Sony | HT-SF1300 | Sony HT-SF1300 Instrucţiuni de utilizare

3-295-946-11(1)
SONY®
Home Theatre
System
Manual de utilizare
HT-SF1300
HT-SS1300
©2008 Sony Corporation
ATENŢIE!
Pentru a reduce riscul provocat de
incendii sau şocuri electrice, nu
expuneţi acest aparat condiţiilor de
ploaie sau umezeală.
Pentru a reduce riscul provocat de incendii, nu
acoperiţi orificiul de ventilare al aparatului cu ziare,
feţe de masă, draperii, etc. Nu plasaţi pe aparat
surse de flacără deschisă, spre exemplu lumânări
aprinse.
Pentru prevenirea incendiilor şi a pericolului de
electrocutare, evitaţi stropirea aparatului sau
posibilitatea ca anumite lichide să se scurgă pe
acesta şi nu plasaţi pe echipament obiecte pline cu
lichid, cum ar fi vazele.
Bateriile sau echipamentele cu baterii instalate nu
trebuie expuse condiţiilor de căldură excesivă cum
ar fi lumina directă a soarelui, foc sau altele
asemenea.
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu restrâns,
cum ar fi o bibliotecă sau un dulap.
Deoarece pentru deconectarea aparatului de la priză
se foloseşte ştecărul principal, conectaţi aparatul la
o priză c.a. uşor accesibilă. Dacă observaţi nereguli
în funcţionarea aparatului, deconectaţi imediat
ştecărul principal de la priza de c.a.
Pentru clienţii din Europa
Reciclarea
echipamentelor
electrice şi
electronice uzate
(aplicabil în ţările
Uniunii Europene şi
în alte ţări din
Europa de Est cu
sisteme de colectare
diferenţiate).
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj indică
faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un
deşeu menajer. Acest produs trebuie predat la punctele
de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice
şi electronice. Asigurându-vă că debarasarea de acest
produs se realizează în mod corect, puteţi împiedica
eventualele consecinţe negative asupra mediului şi
sănătăţii umane. Reciclarea materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale. Pentru detalii
suplimentare referitoare la reciclarea acestui produs,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local de evacuare
a deşeurilor menajere sau magazinul de la care aţi
cumpărat produsul.
2RO
Reciclarea
acumulatorilor uzaţi
(aplicabil în ţările
Uniunii Europene şi în
alte ţări din Europa de
Est cu sisteme de
colectare diferenţiate)
Acest simbol ilustrat pe acumulator sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că acumulatorul
furnizat împreună cu acest produs nu trebuie
tratat ca un deşeu menajer. Asigurându-vă că
debarasarea de aceşti acumulatori se realizează
în mod corect, puteţi împiedica eventualele
consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii
umane. Reciclarea materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale. În situaţia
produselor care, ca măsură de siguranţă, pentru
asigurarea funcţionării continue ori pentru
integritatea datelor manevrate, necesită o
conexiune permanentă la un acumulator
încorporat, acesta din urmă trebuie înlocuit
numai de către personal specializat. Pentru a vă
asigura că acest acumulator este reciclat în mod
corespunzător, atunci când este atinsă durata
maximă de viaţă predaţi-l unui punct autorizat de
colectare pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice.
În ceea ce priveşte toate celelalte baterii,
consultaţi secţiunea referitoare la modul de
înlocuire a bateriilor. Predaţi bateriile unui punct
autorizat de colectare pentru reciclarea bateriilor
uzate. Pentru detalii suplimentare referitoare la
reciclarea acestui produs sau acumulator,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local de
evacuare a deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi cumpărat produsul.
Notă pentru clienţii din ţările ce
aplică Directivele UE
Acest produs este fabricat de Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075,
Japonia. Reprezentantul Autorizat pentru EMC şi
siguranţa produsului este Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germania. Pentru reparaţii sau garanţie, vă
rugăm să comunicaţi aceste probleme la
adresele prevăzute în documentele separate de
service sau garanţie.
Despre acest manual
• Instrucţiunile din acest manual sunt valabile
pentru modelele HT-SF1300 şi HT-SS1300.
Pentru ilustraţiile din acest manual se folosesc
modele cu codul regional CEL, dacă nu se
prevede în mod diferit. Orice diferenţă de
operare este clar indicată în text, de exemplu,
„Doar modele cu codul regional CEL”.
Sistemul HT-SF1300 este format din:
• Receptor
• Sistemul de difuzoarea)
- Difuzor frontal
- Difuzor central
- Difuzor surround
- Subwoofer
STR-KS1300
SS-MSP23F
SS-CNP23
SS-SRP23F
SS-WP23
Sistemul HT-SS1300 este format din:
• Receptor
• Sistemul de difuzoarea)
- Difuzor frontal
- Difuzor central
- Difuzor surround
- Subwoofer
STR-KS1300
SS-MSP23S
SS-CNP23
SS-SRP23S
SS-WP23
Acest receptor integrează sistemele Dolby*
Digital şi Pro Logic Surround şi sistemul DTS**
Digital Surround.
* Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories.
„Dolby”, „Pro Logic” şi simbolul dublu-D sunt
mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.
** Fabricat sub licenţă conform Brevetului
S.U.A., numerele: 5.451.942; 5.956.674;
5.974.380; 5.978.762; 6.487.535 şi alte
brevete din S.U.A. sau la nivel mondial,
emise sau în curs de publicare. DTS şi DTS
Digital Surround sunt mărci înregistrate, iar
logo-urile şi simbolul DTS sunt mărci
înregistrate ale DTS, Inc. © 1996-2007 DTS,
Inc. Toate drepturile rezervate.
TM
Acest receptor înglobează tehnologia HDMI
(„High-Definition Multimedia Interface”:
Interfaţă multimedia de înaltă definiţie). HDMI,
logo-ul HDMI şi High-DEfinition Multimedia
Interface sunt mărci comerciale sau mărci
înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
„x.v. Colour” şi logo-ul „x.v. Colour" şi sunt
mărci înregistrate ale Sony Corporation.
a
) Folosiţi doar difuzoarele furnizate.
• În instrucţiunile din prezentul manual sunt
descrise comenzile date de la telecomandă. Puteţi
utiliza în egală măsură comenzile de pe receptor,
dacă acestea au nume identice ori similare cu cele
de pe telecomandă.
„BRAVIA” şi
sunt mărci înregistrate
ale Sony Corporation.
Despre codurile regionale
Codul regional al receptorului pe care l-aţi
achiziţionat este indicat pe partea inferioară a
panoului din spate (vezi ilustraţia de mai jos).
Cod regional
Orice diferenţă de operare este clar indicată
în text, în funcţie de codul regional, de
exemplu, „Doar modele cu codul regional
AAA”.
3RO
Cuprins
Utilizarea tunerului
Operaţiuni preliminare
Descrierea şi amplasarea pieselor ................ 5
1: Instalarea difuzoarelor ............................. 11
2: Conectarea difuzoarelor .......................... 14
3: Conectarea componentelor audio/video
............................................................... 16
4: Conectarea antenelor .............................. 21
5: Pregătirea receptorului şi a telecomenzii 22
6: Calibrarea automată a configurărilor
corespunzătoare
(CALIBRARE AUTOMATĂ) ................... 23
7: Reglarea nivelelor şi balansului difuzoarelor
(TEST TONE) (Tonul de test) ................ 28
Redarea
Selectarea unei componente ...................... 30
Ascultarea/vizualizarea unei componente ... 31
Utilizarea amplificatorului
Navigarea prin meniuri ................................
Reglarea nivelului (meniul LEVEL – nivel) ..
Reglarea tonului (meniul TONE – ton) ........
Configurarea sunetului surround
(meniul SUR) .........................................
Configurarea tunerului (meniul TUNER) .....
Configurarea audio (meniul AUDIO) ...........
Configurarea video (meniul VIDEO) ............
Configurarea sistemului
(meniul SYSTEM - sistem) .....................
33
37
38
38
39
39
40
41
Ascultarea de sunet surround
Ascultarea sunetului în format Dolby Digital şi
DTS Surround (AUTO FORMAT DIRECT)
................................................................ 43
Selectarea unui câmp de sunet preprogramat
..................................................................... 44
Utilizarea doar a difuzoarelor frontale şi a
subwoofer-ului (STEREO 2 CANALE) ... 46
Readucerea câmpurilor de sunet la reglajele
iniţiale …………………………..…………….. 46
4RO
Ascultarea radio FM/AM ............................. 47
Presetarea staţiilor radio ............................. 48
Utilizarea sistemului de date radio (RDS) .. 50
Comandă pentru HDMI
Utilizarea Comenzii pentru Funcţia HDMI
pentru sincronizare „BRAVIA” ............... 52
Pregătirea Comenzii pentru funcţia HDMI .. 54
Vizualizarea unui DVD (funcţia „One-Touch
Play”) .......................................................... 55
Ascultarea
sunetului
televizorului
prin
difuzoarele
conectate la receptor
(Comandă audio a sistemului) .............. 56
Oprirea receptorului cu
ajutorul televizorului (Oprirea alimentării
aparatului) ............................................. 57
Alte operaţii
Comutarea între audio digital şi analog (IN
MODE - Mod intrare) ............................. 58
Utilizarea portului DIGITAL MEDIA
(DMPORT) ............................................ 58
Utilizarea Sleep Timer-ului ......................... 60
Utilizarea telecomenzii
Modificarea funcţiilor butoanelor ................ 61
Informaţii suplimentare
Glosar ......................................................... 62
Precauţii ...................................................... 63
Ghid al problemelor de funcţionare ............. 65
Specificaţii ................................................... 69
Indice ………………………………… Coperta 3
Operaţiuni preliminare
Descrierea şi amplasarea pieselor
Receptor
Panou frontal
Denumirea
Funcţia
Apăsaţi acest buton pentru a
porni sau a opri receptorul
(paginile 22, 31, 32).
2 Senzorul de
Primeşte semnale de la
infraroşu
telecomandă.
3 Bec pentru
Se aprinde în culoarea
modul STANDBY chihlimbarului atunci când este
ACTIV
activat „CONTROL FOR HDMI"
(Comandă HDMI), iar receptorul
se află în modul standby.
4 Becuri de
Se aprinde becul sursei de
intrare
intrare selectate (pagina 30).
5 Afişaj
Se afişează situaţia actuală a
componentei selectate sau o
listă de elemente ce pot fi
selectate (pagina 6).
6 VOLUM
Se acţionează pentru a regla
PRINCIPAL
simultan nivelul volumului pentru
toate difuzoarele (paginile 29,
30, 31, 32).
7 Mufa „AUTO
Face legătura cu microfonul de
CAL MIC”
optimizare furnizat, pentru
(Microfon
funcţia de Calibrare automată
calibrare
(pagina 24).
automată)
1
(pornire/
standby)
Denumirea
8 MUTING
(Reducerea volumului
la zero)
Funcţia
Se apasă pentru a opri
temporar sunetul.
Se apasă din nou
„MUTING” pentru a readuce
sunetul la reglajele normale
(pagina 30).
9 „SOUND FIELD +/–" Se apasă pentru a selecta
(Câmp de sunet)
un câmp de sunet (pagina
43, 44, 46).
10 „PRESET TUNING Se apasă pentru a selecta o
+/-” (Acord presetare) staţie de presetare +/(pagina 49).
11 SELECTORUL DE Se apasă pentru a selecta
INTRARE
sursa de intrare pentru redr
(paginile 30, 31, 32, 47, 48,
49, 65).
continuare ___
5RO
Despre indicatorii de pe ecran
Denumirea
1 „LFE”
Funcţia
Se aprinde atunci când discul
redat conţine un canal LFE
(Efectele frecvenţelor joase), iar
ceea ce se reproduce este chiar
semnalul canalului LFE.
2 „SLEEP"
Se aprinde atunci când este
activat sleep timer-ul (pagina 60).
Literele (L, C, R, etc.) arată
canalele redate.
Cutiile din jurul literelor variază
pentru a arăta în ce fel receptorul
reduce sunetul sursă.
Faţă stânga
Faţă dreapta
Centru (monofonic)
Surround stânga
Surround dreapta
Surround (monofonic sau
componentele surround obţinute
prin procesare Pro Logic)
Exemplu:
Format de înregistrate (Faţă/
Surround): 3/2.1
Câmp de sunet: A.F.D. AUTO
3 Indicatori ai
canalului de
redare
L
R
C
SL
SR
S
Denumirea
6
Presetarea
indicatorilor
staţiilor
7 D.RANGE
(Interval
dinamic)
8 Indicatorii
tunerului
5 HDMI
6RO
Se aprinde atunci când receptorul
decodifică semnale Dolby Digital.
Notă
La redarea unui disc în format
Dolby Digital, asiguraţi-vă că aţi
realizat conexiuni digitale şi că IN
MODE (modul de intrare) este
configurat pe „AUTO”.
Se aprinde atunci când la acest
receptor se conectează o
componentă de redare cu ajutorul
unei mufe HDMI (pagina 17).
Se aprinde atunci când se foloseşte
receptorul pentru a acorda staţiile radio
(pagina 47), etc.
9 MEMORY
(Memorie)
Se aprinde atunci când este activată o
funcţie de memorie, spre exemplu
Presetarea Memoriei (pagina 49).
10 COAX
Se aprinde atunci când se selectează
intrarea DVD, iar semnalul sursă este un
semnal digital introdus prin mufa COAX IN
(Intrare coaxială).
11 OPT
Se aprinde atunci când modul de intrare (IN
MODE) este reglat pe „AUTO”, iar semnalul
sursă este un semnal digital introdus prin
mufa OPT IN (intrare optică).
12
4
DIGITAL
Funcţia
Se aprinde atunci când se foloseşte
receptorul pentru a acorda staţiile radio
presetate.
Pentru detalii cu privire la presetarea
staţiilor radio, vezi pagina 48.
Se aprinde atunci când este activată
compresia în interval dinamic (pagina 34).
PL/ „
PL” se aprinde atunci când
receptorul aplică prelucrarea Pro Logic
PLII semnalelor pe 2 canale, pentru a transmite
semnalele canalului central şi surround.
„
PLII” se aprinde atunci când este
activat decodorul Pro Logic II Film/Muzică.
13 DTS
14 SW
„
PLII” se aprinde atunci când este
activat decodorul Pro Logic II Film/Muzică.
Se aprinde atunci când receptorul
decodifică semnale DTS.
Notă
La redarea unui disc în format DTS,
asiguraţi-vă că aţi realizat conexiuni digitale
şi că IN MODE (modul de intrare) este
configurat pe „AUTO”.
Se aprinde atunci când semnalul audio este
transmis prin mufa SUBWOOFER.
Panoul din spate
1 secţiunea ANTENĂ
Mufă
pentru
ANTENA
FM
Face legătura cu
antena-fir furnizată
cu acest receptor
(pagina 21).
Borne
pentru
ANTENA
AM
Face legătura cu
antena-cadru AM
furnizată împreună
cu acest receptor
(pagina 21).
2 Secţiunea INTRARE / IEŞIRE
DIGITALĂ
4 Secţiunea DMPORT
Mufa
DMPORT
Face legătura
cu un adaptor
DIGITAL
MEDIA PORT
(pagina 59).
5 Secţiunea INTRARE AUDIO
Albă
(stânga)
Roşie
(dreapta)
Mufa
AUDIO IN
(Intrare
audio)
Face legătura
cu un player de
Super Audio
CD, CD player,
etc. (pagina 16,
19).
Mufa OPT
IN (intrare
optică)
Face legătura cu un
DVD player, etc.
Mufa COAX IN oferă
o calitate mai bună a
sunetului la volum
Mufa COAX ridicat (pagina 19).
IN (intrare
coaxială)
Mufă HDMI Face legătura cu un
IN/OUT
DVD player, player de
(Intrare/
discuri Blu-ray, etc.
ieşire HDMI) Imaginea este
transmisă pe un
televizor sau
proiector, iar sunetul
poate fi transmis
printr-un televizor
şi/sau difuzoarele
conectate la acest
receptor (pagina 17).
3 Secţiunea DIFUZOARE
Face legătura cu difuzoarele şi
subwoofer-ul furnizate (pagina 14).
7RO
Telecomanda
Puteţi utiliza telecomanda RM-AAU023
furnizată, pentru a opera receptorul şi a
controla componentele audio/video Sony
pe care trebuie să le opereze
telecomanda. Pentru mai multe detalii,
consultaţi secţiunea „Modificarea funcţiilor
butoanelor” (pagina 61).
RM-AAU023
Denumirea
Funcţia
1 TV
(pornire
/standby)
Apăsaţi simultan TV
şi TV (15)
pentru a porni sau a închide
televizorul.
AV
(pornire/
standby)
Apăsaţi pentru a porni sau a opri
componentele audio/video Sony pe
care trebuie să le opereze
telecomanda (pagina 61).
Dacă apăsaţi simultan
(2), se
vor opri şi receptorul şi alte
componente Sony (aparatul va intra
în modul standby).
Notă
Funcţia comutatorului AV
se
modifică automat de fiecare dată
când apăsaţi butoanele de intrare
(3).
2
(pornire/
standby)
Apăsaţi acest buton pentru a porni
sau a opri receptorul.
Pentru a opri toate componentele
Sony, apăsaţi simultan
3 Butoanele
de intrare
4 2CH
A.F.D.
MOVIE
(FILM)
MUSIC
(MUZICĂ)
5 THEATRE
(TEATRU)
8RO
şi AV
(1) (aparatul va intra în modul
standby).
Apăsaţi unul dintre butoane pentru
a selecta componenta pe care doriţi
s-o folosiţi. Atunci când apăsaţi
oricare dintre butoanele de
introducere, se va porni receptorul.
Funcţiile butoanelor sunt
configurate din fabrică pentru a
controla componentele Sony.
Puteţi modifica funcţiile butoanelor
urmând paşii de la „Modificarea
funcţiilor butoanelor" de la pagina
61.
Apăsaţi acest buton pentru a
selecta un câmp de sunet.
Apăsaţi acest buton pentru a
vizualiza imagini special potrivite
pentru filme şi pentru a transmite
automat sunetele de la difuzoarele
conectate la acest receptor.
Notă
Acest buton va funcţiona doar dacă
televizorul dvs. este compatibil cu
Modul Teatru (Theatre Mode).
Pentru mai multe detalii consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale
televizorului.
Denumirea
6 MENIU
DVD/BD
AUTO CAL
(Calibrare
automată)
7 D.TUNING
(Acord direct)
D. SKIP (Salt
disc)
8 ENTER
MEMORY
(Memorie)
9 AMP MENU
(MENIU AMP)
Funcţia
Apăsaţi acest buton pentru a
afişa meniul DVD-ului sau al
discului Blu-ray pe ecranul
televizorului. Apoi, utilizaţi
butoanele
şi
(17) pentru a realiza
operaţiunile din meniu.
Apăsaţi acest buton pentru
a activa funcţia de Calibrare
automată.
