Sony | HT-MT300 | Sony HT-MT300 Bară de sunet compactă pe 2.1 canale cu tehnologia Bluetooth® Instrucţiuni de utilizare

Bară de sunet
Instrucţiuni de utilizare
HT-MT300/MT301
Cabluri recomandate
AVERTISMENT
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu
închis, cum ar fi o bibliotecă sau un
dulap încorporat.
Trebuie utilizate cabluri şi conectori
ecranaţi şi împământaţi corespunzător
pentru cuplarea la computerele gazdă
şi/sau la periferice.
Pentru boxa bară
Pentru a reduce riscul de incendiu,
nu acoperiţi orificiul de ventilare al
aparatului cu ziare, feţe de masă,
draperii etc.
Nu expuneţi aparatul la surse de
flacără deschisă (de exemplu lumânări
aprinse).
Plăcuţa de identificare este amplasată
pe baza boxei bară.
Pentru a reduce riscul de incendiu
şi de electrocutare, evitaţi stropirea
aparatului şi posibilitatea ca pe acesta
să se scurgă lichide şi nu plasaţi
pe aparat obiecte pline cu lichide,
precum vazele.
Pentru clienţii din Europa
Unitatea rămâne sub tensiune chiar
şi atunci când este oprită, atât timp
cât este conectată la priza de c.a.
Deoarece pentru deconectarea unităţii
de la priză se foloseşte ştecărul
principal, conectaţi unitatea la o priză
de c.a. uşor accesibilă. Dacă observaţi
nereguli în funcţionarea unităţii,
deconectaţi imediat ştecărul principal
de la priza de c.a.
Deoarece pentru deconectarea
adaptorului de alimentare c.a. de la
priză se foloseşte conectorul principal,
conectaţi adaptorului de alimentare c.a.
la o priză c.a. uşor accesibilă. Dacă
observaţi nereguli în funcţionarea
echipamentului, deconectaţi-l imediat
de la priza c.a.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele
cu baterii instalate la căldură excesivă,
precum lumina directă a soarelui
şi focul.
Doar pentru utilizare la interior.
2RO
Pentru adaptorul c.a.
Etichetele pentru Nr. de model şi Nr. de
serie al adaptorului c.a. sunt amplasate
pe partea inferioară a adaptorului c.a.
Aviz pentru clienţi: următoarele
informaţii sunt valabile doar în
cazul echipamentelor vândute în
statele ce aplică directivele UE.
Acest produs a fost fabricat de sau în
numele Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Întrebările referitoare la modul în care
acest produs respectă legislaţia Uniunii
Europene trebuie să fie adresate
reprezentantului autorizat,
Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgia. Comunicaţi
orice probleme legate de service sau
garanţie la adresele menţionate în
documentele separate de service
sau garanţie.
Prin prezenta, Sony Corporation
declară că acest echipament este
în conformitate cu cerinţele de bază
şi cu alte prevederi relevante ale
Directivei 1999/5/CE.
Pentru detalii, vă rugăm să accesaţi
următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/
Acest echipament a fost testat şi
s-a constatat că respectă limitele
specificate în regulamentele privind
compatibilitatea electromagnetică,
utilizând un cablu de conectare mai
scurt de 3 metri.
Casarea
echipamentelor
electrice şi
electronice uzate
(valabil în ţările
Uniunii Europene
şi în alte ţări din
Europa care
au sisteme
de colectare
diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs sau
pe ambalaj indică faptul că produsul
respectiv nu trebuie tratat ca deşeu
menajer. În schimb, acesta trebuie
predat la punctul de colectare relevant
pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice. Asigurându-vă
că acest produs este casat în mod corect
veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului şi
sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea
rezulta altfel din manipularea incorectă
ca deşeu a acestui produs. Reciclarea
materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale. Pentru informaţii
mai detaliate referitoare la reciclarea
acestui produs, contactaţi autorităţile
locale, serviciul local de eliminare
a deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul.
Doar în
Europa
Eliminarea bateriilor
uzate (valabil în ţările
Uniunii Europene şi
în alte ţări din Europa
care au sisteme de
colectare diferenţiată)
furnizată împreună cu produsul
respectiv nu trebuie tratată ca
deşeu menajer.
Este posibil ca pe anumite baterii, acest
simbol să fie utilizat în combinaţie cu un
simbol chimic. Se adaugă simbolurile
chimice pentru mercur (Hg) sau
plumb (Pb) dacă bateria conţine
mai mult de 0,0005 % mercur sau
0,004 % plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt
eliminate în mod corect veţi ajuta la
prevenirea eventualelor consecinţe
negative asupra mediului şi sănătăţii
umane, consecinţe ce ar putea rezulta
altfel din manipularea incorectă
ca deşeu a bateriilor. Reciclarea
materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive
de siguranţă, de performanţă sau
de integritate a datelor, necesită
o conexiune permanentă la o baterie
încorporată, aceasta trebuie înlocuită
doar de către personal de service
calificat.
Pentru a vă asigura că bateria este
tratată în mod corespunzător, predaţi
produsul la sfârşitul duratei de
exploatare la punctul de colectare
relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi
secţiunea referitoare la modul de
eliminare în siguranţă a bateriilor din
produs. Predaţi bateriile la punctul de
colectare relevant pentru reciclarea
bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate
referitoare la reciclarea acestui produs
sau a bateriilor, contactaţi autorităţile
locale, serviciul local de eliminare
a deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul.
Acest simbol prezent pe baterie sau
pe ambalaj indică faptul că bateria
3RO
Utilizarea diferitelor funcţii
Cuprins
Ghid de pornire
Setări de bază  (document
separat)
Cu privire la aceste instrucţiuni
de utilizare .............................. 4
Conţinutul cutiei ............................ 5
Ghid pentru componente şi
comenzi .................................. 6
Ascultarea sunetului
Ascultarea sunetului pe televizor
şi alte dispozitive ................... 13
Ascultarea de muzică de pe un
dispozitiv USB ........................14
Selectarea efectului de sunet
Setarea efectului de sunet
corespunzător surselor
de sunet ................................. 16
Ascultarea de sunet clar la
volum redus în toiul
nopţii (NIGHT) ........................ 16
Îmbunătăţirea clarităţii
dialogurilor (VOICE) ............... 17
Claritate mai mare a sunetului la
nivel scăzut prin compresie
în interval dinamic ................. 17
Reglarea volumului
subwooferului ........................ 18
Ascultarea de muzică/sunet
cu ajutorul funcţiei
BLUETOOTH
Ascultarea de muzică de pe un
dispozitiv mobil ..................... 19
Ascultarea de muzică de pe
un dispozitiv mobil cu
SongPal .................................. 21
Pornirea sistemului de pe
dispozitivul BLUETOOTH ........22
4RO
Activarea transmisiei wireless
între anumite unităţi
(SECURE LINK) ........................23
Ascultarea sunetului transmisiilor
multiplex (AUDIO) ................. 24
Economisirea consumului
de energie ............................. 24
Optimizarea sunetului
subwooferului atunci
când este instalat sub
o canapea ............................. 25
Setarea funcţiei de atenuare
pentru mufele ANALOG IN
şi TV IN (OPTICAL) ................. 26
Depanare
Depanare ......................................27
Reiniţializarea sistemului ............. 31
Informaţii suplimentare
Specificaţii ....................................32
Tipuri de fişiere redabile ............. 34
Formate audio de intrare
acceptate .............................. 34
Cu privire la comunicarea
BLUETOOTH .......................... 35
Măsuri de precauţie .................... 36
Cu privire la aceste
instrucţiuni de utilizare
• Instrucţiunile din aceste Instrucţiuni
de utilizare descriu comenzile de pe
telecomandă.
• Unele ilustraţii sunt desene schematice
şi pot fi diferite de produsul efectiv.
