Sony | HT-RT5 | Sony HT-RT5 Sistem Home Cinema pe 5.1 canale cu tehnologie Wi-Fi/Bluetooth® Instrucţiuni de utilizare

Sistem Home Theatre
Instrucţiuni de utilizare
HT-RT5
Pentru clienţii din Europa
AVERTISMENT
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu
închis, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap
încorporat.
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu
acoperiţi orificiul de ventilare al aparatului
cu ziare, feţe de masă, draperii etc.
Nu expuneţi aparatul la surse de flacără
deschisă (de exemplu lumânări aprinse).
Pentru a reduce riscul de incendiu şi de
electrocutare, evitaţi stropirea aparatului
şi posibilitatea ca pe acesta să se scurgă
lichide şi nu plasaţi pe aparat obiecte
pline cu lichide, precum vazele.
Unitatea rămâne sub tensiune chiar şi
atunci când este oprită, atât timp cât este
conectată la priza de c.a.
Deoarece pentru deconectarea unităţii
de la priză se foloseşte ştecărul principal,
conectaţi unitatea la o priză de c.a. uşor
accesibilă. Dacă observaţi nereguli în
funcţionarea unităţii, deconectaţi imediat
ştecărul principal de la priza de c.a.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele
cu baterii instalate la căldură excesivă,
precum lumina directă a soarelui şi focul.
Doar pentru utilizare la interior.
Cabluri recomandate
Trebuie utilizate cabluri şi conectori
ecranaţi şi împământaţi corespunzător
pentru cuplarea la computerele gazdă
şi/sau la periferice.
Pentru boxa bară
Plăcuţa de identificare este amplasată
pe baza boxei bară.
2RO
Aviz pentru clienţi: următoarele
informaţii sunt valabile doar în
cazul echipamentelor vândute în
statele ce aplică directivele UE.
Acest produs a fost fabricat de sau în
numele Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Întrebările referitoare la modul în care
acest produs respectă legislaţia
Uniunii Europene trebuie să fie
adresate reprezentantului autorizat,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.
Comunicaţi orice probleme legate
de service sau garanţie la adresele
menţionate în documentele separate
de service sau garanţie.
Prin prezenta, Sony Corporation declară
că acest echipament este în conformitate
cu cerinţele de bază şi cu alte prevederi
relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Pentru detalii, vă rugăm să accesaţi
următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/
Acest produs este destinat utilizării în
următoarele ţări:
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO,
PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL, BA,
MK, MD, RS, ME, Kosovo
Banda 5150 – 5350 MHz este destinată
numai operaţiunilor desfăşurate
la interior.
Acest echipament a fost testat şi s-a
constatat că respectă limitele specificate
în regulamentele privind compatibilitatea
electromagnetică, utilizând un cablu de
conectare mai scurt de 3 metri.
Casarea
echipamentelor
electrice şi
electronice uzate
(valabil în ţările
Uniunii Europene
şi în alte ţări din
Europa care au
sisteme de
colectare
diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs sau
pe ambalaj indică faptul că produsul
respectiv nu trebuie tratat ca deşeu
menajer. În schimb, acesta trebuie predat
la punctul de colectare relevant pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice. Asigurându-vă că acest
produs este casat în mod corect veţi ajuta
la prevenirea eventualelor consecinţe
negative asupra mediului şi sănătăţii
umane, consecinţe ce ar putea rezulta
altfel din manipularea incorectă ca deşeu
a acestui produs. Reciclarea materialelor
contribuie la conservarea resurselor
naturale. Pentru informaţii mai detaliate
referitoare la reciclarea acestui produs,
contactaţi autorităţile locale, serviciul
local de eliminare a deşeurilor menajere
sau magazinul de la care aţi achiziţionat
produsul.
Doar în
Europa
Eliminarea bateriilor
uzate (valabil în ţările
Uniunii Europene şi
în alte ţări din Europa
care au sisteme de
colectare diferenţiată)
plumb (Pb) dacă bateria conţine mai mult
de 0,0005 % mercur sau 0,004 % plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt
eliminate în mod corect veţi ajuta la
prevenirea eventualelor consecinţe
negative asupra mediului şi sănătăţii
umane, consecinţe ce ar putea rezulta
altfel din manipularea incorectă ca deşeu
a bateriilor. Reciclarea materialelor
contribuie la conservarea resurselor
naturale.
În cazul produselor care, din motive
de siguranţă, de performanţă sau
de integritate a datelor, necesită
o conexiune permanentă la o baterie
încorporată, aceasta trebuie înlocuită
doar de către personal de service calificat.
Pentru a vă asigura că bateria este tratată
în mod corespunzător, predaţi produsul la
sfârşitul duratei de exploatare la punctul
de colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi
secţiunea referitoare la modul de
eliminare în siguranţă a bateriilor din
produs. Predaţi bateriile la punctul de
colectare relevant pentru reciclarea
bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate referitoare
la reciclarea acestui produs sau a
bateriilor, contactaţi autorităţile locale,
serviciul local de eliminare a deşeurilor
menajere sau magazinul de la care aţi
achiziţionat produsul.
Acest simbol prezent pe
baterie sau pe ambalaj
indică faptul că bateria furnizată
împreună cu produsul respectiv nu
trebuie tratată ca deşeu menajer.
Este posibil ca pe anumite baterii, acest
simbol să fie utilizat în combinaţie cu
un simbol chimic. Se adaugă simbolurile
chimice pentru mercur (Hg) sau
3RO
Cu privire la aceste
Instrucţiuni de utilizare
• Instrucţiunile din aceste Instrucţiuni
de utilizare descriu comenzile de pe
telecomandă. Puteţi utiliza, în egală
măsură, comenzile de pe boxa bară,
dacă acestea au nume identice sau
similare cu cele de pe telecomandă.
• Unele ilustraţii sunt desene schematice
şi pot fi diferite de produsul efectiv.
• Elementele afişate pe ecranul televizorului
pot varia, în funcţie de zonă.
• Setarea implicită este subliniată.
• Textul cuprins între paranteze drepte ([--])
apare pe ecranul televizorului, în vreme ce
textul cuprins între ghilimele („-”) apare pe
afişajul de pe panoul frontal.
4RO
Cuprins
Conectare
 Ghid de pornire (document separat)
Cu privire la aceste Instrucţiuni
de utilizare ..............................4
Ascultarea/Vizualizarea
Ascultarea sunetului
de la un televizor, player
Blu-ray Disc™, decodor
pentru cablu/satelit etc. ........ 7
Redarea de muzică/fotografii
de pe un dispozitiv USB .........8
Ascultarea de muzică de pe un
dispozitiv BLUETOOTH ...........8
Redarea de muzică/fotografii
de pe alte dispozitive,
cu ajutorul funcţiei de reţea ...8
Reglare sunet
Ascultarea de efecte de sunet
(modul fotbal etc.) ..................9
Utilizarea funcţiei DSEE
(reproducerea fişierelor
codec audio la o calitate
a sunetului naturală) ............ 10
Funcţii de reţea
Conectarea la o reţea
prin cablu ..............................15
Conectarea la o reţea wireless ...16
Redarea de fişiere
audio/fotografii într-o reţea
de domiciliu ........................... 17
Afişarea ecranului dispozitivului
mobil pe un televizor
(Screen mirroring) .................18
Ascultarea diferitelor servicii
online (Music Services) .........19
Vizualizarea conţinuturilor 4K
protejate prin drepturi de autor
Conectarea unui televizor 4K ..... 20
Conectarea dispozitivelor 4K ..... 22
Setări şi reglaje
Utilizarea afişajului de setare .... 23
Utilizarea meniului de opţiuni ... 30
Funcţii BLUETOOTH
Ascultarea de muzică de pe
un dispozitiv BLUETOOTH ..... 11
Ascultarea sunetului
prin transmisie către
un receptor compatibil
BLUETOOTH .......................... 13
5RO
Alte funcţii
Controlarea sistemului cu un
telefon inteligent sau cu
o tabletă (SongPal) ............... 32
Utilizarea Google Cast™ ............ 33
Utilizarea funcţiei
Control for HDMI pentru
„BRAVIA” Sync ...................... 34
Savurarea sunetului
de transmisie multiplex
(Dual Mono) .......................... 36
Dezactivarea butoanelor de
pe boxa bară (Child Lock) .... 36
Modificarea luminozităţii ............37
Economia de energie
în modul standby ..................37
Activarea funcţiei de
amplificare infraroşii
(atunci când nu puteţi
controla televizorul) ..............37
Mai multe setări pentru sistemul
wireless (Subwoofer/Boxe
surround) .............................. 38
Calibrarea automată a setărilor
corespunzătoare pentru
boxe (Auto Calibration) ........ 40
Setarea boxelor
(Speaker Settings) .................41
Montarea boxei bară şi
a boxelor surround
pe perete .............................. 42
6RO
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie ....................45
Depanare ................................... 48
Ghid pentru componente
şi comenzi .............................55
Tipuri de fişiere redabile ............ 60
Formate audio acceptate ........... 61
Specificaţii ...................................62
Cu privire la comunicarea
BLUETOOTH ..........................65
Index .......................................... 66
ACORD DE LICENŢĂ CU
UTILIZATORUL FINAL ........... 68
Afişajul televizorului: [Home Network]
Afişajul boxei bară: „H. NET”
Conţinut stocat pe un server (pagina 17)
Ascultarea/Vizualizarea
1
2
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Ascultarea/Vizualizarea
Ascultarea sunetului de
la un televizor, player
Blu-ray Disc™, decodor
pentru cablu/satelit etc.
Afişajul televizorului: [Music Services]
Afişajul boxei bară: „M. SERV”
Conţinut din servicii de muzică disponibile
pe internet (pagina 19)
Sfat
• De asemenea, puteţi apăsa PAIRING
şi MIRRORING pe telecomandă, pentru
a selecta [Bluetooth Audio], respectiv
[Screen mirroring].
Apăsaţi /// pentru a selecta
intrarea dorită, apoi apăsaţi .
Puteţi utiliza, de asemenea, butonul
INPUT de pe telecomandă.
Afişajul televizorului: [TV]
Afişajul boxei bară: „TV”
Dispozitiv (televizor etc.) conectat la mufa TV
(DIGITAL IN (TV)) sau un televizor compatibil cu
funcţia Audio Return Channel, conectat la mufa
HDMI OUT (ARC)
Afişajul televizorului: [HDMI1]/[HDMI2]/
[HDMI3]
Afişajul boxei bară: „HDMI 1”/„HDMI 2”/
„HDMI 3”
Dispozitiv conectat la HDMI IN 1, HDMI IN 2 sau
HDMI IN 3
Afişajul televizorului: [Bluetooth Audio]
Afişajul boxei bară: „BT”
Dispozitiv BLUETOOTH care acceptă A2DP
(pagina 11)
Afişajul televizorului: [Analog]
Afişajul boxei bară: „ANALOG”
Dispozitiv conectat la mufa ANALOG IN
Afişajul televizorului: [USB]
Afişajul boxei bară: „USB”
Dispozitivul USB conectat la portul
(pagina 8)
(USB)
Afişajul televizorului: [Screen mirroring]
Afişajul boxei bară: „SCR M”
Dispozitiv compatibil cu Screen mirroring
(pagina 18)
7RO
Redarea de muzică/
fotografii de pe un
dispozitiv USB
Ascultarea de muzică
de pe un dispozitiv
BLUETOOTH
Puteţi reda fişiere audio/fotografii
stocate pe un dispozitiv USB conectat.
Pentru tipurile de fişiere redabile,
consultaţi „Tipuri de fişiere redabile”
(pagina 60).
Consultaţi „Funcţii BLUETOOTH”
(pagina 11).
1
Conectaţi dispozitivul USB la portul
(USB).
Înainte de conectare, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale
dispozitivului USB.
Redarea de muzică/
fotografii de pe alte
dispozitive, cu ajutorul
funcţiei de reţea
Consultaţi „Funcţii de reţea” (pagina 15).
2
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
3
Apăsaţi /// pentru a selecta
[USB], apoi apăsaţi .
4
Apăsaţi / pentru a selecta
[Music] sau
[Photo].
5
Selectaţi conţinutul dorit folosind
/// şi .
Notă
• Nu deconectaţi dispozitivul USB în timpul
operaţiei. Pentru a evita avarierea datelor
sau deteriorarea dispozitivului USB, opriţi
sistemul înainte să conectaţi sau să
deconectaţi dispozitivul USB.
8RO
Reglare sunet
Ascultarea de efecte de
sunet (modul fotbal etc.)
Selectarea câmpului de sunet
[Standard]
Efectele de sunet sunt optimizate pentru sursa
respectivă.
Sfaturi
• Puteţi apăsa şi CLEARAUDIO+ pentru
a selecta [ClearAudio+].
• Nu puteţi selecta câmpul de sunet dacă
[Sound Effect] nu este setat pe (pagina 26).
Apăsaţi în mod repetat SOUND FIELD în
timpul redării.
Pentru a selecta câmpul de sunet
din meniul de opţiuni
[ClearAudio+] (Recomandat)
Setarea de sunet este comutată automat
în funcţie de intrarea de sunet.
Selectaţi acest mod dacă doriţi să scoateţi
sunet pe 2 canale pe boxele surround.
Sunetul multicanal este scos prin boxe
aşa cum a fost înregistrat.
1 Apăsaţi OPTIONS şi / pentru
[Movie]
Scoate sunete cu efecte adecvate pentru filme.
Acest mod vă permite să vă bucuraţi de
densitatea reprodusă şi expansiunea bogată
a sunetului.
Sunetul provenit de la boxe este identic cu
sunetul de intrare. Sunetul pe 2 canale nu este
scos prin boxele surround.
[Music]
Efectele de sunet sunt optimizate pentru
muzică.
Sunetul provenit de la boxe este identic cu
sunetul de intrare. Sunetul pe 2 canale nu este
scos prin boxele surround.
[Game]
Efectele de sunet sunt optimizate pentru
jocuri.
Sunetul provenit de la boxe este identic
cu sunetul de intrare. Sunetul pe 2 canale
nu este scos prin boxele surround.
[Music Arena]
Efectele de sunet vă permit să vă bucuraţi de
concerte de muzică deosebit de antrenante,
datorită tehnologiei unice Sony Audio DSP.
2
a selecta [Sound Field], apoi
apăsaţi .
Apăsaţi / pentru a selecta câmpul
de sunet dorit, apoi apăsaţi .
Utilizarea funcţiei Football
Mode
Sunt generate efecte de sunet care
creează senzaţia autentică a unui stadion
de fotbal, atunci când urmăriţi transmisia
în direct a unui meci de fotbal.
Apăsaţi FOOTBALL de mai multe ori,
în vreme ce urmăriţi transmisia unui
meci de fotbal.
• [Narration On]: Creează senzaţia
captivantă specifică unui stadion de
fotbal, prin amplificarea ovaţiilor de
pe stadion.
• [Narration Off]: Creează o senzaţie şi
mai captivantă specifică unui stadion
de fotbal, prin reducerea nivelului de
volum al comentariilor, pe lângă
amplificarea ovaţiilor.
• [Off]: Modul fotbal este dezactivat.
Note
• Vă recomandăm să selectaţi modul fotbal
atunci când urmăriţi transmisia unui meci
de fotbal.
9RO
Reglare sunet
Puteţi savura cu uşurinţă câmpuri de
sunet preprogramate, adaptate la diferite
tipuri de surse de sunet.
[Cinema Studio 9.1ch]
Efectele de sunet vă permit să vă bucuraţi de
un sunet surround realist identic cu cel din
sălile de cinema.
Sunetul provenit de la boxe este identic
cu sunetul de intrare.
• Dacă se aud sunete nenaturale atunci când
selectaţi [Narration Off], utilizaţi [Narration
On].
• Modul fotbal este setat automat pe [Off]
atunci când efectuaţi următoarele
operaţiuni:
– Opriţi sistemul.
– Apăsaţi oricare dintre butoanele pentru
câmp de sunet (pagina 59).
• Această caracteristică nu acceptă sunet
monofonic.
Sfaturi
• De asemenea, puteţi selecta [Football]
din meniul de opţiuni (pagina 30).
• Dacă este disponibil fluxul audio 5.1, vă
recomandăm să îl selectaţi de pe televizor
sau decodorul pentru cablu/satelit.
• Nu puteţi selecta modul fotbal dacă [Sound
Effect] nu este setat pe (pagina 26).
Utilizarea funcţiei DSEE
(reproducerea fişierelor
codec audio la o calitate
a sunetului naturală)
Această funcţie îmbunătăţeşte calitatea
sunetului pentru fişierele audio
comprimate deoarece restaurează
sunetul de înaltă rezoluţie eliminat în
urma procesului de compresie. Puteţi
asculta un sunet de o calitate similară
celei originale, natural şi cu o bună
distribuţie spaţială.
Această funcţie este disponibilă doar
dacă selectaţi [Music] la câmpul de sunet.
Note
Utilizarea funcţiei Night Mode
Sunetul este scos cu volum scăzut,
cu o pierdere minimă a fidelităţii şi
clarităţii dialogului.
Apăsaţi NIGHT în mod repetat.
• [On]: Activează funcţia mod nocturn.
• [Off]: Dezactivează funcţia mod
nocturn.
Sfat
• De asemenea, puteţi selecta [Night]
din meniul de opţiuni (pagina 30).
Utilizarea funcţiei Voice
• Numai caracteristica de restaurare a
sunetelor fine din funcţia DSEE se va aplica
surselor audio PCM cu compresie fără
pierderi. Funcţia DSEE nu este disponibilă
pentru fişiere în format DSD (DSDIFF, DSF).
Fişierul este extins la maxim 96 kHz/24 bit
sau echivalent.
• Această funcţie lucrează cu semnale de
intrare digitale cu 2 canale de 44,1 kHz
sau 48 kHz.
• Această funcţie nu este disponibilă atunci
când se selectează [Analog].
• Această funcţie nu este disponibilă atunci
când se selectează [Transmitter] în
[Bluetooth Mode] (pagina 26).
1
Ajută la îmbunătăţirea clarităţii
dialogurilor.
Apăsaţi VOICE în mod repetat.
2
• [Type 1]: Standard
• [Type 2]: Gama de dialog este
amplificată.
• [Type 3]: Gama de dialog este
amplificată şi sunetele greu de distins
de către vârstnici sunt intensificate.
3
4
Sfat
• De asemenea, puteţi selecta [Voice] din
meniul de opţiuni (pagina 30).
10RO
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi
[Setup] [Audio
Settings] din meniul de pornire.
Selectaţi [DSEE].
Selectaţi [On].
Sfat
Funcţii BLUETOOTH
Ascultarea de muzică de
pe un dispozitiv
BLUETOOTH
Pentru a asculta sunetul de pe
dispozitivul împerecheat
1 Apăsaţi HOME.
2
Pentru a împerechea sistemul
cu dispozitivul (Împerechere)
1 Apăsaţi PAIRING.
2
3
Indicatorul (albastru) de pe boxa
bară clipeşte des în timpul
împerecherii BLUETOOTH.
Porniţi funcţia BLUETOOTH, apoi
selectaţi „HT-RT5” după ce aţi
căutat acest nume pe dispozitivul
BLUETOOTH.
Dacă se solicită o cheie de acces,
introduceţi „0000”.
Asiguraţi-vă că indicatorul
(albastru) de pe boxa bară se
aprinde. (Acesta arată că a fost
stabilită o conexiune.)
Pentru a revoca operaţiunea
de împerechere
3
4
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi [Bluetooth Audio].
Boxa bară este conectată automat la
ultimul dispozitiv BLUETOOTH
conectat.
Asiguraţi-vă că indicatorul
(albastru) de pe boxa bară se
aprinde. (Acesta arată că a fost
stabilită o conexiune.)
Dacă nu a fost stabilită conexiunea
pe dispozitivul BLUETOOTH selectaţi
„HT-RT5”.
Porniţi redarea audio cu software-ul
de muzică de pe dispozitivul
BLUETOOTH conectat.