Apăsaţi acest buton pentru a
intra în modul de acord direct.
Apăsaţi acest buton pentru a
sări peste un disc atunci când
folosiţi un dispozitiv pentru
schimbarea mai multor
discuri.
Apăsaţi acest buton pentru a
introduce valoarea după
selectarea unui canal, disc sau
piesă, folosind butoanele
numerice ale televizorului,
video recorder-ului sau
tunerului satelit.
Apăsaţi acest buton pentru a
memora o staţie.
Apăsaţi acest buton pentru a
afişa meniul receptorului. Apoi,
Denumirea
13
MENU/HOM
E (MENIU/
ACASĂ)
Apoi, utilizaţi butoanele
10 „TOOLS/
OPTIONS”
(INSTRUMENTE
/ OPŢIUNI)
11 MUTING
(Reducerea
volumului la
zero)
12 TV VOL
+a)/–
MASTER VOL
+a)/– (Volum
principal)
,
şi
(17) pentru a realiza
operaţiunile din meniu.
14
REPLAY
(Reluare)
ADVANCE
(Avansare)
utilizaţi butoanele
şi
(17) pentru a realiza
operaţiunile din meniu.
Apăsaţi acest buton pentru a
selecta opţiunile DVD playerului sau ale player-ului de
discuri Blu-ray. Apăsaţi
simultan TV şi
„TOOLS/OPTIONS”
(Instrumente/Opţiuni) pentru a
afişa opţiunile aplicabile
televizorului Sony.
Se apasă pentru a opri
temporar sunetul.
Apăsaţi din nou butonul
„MUTING” pentru a reactiva
sunetul.
Apăsaţi simultan „MUTING” şi
TV (15) pentru a activa funcţia
televizorului de reducere a
volumului la zero.
Apăsaţi simultan TV VOL +/– şi
TV (15) pentru a regla nivelul
volumului televizorului.
Apăsaţi acest buton pentru a
regla simultan volumul
tuturor difuzoarelor.
Funcţia
Apăsaţi acest buton pentru a afişa
meniul video recorder-ului, al DVD
player-ului, tunerului satelit sau al
player-ului de discuri Blu-ray pe
ecranul televizorului.
Apăsaţi simultan „MENU/HOME”
(Meniu/Acasă) şi TV (15) pentru a
afişa meniul televizorului.
a)b)
TV CH +/–
PRESET
+/–
Apăsaţi acest buton pentru a sări
peste o piesă a CD player-ului, DVD
player-ului sau a player-ului de discuri
Blu-ray.
Apăsaţi acest buton pentru a relua
scena anterioară sau pentru a derula
înainte scena curentă a video
recorder-ului, DVD player-ului sau a
player-ului de discuri Blu-ray.
Apăsaţi acest buton pentru a:
- căuta piesele în direcţia
normală/inversă a DVD player-ului.
- începe derularea rapidă
înainte/înapoi a video recorder-ului,
CD player-ului sau a player-ului de
discuri Blu-ray.
Apăsaţi acest buton pentru a începe
redarea video recorder-ului, a CD
player-ului, DVD player-ului sau a
player-ului de discuri Blu-ray.
Apăsaţi acest buton pentru a întrerupe
redarea sau înregistrarea video
recorder-ului, a CD player-ului, DVD
player-ului sau a player-ului de discuri
Blu-ray. (De asemenea începe
înregistrarea cu componentele în
modul de înregistrare standby.)
Apăsaţi acest buton pentru a opri
redarea video recorder-ului, a CD
player-ului, DVD player-ului sau a
player-ului de discuri Blu-ray.
Apăsaţi simultan TV CH +/– şi TV
(15) pentru a selecta canalele TV
presetate.
Apăsaţi acest buton pentru a selecta
- staţiile presetate.
- canalele presetate ale video
recorder-ului sau ale tunerului satelit.
TUNING +/– Apăsaţi acest buton pentru a scana o
(Acord)
staţie.
MOD FM
Apăsaţi acest buton pentru a selecta
recepţie FM monofonică sau stereo.
continuare ___
9RO
Denumir
ea
15 TV
16
RETURN
/
EXIT
(Revenire/
ieşire)
Funcţia
Apăsaţi simultan TV şi butonul cu
inscripţie de culoare portocalie, pentru
ca televizorul să poată funcţiona.
Apăsaţi acest buton pentru a:
- reveni la meniul anterior.
- ieşi din meniu în timp ce meniul sau
ghidul afişat pe ecran al video recorderului, al DVD player-ului, tunerului satelit
sau al player-ului de discuri Blu-ray este
afişat pe ecranul televizorului.
Apăsaţi simultan „RETURN/EXIT”
(Revenire/ ieşire)
şi TV (15)
pentru a reveni la meniul anterior sau
pentru a ieşi din meniul televizorului în
timp ce meniul este afişat pe ecran.
17
După apăsarea tastelor AMP MENU
(Meniu AMP)
(9), DVD/BD MENU (Meniu DVD/BD)
(6),
sau MENU/HOME (Meniu/Acasă) (13),
apăsaţi
selecta
sau
pentru a
setările. Apoi, apăsaţi
pentru a
introduce selecţia, dacă aţi apăsat
înainte „DVD/BD MENU” (Meniu
DVD/BD) sau „MENU/HOME”
(Meniu/Acasă).
18
DISPLA
Y
(Afişare)
19 -/--
>10
CLEAR
(ŞTERGERE)
10RO
Apăsaţi
şi pentru a introduce
selecţia receptorului, a video recorderului, tunerului satelit, CD player-ului,
DVD player-ului sau a player-ului de
discuri Blu-ray.
Apăsaţi acest buton pentru a selecta
informaţiile afişate pe ecranul TV al
video recorder-ului, tunerului satelit, CD
player-ului, DVD player-ului sau al
player-ului de discuri Blu-ray.
Apăsaţi simultan „DISPLAY” (Afişare) şi
TV (15) pentru a afişa informaţiile
televizorului pe ecranul TV.
Apăsaţi acest buton pentru a selecta
modul de introducere a canalului, una
sau două cifre la video recorder.
Apăsaţi simultan -/-- şi TV (15) pentru a
selecta modul de introducere a
canalului, una sau două cifre la
televizor.
Apăsaţi acest buton pentru a selecta
numerele pieselor (din 10) ale CD
player-ului.
Apăsaţi acest buton pentru a şterge
greşeala atunci când apăsaţi butonul
numeric incorect.
Denumirea
20 Butoanele
numerice (număr
5a))
Funcţia
Apăsaţi acest buton pentru a:
- preseta/acorda pentru a
preseta staţiile.
- selecta numerele pieselor CD
player-ului, DVD player-ului
sau ale player-ului de discuri
Blu-ray. Apăsaţi 0/10 pentru a
selecta piesa cu numărul 10.
- selecta numerele canalelor
de pe video recorder sau
tunerul satelit.
Apăsaţi simultan butoanele
numerice şi TV (15) pentru a
selecta posturile TV.
21 TV INPUT
(Intrare TV)
Apăsaţi simultan TV INPUT
(Intrare TV) şi TV (15) pentru a
selecta semnalul de intrare
(intrare TV sau intrare video).
SLEEP
Apăsaţi acest buton pentru a
(Adormire)
activa funcţia Sleep Timer şi
durata după care se va opri
automat receptorul.
a)
Butoanele: nr. 5, TV VOL +/MASTER VOL + şi
au puncte tactile. Folosiţi punctele tactile ca
referinţă pentru operarea receptorului.
b)
Acest buton este disponibil şi pentru operarea
adaptorului DIGITAL MEDIA PORT. Pentru detalii
cu privire la funcţia butonului, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale adaptorului DIGITAL
MEDIA PORT.
Note
• Este posibil ca unele funcţii explicate în această
secţiune să nu fie operabile. Acest lucru depinde de
model.
• Explicaţia de mai sus intenţionează a fi un simplu
exemplu. Prin urmare, în funcţie de componentă, se
poate ca operaţia de mai sus să nu fie posibilă, sau
poate opera altfel decât conform descrierii.
1: Instalarea
difuzoarelor
Doar pentru HT-SS1300
Acest receptor vă permite să utilizaţi un
sistem de difuzoare cu canal 5.1. Pentru a
vă bucura complet de un sunet surround
multi-canal similar celui dintr-un
cinematograf, conectaţi toate difuzoarele
(două difuzoare frontale, unul central şi
două surround) şi un subwoofer (canal
5.1).
Doar pentru HT-SF1300
A Difuzor frontal (stânga)
B Difuzor frontal (dreapta)
C Difuzor central
C Difuzor surround (stânga)
E Difuzor surround (dreapta)
F Subwoofer
Sfat util
Puteţi amplasa subwoofer-ul oriunde doriţi,
deoarece acesta nu emite semnale direcţionale
ridicate.
A Difuzor frontal (stânga)
B Difuzor frontal (dreapta)
C Difuzor central
D Difuzor surround (stânga)
E Difuzor surround (dreapta)
F Subwoofer
11RO
Instalarea difuzoarelor pe o
suprafaţă plană
Înainte de a instala difuzorul şi subwooferul, ataşaţi sub ele pad-urile furnizate,
pentru a evita vibraţiile sau mişcările,
conform ilustraţiei de mai jos.
Exemplu de difuzor frontal HTSS1300
Instalarea difuzoarelor pe
perete
Puteţi instala difuzoarele pe perete.
1
Pregătiţi şuruburi (nu sunt incluse)
potrivite pentru cârligull din
spatele fiecărui difuzor. Urmăriţi
ilustraţiile de mai jos.
peste 25 mm
Cârligul din spatele difuzorului
Doar pentru HT-SF1300
Trebuie să ataşaţi pad-urile furnizate doar
sub difuzorul central şi subwoofer.
Doar pentru HT-SS1300
Trebuie să ataşaţi pad-urile furnizate sub
toate difuzoarele şi subwoofer.
Instalarea difuzoarelor pe
suportul de difuzoare
Doar pentru HT-SS1300
Pentru o flexibilitate sporită în
poziţionarea difuzoarelor, folosiţi suportul
opţional pentru difuzoare WS-FV11 sau
WS-FV10D (disponibil doar în anumite
ţări). Pentru mai multe detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale suportului
pentru difuzoare.
Doar pentru HT-SF1300
Pentru o mai mare flexibilitate în
poziţionarea difuzoarelor, folosiţi suportul
pentru difuzoare furnizat. Pentru mai
multe detalii, consultaţi ghidul de instalare
al suportului pentru difuzoare.
12RO
2 Fixaţi şuruburile de perete.
Şuruburile ar trebui să pătrundă pe o
distanţă de 5-7 mm.
3 Atârnaţi difuzoarele de
şuruburi.
Exemplu de instalare a difuzoarelor pe
perete
Cârligul din spatele difuzorului
Note
• Folosiţi şuruburi potrivite pentru materialul şi
rezistenţa zidului. Zidurile din rigips sunt
deosebit de fragile, aşa că şuruburile trebuie
montate pe o grindă şi apoi fixate de perete.
Instalaţi difuzoarele pe un perete consolidat,
vertical şi drept.
• Pentru informaţii despre materialul din care
este făcut peretele sau despre ce şuruburi
trebuie utilizate, contactaţi un magazin sau un
instalator specializat.
• Sony nu îşi asumă răspunderea pentru
accidentele sau deteriorările provocate de o
instalare incorectă, de rezistenţa insuficientă
a peretelui sau de instalarea incorectă a
şuruburilor, de calamităţi naturale, etc.
• Pentru HT-SF1300, dacă instalaţi difuzoarele
pe perete, nu trebuie să ataşaţi suportul de
difuzoare furnizat.
13RO
2: Conectarea difuzoarelor
Conector
Cablu pentru difuzoare (furnizat)
A Difuzor frontal (stânga)
B Difuzor frontal (dreapta)
C Difuzor central
C Difuzor surround (stânga)
E Difuzor surround (dreapta)
F Subwoofer
14RO
Notă cu privire la cablurile
pentru difuzoare
Pentru a conecta corect
difuzoarele
Conectorul cablurilor pentru difuzoare are
aceeaşi culoare ca şi mufa la care trebuie
conectat. La conectarea unui cablu pentru
difuzor, asiguraţi-vă că se vor potrivi
conectorul colorat cu mufa difuzorului de pe
receptor.
Verificaţi tipul difuzorului după eticheta
difuzorului* de pe panoul din spate sau din
partea inferioară a difuzoarelor.
Conectorul
Roşu
Alb
Gri
Albastru
Verde
Mov
Mufa difuzorului
FAŢĂ DR.
FAŢĂ STG.
SUR DR.
SUR STG.
CENTRU
SUBWOOFER
Caracterul de pe Tipul de difuzor
eticheta
difuzorului
L
Faţă stânga
R
Faţă dreapta
SL
Surround stânga
SR
Surround dreapta
* Difuzorul central şi subwoofer-ul nu au
caracterul pe eticheta difuzorului. Pentru
detalii cu privire la tipul de difuzor, consultaţi
pagina 3.
15RO
3: Conectarea
componentelor audio/video
Modul de conectare a
componentelor
Această secţiune descrie modul de
conectare a componentelor la receptor.
Înainte de a începe, consultaţi secţiunea
„Componenta ce urmează a fi conectată”
de mai jos, pentru a vedea în ce pagini se
descrie modul de conectare a
componentelor audio/video. După
conectarea tuturor componentelor treceţi
la pasul „4: Conectarea antenelor”
(pagina 21).
Componenta ce urmează a fi
conectată
Pentru conectare
Componente audio
• Super Audio CD player/
CD player
Componente cu mufă HDMI
Componente video
• TV
• DVD player/DVD recorder
• VCR
16RO
Vezi
pagina 16
pagina 17
pagina 19
Conectarea
componentelor audio
Următoarea ilustraţie prezintă modul de
conectare a componentelor audio precum
Super Audio CD player-ul sau CD playerul. Înainte de a conecta cablurile,
deconectaţi cablul de alimentare de CA
(alimentare de la reţea).
Semnal
audio
Conectarea componentelor cu
mufe HDMI
HDMI este prescurtarea de la denumirea
în limba engleză pentru „Interfaţă
multimedia de înaltă definiţie”. Această
interfaţă transmite semnalele video şi
audio în format digital. Înainte de a
conecta cablurile, deconectaţi cablul de
alimentare de CA (alimentare de la reţea).
Notă
Schimbaţi setarea din fabrică a butonului de
intrare DVD de pe telecomandă, astfel încât să
îl puteţi utiliza pentru a comanda DVD playerul. Pentru mai multe detalii, consultaţi
secţiunea „Modificarea funcţiilor butoanelor”
(pagina 61).
Caracteristica HDMI
• Prin difuzoarele conectate la receptor se
poate emite un semnal audio digital transmis
prin HDMI Semnalul suportă Dolby Digital,
DTS şi PCM linear.
• Acest receptor suportă transmisie xvYCC.
• Acest receptor suportă Comanda pentru
funcţia HDMI Consultaţi secţiunea „Comanda
HDMI” (pagina 52) pentru mai multe detalii.
DVD player
TV, proiector, etc.
Tuner satelit,
Set-top box
Semnal audio/video
Player de discuri
Blu-ray
Semnal audio/video
Semnal audio/video
Semnal audio/video
A Cablu HDMI (nefurnizat)
Vă recomandăm folosirea unui cablu HDMI Sony.
17RO
continuare______
Note despre conexiunile HDMI
• Folosiţi un cablu HDMI cu logo-ul HDMI
(fabricat de Sony).
• Prin mufele SPEAKERS (Difuzoare) şi mufa
HDMI OUT (Ieşire HDMI) se emite un semnal
audio care intră în mufa HDMI IN (Intrare
HDMI). Nu se transmite prin alte mufe audio.
• Semnalele video care intră în mufa HDMI IN
(Intrare HDMI) pot fi transmise doar prin mufa
HDMI OUT (Ieşire HDMI).
• Atunci când doriţi să ascultaţi sunetele
difuzorului TV, configuraţi „AUDIO FOR
HDMI” (Audio pentru HDMI) din meniul
VIDEO în poziţia „TV+AMP” (pagina 40).
Dacă nu puteţi reda programele cu canale
multiple, configuraţi pe „AMP”. Sunetul nu va
fi însă emis prin difuzorul televizorului.
• Nu vor fi emise semnalele audio
multiple/stereo ale unui Super Audio CD.
• Porniţi receptorul atunci când semnalele
video şi audio ale unei componente de
redare se emit pe televizor prin receptor.
Dacă receptorul nu este alimentat cu energie,
nu se transmite nici video nici audio.
• Semnalele audio (frecvenţa de eşantionare,
lungime biţilor, etc.) transmise printr-o mufă
HDMI pot fi suprimate de componenta
conectată. Verificaţi configurarea
componentei conectate dacă imaginea este
proastă sau dacă nu se transmite sunet
printr-o componentă conectată cu ajutorul
cablului HDMI.
• Sunetul poate fi întrerupt când este
modificată frecvenţa de eşantionare sau
numărul de canale ale semnalelor de ieşire
audio de la componenta de redare.
18RO
• În cazul în care componenta conectată nu
este compatibilă cu tehnologia de protecţie a
drepturilor de autor (HDCP), imaginea şi/sau
sunetul de la mufa HDMI OUT (Ieşire HDMI)
pot fi transmise distorsionat sau pot să nu fie
transmise deloc.
În acest caz, verificaţi specificaţia
componentei conectate.
• Puteţi utiliza PCM linear cu canale multiple
doar cu ajutorul unei conexiuni HDMI.
• Configuraţi rezoluţia imaginii componentei de
redare la 720p, 1080i sau 1080p atunci când
transmiteţi sunet cu canale multiple 96 kHz
printr-o conexiune HDMI.
• Nu vă recomandăm să folosiţi un cablu de
conversie HDMI-DVI. La conectarea unui
cablu de conversie HDMI-DVI la o
componentă DVI-D, este posibil să nu se
transmită sunetul şi/sau imaginea.
• Este posibil să trebuiască să realizaţi
anumite reglaje la rezoluţia imaginii playerului înainte de a folosi PCM linear cu canale
multiple. Consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale player-ului.
• Pentru detalii cu privire la configurarea HDMI
a componentei conectate, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale componentei
conectate.
Înainte de a conecta cablurile, deconectaţi
cablul de alimentare de CA (alimentare de
la reţea).
Conectarea
componentelor video
Următoarea ilustraţie prezintă modul de
conectare a componentelor video precum
DVD player-ul, DVD recorder-ul sau VCR.
Nu este necesar să conectaţi toate
cablurile. Conectaţi cablurile audio şi
video conform mufelor componentelor.
