Sony | HT-XT3 | Sony HT-XT3 Boxă de bază pentru televizor pe 2.1 canale cu tehnologie Wi-Fi/Bluetooth® Instrucţiuni de utilizare

Sistem Home
Theatre
Instrucţiuni de utilizare
HT-XT3
Pentru clienţii din Europa
AVERTISMENT
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu
închis, cum ar fi o bibliotecă sau un
dulap încorporat.
Pentru a reduce riscul de incendiu,
nu acoperiţi orificiul de ventilare al
aparatului cu ziare, feţe de masă,
draperii etc.
Nu expuneţi aparatul la surse de flacără
deschisă (de exemplu lumânări aprinse).
Pentru a reduce riscul de incendiu şi de
electrocutare, evitaţi stropirea aparatului
şi posibilitatea ca pe acesta să se scurgă
lichide şi nu plasaţi pe aparat obiecte
pline cu lichide, precum vazele.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele cu
baterii instalate la căldură excesivă,
precum lumina directă a soarelui şi focul.
Pentru a preveni vătămările, acest aparat
trebuie aşezat în siguranţă pe carcasă,
în conformitate cu instrucţiunile de
instalare.
Doar pentru utilizare la interior.
Cu privire la sursele de alimentare
 Unitatea
rămâne sub tensiune chiar şi
atunci când este oprită, atât timp cât
este conectată la priza de c.a.
 Deoarece pentru deconectarea unităţii
de la priză se foloseşte ştecărul
principal, conectaţi unitatea la o priză
de c.a. uşor accesibilă. Dacă observaţi
nereguli în funcţionarea unităţii,
deconectaţi imediat ştecărul principal
de la priza de c.a.
Cabluri recomandate
Trebuie utilizate cabluri şi conectori
ecranaţi şi împământaţi corespunzător
pentru cuplarea la computerele gazdă
şi/sau la periferice.
2RO
Casarea bateriilor şi
a echipamentelor
electrice şi electronice
uzate (valabilă în ţările
Uniunii Europene şi în
alte ţări din Europa care
au sisteme de colectare
diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs, pe
baterie sau pe ambalaj indică faptul că
produsul şi bateria nu trebuie tratate ca
deşeuri menajere. Este posibil ca pe
anumite baterii, acest simbol să fie
utilizat în combinaţie cu un simbol chimic.
Se adaugă simbolurile chimice pentru
mercur (Hg) sau plumb (Pb) dacă bateria
conţine mai mult de 0,0005 % mercur
sau 0,004 % plumb. Asigurându-vă că
aceste produse şi baterii sunt eliminate
în mod corect, veţi ajuta la prevenirea
eventualelor consecinţe negative
asupra mediului şi sănătăţii umane,
consecinţe ce ar putea rezulta altfel din
manipularea incorectă a deşeurilor.
Reciclarea materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de
siguranţă, de performanţă sau de
integritate a datelor, necesită o conexiune
permanentă la o baterie încorporată,
aceasta trebuie înlocuită doar de către
personal de service calificat. Pentru a vă
asigura că bateria şi echipamentele
electrice şi electronice vor fi tratate în
mod corespunzător, predaţi aceste
produse la sfârşitul duratei de exploatare
la punctul de colectare relevant pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice. Pentru toate celelalte baterii,
consultaţi secţiunea referitoare la modul
de eliminare în siguranţă a bateriilor din
produs. Predaţi bateriile la punctul de
colectare relevant pentru reciclarea
bateriilor uzate. Pentru informaţii mai
detaliate referitoare la reciclarea acestui
produs sau a bateriilor, contactaţi
autorităţile locale, serviciul local de
eliminare a deşeurilor menajere sau
magazinul de la care aţi achiziţionat
produsul sau bateria.
Aviz pentru clienţi: următoarele
informaţii sunt valabile doar în cazul
echipamentelor vândute în statele ce
aplică directivele UE.
Acest produs a fost fabricat de sau în
numele Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Întrebările referitoare la modul în care
acest produs respectă legislaţia Uniunii
Europene trebuie să fie adresate
reprezentantului autorizat, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germania. Comunicaţi
orice probleme legate de service sau
garanţie la adresele menţionate în
documentele separate de service sau
garanţie.
Prin prezenta, Sony Corporation declară
că acest echipament este în
conformitate cu cerinţele de bază şi cu
alte prevederi relevante ale Directivei
1999/5/CE.
Pentru detalii, vă rugăm să accesaţi
următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/
Acest produs este destinat utilizării în
următoarele ţări:
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL,
BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo
Banda 5,15 GHz – 5,35 GHz este destinată
numai operaţiunilor desfăşurate la
interior.
Acest Sistem Home Theatre este
conceput pentru redarea de conţinuturi
video/audio provenind de la dispozitive
conectate şi redarea de muzică în flux
de pe un telefon inteligent compatibil
cu NFC sau un dispozitiv BLUETOOTH.
Acest sistem acceptă şi redarea în flux în
reţea şi oglindirea ecranului (Screen
mirroring).
Acest echipament a fost testat şi s-a
constatat că respectă limitele specificate
în regulamentele privind compatibilitatea
electromagnetică, utilizând un cablu de
conectare mai scurt de 3 metri.
Drepturi de autor şi mărci
comerciale
 Acest
sistem încorporează sistemele
Dolby* Digital şi sistemul DTS** Digital
Surround.
* Fabricat sub licenţă Dolby
Laboratories. Dolby şi simbolul
dublu D sunt mărci comerciale ale
Dolby Laboratories.
** Pentru brevetele DTS, consultaţi
http://patents.dts.com. Fabricat
sub licenţă DTS Licensing Limited.
DTS, DTS-HD, simbolul şi DTS şi
simbolul împreună sunt mărci
înregistrate ale DTS, Inc. © DTS, Inc.
Toate drepturile sunt rezervate.
 Acest sistem încorporează tehnologia
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™) (Interfaţă multimedia de
înaltă definiţie).
Termenii HDMI, High-Definition
Multimedia Interface şi sigla HDMI sunt
mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale HDMI Licensing LLC în
Statele Unite şi în alte ţări.
 „BRAVIA” este marcă comercială
a Sony Corporation.
 „PlayStation” este marcă comercială
înregistrată a Sony Computer
Entertainment Inc.
 Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi
Alliance® şi Wi-Fi CERTIFIED Miracast®
sunt mărci comerciale înregistrate
Wi-Fi Alliance®.
 Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™ şi Miracast™
sunt mărci comerciale ale Wi-Fi
Alliance®.
 Marca N este marcă comercială sau
marcă comercială înregistrată a NFC
Forum, Inc. în Statele Unite ale Americii
şi în alte ţări.
 Android™ este marcă comercială
a Google Inc.
 Google Play™ este marcă comercială
a Google Inc.
 „Xperia” este marcă comercială
a Sony Mobile Communications AB.
3RO
 Marca
şi siglele BLUETOOTH® sunt
mărci comerciale înregistrate deţinute
de Bluetooth SIG, Inc. şi utilizarea
acestora de către Sony Corporation se
face în baza licenţei. Celelalte mărci
comerciale şi denumiri comerciale
aparţin deţinătorilor de drept ale
acestora.
 LDAC™ şi sigla LDAC sunt mărci
comerciale ale Sony Corporation.
 „DSEE HX” este marcă comercială
a Sony Corporation.
 Tehnologia de codificare audio MPEG
Layer-3 şi brevetele sunt utilizate sub
licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
 Windows Media este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială
a Microsoft Corporation în Statele
Unite şi/sau în alte ţări.
Acest produs este protejat prin anumite
drepturi de proprietate intelectuală ale
Microsoft Corporation. Utilizarea sau
distribuirea unei astfel de tehnologii în
afara acestui produs este interzisă fără
a deţine o licenţă din partea Microsoft
sau a unui subsidiar autorizat al
Microsoft.
 Opera® Devices SDK aparţine Opera
Software ASA. Drepturi de autor
1995-2013 Opera Software ASA.
Toate drepturile sunt rezervate.
 „ClearAudio+”
este marcă comercială
a Sony Corporation.
 „x.v.Color” şi sigla „x.v.Color” sunt
mărci comerciale ale Sony Corporation.
 Apple, sigla Apple, iPhone, iPod, iPod
touch şi Retina sunt mărci comerciale
ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în
alte ţări. App Store este o marcă de
serviciu a companiei Apple Inc.
4RO
„Made for iPod” şi „Made for iPhone”
înseamnă că un accesoriu electronic
a fost conceput pentru a se conecta în
mod specific la iPod sau, respectiv,
la iPhone şi că respectarea standardelor
de performanţă Apple a fost certificată
de către dezvoltator. Compania Apple
nu este responsabilă pentru
funcţionarea acestui dispozitiv şi nici
pentru conformarea acestuia cu
standardele de siguranţă şi de
reglementare. Reţineţi că utilizarea
acestui accesoriu cu iPod sau iPhone
poate afecta performanţa în regim de
funcţionare wireless.
Modele de iPod/iPhone
compatibile
Modelele de iPod/iPhone compatibile
sunt următoarele. Înainte de a-l utiliza
cu sistemul, actualizaţi dispozitivul
iPod/iPhone la cea mai recentă versiune
software.
Tehnologia BLUETOOTH este
compatibilă cu:
 iPhone
iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/
iPhone 5c/iPhone 5/iPhone 4s/
iPhone 4/iPhone 3GS
 iPod touch
iPod touch (generaţia a 5-a)/
iPod touch (generaţia a 4-a)
 Toate celelalte mărci comerciale
aparţin deţinătorilor de drept ale
acestora.
 Alte nume de sisteme şi de produse
sunt, de regulă, mărci comerciale sau
mărci comerciale înregistrate ale
respectivilor producători. Mărcile ™
şi  nu sunt indicate în acest
document.
Notificare privind software-urile
aplicate GNU GPL/LGPL şi alte
software-uri cu sursă deschisă
Acest produs conţine software-uri
supuse Licenţei publice generale
(General Public License, „GPL”) GNU
şi Licenţei publice secundare/de
bibliotecă (Lesser General Public License „LGPL”) GNU. Aceste licenţe stipulează
faptul că clienţii au dreptul de a obţine,
modifica şi redistribui codul sursă al
software-ului amintit, în conformitate
cu termenii impuşi de GPL sau de LGPL.
Pentru detalii privind GPL, LGPL şi alte
licenţe software, consultaţi [Software
License Information] din [System
Settings], în meniul [Setup] al produsului.
Codul sursă al software-ului utilizat în
acest produs se supune termenilor
impuşi de GPL şi de LGPL şi este
disponibil pe web. Pentru descărcare,
accesaţi următorul URL:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Cu privire la aceste
Instrucţiuni de utilizare
 Instrucţiunile din aceste Instrucţiuni de
utilizare descriu comenzile de pe
telecomandă. Puteţi utiliza, în egală
măsură, comenzile de pe unitate, dacă
acestea au nume identice sau similare
cu cele de pe telecomandă.
 Unele ilustraţii sunt desene schematice
şi pot fi diferite de produsul efectiv.
 Elementele afişate pe ecranul
televizorului pot varia, în funcţie de
zonă.
 Setarea implicită este subliniată.
 Textul cuprins între paranteze drepte
([--]) apare pe ecranul televizorului, în
vreme ce textul cuprins între ghilimele
(„--”) apare pe afişajul de pe panoul
frontal.
Reţineţi că Sony nu poate răspunde
niciuneia dintre întrebările referitoare
la conţinutul acestui cod sursă.
5RO
Cuprins
Conectarea
Ghid de pornire (document separat)
Cu privire la aceste Instrucţiuni
de utilizare ............................ 5
Ascultarea/Vizualizarea
Vizualizarea imaginilor şi
ascultarea sunetului de pe
dispozitivele conectate ........8
Redarea de muzică/fotografii
de pe un dispozitiv USB .......8
Ascultarea de muzică de pe
un dispozitiv BLUETOOTH ....9
Redarea de muzică/fotografii de
pe alte dispozitive, cu ajutorul
funcţiei de reţea ...................9
Reglare sunet
Savurarea efectelor de sunet ....9
Utilizarea funcţiei DSEE HX
(reproducerea fişierelor codec
audio la o calitate
a sunetului naturală) .......... 10
Funcţia BLUETOOTH
Ascultarea de muzică
de pe un dispozitiv
BLUETOOTH ......................... 11
Ascultarea sunetului prin
transmisie către un receptor
compatibil BLUETOOTH ..... 13
Controlarea sistemului cu ajutorul
unui telefon inteligent sau al
unei tablete (SongPal) ....... 15
6RO
Funcţia de reţea
Conectarea la o reţea prin
cablu ................................... 16
Conectarea la o reţea
wireless ................................17
Redarea fişierelor într-o Reţea
de domiciliu .........................17
Ascultarea diferitelor servicii
online .................................. 18
Utilizarea Screen mirroring ...... 19
Vizualizarea conţinuturilor
4K protejate prin drepturi
de autor
Conectarea unui televizor 4K ...20
Conectarea dispozitivelor 4K ... 21
Setări şi reglaje
Utilizarea afişajului de setare ..... 22
Utilizarea meniului de opţiuni .... 29
Alte funcţii
Utilizarea funcţiei Control for HDMI
pentru „BRAVIA” Sync ........30
Savurarea sunetului de transmisie
multiplex (Dual Mono) ....... 32
Dezactivarea tastelor tactile de pe
unitate (Child Lock) ............ 33
Modificarea luminozităţii ......... 33
Economia de energie în modul
standby ............................... 33
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie ................ 34
Depanare ................................. 36
Ghid pentru componente şi
comenzi ............................. 42
Tipuri de fişiere redabile ......... 45
Formate audio acceptate ........ 46
Specificaţii ............................... 46
Despre comunicaţia
BLUETOOTH ....................... 49
Index ........................................ 50
ACORD DE LICENŢĂ CU
UTILIZATORUL FINAL ..........52
7RO
Ascultarea/Vizualizarea
Vizualizarea imaginilor şi
ascultarea sunetului de
pe dispozitivele conectate
Apăsaţi INPUT +/–.
De asemenea, puteţi să apăsaţi HOME,
urmat de /// în mod repetat şi
pentru a selecta intrarea dorită.
Redarea de muzică/
fotografii de pe un
dispozitiv USB
Puteţi reda fişiere audio/fotografii de pe
un dispozitiv USB conectat.
Pentru tipurile de fişiere redabile,
consultaţi „Tipuri de fişiere redabile”
(pagina 45).
1
[TV]
Dispozitiv (televizor etc.) conectat la mufa TV
(DIGITAL IN), sau un televizor compatibil cu
funcţia Audio Return Channel, conectat la
mufa HDMI OUT (ARC)
Conectaţi dispozitivul USB la
portul (USB).
Înainte de conectare, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale
dispozitivului USB.
[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]
Dispozitiv conectat la mufa HDMI IN 1/2/3
[Bluetooth Audio]
„BT”
Dispozitiv BLUETOOTH care acceptă A2DP
[Analog]
„ANALOG”
Dispozitiv (player media digital etc.) conectat
la mufa ANALOG IN
[USB]
Dispozitiv USB conectat la portul
2
Apăsaţi HOME.
Ecranul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
(USB)
3
[Screen mirroring]
„SCR M”
Dispozitiv compatibil cu Screen mirroring
(pagina 19)
Apăsaţi /// pentru a selecta
[USB], apoi apăsaţi
.
4
Apăsaţi / pentru a selecta
[Music] sau
[Photo], apoi
apăsaţi .
5
Apăsaţi / pentru a selecta
conţinutul dorit, apoi apăsaţi
.
Începe redarea conţinutului dorit.
[Home Network]
„H.NET”
Conţinuturi stocate pe un server (pagina 17)
[Music Services]
„M.SERV”
Conţinuturi din servicii de muzică disponibile
pe internet (pagina 18)
Sfat
De asemenea, puteţi apăsa PAIRING
şi MIRRORING pe telecomandă pentru
a selecta intrarea [Bluetooth Audio]
respectiv [Screen mirroring].
8RO
Notă
Nu decuplaţi dispozitivul USB în timpul
funcţionării. Pentru a evita avarierea
datelor sau deteriorarea dispozitivului USB,
opriţi sistemul înainte să conectaţi sau să
deconectaţi dispozitivul USB.
Consultaţi „Funcţia BLUETOOTH”
(pagina 11).
Redarea de muzică/
fotografii de pe alte
dispozitive, cu ajutorul
funcţiei de reţea
Consultaţi „Funcţia de reţea”
(pagina 16).
Reglare sunet
Savurarea efectelor de
sunet
Puteţi savura cu uşurinţă efecte de
sunet preprogramate, adaptate la
diferite tipuri de surse de sunet. Sunetul
se va auzi impresionant şi rezonant.
Notă
Nu puteţi selecta efectele de sunet atunci
când sistemul este conectat la un receptor
BLUETOOTH în modul transmiţător.
Selectarea câmpului de sunet
Apăsaţi în mod repetat SOUND FIELD
în timpul redării.
[ClearAudio+]
Puteţi savura sunetul, cu câmpul de sunet
recomandat de Sony. Câmpul de sunet este
optimizat automat, în funcţie de conţinutul
redat şi de funcţie.
[Movie]
Sistemul furnizează sunetul optim pentru
urmărirea filmelor.
[Music]
Sistemul furnizează sunetul optim pentru
ascultarea de muzică.
[Sports]
Sistemul reproduce atmosfera unei transmisii
sportive. Comentariile sunt clare, ovaţiile se
aud surround şi sunetul este realist.
[Game Studio]
Sistemul furnizează sunetul optim pentru
jocuri video.
[Standard]
Sistemul furnizează sunetul corespunzător
pentru fiecare sursă.
Sfat
 Puteţi apăsa şi CLEARAUDIO+ pentru
a selecta [ClearAudio+].
 De asemenea, puteţi selecta [Sound Field]
din meniul de opţiuni (pagina 29).
9RO
Ascultarea/Vizualizarea / Reglare sunet
Ascultarea de muzică de
pe un dispozitiv
BLUETOOTH
Utilizarea funcţiei mod
nocturn
Această funcţie este utilă atunci când
urmăriţi filme târziu în noapte. Veţi
putea auzi dialogul clar, chiar şi la un
nivel scăzut al volumului.
Apăsaţi NIGHT.
Se activează funcţia mod nocturn.
Apăsaţi din nou pentru a revoca funcţia.
Sfat
De asemenea, puteţi selecta [Night] din
meniul de opţiuni (pagina 29).
Utilizarea funcţiei voce clară
Această funcţie ajută la îmbunătăţirea
clarităţii dialogurilor.
Apăsaţi VOICE în mod repetat.
 [Voice: 1]: Standard
 [Voice: 2]: Gama de dialog este
amplificată.
 [Voice: 3]: Gama de dialog este
amplificată şi sunetele greu de distins
de către vârstnici sunt intensificate.
Utilizarea funcţiei DSEE HX
(reproducerea fişierelor
codec audio la o calitate
a sunetului naturală)
DSEE HX (Digital Sound Enhancement
Engine - motor de îmbunătăţire
a sunetului digital) este o tehnologie
înaltă de compensare şi restaurare
a sunetelor fine, dezvoltată independent
de Sony. Această funcţie sporeşte
calitatea fişierului audio până la nivelul
