Sony | RHT-G550 | Sony RHT-G550 Instrucţiuni de utilizare

4-121-123-11(1)
Sistem stand
cinematografic
InstrucŃiuni de utilizare
RHT-G550
©2009 Sony Corporation
AVERTISMENT
Evacuarea bateriilor uzate
(aplicabilă în cadrul Uniunii
Europene şi în alte Ńări
Nu instalaŃi aparatul într-un spaŃiu închis, cum ar fi
europene cu sisteme de
o bibliotecă sau un dulap încastrat.
colectare separată a deşeurilor)
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiŃi
Acest simbol aplicat pe baterie sau pe ambalajul
orificiile de ventilaŃie ale aparatului cu ziare, feŃe
acesteia indică faptul că produsul nu poate fi tratat
de masă, perdele, etc. Nu amplasaŃi pe aparat surse
ca deşeu menajer.
de foc deschis, cum ar fi lumânările aprinse.
Pe unele baterii, simbolul poate fi combinat cu
Pentru a reduce riscul de incendiu sau
electrocutare, nu expuneŃi aparatul la picături sau
simbolul unui element chimic. Simbolurile
stropi şi nu amplasaŃi obiecte umplute cu lichide,
chimice pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt
cum ar fi vazele, pe aparat.
adăugate în cazul în care bateria are un conŃinut
Nu expuneŃi bateriile sau aparatul cu bateriile
mai mare de 0.0005% de mercur sau mai mare de
instalate la căldură excesivă provenită, de
0.004% de plumb.
exemplu, de la radiaŃia solară, foc sau altele
Asigurându-vă că bateriile au fost evacuate corect,
asemenea.
veŃi contribui la prevenirea consecinŃelor negative
pentru mediu şi sănătatea populaŃiei, care pot să
Evacuarea aparaturii electrice
apară, în caz contrar, prin manipularea
şi electronice (aplicabilă în
necorespunzătoare a acestui produs.
cadrul Uniunii Europene şi în
Reciclarea materialelor contribuie la consevarea
alte Ńări europene cu sisteme
resurselor naturale. În cazul produselor care, din
de colectare separată a
raŃiuni de siguranŃă, performanŃă sau integritate a
deşeurilor)
datelor este necesară o baterie încorporată
permanentă,
înlocuirea bateriei se va efectua doar
Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul
de către personal de service calificat. Pentru a
acestuia indică faptul că produsul nu poate fi tratat
asigura tratarea adecvată a bateriei, transportaŃi
ca deşeu menajer. Produsul trebuie transportat la
produsul uzat la punctele de colectare disponibile
punctele de colectare disponibile pentru reciclarea
pentru reciclarea aparaturii electrice şi electronice.
aparaturii electrice şi electronice. Asigurându-vă
Pentru restul bateriilor, consultaŃi secŃiunea
că produsul a fost evacuat corect, veŃi contribui la
privind scoaterea în siguranŃă a bateriei din aparat.
prevenirea consecinŃelor negative pentru mediu şi
TransportaŃi bateria la punctul de colectare
sănătatea populaŃiei, care pot să apară, în caz
contrar, prin manipularea necorespunzătoare a
disponibil pentru reciclarea bateriilor uzate. Pentru
acestui produs. Reciclarea materialelor contribuie
informaŃii suplimentare privind reciclarea acestui
la consevarea resurselor naturale.
produs sau a acestei baterii, contactaŃi autorităŃile
Pentru informaŃii suplimentare privind reciclarea
locale competente, serviciul de salubritate pentru
acestui produs, contactaŃi autorităŃile locale
deşeurile menakere sau magazinul de unde aŃi
competente, serviciul de salubritate pentru
achiziŃionat produsul.
deşeurile menakere sau magazinul de unde aŃi
achiziŃionat produsul.
2RO
Notă pentru clienŃi: informaŃiile de mai jos
sunt aplicabile doar aparaturii
comercializate în Ńările care pun în
aplicare directivele UE.
Producătorul este Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-Ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru EMC
(compatibilitate electromagnetică) şi siguranŃa
produselor este Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germania. Pentru probleme de service sau
garanŃie, consultaŃi adresele oferite în
documentaŃia separată de service sau garanŃie.
Cuprins
AVERTISMENT.........................................4
ATENłIE.....................................................5
Măsuri de siguranŃă.......................................6
Caracteristici principale................................7
OperaŃiuni preliminare
Accesorii furnizate........................................8
Instalarea standului.......................................9
Conectarea componentelor cu mufe
HDMI.......................................................13
Conectarea componentelor fără mufe
HDMI.......................................................15
Configurarea sunetului emis de
componentele conectate...........................16
Conectarea adaptorului DIGITAL MEDIA
PORT.......................................................17
Conectarea cablului de alimentare c.a.
(cablul de reŃea).....................18
Setări avansate
Setări şii reglaje cu ajutorul
meniului amplificator................................. 38
InformaŃii suplimentare
Remedierea problemelor ........................... 42
SpecificaŃii ................................................ 44
Glosar ........................................................ 46
Index........................................................... 48
OpŃiuni de redare
Indexul pieselor şi butoanelor.....................19
Utilizarea TV..............................................22
Utilizarea celorlalte componente................23
FuncŃiile acordorului
Preselectarea staŃiilor radio.........................25
Ascultarea la radio......................................26
Denumirea staŃiilor preselectate..................27
Utilizarea sistemului de date radio (RDS)..28
FuncŃia surround
Utilizarea efectului surround......................29
Caracteristicile "BRAVIA" Sync
Ce este "BRAVIA" Sync?..........................32
Pregătirea pentru "BRAVIA" Sync............32
Utilizarea discurilor Blu-ray/DVD.............34
(One-Touch Play)
Ascultarea sunetului de la TV la
stand.........................................................35
(comandă audio a sistemului)
Oprirea standului, TV şi a celoralte
componente conectate..............................36
(oprirea alimentării sistemului)
Utilizarea funcŃiei de economie de energi. 36
3RO
AVERTISMENT
Nu permiteŃi copiilor să se caŃere pe
stand sau să se strecoare între rafturi.
Nu vă sprijiniŃi şi nu vă agăŃaŃi de TV
atunci când acesta se află pe stand.
TV poate să cadă de pe stand şi să
provoace accidente ce au ca rezultat
accidentării serioase sau moarte.
Nu mutaŃi standul cu TV sau altă
aparatură instalată pe el.
În cazul în care copiii se caŃără
pe stand sau intră între rafturi,
este posibilă accidentarea
serioasă sau chiar moartea, în cazul în care standul
basculează.
Nu ŃineŃi standul de bază atunci când îl
mutaŃi.
La mutarea standului, luaŃi
Raftul superior
TV şi orice altă aparatură de
Când mutaŃi standul ŃineŃi
pe stand. În caz contrar,
partea inferioară a raftului
stand poate să se
superior. În cazul în care
dezechilibreze şi să basculeze, provocând
ŃineŃi standul de bază ca în
accidentării serioase.
imagine, există riscul ca
plinta să se desprindă şi ca standul să cadă.
Cablul de alimentare c.a. (cablul de
reŃea) sau cablul de conectare nu trebuie
să fie prins între TV şi stand.
•
Cablul de alimentare c.a. (cablul de reŃea) sau cablul
de conectare se pot deteriora,
provocând incendii sau
electrocutare.
•
La mutarea standului, asiguraŃi-vă
că sub stand nu este prins cablul de alimentare c.a.
(cablul de reŃea) sau cablul de conectare.
4RO
ATENłIE
Note privind instalarea
Nu puneŃi pe stand obiecte fierbinŃi, cum
•
între TV şi stand.
ar fi o tigaie fierbinte sau un ceainic.
Este posibilă deteriorarea
AtenŃie! Nu vă prindeŃi mâinile sau degetele
•
Pentru a preveni deformarea standului,
respectaŃi instrucŃiunile de mai jos:
standului.
–
InstalaŃi standul pe o suprafaŃă solidă,
plană.
–
În cazul în care instalaŃi standul pe o
suprafaŃă moale (de exemplu, un
Nu vă urcaŃi pe stand.
Risc de cădere şi accidentare.
covoraş), puneŃi o placă rigidă sub stand.
–
Nu instalaŃi standul într-un loc cu
radiaŃie solară directă sau în apropierea
unui calorifer.
–
Nu instalaŃi stand la loc călduros sau
umed, sau în aer liber.
Standul este destinat exclusiv TV
specificat.
VerificaŃi dacă standul este menŃionat ca produs
suportat în instrucŃiunile de utilizare pentru TV.
Mutarea standului necesită două sau mai multe
persoane. MutaŃi standul doar după scoaterea TV şi
a componentelor conectate. În caz contrar, este
posibil ca TV să cadă de pe stand, provocând
accidente serioase. Când mutaŃi stand ŃineŃi partea
inferioară a raftului superior. AtenŃie! Nu vă
prindeŃi degetele la mutarea standului.
Note privind capacitatea
Nu amplasaŃi pe stand aparatură a cărei masă
depăşeşte masa maximă specificată, conform
ilustraŃiei de mai jos. În caz contrar, acesta poate să
cadă sau să se rupă.
40 kg
10 kg
25 kg
5RO
Măsuri de siguranŃă
Privind siguranŃa
•
•
•
Nu amplasaŃi pe stand obiecte altele decât
cele specificate, de tipul vazelor de flori sau
ghivecelor.
Nu modificaŃi standul.
În cazul în care orice obiect solid sau un
lichid cad în interiorul standului, deconectaŃi
standul de la reŃea Ńi solicitaŃi verificarea de
către personalul calificat înainte de a-l
reutiliza.
Privind sursele de alimentare
•
Înainte de a pune standul în funcŃiune, verificaŃi
dacă tensiunea de funcŃionare a standului este
aceeaşi cu tensiunea de alimentare locală.
Tensiunea de funcŃionare este indicată pe
plăcuŃa de identificare din partea din spate a
standului.
•
Standul nu este deconectat de la sursa de
alimentare c.a. (reŃea) atâta timp cât nu este
deconectat de la priză (reŃea), chiar dacă standul
propriu-zis este oprit.
•
Dacă nu veŃi utiliza standul o perioadă de timp
lungă, asiguraŃi-vă că standul este deconectat de
la priză (reŃea). Pentru deconectarea cablului de
alimentare (cablul de reŃea), prindeŃi de ştecher;
nu trageŃi niciodată de cablu.
