Sony | HT-XT2 | Sony HT-XT2 Boxă de bază pentru televizor pe 2.1 canale cu tehnologie Wi-Fi/Bluetooth® Instrucţiuni de utilizare

Sistem Home Theatre
Instrucţiuni de utilizare
HT-XT2
Pentru clienţii din Europa
AVERTISMENT
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu
închis, cum ar fi o bibliotecă sau un
dulap încorporat.
Pentru a reduce riscul de incendiu,
nu acoperiţi orificiul de ventilare al
aparatului cu ziare, feţe de masă,
draperii etc.
Nu expuneţi aparatul la surse de flacără
deschisă (de exemplu lumânări
aprinse).
Pentru a reduce riscul de incendiu
şi de electrocutare, evitaţi stropirea
aparatului şi posibilitatea ca pe acesta
să se scurgă lichide şi nu plasaţi
pe aparat obiecte pline cu lichide,
precum vazele.
Unitatea rămâne sub tensiune chiar
şi atunci când este oprită, atât timp
cât este conectată la priza de c.a.
Deoarece pentru deconectarea unităţii
de la priză se foloseşte ştecărul
principal, conectaţi unitatea la o priză
de c.a. uşor accesibilă. Dacă observaţi
nereguli în funcţionarea unităţii,
deconectaţi imediat ştecărul principal
de la priza de c.a.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele
cu baterii instalate la căldură excesivă,
precum lumina directă a soarelui
şi focul.
Doar pentru utilizare la interior.
Cabluri recomandate
Trebuie utilizate cabluri şi conectori
ecranaţi şi împământaţi corespunzător
pentru cuplarea la computerele gazdă
şi/sau la periferice.
2RO
Aviz pentru clienţi: următoarele
informaţii sunt valabile doar în
cazul echipamentelor vândute în
statele ce aplică directivele UE.
Acest produs a fost fabricat de sau în
numele Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Întrebările referitoare la modul în care
acest produs respectă legislaţia Uniunii
Europene trebuie să fie adresate
reprezentantului autorizat, Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgia. Comunicaţi orice
probleme legate de service sau garanţie
la adresele menţionate în documentele
separate de service sau garanţie.
Prin prezenta, Sony Corporation declară
că acest echipament este în conformitate
cu cerinţele de bază şi cu alte prevederi
relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Pentru detalii, vă rugăm să accesaţi
următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/
Acest produs este destinat utilizării
în următoarele ţări:
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL,
BA, MK, MD, RS, ME, TR, Kosovo
Banda 5150 – 5350 MHz este destinată
numai operaţiunilor desfăşurate
la interior.
Acest echipament a fost testat şi s-a
constatat că respectă limitele specificate
în regulamentele privind compatibilitatea
electromagnetică, utilizând un cablu de
conectare mai scurt de 3 metri.
Casarea
echipamentelor
electrice şi
electronice uzate
(valabil în ţările
Uniunii Europene
şi în alte ţări din
Europa care au
sisteme de
colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs sau
pe ambalaj indică faptul că produsul
respectiv nu trebuie tratat ca deşeu
menajer. În schimb, acesta trebuie
predat la punctul de colectare relevant
pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice. Asigurându-vă
că acest produs este casat în mod corect
veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului şi
sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea
rezulta altfel din manipularea incorectă
ca deşeu a acestui produs. Reciclarea
materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale. Pentru informaţii
mai detaliate referitoare la reciclarea
acestui produs, contactaţi autorităţile
locale, serviciul local de eliminare
a deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul.
Doar în
Europa
Eliminarea bateriilor
uzate (valabil în ţările
Uniunii Europene şi în
alte ţări din Europa
care au sisteme de
colectare diferenţiată)
(Pb) dacă bateria conţine mai mult de
0,0005 % mercur sau 0,004 % plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt
eliminate în mod corect veţi ajuta la
prevenirea eventualelor consecinţe
negative asupra mediului şi sănătăţii
umane, consecinţe ce ar putea rezulta
altfel din manipularea incorectă
ca deşeu a bateriilor. Reciclarea
materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive
de siguranţă, de performanţă sau
de integritate a datelor, necesită
o conexiune permanentă la o baterie
încorporată, aceasta trebuie înlocuită
doar de către personal de service
calificat.
Pentru a vă asigura că bateria este
tratată în mod corespunzător, predaţi
produsul la sfârşitul duratei de
exploatare la punctul de colectare
relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi
secţiunea referitoare la modul de
eliminare în siguranţă a bateriilor din
produs. Predaţi bateriile la punctul de
colectare relevant pentru reciclarea
bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate
referitoare la reciclarea acestui produs
sau a bateriilor, contactaţi autorităţile
locale, serviciul local de eliminare
a deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul.
Acest simbol prezent pe
baterie sau pe ambalaj
indică faptul că bateria furnizată
împreună cu produsul respectiv nu
trebuie tratată ca deşeu menajer.
Este posibil ca pe anumite baterii, acest
simbol să fie utilizat în combinaţie cu un
simbol chimic. Se adaugă simbolurile
chimice pentru mercur (Hg) sau plumb
3RO
Cuprins
Accesorii furnizate ........................ 6
Ghid pentru componente
şi comenzi ................................7
Cu privire la meniul de pornire .....11
Conectare şi pregătire
Conexiuni
de bază şi
pregătire

Ghid de pornire
(document
separat)
Conectarea televizorului .............. 13
Conectarea la o reţea
prin cablu ...............................14
Conectarea la o reţea wireless .... 15
Ascultarea sunetului
Ascultarea la televizor ................. 17
Ascultarea de muzică
de pe un dispozitiv USB ......... 17
Selectarea efectului de sunet
Setarea efectului de sunet
corespunzător surselor
de sunet (SOUND FIELD) ........ 19
Ascultarea de sunet
clar la volum redus
în toiul nopţii (NIGHT) ........... 20
Îmbunătăţirea clarităţii
dialogurilor (VOICE) .............. 20
Reglarea volumului
subwooferului ........................ 21
Reglarea întârzierii dintre
imagine şi sunet .................... 21
Ascultarea de muzică/sunet cu
ajutorul funcţiei BLUETOOTH
Ascultarea de muzică
de pe un dispozitiv mobil ......23
Ascultarea sunetului de la
televizorul sau dispozitivul
conectat prin căşti
sau boxe ............................... 26
4RO
Utilizarea funcţiei de reţea
Ascultarea de muzică
de pe PC prin intermediul
unei reţele de domiciliu ........ 28
Ascultarea de muzică prin
Music Services ...................... 29
Ascultarea de muzică
de pe un dispozitiv
mobil cu SongPal .................. 30
Utilizarea Google Cast ................. 31
Ascultarea de muzică prin
conectarea unui dispozitiv
compatibil cu SongPal Link ... 31
Afişarea ecranului dispozitivului
mobil pe un televizor
(MIRRORING) ..........................32
Utilizarea diferitelor
funcţii/setări
Redarea de fişiere audio
comprimate cu o calitate
naturală a sunetului ...............33
Ascultarea sunetului
de transmisie multiplex
(AUDIO) ..................................33
Dezactivarea butoanelor
de pe unitate ........................ 34
Modificarea luminozităţii
afişajului de pe panoul
frontal şi a indicatorului
BLUETOOTH (DIMMER) ......... 34
Economia de energie
în modul standby .................. 35
Utilizarea funcţiei
Control for HDMI ................... 36
Utilizarea funcţiei „BRAVIA” ........ 38
Utilizarea afişajului de setare ..... 39
Lista din meniul de opţiuni ......... 46
Depanare
Depanare ..................................... 47
Reiniţializarea sistemului ............ 53
Informaţii suplimentare
Specificaţii ....................................54
Tipuri de fişiere redabile ............. 55
Formate audio
de intrare acceptate .............. 57
Despre comunicaţia
BLUETOOTH ...........................58
ACORD DE LICENŢĂ CU
UTILIZATORUL FINAL .............59
Măsuri de precauţie .....................64
Index ............................................68
5RO
• Instrucţiuni de utilizare (1)
Accesorii furnizate
• Boxă activă (1)
• Telecomandă (1)
• Baterii R03 (dimensiunea AAA) (2)
• Cablu digital optic (1)
• Ghid de pornire (1)
6RO
Ghid pentru componente şi comenzi
Detaliile sunt omise în ilustraţii.
Unitate
Faţă
 Buton  (alimentare)*
Porneşte sistemul sau îl comută
în modul standby.
 Buton INPUT* (pagina 11, 17)
 Buton PAIRING* (pagina 23)
 Butoane VOL +/–*
 Marca N- (pagina 24)
Dacă folosiţi funcţia NFC,
atingeţi dispozitivul compatibil
NFC de marcă.
 Senzor telecomandă
 Indicator BLUETOOTH (albastru)
– Clipeşte des cu culoarea albastru:
În starea standby pentru
împerechere.
– Clipeşte cu culoarea albastru:
Se încearcă stabilirea conexiunii
BLUETOOTH
– Se aprinde cu culoarea albastru:
Conexiunea BLUETOOTH a fost
stabilită
 Port
(USB)
* Dacă aşezaţi obiecte pe buton, acesta
poate să funcţioneze defectuos.
 Afişaj panou frontal
7RO
Spate
 Port LAN(100)
 Mufă HDMI OUT (TV (ARC))
 Mufă TV IN (OPTICAL)
8RO
Telecomandă
 INPUT +/– (pagina 11, 17)
 (alimentare)
Porneşte sistemul sau îl comută
în modul standby.
 DISPLAY
Afişează informaţii privind
redarea pe ecranul televizorului.
 CLEAR AUDIO+ (pagina 19)
SOUND FIELD (pagina 19)
VOICE (pagina 20)
NIGHT (pagina 20)
 DIMMER (pagina 34)
 Butoane colorate
Taste rapide pentru selectarea
elementelor din anumite meniuri.
 MIRRORING (pagina 32)
PAIRING (pagina 23)
 OPTIONS (pagina 21, 46)
BACK (pagina 11)
/// (pagina 11)
(introducere) (pagina 11)
HOME (pagina 11)
  (dezactivare sunet)
Dezactivează temporar sunetul.
 (volum) +/–
Reglează volumul.
SW  (volum subwoofer) +/–
Reglează nivelul volumului
subwooferului.
9RO
 Butoane de control al redării
/ (derulare înapoi/
derulare înainte)
Caută înapoi sau înainte.
/ (anterior/următor)
Selectează capitolul, piesa
sau fişierul anterio(a)r(ă)/
următo(a)r(e).
 (redare)
Porneşte sau reporneşte redarea
(reluare redare).
 (pauză)
Întrerupe sau reporneşte redarea.
 (oprire)
Opreşte redarea.
 RX/TX (receptor/transmiţător)
(pagina 27)
 AUDIO (pagina 33)
10RO
Cu privire la meniul de pornire
Puteţi afişa meniul de pornire pe ecranul televizorului prin conectarea sistemului la
televizor cu cablul HDMI (nefurnizat). Din meniul de pornire, puteţi seta diferite setări
dacă selectaţi
[Setup] sau dacă selectaţi intrarea sau serviciul pe care doriţi să îl
urmăriţi din lista de intrare.
[Setup]
Listă de intrare
Utilizarea meniului de pornire
///,
(introducere)
HOME
BACK
1
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul televizorului.
2
Apăsaţi /// pentru a selecta
de intrare şi apăsaţi .
[Setup] sau un element din lista
Pe ecranul televizorului apare intrarea selectată sau afişajul de setare.
Pentru a reveni la ecranul anterior, apăsaţi BACK.
11RO
Listă de intrare
Nume intrare
Explicaţie
[TV]
Emite sunetul televizorului. (pagina 17)
[Bluetooth Audio]
Emite sunetul dispozitivului conectat cu ajutorul funcţiei
BLUETOOTH. (pagina 23)
[USB]
Emite muzică sau redă fişiere cu fotografii stocate pe un dispozitiv
USB conectat. (pagina 17)
[Screen mirroring]
Afişează ecranul dispozitivului mobil pe ecranul televizorului.
(pagina 32)
[Home Network]
Emite muzică sau redă fişiere cu fotografii de pe dispozitivul
conectat prin intermediul reţelei. (pagina 28)
[Music Services]
Utilizează serviciile de muzică de pe Internet. (pagina 29)
[Setup]
Consultaţi „Utilizarea afişajului de setare” (pagina 39).
Sfat
Puteţi selecta şi intrarea apăsând INPUT +/– în mod repetat.
Cu privire la descrierea paşilor
În aceste Instrucţiuni de utilizare, operaţiile sunt descrise drept paşi executaţi din
meniul de pornire afişat pe ecranul televizorului cu ajutorul telecomenzii, atunci când
sistemul este conectat la televizor cu ajutorul cablului HDMI (nefurnizat).
Paşii de operare care selectează elementele de pe ecranul televizorului cu ajutorul
/// şi
sunt simplificaţi în felul următor.
Exemplu: Selectaţi
[Setup] din meniul de pornire.
Operaţia care selectează un element prin apăsarea /// şi
„selectare”.
este denumită
Exemplu: Selectaţi [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup]
din meniul de pornire.
Când se repetă operaţia care selectează un element prin apăsarea /// şi
elementele selectate sunt legate cu „–”.
,
Sfaturi
• Puteţi utiliza butoanele de pe unitate, dacă acestea au nume identice sau similare cu cele
de pe telecomandă.
• Caracterele din paranteze [ ] apar pe ecranul televizorului. Caracterele dintre ghilimele „ ”
apar pe afişajul de pe panoul frontal.
12RO
Conectarea televizorului
Când mufa HDMI IN
a televizorului este
etichetată cu ARC
Când mufa HDMI IN
a televizorului nu este
etichetată cu ARC
Dacă mufa HDMI IN a televizorului
nu este compatibilă cu ARC, sunetul
televizorului nu este scos prin sistem.
În acest caz, conectaţi mufa de ieşire
optică a televizorului şi mufa TV IN
(OPTICAL) de pe unitate cu cablul optic
digital (furnizat).
Conectaţi mufa HDMI OUT de pe unitate
şi mufa compatibilă ARC HDMI IN de pe
televizor cu cablul HDMI (nefurnizat).
Cablu HDMI
(nefurnizat)
Cablu digital
optic (furnizat)
Cablu HDMI
(nefurnizat)
Televizor
Televizor
13RO
Conectare şi pregătire
Conectare şi pregătire
Conectarea la o reţea
prin cablu
Pregătiţi reţeaua conectând sistemul şi
PC-ul la reţeaua de domiciliu cu ajutorul
unui cablu LAN.
Conectarea la un PC sau la
un router cu un cablu LAN
Următoarea ilustraţie exemplifică modul
de conectare a sistemului şi a PC-ului la
reţeaua de domiciliu.
Conectarea prin obţinerea
automată a informaţiilor
de reţea
1
2
3
4
Internet
Selectaţi
[Setup] din meniul
de pornire.
Pe ecranul televizorului apare
afişajul de setare.
Selectaţi [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wired Setup].
Selectaţi [Auto].
Sistemul porneşte setările de reţea
şi apare starea de setare a reţelei.
Apăsaţi / pentru a naviga prin
informaţii şi apoi apăsaţi .
5
Modem
Selectaţi [Save & Connect].
Sistemul începe procedura de
conectare la reţea. Pentru detalii,
citiţi mesajele care apar pe ecranul
televizorului.
Conectarea cu ajutorul unei
adrese IP fixe
Cablu LAN
(nefurnizat)
Router
1
2
Server
Notă
Serverul trebuie conectat la aceeaşi reţea
la care este conectat şi sistemul.
Sfat
Vă recomandăm să utilizaţi un cablu
ecranat cu interfaţă dreaptă (nefurnizat).
14RO
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
3
4
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi
[Setup] din meniul
de pornire.
Pe ecranul televizorului apare
afişajul de setare.
Selectaţi [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wired Setup].
Selectaţi [Manual].
5
Selectaţi [Save & Connect].
Sistemul începe procedura de
conectare la reţea. Pentru detalii,
citiţi mesajele care apar pe ecranul
televizorului.
Conectarea la o reţea
wireless
Pregătiţi reţeaua conectând sistemul
şi PC-ul la routerul LAN wireless.
Notă
Serverul trebuie conectat la aceeaşi reţea
la care este conectat şi sistemul.
Conectarea cu ajutorul
butonului WPS
Atunci când routerul LAN wireless
(punctul de acces) este compatibil
cu Wi-Fi Protected Setup (WPS), puteţi
configura cu uşurinţă setările reţelei
cu butonul WPS.
1
2
3
4
5
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi
[Setup] din meniul
de pornire.
Pe ecranul televizorului apare
afişajul de setare.
Selectaţi [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wireless
Setup] – [Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)].
Selectaţi [Start].
Apăsaţi butonul WPS de pe
punctul de acces.
Sistemul începe procedura
de conectare la reţea.
15RO
Conectare şi pregătire
6
Efectuaţi setarea urmând
instrucţiunile de pe ecran.
Sistemul porneşte setările de reţea
şi apare starea de setare a reţelei.
Apăsaţi / pentru a naviga prin
informaţii şi apoi apăsaţi .
Conectarea prin selectarea
numelui reţelei (SSID)
Dacă routerul LAN wireless (punctul
de acces) nu este compatibil cu Wi-Fi
Protected Setup (WPS), verificaţi în
prealabil următoarele informaţii.
– Numele reţelei (SSID)*
Conectarea cu ajutorul unei
adrese IP fixe
Selectaţi [New connection registration] –
[Manual registration] la pasul 4 din
„Conectarea prin selectarea numelui
reţelei (SSID)”şi urmaţi instrucţiunile
pe ecran.
_____________________________________
– Cheie de securitate (parola)**
_____________________________________
* SSID (Service Set Identifier) este un nume
ce identifică un anumit punct de acces.
