Sony | HT-CT60BT | Sony HT-CT60BT Bară de sunet pe 2.1 canale cu Bluetooth® Instrucţiuni de utilizare

4-475-782-21(2) (RO)
Sistem Home
Theatre
Introducere
Funcţia BLUETOOTH
Opţiuni de redare
Informaţii suplimentare
HT-CT60BT
AVERTISMENT
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu
închis, cum ar fi o bibliotecă sau un
dulap încorporat.
Pentru a reduce riscul de incendiu,
nu acoperiţi orificiul de ventilare al
aparatului cu ziare, feţe de masă,
draperii etc.
Nu expuneţi aparatul la surse de flacără
deschisă (de exemplu lumânări aprinse).
Pentru a reduce riscul de incendiu
şi de electrocutare, evitaţi stropirea
aparatului şi posibilitatea ca pe acesta
să se scurgă lichide şi nu plasaţi pe
aparat obiecte pline cu lichide,
precum vazele.
Unitatea rămâne sub tensiune chiar
şi atunci când este oprită, atât timp
cât este conectată la priza de c.a.
Deoarece pentru deconectarea
unităţii de la priză se foloseşte ştecărul
principal, conectaţi unitatea la o priză
de c.a. uşor accesibilă. Dacă observaţi
nereguli în funcţionarea unităţii,
deconectaţi imediat ştecărul principal
de la priza de c.a.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele
cu baterii instalate la căldură excesivă,
precum lumina directă a soarelui şi focul.
Doar pentru utilizare la interior.
Aviz pentru clienţi: următoarele
informaţii sunt valabile doar în
cazul echipamentelor vândute în
statele ce aplică directivele UE.
Acest produs a fost fabricat de sau în
numele Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Întrebările referitoare la modul în
care acest produs respectă legislaţia
Uniunii Europene trebuie să fie
adresate reprezentantului autorizat,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.
Comunicaţi orice probleme legate
de service sau garanţie la adresele
menţionate în documentele separate
de service sau garanţie.
Prin prezenta, Sony Corporation
declară că acest echipament este
în conformitate cu cerinţele de bază
şi cu alte prevederi relevante ale
Directivei 1999/5/CE.
Pentru detalii, vă rugăm să accesaţi
următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/
Casarea
echipamentelor
electrice şi
electronice uzate
(valabil în ţările
Uniunii Europene
şi în alte ţări
din Europa
care au sisteme
de colectare
diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs sau
pe ambalaj indică faptul că produsul
respectiv nu trebuie tratat ca deşeu
menajer. În schimb, acesta trebuie
predat la punctul de colectare relevant
2RO
pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice. Asigurându-vă
că acest produs este casat în mod corect
veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului şi
sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea
rezulta altfel din manipularea incorectă
ca deşeu a acestui produs. Reciclarea
materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale. Pentru informaţii
mai detaliate referitoare la reciclarea
acestui produs, contactaţi autorităţile
locale, serviciul local de eliminare
a deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul.
Doar în
Europa
Eliminarea
bateriilor uzate
(valabil în ţările
Uniunii Europene
şi în alte ţări din
Europa care
au sisteme
de colectare
diferenţiată)
Acest simbol prezent pe baterie sau
pe ambalaj indică faptul că bateria
furnizată împreună cu produsul
respectiv nu trebuie tratată ca deşeu
menajer.
Este posibil ca pe anumite baterii,
acest simbol să fie utilizat în combinaţie
cu un simbol chimic. Se adaugă
simbolurile chimice pentru mercur (Hg)
sau plumb (Pb) dacă bateria conţine
mai mult de 0,0005 % mercur sau
0,004 % plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt
eliminate în mod corect veţi ajuta la
prevenirea eventualelor consecinţe
negative asupra mediului şi sănătăţii
umane, consecinţe ce ar putea
rezulta altfel din manipularea
incorectă ca deşeu a bateriilor.
Reciclarea materialelor contribuie
la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive
de siguranţă, de performanţă sau
de integritate a datelor, necesită
o conexiune permanentă la o baterie
încorporată, aceasta trebuie înlocuită
doar de către personal de service
calificat.
Pentru a vă asigura că bateria
este tratată în mod corespunzător,
predaţi produsul la sfârşitul
duratei de exploatare la punctul de
colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi
secţiunea referitoare la modul de
eliminare în siguranţă a bateriilor din
produs. Predaţi bateriile la punctul
de colectare relevant pentru reciclarea
bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate
referitoare la reciclarea acestui produs
sau a bateriilor, contactaţi autorităţile
locale, serviciul local de eliminare
a deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul.
Măsuri de precauţie
Cu privire la siguranţă
 Dacă
în sistem cad obiecte solide
sau lichide, deconectaţi sistemul
de la priză şi dispuneţi verificarea
lui de către personal calificat, înainte
de a-l utiliza din nou.
 Nu vă urcaţi pe bara de sunet sau pe
subwoofer, deoarece puteţi să cadeţi
şi să vă accidentaţi sau puteţi deteriora
sistemul.
continuare
3RO
Cu privire la sursele
de alimentare
 Înainte
de a utiliza sistemul, verificaţi
ca tensiunea de alimentare să fie
aceeaşi cu cea a sursei locale de
alimentare electrică. Tensiunea de
alimentare este indicată pe plăcuţa
de identificare de pe spatele barei
de sunet.
 Dacă nu utilizaţi sistemul
pentru o perioadă mai îndelungată,
deconectaţi-l de la priza de perete
(de la reţea). Pentru a deconecta
cablul de alimentare CA (de la reţea),
apucaţi de ştecăr; nu trageţi niciodată
de cablu.
