Sony | HT-SF200 | Sony HT-SF200 Bară de sunet compactă cu 2.1 canale şi tehnologie Bluetooth® | HT-SF200 Instrucţiuni de utilizare

Bară de sunet
HT-SF200/SF201
Instrucţiuni de utilizare
RO
Pentru boxa bară
AVERTISMENT
Plăcuţa de identificare este amplasată
pe baza boxei bară.
Nu amplasaţi echipamentul într-un
spaţiu închis, cum ar fi o bibliotecă sau
un dulap încorporat.
Pentru adaptorul c.a.
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu
acoperiţi orificiul de ventilare al aparatului
cu ziare, feţe de masă, draperii etc..
Nu expuneţi aparatul la surse de flacără
deschisă (de exemplu lumânări aprinse).
Pentru clienţii din Europa
Pentru a reduce riscul de incendiu sau de
electrocutare, evitaţi stropirea aparatului
şi posibilitatea ca pe acesta să se scurgă
lichide şi nu plasaţi pe aparat obiecte
pline cu lichide, precum vazele.
Adaptorul pentru c.a. rămâne sub
tensiune chiar şi atunci când unitatea
principală este oprită, atât timp cât este
conectat la priza c.a.
Deoarece pentru deconectarea
adaptorului de alimentare c.a. de la
priză se foloseşte conectorul principal,
conectaţi adaptorul de alimentare
c.a. la o priză c.a. uşor accesibilă.
Dacă observaţi nereguli în funcţionarea
echipamentului, deconectaţi-l imediat
de la priza CA.
ATENŢIE
Există riscul de explozie în cazul în care
bateria este înlocuită cu un tip de
baterie incorect.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele cu
baterii instalate la surse de căldură
excesivă, precum lumina directă a
soarelui şi focul.
Doar pentru utilizare la interior.
Cabluri recomandate
Trebuie utilizate cabluri şi conectori
ecranaţi şi împământaţi corespunzător
pentru cuplarea la computerele gazdă
şi/sau periferice.
2RO
Etichetele pentru Nr. de model şi Nr. de
serie al adaptorului c.a. sunt amplasate
pe partea inferioară a adaptorului c.a.
Aviz pentru clienţi: următoarele
informaţii sunt valabile doar în
cazul echipamentelor vândute în
statele ce aplică directivele UE.
Acest produs a fost fabricat de sau în
numele Sony Corporation.
Importator UE: Sony Europe Limited.
Întrebările referitoare la modul în care
acest produs respectă legislaţia Uniunii
Europene trebuie să fie adresate
reprezentantului autorizat al
producătorului, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
Prin prezenta, Sony Corporation declară
că acest echipament se conformează
cerinţelor Directivei 2014/53/UE.
Textul integral al Declaraţiei de
conformitate UE este disponibil la
următoarea adresă de internet:
http://www.compliance.sony.de/
Acest echipament a fost testat şi
s-a constatat că respectă limitele
specificate în Regulamentul privind
compatibilitatea electromagnetică,
utilizând un cablu de conectare mai
scurt de 3 metri.
Casarea
bateriilor şi a
echipamentelor
electrice şi
electronice uzate
(valabil în ţările
Uniunii Europene
şi în alte ţări care au sisteme de
colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs, pe baterie
sau pe ambalaj indică faptul că produsul şi
bateria nu trebuie tratate ca deşeuri
menajere. Este posibil ca pe anumite
baterii, acest simbol să fie utilizat în
combinaţie cu un simbol chimic.
Se adaugă simbolul chimic pentru plumb
(Pb) dacă bateria conţine mai mult de
0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste
produse şi baterii sunt eliminate în mod
corect veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului şi
sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea
rezulta din manipularea incorectă a
deşeurilor. Reciclarea materialelor
contribuie la conservarea resurselor
naturale. În cazul produselor care, din
motive de siguranţă, de performanţă sau
de integritate a datelor, necesită o
conexiune permanentă la o baterie
încorporată, aceasta trebuie înlocuită doar
de către personal de service calificat.
Pentru a vă asigura că bateria şi
echipamentele electrice şi electronice vor fi
tratate în mod corespunzător, predaţi
aceste produse la sfârşitul duratei de
exploatare la punctul de colectare
corespunzător pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi
secţiunea referitoare la modul de eliminare
în siguranţă a bateriilor din produs. Predaţi
bateriile la punctul de colectare
corespunzător pentru reciclarea bateriilor
uzate. Pentru informaţii mai detaliate
referitoare la reciclarea acestui produs sau
a bateriilor, contactaţi autorităţile locale,
serviciul local de eliminare a deşeurilor
menajere sau magazinul de la care aţi
achiziţionat produsul sau bateria.
3RO
Utilizarea diferitelor funcţii
Cuprins
Despre aceste instrucţiuni de
utilizare ................................... 4
Conţinutul cutiei ............................ 5
Ce puteţi face cu sistemul ............ 6
Ghid pentru componente şi
comenzi ...................................7
Conectarea unui televizor
Conectarea unui
televizor cu un
cablu HDMI
Ghid de pornire
 (document
separat)
Conectarea televizorului Sony cu
funcţia BLUETOOTH în sistem
wireless .................................. 13
Montarea boxei bară pe
un perete ............................... 15
Când telecomanda TV nu
funcţionează .......................... 17
Ascultarea sunetului
Ascultarea sunetului
pe televizor şi alte
dispozitive .............................. 18
Ascultarea de muzică de pe un
dispozitiv USB ........................ 19
Selectarea efectului de sunet
Reglarea sunetului ....................... 21
Ascultarea muzicii/sunetului
cu ajutorul funcţiei
BLUETOOTH®
Ascultarea de muzică de pe un
dispozitiv mobil .....................23
Pornirea sistemului de pe
dispozitivul BLUETOOTH ........25
Dezactivarea funcţiei
BLUETOOTH ...........................25
4RO
Utilizarea funcţiei Control for
HDMI ..................................... 26
Utilizarea funcţiei „BRAVIA”
Sync ........................................27
Note cu privire la conexiunile
HDMI ..................................... 28
Economisirea consumului de
energie .................................. 28
Depanare
Depanare ..................................... 29
Resetarea sistemului ...................33
Informaţii suplimentare
Specificaţii ................................... 34
Tipuri de fişiere redabile
(Intrare USB) .......................... 35
Formate audio de
intrare acceptate
(Intrare Televizor) .................. 35
Cu privire la comunicarea
BLUETOOTH .......................... 36
Măsuri de precauţie .....................37
Despre aceste
instrucţiuni de utilizare
• Instrucţiunile din aceste Instrucţiuni de
utilizare descriu comenzile de pe
telecomandă.
• Unele ilustraţii sunt prezentate ca
desene conceptuale şi pot diferi de
produsele reale.
• Setările implicite sunt evidenţiate pentru
fiecare descriere a caracteristicilor.
• Perniţe pentru montarea pe perete (2)
Conţinutul cutiei
• Boxă bară (1)
• ŞABLON DE MONTARE PE PERETE (1)
• Telecomandă (1)
• Ghid de pornire
• Baterie R03 (dimensiune AAA) (2)
• Instrucţiuni de utilizare
• Cablu optic digital (1)
• Adaptor c.a. (1)
• Cablu de alimentare c.a. (de la reţea) (1)
5RO
Ce puteţi face cu sistemul
„Ascultarea sunetului pe televizor şi
alte dispozitive” (pagina 18)
Player Blu-ray Disc™,
decodor pentru cablu,
decodor de satelit etc.
Conectarea televizorului
(consultaţi „Ghidul de pornire”
(document separat))
„Conectarea
televizorului Sony cu
funcţia BLUETOOTH
în sistem wireless”
(pagina 13)
„Utilizarea funcţiei Control for
HDMI” (pagina 26)
„Utilizarea funcţiei „BRAVIA”
Sync” (pagina 27)
„Ascultarea de
muzică de pe un
dispozitiv USB”
(pagina 19)
„Ascultarea de muzică de pe un
dispozitiv mobil” (pagina 23)
6RO
Ghid pentru componente şi comenzi
Detaliile sunt omise în ilustraţii.
Boxă bară
Frontal
 Senzor telecomandă
Îndreptaţi telecomanda către
senzorul de telecomandă pentru a
opera sistemul.
 Buton  (alimentare)
 Butoane (volum) +/–
 Indicatoare
Pentru detalii, consultaţi
„Cu privire la indicatoarele de pe
boxa bară” (pagina 8).
Porneşte sistemul sau îl comută în
modul standby.
 Buton
(selectare intrare)
(pagina 18)
 Buton BLUETOOTH (pagina 23)
7RO
Cu privire la indicatoarele de pe boxa bară
Indicatoarele care se aprind şi luminează intermitent pe boxa bară indică intrarea sau
starea dispozitivului de intrare.
Indicatoare
Stare
• Se aprinde: Este selectată intrarea Televizor.
• Se aprinde în culoarea albastru: Conexiunea BLUETOOTH este stabilită (este
selectată intrarea BLUETOOTH).
• Luminează intermitent des cu culoarea albastru (circa de două ori pe secundă):
În starea standby pentru împerechere.
• Luminează intermitent rar cu culoarea albastru (circa o dată pe secundă):
Se încearcă stabilirea conexiunii BLUETOOTH.
• Se aprinde: Este selectată intrarea USB.
• Clipeşte de două ori: Modul de redare este schimbat.
• Luminează intermitent de trei ori mai întâi, apoi luminează intermitent în mod
repetat: Atunci când se conectează un dispozitiv neacceptat.
• Luminează intermitent în mod repetat: În timp ce se citesc datele de pe
dispozitivul USB conectat.
• Uşor: Sistemul este conectat la televizor prin funcţia BLUETOOTH
(intrarea Televizor este selectată).
