Sony | HT-CT370 | Sony HT-CT370 Bară de sunet pe 2.1 canale cu Bluetooth® Instrucţiuni de utilizare

Bară de sunet
Instrucţiuni de utilizare
HT-CT370/CT770
AVERTISMENT
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu închis, cum ar fi o bibliotecă
sau un dulap încorporat.
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiţi orificiul de ventilare
al aparatului cu ziare, feţe de masă, draperii etc.
Nu expuneţi aparatul la surse de flacără deschisă (de exemplu
lumânări aprinse).
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii sunt
valabile doar în cazul echipamentelor vândute
în statele ce aplică directivele UE.
Acest produs a fost fabricat de sau în numele Sony Corporation,
1­7­1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Întrebările referitoare
la modul în care acest produs respectă legislaţia Uniunii Europene
trebuie să fie adresate reprezentantului autorizat, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Comunicaţi
orice probleme legate de service sau garanţie la adresele menţionate
în documentele separate de service sau garanţie.
Pentru a reduce riscul de incendiu şi de electrocutare, evitaţi stropirea
aparatului şi posibilitatea ca pe acesta să se scurgă lichide şi nu plasaţi
pe aparat obiecte pline cu lichide, precum vazele.
Unitatea rămâne sub tensiune chiar şi atunci când este oprită, atât timp
cât este conectată la priza de c.a.
Deoarece pentru deconectarea unităţii de la priză se foloseşte ştecărul
principal, conectaţi unitatea la o priză de c.a. uşor accesibilă. Dacă
observaţi nereguli în funcţionarea unităţii, deconectaţi imediat ştecărul
principal de la priza de c.a.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele cu baterii instalate la căldură
excesivă, precum lumina directă a soarelui şi focul.
Doar pentru utilizare la interior.
Pentru boxa bară
Plăcuţa de identificare este amplasată pe bază.
Cabluri recomandate
Trebuie utilizate cabluri şi conectori ecranaţi şi împământaţi corespunzător
pentru cuplarea la computerele gazdă şi/sau la periferice.
Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că respectă limitele
specificate în Directiva privind compatibilitatea electromagnetică
utilizând un cablu de conectare mai scurt de 3 metri.
2RO
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament este
în conformitate cu cerinţele de bază şi cu alte prevederi relevante
ale Directivei 1999/5/CE.
Pentru detalii, vă rugăm să accesaţi următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sunet perfect pentru imagine
Bară de sunet cu subwoofer wireless - Dă viaţă filmelor şi muzicii.
Casarea echipamentelor electrice
şi electronice uzate (valabil în ţările
Uniunii Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de colectare
diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj indică
faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca deşeu
menajer. În schimb, acesta trebuie predat la punctul
de colectare relevant pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice. Asigurându-vă că acest produs este casat în mod
corect veţi ajuta la prevenirea eventualelor consecinţe negative asupra
mediului şi sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea rezulta altfel din
manipularea incorectă ca deşeu a acestui produs. Reciclarea materialelor
contribuie la conservarea resurselor naturale. Pentru informaţii mai
detaliate referitoare la reciclarea acestui produs, contactaţi autorităţile
locale, serviciul local de eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul.
Doar în
Europa
Pentru a vă asigura că bateria este tratată în mod corespunzător,
predaţi produsul la sfârşitul duratei de exploatare la punctul de colectare
relevant pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea referitoare la modul
de eliminare în siguranţă a bateriilor din produs. Predaţi bateriile
la punctul de colectare relevant pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs
sau a bateriilor, contactaţi autorităţile locale, serviciul local de eliminare
a deşeurilor menajere sau magazinul de la care aţi achiziţionat produsul.
Eliminarea bateriilor uzate (valabil în ţările
Uniunii Europene şi în alte ţări din Europa
care au sisteme de colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe baterie sau pe ambalaj indică
faptul că bateria furnizată împreună cu produsul respectiv
nu trebuie tratată ca deşeu menajer.
Este posibil ca pe anumite baterii, acest simbol să fie utilizat
în combinaţie cu un simbol chimic. Se adaugă simbolurile
chimice pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) dacă bateria conţine mai mult
de 0,0005 % mercur sau 0,004 % plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate în mod corect veţi ajuta la
prevenirea eventualelor consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii
umane, consecinţe ce ar putea rezulta altfel din manipularea incorectă
ca deşeu a bateriilor. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de siguranţă, de performanţă sau
de integritate a datelor, necesită o conexiune permanentă la o baterie
încorporată, aceasta trebuie înlocuită doar de către personal de service
calificat.
3RO
Cuprins
Funcţii utile
Instalarea boxei bară pe perete ............................................5
Utilizarea funcţiei Control for HDMI (Comandă HDMI) .......... 7
Utilizarea caracteristicilor „BRAVIA” Sync ..............................8
Controlarea sistemului cu un dispozitiv smartphone
sau o tabletă (SongPal) ....................................................9
Ajustarea setărilor .................................................................11
Legarea sistemului (LINK) .................................................... 13
Diverse
Măsuri de precauţie ............................................................. 14
Tehnologia wireless BLUETOOTH ........................................ 16
Depanare .............................................................................. 17
Componente şi comenzi ...................................................... 21
Specificaţii ............................................................................ 27
Consultaţi Ghidul de pornire furnizat pentru configurare
şi operaţii de bază.
4RO
1
Funcţii utile
Puteţi instala boxa bară pe perete.
Note
Cablu de alimentare CA (de la reţea)
Şurub (furnizat)
 Pregătiţi şuruburi
(nefurnizate) adecvate pentru materialul şi rezistenţa
peretelui. Deoarece plăcile din rigips sunt destul de fragile, fixaţi
şuruburile bine cu două dibluri într-o grindă. Instalaţi boxa bară pe
orizontală, prinsă cu şuruburi şi dibluri pe o secţiune de perete plată
continuă.
 Subcontractaţi pentru instalare distribuitori sau contractori licenţiaţi
Sony şi acordaţi o atenţie specială siguranţei în timpul instalării.
 Sony nu va fi răspunzătoare pentru accidentele sau daunele provocate
de instalarea necorespunzătoare, de rezistenţa insuficientă a peretelui,
de instalarea necorespunzătoare prin înşurubare sau de calamităţile
naturale etc.
Consolă de montare pe perete (furnizată)
continuare
5RO
Funcţii utile
Instalarea boxei bară pe perete
Fixaţi consolele de montare pe perete furnizate în orificiile
de fixare a consolelor de la baza boxei bară cu şuruburile
furnizate, astfel încât suprafaţa fiecărei console de montare
pe perete să arate ca în imagine.
Fixaţi cele două console de montare pe perete în orificiile
de fixare din stânga şi dreapta de la baza boxei bară.
2
Pregătiţi şuruburi (nefurnizate) potrivite pentru orificiile
de pe spatele consolelor de montare pe perete.
4 mm
4
Agăţaţi în şuruburi consolele de montare pe perete fixate
pe boxa bară.
Aliniaţi orificiile din consolele de montare pe perete cu
şuruburile, apoi agăţaţi boxa bară în cele două şuruburi.
Peste 25 mm
4,4 mm
9,8 mm
Orificiu pe consola de montare pe perete
3
Prindeţi şuruburile în cele două dibluri din perete.
Şuruburile trebuie să iasă în afară pe o lungime între 6 şi 7 mm.
HT-CT370: 652 mm
HT-CT770: 605 mm
Între
6 şi 7 mm
6RO
Sfat
Boxa bară detectează automat dacă este montată pe perete sau este
poziţionată pe orizontală şi, optimizează sunetul în funcţie de orientare.
Utilizarea funcţiei Control for HDMI
(Comandă HDMI)
Când activaţi echipamentul (player Blu-ray Disc™, „PlayStation®4”,
etc.) conectat la sistem cu un cablu HDMI de mare viteză, televizorul
conectat este pornit automat şi semnalul de intrare al sistemului
este comutat la intrarea HDMI corespunzătoare.
Note
 Caracteristicile
de mai sus pot să nu funcționeze cu anumite
echipamente.
 În funcţie de setările echipamentului conectat, este posibil ca funcţia
Control for HDMI (Comandă HDMI) să nu funcţioneze corect. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale echipamentului.
Oprirea alimentării sistemului
Atunci când opriţi televizorul, sistemul şi echipamentele conectate
se vor opri automat.
Controlul audio al sistemului
Dacă porniţi sistemul în timp ce este pornit televizorul, sunetul
televizorului va fi scos automat prin boxele sistemului. Volumul
sistemului va fi reglat atunci când reglaţi volumul pe telecomanda
televizorului.
Dacă sunetul televizorului era scos prin boxele sistemului ultima
dată când aţi privit la televizor, sistemul va fi pornit automat atunci
când porniţi televizorul din nou.
Audio Return Channel (ARC)
Dacă televizorul este compatibil cu tehnologia Audio Return Channel
(ARC), o conexiune prin cablu HDMI de mare viteză va permite şi
ea trimiterea semnalelor audio digitale de la televizor la sistem.
Nu trebuie să efectuaţi o conexiune audio separată pentru a asculta
sunetul televizorului prin sistem.
Funcţia ARC este activată dacă setaţi „ARC (Canal de retur audio)”
la „ON” (pagina 12). Setarea implicită este „ON”.
7RO
Funcţii utile
Dacă utilizaţi funcţia Control for HDMI (Comandă HDMI) şi
conectaţi un echipament compatibil cu funcţia Control for HDMI
prin intermediul unui cablu HDMI de mare viteză, operarea este
simplificată cu ajutorul caracteristicilor de mai jos.
Funcţia Control for HDMI (Comandă HDMI) se activează dacă
setaţi „CTRL (Comandă HDMI)” la „ON” (pagina 12). Setarea
implicită este „ON”.
Redare printr-o apăsare de buton
Sunetul poate fi întrerupt când este comutată frecvenţa de
eşantionare sau numărul de canale al semnalelor de ieşire audio
de la echipamentul de redare.
 În cazul în care echipamentul conectat nu este compatibil cu
tehnologia de protecţie a drepturilor de autor (HDCP), este posibil
ca imaginea şi/sau sunetul de la mufa HDMI OUT a acestui sistem
să fie distorsionate sau să nu fie scoase. În acest caz, verificaţi
specificaţiile echipamentului conectat.
 Dacă „TV” este selectat ca sursă de intrare pentru sistem,
semnalele video transmise prin intermediul uneia dintre
mufele HDMIIN 1/2/3 selectate ultima dată sunt scoase
prin mufa HDMI OUT.
 Acest sistem acceptă transmisii Deep Color, „x.v.Colour”,
3D şi 4K.
 Pentru a vă bucura de imagini 3D, conectaţi un televizor
şi echipamente video compatibile 3D (player Blu-ray Disc,
„PlayStation®4”, etc.) la sistem utilizând cabluri HDMI de
mare viteză, purtaţi ochelari 3D şi, redaţi un Blu-ray Disc
compatibil 3D, etc.
 Pentru a vă bucura de imagini 4K, televizorul şi playerele
conectate la sistem trebuie să fie compatibile cu imaginile 4K.

