Sony | HT-GT1 | Sony HT-GT1 2.1 csatornás hangprojektor BLUETOOTH® technológiával Használati útmutató

4-542-874-12(1) (HU)
ILG9
Rúdhangsugárzó
Kezelési utasítás
Kezdeti lépések
USB lejátszás
Vevőegység (tuner)
BLUETOOTH
Hangszabályzás
Haladó műveletek
További információk
HT-GT1
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
Tulajdonos feljegyzései
A modell- és sorozatszámok a
készülék hátoldalán találhatók.
Írja fel ezeket a számokat az alábbi
helyekre. Hivatkozzon ezekre a Sony
kereskedőjénél, ha a termékkel
kapcsolatos panasza van.
Modellszám
Sorozatszám
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés
elkerülése érdekében ne tegye
ki a készüléket csapadék,
nedvesség hatásának.
A tűzveszély megelőzése
érdekében ne takarja el a készülék
szellőzőnyílásait újságpapírral,
terítővel, függönnyel stb.
Ne tegye ki a készüléket nyílt láng
(például égő gyertya) hatásának.
A tűzeset és az áramütés elkerülése
érdekében óvja a készüléket
a rácseppenő és ráfröccsenő víztől,
és soha ne tegyen folyadékkal
teli tárgyat – például virágvázát –
a készülékre.
A hálózati csatlakozóval választhatja
le az egységet a hálózatról, ezért
könnyen hozzáférhető hálózati
aljzathoz csatlakoztassa az
egységet. Amennyiben bármilyen
rendellenességet észlel a készülék
működésében, azonnal húzza ki
a konnektorból.
A készüléket nem szabad több oldalról
zárt térben elhelyezni és működtetni
(pl. könyvespolcban vagy beépített
szekrényben).
Az elemeket vagy az elemekkel ellátott
eszközt ne helyezze el olyan helyen,
ahol sugárzó hőnek – például napfénynek vagy tűznek – vannak kitéve.
Az egység mindaddig áram alatt van,
amíg a tápkábel csatlakozóját nem
húzza ki a konnektorból, még akkor
is, ha maga az egység kikapcsolt
állapotban van.
Elhasznált elemek és
elektromos és elektronikus
készülékek hulladékként való
eltávolítása (az Európai Unióra
és egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési rendszerrel
rendelkező országokra
érvényes)
Ez a jelölés a terméken,
az elemen vagy annak
csomagolásán arra
figyelmeztet, hogy
a terméket és az elemet
ne kezelje háztartási
hulladékként. Egyes elemeken
ez a jelzés vegyjellel együtt van
feltüntetve. A higany (Hg) vagy
ólom (Pb) vegyjele akkor van
feltüntetve, ha az elem több mint
0,0005% higanyt vagy több mint
0,004% ólmot tartalmaz.
A feleslegessé vált termékek és elemek
helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne,
ha nem követi a hulladék elemek
kezelésének helyes módját.
Az anyagok újrahasznosítása
segít a természeti erőforrások
megőrzésében is.
Olyan termékek esetén, ahol
biztonsági, hatékonysági és
adatkezelési okok miatt állandó
kapcsolat szükséges a beépített
elemekkel, az elemek eltávolításához
szakember szükséges. Az elemek és az
elektromos és elektronikus készülékek
szakszerű hulladékkezelése érdekében
a készülékek hasznos élettartamának
végén adja le azokat a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító
telepen. Egyéb elemek esetén olvassa
el az elemek biztonságos kicserélésére
vonatkozó részt. Az elemeket
adja le a megfelelő gyűjtőhelyen
újrahasznosítás céljából.
2HU
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
A term
újraha
inform
illeték
szolgá
ahol a
megvá
Az eu
Ezt a b
3 méte
haszn
megá
megfe
Megj
szám
infor
unió
orszá
bere
Ezt a t
(címe
108-0
gyártt
rende
kapcs
a hiva
(Sony Hedel
Germa
garan
fordul
garan
mega
A Sony
a bere
iránye
és egy
A rész
URL-c
http:/
s
való
nióra
rel
A termék vagy az elem
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket vagy az elemet
megvásárolta.
Az európai vásárlók számára
en,
ak
met
Ezt a berendezést tesztelték, és
3 méternél rövidebb csatlakozókábel
használata esetén az EMC irányelvben
megállapított határértéknek
megfelelőnek minősítették.
A rúdhangsugárzó a következő
célokra történő felhasználáshoz
készült:
 Zeneforrások lejátszása USBés BLUETOOTH-eszközökről
 Rádióállomások hallgatása
 Televízió hangjának hallgatása
 Közösségi felhasználás
a „Party Chain” funkcióval
Megjegyzés a vásárlók
számára: a következő
információk csak az európai
uniós irányelveket alkalmazó
országokban eladott
berendezésekre érvényesek.
lemek
ni
g
tne,
ához
k és az
lékek
kében
ának
ító
vassa
ésére
Ezt a terméket a Sony Corporation
(címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan) gyártotta vagy
gyárttatta. A termék európai uniós
rendelkezéseknek való megfelelésével
kapcsolatos kérdéseket címezze
a hivatalos képviseletnek
(Sony Deutschland GmbH, címe:
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany). A szervizeléssel vagy
garanciával kapcsolatos ügyekben
forduljon a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban
megadott címekhez.
A Sony Corp. ezennel kijelenti, hogy ez
a berendezés megfelel az 1999/5/EK
irányelv alapvető követelményeinek
és egyéb ide vonatkozó előírásainak.
A részletekért keresse fel a következő
URL-címet:
http://www.compliance.sony.de/
3HU
) (HU)
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
A licenccel és védjeggyel
kapcsolatos megjegyzés
 Az MPEG Layer-3 audiokódolási
technológiát és szabadalmait
a Fraunhofer IIS és Thomson
licence alapján használjuk.
 A Windows Media a
Microsoft Corporation bejegyzett
védjegye vagy védjegye az
Egyesült Államokban és/vagy
más országokban.
 Ezt a terméket a Microsoft bizonyos
szellemi tulajdonjogai védik.
Az ilyen technológiának az ezen
a terméken kívüli használata
vagy terjesztése kizárólag a
Microsoftnak vagy annak illetékes
leányvállalatának megfelelő
engedélyével lehetséges.
 A BLUETOOTH® szó és embléma
a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett
védjegye; a Sony Corporation
licenccel rendelkezik az ilyen
megjelölések használatára.
Minden más védjegy és védett
név a vonatkozó tulajdonosokhoz
tartozik.
 Az N Mark az NFC Forum, Inc.
védjegye vagy bejegyzett védjegye
az Amerikai Egyesült Államokban
és más országokban.
 Az Android™ a Google Inc.
védjegye.
 A Google Play™ a Google Inc.
védjegye.
 Az iPhone és az iPod touch az
Apple Inc bejegyzett védjegyei
az Egyesült Államokban és más
országokban. Az App Store az
Apple Inc. szolgáltatási védjegye.
 A „Made for iPod” és
„Made for iPhone” azt
jelenti, hogy egy elektronikus
kiegészítőt kifejezetten az iPod
vagy iPhone készülékekhez
való csatlakoztatásra tervezték,
és a fejlesztő tanúsította,
hogy megfelel az Apple
teljesítménykövetelményeinek.
Az Apple nem felelős ezen eszköz
működéséért vagy a biztonsági
és törvényi előírásoknak való
megfeleléséért. Ne feledje, hogy
e kiegészítő és az iPod vagy iPhone
együttes használata befolyásolhatja
a vezeték nélküli teljesítményt.
 Minden más védjegy és bejegyzett
védjegy az illetékes személyek
tulajdona. Ebben a leírásban nem
tüntettük fel a ™ és az ® jeleket.
4HU
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
Tartalomjegyzék
Részekkel és
kezelőszervekkel
kapcsolatos útmutató............ 7
Kezdeti lépések
A rendszer telepítése ............ 11
A rendszer biztonságos
beállítása ..............................14
BLUETOOTH
A BLUETOOTH vezeték
nélküli technológiáról .......... 23
Vezeték nélküli zenehallgatás
BLUETOOTH-eszközön ......... 23
A BLUETOOTH hangkodekek
beállítása ............................. 28
Elemek behelyezése .............15
A BLUETOOTH készenléti
mód beállítása ..................... 28
Előkészületek a televízió
hangjához .............................16
A BLUETOOTH-jel be- vagy
kikapcsolása......................... 29
A mélysugárzó vagy
a hangsugárzórendszer
szállítása ...............................18
A „SongPal” program
használata BLUETOOTH
kapcsolattal ......................... 29
Az óra beállítása....................18
A kijelző üzemmód
módosítása ...........................19
USB lejátszás
Hangszabályzás
A hang beállítása ................. 30
Saját hangszín-szabályozási
beállítás létrehozása ............ 30
Az USB-eszköz
használata előtt ................... 20
Lejátszás USB-eszközről ...... 20
Vevőegység (tuner)
A rádió hallgatása ................ 22
5HU
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
Haladó műveletek
A Party Chain funkció
használata ............................31
Információk megjelenítése
a kijelzőn .............................. 34
A hangsugárzó megvilágítási
minta módosítása ................ 34
Az időzítők használata ......... 35
Opcionális készülék
használata ........................... 36
A mélysugárzón található
gombok deaktiválása
(Gyermekzár) ....................... 37
Az automatikus készenléti
üzemmód beállítása ............ 37
További információk
Információ a kompatibilis
eszközökről .......................... 38
Hibaelhárítás........................ 38
Üzenetek .............................. 43
Óvintézkedések ...................44
Műszaki adatok ....................46
6HU
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
Részekkel és kezelőszervekkel kapcsolatos
útmutató
Ez az útmutató a műveleteket főleg távvezérlő használatával ismerteti,
de ugyanezek a műveletek az aktív mélysugárzó azonos vagy hasonló
elnevezésű gombjaival is elvégezhetők.
A mélysugárzón található gombokat a  (bekapcsolás/készenlét) gomb
kivételével letilthatja a nem kívánt használat megakadályozása érdekében
(37. oldal).
Aktív mélysugárzó
A hangsugárzó
megvilágítása (fény)
Ne nézzen bele közvetlenül
a fénykibocsátó részbe, ha
a hangsugárzó megvilágítása
be van kapcsolva (34. oldal).
Hangsugárzórendszer
7HU
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
Távvezérlő (RM-ANU215)
Mélysugárzó: BLUETOOTH
jelző (23. oldal)
BASS BAZUCA (30. oldal)
Nyomja meg a mélyhangzás
megerősítéséhez
(„BASS BAZUCA” effektus)
SPEAKER ILLUMINATION
(34. oldal)
Nyomja meg a hangsugárzó
megvilágítási minta
módosításához
Mélysugárzó: PARTY CHAIN
(33. oldal)
Nyomja meg a Party Chain
funkció aktiválásához vagy
kikapcsolásához.
 Mélysugárzó: VOLUME
Forgassa a hangerő
módosításához.
  (be/készenlét)
Nyomja meg a rendszer
bekapcsolásához vagy
készenléti állapotba
helyezéséhez.
 LCD (folyadékkristályos
kijelző)
 Mélysugárzó: FUNCTION
Távvezérlő: FUNCTION +/−
Nyomja meg egy funkció
kiválasztásához.
Távvezérlő: VOL +*/–
Nyomja meg a hangerő
módosításához.

(N-jel) (25. oldal)
Near Field Communication (NFC)
érintőpont jelzése.

