
Configurare
2
Verificaţi ce mufă HDMI IN de
pe televizor este compatibilă
cu HDCP2.2.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare
a televizorului.
Conectaţi mufa HDMI IN
compatibilă cu HDCP2.2 de pe
televizor şi mufa HDMI OUT
de pe unitatea principală cu
cablul HDMI (nefurnizat).
Conectarea televizorului este
finalizată.
Conectaţi mufa HDMI OUT
compatibilă cu HDCP2.2 de pe
dispozitivul 4K şi mufa HDMI IN
de pe unitatea principală cu
cablul HDMI (nefurnizat).
Consultaţi instrucţiunile de utilizare
a dispozitivului 4K pentru a afla
dacă mufa HDMI OUT de
dispozitivul 4K este compatibilă
cu HDCP2.2.
Conectarea dispozitivului 4K este
finalizată.
Mufă HDMI
compatibilă
cu HDCP2.2
Dacă o mufă HDMI
compatibilă cu HDCP2.2
de pe televizor nu are
o etichetă „ARC”
Dacă mufa HDMI IN compatibilă
cu HDCP2.2 a televizorului nu este
compatibilă cu ARC (Audio Return
Channel), sunetul televizorului nu
este scos prin sistem.
În acest caz, conectaţi mufa de ieşire
optică a televizorului şi mufa TV IN
(OPTICAL) de pe unitatea principală
cu cablul digital optic (furnizat).
Televizor
Mufă HDMI
compatibilă
cu HDCP2.2
Player Blu-ray Disc,
decodor pentru cablu
sau satelit etc.
 Cablu HDMI (nefurnizat)
 Cablu HDMI (nefurnizat)
Utilizaţi un cablu HDMI care acceptă
formatul video 4K pe care doriţi să îl
vizionaţi. Pentru detalii, consultaţi
„Formate video HDMI acceptate”
(pagina 78).
 Cablu digital optic (furnizat)
19RO
Setarea formatului de
semnal HDMI pentru
a vizualiza conţinut video 4K
Pentru a vizualiza conţinut video 4K,
selectaţi setarea corespunzătoare
pentru televizorul 4K şi dispozitivul 4K
conectat.
1
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
2
3
4
Selectaţi
[Setup] din meniul
de pornire.
Pe ecranul televizorului apare
afişajul de setare.
Conectarea unui
televizor sau a unui
dispozitiv audio portabil
prin mufa ANALOG IN
Pentru a conecta următoarele
dispozitive la sistem, conectaţi-le
prin mufa ANALOG IN de pe sistem.
– Televizor care nu are o mufă HDMI
şi o mufă de ieşire digitală optică
– Dispozitiv audio portabil, cum ar fi
un telefon inteligent, WALKMAN®
Selectaţi [System Settings] - [HDMI
Settings] - [HDMI Signal Format].
Selectaţi setarea dorită.
• [Standard format] (setare
implicită): Selectaţi dacă
televizorul şi dispozitivele
conectate acceptă formatele
video cu lăţimi de bandă standard.
• [Enhanced format]: Selectaţi dacă
atât televizorul cât şi dispozitivele
conectate acceptă formatele
video cu lăţimi de bandă mari,
cum ar fi 4K 60p 4:4:4 etc.
Cablu audio analogic
(nefurnizat)
Pentru detalii privind relaţia dintre
opţiunile de setare [HDMI Signal
Format], formatele de semnal video
acceptate şi cablurile HDMI care
pot fi utilizate, consultaţi „Formate
video HDMI acceptate” (pagina 78).
Ieşire
audio
analogică
Note
• În funcţie de televizor, poate fi necesară
setarea acestuia la ieşirea HDMI.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare
a televizorului.
• Dacă imaginea nu este afişată după ce
setaţi [HDMI Signal Format] la [Enhanced
format], setaţi la [Standard format].
20RO
Televizor
Telefon inteligent,
WALKMAN®, alte
dispozitive audio etc.
Notă
Conectarea la o reţea
cu fir
Pregătiţi reţeaua conectând sistemul
şi PC-ul la reţeaua de domiciliu cu
ajutorul unui cablu LAN.
Conectarea la un PC sau la
un router cu un cablu LAN
Următoarea ilustraţie exemplifică modul
de conectare a sistemului şi a PC-ului
la reţeaua de domiciliu.
Internet
Modem
Cablu LAN
(nefurnizat)
Router
Server
21RO
Configurare
Dacă mufa pentru căşti a televizorului este
folosită şi pe post de mufă de ieşire audio,
verificaţi setările de ieşire audio ale
televizorului. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a televizorului.
Notă
Serverul trebuie conectat la aceeaşi reţea
la care este conectat şi sistemul.
Sfat
Vă recomandăm să utilizaţi un cablu
ecranat cu interfaţă dreaptă (nefurnizat).
Conectarea prin obţinerea
automată a informaţiilor
de reţea
1
2
3
4
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi
[Setup] din meniul
de pornire.
Pe ecranul televizorului apare
afişajul de setare.
Selectaţi [Network Settings] [Internet Settings] - [Wired Setup].
Selectaţi [Auto].
Sistemul porneşte setările de reţea
şi apare starea de setare a reţelei.
Apăsaţi / pentru a naviga prin
informaţii şi apoi apăsaţi .
5
Selectaţi [Save & Connect].
Sistemul începe procedura de
conectare la reţea. Pentru detalii,
citiţi mesajele care apar pe ecranul
televizorului.
22RO
Conectarea cu ajutorul
unei adrese IP fixe
1
2
3
4
5
6
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi
[Setup] din meniul
de pornire.
Pe ecranul televizorului apare
afişajul de setare.
Selectaţi [Network Settings] [Internet Settings] - [Wired Setup].
Selectaţi [Manual].
Efectuaţi setarea urmând
instrucţiunile de pe ecran.
Sistemul porneşte setările de reţea
şi apare starea de setare a reţelei.
Apăsaţi / pentru a naviga prin
informaţii şi apoi apăsaţi .
Selectaţi [Save & Connect].
Sistemul începe procedura de
conectare la reţea. Pentru detalii,
citiţi mesajele care apar pe ecranul
televizorului.
Pregătiţi reţeaua conectând sistemul
şi PC-ul la routerul LAN wireless.
Notă
Serverul trebuie conectat la aceeaşi reţea
la care este conectat şi sistemul.
Conectarea cu ajutorul
butonului WPS
Atunci când routerul LAN wireless
(punctul de acces) este compatibil cu
Wi-Fi Protected Setup (WPS), puteţi
configura cu uşurinţă setările reţelei
cu butonul WPS.
1
2
3
4
5
Conectarea prin selectarea
numelui reţelei (SSID)
Dacă routerul LAN wireless (punctul
de acces) nu este compatibil cu Wi-Fi
Protected Setup (WPS), verificaţi în
prealabil următoarele informaţii.
– Numele reţelei (SSID)*
_____________________________________
– Cheie de securitate (parola)**
_____________________________________
* SSID (Service Set Identifier) este un nume
ce identifică un anumit punct de acces.
**Aceste informaţii ar trebui să fie
menţionate pe o etichetă de pe routerul/
punctul de acces LAN wireless, în
instrucţiunile de utilizare, de persoana
care configurează reţeaua wireless sau
de furnizorul de servicii de internet.
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
1
Selectaţi
[Setup] din meniul
de pornire.
Pe ecranul televizorului apare
afişajul de setare.
2
Selectaţi [Network Settings] [Internet Settings] - [Wireless
Setup] - [Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)].
3
Selectaţi [Start].
Apăsaţi butonul WPS de pe
punctul de acces.
Sistemul începe procedura de
conectare la reţea.
4
5
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi
[Setup] din meniul
de pornire.
Pe ecranul televizorului apare
afişajul de setare.
Selectaţi [Network Settings] [Internet Settings] - [Wireless
Setup].
Pe ecranul televizorului apare lista
cu numele de reţea.
Selectaţi numele de reţea (SSID)
dorit.
Introduceţi cheia de securitate
(sau parola) folosind tastatura
software şi selectaţi [Enter].
Sistemul începe procedura de
conectare la reţea.
23RO
Configurare
Conectarea la o reţea
wireless
Conectarea cu ajutorul unei
adrese IP fixe
Selectaţi [New connection registration] [Manual registration] la pasul 4 din
„Conectarea prin selectarea numelui
reţelei (SSID)”şi urmaţi instrucţiunile
pe ecran.
Montarea unităţii
principale pe perete
Puteţi monta unitatea principală
pe perete.
Conectarea cu ajutorul unui
cod PIN
Selectaţi [New connection registration]
la pasul 4 din „Conectarea prin
selectarea numelui reţelei (SSID)”
şi selectaţi [(WPS) PIN Method].
Conectarea prin SongPal
SongPal poate conecta sistemul la
reţeaua wireless la care este conectat
dispozitivul mobil. Pentru detalii, urmaţi
instrucţiunile din aplicaţie sau accesaţi
următoarea adresă URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
24RO
Note
• Pregătiţi şuruburi (nefurnizate) adecvate
pentru materialul şi rezistenţa peretelui.
Deoarece plăcile din rigips sunt destul de
fragile, fixaţi şuruburile bine într-o grindă
din perete. Instalaţi boxele pe orizontală,
prinse cu şuruburi şi dibluri pe o secţiune
de perete plată continuă.
• Pentru instalare, apelaţi la un dealer
sau contractor licenţiat Sony şi acordaţi
o atenţie specială siguranţei în timpul
instalării.
• Sony nu va fi răspunzătoare pentru
accidentele sau daunele provocate de
instalarea necorespunzătoare, de
rezistenţa insuficientă a peretelui,
de instalarea necorespunzătoare
a şuruburilor sau de dezastrele
naturale etc.
1
Fixaţi suporturile de montare
(furnizate) pe perete, în orificiile
de fixare a suporturilor de la baza
unităţii principale, cu şuruburi
(furnizate), astfel încât suprafaţa
fiecărui suport de montare pe
perete să arate ca în imagine.
Fixaţi cele două suporturi de
montare pe perete în orificiile de
fixare din stânga şi dreapta de la
baza unităţii principale.
Configurare
4 mm
Peste 30 mm
4,6 mm
10 mm
Orificiu în suportul de montare pe perete
Şurub (furnizat)
3
Lipiţi ŞABLONUL DE MONTARE
PE PERETE (furnizat) pe perete.
Centrul televizorului
Suporturi de montare pe perete
(furnizate)
Bandă adezivă
etc.
2
Pregătiţi şuruburi (nefurnizate)
potrivite pentru orificiile de pe
spatele suportului de montare
pe perete.
ŞABLON DE
MONTARE
PE PERETE
1
Aliniaţi LINIA CENTRALĂ
A TELEVIZORULUI () din
ŞABLONUL DE MONTARE
PE PERETE cu linia centrală
a televizorului dvs.
2
Aliniaţi LINIA INFERIOARĂ
A TELEVIZORULUI () din
ŞABLONUL DE MONTARE PE
PERETE cu baza televizorului dvs.
şi lipiţi ŞABLONUL DE MONTARE
pe perete folosind o bandă
adezivă etc. din comerţ.
25RO
4
Marcaţi poziţiile şuruburilor
descrise mai jos pe LINIA DE
ŞURUBURI () din ŞABLONUL
DE MONTARE PE PERETE.
Măsuraţi distanţa descrisă mai jos
cu o riglă şi marcaţi poziţiile cu un
creion etc.
365 mm
365 mm
Poziţie şurub
5
Prindeţi şuruburile pe poziţiile
marcate.
între 3,5 mm
şi 4,5 mm
6
7
Îndepărtaţi ŞABLONUL DE
MONTARE PE PERETE.
Agăţaţi suportul de montare
de şuruburi.
Aliniaţi orificiile din suportul de
montare pe perete cu şuruburile
şi agăţaţi unitatea principală de
cele două şuruburi.
26RO
Notă
Atunci când lipiţi ŞABLONUL DE MONTARE
PE PERETE, întindeţi-l bine.
Puteţi instala unitatea principală mai
aproape de televizor prin ataşarea
picioarelor (furnizate) la unitatea
principală, în funcţie de televizor.
1
Notă
În funcţie de televizor, atunci când ataşaţi
picioarele, este posibil ca telecomanda
televizorului să nu funcţioneze deoarece
înălţimea unităţii principale este
modificată din cauza picioarelor.
Fixaţi picioarele (furnizate)
de partea inferioară a unităţii
principale cu şuruburi (furnizate),
ca în ilustraţie.
Fixaţi cele două picioare în partea
din stânga şi dreapta a bazei unităţii
principale.
Şurub (furnizat)
Picior (furnizat)
2
Instalaţi unitatea principală.
27RO
Configurare
Ataşarea piciorului
Ascultarea la televizor
Ascultarea sunetului
de pe dispozitivul AV
conectat
1
1
Ascultarea sunetului
2
3
4
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi [TV] din meniul de
pornire.
2
Selectaţi programul cu ajutorul
telecomenzii televizorului.
Programul TV selectat apare pe
ecranul televizorului iar sunetul
televizorului este scos prin sistem.
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
• Reglaţi volumul subwooferului
apăsând SW  +/– de pe
telecomandă (pagina 32).
3
Notă
Stabiliţi setarea boxelor televizorului
(BRAVIA) la Audio System. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare a televizorului,
pentru detalii cu privire la setarea
televizorului.
Sfat
Puteţi selecta [TV] apăsând INPUT +/–
de pe telecomandă.
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi intrarea la care este
conectat dispozitivul dorit din
meniul de pornire.
Imaginea de pe dispozitivul selectat
apare pe ecranul televizorului iar
sunetul este scos prin sistem.
Dacă selectaţi [Analog], ecranul
[Analog] este afişat pe ecranul
televizorului.
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
• Reglaţi volumul subwooferului
apăsând SW  +/– de pe
telecomandă (pagina 32).
Sfat
Puteţi selecta intrarea dacă apăsaţi
INPUT +/– pe telecomandă.
Modificarea numelui de
intrare afişat în meniul
de pornire.
Puteţi modifica numele de intrare
[HDMI1], [HDMI2] sau [HDMI3] care
este afişat în meniul de pornire.
1
2
28RO
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Plasaţi cursorul pe [HDMI1],
[HDMI2] sau [HDMI3] din meniul
de pornire şi apăsaţi OPTIONS.
Meniul de opţiuni apare pe ecranul
televizorului.
3
4
Selectaţi numele intrării.
Puteţi selecta numele intrării dintre
următoarele.
• [BD Player]
• [DVD Player]
• [Cable Box]
• [Satellite]
• [GAME]
• [PC]
Apăsaţi
pentru finalizare.
2
3
4
5
Sfat
Atunci când modificaţi numele intrării, se
va schimba automat şi pictograma afişată.
Ascultarea de muzică de
pe un dispozitiv USB
Puteţi reda fişiere de muzică stocate
pe un dispozitiv USB conectat.
Pentru tipurile de fişiere redabile,
consultaţi „Tipuri de fişiere redabile”
(pagina 76).
1
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi [USB (Connected)]
din meniul de pornire.
Selectaţi folderul în care sunt
stocate melodiile - melodia.
Melodia selectată este redată iar
sunetul este scos prin sistem.
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
• Reglaţi volumul subwooferului
apăsând SW  +/– de pe
telecomandă (pagina 32).
Notă
Nu decuplaţi dispozitivul USB în timpul
funcţionării. Pentru a evita avarierea
datelor sau deteriorarea dispozitivului USB,
opriţi sistemul înainte să conectaţi sau să
deconectaţi dispozitivul USB.
Sfat
Puteţi efectua diferite operaţii din meniul
de opţiuni (pagina 62).
Conectaţi dispozitivul USB la
portul (USB).
29RO
Ascultarea sunetului
5
Selectaţi [Input Label Setting].
Selectarea efectului de sunet
Setarea efectului de
sunet corespunzător
surselor de sunet
(SOUND FIELD)
Puteţi savura cu uşurinţă efecte de
sunet preprogramate, adaptate la
diferite tipuri de surse de sunet.
Câmp de sunet
Explicaţie
[Music]
Efectele de sunet
sunt optimizate
pentru muzică.
[Sports]
Comentariile sunt
clare, ovaţiile se
aud surround şi
sunetul este realist.
[Game Studio]
Efectele de sunet
sunt optimizate
pentru jocuri.
[Standard]
Efectele de sunet
sunt optimizate
pentru sursa
respectivă.
Note
SOUND FIELD
CLEAR AUDIO+
1
2
Apăsaţi SOUND FIELD.
Meniul cu câmpurile de sunet apare
pe ecranul televizorului.
Apăsaţi butonul în mod repetat
pentru a selecta câmpul de
sunet dorit.
Câmp de sunet
Explicaţie
[ClearAudio+]
Este selectată
automat setarea
de sunet potrivită
pentru sursa de
sunet.
[Movie]
Efectele de sunet
sunt optimizate
pentru filme. Acest
mod reproduce
densitatea şi
expansiunea
bogată a sunetului.
30RO
• Dacă se utilizează funcţia wireless multi
room sau Chromecast built-in sau setarea
[Bluetooth Mode] la [Transmitter]
(pagina 57), funcţia câmp de sunet
nu este disponibilă.
• Dacă se utilizează funcţia wireless
surround, se poate selecta [Movie] sau
[Music].
• Meniul pentru câmpul de sunet nu apare
pe ecranul TV pentru intrarea
televizorului.
• Dacă setaţi [Sound Effect] la [DTS Neo:6
Cinema] sau [DTS Neo:6 Music], funcţia
câmp de sunet este dezactivată.
Sfaturi
• Puteţi selecta [ClearAudio+] apăsând
CLEAR AUDIO+ de pe telecomandă.
• Puteţi selecta câmpul de sunet din
meniul de opţiuni (pagina 62).
Ascultarea de sunet clar
la volum redus în toiul
nopţii (NIGHT)
Îmbunătăţirea clarităţii
dialogurilor (VOICE)
Selectarea efectului de sunet
Sunetul este scos cu volum scăzut,
cu o pierdere minimă a fidelităţii şi
clarităţii dialogului.
VOICE
NIGHT
1
1
2
2
Apăsaţi NIGHT.
Modul nocturn apare pe ecranul
televizorului.
Apăsaţi VOICE.
Modul voce apare pe ecranul
televizorului.
Apăsaţi butonul în mod repetat
pentru a selecta modul voce.
Apăsaţi butonul în mod repetat
pentru a selecta modul nocturn.
Mod
Explicaţie
[On]
Activează funcţia mod
nocturn.
[Off]
Dezactivează funcţia
mod nocturn.
Mod
Explicaţie
[Up Off]
Standard
[Up 1]
Dialogurile se aud
cu uşurinţă datorită
gamei de dialog
amplificate.
[Up 2]
Gama de dialog este
amplificată şi sunetul
dialogurilor poate fi
mai uşor de distins
de către vârstnici.
Notă
Sfat
Dacă opriţi sistemul, această setare este
comutată automat la [Off].
Puteţi selecta [Voice] din meniul de opţiuni
(pagina 62).
Sfat
Puteţi selecta [Night] din meniul de opţiuni
(pagina 62).
31RO
Reglarea volumului
subwooferului
Reglarea întârzierii
dintre imagine şi sunet
Subwooferul este conceput pentru
reproducerea sunetului de bas sau
a sunetelor de joasă frecvenţă.
Atunci când sunetul nu corespunde
imaginilor de pe ecranul televizorului,
puteţi regla decalajul dintre imagine
şi sunet.
Metoda de setare diferă, în funcţie
de intrare.
SW  +/–
///,
OPTIONS
Apăsaţi SW (volum subwoofer)  +/–
pentru a regla volumul
subwooferului.
Notă
Dacă sursa de intrare nu conţine multe
sunete de bas, aşa cum se întâmplă în
cazul programelor de televiziune, sunetul
de bas al subwooferului poate fi auzit cu
dificultate.
Atunci când priviţi la
televizor
1
2
Apăsaţi  sau
Intervalul de reglare apare pe
afişajul de pe panoul frontal.
3
Reglaţi întârzierea cu / şi
apăsaţi .
