Sony | HT-CT790 | Sony HT-CT790 Bară de sunet pe 2.1 canale cu tehnologie Wi-Fi/Bluetooth® Instrucţiuni de utilizare

C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\010COV.fm
masterpage:
Right
Bară de sunet
Instrucţiuni de utilizare
HT-CT790
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\020REG.fm
masterpage: Left
Pentru clienţii din Europa
AVERTISMENT
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu
închis, cum ar fi o bibliotecă sau un
dulap încorporat.
Pentru a reduce riscul de incendiu,
nu acoperiţi orificiul de ventilare al
aparatului cu ziare, feţe de masă,
draperii etc.
Nu expuneţi aparatul la surse de flacără
deschisă (de exemplu lumânări aprinse).
Pentru a reduce riscul de incendiu şi de
electrocutare, evitaţi stropirea aparatului
şi posibilitatea ca pe acesta să se scurgă
lichide şi nu plasaţi pe aparat obiecte
pline cu lichide, precum vazele.
Aviz pentru clienţi: următoarele
informaţii sunt valabile doar în
cazul echipamentelor vândute în
statele ce aplică directivele UE.
Acest produs a fost fabricat de sau în
numele Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Întrebările referitoare la modul în care
acest produs respectă legislaţia Uniunii
Europene trebuie să fie adresate
reprezentantului autorizat, Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgia. Comunicaţi orice
probleme legate de service sau garanţie
la adresele menţionate în documentele
separate de service sau garanţie.
Unitatea rămâne sub tensiune chiar şi
atunci când este oprită, atât timp cât
este conectată la priza de c.a.
Deoarece pentru deconectarea unităţii
de la priză se foloseşte ştecărul
principal, conectaţi unitatea la o priză
de c.a. uşor accesibilă. Dacă observaţi
nereguli în funcţionarea unităţii,
deconectaţi imediat ştecărul principal
de la priza de c.a.
Prin prezenta, Sony Corporation declară
că acest echipament este în conformitate
cu cerinţele de bază şi cu alte prevederi
relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Pentru detalii, vă rugăm să accesaţi
următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/
Nu expuneţi bateriile sau aparatele
cu baterii instalate la căldură excesivă,
precum lumina directă a soarelui
şi focul.
Acest produs este destinat utilizării
în următoarele ţări:
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL,
BA, MK, MD, RS, ME, TR, Kosovo
Doar pentru utilizare la interior.
Cabluri recomandate
Trebuie utilizate cabluri şi conectori
ecranaţi şi împământaţi corespunzător
pentru cuplarea la computerele gazdă
şi/sau la periferice.
Pentru boxa bară
Plăcuţa de identificare este amplasată
pe baza boxei bară.
Banda 5150 - 5350 MHz este destinată
numai operaţiunilor desfăşurate
la interior.
Acest echipament a fost testat şi s-a
constatat că respectă limitele
specificate în regulamentele privind
compatibilitatea electromagnetică,
utilizând un cablu de conectare mai
scurt de 3 metri.
2RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\020REG.fm
Casarea
echipamentelor
electrice şi
electronice uzate
(valabil în ţările
Uniunii Europene
şi în alte ţări din
Europa care au
sisteme de
colectare
diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs sau
pe ambalaj indică faptul că produsul
respectiv nu trebuie tratat ca deşeu
menajer. În schimb, acesta trebuie
predat la punctul de colectare relevant
pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice. Asigurându-vă
că acest produs este casat în mod corect
veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului şi
sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea
rezulta altfel din manipularea incorectă
ca deşeu a acestui produs. Reciclarea
materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale. Pentru informaţii
mai detaliate referitoare la reciclarea
acestui produs, contactaţi autorităţile
locale, serviciul local de eliminare a
deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul.
Doar în
Europa
Eliminarea bateriilor
uzate (valabil în ţările
Uniunii Europene şi
în alte ţări din Europa
care au sisteme de
colectare diferenţiată)
masterpage:
Right
plumb4-586-050-72(1) (RO) (Pb) dacă
bateria conţine mai mult de 0,0005 %
mercur sau 0,004 % plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt
eliminate în mod corect veţi ajuta la
prevenirea eventualelor consecinţe
negative asupra mediului şi sănătăţii
umane, consecinţe ce ar putea rezulta
altfel din manipularea incorectă ca
deşeu a bateriilor. Reciclarea
materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive
de siguranţă, de performanţă sau
de integritate a datelor, necesită o
conexiune permanentă la o baterie
încorporată, aceasta trebuie înlocuită
doar de către personal de service
calificat.
Pentru a vă asigura că bateria este
tratată în mod corespunzător, predaţi
produsul la sfârşitul duratei de
exploatare la punctul de colectare
relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi
secţiunea referitoare la modul de
eliminare în siguranţă a bateriilor din
produs. Predaţi bateriile la punctul
de colectare relevant pentru reciclarea
bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate
referitoare la reciclarea acestui produs
sau a bateriilor, contactaţi autorităţile
locale, serviciul local de eliminare a
deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul.
Acest simbol prezent pe
baterie sau pe ambalaj
indică faptul că bateria furnizată
împreună cu produsul respectiv nu
trebuie tratată ca deşeu menajer.
Este posibil ca pe anumite baterii, acest
simbol să fie utilizat în combinaţie cu un
simbol chimic. Se adaugă simbolurile
chimice pentru mercur (Hg) sau
3RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Cuprins
Accesorii furnizate ........................ 6
Ghid pentru componente şi
comenzi ...................................7
Cu privire la meniul de pornire .... 12
Conectare şi pregătire
Ghid de
Conexiuni de
pornire
bază şi pregătire  (document
separat)
Conexiunea pentru vizualizarea
conţinuturilor 4K protejate
prin drepturi de autor ............ 15
Montarea unităţii pe un perete ... 17
Conectarea la o reţea cu fir ......... 18
Conectarea la o reţea wireless ... 20
Ascultarea sunetului
Ascultarea la televizor .................22
Ascultarea sunetului de pe
dispozitivul conectat .............22
Ascultarea de muzică de pe
un dispozitiv USB ...................23
Selectarea efectului de sunet
Setarea efectului de sunet
corespunzător surselor
de sunet (SOUND FIELD) ....... 24
Ascultarea de sunet clar
la volum redus în toiul
nopţii (NIGHT) ........................25
Îmbunătăţirea clarităţii
dialogurilor (VOICE) ...............25
Reglarea volumului
subwooferului ....................... 26
Reglarea întârzierii dintre
imagine şi sunet ................... 26
Ascultarea de muzică/sunet
cu ajutorul funcţiei
BLUETOOTH
Ascultarea de muzică de
pe un dispozitiv mobil ...........27
Ascultarea sunetului de la
televizorul sau dispozitivul
conectat prin căşti sau boxe ... 30
Utilizarea funcţiei de reţea
Ascultarea de muzică de pe PC
prin intermediul unei reţele
de domiciliu ...........................32
Ascultarea de muzică prin
Music Services .......................33
Ascultarea de muzică de
pe un dispozitiv mobil
cu SongPal ............................ 34
Utilizarea Google Cast ................ 35
Ascultarea de muzică prin
conectarea unui dispozitiv
compatibil cu SongPal Link ... 35
Afişarea ecranului dispozitivului
mobil pe un televizor
(MIRRORING) ......................... 36
Utilizarea diferitelor
funcţii/setări
Stabilirea conexiunii wireless
a subwooferului (LINK) ..........37
Redarea de fişiere audio
comprimate cu o calitate
naturală a sunetului .............. 38
Ascultarea sunetului
de transmisie multiplex
(AUDIO) ................................. 38
Dezactivarea butoanelor
de pe unitate ........................ 39
4RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\010COVTOC.fm
masterpage:
Right
Modificarea luminozităţii afişajului
de pe panoul frontal şi
a indicatorului BLUETOOTH
(DIMMER) ...............................39
Economia de energie în modul
standby ..................................40
Utilizarea funcţiei Control
for HDMI ................................40
Utilizarea funcţiei „BRAVIA” ........42
Utilizarea afişajului de setare ......44
Lista din meniul de opţiuni ......... 52
Depanare
Depanare ..................................... 53
Reiniţializarea sistemului ............60
Informaţii suplimentare
Specificaţii .................................... 61
Tipuri de fişiere redabile .............63
Formate audio de intrare
acceptate ...............................64
Formate video de intrare
acceptate ...............................65
Despre comunicaţia
BLUETOOTH ...........................66
ACORD DE LICENŢĂ CU
UTILIZATORUL FINAL ............. 67
Măsuri de precauţie ..................... 72
Index ............................................ 76
5RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\030PAC.fm
masterpage: Left
• Cablu optic digital (1)
Accesorii furnizate
• Boxă bară (1)
• Ghid de pornire (1)
• Suporturi de montare pe perete (2),
Şuruburi (2)
• Instrucţiuni de utilizare (1)
• Subwoofer (1)
• Telecomandă (1)
• Baterii R03 (dimensiunea AAA) (2)
6RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\030PAC.fm
masterpage:
Right
Ghid pentru componente şi comenzi
Detaliile sunt omise în ilustraţii.
Unitate (Boxă bară)
Faţă
 Senzor telecomandă
 Afişaj panou frontal
 Indicator BLUETOOTH (albastru)
– Clipeşte des cu culoarea albastru:
În starea standby pentru
împerechere.
– Clipeşte cu culoarea albastru:
Se încearcă stabilirea conexiunii
BLUETOOTH
– Se aprinde cu culoarea albastru:
Conexiunea BLUETOOTH a fost
stabilită
 Marca N- (pagina 28)
Dacă folosiţi funcţia NFC, atingeţi
dispozitivul compatibil NFC
de marcă.
 Port
(USB)
 Buton  (alimentare)
Porneşte sistemul sau îl comută
în modul standby.
 Buton INPUT (pagina 12, 22)
 Buton PAIRING (pagina 27)
 Butoane VOL +/–
7RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\030PAC.fm
masterpage: Left
Spate
 Port LAN(100)
 Mufă TV IN (OPTICAL)
 Mufă ANALOG IN
 Mufă HDMI IN 3
Compatibilă cu HDCP 2.2.
 Mufă HDMI IN 2
Compatibilă cu HDCP 2.2.
 Mufă HDMI IN 1
Compatibilă cu HDCP 2.2.
 Mufă HDMI OUT (TV (ARC))
Compatibilă cu HDCP 2.2.
8RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\030PAC.fm
masterpage:
Right
Subwoofer
 Indicator de alimentare
– Se aprinde cu culoarea roşu:
Subwooferul este în modul
standby
– Clipeşte cu culoarea verde:
Se încearcă stabilirea conexiunii
de legătură
– Se aprinde cu culoarea verde:
Subwooferul este conectat la
sistem prin funcţia de legătură
 Buton  (alimentare)
Porneşte subwooferul sau
îl comută în modul standby.
 Buton LINK (pagina 37)
 Orificii de ventilare
Din motive de siguranţă,
nu blocaţi orificiile de ventilare.
9RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\030PAC.fm
masterpage: Left
Telecomandă
 INPUT +/– (pagina 12, 22)
 (alimentare)
Porneşte sistemul sau îl comută
în modul standby.
 DISPLAY
Afişează informaţii privind
redarea pe ecranul televizorului.
 CLEAR AUDIO+ (pagina 24)
SOUND FIELD (pagina 24)
VOICE (pagina 25)
NIGHT (pagina 25)
 DIMMER (pagina 39)
 Butoane colorate
Taste rapide pentru selectarea
elementelor din anumite meniuri.
 MIRRORING (pagina 36)
PAIRING (pagina 27)
 OPTIONS (pagina 26, 52)
BACK (pagina 12)
/// (pagina 12)
(introducere) (pagina 12)
HOME (pagina 12)
  (dezactivare sunet)
Dezactivează temporar sunetul.
 (volum) +/–
Reglează volumul.
SW  (volum subwoofer) +/–
Reglează nivelul volumului
subwooferului.
10RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\030PAC.fm
masterpage:
Right
 Butoane de control al redării
/ (derulare înapoi/
derulare înainte)
Caută înapoi sau înainte.
/ (anteriorul/următorul)
Selectează capitolul, piesa
sau fişierul anterio(a)r(ă)/
următo(a)r(e).
 (redare)
Porneşte sau reporneşte redarea
(reluare redare).
 (pauză)
Întrerupe sau reporneşte redarea.
 (oprire)
Opreşte redarea.
 RX/TX (receptor/transmiţător)
(pagina 31)
 AUDIO (pagina 38)
11RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\030PAC.fm
masterpage: Left
Cu privire la meniul de pornire
Puteţi afişa meniul de pornire pe ecranul televizorului prin conectarea sistemului la
televizor cu cablul HDMI (nefurnizat). Din meniul de pornire, puteţi seta diferite setări
dacă selectaţi
[Setup] sau dacă selectaţi intrarea sau serviciul pe care doriţi să îl
urmăriţi din lista de intrare.
[Setup]
Listă de intrare
Utilizarea meniului de pornire
///,
(introducere)
HOME
BACK
1
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul televizorului.
2
Apăsaţi /// pentru a selecta
de intrare, după care apăsaţi .
[Setup] sau un element din lista
Pe ecranul televizorului apare intrarea selectată sau afişajul de setare.
Pentru a reveni la ecranul anterior, apăsaţi BACK.
12RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\030PAC.fm
masterpage:
Right
Listă de intrare
Nume intrare
Explicaţie
[TV]
Emite sunetul televizorului. (pagina 22)
[HDMI1]
Emite sunetul dispozitivului conectat la mufa HDMI IN 1.
(pagina 22)
[HDMI2]
Emite sunetul dispozitivului conectat la mufa HDMI IN 2.
(pagina 22)
[HDMI3]
Emite sunetul dispozitivului conectat la mufa HDMI IN 3.
(pagina 22)
[Bluetooth Audio]
Emite sunetul dispozitivului conectat cu ajutorul funcţiei
BLUETOOTH. (pagina 27)
[Analog]
Emite sunetul dispozitivului conectat la mufa ANALOG IN.
[USB]
Emite muzică sau redă fişiere cu fotografii stocate pe un dispozitiv
USB conectat. (pagina 23)
[Screen mirroring]
Afişează ecranul dispozitivului mobil pe ecranul televizorului.
(pagina 36)
[Home Network]
Emite muzică sau redă fişiere cu fotografii de pe dispozitivul
conectat prin intermediul reţelei. (pagina 32)
[Music Services]
Utilizează serviciile de muzică de pe Internet. (pagina 33)
[Setup]
Consultaţi „Utilizarea afişajului de setare” (pagina 44).
Sfat
Puteţi selecta şi intrarea apăsând INPUT +/– în mod repetat.
13RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\030PAC.fm
masterpage: Left
Cu privire la descrierea paşilor
În aceste Instrucţiuni de utilizare, operaţiile sunt descrise drept paşi executaţi din
meniul de pornire afişat pe ecranul televizorului cu ajutorul telecomenzii, atunci când
sistemul este conectat la televizor cu ajutorul cablului HDMI (nefurnizat).
Paşii de operare care selectează elementele de pe ecranul televizorului cu ajutorul
/// şi
sunt simplificaţi în felul următor.
Exemplu: Selectaţi
[Setup] din meniul de pornire.
Operaţia care selectează un element prin apăsarea /// şi
„selectare”.
este denumită
Exemplu: Selectaţi [Network Settings] - [Internet Settings] - [Wired Setup]
din meniul de pornire.
Când se repetă operaţia care selectează un element prin apăsarea /// şi
elementele selectate sunt legate cu „-”.
,
Sfaturi
• Puteţi utiliza butoanele de pe unitate, dacă acestea au nume identice sau similare cu cele
de pe telecomandă.
• Caracterele din paranteze [ ] apar pe ecranul televizorului. Caracterele dintre ghilimele „ ”
apar pe afişajul de pe panoul frontal.
14RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\040CON.fm
masterpage:
Right
Conectare şi pregătire
Conectare şi pregătire
Conexiunea pentru
vizualizarea conţinuturilor
4K protejate prin drepturi
de autor
Conectarea la un televizor 4K
şi la un dispozitiv 4K
Pentru a vizualiza conţinuturi 4K
protejate prin drepturi de autor şi a
asculta sunetul prin sistem, conectaţi
televizorul şi dispozitivul la sistem
printr-o mufă HDMI compatibilă
cu HDCP2.2.
Nu puteţi vizualiza conţinuturi 4K
protejate prin drepturi de autor decât
cu ajutorul unei conexiuni la mufa HDMI
compatibilă cu HDCP2.2.
Mufă HDMI
compatibilă
cu HDCP2.2
Mufă HDMI
compatibilă
cu HDCP2.2
Televizor
Player Blu-ray Disc™, decodor pentru
cablu sau satelit etc.
 Cablu HDMI (nefurnizat)
 Cablu HDMI (nefurnizat)
Este recomandat să folosiţi un cablu
HDMI Premium de mare viteză
cu Ethernet.
1
Verificaţi ce mufă de intrare HDMI
de pe televizor este compatibilă
cu HDCP2.2.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare
a televizorului.
15RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\040CON.fm
2
3
4
masterpage: Left
Conectaţi mufa de intrare HDMI
compatibilă cu HDCP2.2 de pe
televizor şi mufa HDMI OUT de pe
unitate cu cablul HDMI (nefurnizat).
Conectarea televizorului este
finalizată.
Conectaţi mufa de ieşire HDMI
compatibilă cu HDCP2.2 de pe
dispozitivul 4Kşi mufa HDMI IN
de pe unitate cu cablul HDMI
(nefurnizat).
Consultaţi instrucţiunile de utilizare
a dispozitivului 4K pentru a afla dacă
mufa HDMI OUT de dispozitivul 4K
este compatibilă cu HDCP2.2.
Conectarea dispozitivului 4K este
finalizată.
Redaţi conţinut 4K protejat prin
drepturi de autor.
Imaginea apare pe ecranul
televizorului iar sunetul este
scos prin sistem.
Mufă HDMI
compatibilă
cu HDCP2.2
Sfat
Puteţi conecta dispozitivul 4K la oricare
dintre mufele HDMI IN 1, HDMI IN 2,
HDMI IN 3 deoarece toate sunt
compatibile cu HDCP2.2.
Când mufa HDMI a
televizorului nu este
etichetată cu ARC
Dacă mufa HDMI IN compatibilă
cu HDCP2.2 a televizorului nu este
compatibilă cu ARC, sunetul
televizorului nu este scos prin sistem.
În acest caz, conectaţi mufa de ieşire
optică a televizorului şi mufa TV IN
(OPTICAL) de pe unitate cu cablul
optic digital (furnizat).
Televizor
Mufă HDMI
compatibilă
cu HDCP2.2
Player Blu-ray Disc, decodor pentru cablu
sau satelit etc.
 Cablu HDMI (nefurnizat)
 Cablu HDMI (nefurnizat)
Este recomandat să folosiţi un cablu
HDMI Premium de mare viteză
cu Ethernet.
 Cablu optic digital (furnizat)
16RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\040CON.fm
1
Fixaţi suporturile de montare pe
perete (furnizate) în orificiile de
fixare a suporturilor de la baza
unităţii cu şuruburile (furnizate),
astfel încât suprafaţa fiecărui
suport de montare pe perete
să arate ca în imagine.
Fixaţi cele două suporturi de
montare pe perete în orificiile
de fixare din stânga şi dreapta
de la baza unităţii.
Puteţi monta unitatea pe perete.
Şurub (furnizat)
Note
• Pregătiţi şuruburi (nefurnizate) adecvate
pentru materialul şi rezistenţa peretelui.
Deoarece plăcile din rigips sunt destul de
fragile, fixaţi şuruburile bine într-o grindă
din perete. Instalaţi boxele pe orizontală,
prinse cu şuruburi şi dibluri pe o secţiune
de perete plată continuă.
• Pentru instalare, apelaţi la un dealer sau
contractor licenţiat Sony şi acordaţi o
atenţie specială siguranţei în timpul
instalării.
• Sony nu va fi răspunzătoare pentru
accidentele sau daunele provocate
de instalarea necorespunzătoare,
de rezistenţa insuficientă a peretelui,
de instalarea necorespunzătoare a
şuruburilor sau de dezastrele naturale etc.
Suporturi de montare
pe perete (furnizate)
2
Pregătiţi şuruburi (nefurnizate)
potrivite pentru orificiile de pe
spatele suportului de montare
pe perete.
4 mm
Peste 30 mm
4,6 mm
10 mm
Orificiu în suportul de montare pe perete
17RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
Conectare şi pregătire
Montarea unităţii
pe un perete
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\040CON.fm
3
Prindeţi şuruburile în perete.
Şurubul trebuie să iasă în afară
ca în imagine.
730 mm
masterpage: Left
Conectarea la o reţea
cu fir
Pregătiţi reţeaua conectând sistemul şi
PC-ul la reţeaua de domiciliu cu ajutorul
unui cablu LAN.
Conectarea la un PC sau la
un router cu un cablu LAN
3,5 - 4,5 mm
4
Următoarea ilustraţie exemplifică modul
de conectare a sistemului şi a PC-ului la
reţeaua de domiciliu.