(USB) port
USB-eszköz csatlakoztatásához
használható.
 M
sz
Tá

Ny
el
sz
Ny
a
fo

Ny
le
kö
tö

el
Ny
ki
TU
Ny
rá
ha
ha
Tá
ke
Ta
po
le
Tá
(2
Ny
rá
a
kö
Mélysugárzó:
BLUETOOTH - PAIRING
(24. oldal)
 Nyomja meg a BLUETOOTH
funkció kiválasztásához.
 Tartsa lenyomva
a BLUETOOTH párosítás
aktiválásához a BLUETOOTH
funkció közben.
 Tá
8HU
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
H
s
ó
 Mélysugárzó:  (lejátszás/
szünet)*
Távvezérlő:  (lejátszás)*,
 (szünet)
Nyomja meg a lejátszás
elindításához vagy
szüneteltetéséhez.
Nyomja meg a  vagy
a  gombot a lejátszás
folytatásához.
 (leállítás)
AIN
Nyomja meg a lejátszás
leállításához. USB-lejátszás
közben kétszer megnyomva
törölhető a lejátszás folytatása.
/ (visszalépés/
előrelépés)
Nyomja meg egy fájl
kiválasztásához.
TUNING+/– (22. oldal)
Nyomja meg a kívánt
rádióállomásra való
hangoláshoz a tuner funkció
használata közben.
(NFC)
Távvezérlő: / (gyors
keresés előre/visszafelé)
Tartsa lenyomva egy fájl adott
pontjának megkereséséhez
lejátszás közben.
ához
Távvezérlő: PRESET+/–
(22. oldal)
Nyomja meg egy tárolt
rádióállomás kiválasztásához
a tuner funkció használata
közben.
 Távirányító-érzékelő
 TV INPUT
Nyomja meg a televízióbemenet kiválasztásához.
Ne feledje, hogy ezzel
a távirányítóval csak Sony
televíziók működtethetők.
TV  (be/készenlét)
Nyomja meg annak
a televíziónak a be-, illetve
kikapcsolásához, amelynek
működtetésére a távvezérlőt
beprogramozta.
Ne feledje, hogy ezzel
a távirányítóval csak Sony
televíziók működtethetők.
 TUNER MEMORY (22. oldal)
Nyomja meg a rádióállomás
beállításához.
 ///
Nyomja meg a menüpontok
kiválasztásához.
+/– (mappa választása)
Nyomja meg mappa
kiválasztásához egy
USB-eszközön.
(belépés)
Nyomja meg belépéshez, illetve
a beállítások jóváhagyásához.
 OPTIONS
Nyomja meg a beállítási
menübe/menüből való bevagy kilépéshez.
 AUDIO EQ (30. oldal)
Nyomja meg a tárolt
hangeffektus kiválasztásához.
 PLAY MODE (21. oldal)
Nyomja meg az USB-eszköz
lejátszásához tartozó lejátszási
mód kiválasztásához.
) (HU)
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
9HU
 REPEAT/FM MODE
 Nyomja meg az USB funkció
ismételt lejátszási módjának
kiválasztásához (21. oldal).
 Nyomja meg az FM vételi
mód (monó vagy sztereó)
kiválasztásához a tuner
funkció használata közben
(22. oldal).
 MUTING
Nyomja meg a hang
kikapcsolásához.
 SW LEVEL (30. oldal)
Nyomja meg a mélysugárzó
hangerejének módosításához.
 SOUND FIELD (30. oldal)
Nyomja meg a tárolt
hangzáskép kiválasztásához.
 RETURN
Nyomja meg az előző
kijelzéshez való visszatéréshez.
 TIMER MENU
(18., 35. oldal)
Nyomja meg az óra és
az időzítő beállításához.
 DISPLAY (19., 34. oldal)
Nyomja meg a kijelzőn levő
információk módosításához.
 SLEEP (35. oldal)
Nyomja meg a
kikapcsolásidőzítő beállításához.
* A , a VOL + és a  gombon
tapintópont található. A tapintópont
viszonyítási pontként használható
a rendszer használata közben.
10HU
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
Kezdeti lépések
Megjegyzések

A rendszer telepítése
Az alábbi ábrákon a rendszer
elhelyezését illusztráló példák
láthatók.



A hangsugárzórendszer
elhelyezése falon (12. oldal)

A hangsugárzórendszer
elhelyezése a mélysugárzón
(13. oldal)
Kezdeti lépések
A hangsugárzórendszer
elhelyezése televízió-állványon
A hangsugárzórendszer
és a mélysugárzó üzembe
helyezésekor ügyeljen az alábbiakra.
 Ne takarja el a mélysugárzó hátlapján
található szellőzőnyílásokat.
 Ne tegye a hangsugárzórendszert
és a mélysugárzót fémből készült
szekrényre.
 Ne tegyen semmit
a hangsugárzórendszer
és a mélysugárzó közé, ne
tegyen közéjük például akváriumot.
 A mélysugárzót a
hangsugárzórendszer közelében,
ugyanabban a szobában helyezze el.
Ha a hangsugárzórendszert a televízió
elé teszi, akkor ügyeljen rá, hogy ne
takarja el a televízió képernyőjét vagy
a televízió távvezérlőjének érzékelőjét.
Ha a hangsugárzórendszer eltakarja
a televízió távvezérlőjének érzékelőjét,
akkor előfordulhat, hogy a távvezérlő
nem képes a televízió vezérlésére.
11HU
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
A hangsugárzórendszer
elhelyezése falon
2 Hajtsa a csavarokat a falba.
A csavaroknak a falból 6–7 mm-re
(kb. 1/4 hüvelyknyire) kell kiállniuk.
Megjegyzések



1
Az építőanyagnak és a falvastagságnak
megfelelő csavarokat használjon.
Mivel a gipszkartonfalak különösen
gyengék, a csavarokat biztonságos
módon fali tiplikbe hajtsa be.
A hangsugárzórendszert a fal
függőleges, egyenes felületű,
megerősített részére szerelje.
Bízza a szerelést a Sony
márkakereskedőre vagy egy
jóváhagyott alvállalkozóra, és
a felszerelés során fordítson
különös figyelmet a biztonságra.
A Sony nem felelős a nem megfelelő
felszerelésből, falvastagságból,
csavarrögzítésből vagy természeti
csapásból stb. eredő balesetekért
és károkért.
Készítsen elő a
hangsugárzórendszer hátulján
található furatokba illeszkedő
csavarokat (nem tartozék, külön
vásárolható meg).
142 mm
A ha
elhe
A han
a mél
majd
amíg
kattan
6–7 mm
3 Függessze
a hangsugárzórendszert
a csavarokra.
Illessze a hangsugárzórendszer
hátulján lévő furatokat
a csavarokhoz, és függessze
fel a hangsugárzórendszert
a két csavarra.
4 mm
Több mint 25 mm
Furat a hangsugárzórendszer
hátulján
5 mm
10 mm
12HU
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
A han
levála
A han
billen
m-re
iuk.
A hangsugárzórendszer
elhelyezése a mélysugárzón
A hangsugárzórendszert helyezze
a mélysugárzó tetejére (),
majd óvatosan nyomja lefelé,
amíg az ütközők a helyükre nem
kattannak ().
Megjegyzés
A hangsugárzórendszert a szélei
közelében ne erőltesse és ne nyomja.
Ez a hangsugárzórendszer leeséséhez
vezethet.
Kezdeti lépések
er
Ütköző
A hangsugárzórendszer
leválasztása a mélysugárzóról
A hangsugárzórendszert óvatosan
billentse hátra, majd emelje fel.
13HU
) (HU)
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
A rendszer biztonságos beállítása
 OP
alj
Ha a t
a rend
Digita
való c
a mel
(16. ol
 FM
Keres
ahol j
beállí
Ügyel
legye
közelé
a zajb
 Po
Csatla
a kon
A tápk
eseté
autom
Ha a r
megn
a bem
 Piros csatlakozó
 Fehér csatlakozó
 FM huzalantenna
(Feszítse ki vízszintesen.)
 A fali konnektorhoz
 SPEAKERS
A hangsugárzó-vezetékek
csatlakoztatása a
hangsugárzórendszerhez.
 AUDIO OUT/
PARTY CHAIN OUT L/R
aljzatok
Használjon hangkábelt az opcionális
készülékek (például videolejátszó)
vagy másik rendszer hangbemeneti
csatlakozóihoz történő
csatlakoztatáshoz és Party Chain
(31. oldal) kialakításához.
 AUDIO IN/
PARTY CHAIN IN L/R aljzatok
Használjon hangkábelt az opcionális
készülékek (például televízió vagy
audiovizuális berendezés) vagy
másik rendszer hangkimeneti
csatlakozóihoz történő
csatlakoztatáshoz és Party Chain
(31. oldal) kialakításához.
14HU
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
 OPT IN (optikai bemenet)
aljzat
Ha a televízió hangját ezzel
a rendszerrel hallgatja, a televízió
Digital Out (Optical) csatlakozójához
való csatlakozáshoz használja
a mellékelt optikai digitális kábelt
(16. oldal).
Elemek behelyezése
Helyezze be a két mellékelt R03
(AAA méretű) elemet, ügyelve az
alábbi ábra szerinti polaritásra.
Kezdeti lépések
 FM ANTENNA
Keressen olyan helyet és tájolást,
ahol jó vétel fogható, amikor
beállítja az antennát.
Ügyeljen arra, hogy az antenna ne
legyen a tápkábel és az USB-kábel
közelében, megelőzve ezzel
a zajbeszűrődést.
 Power (tápellátás)
Csatlakoztassa a tápkábelt
a konnektorhoz.
A tápkábel csatlakoztatása
esetén a bemutató (19. oldal)
automatikusan elindul.
Ha a rendszer bekapcsolásához
megnyomja a  gombot,
a bemutató befejeződik.
atok
onális
agy
y
Megjegyzések


Ne használjon vegyesen régi és új,
illetve eltérő típusú elemeket.
Ha hosszú ideig nem használja
a távvezérlőt, vegye ki az elemeket
az elemek szivárgása és korróziója
miatti esetleges károsodás
megelőzése érdekében.
A mélysugárzó működtetése
a távirányító használatával
Irányítsa a távvezérlőt a
mélysugárzó távvezérlőérzékelőjére.
n
15HU
) (HU)
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
Előkészületek a televízió hangjához
Ha n
A televízió hangja ezzel a rendszerrel a mélysugárzó és a televízió alábbi
ábra szerinti, a mellékelt optikai digitális kábel használatával történő
összekapcsolása útján hallgatható.
Ha a
a ha
akko
mód

Digital Out
(Optical) aljzat
Digitális optikai
kábel (tartozék)
El
ha
Pé
1
TV
2
3
A mélysugárzó hátlapja

Televízió hangjának hallgatása optikai digitális kapcsolattal
Kapcsolja be a televíziót, majd az optikai funkció kiválasztásához nyomja meg
többször a FUNCTION +/– gombot.
El
va
ké
Pé
1
Megjegyzés
Ha a csatlakoztatott televízió hangerejének szintje túl alacsony, a rendszer
automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolhat. Állítsa be a televízió hangerőszintjét.
Ha kikapcsolja az automatikus készenléti funkciót, olvassa el a „Az automatikus készenléti
üzemmód beállítása” (37. oldal) részt.

