Sony | RHT-G1550 | Sony RHT-G1550 Instrucţiuni de utilizare

SONY
®
Theatre Stand System
InstrucŃiuni de utilizare
RHT-G1550
©2008 Sony Corporation
4-129-923-11(1)
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul provocat de incendii
sau şocuri electrice, nu expuneŃi acest aparat
condiŃiilor de ploaie sau umezeală.
Nu instalaŃi echipamentul într-un spaŃiu restrâns, cum ar
fi o bibliotecă sau un dulap.
Pentru a preveni incendiile, nu acoperiŃi nişa de
ventilare a aparatului cu ziare, feŃe de masă, draperii,
etc. Şi nu plasaŃi lumânări aprinse pe aparat.
Pentru prevenirea incendiilor şi a pericolului de
electrocutare, nu plasaŃi pe echipament obiecte pline cu
lichid, cum ar fi vazele.
Bateriile sau echipamentele cu baterii instalate nu
trebuie expuse condiŃiilor de căldură excesivă cum ar fi
lumina directă a soarelui, foc sau altele asemenea.
Reciclarea
echipamentelor
electrice şi electronice
uzate (aplicabil în Ńările
Uniunii Europene şi în
alte Ńări din Europa de
Est cu sisteme de
colectare diferenŃiate).
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj
indică faptul că produsul respectiv nu trebuie
tratat ca un deşeu menajer. Acest produs trebuie
predat la punctele de colectare pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Asigurându-vă că debarasarea de acest produs
se realizează în mod corect, puteŃi împiedica
eventualele consecinŃe negative asupra mediului
şi sănătăŃii umane. Reciclarea materialelor
contribuie la conservarea resurselor naturale.
Pentru detalii suplimentare referitoare la
reciclarea acestui produs, contactaŃi autorităŃile
locale, serviciul local de evacuare a deşeurilor
menajere sau magazinul de la care aŃi cumpărat
produsul.
2RO
Reciclarea
acumulatorilor uzaŃi
(aplicabil în Ńările
Uniunii Europene şi în
alte Ńări din Europa de
Est cu sisteme de
colectare diferenŃiate)
Acest simbol ilustrat pe acumulator sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că acumulatorul
furnizat împreună cu acest produs nu trebuie
tratat ca un deşeu menajer. Asigurându-vă că
debarasarea de aceşti acumulatori se realizează
în mod corect, puteŃi împiedica eventualele
consecinŃe negative asupra mediului şi sănătăŃii
umane. Reciclarea materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale. În situaŃia
produselor care, ca măsură de siguranŃă, pentru
asigurarea funcŃionării continue ori pentru
integritatea datelor manevrate, necesită o
conexiune permanentă la un acumulator
încorporat, acesta din urmă trebuie înlocuit
numai de către personal specializat. Pentru a vă
asigura că acest acumulator este reciclat în mod
corespunzător, atunci când este atinsă durata
maximă de viaŃă predaŃi-l unui punct autorizat de
colectare pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice. În ceea ce priveşte toate
celelalte baterii, consultaŃi secŃiunea referitoare la
modul de înlocuire a bateriilor. PredaŃi bateriile
unui punct autorizat de colectare pentru
reciclarea bateriilor uzate. Pentru detalii
suplimentare referitoare la reciclarea acestui
produs sau acumulator, contactaŃi autorităŃile
locale, serviciul local de evacuare a deşeurilor
menajere sau magazinul de la care aŃi cumpărat
produsul.
Aviz pentru clienŃi: următoarele informaŃii
se aplică doar în cazul echipamentelor
comercializate în Ńări ce aplică directivele
UE.
Acest produs este fabricat de Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075,
Japonia. Reprezentantul Autorizat pentru EMC şi
siguranŃa produsului este Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germania. Pentru reparaŃii sau garanŃie, vă
rugăm să comunicaŃi aceste probleme la
adresele prevăzute în documentele separate de
service sau garanŃie.
Cuprins
AVERTISMENT ...................................... 4
ATENłIE ................................................ 5
PrecauŃii ................................................. 6
Caracteristici de bază .............................. 7
OperaŃiuni preliminare
Accesorii furnizate .................................. 8
Configurarea acestui suport .................... 9
Conectarea componentelor cu mufe HDMI
............................................................. 13
Conectarea componentelor fără mufe HDMI
.............................................................. 15
Configurarea ieşirii de sunet a componentei
conectate .............................................. 16
Conectarea adaptorului DIGITAL MEDIA
PORT…………………………………… 17
Setări avansate
Setări şi reglaje folosind
meniul amplificatorului ................... 36
InformaŃii suplimentare
Ghid al problemelor de funcŃionare .......
SpecificaŃii ............................................
Glosar ..................................................
Index ....................................................
40
42
44
46
OpŃiuni de redare
Index al pieselor şi butoanelor .............. 18
Vizualizarea pe televizor........................ 21
Vizualizarea celorlalte componente ....... 21
FuncŃiile tunerului
Presetarea staŃiilor radio........................ 23
Ascultarea staŃiilor radio ....................... 24
Denumirea staŃiilor presetate ................ 25
Utilizarea sistemului de date radio
(RDS)…………………………………….…26
FuncŃia surround
Utilizarea efectului surround ................. 27
Caracteristicile sincronizării
„BRAVIA”
Ce este sincronizarea „BRAVIA”? ......... 30
Pregătirea sincronizării „BRAVIA” ……….30
Vizualizarea unui DVD/disc Blu-ray …….32
(funcŃia „One-Touch Play”)
Ascultarea sunetului televizorului prin
difuzoarele suportului ………………...... 33
(Comandă audio a sistemului)
Oprirea suportului, a televizorului şi a
componentelor conectate ………….34
(Oprirea alimentării aparatului)
Utilizarea funcŃiei de economisire de
energie ………………………..………….34
3RO
AVERTISMENT
Nu vă aplecaŃi pe sau agăŃaŃi de
televizor atunci când televizorul este
amplasat pe suport.
Televizorul poate cădea pe
suport, provocând un
accident care poate
conduce la leziuni grave sau
la deces.
Nu mişcaŃi suportul cu televizorul
sau alt aparat instalat pe el.
ÎndepărtaŃi televizorul
şi alte aparate atunci
când mutaŃi suportul.
În caz contrar, suportul
se poate dezechilibra
şi cădea, provocând
leziuni grave.
EvitaŃi ca, cablul de alimentare de c.a.
(de la priză) sau cablul de conectare să
fie prins între televizor şi suport.
• Cablul de alimentare de c.a. (de la
priză) sau cablul de conectare
poate fi deteriorat, putându-se
produce incendii sau şocuri
electrice.
• La mutarea suportului, aveŃi
grijă să nu prindeŃi cablul de
alimentare de c.a. (de la
priză) sau cablul de conectare
sub suport.
Nu permiteŃi copiilor să se urce pe
suport sau să se târască între rafturi.
În cazul în care copiii se urcă pe aparat sau între
rafturi, se pot produce
leziuni grave sau chiar
deces, dacă se sparge
geamul sau dacă se
răstoarnă suportul.
4RO
Nu ŃineŃi de bază atunci când
mutaŃi suportul.
Când mutaŃi
suportul, ŃineŃi de
partea inferioară a
raftului de sus.
Dacă ŃineŃi de bază,
ca în imagine,
există pericolul să
se desprindă
secŃiunea plintei şi
să cadă suportul.
Raftul de sus
ATENłIE
Nu puneŃi pe suport obiecte calde,
precum tigăi fierbinŃi sau ceainice.
Panoul superior de sticlă se
poate
sparge,
provocând
leziuni. Sau se poate deteriora
suportul.
Suportul este proiectat doar
pentru televizorul specificat.
VerificaŃi dacă acest suport este indicat drept produs
compatibil în instrucŃiunile de utilizare ale
televizorului.
Notă cu privire la capacitatea de
încărcare
Nu amplasaŃi pe suport aparate care depăşesc
greutatea maximă specificată, după cum se arată în
ilustraŃia de mai jos. Acestea pot cădea sau se pot
sparge.
Nu vă urcaŃi pe
suport.
PuteŃi cădea, sau se
poate sparge geamul,
provocând leziuni.
ObservaŃii cu privire la instalare
Nu spuneŃi panoul superior de sticlă
unor
şocuri
excesive.
Acest suport foloseşte
geam prevăzut cu un
film anti-spargere, dar
tot trebuie să aveŃi
grijă. Dacă se sparge
geamul, bucăŃile de
sticlă pot provoca leziuni, deci respectaŃi precauŃiile
de mai jos.
• Nu loviŃi geamul şi nu aruncaŃi pe el obiecte
ascuŃite. EvitaŃi şocurile excesive.
• Nu zgâriaŃi şi nu loviŃi geamul cu obiecte ascuŃite.
• La instalarea unei componente, nu o izbiŃi de
partea superioară a panoului superior de sticlă.
Nu folosiŃi panoul superior de sticlă
dacă acesta este spart.
• AveŃi grijă să nu vă prindeŃi mâna sau degetele între
televizor şi suport.
• Pentru ca suportul să nu se deterioreze, respectaŃi
următoarele indicaŃii:
- InstalaŃi suportul pe o suprafaŃă solidă şi plată.
- Dacă instalaŃi suportul pe o suprafaŃă moale, de
exemplu o saltea, puneŃi mai întâi o planşetă sub
suport.
- Nu instalaŃi suportul într-un loc expus luminii
solare directe sau în apropierea unui radiator.
- Nu instalaŃi suportul în locuri foarte calde sau
umede, sau în exterior.
• La mutarea suportului trebuie să participe cel puŃin
două persoane. MutaŃi suportul doar după ce aŃi
mutat televizorul. În caz contrar, televizorul poate
cădea de pe suport, provocând leziuni grave. Nu
ŃineŃi suportul de grilaj, deoarece acesta se poate
desprinde de suport, provocând leziuni grave. AveŃi
grijă să nu vă prindeŃi degetele atunci când mutaŃi
suportul.
Nu folosiŃi panoul superior de sticlă dacă acesta este
spart. Panoul superior de sticlă se poate sparge,
provocând leziuni.
5RO
PrecauŃii
Cu privire la funcŃionare
Cu privire la siguranŃă
Înainte de a conecta alte componente, opriŃi suportul
şi scoateŃi-l din priză.
• Nu puneŃi pe suport obiecte nespecificate, precum
vaze cu flori sau oale de lut.
• Nu aduceŃi modificări suportului.
• Dacă în suport cad obiecte străine, solide, sau
lichide, scoateŃi suportul din priză şi dispuneŃi
verificarea lui de către personal calificat, înainte de a
îl utiliza din nou.