Notă
• Dacă dispozitivul dvs. BLUETOOTH este
compatibil cu AVRCP, atunci când conectaţi
acest sistem şi dispozitivul BLUETOOTH,
puteţi controla redarea prin apăsarea ,
, , / şi /.
Apăsaţi HOME sau INPUT.
11RO
Funcţii BLUETOOTH
Împerecherea acestui sistem
cu un dispozitiv BLUETOOTH
• După stabilirea conexiunii BLUETOOTH,
se va afişa un mesaj în care se recomandă
ce aplicaţie să descărcaţi, în funcţie de
dispozitivul conectat.
Dacă urmaţi instrucţiunile afişate, puteţi
descărca aplicaţia SongPal care vă va
permite să operaţi acest sistem.
Consultaţi „Controlarea sistemului cu un
telefon inteligent sau cu o tabletă
(SongPal)” (pagina 32) pentru detalii privind
SongPal.
Conectarea la un dispozitiv
BLUETOOTH prin funcţia
One-touch (NFC)
Dacă ţineţi un dispozitiv BLUETOOTH
compatibil NFC în apropierea mărcii N
de pe boxa bară, sistemul şi dispozitivul
BLUETOOTH realizează automat
împerecherea şi conexiunea BLUETOOTH.
Dispozitive compatibile
Telefoane inteligente, tablete şi playere
muzicale cu funcţia NFC încorporată (Sistem
de operare: Android™ 2.3.3 sau mai recent,
cu excepţia Android 3.x)
Note
• În funcţie de dispozitiv, este posibil să fie
necesară parcurgerea următoarelor
manevre pe dispozitivul la distanţă,
în prealabil.
– Porniţi funcţia NFC.
– Descărcaţi aplicaţia „NFC Easy Connect”
de pe Google Play™ şi porniţi-o. (Este
posibil ca aplicaţia să nu fie disponibilă
în anumite ţări/regiuni.) Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
dispozitivului.
• Această caracteristică nu funcţionează
cu receptori compatibili BLUETOOTH
(de exemplu, căşti). Pentru a asculta
sunetul cu ajutorul unui receptor
compatibil BLUETOOTH, consultaţi
„Ascultarea sunetului prin transmisie către
un receptor compatibil BLUETOOTH”
(pagina 13).
12RO
1
2
3
Atingeţi marca N a boxei bară cu
dispozitivul BLUETOOTH.
Asiguraţi-vă că indicatorul
(albastru) de pe boxa bară se
aprinde. (Acesta arată că a fost
stabilită o conexiune.)
Porniţi redarea unei surse audio
pe dispozitivul BLUETOOTH.
Ascultarea sunetului
prin transmisie către
un receptor compatibil
BLUETOOTH
1
2
3
4
5
6
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi
[Setup] [Bluetooth
Settings] din meniul de pornire.
Selectaţi [Bluetooth Mode].
Selectaţi [Transmitter].
Porniţi funcţia BLUETOOTH de
pe dispozitivul BLUETOOTH.
Selectaţi numele receptorului
BLUETOOTH de pe lista [Device List]
din [Bluetooth Settings]
(pagina 26).
Când conexiunea BLUETOOTH
a fost stabilită, indicatorul (albastru)
se aprinde.
Dacă nu puteţi găsi numele
receptorului dvs. BLUETOOTH în
[Device List], selectaţi [Scan].
Notă
• Ecranul [Device List] apare după ce
confirmaţi în caseta de dialog atunci
când modificaţi [Bluetooth Mode] la
[Transmitter] din alte moduri.
7
Porniţi redarea sursei audio prin
intermediul sistemului.
Sunetul se aude de la receptorul
BLUETOOTH.
Reglaţi volumul.
Reglaţi nivelul volumului mai întâi
la receptorul BLUETOOTH. Atunci
când este conectat la un receptor
BLUETOOTH, nivelul volumului
sistemului nu poate fi controlat.
VOLUME +/– de pe boxa bară şi
 +/– de pe telecomandă au efect
numai asupra receptorului
BLUETOOTH.
Note
• Puteţi înregistra cel mult 9 receptori
BLUETOOTH. Dacă se înregistrează un al
10-lea receptor BLUETOOTH, receptorul
BLUETOOTH care a fost conectat cel mai
demult va fi înlocuit cu cel nou.
• Sistemul poate afişa până la 15 receptori
BLUETOOTH detectaţi în [Device List].
• Nu puteţi modifica efectul de sunet sau
setările din meniul de opţiuni în timpul
transmiterii sunetului.
• Unele conţinuturi nu pot fi transmise,
din cauza protecţiei conţinuturilor.
• Redarea de pe receptorul BLUETOOTH
poate fi decalată faţă de cea de pe sistem
în funcţie de caracteristicile tehnologiei
BLUETOOTH wireless.
• Sunetul nu iese din boxe şi prin mufa
HDMI OUT (ARC) atunci când un receptor
BLUETOOTH este conectat cu succes la
sistem.
• [Screen mirroring], [Bluetooth Audio]
şi funcţia Home Theatre Control sunt
dezactivate când sistemul este în modul
transmiţător.
Sfaturi
• Puteţi activa sau dezactiva recepţia
sunetelor AAC sau LDAC de la dispozitivul
BLUETOOTH (pagina 27).
• De asemenea, puteţi comuta [Bluetooth
Mode] folosind RX/TX de pe telecomandă.
Atunci când dispozitivul BLUETOOTH din
pasul 5 a finalizat împerecherea şi este
dispozitivul conectat cel mai recent, îl
puteţi conecta la sistem automat, apăsând
doar RX/TX de pe telecomandă. În acest
caz, nu mai trebuie să parcurgeţi pasul 6.
13RO
Funcţii BLUETOOTH
Puteţi asculta sunetul redat de la sursa
conectată la sistem folosind un receptor
compatibil BLUETOOTH (de exemplu,
o pereche de căşti).
8
Pentru a deconecta receptorul
BLUETOOTH
Efectuaţi oricare dintre următoarele
manevre.
– Dezactivaţi funcţia BLUETOOTH
a receptorului BLUETOOTH.
– Setaţi [Bluetooth Mode] la [Receiver]
sau [Off] (pagina 26).
– Opriţi sistemul sau receptorul
BLUETOOTH.
– Selectaţi numele de dispozitiv al
receptorului BLUETOOTH conectat din
[Device List] din [Bluetooth Settings].
Pentru a şterge un receptor
BLUETOOTH înregistrat din lista
cu dispozitive
1 Urmaţi paşii de la 1 la 6 din
2
3
4
„Ascultarea sunetului
prin transmisie către un receptor
compatibil BLUETOOTH”.
Selectaţi numele dispozitivului,
apoi apăsaţi OPTIONS.
Selectaţi [Remove] şi apăsaţi .
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran
pentru a şterge dispozitivul
BLUETOOTH dorit de pe lista
cu dispozitive.
14RO
Configurarea unei conexiuni
prin cablu la o reţea
Funcţii de reţea
Conectarea la o reţea
prin cablu
Conectarea sistemului la reţea
cu un cablu LAN
1
2
3
4
5
Internet
Cablu LAN
(nefurnizat)
Cablu LAN
(nefurnizat)
Modem
6
7
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi
[Setup] [Network
Settings] din meniul de pornire.
Selectaţi [Internet Settings].
Selectaţi [Wired Setup].
Ecranul de selectare a metodei de
obţinere a unei adrese IP apare pe
ecranul televizorului.
Selectaţi [Auto].
Sistemul începe procedura de
conectare la reţea.
Apare ecranul de confirmare.
Apăsaţi / pentru a naviga prin
informaţii şi apoi apăsaţi .
Selectaţi [Save & Connect].
Sistemul începe procedura de
conectare la reţea. Pentru detalii,
citiţi mesajele care apar pe ecranul
televizorului.
Router
Dacă se utilizează o adresă IP fixă
Selectaţi [Custom] la pasul 5 şi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.
Sfat
Server
Sfat
• Consultaţi [Network Connection Status]
când verificaţi starea conexiunii la reţea
(pagina 29).
• Vă recomandăm să utilizaţi un cablu
ecranat cu interfaţă dreaptă (cablu LAN).
15RO
Funcţii de reţea
Următoarea ilustraţie prezintă un
exemplu de configurare a unei reţele.
Vă recomandăm o conexiune prin cablu
pentru o funcţionare stabilă a reţelei.
Puteţi configura o conexiune prin cablu la
o reţea cu ajutorul procedurii următoare.
Conectarea la o reţea
wireless
Configurarea unei conexiuni
LAN wireless
Înainte de efectuarea setărilor
de reţea
Atunci când routerul LAN wireless
(punctul de acces) este compatibil cu
Wi-Fi Protected Setup (WPS), puteţi
configura cu uşurinţă setările reţelei
cu butonul WPS.
În caz contrar, va trebui să selectaţi sau
să introduceţi informaţiile următoare.
În prealabil, verificaţi informaţiile
următoare.
• Numele reţelei (SSID)* aferent
routerului/punctului de acces LAN
wireless
• Cheia de securitate (parola)** reţelei
* SSID (Service Set Identifier) este un nume
ce identifică un anumit punct de acces.
** Aceste informaţii ar trebui să fie
menţionate pe o etichetă de pe routerul/
punctul de acces LAN wireless, în
instrucţiunile de utilizare, de persoana
care configurează reţeaua wireless sau
de furnizorul de servicii de internet.
1
2
3
4
5
6
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi
[Setup] [Network
Settings] din meniul de pornire.
Selectaţi [Internet Settings].
Selectaţi [Wireless Setup(built-in)].
Selectaţi [Wi-Fi Protected Setup
(WPS)].
Selectaţi [Start].
16RO
7
Apăsaţi butonul WPS de pe punctul
de acces.
Sistemul începe procedura
de conectare la reţea.
Dacă selectaţi numele de reţea (SSID)
dorit
Selectaţi numele de reţea (SSID) dorit la
pasul 5, introduceţi cheia de securitate
(sau parola) utilizând tastatura software,
apoi selectaţi [Enter] pentru a confirma
cheia de securitate. Sistemul începe
procedura de conectare la reţea. Pentru
detalii, citiţi mesajele care apar pe ecranul
televizorului.
Dacă se utilizează o adresă IP fixă
Selectaţi [New connection registration]
la pasul 5 şi urmaţi instrucţiunile de pe
ecran.
Dacă utilizaţi un cod PIN (WPS)
Selectaţi [New connection registration]
la pasul 5, apoi selectaţi [(WPS) PIN
method].
Sfat
• Consultaţi [Network Connection Status]
când verificaţi starea conexiunii la reţea
(pagina 29).
Redarea de fişiere audio/
fotografii într-o reţea de
domiciliu
5
Selectaţi dispozitivul dorit.
Apăsaţi / pentru a selecta
[Music] sau
[Photo] şi apoi
apăsaţi .
Selectaţi conţinutul dorit cu
/// şi
.
Redarea fişierelor la distanţă
prin comandarea sistemului
(dispozitiv de redare) cu
ajutorul unui controler din
Reţeaua de domiciliu
Puteţi controla sistemul cu un dispozitiv
compatibil cu funcţia de controler în
reţeaua de domiciliu (o aplicaţie de pe
telefonul mobil etc.) atunci când redaţi
fişiere stocate pe un server.
Server
Faceţi pregătirile pentru utilizarea
funcţiei Home Network.
• Conectaţi sistemul la o reţea.
• Pregătiţi un alt dispozitiv compatibil
cu reţeaua de domiciliu. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
a dispozitivului.
Dispozitiv de
redare
(Acest sistem)
Redarea fişierelor stocate pe
un server prin sistem (player)
Server
Player
(Acest sistem)
Controler
Pentru detalii referitoare la utilizare,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
primite împreună cu dispozitivul
compatibil cu funcţia de controler
în reţeaua de domiciliu.
Notă
1
2
• Nu controlaţi sistemul cu telecomanda
furnizată şi cu un controler în acelaşi timp.
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi [Home Network].
Sfat
• Sistemul este compatibil cu funcţia
„Play To” a Windows Media® Player 12,
care este inclus standard în Windows 7.
17RO
Funcţii de reţea
Puteţi reda fişiere audio/fotografii de
pe alte dispozitive compatibile cu reţeaua
de domiciliu, conectându-le la reţeaua de
domiciliu.
Acest sistem poate fi utilizat ca player
şi ca dispozitiv de redare.
• Server: stochează şi partajează
conţinuturi media digitale
• Player: Detectează şi redă conţinuturi
media digitale de pe server
• Dispozitiv de redare: primeşte şi redă
conţinuturi media digitale de pe server
şi poate fi comandat de un alt dispozitiv
(controler)
• Controler: Controlează dispozitivul
de redare
3
4
Afişarea ecranului
dispozitivului mobil
pe un televizor (Screen
mirroring)
[Screen mirroring] este o funcţie care
afişează ecranul unui dispozitiv mobil pe
televizor, prin tehnologia Miracast.
Sistemul poate fi conectat direct la un
dispozitiv compatibil cu funcţia Screen
mirroring (de exemplu, telefon inteligent,
tabletă). Vă puteţi bucura de utilizarea
afişajului dispozitivului pe ecranul mare al
televizorului. Pentru a utiliza această
caracteristică nu este necesar un router
wireless (sau un punct de acces).
1
2
Apăsaţi MIRRORING.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Activaţi funcţia Screen mirroring de
pe dispozitivul mobil.
Pentru detalii cu privire la activarea
funcţiei, consultaţi instrucţiunile de
utilizare primite împreună cu
dispozitivul mobil.
Pentru a conecta un telefon
inteligent Xperia etc. folosind
funcţia de oglindire One-touch
(NFC)
Apăsaţi MIRRORING, apoi ţineţi
dispozitivul, cum ar fi telefonul inteligent
Xperia, în apropierea mărcii N de pe boxa
bară.
Pentru a părăsi funcţia de oglindire
Apăsaţi HOME sau INPUT.
Note
• Atunci când folosiţi Screen mirroring,
calitatea imaginii şi a sunetului poate fi
deteriorată, uneori, din cauza
interferenţelor de la alte reţele.
• În funcţie de mediul de utilizare, calitatea
imaginii şi a sunetului se poate deteriora.
18RO
• Unele funcţii de reţea pot să nu fie
disponibile atunci când folosiţi Screen
mirroring.
• Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs. este
compatibil cu Miracast. Nu se garantează
conectivitatea cu toate dispozitivele
compatibile Miracast.
Sfat
• În cazul în care observaţi adesea cum
calitatea imaginii şi a sunetului se
deteriorează, încercaţi să setaţi [Screen
mirroring RF Setting] (pagina 29).
Ascultarea diferitelor
servicii online (Music
Services)
Cu acest sistem, puteţi asculta serviciile
de muzică oferite pe internet. Pentru a
utiliza această funcţie, sistemul trebuie să
fie conectat la internet.
Notă
1
2
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi [Music Services].
Pe ecranul televizorului apare lista cu
servicii de muzică.
Puteţi asculta conţinutul unei mari
varietăţi de servicii de muzică oferite
pe internet.
Pentru a verifica un cod de
înregistrare
Este posibil să vi se solicite introducerea
codului de înregistrare al sistemului
atunci când utilizaţi un nou serviciu
de muzică.
1 Selectaţi [Music Services] din meniul
2
de pornire.
Pe ecranul televizorului apare lista cu
furnizorii de servicii.
Apăsaţi / pentru a selecta
serviciul de muzică dorit, apoi
apăsaţi .
Pe ecranul televizorului apar
informaţiile de înregistrare, inclusiv
codul de înregistrare.
Notă
Sfat
• Puteţi actualiza lista cu furnizori de
servicii apăsând OPTIONS, urmat de
selecţia [Update List].
3
Selectaţi serviciul de muzică dorit.
• Este posibil să vedeţi informaţiile de
înregistrare pe ecranul televizorului atunci
când intraţi într-un serviciu de muzică.
Momentul în care apar aceste informaţii
depinde de serviciul de muzică.
19RO
Funcţii de reţea
• Înainte de a utiliza unele servicii de muzică,
este posibil să fie nevoie să înregistraţi
sistemul. Pentru detalii cu privire la
înregistrare, vizitaţi site-ul de asistenţă
pentru clienţi al furnizorului de servicii.
Înregistrarea unui serviciu
de muzică nou
Vizualizarea conţinuturilor 4K protejate prin drepturi de autor
Conectarea unui televizor 4K
Pentru a vizualiza conţinuturi 4K protejate prin drepturi de autor şi a asculta sunetul prin
boxa bară, conectaţi boxa bară şi televizorul printr-o mufă HDMI compatibilă HDCP 2.2.
Nu puteţi vizualiza conţinuturi 4K protejate prin drepturi de autor decât prin conectare
la mufa HDMI compatibilă HDCP 2.2. Pentru detalii privind dotarea televizorului cu
o mufă HDMI compatibilă HDCP 2.2, consultaţi instrucţiunile de utilizare primite cu
televizorul.
Atunci când mufa HDMI a televizorului este etichetată ARC*
şi compatibilă cu HDCP 2.2
Mufă HDMI
compatibilă HDCP 2.2
Cablu HDMI de mare viteză (nefurnizat)
* ARC (Audio Return Channel)
Funcţia ARC transmite sunet digital de la televizor către acest sistem folosind în acest scop
numai cablul HDMI de mare viteză.
20RO
Atunci când mufa HDMI a televizorului este etichetată ARC,
dar nu este compatibilă cu HDCP 2.2
Dacă mufa HDMI a televizorului este etichetată ARC dar nu este compatibilă cu
HDCP 2.2, conectaţi boxa bară la mufa HDMI a televizorului care este compatibilă cu
HDCP 2.2, folosind un cablu HDMI de mare viteză. Apoi, conectaţi un cablu optic digital
la mufa de ieşire optică a televizorului, pentru a asculta sunetul digital.
Cablu HDMI de mare
viteză (nefurnizat)
Vizualizarea conţinuturilor 4K protejate prin drepturi de autor
Mufă HDMI
compatibilă
HDCP 2.2
Cablu optic digital
(furnizat)
21RO
Conectarea dispozitivelor 4K
Conectaţi un dispozitiv 4K la mufa HDMI IN 1 a boxei bară.
Pentru detalii cu privire la compatibilitatea dispozitivului cu HDCP 2.2,
consultaţi instrucţiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul.
Player Blu-ray Disc, decodor pentru
cablu sau satelit etc.
Mufă HDMI
compatibilă HDCP 2.2
Cablu HDMI de mare viteză (nefurnizat)
22RO
Setări şi reglaje
Utilizarea afişajului de setare
Puteţi efectua diverse reglaje, cu privire la aspecte cum sunt imaginea şi sunetul.
Setările implicite sunt subliniate.
1
2
3
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul televizorului.
Apăsaţi  pentru a selecta
[Setup].
Apăsaţi / pentru a selecta pictograma categoriei de setări dorite şi apoi
apăsaţi .
Pictogramă
Explicaţie
Setări şi reglaje
[Software Update] (pagina 24)
Actualizează software-ul sistemului.
[Screen Settings] (pagina 24)
Efectuează setări de ecran corespunzătoare tipului de televizor.
[Audio Settings] (pagina 25)
Efectuează setări audio corespunzătoare tipului de mufe de conectare.
[Bluetooth Settings] (pagina 26)
Efectuează setări detaliate pentru funcţia BLUETOOTH.
[System Settings] (pagina 27)
Efectuează setările referitoare la sistem.
[Network Settings] (pagina 29)
Efectuează setări detaliate pentru internet şi reţeaua de domiciliu.
[Input Skip Setting] (pagina 30)
Configurează setarea de ignorare a intrărilor, pentru fiecare intrare în parte.
[Easy Setup] (pagina 30)
Execută din nou [Easy Setup] pentru a efectua setările de bază.
[Easy Network Settings] (pagina 30)
Execută [Easy Network Settings] pentru a efectua setările de reţea de bază.
[Resetting] (pagina 30)
Resetează sistemul la setările implicite din fabrică.
23RO
[Software Update]
Actualizând software-ul la cea mai
recentă versiune, puteţi beneficia de
cele mai noi funcţii.
În timpul unei actualizări software,
pe afişajul de pe panoul frontal apare
„UPDT”. După ce actualizarea se încheie,
sistemul reporneşte automat.
Cât timp se desfăşoară operaţiunea
de actualizare, nu porniţi şi nu opriţi
sistemul şi nu exploataţi nici sistemul,
nici televizorul. Aşteptaţi să se finalizeze
actualizarea software.
Note
• Pentru informaţii despre funcţiile de
actualizare, accesaţi următorul site web:
www.sony.eu/support
• Pentru a efectua automat actualizarea
software, setaţi [Auto Update] pe [On]
(pagina 28). În funcţie de conţinutul
actualizării software, chiar dacă [Auto
Update] este setat pe [Off], actualizarea
poate fi realizată (pagina 28).
