Sony | DAV-DZ630 | Sony DAV-DZ630 Használati útmutató

filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\Cover\01cov-cel.fm]
masterpage:Right
2-895-971-11(1)
DVD-házimozi
rendszer
Kezelési útmutató
DAV-DZ530/DZ630
© 2007 Sony Corporation
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
Az alábbi útmutatás alapján csatlakoztassa és helyezze üzembe a hangsugárzókat és a tv-készüléket.
További információkért lásd a kezelési útmutatót (Kezdeti lépések – Alapműveletek, Kezdeti lépések – További lehetőségek, Alapfunkciók).Français
A hangsugárzók és a tv-készülék csatlakoztatása
DAV-DZ530/DZ630
2-895-996-11(1)
1
(DZ630)
SUR R
OUT
(DVD ONLY)
SUR L
P B/C B
P R/C R
R AUDIO IN L
DMPORT
COMPONENT VIDEO OUT
Y
(DVD ONLY)
LINE
(DZ530)
WOOFER
SUR R
SPEAKER
SUR L
FRONT L
SUR R
SPEAKER
FRONT L
SUR L
WOOFER
FRONT R
FRONT R
FRONT L
(DZ530)
CENTER
SPEAKER
WOOFER
SPEAKER
CENTER
CENTER
SUR R
FRONT R
A hangsugárzók csatlakoztatása
AM
(DZ630)
SUR L
OUTPUT(TO TV)
EURO AV
FM75
COAXIAL

folytatódik
2
2
Set top box vagy digitális
műholdvevő
OUT

CENTER
WOOFER
SPEAKER
Set top box vagy digitális műholdvevő
csatlakoztatása a rendszerhez

2 IN
1 IN
FRONT R
SUR R
SPEAKER
FRONT L
2 IN
1 IN
SUR L
Tv-készülék
OUT
(DVD ONLY)
OUT
(DVD ONLY)
EURO AV
OUTPUT(TO TV)
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
EURO AV

AM
FM75
COAXIAL
WOOFER
 SCART (EURO AV)-vezeték (nem tartozék)
CENTER
SPEAKER
Tv-készülék
FRONT R
FRONT L
SUR L
OUT
(DVD ONLY)

EURO AV
AM
FM75
COAXIAL
 HDMI-vezeték (nem tartozék)
OUTPUT(TO TV)
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
EURO AV
 HDMI-vezeték (nem tartozék)
SUR R
SPEAKER
Ha csak tv-készüléket csatlakoztat a rendszerhez
filename[D:\munka\0001 sony\00004
fly\01 tordelt\Covers\01cov-cel.fm]
keszleadott\DAV-DZ230, ~231, ~530, ~630, ~830W
masterpage:Right
3-099-783-13(1)
HDMI CONTROL
útmutató
Kezelési útmutató
HU
GB
© 2007 Sony Corporation
model name [HDMI CONTROL Guide]
[3-099-783-13(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
fly\01 tordelt\gb02.fm]
keszleadott\DAV-DZ230, ~231, ~530, ~630, ~830W
masterpage:Left
specdef v20060111
A „BRAVIA” Theatre Sync alkalmazása a HDMI CONTROL
funkcióval
A „BRAVIA” Theatre Sync alkalmazásához állítsa be a HDMI CONTROL funkciót az alábbiak
szerint.
A HDMI CONTROL funkcióval kompatibilis Sony komponensek (nem mellékelt tartozék) HDMIvezetékkel történő csatlakoztatása esetén a kezelés leegyszerűsödik, az alábbiak szerint:
– Egygombos lejátszás: csak a H gombot kell megnyomnia a készüléken vagy a távvezérlőn, és a tv-készülék
bekapcsol, majd önműködően DVD bemenet módba áll.
– A rendszer hangbeállítása: tv-nézés közben átkapcsolhatja a hangot a tv-készülék vagy a rendszer hangsugárzói
között.
– A rendszer kikapcsolása: ha a tv-készülék távvezérlőjén lévő POWER gombbal kikapcsolja a tv-készüléket a
rendszer önműködően kikapcsol.
A HDMI CONTROL egy kölcsönös vezérlési szabvány, melyet a HDMI CEC (Consumer Electronics
Control – elektronikus eszközök vezérlése) alkalmaz HDMI (high-definition multimedia interface)
csatlakozás esetén.
A HDMI CONTROL funkció az alábbi esetekben nem működik:
– Ha a rendszert olyan komponenshez csatlakoztatja, amely nem kompatibilis a Sony HDMI CONTROL
funkciójával.
– HDMI aljzattal nem rendelkező komponens esetén.
Javasoljuk, hogy a rendszert „BRAVIA” Theatre Sync megjelölésű termékekhez csatlakoztassa.
Megjegyzés
• Ha a HDMI CONTROL funkció aktív, ne használja a távvezérlő THEATRE SYNC gombját. A részleteket lásd a
rendszer kezelési útmutatójában.
• A csatlakoztatott komponenstől függően elképzelhető, hogy a HDMI CONTROL funkció nem működik. Lásd a
komponens kezelési útmutatóját.
• Ha a [HDMI CONTROL] beállítása [ON] miközben a HDMI-vezeték (nem mellékelt tartozék) nincs
csatlakoztatva, nem lehetséges a készüléket tv-bemenet módba kapcsolni, akkor sem, ha SCART (EURO AV)vezetékkel csatlakoztatva van. Ebben az esetben állítsa a [HDMI CONTROL] opciót [OFF] értékre.
Elõkészületek a HDMI CONTROL funkcióhoz
A HDMI CONTROL funkció alkalmazásához ellenőrizze, hogy a rendszer (nem mellékelt tartozék)
HDMI-vezetékkel legyen csatlakoztatva a (HDMI CONTROL funkcióval kompatibilis) tvkészülékhez. Kapcsolja be a rendszert és a tv-készüléket, majd állítsa be a tv-készülék
bemenetválasztóját. Ekkor a rendszerből érkező jel megjelenik a tv-képernyőn. Ekkor kapcsolja be a
HDMI CONTROL funkciót.
Az alábbi magyarázat erre a rendszerre vonatkozik. A tv-készülék beállításának részleteit lásd a tvkészülékhez mellékelt kezelési útmutatóban.
Megjegyzés
• A megjelenített elemek az országtól függően változhatnak.
2HU
model name [HDMI CONTROL Guide]
[3-099-783-13(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
fly\01 tordelt\gb02.fm]
1
keszleadott\DAV-DZ230, ~231, ~530, ~630, ~830W
masterpage:Right
specdef v20060111
Nyomja meg a "/1 gombot.
A rendszer bekapcsol.
2
Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY gombot.
Megjelenik a vezérlőmenü.
3
A X/x gombokkal válassza ki a
[SETUP] menüt, majd nyomja meg a
gombot.
A X/x gombokkal válassza ki a [CUSTOM] menüpontot, majd nyomja meg a
gombot.
Megjelennek a [SETUP] menü beállításai.
12(27)
18(34)
T
0:00:02
DVD VIDEO
QUICK
QUICK
CUSTOM
RESET
BNR
4
Megjelenik a beállítás képernyő.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
5
HU
GB
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
A X/x gombokkal válassza ki a [CUSTOM SETUP] menüpontot, majd nyomja meg a
gombot.
A beállításra szolgáló menüpont kiválasztásra kerül.
CUSTOM SETUP
HDMI CONTROL:
PAUSE MODE:
TRACK SELECTION:
MULTI-DISC RESUME:
AUDIO DRC:
AUDIO (HDMI):
OFF
AUTO
OFF
ON
OFF
OFF
6
A X/x gombokkal válassza ki a [HDMI CONTROL] beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
7
A X/x gombokkal válassza ki a beállítást.
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.
• [OFF]: a [HDMI CONTROL] funkció kikapcsolása.
• [ON]: a [HDMI CONTROL] funkció bekapcsolása.
8
Nyomja meg a
gombot.
3HU
model name [HDMI CONTROL Guide]
[3-099-783-13(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
fly\01 tordelt\gb02.fm]
keszleadott\DAV-DZ230, ~231, ~530, ~630, ~830W
masterpage:Left
specdef v20060111
DVD-nézés egy gombnyomással
(Egygombos lejátszás)
Nyomja meg a H gombot a készüléken vagy a távvezérlőn.
Amikor a lejátszás megkezdődik a rendszeren, a tv-készülék bekapcsol, és a tv-készülék önműködően
a DVD-bemenetre kapcsol.
A tv-készülék az alábbi esetekben is DVD-bemenetre kapcsol:
– Amikor behelyez egy DVD-lemezt a lemeztartó fiókba, és megnyomja a A gombot.
– Amikor megnyomja a távvezérlő DISC SKIP vagy a készülék DISC 1–5 gombját egy lemez kiválasztásához (csak
a lemezváltós modellek esetében).
Megjegyzés
• Az egygombos lejátszás funkció nem működik ha egy CD-, DATA CD-lemezt helyez be a készülékbe. Azonban,
ha a rendszer bekapcsolt állapotában behelyez egy lemezt, a tv-készülék a lemeztípustól függetlenül bekapcsol.
• Ha a „DMPORT” funkció (a modelltől függően „DMPORT1” vagy „DMPORT2” jelenhet meg) be van kapcsolva,
az egygombos lejátszás nem működik.
• A tv-készüléktől függően elképzelhető, hogy a lejátszás eleje nem jelenik meg.
Hasznos tanács
• Az egygombos lejátszás a rendszer hangbeállításával egy időben is működtethető.
A tv-készülék hangjának hallgatása a rendszer hangsugárzóin
(A rendszer hangbeállítása)
Egyszerűen átkapcsolva a rendszer hangsugárzóin hallgathatja a tv-készülék hangját.
Ha tv-nézés közben a „TV” funkció van kiválasztva (a modelltől függően „TV/VIDEO” jelenhet meg)
a tv-készülék hangja a rendszer hangsugárzóin hallható. Ezt a beállítást a tv-készülék menüjéből is
elérheti. A részleteket lásd a tv-készülék kezelési útmutatójában.
Megjegyzés
• Ha a tv-készüléket a rendszer bekapcsolása előtt bekapcsolja a hang egy pillanatig nem hallható.
• Ha a „DVD” funkció van kiválasztva a rendszer bekapcsolásakor, akkor az egygombos lejátszás be van kapcsolva.
Ilyen esetben kapcsoljon át a „TV” funkcióra (a modelltől függően „TV/VIDEO” jelenhet meg).
• Tv-műsor kiválasztásakor (a látható képet aláhúzás jelzi) vagy PAP (kép és kép) funkcióval történő tv- és DVDnézés közben a tv-módba visszatéréskor a DVD lejátszása leáll.
• A tv-készülék hangjának bekapcsolásához a rendszeren állítsa az [AUDIO (HDMI)] beállítást [ON] értékre. A
részleteket lásd a rendszer kezelési útmutatójában.
4HU
model name [HDMI CONTROL Guide]
[3-099-783-13(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
fly\01 tordelt\gb02.fm]
keszleadott\DAV-DZ230, ~231, ~530, ~630, ~830W
masterpage:Right
specdef v20060111
Set top box (STB) digitális hangjának vagy digitális mûholdvevõ
hangjának hallgatása a rendszeren (csak DIGITAL IN (COAXIAL vagy
OPTICAL) aljzattal rendelkezõ modellek esetében)
Az alábbi csatlakoztatások és beállítások alkalmazásával a rendszer hangsugárzóin hallgathatja a set
top box (STB) vagy a digitális műholdvevő hangját. HDMI-vezetékkel (nem mellékelt tartozék)
csatlakoztassa a tv-készülék HDMI IN aljzatához (győződjön meg róla, hogy a kisebb számútól halad
magasabb számú felé a csatlakoztatáskor). A HDMI bemenetek elnevezése az alábbi ábrán csak példa.
Az alábbi ábra szerinti csatlakoztatás esetén a sugárzott többcsatornás audio kimenetet hallgathatja a
rendszer hangsugárzóin.
Videojelek
Audiojelek
Tv-készülék
a HDMI 1 aljzathoz
(HDMI-vezeték)
a HDMI 2 aljzathoz
(HDMI-vezeték)
HU
GB
DAV készülék
Set top box
Digitális hang (koaxiális vagy optikai vezeték)
Állítsa az [STB SYNCHRO] beállítást [ON] értékre.
1
2
3
4
5
Nyomja meg a "/1 gombot.
Állj üzemmódban nyomja meg a
A X/x gombokkal válassza ki a
DISPLAY gombot.
[SETUP] menüt, majd nyomja meg a
gombot.
A X/x gombokkal válassza ki a [CUSTOM] menüpontot, majd nyomja meg a
gombot.
A X/x gombokkal válassza ki a [CUSTOM SETUP] menüpontot, majd nyomja meg a
gombot.
6
A X/x gombokkal válassza ki a [STB SYNCHRO] menüpontot, majd nyomja meg a
gombot.
7
A X/x gombokkal válassza ki a beállítást.
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.
• [OFF]: az [STB SYNCHRO] funkció kikapcsolása.
• [ON]: az [STB SYNCHRO] funkció bekapcsolása.
8
Nyomja meg a
gombot.
A beállítás megtörtént. Válassza ki a set top box-hoz vagy digitális műholdvevőhöz csatlakoztatott
tv-készüléken a HDMI bemenetet. A rendszer önműködően fogadja a SAT/CABLE aljzatokból
érkező jeleket és a set top box vagy digitális műholdvevő hangját továbbítja a rendszer
hangsugárzóira.
Hasznos tanács
• A funkció nem elérhető a HDMI CONTROL funkcióval nem kompatibilis set top box vagy digitális műholdvevő
esetén.
5HU
model name [HDMI CONTROL Guide]
[3-099-783-13(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00004
fly\01 tordelt\gb02.fm]
keszleadott\DAV-DZ230, ~231, ~530, ~630, ~830W
masterpage:Left
specdef v20060111
Megjegyzés
• Az [STB SYNCHRO] funkció beállításához először állítsa a [HDMI CONTROL] beállítást [ON] értékre (lásd 2.
oldal).
• A tv-készüléktől függően elképzelhető, hogy a funkció nem működik, ha a set top box vagy a digitális műholdvevő
a tv-készülék HDMI 1 aljzatához van csatlakoztatva.
6HU
model name [HDMI CONTROL Guide]
[3-099-783-13(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb02reg.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék, nedvesség hatásának.
Figyelem – Ha ezt a berendezést egy
másik optikai készülékkel együtt
használja, növekszik a szem
veszélyeztetettsége.
Ne helyezze el a készüléket zárt helyen, pl.
könyvszekrényben vagy beépített szekrényben.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a
készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel,
függönnyel stb. Soha ne állítson égő gyertyát a
készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében soha ne
tegyen folyadékkal teli edényt, pl. virágvázát a
készülékre.
Ne tegye ki az elemeket magas hőmérséklet, például
közvetlen napsugárzás, tűz vagy egyéb hatásának.
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus
készülékek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai
Unió és egyéb európai
országok szelektív
hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Óvintézkedések
Az elemet ne dobja ki a háztartási
hulladékkal együtt, gyűjtse elkülönítve,
veszélyes hulladékként.
A készülék besorolása
„CLASS 1 LASER”
termék (1. osztályú
lézerberendezés).
Az ezt tanúsító jelölés a
készülék hátoldalán
található.
A tápfeszültség forrásokról
• A hálózati csatlakozóvezeték cseréjét kizárólag
szakember végezheti.
• A készülék kikapcsolt állapotban is áram alatt van. A
teljes áramtalanításhoz húzza ki a hálózati
csatlakozót a hálózati aljzatból.
• Úgy helyezze el a készüléket, hogy üzemzavar esetén
azonnal ki tudja húzni a hálózati vezetéket a hálózati
aljzatból.
Tisztelt vásárló!
Köszönjük, hogy ezt a Sony DVD-házimozi
rendszert választotta. A készülék használata
előtt figyelmesen olvassa el ezt a kezelési
útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben
szüksége lehet még rá.
2HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb02regTOC.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
Tartalomjegyzék
Tisztelt vásárló!.......................................2
Néhány szó az útmutatóról......................5
Ezzel a készülékkel az alábbi lemezeket
lehet lejátszani ..................................6
Kezdeti lépések
– Alapmûveletek –
1. lépés: A hangsugárzók
összeállítása.............................. 9
2. lépés: Csatlakoztatás a tvkészülékhez............................. 14
3. lépés: A rendszer telepítése .... 19
4. lépés: Gyorsbeállítás ............... 20
Kezdeti lépések
– További lehetõségek –
A bemutató üzemmód kikapcsolása......23
A hangsugárzók felszerelése a falra......24
A tv-készülék csatlakoztatása (haladó) .25
Külső berendezések csatlakoztatása .....29
Alapfunkciók
Lemezek lejátszása ...................... 31
Külső műsorforrás vagy a rádió
hallgatása ................................ 32
A tv-készülék vagy a videomagnó
hangjának lejátszása az összes
hangsugárzón keresztül......... 33
A MOVIE (film) vagy MUSIC (zenei)
hangzás kiválasztása ............. 34
Hangbeállítás
A térhangzás bekapcsolása ...................35
Különleges mûveletek
lejátszás közben
Keresési lehetőségek .............................37
(Pásztázás, lassítás, képenkénti
lejátszás)
Tétel, fejezet, műsorszám, jelenet stb.
keresése...........................................38
Jelenetek keresése .................................39
(Navigációs képernyő)
A lejátszás folytatása a megszakítási
ponttól .............................................39
(Folytatólagos lejátszás)
Egyéni lejátszási program összeállítása 40
(Programozott lejátszás)
Lejátszás véletlen sorrendben............... 42
(Véletlen sorrendű lejátszás)
Ismételt lejátszás................................... 43
(Ismétlés)
A DVD-menük használata.................... 44
A műsor hangjának kiválasztása........... 44
Az [ORIGINAL] vagy a [PLAY LIST]
funkció kiválasztása DVD-R/DVDRW lemezen ................................... 46
A lemez információinak ellenőrzése .... 47
A kameraállás megváltoztatása ............ 49
A szinkronfelirat megjelenítése ............ 50
A kép és a hang közötti késés
beállítása......................................... 50
(A/V SYNC)
Néhány szó az MP3 audio zeneszámokról
és a JPEG képfájlokról ................... 51
MP3 audio műsorszámokat és JPEG
képeket tartalmazó DATA CD vagy
DATA DVD lejátszása................... 53
Hanggal kiegészített diavetítés ............. 55
DivX® videók lejátszása....................... 57
PBC funkciókkal (2.0 verzió) rendelkező
VIDEO CD-lemezek lejátszása...... 59
(PBC lejátszás)
Rádióhallgatás
A rádióállomások tárolása .................... 60
Rádióhallgatás ...................................... 61
A rádiós adatrendszer (RDS)
használata ....................................... 62
További mûveletek
A tv-készülék vezérlése a mellékelt
távvezérlővel .................................. 63
A THEATRE SYNC funkció
használata ....................................... 63
A hanghatások használata..................... 64
A kikapcsolás időzítő használata.......... 65
Az előlapi kijelző fényerejének
módosítása...................................... 65
A DIGITAL MEDIA PORT adapter
használata ....................................... 66
folytatódik
3HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb02regTOC.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
A készülék gombjainak zárolása........... 67
(Gyermekzár)
Különleges funkciók és
beállítások
Lemezek zárolása.................................. 68
(CUSTOM PARENTAL
CONTROL, PARENTAL
CONTROL)
A szobának megfelelő térhangzás......... 71
(SPEAKER FORMATION)
A megfelelő beállítások automatikus
kalibrálása....................................... 73
(AUTO CALIBRATION)
Az alapbeállítások menü ....................... 75
A kijelzések és a hang nyelvének
kiválasztása..................................... 77
[LANGUAGE SETUP]
A képernyő beállítása............................ 77
[SCREEN SETUP]
Egyéni beállítások................................. 79
[CUSTOM SETUP]
A hangsugárzók beállítása .................... 80
[SPEAKER SETUP]
Visszaállás az alapbeállításokra............ 83
További információk
Óvintézkedések ..................................... 84
Megjegyzések a lemezekről.................. 85
Hibaelhárítás ......................................... 85
Öndiagnózis funkció ............................. 89
(Ha a kijelzőn betűk, számok
jelennek meg)
Minőségtanúsítás................................... 90
Fogalommagyarázat.............................. 92
Nyelvkód lista ....................................... 95
Részegységek és kezelőszervek............ 96
Útmutató a vezérlőmenühöz ................. 99
DVD beállítás képernyő (Setup Display)
lista................................................ 102
A rendszer (System) menü elemei ...... 103
Tárgymutató........................................ 104
4HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb03reg.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
Ikon
Néhány szó az útmutatóról
• Az útmutatóban feltüntetett kezelőszervek a
távvezérlő kezelőszerveit jelentik. Az egyes
funkciók a készülék azonos elnevezésű
kezelőszerveivel is működtethetők.
• Ez a használati útmutató a DAV-DZ230 és a
DAV-DZ231 készülék leírását tartalmazza. Az
ábrákon a DAV-DZ230 modell látható. A
különbségeket jól láthatóan jelöljük a
szövegben, például „csak a DAV-DZ230
esetén”.
• A vezérlőmenü elemei a vásárlás helyétől
függően eltérőek lehetnek.
• A „DVD” kifejezést a DVD VIDEO,
DVD+RW, DVD+R és DVD-RW, DVD-R
lemezek általános gyűjtőfogalmaként is
használhatjuk.
• Az észak-amerikai modelleknél a
hosszméretek lábban (ft) vannak feltüntetve.
• A kezelési útmutatóban az alábbi ikonokat
használjuk.
Ikon
Jelentés
Ez a szimbólum a DATA (adat)
CD-lemezekre MP31) audio
műsorszámokat, JPEG képfájlokat
és DivX2) 3) videofájlokat
tartalmazó CD-ROM, CD-R, CDRW lemezek vonatkozó funkciókat
jelöli.
Ez a szimbólum az MP31)
zeneszámokat, JPEG képfájlokat és
DivX2) 3) videofájlokat tartalmazó
DATA (adat) DVD-lemezekre
(DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW,
DVD+R, DVD+RW) vonatkozó
funkciókat jelöli.
1) Az
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) egy szabványos
ISO/MPEG technológia a hang tömörítésére.
2)
3)
A DivX® egy videofájl tömörítési technológia,
melyet a DivX Inc. fejlesztett ki.
A DivX, DivX Certified és az ehhez kapcsolódó
logok a DivX Inc. védjegyei, és felhasználásuk a
vállalat engedélyével történt.
Jelentés
Ez a szimbólum a DVD VIDEO és
DVD-R/DVD-RW lemezekre
(videó módban), illetve a DVD+R/
DVD+RW lemezekre vonatkozó
funkciókat jelöli.
Ez a szimbólum a DVD-R/DVDRW lemezekre vonatkozó
funkciókat jelöli, VR (videó
felvételi) formátum esetén.
Ez a szimbólum a VIDEO CDlemezekre (beleértve a Super VCDlemezeket, vagy a VIDEO CD
illetve Super VCD formátumban
felvett CD-R/CD-RW lemezeket)
vonatkozó funkciókat jelöli.
Ez a szimbólum a zenei CDlemezekre, illetve a zenei CD
formátumban felvett CD-R/CD-RW
lemezekre vonatkozó funkciókat
jelöli.
5HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb03reg.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
Ezzel a készülékkel az
alábbi lemezeket lehet
lejátszani
Formátum
Lemez jelölése
DVD VIDEO
DVD-RW,
DVD-R
DVD+RW,
DVD+R
VIDEO CD
(1.1 és 2.0
verzió)/Audio
CD
CD-RW, CDR (audio
lemez) (MP3
fájlok) (JPEG
fájlok)
A „DVD+RW”, a „DVD-RW”, a „DVD+R”,
a „DVD VIDEO” és a „CD” logo védjegy.
Megjegyzés a CD-, DVDlemezekrõl
Ez a rendszer olyan CD-ROM, CD-R, CD-RW
lemezeket képes lejátszani, melyek műsorát a következő formátumok valamelyikében vették fel:
– audio CD formátum,
– VIDEO CD formátum,
– MP3 audio műsorszám, JPEG képfájl és
DivX videofájl, mely megfelel az ISO 9660 1es, 2-es szintnek, vagy ezek kiterjesztett
formátumának (Joliet).
Ez a rendszer olyan DVD-ROM, DVD+RW,
DVD-RW, DVD+R, DVD-R lemezeket képes
lejátszani, melyek műsorát a következő
formátumban vették fel:
– UDF (általános lemezformátum) szabványnak megfelelő MP3 audio műsorszámok,
JPEG képfájlok és DivX videofájlok.
Példák lemezekre, melyeket a
készülék nem tud lejátszani
A készülék nem tudja lejátszani az alábbi
lemezeket:
• A 6. oldalon felsoroltaktól eltérő formátumú
CD-ROM, CD-R, CD-RW lemezek.
• PHOTO CD formátumban felvett CD-ROM
lemezek.
• CD-Extra lemezek adatsávjai.
• DVD Audio lemezek.
• Super Audio CD-lemezek.
• Olyan DATA DVD (adat) lemezek, melyek
nem tartalmaznak MP3 audio műsorszámokat,
JPEG képfájlokat vagy DivX videofájlokat.
• DVD-RAM lemezek.
A készülék ezeken kívül nem tudja lejátszani az
alábbi típusú lemezeket:
• Eltérő régiókóddal rendelkező DVD VIDEO
lemezek (7., 93. oldal).
• Szabálytalan alakú lemezek (pl. kártya, szív)
• Olyan lemez, melyre címkét vagy matricát
ragasztottak.
• Olyan lemez, melyről a celofán vagy egyéb csomagolóanyagot nem távolították el megfelelően.
Megjegyzések a CD-R, CD-RW,
DVD-R, DVD-RW, DVD+R,
DVD+RW lemezekrõl
Lehetnek olyan CD-R, CD-RW, DVD-R, DVDRW, DVD+R, DVD+RW lemezek, melyek a
lemez állapotától, a felvétel minőségétől, illetve
a felvevő berendezés vagy a felíró szoftver
sajátosságaitól függően nem játszhatók le ezzel
a rendszerrel.
Ugyanígy nem játszhatók le azok a lemezek,
melyeken a lezárás nem történt meg
megfelelően. További információkért olvassa el
a felvevő berendezés kezelési utasítását.
Lehetnek olyan DVD+RW, DVD+R lemezek,
melyeknél egyes lejátszási funkciók akkor sem
6HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb03reg.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
működnek, ha a lemez lezárása megfelelően
megtörtént. Ilyen esetben csak a normál
lejátszási funkciót javasolt használni. Kérjük ne
feledje, hogy egyes Packet Write formátumban
megírt DATA CD-, DATA DVD-lemezeket ez a
készülék nem képes olvasni.
Másolásvédelemmel ellátott
zenei lemezek
Ez a készülék olyan lemezek lejátszására alkalmas, melyek megfelelnek a Compact Disc-re
(CD-re) vonatkozó szabvány előírásainak.
Napjainkban egyre több lemeztársaság
másolásvédelemmel ellátott zenei CDlemezeket hoz forgalomba. Kérjük ne feledje,
hogy ezek között vannak olyanok is, melyek
nem felelnek meg a CD-szabványnak, ezért
ezzel a készülékkel nem lehet lejátszani.
A DualDisc lemezekrõl
A DualDisc olyan kétoldalas lemez, melynek
egyik oldalán DVD-műsor, a másikon pedig
digitális audio program található.
Mivel a hanganyagot tartalmazó oldal nem felel
meg a Compact Disc (CD) szabványnak, az
ilyen lemezek lejátszása nem garantált.
A többmenetes CD-lemezekrõl
• Ezzel a készülékkel többmenetes CD-lemezt is
lejátszhat, amennyiben az első menetben MP3
audio fájlok találhatók. Ebben az esetben a
későbbi menetekben felvett MP3 audio
műsorszámok is lejátszhatók.
• Ezzel a készülékkel többmenetes CD-lemezt is
lejátszhat, amennyiben az első menetben
JPEG képfájlok találhatók. Ebben az esetben a
későbbi menetekben felvett JPEG képfájlok is
lejátszhatók.
• Ha az első menetben zenei vagy VIDEO CD
formátumban felvett hangfájlok és képfájlok
találhatók, csak az első menet játszható le.
Régiókód
Az Ön készülékének hátoldalán egy régiókód
található, és a készülék csak olyan DVDlemezeket játszik le, amelyeken ezzel azonos
régiókód van feltüntetve.
Az ALL szimbólummal ellátott DVD VIDEO
lemezek szintén lejátszhatók a készülékkel.
Ha nem megfelelő régiókóddal ellátott DVD
VIDEO lemezt próbál meg lejátszani, a tvképernyőn a [Playback prohibited by area
limitations.] (A lemez lejátszása a területi
azonosító kód eltérése miatt nem lehetséges)
üzenet jelenik meg. Egyes DVD VIDEO
lemezek esetében előfordulhat, hogy a régiókód
nincs feltüntetve, és a készülék mégsem képes
lejátszani azt a fentebb említett területi
azonosító kód eltérése miatt.
Megjegyzés a DVD- és VIDEO
CD-lemezek lejátszásáról
Bizonyos DVD- és VIDEO CD-lemezek
esetében a szoftvergyártó néhány lejátszási
műveletet rögzített a lemezen. Mivel ez a
készülék a DVD- és VIDEO CD-lemezeket a
gyártó eredeti, lemezen elhelyezett utasításai
alapján játssza le, előfordulhat, hogy egyes
funkciók nem állnak rendelkezésre. Lásd a
DVD- vagy VIDEO CD-lemezekhez mellékelt
utasítást.
Szerzõi jogok
Ez a készülék olyan másolásvédelmi
technológiával van ellátva, amely az Egyesült
Államok szabadalmi oltalma alatt áll, illetve
egyéb szellemi tulajdont képez. Ezt a
másolásvédelmi technológiát csak a
Macrovision engedélyével és kizárólag otthoni
vagy kisebb csoportos szórakoztatási célokra
szabad felhasználni, hacsak a Macrovision
másképpen nem rendelkezik. Feltörése és
visszafejtése tilos.
Ez a rendszer a Dolby* Digital, a Dolby Pro
Logic (II) adaptív mátrix térhangzás dekódert és
a DTS** Digital Surround System technológiát
alkalmazza.
* A készülék gyártása a Dolby Laboratories
engedélyével történt.
A „Dolby”, „Pro Logic” és a dupla-D szimbólum a
Dolby Laboratories védjegye.
** A készülék gyártása a DTS Inc. engedélyével
történt.
A „DTS” és a „DTS Digital Surround” a DTS Inc.
bejegyzett védjegye.
7HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb04gsb.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
Kezdeti lépések – Alapműveletek –
Kezdeti lépések – Alapmûveletek –
A kicsomagolást lásd a Minőségtanúsítás fejezetben a 90. oldalon.
Az elemek behelyezése a távvezérlõbe
A készülék a mellékelt távvezérlővel is működtethető. Helyezzen be két R6 (AA) típusú elemet a
távvezérlőbe, ügyelve a helyes 3 és # polaritásra. Amikor a távvezérlőt használja, fordítsa azt a
rendszeren lévő távvezérlés-érzékelő irányába.
Megjegyzés
• Ne hagyja a távvezérlőt szélsőségesen meleg vagy nedves helyen.
• Ne használjon együtt régi és új elemeket.
• Ügyeljen arra, különösen az elemek cseréjénél, hogy semmilyen tárgy ne kerülhessen a távvezérlő belsejébe.
• Ne tegye ki a készülék távvezérlés-érzékelőjét közvetlen napfény vagy erős fényforrás hatásának, mert ez hibás
működést okozhat.
• Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki belőle az elemeket, így elkerülheti a kifolyó elektrolit
okozta meghibásodásokat.
A csúszásgátló talpak felerõsítése a mélysugárzóra
Az elmozdulás megakadályozása és a megfelelő rögzítés érdekében erősítse fel a mellékelt talpakat a
mélysugárzóra.
8HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb04gsb.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
1. lépés: A hangsugárzók összeállítása
Kezdeti lépések – Alapműveletek –
Mielőtt a hangsugárzókat a rendszerhez csatlakoztatná, erősítse azokat az állványra.
(A DAV-DZ530 készülék esetében az első, a DAV-DZ630 készülék esetében az első és a hátsó
hangsugárzókat.)
A hangsugárzóvezetékek SPEAKER aljzatokhoz való csatlakoztatásáról olvassa el a 16. oldalon
leírtakat.
Megjegyzés
• A padló sérülésének megelőzése érdekében terítsen le egy ruhát.
Hasznos tanács
• A hangsugárzót az állvány nélkül is használhatja, ha felszereli a falra (24. oldal).
Az alábbi ábrán látható csavarokat használja.
Csavar (kicsi, fekete)
1
Csavar (kicsi, ezüst)
Csavar (nagy, alátéttel)
Vezesse át a hangsugárzóvezetéket az alapon lévő furaton és az oszlopon.
Figyeljen az oszlop irányára. Az oszlopnak a két furatot tartalmazó végén vezesse be a
hangsugárzóvezetéket.