**Aceste informaţii ar trebui să fie
menţionate pe o etichetă de pe routerul/
punctul de acces LAN wireless,
în instrucţiunile de utilizare, de persoana
care configurează reţeaua wireless sau
de furnizorul de servicii de internet.
1
2
3
4
5
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi
[Setup] din meniul
de pornire.
Pe ecranul televizorului apare
afişajul de setare.
Selectaţi [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wireless
Setup].
Pe ecranul televizorului apare lista
cu numele de reţea.
Selectaţi numele de reţea (SSID)
dorit.
Introduceţi cheia de securitate
(sau parola) folosind tastatura
software şi selectaţi [Enter].
Sistemul începe procedura de
conectare la reţea.
16RO
Conectarea cu ajutorul unui
cod PIN
Selectaţi [New connection registration]
la pasul 4 din „Conectarea prin
selectarea numelui reţelei (SSID)”
şi selectaţi [(WPS) PIN Method].
Conectarea prin SongPal
Aplicaţia SongPal poate conecta
sistemul la reţeaua wireless la care este
conectat dispozitivul mobil. Pentru
detalii, urmaţi instrucţiunile din aplicaţie
sau consultaţi următorul URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
Ascultarea sunetului
1
2
3
4
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi [TV] din meniul
de pornire.
Puteţi reda fişiere audio/fotografii
stocate pe un dispozitiv USB conectat.
Pentru tipurile de fişiere redabile,
consultaţi „Tipuri de fişiere redabile”
(pagina 55).
1
Conectaţi dispozitivul USB
la portul (USB).
Selectaţi programul cu ajutorul
telecomenzii televizorului.
Programul TV selectat apare pe
ecranul televizorului iar sunetul
televizorului este scos prin sistem.
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
• Reglaţi volumul subwooferului
apăsând SW  +/– de pe
telecomandă (pagina 21).
Sfat
Puteţi selecta [TV] apăsând INPUT +/–
de pe telecomandă.
2
3
4
5
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi [USB (Connected)]
din meniul de pornire.
Selectaţi [Music] – folderul în care
sunt stocate melodiile – melodia.
Melodia selectată este redată iar
sunetul este scos prin sistem.
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
• Reglaţi volumul subwooferului
apăsând SW  +/– de pe
telecomandă (pagina 21).
17RO
Ascultarea sunetului
Ascultarea la televizor
Ascultarea de muzică
de pe un dispozitiv USB
Notă
Nu decuplaţi dispozitivul USB în timpul
funcţionării. Pentru a evita avarierea
datelor sau deteriorarea dispozitivului USB,
opriţi sistemul înainte să conectaţi sau
să deconectaţi dispozitivul USB.
Sfat
Puteţi efectua diferite operaţii din meniul
de opţiuni (pagina 46).
Vizualizarea fotografiilor
de pe un dispozitiv USB.
Puteţi reda fişiere cu fotografii stocate
pe un dispozitiv USB conectat.
Pentru tipurile de fişiere redabile,
consultaţi „Tipuri de fişiere redabile”
(pagina 55).
Selectaţi [Photo] – folderul în care
sunt stocate fotografiile – fotografia la
pasul 4.
Pe ecranul televizorului apare fotografia
selectată.
Sfat
Puteţi efectua diferite operaţii din meniul
de opţiuni (pagina 46).
18RO
Selectarea efectului de sunet
Puteţi savura cu uşurinţă efecte de
sunet preprogramate, adaptate la
diferite tipuri de surse de sunet.
Explicaţie
[Music]
Efectele de sunet
sunt optimizate
pentru muzică.
[Sports]
Comentariile sunt
clare, ovaţiile se aud
surround şi sunetul
este realist.
[Game
Studio]
Efectele de sunet
sunt optimizate
pentru jocuri.
[Standard]
Efectele de sunet
sunt optimizate
pentru sursa
respectivă.
Sfaturi
SOUND FIELD
CLEAR AUDIO+
1
2
• Puteţi selecta [ClearAudio+] apăsând
CLEAR AUDIO+ de pe telecomandă.
• Puteţi selecta câmpul de sunet din meniul
de opţiuni (pagina 46).
Apăsaţi SOUND FIELD.
Meniul cu câmpurile de sunet apare
pe ecranul televizorului.
Apăsaţi butonul în mod repetat
pentru a selecta câmpul de sunet
dorit.
Câmp
de sunet
Explicaţie
[ClearAudio+]
Este selectată
automat setarea de
sunet potrivită
pentru sursa de
sunet.
[Movie]
Efectele de sunet
sunt optimizate
pentru filme. Acest
mod reproduce
densitatea şi
expansiunea bogată
a sunetului.
19RO
Selectarea efectului de sunet
Setarea efectului de
sunet corespunzător
surselor de sunet
(SOUND FIELD)
Câmp
de sunet
Ascultarea de sunet clar
la volum redus în toiul
nopţii (NIGHT)
Îmbunătăţirea clarităţii
dialogurilor (VOICE)
Sunetul este scos cu volum scăzut,
cu o pierdere minimă a fidelităţii
şi clarităţii dialogului.
VOICE
NIGHT
1
1
2
2
Apăsaţi NIGHT.
Modul nocturn apare pe ecranul
televizorului.
Apăsaţi butonul în mod repetat
pentru a selecta modul nocturn.
Mod
Explicaţie
[On]
Activează funcţia
mod nocturn.
[Off]
Dezactivează funcţia
mod nocturn.
Sfat
Puteţi selecta [Night] din meniul de opţiuni
(pagina 46).
20RO
Apăsaţi VOICE.
Modul voce apare pe ecranul
televizorului.
Apăsaţi butonul în mod repetat
pentru a selecta modul voce.
Mod
Explicaţie
[Up Off]
Standard
[Up 1]
Dialogurile se aud
cu uşurinţă datorită
gamei de dialog
amplificate.
[Up 2]
Gama de dialog este
amplificată şi sunetul
dialogurilor poate fi
mai uşor de distins
de către vârstnici.
Sfat
Puteţi selecta [Voice] din meniul de opţiuni
(pagina 46).
Reglarea întârzierii
dintre imagine şi sunet
Subwooferul este conceput pentru
reproducerea sunetului de bas sau
a sunetelor de joasă frecvenţă.
Atunci când sunetul nu corespunde
imaginilor de pe ecranul televizorului,
puteţi regla decalajul dintre imagine
şi sunet.
Metoda de setare diferă, în funcţie
de intrare.
SW  +/–
///,
OPTIONS
Apăsaţi SW (volum subwoofer)  +/–
pentru a regla volumul subwooferului.
Notă
Dacă sursa de intrare nu conţine multe
sunete de bas, aşa cum se întâmplă în
cazul programelor de televiziune, sunetul
de bas al subwooferului poate fi auzit
cu dificultate.
Atunci când priviţi
la televizor
1
Apăsaţi OPTIONS.
„SYNC” apare pe afişajul
de pe panoul frontal.
2
Apăsaţi  sau
Intervalul de reglare apare pe
afişajul de pe panoul frontal.
3
Reglaţi întârzierea cu /
şi apăsaţi .
Puteţi face reglaje între 0 msec şi
300 msec, în paşi de câte 25 msec.
4
Apăsaţi OPTIONS.
Meniul de opţiuni de pe afişajul
panoului frontal se stinge.
21RO
Selectarea efectului de sunet
Reglarea volumului
subwooferului
Atunci când urmăriţi imagini
de pe un alt dispozitiv
1
2
3
Apăsaţi OPTIONS.
Meniul de opţiuni apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi [A/V SYNC].
Reglaţi întârzierea cu /
şi apăsaţi .
Puteţi face reglaje între 0 msec şi
300 msec, în paşi de câte 25 msec.
22RO
Ascultarea de muzică/sunet
cu ajutorul funcţiei BLUETOOTH
Ascultarea de muzică de
pe un dispozitiv mobil
Ascultarea de muzică prin
împerecherea cu un
dispozitiv mobil
1
2
INPUT +/–
PAIRING
3
SW  +/–
HOME
4
 +/–
Butoane de
control al redării
RX/TX
5
Porniţi funcţia BLUETOOTH, apoi
selectaţi „HT-XT2” după ce aţi căutat
acest nume pe dispozitivul mobil.
Dacă se solicită o cheie de acces,
introduceţi „0000”.
Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH se aprinde pe unitate
cu culoarea albastru.
A fost stabilită conexiunea dintre
sistem şi dispozitivul mobil.
Porniţi redarea audio cu aplicaţia
de muzică de pe dispozitivul
mobil conectat.
Sunetul este scos prin unitate.
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
• Reglaţi volumul subwooferului
apăsând SW  +/– de pe
telecomandă (pagina 21).
• Puteţi reda sau pune pe pauză
conţinutul cu ajutorul butoanelor
de operare a redării de pe
telecomandă.
23RO
Ascultarea de muzică/sunet cu ajutorul funcţiei BLUETOOTH
Puteţi asculta muzica stocată pe un
dispozitiv mobil, de exemplu un telefon
inteligent sau o tabletă, prin intermediul
unei conexiuni wireless, conectând
sistemul şi dispozitivul mobil prin
intermediul funcţiei BLUETOOTH.
Atunci când vă conectaţi la dispozitivul
mobil cu ajutorul funcţiei BLUETOOTH,
puteţi efectua operaţi doar cu ajutorul
telecomenzii furnizate, fără a mai fi
nevoie să porniţi televizorul.
Apăsaţi PAIRING.
Sistemul intră în modul de
împerechere, pe afişajul de pe panoul
frontal apare „BT” iar indicatorul
BLUETOOTH clipeşte rapid.
Pentru a verifica starea conexiunii
funcţiei BLUETOOTH
Stare
Indicator BLUETOOTH
În starea
standby pentru
împerechere
Clipeşte des cu culoarea
albastru
Se încearcă
stabilirea
conexiunii
Clipeşte cu culoarea
albastru
Conexiunea
a fost stabilită
Se aprinde cu culoarea
albastru
Neconectat
Stins
3
4
5
Sfaturi
• După stabilirea conexiunii BLUETOOTH,
se va afişa un mesaj în care se recomandă
ce aplicaţie să descărcaţi, în funcţie de
dispozitivul conectat.
Dacă urmaţi instrucţiunile afişate, puteţi
descărca aplicaţia SongPal care vă va
permite să operaţi acest sistem.
Consultaţi „Ascultarea de muzică de pe
un dispozitiv mobil cu SongPal”
(pagina 30) pentru detalii privind
SongPal.
• Efectuaţi împerecherea cu cel de-al doilea
şi cu dispozitivele mobile suplimentare.
• Pentru a revoca împerecherea,
apăsaţi HOME.
Ascultarea de muzică
de pe un dispozitiv mobil
împerecheat
1
2
Activaţi funcţia BLUETOOTH pe
dispozitivul mobil.
Apăsaţi în mod repetat INPUT +/–
până când pe panoul frontal
apare „BT”.
Intrarea comută automat pe
[Bluetooth Audio], după care
sistemul se reconectează automat
la dispozitivul mobil la care a fost
conectat cel mai recent.
24RO
Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH se aprinde cu
culoarea albastru.
A fost stabilită conexiunea dintre
sistem şi dispozitivul mobil.
Porniţi redarea audio cu aplicaţia
de muzică de pe dispozitivul
mobil conectat.
Sunetul este scos prin unitate.
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
• Reglaţi volumul subwooferului
apăsând SW  +/– de pe
telecomandă (pagina 21).
• Puteţi reda sau pune pe pauză
conţinutul cu ajutorul butoanelor
de operare a redării de pe
telecomandă.
Pentru a deconecta
dispozitivul mobil
Efectuaţi oricare dintre următoarele
manevre.
• Dezactivaţi funcţia BLUETOOTH
pe dispozitivul mobil.
• Apăsaţi PAIRING de pe telecomandă.
• Opriţi sistemul sau dispozitivul mobil.
Notă
Dacă nu apare „BT” pe afişajul de pe
panoul frontal atunci când apăsaţi INPUT
+/– la pasul 2 din „Ascultarea de muzică
de pe un dispozitiv mobil împerecheat”,
apăsaţi RX/TX o dată pe telecomandă.
Sfat
Dacă nu a fost stabilită conexiunea,
selectaţi „HT-XT2” pe dispozitivul mobil.
Conectarea la un dispozitiv
mobil cu ajutorul funcţiei cu
o singură atingere (NFC)
Dacă ţineţi un dispozitiv mobil
compatibil cu NFC, de exemplu un
telefon inteligent sau o tabletă,
în apropierea mărcii N de pe unitate,
sistemul porneşte automat şi
efectuează automat împerecherea
şi conexiunea BLUETOOTH.
Dispozitive compatibile
Telefoane inteligente, tablete şi playere
muzicale cu funcţia NFC încorporată
(Sistem de operare: Android™ 2.3.3 sau
mai recent, cu excepţia Android 3.x)
2
Activaţi funcţia NFC pe
dispozitivul mobil.
Atingeţi marca N de pe unitate cu
dispozitivul mobil.
Atingeţi în continuare până când
dispozitivul mobil vibrează şi apare
mesajul pe dispozitivul mobil.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran
pentru a finaliza împerecherea
unităţii cu dispozitivul mobil.
Indicator BLUETOOTH
3
4
Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH se aprinde cu
culoarea albastru.
A fost stabilită conexiunea dintre
sistem şi dispozitivul mobil.
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
• Reglaţi volumul subwooferului
apăsând SW  +/– de pe
telecomandă (pagina 21).
• Puteţi reda sau pune pe pauză
conţinutul cu ajutorul butoanelor
de operare a redării de pe
telecomandă.
Pentru a opri redarea cu ajutorul
funcţiei cu o singură atingere
Atingeţi din nou marca N de pe unitate
cu dispozitivul mobil.
Note
• În funcţie de dispozitiv, este posibil să
fie necesară parcurgerea următoarelor
manevre pe dispozitivul mobil,
în prealabil.
– Porniţi funcţia NFC.
– Descărcaţi aplicaţia „NFC Easy Connect”
din Google Play™ şi porniţi-o. (Este
posibil ca aplicaţia să nu fie disponibilă
în anumite ţări/regiuni.) Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
a dispozitivului.
• Această caracteristică nu funcţionează
cu căşti sau boxe compatibile
cu BLUETOOTH. Pentru a asculta sunetul
prin căşti sau boxe compatibile
cu BLUETOOTH, consultaţi „Ascultarea
sunetului de la televizorul sau dispozitivul
conectat prin căşti sau boxe” (pagina 26).
• [Bluetooth Mode] devine automat
[Receiver] atunci când stabiliţi
o conexiune BLUETOOTH cu ajutorul
funcţiei cu o singură atingere. Chiar dacă
funcţia cu o singură atingere este
revocată, setarea [Bluetooth Mode]
rămâne [Receiver]. Pentru detalii cu
privire la [Bluetooth Mode], consultaţi
[Bluetooth Settings] (pagina 41).
Porniţi redarea audio cu aplicaţia
de muzică de pe dispozitivul
mobil conectat.
Sunetul este scos prin sistem.
25RO
Ascultarea de muzică/sunet cu ajutorul funcţiei BLUETOOTH
1
5
Ascultarea sunetului
de la televizorul sau
dispozitivul conectat
prin căşti sau boxe
Dacă nu puteţi găsi numele căştilor
sau al boxelor în [Device List],
selectaţi [Scan].
6
Puteţi asculta sunetul televizorului sau
al dispozitivului conectat prin căşti sau
boxe compatibile cu BLUETOOTH dacă
stabiliţi conexiunea cu ajutorul funcţiei
BLUETOOTH.
Ascultarea sunetului prin
împerecherea cu căşti sau
boxe
1
2
3
4
5
7
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Reveniţi la meniul de pornire
şi selectaţi intrarea dorită.
Imaginea intrării selectate apare
pe ecranul televizorului, pe afişajul
de pe panoul frontal apare „BT TX”
iar sunetul este scos prin căşti
sau boxe.
Nu se scoate niciun sunet prin
sistem.
Cu privire la selectarea intrării,
consultaţi „Utilizarea meniului
de pornire” (pagina 11).
Reglaţi volumul.
Iniţial, reglaţi nivelul volumului
pentru căşti sau boxe. În cazul
conectării la căşti sau boxe, nivelul
volumului căştilor sau al boxelor
poate fi controlat cu VOL +/–
de pe unitate şi cu  +/– de pe
telecomandă.
Selectaţi
[Setup] din meniul
de pornire.
Pe ecranul televizorului apare
afişajul de setare.
Pentru a revoca împerecherea
Selectaţi [Bluetooth Settings] –
[Bluetooth Mode] – [Transmitter].
Sistemul intră în modul de
transmisie BLUETOOTH.
Pentru a şterge un dispozitiv
înregistrat din lista cu dispozitive
Setaţi căştile sau boxele
compatibile cu BLUETOOTH în
modul de împerechere.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare
a căştilor sau a boxelor pentru
detalii cu privire la metoda de
împerechere.
Selectaţi numele de căştilor sau al
boxelor din [Device List] din
[Bluetooth Settings].
După stabilirea conexiunii
BLUETOOTH, apare [Bluetooth
device is connected.]. (Apare şi
numele dispozitivului conectat).
26RO
Revocaţi împerecherea căştilor sau
a boxelor la pasul 4.
1
Urmaţi paşii de la 1 la 5 din
„Ascultarea sunetului prin
împerecherea cu căşti sau boxe”.
2
Selectaţi numele de căştilor sau
al boxelor şi apăsaţi OPTIONS.
3
4
Selectaţi [Remove].
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran
pentru a şterge căştile sau boxele
dorite din lista cu dispozitive.
Ascultarea sunetului
cu căştile sau boxele
împerecheate
1
2
4
5
Selectaţi intrarea dorită.
Cu privire la selectarea intrării,
consultaţi „Utilizarea meniului
de pornire” (pagina 11).
Activaţi funcţia BLUETOOTH
a căştilor sau a boxelor.
Apăsaţi RX/TX de pe
telecomandă.
