Sony | RHT-G11 | Sony RHT-G11 TV Stand with built-in Home Theatre Instrucţiuni de utilizare

Suport pentru sistemul
Cinema
Manual de instrucţiuni
RHT-G11
© 2010 Sony Corporation
RO
Atenţionare
Nu plasaţi aparatul în spaţii închise cum ar fi o bibliotecă sau un dulap.
Pentru a preveni incendiile nu acoperiţi fantele de
aerisire ale aparatului cu ziare, cu faţa de masă sau
cu draperii etc. Nu aşezaţi obiecte cu flăcări deschise
deasupra aparatului,
spre exemplu lumânări
aprinse.
Pentru a reduce riscul de incendiu sau de
electrocutare, nu stropiţi şi nu udaţi aparatul şi nici
nu aşezaţi deasupra acestuia recipiente care conţin
lichide, cum ar fi o vază cu flori.
Suportul nu este decuplat de la reţea câtă vreme este
cuplat la o priză, chiar dacă echipamentul propriu-zis a
fost oprit.
Deoarece ştecărul are rolul de a deconecta aparatul de la
priză, cuplaţi-l la o priză uşor accesibilă. Dacă remarcaţi
vreun comportament anormal, decuplaţi imediat ştecărul
de la priză.
Nu expuneţi bateriile (acumulatorul sau bateriile
montate) la căldură prea mare, cum ar fi la radiaţii
solare directe, foc sau alte surse similare.
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie
dus la punctele de colectare destinate reciclării
echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi
ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea
materialelor va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să
consultaţi biroul local, serviciul de preluare a
deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
2
Dezafectarea bateriilor uzate
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene
cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul
în care doriţi să îl dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat
în combinaţie cu simbolul unui element chimic.
Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel pentru
plumb (Pb) este marcat în cazul în care bateria
conţine mai mult de 0,0005% mercur, respectiv mai
mult de 0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii
oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată
a acestor reziduuri dezafectând în mod corect acest
produs. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la
conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care din motive de siguranţă, de
asigurare a performanţelor sau de integritate a datelor
necesită conectarea permanentă a acumulatorului
încorporat, acesta trebuie înlocuit numai de
personalul calificat al unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect tratat,
la încheierea duratei de viaţă a acestuia, duceţi-l
la punctele de colectare stabilite pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi
secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă a
acumulatorului şi să le duceţi la punctele de colectare
pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui
produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul
de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi
achiziţionat produsul.
Notă pentru clienţi : următoarele
informaţii sunt valabile numai pentru
echipamentele comercializate în ţări
în care se aplică Directivele Uniunii
Europene
Producătorul acestui aparat este Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru EMC şi pentru
siguranţa produsului este Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.
Pentru orice servicii sau chestiuni legate de garanţie,
vă rugăm să apelaţi la adresele menţionate în
documentele de garanţie sau de service furnizate
separat.
Cuprins
Avertizări ....................................................................................................................................... 4
Atenţie ........................................................................................................................................... 5
Măsuri de precauţie ...................................................................................................................... 6
Punere în funcţiune
Accesorii furnizate ........................................................................................................................ 7
Montarea suportului ...................................................................................................................... 8
Conectarea televizorului şi a player-ului ..................................................................................... 10
Conectarea tunerului de satelit sau a celui pentru cablul TV ...................................................... 12
Conectarea altor componente .................................................................................................... 13
Conectarea cablului de alimentare ............................................................................................. 14
Configurarea ieşirii de sunet a echipamentului conectat ............................................................ 14
Opţiuni de redare
Prezentarea părţilor componente şi a butoanelor ....................................................................... 15
Vizionarea la televizor ................................................................................................................. 18
Urmărirea altor componente ....................................................................................................... 18
Funcţiile tunerului
Fixarea posturilor de radio în memorie ....................................................................................... 20
Ascultarea radioului .................................................................................................................... 20
Denumirea posturilor de radio .................................................................................................... 21
Utilizarea sistemului de date radio (RDS) ................................................................................... 22
Funcţia surround
Pentru a beneficia de efectul de surround .................................................................................. 23
Facilităţi “Bravia” Sync
Ce este “BRAVIA” Sync ? ........................................................................................................... 24
Pregătirea pentru utilizarea facilităţii “BRAVIA” Sync.................................................................. 24
Urmărirea unui disc Blu-ray/ DVD (Redare la o singură atingere) .............................................. 25
Ascultarea sunetului TV prin intermediul suportului (Comanda audio a sistemului) ................... 26
Oprirea suportului, a televizorului şi a echipamentelor conectate
(Oprirea alimentării sistemului) ................................................................................................... 26
Funcţia de economisire a energiei (HDMI PASS THRU) ............................................................ 27
Dezactivarea funcţiei de Revenire audio a canalelor (ARC) ....................................................... 27
Reglaje avansate
Configurare şi reglaje realizate cu ajutorul meniului amplificatorului .......................................... 28
Informaţii suplimentare
Soluţionarea problemelor ............................................................................................................ 32
Specificaţii ................................................................................................................................... 34
Index ........................................................................................................................................... 37
3
AVERTIZĂRI
Nu vă agăţaţi sau sprijiniţi de televizor
când acesta este plasat pe suport.
Când deplasaţi suportul, nu îl prindeţi
de partea de jos.
Televizorul poate cădea de pe
suport provocând accidente grave
sau chiar moartea.
Pentru deplasarea
suportului, trebuie ca
două persoane, câte una
la fiecare capăt, să îl
prindă de blatul superior
A. Dacă suportul este
apucat de partea de
jos, există pericolul să
alunece, să va scape din
mâini şi să cadă.
Nu deplasaţi suportul cu televizorul sau
cu alte echipamente montate pe el.
Aveţi grijă să luaţi televizorul
sau alte echipamente de pe
suport înainte de a-l deplasa.
În caz contrar, suportul
se poate dezechilibra şi
răsturna, cauzând răniri
grave.
Aveţi grijă să nu prindeţi cablul de
alimentare sau pe cel de conectare între
televizor şi suport.
• Cablul de alimentare sau cel de
conectare se poate deteriora,
producând incendii sau
electrocutări.
• Când deplasaţi suportul, aveţi
grijă să nu prindeţi cablul
de alimentare sau pe cel de
conectare sub suport.
Nu permiteţi copiilor să se caţere pe
suport sau să se strecoare între rafturile
acestuia.
În cazul în care copiii se caţără
pe suport sau pătrund între
rafturi, pot surveni accidente
grave sau chiar moartea în
urma spargerii sticlei sau a
răsturnării suportului.
4
ATENŢIE
Nu aşezaţi pe suport obiecte fierbinţi,
cum ar fi o tigaie încinsă sau un ceainic.
Placa de sticlă din partea de sus
a suportului se poate sparge,
cauzând răniri, sau suportul se
poate deteriora.
Note privind capacitatea de
încărcare
Nu aşezaţi pe suport nici un echipament care depăşeşte
greutatea maximă specificată în imaginea de mai jos.
În caz contrar, acesta poate să cadă sau să se spargă.
Nu vă urcaţi pe suport.
Puteţi cădea sau se poate
sparge placa de sticlă,
cauzând răniri.
Nu supuneţi placa superioară, de sticlă,
a suportului la şocuri puternice.
Deşi la fabricarea acestui
suport este utilizată sticlă
acoperită de o peliculă de
protecţie, trebuie tratată cu
grijă. Dacă se sparge sticla,
cioburile pot cauza răniri.
De aceea, luaţi următoarele
măsuri de precauţie :
• Nu loviţi sticla şi nu lăsaţi să cadă obiecte ascuţite
pe aceasta. Evitaţi şocurile puternice.
• Nu zgâriaţi şi nu ciocniţi sticla cu obiecte cu vârf
ascuţit.
• Nu trântiţi echipamentele la plasarea pe suprafaţa
superioară, de sticlă.
Nu folosiţi suprafaţa de sticlă, dacă este
crăpată.
Nu folosiţi suprafaţa de sticlă dacă este crăpată
deoarece se poate sparge, cauzând răniri.
Note privind instalarea
• Aveţi grijă să nu vă prindeţi mâinile sau degetele
între televizor şi suport.
• Nu aşezaţi suportul în locuri supuse la radiaţii solare
directe sau în apropierea surselor de căldură.
• Nu plasaţi suportul în spaţii cu temperatură sau
umiditate ridicate sau în aer liber.
• Amplasaţi suportul în locuri cu ventilaţie suficientă
pentru a preveni acumularea căldurii în interior şi
a prelungi durata de viaţă a acestuia.
• Fiţi precauţi la plasarea suportului pe suprafeţe
special tratate (cu ceară, ulei, lac etc.) deoarece
acestea se pot mătui sau decolora.
• Deplasaţi suportul numai după ce aţi luat televizorul
de pe acesta. În caz contrar, televizorul poate cădea
de pe suport, cauzând răniri grave. Nu apucaţi de
grilaj deoarece se poate desprinde de suport şi vă
poate răni. Aveţi grijă să nu vă prindeţi degetele
când deplasaţi suportul.
Nu detaşaţi suportul de sticlă din partea
de sus a suportului.
Este posibil să intraţi în contact cu părţile interioare
ale suportului, putându-vă răni grav.
5
Măsuri de precauţie
În legătură cu siguranţa.
Drepturi de autor
• Nu aşezaţi pe suport obiecte nespecificate, cum ar
fi vaze de flori sau obiecte de porţelan.
• Nu modificaţi suportul.
• Dacă în suport pătrunde vreun lichid sau vreun obiect
solid, decuplaţi suportul de la priză şi apelaţi la o
persoană calificată pentru a-l verifica înainte de a-l
mai folosi.
În acest receptor sunt încorporate sistemele Dolby*
Digital şi Pro Logic Surround, precum şi DTS**
Digital Surround System.