•
Una din fişele ştecherului ester mai lată decât
cealaltă, din raŃiuni de siguranŃă, şi se va potrivi
în priză (reŃea) într-o singură poziŃie. Dacă nu
reuşiŃi să introduceŃi ştecherul complet în priză,
contactaŃi distribuitorul.
•
Cablul de alimentare c.a. (cablul de reŃea) se
modifică doar la un service autorizat.
•
Deoarece cablul de alimentare se utilizează
pentru deconectarea aparatului de la reŃea,
conectaŃi aparatul la o priză c.a. uşor accesibilă.
Dacă observaŃi semne de funcŃionare anormală,
deconectaŃi imediat ştecherul de la priza c.a.
Privind amplasarea
•
AmplasaŃi standul într-un loc cu ventilaŃie
corespunzătoare pentru a preveni acumularea de
căldură şi pentru a prelungi durata de funcŃionare
a standului.
•
AmplasaŃi standul pe suprafeŃe cu tratament
special (ceară, ulei, lustruite etc.) cu precauŃie,
deoarece este posibilă modificarea culorii
suprafeŃelor respective.
Este posibilă deteriorarea podelei în cazul în care sub
picioarele standului rămâne nisip, murdărie etc.
6RO
Privind utilizarea
Înainte de conectarea celorlalte componente,
asiguraŃi-vă că aŃi oprit şi aŃi deconectat standul
de la reŃea.
Privind curăŃarea
CurăŃaŃi standul, panoul şi butoanele cu o lavetă
moale, umezită uşor într-o soluŃie slabă de
detergent. Nu utilizaŃi lavete abrazive, pudră de
curăŃat abrazivă sau solvenŃi de tipul alcoolului sau
benzinei.
Pentru orice întrebări sau probleme legate de
stand, consultaŃi cel mai apropiat distribuitor
Sony.
Drepturi de autor
Standul înglobează Dolby* Digital şi Pro Logic
Surround, precum şi Digital Surround System
DTS**.
* Fabricat sub licenŃă Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic şi simbolul dublu D sunt mărci
înregistrate ale Dolby Laboratories.
** Fabricat sub licenŃă, sub brevetele înregistrate în
SUA cu nr.:
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,487,535 şi alte brevete SUA şi internaŃionale,
emise sau în curs de patentare. DTS şi DTS Digital
Surround sunt mărci înregistrate, iar siglele şi
simbolul DTS sunt mărci înregistrate ale DTS Inc.
© 1996-2008
DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.
Standul înglobează tehnologia interfaŃei
multimedia de înaltă definiŃie / High-Definition
Multimedia Interface (HDMITM).
HDMI, sigla HDMI şi interfaŃa multimedia de
înaltă definiŃie sunt mărci sau mărci înregistrate ale
HDMI Licensing LLC.
„BRAVIA” este o marcă înregistrată a Sony
Corporation.
„PlayStation” este o marcă înregistrată a Sony
Computer Entertainment Inc.
Caracteristici principale
Conectare uşoară cu HDMI
Cablurile sunt încurcate.
Conexiuni corecte (pagina 13).
Utilizare uşoară cu o singură telecomandă TV („BRAVIA” Sync)
Telecomenzi separate pentru fiecare
componentă.
Utilizare comasată cu o singură
telecomandă (pagina 32).
Configurări surround simple
Necesită multe cabluri şi difuzoare.
Privind S-Force PRO Front Surround
Implicarea de lungă durată a Sony în tehnologia
surround (şi vasta cantitate de date acustice
acumulate ca rezultat) a condus la dezvoltarea
unei noi metode de procesare şi DSP avansat
pentru rezolvarea eficientă a acestei probleme,
aşa numitul S-Force PRO Front Surround.
Comparativ cu tehnologiile front surround
anterioare, S-Force PRO Front Surround
reproduce mai convingător distanŃa şi spaŃiul,
având ca rezultat o experienŃă de sunet surround
realistă fără a mai fi nevoie de difuzoare spate.
Instalare uşoară cu S-Force PRO Front
Surround.
Zona de sunet surround recomandată
PuteŃi beneficia de sunet surround în zone
în care sunetul este distribuit ca în
imagine.
7RO
OperaŃiuni preliminare
Accesorii furnizate
VerificaŃi dacă ambalajul conŃine accesoriile de
Introducerea bateriilor în
telecomandă
PuteŃi comanda stand cu ajutorul telecomenzii
furnizate. IntroduceŃi două baterii AA (R6),
conectând polii + şi – ai bateriilor la bornele
respective din interiorul compartimentului.
mai jos.
Cablu optic (1)
Telecomandă (RM-ANU032) (1)
Baterii AA (R6) (2)
Bridă de cablu (1)
Placă pentru raft (1)
Ştifturi pentru raft (4)
Antenă-fir FM (aeriană) (1)
Antenă buclă AM (serială) (1)
InstrucŃiuni de utilizare (1)
Note
•
•
•
•
Nu lăsaŃi telecomanda în locuri extrem de
calde sau umede.
Nu utilizaŃi o baterie nouă împreună cu una
veche.
Nu lăsaŃi obiecte străine în carcasa
telecomenzii, în special în timpul înlocuirii
bateriilor.
Nu expuneŃi senzorul telecomenzii la
radiaŃie solară sau de la aparate de iluminat
directă. O astfel de situaŃi poate provoca
funcŃionarea defectuoasă.
Dacă nu intenŃionaŃi să utilizaŃi telecomanda pe
o perioadă lungă de timp, scoateŃi bateriile din
telecomandă pentru a evita deteriorarea datorată
scurgerilor din baterii şi coroziunii.
8RO
Instalarea standului
Prevenirea basculării televizorului
Privind poziŃia de instalare
Ca măsură de protecŃie, asiguraŃi TV.
InstalaŃi standul după conectarea tuturor
componentelor.
Peste
5 cm
La instalarea standului, lăsaŃi de la perete o distanŃă
de peste 5 cm. Astfel permiteŃi disiparea căldurii şi
căderea TV.
Standul este tăiat în colŃi pentru a putea fi instalat
în colŃul unei camere. În cazul instalării standului
în colŃul camerei, este necesar să asiguraŃi un spaŃiu
de 77 cm de la colŃul camerei până în partea
frontală a standului.
1
AmplasaŃi TV pe stand.
TV trebuie să fie amplasat în centrul standului,
77 cm
aliniind marginea din spate a bazei TV cu marginea
din spate a standului.
Notă
2
AtenŃie! Nu vă prindeŃi degetele la instalarea
standului.
FixaŃi banda de fixare* pe stand cu un
şurub pentru lemn*.
3
FixaŃi banda de fixare pe baza TV şi apoi
fixaŃi-o bine cu un şurub.
4
FixaŃi banda de fixare prin strângere.
* Pentru detalii privind banda de fixare şi
şuruburile, vezi instrucŃiunile de utilizare pentru
TV LCD de la Sony.
continuare
9RO
Instalarea plăcii pentru raft
1
IntroduceŃi ştifturile raftului (furnizate) în
cele patru orificii ale standului.
PuteŃi selecta una din cele trei poziŃii de instalare a
plăcii pentru raft.
2
3
ConectaŃi cablurile la bornele antenei
buclă AM (aeriană)
Cablurile pot fi conectate la oricare din borne.
InstalaŃi placa pentru raft, cu cele patru
locaşuri fixate pe ştifturi.
Cantul oblic al plăcii pentru raft trebuie să se afle
în partea frontală.
IntroduceŃi cablurile apăsând clema
conectorului.
IntroduceŃi
până la
separare
Notă
•
AtenŃie! Nu vă prindeŃi mâna la instalarea
plăcii pentru raft.
Notă
•
Nu amplasaŃi antena buclă AM (aeriană) în
apropierea sistemului sau altui component
Conectarea antenei buclă AM
(aeriană)
Forma şi lungimea antenei (aeriene) sunt create
pentru recepŃionarea de semnal AM. Nu
dezmembraŃi şi nu rulaŃi antena (aeriană).
1
2
DemontaŃi de pe suportul din plastic doar
bucla antenei.
InstalaŃi antena buclă AM (aeriană)
(furnizată).
10RO
AV, pentru a evita perturbaŃiile.
Sfat util
•
AjustaŃi direcŃia antenei buclă AM (aeriană)
pentru transmisie optimă AM a sunetului.
4
AsiguraŃi-vă că antena buclă AM (aeriană)
este conectată corespunzător trăgând
uşor.
Conectarea antenei fir FM (aeriană)
Legarea cablurilor
ConectaŃi antena fir FM (aeriană) la conectorul
PuteŃi lega cablurile şi alte componente ale
COAXIAL 75Ω.
standului împreună, cu ajutorul bridei de cablu
(furnizată).
1
ConectaŃi componentele standului.
Pentru detalii, vezi paginile 13-17.
2
IntroduceŃi brida de cablu (furnizată) în
orificiul din spatele stand până face clic.
Antena fir FM (aeriană)
(furnizată)
Mufă coaxială 75Ω
Note
•
AsiguraŃi-vă că aŃi derulat complet antena fir
FM (aeriană)
•
După conectare antenei fir FM (aeriană),
menŃineŃi-o cât mai orizontală posibil.
Brida de cablu
Sfat util
•
În cazul unei recepŃii FM slabe, utilizaŃi un
cablu coaxial de 75 ohmi (nefurnizat) pentru
3
LegaŃi cablurile şi introduceŃi capătul
bridei de cablul prin fantă.
conectarea unităŃii de comandă la o antenă FM
de exterior (aeriană), ca în imagine.
Antena externă FM (aeriană)
Spatele standului
continuare
11RO
4
StrângeŃi brida de cablu trăgând de capăt
Pentru desfacerea bridei de cablu
1
ApăsaŃi maneta bridei de cablu.
2
În timp ce apăsaŃi brida de cablu, trageŃi
brida din fantă.
Pentru scoaterea bridei de cablu din
spatele standului
1
StrângeŃi clapetele bridei de cablu.
2
În timp ce strângeŃi clapetele, trageŃi afară
brida de cablu.
12RO
Conectarea componentelor cu mufe HDMI
Se recomandă conectarea componentelor la stand
Prin conectarea componentelor Sony
cu ajutorul unui cablu HDMI.
compatibile „BRAVIA” Sybc cu ajutorul
Cu ajutorul HDMI, puteŃi să vă bucuraŃi atât sunet
cablurilor HDMI, caracteristicile „BRAVIA”
cât şi imagini de înaltă calitate.
Sync fac mai simplă utilizarea (pagina 32).
Totuşi conexiunea HDMI nu este suficientă
pentru redarea sunetului de la TV la stand; este
necesară conectarea ieşirii audio de la TV la
intrarea audio a standului cu un cablu optic
(sau un cablu audio*) pentru a asculta sunetul
TV la stand.
ConectaŃi cablul de alimentare c.a. (cablul de reŃea)
după ce aŃi încheiat conectarea tuturor
componentelor la stand.
Monitor TV, proiector etc.
Semnal audio
Semnal
audio/video
Semnal
audio/video
Acordor satelit,
Player (recorder)
Acordor TVcablu etc. DVD etc.
Semnal audio/video
Semnal
audio/video
Player (recorder) disc Blu-ray,
„PlayStation 3” etc.
Fluxul semnalului
A Cablu HDMI (nefurnizat)
B Cablu optic (furnizat)
* În cazul în care TV nu are DIGITAL OPTICAL OUTPUT / ieşire optică digitală, se poate utiliza un cablu audio
(nefurnizat).
Continuare
13RO
Sfat util
•
Atunci când funcŃia control HDMI a standului
este activată, chiar dacă standul este oprit (mod
standby activ), semnalul HDMI va fi transmis de
la componentul conectat la TV prin intermediul
HDMI. AveŃi acces la imaginea şi sunetul
componentului la TV.
Note
•
•
Mufa HDMI are prioritate atunci când conectaŃi
componentul la stand prin intermediul INPUT
OPT, INPUT COAX şi HDMI.
Mufa INPUT OPT are prioritate atunci când
conectaŃi ieşirea audio de la TV la INPUT OPT şi
mufa INPUT ANALOG a standului.
Note privind conexiunile HDMI
•
•
•
•
•
•
•
•
UtilizaŃi un cablu HDMI de înaltă viteză. Dacă
utilizaŃi un cablu HDMI standard, este posibil ca
imaginile 1080p să nu se afişeze corect.
Sony recomandă utilizarea unui cablu HDMI
autorizat sau a unui cablu HDMI Sony.
VerificaŃi instalarea componentelor conectate în
cazul în care imaginea este slabă sau nu există
emisie de sunet de la un component conectat cu
cablul HDMI.
Semnalele audio (frecvenŃa de eşantionare,
lungimea bit etc.) transmise de printr-o mufă
HDMI pot fi suprimate de componentul conectat.
Sunetul poate fi întrerupt atunci când frecvenŃa
de eşantionare sau numărul de canale al
semnalelor de la ieşirea audio a componentului
de redare sunt comutate.
Atunci când componentul conectat nu este
compatibil cu tehnologia de protecŃie a
drepturilor de autor (HDCP), imaginea şi/sau
sunetul de la mufa HDMI TV OUT poate fi
distorsionat sau poate să nu fie redat. În acest
caz, verificaŃi specificaŃia componentului
conectat.
Nu recomandăm utilizarea unui cablu de
conversie HDMI-DVI.
Atunci când se selectează ca şi sursă de intrare a
standului „TV”, „FM”, „AM” sau „DMPORT”,
semnalele transmise prin intermediul ultimei
mufe de intrare HDMI (SAT/CATV, DVD, BD)
selectate sunt transmise prin intermediul mufei
HDMI TV OUT
14RO
Conectarea componentelor fără mufe HDMI
Atunci când conectaŃi un player (recorder) DVD,
un acordor satelit, „PlayStation 2” etc. fără mufe
HDMI, conectaŃi mufa pentru semnalul video
direct la TV şi mufa de semnal audio la stand cu
ajutorul mufelor INPUT OPT sau INPUT COAX.
Nu este necesar să conectaŃi toate cablurile.
ConectaŃi cablurile audio în funcŃie de mufele
componentelor.
ConectaŃi cablul de alimentare c.a. (cablul de reŃea)
ultimul.
Monitor TV, proiector etc.
Semnal audio
Semnal video
Semnal video
sau
Semnal audio
Semnal video
Acordor satelit, televiziune prin cablu etc.
Semnal audio
Semnal video
Player (recorder) DVD, „PlayStation 2” etc.
:Fluxul semnalului
A Cablu optic (nefurnizat)
B Cablu optic (furnizat)
C Cablu coaxial (nefurnizat)
* În cazul în care TV nu are DIGITAL OPTICAL OUTPUT / ieşire optică digitală, se poate utiliza un
cablu audio (nefurnizat).
Continuare
15RO
Note
•
•
16RO
SelectaŃi „CTRL: HDMI” – „OFF” din
meniul AMP al standului la conectarea
componentelor fără mufe HDMI (pagina
34). Chiar dacă aŃi selectat „CTRL:
HDMI” – „ON”, puteŃi utiliza un recorder
cu casetă video etc., fără canale surround
prin conectarea mufelor de ieşire audio şi
video ale acestuia direct la TV în locul
standului.
Mufa INPUT OPT are prioritate atunci
când conectaŃi ieşirea audio de la TV la
INPUT OPT şi mufa INPUT ANALOG a
standului.
Configurarea sunetului
emis de componentele
conectate
În funcŃie de setările ieşirii audio a
componentului conectat, sunetul poate fi
transmis şi doar în format de sunet cu 2 canale.
În acest caz, selectaŃi ieşirea de sunet a
componentului conectat în formatul de sunet
multi-canal (PCM, DTS, Dolby Digital). Pentru
detalii privind setările ieşirii audio, vezi
instrucŃiunile de utilizare furnizate împreună cu
componentul conectat.
Conectarea adaptorului DIGITAL MEDIA PORT
PuteŃi să ascultaŃi la stand sunetul de la
componentul conectat prin conectarea adaptorului
DIGITAL MEDIA PORT.
ConectaŃi cablul de alimentare c.a. (cablul de reŃea)
ultimul.
Fluxul semnalului
Adaptorul DIGITAL MEDIA PORT
Note
•
•
Nu conectaŃi sau deconectaŃi adaptorul
DIGITAL MEDIA PORT cu standul pornit.
Atunci când conectaŃi adaptorul DIGITAL
MEDIA PORT, asiguraŃi-vă că aŃi introdus
conectorul cu săgeata orientată spre săgeata
de pe mufa DMPORT. Pentru deconectarea
adaptorului DIGITAL MEDIA PORT, apăsaŃi
şi menŃineŃi apăsat A, apoi scoateŃi
conectorul.
17RO
Conectarea cablului de alimentare c.a. (cablul de reŃea)
Înainte de a conecta cablul de alimentare c.a. (cablul de reŃea) al standului la priză (reŃea), conectaŃi toate
componentele sau TV la aparat.
Notă
ConectaŃi aparatul la o priză c.a. uşor accesibilă. Dacă observaŃi semne de funcŃionare anormală,
deconectaŃi imediat ştecherul de la priza c.a.
18RO
OpŃiuni de redare
Indexul pieselor şi butoanelor
Pentru informaŃii suplimentare, vezi paginile din paranteze.
Afişajul panoului frontal
Indicatorul şi butoanele panoului frontal
Indicatorul şi butoanele panoului frontal
1 Indicatorul POWER/ACTIVE STANDBY
2
(pornit/standby)
ApăsaŃi pentru pornirea şi oprirea standului.
Se aprinde astfel:
Verde:
Standul este pornit.
Portocaliu: Controlul funcŃiei HDMI este activ, iar
standul este oprit.
Oprit:
Standul este oprit, iar controlul funcŃiei
HDMI este inactiv.
3
INPUT SELECTOR / Selector intrare
ApăsaŃi pentru selectarea sursei de intrare pentru
redare
La fiecare apăsare pe buton, sursa de intrare se
modifică astfel:
TV ↔ BD ↔ DVD ↔ SAT/CATV ↔ FM ↔ AM
↔ DMPORT ↔ TV …..
4
VOLUME/VOLUM +/–
ApăsaŃi pentru ajustarea volumului.
19RO
Afişajul panoului frontal
IndicaŃiile de pe afişajul panoului frontal
1 Indicatorii de format audio rii
Se aprind în funcŃie de formatul audio decodat.
D : DolbyDigital
PLII : Dolby Pro Logic II
LPCM : PCM linear
DTS : DTS
2
SLEEP / repaos (41)
Se aprinde intermitent atunci când funcŃia de
cronometrare a perioadei de odihnă este activă.
3
TUNED / acordat(25)
Se aprinde atunci când se recepŃionează o staŃie
radio
4
HDMI (13, 43)
Se aprinde atunci când se utilizează aparatură
HDMI.
5
ST/MONO / stereo/mono(25)
Se aprinde în funcŃie de sistemul mono sau
stereo al radioului.
6
COAX/OPT / coaxial/optic
Se aprinde în funcŃie de tipul de cablu utilizat.
7
R (senzor telecomandă) (44)
OrientaŃi telecomanda în această direcŃie.
8
MUTING / Mut
Se aprinde atunci când sunetul este oprit.
9
Zonă de afişare a mesajelor
Afişează volumul, sursa de intrare selectată,
semnalul de intrare audio etc.
10
NIGHT / Noapte (31)
Se aprinde în modul NIGHT.
20RO
Telecomanda
9
SOUND FIELD / câmp de sunet +/–
ApăsaŃi pentru selectarea câmpului de sunet
(pagina 29).
10
VOLUME / volum +/–
ApăsaŃi pentru ajustarea volumului.
11
MUTING / Mut
ApăsaŃi pentru oprirea standului.
12
NIGHT / Noapte
ApăsaŃi pentru activarea funcŃiei mod noapte
(pagina 31).
13
PRESET / preselectare +/–
ApăsaŃi pentru preselectarea unei staŃii radio
(pagina 26).
14
RETURN / retur
ApăsaŃi pentru retur la meniul anterior.
15
DISPLAY / afişaj
ApăsaŃi modificarea informaŃiei de pe afişajul
panoului frontal.
16
Butoanele pentru utilizarea standului
1
(pornit/standby)
INPUT SELECTOR / Selector intrare +/–
ApăsaŃi pentru selectarea unei surse de intrare, cum
ar fi acordorul sau alt component conectat.