[Bluetooth Mode] este setat la
[Transmitter] şi pe afişajul de pe
panoul frontal apare „BT TX”.
Sistemul se reconectează automat
la căştile sau la boxele la care a fost
conectat cel mai recent iar sunetul
este scos prin căşti sau boxe.
Nu se scoate niciun sunet
prin sistem.
Reglaţi volumul.
Reglaţi nivelul volumului pentru
căşti sau boxe. Puteţi regla nivelul
volumului pentru căşti sau boxe
şi cu  +/– de pe telecomandă.
Pentru a deconecta căştile
sau boxele.
Efectuaţi oricare dintre următoarele
manevre.
– Dezactivaţi funcţia BLUETOOTH
a căştilor sau a boxelor.
– Apăsaţi RX/TX.
– Opriţi sistemul sau căştile sau boxele.
– Selectaţi numele dispozitivului
pentru căştile sau boxele conectate
din [Setup] – [Bluetooth Settings] –
[Device List].
• Este posibil să nu puteţi regla nivelul
volumului, în funcţie de căştile sau
boxele compatibile cu BLUETOOTH.
• [Screen mirroring], [Bluetooth Audio]
şi funcţia Home Theatre Control sunt
dezactivate dacă [Bluetooth Mode]
este setat la [Transmitter].
• Dacă este selectată intrarea
[Bluetooth Audio] sau [Screen
mirroring], nu puteţi seta [Bluetooth
Mode] la [Transmitter]. Nu îl puteţi
comuta nici cu RX/TX de pe
telecomandă.
• Puteţi înregistra cel mult 9 dispozitive
BLUETOOTH. Dacă se înregistrează un
al 10-lea dispozitiv BLUETOOTH,
dispozitivul BLUETOOTH care a fost
conectat cel mai demult va fi înlocuit
cu cel nou.
• Sistemul poate afişa până la
15 dispozitive BLUETOOTH în [Device
List].
• Nu puteţi modifica efectul de sunet
sau setările din meniul de opţiuni în
timpul transmiterii sunetului către
căştile sau boxele compatibile cu
BLUETOOTH.
• Este posibil ca unele conţinuturi să nu
poată fi transmise, din cauza
protecţiei conţinuturilor.
• Redarea audio/de muzică de pe
dispozitivul BLUETOOTH este decalată
faţă de cea de pe unitate din cauza
caracteristicilor tehnologiei
BLUETOOTH wireless.
• Puteţi activa sau dezactiva recepţia
sunetelor AAC sau LDAC de pe
dispozitivul BLUETOOTH (pagina 42).
27RO
Ascultarea de muzică/sunet cu ajutorul funcţiei BLUETOOTH
3
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Cu privire la conectarea
căştilor sau a boxelor
Utilizarea funcţiei de reţea
Ascultarea muzicii
de pe un PC
Ascultarea de muzică de
pe PC prin intermediul
unei reţele de domiciliu
Puteţi reda fişiere audio stocate pe PC
prin intermediul reţelei de domiciliu.
Fişierele audio pot fi redate prin
operarea afişajului pe ecran (OSD) al
sistemului sau cu aplicaţia dedicată
SongPal, pe un dispozitiv mobil,
de exemplu un telefon inteligent sau
o tabletă.
PC
Router LAN wireless
1
2
Pregătirea Home Network
1
2
3
Conectaţi sistemul la o reţea.
Consultaţi „Conectarea la o reţea
prin cablu” (pagina 14) şi
„Conectarea la o reţea wireless”
(pagina 15).
Conectaţi PC-ul la o reţea.
Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a PC-ului.
Setaţi PC-ul.
Pentru a utiliza PC-ul în reţeaua de
domiciliu, trebuie să setaţi PC-ul
pe post de server. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
a PC-ului.
Sfat
Consultaţi
[Setup] – [Network Settings] –
[Network Connection Status] când verificaţi
starea conexiunii la reţea.
28RO
3
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi [Home Network] din
meniul de pornire.
Numele dispozitivului din reţeaua
de domiciliu apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi dispozitivul dorit –
[Music] – folderul în care sunt
stocate melodiile – melodia.
Melodia selectată este redată iar
sunetul este scos prin sistem.
4
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
• Reglaţi volumul subwooferului
apăsând SW  +/– de pe
telecomandă (pagina 21).
Sfaturi
• Puteţi vizualiza fotografiile stocate pe
PC dacă selectaţi [Photo] la pasul 3.
• Puteţi efectua diferite operaţii din meniul
de opţiuni (pagina 46).
Ascultarea muzicii de pe
un PC cu aplicaţia SongPal
PC
Ascultarea de muzică
prin Music Services
Cu acest sistem, puteţi asculta serviciile
de muzică oferite pe internet. Pentru
a utiliza această funcţie, sistemul
trebuie să fie conectat la internet.
1
Router LAN wireless
2
3
Puteţi reda fişierele audio stocate pe
PC prin operarea aplicaţiei dedicate
SongPal care se descarcă pe un
dispozitiv mobil, de exemplu un telefon
inteligent sau o tabletă. Pentru detalii cu
privire la SongPal, consultaţi „Ce puteţi
face cu SongPal” (pagina 30) sau URL-ul
următor.
http://info.songpal.sony.net/help/
Selectaţi [Music Services] din
meniul de pornire.
Pe ecranul televizorului apare lista
cu servicii de muzică.
Selectaţi serviciul de muzică dorit.
Pe ecranul televizorului apare
ghidul pentru ascultarea serviciilor
de muzică.
Urmaţi ghidul pentru a vă bucura
de serviciile de muzică.
Sfat
Puteţi actualiza lista cu furnizori de servicii
apăsând OPTIONS şi selectând [Update
Services] la pasul 2.
29RO
Utilizarea funcţiei de reţea
Telefon inteligent
sau tabletă
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Ascultarea de muzică
de pe un dispozitiv mobil
cu SongPal
Ce puteţi face cu SongPal
SongPal este o aplicaţie care
controlează dispozitivele audio Sony
compatibile, cu ajutorul unui telefon
inteligent/iPhone.
Căutaţi SongPal în Google Play™ sau
în App Store şi descărcaţi aplicaţia pe
telefonul inteligent/iPhone.
Pentru detalii cu privire la SongPal,
consultaţi următorul URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
Descărcarea aplicaţiei SongPal pe
telefonul inteligent/iPhone asigură
următoarele beneficii.
Setări de sunet pentru sistem
Puteţi particulariza cu uşurinţă sunetul
sau puteţi utiliza setările [ClearAudio+]
recomandate de Sony.
Serviciu de muzică
Puteţi configura setările iniţiale pentru
utilizarea serviciilor de muzică*.
* În funcţie de ţară şi regiune, serviciile de
muzică şi perioada lor de disponibilitate
pot să difere.
Poate fi necesară o actualizare
a dispozitivului.
Dacă folosiţi Google Cast™ pentru un
serviciu de muzică, consultaţi „Utilizarea
Google Cast” (pagina 31).
Ascultarea de muzică din reţeaua
de domiciliu
Puteţi reda din reţea muzica stocată
pe PC sau pe serverul din reţeaua
de domiciliu.
30RO
Ascultarea de muzică
de pe dispozitivul USB
Puteţi reda muzica de pe un dispozitiv
conectat la portul (USB) de pe unitate.
Notă
Funcţiile pe care le puteţi controla cu
SongPal variază în funcţie de dispozitivul
conectat. Designul şi specificaţiile aplicaţiei
se pot modifica fără notificare prealabilă.
Utilizarea SongPal
1
2
3
4
Descărcaţi aplicaţia gratuită
SongPal pe un dispozitiv mobil.
Conectaţi sistemul şi dispozitivul
mobil cu funcţia BLUETOOTH
(pagina 23) sau cu funcţia de reţea
(pagina 14).
Porniţi SongPal.
Efectuaţi operaţiile urmând
indicaţiile de pe ecranul SongPal.
Note
• Înainte de a utiliza SongPal, nu uitaţi
să setaţi [Bluetooth Mode] la [Receiver]
(pagina 41).
• Utilizaţi cea mai recentă versiune
SongPal.
Sfaturi
• Puteţi conecta sistemul şi dispozitivul
mobil cu ajutorul funcţiei NFC (pagina 24).
• În cazul conectării cu ajutorul funcţiei de
reţea, conectaţi dispozitivul mobil la
reţeaua la care este conectat şi sistemul.
Utilizarea Google Cast
Google Cast vă permite să selectaţi
conţinutul muzical din aplicaţia cu
Google Cast activat şi să îl redaţi
pe unitate.
Google Cast trebuie configurat iniţial
cu SongPal.
1
3
4
5
Conectaţi dispozitivul prin Wi-Fi
la reţeaua la care este conectat
sistemul (pagina 15).
Porniţi SongPal, selectaţi sistemul
şi atingeţi [Settings] – [Google
Cast] – [Learn how to Cast].
Verificaţi funcţionarea şi
aplicaţiile cu Google Cast activat
şi apoi descărcaţi aplicaţia.
Porniţi aplicaţia cu Google Cast
activat, atingeţi butonul cast
şi selectaţi sistemul.
Ascultarea aceleiaşi muzici
în camere diferite (Wireless
Multi Room)
Puteţi asculta muzica preferată, stocată
pe PC sau pe telefoane inteligente şi,
mai mult, muzică din serviciile de reţea,
în camere diferite, cu o calitate
excelentă a sunetului.
Puteţi efectua operaţii cu ajutorul
aplicaţiei SongPal care este instalată
pe un telefon inteligent/iPhone. Pentru
a utiliza mai multe dispozitive
compatibile SongPal, conectaţi-le la
aceeaşi reţea LAN wireless.
Pentru a efectua setarea
pe SongPal
Efectuaţi setarea urmând instrucţiunile
de ajutor din SongPal.
Sfat
Pentru detalii cu privire la SongPal,
consultaţi „Ce puteţi face cu SongPal”
(pagina 30).
6
Selectaţi şi redaţi muzică în
aplicaţia cu Google Cast activat.
Muzica este redată prin sistem.
Notă
Nu puteţi utiliza Google Cast dacă pe
afişajul panoului frontal al unităţii apare
„google cast updating”. Aşteptaţi până se
finalizează actualizarea şi încercaţi din nou.
31RO
Utilizarea funcţiei de reţea
2
Descărcaţi aplicaţia gratuită
SongPal pe un dispozitiv mobil.
Ascultarea de muzică
prin conectarea unui
dispozitiv compatibil
cu SongPal Link
Afişarea ecranului
dispozitivului mobil pe
un televizor (MIRRORING)
[Screen mirroring] este o funcţie care
afişează ecranul unui dispozitiv mobil
pe televizor, prin tehnologia Miracast.
Sistemul poate fi conectat direct la un
dispozitiv compatibil cu Screen
mirroring (de exemplu, telefon
inteligent, tabletă). Vă puteţi bucura
de utilizarea afişajului dispozitivului pe
ecranul mare al televizorului. Pentru
a utiliza această caracteristică nu este
necesar un router wireless (sau un punct
de acces).
MIRRORING
HOME
BACK
1
2
Apăsaţi MIRRORING.
Urmaţi instrucţiunile de
pe ecranul televizorului.
Activaţi funcţia Screen mirroring
de pe dispozitivul dvs. mobil.
Ecranul dispozitivului mobil apare
pe ecranul televizorului.
Sfaturi
• Puteţi selecta [Screen mirroring] din
meniul de pornire la pasul 1.
• Puteţi îmbunătăţi stabilitatea de redare
prin setarea [Screen mirroring RF Setting]
(pagina 44).
32RO
Note
• Atunci când folosiţi Screen mirroring,
calitatea imaginii şi a sunetului poate
fi deteriorată, uneori, din cauza
interferenţelor de la alte reţele.
• În funcţie de mediul de utilizare,
calitatea imaginii şi a sunetului pot
să se deterioreze.
• Unele funcţii de reţea pot să nu fie
disponibile atunci când folosiţi Screen
mirroring.
• Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs. este
compatibil cu Miracast. Nu se garantează
conectivitatea cu toate dispozitivele
compatibile Miracast.
Revocarea funcţiei Screen
Mirroring
Apăsaţi HOME sau BACK.
Utilizarea diferitelor funcţii/setări
Redarea de fişiere audio
comprimate cu o calitate
naturală a sunetului
1
2
3
4
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi
[Setup] din meniul
de pornire.
Pe ecranul televizorului apare
afişajul de setare.
Vă puteţi bucura de sunet de transmisie
multiplex când sistemul recepţionează
un semnal de transmisie multiplex
Dolby Digital.
AUDIO
1
Apăsaţi AUDIO.
Semnalul audio apare pe afişajul
de pe panoul frontal.
2
Apăsaţi butonul în mod repetat
pentru a selecta semnalul audio
dorit.
Selectaţi [Audio Settings] – [DSEE].
Selectaţi [On].
Note
• Această funcţie este compatibilă cu
semnale de intrare digitale pe 2-canale
cu o frecvenţă de eşantionare de 44,1 kHz
sau 48 kHz.
• Frecvenţa de eşantionare/adâncimea
biţilor după conversia ascendentă este
de până la 96 kHz/24 bit.
• Această funcţie nu este compatibilă
cu semnalele DSD.
Semnal audio
Explicaţie
„MAIN”
Va fi scos sunetul
limbii principale.
„SUB”
Va fi scos sunetul
limbii secundare.
„MN/SB”
Va fi scos sunetul
combinat, rezultant
din limba principală
şi cea secundară.
Note
• Pentru a recepţiona un semnal Dolby
Digital, trebuie să conectaţi un televizor
sau alte dispozitive la mufa TV IN
(OPTICAL) cu cablul optic digital (furnizat).
• Dacă mufa HDMI IN a televizorului este
compatibilă cu funcţia Audio Return
Channel (pagina 37), puteţi recepţiona
un semnal Dolby Digital prin intermediul
unui cablu HDMI.
33RO
Utilizarea diferitelor funcţii/setări
Această funcţie îmbunătăţeşte calitatea
sunetului pentru fişierele audio
comprimate deoarece restaurează
sunetul de înaltă rezoluţie eliminat în
urma procesului de compresie. Puteţi
asculta un sunet de o calitate similară
celei originale, natural şi cu o bună
distribuţie spaţială.
Această funcţie este disponibilă doar
dacă selectaţi [Music] pentru câmpul
de sunet (pagina 19).
Ascultarea sunetului
de transmisie multiplex
(AUDIO)
Dezactivarea butoanelor
de pe unitate
Puteţi dezactiva butoanele de pe
unitate pentru a preîntâmpina utilizarea
necorespunzătoare, cum ar fi pagubele
provocate de copii (funcţia Child lock).
Modificarea luminozităţii
afişajului de pe panoul
frontal şi a indicatorului
BLUETOOTH (DIMMER)
Puteţi modifica luminozitatea afişajului
de pe panoul frontal şi a indicatorului
BLUETOOTH.
DIMMER
Apăsaţi VOL –, VOL + şi VOL – în
această ordine în timp ce ţineţi apăsat
INPUT pe unitate.
„LOCK” apare pe afişajul de pe panoul
frontal iar butoanele de pe unitate sunt
blocate.
Puteţi utiliza unitatea numai cu ajutorul
telecomenzii.
Revocarea funcţiei Child
Lock
Apăsaţi VOL –, VOL + şi VOL – în această
ordine în timp ce ţineţi apăsat INPUT
pe unitate.
Pe afişajul de pe panoul frontal apare
„UNLCK” iar funcţia de blocare pentru
copii este revocată.
1
2
Apăsaţi DIMMER.
Pe afişajul de pe panoul frontal
apare modul de afişaj.
Apăsaţi butonul în mod repetat
pentru a selecta modul
de afişaj dorit.
Mod
Explicaţie
„BRIGHT”
Afişajul de pe panoul
frontal şi indicatorul
BLUETOOTH
luminează puternic.
„DARK”
Afişajul de pe panoul
frontal şi indicatorul
BLUETOOTH
luminează slab.
„OFF”
Afişajul de pe panoul
frontal este stins.
Notă
 (alimentare) nu este blocată cu funcţia
Child Lock.
34RO
Notă
Afişajul de pe panoul frontal este oprit
atunci când selectaţi „OFF”. Acesta se
aprinde automat atunci când apăsaţi orice
buton, apoi se stinge din nou dacă nu
utilizaţi sistemul timp de circa 10 secunde.
Totuşi, în unele cazuri, este posibil ca
afişajul de pe panoul frontal să nu se
stingă. În acest caz, luminozitatea afişajului
de pe panoul frontal este cea aferentă
setării „DARK”.
Economia de energie
în modul standby
Verificaţi dacă aţi efectuat următoarele
setări:
– [Bluetooth Standby] este setat la [Off]
(pagina 42).
– [Quick Start/Network Standby]
este setat la [Off] (pagina 43).
– [Remote Start] este setat la [Off]
(pagina 44).
Utilizarea diferitelor funcţii/setări
35RO
Utilizarea funcţiei Control
for HDMI
Dacă conectaţi un dispozitiv cum ar fi un
televizor sau un recorder Blu-ray Disc
compatibil cu funcţia Control for HDMI*
printr-un cablu HDMI, veţi putea opera
cu uşurinţă dispozitivul cu ajutorul unei
telecomenzi.
Puteţi folosi următoarele funcţii
împreună cu funcţia Control for HDMI.
• Funcţia de oprire a alimentării sistemului
• Funcţia de control audio al sistemului
• Audio Return Channel
• Funcţia de redare cu o singură atingere
• Control rapid la distanţă
Notă
Aceste funcţii pot funcţiona pe dispozitive
care nu sunt fabricate de Sony dar
funcţionarea corectă a acestora nu este
garantată.
* Control for HDMI este un standard utilizat
de CEC (Consumer Electronics Control)
pentru a permite dispozitivelor HDMI
(High-Definition Multimedia Interface)
să se controleze între ele.
