Sony | HT-SF2000 | Sony HT-SF2000 Instrucţiuni de utilizare

3-210-806-12(2)
Sistem
Home
Theatre
Manual de Utilizare
Înregistrarea proprietarului
Modelul şi seria sunt localizate pe spatele unităŃii. ÎnregistraŃi seria în spaŃiul oferit mai
jos. ConsultaŃi-le ori de câte ori apelaŃi la dealerul Sony în ceea ce priveşte acest produs.
Model nr.
HT-SF2000
HT-SS2000
Seria nr.
AVERTIZARE
Pentru a reduce riscul unui incendiu sau
de electrocutare, nu expuneŃi aparatul
condiŃiilor de ploaie sau umezeală.
Pentru a preveni incendiile, nu acoperiŃi ventilaŃia
aparatului cu ziare, feŃe de masă, draperii etc. Şi nu
aşezaŃi lumânări aprinse pe aparat.
Pentru a preveni pericolul de incendiu sau
electrocutare, nu aşezaŃi obiecte pline cu lichide, cum
ar fi vazele, pe aparat. Bateriile sau aparatele pe bază
de baterii nu trebuie expuse condiŃiilor de căldură
excesivă cum ar fi lumina soarelui, foc sau altele
asemenea.
Nu instalaŃi aparatul într-un spaŃiu închis, cum ar fi
o bibliotecă sau un dulap.
InstalaŃi acest sistem astfel încât cablul de alimentare
să poată fi deconectat de la priza de perete imediat, în
cazul unui pericol.
Pentru clienŃii din Statele Unite
AVERTIZARE
Acest echipament a fost testat şi s-a stabilit că este în
conformitate cu limitele unui aparat digital de Clasa
B, conform PărŃii 15 din regulamentul FCC. Aceste
limite sunt proiectate pentru a oferi o protecŃie
rezonabilă împotriva interferenŃelor dăunătoare într-o
instalaŃie casnică.
Acest echipament generează, utilizează şi poate radia
energie radio şi dacă nu este izolat şi folosit în
conformitate cu instrucŃiunile de utilizare, poate cauza
interferenŃe grave cu comunicaŃiile radio.
Totuşi, nu există nici o garanŃie că interferenŃele nu
vor apărea într-o anumită instalaŃie. Dacă acest
echipament cauzează interferenŃe în recepŃia radio sau
TV, ce pot fi detectate prin pornirea şi oprirea
echipamentului, utilizatorul este sfătuit să încerce
corectarea interferenŃei printr-una sau mai multe din
următoarele măsuri:
− ReorientaŃi sau repoziŃionaŃi antena receptoare.
− MăriŃi separaŃia dintre echipament şi receptor.
− ConectaŃi echipamentul la o priză pe un circuit
diferit de acela pe care este conectat receptorul.
− ConsultaŃi dealerul sau un tehnician radio/TV
experimentat pentru ajutor.
ATENłIE
SunteŃi avertizat că orice schimbări sau modificări
neaprobate în mod explicit de acest manual ar putea
să anuleze autoritatea dumneavoastră de a utiliza
acest echipament.
Acest simbol are
scopul de a alerta
utilizatorul în privinŃa
unui „voltaj periculos”
neizolat în cadrul
carcasei produsului,ce
poate fi de o putere
suficientă pentru a
constitui risc de
electrocutare pentru
persoane.
2
RO
Notă pentru instalatorul sistemului
CATV
Această notă este oferită pentru a atrage atenŃia
instalatorului de sistem CATV asupra Articolelor
820-840 din NEC, care oferă îndrumări pentru o
împământare adecvată şi, în special, menŃionează că
împământarea cablului va fi conectată la sistemul de
împământare al clădirii cât mai aproape de intrarea
cablului.
Pentru clienŃii din Europa
Reciclarea echipamentelor electrice şi electronice
vechi. (Măsuri aplicabile în Uniunea Europeană şi în
alte Ńari europene cu sisteme de colectare separate).
Acest simbol pe produs sau pe ambalajul
său indică faptul că acest produs nu va fi
tratat ca un deşeu menajer. In schimb el va
fi predat la punctul de colectare pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice. Prin asigurarea că acest produs
este reciclat în mod corespunzător, veŃi
ajuta la prevenirea potenŃialelor consecinŃe
negative pentru mediu şi pentru sănătatea
umană., ce ar putea fi provocate de
manevrarea necorespunzătoare a acestui
produs. Reciclarea materialelor va ajuta la
conservarea resurselor naturale. Pentru
informaŃii detaliate asupra reciclării
acestui produs, vă rugăm contactaŃi
autorităŃile locale, serviciul local de
reciclare a deşeurilor sau magazinul de
unde aŃi achiziŃionat produsul.
Producătorul acestui produs este Sony Corporation, 1-7-1
Konan
Minato-ku
Tokyo,
108-0075
Japonia.
ReprezentanŃa autorizată pentru EMC şi siguranŃa
produsului este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice
servicii sau probleme legate de garanŃie, consultaŃi
adresele oferite în documentele de service sau garanŃie
separate.
Despre acest manual
• InstrucŃiunile din acest manual sunt pentru modelele
HT-SF200 şi HT-SS2000. In acest manual, în scopuri
ilustrative sunt folosite modele de cod zonal CEL, dacă
nu se menŃionează altfel. Orice diferenŃă în operare este
indicată clar în text, de exemplu „Modele exclusive de
coduri zonale CEL”.
Modelul HT-SF2000 constă din:
• Receptor
STR-KS2000
a)
• Sistem difuzoare
− Difuzoare faŃă
SS-MSP2200
− Difuzor central
SS-CNP2200
− Difuzoare surround
SS-SRP2200
− Sub-woofer
SS-WP2200
Modelul HT-SS2000 constă în:
• Receptor
STR-KS2000
a)
• Sistem difuzoare
a)
− Difuzoare faŃă
SS-MSP1200
− Difuzor central
SS-CNP1200
− Difuzoare surround
SS-SRP1200
− Sub woofer
SS-WP1200
AsiguraŃi-vă că folosiŃi numai difuzoarele furnizate
• InstrucŃiunile din acest manual descriu comenzile de pe
telecomanda furnizată. PuteŃi folosi de asemenea
comenzile de pe receptor dacă au nume identice sau
similare cu cele de pe telecomandă.
Despre codurile zonale
Codul zonal al unui receptor cumpărat este arătat în
partea de jos a panoului spate (a se vedea ilustraŃia de
mai jos).
Cod zonal
Orice diferenŃe în operare, în funcŃie de codul zonal,
sunt indicate clar în text, de exemplu, „Modele
exclusive de cod zonal AA”.
C
o
n
continuare
3 RO
Acest receptor include Dolby* Digital şi Pro Logic
Surround precum şi DTS** Digital Surround System.
Notă pentru telecomandă
*
Fabricat sub licenŃă din partea Dolby Laboratories.
(RM-AAU017)
“Dolby”, “Pro Logic” şi simbolul dublu-D sunt mărci
înregistrate Dolby Laboratories.
Butonul VIDEO 3 de pe telecomandă nu este disponibil
pentru utilizarea receptorului.
** “DTS” şi “DTS Digital Surround” sunt mărci
înregistrate ale DTS, Inc.
Acest receptor include tehnologie High-Definition
Multimedia Interface (HDMITM). HDMI, logoul HDMI
logo şi High-Definition
Multimedia Interface sunt mărci înregistrate ale HDMI
Licensing LLC.
4
RO
OperaŃiuni radio
Cuprins
Instalarea
Ascultarea radio FM/AM
49
Presetarea posturilor radio
51
Utilizarea Radio Data System (RDS)
52
Descrierea şi localizarea componentelor
6
1:
Instalarea difuzoarelor
13
2:
Conectarea difuzoarelor
16
3:
Conectarea componentelor audio/video
18
4:
Conectarea antenelor
23
Alte operaŃiuni
5:
Pregătirea receptorului şi a telecomenzii
24
6:
Calibrarea automată a setărilor (AUTO
CALIBRAREA)
Comutarea între sunetele audio digital şi analog
(IN MODE)
54
25
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)
5
Reglarea nivelelor şi a echilibrului difuzoarelor
(TEST TONE)
30
Sunetul digital din alte intrări (DIGITAL ASSIGN
57
Utilizarea cronometrului de oprire
58
7:
Redarea
Selectarea unei componente
Ascultarea/Vizionarea unei componente
31
32
OperaŃiuni amplificator
Navigarea prin meniuri
34
Reglarea nivelului (Meniu LEVEL)
38
Reglarea tonului (Meniu TONE)
39
Setări pentru sunetul surround (Meniu SUR)
39
Setări pentru radio (Meniu TUNER)
40
Setări audio (Meniu AUDIO)
40
Setări video (Meniu VIDEO)
41
Setări pentru sistem (Meniu SYSTEM)
42
(Modele numai pentru codurile zonale CEL, CEK)
Utilizarea telecomenzii
Modificarea asocierilor butoanelor
59
InformaŃii suplimentare
Glosar
60
Măsuri de precauŃie
61
Ghid al problemelor de funcŃionare
62
SpecificaŃii
65
Index
Coperta spate
Sunetul surround
Sunetul Dolby Digital şi DTS Surround (AUTO
FORMAT DIRECT)
44
Selectarea unui câmp sonor preprogramat
46
Utilizarea numai a difuzoarelor faŃă şi a sub wooferului
(2CH STEREO)
48
Resetarea câmpurilor sonore la setările iniŃiale
49
5 RO
Instalare
Descrierea şi localizarea componentelor
Receptor
Panoul frontal
Denumire
1 (pornire/standby)
2 Afişaj
FuncŃie
ApăsaŃi pentru a porni sau opri
receptorul (pag 24, 32, 33, 49)
Starea actuală a componentei
selectate sau a unei liste
de elemente selectabile
va apărea aici (pag. 7).
3
RECEPłIE
PRESETATĂ
+/-
ApăsaŃi pentru a alege un post
(pag. 52).
4
CÂMPUL SONOR
+/-
ApăsaŃi pentru a selecta un
câmp sonor (pag. 44, 46, 48,
49).
5 telecomandă
Primeşte semnale de la
telecomandă.
6 MASTER VOLUM
RotiŃi pentru a regla volumul
tuturor difuzoarelor în acelaşi
timp (pag. 30, 31, 32, 33).
7 INPUT SELECTOR
ApăsaŃi pentru a selecta sursa
de intrare ce va fi redată (pag.
31, 32, 33, 50, 51, 52, 62).
Senzor
6
RO
Denumire
SONOR
8 OPRIT
9
Mufă AUTO
CAL MIC
FuncŃie
ApăsaŃi pentru a lua sonorul (pag.
31).
Se conectează la microfonul de
optimizare pentru funcŃia de
Autocalibrare (pag. 26).
Despre indicatorii de pe ecran
Denumire
Denumire
L
FuncŃie
Se aprinde când discul redat conŃine
un canal LFE, iar semnalul LFE este
reprodus.
Se aprinde când cronometrul de
programare este activat (page 58).
Literele (L, C, R, etc.) indică
canalele redate.
Chenarele din jurul literelor variază
pentru a arăta cum receptorul
amestecă sunetul sursă.
Stânga faŃă
R
Dreapta faŃă
C
Centru (monaural)
SL
Surround Stânga
SR
Surround Dreapta
S
Surround (monaural sau
Componentele surround obŃinute
Prin procesare Pro Logic)
Exemplu:
Format înregistrare (FaŃă /
Surround): 3/2.1
Câmp sonor: A.F.D. AUTO
1 LFE
2 SLEEP
3 Indicator
canal redare
6
Indicatori
posturi
presetate
7
Interval D.
8
Indicatori
radio
9
MEMORIE
10 COAX
11 OPT
4
DIGITAL
5 HDMI
Se aprinde când receptorul decodează
semnale Dolby Digital.
Notă
Când este redat un disc în format
Dolby Digital, asiguraŃi-vă că aŃi
efectuat conexiuni digitale.
Se aprinde când o componentă de
redare este conectată la receptor
folosind o mufă HDMI (pag. 21).
12
PL(II)
FuncŃie
Se aprinde când se foloseşte
receptorul pentru a capta posturi
radio presetate. Pentru detalii
asupra presetării posturilor radio, a
se vedea pag. 51
Se aprinde când este activată
compresia intervalului dinamic
(pag. 35).
Se aprinde când se foloseşte
receptorul pentru a capta posturi
radio (pag. 49), etc.
Notă
“RDS” se aprinde numai pentru
modele
de coduri zonale CEL, CEK.
Se aprinde când este activată o
funcŃie de memorie, ca memorie
presetată (pag. 51) etc.
Se aprinde când IN MODE este
setat la “AUTO IN” şi semnalul
sursă este unul digital introdus prin
mufa COAX IN, sau când IN
MODE este setat la “COAX IN”
(pag. 54).
Se aprinde când IN MODE este
setat la “AUTO IN” iar semnalul
sursă este unul digital introdus prin
mufa OPT IN, sau când IN MODE
este setat la “OPT IN” (pag. 54).
“PL” se aprinde când receptorul
aplică procesarea Pro Logic
semnalelor pe 2 canale pentru a
reda semnalele canalelor central şi
surround. “ PLII” se aprinde când
este activat decodorul Pro Logic II
Movie/Music.
continuare
7 RO
Denumire
13
DTS
14
SW
8
RO
FuncŃie
Se aprinde când receptorul decodează
semnale DTS.
Notă
Când se redă un disc în format DTS,
asiguraŃi-vă că aŃi efectuat conexiunile
digitale
Se aprinde când semnalul auto este redat
prin mufa SUBWOOFER .
Panou spate
① SecŃiunea ANTENĂ
MUFĂ
ANTENĂ FM
Se conectează la antena fir FM
furnizată împreună cu acest
receptor (pag. 23).
BORNE
ANTENĂ
AM
Se conectează la antena buclă
AM furnizată cu acest receptor
(pag. 23).
③ SecŃiunea DIFUZOARE
Se conectează la difuzoare (pag. 16).
Următorul tabel arată culoarea respectivă
pentru mufele difuzorului.
Mufă difuzor
FRONT R
(Difuzor dreapta faŃă)
FRONT L
(Difuzor stânga faŃă)
SUR R
(Difuzor surround
dreapta)
SUR L
(Difuzor surround
stânga)
CENTER
(Difuzor central)
SUBWOOFER
(Sub woofer)
② SecŃiunea INTRARE/IEŞIRE DIGITALĂ
Mufă OPT
IN
Mufă COAX
IN
Se conectează la un
DVD player, etc. Mufa
COAX IN oferă o calitate mai
bună a sunetului puternic (pag.
19).
Culoare
Roşu
Alb
Gri
Albastru
Verde
Mov
Se conectează la un DVD
player sau un radio satelit.
Mufă HDMI
IN/AUT
Mufă
DMPORT
Imaginea şi sunetul sunt
redate pe un TV sau un
proiector (pag. 21).
Se conectează la un adaptor
DIGITAL MEDIA PORT
(pag. 55).
④ SecŃiunea INTRARE AUDIO
Alb (L)
Roşu (R)
Mufă de
INTRARE
AUDIO
Se conectează la un Super
Audio CD player, CD
player, etc. (pag. 18, 19).
9 RO
Telecomanda
PuteŃi utiliza receptorul cu telecomanda furnizată.
PuteŃi de asemenea folosi telecomanda pentru a
controla componente audio/video Sony pe care
telecomanda le poate controla (pag. 59).
Denumire
1
RM-AAU017
2
3
FuncŃie
TV
(pornit/
standby)
ApăsaŃi TV
şi TV (13) în
acelaşi timp pentru a porni/opri
televizorul.
AV
(pornit/
standby)
ApăsaŃi pentru a porni / opri
componentele audio/video pe care
telecomanda le poate controla.
Dacă apăsaŃi
(2)în acelaşi
timp, va opri receptorul şi alte
componente
(SISTEM
ÎN
STANDBY) Notă
FuncŃia butonului AV
se
schimbă automat de fiecare dată când
apăsaŃi butoanele de intrare (3).
ApăsaŃi
pentru
a
porni/opri
receptorul.
Pentru a opri toate componentele,
apăsaŃi
şi AV
(1) în
acelaşi
timp
(SISTEM
ÎN
STANDBY).
ApăsaŃi unul din butoane pentru a
selecta
componenta
dorită.
Când apăsaŃi oricare din butoane,
receptorul se porneşte. Butoanele
sunt proiectat din fabrică să
controleze componentele Sony, după
cum urmează. PuteŃi schimba
asocierea butonului urmând paşii din
„Schimbarea asocierilor” de la pag.
59
(pornit/
standby)
Taste
intrare
Tastă
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
DVD
SAT
TV
SA-CD/CD
TUNER
DMPORT
10
RO
Componenta
Sony alocată
VCR (VTR mod 3)
VCR (VTR mod 2)
Nealocată
DVD player
Receptor digital prin
satelit
TV
Super Audio CD/CD
player
Radio încorporat
Adaptor DIGITAL
MEDIA PORT
Denumire
4
FILM
MUZICĂ
5
A.F.D.
2CH
MENIU
AMP
6
AUTO CAL
7
CĂUTARE
D.
SARI D.
8
MENIU
DVD
MOD FM
9
ENTER
10
MEMORIE
SONOR
OPRIT
11
TV VOL
+a)/-
MASTER
a)
VOL + /-
FuncŃie
ApăsaŃi pentru a selecta câmpuri
sonore (FILM)
ApăsaŃi pentru a selecta câmpuri
sonore (MUZICA).
ApăsaŃi pentru a selecta A.F.D.
ApăsaŃi pentru a selecta 2CH
ApăsaŃi pentru a afişa meniul
receptorului. Apoi folosiŃi , , ,
, şi ⊕ (16) pentru a efectua
operaŃiuni de meniu.
ApăsaŃi pentru a activa funcŃia de
Autocalibrare (pag.27).
ApăsaŃi pentru a intra în modul de
căutare directă.
ApăsaŃi pentru a sări un disc în
timpul folosirii unui schimbător
multi-disc
ApăsaŃi pentru a afişa meniul DVD
playerului pe ecranul TV Apoi
folosiŃi , , , , şi ⊕ (16)
pentru a efectua operaŃiuni de
meniu
ApăsaŃi pentru a selecta recepŃia FM
monaurală sau stereo.
ApăsaŃi pentru a introduce valoarea
după selectarea unui canal, disc sau
piesă folosind butoanele numerice ale
TV, VCR sau radioului prin satelit.
ApăsaŃi pentru a memora un post.
ApăsaŃi pentru a activa funcŃia de
oprire a sonorului. ApăsaŃi MUTING
şi TV (13) în acelaşi timp pentru a
activa funcŃia de oprire a sonorului
televizorului.
ApăsaŃi TV VOL +/- şi TV (13) în
acelaşi timp pentru a regla volumul
TV.
ApăsaŃi pentru a regla volumul
tuturor difuzoarelor în acelaşi timp.
Denumire
12
TV CH +/-
PRESET +/-
/b)
REPETĂ
REDAREA /
AVANSEAZĂ
/b)
TUNING +/-
▻
a)b)
a)b)
b)
13
TV
14
MENIU
FuncŃie
ApăsaŃi TV VOL +/- şi TV
(13) în acelaşi timp pentru a
selecta canalele TV presetate
ApăsaŃi pentru a selecta
− posturile presetate
− canalele presetate ale VCR
sau radioului prin satelit
ApăsaŃi pentru a sări o piesă de
pe CD player, DVD player sau
Bluray disc player
ApăsaŃi pentru a relua o scenă
anterioară sau pentru a derula
scena actuală de pe VCR, DVD
player sau Blu-ray disc player.
ApăsaŃi pentru
− a căuta piese în direcŃia
înainte/ înapoi a DVD
playerului.
− pornirea derulării pe VCR,
CD player sau Blu-ray disc
player.
ApăsaŃi pentru a căuta un post.
ApăsaŃi pentru a începe redarea
VCR, CD player, DVD player
sau Blu-ray disc player.
ApăsaŃi pentru a întrerupe
redarea sau înregistrarea unui
VCR, CD player, DVD player
sau Bluray disc player.
ApăsaŃi pentru a opri redarea
unui VCR, CD player, DVD
player sau Blu-ray disc player.
ApăsaŃi TV şi butonul dorit în
acelaşi timp pentru a activa
butoanele cu tipăritură
portocalie.
ApăsaŃi pentru a afişa meniul
VCR, DVD player, radio satelit
sau Blu-ray disc player pe
ecranul TV.
ApăsaŃi MENU şi TV (13) în
acelaşi timp pentru a afişa
meniul televizorului. Apoi
folosiŃi , , , , şi ⊕ (16)
pentru a efectua operaŃiuni de
meniu.
continuare
11 RO
Denumire
15
ÎNAPOI/
IEŞIRE
16
///
17
Display
(ECRAN)
18
(Tools)
INSTRUME
NTE
FuncŃie
ApăsaŃi pentru a:
− reveni la meniul anterior
− ieşi din meniu în timp ce acesta
este afişat pe ecranul TV, VCR,
DVD player.
ApăsaŃi RETURN/EXIT
(ÎNAPOI/IEŞIRE) şi TV (13) în
acelaşi timp pentru a reveni la meniul
anterior sau pentru a ieşi din meniul
TV în timp ce cesta este afişat pe
ecranul TV.
După apăsarea AMP MENIU (5),
DVD MENU (8), sau MENU
(14), apăsaŃi , ,  sau pentru
a selecta setările. Apoi, apăsaŃi
pentru a intra în selecŃia pentru DVD
MENU sau MENU.
ApăsaŃi şi pentru a intra în selecŃia
receptorului, VCR, radio satelit, CD
player, DVD player sau Bluray disc
player.
ApăsaŃi pentru a selecta informaŃiile
afişate pe ecranul TV ale VCR, radio
satelit, CD player, DVD player sau
Bluray disc player. ApăsaŃi
DISPLAY (Ecran) şi TV (13)
în acelaşi timp pentru a selecta
informaŃiile TV afişate pe ecran
ApăsaŃi pentru a afişa opŃiunile
aplicabile întregului disc
(ex. protecŃie disc), recorder
(ex. setări audio în timpul
înregistrării), sau mai mult elemente
dintr-o listă (ex. ştergerea mai multor
titluri).
ApăsaŃi TOOLS şi TV (13) în
acelaşi timp pentru a afişa
opŃiunile aplicabile TV
Denumire
19
>10/.
-/--
ŞTERGE
(CLEAR)
20
Taste
numerice
a)
(tasta 5 )
21
INTRARE
TV
SLEEP
a)
b)
FuncŃie
ApăsaŃi pentru a selecta
− numerele pieselor peste 10 de
pe VCR, radio satelit sau CD
player
− numerele canalelor
terminalului Digital CATV.
ApăsaŃi -/-- şi TV (13) în acelaşi
timp pentru a selecta modul de
introducere a canalului, fie
cu o cifră, sau două.
ApăsaŃi pentru a şterge o greşeală
Atunci când apăsaŃi o tastă
numerică greşită.
ApăsaŃi pentru a:
− preseta/capta un post presetat
− selecta numerele pieselor de
pe CD player, DVD player sau
Bluray disc player. ApăsaŃi
0/10 pentru a selecta numărul
10.
− selecta numerele canalelor de
pe VCR sau radio satelit.
ApăsaŃi tastele numerice şi TV
(13) în acelaşi timp pentru a
selecta canalele TV.
ApăsaŃi TV INPUT şi TV (13) în
acelaşi timp pentru a selecta
semnalul de intrare (TV sau
video).
ApăsaŃi pentru a activa funcŃia de
programare şi intervalul după care
receptorul se va opri automat.
▻
Tastele 5, MASTER VOL +, TV VOL + şi
au puncte
tactile. FolosiŃi punctele tactile ca reper când folosiŃi
receptorul.
Această tastă poate fi utilizată pentru adaptorul DIGITAL
MEDIA PORT. Pentru detalii asupra funcŃionării tastei,
consultaŃi instrucŃiunile furnizate împreună cu adaptorul
Note
• Butonul VIDEO 3 de pe telecomandă nu este disponibil
pentru utilizarea receptorului.
• Anumite funcŃii explicate în această secŃiune pot să nu
funcŃioneze, în funcŃie de model.
• ExplicaŃia de mai sus are scopul de a servi doar ca
exemplu. Prin urmare, în funcŃie de componentă,
operaŃiunea de mai sus poate să nu fie posibilă, sau
poate opera diferit de modul explicat.
12
RO
1: Instalarea difuzoarelor
Numai HT-SS2000
Acest receptor vă permite utilizarea unui sistem de
difuzoare cu 5.1 canale. Pentru a vă bucura de sunetul
surround multi-canal asemănător cu cel de cinema,
este nevoie de 5 difuzoare (2 difuzoare frontale, un
difuzor central, şi două difuzoare surround spate), şi
un subwoofer. (5.1 canale).
Numai HT-SF2000
A Difuzor faŃă (stânga)
B Difuzor faŃă (dreapta)
C Difuzor central
D Difuzor surround (stânga)
E Difuzor surround (dreapta)
F Sub woofer
A
B
C
D
E
F
Difuzor faŃă (stânga)
Difuzor faŃă (dreapta)
Difuzor central
Difuzor surround (stânga)
Difuzor surround (dreapta)
Sub woofer
Sfat util
De vreme ce subwoofer-ul nu emite semnale puternic
direcŃionate, îl puteŃi plasa oriunde doriŃi.
13 RO
Instalarea difuzoarelor
pe o suprafaŃă plată
Instalarea difuzoarelor
pe suport
Înainte de a instala difuzoarele şi sub woofer-ul, ataşaŃi
picioarele pentru a împiedica vibraŃiile sau mişcarea,
aşa cum se indică în imaginea de mai jos.
PuteŃi instala difuzoarele pe perete.
1 PregătiŃi şuruburile (nefurnizate)
potrivite pentru cârligul fiecărui difuzor.
ConsultaŃi ilustraŃiile de mai jos.
Exemplu de difuzor faŃă HT -SS2000
Mai mult decât 25 mm (1 inch)
SuspendaŃi de spatele difuzorului
2
Numai pentru HT-SF2000
Trebuie să ataşaŃi plăcuŃele numai difuzorului central
şi subwoofer-ului.
StrângeŃi şuruburile de perete.
Şuruburile ar trebui să iasă în afară cu
5-7 mm.
Numai pentru HT-SS2000
Trebuie să ataşaŃi plăcuŃele tuturor difuzoarelor şi
subwoofer-ului.
Instalarea difuzoarelor
pe suport
Numai pentru HT-SS2000
Pentru o mai mare flexibilitate în poziŃionarea
difuzoarelor, folosiŃi suportul opŃional WS-FV11 sau
WS-FV10D (disponibil numai în anumite Ńări).
DetaşaŃi şurubul de difuzor şi folosiŃi-l când instalaŃi
difuzorul pe suport. Pentru detalii, consultaŃi
instrucŃiunile de utilizare furnizate cu suportul
difuzorului.
Numai pentru HT-SF2000
Pentru o mai mare flexibilitate în poziŃionarea
difuzoarelor, folosiŃi suportul furnizat. Pentru detalii,
consultaŃi ghidul de instalare a suportului.
14
RO
5 - 7 mm
(7/32 - 9/32 inch)
3
AgăŃaŃi difuzoarele de şuruburi.
Exemplu de instalare a difuzoarelor pe perete
SuspendaŃi de spatele difuzorului
Note
•
FolosiŃi şuruburi potrivite pentru materialul şi
rezistenŃa peretelui. Întrucât un perete din rigips este
fragil, ataşaŃi şuruburile de o grindă şi prindeŃi-le de
perete. InstalaŃi difuzoarele pe un perete vertical şi
neted unde au fost adăugate întărituri.
•
ContactaŃi un magazin de şuruburi sau un instalator
în privinŃa materialului peretelui sau a şuruburilor ce
vor fi folosite
•
Sony nu este răspunzător pentru accidente sau
pagube cauzate de instalarea necorespunzătoare,
rezistenŃa insuficientă a peretelui sau instalarea
necorespunzătoare a şurubului, calamităŃi naturale
etc.
•
Pentru HT-SF2000, dacă instalaŃi difuzoarele la
perete, nu trebuie să ataşaŃi suportul difuzorului
furnizat.
15 RO
2: Conectarea difuzoarelor
Conector
A
Cablu difuzor (furnizat)
A Difuzor faŃă (stânga)
B Difuzor faŃă (dreapta)
C Difuzor central
16
RO
D Difuzor surround (stânga)
E Difuzor surround (dreapta)
F Sub woofer
Notă despre cablurile difuzoarelor
Notă despre difuzoare
Conectorul cablurilor difuzoarelor sunt de aceeaşi
culoare ca mufa difuzorului ce trebuie conectat. Când
conectaŃi un cablu de difuzor, potriviŃi conectorul
colorat la mufa difuzorului de pe receptor:
Pentru a conecta difuzoarele în mod corect, verificaŃi
tipul acestora consultând eticheta* de pe panoul
spate sau de pe fundul difuzoarelor.
Conector
Roşu
Alb
Gri
Albastru
Verde
Mov
Mufă difuzor
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
CENTER
SUBWOOFER
Litera de
pe etichetă
L
R
SL
SR
Tipul difuzorului
Stânga faŃă
Dreapta faŃă
Surround stânga
Surround dreapta
* Difuzorul central şi sub woofer-ul nu au literă pe etichetă.
Pentru detalii asupra tipului de difuzor a se vedea pag. 3.
17 RO
3: Conectarea componentelor
audio / video
Conectarea componentelor audio
Următoarea ilustraŃie arată modul de conectare al
componentelor audio, precum Super Audio CD player
sau CD player.
Cum să conectaŃi componentele
dumneavoastră
Super Audio CD player
/ CD player
Această secŃiune descrie modul în care trebuie să
conectaŃi componentele la acest receptor. Înainte de a
începe, consultaŃi „Componenta ce urmează a fi
conectată” de mai jos pentru paginile care descriu
modul de conectare al componentelor audio/video.
După conectarea tuturor componentelor, continuaŃi cu
secŃiunea „4: Conectarea antenelor” (pag. 23).
Semnal audio
Componente de conectat
Pentru a conecta
Componente audio
• Super Audio CD player/ CD player
Componente video
pag. 19
• DVD player/DVD recorder
• Blu-ray disc player
• Radio satelit/Cutie de aşezat deasupra
• VCR
• TV
Componente cu mufă HDMI
ConsultaŃi
Pagina 18
Pagina 19
Pagina 21
A
18
RO
Cablu audio (nefurnizat)
Conectarea componentelor video
Următoarea ilustraŃie arată modul de conectare al
componentelor video ca DVD player, DVD recorder,
radio satelit sau VCR.
Dacă legaŃi un DVD recorder
AsiguraŃi-vă că schimbaŃi setarea din fabricaŃie a
butonului de intrare DVD de pe telecomandă pentru
a-l putea folosi în controlul DVD recorderului.
Pentru detalii, a se vedea „Schimbarea asocierilor
butoanelor” (pag. 59).
Tuner satelit/
cutie de instalare
Semnal audio
Semnal audio
DVD player / DVD recorder
A
B
C
Semnal audio
Semnal audio
VCR
Cablu digital optic (nefurnizat)
Cablu audio (nefurnizat)
Cablu digital coaxial (furnizat)
continuare
19 RO
Note
• Nu puteŃi înregistra pe DVD recorder sau pe VCR
prin acest receptor. Pentru detalii, consultaŃi
instrucŃiunile de utilizare furnizate împreună cu
DVD recorder-ul sau VCR-ul.
• Pentru a introduce sunet audio digital multi-canal
de pe DVD player, setaŃi reglajul ieşirii digitale
audio pe DVD player. ConsultaŃi instrucŃiunile de
utilizare furnizate împreună cu DVD player-ul.
• Deoarece acest receptor nu are o mufă de intrare
audio analog pentru DVD, conectaŃi DVD
player-ul la mufa DIGITAL COAX IN DVD de
pe receptor.
• Pentru a reda sunetul prin difuzoarele
stânga/dreapta faŃă şi subwoofer, apăsaŃi 2CH.
• Când conectaŃi cabluri digitale optice, introduceŃi
ştecherele până se fixează.
• Nu îndoiŃi sau legaŃi cablurile optice digitale.
Sfat util
Toate mufele audio digitale sunt compatibile cu
frecvenŃele de eşantionare de 32 kHz, 44.1 kHz, 48
kHz, şi 96 kHz.
20
RO
Conectarea componentelor
cu mufe HDMI
HDMI
Semnalele audio digitale transmise de HDMI pot fi
redate de difuzoarele conectate la receptor. Acest
semnal suportă Dolby Digital, DTS şi PCM linear.
HDMI este abrevierea de la High- Definition
Multimedia Interface. Este o interfaŃă ce transmite
semnale video şi audio în format digital.
A
Tuner satelit
DVD player
Semnal audio/video
Semnal audio/video
Blu-ray disc player
TV, proiector, etc.