Puteţi regla între 0 msec şi
300 msec în paşi de 25 msec.
4
32RO
Apăsaţi OPTIONS.
„SYNC” apare pe afişajul de pe
panoul frontal.
Apăsaţi OPTIONS.
Meniul de opţiuni de pe afişajul
panoului frontal se stinge.
Atunci când urmăriţi imagini
de pe un alt dispozitiv
1
Selectaţi [A/V SYNC].
Selectarea efectului de sunet
2
3
Apăsaţi OPTIONS.
Meniul de opţiuni apare pe ecranul
televizorului.
Reglaţi întârzierea cu / şi
apăsaţi .
Puteţi regla între 0 msec şi
300 msec în paşi de 25 msec.
33RO
Ascultarea de muzică/sunet cu
ajutorul funcţiei BLUETOOTH
Ascultarea de muzică de
pe un dispozitiv mobil
Ascultarea de muzică prin
împerecherea cu un
dispozitiv mobil
1
Puteţi asculta muzica stocată pe un
dispozitiv mobil, de exemplu un telefon
inteligent sau o tabletă, prin intermediul
unei conexiuni wireless, conectând
sistemul şi dispozitivul mobil prin
intermediul funcţiei BLUETOOTH.
Atunci când vă conectaţi la dispozitivul
mobil cu ajutorul funcţiei BLUETOOTH,
puteţi efectua operaţi doar cu ajutorul
telecomenzii furnizate, fără a mai fi
nevoie să porniţi televizorul.
INPUT +/–
2
BLUETOOTH
PAIRING
SW  +/–
3
HOME
 +/–
Butoane de
control al redării
BLUETOOTH
RX/TX
34RO
4
Apăsaţi BLUETOOTH PAIRING.
Sistemul intră în modul de
împerechere, pe afişajul de pe
panoul frontal apare „BT” iar
indicatorul BLUETOOTH clipeşte
rapid.
Porniţi funcţia BLUETOOTH,
apoi selectaţi „HT-CT800” după
ce aţi căutat acest nume pe
dispozitivul mobil.
Dacă se solicită o cheie de acces,
introduceţi „0000”.
Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH se aprinde pe
unitatea principală cu culoarea
albastru.
A fost stabilită conexiunea dintre
sistem şi dispozitivul mobil.
Porniţi redarea audio cu aplicaţia
de muzică de pe dispozitivul
mobil conectat.
Sunetul este scos prin unitatea
principală.
5
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
• Reglaţi volumul subwooferului
apăsând SW  +/– de pe
telecomandă (pagina 32).
• Puteţi reda sau pune pe pauză
conţinutul cu ajutorul butoanelor
de operare a redării de pe
telecomandă.
Ascultarea de muzică de
pe un dispozitiv mobil
împerecheat
1
2
Stare
Indicator BLUETOOTH
În starea
standby pentru
împerechere
Clipeşte des cu culoarea
albastru
Se încearcă
stabilirea
conexiunii
Clipeşte cu culoarea
albastru
Conexiunea
a fost stabilită
Se aprinde cu culoarea
albastru
Neconectat
Stins
3
4
Sfaturi
• După stabilirea conexiunii BLUETOOTH,
se va afişa un mesaj în care se recomandă
ce aplicaţie să instalaţi, în funcţie de
dispozitivul conectat.
Dacă urmaţi instrucţiunile afişate, puteţi
instala aplicaţia SongPal care vă va
permite să operaţi acest sistem.
Consultaţi „Ascultarea de muzică de
pe un dispozitiv mobil cu SongPal”
(pagina 41) pentru detalii privind SongPal.
• Efectuaţi împerecherea cu cel de-al doilea
şi cu dispozitivele mobile suplimentare.
5
Apăsaţi în mod repetat INPUT +/–
până când pe panoul frontal
apare „BT”.
Sistemul se reconectează automat
la ultimul dispozitiv mobil la care
a fost conectat.
Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH se aprinde cu
culoarea albastru.
A fost stabilită conexiunea dintre
sistem şi dispozitivul mobil.
Porniţi redarea audio cu aplicaţia
de muzică de pe dispozitivul
mobil conectat.
Sunetul este scos prin unitatea
principală.
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
• Reglaţi volumul subwooferului
apăsând SW  +/– de pe
telecomandă (pagina 32).
• Puteţi reda sau pune pe pauză
conţinutul cu ajutorul butoanelor
de operare a redării de pe
telecomandă.
Pentru a deconecta dispozitivul
mobil
Efectuaţi oricare dintre următoarele
manevre.
• Dezactivaţi funcţia BLUETOOTH pe
dispozitivul mobil.
• Apăsaţi BLUETOOTH PAIRING de pe
telecomandă.
• Opriţi sistemul sau dispozitivul mobil.
35RO
Ascultarea de muzică/sunet cu ajutorul funcţiei BLUETOOTH
Pentru a verifica starea conexiunii
funcţiei BLUETOOTH
Activaţi funcţia BLUETOOTH pe
dispozitivul mobil.
Notă
Dacă nu apare „BT” pe afişajul de pe
panoul frontal atunci când apăsaţi INPUT
+/– la pasul 2 din „Ascultarea de muzică de
pe un dispozitiv mobil împerecheat”,
apăsaţi BLUETOOTH RX/TX o dată pe
telecomandă.
Sfat
Dacă nu a fost stabilită conexiunea,
selectaţi „HT-CT800” pe dispozitivul mobil.
Conectarea la un dispozitiv
mobil cu ajutorul funcţiei cu
o singură atingere (NFC)
Dacă ţineţi un dispozitiv mobil
compatibil cu NFC, de exemplu un
telefon inteligent sau o tabletă, în
apropierea mărcii N de pe unitatea
principală, sistemul porneşte automat
şi efectuează automat împerecherea
şi conexiunea BLUETOOTH.
Dispozitive compatibile
Telefoane inteligente, tablete şi playere
muzicale cu funcţia NFC încorporată
(Sistem de operare: Android™ 2.3.3 sau
mai recent, cu excepţia Android 3.x)
1
2
Activaţi funcţia NFC pe
dispozitivul mobil.
Atingeţi marca N de pe unitatea
principală cu dispozitivul mobil.
Atingeţi în continuare până când
dispozitivul mobil vibrează şi apare
mesajul pe dispozitivul mobil.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran
pentru a finaliza împerecherea
unităţii principale cu dispozitivul
mobil.
36RO
Indicator BLUETOOTH
3
4
5
Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH se aprinde cu
culoarea albastru.
A fost stabilită conexiunea dintre
sistem şi dispozitivul mobil.
Porniţi redarea audio cu aplicaţia
de muzică de pe dispozitivul
mobil conectat.
Sunetul este scos prin sistem.
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
• Reglaţi volumul subwooferului
apăsând SW  +/– de pe
telecomandă (pagina 32).
• Puteţi reda sau pune pe pauză
conţinutul cu ajutorul butoanelor
de operare a redării de pe
telecomandă.
Pentru a opri redarea cu ajutorul
funcţiei printr-o singură atingere
Atingeţi din nou marca N de pe unitatea
principală cu dispozitivul mobil.
Note
Puteţi asculta sunetul televizorului sau
al dispozitivului conectat prin căşti
compatibile cu BLUETOOTH, dacă
stabiliţi conexiunea cu ajutorul funcţiei
BLUETOOTH.
Ascultarea sunetului prin
împerecherea cu căşti
1
2
3
4
5
Setaţi căştile compatibile cu
BLUETOOTH în modul de
împerechere.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare
a căştilor pentru detalii cu privire la
metoda de împerechere.
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi
[Setup] din meniul
de pornire.
Pe ecranul televizorului apare
afişajul de setare.
Selectaţi [Bluetooth Settings] [Bluetooth Mode] - [Transmitter].
Sistemul intră în modul de
transmisie BLUETOOTH.
Selectaţi numele de căştilor din
[Device List] din [Bluetooth
Settings].
După stabilirea conexiunii
BLUETOOTH, apare [Bluetooth
device is connected.]. (Apare şi
numele dispozitivului conectat).
Dacă nu puteţi găsi numele căştilor
în [Device List], selectaţi [Scan].
37RO
Ascultarea de muzică/sunet cu ajutorul funcţiei BLUETOOTH
• În funcţie de dispozitiv, este posibil să
fie necesară parcurgerea următoarelor
manevre pe dispozitivul mobil, în
prealabil.
– Porniţi funcţia NFC.
– Instalaţi aplicaţia „NFC Easy Connect”
din Google Play™ şi porniţi-o. (Este
posibil ca aplicaţia să nu fie disponibilă
în anumite ţări/regiuni.) Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
a dispozitivului.
• Această caracteristică nu funcţionează cu
căşti compatibile cu BLUETOOTH. Pentru
a asculta sunetul prin căşti compatibile
cu BLUETOOTH, consultaţi „Ascultarea
sunetului de la televizorul sau dispozitivul
conectat prin căşti” (pagina 37).
• [Bluetooth Mode] devine automat
[Receiver] atunci când stabiliţi
o conexiune BLUETOOTH cu ajutorul
funcţiei printr-o singură atingere. Chiar
dacă funcţia cu o singură atingere este
revocată, setarea [Bluetooth Mode]
rămâne [Receiver]. Pentru detalii cu
privire la [Bluetooth Mode], consultaţi
[Bluetooth Settings] (pagina 57).
Ascultarea sunetului
de la televizorul sau
dispozitivul conectat
prin căşti
6
7
Reveniţi la meniul de pornire şi
selectaţi intrarea dorită.
Imaginea intrării selectate apare pe
ecranul televizorului, pe afişajul de
pe panoul frontal apare „BT TX”
iar sunetul este scos prin căşti.
Nu se scoate niciun sunet prin
sistem.
Cu privire la selectarea intrării,
consultaţi „Utilizarea meniului de
pornire” (pagina 15).
Reglaţi volumul.
Reglaţi iniţial nivelul volumului pe
căşti. Nivelul volumului căştilor
poate fi controlat cu VOL +/– de
pe unitatea principală şi cu  +/–
de pe telecomandă.
Ascultarea sunetului prin
căşti împerecheate
1
2
3
4
Pentru a şterge un dispozitiv
înregistrat din lista cu dispozitive
1
Urmaţi paşii de la 1 la 5 din
„Ascultarea sunetului prin
împerecherea cu căşti”.
2
Selectaţi numele căştilor şi apăsaţi
OPTIONS.
3
4
Selectaţi [Remove].
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran
pentru a şterge căştile dorite din
lista cu dispozitive.
5
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi intrarea dorită.
Cu privire la selectarea intrării,
consultaţi „Utilizarea meniului de
pornire” (pagina 15).
Activaţi funcţia BLUETOOTH
a căştilor.
Apăsaţi BLUETOOTH RX/TX de
pe telecomandă.
[Bluetooth Mode] este setat la
[Transmitter] şi pe afişajul de pe
panoul frontal apare „BT TX”.
Sistemul se reconectează automat
la căştile la care a fost conectat
cel mai recent iar sunetul este scos
prin căşti.
Nu se scoate niciun sunet prin
sistem.
Reglaţi volumul.
Reglați nivelul volumului căştilor.
Puteţi regla nivelul volumului
pentru căşti şi cu  +/– de pe
telecomandă.
Pentru a deconecta căştile
Efectuaţi oricare dintre următoarele
manevre.
– Dezactivaţi funcţia BLUETOOTH
a căştilor.
– Apăsaţi BLUETOOTH RX/TX.
– Opriţi sistemul sau căştile.
– Selectaţi numele dispozitivului pentru
căştile conectate din
[Setup] [Bluetooth Settings] - [Device List].
38RO
Cu privire la conexiunea
pentru căşti
Ascultarea de muzică/sunet cu ajutorul funcţiei BLUETOOTH
• În funcţie de căştile compatibile cu
funcţia BLUETOOTH, este posibil să
nu puteţi regla nivelul volumului.
• [Bluetooth Audio] este dezactivat
atunci când [Bluetooth Mode] este
setat la [Off] sau la [Transmitter].
• Dacă este selectată intrarea
[Bluetooth Audio], nu puteţi seta
[Bluetooth Mode] la [Transmitter].
Nu îl puteţi comuta nici cu BLUETOOTH
RX/TX de pe telecomandă.
• Puteţi înregistra cel mult 9 dispozitive
BLUETOOTH. Dacă se înregistrează cel
de-al 10-lea dispozitiv BLUETOOTH,
dispozitivul BLUETOOTH care a fost
conectat cel mai demult va fi
suprascris de cel nou.
• Sistemul poate afişa până la 15
dispozitive BLUETOOTH în [Device
List].
• Nu puteţi modifica efectul de sunet
sau setările din meniul de opţiuni în
timpul transmiterii sunetului către
căştile compatibile cu BLUETOOTH.
• Este posibil ca unele conţinuturi
să nu poată fi transmise, din cauza
protecţiei conţinuturilor.
• Redarea audio/de muzică de pe
dispozitivul BLUETOOTH este decalată
faţă de cea de pe unitatea principală
din cauza caracteristicilor tehnologiei
BLUETOOTH wireless.
• Puteţi activa sau dezactiva recepţia
sunetelor AAC sau LDAC de pe
dispozitivul BLUETOOTH (pagina 58).
39RO
Ascultarea de muzică/sunet cu
ajutorul funcţiei de reţea
Ascultarea muzicii de pe
un PC
PC
Ascultarea de muzică de
pe PC prin intermediul
unei reţele de domiciliu
Puteţi reda fişiere audio stocate pe PC
prin intermediul reţelei de domiciliu.
Fişierele de muzică pot fi redate cu
ajutorul meniului care apare pe ecranul
TV sau cu ajutorul aplicaţiei SongPal pe
un dispozitiv mobil, cum ar fi un telefon
inteligent sau o tabletă.
Router LAN wireless
1
2
Pregătirea Home Network
1
2
3
Conectaţi sistemul la o reţea.
Consultaţi „Conectarea la o reţea
cu fir” (pagina 21) şi „Conectarea la
o reţea wireless” (pagina 23).
Conectaţi PC-ul la o reţea.
Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a PC-ului.
Setaţi PC-ul.
Pentru a utiliza PC-ul în reţeaua de
domiciliu, trebuie să setaţi PC-ul
pe post de server. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
a PC-ului.
Sfat
Consultaţi
[Setup] - [Network
Settings] - [Network Connection Status]
când verificaţi starea conexiunii la reţea.
40RO
3
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi [Home Network] din
meniul de pornire.
Numele dispozitivului din reţeaua
de domiciliu apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi dispozitivul dorit folderul în care sunt stocate
melodiile - melodia.
Melodia selectată este redată iar
sunetul este scos prin sistem.
4
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
• Reglaţi volumul subwooferului
apăsând SW  +/– de pe
telecomandă (pagina 32).
Sfat
Puteţi efectua diferite operaţii din meniul
de opţiuni (pagina 62).
Ascultarea muzicii de pe un
PC cu aplicaţia SongPal
PC
Ascultarea de muzică de
pe un dispozitiv mobil cu
SongPal
Ce puteţi face cu SongPal
Router LAN wireless
Pentru detalii cu privire la SongPal,
consultaţi următorul URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
Puteţi reda fişierele audio stocate pe
PC prin operarea aplicaţiei SongPal
instalate pe un dispozitiv mobil, de
exemplu un telefon inteligent sau
o tabletă. Pentru detalii cu privire la
SongPal, consultaţi „Ce puteţi face cu
SongPal” (pagina 41) sau URL-ul
următor.
http://info.songpal.sony.net/help/
După instalarea SongPal pe dispozitivul
dvs. mobil puteţi face următoarele.
Setări de sunet pentru sistem
Puteţi particulariza cu uşurinţă sunetul
sau puteţi utiliza setarea [ClearAudio+]
recomandată de Sony.
Serviciu de muzică
Puteţi configura setările iniţiale pentru
utilizarea serviciilor de muzică*.
* În funcţie de ţară şi regiune, serviciile de
muzică şi perioada lor de disponibilitate
pot să difere.
Poate fi necesară o actualizare
a dispozitivului.
Dacă folosiţi Chromecast built-in pentru
un serviciu de muzică, consultaţi
„Utilizarea Chromecast built-in”
(pagina 42).
Ascultarea de muzică din reţeaua
de domiciliu
Puteţi reda din reţea muzica stocată
pe PC sau pe serverul din reţeaua de
domiciliu.
41RO
Ascultarea de muzică/sunet cu ajutorul funcţiei de reţea
Telefon inteligent
sau tabletă
SongPal este o aplicaţie care vă permite
să controlaţi dispozitivele audio Sony
compatibile cu ajutorul unui dispozitiv
mobil, cum ar fi un telefon inteligent sau
o tabletă.
Ascultarea de muzică de pe
dispozitivul USB
Puteţi reda muzica de pe un dispozitiv
conectat la portul (USB) de pe
unitatea principală.
Notă
Funcţiile pe care le puteţi controla cu
SongPal variază în funcţie de dispozitivul
conectat. Designul şi specificaţiile aplicaţiei
se pot modifica fără notificare prealabilă.
Utilizarea Chromecast
built-in
Chromecast built-in vă permite să
selectaţi conţinutul muzical din aplicaţia
cu Chromecast activat şi să îl redaţi prin
sistem sau grupul în care este inclus
sistemul.
1
Utilizarea SongPal
1
2
3
4
Instalaţi aplicaţia gratuită SongPal
pe un dispozitiv mobil.
Căutaţi SongPal în Google Play
sau în App Store şi instalaţi-o pe
dispozitivul mobil.
Conectaţi sistemul şi dispozitivul
mobil cu funcţia BLUETOOTH
(pagina 34) sau cu funcţia de reţea
(pagina 21).
Porniţi SongPal.
Efectuaţi operaţiile urmând
indicaţiile de pe ecranul SongPal.
2
3
4
5
Note
• Înainte de a utiliza SongPal, nu uitaţi
să setaţi [Bluetooth Mode] la [Receiver]
(pagina 57).
• Utilizaţi cea mai recentă versiune
SongPal.
6
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi [Music Service List] din
meniul de pornire.
Pe ecranul televizorului apare lista
cu serviciile de muzică.
Selectaţi [Chromecast built-in].
Efectuaţi setările pentru a utiliza
Chromecast built-in pe sistem,
urmând indicaţiile din mesajul
de pe ecran.
Conectaţi dispozitivul mobil prin
Wi-Fi la reţeaua la care este
conectat şi sistemul.
Instalaţi aplicaţia cu Chromecast
activat pe dispozitivul mobil.
Porniţi aplicaţia cu Chromecast
activat, atingeţi butonul cast şi
selectaţi sistemul sau grupul în
care este inclus sistemul.
Sfaturi
• Puteţi conecta sistemul şi dispozitivul
mobil cu ajutorul funcţiei NFC (pagina 36).
• În cazul conectării cu ajutorul funcţiei de
reţea, conectaţi dispozitivul mobil la
reţeaua la care este conectat şi sistemul.
7
42RO
Selectaţi şi redaţi muzică în
aplicaţia cu Chromecast activat.
Muzica este redată prin sistem.
Notă
În funcţie de ţară şi regiune, Chromecast
built-in şi aplicaţia cu Chromecast activat
pot să nu fie disponibile.
Utilizarea Spotify
Puteţi selecta muzică în aplicaţia Spotify
şi o puteţi reda prin sistem. Pentru
a reda prin sistem, aveţi nevoie de un
cont Spotify Premium.
Activarea funcţiei „Spotify
Connect”
2
3
4
5
Conectaţi dispozitivul mobil prin
Wi-Fi la reţeaua la care este
conectat şi sistemul.
Instalaţi aplicaţia Spotify pe
dispozitivul mobil.
Porniţi aplicaţia Spotify şi
conectaţi-vă la contul Spotify
Premium.
Selectaţi şi porniţi redarea de
muzică în aplicaţia Spotify.
Selectaţi pictograma Connect
în aplicaţia Spotify şi selectaţi
sistemul pe post de dispozitiv
de ieşire audio.
Muzica este redată prin sistem.