Pregătirea pentru utilizarea
funcţiei Control for HDMI
Rotiţi [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Control for HDMI] pe sistem
pentru [On] (pagina 42). Setarea
implicită este [On].
Activaţi setările funcţiei Control for
HDMI pentru televizor şi alte dispozitive
conectate la sistem.
Sfat
Dacă activaţi funcţia Control for HDMI
(„BRAVIA” sync) atunci când folosiţi un
televizor fabricat de Sony, funcţia Control
for HDMI a sistemului este activată şi ea
automat. După finalizarea setărilor, pe
afişajul de pe panoul frontal apare „DONE”.
36RO
Funcţia de oprire
a alimentării sistemului
Atunci când opriţi televizorul, sistemul
se va opri automat.
Setaţi [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Standby Linked to TV] de pe
sistem la [On] sau [Auto] (pagina 42).
Setarea implicită este [Auto].
Funcţia de control audio
al sistemului
Dacă porniţi sistemul în timp ce este
pornit televizorul, sunetul televizorului
va fi scos prin boxele sistemului. Puteţi
ajusta volumul sistemului cu ajutorul
telecomenzii televizorului.
Dacă sunetul televizorului era scos prin
boxele sistemului ultima dată când aţi
privit la televizor, sistemul va fi pornit
automat atunci când porniţi televizorul
din nou.
De asemenea puteţi efectua operaţii
utilizând meniul televizorului. Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare a televizorului.
Note
• Dacă este selectată o altă intrare decât
[TV], sunetul este scos numai prin
televizor atunci când folosiţi funcţia Twin
Picture pe televizor. Atunci când
dezactivaţi funcţia Twin Picture, sunetul
este scos prin sistem.
• Numărul pentru nivelul volumului
sistemului este afişat pe ecranul
televizorului, în funcţie de televizor.
Numărul aferent volumului afişat pe
televizor poate fi diferit de numărul
indicat pe afişajul de pe panoul frontal
al sistemului.
• În funcţie de setările televizorului,
este posibil ca funcţia de control audio
al sistemului să nu fie disponibilă.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare a televizorului.
Audio Return Channel
Dacă sistemul este conectat la mufa
compatibilă cu HDMI IN a televizorului
prin Audio Return Channel, puteţi
asculta sunetul televizorului prin boxele
sistemului fără a mai conecta un cablu
optic digital.
Pe sistem, rotiţi [System Settings] –
[HDMI Settings] – [Audio Return
Channel] pe poziţia [Auto] (pagina 42).
Setarea implicită este [Auto].
Notă
Puteţi opera un sistemul prin selectarea
acestuia din Sync Menu de pe televizor.
Această funcţie poate fi utilizată dacă
televizorul acceptă Sync Menu. Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare a televizorului.
Note
• În meniul de legătură al televizorului,
sistemul este recunoscut de televizor
ca „Player”.
• Unele operaţii pot să nu fie disponibile
pe unele televizoare.
Utilizarea diferitelor funcţii/setări
Dacă televizorul nu este compatibil cu
Audio Return Channel, trebuie conectat
cablul optic digital (furnizat) (consultaţi
Ghidul de pornire furnizat).
Control rapid la distanţă
Funcţia de redare cu
o singură atingere
Atunci când redaţi conţinut de pe un
dispozitiv (recorder Blu-ray Disc,
„PlayStation®4” etc.) conectat la
televizor, sistemul şi televizorul sunt
pornite automat şi semnalul de intrare
al sistemului este comutat la intrarea
televizorului iar sunetul este scos prin
boxele sistemului.
Note
• Dacă sunetul televizorului a fost scos prin
boxele televizorului ultima dată când aţi
privit la televizor, sistemul nu porneşte iar
sunetul şi imaginea sunt scoase prin
televizor chiar dacă redaţi conţinutul de
pe dispozitiv (pagina 42).
• Este posibil ca partea de început a
conţinutului redat să nu fie redată corect,
în funcţie de televizor.
37RO
Utilizarea funcţiei
„BRAVIA”
Pe lângă funcţia Control for HDMI, puteţi
utiliza şi funcţiile următoare pe
dispozitivele compatibile cu funcţia
„BRAVIA” sync.
• Funcţia Scene Select
• Home Theatre Control
• Funcţia Echo Canceling
• Language Follow
Notă
Aceste funcţii sunt funcţii proprietare ale
Sony. Această funcţie nu este compatibilă
cu produsele care nu sunt fabricate
de Sony.
Funcţia Echo Canceling
Ecoul este redus atunci când folosiţi o
funcţie Social Viewing, cum ar fi Skype,
în timp ce urmăriţi programe la
televizor. Această funcţie poate fi
utilizată dacă televizorul acceptă funcţia
Social Viewing. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a televizorului.
Note
• Sunetul este scos doar prin boxele
televizorului dacă intrarea sistemului este
diferită de [TV] atunci când folosiţi funcţia
Social Viewing.
• Această funcţie nu poate fi utilizată dacă
sunetul este scos prin televizor.
Language Follow
Funcţia Scene Select
Câmpul de sunet al sistemului este
comutat automat în funcţie de setările
funcţiei Scene Select a televizorului.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare a televizorului.
Setaţi câmpul de sunet la [ClearAudio+]
(pagina 19).
Funcţia Home Theatre
Control
Dacă folosiţi un televizor compatibil cu
funcţia Home Theatre Control, setarea
sistemului, configurarea setărilor pentru
câmpul de sunet, comutarea intrării etc.
se pot realiza fără a comuta intrarea
televizorului.
Această funcţie se poate utiliza dacă
televizorul este conectat la Internet.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare a televizorului.
38RO
Atunci când modificaţi limba afişajului
de pe ecranul televizorului, se schimbă
şi limba de afişaj a sistemului.
Note cu privire la
conexiunile HDMI
• Folosiţi un cablu HDMI (Cablu HDMI de
mare viteză cu Ethernet sau Cablu
HDMI Premium de mare viteză cu
Ethernet). Dacă utilizaţi un cablu HDMI
standard, este posibil ca imaginile
1080p şi conţinutul 4K să nu fie afişate
corespunzător.
• Utilizaţi un cablu HDMI autorizat.
Utilizaţi un cablu HDMI (cablu HDMI de
mare viteză cu Ethernet) produs de
Sony care poartă sigla care indică tipul
de cablu.
• Nu vă recomandăm utilizarea unui
cablu de conversie HDMI-DVI.
• Semnalele audio (frecvenţă de
eşantionare, lungime a biţilor etc.)
transmise printr-o mufă HDMI pot fi
suprimate de dispozitivul conectat.
• Acest sistem acceptă transmisii
„TRILUMINOS” şi 4K.
Utilizarea afişajului de setare
Puteţi efectua diverse reglaje, cu privire la aspecte cum sunt imaginea
şi sunetul.
Setările implicite sunt subliniate.
1
2
3
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul televizorului.
Selectaţi
[Setup] din meniul de pornire.
Pe ecranul televizorului apare afişajul de setare.
Selectaţi elementul de setare.
Element de setare
Explicaţie
[Screen Settings]
Efectuează setări de ecran corespunzătoare tipului de televizor.
(pagina 40)
[Audio Settings]
Efectuează setări audio corespunzătoare tipului de mufe
de conectare. (pagina 41)
[Bluetooth Settings] Efectuează setări detaliate pentru funcţia BLUETOOTH.
(pagina 41)
[System Settings]
Efectuează setările referitoare la sistem. (pagina 42)
[Network Settings] Efectuează setări detaliate pentru Internet şi reţeaua de domiciliu.
(pagina 44)
[Input Skip Setting] Configurează setarea de ignorare a intrărilor, pentru fiecare
intrare în parte. (pagina 44)
[Easy Setup]
Execută din nou configurarea rapidă pentru a efectua setările
de bază. (pagina 45)
[Resetting]
Resetează sistemul la setările implicite din fabrică. (pagina 45)
39RO
Utilizarea diferitelor funcţii/setări
[Software Update] Actualizează software-ul sistemului. (pagina 40)
[Software Update]
Actualizând software-ul la cea mai
recentă versiune, puteţi beneficia de
cele mai noi funcţii.
Pentru informaţii despre funcţiile de
actualizare, accesaţi următorul site web:
www.sony.eu/support
Note
• Aveţi nevoie de o conexiune la Internet
pentru a realiza actualizările prin Internet.
• În timpul unei actualizări software, pe
afişajul de pe panoul frontal apare
„UPDT”. După ce actualizarea se încheie,
sistemul reporneşte automat. Cât timp se
desfăşoară operaţiunea de actualizare,
nu porniţi şi nu opriţi sistemul sau nu
operaţi nici sistemul, nici televizorul.
Aşteptaţi să se finalizeze actualizarea
software.
• Setaţi [Auto Update] la [On] dacă doriţi
ca actualizările software să fie efectuate
automat (pagina 43). Actualizarea
software se poate realiza chiar dacă
selectaţi [Off] din [Auto Update], în
funcţie de detaliile actualizărilor.
[Update via Internet]
Actualizează software-ul sistemului
folosind reţeaua disponibilă. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran. Asiguraţi-vă
că reţeaua este conectată la Internet.
[Update via USB Memory]
Actualizează software-ul folosind
memoria USB. Asiguraţi-vă că folderul
cu actualizarea software poartă
denumirea corectă „UPDATE”.
[Screen Settings]
[TV Type]
[16:9]: Selectaţi această opţiune atunci
când conectaţi un televizor cu ecran
panoramic sau un televizor cu funcţie
mod de ecran panoramic.
40RO
[4:3]: Selectaţi această opţiune atunci
când conectaţi un televizor cu ecran 4:3
fără funcţie mod de ecran panoramic.
[Output Video Resolution]
[Auto]: Scoate semnalul video potrivit
rezoluţiei televizorului sau a
dispozitivului conectat.
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p],
[1080i], [1080p]: Scoate semnalul video
potrivit setării de rezoluţie selectate.
* Dacă sistemul de culori al conţinutului
redat este NTSC, rezoluţia semnalelor
video nu poate fi convertită decât la
[480i] şi [480p].
[24p Output]
[Network content 24p Output]
Această funcţie setează ieşirea de
semnale prin mufa HDMI OUT (ARC)
de pe sistem atunci când folosiţi funcţia
Screen mirroring.
[Auto]: Scoate semnale video 24p
numai atunci când conectaţi un
televizor compatibil 1080/24p printr-o
conexiune HDMI şi [Output Video
Resolution] este setată la [Auto] sau
[1080p].
[Off]: Selectaţi această opţiune dacă
televizorul nu este compatibil cu
semnale video 1080/24p.
[4K Output]
[Auto1]: Scoate semnale video 2K dacă
este utilizată funcţia Screen Mirroring
şi semnale video 4K în timpul redării
fotografiilor, atunci când sistemul este
conectat la un dispozitiv compatibil 4K
fabricat de Sony.
[Auto2]: Scoate semnale video 4K în
timpul redării conţinuturilor 24p cu
funcţia Screen Mirroring sau al redării
de fotografii, atunci când sistemul
este conectat la un dispozitiv compatibil
4K/24p.
[Off]: Dezactivează funcţia.
Note
• Dacă dispozitivul dvs. fabricat de Sony nu
este detectat atunci când este selectat
[Auto1], această setare va avea acelaşi
efect ca setarea [Auto2].
• [Network content 24p Output] din [24p
Output] trebuie setat corespunzător
pentru [Auto2].
[YCbCr/RGB (HDMI)]
[Audio Output]
Puteţi selecta metoda de ieşire utilizată
pentru scoaterea semnalului audio.
[Speaker]: Scoate sunet multicanal
numai prin boxele sistemului.
[Speaker + HDMI]: Scoate sunet
multicanal prin boxele sistemului şi
semnale PCM liniare cu 2 canale prin
mufa HDMI OUT (ARC).
[HDMI]: Scoate sunetul numai prin mufa
HDMI OUT (ARC). Formatul de sunet
depinde de dispozitivul conectat.
Notă
Când [Control for HDMI] este setat la [On]
(pagina 42), [Audio Output] este setat
automat la [Speaker + HDMI], această
setare neputând fi modificată.
[SBM] (Super Bit Mapping)
[On]: Rafinează gradaţia semnalelor
video scoase prin mufa HDMI OUT (ARC).
[Off]: Selectaţi această opţiune dacă
semnalele video sunt distorsionate sau
culoarea este nenaturală.
[Audio Settings]
[DSEE]
Această funcţie este disponibilă doar
dacă selectaţi [Music] la câmpul de
sunet.
[On]: Îmbunătăţeşte calitatea sunetului
prin restaurarea sunetului de înaltă
rezoluţie (pagina 33).
[Off]: Dezactivat
[Audio DRC]
Puteţi să comprimaţi intervalul dinamic
al piesei audio.
[Auto]: Comprimă automat sunetul
codificat în Dolby TrueHD.
[On]: Sistemul reproduce piesa audio cu
tipul de interval dinamic avut în vedere
de inginerul care a efectuat înregistrarea.
[Bluetooth Settings]
[Bluetooth Mode]
Vă puteţi bucura de conţinut de pe un
dispozitiv BLUETOOTH utilizând acest
sistem sau puteţi asculta sunetul de pe
acest sistem prin căşti sau boxe
compatibile cu BLUETOOTH.
[Receiver]: Sistemul este în modul
receptor, ceea ce îi permite să
recepţioneze şi să scoată conţinut audio
provenit de la dispozitivul BLUETOOTH.
[Transmitter]: Sistemul este în modul
transmiţător, ceea ce îi permite să
trimită conţinut audio către căştile sau
boxele compatibile cu BLUETOOTH.
În cazul în care comutaţi intrarea
sistemului, „BT TX” apare pe afişajul
de pe panoul frontal.
[Off]: Funcţia BLUETOOTH este
dezactivată şi nu puteţi selecta intrarea
[Bluetooth Audio].
41RO
Utilizarea diferitelor funcţii/setări
[Auto]: Detectează automat tipul de
dispozitiv extern şi apoi comută la
setarea de culoare corespunzătoare.
[YCbCr (4:2:2)]: Scoate semnale video
YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Scoate semnale video
YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Selectaţi această opţiune atunci
când vă conectaţi la un dispozitiv cu
mufă DVI compatibilă HDCP.
[Off]: Fără compresie a intervalului
dinamic.
Notă
Note
Vă puteţi conecta la un dispozitiv
BLUETOOTH folosind funcţia cu o singură
atingere, chiar dacă aţi setat [Bluetooth
Mode] la [Off].
• Vă puteţi bucura de şi mai mult sunet
de înaltă calitate dacă LDAC este activat
şi dispozitivul dvs. acceptă LDAC.
• În cazul conectării unor căşti sau al unor
boxe compatibile cu BLUETOOTH, această
setare nu se poate modifica.
[Device List]
Afişează o listă de dispozitive
BLUETOOTH împerecheate şi detectate
(dispozitiv SNK) atunci când [Bluetooth
Mode] este setat la [Transmitter].
[Bluetooth Standby]
Puteţi seta [Bluetooth Standby], astfel
încât sistemul să poată fi pornit de un
dispozitiv BLUETOOTH, chiar dacă
sistemul este în modul standby. Această
funcţie nu este disponibilă decât atunci
când setaţi [Bluetooth Mode] la
[Receiver] sau [Transmitter].
[On]: Sistemul porneşte automat atunci
când solicitaţi o conexiune BLUETOOTH
de pe un dispozitiv BLUETOOTH
împerecheat.
[Off]: Dezactivat
[Bluetooth Codec – AAC]
Această funcţie nu este disponibilă
decât atunci când setaţi [Bluetooth
Mode] la [Receiver] sau [Transmitter].
[On]: Activează codecul AAC.
[Off]: Dezactivează codecul AAC.
Note
• Vă puteţi bucura de sunet de înaltă
calitate dacă AAC este activat şi
dispozitivul dvs. acceptă AAC.
• În cazul conectării unor căşti sau al unor
boxe compatibile cu BLUETOOTH, această
setare nu se poate modifica.
[Bluetooth Codec – LDAC]
Această funcţie nu este disponibilă
decât atunci când setaţi [Bluetooth
Mode] la [Receiver] sau [Transmitter].
[On]: Activează codecul LDAC.
[Off]: Dezactivează codecul LDAC.
42RO
[Wireless Playback Quality]
Puteţi seta viteza de transmisie a
datelor pentru redarea LDAC. Această
funcţie nu este disponibilă decât atunci
când setaţi [Bluetooth Mode] la
[Transmitter] şi [Bluetooth Codec –
LDAC] la [On].
[Auto]: Rata de transfer al datelor se
modifică automat în funcţie de mediu.
Dacă redarea audio este instabilă cu
acest mod, folosiţi celelalte trei moduri.
[Sound Quality]: Se foloseşte cea mai
mare rată de biţi. Sunetul se transmite la
o calitate mai bună; totuşi, redarea
audio poate deveni uneori instabilă
atunci când calitatea conexiunii nu este
suficient de bună.
[Standard]: Se foloseşte rata de biţi
medie. Acest lucru echilibrează calitatea
sunetului şi stabilitatea redării.
[Connection]: Stabilitatea are prioritate.
Calitatea sunetului poate fi rezonabilă,
iar starea conexiunii va fi, cel mai
probabil, stabilă. În cazul în care
conexiunea este instabilă, aceasta este
setarea recomandată.
[System Settings]
[OSD Language]
Puteţi selecta limba pe care doriţi să o
vedeţi în afişajul de pe ecran al sistemului.
[HDMI Settings]
• [Control for HDMI] (pagina 36)
[On]: Funcţia Control for HDMI este
activată. Dispozitivele conectate cu un
cablu HDMI se pot controla reciproc.
[Off]: Dezactivat.
• [Standby Linked to TV] (pagina 36)
Această funcţie este disponibilă atunci
când setaţi [Control for HDMI] la [On].
[Auto]: Dacă intrarea sistemului este
[TV] sau [Screen mirroring], sistemul se
opreşte automat atunci când stingeţi
televizorul.