Indicatoarele clipesc atunci când se activează/dezactivează funcţia de setare sau de
operare a telecomenzii.
Indicatoare
Stare
• Clipeşte de două ori: Una dintre următoarele funcţii este activată.
– Modul nocturn (pagina 21)
– Modul voce (pagina 21)
• Clipeşte o singură dată: Canalul audio este setat la Main (pagina 22), modul de
sunet este selectat (pagina 21) sau una dintre următoarele funcţii este
dezactivată.
– Modul nocturn (pagina 21)
– Modul voce (pagina 21)
• Clipeşte de două ori: Una dintre următoarele funcţii este activată.
– Dolby DRC (pagina 22)
– Control for HDMI (pagina 26)
– Standby BLUETOOTH (pagina 25)
– Funcţia BLUETOOTH (pagina 25)
– Standby automat (pagina 28)
– Amplificator de infraroşii (pagina 17)
– Volum automat (pagina 22)
– Mod de montare pe perete (pagina 15)
• Clipeşte o singură dată: Canal audio este setat la Sub (pagina 22) sau una dintre
următoarele funcţii este dezactivată.
– Dolby DRC (pagina 22)
– Control for HDMI (pagina 26)
– Standby BLUETOOTH (pagina 25)
– Funcţia BLUETOOTH (pagina 25)
– Standby automat (pagina 28)
– Amplificator de infraroşii (pagina 17)
– Volum automat (pagina 22)
– Mod de montare pe perete (pagina 15)
8RO
Indicatoare
Stare
• Clipesc de două ori: Funcţia care se conectează la televizor cu
funcţia BLUETOOTH este setată la activat (pagina 13).
• Luminează intermitent o dată: Funcţia care se conectează la
televizor cu funcţia BLUETOOTH este setată la dezactivat
(pagina 13).
• Luminează intermitent o dată: Canalul audio este setat la Main/Sub
(pagina 22).
• Luminează intermitent rapid (circa de două ori pe secundă):
Caracteristica de protecţie este activată (pagina 32).
• Luminează intermitent rar (circa o dată pe secundă): Sistemul intră
în modul standby prin funcţia standby automat (pagina 28).
Indicatoarele luminează intermitent în timp ce se ajustează nivelul volumului.
Indicatoare
Stare
• Clipeşte o singură dată: Nivelul volumului este redus (1 - 20)./
Nivelul tonului de bas este setat la -1 (Uşor) (pagina 22).
• Luminează intermitent o dată: Nivelul volumului este mediu
(21 - 40)./ Nivelul tonului de bas este setat la 0 (Normal) (pagina 22).
• Luminează intermitent o dată: Nivelul volumului este ridicat
(41 - 49)./ Nivelul tonului de bas este setat la +1 (Puternic)
(pagina 22).
• Clipesc în mod repetat: Sunetul este dezactivat.
• Clipesc de două ori: Nivelul volumului este setat la maxim/minim.
Sfat
Puteţi stinge indicatoarele ţinând apăsat AUTO SOUND timp de 5 secunde.
Chiar dacă indicatoarele sunt oprite cu AUTO SOUND, dacă utilizaţi sistemul,
indicatoarele care au legătură cu funcţionarea se aprind sau luminează intermitent.
9RO
Spate
 Terminal DC IN
 Mufă HDMI OUT (TV (ARC))
Conectaţi un televizor care are o
mufă de intrare HDMI cu un cablu
HDMI.
Sistemul este compatibil cu Audio
Return Channel (ARC).
ARC este funcţia care trimite
sunetul televizorului la un
dispozitiv AV, cum ar fi sistemul,
de la mufa HDMI a televizorului.
 Mufă TV IN (OPTICAL)

Port (USB) (pagina 19)
 Amplificator de infraroşii
(pagina 17)
Transmite semnalul de la distanţă
al telecomenzii TV la televizor.
 Subwoofer
10RO
Telecomandă
Unele butoane funcţionează diferit dacă
butonul este apăsat mai mult sau mai
puţin timp. Pictogramele de mai jos
indică cât timp să apăsaţi butonul.
• : Apăsaţi butonul.
•
: Ţineţi apăsat butonul timp de
5 secunde.
 INPUT (pagina 18)
Selectaţi sursa de redare. Când
apăsaţi o dată INPUT, indicatorul
aferent intrării curente clipeşte.
Apăsaţi INPUT din nou pentru a
selecta dispozitivul dorit.
De fiecare dată când apăsaţi pe
INPUT, intrarea se modifică ciclic,
după cum urmează.
Intrare Televizor Intrare
BLUETOOTH  Intrare USB
 AUTO SOUND
: Selectează AUTO SOUND pentru
efectul de sunet. (pagina 21)
: Activează/dezactivează
indicatoarele de pe boxa bară.
(pagina 8)
 CINEMA
: Selectează CINEMA pentru
efectul de sunet. (pagina 21)
: Activează/dezactivează
funcţia standby automat.
(pagina 28)
 VOICE
: Activează/dezactivează modul
voce. (pagina 21)
: Activează/dezactivează
funcţia Control for HDMI.
(pagina 26)
  (volum) +*/–
Reglează volumul.
 BASS
: Reglează nivelul tonului de bas.
(pagina 22)
: Activează/dezactivează
modul de montare pe perete.
(pagina 15)
 PLAY MODE (pagina 19)
Selectează modul de redare pentru
redarea prin USB.
 / (pagina 19)
Selectează conţinutul de pe ecranul
TV pentru redarea prin USB.
11RO
 / (anteriorul/următorul)
(pagina19, 23)
Prin apăsarea scurtă a butonului se
sare la începutul fişierului anterior
sau următor.
Prin ţinerea apăsată se caută înapoi
sau înainte (derulare rapidă înapoi/
înainte).
  (alimentare)
Porneşte sistemul sau îl comută în
modul standby.
 STANDARD
: Selectează STANDARD pentru
efectul de sunet. (pagina 21)
: Activează/dezactivează
funcţia Amplificator de infraroşii.
(pagina 17)
 MUSIC (pagina 21)
: Selectează MUSIC pentru efectul
de sunet. (pagina 21)
: Activează/dezactivează
funcţia care ajustează automat
nivelul volumului. (pagina 22)
 NIGHT
: Activează/dezactivează modul
nocturn. (pagina 21)
: Activează/dezactivează
modul standby BLUETOOTH.
(pagina 25)
  (dezactivare sunet)
Dezactivează temporar sunetul sau
activează sunetul.
 AUDIO*
: Selectează canalul audio pentru
transmisia multiplex Dolby Digital.
(pagina 22)
: Dezactivează/activează
funcţia Dolby DRC. (pagina 22)
 ENTER (pagina 19)
Redă conţinutul selectat de /
pentru redarea prin USB.
  (redare/pauză)*
(pagina19, 23)
Întrerupe sau reia redarea.
12RO
* Butoanele AUDIO,  + şi  + au un
punct tactil. Se utilizează pentru ghidare
în timpul utilizării.
Despre înlocuirea bateriilor
pentru telecomandă
Când sistemul nu răspunde prin
utilizarea telecomenzii, înlocuiţi două
baterii cu baterii noi.
Utilizaţi baterii cu mangan R03
(dimensiunea AAA) pentru înlocuire.
Conectarea unui televizor
Conectarea unui televizor
cu un cablu HDMI
Consultați Ghidul de pornire
(document separat).
Conectarea televizorului
Sony cu funcţia
BLUETOOTH în sistem
wireless
sunetului televizorului prin conectarea cu
un cablu HDMI, consultaţi Ghidul de
pornire (document separat).
Conectarea sistemului şi
televizorului în sistem wireless
Pentru a conecta sistemul şi televizorul
în sistem wireless, trebuie să efectuaţi
asocierea sistemului şi a televizorului
utilizând funcţia BLUETOOTH.
Împerecherea este procesul necesar
pentru înregistrarea reciprocă a
informaţiilor pe dispozitivele
BLUETOOTH care urmează să fie
conectate în sistem wireless în avans.
INPUT
Când utilizaţi televizorul Sony* cu
această funcţie BLUETOOTH, puteţi
asculta sunetul televizorului sau al
dispozitivului conectat la televizor
conectând sistemul şi televizorul în
sistem wireless.
* Televizorul trebuie să fie compatibil cu A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
Player Blu-ray Disc,
decodor pentru
cablu, decodor
de satelit etc.
Buton
BLUETOOTH
Notă
Dacă atunci când conectaţi sistemul şi
televizorul utilizând funcţia BLUETOOTH,
nu puteţi afişa ecranul de operare pentru
sistem, cum ar fi ecranul de redare USB,
şi utiliza decât funcţia de ascultare a
sunetului televizorului sau dispozitivului
conectat la televizor.
Pentru a utiliza toate funcţiile sistemului,
conectaţi sistemul şi televizorul cu un cablu
HDMI (nefurnizat). Pentru detalii despre
conexiuni şi operaţii pentru ascultarea
1
Ţineţi apăsat butonul BLUETOOTH
de pe boxa bară şi INPUT de pe
telecomandă simultan, timp de
5 secunde.
Indicatoarele Televizor şi
BLUETOOTH luminează intermitent
de două ori, sistemul intră în modul
de împerechere, apoi indicatorul
BLUETOOTH luminează intermitent
rapid.
13RO
2
3
4
Pe televizor, căutaţi în sistem
efectuând operaţia de împerechere.
Lista de dispozitive BLUETOOTH
căutate apare pe ecranul televizorului.
Pentru metoda de operare pentru
împerecherea dispozitivului
BLUETOOTH cu televizorul,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale televizorului.
Asociaţi sistemul şi televizorul
selectând „HT-SF200/201” din
lista de pe ecranul televizorului.
Asiguraţi-vă că indicatoarele
BLUETOOTH şi TV de pe boxa bară
se aprind.