43RO
Ascultarea de muzică/sunet cu ajutorul funcţiei de reţea
1
Reluarea redării muzicii
redate pe dispozitivul mobil
1
Apăsaţi MUSIC SERVICE.
Dacă aţi redat muzica din Spotify
prin sistem, muzica care a fost
redată cu Spotify va fi reluată.
Pentru detalii, consultaţi „Utilizarea
butonului MUSIC SERVICE”
(pagina 44).
Utilizarea butonului
MUSIC SERVICE
Pentru a vă bucura de serviciile de
muzică, sistemul trebuie să fie conectat
la internet.
MUSIC SERVICE
Notă
Este posibil ca aplicaţia Spotify să nu fie
disponibilă în anumite ţări/regiuni.
Apăsaţi MUSIC SERVICE.
Pe ecranul televizorului apare lista cu
serviciile de muzică.
Dacă aţi redat muzica din Spotify prin
sistem, muzica care a fost redată cu
Spotify va fi reluată. Consultaţi
„Utilizarea Spotify” (pagina 43).
Note
• Este posibil ca serviciile de muzică să nu
fie disponibile în anumite ţări/regiuni.
• Dacă funcţia de reluare a redării nu este
disponibilă, va fi redată ultima listă de
redare care a fost redată prin sistem.
• Pentru a reda cu ajutorul sistemului, aveţi
nevoie de un cont Spotify Premium.
Sfaturi
• Puteţi actualiza lista de servicii de muzică
apăsând OPTIONS şi selectând [Update
Services] în lista cu servicii de muzică.
• Puteţi afişa lista cu servicii de muzică
selectând [Music Service List] din meniul
de pornire sau apăsând MUSIC SERVICE
pe unitatea principală.
44RO
Conectarea dispozitivelor compatibile cu
SongPal Link (Wireless
Multi Room/Wireless
Surround)
Ascultarea aceleiaşi muzici
în camere diferite (Wireless
Multi Room)
Pentru a efectua setarea din
SongPal
Efectuaţi setarea urmând instrucţiunile
de ajutor din SongPal.
Notă
Această funcţie nu este disponibilă în cazul
muzicii de pe dispozitivul BLUETOOTH
conectat la sistem.
Sfat
Pentru detalii cu privire la SongPal,
consultaţi „Ce puteţi face cu SongPal”
(pagina 41).
Adăugarea boxelor din
spate (Wireless Surround)
Puteţi asculta muzica sau sunetul
următor în camere diferite, cu o înaltă
calitate a sunetului, folosind reţeaua
wireless de domiciliu.
• Muzica din serviciul de muzică
• Muzica stocată pe PC sau telefonul
inteligent
• Sunetul de la intrarea [TV], [HDMI1],
[HDMI2], [HDMI3] sau [Analog]
a sistemului*
* Puteţi asculta sunetul provenit de la
dispozitivul care este conectat la sistem.
Sunetul este decalat de imagine în cazul
intrărilor de mai sus. Dacă vă deranjează
decalajul dintre sunet şi imagine, revocaţi
funcţia wireless multi room.
Puteţi adăuga boxele wireless fabricate
de Sony (nefurnizate) pe post de boxe
surround ale sistemului. Utilizaţi acelaşi
model pentru cele două boxe wireless.
Pentru detalii cu privire la boxele
utilizabile, accesaţi următorul URL.
http://sony.net/nasite/
45RO
Ascultarea de muzică/sunet cu ajutorul funcţiei de reţea
Puteţi asculta muzică în orice cameră
sau cu sunet surround, dacă folosiţi
sistemul împreună cu o boxă wireless
compatibilă cu SongPal Link.
Puteţi folosi aplicaţia SongPal instalată
pe un dispozitiv mobil. Pentru a utiliza
mai multe dispozitive compatibile cu
SongPal, conectaţi-le la aceeaşi reţea
LAN wireless.
Note
• Dacă folosiţi funcţia wireless surround,
funcţia LAN wireless nu este disponibilă.
Conectaţi-vă la reţea prin intermediul
unei conexiuni LAN cu fir.
• Dacă utilizaţi funcţia wireless surround,
nu puteţi seta [Bluetooth Mode] la
[Transmitter] (pagina 57).
• Dacă utilizaţi funcţia wireless surround,
opţiunea [Bluetooth Codec - LDAC]
(pagina 58) nu este disponibilă.
Sfat
Puteţi afişa ecranul de setare pentru
funcţia wireless surround selectând
[Wireless Surround] din meniul de pornire.
Pentru a efectua setarea din
SongPal
1
Pentru a efectua setarea pe
sistem
1
2
3
4
5
6
7
Actualizaţi boxa wireless la cea
mai recentă versiune.
Software-ul boxei wireless nu se
actualizează automat dacă utilizaţi
funcţia wireless surround. Pentru
actualizare, revocaţi funcţia
wireless surround şi conectaţi
boxa wireless la Internet.
Conectaţi sistemul la reţea prin
intermediul unei conexiuni LAN
cu fir (pagina 21).
Dacă folosiţi funcţia wireless
surround, funcţia LAN wireless
nu este disponibilă.
Instalaţi boxele utilizabile şi
porniţi-le.
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi
[Setup] din meniul
de pornire.
Pe ecranul televizorului apare
afişajul de setare.
Selectaţi [Wireless Surround
Settings].
Efectuaţi setarea urmând
instrucţiunile de pe ecran.
46RO
2
3
4
Actualizaţi boxa wireless la cea
mai recentă versiune.
Software-ul boxei wireless nu se
actualizează automat dacă utilizaţi
funcţia wireless surround. Pentru
actualizare, revocaţi funcţia
wireless surround şi conectaţi
boxa wireless la Internet.
Conectaţi sistemul la reţea prin
intermediul unei conexiuni LAN
cu fir (pagina 21).
Dacă folosiţi funcţia wireless
surround, funcţia LAN wireless
nu este disponibilă.
Instalaţi boxele utilizabile şi
porniţi-le.
Selectaţi sistemul din SongPal
şi efectuaţi setarea urmând
instrucţiunile din SongPal.
Notă
Setările din SongPal pot fi efectuate din
versiunea SongPal 4.0 sau una ulterioară.
Pentru detalii privind instalarea SongPal,
consultaţi „Utilizarea SongPal” (pagina 42).
Pentru a revoca funcţia wireless
surround
Selectaţi
[Setup] - [Wireless
Surround Settings] - [Stop Wireless
Surround] din meniul de pornire.
Utilizarea diferitelor funcţii/
setări
Particularizarea
setărilor boxei pentru
sunet Surround
Pentru a obţine cel mai bune sunet
surround posibil, setaţi distanţa dintre
boxe şi poziţia dvs. de ascultare şi
nivelul ieşire al boxelor etc.
Setările implicite sunt subliniate.
2
3
4
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi
[Setup] din meniul
de pornire.
Pe ecranul televizorului apare
afişajul de setare.
Selectaţi [Audio Settings] [Speaker Settings].
Pe ecranul televizorului apare
afişajul [Speaker Settings].
Efectuaţi setările boxelor.
Selectaţi elementul de setare din
următoarele elemente apăsând /
şi , după care setaţi valoarea
în conformitate cu mediul apăsând
/ şi
.
[Distance]
1)
2)
Acest element nu apare atunci când
se utilizează funcţia wireless surround.
Acest element apare atunci când se
utilizează funcţia wireless surround.
Sfat
Puteţi modifica unităţile de măsură
(picioare sau metri) apăsând butonul
colorat (RED).
[Level]
Reglați nivelul sunetului pentru boxe.
Pentru [Front] şi [Subwoofer], puteţi
seta valoarea între -6,0 dB şi 6,0 dB
(în paşi de 0,5 dB).
Pentru [Surround L]* şi [Surround R]*,
puteţi seta valoarea între -10,0 dB şi
10,0 dB (în paşi de 0,5 dB).
[Front]: Setează nivelul pentru boxa
frontală.
[Subwoofer]: Setează nivelul pentru
subwoofer.
[Surround L]*: Setează nivelul pentru
boxa surround stânga.
[Surround R]*: Setează nivelul pentru
boxa surround dreapta.
* Acest element apare atunci când se
utilizează funcţia wireless surround.
[Test Tone]
Boxele emit tonul de testare pentru
a verifica boxele disponibile.
[Off]: Tonul de testare nu iese prin boxe.
[On]: Tonul de testare este emis de
fiecare boxă pe rând.
Setaţi distanţa de la poziţia de ascultare
până la boxe.
Puteţi seta valoarea între 0 metri şi
10 metri (în paşi de 0,1 m).
[Front]1): Setează distanţa pentru boxa
frontală.
[Subwoofer]1): Setează distanţa pentru
subwoofer.
47RO
Utilizarea diferitelor funcţii/setări
1
[Surround L]2): Setează distanţă pentru
boxa surround stânga.
[Surround R]2): Setează distanţă pentru
boxa surround dreapta.
Stabilirea conexiunii
wireless a subwooferului
(LINK)
Efectuaţi din nou conexiunea wireless
a subwooferului.
4
5
6
LINK
Indicator de
alimentare
Apăsaţi LINK de pe spatele
subwooferului.
Indicatorul de alimentare de pe
subwoofer clipeşte cu culoarea
verde.
Continuaţi cu pasul următor după
1 minut.
Selectaţi [Start].
Începe setarea legăturii.
Pentru a reveni la afişajul anterior,
selectaţi [Cancel].
Finalizaţi setarea legăturii urmând
instrucţiunile din mesajul de pe
ecran.
Indicatorul de alimentare de pe
subwoofer se aprinde cu culoarea
verde.
Note
• Dacă apare mesajul [Cannot set Link.],
urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
• Dacă [Bluetooth Mode] este setat la
[Transmitter] iar dispozitivul BLUETOOTH
este conectat la sistem, conexiunea
wireless a subwooferului nu poate fi
stabilită.
1
2
3
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi
[Setup] din meniul
de pornire.
Pe ecranul televizorului apare
afişajul de setare.
Selectaţi [System Settings] [Wireless Subwoofer Connection].
Pe ecranul televizorului apare
afişajul [Wireless Subwoofer
Connection].
48RO
Redarea de fişiere audio
comprimate cu o calitate
naturală a sunetului
(DSEE)
1
2
3
4
Vă puteţi bucura de sunet de transmisie
multiplex când sistemul recepţionează
un semnal de transmisie multiplex
Dolby Digital.
AUDIO
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
1
Selectaţi
[Setup] din meniul
de pornire.
Pe ecranul televizorului apare
afişajul de setare.
2
Apăsaţi AUDIO.
Semnalul audio apare pe afişajul de pe
panoul frontal.
Apăsaţi butonul în mod repetat
pentru a selecta semnalul
audio dorit.
Selectaţi [Audio Settings] - [DSEE].
Selectaţi [On].
Note
• Această funcţie este compatibilă cu
semnale de intrare digitale pe 2-canale
cu o frecvenţă de eşantionare de 44,1 kHz
sau 48 kHz.
• Frecvenţa de eşantionare/adâncimea
biţilor după conversia ascendentă este
de până la 96 kHz/24 bit.
• Această funcţie nu este compatibilă cu
semnalele DSD.
• Această funcţie nu este disponibilă şi
pentru intrarea analogică.
• Această funcţie nu este disponibilă atunci
când se utilizează funcţia wireless
surround sau Chromecast built-in.
Semnal audio
Explicaţie
„MAIN”
Va fi scos sunetul
limbii principale.
„SUB”
Va fi scos sunetul
limbii secundare.
„MN/SB”
Va fi scos sunetul
combinat, rezultant
din limba principală
şi cea secundară.
Note
• Pentru a recepţiona un semnal Dolby
Digital, trebuie să conectaţi un televizor
sau alte dispozitive la mufa TV IN
(OPTICAL) cu cablul digital optic (furnizat).
• Dacă mufa HDMI IN a televizorului este
compatibilă cu funcţia Audio Return
Channel (pagina 53), puteţi recepţiona
un semnal Dolby Digital prin intermediul
unui cablu HDMI.
49RO
Utilizarea diferitelor funcţii/setări
Această funcţie îmbunătăţeşte calitatea
sunetului pentru fişierele audio
comprimate deoarece restaurează
sunetul de înaltă rezoluţie eliminat în
urma procesului de compresie. Puteţi
asculta un sunet de o calitate similară
celei originale, natural şi cu o bună
distribuţie spaţială.
Această funcţie este disponibilă doar
dacă selectaţi [Music] pentru câmpul
de sunet (pagina 30).
Ascultarea sunetului de
transmisie multiplex
(AUDIO)
Dezactivarea butoanelor
de pe unitatea principală
Puteţi dezactiva butoanele de
pe unitatea principală pentru
a preîntâmpina utilizarea
necorespunzătoare, cum ar fi pagubele
provocate de copii (funcţia Child lock).
Modificarea luminozităţii
afişajului de pe panoul
frontal şi a indicatorului
BLUETOOTH (DIMMER)
Puteţi modifica luminozitatea afişajului
de pe panoul frontal şi a indicatorului
BLUETOOTH.
DIMMER
Apăsaţi VOL –, VOL + şi VOL – în
această ordine în timp ce ţineţi
apăsat INPUT pe unitatea principală.
„LOCK” apare pe afişajul de pe panoul
frontal iar butoanele de pe unitatea
principală sunt blocate.
Puteţi utiliza sistemul numai folosind
telecomanda.
Revocarea funcţiei
Child Lock
Apăsaţi VOL –, VOL + şi VOL – în această
ordine în timp ce ţineţi apăsat INPUT
pe unitatea principală.
Pe afişajul de pe panoul frontal apare
„UNLCK” iar funcţia de blocare pentru
copii este revocată.
Notă
 (alimentare) nu este blocată cu funcţia
Child Lock.
50RO
1
2
Apăsaţi DIMMER.
Pe afişajul de pe panoul frontal
apare modul de afişaj.
Apăsaţi butonul în mod repetat
pentru a selecta modul de
afişaj dorit.
Mod
Explicaţie
„BRIGHT”
Afişajul de pe panoul
frontal şi indicatorul
BLUETOOTH
luminează puternic.
„DARK”
Afişajul de pe panoul
frontal şi indicatorul
BLUETOOTH
luminează slab.
„OFF”
Afişajul de pe panoul
frontal este stins.
Notă
Afişajul de pe panoul frontal este oprit
atunci când selectaţi „OFF”. Acesta se
aprinde automat atunci când apăsaţi orice
buton, apoi se stinge din nou dacă nu
utilizaţi sistemul timp de circa 10 secunde.
Totuşi, în unele cazuri, este posibil ca
afişajul de pe panoul frontal să nu se
stingă. În acest caz, luminozitatea afişajului
de pe panoul frontal este cea aferentă
setării „DARK”.
Verificaţi dacă aţi efectuat următoarele
setări:
– [Bluetooth Standby] este setat la [Off]
(pagina 58).
– [Standby Through] este setat la [Off]
(pagina 59).
– [Quick Start/Network Standby] este
setat la [Off] (pagina 60).
Dacă conectaţi un dispozitiv cum ar fi
un televizor sau un player Blu-ray Disc,
compatibil cu funcţia Control for HDMI*
printr-un cablu HDMI, veţi putea opera
cu uşurinţă dispozitivul cu ajutorul unei
telecomenzi.
Puteţi folosi următoarele funcţii
împreună cu funcţia Control for HDMI.
• Funcţia System Power Off
• Funcţia System Audio Control
• TV Audio Input Mode
• Funcţia One-Touch Play
• Operarea meniului cu ajutorul
telecomenzii televizorului
• Setarea de economisire a energiei
HDMI Standby Through
Notă
Aceste funcţii pot funcţiona pe dispozitive
care nu sunt fabricate de Sony dar
funcţionarea corectă a acestora nu este
garantată.
* Control for HDMI este un standard utilizat
de CEC (Consumer Electronics Control)
pentru a permite dispozitivelor HDMI
(High-Definition Multimedia Interface)
să se controleze între ele.
51RO
Utilizarea diferitelor funcţii/setări
Economia de energie în
modul standby
Utilizarea funcției Control
for HDMI
Pregătirea pentru utilizarea
funcţiei Control for HDMI
Rotiţi [System Settings] - [HDMI
Settings] - [Control for HDMI] pe
sistem pentru [On] (pagina 59).
Setarea implicită este [On].
Activaţi setările funcţiei Control for
HDMI pentru televizor şi alte dispozitive
conectate la sistem.
Sfat
Dacă activaţi funcţia Control for HDMI
(„BRAVIA” sync) atunci când folosiţi un
televizor fabricat de Sony, funcţia Control
for HDMI a sistemului este activată şi ea
automat. După finalizarea setărilor, pe
afişajul de pe panoul frontal apare „DONE”.
Funcţia System Audio
Control
Dacă porniţi sistemul în timp ce este
pornit televizorul, sunetul televizorului
va fi scos prin boxele sistemului. Puteţi
ajusta volumul sistemului cu ajutorul
telecomenzii televizorului.
Dacă sunetul televizorului era scos prin
boxele sistemului ultima dată când aţi
privit la televizor, sistemul va fi pornit
automat atunci când porniţi televizorul
din nou.
De asemenea puteţi efectua operaţii
utilizând meniul televizorului. Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare a televizorului.
Note
Funcţia de oprire
a alimentării sistemului
Atunci când opriţi televizorul, sistemul
se va opri automat.
Setaţi [System Settings] - [HDMI
Settings] - [Standby Linked to TV] de pe
sistem la [On] sau [Auto] (pagina 59).
Setarea implicită este [Auto].
Notă
În funcţie de starea dispozitivului, este
posibil ca dispozitivul conectat să nu se
oprească.
52RO
• Dacă este selectată o intrare diferită de
[TV], [HDMI1], [HDMI2] sau [HDMI3] atunci
când folosiţi funcţia Twin Picture pe
televizor, sunetul este scos numai prin
televizor. Atunci când dezactivaţi funcţia
Twin Picture, sunetul este scos prin
sistem.
• Numărul pentru nivelul volumului
sistemului este afişat pe ecranul
televizorului, în funcţie de televizor.
Numărul aferent volumului afişat pe
televizor poate fi diferit de numărul
indicat pe afişajul de pe panoul frontal
al sistemului.
• În funcţie de setările televizorului, este
posibil ca funcţia de control audio al
sistemului să nu fie disponibilă. Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare a televizorului.
TV Audio Input Mode
Dacă sistemul este conectat la mufa
compatibilă cu HDMI IN a televizorului
prin Audio Return Channel (ARC), puteţi
asculta sunetul televizorului prin boxele
sistemului fără a mai conecta un cablu
digital optic.
Pe sistem, rotiţi [System Settings] [HDMI Settings] - [TV Audio Input Mode]
pe poziţia [Auto] (pagina 59). Setarea
implicită este [Auto].
Notă
Puteţi selecta sistemul cu ajutorul
butonului SYNC MENU de pe
telecomanda televizorului pentru
a opera sistemul.
Această funcţie poate fi utilizată dacă
televizorul acceptă meniul de legătură.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare a televizorului.
Note
• În meniul de legătură al televizorului,
sistemul este recunoscut de televizor
ca „Player”.
• Unele operaţii pot să nu fie disponibile
pe unele televizoare.
Funcţia One-Touch Play
Atunci când redaţi conţinut de pe
un dispozitiv (player Blu-ray Disc,
„PlayStation®4” etc.) conectat la sistem,
sistemul şi televizorul sunt pornite
automat, semnalul de intrare al
sistemului este comutat la intrarea
dispozitivului de pe care se efectuează
redarea iar sunetul este scos prin boxele
sistemului.
Note
• Dacă [System Settings] - [HDMI Settings] [Standby Through] este setat pe sistem la
[On] sau [Auto] şi sunetul televizorului
a fost scos prin boxele televizorului ultima
dată când aţi privit la televizor, sistemul
nu porneşte iar sunetul şi imaginea sunt
scoase prin televizor chiar dacă redaţi
conţinutul de pe dispozitiv (pagina 59).
• Este posibil ca partea de început
a conţinutului redat să nu fie redată
corect, în funcţie de televizor.