 [Update via Internet]
Actualizează software-ul sistemului
folosind reţeaua disponibilă. Asiguraţi-vă
că reţeaua este conectată la internet.
 [Update via USB Memory]
Actualizează software-ul folosind
memoria USB. Asiguraţi-vă că folderul cu
actualizarea software poartă denumirea
corectă „UPDATE”.
[Screen Settings]
 [TV Type]
[16:9]: Selectaţi această opţiune atunci
când conectaţi un televizor cu ecran
panoramic sau un televizor cu funcţie
mod de ecran panoramic.
[4:3]: Selectaţi această opţiune atunci
când conectaţi un televizor cu ecran 4:3
fără funcţie mod de ecran panoramic.
24RO
 [Output Video Resolution]
[Auto]: Scoate semnalul video potrivit
rezoluţiei televizorului sau a dispozitivului
conectat.
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p],
[1080i], [1080p]: Scoate semnalul video
potrivit setării de rezoluţie selectate.
* Dacă sistemul de culori al conţinutului
redat este NTSC, rezoluţia semnalelor
video nu poate fi convertită decât la [480i]
şi [480p].
 [24p Output]
[Network content 24p Output]
Această funcţie setează ieşirea de
semnale prin mufa HDMI OUT (ARC)
de pe sistem atunci când folosiţi funcţia
Screen mirroring.
[Auto]: Scoate semnale video 24p numai
atunci când conectaţi un televizor
compatibil 1080/24p printr-o conexiune
HDMI şi [Output Video Resolution] este
setată la [Auto] sau [1080p].
[Off]: Selectaţi această opţiune dacă
televizorul nu este compatibil cu semnale
video 1080/24p.
 [4K Output]
[Auto1]: Scoate semnale video 2K (1920 ×
1080) în timpul redării video şi semnale
video 4K în timpul redării fotografiilor,
atunci când efectuaţi conexiunea la un
dispozitiv compatibil 4K fabricat de Sony.
Scoate semnale video 4K în timpul redării
conţinuturilor video 24p sau redării de
fotografii, atunci când efectuaţi
conexiunea la alt dispozitiv decât un
dispozitiv compatibil 4K fabricat de Sony.
Această setare nu funcţionează pentru
redarea de imagini video 3D.
[Auto2]: Scoate automat semnale video
4K/24p atunci când conectaţi un
dispozitiv compatibil 4K/24p şi efectuaţi
setările corespunzătoare pentru [Network
content 24p Output] din [24p Output],
scoţând, de asemenea, imagini
fotografice în 4K/24p atunci când redaţi
fişiere fotografice 2D.
[Off]: Dezactivează funcţia.
Notă
 [SBM] (Super Bit Mapping)
• Dacă dispozitivul dvs. fabricat de Sony nu
este detectat atunci când este selectat
[Auto1], această setare va avea acelaşi efect
ca setarea [Auto2].
[On]: Rafinează gradaţia semnalelor
video scoase prin mufa HDMI OUT (ARC).
[Off]: Selectaţi această opţiune dacă
semnalele video sunt distorsionate sau
culoarea este nenaturală.
 [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Detectează automat tipul de
dispozitiv extern şi apoi comută la setarea
de culoare corespunzătoare.
[YCbCr (4:2:2)]: Scoate semnale video
YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Scoate semnale video
YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Selectaţi această opţiune atunci
când vă conectaţi la un dispozitiv cu mufă
DVI compatibilă HDCP.
[Auto]: De regulă, selectaţi această
opţiune.
[12bit], [10bit]: Scoate semnale video
12bit/10bit, atunci când televizorul
conectat este compatibil cu Deep Colour.
[Off]: Selectaţi această opţiune atunci
când imaginea este instabilă sau culorile
par nenaturale.
 [Video Direct]
Puteţi dezactiva afişajul pe ecran (OnScreen Display, OSD) al boxei bară atunci
când se selectează intrarea [HDMI1],
[HDMI2] sau [HDMI3].
Această funcţie este utilă atunci când
jucaţi un joc, fiindcă vă puteţi bucura pe
deplin de ecranul jocului.
[On]: Dezactivează OSD. Informaţiile nu
se vor mai afişa pe ecranul televizorului,
iar butoanele OPTIONS şi DISPLAY nu vor
funcţiona.
[Off]: Afişează informaţii pe ecranul
televizorului numai atunci când modificaţi
setările, de exemplu, atunci când selectaţi
câmpul de sunet.
 [DSEE]
Această funcţie este disponibilă doar
dacă selectaţi [Music] la câmpul de sunet.
[On]: Îmbunătăţiţi calitatea sunetului prin
restaurarea sunetului de înaltă rezoluţie
(pagina 10).
[Off]: Dezactivat
 [Audio DRC]
Puteţi să comprimaţi intervalul dinamic
al piesei audio.
[Auto]: Comprimă automat sunetul
codificat în Dolby TrueHD.
[On]: Sistemul reproduce piesa audio cu
tipul de interval dinamic avut în vedere de
inginerul care a efectuat înregistrarea.
[Off]: Fără compresie a intervalului
dinamic.
 [Attenuation settings - Analog]
Este posibil să apară distorsiuni atunci
când ascultaţi un dispozitiv conectat la
mufa ANALOG IN. Puteţi preveni
distorsiunile, atenuând nivelul de intrare
de la sistem.
[On]: Atenuează nivelul de intrare. Nivelul
de ieşire va fi redus de această setare.
[Off]: Nivel de intrare normal.
25RO
Setări şi reglaje
 [HDMI Deep Colour Output]
[Audio Settings]
 [Audio Output]
Puteţi selecta metoda de ieşire utilizată
pentru scoaterea semnalului audio.
[Speaker]: Scoate sunet multicanal numai
prin boxele sistemului.
[Speaker+HDMI]: Scoate sunet multicanal
prin boxele sistemului şi semnale PCM
liniare cu 2 canale prin mufa HDMI OUT
(ARC).
[HDMI]: Scoate sunetul numai prin mufa
HDMI OUT (ARC). Formatul de sunet
depinde de dispozitivul conectat.
Note
• Când [Control for HDMI] este setat la [On]
(pagina 28), [Audio Output] este setat
automat la [Speaker+HDMI], această setare
neputând fi modificată.
• Semnalele audio nu ies prin mufa HDMI
OUT (ARC) atunci când [Audio Output] este
setat la [Speaker+HDMI] şi [HDMI1 Audio
Input Mode] (pagina 28) este setat la [TV].
(doar pentru modelele din Europa)
 [Sound Effect]
Puteţi activa sau dezactiva efectele de
sunet ale sistemului (setarea SOUND
FIELD (pagina 9)).
În cazul surselor pe 2 canale, puteţi
selecta [Dolby Pro Logic], [DTS Neo:6
Cinema] sau [DTS Neo:6 Music] pentru
a simula sunetul surround.
[Sound Field On]: Activează efectul
surround al câmpului de sunet (pagina 9)
şi modul fotbal (pagina 9).
[Dolby Pro Logic]: Sistemul simulează
sunetul surround de la sursele pe 2 canale
şi scoate sunetul prin toate boxele
(5,1 canale) (decodare Dolby Pro Logic).
[DTS Neo:6 Cinema]/[DTS Neo:6 Music]:
Sistemul simulează sunetul surround de
la sursele pe 2 canale şi produce sunet
multicanal (decodare în modul DTS Neo:6
Cinema/DTS Neo:6 Music).
[2ch Stereo]: Acest sistem scoate sunetul
doar prin boxele frontale stânga/dreapta
şi prin subwoofer.
Formatele surround multicanal sunt
reduse la 2 canale.
26RO
[Off]: Efectele de sunet sunt dezactivate.
Puteţi auzi sunetul în timp ce este
înregistrat.
 [Speaker Settings]
Pentru a obţine un sunet surround optim,
setaţi distanţa dintre boxe şi poziţia dvs.
de ascultare. Pentru detalii, consultaţi
„Configurarea boxelor” (pagina 41).
 [Auto Calibration]
Puteţi calibra setările corespunzătoare
automat. Pentru detalii, consultaţi
„Calibrarea automată a setărilor
corespunzătoare pentru boxe”
(pagina 40).
[Bluetooth Settings]
 [Bluetooth Mode]
Vă puteţi bucura de conţinut de pe un
dispozitiv BLUETOOTH utilizând acest
sistem sau puteţi asculta sunetul de pe
acest sistem cu un receptor BLUETOOTH,
cum ar fi căştile.
[Receiver]: Sistemul este în modul
receptor, ceea ce îi permite să
recepţioneze şi să scoată conţinut audio
provenit de la dispozitivul BLUETOOTH.
[Transmitter]: Sistemul este în modul
transmiţător, ceea ce îi permite să trimită
conţinut audio către receptorul
BLUETOOTH.
[Off]: Funcţia BLUETOOTH este
dezactivată şi nu puteţi selecta intrarea
[Bluetooth Audio].
Notă
• Vă puteţi conecta la un dispozitiv
BLUETOOTH folosind funcţia One-touch,
chiar dacă aţi setat [Bluetooth Mode]
pe [Off].
 [Device List]
Afişează o listă de dispozitive
BLUETOOTH împerecheate şi detectate
(dispozitiv SNK) atunci când [Bluetooth
Mode] este setat la [Transmitter].
 [Wireless Playback Quality]
Puteţi seta [Bluetooth Standby], astfel
încât sistemul să poată fi pornit de un
dispozitiv BLUETOOTH, chiar dacă
sistemul este în modul standby. Această
funcţie nu este disponibilă decât atunci
când setaţi [Bluetooth Mode] la [Receiver]
sau [Transmitter].
[On]: Sistemul porneşte automat atunci
când stabiliţi o conexiune BLUETOOTH de
pe un dispozitiv BLUETOOTH
împerecheat.
[Off]: Dezactivat
Puteţi seta viteza de transmisie a datelor
pentru redarea LDAC. Această funcţie nu
este disponibilă decât atunci când setaţi
[Bluetooth Mode] la [Transmitter] şi
[Bluetooth Codec - LDAC] la [On].
[Auto]: Viteza de transmisie se modifică
automat în funcţie de mediul ambiant.
Dacă redarea audio este instabilă cu acest
mod, folosiţi celelalte trei moduri.
[Sound Quality]: Se foloseşte cea mai
mare rată de biţi. Sunetul se transmite la
o calitate mai bună; totuşi, redarea audio
poate deveni uneori instabilă atunci când
calitatea conexiunii nu este suficient de
bună.
[Standard]: Se foloseşte rata de biţi
medie. Acest lucru echilibrează calitatea
sunetului şi stabilitatea redării.
[Connection]: Stabilitatea are prioritate.
Calitatea sunetului poate fi rezonabilă, iar
starea conexiunii va fi, cel mai probabil,
stabilă. În cazul în care conexiunea este
instabilă, aceasta este setarea
recomandată.
 [Bluetooth Codec - AAC]
Această funcţie nu este disponibilă decât
atunci când setaţi [Bluetooth Mode] la
[Receiver] sau [Transmitter].
[On]: Activează codecul AAC.
[Off]: Dezactivează codecul AAC.
Notă
• Vă puteţi bucura de sunet de înaltă calitate
dacă AAC este activat şi dispozitivul dvs.
acceptă AAC. Dacă nu puteţi asculta sunet
AAC cu dispozitivul, selectaţi [Off].
 [Bluetooth Codec - LDAC]
[System Settings]
Această funcţie nu este disponibilă decât
atunci când setaţi [Bluetooth Mode] la
[Receiver] sau [Transmitter].
[On]: Activează codecul LDAC.
[Off]: Dezactivează codecul LDAC.
 [OSD Language]
Notă
Puteţi efectua mai multe setări pentru
sistemul wireless. Pentru detalii,
consultaţi „Mai multe setări pentru
sistemul wireless (Subwoofer/Boxe
surround)” (pagina 38).
• Vă puteţi bucura de şi mai mult sunet de
înaltă calitate dacă LDAC este activat şi
dispozitivul dvs. acceptă LDAC. Dacă nu
puteţi asculta sunet LDAC cu dispozitivul,
selectaţi [Off].
Puteţi selecta limba pe care doriţi să o
vedeţi în afişajul de pe ecran al sistemului.
 [Wireless Sound Connection]
 [IR-Repeater]
[On]: Semnalele de telecomandă pentru
televizor sunt transmise prin emiţătorul
de infraroşii (pagina 37).
[Off]: Dezactivează funcţia.
27RO
Setări şi reglaje
 [Bluetooth Standby]
 [HDMI Settings]
 [Quick Start/Network Standby]
[Control for HDMI]
[On]: Activează funcţia [Control for HDMI].
Puteţi controla reciproc dispozitive
conectate cu un cablu HDMI.
[Off]: Dezactivat
[Audio Return Channel]
Această funcţie este disponibilă atunci
când conectaţi sistemul la mufa HDMI IN
compatibilă cu funcţia Audio Return
Channel a unui televizor şi când [Control
for HDMI] este setat la [On].
[Auto]: Sistemul poate recepţiona
automat semnalul audio digital de
la televizor, printr-un cablu HDMI.
[Off]: Dezactivat
[Standby Through]
Puteţi scoate semnale HDMI pe televizor
chiar dacă sistemul se află în modul
standby. Această funcţie este disponibilă
atunci când setaţi [Control for HDMI]
la [On].
[Auto]: Scoate semnale prin mufa HDMI
OUT (ARC) atunci când televizorul este
pornit şi sistemul se află în modul
standby. Această setare economiseşte
energie în modul standby, comparativ
cu setarea [On].
[On]: Scoate întotdeauna semnale prin
mufa HDMI OUT (ARC) atunci când
sistemul este în modul standby. Dacă
conectaţi un alt fel de televizor decât
„BRAVIA”, vă recomandăm să selectaţi
această setare.
[Off]: Nu sunt scoase semnale dacă
sistemul se află în modul standby.
Această setare economiseşte energie
în modul standby, comparativ cu
setarea [On].
[HDMI1 Audio Input Mode] (doar pentru
modelele din Europa)
Puteţi selecta intrarea audio a
dispozitivului conectat la mufa HDMI IN 1.
[HDMI1]: Sunetul dispozitivului conectat la
mufa HDMI IN 1 intră prin mufa HDMI IN 1.
[TV]: Sunetul dispozitivului conectat
la mufa HDMI IN 1 intră prin mufa
DIGITAL IN (TV).
[On]: Scurtează timpul de pornire din
modul standby. Puteţi exploata sistemul
mai repede după pornire.
[Off]: Dezactivat
28RO
 [Auto Standby]
[On]: Activează funcţia [Auto Standby].
Dacă nu utilizaţi sistemul timp de
aproximativ 20 de minute, acesta intră
automat în modul standby.
[Off]: Dezactivat
 [Auto Display]
[On]: Afişează automat informaţii pe
ecranul televizorului, atunci când
modificaţi semnalele audio, modul
imaginii etc.
[Off]: Afişează informaţii numai atunci
când apăsaţi DISPLAY.
 [Software Update Notification]
[On]: Cere sistemului să vă informeze cu
privire la cea mai recentă versiune de
software (pagina 24).
[Off]: Dezactivat
 [Auto Update Settings]
[Auto Update]
[On]: Actualizarea software este
efectuată între orele 2 - 5 a.m., ora locală,
în funcţie de setarea [Time Zone], atunci
când sistemul nu este utilizat. Dacă [Quick
Start/Network Standby] este setat pe
[Off], actualizarea se realizează imediat
după oprirea sistemului.
[Off]: Dezactivat
[Time Zone]
Selectaţi regiunea/oraşul.
Notă
• În funcţie de conţinutul actualizării
software, actualizarea poate fi realizată
chiar dacă [Auto Update] este setat pe [Off].
 [Device Name]
 [Screen mirroring RF Setting]
Puteţi modifica numele acestui sistem
potrivit preferinţelor, astfel încât să îl
recunoaşteţi mai uşor în timp ce utilizaţi
funcţia [Bluetooth Audio] sau [Screen
mirroring]. Numele se utilizează şi pentru
alte reţele, de exemplu în reţeaua de
domiciliu. Urmaţi instrucţiunile de pe
ecran şi folosiţi tastatura software pentru
a introduce numele.
Puteţi afişa informaţiile privind versiunea
de software a sistemului şi adresa MAC.
Dacă utilizaţi mai multe sisteme wireless,
de exemplu o LAN wireless, semnalele
wireless pot fi instabile. În acest caz,
stabilitatea redării poate fi îmbunătăţită
prin setarea canalului de frecvenţe radio
prioritar pentru Screen mirroring.
[Auto]: De regulă, selectaţi această
opţiune. Sistemul selectează automat
canalul cel mai bun pentru Screen
mirroring.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Canalul selectat se
foloseşte prioritar pentru conexiunea
Screen mirroring.
 [Software License Information]
 [Connection Server Settings]
Puteţi afişa informaţii despre licenţa
software.
Setează dacă se va afişa sau nu serverul
conectat din reţeaua de domiciliu.
 [System Information]
 [Internet Settings]
Conectaţi mai întâi sistemul la reţea.
[Wired Setup]: Selectaţi această opţiune
atunci când vă conectaţi la un router de
bandă largă printr-un cablu LAN.
[Wireless Setup(built-in)]: Selectaţi
această opţiune atunci când utilizaţi
funcţia Wi-Fi încorporată a sistemului
pentru a vă conecta la o reţea wireless.
 [Auto Renderer Access Permission]
[On]: Permite accesul automat de la un
controler recent detectat din reţeaua de
domiciliu.
[Off]: Dezactivat
 [Renderer Access Control]
Afişează o listă de produse compatibile cu
rolul de controler din reţeaua de domiciliu
şi stabileşte dacă să se accepte sau nu
comenzi de la controlerele de pe listă.
Sfat
 [External Control]
• Pentru detalii suplimentare, vizitaţi
următorul site web şi consultaţi întrebările
frecvente: www.sony.eu/support
[On]: Permite controlerului pentru
automatizarea locuinţei să exploateze
sistemul.
[Off]: Dezactivat
 [Network Connection Status]
Afişează starea curentă a conexiunii la
reţea.
 [Network Connection Diagnostics]
Puteţi rula diagnoza reţelei pentru
a verifica dacă s-a efectuat corect
conexiunea la reţea.
 [Remote Start]
[On]: Vă permite să porniţi sistemul de la
un dispozitiv conectat prin reţea, atunci
când sistemul este în modul standby.
[Off]: Sistemul nu poate fi pornit de un
dispozitiv conectat prin reţea.
29RO
Setări şi reglaje
[Network Settings]
[Input Skip Setting]
Setarea de ignorare este o funcţie
convenabilă, care vă permite să ignoraţi
intrările nefolosite atunci când selectaţi
o funcţie apăsând INPUT.
[Do not skip]: Sistemul nu ignoră intrarea
selectată.
[Skip]: Sistemul ignoră intrarea selectată.
Utilizarea meniului
de opţiuni
Diverse setări şi operaţiuni de redare
pot fi accesate dacă apăsaţi OPTIONS.
Elementele disponibile diferă în funcţie
de situaţie.
Notă
Opţiuni comune
• Atunci când apăsaţi INPUT cât timp este
afişat meniul de pornire, pictograma intrării
apare estompată dacă a fost setată la [Skip].
[A/V SYNC]
Reglează intervalul de timp dintre imagine şi
sunet (pagina 31).
[Easy Setup]
Executaţi [Easy Setup] pentru a efectua
setările iniţiale de bază şi setările de reţea
de bază pentru sistem. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.
[Easy Network Settings]
Execută [Easy Network Settings] pentru a
efectua setările de reţea de bază. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.
[Resetting]
 [Reset to Factory Default Settings]
Puteţi reiniţializa setările de sistem la
valorile implicite din fabrică, selectând
grupul de setări. Toate setările din grupul
respectiv vor fi reiniţializate.
 [Initialise Personal Information]
Puteţi şterge informaţiile personale
memorate pe sistem.
Notă
• Dacă aruncaţi, transferaţi altei persoane
sau revindeţi acest sistem, ştergeţi toate
informaţiile personale, din motive de
siguranţă. Luaţi măsuri adecvate, inclusiv
deconectarea după utilizarea unui serviciu
în reţea.
30RO
[Sound Field]
Modifică setarea câmpului de sunet (pagina 9).
[Football]
Selectează modul fotbal (pagina 9).
[Night]
Selectează modul nocturn (pagina 10).
[Voice]
Selectează modul voce (pagina 10).
[Repeat Setting]
Setează redarea repetată.
[Play/Stop]
Porneşte sau opreşte redarea.
[Play from start]
Redă articolul de la început.
[Change Category]
Comută între categoriile
[Music] şi
[Photo] pentru intrarea [USB] sau [Home
Network]. Acest element este disponibil numai
atunci când este disponibilă lista afişată pentru
categoria respectivă.
Numai pentru
[Music]
[Shuffle Setting]
Setează redarea amestecată.
[Add Slideshow BGM]