A hangsugárzóvezetékrõl
A csatlakozódugasz és a jelölőhüvely színe megegyezik a megfelelő csatlakozóaljzatokat jelölő
címke színével.
Az alábbiak szerint alkalmazza a hangsugárzóvezetékeket:
• Első hangsugárzó (bal): fehér
• Első hangsugárzó (jobb): piros
• Hátsó hangsugárzó (bal): kék
• Hátsó hangsugárzó (jobb): szürke
Oszlop
Az alap alja
2 furat
,
Hangsugárzóvezeték
Az alap teteje
folytatódik
9HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb04gsb.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
2
Szerelje fel az oszlopfedelét az oszlop másik végére.
Kezdeti lépések – Alapműveletek –
Fordítsa a nyílást maga felé, és szerelje fel az oszlopfedelet úgy, hogy a fedélen lévő fül
illeszkedjen a nyílásba, majd csavarral rögzítse.
Vezesse ki a hangsugárzóvezetéket
az oszlopfedél furatán.
Hangsugárzóvezeték
,
,
Furat
Oszlopfedél
Az oszlop felső
része
Csavar (kicsi, fekete)
3
Illessze az oszlopot a hangsugárzón lévő nyílásba, tolja az oszlopot a nyílás végéig,
majd a rögzítőlemezzel és csavarokkal rögzítse az oszlopot.
Válassza ki azt a hangsugárzót, amelynek a hátoldalán lévő aljzatának színe megegyezik a
hangsugárzóvezeték jelölőhüvelyével.
Oszlopfedél
Az oszlop
elhelyezésekor
ügyeljen az
oszlopfedél
irányára.
Rögzítse 2 csavarral (nagy,
alátéttel) átlós sorrendben.
,
A hangsugárzó hátoldala
Rögzítőlemez
A rögzítőlemez felszerelésekor a hangsugárzó kívánt magasságának megfelelően helyezze el a
lemezt.
Alacsony helyzet
Magas helyzet
Miután felszerelte az oszlopot az alapra, beállíthatja a hangsugárzó magasságát.
10HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb04gsb.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
4
Csatlakoztassa a hangsugárzóvezetékeket a hangsugárzókhoz.
Jelölőhüvely
Első hangsugárzó (bal): fehér
Első hangsugárzó (jobb): piros
Hátsó hangsugárzó (bal): kék (csak DAV-DZ630)
Hátsó hangsugárzó (jobb): szürke (csak DAV-DZ630)
A hangsugárzó hátoldala
5
Szerelje fel az oszlopot az alapra.
Úgy helyezze el az oszlopot, hogy az oszlop alsó részén lévő horony illeszkedjen az alap
nyúlványára, majd 3 csavarral rögzítse az oszlopot.
Oszlop
Horony
,
Nyúlvány
Alap
Csavarok
(kicsi, ezüst)
Megjegyzés
• Az oszlop óvatos forgatásával ellenőrizze, hogy az oszlopon lévő horony illeszkedik-e az alap nyúlványához.
folytatódik
11HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
Kezdeti lépések – Alapműveletek –
Ügyeljen rá, hogy a készülékeken lévő megfelelő aljzathoz csatlakoztassa a vezetékeket: 3 a 3hoz, és # a #-hoz.
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb04gsb.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
6
A hangsugárzó magasságának beállítása.
Kezdeti lépések – Alapműveletek –
Lazítsa meg (de ne vegye ki) a csavarokat, állítsa be a hangsugárzó magasságát, majd húzza meg
a csavarokat.
Állítsa be az egyik oldali hangsugárzót, a másik beállításánál pedig használja az
ellenőrzővonalakat.
Megjegyzés
• A hangsugárzó magasságának beállításánál fogja meg a hangsugárzót, nehogy leessen.
Vonalak
,
Oszlop
Lazítsa meg a 2 csavart.
7
A 3. lépésben behelyezett
csavarokon kívül,
helyezzen be további 2
csavart. (Összesen 4
csavart használjon.)
Húzza meg a hangsugárzóvezeték laza részeit.
Húzza meg a hangsugárzóvezetéket az alap aljánál, hogy ne legyenek laza részei.
Rögzítse a hangsugárzóvezetéket
a nyíláson átvezetve.
Állítsa be a hangsugárzóvezeték
hosszát.
12HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb04gsb.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
A teljesen összeszerelt hangsugárzók
Fehér
Hátsó hangsugárzó (jobb):
Első hangsugárzó (jobb): Szürke címke
Piros címke
(csak DAV-DZ630)
Piros
Szürke
Hangsugárzóvezeték (bal):
Kék címke
(csak DAV-DZ630)
Kék
13HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
Kezdeti lépések – Alapműveletek –
Első hangsugárzó (bal):
Fehér címke
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb04gsb.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
Kezdeti lépések – Alapműveletek –
2. lépés: Csatlakoztatás a tv-készülékhez
Az alábbiakban látható a készülék hangsugárzókhoz és tv-készülékhez csatlakoztatásának módja. A tvkészülék további csatlakoztatását lásd a 25. oldalon. További készülékek csatlakoztatását lásd a 29.
oldalon.
A progresszív jelbemenetről olvassa el a 27. oldalon leírtakat.
Tekintse át az alábbi csatlakoztatási ábrát, és olvassa el a következő oldalakon található 1–4
fejezeteket.
DAV-DZ530
Első hangsugárzó (jobb)
Első hangsugárzó (bal)
Középső hangsugárzó
AM keretantenna
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
COAXIAL
SUR L
AM
DMPORT
FM75
R AUDIO IN L
LINE
SPEAKER
CENTER
WOOFER
EURO AV
(DVD ONLY)
OUT
(DVD ONLY)
Y
P B/C B
P R/C R
COMPONENT VIDEO OUT
OUTPUT(TO TV)
Hálózati vezeték
FM huzalantenna
Tv-készülék
Mélyhangsugárzó
Hátsó hangsugárzó (jobb)
Hátsó hangsugárzó (bal)
: jeláramlás iránya
14HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb04gsb.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ630
Kezdeti lépések – Alapműveletek –
Első hangsugárzó (bal)
Első hangsugárzó (jobb)
Középső hangsugárzó
AM keretantenna
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
COAXIAL
SUR L
AM
DMPORT
FM75
R AUDIO IN L
LINE
SPEAKER
CENTER
WOOFER
EURO AV
(DVD ONLY)
OUT
(DVD ONLY)
Y
P B/C B
P R/C R
OUTPUT(TO TV)
COMPONENT VIDEO OUT
Hálózati vezeték
FM huzalantenna
Tv-készülék
Mélyhangsugárzó
Hátsó hangsugárzó (jobb)
Hátsó hangsugárzó (bal)
: jeláramlás iránya
folytatódik
15HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb04gsb.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
Kezdeti lépések – Alapműveletek –
1 A hangsugárzók csatlakoztatása
A szükséges vezetékek
A csatlakozódugasz és a jelölőhüvely színe megegyezik a megfelelő csatlakozóaljzatokat jelölő címke
színével.
a SPEAKER aljzathoz
Jelölőhüvely
(+)
(–)
Megjegyzés
• A hangsugárzóvezeték külső szigetelőhüvelyét ne tolja be a SPEAKER aljzatba.
A hangsugárzók rövidre zárásának megakadályozása
A hangsugárzók rövidre zárása a rendszer meghibásodását okozhatja. Ennek megakadályozása
érdekében tartsa be az alábbi óvintézkedéseket a hangsugárzók csatlakoztatásakor. Győződjön meg
arról, hogy a vezetékek lecsupaszított vége nem ér-e hozzá egy másik hangsugárzó aljzathoz, vagy egy
másik hangsugárzóvezeték lecsupaszított végéhez.
A lecsupaszított hangsugárzóvezeték
hozzáér a másik hangsugárzó aljzathoz.
A szigetelés túlzott mértékű eltávolítása
miatt a lecsupaszított vezetékek összeérnek.
Az összes berendezés, a hangsugárzók és a hálózati vezeték csatlakoztatása után a teszthang funkcióval
ellenőrizze a hangsugárzók megfelelő csatlakoztatását. A teszthang funkcióról bővebben a 82. oldalon
olvashat.
Ha a teszthang funkció használata közben a hang nem hallható, vagy nem abból a hangsugárzóból szól,
amelyik a kijelzőn látható, a hangsugárzón rövidzárlat léphetett fel. Ilyenkor ellenőrizze újból a
hangsugárzók csatlakoztatását.
Megjegyzés
• Csatlakoztassa a vezetékeket a megfelelő aljzatokba: a 3 vezetéket a 3, a # vezetéket a # aljzathoz kell
csatlakoztatni. Ha bármelyik hangsugárzónál felcseréli a polaritást, a hang torzított lehet, és a mélyhangok nem
lesznek hallhatók.
16HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb04gsb.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
2 A tv-készülék csatlakoztatása
SCART (EURO AV)-vezeték (külön megvásárolható)
.
A SCART (EURO AV)-vezetéket a készülék EURO AV T OUTPUT (TO TV) aljzatához kell
csatlakoztatni.
Ha SCART (EURO AV)-vezetéket használ a csatlakoztatáshoz, ellenőrizze, hogy a tv-készülék
képes-e S-video- vagy RGB-jelek fogadására. Ha a tv-készülék S-videojelek fogadására képes,
kapcsolja a tv-készüléket az RGB kompatibilis bemenetre. Olvassa el a csatlakoztatni kívánt tvkészülék kezelési útmutatóját.
Hasznos tanács
• Ha a csatlakoztatott tv-készülék vagy egy kétcsatornás sztereó hangforrás hangját 6 hangsugárzón keresztül kívánja
hallgatni, válassza ki a „Dolby Pro Logic”, a „Dolby Pro Logic II MOVIE” vagy a „Dolby Pro Logic II MUSIC”
hangzásképet (35. oldal).
3 Az antenna csatlakoztatása
Az AM antenna csatlakoztatása
Az antenna alakját és hosszát kifejezetten AM jelek vételéhez terveztük. Ne szerelje le vagy csévélje
le az antennát.
1
2
3
Válassza le a keretet a műanyag állványról.
Állítsa be az AM keretantennát.
Csatlakoztassa az antennavezetékeket az AM aljzatokhoz.
Az (A) és a (B) vezetéket bármelyik aljzathoz csatlakoztathatja.
Az aljzat rögzítőjét lenyomva
illessze be a vezetéket.
A
B
Eddig a részig
helyezze be.
Megjegyzés
• Zaj kialakulásának elkerülése érdekében az AM keretantennát a készüléktől és egyéb külső berendezésektől
távol helyezze el.
folytatódik
17HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
Kezdeti lépések – Alapműveletek –
A szükséges vezetékek
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb04gsb.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
Hasznos tanács
Kezdeti lépések – Alapműveletek –
• Forgassa az AM keretantennát, amíg a legjobb AM-vételt meg nem találja.
4
Enyhe meghúzással ellenőrizze, hogy az AM keretantenna megfelelően csatlakozik-e a
készülékhez.
Az FM huzalantenna csatlakoztatása
Csatlakoztassa az FM huzalantennát a COAXIAL FM 75 Ω aljzathoz.
FM huzalantenna
(tartozék)
FM huzalantenna
(tartozék)
vagy
COAXIAL FM 75 Ω aljzat
COAXIAL FM 75 Ω aljzat
Megjegyzés
• Csatlakoztatás után feszítse ki teljes hosszában az FM huzalantennát.
• Az FM huzalantennát a csatlakoztatás után lehetőleg vízszintes helyzetben kell rögzíteni.
Hasznos tanács
• Ha az FM vétel gyenge, egy 75 Ω-os (külön megvásárolható) koaxiális vezetékkel csatlakoztasson a készülékhez
egy kültéri FM antennát az ábra szerint.
A készülék
Kültéri FM antenna
4 A hálózati vezeték csatlakoztatása
Mielőtt a készülék hálózati vezetékét a hálózati aljzathoz csatlakoztatná, csatlakoztassa a
hangsugárzókat a készülékhez.
18HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb04gsb.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
A hangsugárzók elhelyezése
A térhangzású hangélmény legjobb hatásának
elérése érdekében a hangsugárzókat (a
mélyhangsugárzó kivételével) a hallgatási
helyzettől egyenlő távolságra (A) javasolt
elhelyezni.
Ez a rendszer azonban lehetővé teszi, hogy a
középső hangsugárzót 1,6 m-rel (B), a hátsó
hangsugárzókat pedig 5 m-rel (C) közelebb
vihesse a hallgatási helyzethez.
Az első hangsugárzókat a hallgatási helyzettől
(A) számított 1–7 méteres tartományon belül
helyezheti el.
• A hangsugárzók tisztításához ne használjon
súrolószivacsot, súrolószert vagy oldószert, például
alkoholt vagy benzint.
• Ne dőljön neki vagy ne kapaszkodjon fel a
hangsugárzóra, mert az felborulhat.
Hasznos tanács
• Ha áthelyezi a hangsugárzókat ajánlatos
megváltoztatni a beállításokat is. A részleteket lásd az
„A szobának megfelelő térhangzás” (71. oldal) és az
„A megfelelő beállítások önműködő kalibrálása” (73.
oldal) fejezetben.
A hangsugárzókat az alábbi ábra szerint
helyezze el.
Megjegyzés
• A hangsugárzókat nem szabad lejtős felületre állítani.
• A hangsugárzókat ne helyezze olyan helyre, amely:
– különösképpen meleg vagy hideg,
– poros vagy piszkos,
– túlzottan párás,
– rázkódásnak van kitéve,
– közvetlen napfénynek van kitéve.
• Ha a hangsugárzókat és/vagy az állványokat kezelt
(viaszolt, olajozott, polírozott stb.) padlóra helyezi,
vegye figyelembe, hogy foltosodás vagy elszíneződés
léphet fel.
• A hangsugárzók tisztításához használjon puha ruhát,
például olyat, amilyet az ablaktisztításhoz szokott
használni.
19HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
Kezdeti lépések – Alapműveletek –
3. lépés: A rendszer
telepítése
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb04gsb.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
Kezdeti lépések – Alapműveletek –
4. lépés: Gyorsbeállítás
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
Az alábbiakban a rendszer alapbeállításához
szükséges lépéseket részletezzük.
ENGLISH
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
PORTUGUESE
"/1
5
A X/x gombokkal válassza ki a nyelvet.
A rendszer a kiválasztott nyelven jeleníti
meg a menüt és a szinkronfeliratokat.
6
SCREEN SETUP
TV TYPE:
YCBCR/RGB (HDMI):
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 OUTPUT:
DISPLAY
Nyomja meg a [/1 gombot.
Megjegyzés
7
Lemez behelyezése nélkül nyomja meg
a
gombot.
A képernyőn megjelenik a nyelv
kiválasztására szolgáló menü.
A X/x gombbal válassza ki a tvkészülék típusának megfelelő
beállítást.
x Ha szélesképernyős tv-készüléke
vagy szélesképernyős üzemmóddal
ellátott normál (4:3) képarányú
készüléke van
Válassza ki a tv-készüléken a rendszer
számára fenntartott videocsatornát.
A tv-készülék képernyőjének alján
megjelenik a [Press [ENTER] to run
QUICK SETUP.] (A gyorsbeállítás
elindításához nyomja meg az ENTER
gombot.) üzenet. Ha az üzenet nem jelenik
meg lépjen vissza a gyorsbeállítás
képernyőre (22. oldal) és ismételje meg az
utasításokat.
4
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
VIDEO
FULL
Kapcsolja be a tv-készüléket.
• A gyorsbeállítás idejére húzza ki a fejhallgatót a
készülékből. Ha a fejhallgató csatlakoztatva
marad, a 13. lépés utáni műveletek nem
végezhetők el.
• Ellenőrizze, hogy a rendszert „DVD”
üzemmódba kapcsolta-e (31. oldal).
3
gombot.
Megjelenik a csatlakoztatandó tv-készülék
képarányának beállítására szolgáló menü.
C/X/x/c,
1
2
Nyomja meg a
[16:9] (77. oldal)
x Ha normál (4:3) képarányú tvkészüléke van
[4:3 LETTER BOX] vagy [4:3 PAN
SCAN] (77. oldal)
8
Nyomja meg a
gombot.
Megjelenik a hátoldali EURO AV T
OUTPUT (TO TV) aljzaton megjelenő
videojel típusának beállítására szolgáló
menü.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
16:9
YCBCR/RGB (HDMI):
YCBCR
ON
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
JACKET PICTURE
LINE:
VIDEO
4:3 OUTPUT:
VIDEO
RGB
20HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb04gsb.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
9
A X/x gombokkal válassza ki a videó
kimenőjelek típusát.
Megjegyzés
• Ha a tv-készülék nem tud RGB-jeleket fogadni,
a képernyőn akkor sem jelenik meg a műsor, ha
kiválasztja az [RGB] beállítást. Olvassa el a tvkészülék kezelési útmutatóját.
10 Nyomja meg a
Kezdeti lépések – Alapműveletek –
• [VIDEO]: videó jelkimenet.
• [RGB]: RGB kimenőjelek.
AUDIO IN / A.CAL MIC
Mérőmikrofon
gombot.
Megjelenik a hangsugárzó-elrendezés
beállítására szolgáló menü.
11 A C/c gombokkal válassza ki az
elrendezésnek megfelelő
formátumábrát.
A részleteket lásd „A szobának megfelelő
térhangzás” című fejezetben (71. oldal).
SPEAKER FORMATION
STANDARD
12 Nyomja meg a gombot.
13 Csatlakoztassa a mérőmikrofont az
előlapi A.CAL MIC aljzathoz és
válassza ki a [YES] beállítást a X/x
gombokkal.
Egy (külön megvásárolható) állvány vagy
hasonló eszköz segítségével rögzítse kb.
fejmagasságban a mikrofont. Mindegyik
hangsugárzó előlapja nézzen a mikrofon
felé, és ne legyen közöttük semmilyen
akadály. A mérési folyamat alatt legyen
teljes csend.
14 Nyomja meg a
gombot.
AUTO CALIBRATION
Connect calibration mic. Start
measurement?
YES
NO
Az önműködő kalibrálás megkezdődik.
Megjegyzés
• Az [AUTO CALIBRATION] (Önműködő
kalibrálás) megkezdésekor hangos teszthang
szólal meg. A hang nem halkítható le. Vegye
figyelembe, hogy ez a gyermekeket és a
szomszédokat zavarhatja.
• A mérés közben (kb. 3 percig tart) ne
tartózkodjon a mérési területen, és kerülje a
zajkeltést, mert ezzel befolyásolhatja a mérés
eredményét.
folytatódik
21HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb04gsb.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
15 Húzza ki a mérőmikrofont, és a C/c
Kezdeti lépések – Alapműveletek –
gombokkal válassza ki a [YES] opciót.
Measurement complete.
FRONT L :
YES
FRONT R :
YES
CENTER :
NONE
SUBWOOFER : YES
SURROUND L : NONE
SURROUND R : NONE
If OK, unplug calibration mic and select
“YES”.
YES
NO
Visszalépés a gyorsbeállítás
képernyõre
1 Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY gombot.
Megjelenik a vezérlőmenü.
2 A X/x gombokkal válassza ki a
[SETUP] menüt, majd nyomja meg
a
gombot.
Megjelennek a [SETUP] menü beállításai.
Megjegyzés
• A szoba környezete, amelyben a rendszer
telepítve van, befolyásolhatja a mérés
eredményét.
• Ha a mérés meghiúsul, kövesse a képernyőn
megjelenő utasítást, és indítsa újra az [AUTO
CALIBRATION] funkciót.
• Ha a [SPEAKER FORMATION] menüben
kiválasztja a [SECOND ROOM] opciót, a
[SURROUND L] és [SURROUND R] mérés
nem jelenik meg.
16 Nyomja meg a
gombot.
A gyorsbeállítás befejeződött. Az összes
beállítási és csatlakoztatási művelet
lezajlott.
12(27)
18(34)
T
0:00:02
DVD VIDEO
QUICK
QUICK
CUSTOM
RESET
BNR
3 A X/x gombokkal válassza ki a [QUICK]
opciót, majd nyomja meg a
gombot.
Megjelenik a gyorsbeállítási képernyő.
Kilépés a gyorsbeállításból
Nyomja meg bármelyik lépésnél a
DISPLAY gombot.
Hasznos tanács
• Ha áthelyezi a hangsugárzókat ajánlatos
megváltoztatni a beállításokat is. A részleteket lásd az
„A szobának megfelelő térhangzás” (71. oldal) és az
„A megfelelő beállítások önműködő kalibrálása”
(73. oldal) fejezetben.
• Ha módosítani szeretné valamelyik beállítást,
lapozzon „Az alapbeállítások menüje” fejezethez
(75. oldal).
22HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb05gsa.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
A bemutató üzemmód ki- és
bekapcsolása
Kezdeti lépések
– További lehetõségek –
3
"/1
SYSTEM
MENU
X/x/c,
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A X/x gombok többszöri lenyomásával
válassza ki a „DEMO” opciót az előlapi
kijelzőn, majd nyomja meg a
vagy a
c gombot.
A X/x gombokkal válassza ki a
megfelelő beállítást.
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.
• „DEMO ON”: a bemutató üzemmód
bekapcsolása.
• „DEMO OFF”: a bemutató üzemmód
kikapcsolása.
4
Nyomja meg a
gombot.
A beállítás módosul.
5
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A rendszer menü kikapcsol.
Kezdeti lépések – További lehetőségek –
A bemutató üzemmód
kikapcsolása
1
2
Miután a hálózati vezetéket csatlakoztatta, az
előlapi kijelzőn a bemutató képsor jelenik meg.
Ha megnyomja a távvezérlő "/1 gombját, a
bemutató kikapcsol.
Megjegyzés
• Ha a készülék "/1 gombját nyomja meg, a bemutató
nem kapcsol ki.
• Ha a rendszer menüben bekapcsolta a bemutató
üzemmódot, a bemutató képernyő a távvezérlő "/1
gombjával nem kapcsolható ki. Először kapcsolja ki
a bemutató üzemmódot a menüben, majd nyomja
meg a távvezérlő "/1 gombját. Ha a bemutató
üzemmódot a menüben kikapcsolja, a rendszer
készenléti állapotban energiát takarít meg.
• A rendszer gyári alapbeállításai szerint (például a
„COLD RESET” (hidegindítás) (83. oldal) elvégzése
után) a bemutató módot egyszerűen a távvezérlő "/1
gombjának megnyomásával kikapcsolhatja.
Egyébként a bemutató kikapcsolásához a „DEMO”
menüpontot „DEMO OFF” értékre kell állítani.
23HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb05gsa.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
A többi hangsugárzó
A hangsugárzók
felszerelése a falra
A hangsugárzókat a falra szerelve használhatja.
A hangsugárzók felszerelése
a falra
1
Készítsen elő olyan (külön
megvásárolható) csavarokat, melyek
megfelelőek a hangsugárzó hátoldalán
lévő furathoz. Lásd az alábbi
illusztrációt.
6–9 mm
3
Akassza fel a hangsugárzókat a
csavarokra.
4,6 mm
4 mm
10 mm
30 mm
4,6 mm
Furat a hangsugárzó
hátoldalán
10 mm
2
A hangsugárzók hátoldala
Hajtsa be a csavarokat a falba.
A középsõ hangsugárzó
Megjegyzés
160 mm
7–9 mm
A DAV-DZ530 elsõ-, valamint a DAVDZ630 elsõ- és hátsó hangsugárzói
• A fal anyagának és teherbírásának megfelelő
csavarokat használjon. Mivel a gipszkarton falak
rendkívül törékenyek, a csavarokat csavarozza be egy
tartólécbe, majd azt erősítse fel a falra. A
hangsugárzókat függőleges, sík felületre, lehetőleg a
fal megerősített részére kell felszerelni.
• A fal anyagával és a használandó csavarokkal
kapcsolatban keressen fel egy szaküzletet vagy
szakképzett szerelőt.
• A Sony nem vállal felelősséget a szakszerűtlen
felszerelésből (pl. nem megfelelő teherbírású fal vagy
szakszerűtlen csavarozás stb.), a termék helytelen
használatából vagy természeti csapásokból eredő
személyi sérülésekért vagy anyagi károkért.
100 mm
6–9 mm
24HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb05gsa.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
A tv-készülék csatlakoztatása (haladó)
C
HDMI* IN aljzattal rendelkező tv-készülék
IN
a HDMI* OUT aljzathoz
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
Kezdeti lépések – További lehetőségek –
A DVD-lemezről lejátszott műsort a tv-képernyőre továbbítja.
Ellenőrizze a tv-készülék csatlakozóit, és válasszon az A, B vagy C módszer közül. Az A (normál)C (HDMI) sorrendnek megfelelően a képminőség javul.
COAXIAL
SUR L
AM
DMPORT
FM75
R AUDIO IN L
LINE
SPEAKER
CENTER
WOOFER
EURO AV
(DVD ONLY)
OUT
(DVD ONLY)
Y
P B/C B
P R/C R
COMPONENT VIDEO OUT
OUTPUT(TO TV)
a COMPONENT
VIDEO OUT
aljzathoz
B
az EURO AV
T OUTPUT
(TO TV) aljzathoz
A
Y
PB/CB
PR/CR
EURO AV INPUT aljzattal rendelkező tv-készülék
COMPONENT VIDEO IN
aljzattal rendelkező tv-készülék
: jeláramlás iránya
* HDMI (High-Definition Multimedia Interface – nagyfelbontású multimédia kapcsolat)
A rendszer a High-Definition Multimedia Interface (HDMITM) technológiát alkalmazza.
A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing, LLC védjegye illetve
bejegyzett védjegye.
folytatódik
25HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb05gsa.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
Megjegyzés
• Ha egyszerre HDMI- és SCART (EURO AV)-vezetékkel csatlakoztatja a rendszert a tv-készülékhez elképzelhető,
hogy a tv-készülék önműködően a SCART (EURO AV) bemenetre vált. Ebben az esetben állítsa be tv-készüléken
a kívánt bemenetet, vagy különálló audio csatlakozóval rendelkező SCART (EURO AV)-vezetéket használjon.
A A tv-készülék csatlakoztatása SCART (EURO AV)-vezetékkel (külön
megvásárolható)
.
A SCART (EURO AV)-vezetéket a készülék EURO AV T OUTPUT (TO TV) aljzatához kell
csatlakoztatni.
Ha SCART (EURO AV)-vezetéket használ a csatlakoztatáshoz, ellenőrizze, hogy a tv-készülék képes-e
S-video- vagy RGB-jelek fogadására. Ha a tv-készülék S-videojelek fogadására képes, kapcsolja a tvkészüléket az RGB kompatibilis bemenetre. Olvassa el a csatlakoztatni kívánt tv-készülék kezelési
útmutatóját.
B Csatlakoztatás COMPONENT VIDEO IN aljzatokkal rendelkezõ tvkészülékhez
Használjon (külön megvásárolható) komponens videovezetéket. A COMPONENT VIDEO OUT (Y,
PB/CB, PR/CR) aljzatokhoz csak olyan tv-készüléket vagy monitort csatlakoztasson, mely rendelkezik
COMPONENT VIDEO IN (Y, PB/CB, PR/CR) aljzatokkal. Ha a tv-készülék progresszív jelek
fogadására is képes, ezt a csatlakoztatási módszert kell használnia, és a rendszer jelkimenetét
progresszív üzemmódba kell kapcsolnia (27. oldal).
Zöld
Kék
Piros
C Csatlakoztatás HDMI (High-Definition Multimedia Interface –
nagyfelbontású multimédia kapcsolat)/DVI (Digital Visual Interface –
digitális képi kapcsolat) IN aljzattal rendelkezõ tv-készülékhez
Használjon tanúsítvánnyal ellátott (külön megvásárolható) HDMI-vezetéket, így kiváló minőségű
digitális képet és hangot élvezhet a HDMI OUT aljzaton keresztül.
Csatlakoztatás DVI (digital visual interface) bemeneti aljzattal rendelkezõ tv-készülékhez
Használjon (külön megvásárolható) HDMI-DVI átalakító vezetéket, HDMI-DVI (külön
megvásárolható) adapterrel együtt. A DVI aljzat nem fogad audiojeleket. A HDMI OUT aljzatot nem
lehet olyan DVI aljzathoz csatlakoztatni, amelyik nem HDCP-kompatibilis (pl. számítógép monitor
DVI aljzata). A HDMI OUT aljzatot nem lehet olyan DVI aljzathoz csatlakoztatni, amelyik nem
HDCP-kompatibilis (pl. számítógép monitor DVI aljzata).
A HDMI OUT (High-Definition Multimedia Interface Out –
nagyfelbontású multimédia kapcsolat kimenet) aljzatból érkezõ
videojel típusának kiválasztása
Ha a tv-készüléket HDMI-vezetékkel csatlakoztatja, válassza ki a HDMI OUT aljzat videojel típusát.
A részletekért lásd a tv-készülék, kivetítő stb. kezelési útmutatóját is.
1
A FUNCTION gombbal kapcsoljon „DVD” üzemmódba.
26HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb05gsa.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
2
Nyomja meg a VIDEO FORMAT gombot.
A pillanatnyi videojel típusa megjelenik az előlapi kijelzőn.
A VIDEO FORMAT gomb többszöri megnyomására a kijelzés az alábbiak szerint változik:
t 720 × 480p*
• „720 × 480p*”: 720 × 480p videojel továbbítása.**
• „1280 × 720p*”: 1280 × 720p videojel továbbítása.
• „1920 × 1080i*”: 1920 × 1080i videojel továbbítása.
*i: sorváltásos, p: progresszív
**Az országtól függően a [720 × 480/576p] jelenhet meg.
Megjegyzés
• Ha az előlapon lévő HDMI jelző világít a [720 × 480p]-től vagy [720 × 576p]-től különböző képek függőlegesen
meg lesznek nyújtva.
Csatlakoztatás hagyományos 4:3 képarányú tv-készülékhez
Kezdeti lépések – További lehetőségek –
r
1280 × 720p*
r
720 × 480p*
r
1920 × 1080i*
A lejátszott lemeztől függően előfordulhat, hogy a műsor nem megfelelően tölti ki a képernyőt.
A képarány módosítását lásd a 77. oldalon.
Az Ön tv-készüléke képes progresszív jelek fogadására?
A progresszív üzemmód használata esetén a tv-műsor csökkentett villogással, élesebb körvonalakkal
jeleníthető meg a képernyőn. Ez az üzemmód csak akkor használható, ha a rendszerhez csatlakoztatott
tv-készülék progresszív jeleket is képes fogadni.
FUNCTION
VIDEO
FORMAT
Amikor ez a rendszer progresszív formátumú jeleket továbbít, a „PROGRE” világít az előlapi kijelzőn.
1
A FUNCTION gombbal kapcsoljon „DVD” üzemmódba
folytatódik
27HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb05gsa.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
2
Nyomja meg a VIDEO FORMAT gombot.
A pillanatnyi jel megjelenik az előlapi kijelzőn.
A VIDEO FORMAT gomb többszöri megnyomására a kijelzés az alábbiak szerint változik:
t NORMAL (INTERLACE)
r
PROGRESSIVE
x NORMAL (INTERLACE)
Válassza ezt a beállítást, ha:
– tv-készüléke nem képes progresszív jelek fogadására, vagy
– a tv-készüléket nem a COMPONENT VIDEO OUT aljzatokhoz csatlakoztatta (hanem az
EURO AV T OUTPUT (TO TV) aljzathoz).
x PROGRESSIVE
Válassza ezt a beállítást, ha:
– tv-készüléke képes progresszív jelek fogadására, és
– a tv-készüléket a COMPONENT VIDEO OUT aljzatokhoz csatlakoztatta.
Általában ezt a beállítást kell választani. A készülék önműködően felismeri a formátumot, és
kiválasztja a megfelelő átalakítási módszert.
Ha a fenti két feltétel nem teljesül, a kép nem lesz tiszta, vagy egyáltalán nem jelenik meg, ha ezt
a beállítást választja ki.
Megjegyzés
• Ha a készüléket és a tv-készüléket HDMI-vezetékkel csatlakoztatja, és a rendszer „NORMAL (INTERLACE)”
módba van állítva, a rendszer önműködően átáll „PROGRESSIVE” módba.
Hasznos tanács
• Ha a készüléket és a tv-készüléket HDMI-vezetékkel csatlakoztatja a HDMI OUT aljzat kimeneti videojelének
kiválasztására a VIDEO FORMAT szolgál. A részleteket lásd „A HDMI OUT (High-Definition Multimedia
Interface Out – nagyfelbontású multimédia kapcsolat kimenet) aljzatból érkező videojel típusának kiválasztása”
fejezetben (26. oldal).
Néhány szó a DVD-mûsorok típusairól és az átalakítási módszerekrõl
A DVD-műsorok két nagy csoportba sorolhatók: mozifilm alapú és videó alapú műsorok.