 Una dintre lamelele ştecărului este
mai lată decât cealaltă din motive
de securitate şi nu va intra în priza
de perete (de la reţea) decât într-un
singur mod. Dacă nu puteţi introduce
complet ştecărul în priză, contactaţi
furnizorul.
 Cablul de alimentare CA (de la reţea)
trebuie înlocuit doar la un centru de
service autorizat.
Cu privire la încălzire
Sistemul se încălzeşte în timpul
funcţionării, aceasta nefiind
o defecţiune. Dacă utilizaţi în
continuu acest sistem la un volum
ridicat, temperatura sistemului
în părţile posterioară şi inferioară
va creşte considerabil. Nu atingeţi
sistemul, pentru a evita arsurile.
Cu privire la amplasare
 Amplasaţi
sistemul într-un loc cu
ventilaţie adecvată, pentru a preveni
încălzirea excesivă şi pentru a prelungi
durata de viaţă a acestuia.
 Nu amplasaţi sistemul în apropierea
unor surse de căldură sau în locuri
expuse direct la lumina soarelui,
la praf excesiv sau la şocuri mecanice.
4RO
 Nu
amplasaţi în partea posterioară
a barei de sunet niciun obiect ce
ar putea bloca orificiile de ventilare,
provocând defecţiuni.
 Dacă sistemul este utilizat
în combinaţie cu un televizor,
un VCR sau un casetofon, pot apărea
zgomote, iar calitatea imaginii poate
avea de suferit. În acest caz, plasaţi
sistemul la distanţă de televizor,
VCR sau casetofon.
 Aveţi grijă atunci când amplasaţi
sistemul pe suprafeţe tratate special
(cu ceară, ulei, lustruite etc.), deoarece
suprafaţa se poate păta sau decolora.
 Aveţi grijă să evitaţi posibilele
accidentări provocate de colţurile
barei de sunet sau ale subwooferului.
Cu privire la funcţionare
Înainte de a conecta alte echipamente,
opriţi sistemul şi deconectaţi-l de
la priză.
Dacă pe ecranul unui
televizor din apropiere apar
neregularităţi de culoare
Este posibil ca pe ecranele anumitor
tipuri de televizoare să fie observate
neregularităţi de culoare.
În cazul în care sunt observate
neregularităţi de culoare...
Opriţi televizorul, apoi porniţi-l din
nou după 15-30 de minute.
În cazul în care sunt observate
din nou neregularităţi
de culoare...
Plasaţi sistemul la distanţă mai mare
de televizor.
Cu privire la curăţare
Curăţaţi sistemul cu o cârpă moale şi
uscată. Nu utilizaţi niciun fel de burete
abraziv, praf de curăţat sau solvenţi,
cum ar fi alcoolul sau benzina.
Dacă aveţi întrebări sau probleme
cu privire la sistem, consultaţi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
Drepturi de autor
Acest model încorporează tehnologia
Dolby* Digital Surround System.
* Fabricat sub licenţă Dolby
Laboratories. Dolby şi simbolul
dublu D sunt mărci comerciale
ale Dolby Laboratories.
Marca şi siglele BLUETOOTH®
sunt mărci comerciale înregistrate
deţinute de Bluetooth SIG, Inc. şi orice
utilizare a acestor mărci de către
Sony Corporation se face sub licenţă.
Marca N este marcă comercială sau
marcă comercială înregistrată a NFC
Forum, Inc. în Statele Unite ale
Americii şi în alte ţări.
Android este marcă comercială
a Google Inc.
„PlayStation®” este marcă comercială
înregistrată a Sony Computer
Entertainment Inc.
„WALKMAN" şi sigla „WALKMAN"
sunt mărci comerciale înregistrate
ale Sony Corporation.
Celelalte mărci comerciale şi denumiri
comerciale aparţin deţinătorilor de
drept ale acestora.
Tehnologia wireless
BLUETOOTH
Versiune şi profiluri
BLUETOOTH acceptate
Profilul se referă la un set standard de
capacităţi pentru diverse capacităţi
ale produsului BLUETOOTH.
Consultaţi „Specificaţii” (pagina 25)
referitor la versiunea şi profilurile
BLUETOOTH acceptate de acest
sistem.
Note
 Pentru
a putea utiliza funcţia
BLUETOOTH, dispozitivul BLUETOOTH
care va fi conectat trebuie să accepte
acelaşi profil cu acest sistem. Chiar
dacă dispozitivul acceptă acelaşi
profil, funcţiile pot fi diferite din
cauza specificaţiilor dispozitivului
BLUETOOTH.
 Redarea audio pe acest sistem poate
fi întârziată faţă de ce a dispozitivului
BLUETOOTH din cauza caracteristicilor
tehnologiei wireless BLUETOOTH.
Domeniu de comunicare efectiv
Dispozitivele BLUETOOTH trebuie
utilizate pe o rază de aproximativ
10 metri (distanţă fără obstacole)
unul faţă de celălalt. Raza de
comunicare efectivă se poate
reduce în următoarele condiţii.
 Când o persoană, obiect metalic,
perete sau un alt obstacol se află
între dispozitivele cu o conexiune
BLUETOOTH
 Locaţii unde este instalată o reţea
LAN wireless
 În jurul cuptoarelor cu microunde
în uz
 Locaţii unde apar alte unde
electromagnetice
continuare
5RO
Efectele altor dispozitive
Dispozitivele BLUETOOTH şi
reţeaua LAN wireless (IEEE 802.11b/g)
utilizează aceeaşi bandă de frecvenţă
(2,4 GHz). Când folosiţi dispozitivul
BLUETOOTH în apropierea unui
dispozitiv cu funcţie LAN wireless,
pot apărea interferenţe
electromagnetice.
