Sony | HT-SF150 | Sony HT-SF150 Bară de sunet cu 2 canale, cu tehnologie Bluetooth® | HT-SF150 Instrucţiuni de utilizare

Bară de sunet
HT-S100F/SF150
Instrucţiuni de utilizare
RO
Pentru boxa bară
AVERTISMENT
Nu amplasaţi echipamentul într-un
spaţiu închis, cum ar fi o bibliotecă sau
un dulap încorporat.
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu
acoperiţi orificiul de ventilare al aparatului
cu ziare, feţe de masă, draperii etc..
Nu expuneţi aparatul la surse de flacără
deschisă (de exemplu lumânări aprinse).
Pentru a reduce riscul de incendiu sau
de electrocutare, evitaţi stropirea
aparatului şi posibilitatea ca pe acesta
să se scurgă lichide şi nu plasaţi pe
aparat obiecte pline cu lichide, precum
vazele.
Unitatea rămâne sub tensiune chiar şi
atunci când este oprită, atât timp cât
este conectată la priza c.a..
Deoarece pentru deconectarea unităţii
de la priză se foloseşte conectorul
principal, conectaţi unitatea la o priză
c.a. uşor accesibilă. Dacă observaţi
nereguli în funcţionarea unităţii,
deconectaţi imediat conectorul
principal de la priza c.a..
ATENŢIE
Există riscul de explozie în cazul în care
bateria este înlocuită cu un tip de
baterie incorect. Nu expuneţi bateriile
sau aparatele cu baterii instalate la
surse de căldură excesivă, precum
lumina directă a soarelui şi focul.
Doar pentru utilizare la interior.
Cabluri recomandate
Trebuie utilizate cabluri şi conectori
ecranaţi şi împământaţi corespunzător
pentru cuplarea la computerele gazdă
şi/sau periferice.
2RO
Plăcuţa de identificare este amplasată
pe baza boxei bară.
Pentru clienţii din Europa
Aviz pentru clienţi: următoarele
informaţii sunt valabile doar în
cazul echipamentelor vândute în
statele ce aplică directivele UE.
Acest produs a fost fabricat de sau în
numele Sony Corporation.
Importator UE: Sony Europe Limited.
Întrebările referitoare la modul în care
acest produs respectă legislaţia Uniunii
Europene trebuie să fie adresate
reprezentantului autorizat al
producătorului, Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
Prin prezenta, Sony Corporation declară
că acest echipament se conformează
cerinţelor Directivei 2014/53/UE.
Textul integral al Declaraţiei de
conformitate UE este disponibil la
următoarea adresă de internet:
http://www.compliance.sony.de/
Acest echipament a fost testat şi s-a
constatat că respectă limitele
specificate în Regulamentul privind
compatibilitatea electromagnetică,
utilizând un cablu de conectare mai
scurt de 3 metri.
Casarea
bateriilor şi a
echipamentelor
electrice şi
electronice uzate
(valabil în ţările
Uniunii Europene
şi în alte ţări care au sisteme
de colectare diferenţiată)
Pentru informaţii mai detaliate
referitoare la reciclarea acestui produs
sau a bateriilor, contactaţi autorităţile
locale, serviciul local de eliminare a
deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul
sau bateria.
Acest simbol prezent pe produs, pe
baterie sau pe ambalaj indică faptul că
produsul şi bateria nu trebuie tratate ca
deşeuri menajere. Este posibil ca pe
anumite baterii, acest simbol să fie
utilizat în combinaţie cu un simbol
chimic. Se adaugă simbolul chimic
pentru plumb (Pb) dacă bateria conţine
mai mult de 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste produse şi
baterii sunt eliminate în mod corect veţi
ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului şi
sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea
rezulta din manipularea incorectă a
deşeurilor. Reciclarea materialelor
contribuie la conservarea resurselor
naturale. În cazul produselor care, din
motive de siguranţă, de performanţă
sau de integritate a datelor, necesită o
conexiune permanentă la o baterie
încorporată, aceasta trebuie înlocuită
doar de către personal de service
calificat. Pentru a vă asigura că bateria şi
echipamentele electrice şi electronice
vor fi tratate în mod corespunzător,
predaţi aceste produse la sfârşitul
duratei de exploatare la punctul de
colectare corespunzător pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice. Pentru toate celelalte
baterii, consultaţi secţiunea referitoare
la modul de eliminare în siguranţă a
bateriilor din produs. Predaţi bateriile la
punctul de colectare corespunzător
pentru reciclarea bateriilor uzate.
Trebuie instalat şi utilizat la o distanţă
de cel puţin 20 cm între radiator şi
corpul persoanei (excluzând
extremităţile: mâinile, încheieturile
mâinilor, picioarele şi gleznele).
Pentru clienţii din Australia sau
Noua Zeelandă
Pentru clienţii din Australia
Eliminarea la
deşeuri a
echipamentelor
electrice şi
electronice vechi
(valabilă în ţările
Uniunii Europene
şi în alte ţări care
au sisteme de
colectare separată)
3RO
Utilizarea diferitelor funcţii
Cuprins
Setări de bază
Ghid de
pornire
 (document
separat)
Despre aceste instrucţiuni de
utilizare ................................... 4
Conţinutul cutiei ............................ 5
Ce puteţi face cu sistemul ............ 6
Ghid pentru componente şi
comenzi ...................................7
Pregătirea pentru utilizarea
sistemului
Montarea boxei bară pe un
perete ..................................... 13
Când telecomanda TV
nu funcţionează ..................... 15
Utilizarea funcţiei Control
for HDMI ................................ 24
Economisirea consumului de
energie .................................. 25
Depanare
Depanare ..................................... 26
Resetarea sistemului .................. 30
Informaţii suplimentare
Specificaţii .................................... 31
Tipuri de fişiere redabile
(Intrare USB) ...........................32
Formate audio de intrare
acceptate (HDMI OUT
(TV (ARC)) sau TV IN
(OPTICAL)) ..............................32
Cu privire la comunicarea
BLUETOOTH ...........................33
Măsuri de precauţie .................... 34
Ascultarea sunetului
Ascultarea sunetului
pe televizor şi alte
dispozitive .............................. 16
Ascultarea de muzică de pe
un dispozitiv USB ................... 17
Selectarea efectului de sunet
Reglarea sunetului ....................... 19
Ascultarea muzicii/sunetului
cu ajutorul funcţiei
BLUETOOTH®
Ascultarea de muzică de pe un
dispozitiv mobil ..................... 21
Pornirea sistemului de pe
dispozitivul BLUETOOTH ........23
Dezactivarea funcţiei
BLUETOOTH ...........................23
4RO
Despre aceste
instrucţiuni de utilizare
• Instrucţiunile din aceste Instrucţiuni
de utilizare descriu comenzile de pe
telecomandă.
• Unele ilustraţii sunt prezentate ca
desene conceptuale şi pot diferi de
produsele reale.
• Setările implicite sunt evidenţiate pentru
fiecare descriere a caracteristicilor.
• ŞABLON DE MONTARE PE PERETE (1)
Conţinutul cutiei
• Boxă bară (1)
• Ghid de pornire
• Telecomandă (1)
• Instrucţiuni de utilizare
• Baterie R03 (dimensiune AAA) (2)
• Cablu optic digital (1)
• Cablu de alimentare c.a. (de la reţea) (1)
5RO
Ce puteţi face cu sistemul
„Ascultarea sunetului pe televizor şi alte
dispozitive” (pagina 16)
Player Blu-ray Disc™,
decodor pentru cablu,
decodor de satelit etc.
Conectarea televizorului
(consultaţi „Ghidul de pornire”
(document separat))
„Utilizarea funcţiei Control for HDMI”
(pagina 24)
„Ascultarea de muzică
de pe un dispozitiv
USB” (pagina 17)
„Ascultarea de muzică de pe un
dispozitiv mobil” (pagina 21)
6RO
Ghid pentru componente şi comenzi
Detaliile sunt omise în ilustraţii.
Boxă bară
Frontal
 Senzor telecomandă
Îndreptaţi telecomanda către
senzorul de telecomandă pentru a
opera sistemul.