• Setările implicite sunt evidenţiate
pentru fiecare descriere
a caracteristicilor.
• Adaptor c.a. (1)
Conţinutul cutiei
• Boxă bară (1)
• Cablu de alimentare CA (de la reţea) (1)
• Subwoofer (1)
• Tampon difuzor pentru subwoofer (4)
• Ghid de pornire
• Telecomandă (1)
• Instrucţiuni de utilizare
• Baterie R03 (dimensiune AAA) (2)
• Cablu digital optic (1)
5RO
Ghid pentru componente şi comenzi
Detaliile sunt omise în ilustraţii.
Boxă bară (unitate principală)
Faţă
 Senzor telecomandă
Îndreptaţi telecomanda către
senzorul de telecomandă pentru
a opera sistemul.
 Marcă N (pagina 20)
Dacă folosiţi funcţia NFC, atingeţi
dispozitivul compatibil NFC
de marcă.
 Buton
(selectare intrare)
(pagina 13)
 Buton BLUETOOTH PAIRING
(pagina 19)
 Butoane +/– (volum)
6RO
 Buton  (alimentare)
Porneşte sistemul sau îl comută
în modul standby.
 Indicatoare
Pentru detalii, consultaţi
„Cu privire la indicatoarele de pe
unitatea principală” (pagina 7).
Cu privire la indicatoarele de pe unitatea principală
Indicatoarele care se aprind şi clipesc pe unitatea principală indică intrarea sau
starea dispozitivului de intrare.
Indicatoare Stare
• Se aprinde: Este selectată intrarea TV.
• Clipeşte o singură dată: În timp ce se modifică volumul/volumul subwooferului.
• Se aprinde cu culoarea albastru: Conexiunea BLUETOOTH este stabilită
(este selectată intrarea BLUETOOTH).
• Clipeşte o singură dată: În timp ce se modifică volumul/volumul subwooferului.
• Clipeşte des cu culoarea albastru: În starea standby pentru împerechere.
• Clipeşte cu culoarea albastru: Se încearcă stabilirea conexiunii BLUETOOTH.
• Se aprinde: Este selectată intrarea USB.
• Clipeşte o singură dată: În timp ce se modifică volumul/volumul subwooferului.
• Clipeşte des: În timp ce se citesc datele de pe dispozitivul USB conectat.
• Clipeşte de două ori în mod repetat: Atunci când se conectează un dispozitiv
neacceptat.
• Se aprinde: Este selectată intrarea analogică.
• Clipeşte o singură dată: În timp ce se modifică volumul/volumul subwooferului.
• Se aprind/se aprinde: Este selectat efectul de sunet. (pagina 16)
Indicatoarele clipesc atunci când se activează/dezactivează funcţia de setare sau
de operare a telecomenzii.
Indicatoare Stare
• Clipesc de două ori: Una dintre următoarele funcţii este activată.
– Dolby DRC (pagina 17)
– Standby BLUETOOTH (pagina 22)
– Standby automat (pagina 24)
– Modul de canapea (pagina 25)
– Atenuare (pagina 26)
• Clipeşte de două ori: Una dintre următoarele funcţii este dezactivată.
– Dolby DRC (pagina 17)
– Standby BLUETOOTH (pagina 22)
– Standby automat (pagina 24)
– Modul de canapea (pagina 25)
– Atenuare (pagina 26)
• Clipesc de două ori: Canal audio este setat la Main (pagina 24) sau una dintre
următoarele funcţii este activată.
– Modul nocturn (pagina 16)
– Modul voce (pagina 17)
• Se aprind timp de 2 secunde şi se sting: Efectul de sunet este setat la
CLEAR AUDIO+.
• Clipesc alternativ: Subwooferul încearcă să se conecteze la sistem cu ajutorul
funcţiei Secure Link (pagina 23).
• Clipeşte de două ori: Canal audio este setat la Sub (pagina 24) sau una dintre
următoarele funcţii este dezactivată.
– Modul nocturn (pagina 16)
– Modul voce (pagina 17)
7RO
Indicatoare
Stare
• Clipeşte de două ori: Canalul audio este setat la Main/Sub (pagina 24).
• Clipesc de trei ori: Nivelul volumului/volumului subwooferului este
setat la maximum/minimum.
• Clipesc în mod repetat: Sunetul este dezactivat.
• Clipesc timp de 10 secunde şi sistemul este oprit:
Caracteristica de protecţie este activată (pagina 30).
• Clipesc rar: Sistemul intră în modul standby prin
funcţia standby automat.
8RO
Spate
 Port
(USB) (pagina 14)
 Mufă ANALOG IN
 Mufă TV IN (OPTICAL)
 Mufă DC IN
9RO
Subwoofer
 Buton  (alimentare)
Porneşte subwooferul sau îl
comută în modul standby.
 Indicator de alimentare
– Se aprinde cu culoarea roşu:
Subwooferul este în modul
standby
– Se aprinde cu culoarea verde:
Subwooferul este conectat
la sistem
– Se aprinde cu culoarea portocaliu:
Subwooferul este conectat la
sistem prin funcţia Secure Link
– Clipeşte cu culoarea verde:
Subwooferul încearcă să se
conecteze la sistem
– Clipeşte cu culoarea portocaliu:
Subwooferul încearcă să se
conecteze la sistem cu ajutorul
funcţiei Secure Link
– Clipeşte cu culoarea roşu:
Caracteristica de protecţie
a subwooferului este activată
(pagina 28).
 Buton SECURE LINK (pagina 23)
 Orificii de ventilare
Din motive de siguranţă, nu
blocaţi orificiile de ventilare.
10RO
Telecomandă
Unele butoane funcţionează diferit dacă
butonul este apăsat mai mult sau mai
puţin timp. Pictogramele de mai jos
indică cât timp să apăsaţi butonul.
• : Apăsaţi butonul.
•
: Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul
timp de cinci secunde.
 TV (pagina 13)
Selectează televizorul conectat
la mufa TV IN (OPTICAL) pentru
ieşirea de sunet.
 BLUETOOTH (pagina 20)
Activează funcţia BLUETOOTH
pe sistem.
 USB (pagina 14)
Selectează USB-ul conectat la
portul (USB) pentru ieşirea
de sunet.
 ANALOG
: Selectează televizorul
conectat la mufa ANALOG IN
pentru ieşirea de sunet.
(pagina 13)
: Activează/dezactivează
funcţia de atenuare audio.
(pagina 26)
  (volum) +*/–
Reglează volumul.
 SW  (volum subwoofer) +/–
(pagina 18)
Reglează nivelul volumului
subwooferului.
 / (anteriorul/următorul)
(pagina 14, 19)
Salt la începutul fişierului anterior
sau următor.
 –
+ (selectare) (pagina 14)
Comută între folderul anterior şi
următor de redat pentru redarea
USB.
 CLEAR AUDIO+
: Selectează CLEAR AUDIO+
pentru efectul de sunet.
(pagina 16)
: Activează modul secure link.
(pagina 23)
11RO
  (alimentare)
Porneşte sistemul sau îl comută
în modul standby.
 AUDIO*
: Selectează canalul audio
pentru transmisia multiplex
Dolby Digital. (pagina 24)
: Activează/dezactivează
funcţia Dolby DRC. (pagina 17)
 VOICE
: Activează/dezactivează
modul voce. (pagina 17)
: Activează/dezactivează
modul canapea. (pagina 25)
 NIGHT
: Activează/dezactivează
modul nocturn. (pagina 16)
: Activează/dezactivează
modul standby BLUETOOTH.
(pagina 22)
  (dezactivare sunet)
Dezactivează temporar sunetul.
  (redare/pauză)*
(pagina 14, 19)
Întrerupe sau reia redarea.
 MOVIE/MUSIC
: Selectează MOVIE sau
MUSIC pentru efectul de sunet.
(pagina 16)
: Activează/dezactivează
funcţia standby automat.