Utilizarea caracteristicilor „BRAVIA” Sync
Funcţiile Sony originale de mai jos pot fi şi ele folosite cu produsele
compatibile cu „BRAVIA” Sync.
Economisirea de energie
Dacă un televizor compatibil „BRAVIA” Sync este conectat la sistem,
consumul de energie este redus în modul standby prin oprirea
transmisiei de semnale HDMI atunci când televizorul este oprit,
cu funcţia de trecere* a sistemului setată la „AUTO” (pagina 12).
Setarea implicită este „AUTO”.
Dacă este conectat un televizor diferit de „BRAVIA”, setaţi la „ON”
(pagina 12).
* Funcţia de trecere pentru semnalele HDMI este utilizată pentru
scoaterea de semnale din mufa HDMI OUT a acestui sistem chiar
şi atunci când este în modul standby.
Note cu privire la conexiunile HDMI
Utilizaţi un cablu HDMI de mare viteză. Dacă utilizaţi un cablu HDMI
standard, este posibil ca imaginile 1080p, Deep Color, 3D şi 4K să
nu fie afişate corespunzător.
 Utilizaţi un cablu HDMI autorizat.
Utilizaţi un cablu HDMI de mare viteză Sony cu sigla tipului
de cablu.
 Nu vă recomandăm utilizarea unui cablu de conversie HDMI-DVI.
 Verificaţi configurarea echipamentului conectat dacă imaginea
este de calitate slabă sau dacă sunetul nu iese din echipamentul
conectat prin cablul HDMI.
 Semnalele audio (frecvenţă de eşantionare, lungime a biţilor etc.)
transmise printr-o mufă HDMI pot fi suprimate de echipamentul
conectat.

8RO
Controlarea sistemului cu un dispozitiv
smartphone sau o tabletă (SongPal)
1
2
3
4