Semnal audio/video
Semnal audio/video
Cablu HDMI (nefurnizat)
Vă recomandăm să utilizaŃi cablu Sony HDMI.
continuare
21 RO
Conectarea unui Blu-ray disc player
AsiguraŃi-vă că schimbaŃi setarea din fabricaŃie a
butonului de intrare VIDEO 2 de pe telecomandă
astfel încât să puteŃi folosi butonul pentru controlul
Blu-ray disc player-ului. Pentru detalii, consultaŃi
„Schimbarea asocierilor butoanelor” (pag. 59).
Note despre conexiunile HDMI
• FolosiŃi un cablu cu logo-ul HDMI (fabricat de
Sony).
• Un semnal audio introdus în mufa HDMI IN
este redată din mufele SPEAKERS şi HDMI
OUT. Nu este redat din alte mufe audio.
• Semnalele video introduse prin mufa HDMI IN
pot fi redate numai prin mufa HDMI OUT.
• Când doriŃi să ascultaŃi sunet de la un difuzor
TV, setaŃi „AUDIO” la „TV + AMP” în meniul
VIDEO (pag. 41). Dacă nu puteŃi reda programe
multi-canal, setaŃi „AMP”. Totuşi, sunetul nu va
fi redat din difuzorul TV.
• Semnalele audio multi/stereo ale unui Super
Audio CD nu sunt redate.
• AsiguraŃi-vă că aŃi pornit receptorul când
semnalele video şi audio ale unei componente de
redare sunt redate pe un TV prin receptor. Dacă
alimentarea cu curent a receptorului nu este
pornită, nu vor fi transmise nici semnalele audio,
nici cele video.
• Semnalele audio transmise printr-o mufă HDMI
pot fi oprite de componenta conectată. VerificaŃi
instalarea componentei conectate dacă imaginea
este slabă sau dacă sunetul nu iese din
componentă prin cablul HDMI.
• Sunetul poate fi întrerupt când frecvenŃa de
eşantionare sau numărul de canale de semnale
audio al componentei de redare este schimbat.
22
RO
•
•
•
•
Dacă dispozitivul conectat nu este compatibil cu
tehnologia de protecŃie a dreptului de autor
(HDCP), imaginea şi/sau sunetul din mufa
HDMI OUT poate fi distorsionat/ă sau poate să
nu fie redat/ă. In acest caz, verificaŃi specificaŃia
componentei conectate.
SetaŃi rezoluŃia imaginii componentei de redare
la 720p sau 1080i când redaŃi sunet multi-canal
de 96kHz printr-o conexiune HDMI. .
Nu recomandăm utilizarea unui cablu de
conversie HDMI-DVI. Când conectaŃi un cablu
de conversie HDMI-DVI la o componentă DVID, sunetul şi/sau imaginea poate să nu fie
redat/ă.
Pentru detalii asupra instalării HDMI a
componentei conectate, consultaŃi instrucŃiunile
de operare furnizate împreună cu componenta
conectată.
3: Conectarea antenelor
ConectaŃi antena buclă AM furnizată şi antena fir FM.
Cablu antenă FM (inclus)
Antena buclă AM (inclusă)
*
Forma conectorului variază în funcŃie de codul
zonal al acestui receptor.
Note
• Pentru a împiedica bruierea, menŃineŃi antena
buclă AM departe de receptor şi de celelalte
componente.
• AsiguraŃi-vă că aŃi extins la maximum antena fir
FM.
• După conectarea antenei fir FM, menŃineŃi-o cât
mai orizontal posibil.
23 RO
5: Pregătirea receptorului şi a
telecomenzii
Conectarea cablului de alimentare AC
ConectaŃi cablul de alimentare AC la o priză de
perete.
Cablu de curent AC
Efectuarea operaŃiunilor
iniŃiale de instalare
Înaintea utilizării receptorului pentru prima oară,
iniŃializaŃi-l prin efectuarea următoarei proceduri.
Aceasta poate fi de asemenea utilizată pentru a
reveni la setările efectuate de dumneavoastră faŃă de
cele de fabrică. AsiguraŃi-vă că folosiŃi butoanele de
pe receptor pentru această operaŃiune.
1
2
La priza de perete
24
RO
ApăsaŃi
pentru a opri receptorul.
łineŃi apăsat
timp de 5 secunde.
Pe ecran va apărea “CLEARING” pentru o
perioadă, apoi va apărea “CLEARED”.
Următoarele elemente vor fi resetate la reglajele
de fabrică.
• Toate setările din meniurile LEVEL, TONE,
• SUR, TUNER, AUDIO, VIDEO,
• SYSTEM şi A. CAL.
• Câmpul sonor memorat pentru fiecare post
introdus şi presetat.
• ToŃi parametrii câmpului sonor.
• Toate posturile presetate.
• MASTER VOLUME este setat la “VOL
MIN”.
• Intrarea este setată la “DVD”.
Introducerea bateriilor
în telecomandă
IntroduceŃi două baterii R6 (mărime AA) în
telecomanda RM-AAU017.
AtenŃie la polaritatea corectă când instalaŃi bateriile.
Note
• Nu lăsaŃi telecomanda într-un loc extrem de
călduros sau umed.
• Nu folosiŃi o baterie nouă cu unele vechi.
Nu amestecaŃi baterii alcaline cu alte tipuri de
baterii
• Nu expuneŃi senzorul telecomenzi la lumină
directă sau aparate de luminat. Acest lucru poate
cauza defecŃiuni.
• Dacă nu intenŃionaŃi să folosiŃi telecomanda
pentru o perioadă lungă de timp, scoateŃi
bateriile pentru a evita posibile avarii datorate
scurgerii bateriilor şi coroziunii.
• Când înlocuiŃi bateriile, butoanele telecomenzii
pot fi resetate la reglajele din fabricaŃie. Dacă
acest lucru se întâmplă, reasociaŃi butoanele
(consultaŃi pag. 59).
6: Reglajul automat al setărilor
corespunzătoare
(AUTO CALIBRARE)
Acest receptor este echipat cu tehnologie DCAC, care
vă permite să efectuaŃi calibrarea automată după cum
urmează:
• VerificaŃi conexiunea dintre fiecare difuzor şi
receptor.
• ReglaŃi nivelul receptorului.
• MăsuraŃi distanŃa fiecărui difuzor de poziŃia
dumneavoastră de ascultare..
• MăsuraŃi polaritatea difuzorului.
• MăsuraŃi caracteristicile frecvenŃei*
*
Rezultatul măsurătorii nu este utilizat pentru semnale
cu o frecvenŃă de eşantionare de peste 96 kHz.
DCAC este proiectat să obŃină un echilibru
corespunzător al sunetului în camera dumneavoastră.
Totuşi, puteŃi regla nivelurile difuzoarelor manual, în
funcŃie de preferinŃe. Pentru detalii, a se vedea
„7: Reglarea nivelurilor şi echilibrului difuzoarelor
(TON DE TEST)” (pag. 30).
Sfat util
In condiŃii normale, bateriile ar trebui să dureze timp
de aproximativ 3 luni. Atunci când telecomanda nu
mai operează receptorul, înlocuiŃi bateriile cu unele
noi.
25 RO
Înainte de a efectua
Auto-Calibrarea
Exemplu: HT-SS2000
Optimizator
microfon
Înainte de a efectua auto-calibrarea, instalaŃi şi
conectaŃi difuzoarele (pag. 13, 16).
• Mufa AUTO CAL MIC este utilizată numai
pentru microfonul de optimizare. Nu conectaŃi
alte microfoane la această mufă. Aceasta poate
avaria receptorul şi microfonul.
• În timpul calibrării, sunetul care este redat de
difuzoare este foarte puternic. AtenŃie la
prezenŃa copiilor sau la efectul asupra vecinilor.
• EfectuaŃi auto-calibrarea într-un mediu liniştit
pentru a evita efectul zgomotului şi pentru a
obŃine
o
măsurătoare
mai
precisă.
Dacă există obstacole în drumul dintre
microfonul de optimizare şi difuzoare, calibrarea
nu poate fi efectuată corect. ÎnlăturaŃi orice
obstacole din zona de măsurare pentru a evita
erorile de măsurare.
Notă
Dacă funcŃia Muting (întreruperea sunetului) este
pornită când efectuaŃi auto-calibrarea, aceasta se va
opri automat.
1
ConectaŃi microfonul de optimizare la
mufa AUTO CAL MIC de pe panoul frontal.
2
InstalaŃi microfonul de optimizare.
AşezaŃi microfonul de optimizare la poziŃia de
ascultare. PuteŃi de asemenea folosi un taburet
pentru ca microfonul să rămână la aceeaşi
înălŃime faŃă de urechile dumneavoastră.
Sfat util
Dacă aşezaŃi difuzorul cu faŃa la microfonul de
optimizare, veŃi obŃine o măsurătoare mai precisă.
26
RO
Efectuarea Auto-Calibrării
Sfat util
Când începe auto-calibrarea:
− StaŃi la distanŃă de difuzoare şi de poziŃia de
ascultare pentru a evita eşecul măsurătorii.
Aceasta deoarece semnalele de testare sunt
redate din difuzoare în timpul măsurătorii.
− EvitaŃi zgomotele pentru a obŃine o măsurătoare
mai precisă
Pentru a anula autocalibrarea
FuncŃia de autocalibrare va fi anulată când
efectuaŃi următoarele în timpul procesului de
măsurare:
− ApăsaŃi
sau MUTING
− ApăsaŃi butoanele de intrare de pe telecomandă
sau INPUT SELECTOR de pe receptor.
− ModificaŃi nivelul volumului.
− ApăsaŃi AUTO CAL din nou.
Confirmarea /salvarea rezultatelor
măsurătorii
1
ApăsaŃi AMP MENU, apoi apăsaŃi
AUTO CAL.
PuteŃi selecta de asemenea “A.CAL YES”
în meniul A. CAL.
Vor apărea următoarele pe ecran:
A.CAL [5] A.CAL [4] A.CAL [3] A.CAL [2] A.CAL [1]
Procesul de măsurare va dura aproximativ 30 secunde
pentru a se finaliza.
Tabelul de mai jos cuprinde afişajele de la începerea
măsurătorii.
Măsurătoare
ExistenŃă difuzor
Apropiere difuzor,
distanŃă, răspuns
frecvenŃă
Apropiere şi distanŃă
sub woofer
Afişaj
TON
T.S.P.
ConfirmaŃi rezultatul măsurătorii.
Când măsurătoarea ia sfârşit, se va auzi un beep,
iar rezultatul măsurătorii va apărea pe ecran.
Rezultatul
măsurătorii
Când procesul
de măsurare se
finalizează
corect
Când procesul
de măsurare
eşuează
Afişaj
ExplicaŃie
SAVE
ContinuaŃi cu
pasul 2.
ERROR
XXXX
Ase vedea
„Când apar
codurile de
eroare” (pag.
28)
WOOFER
Notă
Nu puteŃi măsura înălŃimea difuzoarelor surround.
SetaŃi valoarea folosind parametrii „SUR POS” din
meniul SYSTEM (pag. 36).
Continuare
27 RO
2
ApăsaŃi /
în mod repetat pentru a
selecta elementul. Apoi, apăsaŃi
.
Element
ExplicaŃie
RETRY
SAVE
Repetă Auto-calibrarea.
Salvează rezultatele
măsurătorii şi iese din
procesul de
setare.
Afişează avertizări
privind rezultatele
măsurătorii. Vezi
“Când selectaŃi “WARN
CHK”” (pag. 28).
Afişează sincronizarea
fiecărui difuzor
(sincronizat/desincronizat).
Vezi “Când selectaŃi
“PHASE”” (pag. 29).
Afişează rezultatul
măsurătorii
distanŃei difuzoarelor.
Afişează rezultatul
măsurătorii
pentru nivelul difuzorului.
Iese din procesul de setare
fără a salva rezultatele
măsurătorii.
WARN CHK
PHASE
DISTANCE
LEVEL
EXIT
3
SalvaŃi rezultatul măsurătorii.
SelectaŃi “SAVE” în pasul 2.
Rezultatele măsurătorii vor fi salvate.
Cod eroare
ERROR SR 33
ERROR SW 33
ERROR 33
Pentru a rectifica eroarea
1
2
3
NotaŃi codul de eroare.
4
ApăsaŃi pentru a repeta Auto-calibrarea.
ApăsaŃi
ERROR F 33
28
RO
Cauză şi soluŃii
Nu a fost detectat nici un difuzor.
AsiguraŃi-vă că microfonul de
optimizare este conectat
corespunzător şi repetaŃi autocalibrarea. Dacă microfonul de
optimizare este conectat
corespunzător dar apare codul de
eroare, cablul microfonului poate
fi avariat sau conectat
necorespunzător.
• Nici unul din difuzoarele faŃă
nu sunt conectate sau numai
unul este conectat.
• Microfonul de optimizare nu
este conectat.
, “RETRY Y” va apărea pe ecran.
RectificaŃi eroarea.
Pentru detalii, a se vedea “Când apar codurile de
eroare”de mai sus.
Dacă selectaŃi “WARN CHK”
Dacă este prezentă o avertizare asupra rezultatului
măsurătorii, vor fi afişate informaŃiile detaliate.
ApăsaŃi pentru a reveni la pasul 2
de la “Confirmarea/salvarea
rezultatelor măsurătorii”.
Cod de
avertizare
WARN 40
Când apar codurile de eroare
ÎncercaŃi soluŃiile şi repetaŃi auto calibrarea.
Cod eroare
ERROR 32
Cauză şi soluŃii
Fie difuzorul surround stâng,
fie cel drept nu este conectat.
Sub woofer-ul nu este conectat.
ConectaŃi sub woofer-ul la
terminalul
SUBWOOFER.
Detectare greşită a difuzorului
datorită zgomotului. AsiguraŃivă că mediul este liniştit în
timpul Auto-Calibrării.
WARN 41
WARN 42
ExplicaŃie
Auto-calibrarea a fost finalizată.
Totuşi, nivelul zgomotului este
înalt. PuteŃi efectua auto-calibrarea
în mod corespunzător, chiar dacă
măsurătoarea nu poate fi efectuată
în toate mediile. ÎncercaŃi să
efectuaŃi auto-calibrarea într-un
mediu liniştit.
Sunetul introdus din microfonul
de optimizare este în afara
razei acceptabile. Este mai tare
decât cel mai tare zgomot ce poate
fi măsurat. ÎncercaŃi efectuarea
Auto-calibrării când mediul este
destul de liniştit pentru a permite
măsurătoarea.
Volumul receptorului este în afara
intervalului acceptabil. ÎncercaŃi
să efectuaŃi Auto-calibrarea când
este destul de liniştit pentru a
permite măsurarea adecvată.
Cod de
avertizare
WARN 43
NO WARN
ExplicaŃie
DistanŃa şi poziŃia unui subwoofer
nu pot fi detectate. Aceasta poate
fi cauzată de un zgomot. ÎncercaŃi
să efectuaŃi Auto-calibrarea într-un
mediu liniştit.
Nu sunt informaŃii de
avertizare.
Când selectaŃi “PHASE”
PuteŃi verifica sincronizarea fiecărui difuzor
(sincronizat/desincronizat)
Parametrii meniului A.CAL
PuteŃi folosi meniul A. CAL pentru a efectua setări
funcŃiei Auto-calibrare care să se potrivească
preferinŃelor dumneavoastră.
SelectaŃi “8-A. CAL” în meniurile amplificator. Pentru
detalii asupra reglării parametrilor, a se vedea
„Navigarea prin meniuri” (pag. 34) şi „Prezentare
meniuri” (pag. 35).
AUTO CAL (Pornire/oprire Auto-calibrare)
•
•
ApăsaŃi /
în mod repetat pentru a selecta
un difuzor şi apoi apăsaŃi
pentru a reveni
la pasul 2 de la „Conformarea/salvarea
rezultatelor măsurătorii”.
Afişaj
IN
ExplicaŃie
Difuzorul este sincronizat.
Difuzorul este desincronizat.
OUT
Terminalele “+” şi “-” ale
difuzorului pot fi conectate invers.
reprezintă un canal al difuzorului
FL Stânga fată
FR Dreapta faŃă
C
Centru
SL Surround stânga
SR Surround dreapta
SW Sub woofer
A.CAL NO
FuncŃia este oprită.
A.CAL YES
FuncŃia de auto-calibrare va porni.
CAL LOAD (Încărcare Calibrare)
•
•
*
LOAD YES
SelectaŃi aceasta când doriŃi să încărcaŃi
rezultatul auto-calibrării.