Cu privire la sursele de alimentare
• Înainte de a opera suportul verificaŃi ca tensiunea de
operare să fie aceeaşi cu sursa dvs. de energie.
Tensiunea de operare este indicată pe plăcuŃa de pe
spatele suportului.
• Suportul rămâne sub tensiune chiar şi atunci când
este oprit, atât timp cât ştecherul cordonului de
alimentare rămâne introdus în priză.
• Dacă suportul nu este utilizat o perioadă mai mare
de timp, deconectaŃi-l de la priza de perete. Pentru a
scoate din priză cablul de alimentare de CA, apucaŃi
bine ştecărul; nu trageŃi de cordon.
• Un picior al ştecărului este mai lat decât celălalt, din
motive de siguranŃă, şi va intra în priza de perete
într-un singur fel. Dacă nu puteŃi introduce ştecărul
complet în priză, contactaŃi distribuitorul.
• Cordonul de alimentare de CA (de la reŃea) trebuie
înlocuit doar la un centru de service autorizat.
• InstalaŃi acest suport astfel încât cordonul de
alimentare să poată fi scos cu uşurinŃă din priza de
perete în caz de necesitate.
Cu privire la amplasare
Cu privire la curăŃare
CurăŃaŃi suportul, panoul şi butoanele cu o lavetă
moale, umezită uşor cu o soluŃie slabă de detergent.
Nu utilizaŃi nici un fel de burete abraziv, praf de
curăŃat, sau solvenŃi cum ar fi alcoolul sau neofalina.
Dacă aveŃi întrebări sau probleme cu privire la
suport, vă rugăm să consultaŃi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Drepturile de autor
Acest suport integrează sistemele Dolby* Digital şi
Pro Logic Surround şi sistemul DTS** Digital
Surround.
* Fabricat sub licenŃă Dolby Laboratories.
„Dolby”, „Pro Logic” şi simbolul dublu-D sunt
mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.
** Fabricat sub licenŃă conform Brevetului S.U.A.,
numerele: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380;
5.978.762; 6.487.535 şi alte brevete din S.U.A. sau
la nivel mondial, emise sau în curs de publicare.
DTS şi DTS Digital Surround sunt mărci
înregistrate, iar logo-urile şi simbolul DTS sunt
mărci înregistrate ale DTS, Inc. © 1996-2007 DTS,
Inc. Toate drepturile rezervate.
Acest suport înglobează tehnologia HDMITM („HighDefinition
Multimedia
Interface”:
InterfaŃă
multimedia de înaltă definiŃie).
• AsiguraŃi o ventilaŃie adecvată, pentru a preveni
creşterea temperaturii în interiorul suportului şi a
prelungi durata de viaŃă a acestuia.
• AveŃi grijă atunci când amplasaŃi suportul pe
suprafeŃe tratate special (de exemplu cu ceară, ulei,
lustruite), deoarece suprafaŃa se poate păta sau
decolora.
• Podeaua poate suferi deteriorări dacă sub picioarele
suportului se acumulează nisip, gunoi, etc.
6RO
HDMI, logo-ul HDMI şi High-Definition Multimedia
Interface sunt mărci comerciale sau mărci
înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
„BRAVIA” este o marcă înregistrată a Sony
Corporation.
„PlayStation” este o marcă înregistrată a Sony
Computer Entertainment Inc.
Caracteristici principale
Conexiune simplă cu HDMI
Cablurile sunt încurcate.
Conexiuni simple (pagina 13)
Operare simplă cu o singură telecomandă pentru televizor (sincronizare
„BRAVIA”)
Telecomenzi separate pentru fiecare componentă.
OperaŃiuni comasate pe aceeaşi
telecomandă (pagina 30)
Configurarea rapidă a modului Surround
Am nevoie de multe cabluri şi difuzoare.
Despre sistemul S-Force PRO Front
Surround
Sony se implică de multă vreme în tehnologia
surround (şi în vasta cantitate de date acustice
acumulate drept rezultat), ceea ce a condus la
dezvoltarea unei metode complet noi de prelucrare
şi a unui DSP avansat, pentru rezolvarea acestei
probleme într-un mod eficient. Acest sistem se
numeşte S-Force PRO Front Surround. În
comparaŃie cu tehnologiile de front surround
anterioare, S-Force PRO Front Surround
reproduce distanŃa şi spaŃiul într-un mod mai
convingător, cu o impresie reală de sunet
surround, fără a mai trebui utilizate difuzoare de
spate.
Configurare simplă cu sistemul S-Force PRO
Front Surround
Zona recomandată de sunet surround
PuteŃi asculta sunet surround în zonele în care
sunetul este diseminat conform ilustraŃiei.
7RO
OperaŃiuni preliminare
Accesorii furnizate
VerificaŃi ca pachetul să conŃină următoarele
accesorii
Introducerea bateriilor în
telecomandă
PuteŃi controla suportul cu ajutorul telecomenzii
furnizate. IntroduceŃi două baterii R6
(dimensiune AAA) , respectând concordanŃa
dintre marcajele + şi - de pe baterii cu cele din
interiorul compartimentului bateriilor.
Cablu optic (1 m) (1)
Telecomandă (RM-ANU032) (1)
Baterii R6 (mărime AA) (2)
Şurub pentru banda de susŃinere (1)
Legături pentru cabluri (2)
Antenă-fir pentru FM (1)
Antenă-cadru pentru AM (1)
InstrucŃiuni de utilizare (1)
Note
• Nu lăsaŃi telecomanda în locuri extrem de
calde sau cu umiditate excesivă.
• Nu utilizaŃi o baterie nouă împreună cu una
uzată.
• Nu lăsaŃi să scape în interiorul carcasei
telecomenzii nici un corp străin, în particular
atunci când înlocuiŃi bateriile.
• Nu expuneŃi senzorul de infraroşu în bătaia
directă a soarelui ori a unei surse luminoase.
Acest lucru poate provoca defectarea
aparatului.
• Dacă nu utilizaŃi telecomanda pentru o
perioadă de timp mai îndelungată, scoateŃi
bateriile din telecomandă pentru a evita
defecŃiunile
provocate
de
scurgerea
electrolitului din baterii şi de corodare.
8RO
Configurarea acestui suport
Despre poziŃia de instalare
InstalaŃi suportul după ce aŃi conectat la el
toate componentele.
InstalaŃi suportul la o distanŃă de cel puŃin 5 cm
de perete.
Această măsură previne disiparea căldurii şi
căderea televizorului.
Prevenirea răsturnării
televizorului
FixaŃi televizorul, ca măsură de protecŃie. Dacă
aveŃi un televizor Sony LCD realizaŃi
următoarele acŃiuni, ca măsură de protecŃie.
Peste 5 cm
Notă
• AveŃi grijă să nu vă prindeŃi degetele
atunci când instalaŃi suportul.
Bandă de
susŃinere
1 AmplasaŃi televizorul pe suport.
Televizorul trebuie amplasat în centrul
suportului, aliniind marginea din spate a
bazei televizorului cu marginea din spate a
suportului.
2 FixaŃi bine banda de susŃinere de
televizor.
Banda de susŃinere este ataşată în spatele
suportului. AmplasaŃi vârful benzii de
susŃinere pe televizor, apoi introduceŃi şi
strângeŃi şurubul pentru banda de susŃinere
(furnizat), folosind o monedă, etc.
3 TrageŃi banda de susŃinere înspre
televizor, pentru a fixa televizorul pe
suport.
continuare ____
9RO
Conectarea antenei-cadru pentru
AM
3 ConectaŃi cablurile la bornele antenei
pentru AM.
Cablurile pot fi conectate la orice bornă.
Forma şi lungimea antenei sunt proiectate
pentru recepŃionarea de semnare AM. Nu
demontaŃi sau dezasamblaŃi antena.
1 ScoateŃi doar partea cadrului din
suportul de plastic.
2 ConfiguraŃi antena-cadru pentru AM.
IntroduceŃi cablurile împingând în jos clema
pentru borne.
IntroduceŃi până
la această parte.
Notă
• Nu amplasaŃi antena-cadru pentru AM lângă
sistem sau lângă altă componentă AV,
deoarece se pot produce interferenŃe.
Sfat util
• ReglaŃi direcŃia antenei-cadru pentru AM
pentru un sunet AM optim.
4 AsiguraŃi-vă că antena-cadru pentru AM
este conectată bine, trăgând uşor de ea.
10RO
Conectarea antenei-fir pentru FM
Legarea cablurilor
Conectarea antenei-fir pentru FM la mufa
COAXIAL (coaxială) de 75 Ω
PuteŃi lega toate cablurile de legătură ale
suportului şi ale celorlalte componente folosind
legăturile pentru cabluri (furnizate).
1 ConectaŃi componentele la suport.
Pentru mai multe detalii, consultaŃi paginile
13-17.
2 IntroduceŃi o legătură de cablu
(furnizată) în fiecare din cele două orificii
din spatele suportului, până ce se
anclanşează în poziŃie.
Antenă-fir pentru FM
(furnizată împreună cu
aparatul)
Mufă coaxială de 75 Ω
Note
• AsiguraŃi-vă că aŃi întins antena-fir pentru FM
pe întreaga lungime.
• După conectarea antenei-fir pentru FM,
încercaŃi pe cât posibil să o menŃineŃi în
poziŃie orizontală.
Sfat util
• Dacă recepŃia FM este de slabă calitate,
utilizaŃi un cablu coaxial cu impedanŃa de 75
ohmi (trebuie procurat separat, nu se livrează
împreună cu aparatul), pentru a conecta
aparatul la o antenă exterioară pentru FM,
aşa cum este prezentat în imaginea de mai
jos.
Legătura pentru cabluri
3 LegaŃi cablurile, apoi introduceŃi capătul
legăturii prin fanta acesteia.
Antenă exterioară pentru FM
Partea din spate a suportului
continuare ____
11RO
4 StrângeŃi legătura pentru cablu trăgând
de capătul acesteia.
Pentru a desface legătura
1 ÎmpingeŃi maneta legăturii pentru cablu.
2 În timp ce împingeŃi maneta, trageŃi legătura
pentru cablu din fantă.
Pentru a scoate legătura pentru
cabluri din spatele suportului
1 ApucaŃi cele două lamele ale legăturii.
2 În timp ce apucaŃi lamelele, trageŃi de
legătura pentru cablu.
12RO
Conectarea componentelor cu mufe HDMI
Vă recomandăm să conectaŃi componentele la
suport folosind un cablu HDMI. Cu ajutorul
tehnologiei HDMI vă puteŃi bucura în mod
simplu de sunet şi imagini de înaltă calitate.
Totuşi, nu puteŃi asculta sunetul de la
televizor prin suport, doar având o
conexiune HDMI. Ieşirea audio a
televizorului trebuie conectată la intrarea
audio a suportului, folosind un cablu optic
sau un cablu audio, pentru a putea asculta
sunetul de la televizor prin suport.
OperaŃiile se simplifică dacă utilizaŃi
componente compatibile Sony „BRAVIA” şi
urmaŃi instrucŃiunile din secŃiunea
„Caracteristicile sincronizării „BRAVIA””
(pagina 30).
ConectaŃi cablul de alimentare de CA
(alimentare de la reŃea) după ce aŃi terminat de
conectat toate componentele la suport.
Monitor TV, proiector, etc.
Semnal audio
Semnal audio/video
sau
Semnal
audio/video
Tuner satelit, tuner pentru
televiziune prin cablu, etc.
Cablu HDMI (nefurnizat)
Cablu optic (furnizat)
Cablu audio (nefurnizat)
Semnal
audio/video
DVD player (recorder), etc.
Semnal
audio/video
Player (recorder) pentru discuri Blu-ray,
„PlayStation 3”, etc.
: Flux de semnal
continuare______
13RO
Sfat util
• Chiar dacă suportul este oprit (modul de
standby activ) semnalul HDMI se va transmite
de la componenta conectată la televizor prin
conexiunea HDMI. PuteŃi vizualiza şi asculta
prin televizor imaginile şi sunetul de la
componentă.
Note
• Mufa HDMI are prioritate atunci când
conectaŃi componenta la suport, folosind
simultan INPUT OPT (intrare optică), INPUT
COAX (intrare coaxială) şi HDMI.
• Mufa INPUT OPT (intrare optică) are prioritate
atunci când conectaŃi ieşirea audio a
televizorului şi la mufa INPUT OPT (intrare
optică) şi la mufa INPUT ANALOG (intrare
analogică) de pe suport.
Note despre conexiunile HDMI
• PuteŃi vizualiza imagini de înaltă calitate dacă
utilizaŃi un cablu HDMI cu logo HDMI. Vă
recomandăm folosirea unui cablu HDMI Sony.
• VerificaŃi configurarea componentei conectate
dacă imaginea este proastă sau dacă nu se
transmite sunet printr-o componentă
conectată cu ajutorul cablului HDMI.
• Semnalele audio (frecvenŃa de eşantionare,
lungime biŃilor, etc.) transmise printr-o mufă
HDMI pot fi suprimate de componenta
conectată.
• Sunetul poate fi întrerupt când este modificată
frecvenŃa de eşantionare sau numărul de
canale ale semnalelor de ieşire audio de la
componenta de redare.
• În cazul în care componenta conectată nu
este compatibilă cu tehnologia de protecŃie a
drepturilor de autor (HDCP), imaginea şi/sau
sunetul de la mufa HDMI OUT (Ieşire HDMI)
pot fi transmise distorsionat sau pot să nu fie
transmise deloc.
În acest caz, verificaŃi specificaŃia
componentei conectate.
• Nu vă recomandăm să folosiŃi un cablu de
conversie HDMI-DVI.
• Indiferent de intrarea selectată pentru
suport, semnalele video de la mufa de
intrare HDMI (BD, DVD sau SAT) selectată
ultima dată sunt transmise prin mufa HDMI
TV OUT (ieşire TV HDMI).
14RO
Conectarea componentelor fără mufe HDMI
La conectarea unui DVD player (recorder),
acordor satelit, „PlayStation 2”, etc., fără mufe
HDMI, conectaŃi mufa de semnal video direct la
televizor, iar mufa de semnal audio la suport,
folosind mufa INPUT OPT (intrare optică) sau
INPUT COAX (intrare coaxială).
În acest caz, nu este necesar să conectaŃi
toate cablurile. ConectaŃi cablurile audio
conform mufelor componentelor.
Ultima dată conectaŃi cablul de alimentare de
CA (alimentare de la reŃea)
Monitor TV, proiector, etc.
Semnal
audio
Semnal video
sau
Semnal video
sau
Semnal audio
Semnal video
Tuner satelit, tuner pentru televiziune prin cablu, etc.
Semnal audio
Semnal video
DVD player (recorder), „PlayStation 2”, etc.
: Flux de semnal
Cablu optic (nefurnizat)
Cablu optic (furnizat)
Cablu audio (nefurnizat)
Cablu coaxial digital (nefurnizat)
continuare ______
15RO
Note
• ConfiguraŃi opŃiunea „CTRL:HDMI” (Comandă
HDMI) pe „OFF” (Dezactivat) în meniul AMP al
suportului atunci când conectaŃi componente
fără mufe HDMI (pagina 32).
Chiar dacă opŃiunea „CTRL:HDMI" este setată
pe „ON” (Activat), puteŃi utiliza un video
recorder, etc.,fără canale surround, conectând
mufele de ieşire audio şi video direct la
televizor, în loc să le conectaŃi la suport.
• Mufa INPUT OPT (intrare optică) are
prioritate atunci când conectaŃi ieşirea audio a
televizorului şi la mufa INPUT OPT (intrare
optică) şi la mufa INPUT ANALOG (intrare
analogică) de pe suport.
16RO
Configurarea ieşirii de sunet
a componentei conectate
În funcŃie de setările ieşirii audio ale
componentei conectate, sunetul poate fi
transmis doar în format de sunet cu 2 canale.
În acest caz, configuraŃi componenta conectată
pentru a transmite sunetul în formatul de sunet
cu canale multiple (PCM, DTS, Dolby Digital).
Pentru mai multe detalii cu privire la setările de
ieşire audio, consultaŃi instrucŃiunile de utilizare
furnizate împreună cu componenta conectată.
Conectarea adaptorului DIGITAL MEDIA PORT
PuteŃi asculta sunetul de la componenta
conectată la suport, prin conectarea unui
adaptor DIGITAL MEDIA PORT.
Ultima dată conectaŃi cablul de alimentare de
CA (alimentare de la reŃea)
: Flux de semnal
Adaptor DIGITAL MEDIA PORT
Note
• Nu conectaŃi sau deconectaŃi adaptorul
DIGITAL MEDIA PORT în timp ce suportul
este pornit.
• La conectarea adaptorului DIGITAL MEDIA
PORT asiguraŃi-vă că, conectorul este introdus
cu săgeata înspre săgeata de pe mufa
DMPORT. Pentru a desprinde adaptorul
DIGITAL MEDIA PORT, apăsaŃi şi ŃineŃi apăsat
butonul
, apoi trageŃi conectorul.
17RO
OpŃiuni de redare
Index al pieselor şi butoanelor
Pentru mai multe informaŃii, consultaŃi paginile indicate în paranteze.
Afişajul panoului frontal
Butoanele şi indicatorul panoului frontal
Butoanele şi indicatorul panoului frontal
1 Indicator „POWER / ACTIVE STANDBY"
(Pornit / mod standby activ)
2
Se aprinde după cum urmează:
Verde:
Suportul este pornit.
Maro gălbui (chihlimbar): FuncŃia de comandă
HDMI operează, iar
suportul este oprit.
Oprit:
Suportul este oprit, iar
funcŃia de comandă
HDMI nu operează.
3 „INPUT SELECTOR” (Selectorul de
intrare)
ApăsaŃi acest buton pentru a selecta sursa
de intrare pentru redare. De fiecare dată
când apăsaŃi butonul, sursa de intrare se
schimbă ciclic, astfel:
(pornire/standby)
ApăsaŃi acest buton pentru a porni sau a
opri suportul.
4 „VOLUME +/-” (Volum +/-)
ApăsaŃi acest buton pentru a regla volumul.
18RO
Ecranul panoului frontal
Despre indicaŃiile afişate pe ecranul panoului frontal
1 Indicatorii de format audio
Se aprind în funcŃie de formatul audio
decodificat.
2 „SLEEP” (Adormire) (39)
Clipeşte când este activată funcŃia Sleep
Timer.
3 „TUNED” (Acordat) (23)
Se aprinde la recepŃionarea unei staŃii radio.
4 HDMI (13, 41)
Se aprinde la utilizarea unui echipament
HDMI.
5 ST/MONO (23)
Se aprinde în funcŃie de tipul staŃiei radio:
stereo sau monofonic.
6 COAX/OPT (coaxial/optic)
Se aprinde în funcŃie de cablul utilizat.
7
(senzorul de infraroşu) (41)
ÎndreptaŃi telecomanda către acest punct.
8 „MUTING” (Reducerea volumului la zero)
Se aprinde când sunetul este oprit.
9 Zona de afişare a mesajelor
Afişează volumul, sursa de intrare selectată,
semnalul de intrare audio, etc.
10 „NIGHT” (Noapte) (29)
Se aprinde în modul „NIGHT” (Noapte).
continuare ____
19RO
9 „SOUND FIELD +/–" (CÂMP DE SUNET)
ApăsaŃi acest buton pentru a selecta câmpul de
sunet (pagina 27).
10 „VOLUME +/-” (VOLUM +/-)
ApăsaŃi acest buton pentru a regla volumul.
11 „MUTING” (REDUCEREA VOLUMULUI LA
ZERO)
ApăsaŃi acest buton pentru a dezactiva sunetul.
12 „NIGHT” (NOAPTE)
ApăsaŃi acest buton pentru a activa funcŃia
pentru modul „NIGHT” (Noapte) (pagina 29).
13 „PRESET +/–” (PRESETARE +/-)
Se apasă pentru a selecta o staŃie radio de
presetare (pagina 24).
Telecomanda
14
Butoane pentru operarea acestui
suport
1
(pornire/standby)
ApăsaŃi acest buton pentru a porni sau a opri
suportul.
2 „LEVEL” (NIVEL)
ApăsaŃi acest buton pentru a regla nivelul
difuzorului central şi al sub-woofer-ului. Această
setare se aplică tuturor câmpurilor de sunet.
3 „AMP MENU” (MENIU AMP)
ApăsaŃi acest buton pentru a afişa meniul
suportului (pagina 36).
4
sau
ApăsaŃi
setările.
sau
pentru a selecta
ApăsaŃi apoi
pentru a introduce selecŃia.
„RETURN” (REVENIRE)
Se apasă acest buton pentru a reveni la meniul
anterior.
15 „DISPLAY” (AFIŞARE)
Se apasă acest buton pentru a comuta
informaŃiile de pe ecranul panoului frontal.
16 „INPUT SELECTOR +/-” (SELECTORUL DE
INTRARE +/-)
Se apasă acest buton pentru a selecta o sursă
de intrare, precum tuner-ul, sau altă componentă
conectată. De fiecare dată când apăsaŃi butonul,
sursa de intrare se schimbă ciclic, astfel:
Butoane pentru operarea unei
componente conectate prin
conexiunea DMPORT
4
sau
ApăsaŃi acest buton pentru a selecta un element
din meniu şi a introduce selecŃia.
5 „MENU” (MENIU)
ApăsaŃi acest buton pentru a afişa MENIUL.
7
ApăsaŃi acest buton în timpul redării pentru a
derula discul înapoi sau înainte.
8
5 „MENU” (MENIU)
ApăsaŃi acest buton pentru a preseta o staŃie
radio sau pentru a denumi staŃia presetată
(pagina 23, 25).
6 „DIMMER” (ÎNTUNECARE)
ApăsaŃi acest buton pentru a selecta strălucirea
afişajului panoului frontal, ce poate fi reglată la
oricare dintre cele 2 nivele disponibile.
7 „TUNING +/-” (ACORD +/-)
ApăsaŃi acest buton pentru a selecta o staŃie radio
(pagina 23, 24).
20RO
(redare)/ (pauză)/ (stop)
Butoane pentru modul de redare.
13
Se apasă acest buton pentru a sări de la un capitol
la altul.
14
„RETURN” (REVENIRE)
Se apasă acest buton pentru a reveni la meniul
anterior.
15 „DISPLAY” (AFIŞARE)
Se apasă acest buton pentru a selecta setarea
afişajului panoului frontal.
Vizualizarea pe televizor
Vizualizarea altor
componente
1 PorniŃi televizorul şi alegeŃi un program.
Pentru mai multe detalii consultaŃi
instrucŃiunile de utilizare ale televizorului.
2 PorniŃi suportul
3 ApăsaŃi în mod repetat
„INPUT
SELECTOR” + sau - (Selectorul de
intrare +/-) până ce pe ecranul panoului
frontal apare „TV”.
4 ReglaŃi volumul apăsând „VOLUME +/-”
(Volum +/-).
Sfat util
• Sunetul poate fi emis prin difuzorul
televizorului. În acest caz, reduceŃi la minim
volumul difuzorului televizorului.
Vizualizarea prin tunerul satelit
1 PorniŃi televizorul.
Pentru mai multe detalii consultaŃi
instrucŃiunile de utilizare ale televizorului.
2 PorniŃi tunerul satelit şi suportul.
3 ApăsaŃi în mod repetat „INPUT
SELECTOR” + sau - (Selectorul de
intrare +/-) până ce pe ecranul panoului
frontal apare „SAT”.
4 SchimbaŃi intrarea televizorului.
Pentru mai multe detalii consultaŃi
instrucŃiunile de utilizare ale televizorului.
5 ReglaŃi volumul apăsând „VOLUME +/-”
(Volum +/-).
continuare ____
21RO
Sfat util
• Sunetul poate fi emis prin difuzorul
televizorului. În acest caz, reduceŃi la minim
volumul difuzorului televizorului.
Vizualizarea unui disc Blu-ray,
DVD, a unor echipamente
„PlayStation 2” sau „PlayStation
3”
1 PorniŃi televizorul.
2 PorniŃi player-ul (recorder-ul) pentru
discuri Blu-ray, DVD, echipamentele
„PlayStation2" sau „PlayStation 3" şi
suportul.
3 ApăsaŃi în mod repetat
„INPUT
SELECTOR” + sau - (Selectorul de intrare
+/-) până ce pe ecranul panoului frontal
apare „BD” sau „DVD”.
4 SchimbaŃi intrarea televizorului.
Pentru mai multe detalii consultaŃi
instrucŃiunile de utilizare ale televizorului.
5
RulaŃi discul.
Sfat util
• Chiar dacă rulaŃi în formatul Dolby True HD,
Dolby Digital Plus sau DTS HD cu o
componentă conectată compatibilă cu aceste
formate de sunet, suportul le acceptă ca
Dolby Digital sau DTS. Când redaŃi aceste
formate de sunet de înaltă calitate, setaŃi
componenta conectată pentru a transmite
sunetul în format cu canale multiple PCM,
dacă este posibil.
Utilizarea unei componente
conectate prin conexiunea
DMPORT
1 ApăsaŃi în mod repetat
„INPUT
SELECTOR” + sau - (Selectorul de intrare
+/-) până ce pe ecranul panoului frontal
apare „DMPORT”.
2 ÎncepeŃi redarea componentei conectate.
22RO
Sfat util
• PuteŃi asculta sunet la o calitate optimă de la
componentele audio portabile, în orice câmp
de sunet, cu excepŃia celui „STANDARD”, pe
lângă efectul sistemului „Portable Audio
Enhancer” (Dispozitiv portabil pentru
accentuarea sunetului).
Note
• Atunci când conectaŃi mufa de ieşire video a
adaptorului DIGITAL MEDIA PORT la mufa de
intrare video a televizorului, setaŃi
„CTRL:HDMI" (Comandă:HDMI) pe „OFF"
(Dezactivat) în meniul AMP al suportului
(pagina 32). Imaginile unei componente
conectate la adaptorul DIGITAL MEDIA PORT
nu vor fi redate pe televizor dacă setarea
„CTRL:HDMI” (Comandă:HDMI) este „ON”
(Activat).
• Pentru a asculta sunet de la o componentă
fără a afişa imagini în timp ce setarea
„CTRL:HDMI” (Comandă:HDMI) este „ON”
(Activat), mai întâi opriŃi televizorul, apoi
resetaŃi suportul.
Dacă porniŃi mai întâi suportul şi apoi opriŃi
televizorul, toate componentele conectate la
televizor vor fi oprite din cauza funcŃiei
Comandă HDMI.
5 ApăsaŃi
FuncŃiile tunerului
Presetarea staŃiilor radio
PuteŃi preseta 20 de staŃii FM. Înainte de
realizarea acordării, asiguraŃi-vă că aŃi dat
volumul la minim.
.
Pe ecranul panoului frontal apare un
număr configurat în prealabil.
6 ApăsaŃi
pentru a selecta numărul
pre-configurat pe care îl doriŃi.
7 ApăsaŃi
.
Pe ecranul panoului frontal apare indicaŃia
„COMPLETE” (Finalizat), iar staŃia s-a
memorat.
8 ApăsaŃi „MENU” (Meniu).
9 RepetaŃi paşii de la 2 la 8 pentru a
memora alte staŃii.
1 ApăsaŃi în mod repetat „INPUT SELECTOR” +
sau - (Selectorul de intrare +/-) până ce pe
Pentru a modifica numărul configurat
în prealabil
ecranul panoului frontal apare „FM”.
PorniŃi din nou de la Pasul 3.
2 ApăsaŃi şi ŃineŃi apăsat butonul „TUNING” +
sau - (Acord +/-)până ce începe scanarea
automată.
Scanarea se opreşte atunci când suportul ajunge
la o staŃie radio. Pe ecranul panoului frontal se
aprind indicaŃiile „TUNED” (Acordat) şi „ST"
(pentru programele stereo). Pentru programele
monofonice se aprinde „MONO”.
3 ApăsaŃi „MENU” (Meniu).
4 ApăsaŃi în mod repetat
până ce pe
ecranul panoului frontal apare „MEMORY”
(Memorie).
23RO
Ascultarea staŃiilor radio
Mai întâi presetaŃi staŃiile radio în memoria
suportului (consultaŃi secŃiunea „Presetarea
staŃiilor de radio” (pagina 23)).
Pentru a asculta staŃii radio care
nu au fost presetate
FolosiŃi acordarea manuală sau automată la
Pasul 2.
Pentru acordare manuală, apăsaŃi în mod
repetat „TUNING” + sau - (Acordare +/-).
Pentru acordare automată, apăsaŃi şi ŃineŃi
apăsat butonul „TUNING” + sau - (Acordare +/). Acordarea automată se opreşte atunci când
suportul ajunge la o staŃie radio. Pentru a opri
manual acordarea automată, apăsaŃi
„TUNING” + sau - (Acordare +/-).
Dacă un program FM se aude cu
distorsiuni
Dacă un program FM se aude cu distorsiuni,
puteŃi selecta recepŃie monofonică. Nu se va
produce niciun efect stereo, dar se va
îmbunătăŃi recepŃia.
1 ApăsaŃi „MENU” (Meniu).
2 ApăsaŃi în mod repetat
până ce pe
ecranul panoului frontal apare „FM MODE”
(Mod FM), apoi apăsaŃi
sau
3 ApăsaŃi
pentru a selecta „MONO”.
• STEREO: RecepŃie stereo.
• MONO: RecepŃie monofonică.
1 ApăsaŃi în mod repetat
„INPUT
SELECTOR” + sau - (Selectorul de intrare
+/-) până ce pe ecranul panoului frontal
apare „FM” sau „AM”.
Se va trece pe ultima staŃie recepŃionată.
2 ApăsaŃi în mod repetat
„PRESET” + sau
- (Presetare +/-) pentru a selecta staŃia
presetată.
De fiecare dată când apăsaŃi butonul,
suportul trece pe o staŃie presetată.
3 ReglaŃi volumul apăsând „VOLUME +/-”
(Volum +/-).
Pentru a opri radio-ul
ApăsaŃi
pentru a opri suportul.
Pentru a trece pe altă funcŃie, apăsaŃi „INPUT
SELECTOR” – sau – (Selector de intrare +/-).
24RO
4 ApăsaŃi
S-a realizat configurarea.
5 ApăsaŃi „MENU” (Meniu).
Sfat util
• ReorientaŃi antena-fir FM (furnizată cu
aparatul) pentru a îmbunătăŃi recepŃia.
Denumirea staŃiilor presetate
PuteŃi introduce un nume pentru staŃiile presetate.
Aceste nume (de exemplu, „XYZ”) apar pe ecranul
panoului frontal la selectarea unei staŃii radio. Pentru
fiecare staŃie presetată se poate introduce un singur
nume.
1 ApăsaŃi în mod repetat „INPUT SELECTOR” +
sau - (Selectorul de intrare +/-) până ce pe
ecranul panoului frontal apare „FM” sau „AM”.
Se va trece pe ultima staŃie recepŃionată.
2 ApăsaŃi în mod repetat „PRESET” + sau -
Vizualizarea numelui sau frecvenŃei
staŃiei pe ecranul panoului frontal
Atunci când suportul este configurat pe „FM”
sau „AM”, puteŃi verifica frecvenŃa folosind
ecranul panoului frontal.
ApăsaŃi „DISPLAY” (Afişare).
De fiecare dată când apăsaŃi „DISPLAY”
(Afişare), numele şi frecvenŃa staŃiei sunt
afişate alternativ pe ecranul panoului frontal.
Sfaturi utile
• Se afişează numele staŃiei dacă aŃi introdus
un nume pentru o staŃie presetată.
• FrecvenŃa de pe ecranul panoului frontal trece
pe numele staŃiei după câteva secunde.
(Presetare +/-) pentru a selecta staŃia presetată
pentru care vreŃi să creaŃi un nume.
3 ApăsaŃi „MENU” (Meniu).
4 ApăsaŃi în mod repetat
până ce pe
ecranul panoului frontal apare „Name In?”
(Introducere nume?).
5 ApăsaŃi .
6 CreaŃi un nume folosind butoanele
ApăsaŃi
.
pentru a selecta un caracter, apoi
apăsaŃi
pentru a deplasa cursorul în
următoarea poziŃie. Numele unei staŃii radio
poate fi format din litere, cifre şi alte simboluri.
Dacă introduceŃi un caracter greşit
ApăsaŃi în mod repetat
până ce caracterul
pe care doriŃi să îl modificaŃi începe să clipească
apoi apăsaŃi
pentru a selecta caracterul
dorit.
7 ApăsaŃi
.
Pe ecranul panoului frontal apare indicaŃia
„COMPLETE” (Finalizat), iar numele staŃiei
s-a memorat.
8 ApăsaŃi „MENU” (Meniu).
Sfat util
• PuteŃi verifica frecvenŃa pe ecranul panoului frontal
apăsând în mod repetat „DISPLAY” (Afişare) (pagina
25).
25RO
Utilizarea sistemului de date
radio (RDS)
Ce reprezintă sistemul de date
radio?
Sistemul de date radio (RDS) este un serviciu
de difuziune care permite staŃiilor radio să
transmită informaŃii suplimentare în acelaşi
timp cu semnalul programului obişnuit. Acest
acordor oferă facilităŃi RDS utile, cum ar fi
afişarea numelui staŃiei radio. Serviciul RDS
este disponibil doar pentru staŃiile FM.*
Notă
• RDS poate funcŃiona necorespunzător dacă
staŃia recepŃionată nu transmite un semnal
RDS de calitate, sau dacă intensitatea
semnalului recepŃionat este scăzută.
* Nu toate staŃiile redio RDS asigură servicii
RDS şi nu toate oferă aceleaşi tipuri de
servicii. Dacă nu sunteŃi familiarizaŃi cu
sistemul RDS, solicitaŃii detalii despre
serviciile RDS oferite de staŃiile locale de
radio din regiunea dumneavoastră.
RecepŃionarea informaŃiilor RDS
SelectaŃi pur şi simplu o staŃie radio din
banda FM.
Dacă aparatul este acordat pe frecvenŃa unei
staŃii radio care asigură şi servicii RDS, pe
ecranul panoului frontal va fi afişat numele
staŃiei*.
* Dacă nu este recepŃionată transmisia RDS,
numele staŃiei nu va apărea pe ecranul
panoului frontal.
Sfat util
• Când se afişează numele unei staŃii, puteŃi
verifica frecvenŃa apăsând „DISPLAY” (Afişare)
în mod repetat).
26RO
FuncŃia surround
Utilizarea efectului surround
Selectarea câmpului de sunet
Acest suport poate crea sunet surround în format cu canale multiple. PuteŃi selecta unul dintre
câmpurile de sunet ale suportului, pre-programate şi optimizate.
ApăsaŃi „SOUND FIELD +/–" (CÂMP DE SUNET +/-)
Pe ecranul panoului frontal apare câmpul de sunet curent.
De fiecare dată când apăsaŃi butonul „SOUND FIELD +/-” (Câmp de sunet +/-), afişajul se
schimbă în mod ciclic, astfel:
continuare ____
27RO
Câmpuri de sunet disponibile
Sursa corespunzătoare
Toate
Sursă video
Câmpul de sunet
STANDARD
MOVIE* (Film)
DRAMA*
NEWS* (Ştiri)
SPORTS* (Sport)
GAME* (Joc)
MUSIC* (Muzică)
Sursă de muzică
JAZZ
CLASSIC (Clasic)
ROCK
POP
Efectul
Aceasta este setarea standard.
Recreează un sunet puternic, realist şi dialoguri clare.
OpŃiunea optimă pentru teatrul TV.
Redă cu claritate vocea crainicului.
Redă comentariul în mod clar şi realist, cu efecte surround,
precum strigătele galeriilor, etc.
Redă sunete puternice, realiste, potrivite pentru jocurile
video.
OpŃiunea optică pentru programele muzicale sau pentru
videoclipurile muzicale de pe discurile Blu-ray/DVD.
Reproduce atmosfera dintr-un club de jazz.
Reproduce atmosfera unui concert de muzică clasică.
Redă sunete puternice, potrivite pentru ascultarea muzicii
rock.
Redă sunete înălŃătoare, potrivite pentru ascultarea muzicii
pop.
LIVE (Direct)
Reproduce atmosfera unui concert live.
FLAT (Plat)
Redă toată muzica în format stereo, fără efecte.
* Aceste câmpuri de sunet nu sunt disponibile când la „INPUT SELECTOR" (Selectorul de
intrare) este setat „DMPORT".
Sfaturi utile
• PuteŃi seta un câmp de sunet diferit pentru fiecare sursă de sunt.
• Setarea implicită a câmpului de sunet pentru „DMPORT” este „Flat” (Plat), iar pentru alte surse,
„STANDARD".
• Când se selectează „DMPORT” apăsând „INPUT SELECTOR” (Selector de intrare), difuzorul
central nu emite sunete.
• Unele difuzoare nu vor emite sunete în funcŃie de semnalul de intrare, precum în cazul
programelor monofonice.
• Difuzorul central nu emite sunet în niciun câmp de sunet potrivit pentru o sursă de muzică.
• Dacă apăsaŃi butonul „THEATRE” (Teatru) de pe o telecomandă a unui televizor Sony când
opŃiunea „CTRL:HDMI” (Comandă: HDMI) este setată pe „ON” (Activat), câmpul de sunet tece
pe „MOVIE” (Film) (cu excepŃia unor televizoare Sony).
28RO
Ascultarea sunetului la volum
redus (modul „NIGHT”)
Folosind această funcŃie puteŃi asculta efectele
de sunet şi dialogul, cu claritate, chiar şi la un
volum redus. Această funcŃie este utilă pentru
ascultarea sunetului în timpul nopŃii.
ApăsaŃi „NIGHT” (Noapte).
Pentru a anula modul de noapte, apăsaŃi din
nou „NIGHT”.
Sfat util
• PuteŃi asculta sunetul în format Dolby Digital,
la volum redus, folosind funcŃia AUDIO DRC
(pagina 38).
29RO
Caracteristicile sincronizării
„BRAVIA”
Ce este sincronizarea
„BRAVIA”?
Prin conectarea componentelor Sony
compatibile cu sincronizarea „BRAVIA”, prin
intermediul unui cablu HDMI (nelivrat împreună
cu aparatul), utilizarea se simplifică astfel:
• FuncŃia „One-Touch Play” (Redare printr-o
singură apăsare de buton): La redarea unei
componente precum un player (recorder)
DVD/de discuri Blu-ray, suportul şi televizorul
sunt pornite automat şi trec pe intrarea HDMI
potrivită.
• Comanda audio a sistemului: În timp ce vă
uitaŃi la televizor, puteŃi selecta transmiterea
sunetului prin difuzorul televizorului sau prin
difuzoarele suportului.
• Oprirea alimentării aparatului: La oprirea
aparatului, se vor opri simultan şi suportul şi
componentele conectate.
Pregătirea sincronizării
„BRAVIA”
Pentru a folosi sincronizarea „BRAVIA”
activaŃi funcŃia Comandă HDMI pentru suport
şi componenta conectată.
La conectarea unui televizor marca Sony cu
funcŃia Comandă HDMI, funcŃia Comandă
HDMI pentru suport şi componenta conectată
pot fi configurate simultan, configurând funcŃia
Control pentru HDMI a televizorului.
Sincronizarea „BRAVIA” este compatibilă cu
un televizor, player DVD/de discuri Blu-ray,
amplificator AV, etc., marca Sony, cu funcŃia
Comandă HDMI.
COMANDA HDMI este un standard al funcŃiilor
de control reciproc, folosit de CEC (prescurtare
de la: "control pentru aparate electrocasnice")
pentru HDMI (InterfaŃă multimedia de înaltă
definiŃie).
Comanda funcŃiei HDMI nu va fi
operabilă în următoarele cazuri.
• Când conectaŃi acest suport la o componentă
incompatibilă cu Comanda funcŃiei HDMI.
• Când conectaŃi suportul cu componente ce
folosesc altă conexiune decât cea HDMI.
siguraŃi-vă că suportul este conectat la
televizor şi la componentele conectate
(care trebuie să fie compatibile cu funcŃia
Comanda HDMI) cu ajutorul unor cabluri
Vă recomandăm să conectaŃi suportul la
produse cu opŃiunea de sincronizare
„BRAVIA”.
Notă
• Este posibil ca funcŃia de Comandă HDMI
să nu fie operabilă, în funcŃie de componenta
conectată. ConsultaŃi instrucŃiunile de utilizare
ale componentei.
30RO
HDMI (nefurnizate).
2 PorniŃi suportul, televizorul şi
componentele conectate.
3 SelectaŃi intrarea suportului conectată la
component ape care doriŃi să o
vizualizaŃi (SAT/CATV, DVD, BD) şi
comutaŃi intrarea HDMI a televizorului,
astfel încât să se afişeze o imagine de la
componenta conectată.
4 AfişaŃi lista componentelor HDMI pe
meniul televizorului şi activaŃi funcŃia de
Comandă pentru HDMI a televizorului.
Se activează simultan funcŃia de control
HDMI pentru suport şi componenta
conectată. În timpul setării, pe ecranul
panoului frontal apare indicaŃia
„SCANNING” (Scanare). După ce aŃi
terminat configurarea, pe ecranul panoului
frontal apare indicaŃia „COMPLETE”
(Finalizat). AşteptaŃi până când
configurarea s-a încheiat.
Dacă după realizarea operaŃiilor de mai
sus nu apare mesajul „SCANNING”
(Scanare) sau „COMPLETE” (Finalizat)
ConfiguraŃi individual funcŃia de control HDMI
pentru suport şi componenta conectată.
1 ApăsaŃi „AMP MENU” (Meniu AMP).
2 ApăsaŃi în mod repetat până ce pe
ecranul panoului frontal apare „SET
HDMI” (Configurare HDMI), apoi apăsaŃi
Dacă adăugaŃi sau reconectaŃi
componenta
RealizaŃi din nou paşii de la „Pregătirea
sincronizării BRAVIA” şi de la „Dacă după
realizarea operaŃiilor de mai sus nu apare
mesajul „SCANNING” (Scanare) sau
„COMPLETE” (Finalizat)”.
Note
• În timpul configurării funcŃiei Comandă HDMI
pentru suport, funcŃia Comandă audio a
sistemului nu este operabilă.
• Dacă funcŃia Comandă HDMI pentru
componenta conectată nu poate fi configurată
simultan setând „CONTROL FOR HDMI"
(Comandă pentru HDMI) pe televizor,
configuraŃi funcŃia Comandă HDMI cu ajutorul
meniului componentei conectate.
• Pentru detalii cu privire la configurarea
televizorului şi a componentelor conectate,
consultaŃi instrucŃiunile de utilizare ale
componentelor respective.
Sfat util
• Configurarea implicită pentru funcŃia de
comandă HDMI este „ON” (Activată).
sau
3
ApăsaŃi
în mod repetat până ce
apare indicaŃia „CTRL: HDMI” (Comandă
HDMI), apoi apăsaŃi
4
ApăsaŃi
(Activat).
sau
.
pentru a selecta „ON”
5 ApăsaŃi „AMP MENU” (Meniu AMP).
Se închide meniul AMP. FuncŃia Comandă
HDMI este activată.
6 ActivaŃi funcŃia de comandă HDMI pentru
componenta conectată.
Pentru mai multe detalii cu privire la
componenta conectată, consultaŃi
instrucŃiunile de utilizare ale acesteia.
7 SelectaŃi intrarea suportului conectată la
componenta pe care doriŃi să utilizaŃi
funcŃia Comandă HDMI (SAT/CATV, DVD,
BD), iar apoi repetaŃi pasul 6.
continuare ____
31RO
Dezactivarea funcŃiei de Comandă
HDMI
Atunci când conectaŃi componente
incompatibile cu sincronizarea „BRAVIA” sau
care nu au mufe HDMI, dezactivaŃi funcŃia de
comandă HDMI.
Vizualizarea unui DVD/disc
Blu-ray
(funcŃia „One-Touch Play”)
Redarea unei componente conectate.
Suportul şi televizorul se pornesc automat şi
sunt comutate pe intrarea HDMI
corespunzătoare.
til
Sfat util
• Chiar dacă suportul este oprit (modul standby
activ), semnalul HDMI se va trimite de la
componenta conectată la televizor prin
intermediul conexiunii HDMI. PuteŃi asculta şi
vizualiza sunetele şi imaginile de la
componentă pe televizor.
Notă
• Este posibil ca începutul conŃinutului să nu
poată fi transmis, în funcŃie de televizor.
1 ApăsaŃi „AMP MENU” (Meniu AMP).
2 ApăsaŃi în mod repetat până ce pe
ecranul panoului frontal apare „SET
HDMI” (Configurare HDMI), apoi apăsaŃi
sau
3
ApăsaŃi
pentru a selecta „CTRL:
HDMI” (Comandă HDMI), apoi apăsaŃi
sau .
4
ApăsaŃi
pentru a selecta „OFF”
(Dezactivat).
5 ApăsaŃi „AMP MENU” (Meniu AMP).
Se închide meniul AMP.
32RO
Ascultarea sunetului
televizorului prin difuzoarele
suportului
(Comandă audio a sistemului)
PuteŃi asculta sunetul televizorului de la
difuzoarele suportului cu ajutorul unei operaŃii
simple. Pentru mai multe detalii, consultaŃi
instrucŃiunile de utilizare ale televizorului.
Utilizarea funcŃiei de limitare a
volumului
Atunci când este activată funcŃia de Comandă
audio a sistemului, iar metoda de ieşire trece
automat de la difuzorul televizorului la cel al
suportului, este posibil să se audă sunet la
volum foarte ridicat, în funcŃie de nivelul
volumului suportului. PuteŃi preveni acest lucru
limitând nivelul maxim al volumului.
1 ApăsaŃi „AMP MENU” (Meniu AMP).
2 ApăsaŃi în mod repetat până ce pe
ecranul panoului frontal apare „SET
HDMI” (Configurare HDMI), apoi apăsaŃi
sau
.
3 ApăsaŃi în mod repetat
până ce pe
ecranul panoului frontal apare „VOL
LIMIT” (Limită volum), apoi apăsaŃi
sau
.
4 ApăsaŃi
pentru a selecta
nivelul maxim dorit al volumului.
Nivelul maxim al volumului se schimbă
astfel:
5 ApăsaŃi „AMP MENU” (Meniu AMP).
Se închide meniul AMP.
ApăsaŃi
pentru a porni suportul.
Sunetul se transmite prin difuzorul suportului.
Atunci când opriŃi suportul, sunetul este
transmis prin difuzorul televizorului.
Note
• Dacă televizorul se aprinde înainte de acest
suport, timp de un moment nu se va auzi
sunetul televizorului.
• La conectarea unui televizor fără funcŃia
Comandă audio a sistemului, nu este
operabilă funcŃia de Comandă audio a
sistemului.
Sfat util
• PuteŃi regla volumul şi opri sunetul
suportului cu ajutorul telecomenzii televizorului.
Note
• Această funcŃie este disponibilă doar atunci
când funcŃia „CONTROL FOR HDMI"
(Comandă HDMI) este activată.
• Această funcŃie nu este disponibilă atunci
când metoda de ieşire trece de la difuzorul
suportului la cel al televizorului.
Sfaturi utile
• Vă recomandăm să reglaŃi nivelul maxim al
volumului la un nivel puŃin mai mic decât cel
al volumului pe care îl utilizaŃi în mod
normal.
• Indiferent de nivelul maxim al volumului pe
care îl setaŃi, butonul „VOLUME +/-” (Volum)
de pe suport şi de pe telecomandă este
operabil.
• Dacă nu doriŃi să limitaŃi nivelul maxim al
volumului, selectaŃi „MAX.”
33RO
Oprirea suportului, a
televizorului şi a
componentelor conectate
(Oprirea alimentării aparatului)
Atunci când opriŃi televizorul folosind butonul
„POWER” (Alimentare) de pe telecomanda
televizorului, suportul şi componentele
conectate se vor opri automat.
Utilizarea funcŃiei de
economisire de energie
Dacă la suport se conectează un televizor
compatibil cu sincronizarea „BRAVIA”, iar suportul
se află în modul de standby activ, dacă se opreşte
televizorul, se opreşte şi transmiterea de semnale
HDMI, iar consumul de energie scade.
Sfat util
• Dacă televizorul este oprit şi intră în modul
standby, consumul de energie al suportului va
scădea dacă se activează funcŃia de
economisire de energie.
Notă
• În funcŃie de situaŃie, este posibil ca,
componentele conectate să nu fie oprite.
Pentru detalii consultaŃi instrucŃiunile de
utilizare furnizate cu componentele conectate.
1 ApăsaŃi „AMP MENU” (Meniu AMP).
2 ApăsaŃi în mod repetat până ce pe
ecranul panoului frontal apare „SET
HDMI” (Configurare HDMI), apoi apăsaŃi
sau
.
3 ApăsaŃi
pentru a selecta „POWER
SAVE” (Economie de energie), apoi
apăsaŃi
4 ApăsaŃi
sau
.
pentru a selecta
setarea.
• „ON” (Activat): Reduce consumul de energie
în modul de standby activ. Transmiterea
semnalelor HDMI se produce doar când
televizorul este pornit.
• „OFF” (Dezactivat): Fără reducere.
Transmiterea semnalelor HDMI se
produce în mod continuu, chiar dacă
suportul este oprit (modul de standby
activ.
5 ApăsaŃi „AMP MENU” (Meniu AMP).
Se închide meniul AMP.
34
RO
Note
• FuncŃia de economisire a energiei poate să
nu fie operabilă la unele televizoare
compatibile cu sincronizarea „BRAVIA”. În
acest caz, setaŃi opŃiunea „POWER SAVE”
(Economie de energie) pe „OFF” (Dezactivată).
• În funcŃie de componentă, este posibil să
dureze înainte de emiterea unei imagini sau a
unui sunet.
35RO
Setări avansate
Setări şi reglaje folosind
meniul amplificatorului
1 ApăsaŃi „AMP MENU” (Meniu AMP)
pentru a porni meniul AMP.
2
ApăsaŃi
în mod repetat pentru
a selecta elementul şi setarea.
Utilizarea meniului AMP
PuteŃi configura următoarele elemente cu
ajutorul tastei „AMP MENU” (Meniu AMP) de
pe telecomandă.
Configurările implicite sunt subliniate.
„AMP MENU” (Meniu AMP)
3 ApăsaŃi „AMP MENU” (Meniu AMP)
pentru a opri meniul AMP.
Notă
• Aceste setări sunt reŃinute chiar dacă
deconectaŃi cablul de alimentare de c.a. (de la
priză).
Următoarele pagini prezintă detalii pentru
fiecare setare.
SET HDMI = CONFIGURARE HDMI
CTRL HDMI = COMANDĂ HDMI
POWER SAVE = ECONOMISIRE ENERGIE
VOL LIMIT = LIMITARE VOLUM
MAIN = PRINCIPAL
SUB = SECUNDAR
A/V SYNC = SINCRONIZARE AUDIO/VIDEO
DISPLAY = AFIŞARE
SLEEP = ADORMIRE
ON = ACTIVAT
OFF = DEZACTIVAT
* ConsultaŃi „Caracteristicile sincronizării
„BRAVIA”” (pagina 30).
** Această setare apare doar atunci când
„CTRL: HDMI” este configurat pe „ON”
(Activat).
36RO
Ascultarea sunetului în format de
difuzare multiplex (DUAL MONO)
Reglarea decalajului între imagine
şi sunet (sincronizare audio/video)
PuteŃi asculta sunet în format de difuzare
multiplex, atunci când suportul recepŃionează
semnal difuzat multiplex în format AC-3.
PuteŃi decala sunetul cu ajutorul acestei funcŃii,
dacă imaginea este mai lentă decât sunetul.
Notă
• Pentru a recepŃiona semnalul AC-3, trebuie
să conectaŃi un acordor satelit digital la
suport, cu ajutorul unui cablu optic sau coaxial
şi să configuraŃi modul de ieşire digitală al
acordorului satelit digital pe AC-3.
1 ApăsaŃi „AMP MENU” (Meniu AMP).
2 ApăsaŃi în mod repetat
până ce
apare „A/V SYNC” (Sincronizare
audio/video), apoi apăsaŃi
sau
1
2
3 ApăsaŃi
•
•
ApăsaŃi „AMP MENU” (Meniu AMP).
ApăsaŃi
în mod repetat până apa-
re „DUAL MONO”, apoi apăsaŃi
sau
3
.
ApăsaŃi
pentru a selecta sunetul
dorit.
• „MAIN” (Principal): Redă doar canalul
principal.
• „SUB” (Secundar): Redă doar canalul
secundar.
• „MAIN+SUB” (Principal + secundar):
Sunetul principal este transmis prin
difuzorul stâng, iar cel secundar prin
difuzorul drept.
pentru a selecta setarea.
„OFF” (Oprit): Nu reglează.
„ON” (Activat): Reglează diferenŃa între
imagine şi sunet.
4 ApăsaŃi „AMP MENU” (Meniu AMP).
Se închide meniul AMP.
Note
• Este posibil să nu puteŃi regla perfect
decalajul dintre sunet şi imagine cu ajutorul
acestei funcŃii.
• Această funcŃie este utilă doar pentru
formatele Dolby Digital, DTS şi PCM linear (cu
2 canale), transmise prin intrări coaxiale
(audio), optice (audio) sau HDMI.
4
ApăsaŃi „AMP MENU” (Meniu AMP).
Se închide meniul AMP.
continuare ____
37RO
Ascultarea sunetului Dolby Digital
la volum redus (AUDIO DRC)
Schimbarea setării afişajului
(DISPLAY)
Îngustează spectrul dinamic al piesei audio.
Util pentru vizualizarea filmelor la volum redus.
OpŃiunea AUDIO DRC funcŃionează doar
pentru sursele în format Dolby Digital.
PuteŃi modifica setarea afişajului.
1
2
ApăsaŃi „AMP MENU” (Meniu AMP).
ApăsaŃi
în mod repetat până ce
apare „DISPLAY” (Afişaj), apoi apăsaŃi
sau
3
1 ApăsaŃi „AMP MENU” (Meniu AMP).
2 ApăsaŃi în mod repetat
până ce
apare „AUDIO DRC”, apoi apăsaŃi
3 ApăsaŃi
•
•
•
4
ApăsaŃi „AMP MENU” (Meniu AMP).
Se închide meniul AMP.
38RO
Se apasă
pentru a selecta setarea
afişajului panoului frontal.
• „ON” (Activat): Afişajul apare permanent.
• „OFF” (Oprit): Afişajul apare câteva
secunde, când operaŃi suportul.
sau
pentru a selecta setarea.
„OFF” (Oprit): Fără comprimare a
spectrului dinamic.
STD: Reproduce piesa audio cu tipul
de spectru dinamic proiectat de
persoana care a realizat înregistrarea.
MAX: Comprimă complet spectrul
dinamic.
.
Notă
• Afişajul apare permanent atunci când
operează funcŃia de reducere a volumului la
zero, sau de protecŃie, chiar dacă opŃiunea
„DISPLAY” (Afişare) este setată pe „OFF”
(Dezactivat).
4
ApăsaŃi „AMP MENU” (Meniu AMP).
Se închide meniul AMP.
Utilizarea Sleep Timer-ului
PuteŃi programa oprirea suportului după o
durată de timp predeterminată, astfel încât
puteŃi adormi cu un fond muzical. Durata de
timp după care are loc oprirea automată poate
fi presetată în intervale a câte 10 sau 10
minute.
1 ApăsaŃi „AMP MENU” (Meniu AMP).
2 ApăsaŃi în mod repetat până ce
apare „SLEEP” (Adormire), apoi apăsaŃi
sau
.
3 ApăsaŃi
pentru a selecta durata
presetată dorită.
Durata afişată în minute (durata
rămasă) se schimbă astfel:
Notă
• Această funcŃie este doar pentru acest suport,
nu pentru televizorul conectat sau pentru alte
componente.
39RO
InformaŃii suplimentare
Ghid al problemelor de
funcŃionare
Dacă în timpul utilizării suportului întâmpinaŃi
una dintre următoarele dificultăŃi, folosiŃi acest
ghid al problemelor de funcŃionare pentru a
încerca să remediaŃi situaŃia înainte de a
solicita asistenŃă pentru reparaŃii. Dacă
problema persistă, consultaŃi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
GeneralităŃi
Alimentarea este oprită.
• VerificaŃi dacă este bine conectat cablul de
alimentare la reŃea.
Pe ecranul panoului frontal apar alternativ
mesajele „PROTECTOR” şi „PUSH
POWER” (ApăsaŃi butonul POWER).
ApăsaŃi
pentru a opri suportul şi
verificaŃi următoarele elemente după ce
dispare indicaŃia „STANDBY”.
• Sunt cumva blocate fantele de ventilaŃie
ale suportului?
După ce aŃi verificat elementele de mai sus
şi aŃi remediat eventualele probleme,
porniŃi suportul. Dacă nu puteŃi găsi cauza
problemei chiar şi după ce aŃi verificat
toate elementele de mai sus, consultaŃi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
Nu este reprodus sunetul Dolby Digital sau
cu canale multiple DTS.
• VerificaŃi ca DVD-ul, discul Blu-ray, etc., pe
care îl redaŃi să fie înregistrat în format
Dolby Digital sau DTS.
• La conectarea player-ului de DVD-uri,
discuri Blu-ray, etc., la mufele de intrare
digitală ale acestui receptor, verificaŃi
configurarea audio (setările pentru ieşirea
audio) a componentei conectate.
Nu se poate obŃine efectul de surround.
• În funcŃie de semnalul digital, este posibil
ca prelucrarea surround să nu funcŃioneze
(pagina 27).
40RO
Din difuzoare nu se aude sunet sau sunetul se
aude foarte încet.
• ApăsaŃi „VOLUME +” şi verificaŃi nivelul
volumului.
• ApăsaŃi „MUTING” sau „VOLUME +” pentru a
anula funcŃia de reducere a volumului la zero.
• ApăsaŃi „SOUND FIELD +/-" (Câmp de sunet
+/-) şi verificaŃi câmpul de sunet selectat.
• În funcŃie de sursă, este posibil ca efectul
difuzoarelor să fie mai puŃin observabil.
Decalajul sunetului faŃă de imaginea TV.
• ConfiguraŃi funcŃia „A/V SYNC” (Sincronizare
audio/video) pe „OFF” (Dezactivat) dacă ea
este setată pe „ON” (Activat).
Componentele conectate
Nu se aude sunet, indiferent de componenta
selectată, sau sunetul are un nivel foarte
redus.
• VerificaŃi conectarea corectă şi fermă a
suportului şi a componentelor.
• VerificaŃi dacă sunt pornite suportul şi
componenta selectată.
Nu se aude sunetul prin componenta
selectată.
• VerificaŃi dacă, componenta este conectată
corect la mufele de intrare audio pentru
componenta respectivă.
• VerificaŃi dacă, cablurile sunt introduse
complet în mufele componentei şi ale
suportului.
• VerificaŃi dacă este corect selectată
componenta.
Sunetul se întrerupe sau se aude zgomot.
• VerificaŃi secŃiunea „Formatele suportate de
acest suport” (pagina 43).
Pe ecranul televizorului nu apare nicio
imagine.
• VerificaŃi dacă este corect selectat televizorul.
• ConfiguraŃi televizorul pe modul de intrare
corespunzător.
• VerificaŃi conexiunea HDMI.
• VerificaŃi dacă, cablurile sunt introduse
complet în mufele componentei şi ale
suportului.
Comandă pentru HDMI
Dacă în timpul utilizării sincronizării
„BRAVIA”, întâmpinaŃi una dintre
următoarele dificultăŃi, folosiŃi acest ghid al
problemelor de funcŃionare pentru a încerca
să remediaŃi situaŃia.
Comanda pentru funcŃia HDMI nu este
operabilă
• VerificaŃi conexiunea HDMI (pagina 13).
• AsiguraŃi-vă că opŃiunea „CTRL: HDMI”
(Comanda HDMI) din meniul AMP este
configurată pe „ON" (Activat).
• AsiguraŃi-vă că există compatibilitate
între componenta conectată şi
funcŃia „CONTROL FOR HDMI”
(Comanda HDMI).
• VerificaŃi setările de Comandă pentru
HDMI ale componentei conectate.
ConsultaŃi instrucŃiunile de utilizare
ale componentei conectate.
• RepetaŃi procedurile de la „Caracteristicile
sincronizării „BRAVIA”" (pagina 30) dacă
modificaŃi conexiunea HDMI,
conectaŃi/deconectaŃi cablul de alimentare
de C.A. sau dacă s-a produs o pană de
curent.
• Este posibil ca suportul să nu funcŃioneze
corect dacă selectaŃi o componentă
incompatibilă cu funcŃia Comandă HDMI
de pe televizor.
• AsiguraŃi-vă că opŃiunile „DVD CTRL”,
„SAT CTRL” sau „DMPORT CTRL” din
meniul AMP sunt configurate pe „ON"
(Activat).
Din suport şi difuzorul televizorului nu se
aude niciun sunet.
• VerificaŃi volumul suportului şi al televizorului.
• SelectaŃi corect intrarea suportului.
Sunetul se transmite şi prin suport şi prin
televizor.
• Dacă este dezactivată funcŃia de Comandă
HDMI, sau în cazul în care componenta
selectată nu este compatibilă cu această
funcŃie, opriŃi sunetul suportului sau al
televizorului.
FuncŃia de Oprire a alimentării sistemului
nu este operabilă.
• ModificaŃi configurarea televizorului, astfel
încât componentele conectate să se oprească automat o dată cu oprirea televizorului.
Pentru mai multe detalii, consultaŃi instrucŃiunile de utilizare ale televizorului.
Când opriŃi televizorul se opreşte şi
suportul.
• Când funcŃia de Comandă HDMI este
activată, funcŃia de Oprire automată a
sistemului este activă, iar suportul se
opreşte când opriŃi televizorul.
Pe televizor nu apare imagine.
• VerificaŃi ca mufele HDMI IN (Intrare
HDMI) şi HDMI OUT (Ieşire HDMI) să nu
fie conectate invers.
Când televizorul se află în modul standby,
prin acesta nu se emit imagini sau sunete.
• Când televizorul se află în modul standby,
prin componenta HDMI selectată ultima
dată când aŃi oprit suportul se emit imagini
şi sunete. Dacă utilizaŃi altă componentă,
redaŃi componenta şi realizaŃi operaŃiunea
de Redare cu o singură apăsare de buton
(„One-Touch Play") sau porniŃi suportul
pentru a selecta componenta HDMI pe
care doriŃi să o utilizaŃi.
• AsiguraŃi-vă că funcŃia „POWER SAVE”
(Economie de energie) este setată pe
„OFF” (Dezactivat) în meniul AMP în cazul
în care conectaŃi la suport componente
incompatibile cu sincronizarea „BRAVIA”
(pagina 34).
Altele
Telecomanda nu funcŃionează.
• ÎndreptaŃi telecomanda către senzorul de
infraroşu
de pe receptor.
• ÎndepărtaŃi orice obstacole dintre
telecomandă şi suport.
• ÎnlocuiŃi ambele baterii din telecomandă cu
unele noi, dacă cele existente sunt
descărcate.
• AsiguraŃi-vă că aŃi selectat intrarea corectă
de pe telecomandă.
Volumul se reduce atunci când metoda de
ieşire trece de la difuzorul televizorului la
cel al suportului.
• Este activată funcŃia de Limitare a volumului.
Pentru mai multe detalii consultaŃi secŃiunea
„Utilizarea funcŃiei de limitare a volumului"
(pagina 33).
.
continuare ____
41RO
Dacă suportul tot nu funcŃionează bine
după realizarea operaŃiilor de mai sus,
resetaŃi-l astfel:
SpecificaŃii
FolosiŃi butoanele de pe suport.
1 ApăsaŃi
2 ApăsaŃi
pentru a porni aparatul.
simultan cu „INPUT
SELECTOR” (Selector intrare) şi
„VOLUME -” (Volum -).
Apare mesajul „COLD RESET” (Resetare), iar
suportul se resetează. Meniul AMP, câmpul de
sunet, etc., revin la setările implicite
Dimensiuni:
mm (aprox.)
Dimensiunea
interioară:
mm (aprox.)
Masa: kg
42RO
A
B
C
D
1,550
400
400
131
53
Formate suportate de acest
suport
Formatele digitale de intrare suportate de
acest suport sunt următoarele:
Format
Dolby Digital
DTS
PCM linear cu 2 canale*
PCM linear 7.1
canale 48k* (Doar
pentru HDMI)
PCM linear 7.1
canale 96k
Dolby Digital Plus
Dolby True HD
DTS-HD
Suportat/Nesuportat
O
O
O
O
SecŃiune acordor FM
Spectrul de acordare
87,5 – 108,0 MHz
(fază de 50 kHz)
Antena
Antenă-fir pentru FM
Borne pentru antenă
75 ohmi, neechilibrate
FrecvenŃa intermediară 10,7 MHz
SecŃiune acordor AM
Spectrul de acordare
351 kHz – 1.602 kHz (cu
interval setat la 9 kHz)
Antena
Antenă-cadru pentru AM
FrecvenŃa intermediară 450 MHz
SecŃiunea HDMI
×
Conectorul
Conector standard HDMI
cu 19 pini
SAT/CATV, DVD, BD:
640 × 480p la 60 Hz
720 × 480p la 59,94/60 Hz
1280 × 720p la 59.94/60
Hz
1920 × 1080i la 59.94/60
Hz
1920 × 1080p la 59,94/60
Hz
720 × 576p la 50 Hz
1280 × 720p la 50 Hz
1920 × 1080i la 50 Hz
1920 × 1080p la 50 Hz
1920 × 1080p la 24 Hz
SAT/CATV, DVD, BD:
PCM linear 7.1ch/Dolby
Digital/DTS
Intrări/ieşiri video
×
×
×
* PCM linear acceptă frecvenŃe de eşantionare de
maxim 48 kHz.
SecŃiune amplificator
Putere nominală de ieşire
Mod stereo
55 W + 55 W, 6 ohmi,
1 kHz, THD sub 1 %
Putere de ieşire de referinŃă
Mod surround (pe canal) FaŃă: 80 W/canal, 6 ohmi,
1 kHz, THD 10 %
Centru*: 100 W/canal, 3
ohmi, 1 kHz, THD 10 %
Surround*: 80 W/canal, 6
ohmi, 1 kHz, THD 10 %
Subwoofer: 130 W, 3 ohmi,
100 Hz ,THD 10 %
* În funcŃie de configurările câmpului de sunet şi de
sursă, este posibil să nu se emită sunet.
Intrări audio
Difuzoare
Difuzorul frontal
Sistemul de difuzoare
Spectru complet, bass
reflex
50 mm, tip con
Difuzoarele
Difuzor central
Sistemul de difuzoare
Spectru complet, cu
suspensie acustică
35 mm, tip con x 3
Difuzoarele
Intrări (analogice)
TV
Intrări (digitale)
TV, DVD
SAT
Sensibilitate: 450 mV
ImpedanŃă: 30 kohmi
Difuzor surround
Optică
Coaxială, optică
Difuzoarele
SecŃiune acord FM
Sistem
Sintetizator digital PLL,
cu cuarŃ
Sistemul de difuzoare
Spectru complet, bass
reflex
50 mm, tip con
Subwoofer
Sistemul de difuzoare
Difuzoarele
Subwoofer, bass reflex
100 mm, tip con x 2
.
continuare ____
43RO
GeneralităŃi
Tensiunea de alimentare 220 -240 V, 50/60 Hz
Puterea consumată
Pornit: 125 W
Standby activ (funcŃia de economie de energie
este activată, iar televizorul conectat la suport
se află în modul standby: 0,5 W sau mai mult
Standby (Comanda pentru HDMI dezactivată):
mai puŃin de 0,3 W
Dimensiuni (aprox.)
1.550 × 400 × 400 mm
(lăŃime/înălŃime/grosime)
Masa (aprox.)
53 kg
Accesorii furnizate
Cablu optic (1)
Telecomandă (RM-ANU032) (1)
Baterii R6 (mărime AA) (2)
Şurub pentru banda de susŃinere (1)
Legături pentru cabluri (2)
Antenă-fir pentru FM (1)
Antenă-cadru pentru AM (1)
InstrucŃiuni de utilizare (1)
Modelul şi specificaŃiile se pot modifica fără preaviz.
• Puterea consumată în modul
standby 0,3 W.
• La cablajele imprimate nu se
folosesc ignifuganŃi cu halogen.
• Peste 85 % din eficienŃa energetică a blocului
amplificator se datorează amplificatorului digital, SMaster.
Glosar
„Deep Color” (Culoare profundă)
Semnalele video pentru care a fost mărită
profunzimea de culori a semnalelor ce trec printr-o
mufă HDMI. Numărul de culori ce putea fi exprimat
de un 1 pixel este de 24 biŃi (16.777.216 culori), cu
mufa HDMI actuală. Numărul de culori ce pot fi
exprimate de 1 pixel va fi de 36, etc., biŃi, atunci
când receptorul corespunde sistemului „Deep
Color”. Deoarece gradaŃia de profunzime a unei
culori poate fi exprimată mai fin cu mai mulŃi biŃi,
schimbările continue de culoare pot fi redate întrun mod mai uniform.
Dolby Digital
Acest format de sunet cinematografic este mai
avansat decât „Dolby Surround Pro Logic”. În
acest format, difuzoarele surround emit sunet
stereo cu un spectru mărit de frecvenŃă,
furnizându-se independent un canal de subwoofer
pentru başi. Formatul se mai numeşte şi „5.1”, iar
canalul subwoofer-ului este denumit canalul 0.1
(deoarece funcŃionează doar când este necesar
efectul de accentuare a başilor). Toate cele şase
canale din acest format sunt înregistrate separat
pentru a se putea realiza o diferenŃiere superioară
a canalelor. Mai mult decât atât, deoarece toate
semnalele sunt procesate digital, semnalul suferă
o degradare mai mică.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II creează 5 canale cu lărgime de
bandă întreagă, dintr-o sursă audio cu 2 canale de
sunet. Acest lucru este realizat cu ajutorul unui
decodor performant surround matricial de mare
puritate, care extrage proprietăŃile spaŃiale din
înregistrarea originală, fără adăugarea unor
sunete noi ori a unor coloraturi de tonalitate.
DTS
Tehnologie digitală de compresie a semnalelor
audio, dezvoltată de Digital Theater Systems, Inc.
Această tehnologie este la nivelul 5.1 channel
surround. Acest format cuprinde şi două canale
stereo-spate şi un canal discret pentru subwoofer.
DTS asigură aceeaşi înaltă calitate a sunetului
digital pe 5.1 canale discrete. Buna separaŃie între
canale este asigurată, deoarece toate canalele de
date sunt înregistrate discret şi procesate digital.
44RO
HDMI
HDMI este o interfaŃă ce suportă video şi audio
cu o singură conexiune digitală, permiŃându-vă
să vă bucuraŃi de imagine şi sunet digital de
înaltă calitate. SpecificaŃia HDMI este
compatibilă cu HDCP (ProtecŃia împotriva
copierii digitale în bandă largă), o tehnologie
anti-copiere ce integrează tehnologie de
codificare a semnalelor video digitale.
PCM (ModulaŃie cod-impuls)
O metodă de conversie a sunetului analogic în
sunet digital pentru o ascultare simplă a
sunetului digital.
S-Force PRO Front Surround
Sony se implică de multă vreme în tehnologia
surround (şi în vasta cantitate de date acustice
acumulate drept rezultat), ceea ce a condus la
dezvoltarea unei metode complet noi de
prelucrare şi a unui DSP avansat, pentru
rezolvarea acestei probleme într-un mod
eficient. Acest sistem se numeşte S-Force
PRO Front Surround. În comparaŃie cu
tehnologiile de front surround anterioare, SForce PRO Front Surround reproduce distanŃa
şi spaŃiul într-un mod mai convingător, cu o
impresie reală de sunet surround, fără a mai
trebui utilizate difuzoare de spate.
S-Master
S-Master este o tehnologie de amplificare
complet digitală dezvoltată de Sony, ce reduce
în mod eficient prezenŃa fragmentării sunetului
şi a instabilităŃii, redând dialoguri de o claritate
excepŃională şi reproducând în mod fidel
sunetul original. SecŃiunea compactă de
amplificare prezintă o eficienŃă energetică mai
ridicată şi performanŃe termice îmbunătăŃite.
x.v.Colour (Culoare x.v.)
Termenul „x.v. Colour” este un termen mai
cunoscut pentru standardul xvYCC propus de
Sony şi este o marcă înregistrată Sony. xvYCC
este un standard internaŃional pentru spaŃiile
de culoare dintr-un video. Acest standard poate
exprima o gamă mai largă de culori decât
standardul de emisie folosit în prezent.
45RO
Index
A
S
„A/V SYNC” (Sincronizare
A/V) 37
AUDIO DRC 38
S-Force PRO Front Surround 7
Sleep Timer 39
StaŃii radio 23
C
Câmp de sunet 27
Configurare 9
D
DIGITAL MEDIA PORT
conectare 17
„DISPLAY" (Afişaj) 25, 38
DUAL MONO 37
DVD player (recorder)
conectare 13, 15
M
Meniu AMP 36
Modul „NIGHT” (Noapte) 29
P
„PlayStation 3”
conectare 13
Player (recorder) pentru discuri Blu-ray
conectare 13
R
Radio 24
46RO
T
Telecomanda
înainte de utilizare 8
operare 20
Tuner satelit
conectare 13, 15
47RO
Sony Corporation Tipărit în Malaysia
48RO
http://www.sony.net
Download PDF

advertising