 Buton  (alimentare)
 Butoane (volum) +/–
 Indicatoare
Pentru detalii, consultaţi „Cu privire
la indicatoarele de pe boxa bară”
(pagina 8).
Porneşte sistemul sau îl comută în
modul standby.
 Buton
(selectare intrare)
(pagina 16)
 Buton BLUETOOTH (pagina 21)
7RO
Cu privire la indicatoarele de pe boxa bară
Indicatoarele care se aprind şi luminează intermitent pe boxa bară indică intrarea sau
starea dispozitivului de intrare.
Indicatoare
Stare
• Se aprinde: Este selectată intrarea TV.
• Se aprinde în culoarea albastru: Conexiunea BLUETOOTH este stabilită
(este selectată intrarea BLUETOOTH).
• Clipeşte des în culoarea albastru: În timpul aşteptării conectării cu un dispozitiv.
• Clipeşte în culoarea albastru: În timpul reconectării sau efectuării împerecherii.
• Se aprinde: Este selectată intrarea USB.
• Clipeşte de două ori: Modul de redare este schimbat.
• Luminează intermitent de trei ori mai întâi, apoi luminează intermitent în mod
repetat: Atunci când se conectează un dispozitiv neacceptat.
• Luminează intermitent în mod repetat: În timp ce se citesc datele de pe
dispozitivul USB conectat.
Indicatoarele clipesc atunci când se activează/dezactivează funcţia de setare sau
de operare a telecomenzii.
Indicatoare
Stare
• Clipeşte de două ori: Una dintre următoarele funcţii este activată.
– Modul nocturn (pagina 19)
– Modul voce (pagina 19)
• Clipeşte o singură dată: Canalul audio este setat la Main (pagina 20), modul
de sunet este selectat (pagina 19) sau una dintre următoarele funcţii este
dezactivată.
– Modul nocturn (pagina 19)
– Modul voce (pagina 19)
• Clipeşte de două ori: Una dintre următoarele funcţii este activată.
– Dolby DRC (pagina 20)
– Control for HDMI (pagina 24)
– Standby BLUETOOTH (pagina 23)
– Funcţia BLUETOOTH (pagina 23)
– Standby automat (pagina 25)
– Amplificator de infraroşii (pagina 15)
• Clipeşte o singură dată: Canal audio este setat la Sub (pagina 20) sau una dintre
următoarele funcţii este dezactivată.
– Dolby DRC (pagina 20)
– Control for HDMI (pagina 24)
– Standby BLUETOOTH (pagina 23)
– Funcţia BLUETOOTH (pagina 23)
– Standby automat (pagina 25)
– Amplificator de infraroşii (pagina 15)
• Luminează intermitent o dată: Canalul audio este setat la Main/Sub
(pagina 20).
• Aprindere intermitentă rapidă: Caracteristica de protecţie este
activată (pagina 29).
• Clipesc rar: Sistemul intră în modul standby prin funcţia standby
automat (pagina 25).
8RO
Indicatoarele luminează intermitent în timp ce se ajustează nivelul volumului.
Indicatoare
Stare
• Clipeşte o singură dată: Nivelul de volum este scăzut.
• Luminează intermitent o dată: Nivelul de volum este mediu.
• Luminează intermitent o dată: Nivelul de volum este ridicat.
• Clipesc în mod repetat: Sunetul este dezactivat.
• Clipesc de două ori: Nivelul volumului este setat la maxim/minim.
Sfat
Puteţi dezactiva indicatoarele apăsând pe INDICATOR.
Chiar dacă indicatoarele sunt oprite prin apăsarea INDICATOR, dacă utilizaţi sistemul,
indicatoarele care au legătură cu funcţionarea se aprind sau luminează intermitent.
9RO
Spate
 Terminalul AC IN
 Mufă HDMI OUT (TV (ARC))
Conectaţi un televizor care are o
mufă de intrare HDMI cu un cablu
HDMI. Sistemul este compatibil cu
Audio Return Channel (ARC). ARC
este funcţia care trimite sunetul
televizorului la un dispozitiv AV,
cum ar fi sistemul, de la mufa
HDMI a televizorului.
 Port
(USB) (pagina 17)
 Mufă TV IN (OPTICAL)
 Amplificator de infraroşii
(pagina 15)
Transmite semnalul de la distanţă
al telecomenzii TV la televizor.
10RO
Telecomandă
Unele butoane funcţionează diferit dacă
butonul este apăsat mai mult sau mai
puţin timp. Pictogramele de mai jos
indică cât timp să apăsaţi butonul.
• : Apăsaţi butonul.
•
: Ţineţi apăsat butonul timp
de 5 secunde.
 INPUT (pagina 16)
Selectaţi sursa de redare. Când
apăsaţi o dată INPUT, indicatorul
aferent intrării curente clipeşte.
Apăsaţi INPUT din nou pentru a
selecta dispozitivul dorit.
De fiecare dată când apăsaţi pe
INPUT, intrarea se modifică ciclic,
după cum urmează.
Intrare Televizor Intrare
BLUETOOTH  Intrare USB
 AUTO SOUND (pagina 19)
Selectează AUTO SOUND pentru
efectul de sunet.
 CINEMA
: Selectează CINEMA pentru
efectul de sunet. (pagina 19)
: Activează/dezactivează
funcţia standby automat.
(pagina 25)
 VOICE
: Activează/dezactivează modul
voce. (pagina 19)
: Activează/dezactivează
funcţia Control for HDMI.
(pagina 24)
  (volum) +*/–
Reglează volumul.
 INDICATOR (pagina 8)
Activează/dezactivează
indicatoarele de pe boxa bară.
 PLAY MODE (pagina 17)
Selectează modul de redare pentru
redarea prin USB.
 / (pagina 17)
Selectează conţinutul de pe ecranul
TV pentru redarea prin USB.
11RO
 / (anteriorul/următorul)
(pagina 17, 21)
Prin apăsarea scurtă a butonului se
sare la începutul fişierului anterior
sau următor.
Prin ţinerea apăsată se caută înapoi
sau înainte (derulare rapidă înapoi/
înainte).
  (alimentare)
Porneşte sistemul sau îl comută în
modul standby.
 STANDARD
: Selectează STANDARD pentru
efectul de sunet. (pagina 19)
: Activează/dezactivează
funcţia Amplificator de infraroşii.
(pagina 15)
 MUSIC (pagina 19)
Selectează MUSIC pentru efectul
de sunet.
 NIGHT
: Activează/dezactivează modul
nocturn. (pagina 19)
: Activează/dezactivează
modul standby BLUETOOTH.
(pagina 23)
  (dezactivare sunet)
Dezactivează temporar sunetul sau
activează sunetul.
 AUDIO*
: Selectează canalul audio pentru
transmisia multiplex Dolby Digital.
(pagina 20)
: Activează/dezactivează
funcţia Dolby DRC. (pagina 20)
 ENTER (pagina 17)
Redă conţinutul selectat de /
pentru redarea prin USB.
  (redare/pauză)*
(pagina 17, 21)
Întrerupe sau reia redarea.
* Butoanele AUDIO,  + şi  + au un
punct tactil. Se utilizează pentru ghidare
în timpul utilizării.
12RO
1
Pregătiţi două şuruburi
(nefurnizate) potrivite pentru
orificiile pentru montare pe perete
de pe partea din spate a boxei bară.
Pregătirea pentru utilizarea
sistemului
Montarea boxei bară pe
un perete
4 mm
Peste 30 mm
Puteţi monta boxa bară pe perete.
5 mm
10 mm
Orificiu pe partea din spate a boxei bară
2
Lipiţi ŞABLONUL DE MONTARE PE
PERETE (furnizat) pe perete.
Note
• Pregătiţi şuruburi (nefurnizate) adecvate
pentru materialul şi rezistenţa peretelui.
Deoarece plăcile din rigips sunt destul de
fragile, fixaţi şuruburile bine într-o grindă
din perete. Instalaţi boxele pe orizontală,
prinse cu şuruburi şi dibluri pe o secţiune
de perete plată continuă.
• Pentru instalare, apelaţi la un dealer sau
contractor licenţiat Sony şi acordaţi o
atenţie specială siguranţei în timpul
instalării.