[On]: Sistemul se opreşte automat
atunci când stingeţi televizorul
indiferent de intrare.
[Off]: Atunci când opriţi televizorul,
sistemul nu se opreşte automat.
[Quick Start/Network Standby]
[On]: Scurtează timpul de pornire din
modul standby. Puteţi exploata sistemul
mai repede după pornire.
[Off]: Dezactivat
[Auto Standby]
[On]: Activează funcţia [Auto Standby].
Dacă nu utilizaţi sistemul timp de
aproximativ 20 de minute, acesta intră
automat în modul standby.
[Off]: Dezactivat
[Auto Display]
[On]: Afişează automat informaţii pe
ecranul televizorului, atunci când
modificaţi semnalele audio, modul
imaginii etc.
[Off]: Afişează informaţii numai atunci
când apăsaţi DISPLAY.
[On]: Cere sistemului să vă informeze
cu privire la cea mai recentă versiune
de software (pagina 40).
[Off]: Dezactivat
[Auto Update Settings]
[Auto Update]
[On]: Actualizarea software este
efectuată automat între orele 2 a.m.
şi 5 a.m., ora locală selectată în [Time
Zone] în timp ce sistemul nu este
utilizat. Dacă selectaţi [Off] din [Quick
Start/Network Standby], actualizarea
software se realizează după ce opriţi
sistemul.
[Off]: Dezactivat
[Time Zone]
Selectaţi ţara/regiunea.
Note
• Actualizarea software se poate realiza
chiar dacă selectaţi [Off] din [Auto
Update], în funcţie de detaliile
actualizărilor.
• Actualizarea software-ului are loc
automat în termen de 11 zile de la
lansarea noului software.
[Device Name]
Puteţi modifica numele acestui sistem
potrivit preferinţelor, astfel încât să îl
recunoaşteţi mai uşor în timp ce utilizaţi
funcţia [Bluetooth Audio] sau [Screen
mirroring]. Numele se utilizează şi
pentru alte reţele, de exemplu în reţeaua
de domiciliu. Urmaţi instrucţiunile de
pe ecran şi folosiţi tastatura software
pentru a introduce numele.
[System Information]
Puteţi afişa informaţiile privind
versiunea de software a sistemului
şi adresa MAC.
[Software License Information]
Puteţi afişa informaţii despre licenţa
software.
43RO
Utilizarea diferitelor funcţii/setări
• [Audio Return Channel] (pagina 37)
Setaţi această funcţie dacă sistemul
este conectat la o mufă HDMI IN
a televizorului care este compatibilă
cu Audio Return Channel. Funcţia este
disponibilă atunci când setaţi [Control
for HDMI] la [On].
[Auto]: Puteţi asculta sunetul
televizorului prin boxele sistemului.
[Off]: Folosiţi această setare atunci
când este conectat un cablu optic
digital.
[Software Update Notification]
[Network Settings]
[Internet Settings]
Conectaţi mai întâi sistemul la reţea.
[Wired Setup]: Selectaţi această opţiune
atunci când vă conectaţi la un router de
bandă largă printr-un cablu LAN.
[Wireless Setup]: Selectaţi această
opţiune atunci când utilizaţi funcţia
Wi­Fi încorporată a sistemului pentru
a vă conecta la o reţea wireless.
Sfat
Pentru detalii suplimentare, vizitaţi
următorul site web şi consultaţi întrebările
frecvente:
www.sony.eu/support
[Auto Home Network Access
Permission]
[On]: Permite accesul automat de la un
controler recent detectat din reţeaua de
domiciliu.
[Off]: Dezactivat
[Home Network Access Control]
Afişează o listă de produse compatibile
cu rolul de controler din reţeaua de
domiciliu şi stabileşte dacă să se
accepte sau nu comenzi de la
controlerele de pe listă.
[External Control]
[Network Connection Status]
[On]: Permite controlerului pentru
automatizarea locuinţei să exploateze
sistemul.
[Off]: Dezactivat
Afişează starea curentă a conexiunii
la reţea.
[Remote Start]
[Network Connection Diagnostics]
Puteţi rula diagnoza reţelei pentru
a verifica dacă s-a efectuat corect
conexiunea la reţea.
[On]: Vă permite să porniţi sistemul
de la un dispozitiv conectat prin reţea,
atunci când sistemul este în modul
standby.
[Off]: Sistemul nu poate fi pornit de un
dispozitiv conectat prin reţea.
[Screen mirroring RF Setting]
Dacă utilizaţi mai multe sisteme
wireless, de exemplu o LAN wireless,
semnalele wireless pot fi instabile.
În acest caz, stabilitatea redării poate
fi îmbunătăţită prin setarea canalului
de frecvenţe radio prioritar pentru
Screen mirroring.
[Auto]: De regulă, selectaţi această
opţiune. Sistemul selectează automat
canalul cel mai bun pentru Screen
mirroring.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Canalul selectat se
foloseşte prioritar pentru conexiunea
Screen mirroring.
[Connection Server Settings]
Setează dacă se va afişa sau nu serverul
conectat din reţeaua de domiciliu.
[Input Skip Setting]
Setarea de ignorare este o funcţie
convenabilă, care vă permite să ignoraţi
intrările nefolosite atunci când selectaţi
o funcţie apăsând INPUT +/–.
[Do not skip]: Sistemul nu ignoră
intrarea selectată.
[Skip]: Sistemul ignoră intrarea
selectată.
Notă
Atunci când apăsaţi INPUT +/– cât timp
este afişat meniul de pornire, pictograma
intrării apare estompată dacă a fost setată
la [Skip].
Sfat
Puteţi executa [Input Skip Setting] din
meniul de opţiuni (pagina 46).
44RO
[Easy Setup]
Executaţi [Easy Setup] pentru a efectua
setările iniţiale de bază şi setările de
reţea de bază pentru sistem. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.
[Resetting]
[Reset to Factory Default Settings]
Puteţi reiniţializa setările de sistem la
valorile implicite din fabrică, selectând
grupul de setări. Toate setările din
grupul respectiv vor fi reiniţializate.
Utilizarea diferitelor funcţii/setări
[Initialize Personal Information]
Puteţi şterge informaţiile personale
memorate pe sistem.
Notă
Dacă aruncaţi, transferaţi altei persoane
sau revindeţi acest sistem, ştergeţi toate
informaţiile personale, din motive de
siguranţă. Luaţi măsuri adecvate, inclusiv
deconectarea după utilizarea unui serviciu
în reţea.
45RO
Lista din meniul de opţiuni
Diverse setări şi operaţiuni de redare pot fi accesate dacă apăsaţi OPTIONS.
Elementele disponibile diferă în funcţie de situaţie.
Element
Explicaţie
[A/V SYNC]
Reglează intervalul de timp dintre imagine şi sunet. Sunetul scos poate
fi decalat (pagina 21).
[Sound Field]
Modifică setarea câmpului de sunet (pagina 19).
[Night]
Selectează modul nocturn (pagina 20).
[Voice]
Selectează modul voce (pagina 20).
[Input Skip Setting]
Sare peste intrările neutilizate atunci când selectaţi o funcţie apăsând
INPUT +/– (pagina 44).
[Repeat Setting]
Setează redarea repetată.
[Play/Stop]
Porneşte sau opreşte redarea.
[Play from start]
Redă articolul de la început.
[Shuffle Setting]
Setează redarea amestecată.
[Add Slideshow BGM]
Înregistrează fişiere audio în memoria USB ca muzică de fundal pentru
diaporame (BGM).
[Slideshow]
Porneşte o diaporamă.
[Slideshow Speed]
Schimbă viteza diaporamei.
[Slideshow Effect]
Setează efectul pentru redarea unei diaporame.
[Slideshow BGM]
• [Off]: Dezactivează funcţia.
• [My Music from USB]: Setează fişierele audio înregistrate în
[Add Slideshow BGM].
[Change Display]
Comută între [Grid View] şi [List View].
[Rotate Left]
Roteşte fotografia în sens contrar acelor de ceasornic la 90 de grade.
[Rotate Right]
Roteşte fotografia în sensul acelor de ceasornic la 90 de grade.
[View Image]
Afişează imaginea selectată.
46RO
Atunci când opriţi televizorul,
se opreşte şi sistemul.
Depanare
Depanare
Dacă în timpul utilizării sistemului
întâmpinaţi una dintre următoarele
dificultăţi, utilizaţi acest ghid de
depanare pentru a încerca să remediaţi
problema înainte de a apela la reparaţii.
Dacă problema persistă, consultaţi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
Alimentare
Sistemul nu porneşte.
Sistemul nu porneşte chiar dacă
televizorul este pornit.
 Setaţi [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Control for HDMI] la [On]
(pagina 42). Televizorul trebuie să
accepte funcţia Control for HDMI
(pagina 36). Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare
a televizorului.
 Verificaţi setările difuzorului
televizorului. Alimentarea sistemului
se sincronizează cu setările
difuzorului televizorului. Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare a televizorului.
 Dacă la ultima utilizare sunetul a fost
scos prin difuzorul televizorului,
sistemul nu va porni chiar odată
cu televizorul.
Sistemul nu se opreşte chiar dacă
televizorul este oprit.
 Verificaţi setarea [System Settings] –
[HDMI Settings] – [Standby Linked to
TV] (pagina 42). Pentru ca sistemul să
se oprească automat, indiferent de
intrare atunci când opriţi televizorul,
setaţi [Standby Linked to TV] la [On].
Televizorul trebuie să accepte funcţia
Control for HDMI (pagina 36). Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare a televizorului.
Imagine
Nu este scoasă nicio imagine sau
imaginea nu este scoasă corect.
 Selectaţi intrarea adecvată
(pagina 11).
 În timp ce ţineţi apăsat INPUT, apăsaţi
VOL +, VOL –, VOL + de pe unitate
pentru a seta rezoluţia de ieşire video
la nivelul cel mai scăzut.
Nu apare nicio imagine atunci
când efectuaţi o conexiune prin
cablu HDMI.
 Sistemul este conectat la un
dispozitiv de intrare care nu este
compatibil cu HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection – protecţie
pentru conţinut digital din banda
de frecvenţe înalte). În acest caz,
verificaţi specificaţiile dispozitivului
conectat.
 Deconectaţi cablul HDMI şi apoi
conectaţi-l din nou. Asiguraţi-vă
că acesta este introdus bine.
47RO
Depanare
 Verificaţi dacă este bine conectat
cablul de alimentare CA (de la reţea).
 Deconectaţi cablul de alimentare CA
(de la reţea) de la priza de perete
(reţea) şi apoi reconectaţi-l după
câteva minute.
 Verificaţi setarea [System Settings] –
[HDMI Settings] – [Standby Linked to
TV] (pagina 42). Dacă [Standby Linked
to TV] este setat la [On], sistemul se
opreşte automat atunci când stingeţi
televizorul, indiferent de intrare.
O imagine nu se afişează pe
întregul ecran al televizorului.
 Verificaţi setarea [TV Type] din
[Screen Settings] (pagina 40).
 Raportul de aspect al fişierului media
este fix.
Sunet
Sunetul televizorului nu este scos
de sistem.
 Verificaţi tipul şi conexiunea cablului
HDMI sau a cablului optic digital care
este conectat la sistem şi la televizor
(consultaţi Ghidul de pornire furnizat).
 Dacă sistemul este conectat la un
televizor compatibil cu Audio Return
Channel, asiguraţi-vă că sistemul este
conectat la un terminal de intrare
HDMI compatibil ARC al televizorului
(consultaţi Ghidul de pornire
furnizat). Dacă sunetul tot nu este
scos sau este întrerupt, conectaţi
cablul optic digital (nefurnizat) şi
setaţi pe sistem [System Settings] –
[HDMI Settings] – [Audio Return
Channel] la [Off] (pagina 42).
 Dacă televizorul nu este compatibil
cu Audio Return Channel, conectaţi
cablul optic digital (furnizat)
(consultaţi Ghidul de pornire furnizat).
Dacă televizorul nu este compatibil
cu Audio Return Channel, sunetul
televizorului nu va fi scos prin sistem,
chiar dacă sistemul este conectat la
mufa HDMI IN a televizorului.
 Comutaţi intrarea sistemului la [TV]
(pagina 11).
 Măriţi volumul pe sistem sau revocaţi
dezactivarea sunetului.
 În funcţie de ordinea în care conectaţi
televizorul şi sistemul, acesta din
urmă poate avea sunetul dezactivat
iar pe afişajul de pe panoul frontal al
sistemului se va afişa „MUTING”.
În acest caz, porniţi iniţial televizorul
şi apoi sistemul.
48RO
 Stabiliţi setarea boxelor televizorului
(BRAVIA) la Audio System.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare
a televizorului, pentru detalii cu
privire la setarea televizorului.
Sunetul este scos atât de sistem,
cât şi de televizor.
 Dezactivaţi sunetul sistemului sau
al televizorului.
Sunetul televizorului scos de acest
sistem este decalat de imagine.
 Setaţi [A/V SYNC] la 0 msec dacă este
setat la intervalul dintre 25 msec şi
300 msec (pagina 21).
Sunetul dispozitivului conectat
nu este scos de sistem sau are
un nivel foarte redus.
 Apăsaţi  + pe telecomandă şi
verificaţi nivelul volumului (pagina 9).
 Apăsaţi  sau  + de pe
telecomandă, pentru a revoca funcţia
de dezactivare a sunetului (pagina 9).
 Asiguraţi-vă că sursa de intrare este
selectată corect. Ar trebui să încercaţi
şi alte surse de intrare, apăsând de
mai multe ori INPUT +/– de pe
telecomandă (pagina 11).
 Verificaţi dacă toate cablurile
sistemului şi ale dispozitivului
conectat sunt introduse ferm.
Nu se aude sunet din subwoofer
sau sunetul are un nivel foarte
redus.
 Apăsaţi SW  + de pe telecomandă,
pentru a creşte volumul
subwooferului (pagina 21).
 Funcţia subwooferului este de
a reproduce sunetul de bas. În cazul
surselor de intrare care conţin foarte
puţine componente cu sunet de bas
(şi anume o transmisie TV), este
posibil ca sunetul din subwoofer
să poată fi dificil de auzit.
Nu se poate obţine efectul surround.
 În funcţie de semnalul de intrare şi
de setarea pentru câmpul de sunet,
este posibil ca procesarea sunetului
surround să nu funcţioneze eficient.
Este posibil ca efectul surround să fie
subtil, în funcţie de program sau disc.
 Pentru a reda sunet multicanal,
verificaţi setarea ieşirii audio digitale
de pe dispozitivul conectat la sistem.
Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare primite
împreună cu dispozitivul conectat.
Conexiunea dispozitivelor
USB
 Încercaţi următoarele:
 Opriţi sistemul.
 Deconectaţi şi reconectaţi
dispozitivul USB.
 Porniţi sistemul.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul USB este
conectat bine la portul (USB)
(pagina 17).
 Verificaţi dacă dispozitivul USB sau un
cablu este deteriorat.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul USB
este pornit.
 Dacă dispozitivul USB este conectat
printr-un hub USB, deconectaţi-l
şi conectaţi dispozitivul USB direct
la sistem.
Conexiunea dispozitivelor
mobile
Conexiunea BLUETOOTH nu poate
fi finalizată.
 Asiguraţi-vă că indicatorul BLUETOOTH
de pe unitate este aprins (pagina 24).
 Asiguraţi-vă că dispozitivul
BLUETOOTH la care vă conectaţi
este pornit şi că funcţia BLUETOOTH
este activată.
Împerecherea nu se poate realiza.
 Apropiaţi sistemul şi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Asiguraţi-vă că acest sistem nu este
afectat de interferenţele generate
de un dispozitiv LAN wireless, alte
dispozitive wireless 2,4 GHz sau
un cuptor cu microunde. Dacă în
apropiere se află un dispozitiv care
generează radiaţii electromagnetice,
mutaţi dispozitivul departe de acest
sistem.
Nu puteţi să utilizaţi funcţia NFC.
 Funcţia NFC nu poate fi utilizată
împreună cu căşti sau boxe
compatibile cu BLUETOOTH. Pentru
a asculta sunetul prin căşti sau boxe
compatibile cu BLUETOOTH,
consultaţi „Ascultarea sunetului de la
televizorul sau dispozitivul conectat
prin căşti sau boxe” (pagina 26).
Nu este scos sunetul de la
dispozitivul BLUETOOTH conectat.
 Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH de pe unitate este aprins
(pagina 24).
 Apropiaţi sistemul şi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Dacă în apropiere se află un dispozitiv
care generează radiaţii
electromagnetice, cum ar fi un
dispozitiv LAN wireless, alte
dispozitive BLUETOOTH sau un cuptor
cu microunde, mutaţi dispozitivul
departe de acest sistem.
49RO
Depanare
Dispozitivul USB nu este
recunoscut.
 Apropiaţi sistemul şi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Împerecheaţi din nou sistemul şi
dispozitivul BLUETOOTH. Este posibil
să fie nevoie să revocaţi
împerecherea cu acest sistem
utilizând mai întâi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Informaţiile de împerechere pot fi
şterse. Efectuaţi din nou operaţia de
împerechere (pagina 23).
 Îndepărtaţi toate obstacolele dintre
acest sistem şi dispozitivul
BLUETOOTH sau mutaţi sistemul
departe de obstacole.
 Repoziţionaţi dispozitivul
BLUETOOTH conectat.
 Comutaţi frecvenţa LAN wireless
a routerelor Wi-Fi sau a PC-urilor din
zonă la intervalul 5 GHz.
 Măriţi volumul pe dispozitivul
BLUETOOTH conectat.
Conexiunea cu căştile
sau boxele
Conexiunea BLUETOOTH nu poate
fi finalizată.
 Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH de pe unitate este aprins
(pagina 7).
 Asiguraţi-vă că dispozitivul
BLUETOOTH la care vă conectaţi
este pornit şi că funcţia BLUETOOTH
este activată.