unui fişier audio de înaltă rezoluţie*,
reproducând sunetele clare, din gama
înaltă, care se întâmplă adesea să se
piardă.
Această funcţie este disponibilă doar
atunci când la câmpul de sunet este
selectat [Music].
* Fişierul este extins la maxim 96 kHz/24 bit
sau echivalent.
1
2
Apăsaţi  pentru a selecta
[Setup] din colţul din dreapta sus,
apoi apăsaţi .
3
Apăsaţi / pentru a selecta
[Audio Settings], apoi apăsaţi
4
Apăsaţi / pentru a selecta [DSEE
HX], apoi apăsaţi .
5
Apăsaţi / pentru a selecta [On],
apoi apăsaţi .
Sfat
De asemenea, puteţi selecta [Type 1],
[Type 2] sau [Type 3] la [Voice], din meniul
de opţiuni (pagina 29).
Apăsaţi HOME.
Ecranul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
.
Notă
 Funcţia DSEE HX nu este disponibilă
pentru fişiere audio de înaltă rezoluţie.
 Funcţia DSEE HX nu funcţionează eficient
dacă rata de biţi este prea mică pentru
a putea fi suplimentată corect.
10RO
Notă
Funcţia BLUETOOTH
Ascultarea de muzică
de pe un dispozitiv
BLUETOOTH
Sfat
Împerecherea acestui sistem
cu un dispozitiv BLUETOOTH
Împerecherea este o operaţiune prin
care dispozitivele BLUETOOTH sunt
înregistrate în prealabil unul cu altul.
Odată ce operaţiunea de împerechere
are loc, aceasta nu mai trebuie efectuată
din nou.
Înainte să împerecheaţi dispozitivul cu
acest sistem, asiguraţi-vă că aţi setat
[Bluetooth Mode] la [Receiver]
(pagina 25).
1
2
Plasaţi dispozitivul BLUETOOTH
la distanţă de maxim 1 metru de
unitate.
Apăsaţi PAIRING .
Indicatorul albastru LED clipeşte,
iar pe ecranul televizorului apare
ecranul de împerechere BLUETOOTH.
Sfat
De asemenea, puteţi selecta [Bluetooth
Audio] de pe ecranul de pornire.
3
4
Setaţi dispozitivul BLUETOOTH în
modul de împerechere.
Pentru detalii cu privire la setarea
dispozitivului BLUETOOTH în modul
de împerechere, consultaţi
instrucţiunile de utilizare furnizate
împreună cu dispozitivul.
Selectaţi „HT-XT3” pe afişajul
dispozitivului.
Efectuaţi acest pas în maxim
5 minute, altfel modul de
împerechere va fi revocat.
După stabilirea conexiunii
BLUETOOTH, numele dispozitivului
apare pe ecranul televizorului, iar
indicatorul albastru LED se aprinde.
Puteţi modifica numele sistemului,
care apare pe dispozitiv, cu ajutorul
[Device Name] din [System Settings]
(pagina 27).
5
6
Porniţi redarea pe dispozitivul
BLUETOOTH.
Reglaţi volumul.
Reglaţi mai întâi volumul
dispozitivului BLUETOOTH, apoi,
dacă nivelul volumului este încă
prea scăzut, reglaţi nivelul
volumului la unitate.
Notă
Puteţi împerechea cel mult 9 dispozitive
BLUETOOTH. Dacă se împerechează cel deal 10-lea dispozitiv BLUETOOTH,
dispozitivul care a fost conectat cel mai
demult va fi înlocuit cu cel nou.
Pentru a revoca operaţiunea de
împerechere
Apăsaţi HOME sau INPUT +/–.
Conectarea la un dispozitiv
BLUETOOTH de pe acest
sistem
Vă puteţi conecta la dispozitivul
BLUETOOTH de pe acest sistem.
Verificaţi următoarele înainte de a reda
muzică:
 Funcţia BLUETOOTH a dispozitivului
BLUETOOTH este activată.
 Împerecherea a fost finalizată
(pagina 11).
 [Bluetooth Mode] este setat la
[Receiver] (pagina 25).
11RO
Funcţia BLUETOOTH
Dacă este solicitată o cheie de
autentificare pe dispozitivul
BLUETOOTH, introduceţi „0000”.
Cheia de autentificare (Passkey) mai
poate purta numele de „cod de
autentificare” (Passcode), „cod PIN”
(PIN code), „număr PIN” (PIN number)
sau „parolă” (Password).
1
Apăsaţi PAIRING
.
Notă
Pentru a vă conecta la dispozitivul
BLUETOOTH conectat cel mai recent,
apăsaţi . Apoi, treceţi la pasul 5.
2
3
4
5
6
Apăsaţi OPTIONS.
Selectaţi [Device List],
apoi apăsaţi .
Apare o listă a dispozitivelor
BLUETOOTH împerecheate.
 Atunci când este afişat ecranul de
redare, apăsaţi OPTIONS, apoi selectaţi
[Disconnect].
 Opriţi sistemul sau dispozitivul
BLUETOOTH.
Pentru a şterge un dispozitiv
BLUETOOTH împerecheat din lista
cu dispozitive
1
2
Urmaţi paşii de la 1 la 3 de mai sus.
Apăsaţi / în mod repetat pentru
a selecta dispozitivul dorit, apoi
apăsaţi .
3
Apăsaţi / în mod repetat pentru
a selecta [Remove], apoi apăsaţi .
Apăsaţi  pentru a porni redarea.
4
Apăsaţi / în mod repetat pentru
a selecta [OK], apoi apăsaţi .
Reglaţi volumul.
Reglaţi mai întâi volumul
dispozitivului BLUETOOTH, apoi,
dacă nivelul volumului este încă
prea scăzut, reglaţi nivelul
volumului la unitate.
Notă
 După ce aţi conectat sistemul la
dispozitivul BLUETOOTH, puteţi controla
redarea apăsând , , , / şi
/.
 Vă puteţi conecta la sistem de pe un
dispozitiv BLUETOOTH împerecheat chiar
şi când sistemul este în modul standby,
dacă setaţi [Bluetooth Standby] la [On]
(pagina 25).
 Redarea audio pe acest sistem poate fi
întârziată faţă de cea de pe dispozitivul
BLUETOOTH, din cauza caracteristicilor
tehnologiei wireless BLUETOOTH.
Sfat
Puteţi activa sau dezactiva codecul AAC
sau LDAC de pe dispozitivul BLUETOOTH
(pagina 25).
Apăsaţi / în mod repetat pentru
a selecta dispozitivul, apoi apăsaţi
OPTIONS.
Conectarea la un dispozitiv
la distanţă, prin funcţia de
ascultare cu One-touch (NFC)
NFC (Near Field Communication) este
o tehnologie care permite comunicarea
wireless pe rază scurtă dintre diferite
dispozitive.
Dacă ţineţi un dispozitiv la distanţă
compatibil NFC în apropierea mărcii
N de pe unitate, sistemul şi dispozitivul la
distanţă realizează automat
împerecherea şi conexiunea BLUETOOTH.
Dispozitive la distanţă compatibile
Dispozitive la distanţă cu funcţie NFC
încorporată
(Sistem de operare: Android 2.3.3 sau
ulterior, fără Android 3.x)
Această caracteristică nu funcţionează
cu receptori compatibili NFC.
Notă
Pentru a deconecta dispozitivul
BLUETOOTH
Efectuaţi oricare dintre următoarele
manevre.
 Apăsaţi PAIRING
încă o dată.
 Dezactivaţi funcţia BLUETOOTH de pe
dispozitivul BLUETOOTH.
12RO
 Sistemul nu poate recunoaşte şi nu se
poate conecta decât la câte un singur
dispozitiv compatibil NFC pe rând.
 În funcţie de dispozitivul la distanţă, este
posibil să fie necesară parcurgerea
următoarelor manevre pe dispozitivul la
distanţă, în prealabil.
1
Ţineţi dispozitivul la distanţă în
apropierea mărcii N de pe unitate
până când dispozitivul la distanţă
vibrează.
 Lansaţi din nou aplicaţia „NFC Easy
Connect”.
 Setaţi [Quick Start Mode] la [On] dacă
doriţi să conectaţi un dispozitiv
BLUETOOTH cât timp sistemul este în
modul standby.
 Dacă nivelul volumului este scăzut, reglaţi
mai întâi volumul dispozitivului la distanţă.
Dacă în continuare nivelul volumului este
prea scăzut, reglaţi nivelul volumului la
unitate.
 Dacă ţineţi dispozitivul la distanţă în
apropierea mărcii N atunci când sistemul
este în modul transmiţător, [Bluetooth
Mode] se schimbă automat la [Receiver].
Această caracteristică nu funcţionează cu
receptori compatibili NFC.
Pentru a opri redarea
Urmaţi instrucţiunile afişate pe
ecranul dispozitivului la distanţă şi
efectuaţi procedura de conectare
la BLUETOOTH.
După stabilirea conexiunii
BLUETOOTH, indicatorul albastru
LED de pe panoul frontal se aprinde.
2
Porniţi redarea unei surse audio
pe dispozitivul la distanţă.
Pentru detalii cu privire la
operaţiunile de redare, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale
dispozitivului la distanţă.
Sfat
Redarea va fi oprită atunci când efectuaţi
oricare dintre următoarele manevre.
 Ţineţi din nou dispozitivul la distanţă
în apropierea mărcii N de pe unitate.
 Opriţi playerul muzical de pe
dispozitivul la distanţă.
 Opriţi sistemul sau dispozitivul la
distanţă.
 Schimbaţi intrarea.
 Dezactivaţi funcţia BLUETOOTH de pe
dispozitivul la distanţă.
 Apăsaţi , HOME sau PAIRING
de
pe telecomandă.
Ascultarea sunetului prin
transmisie către un
receptor compatibil
BLUETOOTH
 Dacă împerecherea şi conectarea prin
BLUETOOTH eşuează, procedaţi în felul
următor.
 Ţineţi din nou dispozitivul la distanţă în
apropierea mărcii N de pe unitate.
 Scoateţi carcasa dispozitivului la
distanţă, dacă utilizaţi o carcasă
disponibilă în comerţ.
Puteţi asculta sunetul redat de la sursa
conectată la sistem folosind un receptor
compatibil BLUETOOTH (de exemplu,
o pereche de căşti).
1
Activaţi funcţia BLUETOOTH
a receptorului BLUETOOTH.
13RO
Funcţia BLUETOOTH
 Porniţi funcţia NFC. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale dispozitivului la distanţă.
 Dacă dispozitivul dvs. la distanţă are
un sistem de operare mai vechi decât
Android 4.1.x, descărcaţi şi porniţi
aplicaţia „NFC Easy Connect”. „NFC Easy
Connect” este o aplicaţie gratuită
pentru dispozitive la distanţă Android,
care se poate găsi în Google Play. (Este
posibil ca aplicaţia să nu fie disponibilă
în anumite ţări/regiuni.)
2
3
4
Setaţi [Bluetooth Mode] la
[Transmitter] din [Bluetooth
Settings] (pagina 25).
Apăsaţi / pentru a selecta [OK].
Apăsaţi / pentru a selecta
numele receptorului BLUETOOTH
de pe lista [Device List] din
[Bluetooth Settings] (pagina 25),
apoi apăsaţi .
Atunci când a fost stabilită
conexiunea BLUETOOTH, indicatorul
albastru LED se aprinde.
Notă
Dacă nu puteţi găsi numele receptorului
dvs. BLUETOOTH pe listă, selectaţi
[Scan].
5
6
Porniţi redarea sursei prin
intermediul sistemului.
Sunetul se aude de la receptorul
BLUETOOTH.
Reglaţi volumul.
Reglaţi mai întâi volumul receptorului
BLUETOOTH, apoi, dacă nivelul
volumului este încă prea scăzut,
reglaţi nivelul volumului la unitate.
Atunci când este conectată la un
receptor BLUETOOTH, nivelul
volumului unităţii nu poate fi
controlat. Tastele tactile de volum
de pe unitate şi butoanele de pe
telecomandă au efect numai asupra
receptorului BLUETOOTH.
Notă
 Ieşirea sunetului pe receptorul BLUETOOTH
poate fi întârziată faţă de cea de pe
sistem, din cauza caracteristicilor
tehnologiei wireless BLUETOOTH.
 Atunci când receptorul BLUETOOTH este
conectat cu succes la sistem, sunetul nu
iese din boxele sistemului şi prin mufa
HDMI OUT (ARC).
 Intrarea [Screen mirroring], intrarea
[Bluetooth Audio] şi funcţia Home
Theatre Control sunt dezactivate când
sistemul este în modul transmiţător.
Sfat
 Atunci când sistemul şi receptorul
BLUETOOTH sunt conectate, puteţi
controla redarea folosind butoanele de
comandă a redării de pe receptorul
BLUETOOTH.
 Puteţi conecta acest sistem la receptorul
BLUETOOTH conectat cel mai recent
apăsând RX/TX
în mod repetat pentru
a selecta [Transmitter]. Apoi, porniţi
redarea sursei de pe sistem.
Pentru a deconecta receptorul
BLUETOOTH
Efectuaţi oricare dintre următoarele
manevre.
 Dezactivaţi funcţia BLUETOOTH
a receptorului BLUETOOTH.
 Setaţi [Bluetooth Mode] la [Receiver]
sau [Off] (pagina 25).
 Opriţi sistemul sau receptorul
BLUETOOTH.
 Executaţi funcţia One-touch (NFC).
Pentru a şterge un receptor
BLUETOOTH înregistrat
1
Selectaţi [Device List] din [Bluetooth
Settings] (pagina 25).
Apare o listă a receptorilor BLUETOOTH
împerecheaţi şi detectaţi.
2
Apăsaţi / pentru a selecta
dispozitivul, apoi apăsaţi OPTIONS.
3
Apăsaţi / pentru a selecta
[Remove], apoi apăsaţi .
4
Apăsaţi / pentru a selecta [OK],
apoi apăsaţi .
 Puteţi înregistra cel mult 9 receptori
BLUETOOTH. Dacă se înregistrează cel
de-al 10-lea receptor BLUETOOTH,
receptorul BLUETOOTH care a fost conectat
cel mai demult va fi înlocuit cu cel nou.
 Sistemul poate afişa până la 15 receptori
BLUETOOTH detectaţi în [Device List].
 Nu puteţi modifica efectele de sunet sau
setările din meniul de opţiuni în timpul
transmiterii sunetului.
 Unele conţinuturi nu pot fi transmise, din
cauza protecţiei conţinuturilor.
14RO
O aplicaţie dedicată pentru acest model
este disponibilă atât în Google Play, cât
şi în App Store. Căutaţi „SongPal” şi
descărcaţi aplicaţia gratuită pentru
a afla mai multe despre caracteristicile
convenabile ale acesteia.
Aplicaţia de control rapid, „SongPal”,
acceptă operarea wireless. Vă permite:
 să selectaţi conţinuturi muzicale/
audio cu ajutorul funcţiilor integrate
ale unor dispozitive şi telefoane
inteligente variate;
 să controlaţi diferite setări intuitiv;
 să amplificaţi vizual experienţa muzicală
pe afişajul telefonului inteligent.
1
Apăsaţi PAIRING .
Indicatorul albastru LED clipeşte.
2
Setaţi dispozitivul iPhone/iPod în
modul de împerechere.
3
Selectaţi „HT-XT3” din lista de
dispozitive BLUETOOTH afişată
pe iPhone/iPod.
Indicatorul albastru LED se aprinde
după ce a fost stabilită conexiunea.
4
Căutaţi, descărcaţi şi lansaţi aplicaţia
„SongPal”.
5
Exploataţi sistemul cu ajutorul
afişajului dispozitivului conectat.
Notă
Înainte să începeţi efectuarea operaţiunilor
de mai jos, asiguraţi-vă că aţi setat
[Bluetooth Mode] la [Receiver] (pagina 25).
Când folosiţi un dispozitiv
Android
1
Căutaţi, descărcaţi şi lansaţi aplicaţia
„SongPal”. Apoi, urmaţi instrucţiunile
de pe ecran.
2
După ce apare afişajul de conexiune
BLUETOOTH pe dispozitiv, apăsaţi
PAIRING .
Indicatorul albastru LED clipeşte.
3
Selectaţi „HT-XT3” din lista de
dispozitive BLUETOOTH afişată pe
dispozitiv.
Indicatorul albastru LED se aprinde
după ce a fost stabilită conexiunea.
4
Exploataţi sistemul cu ajutorul
afişajului dispozitivului conectat.
15RO
Funcţia BLUETOOTH
Controlarea
sistemului cu
ajutorul unui telefon
inteligent sau al
unei tablete
(SongPal)
Când folosiţi un dispozitiv
iPhone/iPod
Configurarea unei conexiuni
LAN prin cablu
Funcţia de reţea
Conectarea la o reţea prin
cablu
Conectarea sistemului la
reţea cu un cablu LAN
Următoarea ilustraţie prezintă un
exemplu de configurare a unei reţele de
domiciliu cu sistemul şi un server.
Cablu LAN
(nefurnizat)
Nu trebuie să efectuaţi următoarea
configurare, dacă aţi realizat [Easy
Network Settings].
1
2
Apăsaţi  pentru a selecta
[Setup] din colţul din dreapta sus,
apoi apăsaţi .
3
Apăsaţi / pentru a selecta
[Network Settings], apoi
apăsaţi .
4
Apăsaţi / pentru a selecta
[Internet Settings], apoi
apăsaţi .
5
Apăsaţi / pentru a selecta
[Wired Setup], apoi apăsaţi .
Ecranul de selectare a metodei de
obţinere a unei adrese IP apare pe
ecranul televizorului.
6
Apăsaţi / pentru a selecta
[Auto], apoi apăsaţi .
7
Apăsaţi / pentru a naviga prin
informaţii, apoi apăsaţi .
8
Apăsaţi / pentru a selecta
[Save & Connect], apoi apăsaţi .
Sistemul începe procedura de
conectare la reţea. Pentru detalii,
citiţi mesajele care apar pe ecranul
televizorului.
Modem ADSL/
modem cu cablu
Internet
Router de
bandă largă
Cablu LAN
(nefurnizat)
Server
Sfat
Vă recomandăm să utilizaţi un cablu
ecranat cu interfaţă dreaptă (cablu LAN).
Apăsaţi HOME.
Ecranul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Dacă se utilizează o adresă IP fixă
Selectaţi [Custom] la pasul 6, apoi
urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru
a selecta [Specify IP address]. Pe ecranul
televizorului apare afişajul de introducere
a adresei IP.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru
a introduce valoarea pentru [IP Address],
apoi apăsaţi
pentru a confirma valorile.
Introduceţi valorile pentru [Subnet Mask],
[Default Gateway], [Primary DNS] şi
[Secondary DNS], apoi apăsaţi .
16RO
Conectarea la o reţea
wireless
Configurarea unei conexiuni
LAN wireless
Atunci când routerul LAN wireless
(punctul de acces) este compatibil cu
Wi-Fi Protected Setup (WPS), puteţi
configura cu uşurinţă setările reţelei cu
butonul WPS.
În caz contrar, va trebui să selectaţi sau
să introduceţi informaţiile următoare. În
prealabil, verificaţi informaţiile următoare.
 Numele reţelei (SSID)* aferent
routerului/punctului de acces LAN
wireless
 Cheia de securitate (parola)** reţelei
* SSID (Service Set Identifier) este un nume
ce identifică un anumit punct de acces.
** Aceste informaţii ar trebui să fie
menţionate pe o etichetă de pe routerul/
punctul de acces LAN wireless, în
instrucţiunile de utilizare, de persoana
care configurează reţeaua wireless sau
de furnizorul de servicii de internet.
1
2
3
Urmaţi paşii de la 1 la 4 din
„Configurarea unei conexiuni LAN
prin cablu” (pagina 16).
Apăsaţi / pentru a selecta
[Wireless Setup(built-in)], apoi
apăsaţi .
Pe ecranul televizorului apare o listă
de SSID-uri (puncte de acces)
disponibile.
Apăsaţi / pentru a selecta
numele reţelei (SSID) dorite, apoi
apăsaţi .
Pe ecranul televizorului apare
afişajul pentru setările de securitate.
Introduceţi cheia de securitate
(cheia WEP, cheia WPA/WPA2)
folosind tastatura software.
Folosiţi /// şi
pentru
a selecta caracterele/numerele,
apoi selectaţi [Enter] pentru
a confirma cheia de securitate.
Sistemul începe procedura de
conectare la reţea. Pentru detalii,
citiţi mesajele care apar pe ecranul
televizorului.
Dacă se utilizează o adresă IP fixă
Selectaţi [New connection registration]
la pasul 3, selectaţi [Manual registration],
apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran
pentru a selecta [Specify IP address].
Pe ecranul televizorului apare afişajul de
introducere a adresei IP.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru
a introduce valoarea pentru [IP Address],
apoi apăsaţi
pentru a confirma
valorile.
Introduceţi valorile pentru [Subnet Mask],
[Default Gateway], [Primary DNS] şi
[Secondary DNS], apoi apăsaţi .
Notă
Dacă reţeaua nu a fost securizată prin
criptare (utilizând cheia de securitate),
afişajul cu setările de securitate nu apare
la pasul 4.
Redarea fişierelor într-o
Reţea de domiciliu
Puteţi reda fişiere audio/fotografii de pe
alte dispozitive compatibile cu Reţeaua
de domiciliu, conectându-le la reţeaua
de domiciliu.
Acest sistem poate fi utilizat ca player şi
ca dispozitiv de redare.
 Server: stochează şi partajează
conţinuturi media digitale
 Player: detectează şi redă conţinuturi
media digitale de pe server
17RO
Funcţia de reţea
Înainte de efectuarea setărilor de
reţea
4