Agăţaţi orificiile din suportul
de montare de şuruburi.
Aliniaţi orificiile din suportul de
montare cu şuruburile, apoi agăţaţi
unitatea de cele două şuruburi.
Internet
Modem
Cablu LAN
(nefurnizat)
Router
Server
Notă
Serverul trebuie conectat la aceeaşi reţea
la care este conectat şi sistemul.
Sfat
Vă recomandăm să utilizaţi un cablu
ecranat cu interfaţă dreaptă (nefurnizat).
18RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\040CON.fm
1
2
3
4
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi
[Setup] din meniul
de pornire.
Pe ecranul televizorului apare
afişajul de setare.
5
6
Efectuaţi setarea urmând
instrucţiunile de pe ecran.
Sistemul porneşte setările de reţea
şi apare starea de setare a reţelei.
Apăsaţi / pentru a naviga prin
informaţii şi apoi apăsaţi .
Selectaţi [Save & Connect].
Sistemul începe procedura de
conectare la reţea. Pentru detalii,
citiţi mesajele care apar pe ecranul
televizorului.
Selectaţi [Network Settings] [Internet Settings] - [Wired Setup].
Selectaţi [Auto].
Sistemul porneşte setările de reţea
şi apare starea de setare a reţelei.
Apăsaţi / pentru a naviga prin
informaţii şi apoi apăsaţi .
5
Selectaţi [Save & Connect].
Sistemul începe procedura de
conectare la reţea. Pentru detalii,
citiţi mesajele care apar pe ecranul
televizorului.
Conectarea cu ajutorul unei
adrese IP fixe
1
2
3
4
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi
[Setup] din meniul
de pornire.
Pe ecranul televizorului apare
afişajul de setare.
Selectaţi [Network Settings] [Internet Settings] - [Wired Setup].
Selectaţi [Manual].
19RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
Conectare şi pregătire
Conectarea prin obţinerea
automată a informaţiilor
de reţea
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\040CON.fm
Conectarea la o reţea
wireless
Pregătiţi reţeaua conectând sistemul
şi PC-ul la routerul LAN wireless.
Notă
Serverul trebuie conectat la aceeaşi reţea
la care este conectat şi sistemul.
Conectarea cu ajutorul
butonului WPS
Atunci când routerul LAN wireless
(punctul de acces) este compatibil
cu Wi-Fi Protected Setup (WPS), puteţi
configura cu uşurinţă setările reţelei
cu butonul WPS.
1
2
3
4
5
Conectarea prin selectarea
numelui reţelei (SSID)
Dacă routerul LAN wireless (punctul
de acces) nu este compatibil cu Wi-Fi
Protected Setup (WPS), verificaţi în
prealabil următoarele informaţii.
– Numele reţelei (SSID)*
_____________________________________
– Cheie de securitate (parola)**
_____________________________________
* SSID (Service Set Identifier) este un nume
ce identifică un anumit punct de acces.
**Aceste informaţii ar trebui să fie
menţionate pe o etichetă de pe routerul/
punctul de acces LAN wireless, în
instrucţiunile de utilizare, de persoana
care configurează reţeaua wireless sau
de furnizorul de servicii de internet.
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
1
Selectaţi
[Setup] din meniul
de pornire.
Pe ecranul televizorului apare
afişajul de setare.
2
Selectaţi [Network Settings] [Internet Settings] - [Wireless
Setup] - [Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)].
3
Selectaţi [Start].
Apăsaţi butonul WPS
de pe punctul de acces.
Sistemul începe procedura
de conectare la reţea.
masterpage: Left
4
5
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi
[Setup] din meniul
de pornire.
Pe ecranul televizorului apare
afişajul de setare.
Selectaţi [Network Settings] [Internet Settings] - [Wireless
Setup].
Pe ecranul televizorului apare lista
cu numele de reţea.
Selectaţi numele de reţea (SSID)
dorit.
Introduceţi cheia de securitate
(sau parola) folosind tastatura
software şi selectaţi [Enter].
Sistemul începe procedura de
conectare la reţea.
20RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\040CON.fm
masterpage:
Right
Conectare şi pregătire
Conectarea cu ajutorul unei
adrese IP fixe
Selectaţi [New connection registration] [Manual registration] la pasul 4 din
„Conectarea prin selectarea numelui
reţelei (SSID)” şi urmaţi instrucţiunile
pe ecran.
Conectarea cu ajutorul unui
cod PIN
Selectaţi [New connection registration]
la pasul 4 din „Conectarea prin
selectarea numelui reţelei (SSID)”
şi selectaţi [(WPS) PIN Method].
Conectarea prin SongPal
Aplicaţia SongPal poate conecta
sistemul la reţeaua wireless la care
este conectat dispozitivul mobil. Pentru
detalii, urmaţi instrucţiunile din aplicaţie
sau consultaţi următorul URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
21RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\050LST.fm
Ascultarea sunetului
Ascultarea la televizor
1
2
3
4
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Ascultarea sunetului de
pe dispozitivul conectat
1
2
Selectaţi [TV] din meniul
de pornire.
Selectaţi programul cu ajutorul
telecomenzii televizorului.
Programul TV selectat apare pe
ecranul televizorului iar sunetul
televizorului este scos prin sistem.
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
• Reglaţi volumul subwooferului
apăsând SW  +/– de pe
telecomandă (pagina 26).
masterpage: Left
3
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi intrarea la care este
conectat dispozitivul dorit din
meniul de pornire.
Imaginea de pe dispozitivul selectat
apare pe ecranul televizorului iar
sunetul este scos prin sistem.
Dacă selectaţi [Analog], meniul
de pornire este afişat pe ecranul
televizorului.
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
• Reglaţi volumul subwooferului
apăsând SW  +/– de pe
telecomandă (pagina 26).
Sfat
Sfat
Puteţi selecta [TV] apăsând INPUT +/–
de pe telecomandă.
Puteţi selecta intrarea dacă apăsaţi INPUT
+/– pe telecomandă.
Modificarea numelui
de intrare afişat în meniul
de pornire.
Puteţi modifica numele de intrare
[HDMI1], [HDMI2] sau [HDMI3] care este
afişat în meniul de pornire.
1
2
3
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Plasaţi cursorul pe [HDMI1],
[HDMI2] sau [HDMI3] din meniul
de pornire şi apăsaţi OPTION.
Meniul de opţiuni apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi [Input Label].
22RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\050LST.fm
4
Apăsaţi
3
4
5
pentru finalizare.
Sfat
Atunci când modificaţi numele intrării, se va
schimba automat şi pictograma afişată.
Selectaţi [USB (Connected)]
din meniul de pornire.
Selectaţi [Music] - folderul în care
sunt stocate melodiile - melodia.
Melodia selectată este redată iar
sunetul este scos prin sistem.
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
• Reglaţi volumul subwooferului
apăsând SW  +/– de pe
telecomandă (pagina 26).
Notă
Ascultarea de muzică
de pe un dispozitiv USB
Nu decuplaţi dispozitivul USB în timpul
funcţionării. Pentru a evita avarierea
datelor sau deteriorarea dispozitivului USB,
opriţi sistemul înainte să conectaţi sau să
deconectaţi dispozitivul USB.
Sfat
Puteţi reda fişiere audio/fotografii
stocate pe un dispozitiv USB conectat.
Pentru tipurile de fişiere redabile,
consultaţi „Tipuri de fişiere redabile”
(pagina 63).
1
Conectaţi dispozitivul USB
la portul (USB).
Puteţi efectua diferite operaţii din meniul
de opţiuni (pagina 52).
Vizualizarea fotografiilor
de pe un dispozitiv USB.
Puteţi reda fişiere cu fotografii stocate
pe un dispozitiv USB conectat.
Pentru tipurile de fişiere redabile,
consultaţi „Tipuri de fişiere redabile”
(pagina 63).
Selectaţi [Photo] - folderul în care
sunt stocate fotografiile - fotografia
la pasul 4.
Pe ecranul televizorului apare fotografia
selectată.
Sfat
Puteţi efectua diferite operaţii din meniul
de opţiuni (pagina 52).
2
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
23RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
Ascultarea sunetului
5
Selectaţi numele intrării.
Puteţi selecta numele intrării dintre
următoarele.
• [BD Player]
• [DVD Player]
• [Cable Box]
• [Satellite]
• [GAME]
• [PC]
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\060SOU.fm
Selectarea efectului de sunet
Setarea efectului de
sunet corespunzător
surselor de sunet
(SOUND FIELD)
Puteţi savura cu uşurinţă efecte de
sunet preprogramate, adaptate la
diferite tipuri de surse de sunet.
masterpage: Left
Câmp
de sunet
Explicaţie
[Music]
Efectele de sunet
sunt optimizate
pentru muzică.
[Sports]
Comentariile sunt
clare, ovaţiile se aud
surround şi sunetul
este realist.
[Game
Studio]
Efectele de sunet
sunt optimizate
pentru jocuri.
[Standard]
Efectele de sunet
sunt optimizate
pentru sursa
respectivă.
Sfaturi
SOUND FIELD
CLEAR AUDIO+
1
2
• Puteţi selecta [ClearAudio+] apăsând
CLEAR AUDIO+ de pe telecomandă.
• Puteţi selecta câmpul de sunet din meniul
de opţiuni (pagina 52).
Apăsaţi SOUND FIELD.
Meniul cu câmpurile de sunet apare
pe ecranul televizorului.
Apăsaţi butonul în mod repetat
pentru a selecta câmpul de
sunet dorit.
Câmp
de sunet
Explicaţie
[ClearAudio+]
Este selectată
automat setarea
de sunet potrivită
pentru sursa
de sunet.
[Movie]
Efectele de sunet
sunt optimizate
pentru filme. Acest
mod reproduce
densitatea şi
expansiunea bogată
a sunetului.
24RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\060SOU.fm
Ascultarea de sunet clar
la volum redus în toiul
nopţii (NIGHT)
masterpage:
Right
Îmbunătăţirea clarităţii
dialogurilor (VOICE)
Selectarea efectului de sunet
Sunetul este scos cu volum scăzut,
cu o pierdere minimă a fidelităţii
şi clarităţii dialogului.
VOICE
NIGHT
1
1
2
2
Apăsaţi NIGHT.
Modul nocturn apare pe ecranul
televizorului.
Apăsaţi butonul în mod repetat
pentru a selecta modul nocturn.
Mod
Explicaţie
[On]
Activează funcţia mod
nocturn.
[Off]
Dezactivează funcţia
mod nocturn.
Sfat
Puteţi selecta [Night] din meniul de opţiuni
(pagina 52).
Apăsaţi VOICE.
Modul voce apare pe ecranul
televizorului.
Apăsaţi butonul în mod repetat
pentru a selecta modul voce.
Mod
Explicaţie
[Up Off]
Standard
[Up 1]
Dialogurile se aud
cu uşurinţă datorită
gamei de dialog
amplificate.
[Up 2]
Gama de dialog este
amplificată şi sunetul
dialogurilor poate fi
mai uşor de distins
de către vârstnici.
Sfat
Puteţi selecta [Voice] din meniul de opţiuni
(pagina 52).
25RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\060SOU.fm
Reglarea volumului
subwooferului
///,
Subwooferul este conceput pentru
reproducerea sunetului de bas sau
a sunetelor de joasă frecvenţă.
SW  +/–
OPTIONS
Atunci când priviţi
la televizor
1
Apăsaţi SW (volum subwoofer)  +/–
pentru a regla volumul subwooferului.
Notă
Dacă sursa de intrare nu conţine multe
sunete de bas, aşa cum se întâmplă în
cazul programelor de televiziune, sunetul
de bas al subwooferului poate fi auzit cu
dificultate.
Reglarea întârzierii
dintre imagine şi sunet
Atunci când sunetul nu corespunde
imaginilor de pe ecranul televizorului,
puteţi regla decalajul dintre imagine
şi sunet.
Metoda de setare diferă, în funcţie
de intrare.
masterpage: Left
Apăsaţi OPTIONS.
„SYNC” apare pe afişajul
de pe panoul frontal.
2
Apăsaţi  sau
Intervalul de reglare apare pe
afişajul de pe panoul frontal.
3
Reglaţi întârzierea cu /
şi apăsaţi .
Puteţi face reglaje între 0 msec şi
300 msec, în paşi de câte 25 msec.
4
Apăsaţi OPTIONS.
Meniul de opţiuni de pe afişajul
panoului frontal se stinge.
Atunci când urmăriţi imagini
de pe un alt dispozitiv
1
2
3
Apăsaţi OPTIONS.
Meniul de opţiuni apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi [A/V SYNC].
Reglaţi întârzierea cu /
şi apăsaţi .
Puteţi face reglaje între 0 msec şi
300 msec, în paşi de câte 25 msec.
26RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\070BTF.fm
Ascultarea de muzică/sunet
cu ajutorul funcţiei BLUETOOTH
Ascultarea de muzică de
pe un dispozitiv mobil
Ascultarea de muzică prin
împerecherea cu un
dispozitiv mobil
1
2
INPUT +/–
3
SW  +/–
HOME
4
 +/–
Butoane de
control al redării
RX/TX
5
Apăsaţi PAIRING.
Sistemul intră în modul de
împerechere, pe afişajul de pe panoul
frontal apare „BT” iar indicatorul
BLUETOOTH clipeşte rapid.
Porniţi funcţia BLUETOOTH, apoi
selectaţi „HT-CT790” după ce aţi
căutat acest nume pe dispozitivul
mobil.
Dacă se solicită o cheie de acces,
introduceţi „0000”.
Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH se aprinde pe unitate
cu culoarea albastru.
A fost stabilită conexiunea dintre
sistem şi dispozitivul mobil.
Porniţi redarea audio cu aplicaţia
de muzică de pe dispozitivul
mobil conectat.
Sunetul este scos prin unitate.
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
• Reglaţi volumul subwooferului
apăsând SW  +/– de pe
telecomandă (pagina 26).
• Puteţi reda sau pune pe pauză
conţinutul cu ajutorul butoanelor
de operare a redării de pe
telecomandă.
27RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
Ascultarea de muzică/sunet cu ajutorul funcţiei BLUETOOTH
Puteţi asculta muzica stocată pe un
dispozitiv mobil, de exemplu un telefon
inteligent sau o tabletă, prin intermediul
unei conexiuni wireless, conectând
sistemul şi dispozitivul mobil prin
intermediul funcţiei BLUETOOTH.
Atunci când vă conectaţi la dispozitivul
mobil cu ajutorul funcţiei BLUETOOTH,
puteţi efectua operaţi doar cu ajutorul
telecomenzii furnizate, fără a mai fi
nevoie să porniţi televizorul.
PAIRING
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\070BTF.fm
Pentru a verifica starea conexiunii
funcţiei BLUETOOTH
Stare
Indicator BLUETOOTH
În starea
standby pentru
împerechere
Clipeşte des cu culoarea
albastru
Se încearcă
stabilirea
conexiunii
Clipeşte cu culoarea
albastru
Conexiunea a
fost stabilită
Se aprinde cu culoarea
albastru
Neconectat
Stins
3
4
5
Sfaturi
• După stabilirea conexiunii BLUETOOTH,
se va afişa un mesaj în care se recomandă
ce aplicaţie să descărcaţi, în funcţie de
dispozitivul conectat.
Dacă urmaţi instrucţiunile afişate, puteţi
descărca aplicaţia SongPal care vă va
permite să operaţi acest sistem.
Consultaţi „Ascultarea de muzică de pe
un dispozitiv mobil cu SongPal”
(pagina 34) pentru detalii privind
SongPal.
• Efectuaţi împerecherea cu cel de-al doilea
şi cu dispozitivele mobile suplimentare.
• Pentru a revoca împerecherea,
apăsaţi HOME.
Ascultarea de muzică
de pe un dispozitiv mobil
împerecheat
1
2
Activaţi funcţia BLUETOOTH
pe dispozitivul mobil.
Apăsaţi în mod repetat INPUT +/–
până când pe panoul frontal
apare „BT”.
Intrarea comută automat pe
[Bluetooth Audio], după care
sistemul se reconectează automat
la dispozitivul mobil la care a fost
conectat cel mai recent.
masterpage: Left
Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH se aprinde cu
culoarea albastru.
A fost stabilită conexiunea dintre
sistem şi dispozitivul mobil.
Porniţi redarea audio cu aplicaţia
de muzică de pe dispozitivul
mobil conectat.
Sunetul este scos prin unitate.
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
• Reglaţi volumul subwooferului
apăsând SW  +/– de pe
telecomandă (pagina 26).
• Puteţi reda sau pune pe pauză
conţinutul cu ajutorul butoanelor
de operare a redării de pe
telecomandă.
Pentru a deconecta dispozitivul
mobil
Efectuaţi oricare dintre următoarele
manevre.
• Dezactivaţi funcţia BLUETOOTH
pe dispozitivul mobil.
• Apăsaţi PAIRING de pe telecomandă.
• Opriţi sistemul sau dispozitivul mobil.
Notă
Dacă nu apare „BT” pe afişajul de pe
panoul frontal atunci când apăsaţi INPUT
+/– la pasul 2 din „Ascultarea de muzică
de pe un dispozitiv mobil împerecheat”,
apăsaţi RX/TX o dată pe telecomandă.
Sfat
Dacă nu a fost stabilită conexiunea,
selectaţi „HT-CT790” pe dispozitivul mobil.
Conectarea la un dispozitiv
mobil cu ajutorul funcţiei
cu o singură atingere (NFC)
Dacă ţineţi un dispozitiv mobil
compatibil cu NFC, de exemplu un
28RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\070BTF.fm
telefon inteligent sau o tabletă,
în apropierea mărcii N de pe unitate,
sistemul porneşte automat şi
efectuează automat împerecherea
şi conexiunea BLUETOOTH.
Dispozitive compatibile
Telefoane inteligente, tablete şi playere
muzicale cu funcţia NFC încorporată
(Sistem de operare: Android™ 2.3.3 sau
mai recent, cu excepţia Android 3.x)
2
Activaţi funcţia NFC
pe dispozitivul mobil.
Pentru a opri redarea cu ajutorul
funcţiei cu o singură atingere
Atingeţi marca N de pe unitate
cu dispozitivul mobil.
Atingeţi în continuare până când
dispozitivul mobil vibrează şi apare
mesajul pe dispozitivul mobil.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran
pentru a finaliza împerecherea
unităţii cu dispozitivul mobil.
Atingeţi din nou marca N de pe unitate
cu dispozitivul mobil.
Indicator BLUETOOTH
3
4
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
• Reglaţi volumul subwooferului
apăsând SW  +/– de pe
telecomandă (pagina 26).
• Puteţi reda sau pune pe pauză
conţinutul cu ajutorul butoanelor
de operare a redării de pe
telecomandă.
Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH se aprinde cu
culoarea albastru.
A fost stabilită conexiunea dintre
sistem şi dispozitivul mobil.
Note
• În funcţie de dispozitiv, este posibil să fie
necesară parcurgerea următoarelor
manevre pe dispozitivul mobil, în prealabil.
– Porniţi funcţia NFC.
– Descărcaţi aplicaţia „NFC Easy Connect”
din Google Play™ şi porniţi-o.
(Este posibil ca aplicaţia să nu fie
disponibilă în anumite ţări/regiuni.)
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare a dispozitivului.
• Această caracteristică nu funcţionează
cu căşti sau boxe compatibile cu
BLUETOOTH. Pentru a asculta sunetul prin
căşti sau boxe compatibile cu
BLUETOOTH, consultaţi „Ascultarea
sunetului de la televizorul sau dispozitivul
conectat prin căşti sau boxe” (pagina 30).
• [Bluetooth Mode] devine automat
[Receiver] atunci când stabiliţi o
conexiune BLUETOOTH cu ajutorul
funcţiei cu o singură atingere. Chiar dacă
funcţia cu o singură atingere este
revocată, setarea [Bluetooth Mode]
rămâne [Receiver]. Pentru detalii cu
privire la [Bluetooth Mode], consultaţi
[Bluetooth Settings] (pagina 47).
Porniţi redarea audio cu aplicaţia
de muzică de pe dispozitivul
mobil conectat.
Sunetul este scos prin sistem.
29RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
Ascultarea de muzică/sunet cu ajutorul funcţiei BLUETOOTH
1
5
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\070BTF.fm
Ascultarea sunetului
de la televizorul sau
dispozitivul conectat prin
căşti sau boxe
device is connected.]. (Apare şi
numele dispozitivului conectat).
Dacă nu puteţi găsi numele căştilor
sau al boxelor în [Device List],
selectaţi [Scan].
6
Puteţi asculta sunetul televizorului sau
al dispozitivului conectat prin căşti sau
boxe compatibile cu BLUETOOTH dacă
stabiliţi conexiunea cu ajutorul funcţiei
BLUETOOTH.
Ascultarea sunetului prin
împerecherea cu căşti sau
boxe
1
2
3
4
5
7
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi
[Setup] din meniul
de pornire.
Pe ecranul televizorului apare
afişajul de setare.
Selectaţi [Bluetooth Settings] [Bluetooth Mode] - [Transmitter].
Sistemul intră în modul de
transmisie BLUETOOTH.
