Sony | HT-MT500 | Sony HT-MT500 Bară de sunet compactă pe 2.1 canale cu tehnologie Wi-Fi/Bluetooth® Instrucţiuni de utilizare

Bară de sunet
Instrucţiuni de utilizare
HT-MT500/MT501
Cabluri recomandate
AVERTISMENT
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu
închis, cum ar fi o bibliotecă sau un
dulap încorporat.
Trebuie utilizate cabluri şi conectori
ecranaţi şi împământaţi corespunzător
pentru cuplarea la computerele gazdă
şi/sau la periferice.
Pentru boxa bară
Pentru a reduce riscul de incendiu,
nu acoperiţi orificiul de ventilare al
aparatului cu ziare, feţe de masă,
draperii etc.
Nu expuneţi aparatul la surse de flacără
deschisă (de exemplu lumânări
aprinse).
Plăcuţa de identificare este amplasată
pe baza boxei bară.
Pentru a reduce riscul de incendiu
şi de electrocutare, evitaţi stropirea
aparatului şi posibilitatea ca pe acesta
să se scurgă lichide şi nu plasaţi pe
aparat obiecte pline cu lichide,
precum vazele.
Pentru clienţii din Europa
Unitatea rămâne sub tensiune chiar şi
atunci când este oprită, atât timp cât
este conectată la priza de c.a.
Deoarece pentru deconectarea unităţii
de la priză se foloseşte ştecărul
principal, conectaţi unitatea la o priză
de c.a. uşor accesibilă. Dacă observaţi
nereguli în funcţionarea unităţii,
deconectaţi imediat ştecărul principal
de la priza de c.a.
Deoarece pentru deconectarea
adaptorului de alimentare c.a. de la
priză se foloseşte conectorul principal,
conectaţi adaptorului de alimentare
c.a. la o priză c.a. uşor accesibilă.
Dacă observaţi nereguli în funcţionarea
echipamentului, deconectaţi-l imediat
de la priza c.a.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele cu
baterii instalate la căldură excesivă,
precum lumina directă a soarelui
şi focul.
Doar pentru utilizare la interior.
2RO
Pentru adaptorul c.a.
Etichetele pentru Nr. de model şi Nr. de
serie al adaptorului c.a. sunt amplasate
pe partea inferioară a adaptorului c.a.
Aviz pentru clienţi: următoarele
informaţii sunt valabile doar în
cazul echipamentelor vândute
în statele ce aplică directivele UE.
Acest produs a fost fabricat de sau în
numele Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Întrebările referitoare la modul în
care acest produs respectă legislaţia
Uniunii Europene trebuie să fie
adresate reprezentantului autorizat,
Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgia. Comunicaţi
orice probleme legate de service sau
garanţie la adresele menţionate în
documentele separate de service
sau garanţie.
Prin prezenta, Sony Corporation
declară că acest echipament este
în conformitate cu cerinţele de bază
şi cu alte prevederi relevante ale
Directivei 1999/5/CE.
Pentru detalii, vă rugăm să accesaţi
următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/
Acest produs este destinat utilizării în
următoarele ţări:
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL,
BA, MK, MD, RS, ME, TR, Kosovo
Banda 5150 – 5350 MHz este destinată
numai operaţiunilor desfăşurate la
interior.
Acest echipament a fost testat şi
s-a constatat că respectă limitele
specificate în regulamentele privind
compatibilitatea electromagnetică,
utilizând un cablu de conectare mai
scurt de 3 metri.
Casarea
echipamentelor
electrice şi
electronice uzate
(valabil în ţările
Uniunii Europene
şi în alte ţări din
Europa care au
sisteme de
colectare
diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs sau
pe ambalaj indică faptul că produsul
respectiv nu trebuie tratat ca deşeu
menajer. În schimb, acesta trebuie
predat la punctul de colectare relevant
pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice. Asigurându-vă
că acest produs este casat în mod corect
veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului şi
sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea
rezulta altfel din manipularea incorectă
ca deşeu a acestui produs. Reciclarea
materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale. Pentru informaţii
mai detaliate referitoare la reciclarea
acestui produs, contactaţi autorităţile
locale, serviciul local de eliminare
a deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul.
Doar în
Europa
Eliminarea bateriilor
uzate (valabil în ţările
Uniunii Europene şi în
alte ţări din Europa
care au sisteme de
colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe baterie sau
pe ambalaj indică faptul că bateria
furnizată împreună cu produsul
respectiv nu trebuie tratată ca
deşeu menajer.
Este posibil ca pe anumite baterii, acest
simbol să fie utilizat în combinaţie cu un
simbol chimic. Se adaugă simbolurile
chimice pentru mercur (Hg) sau
plumb (Pb) dacă bateria conţine
mai mult de 0,0005 % mercur sau
0,004 % plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt
eliminate în mod corect veţi ajuta la
prevenirea eventualelor consecinţe
negative asupra mediului şi sănătăţii
umane, consecinţe ce ar putea rezulta
altfel din manipularea incorectă
ca deşeu a bateriilor. Reciclarea
materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive
de siguranţă, de performanţă sau
de integritate a datelor, necesită
o conexiune permanentă la o baterie
încorporată, aceasta trebuie înlocuită
doar de către personal de service
calificat.
Pentru a vă asigura că bateria
este tratată în mod corespunzător,
predaţi produsul la sfârşitul duratei
de exploatare la punctul de colectare
relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
3RO
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi
secţiunea referitoare la modul de
eliminare în siguranţă a bateriilor din
produs. Predaţi bateriile la punctul de
colectare relevant pentru reciclarea
bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate
referitoare la reciclarea acestui produs
sau a bateriilor, contactaţi autorităţile
locale, serviciul local de eliminare
a deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul.
4RO
Cuprins
Conţinutul cutiei ............................ 7
Ce puteţi face cu sistemul .............8
Ghid pentru componente şi
comenzi ................................. 10
Cu privire la meniul de pornire .... 15
Configurare
Ghid de pornire
Setări de bază  (document
separat)
Conectarea unui televizor
sau a unui dispozitiv
audio portabil prin
mufa ANALOG IN ....................17
Conectarea la o reţea cu fir ......... 18
Conectarea la o reţea wireless ....20
Detaşarea cadrului tip grilă ..........21
Ascultarea sunetului
Ascultarea la televizor ................. 22
Ascultarea sunetului de pe
dispozitivul AV conectat ....... 22
Ascultarea de muzică de pe
un dispozitiv USB .................. 23
Selectarea efectului de sunet
Ascultarea de muzică/
sunet cu ajutorul funcţiei
BLUETOOTH
Ascultarea de muzică de pe
un dispozitiv mobil ................ 27
Ascultarea sunetului de la
televizorul sau dispozitivul
conectat prin căşti .................30
Ascultarea de muzică/sunet
cu ajutorul funcţiei de reţea
Ascultarea de muzică de pe
PC prin intermediul unei
reţele de domiciliu ................ 33
Ascultarea de muzică de
pe un dispozitiv mobil
cu SongPal .............................34
Utilizarea Chromecast built-in .... 35
Utilizarea Spotify .........................36
Utilizarea butonului
MUSIC SERVICE ...................... 37
Conectarea dispozitivelor
compatibile cu SongPal
Link (Wireless Multi Room/
Wireless Surround) ................38
Setarea efectului de sunet
corespunzător surselor
de sunet (SOUND FIELD) .......24
Ascultarea de sunet clar la
volum redus în toiul
nopţii (NIGHT) ........................ 25
Îmbunătăţirea clarităţii
dialogurilor (VOICE) ............... 25
Reglarea volumului
subwooferului .......................26
Reglarea întârzierii dintre
imagine şi sunet ....................26
5RO
Utilizarea diferitelor
funcţii/setări
Particularizarea setărilor boxei
pentru sunet Surround ......... 40
Stabilirea conexiunii wireless
a subwooferului
(SECURE LINK) ........................41
Redarea de fişiere
audio comprimate prin
conversia ascendentă
a calităţii, apropiată de ce
cea a sunetului de înaltă
rezoluţie (DSEE HX) ............... 43
Ascultarea sunetului de
transmisie multiplex
(AUDIO) ................................. 43
Dezactivarea butoanelor de
pe unitatea principală .......... 44
Modificarea luminozităţii
afişajului de pe panoul
frontal şi a indicatorului
BLUETOOTH (DIMMER) ......... 44
Economia de energie
în modul standby .................. 45
Trimiterea semnalelor la
distanţă către televizor
prin intermediul unităţii
principale .............................. 45
Utilizarea funcției
Control for HDMI ................... 46
Utilizarea funcţiei
„BRAVIA” Sync ...................... 48
Utilizarea afişajului de setare ..... 49
Lista din meniul de opţiuni ......... 55
Depanare
Depanare ..................................... 56
Reiniţializarea sistemului ............ 64
6RO
Informaţii suplimentare
Specificaţii ................................... 65
Consum de energie dacă se
setează valoarea pentru
fiecare mod standby .............67
Tipuri de fişiere redabile ............. 68
Formate audio de intrare
acceptate .............................. 69
Despre comunicaţia
BLUETOOTH .......................... 70
ACORD DE LICENŢĂ CU
UTILIZATORUL FINAL ............. 71
Măsuri de precauţie .....................76
Index ............................................ 80
• Adaptor c.a. (1)
Conţinutul cutiei
• Boxă bară (1)
• Cablu de alimentare CA (de la reţea) (1)
• Subwoofer (1)
• Cablu de alimentare CA (de la reţea)
pentru subwoofer (1)
• Tampon difuzor pentru subwoofer (4)
• Telecomandă (1)
• Ghid de pornire
• Baterie R03 (dimensiune AAA) (2)
• Cablu digital optic (1)
• Instrucţiuni de utilizare
7RO
Ce puteţi face cu sistemul
„Ascultarea la televizor” (pagina 22)
„Ascultarea sunetului de pe dispozitivul AV conectat” (pagina 22)
Player Blu-ray Disc™,
decodor pentru cablu
sau satelit etc.
Conectarea televizorului
(consultaţi „Ghidul de pornire” (document
separat) sau „Conectarea unui televizor
sau a unui dispozitiv audio portabil prin
mufa ANALOG IN” (pagina 17).)
„Utilizarea funcției Control for HDMI”
(pagina 46)
„Utilizarea funcţiei „BRAVIA” Sync”
(pagina 48)
„Utilizarea Spotify” (pagina 36)*
„Utilizarea butonului MUSIC SERVICE”
(pagina 37)
* Este posibil ca acest serviciu să nu fie
disponibil în anumite ţări/regiuni.
* Pentru a reda cu ajutorul sistemului,
aveţi nevoie de un cont Spotify Premium.
„Stabilirea conexiunii wireless
a subwooferului (SECURE LINK)”
(pagina 41)
8RO
„Ascultarea de muzică
de pe un dispozitiv
USB” (pagina 23)
„Conectarea la o reţea
cu fir” (pagina 18)
Modem
Router
Internet
„Conectarea la o reţea
wireless” (pagina 20)
Router LAN wireless
„Ascultarea de muzică de pe PC prin
intermediul unei reţele de domiciliu”
(pagina 33)
„Ascultarea de muzică de pe un
dispozitiv mobil” (pagina 27)
„Ascultarea de muzică de pe un
dispozitiv mobil cu SongPal”
(pagina 34)
„Ascultarea sunetului de la televizorul
sau dispozitivul conectat prin căşti”
(pagina 30)
„Adăugarea boxelor din
spate (Wireless Surround)”
(pagina 38)
„Ascultarea aceleiaşi muzici în
camere diferite (Wireless Multi
Room)” (pagina 38)
9RO
Ghid pentru componente şi comenzi
Detaliile sunt omise în ilustraţii.
Boxă bară (unitate principală)
Faţă
 Marcă N (pagina 29)
Dacă folosiţi funcţia NFC, atingeţi
dispozitivul compatibil NFC de
marcă.
 Buton
(selectare intrare)
(pagina 15, 22)
 Buton BLUETOOTH PAIRING
(pagina 27)
 Indicator BLUETOOTH
– Clipeşte des în culoarea albastru:
În starea standby pentru
împerechere
– Clipeşte în culoarea albastru:
Se încearcă stabilirea conexiunii
BLUETOOTH
– Se aprinde în culoarea albastru:
Conexiunea BLUETOOTH a fost
stabilită
 Buton
(MUSIC SERVICE)
(pagina 37)
 Afişaj panou frontal
 Butoane +/– (volum)
 Senzor telecomandă
 Buton  (alimentare)
Porneşte sistemul sau îl comută
în modul standby.
 Port
10RO
(USB) (pagina 23)
Îndreptaţi telecomanda către
senzorul de telecomandă pentru
a opera sistemul.
Spate
 Mufă DC IN
 Port LAN(100)
 Mufă HDMI OUT (TV (ARC))
 Mufă ANALOG IN
 Mufă TV IN (OPT)
11RO
Subwoofer
 Orificii de ventilare
Din motive de siguranţă,
nu blocaţi orificiile de ventilare.
 Buton  (alimentare)
Porneşte subwooferul sau îl
comută în modul standby.
 Indicator de alimentare
– Se aprinde cu culoarea roşu:
Subwooferul este în modul
standby
– Se aprinde cu culoarea verde:
Subwooferul este conectat
la sistem
– Se aprinde cu culoarea portocaliu:
Subwooferul este conectat la
sistem prin funcţia Secure Link
– Clipeşte cu culoarea verde:
Subwooferul încearcă să se
conecteze la sistem
– Clipeşte cu culoarea portocaliu:
Subwooferul încearcă să se
conecteze la sistem cu ajutorul
funcţiei Secure Link.
 Buton SECURE LINK (pagina 41)
 Terminal AC IN
12RO
Telecomandă
 CLEAR AUDIO+ (pagina 24)
SOUND FIELD (pagina 24)
VOICE (pagina 25)
NIGHT (pagina 25)
 DIMMER (pagina 44)
 Butoane colorate
Taste rapide pentru selectarea
elementelor din anumite meniuri.

MUSIC SERVICE (pagina 37)
BLUETOOTH PAIRING
(pagina 27)
 OPTIONS (pagina 26, 55)
BACK (pagina 15)
/// (pagina 15)
(introducere) (pagina 15)
HOME (pagina 15)
  (dezactivare sunet)
Dezactivează temporar sunetul.
 (volum) +*/–
Reglează volumul.
SW  (volum subwoofer) +/–
Reglează nivelul volumului
subwooferului.
 Butoane de control al redării
 INPUT +/– (pagina 15, 22)
 (alimentare)
Porneşte sistemul sau îl comută
în modul standby.
 DISPLAY
Afişează informaţii privind
redarea pe ecranul TV.
Informaţiile de redare nu
sunt afişate pentru intrarea
televizorului.
/ (derulare înapoi/
derulare înainte)
Caută înapoi sau înainte.
/ (anterior/următor)
Selectează capitolul, piesa
sau fişierul anterio(a)r(ă)/
următo(a)r(e).
 (redare)*
Porneşte sau reporneşte redarea
(reluare redare).
13RO
 (pauză)
Întrerupe sau reporneşte redarea.
 (oprire)
Opreşte redarea.
 BLUETOOTH RX/TX (receptor/
transmiţător BLUETOOTH)
(pagina 31)
 AUDIO* (pagina 43)
* Butoanele AUDIO,  şi  + au un punct
tactil. Se utilizează pentru ghidare în
timpul utilizării.
14RO
Cu privire la meniul de pornire
Puteţi afişa meniul de pornire pe ecranul TV prin conectarea sistemului la televizor
cu cablul HDMI (nefurnizat). Din meniul de pornire, puteţi seta diferite setări dacă
selectaţi
[Setup] sau dacă selectaţi intrarea sau serviciul pe care doriţi să îl
urmăriţi din lista de intrare. Meniul de pornire este afişat în limba selectată în [Easy
Setup]. (Următorul ecran este un exemplu, atunci când se selectează limba engleză.)
[Wireless Surround]
[Setup]
Listă de intrare
Utilizarea meniului de pornire
///,
(introducere)
HOME
BACK
1
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul TV.
2
Apăsaţi /// pentru a selecta
[Setup], un element din lista de intrare
sau
[Wireless Surround], după care apăsaţi .
Pe ecranul TV apare intrarea selectată, afişajul de configurare sau afişajul de
stare pentru funcţia wireless surround.
Pentru a reveni la ecranul anterior, apăsaţi BACK.
15RO
Listă de intrare
Nume intrare
Explicaţie
[TV]
Emite sunetul televizorului. (pagina 22)
[Bluetooth Audio]
Emite sunetul dispozitivului conectat cu ajutorul funcţiei
BLUETOOTH. (pagina 27)
[Analog]
Emite sunetul dispozitivului conectat la mufa ANALOG IN. (pagina 22)
[USB]
Redă fişierele de muzică stocate pe un dispozitiv USB conectat.
(pagina 23)
[Home Network]
Redă fişierele de muzică de pe dispozitivul conectat prin
intermediul reţelei. (pagina 33)
[Music Service List]
Afişează metoda de operare pentru serviciile de muzică. (pagina 37)
[Setup]
Consultaţi „Utilizarea afişajului de setare” (pagina 49).
[Wireless Surround]
Afişează ecranul setare pentru funcţia wireless surround care vă permite
să utilizaţi boxele wireless (nefurnizate) pe post de boxe surround ale
sistemului. Efectuaţi setarea urmând instrucţiunile de pe ecran.
Pentru detalii privind boxele wireless acceptate, consultaţi următoarea
adresă URL.
http://sony.net/nasite
Sfat
Puteţi selecta intrarea şi dacă apăsaţi INPUT +/– în mod repetat.
Cu privire la descrierea paşilor
În aceste Instrucţiuni de utilizare, operaţiile sunt descrise drept paşi executaţi din
meniul de pornire afişat pe ecranul TV cu ajutorul telecomenzii, atunci când sistemul
este conectat la televizor cu ajutorul cablului HDMI (nefurnizat).
Paşii de operare care selectează elementele de pe ecranul TV cu ajutorul /// şi
sunt simplificaţi în felul următor.
Exemplu: Selectaţi
[Setup] din meniul de pornire.
Operaţia care selectează un element prin apăsarea /// şi
„selectare”.
este denumită
Exemplu: Selectaţi [Network Settings] - [Internet Settings] - [Wired Setup] din
meniul de pornire.
Când se repetă operaţia care selectează un element prin apăsarea /// şi ,
elementele selectate sunt legate cu „-”.
Sfaturi
• Puteţi utiliza butoanele de pe unitatea principală dacă acestea au nume identice sau
similare cu cele de pe telecomandă.
• Caracterele din paranteze [ ] apar pe ecranul TV. Caracterele dintre ghilimele „ ” apar pe
afişajul de pe panoul frontal.
16RO
Setări de bază
Consultaţi Ghidul de pornire (document
separat).
Conectarea unui
televizor sau a unui
dispozitiv audio portabil
prin mufa ANALOG IN
Pentru a conecta următoarele
dispozitive la sistem, conectaţi-le
prin mufa ANALOG IN de pe sistem.
– Televizor care nu are o mufă HDMI
şi o mufă de ieşire digitală optică
– Dispozitiv audio portabil, cum ar fi
un telefon inteligent, WALKMAN®
Cablu audio
analogic
(nefurnizat)
Ieşire
audio
analogică
Televizor
Telefon inteligent,
WALKMAN®, alte
dispozitive audio etc.
17RO
Configurare
Configurare
Notă
Dacă mufa pentru căşti a televizorului este
folosită şi pe post de mufă de ieşire audio,
verificaţi setările de ieşire audio ale
televizorului. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a televizorului.
Conectarea la o reţea
cu fir
Pregătiţi reţeaua conectând sistemul şi
PC-ul la reţeaua de domiciliu cu ajutorul
unui cablu LAN.
Conectarea la un PC sau la
un router cu un cablu LAN
Următoarea ilustraţie exemplifică modul
de conectare a sistemului şi a PC-ului la
reţeaua de domiciliu.
Internet
Modem
Cablu LAN
(nefurnizat)
Router
Server
Notă
Serverul trebuie conectat la aceeaşi reţea
la care este conectat şi sistemul.
Sfat
Vă recomandăm să utilizaţi un cablu
ecranat cu interfaţă dreaptă (nefurnizat).
18RO
1
2
3
4
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe
ecranul TV.
Selectaţi
[Setup] din meniul
de pornire.