• Sony nu va fi răspunzătoare pentru
accidentele sau daunele provocate de
instalarea necorespunzătoare, de
rezistenţa insuficientă a peretelui,
de instalarea necorespunzătoare a
şuruburilor sau de dezastrele naturale etc.
Centrul televizorului
Bandă
adezivă, etc.
ŞABLON DE
MONTARE
PE PERETE
1
Aliniaţi LINIA CENTRALĂ A
TELEVIZORULUI () din
ŞABLONUL DE MONTARE PE
PERETE cu linia centrală a
televizorului dvs.
2
Aliniaţi LINIA INFERIOARĂ A
TELEVIZORULUI () din
ŞABLONUL DE MONTARE PE
PERETE cu baza televizorului dvs.
şi lipiţi ŞABLONUL DE MONTARE
pe perete utilizând o bandă
adezivă etc. din comerţ.
13RO
3
Prindeţi şuruburile pe poziţiile
marcate pe LINIA DE ŞURUBURI ()
din ŞABLONUL DE MONTARE PE
PERETE, după cum se indică în
ilustraţia de mai jos.
228,5 mm 228,5 mm
Şuruburi
Marcaje
între 6 mm şi
7 mm
4
5
Îndepărtaţi ŞABLONUL DE
MONTARE PE PERETE.
Agăţaţi boxa bară de şuruburi.
Aliniaţi orificiile de pe partea din
spate a boxei bară cu şuruburile,
apoi agăţaţi boxa bară pe cele două
şuruburi.
14RO
Notă
Atunci când lipiţi ŞABLONUL DE MONTARE
PE PERETE, întindeţi-l bine.
Când telecomanda TV
nu funcţionează
Atunci când boxa bară blochează
senzorul telecomenzii de pe televizor,
telecomanda pentru televizor poate să
nu funcţioneze. În acest caz, activaţi
funcţia de amplificare infraroşii a
sistemului.
Puteţi controla televizorul cu
telecomanda TV, transmiţând semnalul
telecomenzii din spatele boxei bară.
Ţineţi apăsat STANDARD pentru
5 secunde pentru a activa sau a
dezactiva funcţia.
Amplificator de infraroşii activat
Indicatorul USB clipeşte de două ori.
Amplificator de infraroşii dezactivat
Indicatorul USB luminează intermitent o dată.
Note
• Asiguraţi-vă că aţi verificat dacă
telecomanda TV nu poate controla
televizorul, apoi setaţi funcţia
amplificatorului de infraroşii la activat.
Dacă este activată, atunci când
telecomanda poate controla televizorul,
este posibil ca funcţionarea să fie
defectuoasă din cauza interferenţelor
dintre comanda directă de la
telecomandă şi comenzile transmise prin
intermediul boxei bară.
• La unele televizoare, este posibil ca
această funcţie să nu funcţioneze corect.
În acest caz, amplasaţi boxa bară puţin
mai departe de televizor.
15RO
Ascultarea sunetului
Ascultarea sunetului
pe televizor şi alte
dispozitive
Intrare Televizor
• Televizor conectat la mufa TV IN
(OPTICAL)
• Televizor compatibil cu funcţia Audio
Return Channel (ARC) care este
conectat la mufa HDMI OUT (TV (ARC))
Atunci când conectaţi televizorul atât la
mufa HDMI OUT (TV (ARC)), cât şi la mufa
TV IN (OPTICAL), intrarea mufei HDMI
OUT (TV (ARC)) are prioritate.
INPUT
Intrare BLUETOOTH
Dispozitiv BLUETOOTH care acceptă A2DP
Pentru detalii, consultaţi „Ascultarea
muzicii/sunetului cu ajutorul funcţiei
BLUETOOTH®” (pagina 21).
 +/–
1
Apăsaţi INPUT în mod repetat.
Când apăsaţi o dată INPUT,
indicatorul aferent intrării curente
clipeşte.
Apăsaţi INPUT din nou pentru a
selecta dispozitivul dorit.
Indicatorul pentru dispozitivul
selectat se aprinde.
De fiecare dată când apăsaţi pe
INPUT, intrarea se modifică ciclic,
după cum urmează.
Intrare Televizor  Intrare
BLUETOOTH  Intrare USB
16RO
Intrare USB
Dispozitiv USB conectat la portul (USB)
Pentru detalii, consultaţi „Ascultarea de
muzică de pe un dispozitiv USB”
(pagina 17).
2
Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
Sfat
De asemenea, puteţi selecta intrarea dacă
apăsaţi
pe boxa bară.
Ascultarea de muzică de
pe un dispozitiv USB
1
Conectaţi dispozitivul USB la
portul (USB).
Puteţi reda fişiere de muzică stocate pe
un dispozitiv USB conectat.
Pentru tipurile redabile de fişiere,
consultaţi „Tipuri de fişiere redabile
(Intrare USB)” (pagina 32).
Note
• Pentru a vizualiza lista cu conţinutul USB
pe ecranul televizorului, asiguraţi-vă că
aţi conectat sistemul la televizor utilizând
un cablu HDMI.
• Schimbaţi intrarea televizorului la intrarea
la care este conectată boxa bară.
INPUT
2
3
4
 +/–
PLAY MODE
Apăsaţi / pentru a selecta
conţinutul dorit, după care apăsaţi
ENTER.
Începe redarea conţinutului dorit.
Apăsaţi PLAY MODE în mod
repetat pentru a selecta modul
de redare dorit.
• Niciunul: Redă toate piesele.
• [Repetă una]: Repetă o piesă.
• [Repetă folder]: Repetă toate
piesele dintr-un folder.
• [Aleator]: Repetă toate piesele
dintr-un folder în ordine aleatorie.
Indicatorul USB luminează
intermitent de două ori de fiecare
dată când apăsaţi PLAY MODE.
/
ENTER

Apăsaţi pe INPUT în mod repetat
pentru a selecta intrarea USB.
Indicatorul USB se aprinde, iar lista
cu conţinutul USB apare pe ecranul
televizorului.
5
Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
/
17RO
Alte operaţiuni
Pentru
Faceţi
următoarele
Puneți pauză sau
reluați redarea
Apăsaţi .
Selectaţi piesa
anterioară sau
următoare
Apăsaţi
/.
Căutaţi înapoi sau
înainte (derulare
rapidă înapoi/înainte)
Ţineţi apăsat
/.
Informaţiile dispozitivului
USB afişate pe ecranul
televizorului
Note
• Nu scoateţi dispozitivul USB în timpul
operaţiei. Pentru a evita avarierea datelor
sau deteriorarea dispozitivului USB, opriţi
sistemul înainte să conectaţi sau să
deconectaţi dispozitivul USB.
• Indicatorul USB luminează intermitent de
trei ori mai întâi, apoi luminează intermitent
lent în mod repetat în cazul în care
conectaţi un dispozitiv USB neacceptat.
• În funcţie de formatul de fişier, derularea
înapoi şi derularea rapidă înainte nu
funcţionează.
 Timpul de redare
 Timpul total de redare
 Indexul de fişier selectat/Numărul
total de fişiere din folder
 Mod de redare
 Starea redării
 Viteza de derulare înapoi/derulare
rapidă înainte
Următoarele mesaje apar pe ecranul
televizorului, în funcţie de starea
dispozitivului USB.
• [No USB]
Nu este introdus niciun dispozitiv USB.
• [Waiting]
Sistemul caută un dispozitiv USB.
Note
• Este posibil ca unele informații să nu
poată fi afișate în funcție de sursa de
redare.
• În funcţie de modul de redare,
informaţiile afişate pot fi diferite.
18RO
Selectarea efectului de sunet
Reglarea sunetului
Ascultarea efectelor de
sunet adaptate surselor
de sunet (Mod de sunet)
Puteţi savura cu uşurinţă efecte de
sunet preprogramate, adaptate la
diferite tipuri de surse de sunet.
STANDARD
Efectele de sunet sunt optimizate pentru
sursa respectivă.
Ascultarea de sunet clar la
volum redus în toiul nopţii
(NIGHT)
Puteţi comprima sunetul în
conformitate cu informaţiile incluse în
conţinut, activând modul nocturn.