La fiecare apăsare pe buton, sursa de intrare se
modifică astfel:
TV ↔ BD ↔ DVD ↔ SAT/CATV ↔ FM ↔ AM
↔ DMPORT ↔ TV …..
ApăsaŃi pentru pornirea şi oprirea standului.
2
LEVEL / nivel
ApăsaŃi pentru ajustarea nivelului difuzorului
central şi al subwooferului. Această setare se aplică
la toate câmpurile de sunet.
3
AMP MENU / meniul amplificator
ApăsaŃi pentru afişarea meniului standului (pagina
38).
4
, , , sau
ApăsaŃi , , , sau pentru selectarea setărilor.
ApăsaŃi
5
pentru confirmarea selecŃiei.
MENU / meniu
ApăsaŃi pentru preselectarea sau denumirea unei
staŃii radio (paginile 25, 27).
6
DIMMER / atenuator
ApăsaŃi pentru selectarea luminozităŃii afişajului
panoului frontal. Poate fi selectat unul din cele
două nivele.
7
TUNING / acordor +/–
ApăsaŃi pentru selectarea unei staŃii radio (paginile
25, 26).
Butoanele pentru utilizarea unui
component conectat cu ajutorul unei
conexiuni DMPORT
ExplicaŃiile de mai jos sunt cu titlu de exemplu. În
funcŃie de componente se poate ca operaŃiunile de
mai jos să nu fie posibile sau să fie diferite faŃă de
descriere.
4
, , , sau
ApăsaŃi pentru selectarea unei opŃiuni din meniu şi
pentru confirmarea selecŃiei.
5
MENU / meniu
ApăsaŃi pentru afişarea meniului.
7
/
ApăsaŃi pentru retur sau avans rapid al discului, la
apăsarea în timpul redării.
8
(redare)/ (pauză)/(stop)
Butoanele modului redare.
13
/
ApăsaŃi pentru a trece peste capitole.
21RO
14
RETURN / retur
ApăsaŃi pentru retur la meniul anterior.
15
Utilizarea TV
DISPLAY / afişaj
ApăsaŃi pentru setărilor afişajului panoului frontal.
INPUT
SELECTOR
+/–
VOLUM
+/–
1
PorniŃi TV şi selectaŃi un program.
Pentru detalii, vezi instrucŃiunile de utilizare TV.
2
3
PorniŃi standul.
ApăsaŃi INPUT SELECTOR + sau –
repetat până la afişarea mesajului „TV”
pe afişajul panoului frontal.
4
ApăsaŃi VOLUME +/– pentru ajustarea
volumului.
Sfat util
Sunetul poate fi transmis de la difuzorul TV. În
acest caz, reduceŃi volumul difuzorului TV la
minimum.
22RO
Utilizarea celorlalte
Sfat util
componente
• Sunetul poate fi transmis de la difuzorul TV. În
acest caz, reduceŃi volumul difuzorului TV la
minimum.
INPUT
SELECTOR
+/–
Utilizarea unui disc Blu-ray, DVD,
„PlayStation 2” sau PlayStation 3”
1
2
3
4
VOLUM
+/–
PorniŃi TV.
PorniŃi discul Blu-ray, DVD, „PlayStation
2” sau PlayStation 3” şi apoi porniŃi
standul.
ApăsaŃi INPUT SELECTOR + sau –
repetat până la afişarea mesajulului „BD”
sau „DVD” pe afişajul panoului frontal.
ModificaŃi intrarea TV.
Pentru detalii, vezi instrucŃiunile de utilizare TV.
5
RedaŃi discul.
Sfat util
•
Utilizarea unui acordor satelit sau de
televiziune prin cablu
1
PorniŃi TV.
Pentru detalii, vezi instrucŃiunile de utilizare TV.
2
3
4
PorniŃi acordorul satelit/televiziune prin
cablu şi standul.
ApăsaŃi INPUT SELECTOR + sau –
repetat până la afişarea mesajului
„SAT/CATV” pe afişajul panoului frontal.
ModificaŃi intrarea TV.
Chiar dacă redaŃi Dolby True HD, Dolby
Digital Plus sau DTS-HD cu un component
compatibil cu aceste formate de sunet, standul
acceptă Dolby Digital sau DTS. La redarea
acestor formate de sunet de înaltă calitate,
setaŃi transmiterea sunetului de la
componentul conectat, dacă este posibil, în
mod multi-canal PCM.
Utilizarea unui component conectat
cu ajutorul unei conexiuni DMPORT
1
2
ApăsaŃi INPUT SELECTOR + sau –
repetat până la afişarea mesajului
„DMPORT” pe afişajul panoului frontal.
IniŃializaŃi redarea de la componentul
conectat.
Pentru detalii, vezi instrucŃiunile de utilizare TV.
Sfat util
5
PuteŃi să beneficiaŃi de calitate optimă a sunetului
de la componente audio portabile în orice câmp de
sunet cu excepŃia stand, adăugând efectul Portable
Audio Enhancer.
ApăsaŃi VOLUME +/– pentru ajustarea
volumului.
Continuare
23RO
Note
•
Atunci când conectaŃi mufa de ieşire video a
adaptorului DIGITAL MEDIA PORT la mufa
de intrare video TV, selectaŃi „CTRL: HDMI”
– „OFF” din meniul amplificator al standului
(pagina 34). Imaginea de la componentul
conectat la adaptorul DIGITAL MEDIA
PORT nu poate fi redată la TV dacă „CTRL:
HDMI” – „ON”.
•
Pentru a beneficia de sunetul de la un
component fără redarea imaginilor dacă aŃi
selectat „CTRL: HDMI” – „ON”, opriŃi mai
întâi TV şi apoi resetaŃi alimentarea standului.
Dacă porniŃi mai întâi standul şi opriŃi TV
după, toate componentele conectate la TV
sunt oprite datorită funcŃiei control HDMI.
24RO
FuncŃiile acordorului
Preselectarea staŃiilor radio
PuteŃi preselecta 20 staŃii FM şi 10 staŃii AM.
Înainte de acordare, asiguraŃi-vă că aŃi redus
volumul la minimum.
INPUT
SELECTOR
+/–
5
ApăsaŃi
.
Pe afişajul panoului frontal se afişează un număr
preselectat.
6
ApăsaŃi / pentru selectarea numărului
preselectat dorit.
, , , MENU
TUNING
+/–
7
ApăsaŃi
.
Pe afişajul panoului frontal apare mesajul
„Complete!”, iar staŃia este memorată.
8
9
ApăsaŃi MENU.
RepetaŃi paşii 2-8 pentru memorarea altor
staŃii.
Pentru modificarea numărului
preselectat
1
2
ReluaŃi de la pasul 3.
ApăsaŃi INPUT SELECTOR + sau –
repetat până la afişarea mesajului „FM”
sau „AM” pe afişajul panoului frontal.
ApăsaŃi şi menŃineŃi apăsat TUNING + sau
– până la iniŃializarea scanării automate.
Scanarea se opreşte atunci când acordorul găseşte o
staŃie. Pe afişajul panoului frontal sunt indicate
mesajele „TUNED” şi „ST” (pentru programe
stereo).
Pentru programe mono, se afişează mesajuş
„MONO”
3
4
ApăsaŃi MENU.
ApăsaŃi / repetat până la afişarea
mesajului „Memory?” pe afişajul
panoului frontal.
25RO
Ascultarea la radio
PreselectaŃi mai întâi staŃiile radio în memoria
standului (vezi „Preselectarea staŃiilor radio
(pagina 25)).
INPUT
SELECTOR
+/–
DISPLAY
, , , Pentru ascultarea staŃiilor radio care nu
au fost preselectate
UtilizaŃi acordarea manuală sau automată de la
pasul 2.
Pentru acordare manuală, apăsaŃi repetat TUNING
+ sau –.
Pentru acordare automat, apăsaŃi şi menŃineŃi
apăsat TUNING + sau –. Acordarea automată se
opreşte atunci când acordorul găseşte o staŃie.
Pentru oprirea manuală a acordării automate,
apăsaŃi TUNING + sau –.
MENU
Dacă programul FM este parazitat
PRESET
+/–
În cazul parazitării unu program FM, puteŃi selecta
recepŃia mono. Efectul stereo este anulat, însă
recepŃia va fi îmbunătăŃită.
TUNING
+/–
1
2
VOLUME
+/–
3
4
1
ApăsaŃi INPUT SELECTOR + sau –
repetat până la afişarea mesajului „FM”
sau „AM” pe afişajul panoului frontal.
ApăsaŃi PRESET + sau – pentru
selectarea staŃiei preselectate.
La fiecare apăsare a butonului, standul redă una din
staŃiile preselectate.
3
frontal, apoi apăsaŃi
sau .
ApăsaŃi / pentru a selecta “MONO”.
•
STEREO: RecepŃie stereo
•
MONO: RecepŃie mono
ApăsaŃi
.
SelecŃia este efectuată.
Este redată ultima staŃie recepŃionată.
2
ApăsaŃi MENU.
ApăsaŃi / repetat până la afişarea
mesajului „FM Mode?” pe afişajul panoului
ApăsaŃi VOLUME +/– pentru ajustarea
volumului.
Oprirea radioului
ApăsaŃi
pentru oprirea standului.
Pentru trecerea la o altă funcŃie, apăsaŃi INPUT
SELECTOR + sau –.
26RO
5
ApăsaŃi MENU.
Sfat util
•
Pentru îmbunătăŃirea recepŃiei, reorientaŃi
antena fir FM (aerian) (furnizată).
Denumirea staŃiilor
preselectate
FuncŃiile acordorului
Sfat util
•
PuteŃi verifica frecvenŃa pe afişajul panoului
frontal, prin apăsarea repetată pe DISPLAY
(pagina 28).
PuteŃi introduce denumirea unei staŃii preselectate.
Această denumire (de exemplu, XYZ) apare pe
afişajul panoului frontal la selectarea uneia din
staŃii.
AtenŃie, nu se poate introduce mai mult de un
nume pentru o staŃie.
Notă
•
1
Nu puteŃi introduce o denumire pentru staŃia
preselectată a sistemului de date radio (RDS)
(pagina 28).
ApăsaŃi INPUT SELECTOR + sau –
repetat până la afişarea mesajului „FM”
sau „AM” pe afişajul panoului frontal.