3
Meg
Tippek

2
Az OPT IN aljzathoz külső eszközök (DVD-lejátszók stb.) is csatlakoztathatók. Ha ilyen
készüléket csatlakoztat, akkor az OPT IN aljzatot és a készülék Digital Out (Optical)
aljzatát a fent bemutatott módszerrel csatlakoztassa egymáshoz. A részleteket lásd
az adott készülék kezelési utasításában.
Ha külső készülék csatlakoztatásakor a rendszer hangkimeneti szintje alacsony, akkor
próbálja módosítani a csatlakoztatott készülék hangkimeneti beállításait. E növelheti
a hangkimeneti szintet. A részleteket lásd az adott készülék kezelési utasításában.
Ha a mélysugárzó kijelzőjén megjelenik a „CODE 01” üzenet
Ha a rendszer felé menő hangbemeneti jelek nem kétcsatornás lineáris
PCM-jelek, akkor a mélysugárzó kijelzőjén a „CODE 01” üzenet (ami a nem
támogatott bemeneti hangjeleket jelzi) jelenik meg.
Ebben az esetben a kétcsatornás lineáris PCM hangjelek előállítása
érdekében a televízión vagy a külső készüléken válassza ki a megfelelő
hangkimeneti módot.
16HU
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
A fen
eset
vagy
Ha nem hallható a televízió hangja a rendszeren
Ha a kijelzőn a „CODE 01” üzenet jelenik meg, és a mélysugárzó és
a hangsugárzórendszer nem szólaltatja meg a televízió hangját,
akkor ellenőrizze a következő elemeket és végezze el a szükséges
módosításokat a televízión.

Ellenőrizze, hogy a hangsugárzó kimeneti beállítása külső hangsugárzók
használatára van-e beállítva.
Példa: KDL-42W800B
meg
ntjét.
zenléti
A televízió távvezérlőjén nyomja meg a HOME gombot, majd válassza
az elem beállítását.
2
Válassza a hangbeállítás elemet, majd válassza a hangsugárzó
beállítása elemet.
3
Válassza a külső hangsugárzó-kimenet módot.
Ellenőrizze a hangkimeneti beállításokat, és ha az automatikus mód
van kiválasztva, módosítsa azt PCM kimeneti módra. Ez a rendszer csak
kétcsatornás lineáris PCM formátumokat támogat.
Kezdeti lépések

1
Példa: KDL-42W800B
1
A televízió távvezérlőjén nyomja meg a HOME gombot, majd válassza
az elem beállítását.
2
Válassza a hangbeállítás elemet, majd válassza a digitális
hangkimenet elemet.
3
Válassza a PCM kimenet módot.
Megjegyzés
yen
)
sd
A fent közölt információ egy Sony televízión alapul. Más televízió vagy külső készülék
esetén keresse a hasonló elemek beállításait. A részleteket lásd az adott televízió
vagy külső készülék kezelési utasításában.
kkor
heti
.
m
17HU
) (HU)
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
A mélysugárzó vagy
a hangsugárzórendszer
szállítása
Az óra beállítása
A mélysugárzó vagy
a hangsugárzórendszer szállítása
előtt húzza ki az összes kábelt.
A mélysugárzó vagy
hangsugárzórendszer szállítása
esetén fogja erősen a fogantyút,
hogy az eszköz le ne essen.
2 Nyomja meg a TIMER MENU
1
Nyomja meg az  gombot
a rendszer bekapcsolásához.
gombot.
Ha a kijelzőn megjelenik
a „PLAY SET” vagy a „TIMER SEL”
felirat, nyomja meg többször
a / gombot a „CLOCK”
kiválasztásához, majd nyomja
meg a gombot.
3 Az óra beállításához nyomja
meg többször a / gombot,
majd nyomja meg a gombot.
4 A perc beállításához nyomja
meg többször a / gombot,
majd nyomja meg a gombot.
Megjegyzés
Energiatakarékos üzemmódban az óra
nem állítható be.
Megjegyzés
Ne vigye együtt az eszközöket, ha
a hangsugárzórendszer a mélysugárzó
tetejére van helyezve.
18HU
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
A ki
mód
A ren
nyom
a DISP
A gom
a kijelz
módo
Bemu
A kije
kapcs
Nincs
mód)
Az en
a kijel
Az idő
Óra
Az óra
máso
kikap
ot
oz.
U
A rendszer kikapcsolt állapotában
nyomja meg többször
a DISPLAY gombot.
A gomb minden megnyomásakor
a kijelzőpanel a következőképpen
módosul.
Kezdeti lépések
L”
A kijelző üzemmód
módosítása
Bemutató
A kijelzőn a rendszer fő funkcióival
kapcsolatos üzenetek jelennek meg.
a
ot,
bot.
a
ot,
bot.
óra
Nincs kijelzés (energiatakarékos
mód)
Az energiatakarékosság érdekében
a kijelzőpanel ki van kapcsolva.
Az időzítő és az óra tovább működik.
Óra
Az óra megjelenítése néhány
másodperc múlva automatikusan
kikapcsol.
19HU
) (HU)
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
USB lejátszás
Az USB-eszköz
használata előtt
Kompatibilis USB-eszközök:
„Információ a kompatibilis
eszközökről” (38. oldal).
(Az Apple eszközök
ezzel a rendszerrel csak
BLUETOOTH-kapcsolaton
keresztül használhatók.)
Lejátszás
USB-eszközről
A rendszer által támogatott
hangformátumok a következők:
MP3: fájlkiterjesztés: „.mp3"
WMA: fájlkiterjesztés: „.wma"
AAC: fájlkiterjesztés: „.m4a”,
„.mp4” vagy „.3gp”
WAV: fájlkiterjesztés: „.wav"
Ha a hangfájlok a fenti
fájlkiterjesztésekkel rendelkeznek,
de nem azokhoz tartozó
formátumúak, akkor előfordulhat,
hogy a rendszer zajt bocsát ki vagy
meghibásodik.
1
Csatlakoztassa az USB-eszközt
az porthoz.
Megjegyzés
Ha az USB-eszköz más típusú
csatlakozóval rendelkezik, akkor
az USB-eszköz egy USB-adatperrel
(nem tartozék) csatlakoztatható a
mélysugárzón található porthoz.
2 Az USB-funkció kiválasztásához
A lejá
Nyom
a PLAY
 Nor
(üre
össz
 Fold
(„FL
meg
össz
 Shu
lejá
esz
véle
1)
A Fo
a„
2) A Sh
lejáts
(Ismé
válas
3) A ren
a kiv
sorre
és a lejáts
Ismét
Nyom
a REP
:

nyomja meg többször
a FUNCTION +/– gombot.
3 A lejátszás indításához nyomja
meg a  gombot.
A hangfájlok lejátszása a lejátszási
módtól függően, eltérő sorrendben
történik (21. oldal).
20HU
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)

A lejátszási mód módosítása
k:
"
1)
at,
agy
közt
rel
a
z.
ához
mja
A Folder Play (Mappa lejátszás) mód és
” nem választható ki egyidejűleg.
a„
2) A Shuffle Play (Véletlen sorrendű
lejátszás) mód és a Repeat Play
(Ismételt lejátszás) mód nem
választható ki egyidejűleg.
3) A rendszer kikapcsolásakor
a kiválasztott Shuffle Play (Véletlen
sorrendű lejátszás) mód törlődik,
és a lejátszás visszaáll a normál
lejátszási módra.
Ismételt lejátszás (Repeat Play)
Nyomja meg ismételten
a REPEAT gombot.
: az USB-eszközön vagy

a meghatározott mappában
levő összes hangfájl ismételt
lejátszása
: hangfájl ismételt lejátszása.

A rendszer használata
akkumulátortöltőként
A bekapcsolt rendszer
az újratöltő funkcióval
rendelkező USB-eszközök
akkumulátortöltőjeként
is használható.
Az USB-funkció kiválasztásához
nyomja meg többször
a FUNCTION +/– gombot.
A töltés akkor kezdődik, ha
az USB-eszköz csatlakozik az
portra. Részletek az USB-eszköz
felhasználói útmutatójában
találhatók.
Megjegyzések az USB-eszközzel
kapcsolatban


A rendszer lejátszási sorrendje eltérhet
a csatlakoztatott digitális zenelejátszó
lejátszási sorrendjétől.
Ez a rendszer legfeljebb
 az USB-eszközön található
256 mappa,
 az USB-eszközön levő
65 536 hangfájl,
 mappánként 256 hangfájl
felismerésére képes.
USB lejátszás
ek,
Nyomja meg ismételten
a PLAY MODE gombot.
 Normal Play (Normál lejátszás)
(üres): az USB-eszközön levő
összes hangfájl lejátszása
 Folder Play (Mappa lejátszás)
(„FLDR”)1): az USB-eszköz
meghatározott mappájában levő
összes hangfájl lejátszása
 Shuffle Play (Véletlen sorrendű
lejátszás) („SHUF”)2)3): az USBeszközön levő összes hangfájl
véletlen sorrendű lejátszása
szási
dben
21HU
) (HU)
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
Vevőegység (tuner)
A rádió hallgatása
1
A tuner funkció kiválasztásához
nyomja meg többször
a FUNCTION +/– gombot.
2 Automatikus hangoláshoz:
Nyomja meg és tartsa nyomva
a TUNING+/– gombot, amíg
a kijelzőn változni nem kezd
a frekvencia értéke.
Ha a rendszer rádióállomást talál,
akkor az automatikus hangolás
automatikusan leáll, és
a kijelzőpanelen világítani
kezd a „TUNED” jelzés.
Ha a „TUNED” felirat nem jelenik
meg és a hangolás nem áll le, akkor
a hangolás leállításához nyomja
meg a  gombot. Majd végezze
el a hangolást manuálisan
(alább ismertetve).
Manuális hangoláshoz:
A kívánt állomás behangolásához
nyomja meg többször a TUNING+/–
gombot.
Megjegyzés
Ha olyan FM-állomásra hangol, amely
RDS-információkat is sugároz, akkor
a műsorsugárzás információkat,
például a szolgáltatás vagy az állomás
nevét is biztosítja. Az RDS-információ
a DISPLAY gomb többszöri
megnyomásával ellenőrizhető.
Rádióállomások beállítása
Legfeljebb 20 FM-állomás
tárolható a memóriában kedvenc
állomásként.
1 Hangoljon a kívánt állomásra.
2 Nyomja meg a TUNER MEMORY
gombot.
Programhelyszám
3 A kívánt programhely
kiválasztásához nyomja meg
többször a PRESET+/– gombot,
majd nyomja meg a gombot.
A kijelzőn megjelenik a „COMPLETE”
felirat, és a készülék eltárolja az
állomást.
Ha a kiválasztott programhelyhez
már tartozott egy állomás, akkor
azt az új állomás felülírja.
Tárolt állomás hallgatása
A kívánt programhelyszám
kiválasztásához nyomja meg
többször a PRESET+/– gombot.
Tipp
Gyenge FM sztereó állomás zajának
csökkentéséhez nyomja meg többször
az FM MODE gombot, amíg a kijelzőn
meg nem jelenik a „MONO” felirat.
Ekkor nem lesz sztereó hatás, a vétel
azonban javul.
22HU
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
BLU
A BL
nélk
A BLU
techn
vezet
digitá
nélkü
lehető
nélkü
tartom
Támo
-prof
Támo
 BLU
Támo
 A2D
Dist
 AVR
Con
Támo
 SBC
 AAC
BLUETOOTH
nc
sra.
ORY
ám
A BLUETOOTH vezeték
nélküli technológiáról
A BLUETOOTH vezeték nélküli
technológia olyan kis hatótávú
vezeték nélküli technológia, amely
digitális eszközök közti vezeték
nélküli kommunikációt tesz
lehetővé. A BLUETOOTH vezeték
nélküli technológia kb. 33 méteres
tartományon belül üzemel.
eg
bot,
bot.
PLETE”
z
hez
or
Támogatott BLUETOOTH-verzió:
 BLUETOOTH Standard 3.0 verzió
Támogatott BLUETOOTH-profilok:
 A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
 AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
A BLUETOOTH-eszközről vezeték
nélküli kapcsolaton keresztül
hallgathat zenét.
A BLUETOOTH jelzőről
A BLUETOOTH jelző kéken villogni
vagy világítani kezd a BLUETOOTH
állapot jelzéséhez.
A rendszer
állapota
A jelzőfény
állapota
BLUETOOTH
készenlét
BLUETOOTH
párosítás
BLUETOOTHkapcsolat létrejött
Lassan villog
Gyorsan villog
BLUETOOTH
Támogatott BLUETOOTH-verziók,
-profilok és -kodekek
Vezeték nélküli
zenehallgatás
BLUETOOTH-eszközön
Világítani kezd
Támogatott BLUETOOTH-kodekek:
 SBC (Sub Band Codec)
 AAC (Advanced Audio Coding)
23HU
) (HU)
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
A rendszer és egy
BLUETOOTH-eszköz párosítása
A párosítás az a művelet, amelynek
során a BLUETOOTH-eszközök
előre regisztrálják egymást. Ha már
megtörtént a párosítás, azt többször
nem kell végrehajtani.
Ha az eszköz egy NFC-kompatibilis
okostelefon, akkor a következő
párosítási eljárásra nincs szükség.
Részletekért lásd: „Csatlakozás
okostelefonhoz az egygombos
(NFC) funkcióval” (25. oldal).
1
5 A BLUETOOTH-eszköz kijelzőjén
megjelenített listából válassza
ki ennek a rendszernek
a típusszámát.
Válassza például a „SONY:HT-GT1”
lehetőséget.
Ha jelszót kell megadni
a BLUETOOTH-eszközön,
írja be: „0000”.
6 Hajtsa végre a BLUETOOTH
csatlakoztatást a
BLUETOOTH-eszközön.
Ha a párosítás befejeződött és
létrejött a BLUETOOTH-kapcsolat,
akkor a kijelzőpanelen megjelenik
a BLUETOOTH-eszköz neve.
A BLUETOOTH-eszköztől függően
a párosítás végeztével a csatlakozás
automatikusan megkezdődik.
A BLUETOOTH-eszköz címe
a DISPLAY gomb többszöri
megnyomásával ellenőrizhető.
Helyezze a BLUETOOTH-eszközt
a rendszer 1 méteres körzetén
belülre.
2 A BLUETOOTH-funkció
kiválasztásához
a mélysugárzón nyomja
meg a BLUETOOTH gombot.
A kijelzőn megjelenik a „BT AUDIO”
felirat.
Megjegyzések