Sunetul este scos cu volum scăzut, cu o
pierdere minimă a fidelităţii şi clarităţii
dialogului.
Apăsaţi NIGHT pentru a activa sau
dezactiva funcţia.
STANDARD
AUTO SOUND
MUSIC
CINEMA
Mod nocturn activat
Indicatorul Televizor clipeşte de două ori.
Mod nocturn dezactivat
Indicatorul Televizor luminează intermitent o
dată.
Notă
Atunci când opriţi sistemul, mod nocturn
este dezactivat automat.
Apăsaţi AUTO SOUND, CINEMA, MUSIC
sau STANDARD pentru a selecta
modul de sunet.
Când selectaţi modul de sunet, indicatorul
Televizor luminează intermitent o dată.
AUTO SOUND
Puteţi asculta sunetul cu modul de sunet
recomandat de Sony. Modul de sunet este
optimizat automat, în funcţie de conţinutul
redat şi de funcţie.
CINEMA
Sunetele sunt redate cu efecte surround şi
sunt realiste şi puternice, fiind adecvate
pentru filme.
Îmbunătăţirea clarităţii
dialogurilor (VOICE)
Puteţi face dialogurile mai clare dacă
activaţi modul voce.
Apăsaţi VOICE pentru a activa sau
dezactiva funcţia.
Mod voce activat
Indicatorul Televizor clipeşte de două ori.
Mod voce dezactivat
Indicatorul Televizor luminează intermitent
o dată.
MUSIC
Efectele de sunet sunt optimizate pentru
ascultarea muzicii.
19RO
Claritate mai mare a
sunetului la nivel scăzut prin
compresie în interval
dinamic
Această funcţie poate fi utilizată numai
când se redau semnale Dolby Digital de
la dispozitivul conectat la mufa TV IN
(OPTICAL)/HDMI OUT (TV (ARC)). Atunci
când activaţi Dolby DRC (Dynamic
Range Control), intervalul dinamic al
semnalului audio (intervalul dintre
volumul maxim şi minim) este
comprimat iar sunetul cu volum
scăzut devine mai uşor de auzit.
Ţineţi apăsat AUDIO pentru 5 secunde
pentru a activa sau a dezactiva
funcţia.
Dolby DRC activat
Indicatorul USB clipeşte de două ori.
Dolby DRC dezactivat
Indicatorul USB luminează intermitent o dată.
Ascultarea sunetului
transmisiilor multiplex
(AUDIO)
Vă puteţi bucura de sunet de transmisie
multiplex când sistemul recepţionează
un semnal de transmisie multiplex
Dolby Digital.
Apăsaţi AUDIO în mod repetat.
Canalul se modifică ciclic, după cum
urmează:
Main  Sub  Main/Sub
Main
Redă doar canalul principal.
Indicatorul Televizor luminează intermitent o
dată.
Sub
Redă doar canalul secundar.
Indicatorul USB luminează intermitent o
dată.
20RO
Main/Sub
Sunetul principal este scos prin boxa din
stânga şi sunetul secundar este scos prin
boxa din dreapta.
Indicatoarele Televizor şi USB luminează
intermitent o dată.
Notă
Pentru a recepţiona un semnal Dolby
Digital, trebuie să conectaţi un televizor
sau alte dispozitive la mufa TV IN (OPTICAL)
cu cablul digital optic (furnizat) sau mufa
HDMI OUT (TV (ARC)) cu un cablu HDMI
(nefurnizat).
2
Ascultarea muzicii/sunetului cu
ajutorul funcţiei BLUETOOTH®
Ascultarea de muzică de
pe un dispozitiv mobil
Puteţi asculta muzica stocată pe un
dispozitiv mobil, de exemplu un telefon
inteligent sau o tabletă, prin intermediul
unei conexiuni wireless, conectând
sistemul şi dispozitivul mobil prin
intermediul funcţiei BLUETOOTH.
Atunci când vă conectaţi la dispozitivul
mobil cu ajutorul funcţiei BLUETOOTH,
puteţi efectua operaţii doar cu ajutorul
telecomenzii furnizate, fără a mai fi
nevoie să porniţi televizorul.
Ascultarea de muzică prin
împerecherea cu un
dispozitiv mobil
1
Ţineţi apăsat butonul BLUETOOTH
de pe boxa bară timp de 5
secunde.
Sistemul intră în modul de
împerechere iar indicatorul
BLUETOOTH clipeşte des.
Buton
BLUETOOTH
3
4
5
Pe dispozitivul mobil, activaţi
funcţia BLUETOOTH, apoi selectaţi
„HT-S100F” sau „HT-SF150” după
căutare.
Dacă se solicită o cheie de acces,
introduceţi „0000”.
Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH de pe boxa bară se
aprinde în culoarea albastru.
A fost stabilită conexiunea dintre
sistem şi dispozitivul mobil.
Porniţi redarea audio cu aplicaţia
de muzică de pe dispozitivul
mobil conectat.
Sunetul este scos prin boxa bară.
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
•  şi / de pe
telecomandă pot fi folosite
pentru funcţia BLUETOOTH.
Note
• Puteţi împerechea până la 8 dispozitive
BLUETOOTH. Dacă se împerechează
cel de-al 9-lea dispozitiv BLUETOOTH,
dispozitivul care a fost conectat cel mai
puţin recent va fi înlocuit de cel nou.
• Efectuaţi împerecherea cu cel de-al doilea
şi cu dispozitivele mobile suplimentare.
Sfaturi
• Puteţi verifica starea conexiunii funcţiei
BLUETOOTH verificând starea
indicatorului BLUETOOTH (pagina 8).
• În timp ce este selectată intrarea
BLUETOOTH, sistemul intră în modul de
împerechere prin apăsarea scurtă a
butonului BLUETOOTH de pe boxa bară.
Indicator
BLUETOOTH
21RO
Ascultarea de muzică de pe
un dispozitiv mobil
împerecheat
3
4
INPUT
5
 +/–

/
1
2
Activaţi funcţia BLUETOOTH pe
dispozitivul mobil.
Apăsaţi INPUT în mod repetat
pentru a selecta intrarea
BLUETOOTH sau apăsaţi scurt
butonul BLUETOOTH de pe boxa
bară.
Indicatorul BLUETOOTH luminează
intermitent şi sistemul se
reconectează automat la ultimul
dispozitiv BLUETOOTH la care a fost
conectat.
22RO
Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH se aprinde cu
culoarea albastru.
A fost stabilită conexiunea dintre
sistem şi dispozitivul mobil.
Porniţi redarea audio cu aplicaţia
de muzică de pe dispozitivul
mobil conectat.
Sunetul este scos prin boxa bară.
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
•  şi / de pe
telecomandă pot fi folosite pentru
funcţia BLUETOOTH.
Pornirea sistemului de
pe dispozitivul
BLUETOOTH
Dezactivarea funcţiei
BLUETOOTH
Dacă sistemul are informaţii de
împerechere, puteţi porni sistemul şi
puteţi asculta muzica de pe un
dispozitiv BLUETOOTH chiar şi atunci
când sistemul este în modul standby,
activând modul standby BLUETOOTH.
Ţineţi apăsat ,
şi – de pe boxa
bară pentru 10 secunde pentru a
activa sau a dezactiva funcţia.
Ţineţi apăsat NIGHT pentru 5 secunde
pentru a activa sau a dezactiva funcţia.
Mod standby BLUETOOTH activat
Indicatorul USB clipeşte de două ori.
Mod standby BLUETOOTH dezactivat
Indicatorul USB luminează intermitent o dată.
Puteţi dezactiva funcţia BLUETOOTH.
Funcţie BLUETOOTH activată
Indicatorul USB clipeşte de două ori.
Funcţie BLUETOOTH dezactivată
Indicatorul USB luminează intermitent o dată.
Notă
Când funcţia BLUETOOTH este setată la
dezactivat, intrarea BLUETOOTH este
ignorată în timp ce se selectează intrarea
prin apăsarea INPUT.
Notă
Dacă modul standby BLUETOOTH este
activat, consumul de energie în modul
standby creşte.