(pagina 24)
* Butoanele AUDIO,  şi  + au un
punct tactil. Folosiţi-l pentru ghidare
în timpul utilizării.
12RO
Ascultarea sunetului
TV
BLUETOOTH
TV
Televizor conectat la mufa TV IN
(OPTICAL)
USB
ANALOG
Televizor conectat la mufa ANALOG IN
BLUETOOTH
Dispozitiv BLUETOOTH care acceptă
A2DP
Pentru detalii, consultaţi „Ascultarea
de muzică/sunet cu ajutorul funcţiei
BLUETOOTH” (pagina 19).
ANALOG
 +/–
USB
Dispozitiv USB conectat la portul (USB)
Pentru detalii, consultaţi „Ascultarea
de muzică de pe un dispozitiv USB”
(pagina 14).
SW  +/–
1
Ascultarea sunetului
Ascultarea sunetului
pe televizor şi alte
dispozitive
Apăsaţi TV, ANALOG, BLUETOOTH
sau USB pentru a selecta
intrarea la care este conectat
dispozitivul dorit.
Indicatorul intrării selectate de pe
unitatea principală se aprinde.
2
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
• Reglaţi volumul subwooferului
apăsând SW  +/– de pe
telecomandă (pagina 18).
Sfat
Dacă apăsaţi
de pe unitatea
principală, dispozitivul comută ciclic
în următoarea succesiune.
TV  BLUETOOTH  USB  ANALOG
13RO
Ascultarea de muzică de
pe un dispozitiv USB
Puteţi reda fişiere de muzică stocate
pe un dispozitiv USB conectat.
Pentru tipurile de fişiere redabile,
consultaţi „Tipuri de fişiere redabile”
(pagina 34).
USB
4
5
Apăsaţi –
+ pentru a comuta
între folderul anterior şi următor
de redat.
Puteţi să săriţi la începutul fişierului
anterior sau următor folosind
/ de pe telecomandă.
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
• Reglaţi volumul subwooferului
apăsând SW  +/– de pe
telecomandă (pagina 18).
Notă
Nu decuplaţi dispozitivul USB în timpul
funcţionării. Pentru a evita avarierea
datelor sau deteriorarea dispozitivului USB,
opriţi sistemul înainte să conectaţi sau
să deconectaţi dispozitivul USB.
 +/–
SW  +/–

/
—
1
+
Ordinea de redare a muzicii
Dacă există un folder pe dispozitivul
USB, fişierele audio sunt redate în
ordine începând cu primele fişiere
audio în ordine ierarhică.
Ordinea de redare a fişierelor audio
diferă în funcţie de sistemul de fişiere
al dispozitivului USB.
Conectaţi dispozitivul USB
la portul (USB).
Prima
ierarhie
A doua
ierarhie
: Folder
: Fişier audio
2
3
Apăsaţi USB.
Apăsaţi  (redare/pauză).
14RO
Ordinea de redare
a folderelor şi fişierelor
audio
FAT32
După numele folderelor
sau fişierelor
NTFS
După data şi ora de
înregistrare (de la cele
vechi la cele noi)
Ascultarea sunetului
Sistem de
fişiere
Sfat
Puteţi selecta metoda de redare utilizând
SongPal (pagina 21).
15RO
Selectarea efectului de sunet
Setarea efectului de
sunet corespunzător
surselor de sunet
Puteţi savura cu uşurinţă efecte de
sunet preprogramate, adaptate la
diferite tipuri de surse de sunet.
Ascultarea de sunet clar
la volum redus în toiul
nopţii (NIGHT)
Puteţi comprima sunetul în
conformitate cu informaţiile incluse
în conţinut, activând modul nocturn.
Sunetul este scos cu volum scăzut,
cu o pierdere minimă a fidelităţii şi
clarităţii dialogului.
CLEAR AUDIO+
NIGHT
MOVIE/MUSIC
Apăsaţi CLEAR AUDIO+ sau MOVIE/
MUSIC pentru a selecta efectele
de sunet.
Dacă selectaţi MOVIEsau MUSIC, apăsaţi
în mod repetat MOVIE/MUSIC.
CLEAR AUDIO+
Puteţi savura sunetul, cu câmpul de sunet
recomandat de Sony. Câmpul de sunet este
optimizat automat, în funcţie de conţinutul
redat şi de funcţie.
Indicatoarele MOVIE şi MUSIC se aprind
pentru 2 secunde după care se sting.
MOVIE
Sunetele sunt redate cu efecte surround
şi sunt realiste şi puternice, fiind adecvate
pentru filme.
Indicatorul MOVIE se aprinde.
MUSIC
Efectele de sunet sunt optimizate pentru
ascultarea muzicii.
Indicatorul MUSIC se aprinde.
16RO
Apăsaţi NIGHT pentru a activa sau
dezactiva funcţia.
Mod nocturn activat
Indicatoarele MOVIE şi MUSIC clipesc de
două ori.
Mod nocturn dezactivat
Indicatorul MOVIE clipeşte de două ori.
Notă
Atunci când opriţi sistemul, modul nocturn
este dezactivat automat.
Îmbunătăţirea clarităţii
dialogurilor (VOICE)
Puteţi face dialogurile mai clare dacă
activaţi modul voce.
Apăsaţi VOICE pentru a activa sau
dezactiva funcţia.
Această funcţie are efect doar dacă
se redau semnale Dolby Digital de la
dispozitivul conectat la mufa TV IN
(OPTICAL). Atunci când activaţi
Dolby DRC (Dynamic Range Control),
intervalul dinamic al semnalului audio
(intervalul dintre volumul maxim şi
minim) este comprimat iar sunetul cu
volum scăzut devine mai uşor de auzit.
AUDIO
Mod voce activat
Indicatoarele MOVIE şi MUSIC clipesc de
două ori.
Mod voce dezactivat
Indicatorul MOVIE clipeşte de două ori.
Ţineţi apăsat AUDIO pentru 5 secunde
pentru a activa sau a dezactiva
funcţia.
Dolby DRC activat
Indicatoarele USB şi ANALOG clipesc de
două ori.
Dolby DRC dezactivat
Indicatorul USB clipeşte de două ori.
17RO
Selectarea efectului de sunet
VOICE
Claritate mai mare
a sunetului la nivel
scăzut prin compresie
în interval dinamic
Reglarea volumului
subwooferului
Subwooferul este conceput pentru
reproducerea sunetului de bas sau
a sunetelor de joasă frecvenţă.
SW  +/–
Apăsaţi SW (volum subwoofer)  +/–
pentru a regla volumul
subwooferului.
Notă
Dacă sursa de intrare nu conţine multe
sunete de bas, aşa cum se întâmplă în
cazul programelor de televiziune, sunetul
de bas al subwooferului poate fi auzit
cu dificultate.
18RO
2
Ascultarea de muzică/sunet cu
ajutorul funcţiei BLUETOOTH
Ascultarea de muzică de
pe un dispozitiv mobil
4
5
Ascultarea de muzică prin
împerecherea cu un
dispozitiv mobil
1
Apăsaţi BLUETOOTH PAIRING
pe unitatea principală.
Sistemul intră în modul de
împerechere iar indicatorul
BLUETOOTH clipeşte des.
BLUETOOTH
PAIRING
Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH se aprinde pe
unitatea principală cu culoarea
albastru.
A fost stabilită conexiunea dintre
sistem şi dispozitivul mobil.
Porniţi redarea audio cu aplicaţia
de muzică de pe dispozitivul
mobil conectat.
Sunetul este scos prin unitatea
principală.
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
• Reglaţi volumul subwooferului
apăsând SW  +/– de pe
telecomandă (pagina 18).
•  şi / de pe
telecomandă pot fi folosite
pentru funcţia BLUETOOTH.