Acest lucru se poate solda cu rate
mai mici de transfer al datelor,
zgomot sau imposibilitatea de
conectare. Dacă se întâmplă acest
lucru, încercaţi următoarele soluţii:
 Încercaţi să conectaţi acest sistem
şi telefonul mobil BLUETOOTH
sau dispozitivul BLUETOOTH când
sunteţi la cel puţin 10 metri distanţă
de echipamentul LAN wireless.
 Întrerupeţi alimentarea electrică
a echipamentului LAN wireless
atunci când folosiţi dispozitivul
BLUETOOTH pe o rază de 10 metri.
Efecte asupra altor dispozitive
Undele radio transmise de acest
sistem pot interfera cu funcţionarea
unor dispozitive medicale. Deoarece
această interferenţă poate determina
o funcţionare necorespunzătoare,
întrerupeţi întotdeauna alimentarea
acestui sistem, a telefonului mobil
BLUETOOTH şi a dispozitivului
BLUETOOTH în următoarele locaţii:
 În spitale, în trenuri, în avioane,
la benzinării şi în orice loc unde
pot exista gaze inflamabile
 Lângă uşi automate sau alarme
de incendiu
6RO
Note
 Acest
sistem acceptă funcţii
de securitate în conformitate
cu specificaţiile BLUETOOTH pentru
a asigura siguranţa necesară în timpul
comunicării cu ajutorul tehnologiei
BLUETOOTH. Cu toate acestea, acest
nivel de siguranţă poate fi insuficient
în funcţie de conţinutul setărilor şi
de alţi factori, aşa că trebuie să fiţi
întotdeauna atenţi atunci când
comunicaţi prin intermediul
tehnologiei BLUETOOTH.
 Sony nu îşi asumă răspunderea
în niciun fel pentru daunele sau alte
pierderi provocate de scurgerile de
informaţii în timpul comunicării prin
intermediul tehnologiei BLUETOOTH.
 Comunicarea BLUETOOTH nu este
garantată pentru toate BLUETOOTH
dispozitivele care au acelaşi profil
cu acest sistem.
 Dispozitivele BLUETOOTH
conectate la acest sistem trebuie
să fie în conformitate cu specificaţiile
BLUETOOTH prevăzute de Bluetooth
SIG, Inc. şi, conformitatea trebuie
să fie certificată. Cu toate acestea,
chiar dacă un dispozitiv este conform
specificaţiilor BLUETOOTH, pot exista
situaţii în care caracteristicile sau
specificaţiile dispozitivului BLUETOOTH
fac imposibilă conectarea sau pot
determina metode de control, afişaj
sau operare diferite.
 Se poate produce zgomot sau redarea
audio poate fi întreruptă în funcţie de
dispozitivul BLUETOOTH conectat la
acest sistem, de mediul de comunicare
sau de condiţiile ambientale.
Cuprins
Măsuri de precauţie ................3
Tehnologia wireless
BLUETOOTH .......................5
Introducere
Despachetare ..........................8
Index pentru componente
şi comenzi ..........................9
Conectarea televizorului
şi a playerului etc. .............11
Poziţionarea sistemului ........ 13
Conectarea cablului
de alimentare CA
(de la reţea) ...................... 15
Configurarea ieşirii audio
a echipamentului
conectat ........................... 15
Funcţia Standby automat ..... 15
Funcţia BLUETOOTH
Utilizarea funcției
BLUETOOTH ..................... 16
Opţiuni de redare
Utilizarea sistemului cu
ajutorul telecomenzii
furnizate ...........................20
Controlarea unui televizor
conectat ........................... 21
Înlocuirea bateriei .................22
Informaţii suplimentare
Depanare ...............................23
Specificaţii .............................25
Index ...................................... 27
7RO
Introducere
Despachetare

Subwoofer (1)

Bară de sunet (1)

Cablu optic digital pentru
televizor (1)
Cablu de alimentare CA
(de la reţea) (1)
 Telecomandă (RM-ANU191) (1)



Instrucţiuni de utilizare (1)
Garanţie (1)
8RO
Index pentru componente şi comenzi
Pentru mai multe informaţii, consultaţi paginile indicate în paranteze.
Bară de sunet
Introducere
 Indicator SURROUND (pagina 20)
 Indicatoare de intrare
(pagina 20)
OPTICAL
COAXIAL
ANALOG
 Indicator BLUETOOTH
(pagina 16)
continuare
9RO
Telecomandă
Această secţiune descrie utilizarea
butoanelor subwooferului şi a barei
de sunet. Consultaţi pagina 20 pentru
detalii despre utilizarea butoanelor
echipamentelor conectate.
Notă
 Îndreptaţi
telecomanda către centrul
panoului frontal al barei de sunet.
 TREBLE +/–
 BASS +/–
  +*/
 
 SURROUND
 TV  (doar pentru
televizoare Sony)
Notă
 Înainte
de a utiliza telecomanda
pentru prima dată, asiguraţi-vă că
îndepărtaţi folia de izolare ataşată
pe suportul pentru baterii.
 Bateriile
sunt instalate din fabrică
în telecomandă.
 Butoanele de operare a televizorului
funcţionează doar în cazul
televizoarelor Sony.
* Butonul  + are un punct tactil.
Folosiţi-l pentru ghidare în timpul
utilizării.
  (pornire/standby)
 INPUT
FUNCTION
BLUETOOTH
 PAIRING
 TV (doar pentru televizoare
Sony)


PROG +/–
 +/
10RO
Conectarea televizorului şi a playerului etc.
Introduceţi complet ştecărul cablului de alimentare CA (de la reţea).
Conectarea televizorului, playerului şi a altor echipamente
TV1)
Ieșire HDMI
„PlayStation®3”, Blu-ray
Disc™ player, DVD player,
tuner satelit, tuner de
televiziune prin cablu etc.
Ieşire audio
optică digitală Intrare HDMI
Ieşire
de semnal
analogic
Cablu audio analogic
(nefurnizat)
Ieşire audio
coaxială
digitală
Smartphone,
WALKMAN sau
alte echipamente
audio
Player DVD etc.
Cablu digital coaxial
(nefurnizat)
Cablu optic digital
(nefurnizat)2)
Bară de sunet (spate)
Subwoofer
La priza
de perete
continuare
11RO
Introducere
Cablu HDMI
(nefurnizat)
1)
Dacă televizorul nu este prevăzut cu mufă de ieşire audio digitală optică, consultaţi
„Conectarea unui televizor care nu este prevăzut cu mufă de ieşire audio digitală optică”.
conectaţi cablul optic digital (furnizat) la mufa OPTICAL de pe bara de sunet,
îndepărtaţi capacul de protecţie al mufei OPTICAL.
2) Când
Conectarea unui televizor care nu este prevăzut cu mufă
de ieşire audio digitală optică
Dacă televizorul este prevăzut cu mufă pentru căşti compatibilă cu mufa
de ieşire audio, verificaţi setările de ieşire audio. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare primite împreună cu televizorul.
TV
Căşti
Cablu audio analogic
(nefurnizat)
Bară de sunet (spate)
12RO
Poziţionarea sistemului
Ilustraţiile de mai jos exemplifică modalităţile de instalare a barei.
Notă
• Atunci când alegeţi un loc pentru bara de sunet, nu blocaţi sistemul de ventilaţie
de pe panoul posterior al barei de sunet.

Instalarea barei de sunet pe un raft

Introducere
Instalarea barei de sunet
Instalarea barei de sunet pe un
perete (pagina 14)
Notă cu privire la instalarea subwooferului
Amplasaţi subwooferul astfel încât panoul posterior să se afle la o distanţă
de cel puţin zece centimetri faţă de perete.
10 cm
continuare
13RO
Îndepărtarea suporturilor
Dacă bara de sunet va fi orientată
uşor în sus sau pe un perete,
îndepărtaţi cele două suporturi
din partea de jos a barei de sunet,
după cum se indică mai jos.
 Sony
nu îşi asumă nicio
răspundere pentru accidentele
sau daunele provocate de instalarea
necorespunzătoare, de rezistenţa
insuficientă a peretelui, de instalarea
necorespunzătoare prin înşurubare
sau de calamităţile naturale etc.
1
Suport
Pregătiţi şuruburi (nefurnizate)
potrivite pentru orificiile de
pe partea din spate a barei
de sunet.
4 mm
peste 25 mm
5 mm
Notă
10 mm
 Dacă
bara de sunet este orientată
uşor în sus, fără suporturi, aveţi grijă
să nu blocaţi orificiile de ventilare cu
covorul etc.
Instalarea barei de sunet
pe un perete
Puteţi instala bara de sunet pe
perete.
Orificiu pe partea posterioară
a barei de sunet
2
Prindeţi şuruburile în perete.
Şuruburile trebuie să fie ieşite
în afară cu 7 până la 8 mm.
380 mm
Note
 Utilizaţi şuruburi adecvate materialului
şi rezistenţei peretelui. Deoarece
plăcile din rigips sunt destul de fragile,
fixaţi şuruburile bine într-o grindă.
Instalaţi bara de sunet pe o suprafaţă
ranforsată verticală şi plată a peretelui.
 Subcontractaţi pentru instalare
distribuitori sau contractori licenţiaţi
Sony şi acordaţi o atenţie specială
siguranţei în timpul instalării.
14RO
Între 7 şi 8 mm
3
Agăţaţi bara de sunet
în şuruburi.
Aliniaţi orificiile de pe partea
posterioară a barei de sunet
cu şuruburile, apoi agăţaţi bara
de sunet în cele două şuruburi.
Conectarea cablului
de alimentare CA
(de la reţea)
Configurarea ieşirii
audio a echipamentului
conectat
Pentru a configura o ieşire audio
digitală multicanal, verificaţi
setarea ieşirii audio digitale de
pe echipamentul conectat.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare primite împreună cu
echipamentul conectat.
Funcţia Standby
automat
Bara de sunet intră în modul standby
automat dacă nu este utilizată timp
de aproximativ 15 minute şi nu
primeşte niciun semnal de intrare.
15RO
Introducere
Înainte de a conecta cablul de
alimentare CA (de la reţea) al barei
de sunet la o priză de perete (reţea),
conectaţi la sistem toate celelalte
echipamente şi televizorul.
5
Funcţia BLUETOOTH
Utilizarea funcției
BLUETOOTH
Împerechere automată
Dacă sistemul nu este împerecheat
cu niciun alt echipament,
trebuie să împerecheaţi sistemul
cu echipamentul care va fi conectat.
Selectaţi „BLUETOOTH” cu butonul
BLUETOOTH de pe telecomandă
pentru a intra în modul de
împerechere.
1
2
3
4
Amplasaţi sistemul şi
un dispozitiv BLUETOOTH la
distanţă de cel mult 1 metru.
Apăsaţi BLUETOOTH de pe
telecomandă.
Setaţi dispozitivul BLUETOOTH
în modul de împerechere.
Pentru detalii cu privire la setarea
dispozitivului BLUETOOTH în
modul de împerechere,
consultaţi instrucţiunile de
utilizare furnizate împreună
cu dispozitivul.
Când dispozitivele
detectate apar pe dispozitivul
BLUETOOTH, verificaţi dacă
„SONY:HT-CT60BT” figurează
printre ele.
Pe unele dispozitive BLUETOOTH,
este posibil ca lista să nu fie
afişată.
16RO
6
Selectaţi „SONY:HT-CT60BT”
din listă.
Dacă vi se solicită să introduceţi
o cheie de acces, introduceţi
„0000”.
Stabiliţi conexiunea BLUETOOTH
pe dispozitivul BLUETOOTH.
După ce aţi realizat conexiunea
BLUETOOTH corect, indicatorul
BLUETOOTH se aprinde cu
culoarea albastru iar sistemul
memorează informaţiile de
împerechere.
Despre LED-ul pentru
BLUETOOTH
Indicatorul BLUETOOTH se aprinde
sau clipeşte cu culoarea albastru
pentru a indica starea BLUETOOTH.
Starea sistemului
Starea LED-ului
În timpul împerecherii Clipeşte rapid cu
BLUETOOTH
culoarea albastru.
Sistemul încearcă
să se conecteze
la un dispozitiv
BLUETOOTH.
Clipeşte rar cu
culoarea albastru.
Sistemul a stabilit
o conexiune
cu un dispozitiv
BLUETOOTH.
Se aprinde cu
culoarea albastru.
Note
 Pentru
detalii referitoare la utilizarea
dispozitivelor conectate, consultaţi
instrucţiunile de utilizare primite
împreună cu dispozitivele respective.
 Dispozitivele BLUETOOTH care vor fi
conectate trebuie să accepte A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
 Utilizaţi un dispozitiv BLUETOOTH,
cum ar fi un telefon mobil BLUETOOTH
într-un loc uşor vizibil în aceeaşi
încăpere în care aţi amplasat bara
de sunet.
 Dacă
Împerechere manuală
Dacă intenţionaţi să împerecheaţi
sistemul cu 2 sau mai multe
dispozitive BLUETOOTH, este
necesară împerecherea manuală.
1
2
Amplasaţi dispozitivul
BLUETOOTH care va fi conectat
la acest sistem la o distanţă
de cel mult 1 metru de sistem.
Apăsaţi PAIRING de pe
telecomandă.
3
Efectuaţi paşii 3 – 6 din
„Împerechere automată”
(pagina 16).
Note
 „Passkey”
poate fi denumită
„Passcode”, „PIN code”, „PIN number”
sau „Password” etc., în funcţie de
dispozitiv.
 Starea standby de împerechere
a sistemului este revocată după
aproximativ 5 minute. Dacă
împerecherea eşuează, reluaţi
procedura începând cu pasul 1.
 Dacă doriţi împerecherea cu mai multe
dispozitive BLUETOOTH, realizaţi
procedura de la pasul 1 la 3 individual,
pentru fiecare dispozitiv BLUETOOTH.
 Dacă în sistem nu este memorată nicio
informaţie de împerechere, sistemul
intră automat în modul de împerechere
când selectaţi „BLUETOOTH” ca intrare.
În acest caz, modul de împerechere
nu este eliberat automat.
Conectare cu o singură
atingere la un dispozitiv
smartphone (NFC)
Dacă atingeţi sistemul cu
un smartphone, sistemul este
împerecheat şi conectat la
smartphone prin BLUETOOTH
şi porneşte automat.
NFC
NFC (Near Field Communication)
este o tehnologie care permite
comunicarea wireless pe rază scurtă
dintre diferite dispozitive, cum ar fi
telefoanele mobile şi dispozitivele
IC tag. Datorită funcţiei NFC,
comunicarea de date se poate
realiza cu uşurinţă prin simpla
atingere a simbolului relevant sau
a locaţiei dorite de pe dispozitivele
compatibile NFC.
continuare
17RO
Funcţia BLUETOOTH
utilizaţi echipamente Wi-Fi,
comunicarea BLUETOOTH poate
deveni instabilă. În acest caz, utilizaţi
dispozitivul BLUETOOTH cât mai
aproape posibil de bara de sunet.
 Sunetul poate fi întrerupt din cauza unei
probleme cu dispozitivul BLUETOOTH.
 După finalizarea operaţiei
de împerechere, aceasta nu mai
trebuie repetată. Totuşi, trebuie să
repetaţi împerecherea în situaţiile
menţionate mai jos.
– Informaţiile de împerechere au
fost şterse în urma unei reparaţii
a sistemului.
– Trebuie setată împerecherea
cu 9 sau mai multe dispozitive.
Acest sistem poate fi setat
pentru împerecherea cu cel mult
8 dispozitive. Dacă trebuie setată
împerecherea cu un dispozitiv după
împerecherea anterioară cu cele
8 dispozitive setate, informaţiile
de împerechere ale dispozitivului
cu cea mai veche dată de conectare
vor fi suprascrise cu informaţiile noi.
– A fost şters istoricul de conectare
la acest sistem de pe dispozitivul
conectat.
Smartphone-uri compatibile
Smartphone-uri cu funcţie NFC
încorporată
(Sistem de operare: Android 2.3.3
sau o versiune mai recentă,
cu excepţia Android 3.x şi 4.x)
1
Descărcaţi şi instalaţi aplicaţia
„NFC Easy Connect”.
„NFC Easy Connect” este
o aplicaţie Android gratuită
pe care o puteţi descărca
de pe pagina Google Play.
Descărcaţi aplicaţia căutând
„NFC Easy Connect” sau
accesaţi-o cu ajutorul
următorului cod bidimensional.
Este posibil să se perceapă un
comision pentru descărcarea
aplicaţiei.
Utilizaţi o aplicaţie de citire
a codului bidimensional.
Stabiliţi conexiunea urmând
instrucţiunile afişate pe ecran.
Când indicatorul BLUETOOTH
(albastru) încetează să mai
clipească şi rămâne aprins,
sistemul este conectat la
dispozitiv.