Setarea de economisire
a energiei HDMI Standby
Through
Setarea de economisire a energiei
HDMI Standby Through (pagina 59) este
o funcţie care vă permite să ascultaţi
sunet şi să urmăriţi imagini de pe un
dispozitiv conectat fără a porni sistemul.
Setaţi [System Settings] - [HDMI
Settings] - [Standby Through] la [Auto]
(pagina 59). Setarea implicită este
[Auto].
Notă
Dacă imaginea de pe dispozitivul conectat
la sistem nu este afişată pe televizor, setaţi
[Standby Through] la [On]. Dacă conectaţi
un televizor care nu este fabricat de Sony,
vă recomandăm să selectaţi această
setare.
53RO
Utilizarea diferitelor funcţii/setări
Dacă televizorul nu este compatibil cu
Audio Return Channel, trebuie conectat
cablul digital optic (furnizat) (consultaţi
Ghidul de pornire furnizat).
Operarea meniului cu
ajutorul telecomenzii
televizorului
Utilizarea funcţiei
„BRAVIA” Sync
Pe lângă funcţia Control for HDMI,
puteţi utiliza şi funcţiile următoare pe
dispozitivele compatibile cu funcţia
„BRAVIA” sync.
• Funcţia Scene Select
• Home Theatre Control
• Funcţia Echo Canceling
• Language Follow
Notă
Aceste funcţii sunt funcţii proprietare ale
Sony. Această funcţie nu este compatibilă
cu produsele care nu sunt fabricate
de Sony.
Funcţia Scene Select
Câmpul de sunet al sistemului este
comutat automat în funcţie de setările
funcţiei Scene Select a televizorului.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare a televizorului.
Setaţi câmpul de sunet la [ClearAudio+]
(pagina 30).
Funcţia Home Theatre
Control
Dacă folosiţi un televizor compatibil cu
funcţia Home Theatre Control, setarea
sistemului, configurarea setărilor pentru
câmpul de sunet, comutarea intrării etc.
se pot realiza fără a comuta intrarea
televizorului.
Această funcţie se poate utiliza dacă
televizorul este conectat la Internet.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare a televizorului.
54RO
Funcţia Echo Canceling
Ecoul este redus atunci când folosiţi
o funcţie Social Viewing, cum ar fi
Skype, în timp ce urmăriţi programe
la televizor. Această funcţie poate fi
utilizată dacă televizorul acceptă funcţia
Social Viewing. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a televizorului.
Note
• Dacă intrarea sistemului este [HDMI1],
[HDMI2] sau [HDMI3] atunci când folosiţi
funcţia Social Viewing, intrarea este
comutată automat la [TV]. Sunetul de
la Social Viewing şi de la programul de
televizor este scos prin boxele sistemului.
• Sunetul este scos doar prin boxele
televizorului dacă intrarea sistemului este
diferită de [TV], [HDMI1], [HDMI2] sau
[HDMI3] atunci când folosiţi funcţia
Social Viewing.
• Această funcţie nu poate fi utilizată dacă
sunetul este scos prin televizor.
Language Follow
Atunci când modificaţi limba afişajului
de pe ecranul televizorului, se schimbă
şi limba de afişaj a sistemului.
Utilizarea afişajului de setare
Puteţi efectua diverse reglaje, cu privire la aspecte cum sunt imaginea
şi sunetul.
Setările implicite sunt subliniate.
1
2
3
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul televizorului.
Selectaţi
[Setup] din meniul de pornire.
Pe ecranul televizorului apare afişajul de setare.
Selectaţi elementul de setare.
Element de setare
Explicaţie
Actualizează software-ul sistemului. (pagina 56)
[Screen Settings]
Efectuează setări de ecran corespunzătoare tipului
de televizor. (pagina 56)
[Audio Settings]
Efectuează setări audio corespunzătoare tipului
de mufe de conectare. (pagina 57)
[Bluetooth Settings]
Efectuează setări detaliate pentru funcţia
BLUETOOTH. (pagina 57)
[Wireless Surround Settings]
Stabileşte setarea pentru funcţia wireless
surround. (pagina 59)
[System Settings]
Efectuează setările referitoare la sistem.
(pagina 59)
[Network Settings]
Efectuează setări detaliate pentru Internet
şi reţeaua de domiciliu. (pagina 60)
[Input Skip Setting]
Configurează setarea de ignorare a intrărilor,
pentru fiecare intrare în parte. (pagina 61)
[Easy Setup]
Execută din nou Easy Setup pentru a efectua
setările de bază. (pagina 61)
[Resetting]
Resetează sistemul la setările implicite din fabrică.
(pagina 61)
55RO
Utilizarea diferitelor funcţii/setări
[Software Update]
[Software Update]
Actualizând software-ul la cea mai
recentă versiune, puteţi beneficia de
cele mai noi funcţii.
Pentru informaţii despre funcţiile de
actualizare, accesaţi următorul site web:
www.sony.eu/support
Note
• Aveţi nevoie de o conexiune la Internet
pentru a realiza actualizările prin Internet.
• În timpul unei actualizări software, pe
afişajul de pe panoul frontal apare
„UPDT”. După ce actualizarea se încheie,
sistemul reporneşte automat. Cât timp se
desfăşoară operaţiunea de actualizare,
nu porniţi şi nu opriţi sistemul sau nu
operaţi nici sistemul, nici televizorul.
Aşteptaţi să se finalizeze actualizarea
software.
• Setaţi [Auto Update] la [On] dacă doriţi
ca actualizările software să fie efectuate
automat (pagina 60). Actualizarea
software se poate realiza chiar dacă
selectaţi [Off] din [Auto Update], în
funcţie de detaliile actualizărilor.
[Update via Internet]
Actualizează software-ul sistemului
folosind reţeaua disponibilă. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran. Asiguraţi-vă
că reţeaua este conectată la Internet.
[Update via USB Memory]
Actualizează software-ul folosind
memoria USB. Asiguraţi-vă că folderul
cu actualizarea software poartă
denumirea corectă „UPDATE”.
56RO
[Screen Settings]
[Output Video Resolution]
[Auto]: Scoate semnalul video
potrivit rezoluţiei televizorului sau
a dispozitivului conectat.
[480p/576p]*: Scoate un semnal video
480p/576p.
* Dacă sistemul de culori al conţinutului
redat este NTSC, rezoluţia semnalelor
video nu poate fi convertită decât la
[480p].
[YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Detectează automat tipul de
dispozitiv extern şi apoi comută la
setarea de culoare corespunzătoare.
[RGB]: Selectaţi această opţiune atunci
când vă conectaţi la un dispozitiv cu
mufă DVI compatibilă cu HDCP.
[Video Direct]
Puteţi dezactiva afişajul pe ecran
(On-Screen Display, OSD) al sistemului
atunci când se selectează intrarea
[HDMI1], [HDMI2] sau [HDMI3].
Această funcţie este utilă atunci când
jucaţi un joc, fiindcă vă puteţi bucura
pe deplin de ecranul jocului.
[On]: Dezactivează OSD. Informaţiile nu
se vor mai afişa pe ecranul televizorului,
iar butoanele OPTIONS şi DISPLAY nu
vor funcţiona.
[Off]: Afişează informaţii pe ecranul
televizorului numai atunci când
modificaţi setările, de exemplu, atunci
când selectaţi câmpul de sunet.
[Audio Settings]
[Speaker Settings]
Puteţi efectua setările boxelor pentru
a obţine cel mai bun sunet surround
posibil. Pentru detalii, consultaţi
„Particularizarea setărilor boxei pentru
sunet Surround” (pagina 47).
[DSEE]
[Audio DRC]
Puteţi să comprimaţi intervalul dinamic
al piesei audio.
[Auto]: Comprimă automat sunetul
codificat în Dolby TrueHD.
[On]: Sistemul reproduce pista de sunet
dolby cu tipul de interval dinamic avut
în vedere de inginerul care a efectuat
înregistrarea.
[Off]: Fără compresie a intervalului
dinamic.
[Audio Output]
Puteţi selecta metoda de ieşire utilizată
pentru scoaterea semnalului audio.
[Speaker]: Scoate sunet multicanal
numai prin boxele sistemului.
[Speaker + HDMI]: Scoate sunet
multicanal prin boxele sistemului şi
semnale PCM liniare cu 2 canale prin
mufa HDMI OUT (ARC).
Notă
Când [Control for HDMI] este setat la [On]
(pagina 59), [Audio Output] este setat
automat la [Speaker + HDMI], această
setare neputând fi modificată.
Puteţi activa/dezactiva efectul de sunet,
cum ar fi câmpul de sunet.
[Sound Field On]: Activează toate
efectele de sunet.
[DTS Neo:6 Cinema]/[DTS Neo:6 Music]:
Execută decodarea în modul DTS Neo:6
Cinema/Music. Pentru sursa cu 2 canale,
sistemul simulează sunetul surround
de la sursele cu 2 canale şi produce
un sunet multicanal. Pentru sursele
multicanal, sistemul scoate sunetul prin
boxe, în funcţie de numărul de canale
al sursei.
Notă
Acest element poate fi selectat doar
dacă se utilizează funcţia wireless
surround.
[Bluetooth Settings]
[Bluetooth Mode]
Vă puteţi bucura de conţinut de pe un
dispozitiv BLUETOOTH utilizând acest
sistem sau puteţi asculta sunetul de pe
acest sistem prin căşti compatibile cu
BLUETOOTH.
[Receiver]: Sistemul este în modul
receptor, ceea ce îi permite să
recepţioneze şi să scoată conţinut audio
provenit de la dispozitivul BLUETOOTH.
[Transmitter]: Sistemul este în modul
transmiţător, ceea ce îi permite să
trimită conţinut audio către căştile
compatibile cu BLUETOOTH. În cazul
în care comutaţi intrarea sistemului,
„BT TX” apare pe afişajul de pe panoul
frontal.
[Off]: Funcţia BLUETOOTH este
dezactivată şi nu puteţi selecta
intrarea [Bluetooth Audio].
57RO
Utilizarea diferitelor funcţii/setări
Această funcţie este disponibilă doar
dacă selectaţi [Music] la câmpul de
sunet.
[On]: Îmbunătăţeşte calitatea sunetului
prin restaurarea sunetului de înaltă
rezoluţie (pagina 49).
[Off]: Dezactivat
[Sound Effect]
Notă
[Bluetooth Codec - LDAC]
Vă puteţi conecta la un dispozitiv
BLUETOOTH* folosind funcţia printr-o
singură atingere, chiar dacă aţi setat
[Bluetooth Mode] la [Off].
Această funcţie nu este disponibilă
decât atunci când setaţi [Bluetooth
Mode] la [Receiver] sau [Transmitter].
[On]: Activează codecul LDAC.
[Off]: Dezactivează codecul LDAC.
* Numai pentru dispozitive mobile, cum
ar fi telefoanele inteligente, tabletele,
dispozitivele WALKMAN®
[Device List]
Afişează o listă de dispozitive
BLUETOOTH împerecheate şi detectate
(dispozitiv SNK) atunci când [Bluetooth
Mode] este setat la [Transmitter].
[Bluetooth Standby]
Puteţi seta [Bluetooth Standby], astfel
încât sistemul să poată fi pornit de un
dispozitiv BLUETOOTH, chiar dacă
sistemul este în modul standby.
Această funcţie nu este disponibilă
decât atunci când setaţi [Bluetooth
Mode] la [Receiver] sau [Transmitter].
[On]: Sistemul porneşte automat atunci
când solicitaţi o conexiune BLUETOOTH
de pe un dispozitiv BLUETOOTH
împerecheat.
[Off]: Dezactivat
[Bluetooth Codec - AAC]
Această funcţie nu este disponibilă
decât atunci când setaţi [Bluetooth
Mode] la [Receiver] sau [Transmitter].
[On]: Activează codecul AAC.
[Off]: Dezactivează codecul AAC.
Note
• Vă puteţi bucura de sunet de înaltă
calitate dacă AAC este activat şi
dispozitivul dvs. acceptă AAC.
• În cazul conectării unor căşti compatibile
cu BLUETOOTH, această setare nu se
poate modifica.
58RO
Note
• Vă puteţi bucura de şi mai mult sunet
de înaltă calitate dacă LDAC este activat
şi dispozitivul dvs. acceptă LDAC.
• În cazul conectării unor căşti compatibile
cu BLUETOOTH, această setare nu se
poate modifica.
[Wireless Playback Quality]
Puteţi seta viteza de transmisie
a datelor pentru redarea LDAC. Această
funcţie nu este disponibilă decât atunci
când setaţi [Bluetooth Mode] la
[Transmitter] şi [Bluetooth Codec LDAC] la [On].
[Auto]: Rata de transfer al datelor se
modifică automat în funcţie de mediu.
Dacă redarea audio este instabilă cu
acest mod, folosiţi celelalte trei moduri.
[Sound Quality]: Se foloseşte cea mai
mare rată de biţi. Sunetul se transmite
la o calitate mai bună; totuşi, redarea
audio poate deveni uneori instabilă
atunci când calitatea conexiunii nu este
suficient de bună.
[Standard]: Se foloseşte rata de biţi
medie. Acest lucru echilibrează calitatea
sunetului şi stabilitatea redării.
[Connection]: Stabilitatea are prioritate.
Calitatea sunetului poate fi rezonabilă,
iar starea conexiunii va fi, cel mai
probabil, stabilă. În cazul în care
conexiunea este instabilă, aceasta
este setarea recomandată.
[Wireless Surround
Settings]
Această setare este necesară pentru
a utiliza boxele wireless (nefurnizate) pe
post de boxe surround ale sistemului.
Pentru detalii, consultaţi „Adăugarea
boxelor din spate (Wireless Surround)”
(pagina 45).
[System Settings]
[OSD Language]
[Wireless Subwoofer Connection]
Puteţi stabili din nou conexiunea
wireless a subwooferului. Pentru detalii,
consultaţi „Stabilirea conexiunii wireless
a subwooferului (LINK)” (pagina 48).
[HDMI Settings]
• [Control for HDMI] (pagina 52)
[On]: Funcţia Control for HDMI este
activată. Dispozitivele conectate cu un
cablu HDMI se pot controla reciproc.
[Off]: Dezactivat
• [Standby Linked to TV] (pagina 52)
Această funcţie este disponibilă atunci
când setaţi [Control for HDMI] la [On].
[Auto]: Dacă intrarea sistemului este
[TV], [HDMI1], [HDMI2] sau [HDMI3],
sistemul se opreşte automat atunci
când stingeţi televizorul.
[On]: Sistemul se opreşte automat
atunci când stingeţi televizorul,
indiferent de intrare.
[Off]: Atunci când opriţi televizorul,
sistemul nu se opreşte automat.
• [TV Audio Input Mode] (pagina 53)
Setaţi această funcţie dacă sistemul
este conectat la o mufă HDMI IN
a televizorului care este compatibilă
cu Audio Return Channel. Funcţia
Audio Return Channel este disponibilă
atunci când setaţi [Control for HDMI]
la [On].
[Auto]: Puteţi asculta sunetul
televizorului prin boxele sistemului.
[Optical]: Folosiţi această setare atunci
când este conectat un cablu digital
optic.
• [HDMI Signal Format]
Puteţi selecta formatul de semnal
HDMI pentru semnalul de intrare.
Pentru detalii, consultaţi „Setarea
formatului de semnal HDMI pentru
a vizualiza conţinut video 4K”
(pagina 20).
59RO
Utilizarea diferitelor funcţii/setări
Puteţi selecta limba pe care doriţi să
o vedeţi în afişajul de pe ecran al
sistemului.
• [Standby Through] (pagina 53)
Această funcţie este disponibilă atunci
când setaţi [Control for HDMI] la [On].
[Auto]: Semnalele sunt scoase prin
mufa HDMI OUT (ARC) a sistemului
atunci când televizorul este pornit iar
sistemul nu este pornit. Consumul
de energie al sistemului în modul
standby poate fi redus mai mult dacă
îl setaţi la [On].
[On]: Semnalele sunt scoase
întotdeauna prin mufa HDMI OUT
(ARC) a sistemului atunci când
sistemul nu este pornit. Dacă
conectaţi un televizor care nu este
fabricat de Sony, vă recomandăm
să selectaţi această setare.
[Off]: Semnalele nu sunt scoase prin
mufa HDMI OUT (ARC) a sistemului
atunci când sistemul nu este pornit.
Porniţi sistemul dacă doriţi să urmăriţi
pe televizor conţinutul de pe un
dispozitiv conectat la sistem.
Consumul de energie al sistemului
în modul standby poate fi redus mai
mult dacă îl setaţi la [On].
[Quick Start/Network Standby]
[Device Name]
[On]: Scurtează timpul de pornire din
modul standby. Puteţi porni sistemul
cu ajutorul unui dispozitiv conectat
prin reţea, atunci când sistemul este
în modul standby.
[Off]: Dezactivat
Puteţi modifica numele acestui sistem
potrivit preferinţelor, astfel încât să îl
recunoaşteţi mai uşor atunci când
utilizaţi funcţia [Bluetooth Audio].
Numele se utilizează şi pentru alte
reţele, de exemplu în reţeaua de
domiciliu. Urmaţi instrucţiunile de pe
ecran şi folosiţi tastatura software
pentru a introduce numele.
[Auto Standby]
[On]: Activează funcţia [Auto Standby].
Dacă nu utilizaţi sistemul timp de
aproximativ 20 de minute, acesta intră
automat în modul standby.
[Off]: Dezactivat
[System Information]
Puteţi afişa informaţiile privind
versiunea de software a sistemului
şi adresa MAC.
[Software Update Notification]
[On]: Cere sistemului să vă informeze
cu privire la cea mai recentă versiune
de software (pagina 56).
[Off]: Dezactivat
[Software License Information]
Puteţi afişa informaţii despre licenţa
software.
[Network Settings]
[Auto Update Settings]
• [Auto Update]
[On]: Actualizarea software este
efectuată automat între orele 2 a.m.
şi 5 a.m., ora locală selectată în [Time
Zone], în timp ce sistemul nu este
utilizat. Dacă selectaţi [Off] din [Quick
Start/Network Standby], actualizarea
software se realizează după ce opriţi
sistemul.
[Off]: Dezactivat
• [Time Zone]
Selectaţi ţara/regiunea.
Note
• Actualizarea software se poate realiza
chiar dacă selectaţi [Off] din [Auto
Update], în funcţie de detaliile
actualizărilor.
• Actualizarea software-ului are loc
automat în termen de 11 zile de la
lansarea noului software.
[Internet Settings]
Conectaţi mai întâi sistemul la reţea.
[Wired Setup]: Selectaţi această opţiune
atunci când vă conectaţi la un router de
bandă largă printr-un cablu LAN. Atunci
când selectaţi această setare, funcţia
LAN wireless a sistemului este
dezactivată automat.
[Wireless Setup]: Selectaţi această
opţiune atunci când utilizaţi funcţia
Wi-Fi încorporată a sistemului pentru
a vă conecta la o reţea wireless.
Sfat
Pentru detalii suplimentare, vizitaţi
următorul site web şi consultaţi întrebările
frecvente:
www.sony.eu/support
[Network Connection Status]
Afişează starea curentă a conexiunii
la reţea.
60RO
[Network Connection Diagnostics]
Puteţi rula diagnoza reţelei pentru
a verifica dacă s-a efectuat corect
conexiunea la reţea.
Sfat
Puteţi executa [Input Skip Setting] din
meniul de opţiuni (pagina 62).
[Easy Setup]
[Connection Server Settings]
Setează dacă se va afişa sau nu serverul
conectat din reţeaua de domiciliu.
[Auto Home Network Access
Permission]
[On]: Permite accesul automat de la un
controler recent detectat din reţeaua
de domiciliu.
[Off]: Dezactivat
Afişează o listă de produse compatibile
cu rolul de controler din reţeaua de
domiciliu şi stabileşte dacă să se
accepte sau nu comenzi de la
controlerele de pe listă.
[Resetting]
[Reset to Factory Default Settings]
Puteţi reiniţializa setările de sistem la
valorile implicite din fabrică, selectând
grupul de setări. Toate setările din
grupul respectiv vor fi reiniţializate.