LOAD NO
SelectaŃi aceasta când nu doriŃi să încărcaŃi
rezultatul auto-calibrării.
PuteŃi selecta acest parametru când aŃi efectuat
auto-calibrarea şi aŃi salvat setările.
Sfat util
În funcŃie de poziŃia sub woofer-ului, rezultatele
măsurătorii polarităŃii pot varia. Totuşi, nu vor exista
probleme chiar dacă continuaŃi să folosiŃi receptorul
cu acea valoare.
După ce aŃi terminat
DeconectaŃi microfonul de optimizare de la receptor.
Notă
Dacă aŃi schimbat poziŃia difuzoarelor, este
recomandată repetarea auto-calibrării pentru a vă
bucura de sunetul surround.
29 RO
7: Reglajul nivelurilor şi
echilibrului difuzorului
(TON DE TEST)
5
Tonul de testare este redat din fiecare difuzor pe
rând, după cum urmează:
Stânga faŃă Centru Dreapta faŃă Surround dreapta Surround stânga Sub woofer
PuteŃi regla nivelurile difuzoarelor şi echilibrul în
timp ce ascultaŃi tonul de testare din poziŃia de
ascultare.
Sfat
Receptorul foloseşte un ton de testare cu o
frecvenŃă centrată la 800 Hz.
ApăsaŃi /
în mod repetat pentru a
selecta “T. TONE”.
6
ReglaŃi nivelurile difuzoarelor şi echilibrul
folosind meniul LEVEL astfel încât nivelul
tonului de testare să sune la fel din
fiecare difuzor.
Pentru detalii, vezi “Reglarea nivelului (meniul
LEVEL)„ (pag. 38).
Sfaturi utile
• Pentru a regla nivelul tuturor difuzoarelor în
acelaşi timp, apăsaŃi MASTER VOL +/-. PuteŃi
de asemenea folosi MASTER VOLUME pe
receptor.
• Valoarea reglată este arătată pe afişaj în timpul
reglajului.
Pentru a opri tonul de testare
RepetaŃi paşii 1-5 de mai sus. Apoi selectaŃi
“T. TONE N” de la pasul 5.
1
ApăsaŃi AMP MENU.
“1-LEVEL” va apărea pe afişaj.
2
ApăsaŃi
meniu.
3
ApăsaŃi /
în mod repetat pentru a
selecta “T. TONE”.
4
ApăsaŃi
sau pentru a introduce
parametrul.
30
RO
sau pentru a intra în
Redarea
Intrarea
selectată
(Afişaj)
Selectarea unei componente
DMPORT
[DMPORT]
VIDEO 1
[VIDEO 1]
VIDEO 2
[VIDEO 2/BD]
DVD
[DVD]
SAT
[SAT]
TV
[TV]
SA-CD/CD
[SA-CD/CD]
Componente ce pot fi
redate
Adaptor DIGITAL MEDIA
PORT conectat la
mufa DMPORT
VCR, etc., conectat la mufa
VIDEO 1
Blu-ray disc player, etc.,
conectat la mufa VIDEO2/BD
DVD player, etc., conectat la
mufa DVD
Radio satelit, set-top box, etc.,
conectate la mufa SAT
TV, etc., conectate la mufa TV
Super Audio CD/CD player,
etc., conectate la mufa SACD/CD
TUNER
[banda FM
Radio încorporat
sau AM]
* “VIDEO 2/BD” se va afişa pe ecran, apoi va
apărea “VIDEO 2”.
2
3
1
ApăsaŃi butonul de intrare pentru a
selecta o componentă.
PuteŃi de asemenea folosi INPUT SELECTOR
de pe receptor.
Intrarea selectată va apărea pe afişaj.
PorniŃi componenta şi începeŃi redarea
ApăsaŃi MASTER VOL +/- pentru a regla
volumul.
PuteŃi de asemenea folosi MASTER VOLUME
pe receptor.
Pentru a opri volumul
ApăsaŃi MUTING.
FuncŃia de mutare va fi anulată când efectuaŃi
următoarele:
• ApăsaŃi MUTING din nou.
• MăriŃi volumul.
• OpriŃi receptorul
Pentru a evita deteriorarea difuzoarelor
Înainte de a opri receptorul, asiguraŃi-vă că aŃi micşorat
volumul.
31 RO
Ascultarea /vizionarea unei componente
Ascultarea unui Super Audio CD/CD
Note
• OperaŃiunea este descrisă pentru
un Super Audio CD player Sony
• ConsultaŃi instrucŃiunile
furnizate împreună cu Super
Audio CD
Sfaturi utile
• PuteŃi selecta câmpul sonor
potrivit muzicii. ConsultaŃi
pagina 46 pentru detalii.
Câmpuri sonore recomandate:
Clasică: HALL
Jazz: JAZZ
Concert live: CONCERT
• PuteŃi asculta sunetul înregistrat
în format cu 2 canale din toate
difuzoarele (multi-canal).
ConsultaŃi pag. 44 pentru detalii.
32
RO
1
2
3
4
5
6
PorniŃi Super Audio CD player-ul/CD plyer-ul, apoi
aşezaŃi discul pe tavă.
PorniŃi receptorul.
ApăsaŃi SA-CD/CD.
PuteŃi folosi şi INPUT SELECTOR pe receptor pentru a selecta
“SA-CD/CD”.
RedaŃi discul.
ReglaŃi volumul.
După ce aŃi terminat de ascultat Super Audio CD-CD,
scoateŃi discul şi opriŃi receptorul şi Super Audio CD
player-ul/CD player-ul.
Vizionarea unui DVD
Note
• ConsultaŃi instrucŃiunile de utilizare
oferite împreună cu TV şi DVD
player-ul.
• VerificaŃi următoarele dacă nu
puteŃi asculta sunetul multi-canal:
− AsiguraŃi-vă că receptorul este
conectat la DVD player printro conexiune digitală.
− AsiguraŃi-vă că ieşirea audio a
DVD player-ului este instalat
corespunzător.
Sfaturi utile
• SelectaŃi formatul audio a discului
redat dacă este necesar.
• PuteŃi selecta câmpul sonor pentru a
se potrivi cu filmul/muzica.
ConsultaŃi pag. 46 pentru detalii.
Câmpuri sonore recomandate:
Film: C.ST.EX,
Muzică: CONCERT
1
2
3
4
5
6
7
8
PorniŃi TV şi DVD player-ul.
PorniŃi receptorul.
ApăsaŃi DVD.
PuteŃi folosi de asemenea şi INPUT SELECTOR pe acest receptor
pentru a selecta “DVD”.
SchimbaŃi intrarea TV astfel încât să fie afişată imaginea
DVD-ului
Dacă nu este afişată nici o imagine pe ecranul TV, asiguraŃi-vă că
ieşirea video a DVD player-ului este conectată la TV.
InstalaŃi DVD player-ul
ConsultaŃi “Ghidul de instalare rapidă” furnizat cu receptorul.
RedaŃi discul.
ReglaŃi volumul.
După ce aŃi terminat de vizionat DVD-ul, scoateŃi discul
şi opriŃi receptorul, TV şi DVD player-ul.
33 RO
OperaŃiunile amplificatorului
Navigarea prin meniuri
Prin folosirea meniurilor amplificatorului, puteŃi
efectua câteva reglaje pentru a regla receptorul.
Pentru a reveni la meniul anterior
ApăsaŃi .
Pentru a ieşi din meniu
ApăsaŃi AMP MENU.
Notă
AnumiŃi parametri şi setări pot apărea şterse pe
afişaj. Aceasta înseamnă fie că sunt fie indisponibili,
fie nu pot fi schimbaŃi.
1
2
3
ApăsaŃi AMP MENU.
“1-LEVEL” va apărea pe afişaj.
ApăsaŃi /
mod repetat pentru a
selecta meniul dorit.
ApăsaŃi
sau pentru a intra în
meniu.
4
5
ApăsaŃi /
în mod repetat pentru a
selecta parametrul pe care doriŃi să-l
reglaŃi.
ApăsaŃi
sau pentru a introduce
parametrul.
6
ApăsaŃi /
în mod repetat pentru a
selecta setarea dorită.
Setarea va fi introdusă automat.
34
RO
Prezentarea meniurilor
Următoarele opŃiuni sunt disponibile în fiecare
meniu. Pentru detalii asupra navigării prin meniuri,
vezi pag. 34.
Meniu
[Afişaj]
LEVEL
[1-LEVEL]
(pagina 38)
TONE
[2-TONE]
(pagina 39)
Parametri
[Afişaj]
Setări
Setare iniŃială
Ton de test a)
[T. TONE]
T. TONE Y, T. TONE N
T. TONE N
Echilibru difuzor faŃă a)
[FRT BAL]
Nivel difuzor central
[CNT LVL]
Nivel surround stânga
[SL LVL]
Nivel surround dreapta
[SR LVL]
Nivel Sub woofer
[SW LVL]
Compresor interval dinamic a)
[D. RANGE]
BAL. L +1 - BAL. L +10
BALANCE, BAL. R +1 - BAL. R +10
CNT -10 dB - CNT +10 dB
(pas de 1 dB)
SUR L -10 dB - SUR L +10 dB
(pas de 1 dB)
SUR R -10 dB - SUR R +10 dB
(pas de 1 dB)
SW -10 dB - SW +10 dB
(pas de 1 dB
COMP. OFF, COMP. STD.
COMP. MAX
Nivel bass difuzor faŃă
[BASS LVL]
BASS -10 dB - BASS +10 dB
(pas de 0.5 dB)
TRE -10 dB - TRE +10 dB
(pas de 0.5 dB)
Nivel treble difuzor faŃă
[TRE LVL]
SUR
[3-SUR]
(pagina 39)
Selectarea câmpului sonor
[S.F. SELCT]
Nivel efecte a) b)
[EFFECT]
TUNER
[4-TUNER]
(pagina 40)
Mod recepŃie post FM a)
[FM MODE]
a)
2CH ST., A.F.D. AUTO, DOLBY PL,
PLII MV, PLII MS, MULTI ST.,
C.ST.EX A, C.ST.EX B, C.ST.EX C,
PORTABLE, HALL, JAZZ,
CONCERT
EFCT. MIN, EFCT. STD,
EFCT. MAX
FM AUTO, FM MONO
BALANCE
CNT 0 dB
SUR L 0 dB
SUR R 0 dB
SW 0 dB
COMP. OFF
BASS 0 dB
TRE 0 dB
A.F.D. AUTO
EFCT. STD
FM AUTO
Continuare
35 RO
Meniu
[Afişaj]
AUDIO
[5-AUDIO]
(pagina 40)
VIDEO
[6-VIDEO]
(pagina 41)
SYSTEM
[7SYSTEM]
(pagina 42)
Parametri
[Afişaj]
Setări
Setare iniŃială
Prioritate decodare intrare digitală
audio a)
[DEC. PRI.]
DEC. AUTO, DEC. PCM
DEC. AUTO
pentru:
VIDEO 1,
VIDEO 2/BD,
SAT, TV,
DVD;
DEC. PCM
pentru:
SA-CD/CD
Selectare transmisie digitală a)
[DUAL]
DUAL M/S, DUAL M, DUAL S,
DUAL M+S
DUAL M
Sincronizează ieşirea audio cu cea video a)
[A.V. SYNC.]
Asociere intrare audio digitală a) [D.
ASSIGN]
Schimbarea modului de intrare audio a)
[IN MODE]
Pentru detalii, vezi pag. 57
HDMI AUDIO a)c)
[AUDIO]
AMP, TV+AMP
AMP
HDMI CONTROL a)c)
[CONTROL]
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL OFF
DistanŃă difuzor stânga faŃă a) d) f) [FL DIST.]
DIST. 1.0 m - DIST. 7.0 m
(DIST. 3 ft. - DIST. 22 ft.)
(paşi de 0.1 m (1 ft.
DIST. 3.0 m
(DIST. 9 ft.)
Distanta difuzor dreapta faŃă a) d) f) [FR
DIST.]
DistanŃă difuzor central a) d) f) [CNT DIST.]
DistanŃă difuzor surround stânga a) d) f)
[SL DIST.]
DistanŃă difuzor surround dreapta a) d) f)
[SR DIST.]
DistanŃa sub woofer a) d) f) [SW DIST.]
PoziŃie difuzor surround a) [SUR POS.]
Luminozitate afişaj
[DIMMER]
RO
36
RO
40
A.V.SYNC. 0 - A.V.SYNC. 20
A.V.SYNC. 0
Pentru detalii, vezi pag. 54
DIST. 1.0 m - DIST. 7.0 m
(DIST. 3 ft. - DIST. 22 ft.)
(paşi de 0.1 m (1 ft.)
DIST. 1.0 m - DIST. 7.0 m
(DIST. 3 ft. - DIST. 22 ft.)
(paşi de 0.1 m (1 ft.)
DIST. 1.0 m - DIST. 7.0
(DIST. 3 ft. - DIST. 22 ft.)
(paşi de 0.1 m (1 ft.)
DIST. 1.0 m - DIST. 7.0 m
(DIST. 3 ft. - DIST. 22 ft.)
(paşi de 0.1 m (1 ft.)
DIST. 1.0 m - DIST. 7.0 m
(DIST. 3 ft. - DIST. 22 ft.)
(paşi de 0.1 m (1 ft.)
BEHD/HI, BEHD/LO, SIDE/HI,
SIDE/LO
DIST. 3.0 m
(DIST. 9 ft.)
DIST. 3.0 m
(DIST. 9 ft.)
DIST. 3.0 m
(DIST. 9 ft.)
DIST. 3.0 m
(DIST. 9 ft.)
DIST. 3.0 m
(DIST. 9 ft.)
SIDE/LO
a)
0% dim, 40% dim, 70% dim
0% dim
Meniu
[Afişaj]
A.CAL
[8-A.CAL]
(pagina 29)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Parametri
[Afişaj]
Setări
Setare iniŃială
Pornire/oprire Auto calibrare a)e)
[AUTO CAL]
A.CAL YES, A.CAL NO
A.CAL NO
Încărcare calibrarea)d
[CAL LOAD
LOAD NO, LOAD YES
LOAD YES
Pentru detalii consultaŃi pagina din paranteze.
Efectul surround nu este disponibil pentru 2CH STEREO şi modul A.F.D.
Când selectaŃi acest parametru, indicatorul „HDMI” va licări pe ecran.
Când setaŃi “CAL LOAD” în meniul A. CAL pentru “LOAD YES”, este afişată . m (’ ”)
şi puteŃi regla setarea în paşi de 0,01 metri.
După ce aŃi selectat această setare, apăsaŃi
pentru a confirma selecŃia.
Setarea din fabrică pentru modelele cu cod zonal U, UC este “ft.” iar pentru modelele cu alt cod zonal este
“m”.
37 RO
RO
41
Reglajul nivelului
(Meniu NIVEL)
PuteŃi folosi meniul LEVEL pentru a regla
Echilibrul şi nivelul fiecărui difuzor.
SelectaŃi “1-LEVEL” în meniurile amplificatoarelor.
Pentru detalii asupra reglării parametrilor, vezi
„Navigarea prin meniuri” (pag. 34) şi „Prezentare
meniuri” (pag. 35).
Parametrii meniului LEVEL
T. TONE (Ton de test)
Vă permite reglarea nivelelor şi echilibrului
difuzoarelor în timp ce ascultaŃi tonul de testare din
poziŃia de ascultare. Pentru detalii, vezi
„7: Reglarea nivelurilor şi echilibrului difuzoarelor
(TONUL DE TEST” (pag. 30).
FRT BAL (Echilibru difuzor frontal )
Vă permite reglarea echilibrului între difuzoarele
stânga şi dreapta.
CNT LVL(Nivel difuzor central)
SL LVL (Nivel difuzor surround stânga)
SR LVL (Nivel difuzor surround
dreapta)
SW LVL (Nivel sub woofer)
RO
42 RO
38
D. RANGE (Compresor interval
dinamic)
Vă permite comprimarea intervalului dinamic al
sunetului. Aceasta poate fi utilă când doriŃi să
vizionaŃi filme la volume scăzut noaptea târziu.
Comprimarea intervalului dinamic este posibilă
numai cu surse Dolby Digital.
• COMP. OFF
Intervalul dinamic nu este comprimat.
• COMP. STD
Intervalul dinamic este comprimat aşa cum a
fost proiectat de inginerul de înregistrare.
• COMP. MAX
Intervalul dinamic a fost comprimat
semnificativ.
Sfat util
Compresorul de interval dinamic vă permite
comprimarea intervalului dinamic al sunetului pe
baza informaŃiilor incluse în semnalul Dolby
Digital.