23RO
Utilizarea diferitelor funcţii
Utilizarea funcţiei Control
for HDMI
Conectând un dispozitiv cum ar fi un
televizor sau un player Blu-ray Disc,
compatibil cu funcţia Control for HDMI*
printr-un cablu HDMI (nefurnizat), veţi
putea opera cu uşurinţă dispozitivul
cu ajutorul unei telecomenzi TV sau
pentru player Blu-ray Disc.
Puteţi folosi următoarele funcţii
împreună cu funcţia Control for HDMI.
• Funcţia System Power Off
• Funcţia System Audio Control
• Audio Return Channel
• Funcţia One-Touch Play
Notă
Aceste funcţii pot funcţiona pe dispozitive
care nu sunt fabricate de Sony dar
funcţionarea corectă a acestora nu
este garantată.
* Control for HDMI este un standard utilizat
de CEC (Consumer Electronics Control)
pentru a permite dispozitivelor HDMI
(High-Definition Multimedia Interface)
să se controleze reciproc.
Pregătirea pentru utilizarea
funcţiei Control for HDMI
Ţineţi apăsat VOICE pentru 5 secunde
pentru a activa sau a dezactiva
funcţia.
Funcţie Control for HDMI activată
Indicatorul USB clipeşte de două ori.
Funcţie Control for HDMI dezactivată
Indicatorul USB luminează intermitent o
dată.
24RO
Activaţi setările funcţiei Control for
HDMI pentru televizor şi alte dispozitive
conectate la televizor.
Funcţia System Power Off
Dacă opriţi televizorul, sistemul va fi
oprit şi el automat.
Funcţia System Audio
Control
Dacă porniţi sistemul în timp ce este
pornit şi televizorul, sunetul
televizorului va fi scos prin boxele
sistemului. Puteţi ajusta volumul
sistemului cu ajutorul telecomenzii
televizorului.
Dacă sunetul televizorului a fost scos
prin boxele sistemului ultima dată când
aţi folosit televizorul, sistemul va fi
pornit automat atunci când porniţi din
nou televizorul.
De asemenea puteţi efectua operaţiuni
utilizând meniul televizorului. Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare a televizorului.
Note
• Dacă este selectată o altă intrare decât
intrarea Televizor, sunetul este scos
numai prin televizor atunci când folosiţi
funcţia Twin Picture pe televizor. Atunci
când dezactivaţi funcţia Twin Picture,
sunetul este scos prin sistem.
• Numărul pentru nivelul volumului
sistemului este afişat pe ecranul TV,
în funcţie de televizor.
• În funcţie de setările televizorului, este
posibil ca funcţia System Audio Control
să nu fie disponibilă. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
a televizorului.
Audio Return Channel
Dacă sistemul este conectat la mufa
HDMI IN a televizorului compatibilă cu
Audio Return Channel (ARC), puteţi
asculta sunetul televizorului prin boxele
sistemului fără a mai conecta un cablu
optic digital.
Notă
Dacă televizorul nu este compatibil cu
Audio Return Channel, trebuie conectat
cablul optic digital (furnizat) (consultaţi
Ghidul de pornire furnizat).
Funcţia One-Touch Play
Atunci când redaţi conţinut de pe un
dispozitiv (player Blu-ray Disc,
„PlayStation®4” etc.) conectat la
televizor, sistemul şi televizorul sunt
pornite automat şi semnalul de intrare
al sistemului este comutat la intrarea
„Televizor”, iar sunetul este scos prin
boxele sistemului.
Note
• Dacă sunetul televizorului a fost scos prin
boxele televizorului ultima dată când aţi
privit la televizor, sistemul nu porneşte iar
sunetul şi imaginea sunt scoase prin
televizor chiar dacă redaţi conţinutul de
pe dispozitiv.
• Este posibil ca partea de început a
conţinutului redat să nu fie redată corect,
în funcţie de televizor.
Note cu privire la conexiunile
HDMI
• Utilizaţi un cablu HDMI autorizat.
• Utilizaţi un cablu HDMI de mare viteză
Sony cu sigla tipului de cablu.
• Nu vă recomandăm utilizarea unui
cablu de conversie HDMI-DVI.
• Semnalele audio (frecvenţă de
eşantionare, lungime a biţilor etc.)
transmise printr-o mufă HDMI pot fi
suprimate de dispozitivul conectat.
Economisirea
consumului de energie
Pentru a utiliza sistemul şi a economisi
în acelaşi timp energie, modificaţi
următoarele setări.
Opriţi sistemul cu ajutorul
funcţiei de detectare a stării
de utilizare
Atunci când activaţi funcţia standby
automat, sistemul intră automat în
modul standby atunci când nu operaţi
sistemul aprox. 20 de minute şi când
sistemul nu recepţionează niciun
semnal de intrare.
Ţineţi apăsat CINEMA pentru 5 secunde
pentru a activa sau a dezactiva funcţia.
Standby automat activat
Indicatorul USB clipeşte de două ori.
Setarea implicită pentru modelele pentru
Marea Britanie/Irlanda este activată.
Standby automat dezactivat
Indicatorul USB luminează intermitent o dată.
Setarea implicită pentru modelele pentru
Australia/Noua Zeelandă este dezactivată.
Economisirea de energie în
modul standby
Pentru a economisi energie în modul
standby, dezactivaţi modul standby
BLUETOOTH (pagina 23) şi funcţia
Control for HDMI (pagina 24).
Setările implicite pentru acestea sunt
activate.
25RO
Sistemul se opreşte atunci când
este oprit televizorul.
Depanare
Depanare
Dacă în timpul utilizării sistemului
întâmpinaţi una dintre următoarele
dificultăţi, utilizaţi acest ghid de
depanare pentru a încerca să remediaţi
problema înainte de a apela la reparaţii.
Dacă problema persistă, consultaţi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
Alimentare
Sistemul nu porneşte.
 Verificaţi dacă este bine conectat
cablul de alimentare CA (de la reţea).
 Deconectaţi cablul de alimentare
CA (de la reţea) de la priza de perete
(reţea) şi apoi reconectaţi-l după
câteva minute.
Sistemul se opreşte automat.
 Funcţia de standby automat
funcţionează. Dezactivaţi funcţia
standby automat (pagina 25).
Sistemul nu porneşte chiar dacă
televizorul este pornit.
 Setaţi funcţia Control for HDMI la
valoarea activat (pagina 24).
Televizorul trebuie să accepte funcţia
Control for HDMI. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
a televizorului.
 Verificaţi setările difuzorului
televizorului. Alimentarea sistemului
se sincronizează cu setările
difuzorului televizorului. Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare a televizorului.
 Dacă la ultima utilizare sunetul a fost
scos prin difuzorul televizorului,
sistemul nu va porni chiar odată cu
televizorul.
26RO
 Verificaţi setarea funcţiei Control for
HDMI (pagina 24). În cazul în care
funcţia Control for HDMI este setată la
activat, sistemul se opreşte automat
atunci când opriţi televizorul,
indiferent de intrare.
Sistemul nu se opreşte chiar dacă
televizorul este oprit.
 Verificaţi setarea funcţiei Control for
HDMI (pagina 24). Pentru ca sistemul
să se oprească automat, indiferent de
intrare atunci când opriţi televizorul,
setaţi funcţia Control for HDMI la
valoarea activat. Televizorul trebuie să
accepte funcţia Control for HDMI.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare a televizorului.
Imagine
Nu este scoasă nicio imagine sau
imaginea nu este scoasă corect.
 Selectaţi intrarea adecvată
(pagina 16).
 Dacă nu apare nicio imagine atunci
când este selectată intrarea TV,
selectaţi canalul TV dorit utilizând
telecomanda televizorului.
 Deconectaţi cablul HDMI şi apoi
conectaţi-l din nou. Asiguraţi-vă
că acesta este introdus bine.
Sound
Sunetul televizorului nu este scos
de sistem.
 Verificaţi tipul şi conexiunea cablului
HDMI sau a cablului optic digital care
este conectat la sistem şi la televizor
(consultaţi Ghidul de pornire
furnizat).
 Deconectați cablurile care sunt
conectate la televizor și la sistem,
apoi conectați-le ferm din nou.








Deconectați cablurile de alimentare CA
ale televizorului și ale sistemului din
prizele CA (rețea), apoi conectați-le
din nou.