Înregistrează fişiere audio în memoria USB ca
muzică de fundal pentru diaporame (BGM).
Numai pentru
[Photo]
[Slideshow]
Porneşte o diaporamă.
[Slideshow Speed]
Schimbă viteza diaporamei.
[Slideshow Effect]
Setează efectul pentru redarea unei
diaporame.
[Slideshow BGM]
• [Off]: Dezactivează funcţia.
• [My Music from USB]: Setează fişierele audio
înregistrate în [Add Slideshow BGM].
[Change Display]
Comută între [Grid View] şi [List View].
[Rotate Left]
Roteşte fotografia în sens contrar acelor de
ceasornic la 90 de grade.
Atunci când sunetul nu corespunde
imaginilor de pe ecranul televizorului,
puteţi regla decalajul dintre imagine
şi sunet pentru următoarele intrări.
Metoda de setare diferă, în funcţie
de intrare.
Atunci când este selectată intrarea
[HDMI1], [HDMI2] sau [HDMI3]
1
2
3
[View Image]
Afişează imaginea selectată.
Apăsaţi OPTIONS.
Meniul de opţiuni apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi [A/V SYNC].
Reglaţi întârzierea folosind /
şi .
Puteţi face reglaje între 0 şi 300 ms,
în paşi de câte 25 ms.
Atunci când este selectată
intrarea [TV]
1
2
3
4
Apăsaţi OPTIONS.
„SYNC” apare pe afişajul de pe panoul
frontal.
Apăsaţi
sau .
Reglaţi întârzierea folosind /
şi .
Puteţi face reglaje între 0 şi 300 ms,
în paşi de câte 25 ms.
Apăsaţi OPTIONS.
Meniul de opţiuni de pe afişajul
panoului frontal se stinge.
31RO
Setări şi reglaje
[Rotate Right]
Roteşte fotografia în sensul acelor de ceasornic
la 90 de grade.
Reglarea întârzierii dintre
imagine şi sunet (A/V SYNC)
Alte funcţii
Controlarea sistemului cu
un telefon inteligent sau
cu o tabletă (SongPal)
SongPal este o aplicaţie dedicată pentru
operarea dispozitivelor audio compatibile
cu SongPal fabricate de Sony, de pe
telefonul inteligent sau de pe tabletă.
Căutaţi SongPal în Google Play sau în
App Store şi descărcaţi aplicaţia pe
telefonul inteligent sau pe tabletă.
SongPal vă permite...
– să modificaţi setările folosite frecvent,
selectând intrarea sistemului şi reglând
volumul.
– să ascultaţi conţinutul muzical din
sistem stocat pe serverul din reţeaua de
domiciliu sau pe telefonul inteligent.
– să vă bucuraţi vizual de muzică prin
intermediul afişajului telefonului
inteligent.
– să configuraţi setările conexiunii Wi-Fi,
folosind cu uşurinţă SongPal dacă
routerul dvs. Wi-Fi nu are funcţia WPS.
– să folosiţi funcţia SongPal Link
(pagina 33).
Note
• Înainte să începeţi efectuarea operaţiunilor
de mai jos, asiguraţi-vă că aţi setat
[Bluetooth Mode] la [Receiver] (pagina 26).
• Acest sistem este compatibil cu SongPal
versiunea 3.0 sau mai recentă.
• SongPal foloseşte funcţia de reţea
(pagina 15) şi funcţia BLUETOOTH
(pagina 11) a sistemului.
• Specificaţiile şi designul afişajului SongPal
se pot modifica fără notificare prealabilă.
32RO
Când folosiţi un dispozitiv
Android
1
2
3
4
Apăsaţi  (pornire/standby).
Afişajul boxei bară se aprinde.
Căutaţi SongPal cu dispozitivul
Android şi descărcaţi aplicaţia.
Lansaţi SongPal.
Conectat sistemul la dispozitivul
Android prin conexiune
BLUETOOTH (pagina 11) sau prin
conexiune de reţea (pagina 15).
Sfat
• Puteţi conecta dispozitivul Android cu
funcţia NFC (pagina 12).
5
Urmaţi instrucţiunile din SongPal.
Când folosiţi un dispozitiv
iPhone/iPod touch
1
2
3
4
5
Apăsaţi  (pornire/standby).
Afişajul boxei bară se aprinde.
Căutaţi SongPal cu dispozitivul
iPhone/iPod touch şi descărcaţi
aplicaţia.
Lansaţi SongPal.
Conectat sistemul şi un iPhone/
iPod touch prin conexiune
BLUETOOTH (pagina 11) sau prin
conexiune de reţea (pagina 15).
Urmaţi instrucţiunile din SongPal.
Ascultarea aceleiaşi muzici
pe mai multe dispozitive/
Ascultarea de muzică diferită
în locuri diferite (SongPal
Link)
Puteţi asculta simultan muzica stocată pe
computer sau pe telefonul inteligent sau
din serviciile de muzică în mai multe
camere.
Consultaţi următoarele pentru detalii
privind SongPal
http://www.sony.net/nasite
Utilizarea Google Cast™
Google Cast vă permite să selectaţi
conţinutul muzical din aplicaţia Google
Cast™ Ready şi să îl redaţi pe sistem.
Google Cast trebuie configurat iniţial
cu SongPal.
1
2
3
4
Descărcaţi SongPal pe dispozitiv.
Porniţi SongPal şi conectaţi
dispozitivul prin Wi-Fi la reţeaua
la care este conectat sistemul.
Efectuaţi configurarea iniţială de
dispozitiv urmând instrucţiunile din
SongPal.
Porniţi aplicaţia Google Cast Ready
pe dispozitiv şi selectaţi sistemul pe
care va fi redat conţinutul.
33RO
Alte funcţii
Notă
• Nu puteţi utiliza Google Cast dacă pe
afişajul panoului frontal al boxei bară apare
„Google Cast Updating”. Aşteptaţi până se
finalizează actualizarea şi încercaţi din nou.
Utilizarea funcţiei Control
for HDMI pentru „BRAVIA”
Sync
Această funcţie este disponibilă pentru
televizoare cu funcţia „BRAVIA”.
Utilizarea este simplificată prin
caracteristicile de mai jos, dacă se
foloseşte un cablu HDMI pentru a conecta
produse fabricate de Sony care sunt
compatibile cu funcţia Control for HDMI.
Puteţi activa funcţia Control for HDMI
setând [Control for HDMI] la [On]
(pagina 28).
Note
• Pentru a utiliza funcţia „BRAVIA” Sync,
asiguraţi-vă că aţi pornit sistemul şi toate
dispozitivele conectate după ce aţi realizat
conexiunea HDMI.
• În funcţie de setările dispozitivului
conectat, este posibil ca funcţia Control for
HDMI să nu funcţioneze corect. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare a dispozitivului.
Oprirea alimentării sistemului
Atunci când opriţi televizorul, sistemul
şi dispozitivele conectate se vor opri
automat.
Note
• Sistemul nu se opreşte automat cât timp
redaţi muzică pe sistem.
• Funcţia de interblocare la oprirea sistemului
poate funcţiona pe dispozitive provenite de
la alte companii dar această funcţionare nu
este garantată.
One-Touch Play
Atunci când redaţi conţinut pe un
dispozitiv (player Blu-ray Disc,
„PlayStation®4” etc.) conectat la sistem cu
un cablu HDMI, sistemul şi televizorul sunt
pornite automat şi semnalul de intrare
al sistemului este comutat la intrarea
HDMI 1/2/3 corespunzătoare.
34RO
Note
• Această caracteristică poate să nu
funcţioneze pe anumite dispozitive.
• Dacă setaţi [Standby Through] la [Auto] sau
[On] (pagina 28) şi apoi redaţi conţinutul de
pe un dispozitiv conectat, când sistemul
este în modul standby, sunetul şi imaginea
pot fi redate numai de televizor, în vreme ce
sistemul rămâne în modul standby.
• Funcţia de redare printr-o apăsare de buton
poate funcţiona pe dispozitive provenite de
la alte companii dar această funcţionare nu
este garantată.
Control audio sistem
Dacă porniţi sistemul în timp ce este
pornit televizorul, sunetul televizorului va
fi scos automat prin boxele sistemului.
Volumul sistemului va fi reglat atunci
când reglaţi volumul pe telecomanda
televizorului.
Dacă sunetul televizorului era scos prin
boxele sistemului ultima dată când aţi
privit la televizor, sistemul va fi pornit
automat atunci când porniţi televizorul
din nou.
Vă puteţi bucura de această caracteristică
atunci când utilizaţi funcţia Twin Picture
(Picture and Picture (P&P)) pe televizorul
dvs.
• Dacă este selectată intrarea [TV],
[HDMI1], [HDMI2] sau [HDMI3], sunetul
poate fi scos de sistem.
• Dacă este selectată o altă intrare decât
[TV], [HDMI1], [HDMI2] sau [HDMI3],
sunetul este scos numai de televizor
atunci când folosiţi funcţia Twin Picture.
Atunci când dezactivaţi funcţia Twin
Picture, sunetul este scos de sistem.
Note
• În funcţie de televizor, numerele care
indică volumul sunt afişate pe ecranul
televizorului. Numerele afişate pe ecranul
televizorului pot fi diferite de numerele care
apar în fereastra de afişaj de pe boxa bară.
• Funcţia de control audio al sistemului poate
funcţiona pe dispozitive provenite de la alte
companii dar această funcţionare nu este
garantată.
Audio Return Channel (ARC)
Vă puteţi bucura de sunetul televizorului
prin sistem, doar cu un cablu HDMI.
Pentru detalii despre această setare,
consultaţi „[Audio Return Channel]”
(pagina 28)
Notă
• Funcţia Audio Return Channel (ARC) poate
funcţiona pe dispozitive provenite de la alte
companii dar această funcţionare nu este
garantată.
Funcţia de sincronizare Control for
HDMI
Dacă activaţi funcţia televizorului Control
for HDMI („BRAVIA link”), funcţia [Control
for HDMI] a sistemului va fi activată
automat.
Mesajul „DONE” apare pe afişajul de pe
panoul frontal atunci când configurarea
simplă este finalizată.
• Puteţi seta manual funcţia [Control for
HDMI] dacă setarea de mai sus nu
funcţionează. Pentru detalii, consultaţi
„[HDMI Settings]” (pagina 28).
• Funcţia de sincronizare Control for HDMI
este o funcţie proprietară a Sony. Această
funcţie nu este compatibilă cu dispozitive
care nu sunt fabricate de Sony.
Echo Canceling Sync
Puteţi reduce ecoul atunci când folosiţi
funcţia Social Viewing în timp ce urmăriţi
programe la televizor. Conversaţiile devin
mai clare.
• Dacă intrarea selectată actualmente
este [TV], [HDMI1], [HDMI2] sau [HDMI3],
intrarea se schimbă automat la [TV].
Sunetul de la Social Viewing şi de la
programul de televizor este scos de
sistem.
• Dacă intrarea selectată actualmente
este alta decât [TV], [HDMI1], [HDMI2]
sau [HDMI3], sunetul de la Social
Viewing şi conţinutul redat este
scos pe televizor.
Home Theatre Control
Pictograma aplicaţiei pentru controlul
audio al dispozitivelor este afişată pe
ecranul televizorului.
Puteţi schimba setările sistemului
(de exemplu, să schimbaţi intrarea sau
câmpul de sunet) folosind telecomanda
televizorului dvs.
Note
• Pentru a utiliza funcţia Home Theatre
Control, televizorul trebuie să fie conectat
la internet.
• Funcţia Home Theatre Control este o
funcţie proprietară Sony. Această funcţie
nu este compatibilă cu dispozitivele care nu
sunt fabricate de Sony.
Urmărirea limbii
Atunci când modificaţi limba afişajului de
pe ecranul televizorului, se schimbă şi
limba de afişaj a sistemului, după ce opriţi
şi reporniţi sistemul.
Note cu privire la conexiunile
HDMI
• Folosiţi un cablu HDMI de mare viteză
(nefurnizat). Dacă utilizaţi un cablu
HDMI standard, conţinuturile 1080p,
Deep Colour, 3D şi 4K pot să nu fie
afişate corespunzător.
• Utilizaţi un cablu HDMI autorizat.
Utilizaţi un cablu HDMI de mare viteză
(nefurnizat), fabricat de Sony, marcat cu
sigla ce indică tipul de cablu.
35RO
Alte funcţii
Note
Note
• Această caracteristică nu funcţionează
decât pe un televizor care acceptă funcţia
Social Viewing. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a televizorului.
• Asiguraţi-vă că aţi configurat setarea de
ieşire audio pe televizor în aşa fel încât
sunetul să poată fi scos pe acest sistem.
• Funcţia Echo Canceling Sync este o funcţie
proprietară a Sony. Această funcţie nu este
compatibilă cu dispozitivele care nu sunt
fabricate de Sony.
• Nu vă recomandăm utilizarea unui cablu
de conversie HDMI-DVI.
• Semnalele audio (frecvenţă de
eşantionare, lungime a biţilor etc.)
transmise printr-o mufă HDMI pot fi
suprimate de dispozitivul conectat.
• Sunetul poate fi întrerupt când este
comutată frecvenţa de eşantionare sau
numărul de canale al semnalelor de
ieşire audio de pe dispozitivul de redare.
• Dacă este selectată intrarea [TV],
semnalele video transmise prin
intermediul uneia dintre mufele HDMI IN
1/2/3 selectate ultima dată sunt scoase
prin mufa HDMI OUT (ARC).
• Acest sistem acceptă transmisii Deep
Colour, „x.v.Colour”, 3D şi 4K.
• Pentru a vă bucura de conţinuturi 3D,
conectaţi la sistem un televizor şi un
dispozitiv video (player Blu-ray Disc,
„PlayStation®4” etc.) compatibile 3D cu
ajutorul unor cabluri HDMI (de mare
viteză), puneţi-vă ochelarii 3D şi apoi
redaţi un Blu-ray Disc etc. compatibil 3D.
• Pentru a vă bucura de conţinuturi 4K,
televizorul şi playerele conectate la
sistem trebuie să fie compatibile cu
conţinuturile 4K.
Savurarea sunetului
de transmisie multiplex
(Dual Mono)
Vă puteţi bucura de sunet de transmisie
multiplex când sistemul recepţionează
un semnal de transmisie multiplex
Dolby Digital.
Notă
• Pentru a recepţiona un semnal Dolby Digital,
trebuie să conectaţi un televizor sau alte
dispozitive la mufa TV (DIGITAL IN) cu un
cablu optic digital.
Dacă mufa HDMI IN a televizorului dvs. este
compatibilă cu funcţia Audio Return Channel
(pagina 28), puteţi recepţiona semnalul
Dolby Digital printr-un cablu HDMI.
36RO
Apăsaţi în mod repetat butonul AUDIO,
până când semnalul dorit apare pe
afişajul de pe panoul frontal.
• „MAIN”: Va fi scos sunetul limbii
principale.
• „SUB”: Va fi scos sunetul limbii
secundare.
• „MN/SB”: Va fi scos sunetul combinat,
rezultant din limba principală şi cea
secundară.
Dezactivarea butoanelor
de pe boxa bară
(Child Lock)
Puteţi dezactiva butoanele de
pe boxa bară (cu excepţia )
pentru a preîntâmpina utilizarea
necorespunzătoare, cum ar fi pagubele
provocate de copii.
Asiguraţi-vă că utilizaţi butoanele de pe
boxa bară pentru a efectua această
operaţiune.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat INPUT, urmat de
VOLUME –, VOLUME +, VOLUME – pe
boxa bară.
„LOCK” apare pe afişajul de pe panoul
frontal.
Puteţi utiliza sistemul numai folosind
telecomanda.
Pentru a anula comanda, apăsaţi şi ţineţi
apăsat INPUT, urmat de VOLUME –,
VOLUME +, VOLUME – pe boxa bară.
„UNLCK” apare pe afişajul de pe panoul
frontal.
Modificarea luminozităţii
Puteţi modifica luminozitatea afişajului
de pe panoul frontal şi a indicatorului
albastru LED.
Apăsaţi DIMMER în mod repetat.
Puteţi regla luminozitatea pe 3 niveluri.*
* Luminozitatea aferentă setărilor „DIM1” şi
„DIM2” este aceeaşi.
Notă
• Afişajul de pe panoul frontal este oprit
atunci când selectaţi „DIM2”. Acesta se
aprinde automat atunci când apăsaţi orice
buton/tastă tactilă, apoi se stinge din nou
dacă nu utilizaţi sistemul timp de circa
10 secunde. Totuşi, în unele cazuri, este
posibil ca afişajul de pe panoul frontal să nu
se stingă.
Verificaţi dacă aţi efectuat următoarele
setări:
– [Bluetooth Standby] este setat la [Off]
(pagina 27).
– [Standby Through] este setat la [Off]
(pagina 28).
– [Quick Start/Network Standby] este
setat la [Off] (pagina 28).
– [Remote Start] este setat la [Off]
(pagina 29).
Atunci când boxa bară blochează
senzorul telecomenzii de pe televizor,
telecomanda pentru televizor poate să nu
funcţioneze. În acest caz, activaţi funcţia
de amplificare infraroşii a sistemului.
Puteţi controla televizorul cu
telecomanda împreună cu emiţătorul
de infraroşii furnizat.
Notă
• Asiguraţi-vă că telecomanda televizorului
nu poate controla televizorul şi apoi setaţi
[IR-Repeater] la [On] (pagina 27). Dacă este
setat pe [On] atunci când telecomanda
poate controla televizorul, este posibil ca
funcţionarea să fie defectuoasă din cauza
interferenţelor dintre comanda directă de la
telecomandă şi comenzile transmise prin
intermediul sistemului.
1
Conectaţi emiţătorul de infraroşii
furnizat la mufa IR BLASTER de pe
boxa bară.
Emiţător de infraroşii
37RO
Alte funcţii
Economia de energie
în modul standby
Activarea funcţiei de
amplificare infraroşii
(atunci când nu puteţi
controla televizorul)
2
3
4
5
6
Amplasaţi emiţătorul de infraroşii
în apropierea senzorului pentru
telecomandă al televizorului,
îndreptând emiţătorul de infraroşii
către senzorul pentru telecomandă
al televizorului.
Asiguraţi-vă că funcţia de amplificare
infraroşii este funcţională înainte de a
fixa emiţătorul de infraroşii pe boxa
tip bară cu ajutorul benzii adezive cu
faţă dublă furnizate.
Mai multe setări pentru
sistemul wireless
(Subwoofer/Boxe
surround)
Pentru subwoofer
Indicator pornit/standby
SECURE LINK
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi
[Setup] [System
Settings] din meniul de pornire.
Pentru boxele surround
Indicator pornit/standby
Selectaţi [IR-Repeater].
Selectaţi [On].
Note
• Pentru a afla unde este localizat senzorul
pentru telecomandă al televizorului,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
a televizorului.
• Conectaţi emiţătorul de infraroşii înainte
de a conecta cablul de alimentare CA
(de la reţea) al boxei tip bară.
• Nu conectaţi emiţătorul de infraroşii la
mufa pentru căşti etc. a televizorului.
• Nu utilizaţi emiţătorul de infraroşii în alte
scopuri.
• La unele televizoare, este posibil ca această
funcţie să nu funcţioneze corect. În acest
caz, amplasaţi boxa bară puţin mai departe
de televizor.
38RO
SECURE LINK
1
2
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi
[Setup] [System
Settings] din meniul de pornire.
3
Selectaţi [Wireless Sound
Connection].
Apare afişajul [Wireless Sound
Connection].
• [Secure Link]
• [RF Band]
Activarea transmisiei wireless
între anumite dispozitive
[Secure Link]
Puteţi specifica conexiunea wireless ce va
fi utilizată pentru a conecta boxa bară la
subwoofer şi la boxele surround prin
intermediul funcţiei Secure Link.
Această funcţie poate contribui la
prevenirea interferenţelor, dacă utilizaţi
mai multe produse wireless sau şi vecinii
dvs. utilizează produse wireless.
2
3
4
5
6
Pentru boxa bară
Selectaţi [Off] la pasul 3 de mai sus.
Pentru subwoofer sau boxele
surround
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul SECURE
LINK de pe spatele subwooferului sau al
boxelor surround timp de câteva
secunde, până când indicatorul pornit/
standby de pe subwoofer sau boxele
surround devine verde sau clipeşte cu
culoarea verde.
Asiguraţi-vă că apăsaţi SECURE LINK de pe
subwoofer cu vârful unui creion etc.
Selectarea benzii de frecvenţă
[RF Band]
Puteţi selecta banda de frecvenţă.
Selectaţi [Wireless Sound
Connection] din
[System
Settings] (pagina 38).
1
Selectaţi [Secure Link].
2
3
Selectaţi [On].
Apăsaţi SECURE LINK de pe spatele
subwooferului şi al boxelor
surround până când indicatorul
devine portocaliu.
Continuaţi cu pasul următor după
câteva minute.
Selectaţi [Start].
Pentru a reveni la afişajul anterior,
selectaţi [Cancel].
Selectaţi [Wireless Sound
Connection] din
[System
Settings] (pagina 38).
Alte funcţii
1