Semnal audio
Semnal audio
Semnal audio
A Cablu optic digital (nefurnizat)
B Cablu audio (nefurnizat)
19RO
C Cablu coaxial digital (nefurnizat)
La conectarea unui DVD player
Schimbaţi setarea din fabrică a butonului de
intrare DVD de pe telecomandă, astfel încât să
îl puteţi utiliza pentru a comanda DVD playerul. Pentru mai multe detalii, consultaţi
secţiunea „Modificarea funcţiilor butoanelor”
(pagina 61).
Note
• Nu puteţi înregistra pe DVD recorder sau VCR
prin acest receptor. Pentru mai multe detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale DVD
recorder-ului sau VCR-ului.
• Pentru a introduce audio digital cu canale
multiple de la DVD player, configuraţi ieşirea
audio digitală de pe DVD player. Consultaţi
instrucţiunile de operare furnizate împreună
cu DVD player-ul.
• Pentru a transmite sunet de la difuzoarele
frontale şi de la subwoofer doar când
selectaţi intrarea DVD,
- Conectaţi DVD player-ul la mufa DVD
COAX IN (intrare coaxială) de pe receptor.
- Apăsaţi 2CH.
• Conectaţi ieşirea video a DVD player-ului,
DVD recorder-ului şi VCR-ului la televizor,
astfel încât imaginea să fie afişată pe TV.
Pentru mai multe detalii consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale fiecărei
componente conectate.
• La conectarea cablurilor optice digitale,
introduceţi ştecărele drept, până ce se aude
un clic.
• Nu îndoiţi sau legaţi cablurile optice digitale.
Sfaturi utile
• Toate mufele audio digitale sunt compatibile
cu frecvenţele de eşantionare 32 kHz, 44,1
kHz, 48 kHz, şi 96 kHz
• Pentru a transmite sunetul televizorului prin
difuzoarele conectate la receptor:
- Conectaţi mufele de ieşire audio ale
televizorului la mufele TV AUDIO IN (intrare
audio TV) ale receptorului.
- Opriţi volumul televizorului sau activaţi
funcţia de reducere la zero a volumului
acestuia.
20RO
4: Conectarea antenelor
Conectaţi antena-cadru AM şi antena-fir FM care
v-au fost furnizate.
Înainte de a conecta antenele, deconectaţi cablul
de alimentare de CA (alimentare de la reţea).
Antenă-fir FM (furnizată)
Antenă cadru AM (furnizată)
• Forma conectorului variază în funcţie de codul
regional al acestui receptor.
Note
• Pentru a preveni producerea de zgomote,
ţineţi antena la distanţă de receptor şi de alte
componente.
• Asiguraţi-vă că aţi întins antena-fir pentru FM
pe întreaga lungime.
• După conectarea antenei-fir pentru FM,
încercaţi pe cât posibil să o menţineţi în poziţie
orizontală.
21RO
5: Pregătirea receptorului şi
a telecomenzii
Conectarea cablului de
alimentare de CA (alimentare
de la reţea)
Conectaţi cablul de alimentare de CA
(alimentare de la reţea) la o priză de
perete.
Cablul de
alimentare de CA
(de la reţea)
Realizarea operaţiilor de
configurare iniţială
Înainte de a utiliza receptorul pentru prima
dată, iniţializaţi-l prin următoarea
procedură. Această procedură se poate
folosi şi pentru a readuce reglajele la
configurările implicite din fabrică.
În acest scop, folosiţi butoanele de pe
receptor.
1,2
1
2
Apăsaţi
pentru a opri
receptorul.
Ţineţi apăsat
secunde.
La priza de perete
22RO
timp de 5
Pe ecran apare puţin mesajul
„CLEARING” (În curs de ştergere), apoi
„CLEARED” (Şters). Toate reglajele pe
care le-aţi modificat sau ajustat sunt
readuse la setările iniţiale.
Introducerea bateriilor în
telecomandă
Introduceţi două baterii R6 (mărimea AA) în
telecomanda RM-AAU023. La instalarea
bateriilor respectaţi polaritatea.
Note
• Nu lăsaţi telecomanda în locuri extrem de
calde sau cu umiditate excesivă.
• Nu utilizaţi o baterie nouă împreună cu unele
uzate.
• Nu combinaţi bateriile cu mangan cu alte
tipuri de baterii.
• Nu expuneţi senzorul de infraroşu în bătaia
directă a soarelui ori a unei surse luminoase.
Acest lucru poate provoca defectarea
aparatului.
• Dacă nu utilizaţi telecomanda pentru o
perioadă de timp mai îndelungată, scoateţi
bateriile din telecomandă pentru a evita
defecţiunile provocate de scurgerea
electrolitului din baterii şi de corodare.
6: Calibrarea automată a
configurărilor
corespunzătoare
(CALIBRARE AUTOMATĂ)
Acest receptor este echipat cu tehnologie
DCAC (Calibrare automată digitală pentru
cinema), ce vă permite să realizaţi calibrarea
automată astfel:
• Verificaţi conexiunea dintre fiecare difuzor şi
receptor.
• Reglaţi nivelul difuzorului.
• Măsuraţi distanţa dintre fiecare difuzor şi
poziţia dvs. de ascultare.
• Măsuraţi polaritatea difuzorului.
• Măsuraţi caracteristicile de frecvenţă.*
• Rezultatul măsurătorii nu se foloseşte la
semnale cu o frecvenţă de eşantionare de
peste 96 kHz.
Sistemul DCAC este proiectat astfel încât să
obţineţi un balans corespunzător al sunetului în
camera dumneavoastră. Puteţi regla însă
manual nivelele şi balansul difuzorului, după
preferinţe. Pentru mai multe detalii consultaţi
secţiunea „7: Reglarea nivelelor şi balansului
difuzoarelor (TEST TONE – Ton de test)”
(pagina 28).
• Este posibil ca la înlocuirea bateriilor
butoanele de pe telecomandă să fie readuse
la setările din fabrică. Dacă se întâmplă acest
lucru, stabiliţi din nou funcţiile butoanelor
(pagina 61).
Sfat util
La o utilizare normală, bateriile trebuie să
dureze aproximativ trei luni. Dacă telecomanda
nu mai funcţionează bine cu receptorul,
înlocuiţi toate bateriile cu unele noi.
23RO
Înainte de realizarea
Calibrării automate
Exemplu: HT-SS1300
Microfon de
optimizare
Înainte de a realiza Calibrarea automată,
configuraţi şi conectaţi difuzoarele (pagina 11,
14).
• Mufa AUTO CAL MIC (Microfon pentru
calibrare automată) se foloseşte doar pentru
microfonul cu optimizare furnizat. Nu
conectaţi alte microfoane la această mufă.
În caz contrar, puteţi defecta receptorul şi
microfonul.
• În timpul calibrării, din difuzoare se va auzi
un sunet foarte puternic. Nu puteţi regla
volumul. Fiţi atent la prezenţa copiilor sau la
efectul asupra vecinilor.
• Realizaţi Calibrarea automată într-un mediu
silenţios, pentru a evita efectele zgomotului
şi a obţine o măsurătoare cât mai corectă.
• Dacă există obstacole între microfonul de
optimizare şi difuzoare, calibrarea nu se
poate realiza corect. Îndepărtaţi orice
obstacole din zona de măsurare pentru a
evita erorile.
Notă
Dacă s-a activat funcţia de reducere a
volumului la zero înainte de realizarea Calibrări
automate, funcţia de reducere a volumului la
zero va fi dezactivată automat.
1 Conectaţi microfonul de
optimizare furnizat la mufa
AUTO CAL MIC (Microfon de
calibrare automată).
2
Configuraţi microfonul de
optimizare.
Amplasaţi microfonul de optimizare la
poziţia de ascultare. Puteţi folosi şi un
scaun sau un trepied pentru ca
microfonul de optimizare să rămână
la aceeaşi înălţime ca urechile dvs.
Sfat util
Atunci când difuzorul este îndreptat către
microfonul de optimizare, se va obţine o
măsurătoare mai corectă.
24RO
Realizarea Calibrării automate
comutator
Butoane de
intrare
Sfat util
La începerea calibrării automate:
- Păstraţi o oarecare distanţă între difuzoare şi
poziţia de ascultare pentru a preveni erorile de
măsurare. Acestea se produc datorită faptului
că în timpul măsurătorilor, difuzoarele emit
semnale de test.
- Nu faceţi zgomot, pentru ca măsurătoarea să
fie mai corectă.
Pentru a anula Calibrarea automată
AUTO CAL
(Calibrare
automată)
AMP MENU
(Meniu AMP)
MUTING
(Fără sunet)
MASTER
VOL +/(Volum
principal)
Apăsaţi AMP MENU (Meniu
AMP), apoi apăsaţi AUTO CAL
(Calibrare automată).
Puteţi selecta şi „A.CAL YES” (Calibrare
automată da) în meniul
A. CAL (Calibrare automată).
Pe afişaj vor apărea următoarele.
A.CAL [5] —► A.CAL [4] —► A.CAL [3] —►
A.CAL [2] —► A.CAL [1]
Procesul de măsurare va dura aproximativ 30
de secunde. Tabelul de mai jos arată afişajul
la începerea măsurătorii.
Măsurătoare pentru
Afişajul
Existenţa difuzorului
Amplificarea difuzorului,
distanţa, frecvenţa de
răspuns
Amplificarea şi distanţa
subwoofer-ului
TONE (Ton)
T.S.P.
WOOFER
Notă
Nu puteţi măsura înălţimea difuzoarelor surround.
Configuraţi această valoare folosind parametrii „SUR
POS.” (Poziţie surround) din meniul SYSTEM
(Sistem) (pagina 35).
Funcţia de calibrare automată va fi
anulată dacă realizaţi următoarele acţiuni
în timpul procesului de măsurare:
- Apăsaţi
sau „MUTING” (Reducerea
volumului la zero).
- Apăsaţi butoanele de intrare de pe
telecomandă sau „INPUT SELECTOR”
(Selector intrare) de pe receptor.
– Modificaţi nivelul volumului.
– Apăsaţi din nou „AUTO CAL” (Calibrare
automată).
Confirmarea/salvarea
rezultatelor măsurătorilor
1
Confirmarea rezultatului
măsurătorii.
Atunci când se încheie
măsurătoarea, se aude un beep,
iar pe ecran apare rezultatul
măsurătorii.
Rezultatul
măsurătorii
Afişajul
Explicaţie
Atunci când
procesul de
măsurare se
realizează cu
succes
SAVE
(Salvare)
Mergeţi la Pasul 2.
Atunci când
procesul de
măsurare
eşuează
ERROR
(Eroare)
XXXX
Consultaţi secţiunea
„Când apar codurile
de eroare” (pagina
26).
continuare_______
25RO
2
Apăsaţi
în mod repetat
pentru a selecta elementul. Apoi
apăsaţi
.
Elementul
Explicaţia
„RETRY”
Realizează din
(Reîncercare) nou calibrarea
automată.
„SAVE”
Salvează rezultatele
(Salvare)
măsurătorii şi iese din
procesul de configurare.
„WARN CHK” Afişează o avertizare în
(Verificare
legătură cu rezultatele
avertizare)
măsurătorilor. Consultaţi
secţiunea „Când selectaţi
WARN CHK” (pagina 27).
„PHASE”
Afişează faza fiecărui
(Fază)
difuzor (în fază/în afara
fazei). Consultaţi
secţiunea „Când selectaţi
PHASE” (pagina 27).
„DISTANCE” Afişează rezultatul
(Distanţă)
măsurătorii pentru
distanţa difuzorului.
„LEVEL”
Afişează rezultatul
(Nivelul)
măsurătorii pentru nivelul
difuzorului.
„EXIT”
Iese din procesul de
(Ieşire)
configurare fără a salva
rezultatele
măsurătorilor.
3
Salvaţi rezultatul măsurătorii.
Selectaţi „SAVE” (Salvare) la pasul 2.
Se salvează rezultatele măsurătorilor.
Când apar coduri de eroare
Încercaţi soluţiile şi realizaţi din nou
calibrarea automată.
Cod de
Cauza şi soluţiile
eroare
„ERROR 32” Nu a fost detectat niciunul
(Eroare 32) dintre difuzoare. Asiguraţi-vă
că microfonul de optimizare
este conectat corect şi realizaţi
din nou Calibrarea automată.
Dacă microfonul de optimizare
este conectat corect, dar apare
codul de eroare, cablul
microfonului de optimizare
poate fi deteriorat sau conectat
necorespunzător.
„ERROR
• Nu este conectat niciunul
F33” (Eroare dintre difuzoarele frontale sau
F33)
este conectat doar un difuzor
frontal.
• Nu este conectat microfonul
de optimizare.
„ERROR SR Unul dintre difuzoarele surround
33” (Eroare (stânga sau dreapta) nu este
SR 33)
conectat.
„ERROR
SW 33”
(Eroare SW
33)
„ERROR 33”
(Eroare 33)
Nu este conectat subwooferul.
Conectaţi subwooferul la borna
„SUBWOOFER”.
Detectare eronată a difuzorului
din cauza zgomotului.
Asiguraţi-vă că în timpul
Calibrării automate mediul este
silenţios.
„ERROR 35” Din difuzoare se aude un sunet
(Eroare 35) similar unui beep atunci când
se realizează Calibrarea
automată. Realizaţi din nou
Calibrarea automată.
Pentru a remedia eroarea
1 Înregistraţi codul de eroare.
2 Apăsaţi butonul
, pe ecran apare mesajul
„RETRY Y” (Reîncercare Y).
3 Remediaţi eroarea.
Pentru detalii, consultaţi secţiunea „Când apar
codurile de eroare” de mai sus.
pentru a realiza din nou
4 Apăsaţi
Calibrarea automată.
26RO
Atunci când selectaţi „WARN CHK”
(Verificare avertizare)
Atunci când selectaţi „PHASE”
(Fază)
Dacă este prezentă o avertizare cu privire
la rezultatul măsurătorii, sunt afişate
informaţii detaliate.
Puteţi verifica faza fiecărui difuzor (fază
de intrare/fază de ieşire).
Apăsaţi butonul
pentru a reveni
la pasul 2 de la „Confirmarea/
salvarea rezultatelor
măsurătorilor”.
Codul de
avertizare
„WARN 40”
(Avertizare
40)
„WARN 41”
(Avertizare
41)
„WARN 42”
(Avertizare
42)
„WARN 43”
(Avertizare
43)
„NO WARN”
(Nicio
avertizare)
Apăsaţi în mod repetat
pentru a
selecta un difuzor, apoi apăsaţi
pentru a reveni la pasul 2 din
„Confirmarea/salvarea rezultatelor
măsurătorilor”.
Explicaţia
Afişajul
S-a realizat cu succes
Calibrarea automată. Cu toate
acestea, nivelul zgomotului
este foarte ridicat. Este posibil
să puteţi realiza cu succes
Calibrarea automată dacă
încercaţi din nou, deşi
măsurătoarea nu poate fi
realizată în toate mediile.
Încercaţi să realizaţi Calibrarea
automată într-un mediu
silenţios.
Sunetul introdus prin
microfonul de optimizare este
în afara intervalului acceptabil.
Acesta este mai tare decât cel
mai tare sunet ce poate fi
măsurat. Încercaţi să realizaţi
din nou Calibrarea automată
atunci când mediul este
suficient de silenţios pentru a
permite o măsurare corectă.
Volumul receptorului este în
afara intervalului acceptabil.
Încercaţi să realizaţi din nou
Calibrarea automată atunci
când mediul este suficient de
silenţios pentru a permite o
măsurare corectă.
Nu pot fi detectate distanţa şi
poziţia unui subwoofer. Acest
lucru poate fi provocat de
zgomot. Încercaţi să realizaţi
Calibrarea automată într-un
mediu silenţios.
Nu există informaţii de
avertizare.
* IN
* OUT
Explicaţia
Difuzorul se află în
fază.
Difuzorul se află în
afara fazei. Este
posibil ca bornele
„+” şi „-” ale
difuzorului să fie
conectate invers.
* reprezintă un canal al difuzorului.
FL
FR
C
SL
SR
SW
Faţă stânga
Faţă dreapta
Centru
Surround stânga
Surround drapta
Subwoofer
Sfat util
În funcţie de poziţia subwooferului, este
posibil ca rezultatele măsurătorilor de
polaritate să varieze. Cu toate acestea, nu
vor exista probleme, chiar dacă veţi
continua să utilizaţi receptorul cu acea
valoare.
După ce aţi terminat
Deconectaţi microfonul de optimizare de
la receptor.
Notă
Dacă aţi schimbat poziţia difuzoarelor, vi se
recomandă să realizaţi din nou Calibrarea
automată pentru a asculta sunet surround.
27RO
Parametrii meniului „A. CAL”
(Calibrare automată)
Puteţi utiliza meniul „A. CAL” pentru a realiza
setări pentru funcţia de Calibrare automată
care să se potrivească preferinţelor
dumneavoastră.
Selectaţi „8-A. CAL” în meniurile
amplificatorului. Pentru mai multe detalii cu
privire la reglarea parametrilor, consultaţi
secţiunile „Navigarea prin meniuri” (pagina 33)
şi „Prezentarea generală a meniurilor” (pagina
34).
7: Reglarea nivelelor şi
balansului difuzoarelor
(TEST TONE) (Tonul de test)
Puteţi regla nivelele şi balansul difuzoarelor în
timp ce ascultaţi tonul de test din poziţia dvs.
de ascultare.
Sfat util
Receptorul foloseşte un ton de test cu o
frecvenţă centrată la 800 Hz.
■ AUTO CAL (Calibrare automată da/nu)
• „A. CAL NO” (Calibrare automată – nu)
Nu este activată funcţia de Calibrare
automată.
• „A. CAL YES” (Calibrare automată – da)
Începe funcţia de Calibrare automată.
■ „CAL LOAD” (Încărcare
calibrare)*
• „LOAD YES” (Încărcare – da)
Selectaţi această opţiune atunci când doriţi
să încărcaţi rezultatul salvat al Calibrării
automate.
• „LOAD NO” (Încărcare – nu)
Selectaţi această opţiune atunci când nu
doriţi să încărcaţi rezultatul salvat al Calibrării
automate.
* Puteţi selecta acest parametru doar după ce
aţi realizat Calibrarea automată şi aţi salvat
setările.
28RO
MASTER
VOL +/(Volum
principal)
1
Apăsaţi „AMP MENU” (Meniu
AMP).
Pe ecran apare mesajul „1-LEVEL” (1-Nivel).
2
pentru a
3
Apăsaţi în mod repetat
pentru a selecta „T. TONE”
(Ton de test).
4
Apăsaţi
sau
pentru a
introduce parametrul.
Apăsaţi
sau
intra în meniu.
5
Apăsaţi în mod repetat
pentru a selecta „T. TONE Y”
(Ton de test Y).
Tonul de test este transmis prin fiecare
difuzor în următoarea ordine:
Faţă stânga —► Centru —► Faţă
dreapta —► Surround dreapta —►
Surround stânga —► Subwoofer.
6
Reglaţi nivelele şi balansul
difuzorului folosind meniul
„LEVEL" (Nivel) astfel încât
nivelul tonului de test să fie
acelaşi din fiecare difuzor.