Pe ecranul TV apare afişajul de
setare.
5
6
Efectuaţi setarea urmând
instrucţiunile de pe ecran.
Sistemul porneşte setările de reţea
şi apare starea de setare a reţelei.
Apăsaţi / pentru a naviga prin
informaţii şi apoi apăsaţi .
Selectaţi [Save & Connect].
Sistemul începe procedura de
conectare la reţea. Pentru detalii,
citiţi mesajele care apar pe
ecranul TV.
Selectaţi [Network Settings] [Internet Settings] - [Wired Setup].
Selectaţi [Auto].
Sistemul porneşte setările de reţea
şi apare starea de setare a reţelei.
Apăsaţi / pentru a naviga prin
informaţii şi apoi apăsaţi .
5
Selectaţi [Save & Connect].
Sistemul începe procedura de
conectare la reţea. Pentru detalii,
citiţi mesajele care apar pe
ecranul TV.
Conectarea cu ajutorul unei
adrese IP fixe
1
2
3
4
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe
ecranul TV.
Selectaţi
[Setup] din meniul
de pornire.
Pe ecranul TV apare afişajul de
setare.
Selectaţi [Network Settings] [Internet Settings] - [Wired Setup].
Selectaţi [Manual].
19RO
Configurare
Conectarea prin obţinerea
automată a informaţiilor
de reţea
Conectarea la o reţea
wireless
Pregătiţi reţeaua conectând sistemul
şi PC-ul la routerul LAN wireless.
Notă
Serverul trebuie conectat la aceeaşi reţea
la care este conectat şi sistemul.
Conectarea cu ajutorul
butonului WPS
Atunci când routerul LAN wireless
(punctul de acces) este compatibil cu
Wi-Fi Protected Setup (WPS), puteţi
configura cu uşurinţă setările reţelei
cu butonul WPS.
1
2
3
4
5
Conectarea prin selectarea
numelui reţelei (SSID)
Dacă routerul LAN wireless (punctul
de acces) nu este compatibil cu Wi-Fi
Protected Setup (WPS), verificaţi în
prealabil următoarele informaţii.
– Numele reţelei (SSID)*
_____________________________________
– Cheie de securitate (parola)**
_____________________________________
* SSID (Service Set Identifier) este un nume
ce identifică un anumit punct de acces.
**Aceste informaţii ar trebui să fie
menţionate pe o etichetă de pe
routerul/punctul de acces LAN wireless,
în instrucţiunile de utilizare, de persoana
care configurează reţeaua wireless sau
de furnizorul de servicii de internet.
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe
ecranul TV.
1
Selectaţi
[Setup] din meniul
de pornire.
Pe ecranul TV apare afişajul de
setare.
2
Selectaţi [Network Settings] [Internet Settings] - [Wireless
Setup] - [Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)].
3
Selectaţi [Start].
Apăsaţi butonul WPS de pe
punctul de acces.
Sistemul începe procedura de
conectare la reţea.
20RO
4
5
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe
ecranul TV.
Selectaţi
[Setup] din meniul
de pornire.
Pe ecranul TV apare afişajul de
setare.
Selectaţi [Network Settings] [Internet Settings] - [Wireless
Setup].
Pe ecranul TV apare lista cu numele
de reţea.
Selectaţi numele de reţea (SSID)
dorit.
Introduceţi cheia de securitate
(sau parola) folosind tastatura
software şi selectaţi [Enter].
Sistemul începe procedura de
conectare la reţea.
Selectaţi [New connection registration] [Manual registration] la pasul 4 din
„Conectarea prin selectarea numelui
reţelei (SSID)” şi urmaţi instrucţiunile
pe ecran.
Detaşarea cadrului
tip grilă
Puteţi detaşa cadrul grilă.
Vă recomandăm să utilizaţi unitatea
principală fără să ataşaţi cadrul tip grilă,
dacă urmează să ascultaţi conţinut
audio de înaltă rezoluţie.
Conectarea cu ajutorul unui
cod PIN
Selectaţi [New connection registration]
la pasul 4 din „Conectarea prin
selectarea numelui reţelei (SSID)”
şi selectaţi [(WPS) PIN Method].
Conectarea prin SongPal
SongPal poate conecta sistemul la
reţeaua wireless la care este conectat
dispozitivul mobil. Pentru detalii, urmaţi
instrucţiunile din aplicaţie sau accesaţi
următoarea adresă URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
Pentru a ataşa cadrul tip grilă, montaţi-l
pe unitatea principală orientând
marcajul săgeată de pe spatele cadrului
tip grilă în sus. Cadrul tip grilă este fixat
cu un magnet.
Marcaj săgeată
21RO
Configurare
Conectarea cu ajutorul unei
adrese IP fixe
Ascultarea la televizor
Ascultarea sunetului de
pe dispozitivul AV
conectat
1
1
Ascultarea sunetului
2
3
4
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe
ecranul TV.
Selectaţi [TV] din meniul de
pornire.
Selectaţi programul cu ajutorul
telecomenzii televizorului.
Programul TV selectat apare pe
ecranul TV iar sunetul televizorului
este scos prin sistem.
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
• Reglaţi volumul subwooferului
apăsând SW  +/– pe
telecomandă (pagina 26).
Notă
Stabiliţi setarea boxelor televizorului
(BRAVIA) la Audio System. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare a televizorului,
pentru detalii cu privire la setarea
televizorului.
Sfat
Puteţi selecta [TV] apăsând INPUT +/– de
pe telecomandă.
22RO
2
3
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe
ecranul TV.
Selectaţi [Analog].
Ecranul [Analog] este afişat pe
ecranul TV.
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
• Reglaţi volumul subwooferului
apăsând SW  +/– pe
telecomandă (pagina 26).
Sfat
Puteţi selecta intrarea dacă apăsaţi
INPUT +/– pe telecomandă.
Ascultarea de muzică de
pe un dispozitiv USB
1
2
3
4
5
Sfat
Puteţi efectua diferite operaţii din meniul
de opţiuni (pagina 55).
Conectaţi dispozitivul USB la
portul (USB).
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe
ecranul TV.
Selectaţi [USB (Connected)]
din meniul de pornire.
Selectaţi folderul în care sunt
stocate melodiile - melodia.
Melodia selectată este redată iar
sunetul este scos prin sistem.
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
• Reglaţi volumul subwooferului
apăsând SW  +/– pe
telecomandă (pagina 26).
23RO
Ascultarea sunetului
Puteţi reda fişiere de muzică stocate
pe un dispozitiv USB conectat.
Pentru tipurile de fişiere redabile,
consultaţi „Tipuri de fişiere redabile”
(pagina 68).
Notă
Nu decuplaţi dispozitivul USB în timpul
funcţionării. Pentru a evita avarierea
datelor sau deteriorarea dispozitivului USB,
opriţi sistemul înainte să conectaţi sau să
deconectaţi dispozitivul USB.
Selectarea efectului de sunet
Setarea efectului de
sunet corespunzător
surselor de sunet
(SOUND FIELD)
Puteţi savura cu uşurinţă efecte de
sunet preprogramate, adaptate la
diferite tipuri de surse de sunet.
Câmp de
sunet
Explicaţie
[Music]
Efectele de sunet
sunt optimizate
pentru muzică.
[Sports]
Comentariile sunt
clare, ovaţiile se aud
surround şi sunetul
este realist.
[Game
Studio]
Efectele de sunet
sunt optimizate
pentru jocuri.
[Standard]
Efectele de sunet
sunt optimizate
pentru sursa
respectivă.
Note
SOUND FIELD
CLEAR AUDIO+
1
2
Apăsaţi SOUND FIELD.
Meniul cu câmpurile de sunet apare
pe ecranul TV.
Apăsaţi butonul în mod repetat
pentru a selecta câmpul de
sunet dorit.
Câmp de
sunet
Explicaţie
[ClearAudio+]
Este selectată
automat setarea
de sunet potrivită
pentru sursa de
sunet.
[Movie]
Efectele de sunet
sunt optimizate
pentru filme. Acest
mod reproduce
densitatea şi
expansiunea bogată
a sunetului.
24RO
• Dacă se utilizează funcţia wireless multi
room sau Chromecast built-in sau setarea
[Bluetooth Mode] la [Transmitter]
(pagina 51), funcţia câmp de sunet
nu este disponibilă.
• Dacă se utilizează funcţia wireless
surround, se poate selecta [Movie]
sau [Music].
• Meniul pentru câmpul de sunet nu
apare pe ecranul TV pentru intrarea
televizorului.
Sfaturi
• Puteţi selecta [ClearAudio+] apăsând
CLEAR AUDIO+ pe telecomandă.
• Puteţi selecta câmpul de sunet din meniul
de opţiuni (pagina 55).
Ascultarea de sunet clar
la volum redus în toiul
nopţii (NIGHT)
Îmbunătăţirea clarităţii
dialogurilor (VOICE)
VOICE
NIGHT
1
2
1
2
Apăsaţi VOICE.
Modul voce apare pe ecranul TV.
Apăsaţi butonul în mod repetat
pentru a selecta modul voce.
Apăsaţi NIGHT.
Modul nocturn apare pe ecranul TV.
Apăsaţi butonul în mod repetat
pentru a selecta modul nocturn.
Mod
Explicaţie
[On]
Activează funcţia mod
nocturn.
[Off]
Dezactivează funcţia
mod nocturn.
Mod
Explicaţie
[Up Off]
Standard
[Up 1]
Dialogurile se aud cu
uşurinţă datorită
gamei de dialog
amplificate.
[Up 2]
Gama de dialog este
amplificată şi sunetul
dialogurilor poate fi
mai uşor de distins de
către vârstnici.
Notă
Sfat
Dacă opriţi sistemul, această setare este
comutată automat la [Off].
Puteţi selecta [Voice] din meniul de opţiuni
(pagina 55).
Sfat
Puteţi selecta [Night] din meniul de opţiuni
(pagina 55).
25RO
Selectarea efectului de sunet
Sunetul este scos cu volum scăzut,
cu o pierdere minimă a fidelităţii şi
clarităţii dialogului.
Reglarea volumului
subwooferului
Reglarea întârzierii
dintre imagine şi sunet
Subwooferul este conceput pentru
reproducerea sunetului de bas sau
a sunetelor de joasă frecvenţă.
Atunci când sunetul nu corespunde
imaginilor de pe ecranul TV, puteţi regla
decalajul dintre imagine şi sunet.
///,
SW  +/–
OPTIONS
Apăsaţi SW (volum subwoofer)  +/–
pentru a regla volumul
subwooferului.
Notă
Dacă sursa de intrare nu conţine multe
sunete de bas, aşa cum se întâmplă în
cazul programelor de televiziune, sunetul
de bas al subwooferului poate fi auzit cu
dificultate.
Atunci când priviţi la
televizor
1
2
Apăsaţi  sau .
Intervalul de reglare apare pe
afişajul de pe panoul frontal.
3
Reglaţi decalajul cu / şi
apăsaţi .
Puteţi regla între 0 msec şi
300 msec în paşi de 25 msec.
4
26RO
Apăsaţi OPTIONS.
„SYNC” apare pe afişajul de pe
panoul frontal.
Apăsaţi OPTIONS.
Meniul de opţiuni de pe afişajul
panoului frontal se stinge.
Ascultarea de muzică/sunet cu
ajutorul funcţiei BLUETOOTH
Ascultarea de muzică de
pe un dispozitiv mobil
Ascultarea de muzică prin
împerecherea cu un
dispozitiv mobil
1
INPUT +/–
BLUETOOTH
PAIRING
2
3
SW  +/–
HOME
 +/–
4
Butoane de
control al redării
BLUETOOTH
RX/TX
5
Porniţi funcţia BLUETOOTH, apoi
selectaţi „HT-MT500/501” după
ce aţi căutat acest nume pe
dispozitivul mobil.
Dacă se solicită o cheie de acces,
introduceţi „0000”.
Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH se aprinde pe
unitatea principală cu culoarea
albastru.
A fost stabilită conexiunea dintre
sistem şi dispozitivul mobil.
Porniţi redarea audio cu aplicaţia
de muzică de pe dispozitivul
mobil conectat.
Sunetul este scos prin unitatea
principală.
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
• Reglaţi volumul subwooferului
apăsând SW  +/– pe
telecomandă (pagina 26).
27RO
Ascultarea de muzică/sunet cu ajutorul funcţiei BLUETOOTH
Puteţi asculta muzica stocată pe un
dispozitiv mobil, de exemplu un telefon
inteligent sau o tabletă, prin intermediul
unei conexiuni wireless, conectând
sistemul şi dispozitivul mobil prin
intermediul funcţiei BLUETOOTH.
Atunci când vă conectaţi la dispozitivul
mobil cu ajutorul funcţiei BLUETOOTH,
puteţi efectua operaţi doar cu ajutorul
telecomenzii furnizate, fără a mai fi
nevoie să porniţi televizorul.
Apăsaţi BLUETOOTH PAIRING.
Sistemul intră în modul de
împerechere, pe afişajul de
pe panoul frontal apare „BT”
iar indicatorul BLUETOOTH
clipeşte rapid.
• Puteţi reda sau pune pe pauză
conţinutul cu ajutorul butoanelor
de operare a redării de pe
telecomandă.
Pentru a verifica starea conexiunii
funcţiei BLUETOOTH
Stare
Indicator BLUETOOTH
În starea
standby pentru
împerechere
Clipeşte des cu culoarea
albastru
Se încearcă
stabilirea
conexiunii
Clipeşte cu culoarea
albastru
Conexiunea
a fost stabilită
Se aprinde cu culoarea
albastru
Neconectat
Stins
3
4
5
Sfaturi
• După stabilirea conexiunii BLUETOOTH,
se va afişa un mesaj în care se recomandă
ce aplicaţie să instalaţi, în funcţie de
dispozitivul conectat.
Dacă urmaţi instrucţiunile afişate, puteţi
instala aplicaţia SongPal care vă va
permite să operaţi acest sistem.
Consultaţi „Ascultarea de muzică de
pe un dispozitiv mobil cu SongPal”
(pagina 34) pentru detalii privind
SongPal.
• Efectuaţi împerecherea cu cel de-al doilea
şi cu dispozitivele mobile suplimentare.
Ascultarea de muzică de
pe un dispozitiv mobil
împerecheat
1
2
Activaţi funcţia BLUETOOTH pe
dispozitivul mobil.
Apăsaţi în mod repetat INPUT +/–
până când pe panoul frontal
apare „BT”.
Sistemul se reconectează automat
la ultimul dispozitiv mobil la care
a fost conectat.
28RO
Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH se aprinde cu
culoarea albastru.
A fost stabilită conexiunea dintre
sistem şi dispozitivul mobil.
Porniţi redarea audio cu aplicaţia
de muzică de pe dispozitivul
mobil conectat.
Sunetul este scos prin unitatea
principală.
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
• Reglaţi volumul subwooferului
apăsând SW  +/– pe
telecomandă (pagina 26).
• Puteţi reda sau pune pe pauză
conţinutul cu ajutorul butoanelor
de operare a redării de pe
telecomandă.
Pentru a deconecta
dispozitivul mobil
Efectuaţi oricare dintre următoarele
manevre.
• Dezactivaţi funcţia BLUETOOTH pe
dispozitivul mobil.
• Apăsaţi BLUETOOTH PAIRING de pe
telecomandă.
• Opriţi sistemul sau dispozitivul mobil.
Notă
Dacă nu apare „BT” pe afişajul de pe
panoul frontal atunci când apăsaţi
INPUT +/– la pasul 2 din „Ascultarea
de muzică de pe un dispozitiv mobil
împerecheat”, apăsaţi BLUETOOTH RX/TX
o dată pe telecomandă.
Sfat
Dacă nu a fost stabilită conexiunea,
selectaţi „HT-MT500/501” pe
dispozitivul mobil.
Conectarea la un dispozitiv
mobil cu ajutorul funcţiei cu
o singură atingere (NFC)
Dispozitive compatibile
Telefoane inteligente, tablete şi playere
muzicale cu funcţia NFC încorporată
(Sistem de operare: Android™ 2.3.3 sau
mai recent, cu excepţia Android 3.x)
1
2
Activaţi funcţia NFC pe
dispozitivul mobil.
Atingeţi marca N de pe unitatea
principală cu dispozitivul mobil.
Atingeţi în continuare până când
dispozitivul mobil vibrează şi apare
mesajul pe dispozitivul mobil.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran
pentru a finaliza împerecherea
unităţii principale cu dispozitivul
mobil.
4
5
Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH se aprinde cu
culoarea albastru.
A fost stabilită conexiunea dintre
sistem şi dispozitivul mobil.
Porniţi redarea audio cu aplicaţia
de muzică de pe dispozitivul
mobil conectat.
Sunetul este scos prin sistem.
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
• Reglaţi volumul subwooferului
apăsând SW  +/– pe
telecomandă (pagina 26).
• Puteţi reda sau pune pe pauză
conţinutul cu ajutorul butoanelor
de operare a redării de pe
telecomandă.
Pentru a opri redarea cu ajutorul
funcţiei printr-o singură atingere
Atingeţi din nou marca N de pe unitatea
principală cu dispozitivul mobil.
Note
• În funcţie de dispozitiv, este posibil să
fie necesară parcurgerea următoarelor
manevre pe dispozitivul mobil,
în prealabil.
– Porniţi funcţia NFC.
– Instalaţi aplicaţia „NFC Easy Connect”
din Google Play™ şi porniţi-o. (Este
posibil ca aplicaţia să nu fie disponibilă
în anumite ţări/regiuni.) Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
a dispozitivului.
• Această caracteristică nu funcţionează cu
căşti compatibile cu BLUETOOTH. Pentru
a asculta sunetul prin căşti compatibile
cu BLUETOOTH, consultaţi „Ascultarea
sunetului de la televizorul sau dispozitivul
conectat prin căşti” (pagina 30).
Indicator BLUETOOTH
29RO
Ascultarea de muzică/sunet cu ajutorul funcţiei BLUETOOTH
Dacă ţineţi un dispozitiv mobil
compatibil cu NFC, de exemplu
un telefon inteligent sau o tabletă,
în apropierea mărcii N de pe unitatea
principală, sistemul porneşte automat
şi efectuează automat împerecherea
şi conexiunea BLUETOOTH.
3
• [Bluetooth Mode] devine automat
[Receiver] atunci când stabiliţi
o conexiune BLUETOOTH cu ajutorul
funcţiei printr-o singură atingere. Chiar
dacă funcţia cu o singură atingere este
revocată, setarea [Bluetooth Mode]
rămâne [Receiver]. Pentru detalii cu
privire la [Bluetooth Mode], consultaţi
[Bluetooth Settings] (pagina 51).
• Dacă tipul dvs. de dispozitiv mobil intră
în modul standby ca răspuns la o forţă
magnetică, este posibil să nu puteţi stabili
conexiunea prin NFC. În cazul în care
funcţia printr-o singură atingere nu se
activează, stabiliţi conexiunea utilizând
funcţia BLUETOOTH (pagina 27).
Ascultarea sunetului
de la televizorul sau
dispozitivul conectat
prin căşti
Puteţi asculta sunetul televizorului
sau al dispozitivului conectat prin
căşti compatibile cu BLUETOOTH,
dacă stabiliţi conexiunea cu ajutorul
funcţiei BLUETOOTH.
Ascultarea sunetului prin
împerecherea cu căşti
1
2
3
4
5
30RO
Setaţi căştile compatibile cu
BLUETOOTH în modul de
împerechere.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare
a căştilor pentru detalii cu privire
la metoda de împerechere.
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe
ecranul TV.
Selectaţi
[Setup] din meniul
de pornire.
Pe ecranul TV apare afişajul de
setare.
Selectaţi [Bluetooth Settings] [Bluetooth Mode] - [Transmitter].
Sistemul intră în modul de
transmisie BLUETOOTH.
Selectaţi numele de căştilor din
[Device List] din [Bluetooth
Settings].
După stabilirea conexiunii
BLUETOOTH, apare [Bluetooth
device is connected.]. (Apare şi
numele dispozitivului conectat).
Dacă nu puteţi găsi numele căştilor
în [Device List], selectaţi [Scan].
6
Reglaţi volumul.
Reglaţi iniţial nivelul volumului pe
căşti. Nivelul volumului căştilor
poate fi controlat cu +/– de pe
unitatea principală şi cu  +/–
de pe telecomandă.