 Apropiaţi sistemul şi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Împerecheaţi din nou sistemul
şi dispozitivul BLUETOOTH. Este
posibil să fie nevoie să revocaţi
împerecherea cu acest sistem
utilizând mai întâi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Informaţiile de împerechere pot
fi şterse. Efectuaţi din nou operaţia
de împerechere (pagina 23).
Împerecherea nu se poate realiza.
 Apropiaţi sistemul şi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Asiguraţi-vă că acest sistem nu este
afectat de interferenţele generate
de un dispozitiv LAN wireless, alte
dispozitive wireless 2,4 GHz sau un
cuptor cu microunde. Dacă în
apropiere se află un dispozitiv care
generează radiaţii electromagnetice,
mutaţi dispozitivul departe de
acest sistem.
50RO
Nu puteţi să utilizaţi funcţia NFC.
 Funcţia NFC nu poate fi utilizată
împreună cu căşti sau boxe
compatibile cu BLUETOOTH. Pentru
a asculta sunetul prin căşti sau boxe
compatibile cu BLUETOOTH,
consultaţi „Ascultarea sunetului de la
televizorul sau dispozitivul conectat
prin căşti sau boxe” (pagina 26).
Nu este scos sunetul de la
dispozitivul BLUETOOTH conectat.
 Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH de pe unitate este aprins
(pagina 24).
 Apropiaţi sistemul şi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Dacă în apropiere se află un dispozitiv
care generează radiaţii
electromagnetice, cum ar fi un
dispozitiv LAN wireless, alte
dispozitive BLUETOOTH sau un cuptor
cu microunde, mutaţi dispozitivul
departe de acest sistem.
 Îndepărtaţi toate obstacolele dintre
acest sistem şi dispozitivul
BLUETOOTH sau mutaţi sistemul
departe de obstacole.
 Repoziţionaţi dispozitivul
BLUETOOTH conectat.
 Comutaţi frecvenţa LAN wireless
a routerelor Wi-Fi sau a PC-urilor din
zonă la intervalul 5 GHz.
 Măriţi volumul pe dispozitivul
BLUETOOTH conectat.
 Setaţi [Wireless Playback Quality]
la [Connection] (pagina 42).
Conexiune LAN cu fir
Sistemul nu se poate conecta
la reţea.
 Verificaţi conexiunea la reţea
(pagina 14) şi setările de reţea
(pagina 44).
Conexiune LAN wireless
Nu vă puteţi conecta PC-ul la
internet după ce se efectuează
[Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)].
 Setările wireless ale routerului se pot
modifica automat dacă utilizaţi
funcţia Wi-Fi Protected Setup înainte
să reglaţi setările routerului. În acest
caz, modificaţi corespunzător setările
wireless de pe PC-ul dvs.
Sistemul nu se poate conecta
la reţea sau conexiunea la reţea
este instabilă.
 Apăsaţi BACK pentru a reveni la
ecranul anterior şi încercaţi din nou
[Wireless Setup] (pagina 15). Dacă
routerul wireless dorit continuă să nu
fie detectat, selectaţi [New
connection registration] din lista de
reţele, apoi selectaţi [Manual
registration] pentru a introduce
manual un nume de reţea (SSID).
Subwoofer
Nu se aude niciun sunet de la
subwoofer.
 Subwooferul este conceput pentru
reproducerea sunetului de bas.
Dacă sursa de intrare nu conţine
multe sunete de bas, aşa cum se
întâmplă în cazul majorităţii
programelor de televiziune, sunetul
de bas poate fi imperceptibil.
 Apăsaţi SW  + pe telecomandă,
pentru a creşte volumul
subwooferului (pagina 21).
 Setaţi modul nocturn la [Off]. Pentru
detalii, consultaţi „Ascultarea de
sunet clar la volum redus în toiul
nopţii (NIGHT)” (pagina 20).
Telecomandă
Telecomanda sistemului
nu funcţionează.
 Îndreptaţi telecomanda către
senzorul pentru telecomandă
de pe unitate (pagina 7).
 Îndepărtaţi toate obstacolele dintre
telecomandă şi sistem.
 Înlocuiţi ambele baterii din
telecomandă cu unele noi, dacă cele
existente sunt descărcate.
 Asiguraţi-vă că apăsaţi pe butonul
corect de pe telecomandă.
51RO
Depanare
 Asiguraţi-vă că routerul LAN wireless
este pornit.
 Verificaţi conexiunea la reţea
(pagina 15) şi setările de reţea
(pagina 44).
 În funcţie de mediul de utilizare
(inclusiv de materialele din care sunt
făcuţi pereţii), de condiţiile de
recepţie a undelor radio sau
obstacolele dintre sistem şi routerul
LAN wireless, distanţa de comunicare
posibilă ar putea fi redusă. Mutaţi
sistemul şi routerul LAN wireless mai
aproape unul de celălalt.
 Dispozitivele care utilizează banda de
frecvenţe 2,4 GHz, cum sunt
cuptoarele cu microunde,
dispozitivele BLUETOOTH, sau
dispozitivele digitale fără fir, pot
întrerupe comunicarea. Mutaţi
unitatea departe de astfel de
dispozitive sau opriţi acest tip de
dispozitive.
 Conexiunea LAN wireless poate fi
instabilă, în funcţie de mediul de
utilizare, în special atunci când se
utilizează funcţia BLUETOOTH
a sistemului. În acest caz, modificaţi
mediul de utilizare.
Routerul wireless dorit nu este
afişat în lista de reţele wireless.
Altele
Funcţia Control for HDMI nu
funcţionează corespunzător.
 Verificaţi conexiunea cu sistemul
(consultaţi Ghidul de pornire
furnizat).
 Activaţi funcţia Control for HDMI pe
televizor. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare
a televizorului.
 Aşteptaţi puţin şi încercaţi din nou.
Dacă deconectaţi sistemul,
finalizarea operaţiei va necesita o
perioadă de timp. Aşteptaţi cel puţin
15 secunde şi încercaţi din nou.
 Tipul şi numărul de dispozitive ce pot
fi controlate cu funcţia Control for
HDMI sunt restricţionate de
standardul HDMI CEC după cum
urmează:
– Dispozitive de înregistrare (recorder
Blu-ray Disc, recorder DVD etc.):
până la 3 dispozitive
– Dispozitive de redare (player
Blu­ray Disc, player DVD etc.):
până la 3 dispozitive
– Dispozitive asociate tunerului:
până la 4 dispozitive
– Sistem audio (receptor/cască):
cel mult 1 dispozitiv (utilizat de
acest sistem)
Pe afişajul de pe panoul frontal
clipesc alternativ „PRTCT”, „PUSH”
şi „POWER”.
 Apăsaţi  (alimentare) pentru a opri
sistemul. După ce dispare indicatorul,
deconectaţi cablul de alimentare CA
(de la reţea) şi asiguraţi-vă că nu
există niciun obstacol care blochează
orificiile de ventilare a sistemului.
52RO
„BT TX” apare pe afişajul de pe
panoul frontal.
 Apăsaţi RX/TX de pe telecomandă
pentru a comuta [Bluetooth Mode] la
[Receiver]. „BT TX” apare dacă
[Bluetooth Mode] este setat la
[Transmitter] (pagina 41). Atunci când
apăsaţi RX/TX pe telecomandă,
[Bluetooth Mode] este comutat la
[Receiver] şi intrarea selectată apare
pe afişajul de pe panoul frontal.
Senzorii televizorului nu
funcţionează corespunzător.
 Unitatea poate bloca unii senzori
(cum ar fi senzorul de luminozitate),
receptorul de telecomandă al
televizorului sau emiţătorul pentru
ochelari 3D (transmisie cu infraroşii)
al unui televizor 3D care acceptă
sistemul pentru ochelari 3D cu
infraroşii sau comunicaţia wireless.
Îndepărtaţi unitatea de televizor la
o distanţă care să permită
componentelor să funcţioneze
corect. În ceea ce priveşte
amplasarea senzorilor şi
a receptorului de telecomandă,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
primite împreună cu televizorul.
Alimentarea, intrarea sau volumul
sistemului funcţionează incorect.
 Dacă sunt aşezate obiecte metalice
pe butoane, îndepărtaţi-le.
Funcţiile wireless (LAN wireless sau
BLUETOOTH) sunt instabile.
 Nu amplasaţi obiecte metalice, cu
excepţia televizorului, în apropierea
sistemului.
Reiniţializarea
sistemului
Dacă sistemul funcţionează în
continuare defectuos, reiniţializaţi
sistemul după cum urmează.
1
2
3
5
Selectaţi
[Setup] din meniul
de pornire.
Pe ecranul televizorului apare
afişajul de setare.
Selectaţi [Resetting] – [Reset to
Factory Default Settings].
Depanare
4
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire apare pe ecranul
televizorului.
Selectaţi elementul de meniu pe
care doriţi să-l reiniţializaţi.
Selectaţi [Start].
Pentru a revoca reiniţializarea
Selectaţi [Cancel] la pasul 5.
53RO
Informaţii suplimentare
Specificaţii
Secţiunea amplificator
PUTERE DE IEŞIRE (nominală)
Frontal stânga + Frontal dreapta:
20 W + 20 W (la 4 ohmi, 1 kHz, 1 % THD)
PUTERE DE IEŞIRE (de referinţă)
Boxă frontală stânga/frontală dreapta:
35 W (per canal la 4 ohmi, 1 kHz)
Subwoofer: 100 W (la 5 ohmi, 100 Hz)
Intrări
TV IN (OPTICAL)
Ieşiri
HDMI OUT (TV (ARC))
Secţiunea HDMI
Conector
Tip A (19 pini)
Secţiunea USB
Port (USB):
Tip A (pentru conectarea memoriilor
USB, cititoarelor de carduri de
memorie, camerelor foto digitale fixe)
Secţiunea LAN
Terminal LAN(100)
Terminal 100BASE-TX
Secţiunea LAN wireless
Sistem de comunicare
IEEE 802.11 a/b/g/n
Bandă de frecvenţă
2,4 GHz, 5 GHz
Secţiunea BLUETOOTH
Sistem de comunicare
Specificaţie BLUETOOTH Versiunea 4.1
Ieşire
Specificaţie BLUETOOTH Clasă
de putere 1
Rază de comunicare maximă
Rază vizuală aprox. 30 m1)
Număr maxim de dispozitive ce pot
fi înregistrate
9 dispozitive
Bandă de frecvenţă
Bandă 2,4 GHz (2,4 GHz – 2,4835 GHz)
Metodă de modulaţie
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
54RO
Profiluri BLUETOOTH compatibile2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote
Control Profile)
Codecuri acceptate3)
SBC4), AAC5), LDAC
Domeniu de transmisie (A2DP)
20 Hz – 40.000 Hz (frecvenţă
de eşantionare LDAC 96 kHz
cu transmisie 990 kbps)
20 Hz – 20.000 Hz (Frecvenţă
de eşantionare 44,1 kHz)
1)
Raza efectivă va varia în funcţie
de factori cum ar fi obstacolele dintre
dispozitive, câmpurile magnetice
din jurul unui cuptor cu microunde,
electricitatea statică, utilizarea
telefoanelor fără fir, sensibilitatea de
recepţie, sistemul de operare, aplicaţiile
software etc.
2)
Profilurile BLUETOOTH standard indică
scopul comunicării BLUETOOTH dintre
dispozitive.
3)
Codec: Compresia semnalelor audio
şi formatul de conversie
4) Abreviere pentru Subband Codec
5)
Abreviere pentru Advanced Audio
Coding
Secţiunea boxă frontală stânga/
frontală dreapta
Sistem de boxe
Sistem de boxe cu 2 căi,
Suspensie acustică
Boxă
40 mm × 100 mm tip conic
20 mm tip cupolă echilibrată
Secţiunea subwoofer
Sistem de boxe
Sistem de boxe subwoofer,
Bass Reflex
Boxă
120 mm tip conic
Generalităţi
Necesar de putere
220 V – 240 V CA, 50 Hz/60 Hz
Consum de energie
Pornit: 40 W
Mod standby: 0,5 W sau mai puţin
(Pentru detalii despre această setare,
consultaţi pagina 35)
[Quick Start/Network Standby] este
setat la [Off] (setare implicită): 3 W
[Quick Start/Network Standby] este
setat la [On] (toate porturile reţelei cu
cablu conectate, toate porturile reţelei
wireless activate): 7 W
Dimensiuni (aprox.) (l/î/a)
720 mm × 80 mm × 325 mm
(fără a include porţiunea proeminentă)
Masă (aprox.)
8,5 kg
Modele de iPod/iPhone compatibile
Modelele de iPod/iPhone compatibile sunt
următoarele. Înainte de a-l utiliza cu
sistemul, actualizaţi dispozitivul iPod/
iPhone cu cea mai recentă versiune
software.
Tehnologia BLUETOOTH este
compatibilă cu:
iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/
iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/
iPhone 4s/iPhone 4
iPod touch (a 6-a generaţie)/iPod touch
(a 5-a generaţie)
Music
Codec
Extensie
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)1)
.mp3
AAC/HE-AAC1),2)
.m4a, .aac3),
.mp4, .3gp
WMA9 Standard2)
.wma
WMA10 Pro7)
.wma
LPCM1)
.wav
FLAC2)
.flac, .fla
Dolby Digital1),3)
.ac3
DSF2)
.dsf
DSDIFF2),4)
.dff
AIFF2)
.aiff, .aif
ALAC2)
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
Fotografie
Format
Extensie
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG5)
.png
GIF5)
.gif
BMP3),6)
.bmp
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Sistemul poate reda fişiere „.mka”.
Aceste fişiere nu pot fi redate pe
serverul unei reţele de domiciliu.
Este posibil ca sistemul să nu redea
acest format de fişier pe serverul unei
reţele de domiciliu.
Sistemul nu redă acest format de fişier
pe serverul unei reţele de domiciliu.
Sistemul nu redă fişiere codificate DST.
Sistemul nu redă fişiere animate PNG
sau fişiere animate GIF.
Sistemul nu redă fişiere BMP de 16 biţi.
Sistemul nu redă fişiere codificate în
format Lossless.
55RO
Informaţii suplimentare
Designul şi specificaţiile se pot modifica
fără notificare prealabilă.
Tipuri de fişiere redabile
Note
• Este posibil ca unele fişiere să nu fie
redate, în funcţie de formatul fişierului,
de codificarea fişierului, de starea
înregistrării sau de starea serverului
reţelei de domiciliu.
• Este posibil ca unele fişiere editate
pe un PC să nu fie redate.
• Pentru unele fişiere este posibil să nu
fie disponibile funcţiile de derulare înapoi
şi înainte.
• Sistemul nu redă fişiere codificate,
cum ar fi DRM.
• Sistemul poate recunoaşte următoarele
fişiere sau foldere pe dispozitive USB:
– până la folderele din al 9-lea strat
(incluzând folderul rădăcină)
– până la 500 de fişiere/foldere într-un
singur strat
• Sistemul poate recunoaşte următoarele
fişiere sau foldere stocate pe serverul
reţelei de domiciliu:
– până la folderele din al 19-lea strat
– până la 999 de fişiere/foldere într-un
singur strat
• Este posibil ca unele dispozitive USB
să nu funcţioneze cu acest sistem.
• Sistemul poate recunoaşte dispozitive
Mass Storage Class (MSC) (precum
memorie flash sau HDD), dispozitive din
clasa Still Image Capture Device (SICD)
şi tastaturi cu 101 de taste.
56RO
Formate audio de intrare acceptate
Formatele audio acceptate de acest sistem sunt următoarele.
Format
Funcţie
„TV” (DIGITAL IN)
LPCM 2ch

LPCM 5.1ch
–
LPCM 7.1ch
–
Dolby Digital

Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus
–
DSD
–
: Format acceptat.
–: Format neacceptat.
Informaţii suplimentare
57RO
Despre comunicaţia
BLUETOOTH
• Dispozitivele BLUETOOTH trebuie utilizate
pe o rază de aproximativ 10 metri
(distanţă fără obstacole) unul faţă de
celălalt. Raza de comunicare efectivă se
poate reduce în următoarele condiţii.
– Când o persoană, un obiect metalic,
un perete sau un alt obstacol se află
între dispozitivele cu o conexiune
BLUETOOTH
– Locaţii unde este instalată o reţea
LAN wireless
– În jurul cuptoarelor cu microunde în uz
– Locaţii unde apar alte unde
electromagnetice
• Dispozitivele BLUETOOTH şi reţeaua LAN
wireless (IEEE 802.11 b/g/n) utilizează
aceeaşi bandă de frecvenţă (2,4 GHz).
Când folosiţi dispozitivul BLUETOOTH în
apropierea unui dispozitiv cu funcţie
LAN wireless, pot apărea interferenţe
electromagnetice. Acest lucru se poate
solda cu rate mai mici de transfer al
datelor, zgomot sau imposibilitatea de
conectare. Dacă se întâmplă acest lucru,
încercaţi următoarele soluţii:
– Utilizaţi acest sistem la cel puţin
10 metri distanţă de dispozitivul
LAN wireless.
– Întrerupeţi alimentarea electrică
a dispozitivului LAN wireless atunci
când folosiţi dispozitivul BLUETOOTH
pe o rază de 10 metri.
– Instalaţi acest sistem şi dispozitivul
BLUETOOTH cât mai aproape unul
de altul.
• Undele radio transmise de acest sistem
pot afecta funcţionarea unor dispozitive
medicale. Deoarece această interferenţă
poate determina o funcţionare
necorespunzătoare, întrerupeţi
întotdeauna alimentarea acestui sistem
şi a dispozitivului BLUETOOTH în
următoarele locaţii:
– În spitale, în trenuri, în avioane,
la benzinării şi în orice loc unde pot
exista gaze inflamabile;
58RO
– Lângă uşi automate sau alarme
de incendiu.