Este redată ultima staŃie recepŃionată.
2
3
4
5
6
ApăsaŃi PRESET + sau – pentru
selectarea staŃiei preselectate pentru
care doriŃi să creaŃi o denumire de index.
ApăsaŃi MENU.
ApăsaŃi / repetat până la afişarea
mesajului „Name In?” pe afişajul
panoului frontal.
ApăsaŃi
.
CreaŃi o denumire cu butoanele , , ,
.
ApăsaŃi /
pentru selectarea unui caracter, apoi
apăsaŃi pentru mutarea cursorului în poziŃia
următoare.
Literele, cifrele şi alte simboluri pot fi introduse
pentru crearea unei denumiri de staŃie radio.
Dacă aŃi introdus un caracter greşit
ApăsaŃi repetat / până la afişarea intermitentă a
caracterului de modificat, apoi apăsaŃi /
pentru
selectarea caracterului dorit.
7
ApăsaŃi
.
Pe afişajul panoului frontal apare mesajul
„Complete!”, iar denumirea staŃiei este memorată.
8
ApăsaŃi MENU.
27RO
Vizualizarea denumirii staŃiei pe
afişajul panoului frontal
Cu standul setat pe „FM” sau „AM” puteŃi verifica
frecvenŃa pe afişajul panoului frontal.
ApăsaŃi DISPLAY.
La fiecare apăsare pe DISPLAY denumirea staŃiei
şi frecvenŃa se afişează alternativ pe afişajul
panoului frontal
Sfaturi utile
•
•
Denumirea staŃiei se afişează dacă aŃi introdus
denumirea unei staŃii preselectate.
FrecvenŃa afişată pe afişajul panoului frontal
este înlocuită de denumirea staŃiei, după
câteva secunde.
Utilizarea sistemului de
date radio (RDS)
Ce este sistemul de date radio?
Sistemul de date radio (RDS) este un sistem de
transmisie care permite staŃiilor radio să transmită
informaŃii suplimentare împreună cu semnalul
obişnuit. Acest acordor oferă caracteristici RDS
comode, cum ar fi afişarea denumirii staŃiei. RDS
este disponibil doar pentru staŃiile FM*.
* Nu toate staŃiile FM oferă servicii RDS şi nu oferă
acelaşi tip de servicii. Dacă nu cunoaşteŃi sistemul RDS,
verificaŃi detaliile serviciilor RDS la staŃiile radio locale.
RecepŃionarea de transmisii RDS
SelectaŃi o staŃie din banda FM.
La captarea unei staŃii care asigură servicii RDS,
frecvenŃa afişată pe afişajul panoului frontal este
înlocuită de denumirea staŃiei*.
* Dacă nu se recepŃionează transmisia RDS, denumirea
staŃiei nu se afişează pe afişajul panoului frontal.
Notă
•
Este posibil ca RDS să nu funcŃioneze
corespunzător dacă staŃia recepŃionată nu
transmite corespunzător semnalul RDS sau
dacă semnalul este slab.
Sfat util
•
28RO
La afişarea unei denumiri de staŃie, puteŃi
verifica frecvenŃa prin apăsarea repetată pe
DISPLAY.
FuncŃia surround
Utilizarea efectului surround
Selectarea câmpului de sunet
Acest stand poate crea sunet surround multi-canal. PuteŃi selecta unul din câmpurile de sunet
preprogramate, optimizate, ale standului.
SOUND
FIELD +/–
ApăsaŃi SOUND FIELD +/–.
Pe afişajul panoului frontal se afişează un câmpul de sunet curent.
La fiecare apăsare pe buton SOUND FIELD +/–, afişajul se modifică astfel: STANDARD ↔ MOVIE ↔
DRAMA ↔ NEWS ↔ SPORTS ↔ GAME ↔ MUSIC ↔ JAZZ ↔ CLASSIC ↔ ROCK ↔ POP ↔
LIVE ↔ FLAT ↔ STANDARD
continuare
29RO
Câmpuri de sunet disponibile
Sursă adecvată
Câmp de
sunet
Toate sursele
Sursă video
STANDARD
MOVIE*
DRAMA*
NEWS*
SPORTS*
Efect
Adecvată pentru diverse surse.
Recreează sunet puternic şi realist, însoŃit de dialoguri redate cu claritate.
Cel mai adaptat pentru dramele TV.
Reproduce cu claritate vocea crainicului.
Reproduce clar comentariul acŃiune după acŃiune şi, de asemenea, sunet realist
cu efecte surround, cum ar fi ovaŃiile etc.
GAME*
Reproduce realist şi puternic sunetul, optim pentru jocurile video.
MUSIC*
Cel mai adecvat pentru programe sau clipuri muzicale, pe discuri Blu-ray/DVD.
Sursă muzicală
JAZZ
Recreează atmosfera unui club de jazz.
CLASSIC
Recreează atmosfera unui concert de muzică clasică.
ROCK
Reproduce sunet puternic, ideal pentru muzica rock.
POP
Reproduce sunet antrenant, ideal pentru muzica pop.
LIVE
Recreează atmosfera unui recital live.
FLAT
Redă orice tip de muzică în mod stereo, fără alte efecte.
* Aceste câmpuri de sunet nu sunt disponibile dacă aŃi selectat „DMPORT” prin apăsare pe INPUT SELECTOR.
Sfaturi utile
•
PuteŃi selecta un câmp de sunet diferit pentru fiecare sursă de intrare.
•
Câmpul de sunet selectat implicit pentru „DMPORT” este „FLAT”, iar pentru restul surselor este
„STANDARD”.
•
Difuzorul central este mut dacă aŃi selectat „DMPORT” prin apăsare pe INPUT SELECTOR.
•
Unele difuzoare rămân mute, în funcŃie de semnalul de intrare, cum ar fi cel pentru programele
mono.
•
Difuzorul central rămâne mut în orice câmp de sunet pentru surse muzicale.
•
Dacă apăsaŃi butonul THEATRE al unui TV Sony când aŃi selectat „CTRL: HDMI” – „ON”, câmpul
de sunet trece la „MOVIE” (nu se aplică la unele TV Sony).
30RO
Ascultarea sunetului la volum redus
(mod NIGHT / noapte)
Cu ajutorul acestei funcŃii, puteŃi să beneficiaŃi de
efectele de sunet şi de claritatea dialogului, chiar şi
la volum redus al sunetului. FuncŃia este utilă
pentru ascultarea în timpul nopŃii.
NIGHT
ApăsaŃi NIGHT.
Pentru anularea modului de noapte, apăsaŃi din nou
NIGHT.
Sfat util
•
PuteŃi asculta sunetul Dolby Digital la volum
redus cu ajutorul AUDIO DRC (pagina 40).
31RO
Caracteristicile "BRAVIA" Sync
Ce este "BRAVIA" Sync?
Prin conectarea componentelor Sony compatibile
cu „BRAVIA” Sync cu ajutorul unui cablu HDMI
(nefurnizat), utilizarea se simplifică, astfel:
•
Redare de la un singur buton (One-Touch
Play): Atunci când redaŃi un component cum
ar fi discurile Blu-ray/player (recorder) DVD,
TV porneşte automat şi deschide intrarea
HDMI adecvată.
•
Comandă audio a sistemului (System Audio
Control): Atunci când vă uitaŃi la TV, puteŃi
selecta transmisia sunetului la difuzorul TV
sau la difuzoarele standului.
•
Oprirea alimentării sistemului (System Power
Off): La oprirea TV, standul şi componentele
conectate sunt oprite şi ele, simultan.
Pregătirea pentru
"BRAVIA" Sync
Pentru utilizarea „BRAVIA” Sync, selectaŃi
activarea funcŃiei control HDMI pentru fiecare din
componentele conectate.
La conectarea unui TV Sony cu funcŃia control
HDMI, este posibilă selectarea simultană a funcŃiei
control HDMI a standului şi a componentului, prin
selectarea selectarea funcŃiei control HDMI a TV.
AMP
MENU
, , , „BRAVIA” Sync este compatibil cu TV Sony,
discurile Blu-ray/player DVD, amplificatoarele AV
etc., echipate cu funcŃia control HDMI.
FuncŃia CONTROL FOR HDMI este o funcŃie de
control reciproc standard, utilizată de CEC
(Consumer Electronics Control / controlul
utilizatorului asupra sistemului electronic) pentru
HDMI (interfaŃă multimedia de înaltă definiŃie).
FuncŃia control HDMI nu funcŃionează
corespunzător în cazurile de mai jos:
Atunci când conectaŃi standul la o
componentă care nu corespunde funcŃiei
control HDMI.
•
Atunci când conectaŃi standul la componente
care utilizează conexiuni altele decât HDMI.
Se recomandă conectarea standului la produse
echipate cu „BRAVIA” Sync.
•
1
2
3
Notă
•
În funcŃie de componentul conectat, este
posibil ca funcŃia control HDMI să nu
funcŃioneze. Vezi instrucŃiunile de utilizare
ale componentului.
32RO
AsiguraŃi-vă că standul este conectat la
TV şi componentele conectate
(compatibile obligatoriu cu funcŃia
control HDMI) cu cabluri HDMI
(nefurnizate).
PorniŃi standul, TV şi componentele
conectate.
SelectaŃi intrarea standului conectată la
componentul pe care doriŃi să-l vizionaŃi
(SAT/CATV, DVD, BD) şi deschideŃi
intrarea HDMI de la TV, astfel încât să se
afişeze imaginea de la componentul
conectat.
4
AfişaŃi lista componentelor HDMI din
meniul TV şi selectaŃi activarea funcŃiei
control HDMI pentru componentele
conectate.
FuncŃia control HDMI a standului şi a
componentelor conectate este activată simultan.
În timpul setării, pe afişajul panoului frontal se
afişează „SCANNING”. După încheierea setării, pe
afişajul panoului frontal se afişează
„COMPLETE”. AşteptaŃi până la încheierea setării.
Dacă adăugaŃi sau reconectaŃi un
component
EfectuaŃi paşii pentru „Pregătirea pentru
"BRAVIA" Sync” şi „Dacă după efectuarea paşilor
de mai sus nu se afişează „SCANNING” sau
„COMPLETE””.