Ascultarea sunetului prin
căşti împerecheate
1
2
3
4
Pentru a şterge un dispozitiv
înregistrat din lista cu dispozitive
1
Urmaţi paşii de la 1 la 5 din
„Ascultarea sunetului prin
împerecherea cu căşti”.
2
Selectaţi numele căştilor şi
apăsaţi OPTIONS.
3
4
Selectaţi [Remove].
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran
pentru a şterge căştile dorite din
lista cu dispozitive.
5
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe
ecranul TV.
Selectaţi intrarea dorită.
Cu privire la selectarea intrării,
consultaţi „Utilizarea meniului
de pornire” (pagina 15).
Activaţi funcţia BLUETOOTH
a căştilor.
Apăsaţi BLUETOOTH RX/TX de
pe telecomandă.
[Bluetooth Mode] este setat la
[Transmitter] şi pe afişajul de pe
panoul frontal apare „BT TX”.
Sistemul se reconectează automat
la căştile la care a fost conectat cel
mai recent iar sunetul este scos
prin căşti.
Nu se scoate niciun sunet prin
sistem.
Reglaţi volumul.
Reglați nivelul volumului căştilor.
Puteţi regla nivelul volumului
pentru căşti şi cu  +/– de pe
telecomandă.
Pentru a deconecta căştile
Efectuaţi oricare dintre următoarele
manevre.
– Dezactivaţi funcţia BLUETOOTH
a căştilor.
– Apăsaţi BLUETOOTH RX/TX.
– Opriţi sistemul sau căştile.
– Selectaţi numele dispozitivului pentru
căştile conectate din
[Setup] [Bluetooth Settings] - [Device List].
31RO
Ascultarea de muzică/sunet cu ajutorul funcţiei BLUETOOTH
7
Reveniţi la meniul de pornire şi
selectaţi intrarea dorită.
Imaginea intrării selectate apare pe
ecranul TV, pe afişajul de pe panoul
frontal apare „BT TX” iar sunetul
este scos prin căşti.
Nu se scoate niciun sunet prin
sistem.
Cu privire la selectarea intrării,
consultaţi „Utilizarea meniului
de pornire” (pagina 15).
Cu privire la conexiunea
pentru căşti
• În funcţie de căştile compatibile cu
funcţia BLUETOOTH, este posibil să
nu puteţi regla nivelul volumului.
• [Bluetooth Audio] este dezactivat
atunci când [Bluetooth Mode] este
setat la [Off] sau la [Transmitter].
• Dacă este selectată intrarea
[Bluetooth Audio], nu puteţi seta
[Bluetooth Mode] la [Transmitter].
Nu îl puteţi comuta nici cu BLUETOOTH
RX/TX de pe telecomandă.
• Puteţi înregistra cel mult 9 dispozitive
BLUETOOTH. Dacă se înregistrează cel
de-al 10-lea dispozitiv BLUETOOTH,
dispozitivul BLUETOOTH care a fost
conectat cel mai demult va fi
suprascris de cel nou.
• Sistemul poate afişa până la
15 dispozitive BLUETOOTH în
[Device List].
• Nu puteţi modifica efectul de sunet
sau setările din meniul de opţiuni în
timpul transmiterii sunetului către
căştile compatibile cu BLUETOOTH.
• Este posibil ca unele conţinuturi să
nu poată fi transmise, din cauza
protecţiei conţinuturilor.
• Redarea audio/de muzică de pe
dispozitivul BLUETOOTH este decalată
faţă de cea de pe unitatea principală
din cauza caracteristicilor tehnologiei
BLUETOOTH wireless.
• Puteţi activa sau dezactiva recepţia
sunetelor AAC sau LDAC de pe
dispozitivul BLUETOOTH (pagina 51).
32RO
Ascultarea de muzică/sunet cu
ajutorul funcţiei de reţea
Ascultarea muzicii de pe
un PC
PC
Ascultarea de muzică de
pe PC prin intermediul
unei reţele de domiciliu
Router LAN wireless
1
2
Pregătirea Home Network
1
2
3
Conectaţi sistemul la o reţea.
Consultaţi „Conectarea la o reţea
cu fir” (pagina 18) şi „Conectarea la
o reţea wireless” (pagina 20).
Conectaţi PC-ul la o reţea.
Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a PC-ului.
Setaţi PC-ul.
Pentru a utiliza PC-ul în reţeaua de
domiciliu, trebuie să setaţi PC-ul
pe post de server. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
a PC-ului.
Sfat
3
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe
ecranul TV.
Selectaţi [Home Network] din
meniul de pornire.
Numele dispozitivului din reţeaua
de domiciliu apare pe ecranul TV.
Selectaţi dispozitivul dorit folderul în care sunt stocate
melodiile - melodia.
Melodia selectată este redată iar
sunetul este scos prin sistem.
4
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
• Reglaţi volumul subwooferului
apăsând SW  +/– pe
telecomandă (pagina 26).
Sfat
Puteţi efectua diferite operaţii din meniul
de opţiuni (pagina 55).
Consultaţi
[Setup] - [Network Settings]
- [Network Connection Status] când
verificaţi starea conexiunii la reţea.
33RO
Ascultarea de muzică/sunet cu ajutorul funcţiei de reţea
Puteţi reda fişiere audio stocate pe PC
prin intermediul reţelei de domiciliu.
Fişierele de muzică pot fi redate cu
ajutorul meniului care apare pe ecranul
TV sau cu ajutorul aplicaţiei SongPal pe
un dispozitiv mobil, cum ar fi un telefon
inteligent sau o tabletă.
Ascultarea muzicii de pe un
PC cu aplicaţia SongPal
PC
Ascultarea de muzică de
pe un dispozitiv mobil
cu SongPal
Ce puteţi face cu SongPal
Router LAN wireless
Telefon inteligent
sau tabletă
SongPal este o aplicaţie care vă permite
să controlaţi dispozitivele audio Sony
compatibile cu ajutorul unui dispozitiv
mobil, cum ar fi un telefon inteligent sau
o tabletă.
Pentru detalii cu privire la SongPal,
consultaţi următorul URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
Puteţi reda fişierele audio stocate pe
PC prin operarea aplicaţiei SongPal
instalate pe un dispozitiv mobil,
de exemplu un telefon inteligent sau
o tabletă. Pentru detalii cu privire la
SongPal, consultaţi „Ce puteţi face cu
SongPal” (pagina 34) sau URL-ul
următor.
http://info.songpal.sony.net/help/
După instalarea SongPal pe dispozitivul
dvs. mobil puteţi face următoarele.
Setări de sunet pentru sistem
Puteţi particulariza cu uşurinţă sunetul
sau puteţi utiliza setarea [ClearAudio+]
recomandată de Sony.
Serviciu de muzică
Puteţi configura setările iniţiale pentru
utilizarea serviciilor de muzică*.
* În funcţie de ţară şi regiune, serviciile de
muzică şi perioada lor de disponibilitate
pot să difere.
Poate fi necesară o actualizare
a dispozitivului.
Dacă folosiţi Chromecast built-in pentru
un serviciu de muzică, consultaţi
„Utilizarea Chromecast built-in”
(pagina 35).
Ascultarea de muzică din reţeaua
de domiciliu
Puteţi reda din reţea muzica stocată
pe PC sau pe serverul din reţeaua de
domiciliu.
34RO
Ascultarea de muzică de pe
dispozitivul USB
Puteţi reda muzica de pe un dispozitiv
conectat la portul (USB) de pe
unitatea principală.
Notă
Funcţiile pe care le puteţi controla cu
SongPal variază în funcţie de dispozitivul
conectat. Designul şi specificaţiile aplicaţiei
se pot modifica fără notificare prealabilă.
Utilizarea Chromecast
built-in
Chromecast built-in vă permite să
selectaţi conţinutul muzical din aplicaţia
cu Chromecast activat şi să îl redaţi prin
sistem sau grupul în care este inclus
sistemul.
1
Utilizarea SongPal
2
3
4
Instalaţi aplicaţia gratuită SongPal
pe un dispozitiv mobil.
Căutaţi SongPal în Google Play
sau în App Store şi instalaţi-o
pe dispozitivul mobil.
Conectaţi sistemul şi dispozitivul
mobil cu funcţia BLUETOOTH
(pagina 27) sau cu funcţia de
reţea (pagina 18).
Porniţi SongPal.
Efectuaţi operaţiile urmând
indicaţiile de pe ecranul SongPal.
2
3
4
5
Note
• Înainte de a utiliza SongPal, nu uitaţi
să setaţi [Bluetooth Mode] la [Receiver]
(pagina 51).
• Utilizaţi cea mai recentă versiune
SongPal.
6
Selectaţi [Music Service List] din
meniul de pornire.
Pe ecranul TV apare lista cu
serviciile de muzică.
Selectaţi [Chromecast built-in].
Efectuaţi setările pentru a utiliza
Chromecast built-in pe sistem,
urmând indicaţiile din mesajul
de pe ecran.
Conectaţi dispozitivul mobil prin
Wi-Fi la reţeaua la care este
conectat şi sistemul.
Instalaţi aplicaţia cu Chromecast
activat pe dispozitivul mobil.
Porniţi aplicaţia cu Chromecast
activat, atingeţi butonul cast şi
selectaţi sistemul sau grupul în
care este inclus sistemul.
Sfaturi
• Puteţi conecta sistemul şi dispozitivul
mobil cu ajutorul funcţiei NFC (pagina 29).
• În cazul conectării cu ajutorul funcţiei
de reţea, conectaţi dispozitivul mobil la
reţeaua la care este conectat şi sistemul.
7
Selectaţi şi redaţi muzică în
aplicaţia cu Chromecast activat.
Muzica este redată prin sistem.
35RO
Ascultarea de muzică/sunet cu ajutorul funcţiei de reţea
1
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe
ecranul TV.
Notă
În funcţie de ţară şi regiune, Chromecast
built-in şi aplicaţia cu Chromecast activat
pot să nu fie disponibile.
Utilizarea Spotify
Puteţi selecta muzică în aplicaţia Spotify
şi o puteţi reda prin sistem. Pentru
a reda prin sistem, aveţi nevoie de
un cont Spotify Premium.
Activarea funcţiei „Spotify
Connect”
1
2
3
4
5
36RO
Conectaţi dispozitivul mobil prin
Wi-Fi la reţeaua la care este
conectat şi sistemul.
Instalaţi aplicaţia Spotify pe
dispozitivul mobil.
Porniţi aplicaţia Spotify şi
conectaţi-vă la contul Spotify
Premium.
Selectaţi şi porniţi redarea de
muzică în aplicaţia Spotify.
Selectaţi pictograma Connect
în aplicaţia Spotify şi selectaţi
sistemul pe post de dispozitiv
de ieşire audio.
Muzica este redată prin sistem.
Reluarea redării muzicii
redate pe dispozitivul mobil
1
Apăsaţi MUSIC SERVICE.
Dacă aţi redat muzica din Spotify
prin sistem, muzica care a fost
redată cu Spotify va fi reluată.
Pentru detalii, consultaţi „Utilizarea
butonului MUSIC SERVICE”
(pagina 37).
Utilizarea butonului
MUSIC SERVICE
Pentru a vă bucura de serviciile
de muzică, sistemul trebuie să fie
conectat la internet.
MUSIC SERVICE
Notă
Apăsaţi MUSIC SERVICE.
Pe ecranul TV apare lista cu serviciile
de muzică.
Dacă aţi redat muzica din Spotify prin
sistem, muzica care a fost redată
cu Spotify va fi reluată. Consultaţi
„Utilizarea Spotify” (pagina 36).
Note
• Este posibil ca serviciile de muzică să nu
fie disponibile în anumite ţări/regiuni.
• Dacă funcţia de reluare a redării nu este
disponibilă, va fi redată ultima listă de
redare care a fost redată prin sistem.
• Pentru a reda cu ajutorul sistemului, aveţi
nevoie de un cont Spotify Premium.
Sfaturi
• Puteţi actualiza lista de servicii de muzică
apăsând OPTIONS şi selectând [Update
Services] în lista cu servicii de muzică.
• Puteţi afişa lista cu servicii de muzică
selectând [Music Service List] din meniul
de pornire sau apăsând MUSIC SERVICE
pe unitatea principală.
37RO
Ascultarea de muzică/sunet cu ajutorul funcţiei de reţea
Este posibil ca aplicaţia Spotify să nu fie
disponibilă în anumite ţări/regiuni.
Conectarea
dispozitivelor
compatibile cu SongPal
Link (Wireless Multi
Room/Wireless
Surround)
Puteţi folosi aplicaţia SongPal instalată
pe un dispozitiv mobil. Pentru a utiliza
mai multe dispozitive compatibile cu
SongPal, conectaţi-le la aceeaşi reţea
LAN wireless.
Pentru a efectua setarea din
SongPal
Efectuaţi setarea urmând instrucţiunile
de ajutor din SongPal.
Notă
Puteţi asculta muzică în orice cameră
sau cu sunet surround, dacă folosiţi
sistemul împreună cu o boxă wireless
compatibilă cu SongPal Link.
0
Ascultarea aceleiaşi
muzici în camere diferite
(Wireless Multi Room)
Această funcţie nu este disponibilă în cazul
muzicii de pe dispozitivul BLUETOOTH
conectat la sistem.
Sfat
Pentru detalii cu privire la SongPal,
consultaţi „Ce puteţi face cu SongPal”
(pagina 34).
Adăugarea boxelor din
spate (Wireless Surround)
Puteţi asculta muzica sau sunetul
următor în camere diferite, cu o înaltă
calitate a sunetului, folosind reţeaua
wireless de domiciliu.
• Muzica din serviciul de muzică
• Muzica stocată pe PC sau telefonul
inteligent
• Sunetul de la intrarea [TV] sau [Analog]
a sistemului*
* Puteţi asculta sunetul provenit de la
dispozitivul care este conectat la sistem.
Sunetul este decalat de imagine în cazul
intrărilor de mai sus. Dacă vă deranjează
decalajul dintre sunet şi imagine, revocaţi
funcţia wireless multi room.
38RO
Puteţi adăuga boxele wireless fabricate
de Sony (nefurnizate) pe post de boxe
surround ale sistemului. Utilizaţi acelaşi
model pentru cele două boxe wireless.
Pentru detalii cu privire la boxele
utilizabile, accesaţi următorul URL.
http://sony.net/nasite/
Note
• Dacă folosiţi funcţia wireless surround,
funcţia LAN wireless nu este disponibilă.
Conectaţi-vă la reţea prin intermediul
unei conexiuni LAN cu fir.
• Dacă utilizaţi funcţia wireless surround,
nu puteţi seta [Bluetooth Mode] la
[Transmitter] (pagina 51).
• Dacă utilizaţi funcţia wireless surround,
opţiunea [Bluetooth Codec - LDAC]
(pagina 51) nu este disponibilă.
Sfat
Puteţi afişa ecranul de setare pentru
funcţia wireless surround selectând
[Wireless Surround] din meniul
de pornire.
Pentru a efectua setarea din
SongPal
1
1
2
3
4
5
6
7
Actualizaţi boxa wireless la
cea mai recentă versiune.
Software-ul boxei wireless nu se
actualizează automat dacă utilizaţi
funcţia wireless surround. Pentru
actualizare, revocaţi funcţia
wireless surround şi conectaţi
boxa wireless la Internet.
Conectaţi sistemul la reţea prin
intermediul unei conexiuni LAN
cu fir (pagina 18).
Dacă folosiţi funcţia wireless
surround, funcţia LAN wireless
nu este disponibilă.
Instalaţi boxele utilizabile şi
porniţi-le.
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe
ecranul TV.
Selectaţi
[Setup] din meniul
de pornire.
Pe ecranul TV apare afişajul de
setare.
Selectaţi [Wireless Surround
Settings].
2
3
4
Conectaţi sistemul la reţea prin
intermediul unei conexiuni LAN
cu fir (pagina 18).
Dacă folosiţi funcţia wireless
surround, funcţia LAN wireless
nu este disponibilă.
Instalaţi boxele utilizabile şi
porniţi-le.
Selectaţi sistemul din SongPal
şi efectuaţi setarea urmând
instrucţiunile din SongPal.
Notă
Setările din SongPal pot fi efectuate din
versiunea SongPal 4.0 sau una ulterioară.
Pentru detalii privind instalarea SongPal,
consultaţi „Utilizarea SongPal” (pagina 35).
Pentru a revoca funcţia wireless
surround
Selectaţi
[Setup] - [Wireless
Surround Settings] - [Stop Wireless
Surround] din meniul de pornire.
Efectuaţi setarea urmând
instrucţiunile de pe ecran.
39RO
Ascultarea de muzică/sunet cu ajutorul funcţiei de reţea
Pentru a efectua setarea
pe sistem
Actualizaţi boxa wireless la cea
mai recentă versiune.
Software-ul boxei wireless nu se
actualizează automat dacă utilizaţi
funcţia wireless surround. Pentru
actualizare, revocaţi funcţia
wireless surround şi conectaţi
boxa wireless la Internet.
[Surround R]2): Setează distanţă pentru
boxa surround dreapta.
Utilizarea diferitelor funcţii/setări
Particularizarea
setărilor boxei pentru
sunet Surround
Pentru a obţine cel mai bune sunet
surround posibil, setaţi distanţa dintre
boxe şi poziţia dvs. de ascultare şi
nivelul ieşire al boxelor etc.
Setările implicite sunt subliniate.
1
2
3
4
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe
ecranul TV.
Selectaţi
[Setup] din meniul
de pornire.
Pe ecranul TV apare afişajul de
setare.
Selectaţi [Audio Settings] [Speaker Settings].
Pe ecranul TV apare afişajul
[Speaker Settings].
Efectuaţi setările boxelor.
Selectaţi elementul de setare din
următoarele elemente apăsând /
şi
, după care setaţi valoarea
în conformitate cu mediul
apăsând / şi .
[Distance]
Setaţi distanţa de la poziţia de ascultare
până la boxe.
Puteţi seta valoarea între 0 metri şi
10 metri (în paşi de 0,1 m).
[Front]1): Setează distanţa pentru boxa
frontală.
[Subwoofer]1): Setează distanţa pentru
subwoofer.
[Surround L]2): Setează distanţă pentru
boxa surround stânga.
40RO
1)
2)
Acest element nu apare atunci când se
utilizează funcţia wireless surround.
Acest element apare atunci când se
utilizează funcţia wireless surround.
Sfat
Puteţi modifica unităţile de măsură
(picioare sau metri) apăsând butonul
colorat (RED).
[Level]
Reglați nivelul sunetului pentru boxe.
Pentru [Front] şi [Subwoofer], puteţi
seta valoarea între -6,0 dB şi 6,0 dB
(în paşi de 0,5 dB).
Pentru [Surround L]* şi [Surround R]*,
puteţi seta valoarea între -10,0 dB şi
10,0 dB (în paşi de 0,5 dB).
[Front]: Setează nivelul pentru boxa
frontală.
[Subwoofer]: Setează nivelul pentru
subwoofer.
[Surround L]*: Setează nivelul pentru
boxa surround stânga.
[Surround R]*: Setează nivelul pentru
boxa surround dreapta.
* Acest element apare atunci când se
utilizează funcţia wireless surround.
[Test Tone]
Boxele emit tonul de testare pentru
a verifica boxele disponibile.
[Off]: Tonul de testare nu iese prin boxe.
[On]: Tonul de testare este emis de
fiecare boxă pe rând.
[Sofa Mode]
Schimbaţi această setare în funcţie de
poziţia de instalare a subwooferului.
[On]: Selectaţi această opţiune atunci
când subwooferul este instalat sub
canapea.
[Off]: Selectaţi această opţiune atunci
când subwooferul este instalat în
orice loc, dar nu sub canapea.
Stabilirea conexiunii
wireless a subwooferului
(SECURE LINK)
Puteţi specifica conexiunea wireless
care va fi utilizată pentru a lega sistemul
la subwoofer prin intermediul funcţiei
Secure Link. Această funcţie poate
contribui la prevenirea interferenţelor,
dacă utilizaţi mai multe produse
wireless sau dacă vecinii dvs. utilizează
şi ei produse wireless.
3
4
5
6
7
Selectaţi [On].
Apăsaţi SECURE LINK de pe
spatele subwooferului.
Indicatorul de alimentare de pe
subwoofer clipeşte în culoarea
portocaliu.