Dispozitiv de redare: primeşte şi redă
fişiere de pe server şi poate fi comandat
de un alt dispozitiv (controler)
Controler: controlează dispozitivul de
redare
Faceţi pregătirile necesare pentru
utilizarea funcţiei Reţea de domiciliu.
 Conectaţi sistemul la o reţea
(pagina 16).
 Pregătiţi celălalt dispozitiv compatibil
cu Reţeaua de domiciliu. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
dispozitivului.
Pentru detalii referitoare la utilizare,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
primite împreună cu dispozitivul
compatibil cu funcţia de controler în
Reţeaua de domiciliu.
Notă
Nu controlaţi sistemul cu telecomanda
furnizată şi cu un controler în acelaşi timp.
Sfat
Sistemul este compatibil cu funcţia „Play To”
a Windows Media® Player 12, inclus
standard în Windows 7.
Pentru a reda fişere stocate pe un
server prin sistem (Player)
Selectaţi [Home Network] de pe ecranul
de pornire, apoi selectaţi serverul.
Selectaţi fişierul pe care doriţi să-l redaţi
din
[Music] sau
[Photo].
Ascultarea diferitelor
servicii online
Cu acest sistem, puteţi asculta serviciile
de muzică oferite pe internet. Pentru
a utiliza această funcţie, sistemul
trebuie să fie conectat la internet.
Server
Player
(acest sistem)
Pentru a reda fişiere la distanţă
prin comandarea sistemului
(dispozitiv de redare) cu ajutorul
unui controler din Reţeaua de
domiciliu
Puteţi controla sistemul cu un dispozitiv
compatibil cu funcţia de controler în
Reţeaua de domiciliu (un telefon mobil
etc.) atunci când redaţi fişiere stocate pe
un server.
Server
Dispozitiv de
redare
(acest sistem)
Controler
18RO
Internet
Router
Acest sistem
Notă
Înainte de a utiliza unele servicii de muzică,
este posibil să fie nevoie să înregistraţi
sistemul. Pentru detalii cu privire la
înregistrare, vizitaţi site-ul de asistenţă
pentru clienţi al furnizorului de servicii.
1
2
Apăsaţi HOME.
Ecranul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Apăsaţi / pentru a selecta
[Music Services], apoi apăsaţi .
Pe ecranul televizorului apare lista
cu furnizorii de servicii.
Notă
În funcţie de starea de conectare
a conţinutului de pe internet, poate
dura câtva timp până ce lista cu
furnizorii de servicii apare pe ecranul
televizorului.
Sfat
3
Apăsaţi / pentru a selecta
serviciul de muzică dorit, apoi
apăsaţi .
Apăsaţi BACK pentru a vă întoarce la
directorul anterior.
Înregistrarea unui serviciu
de muzică nou
„Screen mirroring” este o funcţie care
afişează ecranul unui dispozitiv mobil
pe televizor, prin tehnologia Miracast.
Sistemul poate fi conectat direct la un
dispozitiv compatibil cu funcţia Screen
mirroring (de exemplu, telefon inteligent,
tabletă). Vă puteţi bucura de elementele
afişate pe ecranul dispozitivului pe
ecranul mare al televizorului. Pentru
a utiliza această caracteristică nu este
necesar un router wireless (sau un punct
de acces).
1
2
Apăsaţi MIRRORING.
Verificarea codului de înregistrare
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Activaţi funcţia Screen mirroring de
pe dispozitivul dvs.
Pentru detalii cu privire la activarea
funcţiei, consultaţi instrucţiunile de
utilizare primite împreună cu
dispozitivul.
Este posibil să vi se solicite introducerea
codului de înregistrare al sistemului
pentru a vă putea bucura de un nou
serviciu de muzică.
Pentru a conecta un telefon
inteligent Xperia folosind funcţia
de oglindire One-touch (NFC)
Puteţi asculta conţinutul unei mari
varietăţi de servicii de muzică oferite pe
internet.
1
Selectaţi [Music Services] de pe
ecranul de pornire.
Pe ecranul televizorului apare lista cu
furnizorii de servicii.
2
Apăsaţi / pentru a selecta serviciul
de muzică dorit, apoi apăsaţi .
Pe ecranul televizorului apar
informaţiile de înregistrare, inclusiv
codul de înregistrare.
Notă
Apăsaţi MIRRORING, apoi ţineţi
telefonul inteligent Xperia în apropierea
mărcii N de pe unitate.
Pentru a părăsi oglindirea
Apăsaţi HOME sau INPUT +/–.
Notă
 Atunci când folosiţi Screen mirroring,
calitatea imaginii şi a sunetului poate
fi deteriorată, uneori, din cauza
interferenţelor de la alte reţele.
Este posibil să vedeţi informaţiile de
înregistrare pe ecranul televizorului
atunci când intraţi într-un serviciu de
muzică. Momentul în care apar aceste
informaţii depinde de serviciul de
muzică.
19RO
Funcţia de reţea
Puteţi actualiza lista cu furnizori de
servicii apăsând OPTIONS, apoi
selectând [Update List].
Utilizarea Screen
mirroring
 Unele funcţii de reţea pot să nu fie
disponibile atunci când folosiţi Screen
mirroring.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul este
compatibil cu Miracast. Nu se garantează
conectivitatea cu toate dispozitivele
compatibile Miracast.
 În funcţie de mediul de utilizare, calitatea
imaginii şi a sunetului pot să se
deterioreze.
Sfat
 Puteţi selecta efectul de sunet preferat
în timpul oglindirii. Apăsaţi butoanele
pentru efecte de sunet (pagina 44).
 În cazul în care calitatea imaginii şi
a sunetului se deteriorează adesea, puteţi
îmbunătăţi calitatea setând [Screen
mirroring RF Setting] (pagina 28).
Vizualizarea conţinuturilor 4K
protejate prin drepturi de autor
Conectarea unui
televizor 4K
Pentru a vizualiza conţinuturi 4K
protejate prin drepturi de autor,
conectaţi sistemul şi televizorul printr-o
mufă HDMI compatibilă HDCP 2.2.
Pentru detalii privind dotarea
televizorului cu o mufă HDMI
compatibilă HDCP 2.2, consultaţi
instrucţiunile de utilizare primite cu
televizorul.
Atunci când mufa HDMI
a televizorului este
etichetată ARC* şi
compatibilă cu HDCP 2.2
Mufă HDMI
compatibilă
cu HDCP 2.2
Cablu HDMI de
mare viteză**
* Funcţia ARC (Audio Return Channel canal de retur audio) transmite sunet
digital de la televizor către acest sistem
sau către un amplificator AV, folosind în
acest scop numai cablul HDMI.
** Furnizat numai în anumite zone.
20RO
Atunci când mufa HDMI
a televizorului este
etichetată ARC şi nu este
compatibilă cu HDCP 2.2
Conectaţi un dispozitiv 4K la mufa HDMI
IN 1 a sistemului. Pentru detalii cu privire
la compatibilitatea dispozitivului cu
HDCP 2.2, consultaţi instrucţiunile de
utilizare furnizate împreună cu
dispozitivul.
Player Blu-ray
Disc™, decodor
pentru cablu sau
satelit etc.
OUTPUT
Mufă HDMI
compatibilă
cu HDCP 2.2
Cablu HDMI de
mare viteză
(nefurnizat)
Mufă HDMI
compatibilă
cu HDCP 2.2
Cablu
HDMI de
mare viteză*
Cablu
digital
optic*
* În funcţie de zonă, se furnizează fie
cablul HDMI de mare viteză, fie cablul
digital optic.
21RO
Vizualizarea conţinuturilor 4K protejate prin drepturi de autor
Dacă mufa HDMI a televizorului este
etichetată ARC, dar nu este compatibilă
cu HDCP 2.2, conectaţi sistemul la mufa
HDMI a televizorului care este
compatibilă cu HDCP 2.2, folosind un
cablu HDMI. Apoi, conectaţi un cablu
digital optic la mufa de ieşire optică
a televizorului, pentru a asculta sunetul
digital.
Conectarea
dispozitivelor 4K
Pictogramă Explicaţie
[Easy Network Settings]
(pagina 28)
Execută [Easy Network Settings]
pentru a efectua setările de
reţea de bază.
Setări şi reglaje
Utilizarea afişajului de
setare
[Resetting] (pagina 29)
Resetează sistemul la setările
din fabrică.
Puteţi efectua diverse reglaje, cu privire
la aspecte cum sunt imaginea şi sunetul.
Setările implicite sunt subliniate.
1
Apăsaţi HOME.
Ecranul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
2
Apăsaţi  pentru a selecta
[Setup] din colţul din dreapta sus,
apoi apăsaţi .
3
Apăsaţi / pentru a selecta
pictograma categoriei de setări
dorite, apoi apăsaţi .
Pictogramă Explicaţie
[Software Update] (pagina 22)
Actualizează software-ul
sistemului.
[Screen Settings] (pagina 23)
Efectuează setări de ecran
corespunzătoare tipului de
televizor.
[Audio Settings] (pagina 24)
Efectuează setări audio
corespunzătoare tipului de
mufe de conectare.
[Bluetooth Settings]
(pagina 25)
Efectuează setări detaliate
pentru funcţia BLUETOOTH.
[System Settings] (pagina 26)
Efectuează setările referitoare la
sistem.
[Network Settings] (pagina 27)
Efectuează setări detaliate
pentru internet şi reţea.
[Input Skip Setting] (pagina 28)
Configurează setarea de
ignorare a intrărilor, pentru
fiecare intrare în parte.
[Easy Setup] (pagina 28)
Execută din nou [Easy Setup]
pentru a efectua setările de
bază.
22RO
[Software Update]
Actualizând software-ul la cea mai
recentă versiune, puteţi beneficia de
cele mai noi funcţii.
În timpul unei actualizări software,
pe afişajul de pe panoul frontal apare
„UPDT”. După finalizarea actualizării,
sistemul reporneşte automat.
Cât timp se desfăşoară operaţiunea
de actualizare, nu porniţi şi nu opriţi
sistemul şi nu exploataţi nici sistemul,
nici televizorul. Aşteptaţi să se finalizeze
actualizarea software.
Notă
 Pentru informaţii despre funcţiile de
actualizare, accesaţi următorul site web:
Pentru clienţii din Europa şi Rusia:
www.sony.eu/support
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/section/
support
 Dacă starea reţelei dvs. este
nesatisfăcătoare, accesaţi site-ul web de
mai sus pentru a descărca ultima versiune
de software şi actualizaţi de pe un
dispozitiv de memorie USB.
 [Update via Internet]
Actualizează software-ul sistemului
folosind reţeaua disponibilă. Asiguraţivă că reţeaua este conectată la internet.
Pentru detalii, consultaţi „Funcţia de
reţea” (pagina 16).
 [Update via USB Memory]
Actualizează software-ul folosind
memoria USB. Asiguraţi-vă că folderul
cu actualizarea software poartă
denumirea corectă „UPDATE”.
Sistemul poate recunoaşte până la
500 de fişiere/foldere situate într-un
singur strat, inclusiv fişierele/folderele
de actualizare.
[Screen Settings]
 [Output Video Resolution]
[Auto]: Scoate semnalul video potrivit
rezoluţiei televizorului sau
a dispozitivului conectat.
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p],
[1080i], [1080p]: Scoate semnalul video
potrivit setării de rezoluţie selectate.
* Dacă sistemul de culori al conţinutului
redat este NTSC, rezoluţia semnalelor
video nu poate fi convertită decât la
[480i] şi [480p].
 [24p Output]
[Network content 24p Output]
Această funcţie este disponibilă pentru
redarea conţinuturilor prin Screen
mirroring.
[Auto]: Scoate semnale video 24p
numai atunci când conectaţi un
televizor compatibil 1080/24p printr-o
conexiune HDMI şi când [Output Video
Resolution] este setată la [Auto] sau
[1080p].
 [4K Output]
[Auto1]: Scoate semnale video 2K
(1920 × 1080) în timpul redării video şi
semnale video 4K în timpul redării
fotografiilor, atunci când efectuaţi
conexiunea la un dispozitiv Sony
compatibil 4K.
Scoate semnale video 4K în timpul
redării conţinuturilor video 24p sau
redării de fotografii, atunci când efectuaţi
conexiunea la un dispozitiv compatibil
4K, care nu este fabricat de Sony.
[Auto2]: Scoate automat semnale video
4K/24p atunci când conectaţi un
dispozitiv compatibil 4K/24p şi efectuaţi
setarea corespunzătoare pentru
[Network content 24p Output] din
[24p Output], scoţând, de asemenea,
imagini fotografice în 4K/24p atunci
când redaţi fişiere fotografice 2D.
[Off]: Dezactivează funcţia.
Notă
Dacă dispozitivul dvs. Sony nu este detectat
atunci când este selectat [Auto1], această
setare va avea acelaşi efect ca setarea
[Auto2].
 [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Detectează automat tipul de
dispozitiv extern şi comută la setarea de
culoare corespunzătoare.
[YCbCr (4:2:2)]: Scoate semnale video
YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Scoate semnale video
YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Selectaţi această opţiune atunci
când vă conectaţi la un dispozitiv cu
mufă DVI compatibilă HDCP.
23RO
Setări şi reglaje
 [TV Type]
[16:9]: Selectaţi această opţiune atunci
când conectaţi un televizor cu ecran
panoramic sau un televizor cu funcţie
mod de ecran panoramic.
[4:3]: Selectaţi această opţiune atunci
când conectaţi un televizor cu ecran 4:3
fără funcţie mod de ecran panoramic.
[Off]: Selectaţi această opţiune dacă
televizorul nu este compatibil cu
semnale video 1080/24p.
 [HDMI Deep Colour Output]
[Auto]: De regulă, selectaţi această
opţiune.
[12bit], [10bit]: Scoate semnale video
12bit/10bit, atunci când televizorul
conectat este compatibil cu Deep Colour.
[Off]: Selectaţi această opţiune atunci
când imaginea este instabilă sau culorile
par nenaturale.
 [Video Direct]
Puteţi dezactiva afişajul pe ecran
(On-Screen Display, OSD) al sistemului
atunci când se selectează intrarea
[HDMI1], [HDMI2] sau [HDMI3]. Această
funcţie este utilă atunci când jucaţi un
joc, fiindcă vă puteţi bucura pe deplin de
ecranul jocului.
[On]: Dezactivează OSD. Informaţiile nu
se vor mai afişa pe ecran, iar butoanele
OPTIONS şi DISPLAY sunt dezactivate.
[Off]: Afişează informaţii pe ecran atunci
când modificaţi setări cum ar fi selectarea
câmpului de sunet.
 [SBM] (Super Bit Mapping)
[On]: Rafinează gradaţia semnalelor
video scoase prin mufa HDMI OUT (ARC).
[Off]: Selectaţi această opţiune atunci
când ies semnale video distorsionate
sau culori nenaturale.
[Audio Settings]
 [Audio DRC]
Puteţi să comprimaţi intervalul dinamic
al piesei audio.
[Auto]: Comprimă automat sunetul
codificat în Dolby TrueHD.
[On]: Sistemul reproduce piesa audio cu
tipul de interval dinamic avut în vedere de
inginerul care a efectuat înregistrarea.
[Off]: Fără compresie a intervalului
dinamic.
 [Attenuation settings - Analog]
Este posibil să apară distorsiuni atunci
când ascultaţi un dispozitiv conectat la
mufa ANALOG IN. Puteţi preveni
distorsiunile, atenuând nivelul de intrare
de la sistem.
[On]: Atenuează nivelul de intrare.
Nivelul de ieşire va fi redus de această
setare.
[Off]: Nivel de intrare normal.
 [Audio Output]
Puteţi selecta metoda de ieşire prin care
este scos semnalul audio.
[Speaker]: Scoate sunetul numai prin
boxele sistemului.
[Speaker + HDMI]: Scoate sunetul prin
boxele sistemului şi semnale PCM liniare
cu 2 canale prin mufa HDMI OUT (ARC).
[HDMI]: Scoate sunetul numai prin mufa
HDMI OUT (ARC). Formatul de sunet
depinde de dispozitivul conectat.
Notă
 [DSEE HX]
Această funcţie este disponibilă doar
atunci când la câmpul de sunet este
selectat [Music].
[On]: Sporeşte calitatea fişierului audio
până la nivelul unui fişier audio de înaltă
rezoluţie, reproducând sunetele clare,
din gama înaltă, care se întâmplă
adesea să se piardă (pagina 10).
[Off]: Dezactivat.
24RO
 Când [Control for HDMI] este setat la [On]
(pagina 26), [Audio Output] este setat
automat la [Speaker + HDMI], această
setare neputând fi modificată.
 Semnalele audio nu ies prin mufa HDMI
OUT (ARC) atunci când [Audio Output]
este setat la [Speaker + HDMI] şi [HDMI1
Audio Input Mode] (pagina 27) este setat
la [TV]. (doar pentru modelele din Europa)
Notă
[Bluetooth Settings]
 [Bluetooth Mode]
Vă puteţi bucura de conţinuturile de pe
un dispozitiv aflat la distanţă, utilizând
acest sistem, sau să ascultaţi sunetul din
acest sistem printr-un alt dispozitiv, de
exemplu, o pereche de căşti.
 [Bluetooth Codec - AAC]
Această funcţie nu este disponibilă
decât atunci când setaţi [Bluetooth
Mode] la [Receiver] sau [Transmitter].
[On]: Activează codecul AAC.
[Off]: Dezactivează codecul AAC.
Notă
 Vă puteţi bucura de sunet de înaltă
calitate dacă AAC este activat. Dacă nu
puteţi asculta sunet AAC pe dispozitiv,
selectaţi [Off].
 Dacă modificaţi setarea [Bluetooth Codec AAC] când este conectat un dispozitiv
BLUETOOTH, setarea pentru codec va fi
reflectată numai la următoarea conectare.
Notă
Vă puteţi conecta la un dispozitiv la distanţă
folosind funcţia de ascultare cu One-touch,
chiar dacă aţi setat [Bluetooth Mode] la [Off].
 [Device List]
Afişează o listă de receptori BLUETOOTH
împerecheaţi şi detectaţi, atunci când
[Bluetooth Mode] este setat la
[Transmitter] (pagina 25).
 [Bluetooth Standby]
Puteţi seta [Bluetooth Standby], astfel
încât sistemul să poată fi pornit de un
dispozitiv BLUETOOTH, chiar dacă
sistemul este în modul standby. Această
funcţie nu este disponibilă decât atunci
când setaţi [Bluetooth Mode] la
[Receiver] sau [Transmitter].
 [Bluetooth Codec - LDAC]
Această funcţie nu este disponibilă
decât atunci când setaţi [Bluetooth
Mode] la [Receiver] sau [Transmitter].
[On]: Activează codecul LDAC.
[Off]: Dezactivează codecul LDAC.
Notă