În legătură cu sursele de alimentare.
• Dacă urmează să nu folosiţi suportul o perioadă
îndelungată de timp, aveţi grijă să îl decuplaţi de la
priză. Pentru aceasta, apucaţi de ştecăr; nu trageţi
niciodată de fir.
• Cablul de alimentare trebuie schimbat numai la un
service specializat.
În legătură cu funcţionarea.
• Înainte de a conecta alte componente, aveţi grijă să
opriţi şi să decuplaţi suportul de la reţea.
Dacă aveţi vreo întrebare sau problemă legată de
suportul dvs., vă rugăm să consultaţi cel mai apropiat
dealer Sony.
* Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories. “Dolby”,
“Pro Logic” şi simbolul dublu-D sunt mărci
înregistrate ale Digital Laboratories.
** Produs sub licenţă de la U.S. Patent
nr: 5.451.942, 5.956.674, 5.974.380, 5.978.762,
6.487.535 şi alte patente din S.U.A. sau internaţionale
emise sau în curs aprobare. “DTS” şi simbolul
asociat sunt mărci comerciale înregistrate, iar
“DTS Digital Surround” şi siglele DTS sunt mărci
comerciale ale DTS, Inc. Produsul include software.
© DTS, Inc. Toate drepturile sunt rezervate.
Acest suport încorporează tehnologia High-Definition
Multimedia Interface (HDMITM).
HDMI, sigla HDMI şi High-Definition Multimedia
Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate în S.U.A. sau în alte ţări, ale HDMI
Licensing LLC.
“BRAVIA” este marcă de comerţ a Sony
Corporation.
“PlayStation” este marcă de comerţ a Sony Computer
Entertainment Inc.
6
Punere în funcţiune
Accesorii furnizate
• Telecomandă (RM-ANU032) (1)
• Baterii R6 (mărimea AA) (2)
• Cablu optic digital pentru
TV (1)
• Antenă monofilară FM (1)
• Raft (1)
• Garanţie (1)
• Manual de instrucţiuni (1)
Introducerea bateriilor în telecomandă
Puteţi comanda suportul cu ajutorul telecomenzii furnizate. Introduceţi două baterii R6 (mărimea AA) având
grijă să potriviţi bornele 3 şi # ale bateriilor cu marcajele din interiorul compartimentului.
Note
• Nu lăsaţi telecomanda în locuri cu temperatură extrem de ridicată sau cu umiditate mare.
• Nu folosiţi simultan baterii noi împreună cu altele uzate.
• Nu scăpaţi corpuri străine în interiorul telecomenzii, mai ales când înlocuiţi bateriile.
• Nu expuneţi senzorul pentru telecomandă la radiaţii solare directe sau la raze provenite de la alte surse de
iluminare, deoarece pot apărea disfuncţionalităţi.
• Dacă urmează să nu folosiţi telecomanda o perioadă îndelungată de timp, scoateţi bateriile pentru a evita
deteriorarea acesteia cauzată de scurgerea lichidului coroziv în interior.
7
Montarea suportului
În legătură cu poziţia de instalare.
Montarea raftului suportului
Instalaţi suportul după ce aţi conectat toate
componentele la acesta.
Lăsaţi un spaţiu mai mare de 1 cm între suport
şi perete. Aceasta va permite disiparea căldurii
şi evitarea căderii televizorului de pe suport. La
instalarea suportului trebuie să participe cel puţin 2
persoane.
Montaţi raftul plasând cele cinci caneluri în dreptul
reazemelor cilindrice, fixate în suport.
Mai mult de
1 cm
Evitarea căderii televizorului
Prindeţi televizorul ca măsură de precauţie în caz de
cutremur.
Dacă aveţi un televizor LCD marca Sony, urmaţi
procedura prezentată în continuare :
1 Detaşaţi capacul superior şi cel lateral
din partea din spate a suportului.
Când desprindeţi capacul superior, apucaţi cu
mâinile ambele capete ale acestuia aşa cum este
indicat în imaginea de mai jos, şi deplasaţi-l
lent.
Suportul are colţurile din spate tăiate pentru a putea
fi plasat în colţul unei camere. Dacă plasaţi suportul
într-un colţ al camerei dvs., este necesară o distanţă
de aproximativ 87 cm de la colţul respectiv până în
partea frontală a suportului.
Capac superior
Capac lateral
2 Aşezaţi televizorul pe suport.
Notă
• Aveţi grijă să nu vă prindeţi degetele când instalaţi
suportul.
8
Televizorul trebuie plasat în centrul suprafeţei
suportului, aliniind muchia din spate a televizorului
cu cea din spate a suportului.
3 Ataşaţi cureaua de prindere de suport cu
ajutorul a două şuruburi pentru lemn.
Puteţi prinde un şurub pentru lemn în orificiul
poziţionat central, în partea din spate a
suportului.
Pentru detalii legate de achiziţionarea curelei de
prindere şi a şuruburilor, consultaţi manualul de
instrucţiuni (furnizat) al televizorului LCD marca
Sony.
2
Orificiu central, destinat
şurubului pentru lemn
Puneţi la loc capacul superior din partea
din spate a suportului, adunând împreună
cablurile introduse în acel spaţiu, după
care montaţi şi capacul lateral-spate.
Treceţi cablurile TV prin orificiul rectangular
practicat în capacul superior şi introduceţi
cele patru părţi proeminente ale acestui capac,
precum şi cele ale capacului lateral, în orificiile
corespunzătoare din corpul suportului, aşa cum
este ilustrat mai jos.
Capac superior
Aranjarea cablurilor
Puteţi aranja cablurile de la televizor şi de la alte
echipamente în spaţiul liber rezervat acestora în partea
de sus şi în cea laterală a suportului. :
Capac lateral
1 Conectaţi cablurile de la televizor mai
întâi (pag. 10), apoi pe cele ale celorlalte
echipamente (pag. 12, 13).
Notă
• Aveţi grijă să nu prindeţi cablurile când puneţi la
loc capacele (superior şi lateral) din partea din spate
a suportului.
9
Conectarea televizorului şi a player-ului
Conectaţi televizorul şi/sau player-ul cu mufe HDMI la suport, prin intermediul cablului HDMI.
Conectând, prin cabluri HDMI, componente compatibile “BRAVIA” Sync, marca Sony, funcţionarea va fi
simplificată când setaţi funcţia Comandă pentru HDMI a televizorului. Consultaţi secţiunea “Facilităţi “BRAVIA”
Sync (pag. 24).
Cablu HDMI
(nu este furnizat)
Player de disc Blu-ray etc.
Cablu HDMI
(nu este furnizat)
Player DVD etc.
Cablu optic digital pentru
televizor (furnizat)
Cablu HDMI
(nu este furnizat)
Note
• Suportul este compatibil cu funcţia Audio Return Channel (ARC). Dacă este conectat suportul la mufa HDMI
a televizorului compatibil ARC, prin intermediul unui cablu HDMI, nu trebuie să conectaţi televizorul la
suport printr-un cablu optic digital.
• Dacă televizorul este compatibil cu funcţia ARC, alături de mufa HDMI a acestuia veţi putea vedea inscripţia
“ARC”. Dacă mufa de intrare HDMI nu este compatibilă ARC, această funcţie nu este disponibilă chiar dacă
realizaţi conexiunea printr-un cablu HDMI la mufă.
• Funcţia ARC este disponibilă numai când facilitatea Comandă pentru HDMI este activă.
• Toate mufele HDMI ale suportului funcţionează la fel. Conectaţi “PlayStation 3” etc. la oricare dintre mufele
HDMI disponibile.
• Conexiunile la mufele HDMI au prioritate când conectaţi diverse componente la suport, folosind mufele de
intrare INPUT OPT/INPUT COAX şi cele HDMI.
10
Observaţie
• Chiar dacă suportul este oprit (modul standby activ), semnalul HDMI va fi transmis de la echipamentul
conectat către televizor, prin intermediul conexiunii HDMI. Puteţi urmări imaginile şi asculta sunetul de la
echipamentele conectate la televizor.
Note cu privire la conexiunile HDMI
• Folosiţi un cablu HDMI de mare viteză. Dacă folosiţi un cablu HDMI standard, imaginile 1080p, Deep Colour
sau 3D nu vor fi afişate în mod corect.
• Vă recomandăm să folosiţi un cablu autorizat HDMI.
• Verificaţi configurarea echipamentului conectat dacă imaginea este de proastă calitate sau dacă sunetul nu este
emis de o componentă conectată prin intermediul cablului HDMI.
• Semnalele audio (frecvenţa de eşantionare, lungimea de biţi etc.) transmise de la o mufă HDMI pot fi suprimate
de echipamentul conectat.
• Sunetul poate prezenta întreruperi când este schimbată frecvenţa de eşantionare sau numărul de canale pentru
semnalele audio de ieşire de la echipamentele conectate.
• Când echipamentul conectat nu este compatibil cu tehnologia de protejare a drepturilor de autor (HDCP),
imaginea şi / sau sunetul de la mufa HDMI TV OUT poate fi distorsionat sau poate să nu fie transmis la ieşire.
În acest caz, verificaţi specificaţiile echipamentului conectat.
• Nu vă recomandăm folosirea unui cablu de conversie HDMI-DVI.
• Când pentru suport este aleasă ca sursă de intrare una dintre variantele “TV”, “FM”, “DMPORT” sau “AUDIO”,
semnalele video transmise prin mufa de intrare HDMI (BD, DVD, SAT/CATV), care a fost selectată ultima
dată, sunt trimise la ieşire prin mufa HDMI TV OUT.
• Acest sistem permite transmisia Deep Colour, “x.v.Colour” şi 3D.