Continuaţi cu pasul următor după
1 minut.
Selectaţi [Start].
Începe setarea legăturii.
Pentru a reveni la afişajul anterior,
selectaţi [Cancel].
Finalizaţi setarea legăturii urmând
instrucţiunile din mesajul de
pe ecran.
Indicatorul de alimentare de pe
subwoofer se aprinde în culoarea
portocaliu.
Note
SECURE LINK
1
2
• Dacă apare mesajul [Cannot set Secure
Link.], urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
• Dacă [Bluetooth Mode] este setat la
[Transmitter] iar dispozitivul BLUETOOTH
este conectat la sistem, conexiunea
wireless a subwooferului nu poate
fi stabilită.
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe
ecranul TV.
Selectaţi
[Setup] din meniul
de pornire.
Pe ecranul TV apare afişajul de
setare.
41RO
Utilizarea diferitelor funcţii/setări
Indicator de
alimentare
Selectaţi [System Settings] [Wireless Subwoofer
Connection] - [Secure Link].
Pe ecranul TV apare afişajul
[Secure Link].
Selectarea benzii de
frecvenţă
Puteţi selecta banda de frecvenţă
pentru o conexiune mai bună.
1
2
3
4
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe
ecranul TV.
Selectaţi
[Setup] din meniul
de pornire.
Pe ecranul TV apare afişajul de
setare.
Selectaţi [System Settings] [Wireless Subwoofer
Connection] - [RF Band].
Selectaţi setarea dorită.
• [Auto] (setare implicită):
De regulă, selectaţi această
opţiune. Sistemul selectează
automat banda de frecvenţă cea
mai puternică pentru transmisie.
• [5.2GHz], [5.8GHz]: Transmite
sunetul pe banda de frecvenţă
selectată.
Sfat
Vă recomandăm să setaţi [RF Band]
la [Auto].
În cazul în care transmisia
wireless este instabilă
Dacă utilizaţi mai multe sisteme
wireless, de exemplu o reţea LAN
wireless, semnalele wireless pot fi
instabile. În acest caz, transmisia
poate fi îmbunătăţită dacă se modifică
următoarea setare [RF Channel].
1
2
3
4
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe
ecranul TV.
Selectaţi
[Setup] din meniul
de pornire.
Pe ecranul TV apare afişajul de
setare.
Selectaţi [System Settings] [Wireless Subwoofer
Connection] - [RF Channel].
Selectaţi setarea dorită.
• [Auto] (setare implicită):
De regulă, selectaţi această
opţiune. Sistemul selectează
automat canalul mai bun pentru
transmisie.
• [1], [2], [3]: Sistemul transmite
sunetul stabilind canalul pentru
transmisie. Selectaţi canalul cu
transmisia mai bună.
Note
• Transmisia poate fi îmbunătăţită prin
schimbarea canalului de transmisie
(frecvenţa) al celorlalte sisteme wireless.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare a celorlalte sisteme wireless.
• Nu puteţi selecta această funcţie dacă
[RF Band] este setat la [Auto] (pagina 42).
42RO
Redarea de fişiere
audio comprimate prin
conversia ascendentă
a calităţii, apropiată
de ce cea a sunetului de
înaltă rezoluţie (DSEE HX)
1
2
3
4
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe
ecranul TV.
Selectaţi
[Setup] din meniul
de pornire.
Pe ecranul TV apare afişajul de
setare.
Vă puteţi bucura de sunet de transmisie
multiplex când sistemul recepţionează
un semnal de transmisie multiplex
Dolby Digital.
AUDIO
1
Apăsaţi AUDIO.
Semnalul audio apare pe afişajul de pe
panoul frontal.
2
Apăsaţi butonul în mod repetat
pentru a selecta semnalul
audio dorit.
Selectaţi [Audio Settings] [DSEE HX].
Semnal audio
Explicaţie
„MAIN”
Va fi scos sunetul
limbii principale.
„SUB”
Va fi scos sunetul
limbii secundare.
„MN/SB”
Va fi scos sunetul
combinat, rezultant
din limba principală
şi cea secundară.
Selectaţi [On].
Note
• Această funcţie este compatibilă cu
semnale de intrare digitale pe 2-canale
cu o frecvenţă de eşantionare de 44,1 kHz
sau 48 kHz.
• Frecvenţa de eşantionare/adâncimea
biţilor după conversia ascendentă este
de până la 96 kHz/24 bit.
• Această funcţie nu este compatibilă cu
semnalele DSD.
• Această funcţie nu este disponibilă şi
pentru intrarea analogică.
• Această funcţie nu este disponibilă atunci
când se utilizează funcţia wireless
surround sau Chromecast built-in.
Note
• Pentru a recepţiona un semnal Dolby
Digital, trebuie să conectaţi un televizor
sau alte dispozitive la mufa TV IN (OPT)
cu cablul digital optic (furnizat).
• Dacă mufa HDMI IN a televizorului este
compatibilă cu funcţia Audio Return
Channel (pagina 47), puteţi recepţiona
un semnal Dolby Digital prin intermediul
unui cablu HDMI.
43RO
Utilizarea diferitelor funcţii/setări
DSEE HX îmbunătăţeşte sursele de
sunet existente până la o calitate
apropiată de ce cea a sunetului de înaltă
rezoluţie, făcându-vă să vă simţiţi ca
şi cum v-aţi afla într-un studio de
înregistrări sau la concert.
Această funcţie este disponibilă doar
dacă selectaţi [Music] pentru câmpul
de sunet (pagina 24).
Ascultarea sunetului de
transmisie multiplex
(AUDIO)
Dezactivarea butoanelor
de pe unitatea principală
Puteţi dezactiva butoanele de
pe unitatea principală pentru
a preîntâmpina utilizarea
necorespunzătoare, cum ar fi pagubele
provocate de copii (funcţia Child lock).
Modificarea luminozităţii
afişajului de pe panoul
frontal şi a indicatorului
BLUETOOTH (DIMMER)
Puteţi modifica luminozitatea afişajului
de pe panoul frontal şi a indicatorului
BLUETOOTH.
DIMMER
Apăsaţi –, + şi –, în această ordine,
în timp ce ţineţi apăsat
pe
unitatea principală.
„LOCK” apare pe afişajul de pe panoul
frontal iar butoanele de pe unitatea
principală sunt blocate.
Puteţi utiliza sistemul numai folosind
telecomanda.
Revocarea funcţiei
Child Lock
Apăsaţi –, + şi –, în această ordine, în
timp ce ţineţi apăsat
pe unitatea
principală.
Pe afişajul de pe panoul frontal apare
„UNLCK” iar funcţia de blocare pentru
copii este revocată.
1
2
Apăsaţi DIMMER.
Pe afişajul de pe panoul frontal
apare modul de afişaj.
Apăsaţi butonul în mod repetat
pentru a selecta modul de
afişaj dorit.
Mod
Explicaţie
„BRIGHT”
Afişajul de pe panoul
frontal şi indicatorul
BLUETOOTH
luminează puternic.
„DARK”
Afişajul de pe panoul
frontal şi indicatorul
BLUETOOTH
luminează slab.
„OFF”
Afişajul de pe panoul
frontal este stins.
Notă
 (alimentare) nu este blocată cu funcţia
Child Lock.
44RO
Notă
Afişajul de pe panoul frontal este oprit
atunci când selectaţi „OFF”. Acesta se
aprinde automat atunci când apăsaţi orice
buton, apoi se stinge din nou dacă nu
utilizaţi sistemul timp de circa 10 secunde.
Totuşi, în unele cazuri, este posibil ca
afişajul de pe panoul frontal să nu se
stingă. În acest caz, luminozitatea afişajului
de pe panoul frontal este cea aferentă
setării „DARK”.
Verificaţi dacă aţi efectuat următoarele
setări:
– [Bluetooth Standby] este setat la [Off]
(pagina 51).
– [Quick Start/Network Standby] este
setat la [Off] (pagina 53).
Atunci când unitatea principală
blochează senzorul telecomenzii de
pe televizor, telecomanda televizorului
poate să nu funcţioneze. În acest caz,
activaţi funcţia de amplificare infraroşii
a sistemului.
Puteţi controla televizorul cu
telecomanda televizorului, transmiţând
semnalul telecomenzii din spatele
unităţii principale.
1
2
3
4
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe
ecranul TV.
Selectaţi
[Setup] din meniul
de pornire.
Pe ecranul TV apare afişajul de
setare.
Selectaţi [System Settings] [IR-Repeater].
Pe ecranul TV apare afişajul
[IR-Repeater].
Selectaţi [On].
Note
• Asiguraţi-vă că telecomanda televizorului
nu poate controla televizorul şi apoi setaţi
[IR-Repeater] la [On]. Dacă setaţi la [On]
atunci când telecomanda poate controla
televizorul, este posibil ca funcţionarea să
fie defectuoasă din cauza interferenţelor
dintre comanda directă de la
telecomandă şi comenzile transmise
prin intermediul unităţii principale.
• La unele televizoare, este posibil ca
această funcţie să nu funcţioneze corect.
În acest caz, amplasaţi unitatea principală
puţin mai departe de televizor.
45RO
Utilizarea diferitelor funcţii/setări
Economia de energie
în modul standby
Trimiterea semnalelor la
distanţă către televizor
prin intermediul unităţii
principale
Sfat
Utilizarea funcției Control
for HDMI
Dacă conectaţi un dispozitiv cum ar fi
un televizor sau un player Blu-ray Disc,
compatibil cu funcţia Control for HDMI*
printr-un cablu HDMI, veţi putea opera
cu uşurinţă dispozitivul cu ajutorul unei
telecomenzi.
Puteţi folosi următoarele funcţii
împreună cu funcţia Control for HDMI.
• Funcţia System Power Off
• Funcţia System Audio Control
• TV Audio Input Mode
• Funcţia One-Touch Play
• Operarea meniului cu ajutorul
telecomenzii televizorului
Notă
Aceste funcţii pot funcţiona pe dispozitive
care nu sunt fabricate de Sony dar
funcţionarea corectă a acestora nu
este garantată.
* Control for HDMI este un standard utilizat
de CEC (Consumer Electronics Control)
pentru a permite dispozitivelor HDMI
(High-Definition Multimedia Interface)
să se controleze între ele.
Pregătirea pentru utilizarea
funcţiei Control for HDMI
Rotiţi [System Settings] - [HDMI
Settings] - [Control for HDMI] pe
sistem pentru [On] (pagina 52).
Setarea implicită este [On].
Activaţi setările funcţiei Control for
HDMI pentru televizor şi alte dispozitive
conectate la sistem.
46RO
Dacă activaţi funcţia Control for HDMI
( „BRAVIA” sync) atunci când folosiţi un
televizor fabricat de Sony, funcţia Control
for HDMI a sistemului este activată şi ea
automat. După finalizarea setărilor, pe
afişajul de pe panoul frontal apare „DONE”.
Funcţia de oprire
a alimentării sistemului
Atunci când opriţi televizorul, sistemul
se va opri automat.
Setaţi [System Settings] - [HDMI
Settings] - [Standby Linked to TV] de
pe sistem la [On] sau [Auto] (pagina 52).
Setarea implicită este [Auto].
Funcţia de control audio
al sistemului
Dacă porniţi sistemul în timp ce este
pornit televizorul, sunetul televizorului
va fi scos prin boxele sistemului. Puteţi
ajusta volumul sistemului cu ajutorul
telecomenzii televizorului.
Dacă sunetul televizorului era scos prin
boxele sistemului ultima dată când aţi
privit la televizor, sistemul va fi pornit
automat atunci când porniţi televizorul
din nou.
De asemenea puteţi efectua operaţii
utilizând meniul televizorului. Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare a televizorului.
Note
TV Audio Input Mode
Dacă sistemul este conectat la mufa
compatibilă cu HDMI IN a televizorului
prin Audio Return Channel (ARC), puteţi
asculta sunetul televizorului prin boxele
sistemului fără a mai conecta un cablu
digital optic.
Pe sistem, rotiţi [System Settings] [HDMI Settings] - [TV Audio Input Mode]
pe poziţia [Auto] (pagina 52). Setarea
implicită este [Auto].
Notă
Dacă televizorul nu este compatibil cu
Audio Return Channel, trebuie conectat
cablul digital optic (furnizat) (consultaţi
Ghidul de pornire furnizat).
Funcţia One-Touch Play
Atunci când redaţi conţinut de pe
un dispozitiv (player Blu-ray Disc,
„PlayStation®4” etc.) conectat la
televizor, sistemul şi televizorul sunt
pornite automat şi semnalul de intrare
al sistemului este comutat la intrarea
televizorului iar sunetul este scos prin
boxele sistemului.
Notă
Este posibil ca partea de început
a conţinutului redat să nu fie redată
corect, în funcţie de televizor.
Operarea meniului cu
ajutorul telecomenzii
televizorului
Puteţi selecta sistemul cu ajutorul
butonului SYNC MENU de pe
telecomanda televizorului pentru
a opera sistemul.
Această funcţie poate fi utilizată dacă
televizorul acceptă meniul de legătură.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare a televizorului.
Note
• În meniul de legătură al televizorului,
sistemul este recunoscut de televizor
ca „Player”.
• Unele operaţii pot să nu fie disponibile
pe unele televizoare.
47RO
Utilizarea diferitelor funcţii/setări
• Dacă este selectată o altă intrare decât
[TV], sunetul este scos numai prin
televizor atunci când folosiţi funcţia
Twin Picture pe televizor. Atunci când
dezactivaţi funcţia Twin Picture, sunetul
este scos prin sistem.
• Numărul pentru nivelul volumului
sistemului este afişat pe ecranul TV,
în funcţie de televizor. Numărul aferent
volumului afişat pe televizor poate fi
diferit de numărul indicat pe afişajul
de pe panoul frontal al sistemului.
• În funcţie de setările televizorului, este
posibil ca funcţia de control audio al
sistemului să nu fie disponibilă. Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare a televizorului.
Utilizarea funcţiei
„BRAVIA” Sync
Pe lângă funcţia Control for HDMI,
puteţi utiliza şi funcţiile următoare pe
dispozitivele compatibile cu funcţia
„BRAVIA” sync.
• Funcţia Scene Select
• Home Theatre Control
• Funcţia Echo Canceling
• Language Follow
Notă
Aceste funcţii sunt funcţii proprietare ale
Sony. Această funcţie nu este compatibilă
cu produsele care nu sunt fabricate
de Sony.
Funcţia Echo Canceling
Ecoul este redus atunci când folosiţi
o funcţie Social Viewing, cum ar fi
Skype, în timp ce urmăriţi programe
la televizor. Această funcţie poate fi
utilizată dacă televizorul acceptă funcţia
Social Viewing. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a televizorului.
Note
• Sunetul este scos doar prin boxele
televizorului dacă intrarea sistemului este
diferită de [TV] atunci când folosiţi funcţia
Social Viewing.
• Această funcţie nu poate fi utilizată dacă
sunetul este scos prin televizor.
Language Follow
Funcţia Scene Select
Câmpul de sunet al sistemului este
comutat automat în funcţie de setările
funcţiei Scene Select a televizorului.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare a televizorului.
Setaţi câmpul de sunet la [ClearAudio+]
(pagina 24).
Funcţia Home Theatre
Control
Dacă folosiţi un televizor compatibil cu
funcţia Home Theatre Control, setarea
sistemului, configurarea setărilor pentru
câmpul de sunet, comutarea intrării etc.
se pot realiza fără a comuta intrarea
televizorului.
Această funcţie se poate utiliza dacă
televizorul este conectat la Internet.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare a televizorului.
48RO
Atunci când modificaţi limba afişajului
de pe ecranul TV, se schimbă şi limba de
afişaj a sistemului.
Note cu privire la conexiunile
HDMI
• Utilizaţi un cablu HDMI autorizat.
• Utilizaţi un cablu HDMI de mare viteză
cu Ethernet de la Sony cu sigla tipului
de cablu.
• Nu vă recomandăm utilizarea unui
cablu de conversie HDMI-DVI.
• Semnalele audio (frecvenţă de
eşantionare, lungime a biţilor etc.)
transmise printr-o mufă HDMI pot fi
suprimate de dispozitivul conectat.
Utilizarea afişajului de setare
Puteţi efectua diverse reglaje, cu privire la aspecte cum sunt imaginea şi
sunetul.
Setările implicite sunt subliniate.
1
2
3
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul TV.
Selectaţi
[Setup] din meniul de pornire.
Pe ecranul TV apare afişajul de setare.
Selectaţi elementul de setare.
Element de setare
Explicaţie
Actualizează software-ul sistemului. (pagina 50)
[Screen Settings]
Efectuează setări de ecran corespunzătoare tipului
de televizor. (pagina 50)
[Audio Settings]
Efectuează setări audio corespunzătoare tipului de
mufe de conectare. (pagina 50)
[Bluetooth Settings]
Efectuează setări detaliate pentru funcţia
BLUETOOTH. (pagina 51)
[Wireless Surround Settings]
Stabileşte setarea pentru funcţia wireless
surround. (pagina 52)
[System Settings]
Efectuează setările referitoare la sistem.
(pagina 52)
[Network Settings]
Efectuează setări detaliate pentru Internet şi
reţeaua de domiciliu. (pagina 53)
[Input Skip Setting]
Configurează setarea de ignorare a intrărilor,
pentru fiecare intrare în parte. (pagina 54)
[Easy Setup]
Execută din nou Easy Setup pentru a efectua
setările de bază. (pagina 54)
[Resetting]
Resetează sistemul la setările implicite din fabrică.
(pagina 54)
49RO
Utilizarea diferitelor funcţii/setări
[Software Update]
[Software Update]
Actualizând software-ul la cea mai
recentă versiune, puteţi beneficia
de cele mai noi funcţii.
Pentru informaţii despre funcţiile de
actualizare, accesaţi următorul site web:
www.sony.eu/support
Note
• Aveţi nevoie de o conexiune la Internet
pentru a realiza actualizările prin Internet.
• În timpul unei actualizări software, pe
afişajul de pe panoul frontal apare
„UPDT”. După ce actualizarea se încheie,
sistemul reporneşte automat. Cât timp se
desfăşoară operaţiunea de actualizare,
nu porniţi şi nu opriţi sistemul sau nu
operaţi nici sistemul, nici televizorul.
Aşteptaţi să se finalizeze actualizarea
software.
• Setaţi [Auto Update] la [On] dacă doriţi ca
actualizările software să fie efectuate
automat (pagina 53). Actualizarea
software se poate realiza chiar dacă
selectaţi [Off] din [Auto Update], în
funcţie de detaliile actualizărilor.
* Dacă sistemul de culori al conţinutului
redat este NTSC, rezoluţia semnalelor
video nu poate fi convertită decât
la [480p].
[YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Detectează automat tipul
de dispozitiv extern şi apoi comută la
setarea de culoare corespunzătoare.
[RGB]: Selectaţi această opţiune atunci
când vă conectaţi la un dispozitiv cu
mufă DVI compatibilă cu HDCP.
[Audio Settings]
[Speaker Settings]
Puteţi efectua setările boxelor pentru
a obţine cel mai bun sunet surround
posibil. Pentru detalii, consultaţi
„Particularizarea setărilor boxei pentru
sunet Surround” (pagina 40).
[DSEE HX]
Actualizează software-ul sistemului
folosind reţeaua disponibilă. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran. Asiguraţi-vă
că reţeaua este conectată la Internet.
Această funcţie este disponibilă doar
dacă selectaţi [Music] la câmpul
de sunet.
[On]: Sporeşte calitatea datelor audio
până la nivelul unui fişier audio de înaltă
rezoluţie, reproducând sunetele clare,
din gama înaltă, care se întâmplă
adesea să se piardă (pagina 43).
[Off]: Dezactivat
[Update via USB Memory]
[Audio DRC]
Actualizează software-ul folosind
memoria USB. Asiguraţi-vă că folderul
cu actualizarea software poartă
denumirea corectă „UPDATE”.
Puteţi să comprimaţi intervalul dinamic
al piesei audio.
[Auto]: Comprimă automat sunetul.
[On]: Sistemul reproduce pista de sunet
dolby cu tipul de interval dinamic avut
în vedere de inginerul care a efectuat
înregistrarea.
[Off]: Fără compresie a intervalului
dinamic.
[Update via Internet]
[Screen Settings]
[Output Video Resolution]
[Auto]: Scoate semnalul video potrivit
rezoluţiei televizorului sau
a dispozitivului conectat.