A fost stabilită o conexiune între
sistem şi televizor, iar sunetul
televizorului este emis de sistem.
După finalizarea împerecherii, sunetul
televizorului este scos automat din
sistem când sistemul este pornit.
– Indicatoarele BLUETOOTH şi Televizor
se aprind: Sistemul şi televizorul sunt
conectate şi sunetul televizorului este
scos prin sistem.
– Indicatorul BLUETOOTH luminează
intermitent rapid: Efectuaţi
împerecherea pe televizor.
– Indicatorul Televizor se aprinde:
Efectuaţi din nou paşii, de la început.
• Când conectaţi sistemul şi televizorul cu
un cablu HDMI (nefurnizat), conexiunea
BLUETOOTH este anulată. Pentru a
conecta din nou sistemul şi televizorul cu
funcţia BLUETOOTH, deconectaţi cablul
HDMI, apoi efectuaţi operaţia de
conectare de la început.
• Pentru a împerechea un alt televizor după
ce primul televizor este împerecheat,
opriţi televizorul împerecheat, apoi
împerecheaţi noul televizor urmând paşii
unei conexiuni a dispozitivului mobil
(pagina 23).
Ascultarea sunetului
televizorului sau dispozitivului
conectat la televizor
Puteţi activa/dezactiva sistemul, regla
volumul şi opri sunetul utilizând
telecomanda TV atunci când conectaţi
televizorul la sistem în sistem wireless.
1
2
3
Note
• Dacă sunetul televizorului nu este transmis
de sistem, apăsaţi INPUT în mod repetat
pentru a selecta intrarea Televizor şi a
verifica starea indicatorilor de pe boxa bară.
14RO
Porniţi televizorul cu ajutorul
telecomenzii TV.
Sistemul este pornit prin
interconectarea cu puterea
televizorului, iar sunetul
televizorului este scos prin sistem.
Selectaţi programul sau intrarea
dispozitivului cu ajutorul
telecomenzii TV.
Sunetul imaginii afişate pe ecranul
televizorului este scos prin sistem.
Ajustaţi volumul sistemului cu
ajutorul telecomenzii TV.
Când apăsaţi butonul de
dezactivare a sunetului de pe
telecomanda TV, sunetul este
dezactivat temporar.
Sfat
Când televizorul este oprit, sistemul este,
de asemenea, oprit prin interconectarea cu
puterea televizorului.
Montarea boxei bară pe
un perete
Despre operaţiile cu telecomanda
furnizată împreună cu sistemul
Puteţi monta boxa bară pe perete.
Puteţi utiliza următoarele butoane.
Puteţi regla nivelul tonului basului şi a
calităţii sunetului pe lângă pornirea/
oprirea sistemului şi ajustarea volumului
care poate fi operat prin telecomanda TV.

STANDARD
AUTO SOUND
MUSIC
CINEMA
NIGHT
VOICE
 +/–

BASS
Note
• Pregătiţi şuruburi (nefurnizate) adecvate
pentru materialul şi rezistenţa peretelui.
Deoarece plăcile din rigips sunt destul de
fragile, fixaţi şuruburile bine într-o grindă
din perete. Instalaţi boxele pe orizontală,
prinse cu şuruburi şi dibluri pe o secţiune
de perete plată continuă.
• Pentru instalare, apelaţi la un dealer sau
contractor licenţiat Sony şi acordaţi o atenţie
specială siguranţei în timpul instalării.
• Sony nu va fi răspunzătoare pentru
accidentele sau daunele provocate de
instalarea necorespunzătoare, de
rezistenţa insuficientă a peretelui, de
instalarea necorespunzătoare a
şuruburilor sau de dezastrele naturale etc.
Notă
Dacă selectaţi intrarea USB pe
telecomanda furnizată împreună cu
sistemul, sunetul televizorului nu este
scos prin sistem. Pentru a scoate
sunetul televizorului, apăsaţi INPUT pe
telecomandă pentru a selecta intrarea
Televizor.
15RO
1
Pregătiţi două şuruburi
(nefurnizate) potrivite pentru
orificiile pentru montare pe perete
de pe partea din spate a boxei bară.
3
Prindeţi şuruburile pe poziţiile
marcate () pe LINIA DE
ŞURUBURI () din ŞABLONUL DE
MONTARE PE PERETE, după cum
se indică în ilustraţia de mai jos.
4 mm
200 mm
200 mm
Peste 30 mm
5 mm
Şuruburi
Poziţii marcate ()
10 mm
Orificiu pe partea din spate a boxei bară
2
Lipiţi ŞABLONUL DE MONTARE PE
PERETE (furnizat) pe perete.
între 5 mm
şi 6 mm
Centrul televizorului
4
5
Bandă
adezivă, etc.
1
2
16RO
ŞABLON DE
MONTARE
PE PERETE
Aliniaţi LINIA CENTRALĂ A
TELEVIZORULUI () din
ŞABLONUL DE MONTARE PE
PERETE cu linia centrală a
televizorului dvs.
Aliniaţi LINIA INFERIOARĂ A
TELEVIZORULUI () din
ŞABLONUL DE MONTARE PE
PERETE cu baza televizorului dvs.
şi lipiţi ŞABLONUL DE MONTARE
pe perete utilizând o bandă
adezivă etc. din comerţ.
Îndepărtaţi ŞABLONUL DE
MONTARE PE PERETE.
Ataşaţi perniţele (furnizate) sub
orificiile din partea din spate a
boxei bară.
Perniţă
6
Agăţaţi boxa bară de şuruburi.
Aliniaţi orificiile de pe partea din
spate a boxei bară cu şuruburile,
apoi agăţaţi boxa bară pe cele două
şuruburi.
Când telecomanda TV nu
funcţionează
Atunci când boxa bară blochează
senzorul telecomenzii de pe televizor,
telecomanda pentru televizor poate să nu
funcţioneze. În acest caz, activaţi funcţia
de amplificare infraroşii a sistemului.
Puteţi controla televizorul cu
telecomanda TV, transmiţând semnalul
telecomenzii din spatele boxei bară.
Ţineţi apăsat STANDARD pentru
5 secunde pentru a activa sau a
dezactiva funcţia.
7
Ţineţi apăsat BASS timp de 5
secunde pentru a activa modul de
montare pe perete.
Indicatorul USB clipeşte de două ori.
Puteţi optimiza sunetul sistemului
montat pe perete.
Note
• Atunci când lipiţi ŞABLONUL DE
MONTARE PE PERETE, întindeţi-l bine.
• Pentru a dezactiva modul de montare pe
perete, ţineţi apăsat BASS timp de
5 secunde. Indicatorul USB luminează
intermitent o dată.
Amplificator de infraroşii activat
Indicatorul USB clipeşte de două ori.
Amplificator de infraroşii dezactivat
Indicatorul USB luminează intermitent o dată.
Note
• Asiguraţi-vă că aţi verificat dacă
telecomanda TV nu poate controla
televizorul, apoi setaţi funcţia
amplificatorului de infraroşii la activat.
Dacă este activată, atunci când
telecomanda poate controla televizorul,
este posibil ca funcţionarea să fie
defectuoasă din cauza interferenţelor
dintre comanda directă de la
telecomandă şi comenzile transmise prin
intermediul boxei bară.
• La unele televizoare, este posibil ca
această funcţie să nu funcţioneze corect.
În acest caz, amplasaţi boxa bară puţin
mai departe de televizor.
17RO
Ascultarea sunetului
Ascultarea sunetului
pe televizor şi alte
dispozitive
Intrare Televizor
• Televizor conectat la mufa TV IN
(OPTICAL)
• Televizor compatibil cu funcţia Audio
Return Channel (ARC) care este
conectat la mufa HDMI OUT (TV (ARC))
La conectarea televizorului la ambele
mufe HDMI OUT (TV (ARC)) şi TV IN
(OPTICAL), mufa pentru intrarea audio
este selectată în funcţie de semnalul
audio care este introdus mai întâi.
INPUT
1
 +/–
Intrare BLUETOOTH
Dispozitiv BLUETOOTH care acceptă A2DP
Pentru detalii, consultaţi „Ascultarea
muzicii/sunetului cu ajutorul funcţiei
BLUETOOTH®” (pagina 23).
BASS
Intrare USB
Dispozitiv USB conectat la portul (USB)
Pentru detalii, consultaţi „Ascultarea de
muzică de pe un dispozitiv USB”
(pagina 19).
Apăsaţi INPUT în mod repetat.
Când apăsaţi o dată INPUT,
indicatorul aferent intrării curente
clipeşte.
Apăsaţi INPUT din nou pentru a
selecta dispozitivul dorit.
Indicatorul pentru dispozitivul
selectat se aprinde.
De fiecare dată când apăsaţi pe
INPUT, intrarea se modifică ciclic,
după cum urmează.
Intrare Televizor  Intrare
BLUETOOTH  Intrare USB
18RO
2
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
• Reglaţi nivelul tonului de bas prin
apăsarea tastei BASS de pe
telecomandă (pagina 22).
Sfat
De asemenea, puteţi selecta intrarea dacă
apăsaţi
pe boxa bară.
Ascultarea de muzică de
pe un dispozitiv USB
1
Conectaţi dispozitivul USB la
portul (USB).
Puteţi reda fişiere de muzică stocate pe
un dispozitiv USB conectat.
Pentru tipurile redabile de fişiere,
consultaţi „Tipuri de fişiere redabile
(Intrare USB)” (pagina 35).
Note
• Pentru a vizualiza lista cu conţinutul USB
pe ecranul televizorului, asiguraţi-vă că
aţi conectat sistemul la televizor utilizând
un cablu HDMI.
• Schimbaţi intrarea televizorului la intrarea
la care este conectată boxa bară.
INPUT
2
3
4
 +/–
BASS
PLAY MODE
/
ENTER

INPUT Apăsaţi în mod repetat,
pentru a selecta „USB”.
