Sony | HT-XF9000 | Sony HT-XF9000 Bară de sunet cu 2.1 canale, Dolby Atmos®/DTS:X™ şi tehnologie Bluetooth® | HT-XF9000 Instrucţiuni de utilizare

Bară de sunet
HT-XF9000
Instrucţiuni de
utilizare
RO
Pentru boxa bară
AVERTISMENT
Nu amplasaţi echipamentul într-un
spaţiu închis, cum ar fi o bibliotecă sau
un dulap încorporat.
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu
acoperiţi orificiul de ventilare al aparatului
cu ziare, feţe de masă, draperii etc.
Nu expuneţi aparatul la surse de flacără
deschisă (de exemplu lumânări
aprinse).
Pentru a reduce riscul de incendiu sau
de electrocutare, evitaţi stropirea
aparatului şi posibilitatea ca pe acesta
să se scurgă lichide şi nu plasaţi pe
aparat obiecte pline cu lichide, precum
vazele.
Plăcuţa de identificare este amplasată
pe baza boxei bară.
Pentru clienţii din Europa
Aviz pentru clienţi: următoarele
informaţii sunt valabile doar în
cazul echipamentelor vândute în
statele ce aplică directivele UE.
Acest produs a fost fabricat de sau în
numele Sony Corporation.
Importator UE: Sony Europe Limited.
Întrebările referitoare la modul în
care acest produs respectă legislaţia
Uniunii Europene trebuie să fie
adresate reprezentantului autorizat al
producătorului, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
Unitatea rămâne sub tensiune chiar şi
atunci când este oprită, atât timp cât
este conectată la priza c.a.
Deoarece pentru deconectarea unităţii
de la priză se foloseşte conectorul
principal, conectaţi unitatea la o priză
c.a. uşor accesibilă. Dacă observaţi
nereguli în funcţionarea unităţii,
deconectaţi imediat conectorul
principal de la priza c.a.
ATENŢIE
Există riscul de explozie în cazul în care
bateria este înlocuită cu un tip de
baterie incorect.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele cu
baterii instalate la surse de căldură
excesivă, precum lumina directă a
soarelui şi focul.
Doar pentru utilizare la interior.
Cabluri recomandate
Trebuie utilizate cabluri şi conectori
ecranaţi şi împământaţi corespunzător
pentru cuplarea la computerele gazdă
şi/sau periferice.
2RO
Prin prezenta, Sony Corporation declară
că acest echipament se conformează
cerinţelor Directivei 2014/53/UE.
Textul integral al Declarației de
conformitate UE este disponibil la
următoarea adresă de internet:
http://www.compliance.sony.de/
Acest echipament a fost testat şi s-a
constatat că respectă limitele
specificate în Regulamentul privind
compatibilitatea electromagnetică,
utilizând un cablu de conectare mai
scurt de 3 metri.
Acest echipament radio este destinat
a fi utilizat cu versiunea aprobată
(versiunile aprobate) de software
conform indicaţiilor din Declarația de
conformitate UE. Software-ul încărcat
pe acest echipament radio este verificat
în vederea respectării cerințelor
esențiale ale Directivei 2014/53/UE.
Versiunea software poate fi găsită prin:
Consultaţi [Software Version] din
[Setup] - [Advanced Settings] - [System
Settings].
Casarea bateriilor
şi a
echipamentelor
electrice şi
electronice uzate
(valabil în ţările
Uniunii Europene
şi în alte ţări care au sisteme de
colectare diferenţiată)
punctul de colectare corespunzător
pentru reciclarea bateriilor uzate. Pentru
informaţii mai detaliate referitoare la
reciclarea acestui produs sau a
bateriilor, contactaţi autorităţile locale,
serviciul local de eliminare a deşeurilor
menajere sau magazinul de la care aţi
achiziţionat produsul sau bateria.
Acest simbol prezent pe produs, pe
baterie sau pe ambalaj indică faptul că
produsul şi bateria nu trebuie tratate ca
deşeuri menajere. Este posibil ca pe
anumite baterii, acest simbol să fie
utilizat în combinaţie cu un simbol
chimic. Se adaugă simbolul chimic
pentru plumb (Pb) dacă bateria conţine
mai mult de 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste produse şi
baterii sunt eliminate în mod corect
veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului şi
sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea
rezulta din manipularea incorectă a
deşeurilor. Reciclarea materialelor
contribuie la conservarea resurselor
naturale. În cazul produselor care, din
motive de siguranţă, de performanţă
sau de integritate a datelor, necesită
o conexiune permanentă la o baterie
încorporată, aceasta trebuie înlocuită
doar de către personal de service
calificat. Pentru a vă asigura că bateria şi
echipamentele electrice şi electronice
vor fi tratate în mod corespunzător,
predaţi aceste produse la sfârşitul
duratei de exploatare la punctul de
colectare corespunzător pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice. Pentru toate celelalte
baterii, consultaţi secţiunea referitoare
la modul de eliminare în siguranţă a
bateriilor din produs. Predaţi bateriile la
3RO
Cuprins
Conţinutul cutiei ............................ 6
Ce puteţi face cu sistemul .............7
Ghid pentru componente şi
comenzi .................................. 8
Cu privire la meniul de pornire .... 13
Conectarea unui televizor sau
a dispozitivului AV
Conectarea la un
televizor sau
dispozitiv AV cu
ajutorul cablului
HDMI
Ghid de pornire
 (document
separat)
Conectarea televizorului Sony
cu funcţia BLUETOOTH
în sistem wireless .................. 15
Conectarea unui televizor cu
un cablu audio analogic ........ 18
Conectarea la un televizor 4K
şi la dispozitive 4K ................. 19
Pregătirea pentru utilizarea
sistemului
Montarea boxei bară pe un
perete .....................................22
Stabilirea conexiunii wireless
a subwooferului
(SECURE LINK) ....................... 24
Când telecomanda TV nu
funcţionează ..........................25
Vizionarea imaginilor
Vizionarea pe televizor ............... 26
Redarea de pe dispozitivul
AV conectat .......................... 26
Ascultarea muzicii/sunetului
Ascultarea muzicii/sunetului
cu ajutorul funcţiei
BLUETOOTH® .........................27
Ascultarea muzicii pe un
dispozitiv USB ....................... 29
4RO
Ascultarea dispozitivului
conectat cu un cablu
audio analogic ...................... 30
Ajustarea calităţii sunetului
Experienţa de sunet surround
captivantă (VERTICAL S.) ....... 31
Setarea efectului de sunet
corespunzător surselor de
sunet (Sound Mode) ..............32
Îmbunătăţirea clarităţii
dialogurilor (VOICE) ...............33
Ascultarea de sunet clar la
volum redus în toiul nopţii
(NIGHT) ...................................33
Reglarea volumului
subwooferului ....................... 34
Reglarea întârzierii dintre
imagine şi sunet ................... 34
Redarea de fişiere audio
comprimate sau de CD-uri
cu o calitate naturală a
sunetului (DSEE) .................... 36
Ascultarea sunetului transmisiilor
multiplex (AUDIO) ................. 36
Comandă HDMI Utilizarea
funcției
Utilizarea funcției Comandă
HDMI ..................................... 38
Utilizarea funcţiei „BRAVIA”
Sync ....................................... 40
Modificarea setărilor
Particularizarea setărilor boxei
pentru sunet Surround ..........41
Modificarea luminozităţii
indicatoarelor (DIMMER) ....... 42
Economisirea de energie în
modul standby ...................... 42
Efectuarea Easy Setup ................ 43
Efectuarea Advanced Settings ... 44
Actualizarea software-ului ..........48
Depanare
Depanare .....................................49
Resetarea sistemului ................... 55
Informaţii suplimentare
Specificaţii ....................................56
Benzi de frecvență radio și
puterea maximă de ieșire .....58
Tipuri de fişiere audio redabile ...59
Formate audio de intrare
acceptate ...............................60
Formate video HDMI
acceptate ............................... 61
Cu privire la comunicarea
BLUETOOTH ...........................63
ACORD DE LICENŢĂ CU
UTILIZATORUL FINAL .............64
Măsuri de precauţie .....................69
Index ............................................ 72
5RO
• ŞABLON DE MONTARE PE PERETE (1)
Conţinutul cutiei
• Boxă bară (1)
• Ghid de pornire
• Subwoofer (1)
Startup Guide
• Telecomandă (1)
• Baterie R03 (dimensiune AAA) (2)
• Cablu optic digital (1)
6RO
• Instrucţiuni de utilizare
Ce puteţi face cu sistemul
Sistemul este compatibil cu formate audio bazate pe obiecte, cum ar fi Dolby Atmos
şi DTS:X, precum şi formate video HDR, cum ar fi HDR10, HLG şi Dolby Vision.
„Vizionarea pe televizor”
(pagina 26)
„Redarea de pe dispozitivul AV
conectat” (pagina 26)
Player Blu-ray Disc™,
decodor pentru cablu,
decodor de satelit etc.
Conexiune de bază: Consultați
„Ghidul de pornire” (document
separat)
Alte conexiuni: Consultaţi
„Conectarea unui televizor sau a
dispozitivului AV” (pagina 15).
„Conectarea
televizorului Sony cu
funcţia BLUETOOTH în
sistem wireless”
(pagina 15)
„Utilizarea funcției Comandă
HDMI” (pagina 38)
„Utilizarea funcţiei „BRAVIA”
Sync” (pagina 40)
„Ascultarea muzicii/sunetului cu
ajutorul funcţiei BLUETOOTH®”
(pagina 27)
„Stabilirea conexiunii
wireless a subwooferului
(SECURE LINK)” (pagina 24)
„Ascultarea muzicii
pe un dispozitiv USB”
(pagina 29)
7RO
Ghid pentru componente şi comenzi
Detaliile sunt omise în ilustraţii.
Boxă bară (unitate principală)
Frontal
 Butonul  (alimentare)
Porneşte sistemul sau îl comută
în modul standby.
 Buton
(selectare intrare)
Selectează intrarea pentru redare
de pe sistem.
 Buton BLUETOOTH (pagina 27)
 +/– Butoane (volum)
 Indicator Televizor
Se aprinde atunci când este
selectată intrarea Televizor
(pagina 26).
 Indicator HDMI
Se aprinde atunci când este
selectată intrarea HDMI (pagina 26).
 Indicator BLUETOOTH
– Clipeşte des în culoarea albastru:
În starea standby pentru
împerechere.
– Clipeşte în culoarea albastru:
Se încearcă stabilirea conexiunii
BLUETOOTH.
– Se aprinde în culoarea albastru:
Conexiunea BLUETOOTH a fost
stabilită.
 Indicator ANALOG
Se aprinde atunci când este
selectată intrarea ANALOG
(pagina 30).
 Indicator USB
Se aprinde atunci când este
selectată intrarea USB (pagina 29).
 Senzor telecomandă
Îndreptaţi telecomanda către
senzorul de telecomandă pentru
a opera sistemul.
8RO
Spate
 Mufă HDMI IN
Pentru specificaţii şi note
privind conexiunile, consultaţi
„Formate video HDMI acceptate”
(pagina 61).
 Mufă HDMI OUT (TV (ARC))
Conectaţi un televizor care are
o mufă de intrare HDMI cu un
cablu HDMI.
Sistemul este compatibil cu Audio
Return Channel (ARC). ARC
este funcţia care trimite sunetul
televizorului la un dispozitiv AV,
cum ar fi sistemul, de la mufa
HDMI a televizorului.
Pentru specificaţii şi note privind
conexiunile, consultaţi „Formate
video HDMI acceptate”
(pagina 61).

Port (USB) (pagina 29)
 Mufă ANALOG IN
 Mufă TV IN (OPT)
 Amplificator de infraroşii
(pagina 25)
Transmite semnalul de la distanţă
al telecomenzii TV la televizor.
9RO
Subwoofer
 Indicator de alimentare
– Se aprinde cu culoarea roşu:
Subwooferul este în modul
standby.
– Se aprinde în culoarea verde:
Subwooferul este conectat la
sistem.
– Luminează în culoarea portocaliu:
Subwooferul este conectat la
sistem prin funcţia Secure Link.
– Clipeşte cu culoarea verde:
Subwooferul încearcă să se
conecteze la sistem.
– Luminează intermitent în culoarea
portocaliu: Subwooferul încearcă
să se conecteze la sistem cu
ajutorul funcţiei Secure Link.
– Se stinge: Subwooferul este oprit.
 Buton  (alimentare)
Porneşte sau opreşte
subwooferul.
 Buton LINK (pagina 24)
 Orificii de ventilare
Din motive de siguranţă, nu
blocaţi orificiile de ventilare.
10RO
Telecomandă
  (alimentare)
Porneşte sistemul sau îl comută
în modul standby.
TV (pagina 26)
HDMI (pagina 26)
BLUETOOTH (pagina 28)
ANALOG (pagina 30)
USB (pagina 29)
 AUTO SOUND (pagina 32)
CINEMA (pagina 32)
MUSIC (pagina 32)
GAME (pagina 32)
NEWS (pagina 32)
SPORTS (pagina 32)
STANDARD (pagina 32)
VOICE (pagina 33)
VERTICAL S. (pagina 31)
NIGHT (pagina 33)
 DISPLAY
Afişează informaţii privind
redarea pe ecranul TV.
Informaţiile de redare nu sunt
afişate pentru intrarea Televizor.
DIMMER (pagina 42)
 /// (pagina 13)
(introducere) (pagina 13)
BACK (pagina 13)
OPTIONS (pagina 26, 34)
Afişează meniul de opţiuni pe
ecranul televizorului.
Meniul de opţiuni nu este afişat
pentru intrarea Televizor.
HOME (pagina 13)
11RO
  (dezactivare sunet)
Dezactivează temporar sunetul.
 (volum) +*/–
Reglează volumul.
SW  (volum subwoofer) +/–
Reglează nivelul volumului
subwooferului.
 Butoane de control al redării
/ (anterior/următor)
Selectează piesa sau fişierul
anterio(a)r(ă)/următo(a)r(e).
Prin ţinerea apăsată se caută
înapoi sau înainte (derulare
rapidă înapoi/înainte) în timpul
redării.
 (redare/pauză)*
Porneşte, întrerupe sau
reporneşte redarea (reluare
redare).
 AUDIO* (pagina 36)
* Butoanele AUDIO,  şi  + au un
punct tactil. Se utilizează pentru ghidare
în timpul utilizării.
Despre înlocuirea bateriilor
pentru telecomandă
Când sistemul nu răspunde prin
utilizarea telecomenzii, înlocuiţi două
baterii cu baterii noi.
Utilizaţi baterii cu mangan R03
(dimensiunea AAA) pentru înlocuire.
12RO
Cu privire la meniul de pornire
Puteţi afişa meniul de pornire pe ecranul TV prin conectarea sistemului la televizor cu
cablul HDMI (nefurnizat). Din meniul de pornire, puteți seta diferitele setări și puteți
selecta intrarea.
Meniul de pornire este afişat în limba selectată în [Easy Setup]. (Următorul ecran este
un exemplu, atunci când se selectează limba engleză.)
Categorii
Elemente din categorie
Utilizarea meniului de pornire
///,
(introducere)
HOME
BACK
1
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul TV.
2
Apăsaţi // pentru a selecta categoria dorită, apoi apăsaţi  sau
.
Elementele pentru categoria selectată apar sub lista categoriilor de pe
ecranul televizorului.
3
Apăsaţi /// pentru a selecta elementul dorit, apoi apăsaţi
.
Pe ecranul televizorului apare intrarea selectată sau afişajul de setare.
Pentru a reveni la ecranul anterior, apăsaţi BACK.
[Watch]
Selectează intrarea dispozitivului TV sau AV care este conectat la sistem.
Consultaţi „Vizionarea imaginilor” (pagina 26).
13RO
[Listen]
Selectează intrarea dispozitivului audio care este conectat la sistem.
Consultaţi „Ascultarea muzicii/sunetului” (pagina 27).
[Setup]
Efectuează setările inițiale de bază utilizând [Easy Setup] sau diferite setări
avansate ale sistemului.
Consultaţi „Efectuarea Easy Setup” (pagina 43) sau „Efectuarea Advanced
Settings” (pagina 44).
Cu privire la descrierea paşilor
În aceste Instrucţiuni de utilizare, operaţiile sunt descrise drept paşi executaţi din
meniul de pornire afişat pe ecranul TV cu ajutorul telecomenzii, atunci când sistemul
este conectat la televizor cu ajutorul cablului HDMI (nefurnizat).
Paşii de operare care selectează elementele de pe ecranul TV cu ajutorul ///
și
sunt simplificaţi în felul următor.
Exemplu: Selectaţi
[Setup] - [Advanced Settings] din meniul de pornire.
Operaţia care selectează o categorie şi un element din categorie prin apăsarea ///
şi
este denumită „selectare”. Categoria şi elementul din categorie sunt legate
prin „-”.
Exemplu: Selectaţi [Speaker Settings] - [Manual Speaker Settings].
Când se repetă operaţia care selectează un element prin apăsarea /// şi
elementele selectate sunt legate cu „-”.
Sfaturi
• Puteţi utiliza butoanele de pe unitatea principală dacă acestea au nume identice sau
similare cu cele de pe telecomandă.
• Caracterele din paranteze [ ] apar pe ecranul TV.
14RO
,
Notă
Conectarea unui televizor sau a
dispozitivului AV
Conectarea la un televizor
sau dispozitiv AV cu
ajutorul cablului HDMI
Consultați Ghidul de pornire (document
separat).
Pentru conectarea la un televizor 4K sau
la dispozitive 4K, consultaţi „Conectarea
la un televizor 4K şi la dispozitive 4K”
(pagina 19).
Conectarea televizorului
Sony cu funcţia
BLUETOOTH în sistem
wireless
Când utilizaţi televizorul Sony* cu
această funcţie BLUETOOTH, puteţi
asculta sunetul televizorului sau al
dispozitivului conectat la televizor
conectând sistemul şi televizorul în
sistem wireless.
• Dacă atunci când conectaţi sistemul şi
televizorul utilizând funcţia BLUETOOTH,
nu puteţi afişa ecranul de operare pentru
sistem, cum ar fi meniul de pornire de pe
ecranul televizorului, şi utiliza decât funcţia
de ascultare a sunetului televizorului sau
dispozitivului conectat la televizor.
Pentru a utiliza toate funcţiile sistemului,
conectaţi sistemul şi televizorul cu cablul
HDMI (nefurnizat). Pentru detalii despre
conexiuni şi operaţii pentru ascultarea
sunetului televizorului prin conectarea cu
cablul HDMI, consultaţi Ghidul de pornire
(document separat).
• Această funcție este disponibilă numai
pentru televizorul Sony compatibil cu
BLUETOOTH A2DP.
Ascultarea sunetului la
televizor prin conectarea
sistemului şi televizorului în
sistem wireless
Pentru a conecta sistemul şi televizorul
în sistem wireless, trebuie să efectuaţi
asocierea sistemului şi a televizorului
utilizând funcţia BLUETOOTH.
Împerecherea este procesul necesar
pentru înregistrarea reciprocă a
informaţiilor pe dispozitivele
BLUETOOTH care urmează să fie
conectate în sistem wireless în avans.
* Televizorul trebuie să fie compatibil cu
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) al profilului BLUETOOTH.
Player Blu-ray Disc,
decodor pentru
cablu, decodor de
satelit etc.
15RO
5