Setaţi căştile sau boxele
compatibile cu BLUETOOTH
în modul de împerechere.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare
a căştilor sau a boxelor pentru
detalii cu privire la metoda de
împerechere.
Selectaţi numele de căştilor sau
al boxelor din [Device List] din
[Bluetooth Settings].
După stabilirea conexiunii
BLUETOOTH, apare [Bluetooth
masterpage: Left
Reveniţi la meniul de pornire
şi selectaţi intrarea dorită.
Imaginea intrării selectate apare pe
ecranul televizorului, pe afişajul de
pe panoul frontal apare „BT TX”
iar sunetul este scos prin căşti
sau boxe.
Nu se scoate niciun sunet prin
sistem.
Cu privire la selectarea intrării,
consultaţi „Utilizarea meniului de
pornire” (pagina 12).
Reglaţi volumul.
Iniţial, reglaţi nivelul volumului
pentru căşti sau boxe. În cazul
conectării la căşti sau boxe, nivelul
volumului căştilor sau al boxelor
poate fi controlat cu VOL +/–
de pe unitate şi cu  +/–
de pe telecomandă.
Pentru a revoca împerecherea
Revocaţi împerecherea căştilor sau
a boxelor la pasul 4.
Pentru a şterge un dispozitiv
înregistrat din lista cu dispozitive
1
Urmaţi paşii de la 1 la 5 din
„Ascultarea sunetului prin
împerecherea cu căşti sau boxe”.
2
Selectaţi numele de căştilor sau
al boxelor şi apăsaţi OPTIONS.
3
4
Selectaţi [Remove].
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran
pentru a şterge căştile sau boxele
dorite din lista cu dispozitive.
30RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\070BTF.fm
Ascultarea sunetului
cu căştile sau boxele
împerecheate
1
2
4
5
Selectaţi intrarea dorită.
Cu privire la selectarea intrării,
consultaţi „Utilizarea meniului de
pornire” (pagina 12).
Activaţi funcţia BLUETOOTH
a căştilor sau a boxelor.
Apăsaţi RX/TX de
pe telecomandă.
[Bluetooth Mode] este setat la
[Transmitter] şi pe afişajul de pe
panoul frontal apare „BT TX”.
Sistemul se reconectează automat
la căştile sau la boxele la care a fost
conectat cel mai recent iar sunetul
este scos prin căşti sau boxe.
Nu se scoate niciun sunet prin
sistem.
Reglaţi volumul.
Reglaţi nivelul volumului pentru
căşti sau boxe. Puteţi regla nivelul
volumului pentru căşti sau boxe şi
cu  +/– de pe telecomandă.
Pentru a deconecta căştile sau
boxele.
Efectuaţi oricare dintre următoarele
manevre.
– Dezactivaţi funcţia BLUETOOTH
a căştilor sau a boxelor.
– Apăsaţi RX/TX.
– Opriţi sistemul sau căştile sau boxele.
– Selectaţi numele dispozitivului pentru
căştile sau boxele conectate din
[Setup] - [Bluetooth Settings] [Device List].
Cu privire la conectarea
căştilor sau a boxelor
• Este posibil să nu puteţi regla nivelul
volumului, în funcţie de căştile sau
boxele compatibile cu BLUETOOTH.
• [Screen mirroring], [Bluetooth Audio]
şi funcţia Home Theatre Control sunt
dezactivate dacă [Bluetooth Mode]
este setat la [Transmitter].
• Dacă este selectată intrarea
[Bluetooth Audio] sau [Screen
mirroring], nu puteţi seta [Bluetooth
Mode] la [Transmitter]. Nu îl puteţi
comuta nici cu RX/TX de pe
telecomandă.
• Puteţi înregistra cel mult 9 dispozitive
BLUETOOTH. Dacă se înregistrează un
al 10-lea dispozitiv BLUETOOTH,
dispozitivul BLUETOOTH care a fost
conectat cel mai demult va fi înlocuit
cu cel nou.
• Sistemul poate afişa până la
15 dispozitive BLUETOOTH în
[Device List].
• Nu puteţi modifica efectul de sunet
sau setările din meniul de opţiuni în
timpul transmiterii sunetului către
căştile sau boxele compatibile cu
BLUETOOTH.
• Este posibil ca unele conţinuturi
să nu poată fi transmise, din cauza
protecţiei conţinuturilor.
• Redarea audio/de muzică de pe
dispozitivul BLUETOOTH este decalată
faţă de cea de pe unitate din cauza
caracteristicilor tehnologiei
BLUETOOTH wireless.
• Puteţi activa sau dezactiva recepţia
sunetelor AAC sau LDAC de pe
dispozitivul BLUETOOTH (pagina 47).
31RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
Ascultarea de muzică/sunet cu ajutorul funcţiei BLUETOOTH
3
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\080NTW.fm
Utilizarea funcţiei de reţea
Ascultarea muzicii
de pe un PC
Ascultarea de muzică de
pe PC prin intermediul
unei reţele de domiciliu
Puteţi reda fişiere audio stocate pe PC
prin intermediul reţelei de domiciliu.
Fişierele audio pot fi redate prin
operarea afişajului pe ecran (OSD)
al sistemului sau cu aplicaţia dedicată
SongPal, pe un dispozitiv mobil,
de exemplu un telefon inteligent
sau o tabletă.
PC
Router LAN wireless
1
2
Pregătirea Home Network
1
2
3
Conectaţi sistemul la o reţea.
Consultaţi „Conectarea la o reţea
cu fir” (pagina 18) şi „Conectarea la
o reţea wireless” (pagina 20).
Conectaţi PC-ul la o reţea.
Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a PC-ului.
Setaţi PC-ul.
Pentru a utiliza PC-ul în reţeaua
de domiciliu, trebuie să setaţi PC-ul
pe post de server. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
a PC-ului.
Sfat
Consultaţi
[Setup] - [Network Settings] [Network Connection Status] când verificaţi
starea conexiunii la reţea.
masterpage: Left
3
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi [Home Network]
din meniul de pornire.
Numele dispozitivului din reţeaua
de domiciliu apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi dispozitivul dorit [Music] - folderul în care sunt
stocate melodiile - melodia.
Melodia selectată este redată iar
sunetul este scos prin sistem.
4
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
• Reglaţi volumul subwooferului
apăsând SW  +/– de pe
telecomandă (pagina 26).
Sfaturi
• Puteţi vizualiza fotografiile stocate
pe PC dacă selectaţi [Photo] la pasul 3.
• Puteţi efectua diferite operaţii din meniul
de opţiuni (pagina 52).
32RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\080NTW.fm
Ascultarea muzicii de pe
un PC cu aplicaţia SongPal
masterpage:
Right
Ascultarea de muzică
prin Music Services
PC
Cu acest sistem, puteţi asculta serviciile
de muzică oferite pe internet. Pentru a
utiliza această funcţie, sistemul trebuie
să fie conectat la internet.
1
Router LAN wireless
2
3
Puteţi reda fişierele audio stocate pe
PC prin operarea aplicaţiei dedicate
SongPal care se descarcă pe un
dispozitiv mobil, de exemplu un telefon
inteligent sau o tabletă. Pentru detalii cu
privire la SongPal, consultaţi „Ce puteţi
face cu SongPal” (pagina 34) sau URL-ul
următor.
http://info.songpal.sony.net/help/
Selectaţi [Music Services] din
meniul de pornire.
Pe ecranul televizorului apare lista
cu servicii de muzică.
Selectaţi serviciul de muzică dorit.
Pe ecranul televizorului apare
ghidul pentru ascultarea serviciilor
de muzică.
Urmaţi ghidul pentru a vă bucura
de serviciile de muzică.
Sfat
Puteţi actualiza lista cu furnizori de servicii
apăsând OPTIONS şi selectând [Update
Services] la pasul 2.
33RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
Utilizarea funcţiei de reţea
Telefon inteligent
sau tabletă
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\080NTW.fm
Ascultarea de muzică
de pe un dispozitiv mobil
cu SongPal
Ce puteţi face cu SongPal
SongPal este o aplicaţie care
controlează dispozitivele audio Sony
compatibile, cu ajutorul unui telefon
inteligent/iPhone.
Căutaţi SongPal în Google Play™ sau
în App Store şi descărcaţi aplicaţia pe
telefonul inteligent/iPhone.
Pentru detalii cu privire la SongPal,
consultaţi următorul URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
Descărcarea aplicaţiei SongPal pe
telefonul inteligent/iPhone asigură
următoarele beneficii.
Setări de sunet pentru sistem
Puteţi particulariza cu uşurinţă sunetul
sau puteţi utiliza setările [ClearAudio+]
recomandate de Sony.
Serviciu de muzică
Puteţi configura setările iniţiale pentru
utilizarea serviciilor de muzică*.
* În funcţie de ţară şi regiune, serviciile de
muzică şi perioada lor de disponibilitate
pot să difere.
Poate fi necesară o actualizare
a dispozitivului.
Dacă folosiţi Google Cast™ pentru un
serviciu de muzică, consultaţi „Utilizarea
Google Cast” (pagina 35).
masterpage: Left
Ascultarea de muzică
de pe dispozitivul USB
Puteţi reda muzica de pe un dispozitiv
conectat la portul (USB) de pe unitate.
Notă
Funcţiile pe care le puteţi controla cu
SongPal variază în funcţie de dispozitivul
conectat. Designul şi specificaţiile aplicaţiei
se pot modifica fără notificare prealabilă.
Utilizarea SongPal
1
2
3
4
Descărcaţi aplicaţia gratuită
SongPal pe un dispozitiv mobil.
Conectaţi sistemul şi dispozitivul
mobil cu funcţia BLUETOOTH
(pagina 27) sau cu funcţia de reţea
(pagina 18).
Porniţi SongPal.
Efectuaţi operaţiile urmând
indicaţiile de pe ecranul SongPal.
Note
• Înainte de a utiliza SongPal, nu uitaţi
să setaţi [Bluetooth Mode] la [Receiver]
(pagina 47).
• Utilizaţi cea mai recentă versiune
SongPal.
Sfaturi
• Puteţi conecta sistemul şi dispozitivul
mobil cu ajutorul funcţiei NFC (pagina 28).
• În cazul conectării cu ajutorul funcţiei de
reţea, conectaţi dispozitivul mobil la
reţeaua la care este conectat şi sistemul.
Ascultarea de muzică din reţeaua
de domiciliu
Puteţi reda din reţea muzica stocată
pe PC sau pe serverul din reţeaua
de domiciliu.
34RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\080NTW.fm
Utilizarea Google Cast
Google Cast vă permite să selectaţi
conţinutul muzical din aplicaţia
cu Google Cast activat şi să îl redaţi
pe unitate.
Google Cast trebuie configurat iniţial
cu SongPal.
1
3
4
5
Conectaţi dispozitivul prin Wi-Fi
la reţeaua la care este conectat
sistemul (pagina 20).
Porniţi SongPal, selectaţi sistemul
şi atingeţi [Settings] - [Google
Cast] - [Learn how to Cast].
Verificaţi funcţionarea şi
aplicaţiile cu Google Cast activat
şi apoi descărcaţi aplicaţia.
Porniţi aplicaţia cu Google Cast
activat, atingeţi butonul cast şi
selectaţi sistemul.
Ascultarea de muzică
prin conectarea unui
dispozitiv compatibil
cu SongPal Link
Ascultarea aceleiaşi muzici
în camere diferite
(Wireless Multi Room)
Puteţi asculta muzica preferată, stocată
pe PC sau pe telefoane inteligente şi,
mai mult, muzică din serviciile de reţea,
în camere diferite, cu o calitate
excelentă a sunetului.
Puteţi efectua operaţii cu ajutorul
aplicaţiei SongPal care este instalată
pe un telefon inteligent/iPhone.
Pentru a utiliza mai multe dispozitive
compatibile SongPal, conectaţi-le
la aceeaşi reţea LAN wireless.
Pentru a efectua setarea
pe SongPal
Efectuaţi setarea urmând instrucţiunile
de ajutor din SongPal.
Sfat
Pentru detalii cu privire la SongPal,
consultaţi „Ce puteţi face cu SongPal”
(pagina 34).
6
Selectaţi şi redaţi muzică în
aplicaţia cu Google Cast activat.
Muzica este redată prin sistem.
Notă
Nu puteţi utiliza Google Cast dacă pe
afişajul panoului frontal al unităţii apare
„google cast updating”. Aşteptaţi până se
finalizează actualizarea şi încercaţi din nou.
35RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
Utilizarea funcţiei de reţea
2
Descărcaţi aplicaţia gratuită
SongPal pe un dispozitiv mobil.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\080NTW.fm
Afişarea ecranului
dispozitivului mobil pe
un televizor (MIRRORING)
[Screen mirroring] este o funcţie care
afişează ecranul unui dispozitiv mobil
pe televizor, prin tehnologia Miracast.
Sistemul poate fi conectat direct la
un dispozitiv compatibil cu Screen
mirroring (de exemplu, telefon
inteligent, tabletă). Vă puteţi bucura
de utilizarea afişajului dispozitivului
pe ecranul mare al televizorului. Pentru
a utiliza această caracteristică nu este
necesar un router wireless (sau un punct
de acces).
MIRRORING
masterpage: Left
Note
• Atunci când folosiţi Screen mirroring,
calitatea imaginii şi a sunetului poate
fi deteriorată, uneori, din cauza
interferenţelor de la alte reţele.
• În funcţie de mediul de utilizare, calitatea
imaginii şi a sunetului pot să se
deterioreze.
• Unele funcţii de reţea pot să nu fie
disponibile atunci când folosiţi Screen
mirroring.
• Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs. este
compatibil cu Miracast. Nu se garantează
conectivitatea cu toate dispozitivele
compatibile Miracast.
Revocarea funcţiei
Screen Mirroring
Apăsaţi HOME sau BACK.
HOME
BACK
1
2
Apăsaţi MIRRORING.
Urmaţi instrucţiunile de
pe ecranul televizorului.
Activaţi funcţia Screen mirroring
de pe dispozitivul dvs. mobil.
Ecranul dispozitivului mobil apare
pe ecranul televizorului.
Sfaturi
• Puteţi selecta [Screen mirroring]
din meniul de pornire la pasul 1.
• Puteţi îmbunătăţi stabilitatea de redare
prin setarea [Screen mirroring RF Setting]
(pagina 50).
36RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\090OST.fm
3
Utilizarea diferitelor funcţii/setări
Stabilirea conexiunii
wireless a subwooferului
(LINK)
4
Stabiliţi din nou conexiunea wireless
a subwooferului pentru o conexiune
mai bună.
5
Indicator de alimentare
6
Selectaţi [System Settings] [Wireless Subwoofer Connection] [Link].
Pe ecranul televizorului apare
afişajul [Link].
Apăsaţi LINK de pe spatele
subwooferului.
Indicatorul de alimentare de pe
subwoofer clipeşte cu culoarea
verde.
Continuaţi cu pasul următor după
1 minut.
Selectaţi [Start].
Începe setarea legăturii.
Pentru a reveni la afişajul anterior,
selectaţi [Cancel].
Finalizaţi setarea legăturii urmând
instrucţiunile din mesajul de
pe ecran.
Indicatorul de alimentare de pe
subwoofer se aprinde cu culoarea
verde.
Note
• Dacă apare mesajul [Cannot set Link.],
urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
• Dacă [Bluetooth Mode] este setat la
[Transmitter] iar dispozitivul BLUETOOTH
este conectat la sistem, conexiunea
wireless a subwooferului nu poate
fi stabilită.
1
2
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi
[Setup] din meniul
de pornire.
Pe ecranul televizorului apare
afişajul de setare.
37RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
Utilizarea diferitelor funcţii/setări
LINK
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\090OST.fm
masterpage: Left
Redarea de fişiere audio
comprimate cu o calitate
naturală a sunetului
Ascultarea sunetului
de transmisie multiplex
(AUDIO)
Această funcţie îmbunătăţeşte calitatea
sunetului pentru fişierele audio
comprimate deoarece restaurează
sunetul de înaltă rezoluţie eliminat în
urma procesului de compresie. Puteţi
asculta un sunet de o calitate similară
celei originale, natural şi cu o bună
distribuţie spaţială.
Această funcţie este disponibilă doar
dacă selectaţi [Music] pentru câmpul
de sunet (pagina 24).
Vă puteţi bucura de sunet de transmisie
multiplex când sistemul recepţionează
un semnal de transmisie multiplex
Dolby Digital.
1
2
3
4
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi
[Setup] din meniul
de pornire.
Pe ecranul televizorului apare
afişajul de setare.
Selectaţi [Audio Settings] - [DSEE].
AUDIO
1
Apăsaţi AUDIO.
Semnalul audio apare pe afişajul
de pe panoul frontal.
2
Apăsaţi butonul în mod repetat
pentru a selecta semnalul audio
dorit.
Semnal audio Explicaţie
Selectaţi [On].
„MAIN”
Va fi scos sunetul
limbii principale.
„SUB”
Va fi scos sunetul
limbii secundare.
„MN/SB”
Va fi scos sunetul
combinat, rezultant
din limba principală
şi cea secundară.
Note
• Această funcţie este compatibilă cu
semnale de intrare digitale pe 2 canale
cu o frecvenţă de eşantionare de 44,1 kHz
sau 48 kHz.
• Frecvenţa de eşantionare/adâncimea
biţilor după conversia ascendentă este
de până la 96 kHz/24 bit.
• Această funcţie nu este compatibilă
cu semnalele DSD.
• Această funcţie nu este disponibilă atunci
când se selectează [Analog].
Note
• Pentru a recepţiona un semnal Dolby
Digital, trebuie să conectaţi un televizor
sau alte dispozitive la mufa TV IN
(OPTICAL) cu cablul optic digital (furnizat).
• Dacă mufa HDMI IN a televizorului este
compatibilă cu funcţia Audio Return
Channel (pagina 41), puteţi recepţiona
un semnal Dolby Digital prin intermediul
unui cablu HDMI.
38RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\090OST.fm
Dezactivarea butoanelor
de pe unitate
Puteţi dezactiva butoanele de pe
unitate pentru a preîntâmpina utilizarea
necorespunzătoare, cum ar fi pagubele
provocate de copii (funcţia Child lock).
masterpage:
Right
Modificarea luminozităţii
afişajului de pe panoul
frontal şi a indicatorului
BLUETOOTH (DIMMER)
Puteţi modifica luminozitatea afişajului
de pe panoul frontal şi a indicatorului
BLUETOOTH.
Apăsaţi VOL –, VOL + şi VOL – în
această ordine în timp ce ţineţi apăsat
INPUT pe unitate.
„LOCK” apare pe afişajul de pe panoul
frontal iar butoanele de pe unitate sunt
blocate.
Puteţi utiliza unitatea numai cu ajutorul
telecomenzii.
Revocarea funcţiei
Child Lock.
Apăsaţi VOL –, VOL + şi VOL – în această
ordine în timp ce ţineţi apăsat INPUT
pe unitate.
Pe afişajul de pe panoul frontal apare
„UNLCK” iar funcţia de blocare pentru
copii este revocată.
1
2
Apăsaţi DIMMER.
Pe afişajul de pe panoul frontal
apare modul de afişaj.
Apăsaţi butonul în mod repetat
pentru a selecta modul de afişaj
dorit.
Mod
Explicaţie
„BRIGHT”
Afişajul de pe panoul
frontal şi indicatorul
BLUETOOTH
luminează puternic.
„DARK”
Afişajul de pe panoul
frontal şi indicatorul
BLUETOOTH
luminează slab.
„OFF”
Afişajul de pe panoul
frontal este stins.
Notă
 (alimentare) nu este blocată cu funcţia
Child Lock.
39RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
Utilizarea diferitelor funcţii/setări
DIMMER
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\090OST.fm
Notă
Afişajul de pe panoul frontal este oprit
atunci când selectaţi „OFF”. Acesta se
aprinde automat atunci când apăsaţi orice
buton, apoi se stinge din nou dacă nu
utilizaţi sistemul timp de circa 10 secunde.
Totuşi, în unele cazuri, este posibil ca
afişajul de pe panoul frontal să nu se
stingă. În acest caz, luminozitatea afişajului
de pe panoul frontal este cea aferentă
setării „DARK”.
Economia de energie
în modul standby
Verificaţi dacă aţi efectuat următoarele
setări:
– [Bluetooth Standby] este setat la [Off]
(pagina 47).
– [Standby Through] este setat la [Off]
(pagina 48).
– [Quick Start/Network Standby] este
setat la [Off] (pagina 49).
– [Remote Start] este setat la [Off]
(pagina 50).
masterpage: Left
• Funcţia System Power Off
• Funcţia System Audio Control
• Audio Return Channel
• Funcţia One-Touch Play
• Remote Easy Control
• Setarea de economisire a energiei
HDMI Standby Through
Notă
Aceste funcţii pot funcţiona pe dispozitive
care nu sunt fabricate de Sony dar
funcţionarea corectă a acestora nu este
garantată.
* Control for HDMI este un standard utilizat
de CEC (Consumer Electronics Control)
pentru a permite dispozitivelor HDMI
(High-Definition Multimedia Interface)
să se controleze între ele.