Pentru a deconecta sistemul,
atingeţi-l din nou cu
smartphone-ul.
Sfaturi
 Dacă
2
3
4
Porniţi sistemul.
Porniţi aplicaţia „NFC Easy
Connect” pe dispozitivul
smartphone.
Asiguraţi-vă că este afişat ecranul
aplicaţiei.
Atingeţi marca N de pe bara
de sunet cu smartphone-ul.
Atingeţi în continuare bara
de sunet cu smartphone-ul
până când acesta vibrează.
nu puteţi conecta sistemul,
încercaţi următoarele.
– Porniţi aplicaţia pe smartphone
şi mişcaţi smartphone-ul uşor
deasupra mărcii N de pe bara
de sunet.
– Dacă smartphone-ul este în cutie,
scoateţi-l din cutie.
 În funcţie de smartphone, poate
fi nevoie să descărcaţi „NFC Easy
Connect” pentru a conecta sistemul şi
smartphone-ul cu o singură atingere.
În acest caz, utilizarea şi specificaţiile
pot fi diferite de descrierea din acest
manual. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare primite
împreună cu smartphone-ul.
Notă
The App may not be available in some
countries and/or regions.
18RO
Ascultarea de muzică prin
intermediul conexiunii
BLUETOOTH
Înainte de a porni redarea muzicii,
verificaţi următoarele:
 Funcţia BLUETOOTH de pe
dispozitivul BLUETOOTH
este activată.
 Procedura de împerechere este
finalizată atât pe acest sistem cât
şi pe dispozitivul BLUETOOTH.
2
3
4
Apăsaţi BLUETOOTH de
pe telecomandă.
Iniţializaţi conexiunea
BLUETOOTH de pe dispozitivul
BLUETOOTH.
Indicatorul BLUETOOTH se
aprinde cu culoarea albastru
după ce a fost stabilită
conexiunea BLUETOOTH.
Iniţializaţi redarea pe
dispozitivul BLUETOOTH.
Reglaţi volumul.
Setaţi volumul dispozitivului
BLUETOOTH la un nivel moderat
şi apăsaţi  +/.
următoarele situaţii, va trebui să
restabiliţi conexiunea BLUETOOTH.
– Alimentarea sistemului nu este
pornită.
– Alimentarea dispozitivului
BLUETOOTH nu este pornită
sau funcţia BLUETOOTH este
dezactivată.
– Conexiunea BLUETOOTH nu este
stabilită.
 Dacă redarea este pornită pe mai
mult de un dispozitiv împerecheat
cu sistemul, sunetul se va auzi doar
de la unul dintre aceste dispozitive.
Terminarea conexiunii
BLUETOOTH
Terminaţi conexiunea BLUETOOTH
prin oricare dintre acţiunile
menţionate mai jos.
 Operaţi dispozitivul BLUETOOTH
pentru a termina conexiunea.
Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare primite
împreună cu dispozitivul.
 Opriţi dispozitivul BLUETOOTH.
 Opriţi sistemul.
Note
 Dacă
dispozitivul sursă are o funcţie
de creştere a nivelului basului sau
o funcţie de egalizator, dezactivaţi-le.
Dacă aceste funcţii sunt activate,
sunetul poate fi distorsionat.
19RO
Funcţia BLUETOOTH
1
 În
Pentru a activa funcţia
de dezactivare a sunetului
Opţiuni de redare
Apăsaţi .
Utilizarea sistemului
cu ajutorul telecomenzii
furnizate

INPUT
SURROUND

BASS
+/–
TREBLE
+/–
 +/
1
2
3
Apăsaţi  pentru a porni
sistemul.
Apăsaţi în mod repetat
FUNCTION pentru a selecta
sursa de intrare.
Sursă de
intrare
Echipament redabil
OPTICAL
Dispozitiv conectat
la mufa OPTICAL
COAXIAL
Dispozitiv conectat
la mufa COAXIAL
ANALOG
Dispozitiv conectat
la mufele ANALOG
Reglaţi volumul apăsând
pe  +/.
20RO
Sfat
 Este
posibil ca sunetul să fie scos
prin boxa televizorului. În acest caz,
reduceţi la minim volumul boxei
televizorului.
Crearea efectului surround
Acest sistem poate crea sunet
surround multicanal.
Apăsaţi SURROUND. De fiecare dată
când apăsaţi butonul, modul surround
este activat (ON) sau dezactivat (OFF).
Atunci când modul surround este
activat, pe bara de sunet este aprins
indicatorul SURROUND.
Reglarea nivelului pentru
bas şi înalte
Puteţi regla nivelul pentru bas şi înalte.
Pentru a regla nivelul înaltelor,
apăsaţi TREBLE +/–.
Pentru a regla nivelul basului, apăsaţi
BASS +/–.
Atunci când basul sau înaltele sunt
setate la nivelul minim sau la cel
maxim, indicatoarele de intrare
de pe bara de sunet clipesc.
Ascultarea de sunet la
volum redus (mod nocturn)
Vă puteţi bucura de efecte de sunet
şi puteţi auzi în mod clar dialogurile
chiar şi la un nivel redus al volumului
(mod nocturn). Modul nocturn este
disponibil doar pentru programele
TV, discurile DVD şi Blu-ray TM
codificate în sistem Dolby.
Pentru a seta modul nocturn
la ON
Ţineţi apăsat pe SURROUND până
când indicatorul COAXIAL de pe
bara de sunet clipeşte de două ori.
Pentru a seta modul nocturn
la OFF
Ţineţi apăsat pe SURROUND până
când indicatorul OPTICAL de pe
bara de sunet clipeşte de două ori.