Megjegyzés
Ha a rendszer már csatlakozik
egy BLUETOOTH-eszközhöz,
akkor a BLUETOOTH-eszköz
lecsatlakoztatásához nyomja
meg a mélysugárzón a
BLUETOOTH gombot.


3 Nyomja meg, és tartsa nyomva
2 másodpercig vagy hosszabb
ideig a mélysugárzó
BLUETOOTH gombját.
A kijelzőn a „PAIRING” felirat villog.
4 Hajtsa végre a párosítási eljárást
a BLUETOOTH-eszközön.
A részleteket lásd
a BLUETOOTH-eszköz
kezelési utasításában.

Legfeljebb 9 BLUETOOTH-eszköz
párosítható. A 10. BLUETOOTH-eszköz
párosításakor a legrégebben párosított
eszköz törlésre kerül.
A jelszó elnevezése az eszköztől
függően lehet még „Passkey”,
„Passcode”, „PIN code”, „PIN number”
és „Password” is.
A rendszer 5 perc múlva kilép
a párosítási készenléti állapotból.
Ha a párosítás sikertelen, ismételje
meg az eljárást az 1. lépéstől.
Másik BLUETOOTH-eszköz
párosításához Ismételje az 1–6. lépést.
A párosítási művelet
megszakítása
Nyomja meg és tartsa nyomva
legalább 2 másodpercig a
mélysugárzó BLUETOOTH gombját,
amíg a kijelzőpanelen meg nem
jelenik a „BT AUDIO" jelzés.
24HU
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
Csat
egyg
Ha a m
az NF
akkor
bek
fun
elvé
elvé
BLU
Mi az
Az NF
külön
mobil
közöt
komm
Az NF
az ada
ehhez
az esz
eszkö
1
Az
alk
tel
Töl
alk
áru
kife
érje
von
díja
zőjén
sza
GT1”
Csatlakozás okostelefonhoz az
egygombos (NFC) funkcióval
Ha a mélysugárzó N-jelét összeérinti
az NFC-kompatibilis okostelefonnal,
akkor a rendszer automatikusan:
bekapcsolja a BLUETOOTH
funkciót,
elvégzi a párosítást,
elvégzi a
BLUETOOTH-csatlakoztatást.
Közvetlen elérést biztosító
kétdimenziós kód*
* Kétdimenziós kódbeolvasó
alkalmazást kell használni.
Megjegyzések

Mi az „NFC”?
lat,
enik
.
zköz
sított
ber”
e
1
Az „NFC Easy Connect”
alkalmazás letöltése és
telepítése.
Töltse le az ingyenes Android™
alkalmazást a Google Play™
áruházból a „NFC Easy Connect”
kifejezés keresésével, vagy
érje el az alábbi kétdimenziós
vonalkóddal. Adatkommunikációs
díjak kerülhetnek felszámításra.

Kompatibilis okostelefonok
Beépített NFC-funkcióval
rendelkező okostelefonok
(operációs rendszer:
Android 2.3.3 vagy újabb,
az Android 3.x rendszerek
kivételével)
BLUETOOTH
ően
kozás
Az NFC olyan technológia, amely
különféle eszközök, például
mobiltelefonok és IC-címkék
közötti kis hatótávú vezeték nélküli
kommunikációt tesz lehetővé.
Az NFC funkciónak köszönhetően
az adatok könnyen továbbíthatók,
ehhez csupán hozzá kell érinteni
az eszközt az NFC-kompatibilis
eszközön található jelöléshez.
Előfordulhat, hogy az alkalmazás
egyes országokban és/vagy
régiókban nem érhető el.
Az okostelefontól függően,
az NFC-funkció az alkalmazás
telepítése nélkül használható.
Ilyen esetben a műveletek és
műszaki adatok eltérők lehetnek.
A részleteket lásd az okostelefon
kezelési utasításában.
2 Indítsa el az „NFC Easy Connect”
alkalmazást az okostelefonon.
Ügyeljen arra, hogy megjelenjen
az alkalmazás képernyője.
pést.
bját,
m
25HU
) (HU)
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
3 Addig tartsa az okostelefont
a mélysugárzó N-jele
közelében, amíg az okostelefon
rezegni nem kezd.
Az okostelefonon megjelenített
útmutatót követve végezze el
a csatlakoztatást.
Amikor létrejött a
BLUETOOTH-kapcsolat, akkor
a BLUETOOTH jelzőfény abbahagyja
a villogást és tovább világít.
A kijelzőpanelen megjelenik
a BLUETOOTH-eszköz neve.
A hangforrás átváltható az
okostelefonról egy másik
NFC-kompatibilis
BLUETOOTH-eszközre.
A részleteket lásd a
BLUETOOTH-eszköz kezelési
utasításában.
Vezeték nélküli zenehallgatás
BLUETOOTH-eszközön
A BLUETOOTH-eszköz a rendszer
és a BLUETOOTH-eszköz
AVRCP használatával történő
összekapcsolásával vezérelhető.
Zene lejátszása előtt ellenőrizze
az alábbiakat:
Be van kapcsolva
a BLUETOOTH-eszköz
BLUETOOTH funkciója.
A párosítás befejeződött.
Zenelejátszás NFC-vel
nem kompatibilis
BLUETOOTH-eszközön
1
A kijelzőn megjelenik a „BT AUDIO”
felirat.
2
Létesítsen kapcsolatot
a BLUETOOTH-eszközzel.
A legutóbb csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköz automatikusan
csatlakoztatva lesz.
A BLUETOOTH-eszközről végezze
el a BLUETOOTH csatlakoztatást,
ha az eszköz nincs csatlakoztatva.
Ha a párosítás befejeződött,
a kijelzőpanelen megjelenik
a BLUETOOTH-eszköz neve.
Tipp
Ha sikertelen a párosítás és a
BLUETOOTH-csatlakozás, tegye
a következőket.
 Indítsa el újra az „NFC Easy Connect”
alkalmazást, és az okostelefont lassan
vigye az N-jel fölé.
 Vegye le az okostelefon tokját, ha a
kereskedelmi forgalomban kapható
okostelefontokot használ.
A BLUETOOTH-funkció
kiválasztásához a mélysugárzón
nyomja meg a BLUETOOTH
gombot.
3
A lejátszás indításához nyomja
meg a  gombot.
A BLUETOOTH-eszköztől függően
 lehetséges, hogy kétszer kell
megnyomni a  gombot.
 esetleg el kell indítani egy
hangforrás lejátszását a
BLUETOOTH-eszközön.
26HU
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
Megj


Ha a
BLUE
akko
a leg
BLUE
ha m
Ha a
BLUE
csatl
csatl
lecsa
Zene
komp
A BLU
létesít
a rend
Kezdj
okost
az oko
ismer
A BLU
megs
 NFC
BLU
A mély
a BLUE
megje
A BLU
függő
a BLU
autom
 NFC
ese
Az ok
a mél
tás
Megjegyzések

er
ő.
e

Ha a rendszer egyetlen
BLUETOOTH-eszközhöz sem csatlakozik,
akkor a rendszer automatikusan
a legutóbb csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszközhöz csatlakozik,
ha megnyomják a  gombot.
Ha a rendszerhez egy másik
BLUETOOTH-eszközt próbál
csatlakoztatni, akkor a jelenleg
csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz
lecsatlakozik.
Zenelejátszás NFC-vel
kompatibilis okostelefonon
DIO”
A BLUETOOTH-kapcsolat
megszüntetése
 NFC-vel nem kompatibilis
BLUETOOTH-eszközök
usan
A mélysugárzón nyomja meg
a BLUETOOTH gombot. A kijelzőn
megjelenik a „BT AUDIO” felirat.
ze
t,
va.
A BLUETOOTH-eszköztől
függően a lejátszás leállításakor
a BLUETOOTH-kapcsolat
automatikusan törlődhet.
mja
Ehhez a művelethez a mélysugárzó
gombjait használja.
1
A BLUETOOTH-funkció
kiválasztásához
a mélysugárzón nyomja
meg a BLUETOOTH gombot.
A kijelzőn megjelenik a „BT AUDIO”
felirat.
Ha a rendszer csatlakoztatva van
egy BLUETOOTH-eszközhöz,
a kijelzőn megjelenik
a BLUETOOTH-eszköz neve.
A BLUETOOTH-kapcsolat
megszüntetéséhez a mélysugárzón
nyomja meg a BLUETOOTH gombot.
2 Tartsa nyomva a  és
BLUETOOTH
rzón
A BLUETOOTH-kapcsolat
létesítéséhez tartsa az okostelefont
a rendszer N-jeléhez.
Kezdje el a hangforrás lejátszását az
okostelefonon. A lejátszás részleteit
az okostelefon kezelési útmutatója
ismerteti.
Az összes párosítási
regisztrációs információ
törlése.
a BLUETOOTH gombot
körülbelül 1 másodpercig.
A kijelzőpanelen megjelenik
a „BT HIST” és a „CLEAR” felirat,
és az összes párosítási információ
törlődik.
 NFC-kompatibilis okostelefonok
esetén
Az okostelefont érintse ismét
a mélysugárzó N-jeléhez.
ően
27HU
) (HU)
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
A BLUETOOTH
hangkodekek
beállítása
A BLUETOOTH
készenléti mód
beállítása
A BLUETOOTH hangkodekek akkor
választhatók ki, ha a csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköz támogatja
az Advanced Audio Coding (AAC)
technológiát.
A BLUETOOTH készenléti mód
lehetővé teszi, hogy BLUETOOTH
kapcsolat BLUETOOTH-eszközről
történő létesítése esetén a rendszer
automatikusan bekapcsoljon.
1
Nyomja meg a OPTIONS
gombot.
2 A / gomb többszöri
megnyomásával válassza
a „BT AAC” lehetőséget, majd
nyomja meg a gombot.
3 A / többszöri
megnyomásával válassza
ki az „ON” vagy az „OFF”
lehetőséget, majd nyomja
meg a gombot.
 ON: Akkor válassza
ezt a lehetőséget,
ha a csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköz támogatja
az Advanced Audio Coding
(AAC) technológiát.
 OFF: Akkor válassza
ezt a lehetőséget,
ha a csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköz csak
a Sub Band Codec (SBC)
technológiát támogatja.
1
Nyomja meg a OPTIONS
gombot.
2 A / gomb többszöri
megnyomásával válassza
a „BT STBY” lehetőséget, majd
nyomja meg a gombot.
3 A / többszöri
megnyomásával válassza ki az
„ON” vagy az „OFF” lehetőséget,
majd nyomja meg a gombot.
Ha a BLUETOOTH készenléti mód be
van kapcsolva, akkor a rendszer
még kikapcsolt állapotban is vár
BLUETOOTH kapcsolatra.
BLUETOOTH-kapcsolat létesítése
esetén a rendszer automatikusan
bekapcsol.

28HU
Ha a B
kapcs
páros
az öss
A BLU
szerin
Ehhez
gomb
Tartsa
BLUET
3 más
A kijel
vagy a
Megj



Megjegyzések

A BL
vag
Ha ki van választva az AAC, akkor
kiváló minőségű hangot élvezhet.
Ha az eszközről nem hallható AAC
hang, válassza az „OFF” (Kikapcsolva)
lehetőséget.
Ha ezt a beállítást akkor
módosítja, amikor a rendszer egy
BLUETOOTHBLUETOOTH-eszközhöz
van csatlakoztatva, akkor a -eszköz
lecsatlakozik. A BLUETOOTH-eszköz
csatlakoztatásához végezze el ismét
a BLUETOOTH csatlakoztatást.
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
Ha a
a kö
vége
 ok
NF
 pá
a
A
BL
Ha a
akko
észle
kapc
Ha a
egy N
érint
kész
BLUE
beka
A BLUETOOTH-jel bevagy kikapcsolása.
H
ől
dszer
Ha a BLUETOOTH-jel be van
kapcsolva, akkor a rendszerhez egy
párosított BLUETOOTH-eszközről
az összes funkcióban csatlakozhat.
A BLUETOOTH-jel alapértelmezés
szerint be van kapcsolva.
Ehhez a művelethez a mélysugárzó
gombjait használja.
Tartsa nyomva a  és a
BLUETOOTH gombot körülbelül
3 másodpercig.
Az alkalmazásról
Egy ehhez a típushoz kifejlesztett
alkalmazás, amely a Google
Play és az App Store portálon is
elérhető. A kényelmes funkciók
megismeréséhez keressen
a „SongPal” kifejezésre és töltse
le az ingyenes alkalmazást.
BLUETOOTH
ajd
A „SongPal” program
használata BLUETOOTH
kapcsolattal
A kijelzőn megjelenik a „BT ON”
vagy a „BT OFF” felirat.
Megjegyzések
ki az
séget,
bot.

ód be
er
ár
ése
san


Ha a BLUETOOTH-jel ki van kapcsolva,
a következő műveletek nem
végezhetők el:
 okostelefon csatlakoztatása
NFC-technológiával
 párosítás BLUETOOTH-eszközzel
 a párosítási információ törlése
 A „SongPal” program használata
BLUETOOTH kapcsolaton keresztül
Ha a BLUETOOTH-jel ki van kapcsolva,
akkor más BLUETOOTH-eszközök nem
észlelik a rendszert, és nem tudnak
kapcsolatba lépni vele.
Ha a mélysugárzó N-jeléhez
egy NFC-kompatibilis okostelefont
érint vagy bekapcsolja a BLUETOOTH
készenléti módot, akkor a
BLUETOOTH-jel automatikusan
bekapcsol.
29HU
) (HU)
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
Hangszabályzás
A hang beállítása
Művelet
Saját hangszínszabályozási beállítás
létrehozása
Tegye ezt
A mélyhang
megerősítése
és erősebb
hang
létrehozása
Nyomja meg
a BASS BAZUCA
gombot.
Nyomja meg újra
a gombot a normál
hang visszaállításához.
Hangszínsza- Nyomja meg
bályzó-beállí- ismételten a AUDIO EQ
tás kiválasz- gombot.
tása
A kiválasztás törlése
érdekében a „FLAT”
kiválasztásához
nyomja meg többször
az AUDIO EQ gombot.
Hangzáskép Nyomja meg
kiválasztása ismételten a
SOUND FIELD gombot.
A mélysugárzó Nyomja meg többször
hangerejének egymás után
módosítása
a SW LEVEL gombot
a kívánt hangerő
beállításához.
A mélysugárzó
kikapcsolása
érdekében a „SW OFF”
kiválasztásához
nyomja meg többször
az SW LEVEL gombot.
A hang
Nyomja meg
kikapcsolása a MUTING gombot.
A hang ismételt
bekapcsolásához
nyomja meg a VOL +/−
gombot.
Az egyes frekvenciasávok szintje
növelhető vagy csökkenthető,
majd a beállítás „CUSTOM EQ”
néven a memóriában tárolható.
1
Nyomja meg a OPTIONS
gombot.
2 A / gomb többszöri
megnyomásával válassza
a „EQ EDIT” lehetőséget, majd
nyomja meg a gombot.
3 A kívánt hangszínszabályozás
beállításához nyomja
meg többször egymás után
a / gombot, majd nyomja
meg a gombot.
Frekvenciasáv
Hangszínszabályozó
szintje
4 Más frekvenciasávok
szintjének beállításához
ismételje meg a 3. lépést.
Tárolt hangszínszabályzóbeállítás kiválasztása
Nyomja meg többször
a AUDIO EQ gombot
a „CUSTOM EQ” kiválasztásához.
Megjegyzés
A hangszínszabályozó és a hangzáskép
funkciók egyidejűleg nem használhatók.
30HU
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
Haladó műveletek
A Party Chain funkció használata
Több hangrendszer láncba fűzhető, így érdekesebb partikörnyezet hozható
létre és erősebb hangzás szólaltatható meg.
A láncban lévő egyik rendszer a Party Chain funkciót „Party Host” beállítással
aktiválja és megosztja a zenét. A többi rendszer beállítása „Party Guest” lesz,
és ugyanazt a zenét fogja játszani, mint a „Party Host”.
A Party Chain beállítása
A Party Chain lánc az összes rendszer hangkábelek (nem tartozék)
használatával való összekapcsolása révén hozható létre.
A kábelek csatlakoztatása előtt gondosan húzza ki a tápkábel csatlakozóját.
 Ha mindegyik rendszer rendelkezik Party Chain funkcióval
Példa: E rendszer első rendszerként való használatával történő csatlakoztatás esetén
Második
rendszer
Utolsó
rendszer
A csatlakoztatás folytatása
az utolsó rendszerig
Haladó műveletek
Első rendszer
A mélysugárzó
hátlapja
Ebben a csatlakoztatásban bármelyik rendszer kaphat Party Host beállítást.
Csak azután módosíthatja új eszközre a Party Host szerepkört, ha egy másik
Party Host rendszeren aktiváltál a Party Chain funkciót. Részletekért lásd:
„Új Party Host kiválasztása” (33. oldal).
 Ebben a csatlakoztatásban az utolsó rendszert az első rendszerhez kell
csatlakoztatni.


31HU
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
 Ha valamelyik rendszer nem rendelkezik Party Chain funkcióval
Példa: E rendszer első rendszerként való használatával történő csatlakoztatás
esetén
Második
rendszer
Első rendszer
A Pa
A Part
végez
1
Du
és ren
2 Áll
Utolsó
rendszer*
ren
A csatlakoztatás folytatása
az utolsó rendszerig
3 Ak
azo
Pa
be
A mélysugárzó
hátlapja
* A Party Chain funkcióval nem rendelkező rendszer az utolsó rendszerhez
csatlakoztatható. Ezen az utolsó rendszeren ügyeljen a hangbemeneti
funkció kiválasztására.
Az első rendszert Party Host beállításra kell állítani, így a Party Chain funkció
aktiválásakor az összes rendszer ugyanazt a zenét fogja játszani.
 Ebben a csatlakoztatásban az első rendszer nem csatlakozik az utolsó
rendszerhez.

Ak
(a h
kiv
nyo
gom
AP
a PA
len
Ak
és a
esz
és a
aut
Min
a ze
Par
Új Pa
Az 
új Par
rends
Ismét
haszn
a rend
Host b
A jele
beállí
Party rends
játssz
32HU
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
al
A Party Chain használata
ás
A Party Chain funkció aktiválásához
végezze el a következő eljárást.
1
Dugja be a hálózati tápkábelt
és kapcsolja be az összes
rendszert.
2 Állítsa be a hangerőt mindegyik
A Party Chain kikapcsolása
A PArty Host eszközön nyomja meg
a PARTY CHAIN gombot vagy tartsa
lenyomva a PARTY CHAIN gombot.
Megjegyzések


rendszeren.
3 Aktiválja a Party Chain funkciót
azon a rendszeren, amelyet
Party Host beállításra kíván
beállítani.



Haladó műveletek
nkció
A kívánt funkció kiválasztásához
(a hangbemeneti funkció
kivételével) a Party Host eszközön
nyomja meg többször a FUNCTION
gombot, majd indítsa el a lejátszást.
A PArty Host eszközön nyomja meg
a PARTY CHAIN gombot vagy tartsa
lenyomva a PARTY CHAIN gombot.
A kijelzőn megjelenik a „PARTY”
és a „CHAIN” felirat. A Party Host
eszköz elindítja a Party Chain láncot,
és a többi rendszer beállítása
automatikusan „Party Guest” lesz.
Mindegyik rendszer ugyanazt
a zenét játssza, mint az új
Party Host.

A csatlakoztatott rendszerek számától
függően előfordulhat, hogy a Party
Guest beállítású rendszerek csak egy
idő után kezdik el a zene lejátszását.
A hangerőszint és a hangeffektus
Party Host rendszeren történő
módosítása nincs hatással a Party Guest
rendszerek hangvisszaadására.
A Party Guest rendszerek tovább
játsszák ugyanazt a hangforrást,
mint amelyet a Party Host rendszer,
még akkor is, ha a Party Guest
rendszeren funkciómódosítás történik.
Mindazonáltal a hangerő beállítható
és a hangeffektus módosítható
bármelyik Party Guest rendszeren.
Ha mikrofont használ a Party Host
rendszeren, akkor a hang nem szólal
meg a Party Guest rendszereken.
A Party Chain funkcióval nem
rendelkező rendszer nem kaphat
Party Host beállítást.
A más rendszerekkel kapcsolatos
részleteket lásd a rendszerek kezelési
útmutatójában.
Új Party Host kiválasztása
Az  csatlakozás használatakor
új Party Host rendszerként másik
rendszer is megadható.
Ismételje meg „A Party Chain
használata" rész 3. lépését azon
a rendszeren, amelyet új Party
Host beállításra kíván beállítani.
A jelenlegi Party Host rendszer
beállítása automatikusan
Party Guest lesz. Mindegyik
rendszer ugyanazt a zenét
játssza, mint az új Party Host.
33HU
) (HU)
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
Információk
megjelenítése
a kijelzőn
A hangsugárzó
megvilágítási minta
módosítása
A rendszer bekapcsolt
állapotában nyomja meg
többször a DISPLAY gombot.
Nyomja meg többször egymás
után a SPEAKER ILLUMINATION
gombot a kívánt megvilágítási
minta beállításához.
Az információ a következőképpen
jeleníthető meg:
 Az eltelt lejátszási idő, fájlnév
és mappanév.
 A cím, az előadó és az album adatai
(ID3 információ).
Megjegyzés
A VBR (változó bitsebesség) módszerrel
kódolt fájl eltelt lejátszási ideje nem
megfelelően jelenik meg.
A megvilágítás kikapcsolása
érdekében a „OFF” kiválasztásához
nyomja meg többször az
SPEAKER ILLUMINATION gombot.
Megjegyzés
Ha a megvilágítás erősen ragyog,
kapcsolja be a helyiség lámpáit,
vagy kapcsolja ki a megvilágítást.
Az i
A rend
kínál.
akkor
elsőb
Kika
Ön ak
közbe
eltelté
Nyom
után a
időta
A kika
érdeké
nyomj
Tipp
A rend
idő me
a SLEE
34HU
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
Az időzítők használata
s
N
si
oz
A rendszer két időzítő funkciót
kínál. Ha mindkettőt használja,
akkor a kikapcsolásidőzítő élvez
elsőbbséget.
Lejátszásidőzítő
Megadott időben a rádió
vevőegysége vagy USB-eszköz
ébresztheti. Ellenőrizze, hogy
beállította-e az órát.
1
Kikapcsolásidőzítő
Ön akár el is aludhat zenehallgatás
közben. A rendszer a beállított idő
elteltével kikapcsol.
Nyomja meg többször egymás
után a SLEEP gombot a kívánt
időtartam beállításához.
A kikapcsolásidőzítő kikapcsolása
érdekében az „OFF” kiválasztásához
nyomja meg többször a SLEEP gombot.
Készítse elő a hangforrást,
majd a hangerő beállításához
nyomja meg a VOL +/− gombot.
2 Nyomja meg a TIMER MENU
gombot.
3 A / gomb többszöri
megnyomásával válassza
a „PLAY SET” lehetőséget,
majd nyomja meg a gombot.
4 Állítsa be a lejátszás
indításának idejét.
Tipp
Az óra/perc beállításához nyomja
meg többször a / gombot, majd
nyomja meg a gombot.
5 A lejátszás leállítási idejének
beállításához használja
a 4. lépésben ismertetett
eljárást.
6 Nyomja meg többször a /
Haladó műveletek
A rendszer kikapcsolásáig hátralévő
idő megjelenítéséhez nyomja meg
a SLEEP gombot.
gombot a kívánt hangforrás
kiválasztásához, majd nyomja
meg a gombot.
7 A  gombot megnyomva
kapcsolja ki a rendszert.
Megjegyzés
Ha a rendszer bekapcsolva marad,
az időzítők nem lépnek működésbe.
35HU
) (HU)
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
Az időzítő beállításának
ellenőrzése vagy az időzítő
ismételt aktiválása
1
Nyomja meg a TIMER MENU
gombot.
A kijelzőn a „TIMER SEL” felirat villog.
2
3
Nyomja meg a
gombot.
A / gomb többszöri
megnyomásával válassza
a „PLAY SEL” lehetőséget, majd
nyomja meg a gombot.
Az időzítő megszakítása
Ismételje meg a „Az időzítő
beállításának ellenőrzése vagy az
időzítő ismételt aktiválása” rész
eljárását, a 3. lépésben válassza
az „OFF” lehetőséget, majd nyomja
meg a gombot.
Megjegyzések


A rendszer a beállított idő előtt
bekapcsol. Ha a megadott időben
a rendszer már be van kapcsolva, vagy
ha a kijelzőn a „STANDBY” üzenet villog,
a lejátszásidőzítő nem lesz aktiválva.
Ne működtesse a rendszert a rendszer
bekapcsolásától addig, amíg a lejátszás
el nem indul.
Opcionális készülék
használata
1
Nyomja meg többször
a VOL − gombot, amíg a kijelzőn
meg nem jelenik a „VOL MIN”
üzenet.
2 Csatlakoztasson egy opcionális
készüléket az AUDIO IN L/R
aljzatokhoz.
3 A hangbemenet funkció
kiválasztásához nyomja meg
többször a FUNCTION +/–
gombot.
4 A csatlakoztatott készülék
lejátszásának indítása.
5 A hangerő beállításához
nyomja meg többször
a VOL + gombot.
Megjegyzés
Ha a csatlakoztatott készülék
hangerejének szintje túl alacsony,
a rendszer automatikusan készenléti
üzemmódba kapcsolhat. Állítsa be
a készülék hangerőszintjét. Ha kikapcsolja
az automatikus készenléti funkciót,
olvassa el a „Az automatikus készenléti
üzemmód beállítása” (37. oldal) részt.
36HU
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
Am
talá
dea
(Gye
A mély
(a 
a nem
a gyer
érdeké
Nyom
3 más
ideig
A kijel
és a „L
A rend
gomb
A Gye
tartsa
hossz
amíg m
és a „L
Megj
A háló
a gyer
kikapc
elzőn
N”
A mélysugárzón
található gombok
deaktiválása
(Gyermekzár)
nális
R
A mélysugárzón található gombokat
(a  gomb kivételével) letilthatja
a nem kívánt használat, például
a gyermekcsínyek megakadályozása
érdekében.
eg
Nyomja meg, és tartsa nyomva
3 másodpercig vagy hosszabb
ideig a mélysugárzó  gombját.
Megjegyzés
ti
pcsolja
Ez a rendszer automatikus
készenlét funkcióval rendelkezik.
Ezzel a funkcióval, ha körülbelül
15 percen keresztül nem történik
művelet és nincs audiojel-kimenet,
a rendszer automatikusan
készenléti módba lép.
Alapértelmezés szerint az
automatikus készenléti funkció
be van kapcsolva.
1
Nyomja meg
a OPTIONS gombot.
2 A / gomb többszöri
megnyomásával válassza
a „AutoSTBY” lehetőséget,
majd nyomja meg a gombot.
3 Az „ON” vagy az „OFF”
lehetőség kiválasztásához
nyomja meg többször
a / gombot.
A hálózati tápkábel kihúzása esetén
a gyermekzár funkció automatikusan
kikapcsolódik
Megjegyzések

léti
zt.


Haladó műveletek
A kijelzőn megjelenik a „CHILD”
és a „LOCK ON” felirat.
A rendszer csak a távvezérlő
gombjaival működtethető.
A Gyermekzár funkció kikapcsolásához
tartsa nyomva 3 másodpercnél
hosszabban a mélysugárzó  gombját,
amíg meg nem jelenik a „CHILD”
és a „LOCK OFF” felirat a kijelzőn.
Az automatikus
készenléti üzemmód
beállítása
Körülbelül 2 perccel az előtt, hogy
a rendszer készenléti módba lép,
a kijelzőn villogni kezd az „AutoSTBY”
felirat.
Az automatikus készenléti üzemmód
a tuner funkció közben nem működik.
Előfordulhat, hogy a rendszer nem
lép automatikusan készenléti módba
a következő esetekben:
 ha audiojelet észlel,
 hangfájlok lejátszása közben,
 az előre beállított lejátszásidőzítő
vagy kikapcsolásidőzítő
folyamatban van.
37HU
) (HU)
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
További információk
Információ
a kompatibilis
eszközökről
A támogatott USB-eszközökről
Ez a rendszer csak Mass Storage
Class besorolású USB-eszközöket
támogat.
 Ez a rendszer csak FAT
fájlrendszerrel formázott
USB-eszközöket támogat
(az exFAT rendszer kivételével).
 Előfordulhat, hogy egyes
USB-eszközök nem működnek
ezzel a rendszerrel.

A BLUETOOTH-kommunikációról
iPhone és iPod touch esetén
Készült a következőkhöz:
 iPhone 5s
 iPhone 5c
 iPhone 5
 iPhone 4s
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPod touch (5. generáció)
 iPod touch (4. generáció)
Hibaelhárítás
Ha a rendszerrel kapcsolatos
problémát észlel, akkor keresse meg
a problémát az alábbi hibaelhárítási
ellenőrző listában, majd végezze
el a szükséges hibaelhárítási
műveleteket.
Ha a probléma továbbra is fennáll,
forduljon a legközelebbi Sony
márkaképviselethez.
Ne feledje, hogy ha a javítás
közben a szerviz kicserél egyes
alkatrészeket, ezeket visszatarthatja.
Ha a rendszer
használhatatlanná
válik, kijelző nélkül
Azonnal húzza ki a hálózati
tápkábelt, és várjon néhány
percet.
Majd ellenőrizze a következőket:
 Nem takarja el valami
a mélysugárzó
szellőzőnyílásait?
 Az USB-port rövidre van zárva?
Miután ellenőrizte a fenti
tételeket, a hálózati tápkábelt
hagyja továbbra is kihúzott
állapotban körülbelül egy órán
át. Aztán csatlakoztassa ismét
a hálózati tápkábelt, majd
újra kapcsolja be a rendszert.
Ha a hiba tartósan fennáll,
forduljon a legközelebbi
Sony márkaképviselethez.
38HU
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
Általá
A ren
lépett
 Ez n
Ha k
nem
aud
auto
mód
Lásd
kész
beá
Az óra
törölt
 A há
húz
tört
(18. (35.
Nincs
Állít
Elle
kész
(14.  Kap
kész