Pregătirea pentru utilizarea
funcţiei Control for HDMI
Rotiţi [System Settings] - [HDMI
Settings] - [Control for HDMI]
pe sistem pentru [On] (pagina 48).
Setarea implicită este [On].
Activaţi setările funcţiei Control for
HDMI pentru televizor şi alte dispozitive
conectate la sistem.
Sfat
Utilizarea funcţiei Control
for HDMI
Dacă conectaţi un dispozitiv cum ar fi un
televizor sau un recorder Blu-ray Disc
compatibil cu funcţia Control for HDMI*
printr-un cablu HDMI, veţi putea opera
cu uşurinţă dispozitivul cu ajutorul unei
telecomenzi.
Puteţi folosi următoarele funcţii
împreună cu funcţia Control for HDMI.
Dacă activaţi funcţia Control for HDMI
(„BRAVIA” sync) atunci când folosiţi un
televizor fabricat de Sony, funcţia Control
for HDMI a sistemului este activată şi ea
automat. După finalizarea setărilor, pe
afişajul de pe panoul frontal apare „DONE”.
Funcţia System Power Off
Atunci când opriţi televizorul, sistemul
şi dispozitivele conectate se vor opri
automat.
Setaţi [System Settings] - [HDMI
Settings] - [Standby Linked to TV] de
pe sistem la [On] sau [Auto] (pagina 48).
Setarea implicită este [Auto].
40RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\090OST.fm
Notă
În funcţie de starea dispozitivului, este
posibil ca dispozitivul conectat să nu
se oprească.
Funcţia System Audio
Control
Note
• Dacă este selectată o intrare diferită
de [TV], [HDMI1], [HDMI2] sau [HDMI3]
atunci când folosiţi funcţia Twin Picture
pe televizor, sunetul este scos numai prin
televizor. Atunci când dezactivaţi funcţia
Twin Picture, sunetul este scos prin sistem.
• Numărul pentru nivelul volumului
sistemului este afişat pe ecranul
televizorului, în funcţie de televizor.
Numărul aferent volumului afişat pe
televizor poate fi diferit de numărul
indicat pe afişajul de pe panoul frontal
al sistemului.
• În funcţie de setările televizorului, este
posibil ca funcţia de control audio al
sistemului să nu fie disponibilă. Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare a televizorului.
Audio Return Channel
Dacă sistemul este conectat la mufa
compatibilă cu HDMI IN a televizorului
prin Audio Return Channel, puteţi
asculta sunetul televizorului prin boxele
sistemului fără a mai conecta un cablu
optic digital.
Pe sistem, rotiţi [System Settings] [HDMI Settings] - [Audio Return
Channel] pe poziţia [Auto] (pagina 48).
Setarea implicită este [Auto].
Notă
Dacă televizorul nu este compatibil cu
Audio Return Channel, trebuie conectat
cablul optic digital (furnizat) (consultaţi
Ghidul de pornire furnizat).
Funcţia One-Touch Play
Atunci când redaţi conţinut de pe un
dispozitiv (recorder Blu-ray Disc,
„PlayStation®4” etc.) conectat la sistem,
sistemul şi televizorul sunt pornite
automat, semnalul de intrare al
sistemului este comutat la intrarea
dispozitivului de pe care se efectuează
redarea iar sunetul este scos prin boxele
sistemului.
Note
• Dacă [System Settings] - [HDMI Settings] [Standby Through] este setat pe sistem la
[On] sau [Auto] şi sunetul televizorului a
fost scos prin boxele televizorului ultima
dată când aţi privit la televizor, sistemul
nu porneşte iar sunetul şi imaginea sunt
scoase prin televizor chiar dacă redaţi
conţinutul de pe dispozitiv (pagina 48).
• Este posibil ca partea de început a
conţinutului redat să nu fie redată corect,
în funcţie de televizor.
41RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
Utilizarea diferitelor funcţii/setări
Dacă porniţi sistemul în timp ce este
pornit televizorul, sunetul televizorului
va fi scos prin boxele sistemului. Puteţi
ajusta volumul sistemului cu ajutorul
telecomenzii televizorului.
Dacă sunetul televizorului era scos prin
boxele sistemului ultima dată când aţi
privit la televizor, sistemul va fi pornit
automat atunci când porniţi televizorul
din nou.
De asemenea puteţi efectua operaţii
utilizând meniul televizorului. Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare a televizorului.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\090OST.fm
Remote Easy Control
Puteţi opera un sistemul prin selectarea
acestuia din Sync Menu de pe televizor.
Această funcţie poate fi utilizată dacă
televizorul acceptă Sync Menu. Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare a televizorului.
Note
• În meniul de legătură al televizorului,
sistemul este recunoscut de televizor
ca „Player”.
• Unele operaţii pot să nu fie disponibile
pe unele televizoare.
Setarea de economisire
a energiei HDMI Standby
Through
Setarea de economisire a energiei HDMI
Standby Through (pagina 48) este o
funcţie care vă permite să ascultaţi sunet
şi să urmăriţi imagini de pe un dispozitiv
conectat fără a porni sistemul.
Setaţi [System Settings] - [HDMI Settings]
- [Standby Through] la [Auto] (pagina 48).
Setarea implicită este [Auto].
Notă
Dacă imaginea de pe dispozitivul conectat
la sistem nu este afişată pe televizor, setaţi
[Standby Through] la [On]. Dacă conectaţi
un televizor care nu este fabricat de Sony,
vă recomandăm să selectaţi această setare.
masterpage: Left
Utilizarea funcţiei
„BRAVIA”
Pe lângă funcţia Control for HDMI, puteţi
utiliza şi funcţiile următoare pe
dispozitivele compatibile cu funcţia
„BRAVIA” sync.
• Funcţia Scene Select
• Home Theatre Control
• Funcţia Echo Canceling
• Language Follow
Notă
Aceste funcţii sunt funcţii proprietare ale
Sony. Această funcţie nu este compatibilă
cu produsele care nu sunt fabricate de Sony.
Funcţia Scene Select
Câmpul de sunet al sistemului este
comutat automat în funcţie de setările
funcţiei Scene Select a televizorului.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare a televizorului.
Setaţi câmpul de sunet la [ClearAudio+]
(pagina 24).
Funcţia Home Theatre
Control
Dacă folosiţi un televizor compatibil cu
funcţia Home Theatre Control, setarea
sistemului, configurarea setărilor pentru
câmpul de sunet, comutarea intrării etc.
se pot realiza fără a comuta intrarea
televizorului.
Această funcţie se poate utiliza dacă
televizorul este conectat la Internet.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare a televizorului.
42RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\090OST.fm
Funcţia Echo Canceling
Ecoul este redus atunci când folosiţi
o funcţie Social Viewing, cum ar fi
Skype, în timp ce urmăriţi programe
la televizor. Această funcţie poate fi
utilizată dacă televizorul acceptă funcţia
Social Viewing. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a televizorului.
Note
• Semnalele audio (frecvenţă de
eşantionare, lungime a biţilor etc.)
transmise printr-o mufă HDMI pot fi
suprimate de dispozitivul conectat.
• Sunetul poate fi întrerupt când este
comutată frecvenţa de eşantionare
sau numărul de canale al semnalelor
de ieşire audio de pe dispozitivul
de redare.
• Dacă este selectată intrarea [TV],
semnalele video transmise prin
intermediul uneia dintre mufele HDMI
IN 1/2/3 selectate ultima dată sunt
scoase prin mufa HDMI OUT (ARC).
• Acest sistem acceptă transmisii
„TRILUMINOS”, ITU-R BT.2020, HDR
(High Dynamic Range), 3D şi 4K.
Language Follow
Atunci când modificaţi limba afişajului
de pe ecranul televizorului, se schimbă
şi limba de afişaj a sistemului.
Note cu privire la conexiunile
HDMI
• Folosiţi un cablu HDMI (Cablu HDMI
de mare viteză cu Ethernet sau Cablu
HDMI Premium de mare viteză cu
Ethernet). Dacă utilizaţi un cablu HDMI
standard, este posibil ca imaginile
1080p, 3D şi conţinutul 4K să nu fie
afişate corespunzător.
• Utilizaţi un cablu HDMI autorizat.
• Utilizaţi un cablu HDMI de mare viteză
cu Ethernet de la Sony cu sigla tipului
de cablu.
• Nu vă recomandăm utilizarea unui
cablu de conversie HDMI-DVI.
43RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
Utilizarea diferitelor funcţii/setări
• Dacă intrarea sistemului este [HDMI1],
[HDMI2] sau [HDMI3] atunci când folosiţi
funcţia Social Viewing, intrarea este
comutată automat la [TV]. Sunetul de
la Social Viewing şi de la programul de
televizor este scos prin boxele sistemului.
• Sunetul este scos doar prin boxele
televizorului dacă intrarea sistemului
este diferită de [TV], [HDMI1], [HDMI2]
sau [HDMI3] atunci când folosiţi funcţia
Social Viewing.
• Această funcţie nu poate fi utilizată dacă
sunetul este scos prin televizor.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\090OST.fm
masterpage: Left
Utilizarea afişajului de setare
Puteţi efectua diverse reglaje, cu privire la aspecte cum sunt imaginea
şi sunetul.
Setările implicite sunt subliniate.
1
2
3
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul televizorului.
Selectaţi
[Setup] din meniul de pornire.
Pe ecranul televizorului apare afişajul de setare.
Selectaţi elementul de setare.
Element de setare
Explicaţie
[Software Update] Actualizează software-ul sistemului. (pagina 45)
[Screen Settings]
Efectuează setări de ecran corespunzătoare tipului de televizor.
(pagina 45)
[Audio Settings]
Efectuează setări audio corespunzătoare tipului de mufe
de conectare. (pagina 46)
[Bluetooth
Settings]
[System Settings]
Efectuează setări detaliate pentru funcţia BLUETOOTH.
(pagina 47)
Efectuează setările referitoare la sistem. (pagina 48)
[Network Settings] Efectuează setări detaliate pentru Internet şi reţeaua de domiciliu.
(pagina 50)
[Input Skip
Setting]
Configurează setarea de ignorare a intrărilor, pentru fiecare
intrare în parte. (pagina 51)
[Easy Setup]
Execută din nou configurarea rapidă pentru a efectua setările
de bază. (pagina 51)
[Resetting]
Resetează sistemul la setările implicite din fabrică. (pagina 51)
44RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\090OST.fm
[Software Update]
Actualizând software-ul la cea mai
recentă versiune, puteţi beneficia
de cele mai noi funcţii.
Pentru informaţii despre funcţiile de
actualizare, accesaţi următorul site web:
www.sony.eu/support
Note
[Update via Internet]
Actualizează software-ul sistemului
folosind reţeaua disponibilă. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran. Asiguraţi-vă
că reţeaua este conectată la Internet.
[Update via USB Memory]
Actualizează software-ul folosind
memoria USB. Asiguraţi-vă că folderul
cu actualizarea software poartă
denumirea corectă „UPDATE”.
[Screen Settings]
[TV Type]
[16:9]: Selectaţi această opţiune atunci
când conectaţi un televizor cu ecran
panoramic sau un televizor cu funcţie
mod de ecran panoramic.
[4:3]: Selectaţi această opţiune atunci
când conectaţi un televizor cu ecran 4:3
fără funcţie mod de ecran panoramic.
[Output Video Resolution]
[Auto]: Scoate semnalul video potrivit
rezoluţiei televizorului sau a
dispozitivului conectat.
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p],
[1080i], [1080p]: Scoate semnalul video
potrivit setării de rezoluţie selectate.
* Dacă sistemul de culori al conţinutului
redat este NTSC, rezoluţia semnalelor
video nu poate fi convertită decât la
[480i] şi [480p].
[24p Output]
[Network content 24p Output]
Această funcţie setează ieşirea de
semnale prin mufa HDMI OUT (ARC)
de pe sistem atunci când folosiţi funcţia
Screen mirroring.
[Auto]: Scoate semnale video 24p
numai atunci când conectaţi un
televizor compatibil 1080/24p printr-o
conexiune HDMI şi [Output Video
Resolution] este setată la [Auto] sau
[1080p].
[Off]: Selectaţi această opţiune dacă
televizorul nu este compatibil cu
semnale video 1080/24p.
[4K Output]
[Auto1]: Scoate semnale video 2K dacă
este utilizată funcţia Screen Mirroring
şi semnale video 4K în timpul redării
fotografiilor, atunci când sistemul este
conectat la un dispozitiv compatibil 4K
fabricat de Sony.
[Auto2]: Scoate semnale video 4K în
timpul redării conţinuturilor 24p cu
funcţia Screen Mirroring sau al redării
de fotografii, atunci când sistemul este
conectat la un dispozitiv compatibil
4K/24p.
[Off]: Dezactivează funcţia.
45RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
Utilizarea diferitelor funcţii/setări
• Aveţi nevoie de o conexiune la Internet
pentru a realiza actualizările prin Internet.
• În timpul unei actualizări software,
pe afişajul de pe panoul frontal apare
„UPDT”. După ce actualizarea se încheie,
sistemul reporneşte automat. Cât timp
se desfăşoară operaţiunea de actualizare,
nu porniţi şi nu opriţi sistemul sau nu
operaţi nici sistemul, nici televizorul.
Aşteptaţi să se finalizeze actualizarea
software.
• Setaţi [Auto Update] la [On] dacă doriţi
ca actualizările software să fie efectuate
automat (pagina 49). Actualizarea
software se poate realiza chiar dacă
selectaţi [Off] din [Auto Update],
în funcţie de detaliile actualizărilor.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\090OST.fm
Note
• Dacă dispozitivul dvs. fabricat de Sony
nu este detectat atunci când este selectat
[Auto1], această setare va avea acelaşi
efect ca setarea [Auto2].
• [Network content 24p Output] din
[24p Output] trebuie setat corespunzător
pentru [Auto2].
[YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Detectează automat tipul de
dispozitiv extern şi apoi comută la
setarea de culoare corespunzătoare.
[YCbCr (4:2:2)]: Scoate semnale video
YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Scoate semnale video
YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Selectaţi această opţiune atunci
când vă conectaţi la un dispozitiv cu
mufă DVI compatibilă cu HDCP.
[Video Direct]
Puteţi dezactiva afişajul pe ecran
(On-Screen Display, OSD) al sistemului
atunci când se selectează intrarea
[HDMI1], [HDMI2] sau [HDMI3].
Această funcţie este utilă atunci când
jucaţi un joc, fiindcă vă puteţi bucura
pe deplin de ecranul jocului.
[On]: Dezactivează OSD. Informaţiile nu
se vor mai afişa pe ecranul televizorului,
iar butoanele OPTIONS şi DISPLAY
nu vor funcţiona.
[Off]: Afişează informaţii pe ecranul
televizorului numai atunci când
modificaţi setările, de exemplu, atunci
când selectaţi câmpul de sunet.
[SBM] (Super Bit Mapping)
[On]: Rafinează gradaţia semnalelor
video scoase prin mufa HDMI OUT
(ARC).
[Off]: Selectaţi această opţiune dacă
semnalele video sunt distorsionate sau
culoarea este nenaturală.
masterpage: Left
[Audio Settings]
[DSEE]
Această funcţie este disponibilă doar
dacă selectaţi [Music] la câmpul
de sunet.
[On]: Îmbunătăţeşte calitatea sunetului
prin restaurarea sunetului de înaltă
rezoluţie (pagina 38).
[Off]: Dezactivat
[Audio DRC]
Puteţi să comprimaţi intervalul dinamic
al piesei audio.
[Auto]: Comprimă automat sunetul
codificat în Dolby TrueHD.
[On]: Sistemul reproduce piesa audio cu
tipul de interval dinamic avut în vedere
de inginerul care a efectuat
înregistrarea.
[Off]: Fără compresie a intervalului
dinamic.
[Attenuation settings - Analog]
Este posibil să apară distorsiuni atunci
când ascultaţi un dispozitiv conectat la
mufele ANALOG IN. Puteţi preveni
distorsiunile, atenuând nivelul de
intrare de la sistem.
[On]: Atenuează nivelul de intrare.
Nivelul de ieşire va fi redus de această
setare.
[Off]: Nivel de intrare normal.
[Audio Output]
Puteţi selecta metoda de ieşire utilizată
pentru scoaterea semnalului audio.
[Speaker]: Scoate sunet multicanal
numai prin boxele sistemului.
[Speaker + HDMI]: Scoate sunet
multicanal prin boxele sistemului şi
semnale PCM liniare cu 2 canale prin
mufa HDMI OUT (ARC).
[HDMI]: Scoate sunetul numai prin mufa
HDMI OUT (ARC). Formatul de sunet
depinde de dispozitivul conectat.
46RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\090OST.fm
masterpage:
Right
Note
[Bluetooth Standby]
• Când [Control for HDMI] este setat la [On]
(pagina 48), [Audio Output] este setat
automat la [Speaker + HDMI], această
setare neputând fi modificată.
• Semnalele audio nu ies prin mufa HDMI
OUT (ARC) atunci când [Audio Output]
este setat la [Speaker + HDMI] şi [HDMI1
Audio Input Mode] (pagina 49) este setat
la [TV]. (doar pentru modelele din Europa)
Puteţi seta [Bluetooth Standby], astfel
încât sistemul să poată fi pornit de un
dispozitiv BLUETOOTH, chiar dacă
sistemul este în modul standby. Această
funcţie nu este disponibilă decât atunci
când setaţi [Bluetooth Mode] la
[Receiver] sau [Transmitter].
[On]: Sistemul porneşte automat atunci
când solicitaţi o conexiune BLUETOOTH
de pe un dispozitiv BLUETOOTH
împerecheat.
[Off]: Dezactivat
[Bluetooth Settings]
[Bluetooth Mode]
[Bluetooth Codec - AAC]
Această funcţie nu este disponibilă
decât atunci când setaţi [Bluetooth
Mode] la [Receiver] sau [Transmitter].
[On]: Activează codecul AAC.
[Off]: Dezactivează codecul AAC.
Note
• Vă puteţi bucura de sunet de înaltă
calitate dacă AAC este activat şi
dispozitivul dvs. acceptă AAC.
• În cazul conectării unor căşti sau al unor
boxe compatibile cu BLUETOOTH, această
setare nu se poate modifica.
[Bluetooth Codec - LDAC]
Această funcţie nu este disponibilă
decât atunci când setaţi [Bluetooth
Mode] la [Receiver] sau [Transmitter].
[On]: Activează codecul LDAC.
[Off]: Dezactivează codecul LDAC.
Notă
Vă puteţi conecta la un dispozitiv
BLUETOOTH folosind funcţia cu o singură
atingere, chiar dacă aţi setat [Bluetooth
Mode] la [Off].
[Device List]
Afişează o listă de dispozitive
BLUETOOTH împerecheate şi detectate
(dispozitiv SNK) atunci când [Bluetooth
Mode] este setat la [Transmitter].
Note
• Vă puteţi bucura de şi mai mult sunet
de înaltă calitate dacă LDAC este activat
şi dispozitivul dvs. acceptă LDAC.
• În cazul conectării unor căşti sau al unor
boxe compatibile cu BLUETOOTH, această
setare nu se poate modifica.
[Wireless Playback Quality]
Puteţi seta viteza de transmisie a
datelor pentru redarea LDAC. Această
funcţie nu este disponibilă decât
atunci când setaţi [Bluetooth Mode]
47RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
Utilizarea diferitelor funcţii/setări
Vă puteţi bucura de conţinut de pe un
dispozitiv BLUETOOTH utilizând acest
sistem sau puteţi asculta sunetul de pe
acest sistem prin căşti sau boxe
compatibile cu BLUETOOTH.
[Receiver]: Sistemul este în modul
receptor, ceea ce îi permite să
recepţioneze şi să scoată conţinut audio
provenit de la dispozitivul BLUETOOTH.
[Transmitter]: Sistemul este în modul
transmiţător, ceea ce îi permite să
trimită conţinut audio către căştile sau
boxele compatibile cu BLUETOOTH.
În cazul în care comutaţi intrarea
sistemului, „BT TX” apare pe afişajul
de pe panoul frontal.
[Off]: Funcţia BLUETOOTH este
dezactivată şi nu puteţi selecta intrarea
[Bluetooth Audio].
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\090OST.fm
la [Transmitter] şi [Bluetooth Codec LDAC] la [On].
[Auto]: Rata de transfer al datelor se
modifică automat în funcţie de mediu.
Dacă redarea audio este instabilă cu
acest mod, folosiţi celelalte trei moduri.
[Sound Quality]: Se foloseşte cea mai
mare rată de biţi. Sunetul se transmite
la o calitate mai bună; totuşi, redarea
audio poate deveni uneori instabilă
atunci când calitatea conexiunii nu este
suficient de bună.
[Standard]: Se foloseşte rata de biţi
medie. Acest lucru echilibrează calitatea
sunetului şi stabilitatea redării.
[Connection]: Stabilitatea are prioritate.
Calitatea sunetului poate fi rezonabilă,
iar starea conexiunii va fi, cel mai
probabil, stabilă. În cazul în care
conexiunea este instabilă, aceasta este
setarea recomandată.
[System Settings]
[OSD Language]
Puteţi selecta limba pe care doriţi
să o vedeţi în afişajul de pe ecran
al sistemului.