• Pentru a beneficia de imagini 3 D, conectaţi televizoare compatibile 3D şi echipamente video (player de disc
Blu-ray, recorder de disc Blu-ray, “PlayStation 3” etc.) în cadrul acestui sistem, folosind cabluri High Speed
HDMI, purtaţi ochelari 3D şi redaţi conţinutul compatibil 3D.
11
Conectarea tunerului de satelit sau a celui pentru
cablul TV
Când conectaţi un tuner de satelit sau un tuner pentru cablul TV care nu are o mufă HDMI, alegeţi pentru “CTRL
HDMI” varianta “OFF” din meniul AMP al suportului (pag. 25).
Tuner de satelit sau pentru
cablu TV etc. cu mufă HDMI
Tuner de satelit sau pentru
cablu TV etc. fără mufă HDMI
Cablu HDMI
(nu este furnizat)
Cablu optic digital
(nu este furnizat)
Către intrarea VIDEO IN
a televizorului
Cablu optic digital
(nu este furnizat)
* Este posibil ca, în funcţie de tunerul de satelit, sunetul multicanal să nu fie emis. În acest caz, conectaţi un
cablu optic digital pe lângă cel HDMI şi alegeţi pentru “INPUT MODE” varianta “OPT” în meniul AMP
(pag, 30).
12
Conectarea altor componente
Când conectaţi echipamente care nu au mufe HDMI, cum ar fi “PlayStation 2” sau un player DVD etc., alegeţi
pentru “CTRL HDMI” varianta “OFF” din meniul AMP al suportului (pag. 25). Chiar dacă pentru “CTRL
HDMI” este aleasă varianta “ON”, puteţi urmări un recorder de casete video etc. care nu are canale de surround,
conectând mufele de ieşire audio şi video direct la televizor, în loc să le cuplaţi la acest suport.
Antenă FM fir (furnizată)
Adaptor DIGITAL
MEDIA PORT
Player DVD etc.
Alte echipamente
audio etc.
Cablu digital
coaxial
(ne furnizat)
Ieşire de semnal
audio
Către intrarea VIDEO IN
a televizorului
Cablu audio
(nu este furnizat)
Observaţie
• Dacă recepţia FM este slabă, folosiţi un cablu coaxial de 75 ohmi (nu este furnizat) pentru a conecta suportul
la o antenă FM de exterior, aşa cum este prezentat mai jos.
Antena FM de exterior
Partea din spate a suportului
13
Note
• Aveţi grijă să întindeţi complet antena FM cablu.
• După conectarea antenei cablu FM, menţineţi-o cât mai orizontal posibil.
• Nu conectaţi sau deconectaţi adaptorul DIGITAL MEDIA PORT când suportul este pornit.
• Când conectaţi adaptorul DIGITAL MEDIA PORT, aveţi grijă să fie introdus conectorul cu marcajul de săgeată
îndreptat spre cel similar de pe mufa DMPORT. Pentru a detaşa adaptorul DIGITAL MEDIA PORT, apăsaţi
şi menţineţi apăsat A, apoi decuplaţi conectorul.
Conectarea cablului de alimentare cu c.a.
Înainte de a conecta cablul de alimentare a suportului la o priză de perete, cuplaţi toate celelalte echipamente
şi televizorul la acest suport.
Notă
• Conectaţi suportul la o priză de perete uşor accesibilă. Dacă observaţi o funcţionare anormală a suportului,
decuplaţi imediat cablul de alimentare de la priză.
Configurarea ieşirii de sunet a echipamentului
conectat
În funcţie de reglajele audio de ieşire ale echipamentului conectat, sunetul poate fi transmis la ieşire numai
în format pe 2 canale. În acest caz, alegeţi pentru echipamentul conectat ieşirea de sunet în format multicanal
(DTS, Dolby Digital, LPCM multicanal). Pentru detalii legate de reglajele de ieşire audio, consultaţi manualul
de instrucţiuni furnizat pentru echipamentul conectat.
14
Opţiuni de redare
Prezentarea părţilor componente şi a butoanelor
Pentru mai multe informaţii, consultaţi paginile indicate între paranteze.
Butoanele şi indicatoarele
panoului frontal
Afişajul panoului frontal
Butoanele şi indicatoarele ce apar pe panoul frontal
1 INPUT SELECTOR (Selector de intrări)
Apăsaţi pentru a selecta sursa de intrare pentru redare.
La fiecare apăsare a butonului, se comută ciclic între surse, după cum urmează:
TV T BD T DVD T SAT/CATV T AUDIO T FM T DMPORT T TV...
2 ]/1 (pornit/ standby)
3 POWER/ACTIVE STANDBY
Devine luminos, după cum urmează :
• Verde : suportul este pornit.
• Portocaliu : sunt active numai părţile HDMI ale suportului (funcţia Comandă pentru HDMI este activă).
• Off: suportul este oprit.
Notă
• Indicatorul luminos de culoare portocalie se stinge la 30 de secunde după ce aţi oprit televizorul. Cu toate
acestea, dacă alegeţi pentru “PASS THRU” varianta “ON”, în meniul AMP, indicatorul rămâne de culoare
portocalie, chiar dacă opriţi televizorul.
4
(senzor pentru telecomandă)
5 VOL +/–
Continuare...
15
Afişajul panoului frontal
Despre indicatoarele ce apar pe afişajul panoului frontal
1 Indicatoare pentru formatul audio
Devin luminoase în funcţie de formatul audio
recepţionat la intrare de către suport.
; D : Dolby Digital
; PLII : Dolby Pro Logic II
LPCM : PCM liniar
DTS
2 NIGHT (30)
Devine luminos în modul NIGHT (nocturn).
3 SLEEP (31)
Luminează intermitent când cronometrul de
oprire automat este activ.
4 HDMI (10, 12)
Devine luminos când sunt utilizate echipamente
HDMI sau când este primit la intrare un semnal
ARC, în timp ce este selectat ca sursă de intrare
televizorul
16
5 COAX/OPT
Devine luminos în funcţie de cablul pe care îl
folosiţi.
6 TUNED
Devine luminos când este recepţionat un post
de radio.
7 ST
Devine luminos când este recepţionat un
program stereo.
8 MUTING
Devine luminos când este oprit sunetul.
9 Zona de afişare a mesajelor
Sunt afişate volumul, sursa de intrare selectată,
semnalul audio de intrare etc.
Telecomandă
9 SOUND FIELD +/– (Atmosfera sonoră)
(23)
0 VOLUME +/–
qa MUTING
qs NIGHT
Pentru a reproduce clar un dialog, chiar şi la
volum redus. Această funcţie este utilă pentru a
putea asculta sunetul noaptea.
qd PRESET +/– (20)
qf O RETURN
qg DISPLAY
Apăsaţi pentru a comuta între informaţiile care
să fie afişate pe panoul frontal sau pentru a vedea
formatul semnalului de intrare (5,1 canale etc.)
în timp ce este recepţionat semnalul audio digital
de intrare.
Butoane pentru acţionarea acestui
suport
1 Buton ]/1 (pornit/standby)
2 LEVEL
Apăsaţi pentru a ajusta nivelul semnalului
central şi al subwoofer-ului. Acest reglaj este
valabil în cazul tuturor atmosferelor sonore.
3 AMP MENU (28)
4 C/X/x/c sau
Apăsaţi C/X/x/c pentru a selecta reglajele,
apoi apăsaţi
pentru a accesa elementul
selectat.
5 MENU
Apăsaţi pentru a fixa în memorie un post de
radio sau pentru a denumi un post de radio fixat
în memorie (pag. 20, 21).
qh INPUT SELECTOR +/–
Apăsaţi pentru a selecta o sursă de intrare, cum
ar fi un tuner sau ale echipamente conectate.
La fiecare apăsare a butonului, sursa de intrare se
modifică ciclic cum ar fi :
TV y BD y DVD y SAT/CATV y
AUDIO y FM y DMPORT y TV...
Butoane pentru acţionarea
echipamentelor conectate prin
conexiunea DMPORT
4 C/X/x/c sau
5 MENU
7 m/M
Apăsaţi pentru a vă deplasa rapid înainte sau
înapoi pe disc, când este apăsat în cursul redării.
8 Buton N (redare) / X (pauză) / x (stop)
6 DIMMER
Apăsaţi pentru a selecta luminozitatea afişajului
de pe panoul frontal. Poate fi ales unul dintre
cele două nivele disponibile.
qd ./>
Apăsaţi pentru a omite un caracter.
7 TUNING +/– (20)
qg DISPLAY
Apăsaţi pentru a selecta reglajul afişat pe panoul
frontal.
qf O Return
17
Vizionarea la televizor
Urmărirea altor
componente
1 Porniţi televizorul şi alegeţi un program.
Consultaţi manualul de instrucţiuni al televizorului
pentru detalii.
2 Porniţi suportul.
3 Apăsaţi de mai multe ori INPUT
SELECTOR +/– până ce apare indicaţia
“TV” pe afişajul panoului frontal.
4 Ajustaţi volumul apăsând VOLUME +/–.
Observaţie
• Sunetul poate fi emis de boxele televizorului. În acest
caz, reduceţi volumul boxelor TV la minim.
Dacă folosiţi “BRAVIA” Sync
(System Audio Control – Comanda
audio a sistemului)
Nu trebuie să folosiţi paşii 2 şi 3 de mai sus. Când
porniţi televizorul, suportul este de asemenea pornit şi
sursa de intrare este schimbată în mod automat. Puteţi
totodată să ajustaţi volumul suportului cu ajutorul
telecomenzii televizorului. Dacă suportul este oprit,
sunetul este emis de boxele televizorului.
Observaţie
• Suportul nu este pornit când porniţi televizorul dacă,
data precedentă când sunetul a fost emis de boxele
televizorului, acesta a fost oprit.