[Initialise Personal Information]
Puteţi şterge informaţiile personale
memorate pe sistem.
[External Control]
[On]: Permite controlerului pentru
automatizarea locuinţei să exploateze
sistemul.
[Off]: Dezactivat
[Input Skip Setting]
Notă
Dacă aruncaţi, transferaţi altei persoane
sau revindeţi acest sistem, ştergeţi toate
informaţiile personale, din motive de
siguranţă. Luaţi măsuri adecvate, inclusiv
deconectarea după utilizarea unui serviciu
în reţea.
Setarea de ignorare este o funcţie
convenabilă, care vă permite să ignoraţi
intrările nefolosite atunci când selectaţi
o funcţie apăsând INPUT +/–.
[Do not skip]: Sistemul nu ignoră
intrarea selectată.
[Skip]: Sistemul ignoră intrarea
selectată.
Notă
Atunci când apăsaţi INPUT +/– cât timp
este afişat meniul de pornire, pictograma
intrării apare estompată dacă a fost setată
la [Skip].
61RO
Utilizarea diferitelor funcţii/setări
[Home Network Access Control]
Executaţi [Easy Setup] pentru a efectua
setările iniţiale de bază şi setările de
reţea de bază pentru sistem. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.
Lista din meniul de opţiuni
Diverse setări şi operaţiuni de redare pot fi accesate dacă apăsaţi OPTIONS.
Elementele disponibile diferă în funcţie de situaţie.
Element
Explicaţie
[A/V SYNC]
Reglează intervalul de timp dintre imagine şi sunet. Sunetul scos poate
fi decalat (pagina 32).
[Sound Field]
Modifică setarea câmpului de sunet (pagina 30).
[Night]
Selectează modul nocturn (pagina 31).
[Voice]
Selectează modul voce (pagina 31).
[Input Skip Setting]
Sare peste intrările neutilizate atunci când selectaţi o funcţie apăsând
INPUT +/– (pagina 61).
[Input Label Setting]
Modifică denumirea intrării [HDMI1]. [HDMI2] sau [HDMI3] afişate în
meniul de pornire (pagina 28).
[Repeat Setting]
Setează redarea repetată.
[Shuffle Setting]
Setează redarea amestecată.
[Play/Stop]
Porneşte sau opreşte redarea.
[Play from start]
Redă articolul de la început.
62RO
Atunci când opriţi televizorul,
se opreşte şi sistemul.
Depanare
Depanare
Dacă în timpul utilizării sistemului
întâmpinaţi una dintre următoarele
dificultăţi, utilizaţi acest ghid de
depanare pentru a încerca să remediaţi
problema înainte de a apela la reparaţii.
Dacă problema persistă, consultaţi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
Nu uitaţi să aduceţi atât unitatea
principală cât şi subwooferul, chiar
dacă aveţi impresia că doar una dintre
componente are probleme, atunci
când solicitaţi reparaţii.
Sistemul nu porneşte.
 Verificaţi dacă este bine conectat
cablul de alimentare CA (de la reţea).
 Deconectaţi cablul de alimentare CA
(de la reţea) de la priza de perete
(reţea) şi apoi reconectaţi-l după
câteva minute.
Sistemul nu porneşte chiar dacă
televizorul este pornit.
 Setaţi [System Settings] - [HDMI
Settings] - [Control for HDMI] la [On]
(pagina 59). Televizorul trebuie să
accepte funcţia Control for HDMI
(pagina 51). Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
a televizorului.
 Verificaţi setările difuzorului
televizorului. Alimentarea sistemului
se sincronizează cu setările
difuzorului televizorului. Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare a televizorului.
 Dacă la ultima utilizare sunetul a fost
scos prin difuzorul televizorului,
sistemul nu va porni chiar odată cu
televizorul.
Sistemul nu se opreşte chiar dacă
televizorul este oprit.
 Verificaţi setarea [System Settings] [HDMI Settings] - [Standby Linked to
TV] (pagina 59). Pentru ca sistemul să
se oprească automat, indiferent de
intrare atunci când opriţi televizorul,
setaţi [Standby Linked to TV] la [On].
Televizorul trebuie să accepte funcţia
Control for HDMI (pagina 51). Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare a televizorului.
Imagine
Nu este scoasă nicio imagine sau
imaginea nu este scoasă corect.
 Selectaţi intrarea adecvată
(pagina 15).
 Dacă nu apare nicio imagine atunci
când este selectată intrarea TV,
selectaţi canalul TV dorit folosind
telecomanda televizorului.
 Dacă nu apare nicio imagine
atunci când este selectată intrarea
HDMI IN 1/2/3, apăsaţi butonul de
redare pe dispozitivul conectat.
 Deconectaţi cablul HDMI şi apoi
conectaţi-l din nou. Asiguraţi-vă
că acesta este introdus bine.
 În timp ce ţineţi apăsat INPUT, apăsaţi
VOL +, VOL –, VOL + de pe unitatea
principală pentru a seta rezoluţia de
ieşire video la nivelul cel mai scăzut.
 Dacă nu se afişează nicio imagine de
la dispozitivul conectat sau imaginea
de la dispozitivul conectat nu este
scoasă corect, setaţi [System
Settings] - [HDMI Settings] -
63RO
Depanare
Alimentare
 Verificaţi setarea [System Settings] [HDMI Settings] - [Standby Linked to
TV] (pagina 59). Dacă [Standby Linked
to TV] este setat la [On], sistemul se
opreşte automat atunci când stingeţi
televizorul, indiferent de intrare.
[HDMI Signal Format] la [Standard
format] (pagina 20).
 În cazul în care conectaţi un dispozitiv
care acceptă HDCP 2.2, asiguraţi-vă
că aţi conectat dispozitivul la mufa
HDMI IN, iar televizorul la mufa
HDMI OUT de pe sistem.
 Sistemul este conectat la un
dispozitiv de intrare care nu este
compatibil cu HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection - protecţie
pentru conţinut digital din banda
de frecvenţe înalte). În acest caz,
verificaţi specificaţiile dispozitivului
conectat.
Conţinuturile 3D de la mufa
HDMI IN 1/2/3 nu apar pe ecranul
televizorului.
 În funcţie de televizor sau de
dispozitivul video, este posibil să
nu apară conţinuturile 3D. Verificaţi
formatul video HDMI acceptat
(pagina 78).
Conţinutul video 4K de la mufa
HDMI IN 1/2/3 nu apare pe ecranul
televizorului.
 În funcţie de televizor sau de
dispozitivul video, este posibil să
nu apară conţinuturile video 4K.
Verificaţi capacităţile video şi setările
televizorului şi ale dispozitivului
video.
 Este posibil ca imaginea să nu fie
afişată corect dacă se modifică
setarea [HDMI Signal Format].
În acest caz, schimbaţi setarea la
[Standard format] (pagina 20).
 Utilizaţi un cablu HDMI Premium de
mare viteză cu Ethernet care acceptă
18Gbps sau un cablu HDMI de mare
viteză cu Ethernet (pagina 78).
O imagine nu se afişează pe
întregul ecran al televizorului.
 Raportul de aspect al fişierului
media este fix.
64RO
Imaginile de la mufa HDMI sunt
distorsionate.
 Conţinutul video de la dispozitivul
conectat la mufa HDMI poate fi
distorsionat. Dacă se întâmplă acest
lucru, setaţi [Video Direct] la [On]
(pagina 56).
Imaginea şi sunetul nu sunt scoase
pe televizor atunci când sistemul nu
este pornit.
 Setaţi [System Settings] - [HDMI
Settings] - [Control for HDMI] la [On]
pe sistem, după care setaţi [Standby
Through] la [Auto] sau [On]
(pagina 59).
 Porniţi sistemul şi comutaţi pe
intrarea la care este conectat
dispozitivul de redare.
 Dacă sunt conectate dispozitive care
nu sunt fabricate de Sony dar acceptă
funcţia Control for HDMI, setaţi
[System Settings] - [HDMI Settings] [Standby Through] la [On]
(pagina 59).
HDR Conţinutul nu poate fi afişat în
interval dinamic ridicat.
 Verificaţi setările televizorului şi ale
dispozitivului conectat. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
primite împreună cu televizorul şi
dispozitivul conectat.
 Unele dispozitive pot converti
conţinutul HDR la SDR în cazul în care
lăţimea de bandă nu este suficientă.
În acest caz, setaţi [System Settings] [HDMI Settings] - [HDMI Signal
Format] la [Enhanced format] în cazul
în care televizorul şi dispozitivul
conectat acceptă o lăţime de bandă
de până la 18Gbps (pagina 20). Atunci
când selectaţi [Enhanced format],
asiguraţi-vă că folosiţi un cablu HDMI
Premium de mare viteză cu Ethernet
care acceptă 18Gbps (pagina 78).
Sunet
Sunetul televizorului nu este scos
de sistem.
Imaginea şi sunetul nu sunt scoase
pe televizor atunci când sistemul nu
este pornit.
 Setaţi [System Settings] - [HDMI
Settings] - [Control for HDMI] la [On]
pe sistem, după care setaţi [Standby
Through] la [Auto] sau [On]
(pagina 59).
 Porniţi sistemul şi comutaţi pe
intrarea la care este conectat
dispozitivul de redare.
 Dacă sunt conectate dispozitive care
nu sunt fabricate de Sony dar acceptă
funcţia Control for HDMI, setaţi
[System Settings] - [HDMI Settings] [Standby Through] la [On]
(pagina 59).
Sunetul este scos atât de sistem,
cât şi de televizor.
 Dezactivaţi sunetul sistemului sau
al televizorului.
Sunetul televizorului scos de acest
sistem este decalat de imagine.
 Setaţi [A/V SYNC] la 0 msec dacă este
setat la intervalul dintre 25 msec şi
300 msec (pagina 32).
Sunetul dispozitivului conectat nu
este scos de sistem sau are un nivel
foarte redus.
 Apăsaţi  + pe telecomandă
şi verificaţi nivelul volumului
(pagina 13).
65RO
Depanare
 Verificaţi tipul şi conexiunea cablului
HDMI, a cablului optic digital sau
a cablului audio analogic conectat
la sistem şi la televizor (consultaţi
Ghidul de pornire furnizat).
 Dacă sistemul şi televizorul sunt
conectate cu un cablu HDMI, verificaţi
următoarele.
– Mufa HDMI a televizorului conectat
este etichetată cu „ARC”.
– Funcţia Control for HDMI
a televizorului este activată.
– Pe sistem, [Control for HDMI] este
setat la [On] şi [TV Audio Input
Mode] la [Auto] (pagina 59).
 Dacă televizorul nu este compatibil
cu Audio Return Channel, conectaţi
cablul optic digital (furnizat)
(consultaţi Ghidul de pornire
furnizat). Dacă televizorul nu este
compatibil cu Audio Return Channel,
sunetul televizorului nu va fi scos
prin sistem, chiar dacă sistemul
este conectat la mufa HDMI IN
a televizorului.
 Comutaţi intrarea sistemului la [TV].
Atunci când conectaţi sistemul şi
televizorul cu un cablu audio analogic
(nefurnizat), comutaţi intrarea
sistemului la [Analog] (pagina 15).
 Măriţi volumul pe sistem sau revocaţi
dezactivarea sunetului.
 Dacă sunetul unui decodor de cablu/
satelit conectat la televizor nu este
scos, conectaţi dispozitivul la o mufă
HDMI IN a sistemului şi comutaţi
intrarea sistemului la intrarea
dispozitivului conectat
(HDMI IN 1/2/3) (consultaţi
Ghidul de pornire furnizat).
 În funcţie de ordinea în care conectaţi
televizorul şi sistemul, acesta din
urmă poate avea sunetul dezactivat
iar pe afişajul de pe panoul frontal
al sistemului se va afişa „MUTING”.
În acest caz, porniţi iniţial televizorul
şi apoi sistemul.
 Stabiliţi setarea boxelor televizorului
(BRAVIA) la Audio System.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare
a televizorului, pentru detalii cu
privire la setarea televizorului.
 Apăsaţi  sau  + de pe
telecomandă, pentru a revoca
funcţia de dezactivare a sunetului
(pagina 13).
 Asiguraţi-vă că sursa de intrare este
selectată corect. Ar trebui să încercaţi
şi alte surse de intrare, apăsând de
mai multe ori INPUT +/– de pe
telecomandă (pagina 13).
 Verificaţi dacă toate cablurile
sistemului şi ale dispozitivului
conectat sunt introduse ferm.
 Dacă redaţi conţinut compatibil cu
tehnologia de protecţie a drepturilor
de autor (HDCP), este posibil ca
acesta să nu fie scos prin sistem.
 Setaţi [System Settings] - [HDMI
Settings] - [HDMI Signal Format]
la [Standard format] (pagina 20).
Nu se poate obţine efectul
surround.
 În funcţie de semnalul de intrare şi
de setarea pentru câmpul de sunet,
este posibil ca procesarea sunetului
surround să nu funcţioneze eficient.
Este posibil ca efectul surround să fie
subtil, în funcţie de program sau disc.
 Pentru a reda sunet multicanal,
verificaţi setarea ieşirii audio digitale
de pe dispozitivul conectat la sistem.
Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare primite
împreună cu dispozitivul conectat.
Sunetul este decalat de imagine.
 Atunci când sunetul de la intrarea
[TV], [HDMI1], [HDMI2], [HDMI3]
sau [Analog] este redat cu funcţia
wireless multi room, sunetul este
decalat de imagine. Dacă vă
deranjează decalajul dintre sunet
şi imagine, revocaţi funcţia wireless
multi room.
66RO
Subwoofer
Nu se aude sunet din subwoofer
sau sunetul are un nivel foarte
redus.
 Apăsaţi SW  + de pe telecomandă,
pentru a creşte volumul
subwooferului (pagina 32).
 Verificaţi dacă indicatorul de
alimentare de pe subwoofer este
aprins în culoarea verde.
 Dacă indicatorul de alimentare
de pe subwoofer nu se aprinde,
încercaţi următoarele.
– Asiguraţi-vă că este bine conectat
cablul de alimentare CA (de la reţea)
al subwooferului.
– Apăsaţi  (alimentare) de pe
subwoofer pentru a porni
alimentarea.
 Dacă indicatorul de alimentare de pe
subwoofer clipeşte rar în culoarea
verde sau se aprinde în culoarea roşu,
încercaţi următoarele.
– Apropiaţi subwooferul de unitatea
principală pentru ca indicatorul de
alimentare de pe subwoofer să se
aprindă în culoarea verde.
– Urmaţi paşii din „Stabilirea
conexiunii wireless a subwooferului
(LINK)” (pagina 48).
 Dacă indicatorul de alimentare de
pe subwoofer clipeşte cu culoarea
roşu, apăsaţi  (alimentare) de pe
subwoofer pentru a opri alimentarea
şi verificaţi dacă orificiile de ventilare
ale subwooferului sunt blocate
sau nu.
 Funcţia subwooferului este de
a reproduce sunetul de bas. În cazul
surselor de intrare care conţin foarte
puţine componente cu sunet de bas
(şi anume o transmisie TV), este
posibil ca sunetul din subwoofer
să poată fi dificil de auzit.
 Subwooferul este conceput pentru
reproducerea sunetului de bas. Dacă
sursa de intrare nu conţine multe
sunete de bas, aşa cum se întâmplă
în cazul majorităţii programelor de
televiziune, sunetul de bas poate fi
imperceptibil.
 Setaţi modul nocturn la [Off]. Pentru
detalii, consultaţi „Ascultarea de
sunet clar la volum redus în toiul
nopţii (NIGHT)” (pagina 31).
Sunetul sare sau conţine zgomot.
Conexiunea dispozitivelor
USB
Dispozitivul USB nu este
recunoscut.
 Încercaţi următoarele:
 Opriţi sistemul.
 Deconectaţi şi reconectaţi
dispozitivul USB.
 Porniţi sistemul.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul USB
este conectat bine la portul (USB)
(pagina 29).
Conexiunea dispozitivelor
mobile
Conexiunea BLUETOOTH nu poate
fi finalizată.
 Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH de pe unitatea principală
este aprins (pagina 35).
 Asiguraţi-vă că dispozitivul
BLUETOOTH la care vă conectaţi
este pornit şi că funcţia BLUETOOTH
este activată.
 Apropiaţi sistemul şi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Împerecheaţi din nou sistemul
şi dispozitivul BLUETOOTH. Este
posibil să fie nevoie să revocaţi
împerecherea cu acest sistem
utilizând mai întâi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Informaţiile de împerechere pot fi
şterse. Efectuaţi din nou operaţia
de împerechere (pagina 34).
Împerecherea nu se poate realiza.
 Apropiaţi sistemul şi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Asiguraţi-vă că acest sistem nu este
afectat de interferenţele generate
de un dispozitiv LAN wireless, alte
dispozitive wireless 2,4 GHz sau
un cuptor cu microunde. Dacă în
apropiere se află un dispozitiv care
generează radiaţii electromagnetice,
mutaţi dispozitivul departe de acest
sistem.
67RO
Depanare
 Dacă în apropiere se află un dispozitiv
care generează unde
electromagnetice, de exemplu,
o reţea LAN wireless sau un cuptor
cu microunde, îndepărtaţi sistemul
de el.
 Mutaţi sau îndepărtaţi toate
obstacolele dintre unitatea principală
şi subwoofer.
 Poziţionaţi unitatea principală şi
subwooferul cât mai aproape posibil.
 Comutaţi frecvenţa LAN wireless
a routerelor LAN wireless sau
a PC-urilor din apropiere la intervalul
5 GHz.
 Realizaţi conexiunea la reţea
a televizorului sau a playerului
Blu-ray Disc prin cablu.
 Verificaţi dacă dispozitivul USB sau
un cablu este deteriorat.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul USB este
pornit.
 Dacă dispozitivul USB este conectat
printr-un hub USB, deconectaţi-l şi
conectaţi dispozitivul USB direct
la sistem.
Nu puteţi să utilizaţi funcţia NFC.
 Funcţia NFC nu poate fi utilizată
împreună cu căşti compatibile cu
BLUETOOTH. Pentru a asculta sunetul
prin căşti compatibile cu BLUETOOTH,
consultaţi „Ascultarea sunetului de la
televizorul sau dispozitivul conectat
prin căşti” (pagina 37).
Sistemul nu scoate sunetul provenit
de la dispozitivele mobile
BLUETOOTH conectate.
 Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH de pe unitatea principală
este aprins (pagina 35).
 Apropiaţi sistemul şi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Dacă în apropiere se află un
dispozitiv care generează radiaţii
electromagnetice, cum ar fi un
dispozitiv LAN wireless, alte
dispozitive BLUETOOTH sau un cuptor
cu microunde, mutaţi dispozitivul
departe de acest sistem.
 Îndepărtaţi toate obstacolele dintre
acest sistem şi dispozitivul
BLUETOOTH sau mutaţi sistemul
departe de obstacole.
 Repoziţionaţi dispozitivul
BLUETOOTH conectat.
 Comutaţi frecvenţa LAN wireless
a routerelor LAN wireless sau
a PC-urilor din apropiere la
intervalul 5 GHz.
 Măriţi volumul pe dispozitivul
BLUETOOTH conectat.
Conectarea căştilor prin
BLUETOOTH
Conexiunea BLUETOOTH nu poate
fi finalizată.
 Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH de pe unitatea principală
este aprins (pagina 10).
 Asiguraţi-vă că dispozitivul
BLUETOOTH la care vă conectaţi
este pornit şi că funcţia BLUETOOTH
este activată.
 Apropiaţi sistemul şi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Împerecheaţi din nou sistemul
şi dispozitivul BLUETOOTH. Este
posibil să fie nevoie să revocaţi
împerecherea cu acest sistem
utilizând mai întâi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Informaţiile de împerechere pot fi
şterse. Efectuaţi din nou operaţia
de împerechere (pagina 37).
Împerecherea nu se poate realiza.