5
6
Apăsaţi butonul  (pornire/standby) de pe telecomandă.
Afişajul boxei bară se aprinde.
Căutaţi „SongPal” cu dispozitivul Android şi descărcaţi
aplicaţia.
Funcţii utile
„SongPal” este aplicaţia care vă permite să operaţi sistemul
cu ajutorul dispozitivului smartphone sau al tabletei, etc.
„SongPal” poate fi descărcată din Google Play™ sau App Store.
Această funcţie este activată dacă setaţi „BT PWR (alimentare
BLUETOOTH)” la „ON” (pagina 12). Setarea implicită este „ON”.
Când folosiţi un dispozitiv Android™
Executaţi „SongPal” şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
După ce apare afişajul de conexiune BLUETOOTH pe
dispozitivul Android, apăsaţi butonul PAIRING de pe
telecomandă.
Lampa (albastră) clipeşte des în timpul împerecherii
BLUETOOTH.
Selectaţi „SONY:HT-CT370” sau „SONY:HT-CT770” din lista
de dispozitive BLUETOOTH afişată pe dispozitivul Android.
După stabilirea conexiunii, lampa (albastră) de pe boxa bară
se aprinde.
Operaţi sistemul cu ajutorul afişajului dispozitivului Android
conectat.
PAIRING
continuare
9RO
Conectare cu o singură atingere cu ajutorul unui dispozitiv
Android cu funcţie NFC încorporată (NFC)
1
2
Efectuaţi paşii 1 - 3 din „Când folosiţi un dispozitiv Android”.
După ce apare afişajul de conexiune BLUETOOTH pe
dispozitivul Android, atingeţi dispozitivul Android
de marca N de pe boxa bară.
După stabilirea conexiunii, lampa (albastră) de pe boxa bară
se aprinde.
Când folosiţi un dispozitiv iPhone/iPod touch
1
2
3
4
5
Lampă (albastru)
3
Operaţi sistemul cu ajutorul afişajului dispozitivului Android.
10RO
Apăsaţi butonul  (pornire/standby) de pe telecomandă.
Afişajul boxei bară se aprinde.
Apăsaţi butonul PAIRING de pe telecomandă.
Lampa (albastră) de pe boxa bară clipeşte des în timpul
împerecherii BLUETOOTH.
Setaţi iPhone/iPod touch în modul de împerechere şi selectaţi
„SONY:HT-CT370” sau „SONY:HT-CT770” din lista de
dispozitive BLUETOOTH afişată pe iPhone/iPod touch.
După stabilirea conexiunii, lampa (albastră) de pe boxa bară
se aprinde.
Căutaţi „SongPal” cu dispozitivul iPhone/iPod touch conectat
şi descărcaţi aplicaţia.
Executaţi „SongPal” şi operaţi sistemul cu ajutorul afişajului
dispozitivului iPhone/iPod touch.
Ajustarea setărilor
Puteți configura următoarele elemente cu butonul AMP MENU de pe telecomandă.
Setările dumneavoastră vor fi menţinute chiar dacă deconectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea).
Meniu
 (revenire)/
  (selectare)/
 (continuare)/
(introducere)
LEVEL
AMP MENU
TONE
AUDIO
Funcţie
Implicit
DRC
(Control interval
dinamic)
Puteţi asculta sunet Dolby Digital cu un volum scăzut. (ON/AUTO/OFF)
ON: Comprimă sunetul în conformitate cu informaţiile de compresie din
conţinut.
AUTO: Comprimă automat sunetul codificat în Dolby TrueHD.
OFF: Sunetul nu este comprimat.
AUTO
BASS
Sunt accentuate sunetele joase. Setarea poate fi modificată între –6 şi +6
în paşi de 1.
0
TREBLE
Sunt accentuate sunetele înalte. Setarea poate fi modificată între –6 şi +6
în paşi de 1.
0
SYNC
(Sincronizare AV)
Puteţi regla sunetul în cazul în care imaginea şi sunetul nu sunt
sincronizate. (ON/OFF)
DUAL
(Dual mono)
Vă puteţi bucura de sunetul de transmisie multiplex al semnalului audio
Dolby Digital. (M/S (canal principal şi canale secundare)/MAIN (canal
principal)/SUB (canal secundar))
AAV
(Volum automat
avansat)
Reduce discrepanţele de volum dintre diferite emisiuni sau dintre emisiuni
şi reclame. (ON/OFF)
EFFECT
(Efect de sunet)
ON: Este redat sunetul câmpului de sunet selectat. Aceasta este setarea
recomandată.
OFF: Sursa de intrare este mixată descrescător pentru 2 canale.
Notă: Dacă „EFFECT (Efect de sunet)” este setat la „OFF”, „EFFECT (Efect
de sunet)” este setat automat la „ON” atunci când modificaţi setarea
SOUND FIELD.
OFF
MAIN
OFF
ON
continuare
11RO
Funcţii utile
1 Apăsaţi butonul AMP MENU de pe telecomandă pentru a afişa fereastra cu meniul amplificatorului pe
ecranul boxei bară.
2 Selectaţi setarea dorită cu ajutorul butonului  (revenire)/  (selectare)/ (continuare) şi, apăsaţi butonul
(introducere).
3 Apăsaţi butonul AMP MENU pentru a închide fereastra cu meniul amplificatorului.
Meniu
HDMI
Funcţie
CTRL
(Comandă HDMI)
Activaţi sau dezactivaţi funcţia Comandă HDMI. (ON/OFF)
Consultaţi „Utilizarea funcţiei Control for HDMI (Comanda HDMI)”
(pagina 7) pentru detalii.
P. THRU
(Trecere)
Setaţi modul de economisire a energiei al funcţiei de trecere pentru
semnalele HDMI. (AUTO/ON)
AUTO: Scoate semnalele de la mufa HDMI OUT a sistemului în modul
standby în funcţie de starea televizorului. Această setare
economiseşte energie în modul standby, faţă de setarea „ON”.
ON: Scoate întotdeauna semnalele de la mufa HDMI OUT în modul
standby. Dacă este conectat un televizor diferit de „BRAVIA”,
folosiţi sistemul cu setarea „ON”.
Notă: Acest element apare doar când „CTRL (Comandă HDMI)” este
setat la „ON”.
 (revenire)/
  (selectare)/
 (continuare)/
(introducere)
ARC
(Canal de retur audio)
AMP MENU
SET BT
SYSTEM
WS
12RO
Implicit
ON
AUTO
Vă permite să ascultaţi sunet în format digital de la un televizor compatibil
cu tehnologia Audio Return Channel (ARC) (Canal de retur audio) conectat
cu ajutorul unui cablu HDMI de mare viteză. (ON/OFF)
Notă: Acest element apare doar când „CTRL (Comandă HDMI)” este setat
la „ON”.
ON
BT PWR
(Alimentare
BLUETOOTH)
Activaţi sau dezactivaţi funcţia BLUETOOTH a acestui sistem. (ON/OFF)
Notă: Dacă schimbaţi setarea la „OFF”, funcţia BLUETOOTH şi funcţia NFC
sunt dezactivate.
ON
BT.STBY
(Standby BLUETOOTH)
Când sistemul are informaţii de împerechere, rămâne în modul standby
BLUETOOTH chiar dacă este oprit. (ON/OFF)
ON
AAC
(Codificare audio
avansată)
Setaţi dacă sistemul va utiliza sau nu AAC prin BLUETOOTH. (ON/OFF)
Notă: Dacă modificaţi setarea în timp ce sistemul este conectat la un
dispozitiv BLUETOOTH, sistemul va fi deconectat de la dispozitiv.
ON
A. STBY
(Standby automat)
Activaţi sau dezactivaţi funcţia AUTO POWER OFF. (ONOFF) Sistemul
se opreşte automat dacă nu este operat şi nu primeşte niciun semnal
de intrare o anumită perioadă de timp (aproximativ 20 minute).
ON
VER
(Versiune)
Afişează versiunea firmware curentă.
–
SYS.RST
(Resetare sistem la rece)
Resetaţi meniurile şi setările (câmpurile de sunet, etc.) sistemului la starea
iniţială în cazul în care nu funcţionează corect.
Pentru detalii, consultaţi „Depanare” (pagina 20).
–
LINK
Legaţi din nou sistemul audio wireless (pagina 13).
–
RF CHK
Verificaţi dacă sistemul audio wireless al sistemului poate comunica
sau nu. (OK/NG)
–
Configuraţi din nou conexiunea wireless a subwooferului.
Legarea sistemului (LINK)
1
2
4
 (revenire)/
  (selectare)/
 (continuare)/
(introducere)
5
AMP MENU
Lampă pornit/standby
HT-CT370
Lampă pornit/standby
HT-CT770
6
Selectaţi „WS” cu butonul   (selectare) şi apăsaţi butonul
(introducere) sau  (continuare).
Selectaţi „LINK” cu butonul   (selectare) şi apăsaţi butonul
(introducere) sau  (continuare).
Când apare „START” pe ecranul boxei bară, apăsaţi butonul
(introducere).
Apare „SEARCH” şi boxa bară caută echipamentul care poate fi