18
1 Porniţi redarea la echipamentul conectat.
2 Porniţi suportul.
3 Apăsaţi de mai multe ori INPUT
SELECTOR +/– pentru a fi afişată sursa
de intrare pe afişajul panoului frontal.
Sursa de
intrare
TV
Echipamentul redat
televizorul etc. conectat la mufa
TV
BD
Player de disc Blu-ray etc.
conectat la mufa BD
DVD
Player DVD etc. conectat la
mufa DVD
SAT/CATV Tuner de satelit sau de cablu TV
etc. conectat la mufa
SAT/CATV
AUDIO
Player CD etc. conectat la mufa
AUDIO
FM
Radio FM prin intermediul
antenei fir FM, conectată la
mufa FM
DMPORT Player audio portabil etc.
conectat la mufa DMPORT
4 Pentru echipamente video, schimbaţi
intrarea televizorului alegând intrarea
HDMI pe care aţi selectat-o la pasul 3.
Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni
al televizorului.
Observaţie
• Suportul nu este pornit la pornirea televizorului
dacă, anterior, când sunetul a fost emis de boxele
TV, televizorul a fost oprit.
5 Ajustaţi volumul apăsând VOLUME +/–.
Observaţii
• Sunetul poate fi emis de boxele televizorului. În acest
caz, reduceţi volumul boxelor TV la minim.
• Chiar dacă sunt redate formate Dolby True HD,
Dolby Digital Plus sau DTS HD cu un echipament
conectat compatibil cu acestea, suportul va accepta
semnalul ca fiind Dolby Digital sau DTS. Când sunt
redate aceste formate sonore de înaltă calitate, reglaţi
echipamentul conectat să transmită la ieşire sunetul
în format PCM multicanal, dacă este posibil.
Note
• Când conectaţi mufa de ieşire video a adaptorului
DIGITAL MEDIA PORT la mufa de intrare video
a televizorului, alegeţi pentru “CTRL HDMI”
varianta “OFF” în meniul AMP al suportului
(pag. 25). Imaginile unei componente conectate la
adaptorul DIGITAL MEDIA PORT nu vor fi redate
la televizor dacă pentru “CTRL HDMI” este aleasă
varianta “ON”.
• Pentru a asculta sunetul de la un echipament fără
a afişa imaginile când pentru “CTRL HDMI” este
aleasă varianta “ON”, opriţi mai întâi televizorul,
apoi iniţializaţi alimentarea suportului.
Dacă porniţi mai întâi suportul şi apoi opriţi
televizorul, toate echipamentele conectate la
televizor vor fi oprite datorită funcţiei Comandă
pentru HDMI.
Dacă folosiţi “BRAVIA” Sync
(One-Touch Play)
Nu trebuie să folosiţi paşii 2 şi 4 de mai sus.
Când porniţi echipamentele conectate, suportul şi
televizorul sunt de asemenea pornite şi sursa de intrare
este schimbată în mod automat. Puteţi totodată să
ajustaţi volumul suportului cu ajutorul telecomenzii
televizorului.
19
Funcţiile tunerului
Fixarea posturilor de
radio în memorie
Puteţi fixa până la 20 de posturi de radio FM în
memoria aparatului. Înainte de depistarea posturilor,
aveţi grijă să reduceţi la minim volumul.
7 Apăsaţi
.
Pe afişajul panoului frontal apare “COMPLETE”
şi postul de radio este reţinut în memorie.
8 Apăsaţi MENU.
9 Repetaţi paşii de la 2 la 8 pentru a fixa în
memorie şi alte posturi de radio.
Pentru a schimba numărul alocat
postului fixat în memorie
Reluaţi de la pasul 3.
Ascultarea radioului
Fixaţi mai întâi posturile de radio în memoria
suportului (consultaţi Fixarea posturilor de radio
în memorie).
1 Apăsaţi de mai multe ori INPUT SELECTOR
+/– până ce apare indicaţia “FM” pe
afişajul panoului frontal.
2
Apăsaţi şi menţineţi apăsat TUNING +/–
până ce începe parcurgerea automată a
frecvenţelor.
Baleierea frecvenţelor se opreşte când sistemul
depistează un post de radio. Indicaţiile “TUNED”
şi “ST” (pentru programe stereo) devin luminoase
pe afişajul panoului frontal.
3 Apăsaţi MENU.
4 Apăsaţi X/x de mai multe ori până ce
apare indicaţia “MEMORY” pe afişajul
panoului frontal.
1 Apăsaţi de mai multe ori INPUT SELECTOR
5 Apăsaţi
+/– până ce apare indicaţia “FM” pe
afişajul panoului frontal.
Este depistat ultimul post de radio recepţionat.
.
Pe afişajul panoului frontal apare un număr
prestabilit.
2
6 Apăsaţi X/x pentru a selecta numărul
care doriţi să fie alocat postului.
Apăsaţi de mai multe ori PRESET +/–
pentru a selecta postul de radio fixat.
La fiecare apăsare a butonului, suportul face
acordul pe frecvenţa unuia dintre posturile de
radio fixate în memorie.
3 Ajustaţi volumul apăsând VOLUME +/–.
20
Pentru a opri radioul
Apăsaţi ]/1 pentru a opri suportul.
Pentru a trece la altă funcţie, apăsaţi selectorul de
intrări INPUT SELECTOR +/–.
Pentru a asculta posturi de radio care
nu sunt fixate în memoria aparatului
Folosiţi acordul manual sau pe cel automat la pasul
2. Pentru acordul manual, apăsaţi TUNING +/– de
mai multe ori.
Pentru acordul automat, apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul TUNING +/–. Acordul automat se întrerupe
când suportul depistează un post de radio. Pentru a
opri acordul automat în timpul desfăşurării acestuia,
apăsaţi TUNING +/–.
Dacă un program FM prezintă zgomot
Dacă un program FM prezintă zgomot, puteţi selecta
recepţia mono. Efectul stereo nu va mai fi prezent,
însă recepţia se va îmbunătăţi.
1
Apăsaţi MENU.
2
Apăsaţi în mod repetat X/x până ce apare
indicaţia “FM MODE” pe afişajul panoului
sau c.
frontal, apoi apăsaţi
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta “MONO”.
• STEREO: recepţie stereo.
• MONO: recepţie mono.
4
Apăsaţi
.
Reglajul este realizat.
5
Apăsaţi MENU.
Observaţie
• Pentru a ameliora recepţia, reorientaţi antena cablu
FM (furnizată).
Denumirea posturilor de
radio
Puteţi introduce o denumire pentru posturile de radio
fixate în memorie. Aceste denumiri (de exemplu
“XYZ”) apar pe afişajul panoului frontal când postul
de radio este selectat.
Ţineţi seama că pentru fiecare post de radio poate fi
introdusă câte o singură denumire.
Notă
• Nu puteţi introduce denumiri pentru un post de radio
care recepţionează informaţii RDS (pag. 22)
1 Apăsaţi de mai multe ori INPUT SELECTOR
+/– până ce apare indicaţia “FM” pe
afişajul panoului frontal.
Este recepţionat ultimul post de radio ascultat.
2 Apăsaţi în mod repetat PRESET +/– pentru
a selecta postul de radio fixat în memorie,
pe care doriţi să îl denumiţi.
3 Apăsaţi MENU.
4 Apăsaţi X/x de mai multe ori până ce
apare indicaţia “NAME IN” pe afişajul
panoului frontal.
5 Apăsaţi .
6 Creaţi o denumire folosind C/X/x/c.
Apăsaţi X/x pentru a selecta un caracter, apoi
apăsaţi c pentru a deplasa cursorul în poziţia
următoare.
Denumirile posturilor de radio pot conţine litere,
numere şi alte simboluri.
Dacă aţi introdus un caracter greşit
Apăsaţi de mai multe ori C/c până ce caracterul
pe care vreţi să îl înlocuiţi este afişat intermitent,
apoi apăsaţi X/x pentru a selecta caracterul
dorit.
7 Apăsaţi
.
Pe afişajul panoului frontal apare “COMPLETE”
şi denumirea postului de radio este reţinută în
memorie.
8 Apăsaţi MENU.
Observaţie
• Puteţi afişa pe panoul frontal frecvenţa unui post de
radio, apăsând în mod repetat butonul DISPLAY
21
Utilizarea sistemului de
date radio (RDS)
Afişarea denumirii sau a
frecvenţei unui post de radio pe
afişajul panoului frontal
Când pentru suport este aleasă varianta “FM”,
puteţi consulta frecvenţa postului, afişată pe panoul
frontal.
Apăsaţi DISPLAY.
La fiecare apăsare a butonului DISPLAY, denumirea
şi frecvenţa postului de radio sunt afişate alternativ
pe panoul frontal.
Observaţii
• Denumirea postului de radio este afişată dacă aţi
atribuit un nume respectivului post.
• Indicaţia afişată pe panoul frontal comută după câteva
secunde între frecvenţa şi denumirea postului.
Ce este sistemul de date radio
(RDS)
Sistemul de date radio (RDS) este un serviciu difuzat
în paralel cu posturile de radio ce permite acestora să
transmită informaţii suplimentare pe lângă semnalul
obişnuit al emisiunilor. Acest tuner vă pune la
dispoziţie facilităţi RDS utile, cum ar fi afişarea
denumirii postului de radio*.
* Nu toate posturile de radio FM difuzează serviciul
RDS, iar serviciile oferite nu sunt aceleaşi
pentru toate posturile de radio. Dacă nu sunteţi
familiarizaţi cu serviciile RDS, luaţi legătura cu
posturile de radio locale pentru a afla detalii legate
de serviciile RDS disponibile în regiunea unde vă
aflaţi.
Recepţionarea serviciului RDS
Selectaţi un post de radio.