 Apropiaţi sistemul şi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Asiguraţi-vă că acest sistem nu este
afectat de interferenţele generate
de un dispozitiv LAN wireless, alte
dispozitive wireless 2,4 GHz sau
un cuptor cu microunde. Dacă în
apropiere se află un dispozitiv care
generează radiaţii electromagnetice,
mutaţi dispozitivul departe de acest
sistem.
Nu puteţi să utilizaţi funcţia NFC.
 Funcţia NFC nu poate fi utilizată
împreună cu căşti compatibile cu
BLUETOOTH. Pentru a asculta sunetul
prin căşti compatibile cu BLUETOOTH,
consultaţi „Ascultarea sunetului de la
televizorul sau dispozitivul conectat
prin căşti” (pagina 37).
68RO
Nu este scos sunetul de la căştile
BLUETOOTH conectate.
Conexiune LAN cu fir
Sistemul nu se poate conecta
la reţea.
 Verificaţi conexiunea la reţea
(pagina 21) şi setările de reţea
(pagina 60).
Conexiune LAN wireless
Nu vă puteţi conecta PC-ul la
internet după ce se efectuează
[Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)].
 Setările wireless ale routerului se
pot modifica automat dacă utilizaţi
funcţia Wi-Fi Protected Setup înainte
să reglaţi setările routerului. În acest
caz, modificaţi corespunzător setările
wireless de pe PC-ul dvs.
Sistemul nu se poate conecta la
reţea sau conexiunea la reţea
este instabilă.
 Asiguraţi-vă că routerul LAN wireless
este pornit.
 Verificaţi conexiunea la reţea
(pagina 23) şi setările de reţea
(pagina 60).
 În funcţie de mediul de utilizare
(inclusiv de materialele din care
sunt făcuţi pereţii), de condiţiile
de recepţie a undelor radio sau
obstacolele dintre sistem şi routerul
LAN wireless, distanţa de comunicare
posibilă ar putea fi redusă. Mutaţi
sistemul şi routerul LAN wireless
mai aproape unul de celălalt.
 Dispozitivele care utilizează banda
de frecvenţe 2,4 GHz, cum sunt
cuptoarele cu microunde,
dispozitivele BLUETOOTH, sau
dispozitivele digitale fără fir, pot
întrerupe comunicarea. Mutaţi
unitatea principală departe de astfel
de dispozitive sau opriţi acest tip de
dispozitive.
 Conexiunea LAN wireless poate fi
instabilă, în funcţie de mediul de
utilizare, în special atunci când se
utilizează funcţia BLUETOOTH
a sistemului. În acest caz, modificaţi
mediul de utilizare.
 Dacă folosiţi funcţia wireless
surround, funcţia LAN wireless
nu este disponibilă.
69RO
Depanare
 Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH de pe unitatea principală
este aprins (pagina 10).
 Apropiaţi sistemul şi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Dacă în apropiere se află un dispozitiv
care generează radiaţii
electromagnetice, cum ar fi un
dispozitiv LAN wireless, alte
dispozitive BLUETOOTH sau un cuptor
cu microunde, mutaţi dispozitivul
departe de acest sistem.
 Îndepărtaţi toate obstacolele dintre
acest sistem şi dispozitivul
BLUETOOTH sau mutaţi sistemul
departe de obstacole.
 Repoziţionaţi dispozitivul
BLUETOOTH conectat.
 Comutaţi frecvenţa LAN wireless
a routerelor LAN wireless sau
a PC-urilor din apropiere la intervalul
5 GHz.
 Măriţi volumul pe dispozitivul
BLUETOOTH conectat.
 Setaţi [Wireless Playback Quality]
la [Connection] (pagina 58).
Routerul LAN wireless dorit nu este
afişat în lista de reţele wireless.
 Apăsaţi BACK pentru a reveni la
ecranul anterior şi încercaţi din nou
[Wireless Setup] (pagina 23). Dacă
routerul LAN wireless dorit continuă
să nu fie detectat, selectaţi [New
connection registration] din lista
de reţele, apoi selectaţi [Manual
registration] pentru a introduce
manual un nume de reţea (SSID).
Conexiune la Internet
Sistemul nu se poate conecta la
Internet.
 Verificaţi conexiunea LAN wireless
sau cu fir.
 Reporniţi routerul sau routerul LAN
wireless.
Wireless Surround
Nu se aude sunet prin boxele
wireless sau sunetul are un nivel
foarte redus.
 În funcţie de semnalul de intrare, este
posibil să nu puteţi obţine un efect
surround după detectarea prezenţei.
În funcţie de program sau de disc,
semnalele audio pentru canalele
surround sunt scoase la un nivel
foarte scăzut.
 Dacă redaţi conţinut compatibil cu
tehnologia de protecţie a drepturilor
de autor (HDCP etc.), este posibil ca
acesta să nu fie scos prin boxele
wireless.
 Verificaţi conexiunea boxelor
surround în [Wireless Surround
Settings] - [Surround Speaker
Connection Check].
 Reglaţi nivelul volumului boxelor
surround în [Audio Settings] [Speaker Settings].
70RO
Sunetul este decalat de imagine.
 Dacă folosiţi funcţia wireless
surround, sunetul poate fi decalat.
Sistemul nu se poate conecta la
reţea.
 Dacă folosiţi funcţia wireless
surround, funcţia LAN wireless nu
este disponibilă. Conectaţi-vă la
reţea prin intermediul unei conexiuni
LAN cu fir.
Boxele wireless nu se pot conecta
la sistem.
 Actualizaţi versiunea software-ului
sistemului şi al boxelor wireless la
cea mai recentă versiune.
Wireless Multi Room
Sunetul este decalat de imagine.
 Atunci când sunetul de la intrarea
[TV], [HDMI1], [HDMI2], [HDMI3]
sau [Analog] este redat cu funcţia
wireless multi room, sunetul este
decalat de imagine. Această funcţie
vă permite să vă bucuraţi de sunetul
de pe dispozitivul conectat la sistem
în camere diferite. Dacă vă
deranjează decalajul dintre sunet
şi imagine, revocaţi funcţia wireless
multi room.
Telecomandă
Telecomanda sistemului nu
funcţionează.
 Îndreptaţi telecomanda către
senzorul pentru telecomandă de
pe unitatea principală (pagina 10).
 Îndepărtaţi toate obstacolele dintre
telecomandă şi sistem.
 Înlocuiţi ambele baterii din
telecomandă cu unele noi, dacă
cele existente sunt descărcate.
 Asiguraţi-vă că apăsaţi pe butonul
corect de pe telecomandă.
Altele
Funcţia Control for HDMI nu
funcţionează corespunzător.
 Apăsaţi  (alimentare) pentru a opri
sistemul. După ce dispare indicatorul,
deconectaţi cablul de alimentare CA
(de la reţea) şi asiguraţi-vă că nu
există niciun obstacol care blochează
orificiile de ventilare a sistemului.
„BT TX” apare pe afişajul de pe
panoul frontal.
 Apăsaţi BLUETOOTH RX/TX de pe
telecomandă pentru a comuta
[Bluetooth Mode] la [Receiver].
„BT TX” apare dacă [Bluetooth Mode]
este setat la [Transmitter] (pagina 57).
Atunci când apăsaţi BLUETOOTH RX/
TX pe telecomandă, [Bluetooth
Mode] este comutat la [Receiver] şi
intrarea selectată apare pe afişajul de
pe panoul frontal.
Senzorii televizorului nu
funcţionează corespunzător.
 Unitatea principală poate bloca
unii senzori (cum ar fi senzorul
de luminozitate), receptorul de
telecomandă al televizorului sau
emiţătorul pentru ochelari 3D
(transmisie cu infraroşii) al unui
televizor 3D care acceptă sistemul
pentru ochelari 3D cu infraroşii sau
comunicaţia wireless. Îndepărtaţi
unitatea principală de televizor
la o distanţă care să permită
componentelor să funcţioneze
corect. În ceea ce priveşte
amplasarea senzorilor şi
a receptorului de telecomandă,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
primite împreună cu televizorul.
71RO
Depanare
 Verificaţi conexiunea cu sistemul
(consultaţi Ghidul de pornire
furnizat).
 Activaţi funcţia Control for HDMI pe
televizor. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare
a televizorului.
 Aşteptaţi puţin şi încercaţi din nou.
Dacă deconectaţi sistemul,
finalizarea operaţiei va necesita
o perioadă de timp. Aşteptaţi cel
puţin 15 secunde şi încercaţi din nou.
 Asiguraţi-vă că dispozitivele
conectate la sistem acceptă funcţia
Control for HDMI.
 Activaţi funcţia Control for HDMI pe
dispozitivele conectate la sistem.
Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare
a dispozitivului.
 Tipul şi numărul de dispozitive
ce pot fi controlate cu funcţia Control
for HDMI sunt restricţionate de
standardul HDMI CEC după cum
urmează:
– Dispozitive de înregistrare (Blu-ray
Disc recorder, DVD recorder etc.):
până la 3 dispozitive
– Dispozitive de redare (player
Blu-ray Disc, player DVD etc.):
până la 3 dispozitive (acest sistem
utilizează unul dintre ele)
– Dispozitive asociate tunerului:
până la 4 dispozitive
– Sistem audio (receptor/cască):
cel mult 1 dispozitiv (utilizat de
acest sistem)
Pe afişajul de pe panoul frontal
clipesc alternativ „PRTCT”, „PUSH”
şi „POWER”.
Funcţiile wireless (LAN wireless,
BLUETOOTH sau subwoofer) sunt
instabile.
 Nu amplasaţi obiecte metalice, cu
excepţia televizorului, în apropierea
sistemului.
Este redată brusc muzică
necunoscută.
 Este posibil să fie redate eşantioanele
de muzică pre-instalate. Apăsaţi
INPUT pe unitatea principală pentru
a opri redarea.
Sistemul nu funcţionează
corespunzător.
 Sistemul poate fi în modul
demonstrativ. Pentru a revoca mod
demonstrativ, resetaţi sistemul. Ţineţi
apăsat  (alimentare) şi VOL – pe
unitatea principală timp de cel puţin
5 secunde (pagina 72).
Reiniţializarea
sistemului
Dacă sistemul funcţionează în
continuare defectuos, reiniţializaţi
sistemul după cum urmează.
1
2
3
4
5
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi
[Setup] din meniul
de pornire.
Pe ecranul televizorului apare
afişajul de setare.
Selectaţi [Resetting] - [Reset to
Factory Default Settings].
Selectaţi elementul din meniu
pe care doriţi să îl reiniţializaţi.
Selectaţi [Start].
Pentru a revoca reiniţializarea
Selectaţi [Cancel] la pasul 5.
Dacă nu puteţi efectua
resetarea folosind meniul
de pornire
Ţineţi apăsat  (alimentare) şi VOL –
pe unitatea principală timp de cel
puţin 5 secunde.
Setările revin la valorile iniţiale.
Notă
După resetare, legătura cu subwooferul
se poate pierde. În acest caz, efectuaţi
„Stabilirea conexiunii wireless
a subwooferului (LINK)” (pagina 48).
72RO
Secţiunea BLUETOOTH
Informaţii suplimentare
Specificaţii
Boxă bară (SA-CT800)
Secţiunea amplificator
PUTERE DE IEŞIRE (nominală)
Frontal stânga + Frontal dreapta:
60 W + 60 W (la 4 ohmi, 1 kHz,
1 % THD)
PUTERE DE IEŞIRE (de referinţă)
Blocuri de boxe frontal stânga/frontal
dreapta: 110 W (per canal la 4 ohmi,
1 kHz)
* Mufele HDMI IN 1/2/3 şi HDMI OUT
(TV (ARC)) acceptă protocolul HDCP 2.2.
HDCP 2.2 este o tehnologie de protecţie
a drepturilor de autor recent
îmbunătăţită, folosită pentru a proteja
conţinuturile, cum ar fi filmele 4K.
Secţiunea HDMI
Conector
Tip A (19 pini)
Secţiunea USB
Port (USB):
Tip A (pentru conectarea
memoriei USB)
Secţiunea LAN
Terminal LAN(100)
Terminal 100BASE-TX
Secţiunea LAN wireless
Sistem de comunicare
IEEE 802.11 a/b/g/n
Bandă de frecvenţă
2,4 GHz, 5 GHz
Secţiunea blocului de boxe frontal
stânga/frontal dreapta
Sistem de boxe
Sistem de boxe pentru toate
intervalele, suspensie acustică
Boxă
60 mm, tip conic
73RO
Informaţii suplimentare
Intrări
HDMI IN 1/2/3*
ANALOG IN
TV IN (OPTICAL)
Ieşiri
HDMI OUT (TV (ARC))*
Sistem de comunicare
Specificaţie BLUETOOTH Versiunea 4.1
Ieşire
Specificaţie BLUETOOTH Clasă de
putere 1
Rază de comunicare maximă
Rază vizuală aprox. 30 m1)
Număr maxim de dispozitive ce pot
fi înregistrate
9 dispozitive
Bandă de frecvenţă
Bandă 2,4 GHz (2,4 GHz - 2,4835 GHz)
Metodă de modulaţie
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Profiluri BLUETOOTH compatibile2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote
Control Profile)
Codecuri acceptate3)
SBC4), AAC5), LDAC
Domeniu de transmisie (A2DP)
20 Hz - 40.000 Hz (frecvenţă de
eşantionare LDAC 96 kHz cu
transmisie 990 kbps)
20 Hz - 20.000 Hz (Frecvenţă de
eşantionare 44,1 kHz)
1)
Raza efectivă va varia în funcţie de
factori cum ar fi obstacolele dintre
dispozitive, câmpurile magnetice
din jurul unui cuptor cu microunde,
electricitatea statică, utilizarea
telefoanelor fără fir, sensibilitatea
de recepţie, sistemul de operare,
aplicaţiile software etc.
2) Profilurile BLUETOOTH standard indică
scopul comunicării BLUETOOTH dintre
dispozitive.
3) Codec: Compresia semnalelor audio şi
formatul de conversie
4)
Abreviere pentru Subband Codec
5) Abreviere pentru Advanced Audio
Coding
Generalităţi
Necesar de putere
220 V - 240 V c.a., 50 Hz/60 Hz
Consum de energie
Pornit: 42 W
Pentru detalii privind consumul
de energie în modul standby,
consultaţi „Consum de energie dacă
se setează valoarea pentru fiecare
mod standby” (pagina 75).
Dimensiuni* (aprox.) (l/î/a)
1.030 mm × 52 mm × 126 mm
(fără suporturi de montare pe perete)
1.030 mm × 120 mm × 68,5 mm
(cu suporturi de montare pe perete)
1.030 mm × 62 mm × 126 mm
(cu picioare)
* Fără a include porţiunea
proeminentă
Greutate (aprox.)
2,8 kg
Modele iPod/iPhone compatibile
Modelele de iPod/iPhone compatibile
sunt următoarele. Înainte de a-l utiliza
cu sistemul, actualizaţi dispozitivul iPod/
iPhone cu cea mai recentă versiune
software.
Tehnologia BLUETOOTH este
compatibilă cu:
iPhone 7 Plus/iPhone 7/iPhone SE/
iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/
iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/
iPhone 4s
iPod touch (a 6-a generaţie)/iPod touch
(a 5-a generaţie)
74RO
Subwoofer (SA-WCT800)
PUTERE DE IEŞIRE (de referinţă)
130 W (la 4 ohmi, 80 Hz)
Sistem de boxe
Sistem de boxe subwoofer,
Bass Reflex
Boxă
160 mm, tip conic
Necesar de putere
220 V - 240 V c.a., 50 Hz/60 Hz
Consum de energie
Pornit: 25 W
Mod standby: Cel mult 0,5 W
Dimensiuni (aprox.) (l/î/a)
190 mm × 382 mm × 386 mm (fără
a include porţiunea proeminentă)
Greutate (aprox.)
7,8 kg
Secţiunea transmiţător/
receptor wireless
Sistem de comunicare
Versiune specificaţii sunet wireless 2.0
Bandă de frecvenţă
2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Metodă de modulaţie
Pi/4 DQPSK
Designul şi specificaţiile se pot modifica
fără notificare prealabilă.
Consum de energie dacă se setează valoarea pentru
fiecare mod standby
Mod standby
Setare implicită
Valoare de setare
[Bluetooth Standby]
(pagina 58)
[On]
[Off]
[On]
[Quick Start/Network
Standby] (pagina 60)
[Off]
[Off]
[On]
Consum de energie
Sub 2 W
Sub 0,5 W
Sub 7 W
Note
• Porturile Wi-Fi şi Ethernet ale sistemului au funcţie de router care poate transmite
date audio către alte produse Sony audio.
• Dacă [Quick Start/Network Standby] este setat la [Off], funcţia LAN wireless este
dezactivată în modul standby.
• Dacă [Bluetooth Mode] este setat la [Off], funcţia BLUETOOTH este dezactivată.
Informaţii suplimentare
75RO
Tipuri de fişiere redabile
Muzică
Codec
Extensie
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)1)
.mp3
AAC/HE-AAC1),2)
.m4a, .aac3),
.mp4, .3gp
WMA9 Standard2)
.wma
WMA10 Pro4)
.wma
LPCM1)
.wav
FLAC2)
.flac, .fla
Dolby Digital1),3)
.ac3
DSF2)
.dsf
DSDIFF2),5)
.dff
AIFF2)
.aiff, .aif
ALAC2)
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
1)
2)
3)
4)
5)
Sistemul poate reda fişiere „.mka”.
Aceste fişiere nu pot fi redate pe
serverul unei reţele de domiciliu.
Este posibil ca sistemul să nu redea
acest format de fişier pe serverul unei
reţele de domiciliu.
Sistemul nu redă acest format de fişier
pe serverul unei reţele de domiciliu.
Sistemul nu redă fişiere codificate în
format Lossless.
Sistemul nu redă fişiere codificate DST.
Note
• Este posibil ca unele fişiere să nu fie
redate, în funcţie de formatul fişierului,
de codificarea fişierului, de starea
înregistrării sau de starea serverului
reţelei de domiciliu.
• Este posibil ca unele fişiere editate pe
un PC să nu fie redate.
• Pentru unele fişiere este posibil să nu
fie disponibile funcţiile de derulare
înapoi şi înainte.
• Sistemul nu redă fişiere codificate,
cum ar fi DRM.
76RO
• Sistemul poate recunoaşte următoarele
fişiere sau foldere pe dispozitive USB:
– până la folderele din al 9-lea strat
(incluzând folderul rădăcină)
– până la 500 de fişiere/foldere într-un
singur strat
• Sistemul poate recunoaşte următoarele
fişiere sau foldere stocate pe serverul
reţelei de domiciliu:
– până la folderele din al 19-lea strat
– până la 999 de fişiere/foldere într-un
singur strat
• Este posibil ca unele dispozitive USB
să nu funcţioneze cu acest sistem.
• Sistemul poate recunoaşte dispozitive
Mass Storage Class (MSC) (precum
memorie flash sau HDD), dispozitive din
clasa Still Image Capture Device (SICD)
şi tastaturi cu 101 de taste.
Formate audio de intrare acceptate
Formatele audio acceptate de acest sistem sunt următoarele.
Format
Funcţie
„HDMI1”
„HDMI2”
„HDMI3”
„TV”
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch


LPCM 5.1ch

–
LPCM 7.1ch

–
Dolby Digital



–


DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1


DTS96/24


DTS-HD High Resolution Audio

–
DTS-HD Master Audio

–
DTS-HD LBR

–
DSD

–
: Format acceptat.
–: Format neacceptat.
Notă
Mufele HDMI IN 1/2/3 nu acceptă formate audio protejate împotriva copierii, de exemplu,
Super Audio CD sau DVD-Audio.
77RO
Informaţii suplimentare
Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus
DTS
Formate video HDMI acceptate
Formatele video acceptate de acest sistem sunt următoarele.