A videó alapú műsorok általában tv-műsorok (pl. sorozatok és szórakoztató műsorok), melyeknél a
műsor megjelenítése másodpercenként 30 kép/60 félkép sebességgel történik. A mozifilm alapú
műsorok eredete a filmszínház, ahol másodpercenként 24 kép megjelenítése jellemző. Vannak olyan
DVD-lemezek, melyek mind mozifilm, mind videó alapú műsort tartalmaznak.
Annak érdekében, hogy ezek a képek akkor is természetes formában jelenjenek meg a képernyőn, ha
progresszív módba kapcsol, a progresszív jeleket át kell alakítani a DVD-műsor típusának
megfelelően.
Megjegyzés
• Ha videó alapú műsort progresszív jelformátumban játszik le, bizonyos típusú képek egyes részei – a jelkonverzió
miatt – természetellenes formában jelenhetnek meg a COMPONENT VIDEO OUT aljzaton keresztül. A
„PROGRESSIVE” vagy a „PROGRESSIVE VIDEO” beállítás az EURO AV T OUTPUT (TO TV) aljzatokon
megjelenő képekre nincs hatással, mert ezek az aljzatok csak normál (sorváltásos) képet továbbítanak.
• Ha a [LINE] menüpont [RGB] beállítását választja ki a [SCREEN SETUP] menüben (78. oldal), a készülék
„INTERLACE” beállításra kapcsol. Ez abban az esetben is megtörténik, ha a „PROGRESSIVE AUTO” beállítást
választotta ki.
• Ha a [LINE] menüpont [RGB] beállítását választja ki a [SCREEN SETUP] menüben (78. oldal), a rendszer nem
továbbít komponens jeleket.
28HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb05gsa.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
Külsõ berendezések csatlakoztatása
DIGITAL MEDIA
PORT adapter
a DMPORT aljzathoz
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
COAXIAL
SUR L
AM
DMPORT
FM75
R AUDIO IN L
LINE
SPEAKER
CENTER
WOOFER
EURO AV
(DVD ONLY)
OUT
(DVD ONLY)
Y
P B/C B
P R/C R
COMPONENT VIDEO OUT
OUTPUT(TO TV)
a LINE (AUDIO IN)
aljzathoz
Kezdeti lépések – További lehetőségek –
Ha a külső komponens AUDIO OUT aljzatait ehhez a rendszerhez csatlakoztatja, a komponens
műsorát e rendszer hangsugárzóin keresztül hallgathatja meg. A külső komponens videokimeneteit
csatlakoztassa közvetlenül a tv-készülékhez.
AUDIO
OUT
L
R
Videomagnó, digitális
műholdvevő, PlayStation stb.
: jeláramlás iránya
A külsõ komponens AUDIO OUT aljzatainak csatlakoztatása a készülék
LINE (AUDIO IN) aljzataihoz
Egy (külön megvásárolható) audiovezetékkel csatlakoztassa a videomagnót vagy egyéb komponenst a
LINE1 (AUDIO IN) aljzatokhoz. A vezetékek csatlakoztatásánál ügyeljen arra, hogy színes
csatlakozódugókat a megfelelő színű aljzatokhoz csatlakoztassa.
fehér (bal/audio)
piros (jobb/audio)
A DIGITAL MEDIA PORT adapter csatlakoztatásához
Csatlakoztassa a (külön megvásárolható) DIGITAL MEDIA PORT adaptert a DMPORT aljzathoz. A
DIGITAL MEDIA PORT adapter részleteivel kapcsolatban lásd „A DIGITAL MEDIA PORT adapter
alkalmazása” fejezetet (66. oldal).
folytatódik
29HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb05gsa.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
Hordozható hanglejátszó eszköz csatlakoztatása a rendszerhez
Csatlakoztassa a hordozható audioeszköz audiokimenetét a készülék előlapján lévő AUDIO IN
aljzatokhoz. Használjon sztereó minijack-kel rendelkező (külön megvásárolható) vezetéket.
Hasznos tanács
• A rendszerrel fokozható a hordozható audioeszközről lejátszott MP3 zeneszámok hangzása.
A FUNCTION +/– gombbal kapcsoljon „AUDIO” üzemmódba. Csatlakoztassa a hordozható audioeszközt.
A SOUND FIELD gomb többszöri megnyomásával válassza ki az „A.F.D. STD” jelzést az előlapi kijelzőn.
Ha szeretné kikapcsolni, válasszon egy másik hangzáskép kijelzést.
Megjegyzés
• Az elektronikus zajok megelőzése érdekében ügyeljen a biztos csatlakoztatásra.
• Ha hangerőszabályzóval rendelkező külső készüléket csatlakoztat olyan szintre hangosítsa fel a készüléket, ahol a
hangzás nem torzul.
30HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb06bas.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
5
Helyezzen be egy lemezt.
Helyezzen egy lemezt a lemeztálcára és
nyomja meg a A gombot.
Alapfunkciók
Lemezek lejátszása
"/1
A
H FUNCTION
Megjegyzés
Lemeztálca
• Ha 8 cm-es lemezt akar lejátszani, helyezze azt
a lemeztálca belső körébe. Ügyeljen arra, hogy
a lemez ne ferdén legyen a tálca belső körén.
• A lemeztálcát nem szabad kézzel betolni, mert a
készülék meghibásodhat.
• A lemeztálcába nem szabad egynél több lemezt
helyezni.
Fejhallgató
csatlakozó
Z
"/1
6
Nyomja meg a H gombot.
A lejátszás megkezdődik (folyamatos
lejátszás).
Állítsa be a hangerőt a készüléken.
A hangerőszint megjelenik a tv-képernyőn
és az előlapi kijelzőn.
FUNCTION
Megjegyzés
MUTING
VOLUME +/–
./>
/
X
H
x
A lejátszani kívánt DVD VIDEO vagy VIDEO
CD-lemeztől függően egyes funkciók működése
korlátozott, vagy a megszokottól eltérő lehet.
Olvassa el a lemezhez mellékelt tájékoztatót.
1
2
3
4
Kapcsolja be a tv-készüléket.
A tv-készüléken válassza ki azt a
bemenetet, melyhez ezt a rendszert
csatlakoztatta.
Nyomja meg a "/1 gombot.
• A rendszer állapotától függően előfordulhat, hogy a
hangerőszint nem jelenik meg a tv-képernyőn.
• Ha bekapcsolja a HDMI CONTROL funkciót (79.
oldal), akkor a HDMI-vezetékkel csatlakoztatott tvkészülék szinkronizáltan működtethető a
készülékkel. Részleteket lásd a HDMI CONTROL
útmutató részben.
Hasznos tanács
• Ha a rendszert és a tv-készüléket HDMI-vezetékkel
csatlakoztatja, akkor egyszerűen működtetheti ezeket
a HDMI CONTROL funkció segítségével.
Részleteket lásd a HDMI CONTROL útmutató
részben.
Energiatakarékos készenléti
üzemmód
Nyomja meg a "/1 gombot, miközben a készülék bekapcsol. A készenléti üzemmód kikapcsolásához nyomja meg egyszer a "/1 gombot.
A készülék bekapcsol.
Ha a készülék más üzemmódban működik,
a FUNCTION +/– gombbal váltson „DVD”
módba.
További mûveletek
Funkció
Gombnyomás
Állj
x
Nyomja meg a A gombot.
Szünet
X
folytatódik
31HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
Alapfunkciók
A hangerő
beállítása
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb06bas.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
Funkció
Gombnyomás
A lejátszás folytatása szünet X vagy H.
után
Ugrás a következő fejezetre, > (JPEG
műsorszámra vagy jelenetre kivételével).
Külsõ mûsorforrás vagy a
rádió hallgatása
Alapfunkciók
Ugrás az előző fejezetre,
. (JPEG
műsorszámra vagy jelenetre kivételével).
A hang ideiglenes
kikapcsolása
MUTING gombot. A
hang bekapcsolásához
nyomja meg ismét ezt
vagy a VOLUME +
gombot.
A lejátszás megállítása, a
lemez kivétele
Z a távvezérlőn vagy
A a készüléken.
Az előző jelenet
megismétlése*
Gyorskeresés előre a
jeleneten belül**
(visszajátszás) lejátszás
közben.
FUNCTION
SYSTEM
MENU
X/x/c,
(továbbítás)
lejátszás közben.
* Csak DVD VIDEO, DVD-RW, DVD-R
lemezeknél. Ez a gomb DivX videofájloknál nem
használható.
** Csak DVD VIDEO, DVD-RW, DVD-R,
DVD+RW, DVD+R lemezeknél. Ez a gomb DivX
videofájloknál nem használható.
Megjegyzés
• Az azonnali visszajátszási vagy a továbbítási funkció
bizonyos jeleneteknél nem használható.
A csatlakoztatott komponens
kiválasztása
Meghallgathatja a hátoldali LINE aljzatokhoz
csatlakoztatott videomagnó vagy egyéb
komponens műsorát. A működtetésre vonatkozó
további információkat lásd a komponens
kezelési útmutatójában.
A FUNCTION +/– gombbal kapcsoljon
„LINE” üzemmódba.
A FUNCTION gomb többszöri megnyomásakor
az üzemmódkijelzések az alábbi sorrendben
jelennek meg.
DVD t TUNER FM t TUNER AM t
LINE t TV t DMPORT t AUDIO t …
32HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb06bas.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
A csatlakoztatott komponens
bemeneti jelszintjének
beállítása
1
2
3
4
Nyomja meg többször a FUNCTION
gombot a „LINE”, a „TV” vagy az
„AUDIO” kijelzés megjelenéséig.
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
FUNCTION
A X/x gombokkal válasszon a
beállítások közül.
Nyomja meg a
1
gombot.
A beállítás módosul.
6
SOUND
FIELD
Nyomja meg többször a X/x gombot
amíg az „ATTENUATE” kijelzés
megjelenik a kijelzőn, majd nyomja
meg a
vagy a c gombot.
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.
• „ATT ON”: a bemenőjel csillapítása. A
hangerőszint módosul.
• „ATT OFF”: normál bemenő jelszint.
5
A tv-készülék vagy a videomagnó hangját a
rendszer összes hangsugárzóján keresztül is
meghallgathatja.
További információért lásd a „2. lépés:
Csatlakoztatás a tv-készülékhez” (14. oldal) és
„A tv-készülék csatlakoztatása (haladó)” (25.
oldal) fejezeteket.
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A rendszer menü kikapcsol.
2
Nyomja meg többször a FUNCTION
gombot, míg a „LINE” vagy a „TV”
felirat meg nem jelenik az előlapi
kijelzőn.
A SOUND FIELD gomb többszöri
megnyomásával kiválaszthatja a kívánt
hangzásképet.
Ha a tv-készülék hangját, vagy egy
kétcsatornás műsorforrás sztereó műsorát e
rendszer 6 hangsugárzóján keresztül
szeretné, meghallgatni, válassza ki a „PRO
LOGIC”, a „PLII MOVIE” vagy a „PLII
MUSIC” hangzásképet.
A hangzásképekről bővebben a 35. oldalon
olvashat.
Megjegyzés
• Ha a [HDMI CONTROL] beállítást a [CUSTOM
SETUP] menüben [ON] állásba kapcsolja (79. oldal),
akkor a System Audio Control funkció aktiválódik és
a tv-készülékből valószínűleg nem hallható hang. A
System Audio Control funkció részleteiről bővebben,
a HDMI CONTROL útmutató részben olvashat.
33HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
Alapfunkciók
A hátoldali LINE vagy EURO AV T
OUTPUT (TO TV) aljzathoz, vagy az előlapon
lévő AUDIO IN aljzathoz csatlakoztatott tvkészülék műsorának lejátszásakor torzítás
fordulhat elő. Ez nem hibajelenség, és a
csatlakoztatott komponenstől függ.
A torzítás megelőzése érdekében módosíthatja a
külső komponenstől érkező bemenőjel
jelszintjét.
A tv-készülék vagy a
videomagnó hangjának
lejátszása az összes
hangsugárzón keresztül
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb06bas.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
Alapfunkciók
A MOVIE (film) vagy MUSIC
(zenei) hangzás
kiválasztása
Film vagy zene lejátszása közben kiválaszthatja
a megfelelő hangzást.
MOVIE/
MUSIC
Lejátszás közben nyomja meg a MOVIE/
MUSIC gombot.
Nyomja meg többször a MOVIE/MUSIC
gombot a kívánt hangzásmód előlapi kijelzőn
történő megjelenéséig. Az alapértelmezett
beállítást aláhúzás jelzi.
• AUTO: a megfelelő hangzásmód önműködő
kiválasztása a lejátszott lemeztől függően.
• MOVIE: filmek lejátszásához.
• MUSIC: zene lejátszásához.
Hasznos tanács
• Amikor a film vagy a zenei üzemmódot kiválasztja, a
„MOVIE” vagy a „MUSIC” jelzés megjelenik a
kijelzőn. Amikor sem a „MOVIE” sem a „MUSIC”
jelzés nem jelenik meg a kijelzőn, akkor az „AUTO”
mód lett kiválasztva.
Megjegyzés
• Ha fejhallgatót csatlakoztat a készülékhez nem
végezheti el ezeket a beállításokat.
34HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb07sou.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
Az eredeti hang önmûködõ
visszaadása
Hangbeállítás
x AUTO FORMAT DIRECT STANDARD
A térhangzás
bekapcsolása
Hangbeállítás
A lejátszani kívánt műsor típusának
függvényében a gyárilag beállított térhangzás
hangzásképek közül rendkívül egyszerűen
kiválaszthatja a megfelelőt. Így otthonában
élvezheti a filmszínházak erőteljes, izgalmas
légkörét.
Ebben az üzemmódban a készülék önműködően
megállapítja az audio bemenőjel típusát (Dolby
Digital, DTS vagy normál 2 csatornás sztereó),
és szükség esetén elvégzi a dekódolást. Ennél az
üzemmódnál a hang az eredeti (felvételi)
formában hallható, bármilyen hanghatás (pl.
zengés) hozzáadása nélkül.
Ha azonban a műsor nem tartalmaz mélyhang
jelet (Dolby Digital LFE stb.), a készülék egy
önállóan előállított mélyhangot továbbít a
mélysugárzóhoz.
A hang visszaadása több
hangsugárzón keresztül
SOUND
FIELD
x AUTO FORMAT DIRECT MULTI
Ennél az üzemmódnál bármilyen típusú lemez
műsorát az összes hangsugárzó bevonásával
szólaltathatja meg.
Megjegyzés
• A műsorforrástól függően előfordulhat, hogy nem az
összes hangsugárzóból hallható hang.
Nyomja meg a SOUND FIELD gombot.
A SOUND FIELD gomb többszöri
megnyomásával kiválaszthatja a kívánt
hangzásképet.
A választható hangzásképek
Hangzáskép
Kijelzés
AUTO FORMAT DIRECT
STANDARD
A.F.D. STD
AUTO FORMAT DIRECT
MULTI
A.F.D. MULTI
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC
Dolby Pro Logic II MOVIE
PLII MOVIE
Kétcsatornás mûsorforrások
(pl. CD) hangjának
megszólaltatása 5.1
csatornán keresztül
x Dolby Pro Logic
A Dolby Pro Logic rendszer a kétcsatornás
hangforrás műsorából öt kimenő csatornát állít
elő. A bemenőjel Pro Logic rendszerű
dekódolása után a műsor az első, a középső és a
hátsó hangsugárzókon keresztül szólal meg. A
hátsó csatornák hangja mono.
x Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC
Dolby Pro Logic II MUSIC
PLII MUSIC
2 CHANNEL STEREO
2CH STEREO
HEADPHONE
2 CHANNEL STEREO
HP 2CH
HEADPHONE VIRTUAL
HP VIRTUAL
A Dolby Pro Logic II rendszer a kétcsatornás
hangforrás műsorából öt teljes sávszélességű
kimenő csatornát állít elő. Ezt egy korszerű,
nagy jeltisztaságú mátrix térhangzás dekóder
végzi, mely bármilyen új hanginformáció
hozzáadása vagy hangelszíneződés okozása
nélkül kivonja és feldolgozza a térhangzás
információkat az eredeti felvételből.
folytatódik
35HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb07sou.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
Megjegyzés
• Ha a bemenőjel többcsatornás műsorforrásból
érkezik, a Dolby Pro Logic és a Dolby Pro Logic II
MOVIE/MUSIC dekóder kikapcsol, és a
többcsatornás műsorforrás jele közvetlenül kerül a
hangsugárzókra.
• Kéthangú műsorok esetén a Dolby Pro Logic és a
Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC dekóder nem
működik.
Csak a két elsõ hangsugárzó
és a mélyhangsugárzó
mûködtetése
x 2 CHANNEL STEREO
Ebben az üzemmódban a hang csak az első két
(jobb és bal) hangsugárzóból és a
mélysugárzóból hallható. A hagyományos
kétcsatornás műsorforrások hangja teljesen
elkerüli a hangfeldolgozó áramköröket. A
többcsatornás műsort kétcsatornásra keveri le a
készülék.
Így bármilyen műsorforrás műsorát lejátszhatja
csak a bal és jobb első illetve a mélyhangsugárzó
használatával.
Térhangzású hang a
fejhallgatóban
x HEADPHONE 2 CHANNEL STEREO
Ebben az üzemmódban a hang a két fejhallgató
csatornából (bal és jobb) szól. A hagyományos
kétcsatornás (sztereó) műsorforrások hangja
teljesen elkerüli a hangfeldolgozó áramköröket.
A többcsatornás műsort kétcsatornásra keveri le
a készülék.
x HEADPHONE VIRTUAL
Ebben az üzemmódban a hang a két fejhallgató
csatornából (bal és jobb) szól. Ez a mód csak
többcsatornás műsorforrásoknál használható.
A térhangzás kikapcsolása
Nyomja meg a SOUND FIELD gombot
mindaddig, míg az „A.F.D. STD” vagy a „2CH
STEREO” jelzés meg nem jelenik az előlapi
kijelzőn.
36HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
Különleges mûveletek lejátszás közben
Keresési lehetõségek
(keresés, pásztázás, lassítás,
képenkénti lejátszás)
A kép figyelése közben a kívánt részletet
többféle sebességgel keresheti a lemezen.
A kívánt jelenet megkeresése
gyorsított lejátszással elõre
vagy hátra (pásztázás)
(JPEG kivételével)
A lemez lejátszása közben nyomja meg a /
m vagy M/ gombot. A keresett részlet
megtalálása után a H gombbal kapcsolhat
vissza normál lejátszásra. Gyorskeresés közben
a /m vagy M/ gomb többszöri
megnyomásakor a lejátszás sebessége változik.
Az említett gomb többszöri megnyomásakor az
alábbi kijelzések jelennek meg. A tényleges
sebesség lemezenként különböző lehet.
Normál lejátszási irány
Lejátszás képenként
(lassítás)
(csak DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW,
DivX videó, VIDEO CD)
Szünet üzemmódban nyomja meg a /m
vagy M/ gombot. A keresett részlet
megtalálása után a H gombbal kapcsolhat
vissza normál lejátszásra. Lassítás közben a /
m vagy M/ gomb többszöri
megnyomásakor a lejátszás sebessége változik.
Két sebesség közül választhat. Az említett gomb
többszöri megnyomásakor az alábbi kijelzések
jelennek meg:
Normál lejátszási irány
2
y1
Ellentétes lejátszási irány (csak DVD VIDEO)
2
y1
Képenkénti lejátszás
(képkimerevítés)
(csak DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW,
DivX videó, VIDEO CD)
Szünet üzemmódban a
(léptetés)
gombbal a következő képkockára ugorhat.
Nyomja meg a
(léptetés) gombot, ha az
előző képkockára kíván ugrani (csak DVD
VIDEO, DVD-R, DVD-RW-nél). A H
gombbal visszakapcsolhat normál lejátszásra.
×2B t 1M t 2M t 3M
Megjegyzés
3M (csak DVD VIDEO, DVD-VR mód, DivX
videó, VIDEO CD)
×2B (csak DVD VIDEO, CD)
• VR módban felvett DVD-R/DVD-RW lemezen nem
lehet állóképet keresni.
• DATA (adat) CD-, DATA DVD-lemezek esetében ez
a funkció csak a DivX videofájlokhoz használható.
Különleges műveletek lejátszás közben
Megjegyzés
• A lejátszani kívánt DVD, DivX videó, VIDEO CDlemez típusától függően elképzelhető, hogy egyes
funkciók nem működnek.
A lejátszás sebessége minden újabb
gombnyomásra növekszik.
Ellentétes lejátszási irány
×2b t 1m t 2m t 3m
3m (csak DVD VIDEO, DVD-VR mód, DivX
videó, VIDEO CD)
×2b (csak DVD VIDEO)
37HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
Tétel, fejezet, mûsorszám,
jelenet stb. keresése
3
Nyomja meg a
gombot.
A [** (**)] helyett a [– – (**)] kijelzés
jelenik meg.
12(27)
(34)
T
1:32:55
A DVD-lemezen kereshet tétel vagy fejezet
alapján, a VIDEO CD-, CD-, DATA (adat) CD-,
DATA DVD-lemezen műsorszám, index vagy
jelenet alapján. Mivel a lemez minden tétele és
műsorszáma egyedi sorszámmal van azonosítva,
a kívánt tétel vagy műsorszám a megfelelő
sorszám beírásával is kiválasztható. Lehetőség
van az időkód alapján történő keresésre is.
1
Nyomja meg a
DISPLAY gombot.
(JPEG képfájlokat tartalmazó DATA
CD, DATA DVD lejátszásakor nyomja
meg kétszer a
DISPLAY gombot.)
Megjelenik a vezérlőmenü.
2
4
A X/x gombokkal válassza ki a kívánt
keresési módot.
A pillanatnyi lemeztől függően különböző
menüelemek jelenhetnek meg.
[TITLE], [TRACK], [SCENE]
[CHAPTER], [INDEX]
[TIME/TEXT]
Ha az időkód beírásával szeretne egy
jelenetet megkeresni, válassza ki az idő,
szöveg ([TIME/TEXT]) szerinti keresést.
Ha elrontja a beírást
A CLEAR gombbal törölje a beírt számot
és válassza ki a megfelelő számjegyet.
5
Nyomja meg a
gombot.
A készülék a kiválasztott számmal indítja a
lejátszást.
Jelenet keresése az idõkód
segítségével (csak DVD VIDEO
lemez és DVD-VR mód esetén)
1 A 2. lépésben válassza ki a
[TIME/
TEXT] keresési módot.
A [T **:**:**] (a jelenlegi tétel lejátszási
ideje) lesz kiválasztva.
gombot.
A [T **:**:**] helyett a [T – –:– –:– –]
kijelzés jelenik meg.
[ALBUM]
[FILE]
Példa: ha a
[CHAPTER] (fejezet)
keresési módot választja
A [** (**)] kijelzés jelenik meg (a **
számokat jelöl).
A zárójelben lévő szám a tételek, fejezetek,
műsorszámok, indexek, jelenetek, albumok
vagy fájlok összes számát jelenti.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
A X/x gombbal vagy a számgombokkal
válassza ki a keresett tétel, fejezet,
műsorszám, index, jelenet stb. számát.
2 Nyomja meg a
[TRACK]
DVD VIDEO
DVD VIDEO
3 A számgombokkal írja be a megfelelő
időkódot, majd nyomja meg a
gombot.
Ha például a lemez 2 óra 10 perc 20
másodpercnyi műsora utáni részletet keres,
írja be a [2:10:20] időkódot.
Hasznos tanács
• A vezérlőmenü kikapcsolt állapotában a kívánt
fejezetet (DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW),
műsorszámot (VIDEO CD, CD) vagy fájlt (DATA
CD, DATA DVD (DivX videó)) a megfelelő
számgombok és a
gomb megnyomásával is
kiválaszthatja.
Megjegyzés
Kiválasztott sor
• DVD+RW lemezen nem lehet az időkód beírásával
keresni.
38HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
Jelenetek keresése
(Navigációs képernyő)
A lejátszás folytatása a
megszakítási ponttól
(Folytatólagos lejátszás)
A képernyő 9 részre (index képernyőkre) történő
felosztásával gyorsan és egyszerűen
megkeresheti a kívánt jelenetet.
1
Lejátszás közben nyomja meg a
PICTURE NAVI gombot.
Az alábbi képernyő jelenik meg.
ENTER
1
2
A PICTURE NAVI gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a kívánt
funkciót.
• [TITLE VIEWER] (csak DVD VIDEO)
• [CHAPTER VIEWER] (csak DVD
VIDEO)
• [TRACK VIEWER] (csak VIDEO CD/
Super VCD)
3
Nyomja meg a
gombot.
A tételek, fejezetek vagy műsorszámok első
jelenete a következő elrendezésű
képernyőn jelenik meg.
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A C/X/x/c gombokkal válassza ki a
kívánt fejezetet, tételt vagy műsorszámot és nyomja meg a
gombot.
A készülék a kiválasztott jelenettől indítja a
lejátszást.
Visszakapcsolás normál
lejátszásra kiválasztás közben
Nyomja meg a O RETURN gombot.
Lejátszás közben nyomja meg a x
gombot a lejátszás leállításához.
A készülék kijelzőjén megjelenik a
„RESUME” jelzés.
Ha a „RESUME” jelzés nem világít, a
folytatólagos lejátszási funkció nem
használható.
2
Nyomja meg a H gombot.
A készülék onnan folytatja a lejátszást, ahol
az 1. lépésben leállította.
Megjegyzés
• A leállítás helyétől függően előfordulhat, hogy a
készülék nem pontosan a megszakítási ponttól
folytatja a lejátszást.
• A leállítási pont helye törlődik a memóriából, ha:
– kiveszi a lemezt.
– a rendszer készenléti üzemmódba kapcsol (csak
DATA CD, DATA DVD esetén).
– megváltoztatja vagy törli a beállításokat az
alapbeállítási menüben.
– megváltoztatja a szülői felügyelet szintjét.
– a FUNCTION gombbal egy másik üzemmódba
kapcsol.
– kihúzza a hálózati csatlakozóvezetéket.
• DVD-R és DVD-RW lemezek (VR formátum),
illetve VIDEO CD-, CD-, DATA (adat) CD- és
DATA DVD-lemezek esetében a készülék megőrzi a
lemez lejátszásának megszakítási helyét.
• A folytatólagos lejátszás nem működik véletlen és
programozott sorrendű lejátszási üzemmódban.
• Lehetnek olyan lemezek, melyeknél ez a funkció nem
használható.
Különleges műveletek lejátszás közben
CHAPTER VIEWER
Ha megállítja a lejátszást, a készülék megjegyzi
a x gomb megnyomásának helyét, és a
„RESUME” jelzés megjelenik a kijelzőn. Amíg
nem veszi ki a lemezt, a folytatólagos lejátszási
funkció működik, még akkor is ha a készüléket
kikapcsolja a "/1 gombbal.
Megjegyzés
• A lejátszott lemeztől függően előfordulhat, hogy
egyes elemek nem választhatók ki.
folytatódik
39HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
Hasznos tanács
• Ha a lejátszást a lemez elején kívánja kezdeni,
nyomja meg kétszer a x gombot, majd nyomja meg
a H gombot.
Korábban lejátszott lemez
folytatása (többlemezes
lejátszás folytatása)
(csak DVD VIDEO, VIDEO CD)
Ha megállítja a lejátszást, a készülék legfeljebb
40 lemez esetén megjegyzi az állj gomb
megnyomásának helyét és, ha legközelebb
behelyezi a lemezt, folytatja a lejátszást. Ha a
41. lemeznél tárolja a megszakítási pontot az
első lemez megszakítási pontja törlődik a
memóriából.
A funkció bekapcsolásához válassza ki a
[CUSTOM SETUP] menü [MULTI-DISC
RESUME] funkciójának [ON] beállítását. A
részleteket lásd a „[MULTI-DISC RESUME]
(csak DVD VIDEO, VIDEO CD)” című
fejezetben a 79. oldalon.
Lejátszási program
létrehozása
(Programozott lejátszás)
A lemez műsorszámainak meghatározhatja a
lejátszási sorrendjét, így a lemez tartalmát
tetszés szerinti sorrendben játszhatja le. A
program legfeljebb 99 műsorszámot
tartalmazhat.
1
Nyomja meg a
DISPLAY gombot.
Megjelenik a vezérlőmenü.
2
A X/x gombbal válassza ki a
[PROGRAM] menüt, majd
nyomja meg a
gombot.
A [PROGRAM] menü tartalma megjelenik.
T
6 (14)
2:50
Hasznos tanács
PLAY
CD
OFF
OFF
SET
ON
• Ha a lejátszást a lemez elején kívánja kezdeni,
nyomja meg kétszer a x gombot, majd nyomja meg
a H gombot.
Megjegyzés
• Ha a [CUSTOM SETUP] menü [MULTI-DISC
RESUME] funkciójának [OFF] beállítását
kiválasztotta (67. oldal), a leállítási pont helye
törlődik a memóriából, amikor a FUNCTION
gombbal átkapcsol egy másik üzemmódba.
3
A X/x gombbal válassza ki a [SET t]
funkciót és nyomja meg a
gombot.
VIDEO CD- vagy CD-lemez lejátszásakor a
[TRACK] jelző világít.
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK – –
3. TRACK – –
4. TRACK – –
5. TRACK – –
6. TRACK – –
7. TRACK – –
A lemezen lévő
műsorszámok
0:00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
A beprogramozott műsorszámok lejátszási ideje
40HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
4
Nyomja meg a c gombot.
A kurzor a műsorszám sorszámainak
oszlopába ([T]) ugrik (ebben az esetben a
[01] sorba).
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK – –
2. TRACK – –
3. TRACK – –
4. TRACK – –
5. TRACK – –
6. TRACK – –
7. TRACK – –
––
01
02
03
04
05
06
Válassza ki a kívánt műsorszámot.
Válassza ki például a [02] műsorszámot.
A X/x gombbal válassza ki a [02]-t a [T]
oszlopban, majd nyomja meg a
gombot.
A kiválasztott műsorszám
1 Hajtsa végre a „Lejátszási program
létrehozása” című fejezet 1–3. lépéseit.
2 Válassza ki a módosítani vagy törölni kívánt
műsorszámot a X/x gombbal.
Ha a műsorszámot törölni szeretné a
programból, nyomja meg a CLEAR gombot.
3 Folytassa az új program kialakítását az 5.
lépéssel.
A program törléséhez válassza a [– –]
kijelzést a [T] oszlopban és nyomja meg a
gombot.
A program összes
mûsorszámának törlése
1 Hajtsa végre a „Lejátszási program
létrehozása” című fejezet 1–3. lépéseit.
0:15:30
T
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
2 Nyomja meg a X gombot és válassza ki az
[ALL CLEAR] funkciót.
3 Nyomja meg a
gombot.
A beprogramozott műsorszámok lejátszási ideje
6
Ha több műsorszámot is szeretne
beprogramozni, ismételje meg a 4–5.
lépéseket.
Különleges műveletek lejátszás közben
5
0:00:00
T
A program módosítása vagy
törlése
A beprogramozott műsorszámok
sorrendben megjelennek a képernyőn.
7
A program lejátszását a H gombbal
indíthatja el.
A program lejátszása megkezdődik.
Lejátszás után a H gomb megnyomásával
ismét lejátszhatja a programot.
Visszakapcsolás normál
lejátszásra
Nyomja meg a CLEAR gombot, vagy a 3.
lépésben válassza ki az [OFF] beállítást. Ha a
programot szeretné újból lejátszani, a 3.
lépésben válassza ki az [ON] beállítást és
nyomja meg a
gombot.
A vezérlõmenü kikapcsolása
Nyomja meg többször a
vezérlőmenü eltűnéséig.
DISPLAY gombot a
41HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
Lejátszás véletlen
sorrendben
(Véletlen sorrendű lejátszás)
A készülék „megkeveri” és véletlen sorrendben
játssza le a lemez műsorszámait. A lejátszási
sorrend minden esetben eltér az előző
sorrendtől.
Megjegyzés
• MP3-lejátszás esetén a műsorszámok ismétlődhetnek.
1
Lejátszás közben nyomja meg a
DISPLAY gombot.
Megjelenik a vezérlőmenü.
2
Megjegyzés
• A már lejátszott műsorszámok újra kiválasztásra
kerülhetnek.
4
Nyomja meg a
gombot.
A véletlen sorrendű lejátszás megkezdődik.
Visszakapcsolás normál
lejátszásra
A 3. lépésben nyomja meg a CLEAR gombot
vagy válassza ki az [OFF] beállítást.
A vezérlõmenü kikapcsolása
Nyomja meg többször a
vezérlőmenü eltűnéséig.
DISPLAY gombot a
Megjegyzés
• PBC funkcióval ellátott VIDEO CD- és Super VCDlemezeknél ez a funkció nem használható.
A X/x gombbal válassza ki a
meg a
[SHUFFLE] ikont, majd nyomja
gombot.
Megjelenik a [SHUFFLE] menü tartalma.