Indicatorul USB se aprinde, iar lista
cu conţinutul USB apare pe ecranul
televizorului.
Apăsaţi / pentru a selecta
conţinutul dorit, după care apăsaţi
ENTER.
Începe redarea conţinutului dorit.
Apăsaţi PLAY MODE în mod
repetat pentru a selecta modul
de redare dorit.
• Niciunul: Redă toate piesele.
•[
] (Repetă una): Repetă o
piesă.
•[
] (Repetă folder): Repetă
toate piesele dintr-un folder.
• [ ] (Aleatoriu): Repetă toate
piesele dintr-un folder în ordine
aleatorie.
• [ ] (Repetă toate): Repetă toate
piesele.
Indicatorul USB luminează
intermitent de două ori de fiecare
dată când apăsaţi PLAY MODE.
/
5
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
• Reglaţi nivelul tonului de bas prin
apăsarea tastei BASS de pe
telecomandă (pagina 22).
19RO
Alte operaţiuni
Pentru
Faceţi următoarele
Puneți pauză sau
reluați redarea
Apăsaţi .
Selectaţi piesa
anterioară sau
următoare
Apăsaţi /.
Informaţiile dispozitivului
USB afişate pe ecranul
televizorului
Căutaţi înapoi sau
Ţineţi apăsat
înainte (derulare
/.
rapidă înapoi/înainte)
Note
• Nu scoateţi dispozitivul USB în timpul
operaţiei. Pentru a evita avarierea datelor
sau deteriorarea dispozitivului USB, opriţi
sistemul înainte să conectaţi sau să
deconectaţi dispozitivul USB.
• Indicatorul USB Luminează intermitent de
trei ori mai întâi, apoi luminează intermitent
lent în mod repetat în cazul în care
conectaţi un dispozitiv USB neacceptat.
 Timpul de redare
 Timpul total de redare
 Rata de biţi
 Starea redării
 Viteza de derulare rapidă înapoi/
înainte
 Starea de redare repetată
 Indexul de fişier selectat/Numărul
total de fişiere din folder
Pe ecranul televizorului apar
următoarele mesaje.
• [File Unsupported]
Apare timp de 1 secundă în partea din
stânga jos atunci când fişierul
neacceptat este ignorat.
• [Device Not Support]
– Un dispozitiv USB nu este acceptat.
– Dispozitivul introdus este un
dispozitiv non-USB, un dispozitiv
USB defect sau un dispozitiv USB
care nu conţine fişiere.
• [No USB]
Nu este introdus niciun dispozitiv USB.
• [Waiting]
Sistemul caută dispozitivul USB.
• [This device is empty]
Pe dispozitivul USB nu se află fişiere
ce pot fi redate.
Note
• Este posibil ca unele informații să nu poată
fi afișate în funcție de sursa de redare.
• În funcţie de modul de redare,
informaţiile afişate pot fi diferite.
20RO
Selectarea efectului de sunet
Reglarea sunetului
Ascultarea efectelor de
sunet adaptate surselor de
sunet (Mod de sunet)
Puteţi savura cu uşurinţă efecte de
sunet preprogramate, adaptate la
diferite tipuri de surse de sunet.
STANDARD
Efectele de sunet sunt optimizate pentru
fiecare sursaă individuală.
Ascultarea de sunet clar la
volum redus în toiul nopţii
(NIGHT)
Sunetul este scos cu volum scăzut, cu o
pierdere minimă a fidelităţii şi clarităţii
dialogului.
Apăsaţi NIGHT pentru a activa sau
dezactiva funcţia.
Mod nocturn activat
Indicatorul Televizor clipeşte de două ori.
STANDARD
AUTO SOUND
MUSIC
CINEMA
Mod nocturn dezactivat
Indicatorul Televizor luminează intermitent o
dată.
Notă
Atunci când opriţi sistemul, mod nocturn
este dezactivat automat.
Îmbunătăţirea clarităţii
dialogurilor (VOICE)
Apăsaţi AUTO SOUND, CINEMA, MUSIC
sau STANDARD pentru a selecta
modul de sunet.
Când selectaţi modul de sunet, indicatorul
Televizor luminează intermitent o dată.
AUTO SOUND
Puteţi asculta sunetul cu modul de sunet
recomandat de Sony. Modul de sunet este
optimizat automat, în funcţie de conţinutul
redat şi de funcţie.
Puteţi face dialogurile mai clare dacă
activaţi modul voce.
Apăsaţi VOICE pentru a activa sau
dezactiva funcţia.
Mod voce activat
Indicatorul Televizor clipeşte de două ori.
Mod voce dezactivat
Indicatorul Televizor luminează intermitent o
dată.
CINEMA
Sunetele sunt redate cu efecte surround şi
sunt realiste şi puternice, fiind adecvate
pentru filme.
MUSIC
Efectele de sunet sunt optimizate pentru
ascultarea muzicii.
21RO
Claritate mai mare a
sunetului la nivel scăzut prin
compresie în interval dinamic
Această funcţie poate fi utilizată numai
când se redau semnale Dolby Digital de
la dispozitivul conectat la mufa TV IN
(OPTICAL)/HDMI OUT (TV (ARC)). Atunci
când activaţi Dolby DRC (Dynamic
Range Control), intervalul dinamic al
semnalului audio (intervalul dintre
volumul maxim şi minim) este
comprimat iar sunetul cu volum scăzut
devine mai uşor de auzit.
Notă
Pentru a recepţiona un semnal Dolby
Digital, trebuie să conectaţi un televizor
sau alte dispozitive la mufa TV IN (OPTICAL)
cu cablul digital optic (furnizat) sau mufa
HDMI OUT (TV (ARC)) cu un cablu HDMI
(nefurnizat).
Reglarea automată a
volumului pentru
dispozitivul conectat
Ţineţi apăsat AUDIO pentru 5 secunde
pentru a activa sau a dezactiva funcţia.
Puteţi regla volumul automat, în funcţie
de semnalul de intrare sau de conţinutul
primit de la un dispozitiv conectat
activând funcţia pentru volumul automat.
Dolby DRC activat
Indicatorul USB clipeşte de două ori.
Ţineţi apăsat MUSIC pentru 5 secunde
pentru a activa sau a dezactiva funcţia.
Dolby DRC dezactivat
Indicatorul USB luminează intermitent o dată.
Ascultarea sunetului
transmisiilor multiplex
(AUDIO)
Vă puteţi bucura de sunet de transmisie
multiplex când sistemul recepţionează
un semnal de transmisie multiplex
Dolby Digital.
Apăsaţi AUDIO în mod repetat.
Canalul se modifică ciclic, după cum
urmează:
Main  Sub  Main/Sub
Main
Redă doar canalul principal.
Indicatorul Televizor luminează intermitent
o dată.
Sub
Redă doar canalul secundar.
Indicatorul USB luminează intermitent o dată.
Main/Sub
Sunetul principal este scos prin boxa din
stânga şi sunetul secundar este scos prin
boxa din dreapta.
Indicatoarele Televizor şi USB luminează
intermitent o dată.
22RO
Funcţie volum automat activată
Indicatorul USB clipeşte de două ori.
Funcţie volum automat dezactivată
Indicatorul USB luminează intermitent o dată.
Reglarea nivelului tonului
de bas
Apăsaţi BASS în mod repetat.
Nivelul tonului de bas se modifică ciclic,
după cum urmează.
0  +1  0  -1  0...
0 (Normal)
Indicatoarele Televizor şi BLUETOOTH
luminează intermitent o dată.
+1 (Puternic)
Toate indicatoarele luminează intermitent
o dată.
-1 (Uşor)
Indicatorul Televizor luminează intermitent
o dată.
Notă
Dacă sursa de intrare nu conţine multe
sunete de bas, aşa cum se întâmplă în cazul
programelor de televiziune, sunetul de bas al
subwooferului poate fi auzit cu dificultate.
2
Ascultarea muzicii/sunetului cu
ajutorul funcţiei BLUETOOTH®
Ascultarea de muzică de
pe un dispozitiv mobil
Puteţi asculta muzica stocată pe un
dispozitiv mobil, de exemplu un telefon
inteligent sau o tabletă, prin intermediul
unei conexiuni wireless, conectând
sistemul şi dispozitivul mobil prin
intermediul funcţiei BLUETOOTH.
Atunci când vă conectaţi la dispozitivul
mobil cu ajutorul funcţiei BLUETOOTH,
puteţi efectua operaţii doar cu ajutorul
telecomenzii furnizate, fără a mai fi
nevoie să porniţi televizorul.
Ascultarea de muzică prin
împerecherea cu un
dispozitiv mobil
1
Ţineţi apăsat butonul BLUETOOTH
de pe boxa bară timp de 5 secunde.
Sistemul intră în modul de
împerechere iar indicatorul
BLUETOOTH clipeşte des.
Buton
BLUETOOTH
Indicator
BLUETOOTH
Dacă împerecherea nu este efectuată
timp de 5 minute după ce sistemul
intră în modul de împerechere, modul
de împerechere este anulat. În acest
caz, efectuaţi împerecherea de la
început.
3
4
5
6
Pe dispozitivul mobil, căutaţi în
sistem efectuând operaţia de
împerechere.
Lista de dispozitive BLUETOOTH
căutate apare pe ecranul
dispozitivului mobil.
Pentru metoda de operare pentru
împerecherea dispozitivului
BLUETOOTH cu dispozitivul mobil,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale dispozitivului mobil.
Asociaţi sistemul şi dispozitivul
mobil selectând „HT-SF200/201”
din lista de pe ecranul
dispozitivului mobil.
Dacă se solicită o cheie de acces,
introduceţi „0000”.
Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH de pe boxa bară se
aprinde în culoarea albastru.
A fost stabilită conexiunea dintre
sistem şi dispozitivul mobil.
Porniţi redarea audio cu aplicaţia
de muzică de pe dispozitivul
mobil conectat.
Sunetul este scos prin boxa bară.
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul apăsând
 +/– de pe telecomandă.
• Reglaţi nivelul tonului de bas prin
apăsarea tastei BASS de pe
telecomandă (pagina 22).
•  şi / de pe
telecomandă pot fi folosite pentru
funcţia BLUETOOTH. (Sunt
disponibile şi derularea rapidă
înapoi/înainte.)
Note
• Puteţi împerechea până la 10 dispozitive
BLUETOOTH. Dacă se împerechează un al
11-lea dispozitiv BLUETOOTH, dispozitivul
care a fost conectat cel mai demult va fi
înlocuit de cel nou. Dacă se împerechează
televizorul Sony cu funcţie BLUETOOTH,
acesta este considerat un dispozitiv
BLUETOOTH.
23RO
• Efectuaţi împerecherea cu cel de-al doilea
şi cu dispozitivele mobile suplimentare.
1
Sfaturi
2
• Puteţi verifica starea conexiunii funcţiei
BLUETOOTH verificând starea
indicatorului BLUETOOTH (pagina 8).
• În timp ce este selectată intrarea
BLUETOOTH, sistemul intră în modul de
împerechere prin apăsarea scurtă a
butonului BLUETOOTH de pe boxa bară.
• În timp ce intrarea BLUETOOTH nu
realizează selectarea, sistemul se
reconectează automat la dispozitivul
BLUETOOTH care a fost conectat cel mai
recent, apăsând scurt butonul
BLUETOOTH de pe boxa bară.
Ascultarea de muzică de pe
un dispozitiv mobil
împerecheat
INPUT
 +/–
BASS

/
24RO
3
4
5
Activaţi funcţia BLUETOOTH pe
dispozitivul mobil.
Apăsaţi INPUT în mod repetat
pentru a selecta intrarea
BLUETOOTH sau apăsaţi scurt
butonul BLUETOOTH de pe boxa
bară.
Indicatorul BLUETOOTH luminează
intermitent şi sistemul se
reconectează automat la ultimul
dispozitiv BLUETOOTH la care a fost
conectat.
Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH se aprinde cu
culoarea albastru.
A fost stabilită conexiunea dintre
sistem şi dispozitivul mobil.
Porniţi redarea audio cu aplicaţia
de muzică de pe dispozitivul
mobil conectat.
Sunetul este scos prin boxa bară.
Reglaţi volumul.
• Reglaţi volumul apăsând  +/–
de pe telecomandă.
• Reglaţi nivelul tonului de bas prin
apăsarea tastei BASS de pe
telecomandă (pagina 22).
•  şi / de pe
telecomandă pot fi folosite pentru
funcţia BLUETOOTH. (Sunt
disponibile şi derularea rapidă
înapoi/înainte.)
Pornirea sistemului de
pe dispozitivul
BLUETOOTH
Dezactivarea funcţiei
BLUETOOTH
Dacă sistemul are informaţii de
împerechere, puteţi porni sistemul şi
puteţi asculta muzica de pe un
dispozitiv BLUETOOTH chiar şi atunci
când sistemul este în modul standby,
activând modul standby BLUETOOTH.
Ţineţi apăsat ,
şi – de pe boxa
bară pentru 10 secunde pentru a
activa sau a dezactiva funcţia.
Ţineţi apăsat NIGHT pentru 5 secunde
pentru a activa sau a dezactiva funcţia.
Mod standby BLUETOOTH activat
Indicatorul USB clipeşte de două ori.
Mod standby BLUETOOTH dezactivat
Indicatorul USB luminează intermitent o dată.
Puteţi dezactiva funcţia BLUETOOTH.
Funcţie BLUETOOTH activată
Indicatorul USB clipeşte de două ori.
Funcţie BLUETOOTH dezactivată
Indicatorul USB luminează intermitent o dată.
Notă
Când funcţia BLUETOOTH este setată la
dezactivat, intrarea BLUETOOTH este
ignorată în timp ce se selectează intrarea
prin apăsarea INPUT.
Notă
Dacă modul standby BLUETOOTH este
activat, consumul de energie în modul
standby creşte.
25RO
Sfat
Utilizarea diferitelor funcţii
Utilizarea funcţiei Control
for HDMI
Conectând un dispozitiv cum ar fi un
televizor sau un player Blu-ray Disc,
compatibil cu funcţia Control for HDMI*
printr-un cablu HDMI (nefurnizat), veţi
putea opera cu uşurinţă dispozitivul cu
ajutorul unei telecomenzi TV sau pentru
player Blu-ray Disc.
Puteţi folosi următoarele funcţii
împreună cu funcţia Control for HDMI.
• Funcţia System Power Off
• Funcţia System Audio Control
• Audio Return Channel
• Funcţia One-Touch Play
Notă
Aceste funcţii pot funcţiona pe dispozitive
care nu sunt fabricate de Sony dar
funcţionarea corectă a acestora nu este
garantată.
*Control for HDMI este un standard
utilizat de CEC (Consumer Electronics
Control) pentru a permite dispozitivelor
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) să se controleze reciproc.
Pregătirea pentru utilizarea
funcţiei Control for HDMI
Ţineţi apăsat VOICE pentru 5 secunde
pentru a activa sau a dezactiva funcţia.
Funcţie Control for HDMI activată
Indicatorul USB clipeşte de două ori.
Funcţie Control for HDMI dezactivată
Indicatorul USB luminează intermitent o dată.
Activaţi setările funcţiei Control for
HDMI pentru televizor şi alte dispozitive
conectate la televizor.
26RO
Dacă activaţi funcţia Control for HDMI
(sincronizare „BRAVIA”) atunci când
utilizați un televizor fabricat de Sony,
funcţia Control for HDMI a sistemului este
activată şi ea automat.
Funcţia System Power Off
Dacă opriţi televizorul, sistemul va fi
oprit şi el automat.
Funcţia System Audio
Control
Dacă porniţi sistemul în timp ce este
pornit şi televizorul, sunetul
televizorului va fi scos prin boxele
sistemului. Puteţi ajusta volumul
sistemului cu ajutorul telecomenzii
televizorului.
Dacă sunetul televizorului a fost scos
prin boxele sistemului ultima dată când
aţi folosit televizorul, sistemul va fi
pornit automat atunci când porniţi din
nou televizorul.
De asemenea puteţi efectua operaţiuni
utilizând meniul televizorului. Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare a televizorului.
Note
• Numărul pentru nivelul volumului
sistemului este afişat pe ecranul TV, în
funcţie de televizor.
• În funcţie de setările televizorului, este
posibil ca funcţia System Audio Control să
nu fie disponibilă. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare a
televizorului.
Audio Return Channel
Dacă sistemul este conectat la mufa
HDMI IN a televizorului compatibilă cu
Audio Return Channel (ARC), puteţi
asculta sunetul televizorului prin boxele
sistemului fără a mai conecta un cablu
optic digital.
Notă
Dacă televizorul nu este compatibil cu
Audio Return Channel, trebuie conectat
cablul optic digital (furnizat) (consultaţi
Ghidul de pornire furnizat).
Funcţia One-Touch Play
Atunci când redaţi conţinut de pe un
dispozitiv (player Blu-ray Disc,
„PlayStation®4” etc.) conectat la
televizor, sistemul şi televizorul sunt
pornite automat şi semnalul de intrare
al sistemului este comutat la intrarea
„Televizor”, iar sunetul este scos prin
boxele sistemului.
Note
• Dacă sunetul televizorului a fost scos prin
boxele televizorului ultima dată când aţi
privit la televizor, sistemul nu porneşte iar
sunetul şi imaginea sunt scoase prin
televizor chiar dacă redaţi conţinutul de
pe dispozitiv.
• Este posibil ca partea de început a
conţinutului redat să nu fie redată corect,
în funcţie de televizor.
Utilizarea funcţiei
„BRAVIA” Sync
Pe lângă funcţia Control for HDMI, puteţi
utiliza şi funcţiile următoare pe
dispozitivele compatibile cu funcţia
„BRAVIA” sync.
• Funcţia Sound mode/Scene Select
• Comandă Home Theatre
Notă
Aceste funcţii sunt funcţii proprietare ale
Sony. Această funcţie nu este compatibilă cu
produsele care nu sunt fabricate de Sony.
Funcţia Sound mode/Scene
Select
Modul de sunet al sistemului este
comutat automat în funcţie de setările
funcţiei Scene Select a televizorului sau
ale modului de sunet. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare a
televizorului.
Setaţi modul de sunet la „AUTO SOUND”
(pagina 21).
Funcţia Home Theatre
Control
Dacă utilizați un televizor compatibil cu
funcţia Home Theatre Control, setarea
sistemului, configurarea setărilor pentru
modul de sunet, comutarea intrării etc. se
pot realiza fără a comuta intrarea Televizor.
Această funcţie se poate utiliza dacă
televizorul este conectat la Internet.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare a televizorului.
27RO
Note cu privire la
conexiunile HDMI
Economisirea
consumului de energie
• Utilizaţi un cablu HDMI autorizat.
• Vă recomandăm să utilizaţi un cablu
HDMI de mare viteză cu Ethernet de
la Sony cu sigla tipului de cablu.
• Nu vă recomandăm utilizarea unui
cablu de conversie HDMI-DVI.
• Semnalele audio (frecvenţă de
eşantionare, lungime a biţilor etc.)
transmise printr-o mufă HDMI pot fi
suprimate de dispozitivul conectat.
Pentru a utiliza sistemul şi a economisi
în acelaşi timp energie, modificaţi
următoarele setări.
Opriţi sistemul cu ajutorul
funcţiei de detectare a stării
de utilizare
Atunci când activaţi funcţia standby
automat, sistemul intră automat în
modul standby atunci când nu operaţi
sistemul aprox. 20 de minute şi când
sistemul nu recepţionează niciun
semnal de intrare.
Ţineţi apăsat CINEMA pentru 5 secunde
pentru a activa sau a dezactiva funcţia.
Standby automat activat
Indicatorul USB clipeşte de două ori.
Standby automat dezactivat
Indicatorul USB luminează intermitent o dată.
Economisirea de energie în
modul standby
Pentru a economisi energie în modul
standby, dezactivaţi modul standby
BLUETOOTH (pagina 25) şi funcţia
Control for HDMI (pagina 26).
Setările implicite pentru acestea
sunt activate.
28RO
Sistemul se opreşte atunci când
este oprit televizorul.
Depanare
Depanare
Dacă în timpul utilizării sistemului
întâmpinaţi una dintre următoarele
dificultăţi, utilizaţi acest ghid de
depanare pentru a încerca să remediaţi
problema înainte de a apela la reparaţii.
Dacă problema persistă, consultaţi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
Alimentare
Sistemul nu porneşte.
 Verificaţi dacă sunt bine conectate
cablul de alimentare c.a. (de la reţea)
şi adaptorul pentru c.a.
 Deconectaţi cablul de alimentare CA
(de la reţea) de la priza de perete
(reţea) şi apoi reconectaţi-l după
câteva minute.
Sistemul se opreşte automat.
 Funcţia de standby automat
funcţionează. Dezactivaţi funcţia
standby automat (pagina 28).
Sistemul nu porneşte chiar dacă
televizorul este pornit.
 Setaţi funcţia Control for HDMI la
valoarea activat (pagina 26).
Televizorul trebuie să accepte funcţia
Control for HDMI. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare a
televizorului.
 Verificaţi setările difuzorului
televizorului. Alimentarea sistemului
se sincronizează cu setările
difuzorului televizorului. Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare a televizorului.
 Dacă la ultima utilizare sunetul a fost
scos prin difuzorul televizorului,
sistemul nu va porni chiar odată cu
televizorul.
 Verificaţi setarea funcţiei Control for
HDMI (pagina 26). Când funcţia Control
for HDMI este setată la valoarea activat
şi intrarea sistemului este intrarea
Televizor, sistemul se opreşte automat
când închideţi televizorul.
Sistemul nu se opreşte chiar dacă
televizorul este oprit.
 Verificaţi setarea funcţiei Control for
HDMI (pagina 26). Când închideţi
televizorul, sistemul se opreşte
automat dacă intrarea sistemului este
intrarea Televizor. Televizorul trebuie
să accepte funcţia Control for HDMI.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare a televizorului.
Imagine
Nu este scoasă nicio imagine sau
imaginea nu este scoasă corect.
 Selectaţi intrarea adecvată
(pagina 18).
 Dacă nu apare nicio imagine atunci
când este selectată intrarea TV,
selectaţi canalul TV dorit utilizând
telecomanda televizorului.
 Deconectaţi cablul HDMI şi apoi
conectaţi-l din nou. Asiguraţi-vă că
acesta este introdus bine.
Sound
Sunetul televizorului nu este scos
de sistem.
 Verificaţi tipul şi conexiunea cablului
HDMI sau a cablului optic digital care
este conectat la sistem şi la televizor
(consultaţi Ghidul de pornire
furnizat).
 Deconectați cablurile care sunt
conectate la televizor și la sistem,
apoi conectați-le ferm din nou.
Deconectați cablurile de alimentare
CA ale televizorului și ale sistemului
din prizele CA (rețea), apoi
conectați-le din nou.
29RO
 Dacă sistemul şi televizorul sunt
conectate cu un cablu HDMI, verificaţi
următoarele.
– Mufa HDMI a televizorului conectat
este etichetată cu „ARC”.
– Funcţia Control for HDMI a
televizorului este activată.
– Pe sistem, funcţia Control for HDMI
este setată la valoarea activat
(pagina 26).
 Dacă televizorul nu este compatibil cu
Audio Return Channel, conectaţi
cablul optic digital (furnizat)
(consultaţi Ghidul de pornire furnizat).
Dacă televizorul nu este compatibil cu
Audio Return Channel, sunetul
televizorului nu va fi scos prin sistem,
chiar dacă sistemul este conectat la
mufa HDMI IN a televizorului.
 Dacă sistemul nu scoate sunetul
provenit de la dispozitivul conectat la
mufa de intrare optică a televizorului,
încercaţi următoarele.
– Conectaţi decodorul pentru cablu
sau satelit direct la mufa TV IN
(OPTICAL) de pe sistem.
 Apăsaţi INPUT în mod repetat pentru
a selecta intrarea Televizor
(pagina 18).
 Măriţi volumul pe televizor sau
revocaţi dezactivarea sunetului.
 În funcţie de ordinea în care conectaţi
televizorul şi sistemul, sunetul
sistemului poate fi dezactivat. În
acest caz, porniţi iniţial televizorul şi
apoi sistemul.
 Stabiliţi setarea boxelor televizorului
(BRAVIA) la Audio System. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare a
televizorului, pentru detalii cu privire
la setarea televizorului.
 Verificaţi ieşirea sunetului de la
televizor. Consultaţi instrucţiunile de
utilizare a televizorului pentru setările
televizorului.
 Sistemul acceptă formatele audio
Dolby Digital şi PCM (pagina 35). Când
redaţi un format neacceptat, setaţi
setarea audio digitală a televizorului
(BRAVIA) la „PCM”. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare a
televizorului.
30RO
Sunetul este scos atât de sistem, cât
şi de televizor.
 Dezactivaţi sunetul sistemului sau al
televizorului.
Sunetul dispozitivului conectat la
acest sistem nu este scos de sistem
sau este scos cu un nivel foarte redus.
 Apăsaţi  + şi verificaţi nivelul
volumului (pagina 11).
 Apăsaţi  sau  + pentru a revoca
funcţia de dezactivare a sunetului
(pagina 11).
 Asiguraţi-vă că sursa de intrare este
selectată corect. Ar trebui să încercaţi
şi alte surse de intrare, apăsând în
mod repetat INPUT (pagina 18).
 Verificaţi dacă toate cablurile
sistemului şi ale dispozitivului
conectat sunt introduse ferm.
 În cazul în care dispozitivul conectat
acceptă caracteristica de eşantionare
ascendentă, trebuie să îl opriţi.
Nu se poate obţine efectul surround.
 În funcţie de semnalul de intrare şi de
setarea pentru modul de sunet, este
posibil ca procesarea sunetului
surround să nu funcţioneze eficient.
Este posibil ca efectul surround să fie
subtil, în funcţie de program sau disc.
 Pentru a reda sunet multicanal,
verificaţi setarea ieşirii audio digitale
de pe dispozitivul conectat la sistem.
Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare primite
împreună cu dispozitivul conectat.
Subwoofer
Nu se aude sunet din subwoofer sau
sunetul are un nivel foarte redus.
 Apăsaţi BASS în mod repetat pentru a
regla nivelul tonului de bas
(pagina 22).
 Dacă sursele de intrare conţin foarte
puţine componente cu sunet de bas
(şi anume, o transmisie TV), este
posibil ca sunetul din subwoofer să
poată fi dificil de auzit. Redaţi muzica
demonstrativă încorporată urmând
paşii de mai jos şi verificaţi dacă
sunetul este redat de subwoofer.
 Ţineţi apăsat
de pe boxa
bară cel puţin 5 secunde.
Este redată muzica
demonstrativă încorporată.
 Apăsaţi
din nou.
Muzica demonstrativă încorporată
este anulată şi sistemul revine la
starea anterioară.
 Dezactivaţi modul nocturn. Pentru
detalii, consultaţi „Ascultarea de
sunet clar la volum redus în toiul
nopţii (NIGHT)” (pagina 21).
 Subwoofer-ul este amplasat pe baza
boxei bară. Aveţi grijă să nu loviţi
obstacolele de pe subwoofer.
Conexiunea dispozitivelor USB
Dispozitivul USB nu este
recunoscut.
 Încercaţi următoarele:
 Opriți sistemul.
 Scoateți și reconectaţi
dispozitivul USB.
 Porniți sistemul.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul USB este
conectat bine la portul (USB)
(pagina 19).
 Verificaţi dacă dispozitivul USB sau un
cablu este deteriorat.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul USB este
pornit.
 Dacă dispozitivul USB este conectat
printr-un hub USB, deconectaţi-l şi
conectaţi dispozitivul USB direct la
sistem.
Conexiunea dispozitivelor
mobile
Conexiunea BLUETOOTH nu poate fi
finalizată.
 Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH de pe boxa bară este
aprins (pagina 7).
 Asiguraţi-vă că dispozitivul
BLUETOOTH care trebuie conectat
este pornit şi că funcţia BLUETOOTH
este activată.
 Aduceţi dispozitivul BLUETOOTH
aproape de sistem.
 Împerecheaţi din nou sistemul şi
dispozitivul BLUETOOTH. Este posibil
să fie nevoie să revocaţi
împerecherea cu acest sistem
utilizând mai întâi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Dacă funcţia BLUETOOTH este
dezactivată, activaţi-o (pagina 25).
Împerecherea nu se poate realiza.
 Aduceţi dispozitivul BLUETOOTH
aproape de sistem.
 Asiguraţi-vă că acest sistem nu este
afectat de interferenţele generate de
un dispozitiv LAN wireless, alte
dispozitive wireless 2,4 GHz sau un
cuptor cu microunde. Dacă în
apropiere se află un dispozitiv care
generează radiaţii electromagnetice,
mutaţi dispozitivul departe de acest
sistem.