[480p/576p]*: Scoate un semnal video
480p/576p.
50RO
[Audio Output]
[Device List]
Puteţi selecta metoda de ieşire utilizată
pentru scoaterea semnalului audio.
[Speaker]: Scoate sunet multicanal
numai prin boxele sistemului.
[Speaker + HDMI]: Scoate sunet
multicanal prin boxele sistemului şi
semnale PCM liniare cu 2 canale prin
mufa HDMI OUT (ARC).
Afişează o listă de dispozitive
BLUETOOTH împerecheate şi detectate
(dispozitiv SNK) atunci când [Bluetooth
Mode] este setat la [Transmitter].
Notă
Când [Control for HDMI] este setat la [On]
(pagina 52), [Audio Output] este setat
automat la [Speaker + HDMI], această
setare neputând fi modificată.
[Bluetooth Mode]
Vă puteţi bucura de conţinut de pe un
dispozitiv BLUETOOTH utilizând acest
sistem sau puteţi asculta sunetul de pe
acest sistem prin căşti compatibile cu
BLUETOOTH.
[Receiver]: Sistemul este în modul
receptor, ceea ce îi permite să
recepţioneze şi să scoată conţinut audio
provenit de la dispozitivul BLUETOOTH.
[Transmitter]: Sistemul este în modul
transmiţător, ceea ce îi permite să
trimită conţinut audio către căştile
compatibile cu BLUETOOTH. În cazul
în care comutaţi intrarea sistemului,
„BT TX” apare pe afişajul de pe panoul
frontal.
[Off]: Funcţia BLUETOOTH este
dezactivată şi nu puteţi selecta
intrarea [Bluetooth Audio].
Notă
Vă puteţi conecta la un dispozitiv
BLUETOOTH* folosind funcţia printr-o
singură atingere, chiar dacă aţi setat
[Bluetooth Mode] la [Off].
* Numai pentru dispozitive mobile, cum ar
fi telefoanele inteligente, tabletele,
dispozitivele WALKMAN®
Puteţi seta [Bluetooth Standby], astfel
încât sistemul să poată fi pornit de
un dispozitiv BLUETOOTH, chiar dacă
sistemul este în modul standby. Această
funcţie nu este disponibilă decât atunci
când setaţi [Bluetooth Mode] la
[Receiver] sau [Transmitter].
[On]: Sistemul porneşte automat atunci
când solicitaţi o conexiune BLUETOOTH
de pe un dispozitiv BLUETOOTH
împerecheat.
[Off]: Dezactivat
[Bluetooth Codec - AAC]
Această funcţie nu este disponibilă
decât atunci când setaţi [Bluetooth
Mode] la [Receiver] sau [Transmitter].
[On]: Activează codecul AAC.
[Off]: Dezactivează codecul AAC.
Note
• Vă puteţi bucura de sunet de înaltă
calitate dacă AAC este activat şi
dispozitivul dvs. acceptă AAC.
• În cazul conectării unor căşti compatibile
cu BLUETOOTH, această setare nu se
poate modifica.
[Bluetooth Codec - LDAC]
Această funcţie nu este disponibilă
decât atunci când setaţi [Bluetooth
Mode] la [Receiver] sau [Transmitter].
[On]: Activează codecul LDAC.
[Off]: Dezactivează codecul LDAC.
Note
• Vă puteţi bucura de şi mai mult sunet de
înaltă calitate dacă LDAC este activat şi
dispozitivul dvs. acceptă LDAC.
• În cazul conectării unor căşti compatibile
cu BLUETOOTH, această setare nu se
poate modifica.
51RO
Utilizarea diferitelor funcţii/setări
[Bluetooth Settings]
[Bluetooth Standby]
[Wireless Playback Quality]
[Wireless Subwoofer Connection]
Puteţi seta viteza de transmisie
a datelor pentru redarea LDAC.
Această funcţie nu este disponibilă
decât atunci când setaţi [Bluetooth
Mode] la [Transmitter] şi [Bluetooth
Codec - LDAC] la [On].
[Auto]: Rata de transfer al datelor se
modifică automat în funcţie de mediu.
Dacă redarea audio este instabilă cu
acest mod, folosiţi celelalte trei moduri.
[Sound Quality]: Se foloseşte cea mai
mare rată de biţi. Sunetul se transmite
la o calitate mai bună; totuşi, redarea
audio poate deveni uneori instabilă
atunci când calitatea conexiunii nu
este suficient de bună.
[Standard]: Se foloseşte rata de biţi
medie. Acest lucru echilibrează calitatea
sunetului şi stabilitatea redării.
[Connection]: Stabilitatea are prioritate.
Calitatea sunetului poate fi rezonabilă,
iar starea conexiunii va fi, cel mai
probabil, stabilă. În cazul în care
conexiunea este instabilă, aceasta
este setarea recomandată.
Puteţi stabili din nou conexiunea
wireless a subwooferului. Pentru detalii,
consultaţi „Stabilirea conexiunii wireless
a subwooferului (SECURE LINK)”
(pagina 41).
[Wireless Surround
Settings]
Această setare este necesară pentru
a utiliza boxele wireless (nefurnizate) pe
post de boxe surround ale sistemului.
Pentru detalii, consultaţi „Adăugarea
boxelor din spate (Wireless Surround)”
(pagina 38).
[System Settings]
[OSD Language]
Puteţi selecta limba pe care doriţi să
o vedeţi în afişajul de pe ecran al
sistemului.
52RO
[IR-Repeater]
[On]: Semnalele de telecomandă pentru
televizor sunt transmise din spatele
unităţii principale (pagina 45).
[Off]: Dezactivează funcţia.
Pentru detalii, consultaţi „Trimiterea
semnalelor la distanţă către televizor
prin intermediul unităţii principale”
(pagina 45).
[HDMI Settings]
• [Control for HDMI] (pagina 46)
[On]: Funcţia Control for HDMI este
activată. Dispozitivele conectate cu un
cablu HDMI se pot controla reciproc.
[Off]: Dezactivat
• [Standby Linked to TV] (pagina 46)
Această funcţie este disponibilă atunci
când setaţi [Control for HDMI] la [On].
[Auto]: Dacă intrarea sistemului este
[TV], sistemul se opreşte automat
atunci când stingeţi televizorul.
[On]: Sistemul se opreşte automat
atunci când stingeţi televizorul,
indiferent de intrare.
[Off]: Atunci când opriţi televizorul,
sistemul nu se opreşte automat.
• [TV Audio Input Mode] (pagina 47)
Setaţi această funcţie dacă sistemul
este conectat la o mufă HDMI IN a
televizorului care este compatibilă cu
Audio Return Channel. Funcţia Audio
Return Channel este disponibilă atunci
când setaţi [Control for HDMI] la [On].
[Auto]: Puteţi asculta sunetul
televizorului prin boxele sistemului.
[Optical]: Folosiţi această setare atunci
când este conectat un cablu optic
digital.
[Quick Start/Network Standby]
[Device Name]
[On]: Scurtează timpul de pornire din
modul standby. Puteţi porni sistemul cu
ajutorul unui dispozitiv conectat prin
reţea, atunci când sistemul este în
modul standby.
[Off]: Dezactivat
Puteţi modifica numele acestui sistem
potrivit preferinţelor, astfel încât să îl
recunoaşteţi mai uşor atunci când
utilizaţi funcţia [Bluetooth Audio].
Numele se utilizează şi pentru alte
reţele, de exemplu în reţeaua de
domiciliu. Urmaţi instrucţiunile de
pe ecran şi folosiţi tastatura software
pentru a introduce numele.
[Auto Standby]
[On]: Activează funcţia [Auto Standby].
Dacă nu utilizaţi sistemul timp de
aproximativ 20 de minute, acesta
intră automat în modul standby.
[Off]: Dezactivat
[System Information]
Puteţi afişa informaţiile privind
versiunea de software a sistemului
şi adresa MAC.
[Software Update Notification]
[Software License Information]
Puteţi afişa informaţii despre licenţa
software.
[Network Settings]
[Auto Update Settings]
• [Auto Update]
[On]: Actualizarea software este
efectuată automat între orele 2 a.m.
şi 5 a.m., ora locală selectată în [Time
Zone], în timp ce sistemul nu este
utilizat. Dacă selectaţi [Off] din [Quick
Start/Network Standby], actualizarea
software se realizează după ce opriţi
sistemul.
[Off]: Dezactivat
• [Time Zone]
Selectaţi ţara/regiunea.
Note
• Actualizarea software se poate realiza
chiar dacă selectaţi [Off] din [Auto
Update], în funcţie de detaliile
actualizărilor.
• Actualizarea software-ului are loc
automat în termen de 11 zile de la
lansarea noului software.
[Internet Settings]
Conectaţi mai întâi sistemul la reţea.
[Wired Setup]: Selectaţi această opţiune
atunci când vă conectaţi la un router de
bandă largă printr-un cablu LAN. Atunci
când selectaţi această setare, funcţia
LAN wireless a sistemului este
dezactivată automat.
[Wireless Setup]: Selectaţi această
opţiune atunci când utilizaţi funcţia
Wi-Fi încorporată a sistemului pentru
a vă conecta la o reţea wireless.
Sfat
Pentru detalii suplimentare, vizitaţi
următorul site web şi consultaţi
întrebările frecvente:
www.sony.eu/support
[Network Connection Status]
Afişează starea curentă a conexiunii
la reţea.
53RO
Utilizarea diferitelor funcţii/setări
[On]: Cere sistemului să vă informeze cu
privire la cea mai recentă versiune de
software (pagina 50).
[Off]: Dezactivat
[Network Connection Diagnostics]
Puteţi rula diagnoza reţelei pentru
a verifica dacă s-a efectuat corect
conexiunea la reţea.
Sfat
Puteţi executa [Input Skip Setting] din
meniul de opţiuni (pagina 55).
[Easy Setup]
[Connection Server Settings]
Setează dacă se va afişa sau nu serverul
conectat din reţeaua de domiciliu.
[Auto Home Network Access
Permission]
[On]: Permite accesul automat de la un
controler recent detectat din reţeaua de
domiciliu.
[Off]: Dezactivat
[Home Network Access Control]
Afişează o listă de produse compatibile
cu rolul de controler din reţeaua de
domiciliu şi stabileşte dacă să se
accepte sau nu comenzi de la
controlerele de pe listă.
Executaţi [Easy Setup] pentru a efectua
setările iniţiale de bază şi setările de
reţea de bază pentru sistem. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.
[Resetting]
[Reset to Factory Default Settings]
Puteţi reiniţializa setările de sistem la
valorile implicite din fabrică, selectând
grupul de setări. Toate setările din
grupul respectiv vor fi reiniţializate.
[Initialise Personal Information]
Puteţi şterge informaţiile personale
memorate pe sistem.
[External Control]
[On]: Permite controlerului pentru
automatizarea locuinţei să exploateze
sistemul.
[Off]: Dezactivat
[Input Skip Setting]
Setarea de ignorare este o funcţie
convenabilă, care vă permite să ignoraţi
intrările nefolosite atunci când selectaţi
o funcţie apăsând INPUT +/–.
[Do not skip]: Sistemul nu ignoră
intrarea selectată.
[Skip]: Sistemul ignoră intrarea
selectată.
Notă
Atunci când apăsaţi INPUT +/– cât timp
este afişat meniul de pornire, pictograma
intrării apare estompată dacă a fost setată
la [Skip].
54RO
Notă
Dacă aruncaţi, transferaţi altei persoane
sau revindeţi acest sistem, ştergeţi toate
informaţiile personale, din motive de
siguranţă. Luaţi măsuri adecvate, inclusiv
deconectarea după utilizarea unui serviciu
în reţea.
Lista din meniul de opţiuni
Diverse setări şi operaţiuni de redare pot fi accesate dacă apăsaţi OPTIONS.
Elementele disponibile diferă în funcţie de situaţie.
Explicaţie
[Sound Field]
Modifică setarea câmpului de sunet (pagina 24).
[Night]
Selectează modul nocturn (pagina 25).
[Voice]
Selectează modul voce (pagina 25).
[Input Skip Setting]
Sare peste intrările neutilizate atunci când selectaţi o funcţie apăsând
INPUT +/– (pagina 54).
[Repeat Setting]
Setează redarea repetată.
[Shuffle Setting]
Setează redarea amestecată.
[Play/Stop]
Porneşte sau opreşte redarea.
[Play from start]
Redă articolul de la început.
Utilizarea diferitelor funcţii/setări
Element
55RO
Atunci când opriţi televizorul,
se opreşte şi sistemul.
Depanare
Depanare
Dacă în timpul utilizării sistemului
întâmpinaţi una dintre următoarele
dificultăţi, utilizaţi acest ghid de
depanare pentru a încerca să remediaţi
problema înainte de a apela la reparaţii.
Dacă problema persistă, consultaţi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
Nu uitaţi să aduceţi atât unitatea
principală cât şi subwooferul, chiar
dacă aveţi impresia că doar una dintre
componente are probleme, atunci când
solicitaţi reparaţii.
Alimentare
Sistemul nu porneşte.
 Verificaţi dacă este bine conectat
cablul de alimentare CA (de la reţea).
 Deconectaţi cablul de alimentare CA
(de la reţea) de la priza de perete
(reţea) şi apoi reconectaţi-l după
câteva minute.
Sistemul nu porneşte chiar dacă
televizorul este pornit.
 Setaţi [System Settings] - [HDMI
Settings] - [Control for HDMI] la [On]
(pagina 52). Televizorul trebuie să
accepte funcţia Control for HDMI
(pagina 46). Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare
a televizorului.
 Verificaţi setările difuzorului
televizorului. Alimentarea sistemului
se sincronizează cu setările
difuzorului televizorului. Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare a televizorului.
 Dacă la ultima utilizare sunetul a fost
scos prin difuzorul televizorului,
sistemul nu va porni chiar odată cu
televizorul.
56RO
 Verificaţi setarea [System Settings] [HDMI Settings] - [Standby Linked to
TV] (pagina 52). Dacă [Standby Linked
to TV] este setat la [On], sistemul se
opreşte automat atunci când stingeţi
televizorul, indiferent de intrare.
Sistemul nu se opreşte chiar dacă
televizorul este oprit.
 Verificaţi setarea [System Settings] [HDMI Settings] - [Standby Linked to
TV] (pagina 52). Pentru ca sistemul să
se oprească automat, indiferent de
intrare atunci când opriţi televizorul,
setaţi [Standby Linked to TV] la [On].
Televizorul trebuie să accepte funcţia
Control for HDMI (pagina 46). Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare a televizorului.
Imagine
Nu este scoasă nicio imagine sau
imaginea nu este scoasă corect.
 Selectaţi intrarea adecvată
(pagina 15).
 Dacă nu apare nicio imagine atunci
când este selectată intrarea TV,
selectaţi canalul TV dorit folosind
telecomanda televizorului.
 Deconectaţi cablul HDMI şi apoi
conectaţi-l din nou. Asiguraţi-vă
că acesta este introdus bine.
 În timp ce ţineţi apăsat
, apăsaţi +,
–, + pe unitatea principală pentru
a seta rezoluţia de ieşire video la
nivelul cel mai scăzut.
 Sistemul este conectat la un
dispozitiv de intrare care nu este
compatibil cu HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection - protecţie
pentru conţinut digital din banda
de frecvenţe înalte). În acest caz,
verificaţi specificaţiile dispozitivului
conectat.
O imagine nu se afişează pe
întregul ecran al televizorului.
 Raportul de aspect al fişierului
media este fix.
Sunet
Sunetul televizorului nu este scos
de sistem.
Sunetul este scos atât de sistem,
cât şi de televizor.
 Dezactivaţi sunetul sistemului sau
al televizorului.
Sunetul televizorului scos de acest
sistem este decalat de imagine.
 Setaţi „SYNC” la 0 msec dacă este
setat în intervalul 25 msec - 300 msec
(pagina 26).
Sunetul dispozitivului conectat nu
este scos de sistem sau are un nivel
foarte redus.
 Apăsaţi  + pe telecomandă
şi verificaţi nivelul volumului
(pagina 13).
 Apăsaţi  sau  + de pe
telecomandă, pentru a revoca
funcţia de dezactivare a sunetului
(pagina 13).
 Asiguraţi-vă că sursa de intrare este
selectată corect. Ar trebui să încercaţi
şi alte surse de intrare, apăsând de
mai multe ori INPUT +/– de pe
telecomandă (pagina 13).
 Verificaţi dacă toate cablurile
sistemului şi ale dispozitivului
conectat sunt introduse ferm.
Nu se poate obţine efectul
surround.
 În funcţie de semnalul de intrare şi
de setarea pentru câmpul de sunet,
este posibil ca procesarea sunetului
surround să nu funcţioneze eficient.
Este posibil ca efectul surround să fie
subtil, în funcţie de program sau disc.
 Pentru a reda sunet multicanal,
verificaţi setarea ieşirii audio digitale
de pe dispozitivul conectat la sistem.
Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare primite
împreună cu dispozitivul conectat.
57RO
Depanare
 Verificaţi tipul şi conexiunea cablului
HDMI, a cablului optic digital sau
a cablului audio analogic conectat
la sistem şi la televizor (consultaţi
Ghidul de pornire furnizat).
 Dacă sistemul şi televizorul sunt
conectate cu un cablu HDMI,
verificaţi următoarele.
– Mufa HDMI a televizorului conectat
este etichetată cu „ARC”.
– Funcţia Control for HDMI
a televizorului este activată.
– Pe sistem, [Control for HDMI] este
setat la [On] şi [TV Audio Input
Mode] la [Auto] (pagina 52).
 Dacă televizorul nu este compatibil
cu Audio Return Channel, conectaţi
cablul optic digital (furnizat)
(consultaţi Ghidul de pornire
furnizat). Dacă televizorul nu este
compatibil cu Audio Return Channel,
sunetul televizorului nu va fi scos prin
sistem, chiar dacă sistemul este
conectat la mufa HDMI IN
a televizorului.
 Comutaţi intrarea sistemului la [TV].
Atunci când conectaţi sistemul şi
televizorul cu un cablu audio analogic
(nefurnizat), comutaţi intrarea
sistemului la [Analog] (pagina 15).
 Măriţi volumul pe sistem sau revocaţi
dezactivarea sunetului.
 În funcţie de ordinea în care conectaţi
televizorul şi sistemul, acesta din
urmă poate avea sunetul dezactivat
iar pe afişajul de pe panoul frontal al
sistemului se va afişa „MUTING”.
În acest caz, porniţi iniţial televizorul
şi apoi sistemul.
 Stabiliţi setarea boxelor televizorului
(BRAVIA) la Audio System.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare
a televizorului, pentru detalii cu
privire la setarea televizorului.
Sunetul este decalat de imagine.
 Atunci când sunetul de la intrarea [TV]
sau [Analog] este redat cu funcţia
wireless multi room, sunetul este
decalat de imagine. Dacă vă
deranjează decalajul dintre sunet
şi imagine, revocaţi funcţia wireless
multi room.
Subwoofer
Nu se aude sunet din subwoofer
sau sunetul are un nivel foarte
redus.
 Apăsaţi SW  + pe telecomandă,
pentru a creşte volumul
subwooferului (pagina 26).
 Verificaţi dacă indicatorul de
alimentare de pe subwoofer
este aprins în culoarea verde
sau portocaliu.
 Dacă indicatorul de alimentare
de pe subwoofer nu se aprinde,
încercaţi următoarele.
– Asiguraţi-vă că este bine conectat
cablul de alimentare CA (de la reţea)
al subwooferului.
– Apăsaţi  (alimentare) de pe
subwoofer pentru a porni
alimentarea.
 Dacă indicatorul de alimentare de
pe subwoofer clipeşte rar în culoarea
verde sau portocaliu sau se aprinde în
culoarea roşu, încercaţi următoarele.
– Apropiaţi subwooferul de unitatea
principală pentru ca indicatorul de
alimentare de pe subwoofer să se
aprindă în culoarea verde sau
portocaliu.
– Urmaţi paşii din „Stabilirea
conexiunii wireless a subwooferului
(SECURE LINK)” (pagina 41).
 Indicatorul de alimentare de
pe subwoofer clipeşte des în
culoarea verde.
– Consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
58RO
 Dacă indicatorul de alimentare de
pe subwoofer clipeşte cu culoarea
roşu, apăsaţi  (alimentare) de pe
subwoofer pentru a opri alimentarea
şi verificaţi dacă orificiile de ventilare
ale subwooferului sunt blocate
sau nu.