Televizor
6
Buton
BLUETOOTH
1
2
3
4
7
8
Configuraţi telecomanda.
Porniţi televizorul.
Porniţi sistemul.
Ţineţi apăsat butonul BLUETOOTH
de pe unitatea principală şi
Televizor de pe telecomandă
simultan, timp de 5 secunde.
Sistemul intră în modul de
împerechere iar indicatorul
BLUETOOTH clipeşte des.
9
Pe televizor, căutaţi în sistem
efectuând operaţia de
împerechere.
Lista de dispozitive BLUETOOTH
căutate apare pe ecranul
televizorului.
Pentru metoda de operare pentru
împerecherea dispozitivului
BLUETOOTH cu televizorul,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale televizorului.
Asociaţi sistemul şi televizorul
selectând „HT-XF9000” din lista
de pe ecranul televizorului.
Asiguraţi-vă că indicatoarele
BLUETOOTH şi Televizor de pe
unitatea principală se aprind.
A fost stabilită conexiunea dintre
sistem şi televizor.
Selectaţi programul sau intrarea
dispozitivului cu ajutorul
telecomenzii TV.
Sunetul imaginii afişate pe ecranul
televizorului este scos prin sistem.
Ajustaţi volumul sistemului cu
ajutorul telecomenzii TV.
Când apăsaţi butonul de
dezactivare a sunetului de pe
telecomanda TV, sunetul este
dezactivat temporar.
Notă
• Dacă sunetul televizorului nu este scos
prin sistem, apăsaţi Televizor şi verificaţi
starea indicatorilor de pe boxa bară.
– Indicatoarele BLUETOOTH şi Televizor
se aprind: Sistemul şi televizorul sunt
conectate şi sunetul televizorului este
scos prin sistem.
– Indicatorul BLUETOOTH luminează
intermitent rapid: Efectuaţi
împerecherea pe televizor.
– Indicatorul Televizor se aprinde:
Efectuaţi din nou paşii, de la început.
16RO
• Când conectaţi sistemul şi televizorul cu
cablul HDMI (nefurnizat), conexiunea
BLUETOOTH este anulată. Pentru a
conecta din nou sistemul şi televizorul cu
funcţia BLUETOOTH, deconectaţi cablul
HDMI, apoi efectuaţi operaţia de
conectare de la început.

Butoanele de
selectare ale
modului de sunet
Ascultarea sunetului
televizorului împerecheat
VOICE
VERTICAL S.
NIGHT
Puteţi activa/dezactiva sistemul, regla
volumul şi opri sunetul utilizând
telecomanda TV atunci când conectaţi
televizorul la sistem în sistem wireless.
 +/–
1
SW  +/–
2
3
Porniţi televizorul cu ajutorul
telecomenzii TV.
Sistemul este pornit prin
interconectarea cu puterea
televizorului, iar sunetul
televizorului este scos prin sistem.
Selectaţi programul sau intrarea
dispozitivului cu ajutorul
telecomenzii TV.
Sunetul imaginii afişate pe ecranul
televizorului este scos prin sistem.
Ajustaţi volumul sistemului cu
ajutorul telecomenzii TV.
Când apăsaţi butonul de
dezactivare a sunetului de pe
telecomanda TV, sunetul este
dezactivat temporar.