Pentru mai multe detalii, consultaţi
secţiunea „Reglarea nivelului (meniul
LEVEL - Nivel)” (pagina 37).
Sfaturi utile
•
Pentru a regla simultan nivelul
tuturor difuzoarelor, apăsaţi „MASTER
VOL +/- (Volum principal). Puteţi folosi şi
butonul „MASTER VOLUME” (Volum
principal) de pe receptor.
•
Valoarea ajustată este afişată pe
ecran în timpul ajustării.
Pentru a opri tonul de test
Repetaţi paşii de la 1 la 5 de mai sus. Apoi
selectaţi „T. TONE N” la pasul 5.
29RO
Selectarea unei
componente
Intrare
selectată
[Afişaj]
DMPORT
[DMPORT]
VIDEO 1 sau
VIDEO 2
[VIDEO 1 sau
VIDEO 2]
BD
[BD]
DVD
[DVD]
SAT
[SAT]
MUTING
(Reducerea
volumului la
zero)
TV
[TV]
SA-CD/CD
[SA-CD/CD]
TUNER
[banda FM sau
AM]
1 Apăsaţi butonul de introducere
pentru a selecta o componentă.
Puteţi folosi şi butonul „INPUT
SELECTOR” (Selectare intrare) de pe
receptor.
Pe afişaj va apărea intrarea selectată.
Componentele ce pot fi
redate
Adaptorul DIGITAL
MEDIA PORT conectat la
mufa DMPORT
Aparatul VCR, etc.
conectat la mufa VIDEO
1 sau VIDEO 2
Player-ul de discuri Bluray, etc., conectat la mufa
BD
DVD player-ul, etc.,
conectat la mufa DVD
Tunerul satelit, set-top
box, etc., conectat la
mufa SAT
Televizorul, etc., conectat
la mufa TV
Aparatul Super Audio
CD/CD player, etc.,
conectat la mufa SACD/CD
Tuner radio încorporat
2
Porniţi componenta şi începeţi
redarea.
3
Apăsaţi butonul „MASTER
VOL +/-” (Volum principal
+/-) pentru a regla volumul.
Puteţi folosi şi butonul „MASTER
VOLUME” (Volum principal) de pe
receptor.
Pentru a activa funcţia de reducere
a volumului la zero.
Apăsaţi butonul „MUTING”.
Funcţia de reducere a volumului la zero va fi
anulată când:
• Apăsaţi butonul „MUTING” din nou.
• Măriţi volumul.
• Opriţi receptorul.
Pentru a preveni deteriorarea
difuzoarelor
Asiguraţi-vă că înainte de a opri receptorul
reduceţi nivelul volumului.
30RO
Ascultarea/vizualizarea unei componente
Ascultarea unui Super Audio CD/CD
Note
• Operaţia este descrisă
pentru un Super Audio CD
player marca Sony.
• Consultaţi instrucţiunile de
operare furnizate împreună
cu aparatul Super Audio Cd
player sau CD player.
Sfaturi utile
• Puteţi selecta un câmp de
sunet
adecvat
pentru
muzică. Pentru mai multe
detalii consultaţi pagina 44.
Câmpuri de sunet
recomandate: Clasic:
„HALL” (Sală)
Jazz: JAZZ
Concert live: CONCERT
• Puteţi asculta de la toate
difuzoarele sunetul
înregistrat în formatul cu 2
canale (canale multiple).
Pentru mai multe detalii
consultaţi pagina 43.
1
Porniţi aparatul Super Audio CD
player/CD player, apoi puneţi discul pe
tavă.
2
3
Porniţi receptorul.
4
5
6
Redaţi discul.
Apăsaţi „SA-CD/CD”.
Puteţi folosi şi butonul „INPUT SELECTOR” (Selectare
intrare) de pe receptor pentru a selecta „SA-CD/CD”.
Reglaţi la un volum corespunzător.
După ce aţi terminat de ascultat discul
Super Audio CD/CD, scoateţi discul şi
opriţi receptorul şi aparatul Super Audio
CD player/CD player.
31RO
Vizualizarea unui DVD/disc Blu-ray
Note
• Consultaţi instrucţiunile de
operare furnizate împreună
cu televizorul şi DVD
player-ul sau cu player-ul
de discuri Blu-ray.
• Verificaţi următoarele
puncte dacă nu puteţi
asculta sunet prin canale
multiple.
- Asiguraţi-vă că acest
receptor este conectat la
DVD player sau la playerul de discuri Blu-ray
printr-o conexiune
digitală.
- Asiguraţi-vă că ieşirea
audio digitală a DVD
player-ului sau a playerului de discuri Blu-ray
este configurată corect.
Sfaturi utile
• Selectaţi formatul audio al
discului ce trebuie redat,
dacă este necesar.
•
Puteţi selecta un
câmp de sunet adecvat
pentru film/muzică. Pentru
mai multe detalii consultaţi
pagina 44. Câmpuri de
sunet recomandate: Film:
C.ST.EX Muzică:
CONCERT
32RO
1
Porniţi televizorul şi DVD player-ul sau
player-ul de discuri Blu-ray.
2
3
Porniţi receptorul.
4
Modificaţi intrarea televizorului astfel încât
să fie afişată o imagine a DVD-ului/discului
Blu-ray.
Apăsaţi DVD sau BD.
Puteţi folosi şi butonul „INPUT SELECTOR”
(Selectare intrare) de pe receptor pentru a selecta
„DVD” sau „BD".
Schimbaţi setarea din fabrică a butonului de intrare
DVD de pe telecomandă, astfel încât să îl puteţi
utiliza pentru a comanda DVD player-ul. Pentru mai
multe detalii, consultaţi secţiunea „Modificarea
funcţiilor butoanelor” (pagina 61).
Dacă pe ecranul televizorului nu este afişată nicio
imagine, asiguraţi-vă că ieşirea video a DVD
player-ului sau a player-ului de discuri Blu-ray este
conectată la televizor.
5
6
7
Redaţi discul.
Reglaţi la un volum corespunzător.
După ce aţi terminat de vizualizat DVD-ul,
scoateţi discul şi opriţi receptorul,
televizorul şi DVD player-ul sau player-ul
de discuri Blu-ray.
Utilizarea amplificatorului
Navigarea prin meniuri
Folosind meniurile amplificatorului, puteţi
realiza mai multe reglaje pentru a personaliza
receptorul.
Pentru a reveni la afişajul
anterior
Apăsaţi
Pentru a ieşi din meniu
Apăsaţi „AMP MENU” (Meniu AMP).
Notă
Este posibil ca unii parametri şi unele setări să
apară întunecate pe ecran. Acest lucru
înseamnă că sunt nedisponibile sau sunt fixe şi
nu se pot modifica.
1
Apăsaţi „AMP MENU” (Meniu
AMP).
Pe ecran apare mesajul „1-LEVEL”
(1-Nivel).
2
Apăsaţi în mod repetat
pentru a selecta meniul dorit.
3
Apăsaţi
sau
intra în meniu.
pentru a
4
Apăsaţi în mod repetat
pentru a selecta parametrul pe care
doriţi să îl ajustaţi.
5
Apăsaţi
sau
pentru a
introduce parametrul.
6
Apăsaţi în mod repetat
pentru a selecta setarea dorită.
Setarea se introduce automat.
33RO
Prezentarea generală a meniurilor
În fiecare meniu sunt disponibile
următoarele opţiuni. Pentru detalii cu
privire la navigarea prin meniuri,
consultaţi pagina 33.
Meniu
[Afişaj]
LEVEL [1LEVEL]
(Nivel)
(pagina 37)
Parametri
[Afişaj]
a)
Test tone
[T. TONE]
(Ton de
test)
Balansul difuzorului
a)
frontal [FRT BAL]
Nivelul difuzorului
central [CNT LVL]
Nivelul difuzorului
surround stânga [SL LVL]
Nivelul difuzorului surround
dreapta [SR LVL]
Nivelul
subwooferului
[SW LVL]
Compresor interval dinamic
a)
[D. RANGE]
Setări
T. TONE N, T. TONE Y (Ton de
test – da/nu)
BAL. L +1 la BAL. L +10,
BALANCE, BAL. R +1 la BAL.
R +10
CNT –10 dB până la CNT
+10 dB (în tranşe de 1 dB)
SUR L –10 dB până la SUR L
+10 dB (în tranşe de 1 dB)
SUR R –10 dB până la SUR R
+10 dB (în tranşe de 1 dB)
SW –10 dB până la SW
+10 dB (în tranşe de 1
dB)
COMP. OFF, COMP. STD,
COMP. MAX (Compresor
inactiv, compresor
standard, compresor
maxim)
BASS –10 dB până la BASS
+10 dB (în tranşe de 0,5 dB)
Configurare
iniţială
T. TONE N
(Ton de test –
nu)
BALANCE
(Balans)
CNT 0 dB
SUR L 0 dB
SUR R 0 dB
SW 0 dB
COMP. OFF
(Compresor
inactiv)
TONE [2TONE]
(Ton)
Nivelul basului la
difuzorul frontal [BASS
LVL]
(pagina 38)
Nivelul treble la difuzorul
frontal [TRE LVL]
TRE –10 dB până la TRE
+10 dB (în tranşe de 0,5
dB)
TRE +1 dB
SUR [3SUR]
(pagina
38)
Selectarea câmpului
a)
de sunet [S.F.
SELCT]
Pentru mai multe detalii,
consultaţi secţiunea
„Ascultarea sunetului în
format surround" (pagina
43).
A.F.D. AUTO
Nivelul
a)b)
efectului
[EFFECT]
Mod recepţionare staţii FM
a)
[FM MODE – Mod FM]
EFCT. MIN, EFCT. STD,
EFCT. MAX
EFCT. STD
FM AUTO, FM MONO
FM AUTO
TUNER [4TUNER]
(pagina 39)
34RO
BASS 0 dB
Meniu
Parametri
[Display]
(Afişare)
AUDIO
[5-AUDIO]
(pagina 39)
[Display] (Afişare)
VIDEO
[6-VIDEO]
(pagina 40)
SISTEM
[7-SYSTEM]
(pagina 41)
Setări
Configurare
iniţială
Prioritate de decodificare a
a)
intrării digitale audio
[DEC. PRI.]
DEC. PCM, DEC. AUTO
Selecţia digitală a limbii de
a)
emisie [DUAL]
DUAL M/S, DUAL M, DUAL S,
DUAL M+S
DEC. AUTO
pentru: VIDEO
1,
VIDEO 2, BD,
DVD, SAT,
TV;
DEC. PCM
pentru:
SA-CD/CD
DUAL M
Sincronizează sunetul cu
a)
imaginea video
[A.V. SYNC.]
Comutarea modului de
a)
intrare audio [IN MODE –
Mod de intrare]
A.V.SYNC. 0 până la A.V.SYNC.
20
a)c)
Audio pentru HDMI
[AUDIO FOR HDMI] (Audio
pentru HDMI)
a)c)
Control pentru HDMI
Pentru mai multe detalii consultaţi
secţiunea „Comutarea între audio
digital şi analog (IN MODE - Mod
intrare)” (pagina 58).
AMP, TV+AMP
A.V.SYNC. 0
AMP
CTRL ON, CTRL OFF (Control
activat - inactiv)
CTRL OFF
(Control
inactiv)
DIST. 1,0 m până la DIST. 7,0 m
(tranşe de 0,1 m)
DIST. 3,0 m
Distanţa faţă de difuzorul
DIST. 1,0 m până la DIST. 7,0 m
a)d)
frontal dreapta [FR DIST.] (tranşe de 0,1 m)
DIST. 3,0 m
Distanţa faţă de difuzorul
a)d)
central [CNT DIST.]
DIST. 1,0 m până la DIST. 7,0 m
(tranşe de 0,1 m)
DIST. 3,0 m
Distanţa faţă de difuzorul
a)d)
surround stânga
[SL
DIST.]
Distanţa faţă de difuzorul
a)d)
surround dreapta
[SR
DIST.]
Distanţa faţă de subwoofer
a)d)
[SW DIST.]
)
Poziţia difuzorului surround
[SUR POS.]
DIST. 1,0 m până la DIST. 7,0 m
(tranşe de 0,1 m)
DIST. 3,0 m
DIST. 1,0 m până la DIST. 7,0 m
(tranşe de 0,1 m)
DIST. 3,0 m
DIST. 1,0 m până la DIST. 7,0 m
(tranşe de 0,1 m)
BEHD/HI, BEHD/LO, SIDE/HI,
SIDE/LO (Spate/sus, Spate/jos,
Lateral/sus, Lateral/jos)
DIST. 3,0 m
Întunecare 0%, 40%, 70%
Întunecare 0%
„[CONTROL FOR HDMI]”
(Comandă HDMI)
Distanţa faţă de difuzorul
a)d)
frontal stânga
[FL DIST.]
a)
Strălucirea ecranului
[DIMMER - Întunecare]
SIDE/LO
(Lateral/jos)
continuare_____
35RO
Meniu
[Afişaj]
A. CAL [8A. CAL]
Parametri
[Afişaj]
Calibrare automată a)e)
nu/da
[AUTO CAL]
Setări
(pagina 28)
Încărcare calibrare
a)d)
[CAL LOAD]
LOAD NO, LOAD YES
(Încărcare calibrare – nu/da)
A.CAL NO, A.CAL YES
(Calibrare automată - nu/da)
a)
Configurare
iniţială
„A. CAL NO”
(Calibrare
automată – nu)
„LOAD YES”
(Încărcare – da)
Pentru mai multe detalii, consultaţi pagina indicată în paranteze.
Efectul surround nu este disponibil pentru modurile 2CH STEREO (Stereo 2 canale) şi A.F.D.
c)
Pe ecran defilează indicaţiile „AUDIO FOR HDMI” (Audio pentru HDMI) şi „CONTROL FOR
HDMI” (Comandă HDMI), apoi apar „AUDIO”
şi respectiv „CONTROL” (Comandă).
d) Atunci când configuraţi opţiunea „CAL. LOAD” (Încărcare calibrare) din meniul A. CAL la
poziţia „LOAD YES" (Încărcare - da), setarea este afişată ca
şi puteţi regla setarea în
tranşe de 0,01 metri.
b)
e)
După ce selectaţi setarea, apăsaţi
36RO
pentru a confirma selecţia.
Reglarea nivelului
(meniul LEVEL - Nivel)
Puteţi folosi meniul LEVEL pentru a ajusta
balansul şi nivelul fiecărui difuzor.
Selectaţi „1-LEVEL” în meniurile
amplificatorului. Pentru mai multe detalii
cu privire la reglarea parametrilor,
consultaţi secţiunile „Navigarea prin
meniuri” (pagina 33) şi „Prezentarea
generală a meniurilor” (pagina 34).
Parametrii meniului LEVEL (Nivel)
■ T. TONE (Ton de test)
Vă permite să reglaţi nivelele şi balansul
difuzoarelor în timp ce ascultaţi tonul de
test din poziţia dvs. de ascultare. Pentru
mai multe detalii consultaţi secţiunea „7:
reglarea nivelelor şi balansului
difuzoarelor (TEST TONE – Ton de test)”
(pagina 28).
■ FRT BAL (Balansul
difuzorului frontal)
Vă permite să reglaţi balansul între
difuzoarele frontale, stânga şi dreapta.
■ CNT LVL (Nivelul difuzorului
central)
■ SL LVL (Nivelul difuzorului
surround stânga)
■ SR LVL (Nivelul difuzorului
surround dreapta)
■ SW LVL (Nivelul subwoofer-ului)
■ D. RANGE (Compresor
interval dinamic)
Vă permite să comprimaţi intervalul dinamic al
piesei audio. Această funcţie este utilă pentru
vizionarea filmelor în timpul nopţii, cu volumul
redus. Compresia intervalului dinamic este
posibilă doar cu surse Dolby Digital.
• COMP. OFF (Compresor inactiv)
Intervalul dinamic nu este comprimat.
• COMP. STD (Compresie standard)
Intervalul dinamic este comprimat în
funcţie de intenţiile inginerului de
înregistrare.
• COMP. MAX (Compresie maximă)
Intervalul dinamic este comprimat
foarte mult.
Sfat util
Compresorul intervalului dinamic vă permite să
comprimaţi intervalul dinamic al piesei audio pe
baza informaţiilor de interval dinamic incluse în
semnalul Dolby Digital.
„COMP. STD” este setarea standard, dar
aceasta permite doar o compresie uşoară.
Prin urmare vă recomandăm să utilizaţi setarea
„COMP. MAX”. Aceasta comprimă puternic
intervalul dinamic şi vă permite să vizualizaţi
filmele la volum redus în timpul nopţii. Spre
deosebire de limitatoarele analogice, nivelele
sunt predeterminate şi oferă o compresie foarte
naturală.
37RO
Reglarea tonului
(meniul TONE - Ton)
Configurarea sunetului
surround (meniul SUR)
Puteţi folosi meniul TONE pentru a ajusta
calitatea tonală (nivel bas/treble) a difuzoarelor
frontale.
Selectaţi „2-TONE” în meniurile
amplificatorului. Pentru mai multe detalii cu
privire la reglarea parametrilor, consultaţi
secţiunile „Navigarea prin meniuri” (pagina 33)
şi „Prezentarea generală a meniurilor” (pagina
34).
Puteţi folosi meniul SUR pentru a selecta
câmpul de sunet dorit. Selectaţi „3-SUR” în
meniurile amplificatorului. Pentru mai multe
detalii cu privire la reglarea parametrilor,
consultaţi secţiunile „Navigarea prin meniuri”
(pagina 33) şi „Prezentarea generală a
meniurilor” (pagina 34).
Parametrii meniului TONE (Ton)
■ BASS LVL (Nivelul basului la
difuzorul frontal)
■ TRE LVL (Nivelul treble la
difuzorul frontal)
Parametrii meniului SUR
■ S.F. SELCT (Selectarea
câmpului de sunet)
Vă permite să selectaţi câmpul de sunet dorit.
Pentru mai multe detalii, consultaţi secţiunea
„Ascultarea sunetului în format surround"
(pagina 43).
Notă
Receptorul vă permite să aplicaţi oricând unei
intrări ultimul câmp de sunet selectat (Sound
Field Link - Legarea câmpului de sunet). De
exemplu, dacă selectaţi „HALL” (Sală) petru
intrarea SA-CD/CD, apoi treceţi pe o intrare
diferită şi ulterior reveniţi la SA-CD/CD, se va
aplica automat din nou „HALL” (Sală).
■ EFFECT (Nivelul efectului)
Vă permite să ajustaţi „prezenţa" efectului
surround pentru câmpurile de sunet selectate
cu ajutorul butonului MOVIE (Film) sau MUSIC
(Muzică).
• EFCT. MIN
Efectul surround este minim.
• EFCT. STD
Efectul surround este standard.
• EFCT. MAX
Efectul surround este maxim.