Note
• Puteţi împerechea până la 10 dispozitive
BLUETOOTH. Dacă se împerechează
cel de-al 11-lea dispozitiv BLUETOOTH,
dispozitivul care a fost conectat cel
mai demult va fi înlocuit de cel nou.
• Efectuaţi împerecherea cu cel de-al doilea
şi cu dispozitivele mobile suplimentare.
Sfat
BLUETOOTH
Indicator
BLUETOOTH
Puteţi verifica starea conexiunii funcţiei
BLUETOOTH verificând starea indicatorului
BLUETOOTH (pagina 7).
19RO
Ascultarea de muzică/sunet cu ajutorul funcţiei BLUETOOTH
Puteţi asculta muzica stocată pe un
dispozitiv mobil, de exemplu un telefon
inteligent sau o tabletă, prin intermediul
unei conexiuni wireless, conectând
sistemul şi dispozitivul mobil prin
intermediul funcţiei BLUETOOTH.
Atunci când vă conectaţi la dispozitivul
mobil cu ajutorul funcţiei BLUETOOTH,
puteţi efectua operaţi doar cu ajutorul
telecomenzii furnizate, fără a mai fi
nevoie să porniţi televizorul.
3
Porniţi funcţia BLUETOOTH, apoi
selectaţi „HT-MT300/301” după
ce aţi căutat acest nume pe
dispozitivul mobil.
Dacă se solicită o cheie de acces,
introduceţi „0000”.
Ascultarea de muzică de
pe un dispozitiv mobil
împerecheat
BLUETOOTH
 +/–
SW  +/–
1
2
3
4
Activaţi funcţia BLUETOOTH
pe dispozitivul mobil.
Apăsaţi BLUETOOTH.
Sistemul se reconectează automat
la ultimul dispozitiv BLUETOOTH
la care a fost conectat.
Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH se aprinde cu
culoarea albastru.
A fost stabilită conexiunea dintre
sistem şi dispozitivul mobil.
Porniţi redarea audio cu aplicaţia
de muzică de pe dispozitivul
mobil conectat.
Sunetul este scos prin unitatea
principală.
20RO
5
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
• Reglaţi volumul subwooferului
apăsând SW  +/– de pe
telecomandă (pagina 18).
Conectarea la un dispozitiv
mobil cu ajutorul funcţiei
printr-o singură atingere
(NFC)
Dacă ţineţi un dispozitiv mobil
compatibil cu NFC, de exemplu un
telefon inteligent sau o tabletă,
în apropierea mărcii N de pe unitatea
principală, sistemul porneşte automat
şi efectuează automat împerecherea
şi conexiunea BLUETOOTH.
Dispozitive compatibile
Telefoane inteligente, tablete şi playere
muzicale cu funcţia NFC încorporată
(Sistem de operare: Android™ 2.3.3 sau
mai recent, cu excepţia Android 3.x)
1
2
Activaţi funcţia NFC pe
dispozitivul mobil.
Atingeţi marca N de pe unitatea
principală cu dispozitivul mobil.
Atingeţi în continuare până când
dispozitivul mobil vibrează şi apare
mesajul pe dispozitivul mobil.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran
pentru a finaliza împerecherea
unităţii principale cu dispozitivul
mobil.
Note
3
4
5
Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH se aprinde cu
culoarea albastru.
A fost stabilită conexiunea dintre
sistem şi dispozitivul mobil.
Porniţi redarea audio cu aplicaţia
de muzică de pe dispozitivul
mobil conectat.
Sunetul este scos prin sistem.
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
• Reglaţi volumul subwooferului
apăsând SW  +/– de pe
telecomandă (pagina 18).
Pentru a opri redarea cu ajutorul
funcţiei printr-o singură atingere
Atingeţi din nou marca N de pe unitatea
principală cu dispozitivul mobil.
Conexiunea BLUETOOTH va fi
dezactivată.
Ascultarea de muzică de
pe un dispozitiv mobil cu
SongPal
Ce puteţi face cu SongPal
SongPal este o aplicaţie care vă permite
să controlaţi dispozitivele audio Sony
compatibile cu ajutorul unui dispozitiv
mobil, cum ar fi un telefon inteligent
sau o tabletă.
Pentru detalii cu privire la SongPal,
consultaţi următorul URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
După instalarea SongPal pe dispozitivul
dvs. mobil puteţi face următoarele.
21RO
Ascultarea de muzică/sunet cu ajutorul funcţiei BLUETOOTH
Indicator
BLUETOOTH
• În funcţie de dispozitiv, este posibil să
fie necesară efectuarea următoarelor
manevre pe dispozitivul mobil,
în prealabil.
– Porniţi funcţia NFC.
– Instalaţi aplicaţia „NFC Easy Connect”
din Google Play™ şi porniţi-o.
(Este posibil ca aplicaţia să nu fie
disponibilă în anumite ţări/regiuni.)
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare a dispozitivului.
• Dacă tipul dvs. de dispozitiv mobil intră
în modul standby ca răspuns la o forţă
magnetică, este posibil să nu puteţi stabili
conexiunea prin NFC. În cazul în care
funcţia printr-o singură atingere nu se
activează, conectaţi-l utilizând funcţia
BLUETOOTH (pagina 19).
Setări de sunet pentru sistem
Puteţi particulariza cu uşurinţă sunetul
sau puteţi utiliza setarea CLEAR AUDIO+
recomandată de Sony.
Ascultarea de muzică de pe
dispozitivul USB
Puteţi reda muzica de pe un dispozitiv
conectat la portul (USB) de pe
unitatea principală.
Puteţi efectua şi modifica setările de
redare aleatorie şi repetată doar din
SongPal.
Pornirea sistemului
de pe dispozitivul
BLUETOOTH
Dacă sistemul are informaţii de
împerechere, puteţi porni sistemul
şi puteţi asculta muzica de pe un
dispozitiv BLUETOOTH chiar şi atunci
când sistemul este în modul standby,
activând modul standby BLUETOOTH.
Notă
Funcţiile pe care le puteţi controla cu
SongPal variază în funcţie de dispozitivul
conectat. Designul şi specificaţiile aplicaţiei
se pot modifica fără notificare prealabilă.
Utilizarea SongPal
1
2
3
4
NIGHT
Instalaţi aplicaţia gratuită SongPal
pe un dispozitiv mobil.
Căutaţi SongPal în Google Play
sau în App Store şi instalaţi-o
pe dispozitivul mobil.
Conectaţi sistemul şi dispozitivul
mobil cu funcţia BLUETOOTH
(pagina 19) sau cu funcţia NFC
(pagina 20).
Porniţi SongPal.
Efectuaţi operaţiile urmând
indicaţiile de pe ecranul SongPal.
Ţineţi apăsat NIGHT pentru 5 secunde
pentru a activa sau a dezactiva
funcţia.
Mod standby BLUETOOTH activat
Indicatoarele USB şi ANALOG clipesc de
două ori.
Mod standby BLUETOOTH dezactivat
Indicatorul USB clipeşte de două ori.
Notă
Utilizaţi cea mai recentă versiune SongPal.
Notă
Dacă modul standby BLUETOOTH este
activat, consumul de energie în modul
standby creşte.
22RO
Utilizarea diferitelor funcţii
Activarea transmisiei
wireless între anumite
unităţi (SECURE LINK)
SECURE LINK
CLEAR AUDIO+
1
2
Apăsaţi SECURE LINK de pe
spatele subwooferului.
Indicatorul de alimentare de pe
subwoofer clipeşte cu culoarea
portocaliu.
Ţineţi apăsat CLEAR AUDIO+
timp de 5 secunde.
Indicatoarele USB şi ANALOG
clipesc de două ori, după care
indicatoarele MOVIE şi MUSIC
clipesc alternativ.
Atunci când unitatea principală
este conectată la subwoofer,
indicatoarele încetează să mai
clipească.