• Acest sistem acceptă funcţii de securitate,
în conformitate cu specificaţiile
BLUETOOTH, pentru a asigura
o conexiune sigură în timpul comunicării
cu ajutorul tehnologiei BLUETOOTH.
Cu toate acestea, acest nivel de siguranţă
poate fi insuficient, în funcţie de
conţinutul setărilor şi de alţi factori,
aşa că trebuie să aveţi întotdeauna grijă
atunci când comunicaţi prin intermediul
tehnologiei BLUETOOTH.
• Sony nu îşi asumă răspunderea în niciun
fel pentru daunele sau alte pierderi
provocate de scurgerile de informaţii în
timpul comunicării prin intermediul
tehnologiei BLUETOOTH.
• Comunicarea BLUETOOTH nu este
garantată pentru toate dispozitivele
BLUETOOTH care au acelaşi profil cu
acest sistem.
• Dispozitivele BLUETOOTH conectate la
acest sistem trebuie să fie în conformitate
cu specificaţiile BLUETOOTH prevăzute de
Bluetooth SIG, Inc. şi conformitatea
trebuie să fie certificată. Cu toate acestea,
chiar dacă un dispozitiv este conform
specificaţiilor BLUETOOTH, pot exista
situaţii în care caracteristicile sau
specificaţiile dispozitivului BLUETOOTH
fac imposibilă conectarea sau pot
determina metode de control, afişaj sau
operare diferite.
• Se poate produce zgomot sau redarea
audio poate fi întreruptă în funcţie de
dispozitivul BLUETOOTH conectat la acest
sistem, de mediul de comunicare sau de
condiţiile ambientale.
Dacă aveţi orice fel de întrebări sau
probleme cu privire la sistem, consultaţi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
DREPTURI DE AUTOR
ACORD DE LICENŢĂ CU
UTILIZATORUL FINAL
IMPORTANT:
LICENŢĂ SOFTWARE
SOFTWARE-ul este licenţiat, nu vândut.
SOFTWARE-ul este protejat prin legile
şi tratatele internaţionale privind
drepturile de autor şi proprietatea
intelectuală.
ACORDAREA LICENŢEI
SONY vă acordă o licenţă limitată de
utilizare a SOFTWARE-ului exclusiv
împreună cu dispozitivul compatibil
(„DISPOZITIVUL”) şi doar pentru uz
personal, necomercial. SONY şi
FURNIZORII TERŢI îşi rezervă în mod
explicit toate drepturile, titlurile şi
interesele (inclusiv, fără a se limita la
acestea, toate drepturile de proprietate
intelectuală) aferente SOFTWARE-ului
care nu vă sunt acordate în mod specific
prin prezentul EULA.
CERINŢE ŞI LIMITĂRI
Nu vă este permis să copiaţi,
să publicaţi, să adaptaţi, să redistribuiţi,
să încercaţi să derivaţi codul sursă,
să modificaţi, să aplicaţi tehnici de
inginerie inversă, să decompilaţi sau
să dezasamblaţi niciun SOFTWARE,
integral sau parţial, sau să creaţi
instrumente derivate din sau ale
SOFTWARE-ului decât dacă acestea
sunt facilitate în mod intenţionat de
SOFTWARE. Nu aveţi permisiunea să
modificaţi sau să manipulaţi funcţiile de
gestionare a drepturilor digitale ale
SOFTWARE-ului. Nu aveţi permisiunea
să omiteţi, să modificaţi, să distrugeţi
sau să ocoliţi niciuna dintre funcţiile sau
protecţiile SOFTWARE-ului sau vreun
mecanism legat operaţional de
SOFTWARE. Nu aveţi permisiunea să
separaţi nicio componentă individuală
a SOFTWARE-ului în vederea utilizării
pe mai multe DISPOZITIVE decât cu
permisiunea explicită din partea SONY.
59RO
Informaţii suplimentare
ÎNAINTE DE A UTILIZA SOFTWARE-UL,
CITIŢI CU ATENŢIE ACEST ACORD DE
LICENŢĂ CU UTILIZATORUL FINAL
(„EULA”). UTILIZÂND SOFTWARE-UL,
SUNTEŢI DE ACORD CU TERMENII
ACESTUI EULA. DACĂ NU SUNTEŢI DE
ACORD CU TERMENII ACESTUI EULA,
NU PUTEŢI UTILIZA SOFTWARE-UL.
Acest EULA reprezintă un acord
legal între dumneavoastră şi
Sony Corporation („SONY”). Acest
EULA determină drepturile şi obligaţiile
dumneavoastră cu privire la software-ul
SONY şi/sau distribuitorii terţi de licenţă
ai acesteia (inclusiv filialele SONY)
şi filialele acestora (denumiţi colectiv
„FURNIZORI TERŢI”), împreună cu toate
actualizările/upgrade-urile furnizate de
SONY, toate documentaţiile tipărite, online sau în alt format electronic pentru
acest software şi, toate fişierele de date
create în urma operării acestui software
(denumite colectiv „SOFTWARE-UL”).
Indiferent de cele menţionate mai sus,
toate software-urile incluse în
SOFTWARE care au un acord de licenţă
cu utilizatorul final separat (inclusiv, fără
a se limita la acestea, Licenţa publică
GNU şi Licenţa publică secundară/
de bibliotecă) vor fi guvernate de
acordurile de licenţă cu utilizatorul final
respective şi nu de condiţiile acestui
EULA în măsura prevăzută de acordurile
de licenţă cu utilizatorul final separate
(„SOFTWARE EXCLUS”).
Toate drepturile şi titlurile din şi pentru
SOFTWARE (inclusiv, fără a se limita la
acestea, toate imaginile, fotografiile,
animaţiile, materialele video, audio,
muzică, text şi „appleturi” incluse în
SOFTWARE) sunt deţinute de SONY
sau de unul sau mai mulţi dintre
FURNIZORII TERŢI.
Nu aveţi permisiunea să eliminaţi, să
modificaţi, să acoperiţi sau să ştergeţi
nicio marcă comercială sau notificare
din SOFTWARE. Nu aveţi permisiunea
să partajaţi, să distribuiţi, să închiriaţi,
să împrumutaţi, să sublicenţiaţi,
să cesionaţi, să transferaţi sau să
comercializaţi SOFTWARE-ul. Softwareurile, serviciile de reţea sau alte produse
diferite de SOFTWARE de care depinde
performanţa SOFTWARE-ului pot fi
întrerupte sau suspendate după bunul
plac al furnizorilor (furnizori software,
de servicii sau SONY). SONY şi furnizorii
nu garantează faptul că SOFTWARE-ul,
serviciile de reţea, conţinutul sau alte
produse vor fi disponibile în
permanenţă sau vor opera fără
întrerupere sau modificări.
UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI
CU MATERIALE PROTEJATE PRIN
DREPTURI DE AUTOR
SOFTWARE-ul poate fi utilizat de
dumneavoastră pentru a vizualiza,
stoca, procesa şi/sau utiliza conţinutul
creat de dvs. şi/sau de terţi. Acest
conţinut poate fi protejat prin legi şi/sau
acorduri privind drepturile de autor şi
proprietatea intelectuală. Sunteţi de
acord să utilizaţi SOFTWARE-ul exclusiv
în conformitate cu toate aceste legi şi
acorduri valabile pentru acest conţinut.
Confirmaţi şi sunteţi de acord că SONY
poate lua măsurile adecvate pentru
a proteja drepturile de autor pentru
conţinutul stocat, procesat sau utilizat
de SOFTWARE. Aceste măsuri includ,
fără a se limita la acestea, monitorizarea
frecvenţei cu care efectuaţi copii de
siguranţă şi restaurări prin intermediul
anumitor caracteristici ale SOFTWAREului, refuzul de a accepta solicitarea
dumneavoastră de permitere
a restaurării datelor şi rezilierea acestui
EULA în eventualitatea în care utilizaţi
în mod ilegitim SOFTWARE-ul.
60RO
SERVICII DE CONŢINUT
DE ASEMENEA, REŢINEŢI CĂ SOFTWAREUL POATE FI CONCEPUT PENTRU A FI
UTILIZAT ÎMPREUNĂ CU CONŢINUT
DISPONIBIL PRIN UNUL SAU MAI MULTE
SERVICII DE CONŢINUT („SERVICII DE
CONŢINUT”). UTILIZAREA SERVICIULUI
ŞI CONŢINUTUL RESPECTIV SUNT
GUVERNATE DE TERMENII DE SERVICIU
AFERENŢI SERVICIULUI DE CONŢINUT
RESPECTIV. DACĂ REFUZAŢI SĂ
ACCEPTAŢI ACEŞTI TERMENI,
UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI VA FI
LIMITATĂ. Confirmaţi şi sunteţi de acord
că anumite elemente de conţinut şi
servicii disponibile prin SOFTWARE pot fi
furnizate de terţi asupra cărora SONY nu
deţine niciun control. UTILIZAREA
SERVICIILOR DE CONŢINUT NECESITĂ
O CONEXIUNE LA INTERNET. SERVICIILE
DE CONŢINUT POT FI ÎNTRERUPTE
ORICÂND.
CONECTAREA LA INTERNET
ŞI SERVICIILE TERŢE
Confirmaţi şi sunteţi de acord că
accesarea anumitor caracteristici
SOFTWARE poate necesita o conexiune
la Internet pentru care sunteţi
responsabili. Mai mult, sunteţi unici
răspunzători de plata comisioanelor
percepute de terţi pentru conexiunea
la Internet, inclusiv, fără a se limita la
acestea, comisioanele de furnizare de
servicii Internet sau de timp de emisie.
Operarea SOFTWARE-ului poate fi
limitată sau restricţionată, în funcţie de
capacitatea, lăţimea de bandă sau
limitele tehnice ale conexiunii sau
serviciilor de Internet. Furnizarea,
calitatea şi securitatea conexiunii la
Internet sunt asumate de terţii care
furnizează aceste servicii.
EXPORT ŞI ALTE REGLEMENTĂRI
Sunteţi de acord să respectaţi toate
restricţiile şi reglementările cu privire
la export şi re-export în vigoare în
regiunea sau ţara în care locuiţi şi, să nu
transferaţi sau să autorizaţi transferul
SOFTWARE-ului într-o ţară interzisă sau
prin încălcarea acestor restricţii sau
reglementări.
ACTIVITĂŢI DE MARE RISC
EXCLUDEREA GARANŢIEI
PENTRU SOFTWARE
Luaţi la cunoştinţă şi sunteţi de acord
că utilizarea SOFTWARE-ului reprezintă
exclusiv riscul dumneavoastră şi că
sunteţi responsabili pentru utilizarea
SOFTWARE-ULUI. SOFTWARE-ul este
furnizat „CA ATARE” şi fără niciun fel
de garanţii, obligaţii sau condiţii.
SONY ŞI FURNIZORII TERŢI (în scopul
acestei Secţiuni, SONY ŞI FURNIZORII
TERŢI vor fi denumiţi colectiv „SONY”)
RENUNŢĂ ÎN MOD EXPRES LA TOATE
GARANŢIILE, OBLIGAŢIILE ŞI CONDIŢIILE,
EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, FĂRĂ
LIMITAREA RĂSPUNDERII
SONY ŞI FURNIZORII TERŢI (în scopul
acestei Secţiuni, SONY ŞI FURNIZORII
TERŢI vor fi denumiţi colectiv „SONY”)
NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU
NICIO DAUNĂ ACCIDENTALĂ SAU ÎN
CONSECINŢĂ PROVOCATĂ DE
61RO
Informaţii suplimentare
SOFTWARE-ul nu este tolerant la erori şi
nu este proiectat, produs sau destinat
utilizării sau vânzării drept echipament
de control online în medii periculoase ce
necesită o funcţionare fără defecţiuni,
cum ar fi în exploatarea instalaţiilor
nucleare, în sisteme de navigaţie sau
control al aparatelor de zbor, controlul
traficului aerian, maşini de asistare
directă a vieţii sau sisteme de
armament, circumstanţe în care
defectarea SOFTWARE-ului ar putea
avea ca rezultat decese, vătămări
personale sau daune fizice sau de mediu
grave („ACTIVITĂŢI DE MARE RISC”).
SONY, fiecare dintre FURNIZORII TERŢI şi
filialele acestora renunţă în mod specific
la orice garanţie, obligaţie sau condiţie
de conformitate explicită sau implicită
pentru ACTIVITĂŢI DE MARE RISC.
A SE LIMITA LA ACESTEA, GARANŢIILE
IMPLICITE DE COMERCIALIZARE,
NEÎNCĂLCARE ŞI POTRIVIRE CU UN
ANUMIT SCOP. SONY NU GARANTEAZĂ,
NU PUNE NICIO CONDIŢIE ŞI NU FACE
NICIO DECLARAŢIE (A) CĂ FUNCŢIILE
CONŢINUTE DE SOFTWARE VĂ VOR
SATISFACE CERINŢELE SAU CĂ VOR FI
ACTUALIZATE, (B) CĂ SOFTWARE-UL VA
FUNCŢIONA CORECT SAU FĂRĂ ERORI
SAU CĂ DEFECŢIUNILE VOR FI
REMEDIATE, (C) CĂ SOFTWARE-UL NU
VA DETERIORA NICIUN ALT SOFTWARE,
ECHIPAMENT HARDWARE SAU DATE,
(D) CĂ ORICE SOFTWARE, SERVICII DE
REŢEA (INCLUSIV INTERNETUL) SAU
PRODUSE (DIFERITE DE SOFTWARE)
DE CARE DEPINDE PERFORMANŢA
SOFTWARE-ULUI VOR FI DISPONIBILE ÎN
PERMANENŢĂ, CONTINUU SAU FĂRĂ
MODIFICĂRI ŞI, (E) CU PRIVIRE LA
UTILIZAREA SAU REZULTATELE DE
UTILIZARE A SOFTWARE-ULUI DIN
PERSPECTIVA CORECTITUDINII,
ACURATEŢEI, SIGURANŢEI SAU
ALTELE ASEMENEA.
NICIO INFORMAŢIE ŞI NICIUN SFAT,
VERBAL SAU ÎN SCRIS, DAT DE SONY
SAU DE UN REPREZENTANT AUTORIZAT
AL SONY NU VA CREA O GARANŢIE,
OBLIGAŢIE SAU CONDIŢIE SAU NU
VA CREŞTE ÎN NICIUN FEL SFERA DE
ACOPERIRE A ACESTEI GARANŢII.
ÎN CAZUL ÎN CARE SOFTWARE-UL ESTE
DEFECTUOS, VĂ ASUMAŢI INTEGRAL
COSTURILE DE SERVICE, REPARAŢII SAU
CORECŢIE NECESARE. UNELE JURISDICŢII
NU PERMIT EXCLUDEREA GARANŢIILOR
IMPLICITE, ASTFEL CĂ ESTE POSIBIL CA
ACESTE EXCLUDERI SĂ NU FIE VALABILE
PENTRU DUMNEAVOASTRĂ.
ÎNCĂLCAREA GARANŢIEI EXPRESE SAU
IMPLICITE, ÎNCĂLCAREA
CONTRACTULUI, NEGLIJENŢĂ,
RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU ORICE ALTĂ
TEORIE JURIDICĂ CU PRIVIRE LA
SOFTWARE, INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA
LA ACESTEA, DAUNELE PROVOCATE DE
PIERDERILE DE PROFIT, DE VENITURI,
PIERDEREA DATELOR, INCAPACITATEA
DE UTILIZARE A SOFTWARE-ULUI SAU
A ORICĂRUI ECHIPAMENT HARDWARE
ASOCIAT, INACTIVITATE ŞI TIMPUL DE
UTILIZARE, CHIAR DACĂ AU FOST
INFORMAŢI ÎN LEGĂTURĂ CU
POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE
DAUNE. ÎN ORICE CAZ, RĂSPUNDEREA
INDIVIDUALĂ ŞI CUMULATĂ, ÎN BAZA
ORICĂREI PREVEDERI A ACESTUI EULA,
SE VA LIMITA LA SUMA PLĂTITĂ EFECTIV
PENTRU PRODUS. UNELE JURISDICŢII NU
PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA
DAUNELOR ACCIDENTALE SAU ÎN
CONSECINŢĂ, ASTFEL CĂ ESTE POSIBIL
CA EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DE MAI
SUS SĂ NU FIE VALABILĂ PENTRU
DUMNEAVOASTRĂ.
modificările vor fi considerate parte
integrantă din SOFTWARE şi vor fi
integrate în acesta, în scopul acestui
EULA. Prin acceptarea acestui EULA,
vă exprimaţi acordul cu privire la aceste
actualizări/modificări.
ACORDUL INTEGRAL,
DEROGARE, SEPARABILITATE
Prezentul EULA şi politica de
confidenţialitate SONY, cu completările
şi modificările ulterioare, constituie
împreună întregul acord dintre
dumneavoastră şi SONY în privinţa
SOFTWARE-ului. Dacă SONY nu îşi
exercită sau nu aplică vreun drept sau
prevedere a prezentului EULA nu
înseamnă că renunţă la dreptul sau
prevederea respectivă. Dacă o parte
din acest EULA este invalidată, devine
ilegală sau inaplicabilă, prevederile
respective vor fi aplicate în măsura
permisă în scopul menţinerii
obiectivului acestui EULA şi, celelalte
părţi îşi vor rămâne integral aplicabile
şi în vigoare.