38RO
Configurări pentru tuner
(Meniul TUNER)
Configurări pentru audio
(meniu AUDIO)
Puteţi folosi meniul TUNER pentru a configura
modul de recepţie al staţiilor FM. Selectaţi „4TUNER” în meniurile amplificatorului. Pentru
mai multe detalii cu privire la reglarea
parametrilor, consultaţi secţiunile „Navigarea
prin meniuri” (pagina 33) şi „Prezentarea
generală a meniurilor” (pagina 34).
Puteţi utiliza meniul AUDIO pentru a realiza
setări audio care să se potrivească
preferinţelor dumneavoastră. Selectaţi „5AUDIO” în meniurile amplificatorului. Pentru
mai multe detalii cu privire la reglarea
parametrilor, consultaţi secţiunile „Navigarea
prin meniuri” (pagina 33) şi „Prezentarea
generală a meniurilor” (pagina 34).
Parametrii meniului TUNER
■ FM MODE (Mod recepţionare
staţii FM)
• FM AUTO
Acest receptor va decodifica semnalul ca
semnal stereo atunci când postul de radio
este transmis în sistem stereo.
• FM MONO
Acest receptor va decodifica semnalul ca
semnal mono indiferent de semnalul de emisie.
Parametrii meniului AUDIO
■ DEC. PRI. (Prioritate de
decodificare a intrării digitale
audio)
Vă permite să specificaţi modul de intrare
pentru semnalul digital de intrare către mufele
DIGITAL IN (intrare digitală) şi HDMI IN (intrare
HDMI).
• DEC. PCM
Semnalele PCM sunt prioritare (pentru a
preveni întreruperea la începerea redării).
Totuşi, când sunt introduse alte semnale,
este posibil să nu se audă sunet, în funcţie
de format. În acest caz, setaţi opţiunea pe
„DEC. AUTO”. Atunci când sunt selectate
semnale de la mufa HDMI IN (Intrare HDMI),
de la player-ul conectat sunt transmise doar
semnale PCM. Atunci când sunt primite
semnalele în alt format, setaţi opţiunea pe
„DEC. AUTO”.
• DEC. AUTO
Comută automat modul de intrare între
DTS, Dolby Digital sau PCM.
Notă
Dacă este setată opţiunea „DEC. AUTO”, iar
sunetul de la mufele audio digitale (pentru CD,
etc.) este întrerupt la începerea redării, setaţi
opţiunea „DEC. PCM”.
continuare____
39RO
■ DUAL (Selecţia digitală a
limbii de emisie)
Vă permite să selectaţi limba pe care doriţi să o
ascultaţi în timpul emisiei digitale. Această
opţiune este funcţională doar pentru sursele
Dolby Digital.
• DUAL M/S (Principal/Secundar)
Prin difuzorul frontal stânga va fi emis
sunetul limbii principale, iar prin difuzorul
frontal dreapta va fi emis sunetul limbii
secundare, simultan.
• DUAL M (Principal)
Se va transmite sunetul limbii principale.
• DUAL S (Secundar)
Se va transmite sunetul limbii secundare.
• DUAL M+S (Principal + Secundar)
Se vor transmite sunetul limbii principale şi
cel al limbii secundare, în combinaţie.
■ A.V. SYNC. (Sincronizează
sunetul cu imaginea video)
Vă permite să decalaţi ieşirea audio astfel încât
să se reducă la minim decalajul dintre sunetul
transmis şi imaginea de pe ecran. Puteţi regla
de la 0 (0 ms) la 20 (200 ms) în tranşe de 1 (10
ms).
Note
• Acest parametru este util atunci când folosiţi
un ecran LCD mare sau un monitor cu
plasmă sau un proiector.
• Această funcţie nu funcţionează atunci când
- Sunt introduse semnale cu o frecvenţă de
eşantionare mai mare de 48 kHz.
- Semnalele PCM linear pe canale multiple
sunt transmise printr-o mufă HDMI.
■ IN MODE (Comutarea modului de
intrare audio)
Vă permite să configuraţi modul de intrare
audio al intrărilor. Pentru mai multe detalii
consultaţi secţiunea „Comutarea între audio
digital şi analog (IN MODE - Mod intrare)”
(pagina 58).
Configurare video
(meniul VIDEO)
Puteţi folosi meniul VIDEO pentru a realiza
diferite reglaje ale setărilor HDMI. Selectaţi „6VIDEO” în meniurile amplificatorului. Pentru
mai multe detalii cu privire la reglarea
parametrilor, consultaţi secţiunile „Navigarea
prin meniuri” (pagina 33) şi „Prezentarea
generală a meniurilor” (pagina 34).
Parametrii meniului VIDEO
■ AUDIO FOR HDMI (Audio
pentru HDMI)
Vă permite să configuraţi ieşirea audio pentru
HDMI din componenta de redare conectată la
receptor printr-o conexiune HDMI.
• AMP
Semnalele audio HDMI de la componenta de
redare sunt transmise doar prin difuzoarele
conectate la receptor. Sunetul în format cu
canale multiple este redat ca atare.
Notă
Semnalele audio nu sunt transmise prin
difuzoarele televizorului atunci când opţiunea
„AUDIO FOR HDMI” (Audio pentru HDMI)
este setată pe „AMP”.
• TV+AMP
Sunetul este transmis prin difuzorul
televizorului, iar difuzoarele sunt conectate la
receptor.
Note
• Calitatea sunetului componentei de redare
depinde de calitatea sunetului televizorului,
de exemplu: de numărul de canale, de
frecvenţa de eşantionare, etc. Atunci când
televizorul are difuzoare stereo, sunetul
transmis prin difuzor este stereo, la fel cu
cel al televizorului, chiar dacă redaţi
programe în format cu canale multiple.
• Este posibil ca din receptor să nu fie
transmis sunet la conectarea receptorului
cu o componentă video (proiector, etc.). În
acest caz, selectaţi „AMP”.
40RO
■ CONTROL FOR HDMI (Comandă
HDMI)
Vă permite să activaţi sau să dezactivaţi funcţia
Comandă HDMI. Consultaţi secţiunea
„Comanda HDMI” (pagina 52) pentru mai multe
detalii.
Configurarea sistemului
(meniul SYSTEM - sistem)
Puteţi folosi meniul SYSTEM pentru a ajusta
distanţa difuzoarelor conectate la acest aparat.
Selectaţi „7-SYSTEM în meniurile
amplificatorului. Pentru mai multe detalii cu
privire la reglarea parametrilor, consultaţi
secţiunile „Navigarea prin meniuri” (pagina 33)
şi „Prezentarea generală a meniurilor” (pagina
34).
Parametrii meniului SYSTEM
■ FL DIST. (distanţa faţă de
difuzorul frontal stânga)
■ FR DIST. (distanţa faţă de
difuzorul frontal dreapta)
Vă permite să configuraţi distanţa de la poziţia
dvs. de ascultare la difuzorul frontal
Dacă ambele
difuzoare nu sunt poziţionate la o distanţă
egală faţă de poziţia dvs. de ascultare,
configuraţi distanţa faţă de cel mai apropiat
difuzor.
■ CNT DIST. (distanţa faţă de
difuzorul central)
Vă permite să configuraţi distanţa de la poziţia
dvs. de ascultare la difuzorul central.
■ SL DIST. (distanţa faţă de
difuzorul surround stânga)
■ SR DIST. (distanţa faţă de
difuzorul surround dreapta)
Vă permite să configuraţi distanţa de la poziţia
dvs. de ascultare la difuzoarele surround.
continuare_____
41RO
■ SW DIST. (distanţa faţă de
subwoofer)
Vă permite să configuraţi distanţa de la poziţia
dvs. de ascultare la subwoofer.
Sfat util
Dacă opţiunea „CAL. LOAD” (Încărcare
calibrare) din meniul A. CAL este configurată la
poziţia „LOAD YES" (Încărcare - da), puteţi
regla setarea în tranşe de 0,01 metri.
■ SUR POS. (poziţia difuzorului
surround)
Vă permite să specificaţi amplasarea
difuzoarelor surround pentru o execuţie
corespunzătoare a efectelor surround în
modurile CINEMA STUDIO EX (pagina 45).
• BEHD/HI (Spate/sus)
Selectaţi această opţiune dacă amplasarea
difuzoarelor surround corespunde secţiunilor
şi
• BEHD/LO (Spate/jos)
Selectaţi această opţiune dacă amplasarea
difuzoarelor surround corespunde secţiunilor
şi
42RO
• SIDE/HI (Lateral/sus)
Selectaţi această opţiune dacă amplasarea
difuzoarelor surround corespunde secţiunilor
şi
• SIDE/LO (Lateral/jos)
Selectaţi această opţiune dacă amplasarea
difuzoarelor surround corespunde secţiunilor
şi
Sfat util
Poziţia difuzorului surround este proiectată
specific pentru execuţia modurilor CINEMA
STUDIO EX. Poziţia difuzorului nu este atât
de importantă pentru alte câmpuri de sunet.
Acele câmpuri de sunet au fost proiectate
plecând de la premisa că difuzoarele surround
vor fi amplasate sub poziţia de difuzare, însă
prezentarea rămâne aceeaşi chiar dacă
difuzoarele surround sunt amplasate la un
unghi destul de lat. Dacă însă difuzoarele sunt
îndreptate către ascultător, imediat din stânga
şi dreapta poziţiei de ascultare, efectele
surround devin neclare dacă nu se alege
opţiunea „SIDE/LO” (Lateral/jos) sau „SIDE/HI”
(Lateral/sus).
Fiecare mediu de ascultare are multe variabile,
precum reflecţiile pe perete şi este posibil să
obţineţi rezultate mai bune folosind opţiunea
„BEHD/HI” (Spate/sus) dacă difuzoarele dvs.
sunt amplasate deasupra poziţiei de ascultare,
chiar dacă sunt amplasate imediat la stânga şi
la dreapta.
Prin urmare, deşi configurarea poate
contrazice explicaţia de mai sus, vă
recomandăm să redaţi programe codificate în
format surround cu canale multiple şi să
selectaţi configurarea ce oferă o imagine de
ansamblu spaţioasă şi care reuşeşte cel mai
bine să realizeze o coeziune între sunetul
surround al difuzoarelor surround şi sunetul
difuzoarelor frontale. Dacă nu sunteţi sigur cum
va suna mai bine, selectaţi „BEHD/LO"
(Spate/jos) sau „BEHD/HI" (Spate/sus) şi apoi
folosiţi reglajele pentru parametrul de distanţă
a difuzoarelor şi nivelul difuzoarelor pentru a
realiza un balans corect
■ DIMMER (Strălucirea
ecranului)
Vă permite să reglaţi strălucirea în 3 paşi.
Ascultarea de sunet surround
Ascultarea sunetului în
format Dolby Digital şi DTS
Surround
(AUTO FORMAT DIRECT)
Modul Auto Format Direct (A.F.D.) vă permite să
ascultaţi sunete de înaltă fidelitate şi să selectaţi
modul de decodificare pentru a asculta un sunet
stereo în format 2 canale drept sunet în format cu
canale multiple.
Apăsaţi în mod repetat A.F.D.
pentru a selecta câmpul de sunet
dorit.
Puteţi folosi şi butonul „SOUND FIELD +/-” (Câmp de
sunet) de pe receptor.
Consultaţi secţiunea „Tipuri de mod A.F.D.” (pagina
43) pentru mai multe detalii.
Tipuri de mod A.F.D.
Mod A.F.D.
[Afişare]
Audio cu
canale multiple
după
decodificare
Efectul
A.F.D. AUTO
[A.F.D. AUTO]
(Detectare
automată)
PRO LOGIC
[DOLBY PL]
PRO LOGIC II MOVIE
(film) [PLII MV]
4 canale
PRO LOGIC II MUSIC
(muzică) [PLII MS]
5 canale
MULTI STEREO
[MULTI ST.]
(Multi Stereo)
Prezintă sunetul aşa cum a fost înregistrat/codat fără a adăuga
efecte surround. Acest receptor va genera însă un semnal de
frecvenţă redusă pentru ieşirea prin subwoofer atunci când nu
există semnale LFE.
Realizează decodificarea Dolby Pro Logic. Sursa înregistrată
în formatul cu 2 canale este decodificată în canale 4.1.
Realizează decodificarea în mod Dolby Pro Logic II Movie
(Film). Această setare este ideală pentru filmele codificate în
format Dolby Surround. În plus, acest mod poate reproduce
sunetul în formatul canal 5.1 pentru a vizualiza filme dublate
sau vechi.
Realizează decodificarea în mod Dolby Pro Logic II Music
(Muzică). Această configurare este ideală pentru sursele
stereo normale, precum CD-urile.
Transmite semnale în format cu 2 canale (stânga/dreapta) de
la toate difuzoarele.
5 canale
43RO
Selectarea unui câmp de
sunet preprogramat
Puteţi asculta sunetul în mod surround prin
simpla selectare a unuia dintre câmpurile de
sunet pre-programate ale receptorului. Sunetul
se va auzi la fel de impresionant şi de rezonant
ca într-un cinematograf sau într-o sală de
concert.
Apăsaţi în mod repetat butonul
MOVIE pentru a selecta un câmp
de sunet pentru filme sau apăsaţi
în mod repetat butonul MUSIC
pentru a selecta un câmp de sunet
pentru muzică.
Puteţi folosi şi butonul „SOUND FIELD +/-”
(Câmp de sunet) de pe receptor.
Pentru mai multe detalii, consultaţi secţiunea
„Tipurile de câmpuri de sunet disponibile"
(pagina 45).
44RO
Tipurile de câmp de sunet disponibile
Câmp de
sunet
pentru
Câmp de
sunet
[Afişare]
Efectul
Film
CINEMA STUDIO EX A
Reproduce caracteristicile de sunet ale studioului de producţie
cinematografică „Cary Grant Theater” al Sony Pictures
Entertainment. Acesta este un mod standard, ideal pentru
vizualizarea aproape a oricărui tip de film.
Reproduce caracteristicile de sunet ale studioului de
producţie cinematografică „Kim Novak Theater” al Sony
Pictures Entertainment. Această configurare este ideală
pentru vizualizarea filmelor science-fiction sau a filmelor de
acţiune cu multe efecte de sunet.
Reproduce caracteristicile de sunet ale studio-ului de
înregistrare muzicală al Sony Pictures Entertainment. Acest
mod este ideal pentru vizualizarea musical-urilor sau a filmelor
în a căror listă de piese muzicale apare muzică de orchestră.
Reproduce acustica unei săli de concerte clasice.
Reproduce acustica unui club de jazz.
Reproduce acustica unei săli de concerte live de 300 de locuri.
[C.ST.EX A]
CINEMA STUDIO EX B
[C.ST.EX B]
CINEMA STUDIO EX C
[C.ST.EX C]
Muzică
Sală [HALL])
Club de jazz [JAZZ]
Concert live
[CONCERT]
Stadion [STADIUM]
Sport [SPORTS]
Accentuare audio a
sunetului de la dispozitivul
portabil.
[PORTABLE]
Reproduce senzaţia unui stadion în aer liber de mari
dimensiuni.
Reproduce senzaţia unei transmisii sportive.
Reproduce o imagine clară, accentuată a sunetului de la
dispozitivul dvs. audio portabil. Acest mod este ideal pentru
formatul MP3 sau alte fişiere muzicale comprimate.
Note
• Efectele realizate de difuzoarele virtuale pot
produce zgomot la semnalul de redare.
• În timp ce ascultaţi câmpuri de sunet ce
folosesc difuzoarele virtuale, nu veţi putea
asculta sunete direct din difuzoarele surround.
• Această funcţie nu funcţionează atunci când
- sunt introduse semnale cu o frecvenţă de
eşantionare mai mare de 48 kHz.
- semnalele PCM linear pe canale multiple
sunt recepţionate printr-o mufă HDMI.
Sfaturi utile
• Puteţi identifica formatul de codificare al
programelor DVD, etc., uitându-vă la logo-ul de
pe ambalaj.
•
Câmpurile de sunet cu semnul
folosesc tehnologia DCS. Consultaţi Glosarul
de la pagina 62 pentru mai multe detalii cu
privire la sunetul cinematografic digital (DCS).
Pentru
a
dezactiva
efectul
surround pentru film/muzică
Apăsaţi butonul 2CH pentru a selecta „2CH
ST.” sau apăsaţi în mod repetat „A.F.D.” pentru
a selecta „A.F.D. AUTO”.
45RO
Utilizarea doar a difuzoarelor
frontale şi a subwoofer-ului
(STEREO 2 CANALE)
În acest mod, receptorul transmite doar sunetul
de la difuzoarele frontale stânga/dreapta şi de
la subwoofer.
Atunci când sunt introduse formate surround cu
canale multiple, semnalele sunt reduse la 2
canale, iar frecvenţele bas sunt transmise prin
subwoofer.
Atunci când sunt introduse surse stereo
standard în format cu 2 canale, se va activa
circuitul de redirecţionare a basului
receptorului.
Frecvenţele basului canalului frontal vor fi
transmise de către subwoofer.
Readucerea câmpurilor de
sunet la reglajele iniţiale
În acest scop, folosiţi butoanele de pe
receptor.
1
Apăsaţi
receptorul.
2
pentru a opri
Apăsaţi
în timp ce ţineţi
apăsat „SOUND FIELD + (Câmp
de sunet +).
Pe ecran apare mesajul „S.F. CLR"
(Ştergere câmp de sunet), iar toate
câmpurile de sunet sunt readuse la
setările iniţiale.
Apăsaţi 2CH.
Puteţi folosi şi butonul „SOUND FIELD +/-”
(Câmp de sunet) de pe receptor.
46RO
Utilizarea tunerului
1
Ascultarea radio FM/AM
Puteţi asculta transmisia FM şi AM cu
ajutorul tunerului încorporat. Înainte de
operare, asiguraţi-vă că antenele FM şi
AM sunt conectate la receptor (pagina
21).
Sfat util
Scala de acordare pentru acordul direct diferă
în funcţie de codul regional, conform
următorului tabel. Consultaţi pagina 3 pentru
detalii cu privire la codurile regionale.
Cod regional
FM
AM
CEL, CEK
50 kHz
9 kHz
Apăsaţi în mod repetat TUNER
pentru a selecta banda FM sau
AM.
Puteţi folosi şi butonul „INPUT
SELECTOR” (Selectare intrare) de pe
receptor.
2
Apăsaţi TUNING + (Acord +)
sau TUNING – (Acord -)
Apăsaţi „TUNNG +" pentru a scana
ascendent; apăsaţi "TUNING - "
pentru a scana descendent.
Scanarea se opreşte de fiecare dată
când se recepţionează o staţie.
În cazul recepţiei unui semnal
stereo FM slab
Dacă recepţia stereo FM este de slabă
calitate, iar pe ecran clipeşte indicaţia
„ST”, selectaţi audio monofonic, astfel
încât sunetul să fie mai puţin distorsionat.