Nem
a rend
 Ez a
line
tám
han
mód
mód
ki va
 Elle
han
küls
van
Általános
meg
rítási
ze
áll,
hatja.
ket:
n
t
Az óra vagy az időzítő beállításait
törölték.
 A hálózati tápkábel ki van
húzva, vagy áramellátási hiba
történt. Állítsa be ismét az órát
(18. oldal) és az időzítőt
(35. oldal).
Nincs hang.
 Állítsa be a hangerőt.
 Ellenőrizze az opcionális
készülék (ha van) csatlakozását
(14. oldal).
 Kapcsolja be a csatlakoztatott
készüléket.
Nem hallható a televízió hangja
a rendszeren.
 Ez a rendszer csak kétcsatornás
lineáris PCM formátumokat
támogat. Ellenőrizze a televízió
hangkimeneti beállítását, majd
módosítsa azt PCM kimeneti
módra, ha az automata mód
ki van választva.
 Ellenőrizze, hogy a televízió
hangsugárzó-kimeneti beállítása
külső hangsugárzók használatára
van-e beállítva.
Az időzítő nem működik.
 Ellenőrizze az időzítő beállítását
és állítsa be a megfelelő időt
(35. oldal).
 A kikapcsolásidőzítő funkció
megszakítása (35. oldal).
Nem működik a távvezérlő.
 A távvezérlő és a mélysugárzó
között ne legyenek akadályok.
 Vigye a távvezérlőt
a mélysugárzóhoz közelebb.
 Irányítsa a távvezérlőt
a mélysugárzó távvezérlőérzékelőjére.
 Cserélje ki az elemeket
(R03/AAA méret).
 Helyezze távolabb a mélysugárzót
a fluoreszcens fényforrástól.
Gerjedés észlelhető.
 Csökkentse a hangerőt.
További információk
va?
A rendszer készenléti módba
lépett.
 Ez nem hibajelenség.
Ha körülbelül 15 percen keresztül
nem történik művelet és nincs
audiojel-kimenet, a rendszer
automatikusan készenléti
módba lép.
Lásd: „Az automatikus
készenléti üzemmód
beállítása” (37. oldal).
Erős zúgást vagy zajt észlel.
 Helyezze a rendszert távolabb
a zajforrásoktól.
 Csatlakoztassa a rendszert
egy másik fali csatlakozóhoz
(konnektorhoz).
 Telepítsen zajszűrőt (kereskedelmi
forgalomban kapható) a hálózati
tápkábelre.
 Kapcsolja ki a környezetben
levő elektromos készülékeket.
Ha a mélysugárzón bármelyik
gombot megnyomja, megjelenik
a „CHILD” és a „LOCK” jelzés.
 Kapcsolja ki a gyermekzárfunkciót
(37. oldal).
Bekapcsoláskor kattanás
hallatszik.
 Ez a működés hangja, és
például a tápellátás be- vagy
kikapcsolásakor fordul elő.
Ez nem hibajelenség.
39HU
) (HU)
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
USB-eszköz
Nincs hang.
 Az USB-eszköz nincs megfelelően
csatlakoztatva. Kapcsolja ki
a rendszert, és csatlakoztassa
újra az USB-eszközt, majd
kapcsolja be a rendszert.
Zaj, akadozás vagy torz hang
hallható.
 Nem támogatott USB-eszközt
használ. Lásd: „Információ
a kompatibilis eszközökről”
(38. oldal).
 Kapcsolja ki a rendszert,
és csatlakoztassa újra az
USB-eszközt, majd kapcsolja
be a rendszert.
 A zenei adatok zajosak, vagy
a hang torz. A számítógépes
körülmények miatt előfordulhat,
hogy a zenei adatok a készítés
során zajosak lesznek. Hozza létre
ismét a zenei adatokat.
 Túl alacsony volt a mintavételezési
frekvencia a hangfájl kódolásakor.
Küldje a hangfájlt magasabb
bitsebességgel az USB-eszközre.
a „READING” hosszú ideig látható,
vagy sokáig tart a lejátszás
megkezdése.
 Az olvasási folyamat a következő
esetekben sokáig tarthat:
Az USB-eszközön sok mappa
vagy fájl van (21. oldal).
A fájlszerkezet különösen
összetett.
A memória kapacitása túl nagy.
A belső memória töredezett.
„OVER CURRENT” üzenet
jelenik meg.
 A rendszer a port
áramerősségével kapcsolatos
problémát észlelt. Kapcsolja ki
a rendszert, és távolítsa el az
USB-eszközt a portról. Ellenőrizze,
hogy minden rendben van-e
az USB-eszközzel. Ha az üzenet
továbbra is megjelenik, keresse fel
a legközelebbi Sony-forgalmazót.
Hibás kijelzés.
 Lehetséges, hogy az
USB-eszközön tárolt adatok
megsérültek, küldje el ismét
a zenei adatokat az USB-eszközre.
 A rendszer által megjeleníthető
karakterkódok csak a számokat
és az ábécé betűit jelentik. Más,
nem megjeleníthető karakterek „_”
jelként jelennek meg.
Az USB-eszközt nem ismeri fel
a készülék.
 Kapcsolja ki a rendszert,
és csatlakoztassa újra az
USB-eszközt, majd kapcsolja
be a rendszert.
 Lásd: „Információ a kompatibilis
eszközökről” (38. oldal).
 Az USB-eszköz nem működik
megfelelően. Nézze meg az
USB-eszköz kezelési útmutatóját
a probléma megoldásával
kapcsolatban.
A lejátszás nem indul el.
 Kapcsolja ki a rendszert,
és csatlakoztassa újra az
USB-eszközt, majd kapcsolja
be a rendszert.
 Lásd: „Információ a kompatibilis
eszközökről” (38. oldal).
40HU
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
A tart
az els
 A le
lejá
A han
Az M
han
 Előf
AAC
le m
 A vi
AAC
 AW
és P
WM
 A ne
fájlr
esz
 Ha p
has
lévő
 A re
mél
 A tit
fájlo
 Ez a
más
Man

* Ez a
és a USBmind
infor
útmu
a kap
s
ki
rizze,
et
se fel
azót.
özre.
tő
at
ás,
ek „_”
l
óját
A hangfájlok nem játszhatók le.
 Az MP3 PRO formátumú MP3
hangfájlok nem játszhatók le.
 Előfordulhat, hogy egyes
AAC fájlok nem játszhatók
le megfelelően.
 A videofolyammal rendelkező
AAC fájlok nem játszhatók le.
 A Windows Media Audio Lossless
és Professional formátumú
WMA fájlok nem játszhatók le.
 A nem FAT16 vagy FAT32
fájlrendszerrel formázott USBeszközök nem támogatottak.*
 Ha particionált USB-eszközt
használ, csak az első partíción
lévő hangfájlok játszhatók le.
 A rendszer csak 8 mappa
mélységben képes lejátszani.
 A titkosított vagy jelszóval védett
fájlok nem játszhatók le.
 Ez a rendszer nem képes
másolásvédett DRM (Digital Rights
Management) fájlokat lejátszani.
* Ez a rendszer támogatja a FAT16
és a FAT32 fájlrendszert, de egyes
USB-eszközök nem támogatják
mindegyik FAT rendszert. Bővebb
információkat az USB-eszközök kezelési
útmutatójában találhat, vagy vegye fel
a kapcsolatot a gyártóval.
Vevőegység (tuner)
Erős zúgás vagy zaj hallható, vagy
a rádióállomások nem foghatók.
(A kijelzőn a „TUNED” vagy a „ST”
felirat villog.)
 Csatlakoztassa megfelelően
az antennát.
 Módosítsa az antenna helyét
és tájolását a jó vételhez.
 Csatlakoztasson egy kereskedelmi
forgalomban kapható külső
antennát.
 Kapcsolja ki a közelben levő
elektromos készülékeket.
BLUETOOTH-eszköz
A párosítás nem végezhető el.
 Helyezze közelebb a rendszerhez
a BLUETOOTH-eszközt.
 Ha a rendszer közelében
más BLUETOOTH-eszközök is
találhatók, akkor előfordulhat,
hogy nem lehet párosítani.
Ilyenkor kapcsolja ki a többi
BLUETOOTH-eszközt.
 Ügyeljen rá, hogy a
BLUETOOTH-eszközön megfelelő
jelszót adjon meg a típusszám
(ez a rendszer) kiválasztásánál.
A BLUETOOTH-eszköz nem
észleli ezt a rendszert, vagy
a kijelzőpanelen a „BT OFF”
üzenet jelenik meg.
 A BLUETOOTH-jelet állítsa „BT ON”
beállításra (29. oldal).
További információk
bilis
A tartalom lejátszása nem
az első fájltól indul el.
 A lejátszási módot állítsa normál
lejátszás módba (21. oldal).
bilis
41HU
) (HU)
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
A csatlakozás nem lehetséges.
 A csatlakoztatni próbált
BLUETOOTH-eszköz nem
támogatja az A2DP profilt és nem
csatlakoztatható a rendszerhez.
 A BLUETOOTH-eszközön kapcsolja
be a BLUETOOTH funkciót.
 Létesítsen kapcsolatot
a BLUETOOTH-eszközről.
 Kitörlődött a párosítási
regisztrációs információ.
Hajtsa végre újra a párosítást.
 Törölje a BLUETOOTH-eszköz
(27. oldal) párosítási
regisztrációs információit, majd
végezze el újra a párosítási
műveletet (24. oldal).
Ugrik vagy hullámzik a hang,
illetve megszakad a kapcsolat.
 Túl messze van egymástól a
BLUETOOTH-eszköz és a rendszer.
 Ha akadályok vannak a rendszer
és a BLUETOOTH-eszköz között,
távolítsa el őket onnan.
 Ha elektromágneses sugárzást
kibocsátó berendezés, például
vezeték nélküli LAN, másik
BLUETOOTH-eszköz vagy
mikrohullámú sütő van a közelben,
vigye őket távolabb.
A BLUETOOTH-eszköz hangja nem
hallható a rendszeren.
 Először növelje a hangerőt a
BLUETOOTH-eszközön, majd
állítsa be a hangerőt a VOL +/−
gomb használatával.
Erős zúgás, zaj vagy torz hang
hallható.
 Ha akadályok vannak a rendszer
és a BLUETOOTH-eszköz között,
távolítsa el őket onnan.
 Ha elektromágneses sugárzást
kibocsátó berendezés, például
vezeték nélküli LAN, másik
BLUETOOTH-eszköz vagy
mikrohullámú sütő van a közelben,
vigye őket távolabb.
 Csökkentse a csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköz hangerejét.
Party Chain
A Party Chain funkció
nem aktiválható.
 Ellenőrizze a (31. oldal)
-kapcsolatokat.
 Ellenőrizze, hogy a hangkábeleket
megfelelően csatlakoztatta-e.
 Állítsa be a hangerőt.
Nem érkezik hang a
hangbemeneti funkció
kiválasztásakor.
 Állítsa be a csatlakoztatott
készülék hangerőszintjét.
 Próbálja meg ki-, majd újra
bekapcsolni a rendszert.
A kijelzőn a „PARTY” és a „CHAIN”
felirat villog.
 A Party Chain funkcióban
kiválasztották a hangbemeneti
funkciót. Másik funkció
kiválasztásához nyomja meg
többször a FUNCTION +/– gombot.
 Próbálja meg ki-, majd újra
bekapcsolni a rendszert.
42HU
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
A re
Ha a r
megfe
a rend
Ehhez
gomb
1
Húz
ma
2
Nyo
a re
3
Nyo
egy
a 
me
A fe
öss
bep
időz
alap
g
zer
ött,
st
ul
A rendszer visszaállítása
Ha a rendszer nem működik
megfelelően, akkor állítsa vissza
a rendszert a gyári alapértékekre.
Ehhez a művelethez a mélysugárzó
gombjait használja.
1
Húzza ki a hálózati tápkábelt,
majd csatlakoztassa vissza újra.
2
Nyomja meg az  gombot
a rendszer bekapcsolásához.
3
Nyomja meg és tartsa nyomva
egyidejűleg a FUNCTION és
a  gombokat, amíg a kijelzőn
meg nem jelenik a „RESET” jelzés.
elben,
ét.
leket
e.
A felhasználó által konfigurált
összes beállítás, mint például a
beprogramozott rádióállomások,
időzítő és az óra visszaáll a gyári
alapértékre.
Üzenetek
A működtetés közben a következő
üzenetek egyike jelenik meg vagy
villog a kijelzőpanelen.
CHILD LOCK
A gyermekzár funkció be van
kapcsolva.
CODE 01
Egy nem támogatott hangjel érkezik
a csatlakoztatott televízióról az
OPT IN aljzatba. Lásd: „Ha nem
hallható a televízió hangja a
rendszeren” (17. oldal).
ERROR
Az USB-eszköz nem ismerhető fel
vagy ismeretlen eszköz csatlakozott.
GUEST
A Party Chain funkció aktiválása
esetén a rendszer Party Guest
beállítást kap.
AIN”
eti
mbot.
NoDEVICE
Nincs csatlakoztatva USB-eszköz.
NO TRACK
Nincs lejátszható fájl betöltve
a rendszerbe.
További információk
HOST
A Party Chain funkció aktiválása
esetén a rendszer Party Host
beállítást kap.
NOT SUPPORT
Nem támogatott USB-eszközt
csatlakoztatott, vagy az USB-eszköz
USB elosztón keresztül csatlakozik.
43HU
) (HU)
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
PAIRING
A rendszer párosítás üzemmódban
van.
READING
A rendszer információkat olvas az
USB-eszközről. Egyes műveletek
nem érhetők el.
TIME NG
A lejátszásidőzítő be- és
kikapcsolási ideje azonos.
Óvintézkedések
Biztonság