 Este posibil ca împerecherea să nu fie
posibilă dacă sunt prezente şi alte
dispozitive BLUETOOTH în jurul
sistemului. În acest caz, opriţi
celelalte dispozitive BLUETOOTH.
Sistemul nu scoate sunetul provenit
de la dispozitivele mobile
BLUETOOTH conectate.
 Asiguraţi-vă că indicatorul
BLUETOOTH de pe boxa bară este
aprins (pagina 7).
 Aduceţi dispozitivul BLUETOOTH
aproape de sistem.
 Dacă în apropiere se află un dispozitiv
care generează radiaţii
electromagnetice, cum ar fi un
dispozitiv LAN wireless, alte
31RO






dispozitive BLUETOOTH sau un cuptor
cu microunde, mutaţi dispozitivul
departe de acest sistem.
Deplasaţi dispozitivul USB 3.0 şi
cablul acestuia la distanţă faţă de
acest sistem.
Îndepărtaţi toate obstacolele dintre
acest sistem şi dispozitivul
BLUETOOTH sau mutaţi sistemul
departe de obstacole.
Dacă sistemul este instalat sub
televizor, deplasaţi sistemul la
distanţă faţă de televizor.
Repoziţionaţi dispozitivul
BLUETOOTH conectat.
Comutaţi frecvenţa LAN wireless
a routerelor LAN wireless sau a
PC-urilor din apropiere la
intervalul 5 GHz.
Măriţi volumul pe dispozitivul
BLUETOOTH conectat.
Sunetul nu este sincronizat cu
imaginea.
 Când vizionaţi filme, este posibil ca
sunetul să aibă o mică întârziere
faţă de imagine.
Telecomandă
Telecomanda sistemului nu
funcţionează.
 Îndreptaţi telecomanda către
senzorul pentru telecomandă de pe
boxa bară (pagina 7).
 Îndepărtaţi toate obstacolele dintre
telecomandă şi sistem.
 Înlocuiţi ambele baterii din
telecomandă cu unele noi, dacă cele
existente sunt descărcate.
 Asiguraţi-vă că apăsaţi butonul corect
de pe telecomandă (pagina 11).
Telecomanda pentru televizor nu
funcţionează.
 Instalaţi boxa bară astfel încât să nu
blocheze senzorul telecomenzii de pe
televizor.
 Această problemă poate fi rezolvată
prin activarea funcţiei de amplificare
infraroşii (pagina 17).
32RO
Altele
Funcţia Control for HDMI nu
funcţionează corect.
 Verificaţi conexiunea cu sistemul
(consultaţi Ghidul de pornire furnizat).
 Activaţi funcţia Control for HDMI pe
televizor. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a televizorului.
 Aşteptaţi puţin şi încercaţi din nou.
Dacă deconectaţi sistemul,
finalizarea operaţiilor va necesita o
perioadă de timp. Aşteptaţi cel puţin
15 secunde şi încercaţi din nou.
 Asiguraţi-vă că dispozitivele
conectate la sistem acceptă funcţia
Control for HDMI.
 Activaţi funcţia Control for HDMI pe
dispozitivele conectate la sistem.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare a dispozitivului.
 Tipul şi numărul de dispozitive ce pot fi
controlate cu funcţia Control for HDMI
sunt restricţionate de standardul HDMI
CEC după cum urmează:
– Dispozitive de înregistrare (Blu-ray
Disc recorder, DVD recorder etc.):
până la 3 dispozitive
– Dispozitive de redare (player
Blu-ray Disc, player DVD etc.): până
la 3 dispozitive
– Dispozitive asociate tunerului: până
la 4 dispozitive
– Sistem audio (receptor/căşti): cel
mult 1 dispozitiv (utilizat de acest
sistem)
Toate indicatoarele de pe boxa bară
luminează intermitent timp de
10 secunde, după care sistemul
se opreşte.
 Caracteristica de protecţie este
activată. Deconectaţi cablul de
alimentare CA (de la reţea) şi efectuaţi
următoarele verificări.
– Asiguraţi-vă că orificiile de ventilaţie
ale boxei bară nu sunt blocate şi
porniţi sistemul după o perioadă
de timp.
– Dacă sistemul foloseşte conexiunea
USB, decuplaţi dispozitivul USB şi
porniţi sistemul. Dacă sistemul
funcţionează corect, curentul
dispozitivului USB conectat
depăşeşte curentul de ieşire maxim al
sistemului 500 mA, sau dispozitivul
USB prezintă o anomalie.
Senzorii televizorului nu
funcţionează corespunzător.
 Boxa bară poate bloca unii senzori
(cum ar fi senzorul de luminozitate),
receptorul de telecomandă al
televizorului sau emiţătorul pentru
ochelari 3D (transmisie cu infraroşii) al
unui televizor 3D care acceptă
sistemul pentru ochelari 3D cu
infraroşii, sau comunicaţia wireless.
Îndepărtaţi boxa bară de televizor
la o distanţă care să permită
componentelor să funcţioneze
corect. În ceea ce priveşte
amplasarea senzorilor şi a
receptorului de telecomandă,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
primite împreună cu televizorul.
Resetarea sistemului
Dacă sistemul funcţionează în
continuare defectuos, reiniţializaţi
sistemul după cum urmează.
1
2
3
Ţineţi apăsat – (volum) şi 
(alimentare) pe boxa bară
timp de cel puţin 5 secunde.
Toate indicatoarele de pe boxa bară
clipesc de 3 ori şi setările revin la
starea iniţială.
Deconectaţi cablul de alimentare
CA (de la reţea).
Conectaţi cablul de alimentare
CA (de la reţea) şi apăsaţi 
pentru a porni sistemul.
Sfat
Setările implicite sunt evidenţiate pentru
fiecare descriere a caracteristicilor.
Sistemul nu funcţionează
corespunzător.
 Sistemul se poate afla în modul
demo. Pentru a revoca mod
demonstrativ, resetaţi sistemul. Ţineţi
apăsat – (volum) şi  (alimentare) pe
boxa bară timp de cel puţin 5 secunde
(pagina 33).
Când modificaţi intrarea Televizor
din intrarea USB apăsând INPUT,
apare mesajul.
* Acest ecran este un exemplu pentru
limba engleză.
 Selectaţi programul TV cu ajutorul
telecomenzii TV.
33RO
1)
Informaţii suplimentare
Specificaţii
Secţiunea amplificator
PUTERE PRODUSĂ (nominală)
Frontal stânga + Frontal dreapta: 20 W
+ 20 W (la 4 ohmi, 1 kHz, 1% THD)
PUTERE PRODUSĂ (de referinţă)
Boxă frontală stânga/frontală dreapta:
25 W (per canal la 4 ohmi, 1 kHz)
Subwoofer: 30 W (la 4 ohmi, 100 Hz)
Intrări
TV IN (OPTICAL)
USB
Ieşiri
HDMI OUT (TV (ARC))
Secţiunea USB
Port (USB):
Tip A (pentru conectarea memoriei USB)
Secţiunea BLUETOOTH
Sistem de comunicaţii
Specificaţia BLUETOOTH versiunea 4.2
Putere
Specificaţia BLUETOOTH Clasa de
putere 1
Rază maximă de comunicare
Spaţiu liber, aprox. 25 m1)
Bandă de frecvenţă
Bandă de 2,4 GHz (2,4000 2,4835 GHz)
Putere maximă de ieşire
≤ 6 dBm
Metodă de modulare
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Profiluri BLUETOOTH compatibile 2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
Codec acceptat3)
SBC4)
Rază de transmisie (A2DP)
20 Hz - 20.000 Hz (Frecvenţă de
eşantionare 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
34RO
Raza efectivă va varia în funcţie de factori
cum ar fi obstacolele dintre dispozitive,
câmpurile magnetice din jurul unui cuptor
cu microunde, electricitatea statică,
utilizarea telefoanelor fără fir,
sensibilitatea de recepţie, sistemul de
operare, aplicaţiile software etc.
2)
BLUETOOTH Profilurile standard indică
scopul comunicării BLUETOOTH dintre
dispozitive.
3)
Codec: Format de conversie şi
compresie semnal audio
4)
Abreviere pentru Subband Codec
Secţiunea difuzoare
Sistem de difuzoare
Sistem de difuzoare cu două căi şi trei
drivere, reflex bas
Boxă
Boxă frontală stânga/frontală dreapta:
46 mm, tip conic
Subwoofer: 70 mm, tip conic
Generalităţi
Cerinţe de alimentare
19,5 V c.c. (folosind adaptorul c.a. furnizat
conectat la o sursă de alimentare de
100 V - 240 V c.a., 50 Hz/60 Hz)
Consum electric
Activat: 25 W
Mod standby: cel mult 0,5 W (în modul
de economisire a energiei)
(Atunci când funcţia Control for HDMI
şi modul BLUETOOTH standby sunt
dezactivate)
Mod standby: cel mult 2 W*
(Atunci când funcţia Control for HDMI
şi modul BLUETOOTH standby sunt
activate)
* Sistemul va intra automat în modul
de economisire a energiei atunci
când nu există nicio conexiune HDMI
şi niciun istoric de împerechere
BLUETOOTH.
Dimensiuni* (aprox.) (l/î/a)
580 mm × 64 mm × 95 mm
* Fără a include porţiunea proeminentă
Masă (aprox.)
2,3 kg
Designul şi specificaţiile se pot modifica
fără notificare prealabilă.
Tipuri de fişiere redabile
(Intrare USB)
Codec
Extensie
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
Formate audio de
intrare acceptate
(Intrare Televizor)
Formatele audio acceptate de acest
sistem sunt următoarele.
• Dolby Digital
• Linear PCM 2ch
Note
• Este posibil ca unele fişiere să nu fie
redate, în funcţie de formatul fişierului,
de codificarea fişierului sau de condiţiile
de înregistrare.
• Este posibil ca unele fişiere editate pe un
PC să nu fie redate.