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
OFF
OFF
TRACK
3
A X/x gombbal válassza ki a
„megkeverni” kívánt elemeket.
x VIDEO CD- vagy CD-lemez
lejátszásakor
• [TRACK]: a lemez műsorszámainak
véletlen lejátszása.
x Ha a programozott lejátszás aktív
• [ON]: a készülék „megkeveri” a lemez
beprogramozott műsorszámait.
x DATA CD (DivX kivételével) vagy
DATA DVD (DivX kivételével)
lejátszásakor
• [ON (MP3)]: a lemez pillanatnyi
albumában lévő MP3 műsorszámok
véletlen lejátszása. Ha nincs album
kiválasztva, az első album műsorszámai
kerülnek lejátszásra.
42HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
x DATA CD- vagy DATA DVD-lemez
lejátszásakor
Ismétlételt lejátszás
• [OFF]: az ismételt lejátszás kikapcsolva.
• [DISC]: a lemez összes albumának
ismételt lejátszása.
• [ALBUM]: a pillanatnyi album ismételt
lejátszása.
• [TRACK] (csak MP3 audio műsorszám
esetén): a pillanatnyi műsorszám
ismétlése.
• [FILE] (csak DivX videofájlok): a
pillanatnyi fájl megismétlése.
(Ismétlés)
Ismételten lejátszhatja a lemez összes tételét,
műsorszámát vagy albumát, illetve egyetlen
tételt, fejezetet, műsorszámot vagy albumot.
Az ismétlési funkciót a véletlen sorrendű vagy
programozott lejátszással is kombinálhatja.
Lejátszás közben nyomja meg a
DISPLAY gombot.
Megjelenik a vezérlőmenü.
2
A X/x gombokkal válassza ki a
[REPEAT] ikont, majd nyomja
meg a
gombot.
A [REPEAT] menü tartalma megjelenik.
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
4
Nyomja meg a
gombot.
A kiválasztás megtörtént.
Visszakapcsolás normál
lejátszásra
A 3. lépésben nyomja meg a CLEAR gombot
vagy válassza ki az [OFF] beállítást.
A vezérlõmenü kikapcsolása
Nyomja meg többször a
vezérlőmenü eltűnéséig.
DISPLAY gombot a
Megjegyzés
OFF
OFF
DISC
TRACK
3
A X/x gombokkal válassza ki az
ismételni kívánt elemeket.
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.
x DVD VIDEO vagy DVD-VR lemez
lejátszásakor
• PBC funkcióval ellátott VIDEO CD- és Super VCDlemezeknél ez a funkció nem használható.
• Ha olyan DATA CD-, DATA DVD-lemezt játszik le,
mely MP3 audio műsorszámokat és JPEG képfájlokat
egyaránt tartalmaz, de azok lejátszási ideje nem
azonos, a hang és a kép lejátszása nem lesz
szinkronban.
• Ha a „MODE (MP3, JPEG)” menüpontban az
„IMAGE (JPEG)” beállítást választotta ki (55. oldal),
a „TRACK” ismétlési mód nem választható ki.
Különleges műveletek lejátszás közben
1
• [OFF]: az ismételt lejátszás kikapcsolva.
• [DISC]: az összes tétel ismételt lejátszása.
• [TITLE]: a lemez pillanatnyi tételének
ismétlése.
• [CHAPTER]: a pillanatnyi fejezet
ismétlése.
x VIDEO CD- vagy CD-lemez
lejátszásakor
• [OFF]: az ismételt lejátszás kikapcsolva.
• [DISC]: a lemez összes műsorszámának
ismételt lejátszása.
• [TRACK]: a pillanatnyi műsorszám
ismétlése.
43HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
A DVD-menük használata
A DVD-lemezeken lévő filmet vagy zenei
anyagot általában több egységre bontják. Ezeket
az egységeket tételnek (title) nevezik. Ha olyan
DVD-t játszik le, amelyik több tételt tartalmaz,
a TOP MENU gomb használatával tud
választani közülük.
Ha olyan DVD-t játszik le, amelyik lehetővé
teszi a szinkronfelirat és a szinkronhang
kiválasztását, akkor használja a DVD MENU
gombot.
1
Nyomja meg a DVD TOP MENU vagy a
DVD MENU gombot.
A lemezmenü megjelenik a tv-képernyőn.
A menü tartalma lemezenként eltérő lehet.
2
3
A C/X/x/c gombokkal vagy a
számgombokkal válassza ki a
lejátszani vagy változtatni kívánt tételt.
Nyomja meg a
A mûsor hangjának
kiválasztása
Ha a DVD VIDEO vagy a DATA CD, DATA
DVD (DivX videofájlok) lemezen többféle
hangformátum is található (PCM, Dolby Digital,
MPEG audio vagy DTS), lejátszás közben
kiválaszthatja a kívánt hangformátumot. Ha
többnyelvű DVD VIDEO lemezt játszik le,
kiválaszthatja a kívánt nyelvet.
VIDEO CD-, CD-, DATA CD- vagy DATA
DVD-lemez lejátszásakor, kiválaszthatja a jobb
vagy a bal hangcsatornát és a kiválasztott
csatorna műsorát lejátszhatja a bal és jobb
hangsugárzón keresztül.
1
Lejátszás közben nyomja meg az
AUDIO gombot.
Az alábbi képernyő jelenik meg.
gombot.
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3/2.1
2
Az AUDIO gomb ismételt
megnyomásával válassza ki a kívánt
audiojelet.
x DVD VIDEO lejátszása közben
A kiválasztható nyelvek a DVD VIDEO
lemeztől függően változnak.
Ha egy 4 számjegyű kód jelenik meg, a
nyelv kiválasztása a megfelelő kód
beírásával történik. A választható kódokat
lásd a „Választható nyelvek listája”
szakaszban a 95. oldalon. Ha egy nyelv
többször szerepel, a műsort az adott
nyelven többféle hangformátummal vették
fel a DVD VIDEO lemezre.
x DVD-VR lejátszása közben
A lemezre felvett hangsávtípusok
megjelennek. Az alapértelmezett beállítást
aláhúzás jelzi.
Példa:
• [1: MAIN] (fő hangsáv)
44HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
•
•
•
•
•
[1: SUB] (mellék hangsáv)
[1: MAIN+SUB] (fő- és mellék hangsáv)
[2: MAIN]
[2: SUB]
[2: MAIN+SUB]
Megjegyzés
• A [2: MAIN], [2: SUB] és a [2: MAIN+SUB]
nem jelenik meg, ha a lemezre csak egyféle
hangformátumot rögzítettek.
x VIDEO CD, CD, DATA CD (MP3
audio) vagy DATA DVD (MP3 audio)
lejátszása közben
x DATA CD (DivX videó) vagy DATA
DVD (DivX videó) lemez lejátszása
közben
(csak DVD, DivX videó esetén)
Ha lejátszás közben többször megnyomja az
AUDIO gombot, az audiojel (PCM, Dolby
Digital, DTS stb.) formátuma az alábbiak szerint
ellenőrizhető.
x DVD-lemez lejátszásakor
Példa:
5.1 csatornás Dolby Digital
LFE (mélyhang hatás)
Hátsó (bal, jobb)
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Első (bal, jobb)
+ Középső
L
C
LS
A DATA CD- vagy DATA DVD-lemez
hangformátuma a lemezen lévő DivX
videofájltól függ. A formátum a kijelzőn
ellenőrizhető.
R
LFE
RS
A pillanatnyi
hangformátum
x Super VCD lejátszása közben
Példa:
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.
• [1:STEREO]: az 1-es hangsáv sztereó
műsora
• [1:1/L]: a bal csatorna hangja (mono) az
1-es hangsávon
• [1:2/R]: a jobb csatorna hangja (mono) az
1-es hangsávon
• [2:STEREO]: a 2-es hangsáv sztereó
műsora
• [2:1/L]: a bal csatorna hangja (mono) a 2es hangsávon
• [2:2/R]: a jobb csatorna hangja (mono) a
2-es hangsávon
3 csatornás Dolby Digital
Első (bal, jobb)
Hátsó (mono)
Különleges műveletek lejátszás közben
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.
• [STEREO]: normál sztereó hang
• [1/L]: a bal csatorna hangja (mono)
• [2/R]: a jobb csatorna hangja (mono)
Az audio jelformátum
ellenõrzése
2:SPANISH DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
R
S
A pillanatnyi
hangformátum
x DATA CD (DivX videó) vagy DATA DVD
(DivX videó) lejátszása közben
Megjegyzés
• Ha olyan Super VCD-lemezt játszik le, melynél a 2es hangsáv nem tartalmaz műsort, a készülék néma
marad, ha a [2:STEREO], [2:1/L] vagy [2:2/R]
beállítást választja ki.
Példa:
MP3 audio
1: MP3 128k
Bitsűrűség
folytatódik
45HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
Az audiojelekrõl
A lemezre felvett audiojelek az alábbi hangkomponenseket (csatornákat) tartalmazhatják.
Mindegyik csatorna külön hangsugárzóból szól.
• Első (bal)
• Első (jobb)
• Középső
• Hátsó (bal)
• Hátsó (jobb)
• Hátsó (mono): a Dolby Surround processzorral
feldolgozott jel, vagy a Dolby Digital jel hátsó
komponense.
• LFE (mélyhang hatás) jel
Az [ORIGINAL] vagy a [PLAY
LIST] funkció kiválasztása
DVD-R/DVD-RW lemezen
Bizonyos típusú DVD-R/DVD-RW lemezeknél
VR (videó felvételi) formátumban kétféle
tételtípus közül lehet választani a lejátszás
elindítása előtt: az eredetileg felvett tételek
([ORIGINAL]) illetve a szerkesztés céljából a
lemezre felvett tételek ([PLAY LIST]).
Kiválaszthatja a lejátszani kívánt tételek típusát.
1
Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY gombot.
Megjelenik a vezérlőmenü.
2
A X/x gombokkal válassza ki az
[ORIGINAL/PLAY LIST] ikont,
majd nyomja meg a
gombot.
Megjelenik az [ORIGINAL/PLAY LIST]
választómenü.
1 (44)
3 ( 28)
T
1:30:50
DVD-VR
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
3
A X/x gombokkal válasszon a
beállítások közül.
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.
• [PLAY LIST]: az [ORIGINAL]
tételekből szerkesztés céljára létrehozott
tételek lejátszása.
• [ORIGINAL]: az eredeti tételek
lejátszása.
4
Nyomja meg a
gombot.
46HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
A lemez információinak
ellenõrzése
A lejátszásból eltelt vagy
hátralévõ idõ ellenõrzése az
elõlapi kijelzõn
Nyomja meg a DISPLAY gombot.
Ha lejátszás közben többször megnyomja a
DISPLAY gombot, a kijelzett információk
sorrendje a következő: 1 t 2 t ...
t 1 t ...
Egyes kijelzések néhány másodperc után
eltűnnek.
DVD-VIDEO vagy DVD-R/DVD-RW
lemez lejátszása közben
1 A pillanatnyi tétel lejátszási ideje és száma
2 A pillanatnyi tételből hátralévő idő
3 A pillanatnyi fejezet lejátszási ideje és száma
4 A pillanatnyi fejezetből hátralévő idő
5 Lemez címe
6 Tétel és fejezet
* Csak VIDEO CD.
DATA CD (MP3 audio) vagy DATA
DVD (MP3 audio) lemez
lejátszása közben
1 A pillanatnyi műsorszám száma és lejátszási
ideje
2 Műsorszám, fájl neve
Hasznos tanács
• Ha PBC funkcióval ellátott VIDEO CD-lemezt
játszik le, a lejátszási idő jelenik meg.
Megjegyzés
• A rendszer csak az első szintű DVD-, CD-text
információkat (pl. a lemez neve vagy előadója) képes
megjeleníteni.
• Ha az MP3 műsorszám címe nem jeleníthető meg, a
„*” jelenik meg a kijelzőn.
• A szöveg típusától függően előfordulhat, hogy a
lemezcím vagy a műsorszámnév nem jelenik meg.
• Az MP3 audio műsorszám és DivX videofájl
lejátszási idők kijelzése esetenként pontatlan lehet.
A lejátszási idõ és a hátralévõ
idõ ellenõrzése
Az alábbi művelettel ellenőrizheti a pillanatnyi
tétel, fejezet vagy műsorszám lejátszási idejét, a
lejátszásból hátralévő időt, továbbá a lemezből
eltelt vagy hátralévő műsoridőt. Hasonló módon
ellenőrizheti a DVD-text információkat vagy
MP3 esetén a map-, fájlnevet is.
1
VIDEO CD- (PBC funkciók nélkül)
vagy CD-lemez lejátszása közben
1 A pillanatnyi műsorszámból eltelt idő
2 A pillanatnyi műsorszámból hátralévő idő
3 A lemez lejátszási ideje
4 A lemezből hátralévő idő
5 Lemez címe
Lejátszás közben nyomja meg a
DISPLAY gombot.
Az alábbi képernyő jelenik meg.
DATA CD (DivX videó) vagy DATA
DVD (DivX videó) lejátszásakor
1 A pillanatnyi fájl lejátszási ideje
2 A pillanatnyi fájl neve
3 A pillanatnyi album és fájl száma
Különleges műveletek lejátszás közben
Az előlap kijelzőjén megjelenő kijelzések
segítségével ellenőrizhetők a lemezre vonatkozó
információk, pl. a hátralévő lejátszási idő vagy a
tételek száma a DVD-lemezen, illetve a
műsorszámok száma a VIDEO CD, CD vagy
MP3 lemezen, továbbá a DivX videofájl* neve
(98. oldal).
6 Műsorszám és index*
T 1:01:57
Idő információk
2
A DISPLAY gomb többszöri
megnyomásával válassza ki az idő
információkat.
A kijelzés módja és a kiválasztható időfajta
az éppen lejátszott lemeztől függ.
folytatódik
47HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
x DVD-VIDEO vagy DVD-RW lemez
lejátszása közben
• T **:**:**
A pillanatnyi tételből eltelt idő
• T–**:**:**
A pillanatnyi tételből hátralévő idő
• C **:**:**
A pillanatnyi fejezetből eltelt idő
• C–**:**:**
A pillanatnyi fejezetből hátralévő idő
x VIDEO CD-lemez lejátszása közben
(PBC funkciókkal)
•
A lemez lejátszási
információinak ellenõrzése
A DVD-, CD-text ellenõrzése
A 2. lépésben nyomja meg többször a DISPLAY
gombot a DVD-, CD-lemezre felvett szöveges
információk megjelenítéséhez.
A DVD-, CD-text csak akkor jelenik meg, ha
van ilyen szöveg a lemezen. Ez a szöveg nem
módosítható. Ha a lemez nem tartalmaz
szöveget, a „NO TEXT” felirat jelenik meg.
**:**
A pillanatnyi jelenetből eltelt idő
x VIDEO CD (PBC funkciók nélkül)
vagy CD-lemez lejátszása közben
• T **:**
A pillanatnyi műsorszámból eltelt idő
• T–**:**
A pillanatnyi műsorszámból hátralévő
idő
• D **:**
A pillanatnyi lemezből eltelt idő
• D–**:**
A pillanatnyi lemezből hátralévő idő
x DATA CD (MP3 audio) vagy DATA
DVD (MP3 audio) lemez lejátszása
közben
BRAHMS SYMPHONY
A szöveges információk
ellenõrzése DATA CD, DATA DVD
(MP3 audio vagy DivX videó)
lemezen
A DATA CD-, DATA DVD-lemezre felvett
MP3 audio műsorszámok vagy DivX
videofájlok lejátszása közben nyomja meg a
DISPLAY gombot, ha a tv-képernyőn szeretné
ellenőrizni az album, műsorszám, fájl címét
vagy a bitsűrűséget (az audio műsorszám
másodpercenkénti adatsűrűsége).
• T **:**
A pillanatnyi műsorszámból eltelt idő
x DATA CD (DivX videó) vagy DATA
DVD (DivX videó) lemez lejátszása
közben
•
Bitsűrűség*
T 17:30
128k
**:**:**
A pillanatnyi fájl lejátszási ideje
Megjegyzés
• Elképzelhető, hogy egyes nyelvek esetén nem
minden karakter, jelzés jelenik meg.
• A lejátszott lemez típusától függően a rendszer csak
korlátozott számú karakter megjelenítésére képes. A
lejátszott lemez függvényében előfordulhat, hogy a
készülék nem jeleníti meg az összes karaktert.
JAZZ
RIVER SIDE
Album címe
Műsorszám, fájl címe
* Akkor jelenik meg, ha:
– DATA CD-, DATA DVD-lemezre felvett MP3
audio műsorszámot játszik le.
– DATA CD-, DATA DVD-lemezre felvett olyan
DivX videofájlt játszik le, mely MP3 formátumú
hangot tartalmaz.
48HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
A dátum ellenõrzése
(csak JPEG esetén)
Ha a JPEG képfájl Exif* mezőt is tartalmaz, a
képfájl lejátszása közben ellenőrizheti a felvételi
dátumot.
Lejátszás közben nyomja meg kétszer a
DISPLAY gombot.
Megjelenik a vezérlőmenü.
1(8)
1(20)
31/ 01/ 2007
DATA CD JPEG
Ha olyan DVD VIDEO lemezt játszik le,
amelynek egyes jeleneteit több nézőszögből
(kameraállásból) vették fel, lejátszás közben
megváltoztathatja a kameraállást.
Lejátszás közben nyomja meg az ANGLE
gombot.
Az ANGLE gomb minden megnyomásakor egy
másik kameraállás jelenik meg.
Megjegyzés
* Az „Exchangable Image File Format”
(csereszabatos képfájl formátum) a digitális
fényképformátum egyik szabványa melyet a Japan
Electronics & Information Technology Industries
Association (JEITA) definiált.
• A lejátszott DVD VIDEO lemeztől függően
előfordulhat, hogy a több kameraállásból felvett
jelenet lejátszásakor nem választható ki a kívánt
kameraállás.
Hasznos tanács
• A dátum kijelzése [DD/MM/YYYY].
DD: nap
MM: hónap
YYYY: év
Különleges műveletek lejátszás közben
Dátum
A kameraállás
megváltoztatása
49HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
A szinkronfelirat
megjelenítése
A kép és a hang közötti
késés beállítása
(A/V SYNC)
A szinkronfeliratozással ellátott lemezek
lejátszása közben a szinkronfeliratot bármikor
be- vagy kikapcsolhatja. Ha többnyelvű
szinkronfeliratozással ellátott lemezt játszik le,
lejátszás közben bármikor kiválaszthatja a
kívánt nyelvű szinkronfeliratot, illetve ki- vagy
bekapcsolhatja azt.
Lejátszás közben nyomja meg a SUBTITLE
gombot.
Ha a kép késik a hanghoz képest, ezzel a
funkcióval szinkronba hozhatja a képet és a
hangot.
1
Nyomja meg a
DISPLAY gombot.
Megjelenik a vezérlőmenü.
2
A X/x gombokkal válassza ki az
[A/V SYNC] ikont, majd nyomja
A SUBTITLE gomb minden megnyomásakor
egy másik nyelven jelenik meg a szinkronfelirat.
meg a
gombot.
Megjelennek az [A/V SYNC] beállításai.
Megjegyzés
• A lejátszott DVD VIDEO lemeztől függően
előfordulhat, hogy a többnyelvű
szinkronfeliratozással ellátott DVD-lemezen nem
választható ki a szinkronfelirat. Esetenként a
szinkronfeliratot nem lehet kikapcsolni.
• DivX videofájlok esetében csak akkor módosítható a
szinkronfelirat nyelve, ha a videofájl kiterjesztése
„.AVI” vagy „.DIVX”, és a szinkronfelirat
információk ugyanazon fájlon belül találhatók.
1(12)
1(28)
T
0:00:02
DVD VIDEO
OFF
OFF
ON
3
A X/x gombokkal válassza ki a
megfelelő beállítást.
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.
• [OFF]: nincs korrekció.
• [ON]: kép és a hang közötti késés
beállítása.
4
Nyomja meg a
gombot.
Megjegyzés
• A bemenőjel formátumától függően elképzelhető,
hogy a fenti funkció hatása nem érvényesül.
50HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
Néhány szó az MP3 audio
zeneszámokról és a JPEG
képfájlokról
Mi is az az MP3, JPEG?
A készülékkel lejátszható
MP3 audio vagy JPEG
képfájlok
Az alábbi műsorszámok és fájlok lejátszása
lehetséges:
• „.MP3” kiterjesztéssel rendelkező MP3 audio
műsorszámok, illetve „.JPEG”/„.JPG”
kiterjesztéssel rendelkező JPEG fájlok
• a DCF* fájlformátumnak megfelelő fájlok
* „Design rule for Camera File system”: a Japán
Elektronikai és Információtechnológiai Szövetség
(JEITA) által előírt, a digitális fényképezőgépekre
vonatkozó képszabvány elnevezése.
A készülékkel lejátszható
lemezek
• A készülék minden olyan fájlt lejátszik,
melynek „.MP3”, „.JPG” vagy „.JPEG” a
kiterjesztése, még akkor is, ha az nem MP3
vagy JPEG formátumú. Ilyen esetben azonban
olyan hangos zaj keletkezhet, amely a
hangsugárzókat károsíthatja.
• Ezzel a rendszerrel nem lehet az MP3PRO
formátumú fájlokat lejátszani.
Megjegyzés
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) vagy JPEG
formátumú DATA CD (CD-ROM, CD-R, CDRW) vagy DATA DVD (DVD-R, DVD-RW,
DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM) lemezeket
játszhat le. A készülék csak akkor ismeri fel a
műsorszámokat (vagy fájlokat), ha a DATA
CD-lemezt az ISO 9660 1-es, 2-es szint szerinti
vagy Joliet, illetve a DATA DVD-lemezt UDF
(Universal Disk Format) formátumban vették
fel. Lejátszhat többmenetes lemezeket is.
A felvételi formátum részleteit lásd a CD-R/CDRW vagy a DVD-R/DVD-RW felvevő
készülék, vagy a (külön megvásárolható)
felvevő szoftver kezelési útmutatójában.
Különleges műveletek lejátszás közben
Az MP3 egy olyan szabványos hangtömörítési
technológia, mely megfelel az ISO/MPEG
előírásoknak. A JPEG a képek tömörítésére
szolgáló eljárás neve.
Többmenetes lemezek
Ha az első menetben MP3 audio vagy JPEG
képfájlok találhatók, a későbbi menetekben lévő
MP3 audio műsorszámokat vagy JPEG képeket
is lejátssza a készülék. Ha az első menetben
zenei vagy VIDEO CD formátumban felvett
hangfájlok és képfájlok találhatók, csak az első
menet játszható le.
Megjegyzés
• Lehetnek olyan Packet Write formátumú DATA CD-,
DATA DVD-lemezek, melyeket ezzel a készülékkel
nem lehet lejátszani.
folytatódik
51HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
Az MP3 audio mûsorszámok
és JPEG képfájlok lejátszási
sorrendje
A DATA CD- vagy DATA DVD-lemezre
felvett MP3 műsorszámok és JPEG képfájlok
lejátszási sorrendje a következő:
x A lemez könyvtárszerkezete
1. szint
Album
2. szint
3. szint
4. szint
Hasznos tanács
• Ha műsorszámok (vagy fájlok) neve elé sorszámokat
ír (pl. 01, 02, 03 stb.) a lemez műsorszámainak
felírásakor a készülék a számok sorrendjében játssza
le a műsorszámokat vagy a fájlokat.
• A bonyolult könyvtárszerkezetű lemezek
lejátszásának megkezdése hosszabb időt vesz
igénybe.
Megjegyzés
5. szint
• A DATA (adat) CD-t vagy DATA DVD-t létrehozó
szoftver függvényében, illetve ha az egyes albumok
több mint 200 albumot és 300 fájlt tartalmaznak
előfordulhat, hogy a lejátszási sorrend eltér a fentebb
leírttól.
• A rendszer legfeljebb 200 albumot képes felismerni,
ezért az azt követő albumok műsorszámait nem
játssza le.
• A lejátszás előkészítése hosszabb időt vehet igénybe,
amikor a készülék a következő vagy egy másik
albumra ugrik.
• Lehetnek olyan JPEG fájlok, melyeket ez a készülék
nem tud lejátszani.
Műsorszám (MP3 audio)
vagy fájl (JPEG képfájl)
Ha behelyez egy DATA (adat) CD-t vagy
DATA DVD-t és megnyomja a H gombot, a
sorszámozott műsorszámokat (vagy fájlokat) a
készülék lejátssza 1-től 7-ig. A pillanatnyi
albumban lévő almappák, műsorszámok (vagy
fájlok) elsőbbséget élveznek a
könyvtárszerkezet többi albumával szemben.
(Példa: a D album a C album almappája, ezért
a 4-es műsorszám az 5-ös előtt lesz lejátszva.)
Ha megnyomja a DVD MENU gombot, az
albumok listája jelenik meg (44. oldal), és az
albumok az alábbi sorrendbe rendeződnek
A t B t C t D t F t G.
A műsorszámot (vagy fájlt) nem tartalmazó
albumok (pl. E) nem jelennek meg a listában.
52HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
MP3 audio mûsorszámokat és JPEG képeket tartalmazó DATA CD vagy
DATA DVD lejátszása
A kiválasztott műsorszám lejátszása
megkezdődik. A műsorszámlistát a DVD
MENU gombbal kikapcsolhatja. A DVD
MENU gomb ismételt megnyomása után
újból az albumlista látható.
A lejátszás leállítása
Nyomja meg a x gombot.
A következõ vagy az elõzõ MP3
audio mûsorszám lejátszása
MP3 audio mûsorszám vagy
album kiválasztása
Helyezze be a DATA CD- vagy DATA
DVD-lemezt.
Megjelenik a DATA CD- vagy DATA
DVD-lemezre felvett albumok listája. Az
éppen lejátszott album neve kiemelve
jelenik meg.
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
A X/x gombbal válasszon egy albumot.
x Ha egy albumot választott ki
A kiválasztott album lejátszásához nyomja
meg a H gombot.
x Ha egy műsorszámot választott ki
Nyomja meg a
gombot.
Megjelenik az albumban lévő
műsorszámok listája.
MY FAVOURITE SONG
1(256)
WALTZ FOR DEBBY
MY ROMANCE
MILES TONES
MY FUNNY VALENTINE
AUTUMN LEAVES
ALL BLUES
S O M E D A Y M Y P R I N C E W ...
Visszakapcsolás az elõzõ
kijelzésre
Nyomja meg a O RETURN gombot.
A kijelzõ kikapcsolása
Nyomja meg a DVD MENU gombot.
JPEG képfájl vagy album
kiválasztása
1
Helyezze be a DATA CD- vagy DATA
DVD-lemezt.
Különleges műveletek lejátszás közben
1
Nyomja meg a ./> gombot. A pillanatnyi
album utolsó műsorszámának elérésekor a >
gombbal a következő album első műsorszámára
ugorhat, azonban az album első műsorszámának
elérésekor a . gombbal nem lehet az előző
albumra ugrani. Ha az előző albumra szeretne
visszalépni, válassza ki azt az albumlistából.
Megjelenik a DATA CD- vagy DATA
DVD-lemezre felvett albumok listája. Az
éppen lejátszott album neve kiemelve
jelenik meg.
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
Válasszon műsorszámot a X/x gombbal és
nyomja meg a
gombot.
folytatódik
53HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
2
A X/x gombbal válasszon egy albumot.
A JPEG kép elforgatása
x Ha egy albumot választott ki
A képernyőn látható JPEG képet 90°-kal
elforgathatja.
Amíg a kép a képernyőn látható, nyomja meg a
X/x gombot. A X gomb minden megnyomásakor a kép 90°-kal balra fordul.
Ha például egyszer megnyomja a X gombot:
A kiválasztott album lejátszásához nyomja
meg a H gombot.
x Ha egy képfájlt választott ki
Nyomja meg a PICTURE NAVI gombot.
Az albumban lévő képfájlok 16 kisméretű
(index) képen jelennek meg.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Válassza ki a megnézni kívánt képet a C/X/
x/c gombokkal és nyomja meg a
gombot.
A forgatás iránya
A CLEAR gombbal visszakapcsolhat a normál
nézetre.
A lejátszás leállítása
Nyomja meg a x gombot.
Hasznos tanács
• A képernyő jobb oldalán görgetősáv jelenik meg.
További képfájlok megjelenítéséhez válassza ki a
képernyő legalsó képét, és nyomja meg a x gombot.
Ha az előző képernyőre szeretne visszakapcsolni,
válassza ki a felső képet és nyomja meg a X gombot.
A következõ vagy az elõzõ JPEG
kép lejátszása
Nyomja meg a C/c gombot, ha a vezérlőmenü
nem látható. A pillanatnyi album utolsó képének
elérésekor a c gombbal a következő album első
képére ugorhat, azonban az album első képének
elérésekor a C gombbal nem lehet az előző
albumra ugrani. Ha az előző albumra szeretne
visszalépni, válassza ki azt az albumlistából.
54HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
Hanggal kiegészített
diavetítés
Ha a JPEG képeket és az MP3 műsorszámokat
közös albumba helyezi a DATA CD-n vagy a
DATA DVD-n a diavetítést audio
műsorszámokkal kísérheti. A DATA CD vagy
DATA DVD lejátszása közben válassza ki az
[AUTO] üzemmódot az alábbiak szerint.
2
Helyezze be a DATA CD- vagy DATA
DVD-lemezt.
Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY gombot.
Megjelenik a vezérlőmenü.
3
A X/x gombbal válassza ki a
[MODE (MP3, JPEG)] ikont,
majd nyomja meg a
gombot.
Megjelenik a [MODE (MP3, JPEG)] menü
tartalma.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DATA CD MP3
AUTO
AUTO
AUDIO (MP3)
IMAGE (JPEG)
Válassza ki a lejátszani kívánt albumot
a X/x gombbal, majd nyomja meg a H
gombot.
A kiválasztott album lejátszása elindul.
A DVD MENU gombbal az albumlista kiés bekapcsolható.
Hasznos tanács
• Ha az [AUTO] beállítást választja ki, a rendszer
minden albumban legfeljebb 300 MP3 és 300 JPEG
fájlt tud felismerni. Ha az [AUDIO (MP3)] vagy az
[IMAGE (JPEG)] beállítást választja ki, a rendszer
minden albumban legfeljebb 600 MP3 vagy 600
JPEG fájlt tud felismerni. A kiválasztott üzemmódtól
függetlenül, a készülék legfeljebb 200 albumot képes
nyilvántartani.
Megjegyzés
• Ha egy csak MP3 audio műsorszámokat tartalmazó
lemeznél az [IMAGE (JPEG)] illetve a csak JPEG
képfájlokat tartalmazó lemeznél az [AUDIO (MP3)]
beállítást választja ki a [MODE (MP3, JPEG)]
menüpontban, előfordulhat, hogy a [MODE (MP3,
JPEG)] menüpont beállítását nem tudja módosítani.
• [AUDIO (MP3)] beállítás esetén a PICTURE NAVI
funkció nem működik.
• Ha nagyméretű MP3 műsorszámot és JPEG képet játszik le egyszerre, hangkiesés fordulhat elő. Javasoljuk,
hogy 128 kbps-os vagy ennél kisebb bitsűrűségű MP3
állományokat hozzon létre. Ha még ekkor is hangkiesés
tapasztalható, csökkentse a JPEG fájl méretét.
A diavetítés idõtartamának
beállítása
Különleges műveletek lejátszás közben
1
7
(csak JPEG esetén)
4
A X/x gombokkal válassza ki a
megfelelő beállítást.
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.
• [AUTO]: az azonos albumban lévő JPEG
képek és MP3 audio műsorszámok
lejátszása, diavetítés formájában.
• [AUDIO (MP3)]: csak az MP3 audio
műsorszámok folyamatos lejátszása.
• [IMAGE (JPEG)]: csak a JPEG képek
lejátszása diavetítésként.
5
6
Nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a DVD MENU gombot.
Megjelenik a DATA CD- vagy DATA
DVD-lemezre felvett albumok listája.
JPEG képekből összeállított diavetítésnél
beállíthatja az egyes képek vetítési idejét.
1
Nyomja meg kétszer a
gombot.
DISPLAY
Megjelenik a vezérlőmenü.
2
A X/x gombbal válassza ki az
[INTERVAL] menüt, majd nyomja meg a
gombot.
Megjelennek az [INTERVAL] menü
beállításai.
3 ( 12)
4)
1(
29/10/2007
NORMAL
NORMAL
FAST
SLOW1
SLOW2
DATA CD JPEG
folytatódik
55HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
3
A X/x gombokkal válassza ki a
megfelelő beállítást.
3
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.
• [NORMAL]: a vetítési időtartam
körülbelül 6–9 másodperc.
• [FAST]: a vetítési időtartam rövidebb,
mint a [NORMAL] beállítás esetén.
• [SLOW1]: a vetítési időtartam hosszabb,
mint a [NORMAL] beállítás esetén.
• [SLOW2]: a vetítési időtartam hosszabb,
mint a [SLOW1] beállítás esetén.
4
Nyomja meg a
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.
• [MODE1]: a kép felülről beúszva jelenik
meg.
• [MODE2]: a kép balról jobbra beúszva
jelenik meg a tv-képernyőn.
• [MODE3]: a kép a képernyő közepéről
kinyílva jelenik meg a tv-képernyőn.