Când recepţionaţi un post de radio care oferă servicii
RDS, indicaţia frecvenţei acestuia este înlocuită de
denumirea postului respectiv*.
* Dacă nu este difuzat serviciul RDS, denumirea
postului nu va fi afişată pe panoul frontal până ce
dvs. nu introduceţi manual denumirea acestuia.
Notă
• Este posibil ca serviciul RDS să nu funcţioneze în
mod adecvat dacă postul de radio recepţionat nu
difuzează un semnal RDS corespunzător sau dacă
tăria acestuia este redusă.
Observaţie
• Când este afişată denumirea postului de radio, puteţi
afla frecvenţa acestuia apăsând în mod repetat
butonul DISPLAY.
22
Funcţia surround
Pentru a beneficia de efectul de surround
Selectarea atmosferei sonore
Acest suport poate crea efect de învăluire - surround
multicanal. Puteţi selecta una dintre atmosferele
sonore predefinite, optimizate ale suportului.
Apăsaţi SOUND FIELD +/–.
Atmosfera sonoră curentă este afişată pe panoul
frontal.
La fiecare apăsare a butonului SOUND FIELD +/–,
indicaţia afişată comută astfel :
STANDARD y MOVIE y DRAMA y NEWS
y SPORTS y GAME y MUSIC y 2CH
STEREO y P.AUDIO y STANDARD …
Atmosfere sonore disponibile
Atmosferă
sonoră
Efect
STANDARD* Adecvat pentru diverse surse.
MOVIE*
Crează un sunet puternic şi real,
cu dialoguri clare.
DRAMA*
Adecvat pentru drame TV.
NEWS*
Redă clar vocea prezentatorului.
Atmosferă
sonoră
Efect
SPORTS*
Pentru comentarii clare redarecu-redare, şi un sunet cu efect
de surround realist, cum ar fi
aclamaţiile etc.
GAME*
Produce un sunet puternic şi
realist, adecvat pentru jocurile
video.
MUSIC*
Adecvat pentru programele de
muzică sau pentru videoclipuri
de pe discuri Blu-ray / DVD.
2CH STEREO Adecvat pentru CD-uri de
muzică.
P. AUDIO**
Adecvat pentru surse audio
portabile sau pentru sunet
comprimat.
* Aceste atmosfere sonore nu sunt disponibile când
este selectată varianta “DMPORT” prin apăsarea
INPUT SELECTOR.
** P.AUDIO apare numai când este selectată una
dintre variantele “DMPORT” sau “AUDIO”.
Observaţii
• Puteţi stabili o altă atmosferă sonoră pentru fiecare
sursă de intrare.
• Pentru “DMPORT” atmosfera sonoră aleasă
implicit este “P. AUDIO”, iar pentru alte surse este
“STANDARD”.
• Când este selectat “DMPORT” prin apăsarea
butonului INPUT SELECTOR, boxa centrală nu
emite sunet.
• În funcţie de semnalul de intrare, cum ar fi programele
mono, anumite boxe nu vor emite sunet.
• Când este selectat “2 CH STEREO” sau “P.AUDIO”,
boxa centrală nu emite sunet.
• Dacă apăsaţi butonul “THEATRE al telecomenzii
unui televizor marca Sony, când pentru “CTRL
HDMI” este aleasă varianta “ON”, atmosfera sonoră
comută pe “MOVIE” (unele aparate TV marca Sony
sunt excluse).
23
Facilităţi “BRAVIA” Sync
Ce este “Bravia” Sync ?
Prin intermediul componentelor Sony compatibile cu
“BRAVIA” Sync, prin intermediul unui cablu HDMI
(nu este furnizat), operaţia se simplifică în modul
indicat în continuare:
– Redarea iniţiată printr-o singură apăsare de buton
(pag. 25),
– Comanda audio a sistemului (pag. 26),
– Oprirea automată a sistemului (pag. 26).
Facilitatea “BRAVIA” Sync este compatibilă cu
televizoare Sony, cu discuri Blu-Ray/playere DVD,
amplificatoare AV etc., ce beneficiază de funcţia
Comandă pentru HDMI.
Pregătirea pentru
utilizarea facilităţii
“Bravia” Sync
Pentru a utiliza “BRAVIA” Sync, activaţi funcţia
Comandă pentru HDMI la echipamentele conectate.
Când conectaţi un televizor marca Sony dotat cu
facilitatea Comandă pentru HDMI, funcţia Comanda
pentru HDMI a suportului şi cele ale echipamentelor
conectate pot fi activate simultan la alegerea funcţiei
Comandă pentru HDMI pentru televizor.
Comanda pentru HDMI este un standard de funcţie
de comandă reciprocă utilizată de CEC (Consumer
Electronics Control) pentru HDMI (High-Definition
Multimedia Interface).
Funcţia comandă pentru HDMI nu
va acţiona corect în următoarele
cazuri:
• Când conectaţi suportul la echipamente care nu
corespund funcţiei Comandă pentru HDMI.
• Când conectaţi suportul şi echipamente care folosesc
altă conexiune decât una HDMI.
• Când conectaţi echipamente care nu sunt marca
Sony, dar sunt compatibile cu funcţia Comandă
pentru HDMI.
Vă recomandăm să conectaţi la acest suport produse
care beneficiază de facilitatea “BRAVIA” Sync.
Notă
• În funcţie de echipamentele conectate, este
posibil ca funcţia Comandă pentru HDMI să nu
acţioneze. Consultaţi manualele de instrucţiuni ale
echipamentelor respective.
1 Verificaţi dacă suportul şi televizorul sunt
conectate prin intermediul unui cablu
HDMI (nu este furnizat).
2 Porniţi suportul, televizorul şi echipamentele
conectate.
3
Selectaţi intrarea suportului şi pe cea
HDMI a televizorului (SAT/CATV, DVD, BD),
pentru ca imaginea de la echipamentul
conectat să fie afişată.
4 Afişaţi lista echipamentelor HDMI din meniul
TV şi activaţi funcţia Comandă pentru
HDMI a echipamentelor conectate.
Funcţia Comandă pentru HDMI este activată
simultan pentru suport şi pentru echipamentele
conectate.
După ce aţi încheiat reglajul, pe afişajul panoului
frontal apare indicaţia “COMPLETE”.
Notă
• Pentru detalii legate de reglajele televizorului şi ale
echipamentelor conectate, consultaţi manualele de
instrucţiuni ale acestora.
24
Dacă indicaţia “COMPLETE”
nu este afişată după efectuarea
pasului precedent indicat
Activaţi separat funcţia Comandă pentru HDMI atât
la suport, cât şi la echipamentul conectat.
1 Apăsaţi AMP MENU.
2 Apăsaţi în mod repetat X/x până ce apare
Dezactivarea funcţiei Comandă
pentru HDMI
Dezactivaţi funcţia Comandă pentru HDMI când
conectaţi echipamente care nu sunt compatibile
cu funcţia “BRAVIA” Sync sau care nu au mufe
HDMI.
indicaţia “SET HDMI”, apoi apăsaţi
sau c.
3 Apăsaţi X/x pentru a selecta “CTRL HDMI”,
apoi apăsaţi
sau c.
4 Apăsaţi X/x pentru a selecta “ON”.
5 Apăsaţi AMP MENU.
Meniul AMP este oprit. Funcţia Comandă pentru
HDMI este activă.
6
7
Selectaţi intrarea suportului la care este
conectat echipamentul pentru care doriţi
să folosiţi funcţia Comandă pentru HDMI
(SAT/CATV, DVD, BD).
Activaţi funcţia Comandă pentru HDMI a
echipamentului conectat.
Pentru detalii legate de reglajele echipamentului
conectat, consultaţi manualul de instrucţiuni al
acestuia.
Dacă adăugaţi sau reconectaţi un
echipament
Parcurgeţi din nou paşii procedurilor “Pregătirea
pentru “BRAVIA” Sync” şi ai celei “Dacă indicaţia
“COMPLETE” nu este afişată după efectuarea
pasului precedent indicat”.
Note
• Dacă funcţia Comandă pentru HDMI a echipamentului
conectat nu poate fi activată simultan prin activarea
opţiunii “CONTROL FOR HDMI” a televizorului,
folosiţi pentru aceasta meniul Control for HDMI al
echipamentului conectat.
• Pentru detalii legate de reglarea televizorului şi a
echipamentelor conectate, consultaţi manualele de
instrucţiuni ale acestora.
Observaţie
• Pentru funcţia Comandă pentru HDMI varianta
implicită este “ON”.
1 Apăsaţi AMP MENU.
2 Apăsaţi în mod repetat X/x până ce apare
indicaţia “SET HDMI”, apoi apăsaţi
sau c.
3 Apăsaţi X/x pentru a selecta “CTRL HDMI”,
apoi apăsaţi
sau c.
4 Apăsaţi X/x pentru a selecta “OFF”.
5 Apăsaţi AMP MENU.
Meniul AMP este oprit.
Urmărirea unui disc
Blu-ray / DVD
(One-Touch Play - Redare la o singură
atingere)
Porniţi redarea la echipamentul conectat.
Televizorul porneşte automat şi comută pe intrarea
HMDI adecvată.
Observaţie
• Semnalul HDMI va fi transmis de la echipamentul
conectat către televizor prin intermediul conexiunii
HDMI, chiar dacă suportul este oprit (fiind în modul
standby activ). Puteţi urmări imaginea şi sunetul de
la echipament, cu ajutorul televizorului.
Notă
• În funcţie de televizor, partea de început a
conţinutului poate să nu fie transmisă la ieşire.
25
Ascultarea sunetului
TV prin intermediul
suportului
2 Apăsaţi în mod repetat X/x până ce apare
indicaţia “SET HDMI”, apoi apăsaţi
sau c.
3 Apăsaţi X/x pentru a selecta “VOL LIMIT”,
apoi apăsaţi
sau c.