 Funcţia subwooferului este de
a reproduce sunetul de bas. În cazul
surselor de intrare care conţin foarte
puţine componente cu sunet de bas
(şi anume o transmisie TV), este
posibil ca sunetul din subwoofer
să poată fi dificil de auzit.
 Setaţi modul nocturn la [Off]. Pentru
detalii, consultaţi „Ascultarea de
sunet clar la volum redus în toiul
nopţii (NIGHT)” (pagina 25).
Sunetul sare sau conţine zgomot.
 Dacă în apropiere se află un
dispozitiv care generează unde
electromagnetice, de exemplu,
o reţea LAN wireless sau un cuptor
cu microunde, îndepărtaţi sistemul
de el.
 Mutaţi sau îndepărtaţi toate
obstacolele dintre unitatea
principală şi subwoofer.
 Poziţionaţi unitatea principală şi
subwooferul cât mai aproape posibil.
 Comutaţi frecvenţa LAN wireless
a routerelor LAN wireless sau
a PC-urilor din apropiere la
intervalul 5 GHz.
 Realizaţi conexiunea la reţea
a televizorului sau a playerului
Blu-ray Disc prin cablu.
Conexiunea dispozitivelor
USB
Dispozitivul USB nu este
recunoscut.
Conexiunea dispozitivelor
mobile
Conexiunea BLUETOOTH nu poate
fi finalizată.
 Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH de pe unitatea
principală este aprins (pagina 28).
 Asiguraţi-vă că dispozitivul
BLUETOOTH la care vă conectaţi
este pornit şi că funcţia BLUETOOTH
este activată.
 Apropiaţi sistemul şi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Împerecheaţi din nou sistemul
şi dispozitivul BLUETOOTH. Este
posibil să fie nevoie să revocaţi
împerecherea cu acest sistem
utilizând mai întâi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Informaţiile de împerechere pot fi
şterse. Efectuaţi din nou operaţia
de împerechere (pagina 27).
 Apropiaţi sistemul şi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Asiguraţi-vă că acest sistem nu este
afectat de interferenţele generate
de un dispozitiv LAN wireless, alte
dispozitive wireless 2,4 GHz sau
un cuptor cu microunde. Dacă în
apropiere se află un dispozitiv care
generează radiaţii electromagnetice,
mutaţi dispozitivul departe de
acest sistem.
Nu puteţi să utilizaţi funcţia NFC.
 Funcţia NFC nu poate fi utilizată
împreună cu căşti compatibile cu
BLUETOOTH. Pentru a asculta sunetul
prin căşti compatibile cu BLUETOOTH,
consultaţi „Ascultarea sunetului de la
televizorul sau dispozitivul conectat
prin căşti” (pagina 30).
Sistemul nu scoate sunetul provenit
de la dispozitivele mobile
BLUETOOTH conectate.
 Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH de pe unitatea
principală este aprins (pagina 28).
 Apropiaţi sistemul şi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Dacă în apropiere se află un
dispozitiv care generează radiaţii
electromagnetice, cum ar fi un
dispozitiv LAN wireless, alte
dispozitive BLUETOOTH sau un cuptor
cu microunde, mutaţi dispozitivul
departe de acest sistem.
 Îndepărtaţi toate obstacolele
dintre acest sistem şi dispozitivul
BLUETOOTH sau mutaţi sistemul
departe de obstacole.
 Repoziţionaţi dispozitivul
BLUETOOTH conectat.
 Comutaţi frecvenţa LAN wireless
a routerelor LAN wireless sau
a PC-urilor din apropiere la
intervalul 5 GHz.
 Măriţi volumul pe dispozitivul
BLUETOOTH conectat.
59RO
Depanare
 Încercaţi următoarele:
 Opriţi sistemul.
 Deconectaţi şi reconectaţi
dispozitivul USB.
 Porniţi sistemul.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul USB este
conectat bine la portul (USB)
(pagina 23).
 Verificaţi dacă dispozitivul USB sau
un cablu este deteriorat.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul USB
este pornit.
 Dacă dispozitivul USB este conectat
printr-un hub USB, deconectaţi-l şi
conectaţi dispozitivul USB direct
la sistem.
Împerecherea nu se poate realiza.
Conectarea căştilor prin
BLUETOOTH
Conexiunea BLUETOOTH nu poate
fi finalizată.
 Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH de pe unitatea
principală este aprins (pagina 10).
 Asiguraţi-vă că dispozitivul
BLUETOOTH la care vă conectaţi
este pornit şi că funcţia BLUETOOTH
este activată.
 Apropiaţi sistemul şi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Împerecheaţi din nou sistemul
şi dispozitivul BLUETOOTH. Este
posibil să fie nevoie să revocaţi
împerecherea cu acest sistem
utilizând mai întâi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Informaţiile de împerechere pot fi
şterse. Efectuaţi din nou operaţia
de împerechere (pagina 30).
Împerecherea nu se poate realiza.
 Apropiaţi sistemul şi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Asiguraţi-vă că acest sistem nu este
afectat de interferenţele generate
de un dispozitiv LAN wireless, alte
dispozitive wireless 2,4 GHz sau
un cuptor cu microunde. Dacă în
apropiere se află un dispozitiv care
generează radiaţii electromagnetice,
mutaţi dispozitivul departe de
acest sistem.
Nu puteţi să utilizaţi funcţia NFC.
 Funcţia NFC nu poate fi utilizată
împreună cu căşti compatibile cu
BLUETOOTH. Pentru a asculta sunetul
prin căşti compatibile cu BLUETOOTH,
consultaţi „Ascultarea sunetului de la
televizorul sau dispozitivul conectat
prin căşti” (pagina 30).
60RO
Nu este scos sunetul de la căştile
BLUETOOTH conectate.
 Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH de pe unitatea
principală este aprins (pagina 10).
 Apropiaţi sistemul şi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Dacă în apropiere se află un
dispozitiv care generează radiaţii
electromagnetice, cum ar fi un
dispozitiv LAN wireless, alte
dispozitive BLUETOOTH sau un cuptor
cu microunde, mutaţi dispozitivul
departe de acest sistem.
 Îndepărtaţi toate obstacolele
dintre acest sistem şi dispozitivul
BLUETOOTH sau mutaţi sistemul
departe de obstacole.
 Repoziţionaţi dispozitivul
BLUETOOTH conectat.
 Comutaţi frecvenţa LAN wireless
a routerelor LAN wireless sau
a PC-urilor din apropiere la
intervalul 5 GHz.
 Măriţi volumul pe dispozitivul
BLUETOOTH conectat.
 Setaţi [Wireless Playback Quality]
la [Connection] (pagina 52).
Conexiune LAN cu fir
Sistemul nu se poate conecta
la reţea.
 Verificaţi conexiunea la reţea
(pagina 18) şi setările de reţea
(pagina 53).
Conexiune LAN wireless
Nu vă puteţi conecta PC-ul la
internet după ce se efectuează
[Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)].
 Setările wireless ale routerului se
pot modifica automat dacă utilizaţi
funcţia Wi-Fi Protected Setup înainte
să reglaţi setările routerului. În acest
caz, modificaţi corespunzător setările
wireless de pe PC-ul dvs.
Sistemul nu se poate conecta la
reţea sau conexiunea la reţea
este instabilă.
 Apăsaţi BACK pentru a reveni la
ecranul anterior şi încercaţi din nou
[Wireless Setup] (pagina 20). Dacă
routerul LAN wireless dorit continuă
să nu fie detectat, selectaţi [New
connection registration] din lista
de reţele, apoi selectaţi [Manual
registration] pentru a introduce
manual un nume de reţea (SSID).
Conexiune la Internet
Sistemul nu se poate conecta la
Internet.
 Verificaţi conexiunea LAN wireless
sau cu fir.
 Reporniţi routerul sau routerul LAN
wireless.
Wireless Surround
Nu se aude sunet prin boxele
wireless sau sunetul are un
nivel foarte redus.
 În funcţie de semnalul de intrare, este
posibil să nu puteţi obţine un efect
surround după detectarea prezenţei.
În funcţie de program sau de disc,
semnalele audio pentru canalele
surround sunt scoase la un nivel
foarte scăzut.
 Dacă redaţi conţinut compatibil cu
tehnologia de protecţie a drepturilor
de autor (HDCP etc.), este posibil ca
acesta să nu fie scos prin boxele
wireless.
 Verificaţi conexiunea boxelor
surround în [Wireless Surround
Settings] - [Surround Speaker
Connection Check].
 Reglaţi nivelul volumului boxelor
surround în [Audio Settings] [Speaker Settings].
61RO
Depanare
 Asiguraţi-vă că routerul LAN wireless
este pornit.
 Verificaţi conexiunea la reţea
(pagina 20) şi setările de reţea
(pagina 53).
 În funcţie de mediul de utilizare
(inclusiv de materialele din care
sunt făcuţi pereţii), de condiţiile
de recepţie a undelor radio sau
obstacolele dintre sistem şi routerul
LAN wireless, distanţa de comunicare
posibilă ar putea fi redusă. Mutaţi
sistemul şi routerul LAN wireless
mai aproape unul de celălalt.
 Dispozitivele care utilizează banda
de frecvenţe 2,4 GHz, cum sunt
cuptoarele cu microunde,
dispozitivele BLUETOOTH, sau
dispozitivele digitale fără fir, pot
întrerupe comunicarea. Mutaţi
unitatea principală departe de astfel
de dispozitive sau opriţi acest tip de
dispozitive.
 Conexiunea LAN wireless poate fi
instabilă, în funcţie de mediul de
utilizare, în special atunci când se
utilizează funcţia BLUETOOTH
a sistemului. În acest caz,
modificaţi mediul de utilizare.
 Dacă folosiţi funcţia wireless
surround, funcţia LAN wireless
nu este disponibilă.
Routerul LAN wireless dorit nu este
afişat în lista de reţele wireless.
Sunetul este decalat de imagine.
 Dacă folosiţi funcţia wireless
surround, sunetul poate fi decalat.
Sistemul nu se poate conecta
la reţea.
 Dacă folosiţi funcţia wireless
surround, funcţia LAN wireless nu
este disponibilă. Conectaţi-vă la reţea
prin intermediul unei conexiuni
LAN cu fir.
Boxele wireless nu se pot conecta
la sistem.
 Actualizaţi versiunea software-ului
sistemului şi al boxelor wireless la
cea mai recentă versiune.
Wireless Multi Room
Sunetul este decalat de imagine.
 Atunci când sunetul de la intrarea [TV]
sau [Analog] este redat cu funcţia
wireless multi room, sunetul este
decalat de imagine. Această funcţie
vă permite să vă bucuraţi de sunetul
de pe dispozitivul conectat la
sistem în camere diferite. Dacă vă
deranjează decalajul dintre sunet
şi imagine, revocaţi funcţia wireless
multi room.
Telecomandă
Telecomanda sistemului nu
funcţionează.
 Îndreptaţi telecomanda către
senzorul pentru telecomandă de
pe unitatea principală (pagina 10).
 Îndepărtaţi toate obstacolele dintre
telecomandă şi sistem.
 Înlocuiţi ambele baterii din
telecomandă cu unele noi, dacă
cele existente sunt descărcate.
 Asiguraţi-vă că apăsaţi pe butonul
corect de pe telecomandă.
62RO
Telecomanda pentru televizor nu
funcţionează.
 Această problemă poate fi rezolvată
prin activarea funcţiei de amplificare
infraroşii (pagina 52).
Altele
Funcţia Control for HDMI nu
funcţionează corespunzător.
 Verificaţi conexiunea cu sistemul
(consultaţi Ghidul de pornire
furnizat).
 Activaţi funcţia Control for HDMI pe
televizor. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare
a televizorului.
 Aşteptaţi puţin şi încercaţi din nou.
Dacă deconectaţi sistemul,
finalizarea operaţiei va necesita
o perioadă de timp. Aşteptaţi cel
puţin 15 secunde şi încercaţi din nou.
 Tipul şi numărul de dispozitive ce pot
fi controlate cu funcţia Control for
HDMI sunt restricţionate de
standardul HDMI CEC după
cum urmează:
– Dispozitive de înregistrare (Blu-ray
Disc recorder, DVD recorder etc.):
până la 3 dispozitive
– Dispozitive de redare (player
Blu-ray Disc, player DVD etc.):
până la 3 dispozitive (acest sistem
utilizează unul dintre ele)
– Dispozitive asociate tunerului: până
la 4 dispozitive
– Sistem audio (receptor/cască):
cel mult 1 dispozitiv (utilizat de
acest sistem)
Pe afişajul de pe panoul frontal
clipesc alternativ „PRTCT”, „PUSH”
şi „POWER”.
 Apăsaţi  (alimentare) pentru a opri
sistemul. După ce dispare indicatorul,
deconectaţi cablul de alimentare CA
(de la reţea) şi asiguraţi-vă că nu
există niciun obstacol care blochează
orificiile de ventilare a sistemului.
„BT TX” apare pe afişajul de pe
panoul frontal.
 Este posibil să fie redate eşantioanele
de muzică pre-instalate. Apăsaţi
pe unitatea principală pentru a opri
redarea.
Sistemul nu funcţionează
corespunzător.
 Sistemul poate fi în modul
demonstrativ. Pentru a revoca mod
demonstrativ, resetaţi sistemul.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat  (alimentare)
şi – de pe unitatea principală timp
de cel puţin 5 secunde (pagina 64).
Depanare
 Apăsaţi BLUETOOTH RX/TX de pe
telecomandă pentru a comuta
[Bluetooth Mode] la [Receiver].
„BT TX” apare dacă [Bluetooth Mode]
este setat la [Transmitter] (pagina 51).
Atunci când apăsaţi BLUETOOTH RX/
TX pe telecomandă, [Bluetooth
Mode] este comutat la [Receiver] şi
intrarea selectată apare pe afişajul
de pe panoul frontal.
Este redată brusc muzică
necunoscută.
Senzorii televizorului nu
funcţionează corespunzător.
 Unitatea principală poate bloca
unii senzori (cum ar fi senzorul
de luminozitate), receptorul de
telecomandă al televizorului sau
emiţătorul pentru ochelari 3D
(transmisie cu infraroşii) al unui
televizor 3D care acceptă sistemul
pentru ochelari 3D cu infraroşii sau
comunicaţia wireless. Îndepărtaţi
unitatea principală de televizor
la o distanţă care să permită
componentelor să funcţioneze
corect. În ceea ce priveşte
amplasarea senzorilor şi
a receptorului de telecomandă,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
primite împreună cu televizorul.
Funcţiile wireless (LAN wireless,
BLUETOOTH sau subwoofer)
sunt instabile.
 Nu amplasaţi obiecte metalice,
cu excepţia televizorului,
în apropierea sistemului.
63RO
Reiniţializarea
sistemului
Dacă sistemul funcţionează în
continuare defectuos, reiniţializaţi
sistemul după cum urmează.
1
2
3
4
5
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe
ecranul TV.
Selectaţi
[Setup] din meniul
de pornire.
Pe ecranul TV apare afişajul
de setare.
Selectaţi [Resetting] - [Reset to
Factory Default Settings].
Selectaţi elementul din meniu pe
care doriţi să îl reiniţializaţi.
Selectaţi [Start].
Pentru a revoca reiniţializarea
Selectaţi [Cancel] la pasul 5.
Dacă nu puteţi efectua
resetarea folosind meniul
de pornire
Apăsaţi şi ţineţi apăsat  (alimentare)
şi – pe unitatea principală, timp de cel
puţin 5 secunde.
Setările revin la valorile iniţiale.
Notă
După resetare, legătura cu subwooferul
se poate pierde. În acest caz, efectuaţi
„Stabilirea conexiunii wireless
a subwooferului (SECURE LINK)”
(pagina 41).
64RO
Secţiunea BLUETOOTH
Informaţii suplimentare
Specificaţii
Boxă bară (SA-MT500,
SA-MT501)
Secţiunea amplificator
PUTERE DE IEŞIRE (nominală)
Frontal stânga + Frontal dreapta:
25 W + 25 W (la 4 ohmi, 1 kHz, 1 % THD)
PUTERE DE IEŞIRE (de referinţă)
Blocuri de boxe frontal stânga/frontal
dreapta: 35 W (per canal la 4 ohmi,
1 kHz)
Secţiunea HDMI
Conector
Tip A (19 pini)
Secţiunea USB
Port (USB):
Tip A (pentru conectarea
memoriei USB)
Secţiunea LAN
Terminal LAN(100)
Terminal 100BASE-TX
Secţiunea LAN wireless
Sistem de comunicare
IEEE 802.11 a/b/g/n
Bandă de frecvenţă
2,4 GHz, 5 GHz
Secţiunea blocului de boxe frontal
stânga/frontal dreapta
Sistem de boxe
Sistem de boxe pentru toate
intervalele, suspensie acustică
Boxă
45 mm, tip conic
65RO
Informaţii suplimentare
Intrări
ANALOG IN
TV IN (OPT)
Ieşiri
HDMI OUT (TV (ARC))
Sistem de comunicare
Specificaţie BLUETOOTH Versiunea 4.1
Ieşire
Specificaţie BLUETOOTH Clasă de
putere 1
Rază de comunicare maximă
Rază vizuală aprox. 30 m1)
Număr maxim de dispozitive ce pot fi
înregistrate
9 dispozitive
Bandă de frecvenţă
Bandă 2,4 GHz (2,4 GHz - 2,4835 GHz)
Metodă de modulaţie
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Profiluri BLUETOOTH compatibile2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote
Control Profile)
Codecuri acceptate3)
SBC4), AAC5), LDAC
Domeniu de transmisie (A2DP)
20 Hz - 40.000 Hz (frecvenţă de
eşantionare LDAC 96 kHz cu
transmisie 990 kbps)
20 Hz - 20.000 Hz (Frecvenţă de
eşantionare 44,1 kHz)
1)
Raza efectivă va varia în funcţie de
factori cum ar fi obstacolele dintre
dispozitive, câmpurile magnetice
din jurul unui cuptor cu microunde,
electricitatea statică, utilizarea
telefoanelor fără fir, sensibilitatea
de recepţie, sistemul de operare,
aplicaţiile software etc.
2) Profilurile BLUETOOTH standard indică
scopul comunicării BLUETOOTH dintre
dispozitive.
3) Codec: Compresia semnalelor audio
şi formatul de conversie
4)
Abreviere pentru Subband Codec
5) Abreviere pentru Advanced Audio
Coding
Generalităţi
Necesar de putere
19,5 V c.c. (folosind adaptorul c.a.
furnizat conectat la o sursă de
alimentare de 100 V - 240 V c.a.,
50 Hz/60 Hz)
Consum de energie (când se utilizează
adaptorul c.a. furnizat)
Pornit: 30 W
Pentru detalii privind consumul
de energie în modul standby,
consultaţi „Consum de energie dacă se
setează valoarea pentru fiecare mod
standby” (pagina 67).
Dimensiuni* (aprox.) (l/î/a)
500 mm × 64 mm × 108 mm
(fără cadrul tip grilă)
500 mm × 64 mm × 110 mm
(cu cadrul tip grilă)
*Fără a include porţiunea proeminentă
Greutate (aprox.)
2 kg
Modele iPod/iPhone compatibile
Modelele de iPod/iPhone compatibile
sunt următoarele. Înainte de a-l utiliza
cu sistemul, actualizaţi dispozitivul
iPod/iPhone cu cea mai recentă
versiune software.
Tehnologia BLUETOOTH este
compatibilă cu:
iPhone 7 Plus/iPhone 7/iPhone SE/
iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/
iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/
iPhone 4s
iPod touch (a 6-a generaţie)/iPod touch
(a 5-a generaţie)
66RO
Subwoofer (SA-WMT500,
SA-WMT501)
PUTERE DE IEŞIRE (de referinţă)
85 W (la 4 ohmi, 100 Hz)
Sistem de boxe
Sistem de boxe subwoofer,
Bass Reflex
Boxă
160 mm, tip conic
Necesar de putere
220 V - 240 V c.a., 50 Hz/60 Hz
Consum de energie
Pornit: 20 W
Mod standby: Cel mult 0,5 W
Dimensiuni (aprox.) (l/î/a)
95 mm × 383 mm × 380 mm (fără
a include porţiunea proeminentă)
Greutate (aprox.)