Pentru a selecta audio monofonic
- apăsaţi în mod repetat „FM MODE”
(Mod FM) până ce pe ecran se aprinde
indicatorul „MONO”. - configuraţi „FM
MODE" (Mod FM) din meniul TUNER pe
opţiunea "FM MONO" (pagina 39).
Pentru a reveni la modul stereo
- apăsaţi în mod repetat „FM MODE”
(Mod FM) până ce pe ecran nu se aprinde
indicatorul „MONO”.
- configuraţi „FM MODE" (Mod FM) din
meniul TUNER pe opţiunea "FM AUTO"
(pagina 39).
Acord automat
FM MODE
(mod FM)
47RO
Acord direct
Puteţi introduce direct frecvenţa unei staţii,
cu ajutorul butoanelor numerice.
Presetarea staţiilor radio
Puteţi preseta maxim 30 de staţii FM şi 30 staţii
AM. Apoi puteţi acorda cu uşurinţă staţiile pe
care le ascultaţi mai des.
Presetarea staţiilor radio
1
Apăsaţi în mod repetat
TUNER pentru a selecta
banda FM sau AM.
Puteţi folosi şi butonul „INPUT
SELECTOR” (Selectare intrare) de pe
receptor.
2
3
Apăsaţi D.TUNING.
Apăsaţi butoanele numerice
pentru a introduce frecvenţa.
Exemplul 1: FM 102,50 MHz
Selectaţi 1Æ 0Æ 2 Æ 5 Æ 0
Exemplul 2: AM 1350 kHz
Selectaţi 1 Æ 3 Æ 5 Æ 0
Dacă aţi acordat o staţie AM, reglaţi
direcţia antenei-cadru AM pentru o
recepţie optimă.
4
1
Puteţi folosi şi butonul „INPUT
SELECTOR” (Selectare intrare) de pe
receptor.
Apăsaţi ENTER.
Dacă nu puteţi acorda o staţie
Apăsaţi în mod repetat
TUNER pentru a selecta
banda FM sau AM.
2
Asiguraţi-vă că aţi introdus frecvenţa corectă.
Dacă nu, repetaţi paşii de la 2 la 4. Dacă tot nu
puteţi acorda staţia, frecvenţa respectivă nu
este folosită în zona dumneavoastră.
Acordaţi staţia pe care doriţi să
o presetaţi folosind acordarea
automată (pagina 47) sau
acordarea directă (pagina 48).
Schimbaţi modul de recepţie FM,
dacă este cazul (pagina 47).
3
Apăsaţi „MEMORY" (Memorie)
Se va aprinde indicaţia „MEMORY”
(Memorie) timp de câteva secunde.
Realizaţi paşii 4 şi 5 înainte ca această
indicaţie să se stingă.
48RO
4
Apăsaţi butoanele numerice
pentru a selecta un număr de
presetare.
Puteţi apăsa şi butoanele PRESET +
sau PRESET – pentru a selecta un
număr de presetare. Dacă se stinge
indicaţia „MEMORY” (Memorie)
înainte să selectaţi numărul de
presetare, reluaţi procedura de la
pasul 3.
5
Acordarea staţiilor presetate
Butoane
numerice
Apăsaţi ENTER.
Staţia este memorată cu numărul de
presetare selectat.
Dacă se stinge indicaţia „MEMORY”
(Memorie) înainte să apăsaţi ENTER,
reluaţi procedura de la pasul 3.
6 Repetaţi paşii de la 1 la 5 pentru
a preseta alte staţii.
1
Apăsaţi în mod repetat TUNER
pentru a selecta banda FM sau AM.
2
Apăsaţi
în
mod
repetat
PRESET + sau PRESET –
pentru a selecta staţia de
presetare dorită.
De fiecare dată când apăsaţi butonul,
puteţi selecta o staţie presetată astfel:
Puteţi apăsa şi butoanele numerice pentru
a selecta staţia presetată dorită. Apăsaţi
apoi ENTER pentru a introduce selecţia.
Utilizarea comenzilor de pe
receptor
1 Apăsaţi în mod repetat „INPUT SELECTOR”
(Selector intrare) pentru a selecta banda FM
sau AM.
2 Apăsaţi în mod repetat PRESET TUNING +
(Acord presetare +) sau PRESET TUNING –
(Acord presetare -) pentru a selecta staţia de
presetare dorită.
49RO
Utilizarea sistemului de date
radio (RDS)
Acest receptor vă permite să utilizaţi sistemul
de date radio (RDS), care oferă staţiilor radio
posibilitatea de a transmite informaţii
suplimentare în acelaşi timp cu semnalul
programului obişnuit. Puteţi afişa informaţiile
RDS.
Note
• Serviciul RDS este disponibil doar pentru
staţiile FM.
• Nu toate staţiile redio RDS asigură servicii
RDS şi nu toate oferă aceleaşi tipuri de servicii.
Dacă nu sunteţi familiarizaţi cu sistemul RDS,
solicitaţii detalii despre serviciile RDS oferite de
staţiile locale de radio din regiunea
dumneavoastră.
Afişarea informaţiilor RDS
Apăsaţi DISPLAY (Afişare)
în mod repetat în timp ce
recepţionaţi o staţie RDS.
De fiecare dată când apăsaţi butonul,
informaţiile RDS de pe ecran se modifică ciclic,
astfel:
Numele serviciului programului —► Frecvenţa
a)
—► Indicarea tipului de program —►
b)
Indicarea textelor radio —► Indicarea orei
curente (în format 24 ore) —► Câmpul de
sunet aplicat în prezent —► Nivelul volumului
a
) Tipul programului transmis (pagina 51).
Mesajele text transmise de staţia RDS.
b)
Note
Recepţionarea informaţiilor
RDS
Selectaţi pur şi simplu o staţie din
banda FM folosind acordul direct
(pagina 48), acordul automat
(pagina 47) sau acordul de
presetare (pagina 49).
Dacă acordaţi o staţie care asigură şi servicii
RDS, se va aprinde indicaţia „RDS”, iar pe
ecran va fi afişat numele serviciului
programului.
Notă
RDS poate funcţiona necorespunzător dacă
staţia recepţionată nu transmite un semnal
RDS de calitate, sau dacă intensitatea
semnalului recepţionat este scăzută.
50RO
• Dacă autorităţile guvernamentale fac un anunţ
de urgenţă, pe ecran va clipi mesajul
„ALARM” (Alarmă).
• Dacă mesajul este format din cel puţin 9
caractere, el va defila pe ecran.
• Dacă o staţie nu oferă un anumit serviciu
RDS, pe ecran va apărea mesajul „NO
XXXX" (de ex. „NO TEXT" - Nu există
text)
Descrierea tipurilor de
programe
Indicarea
tipului de
program
NEWS (Ştiri)
AFFAIRS
(Afaceri)
INFO
SPORT
EDUCATE
(Educaţie)
DRAMA
(Teatru)
CULTURE
(Cultură)
SCIENCE
(Ştiinţă)
VARIED
(Diverse)
POP M
ROCK M
EASY M
LIGHT M
CLASSICS
OTHER M
(Altele)
WEATHER
(Vreme)
FINANCE
(Finanţe)
CHILDREN
(Copii)
SOCIAL
RELIGION
(Religie)
Descriere
Programe de ştiri
Programe tematice ce dezvoltă
ştirile actuale
Programe ce oferă informaţii
despre o mare varietate de
subiecte, inclusiv probleme ale
consumatorilor şi sfaturi
medicale
Programe sportive
Programe educaţionale, de ex.
programe despre cum se
realizează anumite activităţi şi
programe cu recomandări
Piese şi seriale radio
Programe despre cultura
naţională sau regională, de ex.
despre preocupări lingvistice
sau sociale
Programe despre ştiinţele
naturale şi tehnologie
Alte tipuri de programe, precum
interviuri cu celebrităţile,
emisiuni-concurs cu persoane
faimoase şi comedii
Programe de muzică pop
Programe de muzică rock
Ascultare simplă
Muzică instrumentală, vocală şi
corală
Muzică orchestrală, de
cameră, operă, etc.
Muzică ce nu se integrează în
niciuna din categoriile de mai
sus, precum Rhythm & Blues şi
Reggae
Informaţii despre vreme
Indicarea
tipului de
program
Descriere
PHONE IN
(Telefonic)
Programe în care publicul
îşi exprimă opiniile prin
telefon sau într-un forum
public
TRAVEL
(Călătorii)
Programe despre
călătorii. Nu se utilizează
pentru anunţuri localizate
prin TP/TA.
Programe despre
activităţi recreative,
precum grădinăritul,
pescuitul, gătitul, etc.
Programe de jazz
Programe de muzică
populară
Programe cu muzica la
modă dintr-o ţară sau o
regiune
Programe cu muzică veche
Programe de muzică
folclorică
Investigaţii
LEISURE
(Recreere)
JAZZ
COUNTRY
(Popular)
NATION M
OLDIES
FOLK M
DOCUMENT
(Documentare)
NONE (Nici
unul)
Orice program care nu a
fost definit mai sus
Rapoarte bursiere, probleme
comerciale, etc.
Programe pentru copii
Programe despre oameni şi
lucrurile ce îi afectează
Programe cu conţinut religios
51RO
Comandă pentru HDMI
Utilizarea funcţiei de
Comandă HDMI pentru
sincronizarea „BRAVIA”
Pentru a folosi sincronizarea „BRAVIA”
configuraţi funcţia Comandă HDMI conform
explicaţiilor de mai jos. Prin conectarea
componentelor Sony compatibile cu funcţia de
Comandă HDMI, prin intermediul unui cablu
HDMI (nelivrat împreună cu aparatul), utilizarea
se simplifică astfel:
• funcţia „One-Touch Play” (Redare printr-o
singură apăsare de buton): La redarea unei
componente precum un player DVD/de
discuri Blu-ray, receptorul şi televizorul sunt
pornite automat şi sunt comutate pe intrarea
HDMI potrivită.
• Comanda
audio a sistemului: În timp ce vă
uitaţi la televizor, puteţi selecta transmiterea
sunetului prin difuzorul televizorului sau prin
difuzoarele conectate la receptor.
• Oprirea alimentării aparatului: La oprirea
aparatului, se vor opri simultan şi receptorul
şi componentele conectate.
Comanda HDMI este un standard al funcţiilor
de control reciproc, folosit de HDMI CEC
(prescurtare de la: "control pentru aparate
electrocasnice") pentru HDMI (Interfaţă
multimedia de înaltă definiţie).
Funcţia de comandă HDMI nu va
fi operabilă în următoarele cazuri.
• Când conectaţi receptorul la o componentă
incompatibilă cu funcţia de Comandă HDMI
de la Sony.
• Când conectaţi receptorul cu componente ce
folosesc altă conexiune decât cea HDMI.
Vă recomandăm să conectaţi receptorul la
produse cu opţiunea de sincronizare „BRAVIA”.
52RO
Notă
Este posibil ca funcţia de Comandă HDMI să
nu fie operabilă, în funcţie de componenta
conectată. Consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale componentei.
Conectarea unui televizor şi a
altor componente
Înainte de a conecta cablurile, deconectaţi
cablul de alimentare de CA.
Pentru ascultarea sunetelor
transmise în format surround cu
canale multiple
Puteţi asculta sunetele transmise în
format surround cu canale multiple prin
difuzoarele conectate la receptor.
Conectaţi mufa de ieşire „OPTICAL”
(Optică) a televizorului la mufa „TV OPT
IN” (Intrare optică TV) a receptorului.
DVD player
Tuner satelit/Set-top box
Semnale
audio/video
Semnale
audio/video
Player de discuri Blu-ray
Semnale
audio/video
Semnale
audio/video
Semnale
audio
Cablu HDMI (nefurnizat)
Vă recomandăm folosirea unui cablu HDMI Sony.
Cablu optic digital (nefurnizat) a)
a)
Conectaţi cel puţin un cablu audio (
sau
Cablu audio (nefurnizat) a)
).
53RO
Pregătirea funcţiei de
Comandă HDMI
Acest receptor suportă funcţia de configurare
simplă a comenzii HDMI. Această funcţie este
disponibilă doar pentru câteva tipuri de
televizoare. Atunci când realizaţi configurarea
simplă a comenzii HDMI de la televizor,
configurarea de Comandă HDMI de pe acest
receptor se va modifica automat în consecinţă.
În timpul operaţiei de configurare simplă a
funcţiei HDMI, pe ecran vor apărea succesiv
indicaţiile „CONTROL” (Comandă), „SCAN
FOR” (Scanare pentru) şi „HDMI”. Receptorul
va comuta automat intrarea pe intrare HDMI.
Când configurarea s-a realizat cu succes, pe
ecran va apărea indicaţia „COMPLETE”
(Finalizat).
Pentru mai multe detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale televizorului.
Dacă televizorul dvs. nu suportă funcţia de
Configurare simplă pentru comanda HDMI,
realizaţi următoarele proceduri. Pentru detalii
cu privire la configurarea televizorului şi a
componentelor conectate, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale componentelor
respective.
1 Asiguraţi-vă că există receptorul este
conectat la televizor şi la componente
(compatibile cu funcţia Comanda HDMI) cu
ajutorul conexiunii HDMI.
2 Porniţi receptorul, televizorul şi
componentele conectate.
3 Activaţi funcţia de Comandă pentru HDMI la
receptor şi la televizor. Consultaţi secţiunea
„Comanda HDMI” (pagina 55). Pentru detalii
cu privire la configurarea televizorului,
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
televizorului.
Selectaţi intrarea HDMI a receptorului şi a
televizorului astfel încât să fie compatibile cu
intrarea HDMI a componentei conectate şi să
se afişeze imagine de la componenta
conectată.
54RO
5 Activaţi funcţia de control HDMI pentru
componenta conectată.
Dacă funcţia Comanda HDMI pentru
componenta conectată este deja activată, nu
trebuie să modificaţi setarea.
6 Repetaţi paşii 4 şi 5 pentru alte componente
pe care doriţi să utilizaţi funcţia Comanda
HDMI.
Note
• Dacă scoateţi din priză şi apoi reconectaţi
cablul HDMI, repetaţi paşii 1-6 de mai sus.
• Nu puteţi realiza funcţia „One-Touch Play” şi
Comanda sistemului audio în timpul operaţiei
de configurare simplă a Comenzii HDMI.
• Înainte de a realiza configurarea simplă a
comenzii HDMI de la televizor, porniţi
televizorul, componentele conectate şi
receptorul.
• Dacă după ce aţi realizat configurarea simplă
a Comenzii HDMI, componentele de redare
nu funcţionează, verificaţi configurarea
Comenzii HDMI de pe televizorul dvs.
• În cazul în care componentele conectate nu
suportă Configurarea simplă a Comenzii
HDMI, trebuie să activaţi funcţia Comanda
HDMI pentru componentele conectate înainte
de a realiza Configurarea simplă a Comenzii
HDMI de la televizor.
Pentru a configura Comanda
HDMI
Vizualizarea unui DVD
(funcţia „One-Touch Play”)
Puteţi asculta sunet şi imagine de la
componentele conectate la receptor
prin conexiuni HDMI, cu ajutorul unei
operaţii simple.
Redarea unei componente
conectate.
Receptorul şi televizorul se pornesc
automat şi sunt comutate pe intrarea
HDMI corespunzătoare.
1 Apăsaţi „AMP MENU” (Meniu
AMP).
Pe ecran apare mesajul „1-LEVEL”
(1-Nivel).
2
Apăsaţi în mod repetat
pentru a selecta „6-VIDEO”.
3
Apăsaţi
sau
a intra în meniu.
pentru
4
Apăsaţi în mod repetat
pentru a selecta „CONTROL FOR
HDMI” (Comanda HDMI).
Vizualizarea unui DVD printr-o
operaţie simplă
Puteţi selecta şi o componentă conectată,
precum un DVD player/player de discuri
Blu-ray, folosind meniul televizorului. În
acest caz, receptorul şi televizorul sunt
comutate pe intrarea HDMI
corespunzătoare.
Notă
Este posibil ca începutul conţinutului să nu
poată fi transmis, în funcţie de televizor.
Pe ecran va defila indicaţia
„CONTROL FOR HDMI” (Comanda
HDMI), iar apoi va apărea
„CONTROL”.
5
Apăsaţi
sau
pentru
a introduce parametrul.
6
Apăsaţi în mod repetat
pentru a selecta „CTRL ON”
(Control activat).
Este activată funcţia de comandă
HDMI.
55RO
Ascultarea sunetului
televizorului prin difuzoarele
conectate la receptor
(Comandă audio a sistemului)
Puteţi asculta sunetul televizorului prin
difuzoarele conectate la receptor cu ajutorul
unei operaţii simple.
Puteţi folosi funcţia de Comandă audio al
aparatului şi din meniul televizorului. Pentru
mai multe detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale televizorului.
Atunci când funcţia de Comandă audio a
aparatului este activată, receptorul se va porni
şi va trece automat pe intrarea
corespunzătoare.
Sunetul de la televizor se transmite prin
difuzoarele conectate la receptor, iar volumul
difuzoarelor televizorului este automat redus la
minim.
Puteţi folosi funcţia de Control audio al
aparatului astfel:
• Dacă porniţi receptorul în timp ce este pornit
şi televizorul, funcţia de Comandă audio a
sistemului va fi configurată automat, iar din
difuzoarele conectate la receptor se va auzi
sunetul televizorului. Dacă însă opriţi
receptorul, sunetul va fi transmis prin
difuzoarele televizorului.
• Puteţi regla volumul receptorului atunci când
reglaţi şi volumul televizorului.
56RO
Note
• În cazul în care Comanda audio a sistemului
nu funcţionează conform configurării
televizorului dvs., consultaţi instrucţiunile de
operare ale televizorului.
• Atunci când opţiunea „CONTROL FOR HDMI”
(Comanda HDMI) este configurată pe „CTRL
ON” (Control activat), setările „AUDIO FOR
HDMI” (Audio pentru HDMI) din meniul
VIDEO se vor realiza automat în funcţie de
setările Comenzii audio a aparatului.
• La conectarea unui televizor fără funcţia
Comandă audio a sistemului, nu este
operabilă funcţia de Comandă audio a
sistemului.
• Dacă televizorul se aprinde înainte de
aprinderea receptorului, timp de un moment
nu se va auzi sunetul televizorului.
• La comutarea pe altă intrare decât HDMI sau
TV, funcţia de Comandă audio a sistemului va
fi dezactivată automat.
• Dacă treceţi de la altă intrare la intrarea
HDMI sau TV, funcţia de Comandă audio a
sistemului va fi activată automat.
Oprirea receptorului cu
ajutorul televizorului (Oprirea
alimentării aparatului)
Atunci când opriţi televizorul folosind butonul
„POWER” (Alimentare) de pe telecomanda
televizorului, receptorul şi componentele
conectate se vor opri automat.