(System Audio Control - Comanda
audio a sistemului)
4 Apăsaţi X/x pentru a selecta nivelul de
Puteţi asculta sunetul TV prin intermediul boxelor
suportului, efectuând o operaţie simplă. Puteţi, de
asemenea, să ajustaţi volumul şi să opriţi sunetul
suportului cu ajutorul telecomenzii. Pentru detalii,
consultaţi manualul de instrucţiuni al televizorului.
5 Apăsaţi AMP MENU.
limitare a volumului dorit.
Nivelele de limitare a volumului sunt :
MAX y 49 y 48 … 2 y 1 y MIN
Meniul AMP este oprit.
Note
• Această funcţie este disponibilă numai când este
activată funcţia Comandă pentru HDMI.
• Funcţia nu este disponibilă când metoda
de emitere a sunetului comută de la boxele
suportului la cele ale televizorului.
Observaţie
Apăsaţi ]/1 pentru a porni suportul.
Sunetul este emis de boxele suportului. Când suportul
este oprit, emiterea sunetului va reveni la boxele
televizorului.
Note
• Când este pornit televizorul înainte de suport, va
exista o întrerupere de un moment în emiterea
sunetului.
• În funcţie de televizor, când ajustaţi volumul
suportului cu ajutorul telecomenzii TV, nivelul sonor
va fi afişat pe ecranul televizorului, la fel ca atunci
când ajustaţi nivelul volumului TV. În acest caz, este
posibil ca nivelul volumului afişat pe ecranul TV şi
de către afişajul suportului să difere.
Folosirea funcţiei de limitare a
volumului
Dacă funcţia Comandă audio a sistemului este activă
şi metoda de emitere a sunetului se modifică automat
de la boxele TV la boxele suportului, este posibil ca
sunetul emis să fie foarte puternic, în funcţie de nivelul
volumului stabilit pentru suport. Puteţi preveni acest
inconvenient, limitând nivelul volumului sonor.
1 Apăsaţi AMP MENU.
26
• Vă recomandăm să stabiliţi pentru volum un nivel
puţin mai redus decât cel pe care îl ascultaţi în mod
obişnuit.
• Indiferent de limita stabilită pentru volum, butoanele
VOL +/– ale suportului şi cele VOLUME +/– ale
telecomenzii rămân disponibile.
• Dacă nu doriţi să limitaţi nivelul volumului, alegeţi
varianta “MAX”.
Oprirea suportului, a
televizorului şi a echipamentelor conectate
(System Power Off - Oprirea alimentării
sistemului)
Când opriţi televizorul cu ajutorul butonului POWER
al telecomenzii TV, suportul şi echipamentele
conectate vor fi automat oprite.
Notă
• În funcţie de starea de funcţionare, este posibil ca
echipamentele conectate să nu fie oprite. Pentru
detalii, consultaţi manualele de instrucţiuni
furnizate pentru echipamentele respective.
Funcţia de economisire a
energiei
(HDMI PASS THRU)
Dacă la suport este conectat un televizor compatibil
“BRAVIA” Sync care este oprit, transmisia semnalului
HMDI este oprită şi consumul de energie este redus.
Varianta implicită este “AUTO”.
Notă
• Această funcţie este disponibilă numai când pentru
“CTRL HDMI este aleasă varianta “ON”.
Notă
• Când este selectată varianta “AUTO”, poate
dura puţin timp până ce imaginea şi sunetul
sunt transmise de televizor, când este aleasă
varianta “ON”.
5 Apăsaţi AMP MENU.
Meniul AMP este oprit.
Dezactivarea funcţiei
de revenire audio a
canalelor (ARC)
Dacă televizorul este compatibil cu funcţia Revenire
audio a canalelor (ARC), o conexiune prin cablul
HDMI transmite şi un semnal audio digital de la
televizor. Nu este necesar să realizaţi o conexiune
audio separată pentru ascultarea sunetului TV. Dacă
nu folosiţi funcţia ARC, conectaţi suportul la televizor
prin intermediul cablului optic digital şi alegeţi pentru
“ARC”, varianta “OFF” în meniul “AMP”.
1 Apăsaţi AMP MENU.
2 Apăsaţi în mod repetat X/x până ce apare
indicaţia “SET HDMI”, apoi apăsaţi
sau c.
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta “PASS
sau c.
THRU”, apoi apăsaţi
4 Apăsaţi X/x pentru a selecta reglajul.
• AUTO : Când suportul este în modul standby şi
este pornit televizorul, suportul transmite
la ieşire semnale HDMI de la mufa sa de
ieşire HDMI. Vă recomandăm acest reglaj
dacă televizorul conectat este compatibil
cu funcţia “BRAVIA” Sync. Acest reglaj
economiseşte energie în modul standby,
comparativ cu cazul în care este aleasă
varianta “ON”.
• ON : Când suportul este în modul standby, va
transmite continuu la ieşire semnale HDMI
de la mufa sa de ieşire HDMI. Indicatorul
POWER / ACTIVE STANDBY de pe
panoul frontal, devine luminos, fiind de
culoare portocalie.
1 Apăsaţi AMP MENU.
2 Apăsaţi în mod repetat X/x până ce apare
indicaţia “SET HDMI”, apoi apăsaţi
sau c.
3 Apăsaţi X/x pentru a selecta “ARC”, apoi
apăsaţi
sau c.
4 Apăsaţi X/x pentru a selecta “OFF”.
• ON : Funcţia ARC este pornită.
• OFF : Funcţia ARC este oprită.
5 Apăsaţi AMP MENU.
Meniul AMP este oprit.
Notă
• Funcţia ARC şi reglajele acesteia nu sunt disponibile
când pentru “CTRL HDMI este aleasă varianta
“OFF”.
27
Reglaje avansate
Configurare şi reglaje realizate cu ajutorul meniului
amplificatorului
Utilizarea meniului AMP
Puteţi regla următoarele elemente cu ajutorul
butonului AMP MENU, al telecomenzii.
Variantele implicite sunt subliniate.
* Consultaţi secţiunea “Facilităţi “BRAVIA” Sync”
(pag. 24).
** Acest reglaj apare numai când pentru “CTRL
HDMI” este aleasă varianta “ON”.
1 Apăsaţi AMP MENU pentru a accesa meniul
AMP.
2 Apăsaţi în mod repetat C/X/x/c pentru a
selecta elementul şi reglajul dorit.
3
28
Apăsaţi AMP MENU pentru a opri meniul
AMP.
Observaţie
• Aceste reglaje sunt reţinute chiar dacă decuplaţi
cablul de alimentare.
Consultaţi paginile următoare pentru a afla detalii
legate de fiecare reglaj.
Stabiliţi nivelul sonor pentru boxe
(CNT LEVEL, SW LEVEL)
Ajustarea nivelului pentru frecvenţe
joase şi înalte (BASS, TREBLE)
Puteţi ajusta cu uşurinţă nivelul frecvenţelor joase
şi înalte.
1
Selectaţi “TONE” în meniul AMP, apoi
sau c.
apăsaţi
2
Selectaţi “BASS” sau “TREBLE”, după
sau c.
care apăsaţi
• BASS : ajustează nivelul frecvenţelor joase.
• TREBLE : ajustează nivelul frecvenţelor
înalte.
Puteţi ajusta nivelul şi balansul pentru boxe şi pentru
subwoofer.
1
Selectaţi “LEVEL” din meniul AMP, apoi
sau c.
apăsaţi
2 Selectaţi “CNT LEVEL” sau “SW LEVEL”,
sau c.
apoi apăsaţi
• CNT LEVEL : pentru ajustarea nivelului pentru
semnalul central.
• SW LEVEL : pentru ajustarea nivelului
subwoofer-ului.
3 Selectaţi parametrul dorit.
Parametri “CNT LEVEL” şi “SW LEVEL” pot fi
reglaţi în trepte de 1 unitate, între “–6” şi “+6”Varianta implicită este “0”.
Savuraţi sonorul Dolby Digital la
volum redus (AUDIO DRC)
Restrânge registrul dinamic al pistei sonore.
Opţiunea este utilă când vizionaţi filme la volum
redus. Funcţia AUDIO DRC este disponibilă numai
pentru surse Dolby Digital.
3 Selectaţi parametrul dorit.
Parametrul poate fi reglat în trepte de 1 unitate,
între “–6” şi “+6”-Varianta implicită este “0”.
Ajustarea decalajului dintre sunet
şi imagine (A/V SYNC)
Cu ajutorul aceste funcţii, puteţi întârzia sunetul în
cazul în care imaginea este mai lentă decât acesta.
1
Selectaţi “AUDIO” în meniul AMP, apoi
sau c.
apăsaţi
2
Selectaţi “A/V SYNC”, după care apăsaţi
sau c.
• OFF : nici un reglaj.
• ON : ajustează decalajul dintre sunet şi
imagine.
Note
1
Selectaţi “LEVEL” din meniul AMP, apoi
sau c.
apăsaţi
2
Selectaţi “AUDIO DRC”, apoi apăsaţi
sau c.
3 Selectaţi varianta dorită.
• OFF : registrul dinamic nu este comprimat.
• STD : pista sonoră este redată cu registrul
dinamic stabilit de inginerul de sunet.
• MAX : registrul dinamic este complet
comprimat.
• Este posibil să nu puteţi elimina complet decalajul
dintre sunet şi imagine cu ajutorul acestei funcţii.
• Această funcţie este utilă numai pentru intrările
Dolby Digital, DTS şi Linear PCM (2 canale) prin
intermediul unui cablu digital coaxial, al unuia
digital optic sau al unuia HDMI.
Continuare...
29
Ascultarea sonorului multiplex
(DUAL MONO)
Ajustarea sonorului de la tunerul de
satelit (INPUT MODE)
Puteţi asculta sunetul difuzat multiplex, când suportul
recepţionează un semnal multiplex AC-3.