Dacă sistemul şi televizorul sunt
conectate cu un cablu HDMI, verificaţi
următoarele.
– Mufa HDMI a televizorului conectat
este etichetată cu „ARC”.
– Funcţia Control for HDMI a
televizorului este activată.
– Pe sistem, funcţia Control for
HDMI este setată la valoarea
activat (pagina 24).
Dacă televizorul nu este compatibil
cu Audio Return Channel, conectaţi
cablul optic digital (furnizat)
(consultaţi Ghidul de pornire
furnizat). Dacă televizorul nu este
compatibil cu Audio Return Channel,
sunetul televizorului nu va fi scos prin
sistem, chiar dacă sistemul este
conectat la mufa HDMI IN a
televizorului.
Dacă sistemul nu scoate sunetul
provenit de la dispozitivul conectat la
mufa de intrare optică a televizorului,
încercaţi următoarele.
– Conectaţi decodorul pentru cablu
sau satelit direct la mufa TV IN
(OPTICAL) de pe sistem.
Apăsaţi INPUT în mod repetat pentru
a selecta intrarea Televizor
(pagina 16).
Măriţi volumul pe televizor sau
revocaţi dezactivarea sunetului.
În funcţie de ordinea în care conectaţi
televizorul şi sistemul, sunetul
sistemului poate fi dezactivat. În
acest caz, porniţi iniţial televizorul şi
apoi sistemul.
Stabiliţi setarea boxelor televizorului
(BRAVIA) la Audio System. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare a
televizorului, pentru detalii cu privire
la setarea televizorului.
Verificaţi ieşirea sunetului de la
televizor. Consultaţi instrucţiunile
de utilizare a televizorului pentru
setările televizorului.
 Sistemul acceptă formatele audio
Dolby Digital şi PCM (pagina 32). Când
redaţi format neacceptat, reglaţi
setarea de ieşire audio digitală a
televizorului (BRAVIA) la „PCM”.
Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a
televizorului.
Sunetul este scos atât de sistem,
cât şi de televizor.
 Dezactivaţi sunetul sistemului sau al
televizorului.
Sunetul dispozitivului conectat la
acest sistem nu este scos de sistem
sau este scos cu un nivel foarte
redus.
 Apăsaţi  + şi verificaţi nivelul
volumului (pagina 11).
 Apăsaţi  sau  + pentru a revoca
funcţia de dezactivare a sunetului
(pagina 11).
 Asiguraţi-vă că sursa de intrare este
selectată corect. Ar trebui să încercaţi
şi alte surse de intrare, apăsând în
mod repetat INPUT (pagina 16).
 Verificaţi dacă toate cablurile
sistemului şi ale dispozitivului
conectat sunt introduse ferm.
 În cazul în care dispozitivul conectat
acceptă caracteristica de eşantionare
ascendentă, trebuie să îl opriţi.
Nu se poate obţine efectul
surround.
 În funcţie de semnalul de intrare şi
de setarea pentru modul de sunet,
este posibil ca procesarea sunetului
surround să nu funcţioneze eficient.
Este posibil ca efectul surround să fie
subtil, în funcţie de program sau disc.
 Pentru a reda sunet multicanal,
verificaţi setarea ieşirii audio digitale
de pe dispozitivul conectat la sistem.
Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare primite
împreună cu dispozitivul conectat.
27RO
Conexiunea dispozitivelor
USB
Dispozitivul USB nu este
recunoscut.
 Încercaţi următoarele:
 Opriți sistemul.
 Scoateți și reconectaţi
dispozitivul USB.
 Porniți sistemul.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul USB este
conectat bine la portul (USB)
(pagina 17).
 Verificaţi dacă dispozitivul USB sau un
cablu este deteriorat.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul USB este
pornit.
 Dacă dispozitivul USB este conectat
printr-un hub USB, deconectaţi-l şi
conectaţi dispozitivul USB direct la
sistem.
Conexiunea dispozitivelor
mobile
Conexiunea BLUETOOTH nu poate fi
finalizată.
 Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH de pe boxa bară este
aprins (pagina 7).
 Asiguraţi-vă că dispozitivul
BLUETOOTH care trebuie conectat
este pornit şi că funcţia BLUETOOTH
este activată.
 Aduceţi dispozitivul BLUETOOTH
aproape de sistem.
 Împerecheaţi din nou sistemul şi
dispozitivul BLUETOOTH. Este posibil
să fie nevoie să revocaţi
împerecherea cu acest sistem
utilizând mai întâi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Dacă funcţia BLUETOOTH este
dezactivată, activaţi-o (pagina 23).
28RO
Împerecherea nu se poate realiza.
 Aduceţi dispozitivul BLUETOOTH
aproape de sistem.
 Asiguraţi-vă că acest sistem nu este
afectat de interferenţele generate de
un dispozitiv LAN wireless, alte
dispozitive wireless 2,4 GHz sau un
cuptor cu microunde. Dacă în
apropiere se află un dispozitiv care
generează radiaţii electromagnetice,
mutaţi dispozitivul departe de acest
sistem.
 Este posibil ca împerecherea să nu fie
posibilă dacă sunt prezente şi alte
dispozitive BLUETOOTH în jurul
sistemului. În acest caz, opriţi
celelalte dispozitive BLUETOOTH.
Sistemul nu scoate sunetul provenit
de la dispozitivele mobile
BLUETOOTH conectate.
 Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH de pe boxa bară este
aprins (pagina 7).
 Aduceţi dispozitivul BLUETOOTH
aproape de sistem.
 Dacă în apropiere se află un dispozitiv
care generează radiaţii
electromagnetice, cum ar fi un
dispozitiv LAN wireless, alte
dispozitive BLUETOOTH sau un cuptor
cu microunde, mutaţi dispozitivul
departe de acest sistem.
 Deplasaţi dispozitivul USB 3.0 şi
cablul acestuia la distanţă faţă de
acest sistem.
 Îndepărtaţi toate obstacolele dintre
acest sistem şi dispozitivul
BLUETOOTH sau mutaţi sistemul
departe de obstacole.
 Repoziţionaţi dispozitivul
BLUETOOTH conectat.
 Comutaţi frecvenţa LAN wireless
a routerelor LAN wireless sau a
PC-urilor din apropiere la intervalul
5 GHz.
 Măriţi volumul pe dispozitivul
BLUETOOTH conectat.
Sunetul nu este sincronizat cu
imaginea.
 Când vizionaţi filme, este posibil ca
sunetul să aibă o mică întârziere
faţă de imagine.
Telecomandă
Telecomanda sistemului nu
funcţionează.
 Îndreptaţi telecomanda către senzorul
pentru telecomandă de pe boxa bară
(pagina 7).
 Îndepărtaţi toate obstacolele dintre
telecomandă şi sistem.
 Înlocuiţi ambele baterii din
telecomandă cu unele noi, dacă cele
existente sunt descărcate.
 Asiguraţi-vă că apăsaţi butonul corect
de pe telecomandă (pagina 11).
Telecomanda pentru televizor nu
funcţionează.
 Instalaţi boxa bară astfel încât să nu
blocheze senzorul telecomenzii de pe
televizor.
 Această problemă poate fi rezolvată
prin activarea funcţiei de amplificare
infraroşii (pagina 15).
Altele
Funcţia Control for HDMI nu
funcţionează corect.
 Verificaţi conexiunea cu sistemul
(consultaţi Ghidul de pornire
furnizat).
 Activaţi funcţia Control for HDMI pe
televizor. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a
televizorului.
 Aşteptaţi puţin şi încercaţi din nou.
Dacă deconectaţi sistemul,
finalizarea operaţiilor va necesita o
perioadă de timp. Aşteptaţi cel puţin
15 secunde şi încercaţi din nou.
 Asiguraţi-vă că dispozitivele
conectate la sistem acceptă funcţia
Control for HDMI.
 Activaţi funcţia Control for HDMI pe
dispozitivele conectate la sistem.
Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a
dispozitivului.
 Tipul şi numărul de dispozitive ce pot
fi controlate cu funcţia Control for
HDMI sunt restricţionate de
standardul HDMI CEC după cum
urmează:
– Dispozitive de înregistrare (Blu-ray
Disc recorder, DVD recorder etc.):
până la 3 dispozitive
– Dispozitive de redare (player Bluray Disc, player DVD etc.): până la
3 dispozitive
– Dispozitive asociate tunerului: până
la 4 dispozitive
– Sistem audio (receptor/căşti): cel
mult 1 dispozitiv (utilizat de acest
sistem)
Toate indicatoarele de pe boxa bară
se aprind intermitent, sunetul este
dezactivat, iar niciun buton de pe
telecomandă sau de pe boxa bară,
cu excepţia butonului 
(alimentare), nu funcţionează.
 Caracteristica de protecţie este
activată. Apăsaţi pe  (alimentare)
pentru a opri sistemul şi deconectaţi
cablul de alimentare c.a. (de la reţea)
şi verificaţi elementele de mai jos.
– Asiguraţi-vă că orificiile de ventilaţie
ale boxei bară nu sunt blocate şi
porniţi sistemul după o perioadă de
timp.
– Dacă sistemul foloseşte conexiunea
USB, decuplaţi dispozitivul USB şi
porniţi sistemul. Dacă sistemul
funcţionează corect, curentul
dispozitivului USB conectat
depăşeşte curentul de ieşire maxim
al sistemului 500 mA, sau
dispozitivul USB prezintă o
anomalie.
29RO
Senzorii televizorului nu
funcţionează corespunzător.
 Boxa bară poate bloca unii senzori
(cum ar fi senzorul de luminozitate),
receptorul de telecomandă al
televizorului sau emiţătorul pentru
ochelari 3D (transmisie cu infraroşii) al
unui televizor 3D care acceptă
sistemul pentru ochelari 3D cu
infraroşii, sau comunicaţia wireless.
Îndepărtaţi boxa bară de televizor la o
distanţă care să permită
componentelor să funcţioneze
corect. În ceea ce priveşte
amplasarea senzorilor şi a
receptorului de telecomandă,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
primite împreună cu televizorul.
Resetarea sistemului
Dacă sistemul funcţionează în
continuare defectuos, reiniţializaţi
sistemul după cum urmează.
1
2
3
Sistemul nu funcţionează
corespunzător.
 Sistemul se poate afla în modul
demo. Pentru a revoca mod
demonstrativ, resetaţi sistemul.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat 
(alimentare), + şi
de pe boxa
bară pentru cel puţin 5 secunde
(pagina 30).
Când modificaţi intrarea Televizor
din intrarea USB apăsând INPUT,
apare mesajul.
* Acest ecran este un exemplu pentru
limba engleză.
 Selectaţi programul TV cu ajutorul
telecomenzii TV.
30RO
Apăsaţi şi ţineţi apăsat , + şi
de pe boxa bară pentru cel puţin
5 secunde.
Toate indicatoarele de pe boxa bară
clipesc de 3 ori şi setările revin la
starea iniţială.
Deconectaţi cablul de alimentare
CA (de la reţea).
Conectaţi cablul de alimentare
CA (de la reţea) şi apăsaţi 
pentru a porni sistemul.
Sfat
Setările implicite sunt evidenţiate pentru
fiecare descriere a caracteristicilor.
Informaţii suplimentare
Specificaţii
Secţiunea amplificator
PUTERE PRODUSĂ (nominală)
Woofer frontal stânga + Woofer frontal
dreapta: 22 W + 22 W (la 8 ohmi, 1 kHz,
1% THD)
Tweeter frontal stânga + tweeter
frontal dreapta: 22 W + 22 W (la
8 ohmi, 10 kHz, 1% THD)
PUTERE PRODUSĂ (de referinţă)
Blocuri de woofere stânga/dreapta
frontale: 30 W (per canal la 8 ohmi,
1 kHz)
Blocuri de tweetere stânga/dreapta
frontale: 30 W (per canal la 8 ohmi,
10 kHz)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
Codec acceptat3)
SBC4)
Rază de transmisie (A2DP)
20 Hz - 20.000 Hz (Frecvenţă de
eşantionare 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
1) Raza efectivă va varia în funcţie de
factori cum ar fi obstacolele dintre
dispozitive, câmpurile magnetice din
jurul unui cuptor cu microunde,
electricitatea statică, utilizarea
telefoanelor fără fir, sensibilitatea de
recepţie, sistemul de operare, aplicaţiile
software etc.
2)
BLUETOOTH Profilurile standard indică
scopul comunicării BLUETOOTH dintre
dispozitive.
3)
Codec: Format de conversie şi
compresie semnal audio
4)
Abreviere pentru Subband Codec
Secţiunea blocului de boxe frontal
stânga/frontal dreapta
Intrări audio
TV IN (OPTICAL)
USB
HDMI OUT (TV (ARC))
Ieşire afişaj televizor (afişaj USB)
HDMI OUT (TV (ARC))
Sistem de difuzoare
Sistem de boxe cu două căi, Bass reflex
Boxă
Woofer: 48 mm × 90 mm tip con
Tweeter: 25 mm tip cupolă echilibrată
Secţiunea USB
Cerinţe de alimentare
220 V - 240 V c.a., 50 Hz/60 Hz
Consum electric
Activat: 30 W
Mod standby: cel mult 0,5 W (în modul
de economisire a energiei)
(Atunci când funcţia Control for HDMI
şi modul BLUETOOTH standby sunt
dezactivate)
Mod standby: 2 W sau mai puţin
(Atunci când funcţia Control for HDMI
este setată la valoarea activat şi/sau
modul standby BLUETOOTH este setat
la valoarea activat)
Dimensiuni* (aprox.) (l/î/a)
900 mm × 64 mm × 90 mm
Port (USB):
Tip A (pentru conectarea memoriei
USB)
Secţiunea BLUETOOTH
Sistem de comunicaţii
Specificaţia BLUETOOTH versiunea 4.2
Putere
Specificaţia BLUETOOTH Clasa de
putere 1
Rază maximă de comunicare
Rază vizuală aprox. 10 m1)
Bandă de frecvenţă
Bandă de 2,4 GHz (2,4000 2,4835 GHz)
Putere maximă de ieşire
< 10,0 dBm
Metodă de modulare
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Profiluri BLUETOOTH compatibile 2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
Generalităţi
* Inclusiv cu porţiunea proeminentă
Masă (aprox.)
2,4 kg
Designul şi specificaţiile se pot modifica
fără notificare prealabilă.
31RO
Tipuri de fişiere redabile
(Intrare USB)
Codec
Extensie
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
WMA9 Standard
.wma
LPCM (2 canale)
.wav
Note
• Este posibil ca unele fişiere să nu poată fi
redate sau să fie redate fără sunet, în
funcţie de formatul fişierului, de
codificarea fişierului sau de condiţiile
de înregistrare.
• Este posibil ca unele fişiere editate pe
un PC să nu fie redate.
• Sistemul nu redă fişiere codificate, cum
ar fi DRM şi Lossless.
• Sistemul poate recunoaşte următoarele
fişiere sau foldere pe dispozitive USB:
– cel mult 200 de foldere (inclusiv folderul
gol şi folderul rădăcină)
– până la 150 de piese într-un folder
– până la 8 niveluri de foldere (inclusiv
folderul rădăcină)
• Este posibil ca unele dispozitive USB să nu
funcţioneze cu acest sistem.
• Sistemul poate recunoaşte dispozitive din
clasa de stocare în masă (MSC).
32RO
Formate audio de intrare
acceptate (HDMI OUT (TV
(ARC)) sau TV IN (OPTICAL))
Formatele audio acceptate de acest
sistem sunt următoarele.
• Dolby Digital
• Linear PCM 2ch
Cu privire la comunicarea
BLUETOOTH
• Dispozitivele BLUETOOTH trebuie
utilizate la o distanţă de aproximativ
10 metri (distanţă fără obstacole) unul
de altul. Raza de comunicare efectivă
poate fi redusă în următoarele condiţii.
– Dacă o persoană, un obiect de metal,
un perete sau un alt obstacol se află
între dispozitivele cu conexiune
BLUETOOTH
– În locurile unde este instalată o reţea
LAN wireless
– În jurul cuptoarelor cu microunde
aflate în uz
– În locurile unde apar alte unde
electromagnetice.
• Dispozitivele BLUETOOTH şi reţeaua
LAN wireless (IEEE 802.11b/g/n)
utilizează aceeaşi frecvenţă de bandă
(2,4 GHz). Dacă utilizaţi dispozitivul
BLUETOOTH lângă un dispozitiv cu
capacitate LAN wireless, este posibil
să apară interferenţă
electromagnetică. Aceasta poate duce
la rate mai mici de transfer al datelor,
zgomot sau incapacitate de
conectare. Dacă se întâmplă acest
lucru, încercaţi următoarele remedii:
– Utilizaţi acest sistem la cel puţin
10 metri distanţă de dispozitivul LAN
wireless.
– Opriţi alimentarea dispozitivului LAN
wireless atunci când utilizaţi
dispozitivul BLUETOOTH pe o rază de
10 metri.
– Instalaţi acest sistem şi dispozitivul
BLUETOOTH cât mai aproape unul de
altul.
• Undele radio transmise de acest
sistem pot interfera cu funcţionarea
unor dispozitive medicale. Deoarece
această interferenţă poate duce la
defecţiuni, opriţi întotdeauna
alimentarea acestui sistem şi a
dispozitivului BLUETOOTH în
următoarele locaţii:
– În spitale, în trenuri, în avioane, la
benzinării şi în orice loc în care pot fi
prezente gaze inflamabile
– În apropierea uşilor automate sau a
alarmelor de incendiu
• Acest sistem acceptă funcţii de
securitate, în conformitate cu
specificaţiile BLUETOOTH, pentru a
asigura o conexiune sigură în timpul
comunicării cu ajutorul tehnologiei
BLUETOOTH. În orice caz, această
securitate poate fi insuficientă, în
funcţie de conţinuturile setărilor şi de
alţi factori, aşa că, aveţi întotdeauna
grijă atunci când efectuaţi comunicaţii
cu ajutorul tehnologiei BLUETOOTH.
• Compania Sony nu poate fi trasă la
răspundere în niciun fel pentru daune
sau alte prejudicii ce rezultă din
scurgerea de informaţii în timpul
comunicării cu ajutorul tehnologiei
BLUETOOTH.
• Comunicarea prin BLUETOOTH nu este
garantată în mod necesar pentru toate
dispozitivele BLUETOOTH care au
acelaşi profil cu acest sistem.
• Dispozitivele BLUETOOTH conectate la
acest sistem trebuie să fie conforme
cu specificaţia BLUETOOTH prescrisă
de Bluetooth SIG, Inc., iar această
conformitate trebuie să fie certificată.
În orice caz, chiar şi atunci când un
dispozitiv este conform cu specificaţia
BLUETOOTH, pot exista cazuri în care
caracteristicile sau specificaţiile
dispozitivului BLUETOOTH să facă
imposibilă conectarea sau să aibă ca
rezultat metode de comandă, afişaj
sau funcţionare diferite.
• Este posibil să apară zgomot sau
sunetul să fie tăiat, în funcţie de
dispozitivul BLUETOOTH conectat
cu acest sistem, de mediul de
comunicare sau de condiţiile
ambientale.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu
privire la sistem, consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
33RO
Măsuri de precauţie
Referitor la siguranţă
• Dacă în sistem cad obiecte solide sau
lichide, deconectaţi sistemul de la priză şi
dispuneţi verificarea lui de către personal
calificat, înainte de a îl utiliza din nou.
• Nu vă urcaţi pe boxa bară, deoarece
puteţi să cădeţi şi să vă accidentaţi sau
puteţi deteriora sistemul.
Surse de alimentare
• Înainte de a utiliza sistemul, asiguraţi-vă
că tensiunea de alimentare este identică
cu cea a sursei locale de alimentare
electrică. Tensiunea de alimentare este
indicată pe plăcuţa de identificare de pe
baza boxei bară.
• Dacă nu utilizaţi sistemul o perioadă mai
îndelungată, deconectaţi-l de la priza de
perete (de la reţea). Pentru a deconecta
cablul de alimentare CA (de la reţea),
apucaţi de ştecăr; nu trageţi niciodată
de cablu.
• Una dintre lamelele ştecărului este mai
lată decât cealaltă din motive de
securitate şi nu va intra în priza de perete
(de la reţea) decât într-un singur mod.
Dacă nu puteţi introduce complet
conectorul în priză, contactaţi furnizorul.
• Cablul de alimentare CA (de la reţea)
trebuie înlocuit doar la un centru de
service autorizat.
Cu privire la încălzire
Sistemul se încălzeşte în timpul
funcţionării, aceasta nefiind o defecţiune.
Dacă utilizaţi în continuu acest sistem cu
un volum ridicat, temperatura sistemului în
partea posterioară şi inferioară creşte
considerabil. Nu atingeţi sistemul,
pentru a evita arsurile.
Referitor la amplasare
• Amplasaţi sistemul într-un loc cu
ventilaţie adecvată, pentru a preveni
încălzirea excesivă şi pentru a prelungi
durata de utilizare a acestuia.
34RO
• Nu amplasaţi sistemul în apropierea unor
surse de căldură sau în locuri expuse
direct la lumina soarelui, la praf excesiv
sau la şocuri mecanice.
• Nu aşezaţi nimic deasupra boxei bară.
• Dacă sistemul este utilizat în combinaţie
cu un televizor, un VCR sau un casetofon,
pot apărea zgomote, iar calitatea imaginii
poate avea de suferit. În acest caz, plasaţi
sistemul la distanţă de televizor, VCR sau
casetofon.
• Aveţi grijă atunci când amplasaţi sistemul
pe o suprafaţă tratată special (cu ceară,
ulei, lustruită etc.), deoarece suprafaţa se
poate păta sau decolora.
• Aveţi grijă să evitaţi posibilele accidentări
provocate de colţurile boxei bară.
Funcţionarea
Înainte de a conecta alte echipamente,
opriţi sistemul şi deconectaţi-l de la priză.
Dacă pe ecranul unui televizor din
apropiere apar neregularităţi de
culoare
Este posibil ca pe ecranele anumitor tipuri
de televizoare să se observe neregularităţi
de culoare.
• În cazul în care sunt observate
neregularităţi de culoare...
Opriţi televizorul, apoi porniţi-l din nou
după 15-30 de minute.
• În cazul în care sunt observate din nou
neregularităţi de culoare...
Amplasaţi sistemul la distanţă mai mare
de televizor.
Curăţarea
Curăţaţi sistemul cu o cârpă moale şi
uscată. Nu utilizaţi niciun fel de burete
abraziv, praf de curăţat sau solvenţi, cum ar
fi alcoolul sau benzina.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu
privire la sistem, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Drepturi de autor şi mărci
comerciale
Acest sistem încorporează Dolby* Digital.
* Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio şi simbolul dublu
D sunt mărci comerciale ale Dolby
Laboratories.
Acest sistem încorporează tehnologia
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™) (Interfaţă multimedia de înaltă
definiţie).
Termenii HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface şi sigla HDMI sunt
mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale HDMI Licensing
Administrator, Inc. în Statele Unite
şi în alte ţări.
Marca şi siglele BLUETOOTH® sunt mărci
comerciale înregistrate deţinute de
Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a
acestor mărci de către Sony Corporation se
face sub licenţă. Alte mărci comerciale şi
denumiri comerciale aparţin deţinătorilor
de drept ai acestora.
Sigla „BRAVIA” este marcă comercială a
Sony Corporation.
Tehnologia de codificare audio MPEG
Layer-3 şi brevetele sunt utilizate sub
licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
Windows Media este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială
aparţinând Microsoft Corporation în Statele
Unite şi/sau în alte ţări.
Acest produs este protejat prin anumite
drepturi de proprietate intelectuală ale
Microsoft Corporation. Utilizarea sau
distribuirea unei astfel de tehnologii în
afara acestui produs este interzisă dacă nu
se deţine o licenţă din partea Microsoft sau
a unei sucursale autorizate Microsoft.
Toate celelalte mărci comerciale aparţin
deţinătorilor de drept ai acestora.
35RO
http://www.sony.net/
©2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
4-727-410-21(1)
Download PDF

advertising