6,6 kg
Secţiunea transmiţător/
receptor wireless
Sistem de comunicare
Versiune specificaţii sunet wireless 3.0
Bandă de frecvenţă
5,2 GHz (5,180 GHz - 5,240 GHz)
5,8 GHz (5,736 GHz - 5,814 GHz)
Metodă de modulaţie
DSSS
Designul şi specificaţiile se pot modifica
fără notificare prealabilă.
Consum de energie dacă se setează valoarea pentru
fiecare mod standby
Mod standby
Setare implicită
Valoare de setare
[Bluetooth Standby]
(pagina 51)
[On]
[Off]
[On]
[Quick Start/Network
Standby] (pagina 53)
[Off]
[Off]
[On]
Consum de energie
Sub 2 W
Sub 0,5 W
Sub 7 W
Note
• Porturile Wi-Fi şi Ethernet ale sistemului au funcţie de router care poate transmite
date audio către alte produse Sony audio.
• Dacă [Quick Start/Network Standby] este setat la [Off], funcţia LAN wireless este
dezactivată în modul standby.
• Dacă [Bluetooth Mode] este setat la [Off], funcţia BLUETOOTH este dezactivată.
Informaţii suplimentare
67RO
Tipuri de fişiere redabile
Muzică
Codec
Extensie
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)1)
.mp3
AAC/HE-AAC1),2)
.m4a, .aac3),
.mp4, .3gp
WMA9 Standard2)
.wma
WMA10 Pro4)
.wma
LPCM1)
.wav
FLAC2)
.flac, .fla
Dolby Digital1),3)
.ac3
DSF2)
.dsf
DSDIFF2),5)
.dff
AIFF2)
.aiff, .aif
ALAC2)
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
1)
2)
3)
4)
5)
Sistemul poate reda fişiere „.mka”.
Aceste fişiere nu pot fi redate pe
serverul unei reţele de domiciliu.
Este posibil ca sistemul să nu redea
acest format de fişier pe serverul unei
reţele de domiciliu.
Sistemul nu redă acest format de fişier
pe serverul unei reţele de domiciliu.
Sistemul nu redă fişiere codificate în
format Lossless.
Sistemul nu redă fişiere codificate DST.
Note
• Este posibil ca unele fişiere să nu fie
redate, în funcţie de formatul fişierului,
de codificarea fişierului, de starea
înregistrării sau de starea serverului
reţelei de domiciliu.
• Este posibil ca unele fişiere editate pe
un PC să nu fie redate.
• Pentru unele fişiere este posibil să nu
fie disponibile funcţiile de derulare
înapoi şi înainte.
• Sistemul nu redă fişiere codificate,
cum ar fi DRM.
68RO
• Sistemul poate recunoaşte următoarele
fişiere sau foldere pe dispozitive USB:
– până la folderele din al 9-lea strat
(incluzând folderul rădăcină)
– până la 500 de fişiere/foldere într-un
singur strat
• Sistemul poate recunoaşte următoarele
fişiere sau foldere stocate pe serverul
reţelei de domiciliu:
– până la folderele din al 19-lea strat
– până la 999 de fişiere/foldere într-un
singur strat
• Este posibil ca unele dispozitive USB să
nu funcţioneze cu acest sistem.
• Sistemul poate recunoaşte dispozitive
Mass Storage Class (MSC) (precum
memorie flash sau HDD) şi tastaturi
cu 101 de taste.
Formate audio de intrare acceptate
Formatele audio acceptate de acest sistem sunt următoarele.
Format
Funcţie
„TV” (DIGITAL IN)
LPCM 2ch

LPCM 5.1ch
–
LPCM 7.1ch
–
Dolby Digital

Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus
–
DTS

DSD
–
: Format acceptat.
–: Format neacceptat.
Informaţii suplimentare
69RO
Despre comunicaţia
BLUETOOTH
• Dispozitivele BLUETOOTH trebuie utilizate
pe o rază de aproximativ 10 metri
(distanţă fără obstacole) unul faţă de
celălalt. Raza de comunicare efectivă se
poate reduce în următoarele condiţii.
– Când o persoană, un obiect metalic,
un perete sau un alt obstacol se află
între dispozitivele cu o conexiune
BLUETOOTH
– Locaţii unde este instalată o reţea
LAN wireless
– În jurul cuptoarelor cu microunde în uz
– Locaţii unde apar alte unde
electromagnetice
• Dispozitivele BLUETOOTH şi reţeaua LAN
wireless (IEEE 802.11 b/g/n) utilizează
aceeaşi bandă de frecvenţă (2,4 GHz).
Când folosiţi dispozitivul BLUETOOTH
în apropierea unui dispozitiv cu funcţie
LAN wireless, pot apărea interferenţe
electromagnetice. Acest lucru se poate
solda cu rate mai mici de transfer al
datelor, zgomot sau imposibilitatea de
conectare. Dacă se întâmplă acest lucru,
încercaţi următoarele soluţii:
– Utilizaţi acest sistem la cel puţin
10 metri distanţă de dispozitivul
LAN wireless.
– Întrerupeţi alimentarea electrică
a dispozitivului LAN wireless atunci
când folosiţi dispozitivul BLUETOOTH
pe o rază de 10 metri.
– Instalaţi acest sistem şi dispozitivul
BLUETOOTH cât mai aproape unul
de altul.
• Undele radio transmise de acest sistem
pot afecta funcţionarea unor dispozitive
medicale. Deoarece această interferenţă
poate determina o funcţionare
necorespunzătoare, întrerupeţi
întotdeauna alimentarea acestui
sistem şi a dispozitivului BLUETOOTH
în următoarele locaţii:
– În spitale, în trenuri, în avioane,
la benzinării şi în orice loc unde
pot exista gaze inflamabile;
70RO
– Lângă uşi automate sau alarme de
incendiu.
• Acest sistem acceptă funcţii de securitate,
în conformitate cu specificaţiile
BLUETOOTH, pentru a asigura
o conexiune sigură în timpul comunicării
cu ajutorul tehnologiei BLUETOOTH.
Cu toate acestea, acest nivel de siguranţă
poate fi insuficient, în funcţie de
conţinutul setărilor şi de alţi factori,
aşa că trebuie să aveţi întotdeauna grijă
atunci când comunicaţi prin intermediul
tehnologiei BLUETOOTH.
• Sony nu îşi asumă răspunderea în niciun
fel pentru daunele sau alte pierderi
provocate de scurgerile de informaţii
în timpul comunicării prin intermediul
tehnologiei BLUETOOTH.
• Comunicarea BLUETOOTH nu este
garantată pentru toate dispozitivele
BLUETOOTH care au acelaşi profil cu
acest sistem.
• Dispozitivele BLUETOOTH conectate la
acest sistem trebuie să fie în conformitate
cu specificaţiile BLUETOOTH prevăzute
de Bluetooth SIG, Inc. şi conformitatea
trebuie să fie certificată. Cu toate acestea,
chiar dacă un dispozitiv este conform
specificaţiilor BLUETOOTH, pot exista
situaţii în care caracteristicile sau
specificaţiile dispozitivului BLUETOOTH
fac imposibilă conectarea sau pot
determina metode de control, afişaj
sau operare diferite.
• Se poate produce zgomot sau redarea
audio poate fi întreruptă în funcţie de
dispozitivul BLUETOOTH conectat la acest
sistem, de mediul de comunicare sau de
condiţiile ambientale.
Dacă aveţi orice fel de întrebări sau
probleme cu privire la sistem, consultaţi
cel mai apropiat distribuitor Sony.
DREPTURI DE AUTOR
ACORD DE LICENŢĂ CU
UTILIZATORUL FINAL
IMPORTANT:
LICENŢĂ SOFTWARE
SOFTWARE-ul este licenţiat, nu vândut.
SOFTWARE-ul este protejat prin legile
şi tratatele internaţionale privind
drepturile de autor şi proprietatea
intelectuală.
ACORDAREA LICENŢEI
SONY vă acordă o licenţă limitată de
utilizare a SOFTWARE-ului exclusiv
împreună cu dispozitivul compatibil
(„DISPOZITIVUL”) şi doar pentru uz
personal, necomercial. SONY şi
FURNIZORII TERŢI îşi rezervă în mod
explicit toate drepturile, titlurile şi
interesele (inclusiv, fără a se limita la
acestea, toate drepturile de proprietate
intelectuală) aferente SOFTWARE-ului
care nu vă sunt acordate în mod specific
prin prezentul EULA.
CERINŢE ŞI LIMITĂRI
Nu vă este permis să copiaţi, să
publicaţi, să adaptaţi, să redistribuiţi,
să încercaţi să derivaţi codul sursă,
să modificaţi, să aplicaţi tehnici de
inginerie inversă, să decompilaţi sau
să dezasamblaţi niciun SOFTWARE,
integral sau parţial, sau să creaţi
instrumente derivate din sau ale
SOFTWARE-ului decât dacă acestea
sunt facilitate în mod intenţionat de
SOFTWARE. Nu aveţi permisiunea să
modificaţi sau să manipulaţi funcţiile
de gestionare a drepturilor digitale ale
SOFTWARE-ului. Nu aveţi permisiunea
să omiteţi, să modificaţi, să distrugeţi
sau să ocoliţi niciuna dintre funcţiile sau
protecţiile SOFTWARE-ului sau vreun
mecanism legat operaţional de
SOFTWARE. Nu aveţi permisiunea să
separaţi nicio componentă individuală
a SOFTWARE-ului în vederea utilizării pe
mai multe DISPOZITIVE decât cu
permisiunea explicită din partea SONY.
71RO
Informaţii suplimentare
ÎNAINTE DE A UTILIZA SOFTWARE-UL,
CITIŢI CU ATENŢIE ACEST ACORD DE
LICENŢĂ CU UTILIZATORUL FINAL
(„EULA”). UTILIZÂND SOFTWARE-UL,
SUNTEŢI DE ACORD CU TERMENII
ACESTUI EULA. DACĂ NU SUNTEŢI DE
ACORD CU TERMENII ACESTUI EULA,
NU PUTEŢI UTILIZA SOFTWARE-UL.
Acest EULA reprezintă un acord
legal între dumneavoastră şi
Sony Corporation („SONY”). Acest
EULA determină drepturile şi obligaţiile
dumneavoastră cu privire la software-ul
SONY şi/sau distribuitorii terţi de licenţă
ai acesteia (inclusiv filialele SONY) şi
filialele acestora (denumiţi colectiv
„FURNIZORI TERŢI”), împreună cu toate
actualizările/upgrade-urile furnizate
de SONY, toate documentaţiile tipărite,
on-line sau în alt format electronic
pentru acest software şi, toate fişierele
de date create în urma operării acestui
software (denumite colectiv
„SOFTWARE-UL”).
Indiferent de cele menţionate mai sus,
toate software-urile incluse în
SOFTWARE care au un acord de licenţă
cu utilizatorul final separat (inclusiv, fără
a se limita la acestea, Licenţa publică
GNU şi Licenţa publică secundară/de
bibliotecă) vor fi guvernate de
acordurile de licenţă cu utilizatorul final
respective şi nu de condiţiile acestui
EULA în măsura prevăzută de acordurile
de licenţă cu utilizatorul final separate
(„SOFTWARE EXCLUS”).
Toate drepturile şi titlurile din şi pentru
SOFTWARE (inclusiv, fără a se limita la
acestea, toate imaginile, fotografiile,
animaţiile, materialele video, audio,
muzică, text şi „appleturi” incluse în
SOFTWARE) sunt deţinute de SONY
sau de unul sau mai mulţi dintre
FURNIZORII TERŢI.
Nu aveţi permisiunea să eliminaţi, să
modificaţi, să acoperiţi sau să ştergeţi
nicio marcă comercială sau notificare
din SOFTWARE. Nu aveţi permisiunea
să partajaţi, să distribuiţi, să închiriaţi,
să împrumutaţi, să sublicenţiaţi,
să cesionaţi, să transferaţi sau să
comercializaţi SOFTWARE-ul. Softwareurile, serviciile de reţea sau alte produse
diferite de SOFTWARE de care depinde
performanţa SOFTWARE-ului pot fi
întrerupte sau suspendate după bunul
plac al furnizorilor (furnizori software,
de servicii sau SONY). SONY şi furnizorii
nu garantează faptul că SOFTWARE-ul,
serviciile de reţea, conţinutul sau
alte produse vor fi disponibile în
permanenţă sau vor opera fără
întrerupere sau modificări.
UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI
CU MATERIALE PROTEJATE
PRIN DREPTURI DE AUTOR
SOFTWARE-ul poate fi utilizat de
dumneavoastră pentru a vizualiza,
stoca, procesa şi/sau utiliza conţinutul
creat de dvs. şi/sau de terţi. Acest
conţinut poate fi protejat prin legi şi/sau
acorduri privind drepturile de autor şi
proprietatea intelectuală. Sunteţi de
acord să utilizaţi SOFTWARE-ul exclusiv
în conformitate cu toate aceste legi şi
acorduri valabile pentru acest conţinut.
Confirmaţi şi sunteţi de acord că SONY
poate lua măsurile adecvate pentru
a proteja drepturile de autor pentru
conţinutul stocat, procesat sau utilizat
de SOFTWARE. Aceste măsuri includ,
fără a se limita la acestea, monitorizarea
frecvenţei cu care efectuaţi copii de
siguranţă şi restaurări prin intermediul
anumitor caracteristici ale SOFTWAREului, refuzul de a accepta solicitarea
dumneavoastră de permitere
a restaurării datelor şi rezilierea
acestui EULA în eventualitatea în care
utilizaţi în mod ilegitim SOFTWARE-ul.
72RO
SERVICII DE CONŢINUT
DE ASEMENEA, REŢINEŢI CĂ SOFTWAREUL POATE FI CONCEPUT PENTRU A FI
UTILIZAT ÎMPREUNĂ CU CONŢINUT
DISPONIBIL PRIN UNUL SAU MAI MULTE
SERVICII DE CONŢINUT („SERVICII DE
CONŢINUT”). UTILIZAREA SERVICIULUI
ŞI CONŢINUTUL RESPECTIV SUNT
GUVERNATE DE TERMENII DE SERVICIU
AFERENŢI SERVICIULUI DE CONŢINUT
RESPECTIV. DACĂ REFUZAŢI SĂ
ACCEPTAŢI ACEŞTI TERMENI,
UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI VA FI
LIMITATĂ. Confirmaţi şi sunteţi de acord
că anumite elemente de conţinut şi
servicii disponibile prin SOFTWARE pot fi
furnizate de terţi asupra cărora SONY
nu deţine niciun control. UTILIZAREA
SERVICIILOR DE CONŢINUT NECESITĂ
O CONEXIUNE LA INTERNET. SERVICIILE
DE CONŢINUT POT FI ÎNTRERUPTE
ORICÂND.
CONECTAREA LA INTERNET ŞI
SERVICIILE TERŢE
Confirmaţi şi sunteţi de acord că
accesarea anumitor caracteristici
SOFTWARE poate necesita o conexiune
la Internet pentru care sunteţi
responsabili. Mai mult, sunteţi unici
răspunzători de plata comisioanelor
percepute de terţi pentru conexiunea
la Internet, inclusiv, fără a se limita la
acestea, comisioanele de furnizare de
servicii Internet sau de timp de emisie.
Operarea SOFTWARE-ului poate fi
limitată sau restricţionată, în funcţie
de capacitatea, lăţimea de bandă sau
limitele tehnice ale conexiunii sau
serviciilor de Internet. Furnizarea,
calitatea şi securitatea conexiunii la
Internet sunt asumate de terţii care
furnizează aceste servicii.
EXPORT ŞI ALTE REGLEMENTĂRI
Sunteţi de acord să respectaţi toate
restricţiile şi reglementările cu privire
la export şi re-export în vigoare în
regiunea sau ţara în care locuiţi şi, să nu
transferaţi sau să autorizaţi transferul
SOFTWARE-ului într-o ţară interzisă sau
prin încălcarea acestor restricţii sau
reglementări.
ACTIVITĂŢI DE MARE RISC
EXCLUDEREA GARANŢIEI
PENTRU SOFTWARE
Luaţi la cunoştinţă şi sunteţi de acord că
utilizarea SOFTWARE-ului reprezintă
exclusiv riscul dumneavoastră şi că
sunteţi responsabili pentru utilizarea
SOFTWARE-ULUI. SOFTWARE-ul este
furnizat „CA ATARE” şi fără niciun fel
de garanţii, obligaţii sau condiţii.
73RO
Informaţii suplimentare
SOFTWARE-ul nu este tolerant la erori şi
nu este proiectat, produs sau destinat
utilizării sau vânzării drept echipament
de control online în medii periculoase ce
necesită o funcţionare fără defecţiuni,
cum ar fi în exploatarea instalaţiilor
nucleare, în sisteme de navigaţie sau
control al aparatelor de zbor, controlul
traficului aerian, maşini de asistare
directă a vieţii sau sisteme de
armament, circumstanţe în care
defectarea SOFTWARE-ului ar putea
avea ca rezultat decese, vătămări
personale sau daune fizice sau de
mediu grave („ACTIVITĂŢI DE MARE
RISC”). SONY, fiecare dintre FURNIZORII
TERŢI şi filialele acestora renunţă în mod
specific la orice garanţie, obligaţie sau
condiţie de conformitate explicită sau
implicită pentru ACTIVITĂŢI DE MARE
RISC.
SONY ŞI FURNIZORII TERŢI (în scopul
acestei Secţiuni, SONY ŞI FURNIZORII
TERŢI vor fi denumiţi colectiv „SONY”)
RENUNŢĂ ÎN MOD EXPRES LA TOATE
GARANŢIILE, OBLIGAŢIILE ŞI CONDIŢIILE,
EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, FĂRĂ
A SE LIMITA LA ACESTEA, GARANŢIILE
IMPLICITE DE COMERCIALIZARE,
NEÎNCĂLCARE ŞI POTRIVIRE CU UN
ANUMIT SCOP. SONY NU GARANTEAZĂ,
NU PUNE NICIO CONDIŢIE ŞI NU FACE
NICIO DECLARAŢIE (A) CĂ FUNCŢIILE
CONŢINUTE DE SOFTWARE VĂ VOR
SATISFACE CERINŢELE SAU CĂ VOR FI
ACTUALIZATE, (B) CĂ SOFTWARE-UL
VA FUNCŢIONA CORECT SAU FĂRĂ
ERORI SAU CĂ DEFECŢIUNILE VOR FI
REMEDIATE, (C) CĂ SOFTWARE-UL NU
VA DETERIORA NICIUN ALT SOFTWARE,
ECHIPAMENT HARDWARE SAU DATE, (D)
CĂ ORICE SOFTWARE, SERVICII DE REŢEA
(INCLUSIV INTERNETUL) SAU PRODUSE
(DIFERITE DE SOFTWARE) DE CARE
DEPINDE PERFORMANŢA SOFTWAREULUI VOR FI DISPONIBILE ÎN
PERMANENŢĂ, CONTINUU SAU FĂRĂ
MODIFICĂRI ŞI, (E) CU PRIVIRE LA
UTILIZAREA SAU REZULTATELE DE
UTILIZARE A SOFTWARE-ULUI DIN
PERSPECTIVA CORECTITUDINII,
ACURATEŢEI, SIGURANŢEI SAU
ALTELE ASEMENEA.
NICIO INFORMAŢIE ŞI NICIUN SFAT,
VERBAL SAU ÎN SCRIS, DAT DE SONY SAU
DE UN REPREZENTANT AUTORIZAT
AL SONY NU VA CREA O GARANŢIE,
OBLIGAŢIE SAU CONDIŢIE SAU NU
VA CREŞTE ÎN NICIUN FEL SFERA DE
ACOPERIRE A ACESTEI GARANŢII.
ÎN CAZUL ÎN CARE SOFTWARE-UL ESTE
DEFECTUOS, VĂ ASUMAŢI INTEGRAL
COSTURILE DE SERVICE, REPARAŢII SAU
CORECŢIE NECESARE. UNELE JURISDICŢII
NU PERMIT EXCLUDEREA GARANŢIILOR
IMPLICITE, ASTFEL CĂ ESTE POSIBIL CA
ACESTE EXCLUDERI SĂ NU FIE VALABILE
PENTRU DUMNEAVOASTRĂ.