Rezoluţie
Rată de cadre
4K
4096 × 2160p
3840 × 2160p
50/59,94/60 Hz
23,98/24/25/29,97/30 Hz
50/59,94/60 Hz
4K
4096 × 2160p
3840 × 2160p
1920 × 1080p
1920 × 1080i
1280 × 720p
23,98/24/25/29,97/30 Hz
3D
Spaţiu de
culoare
Adâncime
de culoare
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
8 biţi
–
YCbCr 4:2:2
8/10/12 biţi
–
YCbCr 4:2:0
10/12 biţi
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
10/12 biţi
–
YCbCr 4:2:0
8 biţi
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
8 biţi
–
YCbCr 4:2:2
8/10/12 biţi
Setare [HDMI
Signal Format]
[Enhanced format]1)
50/59,94/60 Hz
23,98/24/25/29,97/30 Hz
[Standard format]2)
50/59,94/60 Hz
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
50/59,94/60 Hz
23,98/24/29,97/30 Hz
720 × 480p
59,94/60 Hz
–
720 × 576p
50 Hz
–
640 × 480p
59,94/60 Hz
–
8/10/12 biţi
RGB 4:4:4
: Compatibil cu semnal 3D în format Unul lângă altul (jumătate) şi Peste-Sub (Sus-şi-Jos)
: Compatibil cu semnal 3D în format Împachetare cadre, Unul lângă altul (jumătate) şi
Peste-Sub (Sus-şi-Jos)
1)
2)
Utilizaţi un cablu HDMI Premium de mare viteză cu Ethernet care acceptă 18Gbps.
Utilizaţi un cablu HDMI Premium de mare viteză cu Ethernet sau un cablu HDMI Sony
de mare viteză cu Ethernet, cu sigla tipului de cablu.
78RO
Note privind mufa HDMI şi conexiunile HDMI
• Utilizaţi un cablu HDMI autorizat.
• Nu vă recomandăm utilizarea unui cablu de conversie HDMI-DVI.
• Semnalele audio (frecvenţă de eşantionare, lungime a biţilor etc.) transmise
printr-o mufă HDMI pot fi suprimate de dispozitivul conectat.
• Sunetul poate fi întrerupt când este comutată frecvenţa de eşantionare sau
numărul de canale al semnalelor de ieşire audio de pe dispozitivul de redare.
• Dacă este selectată intrarea [TV], semnalele video transmise prin intermediul
uneia dintre mufele HDMI IN 1/2/3 selectate ultima dată sunt scoase prin mufa
HDMI OUT (ARC).
• Acest sistem acceptă „TRILUMINOS”.
• Toate mufele HDMI IN şi HDMI OUT acceptă lăţimi de bandă de până la 18Gbps,
spaţii de culoare late HDCP 2.21), BT.20202) şi trecerea de conţinuturi HDR (Interval
Dinamic Ridicat)3).
1)
HDCP 2.2 este o tehnologie de protecţie a drepturilor de autor recent îmbunătăţită,
folosită pentru a proteja conţinuturile, cum ar fi filmele 4K.
Spaţiul de culoare BT.2020 este un standard de culoare mai lat nou, pentru sistemele
de televiziune de definiţie ultra-înaltă.
3) HDR este un format video nou care poate afişa un interval mai larg de niveluri de
luminozitate.
2)
Informaţii suplimentare
79RO
Despre comunicaţia
BLUETOOTH
• Dispozitivele BLUETOOTH trebuie utilizate
pe o rază de aproximativ 10 metri
(distanţă fără obstacole) unul faţă de
celălalt. Raza de comunicare efectivă se
poate reduce în următoarele condiţii.
– Când o persoană, un obiect metalic,
un perete sau un alt obstacol se află
între dispozitivele cu o conexiune
BLUETOOTH
– Locaţii unde este instalată o reţea
LAN wireless
– În jurul cuptoarelor cu microunde în uz
– Locaţii unde apar alte unde
electromagnetice
• Dispozitivele BLUETOOTH şi reţeaua LAN
wireless (IEEE 802.11 b/g/n) utilizează
aceeaşi bandă de frecvenţă (2,4 GHz).
Când folosiţi dispozitivul BLUETOOTH
în apropierea unui dispozitiv cu funcţie
LAN wireless, pot apărea interferenţe
electromagnetice. Acest lucru se poate
solda cu rate mai mici de transfer al
datelor, zgomot sau imposibilitatea de
conectare. Dacă se întâmplă acest lucru,
încercaţi următoarele soluţii:
– Utilizaţi acest sistem la cel puţin
10 metri distanţă de dispozitivul LAN
wireless.
– Întrerupeţi alimentarea electrică
a dispozitivului LAN wireless atunci
când folosiţi dispozitivul BLUETOOTH
pe o rază de 10 metri.
– Instalaţi acest sistem şi dispozitivul
BLUETOOTH cât mai aproape unul
de altul.
• Undele radio transmise de acest sistem
pot afecta funcţionarea unor dispozitive
medicale. Deoarece această interferenţă
poate determina o funcţionare
necorespunzătoare, întrerupeţi
întotdeauna alimentarea acestui sistem
şi a dispozitivului BLUETOOTH în
următoarele locaţii:
80RO
– În spitale, în trenuri, în avioane,
la benzinării şi în orice loc unde
pot exista gaze inflamabile;
– Lângă uşi automate sau alarme
de incendiu.
• Acest sistem acceptă funcţii de securitate,
în conformitate cu specificaţiile
BLUETOOTH, pentru a asigura
o conexiune sigură în timpul comunicării
cu ajutorul tehnologiei BLUETOOTH.
Cu toate acestea, acest nivel de siguranţă
poate fi insuficient, în funcţie de
conţinutul setărilor şi de alţi factori, aşa
că trebuie să aveţi întotdeauna grijă
atunci când comunicaţi prin intermediul
tehnologiei BLUETOOTH.
• Sony nu îşi asumă răspunderea în niciun
fel pentru daunele sau alte pierderi
provocate de scurgerile de informaţii
în timpul comunicării prin intermediul
tehnologiei BLUETOOTH.
• Comunicarea BLUETOOTH nu este
garantată pentru toate dispozitivele
BLUETOOTH care au acelaşi profil cu
acest sistem.
• Dispozitivele BLUETOOTH conectate la
acest sistem trebuie să fie în conformitate
cu specificaţiile BLUETOOTH prevăzute
de Bluetooth SIG, Inc. şi conformitatea
trebuie să fie certificată. Cu toate acestea,
chiar dacă un dispozitiv este conform
specificaţiilor BLUETOOTH, pot exista
situaţii în care caracteristicile sau
specificaţiile dispozitivului BLUETOOTH
fac imposibilă conectarea sau pot
determina metode de control, afişaj
sau operare diferite.
• Se poate produce zgomot sau redarea
audio poate fi întreruptă în funcţie de
dispozitivul BLUETOOTH conectat la acest
sistem, de mediul de comunicare sau de
condiţiile ambientale.
Dacă aveţi orice fel de întrebări sau
probleme cu privire la sistem, consultaţi
cel mai apropiat distribuitor Sony.
LICENŢĂ SOFTWARE
ACORD DE LICENŢĂ CU
UTILIZATORUL FINAL
IMPORTANT:
DREPTURI DE AUTOR
Toate drepturile şi titlurile din şi pentru
SOFTWARE (inclusiv, fără a se limita la
acestea, toate imaginile, fotografiile,
animaţiile, materialele video, audio,
muzică, text şi „appleturi” incluse în
SOFTWARE) sunt deţinute de SONY
sau de unul sau mai mulţi dintre
FURNIZORII TERŢI.
ACORDAREA LICENŢEI
SONY vă acordă o licenţă limitată de
utilizare a SOFTWARE-ului exclusiv
împreună cu dispozitivul compatibil
(„DISPOZITIVUL”) şi doar pentru uz
personal, necomercial. SONY şi
FURNIZORII TERŢI îşi rezervă în mod
explicit toate drepturile, titlurile şi
interesele (inclusiv, fără a se limita la
acestea, toate drepturile de proprietate
intelectuală) aferente SOFTWARE-ului
care nu vă sunt acordate în mod specific
prin prezentul EULA.
CERINŢE ŞI LIMITĂRI
Nu vă este permis să copiaţi, să
publicaţi, să adaptaţi, să redistribuiţi,
să încercaţi să derivaţi codul sursă,
să modificaţi, să aplicaţi tehnici de
inginerie inversă, să decompilaţi sau
să dezasamblaţi niciun SOFTWARE,
integral sau parţial, sau să creaţi
instrumente derivate din sau ale
SOFTWARE-ului decât dacă acestea
sunt facilitate în mod intenţionat de
SOFTWARE. Nu aveţi permisiunea să
modificaţi sau să manipulaţi funcţiile
de gestionare a drepturilor digitale ale
SOFTWARE-ului. Nu aveţi permisiunea
să omiteţi, să modificaţi, să distrugeţi
sau să ocoliţi niciuna dintre funcţiile
81RO
Informaţii suplimentare
ÎNAINTE DE A UTILIZA SOFTWARE-UL,
CITIŢI CU ATENŢIE ACEST ACORD DE
LICENŢĂ CU UTILIZATORUL FINAL
(„EULA”). UTILIZÂND SOFTWARE-UL,
SUNTEŢI DE ACORD CU TERMENII
ACESTUI EULA. DACĂ NU SUNTEŢI DE
ACORD CU TERMENII ACESTUI EULA,
NU PUTEŢI UTILIZA SOFTWARE-UL.
Acest EULA reprezintă un acord
legal între dumneavoastră şi
Sony Corporation („SONY”). Acest EULA
determină drepturile şi obligaţiile
dumneavoastră cu privire la software-ul
SONY şi/sau distribuitorii terţi de licenţă
ai acesteia (inclusiv filialele SONY) şi
filialele acestora (denumiţi colectiv
„FURNIZORI TERŢI”), împreună cu toate
actualizările/upgrade-urile furnizate
de SONY, toate documentaţiile tipărite,
on-line sau în alt format electronic
pentru acest software şi, toate fişierele
de date create în urma operării acestui
software (denumite colectiv
„SOFTWARE-UL”).
Indiferent de cele menţionate mai sus,
toate software-urile incluse în
SOFTWARE care au un acord de licenţă
cu utilizatorul final separat (inclusiv,
fără a se limita la acestea, Licenţa
publică GNU şi Licenţa publică
secundară/de bibliotecă) vor fi
guvernate de acordurile de licenţă
cu utilizatorul final respective şi nu
de condiţiile acestui EULA în măsura
prevăzută de acordurile de licenţă
cu utilizatorul final separate
(„SOFTWARE EXCLUS”).
SOFTWARE-ul este licenţiat, nu vândut.
SOFTWARE-ul este protejat prin legile
şi tratatele internaţionale privind
drepturile de autor şi proprietatea
intelectuală.
sau protecţiile SOFTWARE-ului sau
vreun mecanism legat operaţional de
SOFTWARE. Nu aveţi permisiunea să
separaţi nicio componentă individuală
a SOFTWARE-ului în vederea utilizării
pe mai multe DISPOZITIVE decât cu
permisiunea explicită din partea SONY.
Nu aveţi permisiunea să eliminaţi, să
modificaţi, să acoperiţi sau să ştergeţi
nicio marcă comercială sau notificare
din SOFTWARE. Nu aveţi permisiunea
să partajaţi, să distribuiţi, să închiriaţi,
să împrumutaţi, să sublicenţiaţi,
să cesionaţi, să transferaţi sau să
comercializaţi SOFTWARE-ul. Softwareurile, serviciile de reţea sau alte produse
diferite de SOFTWARE de care depinde
performanţa SOFTWARE-ului pot fi
întrerupte sau suspendate după bunul
plac al furnizorilor (furnizori software,
de servicii sau SONY). SONY şi furnizorii
nu garantează faptul că SOFTWARE-ul,
serviciile de reţea, conţinutul sau
alte produse vor fi disponibile în
permanenţă sau vor opera fără
întrerupere sau modificări.
UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI
CU MATERIALE PROTEJATE PRIN
DREPTURI DE AUTOR
SOFTWARE-ul poate fi utilizat de
dumneavoastră pentru a vizualiza,
stoca, procesa şi/sau utiliza conţinutul
creat de dvs. şi/sau de terţi. Acest
conţinut poate fi protejat prin legi şi/sau
acorduri privind drepturile de autor şi
proprietatea intelectuală. Sunteţi de
acord să utilizaţi SOFTWARE-ul exclusiv
în conformitate cu toate aceste legi şi
acorduri valabile pentru acest conţinut.
Confirmaţi şi sunteţi de acord că SONY
poate lua măsurile adecvate pentru
a proteja drepturile de autor pentru
conţinutul stocat, procesat sau utilizat
de SOFTWARE. Aceste măsuri includ,
fără a se limita la acestea, monitorizarea
frecvenţei cu care efectuaţi copii de
siguranţă şi restaurări prin intermediul
anumitor caracteristici ale SOFTWARE-
82RO
ului, refuzul de a accepta solicitarea
dumneavoastră de permitere
a restaurării datelor şi rezilierea acestui
EULA în eventualitatea în care utilizaţi
în mod ilegitim SOFTWARE-ul.
SERVICII DE CONŢINUT
DE ASEMENEA, REŢINEŢI CĂ
SOFTWARE-UL POATE FI CONCEPUT
PENTRU A FI UTILIZAT ÎMPREUNĂ CU
CONŢINUT DISPONIBIL PRIN UNUL SAU
MAI MULTE SERVICII DE CONŢINUT
(„SERVICII DE CONŢINUT”). UTILIZAREA
SERVICIULUI ŞI CONŢINUTUL RESPECTIV
SUNT GUVERNATE DE TERMENII DE
SERVICIU AFERENŢI SERVICIULUI DE
CONŢINUT RESPECTIV. DACĂ REFUZAŢI
SĂ ACCEPTAŢI ACEŞTI TERMENI,
UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI VA FI
LIMITATĂ. Confirmaţi şi sunteţi de acord
că anumite elemente de conţinut şi
servicii disponibile prin SOFTWARE pot
fi furnizate de terţi asupra cărora SONY
nu deţine niciun control. UTILIZAREA
SERVICIILOR DE CONŢINUT NECESITĂ
O CONEXIUNE LA INTERNET. SERVICIILE
DE CONŢINUT POT FI ÎNTRERUPTE
ORICÂND.
CONECTAREA LA INTERNET
ŞI SERVICIILE TERŢE
Confirmaţi şi sunteţi de acord că
accesarea anumitor caracteristici
SOFTWARE poate necesita o conexiune
la Internet pentru care sunteţi
responsabili. Mai mult, sunteţi unici
răspunzători de plata comisioanelor
percepute de terţi pentru conexiunea
la Internet, inclusiv, fără a se limita la
acestea, comisioanele de furnizare de
servicii Internet sau de timp de emisie.
Operarea SOFTWARE-ului poate fi
limitată sau restricţionată, în funcţie
de capacitatea, lăţimea de bandă sau
limitele tehnice ale conexiunii sau
serviciilor de Internet. Furnizarea,
calitatea şi securitatea conexiunii la
Internet sunt asumate de terţii care
furnizează aceste servicii.
EXPORT ŞI ALTE REGLEMENTĂRI
Sunteţi de acord să respectaţi toate
restricţiile şi reglementările cu privire
la export şi re-export în vigoare în
regiunea sau ţara în care locuiţi şi, să nu
transferaţi sau să autorizaţi transferul
SOFTWARE-ului într-o ţară interzisă sau
prin încălcarea acestor restricţii sau
reglementări.
ACTIVITĂŢI DE MARE RISC
EXCLUDEREA GARANŢIEI
PENTRU SOFTWARE
Luaţi la cunoştinţă şi sunteţi de acord
că utilizarea SOFTWARE-ului reprezintă
exclusiv riscul dumneavoastră şi că
sunteţi responsabili pentru utilizarea
SOFTWARE-ULUI. SOFTWARE-ul este
furnizat „CA ATARE” şi fără niciun fel
de garanţii, obligaţii sau condiţii.
83RO
Informaţii suplimentare
SOFTWARE-ul nu este tolerant la erori şi
nu este proiectat, produs sau destinat
utilizării sau vânzării drept echipament
de control online în medii periculoase ce
necesită o funcţionare fără defecţiuni,
cum ar fi în exploatarea instalaţiilor
nucleare, în sisteme de navigaţie sau
control al aparatelor de zbor, controlul
traficului aerian, maşini de asistare
directă a vieţii sau sisteme de
armament, circumstanţe în care
defectarea SOFTWARE-ului ar putea
avea ca rezultat decese, vătămări
personale sau daune fizice sau de
mediu grave („ACTIVITĂŢI DE MARE
RISC”). SONY, fiecare dintre FURNIZORII
TERŢI şi filialele acestora renunţă în mod
specific la orice garanţie, obligaţie sau
condiţie de conformitate explicită sau
implicită pentru ACTIVITĂŢI DE
MARE RISC.
SONY ŞI FURNIZORII TERŢI (în scopul
acestei Secţiuni, SONY ŞI FURNIZORII
TERŢI vor fi denumiţi colectiv „SONY”)
RENUNŢĂ ÎN MOD EXPRES LA TOATE
GARANŢIILE, OBLIGAŢIILE ŞI CONDIŢIILE,
EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, FĂRĂ
A SE LIMITA LA ACESTEA, GARANŢIILE
IMPLICITE DE COMERCIALIZARE,
NEÎNCĂLCARE ŞI POTRIVIRE CU UN
ANUMIT SCOP. SONY NU GARANTEAZĂ,
NU PUNE NICIO CONDIŢIE ŞI NU FACE
NICIO DECLARAŢIE (A) CĂ FUNCŢIILE
CONŢINUTE DE SOFTWARE VĂ VOR
SATISFACE CERINŢELE SAU CĂ VOR FI
ACTUALIZATE, (B) CĂ SOFTWARE-UL
VA FUNCŢIONA CORECT SAU FĂRĂ
ERORI SAU CĂ DEFECŢIUNILE VOR FI
REMEDIATE, (C) CĂ SOFTWARE-UL NU
VA DETERIORA NICIUN ALT SOFTWARE,
ECHIPAMENT HARDWARE SAU DATE,
(D) CĂ ORICE SOFTWARE, SERVICII DE
REŢEA (INCLUSIV INTERNETUL) SAU
PRODUSE (DIFERITE DE SOFTWARE)
DE CARE DEPINDE PERFORMANŢA
SOFTWARE-ULUI VOR FI DISPONIBILE
ÎN PERMANENŢĂ, CONTINUU SAU FĂRĂ
MODIFICĂRI ŞI, (E) CU PRIVIRE LA
UTILIZAREA SAU REZULTATELE DE
UTILIZARE A SOFTWARE-ULUI DIN
PERSPECTIVA CORECTITUDINII,
ACURATEŢEI, SIGURANŢEI SAU ALTELE
ASEMENEA.
NICIO INFORMAŢIE ŞI NICIUN SFAT,
VERBAL SAU ÎN SCRIS, DAT DE SONY
SAU DE UN REPREZENTANT AUTORIZAT
AL SONY NU VA CREA O GARANŢIE,
OBLIGAŢIE SAU CONDIŢIE SAU NU
VA CREŞTE ÎN NICIUN FEL SFERA DE
ACOPERIRE A ACESTEI GARANŢII.
ÎN CAZUL ÎN CARE SOFTWARE-UL ESTE
DEFECTUOS, VĂ ASUMAŢI INTEGRAL
COSTURILE DE SERVICE, REPARAŢII SAU
CORECŢIE NECESARE. UNELE JURISDICŢII
NU PERMIT EXCLUDEREA GARANŢIILOR
IMPLICITE, ASTFEL CĂ ESTE POSIBIL CA
ACESTE EXCLUDERI SĂ NU FIE VALABILE
PENTRU DUMNEAVOASTRĂ.
LIMITAREA RĂSPUNDERII
SONY ŞI FURNIZORII TERŢI (în scopul
acestei Secţiuni, SONY ŞI FURNIZORII
TERŢI vor fi denumiţi colectiv „SONY”)
NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU
NICIO DAUNĂ ACCIDENTALĂ SAU ÎN
CONSECINŢĂ PROVOCATĂ DE
ÎNCĂLCAREA GARANŢIEI EXPRESE
SAU IMPLICITE, ÎNCĂLCAREA
CONTRACTULUI, NEGLIJENŢĂ,
RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU ORICE
ALTĂ TEORIE JURIDICĂ CU PRIVIRE LA
SOFTWARE, INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA
LA ACESTEA, DAUNELE PROVOCATE DE
PIERDERILE DE PROFIT, DE VENITURI,
PIERDEREA DATELOR, INCAPACITATEA
DE UTILIZARE A SOFTWARE-ULUI SAU
A ORICĂRUI ECHIPAMENT HARDWARE
ASOCIAT, INACTIVITATE ŞI TIMPUL DE
UTILIZARE, CHIAR DACĂ AU FOST
INFORMAŢI ÎN LEGĂTURĂ CU
POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE
DAUNE. ÎN ORICE CAZ, RĂSPUNDEREA
INDIVIDUALĂ ŞI CUMULATĂ, ÎN BAZA
ORICĂREI PREVEDERI A ACESTUI EULA,
SE VA LIMITA LA SUMA PLĂTITĂ EFECTIV
PENTRU PRODUS. UNELE JURISDICŢII NU
PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA
DAUNELOR ACCIDENTALE SAU ÎN
CONSECINŢĂ, ASTFEL CĂ ESTE POSIBIL
CA EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DE MAI
SUS SĂ NU FIE VALABILĂ PENTRU
DUMNEAVOASTRĂ.
CARACTERISTICA DE
ACTUALIZARE AUTOMATĂ
Din când în când, SONY sau FURNIZORII
TERŢI pot actualiza sau modifica
automat SOFTWARE-ul, inclusiv, dar
fără a se limita la acestea, în scopul
îmbunătăţirii funcţiilor de securitate,
de corecţie a erorilor şi îmbunătăţire
a funcţiilor, în momentul în care
interacţionaţi cu serverele SONY sau
terţe sau în alte circumstanţe. Aceste
actualizări sau modificări pot şterge sau
modifica natura caracteristicilor sau alte
aspecte ale SOFTWARE-ului, inclusiv,
84RO
fără a se limita la acestea, funcţiile pe
care vă bazaţi. Confirmaţi şi sunteţi de
acord că aceste activităţi sunt la
latitudinea SONY şi că SONY poate
condiţiona continuarea utilizării
SOFTWARE-ului cu instalarea completă
sau acceptarea acestor actualizări sau
modificări. Toate actualizările/
modificările vor fi considerate parte
integrantă din SOFTWARE şi vor fi
integrate în acesta, în scopul acestui
EULA. Prin acceptarea acestui EULA,
vă exprimaţi acordul cu privire la aceste
actualizări/modificări.
ACORDUL INTEGRAL,
DEROGARE, SEPARABILITATE
Prezentul EULA şi politica de
confidenţialitate SONY, cu completările
şi modificările ulterioare, constituie
împreună întregul acord dintre
dumneavoastră şi SONY în privinţa
SOFTWARE-ului. Dacă SONY nu îşi
exercită sau nu aplică vreun drept sau
prevedere a prezentului EULA nu
înseamnă că renunţă la dreptul sau
prevederea respectivă. Dacă o parte
din acest EULA este invalidată, devine
ilegală sau inaplicabilă, prevederile
respective vor fi aplicate în măsura
permisă în scopul menţinerii
obiectivului acestui EULA şi, celelalte
părţi îşi vor rămâne integral aplicabile
şi în vigoare.
LEGEA APLICABILĂ ŞI
JURISDICŢIE
Convenţia Naţiunilor Unite cu privire
la Contracte pentru Vânzarea
internaţională de bunuri nu se va aplica
în cazul acestui EULA. Acest EULA va fi
guvernat de legile Japoniei, fără a ţine
cont de niciun conflict dintre prevederile
legale. Orice dispută care reiese din
acest EULA se va supune forului exclusiv
al tribunalelor din Tokyo, Japonia, iar
părţile acordului consimt prin prezentul
că sunt de acord cu forul şi jurisdicţia
acestor tribunale.
REMEDII ECHITABILE
AMENDAMENT
Cu excepţia prevederilor contrarii
din acest EULA, confirmaţi şi sunteţi
de acord că orice încălcare sau
nerespectare a acestui EULA de către
dumneavoastră va provoca daune
ireparabile pentru SONY, pentru care
despăgubirile monetare ar fi inadecvate
şi, consimţiţi ca SONY să obţină orice
despăgubiri reparatorii sau echitabile
pe care SONY le consideră necesare
sau adecvate în astfel de situaţii.
De asemenea, SONY poate lua măsuri
legale şi tehnice în scopul prevenirii
încălcării şi/sau aplicării acestui EULA,
inclusiv, dar fără a se limita la acestea,
întreruperea imediată a utilizării
SOFTWARE-ului de către
dumneavoastră, dacă SONY consideră
că încălcaţi sau intenţionaţi să încălcaţi
prezentul EULA. Aceste măsuri vin în
completarea despăgubirilor de care
SONY beneficiază conform legii, în bani
sau în baza contractului.
SONY ÎŞI REZERVĂ DREPTUL DE
A AMENDA ORICARE DINTRE TERMENII
ACESTUI EULA DUPĂ BUNUL PLAC PRIN
POSTAREA UNEI NOTIFICĂRI PE UN SITE
WEB DESEMNAT DE SONY, PRIN
NOTIFICARE E-MAIL LA ADRESA E-MAIL
FURNIZATĂ DE DUMNEAVOASTRĂ, PRIN
NOTIFICARE ÎN CADRUL PROCESULUI
PRIN CARE OBŢINEŢI UPGRADE-URI/
ACTUALIZĂRI SAU PRIN ORICE FEL DE
NOTIFICARE ACCEPTATĂ LEGAL. Dacă
nu sunteţi de acord cu amendamentul,
trebuie să contactaţi cu promptitudine
SONY pentru instrucţiuni. Continuarea
utilizării SOFTWARE-ului după data de
intrare în vigoare menţionată în
notificare va echivala cu acordul
dumneavoastră în privinţa
amendamentului respectiv.
Fără a prejudicia niciunul dintre
drepturile pe care îl deţine, SONY poate
rezilia prezentul EULA în cazul în care nu
respectaţi termenii acestuia. În cazul
încetării contractului, trebuie să încetaţi
orice fel de utilizare şi să distrugeţi toate
copiile SOFTWARE-ului.
Fiecare FURNIZOR TERŢ este un
beneficiar terţ desemnat în mod explicit
şi, va avea dreptul de a aplica fiecare
prevedere a acestui EULA referitoare
la SOFTWARE-ul furnizat de terţul
respectiv.
În cazul în care aveţi întrebări cu privire
la acest EULA, puteţi contacta SONY
în scris la adresa de contact valabilă
în fiecare regiune sau ţară.
Drepturi de autor © 2014
Sony Corporation.
85RO
Informaţii suplimentare
ÎNCETAREA CONTRACTULUI
BENEFICIARI TERŢI
Cu privire la amplasare
Măsuri de precauţie
Cu privire la siguranţă
• Dacă în sistem cad obiecte solide sau
lichide, deconectaţi sistemul de la priză
şi dispuneţi verificarea lui de către
personal calificat, înainte de reutilizare.
• Nu vă urcaţi pe unitatea principală şi pe
subwoofer, deoarece puteţi să cădeţi şi
să vă accidentaţi sau puteţi deteriora
sistemul.
Cu privire la sursele de
alimentare
• Înainte de a utiliza sistemul, verificaţi ca
tensiunea de alimentare să fie aceeaşi cu
cea a sursei locale de alimentare electrică.
Tensiunea de alimentare este indicată
pe plăcuţa de identificare de pe partea
inferioară a unităţii principale.
• Dacă nu utilizaţi sistemul o perioadă mai
îndelungată, deconectaţi-l de la priza de
perete (de la reţea). Pentru a deconecta
cablul de alimentare CA (de la reţea),
apucaţi de ştecăr; nu trageţi niciodată
de cablu.
• Una dintre lamelele ştecărului este mai
lată decât cealaltă din motive de
securitate şi nu va intra în priza de perete
(de la reţea) decât într-un singur mod.
Dacă nu puteţi introduce complet ştecărul
în priză, contactaţi furnizorul.
• Cablul de alimentare CA (de la reţea)
trebuie înlocuit doar la un centru de
service autorizat.
Cu privire la încălzire
Sistemul se încălzeşte în timpul
funcţionării, aceasta nefiind o defecţiune.
Dacă utilizaţi în continuu acest sistem cu
un volum ridicat, temperatura sistemului
în părţile posterioară şi inferioară creşte
considerabil. Nu atingeţi sistemul, pentru
a evita arsurile.
• Nu amplasaţi sistemul în apropierea
unor surse de căldură sau în locuri expuse
direct la lumina soarelui, la praf excesiv
sau la şocuri mecanice.
• Nu amplasaţi în spatele unităţii principale
şi al subwooferului niciun obiect ce ar
putea bloca orificiile de ventilare,
provocând defecţiuni.
• Nu amplasaţi obiecte metalice, cu
excepţia televizorului, în apropierea
sistemului. Funcţiile wireless pot fi
instabile.
• Dacă sistemul este utilizat în combinaţie
cu un televizor, un VCR sau un casetofon,
pot apărea zgomote, iar calitatea imaginii
poate avea de suferit. În acest caz, plasaţi
sistemul la distanţă de televizor, VCR sau
casetofon.
• Aveţi grijă atunci când amplasaţi sistemul
pe o suprafaţă tratată special (cu ceară,
ulei, lustruită etc.), deoarece suprafaţa
se poate păta sau decolora.
• Aveţi grijă să evitaţi posibilele accidentări
provocate de colţurile unităţii principale
şi ale subwooferului.
• Lăsaţi un spaţiu de cel puţin 3 cm sub
unitatea principală atunci când
o suspendaţi pe perete.
• Boxele acestui sistem nu sunt ecranate
magnetic. Nu aşezaţi carduri magnetice
pe sistem sau în apropierea acestuia.
Cu privire la funcţionare
Înainte de a conecta alte dispozitive, opriţi
sistemul şi deconectaţi-l de la priză.
Dacă pe ecranul unui televizor
din apropiere apar neregularităţi
de culoare
Este posibil ca pe ecranele anumitor tipuri
de televizoare să fie observate
neregularităţi de culoare.
În cazul în care sunt observate
neregularităţi de culoare…
Opriţi televizorul, apoi porniţi-l din nou
după 15-30 de minute.
86RO
În cazul în care sunt observate din
nou neregularităţi de culoare…
Plasaţi sistemul la distanţă mai mare de
televizor.
Cu privire la curăţare
Curăţaţi sistemul cu o cârpă moale şi
uscată. Nu utilizaţi niciun fel de burete
abraziv, praf de curăţat sau solvenţi,
cum ar fi alcoolul sau benzina.
Dacă aveţi întrebări sau probleme
cu privire la sistem, consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Declinarea răspunderii privind
serviciile oferite de terţi
Note cu privire la actualizare
Sistemul vă permite să actualizaţi
software-ul automat atunci când este
conectat la Internet prin intermediul unei
reţele cu fir sau wireless.
Puteţi adăuga caracteristici noi pentru
a uşura modul de utilizare a sistemului şi
a îmbunătăţi siguranţa prin actualizarea
sistemului.
Dacă nu doriţi să actualizaţi automat,
puteţi dezactiva funcţia folosind aplicaţia
SongPal instalată pe telefonul inteligent
sau pe tabletă. Cu toate acestea, sistemul
poate actualiza software-ul automat din
motive de siguranţă, chiar dacă această
funcţie este dezactivată. De asemenea,
puteţi actualiza software-ul din meniul
de setări dacă această funcţie este
dezactivată. Pentru detalii, consultaţi
„Utilizarea afişajului de setare” (pagina 55).
În timpul actualizării software, este posibil
să nu puteţi folosi sistemul.
Acest sistem încorporează Dolby* Digital
şi DTS** Digital Surround System.
* Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories.
Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci
comerciale ale Dolby Laboratories.
**Pentru brevetele DTS, consultaţi
http://patents.dts.com. Fabricat
sub licenţă DTS Licensing Limited.
DTS, DTS-HD, simbolul şi DTS împreună
cu simbolul sunt mărci comerciale
înregistrate ale DTS, Inc. © DTS, Inc.
Toate drepturile sunt rezervate.
Marca şi siglele BLUETOOTH® sunt mărci
comerciale înregistrate deţinute de
Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare
a acestor mărci de către Sony Corporation
se face sub licenţă. Celelalte mărci
comerciale şi denumiri comerciale aparţin
deţinătorilor de drept ale acestora.
Acest sistem încorporează tehnologia
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™) (Interfaţă multimedia de înaltă
definiţie).
Termenii HDMI şi HDMI High-Definition
Multimedia Interface şi sigla HDMI sunt
mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale HDMI Licensing, LLC
în Statele Unite şi în alte ţări.
Marca N este marcă comercială sau marcă
comercială înregistrată a NFC Forum, Inc.
în Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.
Android, Google Play şi Chromecast sunt
mărci comerciale ale Google Inc.
Apple, sigla Apple, iPhone, iPod, iPod
touch şi Retina sunt mărci comerciale ale
Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte
ţări. App Store este o marcă de serviciu
a companiei Apple Inc.
87RO
Informaţii suplimentare
Servicii de reţea, conţinutul şi software-ul
(sistemul de operare şi) al acestui produs
pot fi guvernate de termeni şi condiţii
individuale, pot fi modificate, întrerupte
sau oprite în orice moment şi pot impune
plata anumitor taxe, furnizarea de
informaţii pentru înregistrare şi de pe
cardurile bancare.
Drepturi de autor şi mărci
comerciale
„Made for iPod” şi „Made for iPhone”
înseamnă că un accesoriu electronic a fost
conceput pentru a se conecta în mod
specific la iPod sau, respectiv, la iPhone
şi că respectarea standardelor de
performanţă Apple a fost certificată de
către dezvoltator. Compania Apple nu este
responsabilă pentru funcţionarea acestui
dispozitiv şi nici pentru conformarea
acestuia cu standardele de siguranţă şi de
reglementare. Reţineţi că utilizarea acestui
accesoriu cu iPod sau cu iPhone poate
afecta performanţa în regim de funcţionare
wireless.
Sigla „BRAVIA” este marcă comercială
a Sony Corporation.
„ClearAudio+” este marcă comercială
a Sony Corporation.
WALKMAN® şi sigla WALKMAN® sunt
mărci comerciale înregistrate ale
Sony Corporation.
„PlayStation” este o marcă comercială
sau o marcă comercială a Sony Interactive
de divertisment auto Inc.
Tehnologia de codificare audio MPEG
Layer-3 şi brevetele sunt utilizate sub
licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
Windows Media este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială
a Microsoft Corporation în Statele Unite
şi/sau în alte ţări.
Acest produs este protejat prin anumite
drepturi de proprietate intelectuală ale
Microsoft Corporation. Utilizarea sau
distribuirea unei astfel de tehnologii în
afara acestui produs este interzisă fără
a deţine o licenţă din partea Microsoft sau
a unui subsidiar autorizat al Microsoft.
88RO
Opera® Devices SDK aparţine
Opera Software ASA. Drepturi de autor
1995-2016 Opera Software ASA.
Toate drepturile sunt rezervate.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® şi
Wi-Fi Alliance® sunt mărci comerciale
înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™
şi Wi-Fi Protected Setup™ sunt mărci
comerciale ale Wi-Fi Alliance.
LDAC™ şi sigla LDAC sunt mărci comerciale
înregistrate ale Sony Corporation.
LDAC este o tehnologie de codificare audio
dezvoltată de Sony care permite transmisia
de conţinuturi audio de înaltă rezoluţie
(Hi-Res), chiar şi printr-o conexiune
Bluetooth. Spre deosebire de alte
tehnologii de codificare compatibile
cu Bluetooth, precum SBC, aceasta
funcţionează fără a reduce calitatea
conţinutul audio Hi-Res* şi permite
transmiterea prin reţeaua wireless
Bluetooth a unui volum de date de
aproximativ de trei ori mai mare**,
comparativ cu celelalte tehnologii,
la o calitate a sunetului fără precedent,
printr-o codificare eficientă şi o organizare
optimă a pachetelor.
* cu excepţia conţinuturilor în format DSD
**în comparaţie cu SBC (Subband Coding),
când se selectează rata de biţi 990 kbps
(96/48 kHz) sau 909 kbps (88,2/44,1 kHz)
Acest produs conţine software-uri supuse
Licenţei publice generale (General Public
License, „GPL”) GNU şi Licenţei publice
secundare/de bibliotecă (Lesser General
Public License - „LGPL”) GNU. Aceste
licenţe stipulează faptul că clienţii au
dreptul de a obţine, modifica şi redistribui
codul sursă al software-ului amintit,
în conformitate cu termenii impuşi de
GPL sau de LGPL.
Pentru detalii privind GPL, LGPL şi alte
licenţe software, consultaţi [Software
License Information] din [System Settings],
în meniul [Setup] al produsului.
Codul sursă al software-ului utilizat
în acest produs se supune termenilor
impuşi de GPL şi de LGPL şi este disponibil
pe web. Pentru descărcare, accesaţi
următoarea adresă:
URL:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Reţineţi că Sony nu poate răspunde
niciuneia dintre întrebările referitoare
la conţinutul acestui cod sursă.
„DSEE” este marcă comercială
a Sony Corporation.
Informaţii suplimentare
DLNA™, sigla DLNA şi DLNA CERTIFIED™
sunt mărci comerciale, mărci de servicii
sau mărci de certificare ale Digital Living
Network Alliance.
„TRILUMINOS” şi sigla „TRILUMINOS”
sunt mărci comerciale înregistrate ale
Sony Corporation.
Acest produs încorporează software-ul
Spotify în baza unei licenţe terţe pe care
o găsiţi aici*:
https://developer.spotify.com/esdkthird-party-licenses/
Spotify şi siglele Spotify sunt mărci
comerciale ale Spotify Group.*
* În funcţie de ţară şi de regiune, este
posibil ca această funcţie să nu fie
disponibilă.
Toate celelalte mărci comerciale aparţin
deţinătorilor de drept ale acestora.
89RO
Index
A
I
Actualizare 56
Audio DRC 57
Audio Output 57
Audio Return Channel (ARC) 53, 59
Audio Settings 57
Auto Home Network Access
Permission 61
Auto Standby 60
Auto Update 60
Auto Update Settings 60
Initialise Personal Information 61
Input Skip Setting 61
Internet Settings 60
B
OSD Language 59
Output Video Resolution 56
Bluetooth Codec - AAC 58
Bluetooth Codec - LDAC 58
Bluetooth Mode 57
Bluetooth Settings 57
Bluetooth Standby 51, 58
BT.2020 79
C
Connection Server Settings 61
Control for HDMI 51, 59
D
Device List 58
Device Name 60
DSEE 57
E
Easy Setup 61
External Control 61
F
Format de semnal HDMI 20, 59, 78
Funcţia Child lock 50
H
HDCP 2.2 79
HDMI Settings 59
HDR 79
Home Network Access Control 61
90RO
N
Network Connection Diagnostics 61
Network Connection Status 60
Network Settings 60
NFC 36
O
P
PRTCT 71
Q
Quick Start/Network Standby 51, 60
R
Reset to Factory Default
Settings 61, 72
Resetare 72
Resetting 61
Reţea 21
S
Screen Settings 56
Software License Information 60
Software Update 56
Software Update Notification 60
SongPal 41
Sound Effect 57
Speaker Settings 57
Standby Through 51, 53, 59
Subwoofer 32, 48, 66
Sunetul de transmisie multiplex 49
System Information 60
System Settings 59
T
Telecomandă 13
Time Zone 60
TV Audio Input Mode 59
V
Video Direct 56
W
Wireless Playback Quality 58
Wireless Subwoofer Connection 59
Z
YCbCr/RGB (HDMI) 56
91RO
Software-ul acestui sistem se poate actualiza în viitor. Pentru a afla detalii despre
eventualele actualizări disponibile, vizitaţi următorul URL.
www.sony.eu/support
©2017 Sony Corporation
4-687-591-31(1) (RO)
Download PDF

advertising