În cazul în care conexiunea eşuează,
indicatoarele MOVIE şi MUSIC se
aprind timp de 5 secunde. Încercaţi
din nou operaţia de mai sus.
23RO
Utilizarea diferitelor funcţii
Puteţi specifica conexiunea wireless
care va fi utilizată pentru a lega unitatea
principală de subwoofer prin
intermediul funcţiei Secure Link.
Această funcţie poate contribui la
prevenirea interferenţelor, dacă utilizaţi
mai multe produse wireless sau dacă
vecinii dvs. utilizează şi ei produse
wireless.
Ascultarea sunetului
transmisiilor multiplex
(AUDIO)
Vă puteţi bucura de sunet de transmisie
multiplex când sistemul recepţionează
un semnal de transmisie multiplex
Dolby Digital.
AUDIO
Apăsaţi în mod repetat AUDIO.
Canalul se modifică ciclic, după
cum urmează:
Main  Sub  Main/Sub
Main
Redă doar canalul principal.
Indicatoarele MOVIE şi MUSIC clipesc
de două ori.
Sub
Redă doar canalul secundar.
Indicatorul MOVIE clipeşte de două ori.
Main/Sub
Sunetul principal este scos prin boxa din
stânga şi sunetul secundar este scos prin
boxa din dreapta.
Indicatorul MUSIC clipeşte de două ori.
Notă
Pentru a recepţiona un semnal Dolby
Digital, trebuie să conectaţi un televizor
sau alte dispozitive la mufa TV IN (OPTICAL)
cu cablul digital optic (furnizat).
24RO
Economisirea
consumului de energie
Pentru a utiliza sistemul şi a economisi
în acelaşi timp energie, modificaţi
următoarele setări.
Opriţi sistemul cu ajutorul
funcţiei de detectare a stării
de utilizare
Atunci când activaţi funcţia standby
automat, sistemul intră automat în
modul standby atunci când nu operaţi
sistemul aprox. 20 de minute şi când
sistemul nu recepţionează niciun
semnal de intrare.
MOVIE/MUSIC
Ţineţi apăsat MOVIE/MUSIC pentru
5 secunde pentru a activa sau
a dezactiva funcţia.
Standby automat activat
Indicatoarele USB şi ANALOG clipesc de
două ori.
Standby automat dezactivat
Indicatorul USB clipeşte de două ori.
Economisirea de energie
în modul standby
Pentru a economisi energie în modul
standby, dezactivaţi modul standby
BLUETOOTH (pagina 22).
Implicit, setarea este activată.
Optimizarea sunetului
subwooferului atunci
când este instalat sub
o canapea
Puteţi optimiza sunetul subwooferului
atunci când este instalat sub o canapea
dacă activaţi modul canapea.
Utilizarea diferitelor funcţii
VOICE
Ţineţi apăsat VOICE pentru 5 secunde
pentru a activa sau a dezactiva
funcţia.
Modul de canapea activat
Indicatoarele USB şi ANALOG clipesc de
două ori.
Modul de canapea dezactivat
Indicatorul USB clipeşte de două ori.
25RO
Setarea funcţiei de
atenuare pentru mufele
ANALOG IN şi TV IN
(OPTICAL)
Este posibil să apară distorsiuni atunci
când ascultaţi un dispozitiv conectat la
mufele ANALOG IN şi TV IN (OPTICAL).
Puteţi preveni distorsiunile, atenuând
nivelul de intrare de la sistem.
ANALOG
Ţineţi apăsat ANALOG pentru
5 secunde pentru a activa sau
a dezactiva funcţia.
Atenuare activată
Indicatoarele USB şi ANALOG clipesc de
două ori.
Atenuare dezactivată
Indicatorul USB clipeşte de două ori.
26RO
Depanare
Depanare
Alimentare
Sistemul nu porneşte.
 Verificaţi dacă este bine conectat
cablul de alimentare CA (de la reţea).
 Deconectaţi cablul de alimentare CA
(de la reţea) de la priza de perete
(reţea) şi apoi reconectaţi-l după
câteva minute.
Sistemul se opreşte automat.
 Funcţia de standby automat
funcţionează. Dezactivaţi funcţia
standby automat (pagina 24).
Sunet
Sunetul televizorului nu este scos
de sistem.
 În cazul în care nu este scos niciun
sunet printr-o mufă de ieşire digitală
optică, încercaţi următoarele.
– Conectaţi decodorul pentru cablu
sau satelit direct la mufa TV IN
(OPTICAL) de pe sistem.



Sunetul este scos atât de sistem,
cât şi de televizor.
 Dezactivaţi sunetul sistemului sau
al televizorului.
Sunetul dispozitivului conectat
la acest sistem nu este scos de
sistem sau este scos cu un nivel
foarte redus.
 Apăsaţi  + şi verificaţi nivelul
volumului (pagina 11).
 Apăsaţi  sau  + pentru a revoca
funcţia de dezactivare a sunetului
(pagina 11).
 Asiguraţi-vă că sursa de intrare este
selectată corect. Ar trebui să încercaţi
şi alte surse de intrare, apăsând un alt
buton de intrare de pe telecomandă
(pagina 13).
 Verificaţi dacă toate cablurile
sistemului şi ale dispozitivului
conectat sunt introduse ferm.
 În cazul în care dispozitivul conectat
acceptă caracteristica de eşantionare
ascendentă, trebuie să îl opriţi.
27RO
Depanare
Dacă în timpul utilizării sistemului
întâmpinaţi una dintre următoarele
dificultăţi, utilizaţi acest ghid de
depanare pentru a încerca să remediaţi
problema înainte de a apela la reparaţii.
Dacă problema persistă, consultaţi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
Nu uitaţi să aduceţi atât unitatea
principală cât şi subwooferul, chiar
dacă aveţi impresia că doar una dintre
componente are probleme, atunci
când solicitaţi reparaţii.

– Conectaţi sistemul şi televizorul cu
un cablu audio analogic (nefurnizat)
şi comutaţi intrarea sistemului
la „ANALOG”.
Apăsaţi butonul de intrare
corespunzător mufei la care aţi
conectat televizorul (pagina 13).
Măriţi volumul pe televizor sau
revocaţi dezactivarea sunetului.
Verificaţi ieşirea sunetului de la
televizor. Consultaţi instrucţiunile
de utilizare a televizorului pentru
setările televizorului.
Sistemul acceptă formatele audio
Dolby Digital şi PCM (pagina 34).
Când redaţi un format neacceptat,
setaţi setarea audio digitală
a televizorului (BRAVIA) la „PCM”.
Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare
a televizorului.
Nu se poate obţine efectul
surround.
 În funcţie de semnalul de intrare şi
de setarea pentru câmpul de sunet,
este posibil ca procesarea sunetului
surround să nu funcţioneze eficient.
Este posibil ca efectul surround să fie
subtil, în funcţie de program sau disc.
 Pentru a reda sunet multicanal,
verificaţi setarea ieşirii audio digitale
de pe dispozitivul conectat la sistem.
Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare primite
împreună cu dispozitivul conectat.
Subwoofer
Nu se aude sunet din subwoofer
sau sunetul are un nivel foarte
redus.
 Apăsaţi SW + pentru a creşte
volumul subwooferului (pagina 18).
 Verificaţi dacă indicatorul de
alimentare de pe subwoofer este
aprins cu culoarea verde.
 Dacă indicatorul de alimentare de pe
subwoofer nu se aprinde, încercaţi
următoarele.
– Verificaţi dacă este bine conectat
cablul de alimentare CA (de la reţea)
al subwooferului.
– Apăsaţi  (alimentare) de pe
subwoofer pentru a porni
alimentarea.
 Dacă indicatorul de alimentare de pe
subwoofer clipeşte rar cu culoarea
verde sau se aprinde cu culoarea
roşu, încercaţi următoarele.