[Wireless Subwoofer Connection]
Puteţi stabili din nou conexiunea
wireless a subwooferului. Pentru detalii,
consultaţi „Stabilirea conexiunii wireless
a subwooferului (LINK)” (pagina 37).
[HDMI Settings]
• [Control for HDMI] (pagina 40)
[On]: Funcţia Control for HDMI este
activată. Dispozitivele conectate cu un
cablu HDMI se pot controla reciproc.
[Off]: Dezactivat.
• [Standby Linked to TV] (pagina 40)
Această funcţie este disponibilă atunci
când setaţi [Control for HDMI] la [On].
[Auto]: Dacă intrarea sistemului este
[TV], [HDMI1], [HDMI2], [HDMI3] sau
[Screen mirroring], sistemul se opreşte
masterpage: Left
automat atunci când stingeţi
televizorul.
[On]: Sistemul se opreşte automat
atunci când stingeţi televizorul
indiferent de intrare.
[Off]: Atunci când opriţi televizorul,
sistemul nu se opreşte automat.
• [Audio Return Channel] (pagina 41)
Setaţi această funcţie dacă sistemul
este conectat la o mufă HDMI IN a
televizorului care este compatibilă
cu Audio Return Channel. Funcţia este
disponibilă atunci când setaţi [Control
for HDMI] la [On].
[Auto]: Puteţi asculta sunetul
televizorului prin boxele sistemului.
[Off]: Folosiţi această setare atunci când
este conectat un cablu optic digital.
• [Standby Through] (pagina 42)
Această funcţie este disponibilă atunci
când setaţi [Control for HDMI] la [On].
[Auto]: Semnalele sunt scoase prin
mufa HDMI OUT (ARC) a sistemului
atunci când televizorul este pornit iar
sistemul nu este pornit. Consumul de
energie al sistemului în modul standby
poate fi redus mai mult dacă îl setaţi
la [On].
[On]: Semnalele sunt scoase
întotdeauna prin mufa HDMI OUT
(ARC) a sistemului atunci când
sistemul nu este pornit. Dacă
conectaţi un televizor care nu este
fabricat de Sony, vă recomandăm
să selectaţi această setare.
[Off]: Semnalele nu sunt scoase prin
mufa HDMI OUT (ARC) a sistemului
atunci când sistemul nu este pornit.
Porniţi sistemul dacă doriţi să urmăriţi
pe televizor conţinutul de pe un
dispozitiv conectat la sistem.
Consumul de energie al sistemului în
modul standby poate fi redus mai mult
dacă îl setaţi la [On].
48RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\090OST.fm
• [HDMI1 Audio Input Mode] (doar
pentru modelele din Europa)
Puteţi selecta intrarea audio a
dispozitivului conectat la mufa
HDMI IN 1.
[HDMI1]: Sunetul dispozitivului
conectat la mufa HDMI IN 1 intră
prin mufa HDMI IN 1.
[TV]: Sunetul dispozitivului conectat
la mufa HDMI IN 1 intră prin mufa
TV IN (OPTICAL).
[Auto Standby]
[On]: Activează funcţia [Auto Standby].
Dacă nu utilizaţi sistemul timp de
aproximativ 20 de minute, acesta intră
automat în modul standby.
[Off]: Dezactivat
[Auto Display]
[On]: Afişează automat informaţii
pe ecranul televizorului, atunci când
modificaţi semnalele audio, modul
imaginii etc.
[Off]: Afişează informaţii numai atunci
când apăsaţi DISPLAY.
[Software Update Notification]
[On]: Cere sistemului să vă informeze
cu privire la cea mai recentă versiune
software (pagina 45).
[Off]: Dezactivat
Note
[Auto Update Settings]
• Selectaţi [Enhanced format] doar dacă
dispozitivul conectat şi televizorul
acceptă formatul 4K de înaltă calitate*.
• În funcţie de televizor, poate fi necesară
setarea televizorului. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare a televizorului.
• Este posibil ca imaginea să nu fie afişată
corect dacă schimbaţi această setare.
În acest caz, schimbaţi setarea la
[Standard format].
• Când urmăriţi imagini 4K de înaltă
calitate*, folosiţi un cablu HDMI
Premium de mare viteză care acceptă
viteze de 4K 60p 18Gbps.
[Auto Update]
[On]: Actualizarea software este
efectuată automat între orele 2 a.m.
şi 5 a.m., ora locală selectată în [Time
Zone] în timp ce sistemul nu este
utilizat. Dacă selectaţi [Off] din [Quick
Start/Network Standby], actualizarea
software se realizează după ce opriţi
sistemul.
[Off]: Dezactivat
[Time Zone]
Selectaţi ţara/regiunea.
* 4K 60p 4:4:4, 4:2:2, 4K 60p 4:2:0
10 bit etc. Pentru detalii, consultaţi
„Formate video de intrare acceptate”
(pagina 65).
[Quick Start/Network Standby]
[On]: Scurtează timpul de pornire din
modul standby. Puteţi exploata sistemul
mai repede după pornire.
[Off]: Dezactivat
Note
• Actualizarea software se poate realiza
chiar dacă selectaţi [Off] din [Auto
Update], în funcţie de detaliile
actualizărilor.
• Actualizarea software-ului are loc
automat în termen de 11 zile de
la lansarea noului software.
[Device Name]
Puteţi modifica numele acestui sistem
potrivit preferinţelor, astfel încât să îl
recunoaşteţi mai uşor în timp ce utilizaţi
funcţia [Bluetooth Audio] sau [Screen
49RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
Utilizarea diferitelor funcţii/setări
• [HDMI Signal Format]
Când afişaţi imagini în format 4K
de înaltă calitate* prin intrarea HDMI,
configuraţi această setare.
[Standard format]: Format standard
pentru utilizare normală.
[Enhanced format]: Format HDMI de
înaltă calitate. Trebuie setat doar dacă
folosiţi dispozitive compatibile.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\090OST.fm
mirroring]. Numele se utilizează
şi pentru alte reţele, de exemplu
în reţeaua de domiciliu. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran şi folosiţi
tastatura software pentru a
introduce numele.
[System Information]
Puteţi afişa informaţiile privind
versiunea de software a sistemului
şi adresa MAC.
masterpage: Left
fi îmbunătăţită prin setarea canalului
de frecvenţe radio prioritar pentru
Screen mirroring.
[Auto]: De regulă, selectaţi această
opţiune. Sistemul selectează automat
canalul cel mai bun pentru Screen
mirroring.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Canalul selectat
se foloseşte prioritar pentru conexiunea
Screen mirroring.
[Connection Server Settings]
[Software License Information]
Puteţi afişa informaţii despre licenţa
software.
[Network Settings]
[Internet Settings]
Conectaţi mai întâi sistemul la reţea.
[Wired Setup]: Selectaţi această opţiune
atunci când vă conectaţi la un router
de bandă largă printr-un cablu LAN.
[Wireless Setup]: Selectaţi această
opţiune atunci când utilizaţi funcţia
Wi-Fi încorporată a sistemului pentru
a vă conecta la o reţea wireless.
Sfat
Pentru detalii suplimentare, vizitaţi
următorul site web şi consultaţi întrebările
frecvente:
www.sony.eu/support
[Network Connection Status]
Afişează starea curentă a conexiunii
la reţea.
[Network Connection Diagnostics]
Puteţi rula diagnoza reţelei pentru
a verifica dacă s-a efectuat corect
conexiunea la reţea.
Setează dacă se va afişa sau nu serverul
conectat din reţeaua de domiciliu.
[Auto Home Network Access
Permission]
[On]: Permite accesul automat de la un
controler recent detectat din reţeaua de
domiciliu.
[Off]: Dezactivat
[Home Network Access Control]
Afişează o listă de produse compatibile
cu rolul de controler din reţeaua de
domiciliu şi stabileşte dacă să se
accepte sau nu comenzi de la
controlerele de pe listă.
[External Control]
[On]: Permite controlerului pentru
automatizarea locuinţei să exploateze
sistemul.
[Off]: Dezactivat
[Remote Start]
[On]: Vă permite să porniţi sistemul
de la un dispozitiv conectat prin reţea,
atunci când sistemul este în modul
standby.
[Off]: Sistemul nu poate fi pornit de
un dispozitiv conectat prin reţea.
[Screen mirroring RF Setting]
Dacă utilizaţi mai multe sisteme
wireless, de exemplu o LAN wireless,
semnalele wireless pot fi instabile.
În acest caz, stabilitatea redării poate
50RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\090OST.fm
masterpage:
Right
[Input Skip Setting]
Setarea de ignorare este o funcţie
convenabilă, care vă permite să ignoraţi
intrările nefolosite atunci când selectaţi
o funcţie apăsând INPUT +/–.
[Do not skip]: Sistemul nu ignoră
intrarea selectată.
[Skip]: Sistemul ignoră intrarea
selectată.
Notă
Atunci când apăsaţi INPUT +/– cât timp
este afişat meniul de pornire, pictograma
intrării apare estompată dacă a fost setată
la [Skip].
Utilizarea diferitelor funcţii/setări
Sfat
Puteţi executa [Input Skip Setting]
din meniul de opţiuni (pagina 52).
[Easy Setup]
Executaţi [Easy Setup] pentru a efectua
setările iniţiale de bază şi setările de
reţea de bază pentru sistem. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.
[Resetting]
[Reset to Factory Default Settings]
Puteţi reiniţializa setările de sistem la
valorile implicite din fabrică, selectând
grupul de setări. Toate setările din
grupul respectiv vor fi reiniţializate.
[Initialize Personal Information]
Puteţi şterge informaţiile personale
memorate pe sistem.
Notă
Dacă aruncaţi, transferaţi altei persoane
sau revindeţi acest sistem, ştergeţi toate
informaţiile personale, din motive de
siguranţă. Luaţi măsuri adecvate, inclusiv
deconectarea după utilizarea unui serviciu
în reţea.
51RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\090OST.fm
masterpage: Left
Lista din meniul de opţiuni
Diverse setări şi operaţiuni de redare pot fi accesate dacă apăsaţi OPTIONS.
Elementele disponibile diferă în funcţie de situaţie.
Element
Explicaţie
[A/V SYNC]
Reglează intervalul de timp dintre imagine şi sunet. Sunetul scos poate
fi decalat (pagina 26).
[Sound Field]
Modifică setarea câmpului de sunet (pagina 24).
[Night]
Selectează modul nocturn (pagina 25).
[Voice]
Selectează modul voce (pagina 25).
[Input Skip Setting]
Sare peste intrările neutilizate atunci când selectaţi o funcţie apăsând
INPUT +/– (pagina 51).
[Input Label]
Modifică denumirea intrării [HDMI1]. [HDMI2] sau [HDMI3] afişate
în meniul de pornire (pagina 22).
[Repeat Setting]
Setează redarea repetată.
[Play/Stop]
Porneşte sau opreşte redarea.
[Play from start]
Redă articolul de la început.
[Shuffle Setting]
Setează redarea amestecată.
[Add Slideshow BGM]
Înregistrează fişiere audio în memoria USB ca muzică de fundal pentru
diaporame (BGM).
[Slideshow]
Porneşte o diaporamă.
[Slideshow Speed]
Schimbă viteza diaporamei.
[Slideshow Effect]
Setează efectul pentru redarea unei diaporame.
[Slideshow BGM]
• [Off]: Dezactivează funcţia.
• [My Music from USB]: Setează fişierele audio înregistrate în
[Add Slideshow BGM].
[Change Display]
Comută între [Grid View] şi [List View].
[Rotate Left]
Roteşte fotografia în sens contrar acelor de ceasornic la 90 de grade.
[Rotate Right]
Roteşte fotografia în sensul acelor de ceasornic la 90 de grade.
[View Image]
Afişează imaginea selectată.
52RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\100TBS.fm
masterpage:
Right
Atunci când opriţi televizorul,
se opreşte şi sistemul.
Depanare
Depanare
Dacă în timpul utilizării sistemului
întâmpinaţi una dintre următoarele
dificultăţi, utilizaţi acest ghid de
depanare pentru a încerca să remediaţi
problema înainte de a apela la reparaţii.
Dacă problema persistă, consultaţi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
Nu uitaţi să aduceţi atât unitatea cât şi
subwooferul, chiar dacă aveţi impresia
că doar una dintre componente are
probleme, atunci când solicitaţi reparaţii.
Sistemul nu se opreşte chiar dacă
televizorul este oprit.
 Verificaţi setarea [System Settings] [HDMI Settings] - [Standby Linked to
TV] (pagina 48). Pentru ca sistemul
să se oprească automat, indiferent de
intrare atunci când opriţi televizorul,
setaţi [Standby Linked to TV] la [On].
Televizorul trebuie să accepte funcţia
Control for HDMI (pagina 40). Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare a televizorului.
Sistemul nu porneşte.
 Verificaţi dacă este bine conectat
cablul de alimentare CA (de la reţea).
 Deconectaţi cablul de alimentare CA
(de la reţea) de la priza de perete
(reţea) şi apoi reconectaţi-l după
câteva minute.
Sistemul nu porneşte chiar dacă
televizorul este pornit.
 Setaţi [System Settings] - [HDMI
Settings] - [Control for HDMI] la [On]
(pagina 48). Televizorul trebuie să
accepte funcţia Control for HDMI
(pagina 40). Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare
a televizorului.
 Verificaţi setările difuzorului
televizorului. Alimentarea sistemului
se sincronizează cu setările
difuzorului televizorului. Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare a televizorului.
 Dacă la ultima utilizare sunetul a fost
scos prin difuzorul televizorului,
sistemul nu va porni chiar odată
cu televizorul.
Imagine
Nu este scoasă nicio imagine sau
imaginea nu este scoasă corect.
 Selectaţi intrarea adecvată
(pagina 12).
 În timp ce ţineţi apăsat INPUT, apăsaţi
VOL +, VOL –, VOL + de pe unitate
pentru a seta rezoluţia de ieşire video
la nivelul cel mai scăzut.
 Dacă nu se afişează nicio imagine de
la dispozitivul conectat sau imaginea
de la dispozitivul conectat nu este
scoasă corect, setaţi [System
Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI
Signal Format] la [Standard format]
(pagina 48).
Nu apare nicio imagine atunci când
efectuaţi o conexiune prin cablu
HDMI.
 În cazul în care conectaţi un dispozitiv
care acceptă HDCP 2.2, asiguraţi-vă
că aţi conectat dispozitivul la mufa
HDMI IN, iar televizorul la mufa HDMI
OUT de pe sistem.
53RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
Depanare
Alimentare
 Verificaţi setarea [System Settings] [HDMI Settings] - [Standby Linked to
TV] (pagina 48). Dacă [Standby Linked
to TV] este setat la [On], sistemul se
opreşte automat atunci când stingeţi
televizorul, indiferent de intrare.
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\100TBS.fm
 Sistemul este conectat la un
dispozitiv de intrare care nu este
compatibil cu HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection - protecţie
pentru conţinut digital din banda
de frecvenţe înalte). În acest caz,
verificaţi specificaţiile dispozitivului
conectat.
 Deconectaţi cablul HDMI şi apoi
conectaţi-l din nou. Asiguraţi-vă
că acesta este introdus bine.
Conţinuturile 3D de la mufa
HDMI IN 1/2/3 nu apar
pe ecranul televizorului.
 În funcţie de televizor sau de
dispozitivul video, este posibil să
nu apară conţinuturile 3D. Verificaţi
formatul video HDMI acceptat
(pagina 65).
Conţinuturile 4K de la mufa
HDMI IN 1/2/3 nu apar pe
ecranul televizorului.
 În funcţie de televizor sau de
dispozitivul video, este posibil să
nu apară conţinuturile 4K. Verificaţi
capacităţile video şi setările
televizorului şi ale dispozitivului video.
 Folosiţi un cablu HDMI (Cablu HDMI
de mare viteză cu Ethernet sau Cablu
HDMI Premium de mare viteză
cu Ethernet).
O imagine nu se afişează pe
întregul ecran al televizorului.
 Verificaţi setarea [TV Type] la [Screen
Settings] (pagina 45).
 Raportul de aspect al fişierului media
este fix.
Imaginile de la mufa HDMI sunt
distorsionate.
 Conţinutul video de la dispozitivul
conectat la mufa HDMI poate fi
distorsionat. Dacă se întâmplă acest
lucru, setaţi [Video Direct] la [On]
(pagina 46).
masterpage: Left
Imaginea şi sunetul nu sunt scoase
pe televizor atunci când sistemul nu
este pornit.
 Setaţi [System Settings] - [HDMI
Settings] - [Control for HDMI] la [On]
pe sistem, după care setaţi [Standby
Through] la [Auto] sau [On]
(pagina 48).
 Porniţi sistemul şi comutaţi
pe intrarea la care este conectat
dispozitivul de redare.
 Dacă sunt 'conectate dispozitive care
nu sunt fabricate de Sony dar acceptă
funcţia Control for HDMI, setaţi
[System Settings] - [HDMI Settings] [Standby Through] la [On]
(pagina 48).
Sunet
Sunetul televizorului nu este scos
de sistem.
 Verificaţi tipul şi conexiunea cablului
HDMI, a cablului optic digital sau a
cablului audio analogic conectat la
sistem şi la televizor (consultaţi
Ghidul de pornire furnizat).
 Dacă sistemul este conectat la un
televizor compatibil cu Audio Return
Channel, asiguraţi-vă că sistemul este
conectat la un terminal de intrare
HDMI compatibil ARC al televizorului
(consultaţi Ghidul de pornire
furnizat). Dacă sunetul tot nu este
scos sau este întrerupt, conectaţi
cablul optic digital (nefurnizat) şi
setaţi pe sistem [System Settings] [HDMI Settings] - [Audio Return
Channel] la [Off] (pagina 48).
 Dacă televizorul nu este compatibil cu
Audio Return Channel, conectaţi cablul
optic digital (furnizat) (consultaţi Ghidul
de pornire furnizat). Dacă televizorul nu
este compatibil cu Audio Return
Channel, sunetul televizorului nu va
fi scos prin sistem, chiar dacă sistemul
este conectat la mufa HDMI IN
a televizorului.
54RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\100TBS.fm
Imaginea şi sunetul nu sunt scoase
pe televizor atunci când sistemul nu
este pornit.
 Setaţi [System Settings] - [HDMI
Settings] - [Control for HDMI] la [On]
pe sistem, după care setaţi [Standby
Through] la [Auto] sau [On]
(pagina 48).
 Porniţi sistemul şi comutaţi pe
intrarea la care este conectat
dispozitivul de redare.
 Dacă sunt 'conectate dispozitive care
nu sunt fabricate de Sony dar acceptă
funcţia Control for HDMI, setaţi
[System Settings] - [HDMI Settings] [Standby Through] la [On]
(pagina 48).
Sunetul este scos atât de sistem,
cât şi de televizor.
 Dezactivaţi sunetul sistemului sau
al televizorului.
Sunetul televizorului scos de acest
sistem este decalat de imagine.
 Setaţi [A/V SYNC] la 0 msec dacă este
setat la intervalul dintre 25 msec şi
300 msec (pagina 26).
Sunetul dispozitivului conectat nu
este scos de sistem sau are un nivel
foarte redus.
 Apăsaţi  + pe telecomandă
şi verificaţi nivelul volumului
(pagina 10).
 Apăsaţi  sau  + de pe
telecomandă, pentru a revoca
funcţia de dezactivare a sunetului
(pagina 10).
 Asiguraţi-vă că sursa de intrare este
selectată corect. Ar trebui să încercaţi
şi alte surse de intrare, apăsând de
mai multe ori INPUT +/– de pe
telecomandă (pagina 12).
 Verificaţi dacă toate cablurile
sistemului şi ale dispozitivului
conectat sunt introduse ferm.
 Dacă redaţi conţinut compatibil cu
tehnologia de protecţie a drepturilor
de autor (HDCP), este posibil ca
acesta să nu fie scos prin sistem.
 Setaţi [System Settings] - [HDMI
Settings] - [HDMI Signal Format]
la [Standard format] (pagina 48).
Nu se aude sunet din subwoofer
sau sunetul are un nivel foarte
redus.
 Apăsaţi SW  + de pe telecomandă,
pentru a creşte volumul
subwooferului (pagina 26).
55RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
Depanare
 Dacă sunetul nu este scos prin sistem,
chiar dacă sistemul şi televizorul sunt
conectate cu cablul optic digital sau
dacă televizorul nu este dotat cu
o mufă optică digitală de ieşire
a sunetului, conectaţi un cablu audio
analogic (nefurnizat) şi setaţi [System
Settings] - [HDMI Settings] - [Audio
Return Channel] la [Off] (pagina 48)
pe sistem.
 Comutaţi intrarea sistemului la [TV]
(pagina 12).
 Măriţi volumul pe sistem sau revocaţi
dezactivarea sunetului.
 Dacă sunetul unui decodor de cablu/
tuner satelit TV (CATV) conectat la
televizor nu este scos, conectaţi
dispozitivul la o mufă HDMI IN
a sistemului şi comutaţi intrarea
sistemului pe intrarea dispozitivului
conectat (HDMI IN 1/2/3) (consultaţi
Ghidul de pornire furnizat).
 În funcţie de ordinea în care conectaţi
televizorul şi sistemul, acesta din
urmă poate avea sunetul dezactivat
iar pe afişajul de pe panoul frontal
al sistemului se va afişa „MUTING”.
În acest caz, porniţi iniţial televizorul
şi apoi sistemul.
 Stabiliţi setarea boxelor televizorului
(BRAVIA) la Audio System. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare a
televizorului, pentru detalii cu privire
la setarea televizorului.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\100TBS.fm
 Verificaţi dacă indicatorul de
alimentare de pe subwoofer este
aprins cu culoarea verde. Dacă nu
este, consultaţi „Nu se aude niciun
sunet de la subwoofer.” (pagina 58).
 Funcţia subwooferului este de a
reproduce sunetul de bas. În cazul
surselor de intrare care conţin foarte
puţine componente cu sunet de bas
(şi anume o transmisie TV), este
posibil ca sunetul din subwoofer
să poată fi dificil de auzit.
Nu se poate obţine efectul
surround.
 În funcţie de semnalul de intrare şi de
setarea pentru câmpul de sunet, este
posibil ca procesarea sunetului
surround să nu funcţioneze eficient.
Este posibil ca efectul surround să fie
subtil, în funcţie de program sau disc.
 Pentru a reda sunet multicanal,
verificaţi setarea ieşirii audio digitale
de pe dispozitivul conectat la sistem.
Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare primite
împreună cu dispozitivul conectat.
Conexiunea dispozitivelor
USB
Dispozitivul USB nu este recunoscut.
 Încercaţi următoarele:
 Opriţi sistemul.
 Deconectaţi şi reconectaţi
dispozitivul USB.
 Porniţi sistemul.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul USB este
conectat bine la portul (USB)
(pagina 23).
 Verificaţi dacă dispozitivul USB sau
un cablu este deteriorat.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul USB este
pornit.
 Dacă dispozitivul USB este conectat
printr-un hub USB, deconectaţi-l şi
conectaţi dispozitivul USB direct la
sistem.
masterpage: Left
Conexiunea dispozitivelor
mobile
Conexiunea BLUETOOTH nu poate
fi finalizată.
 Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH de pe unitate este
aprins (pagina 28).
 Asiguraţi-vă că dispozitivul
BLUETOOTH la care vă conectaţi este
pornit şi că funcţia BLUETOOTH este
activată.
 Apropiaţi sistemul şi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Împerecheaţi din nou sistemul şi
dispozitivul BLUETOOTH. Este posibil
să fie nevoie să revocaţi
împerecherea cu acest sistem
utilizând mai întâi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Informaţiile de împerechere pot fi
şterse. Efectuaţi din nou operaţia
de împerechere (pagina 27).
Împerecherea nu se poate realiza.
 Apropiaţi sistemul şi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Asiguraţi-vă că acest sistem nu este
afectat de interferenţele generate
de un dispozitiv LAN wireless, alte
dispozitive wireless 2,4 GHz sau
un cuptor cu microunde. Dacă în
apropiere se află un dispozitiv care
generează radiaţii electromagnetice,
mutaţi dispozitivul departe de
acest sistem.
Nu puteţi să utilizaţi funcţia NFC.
 Funcţia NFC nu poate fi utilizată
împreună cu căşti sau boxe
compatibile cu BLUETOOTH. Pentru
a asculta sunetul prin căşti sau boxe
compatibile cu BLUETOOTH,
consultaţi „Ascultarea sunetului de la
televizorul sau dispozitivul conectat
prin căşti sau boxe” (pagina 30).
56RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\100TBS.fm
Nu este scos sunetul de la
dispozitivul BLUETOOTH conectat.
Conexiunea cu căştile sau
boxele
Conexiunea BLUETOOTH nu poate fi
finalizată.
 Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH de pe unitate este aprins
(pagina 7).
 Asiguraţi-vă că dispozitivul
BLUETOOTH la care vă conectaţi este
pornit şi că funcţia BLUETOOTH este
activată.
 Apropiaţi sistemul şi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Împerecheaţi din nou sistemul şi
dispozitivul BLUETOOTH. Este posibil
să fie nevoie să revocaţi împerecherea
cu acest sistem utilizând mai întâi
dispozitivul BLUETOOTH.
 Informaţiile de împerechere pot fi
şterse. Efectuaţi din nou operaţia
de împerechere (pagina 27).
Împerecherea nu se poate realiza.
 Apropiaţi sistemul şi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Asiguraţi-vă că acest sistem nu este
afectat de interferenţele generate
de un dispozitiv LAN wireless, alte
dispozitive wireless 2,4 GHz sau
un cuptor cu microunde. Dacă în
apropiere se află un dispozitiv care
generează radiaţii electromagnetice,
mutaţi dispozitivul departe de
acest sistem.
Nu puteţi să utilizaţi funcţia NFC.
 Funcţia NFC nu poate fi utilizată
împreună cu căşti sau boxe
compatibile cu BLUETOOTH. Pentru
a asculta sunetul prin căşti sau boxe
compatibile cu BLUETOOTH,
consultaţi „Ascultarea sunetului de la
televizorul sau dispozitivul conectat
prin căşti sau boxe” (pagina 30).
Nu este scos sunetul de la
dispozitivul BLUETOOTH conectat.
 Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH de pe unitate este
aprins (pagina 28).
 Apropiaţi sistemul şi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Dacă în apropiere se află un dispozitiv
care generează radiaţii
electromagnetice, cum ar fi
un dispozitiv LAN wireless, alte
dispozitive BLUETOOTH sau un cuptor
cu microunde, mutaţi dispozitivul
departe de acest sistem.
 Îndepărtaţi toate obstacolele
dintre acest sistem şi dispozitivul
BLUETOOTH sau mutaţi sistemul
departe de obstacole.
 Repoziţionaţi dispozitivul
BLUETOOTH conectat.
 Comutaţi frecvenţa LAN wireless
a routerelor Wi-Fi sau a PC-urilor
din zonă la intervalul 5 GHz.
57RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
Depanare
 Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH de pe unitate este
aprins (pagina 28).
 Apropiaţi sistemul şi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Dacă în apropiere se află un dispozitiv
care generează radiaţii
electromagnetice, cum ar fi
un dispozitiv LAN wireless, alte
dispozitive BLUETOOTH sau un cuptor
cu microunde, mutaţi dispozitivul
departe de acest sistem.
 Îndepărtaţi toate obstacolele dintre
acest sistem şi dispozitivul
BLUETOOTH sau mutaţi sistemul
departe de obstacole.
 Repoziţionaţi dispozitivul
BLUETOOTH conectat.
 Comutaţi frecvenţa LAN wireless
a routerelor Wi-Fi sau a PC-urilor
din zonă la intervalul 5 GHz.
 Măriţi volumul pe dispozitivul
BLUETOOTH conectat.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\100TBS.fm
 Măriţi volumul pe dispozitivul
BLUETOOTH conectat.
 Setaţi [Wireless Playback Quality]
la [Connection] (pagina 47).
Conexiune LAN cu fir
Sistemul nu se poate conecta
la reţea.
 Verificaţi conexiunea la reţea
(pagina 18) şi setările de reţea
(pagina 50).
Conexiune LAN wireless
Nu vă puteţi conecta PC-ul la
internet după ce se efectuează
[Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)].
 Setările wireless ale routerului se
pot modifica automat dacă utilizaţi
funcţia Wi-Fi Protected Setup înainte
să reglaţi setările routerului. În acest
caz, modificaţi corespunzător setările
wireless de pe PC-ul dvs.
Sistemul nu se poate conecta la
reţea sau conexiunea la reţea este
instabilă.
 Asiguraţi-vă că routerul LAN wireless
este pornit.
 Verificaţi conexiunea la reţea
(pagina 20) şi setările de reţea
(pagina 50).
 În funcţie de mediul de utilizare
(inclusiv de materialele din care
sunt făcuţi pereţii), de condiţiile
de recepţie a undelor radio sau
obstacolele dintre sistem şi routerul
LAN wireless, distanţa de comunicare
posibilă ar putea fi redusă. Mutaţi
sistemul şi routerul LAN wireless mai
aproape unul de celălalt.
 Dispozitivele care utilizează banda
de frecvenţe 2,4 GHz, cum sunt
cuptoarele cu microunde,
dispozitivele BLUETOOTH, sau
dispozitivele digitale fără fir, pot
masterpage: Left
întrerupe comunicarea. Mutaţi
unitatea departe de astfel de
dispozitive sau opriţi acest tip
de dispozitive.
 Conexiunea LAN wireless poate
fi instabilă, în funcţie de mediul
de utilizare, în special atunci când
se utilizează funcţia BLUETOOTH
a sistemului. În acest caz, modificaţi
mediul de utilizare.
Routerul wireless dorit nu este
afişat în lista de reţele wireless.
 Apăsaţi BACK pentru a reveni la
ecranul anterior şi încercaţi din nou
[Wireless Setup] (pagina 20). Dacă
routerul wireless dorit continuă să
nu fie detectat, selectaţi [New
connection registration] din lista
de reţele, apoi selectaţi [Manual
registration] pentru a introduce
manual un nume de reţea (SSID).
Subwoofer
Nu se aude niciun sunet
de la subwoofer.
 Dacă indicatorul de alimentare de
pe subwoofer nu se aprinde, încercaţi
următoarele.
– Asiguraţi-vă că este bine conectat
cablul de alimentare CA (de la reţea)
al subwooferului.
– Apăsaţi  (alimentare) de
pe subwoofer pentru a porni
alimentarea.
 Dacă indicatorul de alimentare de pe
subwoofer clipeşte rar cu culoarea
verde sau se aprinde cu culoarea
roşu, încercaţi următoarele.
– Apropiaţi subwooferul de unitate
pentru ca indicatorul de alimentare
de pe subwoofer să se aprindă în
culoarea verde.
– Urmaţi paşii din „Stabilirea
conexiunii wireless a subwooferului
(LINK)” (pagina 37).
58RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\100TBS.fm
Sunetul sare sau conţine zgomot.
 Dacă în apropiere se află un dispozitiv
care generează unde
electromagnetice, de exemplu,
o reţea LAN wireless sau un cuptor
cu microunde, îndepărtaţi sistemul
de el.
 Mutaţi sau îndepărtaţi toate
obstacolele dintre unitate şi
subwoofer.
 Poziţionaţi unitatea şi subwooferul
cât mai aproape posibil.
 Comutaţi frecvenţa LAN wireless
a routerelor Wi-Fi sau a PC-urilor
din zonă la intervalul 5 GHz.
 Realizaţi conexiunea la reţea a
televizorului sau a playerului Blu-ray
Disc prin cablu.
Telecomandă
Telecomanda sistemului
nu funcţionează.
 Îndreptaţi telecomanda către
senzorul pentru telecomandă
de pe unitate (pagina 7).
 Îndepărtaţi toate obstacolele dintre
telecomandă şi sistem.
 Înlocuiţi ambele baterii din
telecomandă cu unele noi, dacă
cele existente sunt descărcate.
 Asiguraţi-vă că apăsaţi pe butonul
corect de pe telecomandă.
Altele
Funcţia Control for HDMI nu
funcţionează corespunzător.
 Verificaţi conexiunea cu sistemul
(consultaţi Ghidul de pornire
furnizat).
 Activaţi funcţia Control for HDMI
pe televizor. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
a televizorului.
 Aşteptaţi puţin şi încercaţi din nou.
Dacă deconectaţi sistemul,
finalizarea operaţiei va necesita o
perioadă de timp. Aşteptaţi cel puţin
15 secunde şi încercaţi din nou.
 Asiguraţi-vă că dispozitivele
conectate la sistem acceptă funcţia
Control for HDMI.
 Activaţi funcţia Control for HDMI
pe dispozitivele conectate la sistem.
Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare
a dispozitivului.
 Tipul şi numărul de dispozitive ce pot
fi controlate cu funcţia Control for
HDMI sunt restricţionate de
standardul HDMI CEC după
cum urmează:
– Dispozitive de înregistrare (recorder
Blu-ray Disc, recorder DVD etc.):
până la 3 dispozitive
– Dispozitive de redare (player
Blu-ray Disc, player DVD etc.): până
la 3 dispozitive
– Dispozitive asociate tunerului: până
la 4 dispozitive
– Sistem audio (receptor/cască):
cel mult 1 dispozitiv (utilizat de
acest sistem)
59RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
Depanare
 Dacă indicatorul de alimentare de pe
subwoofer clipeşte cu culoarea roşu,
apăsaţi  (alimentare) de pe
subwoofer pentru a opri alimentarea
şi verificaţi dacă orificiul de ventilare
al subwooferului este blocat sau nu.
 Subwooferul este conceput pentru
reproducerea sunetului de bas. Dacă
sursa de intrare nu conţine multe
sunete de bas, aşa cum se întâmplă în
cazul majorităţii programelor de
televiziune, sunetul de bas poate
fi imperceptibil.
 Apăsaţi SW  + pe telecomandă,
pentru a creşte volumul
subwooferului (pagina 26).
 Setaţi modul nocturn la [Off]. Pentru
detalii, consultaţi „Ascultarea de
sunet clar la volum redus în toiul
nopţii (NIGHT)” (pagina 25).
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\100TBS.fm
Pe afişajul de pe panoul frontal
clipesc alternativ „PRTCT”, „PUSH”
şi „POWER”.
 Apăsaţi  (alimentare) pentru a opri
sistemul. După ce dispare indicatorul,
deconectaţi cablul de alimentare CA
(de la reţea) şi asiguraţi-vă că nu
există niciun obstacol care blochează
orificiile de ventilare a sistemului.
„BT TX” apare pe afişajul
de pe panoul frontal.
 Apăsaţi RX/TX de pe telecomandă
pentru a comuta [Bluetooth Mode]
la [Receiver]. „BT TX” apare dacă
[Bluetooth Mode] este setat la
[Transmitter] (pagina 47). Atunci când
apăsaţi RX/TX pe telecomandă,
[Bluetooth Mode] este comutat la
[Receiver] şi intrarea selectată apare
pe afişajul de pe panoul frontal.
Senzorii televizorului nu
funcţionează corespunzător.
 Unitatea poate bloca unii senzori
(cum ar fi senzorul de luminozitate),
receptorul de telecomandă al
televizorului sau emiţătorul pentru
ochelari 3D (transmisie cu infraroşii)
al unui televizor 3D care acceptă
sistemul pentru ochelari 3D cu
infraroşii sau comunicaţia wireless.
Îndepărtaţi unitatea de televizor
la o distanţă care să permită
componentelor să funcţioneze
corect. În ceea ce priveşte
amplasarea senzorilor şi a
receptorului de telecomandă,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
primite împreună cu televizorul.
masterpage: Left
Reiniţializarea
sistemului
Dacă sistemul funcţionează în
continuare defectuos, reiniţializaţi
sistemul după cum urmează.
1
2
3
4
5
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi
[Setup] din meniul
de pornire.
Pe ecranul televizorului apare
afişajul de setare.
Selectaţi [Resetting] - [Reset to
Factory Default Settings].
Selectaţi elementul de meniu
pe care doriţi să-l reiniţializaţi.
Selectaţi [Start].
Pentru a revoca reiniţializarea
Selectaţi [Cancel] la pasul 5.
Notă
După resetare, legătura cu subwooferul
se poate pierde. În acest caz, efectuaţi
„Stabilirea conexiunii wireless a
subwooferului (LINK)” (pagina 37).
Funcţiile wireless (LAN wireless,
BLUETOOTH sau subwoofer) sunt
instabile.
 Nu amplasaţi obiecte metalice,
cu excepţia televizorului, în
apropierea sistemului.
60RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\110OTH.fm
Informaţii suplimentare
Specificaţii
Boxă bară (SA-CT790)
Secţiunea amplificator
PUTERE DE IEŞIRE (nominală)
Frontal stânga + Frontal dreapta:
50 W + 50 W (la 4 ohmi, 1 kHz, 1 % THD)
PUTERE DE IEŞIRE (de referinţă)
Blocuri de boxe frontal stânga/
frontal dreapta: 110 W (per canal
la 4 ohmi, 1 kHz)
Intrări
HDMI IN 1/2/3*
ANALOG IN
TV IN (OPTICAL)
Ieşiri
HDMI OUT (TV (ARC))*
Secţiunea HDMI
Conector
Tip A (19 pini)
Secţiunea USB
Port
(USB):
Tip A (pentru conectarea memoriilor
USB, cititoarelor de carduri de
memorie, camerelor foto digitale fixe)
Secţiunea LAN
Terminal LAN(100)
Terminal 100BASE-TX
Secţiunea LAN wireless
Sistem de comunicare
IEEE 802.11 a/b/g/n
Bandă de frecvenţă
2,4 GHz, 5 GHz
Secţiunea BLUETOOTH
Sistem de comunicare
Specificaţie BLUETOOTH Versiunea 4.1
Ieşire
Specificaţie BLUETOOTH Clasă
de putere 1
Rază de comunicare maximă
Rază vizuală aprox. 30 m1)
Număr maxim de dispozitive ce pot
fi înregistrate 9 dispozitive
Bandă de frecvenţă
Bandă 2,4 GHz (2,4 GHz - 2,4835 GHz)
Metodă de modulaţie
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Profiluri BLUETOOTH compatibile2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote
Control Profile)
Codecuri acceptate3)
SBC4), AAC5), LDAC
Domeniu de transmisie (A2DP)
20 Hz - 40.000 Hz (frecvenţă
de eşantionare LDAC 96 kHz
cu transmisie 990 kbps)
20 Hz - 20.000 Hz (Frecvenţă
de eşantionare 44,1 kHz)
1)
Raza efectivă va varia în funcţie de
factori cum ar fi obstacolele dintre
dispozitive, câmpurile magnetice
din jurul unui cuptor cu microunde,
electricitatea statică, utilizarea
telefoanelor fără fir, sensibilitatea de
recepţie, sistemul de operare, aplicaţiile
software etc.
2) Profilurile BLUETOOTH standard indică
scopul comunicării BLUETOOTH dintre
dispozitive.
3) Codec: Compresia semnalelor audio
şi formatul de conversie
4)
Abreviere pentru Subband Codec
5) Abreviere pentru Advanced Audio
Coding
Secţiunea blocului de boxe frontal
stânga/frontal dreapta
Sistem de boxe
Sistem de boxe pentru toate
intervalele, suspensie acustică
Boxă
60 mm, tip conic
Generalităţi
Necesar de putere
220 V - 240 V c.a., 50 Hz/60 Hz
Consum de energie
Pornit: 42 W
Mod standby: 0,5 W sau mai puţin
(Pentru detalii despre această setare,
61RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
Informaţii suplimentare
* Mufele HDMI IN 1/2/3 şi HDMI OUT (TV
(ARC)) acceptă protocolul HDCP 2.2.
HDCP 2.2 este o tehnologie de protecţie
a drepturilor de autor recent
îmbunătăţită, folosită pentru a proteja
conţinuturile, cum ar fi filmele 4K.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\110OTH.fm
consultaţi pagina 40) [Quick Start/
Network Standby] este setat la [Off]
(setare implicită): 3 W [Quick Start/
Network Standby] este setat la [On]
(toate porturile de reţea cu fir
conectate, toate porturile de reţea
wireless activate): 7 W
Dimensiuni* (aprox.) (l/î/a)
1.030 mm × 52 mm × 126 mm
(fără suporturi de montare pe perete)
1.030 mm × 120 mm × 68,5 mm
(cu suporturi de montare pe perete)
masterpage: Left
Secţiunea transmiţător/
receptor wireless
Sistem de boxe
Versiune specificaţii sunet wireless 2.0
Bandă de frecvenţă
2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Metodă de modulaţie
Pi/4 DQPSK
Designul şi specificaţiile se pot modifica
fără notificare prealabilă.
* Fără a include porţiunea
proeminentă
Masă (aprox.)
2,8 kg
Modele de iPod/iPhone compatibile
Modelele de iPod/iPhone compatibile sunt
următoarele. Înainte de a-l utiliza cu
sistemul, actualizaţi dispozitivul iPod/
iPhone cu cea mai recentă versiune
software.
Tehnologia BLUETOOTH este compatibilă cu:
iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/
iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/
iPhone 4s/iPhone 4
iPod touch (a 6-a generaţie)/iPod touch
(a 5-a generaţie)
Subwoofer (SA-WCT790)
PUTERE DE IEŞIRE (de referinţă)
110 W (la 4 ohmi, 100 Hz)
Sistem de boxe
Sistem de boxe subwoofer, Bass
Reflex
16 cm, tip conic
Necesar de putere
220 V - 240 V c.a., 50 Hz/60 Hz
Consum de energie
Pornit: 25 W
Mod standby: Cel mult 0,5 W
Dimensiuni (aprox.) (l/î/a)
190 mm × 382 mm × 386 mm
(fără a include porţiunea
proeminentă)
Masă (aprox.)
7,8 kg
62RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\110OTH.fm
Tipuri de fişiere redabile
Muzică
Codec
Extensie
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)1)
.mp3
AAC/HE-AAC1),2)
.m4a, .aac3),
.mp4, .3gp
.wma
.wma
LPCM1)
.wav
FLAC2)
.flac, .fla
Dolby Digital1),3)
.ac3
DSF2)
.dsf
DSDIFF2),4)
.dff
AIFF2)
.aiff, .aif
ALAC2)
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
Fotografie
Format
Extensie
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG5)
.png
GIF5)
.gif
BMP3),6)
.bmp
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Note
• Este posibil ca unele fişiere să nu fie
redate, în funcţie de formatul fişierului,
de codificarea fişierului, de starea
înregistrării sau de starea serverului
reţelei de domiciliu.
• Este posibil ca unele fişiere editate
pe un PC să nu fie redate.
• Pentru unele fişiere este posibil să nu fie
disponibile funcţiile de derulare înapoi
şi înainte.
• Sistemul nu redă fişiere codificate, cum
ar fi DRM.
• Sistemul poate recunoaşte următoarele
fişiere sau foldere pe dispozitive USB:
– până la folderele din al 9-lea strat
(incluzând folderul rădăcină)
– până la 500 de fişiere/foldere într-un
singur strat
• Sistemul poate recunoaşte următoarele
fişiere sau foldere stocate pe serverul
reţelei de domiciliu:
– până la folderele din al 19-lea strat
– până la 999 de fişiere/foldere într-un
singur strat
• Este posibil ca unele dispozitive USB
să nu funcţioneze cu acest sistem.
• Sistemul poate recunoaşte dispozitive
Mass Storage Class (MSC) (precum
memorie flash sau HDD), dispozitive din
clasa Still Image Capture Device (SICD)
şi tastaturi cu 101 de taste.
Sistemul poate reda fişiere „.mka”.
Aceste fişiere nu pot fi redate pe
serverul unei reţele de domiciliu.
Este posibil ca sistemul să nu redea
acest format de fişier pe serverul unei
reţele de domiciliu.
Sistemul nu redă acest format de fişier
pe serverul unei reţele de domiciliu.
Sistemul nu redă fişiere codificate DST.
Sistemul nu redă fişiere animate PNG
sau fişiere animate GIF.
Sistemul nu redă fişiere BMP de 16 biţi.
Sistemul nu redă fişiere codificate în
format Lossless.
63RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
Informaţii suplimentare
WMA9 Standard2)
WMA10 Pro7)
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\110OTH.fm
masterpage: Left
Formate audio de intrare acceptate
Formatele audio acceptate de acest sistem sunt următoarele.
Format
Funcţie
„HDMI1”
„HDMI2”
„HDMI3”
„TV”
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch


LPCM 5.1ch

–
LPCM 7.1ch

–
Dolby Digital


Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus

–
DTS


DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1


DTS96/24


DTS-HD High Resolution Audio

–
DTS-HD Master Audio

–
DTS-HD LBR

–
DSD

–
: Format acceptat.
–: Format neacceptat.
Notă
Mufele HDMI IN 1/2/3 nu acceptă formate audio protejate împotriva copierii, de exemplu,
Super Audio CD sau DVD-Audio.
64RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\110OTH.fm
masterpage:
Right
Formate video de intrare acceptate
Formatele video acceptate de acest sistem sunt următoarele.
Cablu HDMI
Format
4096/3840 ×
2160p 4K
Rată de cadre
50/59,94/
60 Hz
Spaţiu
de culoare
Cablu HDMI
Premium de
mare viteză
cu Ethernet
RGB
YCbCr444/
422
YCbCr420
Cablu HDMI
de mare
viteză cu
Ethernet
Format semnal HDMI
Amplificat
Normal
–
–
23,98/24/25/
29,97/30 Hz
23,98/24/25/
30/50/59,94/
60 Hz
1920 × 1080i
50/59,94/
60 Hz
1280 × 720p
23,98/24/
29,97/30/50/
59,94/60 Hz
720 × 480p
59,94/60 Hz
720 × 576p
50 Hz
640 × 480p
59,94/60 Hz
RGB
YCbCr444/
422
RGB
: Recomandat/ : Acceptat/–: Neacceptat
• Toate mufele HDMI IN şi HDMI OUT acceptă lăţimi de bandă de până la 18Gbps, spaţii
de culoare late HDCP 2.2, ITU-R BT.2020 şi trecerea de conţinuturi HDR (High Dynamic Range).
• HDCP 2.2 este o tehnologie de protecţie a drepturilor de autor recent îmbunătăţită,
folosită pentru a proteja conţinuturile, cum ar fi filmele 4K.
• Spaţiul de culoare ITU-R BT.2020 este un standard de culoare mai lat nou, pentru
sistemele de televiziune de definiţie ultraridicată.
• HDR este un format video nou care poate afişa un interval mai larg de niveluri
de luminozitate.
65RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
Informaţii suplimentare
1920 × 1080p
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\110OTH.fm
Despre comunicaţia
BLUETOOTH
• Dispozitivele BLUETOOTH trebuie utilizate
pe o rază de aproximativ 10 metri
(distanţă fără obstacole) unul faţă de
celălalt. Raza de comunicare efectivă
se poate reduce în următoarele condiţii.
– Când o persoană, un obiect metalic,
un perete sau un alt obstacol se află
între dispozitivele cu o conexiune
BLUETOOTH
– Locaţii unde este instalată o reţea
LAN wireless
– În jurul cuptoarelor cu microunde în uz
– Locaţii unde apar alte unde
electromagnetice
• Dispozitivele BLUETOOTH şi reţeaua LAN
wireless (IEEE 802.11 b/g/n) utilizează
aceeaşi bandă de frecvenţă (2,4 GHz).
Când folosiţi dispozitivul BLUETOOTH în
apropierea unui dispozitiv cu funcţie LAN
wireless, pot apărea interferenţe
electromagnetice. Acest lucru se poate
solda cu rate mai mici de transfer al
datelor, zgomot sau imposibilitatea de
conectare. Dacă se întâmplă acest lucru,
încercaţi următoarele soluţii:
– Utilizaţi acest sistem la cel puţin 10 metri
distanţă de dispozitivul LAN wireless.
– Întrerupeţi alimentarea electrică a
dispozitivului LAN wireless atunci când
folosiţi dispozitivul BLUETOOTH pe
o rază de 10 metri.
– Instalaţi acest sistem şi dispozitivul
BLUETOOTH cât mai aproape unul
de altul.
• Undele radio transmise de acest sistem
pot afecta funcţionarea unor dispozitive
medicale. Deoarece această interferenţă
poate determina o funcţionare
necorespunzătoare, întrerupeţi
întotdeauna alimentarea acestui
sistem şi a dispozitivului BLUETOOTH
în următoarele locaţii:
– În spitale, în trenuri, în avioane,
la benzinării şi în orice loc unde
pot exista gaze inflamabile;
masterpage: Left
– Lângă uşi automate sau alarme
de incendiu.
• Acest sistem acceptă funcţii de securitate,
în conformitate cu specificaţiile
BLUETOOTH, pentru a asigura o
conexiune sigură în timpul comunicării
cu ajutorul tehnologiei BLUETOOTH.
Cu toate acestea, acest nivel de siguranţă
poate fi insuficient, în funcţie de
conţinutul setărilor şi de alţi factori, aşa
că trebuie să aveţi întotdeauna grijă
atunci când comunicaţi prin intermediul
tehnologiei BLUETOOTH.
• Sony nu îşi asumă răspunderea în niciun
fel pentru daunele sau alte pierderi
provocate de scurgerile de informaţii
în timpul comunicării prin intermediul
tehnologiei BLUETOOTH.
• Comunicarea BLUETOOTH nu este
garantată pentru toate dispozitivele
BLUETOOTH care au acelaşi profil
cu acest sistem.
• Dispozitivele BLUETOOTH conectate la
acest sistem trebuie să fie în conformitate
cu specificaţiile BLUETOOTH prevăzute de
Bluetooth SIG, Inc. şi conformitatea
trebuie să fie certificată. Cu toate acestea,
chiar dacă un dispozitiv este conform
specificaţiilor BLUETOOTH, pot exista
situaţii în care caracteristicile sau
specificaţiile dispozitivului BLUETOOTH
fac imposibilă conectarea sau pot
determina metode de control, afişaj sau
operare diferite.
• Se poate produce zgomot sau redarea
audio poate fi întreruptă în funcţie de
dispozitivul BLUETOOTH conectat la acest
sistem, de mediul de comunicare sau de
condiţiile ambientale.
Dacă aveţi orice fel de întrebări sau
probleme cu privire la sistem, consultaţi
cel mai apropiat distribuitor Sony.
66RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\110OTH.fm
masterpage:
Right
DREPTURI DE AUTOR
ACORD DE LICENŢĂ CU
UTILIZATORUL FINAL
IMPORTANT:
LICENŢĂ SOFTWARE
SOFTWARE-ul este licenţiat, nu vândut.
SOFTWARE-ul este protejat prin legile
şi tratatele internaţionale privind
drepturile de autor şi proprietatea
intelectuală.
ACORDAREA LICENŢEI
SONY vă acordă o licenţă limitată de
utilizare a SOFTWARE-ului exclusiv
împreună cu dispozitivul compatibil
(„DISPOZITIVUL”) şi doar pentru uz
personal, necomercial. SONY şi
FURNIZORII TERŢI îşi rezervă în mod
explicit toate drepturile, titlurile şi
interesele (inclusiv, fără a se limita la
acestea, toate drepturile de proprietate
intelectuală) aferente SOFTWARE-ului
care nu vă sunt acordate în mod specific
prin prezentul EULA.
CERINŢE ŞI LIMITĂRI
Nu vă este permis să copiaţi,
să publicaţi, să adaptaţi, să redistribuiţi,
să încercaţi să derivaţi codul sursă,
să modificaţi, să aplicaţi tehnici de
inginerie inversă, să decompilaţi sau
să dezasamblaţi niciun SOFTWARE,
integral sau parţial, sau să creaţi
instrumente derivate din sau ale
SOFTWARE-ului decât dacă acestea
sunt facilitate în mod intenţionat de
SOFTWARE. Nu aveţi permisiunea să
modificaţi sau să manipulaţi funcţiile
de gestionare a drepturilor digitale ale
SOFTWARE-ului. Nu aveţi permisiunea
să omiteţi, să modificaţi, să distrugeţi
sau să ocoliţi niciuna dintre funcţiile sau
protecţiile SOFTWARE-ului sau vreun
mecanism legat operaţional de
SOFTWARE. Nu aveţi permisiunea să
separaţi nicio componentă individuală
a SOFTWARE-ului în vederea utilizării
pe mai multe DISPOZITIVE decât cu
permisiunea explicită din partea SONY.
67RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
Informaţii suplimentare
ÎNAINTE DE A UTILIZA SOFTWARE-UL,
CITIŢI CU ATENŢIE ACEST ACORD DE
LICENŢĂ CU UTILIZATORUL FINAL
(„EULA”). UTILIZÂND SOFTWARE-UL,
SUNTEŢI DE ACORD CU TERMENII
ACESTUI EULA. DACĂ NU SUNTEŢI DE
ACORD CU TERMENII ACESTUI EULA,
NU PUTEŢI UTILIZA SOFTWARE-UL.
Acest EULA reprezintă un acord
legal între dumneavoastră şi
Sony Corporation („SONY”). Acest EULA
determină drepturile şi obligaţiile
dumneavoastră cu privire la software-ul
SONY şi/sau distribuitorii terţi de licenţă
ai acesteia (inclusiv filialele SONY) şi
filialele acestora (denumiţi colectiv
„FURNIZORI TERŢI”), împreună cu toate
actualizările/upgrade-urile furnizate de
SONY, toate documentaţiile tipărite, online sau în alt format electronic pentru
acest software şi, toate fişierele de date
create în urma operării acestui software
(denumite colectiv „SOFTWARE-UL”).
Indiferent de cele menţionate mai sus,
toate software-urile incluse în
SOFTWARE care au un acord de licenţă
cu utilizatorul final separat (inclusiv, fără
a se limita la acestea, Licenţa publică
GNU şi Licenţa publică secundară/de
bibliotecă) vor fi guvernate de
acordurile de licenţă cu utilizatorul final
respective şi nu de condiţiile acestui
EULA în măsura prevăzută de acordurile
de licenţă cu utilizatorul final separate
(„SOFTWARE EXCLUS”).
Toate drepturile şi titlurile din şi pentru
SOFTWARE (inclusiv, fără a se limita la
acestea, toate imaginile, fotografiile,
animaţiile, materialele video, audio,
muzică, text şi „appleturi” incluse în
SOFTWARE) sunt deţinute de SONY sau
de unul sau mai mulţi dintre FURNIZORII
TERŢI.
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\110OTH.fm
Nu aveţi permisiunea să eliminaţi,
să modificaţi, să acoperiţi sau să
ştergeţi nicio marcă comercială sau
notificare din SOFTWARE. Nu aveţi
permisiunea să partajaţi, să distribuiţi,
să închiriaţi, să împrumutaţi, să
sublicenţiaţi, să cesionaţi, să transferaţi
sau să comercializaţi SOFTWARE-ul.
Software-urile, serviciile de reţea sau
alte produse diferite de SOFTWARE de
care depinde performanţa SOFTWAREului pot fi întrerupte sau suspendate
după bunul plac al furnizorilor (furnizori
software, de servicii sau SONY). SONY
şi furnizorii nu garantează faptul
că SOFTWARE-ul, serviciile de reţea,
conţinutul sau alte produse vor fi
disponibile în permanenţă sau vor opera
fără întrerupere sau modificări.
UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI
CU MATERIALE PROTEJATE PRIN
DREPTURI DE AUTOR
SOFTWARE-ul poate fi utilizat de
dumneavoastră pentru a vizualiza,
stoca, procesa şi/sau utiliza conţinutul
creat de dvs. şi/sau de terţi. Acest
conţinut poate fi protejat prin legi şi/sau
acorduri privind drepturile de autor şi
proprietatea intelectuală. Sunteţi de
acord să utilizaţi SOFTWARE-ul exclusiv
în conformitate cu toate aceste legi şi
acorduri valabile pentru acest conţinut.
Confirmaţi şi sunteţi de acord că SONY
poate lua măsurile adecvate pentru
a proteja drepturile de autor pentru
conţinutul stocat, procesat sau utilizat
de SOFTWARE. Aceste măsuri includ,
fără a se limita la acestea, monitorizarea
frecvenţei cu care efectuaţi copii de
siguranţă şi restaurări prin intermediul
anumitor caracteristici ale SOFTWAREului, refuzul de a accepta solicitarea
dumneavoastră de permitere a
restaurării datelor şi rezilierea acestui
EULA în eventualitatea în care utilizaţi
în mod ilegitim SOFTWARE-ul.
masterpage: Left
SERVICII DE CONŢINUT
DE ASEMENEA, REŢINEŢI CĂ SOFTWAREUL POATE FI CONCEPUT PENTRU A
FI UTILIZAT ÎMPREUNĂ CU CONŢINUT
DISPONIBIL PRIN UNUL SAU MAI MULTE
SERVICII DE CONŢINUT („SERVICII DE
CONŢINUT”). UTILIZAREA SERVICIULUI
ŞI CONŢINUTUL RESPECTIV SUNT
GUVERNATE DE TERMENII DE SERVICIU
AFERENŢI SERVICIULUI DE CONŢINUT
RESPECTIV. DACĂ REFUZAŢI SĂ
ACCEPTAŢI ACEŞTI TERMENI, UTILIZAREA
SOFTWARE-ULUI VA FI LIMITATĂ.
Confirmaţi şi sunteţi de acord că anumite
elemente de conţinut şi servicii
disponibile prin SOFTWARE pot fi
furnizate de terţi asupra cărora SONY
nu deţine niciun control. UTILIZAREA
SERVICIILOR DE CONŢINUT NECESITĂ
O CONEXIUNE LA INTERNET. SERVICIILE DE
CONŢINUT POT FI ÎNTRERUPTE ORICÂND.
CONECTAREA LA INTERNET
ŞI SERVICIILE TERŢE
Confirmaţi şi sunteţi de acord că
accesarea anumitor caracteristici
SOFTWARE poate necesita o conexiune
la Internet pentru care sunteţi
responsabili. Mai mult, sunteţi unici
răspunzători de plata comisioanelor
percepute de terţi pentru conexiunea
la Internet, inclusiv, fără a se limita la
acestea, comisioanele de furnizare de
servicii Internet sau de timp de emisie.
Operarea SOFTWARE-ului poate fi
limitată sau restricţionată, în funcţie
de capacitatea, lăţimea de bandă sau
limitele tehnice ale conexiunii sau
serviciilor de Internet. Furnizarea,
calitatea şi securitatea conexiunii la
Internet sunt asumate de terţii care
furnizează aceste servicii.
EXPORT ŞI ALTE REGLEMENTĂRI
Sunteţi de acord să respectaţi toate
restricţiile şi reglementările cu privire
la export şi re-export în vigoare în
regiunea sau ţara în care locuiţi şi, să nu
68RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\110OTH.fm
transferaţi sau să autorizaţi transferul
SOFTWARE-ului într-o ţară interzisă sau
prin încălcarea acestor restricţii sau
reglementări.
ACTIVITĂŢI DE MARE RISC
EXCLUDEREA GARANŢIEI
PENTRU SOFTWARE
Luaţi la cunoştinţă şi sunteţi de acord
că utilizarea SOFTWARE-ului reprezintă
exclusiv riscul dumneavoastră şi că
sunteţi responsabili pentru utilizarea
SOFTWARE-ULUI. SOFTWARE-ul este
furnizat „CA ATARE” şi fără niciun fel
de garanţii, obligaţii sau condiţii.
SONY ŞI FURNIZORII TERŢI (în scopul
acestei Secţiuni, SONY ŞI FURNIZORII
TERŢI vor fi denumiţi colectiv „SONY”)
RENUNŢĂ ÎN MOD EXPRES LA TOATE
GARANŢIILE, OBLIGAŢIILE ŞI CONDIŢIILE,
EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, FĂRĂ
A SE LIMITA LA ACESTEA, GARANŢIILE
IMPLICITE DE COMERCIALIZARE,
NEÎNCĂLCARE ŞI POTRIVIRE CU UN
ANUMIT SCOP. SONY NU GARANTEAZĂ,
NU PUNE NICIO CONDIŢIE ŞI NU FACE
NICIO DECLARAŢIE (A) CĂ FUNCŢIILE
CONŢINUTE DE SOFTWARE VĂ VOR
SATISFACE CERINŢELE SAU CĂ VOR FI
ACTUALIZATE, (B) CĂ SOFTWARE-UL VA
FUNCŢIONA CORECT SAU FĂRĂ ERORI
SAU CĂ DEFECŢIUNILE VOR FI REMEDIATE,
(C) CĂ SOFTWARE-UL NU VA DETERIORA
NICIUN ALT SOFTWARE, ECHIPAMENT
HARDWARE SAU DATE, (D) CĂ ORICE
SOFTWARE, SERVICII DE REŢEA (INCLUSIV
INTERNETUL) SAU PRODUSE (DIFERITE
DE SOFTWARE) DE CARE DEPINDE
PERFORMANŢA SOFTWARE-ULUI VOR
FI DISPONIBILE ÎN PERMANENŢĂ,
CONTINUU SAU FĂRĂ MODIFICĂRI ŞI,
(E) CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SAU
REZULTATELE DE UTILIZARE A
SOFTWARE-ULUI DIN PERSPECTIVA
CORECTITUDINII, ACURATEŢEI,
SIGURANŢEI SAU ALTELE ASEMENEA.
NICIO INFORMAŢIE ŞI NICIUN SFAT,
VERBAL SAU ÎN SCRIS, DAT DE SONY
SAU DE UN REPREZENTANT AUTORIZAT
AL SONY NU VA CREA O GARANŢIE,
OBLIGAŢIE SAU CONDIŢIE SAU NU
VA CREŞTE ÎN NICIUN FEL SFERA DE
ACOPERIRE A ACESTEI GARANŢII.
ÎN CAZUL ÎN CARE SOFTWARE-UL ESTE
DEFECTUOS, VĂ ASUMAŢI INTEGRAL
COSTURILE DE SERVICE, REPARAŢII SAU
CORECŢIE NECESARE. UNELE JURISDICŢII
NU PERMIT EXCLUDEREA GARANŢIILOR
IMPLICITE, ASTFEL CĂ ESTE POSIBIL CA
ACESTE EXCLUDERI SĂ NU FIE VALABILE
PENTRU DUMNEAVOASTRĂ.
LIMITAREA RĂSPUNDERII
SONY ŞI FURNIZORII TERŢI (în scopul
acestei Secţiuni, SONY ŞI FURNIZORII
TERŢI vor fi denumiţi colectiv „SONY”)
NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU
NICIO DAUNĂ ACCIDENTALĂ SAU
ÎN CONSECINŢĂ PROVOCATĂ DE
ÎNCĂLCAREA GARANŢIEI EXPRESE
SAU IMPLICITE, ÎNCĂLCAREA
CONTRACTULUI, NEGLIJENŢĂ,
RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU ORICE
ALTĂ TEORIE JURIDICĂ CU PRIVIRE LA
SOFTWARE, INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA
LA ACESTEA, DAUNELE PROVOCATE DE
69RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
Informaţii suplimentare
SOFTWARE-ul nu este tolerant la erori
şi nu este proiectat, produs sau destinat
utilizării sau vânzării drept echipament
de control online în medii periculoase
ce necesită o funcţionare fără defecţiuni,
cum ar fi în exploatarea instalaţiilor
nucleare, în sisteme de navigaţie sau
control al aparatelor de zbor, controlul
traficului aerian, maşini de asistare
directă a vieţii sau sisteme de armament,
circumstanţe în care defectarea
SOFTWARE-ului ar putea avea ca rezultat
decese, vătămări personale sau daune
fizice sau de mediu grave („ACTIVITĂŢI
DE MARE RISC”). SONY, fiecare dintre
FURNIZORII TERŢI şi filialele acestora
renunţă în mod specific la orice garanţie,
obligaţie sau condiţie de conformitate
explicită sau implicită pentru ACTIVITĂŢI
DE MARE RISC.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\110OTH.fm
PIERDERILE DE PROFIT, DE VENITURI,
PIERDEREA DATELOR, INCAPACITATEA
DE UTILIZARE A SOFTWARE-ULUI SAU
A ORICĂRUI ECHIPAMENT HARDWARE
ASOCIAT, INACTIVITATE ŞI TIMPUL DE
UTILIZARE, CHIAR DACĂ AU FOST
INFORMAŢI ÎN LEGĂTURĂ CU
POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE
DAUNE. ÎN ORICE CAZ, RĂSPUNDEREA
INDIVIDUALĂ ŞI CUMULATĂ, ÎN BAZA
ORICĂREI PREVEDERI A ACESTUI EULA,
SE VA LIMITA LA SUMA PLĂTITĂ EFECTIV
PENTRU PRODUS. UNELE JURISDICŢII NU
PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA
DAUNELOR ACCIDENTALE SAU ÎN
CONSECINŢĂ, ASTFEL CĂ ESTE POSIBIL
CA EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DE MAI
SUS SĂ NU FIE VALABILĂ PENTRU
DUMNEAVOASTRĂ.
CARACTERISTICA DE
ACTUALIZARE AUTOMATĂ
Din când în când, SONY sau FURNIZORII
TERŢI pot actualiza sau modifica
automat SOFTWARE-ul, inclusiv, dar
fără a se limita la acestea, în scopul
îmbunătăţirii funcţiilor de securitate,
de corecţie a erorilor şi îmbunătăţire
a funcţiilor, în momentul în care
interacţionaţi cu serverele SONY sau
terţe sau în alte circumstanţe. Aceste
actualizări sau modificări pot şterge sau
modifica natura caracteristicilor sau alte
aspecte ale SOFTWARE-ului, inclusiv,
fără a se limita la acestea, funcţiile pe
care vă bazaţi. Confirmaţi şi sunteţi de
acord că aceste activităţi sunt la
latitudinea SONY şi că SONY poate
condiţiona continuarea utilizării
SOFTWARE-ului cu instalarea completă
sau acceptarea acestor actualizări sau
modificări. Toate actualizările/
modificările vor fi considerate parte
integrantă din SOFTWARE şi vor fi
integrate în acesta, în scopul acestui
EULA. Prin acceptarea acestui EULA,
vă exprimaţi acordul cu privire la aceste
actualizări/modificări.
masterpage: Left
ACORDUL INTEGRAL,
DEROGARE, SEPARABILITATE
Prezentul EULA şi politica de
confidenţialitate SONY, cu completările
şi modificările ulterioare, constituie
împreună întregul acord dintre
dumneavoastră şi SONY în privinţa
SOFTWARE-ului. Dacă SONY nu îşi
exercită sau nu aplică vreun drept sau
prevedere a prezentului EULA nu
înseamnă că renunţă la dreptul sau
prevederea respectivă. Dacă o parte
din acest EULA este invalidată, devine
ilegală sau inaplicabilă, prevederile
respective vor fi aplicate în măsura
permisă în scopul menţinerii
obiectivului acestui EULA şi, celelalte
părţi îşi vor rămâne integral aplicabile
şi în vigoare.
LEGEA APLICABILĂ
ŞI JURISDICŢIE
Convenţia Naţiunilor Unite cu privire
la Contracte pentru Vânzarea
internaţională de bunuri nu se va aplica
în cazul acestui EULA. Acest EULA va fi
guvernat de legile Japoniei, fără a ţine
cont de niciun conflict dintre prevederile
legale. Orice dispută care reiese din
acest EULA se va supune forului exclusiv
al tribunalelor din Tokyo, Japonia, iar
părţile acordului consimt prin prezentul
că sunt de acord cu forul şi jurisdicţia
acestor tribunale.
REMEDII ECHITABILE
Cu excepţia prevederilor contrarii
din acest EULA, confirmaţi şi sunteţi
de acord că orice încălcare sau
nerespectare a acestui EULA de către
dumneavoastră va provoca daune
ireparabile pentru SONY, pentru care
despăgubirile monetare ar fi inadecvate
şi, consimţiţi ca SONY să obţină orice
despăgubiri reparatorii sau echitabile
pe care SONY le consideră necesare
sau adecvate în astfel de situaţii.
De asemenea, SONY poate lua măsuri
70RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\110OTH.fm
legale şi tehnice în scopul prevenirii
încălcării şi/sau aplicării acestui EULA,
inclusiv, dar fără a se limita la acestea,
întreruperea imediată a utilizării
SOFTWARE-ului de către
dumneavoastră, dacă SONY consideră
că încălcaţi sau intenţionaţi să încălcaţi
prezentul EULA. Aceste măsuri vin în
completarea despăgubirilor de care
SONY beneficiază conform legii, în bani
sau în baza contractului.
masterpage:
Right
În cazul în care aveţi întrebări cu privire
la acest EULA, puteţi contacta SONY în
scris la adresa de contact valabilă în
fiecare regiune sau ţară.
Drepturi de autor © 2014
Sony Corporation.
ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Fără a prejudicia niciunul dintre
drepturile pe care îl deţine, SONY poate
rezilia prezentul EULA în cazul în care nu
respectaţi termenii acestuia. În cazul
încetării contractului, trebuie să încetaţi
orice fel de utilizare şi să distrugeţi toate
copiile SOFTWARE-ului.
AMENDAMENT
Informaţii suplimentare
SONY ÎŞI REZERVĂ DREPTUL DE A
AMENDA ORICARE DINTRE TERMENII
ACESTUI EULA DUPĂ BUNUL PLAC PRIN
POSTAREA UNEI NOTIFICĂRI PE UN SITE
WEB DESEMNAT DE SONY, PRIN
NOTIFICARE E-MAIL LA ADRESA E-MAIL
FURNIZATĂ DE DUMNEAVOASTRĂ, PRIN
NOTIFICARE ÎN CADRUL PROCESULUI
PRIN CARE OBŢINEŢI UPGRADE-URI/
ACTUALIZĂRI SAU PRIN ORICE FEL DE
NOTIFICARE ACCEPTATĂ LEGAL. Dacă
nu sunteţi de acord cu amendamentul,
trebuie să contactaţi cu promptitudine
SONY pentru instrucţiuni. Continuarea
utilizării SOFTWARE-ului după data de
intrare în vigoare menţionată în
notificare va echivala cu acordul
dumneavoastră în privinţa
amendamentului respectiv.
BENEFICIARI TERŢI
Fiecare FURNIZOR TERŢ este un
beneficiar terţ desemnat în mod explicit
şi, va avea dreptul de a aplica fiecare
prevedere a acestui EULA referitoare
la SOFTWARE-ul furnizat de terţul
respectiv.
71RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\110OTH.fm
masterpage: Left
Cu privire la amplasare
Măsuri de precauţie
Cu privire la siguranţă
• Dacă în sistem cad obiecte solide sau
lichide, deconectaţi sistemul de la priză şi
dispuneţi verificarea lui de către personal
calificat, înainte de reutilizare.
• Nu vă urcaţi pe unitate şi subwoofer,
deoarece puteţi să cădeţi şi să vă
accidentaţi sau puteţi deteriora sistemul.
Cu privire la sursele
de alimentare
• Înainte de a utiliza sistemul, verificaţi ca
tensiunea de alimentare să fie aceeaşi cu
cea a sursei locale de alimentare electrică.
Tensiunea de alimentare este indicată pe
plăcuţa de identificare de pe partea
inferioară a unităţii.
• Dacă nu utilizaţi sistemul o perioadă mai
îndelungată, deconectaţi-l de la priza de
perete (de la reţea). Pentru a deconecta
cablul de alimentare CA (de la reţea),
apucaţi de ştecăr; nu trageţi niciodată
de cablu.
• Una dintre lamelele ştecărului este
mai lată decât cealaltă din motive de
securitate şi nu va intra în priza de perete
(de la reţea) decât într-un singur mod.
Dacă nu puteţi introduce complet ştecărul
în priză, contactaţi furnizorul.
• Cablul de alimentare CA (de la reţea)
trebuie înlocuit doar la un centru
de service autorizat.
Cu privire la încălzire
Sistemul se încălzeşte în timpul
funcţionării, aceasta nefiind o defecţiune.
Dacă utilizaţi în continuu acest sistem cu
un volum ridicat, temperatura sistemului în
părţile posterioară şi inferioară creşte
considerabil. Nu atingeţi sistemul, pentru
a evita arsurile.
• Nu amplasaţi sistemul în apropierea unor
surse de căldură sau în locuri expuse
direct la lumina soarelui, la praf excesiv
sau la şocuri mecanice.
• Nu amplasaţi în spatele unităţii şi al
subwooferului niciun obiect ce ar putea
bloca orificiile de ventilare, provocând
defecţiuni.
• Nu amplasaţi obiecte metalice,
cu excepţia televizorului, în apropierea
sistemului. Funcţiile wireless pot fi
instabile.
• Dacă sistemul este utilizat în combinaţie
cu un televizor, un VCR sau un casetofon,
pot apărea zgomote, iar calitatea imaginii
poate avea de suferit. În acest caz, plasaţi
sistemul la distanţă de televizor, VCR
sau casetofon.
• Aveţi grijă atunci când amplasaţi sistemul
pe o suprafaţă tratată special (cu ceară,
ulei, lustruită etc.), deoarece suprafaţa
se poate păta sau decolora.
• Aveţi grijă să evitaţi posibilele accidentări
provocate de colţurile unităţii şi ale
subwooferului.
• Lăsaţi un spaţiu de cel puţin 3 cm sub
unitate atunci când o suspendaţi
pe perete.
• Boxele acestui sistem nu sunt ecranate
magnetic. Nu aşezaţi carduri magnetice
pe sistem sau în apropierea acestuia.
Cu privire la manipularea
subwooferului
Nu introduceţi mâna în despicătura
subwooferului atunci când îl ridicaţi. Este
posibil ca driverul boxei să se deterioreze.
Atunci când îl ridicaţi, ţineţi subwooferul
de dedesubt.
Cu privire la funcţionare
Înainte de a conecta alte dispozitive, opriţi
sistemul şi deconectaţi-l de la priză.
72RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\110OTH.fm
Dacă pe ecranul unui televizor din
apropiere apar neregularităţi de
culoare
Este posibil ca pe ecranele anumitor tipuri
de televizoare să fie observate
neregularităţi de culoare.
masterpage:
Right
funcţie este dezactivată. De asemenea,
puteţi actualiza software-ul din meniul
de setări dacă această funcţie este
dezactivată. Pentru detalii, consultaţi
„Utilizarea afişajului de setare” (pagina 44).
În timpul actualizării software, este posibil
să nu puteţi folosi sistemul.
În cazul în care sunt observate
neregularităţi de culoare...
Opriţi televizorul, apoi porniţi-l din nou
după 15-30 de minute.
În cazul în care sunt observate din
nou neregularităţi de culoare...
Plasaţi sistemul la distanţă mai mare de
televizor.
Cu privire la curăţare
Informaţii suplimentare
Curăţaţi sistemul cu o cârpă moale şi
uscată. Nu utilizaţi niciun fel de burete
abraziv, praf de curăţat sau solvenţi, cum
ar fi alcoolul sau benzina.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu
privire la sistem, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Declinarea răspunderii privind
serviciile oferite de terţi
Serviciile oferite de terţi pot fi modificate,
suspendate sau reziliate fără notificare
prealabilă. Sony nu îşi asumă niciun fel
de răspundere în astfel de situaţii.
Note cu privire la actualizare
Sistemul vă permite să actualizaţi
software-ul automat atunci când este
conectat la Internet prin intermediul unei
reţele cu fir sau wireless.
Puteţi adăuga caracteristici noi pentru
a uşura modul de utilizare a sistemului
şi a îmbunătăţi siguranţa prin actualizarea
sistemului.
Dacă nu doriţi să actualizaţi automat,
puteţi dezactiva funcţia folosind aplicaţia
SongPal instalată pe telefonul inteligent
sau pe tabletă. Cu toate acestea, sistemul
poate actualiza software-ul automat din
motive de siguranţă, chiar dacă această
73RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\110OTH.fm
Drepturi de autor şi mărci
comerciale
Acest sistem încorporează Dolby* Digital
şi DTS** Digital Surround System.
* Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories.
Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci
comerciale ale Dolby Laboratories.
**Pentru brevetele DTS, consultaţi
http://patents.dts.com. Fabricat sub
licenţă DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD,
simbolul şi DTS împreună cu simbolul sunt
mărci comerciale înregistrate ale DTS, Inc.
© DTS, Inc. Toate drepturile sunt rezervate.
Marca şi siglele BLUETOOTH® sunt mărci
comerciale înregistrate deţinute de
Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a
acestor mărci de către Sony Corporation se
face sub licenţă. Celelalte mărci comerciale
şi denumiri comerciale aparţin deţinătorilor
de drept ale acestora.
Acest sistem încorporează tehnologia
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™) (Interfaţă multimedia de
înaltă definiţie).
Termenii HDMI şi HDMI High-Definition
Multimedia Interface şi sigla HDMI sunt
mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale HDMI Licensing LLC în
Statele Unite şi în alte ţări.
Marca N este marcă comercială sau marcă
comercială înregistrată a NFC Forum, Inc.
în Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.
Android şi Google Play sunt mărci
comerciale ale Google Inc.
Google Cast şi simbolul Google Cast sunt
mărci comerciale ale Google Inc.
masterpage: Left
ţări. App Store este o marcă de serviciu
a companiei Apple Inc.
„Made for iPod” şi „Made for iPhone”
înseamnă că un accesoriu electronic a fost
conceput pentru a se conecta în mod
specific la iPod sau, respectiv, la iPhone şi că
respectarea standardelor de performanţă
Apple a fost certificată de către dezvoltator.
Compania Apple nu este responsabilă
pentru funcţionarea acestui dispozitiv şi nici
pentru conformarea acestuia cu standardele
de siguranţă şi de reglementare. Reţineţi că
utilizarea acestui accesoriu cu iPod sau cu
iPhone poate afecta performanţa în regim
de funcţionare wireless.
Sigla „BRAVIA” este marcă comercială
a Sony Corporation.
„ClearAudio+” este marcă comercială
a Sony Corporation.
„PlayStation®” este marcă comercială
înregistrată a Sony Computer
Entertainment Inc.
Tehnologia de codificare audio MPEG
Layer-3 şi brevetele sunt utilizate sub
licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
Windows Media este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială a
Microsoft Corporation în Statele Unite şi/
sau în alte ţări.
Acest produs este protejat prin anumite
drepturi de proprietate intelectuală ale
Microsoft Corporation. Utilizarea sau
distribuirea unei astfel de tehnologii în
afara acestui produs este interzisă fără
a deţine o licenţă din partea Microsoft sau
a unui subsidiar autorizat al Microsoft.
Opera® Devices SDK aparţine Opera
Software ASA. Drepturi de autor 1995-2015
Opera Software ASA. Toate drepturile sunt
rezervate.
„Xperia” este marcă comercială a
Sony Mobile Communications AB.
Apple, sigla Apple, iPhone, iPod, iPod
touch şi Retina sunt mărci comerciale ale
Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte
74RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\110OTH.fm
masterpage:
Right
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi
Alliance® şi Wi-Fi CERTIFIED Miracast®
sunt mărci comerciale înregistrate ale
Wi-Fi Alliance.
Pentru descărcare, accesaţi următoarea
adresă:
URL:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™ şi Miracast™
sunt mărci comerciale ale Wi-Fi Alliance.
LDAC™ şi sigla LDAC sunt mărci comerciale
înregistrate ale Sony Corporation.
Reţineţi că Sony nu poate răspunde
niciuneia dintre întrebările referitoare
la conţinutul acestui cod sursă.
* cu excepţia conţinuturilor în format DSD
**în comparaţie cu SBC (Subband Coding),
când se selectează rata de biţi 990 kbps
(96/48 kHz) sau 909 kbps (88,2/44,1 kHz).
Acest produs conţine software-uri supuse
Licenţei publice generale (General Public
License, „GPL”) GNU şi Licenţei publice
secundare/de bibliotecă (Lesser General
Public License - „LGPL”) GNU. Aceste
licenţe stipulează faptul că clienţii au
dreptul de a obţine, modifica şi redistribui
codul sursă al software-ului amintit, în
conformitate cu termenii impuşi de GPL
sau de LGPL.
DLNA™, sigla DLNA şi DLNA CERTIFIED™
sunt mărci comerciale, mărci de servicii sau
mărci de certificare ale Digital Living
Network Alliance.
„TRILUMINOS” şi sigla „TRILUMINOS”
sunt mărci comerciale înregistrate
ale Sony Corporation.
Acest produs încorporează software-ul
Spotify în baza unei licenţe terţe pe care
o găsiţi aici*: https://
developer.spotify.com/esdk-third-partylicenses/
Spotify şi siglele Spotify sunt mărci
comerciale ale Spotify Group.*
* În funcţie de ţară şi de regiune, este
posibil ca această funcţie să nu fie
disponibilă.
Toate celelalte mărci comerciale aparţin
deţinătorilor de drept ale acestora.
Pentru detalii privind GPL, LGPL şi alte
licenţe software, consultaţi [Software
License Information] din [System Settings],
în meniul [Setup] al produsului.
Codul sursă al software-ului utilizat în acest
produs se supune termenilor impuşi de
GPL şi de LGPL şi este disponibil pe web.
75RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
Informaţii suplimentare
LDAC este o tehnologie de codificare audio
dezvoltată de Sony care permite transmisia
de conţinuturi audio de înaltă rezoluţie
(Hi-Res), chiar şi printr-o conexiune
Bluetooth. Spre deosebire de alte tehnologii
de codificare compatibile cu Bluetooth,
precum SBC, aceasta funcţionează fără a
reduce calitatea conţinutul audio Hi-Res*
şi permite transmiterea prin reţeaua
wireless Bluetooth a unui volum de date
de aproximativ de trei ori mai mare**,
comparativ cu celelalte tehnologii, la o
calitate a sunetului fără precedent, printr-o
codificare eficientă şi o organizare optimă
a pachetelor.
„DSEE” este marcă comercială
a Sony Corporation.
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\010COVIX.fm
masterpage: Left
Index
Cifre
H
24p Output 45
4K Output 45
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 46
HDMI Settings 48
HDMI Signal Format 49
HDMI1 Audio Input Mode 49
Home Network Access Control 50
A
Actualizare 45
Attenuation settings - Analog 46
Audio DRC 46
Audio Output 46
Audio Return Channel 48
Audio Settings 46
Auto Display 49
Auto Home Network Access
Permission 50
Auto Standby 49
Auto Update 49
Auto Update Settings 49
B
I
Initialize Personal Information 51
Input Skip Setting 51
Internet Settings 50
N
Network Connection Diagnostics 50
Network Connection Status 50
Network content 24p Output 45
Network Settings 50
NFC 28
Bluetooth Codec - AAC 47
Bluetooth Codec - LDAC 47
Bluetooth Mode 47
Bluetooth Settings 47
Bluetooth Standby 47
OSD Language 48
Output Video Resolution 45
C
PRTCT 60
Connection Server Settings 50
Control for HDMI 48
Q
D
Device List 47
Device Name 49
DSEE 46
E
O
P
Quick Start/Network Standby 49
R
Remote Start 50
Reset to Factory Default Settings 51
Resetting 51
Reţea 18, 36
Easy Setup 51
External Control 50
G
Google Cast 35
76RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\010COVIX.fm
masterpage:
Right
S
SBM 46
Screen mirroring RF Setting 50
Screen Settings 45
Slideshow 52
Software License Information 50
Software Update 45
Software Update Notification 49
Sound field 52
Standby Through 48
Sunetul de transmisie multiplex 38
System Information 50
System Settings 48
T
Telecomandă 10
Time Zone 49
TV Type 45
V
Video Direct 46
W
Wireless Playback Quality 47
Wireless Subwoofer Connection 48
77RO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000759132_HT-CT790\RO\010BCO.fm
masterpage: Left
Software-ul acestui sistem se poate actualiza în viitor. Pentru a afla detalii despre
eventualele actualizări disponibile, vizitaţi următorul URL.
www.sony.eu/support
©2016 Sony Corporation
4-586-050-72(1) (RO)
HT-CT790
4-586-050-72(1) (RO)
Download PDF

advertising