• [MODE4]: a képek a fenti három képhatás
véletlenszerű váltogatásával jelennek
meg.
• [MODE5]: a következő kép az előző kép
fölé úszik.
• [OFF]: a funkció kikapcsolva.
gombot.
Megjegyzés
• Egyes JPEG fájlok megjelenítési ideje hosszabb a
többinél, ezért a vetítési idő meghaladhatja az Ön
által kiválasztott értéket. Különösen a progresszív
tömörítésű JPEG fájlok vagy a 3 000 000 képpontnál
nagyobb JPEG fájlok esetén fordulhat elő.
A X/x gombokkal válassza ki a
megfelelő beállítást.
4
Nyomja meg a
gombot.
Képhatás beállítása a
diavetítéshez
(Csak JPEG esetén)
JPEG képlejátszás közben kiválaszthatja azt a
képhatást, mely szerint a képek megjelennek a
diavetítés folyamán.
1
Nyomja meg kétszer a
gombot.
DISPLAY
Megjelenik a vezérlőmenü.
2
A X/x gombokkal válassza ki az
[EFFECT] menüpontot, majd
nyomja meg a
gombot.
Megjelennek az [EFFECT] menü
beállításai.
3 ( 12)
4)
1(
23/10/2007
DATA CD JPEG
MODE1
MODE1
MODE2
MODE3
MODE4
MODE5
OFF
56HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DivX® videók lejátszása
Néhány szó a DivX
videofájlokról
Ezzel a készülékkel az alábbi
DATA CD- és DATA DVDlemezeket lehet lejátszani
A DATA CD-k (CD-ROM, CD-R, CD-RW) és
DATA DVD-k (DVD-R, DVD-RW, DVD+R,
DVD+RW) lejátszására az alábbi korlátozások
érvényesek (erre a készülékre vonatkoztatva):
– Az MP3 audio zeneszámokat, JPEG
képfájlokat és DivX videofájlokat egyaránt
tartalmazó DATA CD-, DATA DVDlemezek esetében a készülék csak a DivX
videofájlokat játssza le.
A rendszer azonban csak az ISO 9660 1-es/2-es
szint vagy Joliet logikai formátumú DATA CDlemezeket, és az Universal Disk Format (UDF)
szabványnak megfelelő DATA DVD-lemezeket
képes lejátszani.
A felvételi formátum részleteit lásd a
lemezmeghajtó és a (külön megvásárolható)
felvevő szoftver kezelési útmutatójában.
A DATA CD- vagy DATA DVDlemezek lejátszási sorrendjérõl
Lásd „Az MP3 audio műsorszámok és JPEG
képfájlok lejátszási sorrendje” című fejezetet
(52. oldal). A DivX videofájlt létrehozó szoftver
beállításaitól függően, illetve ha az egyes
albumok több mint 200 albumot és 600 DivX
videofájlt tartalmaznak, a lejátszási sorrend
eltérhet a szokásostól.
Ez a rendszer olyan adatfájlokat képes
lejátszani, melyeket DivX formátumban vettek
fel, és „.AVI” vagy „.DIVX” kiterjesztéssel
rendelkeznek. Ez a készülék nem játssza le az
„.AVI” vagy „.DIVX” kiterjesztésű fájlokat, ha
azokat nem DivX formátumban rögzítették.
Hasznos tanács
• Az ezzel a készülékkel lejátszható MP3 audio és
JPEG képfájlokat lásd „A készülékkel lejátszható
lemezekről” című fejezetben (51. oldal).
Megjegyzés
• Elképzelhető, hogy a készülék nem játssza le azokat
a DivX fájlokat, melyeket kettő vagy több DivX
videofájl kombinálásával állítottak elő.
• Ez a készülék nem képes lejátszani azokat a DivX
videofájlokat, melyek mérete nagyobb mint 720
(szélesség) × 576 (magasság) illetve 2 GB.
• Előfordulhatnak olyan DivX videofájlok, melyek
lejátszásakor kép- vagy hanghiba fordul elő.
• Előfordulhatnak olyan, 3 óránál hosszabb DivX
videofájlok, melyeket ez a készülék nem képes
lejátszani.
• Előfordulhatnak olyan DivX videofájlok, melyek
lejátszásakor a kép kimerevedik vagy gyenge
minőségű. Ilyen esetben javasoljuk, hogy kisebb
bitsűrűséggel hozza létre a fájlt. Ha a hang továbbra
is zajos, az MP3 hangformátum alkalmazása javasolt.
A rendszer nem alkalmas WMA (Windows Media
Audio) formátumú hang lejátszására.
• A DivX videofájlok tömörítési technológiájának
sajátosságai miatt a kép bizonyos késéssel jelenik
meg a H gomb megnyomását követően.
Különleges műveletek lejátszás közben
A DivX® egy a DivX, Inc. által kifejlesztett
videó tömörítési technológia. Ez a készülék
hivatalos, DivX® igazolással ellátott termék.
Ez a készülék alkalmas DivX® videofájlokat
tartalmazó DATA CD- és DATA DVD-lemezek
lejátszására.
A készülék az alábbi típusú DivX
videofájlokat képes lejátszani
Album kiválasztása
1
Nyomja meg a DVD MENU gombot.
Megjelenik a lemezre felvett albumok
listája. Csak a DivX videofájlokat
tartalmazó albumok jelennek meg.
3( 3)
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
Megjegyzés
• Ez a készülék nem tudja lejátszani a Packet Write
formátumú DATA (adat) CD-, DATA DVD-lemezek
bizonyos típusait.
folytatódik
57HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
2
Válassza ki a kívánt albumot a X/x
gombbal.
3
Nyomja meg a H gombot.
A kiválasztott album lejátszása elindul.
A DivX videofájlok kiválasztását lásd a
„DivX videofájl kiválasztása” című
fejezetben (58. oldal).
Ugrás a következõ vagy az elõzõ
oldalra
Nyomja meg a C/c gombot.
A kijelzõ kikapcsolása
Nyomja meg többször a DVD MENU gombot.
A lejátszás leállítása
Nyomja meg a x gombot.
DivX videofájl kiválasztása
1
Ugrás a következõ vagy az elõzõ
DivX videofájlra, a fenti lista
megjelenítése nélkül
A ./> gombbal az album előző vagy
következő DivX videofájljára ugorhat.
Ha a pillanatnyi album utolsó fájljának
lejátszása közben megnyomja a > gombot, a
készülék a következő album első fájljára ugrik.
Az album első fájljának lejátszása közben
azonban a . gombbal nem lehet az előző
albumra ugrani. Ha az előző albumra szeretne
visszalépni, válassza ki az albumlistából.
Hasznos tanács
• Ha a lejátszási szám korlátozott, a DivX videofájlt
csak meghatározott számú alkalommal lehet
lejátszani. Az alábbi események egy-egy lejátszási
alkalomnak számítanak:
– ha a rendszert kikapcsolja.
– ha egy másik fájlt lejátszik.
– ha a lemeztálcát kinyitja.
„Az album kiválasztása” fejezet 2.
lépése után, nyomja meg a
gombot.
Megjelenik az albumban lévő fájlok listája.
MY FAVOURITES
1(2 )
HAWAII 2004
VENUS
2
Válassza ki a kívánt fájlt a X/x gombbal
és nyomja meg a
gombot.
A kiválasztott fájl lejátszása megkezdődik.
Ugrás a következõ vagy az elõzõ
oldalra
Nyomja meg a C/c gombot.
Visszakapcsolás az elõzõ
kijelzésre
Nyomja meg a O RETURN gombot.
A lejátszás leállítása
Nyomja meg a x gombot.
58HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb08pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
PBC funkciókkal (2.0
verzió) rendelkezõ VIDEO
CD-lemezek lejátszása
(PBC lejátszás)
1
Különleges műveletek lejátszás közben
Ha PBC funkciókkal rendelkező lemezt játszik
le, egyszerűen használható, interaktív
műveletekkel (keresés stb.) vezérelheti a
készüléket.
A PBC lejátszás lehetővé teszi a VIDEO CD
műsorának interaktív módon, képernyőmenün
keresztül történő lejátszását.
Indítsa el a PBC funkciókkal
rendelkező VIDEO CD-lemez
lejátszását.
Megjelenik az interaktív menü.
2
3
4
Válassza ki a kívánt menüpont számát
a számgombokkal.
Nyomja meg a
gombot.
Kövesse az interaktív menüben
megjelenő utasításokat.
Olvassa el a lemezhez mellékelt
tájékoztatót, mert a menü szerkezete
VIDEO CD-lemezenként eltérő lehet.
Visszakapcsolás a
menüképernyõre
Nyomja meg a O RETURN gombot.
Megjegyzés
• A pillanatnyi VIDEO CD-lemeztől függően
előfordulhat, hogy a lemezhez mellékelt
tájékoztatóban a 3. lépésben szereplő [Press ENTER]
(Nyomja meg az ENTER gombot) utasítást a [Press
SELECT] felirat helyettesíti. Ilyenkor nyomja meg a
H gombot.
Hasznos tanács
• A PBC funkció használata nélküli lejátszáshoz állj
üzemmódban válassza ki a kívánt műsorszámot a
./> gombbal vagy a számgombokkal, majd
nyomja meg a H vagy a
gombot. A készülék
folyamatos lejátszási üzemmódba kapcsol.
Állóképek – pl. menüképernyő – nem jeleníthetők
meg. Ha szeretne visszakapcsolni PBC lejátszásra,
nyomja meg kétszer a x gombot, majd a H gombot.
59HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb09rad.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
A memóriahely számának
módosítása
Rádióhallgatás
Ismételje meg a műveletet az 1. lépéstől.
A rádióállomások tárolása
A készülék memóriájában 20 FM és 10 AM
rádióállomás tárolható. Hangolás előtt ne feledje
minimumra csökkenteni a készülék hangerejét.
1
2
A FUNCTION +/– gomb ismételt megnyomásával válassza ki a „TUNER FM”
vagy „TUNER AM” hullámsávot a
kijelzőn.
Tartsa nyomva a TUNING + vagy –
gombot mindaddig, míg a keresés meg
nem kezdődik.
A keresés az első jól fogható állomásnál
kikapcsol. Az előlapi kijelzőn a „TUNED”
és az „ST” (sztereó rádióadóknál) jelző
megjelenik.
3
4
5
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A X/x gombbal válassza ki a
„MEMORY” kijelzést a készülék
kijelzőjén.
Nyomja meg a
vagy c gombot.
Az előlapi kijelzőn megjelenik egy
memóriahely száma.
6
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
memóriahelyet.
Hasznos tanács
• A memóriahelyet kiválaszthatja közvetlenül a
számgombok segítségével is.
7
Nyomja meg a
gombot.
Az állomás tárolása megtörtént.
8
9
További állomás tárolásához ismételje
meg az 1–7. lépéseket.
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A rendszer menü kikapcsol.
60HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb09rad.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
Rádióhallgatás
Először tárolnia kell a rádióállomásokat a
készülék memóriájában (lásd „A rádióállomások tárolása” című fejezetet az 60. oldalon).
1
A FUNCTION gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a „TUNER
FM” vagy „TUNER AM” hullámsávot a
kijelzőn.
A készülék behívja a memóriából a
legutoljára hallgatott állomást.
2
A PRESET + vagy – gombbal válassza
ki a kívánt rádióállomást.
Ha az FM vétel zajos
Ha az FM vétel zajos, kapcsoljon mono
üzemmódba. A vétel minősége javulni fog, de a
műsor csak monoban lesz hallható.
1 Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
2 Az X/x gombbal válassza ki az „FM MODE”
kijelzést a készülék kijelzőjén.
3 Nyomja meg a
vagy a c gombot.
4 A X/x gombbal válassza ki a „MONO”-t.
Hasznos tanács
• A memóriahelyet kiválaszthatja közvetlenül a
számgombok segítségével is.
3
Állítsa be a hangerőt a VOLUME +/–
gombbal.
5 Nyomja meg a
gombot.
A beállítás módosul.
6 Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A rendszer menü kikapcsol.
Rádióhallgatás
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.
• „STEREO”: sztereó vétel.
• „MONO”: mono vétel.
A gomb többszöri megnyomásával egymás
után kiválaszthatja a tárolt állomásokat.
A rádió kikapcsolása
Nyomja meg a "/1 gombot.
A memóriában nem tárolt
rádióadók hallgatása
A 2. lépésben végezzen kézi vagy önműködő
hangolást.
A kézi hangoláshoz nyomja meg többször a
TUNING + vagy – gombot.
Az automatikus hangoláshoz nyomja meg és
tartsa nyomva a TUNING + vagy – gombot. A
keresés önműködően leáll, amikor a készülék
egy-egy állomást megtalál. A hangolás kézi
leállításához nyomja meg a TUNING + vagy –
gombot.
A tárolt rádióállomások
elnevezése
A tárolt rádióállomásokat elnevezheti. Az
elnevezett rádióadó kiválasztásakor az állomás
neve (például „XYZ”) megjelenik az előlapi
kijelzőn.
Ne feledje, hogy minden állomáshoz csupán egy
nevet rendelhet.
Megjegyzés
• Az RDS-rendszerű rádióállomások nem nevezhetők
el (62. oldal).
1
Az ismert frekvenciájú rádióadók
behangolása
A FUNCTION +/– gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a „TUNER
FM” vagy „TUNER AM” hullámsávot a
kijelzőn.
Használjon közvetlen hangolási módszert a 2.
lépésben.
A készülék behívja a memóriából a
legutoljára hallgatott állomást.
1 Nyomja meg a D.TUNING gombot.
2 A számgombokkal írja be a kívánt állomás
vételi frekvenciáját.
3 Nyomja meg a
gombot.
Hasznos tanács
2
3
4
A PRESET + vagy – gombbal válassza
ki az elnevezni kívánt rádióállomást.
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A X/x gombbal válassza ki a „NAME
IN” kijelzést a készülék kijelzőjén.
• A vételi minőség javítása érdekében helyezze át vagy
forgassa el a mellékelt antennákat.
folytatódik
61HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb09rad.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
5
6
Nyomja meg a
vagy a c gombot.
A kurzor gombokkal írja be a kívánt
nevet.
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
karaktert, majd a c gombbal mozgassa a
kurzort a következő karakterhelyre.
Az elnevezéshez betűket, számokat és
egyéb szimbólumokat használhat.
Ha elrontja a beírást
Nyomja meg a C/c gombot, míg a javítani
kívánt karakter villogni nem kezd a
kijelzőn, majd a X/x gombbal válassza ki a
megfelelő karaktert.
Egy karakter törléséhez nyomja meg a C/c
gombot, míg a kívánt karakter villogni nem
kezd, majd nyomja meg a CLEAR gombot.
7
Nyomja meg a
gombot.
A „COMPLETE” felirat jelenik meg az
előlapi kijelzőn, és a név tárolása
megtörténik.
8
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A rendszer menü kikapcsol.
Hasznos tanács
• A DISPLAY gombbal ellenőrizheti a vételi
frekvenciát (62. oldal).
Az állomásnév és a vételi
frekvencia megjelenítése az
elõlapi kijelzõn
A rádiós adatrendszer
(RDS) használata
Mi is az a rádiós
adatrendszer?
Az RDS (Rádiós Adatrendszer) egy olyan
távközlési szolgáltatás, amely lehetővé teszi azt,
hogy a rádióállomások a normál rádióműsorral
együtt kiegészítő információkat juttassanak el a
hallgatókhoz. Az Ön készüléke nagyon hasznos
RDS szolgáltatásokat nyújt, pl. a műsornév
kijelzést. Az RDS funkció csak az FM
hullámsávon használható.*
Megjegyzés
• Az RDS szolgáltatás működése bizonytalanná válhat,
ha az adott állomás sugárzási jelei gyengék, vagy ha
az állomás nem RDS rendszerű.
* Nem minden FM állomás sugároz RDS adást,
illetve nem minden RDS állomás nyújtja
ugyanazokat a szolgáltatásokat. Kérdés esetén
vegye fel a kapcsolatot az adott rádióállomással.
Az RDS információk vétele
Válasszon egy állomást az FM
hullámsávon.
Ha a kiválasztott állomás RDS információkat is
sugároz, az előlapi kijelzőn megjelenik az
állomás neve.*
* Ha az RDS információkat nem tudja fogni a
készülék, az állomás neve nem jelenik meg az
előlapi kijelzőn.
Ha a készülék „TUNER FM” vagy „TUNER
AM” üzemmódban működik, az előlapi kijelzőn
ellenőrizheti a vételi frekvenciát.
Nyomja meg a DISPLAY gombot.
Ha többször megnyomja a DISPLAY gombot, a
kijelzett információk a következők szerint
változnak.
1 Állomásnév*
2 Frekvencia**
* Csak akkor jelenik meg, ha a rádióállomást
elnevezte.
** Néhány másodperc után visszakapcsol az eredeti
kijelzésre.
62HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb10oth.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
További mûveletek
A tv-készülék vezérlése a
mellékelt távvezérlõvel
A THEATRE SYNC funkció
használata
A mellékelt távvezérlővel tv-készülékét (csak
SONY gyártmány) is működtetheti.
A THEATRE SYNC funkció lehetővé teszi,
hogy egyetlen gombnyomásra e készülékkel
együtt bekapcsoljon a SONY TV is, és ez a
készülék „DVD” üzemmódba, míg a tvkészülék a megfelelő bemenetre kapcsoljon.
A tv-készülék vezérlése a
távvezérlõvel
Elõkészületek a THEATRE
SYNC funkció használatához
A tv-készüléket a következő gombokkal
vezérelheti.
Regisztrálja a rendszerrel a csatlakoztatott tvkészülék bemeneti csatlakozóját.
Művelet
TV [/1
A tv-készülék ki- és bekapcsolása.
TV INPUT
A bemenet kiválasztása a tvkészüléken (tv-készülék vagy
külső műsorforrás).
TV VOL +/–
A tv-készülék hangerejének
beállítása.
TV CH +/–
Csatornaválasztás a tvkészüléken.
Számgombok*,
ENTER*
Csatornaválasztás a tvkészüléken.
DVD MENU*
A tv-készülék menüjének
megjelenítésére szolgál.
C/X/x/c*,
RETURN*
* Egy menüpont kiválasztása a
menüből.
Visszatérés az előző csatornára
vagy a tv-készülék menüjének
előző oldalára.
* A TV gomb nyomva tartása közben nyomja meg
ezeket a gombokat.
A 10-nél nagyobb sorszámú csatornák beírása
előtt meg kell nyomni a - gombot. (Például a
25-ös csatorna kiválasztásához nyomja meg a
- gombot, majd a 2-es és az 5-ös
számgombot.)
Megjegyzés
• A csatlakoztatott tv-készüléktől függően
előfordulhat, hogy a fentiek közül egyes gombok nem
működnek, vagy a tv-készülék nem vezérelhető.
A TV INPUT gomb nyomva tartása közben,
írja be a számgombokkal annak a tvbemeneti csatlakozónak a kódszámát (lásd
a táblázatot), melyhez ezt a készüléket
csatlakoztatja.
A tv bemeneti csatlakozó kiválasztása
megtörtént.
Kapcsolja a tv-készüléket az e rendszer számára
fenntartott programhelyre. A részleteket lásd a
tv-készülék kezelési útmutatójában.
Nyomva tart Számgomb
Tv-bemeneti
csatlakozó
TV INPUT
0
Nincs bemenet
(alapértelmezés)
1
VIDEO1
2
VIDEO2
3
VIDEO3
4
VIDEO4
5
VIDEO5
6
VIDEO6
7
VIDEO7
8
VIDEO8
9*
COMPONENT 1
CLEAR*
COMPONENT 2
SYSTEM
MENU*
COMPONENT 3
PICTURE
NAVI*
COMPONENT 4
További műveletek
Gomb
* Az észak-amerikai modellek kivételével.
folytatódik
63HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb10oth.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
A THEATRE SYNC funkció
használata
Fordítsa a távvezérlőt a tv-készülék és a
rendszer felé, majd nyomja meg egyszer a
THEATRE SYNC gombot.
Ha a funkció nem működik, módosítsa a
jelátviteli időtartamot. A jelátviteli időtartam tvkészülékenként eltérhet.
A jelátviteli idõtartam
módosítása
A TV CH + nyomva tartása közben a
számgombokkal adja meg a jelátviteli idő
kódját (lásd a táblázatot).
A hanghatások használata
A mélyhangok erõsítése
Ezzel a funkcióval erősítheti a
mélyhangtartományt.
Nyomja meg a DYNAMIC BASS gombot.
A mélyhangtartomány érezhetően erősödik.
A hanghatás kikapcsolása
Nyomja meg ismét a DYNAMIC BASS
gombot.
A távvezérlő jelátviteli időtartama módosul.
Nyomva tart Számgomb
Jelátviteli időtartam
TV CH +
1
0,5 (alapértelmezés)
2
1
3
1,5
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
Megjegyzés
• Ez a funkció csak SONY tv-készülékekkel
használható. (Lehetnek olyan SONY tv-készülékek,
melyeknél ez a funkció nem működik.)
• Ha a tv-készülék és ez a rendszer túlságosan távol van
egymástól, a fenti funkció nem működik. Helyezze
közelebb a rendszert a tv-készülékhez.
• A kód beírása közben tartsa a távvezérlőt a tvkészülék és a rendszer felé fordítva.
64HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb10oth.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
A kikapcsolás idõzítõ
használata
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a készülék egy
meghatározott időtartam eltelte után
kikapcsoljon, így nyugodtan elalhat akkor is, ha
a készülék be van kapcsolva. Az időtartamok 1
vagy 10 perces lépésekkel állíthatók be.
1
2
3
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A X/x gombbal válassza ki a „SLEEP”
menüpontot, majd nyomja meg a vagy
a
vagy a c.
Az elõlapi kijelzõ
fényerejének módosítása
Az előlapi kijelző fényereje két fokozatban
állítható be.
1
2
3
A X/x gombokkal válassza ki a
megfelelő beállítást.
A X/x gombbal válassza ki a „DIMMER”
menüpontot, és nyomja meg a
vagy
a c gombot.
A X/x gombbal állítsa be az előlapi
kijelző fényerejét.
4
Nyomja meg a
gombot.
A beállítás módosul.
5
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A rendszer menü kikapcsol.
Hasznos tanács
• A kikapcsolásig hátralévő időt a számgombok
segítségével is kiválaszthatja. Ebben az esetben
az időtartamot 1 perces lépésekkel állíthatja be.
4
Nyomja meg a
További műveletek
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.
• „DIMMER OFF”: normál fényerő.
• „DIMMER ON”: az előlapi kijelző
fényereje csökken.
Az időtartamok (kikapcsolásig hátralévő
idő) az alábbi sorrendben jelennek meg:
SLEEP 90M y SLEEP 80M y SLEEP 70M
Y
Y
SLEEP OFF y SLEEP 10M ..... SLEEP 60M
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
gombot.
A beállítás aktív és a „SLEEP” felirat
jelenik meg a kijelzőn.
5
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A rendszer menü kikapcsol.
A hátralévõ idõ módosítása
Ismételje meg a műveletet az 1. lépéstől.
A funkció kikapcsolása
A 3. lépésben válassza ki az „SLEEP OFF”
beállítást.
65HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb10oth.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
A DIGITAL MEDIA PORT
adapter használata
A DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)
adapter segítségével tudunk hordozható
audioeszközről vagy számítógépről hangot
betáplálni. A DIGITAL MEDIA PORT illesztőt
csatlakoztatva, a külső eszközről betáplált
hangot hallgathatja a rendszeren.
A rendelkezésre álló DIGITAL MEDIA PORT
illesztők a területtől függően változhatnak.
A DIGITAL MEDIA PORT adapter
csatlakoztatásának részleteiről bővebben a
„Külső berendezések csatlakoztatása” (29.
oldal) fejezetben olvashat.
Megjegyzés
• A DIGITAL MEDIA PORT (külön megvásárolható)
adapter típusától függően, vezérelheti a
csatlakoztatott berendezést a távvezérlőn vagy a
készüléken lévő gombokkal is. A következő ábra egy
példát mutat az ilyen esetben használható gombokról.
Megjegyzés
• DIGITAL MEDIA PORT adapteren kívül más típusú
adaptert ne csatlakoztasson.
• A készülék bekapcsolt állapotában ne csatlakoztassa
vagy távolítsa el a DIGITAL MEDIA PORT adaptert.
• A DIGITAL MEDIA PORT (külön megvásárolható)
adapter típusától függően, képeket is jeleníthet meg a
kimeneten. Ebben az esetben a rendszer csak EURO
AV OUTPUT kimenő jelet szolgáltat, függetlenül a
videojel típusától.
./>
X
H
x
A csatlakoztatott berendezés
lejátszása a rendszeren
1
2
Nyomja meg többször a FUNCTION
gombot, míg a „DMPORT” felirat
megjelenik az előlapi kijelzőn.
Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott
berendezésről.
A külső berendezésről érkező képek és
hangok a rendszeren vagy a csatlakoztatott
tv-készüléken kerülnek lejátszásra.
A működési részletekről a DIGITAL
MEDIA PORT (külön megvásárolható)
adapter kezelési útmutatójában olvashat
részletesebben.
Hasznos tanács
• A hordozható audioeszközről lejátszott MP3 vagy
egyéb tömörített zeneszámok hangzása a rendszerrel
fokozható. Nyomja meg a SOUND FIELD gombot
mindaddig, míg az „A.F.D. STD” jelzés meg nem
jelenik az előlapi kijelzőn. Ha szeretné kikapcsolni,
válasszon egy másik hangzáskép kijelzést.
66HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb10oth.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
A készülék gombjainak
zárolása
(Gyermekzár)
Letilthatja a készüléken lévő gombokat (a "/1
gomb kivételével) a hibás kezelés, mint például
a gyermeki csíny, megelőzésének érdekében
(gyermekzár funkció).
Ha a gyermekzár funkció aktiválva van, akkor a
készüléken lévő gombok zárolás alá kerülnek és
az előlapi kijelzőn a „
” jelzés világít. (A
távvezérlővel ilyenkor is működtetheti a
rendszert.)
Megjegyzés
1
2
3
További műveletek
• Ha a gyermekzár funkció bekapcsolt állapotában
próbálja használni a készüléken lévő gombokat,
akkor a „CHILD LOCK” felirat jelenik meg az
előlapi kijelzőn.
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
Nyomja meg a X/x gombokat
ismételten, míg a „CHILD LOCK” felirat
meg nem jelenik az előlapi kijelzőn,
majd nyomja meg a
vagy a c
gombot.
A X/x gombokkal válassza ki a
megfelelő beállítást.
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.
• „OFF”: a gyermekzár funkció
kikapcsolva.
• „ON”: a gyermekzár funkció
bekapcsolva.
4
Nyomja meg a
gombot.
A beállítás módosul.
5
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A rendszer menü kikapcsol.
Hasznos tanács
• Legalább 5 másodpercig nyomva tartva a x gombot
bekapcsolhatja a gyermekzár funkciót („
” jelző
világít a kijelzőn).
A funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva a x
gombot legalább 5 másodpercig, amíg a „
”
jelző el nem tűnik a kijelzőről.
67HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb11adv.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
4
Különleges funkciók és beállítások
A X/x gombbal válassza ki az [ON t]
beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
x Ha még nem írt be jelszót
Lemezek zárolása
A képernyőn megjelenik az új jelszó
beírására szolgáló menü.
(CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL)
PARENTAL CONTROL
A kívánt lemezt kétféle zárolással láthatja el.
• A személyre szabott szülői felügyelet
A lejátszás letiltásával megakadályozhatja a
nemkívánatos lemezek lejátszását.
• Szülői felügyelet
A DVD VIDEO lemezek lejátszása a megadott
paraméter, pl. a készüléket kezelő személy
életkorának függvényében szabályozható, korlátozható. A nemkívánatos jelenetet a készülék
kihagyja, vagy más jelenettel helyettesíti.
Ugyanazt a jelszót használhatja a szülői felügyelet
és a személyre szabott szülői felügyelet
funkciókhoz.
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
A számgombokkal adja meg a négyjegyű
jelszó számjegyeit, majd nyomja meg a
gombot.
A készülék kéri a beírt jelszó megerősítését.
x Ha korábban már beírt egy jelszót
A készülék kéri a jelszó megadását.
A nemkívánatos lemezek lejátszásának korlátozása [CUSTOM
PARENTAL CONTROL]
A személyre szabott szülői felügyelet funkciót
akár 40 lemezre is beprogramozhatja. A 41.
lemez beprogramozásakor azonban az első
lemez beállítása törlődik.
1
2
Helyezze be a zárolni kívánt lemezt.
Ha a kívánt lemez lejátszása folyamatban
van, állítsa le a lejátszást a x gombbal.
Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY gombot.
Megjelenik a vezérlőmenü.
3
A X/x gombokkal válassza ki a
[PARENTAL CONTROL] menüt, majd
nyomja meg a
gombot.
Megjelennek a [PARENTAL CONTROL]
menü beállításai.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
PARENTAL CONTROL
Enter password, then press
5
ENTER
.
A számgombokkal írja be a négyjegyű
jelszó számjegyeit, majd nyomja meg a
gombot.
A [Custom parental control is set.]
(Személyre szabott szülői felügyelet
funkció beállítva.) felirat jelenik meg, és a
képernyőn újból a vezérlőmenü lesz
látható.
A személyre szabott szülõi
felügyelet funkció kikapcsolása
1 Kövesse „A nemkívánatos lemezek
lejátszásának korlátozása [CUSTOM
PARENTAL CONTROL]” fejezet 1–3.
lépéseinek utasításai.t
2 A X/x gombbal válassza ki az [OFF t]
beállítást, majd nyomja meg a
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
gombot.
3 A számgombok segítségével adja meg a
négyjegyű jelszót, majd nyomja meg a
gombot.
68HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb11adv.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
A személyre szabott szülõi
felügyelet funkcióval ellátott
lemez lejátszása.
2
A X/x gombokkal válassza ki a
[PARENTAL CONTROL]
menüt, majd nyomja meg a
1 Helyezze be a személyre szabott szülői
gombot.
Megjelennek a [PARENTAL CONTROL]
menü beállításai.
felügyelet funkcióval védett lemezt.
Megjelenik a [CUSTOM PARENTAL
CONTROL] képernyő.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
CUSTOM PARENTAL CONTROL
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
Custom parental control is already
set. To play, enter your password
and press ENTER .
3
2 A számgombok segítségével adja meg a
négyjegyű jelszót, majd nyomja meg a
gombot.
A készülék készen áll a lejátszásra.
A X/x gombbal válassza ki a
[PLAYER t] funkciót, majd nyomja
meg a
gombot.
x Ha még nem írt be jelszót
A képernyőn megjelenik az új jelszó
beírására szolgáló menü.
A lejátszás korlátozása
gyermekek számára
[PARENTAL CONTROL]
(csak DVD esetén)
Egyes DVD VIDEO lemezek lejátszása
bizonyos határoló tényező, például a készüléket
kezelő személy életkorának függvényében
szabályozható. A [PARENTAL CONTROL]
(szülői felügyelet) funkcióval beállíthatja a
kívánt korlátozási szintet.
1
Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY gombot.
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
A számgombokkal adja meg a négyjegyű
jelszó számjegyeit, majd nyomja meg a
gombot.
A készülék kéri a beírt jelszó megerősítését.
x Ha korábban már beírt egy jelszót
Különleges funkciók és beállítások
Hasznos tanács
• Ha elfelejtette a jelszót, a számgombokkal írja be az
„199703” hatjegyű kódot (amikor a [CUSTOM
PARENTAL CONTROL] menü kéri a jelszó
beírását), majd nyomja meg a
gombot.
A készülék kéri egy új négyjegyű jelszó beírását.
A készülék kéri a jelszó megadását.
PARENTAL CONTROL
Enter password, then press
ENTER
.
Megjelenik a vezérlőmenü.
folytatódik
69HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb11adv.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
4
A számgombokkal írja be a négyjegyű
jelszó számjegyeit, majd nyomja meg a
gombot.
A képernyőn megjelenik a korlátozási szint
beállító menü.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
5
A X/x gombokkal válassza ki a kívánt
korlátozási szintet, majd nyomja meg a
gombot.
A szülői felügyelet beállítása megtörtént.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
OFF
USA
A X/x gombokkal válassza ki a
[STANDARD] opciót, majd nyomja meg
a
gombot.
Megjelennek a [STANDARD] opcióra
vonatkozó beállítások.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
8
OFF
USA
USA
OTHERS
4:
PG13
USA
Minél alacsonyabb értéket állít be, annál
szigorúbb a korlátozás.
A szülõi felügyelet funkció
kikapcsolása
A 8. lépésben, a [LEVEL] menüponthoz
válassza az [OFF] beállítást.
A szülõi felügyelet funkcióval
ellátott lemez lejátszása
1 Helyezze be a lemezt és nyomja meg a H
gombot.
A készülék kéri a jelszó megadását.
2 A számgombok segítségével adja meg a
6
A X/x gombok segítségével válassza ki
a földrajzi elhelyezkedést, mint a
lejátszási korlátozás szintjét, majd
nyomja meg a
gombot.
A terület kiválasztása megtörtént.
Ha az [OTHERS t] opciót választja,
válasszon ki és a számgombok segítségével
adjon meg egy országkódot, melyet a
„Szülői felügyelet területi kódlista”
táblázatban olvashat (95. oldal).
7
A X/x gombokkal válassza ki a [LEVEL]
beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
Megjelennek a [LEVEL] menü beállításai.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
OFF
OFF
8:
7:
6:
5:
NC17
R
négyjegyű jelszót, majd nyomja meg a
gombot.
A készülék megkezdi a lejátszást.
Hasznos tanács
• Ha elfelejtené a jelszót, vegye ki a lemezt és ismételje
meg „A nemkívánatos lemezek lejátszásának
korlátozása [CUSTOM PARENTAL CONTROL]”
fejezet 1–3. lépéseit. A jelszó kérésekor a
számgombok segítségével adja meg a „199703”
számsorozatot, majd nyomja meg a
gombot.
Ezután a képernyőn megjelenő üzenet egy új,
négyjegyű jelszó megadását kéri. Az új, négyjegyű
jelszó megadása után, cserélje ki a lemezt és nyomja
meg a H gombot. A jelszó bevitelére szolgáló
képernyő megjelenésekor adja meg az új jelszót.
Megjegyzés
• Ha szülői felügyelet funkcióval nem rendelkező
lemezt játszik le, a lejátszás nem korlátozható a
rendszeren.
• A lemez típusától függően előfordulhat, hogy
lejátszás közben a készülék kéri a korlátozási szint
módosítását. Ebben az esetben adja meg a jelszót,
majd módosítsa a korlátozási szintet. Ha a
70HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb11adv.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
folytatólagos lejátszás megszakad, az utolsó
korlátozási szint lép érvénybe.
A jelszó megváltoztatása
1
Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY gombot.
Megjelenik a vezérlőmenü.
2
A X/x gombokkal válassza ki a
[PARENTAL CONTROL]
menüt, majd nyomja meg a
gombot.
Megjelennek a [PARENTAL CONTROL]
menü beállításai.
3
A X/x gombokkal válassza ki a
[PASSWORD t] menüpontot, majd
nyomja meg a
gombot.
A készülék kéri a jelszó megadását.
4
6
(SPEAKER FORMATION)
A szoba alakjától függően előfordulhat, hogy
egyes hangsugárzókat nem tud üzembe
helyezni. A jobb térhangzás érdekében elsőként
határozza meg a hangsugárzók helyzetét.
1
2
3
A X/x gombokkal válassza ki a
[SPEAKER FORMATION]
menüt, majd nyomja meg a
1(44)
3(28)
T
0:03:04
SPEAKER FORMATION
SPEAKER FORMATION
AUTO CALIBRATION
A számgombok segítségével adja meg
az új négyjegyű jelszót, majd nyomja
meg a
gombot.
A megerősítéshez a számgombok
segítségével adja meg újból a
négyjegyű jelszót, majd nyomja meg a
gombot.
A
gomb megnyomása előtt nyomja meg a C
gombot, és adja meg a megfelelő számot.
Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY gombot.
Megjelenik a vezérlőmenü.
A számgombok segítségével adja meg
a négyjegyű jelszót, majd nyomja meg
a
gombot.
Ha tévesen adta meg a jelszót
Nyomja meg többször a FUNCTION
gombot, míg a „DVD” felirat meg nem
jelenik az előlapi kijelzőn.
4
gombot.
DVD VIDEO
A X/x gombokkal válassza ki a
[SPEAKER FORMATION] menüpontot,
majd nyomja meg a
gombot.
Megjelennek a [SPEAKER FORMATION]
menüpont beállítási lehetőségei.
Különleges funkciók és beállítások
5
A szobának megfelelõ
térhangzás
SPEAKER FORMATION
STANDARD
folytatódik
71HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb11adv.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
5
A C/c gombokkal válasszon ki egy
beállítást.
• [ALL FRONT]: ha az összes hangsugárzót a hallgatási helyzet elé helyezi.
• [STANDARD]: a hangszórók normál
elhelyezése.
• [ALL FRONT - NO CENTER]: ha az első
és a hátsó hangsugárzókat a hallgatási
helyzet elé helyezi el.
• [NO CENTER]: az első és a hátsó
hangsugárzók használatakor.
• [SECOND ROOM]: ha az első és a hátsó
hangsugárzókat külön szobában helyezi
el.
• [NO SURROUND]: a középső és az első
hangsugárzók használatakor.
• [FRONT ONLY]: az első hangsugárzók
használatakor.
Megjegyzés
• A másik szobában levő hangsugárzók hangzása
megfelel a hátsó és az első hangsugárzók által
nyújtott hangzásnak.
6
Nyomja meg a
gombot.
A beállítás módosul.
72HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb11adv.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
7
A X/x gombokkal válassza ki a [YES]
(Igen) vagy a [NO] (Nem) opciót, majd
nyomja meg a
gombot.
• [YES]: az [AUTO CALIBRATION]
beállítás folytatása. Lásd „A megfelelő
beállítások önműködő kalibrálása” fejezet
4. lépését (73. oldal).
• [NO]: kilépés a [SPEAKER
FORMATION] menüből.
SPEAKER FORMATION
Continue with AUTO CALIBRATION?
YES
NO
Megjegyzés
(AUTO CALIBRATION)
A D. C. A. C. (automatikus digitális házimozi
kalibrálás) segítségével önműködően
beállíthatja a megfelelő térhangzást.
Megjegyzés
• Az [AUTO CALIBRATION] (Önműködő
kalibrálás) megkezdésekor hangos teszthang szólal
meg. A hang nem halkítható le. Vegye figyelembe,
hogy ez a gyermekeket és a szomszédokat zavarhatja.
1
2
Nyomja meg többször a FUNCTION
gombot, míg a „DVD” felirat meg nem
jelenik az előlapi kijelzőn.
Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY gombot.
Megjelenik a vezérlőmenü.
3
A X/x gombokkal válassza ki a
[SPEAKER FORMATION]
menüpontot, majd nyomja meg a
gombot.
1(44)
3(28)
T
0:03:04
SPEAKER FORMATION
SPEAKER FORMATION
AUTO CALIBRATION
4
DVD VIDEO
Különleges funkciók és beállítások
• Annak érdekében, hogy megfelelő térhangzás jöjjön
létre a hangsugárzók áthelyezése után, javasoljuk,
hogy állítsa be a [SPEAKER FORMATION], majd
az [AUTO CALIBRATION] menüt.
• Az [AUTO CALIBRATION] menü beállításához
csatlakoztassa a tartozék mérőmikrofont.
• Az előlapi kijelzőn megjelenik a kiválasztott
hangsugárzó elrendezés. A kijelzés alapján nem
állapítható meg, hogy mely hangsugárzók
szólaltatják meg a hangot.
• Ha a [SPEAKER SETUP] menüben megváltoztatja a
[CONNECTION] beállításokat a [SPEAKER
FORMATION] visszaáll a [STANDARD]
beállításra.
A megfelelõ beállítások
önmûködõ kalibrálása
A X/x gombokkal válassza ki az [AUTO
CALIBRATION] menüpontot, majd
nyomja meg a
gombot.
Megjelennek az [AUTO CALIBRATION]
menüpont beállításai.
AUTO CALIBRATION
Connect calibration mic. Start
measurement?
YES
NO
folytatódik
73HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb11adv.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
Csatlakoztassa a mérőmikrofont az előlapi
A.CAL MIC aljzathoz, és helyezze
fejmagasságba, pl. egy (külön
megvásárolható) állvány stb. segítségével.
A hangsugárzók eleje nézzen a mikrofon
felé, és ügyeljen rá, hogy a mikrofon és a
hangsugárzók között ne legyen semmilyen
tárgy. A művelet közben legyen csendben.
Megjegyzés
• A mérési hibák elkerülése érdekében a művelet
időtartama alatt (kb. 3 perc) ne tartózkodjon a
mérési térben és ne keltsen zajt. A mérés közben
teszthangok hallhatók a hangsugárzókból.
• A szoba környezete, amelyben a rendszer
telepítve van, befolyásolhatja a mérés
eredményét.
• Ha egy hibaüzenet jelenik meg, kövesse az
utasításait, majd válassza a [YES] opciót.
Hibaüzenet jelenik meg, ha:
– fejhallgatót csatlakoztatott a készülékhez,
– nem csatlakoztatta a mérőmikrofont,
– az első hangsugárzók csatlakoztatása nem
megfelelő,
– a hátsó hangsugárzók csatlakoztatása nem
megfelelő,
– az első és a hátsó hangsugárzók
csatlakoztatása nem megfelelő,
– a mérőmikrofon környezete zajos,
– a mérőmikrofon túlterhelt.
AUDIO IN / A.CAL MIC
Mérőmikrofon
6
A C/X/x/c gombokkal válassza ki a
[YES] vagy a [NO] opciót, majd nyomja
meg a
gombot.
x Ha a mérés sikeres.
Húzza ki a mérőmikrofont, és válassza a
[YES] opciót. A mérési eredmények
megjelennek.
Measurement complete.
FRONT L :
YES
FRONT R :
YES
CENTER :
NONE
SUBWOOFER : YES
SURROUND L : NONE
SURROUND R : NONE
If OK, unplug calibration mic and select
“YES”.
5
YES
A X/x gombokkal válassza ki a [YES]
opciót, majd nyomja meg a
gombot.
A mérési művelet elkezdődik.
NO
x Ha a mérés sikertelen.
Kövesse az üzenet utasításait, majd a mérés
újraindításához válassza a [YES] opciót.
Measuring. Please wait a moment.
Measurement failure.
Check speaker connection.
Retry?
YES
NO
74HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb11adv.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
Hasznos tanács
• Ellenőrizheti a hallgatási helyzet és az egyes
hangsugárzók közötti távolságot. Lásd a 80. oldalt.
Megjegyzés
• Az önműködő kalibrálás közben:
– ne kapcsolja ki a készüléket.
– ne nyomja meg egyik gombot sem.
– ne változtassa a hangerőt.
– ne válasszon másik funkciót.
– ne cseréljen lemezt.
– ne helyezzen be vagy vegyen ki lemezt.
– ne csatlakoztassa a fejhallgatót.
– ne húzza ki a mérőmikrofont.
• A mérés alatt a [SUBWOOFER] értéke mindig
[YES], mert a rendszer nem végez mélyhangsugárzó
kalibrálást.
Az alapbeállítások menü
Az alapbeállítások menüben többek között
beállíthatja a kép és a hang paramétereit.
A beállítható funkciók áttekintő listáját lásd a
102. oldalon.
A kijelzett elemek országonként eltérőek.
Megjegyzés
• A lemezeken tárolt lejátszási beállítások elsőbbséget
élveznek az alapbeállítási menüben elvégzett
beállításokkal szemben, így előfordulhat, hogy nem
minden funkció működik az itt ismertetett módon.
1
2
Nyomja meg többször a FUNCTION
gombot, amíg a „DVD” felirat
megjelenik az előlapi kijelzőn.
Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY gombot.
Megjelenik a vezérlőmenü.
A X/x gombokkal válassza ki a
[SETUP] menüt, majd nyomja
meg a
gombot.
Megjelennek a [SETUP] menü beállításai.
12(27)
18(34)
T
0:00:02
DVD VIDEO
QUICK
QUICK
CUSTOM
RESET
BNR
4
A X/x gombokkal válassza ki a
[CUSTOM] menüpontot, majd nyomja
meg a
gombot.
Különleges funkciók és beállítások
3
Megjelenik az alapbeállítások menü.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
folytatódik
75HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb11adv.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
5
A X/x gombokkal válassza ki a
beállítandó elemet a megjelenő
listából: [LANGUAGE SETUP],
[SCREEN SETUP], [CUSTOM SETUP]
vagy [SPEAKER SETUP]. Ezután
nyomja meg a
gombot.
Megjelenik a beállítandó elem.
Példa: [SCREEN SETUP]
16:9
ON
JACKET PICTURE
FULL
Menüelemek
6
majd nyomja meg a
gombot.
2 A X/x gombokkal válassza ki a [YES] opciót.
Megszakíthatja a műveletet és visszatérhet a
vezérlőmenübe a [NO] opció kiválasztásával.
gombot.
A 77–82. oldalon felsorolt összes beállítás
visszakapcsol az alapértelmezett beállítási
értékre. Az alapértelmezett beállítási értékre
történő visszaállítás közben – amely néhány
másodpercet igénybe vehet – ne nyomja meg
a [/1 gombot.
Megjegyzés
A X/x gombokkal válasszon egy
lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
Megjelennek a kiválasztott menü
beállításai.
Példa: [TV TYPE]
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
4:3 OUTPUT:
1 A 4. lépésnél válassza a [RESET] opciót,
3 Nyomja meg a
Kiválasztott opció
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
4:3 OUTPUT:
A [SETUP] menü összes
paraméterének visszaállítása
• Ha az alapértelmezett beállítási értékek visszaállítása
után bekapcsolja a rendszert és a lemeztartóban nincs
lemez, a tv-képernyőn megjelenik a beállítási
útmutató. Ha a gyorsbeállítást szeretné újból
végrehajtani (20. oldal), nyomja meg a
gombot.
Ha a normál képernyőre kíván visszakapcsolni,
nyomja meg a CLEAR gombot.
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
Opciók
7
A X/x gombokkal válasszon ki egy
beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
A kiválasztás megtörtént és a beállítás
befejeződött.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
4:3 OUTPUT:
4:3 LETTER BOX
ON
JACKET PICTURE
FULL
Kiválasztott beállítás
76HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb11adv.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
A menük és a hang
nyelvének kiválasztása
[LANGUAGE SETUP]
A [LANGUAGE SETUP] menü segítségével
beállíthatja a menüképernyők nyelvét vagy a
filmekhez tartozó hangsáv nyelvét.
A képernyõ beállításai
[SCREEN SETUP]
Válassza ki a csatlakoztatott tv-készüléknek
megfelelő beállítást.
A képernyőmenüből válassza ki a [SCREEN
SETUP] főmenüt. A részleteket lásd „Az alapbeállítások menü” című fejezetben (75. oldal).
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.
A menüből válassza ki a [LANGUAGE SETUP]
főmenüt. A részleteket lásd „Az alapbeállítások
menü” fejezetben (75. oldal).
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
SCREEN SETUP
TV TYPE:
16:9
YCBCR/RGB (HDMI):
YCBCR
SCREEN SAVER:
ON
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
LINE:
VIDEO
FULL
4:3 OUTPUT:
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
x [TV TYPE]
Beállíthatja a képernyőn megjelenő menü
nyelvét.
x [MENU] (csak DVD VIDEO)
A lemezen található menü nyelvét állíthatja be.
x [AUDIO] (csak DVD VIDEO)
A hangsáv nyelvének kiválasztása.
Ha az [ORIGINAL] opciót választja, a lemez
által elsőbbséget élvező nyelv hangsávja szólal
meg.
x [SUBTITLE] (csak DVD VIDEO)
A DVD VIDEO lemezre rögzített különböző
nyelvű feliratok közül választhat.
Ha az [AUDIO FOLLOW] opciót választja, a
felirat nyelve a szerint változik, hogy milyen
nyelvű hangsávot választ ki.
[16:9]
Válassza ezt a beállítást, ha szélesképernyős vagy szélesképernyős
üzemmóddal rendelkező tvkészüléket csatlakoztat.
[4:3 LETTER
Válassza ezt a beállítást, ha
BOX]
hagyományos, 4:3 képarányú tvkészüléket csatlakoztatott.
Szélesképernyős kép jelenik meg, a
képernyő alsó és felső részén fekete
sáv látható.
[4:3 PAN SCAN] Válassza ezt a beállítást, ha
hagyományos, 4:3 képarányú tvkészüléket csatlakoztatott.
Önműködően széles kép jelenik
meg az egész képernyőt kitöltve. A
kép szélei levágásra kerülnek.
Különleges funkciók és beállítások
x [OSD] (Képernyőmenü)
Beállíthatja a kép arányait a csatlakoztatott tvkészüléknek (hagyományos 4:3 képarány vagy
szélesképernyős) megfelelően.
[16:9]
Hasznos tanács
• Ha az [OTHERS t] beállítást választotta ki a
[MENU], az [AUDIO] vagy a [SUBTITLE] menüben, a számgombokkal válassza ki a kívánt nyelvet a
listából („Választható nyelvek listája”, 95. oldal).
[4:3 LETTER BOX]
Megjegyzés
• Ha a [MENU], az [AUDIO] vagy a [SUBTITLE]
menüben olyan nyelvet választ ki, amelyik a DVD
VIDEO lemezen nem található meg, a készülék
önműködően kiválaszt egyet a lemezen rendelkezésre
álló nyelvek közül (lehetnek olyan lemezek,
melyeknél az önműködő kiválasztás nem működik).
[4:3 PAN SCAN]
folytatódik
77HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb11adv.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
x [LINE]
Megjegyzés
• A DVD-lemeztől függően a [4:3 LETTER BOX]
kerülhet önműködően kiválasztásra a [4:3 PAN
SCAN] beállítással szemben vagy fordítva.
A készülék hátoldalán lévő EURO AV T
OUTPUT (TO TV) aljzaton megjelenő
kimenőjel típusának beállítására szolgál.
x [YCBCR/RGB (HDMI)]
[VIDEO]
Videojel továbbítása.
[RGB]
RGB-jel továbbítása.
Kiválaszthatja a HDMI OUT aljzaton
továbbított HDMI-jel típusát.
[YCBCR]
YCBCR-jelek továbbítása.
[RGB]
RGB-jelek továbbítása.
Megjegyzés
• Ha torzított kép jelenik meg, válassza az [RGB] jelet
az [YCBCR] helyett.
• Ha a HDMI OUT aljzatot egy DVI aljzattal
rendelkező készülékhez csatlakoztatta, önműködően
[RGB] jelek kerülnek továbbításra, még abban az
esetben is, ha az [YCBCR] beállítást választotta.
x [SCREEN SAVER]
A képernyővédő abban az esetben indul el, ha a
házimozi rendszert 15 percre megállítja vagy
szünet módban hagyja, valamint ha CD-lemezt
vagy MP3 audio műsorszámokat tartalmazó
DATA CD- vagy DATA DVD-lemezt játszik le,
több mint 15 percen át. A képernyővédő megóvja
a képmegjelenítő egységét a károsodástól (képbeégés). A képernyővédő kikapcsolásához nyomja meg a H, vagy bármelyik másik gombot.
[ON]
A képernyővédő bekapcsolása.
[OFF]
A képernyővédő kikapcsolása.
x [BACKGROUND]
Kiválaszthatja a háttérképet vagy a háttér színét,
mely állj üzemmódban vagy CD-, DATA CD
(MP3 műsorszám)- vagy DATA DVD-lemez
lejátszásakor jelenik meg a tv-képernyőn.
[JACKET
PICTURE]
A borító kép (állókép) jelenik
meg, de csak akkor, ha a lemez
tartalmaz ilyet (CD-EXTRA stb.).
Ha a lemez nem tartalmaz
borítóképet, a [GRAPHICS]
menüpontban beállított kép
jelenik meg.
[GRAPHICS]
A házimozi rendszer által tárolt
kép jelenik meg.
[BLUE]
A háttérszín kék.
[BLACK]
A háttérszín fekete.
Megjegyzés
• Ha a tv-készülék nem tud RGB-jeleket fogadni, a
képernyőn akkor sem jelenik meg a műsor, ha
kiválasztja az [RGB] beállítást. Olvassa el a tvkészülék kezelési útmutatóját.
• Nem választhatja az [RGB] beállítást, miközben a
HDMI jelző világít. Az [RGB] beállítás önműködően
[VIDEO]-ra vált, amikor bekapcsol egy
csatlakoztatott HDMI kompatibilis készüléket.
x [4:3 OUTPUT]
Ez a beállítás csak abban az esetben hatásos, ha
a [SCREEN SETUP] menüben a, [TV TYPE]
menüponthoz a [16:9] opciót választja (77.
oldal). Válassza ezt a beállítást, ha 4:3 képarányú progresszív jeleket kíván megjeleníteni. Ha
lehetőség van az Ön progresszív formátumú
(525p/625p) tv-készülékén a képarány beállítására, akkor ezt a beállítást végezze el a tvkészüléken és ne a házimozi rendszeren. Ez a
beállítás csak abban az esetben hatásos, ha
HDMI csatlakoztatást alkalmaz vagy ha progresszív jeleket továbbít a COMPONENT
VIDEO OUT aljzatról.
Megjegyzés
• A beállítás csak akkor hatásos, ha a VIDEO
FORMAT menüben (27. oldal) a „PROGRESSIVE”
beállítást választotta.
[FULL]
Válassza ezt a beállítást, ha a
képarányt a tv-készüléken kívánja
beállítani.
[NORMAL]
Válassza ezt a beállítást, ha a képarányt nem lehet a tv-készüléken
beállítani. 16:9 képarányú kép
jelenik meg, fekete sávokkal a
képernyő bal és jobb oldalán.
16:9 képarányú tv-készülék
78HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb11adv.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
Egyéni beállítások
[CUSTOM SETUP]
Beállíthatja a lejátszással kapcsolatos
funkciókat, és egyéb paramétereket.
A képernyőmenüből válassza ki a [CUSTOM
SETUP] főmenüt. A részleteket lásd „Az alapbeállítások menü” című fejezetben (75. oldal).
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.
CUSTOM SETUP
OFF
HDMI CONTROL:
AUTO
PAUSE MODE:
OFF
TRACK SELECTION:
ON
MULTI-DISC RESUME:
OFF
AUDIO DRC:
OFF
AUDIO (HDMI):
Registration Code
DivX:
x [HDMI CONTROL]
[OFF]
[ON]
A HDMI CONTROL funkció
kikapcsolása.
A HDMI CONTROL funkció
bekapcsolása.
A beállítást el kell végeznie
mindkét HDMI-vezetékkel
csatlakozott komponensen.
Ezzel a beállítással annak a hangsávnak adhat
elsőbbséget, mely a legnagyobb számú
csatornával rendelkezik. Többcsatornás hanggal
(PCM, DTS, MPEG audio vagy Dolby Digital)
rögzített DVD VIDEO lemezek lejátszásakor
van jelentősége.
[OFF]
Nincs elsőbbség.
[AUTO]
Az elsőbbség engedélyezve.
Megjegyzés
• Ha az [AUTO] beállítást választja, előfordulhat, hogy
a hangsáv nyelve megváltozik. A [TRACK
SELECTION] menüpontban végzett beállítás
elsőbbséget élvez a [LANGUAGE SETUP]
menüpont, [AUDIO] beállításával szemben (77.
oldal). (A lemeztől függően előfordulhat, hogy ez a
funkció nem működik.)
• Ha a PCM, a DTS, az MPEG audio és a Dolby Digital
hangsáv legmagasabb számú hangcsatornája
megegyezik, az elsőbbségi sorrend a következő:
PCM, DTS, Dolby Digital és MPEG audio.
x [MULTI-DISC RESUME] (csak DVD
VIDEO, VIDEO CD)
A többlemezes folytatólagos lejátszás funkció
be- vagy kikapcsolása.
[ON]
A rendszer 40 lemezre vonatkozó
megállítási pontot tárol a
memóriájában.
[OFF]
A készülék nem tárolja a
megállítási pontokat. Csak a
pillanatnyi lemezre vonatkozik
az utolsó megállítás helyéről való
újraindítás lehetősége.
Megjegyzés
• Ha tv-készülék HDMI-vezetékkel történő
csatlakoztatása nélkül állítja be az [ON] értéket
megjelenik a [Please verify the HDMI connection]
(Ellenőrizze a HDMI csatlakozást) üzenet, és az [ON]
érték beállítása nem lehetséges.
x [PAUSE MODE] (csak DVD VIDEO, DVDR, DVD-RW)
A szünet üzemmódban megjelenő kép
kiválasztása.
[AUTO]
[FRAME]
A kép, beleértve a dinamikusan
mozgó részeket is, remegésmentesen jelenik meg. Általános esetben
válassza ezt a beállítást.
A kép, beleértve azokat a tárgyakat
is, amik nem mozognak
dinamikusan, nagyfelbontásban
jelenik meg.
Különleges funkciók és beállítások
A HDMI CONTROL funkció be- vagy
kikapcsolása. A funkció csak akkor elérhető, ha
a rendszert HDMI-vezetékkel csatlakoztatja a
tv-készülékhez. A funkció részleteit lásd a
HDMI CONTROL útmutató részben.
x [TRACK SELECTION] (csak DVD VIDEO)
x [AUDIO DRC] (csak DVD VIDEO)
Szűkítheti a hangsáv dinamikatartományát.
Ez a beállítás alacsony hangerő melletti,
éjszakai filmnézéshez javasolt.
[OFF]
Nincs dinamikatartományszűkítés.
[STANDARD]
A hangmérnök beállításainak
megfelelő dinamikatartományban
adja vissza a hangot.
[MAX]
Teljesen lecsökkenti a
dinamikatartományt.
folytatódik
79HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb11adv.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
x [AUDIO (HDMI)]
A HDMI OUT aljzaton továbbított hangjel
kiválasztása.
[OFF]
A HDMI OUT aljzat nem továbbít
hangot.
[ON]
Audio jelkimenet Dolby Digital,
DTS, vagy 96 kHz/24 bit PCM
jelek konvertálásával 48 kHz/16
bites PCM jelekké.
Megjegyzés
• Ha a készüléket és a tv-készüléket HDMI-vezetékkel
csatlakoztatja az [ON] kiválasztásakor a DYNAMIC
BASS, MOVIE/MUSIC, és a hangzáskép nem kerül
alkalmazásra a tv-készülék hangkimenetén.
x [DivX]
Megjelenítheti a készülék regisztrációs kódját.
További információkat a
http://www.divx.com honlapon találhat.
A hangsugárzók beállítása
[SPEAKER SETUP]
A lehető legjobb hangzás elérése érdekében
állítsa be a hangsugárzók csatlakoztatását és a
hallgatási helyzettől mért távolságukat. Ezután a
teszthang segítségével állítsa be a hangsugárzók
hangerejét és hangerőegyensúlyát.
A képernyőmenüből válassza ki a [SPEAKER
SETUP] főmenüt. A részleteket lásd „Az alapbeállítások menüje” című fejezetben (75. oldal).
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.
Megjegyzés
• Ha fejhallgatót csatlakoztat a készülékhez nem
végezheti el ezeket a beállításokat.
SPEAKER SETUP
CONNECTION:
DISTANCE(FRONT):
DISTANCE(SURROUND):
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
OFF
TEST TONE:
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
SUBWOOFER:
YES
YES
YES
YES
Az alapbeállítások visszaállítása
Válassza ki a paramétert, majd nyomja meg a
CLEAR gombot. Vegye figyelembe, hogy a
[CONNECTION] paraméter nem áll vissza az
alapbeállításra.
x [CONNECTION]
Ha nem csatlakoztat középső- vagy hátsó
hangsugárzókat állítsa be a [CENTER] és a
[SURROUND] paramétereit és határozza meg a
hátsó hangsugárzó helyzetét. Mivel az első- és a
mélyhangsugárzó beállítása rögzített, ezeket
nem módosíthatja.
[FRONT]
[YES]
[CENTER]
[YES]: általános esetben ezt
válassza.
[NONE]: válassza ezt a beállítást,
ha nem használ középső
hangsugárzót.
[SURROUND]
[YES]: általános esetben ezt
válassza.
[NONE]: válassza ezt a beállítást,
ha nem használ hátsó
hangsugárzót.
[SUBWOOFER]
[YES]
80HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb11adv.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
Megjegyzés
• Ha megváltoztatja a [CONNECTION] beállításait, a
[SPEAKER FORMATION] beállítás visszaáll a
[STANDARD] értékre.
Ha a távolságot a gyorsbeállítás menü (20. oldal)
segítségével már beállította, a beállított érték
önműködően megjelenik.
x [DISTANCE (FRONT)]
A hangsugárzók alaptávolság beállítása a hallgatási helyzethez képest az alábbi ábrán látható.
Ha a távolságot a gyorsbeállító menü (20. oldal)
segítségével már beállította, a beállított érték
önműködően megjelenik.
0.0 - 7.0 m2)/
0 - 23 ft
1–7 m3)/
0–7 m2)/
A hangsugárzók áthelyezésekor módosítsa a
távolság értéket az alapbeállítások menüben.
A hangsugárzók áthelyezésekor módosítsa a
távolság értéket az alapbeállítások menüben.
[L/R]
3.0 m/10 ft1)
Az első hangsugárzó hallgatási
helyzettől mért távolsága 1–7
méter.3)
A hátsó hangsugárzók akár 5
méterrel közelebb helyezhetők a
(akkor jelenik meg, hallgatási helyzethez az első
ha a
hangsugárzókhoz képest.
[CONNECTION]
beállításánál a
[SURROUND]
értékéhez a [YES]
beállítást választja.)
1) Ha a gyorsbeállítási funkciót (20. oldal) használja, az
alapértelmezett beállítási értékek módosulnak.
[CENTER]
3.0 m/10 ft1)
A középső hangsugárzó akár 1,6
méterrel közelebb helyezhető a
(akkor jelenik meg, hallgatási helyzethez az első
ha a
hangsugárzókhoz képest.
[CONNECTION]
beállításánál a
[CENTER]
értékéhez a [YES]
beállítást választja)
1)
Ha a gyorsbeállítási funkciót (20. oldal) használja, az
alapértelmezett beállítási értékek módosulnak.
2) Az
3)
észak-amerikai modell esetén 0–6,9 méter.
Az észak-amerikai modell esetén 0,9–6,9 méter.
x [DISTANCE (SURROUND)]
A hangsugárzók alaptávolság beállítása a
hallgatási helyzethez képest az alábbi ábrán
látható.
2)
Az észak-amerikai modell esetén 0–6,9 méter.
Megjegyzés
• Ha az első vagy hátsó hangsugárzó párok valamelyik
tagja nem azonos távolságra van a hallgatási
helyzettől, a közelebbi hangsugárzó távolságát kell
beállítani.
• A hátsó hangsugárzókat ne tegye távolabb a
hallgatási helyzettől, mint az első hangsugárzókat.
• Lehetnek olyan típusú bemenőjelek, melyeknél a
[DISTANCE] paraméter hatása nem érzékelhető.
Különleges funkciók és beállítások
[L/R]
3.0 m/10 ft1)
x [LEVEL (FRONT)]
Az első hangsugárzók hangerejét az alábbiak
szerint módosíthatja. Válassza az [ON]
beállítást a [TEST TONE] menüpontnál, hogy a
beállítást könnyebben elvégezhesse.
[L/R]
0.0 dB
Állítsa be az értéket –6 dB és 0
dB között.
folytatódik
81HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb11adv.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
[CENTER]
0.0 dB
(akkor jelenik meg,
ha a
[CONNECTION]
beállításánál a
[CENTER] értékhez
a [YES] beállítást
választja.)
[SUBWOOFER]
+2.0 dB
Állítsa be az értéket –6 dB és 6
dB között.
A hangsugárzók
hangerejének beállítása a
teszthang segítségével
1
Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY gombot.
Megjelenik a vezérlőmenü.
Állítsa be az értéket –6 dB és 6
dB között.
2
A X/x gombokkal válassza ki a
[SETUP] menüt, majd nyomja
gombot.
x [LEVEL (SURROUND)]
meg a
A hátsó hangsugárzók hangerejét az alábbiak
szerint módosíthatja. Válassza az [ON]
beállítást a [TEST TONE] menüpontnál, hogy a
beállítást könnyebben elvégezhesse.
Megjelennek a [SETUP] menü beállításai.
[L/R]
0.0 dB
(akkor jelenik meg,
ha a
[CONNECTION]
beállításánál a
[SURROUND]
értékéhez a [YES]
beállítást
választja.)
Állítsa be az értéket –6 dB és 6
dB között.
Az összes hangsugárzó
hangerejének egyidejû beállítása
Forgassa el a készülék hangerőszabályzóját
vagy nyomja meg a VOLUME +/– gombot a
távvezérlőn.
3
Megjelenik az alapbeállítások menü.
4
A X/x gombok ismételt
megnyomásával válassza ki a
[SPEAKER SETUP] menüpontot, majd
nyomja meg a
vagy a c gombot.
5
A X/x gombok ismételt
megnyomásával válassza ki a [TEST
TONE] menüpontot, majd nyomja meg
a
vagy a c gombot.
6
A X/x gombokkal válassza ki az [ON]
opciót, majd nyomja meg a
gombot.
A teszthang sorban végighalad a
hangsugárzókon.
7
x [TEST TONE]
A hangsugárzók egy teszthangot bocsátanak ki a
[LEVEL (FRONT)] és a [LEVEL
(SURROUND)] beállítás elvégzéséhez.
[OFF]
A teszthang nem hallható.
[ON]
A hangsugárzó jelszint beállítása közben a
teszthang sorban végighalad a
hangsugárzókon. Ha kiválasztja a
[SPEAKER SETUP] menü valamelyik
elemét, a teszthang sorban végighalad a
hangsugárzókon.
A X/x gombokkal válassza ki a
[CUSTOM] menüpontot, majd nyomja
meg a
gombot.
A hallgatási helyzetből állítsa be a
[LEVEL (FRONT)] vagy a [LEVEL
(SURROUND)] értékét a C/X/x/c
gombok segítségével.
A teszthang csak abból a hangsugárzóból
szól, melyet éppen beállít.
8
9
Ha befejezte a beállítást, nyomja meg a
gombot.
A X/x gombokkal válassza ki a [TEST
TONE] menüpontot, majd nyomja meg
a
gombot.
10 A X/x gombokkal válassza ki az [OFF]
opciót, majd nyomja meg a
gombot.
Megjegyzés
• A HDMI OUT aljzaton keresztül nem szólal meg a
teszthang.
82HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb11adv.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
Visszaállás az
alapbeállításokra
Visszaállíthatja a házimozi rendszer beállításait
(pl. a tárolt rádióállomásokat) a gyárilag
beállított értékekre.
"/1
1
2
A
x
A "/1 gombbal kapcsolja be a
készüléket.
Nyomja meg a készüléken egyszerre a
x, A és "/1 gombokat.
Különleges funkciók és beállítások
Az előlapi kijelzőn megjelenik a „COLD
RESET” felirat, és a beállítások
visszaállnak a gyárilag beállított értékekre.
83HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb12add.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
További információk
Óvintézkedések
Az energiaellátásról
• Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza
ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból. Kihúzáskor
mindig a csatlakozódugót fogja meg, ne a vezetéket.
Az elhelyezésrõl
• Úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegő
szabadon áramolhasson körülötte, máskülönben
túlmelegedhet.
• Ha a készülék hosszú időn keresztül magas hangerőn
működik, a külseje átforrósodik. Ez nem
hibajelenség. A készüléket azonban ilyenkor nem
tanácsos megérinteni. Ne helyezze a készüléket zárt,
rosszul szellőző térbe, mert túlmelegedhet.
• Ne helyezzen semmit a készülék tetejére, mert a
szellőzőnyílásokat eltakarhatja. A rendszer
nagyteljesítményű erősítővel van felszerelve. Ha a
szellőzőnyílásokat eltakarja, a készülék
túlmelegedhet és meghibásodhat.
• Ne helyezze a készüléket puha felületre, pl.
szőnyegre, takaróra, vagy olyan anyagok közelébe,
pl. függöny, sötétítő, amelyek eltakarhatják a
szellőzőnyílásokat.
• Kerülje az alábbi elhelyezéseket: fűtőtestek
közelében illetve olyan helyen, ahol közvetlen
napfénynek, túlzott pornak vagy rázkódásnak,
mechanikai behatásnak van kitéve.
• A készülék kizárólag vízszintes helyzetben
üzemeltethető. Elhelyezéskor erre különös figyelmet
fordítson.
• A készüléket és a lemezeket tartsa távol az erős
mágnessel rendelkező berendezésektől (pl.
mikrohullámú sütő, nagyméretű hangsugárzók stb.).
• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
Az üzemeltetésrõl
• Ha a készüléket közvetlenül egy hideg helyről egy
meleg térbe viszi, vagy párás szobában helyezi el, a
házimozi rendszer belsejében található lencséken
páralecsapódás jöhet létre. Amennyiben ez előfordul,
a rendszer működése bizonytalanná válhat. Ebben az
esetben vegye ki a lemezt és legalább fél óráig hagyja
bekapcsolva a készüléket, amíg a nedvesség
elpárolog belőle.
• A rendszer szállítása előtt vegye ki belőle a lemezt. A
lemez megsérülhet, ha a készülékben hagyja.
• Ha bármilyen tárgy esne a készülék belsejébe, húzza
ki a hálózati aljzatból a készüléket, és a további
használat előtt ellenőriztesse szakemberrel.
Hangerõbeállítás
• Ne hangosítsa fel a készüléket nagyon halk vagy
teljesen hiányzó bemeneti jel esetén. Amennyiben
mégis így tenne, a hangsugárzók károsodhatnak,
amikor hirtelen újra egy hangos részt játszik le.
A tisztításról
• Kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített puha
ruhával törölje le a készülék burkolatát és
kezelőszerveit. A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, benzint vagy alkoholt.
Ha a házimozi rendszerrel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel, keresse fel a
vásárlás helyét, vagy a legközelebbi Sony kereskedőt.
A lemezek tisztítása, lemez-,
lencsetisztítók
• Ne használjon tisztítólemezeket vagy lemez-,
lencsetisztítókat (száraz vagy szóró típus). A
készülék meghibásodhat.
A tv-készülék színhibái
• Ha a hangsugárzók színeltéréseket okoznak tvkészüléke képernyőjén, kapcsolja ki a tv-készüléket,
majd kapcsolja vissza 15–30 perc múlva. Ha a
színeltérés még mindig fenn áll, helyezze a
hangsugárzókat a tv-készüléktől távolabbra.
FONTOS FIGYELMEZTETÉS
Figyelem! Az Ön által megvásárolt készülék
gyakorlatilag korlátlan ideig képes egy állóképet
vagy egy menüképernyőt a tv-képernyőn
megjeleníteni. Ha egy állóképet vagy egy
menüképernyőt hosszabb ideig a tv-képernyőn
hagy, a tv-képernyő maradandó károsodást
szenvedhet. Fokozottan érvényes ez a kivetítős tvkészülékekre.
A házimozi rendszer
mozgatásáról
A házimozi rendszer elmozdítása előtt győződjön meg
róla, hogy kivette-e a lemezt és húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket a hálózati aljzatból.
84HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb12add.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
Megjegyzések a
lemezekrõl
A lemezek helyes kezelése
• A lemez tisztán tartása érdekében, mindig a
szélénél fogja meg azt. Soha ne érintse meg a
felületét.
• Ne ragasszon papírt vagy ragasztószalagot a
lemezre.
Hibaelhárítás
Ha a rendszer használatakor az alábbi jelenségek valamelyikét észleli, a javítás igénylése előtt a következő hibaelhárítási útmutató alapján próbálja meg
elhárítani a problémát. Ha az alábbi ellenőrzések
végrehajtása után is fennáll az adott hibajelenség,
forduljon a legközelebbi Sony márkaszervizhez.
Ha a javítás során alkatrészek cseréje szükséges,
előfordulhat, hogy a rossz alkatrészek a javítást
végző szervizben maradnak.
Energiaellátás
• Ne tegye ki a lemezeket közvetlen
napsugárzásnak vagy hőnek (mint például
hőlégbefúvó), és ne hagyja napon parkoló
járműben, mert a jármű belső terének
hőmérséklete jelentősen megnőhet.
• Használat után helyezze a lemezt a tokjába.
• Lejátszás előtt egy tisztító kendővel tisztítsa
meg a lemezt.
A törlést a közepétől kifelé haladva végezze.
Ha a „PROTECTOR” és a „PUSH POWER”
feliratok jelennek meg váltakozva az előlapi
kijelzőn.
Kapcsolja ki a készüléket a "/1 gombbal, majd
ellenőrizze a következőket, miután a „STANDBY”
felirat eltűnik.
• A + és – hangsugárzóvezetékek nincsenek rövidre
zárva?
• Csak az előírt hangsugárzókat használja?
• Nem zárja el egy tárgy a rendszer szellőzőnyílásait?
A fentiek ellenőrzése és a hiba elhárítása után
kapcsolja be a rendszert. Ha a hiba oka, a fentiek
ellenőrzése után sem állapítható meg, keresse fel a
legközelebbi Sony márkaszervizt.
Kép
• A tisztításhoz soha ne használjon benzint,
hígítót vagy háztartási tisztítószereket. Az
antisztatizáló szer csak analóg lemezekhez
használható.
Ez a házimozi rendszer csak a hagyományos,
kör alakú lemezek lejátszására képes. Az ettől
eltérő alakú (pl. kártya, szív vagy csillag)
lemezek használata meghibásodást okozhat.
Ne használjon olyan lemezeket, melyekhez a
kereskedelemben kapható kiegészítőket
rögzítettek, mint pl. címke vagy gyűrű.
További információk
A tisztításról
A készülék nem kapcsol be.
• Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozóvezetéket
megfelelően csatlakoztatta-e.
• Nyomja meg a "/1 gombot miután a
„STANDBY” felirat eltűnt az előlapi kijelzőről.
Nincs kép.
• Ellenőrizze, hogy a SCART (EURO AV)vezetéket megfelelően csatlakoztatta-e.
• A SCART (EURO AV)-vezeték megsérült.
• Nem a megfelelő EURO AV t INPUT aljzathoz
csatlakoztatta a készüléket (14. oldal).
• A tv-készülék bemeneti jelei közül nem azt választotta ki, melyen keresztül a képek megtekinthetőek.
• Ellenőrizze a kimenőjel típusának beállítását ezen
a készüléken (78. oldal).
• A progresszív formátumot választotta ki, de az Ön
tv-készüléke nem alkalmas a progresszív
formátumú jelek feldolgozására. Ebben az esetben
válassza a sorváltásos (interlace) formátumot
(alapbeállítás) (27. oldal).
• Még ha tv-készüléke alkalmas is a progresszív
formátumú (525p/625p) jelek vételére, előfordulhat, hogy a kép nem megfelelő a progresszív
folytatódik
85HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb12add.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
•
•
•
•
•
formátumú bemenet használatakor. Ebben az
esetben térjen vissza a sorváltásos (interlace)
formátumra (alapbeállítás) (27. oldal).
Csatlakoztassa újra a vezetékeket megfelelően.
A rendszert egy olyan készülékhez csatlakoztatta,
mely nem HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection – szélessávú digitális tartalomvédelem) kompatibilis (az előlapi kijelzőn nem
jelenik meg a „HDMI” jelzés). Lásd 98. oldal.
Ha a kép megjelenítésére HDMI OUT aljzatot
használja, a videojel kimenet átállítása a HDMI
OUT aljzatról a VIDEO FORMAT gomb megnyomásával megoldhatja a problémát (26. oldal).
Ne a HDMI OUT aljzaton csatlakoztassa a készüléket a tv-készülékhez, és kapcsolja a tv-készülék
bemenetét a csatlakoztatott videobemenetre, így a
képernyőmenü látható lesz. Állítsa át a videojel
kimenetet a HDMI OUT aljzatról, és kapcsolja
vissza a tv-készülék bemenetét HDMI-re. Ha a kép
még mindig nem jelenik meg, ismételje meg a
lépéseket, és próbáljon ki másik beállítást.
A távvezérlő VIDEO FORMAT gombjával a
„PROGRESSIVE” beállítást választotta ki (az
előlapi kijelzőn a „PROGRE” jelenik meg) azonban a tv-készülék nem fogad progresszív jeleket.
Ebben az esetben húzza ki a HDMI-vezetéket a
készülékből, majd válassza ki az „INTERLACE”
beállítást a „PROGRE” kikapcsolásához.
Ha a LINE OUT (VIDEO) aljzatból érkező jel
torz, változtassa meg a videojel kimenet típusát
HDMI OUT aljzatról a VIDEO FORMAT
megnyomásával [720 × 480p]*-re (26. oldal).
* Az országtól függően a [720 × 576p] jelenhet
meg.
Képzaj észlelhető.
• A lemez foltos vagy szennyezett.
Annak ellenére, hogy a képarányt beállította a
[SCREEN SETUP] menü [TV TYPE] menüpontjában, a kép nem tölti ki a tv-képernyőjét.
• A lemez képaránya nem módosítható.
Színeltérés tapasztalható a tv-képernyőn.
Ebben a rendszerben a mélyhangsugárzó és az első
hangsugárzók mágnesesen árnyékoltak, megelőzendő
a mágneses tér nem kívánt hatásait. Ennek ellenére,
mivel nagy erősségű mágneseket tartalmaznak, némi
mágneses tér keletkezhet a hangsugárzók környezetében. Ebben az esetben ellenőrizze a következőket:
• Ha a hangsugárzókat katódsugárcsöves tv-készülék vagy kivetítő mellé helyezi, a tv-készülék és a
hangsugárzók között hagyjon legalább 0,3 m
távolságot.
• Ha a színhiba továbbra is fenn áll, kapcsolja ki a tvkészüléket és kapcsolja vissza 15–30 perc múlva.
• Ha gerjedés jelentkezik, helyezze távolabb a
hangsugárzókat a tv-készüléktől.
• Győződjön meg róla, hogy a hangsugárzók
közelében ne legyen mágneses tárgy (mágneszár a
tv-állványon, életmentő készülék, játék stb.).
Hang
Nincs hang.
• A hangsugárzóvezetékek csatlakoztatása nem
megfelelő.
• Ha az előlapi kijelzőn a „MUTING ON” felirat
látható, nyomja meg a MUTING (némítás)
gombot a távvezérlőn.
• A házimozi rendszert szünet vagy lassított
lejátszás üzemmódba kapcsolta. A normál
lejátszási üzemmódba való visszatéréshez nyomja
meg a H gombot.
• A házimozi rendszert gyorskeresés előre vagy
hátra üzemmódba kapcsolta. A normál lejátszási
üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg a
H gombot.
• Ellenőrizze a hangsugárzó beállításokat (80. oldal).
• A HDMI OUT aljzathoz csatlakoztatott készülék
nem képes az adott jelformátum vételére. Ilyenkor
válassza a [CUSTOM SETUP] menü [AUDIO
(HDMI)] menüpontjában az [ON] beállítást (80.
oldal).
Nem hallható hang a HDMI OUT aljzaton
keresztül csatlakoztatott készülékből.
• Válassza a [CUSTOM SETUP] menü [AUDIO
(HDMI)] menüpontjában az [ON] beállítást (80.
oldal).
• A HDMI OUT aljzaton keresztül egy olyan DVI
(Digital Visual Interface – digitális képi
kapcsolat) eszközhöz csatlakozik, melynek DVI
aljzata nem képes a hang vételére.
• Próbálja meg a következőt: 1 Kapcsolja ki, majd
be a rendszert. 2 Kapcsolja ki, majd be a
csatlakoztatott készüléket. 3 Húzza ki, majd
dugja vissza a HDMI-vezetéket.
A jobb és bal csatorna hangereje nem azonos,
vagy a két oldal felcserélődött.
• Ellenőrizze, hogy a hangsugárzókat és a külső
berendezéseket megfelelően csatlakoztatta-e.
A mélyhangsugárzó néma marad.
• Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakoztatását és
beállítását (15., 83. oldal).
• Válassza ki az „A.F.D. STD” hangzásteret (35.
oldal).
Búgás vagy zaj hallható.
• Ellenőrizze, hogy a hangsugárzókat és a külső
készülékeket megfelelően csatlakoztatta-e.
86HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb12add.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
• Ellenőrizze, hogy csatlakozóvezeték közelében ne
legyen transzformátor vagy elektromos motor,
valamint legalább 3 méterre ne legyen tv-készülék
vagy fénycső.
• A tv-készüléket a hangfrekvenciás
berendezésektől távolabb helyezze el.
• A csatlakozóaljzatok és -dugaszok
szennyeződtek. Alkohollal enyhén
megnedvesített ruhával törölje meg azokat.
• Tisztítsa meg a lemezt.
MP3 műsorszám, VIDEO CD- vagy CD-lemez
lejátszásakor nincs sztereóhatás.
• Az AUDIO gomb megnyomásával alkalmazza a
[STEREO] beállítást az [AUDIO] menüpontra
(44. oldal).
• Ellenőrizze a készülék csatlakoztatásait.
Csak a középső hangsugárzóból hallható
hang.
• A lemeztől függően előfordulhat, hogy a hang
csak a középső hangsugárzóból szól.
A középső hangsugárzó néma marad.
• Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakoztatását és
beállítását (14., 80. oldal).
• Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a térhangzás
funkciót (35. oldal).
• A műsorforrástól függően előfordulhat, hogy a
középső hangsugárzó hatása kevésbé érzékelhető.
• 2 csatornás műsort játszik le.
Nem hallható hang, vagy nagyon halk hang
hallható a hátsó hangsugárzókból.
• Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakoztatását és
beállítását (14., 80. oldal).
• Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a térhangzás
funkciót (35. oldal).
• A műsorforrástól függően előfordulhat, hogy a
hátsó hangsugárzók hatása kevésbé észlelhető.
• 2 csatornás műsort játszik le.
Nem hallható hang az előlapi kijelzőn kijelzett
hangsugárzókból.
Mûködtetés
A rádióállomásokat nem lehet behangolni.
• Ellenőrizze, hogy az antennákat megfelelően csatlakoztatta-e. Állítsa az antennát a megfelelő irányba,
vagy szükség esetén csatlakoztasson kültéri antennát.
• A rádióadó sugárzási térereje alacsony (az
önműködő hangolás használatakor). Használja a
közvetlen hangolást.
• Nem tárolta a rádióadókat a készülék
memóriájában, vagy a tárolt állomások törlődtek
(ha a memóriapásztázást használja). Tárolja újból
a rádióadókat (60. oldal).
• Az előlapi kijelzőn ellenőrizheti a frekvencia
értékét a DISPLAY gomb megnyomásával.
A távvezérlő nem működik.
• Valamilyen akadály van a távvezérlő és a
készülék között.
• A rendszer és a távvezérlő közötti távolság túl
nagy.
• A távvezérlőt nem a készülék érzékelője felé
irányítja.
• A távvezérlő elemei lemerültek.
A lemezt nem lehet lejátszani.
• Nem helyezett be lemezt.
• Fordítva tette be a lemezt.
A lejátszható oldallal lefelé helyezze be a lemezt.
• A lemezt ferdén helyezte a tálcára.
• A rendszer nem tudja lejátszani a CD-ROM stb.
lemezeket (6. oldal).
• A DVD-lemez régiókódja nem egyezik meg a
készülék régiókódjával.
• Pára csapódott le a készülék belsejében és ez a
lencsék károsodását okozhatja. Távolítsa el a
lemezt és hagyja bekapcsolva a házimozi
rendszert kb. fél óráig.
További információk
Dolby Digital, DTS vagy MPEG hangsáv
lejátszásakor a térhangzás nem érvényesül
megfelelően.
• Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a térhangzás
funkciót (35. oldal).
• Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakoztatását és
beállítását (14., 80. oldal).
• A DVD-lemeztől függően előfordulhat, hogy a
kimenő jel nem 5.1 csatornás. Még ha Dolby
Digital vagy MPEG audio formátumban
rögzítették is, lehet mono és sztereó is.
• Az előlapi kijelzőn a kiválasztott hangsugárzó
elrendezés látható. Ez nem a megszólaló hangsugárzókat jelzi (35., 71. oldal).
Az MP3 audio műsorszámot nem lehet
lejátszani.
• A DATA CD-lemez nem olyan MP3
formátumban készült el, mely megfelel az ISO
9660 1/2 szintjeinek vagy a Jolietnek.
• A DATA DVD-lemez nem olyan MP3 formátumban készült el, mely megfelel az UDF-nek
(általános lemezformátum).
• Az MP3 audio műsorszám nem „.MP3”
kiterjesztésű.
• Az adatok bár „.MP3” kiterjesztésűek, de nem
MP3 formátumúak.
• Az adatok nem MPEG1 Audio Layer 3 adatok.
folytatódik
87HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb12add.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
• A házimozi rendszer nem képes az MP3PRO
formátumú audio műsorszámok lejátszására.
• A [MODE (MP3, JPEG)] menüpont [IMAGE
(JPEG)] állásban van (55. oldal).
• Ha nem lehet módosítani a [MODE (MP3, JPEG)]
beállítást, vegye ki és tegye vissza a lemezt vagy
kapcsolja ki, majd vissza a készüléket.
• A DATA CD-, DATA DVD-lemez DivX
videofájlt tartalmaz.
A JPEG képfájl nem játszható le.
• A DATA CD-lemez nem olyan JPEG
formátumban készült el, mely megfelel az ISO
9660 1/2 szintjeinek vagy a Jolietnek.
• A DATA DVD-lemez nem olyan JPEG
formátumban készült el, mely megfelel az UDFnek (általános lemezformátum).
• A fájl kiterjesztése nem „.JPEG” vagy „.JPG”.
• A fájl mérete nagyobb 3072 (szélesség) × 2048
(magasság) képpontnál normál módban vagy
nagyobb 2 000 000 képpontnál, progresszív JPEG
(főként internetes megjelenítésre használt) esetén.
• A fájl nem tölti ki a képernyőt (le lett csökkentve).
• A [MODE (MP3, JPEG)] menüpont [AUDIO
(MP3)] állásban van (55. oldal).
• Ha nem lehet módosítani a [MODE (MP3, JPEG)]
beállítást, vegye ki és tegye vissza a lemezt vagy
kapcsolja ki, majd vissza a készüléket.
• A DATA CD-, DATA DVD-lemez DivX
videofájlt tartalmaz.
Az MP3 műsorszámok és a JPEG képfájl
lejátszása egyszerre indul el.
• A [MODE (MP3, JPEG)] menüpontban az
[AUTO] beállítást választotta (55. oldal).
A DivX videofájlt nem lehet lejátszani.
• A fájl nem DivX formátumban készült.
• A fájl kiterjesztése nem „.DIVX” vagy „.AVI”.
• A DATA CD-, DATA DVD-lemez nem olyan
DivX formátumban készült el, mely megfelel az
ISO 9660 1/2 szintjeinek vagy a Joliet/UDF-nek.
• A DivX videofájl mérete nagyobb mint 720
(szélesség) × 576 (magasság).
Az albumok, műsorszámok, fájlok neve nem
megfelelően jelenik meg.
• A házimozi rendszer csak számok és betűk
megjelenítésére képes. Az egyéb karakterek
helyett a [*] jelenik meg.
A lemez lejátszása nem az elejéről indul.
• A programozott, véletlenszerű vagy az ismételt
lejátszási mód aktív. Nyomja meg a CLEAR
gombot, mielőtt elindítaná a lemezt.
• A folytatólagos lejátszás funkció aktív.
Állj üzemmódban, nyomja meg a x gombot a
készüléken vagy a távvezérlőn, majd indítsa el a
lejátszást (39. oldal).
• A tétel, DVD vagy PBC menü önműködően
jelenik meg a tv-képernyőjén.
A rendszer önműködően elindítja a lemez
lejátszását.
• A DVD önműködő indítási funkciót tartalmaz.
A lejátszás önműködően leáll.
• Néhány lemez egy önműködő szünetjelet
tartalmaz. Ilyen lemez lejátszásakor, ha a rendszer
eléri a jelet, a lejátszás megáll.
Néhány művelet, mint a megállítás, keresés,
lassított lejátszás vagy az ismételt lejátszás
nem végrehajtható.
• A lemeztől függően előfordulhat, hogy a fenti
műveletek közül egy vagy több nem elérhető.
Olvassa el a lemezhez kapott kezelési útmutatót.
A képernyőn nem a kívánt nyelven jelenik meg
az üzenet.
• Az alapbeállítások menüben állítsa be a kívánt
nyelvet a képernyőn megjelenő menühöz a
[LANGUAGE SETUP] menü [OSD]
menüpontjában (77. oldal).
Nem lehet kiválasztani a műsor hangjának
nyelvét.
• A lejátszott DVD-lemez nem tartalmaz
többnyelvű hangsávokat.
• A hang nyelvének kiválasztása az adott DVDlemezen nem engedélyezett.
Nem lehet kiválasztani a szinkronfelirat
nyelvét.
• A lejátszott DVD-lemez nem tartalmaz
többnyelvű szinkronfeliratot.
• A szinkronfelirat nyelvének kiválasztása az adott
DVD-lemezen nem engedélyezett.
A feliratot nem lehet kikapcsolni.
• A szinkronfelirat kikapcsolása az adott DVDlemezen nem engedélyezett.
A kameraállás nem módosítható.
• A lejátszott DVD-lemez nem tartalmaz több
kameraállást (49. oldal).
• A kameraállás kiválasztása az adott DVDlemezen nem engedélyezett.
A lemezt nem lehet kivenni és a „LOCKED”
(zárva) üzenet jelenik meg az előlapi kijelzőn.
• Vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyével vagy a
legközelebbi Sony márkaszervizzel.
DATA CD- vagy DATA DVD-lemez lejátszásakor a [Data error] (adat hiba) üzenet jelenik
meg a képernyőn.
88HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb12add.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
• A lejátszani kívánt MP3 audio műsorszám, JPEG
képfájl, DivX videofájl sérült.
• Az adatok nem MPEG1 Audio Layer 3 adatok.
• A JPEG képfájl formátuma nem felel meg a DCF
szabványoknak.
• A fájl „.JPEG” vagy „.JPG” kiterjesztéssel
rendelkezik ugyan, de nem JPEG formátumú.
• A lejátszani kívánt fájl kiterjesztése „.AVI” vagy
„.DIVX”, de nem DivX formátumú vagy bár
DivX formátumú, de a DivX által hivatalosan el
nem ismert gyártó terméke.
A házimozi rendszer rendellenesen működik.
• Húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket a hálózati
aljzatból, majd néhány perc elteltével dugja
vissza.
A készülék nem működik és egy gomb
megnyomásakor az előlapi kijelzőn a „CHILD
LOCK” felirat jelenik meg.
• Kapcsolja ki a gyermekzár funkciót (67. oldal).
A készüléknek és a tv-készüléknek nincs
hangkimenete a System Audio Control
funkció használata esetén.
• Állítsa a [CUSTOM SETUP] menü [AUDIO
(HDMI)] beállítását [ON]-ra (80. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott tv-készülék
kompatibilis-e a System Audio Control
funkcióval.
• A System Audio Control funkció részleteit lásd a
HDMI CONTROL útmutató részben.
(Ha a kijelzőn betűk, számok jelennek
meg)
Amikor az öndiagnózis funkció aktiválódik,
hogy a rendszer megelőzze az esetleges meghibásodásokat, egy betűből és négy számjegyből
álló szerviz kód (pl. C 13 50) jelenik meg a
képernyőn és az előlapi kijelzőn. Ebben az
esetben ellenőrizze a következő táblázatot.
C:13:50
A szervizkód
első három
karaktere
Ok és/vagy hibaelhárítás
C 13
A lemez szennyezett.
,Tisztítsa meg a lemezt egy puha
kendővel (85. oldal).
C 31
A lemezt nem megfelelően helyezte
be.
,Indítsa újra a rendszert, majd
helyezze vissza helyesen a
lemezt.
E XX
(az xx egy
számot jelöl)
A meghibásodás elkerülése
érdekében a rendszer öndiagnózist
hajtott végre.
,Vegye fel a kapcsolatot Sony
kereskedőjével vagy a legközelebbi Sony márkaszervizzel és
adja meg az 5 karakterből álló
szervizkódot.
Példa: E 61 10
További információk
A HDMI CONTROL funkció nem működik.
• Ellenőrizze a HDMI csatlakozást, ha a „HDMI”
kijelzés nem látható az előlapon (25. oldal).
• Állítsa a [CUSTOM SETUP] menü [HDMI
CONTROL] beállítását [ON] értékre (79. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott készülék
kompatibilis-e a HDMI CONTROL funkcióval.
• Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozóvezetéket
megfelelően csatlakoztatta-e.
• Ellenőrizze a csatlakoztatott készülék HDMI
CONTROL funkciójának beállítását. Lásd a
készülék kezelési útmutatóját.
• Ha megváltoztatja a HDMI csatlakozást,
csatlakoztatja vagy kihúzza a hálózati
csatlakozóvezetéket, vagy áramszünet esetén
állítsa a [CUSTOM SETUP] menü [HDMI
CONTROL] beállítását [OFF]-ra, majd állítsa a
[CUSTOM SETUP] menü [HDMI CONTROL]
beállítását [ON]-ra (79. oldal).
• A HDMI CONTROL funkció részleteivel
kapcsolatban lásd a HDMI CONTROL útmutatót
(külön elérhető).
Öndiagnózis funkció
Ha a verziószám jelenik meg a tvképernyõn
Előfordulhat, hogy a rendszer bekapcsolásakor a
[VER.X.XX] verziószám (X egy számot jelöl) jelenik meg a képernyőn. Bár ez nem utal meghibásodásra (a Sony szervizek használják ezt a funkciót),
de a normál működtetés ilyenkor nem lehetséges.
Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja vissza.
VER.X.XX
89HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb12add.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
108 W + 108 W (3 Ω-on,
1 kHz, 1% THD)
Térhangzás mód (referencia) RMS kimenő teljesítmény
FL/FR/C/SL/SR*: 142 W
(csatornánként 3 Ω-on,
1 kHz, 10% THD)
Mélyhangsugárzó*: 140 W
(3 Ω-on, 80 Hz, 10%
THD)
AM vevőegység
Vételi frekvenciák
Észak-amerikai, mexikói, és latin-amerikai modell:
530–1710 kHz (10 kHz-es
léptetőfrekvencia)
531–1710 kHz (9 kHz-es
léptetőfrekvencia)
Európai, orosz, és közép-keleti modell:
531–1602 kHz (9 kHz-es
léptetőfrekvencia)
Ausztrál és új-zélandi modell:
531–1710 kHz (9 kHz-es
léptetőfrekvencia)
530–1710 kHz (10 kHz-es
léptetőfrekvencia)
Egyéb modellek:
531–1602 kHz (9 kHz-es
léptetőfrekvencia)
530–1610 kHz (10 kHz-es
léptetőfrekvencia)
Antenna
AM keretantenna
Középfrekvencia
450 kHz
* A kiválasztott hangzáskép és műsorforrás függvé-
Videó rész
Minõségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a
DAV-DZ530 és a DAV-DZ630 típusú
készülékek a 2/1984. (III. 10.) számú BkMIpM együttes rendeletben előírtak szerint
megfelelnek a következő műszaki
jellemzőknek.
Erősítő
Sztereó mód (névleges)
nyében előfordulhat, hogy ez a csatorna nem szól.
Bemenetek (analóg)
TV (AUDIO IN)
LINE (AUDIO IN)
AUDIO IN
Kimenetek (analóg)
Fejhallgató
Alacsony és a magas
impedanciájú fejhallgatók
egyaránt használhatók.
Jelszabvány
HDMI OUT: „A” típusú
(19 érintkezős)
Hangsugárzók (DAV-DZ530)
Első (SS-TS73)
Hangsugárzó rendszer
Félvezető lézer
(DVD: λ = 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Kibocsátási időtartam:
folyamatos
PAL/NTSC
Hangszóró egység
Névleges impedancia
Méretek (kb.)
PLL kvarcvezérelt
frekvenciaszabályzású
vevőegység
Tömeg (kb.)
Vevőegység
Rendszer
FM vevőegység
Vételi frekvenciák
Észak-amerikai modell:
Egyéb modellek:
Antenna
Antennacsatlakozók
Középfrekvencia
VIDEO: 1 Vp-p 75 Ω
COMPONENT:
Y: 1 Vp-p 75 Ω
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p
75 Ω
R/G/B: 0,7 Vp-p 75 Ω
Érzékenység: 450/250 mV
Érzékenység: 450/250 mV
Érzékenység: 250/125 mV
DVD rendszer
Lézer
Kimenetek
Bassz-reflex, mágnesesen
árnyékolt
65 mm, kúpos
3,0 Ω
93 × 539 × 75 mm
(szé × ma × mé)
300 × 1039–1230 × 300
mm (szé × ma × mé)
állvánnyal
1,2 kg
3,0 kg állvánnyal
Közép (SS-CT71)
Hangsugárzó rendszer
87,5–108,0 MHz
(100 kHz-es lépések)
87,5–108,0 MHz
(50 kHz-es lépések)
FM huzalantenna
75 Ω, aszimmetrikus
10,7 MHz
Hangszóró egység
Névleges impedancia
Méretek (kb.)
Tömeg (kb.)
Bassz-reflex, mágnesesen
árnyékolt
65 mm, kúpos
3,0 Ω
261 × 91 × 80 mm
(szé × ma × mé)
0,7 kg
Hátsó (SS-TS71)
Hangsugárzó rendszer
Bassz-reflex, mágnesesen
árnyékolt
90HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb12add.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
Hangszóró egység
Névleges impedancia
Méretek (kb.)
Tömeg (kb.)
65 mm, kúpos
3,0 Ω
93 × 162 × 75 mm
(szé × ma × mé)
0,6 kg
Méretek (kb.)
430 × 63 × 380 mm (szé ×
ma × mé) a kinyúló
részekkel
4,2 kg
Tömeg (kb.)
Mélyhangsugárzó (SS-WS71)
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
Hangsugárzó rendszer
Kicsomagolás
Hangszóró egység
Névleges impedancia
Méretek (kb.)
Tömeg (kb.)
Bassz-reflex, mágnesesen
árnyékolt
160 mm, kúpos
3,0 Ω
197 × 322 × 345 mm
(szé × ma × mé)
5,6 kg
Hangsugárzók (DAV-DZ630)
Első, hátsó (SS-TS73)
Hangsugárzó rendszer
Hangszóró egység
Névleges impedancia
Méretek (kb.)
Tömeg (kb.)
Center (SS-CT71)
Hangsugárzó rendszer
Hangszóró egység
Névleges impedancia
Méretek (kb.)
Tömeg (kb.)
Bassz-reflex, mágnesesen
árnyékolt
65 mm, kúpos
3,0 Ω
261 × 91 × 80 mm
(szé × ma × mé)
0,7 kg
Subwoofer (SS-WS71)
Hangsugárzó rendszer
Hangszóró egység
Névleges impedancia
Méretek (kb.)
Tömeg (kb.)
Bassz-reflex, mágnesesen
árnyékolt
160 mm, kúpos
3,0 Ω
197 × 322 × 345 mm
(szé × ma × mé)
5,6 kg
Általános jellemzők
További információk
Bassz-reflex, mágnesesen
árnyékolt
65 mm, kúpos
3,0 Ω
93 × 539 × 75 mm
(szé × ma × mé)
300 × 1039–1230 × 300
mm (szé × ma × mé)
állvánnyal
1,2 kg
3,0 kg állvánnyal
• Első hangsugárzók (2 db)
• Középső hangsugárzó (1 db)
• Hátsó hangsugárzó (2 db)
• Mélyhangsugárzó (1 db)
• AM keretantenna (1 db)
• FM huzalantenna (1 db)
• Hangsugárzóvezetékek (6 db, piros, fehér, zöld,
szürke, kék, lila)
• Távvezérlő (1 db)
• R6 (AA méretű) elemek (2 db)
• Mérőmikrofon (1 db)
• Csúszásgátló talpak (1 készlet)
• Oszlopok (DAV-DZ530 2 db, DAV-DZ630 4 db)
• Alapok (DAV-DZ530 2 db, DAV-DZ630 4 db)
• Rögzítőlemez (DAV-DZ530 2 db, DAV-DZ630 4
db)
• Oszlopfedél (DAV-DZ530 2 db,DAV-DZ630 4 db)
• Csavarok (nagy, alátéttel) (DAV-DZ530 8 db, DAVDZ630 16 db)
• Csavarok (kicsi, szürke) (DAV-DZ530 4 db, DAVDZ630 8 db)
• Csavarok (kicsi, fekete) (DAV-DZ530 2 db, DAVDZ630 4 db)
• Kezelési útmutató
• HDMI CONTROL útmutató
• Hangsugárzó és tv-készülék csatlakoztatási útmutató
(kártya)
• Készenléti teljesítményfelvétel 0,3 W
(vagy kevesebb).
• A nyomtatott áramköri lapokban nem
használtunk halogénezett égésgátló
anyagokat.
• Az erősítő 85% feletti hatásfokát a
teljes digitális működésű S-master
erősítővel értük el.
Energiaellátási követelmények
220–240 V, 50/60 Hz
váltóáram
Kimenőteljesítmény (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT: 5 V, 700 mA
Teljesítményfelvétel
Bekapcsolva: 150 W
Készenléti: 0,3 W
(energiatakarékos
üzemmódban)
91HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb12add.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
Fogalommagyarázat
Album
Adathordozó CD-lemez része, mely MP3
formátumú zeneszámokat vagy JPEG
képfájlokat rendszerez.
Automatikus digitális házimozi
kalibrálás
megtekintésére szolgál. Használatával javul a
hangzástér irányultsága, mely megközelíti az
5.1 csatornás hangzást.
x Zenei (MUSIC) üzemmód
A zenei üzemmód a sztereó zenei hangfelvételek
hangzását helyezi egy szélesebb és mélyebb
térbe.
Dolby Surround Pro Logic
A DivX Inc. által megalkotott digitális videó
technológia. A DivX technológiával kódolt
videók viszonylag kis fájlméret mellett a
legjobb minőségű formátumok közé tartoznak.
Mint a Dolby Surround dekódolási eljárások
egyike, a Dolby Surround Pro Logic is
négycsatornás hangot állít elő kétcsatornás
forrásból. Összehasonlítva a korábbi Dolby
Surround rendszerrel, a Dolby Surround Pro
Logic még valósághűbb bal-jobb átmenetet
szólaltat meg és a hangzást precízebben helyezi
el térbelileg. A Dolby Surround Pro Logic
előnyeinek teljes kihasználásához egy pár hátsó
és egy középső hangsugárzó szükséges. A hátsó
hangsugárzókból mono hang szól.
Dolby Digital
DTS
Ez a filmszínházi hangformátum fejlettebb, mint
a Dolby Surround Pro Logic. Ebben a
formátumban a hátsó hangsugárzók a sztereó
hangot egy bővített frekvenciatartományban
sugározzák, miközben a mélyhang tartományt
egy elkülönített mélyhangsugárzó csatorna
fokozza. Ezt a formátumot „5.1”-es rendszernek
is nevezik, ahol a mélyhangsugárzót a 0.1
csatornának tervezték (mivel csak akkor
működik, amikor a mély basszus hanghatásokra
van szükség). A rendszer mind a hat
csatornájának hangját egymástól függetlenül
rögzítik, a kiváló csatorna elkülönülési
jellemzők elérése érdekében. A digitális
jelfeldolgozásnak köszönhetően kevesebb a
csökkent minőségű jelek mennyisége.
A DTS által kifejlesztett digitális hangtömörítési
technológia. Ez a technológia az 5.1 csatornás
térhangzás kódolásnak felel meg. Ebben a
rendszerben a sztereó hátsó csatorna, és egy
elkülönített mélyhang csatorna fokozza a
térhangzású hang élményét. A DTS rendszer 5.1
teljesen azonos, kiváló minőségű elkülönített
digitális hangcsatornát alkalmaz. A kiváló
elkülönülési jellemzők a teljesen külön rögzített
és digitálisan feldolgozott hangsávoknak
köszönhetőek.
Az automatikus digitális házimozi kalibrálási
eljárást a Sony fejlesztette ki. Segítségével a
hangsugárzók gyorsan bemérhetők és
beállíthatók a hallgatási környezetnek
megfelelően.
DivX®
Dolby Pro Logic II
A Dolby Pro Logic II rendszer egy kétcsatornás
forrás jeleit öt teljes sávszélességű kimenő
csatornára osztja. Ennek elérésében egy új
fejlesztésű, rendkívüli tisztaságú térhangzású
hangot előállító mátrix dekóder működik közre,
amely kiszűri az eredeti felvétel térhangzásra
vonatkozó jellemzőit, anélkül, hogy új
hangokat, vagy tónusváltoztatást alkalmazna.
x Mozi (MOVIE) üzemmód
A Mozi üzemmód Dolby Surround kódolású
sztereó tv-adások és egyéb műsorok
DVD
A CD-lemezzel megegyező átmérőjű, de akár 8
órányi mozgófilmet is tartalmazó digitális
lemez.
Az egyrétegű, egyoldalas DVD-lemez
tárterülete 4,7 GB (gigabájt), amely 7-szerese a
CD-lemezének. A kétrétegű, egyoldalas DVD
lemez tárterülete 8,5 GB, az egyrétegű,
kétoldalas DVD-lemezé 9,4 GB, míg a
kétrétegű, kétoldalas DVD-lemez 17 GB
információt tartalmazhat.
A képtömörítés az MPEG 2 formátumon alapul,
amely a digitális adattömörítési technológia
egyik világszabványa. Ezzel a képtömörítési
eljárással a képadatokat az eredeti méretükhöz
képest 1/40-ed részre lehet összesűríteni. A
DVD egy másik technológiát is alkalmaz – a
92HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb12add.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
változó tömörítésű arányú kódolási technológiát
–, mely lehetővé teszi a kép állapotától függő
adatkiosztást.
A hangot többcsatornás – Dolby Digital és PCM
– formátumban rögzítik, így a hatás még
élethűbb.
Ezen kívül számos egyéb, korszerű funkció – pl.
kameraállás és nyelv kiválasztás, szülői
felügyelet – gazdagítja a DVD-lemezek
szolgáltatásainak körét.
DVD+RW
A DVD+RW (plusz RW) írható és újraírható
lemez. A DVD+RW olyan felvételi formátumot
használ, mely hasonló a DVD VIDEO
formátumhoz.
DVD-RW
Fájl
DATA CD-lemezre rögzített JPEG kép, vagy
DATA CD-, DATA DVD-lemezre rögzített
DivX videó.* (A „fájl” szó erre a rendszerre
kizárólagosan alkalmazott kifejezés.) Egy fájl
egy darab képet vagy mozgóképet tartalmaz.
Fejezet
A DVD-lemezen lévő tételek egy rövidebb
szakasza. Egy tétel több fejezetből áll.
Film alapú és videó alapú mûsor
A DVD-lemezeket film és videó alapú
szoftverként osztályozhatjuk. A film alapú DVD
a mozifilmekkel megegyező (24 képkocka
másodpercenként) képmennyiséget használ. A
videó alapú DVD, például tv-játékok esetében
30 képkockát (vagy 60 félképet) használ
másodpercenként.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface – nagyfelbontású
multimédia kapcsolat)
A HDMI olyan interfész, mely egyetlen digitális
kapcsolaton keresztül támogatja az audio- és a
Jelenet
A PBC (Playback Control) funkcióval ellátott
VIDEO CD-lemezeken a menüképernyők, a
mozgóképek és az állóképek egységekre bontva
jelennek meg, melyeket „jeleneteknek”
nevezünk.
Kameraállás funkció
Egyes DVD-lemezeken egy jelenet több
kameraállásból is megtekinthető.
Lejátszás vezérlés (PBC)
A VIDEO CD-lemezeken (2.0 verzió)
találhatóak a lejátszás vezérlésére szolgáló
jelek.
A PBC funkcióval ellátott VIDEO CD-lemezeken menüképernyők segítségével egyszerű
interaktív programokat játszhat, kihasználhatja a
kereső funkciót stb.
MPEG audio
Digitális audio jelek kódolási rendszere. Az
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) MPEG-1
eljárást alkalmaz. A DVD audio formátum
MPEG-2 eljárást alkalmaz.
Mûsorszám
További információk
A DVD-RW egy olyan írható illetve újraírható
lemez, mely a DVD VIDEO lemezzel
megegyező méretű. A DVD-RW lemezekre két
különböző módon készíthető felvétel: VR
üzemmódban és videó üzemmódban. A videó
üzemmód kompatibilis a DVD VIDEO
formátummal, míg a VR (videó felvételi)
üzemmód változatos programozási és
szerkesztési funkciókat kínál.
videojelek továbbítását, és lehetővé teszi a
magas minőségű digitális képek és hangok
alkalmazását. A HDMI szabvány támogatja a
HDCP (nagy sávszélességű digitális
tartalomvédelem) másolásvédelmi technológiát,
amely a digitális videojelek kódolási
technológiáját tartalmazza.
A CD-, VIDEO CD-lemezek vagy MP3 hordozó
kép- vagy hanganyagának kisebb szakaszai. Egy
album több műsorszámból tevődik össze (csak
MP3 esetében).
PCM (impulzus kód moduláció)
Az analóg audio konvertálási eljárása digitális
audiora. A CD-audio formátumban használatos.
Progresszív formátum
(soronkénti pásztázás)
Ellentétben a sorváltásos formátummal, a
progresszív formátum 50 vagy 60 képet vetít
másodpercenként, az összes sor (525 sor NTSC
és 625 sor PAL rendszer esetén)
megjelenítésével. Ennek köszönhetően az
általános képminőség javul, az állóképek, a
szöveg és a vízszintes vonalak élesebben
folytatódik
93HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb12add.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
láthatók. Ez a formátum kompatibilis az 525
vagy a 625 progresszív formátummal.
Régiókód
Ez a rendszer a szerzői jogok védelmére szolgál.
Minden DVD rendszerhez és DVD-lemezhez
egy régiókódot rendeltek, a vásárlás helye
szerint. Minden egyes régiókódot feltüntetnek a
rendszeren és a lemezek csomagolásán is. A
rendszer olyan lemezeket tud lejátszani,
melyeknek megegyezik a régiókódja. A
rendszer az „ ” jellel ellátott lemezeket is le
tud játszani. Ha a DVD-lemezen nincs
feltüntetve a régiókód, a regionális szabályozás
akkor is érvényes.
A VIDEO CD-lemezeknek 2 verziója létezik:
• 1.1 verzió: csak mozgóképek és hangok
lejátszása.
• 2.0 verzió: nagyfelbontású állóképeket
jeleníthet meg és PBC funkciókat használhat.
Ez a készülék mindkét verziójú lemez
lejátszására alkalmas.
ALL
Szülõi felügyelet
A DVD-lemezek egyik funkciója, mely lehetővé
teszi, hogy az egyes országokban érvényes
szabályozás szerint a néző kora szerint
korlátozható legyen a lemez lejátszása. A
korlátozás lemezenként eltérő lehet; aktiválás
esetén a készülék a lejátszást teljesen letilthatja,
egyes esetekben az erőszakos jeleneteket
átugorja, vagy más jelenetekkel helyettesíti
azokat stb.
Tétel
A DVD-lemez leghosszabb összefüggő videó
vagy audio programja: pl. egy film a
videoműsort tartalmazó lemezrészen, vagy egy
zenei album a hangfrekvenciás műsort
tartalmazó lemezrészen.
Többnyelvû funkció
Egyes DVD-lemezeken a szinkronfeliratokat és
a műsor hangját több nyelven rögzítették.
VIDEO CD
Mozgóképeket tartalmazó kompaktlemez.
A képadatok formátuma az MPEG 1, a digitális
tömörítő technológiák egyik legelterjedtebb
változata. A képadatokat körülbelül eredeti
méretük 1/140-ed részére tömöríti. Egy 12 cmes VIDEO CD-lemez akár 74 perc mozgóképet
is tartalmazhat.
A VIDEO CD-lemezek tömörített audio
adatokat is tartalmazhatnak. Az emberi fül
számára nem érzékelhető tartomány hangjait
tömöríti, míg a hallható tartomány hangjait nem
tömöríti. A VIDEO CD-lemezek a
hagyományos CD-lemezeknél hatszor több
információt képesek tárolni.
94HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb12add.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
Nyelvkód lista
A nyelvek helyesírása megfelel az ISO 639:1988 (E/F) szabványnak.
Kód Nyelv
Kód Nyelv
Kód Nyelv
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
További információk
Kód Nyelv
1703 Egyéb
Területkódok a szülõi felügyelethez
Kód Terület
Kód Terület
Kód Terület
Kód Terület
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentína
Ausztrália
Ausztria
Belgium
Brazilia
Kanada
Chile
Kína
Dánia
Finnország
Franciaország
Németország
India
Indonézia
Olaszország
Japán
Korea
Malajzia
Mexikó
Hollandia
Új-Zéland
Norvégia
Pakisztán
Fülöp-szigetek
Portugália
Oroszország
Szingapúr
Spanyolország
Svédország
Svájc
Thaiföld
NagyBritannia
95HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb12add.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
Részegységek és kezelõszervek
A zárójelben megadott oldalakon bővebb információt találhat az adott részegységről vagy
kezelőszervről.
Elõlap
A "/1 (be/készenlét) (31)
G VOLUME vezérlő (31)
B A (nyit/zár) (31)
H PHONES aljzat (31)
C Lemezműveletek (31)
I AUDIO IN/A.CAL MIC aljzat (20, 31)
D FUNCTION (31)
J Lemeztálca (31)
E Előlapi kijelző (98)
F
(távvezérlés érzékelő) (8)
96HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb12add.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
Hátlap
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
COAXIAL
SUR L
AM
DMPORT
FM75
R AUDIO IN L
LINE
SPEAKER
CENTER
WOOFER
EURO AV
(DVD ONLY)
OUT
(DVD ONLY)
Y
P B/C B
P R/C R
COMPONENT VIDEO OUT
OUTPUT(TO TV)
A SPEAKER aljzatok (14)
E COAXIAL FM 75 Ω aljzat (14)
B LINE (AUDIO IN R/L) aljzatok (31)
F EURO AV T OUTPUT (TO TV) aljzat
(14)
C DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT) aljzat
(31, 66)
G COMPONENT VIDEO OUT aljzatok (26)
D AM csatlakozó (14)
H HDMI OUT aljzat (26)
További információk
folytatódik
97HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb12add.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
Elõlapi kijelzõ
Néhány szó az elõlapi kijelzõn megjelenõ kijelzésekrõl
A Akkor világít, ha a HDMI OUT aljzatot
megfelelően köti össze egy HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection – szélessávú digitális
tartalomvédelem) kompatibilis eszköz
HDMI vagy DVI (Digital Visual Interface
– digitális képi kapcsolat)
bemenetével. (26)
G A zenei vagy mozi üzemmód
kiválasztásakor világít. (34)
B Akkor világít, ha a tétel vagy fejezet idő
információi megjelennek az előlapi
kijelzőn (csak DVD). (47)
K Progresszív jelkimenet esetén világít
(csak DVD-lemezek esetén). (29)
C NTSC lemez behelyezése esetén
világít.
D Egy rádióállomás behangolásakor
kezd világítani (csak rádióvételnél).
(60)
E Mono/Sztereó (csak rádióvételnél). (61)
F Akkor világít, ha beállította a
kikapcsolás időzítőt. (65)
H A lejátszás állapota (csak DVD-lemezek
esetén).
I A beállított ismétlési mód. (43)
J Akkor világít, ha a gyermekzár funkció
be van kapcsolva. (67)
L A kiválasztott hangsugárzó elrendezés
[SPEAKER FORMATION] kijelzése. (71)
M A térhangzás formátuma (kivéve JPEG
képfájl).
N A DYNAMIC BASS funkció
kiválasztásakor világít. (64)
O Megjelenik a rendszer állapota, mint pl.
a fejezet, tétel vagy műsorszám száma,
időadatok, rádióállomás frekvenciája,
lejátszási állapot, hangzástér beállítás
stb.
98HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb12add.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
Útmutató a vezérlõmenühöz
DISPLAY
A vezérlőmenü a funkciók kiválasztására és az azokkal kapcsolatos információk megjelenítésére
szolgál. A vezérlőmenü bekapcsolásához vagy a képernyők váltásához nyomja meg ismételten a
DISPLAY gombot. A vezérlőmenü képernyői a következőképpen követik egymást:
Vezérlõmenü képernyõk
Az 1. és 2. vezérlőmenü képernyők lemeztípusonként eltérő elemeket tartalmaznak. Az egyes
kijelzések részleteiről a zárójelben feltüntetett oldalakon olvashat.
További információk
, 1. számú vezérlőmenü
m
2. számú vezérlőmenü (csak bizonyos lemeztípusoknál)
m
Vezérlőmenü kikapcsolva
Példa: az 1-es vezérlőmenü DVD VIDEO lemez lejátszása esetén.
folytatódik
99HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb12add.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
Pillanatnyi tétel száma1)
Pillanatnyi fejezet száma2)
A lemez tételeinek száma1)
A lemez fejezeteinek száma2)
A vezérlõmenü
elemei
12
18
T
Kiválasztott menü
A kiválasztott funkció
megnevezése
(27)
(34)
1:32:55
DVD VIDEO
Lejátszási állapot
(N Lejátszás,
X Szünet,
x Állj stb.)
A lejátszott lemez
típusa3)
Lejátszási idő4)
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
Jelenlegi beállítás
Opciók
REPEAT
ENTER
Quit:
DISPLAY
Végrehajtási művelet
1)
2)
(PBC funkciókat használó) VIDEO CD-lemezek esetén a jelenet száma, VIDEO CD-/CD-lemezeknél a
műsorszám száma, DATA CD-, DATA DVD-lemezeknél az album száma jelenik meg. DATA CD-, DATA DVDlemezek esetén a DivX videofájlt tartalmazó album száma is megjelenhet.
VIDEO CD-lemeznél az index számát, DATA CD-, DATA DVD-lemeznél az MP3 audio műsorszám vagy a JPEG
fájl számát jelzi. DATA CD-, DATA DVD-lemeznél a DivX videofájl számát jeleníti meg.
3) Super VCD-lemezek esetén az „SVCD kijelzés látható. DATA CD-, DATA DVD-lemezek esetén az „MP3” felirat
jelenik meg a 1. vezérlő menüben vagy a „JPEG” felirat a 2. vezérlő menüben.
4)
A JPEG képfájlok esetén a készítés dátuma látható.
A kijelzõ kikapcsolása
Nyomja meg a
DISPLAY gombot.
A vezérlõmenü elemei
Menüpont
Menüpont neve, funkció, jellemző lemeztípus
[TITLE] (38. oldal)/[SCENE] (38. oldal)/[TRACK] (38. oldal)
A lejátszani kívánt tétel, jelenet vagy műsorszám kiválasztása.
[CHAPTER] (38. oldal)/[INDEX] (38. oldal)
A lejátszandó fejezet vagy index kiválasztása.
[TRACK] (38. oldal)
A lejátszandó műsorszám kiválasztása.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (46. oldal)
A lejátszandó tételek típusának (DVD-RW, DVD-R) kiválasztása az [ORIGINAL] (eredeti)
vagy a szerkesztett [PLAY LIST] opciók szerint.
[TIME/TEXT] (38. oldal)
Ellenőrizheti az eltelt és hátralévő lejátszási időt.
Az időkód beírásával kereshet képek vagy zeneszámok között.
Megjeleníti a DVD-, CD-szöveget vagy az MP3 műsorszám nevét.
100HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb12add.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
[SPEAKER FORMATION] (71., 73. oldal)
A hangsugárzó elrendezés kiválasztása. Az egyes hangsugárzók hangerejének önműködő
beállítása.
[PROGRAM] (40. oldal)
Beállíthatja a műsorszámok lejátszási sorrendjét.
[SHUFFLE] (42. oldal)
A műsorszámok véletlen sorrendű lejátszása.
[REPEAT] (43. oldal)
A teljes lemezt (összes tétel, műsorszám, album) vagy a lemez kiválasztott tételét, fejezetét,
műsorszámát, albumát ismételten lejátszhatja.
[A/V SYNC] (50. oldal)
Beállíthatja a kép és a hang közötti késést.
[PARENTAL CONTROL] (68. oldal)
Korlátozhatja a lemez lejátszását.
[SETUP] (75. oldal)
[QUICK] Setup (20. oldal)
A gyorsbeállításban kiválaszthatja a képernyőmenü nyelvét, a tv-készülék képaranyát, a
hangsugárzó elrendezést, valamint megadhatja, hogy elinduljon-e az önműködő kalibrálás.
[CUSTOM] Setup
A gyorsbeállítás menüpontjain kívül számos egyéb jellemzőt állíthat be.
[RESET]
A [SETUP] menü elemeinek visszaállítása a gyári értékre.
[ALBUM] (38. oldal)
[FILE] (38. oldal)
A lejátszani kívánt JPEG kép vagy DivX videofájl* kiválasztása.
*
[DATE] (49. oldal)
A digitális fényképezőgéppel készített kép felvételi dátumának megjelenítése.
*
[INTERVAL] (55. oldal)
Diavetítés üzemmódban a képváltási intervallumot állíthatja be.
*
[EFFECT] (56. oldal)
További információk
A lejátszani kívánt album kiválasztása.
Diavetítés közben a kívánt hatás bekapcsolására szolgál.
*
[MODE (MP3, JPEG)] (55. oldal)
DATA CD-, DATA DVD-lemez lejátszásakor kiválaszthatja a lejátszandó adatok típusát;
MP3 műsorszám esetén az (AUDIO), JPEG képfájl esetén az (IMAGE), mindkét fájltípus
esetén pedig az (AUTO) beállítást válassza.
* Ezek az elemek nem jelennek meg, ha DivX videofájlt tartalmazó DATA CD-, DATA DVD-lemezt játszik le.
Hasznos tanács
• A vezérlőmenü ikonjainak jelzője zölden világít
, ha az [OFF]-tól eltérő beállítást választ
t
ki. (Csak a [PROGRAM], [SHUFFLE], [REPEAT], [A/V SYNC] menünél). Az [ORIGINAL/PLAY LIST] jelző
zölden világít, ha a [PLAY LIST] beállítást választja ki (alapértelmezés szerinti beállítás).
101HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb12add.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
A DVD beállítás képernyõ (Setup Display) elemei
A DVD beállítás képernyőn a következőket állíthatja be.
A feltüntetett jellemzők eltérő sorrendben jelenhetnek meg a készülék kijelzőjén.
LANGUAGE SETUP
CUSTOM SETUP
HDMI
CONTROL
PAUSE
MODE
TRACK
SELECTION
MULTI-DISC
RESUME
OSD*
MENU*
AUDIO*
SUBTITLE*
AUDIO DRC
AUDIO
(HDMI)
DivX
SCREEN SETUP
TV TYPE
YCBCR/RGB (HDMI)
SCREEN SAVER
BACKGROUND
LINE
4:3 OUTPUT
OFF
ON
AUTO
FRAME
OFF
AUTO
ON
OFF
OFF
STANDARD
MAX
OFF
ON
SPEAKER SETUP
16:9
4:3 LETTER
BOX
4:3 PAN SCAN
YCBCR
RGB
ON
OFF
JACKET
PICTURE
GRAPHICS
BLUE
BLACK
VIDEO
RGB
FULL
NORMAL
CONNECTION
FRONT
CENTER
DISTANCE
(FRONT)
SUBWOOFER
L
R
CENTER
YES
YES
NONE
YES
NONE
YES
1.0 m–7.0 m
1.0 m–7.0 m
0.0 m–7.0 m
DISTANCE
(SURROUND)
L
R
0.0 m–7.0 m
0.0 m–7.0 m
LEVEL
(FRONT)
L
R
CENTER
SUBWOOFER
L
R
–6.0 dB–0.0 dB
–6.0 dB–0.0 dB
–6.0 dB–+6.0 dB
–6.0 dB–+6.0 dB
–6.0 dB–+6.0 dB
–6.0 dB–+6.0 dB
SURROUND
LEVEL
(SURROUND)
TEST TONE
OFF
ON
* Válassza ki a kívánt nyelvet a megjelenő listából.
102HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb12add.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
A rendszer (System) menü elemei
A következőket állíthatja be a távvezérlő SYSTEM MENU gombjának használatával.
System menu
MEMORY1)
FM MODE2)
NAME IN1)
SLEEP
DIMMER
DEMO
ATTENUATE3)
CHILD LOCK
1)Csak
MEMORY 1–20 (FM), MEMORY 1–10 (AM)
STEREO
MONO
SLEEP OFF, SLEEP 90M–1M
DIMMER OFF
DIMMER ON
DEMO ON
DEMO OFF
ATT ON
ATT OFF
OFF
ON
a „TUNER FM” vagy „TUNER AM” esetén jelenik meg.
2)
Csak a „TUNER FM” esetén jelenik meg.
3)
A kiválasztott funkciótól függően elképzelhető, hogy az „ATTENUATE” nem jelenik meg.
További információk
103HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb02regIX.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
Tárgymutató
Számok
16:9 77
4:3 LETTER BOX 77
4:3 OUTPUT 78
4:3 PAN SCAN 77
5.1 csatornás térhangzás 45
A
A/V SYNC 50
ALBUM 38
Album 92
ANGLE 49
A tárolt rádióállomások
elnevezése 61
ATTENUATE 33
A tv-készülék vezérlése 63
AUDIO 77
AUDIO (HDMI) 80
AUDIO DRC 79
Automatikus digitális házimozi
kalibrálás 73, 92
B
BACKGROUND 78
Beállító képernyő 75, 102
Bemutató 23
C
CHAPTER 38
COLD RESET 83
COMPONENT VIDEO OUT
27
CUSTOM 75
CUSTOM PARENTAL
CONTROL 68
CUSTOM SETUP 79
D
D. C. A. C. 73, 92
DATA CD 53, 57
DATA DVD 53, 57
DEMO 23
Diavetítés 55
DIGITAL MEDIA PORT 66
DIMMER 65
DISPLAY 62
DivX® 57, 80, 92
Dolby Digital 44, 92
Dolby Pro Logic II 92
Dolby Surround Pro Logic 92
DTS 44, 92
Jelenet 93
JPEG 51, 53
DVD 92
DVD+RW 93
DVD menü 44
DVD-RW 46, 93
DVI 26
DYNAMIC BASS 64
K
Kameraállás funkció 49, 93
Képenkénti lejátszás 37
Keresés 37
Kicsomagolás 91
Kiválasztás 34
Külső komponens
csatlakoztatása 29
E
EFFECT 56
Elemek 8
Előlap 96
Előlapi kijelző 47, 98
L
F
LANGUAGE SETUP 77
Lassítás 37
Lemezek kezelése 85
Lejátszásvezérlés (PBC) 93
LINE 78
Fájl 93
Fejezet 92
FILE 38
Film alapú műsorok 93
FM MODE 61
Folyamatos lejátszás 31
Folytatólagos lejátszás 39
M
MENU 77
MODE (MP3, JPEG) 55
MOVIE/MUSIC 34
MP3 51, 53
MPEG audio 93
MULTI-DISC RESUME 79
Műsorszám 94
MUTING 32
G
Gyermekzár 67
Gyorskeresés 31
Gyors előrecsévélés 37
Gyors visszacsévélés 37
H
Hallgatás
a lemez egy adott ponttól 37
külső készülékek 32
tv-készülék hangja 33
Hangsugárzók felszerelése a
falra 24
Hangzáskép 35
Használható lemeztípusok 6
Hátlap 97
HDMI
YCBCR/RGB (HDMI) 78
HDMI (high-definition
multimedia interface) 26, 93
HDMI CONTROL 79
Hibaelhárítás 85
I
INDEX 38
INTERLACE 28
INTERVAL 55
Ismételt lejátszás 43
J
N
Nyelvkód lista 95
O
Önműködő kalibrálás 73, 92
ORIGINAL 46
OSD 77
P
PARENTAL CONTROL 69
PAUSE MODE 79
PBC Playback 59
PCM (impulzuskód moduláció)
93
PICTURE NAVI 39, 54
PLAY LIST 46
Programozott lejátszás 40
PROGRESSIVE 28
Progresszív formátum 27, 93
Q
Gyorsbeállítás 20
104HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gb02regIX.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
R
Rádió 61
Rádióállomások 60
RDS 62
Régiókód 7, 93
Rendszer menü elemei 103
RESET 76
S
SCENE 38
SCREEN SAVER 78
SCREEN SETUP 77
SETUP 75
SLEEP 65
SPEAKER FORMATION 71
SPEAKER SETUP 80
CONNECTION 80
DISTANCE 81
LEVEL 81, 82
SUBTITLE 50, 77
SYSTEM MENU 23, 33, 61,
65, 67
Szülői felügyelet 94
T
Távvezérlő 8, 63
TEST TONE 82
Tétel 94
THEATRE SYNC 63
TIME/TEXT 38
TITLE 38
Többmenetes CD 7
Többnyelvű funkció 93
Továbbítás 31
TRACK 38
TRACK SELECTION 79
Tv-készülék csatlakoztatása 25
TV TYPE 77
V
Véletlen sorrendű lejátszás 42
Vezérlőmenü képernyők 99
VIDEO CD 94
105HU
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gbbco.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
Távvezérlõ
GOMBOK LEÍRÁSA
ABC-SORRENDBEN
A–M
P–V
ANGLE 5 (49)
AUDIO 4 (44)
CLEAR ef (38, 63, 76)
D.TUNING wf (61)
DISC SKIP* eg
DISPLAY 2 (47, 62)
DVD MENU wh (44, 57, 63)
DVD TOP MENU qf (44)
DYNAMIC BASS wd (64)
ENTER wg (63)
FUNCTION ws (29, 31, 32, 39,
60, 71)
MOVIE/MUSIC qj (34)
MUTING 7 (31)
PICTURE NAVI 6 (39, 63)
PRESET +/– wk es (61)
SOUND FIELD qh (35)
SUBTITLE wf (50)
SYSTEM MENU wg (23, 33, 63,
65, 103)
Számgombok** qg (38, 61, 63,
68)
THEATRE SYNC w; (64)
TUNING +/– 0 qs (60)
TV e; (63)
TV CH +/– wa (63)
TV INPUT qk (63)
TV VOL +/– eh (63)
VIDEO FORMAT 3 (29)
VOLUME +/–** 8 (31, 61, 82)
[/1 (be/készenlét) 1 (20, 23, 31,
39, 61)
TV [/1 (be/készenlét) ej (63)
C/X/x/c/
qd (20, 23, 33, 38,
60, 68)
REPLAY/
ADVANCE 9 (31)
./> es wk (31)
m/M qs 0 (37)
/
SLOW qs 0 (37)
H (lejátszás)** ea (31, 39, 70)
STEP 9 (37)
x (állj) wl (31, 39, 68)
X (szünet) qa (31)
Z (nyit/zár) ql (31)
DISPLAY wj (22, 38, 68, 99)
O RETURN ed (39)
-/-- ef (63)
* Ezen a modellen a DISC SKIP
gomb nem elérhető.
** A H, 5-ös számgombon, és a
VOLUME + gombon
tapintópont található. A
tapintópontotokat
referenciaként használhatja a
készülék vezérlése közben.
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
filename[D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\DAV-DZ530, ~630\01 tordelt\gbbco.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
(1)
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
model name [DAV-DZ530/DZ630]
[2-895-971-11(1)]
Download PDF

advertising