Notă
• Dacă selectaţi o altă intrare în afară de
Televizor pe telecomanda furnizată
împreună cu sistemul, sunetul
televizorului nu este scos prin sistem.
Pentru a scoate sunetul televizorului,
apăsaţi Televizor pe telecomandă pentru
a modifica la intrarea Televizor.
• În timpul conectării televizorului cu
funcția BLUETOOTH, următoarele butoane
de pe telecomandă nu funcționează.
///,
(enter), OPTIONS, HOME,
DISPLAY,  (redare/pauză), /
(anterior/următor).
Sfat
Când televizorul este oprit, sistemul este,
de asemenea, oprit prin interconectarea cu
puterea televizorului.
Despre operaţiile cu telecomanda
furnizată împreună cu sistemul
Puteţi utiliza următoarele butoane.
Puteţi regla nivelul volumului
subwoofer-ului şi calitatea sunetului pe
lângă pornirea/oprirea sistemului şi
ajustarea volumului care poate fi operat
prin telecomanda TV.
17RO
Conectarea unui
televizor cu un cablu
audio analogic
Pentru a conecta următoarele
dispozitive la sistem, conectaţi-le prin
mufa ANALOG IN de pe sistem.
– Televizoare care nu au o mufă HDMI şi
o mufă de ieşire digitală optică
– Dispozitivele audio portabile, cum ar fi
telefoanele inteligente şi WALKMAN®
Pentru a asculta sunetul dispozitivului
conectat, consultaţi „Ascultarea
dispozitivului conectat cu un cablu
audio analogic” (pagina 30).
Cablu audio analogic
(nefurnizat)
Ieşire
audio
analogică
Televizor
18RO
Telefon inteligent,
WALKMAN®, alte
dispozitive audio etc.
Notă
Dacă mufa pentru căşti a televizorului este
folosită şi pe post de mufă de ieşire audio,
verificaţi setările de ieşire audio ale
televizorului. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale televizorului.
Conectarea la un
televizor 4K şi la
dispozitive 4K
Dacă o mufă HDMI
compatibilă HDCP2.2 de pe
televizor are o etichetă
„ARC”
Toate mufele HDMI ale sistemului
acceptă formatul video 4K şi HDCP2.2
(High-bandwidth Digital Content
Protection System Revision 2.2).
Pentru a vizualiza conţinut video 4K,
conectaţi televizorul 4K şi dispozitivele
4K la sistem printr-o mufă HDMI
compatibilă cu HDCP2.2 de pe fiecare
dispozitiv.
Puteţi vizualiza conţinut video 4K doar
cu ajutorul unei conexiuni la mufe HDMI
compatibile cu HDCP2.2.
Mufă HDMI
compatibilă cu
HDCP2.2
Mufă HDMI
compatibilă cu
HDCP2.2
Televizor
Player Blu-ray Disc,
decodor pentru
cablu, decodor de
satelit etc.
 Cablu HDMI (nefurnizat)
 Cablu HDMI (nefurnizat)
Utilizaţi un cablu HDMI care acceptă
formatul video 4K pe care doriţi să îl
vizionaţi. Pentru detalii, consultaţi
„Formate video HDMI acceptate”
(pagina 61).
19RO
1
2
3
Verificaţi ce mufă HDMI IN de pe
televizor este compatibilă cu
HDCP2.2.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare
a televizorului.
Conectaţi mufa HDMI IN
compatibilă cu HDCP2.2 de pe
televizor şi mufa HDMI OUT de pe
unitatea principală cu cablul HDMI
(nefurnizat).
Conectarea televizorului este
finalizată.
Conectaţi mufa HDMI OUT
compatibilă cu HDCP2.2 de pe
dispozitivul 4K şi mufa HDMI IN de
pe unitatea principală cu cablul
HDMI (nefurnizat).
Consultaţi instrucţiunile de utilizare
a dispozitivului 4K pentru a afla
dacă mufa HDMI OUT de dispozitivul
4K este compatibilă cu HDCP2.2.
Conectarea dispozitivului 4K este
finalizată.
Mufă HDMI
compatibilă cu
HDCP2.2
Dacă o mufă HDMI
compatibilă cu HDCP2.2 de
pe televizor nu are o etichetă
„ARC”
Dacă mufa HDMI IN compatibilă cu
HDCP2.2 a televizorului nu este
compatibilă cu ARC (Audio Return
Channel), sunetul televizorului nu este
scos prin sistem.
În acest caz, conectaţi mufa de ieşire
optică a televizorului şi mufa TV IN (OPT)
de pe unitatea principală cu cablul
digital optic (furnizat).
20RO
Televizor
Mufă HDMI
compatibilă cu
HDCP2.2
Player Blu-ray Disc, decodor
pentru cablu, decodor de
satelit etc.
 Cablu HDMI (nefurnizat)
 Cablu HDMI (nefurnizat)
Utilizaţi un cablu HDMI care acceptă
formatul video 4K pe care doriţi să îl
vizionaţi. Pentru detalii, consultaţi
„Formate video HDMI acceptate”
(pagina 61).
 Cablu digital optic (furnizat)
Setarea formatului de
semnal HDMI pentru a
vizualiza conţinut video 4K
Pentru a vizualiza conţinut video 4K,
selectaţi setarea corespunzătoare
pentru televizorul 4K şi dispozitivul 4K
conectat.
1
2
3
4
Notă
• În funcţie de televizor, poate fi necesară
setarea acestuia la ieşirea HDMI.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare a
televizorului.
• Dacă imaginea nu este afişată după ce
setaţi [HDMI Signal Format] la [Enhanced
format], setaţi la [Standard format].
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
TV.
Selectaţi
[Setup] - [Advanced
Settings] din meniul de pornire.
Selectaţi [HDMI Settings] [HDMI Signal Format].
Pe ecranul TV apare afişajul [Format
de semnal HDMI].
Selectaţi [HDMI IN], apoi selectați
setarea dorită.
• [Standard format] (setare implicită):
Selectaţi dacă televizorul şi
dispozitivele conectate acceptă
formatele video cu lăţimi de
bandă standard.
• [Enhanced format]: Selectaţi dacă
atât televizorul cât şi dispozitivele
conectate acceptă formatele
video cu lăţimi de bandă mari,
cum ar fi 4K 60p 4:4:4 etc.
Pentru detalii privind relaţia dintre
opţiunile de setare [HDMI Signal
Format], formatele de semnal video
acceptate şi cablurile HDMI care pot
fi utilizate, consultaţi „Formate
video HDMI acceptate” (pagina 61).
21RO
1
Pregătiţi două şuruburi
(nefurnizate) potrivite pentru
orificiile pentru montare pe perete
de pe partea din spate a boxei
bară.
Pregătirea pentru utilizarea
sistemului
Montarea boxei bară pe
un perete
4 mm
Peste 30 mm
Puteţi monta boxa bară pe perete.
5,1 mm
10 mm
Orificiu pe partea din spate a boxei bară
2
Notă
• Pregătiţi şuruburi (nefurnizate) adecvate
pentru materialul şi rezistenţa peretelui.
Deoarece plăcile din rigips sunt destul de
fragile, fixaţi şuruburile bine într-o grindă
din perete. Instalaţi boxele pe orizontală,
prinse cu şuruburi şi dibluri pe o secţiune
de perete plată continuă.
• Pentru instalare, apelaţi la un dealer sau
contractor licenţiat Sony şi acordaţi o
atenţie specială siguranţei în timpul
instalării.
• Sony nu va fi răspunzătoare pentru
accidentele sau daunele provocate
de instalarea necorespunzătoare,
de rezistenţa insuficientă a peretelui,
de instalarea necorespunzătoare a
şuruburilor sau de dezastrele naturale etc.
22RO
Lipiţi ŞABLONUL DE MONTARE PE
PERETE (furnizat) pe perete.
Centrul televizorului
Bandă
adezivă, etc.
ŞABLON DE
MONTARE PE
PERETE
1
Aliniaţi LINIA CENTRALĂ A
TELEVIZORULUI () din
ŞABLONUL DE MONTARE PE
PERETE cu linia centrală a
televizorului dvs.
2
Aliniaţi LINIA INFERIOARĂ A
TELEVIZORULUI () din
ŞABLONUL DE MONTARE PE
PERETE cu baza televizorului dvs.
şi lipiţi ŞABLONUL DE MONTARE
pe perete utilizând o bandă
adezivă etc. din comerţ.
3
Prindeţi şuruburile pe poziţiile
marcate () pe LINIA DE
ŞURUBURI () din ŞABLONUL DE
MONTARE PE PERETE, după cum
se indică în ilustraţia de mai jos.
368,5 mm
Notă
• Atunci când lipiţi ŞABLONUL DE
MONTARE PE PERETE, întindeţi-l bine.
• Când nu utilizați ŞABLONUL DE MONTARE
PE PERETE, montaţi boxa bară separat de
televizor, la o distanţă de cel puţin 70 mm.
368,5 mm
Şuruburi
Poziţii
marcate ()
între 10,0 mm
şi 11,0 mm
4
5
Îndepărtaţi ŞABLONUL DE
MONTARE PE PERETE.
Agăţaţi boxa bară de şuruburi.
Aliniaţi orificiile de pe partea din
spate a boxei bară cu şuruburile,
apoi agăţaţi boxa bară pe cele două
şuruburi.
23RO
Stabilirea conexiunii
wireless a subwooferului
(SECURE LINK)
Puteţi specifica conexiunea wireless
care va fi utilizată pentru a lega sistemul
la subwoofer prin intermediul funcţiei
Secure Link. Vă recomandăm să
executaţi funcția Secure Link pentru a
preveni interferențele dacă utilizați mai
multe produse identice sau vecinii dvs.
utilizează aceleași produse.
4
5
6
7
LINK
Indicator de
alimentare
Selectaţi [On].
Pe ecranul TV apare afişajul
[Secure Link].
Apăsaţi LINK de pe spatele
subwooferului.
Indicatorul de alimentare de pe
subwoofer clipeşte în culoarea
portocaliu.
Continuaţi cu pasul următor după
2 minut.
Selectaţi [Start].
Începe setarea legăturii.
Pentru a reveni la afişajul anterior,
selectaţi [Cancel].
Finalizaţi setarea legăturii urmând
instrucţiunile din mesajul de pe
ecran.
Indicatorul de alimentare de pe
subwoofer se aprinde în culoarea
portocaliu.
Notă
Dacă apare mesajul [Cannot set Secure
Link.], urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
1
2
3
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
TV.
Selectaţi
[Setup] - [Advanced
Settings] din meniul de pornire.
Selectaţi [Speaker Settings] [Secure Link].
24RO
Când telecomanda TV nu
funcţionează
Atunci când unitatea principală
blochează senzorul telecomenzii de pe
televizor, telecomanda televizorului
poate să nu funcţioneze. În acest caz,
activaţi funcţia de amplificare infraroşii
a sistemului.
Puteţi controla televizorul cu
telecomanda TV, transmiţând semnalul
telecomenzii din spatele unităţii
principale.
1
2
3
4
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
TV.
Selectaţi
[Setup] - [Advanced
Settings] din meniul de pornire.
Selectaţi [System Settings] [IR-Repeater].
Pe ecranul TV apare afişajul
[IR-Repeater].
Selectaţi [On].
Notă
• Asiguraţi-vă că aţi verificat dacă
telecomanda TV nu poate controla
televizorul, apoi setaţi funcţia [IRRepeater] la [On]. Dacă setaţi la [On]
atunci când telecomanda poate controla
televizorul, este posibil ca funcţionarea să
fie defectuoasă din cauza interferenţelor
dintre comanda directă de la
telecomandă şi comenzile transmise prin
intermediul unităţii principale.
• La unele televizoare, este posibil ca
această funcţie să nu funcţioneze corect.
În acest caz, amplasaţi unitatea principală
puţin mai departe de televizor.
25RO
Vizionarea imaginilor
Vizionarea pe televizor
1
2
3
4
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
TV.
Redarea de pe
dispozitivul AV conectat
1
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe
ecranul TV.
2
Selectaţi
[Watch] - [HDMI] din
meniul de pornire.
Imaginea de pe dispozitivul selectat
apare pe ecranul televizorului iar
sunetul este scos prin sistem.
Selectaţi
[Watch] - [TV] din
meniul de pornire.
Selectaţi programul cu ajutorul
telecomenzii televizorului.
Programul TV selectat apare pe
ecranul TV iar sunetul televizorului
este scos prin sistem.
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
• Reglaţi volumul subwooferului
apăsând SW  +/– de pe
telecomandă (pagina 34).
Notă
Stabiliţi setarea boxelor televizorului
(BRAVIA) la Audio System. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare a televizorului,
pentru detalii cu privire la setarea
televizorului.
Sfat
Puteţi selecta [TV] apăsând TV pe
telecomandă.
26RO
3
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
• Reglaţi volumul subwooferului
apăsând SW  +/– de pe
telecomandă (pagina 34).
Sfat
Puteţi selecta direct [HDMI] apăsând HDMI
pe telecomandă.
Pentru a regla volumul dialogului
în timpul redării conținutului
DTS:X
Prin reglarea volumului dialogului,
puteți asculta cu ușurință dialogul,
deoarece acesta se deosebește de
zgomotul ambiental. Este posibil ca
această funcție să nu aibă efect pe
unele formate audio.
1
În timp ce selectaţi [HDMI], apăsaţi
OPTIONS.
Meniul de opţiuni apare pe ecranul
televizorului.
2
Selectaţi [Dialog Control], apoi reglați
volumul dialogului cu /.
Puteţi regla de la 0 dB la 6 dB în paşi
de 1 dB.
Ascultarea muzicii/sunetului
Ascultarea muzicii/
sunetului cu ajutorul
funcţiei BLUETOOTH®
Puteţi asculta muzica stocată pe un
dispozitiv mobil, de exemplu un telefon
inteligent sau o tabletă, prin intermediul
unei conexiuni wireless, conectând
sistemul şi dispozitivul mobil prin
intermediul funcţiei BLUETOOTH.
Atunci când vă conectaţi la dispozitivul
mobil cu ajutorul funcţiei BLUETOOTH,
puteţi efectua operaţii doar cu ajutorul
telecomenzii furnizate, fără a mai fi
nevoie să porniţi televizorul.
Ascultarea muzicii prin
împerecherea dispozitivului
mobil care este conectat
pentru prima dată
Pentru a utiliza funcția BLUETOOTH,
trebuie să efectuați împerecherea în
prealabil a sistemului și a dispozitivului
mobil.
1
Ţineţi apăsat BLUETOOTH de pe
unitatea principală timp de
2 secunde.
Sistemul intră în modul de
împerechere iar indicatorul
BLUETOOTH clipeşte des.
BLUETOOTH
2
 +/–
SW  +/–
Butoane de
control al redării
3
Buton
BLUETOOTH
Pe dispozitivul mobil, căutaţi în
sistem efectuând operaţia de
împerechere.
Lista de dispozitive BLUETOOTH
căutate apare pe ecranul
dispozitivului mobil.
Pentru metoda de operare pentru
împerecherea dispozitivului
BLUETOOTH cu dispozitivul mobil,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale dispozitivului mobil.
Asociaţi sistemul şi dispozitivul
mobil selectând „HT-XF9000” din
lista de pe ecranul dispozitivului
mobil.
Dacă se solicită o cheie de acces,
introduceţi „0000”.
27RO
4
5
6
Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH se aprinde pe
unitatea principală cu culoarea
albastru.
A fost stabilită conexiunea dintre
sistem şi dispozitivul mobil.
Porniţi redarea audio cu aplicaţia
de muzică de pe dispozitivul
mobil conectat.
Sunetul este scos prin unitatea
principală.
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
• Reglaţi volumul subwooferului
apăsând SW  +/– de pe
telecomandă (pagina 34).
• Puteţi reda sau pune pe pauză
conţinutul cu ajutorul butoanelor
de operare a redării de pe
telecomandă.
Sfaturi
• Dacă nu a fost împerecheat niciun
dispozitiv mobil (de ex., imediat după
cumpărarea sistemului), sistemul trece în
modul de împerechere prin simpla
modificare a intrării în intrarea
BLUETOOTH.
• Efectuaţi împerecherea cu cel de-al doilea
şi cu dispozitivele mobile suplimentare.
Ascultarea muzicii de pe
dispozitivul împerecheat
1
2
3
Pentru a verifica starea conexiunii
funcţiei BLUETOOTH
Stare
Indicator BLUETOOTH
În starea
standby pentru
împerechere
Clipeşte des cu culoarea
albastru
Se încearcă
stabilirea
conexiunii
Clipeşte cu culoarea
albastru
Conexiunea a
fost stabilită
Se aprinde cu culoarea
albastru
Funcţia
BLUETOOTH
este dezactivată
Luminează intermitent
rar în culoarea albastru
Notă
Când indicatorul BLUETOOTH luminează
intermitent rar în culoarea albastru, funcția
BLUETOOTH este dezactivată. Pentru a
utiliza funcţia BLUETOOTH, setaţi
[Bluetooth Mode] la [Receiver] (pagina 46).
28RO
4
5
Activaţi funcţia BLUETOOTH pe
dispozitivul mobil.
Apăsaţi BLUETOOTH.
Sistemul se reconectează automat
la ultimul dispozitiv mobil la care a
fost conectat.
Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH se aprinde cu
culoarea albastru.
A fost stabilită conexiunea dintre
sistem şi dispozitivul mobil.
Porniţi redarea audio cu aplicaţia
de muzică de pe dispozitivul
mobil conectat.
Sunetul este scos prin unitatea
principală.
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
• Reglaţi volumul subwooferului
apăsând SW  +/– de pe
telecomandă (pagina 34).
• Puteţi reda sau pune pe pauză
conţinutul cu ajutorul butoanelor
de operare a redării de pe
telecomandă.
Pentru a deconecta dispozitivul
mobil
Efectuaţi oricare dintre următoarele
manevre.
• Dezactivaţi funcţia BLUETOOTH pe
dispozitivul mobil.
• Apăsaţi BLUETOOTH în timp ce pe
ecranul TV apare afişajul [Bluetooth
Audio].
• Setaţi [Bluetooth Mode] la [Off]
(pagina 46).
• Opriţi sistemul sau dispozitivul mobil.
Ascultarea muzicii pe un
dispozitiv USB
Puteţi reda fişiere de muzică stocate pe
un dispozitiv USB conectat.
Pentru tipurile redabile de fişiere,
consultaţi „Tipuri de fişiere audio
redabile” (pagina 59).
1
Sfat
Conectați dispozitivul USB la
portul (USB).
Dacă nu a fost stabilită conexiunea,
selectaţi „HT-XF9000” pe dispozitivul
mobil.
2
3
4
5
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
TV.
Selectaţi
[Listen] - [USB
(Connected)] din meniul de
pornire.
Selectaţi folderul în care sunt
stocate melodiile, apoi selectaţi
o melodie.
Melodia selectată este redată iar
sunetul este scos prin sistem.
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
• Reglaţi volumul subwooferului
apăsând SW  +/– de pe
telecomandă (pagina 34).
29RO
Notă
Nu scoateţi dispozitivul USB în timpul
operaţiei. Pentru a evita avarierea datelor
sau deteriorarea dispozitivului USB, opriţi
sistemul înainte să conectaţi sau să
deconectaţi dispozitivul USB.
Ascultarea dispozitivului
conectat cu un cablu
audio analogic
Puteți asculta sunetul unui dispozitiv
audio, cum ar fi un televizor,
WALKMAN® etc. care este conectat la
mufa ANALOG IN a sistemului.
1
2
3
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
TV.
Selectaţi
[Listen] - [Analog] din
meniul de pornire.
Ecranul [Analog] este afişat pe
ecranul TV.
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
• Reglaţi volumul subwooferului
apăsând SW  +/– de pe