CARACTERISTICA DE
ACTUALIZARE AUTOMATĂ
LEGEA APLICABILĂ
ŞI JURISDICŢIE
Din când în când, SONY sau FURNIZORII
TERŢI pot actualiza sau modifica
automat SOFTWARE-ul, inclusiv, dar
fără a se limita la acestea, în scopul
îmbunătăţirii funcţiilor de securitate,
de corecţie a erorilor şi îmbunătăţire
a funcţiilor, în momentul în care
interacţionaţi cu serverele SONY sau
terţe sau în alte circumstanţe. Aceste
actualizări sau modificări pot şterge sau
modifica natura caracteristicilor sau alte
aspecte ale SOFTWARE-ului, inclusiv,
fără a se limita la acestea, funcţiile pe
care vă bazaţi. Confirmaţi şi sunteţi de
acord că aceste activităţi sunt la
latitudinea SONY şi că SONY poate
condiţiona continuarea utilizării
SOFTWARE-ului cu instalarea completă
sau acceptarea acestor actualizări sau
modificări. Toate actualizările/
Convenţia Naţiunilor Unite cu privire
la Contracte pentru Vânzarea
internaţională de bunuri nu se va aplica
în cazul acestui EULA. Acest EULA va fi
guvernat de legile Japoniei, fără a ţine
cont de niciun conflict dintre prevederile
legale. Orice dispută care reiese din
acest EULA se va supune forului exclusiv
al tribunalelor din Tokyo, Japonia, iar
părţile acordului consimt prin prezentul
că sunt de acord cu forul şi jurisdicţia
acestor tribunale.
62RO
REMEDII ECHITABILE
Cu excepţia prevederilor contrarii din
acest EULA, confirmaţi şi sunteţi de
acord că orice încălcare sau
nerespectare a acestui EULA de către
dumneavoastră va provoca daune
ireparabile pentru SONY, pentru care
despăgubirile monetare ar fi inadecvate
şi, consimţiţi ca SONY să obţină orice
despăgubiri reparatorii sau echitabile
pe care SONY le consideră necesare sau
adecvate în astfel de situaţii. De
asemenea, SONY poate lua măsuri
legale şi tehnice în scopul prevenirii
încălcării şi/sau aplicării acestui EULA,
inclusiv, dar fără a se limita la acestea,
întreruperea imediată a utilizării
SOFTWARE-ului de către
dumneavoastră, dacă SONY consideră
că încălcaţi sau intenţionaţi să încălcaţi
prezentul EULA. Aceste măsuri vin în
completarea despăgubirilor de care
SONY beneficiază conform legii, în bani
sau în baza contractului.
BENEFICIARI TERŢI
Fiecare FURNIZOR TERŢ este un
beneficiar terţ desemnat în mod explicit
şi, va avea dreptul de a aplica fiecare
prevedere a acestui EULA referitoare la
SOFTWARE-ul furnizat de terţul
respectiv.
În cazul în care aveţi întrebări cu privire
la acest EULA, puteţi contacta SONY în
scris la adresa de contact valabilă în
fiecare regiune sau ţară.
Drepturi de autor © 2014
Sony Corporation.
ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Informaţii suplimentare
Fără a prejudicia niciunul dintre
drepturile pe care îl deţine, SONY poate
rezilia prezentul EULA în cazul în care nu
respectaţi termenii acestuia. În cazul
încetării contractului, trebuie să încetaţi
orice fel de utilizare şi să distrugeţi toate
copiile SOFTWARE-ului.
AMENDAMENT
SONY ÎŞI REZERVĂ DREPTUL DE
A AMENDA ORICARE DINTRE TERMENII
ACESTUI EULA DUPĂ BUNUL PLAC PRIN
POSTAREA UNEI NOTIFICĂRI PE UN SITE
WEB DESEMNAT DE SONY, PRIN
NOTIFICARE E-MAIL LA ADRESA E-MAIL
FURNIZATĂ DE DUMNEAVOASTRĂ, PRIN
NOTIFICARE ÎN CADRUL PROCESULUI
PRIN CARE OBŢINEŢI UPGRADE-URI/
ACTUALIZĂRI SAU PRIN ORICE FEL DE
NOTIFICARE ACCEPTATĂ LEGAL. Dacă
nu sunteţi de acord cu amendamentul,
trebuie să contactaţi cu promptitudine
SONY pentru instrucţiuni. Continuarea
utilizării SOFTWARE-ului după data de
intrare în vigoare menţionată în
notificare va echivala cu acordul
dumneavoastră în privinţa
amendamentului respectiv.
63RO
Cu privire la amplasare
Măsuri de precauţie
Cu privire la siguranţă
• Dacă în sistem cad obiecte solide sau
lichide, deconectaţi sistemul de la priză şi
dispuneţi verificarea lui de către personal
calificat, înainte de reutilizare.
• Nu vă urcaţi pe unitate deoarece puteţi
să cădeţi şi să vă accidentaţi sau puteţi
deteriora sistemul.
Cu privire la sursele
de alimentare
• Înainte de a utiliza sistemul, verificaţi ca
tensiunea de alimentare să fie aceeaşi cu
cea a sursei locale de alimentare electrică.
Tensiunea de alimentare este indicată
pe plăcuţa de identificare de pe spatele
unităţii.
• Dacă nu utilizaţi sistemul o perioadă mai
îndelungată, deconectaţi-l de la priza de
perete (de la reţea). Pentru a deconecta
cablul de alimentare CA (de la reţea),
apucaţi de ştecăr; nu trageţi niciodată
de cablu.
• Una dintre lamelele ştecărului este mai
lată decât cealaltă din motive de
securitate şi nu va intra în priza de perete
(de la reţea) decât într-un singur mod.
Dacă nu puteţi introduce complet ştecărul
în priză, contactaţi furnizorul.
• Cablul de alimentare CA (de la reţea)
trebuie înlocuit doar la un centru de
service autorizat.
Cu privire la încălzire
Sistemul se încălzeşte în timpul
funcţionării, aceasta nefiind o defecţiune.
Dacă utilizaţi în continuu acest sistem cu
un volum ridicat, temperatura sistemului în
părţile posterioară şi inferioară creşte
considerabil. Nu atingeţi sistemul, pentru
a evita arsurile.
64RO
• Sistemul este compatibil cu televizoare
cu dimensiuni ale standului de 718 mm ×
290 mm sau mai mici şi cu mase de cel
mult 40 kg.
• Lăsaţi partea din faţă a sistemului
deschisă.
• Nu puneţi sistemul peste un dispozitiv
care radiază căldură.
• Amplasaţi sistemul într-un loc cu
ventilaţie adecvată, pentru a preveni
încălzirea excesivă şi pentru a prelungi
durata de utilizare a acestuia.
• Nu amplasaţi sistemul în apropierea unor
surse de căldură sau în locuri expuse
direct la lumina soarelui, la praf excesiv
sau la şocuri mecanice.
• Nu amplasaţi în partea posterioară a
unităţii niciun obiect ce ar putea bloca
orificiile de ventilare, provocând
defecţiuni.
• Nu amplasaţi obiecte metalice, cu
excepţia televizorului, în apropierea
sistemului. Funcţiile wireless pot fi
instabile.
• Dacă sistemul este utilizat în combinaţie
cu un televizor, un VCR sau un casetofon,
pot apărea zgomote, iar calitatea imaginii
poate avea de suferit. În acest caz, plasaţi
sistemul la distanţă de televizor, VCR sau
casetofon.
• Aveţi grijă atunci când amplasaţi sistemul
pe o suprafaţă tratată special (cu ceară,
ulei, lustruită etc.), deoarece suprafaţa se
poate păta sau decolora.
• Aveţi grijă să evitaţi posibilele accidentări
provocate de colţurile sistemului.
• Instalaţi sistemul astfel încât să nu
deterioraţi boxa de la baza sistemului.
• Boxele acestui sistem nu sunt ecranate
magnetic. Nu aşezaţi carduri magnetice
sau un televizor tip CRT pe sistem sau în
apropierea acestuia.
Note cu privire la sticlă
• Nu aşezaţi obiecte fierbinţi pe suprafaţa
din sticlă, cum ar fi o tigaie sau o oală
încinsă. Suprafaţa din sticlă se poate
sparge, poate provoca leziuni sau
sistemul se poate deteriora.
Note cu privire la actualizare
Sistemul vă permite să actualizaţi
software-ul automat atunci când este
conectat la Internet prin intermediul unei
reţele cu fir sau wireless.
Puteţi adăuga caracteristici noi pentru
a uşura modul de utilizare a sistemului
şi a îmbunătăţi siguranţa prin actualizarea
sistemului.
Dacă nu doriţi să actualizaţi automat,
puteţi dezactiva funcţia folosind aplicaţia
SongPal instalată pe telefonul inteligent
sau pe tabletă. Cu toate acestea, sistemul
poate actualiza software-ul automat din
motive de siguranţă, chiar dacă această
funcţie este dezactivată. De asemenea,
puteţi actualiza software-ul din meniul de
setări dacă această funcţie este
dezactivată. Pentru detalii, consultaţi
„Utilizarea afişajului de setare” (pagina 39).
În timpul actualizării software, este posibil
să nu puteţi folosi sistemul.
Informaţii suplimentare
• Nu supuneţi suprafaţa din sticlă la lovituri
puternice. Suprafaţa din sticlă a acestui
sistem este realizată din sticlă durizată;
totuşi, rezistenţa la spargere a acesteia nu
este garantată. Respectaţi următoarele
indicaţii pentru a evita spargerea sticlei:
– Nu supuneţi suprafaţa din sticlă la
lovituri puternice, de exemplu cu
obiecte ascuţite.
– Nu zgâriaţi şi nu loviţi suprafaţa din
sticlă cu obiecte ascuţite.
– Nu loviţi partea laterală a sticlei în
timpul instalării într-un suport de
depozitare.
• Dacă sticla s-a spart, nu o atingeţi cu
mâinile goale. Vă puteţi tăia.
• Nu aşezaţi obiecte mai grele de 40 kg pe
acest sistem. Acestea pot deteriora
suprafaţa din sticlă a sistemului.
• Sticla călită este mai rezistentă decât
sticla normală dar, dacă este spartă, se va
sfărâma în bucăţi mici.
• Sticla călită se poate sfărâma spontan
în situaţii extrem de rare.
Sticla utilizată în acest sistem este sticlă
durizată; totuşi, rezistenţa la spargere
a acesteia nu este garantată.
Cu privire la funcţionare
Înainte de a conecta alte dispozitive, opriţi
sistemul şi deconectaţi-l de la priză.
Cu privire la curăţare
Curăţaţi sistemul cu o cârpă moale şi
uscată. Nu utilizaţi niciun fel de burete
abraziv, praf de curăţat sau solvenţi,
cum ar fi alcoolul sau benzina.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu
privire la sistem, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Declinarea răspunderii privind
serviciile oferite de terţi
Serviciile oferite de terţi pot fi modificate,
suspendate sau reziliate fără notificare
prealabilă. Sony nu îşi asumă niciun fel
de răspundere în astfel de situaţii.
65RO
Drepturi de autor şi mărci
comerciale
Acest sistem încorporează Dolby* Digital.
* Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories.
Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci
comerciale ale Dolby Laboratories.
Marca şi siglele BLUETOOTH® sunt mărci
comerciale înregistrate deţinute de
Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a
acestor mărci de către Sony Corporation se
face sub licenţă. Celelalte mărci comerciale
şi denumiri comerciale aparţin deţinătorilor
de drept ale acestora.
Acest sistem încorporează tehnologia
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™) (Interfaţă multimedia de înaltă
definiţie).
Termenii HDMI şi HDMI High-Definition
Multimedia Interface şi sigla HDMI sunt
mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale HDMI Licensing LLC în
Statele Unite şi în alte ţări.
Marca N este marcă comercială sau marcă
comercială înregistrată a NFC Forum, Inc.
în Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.
Android şi Google Play sunt mărci
comerciale ale Google Inc.
Google Cast şi simbolul Google Cast sunt
mărci comerciale ale Google Inc.
„Xperia” este marcă comercială a Sony
Mobile Communications AB.
performanţă Apple a fost certificată de
către dezvoltator. Compania Apple nu este
responsabilă pentru funcţionarea acestui
dispozitiv şi nici pentru conformarea
acestuia cu standardele de siguranţă şi de
reglementare. Reţineţi că utilizarea acestui
accesoriu cu iPod sau cu iPhone poate
afecta performanţa în regim de funcţionare
wireless.
Sigla „BRAVIA” este marcă comercială
a Sony Corporation.
„ClearAudio+” este marcă comercială
a Sony Corporation.
„PlayStation®” este marcă comercială
înregistrată a Sony Computer
Entertainment Inc.
Tehnologia de codificare audio MPEG
Layer-3 şi brevetele sunt utilizate sub
licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
Windows Media este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială
a Microsoft Corporation în Statele Unite
şi/sau în alte ţări.
Acest produs este protejat prin anumite
drepturi de proprietate intelectuală ale
Microsoft Corporation. Utilizarea sau
distribuirea unei astfel de tehnologii în
afara acestui produs este interzisă fără
a deţine o licenţă din partea Microsoft sau
a unui subsidiar autorizat al Microsoft.
Opera® Devices SDK aparţine Opera
Software ASA. Drepturi de autor 1995-2015
Opera Software ASA. Toate drepturile sunt
rezervate.
Apple, sigla Apple, iPhone, iPod, iPod
touch şi Retina sunt mărci comerciale ale
Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte
ţări. App Store este o marcă de serviciu
a companiei Apple Inc.
„Made for iPod” şi „Made for iPhone”
înseamnă că un accesoriu electronic a fost
conceput pentru a se conecta în mod
specific la iPod sau, respectiv, la iPhone
şi că respectarea standardelor de
66RO
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi
Alliance® şi Wi-Fi CERTIFIED Miracast® sunt
mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi
Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi
Protected Setup™ şi Miracast™ sunt mărci
comerciale ale Wi-Fi Alliance.
Reţineţi că Sony nu poate răspunde
niciuneia dintre întrebările referitoare la
conţinutul acestui cod sursă.
LDAC™ şi sigla LDAC sunt mărci comerciale
înregistrate ale Sony Corporation.
„DSEE” este marcă comercială
a Sony Corporation.
LDAC este o tehnologie de codificare audio
dezvoltată de Sony care permite transmisia
de conţinuturi audio de înaltă rezoluţie
(Hi­Res), chiar şi printr-o conexiune
Bluetooth. Spre deosebire de alte
tehnologii de codificare compatibile
cu Bluetooth, precum SBC, aceasta
funcţionează fără a reduce calitatea
conţinutul audio Hi-Res* şi permite
transmiterea prin reţeaua wireless
Bluetooth a unui volum de date de
aproximativ de trei ori mai mare**,
comparativ cu celelalte tehnologii,
la o calitate a sunetului fără precedent,
printr-o codificare eficientă şi o organizare
optimă a pachetelor.
DLNA™, sigla DLNA şi DLNA CERTIFIED™
sunt mărci comerciale, mărci de servicii
sau mărci de certificare ale Digital Living
Network Alliance.
* cu excepţia conţinuturilor în format DSD
* În funcţie de ţară şi de regiune, este
posibil ca această funcţie să nu fie
disponibilă.
Acest produs conţine software-uri supuse
Licenţei publice generale (General Public
License, „GPL”) GNU şi Licenţei publice
secundare/de bibliotecă (Lesser General
Public License – „LGPL”) GNU. Aceste
licenţe stipulează faptul că clienţii au
dreptul de a obţine, modifica şi redistribui
codul sursă al software-ului amintit, în
conformitate cu termenii impuşi de GPL
sau de LGPL.
Spotify şi siglele Spotify sunt mărci
comerciale ale Spotify Group.*
Toate celelalte mărci comerciale aparţin
deţinătorilor de drept ale acestora.
Pentru detalii privind GPL, LGPL şi alte
licenţe software, consultaţi [Software
License Information] din [System Settings],
în meniul [Setup] al produsului.
Codul sursă al software-ului utilizat în acest
produs se supune termenilor impuşi de
GPL şi de LGPL şi este disponibil pe web.
Pentru descărcare, accesaţi următoarea
adresă:
URL:
http://oss.sony.net/Products/Linux
67RO
Informaţii suplimentare
**în comparaţie cu SBC (Subband Coding),
când se selectează rata de biţi 990 kbps
(96/48 kHz) sau 909 kbps (88,2/44,1 kHz)
„TRILUMINOS” şi sigla „TRILUMINOS”
sunt mărci comerciale înregistrate ale
Sony Corporation.
Acest produs încorporează software-ul
Spotify în baza unei licenţe terţe pe care
o găsiţi aici*:
https://developer.spotify.com/esdkthird-party-licenses/
Index
Cifre
H
24p Output 40
4K Output 40
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 41
HDMI Settings 42
Home Network Access Control 44
A
Actualizare 40
Audio DRC 41
Audio Output 41
Audio Return Channel 43
Audio Settings 41
Auto Display 43
Auto Home Network Access
Permission 44
Auto Standby 43
Auto Update 43
Auto Update Settings 43
B
Bluetooth Codec – AAC 42
Bluetooth Codec – LDAC 42
Bluetooth Mode 41
Bluetooth Settings 41
Bluetooth Standby 42
C
Connection Server Settings 44
Control for HDMI 42, 43
I
Initialize Personal Information 45
Input Skip Setting 44
Internet Settings 44
N
Network Connection Diagnostics 44
Network Connection Status 44
Network content 24p Output 40
Network Settings 44
NFC 24
O
OSD Language 42
Output Video Resolution 40
P
PRTCT 52
Q
Quick Start/Network Standby 43
D
R
Device List 42
Device Name 43
DSEE 41
Remote Start 44
Reset to Factory Default Settings 45
Resetting 45
Reţea 14, 32
E
Easy Setup 45
External Control 44
G
Google Cast 31
68RO
S
SBM 41
Screen mirroring RF Setting 44
Screen Settings 40
Slideshow 46
Software License Information 43
Software Update 40
Software Update Notification 43
Sound field 46
Sunetul de transmisie multiplex 33
System Information 43
System Settings 42
T
Telecomandă 9
Time Zone 43
TV Type 40
W
Wireless Playback Quality 42
69RO
Software-ul acestui sistem se poate actualiza în viitor. Pentru a afla detalii despre
eventualele actualizări disponibile, vizitaţi următorul URL.
www.sony.eu/support
©2016 Sony Corporation
4-585-710-72(1) (RO)
Download PDF

advertising