Dacă modificaţi setarea [Bluetooth Codec LDAC] când este conectat un dispozitiv
BLUETOOTH, setarea pentru codec va fi
reflectată numai la următoarea conectare.
[On]: Sistemul porneşte automat atunci
când stabiliţi o conexiune BLUETOOTH
de pe un dispozitiv BLUETOOTH
împerecheat.
[Off]: Dezactivat.
25RO
Setări şi reglaje
[Receiver]: Sistemul este în modul
receptor, ceea ce îi permite să
recepţioneze şi să scoată conţinut audio
provenit de la dispozitivul aflat la distanţă.
[Transmitter]: Sistemul este în modul
transmiţător, ceea ce îi permite să
trimită conţinut audio către dispozitivul
aflat la distanţă.
[Off]: BLUETOOTH este oprit şi nu puteţi
selecta intrarea [Bluetooth Audio].
Dacă setaţi [Quick Start Mode] la [Off] şi
[Bluetooth Standby] la [On], sistemul poate
fi pornit de un dispozitiv BLUETOOTH, însă
conexiunea BLUETOOTH eşuează.
Sfat
LDAC este o tehnologie de codificare audio
pentru „High Resolution (Hi-Res) Audio”
(conţinut audio de înaltă rezoluţie)
dezvoltată de Sony, care funcţionează la
990 kbps până la 303 kbps* cu frecvenţe de
eşantionare de 96/88,2/48/44,1 kHz.
Aceasta este optimizată pentru frecvenţe
de eşantionare mari şi codificări cu rată de
biţi mare şi permite transmisia de conţinuturi
audio Hi-Res chiar şi prin conexiunea
BLUETOOTH, menţinând totodată calitatea
sunetului la un nivel aproape echivalent cu
originalul, în condiţiile unui mediu de reţea
wireless stabil. De asemenea, asigură
o eficienţă de codificare mare la frecvenţe
de eşantionare mici şi rate de biţi mici,
permiţând transmisia de conţinuturi audio
la calitatea tipică pentru un CD, chiar şi în
caz de conexiune wireless instabilă.
* Atunci când frecvenţa de eşantionare
este de 96 kHz sau 48 kHz, funcţionează
la 990 kbps până la 330 kbps. Atunci
când frecvenţa de eşantionare este de
88,2 kHz sau 44,1 kHz, funcţionează la
909 kbps până la 303 kbps.
 [Wireless Playback Quality]
Puteţi seta viteza de transmisie a datelor
pentru redarea LDAC. Această funcţie
nu este disponibilă decât atunci când
setaţi [Bluetooth Mode] la [Transmitter]
şi [Bluetooth Codec - LDAC] la [On].
[Auto]: Viteza de date se modifică
automat în funcţie de mediu. Dacă
redarea audio este instabilă cu această
setare, folosiţi una dintre celelalte trei
setări.
[Sound Quality]: Se foloseşte cea mai
mare viteză de date. Sunetul se transmite
la o calitate mai bună, însă redarea
audio poate deveni, uneori, instabilă
atunci când calitatea conexiunii nu este
suficient de bună.
[Standard]: Se foloseşte viteza de date
medie. Acest lucru echilibrează calitatea
sunetului şi stabilitatea redării.
[Connection]: Stabilitatea are prioritate.
Calitatea sunetului poate fi rezonabilă,
iar starea conexiunii va fi, cel mai
probabil, stabilă. În cazul în care
conexiunea este instabilă, aceasta este
setarea recomandată.
26RO
[System Settings]
 [OSD Language]
Puteţi selecta limba pe care doriţi să
o vedeţi în afişajul de pe ecran al
sistemului.
 [HDMI Settings]
[Control for HDMI]
[On]: Activează funcţia [Control for
HDMI]. Puteţi controla reciproc
dispozitive conectate cu un cablu HDMI.
[Off]: Dezactivat.
[Audio Return Channel]
Această funcţie este disponibilă atunci
când conectaţi sistemul la mufa HDMI IN
compatibilă cu funcţia Audio Return
Channel a unui televizor şi când [Control
for HDMI] este setat la [On].
[Auto]: Sistemul poate recepţiona
automat semnalul audio digital de
la televizor, printr-un cablu HDMI.
[Off]: Dezactivat.
[Standby Through]
Puteţi scoate semnale HDMI pe televizor
chiar dacă sistemul se află în modul
standby. Această funcţie este disponibilă
atunci când setaţi [Control for HDMI]
la [On].
Setare implicită:
 [Off] (doar pentru modelele din
Europa)
 [Auto] (alte modele)
[Auto]: Scoate semnale prin mufa HDMI
OUT (ARC) atunci când televizorul este
pornit şi sistemul se află în modul
standby. Această setare economiseşte
energie în modul standby, comparativ
cu setarea [On].
[On]: Scoate întotdeauna semnale prin
mufa HDMI OUT (ARC) atunci când
sistemul este în modul standby. Dacă
conectaţi un alt fel de televizor decât
„BRAVIA”, vă recomandăm să selectaţi
această setare.
[Off]: Nu sunt scoase semnale dacă
sistemul se află în modul standby.
Această setare economiseşte energie
în modul standby, comparativ cu
setarea [On].
[HDMI1 Audio Input Mode] (doar pentru
modelele din Europa)
Puteţi selecta intrarea audio
a dispozitivului conectat la mufa
HDMI IN 1.
[HDMI1]: Sunetul dispozitivului conectat
la mufa HDMI IN 1 intră prin mufa
HDMI IN 1.
[TV]: Sunetul dispozitivului conectat la
mufa HDMI IN 1 intră prin mufa TV
(DIGITAL IN).
 [Auto Standby]
[On]: Activează funcţia [Auto Standby].
Dacă nu utilizaţi sistemul timp de
aproximativ 20 de minute, acesta intră
automat în modul standby.
[Off]: Dezactivat.
 [Auto Display]
[On]: Afişează automat informaţii pe
ecran, atunci când modificaţi semnalele
audio, modul imaginii etc.
[Off]: Afişează informaţii numai atunci
când apăsaţi DISPLAY.
 [Software Update Notification]
[On]: Cere sistemului să vă informeze cu
privire la cea mai recentă versiune de
software (pagina 22).
[Off]: Dezactivat.
 [System Information]
Puteţi afişa informaţiile privind versiunea
de software a sistemului şi adresa MAC.
 [Software License Information]
Puteţi afişa informaţii despre licenţa
software.
[Network Settings]
 [Internet Settings]
Conectaţi mai întâi sistemul la reţea.
Pentru detalii, consultaţi „Funcţia de
reţea” (pagina 16).
[Wired Setup]: Selectaţi această opţiune
atunci când vă conectaţi la un router de
bandă largă printr-un cablu LAN. Atunci
când selectaţi această setare, funcţia
LAN wireless încorporată este
dezactivată automat.
[Wireless Setup(built-in)]: Selectaţi
această opţiune atunci când utilizaţi
funcţia LAN wireless încorporată
a sistemului pentru a vă conecta la
o reţea wireless.
Sfat
Pentru detalii suplimentare, vizitaţi
următorul site web şi consultaţi întrebările
frecvente:
Pentru clienţii din Europa şi Rusia:
www.sony.eu/support
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/section/
support
27RO
Setări şi reglaje
 [Quick Start Mode]
[On]: Scurtează timpul de pornire din
modul standby. Puteţi exploata sistemul
mai repede după pornire.
[Off]: Setarea implicită.
 [Device Name]
Puteţi modifica numele acestui sistem
potrivit preferinţelor, astfel încât să îl
recunoaşteţi mai uşor în timp ce utilizaţi
funcţiile BLUETOOTH sau Screen
mirroring. Numele se utilizează şi pentru
alte operaţiuni în reţea, de exemplu în
Reţeaua de domiciliu. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran şi folosiţi
tastatura software pentru a introduce
numele.
 [Network Connection Status]
Afişează starea curentă a conexiunii la
reţea.
 [Network Connection Diagnostics]
Puteţi rula diagnoza reţelei pentru
a verifica dacă s-a efectuat corect
conexiunea la reţea.
 [Screen mirroring RF Setting]
Dacă utilizaţi mai multe sisteme wireless,
de exemplu o LAN wireless (Local Area
Network - reţea locală), semnalele
wireless pot fi instabile. În acest caz,
stabilitatea redării poate fi îmbunătăţită
prin setarea canalului de frecvenţe radio
prioritar pentru Screen mirroring.
[Auto]: De regulă, selectaţi această
opţiune. Sistemul selectează automat
canalul mai bun pentru Screen mirroring.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Canalul selectat se
foloseşte prioritar pentru conexiunea
Screen mirroring.
 [Connection Server Settings]
Setează dacă să fie afişat serverul
conectat din Reţeaua de domiciliu,
sau nu.
[Off]: Dezactivat.
 [Remote Start]
[On]: Permite pornirea sistemului de
către un dispozitiv conectat prin reţea,
atunci când sistemul este în modul
standby.
[Off]: Sistemul nu poate fi pornit de un
dispozitiv conectat prin reţea.
[Input Skip Setting]
Setarea de ignorare este o funcţie
convenabilă, care vă permite să ignoraţi
intrările nefolosite atunci când selectaţi
o intrare apăsând INPUT +/-.
[Do not skip]: Sistemul nu ignoră
intrarea selectată.
[Skip]: Sistemul ignoră intrarea selectată.
Notă
Dacă apăsaţi INPUT +/– atunci când este
afişat ecranul de pornire, pictograma
intrării apare estompată dacă a fost setată
la [Skip].
[Easy Setup]
 [Auto Renderer Access Permission]
[On]: Permite accesul automat de la un
controler recent detectat din Reţeaua
de domiciliu.
[Off]: Dezactivat.
 [Renderer Access Control]
Afişează o listă de produse compatibile
cu rolul de controler din Reţeaua de
domiciliu şi stabileşte dacă să se accepte
sau nu comenzi de la controlerele de pe
listă.
 [External Control]
[On]: Permite controlerului pentru
automatizarea locuinţei să exploateze
sistemul.
28RO
Execută [Easy Setup] pentru a efectua
setările iniţiale de bază şi setările de
reţea de bază pentru sistem. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.
[Easy Network
Settings]
Execută [Easy Network Settings] pentru
a efectua setările de reţea de bază.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
[Resetting]
 [Reset to Factory Default Settings]
Puteţi reiniţializa setările de sistem la
valorile implicite din fabrică, selectând
grupul de setări. Toate setările din
grupul respectiv vor fi reiniţializate.
 [Initialise Personal Information]
Puteţi şterge informaţiile personale
memorate în sistem.
Notă
Utilizarea meniului de
opţiuni
Diverse setări şi operaţiuni de redare pot
fi accesate dacă apăsaţi OPTIONS.
Elementele disponibile diferă în funcţie
de situaţie.
Opţiuni comune
[A/V SYNC]
Reglează intervalul de timp dintre imagine
şi sunet (pagina 29).
[Sound Field]
Modifică setarea câmpului de sunet (pagina 9).
[Night]
Activează sau dezactivează funcţia mod
nocturn (pagina 10).
[Voice]
Amplifică gama de dialoguri, ca să vă bucuraţi
de voci mai clare (pagina 10).
[Repeat Setting]
Setează redarea repetată.
[Play/Stop]
Porneşte sau opreşte redarea.
[Play from start]
Redă articolul de la început.
Numai pentru
[Music]
[Shuffle Setting]
Setează redarea amestecată.
[Add Slideshow BGM]
Înregistrează fişiere audio din memoria USB ca
muzică de fundal pentru diaporame (BGM).
Numai pentru
[Photo]
[Slideshow]
Porneşte o diaporamă.
[Slideshow Speed]
Schimbă viteza diaporamei.
[Slideshow Effect]
Setează efectul pentru redarea unei
diaporame.
[Slideshow BGM]
 [Off]: Dezactivează funcţia.
 [My Music from USB]: Setează fişierele audio
înregistrate în [Add Slideshow BGM].
[Change Display]
Comută între [Grid View] şi [List View].
[Rotate Left]
Roteşte fotografia în sens contrar acelor de
ceasornic la 90 de grade.
[Rotate Right]
Roteşte fotografia în sensul acelor de
ceasornic la 90 de grade.
[View Image]
Afişează imaginea selectată.
Reglarea întârzierii dintre
imagine şi sunet
[A/V SYNC]
Atunci când sunetul nu corespunde
imaginilor de pe ecranul televizorului,
puteţi regla întârzierea dintre imagine şi
sunet pentru următoarele intrări.
Metoda de setare diferă, în funcţie de
intrare.
29RO
Setări şi reglaje
Dacă aruncaţi, transferaţi altei persoane
sau revindeţi acest sistem, ştergeţi toate
informaţiile personale, din motive de
siguranţă. Luaţi măsurile adecvate, inclusiv
deconectarea după utilizarea unui serviciu
în reţea.
[Change Category]
Comută între categoriile
[Music] şi
[Photo] pentru intrările [USB] sau [Home
Network]. Acest element este disponibil
numai atunci când este disponibilă lista afişată
pentru categoria respectivă.
Atunci când este selectată
intrarea [HDMI1], [HDMI2],
sau [HDMI3]
1
Apăsaţi OPTIONS.
Meniul de opţiuni apare pe ecranul
televizorului.
2
Apăsaţi / pentru a selecta
[A/V SYNC], apoi apăsaţi .
3
Apăsaţi / pentru a regla
întârzierea, apoi apăsaţi .
Puteţi face reglaje între 0 şi 300 ms,
în paşi de câte 25 ms.
Atunci când este selectată
intrarea [TV]
1
2
3
4
Apăsaţi OPTIONS.
Pe afişajul de pe panoul frontal
apare „SYNC”.
Apăsaţi
sau .
Apăsaţi / pentru a regla
întârzierea, apoi apăsaţi .
Puteţi face reglaje între 0 şi 300 ms,
în paşi de câte 25 ms.
Apăsaţi OPTIONS.
Pe afişajul de pe panoul frontal
dispare „SYNC”.
Alte funcţii
Utilizarea funcţiei Control
for HDMI pentru
„BRAVIA” Sync
Această funcţie este disponibilă pentru
televizoare cu funcţia „BRAVIA” Sync.
Dacă folosiţi un cablu HDMI ca să
conectaţi produse Sony compatibile cu
funcţia Control for HDMI, utilizarea este
simplificată prin caracteristicile de mai jos.
Puteţi activa funcţia Control for HDMI
setând [Control for HDMI] la [On]
(pagina 26).
Notă
 Pentru a utiliza funcţia „BRAVIA” Sync,
asiguraţi-vă că aţi pornit sistemul şi toate
dispozitivele conectate după ce aţi
realizat conexiunea HDMI.
 În funcţie de setările dispozitivului
conectat, este posibil ca funcţia Control
for HDMI să nu funcţioneze corect.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
dispozitivului.
Control for HDMI - Easy Setting
Puteţi seta automat funcţia [Control for
HDMI] a sistemului, prin activarea setării
corespunzătoare de pe televizor.
Mesajul „DONE” apare pe afişajul de pe
panoul frontal atunci când configurarea
simplă este finalizată.
Notă
Puteţi seta manual funcţia [Control for
HDMI] dacă setarea de mai sus nu
funcţionează. Pentru detalii, consultaţi
„[HDMI Settings]” (pagina 26).
System Power Off
Atunci când opriţi televizorul, sistemul
şi dispozitivele conectate se vor opri
automat.
30RO
Notă
Sistemul nu se opreşte automat cât timp
redaţi muzică pe sistem.
One-Touch Play
Atunci când redaţi conţinut pe un
dispozitiv (player Blu-ray Disc™,
„PlayStation®4” etc.) conectat la sistem
cu un cablu HDMI, sistemul şi televizorul
sunt pornite automat şi semnalul de
intrare al sistemului este comutat la
intrarea HDMI corespunzătoare.
Notă
 Caracteristica de mai sus poate să nu
funcţioneze cu anumite dispozitive.
 Dacă setaţi [Standby Through] la [Auto]
System Audio Control
Dacă porniţi sistemul în timp ce este
pornit televizorul, sunetul televizorului
va fi scos automat prin boxele sistemului.
Volumul sistemului va fi reglat atunci
când reglaţi volumul pe telecomanda
televizorului.
Dacă sunetul televizorului era scos prin
boxele sistemului ultima dată când aţi
privit la televizor, sistemul va fi pornit
automat atunci când porniţi televizorul
din nou.
Vă puteţi bucura de această caracteristică
atunci când utilizaţi funcţia Twin Picture
(Picture and Picture (P&P)) pe
televizorul dvs.
 Dacă este selectată intrarea [TV],
[HDMI1], [HDMI2] sau [HDMI3],
sunetul poate fi scos de sistem.
Audio Return Channel
Vă puteţi bucura de sunetul televizorului
prin sistem, doar cu un cablu HDMI.
Pentru detalii despre această setare,
consultaţi „[Audio Return Channel]”
(pagina 26).
Echo Canceling Sync
Puteţi reduce ecoul atunci când folosiţi
funcţia Social Viewing în timp ce urmăriţi
programe la televizor. Conversaţiile
devin mai clare.
 Dacă intrarea selectată actualmente
este [TV], [HDMI1], [HDMI2] sau [HDMI3],
intrarea se schimbă automat la [TV].
Sunetul de la Social Viewing şi de la
programul de televizor este scos de
sistem.
 Dacă intrarea selectată actualmente
este alta decât [TV], [HDMI1], [HDMI2]
sau [HDMI3], sunetul de la Social
Viewing şi conţinutul redat este scos
de televizor.
Notă
 Această caracteristică nu funcţionează
decât la televizoare care acceptă funcţia
Social Viewing. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale televizorului.
 Asiguraţi-vă că aţi configurat setarea de
ieşire audio de la televizor în aşa fel încât
sunetul să poată fi scos de acest sistem.
 Funcţia Echo Canceling Sync este o funcţie
proprietară a Sony. Această funcţie nu
funcţionează pe echipamente care nu
sunt marca Sony.
Home Theatre Control
Dacă un televizor compatibil cu Home
Theatre Control este conectat la sistem,
o pictogramă pentru aplicaţii bazate pe
Internet apare pe televizorul conectat.
31RO
Alte funcţii
sau [On] (pagina 26), apoi redaţi
conţinuturile de pe un dispozitiv
conectat, când sistemul este în modul
standby, sunetul şi imaginea pot fi redate
numai de televizor, în vreme ce sistemul
rămâne în modul standby.
 Dacă este selectată o altă intrare decât
[TV], [HDMI1], [HDMI2] sau [HDMI3],
sunetul este scos numai de televizor
atunci când folosiţi funcţia Twin Picture.
Atunci când dezactivaţi funcţia Twin
Picture, sunetul este scos de sistem.
Puteţi schimba setările sistemului (de
exemplu, să schimbaţi intrarea sau
câmpul de sunet) folosind telecomanda
televizorului dvs.