folosit cu Legătura. Continuaţi cu pasul următor după 1 minut.
Pentru a abandona funcţia Legătură în timpul unei căutări de
echipamente, apăsaţi butonul  (revenire).
Apăsaţi butonul LINK de pe spatele subwooferului cu vârful
unui creion, etc.
Lampa pornit/standby de pe subwoofer se aprinde cu culoarea
verde. Pe afişajul boxei bară apare „OK”.
Dacă apare „FAILED”, verificaţi dacă subwooferul este pornit şi
reluaţi procesul de la pasul 1.
Apăsaţi butonul AMP MENU.
Meniul amplificatorului se închide.
Butonul LINK
Butonul LINK
13RO
Funcţii utile
3
Apăsaţi butonul AMP MENU de pe telecomandă.
 Nu
Diverse
Măsuri de precauţie
Cu privire la siguranţă
 Dacă
în sistem cad obiecte solide sau lichide, deconectaţi sistemul
de la priză şi dispuneţi verificarea lui de către personal calificat,
înainte de reutilizare.
 Nu vă urcaţi pe boxa bară şi subwoofer, deoarece puteţi să cădeţi
şi să vă accidentaţi sau puteţi deteriora sistemul.
Cu privire la sursele de alimentare
amplasaţi sistemul în apropierea unor surse de căldură sau în locuri
expuse direct la lumina soarelui, la praf excesiv sau la şocuri mecanice.
 Nu amplasaţi în spatele boxei bară şi subwooferului niciun obiect ce ar
putea bloca orificiile de ventilare, provocând defecţiuni.
 Dacă sistemul este utilizat în combinaţie cu un televizor, un VCR sau
un casetofon, pot apărea zgomote, iar calitatea imaginii poate avea
de suferit. În acest caz, plasaţi sistemul la distanţă de televizor, VCR sau
casetofon.
 Aveţi grijă atunci când amplasaţi sistemul pe o suprafață tratată special
(cu ceară, ulei, lustruită etc.), deoarece suprafaţa se poate păta sau
decolora.
 Aveţi grijă să evitaţi posibilele accidentări provocate de colţurile boxei
bară şi ale subwooferului.
Cu privire la funcţionare
Înainte de a conecta alte echipamente, opriţi sistemul şi deconectaţi-l de
la priză.
 Înainte
de a utiliza sistemul, verificaţi ca tensiunea de alimentare să
fie aceeaşi cu cea a sursei locale de alimentare electrică. Tensiunea
de alimentare este indicată pe plăcuţa de identificare de la baza
boxei bară.
 Dacă nu utilizaţi sistemul o perioadă mai îndelungată, deconectaţi-l de
la priza de perete (de la reţea). Pentru a deconecta cablul de alimentare
cu CA (de la reţea), apucaţi de ştecăr; nu trageţi niciodată de cablu.
 Una dintre lamelele ştecărului este mai lată decât cealaltă din motive
de securitate şi nu va intra în priza de perete (de la reţea) decât într-un
singur mod. Dacă nu puteţi introduce complet ştecărul în priză,
contactaţi furnizorul.
 Cablul de alimentare CA (de la reţea) trebuie înlocuit doar la un centru
de service autorizat.
Cu privire la încălzire
Sistemul se încălzeşte în timpul funcţionării, aceasta nefiind o defecţiune.
Dacă utilizaţi în continuu acest sistem cu un volum ridicat, temperatura
sistemului în părţile posterioară şi inferioară creşte considerabil.
Nu atingeţi sistemul, pentru a evita arsurile.
Cu privire la amplasare
 Amplasaţi
sistemul într-un loc cu ventilaţie adecvată, pentru a preveni
încălzirea excesivă şi pentru a prelungi durata de utilizare a acestuia.
14RO
Dacă pe ecranul unui televizor din apropiere apar neregularităţi
de culoare
Este posibil ca pe ecranele anumitor tipuri de televizoare să fie observate
neregularităţi de culoare.
În cazul în care sunt observate neregularităţi de culoare...
Opriţi televizorul, apoi porniţi-l din nou după 15-30 de minute.
În cazul în care sunt observate din nou neregularităţi de culoare...
Plasaţi sistemul la distanţă mai mare de televizor.
Cu privire la curăţare
Curăţaţi sistemul cu o cârpă moale şi uscată. Nu utilizaţi niciun fel de
burete abraziv, praf de curăţat sau solvenţi, cum ar fi alcoolul sau
benzina.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire la sistem, consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Drepturi de autor
Apple, sigla Apple, iPhone, iPod şi iPod touch sunt mărci comerciale
ale Apple Inc., înregistrate în Statele Unite ale Americii ţi în alte ţări.
App Store este o marcă de serviciu a Apple Inc.
Marca şi siglele BLUETOOTH® sunt mărci comerciale înregistrate deţinute
de Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de către Sony
Corporation se face sub licenţă.
„Made for iPod” şi „Made for iPhone” înseamnă că un accesoriu electronic
a fost conceput pentru a se conecta în mod specific la iPod sau, respectiv,
la iPhone şi că respectarea standardelor de performanţă Apple a fost
certificată de către dezvoltator. Apple nu este responsabilă pentru
funcţionarea acestui dispozitiv şi nici pentru conformarea acestuia cu
standardele de securitate şi de reglementare Reţineţi că utilizarea acestui
accesoriu cu iPod sau cu iPhone poate afecta performanţa în regim de
funcţionare wireless.
Acest sistem încorporează tehnologia High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™) (Interfaţă multimedia de înaltă definiţie).
Termenii HDMI şi HDMI High-Definition Multimedia Interface şi sigla
HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
HDMI Licensing LLC în Statele Unite şi în alte ţări.
Creat pentru modelele iPod/iPhone
Sigla „BRAVIA” este marcă comercială a Sony Corporation.
Tehnologia BLUETOOTH este compatibilă cu:
 iPhone
iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/iPhone 4s/iPhone 4/iPhone 3GS
 iPod touch
iPod touch (a 5-a generaţie)/iPod touch (a 4-a generaţie)
„DSEE” este marcă comercială a Sony Corporation.
„x.v.Colour” şi sigla „x.v.Colour” sunt mărci comerciale ale
Sony Corporation.
„PlayStation®” este marcă comercială înregistrată a Sony Computer
Entertainment Inc.
Modelele de iPod/iPhone compatibile sunt următoarele. Înainte de
a-l utiliza cu sistemul, actualizaţi dispozitivul iPod/iPhone cu cea mai
recentă versiune software.
Celelalte mărci comerciale şi denumiri comerciale aparţin deţinătorilor
de drept ale acestora.
Marca N este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată
a NFC Forum, Inc. în Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.
Android şi Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc.
„ClearAudio+” este marcă comercială a Sony Corporation.
15RO
Diverse
Acest sistem încorporează Dolby* Digital și DTS** Digital Surround
System.
* Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories.
Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby
Laboratories.
** Fabricat sub licenţă, conform brevetelor emise în S.U.A. cu numerele:
5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 şi alte brevete din S.U.A. şi din întreaga lume,
publicate sau în curs de publicare. DTS-HD, Simbolul, & DTS-HD şi
Simbolul împreună sunt mărci comerciale înregistrate ale DTS, Inc.
Produsul include software. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.
Conectaţi acest sistem şi telefonul mobil BLUETOOTH sau
dispozitivul BLUETOOTH când sunteţi la cel puţin 10 metri
distanţă de echipamentul LAN wireless.
 Întrerupeţi alimentarea electrică a echipamentului LAN wireless
atunci când folosiţi dispozitivul BLUETOOTH pe o rază de 10 metri.

Tehnologia wireless BLUETOOTH
Versiune şi profiluri BLUETOOTH acceptate
Profilul se referă la un set standard de funcţii pentru diverse
caracteristici ale produsului BLUETOOTH. Consultaţi „Specificaţii”
(pagina 27) referitor la versiunea şi profilurile BLUETOOTH acceptate
de acest sistem.
Note
 Pentru
a utiliza funcţia BLUETOOTH, dispozitivul BLUETOOTH care va
fi conectat trebuie să accepte acelaşi profil cu acest sistem. Chiar dacă
dispozitivul acceptă acelaşi profil, funcţiile pot fi diferite din cauza
specificaţiilor dispozitivului BLUETOOTH.
 Redarea audio pe acest sistem poate fi întârziată faţă de ce
a dispozitivului BLUETOOTH din cauza caracteristicilor tehnologiei
wireless BLUETOOTH.
Rază de comunicare efectivă
Dispozitivele BLUETOOTH trebuie utilizate pe o rază de aproximativ
10 metri (distanţă fără obstacole) unul faţă de celălalt. Raza de
comunicare efectivă se poate reduce în următoarele condiţii:
 Când o persoană, un obiect metalic, un perete sau un alt obstacol
se află între dispozitivele cu conexiune BLUETOOTH
 Locurile în care este instalată o reţea LAN wireless
 În jurul cuptoarelor cu microunde în uz
 Locurile unde sunt generate alte unde electromagnetice
Efectele altor dispozitive
Dispozitivele BLUETOOTH şi echipamentele de reţea LAN wireless
(IEEE 802.11b/g) utilizează aceeaşi bandă de frecvenţă (2,4 GHz).
Când folosiţi dispozitivul BLUETOOTH în apropierea unui dispozitiv
cu funcţie LAN wireless, pot apărea interferenţe electromagnetice.
Acest lucru se poate solda cu rate mai mici de transfer al datelor,
zgomot sau imposibilitatea de conectare. Dacă se întâmplă acest
lucru, încercaţi următoarele soluţii:
16RO
Efecte asupra altor dispozitive
Undele radio transmise de acest sistem pot afecta funcţionarea
unor dispozitive medicale. Deoarece această interferenţă poate
determina o funcţionare necorespunzătoare, întrerupeţi întotdeauna
alimentarea acestui sistem, a telefonului mobil BLUETOOTH şi
a dispozitivului BLUETOOTH în următoarele locaţii:
 În spitale, în trenuri sau în avioane, la benzinării şi în orice loc
unde pot exista gaze inflamabile
 Lângă uşi automate sau alarme de incendiu
Note
 Acest
sistem acceptă funcţii de securitate în conformitate cu
specificaţiile BLUETOOTH pentru a asigura securitatea necesară
în timpul comunicării cu ajutorul tehnologiei BLUETOOTH. Cu toate
acestea, acest nivel de securitate poate fi insuficient, în funcţie de setări
şi de alţi factori. Astfel, trebuie să fiţi întotdeauna atenţi atunci când
comunicaţi prin intermediul tehnologiei BLUETOOTH.
 Sony nu îşi va asuma răspunderea în niciun fel pentru daunele sau alte
pierderi provocate de scurgerile de informaţii în timpul comunicării prin
intermediul tehnologiei BLUETOOTH.
 Comunicarea BLUETOOTH nu este garantată pentru toate BLUETOOTH
dispozitivele care au acelaşi profil cu acest sistem.
 Dispozitivele BLUETOOTH conectate la acest sistem trebuie să fie în
conformitate cu specificaţiile BLUETOOTH prevăzute de Bluetooth SIG,
Inc., iar conformitatea trebuie să fie certificată. Cu toate acestea, chiar
dacă un dispozitiv este conform specificaţiilor BLUETOOTH, pot exista
situaţii în care caracteristicile sau specificaţiile dispozitivului
BLUETOOTH fac imposibilă conectarea sau pot determina metode
de control, afişaj sau operare diferite.
 Se poate produce zgomot sau redarea audio poate fi întreruptă,
în funcţie de dispozitivul BLUETOOTH conectat la acest sistem,
de mediul de comunicare sau de condiţiile ambientale.
Depanare
POWER
Sistemul nu pornește.
 Verificaţi dacă este bine conectat cablul de alimentare CA
(de la reţea).
Sistemul se opreşte automat.
 Funcţia „A. STBY” este pornită. Setaţi „A. STBY (Standby automat)”
la „OFF” (pagina 12).
SOUND
Sunetul televizorului nu este scos de sistem.
 Apăsaţi în mod repetat butonul  de pe telecomandă pentru
a afişa „TV” pe ecran (consultaţi „Ascultarea sunetului de la
televizor” din Ghidul de pornire furnizat).
 Verificaţi conexiunea cablului HDMI, a cablului optic digital sau
a cablului audio care este conectat la sistem şi la televizor
(consultaţi „Conectare” din Ghidul de pornire furnizat).
 Verificaţi ieşirea sunetului de la televizor. Consultaţi instrucţiunile
de utilizare ale televizorului pentru setările televizorului.
 Măriţi volumul pe televizor sau revocaţi dezactivarea sunetului.
 Dacă un televizor compatibil cu tehnologia Audio Return Channel
(ARC) (Canal de retur audio) este conectat cu un cablu HDMI,
asiguraţi-vă că aţi conectat cablul la terminalul de intrare HDMI
(ARC) al televizorului (consultaţi „Conectare” din Ghidul de pornire
furnizat).
Sunetul este scos atât de sistem, cât şi de televizor.
 Opriţi sunetul sistemului sau al televizorului.
Sunetul televizorului scos de acest sistem este decalat de imagine.
 Setaţi „SYNC (Sincronizare AV)” la „OFF” dacă este setat la „ON”
(pagina 11).
Sunetul echipamentului conectat la boxa bară nu este scos sau
are un nivel foarte redus.
 Apăsaţi butonul  de pe telecomandă şi verificaţi nivelul
volumului (consultaţi „Componente şi comenzi” (pagina 21)).
 Apăsaţi butonul  sau  + de pe telecomandă pentru a revoca
funcţia de dezactivare a sunetului (consultaţi „Componente şi
comenzi” (pagina 25)).
 Asiguraţi-vă că sursa de intrare este selectată corect. Ar trebui
să încercaţi şi alte surse de intrare, apăsând butonul  de pe
telecomandă de mai multe ori (consultaţi „Ascultarea sunetului”
din Ghidul de pornire furnizat).
 Verificaţi dacă toate cablurile sistemului şi ale echipamentului
conectat sunt introduse ferm.
Nu se aude sunet din subwoofer sau sunetul are un nivel foarte
redus.
 Apăsaţi butonul SW  + de pe telecomandă pentru a mări
volumul subwooferului (consultaţi „Componente şi comenzi”
(pagina 25)).
 Verificaţi dacă lampa pornit/standby de pe subwoofer este
aprinsă cu culoarea verde. Dacă nu este, consultaţi „Nu se aude
niciun sunet de la subwoofer.” din „SUNET WIRELESS” (pagina 18).
 Funcţia subwooferului este de a reproduce sunetul de bas.
În cazul surselor de intrare care conţin foarte puţine componente
cu sunet de bas (şi anume o transmisiune TV), este posibil ca
sunetul din subwoofer să poată fi dificil de auzit.
 Dacă redaţi conţinut compatibil cu tehnologia de protecţie
a drepturilor de autor (HDCP), sunetul nu este scos prin
subwoofer.
continuare
17RO
Diverse
Dacă în timpul utilizării sistemului întâmpinaţi una dintre următoarele
dificultăţi, utilizaţi acest ghid de depanare pentru a încerca să
remediaţi problema înainte de a apela la reparaţii. Dacă problema
persistă, consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Nu uitaţi să aduceţi atât boxa bară cât şi subwooferul, chiar dacă
aveţi impresia că doar una dintre componente are probleme,
atunci când solicitaţi reparații.
 Dacă televizorul nu este compatibil cu tehnologia Audio Return
Channel (ARC) (Canal de retur audio), conectaţi cablul digital optic
şi cablul HDMI pentru scoaterea sunetului (consultaţi „Conectare”
din Ghidul de pornire furnizat).
Nu se poate obţine efectul surround.
 În funcţie de semnalul de intrare şi de setarea pentru câmpul
de sunet, este posibil ca procesarea sunetului surround să nu
funcţioneze eficient. Este posibil ca efectul surround să fie subtil,
în funcţie de program sau disc.
 Pentru a reda sunet multicanal, verificaţi setarea ieşirii audio
digitale de pe dispozitivul conectat la sistem. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare primite împreună cu
echipamentul conectat.
BLUETOOTH
Conexiunea BLUETOOTH nu poate fi finalizată.
 Asiguraţi-vă că lampa (albastră) de pe boxa bară este aprinsă
(consultaţi „Ascultarea sunetului de la dispozitive BLUETOOTH”
din Ghidul de pornire furnizat).
Starea sistemului
Starea lămpii (albastru)
În timpul împerecherii BLUETOOTH
Clipeşte des
Sistemul încearcă să se conecteze la un
dispozitiv BLUETOOTH.
Clipeşte
Sistemul a stabilit o conexiune cu un
dispozitiv BLUETOOTH.
Este aprinsă
Sistemul este în modul standby
BLUETOOTH (când sistemul este oprit)
Este stinsă
 Asiguraţi-vă că dispozitivul BLUETOOTH care trebuie conectat
este pornit şi că funcţia BLUETOOTH este activată.
 Apropiaţi sistemul şi dispozitivul BLUETOOTH.
 Împerecheaţi din nou sistemul şi dispozitivul BLUETOOTH.
Este posibil să fie nevoie să revocaţi împerecherea cu acest
sistem utilizând mai întâi dispozitivul BLUETOOTH.
Împerecherea nu se poate realiza.
 Apropiaţi sistemul şi dispozitivul BLUETOOTH unul de celălalt
(consultaţi „Ascultarea sunetului de la dispozitive BLUETOOTH”
din Ghidul de pornire furnizat).
18RO
 Asiguraţi-vă că acest sistem nu este afectat de interferenţele de la
echipamente LAN wireless, alte dispozitive wireless 2,4 GHz sau
un cuptor cu microunde. Dacă în apropiere se află un dispozitiv
care generează radiaţii electromagnetice, mutaţi dispozitivul
departe de acest sistem.
Nu este scos sunetul de la dispozitivul BLUETOOTH conectat.
 Asiguraţi-vă că lampa (albastră) de pe boxa bară este aprinsă
(consultaţi „Ascultarea sunetului de la dispozitive BLUETOOTH”
din Ghidul de pornire furnizat).
 Apropiaţi sistemul şi dispozitivul BLUETOOTH.
 Dacă în apropiere se află un dispozitiv care generează radiaţii
electromagnetice, cum ar fi un echipament LAN wireless, alte
dispozitive BLUETOOTH sau un cuptor cu microunde, mutaţi
dispozitivul departe de acest sistem.
 Îndepărtaţi toate obstacolele dintre acest sistem şi dispozitivul
BLUETOOTH sau mutaţi sistemul departe de obstacole.
 Repoziţionaţi dispozitivul BLUETOOTH conectat.
 Încercaţi să schimbaţi frecvenţa wireless a routerului Wi-Fi,
computerului etc. pe banda de 5 GHz.
 Măriţi volumul pe dispozitivul BLUETOOTH conectat.
Sunetul nu este sincronizat cu imaginea.
 Când vizionaţi filme, este posibil ca sunetul să aibă o mică
întârziere faţă de imagine.
SUNET WIRELESS
Nu se aude niciun sunet de la subwoofer.
 Verificaţi dacă este bine conectat cablul de alimentare CA
(de la reţea) al subwooferului. (Consultaţi „Pornirea sistemului”
din Ghidul de pornire furnizat.)
 Lampa pornit/standby nu se aprinde.
 Verificaţi dacă este bine conectat cablul de alimentare CA
(de la reţea) al subwooferului.
 Apăsaţi butonul  (pornire/standby) de pe subwoofer
pentru a porni alimentarea.
Sunetul sare sau prezintă zgomot.
 Dacă în apropiere se află un dispozitiv care generează unde
electromagnetice, cum ar fi o reţea LAN wireless sau un cuptor
cu microunde, îndepărtaţi sistemul de el.
 Mutaţi sau îndepărtaţi toate obstacolele dintre boxa bară
şi subwoofer.
 Poziţionaţi boxa bară şi subwooferul cât mai aproape posibil.
 Comutaţi frecvenţa LAN wireless a routerelor Wi-Fi sau
computerelor din zonă la intervalul 5-GHz.
TELECOMANDĂ
Telecomanda sistemului nu funcţionează.
 Îndreptaţi telecomanda către senzorul pentru telecomandă de
pe boxa bară (consultaţi „Componente şi comenzi” (pagina 25)).
 Îndepărtaţi toate obstacolele dintre telecomandă şi sistem.
 Înlocuiţi ambele baterii din telecomandă cu unele noi, dacă
cele existente sunt descărcate.
 Asiguraţi-vă că apăsaţi pe butonul corect de pe telecomandă.
ALTELE
Funcţia Comandă HDMI este defectuoasă.
 Verificaţi conexiunea HDMI (consultaţi „Conectare” din Ghidul
de pornire furnizat).
 Configuraţi funcţia Comandă HDMI pe televizor. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare primite împreună cu televizorul pentru
setarea acestuia.
 Asiguraţi-vă că orice echipament conectat este compatibil cu
„BRAVIA” Sync.
 Verificaţi setările Comandă HDMI pe echipamentul conectat.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare furnizate împreună cu
echipamentul conectat.
 Dacă conectaţi/deconectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea),
aşteptaţi cel puţin 15 secunde înainte de a utiliza sistemul.
 În cazul în care conectaţi ieşirea audio a echipamentului video la
sistem folosind un alt fel de cablu decât HDMI, este posibil să nu
fie scos niciun sunet din cauza „BRAVIA” Sync. În acest caz, setaţi
„CTRL (Comandă HDMI)” la „OFF” (pagina 12) sau conectaţi cablul
de la mufa de ieşire audio a echipamentului video direct la
televizor.
Pe afişajul boxei bară apare „PRTECT (protecţie)”.
 Apăsaţi butonul  (pornire/standby) pentru a opri sistemul.
După ce dispare indicatorul, deconectaţi cablul de alimentare CA
(de la reţea) şi asiguraţi-vă că nu există obstacole care blochează
orificiile de ventilare ale sistemului.
Senzorii televizorului nu funcţionează corespunzător.
 Boxa bară poate bloca unii senzori (cum ar fi senzorul de
luminozitate) şi receptorul de telecomandă al televizorului sau
„emiţătorul pentru ochelari 3D (transmisie cu infraroşii)” al unui
televizor 3D care acceptă sistemul cu pentru ochelari 3D cu
infraroşii. Îndepărtaţi boxa bară de televizor la o distanţă care să
permită componentelor să funcţioneze corect. În ceea ce priveşte
amplasarea senzorilor şi a receptorului de telecomandă,
consultaţi instrucţiunile de utilizare primite împreună cu
televizorul.
continuare
19RO
Diverse
 Lampa pornit/standby clipeşte rar cu culoarea verde sau
se aprinde cu culoarea roşu.
 Apropiaţi subwooferul de boxa bară pentru ca lampa
pornit/standby să se aprindă cu culoarea verde.
 Urmaţi paşii din „Legarea sistemului (LINK)” (pagina 13).
 Verificaţi starea de comunicare a sistemului audio wireless
cu ajutorul opţiunii „RF CHK” din meniul amplificatorului
(pagina 12).
 Lampa pornit/standby clipeşte des cu culoarea verde.
 Consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
 Lampa pornit/standby clipeşte cu culoarea roşu.
 Apăsaţi butonul  (pornire/standby) de pe subwoofer
pentru a opri alimentarea şi verificaţi dacă orificiul de ventilare
al subwooferului este blocat sau nu.
 Subwooferul este conceput pentru reproducerea sunetului de
bas. Dacă sursa de intrare nu conţine multe sunete de bas, aşa
cum se întâmplă în cazul majorităţii programelor de televiziune,
sunetul de bas poate fi imperceptibil.
 Apăsaţi butonul SW  + de pe telecomandă pentru a mări
volumul subwooferului (consultaţi „Componente şi comenzi”
(pagina 25)).
REINIŢIALIZARE
Dacă sistemul funcționează în continuare defectuos, reiniţializaţi
sistemul după cum urmează:
1
2
3
4
5
6
Apăsaţi butonul  (pornire/standby) de pe telecomandă
pentru a porni boxa bară.
Apăsaţi butonul AMP MENU de pe telecomandă.
Apăsaţi butonul   (selectare) în mod repetat până când
apare „SYSTEM”, după care apăsaţi butonul
(introducere).
Apăsaţi butonul   (selectare) în mod repetat până când
apare „SYS.RST”, după care apăsaţi butonul
(introducere)
(pagina 12).
Apăsaţi butonul
(introducere) după ce se afişează „START”.
Pe ecran apare „RESET” şi, setările meniului şi câmpurilor
de sunet, etc. revin la valorile iniţiale.
Deconectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea).
20RO
Faţă/Sus
Componente şi comenzi
HT-CT370
Boxă bară





Spate/Bază





Cablu de alimentare CA (de la reţea)
Mufă ANALOG IN
Mufă DIGITAL IN (OPT (TV))
Mufe HDMI IN 1/2/3
Mufă HDMI OUT (TV (ARC))
continuare
21RO
Diverse
Butonul  (pornire/standby)
Butonul INPUT
Butonul PAIRING
Butoanele VOL (volum) +/–
Marca N
Dacă folosiţi funcţia NFC, atingeţi dispozitivul NFC de marcă.
 Senzor telecomandă
 Lampă
 Alb: când afişajul boxei bară este stins.
 Albastru: Modul BLUETOOTH (pagina 18)
 Afişaj
Subwoofer
22RO




Lampă pornit/standby
Butonul LINK
Butonul  (pornire/standby)
Cablu de alimentare CA (de la reţea)
HT-CT770
Boxă bară
Faţă/Sus





Spate/Bază





Cablu de alimentare CA (de la reţea)
Mufă ANALOG IN
Mufă DIGITAL IN (OPT (TV))
Mufe HDMI IN 1/2/3
Mufă HDMI OUT (TV (ARC))
continuare
23RO
Diverse
Butonul  (pornire/standby)
Butonul INPUT
Butonul PAIRING
Butoanele VOL (volum) +/–
Marca N
Dacă folosiţi funcţia NFC, atingeţi dispozitivul NFC de marcă.
 Senzor telecomandă
 Lampă
 Alb: când afişajul boxei bară este stins.
 Albastru: Modul BLUETOOTH (pagina 18)
 Afişaj
Subwoofer
24RO