“COMP. STD” este setarea standard, dar execută
numai comprimarea uşoară. Prin urmare,
recomandăm utilizarea setării “COMP. MAX”.
Aceasta comprimă în mare măsură intervalul
dinamic şi vă permite vizionarea de filme noaptea
târziu la volume scăzute. Spre deosebire de
limitatorii analog, nivelurile sunt predeterminate şi
oferă o comprimare foarte naturală.
Reglajul tonului
Setări pentru sunetul surround
(Meniu TONE)
(Meniu SUR)
PuteŃi utiliza meniul TONE pentru a regla calitatea
tonală a difuzoarelor frontale. SelectaŃi “2-TONE”
în meniurile amplificate. Pentru detalii asupra
reglării parametrilor, vezi „Navigarea prin meniuri”
(pag. 34) şi „Prezentare meniuri” (pag. 35).
PuteŃi utiliza meniul SUR pentru a selecta câmpul
sonor dorit pentru mai multă plăcere de ascultare.
SelectaŃi „3-SUR” în meniurile amplificatorului.
Pentru detalii asupra reglării parametrilor, vezi
„Navigarea prin meniuri” (pag. 34) şi „Prezentare
meniuri” (pag. 35).
Parametrii meniului TONE
BASS LVL (Nivelul basului difuzorului
faŃă))
TRE LVL (Nivel treble difuzor faŃă)
Parametrii meniului SUR
S.F. SELCT (Selectarea câmpului sonor)
Vă permite selectarea câmpului sonor dorit. Pentru
detalii, vezi „Sunetul surround” (pag. 44.
Notă
Receptorul vă permite aplicarea ultimului câmp sonor
selectat unei intrări ori de câte ori este selectat. De
exemplu, dacă selectaŃi „HALL” pentru intrarea SACD/CD, atunci schimbaŃi pe o intrare diferită, iar apoi
reveniŃi la SA-CD/CD, „HALL” va fi aplicat din nou
automat.
EFFECT (Nivelul efectelor)
Vă permite reglarea „prezenŃei” efectului surround
pentru câmpurile sonore cu butonul MOVIE sau
MUSIC.
• EFCT. MIN
Efectul surround este minim.
• EFCT. STD
Efectul surround este standard.
• EFCT. MAX
Efectul surround este maxim.
39 RO
3 RO
Setări pentru tuner
Setări pentru audio
(Meniu TUNER)
(Meniu AUDIO)
PuteŃi utiliza meniul TUNER pentru a seta modul
de recepŃionare a posturilor FM.
SelectaŃi “4-TUNER” în meniurile amplificator.
Pentru detalii asupra reglării parametrilor, vezi
„Navigare prin meniuri” (pag. 34) şi „Prezentare
meniuri” (pag. 35).
PuteŃi utiliza meniul AUDIO pentru a face setări
audio conform preferinŃelor dumneavoastră.
SelectaŃi “5-AUDIO” în meniul amplificator. Pentru
detalii asupra reglării parametrilor, vezi „Navigare
prin meniuri” (pag. 34) şi „Prezentare meniuri”
(pag. 35).
Parametrii meniului TUNER
Parametrii meniului AUDIO
FM
DEC.
•
•
MODE (modul de recepŃie a
postului FM)
FM AUTO
Acest receptor va decoda semnalul ca semnal
stereo când postul radio este transmis în stereo.
FM MONO
Acest receptor va decoda semnalul ca semnal
mono indiferent de semnalul de transmisie.
PRI. (Prioritate la decodarea
intrării audio digitale)
Vă permite să specificaŃi modul de intrare pentru
semnalul digital introdus în mufele DIGITAL IN şi
HDMI IN.
• DEC. AUTO
Schimbă automat modul de intrare între DTS,
Dolby Digital sau PCM
• DEC. PCM
Semnalele
PCM
au
prioritate.
Totuşi, când alte semnale sunt introduse, este
posibil să nu fie nici un sunet în funcŃie de
format. In acest caz, setaŃi “DEC. AUTO”.
Când semnalele din mufa HDMI IN sunt
selectate, numai semnalele PCM sunt redate de
player-ul conectat. Când semnalele în alt
format sunt recepŃionate, setaŃi “DEC. AUTO”.
Notă
Când setaŃi “DEC. AUTO” iar sunetul din mufele
audio digitale este întrerupt la începutul redării,
setaŃi “DEC. PCM”.
RO
4 RO
40
DUAL
(Selectare limbă transmisie
digitală)
Vă permite selectarea limbii pe care doriŃi s-o
ascultaŃi în timpul transmisiei digitale. Această
funcŃie este valabilă numai pentru sursele Dolby
Digital.
• DUAL M/S (Main/Sub)
Sunetul limbii principale va fi redat la difuzorul
stânga faŃă, iar sunetul limbii secundare va fi
redat prin difuzorul dreapta faŃă în mod
simultan.
• DUAL M (Main)
Sunetul limbii principale va fi redat.
• DUAL S (Sub)
Va fi redat sunetul limbii secundare.
• DUAL M+S (Main + Sub)
Sunetul amestecat al ambelor limbi va fi redat.
A.V.
SYNC. (Sincronizează ieşirea
audio şi video)
Vă permite întârzierea ieşirii audio astfel încât
distanŃa de timp între ieşirea audio şi afişajul vizual
să fie minimă. PuteŃi regla de la 0 (0ms) la 20 (20
ms) în paşi de 1 (10 ms).
Note
• Acest parametru este util când folosiŃi un
monitor mare de LCD sau plasmă, sau un
proiector.
• Acest parametru nu este valabil când semnalele
PCM multi-canal sunt primite prin mufa HDMI
IN.
D. ASSIGN (Asociere intrare audio
digitală)
Vă permite asocierea intrării digitale audio la altă
sursă de intrare. Pentru detalii, vezi „Ascultarea
sunetului digital din alte intrări (DIGITAL
ASSIGN)” (pag. 57)
IN
MODE (Schimbarea modului de
intrare audio)
Vă permite setarea modului de intrare audio al
intrărilor. Pentru detalii, vezi „Schimbarea între
audio digital şi analog” (IN MODE) (pag. 54).
Setări pentru video
(Meniu VIDEO)
PuteŃi utiliza meniul VIDEO pentru a face diferite
reglaje pentru setări HDMI.
SelectaŃi “6-VIDEO” în meniurile amplificator.
Pentru detalii asupra reglării parametrilor, vezi
„Navigarea prin meniuri” (pag. 34) şi „Prezentare
meniuri” (pag. 35).
Parametrii meniului VIDEO
AUDIO (HDMI AUDIO)*
Vă permite setarea ieşirii audio HDMI de la
componenta redării conectată la un receptor printro conexiune HDMI.
• AMP
Semnalele audio HDMI de la componenta de
redare sunt redate numai către difuzoarele
conectate la receptor. Sunetul multi-canal poate
fi redat aşa cum este.
•
Notă
Semnalele audio nu sunt redate din difuzoarele
TV.
TV+AMP
Sunetul este redat de la difuzorul TV şi de la
difuzoarele conectat la receptor.
Note
• Calitatea sunetului componentei de redare
depinde de calitatea sunetului TV, precum
numărul de canale, frecvenŃa de eşantionare
etc. Când TV are difuzoare stereo, sunetul redat
de receptor este de asemenea stereo, chiar dacă
redaŃi programe multi-canal.
• Când conectaŃi receptorul la o componentă
video (proiector etc.), sunetul poate fi redat de
receptor. In acest caz, selectaŃi „AMP”.
Continuare
41 RO
5 RO
CONTROL (HDMI CONTROL)*
Vă permite pornirea sau oprirea funcŃiei de HDMI
CONTROL.
Pentru detalii, consultaŃi ghidul HDMI CONTROL
furnizat cu receptorul.
*
Când selectaŃi acest parametru, indicatorul
„HDMI” va licări pe ecran.
Setări pentru sistem
(Meniu SYSTEM)
PuteŃi utiliza meniul SYSTEM pentru a seta
distanta difuzoarelor conectate la sistem.
SelectaŃi
“7-SYSTEM”
în
meniurile
amplificatorului. Pentru detalii asupra reglării
parametrilor, vezi „Navigare prin meniuri” (pag. 34)
şi „Prezentare meniuri” (pag. 35).
Parametrii meniului SYSTEM
FL DIST. (DistanŃă difuzor stânga faŃă )
FR DIST. (DistanŃă difuzor dreapta faŃă)
CNT DIST. (DistanŃa difuzor central)
SL DIST. (DistanŃă difuzor surround
stânga)
SR DIST. (DistanŃă difuzor surround
dreapta)
SW DIST. (DistanŃa sub woofer)
Vă permite setarea distanŃei de la poziŃia de
ascultare la difuzoare şi subwoofer.
RO
6 RO
42
Sfaturi utile
• Dacă setaŃi “CAL LOAD” în meniul A. CAL
pentru a alege “LOAD YES”, puteŃi regla
difuzoarele la distanŃe în paşi de 0.01 metri (1
inch).
• DistanŃa dintre difuzorul central şi poziŃia de
ascultare B nu poate fi cu mai mult de 1,5 metri (5
feet) mai aproape decât cea dintre poziŃia de
ascultare şi difuzorul frontal A. AşezaŃi difuzoarele
astfel încât diferenŃa în lungime a B din
următoarea diagramă să nu fie cu mai mult de 1,5
metri mai aproape decât lungimea A.
Exemplu: ReglaŃi distanŃa B la 4.5 metri (15 feet)
sau mai mult dacă distanŃa A este de 6 metri (20
feet).
De asemenea, distanŃa dintre difuzoarele surround
şi poziŃia de ascultare C nu poate fi cu mai mult de
4,5 metri mai aproape decât distanta dintre poziŃia
de ascultare şi difuzoarele A. AşezaŃi difuzoarele
astfel încât diferenŃa în lungimea lui C din
următoarea diagramă să nu fie mai mare de 4,5
metri mai aproape decât lungimea A.
Exemplu: ReglaŃi distanŃa C la 1.5 metri (5 feet)
sau mai mult dacă distanŃa A este de 6 metri (20
feet).
Acest lucru este important pentru că o poziŃionare
greşită a difuzoarelor nu conduce la obŃinerea unui
sunet surround plăcut. Aşezarea difuzoarelor mai
aproape decât este nevoie va cauza o întârziere în
redarea sunetului de la acel difuzor. Cu alte
cuvinte, difuzorul va emite un sunet ca şi cum ar fi
mai departe.
SUR POS. (PoziŃionarea difuzoarelor
surround)
Vă permite specificarea locaŃiei difuzoarelor
surround pentru implementarea adecvată a efectelor
surround în modurile CINEMA STUDIO EX (pag.
47).
•
•
•
•
BEHD/HI
SelectaŃi dacă locaŃia dacă difuzoarele surround
corespund secŃiunilor B şi D .
BEHD/LO
SelectaŃi dacă locaŃia difuzoarelor surround
corespund secŃiunilor B şi C .
SIDE/HI
SelectaŃi dacă locaŃia difuzoarelor surround
corespunde secŃiunilor A şi D .
SIDE/LO
SelectaŃi dacă locaŃia difuzoarelor corespunde
secŃiunilor A şi C .
continuare
43 RO
7 RO
Sfat util
PoziŃia de ascultare este proiectată special pentru
implementarea modurilor CINEMA STUDIO EX..
Pentru alte câmpuri sonore, poziŃia difuzoarelor nu
este atât de importantă.
Acele câmpuri sonore au fost proiectate sub premisa
că difuzoarele surround cor fi aşezate în spatele
poziŃiei de ascultare, dar prezentarea rămâne destul
de consistentă chiar şi cu difuzoarele surround
poziŃionate la un unghi destul de larg. Totuşi, dacă
difuzoarele sunt orientate către ascultător din partea
stângă sau dreaptă a poziŃiei de ascultare, efectele
surround devin neclare dacă nu setaŃi „SIDE’LO”
sau „SIDE/HI”.
Cu toate acestea, fiecare mediu de ascultare are
multe variabile, precum reflecŃiile din pereŃi, şi puteŃi
obŃine rezultate mai bune folosind „BEHD/HI” dacă
difuzoarele sunt aşezate deasupra poziŃiei de
ascultare, chiar dacă sunt localizate în părŃile stângă
sau dreaptă imediate.
Prin urmare, deşi poate avea ca rezultat o setare
contrară explicaŃiei de mai sus, vă recomandăm
redarea sunetului surround multi-canal şi selectarea
setării care oferă o senzaŃie de spaŃialitate şi care are
cel mai mare succes în formarea unui spaŃiu strâns
între sunetul surround din difuzoarele surround şi
sunetul din difuzoarele frontale. Dacă nu sunteŃi
sigur/ă care sunet este mai bun, selectaŃi
„BEHD/LO” sau „BEHD/HI”, iar apoi folosiŃi
parametrul de distanŃă al difuzorului şi reglajele
nivelurilor pentru a obŃine echilibrul adecvat.
DIMMER (Luminozitatea afişajului)
Vă permite reglarea luminozităŃii în 3 trepte.
RO
8 RO
44
Sunetul Surround
Dolby Digital şi sunetul DTS
Surround
(AUTO FORMAT DIRECT)
Modul Auto Format Direct vă permite ascultarea unui
sunet de înaltă fidelitate şi selectarea unui mod de
decodare pentru ascultarea a sunetului stereo pe 2
canale ca un sunet multi-canal.
ApăsaŃi A.F.D. în mod repetat pentru a
selecta câmpul sonor dorit.
PuteŃi folosi şi SOUND FIELD +/- pe
receptor.
Pentru detalii, vedeŃi „Tipuri de mod A.F.D.
(pag. 45).
Tipuri de moduri A.F.D.
Mod
decodare
Mod A.F.D
[Afişaj]
Audio multicanal după
decodare
(Detectare
automată)
A.F.D. AUTO
[A.F.D. AUTO]
(Detectare
automată)
Dolby Pro
Logic
PRO LOGIC
[DOLBY PL]
4 canale
Dolby Pro
Logic II
PRO LOGIC II
MOVIE
[PLII MV]
5 canale
(Multi
Stereo)
PRO LOGIC II
MUSIC
[PLII MS]
MULTI
STEREO
[MULTI ST.]
Efect
Prezintă sunetul ca şi cum ar fi fost înregistrat fără adăugarea efectelor
surround. Totuşi, acest receptor va genera un semnal de joasă
frecvenŃă pentru ieşirea spre subwoofer când nu există semnale LFE.
Efectuează decodare Dolby Pro Logic. Sursa înregistrată în format pe
2 canale este decodată în 4.1 canale.
Efectuează decodare Dolby Pro Logic II Movie. Această setare este
ideală pentru filmele codate în Dolby Surround. In plus, acest mod
poate reproduce sunetul în 5.1 canale pentru vizionarea imaginilor
video ale filmelor vechi dublate.
5 canale
Efectuează decodarea Dolby Pro Logic II Music. Această setare este
ideală pentru surse stereo normale ca CD-urile.
(Multi Stereo)
Redă semnale stânga/dreapta pe 2 canale din toate difuzoarele.
45 RO
9 RO
Selectarea unui câmp sonor
pre-programat
PuteŃi profita de sunetul surround doar selectând unul
din câmpurile preprogramate ale receptorului.
Acestea aduc sunetul puternic al cinematografelor şi
sălilor de concert în casa dumneavoastră.
ApăsaŃi MOVIE în mod repetat pentru a
selecta un câmp sonor pentru filme sau
apăsaŃi MUSIC în mod repetat pentru a
selecta un câmp sonor pentru muzică.
PuteŃi folosi şi SOUND FIELD +/- de pe receptor.
Pentru detalii, vezi „Tipuri de câmpuri sonore
disponibile” (pag. 47).
RO
10 RO
46
Tipuri de câmpuri sonore disponibile
Câmp
sonor
pentru
Câmp sonor
[Afişaj]
Film
CINEMA STUDIO EX. A
DCS [C.ST.EX.A]
CINEMA STUDIO EX. B
DCS [C.ST.EX.B]
CINEMA STUDIO EX. C
DCS [C.ST.EX.C]
Muzică
AUDIO PORTABIL
[PORTABIL]
SALĂ
[HALL]
CLUB JAZZ
[JAZZ]
CONCERT LIVE
[CONCERT]
Efect
Reproduce caracteristicile sonore ale studioului de producŃie Sony Pictures
Entertainment „Cary Grant Theatre”. Acesta este un mod standard, perfect pentru
vizionarea aproape oricărui tip de film.
Reproduce caracteristicile sonore ale studioului de producŃie Sony Pictures
Entertainment „Kim Novak Theater”. Acest mod este ideal pentru vizionarea
filmelor SF sau de acŃiune cu multe efecte speciale. .
Reproduce caracteristicile sonore ale platoului Sony Pictures Entertainment.
Acest mod este ideal pentru vizionarea musicalurilor sau filmelor în care muzica
orchestrală face parte din soundtrack
Reproduce un sunet clar de aparatul dumneavoastră audio portabil. Acest mod
este ideal pentru MP3 şi alte tipuri de muzică comprimată.
Reproduce acustica unei săli de concert clasic.
Reproduce acustica unui club de jazz.
Reproduce acustica unei săli de 300 de locuri live.
Despre DCS (Digital Cinema Sound)
Câmpurile sonore cu însemnul DCS folosesc
tehnologie DCS.
DCS este o tehnologie de reproducŃie a sunetului
pentru home theater dezvoltată de Sony în
colaborare cu Sony Pictures Entertainment,
pentru savurarea sunetului puternic al
cinematografelor acasa.
Cu acest „Digital Cinema Sound” dezvoltat prin
integrarea DSP şi date măsurate, câmpul sonor
ideal avut în vedere de producătorii de film poate
fi experimentat acasă.
Despre modurile CINEMA STUDIO EX
Modurile CINEMA STUDIO EX sunt potrivite
pentru vizionarea DVD-urilor cu efecte surround
multi-canal. PuteŃi reproduce caracteristicile sunetului
din studioul de dublare Sony Pictures Entertainment
acasă.
Modurile CINEMA STUDIO EX constau în
următoarele 3 elemente:
• Virtual Multi Dimension
Creează 5 seturi de difuzoare virtuale dintr-o
singură pereche de difuzoare surround reale.
• Screen Depth Matching
Creează senzaŃia că sunetul vine din interiorul
ecranului precum în cinema.
• Cinema Studio Reverberation
Reproduce tipul de vibraŃii întâlnit în
cinematografe.
Modurile CINEMA STUDIO EX conŃin toate aceste
3 elemente simultan.
continuare
47 RO
11 RO
Note
• Efectele furnizate de difuzoarele virtuale pot
provoca zgomot crescut în semnalul de redare.
• Când ascultaŃi cu câmpuri sonore ce folosesc
difuzoare virtuale, nu veŃi putea auzi nici un
sunet venind direct din difuzoarele surround.
• Această funcŃie nu este valabilă în următoarele
cazuri:
− Pentru semnale cu o frecvenŃă de
eşantionare de peste 48 kHz;
− Sunt recepŃionate semnale PCM prin mufa
HDMI IN.
Sfat util
PuteŃi identifica formatul de codare al DVD-ului
programului, etc.,prin logoul de pe pachet.
• 2: discuri Dolby Digital
• 4: Programe Dolby Surround codate
• 6: Programe DTS Digital Surround codate
Utilizarea numai a difuzoarelor
frontale şi a sub-woofer-ului
(2CH STEREO)
În acest mod, receptorul redă sunetul din
difuzoarele dreapta/stânga faŃă şi sub woofer.
Dacă se introduc formatele surround multi-canal,
semnalele sunt reduse la 2 canale, cu frecvenŃele
joase redate prin suwoofer.
Dacă se introduc sursele stereo pe 2 canale,
circuitul redirecŃionării basului receptorului va fi
activat Basul canalului frontal va fi redat prin
subwoofer.
Pentru a opri efectul surround pentru
muzică/film.
ApăsaŃi 2CH pentru a selecta “2CH ST.” au apăsaŃi
A.F.D. în mod repetat pentru a selecta “A.F.D.
AUTO”.
ApăsaŃi 2CH
PuteŃi folosi şi SOUND FIELD +/- de pe receptor.
RO
12 RO
48
Readucerea câmpurilor sonore
la setările iniŃiale
AsiguraŃi-vă că folosiŃi butoanele de pe receptor
pentru această operaŃiune.
OperaŃiunile Tunerului
Ascultarea radioului FM/AM
PuteŃi asculta transmisii FM şi AM cu ajutorul
radioului încorporat. Înainte de utilizare, asiguraŃivă că aŃi conectat antenele FM şi AM la receptor
(pag. 23).
Sfat util
Scala de căutare pentru cătarea directă diferă în
funcŃie de codul zonal arătat în tabelul următor.
Pentru detalii asupra codurilor zonale, vezi pag. 3.
1
2
ApăsaŃi
pentru a opri receptorul.
În timp ce ŃineŃi apăsat SOUND FIELD +,
apăsaŃi
.
“S.F. CLR.” va apărea pe afişaj şi toate
câmpurile sonore vor fi resetate la setarea
iniŃială.
Codul zonal
FM
AM
U, UC
CEL, CEK
100 kHz
50 kHz
10 kHz
9 kHz
* Scala AM de captare poate fi schimbată (pag. 66)
Căutarea automată
Continuare
49 RO
RO
13
1
2
ApăsaŃi TUNER în mod repetat pentru a
selecta banda FM sau AM.
PuteŃi de asemenea folosi INPUT SELECTOR
pe receptor.
Căutarea directă
PuteŃi introduce frecvenŃa unui post folosind
butoanele numerice.
ApăsaŃi TUNING + sau TUNING -.
ApăsaŃi TUNING + pentru a scana de la jos în
sus; apăsaŃi TUNING- pentru a scana de sus în
jos.
Receptorul se va opri din scanat oricând este
recepŃionat un post.
În cazul unei recepŃii FM stereo slabe
Dacă recepŃia FM stereo este slabă,şi „ST” clipeşte
pe ecran, selectaŃi monaural audio, astfel încât
sunetul să fie mai puŃin distorsionat.
Pentru a selecta audio monaural, puteŃi:
− apăsa FM MODE în mod repetat până când
indicatorul “MONO” se aprinde pe afişaj.
− setaŃi “FM MODE” în meniul TUNER la “FM
MONO” (pag. 40).
Pentru a reveni la modul stereo, puteŃi
− apăsa FM MODE în mod repetat până când
indicatorul „MONO” se stinge
− setaŃi “FM MODE” în meniul TUNER la “FM
AUTO” (pag. 40).
1
2
3
4
ApăsaŃi TUNER în mod repetat pentru a
selecta banda FM sau AM.
PuteŃi folosi şi INPUT SELECTOR de pe
receptor.
ApăsaŃi D.TUNING.
ApăsaŃi butoanele numerice pentru a
introduce frecvenŃa.
Exemplu 1: FM 102.50 MHz
SelectaŃi 1 0 2 5 0
Exemplu 2: AM 1,350 kHz
SelectaŃi 1 3 5 0
Dacă aŃi captat un post AM, reglaŃi poziŃia antenei
buclă AM pentru o recepŃie optimă.
ApăsaŃi ENTER.
Dacă nu puteŃi recepŃiona un post
AsiguraŃi-vă că aŃi introdus frecvenŃa corectă. Dacă
nu, repetaŃi paşii 2-4. Dacă tot nu puteŃi recepŃiona
un post, frecvenŃa nu este folosită în zona
dumneavoastră.
RO
14 RO
50
Presetarea posturilor radio
4
PuteŃi preseta până la 30 de posturi FM şi 30 de
posturi AM. Apoi puteŃi căuta cu uşurinŃă posturile
pe care le ascultaŃi mai des.
Prestarea posturilor radio
ApăsaŃi butoanele numerice pentru a
selecta un număr presetat.
PuteŃi apăsa şi PRESET + sau PRESET – pentru
a selecta un număr de presetare.
Dacă „MEMORY” se stinge înainte de a selecta
un număr, începeŃi din nou de la pasul 3.
5
ApăsaŃi ENTER.
Postul va fi memorat ca numărul presetat.
Dacă „MEMORY” se stinge înainte de a apăsa
ENTER, începeŃi din nou de la pasul 3.
6
1
2
3
RepetaŃi paşii 1-5 pentru a preseta un alt
post.
ApăsaŃi TUNER în mod repetat pentru a
selecta banda FM sau AM.
PuteŃi folosi şi INPUT SELECTOR de pe
receptor.
CaptaŃi postul pe care doriŃi să-l presetaŃi
folosind captarea automată (pagina 49)
sau cea directă (pagina 50)
SchimbaŃi modul de recepŃie FM, dacă este
necesar (pagina 50).
ApăsaŃi MEMORY.
“MEMORY” se va aprinde timp de câteva
secunde. EfectuaŃi paşii 4 şi 5 înainte de a se
stinge „MEMORY”.
51 RO
15 RO
Căutarea posturilor presetate
Utilizarea Radio Data
System (RDS)
(Numai modele cu codul zonal CEL,
CEK)
Taste
numerice
Acest receptor vă permite de asemenea să folosiŃi
RDS (Radio Data System) care permite posturilor
radio să trimită informaŃii suplimentare împreună
cu semnalul obişnuit. PuteŃi afişa informaŃiile RDS.
Note
• RDS este funcŃional numai pentru posturile FM.
• Nu toate posturile FM pot furniza RDS, şi nici
nu oferă acelaşi tip de servicii. Dacă nu sunteŃi
familiarizat/ă cu serviciile RDS din zona
dumneavoastră, consultaŃi posturile locale.
RecepŃionarea emisiunilor RDS
AlegeŃi un post de pe banda FM prin
cătarea directă (pagina 50), căutarea
automată (pagina 49) sau căutarea
presetată (pagina 52).
1
ApăsaŃi TUNER în mod repetat pentru a
selecta banda FM sau AM.
2
ApăsaŃi PRESET + sau PRESET pentru a selecta postul presetat dorit.
De fiecare dată când apăsaŃi butonul, puteŃi
selecta un post astfel:
PuteŃi apăsa tastele numerice pentru a selecta postul
presetat dorit. Apoi, apăsaŃi ENTER pentru a
introduce selecŃia.
Folosirea comenzilor
pe receptor
1 ApăsaŃi INPUT SELECTOR în mod repetat
pentru a selecta banda FM sau AM.
2 ApăsaŃi PRESET TUNING + sau PRESET
TUNING – pentru a selecta postul dorit.
RO
16 RO
52
Când recepŃionaŃi un post ce oferă servicii RDS, „RD”
se va aprinde şi numele programului va apărea pe
afişaj.
Notă
Caracteristica RDS poate să nu funcŃioneze
corespunzător dacă postul recepŃionat nu transmite
semnalul RDS corect sau dacă puterea semnalului
este prea slabă.
Afişarea informaŃiilor RDS
Când recepŃionaŃi un post RDS, apăsaŃi
DISPLAY în mod repetat.
De fiecare dată când apăsaŃi butonul, informaŃiile
RDS se vor schimba ciclic, după cum urmează:
Numele programului serviciului Frecventa
indicator Tip Programa) Indicator Radio
Text b) indicator Ora Curentă (în modul sistem
de 24 ore) Câmpul sonor aplicat în mod
curent Nivelul volumului
a)
b)
Tipul de program vizionat (pagina 53)
Mesajele text transmise de postul RDS.
Note
• Dacă există un anunŃ de urgenŃă din partea
autorităŃilor guvernamentale, pe afişaj va
apărea mesajul „ALARM”.
• Când mesajul constă în 9 caractere sau mai
multe, mesajul va defila pe ecran .
• Dacă un post nu oferă un serviciu RDS, va
apărea pe afişaj „NO XXXX”.
Descrierea tipurilor de programe
Indicator
Tipul
Programului
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
Indicator
Tipul
Programului
VARIED
POP M
ROCK M
EASY M
LIGHT M
CLASSICS
OTHER M
WEATHER
FINANCE
CHILDREN
SOCIAL
RELIGION
PHONE IN
Descriere
Programe de ştiri
Programe tematice care
abordează ştirile curente
Programe ce oferă informaŃii pe
o gamă largă de subiecte, inclusiv
afaceri ale consumatorilor şi
sfaturi medicale
Programe sportive
Programe educative, precum
programele de tip „ştiaŃi că..” şi
programele de sfaturi
Teatru radio şi seriale
Programe despre cultura naŃională
sau regională, precum limba sau
probleme sociale.
Programe despre ştiinŃele naturale
şi tehnologie
TRAVEL
LEISURE
JAZZ
COUNTRY
NATION M
OLDIES
FOLK M
DOCUMENT
NONE
Descriere
Alte tipuri de programe, precum
interviurile cu celebrităŃi, jocuri şi
comedii
Programe de muzică actuală
Programe de muzică rock
Muzică uşoară
Muzică Instrumentală, vocală, şi
corală
ReprezentaŃii ale marilor
orchestre, muzică de cameră,
operă etc.
Muzică ce nu se încadrează în
nici una din categoriile de mai sus
InformaŃii meteo
InformaŃii despre bursă, etc.
Programe pentru copii
Programe despre oameni şi
lucrurile
care îi afectează.
Programe religioase
Programe unde membrii
publicului îşi exprimă vederile
prin telefon sau forum
Programe despre călătorii.
Programe despre activităŃi
recreative: grădinărit, pescuit,
gătit, etc.
Programe de jazz
Programe de muzică country
Programe de muzică populară
naŃională sau locală
Programe de muzică veche
Programe de muzică folk
Documentare
Alte programe nedefinite mai sus
53 RO
17 RO
Alte operaŃiuni
Comutarea între audio
digital şi analog
(IN MODE)
PuteŃi selecta modul de intrare audio când conectaŃi
componentele la mufele analog şi digital ale
receptorului.
1
2
3
4
5
ApăsaŃi AMP MENU.
“1-LEVEL” va apărea pe afişaj.
ApăsaŃi /
în mod repetat pentru a
selecta “5-AUDIO”.
ApăsaŃi
sau pentru a intra în
meniu ApăsaŃi /
în mod repetat
pentru a alege“IN MODE”.
ApăsaŃi
parametru.
sau pentru a intra în
ApăsaŃi /
în mod repetat pentru a
selecta intrarea audio dorită
Pentru a reveni la meniul anterior,
ApăsaŃi .
Modurile de intrare audio
AUTO IN
Oferă prioritate semnalelor audio digitale când există
atât conexiuni digitale cât şi analog. Dacă nu există
semnale audio digitale, sunt selectate semnalele
audio analog.
HDMI IN
MenŃionează intrarea semnalelor audio în mufa
HDMI.
RO
1854 RO
COAX IN
Specifică intrarea semnalelor audio digitale în mufa
DIGITAL COAX IN.
OPT IN
Specifică intrarea semnalelor audio digitale în mufa
DIGITAL OPT IN.
ANALOG
Specifică intrarea semnalelor audio analog în mufele
AUDIO IN (L/R).
Notă
Anumite moduri de intrare audio pot să nu fie
instalate, în funcŃie de intrare.
DIGITAL MEDIA PORT
(DMPORT)
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) vă permite să
vă bucuraŃi de sunet de la un sistem de reŃea precum
o sursă audio portabilă sau un computer.
Prin conectarea unui adaptor DIGITAL MEDIA
PORT, vă puteŃi bucura de sunet de la componenta
conectată la receptor.
Pentru detalii, vezi instrucŃiunile de operare furnizate
cu adaptorul DIGITAL MEDIA PORT.
Conectarea adaptorului
DIGITAL MEDIA PORT
PuteŃi asculta sunetul din componenta conectată
prin adaptorul DIGITAL MEDIA PORT la mufa
DMPORT de la receptor.
PuteŃi de asemenea viziona imagini pe ecranul TV
prin conectarea ieşirii video a adaptorului la intrarea
video a TV.
Note
• Nu conectaŃi un adaptor altul decât unul
DIGITAL MEDIA PORT.
• Nu conectaŃi sau deconectaŃi adaptorul în timp
ce receptorul este pornit.
• În funcŃie de adaptor, ieşirea video ar putea fi
indisponibilă.
• Adaptoarele DIGITAL MEDIA PORT pot fi
cumpărate în funcŃie de zonă.
Adaptor
PORT
MEDIA
DIGITAL
*
Tipul de conector variază în funcŃie de
adaptorul DIGITAL MEDIA PORT
Pentru
detalii,
consultaŃi
instrucŃiunile
furnizate împreună cu adaptorul DIGITAL
MEDIA PORT.
A
Cablu video (nefurnizat)
continuare
55 RO
19 RO
Pentru a detaşa adaptorul DIGITAL
MEDIA PORT de mufa DMPORT
Ascultarea unei componente
conectate prin conexiunea
DMPORT
1
ApăsaŃi şi ŃineŃi ambele părŃi ale conectorului, apoi
trageŃi de el.