Puteţi folosi şi telecomanda receptorului pentru
a opri televizorul.
Note
•
Configuraţi
opţiunea
„TV
Standby
Synchro” (Sincronizarea televizorului în
Standby) pe „ON” (Activat) folosind funcţia
„System Power Off” (Oprirea alimentării
aparatului). Pentru mai multe detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale televizorului.
•
În funcţie de situaţie, este posibil ca,
componentele conectate să nu fie oprite.
Pentru mai multe detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale componentelor
conectate.
Apăsaţi simultan TV şi TV
Televizorul, receptorul şi componentele
conectate prin HDMI vor fi oprite.
57RO
Alte operaţii
Utilizarea funcţiei DIGITAL
MEDIA PORT (DMPORT)
Comutarea între audio digital
şi analog (IN MODE - Mod
intrare)
Funcţia „DIGITAL MEDIA PORT” (DMPORT)
vă permite să ascultaţi sunetele de la un aparat
din reţea, precum o sursă audio portabilă sau
un computer.
Prin conectarea unui adaptor DIGITAL MEDIA
PORT (nelivrat împreună cu aparatul), puteţi
asculta sunetul transmis de fiecare
componentă conectată la receptor.
Pentru detalii consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale adaptorului DIGITAL MEDIA
PORT.
Puteţi selecta configurarea modului de intrare
audio atunci când conectaţi componentele la
ambele mufe de intrare audio digitală şi
analogică de pe receptor.
1
Apăsaţi „AMP MENU” (Meniu
AMP).
Pe ecran apare mesajul „1-LEVEL” (1Nivel).
2
Apăsaţi în mod repetat
pentru a selecta „5-AUDIO”.
3
Apăsaţi
sau
intra în meniu.
4
Apăsaţi în mod repetat
pentru a selecta „IN MODE”
(Mod de intrare).
5
Apăsaţi
sau
pentru a
introduce parametrul.
6
Apăsaţi în mod repetat
pentru a intrarea audio dorită.
pentru a
Moduri de intrare audio
AUTO (AUTOMAT)
Acordă prioritate semnalelor audio digitale
atunci când există conexiuni digitale şi
analogice. Dacă există mai multe conexiuni
digitale, semnalele audio HDMI vor avea
prioritate în faţa semnalelor audio COAXIAL
(Coaxial) şi OPTICAL (Optic). Dacă nu există
semnale audio digitale, se vor selecta
semnalele audio analogice.
ANALOG (ANALOGIC)
Specifică semnalele audio analogice care intră
prin mufele AUDIO IN (L/R) (Intrare audio stânga/dreapta)
Notă
În funcţie de intrare, este posibil ca unele
moduri de intrare audio să nu fie configurate.
RO
58
Note
• Nu conectaţi alt adaptor decât adaptorul
DIGITAL MEDIA PORT.
• Nu conectaţi sau deconectaţi adaptorul
DIGITAL MEDIA PORT în timp ce receptorul
este pornit.
• Înainte de a conecta cablurile, deconectaţi
cablul de alimentare de CA (alimentare de la
reţea).
• În funcţie de tipul de adaptor DIGITAL MEDIA
PORT, este posibil să nu se poată realiza
transmisia video.
• Adaptoarele DIGITAL MEDIA PORT pot fi
achiziţionate în funcţie de zonă.
Conectarea adaptorului
DIGITAL MEDIA PORT
Pentru deconectarea adaptorului
DIGITAL MEDIA PORT de la mufa
DMPORT
Puteţi asculta sunetele de la componenta
conectată prin adaptorul DIGITAL MEDIA
PORT la mufa DMPORT de pe receptor.
De asemenea puteţi vizualiza imaginile de pe
ecranul televizorului conectând ieşirea video a
adaptorului DIGITAL MEDIA PORT la intrarea
video a televizorului.
Apăsaţi şi ţineţi de ambele părţi
conectorului, iar apoi trageţi conectorului.
ale
Note
• La conectarea adaptorului DIGITAL MEDIA
PORT asiguraţi-vă că, conectorul este
introdus cu săgeata înspre săgeata de pe
mufa DMPORT.
• Strângeţi ferm conexiunile DMPORT,
introduceţi drept conectorul.
• Deoarece conectorul adaptorului DIGITAL
MEDIA PORT este fragil, aveţi grijă la
amplasarea sau mutarea receptorului.
Adaptor
DIGITAL
MEDIA
PORT
* Tipul de conector variază în funcţie de
adaptorul DIGITAL MEDIA PORT. Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
adaptorului DIGITAL MEDIA PORT.
Cablu video (nefurnizat)
59RO
Ascultarea/vizualizarea unei
componente conectate prin
conexiunea DMPORT
Utilizarea Sleep Timer-ului
1
Apăsaţi în mod repetat „SLEEP”
(Adormire) în timp ce sistemul este
pornit.
Apăsaţi DMPORT.
Puteţi folosi şi butonul „INPUT
SELECTOR” (Selectare intrare) de pe
receptor pentru a selecta „DMPORT”.
2
Începeţi redarea componentei
conectate.
Sunetul este redat pe receptor, iar
imaginea apare pe televizor. Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale adaptorului DIGITAL MEDIA PORT.
Note
•
În funcţie de tipul de adaptor
DIGITAL MEDIA PORT, puteţi opera
componenta conectată folosind telecomanda.
Consultaţi pagina 8 pentru detalii cu privire la
operarea butoanelor telecomenzii.
• Asiguraţi-vă că aţi realizat conexiunea video
de la adaptorul DIGITAL MEDIA PORT la
televizor (pagina 59).
• În funcţie de tipul de adaptor DIGITAL MEDIA
PORT, este posibil să nu se poată realiza
transmisia video.
Sfat util
Atunci când ascultaţi fişiere MP3 sau alte
melodii înregistrate cu compresie, folosind o
sursă audio portabilă, puteţi îmbunătăţi sunetul.
Apăsaţi în mod repetat „MUSIC” (Muzică)
pentru a selecta „PORTABLE” (Portabil)
(pagina 44).
60RO
Puteţi configura receptorul să se
oprească automat la o oră specificată.
De fiecare dată când apăsaţi butonul,
afişajul se modifică ciclic, astfel:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t 0-30-00 t
OFF (Inactiv)
Când este activată funcţia sleep timer,
ecranul se întunecă şi se aprinde
indicatorul „SLEEP” (Adormire).
Notă
Dacă apăsaţi orice butoane de pe telecomandă
sau receptor după ce se întunecă ecranul,
acesta se va ilumina. După o vreme, ecranul
se întunecă din nou dacă nu se apasă niciun
buton.
Sfat util
Pentru a verifica durata rămasă până la oprirea
receptorului, apăsaţi butonul SLEEP. Pe ecran
va apărea durata rămasă. Dacă apăsaţi din
nou SLEEP, se va anula funcţia sleep timer.
Utilizarea telecomenzii
Modificarea funcţiilor
butoanelor
Puteţi modifica setările din fabrică ale
butoanelor de intrare, în funcţie de
componentele din sistemul dvs. De
exemplu, în cazul în care conectaţi un
DVD recorder la mufele VIDEO 1 de pe
receptor, puteţi configura butonul VIDEO
1 de pe telecomandă pentru a comanda
VIDEO recorder-ul.
1
Ţineţi apăsat butonul a cărei
funcţie doriţi să o schimbaţiExemplu: Ţineţi apăsat VIDEO 1.
2
Conform tabelului de mai jos,
apăsaţi butonul pentru
categoria dorită.
Exemplu: Apăsaţi 4.
Acum puteţi folosi butonul VIDEO 1
pentru a comanda DVD recorder-ul.
Categoriile şi butoanele
corespunzătoare
Categoriile
a)
VCR (mod comandă VTR 3)
a)
VCR (mod comandă VTR 2)
DVD player/DVD recorder
b)
(mod comandă DVD1)
DVD recorder (mod
b)
comandă DVD3)
CD player
Receptor satelit Euro Digital
DVR (Terminal digital CATV)
DSS (receptor satelit digital)
Player pentru discuri Bluray (mod de comandă
c)
BD1)
Recorder pentru discuri
Blu-ray (mod de
c)
comandă BD3)
TV
Nealocat
Apăsaţi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0/10
-/-ENTER/
MEMORY
a)
Video recorder-ele Sony sunt operate cu
configurare VTR 2 sau VTR 3, care
corespunde la 8 mm şi VHS respectiv.
b)
DVD recorder-ele Sony sunt operate cu o
configurare DVD 1 sau DVD 3. Pentru mai
multe detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale DVD recorder-elor.
c)
Pentru mai multe detalii cu privire la
configurarea BD1 sau BD3, consultaţi
instrucţiunile de utilizare furnizate cu playerul de discuri Blu-ray sau recorder-ul de
discuri Blu-ray.
Pentru a anula toate funcţiile
butoanelor
Apăsaţi simultan
DMPORT şi MASTER
VOL -.
Telecomanda va reveni la setările din fabrică.
61RO
Informaţii suplimentare
Glosar
Cinema Studio EX
Un mod de sunet surround ce poate fi
considerat o compilaţie de tehnologie
Digital Cinema Sound, care oferă sunetul
unui cinematograf cu dublaj, cu ajutorul a
trei tehnologii: „Virtual Multi Dimensions”,
„Screen Depth Matching" şi „Cinema
Studio Reverberation”.
„Virtual Multi Dimensions” este o
tehnologie pentru difuzoare virtuale care
creează un mediu virtual cu surround
multiplu, cu difuzoare până la canale 7.1,
transformându-vă căminul într-un
cinematograf cu cele mai moderne
facilităţi.
„Screen Depth Matching” reproduce
atenuarea efectului treble,
completitudinea şi profunzimea sunetului
creat de regulă într-un cinematograf,
folosind emisia sunetului din spatele
ecranului. Apoi acesta este adăugat la
canalele frontale şi centrale. „Cinema
Studio Reverberation” reproduce
caracteristicile de sunet ale unor
cinematografe şi studio-uri de înregistrări
de ultimă generaţie, inclusiv pe cele ale
studio-urilor de dublaj ale Sony Pictures
Entertainment. Există trei moduri, A/B/C,
disponibile în funcţie de tipul de studio.
Digital Cinema Sound (DCS Sunet cinematografic digital)
O tehnologie unică de reproducere a
sunetului pentru sistemele home theater,
dezvoltată de Sony în colaborare cu Sony
Pictures Entertainment, ca să vă puteţi
bucura de acasă de sunetul impresionant
şi rezonant al cinematografelor. Graţie
acestui sistem „Digital Cinema Sound”,
dezvoltat prin integrarea unui DSP
(Procesor digital de semnale) şi a datelor
măsurate, puteţi asculta de acasă câmpul
de sunet ideal dorit de realizatorii filmului.
62RO
Dolby Digital
Tehnologie audio digitală de
codificare/decodificare dezvoltată de
Dolby Laboratories, Inc. Constă în canale
frontale (stânga/dreapta), un canal
central, canale surround (stânga/dreapta)
şi canale pentru subwoofer. Această
tehnologie este un standard audio pentru
DVD-video şi este cunoscută şi sub
denumirea de surround cu canale 5.1.
Deoarece informaţiile surround sunt
înregistrate şi reproduse în modul stereo,
se va auzi un sunet mai realist, cu o
prezenţă completă, decât în cazul utilizării
sistemului Dolby surround.
Dolby Pro Logic II
Această tehnologie transformă sunetele
înregistrate în format stereo cu 2 canale
în formatul cu canale 5.1 pentru redare.
Există un mod MOVIE (film) pentru filme
şi un mod MUSIC (muzică) pentru sursele
stereo precum muzica. Filmele vechi
codificate în formatul stereo tradiţional pot
fi ameliorate graţie sunetului surround cu
canal 5.1.
Dolby Surround (Dolby Pro
Logic)
Tehnologie de prelucrare audio dezvoltată
de Dolby Laboratories, Inc. Center, iar
informaţia pentru surround monofonic
este matriţată în două canale stereo. La
reproducere, semnalul audio este
decodificat şi transmis în format surround
cu 4 canale. Aceasta este cea mai
comună metodă de procesare audio
pentru DVD-video.
DTS Digital Surround
Tehnologie audio digitală de
codificare/decodificare pentru
cinematografe, dezvoltată de DTS, Inc.
Comprimă semnalul audio mai puţin decât
Dolby Digital, oferind o reproducere a
sunetului la o calitate superioară.
Frecvenţa de eşantionare
Pentru a converti sunetul analogic în sunet digital,
trebuie cuantificate datele analogice. Acest proces
se numeşte eşantionare, iar frecvenţa de
eşantionare arată de câte ori pe secundă sunt
cuantificate datele analogice. Un CD standard de
muzică memorează date cuantificate de 44.100 ori
pe secundă, ceea ce indică o frecvenţă de
eşantionare de 44,1 kHz. În general, o frecvenţă
de eşantionare mai ridicată arată o calitate
superioară a sunetului.
HDMI (Interfaţă multimedia de
înaltă definiţie)
HDMI este o interfaţă ce suportă atât video şi
audio cu o singură conexiune digitală, permiţânduvă să vă bucuraţi de imagine şi sunet digital de
înaltă calitate. Specificaţia HDMI este compatibilă
cu HDCP (Protecţia împotriva copierii digitale în
bandă largă), o tehnologie anti-copiere ce
integrează tehnologie de codificare a semnalelor
video digitale.
L.F.E. (prescurtare de la
Efectele frecvenţelor joase)
Efectele de sunet ale frecvenţelor joase transmise
printr-un subwoofer în Dolby Digital sau DTS, etc.
Adăugând un bas profund cu o frecvenţă între 20
şi 120 Hz, sunetul devine mai puternic.
TSP (prescurtare pentru Puls
modificat în funcţie de timp)
Un semnal TSP este un semnal de măsurare
foarte precis ce foloseşte energie de impuls şi
măsoară o bandă largă, de la jos la înalt, într-o
perioadă scurtă.
Cantitatea de energie folosită pentru a măsura
semnalele este importantă pentru a asigura
exactitatea măsurătorilor într-un mediu intern
normal. Utilizarea semnalelor TSP permite
măsurarea efectivă a semnalelor.
Precauţii
Cu privire la siguranţă
Dacă în aparat cad obiecte străine, solide, sau
lichide, scoateţi receptorul din priză şi dispuneţi
verificarea lui de către personal calificat,
înainte de a îl utiliza din nou.
Cu privire la sursele de alimentare
• Înainte de a opera receptorul verificaţi ca
tensiunea de operare să fie aceeaşi cu sursa
dvs. de energie.
Tensiunea de operare este indicată pe
plăcuţa de pe spatele receptorului.
• Aparatul rămâne sub tensiune chiar şi atunci
când este oprit, atât timp cât ştecherul
cordonului de alimentare rămâne introdus în
priză.
• Dacă receptorul nu este utilizat o perioadă
mai mare de timp, deconectaţi-l de la priza
de perete. Pentru a scoate din priză cablul de
alimentare de CA, apucaţi bine ştecărul; nu
trageţi de cordon.
• Cordonul de alimentare de CA trebuie
înlocuit doar la un centru de service autorizat.
Cu privire la încălzire
Receptorul se încălzeşte în timpul operării;
acest lucru nu este o eroare de funcţionare.
Dacă utilizaţi continuu acest receptor la un
volum ridicat, temperatura carcasei în părţile
superioară, laterală şi inferioară va creşte
considerabil. Nu atingeţi carcasa, pentru a
evita arsurile.
x.v.Colour (Culoare x.v.)
Termenul „x.v. Colour” este un termen mai
cunoscut pentru standardul xvYCC propus de
Sony şi este o marcă înregistrată Sony. xvYCC
este un standard internaţional pentru spaţiile de
culoare dintr-un video. Acest standard poate
exprima o gamă mai largă de culori decât
standardul de emisie folosit în prezent.
continuare_____
63RO
Cu privire la amplasare
• Asiguraţi o ventilaţie adecvată, pentru a
preveni creşterea temperaturii în interiorul
receptorului şi a prelungi durata de viaţă a
acestuia.
• Nu instalaţi receptorul în apropierea unor
surse de căldură, ori în locuri expuse direct în
lumina soarelui, ori cu praf excesiv, ori
supuse şocurilor mecanice.
• Nu puneţi pe carcasă niciun obiect ce ar
putea bloca orificiile de ventilare, provocând
erori de funcţionare.
• Nu amplasaţi receptorul lângă un aparat
precum televizorul, video recorder-ul sau
casetofonul. (Dacă receptorul se foloseşte în
combinaţie cu un televizor, video recorder
sau casetofon şi este amplasat prea aproape
de acel aparat, pot apărea zgomote şi poate
suferi calitatea imaginii. Acest lucru se poate
întâmpla mai ales când se foloseşte o antenă
interioară. Prin urmare vă recomandăm să
utilizaţi o antenă exterioară).
• Aveţi grijă atunci când amplasaţi receptorull
sau difuzoarele pe suprafeţe tratate special
(de exemplu cu ceară, ulei, lustruite),
deoarece suprafaţa se poate păta sau
decolora.
Cu privire la funcţionare
Înainte de a conecta alte componente, opriţi
receptorul şi scoateţi-l din priză.
Dacă apar distorsiuni de
culoare pe ecranul unui
televizor din apropiere.
Difuzoarele frontale şi difuzorul central sunt
ecranate magnetic, pentru a putea fi instalate
în apropierea unui televizor. Pot apărea însă
distorsiuni de culoare pe anumite tipuri de
televizoare. Deoarece difuzoarele surround şi
subwoofer-ul nu sunt ecranate magnetic, vă
recomandăm să amplasaţi difuzoarele
surround şi subwoofer-ul puţin mai departe de
televizor (pagina 11).
Dacă apar distorsiuni de
culoare…
Opriţi televizorul, apoi reporniţi-l după 15-30 de
minute.
64RO
Dacă apar din nou distorsiuni de
culoare…
Amplasaţi difuzorul şi mai departe de televizor.
Dacă se aude brum
Repoziţionaţi difuzoarele sau reduceţi volumul
receptorului.
Cu privire la curăţare
Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele cu o
lavetă moale moale, umezită uşor cu o soluţie
slabă de detergent. Nu utilizaţi nici un fel de
burete abraziv, praf de curăţat, sau solvenţi
cum ar fi alcoolul sau neofalina.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire la
receptor, vă rugăm să consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Ghid al problemelor de
funcţionare
Dacă în timpul utilizării receptoruluii întâmpinaţi
una dintre următoarele dificultăţi, folosiţi acest
ghid al problemelor de funcţionare pentru a
încerca să remediaţi situaţia.
Audio
Nu se aude sunet, indiferent de
componenta selectată, sau sunetul are
un nivel foarte redus.
• Verificaţi conectarea fermă a boxelor şi a
componentelor.
• Verificaţi dacă sunt pornite receptorul
şi toate componentele.
• Asiguraţi-vă că opţiunea „MASTER
VOLUME" (Volum principal) nu este
configurată pe „VOL MIN".