LIMITAREA RĂSPUNDERII
SONY ŞI FURNIZORII TERŢI (în scopul
acestei Secţiuni, SONY ŞI FURNIZORII
TERŢI vor fi denumiţi colectiv „SONY”)
NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU
NICIO DAUNĂ ACCIDENTALĂ SAU
ÎN CONSECINŢĂ PROVOCATĂ DE
ÎNCĂLCAREA GARANŢIEI EXPRESE
SAU IMPLICITE, ÎNCĂLCAREA
CONTRACTULUI, NEGLIJENŢĂ,
RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU ORICE
ALTĂ TEORIE JURIDICĂ CU PRIVIRE LA
SOFTWARE, INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA
LA ACESTEA, DAUNELE PROVOCATE DE
PIERDERILE DE PROFIT, DE VENITURI,
PIERDEREA DATELOR, INCAPACITATEA
DE UTILIZARE A SOFTWARE-ULUI SAU
A ORICĂRUI ECHIPAMENT HARDWARE
ASOCIAT, INACTIVITATE ŞI TIMPUL DE
UTILIZARE, CHIAR DACĂ AU FOST
INFORMAŢI ÎN LEGĂTURĂ CU
POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE
DAUNE. ÎN ORICE CAZ, RĂSPUNDEREA
INDIVIDUALĂ ŞI CUMULATĂ, ÎN BAZA
ORICĂREI PREVEDERI A ACESTUI EULA,
SE VA LIMITA LA SUMA PLĂTITĂ EFECTIV
PENTRU PRODUS. UNELE JURISDICŢII NU
PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA
DAUNELOR ACCIDENTALE SAU ÎN
CONSECINŢĂ, ASTFEL CĂ ESTE POSIBIL
CA EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DE MAI
SUS SĂ NU FIE VALABILĂ PENTRU
DUMNEAVOASTRĂ.
CARACTERISTICA DE
ACTUALIZARE AUTOMATĂ
Din când în când, SONY sau FURNIZORII
TERŢI pot actualiza sau modifica
automat SOFTWARE-ul, inclusiv, dar
fără a se limita la acestea, în scopul
îmbunătăţirii funcţiilor de securitate,
de corecţie a erorilor şi îmbunătăţire
a funcţiilor, în momentul în care
interacţionaţi cu serverele SONY sau
terţe sau în alte circumstanţe. Aceste
actualizări sau modificări pot şterge sau
modifica natura caracteristicilor sau alte
aspecte ale SOFTWARE-ului, inclusiv,
74RO
fără a se limita la acestea, funcţiile pe
care vă bazaţi. Confirmaţi şi sunteţi
de acord că aceste activităţi sunt la
latitudinea SONY şi că SONY poate
condiţiona continuarea utilizării
SOFTWARE-ului cu instalarea completă
sau acceptarea acestor actualizări
sau modificări. Toate actualizările/
modificările vor fi considerate parte
integrantă din SOFTWARE şi vor fi
integrate în acesta, în scopul acestui
EULA. Prin acceptarea acestui EULA,
vă exprimaţi acordul cu privire la aceste
actualizări/modificări.
ACORDUL INTEGRAL,
DEROGARE, SEPARABILITATE
Prezentul EULA şi politica de
confidenţialitate SONY, cu completările
şi modificările ulterioare, constituie
împreună întregul acord dintre
dumneavoastră şi SONY în privinţa
SOFTWARE-ului. Dacă SONY nu îşi
exercită sau nu aplică vreun drept
sau prevedere a prezentului EULA nu
înseamnă că renunţă la dreptul sau
prevederea respectivă. Dacă o parte
din acest EULA este invalidată, devine
ilegală sau inaplicabilă, prevederile
respective vor fi aplicate în măsura
permisă în scopul menţinerii
obiectivului acestui EULA şi, celelalte
părţi îşi vor rămâne integral aplicabile
şi în vigoare.
LEGEA APLICABILĂ ŞI
JURISDICŢIE
Convenţia Naţiunilor Unite cu
privire la Contracte pentru Vânzarea
internaţională de bunuri nu se va aplica
în cazul acestui EULA. Acest EULA va fi
guvernat de legile Japoniei, fără a ţine
cont de niciun conflict dintre prevederile
legale. Orice dispută care reiese din
acest EULA se va supune forului exclusiv
al tribunalelor din Tokyo, Japonia, iar
părţile acordului consimt prin prezentul
că sunt de acord cu forul şi jurisdicţia
acestor tribunale.
REMEDII ECHITABILE
SONY pentru instrucţiuni. Continuarea
utilizării SOFTWARE-ului după data
de intrare în vigoare menţionată în
notificare va echivala cu acordul
dumneavoastră în privinţa
amendamentului respectiv.
BENEFICIARI TERŢI
Fiecare FURNIZOR TERŢ este un
beneficiar terţ desemnat în mod explicit
şi, va avea dreptul de a aplica fiecare
prevedere a acestui EULA referitoare la
SOFTWARE-ul furnizat de terţul
respectiv.
În cazul în care aveţi întrebări cu privire
la acest EULA, puteţi contacta SONY în
scris la adresa de contact valabilă în
fiecare regiune sau ţară.
Drepturi de autor © 2014
Sony Corporation.
Informaţii suplimentare
Cu excepţia prevederilor contrarii din
acest EULA, confirmaţi şi sunteţi
de acord că orice încălcare sau
nerespectare a acestui EULA de către
dumneavoastră va provoca daune
ireparabile pentru SONY, pentru care
despăgubirile monetare ar fi inadecvate
şi, consimţiţi ca SONY să obţină orice
despăgubiri reparatorii sau echitabile
pe care SONY le consideră necesare sau
adecvate în astfel de situaţii.
De asemenea, SONY poate lua măsuri
legale şi tehnice în scopul prevenirii
încălcării şi/sau aplicării acestui EULA,
inclusiv, dar fără a se limita la acestea,
întreruperea imediată a utilizării
SOFTWARE-ului de către
dumneavoastră, dacă SONY consideră
că încălcaţi sau intenţionaţi să încălcaţi
prezentul EULA. Aceste măsuri vin în
completarea despăgubirilor de care
SONY beneficiază conform legii,
în bani sau în baza contractului.
ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Fără a prejudicia niciunul dintre
drepturile pe care îl deţine, SONY poate
rezilia prezentul EULA în cazul în care
nu respectaţi termenii acestuia. În cazul
încetării contractului, trebuie să încetaţi
orice fel de utilizare şi să distrugeţi toate
copiile SOFTWARE-ului.
AMENDAMENT
SONY ÎŞI REZERVĂ DREPTUL DE
A AMENDA ORICARE DINTRE TERMENII
ACESTUI EULA DUPĂ BUNUL PLAC PRIN
POSTAREA UNEI NOTIFICĂRI PE UN
SITE WEB DESEMNAT DE SONY, PRIN
NOTIFICARE E-MAIL LA ADRESA E-MAIL
FURNIZATĂ DE DUMNEAVOASTRĂ, PRIN
NOTIFICARE ÎN CADRUL PROCESULUI
PRIN CARE OBŢINEŢI UPGRADE-URI/
ACTUALIZĂRI SAU PRIN ORICE FEL DE
NOTIFICARE ACCEPTATĂ LEGAL. Dacă
nu sunteţi de acord cu amendamentul,
trebuie să contactaţi cu promptitudine
75RO
Cu privire la amplasare
Măsuri de precauţie
Cu privire la siguranţă
• Dacă în sistem cad obiecte solide sau
lichide, deconectaţi sistemul de la priză şi
dispuneţi verificarea lui de către personal
calificat, înainte de reutilizare.
• Nu vă urcaţi pe unitatea principală şi pe
subwoofer, deoarece puteţi să cădeţi şi
să vă accidentaţi sau puteţi deteriora
sistemul.
Cu privire la sursele de
alimentare
• Înainte de a utiliza sistemul, verificaţi ca
tensiunea de alimentare să fie aceeaşi cu
cea a sursei locale de alimentare electrică.
Tensiunea de alimentare este indicată
pe plăcuţa de identificare de pe partea
inferioară a unităţii principale.
• Dacă nu utilizaţi sistemul o perioadă mai
îndelungată, deconectaţi-l de la priza de
perete (de la reţea). Pentru a deconecta
cablul de alimentare CA (de la reţea),
apucaţi de ştecăr; nu trageţi niciodată
de cablu.
• Una dintre lamelele ştecărului este
mai lată decât cealaltă din motive de
securitate şi nu va intra în priza de perete
(de la reţea) decât într-un singur mod.
Dacă nu puteţi introduce complet ştecărul
în priză, contactaţi furnizorul.
• Cablul de alimentare CA (de la reţea)
trebuie înlocuit doar la un centru de
service autorizat.
• Nu amplasaţi sistemul în apropierea unor
surse de căldură sau în locuri expuse
direct la lumina soarelui, la praf excesiv
sau la şocuri mecanice.
• Nu amplasaţi în spatele unităţii principale
şi al subwooferului niciun obiect ce ar
putea bloca orificiile de ventilare,
provocând defecţiuni.
• Nu amplasaţi obiecte metalice,
cu excepţia televizorului, în apropierea
sistemului. Funcţiile wireless pot fi
instabile.
• Dacă sistemul este utilizat în combinaţie
cu un televizor, un VCR sau un casetofon,
pot apărea zgomote, iar calitatea imaginii
poate avea de suferit. În acest caz, plasaţi
sistemul la distanţă de televizor, VCR sau
casetofon.
• Aveţi grijă atunci când amplasaţi sistemul
pe o suprafaţă tratată special (cu ceară,
ulei, lustruită etc.), deoarece suprafaţa
se poate păta sau decolora.
• Aveţi grijă să evitaţi posibilele accidentări
provocate de colţurile unităţii principale şi
ale subwooferului.
• Boxele acestui sistem nu sunt ecranate
magnetic. Nu aşezaţi carduri magnetice
pe sistem sau în apropierea acestuia.
• Atunci când instalaţi subwooferul sub
o canapea, vă puteţi simţi rău din cauza
vibraţiilor subwooferului. În acest caz,
reglaţi volumul subwooferului sau
instalaţi subwooferul în alt un loc.
Cu privire la funcţionare
Înainte de a conecta alte dispozitive, opriţi
sistemul şi deconectaţi-l de la priză.
Cu privire la încălzire
Sistemul se încălzeşte în timpul
funcţionării, aceasta nefiind o defecţiune.
Dacă utilizaţi în continuu acest sistem cu
un volum ridicat, temperatura sistemului
în părţile posterioară şi inferioară creşte
considerabil. Nu atingeţi sistemul, pentru
a evita arsurile.
Dacă pe ecranul unui televizor din
apropiere apar neregularităţi
de culoare
Este posibil ca pe ecranele anumitor tipuri
de televizoare să fie observate
neregularităţi de culoare.
În cazul în care sunt observate
neregularităţi de culoare...
Opriţi televizorul, apoi porniţi-l din nou
după 15-30 de minute.
76RO
În cazul în care sunt observate din
nou neregularităţi de culoare...
Plasaţi sistemul la distanţă mai mare
de televizor.
Cu privire la curăţare
Curăţaţi sistemul cu o cârpă moale şi
uscată. Nu utilizaţi niciun fel de burete
abraziv, praf de curăţat sau solvenţi,
cum ar fi alcoolul sau benzina.
Dacă aveţi întrebări sau probleme
cu privire la sistem, consultaţi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
Declinarea răspunderii privind
serviciile oferite de terţi
Note cu privire la actualizare
Sistemul vă permite să actualizaţi
software-ul automat atunci când este
conectat la Internet prin intermediul
unei reţele cu fir sau wireless.
Puteţi adăuga caracteristici noi pentru
a uşura modul de utilizare a sistemului şi
a îmbunătăţi siguranţa prin actualizarea
sistemului.
Dacă nu doriţi să actualizaţi automat,
puteţi dezactiva funcţia folosind aplicaţia
SongPal instalată pe telefonul inteligent
sau pe tabletă. Cu toate acestea, sistemul
poate actualiza software-ul automat din
motive de siguranţă, chiar dacă această
funcţie este dezactivată. De asemenea,
puteţi actualiza software-ul din meniul
de setări dacă această funcţie este
dezactivată. Pentru detalii, consultaţi
„Utilizarea afişajului de setare” (pagina 49).
În timpul actualizării software, este posibil
să nu puteţi folosi sistemul.
Acest sistem încorporează Dolby* Digital şi
DTS** Digital Surround System.
* Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio şi simbolul dublu-D
sunt mărci comerciale ale Dolby
Laboratories.
**Pentru brevetele DTS, consultaţi
http://patents.dts.com. Fabricat
sub licenţă DTS Licensing Limited.
DTS, simbolul şi DTS împreună cu
simbolul sunt mărci comerciale
înregistrate, iar DTS Digital Surround este
marcă comercială a DTS, Inc. © DTS, Inc.
Toate drepturile sunt rezervate.
Marca şi siglele BLUETOOTH® sunt mărci
comerciale înregistrate deţinute de
Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare
a acestor mărci de către Sony Corporation
se face sub licenţă. Celelalte mărci
comerciale şi denumiri comerciale aparţin
deţinătorilor de drept ale acestora.
Acest sistem încorporează tehnologia
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™) (Interfaţă multimedia de
înaltă definiţie).
Termenii HDMI şi HDMI High-Definition
Multimedia Interface şi sigla HDMI sunt
mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale HDMI Licensing, LLC în
Statele Unite şi în alte ţări.
Marca N este marcă comercială sau marcă
comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în
Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.
Android, Google Play şi Chromecast sunt
mărci comerciale ale Google Inc.
Apple, sigla Apple, iPhone, iPod,
iPod touch şi Retina sunt mărci comerciale
ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi
în alte ţări. App Store este o marcă de
serviciu a companiei Apple Inc.
77RO
Informaţii suplimentare
Servicii de reţea, conţinutul şi software-ul
(sistemul de operare şi) al acestui produs
pot fi guvernate de termeni şi condiţii
individuale, pot fi modificate, întrerupte
sau oprite în orice moment şi pot impune
plata anumitor taxe, furnizarea de
informaţii pentru înregistrare şi de
pe cardurile bancare.
Drepturi de autor şi mărci
comerciale
„Made for iPod” şi „Made for iPhone”
înseamnă că un accesoriu electronic a fost
conceput pentru a se conecta în mod
specific la iPod sau, respectiv, la iPhone
şi că respectarea standardelor de
performanţă Apple a fost certificată de
către dezvoltator. Compania Apple nu este
responsabilă pentru funcţionarea acestui
dispozitiv şi nici pentru conformarea
acestuia cu standardele de siguranţă şi de
reglementare. Reţineţi că utilizarea acestui
accesoriu cu iPod sau cu iPhone poate
afecta performanţa în regim de funcţionare
wireless.
Sigla „BRAVIA” este marcă comercială
a Sony Corporation.
„ClearAudio+” este marcă comercială
a Sony Corporation.
WALKMAN® şi sigla WALKMAN® sunt
mărci comerciale înregistrate ale
Sony Corporation.
„PlayStation” este o marcă comercială sau
o marcă comercială a Sony Interactive de
divertisment auto Inc.
Tehnologia de codificare audio MPEG
Layer-3 şi brevetele sunt utilizate sub
licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
Windows Media este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială
a Microsoft Corporation în Statele
Unite şi/sau în alte ţări.
Acest produs este protejat prin anumite
drepturi de proprietate intelectuală ale
Microsoft Corporation. Utilizarea sau
distribuirea unei astfel de tehnologii în
afara acestui produs este interzisă fără
a deţine o licenţă din partea Microsoft sau
a unui subsidiar autorizat al Microsoft.
Opera® Devices SDK aparţine Opera
Software ASA. Drepturi de autor 1995-2016
Opera Software ASA. Toate drepturile sunt
rezervate.
78RO
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® şi Wi-Fi
Alliance® sunt mărci comerciale
înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ şi Wi-Fi
Protected Setup™ sunt mărci comerciale
ale Wi-Fi Alliance.
LDAC™ şi sigla LDAC sunt mărci comerciale
înregistrate ale Sony Corporation.
LDAC este o tehnologie de codificare audio
dezvoltată de Sony care permite transmisia
de conţinuturi audio de înaltă rezoluţie
(Hi-Res), chiar şi printr-o conexiune
Bluetooth. Spre deosebire de alte
tehnologii de codificare compatibile
cu Bluetooth, precum SBC, aceasta
funcţionează fără a reduce calitatea
conţinutul audio Hi-Res* şi permite
transmiterea prin reţeaua wireless
Bluetooth a unui volum de date de
aproximativ de trei ori mai mare**,
comparativ cu celelalte tehnologii,
la o calitate a sunetului fără precedent,
printr-o codificare eficientă şi o organizare
optimă a pachetelor.
* cu excepţia conţinuturilor în format DSD
**în comparaţie cu SBC (Subband Coding),
când se selectează rata de biţi 990 kbps
(96/48 kHz) sau 909 kbps (88,2/44,1 kHz)
Acest produs conţine software-uri supuse
Licenţei publice generale (General Public
License, „GPL”) GNU şi Licenţei publice
secundare/de bibliotecă (Lesser General
Public License - „LGPL”) GNU. Aceste
licenţe stipulează faptul că clienţii au
dreptul de a obţine, modifica şi redistribui
codul sursă al software-ului amintit,
în conformitate cu termenii impuşi
de GPL sau de LGPL.
Pentru detalii privind GPL, LGPL şi alte
licenţe software, consultaţi [Software
License Information] din [System Settings],
în meniul [Setup] al produsului.
Codul sursă al software-ului utilizat în acest
produs se supune termenilor impuşi de
GPL şi de LGPL şi este disponibil pe web.
Pentru descărcare, accesaţi următoarea
adresă:
URL:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Reţineţi că Sony nu poate răspunde
niciuneia dintre întrebările referitoare
la conţinutul acestui cod sursă.
„DSEE HX” este marcă comercială
a Sony Corporation.
Informaţii suplimentare
DLNA™, sigla DLNA şi DLNA CERTIFIED™
sunt mărci comerciale, mărci de servicii
sau mărci de certificare ale Digital Living
Network Alliance.
Acest produs încorporează software-ul
Spotify în baza unei licenţe terţe pe care
o găsiţi aici*:
https://developer.spotify.com/esdkthird-party-licenses/
Spotify şi siglele Spotify sunt mărci
comerciale ale Spotify Group.*
* În funcţie de ţară şi de regiune, este
posibil ca această funcţie să nu fie
disponibilă.
Toate celelalte mărci comerciale aparţin
deţinătorilor de drept ale acestora.
79RO
Index
A
I
Actualizare 50
Audio DRC 50
Audio Output 51
Audio Return Channel (ARC) 47, 52
Audio Settings 50
Auto Home Network Access
Permission 54
Auto Standby 53
Auto Update 53
Auto Update Settings 53
Initialise Personal Information 54
Input Skip Setting 54
Internet Settings 53
IR-Repeater 52
B
O
Bluetooth Codec - AAC 51
Bluetooth Codec - LDAC 51
Bluetooth Mode 51
Bluetooth Settings 51
Bluetooth Standby 45, 51
OSD Language 52
Output Video Resolution 50
C
Q
Connection Server Settings 54
Control for HDMI 46, 52
R
D
Device List 51
Device Name 53
DSEE HX 50
E
Easy Setup 54
External Control 54
F
Funcţia Child lock 44
H
HDMI Settings 52
Home Network Access Control 54
80RO
N
Network Connection Diagnostics 54
Network Connection Status 53
Network Settings 53
NFC 29
P
PRTCT 63
Quick Start/Network Standby 45, 53
Reset to Factory Default
Settings 54, 64
Resetare 64
Resetting 54
Reţea 18
S
Screen Settings 50
Software License Information 53
Software Update 50
Software Update Notification 53
SongPal 34
Speaker Settings 50
Subwoofer 26, 41, 58
Sunetul de transmisie multiplex 43
System Information 53
System Settings 52
T
Telecomandă 13, 45
Time Zone 53
TV Audio Input Mode 52
W
Wireless Playback Quality 52
Wireless Subwoofer Connection 52
Y
YCbCr/RGB (HDMI) 50
81RO
Software-ul acestui sistem se poate actualiza în viitor. Pentru a afla detalii despre
eventualele actualizări disponibile, vizitaţi următorul URL.
www.sony.eu/support
©2017 Sony Corporation
4-687-810-32(1) (RO)
Download PDF

advertising