Notă
 Pentru a utiliza funcţia Home Theatre
Control, televizorul trebuie să fie conectat
la internet.
 Funcţia Home Theatre Control este
o funcţie proprietară Sony. Această
funcţie nu funcţionează pe echipamente
care nu sunt marca Sony.

Pentru a vă bucura de conţinuturi 3D,
conectaţi la sistem un televizor şi un
dispozitiv video (player Blu-ray Disc™,
„PlayStation®4” etc.) compatibile 3D
cu ajutorul unor cabluri HDMI de
mare viteză, puneţi-vă ochelarii 3D şi
apoi redaţi un Blu-ray Disc™ etc.
compatibil 3D.
Pentru a vă bucura de conţinuturi 4K,
televizorul şi playerele conectate la
sistem trebuie să fie compatibile cu
conţinuturile 4K.
Language Follow
Atunci când modificaţi limba afişajului
de pe ecranul televizorului, se schimbă
şi limba de afişaj a sistemului.
Note cu privire la
conexiunile HDMI







Utilizaţi un cablu HDMI de mare viteză.
Dacă utilizaţi un cablu HDMI standard,
conţinuturile 1080p, Deep Colour,
3D şi 4K pot să nu fie afişate
corespunzător.
Utilizaţi un cablu HDMI autorizat.
Utilizaţi un cablu HDMI de mare viteză
Sony cu sigla tipului de cablu.
Nu vă recomandăm utilizarea unui
cablu de conversie HDMI-DVI.
Semnalele audio (frecvenţă de
eşantionare, lungime a biţilor etc.)
transmise printr-o mufă HDMI pot fi
suprimate de dispozitivul conectat.
Sunetul poate fi întrerupt când este
comutată frecvenţa de eşantionare
sau numărul de canale al semnalelor
de ieşire audio de la dispozitivul de
redare.
Dacă se selectează intrarea [TV],
semnalele video transmise prin
intermediul mufei HDMI IN 1/2/3
selectate data trecută sunt scoase prin
mufa HDMI OUT (ARC).
Acest sistem acceptă transmisii Deep
Colour, „x.v.Colour”, 3D şi 4K.
32RO
Savurarea sunetului de
transmisie multiplex
(Dual Mono)
Vă puteţi bucura de sunet de transmisie
multiplex când sistemul recepţionează
un semnal de transmisie multiplex
Dolby Digital.
Notă
Pentru a recepţiona un semnal Dolby
Digital, trebuie să conectaţi un televizor
sau alte dispozitive la mufa TV (DIGITAL IN)
cu un cablu digital optic.
Dacă mufa HDMI IN a televizorului dvs. este
compatibilă cu funcţia Audio Return
Channel (pagina 26), puteţi recepţiona
semnalul Dolby Digital printr-un cablu
HDMI.
Apăsaţi în mod repetat butonul
AUDIO, până când semnalul dorit
apare pe afişajul de pe panoul frontal.
 „MAIN”: Va fi scos sunetul limbii
principale.
 „SUB”: Va fi scos sunetul limbii
secundare.
 „MN/SB”: Va fi scos sunetul combinat,
rezultant din limba principală şi cea
secundară.
Dezactivarea tastelor
tactile de pe unitate
(Child Lock)
Puteţi dezactiva tastele tactile de pe
unitate (cu excepţia ) pentru
a preîntâmpina utilizarea
necorespunzătoare, cum ar fi pagubele
provocate de copii.
Asiguraţi-vă că utilizaţi tastele tactile de
pe unitate pentru a efectua această
operaţiune.
Economia de energie în
modul standby
Verificaţi dacă aţi efectuat următoarele
setări:
 [Bluetooth Standby] este setat la [Off]
(pagina 25).
 [Control for HDMI] din [HDMI Settings]
este setat la [Off] (pagina 26).
 [Quick Start Mode] este setat la [Off]
(pagina 27).
 [Remote Start] este setat la [Off]
(pagina 28).
Alte funcţii
În timp ce ţineţi apăsat INPUT, atingeţi
VOL –, VOL + şi VOL –, unul după altul.
Pe afişajul de pe panoul frontal apare
„LOCK”.
Puteţi utiliza sistemul numai folosind
telecomanda.
Pentru a anula comanda, în timp ce
ţineţi apăsat INPUT, atingeţi VOL –,
VOL + şi VOL –, unul după altul. „UNLCK”
apare pe afişajul de pe panoul frontal.
Modificarea luminozităţii
Puteţi modifica luminozitatea afişajului
de pe panoul frontal şi a indicatorului
albastru LED.
Apăsaţi DIMMER în mod repetat.
Puteţi regla luminozitatea la 3 niveluri.*
* Luminozitatea aferentă setărilor „DIM1” şi
„DIM2” este aceeaşi.
Notă
Afişajul de pe panoul frontal este oprit
atunci când selectaţi „DIM2”. Acesta se
aprinde automat atunci când apăsaţi orice
buton/tastă tactilă, apoi se stinge din nou
dacă nu utilizaţi sistemul timp de circa
10 secunde. Totuşi, în unele cazuri, este
posibil ca afişajul de pe panoul frontal
să nu se stingă.
33RO
Cu privire la amplasare
Informaţii suplimentare


Măsuri de precauţie

Cu privire la siguranţă




Dacă în carcasă cad obiecte solide sau
lichide, deconectaţi sistemul de la
priză şi dispuneţi verificarea lui de
către personal calificat, înainte de
reutilizare.
Nu atingeţi cablul de alimentare CA
(de la reţea) cu mâinile ude. Acest
lucru poate provoca un şoc electric.
Nu vă urcaţi pe sistem deoarece puteţi
să cădeţi şi să vă accidentaţi sau puteţi
deteriora sistemul.
Nu puneţi niciun obiect diferit de
televizor pe sistem.
Cu privire la sursele de
alimentare



Înainte de a utiliza sistemul, verificaţi
ca tensiunea de alimentare să fie
aceeaşi cu cea a sursei locale de
alimentare electrică. Tensiunea de
alimentare este indicată pe plăcuţa de
identificare de pe spatele sistemului.
Dacă nu utilizaţi sistemul o perioadă
mai îndelungată, deconectaţi-l de la
priza de perete. Pentru a deconecta
cablul de alimentare CA (de la reţea),
apucaţi de ştecăr; nu trageţi niciodată
de cablu.
Cablul de alimentare CA (de la reţea)
trebuie înlocuit doar la un centru de
service autorizat.








Cu privire la încălzire
Sistemul se încălzeşte în timpul
funcţionării, aceasta nefiind o defecţiune.
Dacă utilizaţi continuu acest sistem la
un volum ridicat, temperatura carcasei
în părţile superioară, laterală şi
inferioară va creşte considerabil. Nu
atingeţi carcasa, pentru a evita arsurile.
34RO


Lăsaţi partea din faţă a sistemului
deschisă.
Nu puneţi sistemul peste un dispozitiv
care radiază căldură.
Amplasaţi sistemul într-un loc cu
ventilaţie adecvată, pentru a preveni
încălzirea sistemului.
Nu amplasaţi sistemul pe suprafeţe
moi (covoare, pături etc.) şi nu aşezaţi
în spatele sistemului niciun obiect ce
ar putea bloca orificiile de ventilare,
provocând defecţiuni.
Nu instalaţi sistemul în apropierea
surselor de căldură, cum ar fi
radiatoare, suflante de aer sau într-un
loc expus direct la lumina solară,
la praf excesiv, la vibraţii mecanice sau
la şocuri.
Nu instalaţi sistemul în poziţie
înclinată. Acesta este conceput pentru
a fi exploatat numai în poziţie
orizontală.
Nu puneţi niciun obiect de metal în
faţa panoului frontal. Acesta ar putea
limita recepţia undelor radio.
Nu amplasaţi sistemul într-un loc în
care se utilizează echipamente
medicale. Ar putea provoca
o defecţiune a echipamentelor
medicale.
Dacă utilizaţi un pacemaker sau un alt
dispozitiv medical, consultaţi medicul
sau producătorul dispozitivului dvs.
medical înainte să utilizaţi funcţia LAN
wireless.
Aveţi grijă atunci când amplasaţi
sistemul pe o suprafaţă tratată special
(cu ceară, ulei, lustruită etc.), deoarece
suprafaţa se poate păta sau decolora.
Aveţi grijă să evitaţi posibilele
accidentări provocate de colţurile
sistemului.
Instalaţi sistemul astfel încât să nu
deterioraţi boxa de la baza sistemului.
Boxele acestui sistem nu sunt
ecranate magnetic.
Nu aşezaţi carduri magnetice sau un
televizor tip CRT pe sistem sau în
apropierea acestuia.
Note cu privire la sticlă
Cu privire la reglarea volumului

Nu măriţi volumul atunci când ascultaţi
o secţiune cu intrări de nivel foarte
redus sau fără semnale audio. În caz
contrar, boxele se pot deteriora atunci
când se va reda brusc o secţiune cu
niveluri de vârf.





Cu privire la curăţare
Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele de
comandă cu o cârpă moale, umezită
uşor cu o soluţie slabă de detergent. Nu
utilizaţi niciun fel de burete abraziv, praf
de curăţat sau solvenţi, cum ar fi
alcoolul sau benzina.
Cu privire la înlocuirea pieselor
În cazul în care acest sistem trebuie
reparat, piesele reparate pot fi păstrate
pentru reutilizare sau reciclare.
NOTIFICARE IMPORTANTĂ
Atenţie: Acest sistem poate menţine
o imagine video statică sau un ecran
afişat pe ecranul televizorului pe
termen nelimitat. Dacă lăsaţi afişată
imaginea video statică sau ecranul
afişat pe ecranul televizorului mult
timp, riscaţi să provocaţi daune
permanente ecranului televizorului.
Acest risc este aplicabil televizoarelor
cu panou de afişaj cu plasmă şi
televizoarelor cu proiecţie.
Dacă aveţi orice fel de întrebări sau
probleme cu privire la sistem, consultaţi
cel mai apropiat distribuitor Sony.
Cu privire la funcţionare
Înainte de a conecta alte dispozitive,
opriţi sistemul şi deconectaţi-l de la
priză.
35RO
Informaţii suplimentare