– Apropiaţi subwooferul de unitatea
principală pentru ca indicatorul
de alimentare să se aprindă cu
culoarea verde.
– Urmaţi paşii din „Activarea
transmisiei wireless între anumite
unităţi (SECURE LINK)” (pagina 23).
28RO
 În cazul în care indicatorul de
alimentare de pe subwoofer clipeşte
cu culoarea roşu, înseamnă că
caracteristica de protecţie de pe
subwoofer este activată. Apăsaţi 
(alimentare) de pe subwoofer pentru
a opri alimentarea şi verificaţi dacă
orificiile de ventilare ale
subwooferului sunt blocate sau nu.
 Funcţia subwooferului este de
a reproduce sunetul de bas. În cazul
surselor de intrare care conţin foarte
puţine componente cu sunet de bas
(şi anume o transmisie TV), este
posibil ca sunetul din subwoofer
să poată fi dificil de auzit.
 Subwooferul este conceput pentru
reproducerea sunetului de bas.
Dacă sursa de intrare nu conţine
multe sunete de bas, aşa cum
se întâmplă în cazul majorităţii
programelor de televiziune, sunetul
de bas poate fi imperceptibil.
 Dezactivaţi modul nocturn. Pentru
detalii, consultaţi „Ascultarea de
sunet clar la volum redus în toiul
nopţii (NIGHT)” (pagina 16).
Sunetul sare sau conţine zgomot.
 Dacă în apropiere se află un dispozitiv
care generează unde
electromagnetice, de exemplu,
o reţea LAN wireless sau un cuptor
cu microunde, îndepărtaţi sistemul
de el.
 Mutaţi sau îndepărtaţi toate
obstacolele dintre unitatea principală
şi subwoofer.
 Poziţionaţi unitatea principală şi
subwooferul cât mai aproape posibil.
 Comutaţi frecvenţa LAN wireless
a routerelor LAN wireless sau
computerelor din apropiere la banda
de 5 GHz.
 Comutaţi televizorul, playerul Blu-ray
Disc etc. de la reţeaua LAN wireless
la reţeaua LAN cu fir.
Conexiunea dispozitivelor
USB
Dispozitivul USB nu este
recunoscut.
Conexiunea dispozitivelor
mobile
Conexiunea BLUETOOTH nu poate
fi finalizată.
 Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH de pe unitatea
principală este aprins (pagina 6).
 Asiguraţi-vă că dispozitivul
BLUETOOTH care trebuie conectat
este pornit şi că funcţia BLUETOOTH
este activată.
 Apropiaţi sistemul şi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Împerecheaţi din nou sistemul
şi dispozitivul BLUETOOTH. Este
posibil să fie nevoie să revocaţi
împerecherea cu acest sistem
utilizând mai întâi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Apropiaţi sistemul şi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Asiguraţi-vă că acest sistem nu
este afectat de interferenţele de
la dispozitive LAN wireless, alte
dispozitive wireless care folosesc
banda de frecvenţă 2,4GHz sau
un cuptor cu microunde. Dacă în
apropiere se află un dispozitiv care
generează radiaţii electromagnetice,
mutaţi dispozitivul departe de acest
sistem.
 Este posibil ca împerecherea să nu
fie posibilă dacă mai sunt şi alte
dispozitive BLUETOOTH în jurul
sistemului. În acest caz, opriţi
celelalte dispozitive BLUETOOTH.
Sistemul nu scoate sunetul
provenit de la dispozitivele
mobile BLUETOOTH conectate.
 Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH de pe unitatea
principală este aprins (pagina 6).
 Apropiaţi sistemul şi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Dacă în apropiere se află un
dispozitiv care generează radiaţii
electromagnetice, cum ar fi un
dispozitiv LAN wireless, alte
dispozitive BLUETOOTH sau un cuptor
cu microunde, mutaţi dispozitivul
departe de acest sistem.
 Îndepărtaţi toate obstacolele
dintre acest sistem şi dispozitivul
BLUETOOTH sau mutaţi sistemul
departe de obstacole.
 Repoziţionaţi dispozitivul
BLUETOOTH conectat.
 Comutaţi frecvenţa LAN wireless
a routerelor LAN wireless sau
a PC-urilor din apropiere la
intervalul 5 GHz.
 Măriţi volumul pe dispozitivul
BLUETOOTH conectat.
29RO
Depanare
 Încercaţi următoarele:
 Opriţi sistemul.
 Deconectaţi şi reconectaţi
dispozitivul USB.
 Porniţi sistemul.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul USB este
conectat bine la portul (USB)
(pagina 14).
 Verificaţi dacă dispozitivul USB sau
un cablu este deteriorat.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul USB
este pornit.
 Dacă dispozitivul USB este conectat
printr-un hub USB, deconectaţi-l şi
conectaţi dispozitivul USB direct la
sistem.
 Conectaţi dispozitivul USB la mufa
ANALOG IN a sistemului, folosind
un cablu audio analogic (nefurnizat).
Împerecherea nu se poate realiza.
Sunetul nu este sincronizat cu
imaginea.
 Când vizionaţi filme, este posibil
ca sunetul să aibă o mică întârziere
faţă de imagine.
Telecomandă
Telecomanda sistemului nu
funcţionează.
 Îndreptaţi telecomanda către
senzorul pentru telecomandă de
pe unitatea principală (pagina 6).
 Îndepărtaţi toate obstacolele
dintre telecomandă şi sistem.
 Înlocuiţi ambele baterii din
telecomandă cu unele noi, dacă
cele existente sunt descărcate.
 Asiguraţi-vă că apăsaţi butonul corect
de pe telecomandă (pagina 11).
Telecomanda pentru televizor
nu funcţionează.
 Instalaţi unitatea principală astfel
încât să nu blocheze senzorul
telecomenzii de pe televizor.
Altele
Toate indicatoarele de pe unitatea
principală clipesc timp de
10 secunde, după care sistemul
se opreşte.
 Caracteristica de protecţie este
activată. Deconectaţi cablul de
alimentare CA (de la reţea) şi
efectuaţi următoarele verificări.
– Asiguraţi-vă că orificiile de ventilaţie
ale unităţii principale nu sunt
blocate şi porniţi sistemul după
o perioadă de timp.
30RO
– Dacă sistemul foloseşte conexiunea
USB, decuplaţi dispozitivul USB
şi porniţi sistemul. Dacă sistemul
funcţionează corect, curentul
dispozitivului USB conectat
depăşeşte curentul de ieşire
maxim al sistemului 500 mA,
sau dispozitivul USB prezintă
o anomalie.
Senzorii televizorului nu
funcţionează corespunzător.
 Unitatea principală poate bloca
unii senzori (cum ar fi senzorul
de luminozitate), receptorul de
telecomandă al televizorului sau
emiţătorul pentru ochelari 3D
(transmisie cu infraroşii) al unui
televizor 3D care acceptă sistemul
pentru ochelari 3D cu infraroşii sau
comunicaţia wireless. Îndepărtaţi
unitatea principală de televizor
la o distanţă care să permită
componentelor să funcţioneze
corect. În ceea ce priveşte
amplasarea senzorilor şi
a receptorului de telecomandă,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
primite împreună cu televizorul.
Sistemul nu funcţionează
corespunzător.
 Sistemul poate fi în modul
demonstrativ. Pentru a revoca mod
demonstrativ, resetaţi sistemul.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat  (alimentare)
şi – de pe unitatea principală timp de
cel puţin 5 secunde (pagina 31).
Reiniţializarea
sistemului
Dacă sistemul funcţionează în
continuare defectuos, reiniţializaţi
sistemul după cum urmează.
1
3
4
Deconectaţi cablul de alimentare
CA (de la reţea).
Depanare
2
Apăsaţi şi ţineţi apăsat  şi – de pe
unitatea principală timp de cel
puţin 5 secunde.
Toate indicatoarele de pe unitatea
principală clipesc de 3 ori şi setările
revin la starea iniţială.