telecomandă (pagina 34).
Sfat
De asemenea, puteţi selecta direct
[Analog] dacă apăsaţi ANALOG.
30RO
1
Ajustarea calităţii sunetului
Experienţa de sunet
surround captivantă
(VERTICAL S.)
Puteți să vă lăsaţi captivaţi de sunet,
nu numai din direcția orizontală, ci și din
direcția ascendentă, utilizând Vertical
Surround Engine* eficient pentru alte
modurile de sunet (pagina 32) decât
[News]. Această funcție funcționează şi
pentru semnalul pe 2.0 canale, cum ar fi
un program TV.
* Vertical Surround Engine este o
tehnologie de procesare a câmpului de
sunet foarte precisă, dezvoltată de Sony,
care produce câmpul de sunet în direcția
înălțimii în mod virtual în plus față de un
câmp de sunet în direcția orizontală,
utilizând doar boxele frontale și fără a
utiliza boxele superioare.
Nu este nevoie să montaţi boxele pe
tavan și vă puteți bucura de sunetul cu o
prezență bogată, indiferent de înălțimea
tavanului. De asemenea, această funcție
este foarte puţin afectată de forma unei
încăperi, deoarece nu utilizează sunetul
reflectat de un perete și permite o redare
surround îmbunătățită.
2
Apăsaţi VERTICAL S.
Pe ecranul televizorului apar setările
surround pe verticală.
Apăsaţi butonul în mod repetat
pentru a selecta setarea.
Mod
Explicaţie
[On]
Activează funcția
surround pe verticală.
[Off]
Dezactivează funcția
surround pe verticală.
Notă
• Efectul surround diferă în funcție de sursa
de sunet.
• Este posibil să apară un decalaj de timp
între sunet și imagine, în funcție de sursa
de sunet. Dacă televizorul dvs. are o
funcție care are rolul de a întârzia
imaginea, utilizați-o pentru reglare.
VERTICAL S.
31RO
Setarea efectului de
sunet corespunzător
surselor de sunet
(Sound Mode)
Puteţi savura cu uşurinţă efecte de
sunet preprogramate, adaptate la
diferite tipuri de surse de sunet.
Butoanele de
selectare Sound
Mode
1
Apăsați unul dintre butoanele de
selectare a modului de sunet
(AUTO SOUND, CINEMA, MUSIC,
GAME, NEWS, SPORTS,
STANDARD) pentru a selecta
modul de sunet.
Modul de sunet selectat apare pe
ecranul televizorului.
Sound
mode
Explicaţie
[Auto
Sound]
Este selectată automat
setarea de sunet
potrivită pentru sursa
de sunet cu
ClearAudio+.
[Cinema]
Vă veți simți purtat de
sunetul de cursă lungă
din spatele dvs. și care
vă înconjoară întregul
corp. Acest mod este
adecvat pentru
vizionarea filmelor.
32RO
Sound
mode
Explicaţie
[Music]
Intensitatea și
strălucirea sunetului
sunt exprimate în
detaliu. Acest mod este
adecvat pentru
ascultarea muzicii întrun mod care vă mișcă.
[Game
Studio]
Vă puteți lăsa purtat
de val cu jocul dvs.,
reproducând
sentimentul de mișcare
și de distanțare de
obiecte, precum și
ascultarea clară a
dialogului.
[News]
Recreează discursul
clar al transmisiilor de
ştiri.
[Sports]
Puteți resimți o
atmosferă ca și cum ați
urmări un eveniment
pe un stadion. Cu toate
acestea, relatările
comentatorilor sunt
reproduse cu
intensitate.
[Standard]
Sunetul unui program
TV poate fi auzit clar.
Notă
• Funcția pentru modul de sunet este
dezactivată în următoarele condiții.
– [Sound Effect] este setat la o setare
diferită de [Sound Mode On]
(pagina 45).
– Tonul de testare este emis (pagina 41).
• Este posibil să apară un decalaj de timp
între sunet și imagine, în funcție de sursa
de sunet. Dacă televizorul dvs. are o
funcție care are rolul de a întârzia
imaginea, utilizați-o pentru reglare.
Îmbunătăţirea clarităţii
dialogurilor (VOICE)
Ascultarea de sunet clar
la volum redus în toiul
nopţii (NIGHT)
Sunetul este scos cu volum scăzut,
cu o pierdere minimă a fidelităţii şi
clarităţii dialogului.
VOICE
NIGHT
1
2
Apăsaţi VOICE.
Modul voce apare pe ecranul TV.
Apăsaţi butonul în mod repetat
pentru a selecta modul voce.
Mod
Explicaţie
[Up Off]
Standard
[Up 1]
Dialogurile se aud cu
uşurinţă datorită
amplificării gamei de
dialog.
[Up 2]
Gama de dialog este
amplificată şi sunetul
dialogurilor poate fi
mai uşor de distins de
către cei vârstnici.
1
2
Apăsaţi NIGHT.
Modul nocturn apare pe ecranul TV.
Apăsaţi butonul în mod repetat
pentru a selecta modul nocturn.
Mod
Explicaţie
[On]
Activează funcţia mod
nocturn.
[Off]
Dezactivează funcţia
mod nocturn.
Notă
Dacă opriţi sistemul, această setare este
comutată automat la [Off].
33RO
Reglarea volumului
subwooferului
Reglarea întârzierii
dintre imagine şi sunet
Subwooferul este conceput pentru
reproducerea sunetului de bas sau a
sunetelor de joasă frecvenţă.
Atunci când sunetul nu corespunde
imaginilor de pe ecranul TV, puteţi regla
decalajul dintre imagine şi sunet.
Metoda de setare diferă, în funcţie de
intrare.
Televizor
SW  +/–
Apăsaţi SW (volum subwoofer)  +/–
pentru a regla volumul subwooferului.
///,
Notă
Dacă sursa de intrare nu conţine multe
sunete de bas, aşa cum se întâmplă în
cazul programelor de televiziune, sunetul
de bas al subwooferului poate fi auzit cu
dificultate.
OPTIONS
Atunci când priviţi la
televizor
1
2
34RO
Apăsaţi OPTIONS, apoi TV pentru
a intra în modul de setare.
Indicatorul Televizor luminează
intermitent de 3 ori.
Reglaţi decalajul cu / şi
apăsaţi .
Puteţi face reglaje între 0 msec şi
300 msec, în paşi de câte 25 msec.
Indicatoarele luminează intermitent
în funcție de timpul de reglare.
• 0 msec: Indicatoarele Televizor şi
USB clipesc de două ori.
• 25 msec - 50 msec: Indicatorul
Televizor luminează intermitent
rar de două ori.
• 75 msec - 100 msec: Indicatorul
HDMI luminează intermitent rar de
două ori.
• 125 msec - 150 msec: Indicatorul
BLUETOOTH luminează
intermitent rar de două ori.
• 300 msec: Indicatoarele Televizor
şi USB clipesc de două ori.
Indicatorul Televizor luminează
intermitent de 3 ori și se stabilește
valoarea setării.
Atunci când urmăriţi imagini
de pe un alt dispozitiv
1
2
3
Apăsaţi OPTIONS.
Meniul de opţiuni apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi [Sincronizare A/V].
Reglaţi decalajul cu / şi
apăsaţi .
Puteţi face reglaje între 0 msec şi
300 msec, în paşi de câte 25 msec.
• 175 msec - 200 msec: Indicatorul
ANALOG luminează intermitent
rar de două ori.
• 225 msec - 275 msec: Indicatorul
USB luminează intermitent rar de
două ori.
35RO
Redarea de fişiere audio
comprimate sau de CDuri cu o calitate naturală a
sunetului (DSEE)
Această funcţie îmbunătăţeşte calitatea
sunetului pentru fişierele audio
comprimate sau a CD-urilor deoarece
restaurează sunetul de înaltă rezoluţie
eliminat în procesul de compresie.
Puteţi asculta un sunet de o calitate
similară celei originale, natural şi cu o
bună distribuţie spaţială.
1
2
3
4
Ascultarea sunetului
transmisiilor multiplex
(AUDIO)
Vă puteţi bucura de sunet de transmisie
multiplex când sistemul recepţionează
un semnal de transmisie multiplex
Dolby Digital.
AUDIO
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
TV.
Selectaţi
[Setup] - [Advanced
Settings] din meniul de pornire.
Selectaţi [Audio Settings] - [DSEE].
Selectaţi [On].
Notă
• Această funcţie este disponibilă doar
dacă selectaţi [Auto Sound]* sau [Music]
în modul de sunet (pagina 32).
• Această funcţie este compatibilă cu
semnale de intrare digitale pe 2 canale cu
o frecvenţă de eşantionare de 44,1 kHz
sau 48 kHz.
• Frecvenţa de eşantionare/adâncimea
biţilor după conversia ascendentă este de
până la 96 kHz/24 bit.
• Această funcţie nu este compatibilă cu
semnalele DSD.
• Această funcţie nu este disponibilă atunci
când se selectează [Advanced Auto
Volume] la [On] (pagina 45).
* Numai când [Music] este selectată cu
[Auto Sound].
36RO
1
Apăsaţi butonul AUDIO în mod
repetat pentru a selecta semnalul
audio dorit.
Indicatoarele luminează intermitent
în funcție de setare.
• [Main]: Indicatorul Televizor
luminează intermitent o dată.
Va fi scos sunetul limbii principale.
• [Sub]: Indicatorul USB luminează
intermitent o dată.
Va fi scos sunetul limbii secundare.
• [Main/Sub]: Indicatoarele
Televizor şi USB luminează
intermitent o dată.
Va fi scos sunetul combinat,
rezultat din limba principală şi
cea secundară.
Notă
• Pentru a recepţiona un semnal Dolby
Digital, trebuie să conectați televizorul
compatibil cu Audio Return Channel
(pagina 39) la mufa HDMI OUT (TV (ARC))
cu cablul HDMI (nefurnizat) sau alte
dispozitive la mufa HDMI IN cu cablul
HDMI (nefurnizat).
• Dacă mufa HDMI IN a televizorului nu este
compatibilă cu Audio Return Channel
(pagina 39), conectați televizorul la mufa
TV IN (OPT) cu cablul digital optic
(furnizat) pentru a primi un semnal Dolby
Digital.
37RO
Sfat
Comandă HDMI Utilizarea funcției
Utilizarea funcției
Comandă HDMI
Dacă conectaţi un dispozitiv cum ar fi un
televizor sau un player Blu-ray Disc,
compatibil cu funcţia Comandă HDMI*
printr-un cablu HDMI, veţi putea opera
cu uşurinţă dispozitivul cu ajutorul unei
telecomenzi.
Puteţi folosi următoarele funcţii
împreună cu funcţia Comandă HDMI.
• Funcţia System Power Off
• Funcţia System Audio Control
• Audio Return Channel
• Funcţia One-Touch Play
• Operarea meniului cu ajutorul
telecomenzii televizorului
• Setarea de economisire a energiei
HDMI Standby Through
• Language Follow
Notă
Aceste funcţii pot funcţiona pe dispozitive
care nu sunt fabricate de Sony dar
funcţionarea corectă a acestora nu este
garantată.
* Comandă HDMI este un standard utilizat
de CEC (Consumer Electronics Control)
pentru a permite dispozitivelor HDMI
(High-Definition Multimedia Interface) să
se controleze între ele.
Pregătirea pentru utilizarea
funcţiei Comandă HDMI
Setaţi
[Setup] - [Advanced Settings]
- [HDMI Settings] - [Control for HDMI] pe
sistem la [On] (pagina 45). Setarea
implicită este [On].
Activaţi setările funcţiei Comandă HDMI
pentru televizor şi alte dispozitive
conectate la sistem.
38RO
Dacă activaţi funcţia Comandă HDMI
(„BRAVIA” sync) atunci când utilizați un
televizor fabricat de Sony, funcţia
Comandă HDMI a sistemului este activată
şi ea automat.
Funcţia System Power Off
Dacă opriţi televizorul, sistemul va fi
oprit şi el automat.
Setaţi
[Setup] - [Advanced Settings]
- [HDMI Settings] - [Standby Linked to
TV] de pe sistem la [On] sau [Auto]
(pagina 46). Setarea implicită este [Auto].
Notă
În funcţie de starea dispozitivului conectat,
este posibil ca acesta să nu se oprească.
Funcţia System Audio
Control
Dacă porniţi sistemul în timp ce este
pornit şi televizorul, sunetul televizorului
va fi scos prin boxele sistemului.
Puteţi ajusta volumul sistemului cu
ajutorul telecomenzii televizorului.
Când porniți televizorul, sistemul este
pornit automat și sunetul televizorului
este scos prin boxele sistemului.
De asemenea puteţi efectua operaţiuni
utilizând meniul televizorului. Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare a televizorului.
Notă
• În funcţie de setările televizorului, este
posibil ca funcţia System Audio Control să
nu fie disponibilă. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a televizorului.
• În funcție de televizor, dacă ultima dată
când v-aţi uitat la televizor, sunetul
televizorului a fost scos prin boxele
televizorului, este posibil ca sistemul să
nu pornească prin interconectarea cu
puterea televizorului, chiar și atunci când
televizorul este pornit.
Audio Return Channel
Dacă sistemul este conectat la mufa
compatibilă cu HDMI IN a televizorului
prin Audio Return Channel (ARC), puteţi
asculta sunetul televizorului prin boxele
sistemului fără a mai conecta un cablu
digital optic.
Pe sistem, setaţi
[Setup] [Advanced Settings] - [HDMI Settings] [TV Audio Input Mode] la [Auto]
(pagina 46) Setarea implicită este
[Auto].
Notă
Dacă televizorul nu este compatibil cu
Audio Return Channel, trebuie conectat
cablul digital optic (furnizat) (consultaţi
Ghidul de pornire furnizat).
Funcţia One-Touch Play
Atunci când redaţi conţinut de pe un
dispozitiv (player Blu-ray Disc,
„PlayStation®4” etc.) conectat la sistem,
sistemul şi televizorul sunt pornite
automat, semnalul de intrare al
sistemului este comutat la intrarea
dispozitivului de pe care se efectuează
redarea iar sunetul este scos prin boxele
sistemului.
Notă
• Dacă
[Setup] - [Advanced Settings] [HDMI Settings] - [Standby Through] este
setat pe sistem la [On] sau [Auto] şi
sunetul televizorului a fost scos prin
boxele televizorului ultima dată când aţi
privit la televizor, este posibil ca sistemul
să nu pornească, iar sunetul şi imaginea
ar putea fi scoase prin televizor chiar dacă
redaţi conţinutul de pe dispozitiv
(pagina 46).
• Este posibil ca partea de început a
conţinutului redat să nu fie redată corect,
în funcţie de televizor.
Operarea meniului cu
ajutorul telecomenzii
televizorului
Puteţi selecta sistemul cu ajutorul
butonului SYNC MENU de pe
telecomanda televizorului pentru a
opera sistemul.
Această funcţie poate fi utilizată dacă
televizorul acceptă Sync Menu. Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare a televizorului.
Notă
• În meniul Sync Menu al televizorului,
sistemul este recunoscut de televizor ca
„Player”.
• Este posibil ca unele operaţiuni să nu fie
disponibile în cazul anumitor televizoare.
Setarea de economisire a
energiei HDMI Standby
Through
Setarea de economisire a energiei HDMI
Standby Through (pagina 46) este o
funcţie care vă permite să ascultaţi
sunet şi să urmăriţi imagini de pe un
dispozitiv conectat fără a porni sistemul.
Setaţi
[Setup] - [Advanced Settings]
- [HDMI Settings] - [Standby Through] la
[Auto] (pagina 46). Setarea implicită
este [Auto].
Notă
Dacă imaginea de pe dispozitivul conectat
la sistem nu este afişată pe televizor, setaţi
[Standby Through] la [On]. Dacă conectaţi
un televizor care nu este fabricat de Sony,
vă recomandăm să selectaţi această setare.
Language Follow
Când modificaţi limba afişajului pe
ecran al televizorului, limba afişajului pe
ecran al sistemului se modifică şi ea.
39RO
Utilizarea funcţiei
„BRAVIA” Sync
Pe lângă funcţia Comandă HDMI,
puteţi utiliza şi funcţiile următoare pe
dispozitivele compatibile cu funcţia
„BRAVIA” sync.
• Funcţia Sound mode/Scene Select
• Comandă Home Theatre
Notă
Aceste funcţii sunt funcţii proprietare ale
Sony. Această funcţie nu este compatibilă
cu produsele care nu sunt fabricate de
Sony.
Funcţia Sound mode/Scene
Select
Modul de sunet al sistemului este
comutat automat în funcţie de setările
funcţiei Scene Select a televizorului sau
ale modului de sunet. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare a
televizorului.
Setaţi modul de sunet la [Auto Sound]
(pagina 32).
Funcţia Home Theatre
Control
Dacă utilizați un televizor compatibil cu
funcţia Home Theatre Control, setarea
sistemului, configurarea setărilor pentru
modul de sunet, comutarea intrării etc.
se pot realiza fără a comuta intrarea
Televizor.
Această funcţie se poate utiliza dacă
televizorul este conectat la Internet.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare a televizorului.
40RO
[Level]
Modificarea setărilor
Particularizarea
setărilor boxei pentru
sunet Surround
Pentru a obţine un sunet surround bun,
setaţi distanţa dintre boxe şi poziţia dvs.
de ascultare şi nivelul ieşire al boxelor,
etc.
Setările implicite sunt subliniate.
1
2
3
4
Reglați nivelul sunetului pentru boxe.
Puteţi seta valoarea între -6,0 dB şi
6,0 dB (în paşi de 0,5 dB).
[Frontal]: Setează nivelul pentru boxa
frontală.
[Subwoofer]: Setează nivelul pentru
subwoofer.
[Test Tone]
Boxele emit tonul de testare pentru a
verifica boxele disponibile.
[Off]: Tonul de testare nu iese prin boxe.
[On]: Tonul de testare iese prin boxă.
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
TV.
Selectaţi
[Setup] - [Advanced
Settings] din meniul de pornire.
Selectaţi [Speaker Settings] [Manual Speaker Settings].
Pe ecranul TV apare afişajul [Manual
Speaker Settings].
Efectuaţi setările boxelor.
Selectaţi elementul de setare din
următoarele elemente apăsând /
şi , după care setaţi valoarea în
conformitate cu mediul apăsând /
şi .
[Distance]
Setaţi distanţa de la poziţia de ascultare
până la boxe.
Puteți seta valoarea de la 0 metri la
10 metri (0,1 m pas) (0 ft la 33 ft
(1/4 ft pas)).
[Frontal]: Setează distanţa pentru boxa
frontală.
[Subwoofer]: Setează distanţa pentru
subwoofer.
Sfat
Puteţi modifica unităţile de măsură
(picioare sau metri) apăsând OPTIONS.
41RO
Modificarea luminozităţii
indicatoarelor (DIMMER)
Economisirea de energie
în modul standby
Puteți modifica luminozitatea
indicatoarelor de pe unitatea principală.
Asiguraţi-vă că aţi efectuat setările
următoare:
– [Bluetooth Standby] este setat la [Off]
(pagina 46).
– [Standby Through] este setat la [Off]
(pagina 46).
DIMMER
1
2
Apăsaţi DIMMER.
Modul de afişare apare pe ecranul
TV.
Apăsaţi butonul în mod repetat
pentru a selecta modul de afişaj
dorit.
Mod
Explicaţie
[Bright]
Toate indicatoarele
luminează intens.
[Dark]