Ha hosszabb ideig nem használja az
egységet, teljesen húzza ki a hálózati
kábelt (tápkábelt) a fali csatlakozóból
(konnektorból). A rendszer
tápkábelének kihúzásakor mindig
a csatlakozódugót fogja meg. Soha
ne húzza magát a kábelt.
Ha bármilyen szilárd anyag vagy
folyadék kerül a rendszerbe, húzza ki
a hálózati csatlakozóvezetéket, és újabb
használat előtt forduljon szakemberhez.
A hálózati tápkábel cseréjét kizárólag
szakszerviz végezheti.
A bur
Kímélő
megne
tisztíts
A tiszt
súroló
oldósz
BLUET

Elhelyezés


Ne helyezze el a rendszert döntött
helyzetben vagy különösen meleg,
hideg, poros, szennyezett, párás,
megfelelő szellőzés nélküli helyen,
illetve ne tegye ki rázkódásnak,
közvetlen napsütésnek vagy erős
fénynek.
Legyen óvatos, ha a rendszert
védőbevonattal (például gyanta, olaj,
fényező) kezelt felületre állítja, mert
foltosodás vagy elszíneződés léphet
fel a felületen.

Felmelegedés



Működés közben a mélysugárzó
felmelegedése normális jelenség,
nem ok az aggodalomra.
Folyamatosan nagy hangerővel történő
használat után ne érintse meg a
készülék burkolatát, mert az forró lehet.
Ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
A hangsugárzórendszer
A hangsugárzórendszer nem rendelkezik
mágneses árnyékolással, és a közeli
televíziók képe mágnesesen eltorzulhat.
Ilyen esetben kapcsolja ki a televíziót,
várjon 15–30 percet, majd kapcsolja
be újra. Ha nincs javulás, helyezze
a rendszert távolra a televíziótól.
44HU
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)

A BL
hozz
belü
legye
kom
esete
 Ha
va
BL
es
O
LA
 Ha
sü
O
el
A BL
nélkü
a fre
Ha B
nélkü
köze
inter
kiseb
zajt o
is me
prób
 Ez
BL
cs
10
a v
 Ha
kö
av
be
A ren
rádió
orvo
A burkolat tisztítása
az
zati
ból
Kímélő tisztítószerrel enyhén
megnedvesített puha törlőkendővel
tisztítsa a rendszert.
A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószert, dörzsszivacsot vagy
oldószert, például, benzint vagy alkoholt.
BLUETOOTH kommunikáció
a

a ki
újabb
erhez.
ólag
t
g,
n,

örténő
lehet.
lkezik
ulhat.
ót,






) (HU)
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
További információk
olaj,
rt
het
A BLUETOOTH-eszközöket egymástól
hozzávetőleg 10 méteres távolságon
belül kell használni (úgy, hogy ne
legyen köztük akadály). A tényleges
kommunikációs tartomány a következő
esetekben kisebb is lehet.
 Ha személy, fémből készült tárgy, fal
vagy más akadály van az egymással
BLUETOOTH-kapcsolatban álló
eszközök között
 Olyan helyen, ahol vezeték nélküli
LAN üzemel
 Használatban lévő mikrohullámú
sütők környékén
 Olyan helyen, ahol más
elektromágneses sugárzás fordul elő
A BLUETOOTH-eszközök és a vezeték
nélküli LAN (IEEE 802.11b/g) ugyanazt
a frekvenciasávot (2,4 GHz) használják.
Ha BLUETOOTH-eszközét egy vezeték
nélküli LAN-nal működni képes eszköz
közelében használja, elektromágneses
interferencia léphet fel. Ez pedig
kisebb adatátviteli sebességet és
zajt okozhat, és akár a csatlakozást
is megakadályozhatja. Ilyen esetben
próbálja meg a következőket:
 Ezt a rendszert és az
BLUETOOTH-eszközt akkor
csatlakoztassa, ha legalább
10 méteres távolságban van
a vezeték nélküli LAN berendezéstől.
 Ha BLUETOOTH-eszközét 10 méternél
közelebb használja, kapcsolja ki
a vezeték nélküli LAN-t használó
berendezést.
A rendszer által sugárzott
rádióhullámok zavarhatják egyes
orvosi berendezések működését.
Mivel ez az interferencia
meghibásodást eredményezhet,
a következő helyeken mindig
kapcsolja ki ezt a rendszert és
a BLUETOOTH-eszközt:
 Kórházban, vonaton, repülőgépen,
benzinkútnál, tovább minden olyan
helyen, ahol gyúlékony gázok
lehetnek jelen
 Automata ajtók és tűzjelzők
közelében
Ez a rendszer olyan biztonsági
funkciókkal rendelkezik, amelyek
megfelelnek a BLUETOOTH
technológiát használó kommunikáció
során biztonságot nyújtó
BLUETOOTH-specifikáció előírásainak.
Előfordulhat azonban, hogy ez
a biztonság a tartalomtól és más
tényezőktől függően nem elegendő,
ezért mindig legyen óvatos, amikor
BLUETOOTH technológiát használva
kommunikál.
A Sony semmilyen módon nem tehető
felelőssé a BLUETOOTH technológiát
használó kommunikáció során
bekövetkező információkiszivárgásból
eredő károkért és egyéb
vesztességekért.
A BLUETOOTH-kommunikáció nem
feltétlenül garantált minden, az
ezzel a rendszerrel azonos profilú
BLUETOOTH-eszközzel.
A rendszerhez csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszközöknek meg
kell felelniük a Bluetooth SIG, Inc.
által előírt BLUETOOTH-specifikáció
követelményeinek, és erről
tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
De még akkor is, ha egy eszköz
teljesíti a BLUETOOTH-specifikáció
követelményeit, előfordulhatnak olyan
esetek, amikor a BLUETOOTH-eszköz
specifikációja vagy jellemzői
lehetetlenné teszik a csatlakozást,
vagy más vezérlési módszereket,
megjelenítést, illetve működést
eredményeznek.
A rendszerhez csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköztől, a kommunikációs környezettől és a körülményektől
függően zaj jelentkezhet, illetve
megszakadhat a hang.
45HU
Műszaki adatok
Aktív mélysugárzó
(SA-WGT1)
Erősítőegység
Kimenő teljesítmény (névleges):
Bal első/jobb első:
32 W + 32 W (3 Ω, 1 kHz, 1% THD*)
Kimenő teljesítmény (referencia):
Bal első/jobb első:
40 W + 40 W (csatornánként, 3 Ω
és 1 kHz esetén)
Mélysugárzó:
180 W (4 Ω, 100 Hz)
* Teljes harmonikus torzítás
Hangsugárzó rész
Hangsugárzórendszer:
Mélysugárzó, bass reflex
Hangsugárzóegység:
180 mm-es, kúpos
Névleges impedancia:
4Ω
Bemenetek
AUDIO IN/PARTY CHAIN IN L/R:
Feszültség 0,8 V, impedancia
47 kΩ
OPT IN:
Támogatott hangjel: Kétcsatornás
lineáris PCM
Kimenetek
AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R:
Feszültség 2 V, impedancia 1 kΩ
Vevőegység
FM sztereó, FM szuperheterodin
vevőegység
Antenna:
FM zsinórantenna
Vételi frekvenciatartomány:
87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz-es
lépésköz)
BLUETOOTH rész
Kommunikációs rendszer:
BLUETOOTH Standard 3.0 verzió
Kimenet:
BLUETOOTH Standard Power
Class 2 (normál 2.
teljesítményosztály)
Legnagyobb kommunikációs hatótáv:
Hatótáv kb. 10 m1)
Frekvenciasáv:
2,4 GHz-es sáv
(2,4000 – 2,4835 GHz)
Modulációs módszer:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibilis BLUETOOTH-profilok2):
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Támogatott kodekek:
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
1)
A tényleges hatótáv olyan tényezőktől
függ, mint az eszközök közötti
akadályok, a mikrohullámú sütő körül
kialakult mágneses tér, a sztatikus
elektromosság, a vételi érzékenység,
az antenna teljesítménye, az operációs
rendszer, a szoftveralkalmazás stb.
2) BLUETOOTH szabványos profilok
jelzik az eszközök közti BLUETOOTH
kommunikáció célját.
USB rész
Támogatott formátum:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 – 320 kbps, VBR
WMA:
48 – 192 kbps
AAC:
48 – 320 kbps
WAV:
16 bites PCM
46HU
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
Mintav
M
3
W
3
A
3
W
8
Támog
M
Maxim
1
(USB
T
Han
(SSHangs
K
h
Hangs
B
M
k
M
Jo
M
k
M
Névle
3
rzió
r
ótáv:
k2):
ote
g)
őktől
ég,
ációs
b.
TH
:
Hangsugárzórendszer
(SS-GT1)
Hangsugárzórendszer:
Kétcsatornás
hangsugárzórendszer:
Hangsugárzóegység:
Bal csatorna:
Mélysugárzó: 80 mm-es × 2,
kúpos
Magassugárzó: 40 mm-es, kúpos
Jobb csatorna:
Mélysugárzó: 80 mm-es × 2,
kúpos
Magassugárzó: 40 mm-es, kúpos
Névleges impedancia:
3Ω
Általános
Áramellátás:
AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel:
70 W
Teljesítményfelvétel (energiatakarékos
módban):
0,5 W (Ha a BLUETOOTH
készenléti üzemmód ki van
kapcsolva)
6 W (Ha a BLUETOOTH készenléti
üzemmód be van kapcsolva)
Méret (szélesség/magasság/mélység)
(hozzávetőleg):
Aktív mélysugárzó:
290 mm × 420 mm × 275 mm
Hangsugárzórendszer:
800 mm × 110 mm × 102 mm
Tömeg (kb.)
Aktív mélysugárzó:
7,1 kg
Hangsugárzórendszer:
2,8 kg
Mennyiség:
Aktív mélysugárzó:
1 db
Hangsugárzórendszer:
1 db
Mellékelt tartozékok
Optikai digitális kábel (1)
Távvezérlő (1 db)
R03 (AAA méretű) elemek (2)
FM zsinórantenna (1)
További információk
örül
Mintavételi frekvenciák:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
WMA:
32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
AAC:
32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
WAV:
8 kHz – 48 kHz
Támogatott USB-eszköz:
Mass Storage Class
Maximális áramerősség:
1A
(USB) port:
Type A
A külső és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
47HU
) (HU)
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
©2014 Sony Corporation
HT-GT1.HU.4-542-874-12(1) (HU)
Download PDF