Când nu este emis sunetul multicanal, cu toate că este
conectat suportul la un tuner de satelit prin intermediul
cablului HDMI, realizaţi conexiunea printr-un cablu
optic digital.
Notă
• Pentru a recepţiona un semnal AC-3, trebuie să
conectaţi la suport un tuner digital de satelit printrun cablu optic sau coaxial şi să stabiliţi ca mod
de ieşire digital pentru tunerul digital de satelit,
varianta AC-3.
1
1
3 Selectaţi “OPT”.
Selectaţi “AUDIO” în meniul AMP, apoi
sau c.
apăsaţi
2 Selectaţi “INPUT MODE”, după care apăsaţi
sau c.
• AUTO : sunetul este transmis la ieşire în mod
preferenţial prin mufa de intrare HDMI
SAT/ CATV.
• OPT : sunetul este transmis la ieşire prin mufa
SAT/ CATV OPT.
2 Selectaţi “DUAL MONO”, după care apăsaţi
sau c.
3 Selectaţi varianta de reglaj dorită.
• MAIN : este redat numai canalul principal.
• SUB : este redat numai canalul secundar.
• MAIN/SUB : sunetul principal este emis de boxa
din stânga, iar cel secundar, de către boxa
din dreapta.
Ascultarea sonorului la volum
redus (NIGHT MODE)
Cu ajutorul aceste funcţii, puteţi să beneficiaţi de
efecte sonore şi să ascultaţi un dialog clar, chiar dacă
nivelul volumului este scăzut.
1
Selectaţi “AUDIO” în meniul AMP, apoi
sau c.
apăsaţi
2 Selectaţi “NIGHT MODE”, apoi apăsaţi
sau c.
3 Selectaţi varianta de reglaj dorită.
• ON : activează funcţia “NIGHT MODE”.
• OFF : dezactivează această funcţie.
Observaţie
• Puteţi asculta sunet Dolby Digital la volum redus,
folosind facilitatea AUDIO DRC (pag. 29).
30
Selectaţi “AUDIO” în meniul AMP, apoi
sau c.
apăsaţi
Modificarea luminozităţii afişajului
panoului frontal (DIMMER)
Există două valori disponibile pentru luminozitatea
afişajului panoului frontal.
1
Selectaţi “SYSTEM” în meniul AMP, apoi
sau c.
apăsaţi
2
Selectaţi “DIMMER”, după care apăsaţi
sau c.
3 Selectaţi varianta dorită.
• ON : afişaj întunecat.
• OFF : afişaj luminos.
3 Selectaţi perioada de timp dorită.
Modificarea reglajelor afişajului
(DISPLAY)
Indicaţia perioadei rămase până la oprire, afişată
pe ecran, se modifică astfel :
Puteţi modifica modul de comportare a afişajului
panoului frontal.
1
2
Selectaţi “SYSTEM” în meniul AMP, apoi
sau c.
apăsaţi
Selectaţi “DISPLAY”, după care apăsaţi
sau c.
3 Selectaţi varianta dorită.
• ON : afişajul rămâne pornit.
• OFF : afişajul apare pentru câteva secunde când
acţionaţi suportul.
Observaţie
• Afişajul indică tipul de semnal de intrare (numai
semnal de intrare digital) când apăsaţi DISPLAY,
chiar dacă pentru opţiunea “DISPLAY” este aleasă
varianta “OFF”.
Notă
• Afişajul rămâne pornit când este activată funcţia
de suprimare a sonorului sau cea de protecţie,
chiar dacă pentru opţiunea “DISPLAY” este aleasă
varianta “OFF”.
Notă
• Această funcţie este disponibilă numai pentru
acest suport, nu şi pentru televizorul sau celelalte
echipamente conectate.
Funcţia Auto Standby
(AUTO STBY)
Puteţi reduce consumul de putere. Suportul trece
automat în modul standby când nu este acţionat timp
de 30 de minute şi nici nu primeşte nici un fel de
semnal de intrare.
Varianta implicită este “ON”.
1
Selectaţi “SYSTEM” în meniul AMP, apoi
sau c.
apăsaţi
2 Selectaţi “AUTO STBY”, după care apăsaţi
sau c.
3 Selectaţi varianta dorită.
Folosirea cronometrului de oprire
automată (SLEEP)
Puteţi regla suportul astfel încât să se oprească
automat la o anumită oră, permiţându-vă să adormiţi
pe un fond muzical. Perioada până la oprire poate fi
stabilită în trepte de 10 minute.
1
Selectaţi “SYSTEM” în meniul AMP, apoi
sau c.
apăsaţi
2
Selectaţi “SLEEP”, apoi apăsaţi
c.
• ON : funcţia “AUTO STBY” este activată.
• OFF : funcţia “AUTO STBY” este oprită.
Notă
• Când suportul este oprit cu ajutorul funcţiei AUTO
STBY, este posibil să nu pornească automat data
viitoare, la pornirea televizorului.
sau
Continuare...
31
Informaţii suplimentare
Soluţionarea problemelor
Dacă întâlniţi vreuna dintre următoarele probleme în
timpul folosirii suportului, înainte de a solicita ajutorul
unui specialist pentru reparaţii, urmaţi instrucţiunile
prezentate în acest ghid de soluţionare a defecţiunilor
pentru a remedia problema. Dacă disfuncţionalitatea
persistă, consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Alimentare
Alimentarea nu este pornită.
• Verificaţi dacă este ferm conectat cablul de
alimentare.
Suportul nu este pornit la pornirea televizorului.
• Verificaţi reglajele televizorului. Reglajele
televizorului comandă modul de pornire automată
a suportului împreună cu aparatul TV.
• Suportul nu este pornit la pornirea televizorului, dacă
sunetul era emis de boxele TV când televizorul a
fost oprit ultima dată.
Funcţia de oprire a alimentării sistemului nu
acţionează.
• Modificaţi reglajul televizorului pentru ca
echipamentele conectate să fie oprite automat la
oprirea acestuia. Pentru detalii, consultaţi manualul
de instrucţiuni al televizorului.
Suportul este oprit când opriţi televizorul.
• Când este pornită funcţia Comandă pentru HDMI,
funcţia de oprire a alimentării sistemului este activă
şi suportul este oprit la oprirea televizorului.
Suportul este oprit automat.
• Funcţia AUTO STBY este activă (pag. 31).
Sunet
Nu este redat sunetul Dolby Digital or DTS
multicanal.
• Verificaţi dacă discul Blu-ray, DVD etc. este
înregistrat în format Dolby Digital sau DTS.
• Când este conectat un player Blu-ray, DVD etc., la
mufele de intrare digitale ale acestui suport, verificaţi
reglajele audio (reglajele pentru ieşirea audio) ale
echipamentelor conectate.
32
Efectul de surround nu poate fi obţinut.
• În funcţie de semnalul digital, este posibil ca
procesarea surround (pag. 23) să nu acţioneze.
Apăsaţi DISPLAY pentru a fi afişat pe panoul frontal
formatul sonor. Dacă pe panoul frontal este afişată
indicaţia “2.0ch” sau “1.0ch”, semnalul este stereo
sau mono şi nu include sunet multicanal. Dacă este
afişată indicaţia “5.1 ch” etc. semnalul conţine mai
multe canale, însă efectul de surround poate fi mai
subtil, în funcţie de program sau de disc.
Nu este emis sunetul TV de către suport.
• Verificaţi conexiunea cablului optic digital sau a
celui audio care conectează suportul şi televizorul
(pag. 9).
• Verificaţi sunetul emis de televizor.
• Dacă televizorul este compatibil cu funcţia ARC,
alegeţi pentru “CTRL HDMI” şi “ARC” varianta
“ON”.
Sunetul este emis atât de suport, cât şi de
televizor.
• Dacă funcţia Comandă pentru HDMI este oprită
sau dacă echipamentul selectat nu este compatibil
cu această funcţie, opriţi sunetul de la suport sau pe
cel de la televizor.
Sunetul şi imaginea sunt decalate.
• Alegeţi pentru “A/V SYNC” varianta “OFF” dacă
pentru “A/V SYNC” este aleasă varianta “ON”.
Volumul este redus când este schimbată metoda de
emitere a sunetului, trecându-se de la boxele TV
la cele ale suportului.
• Funcţia de limitare a volumului este activă. Pentru
detalii, consultaţi secţiunea “Folosirea funcţiei de
limitare a volumului”, pag. 26.
Nu se aude sonorul sau nivelul sunetului de la
echipamentul conectat se aude foarte slab prin
intermediul suportului.
• Apăsaţi VOLUME + şi verificaţi nivelul
volumului.
• Apăsaţi MUTING sau VOLUME + pentru a opri
funcţia de suprimare a sonorului.
• Verificaţi dacă sursa de intrare este corect aleasă.
• Verificaţi dacă toate cablurile suportului şi ale
echipamentelor conectate sunt bine cuplate.
• Verificaţi reglajul HDMI al echipamentelor
conectate.
Nu se aude sonorul de la anumite boxe.
• În funcţie de sursa de sunet recepţionată la intrare de
suport sau de atmosfera sonoră stabilită de la suport
(pag. 23), este posibil ca sunetul să nu fie emis de
boxa centrală.
• Boxele încorporate care sunt fixate în partea
superioară a suportului vor emite numai sunete înalte.
Dacă sonorul redat nu conţine astfel de sunete, va
fi dificil de perceput.
Sunetul este întrerupt sau prezintă zgomot.
• Verificaţi “Formatele acceptate de acest suport”,
pag. 35.
Imagine
La televizor nu apare nici o imagine.
• Verificaţi dacă suportul şi televizorul sunt corect
conectate.