Pentru a revoca funcţia Secure Link
Selectaţi [RF Band].
Selectaţi setarea dorită.
• [Auto]: De regulă, selectaţi această
opţiune. Sistemul selectează automat
banda de frecvenţă cea mai puternică
pentru transmisie.
• [5.2GHz], [5.8GHz]: Sistemul transmite
sunetul pe banda de frecvenţă
selectată.
Sfat
• Vă recomandăm să setaţi [RF Band]
la [Auto].
După ce apare mesajul [Secure Link
setting is complete.], apăsaţi
.
Dacă apare mesajul [Cannot set
Secure Link.], urmaţi instrucţiunile
de pe ecran.
39RO
Calibrarea automată a
setărilor corespunzătoare
pentru boxe
(Auto Calibration)
6
7
D.C.A.C. DX (Digital Cinema Auto
Calibration DX) vă oferă experienţa de
sunet ideală deoarece reglează automat
setarea pentru distanţa, locaţia şi acustica
boxelor.
1
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
2
Apăsaţi / pentru
a selecta
[Setup].
3
Apăsaţi / pentru a selecta
[Audio Settings] şi apăsaţi .
4
Apăsaţi / pentru a selecta
[Auto Calibration] şi apăsaţi .
Apare afişajul cu dispunerea boxelor.
5
Conectaţi microfonul de calibrare
la mufa A.CAL MIC (ECM-AC3) de
pe spatele boxei bară.
Montaţi microfonul de calibrare la
nivelul urechii cu ajutorul unui trepied
etc. (nefurnizat). Microfonul de
calibrare trebuie să fie îndreptat către
ecranul televizorului. Fiecare boxă
trebuie să fie îndreptată cu faţa către
microfonul de calibrare şi trebuie să
îndepărtaţi orice obstacol dintre boxe
şi microfonul de calibrare.
40RO
Apăsaţi .
[Auto Calibration] porneşte.
Sistemul reglează automat setările
boxelor.
Păstraţi liniştea în timpul măsurătorii.
Note
• Înainte de măsurare, asiguraţi-vă că
alimentarea boxelor este pornită şi
verificaţi poziţia boxelor wireless.
• Cât timp [Auto Calibration] este în
desfăşurare, nu operaţi sistemul.
Note
• Sistemul scoate un sunet puternic de test
atunci când porneşte [Auto Calibration].
Nu puteţi reduce volumul. Fiţi atenţi la
prezenţa copiilor sau la efectul asupra
vecinilor.
• Înainte de [Auto Calibration],
asiguraţi-vă că
– boxa bară, subwooferul şi boxele
surround sunt pornite
Apăsaţi / pentru a selecta [OK] şi
apăsaţi .
Pentru revocare, selectaţi [Cancel].
8
Confirmaţi rezultatul
[Auto Calibration].
Distanţa şi nivelul fiecărei boxe sunt
afişate pe ecranul televizorului.
Notă
• Dacă măsurătoarea nu reuşeşte,
urmaţi indicaţiile din mesaj şi repetaţi
[Auto Calibration].
9
Apăsaţi / pentru a selecta [OK]
sau [Cancel] şi apăsaţi .
Măsurătoarea este în regulă.
Deconectaţi microfonul de calibrare
şi selectaţi [OK]. Rezultatul este
implementat.
Măsurătoarea nu este în regulă.
Urmaţi indicaţiile din mesaj şi
selectaţi [OK] pentru a încerca
din nou.
Setarea boxelor (Speaker
Settings)
Pentru a obţine un sunet surround optim,
setaţi distanţa dintre boxe şi poziţia dvs.
de ascultare.
1
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
2
Apăsaţi / pentru a selecta
[Setup].
3
Apăsaţi / pentru a selecta
[Audio Settings], apoi apăsaţi
 [Relocation]
Puteţi corecta virtual poziţia boxelor
pentru a îmbunătăţi efectul surround.
.
Apăsaţi / pentru a selecta
[Speaker Settings] şi apăsaţi
5
Apăsaţi /// pentru a selecta
elementul şi apăsaţi .
.
Apăsaţi / pentru a ajusta
parametrul.
Verificaţi următoarele setări.
 [Distance]
Când mutaţi boxele, nu uitaţi să setaţi
parametrii pentru distanţa dintre poziţia
de ascultare şi boxe.
Puteţi seta parametrii între 0,0 şi
7,0 metri.
[Front Left/Right]: Setaţi distanţa pentru
boxa frontală.
[Center] 3.0 m: Setaţi distanţa pentru
boxa centrală.
[Surround Left/Right] 3.0 m: Setaţi
distanţa pentru boxa surround.
[Subwoofer] 3.0 m: Setaţi distanţa pentru
subwoofer.
[On]: Puteţi auzi sunetul din poziţia
modificată virtual a unei boxe,
determinate de [Auto Calibration].
[Off]: Puteţi auzi sunetul din poziţia
actuală a boxei.
Notă
• Această setare este reflectată doar după ce
efectuaţi [Auto Calibration].
 [Test Tone]
Boxele vor emite un ton de testare pentru
a regla [Level].
[Off]: Tonul de testare nu iese prin boxe.
[On]: Tonul de testare este scos prin
fiecare boxă, pe rând în timpul reglării
nivelului. Dacă selectaţi unul dintre
elementele [Speaker Settings], tonul
de testare este scos prin fiecare boxă,
pe rând.
Reglaţi nivelul sunetului în felul următor.
1 Setaţi [Test Tone] la [On].
2 Apăsaţi / pentru a selecta
[Level], apoi apăsaţi
.
3 Apăsaţi / pentru a selecta tipul
de boxă dorit, apoi apăsaţi
.
 [Level]
4 Apăsaţi / pentru a selecta boxa
De asemenea, puteţi regla nivelul
sunetului pentru boxe după setarea
[Auto Calibration]. Puteţi seta parametrii
între –6,0 dB şi +6,0 dB. Asiguraţi-vă că
setaţi [Test Tone] la [On] pentru o reglare
uşoară.
5
6
din stânga sau din dreapta şi
apăsaţi / pentru a regla nivelul.
Apăsaţi .
Repetaţi paşii de la 3 la 5.
41RO
Alte funcţii
4
6
[Front Left/Right]: Setaţi nivelul pentru
boxa frontală.
[Center] 0.0 dB: Setaţi nivelul pentru boxa
centrală.
[Surround Left/Right] 0.0 dB: Setaţi
nivelul pentru boxa surround.
[Subwoofer] 0.0 dB: Setaţi nivelul pentru
subwoofer.
Reglaţi nivelul sunetului în funcţie de
volumul implicit al subwooferului VOL 10
(pagina 59).
7 Apăsaţi BACK.
Sistemul revine la afişajul anterior.
8 Apăsaţi / pentru a selecta [Test
9
Tone], apoi apăsaţi .
Apăsaţi / pentru a selecta [Off],
apoi apăsaţi .
Note
• Semnalele tonului de testare nu sunt
scoase prin mufa HDMI OUT (ARC).
• Dacă nu se scoate sunet pe subwoofer,
asiguraţi-vă că volumul subwooferului nu
este VOL 0.
Montarea boxei bară şi
a boxelor surround pe
perete
Puteţi monta boxa bară şi boxele
surround pe perete.
Note
• Pregătiţi şuruburi (nefurnizate) adecvate
pentru materialul şi rezistenţa peretelui.
Deoarece plăcile din rigips sunt destul de
fragile, fixaţi şuruburile bine într-o grindă
din perete. Instalaţi boxele pe orizontală,
prinse cu şuruburi şi dibluri pe o secţiune
de perete plată continuă.
• Pentru instalare, apelaţi la un dealer
sau contractor licenţiat Sony şi acordaţi
o atenţie specială siguranţei în timpul
instalării.
• Sony nu va fi răspunzătoare pentru
accidentele sau daunele provocate
de instalarea necorespunzătoare,
de rezistenţa insuficientă a peretelui,
de instalarea necorespunzătoare a
şuruburilor sau de dezastrele naturale etc.
1
42RO
Fixaţi suporturile de montare pe
perete furnizate în orificiile de
fixare a suporturilor de la baza
boxei bară cu şuruburile furnizate,
astfel încât suprafaţa fiecărui suport
de montare pe perete să arate ca
în imagine.
Fixaţi cele două suporturi de montare
pe perete în orificiile de fixare
din stânga şi dreapta de la baza
boxei bară.
Şurub (furnizat)
3
Prindeţi şuruburile în perete.
Şurubul trebuie să iasă în afară ca
în imagine.
Pentru boxa bară
940 mm
Suporturi de montare
pe perete (furnizate)
între 5 mm
şi 7 mm
Pentru boxele surround
Pregătiţi şuruburi (nefurnizate)
potrivite pentru orificiile de pe
partea din spate a boxei bară sau
a boxelor surround.
Alte funcţii
2
între 10 mm
şi 12 mm
4 mm
Peste 30 mm
Boxă bară: 4,6 mm
Boxe surround: 5 mm
10 mm
Orificiu pe partea din spate a boxelor
43RO
4
Agăţaţi boxa bară şi boxele
surround în şuruburi.
Aliniaţi orificiile de pe spatele boxei
cu şuruburile.
Pentru boxa bară
Agăţaţi boxa bară în cele două
şuruburi.
Pentru boxele surround
44RO
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
Cu privire la siguranţă
• Dacă în sistem cad obiecte solide sau
lichide, deconectaţi sistemul de la priză şi
dispuneţi verificarea lui de către personal
calificat, înainte de reutilizare.
• Nu vă urcaţi pe boxa bară, pe subwoofer şi
pe boxele surround, deoarece puteţi să
cădeţi şi să vă accidentaţi sau puteţi
deteriora sistemul.
Cu privire la sursele de alimentare
Cu privire la încălzire
Sistemul se încălzeşte în timpul funcţionării,
aceasta nefiind o defecţiune. Dacă utilizaţi în
continuu acest sistem cu un volum ridicat,
temperatura sistemului în părţile posterioară
şi inferioară creşte considerabil. Nu atingeţi
sistemul, pentru a evita arsurile.
Cu privire la amplasare
• Amplasaţi sistemul într-un loc cu ventilaţie
adecvată, pentru a preveni încălzirea
excesivă şi pentru a prelungi durata de
utilizare a acestuia.
Cu privire la funcţionare
Înainte de a conecta alte dispozitive, opriţi
sistemul şi deconectaţi-l de la priză.
Dacă pe ecranul unui televizor din
apropiere apar neregularităţi de
culoare
Este posibil ca pe ecranele anumitor tipuri de
televizoare să fie observate neregularităţi de
culoare.
În cazul în care sunt observate
neregularităţi de culoare...
Opriţi televizorul, apoi porniţi-l din nou după
15 – 30 de minute.
În cazul în care sunt observate din
nou neregularităţi de culoare...
Plasaţi sistemul la distanţă mai mare de
televizor.
Cu privire la curăţare
Curăţaţi sistemul cu o cârpă moale şi uscată.
Nu utilizaţi niciun fel de burete abraziv, praf
de curăţat sau solvenţi, cum ar fi alcoolul sau
benzina.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire
la sistem, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
45RO
Informaţii suplimentare
• Înainte de a utiliza sistemul, verificaţi ca
tensiunea de alimentare să fie aceeaşi cu
cea a sursei locale de alimentare electrică.
Tensiunea de alimentare este indicată pe
plăcuţa de identificare de pe spatele boxei
bară.
• Dacă nu utilizaţi sistemul pentru o perioadă
mai îndelungată, deconectaţi-l de la priza
de perete (de la reţea). Pentru a deconecta
cablul de alimentare CA (de la reţea),
apucaţi de ştecăr; nu trageţi niciodată
de cablu.
• Una dintre lamelele ştecărului este mai lată
decât cealaltă din motive de securitate şi nu
va intra în priza de perete (de la reţea) decât
într-un singur mod. Dacă nu puteţi
introduce complet ştecărul în priză,
contactaţi furnizorul.
• Cablul de alimentare CA (de la reţea)
trebuie înlocuit doar la un centru de service
autorizat.
• Nu amplasaţi sistemul în apropierea unor
surse de căldură sau în locuri expuse direct
la lumina soarelui, la praf excesiv sau la
şocuri mecanice.
• Nu amplasaţi în spatele boxei bară, al
subwooferului şi al boxelor surround niciun
obiect ce ar putea bloca orificiile de
ventilare, provocând defecţiuni.
• Dacă sistemul este utilizat în combinaţie cu
un televizor, un VCR sau un casetofon, pot
apărea zgomote, iar calitatea imaginii
poate avea de suferit. În acest caz, plasaţi
sistemul la distanţă de televizor, VCR sau
casetofon.
• Aveţi grijă atunci când amplasaţi sistemul
pe o suprafaţă tratată special (cu ceară,
ulei, lustruită etc.), deoarece suprafaţa se
poate păta sau decolora.
• Aveţi grijă să evitaţi posibilele accidentări
provocate de colţurile boxei bară, ale
subwooferului şi ale boxelor surround.
• Lăsaţi un spaţiu de cel puţin 3 cm sub boxa
bară atunci când o atârnaţi pe perete.
Declinarea răspunderii privind
serviciile oferite de terţi
Serviciile furnizate de terţi pot fi modificate,
suspendate sau revocate fără notificare
prealabilă. Sony nu are nicio răspundere în
astfel de situaţii.
Note cu privire la actualizare
Sistemul vă permite să actualizaţi softwareul automat atunci când este conectat la
Internet prin intermediul unei reţele cu fir sau
wireless.
Puteţi adăuga caracteristici noi pentru
a uşura modul de utilizare a sistemului şi
a îmbunătăţi siguranţa prin actualizarea
sistemului.
Dacă nu doriţi să actualizaţi automat, puteţi
dezactiva funcţia folosind aplicaţia SongPal
instalată pe telefonul inteligent sau pe
tabletă. Cu toate acestea, sistemul poate
actualiza software-ul automat din motive de
siguranţă, chiar dacă această funcţie este
dezactivată. De asemenea, puteţi actualiza
software-ul din meniul de setări dacă
această funcţie este dezactivată. Pentru
detalii, consultaţi „Utilizarea afişajului de
setare” (pagina 23).
În timpul actualizării software, este posibil să
nu puteţi folosi sistemul.
Drepturi de autor
Acest sistem încorporează Dolby* Digital şi
DTS** Digital Surround System.
* Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic şi simbolul dublu D sunt
mărci comerciale ale Dolby Laboratories.
** Pentru brevetele DTS, consultaţi http://
patents.dts.com. Fabricat sub licenţă DTS
Licensing Limited. DTS, DTS-HD, simbolul
şi DTS împreună cu simbolul sunt mărci
comerciale înregistrate ale DTS, Inc.
© DTS, Inc. Toate drepturile sunt
rezervate.
Marca şi siglele BLUETOOTH® sunt mărci
comerciale înregistrate deţinute de
Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a
acestor mărci de către Sony Corporation
se face sub licenţă. Celelalte mărci
comerciale şi denumiri comerciale aparţin
deţinătorilor de drept ale acestora.
46RO
Acest sistem încorporează tehnologia
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™) (Interfaţă multimedia de înaltă
definiţie).
Termenii HDMI şi HDMI High-Definition
Multimedia Interface şi sigla HDMI sunt
mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale HDMI Licensing LLC în
Statele Unite şi în alte ţări.
Marca N este marcă comercială sau marcă
comercială înregistrată a NFC Forum, Inc.
în Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.
Android şi Google Play sunt mărci
comerciale ale Google Inc.
Google Cast este marcă comercială
a Google Inc.
Google Cast Ready şi simbolul Google
Cast Ready sunt mărci comerciale ale
Google Inc.
„Xperia” este marcă comercială a Sony
Mobile Communications AB.
Apple, sigla Apple, iPhone, iPod, iPod
touch şi Retina sunt mărci comerciale ale
Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte
ţări. App Store este o marcă de serviciu a
companiei Apple Inc.
„Made for iPod” şi „Made for iPhone”
înseamnă că un accesoriu electronic a
fost conceput pentru a se conecta în mod
specific la iPod sau, respectiv, la iPhone şi
că respectarea standardelor de
performanţă Apple a fost certificată de
către dezvoltator. Compania Apple nu
este responsabilă pentru funcţionarea
acestui dispozitiv şi nici pentru
conformarea acestuia cu standardele de
siguranţă şi de reglementare. Reţineţi că
utilizarea acestui accesoriu cu iPod sau cu
iPhone poate afecta performanţa în regim
de funcţionare wireless.
Sigla „BRAVIA” este marcă comercială
a Sony Corporation.
„ClearAudio+” este marcă comercială
a Sony Corporation.
„x.v.Color” şi sigla „x.v.Color” sunt mărci
comerciale ale Sony Corporation.
„PlayStation®” este marcă comercială
înregistrată a Sony Computer
Entertainment Inc.
Tehnologia de codificare audio MPEG
Layer-3 şi brevetele sunt utilizate sub
licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
Windows Media este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială a
Microsoft Corporation în Statele Unite şi/
sau în alte ţări.
Acest produs este protejat prin anumite
drepturi de proprietate intelectuală ale
Microsoft Corporation. Utilizarea sau
distribuirea unei astfel de tehnologii în
afara acestui produs este interzisă fără
a deţine o licenţă din partea Microsoft sau
a unui subsidiar autorizat al Microsoft.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®,
Wi-Fi Alliance® şi Wi-Fi CERTIFIED
Miracast® sunt mărci comerciale
înregistrate Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™ şi Miracast™
sunt mărci comerciale ale Wi-Fi Alliance.
LDAC™ şi sigla LDAC sunt mărci
comerciale ale Sony Corporation.
LDAC este o tehnologie de codificare
audio dezvoltată de Sony care permite
transmisia de conţinuturi audio de înaltă
rezoluţie (Hi-Res), chiar şi printr-o
* cu excepţia conţinuturilor în format DSD
** în comparaţie cu SBC (Subband Coding),
când se selectează rata de biţi 990 kbps
(96/48 kHz) sau 909 kbps (88,2/44,1 kHz)
Acest produs conţine software-uri supuse
Licenţei publice generale (General Public
License, „GPL”) GNU şi Licenţei publice
secundare/de bibliotecă (Lesser General
Public License - „LGPL”) GNU. Aceste
licenţe stipulează faptul că clienţii au
dreptul de a obţine, modifica şi redistribui
codul sursă al software-ului amintit, în
conformitate cu termenii impuşi de GPL
sau de LGPL.
Pentru detalii privind GPL, LGPL şi alte
licenţe software, consultaţi [Software
License Information] din [System
Settings], în meniul [Setup] al produsului.
Codul sursă al software-ului utilizat în
acest produs se supune termenilor impuşi
de GPL şi de LGPL şi este disponibil pe
web. Pentru descărcare, accesaţi
următoarea adresă:
URL:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Reţineţi că Sony nu poate răspunde
niciuneia dintre întrebările referitoare
la conţinutul acestui cod sursă.
„DSEE” este marcă comercială
a Sony Corporation.
Toate celelalte mărci comerciale aparţin
deţinătorilor de drept ale acestora.
47RO
Informaţii suplimentare
Opera® Devices SDK aparţine
Opera Software ASA. Drepturi de autor
1995 – 2013 Opera Software ASA. Toate
drepturile sunt rezervate.
conexiune Bluetooth. Spre deosebire de
alte tehnologii de codificare compatibile
cu Bluetooth, precum SBC, aceasta
funcţionează fără a reduce calitatea
conţinutul audio Hi-Res* şi permite
transmiterea prin reţeaua wireless
Bluetooth a unui volum de date de
aproximativ de trei ori mai mare**,
comparativ cu celelalte tehnologii,
la o calitate a sunetului fără precedent,
printr-o codificare eficientă şi
o organizare optimă a pachetelor.
Depanare
Dacă în timpul utilizării sistemului
întâmpinaţi una dintre următoarele
dificultăţi, utilizaţi acest ghid de depanare
pentru a încerca să remediaţi problema
înainte de a apela la reparaţii. Dacă
problema persistă, consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Nu uitaţi să aduceţi atât boxa bară cât şi
subwooferul, chiar dacă aveţi impresia
că doar una dintre componente are
probleme, atunci când solicitaţi reparaţii.
Alimentare
Sistemul nu porneşte.
 Verificaţi dacă este bine conectat
cablul de alimentare CA (de la reţea).
 Deconectaţi cablul de alimentare CA
(de la reţea) de la priza de perete
(reţea) şi apoi reconectaţi-l după
câteva minute.
Imagine
Nu este scoasă nicio imagine sau
imaginea nu este scoasă corect.
 Selectaţi intrarea adecvată (pagina 7).
 Apăsaţi şi ţineţi apăsat INPUT, urmat
de VOLUME +, VOLUME –, VOLUME +
pe boxa bară pentru a seta rezoluţia
video de ieşire la cea mai mică
valoare.
Nu apare nicio imagine atunci când
efectuaţi o conexiune prin cablu HDMI.
 În cazul în care conectaţi un dispozitiv
care acceptă HDCP 2.2, asiguraţi-vă
că aţi conectat dispozitivul la mufa
HDMI IN 1, iar televizorul la mufa
HDMI OUT (ARC) de pe sistem.
48RO
 Sistemul este conectat la un
dispozitiv de intrare care nu este
compatibil cu HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection - protecţie
pentru conţinut digital din banda de
frecvenţe înalte). În acest caz,
verificaţi specificaţiile dispozitivului
conectat.
Conţinuturile 3D de la mufa
HDMI IN 1/2/3 nu apar pe ecranul
televizorului.
 În funcţie de televizor sau de
dispozitivul video, este posibil să nu
apară conţinuturile 3D. Verificaţi
formatul video HDMI acceptat
(pagina 64).
Conţinuturile 4K de la mufa
HDMI IN 1/2/3 nu apar pe ecranul
televizorului.
 În funcţie de televizor sau de
dispozitivul video, este posibil să nu
apară conţinuturile 4K. Verificaţi
capacităţile video şi setările
televizorului şi ale dispozitivului
video.
 Folosiţi un cablu HDMI de mare viteză
(nefurnizat).
Când sistemul se află în modul standby,
pe televizor nu apare nicio imagine.
 Când sistemul intră în modul standby,
imaginile provin de la ultimul
dispozitiv HDMI selectat înainte de
a opri sistemul. Dacă utilizaţi alt
dispozitiv, redaţi conţinutul de pe
dispozitiv şi efectuaţi operaţiunea
One-Touch Play sau porniţi sistemul
pentru a selecta dispozitivul HDMI pe
care doriţi să îl utilizaţi.
 Setaţi [Standby Through] la [On] în
[HDMI Settings] (pagina 28).
O imagine nu se afişează pe întregul
ecran al televizorului.
 Verificaţi setarea [TV Type] la [Screen
Settings] (pagina 24).
 Raportul de aspect al fişierului media
este fix.
Se observă neregularităţi de culoare pe
ecranul televizorului.
 Dacă neregularităţile de culoare
persistă, opriţi o dată televizorul şi
apoi reporniţi-l după 15 – 30 de
minute.
 Asiguraţi-vă că nu se găseşte niciun
obiect magnetic (prindere magnetică
de la un stativ de televizor, dispozitiv
medical, jucărie etc.) în apropierea
sistemului.
Imaginile de la mufa HDMI sunt
distorsionate.
 Conţinutul video de la dispozitivul
conectat la mufa HDMI poate fi
distorsionat. Dacă se întâmplă acest
lucru, setaţi [Video Direct] la [On]
(pagina 25).
Sunet
Sunetul este scos atât de sistem, cât şi de
televizor.
 Opriţi sunetul sistemului sau al
televizorului.
Sunetul televizorului scos de acest
sistem este decalat de imagine.
 Setaţi [A/V SYNC] la [0msec] dacă
este setat la intervalul dintre [25msec]
şi [300msec] (pagina 31).
Sunetul dispozitivului conectat nu este
scos de sistem sau are un nivel foarte
redus.
 Apăsaţi  + pe telecomandă şi
verificaţi nivelul volumului
(pagina 59).
 Apăsaţi  sau  + de pe
telecomandă, pentru a revoca funcţia
de dezactivare a sunetului
(pagina 59).
 Asiguraţi-vă că sursa de intrare este
selectată corect. Ar trebui să încercaţi
şi alte surse de intrare, apăsând de
mai multe ori INPUT de pe
telecomandă (pagina 7).
 Verificaţi dacă toate cablurile
sistemului şi ale dispozitivului
conectat sunt introduse ferm.
Nu se aude sunet din boxele surround
sau sunetul are un nivel foarte redus.
 Asiguraţi-vă că este bine conectat
cablul de alimentare CA (de la reţea)
al boxelor surround (consultaţi Ghidul
de pornire).
 Sunetul multicanal care nu a fost
înregistrat ca sunet surround nu este
scos prin boxele surround.
49RO
Informaţii suplimentare
Sunetul televizorului nu este scos de
sistem.
 Selectaţi [TV] din meniul de pornire
(pagina 7).
 Porniţi mai întâi televizorul, apoi
sistemul. Stabiliţi setarea boxelor
televizorului (BRAVIA) pe sistemul
audio. Consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale televizorului pentru
setarea televizorului.
 Verificaţi conexiunea cablului HDMI,
a cablului optic digital sau a cablului
audio care este conectat la boxa bară
şi la televizor (consultaţi Ghidul de
pornire furnizat).
 Măriţi volumul pe televizor sau
revocaţi dezactivarea sunetului.
 Dacă un televizor compatibil cu
tehnologia Audio Return Channel
(ARC) este conectat cu un cablu
HDMI, asiguraţi-vă că aţi conectat
cablul la terminalul de intrare HDMI
(ARC) al televizorului (consultaţi
Ghidul de pornire furnizat).
 Dacă televizorul nu este compatibil cu
tehnologia Audio Return Channel
(ARC), conectaţi şi cablul digital optic,
şi cablul HDMI pentru scoaterea
sunetului (consultaţi Ghidul de
pornire furnizat).
 Setaţi [Control for HDMI] din [HDMI
Settings] la [On] şi setaţi [Audio
Return Channel] la [Auto] (pagina 28).
 Dacă doriţi să scoateţi sunet pe
2 canale prin boxele surround,
apăsaţi butonul CLEARAUDIO+ de
pe telecomandă şi setaţi câmpul
de sunet pe [ClearAudio+].
 În funcţie de sursa de sunet, sunetul
de la boxele surround poate fi
înregistrat cu un uşor efect de sunet.
 Verificaţi dacă indicatorul pornit/
standby de pe boxele surround este
aprins cu culoarea verde. Dacă nu
este, consultaţi „Nu se aude niciun
sunet de la subwoofer/boxele
surround.” din „Sunet wireless
Subwoofer/Boxe surround”
(pagina 52).
 Dacă redaţi conţinut compatibil cu
tehnologia de protecţie a drepturilor
de autor (HDCP), sunetul nu este scos
prin boxele surround.
Nu se aude sunet din subwoofer sau
sunetul are un nivel foarte redus.
 Asiguraţi-vă că este bine conectat
cablul de alimentare CA (de la reţea)
al subwooferului (consultaţi Ghidul
de pornire).
 Apăsaţi SW  + de pe telecomandă,
pentru a creşte volumul
subwooferului (pagina 59).
 Verificaţi dacă indicatorul pornit/
standby de pe subwoofer este aprins
cu culoarea verde. Dacă nu este,
consultaţi „Nu se aude niciun sunet
de la subwoofer/boxele surround.”
din „Sunet wireless Subwoofer/Boxe
surround” (pagina 52).
 Funcţia subwooferului este de a
reproduce sunetul de bas. În cazul
surselor de intrare care conţin foarte
puţine componente cu sunet de bas
(şi anume o transmisie TV), este
posibil ca sunetul din subwoofer să
poată fi dificil de auzit.
 Dacă redaţi conţinut compatibil cu
tehnologia de protecţie a drepturilor
de autor (HDCP), sunetul nu este scos
prin subwoofer.
50RO
Nu se poate obţine efectul surround.
 În funcţie de semnalul de intrare şi de
setarea pentru câmpul de sunet, este
posibil ca procesarea sunetului
surround să nu funcţioneze eficient.
Este posibil ca efectul surround să fie
subtil, în funcţie de program sau disc.
 Pentru a reda sunet multicanal,
verificaţi setarea ieşirii audio digitale
de pe dispozitivul conectat la sistem.
Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare primite
împreună cu dispozitivul conectat.
Dispozitiv USB
Dispozitivul USB nu este recunoscut.
 Încercaţi următoarele:
 Opriţi sistemul.
 Deconectaţi şi reconectaţi
dispozitivul USB.
 Porniţi sistemul.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul USB este
conectat bine la portul (USB)
(pagina 8).
 Verificaţi dacă dispozitivul USB sau un
cablu este deteriorat.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul USB este
pornit.
 Dacă dispozitivul USB este conectat
printr-un hub USB, deconectaţi-l şi
conectaţi dispozitivul USB direct la
boxa bară.
BLUETOOTH
Conexiunea BLUETOOTH nu poate fi
finalizată.
 Asiguraţi-vă că indicatorul (albastru)
de pe boxa bară este aprins
(pagina 11).
Starea sistemului
Stare indicator
(albastru)
În timpul împerecherii
BLUETOOTH
Clipeşte des
Sistemul încearcă să se
conecteze la un dispozitiv
BLUETOOTH.
Clipeşte
Starea sistemului
Stare indicator
(albastru)
Sistemul a stabilit
o conexiune cu un
dispozitiv BLUETOOTH.
Este aprins
Sistemul este în modul
standby BLUETOOTH
(când sistemul este oprit)
Este stins
 Asiguraţi-vă că dispozitivul
BLUETOOTH la care vă conectaţi este
pornit şi că funcţia BLUETOOTH este
activată.
 Apropiaţi sistemul şi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Împerecheaţi din nou sistemul şi
dispozitivul BLUETOOTH. Este posibil
să fie nevoie să revocaţi
împerecherea cu acest sistem
utilizând mai întâi dispozitivul
BLUETOOTH.
Împerecherea nu se poate realiza.
 Apropiaţi sistemul şi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Asiguraţi-vă că acest sistem nu este
afectat de interferenţele de la
dispozitive LAN wireless, alte
dispozitive wireless 2.4 GHz sau un
cuptor cu microunde. Dacă în
apropiere se află un dispozitiv care
generează radiaţii electromagnetice,
mutaţi dispozitivul departe de acest
sistem.
Nu puteţi să utilizaţi funcţia NFC.
 Funcţia NFC nu funcţionează cu
receptori compatibili BLUETOOTH
(de exemplu, căşti). Pentru a asculta
sunetul cu ajutorul unui receptor
compatibil BLUETOOTH, consultaţi
„Ascultarea sunetului prin transmisie
către un receptor compatibil
BLUETOOTH” (pagina 13).
Conexiune la reţea
Sistemul nu se poate conecta la reţea.
 Verificaţi conexiunea la reţea
(pagina 15) şi setările de reţea
(pagina 29).
Conexiune LAN wireless
Nu vă puteţi conecta PC-ul la internet
după ce se efectuează [Wi-Fi Protected
Setup (WPS)].
 Setările wireless ale routerului se pot
modifica automat dacă utilizaţi
funcţia Wi-Fi Protected Setup înainte
să reglaţi setările routerului. În acest
caz, modificaţi corespunzător setările
wireless de pe PC-ul dvs.
51RO
Informaţii suplimentare
Conectarea nu se poate realiza.
 Informaţiile legate de înregistrarea
împerecherii au fost şterse. Efectuaţi
din nou operaţia de împerechere
(pagina 11).
Nu este scos sunetul de la dispozitivul
BLUETOOTH conectat.
 Asiguraţi-vă că indicatorul (albastru)
de pe boxa bară este aprins
(pagina 11).
 Apropiaţi sistemul şi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Dacă în apropiere se află un dispozitiv
care generează radiaţii
electromagnetice, cum ar fi un
dispozitiv LAN wireless, alte
dispozitive BLUETOOTH sau un cuptor
cu microunde, mutaţi dispozitivul
departe de acest sistem.
 Îndepărtaţi toate obstacolele dintre
acest sistem şi dispozitivul
BLUETOOTH sau mutaţi sistemul
departe de obstacole.
 Repoziţionaţi dispozitivul
BLUETOOTH conectat.
 Comutaţi frecvenţa LAN wireless a
routerelor Wi-Fi sau a PC-urilor din
zonă la intervalul 5 GHz.
 Măriţi volumul pe dispozitivul
BLUETOOTH conectat.
Sistemul nu se poate conecta la reţea
sau conexiunea la reţea este instabilă.
 Asiguraţi-vă că routerul LAN wireless
este pornit.
 Verificaţi conexiunea la reţea
(pagina 15) şi setările de reţea
(pagina 29).
 În funcţie de mediul de utilizare
(inclusiv de materialele din care
sunt făcuţi pereţii), de condiţiile
de recepţie a undelor radio sau
obstacolele dintre sistem şi routerul
LAN wireless, distanţa de comunicare
posibilă ar putea fi redusă. Mutaţi
sistemul şi routerul LAN wireless mai
aproape unul de celălalt.
 Dispozitivele care utilizează banda de
frecvenţe 2,4 GHz, cum sunt
cuptoarele cu microunde,
dispozitivele BLUETOOTH
sau dispozitivele digitale fără fir,
pot întrerupe comunicarea. Mutaţi
sistemul departe de astfel de
dispozitive sau opriţi acest tip de
dispozitive.
 Conexiunea LAN wireless poate fi
instabilă, în funcţie de mediul de
utilizare, în special atunci când se
utilizează funcţia BLUETOOTH a
sistemului. În acest caz, modificaţi
mediul de utilizare.
Routerul wireless dorit nu este afişat în
lista de reţele wireless.
 Apăsaţi BACK pentru a reveni la
ecranul anterior şi încercaţi din nou
[Wireless Setup(built-in)] (pagina 16).
Dacă routerul wireless dorit continuă
să nu fie detectat, selectaţi [New
connection registration] din lista de
reţele, apoi selectaţi [Manual
registration] pentru a introduce
manual un nume de reţea (SSID).
52RO
Sunet wireless (Subwoofer/
Boxe surround)
Nu se aude sunet de la subwoofer/
boxele surround.
 Asiguraţi-vă că este bine conectat
cablul de alimentare CA (de la reţea)
al subwooferului/boxelor surround
(consultaţi Ghidul de pornire).
 Indicatorul pornit/standby de pe
subwoofer/boxele surround nu se
aprinde.
– Asiguraţi-vă că este bine conectat
cablul de alimentare CA (de la
reţea) al subwooferului/boxelor
surround.
– Apăsaţi  (pornire/standby) de
pe subwoofer/boxele surround
pentru a porni alimentarea.
 Indicatorul pornit/standby de pe
subwoofer/boxele surround clipeşte
rar cu culoarea verde sau se aprinde
cu culoarea roşu.
– Apropiaţi subwooferul/boxele
surround de boxa bară pentru ca
indicatorul pornit/standby de pe
subwoofer/boxele surround să se
aprindă cu culoarea verde.
– Urmaţi paşii din „Mai multe setări
pentru sistemul wireless
(Subwoofer/Boxe surround)”
(pagina 38).
– Verificaţi starea conexiunii
sistemului audio wireless
(pagina 38).
 Indicatorul pornit/standby de pe
subwoofer/boxele surround clipeşte
des cu culoarea verde.
– Consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
 Indicatorul pornit/standby de pe
subwoofer/boxele surround clipeşte
cu culoarea roşu.
– Apăsaţi  (pornire/standby) de
pe subwoofer/boxele surround
pentru a opri alimentarea şi
verificaţi dacă orificiul de ventilare
al subwooferului/boxelor
surround este blocat sau nu.
 Subwooferul este conceput pentru
reproducerea sunetului de bas. Dacă
sursa de intrare nu conţine multe
sunete de bas, aşa cum se întâmplă
în cazul majorităţii programelor de
televiziune, sunetul de bas poate fi
imperceptibil.
 Apăsaţi SW  + de pe telecomandă,
pentru a creşte volumul
subwooferului (pagina 59).
Telecomandă
Telecomanda sistemului nu
funcţionează.
 Îndreptaţi telecomanda către
senzorul pentru telecomandă
de pe boxa bară (pagina 55).
 Îndepărtaţi toate obstacolele
dintre telecomandă şi sistem.
 Înlocuiţi ambele baterii din
telecomandă cu unele noi, dacă
cele existente sunt descărcate.
 Asiguraţi-vă că apăsaţi pe butonul
corect de pe telecomandă.
Altele
Funcţia Control for HDMI este
defectuoasă.
 Verificaţi conexiunea HDMI
(consultaţi Ghidul de pornire
furnizat).
 Configuraţi funcţia Control for HDMI
pe televizor. Consultaţi instrucţiunile
de utilizare furnizate împreună cu
televizorul, pentru detalii cu privire la
setarea televizorului.
 Asiguraţi-vă că orice dispozitiv
conectat este compatibil cu „BRAVIA”
Sync.
 Verificaţi setările Control for HDMI pe
dispozitivul conectat. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare furnizate
împreună cu dispozitivul conectat.
 Dacă conectaţi/deconectaţi cablul de
alimentare CA (de la reţea), aşteptaţi
cel puţin 15 secunde înainte de a
utiliza sistemul.
 În cazul în care conectaţi ieşirea audio
a dispozitivului video la sistem
folosind un alt fel de cablu decât
HDMI, este posibil să nu fie scos
niciun sunet din cauza „BRAVIA”
Sync. În acest caz, setaţi [Control
for HDMI] la [Off] (pagina 28) sau
conectaţi cablul de la mufa de ieşire
audio a dispozitivului video direct
la televizor.
 Tipul şi numărul de dispozitive ce
pot fi controlate cu caracteristica
„BRAVIA” Sync sunt restricţionate
de standardul HDMI CEC după cum
urmează:
– Dispozitive de înregistrare
(recorder Blu-ray Disc, recorder
DVD etc.): până la 3 dispozitive
53RO
Informaţii suplimentare
Sunetul sare sau prezintă zgomot.
 Dacă în apropiere se află un dispozitiv
care generează unde
electromagnetice, de exemplu,
o reţea LAN wireless sau un cuptor
cu microunde, îndepărtaţi sistemul
de el.
 Mutaţi sau îndepărtaţi toate
obstacolele dintre boxa bară şi
subwoofer/boxele surround.
 Poziţionaţi boxa bară şi subwooferul/
boxele surround cât mai aproape
posibil.
 Comutaţi frecvenţa LAN wireless
a routerelor Wi-Fi sau a PC-urilor din
zonă la intervalul 2,4 GHz.
 Realizaţi conexiunea la reţea a
televizorului sau a playerului Blu-ray
Disc prin cablu.
Telecomanda pentru televizor nu
funcţionează.
 Această problemă poate fi rezolvată
prin activarea funcţiei de amplificare
infraroşii (pagina 37).
– Dispozitive de redare (player
Blu-ray Disc, player DVD etc.):
până la 3 dispozitive (inclusiv
acest sistem)
– Dispozitive asociate tunerului:
până la 4 dispozitive
– Sistem audio (receptor/cască):
până la 1 dispozitiv (inclusiv acest
sistem)
Pe afişajul de pe panoul frontal clipesc
alternativ „PRTCT”, „PUSH” şi „POWER”.
 Apăsaţi  (pornire/standby) pentru
a opri sistemul. După ce dispare
indicatorul, deconectaţi cablul de
alimentare CA (de la reţea) şi
asiguraţi-vă că nu există niciun
obstacol care blochează orificiile
de ventilare ale sistemului.
Senzorii televizorului nu funcţionează
corespunzător.
 Boxa bară poate bloca unii senzori
(cum ar fi senzorul de luminozitate),
receptorul de telecomandă al
televizorului, emiţătorul pentru
ochelari 3D (transmisie cu infraroşii)
al unui televizor 3D care acceptă
sistemul pentru ochelari 3D cu
infraroşii sau comunicaţia wireless.
Îndepărtaţi boxa bară de televizor
la o distanţă care să permită
componentelor să funcţioneze
corect. În ceea ce priveşte
amplasarea senzorilor şi a
receptorului de telecomandă,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
primite împreună cu televizorul.
Butoanele de pe boxa bară nu
funcţionează.
 Revocaţi setarea de blocare pentru
copii (pagina 36).
54RO
Reiniţializare
Dacă sistemul funcţionează în continuare
defectuos, reiniţializaţi sistemul după
cum urmează:
1
2
3
4
5
6
Apăsaţi  (pornire/standby)
pentru a porni sistemul.
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi
[Setup] [Resetting] din meniul de
pornire (pagina 30).
Selectaţi [Reset to Factory Default
Settings].
Selectaţi elementul de meniu pe
care doriţi să-l reiniţializaţi.
Selectaţi [Start].
Pentru a revoca reiniţializarea
Selectaţi [Cancel] la pasul 6.
Ghid pentru componente şi comenzi
Boxă bară
Faţă
Butonul  (pornire/standby)
Butonul INPUT
Butonul PAIRING
Butoanele VOLUME +/–
Marca N
Dacă folosiţi funcţia NFC, atingeţi
dispozitivul NFC de marcă.
 Indicator
• Clipeşte des (albastru):
Împerechere BLUETOOTH în curs.
• Clipeşte (albastru): Încercare de
conectare cu un dispozitiv
BLUETOOTH.
• Aprins (albastru): Conexiunea
BLUETOOTH este stabilită.
 Senzor telecomandă
 Afişaj
 Port (USB)
55RO
Informaţii suplimentare