• Sistemul nu redă fişiere codificate, cum ar
fi DRM şi Lossless.
• Sistemul poate recunoaşte următoarele
fişiere sau foldere pe dispozitive USB:
– căi de foldere cu lungimi de până la
128 de caractere pentru FAT16/32 sau
124 de caractere pentru NTFS
– cel mult 200 de foldere (inclusiv folderul
gol şi folderul rădăcină)
– cel mult 200 fişiere audio/foldere în
fiecare folder
• Este posibil ca unele dispozitive USB să nu
funcţioneze cu acest sistem.
• Sistemul poate recunoaşte dispozitive din
clasa de stocare în masă (MSC).
35RO
Cu privire la comunicarea
BLUETOOTH
• Dispozitivele BLUETOOTH trebuie
utilizate la o distanţă de aproximativ
10 metri (distanţă fără obstacole) unul
de altul. Raza de comunicare efectivă
poate fi redusă în următoarele condiţii.
– Dacă o persoană, un obiect de metal,
un perete sau un alt obstacol se află
între dispozitivele cu conexiune
BLUETOOTH
– În locurile unde este instalată o reţea
LAN wireless
– În jurul cuptoarelor cu microunde
aflate în uz
– În locurile unde apar alte unde
electromagnetice.
• Dispozitivele BLUETOOTH şi reţeaua
LAN wireless (IEEE 802.11b/g/n)
utilizează aceeaşi frecvenţă de bandă
(2,4 GHz). Dacă utilizaţi dispozitivul
BLUETOOTH lângă un dispozitiv cu
capacitate LAN wireless, este posibil
să apară interferenţă
electromagnetică. Aceasta poate duce
la rate mai mici de transfer al datelor,
zgomot sau incapacitate de
conectare. Dacă se întâmplă acest
lucru, încercaţi următoarele remedii:
– Utilizaţi acest sistem la cel puţin
10 metri distanţă de dispozitivul LAN
wireless.
– Opriţi alimentarea dispozitivului
LAN wireless atunci când utilizaţi
dispozitivul BLUETOOTH pe o rază
de 10 metri.
– Instalaţi acest sistem şi dispozitivul
BLUETOOTH cât mai aproape unul de
altul.
• Undele radio transmise de acest
sistem pot interfera cu funcţionarea
unor dispozitive medicale. Deoarece
această interferenţă poate duce la
defecţiuni, opriţi întotdeauna
alimentarea acestui sistem şi a
dispozitivului BLUETOOTH în
următoarele locaţii:
36RO
– În spitale, în trenuri, în avioane, la
benzinării şi în orice loc în care pot fi
prezente gaze inflamabile
– În apropierea uşilor automate sau a
alarmelor de incendiu
• Acest sistem acceptă funcţii de
securitate, în conformitate cu
specificaţiile BLUETOOTH, pentru a
asigura o conexiune sigură în timpul
comunicării cu ajutorul tehnologiei
BLUETOOTH. În orice caz, această
securitate poate fi insuficientă, în
funcţie de conţinuturile setărilor şi de
alţi factori, aşa că, aveţi întotdeauna
grijă atunci când efectuaţi comunicaţii
cu ajutorul tehnologiei BLUETOOTH.
• Compania Sony nu poate fi trasă la
răspundere în niciun fel pentru daune
sau alte prejudicii ce rezultă din
scurgerea de informaţii în timpul
comunicării cu ajutorul tehnologiei
BLUETOOTH.
• Comunicarea prin BLUETOOTH nu este
garantată în mod necesar pentru toate
dispozitivele BLUETOOTH care au
acelaşi profil cu acest sistem.
• Dispozitivele BLUETOOTH conectate la
acest sistem trebuie să fie conforme
cu specificaţia BLUETOOTH prescrisă
de Bluetooth SIG, Inc., iar această
conformitate trebuie să fie certificată.
În orice caz, chiar şi atunci când un
dispozitiv este conform cu specificaţia
BLUETOOTH, pot exista cazuri în care
caracteristicile sau specificaţiile
dispozitivului BLUETOOTH să facă
imposibilă conectarea sau să aibă ca
rezultat metode de comandă, afişaj
sau funcţionare diferite.
• Este posibil să apară zgomot sau
sunetul să fie tăiat, în funcţie de
dispozitivul BLUETOOTH conectat cu
acest sistem, de mediul de comunicare
sau de condiţiile ambientale.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu
privire la sistem, consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Măsuri de precauţie
Referitor la siguranţă
• Dacă în sistem cad obiecte solide sau
lichide, deconectaţi sistemul de la priză şi
dispuneţi verificarea lui de către personal
calificat, înainte de a îl utiliza din nou.
• Nu vă urcaţi pe boxa bară, deoarece
puteţi să cădeţi şi să vă accidentaţi sau
puteţi deteriora sistemul.
Surse de alimentare
• Înainte de a utiliza sistemul, asiguraţi-vă
că tensiunea de alimentare este identică
cu cea a sursei locale de alimentare
electrică. Tensiunea de alimentare este
indicată pe plăcuţa de identificare de pe
baza boxei bară.
• Dacă nu utilizaţi sistemul o perioadă mai
îndelungată, deconectaţi-l de la priza de
perete (de la reţea). Pentru a deconecta
cablul de alimentare CA (de la reţea), apucaţi
de ştecăr; nu trageţi niciodată de cablu.
• Una dintre lamelele ştecărului este mai
lată decât cealaltă din motive de
securitate şi nu va intra în priza de perete
(de la reţea) decât într-un singur mod.
Dacă nu puteţi introduce complet
conectorul în priză, contactaţi furnizorul.
• Cablul de alimentare CA (de la reţea)
trebuie înlocuit doar la un centru de
service autorizat.
Cu privire la încălzire
Sistemul se încălzeşte în timpul
funcţionării, aceasta nefiind o defecţiune.
Dacă utilizaţi în continuu acest sistem cu
un volum ridicat, temperatura sistemului în
partea posterioară şi inferioară creşte
considerabil. Nu atingeţi sistemul, pentru a
evita arsurile.
• Nu amplasaţi sistemul în apropierea unor
surse de căldură sau în locuri expuse
direct la lumina soarelui, la praf excesiv
sau la şocuri mecanice.
• Nu aşezaţi nimic deasupra boxei bară.
• Dacă sistemul este utilizat în combinaţie
cu un televizor, un VCR sau un casetofon,
pot apărea zgomote, iar calitatea imaginii
poate avea de suferit. În acest caz, plasaţi
sistemul la distanţă de televizor, VCR sau
casetofon.
• Aveţi grijă atunci când amplasaţi sistemul
pe o suprafaţă tratată special (cu ceară,
ulei, lustruită etc.), deoarece suprafaţa se
poate păta sau decolora.
• Aveţi grijă să evitaţi posibilele accidentări
provocate de colţurile boxei bară.
• Când instalaţi boxa bară, asiguraţi-vă că
nu deterioraţi subwooferul de pe partea
inferioară a boxei bară.
Funcţionarea
Înainte de a conecta alte echipamente,
opriţi sistemul şi deconectaţi-l de la priză.
Dacă pe ecranul unui televizor din
apropiere apar neregularităţi de
culoare
Este posibil ca pe ecranele anumitor tipuri
de televizoare să se observe neregularităţi
de culoare.
• În cazul în care sunt observate
neregularităţi de culoare...
Opriţi televizorul, apoi porniţi-l din nou
după 15-30 de minute.
• În cazul în care sunt observate din nou
neregularităţi de culoare...
Amplasaţi sistemul la distanţă mai mare
de televizor.
Curăţarea
Referitor la amplasare
Curăţaţi sistemul cu o cârpă moale şi
uscată. Nu utilizaţi niciun fel de burete
abraziv, praf de curăţat sau solvenţi, cum ar
fi alcoolul sau benzina.
• Amplasaţi sistemul într-un loc cu
ventilaţie adecvată, pentru a preveni
încălzirea excesivă şi pentru a prelungi
durata de utilizare a acestuia.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu
privire la sistem, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
37RO
Drepturi de autor şi mărci
comerciale
Acest sistem încorporează Dolby* Digital.
* Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio şi simbolul dublu D sunt
mărci comerciale ale Dolby Laboratories.
Marca şi siglele BLUETOOTH® sunt
mărci comerciale înregistrate deţinute
de Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a
acestor mărci de către Sony Corporation se
face sub licenţă. Alte mărci comerciale şi
denumiri comerciale aparţin deţinătorilor
de drept ai acestora.
Acest sistem încorporează tehnologia
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™) (Interfaţă multimedia de înaltă
definiţie). Termenii HDMI, HDMI HighDefinition Multimedia Interface şi sigla HDMI
sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale HDMI Licensing
Administrator, Inc. în Statele Unite şi în alte
ţări.
Sigla „BRAVIA” este marcă comercială a
Sony Corporation.
„ClearAudio+” este marcă comercială a
Sony Corporation.
„PlayStation” este o marcă comercială sau
o marcă comercială a Sony Interactive de
divertisment auto Inc.
Tehnologia de codificare audio MPEG
Layer-3 şi brevetele sunt utilizate sub
licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
Windows Media este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială
aparţinând Microsoft Corporation în Statele
Unite şi/sau în alte ţări.
Acest produs este protejat prin anumite
drepturi de proprietate intelectuală ale
Microsoft Corporation.
38RO
Utilizarea sau distribuirea unei astfel de
tehnologii în afara acestui produs este
interzisă dacă nu se deţine o licenţă din
partea Microsoft sau a unei sucursale
autorizate Microsoft.
Toate celelalte mărci comerciale aparţin
deţinătorilor de drept ai acestora.
http://www.sony.net/
©2018 Sony Corporation Printed in Czech Republic
4-727-414-21(1)
Download PDF

advertising