Controlarea unui
televizor conectat
Dacă utilizaţi doar un televizor Sony,
fără a utiliza şi sistemul, puteţi
controla televizorul Sony conectat
la sistem cu ajutorul butoanelor cu
marcaje galbene de pe telecomandă.
TV 


1
Apăsaţi TV  pentru a porni
televizorul.
2
Apăsaţi  pentru a selecta
intrarea.
3
4
Apăsaţi TV PROG +/ pentru
a selecta un canal.
Apăsaţi TV  +/ pentru a regla
volumul.
Apăsaţi  pentru a dezactiva
sunetul televizorului.
21RO
Opţiuni de redare
TV 
+/
TV
PROG
+/
2 Înlocuiţi bateria, poziţionând
Înlocuirea bateriei
Distanţa de funcţionare
a telecomenzii se scurtează pe
măsură ce bateria se epuizează.
Dacă telecomanda nu mai acţionează
asupra unităţii, înlocuiţi bateria
cu o baterie CR2025 cu litiu nouă.
1
partea cu simbolul „+” în sus,
apoi introduceţi suportul
pentru baterie în slotul aferent.
Semnul + orientat în sus
Împingeţi şi menţineţi împinsă
încuietoarea suportului pentru
baterie, apoi trageţi afară
suportul pentru baterie.
Suport pentru baterie
Încuietoare
Note
 Dacă nu utilizaţi telecomanda pentru
o perioadă de timp îndelungată, scoateţi
bateria pentru a evita eventualele
deteriorări provocate de scurgerea
electrolitului din baterii şi de corodare.
 Casaţi imediat bateria uzată. Nu lăsaţi
bateria cu litiu la îndemâna copiilor.
Dacă bateria este înghiţită, consultaţi
imediat un medic.
 Ştergeţi bateria cu o cârpă uscată
pentru a asigura un contact bun.
 Asiguraţi-vă că respectaţi polaritatea
corectă atunci când instalaţi bateria.
 Nu atingeţi bateria cu pensete metalice,
deoarece există posibilitatea producerii
unui scurtcircuit.
 Utilizarea unor baterii diferite de modelul
CR2025 poate cauza incendii sau explozii.
ATENŢIE
Există pericol de explozie în cazul
în care bateria este înlocuită
în mod incorect.
Înlocuiţi-o doar cu un tip de
baterie identic sau echivalent.
22RO
Informaţii suplimentare
Depanare
Dacă în timpul utilizării sistemului
întâmpinaţi una dintre următoarele
dificultăţi, utilizaţi acest ghid
de depanare pentru a încerca
să remediaţi problema înainte de
a apela la reparaţii. Dacă problema
persistă, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
POWER
SOUND
Sunetul Dolby Digital nu este
reprodus.
 Verificaţi dacă suporturile Blu-ray
Disc, DVD etc. sunt înregistrate
în format Dolby Digital.
 Când conectaţi playerul Blu-ray
Disc, DVD etc. la mufele
de intrare digitală ale acestui
sistem, verificaţi setarea audio
(setarea pentru ieşirea audio)
a echipamentului conectat.
Nu se poate obţine efectul surround.
 În funcţie de semnalul de intrare
şi de setarea pentru câmpul de
sunet, este posibil ca procesarea
sunetului surround să nu
funcţioneze eficient. Este posibil
ca efectul surround să fie subtil,
în funcţie de program sau disc.
 În cazul în care conectaţi un player
Blu-ray Disc sau DVD compatibil
cu funcţia Surround effect, este
posibil ca efectul surround al
sistemului să nu funcţioneze.
Sunetul televizorului nu este scos
de sistem.
 Verificaţi conexiunea cablului
optic digital sau a cablului audio
care este conectat la sistem
şi la televizor (pagina 11, 12).
 Verificaţi ieşirea sunetului
de la televizor (pagina 15).
 Verificaţi dacă volumul
televizorului este redus sau
dezactivat (pagina 21).
 Verificaţi dacă mufa de intrare
conectată la televizor este
selectată corect (pagina 20).
Sunetul este scos atât de sistem,
cât şi de televizor.
 Opriţi sunetul sistemului sau
al televizorului.
Sunetul echipamentului conectat nu
este scos de sistem sau are un nivel
foarte redus.
 Apăsaţi  + şi verificaţi nivelul
volumului (pagina 20).
 Apăsaţi  sau  + pentru
a revoca funcţia de dezactivare
a sunetului (pagina 20).
 Verificaţi dacă sursa de intrare
este selectată corect (pagina 20).
 Verificaţi dacă toate cablurile
sistemului şi ale echipamentului
conectat sunt introduse complet.
 Funcţia subwooferului este
de a reproduce sunetul de bas.
În cazul surselor de intrare care
conţin foarte puţine componente
cu sunet de bas (şi anume
o transmisie TV), este posibil
ca sunetul din subwoofer să
poată fi dificil de auzit.
continuare
23RO
Informaţii suplimentare
Alimentarea nu este pornită.
 Verificaţi dacă este bine
conectat cablul de alimentare CA
(de la reţea).
În acest caz, dezactivaţi funcţia
Surround effect a echipamentului
conectat.
Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare
primite împreună cu
echipamentul conectat.
BLUETOOTH
Nu se aude niciun sunet.
 Asiguraţi-vă că acest sistem nu se
află prea departe de dispozitivul
BLUETOOTH sau că sistemul nu
este afectat de interferenţele
de la o reţea Wi-Fi, alt dispozitiv
wireless 2,4 GHz sau un cuptor
cu microunde.
 Verificaţi dacă conexiunea
BLUETOOTH este stabilită corect
între acest sistem şi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Împerecheaţi din nou sistemul
şi dispozitivul BLUETOOTH.
Sunetul sare sau distanţa
de corespondenţă este scurtă.