Lampă pornit/standby
Cablu de alimentare CA (de la reţea)
Butonul  (pornire/standby)
Butonul LINK
Telecomandă
Telecomanda furnizată poate controla sistemul şi dispozitivele
conectate. Este posibil ca telecomanda să nu poată controla unele
dispozitive. În astfel de situaţii, folosiţi telecomanda dispozitivului
respectiv.
Notă
 Butonul  (intrare)
 Butonul / (pornit/standby)
 Butonul DISPLAY
Pentru a modifica luminozitatea (Luminos/Întunecat/Dezactivat)
afişajului boxei bară.
 Dacă luminozitatea afişajului este setată la „Off” (Dezactivat),
afişajul este stins după ce indică starea de operare câteva
secunde.
 Dacă setarea este modificată de la „Off” (Dezactivat) la „Bright”
(Luminos), pe ecran se vor afişa informaţiile despre fluxul audio.
 Butoanele SW  (volum subwoofer) +/–
 Butoanele SOUND FIELD*1
 Butonul NIGHT (mod nocturn)*1
 Butonul  (dezactivare sunet)
 Butoanele  (volum) +*2/–
 Butonul AMP MENU
 Butonul PAIRING
 Butonul RETURN
 Butoanele  (revenire)/  (selectare)/ (continuare)/
(introducere)
Apăsaţi butonul , ,  sau  pentru a selecta o setare,
după care apăsaţi butonul
pentru a înregistra setarea.
 Butonul VOICE*1
Operarea televizorului
 Butoanele TV PROG (program) +/–
Pentru a schimba canalul.
 Butonul TV  (intrare)
Pentru a schimba intrarea televizorului.
 Butonul TV / (pornit/standby)
Pentru a porni şi opri un televizor care poate fi controlat
cu telecomanda sistemului.
continuare
25RO
Diverse
Îndreptaţi telecomanda către senzorul de telecomandă de pe boxa bară.
Operarea sistemului
Operarea dispozitivului BLUETOOTH
 Butoanele /
Pentru a sări peste o piesă.
 Butoanele /
Pentru a derula rapid înapoi sau înainte piesa dacă este apăsat
în timpul redării.
 Butoanele de control al redării
*2 (redare)/ (pauză)/ (oprire)
Porneşte, întrerupe sau opreşte redarea. Pentru a reporni
redarea în timpul unei pauze, apăsaţi încă o dată butonul .
Setarea producătorului televizorului
1
Apăsaţi butonul corespunzător producătorului în timp
ce ţineţi apăsat butonul TV  (pornire/standby) de
pe telecomanda sistemului.
Producător
Buton
SONY
 TV PROG +
Samsung
 DISPLAY
LG
 SW  +
Panasonic
Acestea sunt exemple de operaţii de bază. Pot exista dispozitive care
nu pot fi operate sau pot funcţiona diferit.
 TV PROG 
Philips
 CLEARAUDIO+
*1 Consultaţi „Ascultarea efectelor de sunet” din Ghidul de pornire
furnizat.
*2 Butoanele  (redare) şi  (volum) + sunt prevăzute fiecare
cu un punct tactil. Folosiţi-l pentru ghidare în timpul utilizării.
Sharp
 SW  –
Toshiba
 STANDARD
Notă
26RO
 MOVIE
 GAME
2
Ţineţi apăsat butonul TV  (pornire/standby) şi apăsaţi
butonul
(introducere).
3
Eliberaţi butonul TV  (pornire/standby) de pe
telecomanda sistemului.
Specificaţii
Boxă bară (SA-CT370, SA-CT770)
Secţiunea amplificator
Intrări
HDMI IN 1/2/3*
ANALOG IN
DIGITAL IN (OPT (TV))
* Aceste 3 mufe sunt identice. Rezultatul este acelaşi, indiferent
pe care o utilizaţi.
Ieşire
HDMI OUT (TV (ARC))
Secţiunea BLUETOOTH
Secţiunea boxă frontală stânga/frontală dreapta
Sistem de boxe
SA-CT370: Sistem de boxe pentru toate intervalele,
suspensie acustică
SA-CT770: Sistem de boxe cu 2 căi, suspensie acustică
Boxă
SA-CT370: 60 mm tip conic
SA-CT770: 60 mm woofer tip conic
20 mm tweeter cu unitate de egalizare
Impedanţă nominală
4 ohmi
Sistem de comunicare Specificaţie
BLUETOOTH versiunea 3.0
Ieșire Specificaţie
BLUETOOTH Clasa de putere 2
Rază de comunicare maximă
Rază vizuală aprox. 10 m1)
Număr maxim de dispozitive ce pot fi înregistrate
9 dispozitive
Bandă de frecvenţă
Bandă 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Metodă de modulaţie
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
continuare
27RO
Diverse
PUTERE DE IEŞIRE (nominală)
Frontal stânga + Frontal dreapta: 50 W + 50 W
(la 4 ohmi, 1 kHz, 1 % THD)
PUTERE DE IEŞIRE (de referinţă)
SA-CT370:
Frontal stânga/Frontal dreapta:
100 Waţi (pe fiecare canal, la 4 ohmi, 1 kHz)
SA-CT770:
Frontal stânga/Frontal dreapta:
105 Waţi (pe fiecare canal, la 4 ohmi, 1 kHz)
Profiluri BLUETOOTH compatibile2)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)
Codecuri acceptate3)
SBC4), AAC5)
Rază de transmisie (A2DP)
20 Hz - 20.000 Hz (Frecvenţă de eşantionare 44,1 kHz)
1) Raza efectivă va varia în funcţie de factori cum ar fi obstacolele dintre
dispozitive, câmpurile magnetice din jurul unui cuptor cu microunde,
electricitatea statică, telefoanele fără fir, sensibilitatea de recepţie,
sistemul de operare, aplicaţia software, etc.
2) Profilurile BLUETOOTH standard indică scopul comunicării
BLUETOOTH dintre dispozitive.
3) Codec: Compresia semnalelor audio şi formatul de conversie
4) Subband Codec
5) Codificare audio avansată
Generalităţi
Necesar de putere
220 V - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz
Consum de energie
Pornit: 34 W
Modul standby (funcţia Comandă HDMI este activată):
0,5 W sau mai puţin
Modul standby (funcţia Comandă HDMI este dezactivată):
0,3 W sau mai puţin
BLUETOOTH Mod standby: 0,5 W sau mai puţin
Dimensiuni (aprox.) (l/î/a)
SA-CT370:
900 mm × 50 mm × 113 mm
(fără console de montare pe perete)
900 mm × 113 mm × 72 mm
(cu console de montare pe perete)
SA-CT770:
1030 mm × 50 mm × 113 mm
(fără console de montare pe perete)
1030 mm × 113 mm × 72 mm
(cu console de montare pe perete)
Greutate (aprox.)
SA-CT370: 2,4 kg
SA-CT770: 2,6 kg
Subwoofer (SA-WCT370, SA-WCT770)
PUTERE DE IEŞIRE (de referinţă)
SA-WCT370: 100 W (pe fiecare canal, la 4 ohmi, 100 Hz)
SA-WCT770: 120 W (pe fiecare canal, la 4 ohmi, 100 Hz)
Sistem de boxe
Sistem subwoofer, Bass Reflex
Boxă
SA-WCT370: 100 mm x 150 mm, tip conic
SA-WCT770: 160 mm, tip conic
Impedanţă nominală
4 ohmi
Necesar de putere
220 V - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz
28RO
Consum de energie
Pornit: 30 W
Mod standby: 0,5 W sau mai puţin
Dimensiuni (aprox.) (l/î/a)
SA-WCT370: 135 mm × 361,5 mm × 394 mm (vertical)
361,5 mm × 135 mm × 394 mm (orizontal)
SA-WCT770: 271 mm × 404 mm × 271 mm
Greutate (aprox.)
SA-WCT370: 7,0 kg
SA-WCT770: 8,8 kg
Secţiunea transmiţător/receptor wireless
Sistem de boxe
Versiune specificaţii sunet wireless 2.0
Bandă de frecvenţă
2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Metodă de modulaţie
Pi / 4 DQPSK
Formate de intrare audio digitală acceptate de sistem
Dolby Digital
Dolby Digital Plus*
Dolby TrueHD*
DTS
DTS 96/24
DTS-HD Master Audio*
DTS-HD High Resolution Audio*
DTS-HD Low Bit Rate*
PCM linear 2 canale 48 kHz sau mai puţin
PCM linear maximum 7,1 canale 192 kHz sau mai puţin*
* Aceste formate pot fi transmise doar prin intermediul unei
conexiuni HDMI.
Formate video acceptate de sistem
Intrare/ieşire (bloc amplificator HDMI)
3D
Fişier
2D Împachetare
cadre
Unul lângă
Peste-Sub
altul
(Sus-şi-Jos)
(jumătate)







4096 × 2160p la 23,98/24 Hz*2 



3840 × 2160p la 59,94/60 Hz*1 







3840 × 2160p la 29,97/30 Hz*2 







3840 × 2160p la 23,98/24 Hz*2 



1920 × 1080p la 59,94/60 Hz




1920 × 1080p la 50 Hz




1920 × 1080p la 29,97/30 Hz




1920 × 1080p la 25 Hz




1920 × 1080p la 23,98/24 Hz




1920 × 1080i la 59,94/60 Hz




1920 × 1080i la 50 Hz




1280 × 720p la 59,94/60 Hz




1280 × 720p la 50 Hz




1280 × 720p la 29,97/30 Hz




1280 × 720p la 23,98/24 Hz




720 × 480p la 59,94/60 Hz




720 × 576p la 50 Hz




640 × 480p la 59,94/60 Hz




3840 × 2160p la 50 Hz*1
3840 × 2160p la 25 Hz*2
*1
*2
Diverse
4096 × 2160p la 59,94/60 Hz*1 
4096 × 2160p la 50 Hz*1
YCbCr 4:2:0/Acceptă doar formatul 8 biţi
Acceptă doar formatul 8 biţi
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
29RO
©2014 Sony Corporation
4-488-970-21(3) (RO)
Download PDF

advertising