Conectaţi cablul de alimentare CA
(de la reţea) şi apăsaţi  pentru
a porni sistemul.
Legaţi sistemul la subwoofer
(pagina 23).
Sfat
Setările implicite sunt evidenţiate pentru
fiecare descriere a caracteristicilor.
31RO
1)
Informaţii suplimentare
Specificaţii
Boxă bară (SA-MT300,
SA-MT301)
Secţiunea amplificator
PUTERE DE IEŞIRE (nominală)
Frontal stânga + Frontal dreapta:
20 W + 20 W (la 4 ohmi, 1 kHz, 1 % THD)
PUTERE DE IEŞIRE (de referinţă)
Blocuri de boxe frontal stânga/frontal
dreapta: 25 W (per canal la 4 ohmi,
1 kHz)
Intrări
USB
ANALOG IN
TV IN (OPTICAL)
Secţiunea USB
Port
(USB):
Tip A (pentru conectarea
memoriei USB)
Secţiunea BLUETOOTH
Sistem de comunicare
Specificaţie BLUETOOTH Versiunea 4.2
Ieşire
Specificaţie BLUETOOTH Clasă de
putere 1
Rază de comunicare maximă
Rază vizuală aprox. 25 m1)
Bandă de frecvenţă
Bandă 2,4 GHz (2,4000 GHz 2,4835 GHz)
Metodă de modulaţie
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Profiluri BLUETOOTH compatibile2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.6 (Audio Video Remote
Control Profile)
Codecuri acceptate3)
SBC4)
Domeniu de transmisie (A2DP)
20 Hz - 20.000 Hz (Frecvenţă de
eşantionare 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
32RO
Raza efectivă va varia în funcţie de
factori cum ar fi obstacolele dintre
dispozitive, câmpurile magnetice
din jurul unui cuptor cu microunde,
electricitatea statică, utilizarea
telefoanelor fără fir, sensibilitatea
de recepţie, sistemul de operare,
aplicaţiile software etc.
2) Profilurile BLUETOOTH standard indică
scopul comunicării BLUETOOTH dintre
dispozitive.
3) Codec: Compresia semnalelor audio
şi formatul de conversie
4)
Abreviere pentru Subband Codec
Secţiunea blocului de boxe frontal
stânga/frontal dreapta
Sistem de boxe
Sistem de boxe pentru toate
intervalele, suspensie acustică
Boxă
40 mm × 100 mm tip conic
Generalităţi
Necesar de putere
19,5 V c.c. (folosind adaptorul c.a.
furnizat conectat la o sursă de
alimentare de 100 V - 240 V c.a.,
50 Hz/60 Hz)
Consum de energie
Pornit: 25 W
Mod standby: Cel mult 0,5 W
Dacă modul standby BLUETOOTH este
activat: Cel mult 1,8 W*
Dacă modul standby BLUETOOTH este
dezactivat: Cel mult 0,5 W
* Sistemul va intra automat în modul
de economisire a energiei în cazul
în care nu există informaţii de
împerechere BLUETOOTH, chiar
dacă modul standby BLUETOOTH
este activat.
Dimensiuni* (aprox.) (l/î/a)
500 mm × 54 mm × 103 mm
* Fără a include porţiunea
proeminentă
Greutate (aprox.)
1,4 kg
Modele de iPod/iPhone compatibile
Modelele de iPod/iPhone compatibile
sunt următoarele. Înainte de a-l utiliza
cu sistemul, actualizaţi dispozitivul
iPod/iPhone cu cea mai recentă versiune
software.
Tehnologia BLUETOOTH este
compatibilă cu:
iPhone 7 Plus/iPhone 7/iPhone SE/
iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/
iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5
iPod touch (a 6-a generaţie)/iPod touch
(a 5-a generaţie)
Subwoofer (SA-WMT300,
SA-WMT301)
Secţiunea transmiţător/
receptor wireless
Bandă de frecvenţă
2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Metodă de modulaţie
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Designul şi specificaţiile se pot modifica
fără notificare prealabilă.
33RO
Informaţii suplimentare
PUTERE DE IEŞIRE (de referinţă)
50 W (la 4 ohmi, 100 Hz)
Sistem de boxe
Sistem de boxe subwoofer,
Bass Reflex
Boxă
120 mm, tip conic
Necesar de putere
220 V - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz
Consum de energie
Pornit: 25 W
Mod standby: Cel mult 0,5 W
Dimensiuni* (aprox.) (l/î/a)
95 mm × 383 mm × 365 mm
* Fără a include porţiunea
proeminentă
Greutate (aprox.)
4,9 kg
Tipuri de fişiere redabile
Codec
Extensie
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
Note
• Este posibil ca unele fişiere să nu fie
redate, în funcţie de formatul fişierului,
de codificarea fişierului sau de condiţiile
de înregistrare.
• Este posibil ca unele fişiere editate
pe un PC să nu fie redate.
• Sistemul nu redă fişiere codificate,
cum ar fi DRM şi Lossless.
• Sistemul poate recunoaşte următoarele
fişiere sau foldere pe dispozitive USB:
– căi de foldere cu lungimi de până la
128 de caractere
– cel mult 200 de foldere (inclusiv folderul
rădăcină)
– cel mult 200 fişiere audio/foldere în
fiecare folder
• Este posibil ca unele dispozitive USB să
nu funcţioneze cu acest sistem.
• Sistemul poate recunoaşte dispozitive
din clasa de stocare în masă (MSC).
34RO
Formate audio de intrare
acceptate
Formatele audio acceptate de acest
sistem sunt următoarele.
• Dolby Digital
• Linear PCM 2ch
Cu privire la comunicarea
BLUETOOTH
35RO
Informaţii suplimentare
• Dispozitivele BLUETOOTH trebuie
utilizate pe o rază de aproximativ
10 metri (distanţă fără obstacole) unul
faţă de celălalt. Raza de comunicare
efectivă se poate reduce în
următoarele condiţii.
– Când o persoană, un obiect metalic,
un perete sau un alt obstacol se află
între dispozitivele cu o conexiune
BLUETOOTH
– Locaţii unde este instalată o reţea
LAN wireless
– În jurul cuptoarelor cu microunde
în uz
– Locaţii unde apar alte unde
electromagnetice
• Dispozitivele BLUETOOTH şi reţeaua
LAN wireless (IEEE 802.11b/g/n)
utilizează aceeaşi bandă de frecvenţă
(2,4 GHz). Când folosiţi dispozitivul
BLUETOOTH în apropierea unui
dispozitiv cu funcţie LAN wireless, pot
apărea interferenţe electromagnetice.
Acest lucru se poate solda cu rate mai
mici de transfer al datelor, zgomot
sau imposibilitatea de conectare.
Dacă se întâmplă acest lucru, încercaţi
următoarele soluţii:
– Utilizaţi acest sistem la cel puţin
10 metri distanţă de dispozitivul
LAN wireless.
– Întrerupeţi alimentarea electrică
a dispozitivului LAN wireless atunci
când folosiţi dispozitivul BLUETOOTH
pe o rază de 10 metri.
– Instalaţi acest sistem şi dispozitivul
BLUETOOTH cât mai aproape unul
de altul.
• Undele radio transmise de acest
sistem pot afecta funcţionarea unor
dispozitive medicale. Deoarece
această interferenţă poate determina
o funcţionare necorespunzătoare,
întrerupeţi întotdeauna alimentarea
acestui sistem şi a dispozitivului
BLUETOOTH în următoarele locaţii:
– În spitale, în trenuri, în avioane,
la benzinării şi în orice loc unde
pot exista gaze inflamabile;
– Lângă uşi automate sau alarme
de incendiu.