• Apăsaţi „MUTING” pentru a anula
funcţia de reducere a volumului la
zero.
• Verificaţi dacă aţi selectat componente
corectă cu ajutorul butoanelor de pe
telecomandă sau al butonului „INPUT
SELECTOR” (Selector intrare) de pe
receptor.
•A fost activat dispozitivul de protecţie al
receptorului. Opriţi receptorul, eliminaţi
problema de scurtcircuit, iar apoi porniţi-l
din nou.
• Verificaţi dacă este corectă
configurarea „IN MODE” (Mod de
intrare).
Nu se aude sunet dintr-o anumită
componentă.
• Verificaţi dacă, componenta este conectată
corect la mufele de intrare audio pentru
componenta respectivă.
• Verificaţi dacă, cablul (cablurile) folosit(e)
pentru conexiune este/sunt introdus(e)
complet în mufele de pe receptor şi
componentă.
Verificaţi dacă aţi selectat componente corectă
cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă sau
al butonului „INPUT SELECTOR” (Selector
intrare) de pe receptor.
Nu se aude sunetul printr-unul dintre
difuzoarele frontale.
• Asiguraţi-vă că aţi realizat conexiunea la
ambele mufe L şi R (stânga şi dreapta) ale
unei componente analogice, şi nu doar la
mufa L (stânga) sau R (dreapta). Folosiţi
un cablu audio (nefurnizat)
Sunetele din stânga şi din
dreapta sunt neechilibrate
sau inversate.
• Verificaţi conectarea corectă şi fermă a
boxelor şi a componentelor.
• Reglaţi parametrii de balans folosind
meniul LEVEL (Nivel) (pagina 37).
Se aude brum sau zgomot puternic.
• Verificaţi conectarea fermă a boxelor şi a
componentelor.
• Verificaţi dacă cablurile de legătură sunt
plasate la distanţă faţă de un transformator
ori de un motor şi la cel puţin 3 metri
distanţă faţă de un televizor ori de o lampă
fluorescentă.
• Îndepărtaţi televizorul de componentele
audio.
• Ştecărele şi mufele sunt murdare. Ştergeţile cu o lavetă umezită uşor cu alcool.
Se aude un zgomot de la o
componentă conectată la receptor, la
pornirea acesteia.
• Verificaţi ca „IN MODE” (Modul de intrare)
să fie configurat pe „AUTO” (Automat)
pentru intrarea selectată (pagina 58).
Nu se aude sunet din difuzoarele
surround/difuzorul central, sau se
aude la nivel foarte redus.
• Selectaţi unul dintre modurile CINEMA
STUDIO EX (pagina 45).
• Reglaţi nivelul difuzorului (pagina 28).
• Verificaţi conectarea fermă a difuzoarelor.
Nu se aude sunetul prin subwoofer.
• Verificaţi conectarea corectă şi fermă a
subwoofer-ului.
continuare_____
65RO
Nu se poate obţine efectul de
surround.
• Asiguraţi-vă că aţi selectat un câmp de
sunet cu ajutorul butonului „MOVIE” (Film)
sau „MUSIC” (Muzică).
• Câmpurile de sunet nu funcţionează la
semnale cu o frecvenţă de eşantionare
de peste 48 kHz.
Nu este reprodus sunetul Dolby Digital
sau cu canale multiple DTS.
• Verificaţi ca DVD-ul, etc., pe care îl redaţi
să fie înregistrat în format Dolby Digital sau
DTS.
• La conectarea DVD player-ului, etc., la
mufele de intrare digitală ale acestui
receptor, verificaţi configurarea audio
(setările pentru ieşirea audio) a
componentei conectate.
Nu se aude sunet de la componenta
conectată la adaptorul DIGITAL MEDIA
PORT.
• Reglaţi volumul acestui receptor.
• Adaptorul DIGITAL MEDIA PORT şi/sau
componenta nu este conectat(ă) corect.
Opriţi receptorul, apoi reconectaţi adaptorul
DIGITAL MEDIA PORT şi/sau
componenta.
• Verificaţi adaptorul DIGITAL MEDIA PORT
şi/sau componenta pentru a vă asigura că
suportă acest receptor.
Video
Pe ecranul televizorului sau pe monitor
nu apare imagine sau apare o imagine
neclară.
• Asiguraţi-vă că aţi conectat ieşirea video a
componentei video la televizor.
Îndepărtaţi televizorul de componentele audio.
HDMI
Sunetul sursă introdus prin mufa HDMI
de pe receptor nu este transmis prin
difuzorul televizorului.
• Verificaţi configurarea „AUDIO FOR HDMI”
(Audio pentru HDMI) din meniul VIDEO
(pagina 40).
• Verificaţi conexiunea HDMI.
• Nu puteţi asculta discul Super Audio CD
conectând HDMI.
• În funcţie de componenta de redare, este
posibil să trebuiască să configuraţi
componenta. Consultaţi instrucţiunile de
utilizare furnizate împreună cu
componenta.
Imaginea sursă introdusă prin mufa
HDMI de pe receptor nu este transmisă
prin televizor.
• Verificaţi conexiunea HDMI.
• În funcţie de componenta de redare, este
posibil să trebuiască să configuraţi
componenta. Consultaţi instrucţiunile de
utilizare furnizate împreună cu
componenta.
Comanda pentru funcţia HDMI nu este
operabilă
• Verificaţi conexiunea HDMI (pagina 53).
• Asiguraţi-vă că opţiunea „CONTROL
FOR HDMI” (Comanda HDMI) din meniul
VIDEO este configurată pe „CTRL ON"
(Control activat).
• Asiguraţi-vă că există compatibilitate
între componenta conectată şi funcţia
„CONTROL FOR HDMI” (Comanda
HDMI).
• Verificaţi setările de Comandă pentru HDMI
ale componentei conectate. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale componentei
conectate.
• Repetaţi procedurile de la „Pregătirea
funcţiei de comandă HDMI" dacă modificaţi
conexiunea HDMI, conectaţi/deconectaţi
cablul de alimentare de C.A. sau dacă
există o pană de curent (pagina 54).
66RO
În timpul utilizării funcţiei Comanda
audio a sistemului nu se aude sunet
din receptor şi difuzorul televizorului.
• Asiguraţi-vă că există compatibilitate între
televizor şi funcţia de Comandă audio a
sistemului.
• Dacă televizorul nu are funcţia de
Comandă audio a sistemului, configuraţi
setările „AUDIO FOR HDMI” (Audio pentru
HDMI) din meniul VIDEO pe
- „TV+AMP” dacă doriţi să ascultaţi
sunetul din difuzorul televizorului şi din
receptor.
- „AMP” dacă doriţi să ascultaţi sunetul din
receptor.
• Dacă nu puteţi asculta sunetul de la o
componentă conectată la receptor
- Selectaţi intrarea corespunzătoare atunci
când doriţi să vizualizaţi un program pe o
componentă conectată la receptor cu
ajutorul unei conexiuni HDMI.
- Schimbaţi canalul TV atunci când doriţi
să vedeţi o emisiune la TV.
-
Selectaţi componenta sau intrarea pe
care doriţi să o vizualizaţi atunci când
vizualizaţi un program pe componenta
conectată la televizor. Pentru această
operaţie consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale televizorului.
Tuner-ul (Radioul)
Recepţia FM este slabă.
• Utilizaţi un cablu coaxial cu impedanţa de 75
Ohmi (trebuie procurat separat, nu se livrează
împreună cu aparatul), pentru a conecta
receptorul la o antenă exterioară pentru FM,
aşa cum este prezentat în imaginea de mai jos.
Dacă doriţi să conectaţi receptorul la o antenă
exterioară, realizaţi împământarea pentru a
preveni deteriorările în caz de fulger. Nu
conectaţi cablul de împământare la o conductă
de gaz, pentru a preveni o explozie cu gaze.
Antenă FM exterioară
Receptorul
Cablu de
împământare
(nefurnizat)
Pământ
Nu se poate face acordul pe frecvenţa
staţiilor radio.
• Verificaţi conectarea fermă a antenelor.
Reajustaţi poziţia antenelor; dacă este
cazul, conectaţi o antenă exterioară.
• Intensitatea semnalului de la staţiile radio
este prea scăzută pentru a face acordul
automat. Folosiţi acordul direct (pagina 48).
• Setaţi corect intervalul de acord (la
acordarea staţiilor AM cu acord direct).
• În memoria receptorului nu aţi presetat
staţii radio, ori staţiile presetate au fost
şterse din memorie (atunci când procedaţi
la acordul pe frecvenţă prin căutarea
staţiilor presetate). Presetaţi staţiile (pagina
48).
RDS nu funcţionează.
• Asiguraţi-vă că aţi acordat o staţie FM
RDS.
• Selectaţi o staţie FM cu semnal mai
puternic.
Nu apar informaţiile RDS dorite.
• Contactaţi staţia de radio şi aflaţi dacă întradevăr furnizează acest serviciu. Dacă da,
este posibil ca serviciul să nu funcţioneze
momentan.
continuare_____
67RO
Telecomanda
Dacă problema persistă
Telecomanda nu funcţionează.
Contactaţi cel mai apropiat distribuitor
Sony. Vă rugăm să reţineţi, că în cazul în
care personalul de service schimbă
anumite piese în cadrul reparaţiei,
acestea s-ar putea să fie reţinute.
• Pentru a opera receptorul, puteţi folosi
doar butonul DISPLAY (Afişare) atunci
când este selectată intrarea TUNER.
• Îndreptaţi telecomanda către senzorul de
infraroşu de pe receptor.
• Îndepărtaţi
orice
obstacole
dintre
telecomandă şi receptor.
• Înlocuiţi toate bateriile din telecomandă cu
unele noi, dacă cele existente sunt
descărcate.
• Asiguraţi-vă că aţi selectat intrarea corectă
de pe telecomandă.
Mesaje de eroare
Dacă există o eroare de funcţionare, ecranul
afişează un mesaj. Puteţi verifica starea
aparatului în funcţie de mesaj. Consultaţi
următorul tabel pentru a rezolva problema.
Dacă problema persistă, consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony. Dacă apare un
mesaj de eroare atunci când realizaţi
Calibrarea automată, consultaţi secţiunea
„Când apar coduri de eroare” (pagina 26)
pentru a rezolva problema.
„PROTECT” (Protejare)
Prin difuzoare este transmis curent
neregulat. Receptorul se va închide automat
după câteva secunde. Verificaţi conexiunea
difuzoarelor şi porniţi din nou receptorul.
Dacă nu puteţi remedia problema
folosind ghidul problemelor de
funcţionare
Curăţarea memoriei receptorului poate remedia
problema (pagina 22). Totuşi, aveţi în vedere
faptul că toate setările memorate vor fi readuse
la valorile din fabrică şi va trebui să reajustaţi
toate setările receptorului.
68RO
Secţiuni de referinţă pentru
curăţarea memoriei receptorului
Pentru curăţarea
Tuturor setărilor
memorate
Câmpurilor de sunet
personalizate
Vezi
pagina 22
pagina 46
Specificaţii
Secţiune amplificator
1)
Tensiunea de ieşire
Mod stereo (nominal) 108 W + 108 W
(3 ohmi la 1 kHz,
THD 1%)
Mod surround (referinţă)
Ieşire RMS
(3 ohmi la 1 kHz,
THD 10%)
2)
FAŢĂ : 143 W/canal
2)
CENTRU : 143 W
2)
SUR : 143 W/canal
(1,5 ohmi la 80 Hz,
THD 10%)
2)
SUBWOOFER : 285 W
1)
Măsurat în următoarele condiţii:
Cod regional
Tensiunea de alimentare
CEL, CEK
230 V c.a, 50 Hz
2)
Puterea de referinţă pentru difuzoarele
frontale, central, surround şi subwoofer. În
funcţie de configurările câmpului de sunet şi
de sursă, este posibil să nu se emită sunet.
Intrări
Analogică
Digitală
(Coaxială)
Ton
Sensibilitate: 1 V/50 kohmi
Impedanţa: 75 ohmi
Nivele de
±10 dB, tranşe de 0,5 dB
modificare
Intervalul de frecvenţă de reproducere:
28-20.000 Hz
Secţiune acord AM
Spectrul de acordare
Modele cu codul regional CEL, CEK
Cu scala de acordare de 9 kHz:
531 – 1.602 kHz
Antena
Antenă-cadru
Frecvenţa intermediară
450 kHz
General
Tensiunea de alimentare
Cod regional
Tensiunea de alimentare
CEL, CEK
230 V c.a., 50/60 Hz
Tensiunea de ieşire (DIGITAL MEDIA PORT)
Ieşire c.c.
5 V, 700 mA MAX
Puterea consumată
Cod regional
Puterea consumată
CEL, CEK
165 W
Puterea consumată (în modul standby)
0,3 W (Atunci când
opţiunea „CONTROL FOR
HDMI” (Comanda HDMI)
din meniul VIDEO este
configurată pe „CTRL
OFF" (Control inactiv).
Dimensiuni (lăţime/înălţime/grosime) (aprox.)
430 × 66.5 × 335 mm
inclusiv părţile proiectate
în exterior şi butoanele
Masa (aprox.):
3,6 kg
Secţiune acord FM
Spectrul de
87,5 – 108,0 MHz
acordare
Antena
Antenă-fir pentru FM
Borne antenă
75 ohmi, neechilibrate
Frecvenţa intermediară
10,7 MHz
continuare_____
69RO
Secţiune difuzoare
Doar pentru HT-SS1300
Doar pentru HT-SF1300
• Difuzor frontal (SS-MSP23F)
• Difuzor surround (SS-SRP23F)
• Difuzor central (SS-CNP23)
• Difuzor frontal (SS-MSP23S)
• Difuzor surround (SS-SRP23S)
• Difuzor central (SS-CNP23)
Difuzor frontal/central
Interval complet,
ecranat magnetic
Difuzor surround Interval complet
Difuzoarele
Difuzor frontal/surround
65 mm, tip con
Difuzor central
30 × 60 mm, tip con
Tipul carcasei
Difuzor frontal/surround
Bass reflex
Difuzor central
Suspensie acustică
Impedanţa
3,0 ohmi
nominală
Dimensiuni (lăţime/înălţime/grosime)
(aprox.)
Difuzor frontal
113 × 830 × 83 mm
(fără suport) 315 ×
1.015 – 1.345 × 315
mm (cu suport)
Difuzor surround 108 × 540 × 78 mm
(fără suport)
290 × 1.045 – 1,235 ×
290 mm (cu suport)
Difuzor central
380 × 50 × 64 mm
(cu picior)
Masa (aprox.):
Difuzor frontal
1,7 kg (fără suport)
3,5 kg (cu suport)
Difuzor surround
1,1 kg (fără suport)
2,8 kg (cu suport)
Difuzor central
0,38 kg
• Subwoofer (SS-WP23)
Difuzor
160 mm, tip con
Tipul carcasei
Bass reflex
Impedanţa
1,5 ohmi
nominală
Dimensiuni (lăţime/înălţime/grosime)
(aprox.) 220 × 395 × 325 mm (cu picior)
Masa (aprox.):
5,9 kg
70RO
Difuzor frontal/central
Interval complet,
ecranat magnetic
Difuzor surround Intervalul complet
Difuzoarele
Difuzor frontal/surround
65 mm, tip con
Difuzor central
30 × 60 mm, tip con
Tipul carcasei
Difuzor frontal/surround
Bass reflex
Difuzor central
Suspensie acustică
Impedanţa
3,0 ohmi
nominală
Dimensiuni (lăţime/înălţime/grosime)
(aprox.)
Difuzor frontal/surround
102 × 163 × 77 mm (cu picior)
Difuzor central
380 × 50 × 64 mm
(cu picior)
Masa (aprox.):
Difuzor frontal
0,55 kg
Difuzor surround 0,45 kg
Difuzor central
0,38 kg
• Subwoofer (SS-WP23)
Difuzor
160 mm, tip con
Tipul carcasei
Bass reflex
Impedanţa
1,5 ohmi
nominală
Dimensiuni (lăţime/înălţime/grosime)
(aprox.) 220 × 395 × 325 mm (cu picior)
Masa (aprox.):
5,9 kg
Difuzoare furnizate
Difuzoare frontale (2)
Difuzor central (1)
Difuzoare surround (2)
Subwoofer (1)
Accesorii furnizate
Instrucţiuni de utilizare (acest manual)
Ghid de configurare rapidă (1)
Ghid de instalare pentru suportul de difuzoare
(doar pentru HT-SF1300)
Antenă-fir pentru FM (1)
Antenă-cadru AM
Telecomandă RM-AAU023 (1)
Baterii R6 (mărime AA) (2)
Microfon de optimizare (ECM-AC2) (1)
Cabluri pentru difuzoare (5)
Pad-uri de susţinere
• Difuzoare
- Doar pentru HT-SS1300 (20)
- Doar pentru HT-SF1300 (4)
• Subwoofer (4)
Şuruburi (mici) doar pentru HT-SF1300 (12)
Şuruburi (mari) doar pentru HT-SF1300 (8)
Consultaţi pagina 3 pentru detalii cu privire
la codul regional al componentei utilizate.
Modelul şi specificaţiile se pot modifica fără
preaviz.
71RO
Index
Numere
2 canale 36
„2 CH STEREO” 46
5.1 canale 11
A
Acordare
automat 47
direct 48
la staţiile presetate 49
„AUTO CALIBRATION”
(Calibrare automată) 23
AUTO FORMAT DIRECT
(A.F.D) 43
C
Câmpuri de sunet:
resetare 46
selectare 44
CD player
conectare 16
redare 31
Comanda audio a sistemului
56
Comandă HDMI
conectare 53
pregătire 54
Configurare iniţială 22
D
Difuzoare
conectare 14
instalare 11
Digital Cinema Sound (Sunet
cinematografic digital)
(DCS) 45
DIGITAL MEDIA PORT
conectare 59
Dolby Digital 62
DVD player
conectare 19
redare 32
DVD recorder
conectare 19
H
HDMI
conectare 17
I
„IN MODE” (mod intrare) 58
Întreruperea alimentării
sistemului 57
M
Meniu
A. CAL (Calibrare
automată) 28
AUDIO 39
LEVEL (Nivel) 37
SUR 38
SYSTEM (Sistem) 41
TONE (Ton) 38
TUNER 39
VIDEO 40
Mesaje de eroare 68
S
Selectare
componentă 30
câmp de sunet 44
Sleep Timer 60
Super Audio CD player
conectare 16
redare 31
T
TEST TONE (Ton de
test) 28
Tuner
conectare 21
TV
conectare 19
V
VCR
conectare 19
O
„One-Touch Play” (Redare cu
o singură apăsare de buton)
55
P
Player pentru discuri Blu-ray
conectare
17
redare 32
R
RDS 50
Reducerea volumului la zero
30
http://www.sony.net
72RO
Download PDF

advertising