Note
• Când conectaŃi adaptorul, asiguraŃi-vă că
conectorul este introdus cu săgeata spre săgeata
de pe mufa DMPORT.
• AsiguraŃi-vă că aŃi efectuat conexiunile
DMPORT, introduceŃi conectorul.
• Întrucât conectorul adaptorului este fragil,
manevraŃi-l cu grijă când aşezaŃi sau deplasaŃi
receptorul.
RO
20 RO
56
2
ApăsaŃi DMPORT.
PuteŃi de asemenea folosi INPUT SELECTOR de
pe receptor pentru a selecta „DMPORT”.
PorniŃi redarea componentei conectate
Sunetul va fi redat pe receptor.
Pentru detalii, consultaŃi instrucŃiunile de
operare furnizate împreună cu adaptorul
DIGITAL MEDIA PORT.
Notă
În funcŃie de tipul de adaptor DIGITAL MEDIA
PORT, puteŃi folosi componenta conectată prin
utilizarea telecomenzii. Pentru detalii despre
utilizarea tastelor, vezi pag. 10.
Sfat util
Când ascultaŃi MP3 sau altă muzică comprimată
folosind o sursa portabilă, puteŃi mări sunetul.
ApăsaŃi MUSIC în mod repetat pentru a selecta
„PORTABLE” (pag. 47).
Ascultarea sunetului digital
provenit de la alte intrări
(DIGITAL ASSIGN)
PuteŃi reasocia intrarea audio digitală ce are
semnale OPTICAL sau COAXIAL la o altă intrare
când nu sunt utilizate momentan.
De exemplu, pentru a reda sursa de sunet pentru
DVD player folosind mufa OPTICAL IN a
receptorului:
• ConectaŃi mufa de ieşire optică a DVD-ului la
mufa OPTICAL VIDEO 1 IN a receptorului. .
• AsociaŃi „VD1 OPT” la funcŃia DVD din
setarea „D.ASSIGN”.
5 ApăsaŃi
sau pentru a intra în
parametru.
6
7
8
ApăsaŃi /
în mod repetat pentru a
selecta o intrare audio digitală ce doriŃi
s-o reasociaŃi. (de exemplu, “VD1 OPT”).
ApăsaŃi
selecŃia.
sau pentru a introduce
ApăsaŃi /
în mod repetat pentru a
selecta intrarea pe care o doriŃi
reasociată în pasul 6 (de exemplu,
“VD1-DVD”).
Intrarea pe care o puteŃi reasocia variază pentru
fiecare intrare audio digitală.
Pentru detalii, vezi „Intrări asociabile pentru
intrarea audio digitală” (pag. 58).
Pentru a reveni la meniul anterior
ApăsaŃi .
1
2
3
4
ApăsaŃi AMP MENU.
“1-LEVEL” va apărea pe afişaj.
ApăsaŃi /
în mod repetat pentru a
selecta “5-AUDIO”.
ApăsaŃi
meniul.
sau pentru a introduce
ApăsaŃi /
în mod repetat pentru a
selecta “D. ASSIGN”.
57 RO
21 RO
Intrări asociabile intrării audio
digitale
Setarea iniŃială este evidenŃiată prin subliniere.
Intrare audio
digitală
[Afişaj]
VIDEO 1
OPTIC
[VD1 OPT]
DVD
COAXIAL
[DVD COAX]
SAT OPTIC
[SAT OPT]
Intrare
asociabilă
Afişaj
VIDEO 1
VIDEO 2 BD
DVD
TV
SA-CD/CD
VIDEO 1
VIDEO 2/BD
DVD
SAT
TV
SA-CD/CD
VIDEO 2/BD
DVD
SAT
TV
SA-CD/CD
VD1-VD1
VD1-VD2
VD1-DVD
VD1-TV
VD1-CD
DVD-VD1
DVD-VD2
DVD-DVD
DVD-SAT
DVD-TV
DVD-CD
SAT-VD2
SAT-DVD
SAT-SAT
SAT-TV
SAT-CD
Note
• Nu puteŃi reasocia mai multe intrări audio la
aceeaşi intrare.
• Nu puteŃi folosi intrarea digitală audio pentru
intrarea originală când este reasociată la o altă
intrare.
• Când reasociaŃi intrarea audio digitală, este
posibil să fiŃi nevoit să reglaŃi setarea IN MODE
pentru a reda sunetul de la receptor (pag. 54)
• Nu puteŃi reasocia o intrare audio digitală la
TUNER şi DMPORT.
RO
22 RO
58
Utilizarea cronometrului de
programare
PuteŃi seta receptorul să se oprească automat la o
anumită oră.
ApăsaŃi SLEEP în mod repetat cât timp este
pornit receptorul.
De fiecare dată când apăsaŃi butonul, afişajul se va
schimba ciclic după cum urmează:
2-00-00 1-30-00 1-00-00 0-30-00
OFF
Când cronometrul este activat, afişajul se va stinge,
iar indicatorul „SLEEP” se va aprinde.
Notă
Dacă apăsaŃi orice butoane de pe telecomandă sau
receptor după stingerea afişajului; acesta se va
lumina.
După o perioadă, afişajul se va stinge din nou dacă
nu se apasă nici un buton.
Sfat util
Pentru a verifica timpul rămas până la închiderea
receptorului, apăsaŃi SLEEP. Timpul rămas apare
pe ecran. Dacă apăsaŃi SLEEP din nou,
cronometrul de programare se va anula.
Utilizarea telecomenzii
Schimbarea utilităŃii
tastelor
PuteŃi modifica setările de fabrică ale tastelor de
intrare pentru a se potrivi cu componentele din
sistemul dumneavoastră. De exemplu, dacă legaŃi
un DVD recorder la mufele VIDEO 1 de la
receptor, puteŃi seta butonul VIDEO 1 al acestei
telecomenzi la pentru a controla DVD recorder-ul.
1
2
łineŃi apăsat butonul de intrare a cărui
asociere doriŃi să o modificaŃi.
Exemplu: łineŃi apăsat VIDEO 1
Consultând tabelul de mai jos, apăsaŃi
butonul corespunzător pentru categoria
dorită.
Exemplu: ApăsaŃi 4.
Acum puteŃi folosi butonul VIDEO 1 pentru a
controla DVD recorder-ul.
Categorii şi taste
corespunzătoare
Categorii
VCR (mod comandă VTR3) a)
VCR (mod comandă VTR2) a)
DVD player/DVD recorder
(mod comandă DVD1)b)
DVD recorder
(mod comandă DVD3)b)
CD player
Receptor Euro Digital Satellite
DVR (Mufă digitală CATV)
DSS (Receptor Digital prin Satelit)
Blu-ray disc player
(mod comandă BD1) c)
Blu-ray disc recorder
(mod comandă BD3) c)
TV
Nealocat
ApăsaŃi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0/10
-/-ENTER/
MEMORY
a)
VCR-urile Sony funcŃionează cu o setare VTR2
sau VTR3 care corespunde 8 mm şi, respectiv,
VHS.
b)
Recorderele Sony DVD funcŃionează cu o setare
DVD1 sau DVD3. Pentru detalii, consultaŃi
manualul de utilizare livrat o dată cu recorderele
DVD.
c)
Pentru detalii despre setarea BD1 sau BD3,
consultaŃi manualul de utilizare livrat o dată cu
disc player-ul Blu-ray sau disc recorderul Blu-ray.
Pentru a şterge toate asocierile
ApăsaŃi
, DMPORT şi MASTER VOL în acelaşi timp.
Telecomanda revine la setările din fabricaŃie.
59 RO
23 RO
InformaŃii suplimentare
Glosar
Dolby Digital
Tehnologia audio digitala a codificării/decodificării
dezvoltata de Laboratoarele Dolby, Inc. Se compune
din canale frontale(stânga/dreapta), centrale,
surround (stânga/dreapta) si pentru frecvente joase.
Este un model standard audio, pentru DVD- video si
de asemenea cunoscut ca 5.1 canal surround. De
atunci informaŃia surround este înregistrată şi
reprodusa stereo, un sunet mai realist cu prezenŃă
completă faŃă de sunetul Dolby Surround.
HDMI (Definitia superioara a interfetei
multimedia)
HDMI este o interfaŃă care suportă ambele porturi,
video si audio într-o singură conexiune digitală.
Conexiunea HDMI conduce către definiŃia
superioară standard a semnalelor video şi canalele
semnalelor audio către componentele video/audio,
precum HDMI echipat TV, în formă digitală fără
degradări. SpecificaŃia HDMI suportă HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection), o copie
pentru protecŃia tehnologiei care încorporează
codificările tehnologiei pentru semnale audio
digitale.
Frecventa selecŃiei
Pentru a converti audio analogic in digital, data
analogica trebuie sa fie cuantificată. Acest
proces se numeşte selecŃie. Un CD cu muzica
standard cuantificat la 44,100 timpi pe secundă,
care este exprimat ca o frecvenŃă a selecŃiei de
44.1 kHz. Vorbind în general, o frecvenŃă mai
ridicată a selecŃiei înseamnă o calitate a
sunetului mult mai bună.
Dolby Pro Logic II
Aceasta tehnologie transforma 2 canale de
înregistrare audio in 5.1 canale pentru redare. Este un
mod MOVIE pentru filme si modul Music pentru
surse stereo ca si muzica. Filmele vechi codificate in
formatul tradiŃional stereo pot fi mărite cu canalele
sunetelor surround 5.1.
Sunet Dolby Surround
(Dolby Pro Logic)
Tehnologia procesării audio livrata de Laboratoarele
Dolby, Inc. InformaŃia de sunet centrala si mono este
transformata in 2 canale stereo. Audio este decodat si
produs in 4 canale de sunet surround. Aceasta este
cea mai comuna metoda de procesare audio pentru
DVD-video.
Sunet digital DTS Surround
Tehnologia audio digitala a codificării/decodificării
pentru ameninŃările manifestate de DTS, Inc.
comprimă audio mai puŃin decât Dolby Digital,
reuşind reproducerea sunetului la o calitate mai
bună.
RO
24 RO
60
TSP (Impuls dilatat în timp)
Un semnal TSP este un semnal înalt de măsură
exactă care utilizează impulsuri energetice, măsoară o
bandă deschisă, de jos până sus, într-o perioadă
scurtă.
Cantitatea de energie folosită pentru măsurarea
semnalelor este importantă pentru a asigura acurateŃea
dimensiunii într-un mediu interior normal. Folosirea
semnalelor TSP face posibilă măsurarea în mod
eficace a semnalelor.
PrecauŃii
Privind amplasarea
•
Privind siguranŃa
În cazul căderii unui obiect solid sau lichid în
carcasă, deconectaŃi aparatul (scoateŃi-l din priză) şi
aduceŃi-l la verificat de către un personal calificat
înainte de a-l utiliza în continuare.
•
•
Privind sursele de energie
•
•
•
•
•
Înainte de a utiliza aparatul, verificaŃi dacă
regimul de tensiune este identic cu cel al sursei
dumneavoastră de curent
Tensiunea de lucru este indicată pe plăcuŃa de
identificare de pe spatele aparatului.
Unitatea nu este deconectată de la sursa de
curent AC (reŃea de alimentare cu electricitate)
atâta timp cât aceasta este conectată la priza de
perete, chiar daca unitatea a fost oprită.
Dacă nu veŃi folosi receptorul o perioadă mai
lungă de timp, asiguraŃi-vă ca aŃi scos receptorul
din priza de perete. Pentru a deconecta cablul de
curent AC, apucaŃi ştecherul; nu trageŃi niciodată
de cablu.
(Modele de cod zonal, doar U, UC)
O lamă a întrerupătorului este mai largă decât
cealaltă pentru scopuri de siguranŃă şi, de aceea,
va intra în priză într-un singur mod. Dacă nu
puteŃi introduce cablul complet în priză, contactaŃi
dealerul.
Cablul de curent AC trebuie schimbat doar la un
magazin specializat.
Privind căldura emanată
Deşi aparatul încălzeşte în timp ce funcŃionează,
aceasta nu reprezintă un defect. Dacă folosiŃi acest
receptor încontinuu la un volum ridicat, temperatura
carcasei va creşte considerabil, în toate părŃile.
Pentru a evita arsurile, nu atingeŃi carcasa.
•
•
PoziŃionaŃi aparatul într-un loc cu o ventilaŃie
adecvată pentru a preveni supraîncălzirea şi
pentru a prelungi viaŃa aparatului.
Nu poziŃionaŃi receptorul lângă surse de
căldură, sau într-un loc expus acŃiunii directe a
soarelui, prafului excesiv sau şocurilor
mecanice.
Nu aşezaŃi nimic pe carcasă care ar putea bloca
gurile de ventilaŃie şi cauza defecte.
Nu amplasaŃi aparatul lângă echipamente
precum TV, VCR. (Daca aparatele sunt folosite
în acelaşi timp cu TV, VCR şi sunt amplasate
prea aproape de ele, veŃi auzi sunete ciudate şi
imaginile vor avea de suferit. Vă recomandam
să folosiŃi o antenă externă, şi nu una internă).
AveŃi grijă când poziŃionaŃi aparatul sau
difuzoarele pe suprafeŃe care au fost tratate
special (cu ceară, ulei), deoarece se poate păta
sau decolora suprafaŃa aparatului.
Privind utilizarea
Înainte de a conecta alte componente, asiguraŃi-vă
că aparatul este închis şi scos din priză.
Dacă vă confruntaŃi cu
neuniformităŃi de culoare pe un
ecran TV din apropiere
Difuzoarele frontale, cele centrale şi subwoofer-ul
sunt protejate magnetic pentru a li se permite
instalarea lângă un TV. Cu toate acestea, culorile
neclare vor fi observate la anumite tipuri de TV.
Deoarece difuzoarele surround nu sunt protejate
magnetic, vă recomandăm să poziŃionaŃi difuzoarele
surround puŃin mai departe de TV (pagina 13).
Dacă observaŃi neclarităŃi de
culoare...
OpriŃi televizorul şi porniŃi-l din nou peste 15 - 30
minute.
continuare
61 RO
25 RO
Dacă se observă iar o imagine
neclară…
PoziŃionaŃi difuzorul departe de TV.
Daca se aud zgomote ciudate
Ghid al problemelor de
funcŃionare
RepoziŃionaŃi difuzoarele sau micşoraŃi volumul
aparatului.
Daca întâmpinaŃi una din următoarele dificultăŃi cât
timp utilizaŃi aparatul, folosiŃi acest ghid de
depanare pentru a vă ajuta să rezolvaŃi problema.
Pentru curăŃare
Audio
CurăŃaŃi cabina, tabloul si comenzile cu o cârpă
moale puŃin umezită cu puŃin detergent. Nu folosiŃi
tampoane abrazive, soluŃii precum alcool sau
benzină.
Daca aveŃi întrebări sau probleme în ceea ce priveşte
aparatul, consultaŃi cel mai apropiat dealer Sony.
Nu se aude nimic, indiferent de
componenta selectată, sau se aude un
sunet foarte slab .
• VerificaŃi dacă difuzoarele sau componentele
sunt bine conectate.
• VerificaŃi dacă, atât unitatea cât şi toate
componentele sunt pornite.
• VerificaŃi dacă VOLUMUL MASTER nu este
setat la “VOLMIN”
• ApăsaŃi MUTING pentru a anula blocarea
răspunsului receptorului.
• VerificaŃi dacă aŃi selectat componenta
corespunzătoare cu tastele de intrare ale
telecomenzii sau INPUT SELECTOR de pe
unitate.
• Procedeele de protecŃie de pe aparat au fost
activate. OpriŃi aparatul, eliminaŃi problema
scurt-circuitului, şi reporniŃi-l.
• VerificaŃi dacă setările IN MODE sunt corecte.
Nu se aude nimic de la o componentă
specifică
• VerificaŃi dacă componenta este conectată
corespunzător la cablul de intrare audio pentru ea.
• VerificaŃi dacă toate cablurile folosite pentru
conectare sunt bine introduse in suporturi , atât
pentru unitate, cât şi pentru componente.
• VerificaŃi dacă aŃi selectat componenta
corespunzătoare cu butonul de intrare de pe
telecomandă sau INPUT SELECTOR de pe
aparat.
RO
26 RO
62
Nu se aude nici un sunet de la unul din
difuzoare.
• AsiguraŃi-vă că aŃi conectat ambele cabluri L si
R de la o componentă similară, şi nu doar oricare
din cele două cabluri, L sau R. FolosiŃi un cablu
audio (care nu este furnizat)
Nu se aude nici un sunet, sau se aude slab
din difuzoare
• SelectaŃi modul CINEMA STUDIO EX (pagina
47).
• AjustaŃi nivelul difuzoarelor (pagina 30)
VerificaŃi dacă difuzoarele sunt bine conectate.
Sursa de intrare a sunetului către cablul
HDMI a aparatului nu este scoasă de la
difuzorul TV.
• VerificaŃi setările AUDIO HDMI în meniul
VIDEO(pagina 41)
• VerificaŃi conexiunea HDMI
• Nu puteŃi asculta la Super Audio CD conectând
HDMI
• Depinzând de componenta de redare, veŃi fi
nevoit să setaŃi componenta, raportându-vă la
instrucŃiile de utilizare furnizate cu fiecare
componentă în parte.
Nu se aude nici un sunet de la sub woofer.
• VerificaŃi dacă subwoofer-ul este conectat
corespunzător.
Sunetele din ambele difuzoare sunt
dezechilibrate sau reŃinute
• VerificaŃi dacă difuzoarele şi componentele sunt
conectate corespunzător.
AjustaŃi parametrii balansului folosind meniul
LEVEL. (pagina 38)
Nu se poate obŃine efectul surround
• AsiguraŃi-vă că aŃi ales un câmp de sunet cu
butonul MOVIE sau MUSIC.
• Câmpurile de sunet nu funcŃionează pentru
semnale cu o frecvenŃă mai mare de 48 kHz.
Dolby Digital sau sunetul DTS multi-canale
nu este redat
• VerificaŃi dacă DVD, etc. Care îl ascultaŃi este
înregistrat la Dolby Digital sau DTS format.
• Când conectaŃi aparatul DVD, la cablurile de
intrare digitale de la aceste aparat , verificaŃi
setările audio (setările pentru mufa audio de
ieşire) ale componentelor.
Se aude un brum puternic sau un zgomot
• VerificaŃi dacă componentele sunt bine
conectate.
• VerificaŃi cablurile, să fie departe de un
transformator, şi la minim 3 m (10ft) depărtare
de un TV.
• MutaŃi componentele audio de lângă TV.
• Ştecherul şi cablurile sunt murdare. CurăŃaŃi-le
cu o cârpă umezită uşor cu alcool.
Se aude un zgomot ciudat de la o
componentă conectată la aparat atunci când
se deschide unitatea.
• VerificaŃi dacă modul IN nu este setat la “AUTO
IN” pentru intrările selectate (pagina 54).
63 RO
27 RO
Video
StaŃiile radio nu pot fi recepŃionate
Nu există imagine sau pe monitor apare o
imagine neclară
• AsiguraŃi-vă că aŃi conectat cablul de ieşiere
video de la componenta video la TV.
• ÎndepartaŃi componentele audio de la TV.
Sursa de intrare a imaginii la mufa HDMI a
receptorului nu este scoasă la ieşire de
către TV
• VerificaŃi conexiunea HDMI.
• Depinzând de componenta de redare, o să
trebuiască să setaŃi componenta, referindu-vă la
instrucŃiile de operare furnizate cu fiecare
componentă în parte.
Tuner (Radio)
RecepŃia FM este slabă.
• FolosiŃi un cablu coaxial de 75-ohm (nu este
furnizat) pentru a conecta antena de recepŃie la o
altă mufă FM după cum urmează. Dacă
conectaŃi antena de recepŃie la o antenă
exterioară, conectaŃi-o pe aceasta la pământ
pentru a evita descărcările electrice datorate
fulgerelor. Pentru a evita exploziile datorate
scurgerilor de gaz nu conectaŃi cablul de
împământare la o Ńeavă de gaze.
Antenă FM exterioară
Receptor
Fir de împământare
(neinclus)
La pământ
RO
28 RO
64
•
•
•
•
VerificaŃi dacă antenele sunt conectate
corespunzător. ReglaŃi antenele si conectaŃi o
antenă exterioară dacă este necesar.
Intensitatea semnalului de la staŃie este prea
slabă. FolosiŃi reglarea directă (pagina 50).
FiŃi sigur că aŃi setat intervalul de căutare
corect.
Nici o staŃie n-a fost fixată sau staŃiile fixate au
fost şterse (la căutarea prin scanarea staŃiilor
presetate). PresetaŃi din nou staŃiile (pagina 51).
RDS nu funcŃionează a)
• AsiguraŃi-vă că sunteŃi racordat la o staŃie FM
RDS.
• Selectează o staŃie FM mai puternică.
InformaŃia RDS pe care o doriŃi nu apare a)
• ContactaŃi staŃia radio şi aflaŃi dacă au furnizat
acest serviciu. Dacă este aşa, există
posibilitatea ca acesta să nu fie momentan
disponibil.
a)
Modele de cod zonal , doar CEL, CEK
Telecomanda
Telecomanda nu funcŃionează.
• Pentru aparatul primit puteŃi folosi doar butonul
de imagine când dispozitivul de intrare este
selectat.
• FixaŃi telecomanda către senzorul de
telecomandă al receptorului.
• ÎndepărtaŃi orice obstacol dintre telecomandă şi
receptor.
• ÎnlocuiŃi bateriile din telecomandă cu altele noi
dacă acestea sunt slabe.
• AsiguraŃi-vă că aŃi selectat mufa de intrare
corectă a telecomenzii.
• Butonul VIDEO 3 de pe telecomandă nu este
disponibil pentru operarea receptorului.
Mesaje de eroare
În cazul unei defecŃiuni, pe ecran o să apară un
mesaj. PuteŃi verifica starea sistemului prin
intermediul mesajului, referindu-vă la următorul
tabel pentru a soluŃiona problema. Dacă problema
persistă, consultaŃi cel mai apropiat dealer Sony.
Dacă vă apare un mesaj de eroare în timp ce
executaŃi Auto Calibrarea, consultaŃi secŃiunea
„ApariŃia codurilor de eroare” (pagina 28) pentru a
rezolva problema.
Protejare
Un curentul neregulat este produs de la difuzor.
Aparatul se va închide automat după câteva
secunde. VerificaŃi conexiunea cu difuzorul şi
deschideŃi-l iar.
Nu puteŃi rezolva problema folosind ghidul
de depanare
CurăŃind memoria aparatului se poate remedia
problema (pagina 24). Totuşi, vă rugăm să ŃineŃi
cont, că toate setările memorate vor fi resetate şi
veŃi fi nevoit să le setaŃi din nou.
Dacă problema persistă
ConsultaŃi cel mai apropiat dealer Sony. ReŃineŃi că
dacă personalul schimbă câteva componente în
timpul depanării, aceste piese pot fi reŃinute.
SecŃiuni de referinŃă pentru
ştergerea memoriei receptorului
Pentru a şterge
Toate setările memorate
Câmpurile de sunet
customizate
ConsultaŃi
Pagina 24
Pagina 49
SpecificaŃii
SPECIFICAłII AUDIO
PUTEREA DE IEŞIRE ŞI DISTORSIUNEA
ARMONICĂ TOTALĂ:
(Doar modele de cod zonal U, UC)
Cu sarcini de 3 ohm, ambele canale, de la 170 20,000 Hz; puterea RMS nominală 84 watt / canal,
cu maxim 1% distorsiune armonică totală de la 250
milliwaŃi până la puterea de ieşire nominală.
SecŃiunea amplificator
Modelele codului zonal U, UC
Puterea de ieşire 1)
Modul stereo (nominal) 84 W + 84 W
(3 ohms at 170-20,000 Hz,
THD 1%)
Modul surround (referinŃă)
Putere RMS
(3 ohmi la 1 kHz, THD
10%)
faŃă2): 143 W/ch
centru2): 143 W
SUR2): 143 W/ch
(1.5 ohm la 80 Hz,
THD 10%)
Subwoofer 2): 285 W
Modele de cod zonal CEL, CEK
Puterea de ieşire 1)
Modul stereo (nominal) 108 W + 108 W
(3 ohm la 1 kHz, THD
1%)
Modul surround referinŃă)
Putere RMS
(3 ohm la 1 kHz, THD
10%)
faŃă 2): 143 W/ch
centru2): 143 W
SUR2): 143 W/ch (1.5
ohmi la 80 Hz, THD 10%)
SUBWOOFER 2): 285 W
continuare
65 RO
29 RO
1)
Măsurat în următoarele condiŃii:
Codul zonal
CerinŃe de curent
U, UC
120 V AC, 60 Hz
CEL, CEK
230 V AC, 50 Hz
2)
ReferinŃa puterii de ieşire pentru faŃă, centru ,
difuzoarele surround şi difuzoarele subwoofer
în funcŃie de setările câmpului de sunet şi de
sursă, este posibil să nu existe sunet produs (de
ieşire).
Intrări
Analog
sensibilitate: 1 V/50 kohm
Digital (Coaxial)
impedanŃa: 75 ohm
Ton
Niveluri de amplificare ±10 dB, cu pas de 0.5 dB
Intervalul frecvenŃei reproduse:
28 - 20,000 Hz
SecŃiunea TUNER FM (Radio FM)
Gama de frecvenŃă
87.5 - 108.0 MHz
Antena
antena FM
Bornele antenei
75 ohm, neechilibrate
FrecvenŃa intermediară
10.7 MHz
SecŃiunea TUNER AM (Radio AM)
Gama de frecvenŃă
Modele de cod zonal
U, UC
Cu scală de căutare de 10-kHz:
530 - 1,710 kHz3)
Cu scală de căutare de 9-kHz:
531 - 1,710 kHz3)
Modele de cod zonal CEL, CEK
Cu scală de căutare de 9-kHz
531 - 1,602 kHz
Antena
antena buclă
FrecvenŃa intermediară 450 kHz
3)
PuteŃi schimba intervalul de tuning AM la 9 kHz
sau 10 kHz. După recepŃionarea oricărei staŃii
AM, închideŃi receptorul. În timp ce ŃineŃi apăsat
PRESET TUNING, apăsaŃi
. Toate staŃiile
presetate se vor şterge atunci când schimbaŃi
scala de căutare. Pentru a reseta intervalul la 10
kHz (sau 9 kHz), repetaŃi procedura..
Aspecte generale
CerinŃe de putere
Codul zonal
U, UC
CEL, CEK
Puterea de ieşire (PORT DIGITAL MEDIA)
DC OUT:
5 V, 700 mA
Consum de putere
Codul zonal
U, CEL, CEK
UC
Dimensiuni (w/h/d) (aproximative):
430 x 66.5 x 333 mm
(17 x 2 5/8 x 13 ¼ inch)
inclusiv piesele de
proiecŃie şi elementele
de control.
Masa (aproximativă) 3.6
kg (7 lb 15 oz)
SecŃiunea Difuzor
Numai HT-SF2000
• Difuzoare frontale (SS-MSP2200)
• Difuzor central (SS-CNP2200)
• Difuzoare surround (SS-SPR2200)
Difuzoare frontale:
Difuzor central:
Difuzoare surround:
UnităŃi de difuzor:
Difuzoare frontale:
Difuzoare surround
Tip incintă:
ImpedanŃa nominală:
RO
CerinŃe de curent
165 W
165 W (pentru SUA)
245 VA
(pentru CANADA)
Consum de putere (în modul standby):
0,3 W (dacă
„CONTROL” din
meniul VIDEO a fost
setat pe „CTRL OFF”
Difuzor central
3066 RO
CerinŃe de curent
120 V AC, 60 Hz
230 V AC, 50 Hz
2 căi, cu ecranare
magnetică
interval total, cu
ecranare magnetică
Gamă de frecv. completă
65 mm (2 5/8 inch)
de tip conic,
25 mm (1 inch) Balance
Dome Tweeter
65 mm (2 5/8 inch)
de tip conic
65 mm (2 5/8 inch)
de tip conic
bas reflex
3 ohm
Dimensiune (w/h/d) (Aprox.)
Difuzor frontal/ surround
92 × 538 × 74 mm
(3 5/8 × 21 1/4 × 3 inch)
300 × 1,229 (max.) ×
300 mm (11 7/8 ×
48 1/2 (max.) ×
11 7/8 inci) cu suport
Difuzoare centrale
260 × 91 × 80 mm
(10 1/4 × 3 5/8 × 3 ¼ inch)
Masa (aproximativă)
Difuzoare frontale/surround
1.1 kg (2 lb 7 oz)
2.8 kg (6 lb 3 oz) cu suport
Difuzor central
0.6 kg (1 lb 6 oz)
• Sub woofer (SS-WP2200)
Sistem difuzoare
cu ecranare magnetică
Unitate difuzoare
160 mm (6 3/8 inch)
de tip conic
Tipul incintei
bas reflex
ImpedanŃa nominală 1.5 ohmi
Dimensiuni (w/h/d) (aproximativ)
196 x 320 x 400 mm
(7 ¾ x 12 5/8 x 15 ¾ inch)
inclusiv tabloul frontal
Masa (aproximativă) 5.6 kg (12 lb 6 oz)
Numai HT-SS2000
• Difuzoare frontale (SS-MSP1200)
• Difuzor central (SS-CNP1200)
• Difuzoare surround (SS-SPR1200)
Difuzoare frontale/centrale: interval total, cu
ecranare magnetică
Difuzoare surround:
interval total
UnităŃi de difuzor:
57 mm (2 ¼ inch)
de tip conic
de tip conic
Tip incintă:
bas reflex
ImpedanŃa nominală:
3 ohm
Dimensiuni (w/h/d) (aproximativ)
Difuzoare frontale/centrale:
80 x 150 x 88 mm
(3 1/4 x 6 x 3 ½ inch)
Difuzoare centrale
250 x 85 x 88 mm
(9 7/8 x 3 3/8 x 3 ½
inch)
Masa (aproximativă)
Difuzoare frontale
0.5 kg (1 lb 2 oz)
Difuzoare centrale
0.7 kg (1 lb 9 oz)
Difuzoare surround
0.4 kg (15 oz)
• Sub woofer (SS-WP1200)
Sistem difuzoare
cu ecranare magnetică
Unitate difuzor
160 mm (6 3/8 inch)
de tip conic
Tipul incintei
bas reflex
ImpedanŃa nominală
1.5 ohm
Dimensiuni (w/h/d) (aproximativ)
200 x 382 x 337 mm
(7 7/8 x 15 1/8 x 13 3/8
inch) inclusiv tabloul
frontal
Masa (aproximativ)
4.5 kg (9 lb 15 oz)
Difuzoare incluse
Difuzoare frontale (2)
Difuzor central (1)
Difuzoare surround (2)
Subwoofer (1)
Accesorii incluse
Antenă cablu FM (1)
Antenă buclă AM (1)
Telecomandă RM-AAU017 (1)
Baterii R6 (dimensiunea AA) (2)
Optimizator microfon (ECM-AC2) (1)
Cabluri difuzor (5)
Cablu digital coaxial (1)
Pad-uri de picior
• Difuzoare
- numai HT-SS2000 (20)
- numai HT-SF2000 (4)
• Subwoofer (4)
Şuruburi (argintii) (numai HT-SS2000) (8)
Şuruburi (negre) (numai HT-SF2000) (8)
Pentru detalii despre codul zonal al componentei pe
care o utilizaŃi, consultaŃi pagina 3.
Modelul şi specificaŃiile pot fi modificate fără
notificare prealabilă.
67 RO
31 RO
Index
Cifre
2 canale 48
2CH STEREO 48
5.1 canal 13
H
A
I
AUTO CALIBRARE 25
AUTO FORMAT DIRECT
(A.F.D) 44
ALOCARE DIGITALĂ 57
IN MODE 54
B
Blu-ray disc player
Conectare 21
C
Câmpuri sonore
Resetare 49
SelecŃie 46
CD player
Conectare 18
Reluare 32
Cronometru de programare 58
HDMI
Conectare 21
M
Meniu
A.CAL 29
AUDIO 40
NIVEL 38
SUR 39
SYSTEM 42
TONE 39
TUNER 40
VIDEO 41
Mesaje de eroare 65
O
Oprirea sonorului 31
P
D
Difuzoare
Conectare 16
Instalare 13
Dolby Digital 60
DVD player
DVD recorder
Conectare 19
RO
32 RO
68
PORT DIGITAL MEDIA
Conectare 55
R
RDS 52
S
SelecŃie
Componentă 31
Câmp sonor 46
Setare iniŃială 24
Sunet Digital Cinema (DCS) 47
Super Audio CD player
Conectare 18
Reluare 32
T
TON DE TEST 30
Tuner
Conectare 23
Tuner satelit /Cutie de instalare
Conectare 19
Căutare
Automată 49
Directă 50
Pe staŃii predefinite 52
TV
Conectare 19
Conectare 19
Reluare 33
V
VCR
Conectare 19
Download PDF