Toate indicatoarele
luminează slab.
[Off]
Toate indicatoarele
sunt stinse.
Notă
Toate indicatoarele de pe unitatea
principală sunt stinse atunci când este
selectat [Off]. Acestea se aprind automat
atunci când apăsaţi orice buton, apoi se
sting din nou dacă nu utilizaţi sistemul
timp de circa 10 secunde. Totuşi, în unele
cazuri, este posibil ca indicatoarele să nu
se stingă. În acest caz, luminozitatea
indicatoarelor este cea aferentă setării
[Dark].
42RO
Efectuarea Easy Setup
Puteți configura cu ușurință setările
inițiale de bază pentru sistem efectuând
Easy Setup.
1
2
3
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
TV.
Selectaţi
[Setup] - [Easy
Setup] din meniul de pornire.
Efectuaţi setările urmând
instrucţiunile de pe ecran.
43RO
Efectuarea Advanced Settings
Puteţi face diverse ajustări ale unor elemente precum imaginea şi sunetul.
Setările implicite sunt subliniate.
1
2
3
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul TV.
Selectaţi
[Setup] - [Advanced Settings] din meniul de pornire.
Pe ecranul TV apare afişajul [Advanced Settings].
Selectaţi elementul de setare.
Element setare
44RO
Explicaţie
[Speaker Settings]
Efectuează setările boxei și subwoofer-ului pentru
instalare și conexiuni. (pagina 45)
[Audio Settings]
Efectuează setările pentru ieșirea audio.
(pagina 45)
[HDMI Settings]
Efectuează setările pentru HDMI. (pagina 45)
[System Settings]
Efectuează setări detaliate pentru funcţia
BLUETOOTH. (pagina 46)
[System Settings]
Efectuează setările referitoare la sistem.
(pagina 47)
[Resetting]
Resetează sistemul la setările implicite din fabrică.
(pagina 47)
[Software Update]
Actualizează software-ul sistemului. (pagina 48)
[Speaker Settings]
[Manual Speaker Settings]
Puteţi efectua setările boxelor pentru a
obţine cel mai bun sunet surround
posibil. Pentru detalii, consultaţi
„Particularizarea setărilor boxei pentru
sunet Surround” (pagina 41).
[Secure Link]
Puteți realiza o conexiune wireless
pentru subwoofer. Pentru detalii,
consultaţi „Stabilirea conexiunii wireless
a subwooferului (SECURE LINK)”
(pagina 24).
[Audio Settings]
[DSEE]
Această funcţie este disponibilă doar
dacă selectaţi [Auto Sound]* sau [Music]
în modul de sunet.
[On]: Îmbunătăţeşte calitatea sunetului
prin restaurarea sunetului de înaltă
rezoluţie (pagina 36).
[Off]: Off
* Numai când [Music] este selectată cu
[Auto Sound].
[Sound Effect]
Puteți selecta efecte sonore, cum ar fi
modul de sunet.
[Sound Mode On]: Vertical Surround
Engine îmbunătățește canalele de boxe
surround și de înălțime pentru a crea un
efect surround virtual captivant și
învăluitor, cum ar fi modul de sunet
(pagina 32) și surround pe verticală
(pagina 31).
[Dolby Speaker Virtualizer]: Dolby
Speaker Virtualizer îmbunătățește
canalele de boxe surround și de înălțime
pentru a crea un efect surround virtual
captivant și învăluitor atunci când redaţi
formatul Dolby. Dezactivează alte efecte
de sunet care nu sunt în format Dolby.
[Off]: Dezactivează efectele de sunet.
Selectați această opțiune atunci când nu
doriți să setați limita superioară pentru
frecvența de eşantionare.
[Advanced Auto Volume]
Puteți reduce schimbarea volumului
datorită semnalului de intrare. Această
funcţie este eficientă atunci când
volumul unei reclame este mai puternic
decât cel al programelor TV.
[On]: Ajustează automat volumul.
[Off]: Off
[Audio DRC]
Notă
Puteţi să comprimaţi intervalul dinamic
al piesei audio.
[Auto]: Comprimă automat sunetul
codificat în Dolby TrueHD .
[On]: Sistemul reproduce pista de sunet
dolby și DTS cu tipul de interval dinamic
avut în vedere de inginerul care a
efectuat înregistrarea.
[Off]: Fără compresie a intervalului
dinamic.
Această funcție nu este potrivită pentru
ascultarea muzicii.
[HDMI Settings]
[Control for HDMI]
[On]: Funcţia Comandă HDMI este
activată. Dispozitivele conectate cu un
cablu HDMI se pot controla reciproc.
[Off]: Off
45RO
[Standby Linked to TV]
[HDMI Signal Format]
Această funcţie este disponibilă atunci
când setaţi [Control for HDMI] la [On].
[Auto]: Dacă intrarea sistemului este
[TV] sau [HDMI], sistemul se opreşte
automat atunci când stingeţi televizorul.
[On]: Sistemul se opreşte automat
atunci când opriţi televizorul, indiferent
de intrare.
[Off]: Sistemul nu se opreşte chiar dacă
opriţi televizorul.
Puteţi selecta formatul de semnal HDMI
pentru semnalul de intrare. Pentru
detalii, consultaţi „Setarea formatului de
semnal HDMI pentru a vizualiza conţinut
video 4K” (pagina 21).
[Standby Through]
Această funcţie este disponibilă atunci
când setaţi [Control for HDMI] la [On].
[Auto]: Semnalele sunt scoase prin mufa
HDMI OUT (ARC) a sistemului atunci
când televizorul este pornit iar sistemul
nu este pornit. Consumul de energie al
sistemului în modul standby poate fi
redus mai mult dacă îl setaţi la [On].
[On]: Semnalele sunt scoase
întotdeauna prin mufa HDMI OUT (ARC)
a sistemului atunci când sistemul nu
este pornit. Dacă conectaţi un televizor
care nu este fabricat de Sony, vă
recomandăm să selectaţi această setare.
[Off]: Semnalele nu sunt scoase prin
mufa HDMI OUT (ARC) a sistemului
atunci când sistemul nu este pornit.
Porniţi sistemul dacă doriţi să urmăriţi pe
televizor conţinutul de pe un dispozitiv
conectat la sistem. Consumul de energie
al sistemului în modul standby poate fi
redus mai mult dacă îl setaţi la [On].
[System Settings]
[Bluetooth Mode]
Vă puteți bucura de conținut de pe un
dispozitiv BLUETOOTH utilizând acest
sistem.
[Receiver]: Sistemul este în modul
receptor, ceea ce îi permite să
recepţioneze şi să scoată conţinut audio
provenit de la dispozitivul BLUETOOTH.
[Off]: Funcţia BLUETOOTH este
dezactivată şi nu puteţi selecta intrarea
[Bluetooth Audio].
[Bluetooth Standby]
Puteţi seta [Bluetooth Standby], astfel
încât sistemul să poată fi pornit de un
dispozitiv BLUETOOTH, chiar dacă
sistemul este în modul standby. Această
funcţie nu este disponibilă decât atunci
când setaţi [Bluetooth Mode] la
[Receptor].
[On]: Sistemul porneşte automat atunci
când solicitaţi o conexiune BLUETOOTH
de pe un dispozitiv BLUETOOTH
împerecheat.
[Off]: Off
[TV Audio Input Mode]
[Bluetooth Codec - AAC]
Setaţi această funcţie dacă sistemul
este conectat la o mufă HDMI IN a
televizorului care este compatibilă cu
Audio Return Channel. Funcţia Audio
Return Channel este disponibilă atunci
când setaţi [Control for HDMI] la [On].
[Auto]: Puteţi asculta sunetul
televizorului prin boxele sistemului.
[Optical]: Folosiţi această setare atunci
când este conectat un cablu digital optic.
Această funcţie nu este disponibilă
decât atunci când setaţi [Bluetooth
Mode] la [Receiver].
[On]: Activează codecul AAC.
[Off]: Dezactivează codecul AAC.
46RO
Notă
Vă puteţi bucura de sunet de înaltă calitate
dacă AAC este activat şi dispozitivul dvs.
acceptă AAC.
[System Settings]
[OSD Language]
Puteţi selecta limba pe care doriţi să o
vedeţi în afişajul de pe ecran al
sistemului.
[IR-Repeater]
[On]: Semnalele de telecomandă pentru
televizor sunt transmise din spatele
unităţii principale.
[Off]: Dezactivează funcţia.
Pentru detalii, consultaţi „Când
telecomanda TV nu funcţionează”
(pagina 25).
[Resetting]
Puteţi reiniţializa setările de sistem la
valorile implicite din fabrică, selectând
grupul de setări. Toate setările din
grupul respectiv vor fi reiniţializate.
Pentru detalii, consultaţi „Resetarea
sistemului” (pagina 55).
[Software Update]
Puteți actualiza software-ul sistemului.
Pentru detalii, consultaţi „Actualizarea
software-ului” (pagina 48).
[Auto Standby]
[On]: Activează funcţia [Auto Standby].
Dacă nu utilizaţi sistemul în timp ce nu
este introdus niciun semnal timp de
aproximativ 20 de minute, acesta intră
automat în modul standby.
[Off]: Off
[Device Name Setting]
Puteţi modifica numele acestui sistem
potrivit preferinţelor, astfel încât să îl
recunoaşteţi mai uşor atunci când
utilizaţi funcţia [Bluetooth Audio].
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi
folosiţi tastatura software pentru a
introduce numele.
[Software License Information]
Puteţi afişa informaţii despre licenţa
software.
[Software Version]
Este afişată versiunea de software.
47RO
2
În timpul unei actualizări de
software, indicatoarele de pe
unitatea principală luminează
intermitent. Indicatoarele care
luminează intermitent ajung de la
1 la 5, asociate cu progresul de
actualizare.
3
După ce actualizarea este
finalizată, toate indicatoarele de
pe unitatea principală luminează
intermitent rapid de două ori,
apoi sistemul repornește
automat.
Actualizarea
software-ului
Actualizând software-ul la cea mai
recentă versiune, puteţi beneficia de
cele mai noi funcţii.
Pentru informaţii despre funcţiile de
actualizare, accesaţi următorul site web:
www.sony.eu/support
Notă
• Finalizarea actualizării poate dura până la
40 de minute.
• Cât timp se desfăşoară operaţiunea de
actualizare, nu porniţi sau nu opriţi
sistemul, deconectați cablul de
alimentare c.a., deconectați/conectați
cablul HDMI sau utilizați sistemul sau
televizorul. Aşteptaţi să se finalizeze
actualizarea software.
1
2
3
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
TV.
Selectaţi
[Setup] - [Advanced
Settings] din meniul de pornire.
Selectaţi [Software Update].
Pentru detalii despre actualizare,
consultați instrucțiunile afișate la
descărcarea fișierului de actualizare.
Actualizarea continuă după cum
urmează.
1
48RO
Când începe o actualizare de
software, toate indicatoarele de
pe unitatea principală luminează
intermitent rapid de 4 ori. Apoi,
sistemul repornește automat.
Notă
Puteţi efectua [Software Update] ţinând
apăsat butonul BLUETOOTH şi  de pe
unitatea principală timp de 7 secunde.
Depanare
Depanare
Dacă în timpul utilizării sistemului
întâmpinaţi una dintre următoarele
dificultăţi, utilizaţi acest ghid de
depanare pentru a încerca să remediaţi
problema înainte de a apela la reparaţii.
Dacă problema persistă, consultaţi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
Nu uitaţi să aduceţi atât unitatea
principală cât şi subwooferul, chiar dacă
aveţi impresia că doar una dintre
componente are probleme, atunci când
solicitaţi reparaţii.
Alimentare
Sistemul nu porneşte.
 Verificaţi dacă este bine conectat
cablul de alimentare CA (de la reţea).
 Deconectaţi cablul de alimentare CA
(de la reţea) de la priza de perete
(reţea) şi apoi reconectaţi-l după
câteva minute.
Sistemul nu porneşte chiar dacă
televizorul este pornit.
 Setaţi
[Setup] - [Advanced
Settings] - [HDMI Settings] - [Control
for HDMI] la [On] (pagina 45).
Televizorul trebuie să accepte funcţia
Comandă HDMI (pagina 38). Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare a televizorului.
 Verificaţi setările difuzorului
televizorului. Alimentarea sistemului
se sincronizează cu setările
difuzorului televizorului. Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare a televizorului.
 În funcție de televizor, dacă la ultima
utilizare sunetul a fost scos prin
difuzorul televizorului, este posibil
ca sistemul să nu pornească prin
interconectarea cu puterea
televizorului, chiar și atunci când
televizorul este pornit.
Sistemul se opreşte atunci când
este oprit televizorul.
 Verificaţi setarea
[Setup] [Advanced Settings] - [HDMI Settings] [Standby Linked to TV] (pagina 46).
Dacă [Standby Linked to TV] este
setat la [On]sau [Auto], sistemul se
opreşte automat atunci când opriţi
televizorul.
Sistemul nu se opreşte chiar dacă
televizorul este oprit.
 Verificaţi setarea
[Setup] [Advanced Settings] - [HDMI Settings] [Standby Linked to TV] (pagina 46).
Pentru ca sistemul să se oprească
automat, indiferent de intrare atunci
când opriţi televizorul, setaţi [Standby
Linked to TV] la [On]. Televizorul
trebuie să accepte funcţia Comandă
HDMI (pagina 38). Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare a
televizorului.
Sistemul nu poate fi oprit.
 Sistemul se poate afla în modul demo.
Pentru a revoca mod demonstrativ,
resetaţi sistemul. Apăsaţi şi ţineţi
apăsat  (alimentare) şi – (volum) de
pe unitatea principală timp de cel
puţin 5 secunde (pagina 55).
Imagine
Nu este scoasă nicio imagine sau
imaginea nu este scoasă corect.
 Selectaţi intrarea adecvată (pagina 26).
 Dacă nu apare nicio imagine atunci
când este selectată intrarea Televizor,
selectaţi canalul TV dorit utilizând
telecomanda televizorului.
49RO
 Dacă nu apare nicio imagine atunci
când este selectată intrarea HDMI,
apăsaţi butonul de redare pe
dispozitivul conectat.
 Deconectaţi cablul HDMI şi apoi
conectaţi-l din nou. Asiguraţi-vă că
acesta este introdus bine.
 Dacă nu se afişează nicio imagine de
la dispozitivul conectat sau imaginea
de la dispozitivul conectat nu este
scoasă corect, setaţi
[Setup] [Advanced Settings] - [HDMI Settings]
- [Format de semnal HDMI] - [HDMI
IN] la [Standard format] (pagina 21).
 În cazul în care conectaţi un dispozitiv
care acceptă HDCP 2.2, asiguraţi-vă
că aţi conectat dispozitivul la mufa
HDMI IN, iar televizorul la mufa HDMI
OUT de pe sistem.
 Sistemul este conectat la un dispozitiv
de intrare care nu este compatibil cu
HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection - protecţie pentru
conţinut digital din banda de
frecvenţe înalte). În acest caz, verificaţi
specificaţiile dispozitivului conectat.
Conţinuturile 3D de la mufa HDMI IN
nu apar pe ecranul televizorului.
 În funcţie de televizor sau de
dispozitivul video, este posibil să nu
apară conţinuturile 3D. Verificaţi
formatul video HDMI acceptat
(pagina 61).
Conţinutul video 4K de la mufa
HDMI IN nu apare pe ecranul
televizorului.
 În funcţie de televizor sau de
dispozitivul video, este posibil să
nu apară conţinuturile video 4K.
Verificaţi funcţiile video şi setările
televizorului şi ale dispozitivului
video.
 Este posibil ca imaginea să nu fie
afişată corect dacă se modifică
setarea [HDMI Signal Format].
În acest caz, schimbaţi setarea la
[Standard format] (pagina 21).
50RO
 Utilizaţi un cablu HDMI Premium de
mare viteză cu Ethernet care acceptă
18Gbps sau un cablu HDMI de mare
viteză cu Ethernet (pagina 61).
O imagine nu se afişează pe
întregul ecran al televizorului.
 Raportul de aspect al fişierului media
este fix.
Imaginea şi sunetul dispozitivului
care este conectat la sistem nu sunt
scoase pe televizor atunci când
sistemul nu este pornit.
 Setaţi
[Setup] - [Advanced
Settings] - [HDMI Settings] - [Control
for HDMI] la [On] pe sistem, după care
setaţi [Standby Through] la [Auto] sau
[On] (pagina 46).
 Porniţi sistemul şi comutaţi pe
intrarea pentru dispozitivul de redare.
 Dacă sunt conectate dispozitive care
nu sunt fabricate de Sony dar acceptă
funcţia Comandă HDMI, setaţi
[Setup] - [Advanced Settings] [HDMI Settings] - [Standby Through]
la [On] (pagina 46).
Conţinutul HDR nu poate fi afişat în
interval dinamic ridicat.
 Verificaţi setările televizorului şi ale
dispozitivului conectat. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
primite împreună cu televizorul şi
dispozitivul conectat.
 Unele dispozitive pot converti
conţinutul HDR la SDR în cazul în care
lăţimea de bandă nu este suficientă.
În acest caz, setaţi
[Setup] [Advanced Settings] - [HDMI Settings]
- [HDMI Signal Format] - [HDMI IN] la
[Enhanced format] în cazul în care
televizorul şi dispozitivul conectat
acceptă o lăţime de bandă de până la
18Gbps (pagina 21). Atunci când
selectaţi [Enhanced format],
asiguraţi-vă că folosiţi un cablu HDMI
Premium de mare viteză cu Ethernet
care acceptă 18Gbps (pagina 61).
Sunet
Sistemul nu se poate conecta la un
televizor cu funcţia BLUETOOTH.
 Când conectaţi sistemul şi televizorul
cu un cablu HDMI (nefurnizat),
conexiunea BLUETOOTH este anulată.
Sunetul televizorului nu este scos
de sistem.
 Verificaţi tipul şi conexiunea cablului
HDMI, a cablului optic digital sau a
cablului audio analogic conectat la
sistem şi la televizor (consultaţi
Ghidul de pornire furnizat).
 Deconectați cablurile care sunt
conectate la televizor și la sistem,
apoi conectați-le ferm din nou.
Deconectați cablurile de alimentare
CA (de la reţea) ale televizorului și
ale sistemului din prizele CA (rețea),
apoi conectați-le din nou.
 Dacă sistemul şi televizorul sunt
conectate cu un cablu HDMI, verificaţi
următoarele.
– Mufa HDMI a televizorului conectat
este etichetată cu „ARC”.
– Funcţia Comandă HDMI a
televizorului este activată.
– Pe sistem, [Control for HDMI] este
setat la [On] şi [TV Audio Input
Mode] la [Auto] (pagina 46).
 Dacă televizorul nu este compatibil
cu Audio Return Channel, conectaţi
cablul optic digital (furnizat)
(consultaţi Ghidul de pornire
furnizat). Dacă televizorul nu este
compatibil cu Audio Return Channel,
sunetul televizorului nu va fi scos prin
sistem, chiar dacă sistemul este
conectat la mufa HDMI IN a
televizorului.
 Comutaţi intrarea sistemului la
intrarea pentru televizor. Atunci când
conectaţi sistemul şi televizorul cu un
cablu audio analogic (nefurnizat),
comutaţi intrarea sistemului la
intrarea ANALOG (pagina 30).
 Măriţi volumul pe sistem sau revocaţi
dezactivarea sunetului.
 Dacă sunetul unui decodor de cablu/
satelit conectat la televizor nu este
scos, conectaţi dispozitivul la o mufă
HDMI IN a sistemului şi comutaţi
intrarea sistemului la (HDMI)
(consultaţi Ghidul de pornire furnizat).
 În funcţie de ordinea în care conectaţi
televizorul şi sistemul, acesta din
urmă poate avea sunetul dezactivat,
iar indicatoarele Televizor şi USB
luminează intermitent rar. În acest
caz, porniţi iniţial televizorul şi apoi
sistemul.
 Stabiliţi setarea boxelor televizorului
(BRAVIA) la Audio System. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare a
televizorului, pentru detalii cu privire
la setarea televizorului.
Imaginea şi sunetul dispozitivului
care este conectat la sistem nu sunt
scoase pe televizor atunci când
sistemul nu este pornit.
 Setaţi
[Setup] - [Advanced
Settings] - [HDMI Settings] - [Control
for HDMI] la [On] pe sistem, după care
setaţi [Standby Through] la [Auto] sau
[On] (pagina 46).
 Porniţi sistemul şi comutaţi pe
intrarea pentru dispozitivul de redare.
 Dacă sunt conectate dispozitive care
nu sunt fabricate de Sony dar acceptă
funcţia Control for HDMI, setaţi
[Setup] - [Advanced Settings] [HDMI Settings] - [Standby Through]
la [On] (pagina 46).
Sunetul este scos atât de sistem,
cât şi de televizor.
 Dezactivaţi sunetul sistemului sau al
televizorului.
Sunetul televizorului scos de acest
sistem este decalat de imagine.
 Setaţi [A/V Sync] la 0 msec dacă este
setat la intervalul dintre 25 msec şi
300 msec (pagina 34).
51RO
 Este posibil să apară un decalaj de
timp între sunet și imagine, în funcție
de sursa de sunet. Dacă televizorul
dvs. are o funcție care are rolul de a
întârzia imaginea, utilizați-o pentru
reglare.
Sunetul dispozitivului conectat nu
este scos de sistem sau are un nivel
foarte redus.
 Apăsaţi  + pe telecomandă şi
verificaţi nivelul volumului (pagina 11).
 Apăsaţi  sau  + de pe
telecomandă, pentru a revoca funcţia
de dezactivare a sunetului (pagina 11).
 Asiguraţi-vă că sursa de intrare este
selectată corect. Ar trebui să încercaţi
şi alte surse de intrare, apăsând
butonul de selectare a intrării de pe
telecomandă (Televizor/HDMI/
ANALOG/USB/BLUETOOTH)
(pagina 11).
 Verificaţi dacă toate cablurile
sistemului şi ale dispozitivului
conectat sunt introduse ferm.
 Dacă redaţi conţinut compatibil cu
tehnologia de protecţie a drepturilor
de autor (HDCP), este posibil ca
acesta să nu fie scos prin sistem.
 Setaţi
[Setup] - [Advanced
Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI
Signal Format] la [Standard format]
(pagina 21).
Nu se poate obţine efectul
surround.
 În funcţie de semnalul de intrare şi
de setarea pentru modul de sunet,
este posibil ca procesarea sunetului
surround să nu funcţioneze eficient.
Este posibil ca efectul surround să fie
subtil, în funcţie de program sau disc.
 Pentru a reda sunet multicanal,
verificaţi setarea ieşirii audio digitale
de pe dispozitivul conectat la sistem.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare primite împreună cu
dispozitivul conectat.
52RO
Subwoofer
Nu se aude sunet din subwoofer
sau sunetul are un nivel foarte
redus.
 Apăsaţi SW  + de pe telecomandă,
pentru a creşte volumul
subwooferului (pagina 34).
 Verificaţi dacă indicatorul de
alimentare de pe subwoofer este
aprins în culoarea verde sau
portocaliu.
 Dacă indicatorul de alimentare de pe
subwoofer nu se aprinde, încercaţi
următoarele.
– Asiguraţi-vă că este bine conectat
cablul de alimentare CA (de la reţea)
al subwooferului.
– Apăsaţi  (alimentare) de pe
subwoofer pentru a porni
alimentarea.
 Dacă indicatorul de alimentare de pe
subwoofer luminează intermitent rar
în culoarea verde sau portocaliu sau
se aprinde în culoarea roşu, încercaţi
următoarele.
– Apropiaţi subwooferul de unitatea
principală pentru ca indicatorul de
alimentare de pe subwoofer să se
aprindă în culoarea verde sau
portocaliu.
– Urmaţi paşii din „Stabilirea
conexiunii wireless a subwooferului
(SECURE LINK)” (pagina 24).
 Dacă indicatorul de alimentare de pe
subwoofer clipeşte cu culoarea roşu,
apăsaţi  (alimentare) de pe
subwoofer pentru a opri alimentarea
şi verificaţi dacă orificiile de ventilare
ale subwooferului sunt blocate sau nu.
 Dacă sursele de intrare conţin foarte
puţine componente cu sunet de bas
(şi anume, o transmisie TV), este
posibil ca sunetul din subwoofer să
poată fi dificil de auzit. Puteți verifica
sunetul subwoofer-ului emiţând
tonul de testare (pagina 41).
 Dezactivaţi modul nocturn. Pentru
detalii, consultaţi „Ascultarea de
sunet clar la volum redus în toiul
nopţii (NIGHT)” (pagina 33).
Sunetul sare sau conţine zgomot.
 Dacă în apropiere se află un
dispozitiv care generează unde
electromagnetice, de exemplu,
o reţea LAN wireless sau un cuptor cu
microunde, îndepărtaţi sistemul de el.
 Mutaţi sau îndepărtaţi toate
obstacolele dintre unitatea principală
şi subwoofer.
 Poziţionaţi unitatea principală şi
subwooferul cât mai aproape posibil.
 Comutaţi frecvenţa LAN wireless a
routerelor LAN wireless sau a PCurilor din apropiere la intervalul 5 GHz.
 Realizaţi conexiunea la reţea a
televizorului sau a playerului Blu-ray
Disc prin cablu.
Conexiunea dispozitivelor
USB
Dispozitivul USB nu este
recunoscut.
 Încercaţi următoarele:
 Opriți sistemul.
 Scoateți și reconectaţi
dispozitivul USB.
 Porniți sistemul.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul USB este
conectat bine la portul (USB)
(pagina 29).
 Verificaţi dacă dispozitivul USB sau un
cablu este deteriorat.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul USB este
pornit.
 Dacă dispozitivul USB este conectat
printr-un hub USB, deconectaţi-l şi
conectaţi dispozitivul USB direct la
sistem.
 Atunci când conectați un WALKMAN®
sau un smartphone, este posibil ca
memoria internă sau memoria
externă (cum ar fi un card de
memorie) să nu fie recunoscute.
Conexiunea dispozitivelor
mobile
Împerecherea nu se poate realiza.
 Apropiaţi sistemul şi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Asiguraţi-vă că acest sistem nu este
afectat de interferenţele generate
de un dispozitiv LAN wireless, alte
dispozitive wireless 2,4 GHz sau un
cuptor cu microunde. Dacă în
apropiere se află un dispozitiv care
generează radiaţii electromagnetice,
mutaţi dispozitivul departe de acest
sistem.
Conexiunea BLUETOOTH nu poate fi
finalizată.
 Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH de pe unitatea principală
este aprins (pagina 28).
 Asiguraţi-vă că dispozitivul
BLUETOOTH la care vă conectaţi este
pornit şi că funcţia BLUETOOTH este
activată.
 Apropiaţi sistemul şi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Împerecheaţi din nou sistemul şi
dispozitivul BLUETOOTH. Este posibil
să fie nevoie să revocaţi
împerecherea cu acest sistem
utilizând mai întâi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Informaţiile de împerechere pot fi
şterse. Efectuaţi din nou operaţia de
împerechere (pagina 27).
Sistemul nu scoate sunetul provenit
de la dispozitivele mobile
BLUETOOTH conectate.
 Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH de pe unitatea principală
este aprins (pagina 28).
 Apropiaţi sistemul şi dispozitivul
BLUETOOTH.
53RO
 Dacă în apropiere se află un dispozitiv
care generează radiaţii
electromagnetice, cum ar fi un
dispozitiv LAN wireless, alte
dispozitive BLUETOOTH sau un cuptor
cu microunde, mutaţi dispozitivul
departe de acest sistem.
 Îndepărtaţi toate obstacolele dintre
acest sistem şi dispozitivul
BLUETOOTH sau mutaţi sistemul
departe de obstacole.
 Repoziţionaţi dispozitivul
BLUETOOTH conectat.
 Comutaţi frecvenţa LAN wireless a
routerelor LAN wireless sau a PC-urilor
din apropiere la intervalul 5 GHz.
 Măriţi volumul pe dispozitivul
BLUETOOTH conectat.
Telecomandă
Telecomanda sistemului nu
funcţionează.
 Îndreptaţi telecomanda către
senzorul pentru telecomandă de pe
unitatea principală (pagina 8).
 Îndepărtaţi toate obstacolele dintre
telecomandă şi sistem.
 Înlocuiţi ambele baterii din
telecomandă cu unele noi, dacă cele
existente sunt descărcate.
 Asiguraţi-vă că apăsaţi pe butonul
corect de pe telecomandă.
Telecomanda pentru televizor nu
funcţionează.
 Această problemă poate fi rezolvată
prin activarea funcţiei de amplificare
infraroşii (pagina 25).
Altele
Funcţia Comandă HDMI nu
funcţionează corespunzător.
 Verificaţi conexiunea cu sistemul
(consultaţi Ghidul de pornire furnizat).
54RO
 Activaţi funcţia Comandă HDMI pe
televizor. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a
televizorului.
 Aşteptaţi puţin şi încercaţi din nou.
Dacă deconectaţi sistemul,
finalizarea operaţiilor va necesita o
perioadă de timp. Aşteptaţi cel puţin
15 secunde şi încercaţi din nou.
 Asiguraţi-vă că dispozitivele
conectate la sistem acceptă funcţia
Comandă HDMI.
 Activaţi funcţia Comandă HDMI pe
dispozitivele conectate la sistem.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare a dispozitivului.
 Tipul şi numărul de dispozitive ce pot
fi controlate cu funcţia Comandă
HDMI sunt restricţionate de
standardul HDMI CEC după cum
urmează:
– Dispozitive de înregistrare (Blu-ray
Disc recorder, DVD recorder etc.):
până la 3 dispozitive
– Dispozitive de redare (player
Blu-ray Disc, player DVD etc.):
până la 3 dispozitive (acest sistem
utilizează unul dintre acestea)
– Dispozitive asociate tunerului: până
la 4 dispozitive
– Sistem audio (receptor/căşti): cel
mult 1 dispozitiv (utilizat de acest
sistem)
Toate indicatoarele luminează
intermitent rapid şi sistemul este
oprit.
 Deconectaţi cablul de alimentare c.a.
(de la reţea) şi asiguraţi-vă că nu
există niciun obstacol care blochează
orificiile de ventilare a sistemului.
Senzorii televizorului nu
funcţionează corespunzător.
 Unitatea principală poate bloca unii
senzori (cum ar fi senzorul de
luminozitate), receptorul de
telecomandă al televizorului sau
emiţătorul pentru ochelari 3D
(transmisie cu infraroşii) al unui
televizor 3D care acceptă sistemul
pentru ochelari 3D cu infraroşii sau
comunicaţia wireless. Îndepărtaţi
unitatea principală de televizor la
o distanţă care să permită
componentelor să funcţioneze corect.
În ceea ce priveşte amplasarea
senzorilor şi a receptorului de
telecomandă, consultaţi instrucţiunile
de utilizare primite împreună cu
televizorul.
Funcţiile wireless (funcţia
BLUETOOTH sau subwoofer) sunt
instabile.
 Nu amplasaţi obiecte metalice, cu
excepţia televizorului, în apropierea
sistemului.
Este redată brusc o muzică
necunoscută.
 Este posibil să fie redate eşantioanele
de muzică pre-instalate. Apăsaţi
pe unitatea principală pentru a opri
redarea.
Sistemul nu poate fi oprit sau
[Advanced Settings] nu poate fi
utilizat./Când se apasă 
(alimentare), toate indicatoarele
luminează intermitent și sistemul
nu poate fi oprit.
 Sistemul se poate afla în modul
demo. Pentru a revoca mod
demonstrativ, resetaţi sistemul.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat  (alimentare)
şi – (volum) de pe unitatea principală
timp de cel puţin 5 secunde
(pagina 55).
Resetarea sistemului
Dacă sistemul funcţionează în
continuare defectuos, reiniţializaţi
sistemul după cum urmează.
1
2
3
4
5
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
TV.
Selectaţi
[Setup] - [Advanced
Settings] din meniul de pornire.
Selectaţi [Resetting].
Selectaţi elementul din meniu pe
care doriţi să îl reiniţializaţi.
Selectaţi [Start].
Pentru a revoca reiniţializarea
Selectați [Cancel] la pasul 5.
Dacă nu puteţi efectua
resetarea folosind meniul de
pornire
Apăsaţi şi ţineţi apăsat  (alimentare)
şi – (volum) de pe unitatea principală
timp de cel puţin 5 secunde.
Setările revin la valorile iniţiale.
Notă
După resetare, legătura cu subwooferul se
poate pierde. În acest caz, efectuaţi
„Stabilirea conexiunii wireless a
subwooferului (SECURE LINK)” (pagina 24).
Sistemul repornește.
 Când vă conectați la un televizor cu o
rezoluție diferită de cea a sistemului,
sistemul poate reporni pentru a
reseta setările pentru ieșirea imaginii.
55RO
Informaţii suplimentare
Specificaţii
Boxa bară (SA-XF9000)
Secţiunea amplificator
PUTERE PRODUSĂ (nominală)
Frontal stânga + Frontal dreapta:
60 W + 60 W
(la 4ohmi, 1 kHz, 1 % THD)
PUTERE PRODUSĂ (de referinţă)
Blocuri de boxe frontal stânga/frontal
dreapta: 100 W (per canal la 4 ohmi,
1 kHz)
Intrări
HDMI IN*
ANALOG IN
TV IN (OPT)
Ieşiri
HDMI OUT (TV (ARC))*
* Mufele HDMI IN și HDMI OUT (TV (ARC))
acceptă protocolul HDCP 2.2. HDCP 2.2
este o tehnologie de protecţie a
drepturilor de autor recent îmbunătăţită,
utilizată pentru a proteja conţinuturile,
cum ar fi filmele 4K.
Secţiunea HDMI
Conector
Tip A (19 pini)
Secţiunea USB
Port (USB):
Tip A (pentru conectarea memoriei USB)
Secţiunea BLUETOOTH
Sistem de comunicaţii
Specificaţia BLUETOOTH versiunea 4.2
Putere
Specificaţia BLUETOOTH Clasa de
putere 1
Rază maximă de comunicare
Spaţiu liber, aprox. 30 m1)
Număr maxim de dispozitive ce pot fi
înregistrate
9 dispozitive
56RO
Bandă de frecvenţă
Bandă 2,4 GHz (2,4 GHz - 2,4835 GHz)
Metodă de modulare
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Profiluri BLUETOOTH compatibile 2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
Codecuri acceptate3)
SBC4), AAC5)
Rază de transmisie (A2DP)
20 Hz - 20.000 Hz (Frecvenţă de
eşantionare 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
1)
Raza efectivă va varia în funcţie de
factori cum ar fi obstacolele dintre
dispozitive, câmpurile magnetice din
jurul unui cuptor cu microunde,
electricitatea statică, utilizarea
telefoanelor fără fir, sensibilitatea de
recepţie, sistemul de operare, aplicaţiile
software etc.
2) BLUETOOTH Profilurile standard indică
scopul comunicării BLUETOOTH dintre
dispozitive.
3) Codec: Format de conversie şi
compresie semnal audio
4)
Abreviere pentru Subband Codec
5) Abreviere pentru Advanced Audio
Coding
Secţiunea blocului de boxe frontal
stânga/frontal dreapta
Sistem de difuzoare
Sistem de boxe pentru toată gama de
frecvenţe, suspensie acustică
Boxă
40 mm × 100 mm tip conic
Generalităţi
Cerinţe de alimentare
220 V - 240 V c.a., 50 Hz/60 Hz
Consum electric
Activat: 38 W
[Bluetooth Standby] - [On]: Sub 2 W
[Bluetooth Standby] - [Off]: Sub 0,5 W
Dimensiuni* (aprox.) (l/î/a)
930 mm × 58 mm × 85 mm
*Fără a include porţiunea proeminentă
Masă (aprox.)
2,5 kg
Subwoofer (SA-WXF9000)
PUTERE PRODUSĂ (de referinţă)
100 W (la 4 ohmi, 100 Hz)
Sistem de difuzoare
Sistem de boxe subwoofer, Bass
Reflex
Boxă
160 mm, tip conic
Cerinţe de alimentare
220 V - 240 V c.a., 50 Hz/60 Hz
Consum electric
Activat: 20 W
Mod standby: 0,5 W sau mai puţin
Dimensiuni (aprox.) (l/î/a)
190 mm × 382 mm × 387 mm (fără a
include porţiunea proeminentă)
Masă (aprox.)
7,8 kg
Secţiunea transmiţător/
receptor wireless
Bandă de frecvenţă
2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Metodă de modulare
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Designul şi specificaţiile se pot modifica
fără notificare prealabilă.
57RO
Benzi de frecvență radio și puterea maximă de ieșire
Bandă de frecvenţă
Putere maximă de ieşire
BLUETOOTH
2400 - 2483,5 MHz
< 9 dBm
Subwoofer wireless
2400 - 2483,5 MHz
< 9 dBm
58RO
Tipuri de fişiere audio
redabile
Codec
Extensie
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC/HE-AACx
.m4a, .aac, .mp4,
.3gp
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
FLAC
.flac
DSF
.dsf
DSDIFF*
.dff
AIFF
.aiff, .aif
ALAC
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
* Sistemul nu redă fişiere codificate DST.
Notă
• Este posibil ca unele fişiere să nu fie
redate, în funcţie de formatul fişierului,
de codificarea fişierului, de starea
înregistrării sau de alte condiții.
• Este posibil ca unele fişiere editate pe un
PC să nu fie redate.
• Pentru unele fişiere este posibil să nu fie
disponibile funcţiile de derulare înapoi şi
înainte.
• Sistemul nu redă fişiere codificate, cum ar
fi DRM.
• Sistemul nu poate recunoaște un fișier/
folder în funcție de nume/metadate.
• Este posibil ca unele dispozitive USB să nu
funcţioneze cu acest sistem.
• Sistemul poate recunoaşte dispozitive de
tip Clasă de stocare în masă (MSC) (de ex.,
o memorie flash).
59RO
Formate audio de intrare acceptate
Formatele audio acceptate de acest sistem sunt următoarele.
Format
Funcţie
„HDMI”
„Televizor”
(ARC)
„Televizor”
(OPT)
LPCM 2ch



LPCM 5.1ch

–
–
LPCM 7.1ch

–
–
Dolby Digital



Dolby TrueHD

–
–
Dolby Digital Plus


–
Dolby Atmos - Dolby TrueHD

–
–
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus


–
DTS



DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1



DTS 96/24



DTS-HD High Resolution Audio

–
–
DTS-HD Master Audio

–
–
DTS-HD LBR

–
–
DTS:X

–
–
DSD

–
–
: Format acceptat.
–: Format neacceptat.
Notă
Mufa HDMI IN nu acceptă formate audio protejate împotriva copierii, de exemplu, Super
Audio CD sau DVD-Audio.
60RO
Formate video HDMI acceptate
Formatele video acceptate de acest sistem sunt următoarele.
Rezoluție
Viteză cadre
4K
4096 × 2160p3)
3840 × 2160p
50/59,94/60 Hz
23,98/24/25/29,97/30 Hz
50/59,94/60 Hz
4K
4096 × 2160p3)
3840 × 2160p
23,98/24/25/29,97/30 Hz
1920 × 1080p
25/29,97/30/50/
59,94/60 Hz
1920 × 1080i
50/59,94/60 Hz
3D
Spaţiu de
culoare
Adâncime de Setare [HDMI Signal
culoare
Format]
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
8 biți
–
YCbCr 4:2:2
8/10/12 biţi
–
YCbCr 4:2:0
10/12 biţi
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
10/12 biţi
–
YCbCr 4:2:0
8 biți
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
8 biți
–
YCbCr 4:2:2
8/10/12 biţi
–
23,98/24 Hz
1280 × 720p
[Standard format]2)
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
50/59,94/60 Hz
23,98/24/29,97/30 Hz
[Enhanced format]1)
8/10/12 biţi
–
720 × 480p
59,94/60 Hz
–
720 × 576p
50 Hz
–
640 × 480p
59,94/60 Hz
–
RGB 4:4:4
: Compatibil cu semnalul 3D în format Unul lângă altul (jumătate)3)
: Compatibil cu semnal 3D în format Împachetare cadre şi Peste-Sub (Sus-şi-Jos)3)
1)
2)
Utilizaţi un cablu HDMI Premium de mare viteză cu Ethernet care acceptă 18Gbps.
Utilizaţi un cablu HDMI Premium de mare viteză cu Ethernet sau un cablu HDMI Sony de
mare viteză cu Ethernet, cu sigla tipului de cablu.
3)
Butonul OPTIONS nu funcționează și On-Screen Display (Afişaj pe ecran) (OSD) al
sistemului nu este afișat.
Note privind mufa HDMI şi conexiunile HDMI
• Utilizaţi un cablu HDMI autorizat.
• Nu vă recomandăm utilizarea unui cablu de conversie HDMI-DVI.
• Semnalele audio (frecvenţă de eşantionare, lungime a biţilor etc.) transmise
printr-o mufă HDMI pot fi suprimate de dispozitivul conectat.
• Sunetul poate fi întrerupt când este comutată frecvenţa de eşantionare sau
numărul de canale al semnalelor de ieşire audio de pe dispozitivul de redare.
61RO
• Dacă este selectată intrarea Televizor, semnalele video transmise prin intermediul
uneia dintre mufele HDMI IN selectate ultima dată sunt scoase prin mufa HDMI OUT
(TV (ARC)).
• Acest sistem acceptă „TRILUMINOS”.
• Toate mufele HDMI IN şi HDMI OUT acceptă lăţimi de bandă de până la 18Gbps,
spaţii de culoare late HDCP 2.21), BT.20202) şi trecerea de conţinuturi HDR (Interval
Dinamic Ridicat)3).
• Când vă conectați la un televizor cu o rezoluție diferită de cea a sistemului, sistemul
poate reporni pentru a reseta setările pentru ieșirea imaginii.
1)
HDCP 2.2 este o tehnologie de protecţie a drepturilor de autor recent îmbunătăţită,
folosită pentru a proteja conţinuturile, cum ar fi filmele 4K.
Spaţiul de culoare BT.2020 este un standard de culoare mai lat nou, pentru sistemele
de televiziune de definiţie ultra-înaltă.
3)
HDR este un format video nou care poate afişa un interval mai larg de niveluri de
luminozitate. Sistemul este compatibil cu HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) şi Dolby
Vision.
2)
62RO
Cu privire la comunicarea
BLUETOOTH
• Dispozitivele BLUETOOTH trebuie utilizate
la o distanţă de aproximativ 10 metri
(distanţă fără obstacole) unul de altul.
Raza de comunicare efectivă poate fi
redusă în următoarele condiţii.
– Dacă o persoană, un obiect de metal, un
perete sau un alt obstacol se află între
dispozitivele cu conexiune BLUETOOTH
– În locurile unde este instalată o reţea
LAN wireless
– În jurul cuptoarelor cu microunde aflate
în uz
– În locurile unde apar alte unde
electromagnetice.
• Dispozitivele BLUETOOTH şi
echipamentele reţelei LAN wireless (IEEE
802.11b/g/n) utilizează aceeaşi frecvenţă
de bandă (2,4 GHz). Dacă utilizaţi
dispozitivul BLUETOOTH lângă un
dispozitiv cu capacitate LAN wireless,
este posibil să apară interferenţă
electromagnetică. Aceasta poate duce la
rate mai mici de transfer al datelor,
zgomot sau incapacitate de conectare.
Dacă se întâmplă acest lucru, încercaţi
următoarele remedii:
– Utilizaţi acest sistem la cel puţin 10 metri
distanţă de dispozitivul LAN wireless.
– Opriţi alimentarea dispozitivului LAN
wireless atunci când utilizaţi dispozitivul
BLUETOOTH pe o rază de 10 metri.
– Instalaţi acest sistem şi dispozitivul
BLUETOOTH cât mai aproape unul de
altul.
• Undele radio transmise de acest sistem
pot interfera cu funcţionarea unor
dispozitive medicale. Deoarece această
interferenţă poate duce la defecţiuni,
opriţi întotdeauna alimentarea acestui
sistem şi a dispozitivului BLUETOOTH în
următoarele locaţii:
– În spitale, în trenuri, în avioane, la
benzinării şi în orice loc în care pot fi
prezente gaze inflamabile
– În apropierea uşilor automate sau a
alarmelor de incendiu
• Acest sistem acceptă funcţii de securitate,
în conformitate cu specificaţiile
BLUETOOTH, pentru a asigura o conexiune
sigură în timpul comunicării cu ajutorul
tehnologiei BLUETOOTH. Cu toate
acestea, acest nivel de siguranţă poate
fi insuficient, în funcţie de conţinutul
setărilor şi de alţi factori, aşa că trebuie
să aveţi întotdeauna grijă atunci când
comunicaţi prin intermediul tehnologiei
BLUETOOTH.
• Compania Sony nu poate fi trasă la
răspundere în niciun fel pentru daune sau
alte prejudicii ce rezultă din scurgerea de
informaţii în timpul comunicării cu
ajutorul tehnologiei BLUETOOTH.
• Comunicarea prin BLUETOOTH nu este
garantată în mod necesar pentru toate
dispozitivele BLUETOOTH care au acelaşi
profil cu acest sistem.
• Dispozitivele BLUETOOTH conectate la
acest sistem trebuie să fie conforme cu
specificaţia BLUETOOTH prescrisă de
Bluetooth SIG, Inc., iar această
conformitate trebuie să fie certificată.
În orice caz, chiar şi atunci când un
dispozitiv este conform cu specificaţia
BLUETOOTH, pot exista cazuri în care
caracteristicile sau specificaţiile
dispozitivului BLUETOOTH să facă
imposibilă conectarea sau să aibă ca
rezultat metode de comandă, afişaj sau
funcţionare diferite.
• Este posibil să apară zgomot sau sunetul
să fie tăiat, în funcţie de dispozitivul
BLUETOOTH conectat cu acest sistem,
de mediul de comunicare sau de
condiţiile ambientale.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu
privire la sistem, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
63RO
DREPTURI DE AUTOR
ACORD DE LICENŢĂ CU
UTILIZATORUL FINAL
IMPORTANT:
ÎNAINTE DE A UTILIZA SOFTWARE-UL,
CITIŢI CU ATENŢIE ACEST ACORD DE
LICENŢĂ CU UTILIZATORUL FINAL
(„EULA”). UTILIZÂND SOFTWARE-UL,
SUNTEŢI DE ACORD CU TERMENII
ACESTUI EULA. DACĂ NU SUNTEŢI DE
ACORD CU TERMENII ACESTUI EULA,
NU PUTEŢI UTILIZA SOFTWARE-UL.
Acest EULA este un acord de ordin
juridic între dvs. și Sony Video & Sound
Products Inc. („SONY”). Acest EULA
determină drepturile şi obligaţiile
dumneavoastră cu privire la software-ul
SONY şi/sau distribuitorii terţi de licenţă
ai acesteia (inclusiv filialele SONY) şi
filialele acestora (denumiţi colectiv
„FURNIZORI TERŢI”), împreună cu toate
actualizările/upgrade-urile furnizate de
SONY, toate documentaţiile tipărite,
on-line sau în alt format electronic pentru
acest software şi, toate fişierele de date
create în urma operării acestui software
(denumite colectiv „SOFTWARE-UL”).
Indiferent de cele menţionate mai sus,
toate software-urile incluse în
SOFTWARE care au un acord de licenţă
cu utilizatorul final separat (inclusiv, fără
a se limita la acestea, Licenţa publică
GNU şi Licenţa publică secundară/de
bibliotecă) vor fi guvernate de
acordurile de licenţă cu utilizatorul final
respective şi nu de condiţiile acestui
EULA în măsura prevăzută de acordurile
de licenţă cu utilizatorul final separate
(„SOFTWARE EXCLUS”).
LICENŢĂ SOFTWARE
SOFTWARE-ul este licenţiat, nu vândut.
SOFTWARE-ul este protejat prin legile
şi tratatele internaţionale privind
drepturile de autor şi proprietatea
intelectuală.
64RO
Toate drepturile şi titlurile din şi pentru
SOFTWARE (inclusiv, fără a se limita la
acestea, toate imaginile, fotografiile,
animaţiile, materialele video, audio,
muzică, text şi „appleturi” incluse în
SOFTWARE) sunt deţinute de SONY sau
de unul sau mai mulţi dintre FURNIZORII
TERŢI.
ACORDAREA LICENȚEI
SONY vă acordă o licenţă limitată de
utilizare a SOFTWARE-ului exclusiv
împreună cu dispozitivul compatibil
(„DISPOZITIVUL”) şi doar pentru uz
personal, necomercial. SONY şi
FURNIZORII TERŢI îşi rezervă în mod
explicit toate drepturile, titlurile şi
interesele (inclusiv, fără a se limita la
acestea, toate drepturile de proprietate
intelectuală) aferente SOFTWARE-ului
care nu vă sunt acordate în mod specific
prin prezentul EULA.
CERINŢE ŞI LIMITĂRI
Nu vă este permis să copiaţi,
să publicaţi, să adaptaţi, să redistribuiţi,
să încercaţi să derivaţi codul sursă,
să modificaţi, să aplicaţi tehnici de
inginerie inversă, să decompilaţi sau
să dezasamblaţi niciun SOFTWARE,
integral sau parţial, sau să creaţi
instrumente derivate din sau ale
SOFTWARE-ului decât dacă acestea
sunt facilitate în mod intenţionat de
SOFTWARE. Nu aveţi permisiunea să
modificaţi sau să manipulaţi funcţiile de
gestionare a drepturilor digitale ale
SOFTWARE-ului. Nu aveţi permisiunea
să omiteţi, să modificaţi, să distrugeţi
sau să ocoliţi niciuna dintre funcţiile
sau protecţiile SOFTWARE-ului sau
vreun mecanism legat operaţional de
SOFTWARE. Nu aveţi permisiunea să
separaţi nicio componentă individuală a
SOFTWARE-ului în vederea utilizării
pe mai multe DISPOZITIVE decât cu
permisiunea explicită din partea SONY.
Nu aveţi permisiunea să eliminaţi, să
modificaţi, să acoperiţi sau să ştergeţi
nicio marcă comercială sau notificare
din SOFTWARE. Nu aveţi permisiunea să
partajaţi, să distribuiţi, să închiriaţi,
să împrumutaţi, să sublicenţiaţi,
să cesionaţi, să transferaţi sau să
comercializaţi SOFTWARE-ul. Softwareurile, serviciile de reţea sau alte produse
diferite de SOFTWARE de care depinde
performanţa SOFTWARE-ului pot fi
întrerupte sau suspendate după bunul
plac al furnizorilor (furnizori software,
de servicii sau SONY). SONY şi furnizorii
nu garantează faptul că SOFTWARE-ul,
serviciile de reţea, conţinutul sau alte
produse vor fi disponibile în
permanenţă sau vor opera fără
întrerupere sau modificări.
UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI
CU MATERIALE PROTEJATE PRIN
DREPTURI DE AUTOR
SOFTWARE-ul poate fi utilizat de
dumneavoastră pentru a vizualiza,
stoca, procesa şi/sau utiliza conţinutul
creat de dvs. şi/sau de terţi. Acest
conţinut poate fi protejat prin legi şi/sau
acorduri privind drepturile de autor şi
proprietatea intelectuală. Sunteţi de
acord să utilizaţi SOFTWARE-ul exclusiv
în conformitate cu toate aceste legi şi
acorduri valabile pentru acest conţinut.
Confirmaţi şi sunteţi de acord că SONY
poate lua măsurile adecvate pentru a
proteja drepturile de autor pentru
conţinutul stocat, procesat sau utilizat
de SOFTWARE. Aceste măsuri includ,
fără a se limita la acestea, monitorizarea
frecvenţei cu care efectuaţi copii de
rezervă şi restaurări prin intermediul
anumitor caracteristici ale SOFTWAREului, refuzul de a accepta solicitarea
dumneavoastră de permitere a
restaurării datelor şi rezilierea acestui
EULA în eventualitatea în care utilizaţi în
mod ilegitim SOFTWARE-ul.
SERVICII DE CONŢINUT
DE ASEMENEA, REŢINEŢI CĂ SOFTWAREUL POATE FI CONCEPUT PENTRU A FI
UTILIZAT ÎMPREUNĂ CU CONŢINUT
DISPONIBIL PRIN UNUL SAU MAI MULTE
SERVICII DE CONŢINUT („SERVICII DE
CONŢINUT”). UTILIZAREA SERVICIULUI
ŞI CONŢINUTUL RESPECTIV SUNT
GUVERNATE DE TERMENII DE SERVICIU
AFERENŢI SERVICIULUI DE CONŢINUT
RESPECTIV. DACĂ REFUZAŢI SĂ
ACCEPTAŢI ACEŞTI TERMENI, UTILIZAREA
SOFTWARE-ULUI VA FI LIMITATĂ.
Confirmaţi şi sunteţi de acord că
anumite elemente de conţinut şi servicii
disponibile prin SOFTWARE pot fi
furnizate de terţi asupra cărora SONY nu
deţine niciun control. UTILIZAREA
SERVICIILOR DE CONŢINUT NECESITĂ
O CONEXIUNE LA INTERNET. SERVICIILE
DE CONŢINUT POT FI ÎNTRERUPTE
ORICÂND.
CONECTAREA LA INTERNET ŞI
SERVICIILE TERŢE
Confirmaţi şi sunteţi de acord că
accesarea anumitor caracteristici
SOFTWARE poate necesita o conexiune
la internet pentru care sunteţi
responsabili. Mai mult, sunteţi unici
răspunzători de plata comisioanelor
percepute de terţi pentru conexiunea la
internet, inclusiv, fără a se limita la
acestea, comisioanele de furnizare de
servicii internet sau de timp de emisie.
Operarea SOFTWARE-ului poate fi
limitată sau restricţionată, în funcţie
de capacitatea, lăţimea de bandă sau
limitele tehnice ale conexiunii sau
serviciilor de internet. Furnizarea,
calitatea şi securitatea conexiunii la
internet sunt asumate de terţii care
furnizează aceste servicii.
EXPORT ŞI ALTE REGLEMENTĂRI
Sunteţi de acord să respectaţi toate
restricţiile şi reglementările cu privire la
export şi re-export în vigoare în
65RO
regiunea sau ţara în care locuiţi şi, să nu
transferaţi sau să autorizaţi transferul
SOFTWARE-ului într-o ţară interzisă sau
prin încălcarea acestor restricţii sau
reglementări.
ACTIVITĂŢI DE MARE RISC
SOFTWARE-ul nu este tolerant la erori şi
nu este proiectat, produs sau destinat
utilizării sau vânzării drept echipament
de control online în medii periculoase ce
necesită o funcţionare fără defecţiuni,
cum ar fi în exploatarea instalaţiilor
nucleare, în sisteme de navigaţie sau
control al aparatelor de zbor, controlul
traficului aerian, maşini de asistare
directă a vieţii sau sisteme de armament,
circumstanţe în care defectarea
SOFTWARE-ului ar putea avea ca
rezultat decese, vătămări personale sau
daune fizice sau de mediu grave
(„ACTIVITĂŢI DE MARE RISC”). SONY,
fiecare dintre FURNIZORII TERŢI şi
filialele acestora renunţă în mod specific
la orice garanţie, obligaţie sau condiţie
de conformitate explicită sau implicită
pentru ACTIVITĂŢI DE MARE RISC.
EXCLUDEREA GARANŢIEI
PENTRU SOFTWARE
Luaţi la cunoştinţă şi sunteţi de acord că
utilizarea SOFTWARE-ului reprezintă
exclusiv riscul dumneavoastră şi că
sunteţi responsabili pentru utilizarea
SOFTWARE-ULUI. SOFTWARE-ul este
furnizat „CA ATARE” şi fără niciun fel
de garanţii, obligaţii sau condiţii.
SONY ŞI FURNIZORII TERŢI (în scopul
acestei Secţiuni, SONY ŞI FURNIZORII
TERŢI vor fi denumiţi colectiv „SONY”)
RENUNŢĂ ÎN MOD EXPRES LA TOATE
GARANŢIILE, OBLIGAŢIILE ŞI CONDIŢIILE,
EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, FĂRĂ
A SE LIMITA LA ACESTEA, GARANŢIILE
IMPLICITE DE COMERCIALIZARE,
NEÎNCĂLCARE ŞI POTRIVIRE CU UN
ANUMIT SCOP. SONY NU GARANTEAZĂ,
NU PUNE NICIO CONDIŢIE ŞI NU FACE
66RO
NICIO DECLARAŢIE (A) CĂ FUNCŢIILE
CONŢINUTE DE SOFTWARE VĂ VOR
SATISFACE CERINŢELE SAU CĂ VOR FI
ACTUALIZATE, (B) CĂ SOFTWARE-UL VA
FUNCŢIONA CORECT SAU FĂRĂ ERORI
SAU CĂ DEFECŢIUNILE VOR FI
REMEDIATE, (C) CĂ SOFTWARE-UL NU
VA DETERIORA NICIUN ALT SOFTWARE,
ECHIPAMENT HARDWARE SAU DATE, (D)
CĂ ORICE SOFTWARE, SERVICII DE REŢEA
(INCLUSIV INTERNETUL) SAU PRODUSE
(DIFERITE DE SOFTWARE) DE CARE
DEPINDE PERFORMANŢA SOFTWAREULUI VOR FI DISPONIBILE ÎN
PERMANENŢĂ, CONTINUU SAU FĂRĂ
MODIFICĂRI ŞI, (E) CU PRIVIRE LA
UTILIZAREA SAU REZULTATELE DE
UTILIZARE A SOFTWARE-ULUI DIN
PERSPECTIVA CORECTITUDINII,
ACURATEȚEI, SIGURANŢEI SAU
ALTELE ASEMENEA.
NICIO INFORMAȚIE ȘI NICIUN SFAT,
VERBAL SAU ÎN SCRIS, DAT DE SONY
SAU DE UN REPREZENTANT AUTORIZAT
AL SONY NU VA CREA O GARANȚIE,
OBLIGAŢIE SAU CONDIŢIE SAU NU
VA CREȘTE ÎN NICIUN FEL SFERA DE
ACOPERIRE A ACESTEI GARANȚII.
ÎN CAZUL ÎN CARE SOFTWARE-UL ESTE
DEFECTUOS, VĂ ASUMAŢI INTEGRAL
COSTURILE DE SERVICE, REPARAŢII SAU
CORECŢIE NECESARE. UNELE JURISDICȚII
NU PERMIT EXCLUDEREA GARANȚIILOR
IMPLICITE, ASTFEL CĂ ESTE POSIBIL CA
ACESTE EXCLUDERI SĂ NU FIE VALABILE
PENTRU DUMNEAVOASTRĂ.
LIMITAREA RĂSPUNDERII
SONY ŞI FURNIZORII TERŢI (în scopul
acestei Secţiuni, SONY ŞI FURNIZORII
TERŢI vor fi denumiţi colectiv „SONY”)
NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU
NICIO DAUNĂ ACCIDENTALĂ SAU ÎN
CONSECINŢĂ PROVOCATĂ DE
ÎNCĂLCAREA GARANŢIEI EXPRESE
SAU IMPLICITE, ÎNCĂLCAREA
CONTRACTULUI, NEGLIJENŢĂ,
RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU ORICE
ALTĂ TEORIE JURIDICĂ CU PRIVIRE LA
SOFTWARE, INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA
LA ACESTEA, DAUNELE PROVOCATE DE
PIERDERILE DE PROFIT, DE VENITURI,
PIERDEREA DATELOR, INCAPACITATEA
DE UTILIZARE A SOFTWARE-ULUI SAU
A ORICĂRUI ECHIPAMENT HARDWARE
ASOCIAT, INACTIVITATE ŞI TIMPUL DE
UTILIZARE, CHIAR DACĂ AU FOST
INFORMAŢI ÎN LEGĂTURĂ CU
POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE
DAUNE. ÎN ORICE CAZ, RĂSPUNDEREA
INDIVIDUALĂ ŞI CUMULATĂ, ÎN BAZA
ORICĂREI PREVEDERI A ACESTUI EULA,
SE VA LIMITA LA SUMA PLĂTITĂ EFECTIV
PENTRU PRODUS. UNELE JURISDICȚII NU
PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA
DAUNELOR ACCIDENTALE SAU ÎN
CONSECINŢĂ, ASTFEL CĂ ESTE POSIBIL
CA EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DE MAI
SUS SĂ NU FIE VALABILĂ PENTRU
DUMNEAVOASTRĂ.
CARACTERISTICA DE
ACTUALIZARE AUTOMATĂ
Din când în când, SONY sau FURNIZORII
TERŢI pot actualiza sau modifica
automat SOFTWARE-ul, inclusiv, dar
fără a se limita la acestea, în scopul
îmbunătăţirii funcţiilor de securitate,
de corecţie a erorilor şi îmbunătăţire
a funcţiilor, în momentul în care
interacţionaţi cu serverele SONY sau
terţe sau în alte circumstanţe. Aceste
actualizări sau modificări pot şterge sau
modifica natura caracteristicilor sau alte
aspecte ale SOFTWARE-ului, inclusiv,
fără a se limita la acestea, funcţiile pe
care vă bazaţi. Confirmaţi şi sunteţi de
acord că aceste activităţi sunt la
latitudinea SONY şi că SONY poate
condiţiona continuarea utilizării
SOFTWARE-ului cu instalarea completă
sau acceptarea acestor actualizări
sau modificări. Toate actualizările/
modificările vor fi considerate şi, vor fi
integrate în SOFTWARE, în scopul
acestui EULA. Prin acceptarea acestui
EULA, vă exprimaţi acordul cu privire la
aceste actualizări/modificări.
ACORDUL INTEGRAL,
DEROGARE, SEPARABILITATE
Prezentul EULA şi politica de
confidenţialitate SONY, cu completările
şi modificările ulterioare, constituie
împreună întregul acord dintre
dumneavoastră şi SONY în privinţa
SOFTWARE-ului. Dacă SONY nu îşi
exercită sau nu aplică vreun drept
sau prevedere a prezentului EULA nu
înseamnă că renunţă la dreptul sau
prevederea respectivă. Dacă o parte
din acest EULA este invalidată, devine
ilegală sau inaplicabilă, prevederile
respective vor fi aplicate în măsura
permisă în scopul menţinerii
obiectivului acestui EULA şi, celelalte
părţi îşi vor rămâne integral aplicabile şi
în vigoare.
LEGEA APLICABILĂ ŞI
JURISDICŢIE
Convenţia Naţiunilor Unite cu privire
la Contracte pentru Vânzarea
internaţională de bunuri nu se va aplica
în cazul acestui EULA. Acest EULA va fi
guvernat de legile Japoniei, fără a ţine
cont de niciun conflict dintre prevederile
legale. Orice dispută care reiese din
acest EULA se va supune forului exclusiv
al tribunalelor din Tokyo, Japonia, iar
părţile acordului consimt prin prezentul
că sunt de acord cu forul și jurisdicția
acestor tribunale.
REMEDII ECHITABILE
Cu excepţia prevederilor contrarii din
acest EULA, confirmaţi şi sunteţi de
acord că orice încălcare sau
nerespectare a acestui EULA de către
dumneavoastră va provoca daune
ireparabile pentru SONY, pentru care
despăgubirile monetare ar fi inadecvate
şi, consimţiţi ca SONY să obţină orice
despăgubiri reparatorii sau echitabile
pe care SONY le consideră necesare sau
adecvate în astfel de situaţii. De
asemenea, SONY poate lua măsuri
67RO
legale şi tehnice în scopul prevenirii
încălcării şi/sau aplicării acestui EULA,
inclusiv, dar fără a se limita la acestea,
întreruperea imediată a utilizării
SOFTWARE-ului de către
dumneavoastră, dacă SONY consideră
că încălcaţi sau intenţionaţi să încălcaţi
prezentul EULA. Aceste măsuri vin în
completarea despăgubirilor de care
SONY beneficiază conform legii, în bani
sau în baza contractului.
ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Fără a prejudicia niciunul dintre
drepturile pe care îl deține, SONY poate
rezilia prezentul EULA în cazul în care nu
respectați termenii acestuia. În cazul
încetării contractului, trebuie să încetaţi
orice fel de utilizare şi să distrugeţi toate
copiile SOFTWARE-ului.
AMENDAMENT
SONY ÎŞI REZERVĂ DREPTUL DE A
AMENDA ORICARE DINTRE TERMENII
ACESTUI EULA DUPĂ BUNUL PLAC PRIN
POSTAREA UNEI NOTIFICĂRI PE UN SITE
WEB DESEMNAT DE SONY, PRIN
NOTIFICARE E-MAIL LA ADRESA E-MAIL
FURNIZATĂ DE DUMNEAVOASTRĂ, PRIN
NOTIFICARE ÎN CADRUL PROCESULUI
PRIN CARE OBŢINEŢI UPGRADE-URI/
ACTUALIZĂRI SAU PRIN ORICE FEL DE
NOTIFICARE ACCEPTATĂ LEGAL. Dacă
nu sunteţi de acord cu amendamentul,
trebuie să contactaţi cu promptitudine
SONY pentru instrucţiuni. Continuarea
utilizării SOFTWARE-ului după data de
intrare în vigoare menţionată în
notificare va echivala cu acordul
dumneavoastră în privinţa
amendamentului respectiv.
68RO
BENEFICIARI TERŢI
Fiecare FURNIZOR TERŢ este un
beneficiar terţ desemnat în mod explicit
şi, va avea dreptul de a aplica fiecare
prevedere a acestui EULA referitoare la
SOFTWARE-ul furnizat de terţul
respectiv.
În cazul în care aveţi întrebări cu privire
la acest EULA, puteţi contacta SONY în
scris la adresa de contact valabilă în
fiecare regiune sau ţară.
Copyright © 2018 Sony Video & Sound
Products Inc. Toate drepturile rezervate.
Măsuri de precauţie
Referitor la siguranţă
• Dacă în sistem cad obiecte solide sau
lichide, deconectaţi sistemul de la priză şi
dispuneţi verificarea lui de către personal
calificat, înainte de a îl utiliza din nou.
• Nu vă urcaţi pe unitatea principală şi pe
subwoofer, deoarece puteţi să cădeţi şi
să vă accidentaţi sau puteţi deteriora
sistemul.
Surse de alimentare
• Înainte de a utiliza sistemul, asiguraţi-vă
că tensiunea de alimentare este identică
cu cea a sursei locale de alimentare
electrică. Tensiunea de alimentare este
indicată pe plăcuţa de identificare de pe
partea inferioară a unităţii principale.
• Dacă nu utilizaţi sistemul o perioadă mai
îndelungată, deconectaţi-l de la priza de
perete (de la reţea). Pentru a deconecta
cablul de alimentare CA (de la reţea),
apucaţi de ştecăr; nu trageţi niciodată
de cablu.
• Una dintre lamelele ştecărului este mai
lată decât cealaltă din motive de
securitate şi nu va intra în priza de perete
(de la reţea) decât într-un singur mod.
Dacă nu puteţi introduce complet
conectorul în priză, contactaţi furnizorul.
• Cablul de alimentare CA (de la reţea)
trebuie înlocuit doar la un centru de
service autorizat.
Cu privire la încălzire
Sistemul se încălzeşte în timpul funcţionării,
aceasta nefiind o defecţiune. Dacă utilizaţi
în continuu acest sistem cu un volum
ridicat, temperatura sistemului în partea
posterioară şi inferioară creşte considerabil.
Nu atingeţi sistemul, pentru a evita arsurile.
Referitor la amplasare
• Nu amplasaţi sistemul în apropierea unor
surse de căldură sau în locuri expuse
direct la lumina soarelui, la praf excesiv
sau la şocuri mecanice.
• Nu amplasaţi în spatele unităţii principale
şi al subwooferului niciun obiect ce ar
putea bloca orificiile de ventilare,
provocând defecţiuni.
• Nu amplasaţi obiecte metalice, cu excepţia
televizorului, în apropierea sistemului.
Funcţiile wireless pot fi instabile.
• Dacă sistemul este utilizat în combinaţie
cu un televizor, un VCR sau un casetofon,
pot apărea zgomote, iar calitatea imaginii
poate avea de suferit. În acest caz, plasaţi
sistemul la distanţă de televizor, VCR sau
casetofon.
• Aveţi grijă atunci când amplasaţi sistemul
pe o suprafaţă tratată special (cu ceară,
ulei, lustruită etc.), deoarece suprafaţa se
poate păta sau decolora.
• Aveţi grijă să evitaţi posibilele accidentări
provocate de colţurile unităţii principale şi
ale subwooferului.
• Lăsaţi un spaţiu de cel puţin 3 cm sub
unitatea principală atunci când o
suspendaţi pe perete.
• Boxele acestui sistem nu sunt ecranate
magnetic. Nu aşezaţi carduri magnetice
pe sistem sau în apropierea acestuia.
Cu privire la manipularea
subwooferului
Nu introduceţi mâna în despicătura
subwooferului atunci când îl ridicaţi. Este
posibil ca driverul boxei să se deterioreze.
Atunci când îl ridicaţi, ţineţi subwooferul de
dedesubt.
Funcţionarea
Înainte de a conecta alte dispozitive,
opriţi sistemul şi deconectaţi-l de la priză.
Dacă pe ecranul unui televizor din
apropiere apar neregularităţi de
culoare
Este posibil ca pe ecranele anumitor
tipuri de televizoare să fie observate
neregularităţi de culoare.
În cazul în care sunt observate
neregularităţi de culoare...
Opriţi televizorul, apoi porniţi-l din nou
după 15-30 de minute.
69RO
În cazul în care sunt observate din
nou neregularităţi de culoare...
Plasaţi sistemul la distanţă mai mare de
televizor.
Curăţarea
Curăţaţi sistemul cu o cârpă moale şi
uscată. Nu utilizaţi niciun fel de burete
abraziv, praf de curăţat sau solvenţi,
cum ar fi alcoolul sau benzina.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu
privire la sistem, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Drepturi de autor şi mărci
comerciale
Acest sistem încorporează Dolby* Digital şi
DTS** Digital Surround System.
* Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos, Dolby
Vision şi simbolul dublu D sunt mărci
comerciale ale Dolby Laboratories.
**Pentru brevetele DTS, consultaţi
http://patents.dts.com. Fabricat sub
licență DTS, Inc. DTS, simbolul, DTS şi
simbolul împreună, DTS:X şi sigla DTS:X
sunt mărci comerciale înregistrate sau
mărci comerciale ale DTS, Inc. în Statele
Unite şi/sau în alte ţări.
© DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.
Marca şi siglele BLUETOOTH® sunt mărci
comerciale înregistrate deţinute de
Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a
acestor mărci de către Sony Corporation se
face sub licenţă. Alte mărci comerciale şi
denumiri comerciale aparţin deţinătorilor
de drept ai acestora.
Acest sistem încorporează tehnologia
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™) (Interfaţă multimedia de înaltă
definiţie).
Termenii HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface şi sigla HDMI sunt
mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale HDMI Licensing
Administrator, Inc. în Statele Unite şi în
alte ţări.
Sigla „BRAVIA” este marcă comercială
a Sony Corporation.
„ClearAudio+” este marcă comercială
a Sony Corporation.
WALKMAN® şi sigla WALKMAN® sunt
mărci comerciale înregistrate ale Sony
Corporation.
„PlayStation” este o marcă comercială sau
o marcă comercială a Sony Interactive de
divertisment auto Inc.
70RO
Tehnologia de codificare audio MPEG
Layer-3 şi brevetele sunt utilizate sub
licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
Windows Media este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială
aparţinând Microsoft Corporation în Statele
Unite şi/sau în alte ţări.
Acest produs este protejat prin anumite
drepturi de proprietate intelectuală ale
Microsoft Corporation. Utilizarea sau
distribuirea unei astfel de tehnologii în
afara acestui produs este interzisă dacă nu
se deţine o licenţă din partea Microsoft sau
a unei sucursale autorizate Microsoft.
„DSEE” este marcă comercială a Sony
Corporation.
„TRILUMINOS” şi sigla „TRILUMINOS” sunt
mărci comerciale înregistrate ale Sony
Corporation.
Toate celelalte mărci comerciale aparţin
deţinătorilor de drept ai acestora.
71RO
Index
A
S
Advanced Auto Volume 45
ARC (Canal de retur audio) 9, 39, 46
Audio DRC 45
Audio Settings 45
Secure Link 45
Setări Bluetooth 46
Setări boxe 45
Software Update 47
Software Version 47
Sound Effect 45
Sound Mode 32
Standby automat 47
Standby Linked to TV 46
Standby Through 39, 42, 46
Subwoofer 24, 34, 52
Sunetul de transmisie multiplex 36
System Settings 47
B
Bluetooth Codec - AAC 46
Bluetooth Mode 46
Bluetooth Standby 42, 46
BT.2020 62
C
Comandă HDMI 38, 45, 46
D
Device Name Setting 47
DIMMER 42
DSEE 45
F
Format de semnal HDMI 21, 46, 61
H
HDCP 2.2 62
HDMI Settings 45
HDR 62
I
Informaţii despre licenţa software 47
IR-Repeater 47
M
Manual Speaker Settings 45
N
NIGHT 33
O
OSD Language 47
R
Resetting 47, 55
72RO
T
Telecomandă 11
TV Audio Input Mode 46
U
Update 47
V
VERTICAL S. 31
VOICE 33
73RO
Pagini de asistenţă
Găsiți informații despre actualizările de software:
www.sony.eu/support
Aplicaţie pentru smarphone
Aplicaţia Support by Sony - Găsiţi informaţii şi obţineţi notificări despre produsul dvs.:
• Ştiri şi alerte
• Actualizări software
• Tutoriale
• Sfaturi şi recomandări
https://sony.net/SBS
http://www.sony.net/
©2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
4-725-865-21(1)
Download PDF

advertising