 Dacă în apropiere se află un
dispozitiv care generează radiaţii
electromagnetice, cum ar fi
o reţea Wi-Fi alte dispozitive
BLUETOOTH sau un cuptor
cu microunde, mutaţi sistemul
departe de aceste surse.
 Îndepărtaţi toate obstacolele
dintre acest sistem şi dispozitivul
BLUETOOTH sau mutaţi sistemul
departe de obstacole.
 Poziţionaţi sistemul şi dispozitivul
BLUETOOTH cât mai aproape
posibil.
 Repoziţionaţi sistemul.
 Repoziţionaţi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Schimbaţi frecvenţa Wi-Fi
a routerului Wi-Fi, computerului
etc., pe banda 5 GHz.
Împerecherea nu se poate realiza.
 Apropiaţi sistemul şi dispozitivul
BLUETOOTH.
Sunetul nu este sincronizat
cu imaginea.
 Când vizionaţi filme, este posibil
ca sunetul să aibă o mică
întârziere faţă de imagine.
24RO
Conexiunea BLUETOOTH nu poate
fi finalizată.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul
BLUETOOTH care trebuie
conectat este pornit şi că funcţia
BLUETOOTH este activată.
 Conexiunea BLUETOOTH a fost
întreruptă. Restabiliţi conexiunea
BLUETOOTH.
Telecomanda nu funcţionează
 Îndreptaţi telecomanda către
centrul panoului frontal al barei
de sunet.
 Îndepărtaţi toate obstacolele
dintre telecomandă şi sistem.
 Înlocuiţi bateria din telecomandă
cu una nouă, dacă cea existentă
este descărcată.
 Asiguraţi-vă că aţi selectat intrarea
corectă de pe telecomandă.
Dacă sistemul funcţionează
în continuare incorect după
ce luaţi măsurile de mai sus,
reiniţializaţi sistemul, după
cum urmează:
Utilizaţi butoanele de pe telecomandă
pentru această operaţiune.
1
Apăsaţi BASS +,   şi TREBLE +
în această ordine, într-un
interval de trei secunde.
După ce verificaţi cele de mai sus
şi rezolvaţi eventualele probleme,
porniţi sistemul. Dacă nu poate fi
detectată cauza problemei nici
după ce verificaţi cele de mai sus,
consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Formate acceptate de acest sistem
Formatele de intrare digitală
acceptate de acest sistem sunt
următoarele.
Profiluri BLUETOOTH compatibile*2
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile (Profil distribuţie audio
avansată))
Codecuri acceptate*3
SBC*4
Rază de transmisie (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (Frecvenţă
de eşantionare 44,1 kHz)
Format
*1
Specificaţii
Acceptat/
Neacceptat
Dolby Digital

PCM linear, 2 canale,
cel mult 48 kHz

Bară de sunet
Secţiunea Amplificator
Intrări
ANALOG
OPTICAL
COAXIAL
Secţiunea BLUETOOTH
Sistem de comunicare
BLUETOOTH Versiune
specificaţii 2.1 +
EDR (Enhanced Data Rate (Viteză
de date îmbunătăţită))
Ieşire
BLUETOOTH Specificaţii Clasă
de putere 2
Domeniu de comunicare maxim
Rază vizuală aprox. 10 m*1
Bandă de frecvenţă
Bandă 2,4 GHz
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metodă de modulaţie
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
*3
*4
Boxă frontală
Sistem de boxe
Sistem de boxe cu două căi,
suspensie acustică
Boxă
Woofer: 25 mm × 120 mm
Tweeter: 38 mm
tip conic
Impedanţă nominală
4 ohmi
Necesar de putere
220 V – 240 V CA, 50/60 Hz
Consum de energie
Pornit: 20 W
Mod standby: Cel mult 0,5 W
Dimensiuni (aprox.)
940 mm × 83 mm × 70 mm
(cu suporturi)
940 mm × 71 mm × 69 mm
(fără suporturi)
Greutate (aprox.)
1,7 kg
continuare
25RO
Informaţii suplimentare
PUTERE DE IEŞIRE (nominală)
Frontal stânga + Frontal dreapta:
7W+7W
(la 4 ohmi, 1 kHz, 1 % THD)
PUTERE DE IEŞIRE (de referinţă)
Frontal stânga/Frontal dreapta:
15 W
(pe fiecare canal la 4 ohmi, 1 kHz)
*2
Raza efectivă va varia în funcţie
de factori cum ar fi obstacolele dintre
dispozitive, câmpurile magnetice
din jurul unui cuptor cu microunde,
electricitatea statică, telefoanele
fără fir, sensibilitatea de recepţie,
sistemul de operare, aplicaţia
software, etc.
Profilurile BLUETOOTH standard
indică scopul comunicării
BLUETOOTH dintre dispozitive.
Codec: Compresia semnalelor audio
şi formatul de conversie
Codec sub-bandă
Subwoofer
PUTERE DE IEŞIRE (de referinţă)
30 W (pe fiecare canal,
la 8 ohmi, 100 Hz)
Sistem de boxe
Subwoofer, Bass reflex
Boxă
130 mm, tip conic
Impedanţă nominală
8 ohmi
Dimensiuni (aprox.)
170 mm × 245 mm × 300 mm (l/î/a)
Greutate (aprox.)
2,7 kg
Designul şi specificaţiile se pot modifica
fără notificare prealabilă.
26RO
Index
Simboluri
 10
 10
B
BLUETOOTH 5, 16
C
Informaţii suplimentare
Cablu optic digital 11
Conectare
TV 11
D
DVD player 11
I
Instalare 13
P
Poziţionarea sistemului 13
R
Reiniţializare 24
T
Telecomandă
utilizare 10
27RO
4-475-782-21(2) (RO)
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising