Sony | HT-RT5 | Sony HT-RT5 5.1 csatornás házimozirendszer Wi-Fi/Bluetooth® technológiával Használati útmutató

Házimozirendszer
Használati útmutató
HT-RT5
Az európai vásárlók számára
FIGYELMEZTETÉS
A készüléket nem szabad több oldalról
zárt térben elhelyezni és működtetni
(pl. könyvszekrényben vagy beépített
fülkében).
A tűzveszély megelőzése érdekében ne
takarja el a készülék szellőzőnyílásait
újságpapírral, terítővel, függönnyel stb.
Ne tegye ki a készüléket nyílt láng
(például égő gyertya) hatásának.
A tűzeset és az áramütés elkerülése
érdekében óvja a készüléket
a rácseppenő és ráfröccsenő víztől, és
soha ne tegyen folyadékkal teli edényt,
például virágvázát a készülékre.
Az egység mindaddig áram alatt van,
amíg a tápkábel csatlakozóját nem húzza
ki a konnektorból, még akkor is, ha maga
az egység kikapcsolt állapotban van.
A hálózati csatlakozóval választhatja
le az egységet a hálózatról, ezért
könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz
csatlakoztassa az egységet. Ha bármilyen
rendellenességet észlel az egység
működésében, azonnal húzza ki
a konnektorból.
Az elemeket vagy elemeket tartalmazó
készülékeket ne tegye olyan helyre, ahol
sugárzó hőnek – például napfénynek
vagy tűznek – vannak kitéve.
Csak beltéri használatra.
Javasolt kábelek
A számítógéphez és/vagy perifériákhoz
való csatlakoztatáskor megfelelően
árnyékolt és földelt kábeleket kell
használni.
Rúdhangsugárzó
Az adattábla a rúdhangsugárzó alján
található.
2HU
Megjegyzés a vásárlók számára:
a következő információk csak
az EU-s irányelveket alkalmazó
országokban eladott készülékekre
érvényesek.
Ezt a terméket a Sony Corporation
(címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan) gyártotta vagy gyártatta.
A termék európai uniós rendelkezéseknek
való megfelelésével kapcsolatos
kérdéseket címezze a hivatalos
képviseletnek, Sony Deutschland GmbH,
címe: Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Németország.
A szervizeléssel vagy garanciával
kapcsolatos ügyekben forduljon
a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban
megadott címekhez.
A Sony Corp. ezennel kijelenti, hogy ez
a berendezés megfelel az 1999/5/EK
irányelv alapvető követelményeinek
és egyéb ide vonatkozó előírásainak.
A részletekért keresse fel a következő
URL-címet:
http://www.compliance.sony.de/
Ezt a terméket a következő országokban
való használatra tervezték.
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO,
PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL, BA,
MK, MD, RS, ME, Koszovó
Az 5150–5350 MHz-es
frekvenciatartomány csak fedett térben
használható.
Ezt a berendezést tesztelték, és
3 méternél rövidebb csatlakozókábel
használata esetén az EMC
szabályozásban megállapított
határértéknek megfelelőnek
minősítették.
Feleslegessé vált
elektromos és
elektronikus
berendezések
hulladékként való
eltávolítása (az
Európai Unióra és
egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési
rendszerrel
rendelkező európai
országokra
érvényes)
Ez a szimbólum a készüléken vagy
a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük,
hogy az elektromos és elektronikai
hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termék helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását,
amelyet a hulladékok nem megfelelő
kezelése okozhat. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében is. A termék
újrahasznosításával kapcsolatos további
információkért forduljon a helyi illetékes
szervekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
Csak
Európában
A kimerült elemek
hulladékként
való eltávolítása
(az Európai Unióra
és egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
európai országokra
érvényes)
Ez a jelölés az elemen vagy annak
csomagolásán arra figyelmeztet, hogy
az elemet ne kezelje háztartási
hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel
együtt van feltüntetve. A higany (Hg) vagy
ólom (Pb) vegyjele akkor van feltüntetve,
ha az elem több mint 0,0005% higanyt
vagy több mint 0,004% ólmot tartalmaz.
A feleslegessé vált elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását,
amelyet a hulladékok nem megfelelő
kezelése okozhat. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében is.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok miatt
állandó kapcsolat szükséges a beépített
elemekkel, az elemek eltávolításához
szakember szükséges.
Az elemek szakszerű kezelése érdekében
hasznos élettartamuk végén adja le
őket a megfelelő hulladékgyűjtő vagy
újrahasznosító telepen.
Egyéb elemek esetén olvassa el az
elemek biztonságos kicserélésére
vonatkozó részt. Az elemeket adja
le a megfelelő gyűjtőhelyen
újrahasznosítás céljából.
A termék vagy az elem újrahasznosítása
érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez,
a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
3HU
A használati útmutatóval
kapcsolatos általános
tudnivalók
• Az ebben a használati útmutatóban
szereplő útmutatások a mellékelt
távvezérlő kezelőszerveire vonatkoznak.
Használhatja a rúdhangsugárzó
kezelőszerveit is, ha azok neve azonos vagy
hasonló a távvezérlőn találhatóval.
• Egyes illusztrációk elvi vázlat jellegűek,
és eltérhetnek a konkrét terméktől.
• A tv képernyőjén megjelenő elemek
változhatnak a területtől függően.
• Az alapértelmezett beállítás alá van húzva.
• A szögletes zárójelek között szereplő
szöveg ([--]) a tv képernyőjén, míg
az idézőjelben szereplő szöveg („–”)
az előlapi kijelzőn jelenik meg.
4HU
Tartalomjegyzék
Csatlakoztatás  Üzembe helyezési útmutató (különálló dokumentum)
A használati útmutatóval
kapcsolatos általános
tudnivalók ...............................4
Hanglejátszás/műsor
megtekintése
Hanglejátszás tv-ről,
Blu-ray Disc™ lejátszóról,
kábeltévévevőről vagy
műholdvevőről stb. ................ 7
Zenehallgatás/fotók
megjelenítése
USB-eszközről .........................8
Zenehallgatás BLUETOOTHeszközről .................................8
Zene lejátszása, illetve fotók
megjelenítése másik
eszközökről a hálózati
funkcióval. ..............................8
Hangszabályzás
Hangeffektusok alkalmazása
(Futball mód stb.) ...................9
A DSEE funkció használata
(Audio Codec fájlok
létrehozása természetes
hangminőséggel) .................. 11
Hálózati funkciók
Csatlakozás vezetékes
hálózathoz .............................16
Csatlakozás vezeték nélküli
hálózathoz ............................. 17
Zenefájlok lejátszása/fotók
megtekintése otthoni
hálózaton keresztül ............... 17
Mobileszköz képének
megjelenítése egy tv-n
(Screen mirroring) .................19
Különféle online szolgáltatások
igénybevétele
(Music Services) .................... 20
Szerzői jog által védett 4K
tartalmak megtekintése
4K tv-készülék csatlakoztatása ...21
4K eszközök csatlakoztatása ..... 23
Beállítások és módosítási
lehetőségek
A beállítóképernyő
használata ............................ 24
A Beállítómenü használata ........ 32
BLUETOOTH-funkciók
Zenehallgatás BLUETOOTHeszközről ............................... 12
Hanglejátszás a jelek
BLUETOOTH-kompatibilis
erősítőre történő
átjátszásával ......................... 14
5HU
Egyéb funkciók
A rendszer irányítása
okostelefonnal vagy
táblagéppel (SongPal) ......... 34
A Google Cast™ használata ...... 35
A Control for HDMI funkció
használata a „BRAVIA”
Sync technológiájú
készülékekkel ....................... 36
Multiplexalapú műsorok
hangjának megszólaltatása
(Dual Mono) .......................... 38
A rúdhangsugárzón található
gombok deaktiválása
(Gyermekzár) ........................ 38
A fényerő módosítása ................ 39
Energiatakarékos készenléti
mód ...................................... 39
Az infravörös jelismétlő
funkció bekapcsolása
(ha nem sikerül vezérelni
a tévékészüléket) ................. 39
A vezeték nélküli rendszer
(mélysugárzó/surround
hangsugárzók) további
beállítása .............................. 40
A megfelelő hangsugárzóbeállítások megkeresése
automatikus kalibrálással
(Auto Calibration) ................. 42
A hangsugárzók beállítása
(Speaker Settings) ................ 43
A rúdhangsugárzó és
a surround hangsugárzók
felszerelése falra .................. 44
6HU
További információk
Óvintézkedések ..........................47
Hibaelhárítás .............................. 50
A részek és kezelőszervek
bemutatása ...........................58
Lejátszható fájltípusok ...............63
Támogatott
hangformátumok ................ 64
Műszaki adatok ...........................65
A BLUETOOTHkommunikációról ................. 68
Tárgymutató .............................. 69
VÉGFELHASZNÁLÓI
LICENCSZERZŐDÉS ................ 72
Hanglejátszás/műsor megtekintése
1
2
Nyomja meg a HOME gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik
a főmenü.
TV-kijelző: [Music Services]
Rúdhangsugárzó kijelzője: „M. SERV”
Az interneten elérhető zenei szolgáltatások
tartalmai (20. oldal)
Tipp
• Megnyomhatja továbbá a távvezérlő
PAIRING és MIRRORING gombját
a [Bluetooth Audio] és [Screen mirroring]
kiválasztásához.
A /// gombokkal válassza ki
a kívánt bemenetet, majd nyomja
meg a
gombot.
Használhatja a távvezérlő INPUT
gombját is.
TV-kijelző: [TV]
Rúdhangsugárzó kijelzője: „TV”
Olyan eszköz (tv stb.), amely a tv (DIGITAL IN
(TV)) aljzatához csatlakozik, illetve az Audio
Return Channel funkcióval kompatibilis tv,
amely a HDMI OUT (ARC) aljzathoz csatlakozik
TV-kijelző: [HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]
Rúdhangsugárzó kijelzője: „HDMI 1”/
„HDMI 2”/„HDMI 3”
A HDMI IN 1, HDMI IN 2 vagy HDMI IN 3 aljzathoz
csatlakoztatott eszköz
TV-kijelző: [Bluetooth Audio]
Rúdhangsugárzó kijelzője: „BT”
BLUETOOTH-eszköz, amely támogatja
a következőt: A2DP (12. oldal)
TV-kijelző: [Analog]
Rúdhangsugárzó kijelzője: „ANALOG”
Az ANALOG IN aljzatokhoz csatlakoztatott
eszköz
TV-kijelző: [USB]
Rúdhangsugárzó kijelzője: „USB”
Az (USB) porthoz csatlakoztatott USB-eszköz
(8. oldal)
TV-kijelző: [Screen mirroring]
Rúdhangsugárzó kijelzője: „SCR M”
Képernyőtükrözés-kompatibilis eszköz
(19. oldal)
7HU
Hanglejátszás/műsor megtekintése
Hanglejátszás tv-ről,
Blu-ray Disc™ lejátszóról,
kábeltévévevőről vagy
műholdvevőről stb.
TV-kijelző: [Home Network]
Rúdhangsugárzó kijelzője: „H. NET”
A tartalmat kiszolgálón tárolják (17. oldal)
Zenehallgatás/fotók
megjelenítése
USB-eszközről
Lejátszhat zenei fájlokat, illetve
megtekinthet tárolt képeket egy
csatlakoztatott USB-eszközről.
A lejátszható fájltípusokra vonatkozó
információkért lásd: „Lejátszható
fájltípusok” (63. oldal).
1
2
Csatlakoztassa az USB-eszközt
az (USB) porthoz.
A csatlakoztatás előtt olvassa el az
USB-eszköz használati útmutatóját.
Nyomja meg a HOME gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik
a főmenü.
3
A /// gombokkal válassza
ki az [USB] elemet, majd nyomja
meg a
gombot.
4
Nyomja meg a / gombokat
a
[Music] vagy
[Photo]
kiválasztásához.
5
Válassza ki a kívánt tartalmat
a /// és
gombokkal.
Megjegyzés
• Működés közben ne távolítsa el az
USB-eszközt. Az adatvesztés és az
USB-eszköz károsodásának elkerülése
érdekében kapcsolja ki a rendszert
az USB-eszköz csatlakoztatása vagy
eltávolítása előtt.
8HU
Zenehallgatás
BLUETOOTH-eszközről
A részletekről itt olvashat: „BLUETOOTHfunkciók” (12. oldal).
Zene lejátszása, illetve
fotók megjelenítése
másik eszközökről
a hálózati funkcióval.
A részletekről itt olvashat: „Hálózati
funkciók” (16. oldal).
Hangszabályzás
Kiválaszthatja a rendszer előre
beprogramozott térhatású
hangzásképeinek egyikét is,
amelyek illeszkednek a különböző
hangforrásokhoz.
A hangzáskép kiválasztása
Nyomja meg ismételten a SOUND FIELD
gombot a lejátszás során.
[ClearAudio+] (javasolt)
A hangbeállítás váltása automatikus
a hangbemenetnek megfelelően.
Akkor válassza ezt a módot, ha kétcsatornás
hangot szeretne továbbítani a surround
hangsugárzóktól.
A többcsatornás hang továbbítása
a rögzítésnek megfelelő hangsugárzókról
történik.
[Movie]
Filmekhez megfelelő hangeffektusokat
biztosít.
Ez a mód előállítja a hang tömörségét
és a hang gazdag kiterjedését.
A hangsugárzókról kimenő hang megegyezik
a bemeneti hanggal. A kétcsatornás hangot
nem továbbítja a rendszer a surround
hangsugárzóktól.
[Music]
A hangeffektusokat zenéhez optimalizálja
a rendszer.
A hangsugárzókról kimenő hang megegyezik
a bemeneti hanggal. A kétcsatornás hangot
nem továbbítja a rendszer a surround
hangsugárzóktól.
[Game]
A hangeffektusokat játékhoz optimalizálja
a rendszer.
A hangsugárzókról kimenő hang megegyezik
a bemeneti hanggal. A kétcsatornás hangot
nem továbbítja a rendszer a surround
hangsugárzóktól.
[Cinema Studio 9.1ch]
A hangeffektusok révén valósághű Surround
hangzást élvezhet, mintha csak a moziban
ülne.
A hangsugárzókról kimenő hang megegyezik
a bemeneti hanggal.
[Standard]
A hangeffektusokat az egyedi forrás alapján
optimalizálja a rendszer.
Hasznos tanácsok
• Emellett megnyomhatja a CLEARAUDIO+
gombot is a [ClearAudio+] kiválasztásához.
• A hangzáskép nem választható ki, ha
a [Sound Effect] beállítás nincs bekapcsolva
(27. oldal).
A hangzáskép kiválasztása
a beállítómenüből
1 Nyomja meg az OPTIONS és
2
a / gombokat a [Sound Field]
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
A / gombokkal válassza ki
a kívánt hangzásképet, majd
nyomja meg a
gombot.
A Futball üzemmód funkció
használata
A rendszer hangeffektusokat hoz létre
annak érdekében, hogy Önnek valódi
stadionélményben legyen része az élő
futballközvetítések megtekintése közben.
Nyomja meg egymás után
többször a FOOTBALL gombot
a futballközvetítés
megtekintése közben.
• [Narration On]: A stadionban hallható
hanghatások felerősítésével olyan
érzetet kelt, mintha Ön is a stadionban
lenne.
9HU
Hangszabályzás
Hangeffektusok
alkalmazása
(Futball mód stb.)
[Music Arena]
A hangeffektusok lehetővé teszik az élő
koncertek egyedülálló hangzását, melyet
a Sony exkluzív Audio DSP technológiája tesz
lehetővé.
• [Narration Off]: A stadionban hallható
hanghatások felerősítése mellett
csökkenti a közvetítő hangját, hogy
Ön még inkább úgy érezze, mintha
a stadionban lenne.
• [Off]: A futball mód kikapcsol.
Megjegyzések
• A futball mód kiválasztását focimeccsközvetítés megtekintése esetén javasoljuk.
• Ha természetellenes hangzást hall
a [Narration Off] pont kiválasztásakor,
használja a [Narration On] beállítást.
• A futball mód beállítása automatikusan
[Off] olyankor, amikor a következőket
végzi.
– A rendszer kikapcsolása.
– Bármelyik hangzáskép gomb
megnyomása (62. oldal).
• Ez a funkció nem támogat monó hangot.
Hasznos tanácsok
• Kiválaszthatja a [Football] lehetőséget
is a beállítómenüből (32. oldal).
• Ha rendelkezésre áll 5.1 csatornás
hangfolyam, javasoljuk annak kiválasztását
a tv-jén, kábeltévévevőjén vagy
műholdvevőjén.
• A futball mód nem választható ki,
ha a [Sound Effect] beállítás nincs
bekapcsolva (27. oldal).
Az Éjszakai üzemmód funkció
használata
A rendszer kis hangerőn játssza le
a hangot, minimális élethűségvesztés
és tisztán érthető párbeszédek mellett.
Nyomja meg ismételten
a NIGHT gombot.
• [On]: Bekapcsolja az éjszakai
üzemmódot.
• [Off]: Kikapcsolja az éjszakai
üzemmódot.
Tipp
• Kiválaszthatja a [Night] lehetőséget is
a beállítómenüből (32. oldal).
10HU
A Voice funkció használata
Érthetőbbé teszi a párbeszédeket.
Nyomja meg ismételten
a VOICE gombot.
• [Type 1]: Standard
• [Type 2]: A párbeszédtartomány
ki van emelve.
• [Type 3]: A rendszer kiemeli
a párbeszédek frekvenciatartományát,
valamint az idősek által nehezen
kivehető tartományokat.
Tipp
• Kiválaszthatja a [Voice] lehetőséget is
a beállítómenüből (32. oldal).
A DSEE funkció használata
(Audio Codec fájlok
létrehozása természetes
hangminőséggel)
Hangszabályzás
Ez a funkció feljavítja a tömörített
hangfájlok hangminőségét azáltal, hogy
helyreállítja a tömörítési folyamat során
eltávolított magas frekvenciájú hangokat.
A hallgatott zenék minősége közel áll
az eredeti, természetes és térhatású
hangzáséhoz.
Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre,
ha hangzásképként a [Music] van
kiválasztva.
Megjegyzések
• Csak a DSEE funkció finomhangzáshelyreállítási szolgáltatása alkalmazható
a lossless tömörítést használó PCM
hangforrásoknál. A DSEE funkció nem
működik a DSD (DSDIFF, DSF) formátumú
fájloknál. A fájl kibővül egy legfeljebb
96 kHz-es/24 bites megfelelőjére.
• A funkció a 44,1 kHz-es vagy 48 kHz-es
kétcsatornás digitális bemeneti jelekkel
működik együtt.
• Ez a funkció nem működik, ha az [Analog]
beállítás van megadva.
• Ez a funkció nem működik, ha az
[Transmitter] beállítás van megadva
a [Bluetooth Mode] menüben (27. oldal).
1
2
3
4
Nyomja meg a HOME gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik
a főmenü.
A főmenüben válassza a
[Setup] [Audio Settings]
lehetőséget.
Válassza a [DSEE] lehetőséget.
Válassza az [On] lehetőséget.
11HU
Tipp
BLUETOOTH-funkciók
Zenehallgatás
BLUETOOTH-eszközről
A rendszer és egy
BLUETOOTH-eszköz
párosítása
• A BLUETOOTH-kapcsolat létrejötte után
egy javaslat jelenik meg arra vonatkozóan,
hogy melyik alkalmazást kell letölteni
a csatlakoztatott eszközhöz.
Az utasítások megjelenése után letöltheti
a SongPal alkalmazást, amelynek
segítségével kezelheti a rendszert.
A SongPal alkalmazásról itt olvashat
részleteket: „A rendszer irányítása
okostelefonnal vagy táblagéppel
(SongPal)” (34. oldal).
Hang lejátszása a párosított
eszközről
1 Nyomja meg a HOME gombot.
2
A rendszer párosítása az eszközzel
(Pairing)
1 Nyomja meg a PAIRING gombot.
2
3
A rúdhangsugárzó (kék) jelzőfénye
gyorsan villog a BLUETOOTHpárosítás időtartama alatt.
Kapcsolja be a BLUETOOTH
funkciót, majd válassza ki
a „HT-RT5” modellt, miután
rákeresett a BLUETOOTH-eszközön.
Ha jelszót kell megadni, írja be:
„0000”.
Ügyeljen arra, hogy
a rúdhangsugárzó (kék)
jelzőfénye kigyulladjon. (Ez jelzi,
hogy a kapcsolat létrejött.)
A párosítás megszakítása
Nyomja meg a HOME vagy
a INPUT gombot.
12HU
3
4
A televízió képernyőjén megjelenik
a főmenü.
Válassza a [Bluetooth Audio]
lehetőséget.
A rúdhangsugárzó automatikusan
a legutoljára beállított BLUETOOTHeszközhöz kapcsolódik.
Ügyeljen arra, hogy a
rúdhangsugárzó (kék) jelzőfénye
kigyulladjon. (Ez jelzi, hogy
a kapcsolat létrejött.)
Ha nem jött létre a kapcsolat,
válassza ki a „HT-RT5” lehetőséget
a BLUETOOTH-eszközön.
Indítsa el a lejátszást a
csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz
zenelejátszó szoftverével.
Megjegyzés
• Ha BLUETOOTH-eszköze AVRCPkompatibilis, amikor ez a készülék és
a BLUETOOTH-eszköz kapcsolatban van
egymással, akkor a lejátszást a , , ,
/ és / gombokkal is
vezérelheti.
Csatlakozás BLUETOOTHeszközhöz One-touch
funkcióval (NFC)
Ha egy NFC-kompatibilis BLUETOOTHeszközt tart a rúdhangsugárzó
N jeléhez, akkor megtörténik a rendszer
és a BLUETOOTH-eszköz között
a párosítás, és létrejön az automatikus
BLUETOOTH-kapcsolat.
1
2
3
Érintse össze a rúdhangsugárzó N
jelét a BLUETOOTH-eszközzel.
Ügyeljen arra, hogy
a rúdhangsugárzó (kék)
jelzőfénye kigyulladjon. (Ez jelzi,
hogy a kapcsolat létrejött.)
Kezdje el a hangforrás lejátszását
a BLUETOOTH-eszközön.
BLUETOOTH-funkciók
Kompatibilis eszközök
A beépített NFC funkcióval kompatibilis
okostelefonok, táblagépek és zenelejátszók
(operációs rendszer: Android™ 2.3.3 vagy
újabb, az Android 3.x verziót kivéve)
Megjegyzések
• Az eszköztől függően előfordulhat,
hogy előzetesen végre kell hajtania
a következőket távoli eszközén.
– Kapcsolja be a „NFC” funkciót.
– Töltse le az „NFC Easy Connect”
alkalmazást a Google Play™ kínálatából,
és indítsa el az alkalmazást. (Előfordulhat,
hogy az alkalmazás egyes országokban/
régiókban nem érhető el.) A részleteket
lásd az eszköz használati útmutatójában.
• Ez a funkció nem működik a BLUETOOTHkompatibilis erősítőkkel (például
fejhallgatókkal). Ha BLUETOOTHkompatibilis erősítőn keresztül szeretné
lejátszani a hangot, lásd: „Hanglejátszás
a jelek BLUETOOTH-kompatibilis erősítőre
történő átjátszásával” (14. oldal).
13HU
Hanglejátszás a jelek
BLUETOOTH-kompatibilis
erősítőre történő
átjátszásával
A rendszer által lejátszott forrás
hallgatásához használhat BLUETOOTHkompatibilis erősítőt (például
fejhallgatót) is.
1
2
3
4
5
6
Nyomja meg a HOME gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik
a főmenü.
A főmenüben válassza
a
[Setup] [Bluetooth
Settings] lehetőséget.
Válassza a [Bluetooth Mode]
lehetőséget.
Válassza a [Transmitter]
lehetőséget.
Kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót
a BLUETOOTH-eszközön.
Válassza ki a BLUETOOTH-erősítő
nevét a [Device List] listáról itt:
[Bluetooth Settings] (28. oldal).
Amikor létrejön a BLUETOOTHkapcsolat, a jelzőfény (kék) kigyullad.
Ha nem találja a BLUETOOTH-erősítő
nevét a [Device List] listában, válassza
a [Scan] lehetőséget.
Megjegyzés
• A [Device List] képernyő akkor jelenik
meg egy megerősítést kérő
párbeszédpanelt követően, ha
a [Bluetooth Mode] beállítást
[Transmitter] módra állítja
a más módokról.
7
Kezdje el a hangforrás lejátszását
ezen a rendszeren.
A hangkimenet a BLUETOOTHerősítőről hallható.
14HU
8
Állítsa be a hangerőt.
Állítsa be a BLUETOOTH-erősítő
hangerőszintjét. A BLUETOOTHerősítőhöz való kapcsolódáskor
azonban nem lehet módosítani
a rendszer hangerejét.
A rúdhangsugárzó VOLUME +/–
gombjai és a távvezérlő  +/–
gombjai csak a BLUETOOTH-vevőnél
működnek.
Megjegyzések
• Legfeljebb 9 BLUETOOTH-erősítőt
választhat ki. A 10. BLUETOOTH-erősítő
regisztrálásakor az új eszköz a legkorábban
csatlakoztatott BLUETOOTH-erősítő
helyére kerül.
• A rendszer legfeljebb 15 észlelt
BLUETOOTH-erősítőt képes megjeleníteni
a [Device List] listában.
• A hangeffektus és a beállítások nem
módosíthatók a beállítások menüjében
olyankor, amikor a hang átvitele
folyamatban van.
• Egyes tartalmakat a tartalomvédelem miatt
nem lehet lejátszani.
• A lejátszás a BLUETOOTH-erősítőkön
a BLUETOOTH vezeték nélküli technológia
sajátosságai miatt késhet a rendszeren
történő lejátszáshoz képest.
• Nincs hangkimenet a hangsugárzóknál
és a HDMI OUT (ARC) aljzatnál olyankor,
amikor egy BLUETOOTH-erősítő csatlakozik
a rendszerhez.
• A [Screen mirroring], a [Bluetooth Audio],
valamint a Home Theatre Control funkciók
ki vannak kapcsolva olyankor, amikor
a rendszer adó módban van.
Hasznos tanácsok
• Lehetősége van a BLUETOOTH-eszköztől
érkező AAC vagy LDAC hang vételének beés kikapcsolására (28. oldal).
• Emellett bekapcsolhatja a [Bluetooth
Mode] módot a távvezérlő RX/TX
gombjával is.
Amikor az 5. lépésben szereplő
BLUETOOTH-eszköznél befejeződött
a párosítás, és ez a legutóbb
csatlakoztatott eszköz, akkor
automatikusan csatlakoztathatja
a rendszerhez, ha egyszerűen megnyomja
az RX/TX gombot a távvezérlőn. Ebben az
esetben nem kell végrehajtani a 6. lépést.
A BLUETOOTH-erősítő
lecsatlakoztatása
BLUETOOTH-funkciók
Végezze el az alábbi műveletek
valamelyikét.
– Kapcsolja ki a BLUETOOTH funkciót
a BLUETOOTH-eszközön.
– Állítsa a [Bluetooth Mode] beállítást
[Receiver] vagy [Off] értékre (27. oldal).
– Kapcsolja ki a rendszert vagy a
BLUETOOTH-erősítőt.
– Válassza ki a csatlakoztatott
BLUETOOTH-erősítő nevét a [Device
List] listáról itt: [Bluetooth Settings].
Regisztrált BLUETOOTH-erősítő
törlése az eszközök listájáról
1 Végezze el a „Hanglejátszás a jelek
2
3
4
BLUETOOTH-kompatibilis erősítőre
történő átjátszásával” című
témakörben ismertetett 1–6. lépést.
Válassza ki az eszköz nevét, majd
nyomja meg az OPTIONS gombot.
Válassza a [Remove] elemet, majd
nyomja meg a
gombot.
Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat, és törölje a kívánt
BLUETOOTH-eszközt az eszközök
listájából.
15HU
Vezetékes hálózati
csatlakozás beállítása
Hálózati funkciók
Csatlakozás vezetékes
hálózathoz
A rendszer csatlakoztatása
a hálózathoz LAN-kábellel.
A következő ábrán a hálózati
konfigurációra látható példa.
Javasoljuk, hogy a stabil hálózati
működés érdekében vezetékes
hálózati kapcsolatot használjon.
A vezetékes hálózati csatlakozás
a következő eljárással állítható be.
1
2
3
4
5
Internet
LAN-kábel
(nem
mellékelt
tartozék)
LAN-kábel
(nem
mellékelt
tartozék)
Modem
6
7
Útválasztó
Kiszolgáló
Tipp
• Javasoljuk, hogy földelt egyenes
interfészkábelt (LAN-kábelt) használjon.
Nyomja meg a HOME gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik
a főmenü.
A főmenüben válassza
a
[Setup] [Network
Settings] lehetőséget.
Válassza az [Internet Settings]
lehetőséget.
Válassza a [Wired Setup]
lehetőséget.
A televízió képernyőjén megjelenik
az IP-címkérési módszer
kiválasztásának képernyője.
Válassza az [Auto] lehetőséget.
A rendszer elkezd csatlakozni
a hálózathoz.
Megjelenik a megerősítést
kérő képernyő.
Nézze meg az információkat a /
gombok segítségével, majd nyomja
meg a  gombot.
Válassza a [Save & Connect]
lehetőséget.
A rendszer elkezd csatlakozni
a hálózathoz. Részletek a televízió
képernyőjén megjelenő üzeneteknél
találhatók.
Fix IP-cím használata esetén
Válassza ki a [Custom] lehetőséget az
5. lépésben, és kövesse a képernyőn
megjelenő útmutatást.
Tipp
• A hálózati beállítások ellenőrzésekor
a következők szerint járjon el: [Network
Connection Status] (30. oldal).
16HU
Csatlakozás vezeték
nélküli hálózathoz
Vezeték nélküli LAN
csatlakozás beállítása
A hálózati beállítások
végrehajtása előtt
*Az SSID (Service Set Identifier) az adott
hozzáférési pontot azonosítja.
** Ez az adat a vezeték nélküli router/
hozzáférési pont címkéjéről, a használati
útmutatóból, a vezeték nélküli hálózatot
beállító személytől vagy az
internetszolgáltatótól kapott
információból tudható meg.
1
2
3
4
5
6
Nyomja meg a hozzáférési pont
WPS gombját.
A rendszer elkezd csatlakozni
a hálózathoz.
A kívánt hálózatnév (SSID) kiválasztása
esetén
Válassza ki a kívánt hálózatnevet (SSID)
az 5. lépésben, adja meg a biztonsági
kulcsot (vagy jelszót) a szoftveres
billentyűzettel, és válassza ki az [Enter]
lehetőséget a biztonsági kulcs
megerősítéséhez. A rendszer elkezd
csatlakozni a hálózathoz. Részletek
a televízió képernyőjén megjelenő
üzeneteknél találhatók.
Fix IP-cím használata esetén
Válassza ki a [New connection
registration] lehetőséget az 5. lépésben,
és kövesse a képernyőn megjelenő
útmutatást.
(WPS) PIN kód használata esetén
Válassza a [New connection registration]
lehetőséget az 5. lépésben, majd válassza
a [(WPS) PIN method] elemet.
Tipp
• A hálózati beállítások ellenőrzésekor
a következők szerint járjon el: [Network
Connection Status] (30. oldal).
Nyomja meg a HOME gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik
a főmenü.
A főmenüben válassza a
[Setup] [Network Settings]
lehetőséget.
Válassza az [Internet Settings]
lehetőséget.
Válassza a [Wireless Setup(built-in)]
lehetőséget.
Válassza a [Wi-Fi Protected Setup
(WPS)] lehetőséget.
Válassza a [Start] lehetőséget.
Zenefájlok lejátszása/
fotók megtekintése
otthoni hálózaton
keresztül
Zene-/fényképfájlokat más
otthonihálózat-kompatibilis készüléken
is lejátszhat, ha az otthoni hálózatához
csatlakoztatja azt.
Ez a rendszer lejátszóként és
megjelenítőként is használható.
17HU
Hálózati funkciók
Ha a vezeték nélküli LAN útválasztó
(hozzáférési pont) kompatibilis a Wi-Fi
Protected Setup (WPS) technológiával,
a WPS gombbal egyszerűen elvégezheti
a hálózati beállításokat.
Ha nem, ki kell választania vagy meg kell
adnia a következő adatokat. Előzetesen
ellenőrizze a következő adatokat.
• A vezeték nélküli útválasztó/
hozzáférési pont hálózatának
neve (SSID)*
• A hálózat biztonsági kulcsa (jelszava)**
7
• Kiszolgáló: Digitális médiatartalmat
tárol és oszt meg
• Lejátszó: digitális médiatartalmakat
keres és játszik le a kiszolgálóról
• Megjelenítő: a kiszolgálóról fogad és
játszik le digitális médiatartalmakat,
és egy másik készülékkel (vezérlővel)
működtethető
• Vezérlő: működteti a megjelenítő
eszközt.
Készítse elő az otthoni hálózat
funkció használatát.
• Csatlakoztassa a rendszert egy
hálózathoz.
• Készítsen elő egy másik otthonihálózatkompatibilis eszközt. A részleteket lásd
az eszköz használati útmutatójában.
Távoli fájlok lejátszása
a rendszer (megjelenítő)
működtetésével
otthonihálózat-vezérlőn
keresztül
A rendszer egy otthonihálózatvezérlőminősítésű eszközzel (például
mobiltelefonos alkalmazással stb.)
működtethető a kiszolgálókon tárolt
fájlok lejátszásakor.
Kiszolgáló
Megjelenítő
(ez a rendszer)
Kiszolgálón tárolt fájlok
lejátszása a rendszeren
keresztül (lejátszó)
Kiszolgáló
Vezérlő
Lejátszó
(ez a rendszer)
A működtetésre vonatkozóan olvassa
el az otthonihálózat-kompatibilis eszköz
használati útmutatóját.
Megjegyzés
1
2
3
4
5
Nyomja meg a HOME gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik
a főmenü.
Válassza a [Home Network]
lehetőséget.
Válassza ki a kívánt eszközt.
Nyomja le a / gombot a
[Music] vagy
[Photo]
elem kiválasztásához, majd
nyomja meg a
gombot.
Válassza ki a kívánt sávot
a következők használatával:
/// és .
18HU
• A rendszer működtetéséhez ne használja
egyidejűleg a kapott távvezérlőt és
a vezérlőt.
Tipp
• A rendszer kompatibilis a Windows 7
operációs rendszer részét képező Windows
Media® Player 12 „Play To” funkciójával.
Mobileszköz képének
megjelenítése egy tv-n
(Screen mirroring)
1
2
Nyomja meg a MIRRORING gombot.
Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
A képernyőtükrözés funkció
aktiválása mobileszközéről.
A funkció aktiválására vonatkozóan
olvassa el a mobileszköz használati
útmutatóját.
Nyomja meg a MIRRORING gombot,
majd helyezze az eszközt, például Xperia
okostelefont a rúdhangsugárzó N jelének
közelébe.
Kilépés a képernyőtükrözésből
Nyomja meg a HOME vagy
az INPUT gombot.
Megjegyzések
• A képernyőtükrözés használatakor néha
előfordulhat, hogy más hálózatokból eredő
interferencia miatt a kép és a hang
minősége csökken.
• A használati környezettől függően
előfordulhat, hogy romlik a kép- és
hangminőség.
• Képernyőtükrözés közben előfordulhat,
hogy egyes hálózati funkciók nem
használhatóak.
• Győződjön meg róla, hogy az eszköz
kompatibilis a Miracast technológiával.
Az összes Miracast-kompatibilis eszköz
csatlakoztathatósága nem garantált.
Tipp
• Ha gyakran romlik a kép- és hangminőség,
próbálkozzon a [Screen mirroring RF
Setting] beállítással (30. oldal).
19HU
Hálózati funkciók
A [Screen mirroring] funkció a Miracast
technológia révén a mobileszköz
képernyőjét a televízión jeleníti meg.
A rendszer közvetlenül csatlakoztatható
egy képernyőtükrözés-kompatibilis
eszközzel (pl. okostelefon, táblagép).
Az eszköz kijelzőjének képernyője nagy
képernyős televízión élvezhető. Ennek
a funkciónak a használatához nincs
szükség vezeték nélküli útválasztóra
(vagy hozzáférési pontra).
Xperia okostelefon vagy más
eszköz csatlakoztatása
egyérintéses tükrözés
funkcióval (NFC)
1 A főmenüben válassza a
Különféle online
szolgáltatások
igénybevétele
(Music Services)
Ezzel a rendszerrel az interneten elérhető
zenei szolgáltatásokat is lehet hallgatni.
Ennek a funkciónak a használatához
a rendszernek internetkapcsolattal
kell rendelkeznie.
Megjegyzés
• Előfordulhat, hogy a zenei szolgáltatások
használatához a rendszer előzetes
regisztrációja szükséges. A regisztrációval
kapcsolatos részletekért keresse fel
a szolgáltató ügyfélszolgálati webhelyét.
1
2
Nyomja meg a HOME gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik
a főmenü.
Válassza a [Music Services]
lehetőséget.
A televízió képernyőjén megjelenik
a zenei szolgáltatások listája.
Tipp
• A szolgáltatók listája úgy frissíthető,
hogy előbb megnyomja az OPTIONS
gombot, majd kiválasztja a [Update
List] lehetőséget.
3
Válassza ki a kívánt zenei
szolgáltatást.
Új zenei szolgáltatás
regisztrálása
Az interneten elérhető különféle zenei
szolgáltatások tartalmát is hallgathatja.
A regisztrációs kód ellenőrzése
Lehet, hogy új zenei szolgáltatás
használatakor meg kell adnia a rendszer
regisztrációs kódját.
20HU
2
[Music Services] lehetőséget.
A televízió képernyőjén megjelenik
a szolgáltatók listája.
Nyomja meg a / gombokat
a kívánt zenei kiszolgáló
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
Megjelennek a tv-képernyőn
a regisztrációs információk,
köztük a regisztrációs kód.
Megjegyzés
• Előfordulhat, hogy regisztrációs
információk jelennek meg a tv képernyőjén
a zenei szolgáltatás megadásakor. Az ilyen
információk megjelenésének gyakorisága
a zenei szolgáltatástól függ.
Szerzői jog által védett 4K tartalmak megtekintése
4K tv-készülék csatlakoztatása
A szerzői jog által védett 4K tartalmak megtekintéséhez, valamint a hozzájuk tartozó
hang rúdhangsugárzón való hallgatásához csatlakoztassa össze a rúdhangsugárzót
és a tv-t HDCP 2.2-kompatibilis HDMI-aljzaton keresztül.
A szerzői jog által védett 4K tartalmakat csak HDCP 2.2-kompatibilis HDMI-aljzatokon
keresztül lehet megtekinteni. Azt, hogy található-e a tv-n HDCP 2.2-kompatibilis
HDMI-aljzat, a tv használati útmutatója ismerteti.
Amikor a tv HDMI aljzatán szerepel az ARC* jelölés és HDCP 2.2kompatibilis
Szerzői jog által védett 4K tartalmak megtekintése
HDCP 2.2-kompatibilis
HDMI-aljzat
Nagysebességű HDMI-kábel (külön megvásárolható)
* ARC (Audio Return Channel)
Az ARC funkció digitális hangot küld egy tv-ről erre a rendszerre csupán egy nagysebességű
HDMI-kábel használatával.
21HU
Amikor a tv HDMI-aljzatán szerepel az ARC jelölés, de nem
HDCP 2.2-kompatibilis
Ha a tv HDMI-aljzatán szerepel az ARC felirat, de nem kompatibilis a HDCP 2.2-vel,
csatlakoztassa a rúdhangsugárzót egy nagysebességű HDMI-kábellel tv-je olyan
HDMI-aljzatához, amelyik HDCP 2.2-kompatibilis. Ezt követően csatlakoztassa a digitális
optikai kábelt a tv optikai kimeneti aljzatához a digitális hang hallgatásához.
HDCP 2.2kompatibilis
HDMI-aljzat
Nagysebességű HDMI-kábel
(külön megvásárolható)
22HU
Digitális optikai kábel
(tartozék)
4K eszközök csatlakoztatása
Csatlakoztasson egy 4K eszközt a rúdhangsugárzó HDMI IN 1 aljzatához.
Azt, hogy az eszköz HDCP 2.2-kompatibilis-e, az eszköz használati útmutatója ismerteti.
Blu-ray Disc lejátszó, kábeltévévevő
vagy műholdvevő stb.
HDCP 2.2-kompatibilis
HDMI-aljzat
Szerzői jog által védett 4K tartalmak megtekintése
Nagysebességű HDMI-kábel (külön megvásárolható)
23HU
Beállítások és módosítási lehetőségek
A beállítóképernyő használata
A képek, hangok és más elemek beállításait többféleképpen módosíthatja.
Az alapértelmezett beállítások alá vannak húzva.
1
2
3
Nyomja meg a HOME gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik a főmenü.
Nyomja meg a  gombot a
[Setup] kiválasztásához.
Válassza ki a beállítási kategória ikonját a / gombokkal, majd nyomja meg
a
gombot.
Ikon
Magyarázat
[Software Update] (25. oldal)
A rendszer szoftverének frissítése.
[Screen Settings] (25. oldal)
A tv típusának megfelelő képernyő-beállítások megadása.
[Audio Settings] (26. oldal)
A csatlakozók típusának megfelelő hangbeállítások megadása.
[Bluetooth Settings] (27. oldal)
A BLUETOOTH funkció részletes beállításainak megadása.
[System Settings] (28. oldal)
A rendszerbeállítások megadása.
[Network Settings] (30. oldal)
Az internetkapcsolat és az otthoni hálózat részletes beállításainak megadása.
[Input Skip Setting] (31. oldal)
Az egyes bemenetekhez tartozó bemenetugrás beálltás megadása.
[Easy Setup] (31. oldal)
Az alapvető beállítások ismételt futtatása az [Easy Setup] segítségével.
[Easy Network Settings] (31. oldal)
Az [Easy Network Settings] menü futtatása az alapvető hálózati beállítások
elvégzéséhez.
[Resetting] (31. oldal)
A rendszer gyári alapbeállításainak visszaállítása.
24HU
[Software Update]
A szoftver legfrissebb verzióra történő
frissítésével kihasználhatja a legújabb
funkciókat.
Szoftverfrissítés közben az UPDT szöveg
látható az előlap kijelzőjén. Miután
a frissítés befejeződik, a rendszer
automatikusan újraindul.
A frissítési művelet közben semmiképpen
se kapcsolja be vagy ki a
rendszert, és ne is működtesse sem
a rendszert, sem a tévét. Várjon,
amíg be nem fejeződik a frissítés.
Megjegyzések
 [Update via Internet]
A rendszer szoftverének frissítése
az elérhető hálózat használatával.
Ellenőrizze, hogy a hálózat csatlakozik-e
az internetre.
 [Update via USB Memory]
Szoftverfrissítés USB memória
használatával. Győződjön meg arról,
hogy a szoftverfrissítés mappájának
neve „UPDATE”.
[Screen Settings]
 [TV Type]
[16:9]: Akkor válassza ezt a beállítást, ha
a készülékhez széles képernyős tv-t vagy
széles képernyős megjelenítést támogató
tv-t csatlakoztat.
[4:3]: Válassza ezt a beállítást, ha
a készülékhez 4:3 képarányú, a széles
képernyős megjelenítést nem támogató
tv-készüléket csatlakoztat.
[Auto]: A tv vagy csatlakoztatott eszköz
kiválasztott felbontásának megfelelő
videojelet ad ki.
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p],
[1080i], [1080p]: A kiválasztott
felbontásnak megfelelő videojelet ad ki.
* Ha a lejátszott tartalom színrendszere
NTSC, akkor a videojelek felbontása csak
[480i] és [480p] értékre alakítható át.
 [24p Output]
[Network content 24p Output]
Ez a funkció beállítja a HDMI OUT (ARC)
aljzatról kimenő jeleket a rendszeren
a képernyőtükrözés funkció használata
esetén.
[Auto]: Csak akkor ad ki 24p videojeleket,
ha 1080/24p-kompatibilis tv-t
csatlakoztat HDMI-kapcsolaton keresztül,
és az [Output Video Resolution] beállítása
[Auto] vagy [1080p].
[Off]: Akkor válassza ezt a beállítást,
ha a tv nem támogatja az 1080/24p
formátumú videojelet.
 [4K Output]
[Auto1]: 2K (1920 × 1080) videojeleket
ad ki videolejátszás során, illetve
4K videojeleket ad ki fotók lejátszása
közben olyankor, amikor a Sony által
gyártott 4K-kompatibilis eszköz
van csatlakoztatva.
4K videojeleket ad ki 24p videotartalom
vagy fotók lejátszása közben olyankor,
amikor nem a Sony által gyártott 4Kkompatibilis eszköz van csatlakoztatva.
Ez a beállítás nem érinti a 3D videók
lejátszását.
[Auto2]: Automatikusan 4K/24p
videojelet ad ki, amikor 4K/24pkompatibilis eszközt csatlakoztat, és
elvégzi a [Network content 24p Output]
megfelelő beállításait a [24p Output]
lehetőségnél, emellett 4K/24p fotókat
jelenít meg a 2D fotófájlok lejátszásakor.
[Off]: A funkció kikapcsolása.
25HU
Beállítások és módosítási lehetőségek
• A frissítési funkciókról az alábbi webhelyen
talál tájékoztatást: www.sony.eu/support
• Ha automatikus szoftverfrissítést szeretne,
állítsa az [Auto Update] beállítást [On]
értékre (29. oldal). A szoftverfrissítés
tartalmától függően előfordulhat, hogy
bizonyos frissítések akkor is megtörténnek,
ha az [Auto Update] beállítás értéke [Off]
(29. oldal).
 [Output Video Resolution]
Megjegyzés
 [SBM] (Super Bit Mapping)
• Ha a Sony által gyártott eszközét
nem ismeri fel a rendszer az [Auto1]
kiválasztásakor, akkor a beállítás hatása
azonos lesz az [Auto2] beállításéval.
[On]: Enyhíti a HDMI OUT (ARC) aljzatról
kimenő videojelek szakadozottságát.
[Off]: Válassza ezt a beállítást, ha
a videojelek torzak, vagy a színek
nem tűnnek természetesnek.
 [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: A készülék automatikusan érzékeli
a külső eszköz típusát, majd a megfelelő
színbeállításra vált.
[YCbCr (4:2:2)]: A készülék YCbCr 4:2:2-es
videojelet továbbít.
[YCbCr (4:4:4)]: A készülék YCbCr 4:4:4-es
videojelet továbbít.
[RGB]: Válassza ezt a beállítást, ha
a készülékhez HDCP-kompatibilis
DVI-csatlakozóval illeszt egy eszközt.
 [HDMI Deep Colour Output]
[Auto]: Általában ezt a beállítást kell
választani.
[12bit], [10bit]: A készülék 12 bites/10 bites
videojelet továbbít, ha a csatlakoztatott tv
támogatja a Deep Colour színleképezést.
[Off]: Válassza ezt a beállítást, ha a kép
nem stabil, vagy a színek nem tűnnek
természetesnek.
 [Video Direct]
Kikapcsolhatja a rúdhangsugárzó OSD-jét
(a képernyőn megjelenő feliratokat)
olyankor, amikor a [HDMI1], [HDMI2]
vagy [HDMI3] bemenet van kiválasztva.
Ez a funkció játékoknál hasznos, hiszen
teljes mértékben élvezheti a játék
képernyőjét.
[On]: Az OSD letiltása. Nem jelennek meg
információk a tv képernyőjén, és az
OPTIONS és DISPLAY gombok nem
működnek.
[Off]: Csak akkor jelenít meg
információkat a tv képernyőjén,
ha módosítja a beállításokat, például
amikor kiválasztja a hangzásképet.
26HU
[Audio Settings]
 [DSEE]
Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre,
ha hangzásképként a [Music] van
kiválasztva.
[On]: A hangminőség javítása a magas
frekvenciájú hangok helyreállításával
(11. oldal).
[Off]: Kikapcsolva
 [Audio DRC]
A felhasználó szűkítheti a hangsáv
dinamikatartományát.
[Auto]: Automatikusan Dolby TrueHD
kódolással tömöríti a hangot.
[On]: A rendszer a hangsávot a
hangmérnök által meghatározott
dinamikatartománnyal játssza le.
[Off]: A rendszer nem szűkíti
a dinamikatartományt.
 [Attenuation settings - Analog]
A hang torzulhat az ANALOG IN aljzatra
csatlakoztatott eszközről történő
lejátszáskor. A torzítást megszüntetheti
a rendszer bemeneti jelszintjének
csökkentésével.
[On]: A bemeneti jelerősség csillapítása.
Ennél a beállításnál csökken a kimeneti
jelerősség.
[Off]: Normál bemeneti jelerősség.
 [Audio Output]
Kiválaszthatja a hangjel kimenetre
továbbításának módszerét.
[Speaker]: Többcsatornás hang
továbbítása kizárólag a rendszer
hangsugárzóihoz.
[Speaker+HDMI]: Többcsatornás hangjel
továbbítása a rendszer hangsugárzóihoz
és kétcsatornás lineáris PCM-jel
továbbítása a HDMI OUT (ARC) aljzaton.
[HDMI]: Hangtovábbítás kizárólag a HDMI
OUT (ARC) aljzaton. A hangformátum a
csatlakoztatott eszköztől függ.
[2ch Stereo]: A rendszer csak a két
első (bal, jobb) hangsugárzóhoz és
a mélysugárzóhoz továbbítja a hangot.
A többcsatornás surround formátumokat
két csatornára keveri le.
[Off]: A hangeffektusok letiltása. Felvétel
közben hallható a rögzített hang.
 [Speaker Settings]
Az optimális surround hangzás
eléréséhez állítsa be a hangsugárzók
hallgatási helytől való távolságát.
A részletekért lásd: „A hangsugárzók
beállítása” (43. oldal).
Megjegyzések
 [Auto Calibration]
 [Sound Effect]
 [Bluetooth Mode]
Be- és kikapcsolhatja a rendszer
hangeffektusait (SOUND FIELD beállítás,
(9. oldal)).
Kétcsatornás forrás esetén a [Dolby Pro
Logic], a [DTS Neo:6 Cinema] vagy a
[DTS Neo:6 Music] lehetőség
választásával szimulálhatja
a térhatású hangzást.
[Sound Field On]: Bekapcsolja a
hangzáskép (9. oldal) térhatású
effektusát és a futball módot (9. oldal).
[Dolby Pro Logic]: A rendszerek
szimulálják a térhangzást a 2-csatornás
forrás alapján, illetve az összes
hangsugárzón (5.1 csatorna) kiadja a
hangot (Dolby Pro Logic dekódolás).
[DTS Neo:6 Cinema]/[DTS Neo:6 Music]:
A rendszer szimulálja a térhatású
hangzást a kétcsatornás forrás alapján,
és a hangot az összes 5.1 csatornás
hangsugárzón megszólaltatja (DTS Neo:6
Cinema/DTS Neo:6 Music módú
dekódolás).
A megfelelő
beállításokat megkeresheti az
automatikus kalibrálással. Részletekért
lásd: „A megfelelő beállítások
megkeresése automatikus kalibrálással”
(42. oldal).
[Bluetooth Settings]
BLUETOOTH-eszköz hangját is
lejátszhatja, vagy ennek az rendszernek
a hangját BLUETOOTH-erősítőn, így például
fejhallgatón keresztül is hallgathatja.
[Receiver]: Ez a rendszer vevő
üzemmódban van, ami lehetővé
teszi, hogy hangjeleket fogadjon
egy BLUETOOTH-eszközről, majd
továbbítsa őket.
[Transmitter]: Ez a rendszer adó
üzemmódban van, ami lehetővé teszi,
hogy hangjeleket küldjön a BLUETOOTHerősítőre.
[Off]: A BLUETOOTH funkció kikapcsol, és
nem választható ki a [Bluetooth Audio]
bemenet.
Megjegyzés
• Még akkor is csatlakozhat egy BLUETOOTHeszközhöz a One-touch funkcióval, ha
a [Bluetooth Mode] beállítása [Off].
27HU
Beállítások és módosítási lehetőségek
• Ha a [Control for HDMI] beállítás az [On]
értékre van állítva (29. oldal), az [Audio
Output] beállítást automatikusan
a [Speaker+HDMI] értékre állítja
a rendszer, és ezt a beállítást nem
lehet megváltoztatni.
• A HDMI OUT (ARC) aljzaton nincs
hangkimenet olyankor, amikor az [Audio
Output] beállítás értéke [Speaker+HDMI],
és a [HDMI1 Audio Input Mode] (29. oldal)
értéke [TV]. (csak európai modellek esetén)
 [Device List]
 [Wireless Playback Quality]
Megjeleníti a párosított és észlelt
BLUETOOTH-eszközök listáját (SNK
eszköz), amikor a [Bluetooth Mode]
beállítása [Transmitter].
Beállíthatja az LDAC-lejátszás
továbbításának adatsebességét.
Ez a funkció csak akkor érhető el, ha
a [Bluetooth Mode] beállítás [Transmitter]
értékre, az [Bluetooth Codec - LDAC]
beállítás pedig [On] értékre van állítva.
[Auto]: Az átviteli sebességet
a környezetnek megfelelően,
automatikusan módosítja a rendszer.
Ha nem stabil a hanglejátszás ebben
a módban, használja a további három
mód valamelyikét.
[Sound Quality]: A rendszer a
legmagasabb bitsebességet használja.
A hang átküldése jobb minőségben
történik, ám a hanglejátszás esetenként
instabillá válhat, amikor a kapcsolat
minősége nem elég jó.
[Standard]: A rendszer a középső
bitsebességet használja. Egyensúlyt
teremt a hangminőség és a lejátszás
stabilitása között.
[Connection]: A stabilitás az elsőrendű.
A hangminőség elfogadható, ám
a csatlakozás állapota a legstabilabb.
Ha a kapcsolat instabil, ez a beállítás
a javasolt.
 [Bluetooth Standby]
Beállíthatja a [Bluetooth Standby]
üzemmódot, ha azt szeretné, hogy
a rendszert egy BLUETOOTH-eszköz
még akkor is bekapcsolhassa, amikor
a rendszer készenléti üzemmódban van.
Ez a funkció csak akkor érhető el, ha
a [Bluetooth Mode] beállítás [Receiver]
vagy [Transmitter] értékre van állítva.
[On]: BLUETOOTH kapcsolatnak párosított
BLUETOOTH-eszközről történő létesítése
esetén a rendszer automatikusan
bekapcsol.
[Off]: Kikapcsolva
 [Bluetooth Codec - AAC]
Ez a funkció csak akkor érhető el, ha
a [Bluetooth Mode] beállítás [Receiver]
vagy [Transmitter] értékre van állítva.
[On]: Engedélyezi az AAC-kodeket.
[Off]: Letiltja az AAC-kodeket.
Megjegyzés
• Ha be van kapcsolva az AAC, és eszköze
támogatja az AAC funkciót, akkor kiváló
minőségű hangot élvezhet. Ha az eszközről
nem hallható AAC hang, válassza az [Off]
lehetőséget.
 [Bluetooth Codec - LDAC]
Ez a funkció csak akkor érhető el, ha
a [Bluetooth Mode] beállítás [Receiver]
vagy [Transmitter] értékre van állítva.
[On]: Engedélyezi az LDAC-kodeket.
[Off]: Letiltja az LDAC-kodeket.
Megjegyzés
• Ha be van kapcsolva az LDAC, és eszköze
támogatja az LDAC funkciót, akkor kiváló
minőségű hangot élvezhet. Ha az eszközről
nem hallható LDAC hang, válassza az [Off]
lehetőséget.
28HU
[System Settings]
 [OSD Language]
Kiválaszthatja a rendszer képernyőn
megjelenített üzeneteinek (OSD) nyelvét.
 [Wireless Sound Connection]
Megadhatja a vezeték nélküli rendszer
további beállításait. Részletekért lásd:
„A vezeték nélküli rendszer
(mélysugárzó/surround hangsugárzók)
további beállítása” (40. oldal).
 [IR-Repeater]
[On]: A tv távoli jeleit infravörös
jeltovábbító (IR blaster) segítségével
küldi ki a rendszer (39. oldal).
[Off]: A funkció kikapcsolása.
 [HDMI Settings]
 [Quick Start/Network Standby]
[Control for HDMI]
[On]: Bekapcsolja a [Control for HDMI]
funkciót. A HDMI-vezetékkel összekötött
eszközöket egymásról vezérelheti.
[Off]: Kikapcsolva
[Audio Return Channel]
Ez a funkció akkor használható,
ha a rendszerhez csatlakoztatott tv
HDMI IN aljzata kompatibilis az Audio
Return Channel funkcióval, és a [Control
for HDMI] értéke [On].
[Auto]: A HDMI-kábelen keresztül
a rendszer automatikusan tudja fogadni
a tv-ről érkező digitális hangjelet.
[Off]: Kikapcsolva
[Standby Through]
Lehetővé teszi a HDMI-jelek továbbítását
a televízióra akkor is, ha a rendszer
készenléti állapotban van. Ez a funkció
csak akkor érhető el, ha a [Control for
HDMI] beállítás [On] értékre van állítva.
[Auto]: Ha a tv-készüléket a rendszer
készenléti állapotában kapcsolja be,
akkor a rendszer a HDMI OUT (ARC)
aljzatról érkező jeleket továbbítja.
Ez a beállítás készenléti állapotban
energiatakarékosabb az [On] beállításnál.
[On]: Mindig a HDMI OUT (ARC) aljzat
jeleinek továbbítása olyankor, amikor
a rendszer készenléti állapotban van.
Ha nem „BRAVIA” tv-t csatlakoztat,
javasoljuk, hogy ezt a beállítást
válassza ki.
[Off]: A rendszer készenléti állapotban
nem ad ki jeleket. Ez a beállítás készenléti
állapotban energiatakarékosabb az [On]
beállításnál.
[HDMI1 Audio Input Mode] (csak európai
modellek esetén)
Kiválaszthatja a HDMI IN 1 aljzathoz
csatlakoztatott eszköz hangbemenetét.
[HDMI1]: A HDMI IN 1 aljzathoz
csatlakoztatott eszköz hangja a HDMI IN 1
aljzatról érkezik.
[TV]: A HDMI IN 1 aljzathoz csatlakoztatott
eszköz hangja a DIGITAL IN (TV) aljzatról
érkezik.
[On]: A rendszer gyorsabban elindul
készenléti módból, így a bekapcsolást
követően hamarabb használni kezdheti.
[Off]: Kikapcsolva
 [Auto Standby]
[On]: Bekapcsolja a [Auto Standby]
funkciót. Ha körülbelül 20 percen
keresztül nem használja a rendszert, az
automatikusan készenléti módba tér át.
[Off]: Kikapcsolva
 [Auto Display]
 [Software Update Notification]
[On]: A rendszer tájékoztatást ad
a legújabb szoftververziókról (25. oldal).
[Off]: Kikapcsolva
 [Auto Update Settings]
[Auto Update]
[On]: A szoftverfrissítés helyi idő szerint
2:00 és 5:00 óra között történik a
beállított [Time Zone] szerint, és olyankor
megy végbe, amikor a rendszer nincs
használatban. Ha az [Quick Start/Network
Standby] beállítás értéke [Off], a frissítés
végrehajtása a rendszer kikapcsolása
után történik.
[Off]: Kikapcsolva
[Time Zone]
Válassza ki a régiót/várost.
Megjegyzés
• A szoftverfrissítés tartalmától függően
előfordulhat, hogy bizonyos frissítések
akkor is megtörténnek, ha az [Auto Update]
beállítás értéke [Off].
29HU
Beállítások és módosítási lehetőségek
[On]: A rendszer automatikusan
információt jelenít meg a tv képernyőjén
a hangjelek, képmód stb. átváltásakor.
[Off]: A rendszer csak a DISPLAY gomb
megnyomásakor jelenít meg információt.
 [Device Name]
 [Network Connection Diagnostics]
A rendszer nevét tetszés szerint
módosíthatja annak érdekében, hogy
az felismerhetőbb legyen a [Bluetooth
Audio] vagy a [Screen mirroring] funkció
használatakor. A név más hálózatoknál,
így például az otthoni hálózatnál is
használatos. Kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat, és adja meg
a nevet a szoftveres billentyűzet
segítségével.
A hálózati diagnosztika futtatásával
ellenőrizheti, hogy a hálózati kapcsolat
megfelelően létrejött-e.
 [System Information]
Megjelenítheti a rendszer
szoftververziójának adatait és MACcímét.
 [Software License Information]
Megjelenítheti a szoftverlicencinformációkat.
[Network Settings]
 [Internet Settings]
Előzőleg csatlakoztassa a rendszert
a hálózathoz.
[Wired Setup]: Akkor válassza ezt
a lehetőséget, ha LAN-kábel segítségével
csatlakozik a szélessávú útválasztóhoz
(routerhez).
[Wireless Setup(built-in)]: Akkor válassza
ezt a lehetőséget, ha vezeték nélküli
hálózathoz való kapcsolódáshoz
a rendszer beépített Wi-Fi funkcióját
használja.
Tipp
• További tudnivalókért látogassa meg
a következő weboldalt, és olvassa el
a Gyakran feltett kérdések (FAQ) című
részt: www.sony.eu/support
 [Network Connection Status]
A hálózati kapcsolat aktuális állapotának
megjelenítése.
30HU
 [Screen mirroring RF Setting]
Ha több vezeték nélküli rendszert,
például vezeték nélküli LAN-t használ,
előfordulhat, hogy a vezeték nélküli jelek
nem lesznek stabilak. Ebben az esetben
a lejátszás stabilitása úgy javítható, hogy
beállítja az elsőbbségi rádiófrekvenciacsatornát a képernyőtükrözés funkciónál.
[Auto]: Általában ezt a beállítást kell
választani. A rendszer automatikusan
kiválasztja a legjobb csatornát
a képernyőtükrözés számára.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: A kiválasztott
csatorna lesz az elsődleges a
képernyőtükrözés kapcsolatánál.
 [Connection Server Settings]
Beállíthatja, hogy megjelenjen-e
a rendszer által használt otthoni
hálózati kiszolgáló.
 [Auto Renderer Access Permission]
[On]: Engedélyezi az automatikus
hozzáférést egy újonnan észlelt
otthonihálózat-vezérlő számára.
[Off]: Kikapcsolva
 [Renderer Access Control]
Megjeleníti az otthonihálózat-kontroller
kompatibilis termékek listáját, és beállítja,
hogy elfogadja-e a rendszer az
utasításokat a listában szereplő
kontrollerektől.
 [External Control]
[On]: Engedélyezi az otthoni automatizált
vezérlő számára a rendszer
működtetését.
[Off]: Kikapcsolva
 [Remote Start]
[On]: Amikor a rendszer készenléti
állapotban van, akkor azt egy,
a hálózaton keresztül csatlakozó
eszköz mindig be tudja kapcsolni.
[Off]: A rendszert nem tudja bekapcsolni
hálózaton keresztül csatlakozó eszköz.
[Input Skip Setting]
Az ugrás egy kényelmes funkció, amely
lehetővé teszi a nem használt bemenetek
átugrását olyankor, amikor kiválaszt egy
funkciót az INPUT gomb megnyomásával.
[Do not skip]: A rendszer nem ugorja át
a kiválasztott bemenetet.
[Skip]: A rendszer átugorja a kiválasztott
bemenetet.
 [Reset to Factory Default Settings]
Visszaállíthatja a rendszerbeállítások
kijelölt csoportját a gyári alapértékekre.
A csoporton belül mindegyik beállítás
alaphelyzetbe áll.
 [Initialise Personal Information]
Törölheti a rendszeren tárolt személyes
adatait.
Megjegyzés
• Ha ezt a rendszert kiselejtezi, átadja vagy
továbbértékesíti, akkor biztonsági okokból
távolítsa el róla az összes személyes
információt. Tegye meg a megfelelő
intézkedéseket, például a hálózati
szolgáltatás használata utáni
kijelentkezést.
• Amikor megnyomja az INPUT gombot
a főmenü megjelenésekor, a bemenet
ikonja halványan jelenik meg, ha a
beállítás [Skip].
[Easy Setup]
Futtassa az [Easy Setup] beállítást
a rendszer alapvető kezdeti
beállításainak és alapvető hálózati
beállításainak végrehajtásához. Kövesse
a képernyőn megjelenő utasításokat.
[Easy Network Settings]
Az [Easy Network Settings] menü
futtatása az alapvető hálózati beállítások
elvégzéséhez. Kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
31HU
Beállítások és módosítási lehetőségek
Megjegyzés
[Resetting]
Csak
A Beállítómenü
használata
Különféle beállítások és lejátszási
műveletek válnak elérhetővé az
OPTIONS gomb megnyomásakor.
Az elérhető elemek a helyzettől
függően változnak.
Általános beállítások
[Photo] esetén
[Slideshow]
A diavetítés indítása.
[Slideshow Speed]
A diavetítés sebességének módosítása.
[Slideshow Effect]
Az effektus beállítása a diavetítés
lejátszásakor.
[Slideshow BGM]
• [Off]: A funkció kikapcsolása.
• [My Music from USB]: Az [Add Slideshow
BGM] funkcióban regisztrált zenei fájlok
beállítása.
[A/V SYNC]
A kép és a hang közötti késleltetés beállítása
(33. oldal).
[Change Display]
Váltás a [Grid View] és [List View] között.
[Sound Field]
Módosítja a hangzáskép beállítását (9. oldal).
[Rotate Left]
A fénykép elforgatása az óramutató járásával
ellentétesen 90 fokkal.
[Football]
A futball üzemmód kiválasztása (9. oldal).
[Night]
Az éjszakai mód kiválasztása (10. oldal).
[Voice]
Kiválasztja a hang üzemmódot (10. oldal).
[Repeat Setting]
A lejátszás ismétlésének beállítása.
[Play/Stop]
A lejátszás indítása, illetve leállítása.
[Play from start]
Elem lejátszása az elejétől.
[Change Category]
Automatikus váltás a
[Music] és
[Fotó]
kategória között az [USB] és [Home Network]
bemenetnél. Ez az elem csak akkor érhető el,
amikor a kijelzőn látható az adott kategória
listája.
Csak
[Music] esetén
[Shuffle Setting]
Véletlen sorrendű lejátszás beállítása.
[Add Slideshow BGM]
Zenei fájlok regisztrálása az USB-memórián
a diavetítés háttérzenéjeként.
32HU
[Rotate Right]
A fénykép elforgatása az óramutató járásával
egyező irányban 90 fokkal.
[View Image]
A kijelölt kép megjelenítése.
A kép és a hang közötti késés
módosítása (A/V SYNC)
Ha a hang nincs szinkronban
a tv-képernyőn látható képekkel,
módosíthatja a kép és a hang közötti
késést a következő bemeneteknél.
A beállítási módszer különböző lehet
a bemenettől függően.
Amikor a [HDMI1], [HDMI2] vagy
[HDMI3] bemenet van kiválasztva
1
2
Válassza az [A/V SYNC]
lehetőséget.
Beállítások és módosítási lehetőségek
3
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
A tv-képernyőn megjelenik
a beállítómenü.
Állítsa be a késleltetést a /
és
gombokkal.
0 és 300 ezredmásodperc között
módosíthat, 25 ezredmásodperces
lépésekben.
Amikor az [TV] bemenet van
kiválasztva
1
2
3
4
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
Az előlapi kijelzőn megjelenik a SYNC
felirat.
Nyomja meg a
vagy  gombot.
Állítsa be a késleltetést a /
és
gombot.
0–300 ms között módosíthat, 25 ms
léptékekkel.
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
Az előlapi kijelzőről eltűnik
a beállítómenü.
33HU
Android-eszköz használata
Egyéb funkciók
A rendszer irányítása
okostelefonnal vagy
táblagéppel (SongPal)
A SongPal egy olyan külön alkalmazás,
amely a SongPal-kompatibilis Sony
audioeszközöket működteti
okostelefonon vagy táblagépen
keresztül.
Keressen rá a SongPal alkalmazásra
a Google Play vagy az App Store
portálon, és töltse le okostelefonjával
vagy táblagépével.
A SongPal lehetővé teszi a következőket...
– Módosíthatja a gyakran használt
beállításokat, kiválaszthatja a rendszer
bemenetét, és állíthatja a hangerőt.
– Lejátszhat a rendszeren otthoni
hálózaton levő kiszolgálón vagy
okostelefonon tárolt hanganyagokat.
– Vizuálisan is megjelenítheti a zenét
okostelefonja kijelzőjén.
– Egyszerűen megadhatja a Wi-Fi
kapcsolat beállításait a SongPal
segítségével, ha a Wi-Fi routeren nincs
WPS funkció.
– Használhatja a SongPal Link funkciót
(35. oldal).
Megjegyzések
• Mielőtt megkezdené az alábbi
műveleteket, mindenképp állítsa
a [Bluetooth Mode] beállítást [Receiver]
(27. oldal) értékre.
• Ez a rendszer a SongPal 3.0-s és újabb
verzióival kompatibilis.
• A SongPal a rendszer hálózat funkcióját
(16. oldal) és BLUETOOTH funkcióját
(12. oldal) használja.
• A SongPal műszaki adatai és megjelenése
előzetes bejelentés nélkül megváltozhat.
34HU
1
2
3
4
Nyomja meg a  (bekapcsolva/
készenlét) gombot.
A rúdhangsugárzó kijelzője felvillan.
Keresse meg és töltse le a SongPal
alkalmazást az Android eszközön.
Indítsa el a SongPal alkalmazást.
Csatlakoztassa a rendszert és az
androidos eszközt BLUETOOTHkapcsolattal (12. oldal) vagy
hálózaton keresztül (16. oldal).
Tipp
• Android-eszköz csatlakoztatásához az
NFC funkciót használhatja (13. oldal).
5
Kövesse a SongPal által
megjelenített utasításokat.
iPhone/iPod touch
használata
1
2
3
4
5
Nyomja meg a  (bekapcsolva/
készenlét) gombot.
A rúdhangsugárzó kijelzője felvillan.
Keresse meg és töltse le a SongPal
alkalmazást az iPhone/iPod touch
eszközön.
Indítsa el a SongPal alkalmazást.
Csatlakoztassa a rendszert és
egy iPhone/iPod touch eszközt
BLUETOOTH-kapcsolattal (12. oldal)
vagy hálózaton keresztül
(16. oldal).
Kövesse a SongPal által
megjelenített utasításokat.
Egyazon zene hallgatása több
eszközön/más zene
hallgatása más helyen
(SongPal Link)
A számítógépén vagy okostelefonján
tárolt zenéket és a különféle zenei
szolgáltatásokkal elérhető tartalmakat is
hallgathatja egyszerre több helyiségben.
A SongPal alkalmazásról az alábbi helyen
olvashat:
http://www.sony.net/nasite
A Google Cast™
használata
A Google Cast segítségével kiválaszthat
zenei tartalmakat a Google Cast™ Ready
alkalmazásból, és lejátszhatja őket
a rendszeren.
A Google Castot először be kell állítani
a SongPal segítségével.
1
2
3
Indítsa el a SongPal alkalmazást,
majd csatlakoztassa az eszközt
Wi-Fi kapcsolattal ugyanahhoz
a hálózathoz, amelyben a rendszer
is van.
Végezze el a kezdeti beállítást az
eszközön a SongPal útmutatása
szerint.
Indítsa el a Google Cast Ready
alkalmazást az eszközön, majd
válassza ki a rendszer, ahol le
szeretné játszani a tartalmat.
Megjegyzés
• A Google Cast nem használható, amíg
a „Google Cast frissítése folyamatban”
felirat látható a rúdhangsugárzó előlapi
kijelzőjén. Várja meg a frissítés
befejeződését, majd próbálkozzon újból.
35HU
Egyéb funkciók
4
Töltse le a SongPal alkalmazást
az eszközre.
A Control for HDMI funkció
használata a „BRAVIA”
Sync technológiájú
készülékekkel
Ez a funkció csak a „BRAVIA” Sync
technológiát támogató tv-készülékeken
érhető el.
A működtetés leegyszerűsíthető az alábbi
funkciókkal, amennyiben HDMI-kábellel
csatlakoztat Sony által gyártott, a Control
for HDMI funkcióval kompatibilis
termékeket.
A Control for HDMI funkciót úgy lehet
bekapcsolni, hogy a [Control for HDMI]
beállítást [On] értékre állítja (29. oldal).
Megjegyzések
• A „BRAVIA” Sync funkció használatához
kapcsolja be a rendszert és minden
csatlakoztatott eszközt a HDMI-kapcsolat
létesítését követően.
• A csatlakoztatott eszköz beállításaitól
függően elképzelhető, hogy a Control for
HDMI funkció nem megfelelően működik.
Olvassa el az eszköz használati
útmutatóját.
Összehangolt kikapcsolás
A tv kikapcsolásakor a rendszer és
a csatlakoztatott eszköz automatikusan
kikapcsol.
Megjegyzések
• A rendszer nem kapcsol ki a automatikusan
zenelejátszás közben.
• Az összehangolt kikapcsolás funkció
működhet más gyártók eszközein,
a működés azonban ezek esetében
nem garantált.
One-Touch Play
Amikor tartalmat játszik le egy
olyan eszközön (Blu-ray lejátszó,
„PlayStation®4” stb.), amely HDMIkábelen keresztül csatalakozik, a rendszer
és a tv automatikusan bekapcsol, és
a rendszer a megfelelő HDMI 1/2/3
bemenetre vált.
36HU
Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy ez a funkció egyes
eszközökkel nem működik.
• Ha a [Standby Through] beállítást [Auto]
vagy [On] értékre állítja (29. oldal), akkor
a lejátszás folytatódik egy csatlakoztatott
eszközön akkor is, amikor a rendszer
készenléti üzemmódban van, de a hang
és a kép kizárólag a tv-készüléken
jelenik meg, és a rendszer készenléti
üzemmódban marad.
• Az egygombos lejátszás funkció működhet
más gyártók eszközein, a működés
azonban ezek esetében nem garantált.
Összehangolt hangvezérlés
Ha tv-nézés közben bekapcsolja a
rendszert, a tv-műsor hangja
automatikusan a rendszer
hangsugárzóiból lesz hallható.
Amikor a tv távvezérlőjével állít a
hangerőn, a rendszer hangerejét is állítja.
Ha a tv-t a rendszerrel hallgatta a
legutóbbi alkalommal, akkor a tv
bekapcsolásakor a rendszer is
automatikusan bekapcsol.
Ez a funkció a Twin Picture (kép a képben)
funkció tévéjén való használatakor is
igénybe vehető.
• Ha a [TV], [HDMI1], [HDMI2] vagy
[HDMI3] bemenet van kiválasztva, akkor
a hangkimenet a rendszerről érkezik.
• Ha nem a [TV], [HDMI1], [HDMI2] vagy
[HDMI3] bemenet van kiválasztva, akkor
a hangkimenet a tv-n lesz a Twin Picture
funkció használatakor. Amikor
kikapcsolja a Twin Picture funkciót,
a hang ismét a rendszerről érkezik.
Megjegyzések
• A tévétől függően a hangerőszint számai
megjelenhetnek a tv-képernyőn.
A TV-kijelzőn megjelenő számok
eltérhetnek a rúdhangsugárzó
kijelzőpanelén megjelenő számoktól.
• Az összehangolt hangvezérlés funkció
működhet más gyártók eszközein,
a működés azonban ezek esetében
nem garantált.
Audio Return Channel (ARC)
A tv hangját a rendszeren keresztül
élvezheti csupán egyetlen HDMI-vezeték
használatával. A beállítással kapcsolatos
részletekért lásd: „[Audio Return
Channel]” (29. oldal).
Megjegyzés
• Az Audio Return Channel (ARC) funkció
működhet más gyártók eszközein,
a működés azonban ezek esetében
nem garantált.
A HDMI-szinkronizálás funkció
vezérlése
Ha engedélyezi a TV funkciót Control for
HDMI („BRAVIA link”), a rendszer [Control
for HDMI] funkciója automatikusan
aktiválódik.
Amikor befejeződött a gyorsbeállítás,
megjelenik a „DONE” felirat az előlap
kijelzőjén.
Echo Canceling Sync
A visszhang csökkentése a Social Viewing
funkció használatakor tv-műsorok
megtekintésekor. A beszélgetések
tisztábbak lesznek.
• Ha a jelenleg kiválasztott bemenet
a [TV], a [HDMI1], a [HDMI2] vagy
a [HDMI3], akkor a bemenet
automatikusan a [TV] bemenetre vált.
A Social Viewing funkció és a tv-műsor
hangja a rendszerből hallható.
• Ha a jelenleg kiválasztott bemenet nem
[TV], [HDMI1], [HDMI2] vagy [HDMI3],
akkor a Social Viewing funkció hangja és
a lejátszandó tartalom a tv-n jelenik
meg.
Home Theatre Control
Az audioeszköz-vezérlő alkalmazás
ikonja megjelenik a TV kijelzőjén.
A rendszer beállításait (pl. bemenet
vagy hangzáskép kiválasztása) a tv
távvezérlőjével is módosíthatja.
Megjegyzések
• A Home Theatre Control házimozi-vezérlés
funkció használatához a televíziónak
internethez kell kapcsolódnia.
• A „Házimozi-vezérlés” funkció a Sony saját
tulajdonú funkciója. Ez a funkció csak a
Sony által gyártott eszközökön működik.
Nyelvkövetés
Ha módosítja a tv képernyőn
megjelenített feliratainak nyelvét,
a rendszer képernyőn megjelenített
elemeinek nyelve is megváltozik
a rendszer ki- és bekapcsolását követően.
Megjegyzések a HDMIcsatlakozásokhoz
• Használjon nagysebességű
HDMI-kábelt (külön megvásárolható).
Ha normál HDMI-kábelt használ, akkor
elképzelhető, hogy az 1080p, a Deep
Colour, a 3D és a 4K képek nem jelennek
meg megfelelően.
• Használjon HDMI-hitelesített kábelt.
Olyan, Sony által gyártott High Speed
típusú HDMI-kábelt használjon,
amelyen látható a kábeltípust
jelző embléma.
37HU
Egyéb funkciók
Megjegyzések
• Ha a fenti beállítás nem működik,
beállíthatja a [Control for HDMI] funkciót
manuálisan is. Részletekért lásd: „[HDMI
Settings]” (29. oldal).
• A HDMI-szinkronizálás funkció a Sony saját
tulajdonú funkciója. Ez a funkció csak a
Sony által gyártott eszközökön működik.
Megjegyzések
• Ez a szolgáltatás csak olyan tv-ken áll
rendelkezésre, amelyek támogatják
a „Social Viewing” funkciót. A részleteket
lásd a tv-készülék használati
útmutatójában.
• Mindenképp állítsa be a hangkimenetet
a tv-jén, hogy a hang ezen a rendszeren
keresztül érkezzen.
• Az „Echo Canceling Sync” funkció a Sony
saját tulajdonú funkciója. Ez a funkció csak
a Sony által gyártott eszközökön működik.
• Nem javasoljuk HDMI-DVI átalakítókábel
használatát.
• A HDMI-aljzaton továbbított
audiojeleket (mintavételi frekvencia,
bithosszúság stb.) a csatlakoztatott
eszköz korlátozhatja.
• Ha a lejátszóeszközről érkező
műsor mintavételi frekvenciája vagy
audiokimeneti csatornáinak száma
megváltozik, a hang megszakadhat.
• Ha a [TV] bemenet van kiválasztva,
akkor a rendszer a legutóbb kiválasztott
a HDMI OUT (ARC) aljzaton bocsátja ki
a HDMI IN 1/2/3 aljzaton érkező
videojeleket.
• A rendszer támogatja a Deep Color,
az „x.v.Colour”, a 3D és a 4K átvitelt.
• 3D tartalom megjelenítéséhez
csatlakoztasson 3D-kompatibilis
televíziót és videoeszközt (Blu-ray Disc
lejátszó, „PlayStation®4” stb.)
a rendszerhez High Speed típusú
HDMI-kábelekkel (nem tartozék),
vegyen fel 3D szemüveget, majd
játsszon le 3D-kompatibilis Blu-ray
lemezt stb.
• 4K tartalom megjelenítéséhez
a rendszerhez csatlakoztatott
televíziónak és lejátszóknak
kompatibilisnek kell lennie a 4K
tartalmakkal.
Multiplexalapú
műsorok hangjának
megszólaltatása
(Dual Mono)
Multiplexalapú műsorok hangzását
élvezheti, ha a rendszer Dolby Digital
multiplex adásjelet fogad.
Megjegyzés
• A Dolby Digital jel fogadásához digitális
optikai vezetékkel kell csatlakoztatnia
egy tv-t vagy más eszközt az egység TV
(DIGITAL IN) aljzatához.
38HU
Ha tv-je HDMI IN aljzata kompatibilis
az Audio Return Channel funkcióval
(29. oldal), akkor Dolby Digital jelet kaphat
HDMI-kábelen keresztül.
Addig nyomogassa az AUDIO gombot,
amíg az előlapi kijelzőn meg nem
jelenik a kívánt jel.
• „MAIN”: A hang a fő nyelven hallható.
• „SUB”: A hang a másodlagos nyelven
hallható.
• „MN/SB”: A fő és a másodlagos nyelvű
hang egyaránt hallható.
A rúdhangsugárzón
található gombok
deaktiválása
(Gyermekzár)
A rúdhangsugárzón található
gombokat (a  gomb kivételével)
letilthatja a nem kívánt használat, például
a gyermekcsínyek megakadályozása
érdekében.
Ehhez a művelethez a rúdhangsugárzó
kezelőszerveit használja.
Tartsa lenyomva az INPUT gombot,
majd nyomja meg a VOLUME –,
VOLUME + és VOLUME – gombokat
a rúdhangsugárzón.
Az előlapi kijelzőn megjelenik
a LOCK felirat.
A rendszer a távvezérlővel működtethető.
A törléshez INPUT gombot, majd
nyomja meg a VOLUME –, VOLUME +
és VOLUME – gombokat
a rúdhangsugárzón.
Az előlapi kijelzőn megjelenik
az UNLCK felirat.
A fényerő módosítása
Az előlapi kijelző és a kék LED-jelzőfény
fényerejének módosítása.
Nyomja meg ismételten a DIMMER
gombot.
A fényerő 3 szinten módosítható*.
* A „DIM1” és a „DIM2” beállítások fényereje
azonos.
Megjegyzés
Energiatakarékos
készenléti mód
Győződjön meg arról, hogy az alábbi
beállításoknál a következő értékek
szerepelnek:
– A [Bluetooth Standby] beállítása [Off]
(28. oldal).
– A [Standby Through] beállítása [Off]
(29. oldal).
– A [Quick Start/Network Standby]
beállítása [Off] (29. oldal).
– A [Remote Start] beállítása [Off]
(31. oldal).
Ha a rúdhangsugárzó takarja a tv
távvezérlő-érzékelőjét, előfordulhat,
hogy a tv távvezérlője nem működik.
Ebben az esetben kapcsolja be a rendszer
infravörös jelismétlő funkcióját.
A tévé távvezérlőjével vezérelheti
a tévékészüléket a mellékelt infravörös
jeltovábbító segítségével.
Megjegyzés
• Gondoskodjon arról, hogy a tv
távvezérlőjével ne lehessen vezérelni
a tv-készüléket, és állítsa az [IR-Repeater]
beállítást [On] értékre (28. oldal). Ha akkor
választja az [On] beállítást, amikor
a távvezérlővel lehet vezérelni
a tv-készüléket, akkor nem lesz megfelelő
a működés, mert összeütközésbe kerül
a távvezérlőtől érkező követlen parancs
a rendszertől érkező paranccsal.
1
Csatlakoztassa a mellékelt
infravörös jeltovábbítót
a rúdhangsugárzó IR BLASTER
aljzatához.
Infravörös jeltovábbító
(IR blaster)
39HU
Egyéb funkciók
• Az előlap kijelzője kikapcsol a „DIM2”
beállítás kiválasztása esetén.
Automatikusan bekapcsol, ha megnyomja
bármelyik gombot vagy érintőgombot,
majd ismét kikapcsol, ha a rendszert
körülbelül 10 másodpercen keresztül nem
használja. Bizonyos esetekben
előfordulhat, hogy az előlapi kijelző nem
kapcsol ki.
Az infravörös jelismétlő
funkció bekapcsolása
(ha nem sikerül vezérelni
a tévékészüléket)
2
3
4
5
6
Helyezze az infravörös
jeltovábbítót a tévé távvezérlőérzékelőjének közelébe úgy, hogy
az infravörös jeltovábbító jeladó
része a tévékészülék távvezérlőérzékelője felé nézzen.
Mielőtt rögzíti az infravörös
jeltovábbítót a mellékelt
kétoldalú ragasztószalaggal
a rúdhangsugárzón, győződjön meg
róla, hogy működik az infravörös
jelismétlő funkció.
A vezeték nélküli rendszer
(mélysugárzó/surround
hangsugárzók) további
beállítása
A mélysugárzó esetén
Be/készenlét jelzőfény
SECURE LINK
Nyomja meg a HOME gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik
a főmenü.
A főmenüben válassza
a
[Setup] [System
Settings] lehetőséget.
Surround hangsugárzók
Be/készenlét jelzőfény
Válassza az [IR-Repeater]
lehetőséget.
Válassza az [On] lehetőséget.
Megjegyzések
• A távvezérlő-érzékelő helyéről
a tévékészülék használati útmutatója
tartalmaz tájékoztatást.
• Az infravörös jeltovábbítót még
a rúdhangsugárzó hálózati
csatlakozóvezetékének csatlakoztatása
előtt csatlakoztassa.
• Ne csatlakoztassa az infravörös
jeltovábbítót a tévékészülék
fejhallgatóaljzatához vagy más
csatlakozójához.
• Ne használja más célokra az infravörös
jeltovábbítót.
• Ez a funkció nem minden tévékészüléken
működik helyesen. Ilyenkor vigye távolabb
a rúdhangsugárzót a tv-készüléktől.
40HU
SECURE LINK
1
2
Nyomja meg a HOME gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik
a főmenü.
A főmenüben válassza
a
[Setup] [System
Settings] lehetőséget.
3
Válassza a [Wireless Sound
Connection] lehetőséget.
A kijelzőn megjelenik a [Wireless
Sound Connection] felirat.
• [Secure Link]
• [RF Band]
A vezeték nélküli átvitel
aktiválása adott eszközök
között [Secure Link]
Megadhatja, hogy a Secure Link
funkcióval kiegészített vezeték
nélküli kapcsolattal köti össze
a rúdhangsugárzót a mélysugárzóval
és a surround hangsugárzókkal.
Ezzel a funkcióval megakadályozhatja
az interferenciát, ha több vezeték nélküli
terméket használ, vagy szomszédai is
használnak vezeték nélküli termékeket.
2
3
4
5
6
Válassza a [Wireless Sound
Connection] lehetőséget
a
[System Settings]
beállításnál (40. oldal).
Válassza a [Secure Link]
lehetőséget.
Válassza az [On] lehetőséget.
Nyomogassa a SECURE LINK
gombot a mélysugárzó
és a surround hangsugárzók
hátulján addig, amíg a jelzőfény
narancs színre nem vált.
Néhány perc múlva lépjen tovább
a következő lépésre.
Válassza a [Start] lehetőséget.
Az előző képernyőre való
visszatéréshez válassza
a [Cancel] elemet.
Rúdhangsugárzó
Válassza az [Off] lehetőséget a fenti
3. lépésben.
A mélysugárzónál vagy a surround
hangsugárzóknál
Tartsa lenyomva a SECURE LINK gombot
a mélysugárzó vagy a surround
hangsugárzó hátulján több másodpercig;
amíg a mélysugárzón vagy surround
hangsugárzón található bekapcsolás/
készenlét jelzőfény zöldre vált, vagy
zölden villog.
A SECURE LINK gombot tollheggyel vagy
más hosszúkás tárggyal kell megnyomni.
A frekvenciasáv kiválasztása
[RF Band]
Lehetősége van a frekvenciasáv
kiválasztására.
1
2
3
Válassza a [Wireless Sound
Connection] lehetőséget a
[System Settings] beállításnál
(40. oldal).
Válassza a [RF Band] lehetőséget.
Válassza ki a kívánt beállítást.
• [Auto]: Általában ezt a beállítást kell
választani. A rendszer automatikusan
kiválasztja a legjobb frekvenciasávot
az átvitel számára.
• [5.2GHz], [5.8GHz]: A rendszer
a kiválasztott frekvenciasáv szerint
viszi át a hangot.
Tipp
• Javasoljuk, hogy a [RF Band] beállítást
[Auto] értékre állítsa.
Amikor megjelenik a [Secure Link
setting is complete.] üzenet,
nyomja meg az
gombot.
Ha megjelenik a [Cannot set Secure
Link.] üzenet, kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
41HU
Egyéb funkciók
1
A Secure Link funkció kikapcsolása
A megfelelő
hangsugárzó-beállítások
megkeresése
automatikus kalibrálással
(Auto Calibration)
D.C.A.C. DX (Digital Cinema Auto
Calibration DX) – ez a technológia
a hangsugárzók távolságára, helyére
és hangzására vonatkozó beállítások
automatikus módosításával ideális
hangélményt nyújt.
5
6
Megjegyzések
• A rendszer hangos teszthangot játszik le,
amikor az [Auto Calibration] elindul.
A hangerő nem csökkenthető.
Figyelmeztesse szomszédait
és a gyermekeket.
• Az [Auto Calibration] funkció előtt
gondoskodjon arról, hogy
– be vannak kapcsolva a rúdhangsugárzó,
a mélysugárzó és a surround
hangsugárzók
1
Nyomja meg a HOME gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik
a főmenü.
2
Nyomja meg a / gombokat
a
[Setup] kiválasztásához.
3
Nyomja meg a / gombokat
a [Audio Settings] kiválasztásához,
majd nyomja meg a
gombot.
4
7
Nyomja meg a / gombokat az
[Auto Calibration] kiválasztásához,
majd nyomja meg a
gombot.
Megjelenik a hangsugárzóelrendezés képernyője.
Csatlakoztassa a kalibrációs
mikrofont a rúdhangsugárzó
hátulján lévő A.CAL MIC (ECM-AC3)
aljzathoz.
Állítsa fel a kalibrációs mikrofont a fül
magasságába egy háromlábú állvány
vagy más eszköz segítségével (külön
megvásárolható). A kalibrációs
mikrofon a tv képernyője felé nézzen.
Az összes hangsugárzó előlapja
a kalibrációs mikrofon felé nézzen,
és ne legyen semmilyen akadály
a hangsugárzók és a kalibrációs
mikrofon között.
Nyomja meg a / gombokat
az [OK] kiválasztásához, majd
nyomja meg a
gombot.
A művelet megszakításához válassza
a [Cancel] lehetőséget.
Nyomja meg a
gombot.
Elindul az [Auto Calibration].
A rendszer automatikusan megkeresi
a megfelelő hangsugárzóbeállításokat.
A mérési folyamat során maradjon
csendben.
Megjegyzések
• A mérés előtt győződjön meg arról,
hogy a hangsugárzó be van kapcsolva,
és ellenőrizze a vezeték nélküli
hangsugárzók pozícióját is.
• Amikor a [Auto Calibration]
folyamatban van, ne működtesse
a rendszert.
8
Hagyja jóvá az [Auto Calibration]
eredményét.
Az egyes hangsugárzók távolsága
és hangerőszintje megjelenik
a tv képernyőjén.
Megjegyzés
• Ha a mérés nem sikerült, kövesse az
üzenet szövegét, és ismételje meg
az [Auto Calibration] eljárást.
42HU
9
Nyomja meg a / gombokat az
[OK] vagy [Cancel] kiválasztásához,
majd nyomja meg a
gombot.
A mérés rendben befejeződött.
Válassza le a kalibrációs mikrofont,
és válassza az [OK] lehetőséget.
A eredményül kapott beállítások
életbe lépnek.
A mérés nem fejeződött
be rendben.
Kövesse az üzenet szövegét, és
válassza az [OK] lehetőséget az
ismételt próbálkozáshoz.
 [Distance]
Ha áthelyezi a hangsugárzókat,
ne felejtse el beállítani a hangsugárzók és
a hallgatási hely közötti távolságot.
A paraméterekben 0,0 és 7,0 méter
közötti távolságot adhat meg.
[Front Left/Right]: Az első hangsugárzók
távolságának beállítása.
[Center] 3.0 m: A középső hangsugárzó
távolságának beállítása.
[Surround Left/Right] 3.0 m: A surround
hangsugárzók távolságának beállítása.
[Subwoofer] 3.0 m: A mélysugárzó
távolságának beállítása.
 [Level]
Az optimális surround hangzás
eléréséhez állítsa be a hangsugárzók
hallgatási helytől való távolságát.
1
Nyomja meg a HOME gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik
a főmenü.
2
Nyomja meg az / gombokat
a
[Setup] kiválasztásához.
3
Nyomja meg a / gombokat az
[Audio Settings] kiválasztásához,
majd nyomja meg a
gombot.
 [Relocation]
4
Nyomja meg a / gombokat
a [Speaker Settings]
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
5
Nyomja meg a /// gombokat
az elem kiválasztásához, majd
nyomja meg a
gombot.
A surround hatás (térhatás) javításának
érdekében virtuálisan igazíthatja
a hangsugárzók helyzetét.
[On]: A hang az [Auto Calibration] által
virtuálisan áthelyezett hangsugárzópozícióból szól.
[Off]: A hang a tényleges hangsugárzópozícióból szól.
6
A / gombbal változtathatja
meg a paramétert.
Ellenőrizze az alábbi beállításokat.
• Ez a beállítás csak az [Auto Calibration]
után alkalmazható.
Megjegyzés
43HU
Egyéb funkciók
A hangsugárzók
beállítása (Speaker
Settings)
Módosíthatja a hangsugárzók
hangerejét az [Auto Calibration]
funkció végrehajtását követően.
A paraméterekben -6,0 és +6,0 dB közötti
hangerőt adhat meg. Ne felejtse el [On]
értékre állítani a [Test Tone] beállítást
a megfelelő hangerő egyszerűbb
megtalálása érdekében.
[Front Left/Right]: Az első hangsugárzók
hangerejének beállítása.
[Center] 0.0 dB: A középső hangsugárzó
hangerejének beállítása.
[Surround Left/Right] 0.0 dB: A surround
hangsugárzók hangerejének beállítása.
[Subwoofer] 0.0 dB: A mélysugárzó
hangerejének beállítása.
Állítsa be a hang szintjét a VOL 10
alapértelmezett mélysugárzó-hangerő
alapján (62. oldal).
 [Test Tone]
A hangsugárzókból teszthang szólal meg,
lehetővé téve a [Level] beállítását.
[Off]: A teszthang nem szólal meg
a hangsugárzókból.
[On]: A teszthang a hangerőszint
beállítása során egymás után megszólal
az egyes hangsugárzókból. Amikor
kiválasztja a [Speaker Settings] egyes
elemeit, egymás után megszólal
a hangsugárzókból a teszthang.
A hangsugárzók hangerejét az alábbiak
szerint állítsa be.
1 Állítsa a [Test Tone] beállítást
az [On] értékre.
2 Nyomja meg a / gombokat az
3
4
5
6
7
8
9
[Level] kiválasztásához, majd
nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a / gombokat
a kívánt hangsugárzótípus
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
A / gombokkal válassza ki
a bal oldali vagy a jobb oldali
hangsugárzót, és állítsa be
a hangerőt a / gombbal.
Nyomja meg a
gombot.
Ismételje meg a 3–5. lépést.
Nyomja meg a BACK gombot.
A rendszer visszatér az előző
képernyőre.
Nyomja meg a / gombokat az
[Test Tone] kiválasztásához, majd
nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a / gombokat az
[Off] kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
Megjegyzések
• A teszthang jelét nem a HDMI OUT (ARC)
aljzaton keresztül továbbítja a rendszer.
• Ha nincs hangkimenet a mélysugárzóból,
kérjük, ellenőrizze, hogy a mélysugárzó
hangereje ne 0 legyen.
44HU
A rúdhangsugárzó és
a surround hangsugárzók
felszerelése falra
A rúdhangsugárzót és a surround
hangsugárzókat falra is szerelheti.
Megjegyzések
• Készítsen elő az építőanyagnak és a
falvastagságnak megfelelő csavarokat
(nem tartozék). Mivel a gipszkartonfalak
különösen gyengék, a csavarokat
biztonságos módon a fal gerendáiba hajtsa
be. Szerelje fel a hangsugárzókat
vízszintesen: akassza fel két olyan csavarra,
amelyek a fal sima részébe fúrt tiplikbe
vannak csavarva.
• Bízza a szerelést a Sony márkakereskedőre
vagy jóváhagyott alvállalkozóra, és
a felszerelés során fordítson különös
figyelmet a biztonságra.
• A Sony nem felelős a nem megfelelő
felszerelésből, falvastagságból,
csavarrögzítésből vagy természeti
katasztrófából stb. eredő balesetekért
és károkért.
1
Rögzítse a mellékelt fali konzolokat
a rúdhangsugárzó alján található
konzolrögzítő furatokba a mellékelt
csavarokkal oly módon, hogy a fali
konzolok felülete az ábrán látható
módon álljon.
Rögzítse a két fali konzolt
a rúdhangsugárzó alján található
bal és jobb rögzítőlyukba.
Csavar (tartozék)
3
Hajtsa a csavarokat a falba.
A csavaroknak ki kell állniuk,
ahogyan az ábrán is látható.
Rúdhangsugárzó
940 mm
Fali konzolok
(tartozék)
5 mm –
7 mm
Surround hangsugárzók
Készítsen elő a rúdhangsugárzó
vagy a surround hangsugárzók
hátulján található furatokba
illeszkedő csavarokat (nem
tartozék, külön vásárolható meg).
Egyéb funkciók
2
10 mm –
12 mm
4 mm
Több mint 30 mm
Rúdhangsugárzó: 4,6 mm
Hátsó hangsugárzók: 5 mm
10 mm
Furat a hangsugárzók hátulján
45HU
4
Akassza a rúdhangsugárzót vagy
a surround hangsugárzókat
a csavarokra.
Igazítsa a hangsugárzó hátulján
lévő lyukakat a csavarokhoz.
Rúdhangsugárzó
Akassza a rúdhangsugárzót
a két csavarra.
Surround hangsugárzók
46HU
Elhelyezés
További információk
Óvintézkedések
Biztonság
• Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék
kerül a rendszerbe, húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket, és forduljon
szakemberhez.
• Ne másszon fel a rúdhangsugárzóra,
a mélysugárzóra vagy a surround
hangsugárzókra, mert leeshet
és megsérülhet, vagy a rendszer
sérülését okozhatja.
Áramforrások
Felmelegedés
Működés közben a rendszer felmelegszik, ez
azonban nem hibajelenség. Ha a rendszert
hosszabb időn keresztül nagy hangerőn
üzemelteti, akkor a rendszer hátulja és alja
jelentősen felmelegszik. Az égési sérülések
elkerülése érdekében ne érintse meg
a rendszert.
Működés
Más eszközök csatlakoztatása előtt kapcsolja
ki a rendszert, és húzza ki a tápkábel
csatlakozóját a konnektorból.
Elszíneződés egy közeli
tv-képernyőn
Bizonyos típusú tv-készülékeken
elszíneződés tapasztalható.
Elszíneződés esetén...
Kapcsolja ki a tv-készüléket, majd 15–30 perc
múlva kapcsolja be újra.
Elszíneződés újbóli előfordulása
esetén...
Helyezze a rendszert távolabb
a tv-készüléktől.
47HU
További információk
• A rendszer használatbavétele előtt
ellenőrizze, hogy a készülék üzemi
feszültsége megegyezik-e a készülék
használatának helyén rendelkezésre
álló hálózati feszültséggel. Az üzemi
feszültség a rúdhangsugárzó hátoldalán,
az adattáblán van feltüntetve.
• Ha hosszú ideig nem használja a rendszert,
húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati
aljzatból (konnektorból). A hálózati
tápkábel kihúzásakor mindig a
csatlakozódugót, soha ne a kábelt húzza.
• A csatlakozó egyik érintkezője biztonsági
okokból szélesebb, mint a másik, ezért
csak egy irányban illeszthető be a fali
csatlakozóba. Ha nem tudja megfelelően
beilleszteni a csatlakozódugót, vegye fel
a kapcsolatot a Sony márkakereskedővel.
• A tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz
végezheti.
• Úgy helyezze el a rendszert, hogy a levegő
szabadon áramolhasson körülötte,
máskülönben túlmelegedhet,
és csökkenhet az élettartama.
• A rendszert ne helyezze fűtőtest
közelébe, illetve olyan helyre, ahol
közvetlen napfénynek, túlzott pornak
vagy ütődésnek van kitéve.
• Ne helyezzen semmit a rúdhangsugárzó,
a mélysugárzó és a surround hangsugárzók
hátuljához, mert eltakarhatja
a szellőzőnyílásokat, és így
a készülék meghibásodhat.
• Ha ezt a rendszert tv-készülékkel,
videomagnóval vagy kazettás magnóval
együtt használja, akkor az zajokat vagy
a képminőség romlását okozhatja. Ilyen
esetben helyezze a rendszert távolabb
a tv-készüléktől, videomagnótól vagy
kazettás magnótól.
• Legyen óvatos, ha a rendszert
védőbevonattal (például gyantával, olajjal
vagy fényezőszerrel) kezelt felületre állítja,
mert foltosodás vagy elszíneződés léphet
fel rajta.
• Ügyeljen arra, hogy a rúdhangsugárzó,
mélysugárzó vagy surround hangsugárzók
sarkai ne okozzanak sérülést.
• Tartson legalább 3 cm-es távolságot
a rúdhangsugárzó alatt, ha a falra
szereli azt.
Tisztítás
A rendszert puha, száraz kendővel tisztítsa.
A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, benzint
vagy alkoholt.
Ha a rendszerrel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel, keresse
fel a legközelebbi Sony márkakereskedőt.
Nyilatkozat a harmadik felek
által kínált szolgáltatásokról
A harmadik felek által kínált szolgáltatásokat
előzetes bejelentés nélkül módosíthatják,
felfüggeszthetik, illetve megszüntethetik.
A Sony nem vállal felelősséget az ilyen
szituációkért.
Megjegyzések a frissítésről
A rendszeren lehetővé teszi a szoftver
automatikus frissítését, ha a rendszer
vezetékes vagy vezeték nélküli hálózaton
keresztül kapcsolódik az internethez.
A rendszer frissítésével felvehet új
funkciókat, és nagyobb kényelmet
és biztonságot kaphat.
Ha nem szeretne automatikus frissítést,
letilthatja ezt a funkciót az okostelefonjára
vagy táblagépére telepített SongPal
segítségével. A rendszer azonban biztonsági
és más okokból abban az esetben is
automatikusan végrehajt bizonyos
frissítéseket, ha le van tiltva ez a funkció.
Ha letiltja ezt a funkciót, a beállítási
menüből elvégezheti a szoftver
frissítését. A részletekről itt olvashat:
„A beállítóképernyő használata” (24. oldal).
A rendszer nem használható, miközben
folyamatban van szoftverfrissítés.
Szerzői jogok
Ez a rendszer alkalmazza a Dolby* Digital
és a DTS** Digital Surround System
technológiát.
* A készülék gyártása a Dolby Laboratories
engedélyével történt.A
Dolby, a Pro Logic és a dupla D szimbólum
a Dolby Laboratories hivatalos védjegyei.
48HU
** A DTS szabadalmakkal kapcsolatos
részletek: http://patents.dts.com.
A készülék gyártása a DTS Licensing
Limited engedélyével történt. A DTS,
a DTS-HD és ennek szimbóluma, a DTS
és ennek szimbóluma a DTS, Inc.
© DTS, Inc. bejegyzett védjegyei.
Minden jog fenntartva.
A BLUETOOTH® szó és az emblémák
a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett
védjegyei, és a Sony Corporation ezeket
a jelzéseket licenc alapján használja. Más
védjegyek és védett kereskedelmi nevek
a tulajdonosukhoz tartoznak.
A rendszer a High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™) technológiát
alkalmazza.
A HDMI és a HDMI High-Definition
Multimedia Interface kifejezés, valamint
a HDMI embléma a HDMI Licensing LLC
védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és más
országokban.
Az N jel az NFC Forum, Inc. védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
Az Android és a Google Play a Google Inc.
hivatalos védjegye.
A Google Cast a Google Inc. védjegye.
A Google Cast Ready és a Google Cast
Ready jelvény a Google Inc. védjegye.
Az „Xperia” a Sony Mobile
Communications AB hivatalos védjegye.
Az Apple, az Apple embléma, az iPhone,
az iPod és az iPod touch, valamint
a Retina az Apple Inc. védjegye
az Egyesült Államokban és más
országokban. Az App Store az Apple Inc.
szolgáltatási védjegye.
A „Made for iPod” és a „Made for iPhone”
azt jelenti, hogy egy elektronikus
kiegészítőt kifejezetten az iPod
vagy iPhone készülékekhez való
csatlakoztatásra terveztek, és a fejlesztő
tanúsította, hogy megfelel az Apple
teljesítménykövetelményeinek. Az Apple
nem felelős ezen eszköz működéséért
vagy a biztonsági és törvényi
előírásoknak való megfeleléséért. Ne
feledje, hogy ezen kiegészítő és az iPod
vagy iPhone együttes használata
befolyásolhatja a vezeték nélküli
teljesítményt.
A „BRAVIA” embléma a Sony Corporation
védjegye.
A „ClearAudio+” a Sony Corporation
hivatalos védjegye.
Az „x.v.Colour” és az „x.v.Colour”
embléma a Sony Corporation védjegye.
A „PlayStation®” a Sony Computer
Entertainment Inc bejegyzett védjegye.
A Windows Media
a Microsoft Corporation bejegyzett
védjegye vagy védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
Ezt a terméket a Microsoft bizonyos
szellemi tulajdonjogai védik. Az ilyen
technológiának az ezen a terméken kívüli
használata vagy terjesztése kizárólag
a Microsoftnak vagy annak illetékes
leányvállalatának megfelelő
engedélyével lehetséges.
Opera® Devices SDK, Opera Software ASA.
Copyright 1995–2013 Opera Software ASA.
Minden jog fenntartva.
A Wi-Fi CERTIFIED™, a WPA™, a WPA2™,
a Wi-Fi Protected Setup™ és a Miracast™
a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.
Az LDAC™ és az LDAC embléma
a Sony Corporation védjegyei.
Az LDAC egy Sony által kifejlesztett
hangkódolási technológia, amely
lehetővé teszi nagy felbontású
hangtartalom átvitelét akár Bluetoothkapcsolaton keresztül is. Más Bluetoothkompatibilis kódolási technológiáktól,
mint például az SBC-től eltérően az LDAC
nem konvertálja le a nagy felbontású
hangtartalmat*, emellett a hatékony
kódolás és az optimalizált csomagkezelés
révén lehetővé teszi ezen egyéb
technológiáknál kb. háromszor több
adat** átvitelét Bluetooth vezeték
nélküli hálózaton keresztül, egyedülálló
hangminőséget biztosítva.
* A DSD formátumú tartalmakat kivéve.
** Az SBC-vel (alsávkódolással)
összehasonlítva 990 kbit/s (96/48 kHz),
illetve 909 kbit/s (88,2/44,1 kHz)
kiválasztása esetén.
A termék olyan szoftvereket is tartalmaz,
amelyre a GNU General Public License
(„GPL”) vagy a GNU Lesser General Public
License („LGPL”) licencek érvényesek.
Ezek a licencek határozzák meg, hogy
az ügyfelek a GPL vagy az LGPL
licencdokumentumban foglalt feltételek
betartásával jogosultak az adott szoftver
forráskódjának megszerzésére,
módosítására és terjesztésére.
Ha részleteket szeretne megtudni a GPL,
LGPL licenccel és az egyéb
szoftverlicencekkel kapcsolatban,
tekintse át a [Software License
Information] részt a [System Settings]
beállításnál a termék [Setup] menüjében.
49HU
További információk
Az MPEG Layer-3 audiokódolási
technológiát és szabadalmait
a Fraunhofer IIS és Thomson licence
alapján használjuk.
A Wi-Fi®, a Wi-Fi Protected Access®,
a Wi-Fi Alliance® és a Wi-Fi CERTIFIED
Miracast® a Wi-Fi Alliance bejegyzett
védjegyei.
Az ebben a termékben felhasznált
forráskódjára a GPL és az LGPL
licencdokumentumban foglalt teltételek
vonatkoznak, a forráskód elérhető
a weben. A letöltéshez keresse fel
a következő címet:
URL-cím:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Ne feledje, hogy a Sony a forráskód
tartalmával kapcsolatos megkeresésekre
nem tud válaszolni, illetve reagálni.
A „DSEE” a Sony Corporation védjegye.
Minden más védjegy tulajdonosokhoz
tartozik.
Hibaelhárítás
Ha a rendszer működésében az alábbi
rendellenességek bármelyikét észleli,
a javítás előtt próbálkozzon meg a hiba
elhárításával az útmutatóban leírt
módon. Ha a probléma tartósan fennáll,
keresse fel a legközelebbi Sonyforgalmazót.
Akkor is vigye el a szervizbe
a rúdhangsugárzót és a mélysugárzót is,
ha úgy tűnik, hogy csak az egyikkel van
probléma.
Áramellátás
A rendszer nem kapcsol be.
 Ellenőrizze, hogy a hálózati tápkábelt
megfelelően csatlakoztatta-e.
 Húzza ki a hálózati vezetéket
a hálózati aljzatból, majd néhány
perc múlva csatlakoztassa újra.
Kép
Nincs kép, vagy hibás a kimenő kép.
 Válassza ki a megfelelő bemenetet
(7. oldal).
 Nyomja meg és tartsa nyomva
a rúdhangsugárzó INPUT gombját,
majd nyomja meg a VOLUME +,
VOLUME -, VOLUME + gombokat
a videokimenet legalacsonyabb
videofelbontásra való
visszaállításához.
Nincs kép, amikor a HDMI-kábellel létesít
kapcsolatot.
 Ha a HDCP 2.2 protokollt támogató
eszközt csatlakoztat, mindenképp
a tv HDMI IN 1 aljzatát és a rendszer
HDMI OUT (ARC) aljzatát használja.
 A rendszer olyan bemeneti
eszközhöz van csatlakoztatva,
amely nem kompatibilis a HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection) szabvánnyal. Ebben
az esetben ellenőrizze
a csatlakoztatott eszköz
műszaki adatait.
50HU
A HDMI IN 1/2/3 aljzaton továbbított
térhatású tartalmak nem jelennek
meg a tv-képernyőn.
 A tv- vagy videoeszköztől függően
előfordulhat, hogy a térhatású
tartalmak nem jelennek meg.
Ellenőrizze a támogatott HDMIvideoformátumot (67. oldal).
A HDMI IN 1/2/3 aljzaton továbbított
térhatású tartalmak nem jelennek
meg a tv-képernyőn.
 A tv- vagy videoeszköztől függően
előfordulhat, hogy a 4K-s tartalmak
nem jelennek meg. Ellenőrizze
a televízió és a videoeszköz
képességeit és beállításait.
 Használjon nagysebességű HDMIkábelt (külön megvásárolható).
Egy kép nem a teljes tv-képernyőn
jelenik meg.
 Ellenőrizze a [TV Type] beállítását a
[Screen Settings] pontnál (25. oldal).
 A hordozón a képarány rögzített.
Elszíneződés tapasztalható
a tv-képernyőn.
 Ha az elszíneződés tartósan fennáll,
kapcsolja ki a TV-készüléket, majd
15–30 perc múlva kapcsolja be.
 Gondoskodjon róla, hogy ne legyen
mágneses tárgy (tv-állvány
mágneszára, egészségügyi eszköz,
játék stb.) a rendszer közelében.
Hang
Nem hallható a televízió hangja
a rendszeren.
 Válassza a főmenüben a [TV]
lehetőséget (7. oldal).
 Kapcsolja be először a tv-t, majd
a rendszert. Állítsa a tv hangsugárzórendszerének beállítását (BRAVIA)
a hangrendszerre. A tv-beállítások
részleteit lásd a tv-készülék
használati útmutatójában.
 Ellenőrizze a rúdhangsugárzóhoz
és a televízióhoz csatlakoztatott
HDMI-kábel, digitális optikai kábel
vagy hangkábel csatlakozását (nézze
át a mellékelt Üzembe helyezési
útmutatót).
 Növelje a tv hangerejét, vagy
kapcsolja ki az elnémítást.
 Ha az Audio Return Channel (ARC)
technológiával kompatibilis tv-t van
csatlakoztatva HDMI-kábellel,
ügyeljen rá, hogy a kábel a tv HDMI
(ARC) bemenetéhez legyen
csatlakoztatva (lásd a mellékelt
Üzembe helyezési útmutatót).
 Ha a tv nem kompatibilis az Audio
Return Channel (ARC) technológiával,
a HDMI-kábel mellett csatlakoztassa
az optikai digitális kábelt is a hang
lejátszásához (lásd a mellékelt
Üzembe helyezési útmutatót).
 Állítsa a [Control for HDMI] beállítást
a [HDMI Settings] szakaszban [On]
értékre, és állítsa a [Audio Return
Channel] beállítást [Auto] értékre
(29. oldal).
A rendszerből és a tv-ből
is hallható hang.
 Kapcsolja ki a rendszer
vagy a televízió hangját.
51HU
További információk
Ha a rendszer készenléti állapotban van,
a televízió képe nem látható.
 Ha a rendszer készenléti állapotba
vált, a kép a rendszer kikapcsolása
előtt utoljára kiválasztott HDMIeszközből érkezik majd. Ha másik
készülékről érkező tartalmat használ,
indítsa el a lejátszást az eszközön, és
végezzen One-Touch Play lejátszást,
vagy kapcsolja be a rendszert
a használni kívánt HDMI-eszköz
kiválasztásához.
 Állítsa a [Standby Through] beállítást
[On] értékre a [HDMI Settings]
pontnál (29. oldal).
A HDMI-aljzatból származó kép torz.
 Előfordulhat, hogy a HDMI-aljzathoz
csatlakoztatott eszközről érkező
videó eltorzul. Ha ez történik, állítsa
a [Video Direct] beállítást [On] értékre
(26. oldal).
A tv-nek a rendszeren keresztül jövő
hangja késik a képhez képest.
 Állítsa a [A/V SYNC] beállítást [0msec]
értékre, ha jelenleg a [25msec]
és [300msec] közötti tartományban
van (33. oldal).
A csatlakoztatott berendezésnek nincs
hangja, vagy csak nagyon halk hang
hallható a rendszerhez csatlakoztatott
eszközből.
 Nyomja meg a távvezérlőn a  +
gombot a hangerő szintjének
ellenőrzéséhez (62. oldal).
 A némítási funkció kikapcsolásához
nyomja meg a  vagy  + gombot
a távvezérlőn (62. oldal).
 Ügyeljen rá, hogy a bemeneti forrás
megfelelően legyen kiválasztva.
Próbálkozzon más bemeneti
forrásokkal a távvezérlő INPUT
gombjának többszöri megnyomása
révén (7. oldal).
 Ellenőrizze, hogy a rendszer és
a csatlakoztatott eszköz minden
kábele és vezetéke megfelelően
van-e csatlakoztatva.
Nincs hang, vagy csak nagyon halk hang
hallható a surround hangsugárzókból.
 Ellenőrizze, hogy megfelelően
csatlakoztatta-e a surround
hangsugárzók hálózati tápkábelét
(lásd a mellékelt Üzembe helyezési
útmutatót).
 A térhangként rögzített
többcsatornás hang továbbítása
nem történik meg a surround
hangsugárzókból.
 Ha kétcsatornás hangot szeretne
továbbítani a surround
hangsugárzóktól, nyomja meg
a távvezérlő CLEARAUDIO+ gombját,
és állítsa a hangzáskép beállítását
[ClearAudio+] értékre.
 Bizonyos hangforrások esetén
a surround hangsugárzók hangja
lágyabb hangeffektussal lehetett
rögzítve.
52HU
 Győződjön meg róla, hogy a surround
hangsugárzók bekapcsolás-/
készenlétjelző fénye zölden világít.
Ha nem, olvassa el a „Vezeték nélküli
hang (mélysugárzó/surround
hangsugárzók)” fejezet
„A mélysugárzó/surround
hangsugárzó nem ad ki hangot.”
című részét (55. oldal).
 Ha másolásvédelmi (HDCP)
technológiát alkalmazó tartalmat
játszik le, a surround hangsugárzók
nem adnak ki hangot.
Nincs hang, vagy csak nagyon halk hang
hallható a hátsó mélysugárzóból.
 Ellenőrizze, hogy megfelelően
csatlakoztatta-e a mélysugárzó
hálózati tápkábelét (lásd a mellékelt
Üzembe helyezési útmutatót).
 Nyomja meg a távvezérlő SW  +
gombját a mélysugárzó
hangerejének növeléséhez
(62. oldal).
 Győződjön meg róla, hogy
a mélysugárzó bekapcsolás-/
készenlétjelző fénye zölden világít.
Ha nem, olvassa el a „Vezeték nélküli
hang (mélysugárzó/surround
hangsugárzók)” fejezet
„A mélysugárzó/surround
hangsugárzó nem ad ki hangot.”
című részét (55. oldal).
 A mélysugárzó feladata
a basszushang visszaadása. Az igen
kevés basszushang-összetevőt
tartalmazó bemeneti források (mint
pl. a tévéműsorok) esetén
előfordulhat, hogy a mélysugárzó
hangja nehezen hallható.
 Ha másolásvédelmi (HDCP)
technológiát alkalmazó tartalmat
játszik le, a mélysugárzó nem ad
ki hangot.
Nincs térhangzás.
 A bemeneti jeltől és a hangzáskép
beállításától függően a térhangzás
feldolgozása nem mindig működik
hatékonyan. A térhangzás
a programtól vagy a lemeztől
függően változhat.
 Többcsatornás hang lejátszásához
ellenőrizze a rendszerhez
csatlakoztatott eszköz digitális
hangkimeneti beállítását.
A részleteket a csatlakoztatott
eszköz használati útmutatója
tartalmazza.
USB-eszköz
BLUETOOTH
Nem létesíthető BLUETOOTH-kapcsolat.
 Ügyeljen arra, hogy
a rúdhangsugárzó (kék)
jelzőfénye világítson (12. oldal).
A rendszer állapota
A jelzőfény (kék)
állapota
BLUETOOTH-párosítás
közben
gyorsan villog
A rendszer kapcsolatot
próbál meg létrehozni egy
BLUETOOTH-eszközzel
villog
A jelzőfény (kék)
állapota
A rendszer kapcsolat hozott Világít
létre egy BLUETOOTHeszközzel
A rendszer BLUETOOTHkészenléti üzemmódban
van (amikor a rendszer
ki van kapcsolva)
Nem világít
 Győződjön meg arról, hogy
a csatlakoztatandó BLUETOOTHeszköz be van kapcsolva, és
engedélyezve van a BLUETOOTH
funkció.
 Vigye közelebb egymáshoz
a rendszert és a BLUETOOTH-eszközt.
 Párosítsa ismét ezt a rendszert és
a BLUETOOTH-eszközt. Előfordulhat,
hogy a BLUETOOTH-eszköz
használatával előbb törölnie kell
a párosítást ezzel a rendszerrel.
Nem lehet csatlakozni.
 Kitörlődött a párosítási regisztrációs
információ. Hajtsa végre újra
a párosítást (12. oldal).
Nem lehet párosítani.
 Vigye közelebb egymáshoz
a rendszert és a BLUETOOTH-eszközt.
 Gondoskodjon arról, hogy ezt
a rendszert ne érje vezeték nélküli
LAN eszköztől, más 2,4 GHz-es
vezeték nélküli eszköztől vagy
mikrohullámú sütőtől származó
interferencia. Ha elektromágneses
sugárzást kibocsátó berendezés van
a közelben, helyezze azt távolabb
ettől a rendszertől.
Nem használhatja az NFC funkciót.
 Az NFC funkció nem működik
a BLUETOOTH-kompatibilis
erősítőkkel (például fejhallgatókkal).
Ha BLUETOOTH-kompatibilis erősítőn
keresztül szeretné lejátszani
a hangot, lásd: „Hanglejátszás a jelek
BLUETOOTH-kompatibilis erősítőre
történő átjátszásával” (14. oldal).
53HU
További információk
Az USB-eszközt nem ismeri fel
a készülék.
 Próbálkozzon a következőkkel:
 A rendszer kikapcsolása.
 Válassza le és csatlakoztassa
újra az USB-eszközt.
 Kapcsolja be a rendszert.
 Gondoskodjon arról, hogy az USBeszköz megfelelően csatlakozzon
az (USB) porthoz (8. oldal).
 Ellenőrizze, hogy nem sérült-e az
USB-eszköz vagy egy vezeték.
 Ha nincs bekapcsolva az USB-eszköz,
kapcsolja be.
 Ha az USB-eszköz USB-hubon
keresztül csatlakozik, válassza
le és csatlakoztassa közvetlenül
a rúdhangsugárzóhoz az USB-eszközt.
A rendszer állapota
A csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz
nem ad ki hangot.
 Ügyeljen arra, hogy
a rúdhangsugárzó (kék) jelzőfénye
világítson (12. oldal).
 Vigye közelebb egymáshoz
a rendszert és a BLUETOOTH-eszközt.
 Ha elektromágneses sugárzást
kibocsátó berendezés, például
vezeték nélküli LAN eszköz,
másik BLUETOOTH-eszköz vagy
mikrohullámú sütő van a közelben,
helyezze azt távolabb ettől
a rendszertől.
 Távolítson el minden akadályt
a rendszer és a BLUETOOTH-eszköz
közül, vagy vigye a rendszert
távolabb az akadálytól.
 Tegye máshová a csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszközt.
 Állítsa át a közelben lévő Wi-Fi
útválasztó vagy számítógép
vezeték nélküli LAN frekvenciáját
az 5 GHz-es sávra.
 Növelje a csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköz hangerejét.
Hálózati kapcsolat
A rendszer nem tud csatlakozni
a hálózathoz.
 Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot
(16. oldal) és a hálózati beállításokat
(30. oldal).
Vezeték nélküli LANkapcsolat
Nem tud kapcsolódni a számítógép
az internetre, miután végrehajtotta a
[Wi-Fi Protected Setup (WPS)] eljárást.
 A routernek a vezeték nélküli
hálózatra vonatkozó beállításai
automatikusan megváltozhatnak,
ha a WiFi Protected Setup funkciót
az útválasztó konfigurálását
megelőzően használja. Ilyen esetben
módosítsa ennek megfelelően
a számítógép beállításait is.
54HU
A rendszer nem tud csatlakozni
a hálózatra, vagy a hálózati kapcsolat
nem stabil.
 Ha nincs bekapcsolva a vezeték
nélküli LAN útválasztó, kapcsolja be.
 Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot
(16. oldal) és a hálózati beállításokat
(30. oldal).
 A felhasználási körülmények (például
a falak anyaga, a rádióhullám-vételi
feltételek vagy a rendszer és a
vezeték nélküli LAN-útválasztó
(router) közötti akadályok)
következtében csökkenhet
a lehetséges kommunikációs
távolság. Helyezze közelebb
egymáshoz a rendszert és a vezeték
nélküli LAN-útválasztót (routert).
 A 2,4 GHz-es frekvenciasávot
használó készülékek – például
a mikrohullámú sütők, BLUETOOTHeszközök vagy digitális vezeték
nélküli eszközök – megszakíthatják
a kommunikációt. Helyezze távolabb
a rendszert az ilyen készülékektől,
vagy kapcsolja ki a készülékeket.
 A vezeték nélküli LAN kapcsolat
a használati környezettől függően
instabil lehet, különösen a rendszer
BLUETOOTH funkciójának használata
esetén. Ilyenkor változtasson
a használati körülményeken.
A kívánt vezeték nélküli útválasztó
(router) nem jelenik meg a vezeték
nélküli hálózatok listájában.
 Nyomja meg a BACK gombot az előző
képernyőre való visszatéréshez,
és indítsa el újra a [Wireless
Setup(built-in)] műveletet (17. oldal).
Ha a vezeték nélküli útválasztó
(router) még mindig nem látható
a listán, akkor válassza a hálózatok
listájának [New connection
registration] elemét, majd a [Manual
registration] választása után adja
meg kézzel a hálózat nevét (SSID).
Vezeték nélküli hang
(mélysugárzó/surround
hangsugárzók)
Ugrik vagy zajos a hang.
 Ha elektromágneses sugárzást
kibocsátó eszköz, például vezeték
nélküli LAN berendezés vagy
mikrohullámú sütő van a közelben,
helyezze a rendszert távolabb tőle.
 Ha akadály van a rúdhangsugárzó
és a mélysugárzó/surround
hangsugárzók között, távolítsa
el vagy helyezze át.
 A lehető legközelebb helyezze el
egymáshoz a rúdhangsugárzót
és a mélysugárzót/surround
hangsugárzókat.
 Állítsa át a közelben lévő Wi-Fi
útválasztó vagy számítógép vezeték
nélküli LAN frekvenciáját a 2,4 GHz-es
sávra.
 Állítsa át a tv vagy Blu-ray Disclejátszó hálózati kapcsolatát vezeték
nélküliről vezetékesre.
távvezérlő
A rendszer távvezérlője nem működik.
 Irányítsa a távvezérlőt
a rúdhangsugárzó távvezérlőérzékelőjére (58. oldal).
55HU
További információk
Nem hallható hang a mélysugárzóból/
surround hangsugárzókból.
 Ellenőrizze, hogy megfelelően
csatlakoztatta-e a mélysugárzó/
surround hangsugárzók hálózati
tápkábelét (lásd a mellékelt Üzembe
helyezési útmutatót).
 A mélysugárzón/surround
hangsugárzókon nem gyullad ki
a bekapcsolás-/készenlétjelző fény.
– Ellenőrizze, hogy megfelelően
csatlakoztatta-e a mélysugárzó/
surround hangsugárzók hálózati
tápkábelét.
– Nyomja meg a mélysugárzó/
surround hangsugárzók 
(bekapcsolás/készenlét) gombját
a bekapcsoláshoz.
 A mélysugárzó/surround
hangsugárzók bekapcsolás-/
készenlétjelző fénye lassan, zöld
színnel villog, vagy pirosan világít.
– Helyezze a mélysugárzót/
surround hangsugárzókat
a rúdhangsugárzó közelébe,
hogy a mélysugárzó/surround
hangsugárzók bekapcsolás-/
készenlétjelző fénye zölden
világítson.
– Végezze el „A vezeték nélküli
rendszer (mélysugárzó/surround
hangsugárzók) további beállítása”
(40. oldal) című témakörben
ismertetett lépéseket.
– Ellenőrizze a vezeték nélküli
hangrendszer csatlakozásának
állapotát (40. oldal).
 A mélysugárzón/surround
hangsugárzókon gyorsan, zölden
villog a bekapcsolás-/készenlétjelző
fény.
– Forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz.
 A mélysugárzón/surround
hangsugárzókon pirosan villog
a bekapcsolás-/készenlétjelző fény.
– Kapcsolja ki a mélysugárzót/
surround hangsugárzókat a 
(bekapcsolás/készenlét)
gombbal, és ellenőrizze, nem
zárja-e el valami a mélysugárzó/
surround hangsugárzók
szellőzőnyílását.
 A mélysugárzó feladata
a basszushang visszaadása.
Ha a bemeneti hang nem sok
basszust tartalmaz, mint a legtöbb
tv-műsor esetében, akkor lehet,
hogy a basszus nem hallható.
 Nyomja meg a távvezérlő SW  +
gombját a mélysugárzó
hangerejének növeléséhez
(62. oldal).
 A távvezérlő és a rendszer között
ne legyen semmilyen akadály.
 Ha lemerültek a távvezérlő
elemei, cserélje ki őket.
 Ellenőrizze, hogy a megfelelő
gombot nyomta-e meg
a távvezérlőn.
Nem működik a tévé távvezérlője.
 A problémát megoldhatja az
infravörös jelismétlő funkció
bekapcsolása (39. oldal).
Egyebek
Nem megfelelően működik a Control
for HDMI funkció.
 Ellenőrizze a HDMI-csatlakozást
(lásd a mellékelt Üzembe helyezési
útmutatót).
 Állítsa be a tv-készülék Control for
HDMI funkcióját. A tv beállításának
módját lásd a tv-készülék használati
útmutatójában.
 Győződjön meg arról, hogy minden
csatlakoztatott eszköz kompatibilis-e
a „BRAVIA Sync” funkcióval.
 Ellenőrizze a HDMI-vezérlés
beállításait a csatlakoztatott
eszközön. Részletes információkért
nézze meg a csatlakoztatott
eszközhöz kapott használati
útmutatót.
 Amikor a tápkábelt kihúzza
a konnektorból/bedugja
a konnektorba, a rendszer
használatával várjon legalább
15 másodpercet.
 Ha a videoeszköz audiokimenetét
és a rendszert nem HDMI-kábellel
köti össze, akkor a „BRAVIA Sync”
funkció miatt előfordulhat, hogy nem
hallható hang. Ilyenkor állítsa a
[Control for HDMI] beállítást [Off]
értékre (29. oldal), vagy
csatlakoztassa a videoeszköz
audiokimenetéből jövő kábelt
közvetlenül a tv-hez.
56HU
 A „BRAVIA” Sync funkció által
vezérelhető készülékek típusait
és számát a HDMI CEC szabvány
a következőképpen korlátozza:
– Felvevőeszközök (Blu-ray-felvevő,
DVD-felvevő stb.): max. 3 eszköz
– Lejátszóeszközök (Blu-raylejátszó, DVD-lejátszó stb.):
legfeljebb 3 eszköz (ezzel
a rendszerrel együtt)
– Vevőegységgel kapcsolatos
eszközök: max. 4 eszköz
– Hangrendszer (rádióerősítő/
fejhallgató): legfeljebb 1 eszköz
(ezzel a rendszerrel együtt)
Az előlapi kijelzőn megjelenik egymást
váltva a „PRTCT”, „PUSH” és a „POWER”
felirat.
 A rendszer kikapcsolásához nyomja
meg a  (bekapcsolás/készenlét)
gombot. Miután eltűnik a jelzés,
húzza ki a tápkábelt a konnektorból,
és ellenőrizze, hogy nem takarja-e el
valami a rendszer szellőzőnyílásait.
A tv érzékelői nem működnek
megfelelően.
 A rúdhangsugárzó eltakarhat egyes
érzékelőket (például a fényérzékelőt)
és a tv távvezérlő-vevőjét, illetve az
infravörös szemüveg-technológián
alapuló 3D-s tv-k esetében
a 3D-szemüvegek infravörös
adóját, valamint a vezeték
nélküli kapcsolatot. Helyezze
a rúdhangsugárzót a tv-től olyan
messzire, hogy ezek a részek
megfelelően tudjanak működni.
Az érzékelők és a távvezérlővevő
helyéről a tv használati útmutatójából
tájékozódhat.
Nem működnek a rúdhangsugárzón
lévő gombok.
 Törölje a gyerekzár beállítását
(38. oldal).
Visszaállítás
Ha a rendszer továbbra sem működik
megfelelően, akkor állítsa vissza a
rendszert a gyári alapbeállításokra
a következők szerint:
1
2
3
4
5
Nyomja meg a HOME gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik
a főmenü.
A főmenüben válassza a
[Setup] [Resetting]
lehetőséget (31. oldal).
Válassza a [Reset to Factory Default
Settings] lehetőséget.
Jelölje ki a visszaállítani kívánt
menüelemet.
Válassza a [Start] lehetőséget.
További információk
6
A rendszer bekapcsolásához
nyomja meg a  (bekapcsolás/
készenlét) gombot.
A visszaállítás megszakítása
A 6. lépésben válassza a [Cancel]
lehetőséget.
57HU
A részek és kezelőszervek bemutatása
Rúdhangsugárzó
Elöl





 (be/készenlét) gomb
INPUT gomb
PAIRING gomb
VOLUME +/– gombok
N jel
Az NFC funkció használatakor
érintse az NFC eszközt a jelhez.
58HU
 jelzőfény
• Gyorsan villog (kéken):
A BLUETOOTH-párosítás
folyamatban van.
• Villog (kéken): Kapcsolat
létesítésének megkísérlése
egy BLUETOOTH-eszközzel.
• Világít (kéken): BLUETOOTHkapcsolat létrejött.
 Távvezérlő-érzékelő
 Kijelző

(USB) port
Hátul





További információk
 LAN (100) port
 HDMI OUT (ARC) aljzat
Ez az aljzat támogatja a HDCP 2.2
technológiát.
 HDMI IN 1 aljzatok
Ez az aljzat támogatja a HDCP 2.2
technológiát.
 HDMI IN 2 aljzat
 HDMI IN 3 aljzat
ANALOG IN aljzat
A.CAL MIC (ECM-AC3) aljzat
DIGITAL IN (TV) aljzat
IR BLASTER aljzat
Hálózati csatlakozókábel
59HU
Mélysugárzó




Be/készenlét jelzőfény
 (be/készenlét) gomb
SECURE LINK gomb
Hálózati csatlakozókábel
60HU
Térhatású hangsugárzó
Be/készenlét jelzőfény
 (be/készenlét) gomb
SECURE LINK gomb
Hálózati csatlakozókábel
További információk




61HU
Távvezérlő
Az AUDIO,  és a  + gombon
tapintópont található. A tapintópont
a távvezérlő használata közben
viszonyítási pontként használható.
 INPUT (7. oldal)
A használni kívánt eszköz
kiválasztása.
DISPLAY
A lejátszási és webes böngészési
információk megjelenítése
a tv-képernyőn.
 (be/készenlét)
A rendszer bekapcsolása, illetve
készenléti állapotba helyezése.
62HU
 Sound field gombok (9. oldal)
Kiválasztja a hangeffektust.
ClearAudio+, Movie, Music,
Game, Music Arena, Cinema
Studio 9.1ch, Standard
 DIMMER (39. oldal)
Az előlapi kijelző és a LED-jelzőfény
fényerejének módosítása.
 Színes gombok
Gyorsbillentyűk, melyekkel elemek
választhatók ki bizonyos
menükben.
 MIRRORING (19. oldal)
Kiválasztja a [Screen mirroring]
lehetőséget.
PAIRING (12. oldal)
A rendszer párosítási állapotba lép.
 OPTIONS (32. oldal)
A beállítómenü megjelenítése
a tv-képernyőn vagy az előlapi
kijelzőn. (A hely a választott
funkciótól függ.)
BACK
Visszatérés az előző kijelzéshez.
?///
A kiemelés átvitele egy
megjelenített elemre.
(belépés)
Belépés a kijelölt elembe.
HOME (24. oldal)
Belépés a kezdőmenübe,
illetve kilépés onnan.
  (némítás)
A hang ideiglenes kikapcsolása.
 (hangerő) +/–
A hangerő módosítása.
SW  (mélysugárzó hangereje)
+/
A mélyhangok erősségét
szabályozza.
Lejátszható fájltípusok
Music
Kodek
Kiterjesztés
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)1)
.mp3
AAC/HE-AAC1),2)
.m4a, .aac3)
WMA9
Standard2)
.wma
WMA10 Pro3)
.wma
LPCM1)
.wav
FLAC2)
.flac, .fla
Dolby Digital1),3)
.ac3
DSF2)
.dsf
DSDIFF2),4)
.dff
AIFF2)
.aiff, .aif
ALAC2)
.m4a
Vorbis3)
.ogg
Monkey’s Audio3)
.ape
Photo
Formátum
Kiterjesztés
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png5)
GIF
.gif5)
1)
A rendszer le tudja játszani az „.mka”
fájlokat. Ezek a fájlok nem játszhatók
le otthoni hálózati kiszolgálón.
2) Lehet, hogy a rendszer ezt a
fájlformátumot nem játssza le otthoni
hálózati kiszolgálón.
3) A rendszer ezt a fájlformátumot nem
játssza le otthoni hálózati kiszolgálón.
4) A rendszer nem játssza le a DST kódolású
fájlokat.
5) A rendszer nem játssza le az animált PNGés animált GIF-fájlokat.
63HU
További információk
 A lejátszás működtető gombjai
Lásd: „Hanglejátszás/műsor
megtekintése” (7. oldal).
/ (gyors keresés előre/
visszafelé)
Keresés előre vagy visszafelé.
/ (előző/következő)
Ugrás az előző/következő számra
vagy fájlra.
 (lejátszás)
A lejátszás elindítása vagy
újraindítása (a lejátszás folytatása).
 (szünet)
A lejátszás szüneteltetése,
illetve újraindítása.
 (leállítás)
A lejátszás leállítása.
AUDIO (38. oldal)
A hangformátum kiválasztása.
RX/TX (adó-vevő)
Váltás az [Receiver] és
[Transmitter] között a [Bluetooth
Mode] beállításnál (27. oldal).
Megjegyzések
• Egyes fájlok nem játszhatók le
a fájlformátumtól, a fájlkódolástól,
a rögzítési állapottól vagy az otthoni
hálózati kiszolgáló állapotától függően.
• A számítógépen szerkesztett fájlok nem
minden esetben játszhatók le.
• Előfordulhat egyes fájlok esetén, hogy
nem használható a gyors előre- vagy
visszatekerési funkció.
• A rendszer nem játssza le a kódolt, pl.
a DRM és a Lossless kódolású fájlokat.
• A rendszer az alábbi fájlok és mappák
felismerésére képes az USB-eszközökön:
– mappák a 9. rétegig (beleértve
a gyökérmappát is)
– egy rétegben legfeljebb 500 fájl/
mappa tárolható
• A rendszer az otthoni hálózati kiszolgálón
lévő alábbi fájlok és mappák felismerésére
képes:
– mappák a 19. rétegig
– egy rétegben legfeljebb 999 fájl/
mappa tárolható
• Előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök
nem működnek ezzel a rendszerrel.
• A rendszer felismeri a Mass Storage Class
(MSC) osztályú eszközöket (például a flashmemóriákat és a merevlemezeket), az
állóképrögzítő eszközöket (SICD-ket)
és a 101 gombos billentyűzeteket.
Támogatott
hangformátumok
A rendszer a következő
hangformátumokat támogatja.
Formátum
Funkció
„HDMI1”
„HDMI2”
„HDMI3”
„TV”
(DIGITAL
IN)
LPCM 2ch


LPCM 5.1ch

–
LPCM 7.1ch

–
Dolby Digital


Dolby Digital Plus

–
Dolby TrueHD

–
DSD

–
DTS


DTS-ES Discrete 6.1,
DTS-ES Matrix 6.1


DTS96/24


DTS-HD High
Resolution Audio

–
DTS-HD Master Audio

–
DTS-HD LBR

–
: Támogatott formátum.
–: Nem támogatott formátum.
Megjegyzés
• A HDMI IN 1/2/3 aljzatok nem továbbítanak
hangot másolásvédelmet tartalmazó
hangformátumok, például a Super Audio
CD vagy a DVD-Audio formátum esetén.
64HU
BLUETOOTH rész
Műszaki adatok
Rúdhangsugárzó (SA-RT5)
Erősítő
KIMENETI TELJESÍTMÉNY (névleges)
Bal első + jobb első: 50 W + 50 W
(4 Ω, 1 kHz, 1% THD)
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (referencia)
Bal első/jobb első hangszóróblokk:
90 W (csatornánként, 4 Ω, 1 kHz esetén)
Középső hangsugárzóblokk: 90 watt
(4 ohm, 1 kHz)
Bemenetek
HDMI IN 1*/2/3
DIGITAL IN (TV)
ANALOG IN
Kimenet
HDMI OUT* (ARC)
HDMI
Csatlakozó
Type A (19 érintkezős)
USB
(USB) port:
Type A (USB-memória, memóriakártyaolvasó, digitális fényképezőgép és
digitális kamera csatlakoztatása)
1)
A tényleges hatótáv olyan tényezőktől
függ, mint az eszközök közötti akadályok,
a mikrohullámú sütő körül kialakult
mágneses tér, a sztatikus elektromosság,
a vezeték nélküli telefonok használata,
a vételi érzékenység, az operációs
rendszer, a szoftveralkalmazás stb.
2) BLUETOOTH szabványos profilok jelzik
az eszközök közti BLUETOOTHkommunikáció célját.
3) Kodek: Audiojel-tömörítési és konverziós
formátum
4) Alsávkodek
5) Továbbfejlesztett audiokódolás
6) Csak LDAC esetén.
LAN
LAN (100) csatlakozó
100BASE-TX csatlakozó
Vezeték nélküli LAN
Szabványok:
IEEE 802.11 a/b/g/n
Frekvenciasáv
2,4 GHz, 5 GHz
65HU
További információk
* A HDMI IN 1 és HDMI OUT (ARC) aljzat
támogatja a HDCP 2.2 protokollt.
A HDCP 2.2 egy újonnan bevezetett
szerzőijog-védelmi technológia, amely
olyan tartalmak védelmére szolgál, mint
például a 4K filmek.
Kommunikációs rendszer
BLUETOOTH specifikáció, 3.0-s verzió
Kimenet
BLUETOOTH specifikáció, Power Class 1
Legnagyobb kommunikációs hatótáv
Hatótáv kb. 30 m1)
Regisztrálható eszközök maximális száma
9 eszköz
Frekvenciasáv
2,4 GHz-es sáv (2,4–2,4835 GHz)
Modulációs módszer
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilis BLUETOOTH-profilok2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote Control
Profile)
Támogatott kodekek3)
SBC4), AAC5), LDAC
Átviteli tartomány (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (mintavételi
frekvenciák: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz6),
96 kHz6))
Bal első/jobb első hangszóróblokk
Hangsugárzó rendszer
Kétutas hangsugárzó rendszer,
akusztikus felfüggesztés
Hangsugárzó
Mélysugárzó: 60 mm-es, kúpos
Magassugárzó: 19 mm-es, lágy dómos
Középső hangsugárzóblokk
Hangsugárzó rendszer
Teljes tartományú hangsugárzó rendszer,
akusztikus felfüggesztéses típus
Hangsugárzó
Mélysugárzó: 60 mm-es, kúpos
Általános
Áramellátási követelmények
220 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Teljesítményfelvétel
Bekapcsolva: 50 W
Készenléti üzemmódban: 0,5 W vagy
kevesebb (A beállítással kapcsolatos
részletekért lásd: 39. oldal)
5,6 W (amikor a [Bluetooth Standby],
[Remote Start], [Quick Start/Network
Standby] és [Control for HDMI] beállítása
[On], és a [Standby Through] beállítása
[Auto], amennyiben nem
csatlakozik TV.)
Méret (hozzávetőleg) (szélesség/magasság/
mélység)
1080 mm × 56 mm × 128 mm
(fali konzolok nélkül)
1080 mm × 127 mm × 91 mm
(fali konzolokkal)
Tömeg (hozzávetőleg)
3,8 kg
Mélysugárzó (SA-WRT5)
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (referencia)
140 W (csatornánként 4 ohm, 80 Hz)
Hangsugárzó rendszer
Mélysugárzórendszer, bass reflex
Hangsugárzó
160 mm-es kúpos
Áramellátási követelmények
220 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Teljesítményfelvétel
Bekapcsolva: 20 W
Készenléti üzemmódban: 0,5 W vagy
kevesebb
Méret (hozzávetőleg) (szélesség/magasság/
mélység)
191 mm × 383 mm × 386 mm
Tömeg (hozzávetőleg)
8,5 kg
66HU
Hátsó hangsugárzók
SA-SLRT5 (B)/SA-SRRT5 (J)
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (referencia)
70 W, 4 ohm, 1 kHz
Hangsugárzó rendszer
Teljes tartományú hangsugárzó
rendszer
Akusztikus felfüggesztés
Hangsugárzó
65 mm-es, kúpos típusú, teljes
tartományú hangsugárzó
Áramellátási követelmények
220 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Teljesítményfelvétel
Bekapcsolva: 15 W
Készenléti üzemmódban: 0,5 W vagy
kevesebb
Méret (szélesség/magasság/mélység)
(hozzávetőleg)
97 mm × 252 mm × 97 mm a legnagyobb
kinyúlásokkal
Tömeg (hozzávetőleg)
1,5 kg
Vezeték nélküli adó-vevő
Kommunikációs rendszer
3.0-s verziójú vezeték nélküli
hangspecifikáció
Frekvenciasáv
5,2 GHz (5,180 GHz – 5,240 GHz)
5,8 GHz (5,736 GHz – 5,814 GHz)
Modulációs módszer
DSSS
Kompatibilis iPod/iPhone
modellek
A kompatibilis iPod/iPhone típusok
az alábbiak. Frissítse az iPod/iPhone
szoftverét a legújabb verzióra, mielőtt
a rendszerrel használná.
A BLUETOOTH technológia az alábbiakkal
működik:
iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/
iPhone 5c/iPhone 5/iPhone 4s/iPhone 4/
iPhone 3GS
iPod touch (5. generáció)/iPod touch
(4. generáció)
A rendszer által támogatott videoformátumok
Bemenet/kimenet (HDMI ismétlőblokk)
Formátum
2D
3D
Képkockaegyesítés
Egymás mellett
(fél)
Felül-alul
(Fent-lent)








4096 × 2160p 23,98/24 Hz2) esetén




3840 × 2160p 59,94/60 Hz1) esetén




3840 × 2160p 50 Hz esetén1)




3840 × 2160p 29,97/30 Hz esetén2)




3840 × 2160p 25 Hz esetén2)




3840 × 2160p 23,98/24 Hz esetén2)




1920 × 1080p 59,94/60 Hz esetén




1920 × 1080p 50 Hz esetén




1920 × 1080p 29,97/30 Hz esetén




1920 × 1080p 25 Hz esetén




1920 × 1080p 23,98/24 Hz esetén




1920 × 1080i 59,94/60 Hz esetén




1920 × 1080i 50 Hz esetén




1280 × 720p 59,94/60 Hz esetén




1280 × 720p 50 Hz esetén




1280 × 720p 29,97/30 Hz esetén




1280 × 720p 23,98/24 Hz esetén




720 × 480p 59,94/60 Hz esetén




720 × 576p 50 Hz esetén




640 × 480p 59,94/60 Hz esetén




1)
2)
További információk
4096 × 2160p 59,94/60 Hz1) esetén
4096 × 2160p 50 Hz esetén1)
YCbCr 4:2:0/csak 8 bites formátumot támogat
Csak a 8 bites formátumot támogatja
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
67HU
A BLUETOOTHkommunikációról
• A BLUETOOTH-eszközöket egymástól
hozzávetőleg 10 méteres távolságon belül
kell használni (úgy, hogy ne legyen köztük
akadály). A tényleges kommunikációs
tartomány a következő esetekben kisebb
is lehet.
– Ha személy, fémből készült tárgy, fal
vagy más akadály van az egymással
BLUETOOTH-kapcsolatban álló eszközök
között
– Olyan helyen, ahol vezeték nélküli
LAN üzemel
– Használatban lévő mikrohullámú sütők
környékén
– Olyan helyen, ahol más elektromágneses
sugárzás fordul elő
• A BLUETOOTH-eszközök és a vezeték
nélküli LAN (IEEE 802.11b/g) ugyanazt
a frekvenciasávot (2,4 GHz) használják.
Ha BLUETOOTH-eszközét egy vezeték
nélküli LAN-nal működni képes eszköz
közelében használja, elektromágneses
interferencia léphet fel. Ez pedig kisebb
adatátviteli sebességet és zajt okozhat,
és akár a csatlakozást is
megakadályozhatja. Ilyen esetben
próbálja meg a következőket:
– Ezt a rendszert a vezeték nélküli LAN
eszköztől legalább 10 méteres
távolságban használja.
– Ha BLUETOOTH-eszközét 30 méternél
közelebb használja, kapcsolja ki a vezeték
nélküli LAN-t használó berendezést.
– Ezt a rendszert és BLUETOOTH-eszközét
a lehető legközelebb helyezze
egymáshoz.
• A rendszer által sugárzott rádióhullámok
zavarhatják egyes orvosi berendezések
működését. Mivel ez az interferencia
meghibásodást eredményezhet,
a következő helyeken mindig kapcsolja ki
ezt a rendszert és a BLUETOOTH-eszközt:
– Kórházban, vonaton, repülőgépen,
benzinkútnál, továbbá minden olyan
helyen, ahol gyúlékony gázok
lehetnek jelen
– Automatikus ajtók és tűzjelzők közelében
68HU
• Ez a rendszer olyan biztonsági funkciókkal
rendelkezik, amelyek megfelelnek
a BLUETOOTH technológiát használó
kommunikáció során biztonságot nyújtó
BLUETOOTH-specifikáció előírásainak.
Előfordulhat azonban, hogy ez a biztonság
a tartalomtól és más tényezőktől függően
nem elegendő, ezért mindig legyen óvatos,
amikor BLUETOOTH technológiát használva
kommunikál.
• A Sony semmilyen módon nem tehető
felelőssé a BLUETOOTH technológiát
használó kommunikáció során
bekövetkező információkiszivárgásból
eredő károkért és egyéb vesztességekért.
• A BLUETOOTH-kommunikáció nem
feltétlenül garantált minden, az ezzel
a rendszerrel azonos profilú BLUETOOTHeszközzel.
• A rendszerhez csatlakoztatott BLUETOOTHeszközöknek meg kell felelniük a Bluetooth
SIG, Inc. által előírt BLUETOOTHspecifikáció követelményeinek, és
erről tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
De még akkor is, ha egy eszköz teljesíti
a BLUETOOTH-specifikáció követelményeit,
előfordulhatnak olyan esetek, amikor
a BLUETOOTH-eszköz specifikációja
vagy jellemzői lehetetlenné teszik
a csatlakozást, vagy más vezérlési
módszereket, megjelenítést, illetve
működést eredményeznek.
• A rendszerhez csatlakoztatott BLUETOOTHeszköztől, a kommunikációs környezettől
és a körülményektől függően zaj
jelentkezhet, illetve megszakadhat a hang.
Ha a rendszerrel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel,
keresse fel a legközelebbi Sonyforgalmazót.
Tárgymutató
Számok
D
24p Output 25
4K Output 25
D.C.A.C. DX (Digital Cinema Auto
Calibration DX) 42
Device List 28
Device Name 30
Diavetítés 32
Dimmer 39
DSEE 11, 26
A
B
Beállítómenü 32
BLUETOOTH 12, 68
Bluetooth Codec - AAC 28
Bluetooth Codec - LDAC 28
Bluetooth Mode 27
Bluetooth Settings 27
Bluetooth Standby 28
„BRAVIA” Sync 36
C
Connection Server Settings 30
Control for HDMI 29, 36
E
Easy Network Settings 31
Easy Setup 31
Előlap 58
External Control 30
É
Éjszakai üzemmód 10
További információk
A/V SYNC 33
Attenuation settings - Analog 26
Audio DRC 26
Audio Output 27
Audio Return Channel (ARC) 29
Audio Settings 26
Auto Calibration 42
Auto Display 29
Auto Renderer Access
Permission 30
Auto Standby 29
Automatikus frissítés 29
F
Frissítés 25
Futball üzemmód 9
GY
Gyermekzár 38
H
Hangzáskép 9, 32
Hátlap 59
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 26
HDMI Deep Color Output 26
HDMI Settings 29
HDMI1 Audio Input Mode 29
69HU
I
R
Initialise Personal Information 31
Input Skip Setting 31
Internet Settings 30
IR-Repeater 28, 39
K
Remote Start 31
Renderer Access Control 30
Reset to Factory Default
Settings 31
Resetting 31
RF Band 41
Képernyőtükrözés 19
Kijelző fényereje 62
S
M
Mélysugárzó 40, 55
Multiplexalapú műsorok
hangzása 38
Music Services 20
N
Network 16
Network Connection
Diagnostics 30
Network Connection Status 30
Network content 24p Output 25
Network Settings 30
NFC 13
O
OSD Language 28
Otthoni hálózat 17
Output Video Resolution 25
P
PRTCT 56
Q
Quick Start/Network Standby 29
70HU
SBM 26
Screen mirroring RF Setting 30
Screen Settings 25
Secure Link 41
Software License Information 30
Software Update 25
SongPal 34
Speaker Settings 43
Distance 43
Level 43
Standby Through 29
System Information 30
System Settings 28
T
Távvezérlő 62
Test Tone 44
Time Zone 29
TV Type 25
U
USB 8
V
Video Direct 26
Visszaállítás 57
Voice 10
W
Wireless Playback Quality 28
Wireless Sound Connection 28
További információk
71HU
SZOFTVERLICENC
VÉGFELHASZNÁLÓI
LICENCSZERZŐDÉS
FONTOS:
A SZOFTVER HASZNÁLATBA VÉTELE
ELŐTT GONDOSAN OLVASSA EL EZT
A VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉST
(A TOVÁBBIAKBAN „LICENCSZERZŐDÉS”).
A SZOFTVER HASZNÁLATÁVAL ÖN
ELFOGADJA E LICENCSZERZŐDÉS
FELTÉTELEIT. HA NEM FOGADJA E
LICENCSZERZŐDÉS FELTÉTELEIT, AKKOR
NEM HASZNÁLHATJA A SZOFTVERT.
Ez a LICENCSZERZŐDÉS egy jogilag
kötelező megállapodás Ön és
a Sony Corporation (a továbbiakban
„SONY”) között. Ez a LICENCSZERZŐDÉS
határozza az Ön jogait és kötelezettségeit
a SONY és/vagy harmadik fél licencadók
(köztük a SONY leányvállalatai) és
azok leányvállalatai (a továbbiakban
összefoglalóan „HARMADIK FÉL
SZÁLLÍTÓK”) által szállított SONY
szoftverrel, illetve azzal együtt a SONY
által ehhez a szoftverhez kiadott
bármilyen frissítéssel/módosítással,
bármilyen nyomtatott, online vagy egyéb
elektronikus dokumentációval, illetve az
ilyen szoftver működése során előállított
bármilyen adatfájllal (a továbbiakban
összefoglalóan „SZOFTVER”)
kapcsolatban.
Az előzőek ellenére bármilyen szoftver
esetében, amely a SZOFTVER részét
képezi, és amelyre külön végfelhasználói
licencszerződés (többek között, de nem
kizárólag GNU General Public licenc
vagy Lesser/Library General Public
License) vonatkozik, a LICENCSZERZŐDÉS
helyett a vonatkozó külön
végfelhasználói licencszerződés
feltételeit kell figyelembe venni,
feltéve hogy a külön végfelhasználói
licencszerződés nem köt ki mást
(„KIZÁRT SZOFTVER”).
72HU
A SZOFTVERHEZ Ön licencet kap,
a szoftvert nem vásárolta meg.
A SZOFTVERT szerzői jogi törvények,
a szellemi tulajdont védő egyéb
törvények és nemzetközi egyezmények
védik.
SZERZŐI JOG
A SZOFTVERBEN megtestesített és az
arra vonatkozó minden jog (beleértve
többek között, de nem kizárólag
a SZOFTVER részét képező bármilyen
képet, fényképet, animációt, videót,
hangfelvételt, zenét, szöveget és
kisalkalmazást – appletet) tulajdonosa
a SONY vagy annak egy vagy több
HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓJA.
A LICENC MEGADÁSA
A SONY korlátozott licencet ad Önnek
a SZOFTVER használatára, amely
kizárólag az Ön kompatibilis eszközére
(a továbbiakban „ESZKÖZ”) és csak
egyéni, nem kereskedelmi felhasználásra
szól. A SONY és a HARMADIK FÉL
SZÁLLÍTÓK kifejezetten fenntartanak
minden jogot, jogcímet és érdekeltséget
(beleértve többek között, de nem
kizárólag minden szellemi tulajdonhoz
fűződő jogot) a SZOFTVERBEN
és arra vonatkozóan, amelyet ez
a LICENCSZERZŐDÉS kifejezetten
nem ad meg Önnek.
KÖVETELMÉNYEK ÉS
KORLÁTOZÁSOK
Önnek sem részben, sem egészben nem
szabad a SZOFTVER bármely részét
másolni, közzétenni, feldolgozni,
továbbforgalmazni, forráskódjának
levezetésére kísérletet tenni, módosítani,
visszafejteni, dekompilálni vagy gépi
kódból újra előállítani, a SZOFTVERBŐL
vagy annak felhasználásával bármilyen
származékos művet létrehozni, kivéve ha
a SZOFTVER kifejezetten ilyen
származékos mű létrehozásának
megkönnyítésére szolgál. Ön nem
A SZOFTVER HASZNÁLATA
SZERZŐI JOG ÁLTAL VÉDETT
ANYAGOKKAL
A SZOFTVER lehetővé teheti, hogy Ön
saját készítésű és/vagy harmadik felek
által készített tartalom megtekintésére,
tárolására, feldolgozására és/vagy
felhasználására használja. Az ilyen
tartalmat szerzői jogi törvények,
a szellemi tulajdont védő egyéb
törvények és/vagy szerződések védhetik.
Ön elfogadja, hogy a SZOFTVERT csak
az ilyen tartalomra vonatkozó
jogszabályok és szerződések
maradéktalan betartásával használja.
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy
a SONY megfelelő intézkedéseket tehet
a SZOFTVERREL tárolt, feldolgozott vagy
felhasznált tartalom szerzői jogainak
védelme érdekében. Ilyen intézkedés
lehet többek között, de nem kizárólag
a biztonsági mentés és visszaállítás
gyakoriságának figyelése a SZOFTVER
bizonyos funkcióin keresztül, az adatok
visszaállítására vonatkozó kérések
elfogadásának elutasítása, illetve
a SZOFTVER jogosulatlan használata
esetén a LICENCSZERZŐDÉS felmondása.
TARTALOMSZOLGÁLTATÁS
FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY A SZOFTVER
RENDELTETÉSE SZERINT EGY VAGY TÖBB
TARTALOMSZOLGÁLTATÓN KERESZTÜL
ELÉRHETŐ TARTALOMMAL IS
HASZNÁLHATÓ LEHET
(„TARTALOMSZOLGÁLTATÁS”).
A SZOLGÁLTATÁS ÉS AZ ADOTT
TARTALOM IGÉNYBEVÉTELÉRE AZ
ADOTT TARTALOMSZOLGÁLTATÁS
SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEI
VONATKOZNAK. HA ELUTASÍTJA AZ
ADOTT FELTÉTELEK ELFOGADÁSÁT,
AKKOR CSAK KORLÁTOZOTTAN
HASZNÁLHATJA A SZOFTVERT.
Ön tudomásul veszi és elfogadja,
hogy a SZOFTVEREN keresztül elérhető
bizonyos tartalmak és szolgáltatások
olyan harmadik felektől származhatnak,
amelyek nem tartoznak
a SONY felügyelete alá.
A TARTALOMSZOLGÁLTATÁS
IGÉNYBEVÉTELÉHEZ
INTERNETKAPCSOLAT SZÜKSÉGES.
A TARTALOMSZOLGÁLTATÁS BÁRMIKOR
MEGSZŰNHET.
INTERNETKAPCSOLAT ÉS
HARMADIK FELEK
SZOLGÁLTATÁSAI
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy
a SZOFTVER bizonyos funkcióinak
eléréséhez internetkapcsolatra van
szükség, amelyért kizárólag Ön felelős.
Továbbá kizárólag Ön felelős minden
harmadik félnek fizetendő díjért,
73HU
További információk
módosíthatja vagy másíthatja meg
a SZOFTVER semmilyen tartalomvédelmi
funkcióját. Nem kerülheti meg,
módosíthatja vagy iktathatja ki
a SZOFTVER vagy a működés
szempontjából a SZOFTVERHEZ
kapcsolódó mechanizmusok semmilyen
funkcióját vagy védelmét. Nem
különítheti el a SZOFTVER egyes
összetevőit abból a célból, hogy azokat
több ESZKÖZÖN használhassa, kivéve ha
erre a SONY kifejezetten feljogosítja. Nem
távolíthatja el, változtathatja meg, fedheti
el vagy alakíthatja át a SZOFTVERBEN
megjelenő védjegyeket és
tájékoztatásokat. A SZOFTVERT nem
oszthatja meg, nem terjesztheti, nem
adhatja bérbe, sem albérletbe, nem
lízingelheti, nem ruházhatja át, nem
adhatja át és nem adhatja el.
Előfordulhat, hogy a SZOFTVER részét
nem képező, de a SZOFTVER
működéséhez szükséges egyéb szoftver,
hálózati szolgáltatások és egyéb
termékek szállítását a szállító
(szoftverszállító, szolgáltató vagy SONY)
saját belátása szerint megszakítja vagy
megszünteti. A SONY és az ilyen szállítók
nem garantálják, hogy a SZOFTVER,
hálózati szolgáltatások, tartalom és
egyéb termékek mindig rendelkezésre
fognak állni, illetve megszakítás vagy
módosítás nélkül fognak működni.
amely az internetkapcsolattal
kapcsolatban felmerül, beleértve
többek között, de nem kizárólag az
internetszolgáltatói vagy közvetítési
díjakat. Az internetkapcsolat vagy szolgáltatás képességeitől,
sávszélességétől és műszaki korlátaitól
függően előfordulhat, hogy a SZOFTVER
csak korlátozásokkal működtethető.
Az internetkapcsolat rendelkezésre
bocsátása, minősége és védelme az
ilyen szolgáltatást nyújtó szolgáltató
kizárólagos felelőssége.
KIVITELI ÉS EGYÉB
SZABÁLYOZÁSOK
Ön elfogadja, hogy a tartózkodási helyéül
szolgáló terület vagy ország minden
érvényben lévő kiviteli és újrakiviteli
korlátozását és szabályozását betartja,
a SZOFTVERT nem továbbítja tiltott
országba, és ezt nem is engedélyezi,
valamint más módon sem sérti meg az
ilyen korlátozásokat és szabályozásokat.
NAGY KOCKÁZATÚ
TEVÉKENYSÉGEK
A SZOFTVER nem hibatűrő, és nem
úgy lett tervezve, gyártva vagy
értékesítve, hogy olyan veszélyes,
meghibásodásmentes teljesítményt
igénylő környezetek (például nukleáris
létesítmények, repülőgépek,
kommunikációs rendszerek, légi irányítás,
újraélesztő berendezések vagy hadászati
rendszerek) online vezérlőeszközeként
használják, ahol a SZOFTVER hibája halált,
személyi sérülést, illetve súlyos fizikai
vagy környezeti károsodást okozhat
(„NAGY KOCKÁZATÚ TEVÉKENYSÉGEK”).
A SONY, A HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK
mindegyike és azok leányvállalatainak
mindegyike kifejezetten elhárít minden
kifejezett és vélelmezett garanciát,
kötelezettséget és alkalmassági
feltételt, amely NAGY KOCKÁZATÚ
TEVÉKENYSÉGEKRE vonatkozik.
74HU
A SZOFTVER GARANCIÁJÁNAK
KIZÁRÁSA
Ön tudomásul veszi és elfogadja,
hogy a SZOFTVERT kizárólag saját
felelősségére használja, és a SZOFTVER
használatáért Ön felelés. A SONY
„ÖNMAGÁBAN”, bármilyen garancia,
kötelezettségvállalás vagy feltétel nélkül
biztosítja a SZOFTVERT.
A SONY és a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK
MINDEGYIKE (e szakasz további részében
a SONY név alatt összefoglalóan a SONY
és a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK
mindegyike értendő) KIFEJEZETTEN
KIZÁR MINDENNEMŰ KIFEJEZETT
VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT,
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁST ÉS
FELTÉTELT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT,
DE NEM KIZÁRÓLAG AZ
ELADHATÓSÁGRA, JOGSZABÁLYOKNAK
VALÓ MEGFELELŐSÉGRE VAGY ADOTT
CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA
VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT.
A SONY NEM VÁLLAL GARANCIÁT,
NEM SZAB MEG SEMMILYEN FELTÉTELT,
ILLETVE NEM TESZ SEMMILYEN
KIJELENTÉST ARRA VONATKOZÓAN,
HOGY (A) A SZOFTVEREK BÁRMELYIKÉNEK
FUNKCIÓI MEGFELELNEK AZ ÖN
KÖVETELMÉNYEINEK VAGY AZOKNAK
MEGFELELŐEN MÓDOSULNAK,
(B) A SZOFTVEREK BÁRMELYIKÉNEK
MŰKÖDÉSE PONTOS, HIBAMENTES LESZ,
ÉS/VAGY BÁRMILYEN HIBA KI LESZ
JAVÍTVA, (C) A SZOFTVER NEM TESZ
KÁRT BÁRMILYEN MÁS SZOFTVERBEN,
HARDVERBEN VAGY ADATOKBAN,
(D) BÁRMELY SZOFTVER, HÁLÓZATI
SZOLGÁLTATÁS (BELEÉRTVE AZ
INTERNETSZOLGÁLTATÁST) VAGY
TERMÉK (A SZOFTVER KIVÉTELÉVEL),
AMELYTŐL A SZOFTVER MŰKÖDÉSE
FÜGG, MINDIG, FOLYAMATOSAN ÉS
MÓDOSÍTÁS NÉLKÜL ELÉRHETŐ LESZ,
(E) A SZOFTVER HASZNÁLATA ÉS
A HASZNÁLATTAL ELÉRT EREDMÉNYEK
HELYESEK, PONTOSAK, MEGBÍZHATÓAK
VAGY EGYÉB FELTÉTELNEK MEGFELELŐEK
LESZNEK.
A SONY ÉS A SONY HIVATALOS
KÉPVISELŐI ÁLTAL ADOTT SZÓBELI VAGY
ÍRÁSOS INFORMÁCIÓK NEM JELENTIK
GARANCIA, KÖTELEZETTSÉG VAGY
FELTÉTEL VÁLLALÁSÁT, ÉS SEMMILYEN
MÓDON NEM BŐVÍTIK E GARANCIA
HATÓKÖRÉT. HA A SZOFTVER HIBÁSNAK
BIZONYUL, AKKOR ÖN VÁLLALJA MINDEN
SZÜKSÉGES JAVÍTÁS, SZERVIZ VAGY
KORREKCIÓ TELJES KÖLTSÉGÉT. EGYES
JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDIK MEG
A VÉLELMEZETT GARANCIÁK KIZÁRÁSÁT,
ÍGY LEHET, HOGY EZEK A KIZÁRÁSOK
NEM VONATKOZNAK ÖNRE.
A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
AUTOMATIKUS FRISSÍTÉSI FUNKCIÓ
A SONY és a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK
időről időre, a SONY vagy a harmadik
fél szervereivel folytatott kommunikáció
ideje alatt vagy másképp automatikusan
frissíthetik, illetve más módon
módosíthatják a SZOFTVERT, beleértve
többek között, de nem kizárólag
a biztonsági funkciók javítását, a hibák
kijavítását és a funkciók fejlesztését.
Ezek a frissítések és módosítások
törölhetik a SZOFTVER funkcióit vagy
megváltoztathatják azok jellemzőit,
többek között, de nem kizárólag
azokat, amelyekre Ön hagyatkozhat.
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy
ezek a tevékenységek a SONY saját
belátása szerint történnek, és a SONY
a frissítések és módosítások teljes
telepítéséhez és elfogadásához kötheti
a SZOFTVER további használatát.
E LICENCSZERZŐDÉS feltételeinek
értelmezésekor bármely frissítést/
módosítást a SZOFTVER részének kell
tekinteni. E LICENCSZERZŐDÉS
elfogadásával Ön beleegyezik az ilyen
frissítésekbe/módosításokba.
TELJES SZERZŐDÉS, ELÁLLÁS,
ELVÁLASZTHATÓSÁG
E LICENCSZERZŐDÉS és a SONY
adatvédelmi irányelveinek mindenkor
aktuális módosított verziója együtt alkotja
a teljes szerződést, amely Ön és a SONY
között létrejön a SZOFTVERRE
vonatkozóan. A SONY e
LICENCSZERZŐDÉSBEN biztosított
bármilyen joga vagy rendelkezése
gyakorlásának vagy kikényszerítésének
elmulasztása nem jelenti az ilyen jogról
vagy rendelkezésről való lemondást.
Ha e LICENCSZERZŐDÉS bármely része
érvénytelennek, jogszabályba ütközőnek
vagy végrehajthatatlannak bizonyul,
akkor az adott intézkedést
a LICENCSZERZŐDÉS szándékának
75HU
További információk
A SONY és a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK
(e szakasz további részében a SONY név
alatt összefoglalóan a SONY és a
HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK mindegyike
értendő) EGYIKE SEM VÁLLAL
FELELŐSSÉGET SEMMILYEN VÉLETLEN
VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT
BEKÖVETKEZŐ KÁRÉRT, AMELY
BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY
VÉLELMEZETT GARANCIA BE NEM
TARTÁSA, SZERZŐDÉSSZEGÉS,
HANYAGSÁG, SZIGORÚ FELELŐSSÉG
VAGY A SZOFTVERREL KAPCSOLATOS
BÁRMILYEN MÁS JOGI NÉZET SZERINT
KELETKEZIK, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT,
DE NEM KIZÁRÓLAG MINDEN OLYAN
KÁRT, AMELY NYERESÉG ELVESZTÉSÉBŐL,
BEVÉTEL ELVESZTÉSÉBŐL,
ADATVESZTÉSBŐL, A SZOFTVER
VAGY BÁRMILYEN KAPCSOLÓDÓ
HARDVER HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK
ELVESZTÉSÉBŐL, ÜZEMIDŐ ÉS
FELHASZNÁLÓI IDŐ ELVESZTÉSÉBŐL
ERED, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY
AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK
LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK-E A
FIGYELMET. BÁRMELY ILYEN ESETBEN
A SONYNAK AZ ÖN FELÉ FENNÁLLÓ,
JELEN LICENCSZERZŐDÉSBEN SZEREPLŐ
FELTÉTELEKBŐL FAKADÓ EGYENKÉNTI ÉS
EGYÜTTES FELELŐSSÉGE A TERMÉKÉRT
TÉNYLEGESEN FIZETETT ÖSSZEG
MÉRTÉKÉIG TERJED. NÉHÁNY
JOGHATÓSÁG NEM ENGEDI MEG
A VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT
BEKÖVETKEZŐ KÁROKÉRT VÁLLALT
FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY
KORLÁTOZÁSÁT, ILYEN ESETBEN A FENTI
KIZÁRÁS VAGY KORLÁTOZÁS ÖNRE
NEM VONATKOZIK.
fenntartása érdekében a megengedett
maximális mértékig kell végrehajtani,
a többi résznek pedig maradéktalanul
érvényben kell maradnia.
MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK
ÉS ILLETÉKES JOGHATÓSÁG
Erre a LICENCSZERZŐDÉSRE nem
vonatkozik az Egyesült Nemzetek áruk
nemzetközi adásvételi szerződéseiről
szóló egyezménye. Erre
a LICENCSZERZŐDÉSRE a japán
törvények vonatkoznak, a más országok
törvényeivel történő esetleges
ütközéseket figyelmen kívül hagyva.
E LICENCSZERZŐDÉSSEL kapcsolatban
felmerülő viták rendezésére kizárólag
a japán Tokió körzeti bíróság illetékes,
és a felek kölcsönösen elismerik e bíróság
illetékességét és joghatóságát.
JOG SZERINTI JÓVÁTÉTELEK
A LICENCSZERZŐDÉSBEN foglalt
bármilyen ellentétes feltétel ellenére
Ön tudomásul veszi és elfogadja,
hogy e LICENCSZERZŐDÉS bármilyen
megsértése vagy be nem tartása
jóvátehetetlen kárt okoz a SONY-nak,
amely nem tehető jóvá pénzbeni
kártérítéssel, és Ön beleegyezik, hogy
a SONY gyorsított bírósági beavatkozás
vagy meghatározott viselkedésre való
kötelezés útján szerezze meg a jóvátételt,
amelyet ilyen körülmények között
szükségesnek vagy megfelelőnek tart.
Továbbá a SONY bármilyen jogi és
technikai jogorvoslatot igénybe
vehet, hogy megakadályozza
e LICENCSZERZŐDÉS megszegését és/
vagy végrehajtsa a
LICENCSZERZŐDÉSBEN foglaltakat,
beleértve többek között, de nem
kizárólag a SZOFTVER Ön általi
használatának azonnali befejezését, ha
a SONY saját belátása szerint úgy hiszi,
hogy Ön megszegi a LICENCSZERZŐDÉST
vagy a LICENCSZERZŐDÉS megszegésére
készül. Ezek a jogorvoslatok kiegészítik a
többi jogorvoslatot, amely a SONY-t
a jogszabályok, méltányosság vagy
szerződés alapján megilleti.
76HU
MEGSZŰNÉS
Amennyiben nem teljesíti
a LICENCSZERZŐDÉS bármely
feltételét, a SONY – egyéb jogainak
sérelme nélkül – jogosult a
LICENCSZERZŐDÉS felmondására.
Az ilyen felmondás esetén be kell fejeznie
a SZOFTVER használatát, és meg kell
semmisítenie az összes példányt belőle.
MÓDOSÍTÁS
A SONY FENNTARTJA A JOGOT, HOGY
E LICENCSZERZŐDÉS BÁRMELY PONTJÁT
SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT MÓDOSÍTSA
A SONY KIJELÖLT WEBHELYÉN KÖZZÉTETT
ÉRTESÍTÉS, AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT
E-MAIL CÍMRE KÜLDÖTT ÉRTESÍTŐ
E-MAIL, A FRISSÍTÉSEK/MÓDOSÍTÁSOK
MEGSZERZÉSI FOLYAMATÁNAK
RÉSZEKÉNT MEGJELENÍTETT ÉRTESÍTÉS
FORMÁJÁBAN VAGY BÁRMILYEN EGYÉB,
JOG SZERINT ELISMERT TÁJÉKOZTATÁSI
FORMÁBAN. Ha nem ért egyet a
módosítással, akkor azonnal a SONY-hoz
kell fordulnia útmutatásért. A SZOFTVER
folytatólagos használatát az ilyen
értesítés érvénybe lépésének dátuma
után a módosítás elfogadásának kell
tekinteni.
KEDVEZMÉNYEZETT HARMADIK
FELEK
Minden HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓ az általa
szállított SZOFTVER tekintetében
a LICENCSZERZŐDÉS egyes
intézkedésének kifejezetten
meghatározott kedvezményezettje,
és mint ilyen jogosult az adott
intézkedések végrehajtására.
Ha e LICENCSZERZŐDÉSSEL kapcsolatban
bármilyen kérése lenne, akkor a
megadott elérhetőségeken írásban
kapcsolatba léphet a SONY megfelelő
országbeli képviseletével.
Copyright © 2014 Sony Corporation.
A rendszer szoftvere a jövőben frissíthető. Az elérhető frissítésekre vonatkozó információkért
keresse fel az alábbi URL-címet.
www.sony.eu/support
©2015 Sony Corporation
4-570-118-22(1) (HU)
Download PDF

advertising