Nu aşezaţi obiecte fierbinţi pe suprafaţa
din sticlă, cum ar fi o tigaie sau o oală
încinsă. Suprafaţa din sticlă se poate
sparge, poate provoca leziuni sau
sistemul se poate deteriora.
Nu supuneţi suprafaţa din sticlă la
lovituri puternice. Suprafaţa din sticlă
a acestui sistem este realizată din
sticlă durizată; totuşi, rezistenţa la
spargere a acesteia nu este garantată.
Respectaţi următoarele indicaţii
pentru a evita spargerea sticlei:
 Nu supuneţi suprafaţa din sticlă la
lovituri puternice, de exemplu cu
obiecte ascuţite.
 Nu zgâriaţi şi nu loviţi suprafaţa din
sticlă cu obiecte ascuţite.
 Nu loviţi partea laterală a sticlei în
timpul instalării într-un suport de
depozitare.
Dacă sticla s-a spart, nu o atingeţi cu
mâinile goale. Vă puteţi tăia.
Nu aşezaţi obiecte mai grele de 50 kg
pe acest sistem. Acestea pot deteriora
suprafaţa din sticlă a sistemului.
Sticla călită este mai rezistentă decât
sticla normală dar, dacă este spartă,
se va sfărâma în bucăţi mici.
Sticla călită se poate sfărâma spontan
în situaţii extrem de rare.
Sticla utilizată pentru acest sistem
a fost selectată cu grijă: totuşi,
rezistenţa la spargere a acesteia nu
este garantată.
Aveţi grijă să ţineţi sistemul drept
atunci când îl instalaţi sau îl mutaţi.
Înclinarea lui poate conduce la
deteriorarea sistemului sau la
accidentări provocate de căderea
suprafeţei de sticlă.
Depanare
Dacă în timpul utilizării sistemului
întâmpinaţi una dintre următoarele
dificultăţi, utilizaţi acest ghid de
depanare pentru a încerca să remediaţi
problema înainte de a apela la reparaţii.
Dacă problema persistă, consultaţi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
Generalităţi
Alimentarea nu porneşte.
 Verificaţi dacă este bine conectat
cablul de alimentare CA (de la reţea).
Telecomanda nu funcţionează.
 Distanţa dintre telecomandă şi
unitate este prea mare.
 Bateriile din telecomandă se
descarcă.
Sistemul se opreşte automat.
 [Auto Standby] este pornit. Setaţi
[Auto Standby] la [Off] (pagina 27).
Sistemul nu funcţionează normal.
 Deconectaţi cablul de alimentare
CA (de la reţea) de la priza de perete
(reţea), apoi reconectaţi-l după
câteva minute.
Pe afişajul de pe panoul frontal apar
alternativ „PRTCT”, „PUSH” şi
„POWER”.
 Apăsaţi  pentru a opri sistemul.
După ce dispare mesajul „STBY”,
deconectaţi cablul de alimentare CA
(de la reţea) de la priza de perete
(reţea). Apoi, verificaţi dacă orificiile
de ventilaţie de pe unitate nu sunt
blocate de ceva.
Reconectaţi cablul de alimentare CA
(de la reţea) şi porniţi sistemul. Dacă
problema persistă, consultaţi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
Pe afişajul de pe panoul frontal clipeşte
„LOCK” atunci când apăsaţi orice tastă
tactilă de pe unitate.
 Dezactivaţi funcţia child lock
(pagina 33).
Pe întregul ecran al televizorului apare
fără alte mesaje.
 Contactaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony sau centrul de
service local autorizat de Sony.
Pe afişajul de pe panoul frontal apare
„NOT USE” atunci când apăsaţi oricare
dintre butoanele pentru efecte de
sunet (pagina 44).
 Setarea efectelor de sunet nu poate
fi modificată atunci când sistemul
este conectat la un receptor
BLUETOOTH în modul transmiţător.
Mesaje
Pe ecranul televizorului apare [A new
software version is available. Please go
to the “Setup” section of the menu and
select “Software Update” to perform
the update.].
 Consultaţi [Software Update]
(pagina 22) pentru a actualiza
sistemul la cea mai recentă versiune
software.
36RO
Imagine
Nu este scoasă nicio imagine sau
imaginea nu este scoasă corect.
 Selectaţi intrarea adecvată
(pagina 8).
 Ţineţi apăsat INPUT şi atingeţi unul
după altul VOL +, VOL - şi VOL +,
pentru a reseta rezoluţia video de
ieşire la cea mai mică rezoluţie.
Nu apare nicio imagine atunci când
efectuaţi o conexiune prin cablu HDMI.
 În cazul în care conectaţi un
dispozitiv care acceptă HDCP2.2,
asiguraţi-vă că aţi conectat
dispozitivul la mufa HDMI IN 1, iar
televizorul la mufa HDMI OUT (ARC)
de pe sistem.
 Sistemul este conectat la un
dispozitiv de intrare care nu este
compatibil cu HDCP (Highbandwidth Digital Content
Protection - protecţie pentru
conţinut digital din banda de
frecvenţe înalte). În acest caz,
verificaţi specificaţiile dispozitivului
conectat.
Conţinuturile 4K de la mufa HDMI IN 1/2/3
nu apar pe ecranul televizorului.
 În funcţie de televizor sau de
dispozitivul video, este posibil să nu
apară conţinuturile 4K. Verificaţi
capacităţile video şi setările
televizorului şi ale dispozitivului
video.
 Utilizaţi un cablu HDMI de mare
viteză.
Când sistemul se află în modul standby,
pe televizor nu apare nicio imagine.
 Când sistemul intră în modul
standby, imaginile provin de la
ultimul dispozitiv HDMI selectat
înainte de a opri sistemul. Dacă
utilizaţi alt dispozitiv, redaţi
conţinutul de pe dispozitiv şi
efectuaţi operaţiunea One-Touch
Play sau porniţi sistemul pentru
a selecta dispozitivul HDMI pe care
doriţi să îl utilizaţi.
 Setaţi [Standby Through] la [On] în
[HDMI Settings] (pagina 26).
Se observă neregularităţi de culoare pe
ecranul televizorului.
 Dacă neregularităţile de culoare
persistă, opriţi o dată televizorul,
apoi reporniţi-l după 15 - 30 de
minute.
 Asiguraţi-vă că nu se găseşte niciun
obiect magnetic (prindere magnetică
de la un stativ de televizor,
dispozitiv medical, jucărie etc.)
în apropierea sistemului.
Sunet
Sunetul dispozitivului conectat nu este
scos de sistem sau are un nivel foarte
redus.
 Apăsaţi  + şi verificaţi nivelul
volumului (pagina 44).
 Apăsaţi  sau  + pentru a revoca
funcţia de dezactivare a sunetului
(pagina 44).
 Asiguraţi-vă că sursa de intrare este
selectată corect. Ar trebui să
încercaţi şi alte surse de intrare,
apăsând butonul INPUT +/- de mai
multe ori (pagina 8).
 Verificaţi dacă toate cablurile
sistemului şi ale dispozitivului
conectat sunt introduse ferm.
Sunetul televizorului nu este scos de
sistem.
 Apăsaţi INPUT +/– de mai multe ori
pentru a selecta intrarea [TV].
 Verificaţi conexiunea cablului HDMI
sau a cablului digital optic conectat
la sistem şi la televizor (consultaţi
Pasul 1 din Ghidul de pornire
furnizat).
37RO
Informaţii suplimentare
Conţinuturile 3D de la mufa HDMI IN 1/2/3
nu apar pe ecranul televizorului.
 În funcţie de televizor sau de
dispozitivul video, este posibil să nu
apară conţinuturile 3D. Verificaţi
formatul video HDMI acceptat
(pagina 48).
O imagine nu se afişează pe întregul
ecran al televizorului.
 Verificaţi setarea [TV Type] la
[Screen Settings] (pagina 23).
 Raportul de aspect al fişierului
media este fix.
 Porniţi televizorul, apoi porniţi
sistemul.
 Stabiliţi setarea boxelor
televizorului pe Sistem audio.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale televizorului pentru setările
televizorului.
 Măriţi volumul pe televizor sau
revocaţi dezactivarea sunetului.
 Dacă un televizor compatibil cu
funcţia Audio Return Channel (ARC)
este conectat cu un cablu HDMI,
asiguraţi-vă că aţi conectat cablul la
terminalul de intrare HDMI (ARC) al
televizorului (consultaţi Pasul 1 din
Ghidul de pornire furnizat).
 Dacă televizorul nu este compatibil
cu funcţia Audio Return Channel
(ARC), conectaţi şi cablul digital
optic, şi cablul HDMI pentru
scoaterea sunetului (consultaţi
Pasul 1 din Ghidul de pornire
furnizat).
Sunetul este scos atât de sistem, cât şi
de televizor.
 Opriţi sunetul sistemului sau al
televizorului.
Nu se transmite sunet de la televizor
prin mufa HDMI OUT (ARC), atunci când
utilizaţi funcţia Audio Return Channel.
 Setaţi [Control for HDMI] de la [HDMI
Settings] din [System Settings] la
[On] (pagina 26). De asemenea,
setaţi [Audio Return Channel] de
la [HDMI Settings] din [System
Settings] la [Auto] (pagina 26).
 Asiguraţi-vă că televizorul este
compatibil cu funcţia Audio Return
Channel.
 Asiguraţi-vă că un cablu HDMI este
conectat la o mufă a televizorului
compatibilă cu funcţia Audio Return
Channel.
Sistemul nu scoate corect sunetul
programelor de televiziune, atunci
când este conectat la un set top box.
 Setaţi [Audio Return Channel] de la
[HDMI Settings] din [System
Settings] la [Off] (pagina 26).
 Verificaţi conexiunile (consultaţi
Ghidul de pornire furnizat).
Se aude un bâzâit sau un zgomot
puternic.
 Verificaţi conectarea fermă
a dispozitivelor.
 Îndepărtaţi dispozitivul audio de
televizor.
 Fişele şi mufele sunt murdare.
Ştergeţi-le cu o cârpă umezită
uşor cu alcool.
Sunetul Dolby Digital sau DTS
multicanal nu este reprodus.
 Verificaţi dacă DVD-ul etc. redat
este înregistrat în format Dolby
Digital sau DTS.
 Vă puteţi bucura de High Bitrate
Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD), DSD şi Multi Channel Linear
PCM doar cu o conexiune HDMI.
Sunetul unui dispozitiv conectat este
distorsionat.
 Reduceţi nivelul de intrare al
dispozitivului conectat setând
[Attenuation settings - Analog]
(pagina 24).
Redare
Numele fişierelor nu sunt afişate corect.
 Sistemul nu poate afişa decât
formate de caractere compatibile
ISO 8859-1. Alte formate de
caractere pot fi afişate diferit.
 În funcţie de software-ul de scriere
utilizat, caracterele înregistrate pot
fi afişate diferit.
Un fişier nu porneşte de la început.
 A fost selectată reluarea redării.
Apăsaţi OPTIONS şi selectaţi [Play
from start], apoi apăsaţi .
38RO
Redarea nu porneşte de la punctul de
reluare la care aţi oprit redarea.
 Punctul de reluare poate să se
şteargă din memorie, în funcţie de
fişier, atunci când
 deconectaţi dispozitivul USB.
 redaţi alte conţinuturi.
 opriţi sistemul.
Dispozitiv USB
Dispozitivul USB nu este recunoscut.
 Încercaţi următoarele:
 Opriţi sistemul.
 Deconectaţi şi reconectaţi
dispozitivul USB.
 Porniţi sistemul.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul USB este
conectat bine la portul (USB).
 Verificaţi dacă dispozitivul USB sau
un cablu este deteriorat.
 Verificaţi dacă dispozitivul USB este
pornit.
 Dacă dispozitivul USB este conectat
printr-un hub USB, deconectaţi-l şi
conectaţi dispozitivul USB direct la
unitate.
Funcţia [Control for HDMI] nu
funcţionează („BRAVIA” Sync).
 Verificaţi conexiunea HDMI
(consultaţi Pasul 1 din Ghidul de
pornire furnizat).
 Verificaţi dacă [Control for HDMI]
este setat la [On] (pagina 26).
 Dacă schimbaţi conexiunea HDMI,
opriţi şi reporniţi sistemul.
 Dacă are loc o pană de curent, setaţi
[Control for HDMI] la [Off], apoi
setaţi [Control for HDMI] la [On]
(pagina 26).
 Verificaţi următoarele aspecte şi
consultaţi instrucţiunile de utilizare
primite împreună cu dispozitivul.
 Dispozitivul conectat este
compatibil cu funcţia [Control for
HDMI].
 Setarea pentru funcţia [Control for
HDMI] a dispozitivului conectat
este corectă.
 Dacă conectaţi/deconectaţi cablul
de alimentare CA (de la reţea),
aşteptaţi cel puţin 15 secunde
înainte de a utiliza sistemul.
 În cazul în care conectaţi ieşirea
audio a dispozitivului video la
sistem folosind un alt fel de cablu
decât HDMI, este posibil să nu fie
scos niciun sunet din cauza
„BRAVIA” Sync. În acest caz,
setaţi [Control for HDMI] la [Off]
(pagina 26) sau conectaţi cablul
de la mufa de ieşire audio
a dispozitivului video direct la
televizor.
 Tipurile şi numărul de dispozitive ce
pot fi controlate cu caracteristica
„BRAVIA” Sync sunt restricţionate
de standardul HDMI CEC după cum
urmează:
 Dispozitive de înregistrare
(recordere Blu-ray Disc™,
recordere DVD etc.): până la
3 dispozitive
39RO
Informaţii suplimentare
Redare instabilă atunci când utilizaţi
Screen mirroring.
 În funcţie de mediul de utilizare,
dispozitivele care emit unde radio,
cum sunt alte dispozitive LAN
wireless sau cuptoarele cu
microunde, pot să interfereze cu
Screen mirroring. Mutaţi sistemul şi
dispozitivul compatibil cu Screen
mirroring la distanţă de astfel de
dispozitive sau opriţi dispozitivele
de acest tip.
 În funcţie de mediul de utilizare,
viteza de comunicare poate fi
afectată de distanţa sau obstacolele
dintre dispozitive, tipurile de
dispozitive, configuraţia
dispozitivelor sau undele radio.
Comunicarea se poate pierde din
cauza aglomerării liniei.
„BRAVIA” Sync ([Control for
HDMI])
 Dispozitive de redare (playere Bluray Disc™, playere DVD etc.): până
la 3 dispozitive (inclusiv acest
sistem)
 Dispozitive asociate tunerului:
până la 4 dispozitive
 Sistem audio (receptor/căşti):
până la 1 dispozitiv (inclusiv acest
sistem)
Conexiune la reţea
Sistemul nu se poate conecta la reţea.
 Verificaţi conexiunea la reţea
(pagina 16) şi setările de reţea
(pagina 27).
Conexiune LAN wireless
Nu vă puteţi conecta PC-ul la internet
după ce se efectuează [Wi-Fi Protected
Setup (WPS)].
 Setările wireless ale routerului se
pot modifica automat dacă utilizaţi
funcţia Wi-Fi Protected Setup
înainte să reglaţi setările routerului.
În acest caz, modificaţi
corespunzător setările wireless de
pe PC-ul dvs.
Sistemul nu se poate conecta la reţea
sau conexiunea la reţea este instabilă.
 Verificaţi dacă routerul LAN wireless
este pornit.
 Verificaţi conexiunea la reţea
(pagina 16) şi setările de reţea
(pagina 27).
 În funcţie de mediul de utilizare,
inclusiv de materialele din care sunt
făcuţi pereţii, condiţiile de recepţie
a undelor radio sau obstacolele
dintre sistem şi routerul LAN
wireless, distanţa de comunicare
posibilă ar putea fi redusă. Mutaţi
sistemul şi routerul LAN wireless
mai aproape unul de celălalt.
40RO
 Dispozitivele care utilizează banda
de frecvenţe 2,4 GHz, cum sunt
cuptoarele cu microunde,
dispozitivele BLUETOOTH, sau
dispozitivele digitale fără fir, pot
întrerupe comunicarea. Mutaţi
sistemul departe de astfel de
dispozitive sau opriţi acest tip de
dispozitive.
 Conexiunea LAN wireless poate fi
instabilă, în funcţie de mediul de
utilizare, în special atunci când se
utilizează funcţia BLUETOOTH
a sistemului. În acest caz, modificaţi
mediul de utilizare.
Routerul wireless dorit nu este afişat în
lista de reţele wireless.
 Apăsaţi BACK pentru a reveni la
ecranul anterior şi încercaţi din nou
[Wireless Setup(built-in)]. Dacă
routerul wireless dorit continuă să
nu fie detectat, selectaţi [New
connection registration] din lista de
reţele, apoi selectaţi [Manual
registration] pentru a introduce
manual un nume de reţea (SSID).
Dispozitiv BLUETOOTH
Conexiunea BLUETOOTH nu poate fi
finalizată.
 Asiguraţi-vă că indicatorul albastru
LED este aprins (pagina 42).
 Asiguraţi-vă că dispozitivul
BLUETOOTH care trebuie conectat
este pornit şi că funcţia BLUETOOTH
este activată.
 Mutaţi dispozitivul BLUETOOTH mai
aproape de unitate.
 Împerecheaţi din nou sistemul şi
dispozitivul BLUETOOTH. Este
posibil să fie nevoie să revocaţi
împerecherea cu acest sistem
utilizând mai întâi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Setaţi [Bluetooth Mode] la
[Receiver] sau [Transmitter]
(pagina 25).
Împerecherea nu se poate realiza.
 Mutaţi dispozitivul BLUETOOTH mai
aproape de unitate.
 Este posibil ca împerecherea să nu
fie posibilă dacă mai sunt şi alte
dispozitive BLUETOOTH în jurul
unităţii. În acest caz, opriţi celelalte
dispozitive BLUETOOTH.
 Ştergeţi sistemul de pe dispozitivul
BLUETOOTH şi efectuaţi din nou
împerecherea (pagina 11).
Sunetul sare sau fluctuează sau se
întrerupe conexiunea.
 Unitatea este prea departe de
dispozitivul BLUETOOTH.
 Dacă există obstacole între unitate
şi dispozitivul BLUETOOTH,
îndepărtaţi sau evitaţi obstacolele.
 Dacă este prezent dispozitiv care
generează radiaţii
electromagnetice, precum o reţea
LAN wireless, un alt dispozitiv
BLUETOOTH sau un cuptor cu
microunde în apropiere, mutaţi-le
mai departe.
Conectarea nu se poate realiza.
 Informaţiile legate de înregistrarea
împerecherii au fost şterse.
Efectuaţi din nou operaţia de
împerechere (pagina 11).
Informaţii suplimentare
Nu se aude niciun sunet.
 Asiguraţi-vă că această unitate nu
se află prea departe de dispozitivul
BLUETOOTH şi că sistemul nu este
afectat de interferenţele de la
o reţea Wi-Fi, alt dispozitiv wireless
2,4 GHz sau un cuptor cu
microunde.
 Verificaţi dacă conexiunea
BLUETOOTH este stabilită corect
între acest sistem şi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Împerecheaţi din nou sistemul şi
dispozitivul BLUETOOTH.
 Ţineţi unitatea la distanţă de
obiecte sau suprafeţe metalice.
 Asiguraţi-vă că este selectată
intrarea [Bluetooth Audio].
 Reglaţi mai întâi volumul
dispozitivului BLUETOOTH, apoi,
dacă nivelul volumului este încă
prea scăzut, reglaţi nivelul
volumului la unitate.
41RO
Ghid pentru componente şi comenzi
Pentru mai multe informaţii, consultaţi paginile indicate în paranteze.
Unitate
Faţă/Sus/Lateral
Crestătură
 Tasta tactilă  (pornire/standby)
Porneşte sistemul sau îl comută în
modul standby.
 Tasta tactilă INPUT
Selectează dispozitivul pe care
doriţi să îl utilizaţi.
 Tasta tactilă PAIRING
 Tasta tactilă VOL (volume) +/–

(marca N) (pagina 13)
Poziţionaţi dispozitivul compatibil
NFC în apropierea acestei indicaţii
pentru a activa funcţia NFC.
 Port (USB) (pagina 8)
Pentru a deschide capacul,
introduceţi o unghie în crestătură.
 Afişajul de pe panoul frontal
42RO
 Indicator albastru LED
Arată starea BLUETOOTH, astfel:
În timpul împerecherii
BLUETOOTH.
Clipeşte des
Sistemul încearcă să se
conecteze la un
dispozitiv BLUETOOTH.
Clipeşte
Sistemul a stabilit
o conexiune cu un
dispozitiv BLUETOOTH.
Se aprinde
 Senzor telecomandă
Cu privire la tastele tactile
Demontarea cadrului tip grilă
Tastele tactile funcţionează atunci când
le atingeţi uşor. Nu le apăsaţi cu o forţă
excesivă.
Demontaţi sau ataşaţi cadrul tip grilă în
paralel cu panoul frontal.
Panoul din spate
Informaţii suplimentare