Spate
 Port LAN (100)
 Mufă HDMI OUT (ARC)
Această mufă acceptă HDCP 2.2.
 Mufe HDMI IN 1
Această mufă acceptă HDCP 2.2.
 Mufă HDMI IN 2
 Mufă HDMI IN 3
56RO





Mufă ANALOG IN
Mufă A.CAL MIC (ECM-AC3)
Mufă DIGITAL IN (TV)
Mufă IR BLASTER
Cablu de alimentare CA
(de la reţea)
Subwoofer
Indicator pornit/standby
Buton  (pornire/standby)
Butonul SECURE LINK
Cablu de alimentare CA
(de la reţea)
Informaţii suplimentare




57RO
Boxă surround




Indicator pornit/standby
Buton  (pornire/standby)
Butonul SECURE LINK
Cablu de alimentare CA
(de la reţea)
58RO
Telecomandă
 INPUT (pagina 7)
Selectează dispozitivul pe care
doriţi să îl utilizaţi.
DISPLAY
Afişează informaţii aferente redării
şi navigării pe internet pe ecranul
televizorului.
 (pornire/standby)
Porneşte sistemul sau îl comută
în modul standby.
59RO
Informaţii suplimentare
Butoanele AUDIO,  şi  + au un punct
tactil. Folosiţi punctul tactil drept referinţă,
atunci când utilizaţi telecomanda.
 Butoane pentru câmpul de sunet
(pagina 9)
Selectează efectul de sunet.
ClearAudio+, Movie, Music,
Game, Music Arena, Cinema
Studio 9.1ch, Standard
 DIMMER (pagina 37)
Reglează luminozitatea afişajului
de pe panoul frontal şi a
indicatorului LED.
 Butoane colorate
Taste rapide pentru selectarea
elementelor din anumite meniuri.
 MIRRORING (pagina 18)
Selectează [Screen mirroring].
PAIRING (pagina 11)
Sistemul intră în starea de
împereche.
 OPTIONS (pagina 30)
Afişează meniul de opţiuni pe
ecranul televizorului sau pe afişajul
de pe panoul frontal. (Locul diferă,
depinzând de funcţia selectată).
BACK
Revine la afişajul anterior.
///
Deplasează zona evidenţiată către
un element dorit.
(introducere)
Accesează elementul selectat.
HOME (pagina 23)
Intră în sau iese din meniul de
pornire.
  (dezactivare sunet)
Dezactivează temporar sunetul.
 (volum) +/–
Reglează volumul.
SW  (volum subwoofer) +/
Reglaţi volumul sunetului de bas.
 Butoane de control al redării
Consultaţi „Ascultarea/
Vizualizarea” (pagina 7).
/ (derulare înapoi/
derulare înainte)
Caută înapoi sau înainte.
/ (anterior/următor)
Selectează piesa sau fişierul
anterio(a)r(ă)/următo(a)r(e).
 (redare)
Porneşte sau reporneşte redarea
(reluare redare).
 (pauză)
Întrerupe sau reporneşte redarea.
 (oprire)
Opreşte redarea.
AUDIO (pagina 36)
Selectează formatul audio.
RX/TX (receptor/transmiţător)
Comută între [Receiver] şi
[Transmitter] la [Bluetooth Mode]
(pagina 26).
Tipuri de fişiere redabile
Music
Codec
Extensie
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)1)
.mp3
AAC/HE-AAC1),2)
.m4a, .aac3)
WMA9
Standard2)
.wma
WMA10 Pro3)
.wma
LPCM1)
.wav
FLAC2)
.flac, .fla
Dolby Digital1),3)
.ac3
DSF2)
.dsf
DSDIFF2),4)
.dff
AIFF2)
.aiff, .aif
ALAC2)
.m4a
Vorbis3)
.ogg
Monkey’s Audio3)
.ape
Photo
Format
Extensie
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png5)
GIF
.gif5)
1)
Sistemul poate reda fişiere „.mka”. Aceste
fişiere nu pot fi redate pe serverul unei
reţele de domiciliu.
2) Este posibil ca sistemul să nu redea acest
format de fişier pe serverul unei reţele de
domiciliu.
3) Sistemul nu redă acest format de fişier pe
serverul unei reţele de domiciliu.
4) Sistemul nu redă fişiere codificate DST.
5) Sistemul nu redă fişiere animate PNG
sau GIF.
60RO
Note
Formate audio acceptate
Formatele audio acceptate de acest
sistem sunt următoarele.
Format
Funcţie
„HDMI1”
„HDMI2”
„HDMI3”
„TV”
(DIGITAL
IN)
LPCM 2ch


LPCM 5.1ch

–
LPCM 7.1ch

–
Dolby Digital


Dolby Digital Plus

–
Dolby TrueHD

–
DSD

–
DTS


DTS-ES Discrete 6.1,
DTS-ES Matrix 6.1


DTS96/24


DTS-HD High
Resolution Audio

–
DTS-HD Master Audio

–
DTS-HD LBR

–
: Format acceptat.
–: Format neacceptat.
Notă
• Prin mufele HDMI IN 1/2/3 nu intră sunet în
cazul unui format audio protejat împotriva
copierii, de exemplu, Super Audio CD sau
DVD-Audio.
61RO
Informaţii suplimentare
• Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate,
în funcţie de formatul fişierului, de
codificarea fişierului, de starea înregistrării
sau de starea serverului reţelei de
domiciliu.
• Este posibil ca unele fişiere editate pe un PC
să nu fie redate.
• Pentru unele fişiere este posibil să nu fie
disponibile funcţiile de derulare înapoi şi
înainte.
• Sistemul nu redă fişiere codificate, cum ar fi
DRM şi Lossless.
• Sistemul poate recunoaşte următoarele
fişiere sau foldere pe dispozitive USB:
– până la folderele din al 9-lea strat
(incluzând folderul rădăcină)
– până la 500 de fişiere/foldere într-un
singur strat
• Sistemul poate recunoaşte următoarele
fişiere sau foldere stocate pe serverul
reţelei de domiciliu:
– până la folderele din al 19-lea strat
– până la 999 de fişiere/foldere într-un
singur strat
• Este posibil ca unele dispozitive USB să nu
funcţioneze cu acest sistem.
• Sistemul poate recunoaşte dispozitive
Mass Storage Class (MSC) (precum
memorie flash sau HDD), dispozitive din
clasa Still Image Capture Device (SICD) şi
tastaturi cu 101 de taste.
Secţiunea BLUETOOTH
Specificaţii
Boxa bară (SA-RT5)
Secţiunea amplificator
PUTERE DE IEŞIRE (nominală)
Frontal stânga + Frontal dreapta:
50 W + 50 W
(la 4 ohmi, 1 kHz, 1% THD)
PUTERE DE IEŞIRE (de referinţă)
Blocuri de boxe frontal stânga/frontal
dreapta: 90 Waţi (pe fiecare canal,
la 4 ohmi, 1 kHz)
Bloc boxe central: 90 Waţi
(la 4 ohmi, 1 kHz)
Intrări
HDMI IN 1*/2/3
DIGITAL IN (TV)
ANALOG IN
Ieşire
HDMI OUT* (ARC)
* Mufele HDMI IN 1 şi HDMI OUT (ARC)
acceptă protocolul HDCP 2.2. HDCP 2.2
este o tehnologie de protecţie
a drepturilor de autor recent
îmbunătăţită, folosită pentru a proteja
conţinuturile, cum ar fi filmele 4K .
Secţiunea HDMI
Conector
Tip A (19 pini)
Secţiunea USB
(USB):
Tip A (pentru conectarea memoriilor
USB, cititoarelor de carduri de memorie,
camerelor foto digitale fixe)
Secţiunea LAN
Terminal LAN (100)
Terminal 100BASE-TX
Secţiunea LAN wireless
Conformitatea cu standardele
IEEE 802.11 a/b/g/n
Bandă de frecvenţă
2,4 GHz, 5 GHz
62RO
Sistem de comunicare
Specificaţie BLUETOOTH Versiunea 3.0
Ieşire
Specificaţie BLUETOOTH Clasă de
putere 1
Rază de comunicare maximă
Rază vizuală aprox. 30 m1)
Număr maxim de dispozitive ce pot fi
înregistrate
9 dispozitive
Bandă de frecvenţă
Bandă 2,4 GHz (2,4 GHz - 2,4835 GHz)
Metodă de modulaţie
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Profiluri BLUETOOTH compatibile2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote Control
Profile)
Codecuri acceptate3)
SBC4), AAC5), LDAC
Domeniu de transmisie (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (Frecvenţă de
eşantionare 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz6),
96 kHz6))
1)
Raza efectivă va varia în funcţie de factori
cum ar fi obstacolele dintre dispozitive,
câmpurile magnetice din jurul unui cuptor
cu microunde, electricitatea statică,
utilizarea telefoanelor fără fir,
sensibilitatea de recepţie, sistemul de
operare, aplicaţiile software etc.
2) Profilurile BLUETOOTH standard indică
scopul comunicării BLUETOOTH dintre
dispozitive.
3) Codec: Compresia semnalelor audio şi
formatul de conversie
4) Subband Codec
5) Advanced Audio Coding
6) Doar pentru LDAC.
Blocuri de boxe frontal stânga/
frontal dreapta
Sistem de boxe
Sistem de boxe cu 2 căi, Suspensie
acustică
Boxă
Woofer: 60 mm, tip conic
Tweeter: 19 mm, tip cupolă lină
Bloc boxe central
Sistem de boxe
Sistem de boxe pentru toate intervalele,
suspensie acustică
Boxă
Woofer: 60 mm, tip conic
Generalităţi
Subwoofer (SA-WRT5)
PUTERE DE IEŞIRE (de referinţă)
140 W (per canal, la 4 ohmi, 80 Hz)
Sistem de boxe
Sistem subwoofer, Bass Reflex
Boxă
160 mm, tip conic
Necesar de putere
220 V – 240 V CA, 50 Hz/60 Hz
Consum de energie
Pornit: 20 W
Mod standby: Cel mult 0,5 W
Dimensiuni (aprox.) (l/î/a)
191 mm × 383 mm × 386 mm
Masă (aprox.)
8,5 kg
PUTERE DE IEŞIRE (de referinţă)
70 W, 4 ohmi, 1 kHz
Sistem de boxe
Sistem de boxe pentru toate intervalele
Suspensie acustică
Boxă
65 mm, tip conic, Boxă pentru toate
intervalele
Necesar de putere
220 V – 240 V CA, 50 Hz/60 Hz
Consum de energie
Pornit: 15 W
Mod standby: Cel mult 0,5 W
Dimensiuni (l/î/a) (aprox.)
97 mm × 252 mm × 97 mm inclusiv părţile
ieşite în afară
Masă (aprox.)
1,5 kg
Secţiunea transmiţător/
receptor wireless
Sistem de comunicare
Versiune specificaţii sunet wireless 3.0
Bandă de frecvenţă
5,2 GHz (5,180 GHz – 5,240 GHz)
5,8 GHz (5,736 GHz – 5,814 GHz)
Metodă de modulaţie
DSSS
Modele de iPod/iPhone
compatibile
Modelele de iPod/iPhone compatibile
sunt următoarele. Înainte de a-l utiliza cu
sistemul, actualizaţi dispozitivul iPod/
iPhone cu cea mai recentă versiune
software.
Tehnologia BLUETOOTH este
compatibilă cu:
iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/
iPhone 5c/iPhone 5/iPhone 4s/iPhone 4/
iPhone 3GS
iPod touch (a 5-a generaţie)/iPod touch
(a 4-a generaţie)
63RO
Informaţii suplimentare
Necesar de putere
220 V - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz
Consum de energie
Pornit: 50 W
Mod standby: 0,5 W sau mai puţin
(Pentru detalii despre această setare,
consultaţi pagina 37)
5,6 W (Dacă [Bluetooth Standby],
[Remote Start], [Quick Start/Network
Standby] şi [Control for HDMI] sunt
setate pe [On] iar [Standby Through]
este setat pe [Auto] când televizorul nu
este conectat).
Dimensiuni (aprox.) (l/î/a)
1.080 mm × 56 mm × 128 mm (fără
suporturi de montare pe perete)
1.080 mm × 127 mm × 91 mm (cu
suporturi de montare pe perete)
Masă (aprox.)
3,8 kg
Boxe surround
SA-SLRT5 (L)/SA-SRRT5 (R)
Formate video acceptate de sistem
Intrare/ieşire (Bloc amplificator HDMI)
Format
2D
3D
Împachetare
cadre
Unul lângă altul
(jumătate)
Peste-Sub
(Sus-şi-Jos)
4096 × 2160p la 59,94/60 Hz1)




4096 × 2160p la 50 Hz1)




4096 × 2160p la 23,98/24 Hz2)




3840 × 2160p la 59,94/60 Hz1)




3840 × 2160p la 50 Hz1)




3840 × 2160p la 29,97/30 Hz2)




3840 × 2160p la 25 Hz2)




3840 × 2160p la 23,98/24 Hz2)




1920 × 1080p la 59,94/60 Hz




1920 × 1080p la 50 Hz




1920 × 1080p la 29,97/30 Hz




1920 × 1080p la 25 Hz




1920 × 1080p la 23,98/24 Hz




1920 × 1080i la 59,94/60 Hz




1920 × 1080i la 50 Hz




1280 × 720p la 59,94/60 Hz




1280 × 720p la 50 Hz




1280 × 720p la 29,97/30 Hz




1280 × 720p la 23,98/24 Hz




720 × 480p la 59,94/60 Hz




720 × 576p la 50 Hz




640 × 480p la 59,94/60 Hz




1)
2)
YCbCr 4:2:0/Acceptă doar formatul 8 biţi
Acceptă doar formatul 8 biţi
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
64RO
Cu privire la comunicarea
BLUETOOTH
Dacă aveţi orice fel de întrebări sau
probleme cu privire la sistem, consultaţi
cel mai apropiat distribuitor Sony.
65RO
Informaţii suplimentare
• Dispozitivele BLUETOOTH trebuie utilizate
pe o rază de aproximativ 10 metri (distanţă
fără obstacole) unul faţă de celălalt. Raza
de comunicare efectivă se poate reduce în
următoarele condiţii.
– Când o persoană, un obiect metalic, un
perete sau un alt obstacol se află între
dispozitivele cu o conexiune BLUETOOTH
– Locaţii unde este instalată o reţea LAN
wireless
– În jurul cuptoarelor cu microunde în uz
– Locaţii unde apar alte unde
electromagnetice
• Dispozitivele BLUETOOTH şi reţeaua LAN
wireless (IEEE 802.11b/g) utilizează aceeaşi
bandă de frecvenţă (2,4 GHz). Când folosiţi
dispozitivul BLUETOOTH în apropierea unui
dispozitiv cu funcţie LAN wireless, pot
apărea interferenţe electromagnetice.
Acest lucru se poate solda cu rate mai
mici de transfer al datelor, zgomot sau
imposibilitatea de conectare. Dacă se
întâmplă acest lucru, încercaţi următoarele
soluţii:
– Utilizaţi acest sistem la cel puţin 10 metri
distanţă de dispozitivul LAN wireless.
– Întrerupeţi alimentarea electrică a
dispozitivului LAN wireless atunci când
folosiţi dispozitivul BLUETOOTH pe o rază
de 30 metri.
– Instalaţi acest sistem şi dispozitivul
BLUETOOTH cât mai aproape unul de
altul.
• Undele radio transmise de acest sistem
pot afecta funcţionarea unor dispozitive
medicale. Deoarece această interferenţă
poate determina o funcţionare
necorespunzătoare, întrerupeţi
întotdeauna alimentarea acestui sistem şi a
dispozitivului BLUETOOTH în următoarele
locaţii:
– În spitale, în trenuri, în avioane,
la benzinării şi în orice loc unde pot exista
gaze inflamabile;
– Lângă uşi automate sau alarme
de incendiu.
• Acest sistem acceptă funcţii de securitate,
în conformitate cu specificaţiile
BLUETOOTH, pentru a asigura o conexiune
sigură în timpul comunicării cu ajutorul
tehnologiei BLUETOOTH. Cu toate acestea,
acest nivel de siguranţă poate fi insuficient,
în funcţie de conţinutul setărilor şi de alţi
factori, aşa că trebuie să aveţi întotdeauna
grijă atunci când comunicaţi prin
intermediul tehnologiei BLUETOOTH.
• Sony nu îşi asumă răspunderea în niciun fel
pentru daunele sau alte pierderi provocate
de scurgerile de informaţii în timpul
comunicării prin intermediul tehnologiei
BLUETOOTH.
• Comunicarea BLUETOOTH nu este
garantată pentru toate dispozitivele
BLUETOOTH care au acelaşi profil cu acest
sistem.
• Dispozitivele BLUETOOTH conectate la
acest sistem trebuie să fie în conformitate
cu specificaţiile BLUETOOTH prevăzute de
Bluetooth SIG, Inc. şi conformitatea trebuie
să fie certificată. Cu toate acestea, chiar
dacă un dispozitiv este conform
specificaţiilor BLUETOOTH, pot exista
situaţii în care caracteristicile sau
specificaţiile dispozitivului BLUETOOTH fac
imposibilă conectarea sau pot determina
metode de control, afişaj sau operare
diferite.
• Se poate produce zgomot sau redarea
audio poate fi întreruptă în funcţie de
dispozitivul BLUETOOTH conectat la acest
sistem, de mediul de comunicare sau de
condiţiile ambientale.
Index
Cifre
D
24p Output 24
4K Output 24
D.C.A.C. DX (Digital Cinema Auto
Calibration DX) 40
Device List 26
Device Name 29
Dimmer 37, 59
DSEE 10, 25
A
A/V SYNC 31
Actualizare 24
Attenuation settings - Analog 25
Audio DRC 25
Audio Output 26
Audio Return Channel (ARC) 28
Audio Settings 25
Auto Calibration 40
Auto Display 28
Auto Renderer Access
Permission 29
Auto Standby 28
Auto Update 28
B
BLUETOOTH 11, 65
Bluetooth Codec - AAC 27
Bluetooth Codec - LDAC 27
Bluetooth Mode 26
Bluetooth Settings 26
Bluetooth Standby 27
„BRAVIA” Sync 34
C
Child Lock 36
Connection Server Settings 29
Control for HDMI 28, 34
66RO
E
Easy Network Settings 30
Easy Setup 30
External Control 29
F
Football mode 9
H
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 25
HDMI Deep Color Output 25
HDMI Settings 28
HDMI1 Audio Input Mode 28
Home Network 17
I
Initialise Personal Information 30
Input Skip Setting 30
Internet Settings 29
IR-Repeater 27, 37
M
Meniu opţiuni 30
Music Services 19
N
S
Network Connection
Diagnostics 29
Network Connection Status 29
Network content 24p Output 24
Network Settings 29
NFC 12
Night mode 10
SBM 25
Screen mirroring 18
Screen mirroring RF Setting 29
Screen Settings 24
Secure Link 39
Slideshow 31
Software License Information 29
Software Update 24
SongPal 32
Sound field 9, 30
Speaker Settings 41
Distance 41
Level 41
Standby Through 28
Subwoofer 38, 52
Sunetul de transmisie multiplex 36
System Information 29
System Settings 27
O
OSD Language 27
Output Video Resolution 24
P
Panoul din spate 56
Panoul frontal 55
PRTCT 54
Q
R
Reiniţializare 54
Remote Start 29
Renderer Access Control 29
Reset to Factory Default
Settings 30
Resetting 30
Reţea 15
RF Band 39
T
Informaţii suplimentare
Quick Start/Network Standby 28
Telecomandă 59
Time Zone 28
Ton de testare 41
TV Type 24
U
USB 8
V
Video Direct 25
Voice 10
W
Wireless Playback Quality 27
Wireless Sound Connection 27
67RO
DREPTURI DE AUTOR
ACORD DE LICENŢĂ CU
UTILIZATORUL FINAL
IMPORTANT:
ÎNAINTE DE A UTILIZA SOFTWARE-UL,
CITIŢI CU ATENŢIE ACEST ACORD DE
LICENŢĂ CU UTILIZATORUL FINAL
(„EULA”). UTILIZÂND SOFTWARE-UL,
SUNTEŢI DE ACORD CU TERMENII ACESTUI
EULA. DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD CU
TERMENII ACESTUI EULA, NU PUTEŢI
UTILIZA SOFTWARE-UL.
Acest EULA reprezintă un acord legal între
dumneavoastră şi Sony Corporation
(„SONY”). Acest EULA determină
drepturile şi obligaţiile dumneavoastră
cu privire la software-ul SONY şi/sau
distribuitorii terţi de licenţă ai acesteia
(inclusiv filialele SONY) şi filialele acestora
(denumiţi colectiv „FURNIZORI TERŢI”),
împreună cu toate actualizările/upgradeurile furnizate de SONY, toate
documentaţiile tipărite, on-line sau în alt
format electronic pentru acest software
şi toate fişierele de date create în urma
operării acestui software (denumite
colectiv „SOFTWARE-UL”).
Indiferent de cele menţionate mai sus,
toate software-urile incluse în SOFTWARE
care au un acord de licenţă cu utilizatorul
final separat (inclusiv, fără a se limita la
acestea, Licenţa publică GNU şi Licenţa
publică secundară/de bibliotecă) vor fi
guvernate de acordurile de licenţă cu
utilizatorul final respective şi nu de
condiţiile acestui EULA în măsura
prevăzută de acordurile de licenţă cu
utilizatorul final separate („SOFTWARE
EXCLUS”).
LICENŢĂ SOFTWARE
SOFTWARE-ul este licenţiat, nu vândut.
SOFTWARE-ul este protejat prin legile şi
tratatele internaţionale privind drepturile
de autor şi proprietatea intelectuală.
68RO
Toate drepturile şi titlurile din şi pentru
SOFTWARE (inclusiv, fără a se limita la
acestea, toate imaginile, fotografiile,
animaţiile, materialele video, audio,
muzică, text şi „appleturi” incluse în
SOFTWARE) sunt deţinute de SONY
sau de unul sau mai mulţi dintre
FURNIZORII TERŢI.
ACORDAREA LICENŢEI
SONY vă acordă o licenţă limitată de
utilizare a SOFTWARE-ului exclusiv
împreună cu dispozitivul compatibil
(„DISPOZITIVUL”) şi doar pentru uz
personal, necomercial. SONY şi
FURNIZORII TERŢI îşi rezervă în mod
explicit toate drepturile, titlurile şi
interesele (inclusiv, fără a se limita la
acestea, toate drepturile de proprietate
intelectuală) aferente SOFTWARE-ului
care nu vă sunt acordate în mod specific
prin prezentul EULA.
CERINŢE ŞI LIMITĂRI
Nu vă este permis să copiaţi, să publicaţi,
să adaptaţi, să redistribuiţi, să încercaţi
să derivaţi codul sursă, să modificaţi,
să aplicaţi tehnici de inginerie inversă,
să decompilaţi sau să dezasamblaţi
niciun SOFTWARE, integral sau parţial,
sau să creaţi instrumente derivate din sau
ale SOFTWARE-ului decât dacă acestea
sunt facilitate în mod intenţionat de
SOFTWARE. Nu aveţi permisiunea să
modificaţi sau să manipulaţi funcţiile
de gestionare a drepturilor digitale ale
SOFTWARE-ului. Nu aveţi permisiunea
să omiteţi, să modificaţi, să distrugeţi
sau să ocoliţi niciuna dintre funcţiile sau
protecţiile SOFTWARE-ului sau vreun
mecanism legat operaţional de
SOFTWARE. Nu aveţi permisiunea să
separaţi nicio componentă individuală
a SOFTWARE-ului în vederea utilizării
pe mai multe DISPOZITIVE decât cu
permisiunea explicită din partea SONY.
Nu aveţi permisiunea să eliminaţi, să
modificaţi, să acoperiţi sau să ştergeţi
nicio marcă comercială sau notificare
din SOFTWARE. Nu aveţi permisiunea
să partajaţi, să distribuiţi, să închiriaţi,
să împrumutaţi, să sublicenţiaţi,
să cesionaţi, să transferaţi sau să
comercializaţi SOFTWARE-ul. Softwareurile, serviciile de reţea sau alte produse
diferite de SOFTWARE de care depinde
performanţa SOFTWARE-ului pot fi
întrerupte sau suspendate după bunul
plac al furnizorilor (furnizori software, de
servicii sau SONY). SONY şi furnizorii nu
garantează faptul că SOFTWARE-ul,
serviciile de reţea, conţinutul sau alte
produse vor fi disponibile în permanenţă
sau vor opera fără întrerupere sau
modificări.
UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI CU
MATERIALE PROTEJATE PRIN
DREPTURI DE AUTOR
DE ASEMENEA, REŢINEŢI CĂ SOFTWAREUL POATE FI CONCEPUT PENTRU A FI
UTILIZAT ÎMPREUNĂ CU CONŢINUT
DISPONIBIL PRIN UNUL SAU MAI MULTE
SERVICII DE CONŢINUT („SERVICII DE
CONŢINUT”). UTILIZAREA SERVICIULUI
ŞI CONŢINUTUL RESPECTIV SUNT
GUVERNATE DE TERMENII DE SERVICIU
AFERENŢI SERVICIULUI DE CONŢINUT
RESPECTIV. DACĂ REFUZAŢI SĂ
ACCEPTAŢI ACEŞTI TERMENI, UTILIZAREA
SOFTWARE-ULUI VA FI LIMITATĂ.
Confirmaţi şi sunteţi de acord că
anumite elemente de conţinut şi servicii
disponibile prin SOFTWARE pot fi
furnizate de terţi asupra cărora SONY
nu deţine niciun control. UTILIZAREA
SERVICIILOR DE CONŢINUT NECESITĂ O
CONEXIUNE LA INTERNET. SERVICIILE DE
CONŢINUT POT FI ÎNTRERUPTE ORICÂND.
CONECTAREA LA INTERNET
ŞI SERVICIILE TERŢE
Confirmaţi şi sunteţi de acord că
accesarea anumitor caracteristici
SOFTWARE poate necesita o conexiune la
Internet pentru care sunteţi responsabili.
Mai mult, sunteţi unici răspunzători de
plata comisioanelor percepute de terţi
pentru conexiunea la Internet, inclusiv,
fără a se limita la acestea, comisioanele
de furnizare de servicii Internet sau de
timp de emisie. Operarea SOFTWARE-ului
poate fi limitată sau restricţionată, în
funcţie de capacitatea, lăţimea de bandă
sau limitele tehnice ale conexiunii sau
serviciilor de Internet. Furnizarea,
calitatea şi securitatea conexiunii la
Internet sunt asumate de terţii care
furnizează aceste servicii.
69RO
Informaţii suplimentare
SOFTWARE-ul poate fi utilizat de
dumneavoastră pentru a vizualiza, stoca,
procesa şi/sau utiliza conţinutul creat de
dvs. şi/sau de terţi. Acest conţinut poate fi
protejat prin legi şi/sau acorduri privind
drepturile de autor şi proprietatea
intelectuală. Sunteţi de acord să utilizaţi
SOFTWARE-ul exclusiv în conformitate
cu toate aceste legi şi acorduri valabile
pentru acest conţinut. Confirmaţi şi
sunteţi de acord că SONY poate lua
măsurile adecvate pentru a proteja
drepturile de autor pentru conţinutul
stocat, procesat sau utilizat de
SOFTWARE. Aceste măsuri includ, fără
a se limita la acestea, monitorizarea
frecvenţei cu care efectuaţi copii de
siguranţă şi restaurări prin intermediul
anumitor caracteristici ale SOFTWAREului, refuzul de a accepta solicitarea
dumneavoastră de permitere a restaurării
datelor şi rezilierea acestui EULA în
eventualitatea în care utilizaţi în mod
ilegitim SOFTWARE-ul.
SERVICII DE CONŢINUT
EXPORT ŞI ALTE REGLEMENTĂRI
Sunteţi de acord să respectaţi toate
restricţiile şi reglementările cu privire la
export şi re-export în vigoare în regiunea
sau ţara în care locuiţi şi să nu transferaţi
sau să autorizaţi transferul SOFTWAREului într-o ţară interzisă sau prin
încălcarea acestor restricţii sau
reglementări.
ACTIVITĂŢI DE MARE RISC
SOFTWARE-ul nu este tolerant la erori şi
nu este proiectat, produs sau destinat
utilizării sau vânzării drept echipament de
control online în medii periculoase ce
necesită o funcţionare fără defecţiuni,
cum ar fi în exploatarea instalaţiilor
nucleare, în sisteme de navigaţie sau
control al aparatelor de zbor, controlul
traficului aerian, maşini de asistare
directă a vieţii sau sisteme de armament,
circumstanţe în care defectarea
SOFTWARE-ului ar putea avea ca rezultat
decese, vătămări personale sau daune
fizice sau de mediu grave („ACTIVITĂŢI DE
MARE RISC”). SONY, fiecare dintre
FURNIZORII TERŢI şi filialele acestora
renunţă în mod specific la orice garanţie,
obligaţie sau condiţie de conformitate
explicită sau implicită pentru ACTIVITĂŢI
DE MARE RISC.
EXCLUDEREA GARANŢIEI PENTRU
SOFTWARE
Luaţi la cunoştinţă şi sunteţi de acord
că utilizarea SOFTWARE-ului reprezintă
exclusiv riscul dumneavoastră şi că
sunteţi responsabili pentru utilizarea
SOFTWARE-ULUI. SOFTWARE-ul este
furnizat „CA ATARE” şi fără niciun fel
de garanţii, obligaţii sau condiţii.
70RO
SONY ŞI FURNIZORII TERŢI (în scopul
acestei Secţiuni, SONY ŞI FURNIZORII
TERŢI vor fi denumiţi colectiv „SONY”)
RENUNŢĂ ÎN MOD EXPRES LA TOATE
GARANŢIILE, OBLIGAŢIILE ŞI CONDIŢIILE,
EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, FĂRĂ
A SE LIMITA LA ACESTEA, GARANŢIILE
IMPLICITE DE COMERCIALIZARE,
NEÎNCĂLCARE ŞI POTRIVIRE CU UN
ANUMIT SCOP. SONY NU GARANTEAZĂ,
NU PUNE NICIO CONDIŢIE ŞI NU FACE
NICIO DECLARAŢIE (A) CĂ FUNCŢIILE
CONŢINUTE DE SOFTWARE VĂ VOR
SATISFACE CERINŢELE SAU CĂ VOR FI
ACTUALIZATE, (B) CĂ SOFTWARE-UL VA
FUNCŢIONA CORECT SAU FĂRĂ ERORI SAU
CĂ DEFECŢIUNILE VOR FI REMEDIATE,
(C) CĂ SOFTWARE-UL NU VA DETERIORA
NICIUN ALT SOFTWARE, ECHIPAMENT
HARDWARE SAU DATE, (D) CĂ ORICE
SOFTWARE, SERVICII DE REŢEA (INCLUSIV
INTERNETUL) SAU PRODUSE (DIFERITE
DE SOFTWARE) DE CARE DEPINDE
PERFORMANŢA SOFTWARE-ULUI VOR FI
DISPONIBILE ÎN PERMANENŢĂ, CONTINUU
SAU FĂRĂ MODIFICĂRI ŞI (E) CU PRIVIRE
LA UTILIZAREA SAU REZULTATELE DE
UTILIZARE A SOFTWARE-ULUI DIN
PERSPECTIVA CORECTITUDINII,
ACURATEŢEI, SIGURANŢEI SAU
ALTELE ASEMENEA.
NICIO INFORMAŢIE ŞI NICIUN SFAT,
VERBAL SAU ÎN SCRIS, DAT DE SONY
SAU DE UN REPREZENTANT AUTORIZAT
AL SONY NU VA CREA O GARANŢIE,
OBLIGAŢIE SAU CONDIŢIE SAU NU
VA CREŞTE ÎN NICIUN FEL SFERA DE
ACOPERIRE A ACESTEI GARANŢII.
ÎN CAZUL ÎN CARE SOFTWARE-UL ESTE
DEFECTUOS, VĂ ASUMAŢI INTEGRAL
COSTURILE DE SERVICE, REPARAŢII SAU
CORECŢIE NECESARE. UNELE JURISDICŢII
NU PERMIT EXCLUDEREA GARANŢIILOR
IMPLICITE, ASTFEL CĂ ESTE POSIBIL CA
ACESTE EXCLUDERI SĂ NU FIE VALABILE
PENTRU DUMNEAVOASTRĂ.
LIMITAREA RĂSPUNDERII
CARACTERISTICA DE ACTUALIZARE
AUTOMATĂ
Din când în când, SONY sau FURNIZORII
TERŢI pot actualiza sau modifica automat
SOFTWARE-ul, inclusiv, dar fără a se limita
la acestea, în scopul îmbunătăţirii
funcţiilor de securitate, de corecţie
a erorilor şi îmbunătăţire a funcţiilor,
în momentul în care interacţionaţi cu
serverele SONY sau terţe sau în alte
circumstanţe. Aceste actualizări sau
modificări pot şterge sau modifica natura
caracteristicilor sau alte aspecte ale
SOFTWARE-ului, inclusiv, fără a se limita
la acestea, funcţiile pe care vă bazaţi.
Confirmaţi şi sunteţi de acord că aceste
activităţi sunt la latitudinea SONY şi că
SONY poate condiţiona continuarea
utilizării SOFTWARE-ului cu instalarea
completă sau acceptarea acestor
actualizări sau modificări. Toate
actualizările/modificările vor fi
considerate parte integrantă din
SOFTWARE şi vor fi integrate în acesta,
în scopul acestui EULA. Prin acceptarea
acestui EULA, vă exprimaţi acordul cu
privire la aceste actualizări/modificări.
ACORDUL INTEGRAL, DEROGARE,
SEPARABILITATE
Prezentul EULA şi politica de
confidenţialitate SONY, cu completările
şi modificările ulterioare, constituie
împreună întregul acord dintre
dumneavoastră şi SONY în privinţa
SOFTWARE-ului. Dacă SONY nu îşi
exercită sau nu aplică vreun drept sau
prevedere a prezentului EULA nu
înseamnă că renunţă la dreptul sau
prevederea respectivă. Dacă o parte din
acest EULA este invalidată, devine ilegală
sau inaplicabilă, prevederile respective
vor fi aplicate în măsura permisă în scopul
menţinerii obiectivului acestui EULA şi
celelalte părţi îşi vor rămâne integral
aplicabile şi în vigoare.
LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIE
Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la
Contracte pentru Vânzarea internaţională
de bunuri nu se va aplica în cazul acestui
EULA. Acest EULA va fi guvernat de legile
Japoniei, fără a ţine cont de niciun conflict
dintre prevederile legale. Orice dispută
care reiese din acest EULA se va supune
forului exclusiv al tribunalelor din Tokyo,
Japonia, iar părţile acordului consimt prin
prezentul că sunt de acord cu forul şi
jurisdicţia acestor tribunale.
71RO
Informaţii suplimentare
SONY ŞI FURNIZORII TERŢI (în scopul
acestei Secţiuni, SONY ŞI FURNIZORII
TERŢI vor fi denumiţi colectiv „SONY”)
NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU
NICIO DAUNĂ ACCIDENTALĂ SAU
ÎN CONSECINŢĂ PROVOCATĂ DE
ÎNCĂLCAREA GARANŢIEI EXPRESE SAU
IMPLICITE, ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI,
NEGLIJENŢĂ, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU
ORICE ALTĂ TEORIE JURIDICĂ CU PRIVIRE
LA SOFTWARE, INCLUSIV, FĂRĂ A SE
LIMITA LA ACESTEA, DAUNELE
PROVOCATE DE PIERDERILE DE PROFIT,
DE VENITURI, PIERDEREA DATELOR,
INCAPACITATEA DE UTILIZARE A
SOFTWARE-ULUI SAU A ORICĂRUI
ECHIPAMENT HARDWARE ASOCIAT,
INACTIVITATE ŞI TIMPUL DE UTILIZARE,
CHIAR DACĂ AU FOST INFORMAŢI ÎN
LEGĂTURĂ CU POSIBILITATEA UNOR
ASTFEL DE DAUNE. ÎN ORICE CAZ,
RĂSPUNDEREA INDIVIDUALĂ ŞI
CUMULATĂ, ÎN BAZA ORICĂREI
PREVEDERI A ACESTUI EULA, SE VA LIMITA
LA SUMA PLĂTITĂ EFECTIV PENTRU
PRODUS. UNELE JURISDICŢII NU PERMIT
EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR
ACCIDENTALE SAU ÎN CONSECINŢĂ,
ASTFEL CĂ ESTE POSIBIL CA EXCLUDEREA
SAU LIMITAREA DE MAI SUS SĂ NU FIE
VALABILĂ PENTRU DUMNEAVOASTRĂ.
REMEDII ECHITABILE
AMENDAMENT
Cu excepţia prevederilor contrarii din
acest EULA, confirmaţi şi sunteţi de acord
că orice încălcare sau nerespectare a
acestui EULA de către dumneavoastră va
provoca daune ireparabile pentru SONY,
pentru care despăgubirile monetare ar
fi inadecvate şi consimţiţi ca SONY să
obţină orice despăgubiri reparatorii sau
echitabile pe care SONY le consideră
necesare sau adecvate în astfel de situaţii.
De asemenea, SONY poate lua măsuri
legale şi tehnice în scopul prevenirii
încălcării şi/sau aplicării acestui EULA,
inclusiv, dar fără a se limita la acestea,
întreruperea imediată a utilizării
SOFTWARE-ului de către dumneavoastră,
dacă SONY consideră că încălcaţi sau
intenţionaţi să încălcaţi prezentul EULA.
Aceste măsuri vin în completarea
despăgubirilor de care SONY beneficiază
conform legii, în bani sau în baza
contractului.
SONY ÎŞI REZERVĂ DREPTUL DE A
AMENDA ORICARE DINTRE TERMENII
ACESTUI EULA DUPĂ BUNUL PLAC
PRIN POSTAREA UNEI NOTIFICĂRI PE UN
SITE WEB DESEMNAT DE SONY, PRIN
NOTIFICARE E-MAIL LA ADRESA E-MAIL
FURNIZATĂ DE DUMNEAVOASTRĂ,
PRIN NOTIFICARE ÎN CADRUL PROCESULUI
PRIN CARE OBŢINEŢI UPGRADE-URI/
ACTUALIZĂRI SAU PRIN ORICE FEL DE
NOTIFICARE ACCEPTATĂ LEGAL. Dacă
nu sunteţi de acord cu amendamentul,
trebuie să contactaţi cu promptitudine
SONY pentru instrucţiuni. Continuarea
utilizării SOFTWARE-ului după data de
intrare în vigoare menţionată în notificare
va echivala cu acordul dumneavoastră în
privinţa amendamentului respectiv.
ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Fără a prejudicia niciunul dintre drepturile
pe care îl deţine, SONY poate rezilia
prezentul EULA în cazul în care nu
respectaţi termenii acestuia. În cazul
încetării contractului, trebuie să încetaţi
orice fel de utilizare şi să distrugeţi toate
copiile SOFTWARE-ului.
BENEFICIARI TERŢI
Fiecare FURNIZOR TERŢ este un beneficiar
terţ desemnat în mod explicit şi va avea
dreptul de a aplica fiecare prevedere a
acestui EULA referitoare la SOFTWARE-ul
furnizat de terţul respectiv.
În cazul în care aveţi întrebări cu privire la
acest EULA, puteţi contacta SONY în scris
la adresa de contact valabilă în fiecare
regiune sau ţară.
Drepturi de autor
© 2014 Sony Corporation.
72RO
Software-ul acestui sistem se poate actualiza în viitor. Pentru a afla detalii despre
eventualele actualizări disponibile, vizitaţi următorul URL.
www.sony.eu/support
©2015 Sony Corporation
4-570-118-22(1) (RO)
Download PDF

advertising