Note
•
•
Notă
•
Pentru detalii privind setarea TV şi a
componentelor conectate, vezi instrucŃiunile
de utilizare ale acestora.
Dacă după efectuarea paşilor de mai sus
nu se afişează „SCANNING” sau
„COMPLETE”
ActivaŃi simultan funcŃia control HDMI a standului
şi a componentelor conectate.
1
2
3
Sfat util
•
ApăsaŃi AMP MENU.
ApăsaŃi / repetat până la afişarea
mesajului „SET HDMI” pe afişajul
panoului frontal, apoi apăsaŃi
•
În timpul setării controlului HDMI pentru
stand, funcŃia System Audio Control este
inactivă.
Dacă nu poate fi selectată simultan funcŃia
control HDMI pentru componentul conectat
prin setarea funcŃiei control HDMI la TV,
setaŃi funcŃia HDMI din meniul
componentului conectat.
Pentru detalii privind setarea TV şi a
componentelor conectate, vezi instrucŃiunile
de utilizare ale acestora.
ConfiguraŃia implicită a funcŃiei control
HDMI a standului „ON”.
continuare
sau .
ApăsaŃi / repetat până la afişarea
mesajului „CTRL: HDMI”, apoi apăsaŃi
sau .
4
5
ApăsaŃi / pentru a selecta “ON.”
ApăsaŃi AMP MENU.
Meniul AMP este dezactivat. FuncŃia control
HDMI este activă.
6
SetaŃi funcŃia control HDMI a standului şi
a componentelor conectate.
Pentru detalii privind setarea componentelor
conectate, vezi instrucŃiunile de utilizare ale
acestora.
7
SelectaŃi intrarea standului conectată la
componentul pentru care doriŃi să
utilizaŃi funcŃia control HDMI (SAT/CATV,
DVD, BD) şi repetaŃi pasul 6.
33RO
Dezactivarea funcŃiei control HDMI
DezactivaŃi funcŃia control HDMI în cazul în care
conectaŃi componente care nu sunt compatibile cu
„BRAVIA” Sync sau dacă acestea nu au mufe
HDMI etc.
Utilizarea discurilor Bluray/DVD
(One-Touch Play)
Redarea de la un component conectat.
TV porneşte automat şi deschide intrarea HDMI
corespunzătoare.
AMP
MENU
Sfat util
•
, ,
, Chiar dacă standul este oprit (mod standby
activ), semnalul HDMI va fi transmis de la
componentul conectat la TV prin intermediul
HDMI. AveŃi acces la imaginea şi sunetul
componentului la TV.
Notă
•
1
2
ApăsaŃi AMP MENU.
ApăsaŃi / repetat până la afişarea
mesajului „SET HDMI” pe afişajul
panoului frontal, apoi apăsaŃi
3
sau .
ApăsaŃi / repetat până la afişarea
mesajului „CTRL: HDMI”, apoi apăsaŃi
sau .
4
5
ApăsaŃi / pentru a selecta “OFF.”
ApăsaŃi AMP MENU.
Meniul AMP este dezactivat.
34RO
În funcŃie de TV, este posibil ca iniŃializarea
conŃinutului să nu fie transmisă
Ascultarea sunetului de la
TV la stand
(System Audio Control / comandă audio
a sistemului)
PuteŃi beneficia de sunetul TV de la difuzoarele
standului prin intermediul unei operaŃiuni simple.
Pentru detalii, vezi instrucŃiunile de utilizare TV.
Utilizarea funcŃiei de limitare a
volumului
Atunci când funcŃia comandă sistem audio este
activă iar metoda de transmisie se schimbă automat
de la difuzorul TV la difuzorul standului, este
posibilă transmisia de sunet puternic, în funcŃie de
nivelul volumului selectat pentru stand. PuteŃi
preveni această situaŃie prin limitarea volumului
maxim.
1
2
AMP
MENU
, , , ApăsaŃi AMP MENU.
ApăsaŃi / repetat până la afişarea
mesajului „SET HDMI” pe afişajul
panoului frontal, apoi apăsaŃi
3
panoului frontal, apoi apăsaŃi
4
sau .
ApăsaŃi / repetat până la afişarea
mesajului „VOL LIMIT” pe afişajul
sau .
ApăsaŃi / pentru selectarea nivelului
maxim de volum dorit.
Nivelul volumului maxim se modifică astfel: MAX
↔ 49 ↔ 48 ….. 2 ↔ 1 ↔ MIN
5
ApăsaŃi AMP MENU.
Meniul AMP este dezactivat.
Note
•
ApăsaŃi
pentru pornirea standului.
•
Sunetul este transmis de la difuzorul standului.
Dacă opriŃi standul, sunetul este transmis de la
difuzorul TV.
Note
•
•
Dacă TV este pornit înainte de pornirea
standului, sunetul de la TV poate fi întrerupt
pentru câteva momente.
În cazul în care conectaŃi un TV fără funcŃia
System Audio Control, funcŃia este inactivă.
Sfat util
•
PuteŃi ajusta volumul şi puteŃi opri sunetul de
la stand cu ajutorul telecomenzii TV.
FuncŃia este disponibilă doar în cazul în care
funcŃia control HDMI este activă.
Această funcŃie nu este disponibilă atunci
când metoda de transmitere se modifică de la
difuzorul standului la difuzorul TV.
Sfaturi utile
•
•
•
Se recomandă selectarea unui nivel maxim al
volumului mai redus decât cel pe care îl
preferaŃi în mod obişnuit.
Independent de nivelul maxim al volumului
selectat, butonul VOLUME +/– al standului
este operaŃional.
Dacă nu doriŃi limitarea nivelului maxim al
volumului, selectaŃi „MAX”.
35RO
Oprirea standului, TV ş a
celoralte componente
conectate
(System Power Off / Oprirea alimentării
sistemului)
Utilizarea funcŃiei de
economie de energie
Dacă la stand este conectat un TV compatibil
„BRAVIA”, iar standul este în mod standby activ,
iar TV este oprit, transmisia semnalului HDMI este
oprită, iar consumul de putere este redus.
Atunci când opriŃi TV de la butonul POWER de pe
telecomanda TV, standul şi componentele
conectate se opresc automat.
AMP
MENU
Sfat util
•
Dacă TV este oprit şi trece în mod standby,
consumul de putere al standului va fi redus la
activarea funcŃiei de economisire a energiei.
, ,
, Notă
•
În funcŃie de starea acestora, componentele
conectate pot rămâne pornite. Pentru detalii,
vezi instrucŃiunile de utilizare furnizate
împreună cu componentul conectat.
1
2
ApăsaŃi AMP MENU.
ApăsaŃi / repetat până la afişarea
mesajului „SET HDMI” pe afişajul
panoului frontal, apoi apăsaŃi
3
sau .
ApăsaŃi / repetat până la afişarea
mesajului „POWER SAVE”, apoi apăsaŃi
sau .
4
ApăsaŃi / pentru selectarea setărilor.
ON: Reduce consumul de putere în modul
standby activ. Transmisia de semnal HDMI
are loc doar cu TV pornit.
OFF: Fără reducere a consumului. Transmisia
semnalului HDMI este continuă, chiar dacă
standul este oprit (mod standby activ).
5
ApăsaŃi AMP MENU.
Meniul AMP este dezactivat.
36RO
Note
•
•
FuncŃia de economisire a energiei poate să nu
funcŃioneze în cazul unor TV compatibile cu
„BRAVIA” Sync. În acest caz, selectaŃi
„OFF” pentru „POWER SAVE”.
În funcŃie de componente, este posibil să
dureze până la transmiterea imaginilor sau
sunetului.
37RO
Setări avansate
Setări şi reglaje cu
ajutorul meniului
amplificator
Utilizarea meniului AMP
PuteŃi efectua următoarele setări cu ajutorul
meniului AMP al telecomenzii.
Setările implicite sunt subliniate.
AMP MENU
* Vezi „Caracteristicile „BRAVIA” Sync” (pagina
32).
** Această setare este activă doar dacă aŃi selectat
„CTRL: HDMI” – „ON”.
1
2
ApăsaŃi AMP MENU pentru activarea
meniului AMP.
ApăsaŃi repetat , , , pentru
selectarea opŃiunii şi setării.
38RO
3
ApăsaŃi AMP MENU pentru dezactivarea
meniului AMP.
Sfat util
Aceste setări se menŃin şi dacă deconectaŃi
cablul de alimentare c.a. (cablul de reŃea).
Paginile următoare prezintă detaliile fiecărei setări.
•
Ascultarea sunetului în transmisie
multiplex (MONO DUBLU)
Reglajul decalajului dintre sunet şi
imagine (A/V SYNC)
PuteŃi beneficia de transmisie multiplex a sunetului
atunci când standul recepŃionează un semnal
multiplex AC-3.
PuteŃi decala sunetul cu ajutorul aceste funcŃii,
atunci când imaginea este mai lentă decât sunetul.
Notă
•
Pentru recepŃionarea semnalului AC-3, este
necesară conectarea unui acordor satelit
digital la stand cu ajutorul unui cablu optic
sau coaxial şi setarea modului AC-3 de
transmisie la acordorul satelit.
AMP
MENU
, ,
, AMP
MENU
, ,
, 1
2
ApăsaŃi AMP MENU.
ApăsaŃi / repetat până la afişarea
mesajului „A/V SYNC” pe afişajul
panoului frontal, apoi apăsaŃi
3
1
2
ApăsaŃi AMP MENU.
ApăsaŃi / repetat până la afişarea
mesajului „DUAL MONO” pe afişajul
panoului frontal, apoi apăsaŃi
3
ApăsaŃi / pentru tipului de sunet dorit.
•
MAIN: Redarea exclusivă a canalului
•
•
4
sau .
principal.
SUB: Redarea exclusivă a canalului sub.
MAIN/SUB: Sunetul principal este redat
în difuzorul stânga şi sunetul sub este
redat în difuzorul dreapta.
ApăsaŃi AMP MENU.
Meniul AMP este dezactivat.
sau .
ApăsaŃi / pentru selectarea setărilor.
•
OFF: Nu se ajustează.
•
ON: Se ajustează decalajul dintre
imagine şi sunet.
4
ApăsaŃi AMP MENU.
Meniul AMP este dezactivat.
Note
•
•
Este posibil să nu reuşiŃi ajustarea perfectă
decalajului dintre sunet şi imagine cu ajutorul
acestei funcŃii.
Această funcŃie este utilă doar în cazul
intrărilor Dolby Digital, DTS şi PCM linear (2
canale) prin conexiune coaxială (audio),
optică (audio) sau HDMI.
continuare
39RO
Ascultarea sunetului Dolby Digital la
volum redus (AUDIO DRC)
Modificarea configuraŃiei afişajului
(DISPLAY)
Reduce domeniul dinamic al pistei de sunet. Util
pentru vizionarea de filme la volum redus.
AUDIO DRC se aplică doar pentru sursele Dolby
Digital.
PuteŃi modifica configuraŃia afişajului.
AMP
MENU
AMP
MENU
, ,
, , ,
, 1
2
1
2
3
ApăsaŃi / repetat până la afişarea
mesajului „AUDIO DRC” pe afişajul
3
sau .
•
comprimat.
STD: Reproduce pista de sunet cu tipul de
domeniu dinamic selectat de inginerul de
sunet.
MAX: Compresie maximă a domeniului
dinamic.
ApăsaŃi AMP MENU.
Meniul AMP este dezactivat.
40RO
sau .
ApăsaŃi pentru setărilor afişajului
panoului frontal.
•
ON: Afişajul este vizibil permanent.
•
OFF: Afişajul este vizibil câteva
secunde, la utilizarea standului.
ApăsaŃi / pentru selectarea setărilor.
•
OFF: Domeniul dinamic nu este
•
4
ApăsaŃi / repetat până la afişarea
mesajului „DISPLAY” pe afişajul panoului
frontal, apoi apăsaŃi
ApăsaŃi AMP MENU.
panoului frontal, apoi apăsaŃi
ApăsaŃi AMP MENU.
Notă
•
4
Afişajul este vizibil permanent în timpul în
care sunetul este mut, chiar dacă aŃi selectat
„DISPLAY” – „OFF”.
ApăsaŃi AMP MENU.
Meniul AMP este dezactivat.
Utilizarea cronometrului de repaos
PuteŃi selecta oprirea standului după o perioadă
preselectată, atunci când adormiŃi cu muzica
pornită. PuteŃi preselecta durata în intervale de 10
minute.
AMP
MENU
, ,
, 1
2
ApăsaŃi AMP MENU.
ApăsaŃi / repetat până la afişarea
mesajului „SLEEP” pe afişajul panoului
frontal, apoi apăsaŃi
3
sau .
ApăsaŃi / pentru selectarea perioadei
dorite.
Afişarea minutelor (numărătoare inversă) se
modifică astfel:
4
ApăsaŃi AMP MENU.
Meniul AMP este dezactivat.
Notă
•
FuncŃia este disponibilă doar pentru stand, nu
şi pentru TV sau celelalte componente
conectate.
OFF ↔ 10M ↔ 20M
↕
↕
90M ↔ 80M ... 30M
41RO
InformaŃii suplimentare
Remedierea problemelor
Dacă întâmpinaŃi oricare din problemele de mai jos
la utilizarea standului, utilizaŃi acest ghid de
remediere a problemelor pentru a remedia
problema înainte de a solicita reparaŃii. Dacă
vreuna din probleme persistă, consultaŃi
distribuitorul Sony cel mai apropiat.
Probleme generale
Alimentarea este oprită.
•
VerificaŃi dacă aŃi conectat corespunzător
cablul de alimentare c.a. (cablul de reŃea).
Pe afişajul panoului frontal apar alternativ
mesajele „PROTECTOR" şi „PUSH
POWER”.
OpriŃi standul de la butonul
şi verificaŃi
următoarele elemente după dispariŃia mesajului
„STANDBY”
•
Sunt cumva blocate orificiile de ventilaŃie ale
standului?
După verificarea elementului de mai sus şi
remedierea problemelor, porniŃi din nou standul.
Dacă nu puteŃi descoperi cauza problemelor după
verificarea elementului de mai sus, consultaŃi
distribuitorul Sony cel mai apropiat.
Nu este reprodus sunetul Dolby Digital sau
DTS multi-canal.
•
VerificaŃi dacă înregistrarea de pe discul Bluray, DVD etc. este în format Dolby Digital
sau DTS.
•
La conectarea discului Blu-ray, playerului
DVD etc. la mufele de intrare digitală ale
standului verificaŃi setările audio (setările
pentru ieşirea audio) ale componentului
conectat.
Nu poate fi obŃinut efectul surround.
•
În funcŃie de semnalul digital, este posibil ca
procesarea surround să nu funcŃioneze (pagina
29). Pentru verificarea semnalului de intrare,
apăsaŃi INPUT SELECTOR de la stand şi
selectaŃi din nou intrarea. La modificarea
intrării, tipul de semnal de intrare se apare pe
afişajul panoului frontal.
Dacă se afişează mesajul „2.0ch” sau „1.0ch”,
sursa sunetului este stereo sau mono şi nu conŃine
sunet surround.
42RO
Dacă se afişează mesajul „5.1ch”, sursa de sunet
are sunet surround, însă, în funcŃie de program sau
disc, sunetul surround nu este audibil.
Difuzoarele emit sunet la nivel foarte redus
sau nu emit deloc sunet.
•
ApăsaŃi VOLUME + şi verificaŃi nivelul
volumului.
•
ApăsaŃi MUTING sau VOLUME pentru
anularea funcŃiei de sunet mut.
•
ApăsaŃi SOUND FIELD +/– şi verificaŃi
câmpul de sunet selectat.
•
În funcŃie de sursă, efectul de sunet de la
difuzoare poate fi mai puŃin observabil.
Există un decalaj între sunet şi imaginea
TV.
•
SelectaŃi „A/V SYNC” – „OFF” atunci când
s-a selectat anterior „A/V SYNC” – „ON”.
Componentele conectate
Indiferent de componentul selectat, nu se
aude sunetul sau nivelul acestuia este
foarte redus.
•
VerificaŃi dacă standul şi componentele sunt
conectate corect şi bine.
•
VerificaŃi dacă sunt pornite atât standul, cât şi
componentul selectat.
•
VerificaŃi dacă nu este selectat nivelul minim
al volumului.
•
ApăsaŃi MUTING pentru anularea funcŃiei de
sunet mut.
Componentul selectat nu emite sunet.
•
VerificaŃi dacă aŃi conectat corect
componentul la mufele de intrare audio
corespunzătoare.
•
VerificaŃi dacă aŃi introdus complet cablurile
în mufele componentului şi standului.
•
VerificaŃi dacă aŃi selectat corect
componentul.
Sunetul este întrerupt sau parazitat.
•
ConsultaŃi „Formatele suportate de stand”
(pagina 45).
Nu se afişează nici o imagine pe ecranul
TV.
•
VerificaŃi dacă TV şi standul sunt conectate
corect şi bine.
•
VerificaŃi dacă aŃi selectat corect TV.
•
SelectaŃi modul de intrare corespunzător
pentru TV.
•
VerificaŃi conexiunea HDMI.
•
VerificaŃi dacă aŃi introdus complet cablurile
în mufele componentului şi standului.
Control HDMI
Dacă întâmpinaŃi oricare din problemele de mai jos
la utilizarea „BRAVIA” Sync, utilizaŃi acest ghid
de remediere a problemelor pentru a remedia
problema.
FuncŃia control HDMI nu poate fi utilizată.
•
VerificaŃi conexiunea HDMI (pagina 13).
•
AsiguraŃi-vă că aŃi selectat „CTRL: HDMI” –
„ON” din meniul AMP.
•
AsiguraŃi-vă de compatibilitatea între
componentul conectat şi funcŃia control
HDMI.
•
VerificaŃi setările control HDMI ale
componentului conectat. Vezi instrucŃiunile de
utilizare furnizate împreună cu componentul
conectat.
•
Dacă modificaŃi conexiunea HDMI,
conectaŃi/deconectaŃi cablul de alimentare c.a.
(cablul de reŃea) sau este o cădere de tensiune,
repetaŃi procedurile pentru „Caracteristicile
„BRAVIA” Sync” (pagina 32).
•
Dacă aŃi conectat/deconectat cablul de
alimentare c.a. (cablul de reŃea), aşteptaŃi 15
secunde sau mai mult înainte de a utiliza
standul.
•
Este posibil ca standul să nu funcŃioneze
corespunzător dacă selectaŃi un component
pentru TV, incompatibil cu funcŃia control
HDMI.
Sunetul este emis de la atât de la difuzorul
standului cât şi de la difuzorul TV.
•
În cazul în care funcŃia control HDMI este
dezactivată sau în care componenta selectată
este incompatibilă cu funcŃia control HDMI,
opriŃi sunetul de la stand sau de la TV.
FuncŃia de oprire a sistemului nu
funcŃionează.
•
ModificaŃi setarea TV astfel încât standul şi
componentele conectate să se oprească
automat la oprirea TV. Pentru detalii, vezi
instrucŃiunile de utilizare TV.
Standul se opreşte la oprirea TV.
•
Atunci când funcŃia control HDMI este
activată, funcŃia de oprire a sistemului este
activă, iar standul se opreşte odată cu oprirea
TV.
Nu se afişează imaginea pe ecranul TV.
•
VerificaŃi dacă nu s-a efectuat invers
conexiunea la HDMI IN şi HDMI OUT.
Atunci când standul este în mod standby,
TV nu prezintă nici imagin, nici sunet.
•
Atunci când standul este în mod standby,
imaginea şi sunetul sunt transmise de la
ultimul component HDMI selecta înainte de a
opri standul. Dacă utilizaŃi un alt component,
efectuaŃi redarea de la acesta şi folosiŃi modul
One-Touch Play sau porniŃi standul pentru
selectarea componentului HDMI dorit.
•
AsiguraŃi-vă că aŃi selectat „POWER SAVE”
– „OFF” din meniul AMP, în cazul în care
conectaŃi la stand componente incompatibile
cu „BRAVIA” Sync (pagina 36).
continuare
Difuzoarele standului şi TV nu emit sunet.
•
VerificaŃi volumul la stand şi la TV.
•
SelectaŃi intrarea corectă a standului.
•
VerificaŃi dacă HDMI OUT pentru
componentele conectate sunt conectate corect
şi sigur.
43RO
ALTE PROBLEME
SpecificaŃii
Telecomanda nu funcŃionează.
•
ÎndreptaŃi telecomanda spre senzorul
corespunzător al standului.
•
ÎndepărtaŃi orice obstacol dintre telecomandă
şi stand.
•
ÎnlocuiŃi ambele baterii ale telecomenzii cu
altele noi, dacă bateriile vechi sunt epuizate.
•
AsiguraŃi-vă că aŃi selectat intrarea corectă de
la telecomandă.
Volumul se reduce atunci când metoda de
transmitere se modifică de la difuzorul
standului la difuzorul TV.
•
FuncŃia de limitare a volumului este activă.
Pentru detalii, vezi ”Utilizarea funcŃiei de
limitare a volumului” (pagina 35).
Dacă standul nu funcŃionează
corespunzător după adoptarea măsurilor
de mai sus, resetaŃi standul după cum
urmează:
UtilizaŃi butoanele standului.
1
2
ApăsaŃi
pentru pornirea standului.
ApăsaŃi concomitent
, INPUT
SELECTOR şi VOLUME –.
Se afişează mesajul "COLD RESET” şi standul
este resetat. Meniul AMP, câmpul de sunet etc.
revin la setările implicite.
Dimensiuni:
mm (aprox.)
Dimensiuni
reglabile ale
raftului*:
mm (aprox.)
(Adâncime:
340mm)
Masă: kg
a
B
C
D
E
F
1
100
138
640
1,000
400
550
2
118
120
3
136
102
39
* Placa pentru raft poate fi instalată la trei niveluri
(1, 2 sau 3),
44RO
Formate suportate
Sunt suportate următoarele formate digitale.
Format
Suportat/nesuportat
Dolby Digital
o
DTS
o
PCM, 2 canale
o
linear*
PCM, 7.1 canale,
o
linear 48k* (doar la
HDMI)
PCM, 7.1 canale
×
linear 96k
Dolby Digital Plus
×
Dolby True HD
×
DTS-HD
×
* PCM linear acceptă frecvenŃe de eşantionare nu
mai mari de 48 kHz.
SecŃiunea radio FM
Domeniu de
acordare
Antenă (aeriană)
Bornele pentru
antena (aeriană)
FrecvenŃă
intermediară
SecŃiunea
acordor AM
Domeniu de
acordare
Antenă (aeriană)
FrecvenŃă
intermediară
Intrări/ieşiri
video
50 W + 50 W 6 ohmi, 1
kHz,
THD sub 1 %
Putere de ieşire de
referinŃă
Mod surround
(per canal)
Frontale: 70 W/canal, 6
ohmi,
1 kHz, THD 10 %
Cental*: 70 W, 3 ohmi,
1 kHz, THD 10 %
Subwoofer: 120 W,
3 ohmi, 100 Hz ,THD
10 %
* În funcŃie de setările câmpului de sunet şi de
sursă, este posibil să nu existe ieşire de sunet
Intrări (analogice)
TV
Intrări (digitale)
TV, DVD
SAT/CATV
531 kHz – 1,602 kHz (cu
intervale setate la 9 kHz)
Antenă buclă AM (serială)
450 kHz
SAT/CATV, DVD, BD:
640 × 480p la 60 Hz
720 × 480 la 59.94/60 Hz
1280 × 480p la 59.94/60Hz
1920 × 1080i la
59.94/60Hz
1920 × 1080p la
59.94/60Hz
720 × 576p la 50 Hz
1280 × 720p la 50 Hz
1920 × 1080i la 50 Hz
1920 × 1080p la 50 Hz
1920 × 1080p la 24 Hz
SAT/CATV, DVD, BD:
PCM linear, 7.1canale/
Dolby Digital/DTS
Difuzoare
Unitatea de difuzoare frontală
Sistem difuzoare
InstalaŃie completă,
suspensie acustică
tip conic, 50 mm
Unitatea de difuzoare centrală
Sistem difuzoare
Unitatea difuzorului
InstalaŃie completă
Bass reflex
tip conic, 50 mm x 2
Unitatea subwoofer
Optică
Coaxială, optică
Sistem difuzoare
Unitatea difuzorului
SecŃiunea acordor
Sistem
Intrări audio
Unitatea difuzorului
Sensibilitate: 420
mV
ImpedanŃă: 30
kohmi
10.7 MHz
SecŃiunea HDMI
SecŃiunea amplificator
Putere de ieşire
nominală
Mod stereo
87.5 – 108.0 MHz (fază de
50 kHz)
Antenă-fir, FM (aeriană)
75 ohmi, neechilibrate
sintetizator PLL cu
cuarŃ
Subwoofer, Bass
reflex
tip conic, 100 mm x 2
continuare
45RO
InformaŃii generale
Alimentare
Consum
Dimensiuni
(aprox.)
Masă
(aprox.)
220 – 240 V, 50/60 Hz
Pornit: 95 W
Stanby activ (funcŃia de
economie de energie este
activă, iar TV conectat la stand
este în mod standby): 0.5 W
sau mai puŃin
Standby (Controlul HDMI este
dezactivat): 0.3 W sau mai
puŃin
1,000 × 550 × 400 mm (l/h/a)
39 kg
Accesorii furnizate
Cablu optic (1)
Telecomandă (RM-ANU032) (1)
Baterii AA (R6) (2)
Bridă de cablu (1)
Placă pentru raft (1)
Ştifturi pentru raft (4)
Antenă-fir FM (aeriană) (1)
Antenă buclă AM (serială) (1)
InstrucŃiuni de utilizare (1)
Designul şi specificaŃiile pot fi modificate fără
notificare prealabilă.
•
•
•
Consum în regim standby 0.3 W.
La unele cablaje imprimate nu se utilizează
ignifuganŃi halogenaŃi.
Peste 85 % din eficienŃa puterii blocului
amplificator este obŃinută cu amplificatorul
integral digital S-Master
Glosar
DolbyDigital
Acest format de sunet cinematografic este mai
avansat decât „Dolby Surround Pro Logic”. În
acest format, difuzoarele surround emit sunet
stereo cu un spectru mărit de frecvenŃă, furnizânduse independent un canal de subwoofer pentru başi.
Formatul se mai numeşte şi „5.1”, iar canalul
subwoofer-ului este denumit canalul 0.1 (deoarece
funcŃionează doar când este necesar efectul de
accentuare a başilor). Toate cele şase canale din
acest format sunt înregistrate separat pentru a se
putea realiza o diferenŃiere superioară a canalelor.
Mai mult decât atât, deoarece toate semnalele sunt
procesate digital, semnalul suferă o degradare mai
mică.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II creează 5 canale cu lărgime de
bandă întreagă, dintr-o sursă audio cu 2 canale de
sunet. Acest lucru este realizat cu ajutorul unui
decodor performant surround matricial de mare
puritate, care extrage proprietăŃile spaŃiale din
înregistrarea originală, fără adăugarea unor sunete
noi ori a unor coloraturi de tonalitate.
DTS
Tehnologie digitală de compresie a semnalelor
audio, dezvoltată de Digital Theater Systems, Inc.
Această tehnologie este la nivelul 5.1 channel
surround. Acest format cuprinde şi două canale
stereo-spate şi un canal discret pentru subwoofer.
DTS asigură aceeaşi înaltă calitate a sunetului
digital pe 5.1 canale discrete. Buna separaŃie între
canale este asigurată, deoarece toate canalele de
date sunt înregistrate discret şi procesate digital.
HDMI
HDMI este o interfaŃă ce suportă video şi audio cu
o singură conexiune digitală, permiŃându-vă să vă
bucuraŃi de imagine şi sunet digital de înaltă
calitate. SpecificaŃia HDMI este compatibilă cu
HDCP (ProtecŃia împotriva copierii digitale în
bandă largă), o tehnologie anti-copiere ce
integrează tehnologie de codificare a semnalelor
video digitale.
46RO
PCM (ModulaŃie cod-impuls)
O metodă de conversie a sunetului analogic în
sunet digital pentru o ascultare simplă a sunetului
digital.
S-Force PRO Front Surround
Sony se implică de multă vreme în tehnologia
surround (şi în vasta cantitate de date acustice
acumulate drept rezultat), ceea ce a condus la
dezvoltarea unei metode complet noi de prelucrare
şi a unui DSP avansat, pentru rezolvarea acestei
probleme într-un mod eficient. Acest sistem se
numeşte S-Force PRO Front Surround. În
comparaŃie cu tehnologiile de front surround
anterioare, S-Force PRO Front Surround reproduce
distanŃa şi spaŃiul într-un mod mai convingător, cu
o impresie reală de sunet surround, fără a mai
trebui utilizate difuzoare de spate.
S-Master
S-Master este o tehnologie de amplificare complet
digitală dezvoltată de Sony, ce reduce în mod
eficient prezenŃa fragmentării sunetului şi a
instabilităŃii, redând dialoguri de o claritate
excepŃională şi reproducând în mod fidel sunetul
original. SecŃiunea compactă de amplificare
prezintă o eficienŃă energetică mai ridicată şi
performanŃe termice îmbunătăŃite.
x.v.Colour
„x.v. Colour (x.v. Color) permite reproducerea mai
fidelă a diverselor culor, cum ar fi cele strălucitoare
ale florilor şi albastrul turcoaz al mărilor sudului.
Termenul „x.v. Colour” este un termen mai
cunoscut pentru standardul xvYCC propus de Sony
şi este o marcă înregistrată Sony.
xvYCC este un standard internaŃional pentru
spaŃiile de culoare dintr-un video. Acest standard
poate exprima o gamă mai largă de culori decât
standardul de emisie folosit în prezent.
47RO
Index
A
A/V SYNC 39
Meniu AMP 38
AUDIO DRC 40
B
Player (recorder) disc Blu-ray
conectare 13
D
DIGITAL MEDIA PORT
conectare 17
DISPLAY 27, 40
DUAL MONO 39
Player (recorder) DVD
conectare 13, 15
N
Mod NIGHT (31)
P
“PlayStation 3”
conectare 13
R
Radio 26
StaŃii radio 25
Telecomandă
înainte de utilizare 8
utilizare 21
48RO
S
Acordor satelit
conectare 13, 15
Setare 9
S-Force PRO Front Surround 7
Cronometrul de repaos 41
Câmpul de sunet 29
49RO
50RO
51RO
CorporaŃia Sony
52RO
Tipărit în Malaysia
Download PDF

advertising