• Acest sistem acceptă funcţii de
securitate, în conformitate cu
specificaţiile BLUETOOTH, pentru
a asigura o conexiune sigură în timpul
comunicării cu ajutorul tehnologiei
BLUETOOTH. Cu toate acestea, acest
nivel de siguranţă poate fi insuficient,
în funcţie de conţinutul setărilor şi
de alţi factori, aşa că trebuie să aveţi
întotdeauna grijă atunci când
comunicaţi prin intermediul
tehnologiei BLUETOOTH.
• Sony nu îşi asumă răspunderea în
niciun fel pentru daunele sau alte
pierderi provocate de scurgerile de
informaţii în timpul comunicării prin
intermediul tehnologiei BLUETOOTH.
• Comunicarea BLUETOOTH nu este
garantată pentru toate dispozitivele
BLUETOOTH care au acelaşi profil cu
acest sistem.
• Dispozitivele BLUETOOTH conectate
la acest sistem trebuie să fie în
conformitate cu specificaţiile
BLUETOOTH prevăzute de Bluetooth
SIG, Inc. şi conformitatea trebuie
să fie certificată. Cu toate acestea,
chiar dacă un dispozitiv este conform
specificaţiilor BLUETOOTH, pot exista
situaţii în care caracteristicile sau
specificaţiile dispozitivului
BLUETOOTH fac imposibilă conectarea
sau pot determina metode de control,
afişaj sau operare diferite.
• Se poate produce zgomot sau redarea
audio poate fi întreruptă în funcţie
de dispozitivul BLUETOOTH conectat
la acest sistem, de mediul de
comunicare sau de condiţiile
ambientale.
Dacă aveţi orice fel de întrebări sau
probleme cu privire la sistem, consultaţi
cel mai apropiat distribuitor Sony.
Măsuri de precauţie
Cu privire la siguranţă
• Dacă în sistem cad obiecte solide sau
lichide, deconectaţi sistemul de la priză
şi dispuneţi verificarea lui de către
personal calificat, înainte de reutilizare.
• Nu vă urcaţi pe unitatea principală şi pe
subwoofer, deoarece puteţi să cădeţi şi
să vă accidentaţi sau puteţi deteriora
sistemul.
Cu privire la sursele de
alimentare
• Înainte de a utiliza sistemul, asiguraţi-vă
că tensiunea de alimentare este identică
cu cea a sursei locale de alimentare
electrică. Tensiunea de alimentare este
indicată pe plăcuţa de identificare de pe
partea inferioară a unităţii principale.
• Dacă nu utilizaţi sistemul o perioadă mai
îndelungată, deconectaţi-l de la priza de
perete (de la reţea). Pentru a deconecta
cablul de alimentare CA (de la reţea),
apucaţi de ştecăr; nu trageţi niciodată
de cablu.
• Una dintre lamelele ştecărului este mai
lată decât cealaltă din motive de
securitate şi nu va intra în priza de perete
(de la reţea) decât într-un singur mod.
Dacă nu puteţi introduce complet ştecărul
în priză, contactaţi furnizorul.
• Cablul de alimentare CA (de la reţea)
trebuie înlocuit doar la un centru de
service autorizat.
Cu privire la încălzire
Sistemul se încălzeşte în timpul
funcţionării, aceasta nefiind o defecţiune.
Dacă utilizaţi în continuu acest sistem cu
un volum ridicat, temperatura sistemului
în părţile posterioară şi inferioară creşte
considerabil. Nu atingeţi sistemul, pentru
a evita arsurile.
36RO
Cu privire la amplasare
Cu privire la curăţare
• Amplasaţi sistemul într-un loc cu
ventilaţie adecvată, pentru a preveni
încălzirea excesivă şi pentru a prelungi
durata de utilizare a acestuia.
• Nu amplasaţi sistemul în apropierea
unor surse de căldură sau în locuri
expuse direct la lumina soarelui, la praf
excesiv sau la şocuri mecanice.
• Nu aşezaţi nimic deasupra unităţii
principale.
• Dacă sistemul este utilizat în combinaţie
cu un televizor, un VCR sau un casetofon,
pot apărea zgomote, iar calitatea imaginii
poate avea de suferit. În acest caz, plasaţi
sistemul la distanţă de televizor, VCR sau
casetofon.
• Aveţi grijă atunci când amplasaţi sistemul
pe o suprafaţă tratată special (cu ceară,
ulei, lustruită etc.), deoarece suprafaţa se
poate păta sau decolora.
• Aveţi grijă să evitaţi posibilele accidentări
provocate de colţurile unităţii principale
şi ale subwooferului.
• Atunci când instalaţi subwooferul sub
o canapea, vă puteţi simţi rău din cauza
vibraţiilor subwooferului. În acest caz,
reglaţi volumul subwooferului sau
instalaţi subwooferul în alt un loc.
Curăţaţi sistemul cu o cârpă moale şi
uscată. Nu utilizaţi niciun fel de burete
abraziv, praf de curăţat sau solvenţi,
cum ar fi alcoolul sau benzina.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu
privire la sistem, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Informaţii suplimentare
Cu privire la funcţionare
Înainte de a conecta alte echipamente,
opriţi sistemul şi deconectaţi-l de la priză.
Dacă pe ecranul unui televizor din
apropiere apar neregularităţi
de culoare
Este posibil ca pe ecranele anumitor tipuri
de televizoare să se observe neregularităţi
de culoare.
• În cazul în care sunt observate
neregularităţi de culoare…
Opriţi televizorul, apoi porniţi-l din nou
după 15-30 de minute.
• În cazul în care sunt observate din nou
neregularităţi de culoare…
Amplasaţi sistemul la distanţă mai mare
de televizor.
37RO
Drepturi de autor şi mărci
comerciale
Acest sistem încorporează Dolby* Digital.
* Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio şi simbolul dublu D
sunt mărci comerciale ale
Dolby Laboratories.
Marca şi siglele BLUETOOTH® sunt mărci
comerciale înregistrate deţinute de
Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare
a acestor mărci de către Sony Corporation
se face sub licenţă. Celelalte mărci
comerciale şi denumiri comerciale aparţin
deţinătorilor de drept ale acestora.
Marca N este marcă comercială sau marcă
comercială înregistrată a NFC Forum, Inc.
în Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.
Android şi Google Play sunt mărci
comerciale ale Google Inc.
Apple, sigla Apple, iPhone, iPod,
iPod touch şi Retina sunt mărci comerciale
ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în
alte ţări. App Store este o marcă de serviciu
a companiei Apple Inc.
„Made for iPod” şi „Made for iPhone”
înseamnă că un accesoriu electronic a fost
conceput pentru a se conecta în mod
specific la iPod sau, respectiv, la iPhone
şi că respectarea standardelor de
performanţă Apple a fost certificată de
către dezvoltator. Compania Apple nu este
responsabilă pentru funcţionarea acestui
dispozitiv şi nici pentru conformarea
acestuia cu standardele de siguranţă şi de
reglementare. Reţineţi că utilizarea acestui
accesoriu cu iPod sau cu iPhone poate
afecta performanţa în regim de funcţionare
wireless.
Sigla „BRAVIA” este marcă comercială
a Sony Corporation.
38RO
„ClearAudio+” este marcă comercială
a Sony Corporation.
Tehnologia de codificare audio
MPEG Layer-3 şi brevetele sunt utilizate
sub licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
Windows Media este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială
a Microsoft Corporation în Statele Unite
şi/sau în alte ţări.
Acest produs este protejat prin anumite
drepturi de proprietate intelectuală ale
Microsoft Corporation. Utilizarea sau
distribuirea unei astfel de tehnologii în
afara acestui produs este interzisă fără
a deţine o licenţă din partea Microsoft sau
a unui subsidiar autorizat al Microsoft.
Toate celelalte mărci comerciale aparţin
deţinătorilor de drept ale acestora.
http://www.sony.net/
©2017 Sony Corporation
4-688-010-21(1) (RO)
Download PDF

advertising