Terminal LAN (100)
Mufă HDMI OUT* (ARC)
Mufele HDMI IN 1*/2/3
Mufă ANALOG IN
Mufă TV (DIGITAL IN)
Cablu de alimentare CA (de la
reţea)
* Mufele HDMI IN 1 şi HDMI OUT acceptă
protocolul HDCP 2.2. HDCP 2.2 este
o tehnologie de protecţie a drepturilor
de autor recent îmbunătăţită, folosită
pentru a proteja conţinuturile, cum ar fi
filmele 4K.
43RO
Telecomandă


Butoanele AUDIO, , şi  + au un
punct tactil. Folosiţi punctul tactil drept
referinţă, atunci când utilizaţi
telecomanda.
  (pornire/standby)
Porneşte sistemul sau îl comută în
modul standby.
INPUT +/– (pagina 8)
Selectează dispozitivul pe care
doriţi să îl utilizaţi.
 Butoane pentru efecte de sunet
Consultaţi „Savurarea efectelor de
sunet” (pagina 9).
CLEARAUDIO+, SOUND FIELD,
VOICE, NIGHT
44RO


DISPLAY
Afişează informaţii privind redarea
pe ecranul televizorului.
DIMMER (pagina 33)
Reglează luminozitatea afişajului de
pe panoul frontal şi a indicatorului
albastru LED.
Butoane colorate
Taste rapide pentru selectarea
elementelor din anumite meniuri.
MIRRORING (pagina 19)
Selectează intrarea [Screen
mirroring].
PAIRING
(paginile 11, 15)
Trece sistemul în modul de
împerechere. Acest buton nu
funcţionează decât atunci când
[Bluetooth Mode] este setat la
[Receiver] (pagina 25).
BACK
Revine la afişajul anterior.
OPTIONS (paginile 12, 14, 29, 30)
Afişează meniul de opţiuni pe
ecranul televizorului sau pe afişajul
de pe panoul frontal. (Locul diferă,
depinzând de funcţia selectată.)
HOME (paginile 8, 10, 16, 18, 22)
Intră în sau iese din ecranul de
pornire al sistemului.
///
Deplasează zona evidenţiată către
un element dorit.
(enter)
Accesează elementul selectat.
SW  (volum subwoofer) +/–
Reglează volumul sunetului de bas.
(dezactivare sunet)
Dezactivează temporar sunetul.
 (volum) +/–
Reglează volumul.
Butoane de control al redării
Consultaţi „Ascultarea/
Vizualizarea” (pagina 8).
/ (derulare înapoi/derulare
înainte)
Caută înapoi sau înainte.
/ (anterior/următor)
Selectează piesa sau fişierul
anterio(a)r(ă)/următo(a)r(e).
 (redare)
Porneşte sau reporneşte redarea
(reluare redare).
 (pauză)
Întrerupe sau reporneşte redarea.
 (oprire)
Opreşte redarea.
AUDIO (pagina 32)
Selectează formatul audio.
RX/TX
Comută [Bluetooth Mode] la
[Receiver] sau [Transmitter]
(pagina 25).
Fotografii
Format
Extensie
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*3
GIF
.gif*3
*1
*2
*3
*4
*5
Este posibil ca sistemul să nu redea
acest format de fişier pe serverul unei
reţele de domiciliu.
Sistemul nu redă acest format de fişier
pe serverul unei reţele de domiciliu.
Sistemul nu redă fişiere animate PNG
sau GIF.
Sistemul poate reda fişiere „.mka”.
Acest fişier nu poate fi redat pe serverul
unei reţele de domiciliu.
Sistemul nu redă fişiere codificate DST.
Notă
 Este posibil ca unele fişiere să nu fie
Muzică
Codec
Extensie
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)*4
*1*4
AAC/HE-AAC
WMA9
Standard*1
.mp3
.m4a, .aac*2
.wma
WMA 10 Pro*2
.wma
LPCM*4
.wav
FLAC*1
.flac, .fla
Dolby Digital*2*4
.ac3
DSF*1
.dsf
DSDIFF*1*5
.dff
AIFF*1
.aiff, .aif
ALAC*1
.m4a
Vorbis*2
.ogg
Monkey’s Audio*2
.ape
redate, în funcţie de formatul fişierului, de
codificarea fişierului, de starea înregistrării
sau de starea serverului reţelei de domiciliu.
 Este posibil ca unele fişiere editate pe un
PC să nu fie redate.
 Pentru unele fişiere este posibil să nu se
poată efectua funcţiile de derulare înapoi
şi înainte.
 Sistemul nu redă fişiere fotografice 3D.
 Sistemul nu redă fişiere codificate, cum ar
fi DRM şi Lossless.
 Sistemul poate recunoaşte următoarele
fişiere sau foldere pe dispozitive USB:
 până la folderele din al 9-lea strat
(incluzând folderul rădăcină)
 până la 500 de fişiere/foldere într-un
singur strat
 Sistemul poate recunoaşte următoarele
fişiere sau foldere stocate pe serverul
reţelei de domiciliu:
 până la folderele din al 19-lea strat
 până la 999 de fişiere/foldere într-un
singur strat
 Este posibil ca unele dispozitive USB să nu
funcţioneze cu acest sistem.
 Sistemul poate recunoaşte dispozitive
Mass Storage Class (MSC) (precum
memorie flash sau HDD), dispozitive din
clasa Still Image Capture Device (SICD) şi
tastaturi cu 101 de taste.
45RO
Informaţii suplimentare
Tipuri de fişiere redabile
Formate audio acceptate
Specificaţii
Formatele audio acceptate de acest
sistem sunt următoarele.
Secţiunea amplificator
Intrare
POWER OUTPUT (nominală)
Frontal stânga + Frontal dreapta:
50 W + 50 W (la 4 ohmi, 1 kHz, 1% THD)
POWER OUTPUT (de referinţă)
Boxă frontală stânga/frontală dreapta:
115 W (per canal la 4 ohmi, 1 kHz)
Subwoofer:
120 W (la 4 ohmi, 80 Hz)
[HDMI1]
[HDMI2]
[HDMI3]
[TV]
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch


LPCM 5.1ch


LPCM 7.1ch


Dolby Digital


Dolby TrueHD,
Dolby Digital Plus


DTS


DTS-ES Discrete 6.1,
DTS-ES Matrix 6.1
*
*
DTS96/24
*
*
DTS-HD High
Resolution Audio


DTS-HD Master
Audio


DTS-HD Low Bit
Rate


Conector
Tip A (19 pini)
DSD


Secţiunea USB
Format
: Format acceptat.
: Format neacceptat.
* Decodat ca DTS core.
Intrări
HDMI IN 1*/2/3
TV (DIGITAL IN)
ANALOG IN
Ieşire
HDMI OUT* (ARC)
* Mufele HDMI IN 1 şi HDMI OUT acceptă
protocolul HDCP 2.2. HDCP 2.2 este
o tehnologie de protecţie a drepturilor
de autor recent îmbunătăţită, folosită
pentru a proteja conţinuturile, cum ar
fi filmele 4K.
Secţiunea HDMI
Port
(USB):
Tip A (pentru conectarea memoriilor
USB, cititoarelor de carduri de memorie
şi camerelor foto digitale fixe)
Secţiunea LAN
Terminal LAN (100)
Terminal 100BASE-TX
Secţiunea LAN wireless
Conformitatea cu standardele
IEEE 802.11 a/b/g/n
Bandă de frecvenţă
2,4 GHz, 5 GHz
Secţiunea BLUETOOTH
Sistem de comunicare
Specificaţia Bluetooth versiunea 3.0
Ieşire
Specificaţia BLUETOOTH Clasa de
putere 1
Rază de comunicare maximă
46RO
Rază vizuală aprox. 30 m1)
Bandă de frecvenţă
2,4 GHz
Metodă de modulaţie
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Profiluri BLUETOOTH compatibile2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote
Control Profile)
Codecuri acceptate3)
SBC4), AAC, LDAC
Rază de transmisie (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (frecvenţă de
eşantionare 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz,
96 kHz)
1)
Necesar de putere
220 V - 240 V CA, 50/60 Hz
Consum de energie
Pornit: 68 W
Standby:
0,3 W (Pentru detalii despre
această setare, consultaţi
pagina 33.)
5,5 W (Dacă [Remote Start], [Quick
Start Mode] şi [Control for HDMI]
sunt setate la [On], iar [Standby
Through] este setat la [Auto] când
televizorul nu este conectat.)
Dimensiuni (l/î/a) (aprox.)
750 mm × 83 mm × 358 mm inclusiv
părţile ieşite în afară
Masă (aprox.)
10,5 kg
Informaţii suplimentare
Raza efectivă va varia în funcţie de factori
cum ar fi obstacolele dintre dispozitive,
câmpurile magnetice din jurul unui
cuptor cu microunde, electricitatea statică,
telefoanele fără fir, sensibilitatea de
recepţie, performanţa antenei, sistemul
de operare, aplicaţia software etc.
2)
Profilurile standard BLUETOOTH indică
scopul comunicării BLUETOOTH între
dispozitive.
3)
Codec: Compresia semnalelor audio şi
formatul de conversie.
4) Subband Codec.
Generalităţi
Secţiunea boxă frontală stânga/
frontală dreapta
Sistem de boxe
Sistem de boxe cu 2 căi, Suspensie
acustică
Speaker
Woofer: 65 mm, tip conic, boxă cu
lichid magnetic x 2
Tweeter: 18 mm, tip cupolă x 2
Secţiunea subwoofer
Sistem de boxe
Sistem subwoofer
Bass reflex
Speaker
110 mm, tip conic ×2
47RO
Formate video acceptate de sistem
Intrare/ieşire (bloc amplificator HDMI)
3D
Format
2D
4096 × 2160p la 59,94/60 Hz*1




4096 × 2160p la 50 Hz*1




4096 × 2160p la 23,98/24 Hz*2




3840 × 2160p la 59,94/60 Hz*1




3840 × 2160p la 50 Hz*1




3840 × 2160p la 29,97/30 Hz*2




3840 × 2160p la 25 Hz*2




3840 × 2160p la 23,98/24 Hz*2




1920 × 1080p la 59,94/60 Hz




1920 × 1080p la 50 Hz




1920 × 1080p la 29,97/30 Hz




1920 × 1080p la 25 Hz




1920 × 1080p la 23,98/24 Hz




1920 × 1080i la 59,94/60 Hz




1920 × 1080i la 50 Hz




1280 × 720p la 59,94/60 Hz




1280 × 720p la 50 Hz




1280 × 720p la 29,97/30 Hz




1280 × 720p la 23,98/24 Hz




720 × 480p la 59,94/60 Hz




720 × 576p la 50 Hz




640 × 480p la 59,94/60 Hz




*1
Împachetare Unul lângă altul
cadre
(jumătate)
YCbCr 4:2:0/Acceptă doar formatul 8 biţi
*2
Acceptă doar formatul 8 biţi
Designul şi specificaţiile se pot modifica
fără notificare prealabilă.
48RO
Peste-sub
(sus şi jos)
Efecte asupra altor dispozitive
Despre comunicaţia
BLUETOOTH
Versiuni şi profiluri BLUETOOTH
acceptate
Profilul se referă la un set standard de
funcţii pentru diverse caracteristici ale
produsului BLUETOOTH. Consultaţi
„Secţiunea BLUETOOTH” din
„Specificaţii” (pagina 46) pentru
versiunea şi profilurile BLUETOOTH
acceptate de acest sistem.
Rază de comunicare efectivă
Efectele altor dispozitive
Dispozitivele BLUETOOTH şi
dispozitivele de reţea LAN wireless
(IEEE 802.11b/g/n) utilizează aceeaşi
bandă de frecvenţă (2,4 GHz). Dacă
utilizaţi dispozitivul BLUETOOTH lângă
un dispozitiv cu capacitate LAN wireless,
este posibil să apară interferenţă
electromagnetică. Acest lucru se poate
solda cu rate mai mici de transfer al
datelor, zgomot sau imposibilitatea de
conectare. Dacă se întâmplă acest lucru,
încercaţi următoarele soluţii:
 Utilizaţi acest sistem la cel puţin
10 metri distanţă de dispozitivul LAN
wireless.
 Întrerupeţi alimentarea electrică
a dispozitivului LAN wireless atunci
când folosiţi dispozitivul BLUETOOTH
pe o rază de 10 metri.
 Instalaţi acest sistem şi dispozitivul
BLUETOOTH cât mai aproape unul
de altul.
Notă
 Acest sistem acceptă funcţii de securitate
care respectă specificaţia BLUETOOTH,
pentru a asigura o conexiune securizată
în timpul comunicaţiilor cu ajutorul
tehnologiei BLUETOOTH. Cu toate acestea,
acest nivel de siguranţă poate fi insuficient,
în funcţie de conţinutul setărilor şi de alţi
factori, aşa că trebuie să aveţi
întotdeauna grijă atunci când comunicaţi
prin intermediul tehnologiei BLUETOOTH.
 Compania Sony nu poate fi trasă la
răspundere în niciun fel pentru daune sau
alte prejudicii ce rezultă din scurgerea de
informaţii în timpul comunicaţiilor cu
ajutorul tehnologiei BLUETOOTH.
 Comunicaţia BLUETOOTH nu este
garantată neapărat pentru toate
dispozitivele BLUETOOTH care au acelaşi
profil cu acest sistem.
 Dispozitivele BLUETOOTH conectate la
acest sistem trebuie să fie conforme cu
specificaţia BLUETOOTH prescrisă de
Bluetooth SIG, Inc., iar această
conformitate trebuie să fie certificată. În
orice caz, chiar şi atunci când un dispozitiv
este conform cu specificaţia BLUETOOTH,
pot exista cazuri în care caracteristicile
sau specificaţiile dispozitivului BLUETOOTH
să facă imposibilă conectarea sau să aibă
ca rezultat metode de comandă, afişaj
sau funcţionare diferite.
 Se poate produce zgomot sau redarea
audio poate fi întreruptă în funcţie de
dispozitivul BLUETOOTH conectat la acest
sistem, de mediul de comunicare sau de
condiţiile ambientale.
49RO
Informaţii suplimentare
Dispozitivele BLUETOOTH trebuie
utilizate la o distanţă de maximum
10 metri (distanţă fără obstacole) unul
de altul. Raza de comunicare efectivă se
poate reduce în următoarele condiţii.
 Dacă o persoană, un obiect de metal,
un perete sau un alt obstacol se află
între dispozitivele cu conexiune
BLUETOOTH;
 Locurile în care este instalată o reţea
LAN wireless;
 În jurul cuptoarelor cu microunde în uz;
 Locurile unde sunt generate alte unde
electromagnetice.
Undele radio transmise de acest sistem
pot afecta funcţionarea unor dispozitive
medicale. Deoarece această interferenţă
poate determina o funcţionare
necorespunzătoare, întrerupeţi
întotdeauna alimentarea acestui sistem
şi a dispozitivului BLUETOOTH în
următoarele locaţii:
 În spitale, în trenuri, în avioane, la
benzinării şi în orice loc unde pot
exista gaze inflamabile;
 Lângă uşi automate sau alarme de
incendiu.
Index
Cifre
E
24p Output 23
4K Output 23
Easy Network Settings 28
Easy Setup 28
External Control 28
A
A/V SYNC 29
Attenuation settings - Analog 24
Audio DRC 24
Audio Output 24
Audio Return Channel 26
Audio Settings 24
Auto Display 27
Auto Renderer Access Permission 28
Auto Standby 27
B
BLUETOOTH 11
Bluetooth Codec - AAC 25
Bluetooth Codec - LDAC 25
Bluetooth Mode 25
Bluetooth Settings 25
Bluetooth Standby 25
BRAVIA Sync 30
C
Child Lock 33
Connection Server Settings 28
Control for HDMI 26, 30
D
Device List 25
Device Name 27
Dimmer 33
DSEE HX 10, 24
H
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 23
HDMI Deep Colour Output 24
HDMI1 Audio Input Mode 27
Home Network 17, 28
I
Initialise Personal Information 29
Input Skip Setting 28
Internet Settings 27
M
Mod nocturn 10
N
Network Connection Diagnostics 28
Network Settings 27
NFC 12, 19
O
OSD Language 26
Output Video Resolution 23
P
Panoul de sus 42
Panoul din spate 43
Panoul frontal 42
Q
Quick Start Mode 27
50RO
R
Remote Start 28
Renderer Access Control 28
Reset to Factory Default Settings 29
Resetting 29
S
SBM 24
Screen mirroring 19
Screen mirroring RF Setting 28
Screen Settings 23
Slideshow 29
Software License Information 27
Software Update 22
SongPal 15
Standby Through 26
Sunetul de transmisie multiplex 32
System Information 27
System Settings 26
Informaţii suplimentare
T
Telecomandă 44
TV Type 23
U
USB 8
V
Video Direct 24
Voce clară 10
W
Wireless Playback Quality 26
51RO
ACORD DE LICENŢĂ CU UTILIZATORUL FINAL
IMPORTANT:
ÎNAINTE DE A UTILIZA SOFTWARE-UL, CITIŢI CU ATENŢIE ACEST ACORD DE LICENŢĂ CU
UTILIZATORUL FINAL („EULA”). UTILIZÂND SOFTWARE-UL, SUNTEŢI DE ACORD CU TERMENII
ACESTUI EULA. DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD CU TERMENII ACESTUI EULA, NU PUTEŢI
UTILIZA SOFTWARE-UL.
Acest EULA reprezintă un acord legal între dumneavoastră şi Sony Corporation („SONY”).
Acest EULA determină drepturile şi obligaţiile dumneavoastră cu privire la software-ul
SONY şi/sau distribuitorii terţi de licenţă ai acesteia (inclusiv filialele SONY) şi filialele
acestora (denumiţi colectiv „FURNIZORI TERŢI”), împreună cu toate actualizările/upgradeurile furnizate de SONY, toate documentaţiile tipărite, on-line sau în alt format electronic
pentru acest software şi, toate fişierele de date create în urma operării acestui software
(denumite colectiv „SOFTWARE-UL”).
Indiferent de cele menţionate mai sus, toate software-urile incluse în SOFTWARE care au
un acord de licenţă cu utilizatorul final separat (inclusiv, fără a se limita la acestea, Licenţa
publică GNU şi Licenţa publică secundară/de bibliotecă) vor fi guvernate de acordurile de
licenţă cu utilizatorul final respective şi nu de condiţiile acestui EULA în măsura prevăzută
de acordurile de licenţă cu utilizatorul final separate („SOFTWARE EXCLUS”).
LICENŢĂ SOFTWARE
SOFTWARE-ul este licenţiat, nu vândut. SOFTWARE-ul este protejat prin legile şi tratatele
internaţionale privind drepturile de autor şi proprietatea intelectuală.
DREPTURI DE AUTOR
Toate drepturile şi titlurile din şi pentru SOFTWARE (inclusiv, fără a se limita la acestea, toate
imaginile, fotografiile, animaţiile, materialele video, audio, muzică, text şi „appleturi” incluse
în SOFTWARE) sunt deţinute de SONY sau de unul sau mai mulţi dintre FURNIZORII TERŢI.
ACORDAREA LICENŢEI
SONY vă acordă o licenţă limitată de utilizare a SOFTWARE-ului exclusiv împreună cu
dispozitivul compatibil („DISPOZITIVUL”) şi doar pentru uz personal, necomercial. SONY şi
FURNIZORII TERŢI îşi rezervă în mod explicit toate drepturile, titlurile şi interesele (inclusiv,
fără a se limita la acestea, toate drepturile de proprietate intelectuală) aferente
SOFTWARE-ului care nu vă sunt acordate în mod specific prin prezentul EULA.
CERINŢE ŞI LIMITĂRI
Nu vă este permis să copiaţi, să publicaţi, să adaptaţi, să redistribuiţi, să încercaţi să
derivaţi codul sursă, să modificaţi, să aplicaţi tehnici de inginerie inversă, să decompilaţi
sau să dezasamblaţi niciun SOFTWARE, integral sau parţial, sau să creaţi instrumente
derivate din sau ale SOFTWARE-ului decât dacă acestea sunt facilitate în mod intenţionat
de SOFTWARE. Nu aveţi permisiunea să modificaţi sau să manipulaţi funcţiile de gestionare
a drepturilor digitale ale SOFTWARE-ului. Nu aveţi permisiunea să omiteţi, să modificaţi,
să distrugeţi sau să ocoliţi niciuna dintre funcţiile sau protecţiile SOFTWARE-ului sau vreun
mecanism legat operaţional de SOFTWARE. Nu aveţi permisiunea să separaţi nicio
componentă individuală a SOFTWARE-ului în vederea utilizării pe mai multe DISPOZITIVE
decât cu permisiunea explicită din partea SONY. Nu aveţi permisiunea să eliminaţi, să
modificaţi, să acoperiţi sau să ştergeţi nicio marcă comercială sau notificare din SOFTWARE.
Nu aveţi permisiunea să partajaţi, să distribuiţi, să închiriaţi, să împrumutaţi, să sublicenţiaţi,
să cesionaţi, să transferaţi sau să comercializaţi SOFTWARE-ul. Software-urile, serviciile de
reţea sau alte produse diferite de SOFTWARE de care depinde performanţa SOFTWAREului pot fi întrerupte sau suspendate după bunul plac al furnizorilor (furnizori software, de
servicii sau SONY). SONY şi furnizorii nu garantează faptul că SOFTWARE-ul, serviciile de
reţea, conţinutul sau alte produse vor fi disponibile în permanenţă sau vor opera fără
întrerupere sau modificări.
52RO
UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI CU MATERIALE PROTEJATE PRIN DREPTURI DE AUTOR
SOFTWARE-ul poate fi utilizat de dumneavoastră pentru a vizualiza, stoca, procesa şi/sau
utiliza conţinutul creat de dvs. şi/sau de terţi. Acest conţinut poate fi protejat prin legi
şi/sau acorduri privind drepturile de autor şi proprietatea intelectuală. Sunteţi de acord să
utilizaţi SOFTWARE-ul exclusiv în conformitate cu toate aceste legi şi acorduri valabile
pentru acest conţinut. Confirmaţi şi sunteţi de acord că SONY poate lua măsurile adecvate
pentru a proteja drepturile de autor pentru conţinutul stocat, procesat sau utilizat de
SOFTWARE. Aceste măsuri includ, fără a se limita la acestea, monitorizarea frecvenţei cu
care efectuaţi copii de rezervă şi restaurări prin intermediul anumitor caracteristici ale
SOFTWARE-ului, refuzul de a accepta solicitarea dumneavoastră de permitere a restaurării
datelor şi rezilierea acestui EULA în eventualitatea în care utilizaţi în mod ilegitim
SOFTWARE-ul.
SERVICII DE CONŢINUT
DE ASEMENEA, REŢINEŢI CĂ SOFTWARE-UL POATE FI CONCEPUT PENTRU A FI UTILIZAT
ÎMPREUNĂ CU CONŢINUT DISPONIBIL PRIN UNUL SAU MAI MULTE SERVICII DE CONŢINUT
(„SERVICII DE CONŢINUT”). UTILIZAREA SERVICIULUI ŞI CONŢINUTUL RESPECTIV SUNT
GUVERNATE DE TERMENII DE SERVICIU AFERENŢI SERVICIULUI DE CONŢINUT RESPECTIV.
DACĂ REFUZAŢI SĂ ACCEPTAŢI ACEŞTI TERMENI, UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI VA FI
LIMITATĂ. Confirmaţi şi sunteţi de acord că anumite elemente de conţinut şi servicii
disponibile prin SOFTWARE pot fi furnizate de terţi asupra cărora SONY nu deţine niciun
control. UTILIZAREA SERVICIILOR DE CONŢINUT NECESITĂ O CONEXIUNE LA INTERNET.
SERVICIILE DE CONŢINUT POT FI ÎNTRERUPTE ORICÂND.
EXPORT ŞI ALTE REGLEMENTĂRI
Sunteţi de acord să respectaţi toate restricţiile şi reglementările cu privire la export şi reexport în vigoare în regiunea sau ţara în care locuiţi şi, să nu transferaţi sau să autorizaţi
transferul SOFTWARE-ului într-o ţară interzisă sau prin încălcarea acestor restricţii sau
reglementări.
ACTIVITĂŢI DE MARE RISC
SOFTWARE-ul nu este tolerant la erori şi nu este proiectat, produs sau destinat utilizării
sau vânzării drept echipament de control online în medii periculoase ce necesită
o funcţionare fără defecţiuni, cum ar fi în exploatarea instalaţiilor nucleare, în sisteme de
navigaţie sau control al aparatelor de zbor, controlul traficului aerian, maşini de asistare
directă a vieţii sau sisteme de armament, circumstanţe în care defectarea SOFTWARE-ului
ar putea avea ca rezultat decese, vătămări personale sau daune fizice sau de mediu grave
(„ACTIVITĂŢI DE MARE RISC”). SONY, fiecare dintre FURNIZORII TERŢI şi filialele acestora
renunţă în mod specific la orice garanţie, obligaţie sau condiţie de conformitate explicită
sau implicită pentru ACTIVITĂŢI DE MARE RISC.
EXCLUDEREA GARANŢIEI PENTRU SOFTWARE
Luaţi la cunoştinţă şi sunteţi de acord că utilizarea SOFTWARE-ului reprezintă exclusiv
riscul dumneavoastră şi că sunteţi responsabili pentru utilizarea SOFTWARE-ULUI.
SOFTWARE-ul este furnizat „CA ATARE” şi fără niciun fel de garanţii, obligaţii sau condiţii.
53RO
Informaţii suplimentare
CONECTAREA LA INTERNET ŞI SERVICIILE TERŢE
Confirmaţi şi sunteţi de acord că accesarea anumitor caracteristici SOFTWARE poate
necesita o conexiune la Internet pentru care sunteţi responsabili. Mai mult, sunteţi unici
răspunzători de plata comisioanelor percepute de terţi pentru conexiunea la Internet,
inclusiv, fără a se limita la acestea, comisioanele de furnizare de servicii Internet sau de
timp de emisie. Operarea SOFTWARE-ului poate fi limitată sau restricţionată, în funcţie
de capacitatea, lăţimea de bandă sau limitele tehnice ale conexiunii sau serviciilor de
Internet. Furnizarea, calitatea şi securitatea conexiunii la Internet sunt asumate de terţii
care furnizează aceste servicii.
SONY ŞI FURNIZORII TERŢI (în scopul acestei Secţiuni, SONY ŞI FURNIZORII TERŢI vor fi
denumiţi colectiv „SONY”) RENUNŢĂ ÎN MOD EXPRES LA TOATE GARANŢIILE, OBLIGAŢIILE
ŞI CONDIŢIILE, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA,
GARANŢIILE IMPLICITE DE COMERCIALIZARE, NEÎNCĂLCARE ŞI POTRIVIRE CU UN ANUMIT
SCOP. SONY NU GARANTEAZĂ, NU PUNE NICIO CONDIŢIE ŞI NU FACE NICIO DECLARAŢIE (A)
CĂ FUNCŢIILE CONŢINUTE DE SOFTWARE VĂ VOR SATISFACE CERINŢELE SAU CĂ VOR FI
ACTUALIZATE, (B) CĂ SOFTWARE-UL VA FUNCŢIONA CORECT SAU FĂRĂ ERORI SAU CĂ
DEFECŢIUNILE VOR FI REMEDIATE, (C) CĂ SOFTWARE-UL NU VA DETERIORA NICIUN ALT
SOFTWARE, ECHIPAMENT HARDWARE SAU DATE, (D) CĂ ORICE SOFTWARE, SERVICII DE
REŢEA (INCLUSIV INTERNETUL) SAU PRODUSE (DIFERITE DE SOFTWARE) DE CARE DEPINDE
PERFORMANŢA SOFTWARE-ULUI VOR FI DISPONIBILE ÎN PERMANENŢĂ, CONTINUU SAU
FĂRĂ MODIFICĂRI ŞI, (E) CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SAU REZULTATELE DE UTILIZARE
A SOFTWARE-ULUI DIN PERSPECTIVA CORECTITUDINII, ACURATEŢEI, SIGURANŢEI SAU
ALTELE ASEMENEA.
NICIO INFORMAŢIE ŞI NICIUN SFAT, VERBAL SAU ÎN SCRIS, DAT DE SONY SAU DE UN
REPREZENTANT AUTORIZAT AL SONY NU VA CREA O GARANŢIE, OBLIGAŢIE SAU CONDIŢIE
SAU NU VA CREŞTE ÎN NICIUN FEL SFERA DE ACOPERIRE A ACESTEI GARANŢII. ÎN CAZUL ÎN
CARE SOFTWARE-UL ESTE DEFECTUOS, VĂ ASUMAŢI INTEGRAL COSTURILE DE SERVICE,
REPARAŢII SAU CORECŢIE NECESARE. UNELE JURISDICŢII NU PERMIT EXCLUDEREA
GARANŢIILOR IMPLICITE, ASTFEL CĂ ESTE POSIBIL CA ACESTE EXCLUDERI SĂ NU FIE
VALABILE PENTRU DUMNEAVOASTRĂ.
LIMITAREA RĂSPUNDERII
SONY ŞI FURNIZORII TERŢI (în scopul acestei Secţiuni, SONY ŞI FURNIZORII TERŢI vor fi
denumiţi colectiv „SONY”) NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIO DAUNĂ ACCIDENTALĂ
SAU ÎN CONSECINŢĂ PROVOCATĂ DE ÎNCĂLCAREA GARANŢIEI EXPRESE SAU IMPLICITE,
ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, NEGLIJENŢĂ, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU ORICE ALTĂ TEORIE
JURIDICĂ CU PRIVIRE LA SOFTWARE, INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, DAUNELE
PROVOCATE DE PIERDERILE DE PROFIT, DE VENITURI, PIERDEREA DATELOR,
INCAPACITATEA DE UTILIZARE A SOFTWARE-ULUI SAU A ORICĂRUI ECHIPAMENT
HARDWARE ASOCIAT, INACTIVITATE ŞI TIMPUL DE UTILIZARE, CHIAR DACĂ AU FOST
INFORMAŢI ÎN LEGĂTURĂ CU POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. ÎN ORICE CAZ,
RĂSPUNDEREA INDIVIDUALĂ ŞI CUMULATĂ, ÎN BAZA ORICĂREI PREVEDERI A ACESTUI
EULA, SE VA LIMITA LA SUMA PLĂTITĂ EFECTIV PENTRU PRODUS. UNELE JURISDICŢII NU
PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR ACCIDENTALE SAU ÎN CONSECINŢĂ,
ASTFEL CĂ ESTE POSIBIL CA EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DE MAI SUS SĂ NU FIE VALABILĂ
PENTRU DUMNEAVOASTRĂ.
CARACTERISTICA DE ACTUALIZARE AUTOMATĂ
Din când în când, SONY sau FURNIZORII TERŢI pot actualiza sau modifica automat
SOFTWARE-ul, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, în scopul îmbunătăţirii funcţiilor de
securitate, de corecţie a erorilor şi îmbunătăţire a funcţiilor, în momentul în care
interacţionaţi cu serverele SONY sau terţe sau în alte circumstanţe. Aceste actualizări sau
modificări pot şterge sau modifica natura caracteristicilor sau alte aspecte ale SOFTWAREului, inclusiv, fără a se limita la acestea, funcţiile pe care vă bazaţi. Confirmaţi şi sunteţi de
acord că aceste activităţi sunt la latitudinea SONY şi că SONY poate condiţiona continuarea
utilizării SOFTWARE-ului cu instalarea completă sau acceptarea acestor actualizări sau
modificări. Toate actualizările/modificările vor fi considerate parte integrantă din
SOFTWARE şi vor fi integrate în acesta, în scopul acestui EULA. Prin acceptarea acestui
EULA, vă exprimaţi acordul cu privire la aceste actualizări/modificări.
54RO
ACORDUL INTEGRAL, DEROGARE, SEPARABILITATE
Prezentul EULA şi politica de confidenţialitate SONY, cu completările şi modificările
ulterioare, constituie împreună întregul acord dintre dumneavoastră şi SONY în privinţa
SOFTWARE-ului. Dacă SONY nu îşi exercită sau nu aplică vreun drept sau prevedere
a prezentului EULA nu înseamnă că renunţă la dreptul sau prevederea respectivă. Dacă
o parte din acest EULA este invalidată, devine ilegală sau inaplicabilă, prevederile
respective vor fi aplicate în măsura permisă în scopul menţinerii obiectivului acestui EULA
şi, celelalte părţi îşi vor rămâne integral aplicabile şi în vigoare.
LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIE
Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Contracte pentru Vânzarea internaţională de
bunuri nu se va aplica în cazul acestui EULA. Acest EULA va fi guvernat de legile Japoniei,
fără a ţine cont de niciun conflict dintre prevederile legale. Orice dispută care reiese din
acest EULA se va supune forului exclusiv al tribunalelor din Tokyo, Japonia, iar părţile
acordului consimt prin prezentul că sunt de acord cu forul şi jurisdicţia acestor tribunale.
ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Fără a prejudicia niciunul dintre drepturile pe care îl deţine, SONY poate rezilia prezentul
EULA în cazul în care nu respectaţi termenii acestuia. În cazul încetării contractului, trebuie
să încetaţi orice fel de utilizare şi să distrugeţi toate copiile SOFTWARE-ului.
AMENDAMENT
SONY ÎŞI REZERVĂ DREPTUL DE A AMENDA ORICARE DINTRE TERMENII ACESTUI EULA
DUPĂ BUNUL PLAC PRIN POSTAREA UNEI NOTIFICĂRI PE UN SITE WEB DESEMNAT DE
SONY, PRIN NOTIFICARE E-MAIL LA ADRESA E-MAIL FURNIZATĂ DE DUMNEAVOASTRĂ,
PRIN NOTIFICARE ÎN CADRUL PROCESULUI PRIN CARE OBŢINEŢI UPGRADE-URI/
ACTUALIZĂRI SAU PRIN ORICE FEL DE NOTIFICARE ACCEPTATĂ LEGAL. Dacă nu sunteţi de
acord cu amendamentul, trebuie să contactaţi cu promptitudine SONY pentru instrucţiuni.
Continuarea utilizării SOFTWARE-ului după data de intrare în vigoare menţionată în
notificare va echivala cu acordul dumneavoastră în privinţa amendamentului respectiv.
BENEFICIARI TERŢI
Fiecare FURNIZOR TERŢ este un beneficiar terţ desemnat în mod explicit şi, va avea dreptul
de a aplica fiecare prevedere a acestui EULA referitoare la SOFTWARE-ul furnizat de terţul
respectiv.
În cazul în care aveţi întrebări cu privire la acest EULA, puteţi contacta SONY în scris la
adresa de contact valabilă în fiecare regiune sau ţară.
Drepturi de autor © 2014 Sony Corporation.
55RO
Informaţii suplimentare
REMEDII ECHITABILE
Cu excepţia prevederilor contrarii din acest EULA, confirmaţi şi sunteţi de acord că orice
încălcare sau nerespectare a acestui EULA de către dumneavoastră va provoca daune
ireparabile pentru SONY, pentru care despăgubirile monetare ar fi inadecvate şi,
consimţiţi ca SONY să obţină orice despăgubiri reparatorii sau echitabile pe care SONY le
consideră necesare sau adecvate în astfel de situaţii. De asemenea, SONY poate lua
măsuri legale şi tehnice în scopul prevenirii încălcării şi/sau aplicării acestui EULA, inclusiv,
dar fără a se limita la acestea, întreruperea imediată a utilizării SOFTWARE-ului de către
dumneavoastră, dacă SONY consideră că încălcaţi sau intenţionaţi să încălcaţi prezentul
EULA. Aceste măsuri vin în completarea despăgubirilor de care SONY beneficiază conform
legii, în bani sau în baza contractului.
Software-ul acestui sistem se poate actualiza în viitor. Pentru a afla detalii despre
eventualele actualizări disponibile, vizitaţi următorul URL.
Pentru clienţii din Europa şi Rusia:
www.sony.eu/support
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/section/support
©2015 Sony Corporation
4-558-561-13(1) (RO)
Download PDF