• Verificaţi dacă este corect selectat televizorul.
• Stabiliţi pentru televizor modul de intrare adecvat.
• Verificaţi dacă mufele HDMI IN şi HDMI OUT nu
sunt conectate invers.
• Verificaţi dacă sunt corect conectate mufele cablurilor
atât la echipamente, cât şi la suport (pag. 10, 12,
13).
Imaginea 3D nu apare la televizor.
• În funcţie de televizor sau de echipamentul video, este
posibil ca imaginile 3 D să nu fie afişate. Verificaţi
dacă formatul imaginilor 3 D este acceptat de sistem
(pag. 35).
Când suportul este în modul standby, la televizor
nu este imagine sau sunet.
• Când suportul este în modul standby, imaginea şi
sunetul sunt transmise la ieşire de la echipamentul
HDMI selectat anterior opririi suportului. Dacă doriţi
redarea cu ajutorul unui alt echipament, folosiţi
facilitatea “Redare la o singură atingere” sau porniţi
suportul pentru a selecta echipamentul HDMI pe
care doriţi să îl folosiţi.
• Aveţi grijă ca pentru “PASS THRU” să fie aleasă
varianta “ON” în meniul AMP dacă echipamentul
conectat nu este compatibil cu facilitatea “BRAVIA”
Sync, pag. 27.
• Pentru “CTRL HDMI” este aleasă varianta
“OFF”.
Telecomanda nu funcţionează
• Îndreptaţi telecomanda spre senzorul
care îi este
destinat, de la suport.
• Îndepărtaţi obstacolele dintre telecomandă şi
suport.
• Înlocuiţi bateriile din telecomandă cu altele noi, dacă
acestea sunt consumate.
• Aveţi grijă să selectaţi intrarea corectă la
telecomandă.
Altele
Comanda pentru HDMI nu acţionează în mod
adecvat.
• Verificaţi conexiunea HDMI (pag. 10, 12).
• Alegeţi funcţia Comandă pentru HDMI la televizor
(pag. 24).
• Aveţi grijă ca echipamentul conectat să fie compatibil
cu facilitatea “BRAVIA” Sync.
• Verificaţi reglajele aferente funcţiei Comandă pentru
HDMI de la echipamentul conectat. Consultaţi
manualul de instrucţiuni furnizat pentru acel
echipament.
• Dacă modificaţi conexiunea HDMI, conectaţi/
deconectaţi cablul de alimentare sau dacă a survenit
o pană de curent, repetaţi procedura de la secţiunea
“Facilitatea “BRAVIA” Sync”, pag. 24.
• Când conectaţi sau deconectaţi cablul de alimentare,
aşteptaţi 15 secunde sau mai mult înainte de a
acţiona suportul.
• Dacă este conectată ieşirea audio a echipamentului
video şi suportul printr-un alt cablu decât cel HDMI,
este posibil să nu se audă sunetul, din cauza funcţiei
“BRAVIA” Sync. În acest caz, alegeţi pentru “CTRL
HDMI” varianta “OFF” (pag. 25) sau conectaţi mufa
de ieşire audio direct la televizor, în loc de suport.
Continuare...
33
Specificaţii
Dacă pe afişajul panoului frontal apar intermitent
indicaţiile “PROTECTOR” şi “PUSH POWER”
• Apăsaţi ]/1 pentru a opri suportul, iar după ce dispare
indicaţia “STANDBY”, verificaţi dacă :
– Există vreun obiect care blochează fantele de
aerisire ale suportului ?
După ce efectuaţi această verificare şi rezolvaţi
problema existentă, reporniţi suportul. Dacă nu
depistaţi cauza problemei nici în urma verificării
indicate mai sus, consultaţi cel mai apropiat dealer
Sony.
Dacă suportul continuă să nu funcţioneze
în mod corespunzător nici după ce aţi
luat măsurile indicate anterior, iniţializaţi
suportul astfel :
Pentru această operaţie, folosiţi butoanele
suportului.
1 Apăsaţi ]/1 pentru a porni alimentarea.
2 Apăsaţi ]/1 în timp ce apăsaţi INPUT
SELECTOR şi VOL –.
Este afişat mesajul “COLD RESET” şi suportul
este iniţializat. Meniul AMP, atmosferele sonore
etc. revin la variantele implicite.
Dimensiuni (aprox.) :
mm
Dimensiuni interioare
(aprox.) : mm
Masa : kg
34
A
1.130
B
400
C
452
D
480
E
111
F
139
G
945
H
344
I
379
48
Formate acceptate de acest
suport
Formatele de intrare digitală acceptate de acest suport
sunt următoarele:
Secţiunea tuner
Sistem :
sintetizator digital cu
cuarţ-locked PLL
Secţiunea tuner FM
Domeniul de acord
DTS
a
87,5 - 108,0 MHz
(trepte de 50 kHz)
• Antenă :
antenă FM cablu
• Terminale de antenă : 75 Ω, asimetrice
• Frecvenţă intermediară : 10,7 MHz
PCM Linear 2 canale*
a
Secţiunea HDMI
Format
Dolby Digital
Acceptat/ neacceptat
a
PCM Linear
7,1 canale 48K*
(numai prin HDMI)
PCM Linear 7,1
canale 96 K
Dolby Digital Plus
Dolby True HD
DTS-HD
a
×
×
×
×
* PCM Liniar acceptă frecvenţe de eşantionare care
nu depăşesc 48 kHz.
Secţiunea amplificator
Puterea la ieşire (nominală) :
Mod stereo : 75 W + 75 W
(la 4 Ω, 1kHz, THD sub 1 %)
Puterea la ieşire (de referinţă)
Mod surround (per canal)
• Frontal : 100 W + 100 W, 4 Ω
• Centru : 100 W, 4 Ω
• Subwoofer : 130 W
3Ω ; 100 Hz
Intrări (Analogice)
• AUDIO
Sensibilitate: 450 mV
Impedanţă: 30 kΩ
Intrări (Digitale)
• TV, SAT/CATV
DVD
Optic
Coaxial
Conector :
Conector HDMITM
Intrări/ieşiri video : BD, DVD, SAT/CATV;
640 × 480p@60 Hz
720 × 480p@59.94/60 Hz
1280 × 720p@59.94/60 Hz
1920 × 1080i@59.94/60 Hz
1920 × 1080p@59.94/60 Hz
720 × 576p@50 Hz
1280 × 720p@50 Hz
1920 × 1080i@50 Hz
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz
Adâncime Culoare:30bit/36bit
Intrări/ieşiri video
3D :
BD, DVD, SAT/CATV;
1280 × 720p@59.94/60 Hz
Set cadre
1920 × 1080i@59.94/60 Hz
Set cadre
1920 × 1080i@59.94/60 Hz
Alăturate (jumătate)
1920 × 1080p@59.94/60 Hz
Alăturate (jumătate)
1280 × 720p@50 Hz
Set cadre
1920 × 1080i@50 Hz
Set cadre
1920 × 1080i@50 Hz
Alăturate (jumătate)
1920 × 1080p@50 Hz
Alăturate (jumătate)
1920 × 1080p@24 Hz
Set cadre
Adâncime Culoare:30bit/36bit
Intrări audio :
BD, DVD, SAT/CATV:
PCM Linear 7.1canale/
Dolby Digital/DTS
Continuare...
35
Boxe
• Frontale
Sistem de boxe :
Unitate boxă :
2 căi, 3 drivere,
Bas-reflex
Woofer : 80 mm, tip con
Tweeter : 30 mm, tip con × 2
• Centrală
Unitate boxă :
30 mm, tip con × 2
• Subwoofer
Sistem de boxe :
Unitate boxă :
subwoofer Bas reflex
80 mm, tip con × 4
Caracteristici generale
Cerinţe privind alimentarea :
tensiune 220 ÷ 240 V c.a.,
frecvenţă 50 / 60 Hz
Consum de putere :
• Pornit : 100 W
• Standby activ (consumul de putere creşte
când este activată funcţia HDMI, este
conectat televizorul la suport şi pornit,
chiar dacă suportul este oprit) :
3,5 W sau mai mic
• Standby : 0,3 W sau mai mic
Dimensiuni (aprox.) :
1.130 × 480 × 452 mm (L/Î/A)
Masa (aprox.) : cca. 48 kg
Specificaţiile şi design-ul pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
36
• Consum de putere în standby 0,3 W sau mai
mic.
• Nu sunt utilizaţi inhibitori de combustie halogenaţi la realizarea circuitelor imprimate.
• Peste 85% din eficienţa în putere a blocului de
amplificare este obţinută cu un amplificator
digital S-master.
Index
A
I
A/V SYNC 29
Accesorii furnizate 7
Atmosferere sonore 23
AUDIO DRC 29
AUTO STBY 31
INPUT MODE 30
INPUT SELECTOR 15, 17
B
BASS 29
“BRAVIA” Sync 24
C
CNT LEVEL 29
Cablu optic digital 10, 12
CNT LEVEL 29
Conectare
adaptor DIGITAL MEDIA
antenă FM cablu 13
player de disc Blu-ray 10
player DVD 13
PlayStation 2 13
PlayStation 3 10
recorder de casete video 13
tuner de cablu TV 12
tuner de satelit 12
TV 10
Cronometru de oprire automată 31
D
DIMMER 30
DISPLAY 21, 31
DUAL MONO 30
N
NIGHT MODE 30
P
Posturi de radio 20
Prevenirea răsturnării televizorului 8
PROTECTOR 34
R
Radio 20
Reglaje 8
Reglaje ale suportului 8
S
SLEEP 31
SW LEVEL 29
T
Telecomandă
înainte de utilizare 7
funcţionare 17
TREBLE 29
V
VOLUME 15, 17
Volum, limitarea nivelului~ 26
F
Funcţia de limitare a volumului 26
37
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising